You are on page 1of 7

c  

ŏŸťŢŞŧŰţ ũŦŢţŮŦ,ŨŬŦŰŬ ŭŬťūŞŠŞŰ ůŦůŰţŪŞŰŞ ŠŦ ŬŰ šŬŮţ ŢŬ ŢŬũű

ŀ ŨŬūŴţŭŴŦŽŰŞ ūŞ Őoyota ťŞ űŭŮŞŠũţūŦţ ūŞ ţŢūŞ ŲŦŮŪŞ ŴţūŰŮŞũūŬ ŪŽůŰŬ ťŞţŪŞ


ŮŸŨŬŠŬŢůŰŠŬŰŬ,ŬŰ ŨŬţŰŬ ŦŪţūūŬ ťŞŭŬŵŠŞ űůŭţųŞ.

ŀ ŪūŬšŬ ŨŬŪŭŞūŦŦ ūŞ ŪţūŦŢŤŸŮŦŰţ ŬŰ ůŮţŢūŬ ūŦŠŬ ŦũŦ ŮŸŨŬŠŬŢŦŰţũŦŰţ ŬŰ ŭŮţŢūŦŰţ ũŦūŦŦ ůţ


šũţŢŞ ůŞŪŬ ŨŞŰŬ ūŞ ūţŬşųŬŢŦŪŬůŰ ťŞ ŭŬŢŢŸŮŤŞūţ ūŞ ūţŷŞŰŞ Š ŮţŢ,ŨŞŰŬ ůţ ůŪŽŰŞ,ŵţ ŦůŰŦūůŨŬŰŬ
ŮŸŨŬŠŬŢůŰŠŬ ŰŮŽşŠŞ ŢŞ ŦŢŠŞ ŬŰ ŠŦůŶŦŰţ ūŦŠŞ,ŨŸŢţŰŬ ŪŬšŞŰ ŢŞ ůţ ŠťţŪŞŰ Ŧ ůŭűůŨŞŰ
ŦūŰţũŦšţūŰūŦ ŮţŶţūŦŽ.ŀ Toyota ŠŦŤŢŞūţŰŬ ťŞ ŰţťŦ ŮŸŨŬŠŬŢŦŰţũŦ ţ ůŸŠůţŪ ŮŞťũŦŵūŬ-ŬŰŢŞŠŞ ŦŪ
ůţ ŪūŬšŬ šŬũŽŪŬ ťūŞŵţūŦţ Ŧ ůţ ŬŵŞŨŠŞ ŬŰ ŰŽų ŢŞ ůţ ŮŞťŠŦŠŞŰ ūŞŭŮţŨŸůūŞŰŬ.ŒŦũŬůŬŲŦŽŰŞ ūŞ
Őoyota ţ ŬŰšŬŠŬŮūŬůŰŰŞ ŢŞ ůţ ŮŞťŭŮţŢţũŦ ŢŬ ūŞŧ-ūŦůŨŬŰŬ ŠŸťŪŬŤūŬ ūŦŠŬ.ŐŽ ŭŮţŢŭŬũŞšŞ
ŭŬŢşŬŮŸŰ Ŧ ŮŞťŠŦŰŦţŰŬ ūŞ ŭţŮůŬūŞũŞ ŢŞ ůŞ ŦťŨũżŵŦŰţũūŬ ŠŞŤūŦ.

ŃŢūŞ ŬŰ ūŞŧ-ŠŞŤūŦŰţ ųŞŮŞŨŰţŮŦůŰŦŨŦ ūŞ Toyota Ŧ ţŢūŞ ŬŰ ŬůūŬŠūŦŰţ ŭŮŦŵŦūŦ ťŞ


ūţŭŮţŨŸůūŞŰŬŰŬ ŮŞťŠŦŰŦţ ūŞ ŨŬŪŭŞūŦŽŰŞ ţ ŭŬůŰŬŽūūŬŰŬ ŠūűŶŞŠŞūţ ŨűũŰűŮŞŰŞ ūŞ Toyota ūŞ
ŠůŦŵŨŦ ŮŞşŬŰūŦŴŦ,ūţŭŮţŨŸůūŞŰŬŰŬ ŮŞťŠŦŠŞūţ Ŧ ŠŸťŭŦŰŞŠŞūţ ūŞ ůŭŬůŬşūŦ ųŬŮŞ,ŨŞŨŰŬ Ŧ
ůŸůŮţŢŬŰŬŵŞŠŞūţ ūŞ űůŦũŦŽŰŞ Š űŨŮţŭŠŞūţŰŬ ūŞ ŭŮŬŦťŠŬŢůŰŠţūŞŰŞ
ůŦů  Őoyota.ņťůũţŢŠŞŧŨŦ   ŰŞ ūŞ Őoyota,ŪŬŤţŪ ŢŞ ŦťŠũţŵţŪ ŨŞŰŬ ŭŬűŨŞ,ŵţ
ţŲţŨŰŦŠūŬŰŬ ŮŸŨŬŠŬŢůŰŠŬ ţ ŲŬŨűůŦŮŞūŬ ŠŸŮųű ŤţũŞūŦŽ ŮţťűũŰŞŰ,Ş ūţ ŠŸŮųű ŠůţŨŦŢūţŠūŦŰţ
ťŞŢŞŵŦ ūŞ ŮŸŨŬŠŬŢŦŰţũŦŰţ.ňŸŪ ŰŽų ŦŪţūūŬ ŦŪŞ ūŽŨŬũŨŬ ŬůūŬŠūŦ ŦťŦůŨŠŞūŦŽ:

1)šŬŰŬŠūŬůŰ Ŧ ŤţũŞūŦţ ŢŞ ůŦ ŠŬŢŞŵ

2)ŭŬťūŞŠŞūţ ūŞ ŮŞşŬŰŞŰŞ

3)ŬŰšŬŠŬŮūŬůŰŦ Š ŮŞşŬŰŞŰŞ

4)ůŭŬůŬşūŬůŰ ťŞ ūţŭŮţŨŸůūŞŰŬ űůŸŠŸŮŶţūůŰŠŞūţ (ŭŬ-ŠŞŤūŬ ţ ŢŞ ŦŪŞ ŪŞũŨŦ ŭŬŢŬşŮţūŦŽ ŠůţŨŦ


Ţţū,ŬŰŨŬũŨŬŰŬ ŪŞũŨŬ ūŞ şŮŬŧ šŬũţŪŦ ŭŬŢŬşŮţūŦŽ)

5)ůŭŬůŬşūŬůŰ ťŞ ũŦŢţŮůŰŠŬ (ūŽŨŬŦ ůŞ ŮŬŢţūŦ ũŦŢţŮŦ Ŧ ŭŮŦŰţŤŞŠŞŰ ūţŬşųŬŢŦŪŦŰţ űŪţūŦŽ Ŧ


ťūŞūŦŽ,ŢŮűšŦ šŦ ūŞűŵŞŠŞŰ ů ŤţũŞūŦţ,ŬşűŵţūŦţ Ŧ ŭŮŞŨŰŦŨŞ)

6)ŭŮţŭŬŢŞŠŞŰţũůŨŞ ůŭŬůŬşūŬůŰ

-ůŸťŢŞŠŞūţ ūŞ ŮŸŨŬŠŬŢŦŰţũŦ- ŦťŦůŨŠŞūŦŽ ťŞ ŢţŧūŬůŰŰŞ Ŧ ůŭŬůŬşūŬůŰŦŰţ ūŞ ŮŸŨŬŠŬŢŦŰţũŦŰţ

ŀŞŤūŬ ţ ŢŞ ŦŪŞ ŭŮŦţŪůŰŠţūŬůŰ ūŞ ŮŸŨŬŠŬŢŦŰţũŦŰţ,ťŞŷŬŰŬ ŰŞŨŞ ůţ űŨŮţŭŽ ůŦůŰţŪŞŰŞ Ŧ ůţ


ŦťŭŬũťŠŞ ŭŬŰţūŴŦŞũŸŰ ūŞ ŠůţŨŦ.ňŬšŞŰŬ ŦŪŞŪţ

ŭŬŢŵŦūţūŦ,ŨŬŦŰŬ ůŞ ŬşűŵţūŦ ŢŞ şŸŢŞŰ ŮŸŨŬŠŬŢŦŰţũŦ,ūŦţ ŭŬ-ŪŞũŨŬ ŷţ ůţ şţťŭŬŨŬŦŪ ťŞ ŠůŦŵŨŦ


ŭŬŢŮŬşūŬůŰŦ ŬŰ ŮŞşŬŰūŦŽ ŭŮŬŴţů.ŌůŠţū ŰŬŠŞ ŰţťŦ ųŬŮŞ ŷţ ŮŞťşţŮŞŰ ŨŞŨŠŬ ţ ŢŞ ůŦ
ŮŸŨŬŠŬŢŦŰţũ.ōŬũŬŤŦŰţũūŬŰŬ ťŞ ūŞů ţ,ŵţ ŭŬ ŰŬťŦ ūŞŵŦū ŠţŮŬŽŰūŬ ūŞŶŦŰţ ŭŬŢŵŦūţūŦ ŷţ ŪŬšŞŰ
ŢŞ ŬŴţūŽŰ ŠŞŤūŬůŰŰŞ Ŧ ŰŮűŢūŬůŰŰŞ ūŞ ūŞŶŞŰŞ ŮŞşŬŰŞ,ūŞ ŰŬŠŞ,ŨŬţŰŬ ŮŸŨŬŠŬŢŦŰţũŽŰ ŭŮŞŠŦ.

ŏŭŬůŬşūŬůŰŰŞ ŢŞ ůţ ůŸťŢŞŠŞŰ Ŧ ŮŞťŠŦŠŞŰ ŮŸŨŬŠŬŢŦŰţũŦ ţ ŬŰ ŮţŶŞŠŞŷŞ ŮŬũŽ ťŞ ŮŞťŠŦŰŦţŰŬ ūŞ


ţŲţŨŰŦŠūŞ ŲŦŮŪţūŞ ŨűũŰűŮŞ.Toyota ŦūŠţůŰŦŮŞ ŠŮţŪţ Ŧ űůŦũŦŽ,ťŞ ŢŞ ŦťšŮŞŢŦ ŮŸŨŬŠŬŢŦŰţũŦ,ŰŸŧ
ŨŞŰŬ Űţ ŭŬŢŢŸŮŤŞŰ ůŦůŰţŪŞŰŞ.

ŏŸťŢŞŧŰţ ŦťŨũżŵŦŰţũūŦ ůŸŰŮűŢūŦŴŦ Š ţŨŦŭŞ

ŁũŞŠūŦŽŰ ŲŞŨŰŬŮ,ŬŭŦůŠŞŷ ūŞŧ-ŢŬşŮţ ůŰŦũŞ Őoyota, ţ ŬŰūŬŶţūŦţŰŬ ŨŸŪ ŮŞşŬŰūŦŴŦŰţ-ūŽŪŞ ũŬŶŦ


ŮŞşŬŰūŦŴŦ,ŦŪŞ ũŬŶŦ ŮŸŨŬŠŬŢŦŰţũŦ.ľŨŬ ůŪţ ŮŸŨŬŠŬŢŦŰţũŦ,ŨũżŵŸŰ ŨŸŪ űůŭţųŞ ţ ŬūŬŠŞ,ŨŬţŰŬ
ŢţŧůŰŠŦŰţũūŬ ŪŦůũŦŪ ťŞ ųŞŮŞŨŰţŮŞ ūŞ ŮŞşŬŰūŦŴŦŰţ Ŧ ŨŞŨŠŬ ŬťūŞŵŞŠŞŰ Űţ ťŞ ūŞů.

ŀŞŤţū ŪŬŪţūŰ ťŞ ŠůţŨŦ ŮŸŨŬŠŬŢŦŰţũ ţ ŭŬŢşŬŮŸŰ ūŞ ŭŬŢųŬŢŽŷŦŰţ ųŬŮŞ.ņŪţūūŬ ŰŬťŦ ŭŮŬŴţů Ŧ


ŭŮŞŠŦũūŬŰŬ Ūű ŮŸŨŬŠŬŢţūţ Ŧ ŭŮŬŰŦŵŞūţ ŪŬŤţ ŢŞ ūŦ ůŭţůŰŦ ūţŪŞũŨŬ ŠŮţŪţ,ūţŬşųŬŢŦŪŬ ťŞ
ŮŞťŠŦŰŦţ ūŞ űŪţūŦŽŰŞ ŭŬ-ŨŸůūŬ,Š ůũűŵŞŦŰţ,ŨŬšŞŰŬ ŰţťŦ űŪţūŦŽ ūţ ůŞ ŭŮŦŰţŤŞŠŞūŦ ŬŰ
ŭŬ޺٪ūŦŽ ŭţŮůŬūŞũ.

ŃŲţŨŰŦŠūŬŰŬ ŬşűŵţūŦţ ţ ůŮţŢ ūŞŧ-ŠŞŤūŦŰţ ūţŷŞ,ŨŬŦŰŬ ţŢŦū ŮŸŨŬŠŬŢŦŰţũ ŰŮŽşŠŞ ŢŞ ŬůŦšűŮŦ


ūŞ ůŠŬŦŰţ ŮŞşŬŰūŦŴŦ.ŊūŬšŬ ŮŸŨŬŠŬŢŦŰţũŦ ŭŮţųŠŸŮũŽŰ ŬŰšŬŠŬŮūŬůŰŰŞ ťŞ ŰŬŠŞ ŬşűŵţūŦţ ūŞ ŢŮűš
Ŧ ůţ ūŞŢŽŠŞŰ,ŵţ ŮŞşŬŰūŦŴŦŰţ ŷţ ŭŮŦŢŬşŦŽŰ ūţŬşųŬŢŦŪŦŰţ űŪţūŦŽ ů ŠŮţŪţŰŬ.ŀ ŪūŬšŬ ůũűŵŞŦ
ŰŬŠŞ ţ šŮţŶūŬ,ťŞŷŬŰŬ ŞŨŬ ŰŬŠŞ ŭŮŦŢŬşŦŠŞūţ ūŞ űŪţūŦŽ ūţ ůţ ůũűŵŦ,ŮŞşŬŰūŦŽŰ ŭŮŬŴţů ŢŞũţŵ
ūŽŪŞ ŢŞ ŲűūŨŴŦŬūŦŮŞ ţŲţŨŰŦŠūŬ.ŀ ŰŞťŦ ŠŮŸťŨŞ ũŦŵūŞŰŞ ŬşŠŸŮťŞūŬůŰ Ŧ ŬŰšŬŠŬŮūŬůŰ ūŞ
ŮŸŨŬŠŬŢŦŰţũŽ ŬŰūŬůūŬ ŬşűŵţūŦţŰŬ Ŧ ŮŞťŠŦŰŦţŰŬ ūŞ ŮŞşŬŰūŦŴŦŰţ ŷţ ŦŪ ŭŬŨŞŤţ,ŵţ ŰţųūŦŽŰ
űůŭţų ţ ŠŞŤţū ťŞ ūţšŬ,Ş Š ůŸŷŬŰŬ ŠŮţŪţ Ŧ ŮŸŨŬŠŬŢŦŰţũŽŰ ůŞŪ ŷţ ŭŮŬŠţŮŦ ŢŞũŦ ŦťşŮŞūŦŽŰ ŬŰ

ūţšŬ ŪţŰŬŢ ţ ūŞŢţŤŢţū.

-ŭŬŢšŬŰŬŠŨŞŰŞ ūŞ űŵţşţū ŭũŞū Ŧ ŭŮŬůũţŢŽŠŞūţŰŬ ūŞ ŦťŭŸũūţūŦţŰŬ Ūű ůŞ ŲŬŨűůŦŮŞūŦ ŠŸŮųű


ůŸťŢŞŠŞūţŰŬ ūŞ ŪūŬšŬŲűūŨŴŦŬūŞũūŦ ŮŞşŬŰūŦŴŦ,ŨŬŦŰŬ ŢŞ ťūŞŽŰ Ŧ ŦťŭŸũūŽŠŞŰ ŪūŬšŬ ŢţŧūŬůŰŦ.

-ŦťšŮŞŤŢŞūţ ūŞ ůŸŰŮűŢūŦŴŦ ūŞ ţŨŦŭŞ Š ŢŸũšŬůŮŬŵţū ŭũŞū- ťŞ ŮŸŨŬŠŬŢŦŰţũŽ ţ ŠŞŤūŬ ųŬŮŞŰŞ ŢŞ


ūţ ťŞšűşŽŰ ŞŨŰŦŠūŞŰŞ ůŦ ŞūšŞŤŦŮŞūŬůŰ Š ŮŞşŬŰūŦŽ ŭŮŬŴţů,ŨŞŨŰŬ Ŧ ŢŞ ŦťŭŦŰŠŞŰ ŭŬ-šŬũŽŪŬ
űŢŬŠũţŰŠŬŮţūŦţ.ŀ ŰŬŠŞ ŬŰūŬŶţūŦţ Őoyota ūŦ ŢŞŠŞ ŭŬũţťūŦ ŭŮŦŪţŮŦ,ůŠŸŮťŞūŦ ů ŮŞťŠŦŰŦţŰŬ ūŞ
ŮŞşŬŰūŦŴŦŰţ;ŨŸŪ ŰţťŦ ŭŮŦŪţŮŦ ůŭŞŢŞŰ ūŞŧ-Šţŵţ ŢŬşŮŬŠŬũūŦ ŢţŧūŬůŰŦ Ŧ ŭŮŬšŮŞŪŦ,ŬůŦšűŮŽŠŞŷŦ
ŭŸŰ ŨŸŪ ŭţŮůŬūŞũūŬ ŮŞťŠŦŰŦţ Ŧ ŦťŭŬũťŠŞūţ ūŞ ŨŮţŞŰŦŠūŬůŰŰŞ ūŞ ŮŞşŬŰūŦŨŞ ŦťŠŸū ŮŞŪŨŦŰţ ūŞ
ŦťŦůŨŠŞūŬŰŬ ťŞ ŦťŭŸũūţūŦţ ūŞ ŮŞşŬŰūŦŰţ ťŞŢŞŵŦ,ŭŸŰ ŨŸŪ ŭŬ-šŬũţŪŦ ŭţŮůŬūŞũūŦ ůŭŬůŬşūŬůŰŦ Ŧ
űŢŬŠũţŰŠŬŮţūŦţ.ľŠŰŬŮŸŰ ŬŭŦůŠŞ ūŽŨŬŦ ŬŰ ŰţťŦ ŢţŧūŬůŰŦ ŨŞŰŬ:šŮűŭŦ ŭŬ ŨŞŵţůŰŠŬŰŬ,ŨŬŦŰŬ ůŞ
ŢŬşŸŮ ŪţŰŬŢ ťŞ ŭŬŠŦŶŞŠŞūţ ūŞ ŨŞŵţůŰŠŬŰŬ Ŧ ŬŰũŦŵūŞ ŢţŧūŬůŰ ťŞ ůŰŦŪűũŦŮŞūţ ūŞ ţŨŦŭūŞŰŞ
ŮŞşŬŰŞ Ŧ ŮŞťŠŦŠŞūţ ůŭŬůŬşūŬůŰŦŰţ ūŞ ŦūŢŦŠŦŢŦŰţ;ŭŮŬšŮŞŪŞ ťŞ ŭŮţŢũŬŤţūŦŽ ūŞ Toyota-
ŭŮţŢūŞťūŞŵţūŞ ťŞ ŦťŭŬũťŠŞūţ ŬŰ ŠůŦŵŨŦ ŮŞşŬŰūŦŴŦ,ŬŭŮŬůŰţūŞ Ŧ ŪŬŤţ şŦ ūŞŧ-ŠŞŤūŬŰŬ-ůŸťŢŞŠŞ
ŭŮţŢůŰŞŠŞ,ŵţ ůŸů ůŠŬŦŰţ ŦŢţŦ ŠůţŨŦ ŭŮŞŠŦ ůŠŬŽ ŭŮŦūŬů ťŞ ŬşŷŦŽ űůŭţų Ŧ ŮŞůŰţŤ ūŞ
ŨŬŪŭŞūŦŽŰŞ.
-ŮŞťŠŦŰŦţ ūŞ ůŸŰŮűŢūŦŴŦ ūŞ ţŨŦŭŞ ťŞ ŮŸŨŬŠŬŢūŦ ŮŬũŦ- ŭŬŢşŬŮŸŰ Ŧ ŮŞťŠŦŰŦţŰŬ ūŞ ůŸŰŮűŢūŦŴŦ
ťŞ ŮŸŨŬŠŬŢūŦ ŮŬũŦ ţ ů ŪūŬšŬ ŠŞŤūŬ ťūŞŵţūŦţ Š Toyota.Őţ ŬŰšŬŠŞŮŽŰ ťŞ ŭŬŢŢŸŮŤŞūţ ūŞ
ŠůţŨŦŢūţŠūŞŰŞ ŢţŧūŬůŰ,ūŬ Ŧ ťŞ ūţŭŮţŨŸůūŞŰŬŰŬ űůŸŠŸŮŶţūůŰŠŞūţ.ŋŞŧ-ŠŞŤūŞŰŞ ŦŪ ŲűūŨŴŦŽ ţ
ŢŞ ŭŮţŢŞŢŞŰ ŭŬůũŞūŦţŰŬ ūŞ ůũţŢŠŞŷŬŰŬ ŭŬŨŬũţūŦţ,ŨŬţŰŬ ţ ŭŮŦŵŦūŞŰŞ Űţ ŢŞ ůţ ŭŬŢşŦŮŞŰ
ŦťŨũżŵŦŰţũūŬ ŠūŦŪŞŰţũūŬ ŭŬ ŨŞŵţůŰŠŞŰŞ Ŧ ŭŬŰţūŴŦŞũŞ ŦŪ ťŞ ŮŞůŰţŤ.ōŮţŢŦŪůŰŠŞŰŞ ťŞ ŰŽų
ůŞ,ŵţ ŦŪŞŰ ŠŸťŪŬŤūŬůŰ ŢŞ ŮŞůŰŞŰ,ŢŞ ůţ ŭŮŬşŠŞŰ,ŢŞ ŦťŭŦŰŞŰ ūŬŠŦ ŭŮţŢŦťŠŦŨŞŰţũůŰŠŞ,ŨŬţŰŬ ŦŪ
ŭŬŪŞšŞ ŢŞ ůţ ŬŰūŞůŽŰ ů ŭŬŠţŵţ űŠŞŤţūŦţ ŨŸŪ ŮŬũŽŰŞ ūŞ ŮŸŨŬŠŬŢŦŰţũŽ Ŧ ūţŧūŦŰţ ŰŮűŢūŬůŰŦ.

-ũŦŵūŦŽŰ ŨŬūŰŞŨŰ ůŸťŢŞŠŞ ŭŬ-ťŢŮŞŠŦ ŠŮŸťŨŦ- ůŸşŦŮŞūţŰŬ ūŞ ŵũţūŬŠţŰţ ūŞ ţŨŦŭŞ ŦťŠŸū ŮŞşŬŰūŬ
ŠŮţŪţ ŭŬŪŞšŞ ťŞ ŦťšŮŞŤŢŞūţ ūŞ ŭŬ-ťŢŮŞŠŦ ŠťŞŦŪŬŬŰūŬŶţūŦŽ,ťŞ ŰŬŠŞ ŢŞ ůţ ūŞűŵŦ ŭŬŠţŵţ ťŞ
ųŬŮŞŰŞ ŦťŠŸū ŮŞşŬŰŞŰŞ ŦŪ.

-ŦūŠţůŰŦŮŞūţ Š űŪţūŦŽ ŠŸŠ ŠůŦŵŨŦ ŬşũŞůŰŦ ūŞ ŨŬŪŭŞūŦŽŰŞ- ŪţŰŬŢŸŰ ūŞ ŮŞşŬŰŞ Š Őoyota ūŦ ŢŞŠŞ
ŢŞ ŮŞťşţŮţŪ,ŵţ ţ ŠŞŤūŬ ŢŞ ŭŮţŪŦūţŪ ŭŮţť ŭŮŬůŰŮŞūūŬ ŬşűŵţūŦţ,ŢŞ ťŞŢŸũşŬŵŞŠŞŪţ ťūŞūŦŽŰŞ Ŧ
ŬŭŦŰŞ ůŦ Š ŢŞŢţūŞŰŞ ůŭţŴŦŞũūŬůŰ Ŧ ūţ ŭŮŬůŰŬ ŢŞ ůŪţ ŲŬŨűůŦŮŞūŦ ŠŸŮųű ŦťŠŸŮŶŠŞūţŰŬ ūŞ
ŨŬūŨŮţŰūŞ ťŞŢŞŵŞ,Ş ŢŞ ŭŮŬůũţŢŽŠŞŪţ ŠůţŨŦ ţŢŦū ţŰŞŭ ŬŰ ůŸŷŦūŞŰŞ ŧ Ŧ ŠůţŨŦ ţŢŦū ŪŞũŸŨ
ŢţŰŞŧũ ŬŰ ūţŽ,ťŞŷŬŰŬ ŢŬŮŦ Ŧ ŭŮŦ ŭŬ-ŭŮŬůŰŦŰţ ūŞšũţŢ ťŞŢŞŵŦ ŦŪŞ ŪūŬšŬ ťŞ űŵţūţ ŬŰūŬůūŬ
ŭŮŞŠŦũūŦŽ ūŞŵŦū ťŞ

ŦťŠŸŮŶŠŞūţ ūŞ ŮŞşŬŰŞŰŞ.

ŏŸťŢŞŧŰţ ŢŬůŰŞŠŵŦŴŦ-ŭŞŮŰūźŬŮŦ ŨŞŰŬ ŮŞťŶŦŮţūŦţ ūŞ ŨŬŪŭŞūŦŽŰŞ

ŐŮţŰŦŮŞūţŰŬ ūŞ ŢŬůŰŞŠŵŦŴŦŰţ ŨŞŰŬ ŭŞŮŰūźŬŮŦ Š şŦťūţůŞ ţ Ũũżŵ ŨŸŪ ŢŸũšŬůŮŬŵūŦŽ űůŭţų ūŞ


ŠůŽŨŞ ŨŬŪŭŞūŦŽ.ŃŢŦū ŬŰ ūŞŧ-ŠŞŤūŦŰţ ŪŬŪţūŰŦ Š ŬŰūŬŶţūŦŽŰŞ ūŞ ŲŦŮŪŦŰţ ů ŢŬůŰŞŠŵŦŴŦŰţ ţ
ŨŬūŰŮŬũŦŮŞūţ ūŞ ŢţŧūŬůŰŰŞ ūŞ ŢŬůŰŞŠŵŦŴŦŰţ ūŞ şŞťŞŰŞ ūŞ ŠťŞŦŪūŬ ŮŞťşŦŮŞūţ Ŧ ŢŬŠţŮŦţ.

-ŰŮŞŢŦŴŦŬūūŦ ůŮţŷű ţŲţŨŰŦŠūŦ ŪŬŢţũŦ ūŞ űŭŮŞŠũţūŦţ ūŞ ŢŬůŰŞŠŵŦŴŦŰţ

*ŰŮŞŢŦŴŦŬūūŦ-ųŞŮŞŨŰţŮūŬ ŭŮŦ ŰţťŦ ŪţŰŬŢŦ ţ ŰŸŮůţūţŰŬ ūŞ ūŦůŨŞ ţŢŦūŦŵūŞ ŴţūŞ;ŮţťűũŰŞŰŸŰ Š


ŨŮŞŧūŞ ůŪţŰŨŞ ţ ŨŮŞŰŨŬůŮŬŵūŬ ūŞŪŞũŽŠŞūţ ūŞ ŮŞťųŬŢŦŰţ,ūŬ ŦŪŞ ŪūŬšŬ ūţšŞŰŦŠūŦ ţŲţŨŰŦ ŨŞŰŬ
ūţŢŬůŰŦš ūŞ ŵŞůŰŦ,ŭŮŬşũţŪŦ ů ŨŞŵţůŰŠŬŰŬ,ūŦůŨŦ ŦūŠţůŰŦŴŦŦ Š ŬşūŬŠŽŠŞūţŰŬ ūŞ ŭŮŬŢűŨŰŞ

*ţŲţŨŰŦŠūŦ-ūţ ŭŮŬůŰŬ ūŦůŨŦ ŴţūŦ Ŧ ūţ ūŦůŨŦ ŴţūŦ,Ş ŴţũţŠŦ ŮŞťųŬŢŦ ->ŠŬŢŽŰ ŢŬ ŭţŵŞũşŞ Ŧ ťŞ
ŢŬůŰŞŠŵŦŴŦŰţ,ŨŬŦŰŬ ůţ ŮŞťšũţŤŢŞŰ ŨŞŰŬ ŭŮŬŢŸũŤţūŦţ ūŞ ŬşűŵŞŠŞŷŞŰŞ ůţ
ŬŮšŞūŦťŞŴŦŽ;ŮţťűũŰŞŰŸŰ ţ

šŸŠŨŞŠŬůŰ,ūŞŢţŤŢūŬůŰ Ŧ ūŞŪŞũŽŠŞūţ ūŞ ťŞšűşŦŰţ ŭŮŦ ūŞŧ-ŢŬşŮŞ ŴţūŞ Ŧ ūŞŧ-ŢŬşŮŬ ŨŞŵţůŰŠŬ.ŋŞ


ŢŬůŰŞŠŵŦŴŦŰţ ůţ šũţŢŞ ŨŞŰŬ ūŞ ŴţūūŦ ŞŨŰŦŠŦ,Ş ūţ ŨŞŰŬ ūŞ ůŰŬŨŞ ťŞ ţŢūŬŨŮŞŰūŞ űŭŬŰŮţşŞ
„ţŶŞŠŞūţ ūŞ ŬůūŬŠūŦŰţ ŭŮŦŵŦūŦ ŭŮŦ ŭŮŬşũţŪŦŰţ ťŞ ūţŭŮţŨŸůūŞŰŬ űůŸŠŸŮŶţūůŰŠŞūţ

őŪţūŦŽŰŞ ŢŞ ůţ ŮţŶŞŠŞŰ ŭŮŬşũţŪŦ Ŧ ůŭŬůŬşūŬůŰŰŞ ťŞ ūţŭŮţŨŸůūŞŰŬ űůŸŠŸŮŶţūůŰŠŞūţ ůŞ


ŮţŶŞŠŞŷŦ ťŞ ŬŴţũŽŠŞūţŰŬ ūŞ ţŢūŞ ŲŦŮŪŞ.

ŊţŰŬŢŬũŬšŦŽŰŞ ťŞ ŮţŶŞŠŞūţ ūŞ ŭŮŬşũţŪŦ(ŭŬ ŭŮŦŪţŮŞ ūŞ Őoyota) ŭŮţŢůŰŞŠũŽŠŞ ŭŮŬŴţů ūŞ


ŨŮŦŰŦŵūŬ Ŧ ũŬšŦŵūŬ ŪŦůũţūţ,ŦťŦůŨŠŞ ůţ ťŞŢŸũşŬŵţūŞ ŬŴţūŨŞ Ŧ ŮŞťŪŦůŸũ,ŠūŦŪŞŰţũūŞ ŭŮţŴţūŨŞ
ūŞ ŮŞťũŦŵūŦŰţ ŠŸťŪŬŤūŬůŰŦ Ŧ ŬşŪŦůũŽūţ ūŞ ūŞŵŦūŞ ūŞ ŢţŧůŰŠŦţ.

Őoyota ŭŮţŢůŰŞŠŽ ŨŞŰŬ ŵŞůŰ ŬŰ ůŠŬŽŰŞ    ŮŞťşŦŮŞūţŰŬ ťŞ ŭŮŬşũţŪŦŰţ ŨŞŰŬ
ŠŸťŪŬŤūŬůŰ ťŞ ŭŬŢŬşŮţūŦţ.ŋţŢŬůŰŞŰŸŨ ūŞ ŭŬŠţŵţŰŬ ŬŮšŞūŦťŞŴŦŦ ţ,ŵţ ŭŮŬşũţŪŦŰţ ūţ ůţ
ŮŞťšũţŤŢŞŰ ŨŞŰŬ ŰŞŨŦŠŞ ŠŸťŪŬŤūŬůŰŦ,Ş ŨŞŰŬ ŭŮŬŠŞũŦ Ŧ ťŞŰŬŠŞ ŭŬ-ůŨŬŮŬ şŦŠŞŰ ůŨŮŦŠŞūŦ.ŀ ŰŞťŦ
ŠŮŸťŨŞ Őoyota ŦťŭŬũťŠŞ 2 ŰŞŨŰŦŨŦ:

1)ŬşţŢŦūţūŦ űůŦũŦŽ-ŠůţŨŦ ŮŞşŬŰūŦŨ ůţ ŬşűŵŞŠŞ Ŧ ūŞůŸŮŵŞŠŞ ŢŞ ŭŮŞŠŦ ŵţůŰŦ,ŪŞũŨŦ,ŭŬůŰŬŽūūŦ


ŭŬŢŬşŮţūŦŽ(ťŞ ŮŞťũŦŨŞ ŬŰ ŢŮűšŦ ŨŬŪŭŞūŦŦ,ŬşűŵŞŠŞŷŦ ŬŭŮţŢţũţūŦ ųŬŮŞ)

2)ŲŬŨűůŦŮŞūţ-ůŸůŮţŢŬŰŬŵŞŠŞūţ ūŞ űůŦũŦŽŰŞ ŠŸŮųű ūŞŧ-ťūŞŵŦŰţũūŦŰţ ŭŮŬşũţŪŦ.ōŬ-ŪŞũŨŬŰŬ,ūŬ


ŲŬŨűůŦŮŞūŬ űůŦũŦţ ŢŞŠŞ ŭŬ-šŬũţŪŦ ŮţťűũŰŞŰŦ Ŧ ŞŰŞŨűŠŞ ŭŬ-šŬũţŪŦ ŠŸťŪŬŤūŬůŰŦ.

ŏŸŰŮűŢūŦŴŦŰţ ūŞ Őoyota ūŞűŵŞŠŞŰ,ŵţ ŭŮŬŴţůŸŰ ťŞ ŮţŶŞŠŞūţ ūŞ ŭŮŬşũţŪŦ ŭŮŦũŦŵŞ ŭŬ ůŠŬŽŰŞ


ůŰŮűŨŰűŮŞ ūŞ ŭŮŦŨŞťŨŞ-ŦŪŞ ŠŸŠţŢţūŦţ,ŮŞťŠŦŰŦţ Ŧ ůżŤţŰ,ťŞŨũżŵţūŦţ Ŧ ŵţůŰŬ ūŞŪţŨ ťŞ
ŭŬůũţŢŦŴŦŰţ.ŀ ŰŞťŦ ŠŮŸťŨŞ ŮţŶŞŠŞūţŰŬ ūŞ ŭŮŬşũţŪŦ ŰŮŽşŠŞ ŢŞ ŭŮŬŰŦŵŞ šũŞŢŨŬ,ů ŽůūŞ ŠŮŸťŨŞ
ŪţŤŢű ŬŰŢţũūŦŰţ ůŰŸŭŨŦ,Ş ůŭŬůŬşūŬůŰŰŞ ťŞ ŮţŶŞŠŞūţŰŬ ŦŪ ŰŮŽşŠŞ ŢŞ ůŸŷţůŰŠűŠŞ ūŞ ŠůŦŵŨŦ
ūŦŠŞ Š ŨŬŪŭŞūŦŽŰŞ,ťŞ ŢŞ ţ ŠŸťŪŬŤūŬ ūţŭŮţŨŸůūŞŰŬ űůŸŠŸŮŶţūůŰŠŞūţ.Őoyota

ŭŬŢŨŮţŭŽ ŦŢţŽŰŞ,ŵţ ŭŬŢŬşŮţūŦţ ŪŬŤţ ŢŞ ůţ ŬůŸŷţůŰŠŦ ŭŬ ŠůŽŨŬ ŠŮţŪţ,ūŞ

ŠůŦŵŨŦ ūŦŠŞ Ŧ ŬŰ ŠůŦŵŨŦ ŦūŢŦŠŦŢŦ.

„ŞťŠŦŰŦţ ūŞ ŭŸũūŬ ŮŞťşŦŮŞūţ ūŞ ůŦŰűŞŴŦŽŰŞ Ŧ ŬŭŮţŢţũŽūţ ūŞ ŭŮŬşũţŪŞ

Őoyota ŬŰŢţũŽ šŬũŽŪŬ ťūŞŵţūŦţ ūŞ ŠūŦŪŞŰţũūŞŰŞ ŭŮţŴţūŨŞ ťŞ ťūŞŵţūŦţŰŬ Ŧ ůŰŬŧūŬůŰŰŞ ūŞ


ŮţŶŞŠŞūţŰŬ ūŞ ŭŮŬşũţŪŞ,ťŞ ŢŞ ūţ ůţ ŠũŞšŞŰ ŰŠŸŮŢţ ŪūŬšŬ űůŦũŦŽ Ŧ ůŮţŢůŰŠŞ ťŞ ūţťūŞŵŦŰţũūŦ
ŭŮŬşũţŪŦ.ŀ ŐŬyota ŬŰŢţũŽŰ šŬũŽŪŬ ŠūŦŪŞūŦţ ūŞ ŭŮŬűŵŠŞūţŰŬ ūŞ ŭŮŬşũţŪŞ,ŨŬţŰŬ ţ Š ŬůūŬŠŞŰŞ
ūŞ ŭŬůũţŢŠŞŷŬŰŬ Ūű ŮţŶŞŠŞūţ.ŀ ŰŬťŦ ŮţŢ ūŞ ŪŦůũŦ ţ ŠŞŤūŬ ŢŞ ŭŬŪŞšŞŪţ ūŞ ŮŞşŬŰūŦŴŦŰţ ŢŞ
ŭŮŞŠŽŰ ŮŞťũŦŨŞ ŪţŤŢű ŭŮŬşũţŪŦ,ŨŬŦŰŬ ŪŬŤţ Ŧ ŰŮŽşŠŞ ŢŞ ůţ ŮţŶŞŰ ťŞ ŨŮŞŰŨŬ ŠŮţŪţ Ŧ
ŰŞŨŦŠŞ,ŨŬŦŰŬ ůŞ ŢŸũšŬůŮŬŵūŦ Ŧ ťŞůŽšŞŰ ŮŞşŬŰŞŰŞ ūŞ ŵŬŠţŨ,šŮűŭŞ ŦũŦ ŴŽũŞŰŞ ŨŬŪŭŞūŦŽ.
ŀŞŤūŬ ţ ŭŮŬşũţŪŸŰ ŢŞ ůţ ŢţŲŦūŦŮŞ ŽůūŬ,ťŞ ŢŞ ūţ ůţ ŦťšűşŦ ŠŮţŪţ,Š ŨŬţŰŬ ŷţ ůţ ŭŮţŢũŞšŞŰ
ŮţŶţūŦŽ ťŞ ūţűŰŬŵūţū Ŧ ūţŽůţū ŭŮŬşũţŪ.ŀ ůŸŷŬŰŬ ŠŮţŪţ ŲŬŨűůŦŮŞūŦŰţ űůŦũŦŽ ŠŸŮųű ŰŬŵūŬ
ŢţŲŦūŦŮŞū ŭŮŬşũţŪ,ŭŬůũţŢŠŞūŦ ŬŰ ŦťŵţŮŭŞŰţũţū ŞūŞũŦť,ŷţ ŢŬŠţŢŞŰ ŢŬ ťūŞŵŦŰţũūŦ ŮţťűũŰŞŰŦ.

ŀŞŤūŬ ţ ŢŞ ŬŰŨŮŦţŪ ŬůūŬŠūŦŽ ŭŮŬşũţŪ,ťŞ ŢŞ ŭŬůŰŦšūţŪ ūŞŧ-ťūŞŵŦŰţũūŦ ŮţťűũŰŞŰŦ.ŐŮűŢūŬůŰŰŞ


ŭŮŦ ŬŰŨŮŦŠŞūţŰŬ Ūű ŬşŞŵţ ţ,ŵţ ŰŬŧ ůţ ŠŸťŭŮŦţŪŞ ŬşŦŨūŬŠţūŬ ŠŸť ŬůūŬŠŞ ūŞ ũŦŵūŦŽ ŬŭŦŰ,ŨŬţŰŬ
ŪŬŤţ ŢŞ ţ ŭŬŢŠţŤŢŞŷ ŲŞŨŰŬŮ(ūŞŭŮŦŪţŮ: ťŞ ůŵţŰŬŠŬŢŦŰţũŽ ŬşŦŨūŬŠţūŬ ūŞŧ-ŠŞŤūŦŰţ ŠŸŭŮŬůŦ Ŧ
ŭŮŬşũţŪŦ ůŞ ůŠŸŮťŞūŦ ů ŮŞťųŬŢŦŰţ,ŢŬŨŞŰŬ ťŞ ŦūŤţūţŮŞ ūŞŧ-ŠŞŤūŦ ŷţ ůŞ ŠŸŭŮŬůŦŰţ ů
ŬşŬŮűŢŠŞūţŰŬ).ŅŞ ŢŞ ŪŬŤţŪ ŢŞ ŦŢţūŰŦŲŦŴŦŮŞŪţ ŬůūŬŠūŦŽ ŭŮŬşũţŪ,ŰŮŽşŠŞ ŢŞ šŬ ŮŞťšũţŤŢŞŪţ
Š ŭŬ-ŶŦŮŬŨ ŞůŭţŨŰ,Ş ūţ ůŞŪŬ Š ŨŬūŰţŨůŰŞ ūŞ űůŰŞūŬŠŽŠŞūţŰŬ,ŵţ ůŸŷţůŰŠűŠŞ ŭŮŬşũţŪ.ŐŬŠŞ ŷţ
Ůţŵţ,ŵţ ŰŮŽşŠŞ ŢŞ ŦťůũţŢŠŞŪţ Ŧ ŬŰŨŮŦţŪ ŭŮŦŵŦūŦŰţ,ŢŬŠţũŦ ŢŬ ŭŮŬşũţŪŞ,ŨŞŨŰŬ Ŧ ŮţťűũŰŞŰŦŰţ
ŦũŦ ŭŬůũţŢůŰŠŦŽŰŞ,ŨŬŦŰŬ ŰŬťŦ ŭŮŬşũţŪ ŠŬŢŦ ůũţŢ ůţşţ ůŦ.

ōŮŦ ŞŰŞŨűŠŞūţŰŬ ūŞ ŢŞŢţū ŭŮŬşũţŪ ůŰŦũŸŰ Őoyota ŦťŦůŨŠŞ ŦťšŮŞŤŢŞūţ ūŞ ůŦũūŦ


ŞŮšűŪţūŰŦ.ŏŭŬŮţŢ ŨŮŦŰţŮŦŦŰţ:ŠŞŤūŬůŰ,ūţŬŰũŬŤūŬůŰ Ŧ ŰţūŢţūŴŦŽ ůţ ŬŴţūŽŠŞŰ ŭŮŬşũţŪŦŰţ ů
ūŞŧ-ūţŬŰũŬŤţū ųŞŮŞŨŰţŮ,Ş ůŸŢŸŮŤŞŷŦŰţ ůţ Š ŰŽų ůŸŭŸŰůŰŠŞŷŦ(ŭŬŢŨŮţŭŽŷŦ) ŭŮŬşũţŪŞ
ŭŬŨŞťŞŰţũŦ ůţ ŦťŭŬũťŠŞŰ Š ŭŬŢŨŮţŭŞ ūŞ ŲŬŨűůŦŮŞūţ ŠŸŮųű ūŞŧ-ŠŞŤūŦŰţ ŠŸŭŮŬůŦ.ŏŦũūŦŽŰ
ŞŮšűŪţūŰ ţ ŠŞŤţū,ťŞ ŢŞ ůţ űşţŢŦ ŮŸŨŬŠŬŢŦŰţũŽŰ Š ūţŬşųŬŢŦŪŬůŰŰŞ ŬŰ ŨŬŮŦšŦŮŞūţ ūŞ ŰŬŵūŬ
ŬŭŮţŢţũţū ŭŮŬşũţŪ ůŮţŢ ŪūŬŤţůŰŠŬŰŬ ŬŰ ŭŮŬşũţŪŦ.

-ŦťŠŸŮŶŠŞūţ ūŞ ŦťŵţŮŭŞŰţũţū ŞūŞũŦť ūŞ ŬůūŬŠūŞŰŞ ŭŮŦŵŦūŞ-> ţŲţŨŰŦŠūŦŽŰ Ŧ ŦťŵţŮŭŞŰţũţū


ŞūŞũŦť ţ ŬŰ ŮţŶŞŠŞŷŬ ťūŞŵţūŦţ ťŞ ŬŰŨŮŦŠŞūţŰŬ Ŧ ŮŞťşŦŮŞūţŰŬ ūŞ ŪūŬšŬşŮŬŧūŦŰţ ŠŸťŪŬŤūŦ
ŭŮŦŵŦūŦ ťŞ

ŭŮŬşũţŪŞ.ŐŬŧ ůţ şŞťŦŮŞ ūŞ űŪţūŦţŰŬ ūŦ ŢŞ ťūŞţŪ ŨŸŢţ ŢŞ ŲŬŨűůŦŮŞŪţ

űůŦũŦŽŰŞ ůŦ ŭŮŦ ŦťůũţŢŠŞūţŰŬ ūŞ ŭŮŦŵŦūŦŰţ ťŞ ŢŞŢţū ŭŮŬşũţŪ,ťŞ ŢŞ ūŞŪţŮŦŪ ŬůūŬŠūŞŰŞ.ŀ ŰŞťŦ


ŠŮŸťŨŞ ţ ŪūŬšŬ ŠŞŤūŬ ŭŮţŢůŰŞŠŽūţŰŬ ūŞ ŦūŲŬŮŪŞŴŦŽŰŞ ťŞ ŭŮŬşũţŪŞ(ŢŬŮŦ Ŧ ŰŽ ŢŞ ţ ŬşţŪūŞ) ŢŞ
şŸŢţ ŭŮţŢůŰŞŠţūŞ Š ůŰţšūŞŰ ŠŦŢ.ŐŬŠŞ ŷţ ŢŬŠţŢţ ŢŬ ŭŬ-ũţůūŬ Ŧ ŮŞťşŦŮŞţŪŬ ŬşŷűŠŞūţ.

-ŢŸũşŬŨŬ ŭŮŬűŵŠŞūţ ūŞ ŠŸťŪŬŤūŦŰţ ŭŮŦŵŦūŦ-> ŰŬťŦ ŪŬŪţūŰ ţ ŬŰ ŦťŨũżŵŦŰţũūŞ ŠŞŤūŬůŰ ŭŮŦ


ŮţŶŞŠŞūţŰŬ ūŞ ŢŞŢţū ŭŮŬşũţŪ Ŧ ŞŨŬ ůţ ŭŮţūţşŮţšūţ,ŪŬŤţ ŢŞ şŸŢţ ťŞšűşţūŬ ŴţūūŬ ŠŮţŪţ Š
şţťŭũŬŢūŦ ŨŬŮţŨŰŦŠūŦ ŢţŧůŰŠŦŽ.ōŮŦ ŭŮŬűŵŠŞūţŰŬ ŰŮŽşŠŞ ŢŞ ůţ ŬůŦšűŮŦ ŽůūŞ ŭŮţŢůŰŞŠŞ ťŞ
ŠŸťŪŬŤūŦŰţ ŭŮŦŵŦūŦ,ůŰţůūŽŠŞūţ ūŞ ŨŮŸšŞ ŢŬ ŬůūŬŠūŦŰţ ŰŞŨŦŠŞ Ŧ ŽůūŬ ŮŞťşŦŮŞūţ ūŞ
ūţŬşųŬŢŦŪŦŰţ ŮţŶţūŦŽ.

„ŞťšũţŢŞŧŰţ ŞũŰţŮūŞŰŦŠūŦŰţ ŮţŶţūŦŽ,ŢŬŨŞŰŬ šŮŞŢŦŰţ ŨŬūůţūůűů

ŃŢūŬ ŬŰ ŬůūŬŠūŦŰţ ŭŮţŦŪűŷţůŰŠŞ ūŞ TŬyota ŭŮţŢ ŨŬūŨűŮţūŰŦŰţ ŧ ţ   ŰŞ ťŞ


ūŞůŸŮŵŞŠŞūţ ūŞ ŨŮţŞŰŦŠūŬŰŬ ŪŦůũţūţ ūŞ ŮŞşŬŰūŦŨŞ.ŀůţŨŦ ţŢŦū ŮŞşŬŰūŦŨ Š
Őoyota ŦŪŞ  ŰŬ ŢŞ ŭŮţŢũŞšŞ ŮţŶţūŦŽ ūŞ ŮŞťũŦŵūŦ ŭŮŬşũţŪŦ,Ş ŮŸŨŬŠŬŢŦŰţũŦŰţ
ŭŮţšũţŤŢŞŰ ŶŦŮŬŨŦŽ ŨŮŸš ŬŰ ŠŸťŪŬŤūŦ ŮţŶţūŦŽ.

ŏũţŢ ŭŮţšũţŢŞ ūŞ ŭŮţŢũŬŤţūŦŽŰŞ ŦŢŠŞ ŢŮűš ŪūŬšŬ ŠŞŤţū ŪŬŪţūŰ-ŨŬūůţūůűůŸŰ.ŅŞ ŢŞ ůţ


ŭŬůŰŦšūţ ŰŬŧ,ţ ūţŬşųŬŢŦŪŬ ŢŞ ůţ ŬšŮŞūŦŵŦ ũŦŵūŬŰŬ ŭŮŦůŰŮŞůŰŦţ Ŧ ůűşţŨŰŦŠūŬůŰŰŞ,ŨŞŨŰŬ Ŧ ŢŞ
ůţ ŦťůũţŢŠŞ ŠůŽŨŞ ţŢūŞ ŦŢţŽ,ťŞ ŢŞ ŪŬŤţ ŢŞ ůţ ŠŦŢŦ ŢŞũŦ ŰŽ ţ ţŲţŨŰŦŠūŞ Ŧ ŨŬŦ ůŞ ůŦũūŦŰţ Ŧ
ůũŞşŦŰţ ŧ ůŰŮŞūŦ.
ŀ Toyota ŭŬůŰŦšŞūţŰŬ ūŞ ťūŞŵŦŰţũūŦ ŮţťűũŰŞŰŦ ţ ůŠŸŮťŞūŬ ŢŬ šŬũŽŪŞ ůŰţŭţū ůŸů ůŦšűŮūŬůŰŰŞ
ŦŪ ŭŮţŢŦ ťŞŭŬŵŠŞūţ ūŞ ŰŽųūŬŰŬ ŬůŸŷţůŰŠŽŠŞūţ.ŀ ŰŞťŦ ŠŮŸťŨŞ Őoyota ůŦŪűũŦŮŞ ţŲţŨŰŞ ŬŰ
ŭũŞūŦŮŞūŞŰŞ ŦŢţŽ. ŀŸť ŬůūŬŠŞ ūŞ ůŦŪűũŞŴŦŽŰŞ ůţ ŦťşŦŮŞ ūŞŧ-ŢŬşŮŞŰŞ ŠŸťŪŬŤūŬůŰ Ŧ ůţ
ŭũŞūŦŮŞ ŠūţŢŮŽŠŞūţŰŬ.ľŨŬ ŮţŶţūŦţŰŬ ťŞ ŠūţŢŮŽŠŞūţŰŬ ţ ţŲţŨŰŦŠūŬ,ūţŬşųŬŢŦŪŬůŰŰŞ ŬŰ ŭŬ-
ūŞŰŞŰŸŶūŦ ŨŬŮţŨŴŦŦ ŷţ şŸŢţ ŪŦūŦŪŞũūŞ.

-ŞŨŬ ŬŭŮţŢţũŦŪ ŭŮŞŠŦũūŦŽ ŭŮŬşũţŪ,ŮţŶţūŦţŰŬ ŷţ ŭŬůũţŢŠŞ-> ūŞŪŦŮŞūţŰŬ ūŞ ŬůūŬŠūŦŰţ


ŭŮŦŵŦūŦ ťŞ ŭŮŬşũţŪŞ ŠŬŢŦ ŵţůŰŬ ŢŬ ŬŵţŠŦŢţū Ŧ ũţůţū ťŞ ŮŞťşŦŮŞūţ ŬŰšŬŠŬŮ.ŀ ůŸŷŬŰŬ ŠŮţŪţ
ŭŸŨ ŠūŦŪŞŰţũūŦŽŰ ŞūŞũŦť ūŞ ŲŞŨŰŦŰţ ŭŬŨŞťŠŞ ŭŬũťŞŰŞ ŬŰ ŢŞŢţūŬ ŠūţŢŮŽŠŞūţ,Ş ŦťůũţŢŠŞūţŰŬ Ŧ
ŭŮŬŠţŮŨŞŰŞ ūŞ ŠŸťŪŬŤūŦŰţ ŮţŶţūŦŽ ŭŬŨŞťŠŞŰ ţŲţŨŰŦŠūŬůŰŰŞ ŬŰ ūŞŧ-ŢŬşŮŦŰţ ŠŸťŪŬŤūŬůŰŦ.

ōũŞūŦŮŞūţ-ŦťŭŸũūţūŦţ-ŭŮŬŠţŮŨŞ-ŢţŧůŰŠŦţ

I-ōũŞūŦŮŞūţ:ŮŞťŮŞşŬŰŠŞūţ ūŞ ŭũŞū ťŞ ŢţŧůŰŠŦţ

-ŨŬūŰŮŞŪţŮŨŦ-Őoyota šŦ ŦťŭŬũťŠŞ ťŞ ŬŭŦůŞūŦţ ūŞ ŭŮţŢũŬŤţūŬŰŬ ŮţŶţūŦţ Ŧ ťŞ ůŪţŨŵŞŠŞūţ ūŞ


ŢŞŢţū ţŲţŨŰ,ŢŬŨŞŰŬ ůţ ŭŮŦũŬŤŞŰ ŬŨŬūŵŞŰţũūŦŰţ ŮţŶţūŦŽ

*ŨŮŞŰŨŬůŮŬŵūŦ-ŠŮţŪţūūŦ,ŦŪŭŮŬŠŦťŦŮŞūŦ(ūŬ ŪŬšŞŰ ŢŞ ůŰŞūŞŰ ŭŬůŰŬŽūūŦ,ŞŨŬ ūţ ůţ ūŞŪţŮŦ ŭŬ-


ţŲŦŨŞůūŬ ŮţŶţūŦţ)

*ŢŸũšŬůŮŬŵūŦ-ŭŮţŢūŞťūŞŵţūŦ ťŞ ŰŮŞŧūŬ ŬŰůŰŮŞūŽŠŞūţ ūŞ ŬůūŬŠūŦŰţ ŭŮŦŵŦūŦ ťŞ ŭŮŬşũţŪŞ

ōŮŦ ŞŰŞŨűŠŞūţ ūŞ ŬůūŬŠūŞŰŞ ŭŮŦŵŦūŞ ťŞ ŢŞŢţū ŭŮŬşũţŪ ŨŬūŰŮŞŪţŮŨŦŰţ ŪŬšŞŰ ŢŞ ůţ ŠūţŢŮŽŰ


ţŢūŬŠŮţŪţūūŬ ŦũŦ ŭŬţŰŞŭūŬ,ŭŬůũţŢŬŠŞŰţũūŬ.

II-ņťŭŸũūţūŦţ:ŠūţŢŮŽŠŞūţ ūŞ ŮţŶţūŦŽŰŞ

-6-

ŐŸŧ ŨŞŰŬ ŮţŶţūŦţŰŬ ūŞ ţŢŦū ŭŮŬşũţŪ ŪŬŤţ ŢŞ ůŸťŢŞŢţ ŢŮűš ŭŬ-ŪŞũŸŨ ŭŮŬşũţŪ,Š
Őoyota ūţŭŮţŨŸůūŞŰŬ ŭŮŞŠŽŰ ŪŞũŨŦ ŭŬŢŬşŮţūŦŽ,ŨŬţŰŬ ũţŤŦ Š

ŬůūŬŠŞŰŞ ūŞ ŰŽųūŬŰŬ ŭŬůŰŬŽūūŬ űůŸŠŸŮŶţūůŰŠŞūţ.

III-ōŮŬŠţŮŨŞ:ŭŬŰŠŸŮŤŢŞŠŞūţ ūŞ ŮţťűũŰŞŰŦŰţ

ōŮŬŠţŮŨŞŰŞ ūŞ ŦŢţŦŰţ ŭŮŦ ŭŬŢşŬŮŞ ūŞ ŮţŶţūŦŽ šŞŮŞūŰŦŮŞ ŭŬŰŠŸŮŢţūŞ ţŲţŨŰŦŠūŬůŰ,ŨŬŽŰŬ ŬŰ


ůŠŬŽ ůŰŮŞūŞ ŦťŦůŨŠŞ şŞťŞ ťŞ ůŮŞŠūţūŦţ,ťŞ ŢŞ ůţ ŭŬŰŠŸŮŢŦ ŭŬŢŬşŮţūŦţŰŬ.ōŮţŢŬůŰŞŠţūŦŰţ
ŮţťűũŰŞŰŦ ŰŮŽşŠŞ ťŞŢŸũŤŦŰţũūŬ ŢŞ ůŞ ŭŮŽŨŬ ůŠŸŮťŞūŦ ů ŦťũŬŤţūŦŽ ŭŮŬşũţŪ Ŧ ŞŨŬ ŦŪŞ ūŞũŦŵūŦ
ŢŞūūŦ ŭŮţŢŦ ŭŬŢŬşŮţūŦţŰŬ,ŢŞ ŢŬŨŞŤŞŰ ūţšŬŠŞŰŞ űůŰŬŧŵŦŠŬůŰ.

IV-łţŧůŰŠŦţ:ŦťŠŸŮŶŠŞūţ ūŞ ūţŬşųŬŢŦŪŦŰţ ŨŬŮţŨŴŦŦ ūŞ ŮţŶţūŦŽŰŞ Ŧ ŭũŞūŞ ťŞ ŢţŧůŰŠŦţ


ľŨŬ ŢŞŢţūŬ ŮţŶţūŦţ ŦũŦ ŭŮŬŪŽūŞ ŭŬŮŬŢŦ ūŬŠ ŭŮŬşũţŪ ůũţŢ ůţşţ ůŦ,ŰŮŽşŠŞ ŢŞ ŭŮŬŢŸũŤŦŪ ŢŞ
ůţ ťŞūŦŪŞŠŞŪţ ů ŰţťŦ ŭŬŢŭŮŬşũţŪŦ,ŢŬŨŞŰŬ ŬŭţŮŞŴŦŦŰţ ťŞŮŞşŬŰŽŰ šũŞŢŨŬ(ūŬ şţť ŢŞ ůţ ŬŭŦŰŠŞŪţ
ŢŞ ŬŰůŰŮŞūŦŪ ŠůŦŵŨŦ ŭŮŬşũţŪŦ!)

-łţŧůŰŠŦţ:űŰŬŵūŽŠŞūţ ūŞ şŸŢţŷŦŰţ ůŰŸŭŨŦ

ōŮŬŴţůŸŰ ūŞ ūţŭŮţŨŸůūŞŰŬ űůŸŠŸŮŶţūůŰŠŞūţ ŦťŦůŨŠŞ ůũţŢ űůŭţŶūŬŰŬ ŮţŶŞŠŞūţ ūŞ ŢŞŢţū


ŭŮŬşũţŪ ŢŞ ůţ űŰŬŵūŽŰ ůũţŢŠŞŷŦŰţ ůŰŸŭŨŦ,ůŠŸŮťŞūŦ ůŸů ůũţŢŠŞŷŦŽ ŭŮŬşũţŪ ŦũŦ ů ŢŮűšŦ ŢűŪŦ-
ťŞŠŸŮŶŠŞūţŰŬ ūŞ ţŢūŞ ŢţŧūŬůŰ ťŞ ŮţŶŞŠŞūţ ūŞ ŭŮŬşũţŪ ŰŮŽşŠŞ ŢŞ ŠŬŢŦ ŢŬ ūŞŵŞũŬŰŬ ūŞ
ŢŮűšŞ(ŭŬŢŢŸŮŤŞūţ ūŞ ŭŬŢŬşŮţūŦţŰŬ).

-ūŞŨŮŞŽ ūŽŨŞŨŠŬ ŢţŧůŰŠŦţ

ňŬšŞŰŬ ūŞůŰŸŭŦ ŭŮŬŪŽūŞ,ūŬ ūţ ŭŬůũţŢŠŞ ŤţũŞūŦŽŰ ŮţťűũŰŞŰ,ŰŬŠŞ ūŦ ŭŬŢůŨŞťŠŞ,ŵţ ŰŮŽşŠŞ ŢŞ ůţ


ūŞűŵŦŪ ŢŞ ůŪţ ŰŸŮŭţũŦŠŦ Ŧ ŢŞ ŮŞťŠŦŠŞŪţ űŪţūŦţŰŬ ŦťŵţŮŭŞŰţũūŬ Ŧ ŠūŦŪŞŰţũūŬ ŢŞ ŬŴţūŽŠŞŪţ
Ŧ ŞūŞũŦťŦŮŞŪţ.ŐŸŮŭţūŦţŰŬ ţ ŠŞŤūŬ,ťŞŷŬŰŬ ŠŮţŪţūūŬŰŬ ŬŰũŞšŞūţ ūŞ

ŢŞŢţūŬ ŦťŭŸũūţūŦţ ŪŬŤţ ŢŞ ůţ ŬŰşũŞšŬŢŞŮŦ Š ŢŸũšŬůŮŬŵţū ŭũŞū.

ŋŞŧ-ŠŞŤūŦŽŰ ŪŬŪţūŰ ŭŮŦ ŮţŶŞŠŞūţŰŬ ūŞ ţŢŦū ŭŮŬşũţŪ ūţ ţ ţŰŞŭŸŰ ūŞ ŢţŧůŰŠŦţŰŬ,Ş


ţŲţŨŰŦŠūŬŰŬ ŬŭŮţŢţũŽūţ ūŞ ŬůūŬŠūŦŰţ ŭŮŦŵŦūŦ ťŞ

ŭŮŬşũţŪŞ.ľŨŬ Űţ ůŞ űůŰŞūŬŠţūŦ,ūţŬşųŬŢŦŪŦŰţ ŨŬŮţŨŰŦŠūŦ ŢţŧůŰŠŦŽ ůŞ ŽůūŦ Ŧ ŨŬšŞŰŬ ůţ


ŠūţŢŮŽŰ,ŷţ ŢŞŢŞŰ ŤţũŞūŦŽ ŮţťűũŰŞŰ.

ŋŞŧ-ŠŞŤūŞŰŞ ůŰŮŞŰţšŦŽ,ŨŬŽŰŬ ŠůŽŨŞ ţŢūŞ ŲŦŮŪŞ ŰŮŽşŠŞ ŢŞ ůũţŢŠŞ,ţ ŠŦūŞšŦ ŢŞ ŭŮŦŨũżŵŠŞ


ŢŞŢţū ŭŮŬŴţů ů ŭŬšũţŢ ŨŸŪ şŸŢţŷţŰŬ,ŭŬŪūţŧŨŦ,ŵţ ŭŮŬŴţůŸŰ ūŞ ŭŬŢŬşŮŽŠŞūţ ŦũŦ ūţŭŮţŨŸůūŞŰŬ
űůŸŠŸŮŶţūůŰŠŞūţ ūŦŨŬšŞ ūţ ŰŮŽşŠŞ ŢŞ ťŞŠŸŮŶŠŞ.

ņťŰŬŵūŦŨ:ōŬ ŭŸŰŽ ūŞ Toyota(ůŰŮŞūŦŴŦ:230-400)

ľŠŰŬŮŦ:łŤţŲŮŦ ň. ʼnŞŧŨŸŮ Ŧ łţŧŠŦŢ ŊŞŧţŮ