Incadrarea personalului Serviciului Roman de Informa~ii

I. Aspecte generale privind selec~ia de personal in vederea incadrarii in Serviciul Roman de Informatii

,

Recrutarea si selectia de specialisti in vederea incadrarii in Serviciul Roman de Inforrnatii se realizeaza prin promovarea publica a ofertei de posturi, cu asigurarea dreptului de inscriere pentru top cei care indeplinesc criteriile stabilite, in mod nediscrirninatoriu, precurns.si a-j38sibiJitil.?1 de documentare cu privire la conditiile, etapele de selecpe si statutul dobandit in perioada scolarizarii si dupa incadrarea in institutie.

,

Serviciul Roman de Informatii of era noilor ineadrati:

, ,

posibilitatea desfasurarii unei activitati dinarnice intr-o institutie de prestigiu;

valorificarea superioara a aptitudinilor personale intr-un me diu stabil; J!>romovarea in cariera pe baza competentelor si perforrnantelor proprii; fqrmarea profesionala cornpldxa;

asi sterita rriedicala si posibilita~i avantajoase medicala si odihna;

I

de reouperare

pachet salarial motivant si recompensarea perforrnantelor pwfesionale prin acordarea de grime sau sporuri.

ineadrarile in Serviciul Roman de Informatii se fae in funetie de

, ,

nevoile Serviciului, cu respectarea prevederilor H.G. nr. 585/2002 privind elementele de incompatibilitate pentru accesulla inforrnatii secrete de stat.

Specifieul Serviciului impune capacitate de adaptare, rezistenta la stres in regim de program prelungit, atentie concentrata si distributiva de nivel ridicat, perseverenta, dorinta de perfectionare continud, un bun echilibru psiho-ernotional, abilitati de comunicare.

,

Proeesul de selee~ie consta in pareurgerea unor etape eliminatorii, care presupun sustinerea interviurilor de selectie si a examinarilor profesionale, psihologice, medicale si pentru evaluarea cunostintelor de limbi straine, de cultura generala si de utilizare a calculatorului.

Reperele deontologice ale personalului Serviciului sunt: loialitatea fa~a de ~ara, fa~a de principiile ~i valorile democratiei si statului de drept ~i respectarea legilor ~arii.

Angajapi Serviciului trebuie sa accepte interzicerea sau restrangerea exercitiului unor drepturi si libertati, potrivit prevederilor legale, sa pastreze confidentialitatea in legatura cu activitatea desfasurata ~i sa adopte un comportament care nu afecteaza interesele ~i imagine a institutiei,

II . Condi~iile generale de incadrare Candidatii trebuie:

,

sa aiba cetatenia romana si domiciliul in ~ara (atat candidatii, cat ~1 sotii/ sotiile acestora);

, ,

sa cunoasca foarte binc ~i sa- aiDa capacitatea de a se expnma clar ~1 corect in limba rornana;

sa aiba pregatirea corespunzatoare corpului militar in care urrneaza sa fie incadrati conform Legii privind statutul cadrelor rnilitare ~i 0 expertiza adecvata in domenii de interes pentru Serviciul Roman de Inforrnatii; media absolvirii si rezultatele obtinute pe parcursul anilor de studiu pot reprezenta criterii ae aepartajare;

sa fie apti medical pentru corpul rnilitar in care urrneaza sa fie incadrap;

sa fie apti psihologic pemtru c(])rp,ul rnilitar in care urrneaza sa fie ililcadrati/ scolarizati;

p~ntru 'incadrarea 'ca ofiter, sa cunoasca eel putin 0 lirnba stiraina (alta ckcat limba materna) ~i sa aiba studii superioare;

sa aiba cunostinte de operare pc;

sa p,robeze 0 condjiita civica si rnorala corespunzatoare;

sa nu fi fost condarnnati penal printr-o hotarare judecatoreasca rarnasa definitiva pentru 0 infractiune savar~ita cu intentie sau sa fi executat 0 pedeapsa cu inchisoarea ca urmare a savar~irii unei infractiuni din culpa; sa nu fie in curs de cercetare sau judecata;

sa nu fie iriscrisi in partide sau organizapi politice sau sa declare, sub sernnatura, ca, odata cu incadrarea, vor renunta la aceasta calitate;

sa nu fie asociati unici=si sa-nu participe direct la administrarea ori conducerea unor societati comerciale sau sa declare, sub sernnatura, ca, odata cu incadrarea, vor renunta la aceste calitati ~i/ sau preocupari;

sa fie dispusi sa-~i indeplineasca activitatea in orice zona a teritoriului national, potrivit intereselor si nevoilor institutiei;

sa accepte verificarile de securitate prevazute in H.G. nr. 585/2002 pentru deterrninarea eventualelor elemente de incompatibilitate privind accesulla informatii secrete de stat.

,

Verificarea modului in care sunt respectate angajamentele si responsabilitatile asumate nu inceteaza dupa incadrare,

2

III. Personalul Serviciului Roman de Informatii

,

In conformitate cu prevederile Legii privind organizarea si functionarea Serviciului Roman de Inforrnatii, personalul acestuia se compune din cadre militare ~i salariati civili, care indeplinesc atributii operative, tehnice si administrative, pre cum si din soldati ~i gradap voluntari.

Potrivit criteriilor de management al carierei, in functie de postul ocupat si domeniul de activitate, de capacitatile individuale si necesitatile institutiei, in Serviciul Roman de Inforrnatii se aJ3lid_2rincip-iul forrnarii continue a angaja~ilor, prin angrenarea acestora in diverse forme ~i programe de pregatire.

Cadrele militare ale Serviciului Roman de Inforrnatii au toate drepturile si obliga~iile prevazutf de reglementarile legale, statutul si regulamentele militare.

Salariatii civili sunt supusi dispozitiilor Codului muncii ~i celorlalte prevederi legale ~i regulamentare ale Serviciului Roman de Inforrnatii.

Soldapi~i grada~ii voluntari constituie un ee1']"> distinct de personal militar, recrutat pe baza de voluntariat ~i situat la baza ierarhiei militare.

Potrivit gradelor pe care le au, cadrele militare ale Serviciului sunt constituite pe urmatoarele corpuri: al ofiterilor, al maistrilor militari ~i al siibofiterilor.

IV. Modalita~i de asigunate a personalului Serviciului

A. Pentru completarea ufectivdor die Qfi~eri in activitate, Serviciul Roman de

Inforrnatii dispune de urrnatoarele modalita~i:

cursuri universitare de licen~a pentru formarea ofiterilor operativi de inforrnatii;

cursuri universitare de masterat pentru formarea ofijerilor operativi de inforrnatii;

incadrarea directa a unor specialisti in domenii de interes pentru activitatea institutiei.

,

1. Cursurile universitare de licen~a pentru formarea ofi~erilor operativi de informa~ii

In conformitate cu prevederile H.G. nr. 1418/2006 pentru aprobarea "Metodologiei de evaluare externa a standardelor de referinta si a lis~ei indicatorilor de perforrnanta a Agenpei Rornane de Asigurare a Calitatii si Inva~amantului Superior" (ARACIS), Academia Nationala de Informa~ii "Mihai Viteazul" organizeaza curs uri universitare de Iicenta, forma de inva~amant "zi", in cadrul Facultatii de Inforrnatii, in specializarile "Psihologie - inforrnatii" si "Comunicare si relatii publice - inforrnatii".

3

Durata acestor curs uri este de 3 ani, ulterior pregiltirea fiind cornpletata si aprofundata sub forma studiilor universitare de masterat ~i a studiilor de doctorat.

La aceste cursuri se pot inscrie exclusiv absolventii invil~ilmantului liceal, cu diploma de bacalaureat, care au varsta maxima de 23 ani irnpliniti in anul organizarii concursului.

Conditiile de inscriere si detaliile privind nurnarul de locuri, programul de desfasurare a concursului si continutul probelor sunt comunicate prin oferta de scolarizare a Serviciului pentru anul universitar in care se organizeaza examen de admitere pentru inva~amantul universitar de licenta, publicata in presa si pe site-ul institutiei (www.sri.ro).

2. Cursurile universitare de masterat pentru formarea ofi~erilor operativi de informa~ii

In conforrnitate cu prevederile HG. nr. 48412006, Serviciul Roman de Inforrnatii organizeaza anual, prin Academia Napo1ilala de Inforrnatii "Mihai Viteazul", concursuri de admitere la cursurile universitare de masterat "Managementul activitatii de informayii pentl'u securitate nationala", cu durata de 1 an si S lunh

Ofert(l se adreseaza exclusiv absolvenplor inva~amantului superior, C:u exam en de licentd sau de diploma, care indeplinesc conditiile generale pentru incadrarea in Serviciul Roman de Infosrnatii si accepta sa lucreze in unitatile in care vor fi repartizati conform nevoilor Serviciului.

Conditiile de inscriere ~i detaliile privind pwgramul de desfa~urare a concursului, numarul de locuri ~i continutul probelor sunt comunicate anual, prin oferta de scolarizare a Serviciului, publicata in presa si pe site-ul institutiei (www.sri.ro).

3. incadrarea directa ca ofi~eri a unor specialisti in domenii de interes pentru activitatea institutiei se realizeaza in functie de nevoile fiecarei unitati, cu respectarea conditiilor prevazute in Legea privind statutul cadrelor militare si a celor generale de incadrare,

Candidatii trebuie sa fie absolventi ai inva~amantului superior, cu examen de licenta sau de diploma, cu experienta in dorneniul in care s-au specializat. Media de absolvire ~i rezultatele obtinute pe parcursul anilor de studiu pot reprezenta criterii de departajare.

4

B. Efeetivele de maisrri militari ale Serviciului Roman de

Informa~ii se cornpleteaza eu:

absolventi ai institutiilor de inva~amant pentru formarea maistrilor rnilitari;

maistri militari transferati de la alte institutii militare pe specialitatile necesare Serviciului;

maistri rnilitari in rezerva care au promovat testele de aptitudini si indeplinesc conditiile legale, precum si pe cele stabilite prin dispozitii interne privind rechemarea in randul cadrelor active.

C. Efeetivele de subofiteri ale Serviciului Roman de Informatii se

, ,

cornpleteaza cu:

absolvenji ai institutiilor de inva~amant pentru formarea subofiterilor; subofiteri transferati de la alte institutii militare pe specialitatile necesare Serviciului;

soldap si gradap voluntari ai Serviciului care indeplinesc conditiile generale, promoveaza testele de aptitudini si concursu'l/ examenul suspnut in scopul incadrarii ca subofiteri;

subofiteri in rezerva care au promovat testele de aptitudini ~i i~cleplinesc condipile stabilite prin reglementarile interne pentru rechpmarea in activitate;

alte persoane cu experien~a profesionala ~i cu pregatire pe specialitatile necesare Serviqiului, care au promovat testele de aptitudini si indeplinesc conditiile generale pentru incadrare ca subofiteri,

D. Salariatii civili din Serviciul Roman de Informatii au statut de

, ,

personal contractual si sunt supusi dispozitiilor Codului muncii ~i celorlalte prevederi legale a2licabile personalului contractual din sectorul bugetar.

Angajarea acestora se efectueaza in conformitate cu prevederile Codului muncii si ale reglementarilor Serviciului Roman de Informatii,

E. Solda~ii §Ii grada~ii voluntari-constituie un corp distinct de personal militar profesionist, recrutat pe baza de voluntariat.

Candidatii trebuie sa aiba memorie vizuala, 0 buna perceptie asupra spatiului si timpului, aptitudini de comunicare, capacitate de a evalua ~i lua decizii, viteza buna dereactie.

,

De asemenea, trebuie sa fie apti din punct de vedere psihologic, medical si al pregatirii fizice.

Ace~tia sunt angajap pe baza unui contract, cu respectarea legisla~iei in domeniu.

5

Dad abilitatile si calitatile dumneavoastra corespund conditiilor prezentate mai sus ~i doriti sa participap la formele de ~eolarizare organizate de Academia Nationala de Inforrnatii "Mihai Viteazul" sau sa fip incadrati in Serviciul Roman de Inforrnatii, indiferent de categoria de personal (rnilitar sau civil), va puteti adresa conducerii institutiei cu 0 cerere scrisa, care.sza fi insotita de un Curriculum Vitae. Documentele vor fi depuse sau trimise prin posta la Biroul de Relatii cu Publicul, din Bucuresti, Bdul. Liberta~ii nr. 14D - sector 5 ori la sediul Directiilor Jude~ene de Inforrnatii ale Serviciului, corespunzatoare domiciliului, respectiv locului de munca pe care 11 aveti,

Cererea de incadrare - semnata ()lograf - §Ii €urriculum Vitae (completat obligatoriu la toate ruoricile) vor fi redactate in limb a romana, conform modelelor de pe pagina web a Serviciului Roman de Informa~ii (www.sri.ro). Acestea vor fi inso~ite de copii ale documentelor de studii, stare civila §Ii vechime in rnunca,

Prezentarea unui Curriculum- Vitae incomplet va atrage dupa sine neinregistrarea cererii formulate.

6

iNTREBARI FRECVENTE PRIVIND iNCADRAREA iN SERVICIUL RoMAN DE INFORMATII

,

1. Incadrarea barbatilor in Serviciul Roman de Informatii mal este

, ,

conditionata de indeplinirea stagiului militar?

Raspuns: Nu.

2. Unde pot fi solicitate detalii suplimentare in legatura cu oportunitatile de incadrare in Serviciul Roman de Informatii?

,

Raspuns: Detalii suplimentare in legatura cu oportunitatile de incadrare in Servidiul Roman de Inforrnatii ]3et fi solicitate la Biroul de Relatii cu Publicul, din Bucuresti, Bd. ~ibertapi nr. 14 D - sector 5 sau la sediile Directiilor Judetene de Informatii ale Serviciului,

" ,

corespunzatoare domiciliului, respectiv locului de munca al

solicitantului.

3. Nu am cetatenie rrhmana si locuiesc de mult timp in Romania. Exista posibilitatea angajarii mele in Serviciul Roman de Inforrnatii?

Raspuns: Cererea de incadrare nu poate fi solu~ionata favorabil intrucat, in conforrnitate cu prevederile art.16 alin. 3 din Constitutie, "funcpile si demnitatile publice, civile sau militate pot fi ocupate, in condipile legii, de persoanele care au <::eta~enie rornana si dorniciliul1n tara".

,

4. Care sunt sansele unei persoane de a fi incadrata in Serviciul Roman de Informatii?

,

Raspuns: Pot deveni cadre ale Serviciului Roman de Inforrnatii persoanele

care indeplinesc conditiile prevazute pregatire adecvata domeniului in incadrarea, prornoveaza testele de conditiile stabilite pentru acordarea informatii clasificate.

,

de legile in vigoare, cu care se intentioneaza

,

aptitudini si intrunesc autorizatiei de acces la

,

7

5. Cat d ure az a procedurile de seleqionare/verificare pentru incadrarea in Serviciul Roman de Informatii ?

,

Raspuns: Avand in vedere complexitatea etapelor ce trebuie parcurse, in functie de domeniul in care se intentioneaza incadrarea, durata e'ste cuprinsa, de regula, intre 6 si 9' luni. In termen de 30 zile de la depunerea, respectiv inregistrarea cererii, petentii sunt contactati 1ft vederea programarii la un interviu sau, dupa caz, vor pnrru un raspuns din partea Biroului de Relatii cu Publieul al institutiei.

,

Raspuns: Procesul de seleqie consta in parcurgerea unor etape elirninatorii, care presupun siistinerea interviurilor de selectie s;i a examinarilor profesionale, psihologice, medicale I §i pentru evaluarea cunostinjelon de limbi straine, de cultura gemerala si de utilizare a calculatorului.

6. In ce consta procesul de selectie ?

8

VIIIIIIU',I sr,.I~P!JICd ~ilor 10111

SEIII~ hUd SHI

i< [\'i'IiUllj'lIh' .. ""lIYiI

.. AC.Hh'lnhl t~rI~()l1i.1ld 110 !n'ormat" f!.r1nut('relIJU'!J

I L Inkun ut.te

www srr.ro

www srr.ro

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful