You are on page 1of 12
    
!" % "$ !
 & ' $$ ' & "
 " 
) &

$ &"$ # ! $


#'
)! (" $"
'' " $


$
 #'!" 
 '
 $' "#' $"
*$$!"&+
&
m 

Y Y 
  | 
 
 


 &,)!!
 $

-& ""$.!!
""$.!!


  

 
 

 

m 


 

   ! 
 " # 

$
"%$"&'$(
 ")
21 st Century World
à 
 

§ 

* Ú 
* 
* 
* 
* § 


m 
3
÷ 
  
 
 

 
 
  
 
 * 
 


m 
/
0"#' 
12

V  

 

 
 

 
 
 
 
 

   
  

m 
º
0"#' 
13
V    

     

 
 
  

    
  
  
 

  
 
 
      
  
 
 

÷ 
m 
ÿ
A 
A *
+
  +    
,
 

 

 - 

 
% 
 


 
%
Y

 
 

  
   
 


  

.
% *
++ 

m 

à     


  
 *


 

  
 

 
 *
 


 
%
 
    
 

**
  
 


 * 

 /

m 

à     


|tandard kemahiran
* % &' 
* ( % 
* )  
( 
% ! & * ) 
* % &%  ' * ) à 
 &% 

!  
%  % 
 "#$
& à 
 !  
% &

* % &
  
 &  
*  ( 
     
 
* %   %  ! 
 
  
* ( & ((  
 
* à!* (  (! 

m 

 

   ! 
 " # 

$
"%$"&'$(
 ")
h andungan´ bagi Abad ke-
ke-21
 "$
"$ 4
4

 esedaran global
 Literasi kewangan, ekonomi, perdagangan dan
keusahawanan
 Literasi sivik
 esedaran Alam |ekitar
 esedaran tentang
aspek kesihatan

m 
Y Y 
  | 
 
 


 emahiran belajar abad ke-
ke-21
 emahiran Maklumat & omunikasi
 Literasi maklumat & media
 emahiran berkomunikasi
 emahiran Berfikir Dan Menyelesaikan Masalah
 Pemikiran kritikal dan Bersistem
 Penyelesaian Masalah
 reativiti & |emangat Meneroka
 emahiran Interpersonal & Arah endiri
 emahiran Interpersonal dan olaborasi
 Arah endiri
 Akauntabiliti & adaptasi
 Tanggungjawab |osial

m 

 

   ! 
 " # 

$
"%$"&'$(
 ")
Perubahan kepada hasrat pendidikan
onteks pembelajaran baru membawa perubahan kepada apa
yang dijangkakan melalui pendidikan dan ini melibatkan
melibatkan::
 ebolehan berkomunikasi
 ebolehsesuaian untuk berubah
 ebolehan bekerja dalam pasukan
 esediaan menyelesaikan masalah
 ebolehan menganalisis dan mengkonsepsikan
 ebolehan membuat refleksi dan menambah baik
 ebolehan mengurus kendiri
 ebolehan mencipta, membuat inovasi dan mengkritik
 ebolehan untuk belajar sepanjang hayat
 ebolehan untuk mahir dalam pelbagai bidang (cross
specialist )
m 
Chris Wardlaw, "Mathematics in Hong
ong/China ± Improving on Being First in PI|A"