You are on page 1of 1

Kurir sreda 16. februar 2011.

Stil 1. Strah 2. Crveno Nosite crveno!


Upla{ite partnera!
16 Strah je poznati afrodizijak. Pa nisu oni koji su izmislili
stil@kurir-info.rs Zato, ako ho}ete nekog da osvo- Ulicu crvenih fenjera tako glupi!
jite na brzaka, povedite ga u bio- Nau~nici jo{ uvek ne znaju za-
skop, na projekciju nekog dobrog i stra- {to, ali ~injenica je da i `ene i mu{ka-
{nog horor filma! rci burno reaguju kad vide osobu su-
[ta o ovome ka`e nauka? Zapravo, prili- protnog pola obu~enu u crvenu ode}u!
~no je jednostavno: emocije ~esto rade re- I to {to vi{e crvene, to je uzbu|enje
troaktivno. Dok, s jedne strane, i same iza- ve}e. I to nije sve: uzbu|enje raste
zivaju ubrzani rad srca, ponekad mozak tu- ~ak i kad neko vozi crveni automobil,
ma~i ubrzani rad srca kao emociju prema ne- ili ima zidove okre~ene u crveno.
kome ili ne~emu. Nau~nici pretpostavljaju da sve ovo
Konkretno, ako se osoba koja je pored vas ima veze sa agresivno{}u, testostero-
upla{i gledaju}i horor film, njen ubrzani rad srca nom, drugim hormonima i odr`anjem
mozak mo`e povezati s vama, tuma~e}i vas kao vrste, ali koga briga: napred u {oping!
izvor ubrzanja, te }e vas automatski ozna~iti kao
seksualno po`eljan objekt!
X Pravda je pobedila

3
Bekam izgubio

Amorove
protiv tabloida!
Bekame, d`aba si tu`io!
Najpoznatiji engleski fudbaler izgubio
je tu`bu protiv tabloida In ta~, od kojeg

STRELE
je poku{ao da naplati 25 miliona dolara
od{tete zbog „me{anja u privatni `ivot“.
Pri~a koja je Dejvidu Bekamu zasme-
tala bila je ona o njegovoj navodnoj pre-
vari sa bosanskom prostitutkom Ir-
mom. Sudija je na kraju utvrdio da Be-
kamov advokat nije dokazao da je ta-
bloid pri~u objavio s lo{om namerom i
da je „Bekam javna li~nost, pa je pri~a
o njegovoj neveri od javnog interesa“.
Sudija je dodao i da Irma, ~ak i ako je
lagala, „ima pravo na slobodu govora“. Mislite o ovome: Pravilo
mo`ete zavr{iti u desne
347459

krevetu, ali i u braku, 3. strane


s nekim ko je potpuno [apu}ite uvek na desno

pogre{an za vas!
uvo!
Ljubav nema ni~eg zajedni~- Psihologija je veoma kori-
kog s razumom, slo`i}ete se. sna nauka. Eto, na primer, posle go-

A sve zbog tri


Ona je slepa, glupa, gluva, lu- dina i godina istra`ivanja, znamo da
razli~ite strane mozga obra|uju ra-
da, bezumna. zli~ite vrste informacija, pa ~ak i u
To bar svi znamo, osetili smo bar
jednom na sopstvenoj ko`i.
Ali, da je ba{ ovoliko slepa, glu-
ljubavna katalizatora zavisnosti od toga s koje strane ula-
ze u glavu. Tako je posle jednog
istra`ivanja postalo jasno da osobe
pa, gluva, luda i bezumna, suprotnog pola reaguju na 50 odsto
to nismo znali. Zamislite, pa zahteva vi{e ako im ih saop{tite na
vi se ba{ ni{ta ne pitate kad desno uvo, u odnosu na levo!
je re~ o tome s kim }ete za- Nau~nici ka`u:
jedno gu`vati ~ar{ave, ali ni podatke koji u|u
s kim }ete pred mati~ara?
Stvarno je tako? na desno uvo
Stvarno, tvrde nau~nici. obra|uje leva
O tim stvarima odlu~uju strana mo-
naizgled bezna~ajne stvari zga i pretva-
kao {to su: kakav }ete film ra ih u poziti-
gledati na prvom sastanku s vne emocije.
kandidatom/kandidatkinjom Desna stra-
za ljubav, koju }e boju na se bavi
on/ona nositi, da li ste uglavnom
mu/joj okrenuti levom ili negativnim
desnom stranom tela... emocijama!
Suludo, zar ne?
Ali, takva je i ljubav!

Tobi}evski horoskop autor: tobi} tobi}idol mladih (www.tobic-tobic.com)

21.3 - 20.4 21.4 - 21.5 22.5 - 21.6 22.6 - 22.7 23.7 - 23.8 24.8 - 23.9
Zvani~ni Po{tujte dr`avu, izvr{a- Uz sve vojne i dr`avni~- Odu{evite se dr`avom Bez razloga ste toliko Egip}anska patka, tzv. Eto, sad je sve u redu.
dr`avni vajte sve obaveze, pru- ke po~asti danas }e u kojoj obitavate jer u zgro`eni trenutnom eko- egipatka, jedina je pti- To! Bravo! „Brbo}, br-
astrolog `ajte podr{ku politi~ari- vas lepo zamoliti da po- protivnom niste realni, nomsko-politi~ko-estet- ca koja se zimi seli s bo}, buguljugu mumu-
ma i zaposlenima u dr- ~istite ispod svog pra- {to vas razvrstava u skom situacijom u zemlji. juga na sever, jer joj pri- mu...“ Samo tako, sa-
`avnim institucijama - ga, |ubre odla`ete u za pregrade podrealnog i Pa vi biste se na izbori- ja te{ka klima. Ova pa- mo nastavi! Taaako,
jer tu su zbog vas! Ima- to predvi|ene objekte nadrealnog. Podrealni ma za novu dr`avnu him- tka snese ekstremno svaka ~ast! „Rondodo-
ju oni i pametnija po- te po~nete ozbiljnije da rasolom se kvase - na- nu jedva odlu~ili da li da jaje iz kojeg se legu po- ndo dodo, krrrrk... fr, fi-
sla, ali su dobre du{e vodite ra~una o li~noj drealni nisu na{e rase, glasate za minut }utanja bune i revolucije. Upu- ju-fi}, fiju-fi}!“ Napokon
samari}anske. higijeni. nego prase! ili posmrtni mar{. cajte je i pojedite! od vas ~ovek!

24.9 - 23.10 24.10 - 22.11 23.11 - 21.12 22.12 - 20.1 20.1 - 19.2 20.2 - 20.3

Pome{a}e vas s nekim Uspeli ste da se zame- Dobro je {to jo{ neko Alfa mu`jak iz stada ko- Ve} vas zami{ljam ka- Va{a seksualnost pos-
ludim prebeglim Egip}a- rite svima, od levi~ara reaguje, ma koliko te je ste letos kritikovali ko se onako krvolo~no tala je izrazito narcisti~-
ninom, pri}i vam s bo- do desni~ara, od anar- reakcije bile ishitrene, dok, ga je on pravdao, kiko}ete dok ~itate ova ka i virtuelna. Telo je jo{
ka i nagurati vas u kari- hista do ~vrstih ~uvara neosnovane i bu~ne. preuzeo mu je jesenas sudbonosna horoskop- malo pa nestalo, dah
ranu ko{ulju koja se ko- poretka; a najvi{e onim One su znak da nije sve `enku, otvaraju}i mu ska naklapanja. I uz to sve pudingastiji. Spas
p~a otpozadi i prosledi- uljuljkanim u uverenju skliznulo u apatiju i be- za~udo na taj na~in ne- vi~ete „pa ovo je isuvi- je u radovima Markiza
ti vas neuropsihijatrij- da je zapadna civilizaci- zna|e i da nije potro{e- verovatan prostor slo- {e sme{no!“. E, nema de ba{ Sada, Dobrici
skom odeljenju pri egi- ja najbolja od svih sve- no sve u {ta se verova- bode, kreativnosti i sre- tu ni{ta sme{no, to je Pavlu ]osi}u, Basari i
patskoj ambasadi. tova. lo. Odremajte malo. }e. `alosno! Vladeti Jeroti}u Batutu.