16.4.

07 ‫טיוטה מיום‬

II ‫ראשי תיבות באזל‬
A-B-C ‫לפי סדר‬
‫המונח באנגלית‬

‫התרגום העברי‬

ABCP - Asset-backed commercial paper
ABS

‫ נייר מסחרי מגובה נכס‬- ‫נממ"נ‬

- Asset-backed-securities*

* ‫ ניירות ערך מגובי נכסים‬-

ADC - Acquisition, development and construction
AIG

‫נמ"ג‬

‫ פיתוח ובנייה‬,‫ רכישה‬- ‫רפ"ב‬

- Accord Implementation Group*

* ‫ קבוצת יישום ההסכם‬- ‫קי"ה‬

AMA - Advanced measurement approaches

‫ גישות מדידה מתקדמות‬- ‫גמ"מ‬

ASA

- Alternative standardised approach

‫ גישה סטנדרטית חילופית‬- ‫גס"ח‬

BIA

- Basic indicator approach *

CCF

- Credit conversion factor

‫ מקדם המרת אשראי‬- ‫מה"א‬

CCR

- Counterparty credit risk

‫ סיכון אשראי של צד נגדי‬- ‫סאצ"נ‬

CDR

- Cumulative default rate

‫ שיעור כשל מצטבר‬-‫שכ"מ‬

CDS

- Credit default swaps*

CEM

- Current exposure method

CF

- Commodities finance

‫ מימון סחורות‬- ‫מ"ס‬

CMV

- Current market value

‫ שווי שוק נוכחי‬- ‫שש"נ‬

CRE

- Commercial real estate*

CRM

- Credit risk mitigation

DvP

- Delivery-versus-payment

* ‫ גישת אינדיקטור בסיסי‬- ‫גא"ב‬

* ‫הכ"א – החלפת כשל אשראי‬
‫ שיטת חשיפה נוכחית‬- ‫שח"נ‬

* ‫ נדלן מסחרי‬- ‫נד"מ‬
‫ הפחתת סיכון אשראי‬- ‫הס"א‬

‫ מסירה נגד תשלום‬- ‫מנ"ת‬

EAD - Exposure at default

‫ חשיפה בעת כשל‬-‫חב"כ‬

ECA - Export credit agency

‫ סוכנות אשראי ליצוא‬- ‫סא"ל‬

ECAI - External credit assessment institution
EL

- Expected loss

‫ מוסד חיצוני להערכת אשראי‬- ‫מחל"א‬
‫ הפסד צפוי‬- ‫ה"צ‬

EPE - Expected positive exposure

‫ חשיפה חיובית צפויה‬- ‫חח"צ‬
‫תוספת לרשימת הקיצורים של באזל‬J

1

*

Qualifying revolving retail exposures QIS ‫ נדלן מסחרי בעל תנודתיות גבוהה‬.Effective Maturity ‫פ"א –פירעון אפקטיבי‬ MDB .Quantitative impact study * ‫ חשיפות קמעונאיות משתנות‬.Interest-only strips ‫ רצועות ריבית בלבד‬.Internal ratings-based ‫ מבוססת דירוג פנימי‬.Public sector entity ‫ ישות סקטור ציבורי‬.16.‫מד"פ‬ LGD .‫בה"כ‬ ‫תוספת לרשימת הקיצורים של באזל‬J 2 * .Multilateral development bank NIF .‫חקמ"מ‬ ‫מאושרות‬ * ‫ בדיקת השפעה כמותית‬.Income-producing real estate ‫ נדלן מניב הכנסה‬.‫מ"א‬ OTC .Payment-versus-payment ‫ תשלום נגד תשלום‬.High-volatility commercial real estate IAA .‫שמ"פ‬ IPRE .‫יס"צ‬ PvP .‫תנ"ת‬ QRRE .‫נמבת"ג‬ .Note issuance facility OF .‫ר"ב‬ IRB .Object finance ‫ בנק רב צדדי לפיתוח‬.‫נמ"ה‬ I/O .‫עס"ה‬ ‫ מימון אובייקט‬.‫מל"ד‬ ‫ הסתברות לכשל‬.Future margin income FRA .‫ה"כ‬ ‫ מימון פרוייקט‬.07 ‫טיוטה מיום‬ ‫המונח באנגלית‬ FMI ‫התרגום העברי‬ .Internal model method ‫ שיטת מודל פנימי‬.‫מ"פ‬ PSE .Forward rate agreement * * ‫עאש"ר – עסקת אקדמת שיעורי ריבית‬ HVCRE .Loss given default M ‫ הפסד בעת כשל‬-‫הב"כ‬ .Project finance * ‫ מעבר לדלפק‬.‫גה"פ‬ IMM .Internal assessment approach ‫ גישת הערכה פנימית‬.4.‫ברצ"ל‬ ‫ עסקת הנפקה‬.over the counter * PD .Probability of default PF .

and medium-sized entity ‫ ישות קטנה ובינונית‬.‫ההמננ"ה‬ ‫בניירות ערך ניתנים להעברה‬ .Ratings-based approach ‫ גישה מבוססת דירוג‬.16.Securities financing transaction SL .‫ה"מ‬ ‫ שיטה סטנדרטית‬.Unexpected loss ‫ הפסד לא צפוי‬.‫נ"פ‬ ‫ עסקת מימון ני"ע‬.‫מח"מ‬ RWA .‫הל"צ‬ J J ‫תוספת לרשימת הקיצורים של באזל‬J 3 * .Risk-weighted assets * * ‫ נכסים משוקללים בסיכון‬.‫גמ"ד‬ RRE .‫נמ"ס‬ SF .Residential real estate * * ‫ נדלן לדיור‬.Special purpose entity ‫ ישות למטרה מיוחדת‬.‫יל"מ‬ UCITS .Specialised lending SM .Revolving underwriting facility ‫ מכשירי חיתום מתחדשים‬.Small.‫נל"ד‬ RUF .‫יק"ב‬ SPE .‫ש"ס‬ SME .Standard method ‫ נוסחה פיקוחית‬.Supervisory formula SFT .Undertakings for collective investments in transferable securities UL ‫ התקשרויות השקעות משותפות‬.‫עמנ"ע‬ ‫ הלוואה מיוחדת‬.07 ‫טיוטה מיום‬ ‫המונח באנגלית‬ ‫התרגום העברי‬ RBA .4.

4.‫ההמננ"ה‬ in transferable securities ‫בניירות ערך ניתנים להעברה‬ CRM ‫ הפחתת סיכון אשראי‬.Advanced measurement approaches ASA .Unexpected loss ‫ הפסד לא צפוי‬.‫הס"א‬ EL .Probability of default ‫ הסתברות לכשל‬.07 ‫טיוטה מיום‬ II ‫ראשי תיבות באזל‬ (‫ב‬-‫)לפי סדר א‬ ‫המונח באנגלית‬ QIS ‫התרגום לעברית‬ .‫ה"צ‬ EAD .Expected loss ‫ הפסד צפוי‬.‫גא"ב‬ .Public sector entity ‫ ישות סקטור ציבורי‬.Undertakings for collective investments ‫ התקשרויות השקעות משותפות‬.16.‫גמ"ד‬ AMA .Alternative standardised approach ‫ גישות מדידה מתקדמות‬.Exposure at default ‫ חשיפה בעת כשל‬-‫חב"כ‬ EPE .‫חקמ"מ‬ ‫ ישות למטרה מיוחדת‬.Basic indicator approach * * ‫ גישת אינדיקטור בסיסי‬.and medium-sized entity ‫ ישות קטנה ובינונית‬.‫גס"ח‬ LGD .Small.Multilateral development bank BIA IAA RBA ‫ בנק רב צדדי לפיתוח‬.Quantitative impact study* * ‫ בדיקת השפעה כמותית‬.Special purpose entity ‫ חשיפות קמעונאיות משתנות מאושרות‬.‫בה"כ‬ MDB .Internal assessment approach ‫ גישת הערכה פנימית‬.‫יל"מ‬ PSE .Specialised lending * ‫הכ"א – החלפת כשל אשראי‬ ‫ הלוואה מיוחדת‬.Qualifying revolving retail exposures SPE .‫הל"צ‬ PD .‫גה"פ‬ .Expected positive exposure ‫ חשיפה חיובית צפויה‬.Loss given default ‫ הפסד בעת כשל‬-‫הב"כ‬ UL .Credit default swaps* SL .Ratings-based approach ‫ גישה מבוססת דירוג‬.‫ברצ"ל‬ .‫יס"צ‬ SME .‫ה"כ‬ CDS .‫חח"צ‬ QRRE .‫יק"ב‬ ‫תוספת לרשימת הקיצורים של באזל‬J 4 * .‫גמ"מ‬ ‫ גישה סטנדרטית חילופית‬.Credit risk mitigation .‫ה"מ‬ UCITS .

‫מ"ס‬ .Counterparty credit risk ‫ סיכון אשראי של צד נגדי‬.Commodities finance PF ‫ מוסד חיצוני להערכת אשראי‬.Asset-backed-securities * RWA .‫מח"מ‬ OTC .‫מה"א‬ .Commercial real estate* * ‫ נדלן מסחרי‬.‫נד"מ‬ RRE .over the counter * DvP .Project finance ‫ מימון פרוייקט‬.Internal rating-based ‫ מבוססת דירוג פנימי‬.‫קי"ה‬ ‫תוספת לרשימת הקיצורים של באזל‬J 5 * .Supervisory formula ‫ נייר מסחרי מגובה נכס‬.Asset-backed commercial paper ABS .Income-producing real estate ‫ נדלן מניב הכנסה‬.External credit assessment institution RUF .Effective Maturity ‫ פירעון אפקטיבי‬.Credit conversion factor ECAI .‫עמנ"ע‬ NIF .16.‫סא"ל‬ .High-volatility commercial real estate IPRE .‫סאצ"נ‬ FRA .‫מד"פ‬ CCF ‫ מקדם המרת אשראי‬.Risk-weighted assets * SF .‫נמ"ס‬ ECA .Note issuance facility ‫ עסקת הנפקה‬.‫מ"פ‬ CRE .‫נ"פ‬ ‫ סוכנות אשראי ליצוא‬.‫נממ"נ‬ * ‫ ניירות ערך מגובי נכסים‬- ‫ נוסחה פיקוחית‬.Revolving underwriting facility ‫ מכשירי חיתום מתחדשים‬.Object finance ‫ מימון אובייקט‬.‫מנ"ת‬ ‫ מימון סחורות‬.Export credit agency CCR ‫ נדלן מסחרי בעל תנודתיות גבוהה‬.‫נמבת"ג‬ * ‫עאש"ר – עסקת אקדמת שיעורי ריבית‬ .‫נל"ד‬ HVCRE .‫פ"א‬ AIG .Securities financing transaction ‫ עסקת מימון ני"ע‬.07 ‫טיוטה מיום‬ ‫המונח באנגלית‬ OF ‫התרגום לעברית‬ .‫נמ"ה‬ ABCP .‫מחל"א‬ * ‫ מעבר לדלפק‬.‫מ"א‬ IRB .4.Forward rate agreement * SFT ‫נמ"ג‬ * ‫ נכסים משוקללים בסיכון‬.‫עס"ה‬ M .Residential real estate * * ‫ נדלן לדיור‬.Delivery-versus-payment CF .Accord Implementation Group* * ‫ קבוצת יישום ההסכם‬.‫מל"ד‬ ‫ מסירה כנגד תשלום‬.

Cumulative default rate ‫ רצועות ריבית בלבד‬.‫שח"נ‬ ‫ שיעור כשל מצטבר‬-‫שכ"מ‬ IMM .Acquisition.Future margin income J ‫תוספת לרשימת הקיצורים של באזל‬J 6 * .Standard method ‫ שיטה סטנדרטית‬.4.Internal model method SM CMV ‫ שיטת מודל פנימי‬. development and ‫ פיתוח ובנייה‬.‫ר"ב‬ ‫ שיטת חשיפה נוכחית‬.16.‫תנ"ת‬ .‫שמ"פ‬ .‫שש"נ‬ PvP .Interest-only strips CEM .Current market value ‫ שווי שוק נוכחי‬.Payment-versus-payment FMI ‫ תשלום כנגד תשלום‬.07 ‫טיוטה מיום‬ ‫המונח באנגלית‬ ‫התרגום לעברית‬ ADC .‫ רכישה‬.‫ש"ס‬ .‫רפ"ב‬ construction I/O .Current exposure method CDR .

07 ‫טיוטה מיום‬ II ‫מילון מונחים באזל‬ (A-B-C ‫)לפי סדר‬ ‫המונח באנגלית‬ ‫התרגום העברי‬ Acquisition.‫רכישה‬ (ADC) Advanced measurement approaches (AMA) (‫גישות מדידה מתקדמות )גמ"מ‬ Alternative standardised approach (ASA) (‫אלטרנטיבית )גס"א‬-‫גישה סטנדרטית‬ Asset-backed commercial paper (ABCP) (‫נייר מסחרי מגובה נכס )נממ"נ‬ Back-testing ‫בחינה בדיעבד‬ Banking book ‫תיק בנקאי‬ Banks exposure ‫חשיפה לתאגידים בנקאיים‬ Basic indicator approach (BIA) (‫גישת אינדיקטור בסיסי )גא"ב‬ Bottom-up method ‫מעלה‬-‫גישת מטה‬ Business lines ‫קווי עסקים‬ Capital charge ‫דרישת הון‬ Carve-out ‫הקלה‬ Categorization ‫חלוקה לקבוצות‬ Claim ‫דרישת חוב‬ Class ‫קבוצה‬ Collateral ‫ביטחון‬ Collateralization of a guaranteed commitment Commercial real estate (CRE) ‫ביטחונות של התקשרות מובטחת‬ (‫נדל"ן מסחרי )נד"מ‬ Commitments ‫מחויבויות‬ Committed ‫מחוייב‬ Commodities finance (CF) (‫מימון סחורות )מ"ס‬ Comprehensive approach ‫גישה מקיפה‬ Convergence ‫התכנסות‬ Corporates exposure ‫חשיפה לתאגידים‬ Counteparty exposures ‫חשיפות לצד שכנגד‬ Covered bonds ‫אגרות חוב מגובות‬ 7 .16. development and construction (‫ פיתוח ובנייה )רפ"ב‬.4.

‫הפחתת סיכון אשראי )הס‬ Credit substitutes ‫תחליפי אשראי‬ Credit worthy ‫בעל איכות אשראי טובה‬ debt security ‫ני"ע חוב‬ Debt-servicing capacity ‫יכולת לשרת חוב‬ Delivery-versus-payment (DvP) (‫מסירה נגד תשלום )מנ"ת‬ Derivatives ‫נגזרים‬ Dilution ‫דילול‬ Documentary credit ‫דוקומנטרי‬/‫אשראי תעודות‬ Double default ‫כשל כפול‬ Drawn exposures ‫חשיפות משוכות‬ Eligible Collateral ‫ביטחון כשיר‬ Entity ‫ישות‬ Equity exposure ‫חשיפה למניות‬ Excess ‫ עודף‬.4.16.07 ‫טיוטה מיום‬ ‫המונח באנגלית‬ ‫התרגום העברי‬ Credit conversion factor (CCF) (‫מקדם המרת אשראי )מה"א‬ Credit default swaps (CDS) (‫החלף כשל אשראי )הכ"א‬ Credit derivatives ‫נגזרי אשראי‬ Credit risk mitigation (CRM) (‫א‬.‫מגבלה‬ Exemption ‫פטור‬ Expected lose (EL) (‫הפסד צפוי )ה"צ‬ Expected positive exposure (EPE) (‫חשיפה חיובית צפויה )חח"צ‬ Export credit agency (ECA) (‫סוכנות אשראי ליצוא )סא"י‬ Exposure at default (EAD) (‫חשיפה בעת כשל )חב"כ‬ Exposure threshold ‫סף חשיפה‬ External credit assessment institution (ECAI) Facility (‫מוסד חיצוני להערכת אשראי )מחל"א‬ ‫מכשיר‬ First and subsequent liens ‫שעבוד ראשון ושעבודים נוספים‬ First loss protection ‫הגנת הפסד ראשונית‬ 8 .

16.07 ‫טיוטה מיום‬ ‫המונח באנגלית‬ ‫התרגום העברי‬ Forward rate agreement (FRA) (‫עסקה אקדמת שעורי ריבית )עאש"ר‬ Framework ‫מסגרת עבודה‬ Future margin income (FMI) Granularity criterion ‫ הפירוט‬/‫קריטריון העידון‬ Gross income ‫הכנסה גולמית‬ Guarantees ‫ערבויות‬ Haircuts ‫תספורות‬ High-volatility commercial real estate (HVCRE) Income-producing real estate (IPRE) (‫נדל"ן מסחרי בעל תנודתיות גבוהה)נמבת"ג‬ (‫נדל"ן מניב הכנסה )נמ"ה‬ Insolvency ‫חדלות פירעון‬ Interest-only (I/O) (‫ב‬/‫ריבית בלבד )ר‬ Internal ratings-based approach (IRB) (‫גישה מבוססת על דירוגים פנימיים )גישה מד"פ‬ Investment mandate ‫מנדט ההשקעה‬ Jurisdiction ‫שטח שיפוט‬ Legal risk ‫סיכון משפטי‬ Letters of credit ‫כתבי אשראי‬ Liquidation ‫פירוק‬ Look-through approach ‫גישת השקיפות‬ Lost given default (LGD) (‫הפסד בהינתן כשל )הב"כ‬ Master netting agreement ‫הסכם אב נטו‬ Maturity (M) (‫מועד פירעון )מ‬ Multilateral development bank (MDB) (‫בנק רב צדדיים לפיתוח )ברצ"ל‬ National discretion ‫שיקול דעת של המפקח במדינה‬ Net short positions ‫פוזיציות קצרות טווח נטו‬ 9 .4.

16.4.07 ‫טיוטה מיום‬ ‫המונח באנגלית‬ ‫התרגום העברי‬ Netting effect ‫השפעת קיזוז‬ Non-recognized collateral ‫ביטחון לא מוכר‬ Note Issuance facilities (NIFs) Object finance (OF) (‫מימון אובייקט )מ"א‬ Operational risk ‫סיכון תפעולי‬ Orientation criterion (‫קריטריון המטרה )הלווה‬ Outstanding amount of the loan ‫יתרת ההלוואה שטרם נפרעה‬ Over the counter (OTC) (‫מעבר לדלפק )מל"ד‬ Past due loans ‫אשראי בפיגור‬ Payment-versus-payment (PvP) (‫תשלום נגד תשלום )תנ"ת‬ Pool (‫מאגר )של חשיפות קמעוניות‬ Private equities ‫מניות פרטיות‬ Probability of default (PD) (‫הסתברות לכשל )ה"כ‬ Product criterion (‫קריטריון מוצר )הלוואה‬ Project finance (PF) (‫מימון פרוייקט )מ"פ‬ Public equities ‫מניות ציבוריות‬ Public sector entities (PSEs) (‫ישויות סקטור ציבורי )יס"צ‬ Publicly traded holding ‫אחזקת מניות סחירות‬ Purchased receivables ‫חייבים שנרכשו‬ Qualifying revolving retail exposures (QRRE) (‫חשיפות קמעונאיות משתנות מאושרות )חקמ"מ‬ Quantitative impact study (QIS) (‫סקר השפעה כמותית )סה"כ‬ Ratings-based approach (RBA) (‫גישה מבוססת דירוגים )גמ"ד‬ Receivables ‫חייבים‬ Recourse ‫זכות חזרה‬ Recovery ‫השבה‬ Regulatory retail portfolios ‫תיקים קמעונאיים פיקוחיים‬ Re-margining ‫השלמת ביטחונות‬ 10 .

‫סילוק‬ Settlement risk ‫סיכון סליקה‬ Short term self liquidating trade letters ‫מסמכי סחר נזילות עצמית לזמן קצר‬ Slotting ‫שיבוץ‬ Small and medium sized entities (SMEs) (‫ישויות קטנות ובינוניות )יק"ב‬ Sovereigns exposure ‫חשיפה לריבונויות‬ Specialized lending (SL) (‫הלוואות מיוחדות )ה"מ‬ Special Purpose Entity (SPE) (‫ישות למטרה מיוחדת )יל"מ‬ Spreadsheet localisation ‫התאמה מקומית של חוברת העבודה‬ Strategic risk ‫סיכון אסטרטגי‬ Subordinated ‫נדחה‬ Supervisory formula (SF) ‫נוסחה פיקוחית‬ 11 .16.07 ‫טיוטה מיום‬ ‫המונח באנגלית‬ ‫התרגום העברי‬ Repo-style transaction ‫עסקה מסוג רכש חוזר‬ Reputation risk ‫סיכון תדמית‬ Resident real estate (RRE) (‫נדל"ן לדיור )נל"ד‬ Residential mortgage loans ‫משכנתאות לדיור‬ Residential property ‫נכסים לדיור‬ Residual claim ‫זכות שיורית‬ Retail exposure ‫חשיפה קמעונאית‬ Revolving home equity lines of credit ‫קווי אשראי מתחדשים בבטחון דירת מגורים‬ Revolving purchase facility ‫עסקת רכישה מתחדשת‬ Revolving underwriting facilities (RUFs) (‫מכשירי חיתום מתחדשים )מח"מ‬ Risk-weighted assets (RWA) (‫נכסים משוקללים בסיכון )נמ"ס‬ Scaling factor ‫מקדם תקנון‬ Scaling up ‫הגדלת קנה מידה‬ Securities financing transaction (SFTs) (‫עסקאות מימון ני"ע )עמנ"ע‬ Securities firms ‫חברות ניירות ערך‬ Securitisation ‫איגוח‬ Security lending ‫ערך‬-‫השאלת ניירות‬ Settlement ‫ סליקה‬.4.

4.‫טיוטה מיום ‪16.07‬‬ ‫המונח באנגלית‬ ‫התרגום העברי‬ ‫‪Term loans‬‬ ‫הלוואות לזמן קצוב‬ ‫‪The standardised approach‬‬ ‫הגישה הסטנדרטית‬ ‫הון רובד ‪1‬‬ ‫‪Tier 1‬‬ ‫הון רובד ‪2‬‬ ‫‪Tier 2‬‬ ‫הון רובד ‪3‬‬ ‫‪Tier 3‬‬ ‫תיק למסחר‬ ‫‪Trading book‬‬ ‫ללא התחייבות‬ ‫‪Uncommitted‬‬ ‫‪Undertakings for collective investments in‬‬ ‫התקשרויות השקעות משותפות בניירות ערך‬ ‫)‪transferable securities (UCITS‬‬ ‫ניתנים להעברה )ההמננ"ה(‬ ‫)‪Unexpected loss (UL‬‬ ‫הפסד לא צפוי )הל"צ(‬ ‫‪Unsecured claim‬‬ ‫דרישת חוב לא מובטחת‬ ‫גישת מעלה‪-‬מטה‬ ‫‪Up-bottom method‬‬ ‫ערך נתון בסיכון )ענ"ב(‬ ‫)‪Value-at-risk (VaR‬‬ ‫‪12‬‬ .

16.4.07 ‫טיוטה מיום‬ II ‫מילון מונחים באזל‬ ‫ב‬-‫לפי סדר א‬ ‫המונח באנגלית‬ ‫התרגום העברי‬ Covered bonds ‫אגרות חוב מגובות‬ Publicly traded holding ‫אחזקת מניות סחירות‬ Securitisation ‫איגוח‬ Past due loans ‫אשראי בפיגור‬ Documentary credit ‫דוקומנטרי‬/‫אשראי תעודות‬ Back-testing ‫בחינת נאותות המודל בדיעבד‬ Collateral ‫ביטחון‬ Eligible Collateral ‫ביטחון כשיר‬ Non-recognized collateral ‫ביטחון לא מוכר‬ Collateralization of a guaranteed commitment Multilateral development bank (MDB) ‫ביטחונות של התקשרות מובטחת‬ (‫בנק רב צדדי לפיתוח )ברצ"ל‬ Credit worthy ‫בעל איכות אשראי טובה‬ Ratings-based approach (RBA) (‫גישה מבוססת דירוגים )גמ"ד‬ Internal ratings-based approach (IRB) (‫גישה מבוססת על דירוגים פנימיים )גישה מד"פ‬ Comprehensive approach ‫גישה מקיפה‬ Alternative standardised approach (ASA) (‫אלטרנטיבית )גס"א‬-‫גישה סטנדרטית‬ Advanced measurement approaches (AMA) (‫גישות מדידה מתקדמות )גמ"מ‬ Basic indicator approach (BIA) (‫גישת אינדיקטור בסיסי )גא"ב‬ Look-through approach ‫גישת השקיפות‬ Bottom-up method ‫מעלה‬-‫גישת מטה‬ Up-bottom method ‫מטה‬-‫גישת מעלה‬ Dilution ‫דילול‬ Capital charge ‫דרישת הון‬ Claim ‫דרישת חוב‬ Unsecured claim ‫דרישת חוב לא מובטחת‬ 13 .

4.16.07 ‫טיוטה מיום‬ ‫המונח באנגלית‬ ‫התרגום העברי‬ Scaling up ‫הגדלת קנה מידה‬ The standardised approach ‫הגישה הסטנדרטית‬ First loss protection ‫הגנת הפסד ראשונית‬ Tier 1 1 ‫הון רובד‬ Tier 2 2 ‫הון רובד‬ Tier 3 3 ‫הון רובד‬ Credit default swaps (CDS) (‫החלף כשל אשראי )הכ"א‬ Gross income ‫הכנסה גולמית‬ Term loans ‫הלוואות לזמן קצוב‬ Specialized lending (SL) (‫הלוואות מיוחדות )ה"מ‬ Master netting agreement ‫הסכם אב נטו‬ Probability of default (PD) (‫הסתברות לכשל )ה"כ‬ Credit risk mitigation (CRM) (‫הפחתת סיכון אשראי )הס"א‬ Lost given default (LGD) (‫הפסד בהינתן כשל )הב"כ‬ Unexpected loss (UL) (‫הפסד לא צפוי )הל"צ‬ Expected lose (EL) (‫הפסד צפוי )ה"צ‬ Carve-out ‫הקלה‬ Security lending ‫ערך‬-‫השאלת ניירות‬ Recovery ‫השבה‬ Re-margining ‫השלמת ביטחונות‬ Netting effect ‫השפעת קיזוז‬ Spreadsheet localisation ‫התאמה מקומית של חוברת העבודה‬ Convergence ‫התכנסות‬ Undertakings for collective investments in ‫התקשרויות השקעות משותפות בניירות ערך‬ transferable securities (UCITS) (‫ניתנים להעברה )ההמננ"ה‬ Recourse ‫זכות חזרה‬ Residual claim ‫זכות שיורית‬ Securities firms ‫חברות ניירות ערך‬ Insolvency ‫חדלות פירעון‬ 14 .

07 ‫טיוטה מיום‬ ‫המונח באנגלית‬ ‫התרגום העברי‬ Receivables ‫חייבים‬ Purchased receivables ‫חייבים שנרכשו‬ Categorization ‫חלוקה לקבוצות‬ Exposure at default (EAD) (‫חשיפה בעת כשל )חב"כ‬ Expected positive exposure (EPE) (‫חשיפה חיובית צפויה )חח"צ‬ Sovereigns exposure ‫חשיפה לריבונויות‬ Equity exposure ‫חשיפה למניות‬ Banks exposure ‫חשיפה לתאגידים בנקאיים‬ Corporates exposure ‫חשיפה לתאגידים‬ Retail exposure ‫חשיפה קמעונאית‬ Qualifying revolving retail exposures (QRRE) Counteparty exposures (‫חשיפה קמעונאית משתנה מאושרת )חקמ"מ‬ ‫חשיפות לצד שכנגד‬ Drawn exposures ‫חשיפות משוכות‬ Debt-servicing capacity ‫יכולת לשרת חוב‬ Special Purpose Entity (SPE) (‫ישות למטרה מיוחדת )יל"מ‬ Public sector entities (PSEs) (‫ישויות סקטור ציבורי )יס"צ‬ Small and medium sized entities (SMEs) ‫ישויות קטנות ובינוניות‬ Entity ‫ישות‬ Double default ‫כשל כפול‬ Letters of credit ‫כתבי אשראי‬ Uncommitted ‫ללא התחייבות‬ Pool (‫מאגר )של חשיפות קמעוניות‬ Excess ‫ עודף‬.4.16.‫מגבלה‬ External credit assessment institution (ECAI) Maturity (M) (‫מוסד חיצוני להערכת אשראי )מחל"א‬ (‫מועד פירעון )מ‬ Committed ‫מחוייב‬ Commitments ‫מחויבויות‬ 15 .

07 ‫טיוטה מיום‬ ‫המונח באנגלית‬ ‫התרגום העברי‬ Object finance (OF) (‫מימון אובייקט )מ"א‬ Commodities finance (CF) (‫מימון סחורות )מ"ס‬ Project finance (PF) (‫מימון פרוייקט )מ"פ‬ Facility ‫מכשיר‬ Revolving underwriting facilities (RUFs) (‫מכשירי חיתום מתחדשים )מח"מ‬ Investment mandate ‫מנדט ההשקעה‬ Private equities ‫מניות פרטיות‬ Public equities ‫מניות ציבוריות‬ Framework ‫מסגרת עבודה‬ Over the counter (OTC) ‫מעבר לדלפק‬ Credit conversion factor (CCF) (‫מקדם המרת אשראי )מה"א‬ Scaling factor ‫מקדם תקנון‬ Residential mortgage loans ‫משכנתאות לדיור‬ Delivery-versus-payment (DvP) (‫מסירה נגד תשלום )מנ"ת‬ Short term self liquidating trade letters ‫מסמכי סחר נזילות עצמית לזמן קצר‬ Credit derivatives ‫נגזרי אשראי‬ Derivatives ‫נגזרים‬ Subordinated ‫נדחה‬ Resident real estate (RRE) (‫נדל"ן לדיור )נל"ד‬ Income-producing real estate (IPRE) (‫נדל"ן מניב הכנסה )נמ"ה‬ Commercial real estate (CRE) (‫נדל"ן מסחרי )נד"מ‬ High-volatility commercial real estate (HVCRE) Supervisory formula (SF) (‫נדל"ן מסחרי בעל תנודתיות גבוהה )נמבת"ג‬ ‫נוסחה פיקוחית‬ Residential property ‫נכסים לדיור‬ debt security ‫ני"ע חוב‬ Asset-backed commercial paper (ABCP) (‫נייר מסחרי מגובה נכס )נממ"נ‬ Risk-weighted assets (RWA) (‫נכסים משוקללים בסיכון )נמ"ס‬ Export credit agency (ECA) (‫סוכנות אשראי ליצוא )סא"י‬ Strategic risk ‫סיכון אסטרטגי‬ 16 .4.16.

‫סילוק‬ Outstanding amount of the loan ‫סכום ההלוואה שטרם נפרע‬ Exposure threshold ‫סף חשיפה‬ Quantitative impact study (QIS) (‫סקר השפעה כמותית )סה"כ‬ Forward rate agreement (FRA) (‫עסקה אקדמת שעורי ריבית )עאש"ר‬ Note Issuance facilities (NIFs) ‫עסקאות הנפקה‬ Securities financing transaction (SFTs) (‫עסקאת מימון ני"ע )עמנ"ע‬ Repo-style transaction ‫עסקה מסוג רכש חוזר‬ Revolving purchase facility ‫עסקת רכישה מתחדשת‬ Guarantees ‫ערבויות‬ Value-at-risk (VaR) (‫ערך נתון בסיכון )ענ"ב‬ Net short positions ‫פוזיציות קצרות טווח‬ Exemption ‫פטור‬ Liquidation ‫פירוק‬ Class ‫קבוצה‬ Revolving home equity lines of credit ‫קווי אשראי מתחדשים בביטחון דירת מגורים‬ Business lines ‫קווי עסקים‬ Product criterion (‫קריטריון המוצר )ההלוואה‬ Orientation criterion (‫קריטריון המטרה )הלווה‬ Granularity criterion ‫ הפירוט‬/‫קריטריון העידון‬ Interest-only (I/O) (‫ב‬/‫ריבית בלבד )ר‬ Acquisition.16.4.07 ‫טיוטה מיום‬ ‫המונח באנגלית‬ ‫התרגום העברי‬ Legal risk ‫סיכון משפטי‬ Settlement risk ‫סיכון סליקה‬ Reputation risk ‫סיכון תדמית‬ Operational risk ‫סיכון תפעולי‬ Settlement ‫ סליקה‬. development and construction (‫ פיתוח ובנייה )רפ"ב‬.‫רכישה‬ (ADC) 17 .

4.‫טיוטה מיום ‪16.07‬‬ ‫המונח באנגלית‬ ‫התרגום העברי‬ ‫‪Jurisdiction‬‬ ‫שטח שיפוט‬ ‫‪Slotting‬‬ ‫שיבוץ‬ ‫שיקול דעת של המפקח במדינה‬ ‫‪National discretion‬‬ ‫שעבוד ראשון ושעבודים נוספים‬ ‫‪First and subsequent liens‬‬ ‫‪Credit substitutes‬‬ ‫תחליפי אשראי‬ ‫תיק בנקאי‬ ‫‪Banking book‬‬ ‫תיק למסחר‬ ‫‪Trading book‬‬ ‫‪Regulatory retail portfolios‬‬ ‫תיקים קמעונאיים פיקוחיים‬ ‫‪Haircuts‬‬ ‫תספורות‬ ‫)‪Payment-versus-payment (PvP‬‬ ‫תשלום נגד תשלום )תנ"ת(‬ ‫‪J‬‬ ‫‪18‬‬ .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful