P. 1
Stjepan Damjanovic - Mali staroslavensko-hrvatski rjecnik

Stjepan Damjanovic - Mali staroslavensko-hrvatski rjecnik

|Views: 3,367|Likes:
Published by ivancrnic

More info:

Published by: ivancrnic on Feb 18, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2014

pdf

text

original

Sections

 • +Ad
 • 9 G r
 • �Ži
 • 9Z3
 • UIT I LI I
 • 6IH
 • >KK
 • WMM
 • PNN
 • �OO
 • QSC
 • WC. Q
 • UŠW
 • -PS \

HRVATSK JEZIČNA BAŠTINA

Kiga 3.
UREDNICA
JELENA HEK
REDAKTORI
STJEPAN DAMJANOVIĆ
MATEO ŽGA
RECENZENTI
JOSIP BRATULIĆ
MILA MIHAEVIĆ
CIP - Kataloizacia u publikacii
Naconalna i sveučilišna knižnic- Zeb
UK811.163.1(038)=1!3.42
MI stavensko-hatsi Ie
I sv Stepan Damanović ... <e. a.>.
- z : Matica hatska, 2004. - (Hratska
jeziča baština; kn. 3)
ISBN 953-150-558-6
i. Damanović, Stepa
441105045
MI
S TAO SLA VENSKO-HRVATSKI
REČNIK
Sastavili
Stjepan Damjanović / Ivan Jurčević /
Tanja Kuštović / Bors Kuzmić I Mic Lukć /
Mateo Žagar
MTICA HVATSK
ZGREB 2004
M stvenk- hrvat re izradn je u okir znstvehOg projekt
Encoa htko gl (r. 01304) koji je fnco
Mnist znaoti, obrazova i šrta Rpublke Hrat.
UOD
ili kako se služiti ovim rečnikom
Staroslavensko-hrvatski mali rečnik na­
menjen je u prvom redu studentima kroatistike i slavistike koji
se u svom studiju susreć sa staroslavenskim tekstovima, ali i
svima onima koji se zanimau za slavensku jezičnu starinu. Kor­
pus na koji smo se naslanali određen je u prvom redu tekstovi­
ma s kojima se studenti susreću, ponaviše onima koji s nalaze
u »Staroslavenskoj čitanci« Josipa Hamma i »Slovu iskona'(
Stjepana Damjanovića, ali i u nekim drugim, staim izdanima.
Studenti se u pravilu ne mogu služiti velikim rečnicma staro­
slavenskoga jezika koji su u novie doba dovršeni i s rade u
paleoslavističkim središtima. Za tim će rečnicima psegnuti
stručnak-specijalist, jer njeg neće moći zadovoljiti gađa koju
nudi naš namjenom bitno oganičen rečnik. Ipak, korisnik će i u
našem rečniku naći najveći dio riječi iz staroslavenskoga kano­
na s iznimkom osobnih i zemlopisnih imena koja smo uvrštavali
vrlo selektivno. Kanon, kao što je poznato, uključuje sve najsta­
re staroslavenske tekstove, t. one s kraa desetoga i iz jedanae­
stoga stoleća, gagoljične i ćčne. Prema nima se piu i gra­
matike staroslavenskoga jezika.
5
1. Novost je što staroslavenske natuknice nudimo u latiničnoj
grafii, ali držimo da će to olakšati služene Rječnikom. U predo­
čenoj tablici čitatel će naći slova starih slavenskih azbuka i nji­
hovu transliteraciu (preslovljavanje, tj. postupak kojim grafem
iz jednoga sustava zamjenuemo graf emom iz drugog po nače­
lu »znak za znak" i kojemu nije prvi cilj da posreduje izgovor
nego da iz nega točno saznamo kako je zapisano u originalu),
kao i danas očekivan način izgovarana tih slova.
U Rečniku smo na mjestima gde neko slovo počine napisali
negvo ime, brojevnu vrijednost u glagoljici i ćirilici, te očekivan
način čitanja. Ti će podaci uz neka slova biti i jedini,jer se uz nih
upućuje na stupce pod drugim slovom. Tako se rieči napisane u
originalu s početnim ćiriličnim I [e] koji nema svoj glagoljični
pajak, morau potražiti pod f [e/je], tj. ako u tekstu naidete na
riječ IA bRd, tražit ćete je pod ed'va, a riječi napisane s počet­
nim ćiriličnim M [a], potražit ćete pod graf emom ' (transliteri­
ra se u latinicu kao e, a čita kao vale]); npr. rieč MAĐ naći ćete
kao edb. To znači da smo prednost dali glagoličnom dielu kano­
na i ponašali se tako kao da je svaka riječ protno napisana gla­
golicom. Time se griješi protiv realnosti jer je npr. naopsežniji
kanonski tekst Suprasalski zborik ćirilični (i mnoge su rieči
samo u njemu zasvedočene), ali u suprotnome bismo izneverili
primere iz gagoljičnoga diela kanona. Dai smo prednost stari­
joj azbuci i stoga št je hrvatska tradicia staroslavenske pisme­
nosti glaglična. Iz praktičnih razloga primere napisane s i
(tzv. desetično i, u glagoljici '/T, u ćirilici I) podveli smo pod dva­
desetično i (u glagolici 6, u ćirilici H). Za grafem šta (u glagolici
', u ćirilici l) upotreblavamo znak e a ne dvoznak što Grčka
slova thita (9), ksi (a),psi Nf) dolaze kao oznaka za brojevnu vri­
jednost, a kada se javlaju u grčkim riječima (ponaviše imenima)
6
otisnuta su ukošenim latiničnim dvoslovma prema izgovoru:
th, ks, ps.
Onima koji se tek uvode u problematiku činit će problem i či­
tane pojedinih latiničnih grafema koje nalaze u transliteracii
pa ih upozoravamo na ovo:
a) Grafemom e biležimo fonem [e], ali i skupinu [e]. Ta se sku­
pina izgovara na početku riječi i iza samoglasnika (elika se čita
kao [eliko], moe se čita kao [moje]). Iznimka je izgovor početno­
ga e u osobnih imena neslavenskoga podrietla (eva se čita kao
[eva]), te zacielo u riečima koje su redovito dolazile na početku
rečenice (npr. eda, ese).
b) Grafemom 3 bilježimo gas koji je u staroslavenskom imao
status fonema, a u hrvatskom ima status pozicijski uvetovane
inačice, tj. izgovaramo ga kad se e nade ispred zvučnoga sugla­
snika (»otac ga je poslao«), dakle kao sliveno [dz].
c) Grafemom i bilježio se fonem [i], ali i fonem Gl te skupina [i]
pa se moi bogb čita kao [moj bog], a izraz moi bozi kao [moji bozi].
To odgovara hrvatskom izgovor.
d) Grafem e izgovaramo kao [št ]: moci čitamo kao [mošti].
e) Znakovi koje zovemo jerov (or -' i jer -b) na početku ri­
ječi ne dolaze, a na kraju nječi ih ne čitamo. U sredini rieči
ostvarujemo ih predahom (pauzom). Riječ napisanu kao S'n' či­
tamo dvodijelno, kao [s-n], a dbnb kao [d-n]. Jer (b) može ozna­
čavati i mek izgovor prethodnoga suglasnika, tj. može sudelova­
ti u bilježenju fonema ul i [n] pa se npr. kralb čita ko [kral], a
konb kao [kon]. Ko što se vidi, to odgovara izgovoru u hrvat­
skom standardnom jeziku.
t Grafem y izgovara se kao stražne i.
7
g) Grafem' (at) čita se kao (e] (iza tvrdih suglasnika) i kao (a]
(na početku rieči, iza samoglasnka i iza palatala). To znači d
mst čtamo k [mesto], moe kao [moja], eko kao (ako], a vole
kao [vola]. Posebno valja upozoriti na jat iza l, n, ris.
Pogledamo ovu tablicu:
ćirilica gaglica transliteracja čitanje
(obla)
C"HTH 2�MDć s&iti sjediti
RbCIK' VA0 Vsek'
v-sak
EO('TH �Ać boIeti boleti
BOt 'J vole vola
H1' .J�0 nem' njem
80HlTH VJDć voneti vodati
p'Kd b�> reka Ieka
Oda uočavamo da se glaglično jat (l) u ćiriličnom kor­
pusu kadšto u ovim situaciama zamenjue ćiriličnimjatom (')
a kadšto digrafom ja (I). Cirilica je preciznie od nastae gla­
glice zabilježila izgvor. Već smo napomenuli da smo sliedili
glagljični način i uvijek pisali e. Govorci hrvatskoga jezika
nabole će postupiti ako izgovarau (e] tao ge je u hrvat­
skom jat, a (a] ge se i u 'hratskme nalazi a.
8
I
I
Obr p vrstam riei:
Imenice koje pripadau glavnim (0-, a-) dekinaciama, te u- i
i-deklinacii obrađene su tako da se uz nominativni oblik donosi
genitivni morfem, oznaka za rod i hratski prievd:
žena, -y Ž. -žena
sy', -u m. -sin
Kod imenica koje pripadau konsonantskim dekinacijama i
ženskoj v-promjeni uz nominativni donosimo potpuni gnitivni
i dativ oblik:
tel�, tel�te, tel�ti, s. -tele
smok, smok've, smok'vi Ž. -smokva
Imenice srednjega roda na -(J treba tražiti pod istom ime­
nicom na -ie: mqem()e p mqenie, milosrdb()e p mi­
losrdie. Uz te imenic navodimo gnitivni završetak- iako je
rieč o gamatičkome morfemu - jer želimo, koliko je moguće,
da ono što korisnik traži ima isti oblik u tkstu i u �ečniku: npr.
bytie, - s. jer će u glagoličnom tekstu korisnik naći oblik byti6
pa bi ga obrada bytie, - s. mogla zbuniti.
.
Poimeničene prideve obrađivali smo kao imenice:
devae, -y� ž. -devica, Djevica.
Uz zmjenice ne navodimo kojim vrstama pripadau. Oblik za
koji držimo da g korisnik neće moći dovesti u vezu s nominati­
vom donosimo i upućujemo na nominativ:
ceu v. k't
Prideve donosimo samo u neenom obliku muškog ro
noV prd. -nov
9
Komparativ obrađujemo uz pozitiv i t samo ako su g glasov­
ne promene »udaljile« od pozitiva:
. bud' prid, komp. budii -slab, beznačaan; malen ( ... )
budii v. bud'
Ako glavni brjevi imaju oblik imenice, navodimo im geni­
tivni i dativni morfem:
dev�t . , -i, -i gl. broj -devet
tya, �, -i gl. broj -tisuća
Ako se sklanjau kao pridjevi, donosimo i oblike za ženski i
sredni rod:
edin', edina, edino gl. broj -jedan, jedna, jedno
d'va, d've, d've gl. broj -dva, dvie, dvoje
Redne brjeve donosimo u određenom obliku također u sva tri
roda:
Vtori, Vbtorae, Vtoroe red. broj -drugi, druga,
drugo
Glagole donosimo samo u prezentu u prom i drugom licu jed­
nine, i to uglavnom od posljedneg zaedničkog gafema u konju­
giranom i osnovnom obliku. U primerima gje se miena gotovo
cijela rieč, donosili,smo pune oblike:
vstrgati -ajQ, -eši -trgati, čupati
gaiti g8Q, gasiši -koriti, kuditi
Upozoravamo da kod glagola sa sufksom -va-/-va- nismo
u završetku navodili zadni sugasnik zajednički infnitivu i
prezentu jer korisnik može sufks -va-/-va- jednostavno za-
10
mijeniti sufksom -uj-, tj. »besed-ova-ti« pretvoriti u
»besed-u-«. U Iečniku to izgleda ovako:
besedovati, -uQ, -ueši -govoriti komu, razgovarati;
raspravlati s kim.
Prezentske osnove glagla koje nisu u infnitivu prepoznat­
ljive upućivali smo na infnitivni oblik oznakom v.
ved- v. vesti1
vez- v. vesti2
Ako dva oblika, ili više njih, imau isti oblik u natuici, ali ra­
zličitu gramatičku obradu i značene, tada se donose zasebno, u
dopunu natpisanih brojeva.
obiti, 1
'
obidQ, obideši -obići, okružiti
obiti,2 obiQ, obieši -obaviti, oviti
nebo,1 nebese, nebesi s. -nebo
neb02 vez. -jer, budući da
Kosu crticu upotreblavali smo kad je natuknica jedna, a
obrada ima više, npr. kod glagola koji imau različitu konjuga­
ciu:
imeti, imamb, imaši / imejQ, imeeši -imati ( . .. )
ili ako su natuknice različite po tvorbi, ai znače isto i slijede I
Rječniku jedna za drugom:
opresn'č . n' / opresn'črsk . prid. -beskvani
Oznakom usp. koristili smo se da bismo s obrađene natuce
upozorili na sinonime (ball, -a m. - liječnik; usp. vrač . I)
vrač . , - m. -liečnik; usp. balU), i na istoznačne lekseme koji
s morfološki razlikuu (kenr, kamene, kameni l. -k-
11
men; usp. ky l/ ky, kamene, kameni m. -kamen, stiena;
usp. keD). Kod prideva i priloga tom oznakom čsto upuću­
jemo na različite tvorbe te na preklapana i razilažena u znače­
nu:
raličb prid. -različit, drukčii; usp. raličbn'
raličbn' prid. -različit; usp. raličb
Oznaku usp. nismo koristili kod glagla jer držimo da bi
upozorena na mnogobrojne raznovrsne veze meu glagolima
jako opteretila Rečnik.
Oznaku v. koristimo nakon »diskriminiranih« natuknica. S
nih upućuemo na uobičaene, čeŠe ili etimološki pravilne
oblike, odnosno s neobrađenih natuknica (s osnova, s promie­
nenih oblika) na mjesta gde s obrađuju.
jutru. utr­
ty�a v. tYSca
maten v. mati
Zagradu smo upotrebljavali kada rieč ima i svoj kraći (odno­
sno steguti) oblik da bismo jednom natuknicom upozorili na
oba, npr. avra( a)mlb, te kod gagola koji mogu biti povratni i ne­
povratni: hvaliti (st.
.
U gramatičkom opisu natuknica upotrebljavaju se ove krati­
c: A -akzativ; akt. part. pret. I -ativni particip preterita I;
akt. par. prt. I -aktivni particip preterita II; akt. part. prz­
aktivni particip prezenta; ar. -aorist; br. im. -brojna imeni­
c; br. prid. -brojni pridev; čest. -čestica; D -dativ; dv. -
dvojina; dvov. -dvovidni, G -genitiv; gl. -glagol; gl. broj -
glavni broj; gl. im. -glagolska imenica; I -instrumental; im. -
imenica; imp. -imperativ; imper -imperfekt;jd. -jednina;
L -lokativ; m -muški r; mn. -množina; N -nominativ;
12
neskl. -neskloniv; nesvr. -nesvreni;pa. par. prz -paivni
particip prezenta; pl. t. -pluralia (plura1e) tantum; pr. -
prezent;prid. -pridev;prid. mm. -pridevska zamenica;pr­
jed. -priedlog;pril. -prilog; rd. brj -redni broj; s. -sredni
rod; sg. t. -singularia (singularie) tantum; svr. -svšeni; V -
vokativ; vez. -veznik; mm. -zamenica; zam. prid. -zame­
nički pridev; zb. brj. -zbiri broj; zb. im. -zbia imenica; ž.
-ženski rod.
13
+Ad
a-slovo »aZb«;' +. -brj 1" c·
-broj 1
a vez. i čest. -a, a, no ako; pak a
ne n' -a kamoli; a bi -ako
bi; a se -a evo
able prilo -odmah, istom, brzo
abLe Ü. abie
avva neskl. -oe
avel / aveb., -a m. -Abel, os.
ime
avilinie, - Ž. -Abilena, zeml.
aviti (�) Ü. eviti (s�)
aviud' / aviud', -a m. - Abi-
jud, os. ime
avl- Ü. evl-
avorVb prid. -javorov
avra(a)mlb / avra(a)mov'
prid. -Abrahamov
1 7
avra(a)m', -a m. -Abraham,
os. ime
aVgust', - m. -August, os.
ime; kolovoz
ave prilo ¯javno; usp. eve
aggel' Ü. an'gel'
aggelbk' Ü. angelb'
agecb, -a m. -jane, Jagnjac
(Krist)
ag�, agn�te, agn�ti S. -jane
agoda v. egoda
agkolai, -i m. -Aikola, os.
ime
agipa, -y m. -Agripa, os. ime
agip' Ü« agipa
adamoV prid. ¯ Adamov
adam', -a m. -Adam, os. ime
adoV / adoVbb / adoVæk1
prid. -pakleni
ad'b,-a m. -pakao; usp. geoua,
tmtom
ad'bdteVÞprid. -Adijev, prema
Adi, Adie, os. ime
aem, - m. -zrak
aettt,-a m. -Ecie, os. ime
8a� , �m. -Aza(a), os. ime
m'b,mene, mbne mm. -ja; naziv
prvoga slova azbuke
atemv. aem
atce,- s. -jae
a v. tatm
ai, -a m. -A, os. ime
ako+.�ko
akttd1/mtm, -a m. -skaka­
vac
mogoutet/agoni prid. -
ugaoni
aktotom'b,-a m. - stijena
aa, -ym. -Aka, os. ime; usp.
akîla
aKvez. -kao, isto kao, kao što,
kao da bi; aKt-kao i, kao
ala, -y m. -Akila, os. ime; usp.
ala
alava8tm, -a m. -posudica s
alabastrom
algutu1,-a m. -od aloje
aÎdtv. al'bdtt
alek8audttt8k1 / alek8audtb·
8k1prid. -aleksandriski, . iz
Aleksandrie
alek8audtt�, � ž. -Aleksandri­
ja, os. ime
alek8audtoVÞprid. -Aleksan­
drov
aekd, -a m. -Aleksan­
dar, os. ime
æelut� / ætlut� / allelu�/ allt-
lut�uskl. -aelua
a'i , �ž.-Iađa, brod;usp.la­
dtt
al'bkaute, -e s. - gladovane;
post
al'bkatt,al'čQ, a'češi -biti gla-
18
dan, gladovati; postiti
al1utt, � ž. -lane
al'bČbba,-y ž. -glad; post
alwbbbu1prid. -postan
al'bČbu1prid. -gladan; postan;
usp. lačbu1
al�k8audt- v. alek8audt-
ambmm1, -a m. -Habakuk,
os. ime
amemmutt,� m. -kalif, usp.
amemm6
amemmttu6prid. -kalifov
amemm6, -a m. -kalif,
usp. amemu
æeu1 V. amtu1/a
aetust', -a m. -ametist
amtmk1 prid. -amidski, iz
Amide
amtuadavoVprid. ¯Aminada­
bov, prma Aminadab, os. ime
amtu'b / a uskl. -amen;
amtu1æagoU0væ1-zai­
sta vam kažem
amott�, � ž. -Amoria, zml.
amo81,-a m. -Amos, os. ime
auamo8tbðtvo. -a s. -lektor-
stvo, čitačka služba
aualaVÞ, -a m. -analav, napr­
snik (malo četverkutno platno
koje monasi nose na prsima sa
slikom Kristovih stradanja)
auaut�,� m. -Anania, os. ime
auatotÎb /auatolU,¯a m. -Ana­
toli, os. ime
auw8atb'b, -a m. -Anaksarh,
os. ime
andobt�v. auttobt�
audteav. æ>�a
augeb, -a m. -anđeo
augelb/augelæk1/agelb8k
prid. -ađeoski
augelbðk'bprid. -anđeoski
anra, -y ž. -sidro
19
ættæafet81, -a m. -nadgled­
nik.prihoda
auttobt�, � ž. - Antiohia,
zeml.
auttobtt8k1prid. -antiohiski
auttpa8ba,-y ž. -Biela nedela
auttfou1,, m. -antifona
ætÜ, - m. ¯ antikrist,
Antikrist
au'bdtoutk'b,-a m. ¯ Andronik,
os. ime
au'btoutt / æ'btoutu'b / æ1-
tou1,-a m. -Antun, os. ime
aubdtet / aubdtêt, -a m. -An­
drija, os. ime
mê,� m. -Andria, os. ime
moV / au�oVÞ / æb-
dtåeVprid. -Andriin
&bdr� , �m. -Andra, os. ime
æbua,-y m, ž. -Ana, os. ime
au'bttpat'b/amÅtpat'b,-a m. -
namjesnik
apolout�, � ž. - Apolonia,
zeml.
apolouoVÞprid. ¯Aplonov
aplou'b,-a m. -Apolon, os. ime
apo8tol'b,-a m. -apostol; posla-
nik
ap8tolb8k'bprid. -apostolski
ap8tolætvov8tÎ, ¯uQ. ¯ueš ¯
biti apostol, poslanik
appolou� v. aplou�
æavÎt8kkprid. -arabiski
atavt�,� ž. -Arabija, zcmh.
ataWKprid. -arapski
atamoVprid. -Aramov
æamk,-a m.¬Aram, D8.1mc
æeÎ,-ia m. -Ares, D8. 1mc
amta Iatelha, -y m. -Aretas,
D8.ime
atÎauÎ v. atÎ�uÎ
atÎæv. atÎ�mkk
atÎeV prid. ¬ Ariev; atÎeva
v�ta-arianstvo
utÎÎ,- m. -Arije, D8.ime
æate� I atÎmat�, � ž.
Arimateja, æmh.
atÎ8tÎdk,-m.¬A8tÎd,D8.1mc
atÎmÎ,¬3 m,m¤. ¬arijevci, Ari­
jevi sljedbenici
atÎêmKpriZ. -aijski; arijan­
ski
atmeuÎÎ8B / aMem8kkprid.
-armenski
atomatk, -a m. -miomiris
aWuoV prd. -Aronov; u8D.
atom. aoV
atomprid. -Aronov; u8D.ato-
uoV. aoV
attemouk/ attemk,-a m. ¬Ar­
temon, D8. ime; u8D. æhe-
mouk
aoV prid. -Aonov; u8D.
aWm, æouoV
attem/ ætemÎ,-idy ž. -Ae
mida, D8.1mc
atbægeloVD1d. -ahanđeov
atbægelk,-a Î.-arhanđeo
atbÎepÎ8Kpk, -a m.-nadbi-
skup
atbÎeteÎ, -a m, D arhiereovi -
prvosvećenik, arhijerej, sveće­
nički glavar
atbÎeteÎ8kkprid. -prvo sveće­
nički, arhijerejski
atbÎeteoVprid. -prvosvećeni­
kov, arhijerejev
atlhemouk v. attemouk / at-
temk
a8pÎda,-y ž. -zmia; u8D. gadk,
ebÎmua, zmÎÎ, zmÎ�
a8pÎdoVprid. -zmiin, zmijski
a88ætt, - m.-asari, sitan
meden novac, v. drahme
a, -a m. -Asirac
a8îttt,-a m. -Asirija, zcmh.
æuk.-m. -Aron, D8.ime a8U v. a
a8ît8 b Kprd. ¬asirski
æedrouk, - m.-čmar; u8D.
zmd b
abaIa)V,-a m.-Ahab, D8.ime
ace vez. -ako, kada; ace l -a
ako; Ξe ace-tko god
�BE
b-slovo »buky«;· �·-brj2,­
ućirilici nema brjevne vrijed­
nosti
bmrÎtÎ.-:Q, -riši -bojiti u gri-
mizno
bmm,-a m. -grimiz
bamuÎca,� ž. -grimizni plašt
balU,� m. -liečnik; u8D. vračb
balovauÎe,� 8. -liečene
balætvo,-a s. -lijek, liečene
bWbD1d. -koji s odnosi na
kupane, kupku
bæ�,� ž. -kupka
bedza,-y ž. -bedro
bez v. bez
bez pried. 8 G -bez
bezakoueuÎe/ bezakouÎe/ be-
zakomuÎe, � 8.- bezbož-
22
nost, nepoštene; priestup,
zlodelo
bezæoubuÎk1, -a m. -bezbož­
nik; zločinac, priestupnik
bezakomuovatÎ, -uQ, -ueši -
živeti bezbožno, u nepoštenu,
bezakonu; činiti prijestupe,
zlodela
bezakomu1 D1d.-bezbožan;
nezakonit; u8D.bezbozbu1
bezakomu�D1Í.-bezbožno
Þzbozbu1 prid. - bezbožan;
u8D. bezakomu1
bezbozætvo,-a S. -bezboštvo
bez�zuÎe, � S. -odvažnost,
neustrašivost
bezbu1 prid. -sigran, be­
zopasan
bmvecM1 prd. - netjelesan,
nematerialan
bem1 prid. -nevin, bez­
w; u8D.bezmæ1, ue·
vÎmu1
bezvodmu1 D1d.- suh; pu­
stinski
bezrômem1 p1d. -bezvre­
men;nepravodoban
bezv�mu1prid. -koji ne zna
Þzv�rÎe, � 8.-bezve:e, ne-
vera
'
bezvê8tbu1 prid. - nepoznat;
neizvestan, nejasan
bezææbu1D1d. -niem; tih
bezm�Wu1D1d. -miran, blag
bezgodÎe, � S. -neprikladno,
nezgodno vrieme
bezgomu� prilo -u nepriklad­
no, nezgdno vrijeme
bezæadbuÎK, -a m. - osoba
bez domovine, prognanik,
izbjeglica
Þzmšbu1 prid. -bezgešan;
u8D.bezvÎmu1, uevÎmu1
ÞzdaMtWu1 prid. --neza­
hvalan
bezdobb prilo -uzalud
be�Wu1D1d. -koji nije od
drva
bezdmu1prid. -bezdušan
23
bezd1zdÎe,� S. -suša
bezdæa,-y Ž. -pnor, bezdan
Þzd1ua�, -y� Ž. -ponor, bez-
d
bezd1u1 prid. -bez dna, bez
poda
bezlmemu1prid. -bezimen
bezlêtbu1prid. -koji ne stari
bezmÎlo8tÎv1 prid. -nemilosr-
dan
bezm1vÎe, � S. -tišina; usp.
bezm1WtbvÎe
bezml1Wu1 prid. -t
bezml1vætbvÎe, � S. -tišina;
usp. bezml1vÎe
bezm�æu1 prid. -neizmeran,
nemerliv
bezmozbu1D11d. -muž samo po
imenu (Sveti Josip)
bezuadezbu1 prid. -beznade­
žan
bezuač�lM1D1d. -koji nema
početka, koji je oduvijek; ve­
č
bezokovatÎ,-ujQ, -ueši -biti d·
zak, bestidan. bezobrazan
bezoòætvo, - S. -drskost, b
stidnost
bezumÎe,� S. -bezumle, nera­
zumnost; budalatina, glupost
ÞzmI b )b prid. -nerauman,
lud, beuM; usp. ÞM 1
bezumwìk 1 , -a m. -bezumnik,
nerazuman čovek
bezW 1 prid. -budalast, lud,
bezuM; usp. UzmI b )b
Þz 1 Îobte,-a s. -nevinost, ne­
dužnost; dobrota
bez 1 ÎubM 1 prid. -nevin, nedu­
žan
bez 1 tatttprid. -miran
bez 1 čætvoVatt +. becætvo-
vatt
ÞuedÜt 1 , -a m. -Benedikt,
os. ime
be8vêtM1 prid. -taman, mra­
čan, bez svetla
beWaMe, - s. - besva
kh'
beæ 1 prid. -neskv­
!en, neokalan
Doueč b u 1 +.be8kouwMÞ
Þ8kouwMÞprid. -beskraan,
bekonaan
be8æb bu 1 prid. -bezbrižan
ÞMoveM 1 prid. -nijem; ne-
rzborit; nebrazovan
bV 1 prid. -nepromišlen
bæÎ 1 Å 1 prid. -bz sunca
ÞMtætvo +. Dt b
Mvo
24
be8mčmu 1 prid. -bezgešn
beæÎač b u 1 prid. -koji je bez
suza, bez pat!e
be8pÎmu ..prid. -neplodan
be8pÎ 1 tMoprilo -bestjelesno
be8p W tbu 1 prid. -bestelesan
be8pa�prid. -neudana
be8ptavwe, - S. -nepraved-
nost, nepravda
be8ptaW 1 prid. -neprave­
dan
be8pttKadbu 1 prid. -bespri­
meran, neusporediv
be8pW8tætprilo -neprestano,
postojano
be8potMÞ prid. -besputan, bez
puta
be8tamte, - S. -besramnost,
bestidnost; usp. be8tude
be8tm,-a m. -bsramnik,
bestidnik; usp. be8tudbutk 1 ,
bætum b
Þ8tæu 1 prid. -besraman,
bstidan; usp. be8tudM 1
be8tta8tte,- S. -život bez pat­
!e
Þ8tta8 b u 1 prid. -koji je bez
pat!e
be8tudte,- S. -bestidnost, b
sramnost;usp. De
be8tudbuÜ,- m. ¯bestidnik,
besramnik; usp. be8tambk 1 ,
be8tudbc b
be8tudbu 1 prid. -bestidan, be-
sraman; usp. be8tæb u 1
be8tudMêprilo ¯bestidno, be­
, sramno
be8Wm . , -a m. - bestidnik,
besramnik; usp. be8tambk±,
be8tudbutk 1
Þ8t b Îêute, - S. -neraspadli­
vost
be8t b Îêmu 1 prid. -neraspad­
liv; usp; uet8MÎêmu 1
be8t�ž b u 1 prid. -strpliv, bez
pritužbi
be8btambutk, -a m. - bes­
kućnik; Qsoba bez domovine,
proganik, izbjeglica
beMêmu 1 +.Þcêmu 1
beM+.be
beæmætte,- s. ¯besmrtnost;
usp. be8L tætvo
bm tMÞprid. -besmrtan
be8kmtætvo,-a s. -besmr­
nost; usp. Þm tte
Þ8 1 ute, - s. -nesanca; bud­
nost
b- +. bec-
25
be�da, -y ž. -mæ, govor, rz­
govor; tekst Evanđela; propo­
vied; jezik
Þ8êdovame, - s. -razgovor,
besjeda, gvore!e
be8êdovatt,-uQ,.-ueši -gvori­
ti komu, razgovarati; rasprav­
lati
be8�meu b u 1 prid. - bez sje­
mena
bectute, - S. -neobuzdanost,
razuzdanost
becU ca, � Ž. -nebuzda­
nost, razuzdanost; zloupo­
treba
bectmu 1 prid. -razuzdan
bect8Î b u 1 prid. -bezbrojan, ne-
merliv
beot8memu 1 prid. -bezbrjan
becuWtWu W prid. -bezosjeća-
jan
becætvte, - s. -obeš!e;
becætvte tvotttt -obeša­
šćivati
becætvovatt, -uQ, -u.eši -obe­
švati
ÞcætMÞprid. -nest
be�e,- s. -neplodnost; osa­
m
� Wprid. -bz <e; ne­
ploan
bemmu1 D11d.
skupoc
e
n
bv. be
dragocen,
btvatt, -aQ, -aeši -ubiati; u8D.
ubtvatt
.
bteute, � 8. -udarane; bičeva­
ne
btmv. bytt
bt8 b n, -a m. -biser
bttt,bbjQ, bbeši / bijQ, bieši -tući,
udarati, biti
btč b , -a m. -bič
blago,
l
-as. -dobro, dobro djelo
blagoºD11Í.-dobro
blagovolttt, -lQ, -liši -svideti
s, obradovati se
blagovoleute,- S. -milost; do­
bra vola, dobrota
blagovoleuoD11Í.-blagonaklo­
no, dobrostivo
blagovomu1D11d.-mirisan
blagovtåmemu1D11d.-točan,
pravodoban
blagovzgomu1 D11d. - blago­
naklon, dobrostiv
blagov�tte, � S. - pobožnost,
bogbojaznost
blagov�Mu1 D11d. - pobožan,
bgoboja
blagov�Mu� D11Í. - pobžno,
bogobojazno
blagov�8tttt, �eQ, �stiši -pr­
općiti radonu viest; naviesti­
ti Evanđele
blagov�stovatt / blagov�8t-
IBst)vmatt,-uQ, -ueši -pri­
općivati Rdosnu viest; na­
vieštati Evanđele
blagov�att,-aQ, aeši -prioPi­
vati Rdosnu viest; naviještati
Evanđelje
blagov�eute, � 8. -dobra vi­
jest; Radosna vijest, Evanđele;
Naveštene
blagogol�mu1D11d. -koji ima
dobre noge
blagodaW b , -a m. -dobročini­
tel
26
blagodæeute, � 8.- zahval­
nost, zahvala; Euhaistia, pri­
čest; u8D.blagmæte, blago-
daMtvte
blagodatte, � S. -zahvalnost;
u8D. blagodateute, blago-
daæ8tvte
blagodatttt, -IQ, -riši -zahva­
livati, iskazivati zahvalnost;
hvaliti, slaviti; u8D. blago-
dmtt
blagodaæ8tvte,� 8. -zahval­
nost, zahvala; Euharistija, pri-
čest; u8D.blagodamute, bla-
godæte
blagmtvttt,-blvlQ, -bstviši
- zahvaljivati, iskazivati za­
hvalnost; hvaliti, slaviti
blagodaæ8tvovatt, -uQ, -ueši
- zahvaivati, iskazivati za­
hvalnost; hvaliti, slaviti
bÎagodmtWu1D11d.-zahva-
lan
blagodatelb , -a m. -dobročini­
tel
blagodatt,-amb, -asi -činiti do­
bro
blagodat. , -i Ž. -dobro, blago­
dat, milost; dobro delo; u8D.
blagod�t b
blagodat b utK,-a m. -dobroči­
nitel; milostiva osoba
blagodatæ1 D11d. - milostiv,
ispunen milošću; u8D.blago-
d�t b u1
blagodušte, -a 8. - dobro­
dušnost, dobroušje
blagod�tel . , - m. -dobroini­
tel, dobrotvor
blagm�t b , -i Ž. -dobro, blag­
dat, milost; dobro delo; u8D.
blagodat b
27
blagod�tæ1 D1.- milostiv,
pun milosti; u8D. blagoda-
tæ1
blagod%ute, � 8. -dobročin-
stvo; dobro delo
.
blagod%tt,-ejQ, -deeši -čniti
.
dobročinstvo
blagotzvolttt,-JQ, -liši -svide­
ti s; obradovati s
blagotzvol b u1D11d.-ugledan,
slavan
blagotzvoleute,� S. -dobrosti­
vost, dobrohotnost
blagot8pytæte,� S. -brižnost,
pažna
blagokoteuæ1 D11d. -pleme­
nit, plemenita podrietla
blagol�pæ1D11d. -dražestan,
lubak
blagmbtmb uoD11Í. -uludno,
pristojno
blagmbtm b u1D11d.-ugledan,
plemenit
blagoptttmtčæ1D11d.-prigo­
d, prikladan; u8D. blag-
ptU�tb u1
blagopttležbu1 D11d. - ustra­
jan, postoan
blagopæ�t b u1D11d. - prikla­
dan; u8D.blagoptttmtčæ1
blaærætvorenie,� s. -pri­
klana mešavina / otopina
blagorodie,� s. -plemenitost
blagælovenie v. blagoslovle-
nie
blaæsloven&v. blagoslovlen&
blaæslovesiti, -ešQ, -siši -
blagsloviti; hvaliti, slaviti
blagoslovestvenie,� s. -bla­
gslov; usp. blaæslovlenie.
blagosloveôvenie, blago-
sloveàenie
blaæslovestviti, -e vlQ, -estvi­
ši - blaoslivlati; hvaliti, uz­
dizati
blaæslovestwn& prid. -bla­
goslovlen; usp. blaæslove-
s 6n &blagoHovlen&
blæHovestiti,-jQ, -stiši -
blaslivljati; hvaliti, slaviti,
uzdizati
blaæloveæn&prid. -blago­
slovlen; usp. blagoHovest-
wn&, blagoslovlen&
blagosloves&stvovati, -ujQ,
-ueši -hvaliti, slaviti, uzdizati
blaæovæenie, � s. -blago­
slov; usp. blaæslovenie,bla-
æslovlenie, blagosloveæ-
nie
blaæloveàenie,� s. -bla­
slov; usp. blaælovestvæie,
blagoslovlenie, blagoslove-
êvenie
blagosloviti, -vlQ, -viši -blago­
sloviti; hvaliti, slaviti, uzdizati
blagoslovlenie,� s. -blago­
slov; usp. maæswvætvenie,
blagosloveôvenie, blago-
sloveænie
blaæslovlen& prid. - blago­
slovlen; hvalen, slavlen, uz­
dizan; usp. blagoslovestw-
n&,blaæslovesw&
blaæsl�ti v. blagoslovest-
viti,blagoslovestiti
blagostwi,� ž. -dobrota; do­
brostivost, blagonaklonost;
usp. blaæst6
28
blagost 6, -i ž. -dobrota; dobro­
stivost, blagnaklonost; mi­
lo'st; usp. blæ
blaæst 6n& prid. - dobrostiv,
milostiv
blagæ&tvoriti,-rQ, -riši -uči­
niti dobr
blaætvoriti,-rQ, -riši -činiti
dobro
blamætiv prid. " pbožan,
bgbjazan; usp. blam6-
stw&
blago6stie,� s. " pbožnost,
boglubnost
blagoætwoprilo -pobžno
blagočæt 6n&prid. -pobožan;
usp. blagočætiv
blagobanie, - s. -miomiris
blagooban6n&prid. -mÑ
blæprd. - dobar, mio, drag,
umilat, lubazan
blamni, � ž. -dobrota, dobro
blæenik&, -a m. -svetac, blaže­
nik
blatenie, � s. -blaženstvo, sre­
ća; usp. blatenætvo
blažen&prid. -blažen, blago­
slovlen; sretan
blažemn&v. blæen&
blažemstvo, -a s. -blaženstvo,
sreća; usp. blaženie
blažiti, -žQ, -žiši -slaviti, veliča­
ti, uzdizati
blazna, -y ž. -zabluda; pogeška
blazniti ls�1,blanQ (�), bla­
zniši (s�) -obmanjivati (se),
dovoditi (se) u zabludu, kole­
bati (s); biti u zabludi; sabla­
žnjavati (se), izazivati negodo­
vane
blazn&, -a m. -pogeška, zablu­
da; geh; sablazan; iskušenje
blmč 6prid. "bgohunički
29
blazm&prid. -kolebliv, nesi­
gran; pogešiv; bogohulan
blato, - s. -blato; usp. bmna,
br 6 me,kal&
bližika, -y m. iž. -rođak, bližni
bliž . ni prid. -blizak, bližni
blizms, -a m. ¬blizanac
bliæ 6n& prid. -blizanački;
dvojni
bliz&/ bliz Ðprilo -blizu
bliskati (�), -aQ (s�), -eši (�)
-bleskati (se), bleštati (se),
blistati (se), svetlucati (s)
blisk&, -a m. -blesak
blistanie, � s. -bljeskane, ble­
sak; odsja, sja; usp. bliæan¡e
blistati �, -ajQ s�, -aeši � -
bleskati se, bleštati se, blista­
ti s, svetlucati s
bliscanie, � s. "bljeske, blje­
sak; odsja, sja; usp. blistanie
bliscati (�), -aQ (�), -aeši (s�)
-bljeSkati (se), bleštati (se),
blistati (s)
bl6vati,bljuQ, bljueši -povra­
ćati
bl6votina, -y ž. -bluvotina
blæanie, � s. -bleskane, ble­
sak; odsja; usp. blistæie
bl6ôati(�), -Q, (�), -iši (�)­
blještati (s), blistati (se)
bl�d 6 prid. -blied
bl�d�ti, -ejQ, -eeši -bliedjeti
büudo,-a s. -pladan, velik ta-
!ur; usp. büud 6
büud 6 , -a m. -plada!, velik ta­
!ur; usp. büudo
büusti ls�1,bljudQ (�), bludeši
(�) -čuvati (se), paziti (se),
brinuti se; stražariti
bl�div6 prid. - brblav; usp.
bl�n 6
bl�, 1 -i m. -brblavac
bl�,-i ž. -besmislica, brbla­
ria; koještaria
bl�k&, -a m. -brblavac
bl� 6 prid. - brblav; usp.
bl�v6
bl�sti,bl�Q, bl�eši -brbljati,
nejasno gvoriti; bludničiti
bloe, -a s. -mjesto poroka i
razvrata, javna kuća
blmiti,blQždQ, blQdiši -lutati,
ski�ti, bluditi; bludničiti
blmmubie, � s. -razvratnost
blm .. , -a m. -ravrat, blud; pre­
ljub
blo 6 , -a m. -razvratnik,
bludnik
blot6stvo,- s. -bludni­
štvo, prostitucia
bloca, � ž. -bludnica
blodæčsskprid. -bludnički,
razvratan
blodenoprilo -razvratno, blud­
no, razuzdano
bloden 6 prid. -razvratan, blu­
dan, razuzdan
bove. i čest. -jer, zato što; stoga;
pa, ta
bogatiti(�), -aĆQ (s�), -atiši (s�)
-bogtiti (s), obogaćivati (s)
bogat6 prid. "bgat
�bogatætvie�/ bogatætvo,-a
S. -bogatstvo
bogat�ti �, �jQ s�, �eši � -
bogatiti, obogćivati
bogoavlenieV. bog�vlenie
boæbrie, -a, S. -borba protiv
Boga
bogobomn .. prid. -koji s bori
protiv Boga; usp. bogoko-
toren&,bogoma 6
boæbomce,-a m. -borac pro­
tiv Boga; usp. bogævamnik 6
bogoveselen .. prid. -koji se ra­
due uBog
bogovidm6, -a m. - videlac
Boga
30
boæv6æden 6 prid. -bogou­
godan; usp. bgom 6 , b
gol�pn 6 ,bogoug n6
bogoææeno prilo -božanskim
glasom
bogoæn .. prid. -bogug­
dan; usp. boæmgoæn 6 , bo·
gol�penz, bogougm n6
bogmænie, � S. -d Boži
bogokotoren6 prid. -koji se
bori protiv Bog; usp. bæ-
borenz,bogosva 6
boæl�peno prilo -nalik Bogu,
prilično Bogu
bogol�pen 6 prid. - bogoug­
dan; božanski; usp. bogov6-
god6W 6 ,bogoæ n6 ,boæ·
ugodsn 6
bogoüubim prid. -koji lubi
Bog, pbožan, bogbojazan
bogoüub6ce, -a m. -bogolubac
bog�mz&k W prid. -koji mrzi
Boga
bogomo prid. - božanski
mudar
bgonaučen6 prid. -od Bog
naučen
bogonosim/ boænosen 6 prid.
¬koji nosi u sebi Bog
bogonos6ce,-a m. -koji nosi u
sebi Bga
bogoobrazen 6 prid. -koji je
Bogu nalik
31
bgopoznanie/ bogorazumie,
� m. -spoznaa Boga
bgormica,� Ž. -Bogrodica
bgorodičin 6 prid. -Bogrodi­
čin
boæsvæ, ¬ m. -borac
protiv Boga; usp. bgoboHe
bogosvæn .. prid. -koji s bori
protiv Boga; usp. boæbom-
n 6 ,boækotoren6
bogoslovestviti, -e vlQ, -estviši
- govoriti o Bog, hvaliti
Bog, propoviedati, naviješta­
ti Evanđele
bogoslovesstvovati,-uQ, -ueši
-govoriti o Bog, teološki ra­
spravljati
bogosloviti, -vlQ, -viši -gvori­
ti o Bogu, hvaliti Bog
bogoslovlenie, � S. -bogoslov­
le
bgosloveenie v. bogoslovle-
nie
boæsloven .. prid. -bogoslovni
bogoslovme, -a m. -bogslov
bogoubiics, -a m. - ubojica
Bog
bogougoden 6 prid. -bogougo­
dan; usp. bgov6goden .. , b
goæden 6 ,boæl�pen6
bogou�en& ¡(íJ-od Boga nau­
čn
boæ ætiv¡(J -bogboja-
za, koji Abe Boga
bogočætive¡('
bogočæt 6 oo ¡(í'
boæMws, -a m. -pobožan č-
vek
bogoêvlenie,� S. -Bogjavle-
ne; us¡. epifæi�
bom , a mª -Bog, bog
bomni, � Ž. -božica
botii¡(íJ-Bži
botæk&¡(íJ-božanski, Božji
botætvo,- s-božanstvo
bot 6 stwo& ¡(J - božanski,
Bži
ble¡('
boliiV. velik
bolõ, -i m. -bolesnik, nemoćik
bol 6 maV. bl 6 mi
bolemi¡('
us¡ bolæ 6 mi
bol6n& ¡;íJ-bolestan
bolæ 6 mi¡;í'
ma; us¡ bolsmi
bol�zm,-i Ž. -bolest, boležli­
vost; bol. patna
bol�zmn&¡;íJ-bolestan, bo­
l
bol�ti,bolQ, bliši -bolovati,
biti bolesan; trpjeti bol, patiti
bol�rin&, -a m, mn. bol�re -ve­
lika
32
bol�m¡(J -velikaAki
boreme,� s -borba; us¡bra-
me,bran 6
bom 6, - m. -borac
bosti,bodQ, bodeši -bosti
boæ¡(J-bos
bæzn&, -i ž. -strah, bojazan
bæti�, bojQ �, boiAi S� -bojati
se
brada, -y Ž. -brada
brady, brad've, brad'vi Ž. -sje­
kira, bradva
brad�ti, -d�jQ, -�eši -obrasta-
ti, dobivati bradu
brazda, -y Ž. -brazda
brak, -a m. -svadba; brak
branie, � s-borba; natjecanje;
us¡bræ,borenie
braniti, -nQ, -ni�i -braniti
bræ,-i Ž. -natjecare; bitka,
boj, rat; us¡bomme,branie,
bræ
branæ&¡;|J-ratni, borbeni
brati (�), boIQ (s�), boreši (s�)
-boriti se, vojevati
bratiêV. bratriê
bratohubætvie, � S. -bratska
lubav; us¡bratrohubie
bratoætvorenie,� S. -brati­
mlene; us¡bratrotvorenie
bratoubiistvo,-a s -bratou­
bojstvo
bratriê,� ž. -bratstvo, braća;
usp. bratrætvo
bratmhubie, -a S. -bratska lu­
bav; us¡bratohubætvie
bratrotvorenie,-a S. -brati­
mlene; us¡ bratos&tvore-
me
bratm, -a m. -brat
bratren6¡;íJ-bratski
bratrestvo, -as. -bratstvo; us¡
bratri�
bratu��d&, -a m. -nećak
brat- V. bratr-
bratæk ¡(' -bratski
bra�sn& ¡(J-svadbeni; syno-
vebra�6mi-svadbeni gosti
braà6no, - S. -hrana, jelo; us¡
piôa,pi�me
braà 6 mce, ¯a s-hrana; pričest
brid&k&¡;íJ-bridak, oštar
britva, -y Ž. -britva
bmw, -i Ž. -obrva
bmzo¡;í' -brzo, hitro
bmn�,brbnb Ž, mn. -oklop
33
brlie,� s , zb. mn. -krhoti-
ne, komadići
bmsalo, - s-rčnik, ubrus
brewoo, -a S. -brvno
brena, -y Ž. -blato, prlavštna;
us¡blato,brenie,kalz
brenie, � s-blato; us¡blato,
br6na,kal&
bren6oz ¡(J-blatan
brêm , -a m. -brieg
brêt 6n&¡;íJ-bregovit
brêz 6n&, ¬ m. -travan
brêmemn&¡(J-opterećn
brêm�, bremene, bremeni S.
-breme, teret
brêi V. nebrêi
b�canie, � s -zveketane, bre­
cane
buest . , -i Ž. -ludost, glupost
bui¡!J-lud, glup; us¡ om-
div
buistvo,-a S. -gupost, ludost,
bezumle
bm, -i m. -knigoznanac
bm,buk've, buk'vi Ž. -slovo;
štivo, napisan tekst, listina
bmn& ¡(íJ-bura, oluan
bm, � Ž. -bura
b&t 6 , -i Ž. -čilost, živahnost
bwprid. -čio, živahan; UBp.
b&tdm
b&d�nle, � B. ¯bdene
b&d�tl,b'ždQ, b'diAi -bdeti
bidn.prid. -čio, živahan; UBp.
bw
bb&maI b&b&m6prilo -uop­
će; UBp. bæUo
b&čela, -y ž. -pčela
bæUoprilo -uopće; UBp. b&b&-
maI b&b&m
byatl,-aQ, -aeAi -nastaati;
događati se; održavati se; nala­
ziti se
bylle, - B. -(lekovito) bile
bystmprid. -bistar; čio, živa­
han
bytl, esmb, esi (neBvrš) I bQdQ, bQ­
deAi (svrš), aor. byh', impr
Mah', kond. bimb byl' akt.
par. prez. sy (m, s), sQci (i) -
biti; dogoditi s I događati se;
nastti I nastaati
b6ratl, berQ, bereAi -brati, sabi­
rati
bytle, - s. ¯bita, biće
bêgatl, -aQ, -aeAi -bježati; usp.
Mžati
bêda, -y i. -nevolja, jad
34
b�dltl, MždQ, bMiAi -siliti, .pri­
nudivati
bêmn&prid. -biedan; težak;
opasan
b�tanle,� B. -bieg; UBp. bê-
stvo
bêtatl, MŽQ, Mžiii - bježati;
UBp. b�gatl
b�lltl, �JQ, MliAi -bieliti
b�lorlzæ6, - m. -laik
bêlost6, -i i. ¯bjelina; čistoća
bêHprid. -biel
b�sltl�, MAQ s�, MsiAi s� -biti
opsjednut demonom
b�sovanle, � B. -bies, bjeAne­
ne
b�sov6skprid. -demonski
bêstvo,-a B. ¯bieg; UBp. mta-
nle
bêæ, -a m. -zao duh, demon
bês6novatls�, -mos�, -ueši �­
biti opsednut demonom
bês6n&prid. ¯ biesan; opsjed­
nut demonom
bêàenle,- S. -bies; op�ednu-
tost demonom
bêàen&prid. ¯bijesan
bQdQv. bytl
bodmll prid. - budući; b­
doôee-budućnost
' V B
v-slovo »vMy«;· '. ¯brj 3" B·
¯brj 2
va-N, A dvo zam. ty
vaalov&prid. -Baalov
vaal&, -a m. -Baal, os. ime
vabltl,vabljQ, vabiši -vabiti,
mamiti
vavüon&, -a m. -Babilon, zemlj.
vav¡lon6 / vav¡lon6sk&prid. -
babilonski
vadltl, važdQ, vadiši -tužiti, op­
tuživati, klevetati
vaineskl, m. mn. -palmine ga­
ne; usp. vaê
valltl�, valQ s�, vališi s� -va­
ljati se, kotrlati se
35
valêtls�, -1�jQ s�, -l�eši s� -va-
lati se
vapa, -y i. -bara
varaava, -y m. -Baraba, os. ime
varablln& prid. - Varahiin,
prema Varahia, os. ime
varltl, l vaQ, variši -ići napri­
jed, preteći; prethoditi, doći
ispred
varitl,varQ, variši -kuhati, va­
riti
væ, -a m. -vrućina, žega
vævæ, -a m. ¯ barbarin;
stranac
vætolomêl,- m. -Bartolo­
mej, os. ime
væ, -i i. -palača, dvorac
vati, -jQ, -eAi -prethoditi,
pretecati, dolaziti ispred
V8 prilo -verojatno, valda
Vdb, vaa, vae zam. - vd,
vMa, vMa
v� neBkl, B. mn. -palmine ga-
ne;UBp. val
va'nie, - B. -kip, skulptura
ved- V. vesti
vedo prilo -vedro
vezde V. VbIbde
vele V. o vele
velegabno prilo -vrlo glasno
velerciV' prid. -razmetliv
velieimeBbn' prid. -slavan
veli�d', -a m. -izelica
velii prid. -velik; velii dbBb -
blagdan; up. veliki
veliistvo, -a B. -veličina; UBp.
velikota
velikodubn' prid. -velikodu­
Aan
velikol'potie, - B. - veličan­
stvenost
velikota, -y ž. -veličina; usp.
veliistvo
velik prid, komp. v�Cii, bW­
velik; velik dbBb -blagdan;
velika(') ned'l' ¯ Uskrs;
usp. velii
36
vli�aV' prid. -umiAlen, ohol;
ponosan
veli�ae, - B. - umiAlenost,
oholost; ponos
veli�ati (s�), -Q (�), -aeAi (s�)
-veličati (se), slaviti (se), uz­
dizati (se); razmetati se; UBp.
veli�iti l�)
veliMe, - B. -velična; uzviAe­
nost, veličanstvenost; UBp. ve·
li�btvie / veli�btvo
veH�iti l�).-čQ (s�), -iAi (�) -
veličati, slaviti, uzdbati; raz­
metati se; UBp. veli�ati (s�)
veli�btvie / veli�btvo, -a B. -
veličina, uzviAenost; veličan­
stvenost; usp. veličie
veli'n, - m. -belial, đavao
velmi v. velbmi
velbbd', -a m. -deva
vebbid prid. -devin
velbgasbBb prid. -gla
velbdarovanie, - s. -darežli-
vost,dobrotvorost
velbz'vob / velbz'vul', - m.
-Belzebub, Sotona
vebi v. velii
velbl'pota, -y ž. -veličanstve­
nost, uzvišenost
vebl'' / velbl'pbn' prid. -
veličanstven, uzviAen
velbi prilo -vrlo, veoma; jako,
glasno
velbmoj�, -b pl. t. -plemići, vel·
može
velbmqrbtvovati, -uQ, -ueAi
-razmetati s
velbrcevati, -uQ, -ueAi -raz­
metati se
velbriciV V. velericiV'b
velfnie, - B. -zapoed, nared­
ba, nalog, odredba; UBp. pve­
l'nie
velfti, velQ, veliii -zapovieda­
ti, naređivati, nalagti; htjeti,
želeti
ve�amin', -a m. -Benamin,
os. ime
ve�miBb prid. -Benaminov
vepn, -a m. -vepar
veriga, -y Ž. -lanac
ver�, � ž. -zasun, zapor
veseliti (�), -lQ (s�), -liši (�)-
veseliti (se), radovati (se); ve­
selo živeti
veselie, - s. -vesele, radost;
gozba
veselo prilo -veselo, radosno
vesel' prid. -vese, radostan
veslo, -a s. -veslo
vesna, -y ž. -proleć
37
ve8bn' prd. -proletni
vesti, vedQ, veeši, 1. l.jd. Bigm.
1. ar. V�S1 -voiti
vesti l�),vezQ (s�), vezeti (s�) -
voziti (se), jahati, ploviti
veSbn- V. VbI bn'
vehh'prd. -star, davni; vet'­
hi zavih -Stari zavet
vet'ati, -aQ, -aeši -stareti
VeCb, -i ž. -stvar, predmet; na­
rav, ćud; događa, zgoa; po-
sao, čin
veCbn' prid. -predmetni, stvar­
ni, materialni
VeCbtvo, -a B. - predmetna
stvaost
voen, - m. -večer
voennii prid. -večri
večeri, � ž. -večera, gzba
večerenie, - B. -verane
voeriti, -jQ, -eši -večerati
vidimo prilo ¯vidlivo
vidim' prid. -vidliv; usp. vi­
dom', vidbn'
vdovati, -ujQ, -ueAi -promatra­
ti, motriti
vidom' prid. -vidliv; UBp. vi­
dim', vidbn'
vidsaida V. vid'ada
vid', -a m. -vid; poged; izgled
vid'b8ida, -y ž. - Betsaida,
zeml.
vid . saicsk . prid. -betsaidski
vicn . prid. -vidliv; usp. vi·
dim . , vdom .
vid, - m. -očvidac, svedok
vid�nie, - Û. -gledane, proma­
trane; pogled; vid; izgled
vid�ti, viždQ, vidiAi -videti; gle­
dati
vina, -y ž. -krivna, propust;
uzrok, povod; izgovor
vinarb, -a m. -vinogradar
vino, -a Û. -vino; vinova loza,
grožđe; vinogad
vinoVbn. prid. - kriv; vino­
Vbna tvoriti -okrivlavati
vinograd . , -a m. -vinogad, vi­
nova loza
vinogracn . prid. -vinogad­
ski
vinodatie, - s. -darovanje vina
vinopiVbCa / vinopiica, � m. -
vinopia, pianica
vinopitie, - s. -pijenje

na
vink . , -a m. -začetnik, po­
kretač
vinbn . prid. -kriv, okrivlen;
prouzročitelj; obvezan; vinski;
vi
m
na (s . )tvoriti -obveza­
ti, zadužiti
38
vr8av�, � ž. -Bat
-
eba, os.
im
vis�nie, - s. -visete
vi�ti, viAQ, visiAi -visjeti
vitani�, � ž. -Betania, zeml.
vitanie, - s. -Qbitavane, bora-
vak
vitati, -8Q, -eAi -obitavati, bo­
raviti, živeti; navratiti
vitie v. v�tvie
vitlee-, vitleo-, vitlio-, vitl�o-
v. vitblee-, vithbleemb
vitbleem . , - m. -Betlehem,
zeml.
vitbleemskiprid. -betlehemski
vitbleom . , vitbl�mb, vitbleo­
m . v. vitbleem .
vi�lica, � ž. -vihor, oha
vithleem . / vithbleemb v. vitb­
leem .
vlaga, -y ž. -vlaga
vladyka, -y m. -vladar, gospo­
dar; vlast
vladyčica, � Ž. -vladarica, gos­
podarica
vladyčbn . prid. -vladarov, gs­
podarev
vladyčb8k . prid. -vladarski
vladčbstvie / vladyčb8tvo, -a
s. -vladavina, vlast, gospoda­
rete
vlavimisati, -s8Q, -saeAi -bo­
gohuliti
vlasviml6ti, -jQ, -eAi -bogo-
huliti
'
vlavimi�, � ž. -hula, bogohu­
lete
vlatelin . / vlatelb, -a m. -
gospodar, vladar
vlastelbsk . prid. -vladarski
vlasti, vladQ, vladeAi -vladati,
upravlati
vlastb, -i ž. -vlast, sila, moć;
područe vlasti
vlasf- v. vlav-
vlas . , -a m. -vlas, da, kosa
vlasen . prid. -od kose, dav
vlačiti, -čQ, -čiAi -vući, odvlačiti
vl . k 1',-a m. -vuk; usp. vlbk .
vl . k . usp. vl�ci
vl .. n, -y ž. -val; vuna
vl .. niti 8�, -tQ s�, -niAi s� -biti
valovit, talasati se, leluati se
vl .. nbn . prid. -valovit
vl . n�ti �, -jQ s�, -eAi s� -biti
valovit, talasati s, lelujati se
vl . nenie, - s. -udarane valova
o obalu, talasanje
39
vlwnqti, -nQ, -neAi -mucati
v"'hvovanie, -a s. -vračane,
magia
vl . hvoVbn . prid. - magiski,
čarobni
v"'hvoJubie, -a s. -strast za
vračanem
v"'hv., -a m. -vrač, čarobtak
vl1bCb, -a m. -stričak (bilka)
v"'šbba, -y ž. -vračane, magia
vl . šbbbn . prid. -magski
vl . šb8k . prid. -vrački
vl"šb8tvie / vl"šb8tvo, -a s.
-vračanje, magia
vlbk . , -a m. -vuk; usp. VI . kl
vleci, vlekQ, vlečeAi, akt. pr.
prt. l. vl'h -vući, odvlačiti
voaniMges . nskl. - Boaner­
ges, os. ime
voda, -y ž. -voda; vodena povrAi­
na (rieka, jezero, more)
voditi, voždQ, vodiAi -voditi
vodono8 . , -a m. - vodonoAa;
vedro, posuda za vodu
vodono8b, -i ž. -vedro
vodopiica, � m. ¯vodopia
VOdOtOOb, -a m. -vodeni tok; po-
tok
vocnotrdovih prid. -koji bo­
luje od vodene bolesti
vm6¡rtd.-voden
voæ, - m. - vođa; vojvoda,
knez
voz¡t¡�,vožQ s�, voziAi � -vo-
ziti (s), ploviti (s)
voz6,- m. -kola
vo¡+.vom6
vom6, -a m. - vojnik, ratnik,
mn. voin/voi-vojnici, vojska
vo¡mtvo,- m. -vojska, vojna
služba; ot�t¡w¡mtvo-na­
ruliti vojničko dostojanstvo
vo¡ska,-y ž. -rat,borba; vojska
vo¡a+. vo¡�
vo¡ečest. -i gle; dakle; zar (ne), li
vo¡¡t¡, volQ, volili -hteti, žele.
ti; davati prenost, pretpostav­
lati
vo¡ovsn6¡rtd.-volovski; 8P-
11 vo¡ow - volovska
zaprega
vo¡6,-u m. -vol
vobn6¡rtd. -dragvolan, vo­
lan, hotimičan
vo¡ô,� ž.-vola; odluka, name­
ra; žela, zahtjev; phota, lako­
most; bz vo¡e-nenamero;
p vo¡¡¬dobrovolno
vo¡�vo¡ô +æ.¬i-i, bilo-bilo
vo¡e¡o ¡rt/.-rado, s volom
40
vo�,� ž. -von, miris
von�t¡,�jQ, �Ai -mirisati
voz6,-a m. -Boz, os. ime
voW6,-a m. -vosak
voòæa,-y ž. -bič
vmvat¡, vojuQ, vojueli -rato­
vati
vmvoa, -y m. - vojskovoa,
zapovednik; vlada; vojvoda;
prefekt
vmvo¡n6¡rtd.-vojskovođin,
zapovednikov; vladarov; voj­
vodin; prefektov
voevomk6 ¡rtd.-koji se odno­
si n vojskovođu, zapovedni­
ka, vladara, vojvodu, prefekta
vmvotvo,- s. -prostor vla­
dana vladara, vojvode, prefek­
ta; vojvodstvo
vrab¡¡,� m. -vrabac
vram,-a m. -neprijatel
vrmen¡e,� s. -vračane, gata-
ne
vrm¡¡¡rtd.-nepriatelski
vrmæa, -y ž. ¬nepriatelstvo;
vrmdo¡m�t¡-mrziti
vrmsdovat¡,-uQ, -ueli -nepri­
jatelevati; mrziti
w�æk ¡rt/.-nepriatelski
vranov6¡rtd. ¬gavanov; vra­
nin
vræ6,l - m. ¬gavran, vrana
wæ6²¡ríd.-cm
vrata,-b s, ¡/.t. -vrata
vratæ¡ca,� ž. -vratarica
watæ, - m. - vratar; usp.
vratw
wat¡t¡ l�), vaĆQ (s�), vratili
(s�) -vratiti (se); obratiti (s)
wat6,-a m. -kolo, kotač (za mu­
čene); nazupćani obrambeni
zid
wawk¡rtd.¬kolebliv, nepo­
stojan, nestalan
vratsn¡k6, -a m. -vratar; usp.
watæ
wačevat¡, -uQ, -ueli -liečiti,
ozdravlati
vračev6 ¡rtd.-liečnikov
wačew6Jvračew¡rtd.-
liečmčki
wačs,-am. -liečnik; us¡.ba¡¡¡
wačsba,-y ž. -liečene, isceli­
vane
wačsbæo ¡rt/.-liečnički, me-
dicinski
vračsbsn6 ¡rtd.-koji lieči
wba,-y ž. -vrba
wb¡e,� s. ¬vrbik
wvs,-i ž. -konopac, uže
vmžen¡e,� s. -bacane
41
wa,-y ž. ¬životna dob; nara­
lta
wtoæadaæ,-a m. -vrtlar
wtoæad6/ vmw / wwpo-
æam,-a m. -v
vmwp6,-a m. -vrt; lpiJa, jaz­
bina
wt�t¡se,VQ s�, vntili � -
vrteti s
vmhow6/ whovæ¡rtd. -
vrhovni, navIi, glavni
wu¡rued. s G -iznad, n,
povh
vmhu¡rt/.-gore
wh6,-u m. -vrh
ws +.W
�t¡, vreždQ, vr&ili -ozlie­
diti; oštetiti
wôd6, -a m. - ozleda, rana;
bolest; ne wôdu s6tvor¡t¡
·
l¡môt¡)-odbaciti što kao ne­
vriedno
w6¡rtd.-ozlieđen
wôždat¡,-aQ, -aeli -ozleđva­
ti, raniti
wôžden¡e, � s. ¬ ozleđivae,
ranavane
vrômemn6¡rtd. -vremensk,
privremen, kratkotraan, ne­
postojan
�m�, v�mene, vr�meni B. -
vrieme, razdoble; godiAne do­
ba, trenutak; prigoda, dobra
prilika; oW mæoga �-
mene- već odavo; v �-
m�-navrieme, u pravi čas
�t¡v. v�t¡
vrôt¡ôe,-a 8. -torba
�ô¡, VIgQ, VIžeAi - baciti
(s), vrguti
vv. ve
v pried. B L i A -u; včems~
čemu, radi čega; v t�-protiv
tebe; v nezaapo v. vneza-
ap
vb¡agovo¡¡t¡, -volQ, -voliAi -
učiniti Ato milostivo
vbôgat¡,-aQ, -aeAi -utrčati
vbôæot¡,-nQ, -neAi -pobjeći u
Ato
vvest¡, -dQ, -eši - uvesti
(uvedem)
vv¡ôô¡,-kQ, -čeAi -uvući
vvm¡t¡,-ždQ, -ši -uvoditi
vvrôt¡,VVbrQ, VvbreAi -uda-
riti
v�ć¡,-rbgQ, -rbžeAi -ubaciti
vvôr¡t¡,-rQ, -riši..uveriti; po­
veriti
vvôs¡t¡,-šQ, -esiši -objesiti
42
vvMt¡, VV�jQ, Vv�Ai -upu­
hati
vgazdan¡e,- 8. -ugađane
vgazdat¡, -ždaQ, -ždaeAi -
ugađati
vg¡aæn¡e, - 8. - poučavane,
pouka
vg¡ob¡t¡,-blQ, -biAi -udubiti
væôzd¡t¡ �, -ždQ s�, -zdiAi
s� -ugiezditi se
vgo¡t¡,-oždQ, -Ai -ugditi
vgodsn¡k .., -a m. -mio, drag,
ugodan; bož¡¡vgo-
boli ugodnik
vgodm 6prid. -ugdan
vdaat¡ v. v6daôt¡
vdat¡,-amb, -asi -dati, uručiti,
predati; vdat¡s�-odati s,
predati se; podati se, potčiniti
se
vt¡, -aQ, -aeši - davati,
uručivati, predavati; vdaêt¡
s�- odavati se, predavati s;
otpravlati se
vdvæôt¡�,-jQ s�, -eši � -
nastanjivati se, naseljavati se
vdvgnot¡v. vzdviæot¡
vdvor¡t¡ �, -rQ s�, -riši s� -
nataniti s, naseliti s
Vžat¡,-aQ, -aeAi -usprav­
lati, podizati
vdrož¡t¡,-žQ, -žiši -uspraviti,
podiguti
vdunot¡/ vd6 hnot¡,-nQ, -ne­
ši -puhnuti, duhnuti
v 6 dôt¡, v'deždQ, Vdeždeši /
v'd�jQ, Vd�eAi -staviti, polo­
žiti
vžagat¡,-gaQ, -gaeAi -užizati,
paliti
vžde¡at¡, -aQ, -aeši - žudeti,
čeznuti
vžde¡ôt¡,-lejQ, -leeši -žudeti,
čeznuti
vžd�dat¡ l�), -aQ (s�), -aeši
(s�) -ožeđati
vžeô¡, -gQ, -žeši - užeći, za­
paliti
vž¡gat¡, -aQ, -aeši - užizati,
paliti
vž¡zat¡vo vž¡gat¡
vžbgat¡,-aQ, -aeši -užeći, za­
paliti
vzvo vz ÷
vzakon¡t¡,-njQ, -niši -ozako­
niti, propisati zakonom
vzakon¡e,-e 8. -zakon; zako­
nodavstvo
43
vza¡l
¡
)kat¡ ls�), -l(')ČQ (�),
-l(')čeAi (s�) -ogladneti
vzb¡t¡,-iQ, -ieši -udariti
v6 zb¡agos¡ovestv¡t¡, -ećtvQ,
-stviši -blagosloviti
vzboôt¡ �, -jQ s�, -iši s� -
uplaAiti se
vzbran¡t¡, -nQ, -niAi - zabra­
niti; spriečiti; uskratiti
vzbranôt¡,-ejQ, -eAi -zabra­
njivati, priečiti; suprotstavla­
ti
vzbud¡t¡, -uždQ, -udiši, akt. -
part. prt. lo Vzbuždb - pro­
buditi
v 6 zbuždat¡,-aQ, -aeši -buditi
vzbuždsVo vzbud¡t¡
vzbuôn¡e, - 8. - glupost, lu-
dost, budaatina
vzb6 not¡,-nQ, -neši -probudi­
ti, prenuti
vzbsrat¡, -berQ, -bereši - sa­
brati, pokupiti, skupiti
vzbôs¡t¡ (�), -ŠQ (s�), -siAi
(s�) - razbjesniti, razbjesne­
ti se
vzbôævat¡ �,-ujQ s�, -ueši s�
-postaati biesnim
vzbôssnôt¡,-n�jQ, -n�ši -raz­
bjesnjeti s
�zbMat¡,-Q, -eši -postaati
biesan
�zben¡e, � 8. - bies, bje-.
snilo
�zva¡¡t¡, -JQ, -liši - navaliti,
nagrati
�zvar¡t¡, -IQ, riši - zakuhati,
rastaliti
�zve¡¡čat¡,-Q, -aeši -veliča­
ti, hvaliti, uzdizati
�zve¡¡č¡t¡,�,-iši -uvećati;
učiniti velika (dobra) <ela;
uzveličati, uzdići; proslaviti
�zvese¡¡t¡(�), -seJQ (s�), -seli­
ši (�) -razveseliti (se)
�zvese¡�t¡,�jQ, �ši -razve­
selavati
�zvest¡ (�), -dQ (s�), -eši
(s�) -odvesti gore, uzvesti; i­
baviti, osloboditi; uvesti, prive­
sti; podignuti; uzdignuti se;
grditi se
�zv¡t¡e,� s. -prednost
�zv¡ts,-i ž. -prednost
�zv¡�¡,�kQ, �češi -izvući
�zvod¡t¡, -ždQ, -iši -podi-
zati, uzdizati
�vrat¡t¡ (�), -cQ (�), -tiAi
(�) -uzvratiti, vratiti; poslati
natrag; vratiti se; promijeniti;
okrenuti se; odvratiti
4
�zwaôat¡ (�), -aQ (S), -
(s�) -vraćati (se), obraćati se;
povlačiti unatra
�zvraôen¡e, � 8. - vrae,
povratak
�zvrM¡, -rbg, -rbžeši -pdi­
guti; pložiti, poveriti
�zv¡t¡, -yAQ, -ymši - podi­
gnuti
�zv�rovat¡,-uQ, -ueši -pove­
rovati
v+zWs¡t¡s�,�šQ s�, �siši � -
objesiti se
�zv�st¡t¡,�cQ, �stiši -priop­
ćiti, naviestiti
�zv�ôat¡,-aQ, -eAi -priopći­
vati, naveAćivati
�zv�en¡e, � Û« -priopćene,
naveštene
�zv��n¡e,� s. -puhane
�zv�t¡,-v�jQ, -vooši -puhnuti
�zv�zat¡,�žQ, �žeši -poveza-
ti; pridodati
�zgarat¡ �, -rajQ s�, -raeši s�
-zapaliti se
�zg¡awn¡ca,� ž. ¯uzglavak,
jastuk
�zg¡ago¡at¡,-lQ, -leši -progo­
voriti; �zg¡ago¡at¡nakom
-optužiti koga
�zØas¡t¡�, -a s�, -asiši S­
uzviknuti, oglasiti se; �zg¡a-
s¡t¡ kogo-pozvati (dozvati)
koga
�zØaêat¡,-Q, -šaeši - uzvi­
kivati
�zg¡aêen¡e,� s. -usklik, podi­
zane glasa na krau molitve iIi
pjesme
�zæ�t¡t¡,�CQ, �tiši -zapaliti
(vatru)
�zæoŠat¡�, -Q �,-aem s�­
gnušati se, gaditi se
�zmMt¡ �, -IQ s�, -riši � ­
zapaliti se
�zæad¡t¡, -aždQ, -diši - iz­
gaditi, utvrditi
�zæazdat¡, -ždaQ, -ždaši -
utvrđivati
�zæažden¡e, � 8. -gradna,
utvra
�zmd�n¡e, � s. - nadme­
nost, oholost
v+zæm�t¡,-mlQ, -miši -zag­
mjeti
v+zdæ¡e, � s. - naknada, na­
plata; odmazda; s¡ovovzda-
nüu s+tvor¡t¡ - dati izve­
šta, dati račun
v+zdat¡,~Ï¡ -asi -dati, izdati;
platiti, uzvratiti
�zda�n¡e, � Û« - naplata,
(uz)vraćane
�zda�t¡, -aQ, -eši -vraćati,
otplaćivati; (iz)davati; �zda-
¡ohva¡o-zahvauem
�zdv¡æot¡,-nQ, -neši -uzdig­
nuti, podiguti; sati; pro­
buditi; ustvrditi, pstaviti
�zdv¡zen¡e, � s. - uzdizane,
podizane
�zd�at¡, -ižQ, -ižeši / -Q,
-aeAi -uzdizati, podizati
v+zdeÜ+ wssde
v+zd¡v¡t¡ �, -vlQ �, -viši s� -
užasnuti se
vzd¡v¡�t¡, �jQ, �eši - podiv­
lati
v+zd¡rat¡,-Q, -eši -razdrati
v+zdradovat¡ se, -uQ s�, -ueši
s� -razveseliti se
v+zdraz¡t¡,-ažQ, -aziši -ovra­
titi
45
v+zdrast¡,-tQ, -teši -prasti
v+zdræt¡t¡, -acQ, -astiši - uči­
niti da izraste; razmnožiti
v+zdrazat¡, -žaQ, -žaeši -o­
vraćati
v+zdræt&, ¬ m. -pjava; uz­
rast; zrela dob
v zdmžat¡ ls�), -žQ s�, -žiši s�
-zadrža(va)ti (se); suzdrža­
(va)ti (se); v zdrsžavat¡ s�
č . t -pridržavati se čga
v zdrsznot¡,-nQ, -neši -ohra­
briti, drznuti
v zdmdat¡,-aQ, -aeši -zarida­
ti, zaplakati
vszdr s vsnovat¡, -uQ, -ueši
-pozavideti
v zdrômat¡ ls�), -mlQ (s�),
-mleši (s�) -zadriemati, us­
nuti
v zdunot¡,-nQ, -neši -puhnuti
vzduh.. , -a m. -zrak, uzduh
vzds hnot¡,-nQ, -neši -udah-
nuti, uzdahnuti
vzduáæprid. -zračni
vzd÷hnot¡,-nQ, -neši -uzdah-
nuti
vzdyhan¡e,- s. ¯uzdisanje
vzdhat¡,-aQ, -aeši -uzdisati
Vzdati, -erQ, -dereši -išču-
pati
vzdô¡at¡,-aQ, -aeši -pružati,
protezati
vzdôt¡,-ejQ -eši / -deždQ, dež­
deši -podignuti, protegnuti
(ruke); uzdignuti (oči)
46
vz¡æat¡ �, -Q s�, -eši s� -
pskočiti o radosti
v z¡man¡e,- 8. -upad, zauzi­
mane
VJ ztati, VzemlQ, Vzemleši /
-aQ, -aeši -(pre)uzimati; ubi­
rati, skuplati; podizati; vz¡-
mat¡koma kan¡e-pričešći­
vati se; vz¡mat¡ č�sts ¯
sudelovati; Vzimati æôhy
-oduzimati gehe
Vzirati, -aQ, -aeši -gledati,
motriti
vz¡skan¡e,-a s. -tražene
vz¡skate¡s,-a m. -istražitel
v z¡skati,¹ -aQ, -aeši -tražiti;
istraživati; hteti, žudeti
Vziskati,
2
-iskQ, -ićeši -potra­
žiti, istražiti; poželeti
vz¡skovat¡,-uQ, -ueši -tražiti
Vziti, -idQ, -ideši -popeti se;
uzići, otići gore; izrasti, nara­
sti; izići, otići
vz¡agat¡, -gaQ, -gaeši -pola­
gti, stavlati
vz¡akat¡, v. vza¡ls )kat¡ls�)
vz¡ežat¡, -ležQ, -Iežiši -ležati
(za stolom)
vz¡etôt¡, -lećQ, -letiši - uzle­
tjeti
vz¡eô¡, -1�gQ, -l�žeši -leći (za
stol), zaleći
vz¡¡vat¡-aQ, -aeši -nalievati,
izlievati
VzUfti, -1�jQ, -leeši -nalievati,
izlievati
Vzložiti, -žQ, -žiši -položiti,
postaviti; vz¡ož¡t¡ ôzv -
raniti; vz¡ož¡t¡o¡-uprie­
ti oči
vz¡ôgæ¡e, - 8. -zaliegane
(za stol, pri gozbama)
vz¡ôst¡,-zQ, -ezeši -popeti se,
uspeti se
vzüub¡my¡ prid. -omileni
vzüub¡t¡,-blQ, -biši -zavole­
ti; čeznuti za čime
vzüub¡en¡e,-e s. -ljubav; žud­
na, čežna
vzüub¡en¡ks, -a m. -miljenik
vzüub¡en& prid. - omilen,
drag
vzmagat¡,-gaQ, -gaeši -moći,
biti kadar
vzmetat¡v. vzmôtat¡
vzmož s n÷ prid. -moguć; v-
zmož s nas stvor¡t¡-ojačati
vzmoô¡,-gQ, -ožeši -moći, uz­
moći; osiliti, ojačati; svladati
vzms zd¡e,- s. -naknada
47
vzmôr¡t¡,-IQ, -riši -odmeri­
ti. izmeriti
vzmôtat¡,-aQ, -aeši -uzvitla-
ti; bac
a
ti
÷
szm�st¡, �tQ, �teši -smesti,
. smutiti
vzmožat¡, -aQ, -aeši -ohra­
briti
vzmot¡t¡,-QQ, -Qtiši -uzmuti­
ti; smesti, smutiti
vzmoôat¡,-aQ, -aeši -mutiti;
tresti; smućivati
vzmoôen¡e, -e 8. -smutna,
nemir; uzburkanost
vznaks prilo -nauznak, pole­
đice
vznenav¡dôt¡, -iždQ, -idiši -
zamrziti
vznepmevat¡, -Q, -ueši -
misliti što o komu, držati koga
za što
vznesen¡e, -e S. -uznesene,
uzdizanje
vznest¡, -SQ, -seši -uzvisiti,
uznijeti, uzdići; povisiti
VznQti, -nQ, -neši -(iz)ni­
knuti
vzn¡st¡,-nbZQ, -nbzeši -nade­
nuti, nataknuti
Vznositi, �šQ, �siši -nositi
gr, uznositi; uzvisivati, povi­
Bivati; Vzn�i -nosač
Vlzno�i v. Vznositi
Vlznoienie, � s. -uznesene;
uzdizane, slavlene
Vzll Qti v. Vlznisti
Vzon, -a m. � izgled; pogled
Vz( .. ) pried. s A -za; umesto;
blizu, pkra; blagod�tJ VlZ
blagod�tb -milost za milost
Vlz .. vanie, � s. -poziv; doziva­
ne, pzivane
VlZ'vati, V1zoVQ, V1zoveši -uz­
viknuti, zazvati, pozvati; na­
zvati
VZ'piti, -iQ, -ieši -zavapiti
Vlz�riti �, -rQ s�, -riši s� -
razbjesneti se
Vlzyati, -aQ, -aeAi -zvati
Vzbmati v. Vzimati
Vb' v. Vlz�ti
Vzbriti, -rQ, -riši -pogledati
VZbrinie, � s. -pogled
Vlzhti, -rQ, -riši -pogledati
Vlz�hati, �Q, �deši -izvesti
(izvezem)
V�ti, V1ZbmQ, V1zbmeši, 3. l.
jd. V1Z�t1, aor. V1Z�S1 / V1Z�­
h1, akt. part. prt. l. V1Zbm1-
48
uzeti, primiti; dobiti; ukloniti;
podići; Vz�ti kom'e -
pričstiti se
Vz�tie, -a s. -primane
Vkluti, -adQ, -adeši -natova­
riti
Vkopati, -aQ, -aeši -zakopati,
okopati
Vkoreniti, -nQ, -niši -ukorie­
niti; Vkoreniti � -pustiti
koriene
vp. / VlkuPb prilo -zaed­
no; istodobno; usp. Vku�
Vlkupbn .. prid. -zaednički
Vlku� prilo -zaedno; istodob-
no; usp. Vkup .. / VlkuPb
Vkusiti, -ušQ, -usiši -okusiti
Vks .. , -a m. -ukus
VIati, -aQ, -aeši -kušati, je-
sti
Vlkuenie, � s. -kušane, jede-
ne
VlksnQti, -nQ, -neši -ukiseliti
Vlk�ti, �jQ, �eši -ukiseliti
Vlagalice, -a s. -torba
Vlagati, -gaQ, -geši -ulagati,
umetati; naređivati
Vlaziti, -8Q, -aziši -ulaziti
Vlaz .. , -a m. -ulaz
Vlati � V. Vlla�ti �
Vlla�ti �, -aQ �, -aeši � � lu­
lati se
Vlleiati, -ŽQ, -žiši -marlivo se
baviti čime
Vlivati, -aQ, -aeši -ulievati
Vllitie, � s. -ulievane; žrtva
Vlli�ti, V1lejQ, V1leeši -uliti,
ulievati
v.loVbn"prd. -miran, polagan
v..loiiti, -žQ, -žiši -uložiti, po­
staviti
v.. lb8titi -bĆQ, -b8tiši -obmanu-
ti, prevariti
v. l�sti, �zQ, �zeši -ući, stupiti
v. mesti, -etQ, -eteši -baciti
v.. metati, -eĆQ, -ećeši / -aQ, -seši
-bacati
Vltmeniti, -nQ, -niši -ubrojiti;
smatrati koga za što
.
v..m�riti, -rQ, -riši -pokoriti,
poniziti
v.. m�stiti, �ĆQ, �stiši -sme­
stiti; obuhvatiti
v..m�tati, -aQ, -aeši -bacati
Vlm�cati, -aQ, -aeši -obuhva­
ćati; smještati se; shvaćati
v.mešenie, � s. -tijesto
v.nezaap prilo ¯ naglo, nena­
dano, iznenadno
v. nesti, -8Q, -seši -unieti
49
Vnimati, VnemlQ, V1nemleši /
-aQ, -aeši -opažati, razabira­
ti; v.. nimati sb� -čuvati se
v..nisti, V1DZQ, V1nbzei -za­
biti, zabosti, zarinuti
Vlniti, -idQ, -ideši, akt. part. prt.
l. v1bd1 / V1šed1 -ući, stu­
piti
Vitie, � s. -dolazak
v. noziti, �žQ, �ziši - zabiti,
zabosti
Vnositi, �šQ, �siši -unositi
v..nutiti, -ŠQ, -šiši -čuti, dočuti
v..nutn prilo -unutra
Vln .. prilo -van
v.n
.
. pried. s G -izvan; usp.
Vn�2
v..nbznQti, -nQ, -neši -zabiti,
zabosti, zarnuti
Vln.ati V. Vlnimati
Vn� prijed. s G i prilo -izvan,
vani; usp. Vn ..
v.. necbnb I Vneibnb prid. ¯
(iz)vanjski
vnô¡ou prlo i pried. s G -
vani, izvan; usp. v nô¡oô
vnô¡o� prilo - vani; usp.
vn�¡ou
v.. nega(ie) vez. -kada, uviek
kada
V'n�ti, VnbmQ, Vnimeii -
opaziti, primietiti; V'n�ti �
-zapaliti se
Vnqtn prilo -unutra
V'nqtn prid. -unutai
v1nqtrljqdu / v1nqtrljqdA
prilo -unutra
V'obraziti, -ažQ, -aziii -stvori­
ti, oblikovati, napraviti
V'orqiiti, -žQ, -žiii -naoružati
Vpadati, -IQ, -aeii - upa­
dati
V'padenie, � 8. -pad, upadane
Vpati (�), -adQ (�), -adeii
(s�) -upasti
Vperiti, -rQ, -riii -poleteti
Vpe�aliti �, -lQ s�, -liii . s� -
rastužiti se
Vpiti, -iQ, -ieii -zvati, vikati
V'plakati, -lačQ, -lačeii -zapla­
kati
V'pl1titi �, -bCQ s�, -btii§i s� -
utjeloviti se
V'pl1cenie / Vpl�enie, � 8.
-utjelovlene
V'pl�iti, -čQ, -čiii -poreati
V'pli, -a m. -vapl, krik
V'praVlditi �, -hždQ s�, -bdiši
� -dosegnuti pravdu
Vpraianie, � 8. -pitane; ispi­
tivane
Vprdati, -šIQ, -iaeši -pitati,
ispitivati; istraživati; moliti,
zahtievati
. V'pro8iti, -oiQ, -osiši -upitati;
50
zamoliti
V'pro81, -a m. -pitane; slučl
Vpro8ln, -a m. -mislilac
V'proienie, � 8. -pitane; ono
što je izmoleno
V'prV'zIAgaie V. prVOV'­
zleienie, prvoVzlfgaie
Vprik prilo - protivno; V­
prfk glagolati - proture­
čiti
Vp�i, �gQ, �žeši -upreći
V'pustiti, -ucQ, -ustiši -pustiti
u što, pripustiti
V'pucati, -IQ, -aeii -puštati u
što, pripuitati
VraVlniti 8�, -nQ s�, -niši � ¯
izravnati se, izednačiti se
V'razumiti, -mlQ, -miši - ra­
zjasniti, uputiti
V'ri8niti, -nQ, -niši -ukorie­
niti se, utvrditi se
V�diti, �ždQ, �diši -poreda­
ti, uvrstiti
V'�idenie, � 8. -red, niz, po­
redak
Vrqati �, -IQ �, -aeii· SQ -
padati, sručivati
V�iti, -čQ, -i i -poveriti
VS V. V'Z1
Vsaditi, -aždQ, -adiši -postavi­
ti; usaditi, posaditi (bilke)
V8veripfti, -p@jQ, -p@eii -ra-
zbjesneti se
V8eliti, -lQ, -liii -naseliti
Vselena, -y Ž. ¯sviet
V8elenaf, -yQ Ž. -sviet
V'8elenie, � 8. ¯naseobina, na-
sele, mesto stanovana, obit­
valište
Vselenlsk1 prid. - (sve)opći,
svetski
Vselfti, -1@jQ, -l@eii -uselava­
ti; naselavati
Vsieti, �jQ, -o ši -zasati
Vskakati, VbskačQ, Vbskačeši -
skočiti, skakati
V'skladati, -IQ, -aeii - sh-­
gati, polagati
V'sklanfti �, �jQ SQ, -oši SQ -
uspravljati se
V'sklasti, -adQ, -adeši -složiti,
položiti
V'sklikovenie, � 8. - klica­
nje; usp. V8klicanie
V'sliknqti, -nQ, -niii -uskli­
knuti, uzviknuti
V18kicanie, � 8. - klicane;
U8p. VikoveDe
V8kloniti, -nQ, -niii -uspra­
viti
V'8klonenie, � S. -uspravla­
ne
V18kolebati �, -IQ �, -aeii SQ /
-blQ SQ, -bleši SQ -zateturati
V8kori V. skorf
V'8kooiti, -Q, -iii -uskočiti
V8kai pried. s G - (po)kraj,
do, kod
V'8kiliti, -ljQ, -lii§i -uzbuniti
V'8kilie, � S. -obrub (na tka-
. nini)
51
Vskri�ati, -Q, -čiši -kriknuti,
zavapiti
V18kbfti, -blQ, -biii -ožalo­
stiti se, rastužiti se
V8kmiti, -mlQ, -miši - od­
hraniti
V8ksati, -IQ, -aeši -uskrsa- .
vati
V'sksenie / V18ksnovenie,
� 8. - uskrsnuće; usp. V'­
skešenie, V18tavlenie, V'-
8tafnie
VJnti, -nQ, -neAi -uskr­
snuti
Vsiti, �AQ, �siAi -pdić;
probuditi (za nov život), uskri­
siti
. VSI' prid. -uskrsni
VAati, -aQ, -aeAi -uskrisi­
vati
; Vine, � s. -uskrsnuće;
usp. Vksenie / v . -
snovenie, vNtavlenie, V­
sdnie
Vkuriti �, -rQ �, -riAi s�, -
zadimiti se
Vsti, -plQ, -pim -uskipje­
ti, prekipjeti; biti pun
VskQti, -nQ, -neAi - uski­
snuti, postati k; zavreti
V�ti, -sejQ, -�eAi - uski­
snuti, postati kiso; zavreti
VkQJQ prilo -zaAto
Vlaviti, -vlQ, -vim -proslaviti
· Vladiti, -aždQ, -adiAi - zasla­
diti
Vlaeti s�, �jQ s�, �ši s� -
naslanati se
Ysleovati / Vleovati,
-uQ, -uem -sliediti
Vled .. V. sled ..
Vlepati, -pljQ, -pleši -izvirati
52
Veti �, -m�jQ �, -m�i �
-nasmiati se
VQeti �, -'ždQ �, -'diAi
� -usmrdeti s, zasmrdeti
V8Jeeti � V. Vmieti �
V8pitaie, � s. -domaća, ras-
plodna životina
V8pitati, -aQ, -aeši -othraniti
V8piteti, �jQ, �ši -othraniti
V8plakati (�), -lačQ (s�), -lač-
ši (�) -zaplakati
V8plaQti, -nQ, -neši -planuti
VplaCenle, � s. -naknada
V8pleskati, -ećQ, -aIeši - za-
pleskati
V8plicevati, -uQ, -ueši -zabu­
čiti
V8pJunQti, -nQ, -neši - plu­
nuti
V8pominanie, � s. -sjećane,
pamćene
Vspominati, -aQ, -aeši -sjeća­
ti se; podsjećati
VmenQti / Vpom�nQti,
-nQ, -neši - sjetiti se, podsje­
titi
Vpopl ..zenie, � s. -posrta
VpojQ V. Vspeti
Vsprieml- V. Vpriimati
Vimati, -riemlQ, -riemleši
-primati, prihvaćti
V8pri�ti, -riimQ, -riimeši -
primiti, prihvatiti
Vprsiti, -oŠQ, -sim -zapit­
ti, zatražiti
V8prititi, -, �tiši -zaprie­
titi, prekoriti; zapovediti
V8precati, -aQ, -aeši -ugoža­
vati; koriti, prekoravati
Vspricenie, � 8. -priekor
Vsp�nQti, -nQ, -neši -prenuti
se, probuditi se
V8pr�tati, -aQ, -aeši -zausta­
viti, priečiti
Vpustiti, -ućQ, -ustiši; VpU­
stiti p8 - zapjevati pje­
smu
V8pucati, -aQ, -aeAi; VpU­
cati pn -počinati pjevati
pjesmu
Vpyati, -aQ, -aeši -pokuša­
vati
Vvati, -aQ, aeši -pjevat
Vpeti, -pojQ, -poeši -zapjeva­
ti, proslaviti pjesmom
Vtie, � 8. -pjevane; kuku­
rikanje
�t . pril. -(u)natrag
53
Vvati, -vaQ, -vaeAi - ust­
jati
Vstavitel . , -8 m. -uzročnik
Vtaviti, -vlQ, -viši -postviti;
podići, uspraviti
Vstavleti, -1�jQ, -l�eši -postav­
lati; uskrsivati
Vtavlenie, � 8. -uskrsnuće;
usp. Vnie / V­
novenle, Vsnie, V.
staenie
VtaniV prid. -marliv, spre­
man, hrabar
Vstanie, � 8. -ustaane, diza­
ne; ustanak
Vtan.n' prid. -koji s odnosi
na ustaane, dizane, ustanak
Vstati, -aDQ, -aneši - ustati;
pobuniti s, suprotstaviti se
Vtae, � s. - ustaane;
uskrsnuć; usp. Vinie,
Vsnie / Vove­
nie, Vstavlenie
Vtaeti, -aQ, -aem - ustaati, .
suprotstvljati se
Vstenati, -nQ, -neši - zaste­
njati
Vtirati, -aQ, -aeši - trti, tr­
lati
V8tlapiti, -plQ, -piši -umiriti,
ukrtiti
V8tok', -a m. - izlazak (Sun-
c); istok; usp. V8hoch
V8točiV prid. -biesn
VStoo . n' prid. -istočni
V8trepetati, -peeq, -peeeAi -
zadrhtati
VStrgatl, -aQ, -aeAi -trgati,
čupati
V8trPQtl, -nQ, -neAi - istr­
guti, iAčupati
VStr3ati, -aQ, -aeAi - trgati,
čupati
Vt.i �, -SQ s�, -seAi s� -za­
tresti se
VStrbiti, -blQ, -biAi -zatrubi­
ti, rastrubiti
VSt'kQti, -nQ, neAi - nata­
knuti; na m8h V8hkQti
-raspti
V8t�PQti, -nQ, -neAi -stegnu­
ti, krotiti
Vh8t�3anie, -as. -potrebovane
VS�3ati, ¯ -aQ, -aeši / �žQ,
�žeši -istraživati, ispitivati;
potrebovati
.
VSt�3ati, 2 �ŽQ, �žeši -istraži­
ti, ispitati
Viiti, -žQ, -žiši -zatei s u
nevolji
5
V8tQpiti, -plQ, -piAi -ući, stu-
piti
.
Vsd' V. V'
Vue prilo -uzalud
V8hvaliti, -lQ, -liAi -pohvaliti,
zahvaliti
V8hlQpati, -aQ, -aeAi -prositi
V8holti, -oMQ, -diAi - uzla­
ziti
V8hod', -a m. - izlaz; izlazak
(Sunca); istok; izvor; usp. V­
stok'
Vshoidenie, � 8. - uz lazak,
uznesene
V8hoUti, -cQ, -oeeAi -hteti,
poželeti, zaželeti
V8hul�ti, -1�jQ, -1�Ai -gditi,
kuditi, sramotiti
V8h't�ti V. Vhot�ti
Vshytati, -aQ, -aeši -otimati,
prisvaati, grabiti
V8hytlti, -ycQ, -ytiši -oteti,
prisvojiti, pogabiti
Vhshycati, -aQ, -aeši -otimati,
gabiti
V8hycenie, � 8. - grabež,
plačka
V8hyC W n', -a m. -razbojnik,
plačkaš
vati, -lQ, -leAi - poslati
gre, uzaslati
Vlati, -aQ, -aeAi -slati gre;
Vlati hvalQ -zahvaivati
s
vene, � s. -psinene
Vati, -aQ, -aeAi -usuti, na-
suti
Vhdl�ti V. Vsel�ti
Vsti, V�dQ, Vbs�eši -sjesti
V�ti / Vdti, -�jQ, -s�eši
-posiati, zasiati
VsQd', -a m. -pričest
Vn' prid. -pričesni
Vhtainoinn' prid. -tano uh-
vaćen
VtoricejQ prilo -drugi put
Vhtoropnvyi rd. broj; Vto­
ropnva4 sqbota -prva su­
bota poslie Uskrsa
Vtoroe prilo -drugi put; drugo
(u nabrajanju)
Vhtoryi, Vtora4, Vtoroe red.
brj ¯ drugi, drug, drug;
Vtor na de�te - dva­
naesti; usp. drug, drga�,
drugo
Vtorr', -a m. -utorak
Vtrt'rati, -aQ, -aeši -poslati
u pakao
Vt'epril. -nataAte; usp. tb"
Vholti, -ždQ, -odiAi -ulaziti,
stupati
Vhod', -am.-ulaz, prilaz; usp.
Vhoidenie
VbodJn' prid. - ulazni, prila­
zni, pristupni
Vhoidenie, � S. -ulaz, prilaz,
pristup; usp. Vhod'
Vcuditi �, -uždQ s�, -udiAi s�
-začuditi s, zadiviti s
Vr' V. Vniti
Vdsariti s�, -rQ s�, -riši s� -,
postati kraem i carem; preu­
zeti vlast
Viniti, -nQ, -niAi -predati,
svrstati
55
Vin�ti, �jQ, �Ai -redati, svr­
stavati
Vh�isti, -btQ, -čbteši -pribroji­
ti, ubrojiti, uračunati
V�lov��enie, -a S. -pčoveče­
ne
V�lov��iti s�, -Q �, ¬šs� -
počovečiti s, pstati čove­
kom
V�lo, -s. -početak
�ti, VbčbnQ, VbČbneši - p­
četi
V' V. Vhniti
V6ti, �jQ, �Ai -zdume·
ti, bučiti
Vil v. VDiti
V'I lt(v)ie, � s. -ulaz, pristup,
prilaz, dolazak
V'6hati, V�dQ, V�deAi -uvesti
(uvezem . . . )
Mova I vtovica, -y ž. -udo·
vica
Vlovičl prid. -udovički
Vv. V
Vlniti v. Vniti
Vlti, -rQ, -riAi -kipjeti, vreti
V v. Vl6k
Vvid� prid. -svevideći
Vvlayka, -y m. -svevladar
Vv6dy prd. -sveznaući
Vgdapril. -uviek, stalno
Vdžitell, -a m. - Svemo·
gući
V. žitelltvo, -a 8. -sve·
monost, svemO
V� prid. -svemogući
Vg: ..prid. -sažgn, po-
sve izgoren
Vličlk prilo -uopće
Vo,.prid. -svemogć
VĐOln ..prd. -celonoćni
Vplon ..prd. -koji se od·
noi na žrtvu plodova
56
vl.e.rldl prilo - svesrdno,
srdačno
Vžaga: .. prid. - žrtva
palenica; usp. V ...ieie·
Die, olokavto:a
V ...ieieDie, - S. -žrva pa·
ienica; u8p. V ... žagae: ..,
olokavo:a
Vl1, 1 -i Ž. -selo
V .. ,2 Vl6/V, V zam. -
sv, sva, sve; svaki, svaka,
svako
Vle prilo -posvuda, svugde
Vllžde prilo -psvuda; uopće
V1 ..prid. -trgoviAni, saam·
ski
VIsko prilo -uopće, posve, zaci·
jelo
Vlk, Vl6ka, Vl6ko zm. -
svaki, svaka, svako; sav, sva,
sve
Vmo prilo - (po)svuda; sva·
kamo
VI8k ..prid. -svaki; sav
Vlk prilo -svakako
Vul V6 prilo -(p)svuda
Vlrapril. -jučer
�era. nt prid. -jučerdni
v -vi, vas N i A mn. zm. ty
vvl6i, �kQ, -Ai - izvući,
istrgnuti
vci, -lbg, -lžeši -izbaci·
ti, odbaciti
vygDiti, -nQ, -niši -izgoniti
v,.nati, vyženQ, vženeši -
progati, izgati, oterati
vydati, -ab, -asi -dati, izdati
vt..prid. -postojani, stalni
vyinQ V. vQ
vyknQti, -nQ, -neši -naviknuti
s, naučiti
vylaaiti, -8Q, -aziši -izlaziti
vne.tt, -SQ, -seši -iznieti
vym�, vymene, vmeni 8. -vime
VoI vyQ prilo -neprestano,
bez prestanka
vyrinQti, -nQ, -neši - isterati,
otjerati; izbaciti, obaciti
vsitt, vyšQ, visiši - povisivati,
rasti
Vlk ..prid, kamp. vyiU -visok
vyta, -y Ž. #visina, veličina
VI prilo -gre
vl prilo -uvis, nagre, pre·
ma gre
V8rtb pri. -grni, najviši
v pril, kamp. i prijed s G -
više, pvišenije; iznad, nad; ...
viie, oh ve -oozgo
vU V. visok
57
vyilnt prid. - gri; naviši;
višni
vy6, � Ž. -vrat, šia, zatilak
v6 -N dv. zam. az ..
v6om ..prid. -poznat
v6dro, -a 8. -vedro
V6db, -i Ž. -znane
v6d6 V. v6d6ti
v6d6nie, � 8. -znane
v6d6tt, vEmb (vEdE), vEsi, v�st'
- znati, poznavati, biti sve·
stan čega
v6žda, � Ž. -veđa; U8p. v6ko
v6ie, � zb. im, S. -(mlado) ga·
ne; usp. v6tvie
v6ko, -a 8. -veđa; U8p. vMda
v6k .. , -a m. -vrieme, venost;
ot..v6ka -od večnosti; v6k ..
81 -ovo vrieme, ova sviet;
V v6k ..-u venost, zauvi·
jek; V v6k .. v6ku, VI v6k
v6kom ..-u vieke vekova
v6Dti, -nQ, -niAi -prodavati
V6nb, -a m. -vienac, kruna
v6Dati, -ajQ, -aeši -(o)venča·
ti, (o)kruniti
v6ra, -y Ž. -vera; religia; v6r
j�ti (imati) -(p)verovati
v6rovati, -uQ, -ueši -verovati
v�roVl ..prid. -verovni; koji
s odnosi na ver
v�nnik .., -a m. -verik
v�nno pril
:
-vero; točno
v6nn .. prid. - veran; istinski,
zbilski; koji vere
v6nn6 prilo -vero
v6ntvovati, -uQ, -ueii - ve­
rovati
v6st11 prid. -poznat; očigledan,
jaan
v�st12 v. v6d6t1
v6st . , -i ž. -vest; glasina
v6st . n .. , - m. - izaslanik;
glasnik
v6tvie, � zb. im, s. - (mlado)
gare; usp. v6ie
v6tvh, -i ž. -grana (stabla); usp.
vM
v6tU, � m. -gvork
v6tn, - m. -vetar
58
v6tnn .. I v6trhDh prid. - ve-
tren
v6t .., -a m. -dogovor
v6tb prilo -izmiiJeno
v6cavati, -vaQ, -vaeii -gvoriti
v6canie, � s. -gla, zvk
v6aatl, -aQ, -aeii -gvoriti, pri-
čati, pripovedati
v6ce, -a s. -vieće
d� . no prilo -večno
v6č . n ..prid. -ve
vM, � ž. - grana (stabla); usp.
v6tV
v�6nie, � s. -puhane, viane
d6ti, v�jQ, v�ii -puhati, vati
v�zati, v�žQ, v�žeii / -Q, -aeii -
vezivati
v�e v. m ..nogo
v�ii v. velik ..
viza . tiiskh prid. -bizantski
vis(s)on .., - m. - fno laneno
platno; usp. Un ..
9 G r
g-.slovo »glaglQ« ; · �. -broj 4,
. r · -brj 3
gavvata I gavaha, -y ž. -Ga­
bata, zml.
gavriil .., -a m. - Gabriel, os.
ime
gadaJ prid. -gadarinski,
zml.
gadati v. gatati
gad .., - m. -ga; zmia; usp.
uplea, ehidhna zmii, zmi6
gadhn .. prid. - odvratan, gu-
san
gaza, -y ž. -blago, dragocenost
gazofiv. gazoflaki6
gazoflaki6, � ž. -kutia za dra-
gocenosti
gai, � m. -Ga, os. ime
59
galaad .., -a m. -Gilead, zemlj.
glilei, � m. -Galilejac; usp. g-
Uie6nin ..
galileisk ..prid. -galilejsk
gaile6, � ž. -Galileja, zeml.
galile6nin .., -a m. - Galilejac;
usp. galilei
galil6- v. gaile
gali6, � ž. -lada, brod
gaaie, � s. - zadaća, zag-
netka
gsiti, gai Q, gasiši -gasiti
gatati gataQ, gteši -proricati,
gtati
gozdvii, � ž. - čvao; usp.
gvozdU, gvozdh
gozdviin ../ gozdein .. prid. -
čvlen; usp. goi..
gozdU, � m. - čavao; usp.
gozdvii, gom
gozdiin . prid. -čavlen; �zva
gvozdiina -rana od čavala;
usp. gozdviin . , gvozdein .
gvozdl, -i m. -čvao; usp. gvoz-
dvil, gozdii
gemon . v. igemon .
gni8arh v. genisaetb
gt v. gent
pona v. geona
geomsk . v. geonbk .
gergU v. ger(b)iU
gerg�v. gerbge8ti8k .
/ iergesinb8b
gisten v. jisten
gava, -y ž. -glava (čoveka, ki­
g); pglavar; sultina stvari;
ugoni kamen
gavizna, -y ž. -sultina stvari
gaV . prid. -glavni; gavno
m�o -Kalvaria
glaolae, � s. -gvor, rag­
vor; m . nog gagolanie ¯
brblane
glagolati, -lQ, -lem - govoriti,
kazivati; zvati, nazivati; Uho
gagolati -brblati; gagola­
ti na kOlO - gvoriti prtiv
koga, žaliti s na koga; v.pr-
6
k / protivq gaglati -pro­
tusloviti, proturečiti; priide
glaglati -proricati; 8tnmb
glagolati - svadlivo, nepo­
mirlivo gvoriti; maly glag­
lati -lkti na riečima
glagl . , -a m. -rieč; gvor, raz­
govor; stva; događa
gladiv. prid. - gladan; usp.
gacn .
gladiti, glaždQ, gladili -gladiti
glad . , -a m. -glad; usp. gladi
glad . k . prid. -gladak
gladi, -i m. / -i ž. - glad; usp.
glad .
glasiti, glaiQ, glasili -zvati
gavati, -uQ, -ueli -zvati
gaS . , - m. -gla, glasane; ri-
ječ, gvor; zVk, ton
guati, -aQ, -aeli -zvati, nazi­
vati
gigrii v. gigorii
glimn ¯prid. -zemlan, glinen;
usp. gbn .
glumiti �, -mljQ �, -mili � -
hvastati s, razmetati s, br­
blati
gum . , -a m. - hvastane, raz­
metane, brblane, čavrlane
gu . prid. -gluh
g�ati, -Q, -aeli -gledati, mo­
triti
gqbina, -y ž. -dubina
gqbimn . prid. -dubinski, pa­
klen; zU glqbhn -pod­
zemni zma, davao
glqblii v. glqbob
gqbk . prid, komp. gqblii -
dubok
gqsli v. iqsli
gati v. Inati
gesti, gnetq, gneteli - tlačiti,
ugetavati
gibn . prid. -zemlan, glinen;
usp. glhun .
giti, gniQ, gieli -gniti, truliti
gnoi, � m. -goj, trulež; gnojna
raa, čir
goin . prid. -gnojan; pokriven
ranama
gu- v. gq-
gb, -i ž. -prlavština
gevaie, � s. -gev, srdžba,
ljutna
g�vati (�), -aQ (�), -aeAi (s�)
-srditi s, lutiti se, biti gje­
van; vrieđati
geviti, -vlQ, -vim - ljutiti,
razdraživati
61
g�, -a m. - gnev, srcba,
lutna
g�Vn . prid. -gnevan, srdit,
lut
g�zditi �, g�ždQ �, gn�zdili
s� - gezditi se, raditi gi­
jezdo; stanovati, prebivati
g�zdo, -a s. -gniezdo
gqsiti �, gQlQ s�, gQsiši � -
guiati s, gaditi se
gqSbn . prid. -gnusan, odva­
t
gqiati �, -aQ s�, -aeli s� -
gulati se, gaditi se
gobezie v. gobb3ie
gobino, -a s. ¯ obile, pretek;
usp. gobb3ie
gobb3evati -uQ, -3ueli -obi­
lovati
gobb3ie, � s. - obile, pretek;
usp. gbino
gObb3ti, gobbžQ, gobb3iii -biti
bogat
gObb3b prid. -obilan, bogat
gbb3ovati, -Q, -uem -obi-
lovati, živeti u obilu
gobbzovati v. gobb3evati
gObbZbV. gbb3b
govoriti, -rQ, -riši -bučiti, gala­
miti
govon, -a m. -galama, vika
gov�in1 prid. -pobožan, bogo­
bojazan
gov�imtvo / gov�nie, -a s. -
pobožnost, bogobojaznost
gov�n1 v. gov�in1
godti, �jQ, �eAi -pobožno ži­
veti
gv�1 prid. -gveđi
gdina, -y ž. -čas; odredeni tre­
nutak; sat
goditi, goždQ, gdiAi -udovola­
vati, gditi, ugđati
god1, -a m. -određeno, priklad­
no vrieme; godina; svečanost,
blagdan; v god� (god1 byti
-pristaati, sviđati se; v h
god1, v to goda -u ono vri­
jeme, onda; preide goda -
prerano, preuraneno; ot1 go­
da do goda - svake godine;
ne v god1, bez gda -ne­
prikladno vrijeme; na godt -
prikladno, primjereno; v go­
d1 byti -biti prikladan
got prilo -prikladno, primere­
no, ugono; godt byti -biti
prikladno, pristaati
golgota V. gol1gota
gol1 prd. -nag, gol
gbgota, -y Ž. -Golgota, zeml.
62
gbgotin1 prid. -koji s odnosi
na Golgotu
gol�r, -i Ž. -golien, cevanica
golqbin1 / golqbim prid. -g­
lubini
golqbb, -i m. -golub
gomolk prid. - gomorski,
koji se odnosi na Gomoru
gomolb�ne, *º m, mn. -Gomo­
rani, stanovnici Gomore
gonal ati, -žaQ, -žaeši -osloba­
đati, izbavlati
goneznqti, -nQ, -neši - spasiti
se, osloboditi se, izbaviti se
gonenie, � s. -progon
gonitelb, -a m. -prognitel
goniti, -nQ, -niši -tjerati, gni-
ti, loviti; težiti čemu
gonoziti, -žQ, -ziši - spasiti,
osloboditi
gon�ti, -jQ, -eeši - dostaati,
biti dovoljno
gora, -y Ž. -brdo, brežulak, bri­
jeg, gora; oh gor do nizu,
oh gor do dolu - odozgo
nadole; Sb gor -otpočetka
gordi�n1, -a m. - Gordian, os.
ime
gore V. gore
gorti V. z1l1
glbko prlo -gorko
glbk prid, komp. gOlai -
gorak
glbniea, �ž. -poviAeno mesto
(u dvorani); planina, brdovit
kra
gln1 prid. -planinski, gorski;
usp. gOlb8k
golbr prdª -gori; gomil -
nebeski stanovnik; gormt -
planina, gora
grbSk1 prid. - grski; usp.
gOlbn1
gorbCt prilo -gorko
gOlai V. gOlk1
gortpril» i uski. -gore, uvis; jao;
oh gor -odozgo
gOrestb, -i Ž. -gorčina
goreti, -rQ, -riši -goreti
gorubn1 prid. - gorušičin;
znno gorubno -gorušiči­
no zmo
gorua, -y Ž. -gorušica
gsli V. gsli
gspoda,1 -y Ž. -gostionica, ko­
načište; usp. gostiniea
gospoda,2 -y Ž. -gspoda, gos­
podstvo
gopodin1, -a m. - gospodar;
gospodin; gava obiteli, doma­
ćin; usp. go
63
gos prid. - gospoarev;
gospodni; usp. gospodbr,
gos1
gopdb, -i m. -Gospod, gospo­
da; usp. gospodin1
gs prd. - gospodaev,
gospdni; usp. gospdim,
gospb8k1
gospdbsk1 prid. - gspodski;
usp. gos, gospodbm
gospbstvie / gsodbtvo, -a
S. -gospoda, vlast
gospoida, � .ž. -gospoda
gostiniea, � Ž. -gostionica, ko­
načište; usp. gospoda1
gostinbnik, -a m. - gstioni­
č, krčmar; usp. gOStbnik1
gostimniea V. gostiniea
gOStimb, -a m. -širok put, ce­
sta
gostiti, gOĆ, gostiši -ugošćiva­
ti, gstiti
gOStb, -i m. � gst
gostbnik, - m. - gostioniča;
usp. gostimnik1
gotovati -aQ, -aeši -pripremati
gotoviti (�), -vljQ (s�), -viši (�)
- pripremati (se), spremati
(s)
gOtOVb prid. -spreman, pripra­
van, gotov
gabiti, -bJQ, -biši -gabiti, oti­
mati
gab16ne, � 8. -gabež, otima­
čna
laditi, laidQ, gadiAi -oga­
đivati, gaditi
ga.,l - m. -(utvrđen) gad,
mesto; gadske zidine; v,
ogađen prostor
g . , 2 - m. -tuča, gid
gac . , -a m. - gađanin;
U8p. galdanin .
gac . 1 prid. -gradski
gan . 2 prid. -koji se odnosi
na tuču (g)
gadk . prid. - gadski; ga­
đanski
gapril. -gađanski; jav­
no
gadb, - m. -gradić, mane
mesto; mani ogađeni prostor
gaidanin', -a m. -gađanin;
U8p. ganik .
gaidenie, � B. ¯gadna, ga-
đevina
gdb, -a m. -staa
ga . , -a m. -stih
gati6n . , - m. - Gratian, OB.
ime
g� v. geti
gebenie, - B. -veslane
6
gbice, - 8. -gob; UBp. g­
biee, gb .
gezn- v. gozn-
geti,
gb, gebeAi, ar. g�S'-
gepsti; veslati
�v. 1
gVl -y Ž. -olc; nc
Igori / ggOr, - m. - Gr-
gr, OB. ime
gbice, -a 8. -gob; usp. go­
b . , gebice
Ib . , -a m. - gob, gobnica;
u8p. gobice, gebice .
gobbn . prid. -gobni; s.tie
gobbo -silazak u gob
goza, -y Ž. -jeza, goza, užas
gozd . , -a �. - grozd; U8p.
gozn .
Iznovie, - zb. im, B. -gožđe
Izn . , - m. - gozd; UBp.
Izd .
gZb . prid. -straAan, grozan
ImoV prid. ¯gromovni, koji
s odnosi na grom; UBp. go­
mbn .
gom . , -a m. -gom
gom'glu', -a m. -grmJavina
gombn' prid. -gromovni, koji
s odnosi n gom; UBp. go­
moV
gdbn . , -am. -mesec studeni
gOStb, -i Ž. -ponos; oholost;
U8p. gdyni
gd . prid. -ponosan; ohol
g. dni, � ž. -ponos, oholost;
U8p. g.dOStb
g6 prilo -ponosno; straAno
gd6ti �, grždQ s�, gdiši s�
-ponositi se
g.idenie, - B. -ponos
g.zn' V. gozn'
g. lica, � Ž. -glica
Jličicb, -a m. -mlada glica
g.m', -a m. -grm
g8, -a m. -lončar, g-
čar
gtb, -i Ž. -pregršt
g.ta', -a / -i m. -grlo, grkljan
gbm6ti, -mJQ, -miši -gmjeti
gbin', -a m. -Grk
gbČbSk prid. -grčki
gbk pril
o
-grčki
gm' V. g.m'
gsti, gZQ, grzeši - gristi,
glodati
g6ati V. g6eti
gen V. geti
geti, gejQ, greši -griati
65
gAhoV . prid. ¯gešan; U8p.
g6ibn'
gh . , -a m. - grieh; krivna,
krivica; bez gAha - nevin;
p ghu -nažalost
geh . padanie, - B. ¯upadane
u grieh
gAbnk . , -a m. -geAnik
gAbnca, � Ž. -greAnica
g6A.nČb prid. -grešnikov
geA�n' prid. - greAan; usp¤
g6hoVn'
geti, gejQ, greeši -gati
g�qiiprid. -budući, dolaze
g

i, g�dQ, g�deši -ići, kora-
čati; dolaziti; mimo �sti -
prolaziti; v �qee vrm�
- u budućnosti; �sti v
s16d' koJ, g�sti p kOmb,
�sti posledb -sliediti ko­
ga; g�ti S' cm . -pratiti
koga
gqb' prid. - grub; neobrazo-
van, nevešt
gqstok prid. -tegban
gubitelb, - m. -upropastiteJ
gubite1btvo, -a 8. -propast
gbiti, -bJQ, -biši -gubiti, kva-
riti, uništavati
gno, -a S. -gumno
pnati, ženQ, ženeši-gniti, te­
rati; revno sliediti
gbati, gbJQ, gbleši - propa­
dati
gbnQti, "nQ, -neši -propadati,
propasti; nestaati, nestati
6
gb6lJ, -i ž. -propast, uništene;
gbitak
IQba, -y ž. spužva, gba
IQPIiV prid. -niem, mucav
I
qsli, -i ž, pl. t. -citara
lsti, gdQ, gdeši -gdeti
d D A
d -slovo »dob�«;
.
e ` -broj 5,
· A · -brj 4
da vez. i čest. za tvorbu imperativa
¯ da; i, i tako, dakle; t'o
da -osim da; da prideb -
neka dode; z pitane: da
nek'li ¯da li; za pojačavanje:
t; da ub psluai mene -
ta stoga posluša mene
daati v. daeti
daeti, daQ, daeši -davati
david- v. davyd-
daviti, davljQ, daviši -daviti
dava prilo -odavna, odavno
daVn' prid. - davan; i da-
VD, iz' daVna - odavna,
odavno; usp. izdaVD, iz'­
daVna
67
davydoV prid. -Davidov
davyd', -a m. -David, os. ime
daVcb, -a m. -davateJ, dariva-
teJ; usp. datelJ ,
dažel vez. -dok; dok ne; pride
daže -prije nego što
daže2 pri l. i čest. s prijed. -sve,
štoviše, ča; daže do -sve do,
č do
daži v. daže
dale prilo komp. -dalje
daleče prilo -daleko, dalje; da­
leče S'tvoriti Čbto ot' kOlO
- odstraniti, ukloniti. što od
koga
daleče prijed. s G - daleko od,
daJe od
damathI prid. -dalmatin­
sl
danU prid. ¯ dalek, udalen,
zabačen
dan' prid. -dalek
dal6, � ž. -udaenost
daa- m. -Damask, zeml.
danii", -a m. -Daniel, os. ime
d, -i ž. - danak, dadžbina,
porez
dara, -y ž. -dar, milost
dariti, da:Q, dariši -davati; da­
rivati
daovanie, �s. -dar, darivane
daovati, -ujQ, -ueši -darivati,
daovati
da, -a l-u m. -dar, milost; na­
gada; da n bsy - spo­
sobnost liječenja bolesti, spo­
sobnost istjrivana zlih du­
hova
dantvovati, -uQ, -ueši -dari­
vati, darovati
dateb, -a m. -davatel, dariva-
tel; usp. daVhb
dati, damb, dasi -dati; dopustiti
�nie, � s. ¯davanje; dar
da6ti, daQ, daeši -davati
dvigqti (8), -nQ (�), -neši (s�)
-pokrenuti (se), maknuti (se)
6
dviiati 8, -žQ s�, -žiši s� -
poketati se, micati se
dvienie, � s. ¯ pokretane,
pomicane
dviiim' prid. -koji se miče, po­
kretan
dvi3ati I dvizati, -aQ, -aeši I dvi­
žQ, dvižeši -micati, pmicati,
pokretati; opterećivati
dvon, -a m. - dvor, dvorac;
stan, dvorište
dVbIb, -i Ž, mn. dVbri, -ii -vrata,
dveri, usp. vata
dVblbnik', -a m. -vratar; usp.
vratan
dVbnnica, � ž. -vratarica; usp.
vratarica
dVbI�, -b ž. pl. t. - vratašca;
prozor
debelbstvo, -a s. ¯deblina; hra­
pavost, tvdoća
dev�tb gl. broj -devet; dev�tb
na des�te -devetnaest
dev�tyi, dev�tae, dev�toe red.
brj -deveti, deveta, deveto
deždq 8 v. d6ti s�
dekaplb, -a m. - Dekapolis,
zeml.
dek�blb, -a m. ¯ prosinac; i u
inačicama dekebn I deke-
vrii I dekev I dek�brii I
dek�blb I dek�vrii I de­
k�v/ dek�v/ dek�lblb
dellatii, � m. ¯Delmat, os. ime
delon', am. -zao duh, demon
delODk' prid. -demonski
delu' v. delon'
delu' v. delonsk'
den(bn)ica v. db(l)nica
der v. dbrati
desiti (s�), dešQ (s�), desiši (s�) ­
zateći (se), naći (se)
desnica, � ž. - desnica, desna
ruka
desn' prid. -desni; o desnqjq
-po pravici
desbnica v. desnica
deSbn' v. desn'
des�tina, -y ž. -desetina
de8tistrun' prid. -deseto-
žični, koji ima deset struna
des�toro br. im. -desetero
des�ton v. des�tor
des�tostrn' v. de8tistr.
In'
des�tb gl. broj -deset
de8tbtrn' v. d�tistr·
In'
de8tyi, de8tae, de8toe rd. -
brj -deseti, deseta, deset
6
divii prid. -divli
diviti s�, divlQ s�, diviši s� -ču­
dti se, zaprepaštavati se
diva divese, divesi s. -čudo
diV, -a m. - čudo; čuđene, za-
prepaštene
diVbDo prilo ¯čudesno, divno
diVbD' prid. -čudesan, divan
didraga, -y ž. -moneta o dvi-
je drahme
dilitrii, � m. -Dimitrie, Mi­
tar, os. ime
dilosii, � m. ¯javni, državni
službenik
dinarb, -a m. -denar
dioklitien', -a m. -Dioklecian,
os. ime
dira, -y ž. -rupa, poderotina
dievoloV prid. -đavolov
dievol', -a m, -đavao
dievolb prid. -đavolski
diekonisa, -y ž. -đakonica
diekon', -a m. -đakon
diekoDtvo, -a s. -đakonat
diek', -a m. ¯đakon
diepsal(')Ia, -y ž. - glazbeni
znak izmedu delova psalama,
dijapsalma, czura
diepsa'l' v. diepsa(')la
da, -i ž. ¯dlan
dbgosluie, - s. -izdržlivost,
ustranost (u službi)
dbgota, ¯y ž. -dužina
dhgotnpfliV prid. -vrlo str­
pliv
dbgotrplie / dbgotnpfnie,
� s. ¯velika strplivost
dbgotlpfliV v. dbgotnpf­
liV
dbgotnp�ti, -plQ, -piši -biti
vrlo atrpliv
dbg,l - m. -dug
dbg2 prid, komp. dbžai -dug,
dugačak; na d'z� - dugo,
dugotrano
dl'ž . nik', -a m. -dužnik
dl'ž . n' prid. -dužan, obvezan;
pripadaući
dl . ž . nik' v. dl'ž . nik'
dl . ž . n' v. dl' . n'
dnes' v. dtnbs .
do prijed. s G -do; protiv; gotovo
do, oko; do koI�, do neliže -
dokle; do ideže, do ižd� -ko­
liko dugo; dontdeže - sve
dok; do seI� -dosad; do vra­
g svoego -protiv svojeg ne­
prijatelja; do trii na de�te­
oko trinaest
dobleprl. -hrabro; usp. dobI . -
no
70
doblest . , -i ž. ' hrabrost; hrabro
delo
doblest . n' prid. -hrabar
dobI . prid, komp. dobI�i -smi­
on, hrabar; jak; plemenit
dobI . no prilo - hrabro; usp.
doble
doblbtvO, - s. -hrabro delo
dobl�i v. dobI .
dobl�ti, �jQ, �eši -vladati
dobro, l -a s. ¯dobro; imovina
dobro2 prilo -dobro; usp. dobri
dobrovonie, � S. -miris
dobroVgodtn' prid. - ug-
dan, dopadan
.
dobrogov�in' prid. -pobožan
dobrogov�nie, � S. -pobožnost
dobrod8stVn' prid. ¯ za-
hvalan
dobrodnzost . n' prid. - koji
iskreno, otvoreno govori
dobrod�ae v. dobrod��nie
dobrod�t�l . n' prid. - pun vr­
lina, krepostan; usp. dobro­
d��n'
dobrod�nie, � S. -plemenito
delo; vrlina, krepost
dobren' prd. - pun vlina,
kpt; usp. dobro��'
dobrod��ti, -�jQ, -�eši -činiti
dobro
dobrli� . n' prid. ¯stasit; liep
dobroobraz . n' prid. - pristo­
jan
dobropob�dtn' prid. - pobje­
donosan
dobropomoc . nica, � ž. - do­
bra pomoćnica
dobropotr�b . n' prid. - kori­
stan
dobropriimati, -riemlQ, -rie­
mleši -biti jak, biti zdrav
dobrorazuiV prid. - razu­
ma, pametan, mudar
dobrorazumiv� prilo - razu­
mno, pametno
dobrorodie, � S. - plemstvo,
vlastela; usp. dobrorodtstvo
dobrorod . n' prid. ¯plemenit,
od dobra roda
dobrorod.tvo, -a S. � plem­
stvo, vlastela; usp. dobroro­
die
dobrost . , -i Ž. -dobrota; vrlina,
krepost; usp. dobrta
dobros'tva�ti, -r�jQ, -r�eši -
činiti dobro
dobrontvoriti, -rQ, -riši -uči­
niti dobro
7
dobrntvorenie, � S. -dobro­
činstvo, dobrotvorost
dobrota, ¯y Ž. -dobrota; vrlina,
krepost; lepota; savršenost;
usp. dobrost .
dobrotvoriti, -rQ, -riši -činiti
dobro
dobrOO . stiV prid. - pobožan,
dobar; usp. dobroobt . n'
dobrObtie, � S. - pobožnost,
bogobojaznost
dobro�bt . , -i ž. - vlina, kr­
post
dobro� . st . n' prid. -pbožan;
usp. dobro�btiV
dobn prid, komp. lu�ii / unii -
dobar; liep
dobri prilo -dobro; usp. dobro
dobri v. dobn.
dovesti, -edQ, -edeši - dovesti,
privesti (dovedem . . . ; prive­
dem ... )
dovoditel . , -a m. ¯vođa
dovol', -a m. -što je dovoljno,
(za)dovoljnost; skromnost
dovoItno prilo -dovoljno, dosta
dovoI . n' prid. ¯dovolan, spo­
soban; skroman, umjeren
dOVIbtvo, -a S. - dostatna
mjera
doVll6ti, -IQ, -IM / -1�jQ, -1�Ai
-dos�ati, biti dovolno
doii v. d.e
doitati do!idQ, do!ideAi / do­
!hdQ, dO!bdeAi -pričkati
doz.riti, -IQ, , -riAi - ugleati,
prepoznati
doid- v. doitf1
doideie / doiide / doiideie /
doiie v. dome(ie)
doiliea, � ž. -dojila; dadila
doiti,l doidQ, doideAi, akt. pr. ­
prt. I. doAhd', akt. par. pret.
II. doAbl' -doći, prići, stupiti;
dosgnuti
doiti,2 dojQ, doiAi -dojiti, sisati
dokoli / dokol6 prilo -dokle, do­
kada, kako dug
dokoll tČati, -aQ, -aeAi -sviti,
dovrAiti; ne dokonbČal' esi
-nedos�e ti
dolu prilo - dole (smjer); usp.
dole
dol', -a m. -dol, dolina
dol.n. prid. -doni
dol6 prilo - dolje (lož); usp.
dolu
domaprl. -kod kuće
domac.n. / doma.n. prd. -
domaći
72
domestik' -a, m. - domaćin,
ukućann
domovi prilo -kod kuće
domoVl' prid. - kućni; pri- ·
stavlenie domovno -up­
ravlane kućom
dom', -u m. -kuća, dom; slu!in­
čad; r
domyliti (�), -yAlQ (s�), -ysliAi
(�) -domisliti (s)
domyl6ti (�), -lejQ (�), -1�Ai
(s�) -domiAlati (se)
doneliie / donel6ie / don6liie /
V. dome(ie)
domde(ie) vez. -(sve) dok (ne),
do, prie nego Ato (ne); u brj­
.nim inačicama, npr. donde­
(ie) / donie / donide(ie) /
don.ide(ie) / donhe
donesti, -8, -seAi -donieti
dopasti, -dQ, -adeAi -pasti
dopzd6 prilo -kano, kasnie
dosaditel., -a m. -hulitel; oho-
lica
dosaditi, -aždQ, -adiAi - drsko,
loše postupiti; uvediti, pro­
kleti
dosaidati, -!daQ, -!daeši -dr­
sko, loše postupati; vrieđati,
proklinati
dosudenie, - Û- -drskost; pri-
jekor
doseli V. doel6
dose16 prilo -dosad
dostati, -anQ, -aneAi - dostati;
dostaet' -dosta je
dostoino prilo - dostojno, pri­
kladno, primereno; usp. do­
stoin6
dostoinov6n.n' prid. - vero­
dostojan
dostoin' prid. - dostojan, pri­
kladan, primeren; dostoino
est. -primereno je; dolike;
dopuštenoje, mogćeje
dostoinhn' prid. - prikladan;
dostojan; vedan
dostoin.tvo, -a s. -čast, dosto­
janstvo
dostoine prilo - dostojno, pri­
kladno, primereno; usp. do­
stoino
dostoenie, - S. - dopuštene;
nasledstvo, baština; dostojan­
stvo; zaslug
dosroen' V. dostoin'
dostoeti, -stojQ, -stoiši -biti pri­
kladno, dostojno, primereno
doste prilo -dovde
do�gQti / do�ci. �g, �eši
-dosegnuti, doseći
73
doteei, dotekQ, doteeAi -dosti-
ć; doteći
dotoli V. doto16
doto16 prlo -dotle, dotad
dohoditi, doho!dQ, dohodiši -
nadolaziti, stizati
doh'ton V. d'h'ton
doAt' V. doiW
doAbtie, - s. -dolazak
draI prid. - skup, skupocen,
dragen
drag')ma, -yŽ. -drahma
drevIe prilo - ranie, prie; jed­
nom, nekada
drevlh' / drevlbn. / dreVbn. ¯
prid. - star, drevan, neka­
dašni
drobiti, "blQ, -biši -drobiti, lo­
miti
drobbn' prid. -sitan
droid1n' / droidien' prid. -
od kvasca, s kvascem
drožd�, -i Ž, pl. t. -kvasac
drug, -y Ž. -priatlica
dgoici / drugoe prilo -drugi
put
druI, ¯ -a Õ- -drug, priatel
drul2 mm. prid. -drug, dru­
gači; sljedeći, idući; druzii ¯
drugi, mn; v drugi -drugi
put; drp drga - jedan
drugga; dIb k'Jdugu -
jedan drugmu
drugi, drgaA, drugoe rd.
bro - drugi, druga, drugo;
UBp. Vtori, VtoraA, Vto­
roe
družina, -y ž. -društvo, druži­
na, družba; pratna
družbba, -y ž. -priatelstvo
družlt'J/ drulltb prid. ¯pria-
telski; drugi
drva, -' B, mn. -drva
drlava, -y ž. -sila, moć, vlast
drlavbn'Jprid. - moćan, jak.;
gspodski
drlanie, � B. -držanje, dotica­
ne
drlati (s�), -žQ (�), -žiši (s�) ­
držati (se); ostati, izdržati;
drlati ČbtO, drJžati � če­
so -držati se, pridržavati se,
priznavati; dr1žati kogo,
ČbtO -vladati, gospodariti ki­
me, čime
drzati, -aQ, -aeši -sokoliti se,
biti hrabar; imati vere, pouz­
danja
drznovenie, -a s. - smelost,
pouzdane
74
drznQti (�), -nQ (�), -neši (S�)
-drznuti se, biti drzak; usudi­
ti se
dzo prilo -smelo; usp. drtzA
drzovati, -uQ, -ueši - smelo
gvoriti
drzost'J, -i ž. -smelost, pove­
rene
drz'Jprid. -smion; UBp. d-
z'J k'J
drJzA prilo -smelo; UBp. dzo
drkob, - / -i m. -tolaga
džava v. drJlava
drt.ati (�) v. drlati (�)
drb3ati / dzati V. drzati
dz'J V. drz'J
drbz'J k'Jprid. ¯ smion; drzak;
usp. drz'J
dr�vo, dr�vese, dr�vesi / -a, -u S.
-drvo, stablo; kolac
drevod�l�, � m. -tesar
dr�Vbn'J / drev�n'Jprid. -dr­
ven, šumski
dremaie, � S. -driemanje
dr�mati, -mlQ, -mleši - drie­
mati
dr�zga, -y Ž. -šuma, ga
�selovati, -ujQ, -ueši -tug­
vati, biti tužan
�seb / �h'Jprid. -tužan
�hstvo, -a B. -tuga, žalost
dl, -a m. -palica
dčenie, � B. - neugodnost,
muk
dužde�v. d'J ždeV
dum�an'JV. idumAAnin'J
dunaV, -a m. -Dunav, zeml.
dunovenie V. d'J hnovenie
dunQti, -nQ, -neši - duhnuti,
puhnuti
dupina / duplina, -y Ž. -rupa;
špila
duhati, dušQ, dušeši -disati; du-
hati, puhati
duhovbn'Jprid. -duhovan
duh'J, -a m. -duh; dah
duša, � Ž. -duša; oh (Vbsej�)
d� -od (sveg) srca
duieVbn'Jprid. -duševan; živ
duiegbbn'Jprid. -za dušu po­
guban
duepagub'J n'Jv. dušegbbn'J
duieusp�šbn'Jprid. -koristan
za dušu
dušhn'Jprid. ¯ duševan, dušni
(koji pripada duši); živ
dukBOV'h prid. -vojvodin
dukB'J, -a m. ¯vojvoda
d'J br& V. d&brh
75
d'J va,
Ć
v�, dv� gl. broj - dva,
dvie, dvoje; d'J va na de�te
-dvanaest; d'J va na d'J va­
dva po dva; d'J va katy -dva­
put
d'J vad�tlt'J , d'J vad�t,
d'J vade�tbnoe rd. brj -
dvadeseti, dvadeseta, dvade­
seto
d'J vady prilo -dvaput; i u ini­
cama: d'J va& / d'J vaci /
d'J vudi / d'J vady / d'J VUh­
di / d'J vutdy / d'J VUbti
d'J voglasbn'Jprid. -dvoglasan
d'J vodušie, � B. -dvojba, sum­
na
d'J voi br. prid. ¯ dvojak.; na
d'J voe -u dva diela
d'J voica, � Ž. -dvojica, dvoje
d'J voiceju / d'J voicejQ prilo -
dvaput, dvostruko
d'J vopomostih prid. -jedno­
katni
d'J voenade�telučhn'Jprid. -
s dvanaest zrak.a
d'J ždeVh prid. -kišni; usp. d'J ­
ždeVbn'J
d'J ždeVbn'Jprid. kišni; usp. d'J­
ždeV'
d'J ždti, d'ždjQ (d'ždQ)' d'ždiši
-kišiti
d .. ic, - m. -kiša
d ..lcn ..prid. -kišan
d ..
m
Q v. dQti
d .. na, -y ž. -kostobola
d .. no, -a B. -dno
d'ka, -y ž. -dk; ploča
d1ovenie, � B. -dah
d'hnQti, -nQ, -neši - dahnuti,
puhnuti
d .. h ..v. duh ..
d .. h .. tol, - m. -jastuk za gla-
v
d.. ci, d'čere, d'leri ž. -k
d.. cica, � ž. -daščica, pločica
cbn, -i ž. -udolina, dolina, kla-
nac
WDT,-m. -Dnepar, zml.
dIneVbD ..prid
:
-dani, dnevni;
nadnevni
dInesb v. dIwb
dImca v. dIDbnica
dIniQ prilo -danu, p danu, za
dana
'
dI1, dbne, dbni m. - dan; do
sego dIne - do danas; V
dIe, V dIDb ¯po danu, za
dana; dIDb dIne, dIne dIne,
d ot.. dIne. dDb �ce
dIDb -dan za danom; dIDb i
76
noe. - dan i no; tretib
cne -prelučer
cwnica�, ž. -zviezda Sjever­
nača (Danica)
dbDbn ..prid. -dnevni, svakod­
nevri
dbwb prilo - dan8; doii i do
d . -sve do danas
db/ dbmA . Db prid. -da­
našni
dbranie, � B. -oerana koža
dbrati, derQ, dereši -drati, dera-
ti (kožu)
d V. d .. ka
dbCi v. d.. i
d .., -a m. -dim
dn ..prid. -dimni
dyhanie, � B. - dah, disane;
živo biće
dyhati, -aQ, -eši / dyšQ, dyšeši -
disati; puhati
d�va, -y Ž . ..devica, Devica
d�vae, -y� Ž. -devica, Djevica
devica, � Ž. -djevojka, devica,
Devica
d�vicb / devicb8b prid. -djevi-
čin
.
d�vol ..V. di�vob
d�Vb8tvo, -a S. -djevičanstvo
d�Vn'b prid. -djevičanski
d�d .., -a m. -ded; praotac
d�dn ..prid. -dedov, od pret­
k, praotački
d�eAi up. čeBt. -da li (ne); deeii
moliti � trebova tbgda -
treba li se tada moliti
d�istvo, -a B. -delatnost, delo­
vane
d�i8tvovati, -uQ, -ueši -delo­
vati, činiti
d�istVbD' prid. - delotvoran,
moan
d�lanie, � S. -rad, posao; delo
d�latel . , -a m. -radnik, stvara-
tel
d�lati, -aQ, -aeši -činiti, raditi
d�lenie, �B. -podela, razdioba
d�litelb, -a m. -delitel
deliti, d�lQ, d�liši -dieliti
d�lo, d�lese, d�lesi S. / -a, -u S.
-djelo, čin; rad, posao
d�lom�nn ..prid. -koji se od­
nosi na sredstvo za merenje
zemlje
d�l .., -a m. -dio
d�lbma, prijed. s G -zbog, radi;
Čb delma-zašto; usp. d�l�
d�lbnik .., -a m. -radionica
d�lbnica, � Ž. -radionica
77
dele pried. s G -zbg, radi; UBp.
d�lbma
d�telb v. detelb
detelb, -i ž. - delo, čin; delo­
vane, način; blaga� dobrd
detel . -dobro, kreposno de­
lo
d�ti, ¯ -ii Ž, mn. -deca
deti2 d�jQ. d�eši / deždQ, deždeši
-činiti, raditi, delovati; govo­
riti, kazati; )uby, pre)uby
deti - činiti prelub; kup)Q
deti -kupovati, trgovati; ne
dei -ostavi, pusti
detP s�, d�ždQ s�, d�eši s� -izg­
biti se, nestati
d�tiCb, -a m. -dečak, detešce
detogubenie, � S. -čedomor­
stvo
d�tb8k ..prid. -deči
d�telb, -i Ž. -čin, delatnost; na­
čin
d�nie, � S. -delo, čin; delat­
nost
d�ti V. deti2
dQbie, � S. ¯ drva, stabla; UBp.
dQb ..
dQbrava, -y Ž. -ga; bjelogorična
šuma
dQbraVbn ..prid. -koji s odnosi
na ga i bjelogoričnu šumu
dQbrva v. dQbrava
dQbrV� v. dQbra�n�
dQb�, -a m. -stablo; hrast
78
dQla, -y ž. -dug
dQti, d'mQ, d'meši -duhati, pu­
hati; dQti 8� -nadimati se
J E €
e -slovo " e
.
3 . -broj 6; . e
.
-broj 5
ebr�isk� v. evriisb
evangelie, - s. - dobra viest;
Radosna viest, Evanđele
evagelii8k� prid. - evanđeo­
ski; usp. evangelbSk�
evangelish, -a m. -evanđelist
evagelbsk� prid. - evanđeo-
ski, usp. evangeliisk�
eero� prid. -Eberov
evreisk� v. evr�isb
evriisb prid. -židovski
evriisk prilo -židovski
e�la, -y Ž. -Eva, os. ime
e�pra8i�, � Ž. -Eufrazija, os.
ime
elda prilo i vez. -kada; jednom,
nekada; dok; za, li; elda
79
hk�mo . / tOldaže elda -
čim
egdaže1 prilo -kada,jednom, na-
posletku
eldaže2 vez. -kada
egen� V. igmen�
egpbh, -a m. -Egipat, zeml.
egpbtbsk� prid. -egipatski
egpbt�nin�, -a m. -Egipćanin
egpbt�nyni, � Ž. -Egpćanka
eda čest. i vez. -za, l; dane; eda
kako / eda kogda / eda koli
-da ne
edva v. ed�va
edeMk� prid. -edomski, pre­
ma Edom, zeml.
edenv. eten
edina� prid. -jednak
estb«;
ee prilo -joA; nadale; joA k
tmu; a, doduAe, uostalom;
usp. emnače
edinač . n .. prid. - redovnički,
monaAki
edinenie, � S. -jedinstvo; usp.
edinosie, etvo
ecinoglaie, � B. -suglasnost;
UBp. ecnogaie
edinodubno prilo -jednoduAno
edinoat . tVn .. prid. - isto­
bitan, istoga temela; usp. e.
noest . t. ..
edinomqdnno prilo - jedno-
duAno, složno
edinosqie, � S. - istobitnost;
usp. ecinenie, edin . tvo
edinosCbn' prid. - istobitan;
usp. eco . n ..
edinoU' prid. ¬ jednodu­
Aan, istoga mišlena; UBp. em·
noUl ..
edino�d ..prid. -jedinoroden,
jedinac; osamlen, napušten
edinojq prilo ¬ jedanput, jed­
nom; jednom zauviek, odjed­
nom; usp. emnojq
e Æ, edina, edno gl. broj,
prid., zamj. ¬jedan; pojedini;
isti; jedini; sm, osamlen; ne­
ki; rijetko kao reni br: prvi;
BO
p edinomu - ptanko, p
redu
edin .. že prid. -jedan, sam
e . tvo, -a o. -jedinstvo; usp.
edinenie, edinosqie
edinq prilo -jedanput, jednom;
UBp. ecno
edonades�tyi, ednonade�·
td, ednonades�to rd. brj
-jedanaesti, jedanaesta, jeda­
naesto
ednoroždenyi prid. -jedinoro-
deni
ed .. vapril. -jedva, teško
ed"v8e vez. -čim
emnako prilo -zaedno
ecnače prilo -još; nadale; još k
tomu; ali, doduše, uostalom;
UBp. edinače
edbnoglasie, � B. -suglanost;
usp. edinoJasie
ednoduen .. prid. - suglasan,
jednodušan
emnoržden ..prid. ¬jedinoro­
den
emnosqcbn ..prid. -istobitan;
usp. edinosqC . n ..
emnoÅn .. prid. ¬ jednodu­
šan, istoga mišljena; usp. edi·
nou . n ..
emnoestb ..prd. -istobi­
tan, istoga temela; usp. ed·
noest . tVn ..
emnq prilo -jedanput, jednom;
usp. edino
emnojq prilo - jedanput, jed­
nom; jednom zauvek, oded­
nom; usp. edinojq
ežel čest. i prilo ..pak, i; zaista,
č
eže2 odn. zam. -koje, što; zaAto;
eže esh -to jest; UBp. !že
ežea vez. ¬što; kao i; pšto, na­
kon što; jer, buduć da; , ako,
ukoliko; eže aCe -što gd
ezeki�, � m. -Ezekia, OB. ime
ezero, -a B. -jezero
eze�, -a m. -jezero
ei čest. -da, zaista
eklisiah, -a m. -propovedik
ek'dik .. , -a m. -crkveni zatup-
nik, prokurator
eIen .. , -a m. -jelen
eleni prd. -jelenov
eliko(že) prilo i vez. - koliko;
ako, k
elikožezm. -što; � elikole
-sve što
elikah prilo -koliko puta
elĐ, elika, elika zm. -kolik,
kolika, koliko; št gd, tko gd
eliže, elikaže, elikože zm.
-koji god, koja gd, koje go;
što god
elinin ../ elin ../ elimn .. , -a m.
- Grk, Helen; poganin
el ..prid. -g, helenski;
pganski
elinyni, �ž. -Grkina, Helenka
elionWk .. V. eleom
etvetb, -ii. -Elizabt Õ. ime
elisei, -a m. -Elizej, os. ime
elispont .. , -a m. - Dardanel
l
,
zml·
elisontb prid. -dardanel-
ski
eliud .., - m. -Eliud, os . . ime
eliezor, -a m. -Eleazar, os. ime
ellin .. V. elinin .. / elin .. / eli-
eleon ..neskl, m. -Elen, zemlJ.
nln ..
eleonb8k' prid. ¯ maslinski
elmodaoV prd. - Elad-
eli neskl. ¬Bože moj! ; usp. eloi
eli vez. ¬ako
eliakimoV prid. -Elijakimov
Bl
mov
eloi neskl. ¬Bože moj! ; usp. eli
elb prlo -koliko; el . kah prlo
-koliko puta
e¡æavez. i prilo -jer, budući da;
ako; koliko
ebmaze prilo i vez. elsmazeØ••
to¡smmeBBB -što . . . to . . . ; čim . . .
tim . . . ; čm, kada
e¡æfze)prilo -kako; ne to¡s-
mi . . . e¡æ¡...-ne tako . . . ka-
ko .. .
e¡�prilo -jedva
emanm,- m. -Emanuel, os.
im
emat¡, emlQ, emleši - imati;
v�memat¡-verovati
emaus&,- m. -Emaus, zeml.
empr¡sm&,- m. -požar, vatra
enken¡�, � Ž. - svetkovina p-
svećena hrama
enosovprid. -Enosov
enohovprid. -Henokov
enm / ensvars,-a m. - sie-
č
en&non&,-a m. -Enon, zeml.
em&/ end¡ktsÜ. ¡nd¡kW
eparhs,-a m. -namesnik, pre-
fekt
epæbsks ¡nd.-namesnički
epenl&)d¡W, -a m. - gra
oe
ep¡km¡nd.-epikurejski
ep¡skop&Ü« ep¡skups
ep¡smp¡�,� Ž. biskupia, epi­
skopati us¡.ep¡skupsstvo
ep¡smp¡s ¡nd. - biskupski;
us¡. ep¡sæpbsk&
ep¡Wp&,-a m. -bisup
ep¡skupæk&¡nd. -biskupski;
us¡.emp¡s
ep¡sæpætvo,-a s. -biskupia,
episkopat; us¡.ep¡skup¡�
ep¡sto¡¡�,� Ž. -pismo, epistola
ep¡tem¡� / ep¡tm¡�, � Ž. -
crkvena kazna
ep¡fan¡�, � Ž. - Bogojavlene;
us¡.bog�v¡en¡e
erakH,-a m. -Herkul, os. tme
erem¡ta, -y m. - isposnik, ere­
mit
emsev¡¡, � ž. - sniet, plame­
nača
eress, -i ž. - hereza, krivover­
stvo
82
eret¡k&, - m. -heretik, krivo­
verac
eret¡čæ¡rtd.-heretički, kri-
vover
ew, � Ž. -Hera, os. ime
erodovs¡rtd.-čaplin
ems¡¡ o. emsev¡¡
ea' ¡rtd. ¯jordanski;
us¡.¡ordæk&
ermuns/ emmunssksprid. -
hermonski
esvô. esta ¯prezent, 1. i 2. l. dvo
glagola byt¡ (nesvr)
eseuski.-evo, eto
MÕÅ. es¡••• esvê, estaÜ. byt¡
esper¡na,-y Ž. -večerna moli-
tva
esromov / esrom¡s ¡rtd. -
Esromov
est'h-preznt, 3. l.j. glagola byt¡
(nesvr)
estsstv¡e,- S. -priroda, prirod­
nost; us¡. estsstvo
estsstvo,-a S. -priroda, prirod­
nost; biće, bit, materia, stva­
nost; us¡.estsstv¡e
estsstvsn&prid. -prirodan
etem,etera,eterozam. -neki,
neka, neko;jedan, jedna, jedno
et¡opssk&prid. -etiopski
et¡opêne,-' m, mn. -Etioplani
efesssk&¡nd. - efeški, prema
Efez, zeml.
efesôn¡n&,-a m. -Efežanin
eUer¡ê,�ž. -poredak, raZred
eñæta,-y Ž. -Efrata, zml.
eñemovprid. -Efraimov
eñems,-am. -Efraim
J
os. ime
eHatauski.-otvori s!
eh¡mna, -y ž. - zmia; usp.
gad&.asp¡da.zmi, zmie
eh¡mnov ¡nd.-zmiski
83
eôeprilo -još, dosad; već; nadale
eáačest. -da barem
etkææh&,"a m. -namesnik
e¡rok¡¡dons, -a m. - sjevero-
istočni vetar
e¡h¡,� Ž. -molitva
emok¡¡donsÜ. e¡rok¡¡don&
�Ž i
ž -slovo »živ�ti«;
.
a ¯ -brj 7,
.

.
-nema brjeune uriedno­
sti
žaba, -y ž. -žaba
žaiti (s), -IQ (si), -liAi (si) -tu-
gvati; tužiti, jadikovati
žalovati, -\Q, -ueAi -tugvati
žalost . , -i ž. -revnost, grlivost
žalb, -am. / -iž. -gob, gobnica
ždr- u. žri-
že uez. i pril. · - dakle, prema
tome; i; a, ali, nego, no; onda,
zatim; ipak
žeg-, žež- u. žeCi
želanie, � S. - žela, željene;
usp. želfnie
ielati, -aQ, -eši - želeti; usp.
želfti
8
želA, � Ž. -tuga
želAzn ..prid. -železan
želAzo, -a s. -železo
žel6nie, � B. ¯ žela, želene;
usp. želaie
želiti, �jQ, �eAi - želeti; usp.
želati
žena, -y ž. -žena, suprug
ženiti (�), -nQ (s�), -niAi (�) -
ženiti (s)
ženitva, -y Ž. -ženidba; brak
ženov. prid. - mladoženin,
ženikov
ženih .. , -a m. -mladoženja, že-
nik; usp. nevestrk ..
žemsk ..prid. -ženski
želtvo, -a s. -ženstvo
ženQ u. gnati
žestokolegb, - m. -
koji leži na tvdoj posteli
žestob prid, komp. žestoai -
tvrd
žestosndiv..prid. - nezahva­
lan
žestosnie, � Û. - okrutnost,
nemilosrdnost
žestočai u. žestok ..
žeCi, žeg, žežeAi / Žbg, žbžeAi,
aor. sigm l. žah', 2. 1. i 3. 1.jd.
žeže -žeći
živ- u. žiti
živiti, -vlQ, -viAi - oživlavati;
usp. živAti
živleti, -1�jQ, -leeAi -oživlavati
živoh, - m. -život; usp. Žiznr,
žitie, žit .
život . no, - s. -živo biće; životi­
na, zvier
život . no prid. -živo biće; živo­
tina, zvier
životbn ..prid. -živ, životan; ži­
votvoran; životinsli
živ..prid. -živ; živ..byati -
oživeti; živ.byti -živeti
živeti, -vlQ, -viAi - živeti; usp.
živiti
žid- u. žbati
židovin W, - m, mn. židove -Ži­
dov; usp. evrii, iudei
8
židoV prid. -židovski
židoVe, � s. -židovstvo
žid .. u. iidovin ..
žiznoaVbC", -m. -darovatel
života
žiznr, -i Ž. - život; si ŽizDb I
ŽiZDb neibnii -zemaski
život; usp. živoh, žitie, žit .
ŽiznbDb prid. -životvoran
žila, -y Ž. - žila, tetiva; žfiami
oslablen ..-uzet, paraliziran
žiliCe, -a s. -boraviAte
žitelin ../ žite", - m. -stanov­
nik
žiti, živQ, živeAi, aor. 2. l. i 3. I.jd.
žive, ži - živeti, prebivati;
oživlavati
žitii8k ..prid. - životni; slatb
žitii8kaf -životna slat
žitie, � Û. -život, živlene; pr­
bivalište; žitle s / žitle nye­
ibnie - zemalski život; usp.
živoh, žlznr, Žitb
žitr u. žitie
žito, -a S. -žitrica; plod
žitomerenie, � S. - Ierene
žita
Žitb, -i Ž. - život; usp. živob,
žizDb, žitie
žit.mca, � ž. -žitnica
žitbn ..prid. -životan; žitni
$Ì0e,-as. -prebivalište, smešta
$Îu0bDu, -y ž. -gubitak, šteta
$ÎætÌ, žladQ, žladeši -nadokna-
đivati štetu; podmirivati dug;
usp. $Î�stÌ
$ÌbČb V. zÎMb
$Ì�stÌ, žIMQ, žlMeši -nadokna­
đivati štetu; podmirivati dug;
usp. $Îu8tÌ
$Pb,-i ž. -kople; tolaga; usp.
0FbB0Îb
$FU1 ½UWprid. -mlinski
$FbUV, žln've, žrbn'vi Ž. - žr-
van, mlinski kamen
$FtVu, -y Ž. -žrtva
$Ft½U ..prid. -žrtven
$WtÌ v. $FêtÌ
$WtÌe,� s. -žrtvovane
$WtVu v. $FtVu
$FêDU / $FêD..¡ - m. - ždrieb;
$FeDÌeæetutÌÏWe8tÌ,VFê0Ì,
0utÌ, D0Î0$ÌtÌ) ¬kladiti se
žFêDbcb, -a m. -mladunče; ždri-
jebe, magare; usp. $FêD�
$FêDbÌ v. $FeDU / $F�D 1
žFê�, žre�te, žreb�ti s. -.mla­
dunče; ždriebe, magare; usp.
$F�Dbcb
žFêtÌ, žbrQ, žbreši -prinositi žr­
tvu, žrtvovati; aor. 1. l. jd.
žreh', 2. l. i 3. l.jd. žret'
86
$UDæ 1 , - m. -župan
$UDeW, - m. -sumpor
$UDeÎbD..prid. -sumpor
$UD�e, -a s. -gob, gobnica
$UDbW v. $UDe W
$Wt1 prid. -prav
$b0utÌ, žbdQ, žbdeši / židQ, žideši
-čekati; usp. �wtÌ
$bm v. $ecÌ
$bDq v. $�tÌ
$bzqv. $FtÌ
$bzÎÌe,� s, zb. im. -šible, pruće;
palice
$bzÎ1 , -a m. -šiba, prut; palica;
žezlo
$bW0b, -a m. -poganski sveće­
nik
$bFbČbsB .. prid. -svećenički, što
se odnosi na poganskog sveće­
nika
mUUÌb / mUDbÌb V. $UDeW
$�0uUÌe, � s. -žeđ; žudna, če­
žna
ž�0utÌ,-aQ -aeši / ž�ždQ, ž�ždeši
-žeđati; želeti, tražiti, žude­
ti, čeznuti
ž�U ..prid. -žedan; suh
$�0eU 1prid. -željen
ž�$0u,� Ž. -žeđ; suša
ž�$0bU 1prid. -žedan
ž�Ìu, -a s. -žalac
ž�tVu, -y Ž. ¬žetva
ž�t½U ..prid. -žetven
87
$�teÌb/ $�teÌ�UÌU .., - m. -že­
telac
$�tÌ, ŽbnQ, žbneši -žeti
f 3 S
a-slovo »3�lo«; · .· -brj 8; · S ·
-brj 6
gV�z0uv. zV�z0u
88
g�Î0�ril. -vrlo, jako
g
¯
v. z-
9Z 3
z-slovo »zem«; · 9 · -brj9, · 3·
-brj 7
zapried. s A, I i G -za, iza; zbog;
zuUtFu-uutro
zuDÎ00ÌtÌ, -QždQ, -Qdiši -zablu­
deti, zalutati
zuDÎqž0eUÌe,� s. -zabluda
zuD1 VeUÌe � s. -. zaborav; usp.
zuDVtÌe, zuDVtb
zuD10�UU ..prid. - koji bdje;
æuÎÌtVu zuD1 0�UbUuê -
molitva pri bdenu
zuD 1 0�tÌ, -bždQ, -bdiši - prob­
deti
zuDVvutÌ, -aQ, -eši � zaborav­
ljati
zabyi, zahQdQ, zabQdeši -zabo­
raviti
8
zuDVtÌe, � s. - zaborav; usp.
zuDVtb. zuD

VeUÌe
zuDVtb, -i i. - zaborav; usp. zu-
DVtÌe, zuD1 VeUÌe
zuVÌ0u, -y i. -zavist
zuVÌ0ÌVprid. -zavidan; usp.
zuVÌ8tmÌV
zuVÌ0êtÌ,-iždQ, -idiši -zavideti
zuVÌ8tb, -i i. - zavist; zuVÌ8tb
ÌæV-ona kojemu s zavidi
zuVÌ8tbÎÌVprid. -zavidan; u8Ð.
zuVÌ0bÎÌV
zuVÌ8tbUÌB, -a m. -zavdnik
zuVÌtÌ, -iQ, -ieši -zaviti
zuV0Fu,-y i. -zasun, zapor, k-
čn; usp. zutVuF
zuVFêtÌ, zaVrQ, zaVreši - za­
tvoriti, zaprieti, zaklučati
zuVÌ0U1, -a m. - Zabulon, os.
ime
zuVÎ0Ubprid. -Zabulonov
zuV0t1, -a m. - zavet, ugvor,
dogvor, obećane
zuV00uVutÌ, -vaQ, -vaeAi - za­
veAtavati (zaveitati), ostav­
lati u nasledstvo; zu¼½
zuV0cuVutÌ-zaklučivati do­
govor
zuV0cutÌ, -aQ, -aeii -ostaviti u
nasledstvo; zuV0½ zuV�cutÌ
-zaklučiti dogovor
zuV�zutÌ, -aQ, -Ai - zavezati;
æFê$� zuV�zutÌ - krpati
mreže
zuWu0ÌtÌ, -aždQ, -diAi - izbri­
sati
zumu0ÌtÌ,-dQ, .. adiAi -zagra­
diti, prepriečiti
zumu0bU1 prid. -zagađen; v
zugbUutÌ, zaženQ, zaženeii -
prognati, protjerati
zuđ1 l81 zu01) prilo - straga,
otraga, iza; unatrag
zu0Ì1$ÌtÌ, -'žQ, -'žiAi -produ­
žiti
zu0UšÌtÌ �, - �, -iiši s� -
ostati bez d8a
zw1ÞU0tÌ 8�,-nQ s�, -neši s� -
zagcnuti se
9
zu00tÌ,zad�jQ, zad�eši -naložiti,
nalagati komu što
zueæ1V. zuÌæ1
zu$0u,� Ž. -leđa; zu$000utÌ ¬
pobjeći
zu$0b,' -a m. -čmar; usp. uÏe-
0F0U1
zu$0bºV. 81zu0Ì/ 81zu0U/ 81zu-
$0u
zu$mÌ, -gQ, -žeši -zapaliti
zu$ÌgutÌ, -aQ, -aeši -paliti
zuzÌFutÌ, -aQ, -aeAi -gledati sa
sumJom, optuživati
zuzUuæeUutÌ, -aQ, -aeši -
označiti (pečatom)
zu00tÌ, zad�jQ, zad�eši '- siliti;
nalagati
zuz0F, -a m. -sumJa
zuz0FbU1prid. -vriedan poku­
de, priekora
zuzbFêtÌ, -lQ, -riAi -zamerava­
ti, predbacivati, ljutiti se
zuÌæutÌ, zaemljQ, zaemleši -po-
zamlivati, posuđivati
zuÌæu0u½b,-a m. -verovik
zu1æ1, -a m. -zaam, posudba
zuÌtÌ, zaidQ, zaideAi -zaći, otići
zuBuÎutÌ,-laQ, -laeši -klati
zuBÌutÌ, zakoJQ, zakoleši - za-
klati
zuBÌeU0tÌ,-nQ, -neAi, ar. 3. l.jd.
zaklep -zatvoriti, zaklučati
zuBÌÌUuUÌe, � s. - zakliJaIe,
lažna prisega
zuBÎÌUutÌ,-aQ, -aeši -zakliJati
(koga čime)
zuBQUčÌtÌ, -čQ, -i§i -zatvoriti,
zaklučati
zæÌ�tÌ, -lbnQ, -lbneši - prise­
gnuti komu
zæ0ÌeUÌe, � Û. ¯klaIe
zæ0U00u½b, - m. -zakono­
davac
zm0UmuUÌe / zuB0U0D0Ì0$e-
UÌe, � s. -zakonodavstvo
zæ0U0DFmt0DÌeUÌe, � S. -
prestupaJe zakona
zuB0U0DFê8t0DbU1B1, - m. -
priestupnik zakona
zuB0U0DFê8t0DbUbprid. -pro­
tivan zakonu; bezbožan
zuB0U0UčÌteÌb, - m. - učitelj
Zakona
zæ0UÌB1 V. zuB0UbU1B1
zuB0U1, -a m. -zakon, poredak
zuB0UbU1B1, -a m. -zakonoda-
vac; učitel Zakona; svećenik
zuB0UbU1prid. -zakonski
zuB0UbUê prilo - zakonito, za­
konski
91
zuBF0V,-a m. -koprena
zuBtVutÌ, -aQ, -Ai - prekri­
vati, zakrivati; zastirati
zuBFVtÌ, -yQ, -yeši -zakriti
zm18U�tÌ, -JQ, -niAi -zadrža­
ti se
zuBbÞeÌ / zæ1Þ0Ì, � m. - Za-
kej, os. ime
zuBbÞe0Vprid. -Zakejev
zuÌuz1, -a m. -opasnost
zuÌ0R, -a m. -zalog
zuÌ0$ÌtÌ,-žQ, žiši -zakrčiti, pre­
priečiti; zuÌ0$eU0 Ìæ0U1e -
blago, drenost
zuæuzutÌ, zamažQ, zamažeAi -
uprlati, zamazati
zuæuteF0tÌ u. zuæut0F0tÌ
zuæut0FêtÌ, -r�jQ, -r�Ai -ost­
leti
zw0FÌtÌ, -lQ, -riši - umoriti,
mučki ubiti
zuæV8Ì1, - m. - zamisao, na­
mera
zuæ001tÌ l�), �ždQ (s�), �diši
(s�) -zadržati se
zuæ00êUÌe / zuæ0ž0eU1e, � s.
-zaostatak, zadržavaIe
zuU1u81,-a m. -Soan, zeml.
zuUel$e) vez. -jer, budući da;
zato što
zuDu01, - m. -zapad
zuDu06U1I zuDu0 .. .. n. prd. -
zapadni
zuDmÌtÌ, -lQ, -liAi -zapaliti
zuDuWÎetÌ, -lejQ, -leeAi - za­
pečatiti
zuDÎbVæÌe, � 8. -pluvane
zuDÎbVutÌ, zapluQ, zaplueAi -
zapluvati
zuDV00uDÌe, - 8. - nardba,
zaovied; u8D. zuDV00b, zu-
WW
zuD00utÌ,-Q, -eAi -zapvi­
jedati
zuDV00b, -i i. -naredba, zapo­
vied; u8D. zuD0V00uUÌe, zu-
F0B
zuDVW0tÌ, -v�mb, -v�si - na­
rediti, zapoyediti
zuDFVuDrÌÌ.-isprva, prvo
zuDFêtÌtÌ, -, �tiAi - strogo
narediti, zapovediti; zaprieti­
ti; zuDFêtÌtÌ0UU-uznemi­
riti s, uzbuditi se
zuDF0utÌ, -aQ, -aeAi - strogo
nareivati, zapoviedati; prie-
titi
.
zuDW0eUÌe, � 8. -naredba, za­
poved; zabrana; priekor; ka­
zna
zuDU8t0UÌe,� 8.-(o)pustoAenje
92
zuDU8t0tÌ (�), �jQ (�), �Ai
(�) -opusteti, opustoAiti
zuDbFutÌ, zaperQ, zapreAi - iz-
giti
'
zuDtÌ, zapbnQ, zapbneAi -po­
metnuti nog, oboriti; posr­
nuti
zmuzÌtÌ, -žQ, -aziAi -ugetati
zæcÌ, -kQ, -ečem - nti,
zapvediti; zabraniti
zmle)0,� ž. -blesak, svetlo
zuF0B,-a m. -naredba, zapovi­
jed; u8D. zuD0V00uUÌe, z
q
D-
V00b
zuF, -a m. -Zara, os. Ìm
zuM0DÌe, � 8.-pdmukost
zæt00tÌ, -ojQ, -iAi -mučiti, do-
sađivati
'
zætqDuUÌe,� 8.-zaAtita
zu8tqDutÌ, -aQ, -Ai -zastupa­
ti, pomagati; odstupiti, uzma­
knuti
zætqDÌtÌ, -plQ, -piAi -zastupiti,
pmoi
zu8t0DÎeUÌe, � 8. -pomoć, za­
Atita
zætqD, -a m. -pomoć, zaAtita
zætqD W n1, -a m. -pomoćnik,
zaAtitnik
zæV�VmÎ,-u, -ue
-{za)svedoiti, posveočti
zæ00bUW,- m. -uo
zutVm0tÌ,�jQ, �Ai -zatvarati
zuW0WUÌe, � s. -zatvaane
zutV0mtÌ, -rQ, -riši -zatvoriti
zutV0F, - m. - zasun, zapor,
kračun; zatvor; u8D.zuV0Fu
zæ tÌ,-nQ, -neAi -začepiti,
zataknuti
zutVButÎ,-aQ, -aeši -čepiti
zuUtFuDNÌ.-uutro
zuWuUÌeI zuWeUÌe,� s. -za-
uAnic, Aamar
zuWÌtÌ, -, -Aiši -oAamariti
zæuFÎÌU>prd. -Zahariin
zæmÌ0,� m. -Zaharia, os. Ìm
zæmÌtÌ,-ždQ, -odiAi -zalaziti
zæu01,-am. -zalazak; nužnik
zucÌtÌteÎb, -am. -zaAtitnik; u8D.
zucÌtb UÌB1
zucÌtÌtÌ, zaciĆQ, zaćitiši - zašti­
titi
zucÌtbUÌB1, - m. - zaAtitnik;
u8D. zu0ÌtÌteÌb
zucÌcutÌ,-aQ, -aeAi -zaAtićivati,
skrivati
zucÌceUÌe,� 8. -zaAtita
zucÌoutÌ, -aQ, -eAi - nagve­
štavati, aludirati
zuoWÌtÌ,�ždQ, � -napoiti
zu�ÌUutÌ, -aQ, -aeAi -počinati,
zaati
z�bÞq v. zu��tÌ
zu��Î0, -a s. -pt
zu��tÌ,začbnQ, začbneAi -poeti,
začeti
zu�tÌe, � 8. -začeće
zæ�tÌ, zaimQ, zaimeAi - uzeti,
pozamiti s, posuditi si; zatvo­
riti
zæ�o. , -a m. -ze
zV0U1, -a m. -zvuk
zV0z0u, -y i. -zviezda
zV0FÎlU6)U1 I zV0FÎWprd.
-zverski
93
z0F0BWbUÌB1, -a m. -hra-
nitel zvieri
zVêW0Ìæ1Drd. -požderan
zV0W,-i m. -zvier
zv6r1prid. -zverski
zV08tÌtÌ v. VzV08tÌtÌ
zV�Ì, zv�gQ, zv�žeAi - pričati,
gvoriti
æe v. æ0e
z0êÎeU1 v. zeÎeU>
zeWmmW1I zeVe0ê0VDNd. -
Zebedejev, prma Zebedej, os.
Ìm
zeVeÌ,� m. -Zeb, os. Ìm
zelen1 prid. -zelen
zelie, -s, zb. im. -rasline, bile;
povrće
zemlel�ganie, - s. -ležane na
zemli
zem(l)wu. prid. -zemalsk, ze­
mlan, zemni
zem1 / zell k1 prid. -ze-
malski
zeml�, � ž. -zemla, tlo
zem� v. zeml�
zeis1, G die, A die, diQ - Zeus,
Jupiter
zižditeb, -a m. -tvorac, gradi­
tel
ziidQ v. zidati
zilot1, - m. - zelot, revnitelj,
vć poborik, fanatik
zima, -y ž. -zima; hladnoća
ziu.n1 prid. -zimski; hladan
zinonoV prid. -Zenonov
zinon1, -a m. -Zenon, os. ime
zinQti, -nQ, -neši -zinuti
zi�ti ziejQ, zieeši / zejQ, zeeši -zi-
jevati, otvarati usta
za, -a m. -zeleno raline
zlatik1, - m. -zlatnik
zlatica, � ž. -zlatnik
zlato, -a s. -zlato
9
zlatonosiV prid . . - koji nosi
zlatni nakt
zlatoust' prid. - zlatoust; le­
pOlečiv; ioan1 zlatoust1 -
Ivan Zlatousti; usp. hrs­
stom1
zlat(bn)' prid. -zlatan
zl1b, -i ž. -žuč
zmii, -a m. / � ž. - zma, zmia;
usp. apida, gad1, ehid.na,
zmi6
zmiin1 / zmiiu. prid. -zmaski,
zmiski
zmi�V prid. -zmask, zmiski
zmi6, � ž. - zma, zmia; usp.
apida, gad1, ehid.na, zmii
zmn.na, -yž. -smira; Smira,
zeml.
zmn.n1 prid. -smimski
zmin.na, -y ž. - smira; Smir­
na, zeml; usp. zmn.na
zminn1 prid. -smimski; usp.
zmn.u.n1
znaem1 prid. -poznat
znamenavati, -vaQ, -vaeši
označivati
znamenati, -Q, -eši -označi­
ti; zapečatiti
znamenie, - s. -znak
znamenit1 prid. -poznat, ista­
knut
znamenovati, -uQ, -ueši - oz­
načivati, obiležavati
zDanie, - s. -poznanik
znati, znaQ, znaeši - znati, po-
znavati; doznavati
zDoi, - m. -žeg
zora, � ž. -zora
zorovavel1 / zorovavelb, -a m.
-Zorobabel, os. ime
zorovaveleV prid. -Zorobabe-
lov
zra1, -a m. -vid; pogled; izgled
zrbDO, -a s. -zro
zn.calo, -a s. -zrcalo
zr�i v. zbr6ti
zbvanie, - s. -krik; poziv; zva­
nje
zbvati, zOVQ, zoveši, - vikati;
zvati, pozivati; nazivati
z1lo, -a s. -zlo; zlodelo
z1loba, -y ž. -zloća; usp. z1lobb
z1lobiV prid. -zao, zloban
z1lobb, -iž. -zloća; usp. z1loba
z1lob�sbD1 prid. - opsjednut
zlim duhom
z1loverie, -e / z1loverbtvo, -a
s. -krivovere, hereza
'
z1lod�i, - m. -zločinac, razboj­
nik
z1lod�in1 / z1lod�isk1 prid. -
zločinski
z1lodeistvo, -a s. -zlodelo, zlo­
čin
z1lod��nie, - s. -činjene zla
z1lodeeti �, -ejQ �, -eeši s�
-pobolievati
z1lok1znbn1 prid. -zao, opak
z1lonraVbD1 prid. -pokvaren
z1losloviti, -vlQ, -viši -govoriti
loše o komu; omalovažavati
z1los1mn.tbD1 prid. -koji za­
služue sramotnu smrt
z1lotvoriti, -rQ, -riši - gditi,
kuditi
z1ločbstbD1 prid. -bezbožan
Z1l1l prid. -zao
95
z1lb,2 -i ž. -zlo, nevalanost
z1le prilo -zlo, loše; bol�ti Zbl�
-teško bolovati
zidanie, - s. - zgada, zdane;
stvarane
zbdatelb, -a m. -tvorac, stvara­
telj
zidati, ziždQ, ziždeši - gaditi;
stvarati
zide v. sie
zid1, -am. -

brađenagina; zid
zbd., -i ž. -obrađena glina; zid
zbrel1 prid. -zreo
zbrenie, - s. -pogled, izged
zætÌ, Z'IQ, zbriAi - gledati,
motriti, prmatrati; n Ü0e
zætÌ-biti pristran
zVDuDÌe, � 8. -zibaIe
zVDutÌ, ziblQ, zibleAi -lulati
z0Ì0v. g0Ì0
z0UÌ0u, �ž. -zenica
z�tÌ,z�bQ, z�bem -trgti, čupati
z�tb, -i m. -zet; mladožena, že-

nik
æD. , -a m. ¯zub
zqDbU . prd. -zubni
UIT I LI I
i ¯slovo »iže«; o fJ f o -brj 10, i- v. i­
o L
o -brj 10
6 I H
i -slovo »i« ; · 6 · -broj 20, · H · ­
broj 8
i vez. -i; takoder
i, �, e zam, iza priedloga uviek
dolazi s prefksom n- (oh
nego, kb nemu); N jd. m. roda
nie potvren -ta, t, to; ona,
ona, ono; on, ona ono; koji,
koja, koje; usp. iže, �je, eje
ia s, mn. -ljubičice
iain, -a m. -Jair, os. ime
iann�eVb prid. -Janejev
iadoVbprid. -Jaredov,prema
Jared, os. ime
ian v. iain
iaa, -y ž. -Jasa, zmlj.
iafet', - m. -Jafet, os. ime
ibo vez. -jer, zato što; čak i; ipak
98
igemon' v. igemon'
igo, -s. -jaram
igati, -aQ, -aeši -igati se, za­
bavlati se; poskakivati od ra­
dosti
ig, -i ž. -iga, zabava, šala
igmeni�, � ž. - predstojnica
samostana, igumania
igumen', -a m. -upravitel, po­
glavar; predstojnik samostana,
iguman; usp. igemon'
igumelb prid. - upraviteljev,
poglavarev
igblin' prid. -iglin
ide vez. i prilo -jer; iako; ide i /
ide ubo -iako; gde; kada
ideje prilo -gde; budući d; ide­
je aCe / ideže koliždo -gde
god, ma ge; kamo god, ma
kamo
iditum', -a m. -Jedutun, os.
ime
idolie, - s. -poganski hram
idoložntVlb prid. -prinesen
kao žrtva pognskome bogu
idoloslujenie, - B. - idolopo­
klonstvo
idol', -a m. -idol
idolb8k', prid. -idolov, idolski;
poganski
idum��, � ž. -Idumea, zeml.
idume�nin', -a m. -Idumejac,
stanovnik Idumeje
id�je V. ideje
iezekllb / iezekiil', -a m. -Eze­
kiel, os. ime
ierdanoVb prid. -jordanski
ierdan', -a m. -Jordan, zemlj;
usp. iondan'
ierei, - m. -svećenik
iereisk' prid. -svećenički
iereistvo, -a s. -svećeništvo
ieremie, � m. -Jeremia, os.
ime
ieriba, -y Ž. -Jerihon, zemlj.
ieribon', -am. -Jerihon, zeml.
iersa1imlb prid. -jeruzalem-
ski
i8 �nin', - m, mn. -ml�­
ne -Jeruzalemac; up. ier­
sa1imfni
. ieruimoVb prid. - jeruza­
lemski
99
ieruim', - m. -Jeruzalem,
zml.
ieruimb8' prid. - jeruza­
lemski
iera1imfnin', -a m, mn. -m�­
ne -Jeruzalemac; UBp. ie­
sfnin'
ierii- V. ierei-
iesei, - m. -Jesej, os. ime -
ieseeV / ieseoVb prid. -Jese-
jev
ižde(je)l prilo -gd�
ijde(je)2 vez. - jer, zato što;
kada; ijdeje ace da / iždeje
kolijbdo -gde god, ma gde
iidenQ V. iZg'bnati
iideei, -egQ, -žeši -spaliti, saž­
gati; zapaliti
ižditi, -ivQ, -iveši -potrošiti, ra­
suti
ije, eje, eje zam, Ajd. m. r. i -
koji, koja, koje; tko; koji (koja,
koje) go; što god; iže aCe -
tko god, koji (koja, koje) god;
im'je obrazom' -kako; iže
i t -koji (koja, koje) takoder
iz pried. s G - iz, od, kroz; iz
VI nu v. iZVnu; iz liha v.
izliha; iz qtnu v. lzq.
tndu
izbavItelb, -a m. -osloboditel,
izbavit, spasitel, otkupitel
izbaviti, -vlQ, -viAi -osloboditi,
izbaviti, spasiti, otkupiti
izbavl�ti, -lljQ, -lleAi - osloba­
đati, izbavlati, spaAavati, ot­
kplivati
izbavl�nie, - s. - oslobodeJe,
izbavleJe, spas, otkupleJe
izbaVnik', -a m. -osloboditel,
izbavitel
izbadati, -aQ, -aeAi -izbada­
ti, probadati
izbivati, -aQ, -aeAi -ubiati re­
dom, pobiati, istreblivati
izbirati, -Q, -aeAi - izabirati,
odabirati
izbiti, -iQ, -ieAi -pbiti
izblbvati, -luQ, -lueAi - ispo­
vratiti, izbluvati
izbnn' prid. - izabran, oa­
bran; usp. izbbra(Db)n'
izbosti, -oQ, -deAi -izbosti
izbyati, -aQ, -aeAi -obilovati;
IeAavati s
izbyt, izbQQ, izbeAi - preo­
stati; obiovati; rieAiti s
lzbytie, ¬8. -izbavleJe, oslo-
bođeJe, otkupleJe
.
izbyt'kvati, -uQ, -ueAi -obi·
lovati
izbyt'k', -a m. -ostatak; pre­
tek, izobile
izbytbltvovati, -uQ, -ueAi -. .
obilovati
izbbranie, -s+ -izbor, oabir
izbbra(Db)n' prid. - izabran,
odabran; usp. izbrbn'
izbbrati, izberQ, izbereAi - iza­
brati, odabrati
izMgati, -aQ, -aeAi -bježati
izb�gqti, -nQ, -neAi -uteć, po- ,
bjeći; izbjei
izb�iati, -aQ, -aeAi - utei, po­
bjei
izvaliti, -alQ, -aliAi -izvaliti, iz­
baciti
izva�ti, -jQ, -eAi -isklesati
izvesti, l -edQ, -deAi - izvesti
(izedm . . . )
izvesti,2 -ZQ, -zeAi - izvest
(izezm . . . ); izbaviti, oslobodi­
ti; roiti se; napraviti
izviti, -iQ, -ieAi -svezati
izvlačiti, -, -iAi -izvlačti
izvl�ci, -kQ, -eAi -izvući
10
izv�ti, -ždQ, -diAi -izvoditi;
praviti
izvoliti, -lQ, -liAi -izabrati; pr­
suditi; zavoleti; izvoleti, pože­
ljeti; doputiti
izvol�nie, - s. - vola, odluka,
izbor
izvračevati, -uQ, -ueAi -izlie­
čiti, liečiti
izvreci, -lg, -rbžeAi -izbaciti;
pobaciti
iZVDU / izVl nqcu prilo - iz­
vana
iZVDqtn prilo -iznutra
izvkqti, -nQ, -neAi - naučiti
napamet
izv�d�ti, izvlmb, izvlsi -znati,
poznavati; prepoznavati
izv�stvovati, -uQ, -ueAi - po­
tvrđivati, svedočiti
izv�titi, -, -stiAi -izvesti­
ti; potvrditi, posvedočiti; iz·
vestiti si -doznati, saznati;
izvestiti � - zaamčiti, osi­
grati
izvestovati, -uQ, -ueAi -izve­
šćivati
izvestb prid. - zaamčen, sig­
ran; pznat
izvestbDo prilo ¯sigro, jasno,
pouzdano; usp. izv�stbDe
101
izv�st.n' prid. - sigran, za­
jamčen, pouzdan; poznat
izv&tbD�prl. -sigurno, jasno;
usp. izv�st'DO
izv�t', -a m. -uzrok; izgvor
izv�anie, - s. - sigrost,
uverenost
izv�ati, -Q, -aeAi -izviestiti,
izveAtavati; reći, govorti; p­
tvrditi, potvđivati
izv�enie, ¬8.-ptvrda, dokaz
izv�zati, �žQ, �žeAi -svezati
izgan�ti, -jQ, -eAi - protjeri-
vati
izgaati, -raQ, -raeAi -izgati
izgagolati, -lQ, -leAi - izgo­
voriti, izreći
izgladiti, -aždQ, -adiAi -izgladi­
ti, pravnati; ukrasiti
izgil' prid. -izglio, istrulio
izgilltvo, -a S. -glilost, tru­
lež
izgoniti, -njQ, -niAi - protjeri-
vati
izgreti, -rQ, -riAi -izgoreti
izgubiti, -blQ, -biAi -pkvariti
iZgnanie, - S. -progn, izgn
izgnati, iždenQ, iždeneši - is-
tjerati, prognati, izgati
izgbati, -blQ, -bleši - propa­
dati
izgbnqti, -nQ, -neši -propasti
izdaVDa / izdann1 prilo -
odavno
izdaleča / izdaeče prilo -izda­
leka
izdati, -amb, -asi -izdati, dati,
pržiti
.
izda�ti, -Q, -aeši -izdati, izda-
vati; dati, davati
izditditeb., -a m. -stvoritel
izdrailitb� prid. -izraelski
izdrailit�nin1, -a m. -Izraelac;
usp. iZdailbtin1 / izdra­
ibt�nin1
izdrailb, -a m. -Izrael, zeml.
iZdrailbtin1 / iZdrailbt�nin1,
-a m. - Izraelac; usp. izdrai­
liMnin1
izdreci, �kQ, -eši -izreći, iz­
govoriti
izdrvanie / izdrbvenie, - s. -
istrgnuće
izcti, -yQ, -yeši - izriti, isko­
pati
iz�ienie, - S. -iskuplene
iz�db / izdr�dbno prilo - iz­
vanredno, prekomjero; usp.
' izliha
i�1 prid. , - izvanredan,
prekomeran
izd1hnqti, -nQ, -neši -izdahnu­
ti, umrieti
izdhante, -e Û. -izdah, izdisa
izdhati, -aQ, -aeši - izdisati,
umirat
izcrati, izderQ, izdereši - istr­
guti
izd�lati, -Q, -aeši -napraviti,
zgtoviti
izdf�ti, izd�jQ, izd�eši -proizvo­
diti
izimati, izemlQ, izemleši -vadi­
ti, uzimati
iziskati, iziskQ (izićQ), iziĆeši -
tražiti, zahtievati
iziti, izidQ, izideši, akt. part. prt.
I. iZ'šbd', akt. part. prt. I
iŠbl' -izići; prošikJati
izlaziti, -ažQ, "aziši - izlaziti;
prekoračivati
izlivati, -aQ, -aeši -izlievati
izliti, -iQ, -ieši -izliti
izliha prilo -prekomero; usp.
izdr�/i�n
o
izli�ti, izlejQ, izleši -izliti
izlomiti, -mJQ, -miši -slomiti
izl�kovanie, - 8. -izlečene
izl�sti, izlezQ, izlezeši -izići
102
izmailit�ne, -' m, mn. -Jišma­
elci
izmesti / izmetati, �tQ, �teši /
�, �Ćeši -izbaciti
izmQti, -nQ, -neši - zamu­
knuti, zašuteti
izmoriti, -rQ, -riši -ubiti, istri­
jebiti
iz:m1rati, -rQ, -reši -ize­
sti, proždrieti
iz�ti, -mbrQ, -mbreši - izu­
mrieti
izm1ždati, -aQ, -aeši -oslabli-
vati, činiti slabim
izm1kqti, -nQ, -neši -trgnuti
izmyti, -yQ, -yeši -umiti, oprati
izm�na, -y ž. -zamena
izm�niti, -nQ, -niši -promieni-
ti, izmieniti; zamieniti
izmqdrivati, -aQ, -aeši -dola­
ziti na pamet
iznemagati, -gaQ, -gaeši -osla­
bJivati, iznemagti
iznemoci, -gQ, -žeši -oslabje-
ti, iznemoći
iznesti, -sQ, -seši -iznieti
iznicapril. -koso
iznositi, -ŠQ, -siši -iznositi
izobati, -bljQ, -bleši -pOjesti
izobllovati, -uQ, -ueši -obilo­
vati
izobibn1 prid. -obilan
izobr�sti, -r�cQ, -r�ćeši - pro­
naći
izobritati, -Q, -aeši -pronala­
ziti
izostri
t
i, izoĆrQ, izostriši, p.
par. pret. izoerep' -naoštri­
ti, izoštriti
izoeren1 V. izostriti
izrV. izdr
izum�ti �, -jQ s�, -eši s� -iz­
bezumiti se, izgubiti razum
iz�ina, -y Ž. ¯ olakšane;
iZiinq tvoriti - donieti
olakšane
iz'V. iz-
iZ1hoditi V. ishoditi
iz1bd1 V. iziti
iz�sniti, -šnQ, -sniši -rasvi­
jetliti
iz�sti, izemb, izesi -pojesti, izje­
sti
iz�ti, iZbmQ, iZbmeši - izvadti; .
oduzeti; IZVći
iZ�bniČbk1 prd. -carinsk
izqtr&qduprl. -iznutra
iisus1 V. isU
igemon1, -a m. -upravitelj
103
ikona, -y ž. -slika
ikonUsIn prid. -ikoniski, pr-
ma Ikoni, zemU.
ikonom . ç * m. -upravitel
l vez. -i; neg
n . prid. -iliin
ili�, - m. -Ilia, os. ime
ima v. im�ti
imaie, � s. -žetva, berba
imati, emJQ, emleAi - hvatati,
uzimati; loviti; sabirati, brati;
v�1 imati - verovati; usp.
j�ti
imenit . prid. - znamenit, po­
znat
imenovati, -uQ, -ueAi -imeno-
vati
imeii v. j�ti
imrie vez. -jer
in�niice, -a s. / im�nie, - s. -
imovina, imetak
i�mn . prd. -imovinski
im�ti, imamb, imaši / im�jQ,
im�eši -imati; morati; moći;
v�1 im�ti -verovati; b .
im�ti - biti opsjednut zlim
duhom; sul� im�ti -davati
prednost
im�, imene, imeni s. -ime
imQ v. j�ti (�)
ina prilo -druge
inao prilo -drugmo
inače prilo -inač,. joA
inov�nnik . , - m. -heretik
inoIda prlo -jednom, nekoć; u
drug vrieme
inodurno prilo -jednoduAno
inokOtr, -i ž. -putovane, bora­
vak u tuđini
inok . , -a m. -samotna zvier
inomysbn . prid. - istoga mi­
Alena, složan
inomylenie, � s. - slagane,
sloga
inoplememnik . , -a m. -tuđ­
nac, stranac, babar; usp. ino­
straniI, inoj�zyčrnik .
inoro,.prid. -jednorog
inorožr prid. -jednorogv
ino8ta(m)nr prilo -neprestano,
postojano
inostrak . , -a m. -tuđinac,
stranac, barbar; usp. inople­
memn, inoj�ZYČrk .
inočbk . prid. - monaški, re­
dovnički, samostanski
inOb8tvo, - S. -monaštvo, re­
dovništvo
inoč�. prid. - jedinoroden;
osamlen, napušten
104
inoj�zyčr, -a m. -tuđinac,
stranac, barbar; usp. inople­
menrnik . , ino8traiI
inOj�ZYČbD" prid. -koji gvori
druge jezike, stran
in . , ina, iozm. prid. -drugi,
druga, drugo; neki, neka, neko
in . gda V. inoga
in . de / in . žde prilo -druge
iqu / inq� prilo -drugim pu-
tem, druge
ioaV, -a m. -Joab, os. ime
ioanane(o)Vprd. -Jonamov
ionaeV prid. -Joananov
ioa(n)na, -y Ž. -Ivana, os. ime
ioa(n)noV prid. -Ivanov; !sp.
ioam / ioaneV
ioa(n)n . , -a m. -Ivan, os. ime
ioa / ioaneV prid. -Ivanov;
usp. ioa(n)noV
io(a)ramoV prid. - Aramov,
Jorimov
io(a)safat, -a ,m. -Jozafat, os.
ime
ioatam . , -am. -Joatam, os. ime
iovoV prd. -Jobov
iOV, -a m. -Job, os. ime
iozi�, - m. -Ozia, os. ime
iona, -y-. ¯Jona, os. ime
ionin . prid. -Jonin
ior . , -am. -Jordan, zmU. ;
usp. ierbda .
ior . prid. -jordanski
i0fO prid. -Josipov
ios:, -a m. -Josip, os. ime
iosi� / iosU, - m. -Josip; Jozia,
os. ime
iohoni�, - m. - Jehonia, os.
ime
ipokit. V. ipkit.
ipostur / ipstatr V. i�tasr /
ipOltatr
iraklU, � m. -Herakli, os. ime
ia . / iraklr, - m. -Herkul,
os. im
irinei, � m. -IrnE, os. im
i, - ž. -Irena, os. ime
iroV prd. -Herov
i�, -ž. -Herodiada, os. ime
irodi�da, -y Ž. -Herodijada, os.
ime
irodi�d . prd. -Herodiadin
irodi�ne, -nb m, mn. - hero-
dovci
irodoV prid. -Herodov
i . , -a m. -Herod, os. im
ia V. irodi�da
isa(a)voV, -a m. -Ezavov
isa(a)koV prd. -Izakov
isa(a)I, -a m. -Izak, os. ime
105
isavri, -' m; mn. ¬ Izauri, sta-
novnici Izaurie
isavri�, � Ž. -Izauria, zeml.
isav prid. -izauraki
isaieV / isai(i)n' prid. -Izai-
jin; UBp. isai�
isai�, � m. -Izaa, OB. ime
isalri� v. isavri�
isatsk' v. isaVk'
iskaiti, -ažQ, -aiAi - uniltiti;
ulkopiti, ultrojiti
iskanie, � B. -istraživane
iotin' / iskariot', -a m. -
Iskariot, Juda (iz Shariota)
iotrb prid. -iskariotski
iskati, iskQ, ieli / H\Q, ieli -tra­
žiti, istraživati; želeti
isklati, iskolQ, iskoleli -poklati
iskoni prilo -u početku; od p­
čtka
iskomn' prid. -iskonski
iskoDavati l�), -vaQ (s�)
,
-vaeši (s�) -skončavati, umi­
rati
iskoDati l�), -aQ (�), -aeli
(s�) -dokračiti; skončati; um­
rieti; slabjeti, iscrpljivati s;
prestaati, zavšavati s
iskopanie, � S. -iskopavae
iskopati, -aQ, -aei - iskopati;
is korene iskopati -iskori­
jeniti
iskoreniti, -nQ, -nili -iskorie-
niti
iskoiti, -čQ, -čili -iskočiti
iska, -y Ž. -iskra
isati, -adQ, -adeli -iskrasti
iskačUo, -a S. -sprava za IU-
čene
iskopyt . n� prilo - svrleno, .'
točno
isk pried. 8 G i prilo ¬blizu
is prid. -bližni
iskupiti, -plQ, -pili - otkupiti,
osloboditi, iskupiti
iskupovati l�), -uQ (s�), -ueli '
(s�) -otkuplivati, oslobađati, .
iskuplivati
isksitel . , -a m. - napasnik,
iskušavatel
isksiti �, -ulQ (s�), -usiši (s�)
- iskulati, okušati, isprobati;
dovesti u napast; odbaciti
iskus', -a m. - ispit, provera; .
iskustvo; iskus' tvoriti ¬do­
vesti u iskušenje
iskshnik', -a m. - istraživač,
ispitivač
10
iskus . n' prid. ^iskusan, isku­
šan, proveren, priznan, doka­
zan
iskuati, -aQ, -aeli -iskulavati,
isprobavati; dovoditi u napast
iskuenie, � 8. -proba; iskule­
ne, napast; iskulavane
iskdati, -aQ, -aeli - izbaciti,
izliti
iskti, -plQ, -pili - iskipjeti,
iliklati
isol' V. is(s)op'
isl&iti, �ždQ, �ši -pronaći
ispati, -adQ, -adeli -ispasti, ot-
pasti
ispeci, -ekQ, -ečeši -ispeći
ispiti, ispiQ, ispieši - ispiti, po­
piti
isplesti, -etQ, -eteli - isplesti,
splesti
ispl'hniti (�), -nQ (s�), -niši (s�)
-ispuniti (se), napuniti (se);
ispl'nen' - ispunen; pot­
pun
ispl'm prid. -pun
ispl'hm prilo -potpuno, posve
ispl'n�ti l�),�jQ (�), �ši (s�)
-ispunavati (se)
ispv�e, � S. - ispovied
(vere); ispovijedanje (grijeha);
zavet; hvalospjev; bez isp­
vMani� ¬neizreciv
ispov�dati l�), -aQ (�), -aeli
(�) -ispviedati (s), prizna­
vati; izricati; obećavati; hvali­
ti, zahvalivati
ispov�dovati, -uQ, -ueli -ispo­
. viati, priznavati
ispov�db, -i Ž. -ispovied (ge­
ha); ispovedane (vere); pr­
znane
ispov�dbnik', -a m. -ispoved­
nik
ispovAnica, � Ž. - ispoved­
nica
ispv�d�ti l�),-v�mb (�) (-v�­
d� /s�/), -v�si (�) -ispvediti
(se), priznati; ispripoviedati;
objaviti, razglasiti; . obećati;
hvaliti, zahvaliti
ispom prid. -doni
ispolin', -a m, mn. ispoli -div;
junak
ispolupril. -napola, upola
ispočiti, -iQ, -ieši -odmoriti se'
ispravitel W , -a m. -popravljač
ispraviti l�),-vljQ (s�), -viši (�)
-pripremiti, pripraviti; ispra­
viti; napraviti; urediti; ispravi­
ti, popraviti
107
WDtuVÎeDÌe,� 8. -ispravlene,
izravnavane; upravlane; po­
stupak, <elo; pravilo
ÌMFuVÎ0tÌ, -1�Q, -16eAi -isprav­
lati; upravlati, uređvati; pre­
bivati
ÌMFuzDtÌ l�), -ažnQ (�), -az­
niAi (s�) -isprazniti; uniAtiti
Ì8DFWU0tÌ,�jQ, �Ai -istruliti,
pretvoriti s u prah
i�cl, -rg, -ržeAi -pre­
vuti; uniAtiti
Ì8Dt08ÌtÌ l�), -AQ (s�), -siAi
(s�), -zamoliti, zatražiti
Ì8DF08eUÌe,� 8. -molene, tra­
žene
Ì8DmVuDrÌÌ.-u pčetku, isprva,
naprie
Ì8DU8tÌtÌ,-uĆQ, -ustiši -ispusti­
ti, pustiti; otpustiti; poslati
Ì8DUcutÌ, -aQ, -aeAi -ispuAtati,
puAtati; otpuAtati; slati
Ì8DUceUÌe,� Û. -ispuštane, ot­
puAtane
ÌæVtuUÌe,� 8. -istraživane, is­
pitivanje
Ì8DVtutÌ, -aQ, -aeši - istražiti,
istraživati; ispitati, ispitivati
Ì8DVtb, -a m. -istraživanje
Ì�tÌ,ispjQ, ispoeši -otpjevati
Ì8tuÌtÌ,-aQ, -eAi -ratalit, uni- ,
Atiti
Ì8tB0tÌ, -aQ, -eAi -taliti, rasta­
livati
Ì8tmÌ,-kQ, -čeAi -isteći, pteć
Ì8tÌUu,-y ž. -istina; zbila, stvar­
nost; tonost; v Ì8tÌUq / p
Ì8tÌU0-zasta
Ì8tÌÆU1DrÌd. -istinit, pravi; bi-
tan, važan
Ì8tÌUæ0DrÌÌ.-istinito, stvao;
sigro, jamačno
Ì8tÌFutÌ, -aQ, -eAi -otirati
Ì8tÌ8ButÌ,-Q, -aeAi -istiskivati
Ì8t0, istese, istesi 8. -utroba; bu-
breg
Ì8t0VDrÌd.-istinit; pravi, zbil­
ski, stvaran; točn; bitan, va­
žan
Ì8t0UqtÌ, -n, -neAi - utonuti,
potonuti
Ì8t0DÌtÌ8�,-plQ s�, -piAi s� -po­
topiti se, potonuti
Ì8t0DUqtÌ, -nQ, -niši - ptopiti
s, potonuti
Ì8t0čÌtÌ,-čQ, -ši -izliti, istočiti
Ì8t0čbU1B 1 , -a m. -vrelo, izvor
Ì8tFu0utÌ, -raždQ, -raždeAi -na-
stradati
Ì8tFgæÌe, � 8. - trge, pre­
trguće
108
Ì8tFbmqtÌ,-nQ, -neAi -istrgu­
ti, pretrguti
Ì8tFêDÌtÌ, -bJQ, -biAi - očistiti;
prosiati
Ì8tFêDÎ0tÌ, -16jQ, -16eAi -čistiti
Ì8tFêDÎeUÌe, � 8. -očiAčene
Ì8tFêzVÌtÌ �, -VQ �, -viAi s� -
otriezniti se
Ì8t�8tÌ, -Q, -seAi -istresti
Ì8tUBulÆ)U 1 Drd. -isklesan
Ì8t1 , Ì8tu, Ì8t0 zm. -isti, ista,
isto; istinit; pravi, zbilski,
stvaran; ta, ona; Ì8t1 -upra­
vo ta; u8D. 8w 1
Ì8t 1 ButÌ, -'kQ, -'čeAi - istkati,
otkati
Ì8tWUqtÌ, -nQ, -neši - izbiti,
iskopati
Ì8tbUÌtÌ, -nQ, -niAi - staniti,
uniAtiti, učini�i nezaJetnim
Ì8t1 cutÌ,-aQ, aeši -ispražnava­
ti; razdavati; razrušivati
Ì8t1 cÌtÌ, -'cQ, -'stiši -oštetiti;
povrijediti
Ì8tbÎÌtÌ,-bQ, -liši -uniAtiti; pro­
pasti
Ì8tbÎêUÌe, � 8. - propadanje,
uništene
Ì8têButÌ,-aQ, -aeši -istjeati
Ì8t0ÌeUÌe v. ÌoêÎeUÌe
Ì8t0ÎÌtÌ v. ÌoêÎÌtÌ
Ì8t�gutÌ,1 -aQ, -aeši -presluša­
vati, raspitivati; zahtievati na­
trag
Ì�gutÌ,2 -t�ŽQ, -t�žeAi -preslu­
šati, raspitati; iskuAati; zatra­
žiti natrag
Ì8t0DÌtÌ, -plQ, -piši -istupiti
Ì8UUqtÌ, -nQ, -neši - isukati,
izvući
i 1 , -a m. -Isus
ÌMÌtÌ,-šQ, -šiši -isušiti
Í8Þæ0utÌ, -ždaQ, -ždaeAi -izla-
ziti
Ì8ÞVutÌtÌ,-acQ, -atiAI -iščupati
Ì8Þ00utuÌ / Ì8Þ00utæ, -a
m. -posrednik, zastupnik
Ì8Þ00utuêtÌ, -taQ, -taeši ¯ p
sredovati, zastupati
Ì8Þ00ÌtÌ, -ždQ, -ši -izlaziti
Ì8Þ00Ìce,-a 8. -ishoište; istok;
pašnak
Ì8Þ00 1 , -a m. -izlaz
Ì8Þm U 1 DrÌd. -izlazni
Ì8Þ0ž0eUÌe, � 8. - izlažene,
izlazak
Ì8ÞVtÌt1,-YĆQ, -ytiši -istrguti
i- v. Ìo-
18zutÌ, iS'šQ, iS'Wi -usahnu­
ti, isušiti
109
is'J qti, -nQ, -neAi -usahnuti,
isušiti
ieati, -aQ, -eši -isipavati
isyati, -plQ, pleši -isipati
i�, iS�Q, is�eši -izići
�i, i�kQ, is�Ai - isklesati;
istući; smaknuti, obiti gav
i��enie, � s. -tuča, premlaći­
vane
i�lqti, -nQ, -neši -usahnuti,
presahnuti, isušiti
isqčiti, -čQ, -čiši -osušiti
itaU�, � ž. -Italia, zeml.
italbk" prid. -talianski
iti, idQ, ideši, akt. part. pret. I.
šbd', akt. part. pret. II. šblb -
ići; iti p isud - sliediti
Isusa
iturif, � ž. -Itureja, zeml.
ieazati / icezati, -zaQ, -zaeši -
iščezavati, nestaati
ieeznqti, -nQ, -neši - iščeznuti,
nestati
ieisti, iCbtQ, iCbteši -izbrojiti
ieistiti, icicQ, icistiši -očistiti
ieitati, -aQ, -aeši -brojiti
ienpati, -pljQ, -pleši -iscrpsti,
izgabiti
ice, � s. -potomstvo
ic�lenie, � s. -ozdravlene
ic�litelb, -a m. -liečnik
i�liti, -lQ, -liši -liečiti, iscie-
liti
icflbba, -y ž. -izlečene, ozdrav­
lene
ic4H6vati, -aQ, -aeši - liečiti;
ozdravlati
ic61�ti, -1�jQ, -l�eši - liečiti;
ozdravlati
i�eznqti v. ieeznqti
i�istiti v. ieistiti
i�npati v. ienpati
i6eznqti v. ieeznqti
iibC" l. iziti
iAbb v. iziti
i6kovlb / i�kovoV" prid. -Ja-
kovlev
i6koV", -a m. -Jakov, os. ime
iuda, -y m. -Juda, os. ime
iude- v. iud6-
iudoV" prid. -Judin
iud6i, � m. ¯Židov
iud6isk" prid. -židovsk
iud66, � ž. -Judeja, zeml.
iuli6ni, � ž. -Julijana, os. ime
iustini6n", -a m. -Justinijan,
os. ime
110
N G ()
g -slovo » derv« ; ` � ` -br. 30
gValb, -a m. -Gebal, zeml.
gena v. &ona
glbgota v. gobgota
gmon" v. imon"
gnisaretb, -a m. - Genezaret,
zeml.
gnisaretbsk" prid. - geneza­
retski
&ona, -y ž. - pakao

go

ogna6 - paklem Og;
usp. ad", tnton
geon prid. -pakleni
geor(b)gii, � m. -Jura, os. ime
gengesinbsk" / genges�sk"
prid. ¯gerask, grazenski, �­
darski, prema Gadaa, zml.
gehsimani neskl. -Getsemani,
zeml.
gistera, -y ž. ¯cistera
111
> K K
k -slovo » k«;
.
>
.
-brj 40,
. K ¯ -brj 20 .
kagličicl, - m. -gličić
kadilbl ..prid. -kadioni
kaiti, každQ, kadiši -kaditi
kabmoVb prid. -Kadmov
kac .., -am. -Kadmo, os. ime
kadenie, � s. -kađene
kn .., -a m. -uškoplenik,
eunuh
kazanie, � s. -uputa, opomena;
propvied
kaatll, -a m. -odgojitel; pro­
povednik
kaati, kažQ, kažeši -kazivati,
upućivati, propoviedati
.
kaziti, kažQ, kaiši - kvarit,
uprop8tavati; kastrirati
kani, -i ž. -kazna; naredba
kaml, -a m. -vojni zapoved-
nik
.
kain .., -a m. -Kain, os. ime
kaiMa. -y m. -Kaifa. os. ime
kai6fn ..prid. -Kaifn
kako prilo -kako, zar ne; kako.. . ,
kako li -kako . . . tako . . .
kakOVb, kakova, kakovo / ka·
b, kaka, kako zam. prid. ­
kakav, kakva, kakvo; koji, ko­
ja, koje; neki, neka, neko
kalan .. dy, -bž.pl. t. -Calenda,
prvi dan u mjesecu kod R­
mlana
kalistb, -a m. -Kalist, os. ime
kal .., -a m. -blato, prlavština;
usp. blato, brlna, bnnie
kaleti �,�jQ S�, �ši S� -prla-
.
'
ti se. sramotiti se
112
kael .., -a m. -deva
kaenie, - S. -kamen; stube
kaen, kamene, kameni m. -
kamen; usp. kay. kayk ..
kaenIn ..prid. -kamenit
kao prilo -kamo, kuda; neka­
mo, nekuda
kay, kamene, kameni m. ¯ka­
men, stiena; usp. kaeni
kayk .., - m. - kamen; usp.
kaenl, kay
kaen .. prid. ¯ kamenit; usp.
kaenIn
kana neskl. - K, zeml; v
k galileisdi - u Kani
Gailejskoj
kanagalilMsk ..prid. -kanaga-
1ilejski
kananei, � m. -Kanaanac
kanon .., -a m. -pravilo; crkveni
zakon
kaQti, -nQ, -neši -kanuti
kapadokiisk .. prid. - kapado­
ciski
kapaokie, � Ž. - Kapadocija,
zml.
kapati, --plQ, -pleši / -aQ, -aeši -
kapati
kapnnau .. , -a m. - Kafa­
naum, zml; usp. kaen­
nau ..
kapiklaii, � m. - tamniča,
ključar u zatvoru
kapice, -a s. - idol. kumir; po­
gnski bog; poganski hram
kapiemea, � Ž. - pognski
hram
kapicln"prid. -idolopoklonski
kap16, � Ž. ¯kapla
kaPi. -i Ž. -oblik, sličnost
kavaa, -y Ž. -riznica (u hra-
mu); usp. kora ..
kaanie, � s. -dodir, ticane
kaati �. -aQ s�. -aeši s� -doti­
cati (se)
kataptama. -y Ž. -zastor, za­
vesa; usp. opna
kat, -a m. - balegr (ku­
kac)
katekuen Æ / katikuen ... -a
m. - katekumen, pripravni
za krštene i z krizmu
katoliki prid. -opi
kaennau .., -am. -Kafaa­
um, zeml; usp. kapnna-
u ..
kaiea, � Ž. -kašica
kaezm, -i Ž. -pokaane, rasa­
jane; usp. k6nie
kaene, � s_ -pokaane, raka­
jane; usp. kaezm
113
kaeti s�, kaQ s�, kaeAi � -kaati
se, ogorčiti se
-
kvas', -a m. -kvas
kvasbl'b prid. -kvasni
kedr -a m. -cedar
kedrb8k'b prid. -cedarski
kela novaž. -Kela Nova, zml.
ken'bturion', -a m. - stotnik,
zapovednik nad stotinom ludi
kerash, -a m. -poskok
kesareV' prid. -carski, koji pri­
pada rimskom caru; usp. kesa·
roV'b
kesarie, � ž. - Cezareja (fe­
nička, paestinska, kapadoci­
ska), zeml.
kesV'b prid. -carski, koji pri­
pada rimskom cau; usp. kesa·
reV'b
kesan, -a m, D jd. kesarovi / ke­
sarevi -rimski Û
kivot', -a m. - ormarić, škri-
njica
kin's'b / kilhs'b, -a m. -porez
kifa, -y m. -Kefa, os. ime
klada, -y ž. -klada
klad�3b, -a m. -studenac, zde­
nac
klaneti �, -nejQ s�, -neeši s� -
klanati se
klati, -adQ, -adeAi - ulagati
(predmete jedne ponad dr.
gih); čuvati
klas', -a m. -klas
klasbn' prid. -o klasa
klati, kolQ, koleši -klati
klatiti, klaCQ, klatiAi -pokretati,
nihati, lulati
kleveta, ¯y ž. -kleveta, tužba
klevetarb, -a m. -tužitel
klevetati, -Q, -aeAi! -OQ, -eAi
-klevetati, tužiti
klevetbnik'b, -a m. -klevetnik,
tužitel
klevetbl' prid. -klevetnički
klevret', -a m. -suposlužitel,
suradnik, sudionik
klepati, -plQ, -pleši -označiti,
objasniti
kliknovenie, � s. - kliktane,
pocikivane, radovanje
kliment'b, -a m. -Kement, os.
ime
klirik'b / klirosbnik', -a m. -
klerik, duhovnik
kliros'b, -a m. -kler
klicati, kličQ, kličeši -klicati, vi·
kati
kličb, -a m. -krik, galama
114
klokotati, klokoćQ, klokoćeAi -
klokotati; kipjeti, vrti
kloniti (s�), -nQ (s�), -niši (s�) ­
nagnuti (se), prikloniti (se)
klopot'b, -a m. -lupa, tutnava
klbcati, -aQ, -aeši -mudrovati,
mozgati
klbČtati, -bĆQ, -čbĆeAi -cvoko-
tati
klbČt'b, -a m. -cvokotane
klevreh v. klevreh
kleth, -i ž. -sobica, ćelia
klethka, -y ž. -komorica, sobica,
ćelija
kU8�, kljus�te, klus�ti s. -
kluse
kUČedrhihCb, -a m. -klučar
klučiti s�, -čQ s�, -čiši s� -dogo­
diti se; ace � klučih -na­
primer; možda
kUČb, -i ž. / -a m. -kluč
kl�tva, -y ž. -prisega; lihokl�t­
va -krivokletstvo
kl�ti, klbnQ, klbneši -kleti, pro­
klinati; k�ti s� -prisezati,
kleti s
kl�čati, -čQ, -čiši -klečati
kn�zb v. k'n�Zb
kohh, -i ž. -sudbina, kob
kOVarbn'b prid. -lukav
kovarbtvo, -a s. -lukavost
kovati, kovQ, koveši / kuQ, kueši
-kovati
koV'b, -am. -nešto kovano; pre­
pirka; spletka, buna, urota
kOVbnik', -a m. - urotnik, za­
verenik
koV'bČeg / koVbČeg, -a m. -
kovčeg, sanduk, Akrina
kOVbČeihCb, - m. - škrinica,
kovčežić
kgda v. bgda
koia, � ž. -koža
koihn' prid. -kožan
kozari, ¬3 m, mn. -Kozari, Ha-
zari
kozma, -y ž. -Kozma, os. ime
kozbl', -a m. -kozlić
kozbl'b prid. -kozji
kozbl�, kozbl�te, kozbl�ti s. -ko­
zle
kokotogaenie, � s. -glasane
pietla, kukurikane; usp. ku·
roglašenie
kokot'b, -a m. -pijetao
kolesbnica, � ž. -kola
kolesbnčbn'b prid. -kolni, kol-
ski
115
ko¡¡ prilo - kada, jednom; ¡ze
w¡¡-kad god; neko¡¡-ni­
kada
w¡¡zæoprilo ¬ ¡ze ko¡¡zdo-
tko gd; ¡dezeko¡¡zdo-ge
g
ko¡¡koprilo -koliko
ko¡¡kb, ko¡¡ka, ko¡¡ko zam. -
kolik, kolika, koliko
ko¡o,kolese, kolesi s. -krug, ko­

ko¡.. , -a m. -kolac
ko¡b prilo - koliko, kako; ko¡e
ve¡¡k ..-koliki
ko¡em¡ čest, pred komp; ko¡em¡
pače-to više
ko¡è V. doko¡¡/ doko¡è
w¡èbat¡ l�), -blQ (�), -bleši
(s�) - kolebati s; klatiti s,
lulati se
ko¡èno, -a s. -koleno; pleme
ko¡�a,-y Ž. -koleda
komæa,-y Ž. -Koman, os. ime
wm¡a¡¡ V. kom¡m/ kom¡t
wmæ / kom¡t .., -a m. -gof,
župan; pratitelj
komæe,- S. -pričest
kom bkat¡,-aQ, -eši -prčešći­
vati
konob .. , -a m. -kotao, kazan
konatant¡n 'b, -a m. -Knstn�
tin, os. ime
konatæt¡mprid. -Konstanti­
nov; komtant¡ne æad6 ¯
Carigad (KonstantinopoI)
kone,-a m. -kon
konen ..prid. -konski
komk ..prid. -konski, jahaći
konece, -a m. -kra, završetak;
usp. koneČ¡na, ma¡
kmbčavat¡ (8Q), -aQ (�), -em
(�) -završavati; puniti s
koneČan¡e, -e S. -završavane,
svršavane
koneČat¡l�),-aQ (s�), -aeši (s�)
-završiti, svršiti, napuniti se
koneČ¡na, -y Ž. - kra, za�še-
tak; usp. konece,ma¡
kopat¡,-aQ, -aeši -kopati
kop¡¡n¡k b, -a m. -koplanik
kop¡e,- S. -kople
kopm,-a m. -kopar
korab¡¡ce,-a m. -lađica
korab¡e, -a m. -lađa
koræe,-i Ž. -lađa
korab¡en¡k,-a m. -lađar, bro-
dar
korab¡en ..prid. -lađarski
korabeč¡¡,� m. -morar, bro­
dar
116
koran .. , -a m. -riznica (u hra-
mU)j usp. kvaa
koren¡e,-e s, zb. im. -koriene
korenovat¡,-uQ, -ueši -usaditi
korene, korene, koreni m. -ko-
rien
kor¡nwh¡ène,-' m, mn. -Ko­
rinćani
kor¡mh.. , -a m. -Korint, zemU.
kor¡ste, -i ž. - dobitak, plien,
korist
kor¡t¡, -tQ, -riši - ponižavati,
huljti, veđati
kor¡oe,¬Ï Ž, mn. -cimet
kom / korece - m. - staroži­
dovska mera za zratu hranu
(393 1)
kosnot¡ l�),-nQ (�), -neši (�)
-dotaknuti (s)
kostant¡n .. V. konatant¡n +
koste,-i ž. -kost
koŠe,-a m. -koš
košen¡ca,� Ž. -košnica
kotora,-y ž. -svađ, spor
kotorat¡,-aQ, -aeši -osuđvati
kotorat¡ 8Q, -aQ s�, -aeši s� -
sporiti se, svađati se
kotor¡čs / kotomn& prid. -
svadljiv
kotom¡,kotoraè,kotorozm.
-koji, koja, koje
kotka,-y ž. -sidr
kotyga,-y ž. -tunika
kotæe, -a m. -kotao
krabU,-e m. -košarica, ormarić
magu¡,- m. -sokol
krada,-y Ž. -lomača
k, -m. -kra, završetak; ga­
nica, rub; usp. konæe, kone-
č¡na
ma¡e,-a m. -kral
kramo¡a,-y ž. -buna, ustanak
mæo¡en¡k .. , -a m. - buntov-
nik, urotnik
mæa,-y Ž. -ukras, nait
mæ¡t¡ (�), krašQ (�), krasiši
(�) - nakititi (se), ukrasiti
(se)j hvaliti se
maævat¡ l�), -uQ (�), -ueš
(�) - kititi (s), ukrašavati
(se)
masota, -y Ž. - lepota, ukas;
nalada
mæta,-y ž. -krasta
mæt¡,-adQ, -dem -kasti
mæs n .. prid. -lijep, divan, ugo-
d
mat&,- m, dlai k dio prilož­
nih izr: d + vamaty-dva-
117
put, ko¡bmaty-koliko puta.
m 6 nogomaty-mnogoput
kratæ6 prid. - kratak; v
matwô-ukratko, nakratko
m¡v+prid. -kriv, loš
kr¡zb, -a m. -križ; la6 )tvor¡t¡
m¡z� -prekrižiti se, načiniti
znak križa
m¡žbn ..prid. -križni
kr¡¡at ..prid. -krilat
kr¡¡o,-a s. -krilo; strana
kr¡n¡ca,� i. -vrč, ćup, bokal
m¡n.. , - m. -lilan
m¡t,-a m. -Kreta, zml.
m¡tbak ..prid. -kretski
mtôm, -' m, mn. -Krećani
m¡čava,-y i. -vika, galama
kr¡čat¡, -, -8ši, 3. Z. mn. kri-
čQt' -kričati
kr¡Čb,- m. -kričane, vika
krov+, -a m. -krov; stan; zašti­
ćno mesto
momôpriZ. i prijed. s G -izvan,
daleko; osim
momèôbnbprid. -vanski
momôŠnbv. momôöbnb
mon¡¡I kron .., -a m. -Kronos,
os. ime
mop¡t¡, -plQ, -piši - škropiti,
kapati, curiti, sipiti
mop¡ô,� i. -kapla
krot¡t¡, krocQ, krotiši - krotiti,
umirivati
,
motoHubæb,-a m. -mirolubiv.
čovek
motoatb, -i i. - nežnost, bla­
gost, krotkost
krotoatbn
.
. prid. -krotak; usp.
krot6 k 6
motkoprilo -krotko, strplivo;
usp. krotwô
motk .. prid. - krotak; usp.
motoatbn&
mot6 cô priZ. - krotko, mirno,
smireno; usp. mot6 ko
kpa,-y i. -kaša, tarana
krp¡ca,� i. -mrvica
ævav+prid. -krvav
ævop¡v prid. - krvožedan;
usp. ævoôd¡v+
ævotečen¡e,- s. -krvotok
ævotoč¡v+prid. -koji blue
od krvarenja
kvotoč¡t¡,-čQ, -čiši -bolovati
od krvarena
ævotoč¡ca, � i. -koja bolue
od krvarenja
ævoêen¡e, -- s. - krvožed­
nost
118
kvoèd¡v+prid. -krvožedan;
usp. ævop¡v&
kvb,kr've, kvi i. -krv; to·
čen¡eæve-krvotok
kvbn..prid. -krvni
kmot¡,-nQ, -neši -oglasiti s
kkga,-y i. -lagana kola
kma,'-y i. -kormilo
kma,²-y i. -hrana
km¡t¡,l _mlQ, -miši -kormila­
riti
km¡t¡,²-mlQ, -miši -hraniti
km¡en¡k&, -a m. - dojenče,
malo diete
km¡en¡e,-a s. -hrana, namir­
nica
km¡ô,� i. -hrana
kmbčaeprid. Ž. -zbornik cr­
kvenoga prava
krbmbn¡k&, -a m. - kormilar;
usp. æmbč¡¡
kmsč¡¡, kmbi� m. - kor­
milar; usp. kmbn¡k ..
kmčagb,-a m. -krčag, glinena
posuda; usp. Čbvæ&
m&čažbnbprid. -koji je u obli­
ku krčaga
æčm¡evat¡, -aQ, -aeši -kva­
riti
kryt¡ l�), krQ (s�), kreši (s�)
-kriti (s), pokrivati (s)
kræt¡¡o, -a s. - krstionica, ku·
pel
æat¡te¡b, -a m. - Krstitel
(Ivan)
kræt¡t¡,krbCQ, krbstiši -krstiti;
činiti znak križa
æat¡èln¡)n .., -a m, mn. krbsti·
�ne - krŠĆanin; usp. æat¡-
ôn ..
mt¡èny¡I æat¡ônbsk ..prid.
-kršćanski
mt¡ônèprilo -krŠĆanski
æat,- m. -križ; krštene
krætn&prid. -krsni
krbôat¡, -Q, -aeši -krstiti
mbôen¡e,-- s. -krštene
môp¡t¡l�),-pJQ (s�), -piši (s�)
-krijepiti (se) , jačati; potvrđi­
vati, utvrđivati (se)
môpoatb,-i ž. -snaga, mo
mèp6 koprilo -jako, silno; usp.
môpwô
æpæ .. prid. - jak, snažan,
zdrav
mèp.. c prilo -jako, silno; usp.
môp&ko
krogb, -a m. -krug
119
kt, kuždc, kudiši - kuditi,
miti
k, -am. -kapa, kapuhača
kuma,-y ž. -kuma,usp.kmo-
tra, kopetra
BWUÎU$eUÌe,� s.¬idclcp-
klcnstvc
k, -a m. -kumir, idcl
kwrsn¡ca, � Ž. - pcænski
ha
ks prid. - kumirski,
kc|isecdncsinaidcle
kup¡t¡, -phc, -piši-kupiti
kupbn&prid. - trgcvački, tH-
nički
kup¡�,� ž. -kupcvame,trgcvi-
na
mpvat¡,-mc,-ueši-kupcvati
kup&,-am. -hrpa, zmila,kup,
V kup&,v ku�-zmednc,
skupa
kupæoprilo -zmednc,istocb-
nc, kupno utro - mutrc, u
zcru
kupsnoso¡¡ prid. - istcbiæn,
usp. kupsnoæsn&
kupsnoso¡e,�s. -istcbitncst
kupsn�prilo -cpe, zmedničkc,
skupnc
mpscs,- m. -trzvac
k prd. -puetlcv
kur¡t¡�, -rc s�,-riši� -dimi-
tis
kææne, � S. - masame
puetla, up. kokotoæa0en¡e
k, - m. -puetac
kn¡e,� S. -pušeme,para
km¡t¡, kuŠc, kusiši-kušati, pi-
tati
kmtod¡�, � ž. -straža
kuc¡�,� ž. -kchivc,žitc|sveča-
n cbrckcdpšenice)
k&pried. sD -k|a),prema,ckc,
za, k& væer - predvečer,
k&tomune-viëene,k p-
ÎU0bUÌ-ckcpcdneva
k&gdaprilo -kada
B'b0eprilo -gme,negme
Bb0e$e vez. -kada, tekštc
B'b$0o mm. -svatkc
k&zns, -i Ž. -vreban|e, zas|eda,
urcta,lukavcst
k&k&n�,� Ž. -kcl|enc
kmotra, -y Ž. - kuma, usp.
mma,kopetra
mpmosoôsn& prid. - istcbi- kn¡m¡¡,� m. -kmizznanac,
tan,usp.kupsnoæ¡¡ pisac
120
k&n¡æ,-" ž, mn. -kmiga, kmi-
ge, listina,pismc
k&n¡z¡c�,¬ÏŽ, mn. -kmižiæ,li-
stina
k&n¡zn¡k&,- m. -znalaczakc-
na, kmižewik, pisac
kn¡zsn& prid. - kmižni, kmi-
ževni, svetcpisamski
B>U�R,� Ž. -knekima
B1U�$eUÌe,� S. -kneževstvc
k&n�zs prid. - kneževski, vla-
darski
B>U�gb,-aV k6n�že m. -knez,
vladar,upraviteh
k&n�zsV. k&n�gs
kwn�t¡,kšmc,ksniši-kasni-
ti,uspcravati
B1tomm, G kcz,¡ÜEmÏ -tkc,
k&toHubo

-tkczd
kns,-iŽ. -zas|eda,urcta
ky¡, ka�, koe mm. -kc|i, kc|a,
kc|e,k¡Hubo-bilckc|i
k do,ka�zdo,Bm$0ozam. ­
kc|i gcd, kc|a gcd, kc|e gcd,
svaki, svaka, svakc
kka, -y ž. -kcsa, vlasi
kp�t¡, kphc, kypiši - kip|eti,
iščekivati
kh I k�Î&prid. -kisec
k�en¡e,� S. -pcncs,ucbraže-
ncst,chclcst
k�¡t¡�, - s�, ¬ši� ¯chcli-
tise
kodupnl. -kuda, oW kodu -
cdakle
koÞtra, -y Ž. - kuma, usp.
kuma,k&motra
kop¡na,-y Ž. -kupina
kop¡n¡e,� S. -zmhe
ko�¡s,-iŽ. -kupeh,kupaliëte
koôa,� Ž. -kcliba,šatcr
æmbæ,-am. -cimbal
k¡m¡n&,-a m. -kim, kumin
æpr¡�n&, -a m. - Cipruan, os.
ime
æpm,-am. -Lipar,zeml.
æpmsk&prid. -ciparski
ær¡¡&,- m. -Ćiril,os. ime
ær¡n¡¡,� m. -Kvirinu,os. ime
BMD�, � Ž. -biri|a,zeml.
ær¡n�¡,� m. ¯Cirena
ær¡n�¡sk&prid. -cirenski
mr¡�k&,-am. -Ciruak, os. ime
121
d L "
Ì ¬slovo »ludie«; ¯ e ¯ -brj 50,
.
t · -brj 30
lavaaoVb prid. -Labaanov
lavra, -y ž. -pustinački samo­
stan
lavsk' prid. - koji se odnosi
na pustinački samostan
ladU, � ž. - lada, brod; usp.
aei
ladiica, � ž. -lađica
lazaoVb prid . -Lazarov
lazar I lazan, -a m. - Lazar,
os. ime
lakati, laČQ, lačeši - gladovati,
biti gladan, postiti; usp . al'­
kati
lakom'prid. -lakom, pohlepan
latb, -i m. -lat
lamehoVb prid. -Lamekov
lanita, -y ž. - čelust, brada; .
obraz, lice
laodikiisk' prid. -laodicejski
laodiki6, � ž. - Laodiceja,
· zeml.
laskanie, - s. -laskane, ulagi-
vane
'
laskati, -aQ, -aeši - laskati,
ulagivati se
laskndb, -i ž. -pohota
latinbsk' prid. -latinski
latinbsky pril. -latinski
la6nie, - S. -zasjeda, uhođenje
laetelb, -a m. -koji stoji u zasje-
di; uhoa, progonitelj; razboj­
nik
laeti, laQ, laeši -biti u zasjedi;
uhoditi; lajati, psovati
122
levii, - m. - Levi, os. ime; usp.
levjii, leVbgti, letili
leviin' prid. -Leviev
levgti, - m. -Levi, os. im; usp.
levgiin', leviin', lelgun'
levgiin' prid . - Leviev; usp.
leviin'
levbgii, - m. - Levi, os. ime;
usp. levii, levgU, leigli
leVbgtin' prid. - Leviev; usp.
leiilin'
leigli, -a m. -Levi, os. ime; usp .
levii, levgti, leVbiii
leigiin' prid. - Leviev; usp.
leVbgiin', levgiin'
legb, - m. -levt; up. lewi ­
b, le
levitbSk' prid. - levitski; usp.
leVbgitbl'
leVbiit', - m. -levit; usp. lev­
gih, letiit'
leVbiitbSk'prid. -levitski; usp.
levitbk'
legeon', -a m. -legia, čata
leigJt', -a m. - levit; usp. lev­
iit', leVbiib
le', ledu, leovi m. -led, mraz
ležati, ležQ, ležiši --ležati; nalazi­
ti se
lema/ lemma-zat; usp. lima
lentii - m. -laneno platno, la-
nena pregča
lepta, -y ž. -novčić
let6ti, leQ, letiši -letjeti
leCi, l�gQ, l�žeši -lei
li čest. i vez. -li; pak; i, i, a, neg;
prMe li -prie nego što
liva, -y ž. -jugozapad
livan', -a m. -taman; Libanon,
zeml.
liVanbSk' prid . -libanonski
liviisk' prid . -libiski
liviMa, -y ž. -Libia, zeml.
livra, � ž. -litra; usp. litra
lizati, ližQ, ližeši -lizati
likinii, - m. -Licinije, os. ime
likovati, -uQ, -ueši - plesati,
slaviti plesom
lik', -a m. -kolo, skupni ples
lik'tvovati, -uQ, -ueši -plesa­
ti, slaviti plesom
lima priZ. - zašto; usp. lema I
lemma
lisiiprid. -lisičji
listvie, - s, zb. im. -lišće
list', - m. -list, foli
lis', - m. -lisica
litie, �, ž. -zaednička usmjere­
na molitva; litania
123
litostrata / litostraha / lito"
strota, -y ž. ¬ ¡ítostrata,
zeml.
litra, -y ž. ¬lìtra, usp. liva
Uturg', � i. -lìturma,obræ
litu ¬Leto, os. ime
libva, -y ž. ¬nepravednakamata
libo pre. s G i prilo ¬ ìznad,
nad, kamp. liie -prekomer-
no, suvìšno,preUerano
lihovanie, � s. ¬lìšeme,otìma-
čìna, pÞačka
lihovati, -mc, -uešì - lìšavatì,
otìmatì,pÞačkatì
liboemati v. liboimati
liboem(b)stvo, -a S. ¬ pohlepa,
mamzìvost, škrtost, usp. libo­
imanie / lihoimie / liho­
imwtvie / liboimbstvo / li­
hoim�nie
liboimanie, � s. - pohlepa,
mamzìvost, škrtost,usp. libo­
em(b)stvo / lihoimie / libo­
imJtvie / lihoiml8tvo / li­
hoim�nie
liboimati, líhoemÞc, lìhoemleši
-zakìdatì,varatìzanovac,li­
hoj�mlei ¬škrtac
lihoimie / liboimJtvie / libo­
itvo / lihoim6nie, - s. -
pohlepa, mamzìvost, škrtost,
usp. lihoem(b)stvo, liboima­
nie
lihokl�tva, -y ž. -lažnaprìsega
lihomliti, -yšÞc,-slìšì-ìmatì
zle namere
lihos .. tvoriti, -rc, -rìši - počì-
nìtì zlo
libot'J k, -am. ¬pretek, obìÞe
lihodenie, � m. ¬ pre|edame,
proždrÞìvost
lih .. prid, kamp. Uiii - preko-
meran, obìlan, suvìšan, zao,
loš,i liha ¬|ošvíše,prevìše,
lib .. byti -bìtìlìšenčega,ne-
matì
lice, -a, s. - lice, obraz, osoba,
bez lica ¬bsramno
licem�rie, � s. ¬lìcemere,usp:
licem�rb8tvo
licem�n, ¬m. -lìcemer
licem�rbstvie v. licem�rie
licem�rItvo, -as. ¬bcemere,
usp. licem6rie
liiati l�), -mc |s�),¬ešì |s�) -
oskudì|evatì, stmatì sastrane;
otìmatì
liše prilo i prijed. s G ¬ iznad,
nad,vìšenego,usp. libo
lišnie, - s. -oskudìæ,potrebi-
tost
124
lišen .. prid. ¬ nedovoÞan, ma-
len, sìab
liiii V. lih ..
lišiti (s�), liiQ (�), llili l�)-
oskuduevatì, stmatì sastrane,
otìmatì
li6nie v. lRnie
li�ti, l�|c, l�ešì¬lìtì, luevatì
lob .. zanie / lobyzanie, � s. -
l|ubÞeme, celìvame
lob .. zati, -1žc,-1žešì¬poÞubìtì
lobyzati, -mc,¬ešì-Þubìtì,me-
lìvatì, usp. lobJzati
lovitva, -y Ž. -lov,ulov,lovitva
rb .. -rìbolov, usp. lov.
loviti, ~vÞc,-višì-loviti, hvata-
t; lov�i -lovac,ríbar
lov.. , -am. -lov,ulov,usp. lovi-
tva
lovbCb, -am. -lovac
loVb prid. -lovačkì
lože, -as. ¬posteÞa,odar, brlog,
|azbina
ložeso, -a s. - mmčìno tuelo
|utroba),mmčìnokrìlo,obično
u mn: ložesna; ot .. (iz +) ¡o-
žesn .. - ìz ma|čìna krìla / ìz
ma|čìneutrobe
loza, -y ž. -loza
lozie, - s. -trs|e,šìbl|e
lozbn .. prd. ¬lo8ov, o loze
lok, lokve, lokvìž. -lokva
lomiti, lomhc, lomìšì ¬ lomìtì,
lomiti �-trsìtìse
lono, -as. -krílo, koÞena, tuelo,
utroba
lopata, -y ž. -lopata
lopotiv.. prid. - mrmÞav, ko|ì
mrmÞa
lotOJ prid. -¡otov
lot Æ ,-a m. -¡ot, os. ime
luka, -y m. -¡m,os. ime
luk .. ,-am. -češmak,luk
lua, -y Ž. -Mesec
lu8k .. prìd.-M|esečev
luča, � ž. -zrâk, zraka, trak
lučati �,-mc�, -aešì�¬doga-
đatìse
luče V. dobr2, dobr
lučii V. dobn
lučiti �, luČc �,lučšís�¬dæ-
dìtì æ
l .. b .. n .. prid. -luban|skì,m�sto
l .. bbnoe ¬halvarua,zml.
.. gati, l1žc, l1žešì-lagatì
l .. ža, � ž. -l; v. l .. žQ kl�ti s�
¬ lažno prìsemutì, v.. ¡ Æ ŽQ
navadti - klevetati, lažno
optužìtì, l .. žQ s .. v�d�telb-
125
atvmat¡ lpa¡mat¡)-lažnc
sVedcčìtì
¡mæ¡w/ ¡wmæ 6 pnd.
-lažan
¡ 6 zepoa¡m æ tvovat¡,-mc,-ueéì
-lažncsVedcčìtì
¡ 6 zea 6 v&�n¡e, ¬ s. - lažnc
sVedcčanstvc
¡&zemv&�teb, -a m. - lažnì
sVedck,¡&zea 6 v�d�te¡bbyti
- lažnc sVedoìtì, usp. ¡ b z¡-
poa¡m6
¡&zea 6 v�d�te¡satvovat¡ -mc,
-ueéì-lažncsVedcčìtì
¡&z¡v6 prtd.-lažÞìv,lažan,u

sp
¡ 6 zsln 6 )
¡ 6 z¡poa¡m 6 ,-am. -lažnì sVe-
dck,usp. ¡�zea 6 v�d�te¡s
¡ 6 zsln6 ) prtd. - lažÞìv, lažan;
usp.¡&z¡v
¡sv¡¡prtd.-lavl|ì,usp.lhVSk ..
¡svov6 prtd.-lavcv,lavÞì
¡sv,-am. -lav, ¡av, os. tm
¡svæk 6 prtd.-lavÞì,usp.lhvii
¡sgota, -y ž. -lakcća
¡sm koprtl. -lakc, bez napcra,
malc
lhg. k 6 prtd.-lak, nenapcran
¡sm¡t¡, ÷c, ¬šì-clakšavatì
¡sgn¡, � ž. -clæ ame
¡sg�prtl. -mcguće,¡sg�eats¯
mcmće|e
¡szat¡l6žc,l6žešì-lìzatì
¡sn�n 6prtd.-lanen,platnen
¡ æ tecsv. ¡ æ tæs
¡ æ t¡vprtd.-lukav,pcdmukac
¡sat¡t¡la�),l6Ćc(�), l6stìšì|s�) -
cbmamìvatì|se),varatì|se),la-
ætì, zavcdìtì
¡ æ ts, -ì ž. - lukavštìna, varka,
prevara,cbmana, zabluda
¡satsn 6 prtd.-lukav, lažan
¡ætsc. , -a m. - varalìca, luka-
vac, lažac
¡söan¡e, -ês. -blìstame
¡böat¡�, l6ccs�,læìšì� -laštì-
tìse
¡söen¡e,¬s.-lu�vstvc,preva-
ra, cbmana
¡�vprtd. -luevì
¡�ga¡sn¡ca,� ž. -spavačascba,
lcžnìca

¡�gat¡, -mc,-aešì/ lêžc,lêžešì-
luegatì
¡ôn¡v6 pnd. - lì|en, nemaran,
usp.len ..
leniti s�, lêmcs�,lênìšìs�-bìtì
luen, nemaran, kclebatì se,
cklì|evatì,ctezatì
126
¡ônoats, -ì ž. -luencst, nemar-
ncst
¡ên6 prtd.-luen,nemaran, usp.
lôn¡v
lepo prtl. - luepc, prìlìčnc, prì-
kIadnc, dcbrc, usp.¡�p�
lepotno prtl. - ugcdnc, prì-
kIadnc
lepota, -yŽ. -Þepcta,mlepoty,
v.. ¡�pto, po ¡ôpotô - prì-
kIadnc, prìlìčnc
lep .. prtd. -luep,prìkladan
lèpsstvovat¡, -mc, -ueéì - ìstì-
catìse,cdlìkcvatìse
lepe prtl. - luepc, prìlìčnc, prì-
kIadnc, dcbrc, usp.lepo
lestvica, � Ž. -Þestve
lesti, lêzc, lêzešì-ìćì
les .. ,-am. -šuma
leto, ¯a S. -Þetc,gcdìna
¡ôtoras¡s, -ì Ž. - mladìca, ìzda-
nak, grana
¡�ts, -ìž; let & est6 -dcpuštenc
|e, smì|ese
letbnii / letbnyi prtd.-gcdìšn|ì,
l|etnì
leha, -y Ž. - medìca, Ìì|eha, na
lehy na lehy -uskupìnama
I�čbba, -yŽ. -lì|ečen|e
Iubiv. prtd. ¯ drag, mìc, l|u-
bl|enì
lubim 6 prtd. - cmìÞenì, Þu-
bÞenì
lubiti, -bÞc, -bìšì - vcÞetì, že-
Þetì
lublenik z ,-am. -mìÞenìk,pc-
štcvateÞ
Hub¡en¡e, -a m. - Þubav, prua-
teÞstvc, dcbrcta
lubo vez, čest. t prtl. - ìlì, lu­
bolubo -ìlì-ìlì,k .. to lubo
- tkc gcd, ki lubo - kc|ì
gcd, ugcdnc
luboVn .. V. lub .. Vn ..
Iubovkati, -yčc, -yčešì - bìtì
znatìžeÞan
luboei1 prtd.-preÞubnìčkì
lubod�i,2 ¬ m. - preÞubnìk,
razvratnìk, bludnìk, usp. Iu­
bod�icb
lubodein.. prtd. - preÞubnì,
prel|ubnìčkì, a¡ovo lubode­
io - pcvcd prel|uba, usp.
Iubodeen&n ..
Iubodeistvo, -a S. - prel|ub,
preÞubnìštvc
lubodeica, � Ž. - preÞubnìca,
bludnìca
Iubodeicb, -a m. - preÞubnìk,
razwatnìk, bludnìk, usp. Iu-
bodei2
127
Hubd��me,-s. -preÞub,pre·
Þubnìštvo, blud, usp. Hubo-
d��tvo
Hub��mn6 prid. - preÞub-
nìčkì, razvratan,a¡ovoüubo-
dnenoe - povod preÞuba,
usp. Hubod�¡ne

Bubo¡m�nen6 prid. - korìsto-
Þubìv, pohlepan
Hubon¡ösprid. - dobročìnìteÞ-
skì,su0mećman
Hubopsr¡vprid. -svadÞìv
Huboa¡yáan¡e,� s.-pozomost,
pozornoslušame
Huboatræn¡e, � s. - gosto-
prìmstvo
Huboatransneprid. -zstol|u-
bìv
Hub6prid. -drag, Þubak
Huby, Þub6ve, Þub6vì Ž. - Þu-
bav,Hubytvor¡t¡/ d��t¡-čì-
nìtìpreÞub
Hubeznopnl. -Þubazno, pna-
teÞskì,usp. Hubsæ�
Hubszneprid. -Þubazan, mìlo-
stìv,mìlosrdan, pruateÞskì
Hubszn�pnl. - Þubazno, prì|a-
teÞskì,usp. Hubszno
Hubene prid. - l|ubÞen, drag,
mìo
Hud¡e, ¯i m, mn. - Þudì, usp.
č¡ovèk6
Hud¡n6, - m. - seÞak, sVetov-
mak, laìk
Hudæk6prid. -Þudskì
Huto,¹Þutese, Þutesìs. -zlo
Huto,²pnl.-l|uto, buesnc,usp.
Hut�
Hutovètrsn6prid. -olmnì
Hutoate, -ì Ž. -okrutnost, g-
bost
üuWprid. -Þutìt,strašn, zao
Hutæs,-am. -osorančoVek
Hutèprtl. - Þuto, buesnc, usp.
Huto²
¡�dv¡�, � ž. - bubreg, bedro,
bok, uobičaena je uporaba u
mn. ¡�vH�
¡�ža�,� Ž. -kvočka
¡�at¡, l�c, l�čšì - postavÞatì
zamke
¡oge,-am. -šumì0a,lug,gm
¡oženeprid. -šumskì,ko|ìseod-
nosìna¡om
¡oka, -y Ž. - lukavstvo, zal|ev,
bara, močvara
¡okaveatv¡e u. ¡okavestv¡e
¡okaveI¡okaveneprid. -opak,
zao, lukav, ¡okavy¡-đavao
¡okav6atvo, -a s. - lukavstvo,
zloća,usp.¡okavestv¡e
128
¡okavy¡ V. ¡okav
¡okaveno príl. - lukavo, zlura-
do,zločesto
¡okavenovat¡,-mc,-uešì-čnì·
tìzlo, spletkarìtì
¡okaveatv¡e, � s. - lukavstvo,
zloća,usp. ¡okavtvo
¡oke, -m. -luk (or�e) ; svod,
luk(u arhitekturi)
¡oč¡t¡, ¬, -čìšì -Iučìtì, rastav-
Þatì, razlučìvatì
¡o¤a,� Ž • . kopl|e
HaanU,� m. / Haane,-am. -¡ì-
zanua, os. ime
129
WM M
m -slovo » myslite«; . w . -broj
60" M· -broj 40
magdalyi, � ž. - Magdalena,
os. ime
mazati, mažQ, mažeši -mazati
makedoni(e), -i� ž. - Makedo­
nia, zeml.
mala ne prilo -bezmalo, malne,
jedva da, skoro; ni mala -
uopće ne; ne v mala -mno­
go, vrlo
malo pril, kamp. Dbne -malo,
nekoliko; kratko vrieme, ča­
sak; potODb malo, malo p­
tomb, poseDb malo -malo
poslie
malovremeD' prid. - kra­
tak, kratkotrajan, prolazan;
usp. malogodbn'b
malOVel, -a m. -maloverik
maogdbn'b prid. -kratkotra­
jan, prolazan; usp. malovr6-
meDbn'
malomoob, -a m. - nemoćnik,
bogal; gubavac
maomb prilo -komadić, nedale­
ko; malomb prežde - malo
prie
maloslove, - S. -kratak govor
malos'panie, -s. -kratak san
maločismeDbn'b prid. - ume-
ren
mal' prid, komp. mbnii -mali,
maleni; po maleh'. dbneh'
-za malo dana; v mal'b ča'b
-izvesno vrijeme; malo est'
teh' -malo je tih; v male-
130
malo, kratko vrieme; malo
ČbtO -nešto malo; po maly­
sitnica; umereno, polako, p­
stupno; na male -za kratko
vrieme; po male - malo da­
le; u kraćem vremenu; Dbnii
byti - smanivati s; mwi
diek'b -predavač, lektor
mal'žen'b, -a m. - muž; usp.
mQžb
malbČbko prilo -sasvim malo
maly prilo - malo; predi maly,
prežde maly, pred' simb
maly -malo prie; maly ne­
skoro, gtovo
mana, -y Ž. -mfa
maastirb / manastyrb, -a m. -
samostan
manastyskb prid. - samo­
stanski
mandragora, -y Ž. -Mandrag­
ra, zeml.
man a / man'bna / m8bna V.
mana
man'bdra, -y -ograda, v; usp.
oga ogad'b, ogažde­
nie, oplot'b
m8btiica, � Ž. -monaški ogr­
tač (bez rukava)
mariin' prid. -Mariin
marie, � Ž. -Marija, os. ime
mark'b V. m8kb
ma', -a m. -ožuak
m8ko, marbk' / mank', -a
m. -Marko, os. ime
maslina, -y ž. -maslina
maliDbD' prid. -maslinski
malo, -as. -maslo, ule, maslac
matiti, macQ, mastiši -mastiti,
mazati
mastit' prid. -mastan, pretio;
zamazan
mastb, -i Ž. -mast, pomast; ule;
mastb masliniu, malin
mastb, oleinae mastb -ma­
slinovo ule
matei, -a m. -Matej, os. ime
materb V. mati
materbDb prid. -mačin, mate­
rin
materbStvo, -a s. -starost, oro­
nulost
mati, matere, materi Ž. -maka,
mati
matizm'b, -a m. -haljina
matica, � Ž. -matica; matica
olbnae -pakao
matorbStvo V. materbtvo
matusal', -a m. - Metuzalem,
os. ime
mat'tei / matei v. mati
131
medVbn . prid. -meen, sladak
no med
medvIdb, -i m. -medve
medoVn . v. medVIn .
medotoh . prid. -medotočiv,
iz kojeg teče med; slatkorečiv
med . , -u m. - med, medovina;
med . mb tek, med . kapl�i
-tekuć med
med . Vln . v. medVIn .
meida, � ž. - meda, sredina,
ganica; mala ulica
meidu / meiduprijed. s l i A -
među, između, po sredini;
meidu Simb - izmedu; me­
idu sbJu - medusoban,
uzaamni
meidumerie, � 8. -vremenski
razmak
meiduamie, �s. -leda, hrbat
meidie, � s. - međuri­
ječe; Mezopotamia, zml.
mezbon . , -a m. -Ezebon, He-
zebon, zml.
mel, � m. -mesia, pomazanik
meti, metQ, meteši -mesti
metati, metaQ, metaeši / metQ,
meteši / meC, meeši -bacati
mečb, -a m. - mač; meemb
iaeci, mečemb ukqti ¯
obezglaviti mačem
mDovat, -uQ, -ueši -smilovati
(se); nać smilovana; biti milo­
stiv; voleti, lubiti
milondie, � s. - milosrđe,
smilovane, dobrota, milost;
usp. miloll tve
mDosndovati, -uQ, -ueši -
smilovati se, imati sažalena
mDosn . prid. - milosrdan,
dobrodušan
milostve, � s. - milo­
srđe, sažalene; usp. milosn'
die
milo8ndie v. mDosndie
mDo8rwovati v. milosndo-
vati
milosrw . v. milo8nd .
mDosrwbno prilo -dobrodušno
milon . V. milo8nd .
milostiv.prid. -milostiv, æa-
liv, dobar; pobožan
mDostiVlno prilo -milostivo
mDosni, � Ž. -milost, smilo­
vae, milostina, milosrđe, do­
brotvorost; milostyq tvo­
riti - činiti milostinu; usp.
milostb
mDostb, -i Ž. -milosrđe, smilo­
vane, milost, milostina; usp.
mDostynl
132
milostbn. prid. - milosrdan,
milostiv
miloti, � Ž. -ogrtač
milotb, -i ž. -ogrtač
mil . prid. -drag, mio, dostojan
sućuti; mil . mijest . na .
-da mi je narod, žao mi je
naroda; mil . byti -biti žao;
mD . � tvoriti / mU . � di­
lati -moliti milost od kog
mimo prilo - mimo, pokra; mi­
mo iti (hoditi, �8ti) -pro­
laziti
minovati, -uQ, -ueši -prolaziti,
mimoići, prelaziti
minqti, -nQ, -neši -proći, minu-
ti; propasti; prieći
mira v. mira
miv. miro
mr iitelb, - m. -gspdar
svieta
mirotVOlb, -a m. - mirtvo­
rac
m, - m. -mir, tišina; idi v.
min -idi u miru; Vb8b m
-sviet
mimo�sti, �
Q, �
eši
m
pro-

mir&no prilo - miro; usp. m-
laziti
nnI
mimoiti, -idQ, -ideši, akt. par. -
prt. l. mimošbdb -mimoići,
proći, prolaziti; prieći, prelazi­
ti; nestaati, izgbiti se, presta­
jati
mimonesti, -sQ, -seši -mimoići;
pronieti mimo (kog, čega)
mimoteci, -ekQ, -ečeši -otjeca­
ti, oteći
mimotekati, -aQ, -aeši -otjeca­
ti, iscrpiti; protjecati
mimohoditi, -hoždQ, -hodiši -
mimoilaziti, prolaziti, proći, ići
okolo; nestajati, gbiti se
mimošbd . V. mimoiti
minn . prid. -miran; svetski
mieprl. -m; u. m
mb prid. -svetovan
misa, -y ž. -zdela
mitropolit., -m. -metropolit
mite prilo -pored, uzastopno
mladenicb, -a m. -malo diete
mladeničb prid. -deči
naden . v. mladb .
nadenb8tvo v. mladbnb8tvo
nadenb8tvovati v. n-
stvovati
mladeDhb v. mlad.b
nadeDhb v. nadbn&čb
uadeDhbn . v. mladbDbčbn .
133
m1adelbČbSkJ V. madbIbČb­
sk'
ma' prid. -mlad, sVež
m1adbn' prid. - mlad, dečì,
usp. m1adblb
m1acnbtvo, -a s. - mladost,
detìmstvo
m1acnbStvovati, -mc, -ue�ì -
pravìtì se detetom, mladìće-
vatì
m1ab, -am. -malenodue-
te,do|enče,usp. m1ad�tbCe
mlaclbČb prid. - dečì, usp.
m1acn'h
m1adblbČbn' prid. -detìmskì
mlaclbČbSk' prid. -detìmskì
mad�nbb v. mlacnbCb
mlad�tbce, -as. -malenoduete,
usp. mlacnbCb
mlat', -am. -čekìć
ml'va, -y ž. -buka,vìka,metež,
nemìr,četa,mnoštvo
ml'viti, -vl|c,-v¡šì-bučìtì,gun-
đatì, boravìtì
ml'hnii, � �. -mun|a
ml'hčaliVh prid. -�uthìv,muča-
hìv, mìran, tìh, usp. ml'hČalb-
n'h, ml'hč8lbn'h
m'bČalbnik1, - m. -šuthìvčo-
Vek, šuthìvac
ml'Čalbn'h prid. - mìran, tìh
usp. m1'aiV, ml'hČ8bn'
ml'hČanie, ¬s. -šutma, mìr
ml'Č8bn' prid. - tìh, ma;
usp. ml'čaiV,ml'abn'
ml'hČati, -c, -ìšì-šuuetì
mlbva v.· ml'va
mlbv�ti v. ml'viti
m1bkQtl, -nc, -nešì-umuknu-
tì,ušut|etì
mlbnii v. m1'hnii
mlbČati v. ml'čati
ml�ko, -as. -mlueko
ml�sti, mlbzc,mlbzešì-mustì
ml�ti, mehc, melešì-mhetì
mleČbn' prid. -mluečnì
mnasb v. m'na'
mnih' v. m'hnih'h
mnišbsk'h v. m'hnišbSk'h
mnog v. m'hnog
množb8tvo v. m'hnožb8tvie
m'hnOžbStvo
mog- v. moci2
modlitva v. molitva
modliti v. moliti
mož- v. moci2
moždan'h prid. -moždan
m03- / moz- v. mooi2
mozg, -am. -mozak
134
moi, m�, mo zam. mo|,
mo|a,mo|e
moisl(i) v. mosi(i)
moistlb, -am. -mmstor,učìteh
mokotbn'h prid. - mokar, vla-
žan
mok prid. -mokar
molgranb, -am. -momam,nar,
morskìšìpak
molenie, ¬s. -molba, molìtva,
usp. molitva
molitva, -y ž. -molìtva, molba,
usp. molenie
molitvovati, -mc,-uešì-molìtì
molitVbnik', -a m. - svećenìk,
molìteh
molitVbn' prid. -molìtven
moliti (�), -Bc |s�), -lìšì |s�) -
molìtì |se)
molb, -a m. -mohac
molbba, -y ž. -molba
monastirb v. maatir.
monastirb8k' v. manastyn-
sk
monastyrb v. manastirb
monista, -y ž. -grìvna
monisto, -as. -kovanì novac
monostyrb v. manastirb
more, -a s. -more
mor, -a m. - pomor, pošast,
kuga
mOlbsk'h prid. -morskì
mosei v. mosi
mosoV prid. -Mo|suev
mosi(i), mosewmosêa, -a m. -
Mo|sue,os. ime
most', -am. -most
mo�i v. mosi
motyka, -y ž. -motìka
motyla, -y ž. -blato, glìb,ìzme-
tìne
mooi,1 -ì ž. pl. t. - moćì |sve-
tačke)
mooi,2 mogc, možešì, imp. ne
mogì,nemogête-moćì,bìtìu
stan|u, bìtì |ak, moćan, ìmatì
moć
mocb, -ìž. -moć, sìla, snaga
mOCbn'h prid. - moćan, sìlan,
sposoban, moona est' -mo-
guće|e
močiti, -čc,-ìšì-močìtì
mošbna, -y Ž. ÷putnatorba
m�v. moi
mravii, � Ž. -mrav
mraziti, mražc, mrazìšì - smr-
zavatì
mraz'h, -am. -mraz,led
mrazbn'h prid. - mrazovìt, hla-
dan,leden
mrak'h, -am. ¯mrak, tama
mramor'h, -a m. -mramor
mraČbno prilo ¯mračno,tamno
mraČbn'h prid. -mračan,taman
135
Ioats,-iž. -zczcta,sramc-
æ,gææt,ædeme,cdvratncst
m'"prtd.-mczan,sramc-
tan, ædan, cdvratan,gmusan
Dznot¡, -nc, -neëi - zepsti,
mrznuti
Dzèt¡, mžc, mrbziëi - biti
cdvratan, mrziti
Dknot¡,-nc,-neëi-smrknu-
ti,pcmračiti, pctammeti
Dtv¡t¡, mmcvIjc, mmtviëi -
ubiti,ubuati
Dtvoats, -i ž. - umirame,
smrt
Dtvprid. -mrtav
Dtmn+prtd.-smrtan
Dtvscs,-am. -mrtvac
mat¡, mræc, mræeëi -smr-
kavatise,mračitise
mn¡e,¬s. -zamračivanje,
tama, mrak
m zoatsV. Dzoats
m z÷�u. Dz÷k÷
mzèt¡u. Dzêt¡
mtvcsV. Dtvcs
Dat¡ u. mat¡
�za,� Ž. -mreža
�kor¡ô,� ž. -dvcriëte
�t¡, mbrc, mbreëi-mrueti
mud¡t¡,muždc,mudiëi¬ctezau
ck¡uevati,cdugcvlačiti
mur¡n÷,- m. -Bticpbanin
mua¡mè,� Ž. -glazbenaumet-
ncst,pjevame, ples, pzua
muba,-y Ž. -muha
mm¡cau. m1ic
m+zdau. mszda
m+zdo¡mæs,-am. -carinik
m÷mot¡I�),-ncts�),-neëi\s�I
~maknuti |se)
m6 næ÷ neskl. - kcvani ncvac,
mcneta
msn¡¡ u. mæ
m+n¡b+,' -am. -mcnah,redcv-
nik
m÷n¡b+,²-am. -cteklina, izra-
slina
m+n¡šsak÷prid. -mcnaëki,re-
dcvnički
m÷nomd¡ prtl. -mncgc puta,
čestc, katkad, u inačicama:
m÷nogazdy/ m+nogazsdyI
m+nogaö¡ / m÷nogæsd¡ /
mnogæsdy
m÷nogo pril, komp. v�ôe -
mncgc,priličnc
m÷nogobzætvo,-a s. - mnc-
gcbcëtvc
136
m÷nomb¡æ&prtd.-jakc
bclestan,kcjibclmecdmncgih
bclesti
m+nogov¡÷næ+prtd.-valcvit
m÷nogoæavsn+ pnd. - mnc-
zglav,smncgcglava
m6nomæago¡at¡, -hc, -leëi -
mncgcgcvcriti,brbhati
m÷nogonsn+ prtd. - viëe-
dnevan
m÷nogodètè¡sn÷prtd. -težak
m÷nogo¡¡Čsn+prtd.-raznclik,
usp. m+nogoobrazsn÷
m÷nogo¡¡čsneprilo -raznclikc,
na različite næine, usp. m÷-
nogobræsnô
m÷nogo¡ètsn÷ prtd. - mncgc-
gcdiëmi,kcjijedugatrmama
m÷nogom¡¡mt¡vprtd. -jakc
milcstiv
m÷nogom¡svsn÷prid. -bučan,
nemiran, usp. m÷nogom�te-
Žsn÷
m÷nogom�tezsn÷ prid. - bu-
čan, nemiran, usp. m÷nogo-
m¡svsn÷
m÷nogoobrazsn+ prtd. - kcji
ima mncgc cblika, likcva, ra-
znclik, usp. m÷nogo¡¡Čsn÷
m÷nogobræsnèpHl.-raznc-
likc,usp. m÷nogo¡¡čsnô
m+nom č¡te¡sn+prtd. -mnc-
zck, kcjiimamnczouu
m+nogop¡æm+ prtd. - jakc
tužan, kcji je pun suza, pun
briæ
m+nomp¡osn+ prtd. - jakc
plcdan
m+nogoprôavôt¡+prtd. - pm-
svuetac
m6 nogopæv prtd. - drzak,
bezcbrazan
mznogoræ¡¡č¡e,¬S. -različi-
tcst,raznclikcst
m÷nogoræ¡¡čmoprtl. -razli-
čitc,raznclikc
m+nogoraz¡¡čsn÷prid. - vrlc
različit
m÷noma¡¡m+prtd. -jæcmc-
ćan
m÷nogotruæn÷prtd. -težak,
mučan, ispuen mncgim mu-
kama
m+nogocônsn+ prid. - vrue-
dan, dragc�en, skup�en
m÷nogosatsn÷prtd.-vækc-
uvažen
m÷nog�atoprtl. -vrlcčestc,
priličncčestc
m÷nom zam. prid. - mncgi,
brcjan, velik, znatan, homp.
m÷nozæ I m6 nože¡ - viëe,
137
m'og .. rbro - mnog
srebra; m . nol VP1 -jak
plač; nad . m'og �ie .'
tvori i8 -i mnoga druga
dela učini Isus; na m . noz�­
dug; na m'oz�, p m . -
nog -mnogo, vrlo
m . nožai v. m'ol
m . noiati, -Q, -aeAi -množiti,
umnožavati
m . nožiti .�, -žQ s�, -žiAi s� -
množiti se, povećavati se, raz­
množavati se; dolaziti u većem
broju
m W nožieejQ prilo -često, mnogo
puta
m W noibstvie, � / m . noib8tvo,
-a S. -mnoAtvo, izobile
m . noiei V. m . nol
m'k . , -a m. -mula, mazga
m't . , -a m. - mastika; moAt,
slatko vino
m'ati, m'čQ, m'čiAi - hitati;
razbacati
m . iiea, � Ž. -muAica, komarac,
skakavac
mbga, -y Ž. -magla
mr.dlostb, -i Ž. - tromost, lije­
nost
mzda, -y Ž. - plaća, nagada;
osveta; dar, poklon; mbzde,
mrzda. Vdatelb - ot
platitel, koji vraća dug; UBp.
myto
mrzdoVzdatelb, -a m. - na·
gadivač, otplatitel, koji vrać
dug
mbzdodav.b, - m. - otplat!
tel, koji vraća dug; usp. mr­
zdoohdav.b
mbzdoimbeb, -a m. -cn
mrzdoohdavrb, -a m. -otpIs
titel, koji vraća dug; UBp.
mrzdodavr.b
mrzdbniea, � Ž. - carina, mit-
nica
mbn8b V. m . n8
me v. malo
ni V. mal .
mrti (s�), mbnQ (�), mbniA.
(s�) - smanivati |æ), oduzi­
mati
mrnbmipril. -mane
mrne v. mne
mbne V. a Æ
mbnene, � s. -namera, miAlje­
ne, razmišlanje
mrneti (.�), mbnjQ (s�), mbniši
(s�) -misliti, činiti se, nekog
za nešto držati; mbnimyi -
valda, po svoj prilici
mbrbtV V. mr-tV
138
mrreti v. mreti
mbrQ v. mreti
mbsk . , -a m . ..maska
mrstiti, mbćQ, mbstiAi -osvetiti,
kazniti; braniti
mbstb, -ii. -osveta, kazna, obra­
na; UBp. m.enie
mbstbnik . , -a m. - osvetitel,
zaAtitnik
mbČb v. meib
mbČbnik . , -a m. -nositel mača,
zaAtitnik
mbČbh, - m. -priviđene, utva­
ra, halucinaca; mig okom
mla, � Ž. -misa, služba, litur­
gija; mlQ tvoriti - služiti
misu
mbiiea v. m'iea
mreati, -aQ, -aeAi -osvećivati
mreenie, -a s. - osveta; usp.
mtb
my, nas', nam' zam. -mi
mysliti, myAlQ, mysliAi � misliti,
razmišljati; nameravati
myslb, -i ž. -misao, sviest, um,
pamet; namjera
myslbn Æ prid. - mišljen; duše­
van, razuman, paetan, duho­
van
mytab, -a m. - carinik; usp.
mytoimreb
myi (�), myQ (s�), myeAi (�) ­
miti (se), umivati (se)
myto, -a B. ¯ nagada, dar, po­
klon; nadnica, plaća, dobit; no­
vac; usp. mbzda
mytoimbCb, -am. -carinik; usp.
my&
myrea, �ž. -carina, mitnica
myib, -i ž. -miš
myibCa, � i. -mišica; rame
meden . V. m&n .
medb, -i ž. -med; bakar
medbniea, � ž. -kovani novac,
moneta
m&n . prid. -meden; bakren
meden . v. medbn .
mei . , -a m. -vapno, kreč
mena, -y Ž. -razmjena, prome-
na, miena
menenie, � s. -razmena, pro­
mena
menen . prid. -spomenut
meniti, m�njQ, m�niši -mijena­
ti, promieniti; spomenuti; ve­
rovati, misliti
mera, -y Ž. -mera; V merq -
točno po mjeri
merilo, -a s. -vaga
139
m6rti, �rQ, m�riii -meriti
m6siti, m�iQ, mAsiii - miesiti,
pmieAati; m68ti kV -
dopuitati mieie k; do­
puAtati incest
m6sto, - s. -mesto; m6sto pu­
sto -pustiJa; m6sto prd­
nee -počasno mesto; m6sto
staiiee - metropola; m6-
so gaVnoe - Kalvara,
zeml.
m6�slove.mk'b, -m. -ka­
lendar
m6.r, -a m. -?esec, mesec;
noV m6�cr -mladi ?esec
m6�cr'prid. -meseni, me­
sv; m�r' necQl imy
-mesear
m6tati, -aQ, -aeši -bacati (mre­
že)
m6h'b / m6šrr, -a m. -mešina,
mieh
m�kqti, -nQ, -neši -smekšati,
umekšati
m�Iko16ganie, - 8. -mekani
leža, postela
m�k'k'b prid, kamp. m�lčai ­
mek; m�Ika riza -mekana
odora
m�so, -a 8. -meso
m�8ptrn' prid. ¯ mesopu . ,
stan
m�sti �, mQtQ S, mQteši S ¯
zbuJivati, smetati, ometati.
smesti se, uznemiriti se, buni
ti se
m�ta, -y l. -metvica
m�tei, -i l. - metež, ustana
buna, nemir
m�teirnik', -a m. ¯buntovnik
m�teir' prid. -metežan
m�ti, mbnQ, mbneši - stiskati,
gžvati
mqditi, mQždQ, mQdiši -otezati,
oklievati; odugvlačiti
mqditi, mQždrQ (mQdrQ), mQd.
riši - mudriti, činiti mudrim,
pametnim, misliti, razmisliti
mqdovati, -uQ, -ueši -misliti,
razmišlati, pametovati
mqdstr, -i ž. - mudrost; S'­
m6rena mqdrstr-ponizna
mudrost, poniznost
mqdr prid. ¯mudar, razuman
mqdnstvo, -a 8. -mudrost, pre­
dumišlja
mqdstvovanie, - 8. -mudro­
vanje
mqdrtvovati, -uQ, -ueši .
mudrovati, misliti, razmišlati
mqdre prilo -mudro, razumno
140
mqdln' prid. -trom, spr, pola­
g
mqiati �, -aQ SQ, -aeši SQ -po­
stati hraba, odvažan
mqžeblairtvie, - 8. - hra­
brost
mqib, -a m. - muž, muškarac,
čovek; mqžr k'niir' -
učeJak; mqir cesan -kra­
levski činovnik; usp. mab­
žen'
mqžrsk' prid. - muževlev,
muški
mqŽbsk prilo -muževno, muški
mqžrtvo, - 8. - muževnost,
muškost
mqka, l -y Ž. - muka, mučilo;
mqk poimati - pretrpjeti,
trpjeti muku
mqka,2 -y Ž. -brašno
mqtiti (�), mQĆQ (sQ), mQtiši (sQ)
- smućivati se, zbunivati,
smesti
141
mqčenik', -a m. -mučenik
mqnica, � ž. -mučenica
mqčeničr prd. -mučnički
mqeničrk' prid. - mučeni-
čki, mučenikov
mqčnie, - 8. -mučeJe, muka,
patJa; mqčenie pstradati
-pretrpjeti muku
mqčUrn' prid. -koji je predan
na mučeJe; mqnrnyi 8q­
d' - mučilo, sprava za mu­
čene
mqitelr, -a m. ¯mučitel, vla-
dar, gspodar, tiranin
mqčitelrtvo, -a 8. -tirania
mqčiti, mQČQ, mQčiši -mučiti
mqčrn'b prid. -koji se odnosi na
muku; m6sto mqčro -
mesto mučena
mira, -y ž. / miro, -a 8. -pomast,
mirisno ule
P N N
n -slovo »našb«;
.
P
.
-brj 70,
.
H · ¯bfoj 50
napried. s A i L -na, (iz)nad; na
�j�zyki -iznad svih naro­
d
navadUi, -aždQ, -adiši -nagovo­
riti, skloniti
navat'b, - a m. -Nabat, os. ime
navesti, -dQ, -deši -privesti,
uvesti; navesti
navečerie, - s. -večerica pri­
je blagdana
navoditi, -ždQ, -odiši -navodi­
ti, uvoditi
navodie, - s. ¬poplava
navodbniti �, -njQ s�, -niši s� -
poplaviti
naVhoonosor, -a m. - Na­
bukodonosor, os. ime
navyknqti, -nQ, -neši - navi­
knuti se, naučiti se (na što)
naV8če prilo -visoko, uvis
navycati, -aQ, -aeši - učiti s,
navikavati se
navM�ti, nav�mb, navesi -znati
nav�ždenie, - S. -posjet
nav�t'b, -a m. -lukavstvo, zasje-
da, nagovor
nav�zati, �žQ, �žeši - prive-
zati
nagostb, -i ž. ¬golotinja
nagota, -y ž. -golotina
nagotovati, -ujQ, -ueši -biti gol
nBb prid. -nemeven, nag
nada, ¯y Ž. -Nada, os. ime
nadežda, � Ž. -nada
142
nadoiti, -jQ, -iši - nahraniti,
nadojiti
naduti �, -uQ s�, -ueši � -pra­
viti se važan, uzoholiti se
nad'b pried. s A i I -(iz)nad
nad'bležati, -žQ, -žiši - ležati
(na čemu)
nacbneVbn' V. nadbnbVbn'b
nacbnLVbn' prid. -svagani
nadyati �, -Q.s�, -aeši s� -
nadimati se, praviti se važnim
nadMti s�, nad�jQ s�, nadeeši s�
-nadati se
nadqti, nadbmQ, nad'meši -na­
duti (se)
naarei, ¬ m. - Nazarećanin;
usp. nazar�i, naz�nin'b
nazareisk' prid. -nazaretski
nazaet'b, -a m. -Nazaret, zeml.
naz�i, ¬ m. - Nazarećanin;
usp. nazarei, naz�nin'
naz�nin'b, -a m, mn. nazar�ne
-Nazarećanin; usp. nazare,
nazar�i
nazell bn' prid. - zemaljski;
prolazan
nazirati, -ajQ, -aeši - motriti,
promatrati, slijediti
naznamenati, -aQ, -aeši - oz­
načiti, naznačiti
naznaenovati, -uQ, -ueši -
označavati
nazJti, -rQ, -riši -promotriti,
pogledati
nalvQe pril, sup. *naviše; usp.
m'nogo
naim', -a m. -naam
naimbnik', -a m. ¬naamnik
nain', - m. - Nain, os. ime
/zeml.
nalti, naidQ, naideši -doći, naići
nakazanie, - S. - pouka, opo­
mena
nakazati, nakažQ, nakažeši /
-zaQ, -zaši -Poučiti, pouča­
vati; odgojiti, odgaati; opome­
nuti, opominati
nakladati, -aQ, -aeši -ulaga­
ti, tovariti, trpati
naklati, -adQ, -adeši -uložiti,
umetnuti, natrpati
nakovalo, -a S. -kovačnica
nakbmiti, -mljQ, -miši -nasiti­
ti, nahraniti
nakynqti, -nQ, -neši -dati znak,
signalizirati
nalagati, -ajQ, -aeši -naliegti
naležati, -žQ, -žiši -ležati; nag­
nuti
143
nali�ti, -lê}o, -lêeëí ¬nalítí, na-
punítí
naloiiti, -žo, -žíëí ¬stavítí, polo-
žítí
naloiiti �, -žo�, -ží8í s� ¬bací-
tí s |na ëto), predatí se |čemu)
nal�cati, -mo, -aeëí ¬ natezatí,
napímatí, zapímatí
nal�i, �ko, �éí -natemutí,
naptí
naaovenie, � 8. -míg, opo-
mena, znak, uputa
nama�ti, -mo, -aeéí - davatí
znak
namo6iti, ¬o, ¬N -namočítí
nam�niti, -mo, -níéí ¬ ímeno-
vatí
nam�rti, -ro, -nN -nmerítí,
odmerítí
namisthnik1, - m. - nasl}ed-
ník, zameník
nanebeshn1 prid. -nebeskí
naesti, -, -seéí -nannetí, prí-
nnetí
nanositi, - éo, ¬síší -nanosítí,
pnnosítí
naostrti, naocro, naostríéí -
naoštntí, nabrusítí
napadati, ¬mo, ¬éí -padatí,
napadatí
napadenie, � 8. -napad
naputi, -ado, -deéí ¬ pastí,
sru8ítí se, napætí
naputh, -í l. ¬napast, kuéma
naputlvovati, -mo, -ueéí ¬č­
nítí zlo komu, ískuævatí koæ
napa�ti, -mo, -eéí ¬ napmatí,
navodmavatí
napisati, -mo, -eéí -zapísívatí,
popísívatí, opísívatí, slíkatí
napitati, ¬o, ¬N ¬nahranítí,
næítítí
napititi, �}o, �eéí -nahranítí
napl'niti, -mo, -níéí ¬napunítí,
íspunítí
nlnin1 prid. - pun, íspu-
men
napl'n�ti, �}o, �eéí - puní!í,
napumatí
napoiti, ¬}o, ¬íéí - nap}ítí,
datí pítí
napraviti, -vl}o, -víéí -usmerí-
tí, uputítí
napravliti, �jo, �eéí -usme-
ravatí, vodítí
napruniV prid. -žestok
naprUbno prilo -íznenada, ne-
očekívano
naprun1 prid. - íznenadan,
brz
144
napnvo prilo ¬ prne svega;
usp. p�ide2
nap�idh prilo ¬sprneda
na�ci, - �g, �žeN -zatemu-
tí, zatezatí, napetí, napímatí
napEanie, � 8. ¬natpís, naslov,
príopeme, popís, tekst
napEati, napí8o, napíéeéí -na-
písatí, popísatí, príopćítí
naranie, � 8. ¬poræt
nard1, -a m. -pomast
nan1 prid. ¬pomastní
nareci, ¬ko, ¬čeéí ¬ímenovatí,
zvatí, namenutí
nare6enie, � s. - íme, nazív,
ímenovame
naricati (�), -mo |�), -aeéí |s�)
¬ ímenovatí, namenutí íme,
zvatí |se), apelíratí
narodovodim1 prid. -predvod-
níčkí
narod1, -a m. -narod, puk
naroJ, -a m. -dogovorení ter-
mín, glas (ri glasovanju); na­
rkom -uglavnom
nait1 prid. -osobít, slavan,
značman, poznat
n�ie, � s. -odluka, reéen}e,
pnmvor
Igaie, - s. -por0ga, mglo
n8gati

, ¬o s�, -eëí � -
narugatí se, mætí se
nasaditi, nasaždo, nasadíéí
nasadítí, zasadítí
naeliti, -bo, -líéí -naselítí, za-
pos}estí
nuel�ti, - l�}o, -l�eéí ¬næeba-
vatí, zaposedatí
naelena�, � ž. -svnet
nuiliti, -bo, -líéí ¬ učínítí na-
síbe |nad kíme), powedítí
|koga)
nuilie, � S. ¬nasíbe
nasiliti, -l�}o, -lêeéí -číníti na-
síbe, étetítí
naskakati, naskaČo, naskačeéí-
bacítí se |na No), skočítí |na
éto)
nasladiti, -aždo, -adíéí -zasla-
dítí
naslaidati (s�), -ždmo |s�),
-ždaeéí |s�) - naslađívatí se,
raovatí se
nas1denie, � S. -naslada
nasl&e, � S. - naslnede, na-
sbedstvo
nasl�dovati, -mo, -ueéí -naslí-
}edítí, Nnedítí
nal&nik, -am. -nasl}edník
145
nalfcstvovati, -uQ, -ueAi -
nasliediti
nasnoV prid. -Nasonov
nan", -am. -Naason,0. ime
nataviti, -vlQ, -viAi - naučiti,
usmeriti
nastavlft1, -1�jQ, -l�Ai -usme­
ravati, upućivati
natavleie, � s. - vođene,
upravlane
natavwlk .. , - m. -voda, uči­
tel, znalac zakona
natati, -tanQ, -taneAi -nastati,
početi
natolbl ib, -a m. - (priesto-
lo )naslednik
.
natonie, � s. -nastanak, tra­
jane
nat�ti, -jQ, -iAi -biti tu; tek
nastati
natblati, -telQ, -teleAi -name­
stiti pstelu
natqpati, -aQ, -aeAi - stupati
(na što) .
natqpiti, -plQ, -piši - stupiti
(na što)
nasyiti, -y&, -yiši -nasititi
naycanie, � s. -zaićenje, za­
dovolstvo; usp. naycenie
naycati, -aQ, -eAi -činiti kog
sitim, hraniti
naycenie, � s. -zasićne, za .
doyolstvo; usp. nacaie
nasfvati, -Q, -eAi - posiati,
psaditi
nafti, �jQ, �eAi -zasiati
n�fti v. nati
naqebn .. prid. - nasuAan, bio.
tan, preko potreban
nataail .., -a m. -Natanael, os.
ime
natanoV prid. -Natanov
natan .. , -a m. -Natan, os. ime
natrti, -rovQ, -roveAi -nahra-
niti
nat .. kati, -'kQ, -'čeAi -nabit,
zbiti, natrpati
nau .., -a m. -Naum, os. ime
nautiti, naucQ, naustiši -nag­
voriti, navesti
naučati, -Q, -aeAi -učiti, nau.
čavati
naučenie, � s. -učene, puka;
običa
naučiti, -ČQ, -iAi -naučti, pro­
učiti
nahoditi, -ždQ, -Ai -prdo­
laziti, nailaziti
146
načinanie, � s. -delo, postu­
pak
načinati (�), -aQ (sQ), -ši (B)
-počinati
načnpati �, -aQ SQ, -aei B -
nagrabiti, nacrpsti
načrbtaie, � s. -nact, znak
načr&tati, -aQ, -aeši -nacrtati,
narisati, napisati
nač�lo, -a s. -početak; uprava,
vlast
nač�lbnik .. , -a m. -voda, začet­
nik
nač�lbn .. prid. -predni, vodeći,
glavni
na�ti, načbnQ, načbneši - po­
četi
nač�tie, � s. -početak, podrije­
tlo
nač�t Æ k .. , -a m. -početak, po­
drietlo
nab, naia, n zam. - naA,
naAa, nae
nabtvie, � s. - dolazak, na­
vala
na�ti, naimQ, naimeši - una­
miti
ne čest. -ne
nebesbn .. I nebe8 prid. -
nebeski
nebJudom ..prid. - koji se ne
može očuvati, neobraniv
nebo, l nebese, nebesi s. -nebo
nebo2 vez. -jer, budući da
neblbprid. -ubog, siromaAan
nebolfzniV I nebolfzJbn ..
prid. -zdrav
nebgom .. prid. - neprimie­
ćen, zapostavlen
nebrii, �g, �žeši -ne mariti,
zanemariti
nebytie, � s. -nepostojane, ne­
bitak
nevelik ..prid. -nevelik, bezna­
čaan
nevdenie, �s. -slep
nevidimo prilo -nevidlivo; usp.
nevidimf
nevidim ..prid. -nevidliv
nevidimf prilo -nevidlivo; usp.
nevido
nevinbn .. prid. - nevin; usp.
bzvinbn .., bez�bn'
nev .. n�i �prid. -koji se ne ¼ª
buđue
nevod .., -a m. -velika ribarka
mreža
nevoibn ..pr. -nedobrovolan,
neželen
nevolf, - ž. -nevola
nev v. ved ..
147
nev�iden1 prid. - nepovrie­
đen, neut
neVzblagdatbn1 prid. - ne­
zahvalan
neVzdia1 prid. - neizdr­
žliv, neodoliv
neVZDoibn1 prid. -nemogć
neVkuen1 prid. -neiskusan,
neproveren
neVm�stim1 prid. - nedoku­
čiv, nepojmliv
neVm�caem1 prid. - koji ne
može ući (proći)
neVn�hprid. -nepojmliv, ne­
uhvatliv
nev�gl8 prid. -neznan, nera­
zumliv
nevMom1 prid. -nepoznat, ne­
priznat
nevM�nie, - s. / nev�idlstvo,
- s. -neznane
nev�rie, - s. - neverovane,
bezverstvo
nev�rn1 prid. -neveran, ve­
roloman
nev�rItvie, - s. / nev�ro,
-a s. - maloverost, never­
nost
nev�rovati, -uQ, -ueši -ne
verovati, ne poverovati
nevesta, -y ž. -nevesta, snaha
nevestb, -i ž. -neznane
nev�stnik1, -a m. -mladože­
ra, žen; usp. iem1
nev�stltvo, ¯Õ s. -svadba
negaim1 prid. -neugasiv, neu.
gšen
ne,lagolanie, - s. -šutra
negodovati, ¯mQg -ueši -proti­
viti se, negdovati
nego� prilo - neugodno, neu­
dobno, neodgovarauće
nelblb prid. - nepokoran, ne­
podatan
nelli prilo i vez. -možda, val- .
da; neg
neda čest. -neka
nedaleče prilo - nedaleko; us­
koro
nedviiim1 prid. - nepomičan,
nepokolebliv
nedl1Žbn1 prid. -neobavezan
nedobro / nedobr prilo -loše
nedov�dim1 prid. ¯ neshvat-
liv, nepojmliv
nedov�d�ti, -Vemb, -vesi - ne
shvacati, ne razumjeti
nedoim�ti, -mamb, -maši -
imati nedostatak
nedostati, -aQ, -aeši -oskudie­
vati, zaostati
148
nedotat1vovati, -uQ, -ueši -
manjkati, nedostaati
nedostat1k1, -a m. - nedosta­
t
nedostahčl1 prid. - osku­
dan, potrebit
nedostoino prilo -nedostojno
nedosoin1 pri. -nedostojan,
beskoristan, nevriedan
nedostoinltvo, -a s. - nedo­
stoj
r
ost
nedoum�nie, - S. -nedoumica,
dvojba
nedoaeDtn1 prid. -beznadan
nedela1 prid. -neobrađen
ned�lbn1 prid. -nedelni
ned�le, � Ž. - tjedan; nedela
(dan u tenu)
nedQgovati, -ujQ, -ueši - bolo­
vati
nedQI, - m. -bolest, nemoć,
slabost
nedQiiV / nedQžbliV prid. -
boležliv, slab; usp. nedQibn1
nedQibnik1, - m. -blesnik
nedQil1 prid. -bolestan, bole­
žljiv; uspe neQiiV / nedQ­
iliV
neeman1, -a m. -Naaman, os.
im
neie(l1) ve. -neg, nego l; (n)i
ne -a ipak, tim mane; pn­
vh neie / pride
neie -prie neg
nezavidl1V prid. -koji je bez
zavisti
nezavidbno prilo -bez zavisti
nezazonn1 prid. ¯besprieko-
ran, čestit
nezaQdbno prilo -neprekidno
neznaem1 prid. -nepoznat
neZ1va1 prid. -nepozvan
nez1loba, -y Ž. -bezazlenost
nez1lobiV prid. -bezazlen, ne-
dužan
nez1JubiV prid. -besprieko­
ran, prostodušan, dobroćudan
nez1lobie, -a S. -neporočnost
nezyblem1 prid. - nepokole­
bliv, neustrašiv, postojan
neizv�st1 prid. -nepoznat, ne­
sigran
neizglagolano prii. - neizrec­
vo; usp. neizdečeDno
neizgagola1 prid. - neiska­
zan
neizgagolem1 prid. - neiska­
ziv
neizdaem1 prid. -neiscrpan
neizn1 prid. -neizrecv
149
neizdčemno prilo -neizrec­
VO; UBp. neizglaglao
neizm6mn . prid. - neprme­
niv
neizum6em' prid. -nedostižan
neiskwn' prid. - neiskusan,
nevešt
neis16dim' / neisl6n' prid.
-neistraživ
neisl6iden' prid. -neistražen,
neispitan; UBp. nelspyta'
neisisabn' prid. -neopisiv
nei8povMa' prid. - neiska­
zan
neupov6dim . prid. -neizreciv
neispyta' prid. - neispitan,
neistražen; UBp. neisl�iden'
nei8tovlenie, � B. -ludost, be­
zumle
nei8toV' prid. -lud, bezuman
neistoVb8tvo, -a B. -ludilo, be­
zumle
nei8tngom' prid. -koji se ne
da istrgnuti / iščupati, neiskor­
jeniv
neihl�nbn' prid. - neprola­
zan, nerapadliv; usp. b8tb­
lemn'
neicislbn' / neicbten' prid. -
neizbrojiv, neizmeran
nei(8)celim' prid. -neizlečiv
ne�' V. nelli
neku6im . prd. -beskoristan
nevaao
nekotori6bn . prid. - mirolu�
biv, priatelski
nekohk' prid. - neu�
neukrotiv
neknstbn'prid. ªnekrAĆSQ
nekCen' prid. -nekršten
nekuplen' prid. -nepotkuplivj
iskren
nek'niinik', -a m. -neuk o.
vek
nelipril; oh neli / oh neliie­
od toga vremena
nelicem6nn' prid. nelice-
meran, iskren
nelicem6nne prilo nelice-
merno, iskreno
nel'žno priZ. - neprietvomo,
istinito
nelep prilo - neliepo, nepri­
kladno, loše
neJubbtvo, -a S. ¬nelubav
nelQen' prid. - nerazlučen,
nedeliv
nemilostiV prid. - nemilosr­
dan, nemilostiv
nemlbČbno priZ. -neumuknivo,
neušutlivo
nemog prid. -nemoan, slab
150
nemoCb, -i Ž. -nemoć
nemOCbn' prid. ªnemoćan; ne­
moguć
nemra6bn' prid. - nezamra­
čen, neugn, jasan
nembČem' prid. - jasan, svie­
tao
nem'venie, � 8. - nečistoća,
neurednost
nem'no( prid. -malobrojan
nemeÅbn' prid. ¬ neizmeran,
beskraan
nemqd prid. - nerazuman,
nerazborit
nemqibtVn' prid. -nemuže­
van
nemQen' prid. - otporan na
muke, neraniv
nenavid6nie, � 8. -mržna
nenavideti, -iždQ, -idiAi -mrziti
nenavistie, � B. -mržna
nenavi8tb, -i ž. -mržna
nenavi8tbnik', -a m. -mrzitelj,
osvetolubiv čovek
nenavistbn' prid. - koji mrzi,
osvetolubiv
nenaroih prid. -beznačaan
nenaselenae prid. Ž. -nenase­
lena zemla
nenasileem' prid. -nenasilan
nene n . prid. - nenasion;
nezasitan
nenau6en' prid. -neuk
neobinovati �, -uQ s�, -ueAi �
*izravno gvoriti, ne okoliAati
neobimn' prid. - bezgešan,
nepogeAiv
neobiskan' prid. -nepotvrđen,
neproveren
neobrazbn' prid. -bezobličan
neobrizan' prid. -ne(brezan
neoim' prid. -nedostižan,
neuhvatliv; nepostojan
neom'ven' prid. - neumiven,
neopran; U8p. neum'ven'
neo8kq6nbn' prid. - neiscr­
pan, nepresušan
ne(o)uqdeem' prid. -obilan,
neiscrpan
neoIabim' prid. -neoslablen,
istraan
neostavim' prid. -nenasljedan
neosqide(nb)n' prid. -neosu­
den, nevin
neot'Vetbn' prid. - nepovra-
tan; neodoliv
neoceen . prd. -neočiAćen
ne�zaem'o prid. -nedokučiv
neploovih prid. - neploan,
nerodan
151
neplody, neplod've, neplod'vi ž.
-nerotkina, neplodnica
neplon' prid. -neplodan
neploctvo, -a s. -neplodnost,
nerodica
nepl'tb prid. -bestelesn
nepoWdm' / nep�m -
prid. -nepobjediv
nepWiden' prid. -nepobie­
đen
nepvelfn'prid. � nedopušten
nepovinu�i � prid. -nepoko­
ran, nepodložan
nepovimn' prid. -nedužan
nepvoll' prid. ¯nedobrovo­
lan, prisilan
nepgUno prilo - nepre­
stano
nepog.. en' prid. - neprogu­
tan
nepognenie, - s. -neistraži­
vane, neis1jedivane; oprost
nepviiim' / nepdviirn' -
prid. -nepokretan, postojan
nepobrni, - m. -bezbož­
nik, razvratnik
nepdobn' prd. - neprikla­
dan, nedostojan
nepdobl� prilo - neprličo,
nedgvarauće
nepozybrn'prid. -nepokretan
nepokon, -a m. -nepokor�
neposlušnost
nepokonn' prid. -neposluAan
nepokornie, - s. - nepoko1
nost, nepsluh
nep13r' prid. - nekoris�
beskoristan, nepotreban
nepmračqii � prid. ¯neza:
tamnen, nekasnononi
neJaQcii prid. -nezatam..
nen, neugaAen
neporočrn' prid. ¯neporočan.
nevin, besprijekoran
nepročlf prilo - neporono,
nevino
neposlurUV prid. - neposlu­
Aan
nepspMrn' prid. - nekori­
stan, nepotreban; usp. nep
tribl'
nepsramlen' prid. -neposra­
mJen, nepostiđen
nepstiirn' prid. -nedostižan,
nepojmliv, nedokučiv
nepostrada' prid. - koji
nie stradao
nepostydn' prid. - koji s
nema čega stideti, bsprieko­
ran, neporočan
nepstQpbn' prid. - nepokre­
tan, nepopustliv
15
nepotribr' prid. - neptre­
ban, nekoristan; usp. nep­
spfšl'
nepravrda, -y Ž. -nepravda
nepravriV prid. - neprave­
da; usp. nepravr'
nepravrdos'tvorenie, - s. -
činene nepravde, ružan po­
stupak
nepravd', -a m. -nepra­
vednik
neprav' prid. - neprave­
dan; usp. nepravrV
nepravnf prilo - nepraved­
no
nepradaprid. -trudna
neprigoiden' prid. ¯nepribi­
jen, nerazapet
neprikosnoven' prid. - nedo­
dirliv, nedostupan
neprim�sl' prid. ¯nepmije­
A, bez primjesa
nepri8tQprn' prid. - nedostu­
pan
neprič�stlik, -a m. -koji ne
sudelue
neprič�tb' prid. -koji ne su­
delue
nepri�znin' prid. -zao, đavol­
ski
nepr6zm, -i Ž. ¯zlo, đavao, zlo­
duh
neprfzD' / nepr�zm'
prid. -zao, vraži, đavolsi
nepri�zDtvo, -as. -zloba, zlo
neproaem' prid. -koji nie za
prodau
neprotbkovan' prid. ¯ neo­
bjaAnen, neobjaAniv
neprohodim'/ neprohodn'­
prid. -neprohodan, nedostu­
pan
nepriborem' prid. - nepbje­
div
neprizortvo, -a s. - skro­
mnost
nepridom' prid. - neodoliv,
nenadmaAan
nepriklomn' prid. ¯ neslom­
liv, upran
nepriloienie, - s. -neslomli­
vost, uporost, nepokolebli­
vost, stalnost
neprim�mno prilo -neizmen­
livo, nepromenlivo
neprim�D' prid. -neizmen­
liv, nepromjenliv
neprpobrn' prid. -bezbo­
žan
nepripdobl� prlo - bezbo­
žno
153
neprplV prid. - neveroja­
tan, neuverliv
nepro pril. -neprstno
neprta&n' prid. - nepre­
stan, neumoran
neprstQpbD' prid. -nepovre­
div, nenšliv; postojan
neprihodim' / neprihodn'
prid. -neprelazan, neprevlad­
liv
nep.vanie, � s. - mišlene,
pretpstavka, predodžba; sum­
na, tobožni razlog
nep.evati, -uQ, -ueši -misliti,
smatrati, držati za; izgvarati
se, izmotavati se
neaditi v. nerodti
nerazdriAaem'prid. -nerešiv
neradAen' / nerazdriAim'
prid. -ne(raz)rešen
nerazdta' prid. - nerazde­
ra, nerastrgan
n
erad�lim' prid. -neceliv
nerazd�len' / nerazd�lLn'
prid. - nepdielen, zaed­
nički
nerazlQen' prid. - neodie­
len, nerastavlen; usp. neraz­
lQČ&n'
nerazlQim' prid. - neceljiv,
nerastavliv
nerazlQČbn' prid. -neoelenj
nerastavlen; usp. nerazlq
6en'
neraorim' prid. -neprušiv
neraV prid. - nerazu­
mliv, nerazuman; usp. nera­
zbliV', ner8'
nerazumie, � s. -nerazumnost
neraLliV'b prid. - nerzu­
mliv; usp. neraV, ne·
razumbn'
nerazu(bn)i�bn' prid. - ne-
razumliv, neshvatliv
nerazumbD' prid. - nerazu­
man, nerazumliv, tupoglav;
usp. neraVb, nera.
mliV'
nerazumLn� prilo -nerazumno,
tupoglavo
ner�(DL)n' prid. -okorio,
nepopravliv
nerBStvoren' prid. -nerazrie­
den
neroditi, neroždQ, nerodiši -ne
brinuti se, zanemarivati
nerdJno prilo - nebrižlivo,
bezbrižno
.
nerkotvoLn' prid. -koji nie
ludskom rukom stvoren
nesažden' prid. -neposaden
15
nesamovolbn' prid. - bezvo­
ljan
nesv�tbl' prid. � taman
nes' prid. - nesvr­
nen, neporočan
neskqn' / neskQdhm' prid.
- obilan, neiscrpan, neosku­
dan
neslava, -y Ž. -sramota
nesti, nesQ, nesši -nositi
neslan' prid. -neslan, nep080-
len
neslove8bn' prid. -niem, koji
je ostao bez rieč; nerazuman
nestroee, � 8. -nered
nes'v. Aen' prid. -nesvšen,
neavršen
nes'v&a, -y Ž. - bezbrojno
mnoštvo
nes'v�dom' prid. - neshvat­
ljiv, neopisiv
nes'v�dLn' prid. - neizbrojiv,
neshvatliv
neS'V�stLn' prid. -nesvestan
nes'v�t', -a m. - zbunjenost,
bespomoćnost
nes'�anie, � S. -zbunenost,
bespmoćnost
nes'gnim' prid. - beskona­
čan, nedostižan
neS'daV' prid. -nezdrav, bo­
lestan
nes'zLda' prid. - nesazdan,
nestvoren
nes'kažem' / nes'kaam'
prid. -neiskazan, neizreciv
nes':tLn' prid. -besmrtan
neS'myslLn' prid. - nerazbo­
rit, bezuman, besmislen
nes'mlenie, � S. -nerazum­
nost
neS'm�SLn' prid. - nepomie­
šan
nes'pov�dom' prid. - neizre­
civ
nentvoren' prid. -nestvoren
nes'tr. pim' / nentr. p�n'
prid. - nestrpliv, netoleran­
tan
nesytostb, -i Ž. - nezasitnost,
nenadomestivost; usp. nes­
tbStvo
nesyt'/nesytLn' prid. -nezasi­
tan, neBit
nesytbStvo, -as. -nezaitnost,
nenaomestivost; usp. nesy­
tostL
n.kom' prd. - koji se ne
može razbiti, tvrd; neotesan
ne�t' prid. -nezasian, neposi­
jan
155
nesii prd. -nepcstc|eći
netrl�nie, � s. - neraspadhi-
vcst, nepmlazncst
netr�nr ..prid. -neraspadhiv,
neprclazan
neuboirno prilo -nesircmaénc
neul8am ../ neul8 im ..prid.
-neuæsiv
neudr iarn' prid. -neshvat-
hiv, nedckubv, necbuzdan
neukotim ..prid. -neukrctiv
neukoCen' prid. -neukrcćen,
neukrctiv
neum .. ven ..prid. - neumiven,
necpran,usp. neom .. ven ..
neupodarenie, � s. -nezahval-
ncst
neUn' prid. - neureden,
neuvežban
neuya�iprid. -neusnuli,ne-
umirući
neut�iim ..prid. -neut|ešiv,ne-
ut|ešan
neučen' prid. -necbrazcvan
nec�sem .. prid. - kc|i ne
vlada
nečaenie, � s. -smetencst,zbr-
ka,bespcmcćncst
nečitota, -y Ž. -nečistoa
nečis prid. -nečist
nečlovekoJubie, � m. - m�
mapæmahudima,næcveštw
nečlovek, - m. -nečvek
nečlovern ..prid. -nečveč
nečloveč . � prilo -nečcvæo
nečuvrtvo, -S. / neuVl tve,
� S. -næs|ećmncst,tupcst
nečuvtvn ..prid. -necqeća·
|an
nečrtvovati, -uc, -ueši - p .
našatisenecdgvcrnc
neč . tiV prid. - bezbcžan,
cpak,nečastiv
neč . tie, � s. -beščašće,sram,
bezbcžncst,usp. netr
neč . tvovati, -mc, -ueši -biti
nečasnim,bitibezbcžnim
nečrtr, -i ž. -beščaéće, sram,
bezbcžncstj usp. neč . tie
nečrtrn ..prid. -næastan, ne-
plemenit
neč . tne prilo -nečasnc, neple-
menitc
neC�n ..prid. - bespcštedan,
žestck
neirven' prid. -nešiven, ukc-
madu,bezšavcva
nej�ytr, -iŽ. -pelikan
ni vez. -ni, niti
niva, -y Ž. -miva, cranica
156
nivn ..prid. -mivski, pchski
niedin .. , niedina, niedinomm.
- nikc|i, nikc|a, nüc|e, nue·
dan,nuedna,nuednc,nitkc
nižel vez. -niti
niže2 prilo -niže
niŽrnb prid. ¯dcmi
niziti, nižc, niziši -pnižavati,
snižavati
nizu / niz ..prilo -dche
niz .. biti, -buc, -bieši- skinuti,
pcvaliti
niz .. vesti, ¬c,¬eN-skinuti,
staviti dche
niz .. voditi, ¬ždc,¬diši-vcditi
dcl|e, spustitis
niz .. iti, -idc,-ideši-sići
niz .. loiiti, -žc, -žiši - svaliti,
zbaciti
niz"pati, -adc,-adeši-spasti,
upasti
niz'rinqti, -nc,-neši-strcvali-
ti, srušiti
niz .. hoditi, ¬ždc, ¬diši-sila-
ziti, spuštatise
niz .. hoždenie, � S. - silazak,
spuštame
nikakože prilo -nikakc
nikaože prilo ¯nikamc
nk .. že prilo -nikakc
nikogda(že) V. nikoliže, nik .. •
gda(ie)
niko .., - m. -Nikcdem,os.
ime
niko1iie prilo -nikada, usp. ni·
kogda(že)
nikotoriže prilo -nuedan
niJdeie prilo -nigme,nikada
nik .. gda(ie) prilo -Qcš) nikada
nik .. tože mm. -nitkc
nikiže mm. -nitko, nikakav
nicati, ničc, ničeN-nicati
nicr prilo -ničice
ničrtože zam. -ništa
niceJubie, � S. -hubavprema
sircmasima
niceJubrb, -am. -hubitæ si-
rcmaha
niceta, -y Ž. -bueda,sircmaétvc
nier prid. -sircmaéan,ubcg, si-
rcmah
no v. n ..
novolepno prilo -ncvcip�kra-
snc
novosecen ..prid. -ncvcprc-
svuećen,usp. novosvMr ..
novopristqpiti, -phc,-piši-ne-
davncpristupiti
novoprihoti, -hcždc, -hcdiši
-cdnedavncdclaziti
157
novoroiden . prid. -novoroden
novov�t . n . prid. - novopro­
sviećen; usp. novo8�en .
nov�viti, -vlQ, -viii - netom
javiti
nov. prid. -nov
noga, -y ž. -noga
nogt . , -i m. -pandža, nokat
noi . , - m. -nož
noir . prid. -nožni
nomakanon . , - m. ¬nomoka-
non, zborik crkvenoga prva
nosilo, -a s. -nosilka
noiti, noiQ, nosiii -nositi
nos . , -a m. -nos
noe & ,-ìŽ. -noć
noc . n . prid. -noćni
noj�b" -a m. -mesec studeni
nrav. v. n . rav
nuca v. nqmi
n . vez. ¯ nego, već; n . ne -
samo ne; n . t . kmo ¯neg
samo; n . obače ¯a ipa; n .
i -neg i, č i; n . da -nego
da
nrznqti, -nQ, -žneii -pronicati,
prodirati, probiati
nrr�ti, nbrQ, nbreii - roniti,
izroniti
m, -i Ž, mn. -naćve, korito
nyn6 prilo -sda
ny�i . n . prid. -sadaini
nyrice, - s. - razvalina kuće,
ipila, jazbina
n�kako prilo -nekako
n�kak . , n6kaka, n�kako zam.
-nekakav, nekaa, nevQ
n�k . t mm. -netko
n6ki, n�ka�, n6ko mm.
neki, neka, neko
n�kgdapril. -nekada
n� . to zam . ... neito
n6movati, -uQ, -ueii -biti ni�
jem
n�mogaglati, -lQ, -lem -g
voriti s teikoćama, mucati
n6mot . , -i Ž. -niemost
n6m . prid. ¯nem
n6mrc . , - m. -Niema
n6D . sk . prid. -nemaki
nQ v. n .
nQditi, nQždQ, nQdiii -siliti, pri­
silavati, prinuđivati
nQuie, ot. nqduie prilo -da-
kle, otkuda
nqmi pril. -nasilu, od nužde
nQida, �Ž. -prisila, nužda
nQidrnik . , -a m. ¬nasilnik
nQŽdrn . prid. -nasila; nužan,
prieko potreban, neophodan
158
� O O
o-slovo »onb«; ' � . -brj 80, · O ·
-brj 70
o pried. s A, L - o; oko; glede;
kroz; zbog; radi; za; u; o
pnst6 boiii - Božim prs­
tom; o boz6 sb sad61ana­
u Bog su učinena; potnpi o
mrn6 -budi strpliv sa mnom
oan- V. ioa­
ob v. ob .
oba, ob6, ob6gl. brj -oba, obje,
oboje
obavati, -vaQ, -vaeii - čarati,
baati
obaviti, -vljQ, -viii - otkriti,
objaviti; pkazati
obavlenie, � s. -objavlivae,
ukazivane, pokazivane; uka­
zane
obavl�ti, -ltQ, -l�ii -otkrivati,
objavlivati, izdavati; pokazi­
vati
obaditel . , -a m. -tužitel
obaditi, obaždQ, obadiii -optu­
žiti
ob8Ždenie, - s. ¯kleveta
obače vez. i prilo -a, no; neg; a
i; n . obače -ali ipak, ali una­
toč tomu; obače ub -a ipak;
zaista; samo, tek; unatoč tomu
obt .. ati, -aQ, -aeii -ost8eti,
postati starim
obet'iti, -iQ, -iiii - ostariti,
učiniti starim
obida, -y Ž. -nepravda; pakost,
zlo; obidQ tvoriti ¬vrieđti,
pakostiti
159
obiciV prid. ¬nepravedan
obicliVtvo, -as. ¬nepravda,
krìvda
obldAti, obìždc, obìdìšì¬oštetì-
tì, oštećìvatì, naékodìtì, ško-
dìtì, prezretì, prezìratì, pod-
Øenìtì, podcemìvatì
obUle, �s. ¬obìÞe, pretek
obUo pril, kamp. obUAe ¬ obìl-
no,usp. obillA
obUovati, -mc,-uešì¬obìlovatì
obU(I)' prid. ¬obìlan
obUIApril. ¬obìlno,usp. obUo
obUAe v. obUo
obimati, obemÞc,obemlešì/ -mc,
¬eéì ¬ obmmÞìvatì, bratì,
ubìratì,skupÞatì
obinovati �, -mo�, -uešìs�¬
ìzb|eævatì, klonìtì se,ne obi·
nu� � ¬bezokolìæa
obinQti �, -nc s�, -nešì � ¬
ìzb|ećì,uplaéìtìs; ne obinQti
� ¬neprezatì
obisati, ¬c, -aešì / -ìĆc, -ìcešì
¬ promotrìtì, dotaknutì, opì-
patì
obitati, ¬c,¬ešì ¬nasel|avatì
s; prebìvatì, obìtavatì
obiti,l obìdc, obìdešì ¬ obìćì,
okružìtì, opkolìtì, IAta obi·
dQCa ¬ svakogodìšme, svake
godìne
obiti, 2 obuc, obìešì ¬ovìtì, omo-
tatì
obitAb, -ì ž. ¬ konačšte, samo-
stan
obit6bn' prid. ¬ prìkladan za
obìtavame
oblagati, ¬c, -aešì ¬ oblagatì,
prekrìvatì
obladanie, �s. ¬vladame,vlast
obladati, ¬c,-aešì¬ovladava-
tì,vladatì,upravÞatì
obl8eni', -a m. ¬svetac,bla-
ženìk
obl8enie, �s. ¬blaženstvo
obl8en'prid. ¬blažen
oblanlti, -ažnc,-aznìšì¬sabla-
znìtì, skrenutì |sputa)
oblak', -a m. ¬oblak
oblat', -ì ž. ¬ moć, vlast, po-
druče,krm
oblat . no prilo ¬sìlovìto
oblačiti, -ačc, -ačìšì ¬ oblačìtì,
oduevatì
oblač . n' prd. ¬oblačan
oblačr . , -8 m. ¬oblačak
oblaš . prid. ¬sVetovan, laìčkì
oblab prid. " sVetovnì, la-
ìčkì
160
obležati, -žc,-žìšì¬ležatìukm-
g, okružìvatì
obleci, obl�gc, obl�žešì ¬preno-
ćìtì
oblizati, -ìžc, -ìžešì¬oblìzìvatì
oblistvan6ti, -n�|c, -næšì ¬
prolìstatì
oblihovati �, -mc�, -uešì� ¬
ìzbavìtìse
obličati, -mc,-aešì¬osuđìvatì,
prekoravatì
obličenie, � s. ¬ okrìvÞavame,
optužba
obličie, �s. ¬oblìk, oblìče
obličitel W, -a m. " tužìteh, kìe-
vetnìk
obličiti, ¬,¬�ì¬optužìtì,p-
sVedočìtì
oblič . niI, -am. ¬tužìlac,kle-
vetnìk
obliAti, oblê|c,oblêešì¬prelìtì
oblob'zati, -1Žc, -1žešì / ¬c,
-aešì¬poÞubìtì
oblobyzati, -mc,¬ešì¬Þubìtì
obložiti, -žc,-žìšì¬obložìtì,po-
stavìtìuokolo,pokrìtì
obl'gati / oblygati, -mc,-aešì -
ogovaratì,kìevetatì
obl . vati, obÞmc, obbuešì ¬ za-
pvraćatìs, uprÞatìs bÞuvo
tìnom
obl"gavati, -vmc, -vaešì ¬
olakšavatì
obbgati, -mc,-aeéì¬olakætì
obbgiti, ¬, -šì¬olakšatì
oblbtiti, -6cc,-6stìšì¬prevarìtì
oblhenie V. opbčenie
oblAdAti, -�|c,-d�ešì¬problue-
detì
oblAniti �, -mcs�,-nìšìs�¬ulì-
|enìtìse
oblACi, �kc,�ešì¬obućì,ode-
nutì
obnavifti, �}c, �ešì ¬ obnav-
Þatì
obnRati, -žmc, -žaešì ¬ razot-
krìtì, razgolìtìtì,obnažìtì
obn8enie, �s. ¬nazst,rægo-
lìćeme
obn8iti, -žc, -žìšì¬razgolìtìtì,
obnažìtì
obnicati, -mc, -aešì ¬osìroma-
šìtì
obnoviti, -vÞc,-vìšì¬obnovìtì
obnovlenie, � S. ¬obnavÞame,
obnova
obnositi, -šc, -sìšì ¬ nosìtì
ukrug
161
obnoòæca, � ž. - cjelonoćna
liturga
obnoòsn ..prid. -celonoćni
obogat¡t¡,-ćQ, -atiAi -obogati­
ti, obdariti
obogaöat¡,-ćQ, -aeAi -oboga­
ćivati
obiprid. -oboji, i ovav i ona­
kav
obn�t¡, -n�jQ, -n�eAi - omiri­
sati
obor¡t¡, -rQ, -riAi -sruAiti, obo­
riti: obor¡t¡s�-nasrnuti
obo�koprilo -u oba slučaa, na
oba načina
oboJQdupril. -dvostruko, s obi­
ju strana
obradovan¡e,-e s. -radost, ve­
sele
obræovat¡, -uQ, -ueAi - obra­
dovati
obraz¡t¡, -RQ, -aziAi -oblikova­
ti: obraz¡t¡� -udariti se, su­
dariti se
obrazovat¡,-uQ, -ueAi -obliko­
vati: označavati, predstavljati
obraz.., -a m. -izgled, lik, poja­
va; oblik, forma; odeća; način;
slika, kip; simbol, znak: pri­
mjer, uzor(ak); ponašane; k­
Åobrazoms¯na koji način
obrazsn..prid. -slikovit
obrat¡t¡,-aćQ, -atiAi -okrenut�
obruti; obratiti; promieniti
odagati, odvratiti: obrat¡tf
� -vratiti se
obraöat¡, -ćaQ, -aeAi -okreta4
ti, obrtati; obraćati; mienati;
odvraćati; obraöat¡s�-vra­
ćati se
obraôen¡e,-e s. -obraćene
obrok .., -a m. -plaća; danak
obnp .. t¡t¡,-P'ćQ, -p'tiAi -pro-
turečiti
obr�zæ¡e,- s. -obrezivane
obr�zat¡,-žQ, -žeAi / -aQ, -aeM
-obrezati
obr�zovat¡,-uQ, -ueAi -obrezi­
vati
obrômen¡t¡,-nQ, -niAi -optere­
titi
obr�men�t¡, -n�jQ, -n�eAi -op­
terećivati
obrôst¡, obr�cQ, obr�ceši -naći,
pronaći; ustanoviti, ustvrditi;
doseguti, postići; obæst¡ �
-zateći se, naći se
obrôtate¡s, -a m. -pronalazač;
začetnik
162
obr�tat¡, -aQ, -aem - nalaziti,
pronalaziti; ustanovlavati, 'us­
tvrđivati; dosizati, postizati
obr�te¡bn¡ks,-a m. -začetnik
obr�ten¡e, - s. - pronalazak;
ustanovlavane
obrôt�¡s,-i ž. -pronalazak
obr�ö¡v. obrôsU
obro¡t¡, -čQ, -čiAi - zaručiti;
primiti
obubozat¡v. oubozat¡
obu¡t¡, -uQ, -uiAi -izluditi, pas.
part. pret. obuen' -luđak, be­
zumnik
obut¡,-uQ, -ueAi, pas. part. pret.
obuven' -obuti
obuôt¡,

jQ, -eAi - izgubiti ra­
zum, poludeti; izgubiti okus
obl+ ) pried. s A -kroz, na; ob ..
on .. pol .. - na drugoj obali
(strani); ob noös -kroz noć,
tijekom noći
ob b vet6šat¡v. obetat¡
ob6drszat¡v. odrsžat¡
ob+ z¡rat¡v. oz¡rat¡
ob bmat¡v. ob¡mat¡
ob+sræovan¡e,- s. -srdžba
obb st- v. ost-
ob+ teö¡, -kQ, -češi - raspro­
strijeti
ob .. bod¡t¡ / obsbod¡t¡, -ždQ,
-diAi - obilaziti; okruživati,
opkolavati
ob .. bodsn .. / obsbodsn ..prid.
-ophodni
obbdo, -a s. -bogatstvo, blago:
nasledstvo, baAtina
obsmat¡v. ob¡mat¡
obsöevat¡, -uQ, -ueAi -sudelo­
vati; saobraćati
obsôen¡e, - s. - zaednica, op­
ćinstvo; pričest
obsö¡na,-y ž. -zaednica; zaed­
nička, opća stvar
obsô¡n�prilo -druAtveno
obsô¡t¡s�,-ćQ s�, -Ai s� -sude­
lovati
obsô¡e, - s. - zaednica, dru­
Atvo; usp. obsôsstvo
obsôs prid. - zaednički, oPĆi;
obsô¡¡ mæætyb - samo­
stanska zajednica (u odnosu na
pustinjačke samostane)
obsôsn¡k .., -a m. -član zajedni­
ce, druAtva; drug; sudionik
obsôsn ..prid. -opći, zaednički:
koji sudeluje
obsôætvo, -a s. - zajednica,
društvo; usp. obsô¡e
ob�t¡v. o�t¡
163
obyknqti, -nQ, -neši -naviknu·
ti s
obyčai, � m. -običa, navika
obyčain' prid. -uobičaen
obyčen' prid. -uobičaen
obyčM' prid. - običan, uobi·
čaen
obyč . n6 prilo -obično, uobiča·
jeno
obMaie, � 8. -proždrlivost,
prežderavane
oMdovati, -uQ, -ueši -ručati,
objedovati
oMd', -a m. -objed (doručak,
ručak, večera)j gozba
ob6siti, ob�ŠQ, obasiši -objesiti
ob6sti �, obemb s�, ob�si s� -
prejesti se
ob6tovaie, � Ü. -zavet, obe·
ćane
oMt', -a m. -zavet, obećanje
ob6cati V. oMeati
ob6c6nde v. oMcanie
o�vati (�), -vaQ (s�), -vaeši
(�) -obećavati, obvezivati s
ob6ianie, -a 8. - obećanje, za­
vet
oMeati (�), -aQ (s�), -aši (s�)
-obećati, obvezati s; položiti
zavet
ob6iati, -aQ, -eši -vešati
o�zanie, � 8. -povez
o�zati, ob�žQ, o�žeši / o�z�
ob�zaeši -obvezati, obveziva
ti; povezati, povezivati; sveza�
ti, svezivati
ob�ti, obbmQ, obbmeši -obuhva�
titi, obumiti; zagliti; okružit.
opkoliti; zahvatiti; steć, dobit
o�triti �, -rQ s�, -riši s� -rao
splamtjeti, užariti
o�triti 8� / o�r6ti �, -r�jl
s�, -rMi s� - rasplamtjeti sI
žariti s
o�erende, -a 8. -buktina
obqz', -a m. -teret, težina; p
obqzom . -nevolko, neluba�'
zno
obqro6ti, �jQ, �eši -oglupje .
ti, izgubiti razum
.
obqhati, -aQ, -aeši -mirisati
ovamo prilo - ovamo, tamQ,
onamo
o vele -o, jao!
ovidoV' prid. -Obedov
ovid', -a m. -Obed, os. ime
ovo vez; ovo . . . ovo .. . -ili. . . i ... ;
sad . . . sad . . . , jednom . . . drl
put . . .
164
ovoga pril; ovogda . . . ovog­
da . . . - sad . . . sad . . . , jednom . . .
drugi put . . .
ovoee, - 8. / ovoe . , - m. -plod;
voće
ovoc . n' prid. -voćni
OV', ova, ovo mm. -ova, ova,
ovo; neki, neka, neko; OV •••
dg . . . / OV' . . . OV' . .. / OV . . .
s .. . . -jedan . . . drugi . .. j prvi . . .
drugi . . .
oVde prilo -ovde, onde
oV'toriti, -rQ, -riši -ponoviti
oyšati �, -aQ s�, -aeši s� -po-
višavati se
oVlde v. oV'de
oVln', -a m. -ovan
OVInI prid. -ovnov
ovla, � Ž. ¯ovca
OVIč . prid. -ovči
OVI�, oVbč�te, o�ti S. -ovči­
ca, jane
ovqdupril. -ovdje, onde; sqdu
i ovQdu - s jedne i s drugl
strane
ogavie, � S. -neugda; ogavie
tvoriti (d6eti) -iscrpljivati
ogaVlenie V. ogavlenie
ogavIende, � S. -glavnica; Ü^
novni kapital
oglagolanie, �B. -okrivlava­
ne, optuživane; klevetane
oglagolati, -lQ, -leši -okrivi·
ti, optužiti
ogaiti, -, -siši -pučiti u
veri
oglaiati, -šaQ, -šaeši -poučava­
ti u veri
ogašenie, ¬S. -poučavane u
veri
ogl�dati �, -aQ �, -aei B� -
ogledavati se
ogt , -i m. -vatra, ogan; go­
znica
ogt nl prid. -plamen, vatren,
ognen
ogob"3iti (�), -bŽQ (�), -b3iši
(s�) -biti plodan, donieti bo­
gt plod
ogoliti, -olQ, -oliši - oglititi,
obnažiti
ogotovati V. ugotovati
ogada, -y Ž. -ograda; tor, oga­
đeni prostor; brlog; usp. ma·
n'a, ogad', ogaidenie,
oplot'
ogaditi, -aždQ, -adiši -ogadi­
ti; utvrditi
ogad', - m. -ogada, v; usp.
man'dra, ogada, ogde­
nie, oplot ..
165
oæaždatt, -žd�Q, -ždaeši -
ogađivati
oæaždeute, � 8. - opkolava­
ne, opsada; U8p. mau1dta,
oæada, oæad�, oplot�
oæ�ðtt, �dQ, �deši -obilaziti,
prolaziti; l�ta o�dma
svake godine
oR, -a m. -Og, 08. ime
odatttt,-rQ, -riši -obdariti
odežda,� ž. -odeća, pothalina
odeždbu�prid. -odevni
odel- v. odol-
odol�vatt, -�Q, -aeši -pobjeđi­
vati, svladavati, nadvladati
odol�ute,�8. -pobjeda, svlada­
vane, nadvladavane
odol�tt, �jQ, �eši - pobijediti,
svladati, nadvladati
od, -a m. -postelja, nosilka;
lies, odar
odtbžaute, �s. -vladanje
odbžatt,-žQ, -žiši -ovladavati,
zahvaćivati; okruživati; pro­
matrati
odæcb,-a m. -ražanj, rešetka u
peći
od�va v. ed�va
od�ždatt,-ajQ, -aeši -kišiti
od�ždttt, od'ždQ, od'ždiši
prokišiti, prosuti kišu
od�lêk1v. oMlêk�
muače 0. edbuače
odbtatt,oderQ, odereši -odrati,
.
ostrgati
odêvatt, -�Q, -aeši - odievati,
oblačiti
odôÏo, -a 8. - odeća; U8p. odê·
ute, odêêlo, odêêute
odêute, � 8. - odeća; usp.
odôÏo, odêêlo, odêêute
odêtt,odeždQ, odeždeši -odenu­
ti, obući
od�êlo, -a s. - odeća; usp.
odôÏo, od�ute, od�Þe
od�ute, � 8. - odeća; usp.
odôÏo, od�ute, odêêlo
odê�tt, od�jQ, od�eši -odievati,
oblaciti
ožeuttt, -nQ, -niši -oženiti
ožeðtttt, OŽeCQ, ožestiši -otvrd­
nuti
ože8točaute,� 8. -otvrdnuće
ože8točttt,-, -iši -otvrdnuti,
ogubjeti
ožeðt�tt, �jQ, -reši -otvrdnuti,
ogrubjeti
ožect, ožegQ, ožežeši -opeći -
ožtvttt,-vlQ, -viši -oživiti
166
ožtdatt, -�Q, -aeši - očkivati,
čekati
ožttt, oživQ, oživeši -oživeti
ozatttt,-rQ, -riši � obasjati, oza­
riti
ozatått, �jQ, �eši -obasjavati,
ozarivati
oztmêute,� 8. -prezimlavane
ozÍtattIð�),-�Q (s�), -aeši (s�) ­
obazirati se
ozmbteu� prid. - pomiešan s
mirisnim ulem
ozobatt, -blQ, -bleši -pozobati;
opustošiti
oz�lobttt, -bJQ, -biši -iscrpiti,
izmučti, oti, ugetti; ogr­
čiti
oz�lobleute,� s . ..nevola, pat-
nja
oz�leute,� 8. -patna
otmt, ¬3 m, mn. -vojnici
otmb8k�prid. -vojnički
otmbðtVo,-a 8. -vojska
okaIa)u� v. okaêIub)u�
okameueute, �8. -okamenje-
nje; otvrdnuće
okameuttt, -nQ, -niši -okame­
niti; otvrdnuti
okameuêttv. okameuttt
okaêute, � 8. -bijeda, jad
okaêIm)u�prid. -biedan, ne­
sretan, gešan
okaêtt, o�Q, okaeši - sažaliti,
požaliti se, oplakati
oklevetavatt, -v�Q, -vaeši
klevetati; grditi
oklevetaute, � 8. -kleveta
oklevetatt, -veCQ, -veeeši / -�Q,
-aeši -(o)klevetati, (po)grditi;
optužiti, optuživati
oklo8uttt, -šnjQ, -sniši - osa-
katiti
oko, očee, očesi / -a 8. -oko; po-
gled
okovatt, -ujQ, -ueši -okovati
okovt, ¬3 m, mn. -okovi
okoubčatt, -aQ, -aeši - svršiti,
okončati
okopatt, -�Q, -aeši -okopati
okta8tt, -adQ, -adeši - okrasti,
opljačkati
oktatttt, -aČQ, -atiši -skratiti
okFtlttt,-ljQ, -liši -zati, ogr­
nuti; zaštititi
okztu�, -a m. -posuda, zdelica
oktopttt,-pljQ, -piši -poprskati,
poškropiti
okzočttt, -Q, -čiši - opkoliti,
okružiti
167
okvaviti, -avlQ, -viAi -okr­
vaviti, raniti do krvi
okvene, � 8. - otkrivene,
objava
okati, -EQ, aeM -otkrivati,
objavlivati
oki, -yQ, -yeAi -otkriti; otvo­
riti; objaviti, pokazati
ob prilo - uoklo, naokolo,
ukrug
ok .. tbn .. / Okstbnt prid. -
okolni
okQIb pried. 8 G -oko, okolo
okQlbnb prid. -okolni
oktobn / oktobrb / okt�bn, -
m. -listopad
oku, -y Ž. -kušna, iskušene,
napast
okuati, -EQ, -eši -iskuAavati,
dovesti ¼ napast
ok .. nre, - s. - prozor; puko­
tina
ok prilo -kao (i), kako; oko, ot-
prlike
ole uski. -oh
olovo, -a s. -olovo
olovin ..prid. -olovan
olokavma, -y Ž. -žrtva pae-
nica; up. VeSžeženie, v. "
sis .. žaam ..
olokavtomah V. olokavoma
olom. pii, � ž. - Olimpia, 08.
im
olta V. obtan
0lu6itl, -Q, -ši -pokazati, r­
svietliti
ob, - m. - opojno, omamlivo
piće
obg .. V. alg ..
011m' V. hbm ..
ol .. ta, - m. -oltar, žrtvenikj
prezbiteri
obtabV ..prid. -olt, žr­
tvenički
olli, � m. -ule
omakati, -kfQ, -kaeši -nama­
kati, močiti, vlažiti
ometa, -y Ž. - obrub, doni dio
O
eće
ometb, - m. -obrub, doni dio
odeće
omin, -a m. -Homer, os. ime
oml16ati, -, -iši - zašutjeti,
umuknuti
omooiti, -, -čiM - smoiti,
umočiti, navlažiti
omraiti s�, -ažQ s�, -aziši � -
pokvariti se; postati odvratan
omraati, -čQ, -češi -zatam­
nivati, zamračvati
168
omra61ti, -, -li -zatamneti,
zamračiti; osliepiti
omrzlti, -jQ, -e ši -zamrziti,
zgaditi se
omriQti, -nQ, -neši - smr­
knuti s, smračiti s
omr.tvlti, -jQ, -e ši -obamrl­
jeti, umrtviti se, ukoiti se
om .. venie, - 8. -umivane
omyati, -EQ, -aeši - umivati,
prati
omyti, omyQ, omyeši - umiti,
oprati
om�6iti, -, -ši -umekšati; iz­
baviti
omQtiti s�, omQ8 s�, omQtiši �
-užasnuti s, preplašiti se
on&, -a m. -divli magrac
onamo prilo -onamo
onude prilo -onde; usp. on1de
onuea, � Ž. -sandala
on .., ona, ono zam. -onE, ona,
ono; on .. pl .. - druga (su­
protna) obala
on .. depril. -onde; usp. onude
on ..sica, � zam. -jean, neki
onemliti, -lejQ, -leši -ušutka-
vati
onemeti, -mejQ, -meaši -zanie­
mjeti
onQupril. -onuda, onde
opaky prilo - (u)natrag; su­
protno
opaliti, -IQ, -liši -zapaliti, spa­
liti
opaiti, -lejQ, leaM -paliti, spa-
livati
opaenie, � s. - brižlivost,
, skrbnost
opaiV prid. -brižan, skrban
opa .., - m. -briga, skrb
OpasbDO prilo -bržljivo, skrbno
OP8b, -i Ž. -rep
ope6aiti, -JQ, -liši -ožalostiti,
rastužiti
opivati �, -EQ �, -aM � -opi­
jati se
oplakati, oplaČQ, oplačši -opla­
kati
oplat .., -a m. -hostija
oplot .. , - m. - ograda; usp.
man1a, ogada, ogad ..,
ogaždenie
opl1ati, -EQ, -eši -postavlati
u bojni red
opl1enie, -e Ü. -utaborene
opl16iti, -, -iši - utaboriti,
poići tabor; opl16iti � -p­
staviti s u bojne reove, pri­
praviti se za borbu
169
oplbvatl, opluQ, oplueši - po­
pluvati
oplinenie, � s. -zatočene
opozditi �, opoždQ �, opozdiši
s� -gubiti vrieme
opona, -y Ž. -zastor; usp. kata­
petazma
oposluAati, -aQ, -aeši -posve­
. dočiti
opraviti, -vlQ, -viši -uperiti, ci­
lati, dati smer
opraVbdavati, -vaQ, -vaeši -
opravdavati
opraVbdae, � s. -dobro delo;
propis, odredba, naputak
opraVbdati, -aQ, daeši -oprav­
davati, opravdati
opraVbiti, -bdQ, -bdiši -oprav­
dati; ne opraVbditi -pčiniti
nepravdu
opražneti, �jQ, �eši - trošiti,
iscrplivati
oprovreci, -vrbgQ, -Vžeši -
isprertati
opresn'k'b, -a m. - beskvasan
kruh
Oprem'hbn'b / opresn'bČb8k'b -
prid. -beskvasni
oprti �, opbrQ s�, opbreši s� -
oduprijeti se, oprijeti se
opustiti, opuĆQ, opustiši -oslo
boditi, lišiti; opustoAiti
opus�ti, �jQ, �eši -opustjeti
opytati, -aQ, -aeši -istraživat
oralo, -as. -ralo, plug; usp. ralo
orati, OQ, oreši -orati
oriV, -a m. -Oreb, os. ime
oriti, orQ, oriši -zavoditi
ongan'b, -a m. -harfa
onmUbsk' prid. - hermon-
ski; prema Hermon, zeml.
orbl', -a m. -orao
orb1 prid. -orlov
o1ie, � s. -delo, stvar
orqienosbstvovati, -uQ, . -ue"
-zaštititi oružem
oriie, � s. -oružje; mač; bojna
kola
orqibnik'b, -a m. - naoružana
osoba
osan(n)a čest. -hosana
osvitati, -aQ, -aeši -svitati, raz­
danivati H
o8etiti, �cQ, �tiši -osvijetliti
prosvietliti
o8ecavati, -vaQ, -vaeši - (
vetljivati
o8ooati, -ajQ, -aeši - osvetl­
vati
170
osvecenie, -a s. -krštene; usp.
kbenie, prosvecenie
osv�titi, �cQ, �tiši -posvetiti
osv�cati, -aQ, -aeši - posveći-
vati
o8�cenie, �s. -posvećene
osv�cenie v. o8�enie
osed'blati, -aQ, -aeši -osedlati
osli v. iosii
osilo, -a s. -zamka
osineti, �jQ, �eši - modreti,
plaveti
osie v. iosie
osieti, -aQ, -aeši -obasjati
osknaviti, -vlQ, -viši - za-
mrljati, okaljati
oskvnnenie, � s. -oskvuće;
mrljanje, kalane, prlane
oskniti, -nQ, -niši - zamr­
lati, okalati, zaprljati
oskvrbneti, �jQ, �eši -mrljati,
kalati, prlati
osklabiti s�, -blQ s�, -biši s� -
nasmijati H. naceriti se
osklablenie, � s. -osmijeh
osknbiti, -blQ, -biši - ražalo­
stiti, ožalostiti
osknbleti, -lejQ, -leeši - žalo­
stiti, tugovati
osknbeti, -blQ, -biši - ražao-
stiti se
oskd', -a m. -piuk, budak
oskqti, -ždQ, -diši -oduzeti
oskQdeti, �jQ, �eši -propasti,
potrošiti; oslabjeti, malaksati
osla, -y Ž. -brus, tocilo
oslaba, -y Ž. -popuštane, olak­
šane
oslabiti, -bljQ, -biši - olakšati;
osloboditi, pustiti; dopusiti;
popustiti
oslablenie, � s. - popuštane;
ublažavanje
oslablen' prid. -oslablen; uzet;
oslablen' žilami -uzet, pa­
raliziran
oslabeti, �jQ, �eši - oslabjeti,
malaksati, iznemoći
osluAanie, � s. -neposluh, ne­
poslušnost; neverovane, bez­
vere
osluAati (�), -ajQ (s�), -aeši (s�)
-biti neposlušan, ne slušati
osluAbliV'b prid. - neposlušan;
koji ne vere
oslbnQti, -nQ, -neši - oslijepiti,
oslijepjeti
oslbpenie, �s. -osljepljene
171
osl"pnQti, -nQ, -neAi, ar. oslbp'/
oslbpnQh' - osliepiti, oslie­
pjeti
osl'piti, -plQ, -pim -osliepiti
osl6pl�ti, -1�jQ, -l�eši -oslepli-
vati
osl6plenie, - s. -slepoća
osmi d�t' v. osu de�t
osmodbnevrn1 prd. - osmo-
dnevni
osmonade�tyi, osmonade�­
td, omonad�to rd. brj
- osamnaesti, osamnaesta,
osamnaesto
osmraditi, -aždQ, -adiši - za­
smrdeti
osm1, osmd, osmo rd. brj­
osmi, osma, osmo; osmy na
de�t -osamnaesti
OSmi gl. brj - osam; GSmb
de�t1, osmi des�t1 -osam­
deset
osovaie, � s. -temelj, osnova
onovati, -VQ, -vem -utemeliti,
osnoati
osnyati, -ajQ, -aeAi -temeljiti,
osnivati
osn'žiti, �žQ, �žiši - zasnie­
žiti
osbiti�, -blQ �, 'bim � -os
mlivati s, živeti samotno
osb1pril. -posebno; odieleno
osoliti, -olQ, -oliši -posoliti
osraiti, -mlQ, -mAi -postide-
ti, posramiti
osram16ti �, �jQ �, �ši s�
stideti se, sramiti se
osraenie, �s. -sramota; p¯
sramlene; osramoćene
ostaviti, -vlQ, -viši - ostaviti,
napustiti; dopustiti; prpusti­
ti, izostaviti; otpustiti, opro­
stiti
ostavlenie, � s. - napuštane,
otpuštane, oproštene
ostavl'ti, -eQ, �ši -ostavlati,
napuštati, dopuštati; otpušta­
ti, opraštati
ostan'bk1, - m. -osttak; reli­
kva; nasledstvo
ostati, -anQ, -aneši -ostati; do­
pustiti; ostati � -napustiti,
odustati
ostatie, � s. -ostanak; ostatie
sin -sirotanstvo
ostat1k, - m. -ostatak
o&tabn'b prid. -preostali
osta'ti, -ajQ, -aeši -preostajati
1 72
osto'nie, -a s. - utvrđivane;
gad1 oto'ni' - utvrđeni
gad
ost06ti, -jQ, -iši -okruživati,
opkolavati
ostratiti, -aćQ, -astiši -rastu­
žiti
ostrie, -as. -oštrica; neravnost
ostriti, ofQ, ostriši - oštriti;
ostriti � na ČbtO - pripre­
mati se za što
ostroV, -a m. - otok; usp.
oto;1
ostrog, -a m. -palisada, oga-
da od kola
ostrostb, -i ž. -oštrina
ostrota, -y ž. -oštrina; surovost
ostniti, -uQ, -ueši -uništiti
ostn6ti, �jQ, �eši -uništavati,
razarati
ostn prid. -oštar
ostngati, -'žQ, -'žeši -oslobo­
diti, izbaviti
ostri prilo -brzo
ostbn1, -a m. -žalac, tm, bodlji­
k, šilak
ost'niti, -njQ, -niši - ograditi,
podići zid
ostQpati, -aQ, -aeši -odstupati,
otpadati
otQpiti, -plQ, -piši - okržiti,
opkoliti; odstupiti, udaliti se;
odustati, ostaviti se čega; otpa­
sti
ostQPbn1 prd. -posrnuo, otpao
omati, -aQ, -aeši -isuAivati
OS1pa, -y Ž. -bogine
OS1pbn1 prid; m'sto OS1PbDO
-pješčani prud, sipina
osyati, -plQ, -pleši - zasipati,
posipati; osyati gnou -
gojiti
osyriti, �jQ, �ši -usiriti se
OSb, -i Ž. -os
oSbl1, -a m. -magarac
o ../ oSblb81prd. -ma
oSbl�, oSbl�te, oS'I�ti s. -maga-
re, magarac
oSbl�tin1 prid. - magaretov,
magarčev
�niti, -nQ, -niši - zatamniti,
zasjeniti
o�n'ti, -nejQ, -naeši - zatm­
nivati, zasjenivati
os'sti, os�dQ, os�deši - pritie­
snti, opkoliti
os'ti, osejQ, oseeši -zasiati
o�gQti, -nQ, -neši -dotaknuti,
dodruti
173
oS�3ati, os�žQ, os�žeAi -doticati,
dodirivati
oSQditi, oSQždQ, oSQdiAi -osuditi
osqcn' prid. -koji se odnosi na
osudu
osqždati, -aQ, -aeAi -osuđvati
osqždenie, - s. -osuda
osqkat' prid. - trovit, bodli-
kav
otapril. -(po)tano
otvoriti, -rQ, -riAi -otvoriti
otvrhzati, -aQ, -aem -otvarati
Otvnh v. ot'vrhnh
otvresti, -nzQ, -nzeAi -otvori-
ti, rastvoriti
otimati v. ot'imati
otirati, -aQ, -aeAi -otirati
otiti, otidQ, otideAi, akt. part.pret.
I oAbd', akt. part. pret. II.
oAbl' -otići
otišati, -ajQ, -aeši -umirivati
otišie, -e s. -utočiAte, pristani-
šte
otl'steti, -ejQ, -eši -oebljati
otnqc v. ot'n()qdh
otok', -a m. - otok; usp. os­
troV
otoohn' prid. - otočni; more
otoohno -ocean
otraviti, -vlQ, -viši -otrovati
otrvenie v. otrvlenie
otrovlenie, - s. -otrovaIe
otrokoviea, � Ž. - devojči�
devica
otrok', -a m. - diete, dečak
i
sluga
otrooii prid. -dečji
otro�ina, -y ž. -detinstvo
OtriCh, -a m. -detešce
Otro�h prid. -deči
otroohnik', -a m. -joA nezreo
gozd
otro��, otroč�te, otroč�ti s. -d.
jete
otrti, otbrQ, otbreši - otrti,
obrisati
ot�biti, -blQ, -biši -očistiti
ot�bleti, -IejQ, -leeAi -čistiti
ot�ti v. otrti
ot�šati, -aQ, -aeAi -odvezivati
ot�šenie, - s. -odreAene, ot-
pečaćene; razrešene
otrešiti, -šQ, -Miši - odvezati;
osloboditi "
ot�sti v. ottr�sti
ot' prijed. s G -od, iz, zbog
ot'begati, -aQ, -aeši -bježati
ot'begqti, -nQ, -neši -pobjeći,
umaknuti
ot'bežati, -žQ, -žiši -pobjeći
174
ot'vaiiti, -lQ, -liAi -odvaliti
ot'vaeti, -jQ, -eeši -odvaJati
ot'vaenie, - s. -odvaJene
ot'vesti, -dQ, -deši -odvesti,
izvesti
ot'vleci, -kQ, -Ai � napeti
ot'voditi, -ždQ, -diAi -odvo­
diti, izvoditi
ot'vratiti, -, -atiAi -odvra­
titi
ot'vracati, -eaQ, -aeAi - od­
vraćati
ot'vženie, -a s. - odricaIe,
poricane, nijekanje
ot'vrhžen V. ot'vreci
ot'vrhzi v. ot'vreci
ot'vrhnh prilo - obratno, obr­
nuto
ot'vrhSt' prid. ¯otvoren
ot'vreci, -rbgQ, -rbžeši, imp.
otvr'zi, pas. part. pret. ot'­
vrbžen' -odbaciti, odbiti; ot­
pasti; ot'vreci � -odreći se
ot'VhSQdu / ot'VhSQde prilo -
odasvd
ot'vetiti, -CQ, -tiši; sigm. I.
aor. ot'veš� -odgovoriti
ot'vet', -a m. ¯odgovor; osuda,
presuda; ukazane; opravda-
ne; račun; otvet' S'tvoriti
(dati) -donieti presudu
ot'vecavati, -vaQ, -vaeši -od­
govarati; protusloviti; oprav­
davati s, braniti se; ot"
vecati s� -odricati se
ot'vecanie, -a S. -odgovor
ot'vecati, -aQ, -aeši -odgovo-
.
riti, odgovarati; protusloviti,
protuslovljavati; opravdati,
opravdavati; presuditi, presu­
đivati; priznati, priznavati; op­
rostiti se, opraAtati se; ot'­
vet' ot'vecati - davati od­
govor
ot'ganeti, -jQ, -e ši - tjerati,
proganati, protjerivati
ot'goniti, -njQ, -niši -tjerati,
proganati, protjerivati
ot'gnati, ot'ženQ, ot'ženiši -
potjerati, odagati
otae�e prilo ¯izdaleka
ot'danie, - S. -davanje, izda­
vanje; nagrada; otpuštene
ot'dati, -amb, -asi - predati,
dati, vratiti; otpustiti
ot'daeti, -ajQ, -aeši -predavati,
vraćati, otpuAtati
ot'des�thStvovati, -uQ, -ueši
-plaćati desetinu
ot'donoe prid. -dojenče
175
otw'enie / otwyhanie. -a s.
-odahnuće
otwyhati. �Q. -aeAi -disati
otwIUti. -IQ. -liAi - udaliti;
oieliti
ot'imati. otbemlQ. otbemleAi -
oduzimati
ot'venie v. oknvenie
ota ti v. okvati
ot'kryti v. okrti
ot'kQu(te) / ot'kQdI(že) prilo
-odakle. otkuda
ot'lagti. -gaQ. -gaeAi -odlaga-
ti, otklanati
.
ot .. oženie. �s. -odlae. od-
bane
ot'lotiti. -žQ. -žiAi -odložiti
ot11Ik', -a m. -ostatak
ot'lQati, -aQ, -aeši -odvaati,
razlučivati; isklučivati
ot'lQčenie, �s. -odvajane, od­
ceplene; isklučene
ot'lQČiti, -Q, -iši -odvojiti, ra­
zlučiti; isključiti; oeliti, ra­
zlikovat; odrediti; ot .. Qivyi
�-šizmatik
ot'lQČhn' prd. - odielen, is­
klučen
ot'mesti, -etq, -eteAi -obacit
ot'metyi � -otpadnik, b*
božnik
ot'metanie. -a s. -odbacvan,
odlagane, niekane, porican
ot'metati, -, -eCaM / �QJ.
-i -odbaciti, otkoniti, ot�
kazati, ukidati, odstupiti
ot'methnh prid. - pokvaren,
loA, nevriedan
ot'myati. -aQ, -aeAi -ispirt
ot'myti. -myQ, -myeAi -ispra.
ti, izbrisati
ot'mbtiti, -bQ, -bstiAi -osve
titi
ot'm.cati, -aQ, -aeši -osveći­
vati
ot'cenie, � s. -osveta, od.
mazda
ot'metati, -aQ, -aeši -odbac­
vati, odbiati; remetiti, naruša­
vati; ot'metati s� -odreći s
ot'm�iti, �čQ, �iAi - smek-
šati
ot'neliže prilo -otkad
ot'eleže V. ot'neliže
ot'nemooi, -gQ, -ožeAi -izne-
moći, onem0ti
ot'nositi, -šQ, -siši -odnositi
176
ot'n()Qdu(te) prilo - odakle,
otkud
ot'n()Qdh prilo -sasvim, psve;
uopće; jako; zauviek
ot'n()Qdhn' prid. -tamošni
ot'n()Qde prilo -sasvm, posve;
uopće
ot'n()Qdete prilo -odakle
ot'padati. -aQ, -aeši -otpa­
dati, odelivati
ot'padenie, � s. - padane,
pad, opadane; poraz
ot'pati, -adQ, -adeši -otpasti,
odieliti; pogešiti
ot'platiti, -aćQ, -atiši -otplatiti
ot'pluti, -lovQ, -loviM - otplo­
viti
ot'plhva prilo - ispočetka, is­
prva
ot'pustiti, -uĆQ, -ustiši -(ot)pu­
stiti; osloboditi; ostaviti; opro­
stiti
ot'pucati, -ajQ, aeši -(ot)pušta­
ti; oslobađati; slati .
ot'pucenie, � s. -oslobađane;
oproštene
ot'raa, -y Ž. -otpuštane, ot­
pust; osobođene; Åot'raQ
-na slobodu
ot'raditi, -aždQ, -iAi -otpu­
stiti, oprostiti
ot'rae prid. - ponošlivo.
lako
ot'raždati. -ždaQ, -ždaeši -
biti obziran, strpliv
otvaslh, -i ž. -mladica, izdanak
ot'reei, -ekQ, -Đeši -odgovori­
ti; odbiti, otkloniti; poricati;
uskratiti; ispričati;
ot'reei �, -kQ s�, -ĐeAi s� �
odreći se; oprostiti se
ot'rečenie, -a s. -presuda
ot'rivati, -aQ, -aeši - odgra-
vati
ot'rigati, -aQ, -aeši -izbacivati
ot'rigQti, -nQ, -neAi -izbacti
ot'rinQti, -nQ, -neši -odgru-
ti, odbaciti
ot'ricati �, -aQ �, -aeAi � -
odricati se; ispričati se
ot'rOhn' prid. -ispričn
ot'lvanie, � s. - otkidane,
otrguće
ot'vati, -rVQ, -rveši -otki­
nuti, otrgati
ozati, -Q, �žeši - ore­
zati
ot'rezovati, -uQ, -ueši -odre­
zivati
177
ot'�ti, -rejQ, -reeAi -odgra-
vati, odbacivati
otseli v. ot'sel�
ot'el� prilo -odsad
ot'skočiti, -čQ, -Ai -odskočiti,
otrčati
ot'staviti, -vlQ, -viAi -maknu­
ti, ukloniti; udaliti
ot'st�ti, -jQ, -iAi -biti dale­
ko, staati sastrane
ot1tropiti, -plQ, -piAi -razru­
Aiti krov sobe
ot'st�ti, -ejQ, -eAi -postati ne­
popravliv
ot111ati, -S'lQ, -s'leši - oda­
slati, pslati
ot'lati, -aQ, -aeši -odaAilati,
slati
ot'sekati, -aQ, -aeAi - odsije­
cati
ot'�1Qti, -nQ, -neAi -odsjeći
ot'�ci, -kQ, -eši - odsjeći,
ukloniti
ot'�čenie, - S. - odsiecanje;
bz ot1�čenie -neobrađen,
neotesan
ot'sqditi V. oSQditi .
ot'Qu / otwe prilo -odavde
ot'teei, -kQ, -eši - pobjeći,
uteći
ottoli / ot'tole prilo - otad
odatle; stog
ottnpQti, -nQ, -neAi - otrl
nuti
ot'trb3ati, -aQ, -aeAi - trgati,
kidati
ot'tribiti V. otribiti
ot'trti V. otnti
ot1tr�sati, -aQ, -aeAi -otresati
ot't�sti, -sQ, -seAi -otresti
ot't�3ati s�, -aQ s�, -aeAi � -
ogađati
ot'tQdu / ot'tQd� prilo -odatle,
otud
ot'umyti, -yQ, -yeši -braniti
ot1hoditi, -ždQ, -diši -odlazi­
ti, udalavati se
ot'hod1, -a m. -odlazak
ot1hodbnik1, -a m. -pustinjak,
isposnik
ot'hodbn1 prid. - pustinjački,
isposnički
ot1cvisti, -vhtQ, -Vteši -ocva­
sti
ot'čaenie, - S. -očaane, bez­
nadnost
ot1čaen1 prid. -suviAe odvažan
otaeti, -ajQ, -aeši - zdvaati!
očaavati; ot'aeti � -polu­
deti
1 7E
ot1čisti, -btQ, -čhtAi -dočitati,
iščitati
ot1cetiti, -ĆQ, -tiši - oštetiti;
pretrpjeti Atetu
ot'cecati, -aQ, -aeši - ošteći-
vati
ot1ed1, -a m. -protuotrov; liek
ot'j�ti V. ot�ti
otbmiti, -mlQ, -miši - potam­
njeti, zamračiti
otbmbJen1 prid. - zatamnen,
zamračen
otbmbneti, -ejQ, -eši - zatam­
njeti se
OtbCb, -a m, V otbče - otac; pre­
dak; predstojnik samostana;
otbei -roditeli
otbčina, -y Ž. -domovina
Otbčb prid. -očev
otbČbSk1 prid. -očinski, očev
otbČbstvie, - S. -poroica, ro;
domovina; otbČbstvie ¯rodi­
telji
otbČbStVO, -a S. -porodica, rod;
domovina
ot�got�ti, -jQ, -eši - otežati,
opteretiti
ot�gočati / ot�g. čati, -aQ, -aeši
-otežati
ot�gočiti / o�,. čiti, -, -Ai ­
pritisnuti, opteretiti
ot�žati, -Q, -aeši -otežati, po­
stati težak
ot�žbČavati, -vaQ, -vaeši -ote­
žavati
ot�žbČati, -aQ, -aeši - otežati,
postati težak
ot�3ati, ot�žQ, ot�žeši -upitati,
zapitati
ot�ti, othmQ, othmeši - oteti,
oduzeti
ot�tie, - S. -otimane
ohl�danie, -e S. - nemar, ne­
marnost
ohod- V. ot'hod­
ohn(m1)nQti, -nQ, -neši - po­
stati hrom
ohuditi, -uždQ, -udiši -umani­
ti, poniziti
ohudeti, -ejQ, -e ši -smanjiti H
ohuliti, -ljQ, -liši - pokudjeti,
oklevetati
ohQpiti, -pljQ, -piši - zgrabiti,
uhvatiti, ščepati
OCbt1, -a m. -ocat, kiselo vino
oCbtbn1 / ocbten1 prid. -octen
oceždati, -aQ, -aeši - cijediti,
ocjeđivati
179
ocApati, -Q, -em - tvrdnuti;
ukćvati s
opnAvati, -eQ, -aeAi -tvrd­
nuti; ukrućivati s
�Ati, -n�Q, -n�-(o)tv-
nut; uktti s, ukćvati s
oc�stiti, oC�Q, oc�stiAi -očistiti
o�6ati, -Q, -aeši -očistiti
oienie, � B. -očiAćene
oesl ..prid. -očni
oivist . prilo -očgleno, jasno
očistiti, oĆ, oistiAi -očistiti
o16ati, -eQ, -eAi -čistiti
180
očiCe, � B. -oAćene
očrvlen .. prid. - creno (g­
mizno) obojen
očrn�ti, �jQ, �Ai -potamniti,
zacrti
očne, -a B. -Aator
očutiti u. otiti
oeutiti, -uĆ, -utiAi -osetiti; za-
mietiti
oit ..u. otiti
G . W u. otiti
OiMI . , -a m. -pustinak, ispo­
snik
f p n
p -slovo »pokoi,; . r . -brj 90,
¯ n · -brj 80
paVloV prid. -Pavlov, Sveto­
g Pavla; UBp. paVl .
paVl .., -a m. -Sveti Pavao, OB.
ime
paVl . prid . .. Pavlov, Svetog
Pavla; UBp. paVloV
pagba, -y Ž. -propast, pogbel;
pokvarenost
pagbbnk .., -a m. - gubitnik;
upropastitel
pagbbno prilo - pogubno; p­
kvarlivo
pagbbn ..prid. - pogban; po­
kvarliv
paanie, - S. -pad, (pro)pada­
ne, opadanje; usp. padenie
padati (�), ¯eQ (�), -eši (�) ­
padati
padenie, � S. -pad, (pro)pada­
ne; UBp. padanie
pait.., -i Ž. -paAnak, livada, is­
paa, krmivo
paznegt .. / paznogt .., -a m.
-pandža, papak, kopito
pazua, -y ž
. -pazuho; prsa, na­
ruče
pakost .., -i Ž. - zlo, ozljeda, p­
v, Ateta; pakosti tvorti
(d��ti) -zlostavlati, tući
pakostbnik .., -a m. - nasilnik,
mučitel
pak ..u. pa
pak prilo - opet, ponovno, za­
tim, pak, onda, joA, nadale, ta­
koder, osim
pakbyie, - S. -ponovno rode­
ne, prebrazba (nakon sud­
njeg dana)
181
palatii, - m. -dVOanin, dvor­
ski službenik
palatin . v. palatU
palestin . , -a m. - Palestina,
zml.
palestinlk . prid. -palestinski
paliti, -lQ, -liši -paliti; žariti se,
greti
palica, � ž. -palica, štap
palenie, � s. -požar, grene
paetiVb prid. -koji pamti, koji
se sjeća
pam�nQti v. pom�nQti
pam�tiV v. paetiVb
pam�tie, � s. - sjećane, uspo-
mena
pam�tl, -i ž. -uspomena, sjeća­
ne; pozorost
panica, � ž. -posuda za vodu;
cistera
pani�ica v. panica
papa, -y m. / papežl, -a m. -
papa
papnt . , -a m. -predvore
paraskeVgi(i), � ž. - petak,
dan spremana kada se
Ž
idovi ­
uoi subote pripremau za blag­
dan; Petka, os. ime; usp. p�­
bka
paemi�, � ž. -paremia, biblY
sko čitane koje se čita uveč
uoči blagdana
parimi� v. paemi�
pariti, -rQ, -riši -leteti, lietati
paopsida, -y ž. -zdelica
paka v. paha
patva, -y ž. - stado, mnoštvo
ludi koje nekoga sliedi
pastvina, -y ž. -ispaša
patvin.no, -a s. -pašnak
patvin.n . prid. -koji se odno-
si na ispašu; obrastao travom
pasti (�), padQ (s�), padeši (�)
-plsti
pasti, pasQ, paseši - plsti (ovc
npr.)
patuhov. prid. -pastirov
pastuhI / paty -a m. -pa­
stir
pasha, -y ž. i neskI. -Uskrs; pas­
halna žrtva (ane koje se jede
za Pashu)
pasy v. paky
patriarh . , -a m. - patrijarh;
praotac; rl patriarh .
-papa
patriašlsk . prid. - patrijar­
ški, koji se odnosi na patrijaha
patriaršltvo, -a s. - patri.
jarštvo
182
patrikii, � m. - vlastelin; Pa­
trik, os. ime
pa'" v. pav.l .
pa�e prilo -više, više nego, upra-
vo, radie, štoviše
pa(j)�ina, -y Ž. -paučina
pail . V. pav.l .
pelena, -y Ž. -pelena
pen( . )tikosti(i) V. �tikosti
pen( . )tikosti(i)n . V. �tiko-
stiin'
pepe'" -a m. -pepeo
pervar V. fervar
pergamii, �m. -Pergm, zeml.
perinii, � m. -Perinij, os. ime
persi m, mn. -Perzianci
persdIsk . V. persi
persiisk . V. perslk .
perslk . prid. -perzijski
pe�nin . , -a m. -Perzianac
perlnab prid. -pernat, krilat
per- V. pIrati
petas . , -a m. -Petason i Petas,
ime poganskog hrama
petrov. prid. -Petrov, Svetoga
Petra
petr, -a m. -Petar, os. ime
pe�aliti �, -ljQ s�, -liši s� -žalo­
stiti se, uznemirivati se, brinu­
ti se
pe�alovati �, -uQ s�, -ueši �­
tugovati
pe�all, -i Ž. -tuga, nevola, jad,
briga
pe�allno prilo -brižno
�allm prid. ¯tužan, brižan
pe�atl, -i / -a m. -pečat
pe�atll�ti, �jQ, �eši - zapeča-
titi
peeera, -y ž. -špila
pecenn . prid. -špilski
peei, pekQ, pečeši ""peći
peei �, pekQ s�, pečeši s� -bri-
nuti se
pecb, -i Ž. -špila; peć
pe bnica, � Ž. -(otvorena) peć
pecln . prid. -koji se odnosi na
špilju ili peć
pivo, -a s. - piće; gzba; usp.
pitie
piVca, � m. -pianica
pigan . , -a m. -ruta, rutvica
pila, -y Ž. -pila
pilatov. prid. - Pilatov; usp.
pilacb
pilab, - m. -Pilat, os. ime
pilacb prid. -Pilatov; usp. pila­
tov.
pinakida, -y ž. -p
i
očica za pisa­
nje
183
pU/ ptUtK .. v. fn
pttu,¯y i. -putnička torba
pU,- m. -gzba, pianka
ptæte v. pæuUte
pt8utt v. pæutt
ptMdoU, -a m. - Posejdon, OB.
ime
pWKutt, -aQ, -al - zvi!dati,
svirati u kv sviralu
ptMpUprid. -biskupski
ptWp. , - m. -biskup
pt8memU . prid. -pismovni, pi.
sani, pismeni
pismenyiprid. -pisani
pt8m�,pismene, pismeni s. -slo·
vo; tkst
pttuem 1 v. pttutt
pttutt, -Q, -aeii, paB. pr. prz.
pitaemh - hraniti, othani·
vati
pttt,PbjQ, pbeii / piQ, pieii -piti
pttte, � B. - piće; gzba; usp.
ptVo
pttttLO.-pitak
pttom1prid. -nahranen
ptt�Ute, � s. ¯ hraa; usp.
UtæbÐo, ptoa
ptMtt, -Q, �ii - hraniti, ot·
hranivati
ptoa Þ. ptoa
pt0u, � i. -hrana; izobile; U.
Utæ b Uo, ptt0Ue
ptobU . prd. -koji se odnosi n
hranu i izobile
pt80v. pætt
pt0Utou,� i. -pianac, pianica
pt0U . prid. -p�an, pripit
pt0WtVte,� s. -piastvo
pt0ÞtVo,- s. -pianstvo, opi-
jenost
p¡uVutt, -vaQ, -vaeii - plivati.
ploviti
p¡uVprid. -!ućkast
p¡ame'prilo -u podne; naju"
južno
p¡umeº, � S. - podne; UBp.
p¡Udæe
p¡uKutt(�), -aČ (s�), -ačeii (�)
-plakati, oplakivati, naricati;
prati, propirati
p¡ameÐb V. p¡mV
p¡umeÐbÐ1prid. -plamen, va­
tren
p¡umV, plamene, plameni m. -
plamen, vatra
p¡m�Ð 1 prid. -plamen, vatren
p¡uW,-a m. -komad tkanine; f­
tilj
p¡ač W, -a m. -plač
184
p¡uouUtou, � i. - već komad,
obično lanena, platna
p¡uouUt0æ . prid. ¯ platneni,
laneni
p¡ao. , - m. -ogtač, plai t
p¡emeWU . prid. - plemenski,
koji s onosi na pleme
p¡em�, plemene, plemeni s. -
pleme, rod
p¡eUou,� i. -lanac, okovi; uvo-
jak
p¡eMtt-eeQ, -e ii -pleskati
p¡e8Uu, -y i. -taba
p¡e8D, -a s. -sandala
p¡e8tt, pletQ, pleteii -plesti
p¡eoe, - s. -pleće, rame; p¡eêt
Vdutt -dati s u bieg; dv.
p¡eot-pleća, leđa
p¡eot V. p¡eoe
p¡tÐoVeue, � S. -slina
p¡tÐ0tt, -nQ, -neii -plunuti
p¡toeVatt, -uQ, -ueii -uznemi-
rivati se, uzbuđivati se
p¡to 1 , -a m. -nemir, buka, .krik
p¡odtt, ploždQ, plodiii -ploditi,
rađati, davati plodove
p¡odoVtWprid. ¯plodan
pÌodoÐo8ætVoVatt, -uQ, -ueii
- ploiti, rađati, davati plo-
dove
p¡odopttUo8eUte, � s. - plod­
nost
p¡m . , -a m. -plod, rod
p¡od 1 tVoteUe, � S. - rađane
(dee)
p¡mbU . prid. -plodan
p¡o8K 1prid. -plosnat, ravan
p¡ot1, -a m. -plot, ogada
p¡Utt, plovQ, ploveii -ploviti
p¡Uou v. pQUòu
pWzutt, pl�!Q, pl�žeii -puzati,
puziti
p¡ 1 zttt lp¡ 1 z�tt,plbžQ, plb!iii -
puzati, puziti
pWz1k Lrd. -sklizak
pIW . , -a m. -odred, puk (vojna
jedinica); mnoitvo, puk
p¡1 ne, �s. -(riečni) tok
p¡1u 1prid. ¯pun
pWtoQUUtVprid. ¯pohotan
p¡ 1 to0dtV1prid. -koji jede me-
s, mesožder
p¡1 tb, -i ž. - ludsko tielo, put
(ž.); meso
p¡ 1 t b Ð 1prid. -tjelesan, puten
pWtbMV. p¡ 1 t b Ð 1
p¡1 MU 1V. pWtb Ð 1
p¡1ttt �, pl'ČQ, pl'čiši s� -
spremati s za borbu
pUVme, � S. -pluvane
185
pUVutt, pluQ, plueli -pluvati
p¡æ1v. p¡1U1
p¡êVu,-y ž. -pleva, mekine
p¡êVeW,-a m. -korov
p¡ê½Utou,�ž. -ltagaJ, žitnica
p¡ê½U1prid. -koji se odnosi na
plev, mekine
p¡êzq v. pWzutt
p¡êUeUte, � 8. -zarobleniltvo,
pustolne, zaroblavae, plač­
kane
p¡êUttt, -nQ, -nili - zaplieniti,
opustoliti, zarobiti, oplačkati
p¡êU1, -a m. - plien, zaroble-
niltvo
p¡êÞUtK1, -a m. -zaoblenik
p¡êUbUtou, � ž. -zaroblenica
p¡êUêtt, -n�jQ, -n�eli -plijeniti,
pustoliti, zaroblavati, pla­
čkati
p¡êtt, pl�vQ, pl�veli -plijeviti
p¡VsK1v. pUUsK1
pUUqtt,-nQ, -neli -plunuti
pUUsK1, -a m. -buka, galama
pUUoa8, pl. t. -pluća
p¡�saUte, � 8. -plesanje, ples
p¡�sutt,plfšQ, plfšeli / -fQ, -aeši
-plesati
p¡�smb, -a m. -plesač
popried. 8 D, A, L. ¯P; za, na·
kon; pmê8tu¬po mestima;
poVu81 e8t1-za vas je; p
Ï8Usê¬za Isusom; pod1Vo]U
dbUU-nakon dva dana
poUe8êdoVutt, -uQ, -ueli -raz­
govarati
poUtVutt, -Q, -aeli - pobiati,
ubiati
poUttt, pobbjQ, pobbeAi -pobiti,
ubiti
poUo¡êtt, -IQ, -lili -osjetiti bol,
osjetiti sućut
poUotttt, -rQ, -riši - pomoć u
borbi
pUtuUMK1prid. -ratni
poU1dêtt,-'ždQ, -'ždili -prob-
eeti
poUVtb,-i ž. -pobjeda
poUêgutt,-ajQ, -eli -bježati
poUêmqtt, -nQ, -neli -pobjeć
poUêda,-y ž. -pobjeda
poUêdtte¡b,-a m. -pobjednik
poUêdìtt, �ždQ, �dili -pobie-
diti, poraziti, nadvladati, svla­
dati
poUêdotVotbob, -a m. -pobjed­
nik
poUêdb¡tVprid. -pobjednički,
pobjedonosan
186
poUêdbUt8,- m. -pobjednik
poUêdbU1 prid. - pobjednički,
pobjedonosan
poUêzdutt, -aQ, -aeAi -pobjeđi­
vati, poražavati, nadvladavati,
svladavati
poUêzdeUte, � 8. -pobjeda; po­
raz
poVudttt,. -aždQ, -adili - prou­
zročiti, potaknuti
poVuzdutt, -ždaQ, -ždaeli -uz­
rokovati, poticati
poVupbUttt, -nQ, -nili -obieli­
ti, premazati
poVe¡êVatt, -aQ, -aeli -zapovi­
jedati, naređivati
poVe¡êUte,� Ü. -zapovijed, na­
redba; odredba
poVe¡êÐU1prid. -zapoveđen,
naređen
poVe¡êtt,-IQ, -liši -zapovediti,
narediti
poVestt, povedQ, povedeši -po­
vesti, odvesti; odvoditi
poVtVatt,-ajQ, -aeši -uvijati, za­
matati, motati
poVtUoVatt,-ujQ, -ueši -podre­
đivati, pokoravati, podvrgavati
poVtÐU1prid. ¯pokoren, pod­
vrgnut, podređen; kriv
poVtUqtt, -nQ, -neli -podrediti,
pokoriti, podvrgnuti
pVttt, -iQ, -ieli - uviti, zaviti,
zamotati
poVtêtt, �Q, �eli -uviati, za­
viati, zamatati
poV¡êot, �kQ, �eši - povući,
nateguti; prevući; odvući
poVodutut,� m. -vođa
poVtêstt,-rZQ, -rzeli -pove­
zati, privezati
poVtêot, povr'gQ, poVželi -
baciti, odbaciti
poVpta8att,-aQ, -aeli -raspi­
tivati (s), ispitivati
poV8¡êdoVatt,-uQ, -ueli -sli­
jediti; oponalati
poVêduUte, � 8. - pripoviest,
progla, izjav, svedočenje; po­
ticanje
poVêdatt,-aQ, -aeši -izjavljiva­
ti, proglašavati, svedočiti, pri­
znavati
poVêdoVatt, -ujQ, -ueši -izjav­
livati, proglašavati
poVêd,-i ž. -uče�e, nauk
pVêdêtt,-v�mb, -v�si -izjaviti,
proglasiti, posvedočiti
poVêsttt, �šQ, �siši - objesiti,
okvačiti
187
pov&tJ -i ž. -pripoviest, priča,
izava
PV&tbl ", -a m. - pvesni,
pripoviedni, izveštlni
p,ain .., - m, mn. pgne -
pgnin
pga ..prid. -pogan
po,8 ..prid. -pganski
po,8o, -a 8. -pgnstvo
pg, � ž. -poganka
p,a�ti, �jQ, �i -gniti, tje-
rati
p,asiti, -ašQ, -aiši -pogsiti,
ugasiti
pgaditi, -aždQ, -adiši -gladiti,
milovati; sravniti, razrušiti
pgumiti �, -mlQ SQ, -miši S
- porazgovarati; po,lumiti
� v čemb-zabaviti se čime
pg .. titi, -'ĆQ, -'tiši - progu­
tati
po
,l .. cati, -aQ, -aeši -gtati
ppesti, -tQ, -teši -stisnuti,
pritisnuti
pp�vati �, -aQ sQ, -aeši S -
razlutiti se
p,onti, -njQ, -niši -goniti
pogbenie, � 8. -pogeb, po­
kop; usp. pgbae
pgbitelb, -a m. -pogebnik
pgti, -bQ, -beši -pokopa
sahraniti
ppibati, -aQ, -aeši -pkapat,
shranivati
pgbanie, � s. -pogeb, p
kop; usp. pogbnie
pogbati, -aQ, -aeši -pkapa .
ti, sahranivati
poginie, � 8. - zabluda,
ogešene, pgeška
pogiiti (�), -šQ (sQ), -šiši (�)
-zalutati, propustiti, pogrie­
šiti; promašiti
po�znQti, -nQ, -neši -potopi­
ti, potonuti, uroniti
pgžati, -aQ, -aeši -potapati,
tnuti, uranati
pogienie, � s. -potoplene,
potonuće, uranane; krštne
:o
gziti, -žQ, -Qziši -potopiti,
ptonuti, uroniti
pogba v. pagba
pogbiti, -blQ, -biši - zatrti,
uništiti, upropastiti
pgblenie, � s. - zatirane,
uništavane, upropaštavanje
pgbl�ti, �jQ, �eši -zatirati,
uništavati, upropaštavati
pog.nati, poženQ, poženeši -
(is)pratiti, (pro)gniti, (po}žu­
riti
18
pogbati, -blQ, -bleši / -aQ, -aeši
- gnuti, pgibati, propadati,
kvariti se
. pogbenie, � s. -propast, pro­
padane, zatirane, uništene
pogbnQti, -nQ, -neši -poginu­
ti; propasti, pokvariti s
pogb�lb, -i ž. -pgibel, neda­
ć, propast
pgWlbl ..prid. - pogibelan,
pgban
podavati, -vaQ, -vaeši -davati;
pružati, nuditi
pdaviti, -vlQ, -viši - udaviti,
ugšiti
podavl�ti, -1�jQ, -l�ši -daviti,
gušiti
podaditelb, -a m. -davatel, da­
rivatel
podalie, � s. -udalenost, raz­
mak
pceti, -r�jQ, -r�ši -darivati
podatelb, -a m. -davalac, dari­
vatel
podati, -am', -asi -dati, pružiti
poddnie, � s. -davanje, pruža­
ne
pdati, -aQ, -daeši - davati,
darivati; pružati, nuditi
povipQti, -nQ, -neši -pkre­
nuti; podiguti, dići; potaknu­
ti, navesti na što
povig., -a m. -napor, trud, na­
stojane; borba, povig
podvižati / podvižiti, -ižQ, -ižiši
-pokretati, tresti, dizati, poti­
cati
pd
y
ižbnik .., -a m. -borac, p
bornik
povižbno prilo -grlivo
podvižbn ..prid. -pokretan; re­
van, gorliv
podvi3anie, � 8. -kretna; na­
por, naprezane; borba
podvi3ati, -ižQ, -ižeši /-aQ, -aeši
-pokretati se, dizati se
podiviti �, -vlQ S, -viši SQ -za­
diviti se
podlbg pried. 8 A -uzduž
podoba, -y Ž. -način, vrsta; pri­
kladnost; podoba esb -pri­
stoji s, dolikue; čini s, vero­
jatno
podobati, -aQ, -aeši -priičiti,
dolikovati, biti potrebno, tre­
bati
pdobie, � S. - sličnost; isto­
vetnost; usp. pOdobstvie
pdobiti, -blQ, -iši - prikazi­
vati, izlaati, nalikovati
189
podoU¡eÐte,- 8. -lík,slíka;vr-
sta
podoUÐotaVbÐ1prid. -slíčncg
cbíčma
pdoD¡tčbÐ1prid. -slíčan
podoU8tVte,- 8. -slíčncst,usp.
podoUte
podoUæoprilo -slíčnc
podoUbÐo8tta8tbÐ1prid. -kc|í
slíčnctrpí
podoUæ1prid. -slíčan,príkla-
dan,dcstc|an
podoUbÐ1V�m prid. - praví,
necspcran,Vercdcstc|an
podtaR, -a m. -pcrub, cbrub
podtažaÐte,- S. -cpcn�an|e,
ugledame, rugame, ísmí|ava-
me,usp. podtažeÐte
podtažate¡b, -a m. - cpcn�a-
teÞ
po0tažatt,-mc,-aeší-cpcnaša-
tí,ugledatíse,rugatíse,ísmua-
vatí
podtažeÐte,- S. -cpcn�ame,
usp. po0tažaÐte
pdt0R, -a m. -drug, sudrug;
blížmí
pmt0žte,- S. -brak,supruga
podtbzaÐte, -� S. - upctreba,
kcríšteme
p zatt,-žc,-žíší-zadrzatí
po�zaÐte V. podtažaÐte. po-
dtažeÐte
po�zatt,-mc,-aeší-cpcnaša-
tí,ugledatíse,rugatíse,ísmua-
vatí·
podzttt, -žc, -žíší -pcstavítí,
uspravítí
pod1pried. s A i I -pcd, íspcd
pod1U�gaV. potb�ga
pod1gotte, -a S. -pcdgcre
pod1dtbzatt, -žc, -žíší - pcdu-
píratí,pcdržavatí
pod1ematt V. pd1tmatt
pod1zaKoÐbÐ1 prid. - pcdvr-
gnut zakcnu
pod1zemte,- S. -podzeml|e
pod1tmatt, pcd1eml|c,pcd1em-
leší-pcdupíratí,prímatí,prí-
hvaĆtí
pod1ttt, pcd1ídc, pcd1ídeší -
príćí,ućí
podtažttt,-žc,-žíší-cpcn�atí,
podtažttt� -uvrí|edítíse
podtažtVprid. -slíčan
podtažbÐt8, -a m. ¯cpcn�a-
tel|
pÞ1WoÐttt, -mc, -níší ÷ na-
gnutí, plcžítí
190
pod1KopaVatt, -vmc, -vaeší -
pctkcpavatí
pod1Kopatt, -mc, -aeší-pctkc-
patí
pod1¡agatt,-gmc,-gaeší-pd-
lagatí,pcstavÞatííspcdčega
pod1¡ozttt,-žc,-žíší-pcdlcžítí,
pcstavítííspcdčeæ
pod1met1,-am. -pcrub,cbrub
pod1ÐeUe8bÐ1 / pod1ÐeUe8b8·
K1prid. -pcdnebeskí
pod1Ðozte, - S. - pcdncž|e,
pcdlcgazancge
pod1padatt, -mc, -daeší-pct-
padatí, prípadatí
pod1pa¡ttt, -hc, -líší-pctpalítí,
upalítí
pod1p�ga Þ· pt1p�ga
pod1tVtt, -Yc, -yeší - pcdrítí,
pctkcpatí
pod18tb¡att, -hc, -leší - pcda-
struetí, pcdlcžítí
pod18Vpatt, -mc, -aeší- pcdsí-
patí, sípatííspcdčega
pod1emattV. pod1tmatt
pod1�te¡b, -am. ¯pcdupírateÞ,
zaštítník
pod�tt, pcd1ímc, pcd1ímeší -
pcdupruetí, pcdíćí, príhvatítí
|se)
pod1�tte, - S. - pctpcra, pc-
drška, pcmcć
pd½att V. pod1tmatt
pod�¡te, - S. -dcdatak
pozagatt, -gmc,-gaeší-spalítí
poza¡ttt8t,-hcsí,-líšísí-rastu-
žítíse
pože¡aÐte,- S. -pchcta,žudma
požeot,pcžegc,pcžežeší/ pcŽ6gc,
pcžežeší-spalítí
požttt, -ívc,-íveší-pcžíVetí
pozætt/ požtett,¹pcž6rc, pcŽ6-
reší-prínuetížrtvu
požtett,ºpcž6rc,pcž6reší-prc-
ždruetí
požMatt, pcž6dc, pcž6deší / pc-
žídc,pcžídeší-príčekatí
pož�tt, pcž6mc, pcž6neší - pc-
žetí
pozaVtd�tt, -íždc, -ídíší -pcza-
vídetí
pozaKoÐbÐ1prid. -zakcnskí
pozdbÐ1prid. -kasan, pclagan
pozd�prilo -kasnc, ncću
poz¡atttt, -acc, -atíší-pczlatítí
pozÐaVatt, -vmc, -vaeší - p-
znavatí
pozÐaÐte,- S. -prepcznavan|e,
zname
pozÐatt,-mc,-aeší-prepcznatí
191
pzobati, -Q, -sši -pzobati
pozoratal, � m. -gledatel
pzorie, -a B. - an, kazali-
. Ate, mesto prikazivEla
pzorvati, -uQ, -ueAi -paziti
n Ato, promatrati
pzon, -a m. -prizor, kazaliAni
komad
pzonik .., -a m. -gedatel
pnvanie, � B. - pozivEl e,
zvEl e
pz .. vati, pozoVQ, pozoveAi -p
zvati
pzyvati, -!Q, -aeAi -nazivati
pzhti, -rQ, -riAi - paziti,
obratiti pozorost, promotriti
pimati, pemlQ, pomleAi -
uzimati; poimati ienq -že­
niti s; poimati na kogo / . o
kom . -okrivlavati, prekora­
vati koga
poimovati, -uQ, -ueši - okriv­
lavati
piskati, poiCQ, poiceši - (po)­
tražiti; istražiti, istraživati
piti,l pojQ, poiši -pjiti, napa­
jati
piti,2 poidQ, poideši -poi, pola­
ziti; otić, odlaziti
pkaaie v. pokaenie
pkaeiti, -aždQ, -adiši -pka­
diti
pkazanie, � 8. - predzna
upozorene; poticane
pokazati, pokažQ, pokažeši
-z!Q, -zaeši - prekoriti, k"
zniti
pokazovati, -uQ, -ueši -poka­
zivati, upzoravati, kažnava­
ti, prekoravati
pkaleti �, �Q �, �eAi s� -za­
prlati se
pokaeznr, -i i. -kazna; pokora,
klane
pokaezn ..prid. -poklnički
pkaenie, �8. -(po)klEle, p
kora
pkaenrn ..prid. -poklnički
pokaeti, �jQ, �eAi s� -pokla­
ti s
poklaniti �, -nQ s�, -niši � -
nakloniti se, pokloniti s
poklanenie, � 8. -obožavanje
pklaneti, �jQ, �eši -klElat
se, obožavati
pklonenie, � 8. -naklon, p
klon
pkloniti, -nQ, -niši -nagnuti
s, nakloniti se, pokloniti s,
obožavati
pklon Æ , -a m. -naklon, poklon
192
poklom, -a m. -obožava­
tel, poAtovatel, poklonik
pokl,knqti, -nQ, -niAi -(po)kle­
knuti
pokovati, -VQ, -veši / -uQ, -ueši
-okovati
pkoi, � m. -mir, odmor
pokoin ..prid. -miran
pokoiti, �jQ, �iši -umiriti, od-
moriti se; pokoitl zakona -
provesti zakon
pokon Æ , -a m. -početak; vlast,
ugled, autoritet
pokorenie, � 8. -smernost, po­
niznost
pokoriti, -rQ, -riši - pkoriti,
potčiniti, podvrgnuti
pokrovitelb v. pknvitel .
pokovice, -a8. -pkrivalo, veo
pokrov., -a m. -pokrivač, krov
pokropiti, -plQ, -piši -poprska-
ti, poškropiti
pokvitel . , -a m. - zaštitnik,
pokrovitel
pkati, -Q, -aeši -pokriva­
ti, zastirati
poki, -yQ, -yeši -pokriti, za­
strti
pokiti, -uŠQ, -usiši -pokušati,
iskušati
plati, -!Q, -aeši -pokuAati,
nastojati, potrditi se
pkanie, � 8. -kimEle gla­
vom
pkvati, -!Q, -aeši - kimati
(glavom)
pkovenie, � 8. -mig
pokqpati �, -pljQ s�, -pleši S� -
okupati s, umiti s, oprati s
pola -y i. -plovca, polovina
plagti, -glQ, -gaeši -plaga-
ti, postavlati
plata, -y i. -palača
ple, - 8. -pole
plem ..v. plemon ..
polemon .., -a m. -Polemon, 08.
im
poleteti, poleCQ, poletiši -pole­
tjeti, polietati
polivati, -!Q, -aeAi -polijvati,
zalijevati
polizati, -ižQ, -ižeši -(p)lizati
polica v. palica
polieti, polejQ, poleeši -politi
ploienie, � 8. -polagle, po-
log
poloiiti, -žQ, -žiši -položiti, po­
staviti; učniti
pluden Æ v. polud ..
193
po¡UdbUeLríÌ.-o podne, u pod­
ne; Uup¡UdbUe-na jug, na
ju
g
u
, južno; ¤8L. p¡wUe
po¡U01Lríd. -podnevan
p¡UdbUb/ p¡UdbUbU1Lríd. -
podnevni
p¡UUoòtLríÌ. -o ponoći, u po-
no
po¡UUmb, -i i. -ponoć
po¡U�ut, � m. -sudbina, sreća
p¡Učutt, -Q, -aeAi - primati,
uzimati
po¡U�eUte, � 8. -sluča, sreća
po¡U�tV Lríd. - spreman, pri­
pravan
p¡U%tt(�), � (s�), -čiši (s�) ­
primiti, dogoditi se, uspjeti
pW, polu, polovi m. -polovina,
polovica; riečna obaa, strana
p¡1muLríÌ.-napola, popola
pWgu / p¡bza, -y Ž. - korist,
dobitak
p¡bgeVutt / po¡bgoVatt, -uQ,
-ueAi -koristiti (se)
poWg b Uoprilo -korisno
po¡bgbU1Lríd. -koristan
po¡b8K1Lríd. -poljski, seoski
pÎêtt, poljQ, poliši - plamtjeti,
goleti
p
W1,-a m. -Polikarp, O.
ime
pmuVutt,-vaQ, -vaeAi ¯ma
ti, domahivati
pmu8utt,-gaQ, -gaeAi -por.
gati
pmuzuÞte, � 8. -pomazll e
pmW1, -a m. -poma­
zanik
pmmutt,-m8Q, -m8eAi -mw
zati
pomuUqt¡, -nQ, -neAi -doma.
nuti
pmmUte, � B. -mahane, mig
pmmtt,�jQ, �eAi -mahnut
pome8tt, -tQ, -eteAi -pomesti
pmetutt,-eQ, -eeeAi / -aQ, -ae
-bacati
pomtgutt, -aQ, -aeAi - migati.
žmirkati
pomt¡oVutt, -uQ, -ueši -smila
vati se
pmtUaUte, � S. -sjećane
pm¡Ðutt,-aQ, -aeAi -sjećati s,
pamtiti
pm¡�att,-Q, -iši -umuknu­
ti, zašutjeti
pmožeU¡e, � B. -pomo
194
pomo¡ttt l8�), -lQ (s�), -HAi (s�)
-pomoliti s; zamoliti; zave­
tovati se
pomotte,� 8.-obala
pomoòt,pomogQ, pomožeAi -po-
moći
pommt�, -ii 8,LÌ. t. -pomo
pmoò. , -i i. -pomoć
pomoobUtK1,-a m. -pomonik
pomoobUtoa, � ž. -pomoćnica
pomptt, � m. -Pompej, O8. ime
poma�eUte,� B. -pomračene,
zamraene
pomu�ttt,-čQ, -čiAi -zamračiti,
smračiti s
pom zUqtt, -nQ, -neši - smr­
znuti, zamrznuti
pomm æqtt, -nQ, -neši - smr­
knuti s, zatamneti
pomUdttt, -uždQ, -udiAi -zadr­
žati s, zaostati, čekati
pombUett ls�), -njQ (s�), -niši
(s�) -(u)pamtiti; sjetiti se, sje­
ćati se
pomY¡ttt, -yšlQ, -ysliši -pomi­
sliti, razmisliti; čeznuti
pomVsÎB, -i m. ¯ misao, pomi­
šlane
pmVšÎeue,�B. -pomisao, p­
miAljane; namjera; čežna
pmV8¡�tt, �jQ, �eši - pomi-
Alati, razmiAlati; ceznuti
pom�ž¡tt,-žQ, -žiši -sklopit oči
pom�tutt V. pmetutt
pm�UoVeUte,� S. -sjećanje
pom�Uqtt (�), -nQ (s�), -neAi
(�) - sjetiti s; napmenuti,
spomenuti
pom�tutt V. pmetutt
pomqdttt V. pomUd¡tt
poUevez. -jer, buduć d
poUed�WUtK1,-a m. -ponedew
lak
poUeže vez. - jer, budući da;
otad
poÐestt, -sQ, -seši -ponieti
poUtæqtt, -nQ, -neši -spustiti
glavu
poUoVttt, -vlQ, -viši -obnoviti;
posvetiti
pUoV¡eUte,� S. -obnavlane,
obnova; posveta
poÐosttt, -šQ, -siši - nositi;
koriti, gditi
pUo81, -a m. -sramota; poru­
ga, priekor
poÐošeСe, � S. -sramota, p­
gda, poruga
pÐUd¡tt,-uždQ, -udiši -naga­
ti, prinuditi, primorati
195
poUUzdutt,¬c,-eéi-nagcni-
ti,prinuđivati,primcravati
poU 1 t ..prd. - Fcnæe |Fi-
lat),cs. im
pU0prlo -makar
poU0Vu,-y Ž. -platnc
pU0Vtou,� Ž. -mameplatnc
ppmttt, -hc,-liéi-spaliti
popuÎ0tt,�|c,�éi-spahivati
popeWV. DDW
pDeUte,�s. -briæ,sućut
popeot �, -ekc SQ, ¬ceéi SQ -
brinuti se, sucs|ećati, sažali-
tis
ppttutt,-mc,-aeéi-gaziti,�a-
tirati
ppÎ0Uttt,-mc,-niéi-cpustcéi-
ti,cphačkati,zaplueniti
pp¡MU0tt�,-ncSQ, -neéiS -
ckliznutise,sptaknutise
popU8tttt, -u�, -ustiéi -dcpu-
stiti, cdcbriti
ppUoutt, -mc, -aeéi-dcpuéta-
ti,cdcbravati
popUoeUte, - S. - dcpuéteme,
cdcbreme
pop 1,-am. -sećenik
popVtutt, -mo, -aeéi-upitati
poUæaUte, - S. ¯uništeme
popbtuM, pcperc, pcpre8i
¬
zæziti,zatrueti
pp b tt%, ¬s· -miha, stadic�
stazazautrke
pop æ tVo, ¬ s. - svećenstw�
svećničkipziv
ptuUotutt,-mc,¬éi-slutiü-
kcmu,pmbhavati,pkcrawfl
potuUotttt,¬c,¬tiéi-pckcH
ti, pcrcbiti
ptuDutt, ¬o, -aeéi - pcrc-
bhavati,pckcravati
potudoVutt 8�, -uc SQ, -ueéi se
-cbradcvatise
potuždutt 8�, -mo SQ, -aeéi SQ ¯
pcncvncseræiti
ptuzttt, -ažc, -aziéi - udariti,
tući
potm0tt, �|c, ¬ éi -razu-
meti,shvatiti,prepcznati
potu8tt, -tc,-teéi-prasti
po�tt, -æ|o,-reeéi-tući
pottVutt,-mo,-aeéi-gurati,p
micati
potodu, -y Ž. -rm
ptodttt, ¬ždo, ¬diéi-rcditi
potodU 1prd. -rmski
pomo,-aS. -pcncvncrc-
den|e,uskrsnuće
19
potozdeUte, �s.-rcdeme,pc-
ncvncrcdeme, uskrsnuće
potozdMtVo/ pWgætVo,-as.
-pcncvncrcdeme,uskrsnuće
potoK 1 ,-am. -prigcvcr,sræc-
ta, pruekcr,pcgrda
potÖ1V. poW
poMtu V. pomÖtu
poMm,-am. -Fcrñru, cs.tme
poWttV. poMm
poM V. wW
potÖtuV. pomÖtu
pomp1 tutt, -p6ćc, -p6ćeéi -
mrmhati,hrcptati,gnđati
poFbt Ô n W , -a m. -stræar na
vratima
poæ½oVutt,-uc,-ueéi-gr-
l|ivckcgasluediti
po7tu,-y Ž. -grimiz,purpur
po�e,- S. -pcredak,redcsli-
|ed
ptqgaUte,- S. -pcruæ,ruga-
me, pcdsmi|eh
pt0gutt, -mo, -aeéi-rugatise,
pcdsmehivatis
potqtttt �, � SQ, ¬tiéi SQ -
udariti s, razbiti se, czluedi-
tise
pot0čutt, -c, ¬eéi -pcuzdati
se,imatipcverema,pot0Čutt
�-|amčiti
potmeUte, � s. - pcvereme,
prepcruka,zaveétame,zavet
pot0Čttt,¬c,¬iéi-prepručiti,
pcveriti,zaručitis; zmamčiti,
næediti
potmæB, -a m. -|amac, ta-
lac, zamčnik, ženik
p8ugutt, -gmo,-gaeéi-udava-
tise
po8m0tt, -nc, -neéi -udati se
po8udttt,-aždo,-adiši-pcstavi-
ti,ps|esti,cdrediti
p8uždutt, -ždmc, -ždaeéi-pc-
stavhati,cdređivati
poæ Uêtt, -bhc, -biéi-rætu-
žitise,bititužan, sucsećati
p8Wz b tutt, -rnôo, -rnæéi -
ékrgtati, ékripitizubima
po8K0dUprlo -malc,cskudnc
poMUzeUte, - S. -pcsluga
po8¡Užttt, -žo, -žiši - pcslužiti,
uslužiti
p8¡UÞoVutt, -uc, -uæi -sve-
dcčiti
po8¡UÞ . ,-am. -svæck
197
�U8uUte,�8. -sluéame,slu-
šatehstvo, poslušnost, sVedo-
čeme
po8¡U8utt, -æc, -aeší - |po|slu-
šatí, |po)sVedočítí
po8¡U8bttV prid. - poslušan,
pokoran
p8ÎU8 b UtK1,-am. -sluéalac
p8¡Wb8tVo, -as. -sVedočeme
po8ÎU8ætVoVutt, -mc, -ueéí -
slušatíkoæ,bítípslušan,se
dočítí
U8¡0 prilo - poslue, kasnue,
naposhetku, ps¡0dt 0Ko ¬
nakontoæ,usp. po8¡êb
p8¡0doVutt, -mc, -ueší - slue-
dítí,pratítí
po8Îê1, -a m. ¬ km; Uu
po8¡0d1W-naposl}etku
po8¡êb prilo - poslue, kasnue,
naposhetku, usp. po8¡0dt
p8¡0dUtt prid. ¬ zadmí, po-
shedmí
po8Ï0mtVoVutt, -u}c, -ueší -
sluedítí,pratítí
p8¡0žde prlo ¯ zatím, poslí}e,
kasnue,naposl}etku

po8mtêtt 8�,-mê}cs�,-mêeší s�
¬ nasmí}atí se, podsmehnu-
tíse
po8oUte,�S. ¬pomoć, savez
pMUttt, -bhc, -bíší - pomæ,
podupruetí
poæDVutt,-mc,-ueší-zaštíti
tísečíme,prídr�avatísezašto
DÞu, -Y Ž. - batína, palíca
prut
p8p0tt, �}c,�ší-usp}etí,do
sp}etíkmo
po8DÞoVut¡, -mc, -ueší - p­
mazatí
p8�Þ1,- m. -usp}eh,napre
dak, pomoć, sposobnost,vrlína
po8p08utt, -c,-aeší-pomaæ�
tí, po�urítí se
po8p08eU¡e, � 8. - usp}eh, na-
predak,pomoć; nasto}ame
po8p08ttt, -šc, -šíší ¬ napredo-
vatí,usp}etí,pomoćí,nasto}atí;
po�urítí
p8p08b UtK,- m. -pomoćník,
suradník
po8pê8b 8tVoVutt, -mc, -ueší -
usp}etí,pomazatí
po8pêêtt, -pê}c, -pêe0í¬poma-
zatí
po8tumttt,-ml}c,-míší -zasra-
mítí,postímetí
p8tm¡êtt,�}c,¬ší-sramítí,
stímetí
198
po8t0/ p8t0dUprilo -usred,
u sædíní, ízmedu, usp. p8-
t0d0
po8t0dprid. ¬sredíšmí
po8t0d0prilo -usred, usredíní,
ízmeđu, usp. p8têt / po-
8F0dU
po8tuVttt,-vhc,-víší-postavítí,
predstavítí,ustanovítí
po8tuV¡eUte, � S. -mađevína,
madma,postavhame
po8tuV¡0tt, �}c, �ší-postav-
hatí,ustanovhavatí
po8teÎê, � Ž. - posteha, poste-
híca
po8teUqV. po8t b ¡utt
po8t¡mqtt, -nc, -neší¬postíćí,
dosp}etí kamo, sustíćí, dohva-
títí,bítí sposoban
po8ttžeUte, � S. ¬ postíznuće,
shvaćame
po8tÜutt,-a}c,-aeší-prostìratí
po8tttt �, pocc s�, postíší s� ¬
postítí
p8toêUte, � S. ¬ posto}ame,
održavame
po8toêtt, ¬}c,¬íší¬posto}atí
pmttwaÐte, -aS. ¬}ad,bolest,
bolovan}e
po8ttadutt, ~dc, -adíší - na-
stradatí,pretrp}etí
po8ttæUte,�s. -pruetma
p8ttwttt, -šc,-šíší-u�asnutí,
zastrašítí,preplašítí
po8tttgutt, -æc, -aeší-stríć
p8tttžeUte, �S. -strí�ma
p8tttgutt, -æc,-aeší¬stríćì
po8tttot, -ízc, -�eší - postríćí,
ostríćí
po8tt0Kutt,-æc,-aeší¬potícatí
po8tt0ot V. po8tttot
po8t1, -am. ¬post
po8t b ¡utt,-tehc,-teleší-prostr-
tí, pokrítí
po8tb UtK, -a m. ¬ísposník
po8t b Ðtou, � ž. ¬ísposníca
po8tb U1prid. ¬posní
po8tVdêtt �, -Y�dc s�.-Ydíší s�
¬postímetíse, zastímetíse
po81¡aUte, � s. ¯poslame, mí-
sua
p81¡utt, -l}c,-leší-poslatí
po81putt, -pl}c,-píší¬príspatí
po81teUtttt, -brc, -bríší - po-
srebrítí
po8V¡utt, -æc, -aeší¬slatí
po8yputt, -pl}c, -pleší / -pæc,
-paeší¬posípatí,zasípatí
poædêtt,posê�dc,posêmší-po
s}edítí
199
p�Wtt,-æc,-aeší� m0,posí·
}ecatí, æsnecatí
p�Ðttt, ~mc, -níší - zamenítí,
ptamnítí
D8�8tt, pos�dc, pos�eší - po-
mestí, smestítí
�tttt,�, -tíéí-pos}etítí
p�toVatt, -mc, -ueší - žalítí,
oplakatí,sažalítíse
po�oatt, -æc, -aeší - pomećí-
vatí
p�Ðte,-s. -pos}et,pos}ećí-
vame
p�ot, -kc, -češí - pomećí,
otesatí,ubítí
�Ratt, �žc,�žeší -opípatí,
domutí
po8qdttt,¬ždc,¬díší-presudí-
tí,odlučítí,osvojítí,dobítí
p8qždeÐte,-s. -odlučívame,
odìuka,presuda,osvæan}e,do-
biæk
potattt,-æc,-aíší-zatæítí,uta-
}ítí, skrítí
potup¡�tt 8�, -}c �, - ší s�-
tonutí,potapatí,propadati
ptVotttt,�rc,-ríší-preínačítí,
pæobrazítí, pretvorítí
ptect, ~kc, ¬češí - |po)tećí,
|p)trčatí
ptttb, -am. -č, kalež
potttt�, poccs�,potíéís�-zno
}ítíse
potoK, -a m. - potokj vodem
wk
potomlže)prilo -zatím,poslne
toza,onda
potopttt, ~pBc, -píší - potopítÎ,
utopítíj potonutí,uronítí
potop. ,~am. -potop, poplava
ptopæprid. -ko}í se odnoN
napotop, poplavu
potmdtt �, -uždc �, -udíéí 8
-potrudítíse
potmm0tt,-nc,-neší-trmuti;
pot 7 b m0tt 8m8l+ - smí-
slítí
pottbRatt,-æc,�eší-trzatí,ot-
kídatí
pottb�tt, -pBc, -píší-potrp}e-
tí, ízdržatí, podní}etí, príče-
katí,
pottb�tt 8�, -pl}cs�,-píší � -
bítístrpBív
pt�Uu,-y Ž. -ptreba, korístj
nužda,nevol}a
ptt�Uttt,-bBc,-bíéí-razoríti,
uníštítí,zatrnetí
pot�UÌ�tt,-}c,- ší-razarat¡,
uníštavati,zatíratí
20
pot�DVæe, - s, - potreba,
nužda
pot�b.no prilo ¯nužno,prneko
potrebno, usp. pt�b.n�
pot�UbÐ . prid. - nuždan, prí-
}ekopotreban,príkladan,korí-
stan
pot�UbÐ�prilo -nužno,prneko
potrebno, usp. pot�UbÐo
pott�8att,-æc,-aeší-trestí,dr-
matí
pot�8tt,-sc,¬eší-potrætí,po-
drmatí
pottq8bÐ . prid. -ptresen
pt+,-a m. -zno},napor, muka
poWB0tt 8�, -nc s�, -neší s�-
spotaknutí se; nataknutí, za-
bítí
ptweme,-S. -posrtame,spo-
tícame,pad
potbÐ +prid. -zno}an,uzno}en
potbp�ga,-y Ž. -rastavhena,ot-
puštenažena,raspušteníca
poWoaue, -aS. -hítma, žurba,
zorhívost
pot1att�, - s�,~ší� -žu-
rítí se; nasto}atí
potVKatt, �c, -aeší - potícatí,
zuratí,sptícatís
poWttt, -, ¬íší-potísnutí
pUDžatt�, -æc�, -aeší� -
osíromaéívatí, ponížavatí s
poUVtbzeÐte,-s. -kæame,ml-
žmasaVestí
pUWttt �, -mhc s�, -míší s�-
opametítíse, postatírazborít
poU8tttt, pouêc, poustíší-pota-
knutí, bodrítí, upozorítí, op-
menutí
poU8tbÐ Æ prid. - spreman, čío,
bodar
poUoaue, - S. -potícan}e, bo-
dreme, opomena, stremheme,
nasto}æe,spremnostj usp. p
UoeÐte
poUoatt,-æo,-aeší-upozorava-
tí, bodrítí,opomímatí
pUoeÐte, -S. -potícame, bo-
dreme, opomena, stremheme,
nasto}æe,spremnost,usp. p­
Uoaue
poUčætV1prid. - dobar u uče-
mu
poUčatt, -æc,-aeší-naučavatí,
poučavatí, poUčatt 8� - ræ-
míšhatí
pUčeÐte,-S. -poučavame,po-
u; razmíéhame
pUčttt,-, -číší-poučití,nau-
čítí, poUčttt� -razmíslítí
201
pÞVu¡u, -y ž. -phvala, slava,
ponos
pÞVu¡enie, � B. -pohvala, za­
hvala, slava
poÞVu¡ttt, -lQ, -liši -pohvaliti,
zahvaliti
poÞVuÎbmprid. -pohvalan, za­
hvalan
poÞVuÎ�tt,-IAjQ, -IAeši -hvaliti,
zahvalivati, slaviti (koga)
poÞVutttt,-aćQ, -atiši -uhvatiti,
dohvatiti
pÞVuoutt,-aQ, -eši -zahva­
ćati, uhvaćati
pÞodu, -y ž. -šetna
poÞodttt, -oždQ, -odiši -ići ka­
mo, obilaziti; prebivati; poÞo·
dtttnociQ -prenoćiti
poÞoW, -i ž. - pohota, požuda,
žela; UBp. Þotb'
poÞotbÐ'b prid. -pohotan, pžu­
d, puten
poÞo�Ðte, � s. - pohota, po­
žuda
pÞo�tt,phoćQ, pohoćeši -žu­
djeti
pÞttzmttt, -mlQ, -miši - po­
mazati krizmom
poÞU¡enie, � s. -priekor, grd­
na
poÞUttt, -lQ, -liši - prekoriti
pokuditi, opsovati
poÞÞ¡�tt, �jQ, �ši - kuditi,
prekoravati, kleti
poÞ¼utt, -aQ, -aeli -obuhvać ..
ti, zahvaćati
poÞ¼ttt, -yćQ, -ytili - domoć
s, obuhvatiti, zahvatiti
poÞ0pttt, -plQ, -pili - zagliti,
obgliti
poòtVutt, -aQ, -aeli -mirovati,
odmarati se, počivati, boraviti,
ne počtVutt-ne prestaati
poòt8tt, POČbtQ, počbteli - izra­
čunati, izbrojiti; proitti; p­
ltovati, počastiti
počttmte, � s. -počast
počttutt, -aQ, -aeli - računati,
brojiti; čitati; poltovati
poòttt,počbjQ, počbeši -odmoriti
s, umiriti se, počinuti
poòmpu¡o,-as. -vedro, kabao
počmpu¡bmb, -a m. -vedro,
kabao
počmputt,-aQ, -aeli / -plQ, -pim
-crpsti, (za)gabiti
pčtêtt, -rbPQ, -rbpeli - zaga­
biti, nagrabiti; zahvatiti
poòUdttt�, -uždQ �, -udiši 8� ­
čuditi se
202
počUtt, -uQ, -ueli -osjetiti, za­
mietiti, o
l
aziti
potenie, � B. -počast, polto­
vane
Uoóbtovez. -zalto
pP�ttl8�),počbnQ (s�), pOčbneli
(S�) -početi
poò�0tt, �ždQ, �ili - polte-
deti, počuvati
po0dutt, -aQ, -aeli -jesti
po08tt,�m', po�si -pojesti
po�8utt, -aQ, -aeli / po�IQ, po�-
sili -opasati
Uo�s'b, - m. -pojas
p]�tt, poimQ, poimeIi - uzeti,
odvesti; shvatiti; okriviti; po·
]�ttienQ -oženiti se
po]0 v. p�tt
praveden' v. praVbdbn'
pravilo, - s. -pravilo, crkveni
zakon
pravitelb, -a m. -voditelj, upra­
vitel
ptuVttt, -vlQ, -vili -voditi, up­
ravljati
pravlenie, � s. - pravilo; pra­
vičnost, pravednost
pravo prilo - pravilno, istinito;
usp. prave
pravoverie, � S. -pravovere
ptuVoV0Moprilo -pravovero
ptuVoV0M'b prid. - pravove­
ran
ptuVo8¡oVbcb,-a m. -pravove­
ran
ptuVo8tb, -i ž. -pravednost, če­
stitost
ptuVotu,-y Ž. -pravednost
praV prid. -pravedan, prav; ra­
van
praVb prilo - pravilno; pravo;
pravedno; amen
ptuVbdu,-y Ž. -pravda, praved­
nost; istina; Ue8 prav&d -
nepravedno
prav&diVbprid. -pravedan, isti­
nit
praVbdlni', -a m. -pravednik
prav&dbni1 prid. - praved­
nički
prav&dbno prilo -pravilno, pra­
vedno
praVbdbn'b prid. - pravedan,
istinit
pravY prilo - pravo, valjano;
ravno
pravYni, � ž. -pravednost, pra­
vičnost
prave prilo - pravilno, istinito;
up. ptuVo
pr&b, -a m. -prag
203
ptudm, - m. -praded
ptuzdbUtK, - m. - blagdan,
praznik
ptmdUoVut¡,-uQ, -ueši -svet­
kovati, praznovati; dokoličari­
ti, biti bespsler
ptuzdbU1prd. -prazan; bespo­
slen, dokon, lien; ptuzdU1
U¼¡ ¬oskudievati
ptuzdm8tVte, �s. -blagdan,
praznik; usp. ptuzdbÆtVo
ptuzdM8tVo,-a s. -nezaposle­
nost, dokolica; praznovane;
blagan, praznik; usp. ptuz·
dwtVte
ptuzdM8tVoVutt,-uQ, -ueši -
svetkovati, praznovati; dokoli­
čariti
ptuzUtK1 v. ptuzdUtK1
ptuzUb v. ptuzdbUb
ptuotmb, -a m. -praotac, patri­
jarh
ptuptqdu, -y ž. / ptuptqd1, -a
m. -grimiz, purpur
ptuptqdbU1 prid. - grimizan,
pururan
ptutodtteUU1prid. -koji s o­
nosi n pretke
ptuÞU�U1prid. -truo
ptuÞ1,-a m. -prah
ptwutt,-eQ, oaeši -osloba
ti, praštati, dopuštati
ptuobÆ,- m. -praćkaš, koi
gađa praćkom
ptez½tem,- m. -svećenik
ptezVfteW8B prid. - sveće
nički
ptezVfteWtVo, -a s. - svećen­
stvo
ptep8tt1, -a m. - glavni k
mork
ptetottt,�m. -pretori, palak
rimskih prokuratora
ptetom,- m. -pretor
pttpried. s D i L -(po)kra, pri;
oko; u pogledu; pttdeV�Mtze
gdtU�-oko devet sati
pttUttt, -biQ, -bieši -pribiti
pttU¡tžutt �, -aQ �, -eši s� -
približavati se
pttUÜzttt �, -žQ �, -žiši s� -
približiti se
ptìUbtutt, -berQ, -bereši - pri­
brojiti, priračunati
pttUVVutt, -ajQ, -aeši - rasti,
odrastati
pWUVtt,-bQdQ, -bQdeši -pridoć,
prići, pridružiti se
pttUVt>K1, - m. -porati, pri­
rast; dobitak, korist
204
pttUÞgmte, � s. - pribježište,
utočište; usp. pttDžoe
pttDgutt, -aQ, -ši - tražiti
pribježište, bježati
pttDB0tt,-nQ, -neši -potraži­
ti pribježište, pobjei
pttDzutt, -žQ, -žiši - potražiti
pribježište, pobjeći
pttDztoe, -a s. - pribježište,
utočšte; usp. pttU�guÞte
pttVmdutt,-ždaQ, -ždaeši -do­
voditi, privoditi
pttVu¡ttt, -JQ, -liši -dovaJati
pttVe8¡utt,-aQ, -ši -privesla­
ti, prići barkom
pmVe8tt,
1
-dQ, -eši - dovesti
(dovedm ... ), privesti (rive­
dem . . . ), pozvati; žrtvovati; ptt-
Ve8tt� -preći, uputiti s
pttVe8tt,º -ZQ, -ezeši - dovesti
(dovezem . . . ), privesti (rive­
zem . . . )
pttVtd�Ðìe, � s. ¯ priviđene,
utvara
ptìVttutt, -aQ, -aeši - smesti­
ti s
pttV¡učttt, -, -čiši -pvlačiti,
privlačiti
ptìV¡�ot, -kQ, -češi - pvći,
privući
pWVodttt,-ždQ, -dim -dovodi­
ti, privoditi; žrtvovati
pttVt�t,-rg, -ržeši -baciti,
položiti
pttV ptVutt, -aQ, -aeši - dozi­
vati, prizivati
pttV�t1,-m. -poziv, nagvara­
ne; namera, nakana
pttV�zuUte,�s. -privez
pttV�zutt,1
�ŽQ, �žeši -prive­
zati
pttV�zutt,º -Q, -aem - vezati,
privezivati
pttgmdutt, -ždaQ, -ždaeši -
prikivati, pribadati; priklučiti
pttgoždeUte,�s. -prikivane,
pribadane
pttgozdt$t,-ždQ, -ozdiši -pri­
kovati, pribiti
pttgKms1, - m. -pglavar, za­
povednik
pttg¡A8ttt,-ašQ, -asiši -dozvati,
prizvati; posvetiti
pttg¡æutt, ¬O, -Šeši -zvati,
dozivati, prizivati; prilagati
pttgoUttt,-njQ, -niši -prigoniti
pttgotoVutì,-aQ, -aeši -pripre­
miti, pripraviti
prigotovti, -vljQ, -viši -pripr­
miti, pripraviti
205
pttgtoV¡�tt, �Q, -6eAi - pri­
premati, pripravlati
pttBu0, -a m. - triem, pred­
vore
pttduVutt,-vaQ, -vaeAi -davati
prulati
'
pttdutt, -b, -asi -dati
pttdu�tt, -aQ, -aeAi - davati
pržati
'
pttd�¡utt, -aQ, -aeAi - privrie­
diti, steći
pttd�tt, -deldQ, -deldeAi -prilo­
liti
pttd�tt, -d�jQ, -d�eAi - prila­
gati
pttzu8tt, -gaQ, -gaeAi -paliti
spalivati
'
pWztg�tt, -aQ, -aeAi - paliti,
spalIvati
pttzttt, -livQ, -živeAi -roditi
pttzttte, - s. -rođene, rađane
pttztzutt, -aQ, -aeAi -pogleda-
vati
pttztuK1, -a m. - prikaza, ut­
vara
pttz1VaÐte, - s. ¯ pzivane
przivane; poziv
'
pttz1Vatt, -ZOVQ, -zoveAi - po­
zvati, dozvati, sazvati, nazvati
pttzbtêtt, -rQ, -riAi -pogledati
pttzVuÐte Ü- pttz1VuUte
pttzVutt, -aQ, -aeAi -prizivati
dozivati, sazivati, nazivati
'
ptttzdttt,-MivQ, -ldiveAi -pre­
komero potroAiti
ptttmuÐte,- s. -primane, pri­
hvaćane
ptttmutt, priemlQ, priemleAi -
primati, prihvaćati, uzeti, obu­
hvatiti; podnositi, trpjeti
ptttmtčbÞ1prid. -priemčiv
pttttt u. ptttt
pttKwutt8�,-saQ s�, -saeAi s� -
doticati (se), dodirivati (se)
pttK¡adutt,-daQ, -daeAi -prila­
gati; uspoređivati; oponaAati
pttK¡ud1, -a m. -simbol
pttK¡oÐttt,-nQ, -niši -prikloni­
ti, naguti
pttK¡Up¡�tt Ü. pttKUp¡�tt
pttKUU�at, - m. - sluča; p
pttKUU�mU¯slučano
pttKUU�ttt �, �Q s�, �iši s� -
dogoditi se; nastati, postati;
pristajati; pttKUU�tt�¯ro­
đak
pttKo8ÐoVeÐte,- s. -dodiriva­
ne, doticane
pttKo8Ðqtt l�), -nQ (s�), -neAi
(s�) -dotaknuti (se), doiru­
ti (se)
206
pmVeÐte,-- s. -pokrivač
p
Tutt, -aQ, -aeAi -prekri­
vati
ptt
P
tt, -
yQ, -yeAi -prekriti
pttKUp¡�tt,-jQ, -e ši -vezivati,
sjedinavati
pttBp1,-a m. -dobit, dobitak;
korst
ptt¡ugutt, -gaQ, -gaeši - pri­
lagati, dodavati; pridrulivati,
pripaati; uspoređivati
ptt¡ezmte, - s. -briga, nega,
skrb; grlivost, ustranost
ptt¡ezutt, -IQ, -žiAi -nalaziti se
kod čega, posvetiti se čemu,
brinuti se o komu / čemu, nava­
livati na koga
ptt¡ezbÐoprilo - brižno, save­
sno; gorlivo, usrdno; usp. ptt·
¡ezbÐ�
ptt¡ežbÐ1prid. -brižan, save­
stan; grliv, ustraan
ptt¡ežbÐê prilo - brižno, sav­
jesno, gorljivo, usrdno; usp.
ptt¡ežbÐo
ptt¡og,-a m. -dodatak, prilog;
ptt¡og ÐepwzÐtÐ1 - ne­
vola, nesreća
pzt¡ožeÐte,- s. ¯dodatak, pri­
log; usporedba
ptt¡ozttt, -žQ, -žiAi -dodati, do­
metnuti; nametnuti; pridruži­
ti, usporediti; ptt¡ozttt � -
ovisiti (o komu / čemu)
ptt¡U�ut,- m. -sluča; položa
ptt¡U�ttt�,�Q �, �iAi s� -do­
goditi se
ptt¡bÐqtt, -nQ, -neAi -prionuti;
priliepiti, pričvrstiti
ptt¡bputt/ ptt¡bpêtt,-plQ, -pleši
-priliepiti, pričvrstiti
ptt¡êpttt, -plQ, -piši -prionuti,
priliepiti
ptt¡êp¡êtt�,-pl�jQ s�, -pl�eAi s�
- prianati, prileplivati, pri­
paati; pridrživati
ptt¡êpbÐ1prid. -povezan, spo-
jen
pttUUU¡êtt, -jQ, -eši -voleti
pttUUU¡eÐte,- s. -lubav
pttmattÜ. ptttmutt
pttmetatt� Ü. pttm�tutt �
pttmttttt, -rQ, -riAi - izmiriti,
pomiriti
pttmotte,- s. -primore
p�tuK1,-am. -sumrak, tana
pttmV8¡ttt,-yšljQ, -ysliši -sjetiti
se, smisliti što
pztmVš¡êt, - m. -zamisao
207
pWI0tt, �jQ, -ii - izmi­
Alati, smiAlati
pæeUte, -a s. - pomisao,
smiAlane
pttm0Uttt,-nQ, -niAi -pribroji­
ti, priračunati
pttmttt, �AQ, �siAi -priklu­
čiti, uediniti, združiti, prmie­
Aati
pttm0tutt �, -aQ �, -eAi � -
bacati (se) ustrau
pttm08utt, -aQ, -aeAi -priklu­
čivati, uedinavati, zdrživati,
mieAati
pttm�tutt 8�, -aQ s�, -aeAi s� -
pojaviti se (slučano)
pmÐe8eÐte� 8. -prineseni dar,
žrva; U8p. pttUo8 1
pttUe8tt, -sQ, -seši - prinieti,
donijeti; pložiti; prinieti žr­
tv; uptriebiti, iskoristiti; na­
voditi
pm0tt, -nQ, -neAi -nagu­
ti, prikloniti, priguti
pttÐo8ttt, -oAQ, -siši -donaAa­
ti; prinaAati (žrtvu); upotre­
bljavati, koristiti se
pttÐm,-a m. -žrtva, prineseni
d, hostia;
'
up. pttÐeæÐte
pttÐošeÐte, - s. - prinoAenje
(žrtve)
pttUUdttt,-uždQ, -udiAi -prinu­
diti, primorati
pttUUzdutt, -aQ, -aeti -prinu­
đvati, primoravati
pttoDt08tt,-�Ć, -� -steQ,
dobiti, privriediti; prouzroiti
ptt0Ut0tutt,-aQ, -aeAi -ste­
ti, dobivati
pttoUt0teÎM,-a m. -začet­
nik, poketač
pttoUt0teUte, � s. - stecane,
dobitak, korist
pttoUWt0Îb,-a m. -dobitak, ko
rist
pttoUMuVutt�, -vaQ �, -vaeti
s� -saobraćati, komunicirati
pttoUMutt �, -Q �, -ai � -
sudelovati; saobraćati, komu­
nicirati
pttoUMttt, -Q, -iAi -početi su­
delovati; početi saobraćati, ko­
municirati
pttpudutt, -aQ, -aeAi - padati
prema čemu, prikloniti s
pFtpu8tt,-adQ, -adeAi -pasti (na
koljena); pristupiti
pttp¡e8tt, -etQ, -ete ši - preple­
sti, splesti
pttp¡mttt,-ždQ, -oši -rt
donieti plod
20
pttÐoUttt,-bJQ, -biAi -sličiti,
odgvarati; uspoređivati
pFtp�t,�g, �žeAi -pripojiti,
spojiti; �ediniti
pttDYutÌ, -aQ, -aeAi - pripje­
vati, pjevati refren
pFt�tt,-phnQ, -phneAi -sjedini­
ti, pripjiti
pFtUt b U1 prid. - koji je na
putu; usputan
pmtmttÌ 8�, -8Q s�, -aziAi sQ -
udariti o Ato
pFttt8tutÌ, pririćQ, pririćeAi
pritravati, dotrčavati
pttFoK 1, -a m. -nadimak
pFt8VoeÐte, � Ü. - prisvoene;
priklučene, sjedinene
ptt8Vot8tVttt, -vlQ, -viAi - pri­
svojiti
pFt8V�d . v. ptt8V�Uott
pFt8V�Ð0tt, -nQ, -neši, ar. pris­
v�d'h -uvenuti, usanuti
pFt8eÜtt8�,-ljQ �, -liši s� -na-
staniti se, naseliti se
pFt8Kuv. ptt8KÍ¡1¡u
pFt8Kmttt,-Q, -eiši -priskočiti
ptUb Ð . prid. -vrlo tužan
pFt8KÍÎ1 ¡u, -y ž. - Priscila, os.
ime
ptt8Uoprilo - uviek, nepresta­
no, veno; istinski, prisno
ptt8Uod0Vu,-y Ž. -Vazda Devi-
ca, Bogtoica
ptt8Uod0Vu0V. ptt8Ðod0Vu
ptt8Ðo8tb , -i Ž. -večnost
pttæm½ tÐtou, � ž. -ve.
n družica
ptt8Uo8V prid. - večni, nepre­
stani
ptt8UoteKprid. -uviek tekući
pttæ . prid. ¯večan, traan, ne­
prolazan; pravi, vlastiti
ptt8Dtt, �jQ, -e ši - prispjeti,
doći
.
ptt8tuVttt,-vJQ, -viši -pristavi­
ti, postaviti, namestiti
ptt8tuV¡eue, - s. - dodatak;
zakrpa; postavlanje, odre­
đene, nameštanje; pristanak,
odobravane; ptt8tuV¡eÐte
domoVbÐoe - upravlane,
uprava
ptt8tuV¡0tt,-ejQ, -e ši -pristav­
lati, postavlati, naeštati
ptt8tuVbÐW, - m. - upravi­
tel, predstojnik
ptt8tmtoe,-as. -luka, pristani­
šte
209
ptt8tutt,-anQ, -aneAi -prići, pri­
stupiti; pristati, usidriti s,
iskrcati s; suglasiti s
ptt8ttwttt, -AQ, -AiAi - prestra­
Aiti
ptt8ttæbU'bprid. -prestraAen;
strašan
ptt8ttottt, -jQ, -iAi -pripojiti,
pvezati, sjediniti; dobaviti
ptt8tqputt, -IQ, -aeAi - pristu­
pati, prilaziti
pFt8tqpttt,-plQ, -piAi -pristupi­
ti, prići
ptt8tqp¡eUte-a s. -pristup, pri­
spjeće, dolazak
ptt8'bV»pttt,-plQ, -piAi -pri­
pojiti, povezati, sjediniti
ptt80dêtt,-ždQ, -sediAi -zadr­
žati s, ostati
ptt8êtttt, �Q, �tiAi -posjetiti
ptt8êoeUte, -a s. -posjet; isku­
Aene
ptt�gu,-y ž. -prisega
ptt�mqtt, -nQ, -neAi - dota­
knuti
ptt�zeUte, -a s. - dodirivanje,
doticane; prisega
p
�gutt, �žQ, �žeAi - prise­
zati
pFt�ot |�),�Q (s�), �žeAi (�)
-dotaknuti
pttættt,-ždQ, -Ai -o8udit
ptttVutêtt,�Q, �eAi -pridava­
ti, pribavlati, prilagti
ptttVutêtt 8�, �jQ 8�, �eAi � -
pripremati se, pripravlati ae
ptttVotttt, -lQ, -riAi - pridati.
pribaviti, priložiti
ptttVom, -a m. - triem, pred·
vole
pttteot,-kQ, -čeAi -pritrčava­
ti, dotrčavati; potražiti uto.
Ate kod koga
ptttt, pridQ, prideAi, akt. part. -
prz. priAhd' -doći, prići
ptttoK1 v. pttt1K1
ptttomv. ptetottt
pttt1K1,-a m. -karika
pFtt1K1prid. -oAtar; hrapav
pttt1ču, � ž. -usporedba, para-
bola, prča, alegria
ptttbču v. pttt'bču
ptttêKutt, -IQ, -aeAi - prtrča­
vati, dotrčavati, tražiti kod ne·
koga utočište
pttt�zaUte,� s. -stjecane; do­
bit, posjed
ptt�zutt, -žQ, -žiši -steći, pr.
vriediti
ptttqzutt, -IQ, -aeši -mučiti
210
pFtÞmdutt,-ždIQ, -ždaeAi -do­
laziti, prilaziti
pFtÞodttt,-ždQ, -diAi -dolazi­
ti, prilaziti
pFtÞod1, -a m. -dolazak
pFtÞoždeUte,� s. -dolazak, na­
pad
pFtčuêtt,-čQ, -aeši -očekivati
pFtčetutt, -IQ, -aeAi -prilagati,
pribrojiti
pFtčtUttt,-nQ, -niši -pridružiti,
priklučiti, pripojiti; opremiti
pFtčt8tt,-htQ, -hteši -pribroji­
ti, priračunati
pFtčttutt, -Q, -aeši -prikluči­
ti, pribrojiti, priračunatij pri­
znavati
pFtčbtbUtK1, -a m. -duhovnik,
klerik
pFtč�8tte, ¬ s. - zlednica; su­
delovane; nasleđe, baština;
sudbina; dio, udio
pFtč�8tttts�,�cQ s�, �stiši s� ­
postati sudionik, uključiti se,
uzeti udio u čemu
pFtč�tbUtK'b, -a m. -drug; su­
dionik
pttč�8tbU'bprid. -koji sudelu­
je, prisutan
pFtč�ouUte, ¬s. -pričest
pttč�outt,-IQ, -aeši -omogća­
vati komu da sudelue, uklu­
čivati
pttč�eUte, -a s. -8udelovane,
zlednica; udio, primane
ptt8w1 v. pttttt
ptt8b¡b8tVte,-/ ptt8æb8tVo,-a
8. -boravak u tuđini; egzil
ptt8b¡bstVoVutt, -uQ, -ueši -
boraviti u u tuđni, putovati u
tuđinu
ptt8b¡bob, -a m. -došlak, stra­
nac
ptt8b8tVte,¬s. -dolazak; bora­
vak, prebivane; napad; puto­
vane u tuđinu
pFt8sstte,� s. -dolazak
pttbmuttv. ptttmutt
pttêzUtWbprid. -prijatelski
pttêæb, -i ž. -naklonost, pria-
teljstvo, odanost
pttête¡b, -a m. -priatel
pttêtt, pri�jQ, priooši - biti na­
klonjen komu
pt�mUq v. ptttmutt
ptÜ�tt,priimQ, priimeši -primi­
ti, dobiti, steći; dostići, postići;
uzeti, uhvatiti; ovladati, uzeti
koga u zaštitu; potrpjeti
pFÜ�tte, ¬ s. - primane, pri­
jam; dolazak, trplene
211
pr�t1prid. -primlen; ugdan
pri�tJn ..prid. -ugodan
probavti, -vlQ, -viši - produ-
žiti
probiti, -iQ, -ieši - probiti;
glavq prbiti -raniti, ozlie­
diti glav
problqditi �, -ždQ s�, -iši s�
-počiniti prelub; potrpjeti
probosti, -bodQ, -bodeši - pro­
bosti
probrizl, -a m. - zora, svita­
ne
pro�gqti, -nQ, -neši -pobjeći,
uteći
provaidati, -ždaQ, -ždaeši -
pratiti, provoditi vrieme
provHti, -v�jQ, -vAeš -prop�
havati
prpn6ti, �jQ, ,�eši - prog.
nati, �erati
progaglati, -IQ, -liši -prop
voriti, spomenuti
progasiti, -8Q, -asiši -uzbudi­
ti, ogrčiti; pretkazati; pevat
pred kime
prog6vanie, � s. - lutna,
srdžba, uzbuđene, ogrčele
prog6vati, -aQ, -aeši -razlu­
titi
progoniti, -nQ, -niši -progni.
ti, proganati; pro�erivati; slio
jediti
prognenie, � s. -progon
provesti, -dQ, -deši ¯ provesti,
prolnati, proženQ, proženeši -
dovesti
progati
provoditi, -oždQ, -odi ši ¯
prodanie, � s. -prodaa
(do)pratiti; dovesti, dovoditi;
prodati, -amb, -asi -prodati
provesti, provoditi proda6ti, -aQ, -aeši -prodavati
provr6ti, -rQ, -reši -prodrieti prožati, -aQ, -aeši -produ-
proV, -a m. -Prob, os. ime
žiti, širiti
proVtrqbiti, -blQ, -biši ¯ za-
prolrženie, �s. -dužina, pro-
trbiti
dužene, širenje
prv6cati, -aQ, -aeši -(pro )go-
prodlržiti, -žQ, -žiši -proužiti
vrt; objavit, objavlivti; pr- · prodrqžiti, -žQ, -žiši -probosti,
glasiti, proglašavati prodrieti
212
prodrUti, -IQ, -liši -produliti,
rasteguti
prozviten I. przviten
promati, -aQ, -aeši - progle­
dati, prozirati; previđati ,
prozorr ..prid. -oprezan; pro­
nicav, vidovit
proz .. vati, -zoVQ, -zoveši -pro­
zvati, nazvati
prozrrnie, � B. - povratak
vida; predviđane; odluka
prozrrti, -rQ, -riši -progledati
pro�bati, -aQ, -aeši - klati,
nicati
proz�benie, � s. ¯klica, mladi­
ca, izdanak
proz�bnqti, -bnQ, -neši - pro­
kliati, niknuti
proiti, -idQ, -ideši -proći; proši-
riti se
prokaienie, � s. -guba
prokažen1 prid. -gbav
prokaza, -y ž. - zlo, zao du;
gba
prkaziVprd. -lukav, pokva­
ren
prokaziti, -ažQ, -aziši -upropa­
stiti, uništiti
prokazr16ti, �jQ, �eši - splet­
kariti
prokazro, �a B. - lukavost,
spletka, prevara
prolen .., -a m. - prokimen
(krtak stih iz psalama koji se
čita prie Evanđla u Istočnoj
crkvi)
proklinati, -aQ, -aeši - keti,
proklinati '
prokl�ti, -lbnQ" -lbneši -..prokle­
ti, ekskomunicirati
prokopati, -aQ, -aeš - proko­
pati
prokoj�pril. -�adaJe, ubuduće
prokuda, -y ž. -uništene, raza­
rane; laa; oskvene
prokditi, -uždQ, -udiši - uni­
štiti, oštetiti
prokunik", -a m. - upropa­
stitel, uništavatel
prokudrn ..prid. -štetan
prokuždati, -ajQ, -aeši -uništa­
vati, oštećivati
prok .. , -a m. -ostatak
proki, proka�, prkoe prd. -
(pre)ostali, (pre)ostala, (pre)­
ostalo
prolivati, -ajQ; -aši - prolije-
vati
proliti, -ijQ, -ieši -proliti
proli�nie, � s. -prolievane
prli6ti, -1�jQ, -l�eši -prolevati
213
pW¡ogo81,-a m. -prolog
pFomT0tt 8�, -nQ s�, -neAi s�
- raAiriti, rasprostraniti, ra­
zglasiti
pFomV8¡ttt, -yAlQ, -ysliAi - po­
brinuti se
DomVM -i ž. -naera, naka­
na, promiAlenost; providnost;
skrb
pFomV8¡b ÐtK1,-a m. -skrbnik,
učitel
pFomVš¡êt,-a m. -skrb, briga
pFomVš¡eue, � s. - namera,
nana; providnost; skrb, briga
pFoÐe8tt, -8Q, -seAi - proAiriti,
pronieti, rasprostraniti
pFoÐt8tt,-nbZQ, -nbzeAi -probo­
sti, prodrieti
pFoÐo8ttt, -noAQ, -nosiši - pro­
nositi, širiti
pFoÐbzÐ0tt, -znQ, -zneAi -pro­
biti, prodrieti, probosti
pFoÐyFtV1 prid. - zao, podao,
zloban
pFoÐyFte, � s. - zlo, podlost,
zlobnost, lukavost
pFoÐyFttt,-IQ, -riši -postići lu­
kavstvom
pFoн, - m. -zlo
pFoÐytætVo,-a s. -zlo, pakost
pWoUtužeue, � s. -uvo, p
čtak; prikazivane, slika
pW Utmttt, -a!Q, -aziAi -pr
dočiti, predstaviti, pokazati
pFmUFuzoVuÐte, � s. - uvod,
početak; primer, uzor
pWpudb / ptopwtÔ, -i Ž. -I
nor, provalia, jama
pWptÐutt, -aQ, -aeAi -rasteza­
ti, razapinati, napinati
pFop¡uKutt�, -lačQ s�, -lačeAi �
-proplakati, rasplakati se.
pFopoVêduÐte, � s. - proglas;
zagvor; propoviedane; pred­
vidane
pFopoVêdute¡ . , -a m. -glasnik,
propovedatel, proglasitel
pFopoVêdutt, -aQ, -aeAi - pro­
glašavati; pretkazivati; propo­
viedati; zagovarati
pFopVêdoVutt, -uQ, -ueAi -
proglaAavati, zagvarati
pWpoVêdb, -i Ž. - proglas, pro­
povijed
pFopoVêdbÐtB1, -a m. ¯ gla­
snik, propovednik, proglasi­
telj
pFopoVêdêtt, -vemb (-vede),
-vesi -proglasiti, prop�vije
ti, pretkazati
214
pFo�tt, -pbnQ, -pbneAi -raste­
gnuti, razapeti, napti
pFowtte,� s. -raspeć
pFoFuzttt,-ra!Q, -raziAi -udari­
ti, probiti
pFoFuzUmêVutt,-aQ, -aeAi -ra­
zumijevati
pFoFu8tttt,-aćQ, -astiAi -uzrasti
pFomčeue, � s. - proricae,
proročanstvo, pretkazanje;
usp. pFoFtouÐte
pFoFeot, -kQ, -ečeAi; ar. pro­
reh' -proreći, pretkazati
pFoFtouÐte, � s. - proricane,
proročanstvo, pretkazanje;
usp. pFoFečeue
pFoFtoutt,-ičQ, -ičeAi / -aQ, -aeši
- proricati, pretkazivati; do­
bavlati, pribavlati
pFoFoK1, -a m. -prorok
pFoFočtou,� Ž. -proročica
pFoFoč. / pFoFočb8K1 prid. -
proroki
pFoFočBæprilo -proročki
pFoFočætVo, -a m. -proročan­
stvo, proricanje
pFoFočætVoVutt, -uQ, -ueši -
proricati, pretkazivati
pFosudttt, -aždQ, -adiši -rastr­
guti, razbiti
pFo8Votu,-y ž. -pričst, hostija;
usp. pFo8totu
pW8VbWtt, -bĆQ, -VtiAi -razja­
sniti, pojasniti; javiti se
pFo8Vêtttt, �Q, �tiAi -prosvi­
jetliti, zasjati; rasvietliti, ot­
kriti
pFo8Vêoutt, -aQ, -aeAi - pro­
svetlavati, svietliti; pojaAna­
vati, otkrivati
pFo8Vêoeue,� S. -svetlo, pro­
svetlene; razjaAnene; pojav­
livae
pW8tte¡ b , -a m. -prosjak
pFo8ttt, proAQ, prosiši - moliti,
prositi, zahtijevati; želeti; pi­
tati
pFo8têtt, �jQ, �Ai -zasjati
pFoæpb 8tVo, -a S. -potkupli­
vost
pFo8¡uVttt,-vlQ, -viši -proslavi­
ti, učiniti slavnim, veličati; ra­
zglasiti
pFos¡uV¡�tt, �jQ, �Ai -proslav­
ljati, činiti slavnim, veličati;
razglaAavati
pFo8¡Utte,� S. -slava
ptzttt, -bŽQ, -bziAi -propla­
kati, rasplakati se
pWsÌYutt, -šQ, -Aiši - pročuti,
ponovno čuti
215
prsmi6ti�, -m�jQ �, -m�Ai s�
-nasmiati s
pro8l adati, -ždaQ, -ždaši ­
nagdivati
prstiti, prO, prostiši - otpu.
sti�ij osloboditi '
prosto prilo - jednostavno,
samo; usp. prst�
prostovl ..prid. -gologlav
prstostI, -i ž. -jednostavnost,
čednost, bezazlenost
prostrae, -s. -prostranstvo;
iskrenost, otvorenost
prostraniti, -nQ, -niši -raširi·
ti, proširiti (prostrom)
prostrao prilo -prostrano, ši­
rokOj iskreno
prostra ..prid. - prostran, ši-
rok; iskren, otvoren
prostrano V. prostrano
prstra .. V. prostran ..
prostratvo, -s. -prostran-
stvo; iskrenost, otvorenost
prostr�ti, -t:Q, -treši -pro­
strieti, raširiti, ispružiti, pru­
žiti, uspraviti
prost ..prid. - jednostavan, is­
kren, otvoren; uspravan
prostyni, � Ž. -bezazlenost, ne­
dužnostj jenostvnost; oprost,
oprštene
prst6 prilo ¯jednostavnoj us.
prosto
prstora, -y ž. -hostia, pričest;
usp. prsvora
prospati, -plQ, -leši / -aQ, -
aeši -prosuti, prosipati j rasu­
ti, rasipati
proskati, -aQ, -aeši - sea.
prosiecati
prossti �, pros�Q s�, pros�eši
s� -raspuknuti se, prsnuti
pros66ti, -s�jQ, -s�eAi -prosiati
protaii, - m. -Protazi(e), 08.
ime
prtu .. V. protuii
protvati, -r�jQ, -r�eAi - pri­
premiti
protesati, -eiQ, -Aeši -razbiti,
razlupati
protiviti �, -vlQ s�, -viši � -
usprotiviti se, protiviti se; odu­
prieti s, odupirati se
prtivlenie, - s. -protivlene,
suprotstavlane; neposluAnost
protivleti �, -jQ, -eši � -pro­
tiviti se, odupirati se
protivo pried. s D -protiv; pre­
ma, s obzirom na
protiVJ / protiV pried. Û D i
prilo -protiv
216
protiVnik .., -a m. -protivnik,
nepriatel
protiVničl prid. -protivničk,
nepriatelski
prtiVO / protiVn� pried. s
D i prilo -protiv; suprtn,o
protivln ..prid. -protivan, su­
protan; nepriatelski; nepo­
slušan
protiVto, - s. -protivlene;
zla sudbina, nesreća
protivQ pried. s D i G -protiv,
nasuprot, ususret
protl .. kovati, -uQ, -ueAi -istu­
mačiti, objasniti
protngQti, -nQ, -neAi -rastr­
gnuti, razoriti, raskinuti
Protrl3ati, -Q, -eAi - raski­
dati
prot�gQti, -nQ, -neAi - prote­
gnuti, ispružiti
pro�žlno prilo - s naporom;
snažno
prouvedeti, -Vemb, -vesi -una-
pried znati
proučati, -aQ, -aeAi -poučavati
proft .. , -a m. -prorok
probladiti, -dQ, -adiAi -ohla-
diti
problaždenie, - s. -osveženje
prhoditi, -ždQ, -Ai -prola­
ziti, Airiti se
prohoždenie, - s. -prolaz, pri­
jelaz
pri, -Vt, -vbteši - pro­
cvati, procvetati
procvitati, -Q, ,-aeši -procva­
sti, procvetati
pročee prilo -dale, nadale
pročU prid. -ostali, dg; sle­
deći
pročlii / proolnyi prid. -
ostali, dug
penie, - s. - oproAtene,
oprst
prošnie, -e s. -molitva, molba
proiibati �, -Q s�, -aeAi � -
kliati, nicati, izbiati
prvoVJ zleženie / PrvoVJ ­
zl�ganie, - s. - sjedenje za
stolom na počasnome mestu
pnvozlda ..prid. -prvi stvo-
renj usp. prlvos .. tvoren
prvoe priZ. - ispra, prvo, na
početku, ponajprvo
prvomQČen, -a m. -prvo­
mučenik
pnvomQČnica, � Ž. - pro­
mučnica
pnvob, -a m. -prorde- '
nac
217
pnVtvoren' prid. - prvi
stvoren; usp. pnvozba'
pnvyi, pnva�, pnvoe red. brj
-pri, prva, prvo
pnWlCb, -a m. - prvorode- .
nac, prvenac
pnv� prilo -prie, ranije, pro;
pnaprie, pri put
pnpbrice V. pPbriee
pnsi, -ii Ž, pl. t. -prsa
pltenb, -a m. -prsten
Plt', -a m. -prst
Pltb, -a m. -prah, zemla
PltbD' prid. - o praha; ze-
mlani
pntiCb, -a m. -krpa, dronak
pnV6Ib, -a m. -prvorođenac,
prvenac
pnt', -a m. - komad tkanine,
stien
prbivati, -aQ, -aeši - lomiti,
samati
prbiti, -ijQ, -ieši - prelomiti,
slomiti
priblBgb prid. -predobar, vrlo
dobar
priblažen' prid. - blagoslov­
ljen, blažen
prbrti, -Q, -boreši -nad­
vladati, svladati, pbijediti
pribyanie, � 8. -život; prebi­
vane; ustranost
pribyati, -Q, -aeši - živet.
prebivati, boraviti
pribyti, -bQdQ, -bQdeši - pži·
veti, proboraviti, opstati, us­
traati
privelik' prid. -prevelik
privesti, 1 pr�vedQ, pr�vedeši -
prevesti (rvedem . . . )
pr�vesti, 2 pr�vezQ, pr@vezeši -
prevesti (rvezem . . . )
pr�vitati, -aQ, -aeši -preseliti
priviti, -iQ, -ieši - zamotat,
uviti
privl6C1, -1�kQ, -lečeši -prevu­
ći; skloniti
pr�vratiti, -ačQ, -tiši -preval.
ti, oboriti, prevrnuti; okrenuti,
promieniti; upotriebiti
privracati, -CQ, -eši - pre­
valivati, obarati, prevrtati
privriditi, -reždQ, -rediši �
oštetiti
priVZVbriti, -rQ, -riši -uza­
vreti, zakipjeti
priVziti, -idQ, -ideši - nadići,
prevladati, prijeći
priVznesti, -Q, -eši -uzvisi­
ti, uzdići
218
priVbZnositi, -ŠQ, -siši -podi­
zati, uzdizati
priVshoditi, -ždQ, -diši
nadvisiti, nadmašiti
pr�vrprid. -naviši
privyiii/privbDb prid. -na-
viši
privha, -y ž. -zastor
pr�dČbD' prid. -večan
pr�gaditi, -ždQ, -adiši -oga-
diti
pri�ienie, - S. - grieh, po­
greška, zabuna
pr�g�iiti, -šQ, -šiši -griešiti
pr�gbati, -aQ, -aeši - sviati,
pregibati
pr�gni / pregne, � Ž. -divli
grski kra
pregqnica, � Ž. -citara
predaVbnik', -a m. -izdanik;
usp. pridaditelb
pr�daditeleV prid. - izda ni­
kov
predaditelb, -a m. - izdanik;
usp. pridaVbn
prdanie, �s. -isporuka; tradi­
cia, predane; žrtvovane
pridanbnik', -a m. - izdajica,
izdanik
pridateib, -a m. - izdaica, iz­
danik
pr�dati, -ab, -dasi -predati
priddnie, - S. -predaa, ispo­
ruka; tradicia, predane; iz­
daa
pr�daeti, -aQ, -aeši -predavati,
isporučivati, poveravati; usta­
novlavati; otpravlati se kamo;
žrtvovati
pride16vati, -vaQ, -vaeši -po­
bjeđivati, nadvladavati
pr�deleti, -lejQ, -l�ši -pobie­
diti, nadvladati
pr�di prilo - ispred, napried,
sprieda
pridiVbn' prid. -predivan, ču­
desan
pridobro prilo -predobro, izvr­
sno
predobn prid. -predobar, vrlo
dobar, izvrstan
predoievati, -ajQ, -eši -pobie­
diti, nadvladati
predol�nie, - S. -pobjeda
predoi6ti, -lejQ, -leeši -pobije­
diti, nadvladati
pridrap prid. - skupocen,
draocen
219
prciati, -žc,-žíší¬držatíu
svo}ímrukama, vlæatíj prídr-
žavatíse

prid ..pried. s A i I ¬(ís)pred,
pOe
prid .. bnn, -a m. ¬borac
naprvo} línui
pri .. vati, -rc,-rí0í¬pretho-
dítí, pretećí, prestíćí
prid ..varlti, -rê}c, -rêeší ¬
prethodítí, preuecatí, prestí-
zatí
pr .. vesti, �c,�eší¬dove-
stí
pri'dvorie, - s. ¬predvore
prid .. z .. vanie, - s. ¬ počasno
mestozastolom
prid .. izvoditi, -ždc, -díší ¬
sVedočítí
prid .. iti, -ídc,-ídeší¬prethodí-
tí,íćípredkím
pr�ti, ¬c,-eší¬pred-
laætí, stavl}atííspred
prid ..leiati, -žc, -žíší ¬ ležatí
prækímlčím
prid .. loiene, - s. ¬stavhæe,
prínæeme;odredba; namera;
napor
prid ..loiiti, -žc, -žíší ¬predlo-
žítí, stavítííspred
prd .. pbč.n ..prid. ¯boracna
prvo}línuí
prid"pkazati, -kažc, -kažeší
¬pruepokazatí
pri .. polagati, -zæc, -zaeší ¬
stavhatííspred
prd"potaviti, -vhc, -víší ¬
pretpostavítí, postavítííspred,
donuetí}elonastol,dovestí
prid .. p .. lati, ¬1hc, ¬1leší¬
pslatíprqe;ízaslatí
pri .. Pbsanie� - s. ¬ pnmer,
uzor
pr�d .. reci, -rekc, -rečeší ¬rećí
prue
prid .. staviti, -vhc,-víší¬statí
íspred, prísustvovatí, služítí,
pomazatí
prid .. stati, -anc, ¬neší ¬ stati
íspred,pomoćí
pridwtolie, - s. ¬počasnom}e-
sto zastolom
prid .. st�ti, -}c,¬íší¬sta}atí
íspred, næoítí,prísustvovatí;
služítí,pomaætí
pri�anie, -a s. ¬ præme-
dame
prid'ti, -s�c,-�eší¬zau-
zetípočasnomestoZ stolom
prid ..teci, -tekc, -tečeší ¬pr
b}ećí,pob}ećípredkímlčím
220
prid ..teča, � ž. ¬preteča, ko}í
ídepredkím/čím
prM ..hoditi, -hoždc, -hodíší ¬
poćínaprqed
pr v. prid ..
prid.n. prid. ¬ predmí, pret-
hodní, ranqí, prví,zlavní
pri�rati, -erc, -ereší ¬ ra-
strmutí
prM�d ..v. prad�d ..
prid�b., -a m. ¬ maníca, kræ,
predío
prid�ti /prid��ti, -ê}c,-dêeší
¬branítí
pr� v. priide
priasati, -sæc, -saeší¬užasa-
vatíse
priide pried. s G i prilo ¬prí}e,
pred,ísprva, raní}e, prue,dav-
no
pr�idebyvyi prd. ¬pruašmí
priideVzleganie, - s. ¬poča-
snom}estozastolom
priidezvaie, - s. ¬prethodní
pozív
priide(na)rečen ..prd. ¬prí}e
spomenutí
prižde8�cen ..prid. ¯prethod-
no psvećen
priždeyi prd. ¬pruašmí
priid_dane, - s. ¬počasno
mestozastolom
prii�nik -am. ¬kormílarov
pomoćník
prii�n.prid. ¬pruašmí,staruí
prizonno prilo ¬ prezímo, d­
sko
prizonstvo, -a s. ¬prezír, dr-
skost
priz�nie, - s. ¬nadzor;oma-
ška, propust
priz.riti, -rc, -ríší¬promotrí-
tí, promatratí, prevímetí, pre-
vídatí

pr�izliapril. ¬tovíše,štovíše
priiznuriti, -rc, -rší ¬ preva-
rítí
pr�imati, prêemhc, prêemleší¬
prímati, príhvaćatí
primbnik ..,-am. ¬nashedník
priisn. prd. ¬ nædomí,
næníží,nædubhí,pozemní
priiti, prêídc,prêídeší¬p,ot-
putítís; pruećí, proí, otíć
pr�klada, -y ž. ¬poprečnameda
prikla�ti, ¬}c,¬í¬nazíma-
tíse,klamatíse
prklonenie, -s. ¬naklon,kla-
n}an}e
221
prikloniti, -nQ, -niši -naguti,
pokloniti se; prikloniti kol�­
n� -(p)kleknuti
prikmiti, -m.Q, -miši - na­
hraniti (do sita)
prkstiti, -bQ, -bstiši -pre­
križiti
prikati, -Q, -aeši -prekri­
žiti
prikutiti, -ucQ, -utiši -ukrasiti
prilagati, -gaQ, -gaeši -prevr­
tati, obarati; mienati; otkla­
nati; prevoditi
prilaziti, -ažQ, -aziši -prelaziti
prilaati, -maQ, -maeši - lo­
miti, prelamati
prilivati, -aQ, -aeši -prelieva-
ti; preplaviti
pr�lih' prd. -prekOeran
pr�licati, -aQ, -aeši -varati
pr�liiti (s�), -lejQ (sQ), -leeši (sQ)
-preliti (se), preteći
priliiti s�, -iejQ SQ, -ieeši SQ -
prelievati (se), pretjecati
prilog, -a m. -proljev
priloženie, - s. -promjena, iz­
mjena; prievod
priložiti, -žQ, -žiši - prenieti;
promijeniti; prevesti; obratiti
prilomiti -m.Q, -miši - prelo- ,
miti, slomiti
prilomlenie, - s. -prielom
pr�b . titi, -b, -bstiši -preva­
riti, obmanuti, zavesti
pr�"tb, -i ž. - prevara, obma­
na, zabluda
prilbstbk', -a m. -vaalica
pril.cati, -aQ, -aeši - varati,
obmanivati, zavoditi
pril.cenie, - s. - varka, ob-
mana
pril�p' prid. -uzvišen
pril�sti, -lezQ, -lezeši -prieći
prilubod�i, - m. -prelubnik
prilubodiiprid. -prelubnički
prilubodiin' prid. -prelub ni
. priJubod�istvo, -a s. -prelub
prilubod�istV' prid. -pre-
lubni, prelubnički
prilubod�nie, -e s. -prelub
priJubodiiti, -ejQ, -e ši -čini­
ti prelub
priJuby, prelub-ve, prelub'vi
ž. - preljub; priJuby diiti
(tvoriti) ¯činiti prelub
prilQkaV prid. - vrlo podao;
vrlo lukav
primetati, -Q, -ceši / -ajQ,
-aeši -premetati, pripadati
222
primilostiV prid. - premilo­
stiv, premilosrdan
priminovati, -uQ, -ueši -pre­
koračivati, prelaziti; prolaziti
priminQti, -nQ, -neši -prekora­
čiti, prieći; proći
primlbknQti, -nQ, -neši -umu­
knuti, zašuteti
pr�mlbčati, -čQ, -ši -zaAutje­
ti, prešutjeti
pr�mo pred. s D i G i prlo -pre­
ma, nauprot
primoci, -gQ, -žeši -nadvla­
dati, svladati, pobiediti
pr�mraČbn' prd. - posve ta­
man
pr�muditi, -uždQ, -udiši - pri­
čekati, pčekati; oklievati
prim'nog prd. - mnogbro­
jan, preobilan
primb prlo ¯pravo, pravilno
primbdiV prid. -ovlaAten; ob­
vezan
primbnr prid. ¯nasuprotan
primina, -y Ž. ¯ promena, iz­
mena, razmena
prminiti, -njQ, -niši -promie­
niti, izmijeniti, zamijeniti
prim�novati, -uQ, -ueši -raz­
mieniti, zamijeniti
priminrnik', -a m. - sl
M
be­
nik, naslednik
priminiti �, -nejQ S, -nMi SQ
-menati se
primiriti, -rQ, -riši -premeri-
ti, izmeriti
primitati V. primetati
primQdro prilo -vrlo mudro
primQdrostiti, -, -ostiši -
biti pametn, mudar
primqdrostb, -i Ž. - mudrost,
znane
primqdrostb' prid. -koji se
odnosi na mudrost, znane
primQd prid. - vrlo mudar;
promišlen; umešan
pr�mQdriti �, -jQ SQ, -eši S­
postati mudar, mudrovati
primQždti � V. primQd­
ti �
prinemaganie, - S. - malo­
dušnost, obeshrabrenost
prinemagati, -gaQ, -gaeši -
biti malodušan, izgbiti hra­
brost; iznemoći; biti nehaan
prinemoi, -gQ, -ožeši -pti
se loše osjećati, klonuti
prinesti, -sQ, -seši - prenijeti;
promieniti, izmijeniti
223
prinoienie, - 8. - prinOšene,
prenošene
pr�bidAti, -iždQ, -idiši -učini­
ti što krivo, nanieti štetu; pre­
zreti
p*blACi s�, -MkQ s�, -leČši s�
-preobući se, presvući se
p*braienie; - 8. ¯promena,
preobraba, pretvorba
preobraziti, -RQ, -aziši - pro­
mieniti, preobraziti, pretvo­
rti
pr�braovati s�, -uQ s�, -ueši
s� -mienati se, pretvarati
prAoolAti, -lejQ, -leeši -pobije-
diti, na(ačati
p*tbCb v. praotbcb
prepaia v. prfaciA
prepirati, -Q, -aeši - gaziti,
obeščašćivati, oskvivati; uv­
jeravati
, prepisati, -aQ, -aeši -prepisati,
pripisati
prepiteti, -tejQ, -teeši -nahra­
niti, nasititi; udomiti, pbrinu­
ti se .
prAplavati, -vaQ, -vaeši -plovi­
ti preko, preplivati preko
prpladnie, - 8. ¯samo podne
prApluti, -lovQ, -loveši -preplo­
viti, preplivati
prepodobie, - 8. -pravednost,
svetost
prepdobbn' prid. ¯ dostojan
poštovana; svet; pravedan, ča­
stan
prepodobbnA prilo -pravedno,
sveto
prePkoitl, -kojQ, -koiši -umi­
riti, smiriti
prApoloviti, -vlQ, -viši -prepo­
loviti
prAplovlenie, - 8. ¯polovica,
polovina
prepoAsati, -aQ, -aeši / -ešQ,
-eAeši -opasati se
prAprovaidati, -ždaQ, -ždaeši
-provoditi
preprovoditi, -voždQ, -vodiši -
provoti (vrieme)
preprost' prid. -jednostavan,
iskren
preprostb / preproste prilo ¯
jednostavno, sasvim
preprqd- v. praprd­
preprrenie, - 8. -navaranje,
uveravae
prepbreti, -rQ, -riši -nagvor.
ti, uveriti
prepeti, -pojQ, -poeši - slaviti
(pjesmom)
224
prereci, -rekQ, -rečešj -prekori­
ti, posvađati se
prericati, -aQ, -aeši - nagova­
rati, uveravati
preroV, -a m. -jarak, pećina
prAroditelh' V. prarodite­
lbn'
prArezati, -režQ, -režeši -prere­
zati, razdieliti
prerekaie, - 8. - svađa, pre­
pirka; protureče
prerekati, -Q, -aeši -nagvo-
riti, uveriti; proturečiti
presvAtw' prid. -presvietao
prAsv�t' prid. -presvet
preseliti, -lQ, -liši - preseliti,
iseliti, prognati
preselenie, - 8. - preselene,
iselene
preselbnik', -a m. -doselenik,
tuđinac
presnh' prid. - nečist,
uprljan
preskočiti, -čQ, -čiši - presko-
čiti
preskrbbn' prid. -vrlo tužan
prAslaVn' prid. -preslavan
preslavne prilo -preslavo
presušae, - 8. - neposluš-
nost, tvrdoglavost
prAsIUti, -aQ, -aeši -biti ne­
poslušan, tvrdoglav
prAspevati, -aQ, -aeši -svlada­
ti, svladavati; prekoračiti, pre­
koraivati; nadmašiti, nadma­
šivati
prespAti, -pejQ, -peeši -svlada­
ti, nadmašiti, prekoračiti; uz­
nastojati
pre

ti, -pejQ, -peeši - svla­
davati, nadmašivati, prekora­
čivati
prestaviti, -vlQ, -viši -prenie­
ti, premestiti, uklonti, podi­
gnuti; ustvriti; umrieti
prestavlenie, - 8. - preme­
štane, preslene, uklanane;
smrt
prestavlAti, -IejQ, -leeši - pre­
našati, premeštati; umirati .
prestareti (�), -rejQ (s�), -reeši
(s�) -prestareti
prestati, -anQ, -aneši -prestati;
stati pred kogašto
prestaeti, -taQ, -taeši -prsta­
jati
prestol', -a m. -sjealo, stolica;
priestole; U8p. stol'
prestoenie, - 8. - nazočnost,
prisutnost; služba
225
pristofti, -jQ, -iši - staati
(pred kim/čim); pomagati, slu­
žiti
prfstradati, -dajQ, -daeši /
-raždQ, -raždeši -trpjeti, ptiti
pristranfti �, -nejQ s�, -neeši
s� -naginati, biti naklon
pristqpati, -tQ, -aeši -prelazi­
ti, prestupati
pristqpiti, -plQ, -piši - prieći,
prestupiti
pristqplenie, - s. -prestupa­
ne, priestup
pristqpkl,tie, - s. - lažna
prisega, krivokletstvo
priStqpbnikb, -a m. -priestu­
pnik, krivokletnik, otpadnik
pr�s�d�ti, -seždQ, -sediši - če­
kati u zasjedi
pr��ci, -sekQ, -sečeši -presjeći
pri�3ati, -s�žQ, -s�žeši -presi­
zati, zahvaćati
priti, -čQ, -iši -isušiti
pritvareti, -rejQ, -reeši -mie­
njati, pretvarati
pritvoriti, -rQ, -riši -promie­
niti, pretvoriti
priteei, -tekQ, -tečeši -preteći,
proći
prfti s� v. Pbriti s�
pritirati, -tQ, -aeši -piliti
prftiti, precQ, pretiši -prietit;
prekoravati; zapvedati; raz­
lutiti s
pritorii v. pretorii
priton v. preton
pritngnqti, -nQ, -neši -rastr-
guti
prftn3ati, -tQ, -aeši -trgati
pritnpfnie, - s. - trplene,
patna
pritnpfti, -plQ, -piši -pretr­
pjeti, izdržati
prtribiV prid. -znatiželan
pritriti, -tbrQ, -tbreši -prepi­
liti
prit1lqti, -nQ, -neši -udariti
o što, spotaknuti se
pritbDbn1 prid. -posve taman
pritfkati, -tQ, -aeši - pretje­
cati
pritykanie, - s. -zapreka
prtykati, -ajQ, -aeši -zapreči­
vati; spoticati se
prifaci�, � ž. -uvodna molitva
prfhaidati, -ždtQ, -ždaeši -
prelaziti
pr�hvaliti, -ljQ, -liši - hvaliti,
veličati, slaviti
226
prfhvalbnb prid. -hvalen, veli­
čan, slavlen
pr�hodim1 prid. - prolazan,
prohodan
prihoditi, -ždQ, -iši -prela­
ziti, presizati, prolaziti
pr�hodbB1 prid. - prolazan,
prohodan
prfčist1 prid. -posve čist
prfčuditi S" -uždQ s�, -udiši 8�
-jako se čuditi
prfčbstb, -i ž. -blaost, milost
prfČbtbn1 prid. - prečastan,
častan
pricedn prid. - premilostiv,
milosrdan
prienie, - s. - prietna; ka­
zna, odmazda; prigvor
prfhati, preedQ, preedeši, ar.
preed' /preedoh' -prevesti
se, preploviti
prie v. pr�žde
pr�j�ti, preimQ, preimeši -
(pre)uzeti, primiti; dobiti
pr�sti, pr�dQ, pr�deši -presti
p�tati, -tQ, -aeši - tlačiti; za­
brinavati
prqg, -a m. -skakavac
prqžati s�, -aQ s�, -aeši s� -
pružati se, prostirati se
prqtie, - 8. -pruće
psabmOb v. psal1m1
psal1m1, -a m. -psalam
psal1mbk1 prid. -psalamski
PSal(1)tyrb, -a m. -psaltir
pustiti, pUĆQ, pustiši - pustiti,
osloboditi, otpustiti; poslati,
spustiti, ostaviti, dopustiti
pustota, -y ž. -praznina
pustoAb, -i ž. -raspuštenost, ne­
obuzdanost
pustoAbn1 prid. -prazan, uza­
ludan
pust1 prid. -pust, zapušten, na­
pušten, osamlen
pu, � ž. -pustina, pustoš,
samoća; ispsnica; pustošenje
pustynbnik1, -a m. -pustinak
pustynbn1 prid. - pustinjski,
pustinački
pustynbsk1 prid. -pustinski
pucati, -tQ, -aeši -puštati, ot­
puštati, oslobađati; slati
pucenica, � ž. -iz braka otpu­
štena žena
p1vanie, - s. - nada, povere­
nje, pouzdanje
p1vati, -Q, -aeši -pouzdati se,
nadati se
p1pbrice v· poPbrice
227
pvati, perQ, pereši -tući
p .. al . ty. U. p.al(-)tyn
p . tem.b, -a m. -ptiče, ptić
p-tiab, -a m. -ptiče, ptić ' .
p . tica, � ž. -ptica
p-tAr.cb l. p . tem.Cb
plk . b, - m. -smola, pakao
pblati, perQ, perem - prhnuti,
uzleteti
pbrinie, �B. -prigovor
pbriti I�, -rQ s�, -riši � -prig­
varati, svađati se
Pbri, � ž. -svađa, prigovaraIe;
sudski proces; problem, za­
preka
phanie, � B. - nešto napisano
(tekst), pisaIe, pismo; UBp.
pysanie
phati, pišQ, pišem - (na)pisati;
(na)slikati; (na)risati
PhU prid. -pasji
ph", -a m. -pas
Phhk prilo -kao pas
pbtica Ü- p . tica
pbCbl . , -a m. -smola
pbblbn . prid. - smolav, pun
smole
pinica, � ž. -žito, pšenica
pbŠeniČ. W prid. - žitni, pše­
nični
Pbinb" 1. pbŠeničbn .
pysanie, �B. -nešto napisano
(tkst), pisane, pismo; UBp.
phanie
pytaie, �B. -istraživane
pytati, -aQ, -aeši -istraživati
�b, -a m. -pjevač
pAgotiV prid. -gbav
pAgoty, -' ž, pl. t. -gba
pnie, � B. - pjevaIe, pjev;
himan; počasna pjesma; UBp.
pAtie
pAniti, -nQ, -niši -pjeniti
pAny, "' ž, pl. t. -pjena
pAnbn . prid. -zapjenen, pjenav
pAn�ibnik . , -a m. - menač
novca
pAn�3b, -a m. -novac, moneta
proV Ü. priroV
pAlm., -i Ž. - pjevaIe, pjev; hi­
man; počasna pjesma
pAsnbn . prid. -koji se odnosi na
pjesmu, himan
pAstun . , -a m. -odgaatel, ne-
govatelj
pAs . k . , -a m. -piesak
ptelb, -a m. -pijetao
pAti, pojQ, poeši -pjevati
petie, - S. -pjevaIe, pjev; UBp.
pnie
228
pAib prilo -pješice
�c, -i Ž. -pa
�ta, ¯y Ž. -peta
p�ti, pbnQ, pbneši -raspeti
p�tide�h, "tide�taA, "ti-
de�toe r. brj - pdeseti,
pedeseta, pedeseto
p�tikoltie, � B. -blagdan Du­
hova; UBp. "tbde�tbnica,
rsali�
p�tiko.tii, � Ž. -blagdan Duho­
va; UBp. p�tbde�tbnica, r-
8ali�
p�tikostiin . Ü. "tiko8tbn .
�tiko8tiA Ü. p�tiko8tU
p�tiko8tbn . prid. -duhovski
p�h gl. broj -pet
"hka, -y ž. -Sveta Petka, OB.
ime; UBp. parakeVgi(i)
p�hk . , -a m. -petak
"tbde�tbnica, � Ž. -blagdan
Duhova; usp. p�tikostie, "­
tik08tii, rsali�
p�tbes�tbn . prid. - pedeseti;
duhovski
p�tyi, "taA, "toe red. brj -
peti, peta, peto
PQto, -a B. -lanac, okovi
PQtb, -i m. -put, staza, prolaz
ptbnik . , -a m. -putnik, prola-
znik
pqtbn . prid. -putni
pqtbutro8iA, � Ž. /pqtbhtvie,
�S. -putovae
pQČina, -y Ž. -mor; dubina
pironia, � Ž. -Pironia, OB. im
229
b R P
r ¬ slovo »rbCi«; . b . -broj 100,
' p . ¬bÎj 100
raba, -y ž. - slu�kinja, robiIa;
devojka
rabiiprid. ¬ropski, služinski
rabiisk prd. -ropski, služin­
ski; prisilni
rabičicb, -a m. -dječak; sluga
rabota, -y ž. - služeIe, poda­
ništvo
rabotaie, - s. -služenje, po­
daništvo
rabotati, -aQ, -aeši - robovati,
služiti
rabtbD' prid. -služinski, pot­
čiIeni
rab', -a m. -sluga, rob
raby, � ž. ¬ sluškinja, ropki­
Ia
rabbk' prid. ¬ropski
ravi neskl. m. - učitelu; usp
raV'vi /ravrvi
ravni v. ravvi l raVvi l
ravrvi
raV'vi /ravrvi neskl. -učitelu
usp. ravvi
raVbDO prlo - ravno, jednako,
isto
raVbDoestbstvrD' prid. - iste
prirode
ravrDočbstbD' prid. -istovrije­
dan, jednako ugledan, jednako
častan
ravrD' prid. -ravan
ravrDbtvrDe prilo -ravno, jed­
nako
radi prjed. s G ¬ zbog, radij
togo radi /sego radi -radi
230
tog; česo radi -zašto; ego<
že radi -rai Iega, i zato
raditi, raždQ, radi�i -skrbiti se,
brinuti se
radovati �, -uQ s�, -ue�i

-
veseliti se, radovati se
radostb, -i ž. -radost, vesele
radostbDo prilo -radosno
radost"D' prid. ¬radostan
radoća, � Ž. -radost
rad' prid: - radostan, veseo;
z'lu rad' ¬ zlonameran,
zlurad
radbma V. radi
radeti, raždQ, radi�i -rado činiti
rsždati (�), -aQ (s�), -aeši (s�)
-rađati (se)
rsždežeDie, - s. - plamen,
om,požar
rsždeci, -g, -ežeši -raspaliti,
ražeći
rsždie, -e s, zb. im. -šiblje
razareti, -rejQ, -reeši -razarati,
uni�tavati, rušiti
razbivati, -aQ, -aeši -razbiati,
udarati (o zemlu), drobiti
razbiti, -iQ, -ie�i -razbiti, srav�
niti sa zemlom
razboi, - m. -razbojstvo, zločin
razboinik', - m. - razbojni�,
zločinac, ubojica
razbisk' prd. -razbojnički
razboistvo, - s. - razbojstvo,
grabež
razblenie, -e s. -oboleIe
razboleti (�), -lQ (s�), -lim (�
)
-razboleti se
razbgQti 8�, -nQ s�, -nem

­
razbježati se
razvariti, -rQ, -riši -raskuhati,
rastopiti, rastaliti
razveti, -dQ, -de�i -razvesti
razvlačiti, -čQ, -ši -razvlačti,
razbacivati, rasipati, raznositi
razvoditi (8�), -ždQ (s�), -�i
(s�) -ravoditi, rasciepiti
razvratiti, -acQ, -atiši -razruši­
ti, uništiti
razvracati, -ajQ, -aeši - rušiti,
uništavati, činiti opačine
razvracenie, - s. - pokvare­
nost, razvrat, sablazan
razvrzati, -aQ, -aeši -rastva­
rati, otvarati
razvrzenie, - S. -uzbudeIe,
uzrujavaJe
razvresti, -rbZQ, -rbzeši -otvo­
riti, rastvoriti, razbiti
231
raci, -lg, -lbžeši -odba­
citi, razbiti, rastvoriti
razv� pred. 8 G i prilo ¯osim;
samo, isklučivo; razvi ace -
osim ako
razga V. rozga
razgarati �, -raQ s�, -raeAi s�­
razgarati se
razg6vati, -aQ, -aeši -lutiti,
dražiti
razgn�viti, -vlQ, -viAi - raz­
gjeviti, razlutiti, raspaliti
razgoriti s�, -rQ s�, -riAi s� -
razgreti se, raspaliti s
razgabiti, -blQ, -biAi -razga­
biti, oplačkati
razgablenie, � 8. - gabež,
pljačka
razg�ti, �jQ, �eAi -uzoho­
liti se, postati drzak
razpnati, raždenQ, raždeneAi -
razagnati, razjuriti; sruAiti
razpnQti, -nQ, -neAi - razviti,
razmotati, raAiriti
razdavati, -ajQ, -aeši -razdava­
ti, razdijeliti
razdaVnik'b, -a m. -rasipnik
razda6ti, -aQ, -aeši -razdavati,
dieliti
razdviženie, � S. - otvarane,
otvor
razdirati, -aQ, -aeAi -trgti, de­
rati
razdon, -a m. -smutna, skan­
dal
raiti, -žQ, -žiAi -razdraži.
ti, rasrditi; pobuniti s
razdraiti, -ažQ, -aiAi -sruAiti,
spustiti; razbiti
razdrobiti, -blQ, -biAi -razdro­
biti, usitniti
razdati, -aQ, -aeii -uniAta­
vati, ruAiti
razdenie, � S. -ruAevina
razdiiti, -AQ, -AiAi -razruAiti,
uniAtiti
razdiati, -aQ, -aeAi -razvezi­
vati, oslobađati, opraAtati
razdienie, � 8. -razreAene,
osloboene, oprost
razdiiti, -ii, -AiAi -oslobodi­
ti, razriešiti
razmrati, -derQ, -dereši -rastr­
gati, razdrijeti
razd6liti, -lQ, -liši -razdieliti,
odieliti, udieliti
razd616ti, -lejQ, -leeA! -razde­
livati, odelivati, udeljivati
razd�enie, � 8. -dijelenje, ra­
zlikovane, nesuglasje
raziti �, -idQ s�, -ideši s� -rzi­
ći se
232
rali6enie, � 8. -rastaak, raz­
dvojba
razli6ie, � s. -razlika; inačica
raz1i6b prid. -različit, drukčii;
usp. rali6bn'
razli6b(no) prilo -različito; usp.
različb(n�)
raz1i6bn' prid. - različit; usp.
razli6b
različb(n6) prilo -različito, ra­
zno; usp. različb(nb)
razlomiti, -mlQ, -miAi -razlo­
miti, slomiti
razli6ti s�, -lejQ s�, -leeši s� -ra­
zlievati se
razlQka, -y Ž. -rastava, diele­
ne; usp. ralQČenie
razlQati, -aQ, -aeši - rastav­
lati
razlQčenie, � s. -rastanak, di­
jeljene; usp. razlQka
razlQČiti, -jQ, -iši -rastaviti;
razlikovati
razmesti, -etQ, -teši - razme­
sti, raAčstiti
razmyliti, -yšljQ, -ysliši -raz­
misliti, pomisliti
razmysl'b, -a m. -razmatrane,
razmišlane
razmyšlenie, � s. ¯kolebanje,
premišlane
razmyšl6ti, �jQ, �ši -smišlja­
ti, razmišlati
razm6žiti, �žQ, -žiši - otvoriti,
razmaknuti
razm6siti, �AQ, �siši -smieša­
ti, uvesti u zabludu, sablazniti
razm6iati, -aQ, -aeši -miešati,
uvoiti u zabludu, smućivati,
sablažnjavati
razoriti, -rQ, -riši - razoriti,
istriebiti, uništiti
razornie, - s. - razarane,
istreblivane
razumičbno prilo - razumno;
usp. mQdr6, �no
razum', -a m. - razum, svrha,
spznane, mudrost
r8no prlo ¯ razumno, jas­
no; usp. mQd, rčbno
r8n'prd. -razuman, mu­
dar, poznat; rambn' byti
-postati poznat
razum6vati, -aQ, -aeši -razu­
mijevati, znati, uočavati, pri­
hvaati, imati u vidu
ram6nie, � s. - shvaćane,
razumievanje, prihvaćae
razum6ti, -jQ, �eši -razume­
ti, uočiti, pojmiti, spoznati
razmatriti v. ra'bmatriti
razbno prlo ¯ različito, odie­
ljeno
233
razbD1 prid. -različit, odijelen
razbDbtvie, -, s. /raZbDbstvo,
-a s. -razlika
razbDbStvovati, -ujQ, -ueši -di­
jeliti s, činiti razliku, razliko­
vati; izgoniti
rai, - m. -ra
raisk1 prid. -raski
raka, -y ž. -grob, raka
ralo, -a s. -ralo; usp. oralo
rama, -y Ž. -Rma, zmlj.
ramo, -a s. -pleć, rame
rana, -y Ž. -rana, bolest; bieda
rano pril+ -rano, uutro
rakaziti, -kažQ, -kaziši - sme-
tati
rask�ti s�, -Q s�, -aeši s� -
pokaati se; ogorčiti se
rati, -rQ, -reši -ratopiti,
razmočiti
raskolbD1 prid. -razdvojen, ra­
skolni
raskopavati, -vajQ, -vaeši -ra­
skapati, rušiti, iskapati
rakopati, -aQ, -aeši - rasko­
pati
raslaiti, -blQ, -biši ,oslabiti,
obnemoći
ralableD1 prid. - paraliziran,
uzet
ralaMti, -jQ, -ši -oslabiti
rasmaCti, -jQ, -eši -razma­
trati
rapadati �, -aQ s�, -<aeši s�
-raspadati s
raspalina, -y Ž. -rasciep
rapalinbD1 prid. -rascieplen
rapaleDie, -a S. - uspalene,
strast
raspati s�, -dQ �, -adeši s� -
raspasti se
raspinati, -ajQ, -aeši - raspro­
stirati
rasplaždati s�, -ždaQ s�, -ždaeši
S� -ploditi se, donositi rod
rasploditi �, -oždQ �, -odiši s�
-rasploditi se, donieti rod
raspD1, - m. -križ
rasprašiti, -ŠQ, -šiši - rasiati,
razbacati
rasprostraniti, -njQ, -niši -ra­
sprostraniti, raširiti
rasprostriti, -tbrQ, -tbreši -..
prostrijeti, razaslati
raspri, � Ž. - razdor, raspra,
spor; usp. raPbrinie
raspustbD' prid. -raspusni, ra- ' .
.
zvodni; k'bJig raspust,
-razvodni list
234
raspblbD1 prid. - proturean,
raskolnički
rapbrinie, -a S. -raspra, spor,
razdor; usp. raspre
raspbriti, -rQ, riši - prepirati
se, dvoumiti se
rasp�ti, -pbnQ, -pbneši - raza­
peti
rasPftie, - S. - razapinanje,
raspelo
r8pQditi, -QždQ, -Qdiši -rastje­
rati
rapqtie, - S. - raspuće, ras­
križje
rastačati, -aQ, -aeši -razbaci­
vati, tračiti
rastaeti, -jQ, -ši - rastapati
(se), razvodnjavati; zaustavlja­
ti se, staati dugo vrijeme
rastvoriti, -rQ, -riši -promije­
šati, rastopiti
rastvorDie, - S. - smiešani
napitak; mješanac; raspred
rati, rastQ, rasteši -rati
rastislav. /raticb, -a m. -R­
stislav, os. ime; usp. rosti­
slav.
rastrošiti, ,Q, ,šiši -potrošiti,
rasuti (imane)
rastngati, -ajQ, -aeši -rastrga­
ti, razoriti
rastngDQti, -nQ, -neši -rastr­
gnuti
ratnganie, - S. -rastrzane,
deranje, komadane
rastn3ati, -Q, -aeši -rastrza­
. ti, rastjerivati, trgati
ratočiti, -, -čiši -razmetati,
rasuti
rast1, -a m. -stas, uzrast
rastbl�ti, -jQ, -ši - rastopi­
ti se
rastQpiti, -pljQ, -piši -razdieli­
ti se
rashoiti �, -ždQ s�, -oši s�
- razilaziti se, rasprostrani­
ti se
rashytiti, -YC, -ytiši -rastrg­
ti, razvući
rasheati, -ajQ, -aeši -gabiti,
plačkati
rasc�iti, -pljQ, -piši -rascijepi­
ti, rasjeći
ras'bmatriti, -jQ, -ši - mo­
triti
ras'bmotriti, -rQ, -triši -
razmotriti
raati, -pljQ, -pleši -razasuti,
rasipati
radati �, -Q s�, -aeši � -
pucati
235
r�enie, - s. -rasjek(otina),
razdioba
raanie, - s. -raspršenost, di- .
jaspora
raqiti, -QždQ, -diši - presu­
diti
r8idati, -aQ, -aeši - suditi,
spriti (se)
r8idenie, - s. -zaučak
ratai, - m. -orač, ratar, zemlo­
radnik
rat . , -i ž. -rat, bitka
rat . n .., - m. -ratnik, nepri­
jatel
rat . niČsk ..prid. -protivnički,
nepriatelski
rat . n ..prid. - ratni, bojni, ne-
priatelski
rafail .., - m. -Rael, os. ime
raava, -y ž. -Rahaba, os. ime
rahi(i)l .. neskl. ž. - Rhela, os.
ime
račiti, -Q, -iši -htjeti, želeti,
izvoleti
račiea, � ž. -blagana, riznica
racenie, - s. -rast, uzrast
racisti, racbtQ, racbteši -izraču-
nati, prebrojiti
raiti, -rQ, -riši -raširiti (se),
rastvoriti (se)
raiir�ti, -jQ, -eši -širiti
rebro, -a s. -rebro; okrug
reveka, -y ž. -Rebeka, os. ime
r .., -a m. -kola
remenr, remene, remeni m. -
remen
remrstvo, -a s. - umjetnost,
umieće
retiti s�, recQ s�, retiši s� -natje�
cati se
ret . , -i ž. - revnost, gorljivost,
natjecanje, raspra
reci, rekQ, rečeši, imp. rbi, rbete
- reći, spomenuti; reCi na
kogo -okriviti (koga); blago
reci -hvaliti; reci � -(na)z­
vati s
rečenie, -e s. -riječ, govor, ime-
novane
rivati, -jQ, -eši -grati
riza, -y ž. -odeća, ruho, platno
rizbniea, � ž. -riznica
rizbno, -a s. -oea
rizbn ..prid. -odeven
rigeon .., -a m. - prostor, po­
druče, regija
rikati, -ajQ, -aeši - vikati, jau­
kati
236
riml�nin.. / rim�nin .., -a m,
mn. rimlene -Rmlanin; usp.
rin ..
rim .., -a m. - Rim, zeml. ; usp.
r ..
rimrsk ..prid. -rimski, latinski;
usp. r .. sk ..
rinqti �, -nQ s�, -neši � -gr­
nuti
ristati, ricQ, riceši -bježati
ritoriki�, � ž. -gvorištvo; re­
torika
ritorrk ..prid. -govorički, re­
torski
ritorbstvo, -a s. - oratorstvo,
leporečivost
rob ..v. rab ..
rovoam .., -a m. - Roboam, os.
ime
roVJ, -a m. -jama, rov
rOVbnik .., -a m. -ponor
rogozina, -y ž. -rogožina, hasu-
ra; pašnak
rog., -a m. -rog
rodtelb, -a m. -roditel, otac
roditelbniea, � ž. -roditeljica,
majka
roditelrk ..prid. ¯ roditelski,
prirodan
roditelrtvo, -a s. -rod, vrsta
roditi (�), roždQ (�), rodiši (�)
-roditi (s)
r .., -a m. -rod, porod
rtvo, -a s. -rođene, porod,
urod, poijetlo, pleme, narod;
v. roždstvo, roidenie
rožan ..prid. -rogov
roždenie, -e s. - rođene, plod,
pleme, narod; usp. rodbstvo,
roidrstvo
roždie v. raidie
roidtvo /roirtvo, -a s. -ro­
đene, rođendan, narod; h·
nig roidtva - rodoslov­
le; roidtvo ogn . noe -pa­
kleni oganj; usp. rtvo,
roždenie
rožr . , -a m. -rogč
rozga, -y ž. - grana, šiba, mla­
dica
rozro v. roždtvo
rok .. , -a m. - rok, dogovoreni
termin
roman .., -am. -Roman, os. ime
rosa -y ž. -rosa, vlaga
rositi, roŠQ, rosiši -rositi, vlažiti
rostislaVJ, -a m. -Rstislav, os.
ime; usp. rastislaVJ/ratie .
rota, -y ž. -prisega, zakletva
rotiti �, rocQ s�, rotiši s� -kleti
(se), zaklinati (se)
237
rda, -y ž. -ruda, rudni
rumin", -a m. -Rimlanin; usp.
riml�nin"
rm", -a m. - Rim, zeml; usp.
rim"
rum'k" prid. - rimski; usp.
rimb8k"
rm�n" prid. -rumen
runo, -a s. -runo, krzno
r�, -ii ž. mn. -blagdan D-
hova; usp. �tikostie, p�ti­
k08tli, �t&des�thEca
rusalhn" prid. -duhovski
ruti /ruti, rovQ, roveši /revQ, re-
veši -rikati, urlikati, urlati
ruOV prid. -Rufov
ru", -a m. -Ruf, os. ime
ruiti, rušQ, rušiši -ršiti, uni-
štavati
lvati, nVQ, nveši -čupati, ki­
dati
lbvat'va, -y ž. -trganje, berba,
ljuštenje, guenje
lvenik", -a m. -studenac; usp.
kad�3h
lVeEe, - s. -revnost, mar
l prid. -crven
lda, � ž. -hrđa
lzati, nžQ, nžeši -rzati
lp"twe, - s. -gnđane, mr­
mljane; usp. lpt"
lp"tati, r'p'cQ, np'tiši -mr­
mlati, gunđati
lP"t", -a m. - gunđane, mr­
mlanje; usp. lp"twe
Ith, -i ž. -prednji ili zadni dio
broda (pramac/rma)
rbVhEV1 prid. -revan, uredan
IVhnitelh, -a m. -revnitel, po­
bork
IVhnie, - s. - revnost, gorli­
vost, svadlivost
rbVhnovati, -tQ, -ueši -revno­
vati; biti lubomoran
IVhn" prid. - revan; lubomo­
ran
IVhnosth, -i ž. -revnost, gorlji-
vost
rba, -yž. -riba
rybBrh / rbitVb, -a m. -ribar
rdanie, - s. ¯ ridane, plač,
jauk
rdati, -aQ, -aeši -ridati, gorko
plakati
rkaie, - m. -rika, buka
rkati, -ajQ, -aeši -rikati
rlo, -a ö. - motika, budak, sje­
kira
rk" prid. ¯ rilski (iz Rile,
zml.)
238
ry, ryQ, reši -kopati, rovati
rehk" prid. -rijeak
r�za, -y ž. -urez, zarez
rezati, režQ, režeši -rezati, ure­
zivati, zarezivati
r�ka, -y ž. -rijeka, potok; m�ž­
du rekami - Mezoptamija,
zeml.
repie, - s. -čičak, čkal
resnota, -y ž. -istina; v resno­
ta /r�8notojq -zaista
resnOtiVb prid. - istinit, istin­
ski, pravi
resnotiVhn" prid. -istinit, stva­
Î
rečiV prid. -krasno:ečiv, lje­
po:ečiv
rečh, -i ž. -govor, jezik, izreka,
prigovor, stvar, činenica; si­
rečh -to jest
r�čhnovati, -ujQ, -ueši -trebati
(od koga što)
reČhn" prid. -riječni
reiiti, -šQ, -šiši -riešiti, oslobo­
diti, donijeti odluku
reeti, rejQ, reeši -pritiskati, g-
rati
ruti v. ruti
�d", - m. -red, niz, poredak
rqgwe, - s. -porug, podsmi-
jeh
rqgati (8�), -ajQ (s�), -aeši (s�) ­
izrugivati (se), pdrugivati se
rqgh, -a m. -poruga, rug
rqžeEe, - s. -poruga, podsmi-
jeh
rqka, -y ž. -ruka, krak
rqkov�th, -i ž. -rukovet, snop
rqkOp(h)swe, - s. -rukopis,
zadužnica, zapis
rqkotvoren" prid. - rukotvo­
ran, stvoren čovekovom ru­
kom
lqČhn" prid. -ručni
239
Q S C
s -slovo » slovo«; * Q * -brj 200,
. c · -brj 200
sava, -y Ž. -Saba, zeml.
savaamr'b ,prid. - koji je iz
Sabe, sabejski
savaohoV prid. � Sabaotov
savaoth'b, -a m. - Sabaot, Bog
Sabaot, Gospod nad Vojskama
saditi, saždQ, sadiši -postaviti,
staviti; saditi
sadukei, - m. -saducj, pripad­
nik židovske verskopolitičke
stranke
saukeisk'b prid. -saducejski
sad'b, -a m. -biljka; v
sakelai, - m. /sakelan /sa-
kelan, -a m. -blaganik, riz­
ničar
salomi neskl, Ž. -Saloma, os. ime
samaranin' v. samarenin'
samaeisk'b I saariisk'b prid.
- samariski; usp. samarei­
sk'
samarie, � Ž. ¬Samaria, zeml.
saaisk'b prid. - samariski;
usp. samareisk' / samari­
isk'b
s8marenin'b, -a m, mn. sama­
rene -SamaIanin, Samarita­
nac; prma samarie
samaremsk'b prid. ¬ samari­
tanski; prema samarie
samarenyni, � ž. - SamaIan­
ka, Samaritanka; prma sa­
marie
samovidhne prilo -očevidno
samoviccb, -a m. -očevidac
samovlastb, -i Ž. -sloboda, slo-
bodna vola
240
samovlastbn'b prid. ¬ samovo­
lan
samovlatbcb, -a m. ¬samovla­
dar, monarh
samodnžitelb I saoŽbCb,
¬ m. -samovladar, monarh
samoizvolbn'b prid. -dobrovo­
lan
samotvonn' prid. - stvoren
vlastitim rukama
samohotb, -i Ž. -vlastita volja,
slobodna vola
samohotbne prilo -po svojoj vo­
li, dobrovoljno
sapson' / samson'b, ¬ m. -
Samson, os. ime; usp. sam'­
son
Õ', sama, samo zam. -sam,
sama, samo
sam'bson', -a m. -Samson; usp.
sampson'b I samson'
sam'bčii I s&mbčii, � m. -pre­
fekt, poglavar
sanovit' prid. -otmen, dosto­
janstven, plemenit
san'b, -a /-u m. -čast, dostojan­
stvo, status
san'bdalie, � Ž. -sandala
sapg, -a m. - obuća, čizma;
usp. črevii
sarra, -y Ž. � Sara, os. ime
sator, -a m. -Sator, os.
ime
sat', -a m. -sat, merica za žito
(12, 14 1)
svariti, -QQ, -rui -grditi; svađa­
ti se, prepirati se
svatbba, -y Ž. ¬svadba
svekry, svekrove, svekvi Ž. -
svekrva
sverepvati, -uQ, -ueši - svi-
repo s pnašati
sverep' prid. -svirep, žestok
sverepbStvo, -a s, -svirepost
siI svinie, � Ž. -svina
svirati, -aQ, -aeši -pištati, zviž-
dati, svirati u frulu
Svincb, -a m. - svirač, frulač;
usp. SOPbCb
svirelb, -i Ž. -svirala
svitati; -aQ, -aeši -svitati; sjati
svobaždati, -aQ, -aeši -osloba-
đati
svoboa, -y ž. -sloboda
svoboditelb, -a m. -osloboditel
svoboditi, -boždQ, -bodiši -
osloboditi
svobod'b /svobodb prid, neskl.
-slobodan
svobodbn' prid. -slobodan
svobždenie, - s. -oslobođene
241
svoi, sv�, svoe zam. -svoj, svo­
ja, svoje; svoi si, svoe si (D) -
vlatit; svoi emu - njegvi
(članovi obiteli)
svoistvo, -a s. -osobina, osobi­
tost, osebunost
svbnQti, -nQ, -neši -ustati rano,
uraniti
Sbtenie, - s. - svetlo, sijeva­
ne, žarene
SVbteti (�), SVbCQ (s�), sVbtiši
(s�) -svijetliti (se), blistati (se)
svene pried. s G i prilo -izvan;
mimo
svetilo, -a S. -zublja, luč, svetlo
svetilbna, -y Ž. -sviećnica
svetilbnik', -a m. -svijećnak,
svetiljka; usp. svecilo, sve­
cnik'
svetitelb, -a m. - svetlonosac,
prosvetitelj
svetiti (s�), svecQ (s�), svetiši (s�)
-svijetliti (se), sjati (se)
svetoVn' prid. -svetlosni
svetodaVcb, -a m. -darovatelj
svetla
`
sVetoZ8rbn' prid. -sjaan, svi­
jetao
svetonoSbn'b prid. - svetlono­
san
sveh, -a m. -(dane) svetlo; vi­
jek, sviet
svetbIo prilo -jasno, svietlo
svetbloobrazbn'b prid. - koji
svietli, jasan
svetblostb, -i ž. - svetlo, sve­
tlost
svetblota, -y ž. -svetlost; slava,
sjaj; usp. svetIbstvo
svetbl' prid. - svietao, jasan,
divan
svetb,stvo, -a S. - sja, radost;
usp. svetbIota
sveca, � ž. -svieća
svecilo, -a S. -svetlo, svetilka,
svjeak; usp. secbl , se­
tilbnik'b
secbnik'b, -a m. - sviećnjak;
usp. 8vetilbnik', svecilo
sv�tilice, ¯8 S. -svetište
sv�tilo, -a S. -svetinja
sv�titelb, -a m. - svećenik, bi-
skup
sv�titelbsk'b prid. - svećenički,
biskupski
sv�titi, sv�cQ, sv�tiši - svetiti,
posvećivati
sv�to prilo -sveto; usp. sv�te
sv�tosth, -i Ž. - svetost; sakra­
ment
242
sv�h prid. - svet; usp. sv�e­
(nb)n'
sv�tbCb, -a m. -svetac
sv�tyni, � Ž. -svetinJa, svetište,
sakrament
sv�te prilo -sveto; usp. sv�to
sv�cati, -aQ, -aeši -svetiti, po-
svećivati
s�cenie, - S. -posvećene
sv�cenik'b, -a m. -svećenik
sv�cenomQČenik', -a m. -sve-
ćenik mučenik
sv�ce(nb)n' prid. - svet; usp.
sv�h
se1 uskl./čest. -eto, gle
se2 v. sb
sevastiisk'b prid. -sebastenski,
sebastijski
sevastie, � Ž. -Sebasta, zeml.
segdapril. -tada
sedmericejQ / sedmoricejQ
prilo -sedam puta
sedmero / sedmoro zb. brj -
sedmero
sedmicejQ / sedmišbdi prilo -
sedam puta; usp. sedmerice­
jQ /sedmoricejQ / sedmbkra­
ticejQ
sedmb gl. brj -sedam
sedmbdes�tbnyi, sedmbdes�­
tbnae, sedbde�tbno red.
brj -sedamdeseti, sedamde­
seta, sedamdeseto
sedmbkaticejQ prilo - sedam
puta; usp. sedmericejQ / sed­
micejQ / sedmišbdi / sedmo­
ricejQ
sedyi, sedmae, sedmoe rd. -
broj -sedmi, sedma, sedmo
sekra, -y Ž. -sjekira, bradva
seliko prilo -toliko
slik' zam. prid. -takav, tolik,
tako velik
selice, -a S. -sjedište, boravište
selo, -8 S. - pole, niva; zemla,
područje
selunenin'b V. 8Olunenin'b
selUk' V. 801Uk'
selbn'b prid. -polski
sele prilo -sada; oh sele -od­
sad; do sle -dosad
sept�br / sept�brb, -a m. -ru­
jan
sraflD', -a m. ili neskl. -sera-
fn
sestra, -y ž. -sestra
sestrbnb prid. -sestrin
setbno prilo - na kraju, napo­
sljetku; potpuno, posve
243
set . n ..prid. -posljedni, zadni,
konačan
si1 prilo -ovako
si2 V. s .
sidon .., -a m. -Sidon, zeml.
sidol8k ..prd. -sidonski
sikera nskl. / siken, -a m. -
opjno piće
sikili�, � Ž. -Sicilija, zml.
siko prilo -tako; usp. tako
sikoV, sikova, sikovo zam. -
takav, takva, takvo; usp. si­
ceV, siceva, sicevo; SiC,
sica, sice
sikomori� V. sikomori�
s V. sic .
sila, -y Ž. -snaga, sila; mn. -voj-
ska, čte
silvia, � Ž. -Silvia, os. ime
silen ..V. si"n ..
silo, -a s. -zamka, klopka, omča
(za hvatane ptica)
SilOStb, -i Ž. -sila, snag
smno prilo - silno, jako; usp.
smn�
smn ..prid. -silan, ja
smn� prilo - silno, jako; usp.
sibno
simah .., -m. -Sima, os. ime
simonoV prid. -Šimunov
simon .., - m. -Šimun, os. ime
sina, -y Ž. -Sina, zeml.
sinai, - m. -Sinaj, zml.
sinaisk .. / sineisk
.
. prid. - si-
naski
sinr prd. -taman, ckast
sionoV prid. - sionski; usp.
sion . / sion . sk ..
sion .. , -a m. -Sion, zeml.
sioDt / siol8k ..prid. -sionski;
usp. sionoVb
sirota, -y Ž. -siroče
sin prid. - osirotio, ostao bez
oca i make; ostatie siru -
sirotanstvo
sirk .., -a m. -svila
sirrsk ..prid. ¯sirski
sir prilo -sirski
siric . čest. ¯to jest, naime; ve­
rojatno
sice V. siko
siceV, siceva, sicevo zam. ¯
takav, takva, takvo; usp. siko­
V, sikova, sikovo; sic . , si­
ca, sice
sic . , sica, sice zam. -takav, ta­
ka, tao; usp. sikoV, sko­
va, sikovo; siceVb, siceva,
sicevo
sice V. siko
sienie, -a s. -sijanje, sja
244
sieti, si�jQ, sioši -pružati zrake,
sjati; usp. s.eti
skakati, skačQ, skačeši -skakati
skandalisati, -aQ, -saeši -sa­
blazniti
skandab / skandel .., -a m. -
sablazan, iskušenje
skvoze pried. s A i prilo -kroz;
skroz
skvnna / skvr . na, -y Ž. - os­
kvuće; mrlja, nečistoća; usp.
skvnost .
skvn aVprid. -prljav, nečist,
pogan
skvnniti, -njQ, -niši -poganiti,
prlati, skviti
sknost . , -i Ž. ¯mrla, ljaga;
usp. skvnna / skvr . na
skvnn . n ../ skvr . nrn ..prid. -
prlav, nečist, pogn
skvr . niti, -njQ, -niši -poganiti,
prlati, skvti
skima, -y Ž. -habit, redovnička
o(eća; redovništvo
skinii / skinie, � Ž. -šator
skinipa, -y Ž. -komarac
sinopigie, � Ž. -blagdan sje-
nica
sklabiti, -bljQ, -biši -smijati se
8kl�3" / sk'l�3' -a m. - sitan
novac, moneta
skovrada, -y Ž. -tava
skoze V. skvoze
skopiti (�), -plQ (�), -piši (s�)
-škopiti
SkOpb . , -a m. -eunuh
skoro prlo -skoro, hitro, usko-
ro, brzo; usp. skor�
skorota, -y Ž. -brzina
skoropisb", -a m. -brzopisac
skon prid. -brz
skorpii / skonpii, -a m. -štipa­
vac, škorpion
skore prilo : hitro, brzo; v
skore v. Vskore; usp. skoro
skot .. , -a m. ¯ životinja, stoka,
marva, blago; usp. skot�
skot'n ..prid. -životinski
skot�, skot�te, skot�ti - životi­
nja, stoka, marva; blago; usp.
skot ..
skočiti, -Q, -iši -skočiti
skrada, -y ž. -ognjište, ogan za
žrtvu
skižal . , -i ž. - stijena, daska,
tablica; skižal. zav4ta -
Mojsijeve zapovijedi napisane
na tablicama
skinica, � ž. -škrinica, spre­
mnica za novac
sknbiti, .-blQ, -biši -mučiti
24
sbb, -i ž. - tjeskoba, skrb,
tuga
skrbbJb prid. -tjeskoban, skr­
ban
skb�ti, -blQ, -biši - skrbiti,
mučiti se, nastojati
skgbtati, -geQ, -geeši -škr­
gutati (zubima)
sknibtati, -žbCQ, -žbeeši -škr­
gtati (zubima)
sbibt', -a m. -škrgut
skumen', -a m. - lavić, mladi
lav; usp. Skimbn'
skqd�b. / skqdolb V. skqdblb
skqdo prilo -oskudno
skqostb, -i ž. - neimaština,
nužda; škrtost
skq' prd. -oskudan, škrt; p
skqdu -škrto
skqdbb., -a m. -glinena psuda,
lonac
skqdblbnikoVbprid. -lončarev
skqdblbnik' / skqdelnik', -
m. -Iončar, gčar
SkqdbniČb prid.
:"
lončarski
skqdeti, -jQ, -eši - nestajati,
ponestaati; siromašiti
skmbn', -a m. - lavić, mladi
lav; usp. skumen'
slabo prilo -slabo
Slabostb, -i ž. -slabost, nemoć,
oduzetost
slab' prid. -slab, nemoan
slabti, -jQ, -eši -slabiti, ola­
biti
slava, -y Ž. -slava, dika
slaviti, -vlQ, -viši -slaviti, pro­
slavlati
slavosloviti, -vlQ, -viši -slaviti,
hvaliti (se)
slavlenie, -a s. -pohvala, slav­
lenje
slavosloves(t)ie, -a S. - hvalo­
spjev
slavoslovie, -a S. - slavljeJe,
hvalospjev, veličanje
slaVbno pril, komp. slaVbnee -
slavno
slaVbne V. slaVno
slaVbn' prid. -slavan
sladostb, -i ž. -poslastica
sladbko prilo -slatko
slad'k' prid. - sladak; mio,
ugodan
slacce V. slad'ko
slan' prid. -slamnat
slana, -y Ž. -slana, iJe, mraz
slan' prid. -slan
slastb, -i Ž. -slast, naslada, zado­
volstvo
· 246
slatbn' prid. -sladak, lubazan
slatina, -y Ž. - močvara, blato,
slano tlo
slovesbn' prid. -koji se odnosi
na rieč, Iečit; slovesbnae
drZOStb - smelost, odvaž­
nost govora
slovo, slovese, slovesi S. ¯ rieč,
govor, razum; Sveto pismo, ho­
milia
slovoJubrcb, -a m. - lubitelj
kJiževnosti / znanosti, kIigo­
ljubac
slovopisatelb, "a m. -pisac, le­
tpisac
slovenin', -a m, mn. slovene -
Slaven
slov�nbsk' prid. -slavenski
slov�nbsk prilo -slavenski
slok' V. S'lok'
sluga, -y m. -sluga
slugovati, -uQ, -ueši -služiti
sluenie, -as. -služenje, služba;
bogoslužje; usp. sluibba
sluiitelb, -a m. -sluga, posluži­
tel
sluiitelbnica, � Ž. - sluškiJa,
poslužiteljica
sluiiti, -žQ, -žiši -služiti, dvori­
ti; baviti se (čime)
sluibba, -y Ž. -služba, služere;
bogslužje; usp. sluienie
sluzb, - m. -sok; usp. 8k'
sluti, slovQ, sloveši -pročuti se,
sloviti; zvati se, glasiti
slutie, -a S. -slava, dobar glas
slu', -a m. -glas, viest, glasi­
na; sluh; uho
slušati, -aQ, -aeši -slušati; biti
poslušan
sl'za V. slbza
sl'ne, -a S. -Sunce
sl'nbČbn' prid. - sunčev, sun-
č
slyšanie, -a s. -slušare
slyšati, slyšQ, slyšiši / -aQ, -aeši
-slušati, čuti
slbza, � ž. -suza
slbziti, slbžQ, slbziši -suziti, pro-
lijevati suze, plakati
slbzbn' prid. -suzan
slediti, sleždQ, slediši -slijediti
sledovanie, -s. -red, niz, redo-
slijed; p sledovau - re­
dom, po redu
sl�dovati, -uQ, -ueši -sliediti,
ići za kim
sIed', -a m. -slied; v sled' iti
-sliediti, ići za kim
247
81�m�, sl�mene, sl�meni s. -sle­
me
sl�pati, -plQ, -pleši - skakati;
izvirati
sl�pota, -y ž. -slepa
sl�p1 prid. -sliep
sl�pJ' -a m. -siepac
slqb v. s .. lqk .
si�ti �, sm�jQ s�, smeeši s� -
smiati se
sokoVniea / smokovnica /
smok . vniea, �ž. -smokvi­
no drvo
smok .. v ../ smok .. vnič . n ../
smok ÆÅ. nič . sk .. prid. -
sm9kvin
smok, smok've, smok'vi ž. -
smokva
smrad .. , -I m. -smrad, zadah,
von
smradrn ..prid. -smrdliv
sD .. , -a m. -kmet
s�ti, smrždQ, smrdiši -
smrdeti
smykati �, -aQ s�, -aeši s� -mi­
ljeti, puzati, gmizati, vć se
smysl .. , -a m. -smisao, razum,
mudrost; usp. s .. mysl ..
sm�ati s� v. smi�ti �
sm�h .., -a m. -smieh
sm�6ti � v. smi�ti �
snaga, -y ž. -snaga, sila
snop .., -a m. -snop
sn .. ha, -y ž. -snaha
sn�,., -a m. -snieg
so v. s ..
sobiti �, soblQ �, sobiši � -
biti osamlen, samovati
sobota, -y ž. - subota; usp. sq-
bota
sobotrn ..prid. ¯subotnji
sob . rati s� v. s .. b . rati �
sodoma, -y ž. -Sodoma, zeml.
sodoml�ne, -' m. -Sodomlani
lodomrb prid. -sodomski
sokačii, � m. -kuhar
sokol .., -a m. -sokol
sok .., -a m. -sok; usp. slU
solilo, -a s. -pladanj, zdela
solomon .., -a m. -Salamon, Sa-
lamun, os. ime; usp. solo­
mun ..
solomon . prid. - Salamonov,
Salamunov; salamunski; usp.
slomu.
solomu .., -a m. -Salamon, Sa­
lamun, os. im; usp. solo­
mon ..
248
solomu. prid. - Salamonov,
Salamunov; salamunski; usp.
slomon .
solun .., -a m. -Slun, zeml.
solun6nin .., - m, mn. solunene
-Solunanin

luk ..prid. -solunski
s
O
lun�nyni, � ž. -Solunanka
sol . , -i ž. -sol
sonrmice v. s .. nrmice
sopr . , -a m. - svirač, frulaš;
usp. svirrb
sotona, -y m. -sotona, vrag, đa­
vao
sotonin ..prid. -sotonin, vražji,
đavlov
sotoninrsk ..prilo -sotonski
sotbnik ..v. s .. tbnik ..
sof�, � ž. -Mudrost, Sveta Pre­
mudrost i os. ime
spahar, -a m. - član osobne
straže
spekator, -a m. -ki
spodobiti v. s .. podobiti
spira, -y ž. -četa
spod .., -a m. ¯ skupina; na
s -p skupinama, skupno
spolin ..v. ispolin ..
spyti pril. -bezrazložno, uzalud
s�ti (�), spejQ (�), sp&ši (s�) ­
pokretati (se) napried, uspije­
vati, biti koristan
s�h .., -a m. ¯uspjeh, težna, na­
stojanje, žurba; (s ..) s�homr
-rado, drage volje
�iiti, -šQ, -šiši -žuriti s
speibno prilo -žuro, hitro, hit­
no; odlučno uporo
sp�šbn ..prid. -koristan, revno­
stan, gorliv
spqd .., -a m. -posuda, mjera za
žito, spud
sraka, -y ž. -dona halina, pot�
halina; usp. sračica
sra V. sraka
sraiti, -mlQ, -miši -osramoti­
ti, zastidjeti, posramiti
sraml�ti s�, -lejQ s�, -leeši s� -
sramotiti se, stidjeti se
sramotbn ..prid. -sraman, sra­
motan; usp. sa . n ..
sram .., -a m. ¯stid, sramota, be­
stidnost
sram . no prilo -sramno, sramot­
no; usp. sram . n�
sram . n ..prid. -sraman, sramo­
ta; usp. sramotr ..
srambn� prilo -srano, sramot­
no; usp. srano
sraein .., -a m. -Saracen
249
sracimsk prid. -saracenski
sračica, � ž. - košula; dona
odjeća, pothaina; usp. sra
srebro v. sbrebro
snbanie, � s. -juha
sdobole, � ž. -rodbina, bli-
žni
sndbce, -a s. -srce; središte
seveccb, -a m. -pozna­
vatel srdaca
snbl' prid. ¯ srčan; srda­
č; snbnae boleznb -
bolest srca
sndobole v. sndobol�
se v. sncce
srdlbn' v. snbn'b
sra, -y Ž. -srna
snp'b / Srbp'b, -a m. -srp
srbro v. sbrebro
srda, -y ž. -sredina; po srede
-usred
sredbnb prid. -srednji
srede prilo i prijed s G -po sredi-
ni, u sredini; usred
si V. as ai
stavilo, -a S. -vaga
staviti, -vlQ, -viši -staviti, po­
staviti, ostaviti; ustanoviti
stavleti, -lejQ, -leeši -stavljati,
postavljati, gaditi; podizati
stad, � m. - stadi (mera za
dužinu, 180 m), osmi dio rim­
ske mile
stado, -a S. -stado
stanie, � S. -zid, ograda, plot
stan'b, -a m. ¯stalno mesto, lo-
gor, tabor; stane
staica, � Ž. -starica
starostb, -i ž. -starost; uzrast
st8 prid. -star, prvi, glavni
Stab, - m. - starac, stare-
šina
stalb prid. -starački
stareišina, -y m. -glavar, star­
ješina, pretpostavleni
staešina V. stariišina
stati, stanQ, staneši -stati, usta­
ti, zaustaviti se, izdržati
statir'h, -a m. -statir, srebr no­
vac
staeti, -aQ, -aeši -stajati
stegno, - S. - but, stegno,
noga
stežen, -a m. -stup; podrška
stele, � Ž. -stelja
stenanie, � S. -stenjanje
stenati / steneti, stenjQ, steneši
-stenjati, uzdisati
stepenb, stepene, stepeni m. ¯
stupanj; korak
250
stefa'b, -am. ¯Suepan, 08. ime
stignQti, -nQ, -neši -stići, dosti­
ć, postići
stih', 'a m. ¯stih; reak
stl'potvorenie, -a S. -izgad­
nja torja (babilonskog)
stl'p'b, -a m; -toran, stup
stl'bpbnik'b, -a m. ¯svetac (koji
stoji na stupu)
stol', -a m. - stol, priestole;
l
usp. prestol'
stomah', -a m. -želudac
stopa, -y Ž. -stopa, stopalo, trag
stoenie, � S. - stajanje; na-
zočnost, prisutnost
stoeti, stojQ, stoiši -stajati; pri­
sustvovati, nazočiti
stradanie, � S. -stradane
stradati, -aždQ, -aždeši - stra-
dati, trpjeti
straža, � Ž. -straža; briga
stražii, � m. -stražar
stražb, -a / -i m. -stražar
stražbba, -y Ž. -straža
strana, -y Ž. -zemla, kra; na­
rod
stranbnik'b, -a m. - tuđinac,
stranac
strano prilo -čudno
stranbnoJubie, � S. - gsto­
primstvo
stra(nb)n'b prid. ¯ stran, tuđi;
neobičan
strastonosbCb, -a m. -stradal­
nik, mučenik; usp. strasto­
tnpbCb, strastbnik'
strastotnpie, � S. -sladostra­
šće
strastotnpbCb, -a m. - muče­
nik, stradalnik; usp. strasto­
nOSbCb, strastbnik
stratb, -i ž. -strast; stradanje;
mučene
strastbnik', -a m. - mučenik,
patnik; usp. strastotnpbCb,
strastonoSbCb
strastbničbskh prid. ¯ muče­
nički
strastbn'b prid. - mučenički,
patnički
stratig, -a m. -vojni zapved­
nik, načelnik, gadonačelnik
strahovanie, � S. -strahovane
strah'b, -a m. - strah, užas,
goza
strašiV'b prid. - plašljiv, boja­
žljiv
strašiti, -šQ, -šiši -plašiti, stra­
šiti
strašbn'b prid. -strašan, uža
251
strill ', - m. -duhovnik
strci, -ig, -ižeši -strići
stroi, � m. -red, poredak, ustroj
stroiti, -jQ, -oiši - spravljati,
spremati, sređivati
strop', -a m. -strop, streha
stre, -m. -upravlane, vo­
đene, uprava
strga, -y ž. -riečni tok; huk;
usp. stre
stra, -y Ž. -struna, žica
strp', -a m. -rana
stre, � Ž. -st�a, riječna stru­
ja, riečni tok; usp. strga
strgati / stn.gati, stružQ, stru­
žeši -gepsti, strugati
stnk', -a m. -roda, štrk
stnP'tiV prid. -prkosan, loš,
lut
stnp'taie, - s. -strwputica
StnP'tb, -i ž. -ljutina, prkos
stnp'tbn' prid. - iskrivlen,
hrapav; surov, grub
stnmti, -mlQ, -miši - težiti,
trditi se, nastojati
strbDlene, - s. -tlak, pritisak
stnmo prilo -tvrdo
strkati, strecQ, str�ceši -bosti,
probadati
strekalo, ¬ s. -bodljika, trn
strla, -y ž. -striela
stril�ti, -lejQ, -l�ši -pucati, g­
dati, strielati
strti, sthrQ, sthreši - pružati,
prostirati s
striha, -y ž. -streha, krov
stri, str�g, strežeši -čuvati;
staati na straži
studen' prid. -hladan, studen
studen, -i ž. -hladnoća, studen
studelCh, -a m. -bunar, zde-
nac; ponor
studoVnh prid. -bestidan
studodeenie, - S. ¯ bestidnost,
raspuštenost
stud', -a m. - sramota; stid,
sram
studbn' prid. -sramotan
stuid v. cuidb
st'ga / stbga, -y ž. -ulica
stbblie, - s. -slama, pleva
StbgO v. stegno
sth3a / sthza, � Ž. -put, staza ·
sthko, -a S. -staklo
stbklbnica / sthkenca, � Ž. -
staklenka, čaša
stblati, steljQ, steleši -prostirati
sthreti v. strti
StudOSth, -i Ž. ¯besramnost, dr­
skost
252
styd', - m. -stid, sram
styene, - S. -stid, sram
stydeti �, styždQ �, stidiši s� -
stideti se
stena, -y Ž. -zid, stiena; utvra
stenb, -i ž. -sjena
stQelb v. studenCh
stQpati, -aQ, -aeši -stupati
stQpiti, -pljQ, -piši -stupiti
stQP', -a m. -sudište, sud
st�3ati V. s'�3ati
sugubiti, -blQ, -biši -udvostru-
čiti
sugubo prilo -dvostruko; udvoje
sugub' prid. -dvostruk
sudan, -a m. -otirač, rubac
suprid. -tašt, prazan, pust; v
sue -zaludu, uzalud
suo, -a S. -sukno
sue, � Ž. -sukna
suii / subi / suei kamp, nema
pozitiva -boli, dostojnii
suneti s� V. SQmbneti �
8Qti, sunQ, suneši - izvći,
isukati, izvaditi (mač)
suprg V. SQprqg
sv prid. -sirov, nekuhan
surove prilo -sirovo, žestoko
s' prid. -sirski
sa, -y Ž. -Suzana, os. ime
suti, S'PQ, s'peši -sipati
suha, -a m. -Sihar, zemlj.
suo, -a s. -suho, čvrsto tlo; ko-
pno
suorqk' prid. -suhoruk, koji
ima suhu ruku
suota, -y Ž. -suhoća, suhost
su'prid. -suh; ožuak
sua, � Ž. -suho tlo, kopno
sulo, -as. -suho grane, pruće
suiti, sUšQ, sušiši -sušiti
sue prilo -uzalud, nepotpuno
sueta, -y Ž. -ispraznost, taština
suetbn' prid. -isprazan, tašt
sceglo pril. - posebno, za sebe,
nasamo
S' prijed. s G i 1-s(a); S' zad­
iza
s'birae, - S. -skuplane, sa­
birane
s'birati, -aQ, -aeši - sabirati,
skupljati
S'blaineti, -nejQ, -neeši - sa­
blažnavati; zbunivati, sme­
tati
s'blaniti, -blažnQ, -blazniši -
sablazniti, zbuniti, smesti
s'blazn', -a m. -pogeška, za­
bluda, nesreća; prepreka
253
S'blazm, -i ž. -pad, sablazan,
nepristojnost
s'bJudati, -aQ, -aeši -čuvati,
rkovoditi se (čime)
s'bJusti, -udQ, -udeši -ispuni­
ti, očuvati, istražiti
s'blqditi, -QždQ, -diši -predati
se razvratu
s'blqždenie, -e s. - razvat,
prelub
s'borce, -a s. -skupština, sina­
gog; usp. s'nbmice
s'bor, -a m. -skup, skupština,
sabor; usp. S'nbm'
nborbn' prid. -zaednički, sa­
borski, sveopći
s'b.. rati l. s'bbrati
nbranie, -e s. -opskrba, utro­
šak
s'bbati, s'berQ, s'bereši -sa­
brati, skupiti
nbyati �, -aQ s�, -aeši s� -
ostvarivati se, ispunavati se
nbyti �, -bQdQ s�, -bQdeši s� -
ostvariti se, ispuniti se
s'bvada, -y ž. -prepirka, svađa
nvadbnik, -a m. - svadljivac,
svađalica
s'val'm', -a m. - loptica, ku­
glica
s'vesti, -edQ, -deši � svesti,
spustiti, odvesti dole
nvivati, -ivJQ, -ivleši -sviati
s'viti, -iQ, -ieši -sviti
s'vlačiti, -čQ, -čiši -svlačiti
s'vlbf v. s'vl�ci
s'vl�ci, -1�kQ, -1
t
eši, akt. par.
prt. l. s'vlbk' - skinuti,
svući
s'vratiti, -aeQ, -atiši -svratitij
svuti
s'vacati, �Q, -laeši -svraća­
ti, odvraćati
nvrbgb v. s'vr�ci
s'vriati, -ajQ, -aeši -izvršavati,
činiti
s'vien' prid. -savršen, pot­
pun
s'vien� prilo -savršeno
s'vniitelb, -a m. -autor, tvo­
rac
s'vrbienie, -e S. -izvršenje, is­
punenje
s'vniiti / s'vrbiiti, -šQ, -šiši -
svšiti, izvršiti, ispuniti
s'vreci, -rbg, -rbžeši, akt. part.
pret. l. S'vrbgD -zbaciti, svr­
guti
s'v.. kpiti, -plQ, -piši -spojiti,
sastaviti
254
s'vzdvignqti, -nQ, -neši - za­
jedno podići
s'v. kplenie, -e S. - skupla­
ne, spaane
s'v.. kpl�ti, -ejQ, -eeši -spaa­
ti, sastavlati
s'V'Sknqti, -nQ, -neši -suu­
skrsnuti
s'V'Staviti, -avljQ, -aviši -suu­
skrsnuti
s'v..sta�ti, -aQ, -aeši -zajedno
ustaati (od mrtvih)
s'V'Shytiti, -ycQ, -ytiši -zaed­
no ugabiti
S'vybnb prid. -koji dolazi s vi­
sine, s nebesa
s'Vbreti, -IQ, -riši - raskuhati
(se)
s'v�denie, - S. - svedočan­
stvo, znanje, savet
s'ved�telb, -a m. - svedok,
vođa
s'ved�telbStvie, -e S. / s'v�de­
telbStvo, -a S. - svedočan­
stvo
s'vedeteTstvovati, -ujQ, -ueši
-svedočiti, objaviti
s'v�deti, S'V�mb, s'v�si -biti
svestan, znati, razumjeti
s'v�siti, S'vešQ, s'vešiši -spu­
stiti, spuštati
S'V�Stb, -i ž. -sviest, spoznaa,
saznanje
nv�st . n' prid. - svestan, na­
mjeran
s'v�stbstvovati, -uQ, -ueš -
potvrđivati, svedočiti
s'vetovati, -uQ, -ueši -saveto­
vati (se)
s'v�h, -a m. -vieće, savet; ra­
zum
S'Vetbnik, -a m. - savetnik,
član vieća
s'v�cavati (�), -ajQ (s�), -aeši
(s�) -savetovati (se), dogva­
rati (se); odlučiti
s'vecati (�), -aQ (�), -aeši (s�)
-posavetovati (se); odlučiti
s'v�zati, -ajQ, -aeši / S'V�žQ,
S' v�žeši -svezati
S'bv�zovati, -uQ, -ueši - vezi­
vati
S'V�Zbml prid. - svezan, oko­
van
S'V�Zbm2, -a m. - zatvorenik,
uznik
S'bVQZ' V. s'qZ'b
s'garati, -rajQ, -raeši -izgarati
s'glagolati, -lQ, -leši -primije-
titi, opaziti
255
8'gQti, -aQ, -aeši -pregleda­
ti, razmotriti
8'giti, -iQ, -ieši - sagniti, is­
trunuti
8'gwati, -aQ, -aeAi -rasrditi,
razlutiti
n,oriti, -lQ, -riši -izgoleti
8'gtovati, -aQ, -aem - pri­
pravlati
8',otoviti, -vlQ, -viši -pripra­
viti
ngaždan', -a m, mn. 8'­
gaždane -sugadanin
ngždati 8�, -Q s�, -aeši s� -
smežurati se
s'greiati, -aQ, -aeši -gešiti
8'geienie, -a s. -greh
s'giiti, -AQ, -Aiši -sagešiti
n(nati, s'ženQ, S'ženeši -
skupiti, stjerati
s'(nqti, -nQ, -neši - sagnuti,
pgnuti, svinuti
s'gbati, -aQ, -aeši / -blQ, -bleši
-sagibati, svijati
s'doleti / s'd'leti, s'dolejQ,
s'doleeAi - odoleti, svladati,
pobiediti
8'avie, -a s. -zdravlje
8ravo prilo -zdravo
s'draVh prid. -zdrav
8'avrtvovati, -Q, -ueAi -
biti zdrav
s'obiti, -blQ, -biši -zdrobiti
8'iti, -žQ, -žiši -zdržiti
8'dnžati, -žQ, -žiši - držati,
vladati; zadržati
8'dyhanie, � S. -jednodušje,
jedinstvo
8'devati, -aQ, -aeši -ostvariva­
ti, završavati, raditi
8'dei8tvo, -a 8. - suradna, po­
moć
8'dei8tvovati, -uQ, -ueši -su­
rađivati, pomagati
s'delati, -aQ, -aeši -napraviti,
učiniti, stvoriti
ndetel&, -a m. -stvaratel, tvo-
'
rac
8'detel&n' prid. -stvaralački
s'deenie, � 8. -postupak, po­
našanje
ndeeti, s'dejQ, s'deeši -ciniti,
učiniti; svršavati, svšiti
8'žagti, -aQ, -aeši -spaljivati,
izgarati
8'žaliti si, -ljQ si, -liši si -sažali­
ti se, ražalostiti se, smutiti se
nžen- Ü. s'(nati
s'žeci, s'žegQ, S'žežeši / S'ŽbgQ,
s'Ž'žeši -spaiti, sažeći
256
nži.ati / 8'ži3ati, -aQ, -aeši -
spalivati
s'ž&mq V. 8'žQti
s'ž,ti, S'ŽbmQ, s'žbmeši - sti­
snuti, sažeti
s'zadi / 8'zadu / 8'zažda prilo
-otrag, straga
8'zidati, -aQ, -aeši - sazidati,
sagaditi, dovršiti
s'zirati (8�), -aQ (�), -em (s�)
- zagledati se, promatrati,
razmatrati
S'znno, -a S. -jezgra
s'z'vati, -VQ, -veši-sazvati
8'zyati, -aQ, -aeši -sazivati
8'z&daie, � 8. - gadna, iz-
gadna, zdane
8'z&dati, s'ziždQ, s'ziždeši -
sazidati, sagaditi, utvrditi
8'z&reti, -rejQ, -reeši -dozreti,
sazreti
s'kazaie, -e S. - objašnenje,
opis, prikaz, homilija
s'kazatelh, -a 8. -opisivač, tu­
mač, propovednik
s'kazati, s'kažQ, s'kažeši -ka­
zati, priopćiti; pokazati, obja­
sniti, označiti;
8'kazati 8 -izdavati se za koga
8'kazati, -zaQ, -zaeši -kaziva­
ti, tumačiti
nkazovati, -uQ, -ueši - ob­
jašnavati, tumačiti, govoriti
8'klestiti, �, �stiši -stisnu­
ti, steguti, uklieštiti
nkleati, -aQ, -aeAi -stiskati,
stezati; sažimati
nkolavati (8Q), -aQ (�),
-aem (s�) -završavati, svrša­
vati, ispunavati (se)
8'kolanie, � 8. - svršetak,
kra, smrt
8'kolati (8Q), -aQ (s�), -aeši
(s�) -završiti (s), svršiti (s),
umrijeti, uništiti
s'kovice, -a S. -skrovište, ri­
znica; blago, bogatstvo
nkoVh, - m. -skrovište
8'koVn' prid. - taan, skri­
ven
s'kati, -aQ, -aeši -razbiati,
rušiti, satirati, deprimirati
8'nie, � S. -propast, uni­
štene, deprimiranost
8'kiti, -šQ, -šiši -razbiti, sa­
trti
8'kyvati, -aQ, -aeši -skrivati,
gomilati
nkti, -yQ, -yem -

kriti, zata­
jiti
257
S1kupiti, -pIQ, -piAi -,skupiti,
sjediniti
ndati, -Q, -i - izbaciti,
ukloniti, odstraniti
8'kQtati, -, �Ai / -aQ, -aeAi
-umiriti, utiAati, ugAiti (po­
bunu)
8'bkimeni v. 8kmn'
8'blagati, -gaQ, -gaeAi -slagati,
pstavlati; dogvarati se
8'laziti, -ažQ, -aziAi - silaziti,
spuAtati se
8'blaz', -a m. -silazak, spuAta­
ne
8'lamatl, -aQ, -aeAi - lomiti,
razbiati
8'blatl, S'lQ, s'leAi -slati
8'bležati, -žQ, -žiAi -ležati (bole-
stan); odmarati se
8'blet�ti, -lecQ, -letiAi -sletjeti
8'bličie, -e s. -bit, osnova; osoba
8'blično prilo -bitno, istobitno
8'li�ti (�), S'"Q (�), s'leeAi
(�) -sliti (se), pomijeAati (se)
S1log, - m. -rie
8'bloženie, - S. -slaganje, spaa­
ne; stvorenje, stvor; početak,
zbirka; snoša
8'bložiti, -žQ, -žiAi - složiti, sa­
staviti; suglasiti s
8'lomti, -mIQ, -miAi -slomiti,
razbiti
8lučai, - m. -sluča
81učati �, -Q �, -aeAi � -do­
gađati se; slučano se srtati
8'blučiti �, -čQ s�, -iAi s� -do­
goditi s; slučano se sresti
S1b, -a M. - pslanik, poslan­
stvo; apostol
8bl'gati, -1'žQ, -1'žeAi -slagati,
izmisliti; otkazati
8'b�8ti, -ezQ, -zeAi -sići, spusti­
ti se
8'bI�tati, -aQ, -aeAi -slietati
8'bl�ci, �kQ, �Ai -pognuti, sa­
vti, zgčiti, sleguti
8'IQk' prid. -zgčen, zgblen
8'blQčiti 8�, -čQ s�, -čiAi s� -savi­
ti se, zgrbiti s; skupiti se
S1matr�ti / 8'macriti, -t�jQ,
-atreeAi -gledati, promatrati;
smatrati
s'bmesti, -etQ, -teši - smesti,
pomesti; skupiti
s'bmiliti �, -IQ s�, -liši s� -smi­
lovati s, sažaliti s
s'bmirenie, - 8. -smirenje, mir
s'miriti �, -tQ s�, -rui s� -
smiriti s, izmiriti s
258
S'bmriti �, -jQ �, -eAi s� -
smirivati s, izmirivati se
s'motriti, -CQ, -triAi -pro­
motriti, razmotriti, uzeti na
znane
Sotrnie, -e Û. -pogled, gle­
dane; pozorost, brig
S'bmtb, -i Ž. -smrt
s'bmtbn'prid. -smrtan, smr­
tonosan
s'mysliti, -yAIQ, -ysliAi -smisli­
ti, promisliti, razmisliti
s'mysl', - m. -smisao, razbor,
razum; usp. sm'
S'bmyslbno prlo -razborito, ra­
zumno
S'mysbn'b prd. - razborit, ra­
zuman
s'bm�žati, -aQ, -eši - žmiriti,
žmirkati
S�žiti, -žQ, -žiAi - zaklopiti
oči, zažmiriti
s'bm�nie, -e 8. - smionost, o­
važnost, hrabrost, smelost
s'bm�ra, -y Ž. -izmerena težina,
odgovarauća ciena
s'bm�riti �, -tQ s�, -r s� -p­
niziti se, pkoriti s
s'bm�riti, -rejQ, -reeAi -poniža­
vati, pokoravati (se)
S'm�renie, - 8. - smerost,
ponižene
s'm�rbo prilo -smjerno, poni­
zno
S�rn'bprd. -smeran, poni­
zan
s'bm�siti, -eAQ, -siAi -smieAati,
obediniti
s'm�Aati, -aQ, -aeAi -mieAati,
objedinavati
s'm�ti, -jQ, -eeAi -usuditi se,
smeti
s'bm�ti (�), �tQ (�), �teAi (�)
-smesti (se), smutiti (s)
s'mQtti, -Q, -tiši -smutiti,
uznemirti
s'bmqeati (�), -aQ (�), -aeši
(�) -pokretati (s), uznemiri­
vati (s)
s'mqeenie, - 8. -pokret, gba­
ne
s'bnab'bd�ti, -'ždQ, -'diši -op­
skrbiti, sačuvati; prbaviti, pri­
skrbiti, pstići
s'b
n
esti, -SQ, -eseši - snieti,
prenijeti odozgo nadole
s'bnie, - S. -san
S1nimati (S�), s'nemlQ (s�),
s'nemleAi (sQ) - spaati (s),
skuplati (s)
S1niti, -idQ, -ideši -sići, saći
259
s.. tie, � 8. -silazak
S'niti �, -idQ S', -ideši s� -sku­
piti se, sabrati se, sresti se
s'noriti, -rQ, -riši - srušiti,
oboriti
S'nuzln' prd. -jahać
s'nuzlnik', -a m. - borac na
kolima
S'nuzlnica, � ž. -kola (bojna)
S'n', -a m. -san, spavane; vide­
ne
s'n.mati S�, s'nemlQ s�, S'ne­
mleši s� -skuplati se
s'n.mice, -a s. -skupština, si­
nagoga; bogosluže
S'n.m', -a m. -skup, sabor, si­
noda; bogoslužje
S'n.:', -a m. -sudionik u
skupu / sboru, sabor
s'n&ati, -aQ, -aeši -jesti, uži­
vati, blagovati
s'nedenie, � s. -jelo, uživanje,
blagovane
s'ne, -i ž. ¯hrana
s'n&n' prid. -jestiv
s'esti, �mb, �si -izesti
s'n�ti, S'nbmQ, s'nbmeši -ski-
nuti
s'n�tie, � s. -skup, vieće, na­
viši sud koji je donosio smrtne
. kazne
s'n�ti �, S'nbmQ �, s'nbmeši
s� -sastati se, skupiti se, sre­
sti se
s'brazln' prid. -oblikom jed­
nak, sličan
S'panie, � s. -spavane
Spaati, -aQ, -aeši -spašavati,
čuvati
s'paenie, � s. -spasene, spas
s'pasiteb, -a m. - spasitelj,
Spasitel; usp. S'pa'
S'paVb prid. - koji pripada
Spasitelju
S'pasti, l -adQ, -adeši - pasti,
spasti
S'pati,2 -asQ, -aseši - spasiti,
sačuvati, očuvati
S'P8, -a m. -spasitel, Spasi­
tel; spas; usp. s'pasitell
S'pasln' prd. - spasitelev,
Spaiteljev; spasitelj ski
S'pati, -pljQ, -piši -- spavati,
spati
s'pisanie, � m. - spis, popis,
književno delo
s'pisati, -ajQ, -aeši - napisati,
popisati
260
s'plesknie, � s. - stvarane;
tvorevina, stvorene
s'pleskati, -Q, --eši / -aQ,
-aeši -miesiti; stvarati, pra­
viti
s'plesti, -etQ, -teši -splesti
s'pletati, -aQ, -aeši -splitati
s'pl�sati, �šQ, �šeši -zaplesa-
ti, plesati
s'pbrati, -borQ, -boreši -za­
jedno s boriti
s'pv&anie, � s. -razlagane,
objašnavane; ispoviedane,
priznavane
s'pvedati, -aQ, -aeši - razla­
gati, objašnavati; ispoviedati,
priznavati
s'pvedovati, -lQ, -ueši -pri­
poviedati
s'povedeti, -Vemb, -vesi - ra­
zložiti, objasniti; ispovediti
s'pgbati, -aQ, -aeši -zaed­
no pkapati, sahraniti
S'pvi3ati �, -aQ s�, -aeši �
-podizati se
s'pobiti, -blQ, -biši - led­
načiti, prilagoditi, biti nalik;
biti dostoja; cijeniti
s'pobleti, �jQ, �i -cijeni­
ti; biti dostojan
261
s'poblenie, � s. -uspore­
ba; dostojanstvo
S'požiti, -ivQ, -iveši - zaedno
živeti
s'pospeAlni, -a m. -sudrug,
drug, pomoćnik
s'pspeeti, -pejQ, -peeši -pri­
donositi, pomagti
s'pstat', -a m. -protivnik, ne­
priatel; usp. smptat'
s'postigqti, -nQ, -neši -posti­
ći nešto zaedno s drgm, do­
segnuti
s'prazd. tvovati, -lQ, -ueši
-zaedno slaviti
S'prisnosqeln' prd. -jedna­
ko večan, istovečan
S'prič�tlnik', -a m. - sudio­
nik, subaštinik
S'prič�tl' prd. - sretan,
blažen, zadovolan
s'provesti, -edQ, -deši -spro­
vesti, dopratiti
s'prosta prlo - potpuno, savr­
šeno, gotovo
s'prvaprl. -na početku, na­
prie
s'prvee prilo -prije, ranie
s'pribyati, -aQ, -aeši -bora­
viti s nekim
s'pr&i / S'pri prilo -sprieda
8'pristolbl' prid. - suprie­
stoini, koji je s nekim na prie­
stolu
8'p�tati, -aQ, -aeši -potiski­
vati, tiskati, tlačiti
8'P�8ti, �gQ, �žeši -spojiti s,
povezati se
8'P1g, -a m. -sprega, zapre­
g, jaram; usp. 8qp1g
8'p1ibn' prid. - suupregnut
(u paru)
8'pustiti (8�), -ueQ (s�), -ustiši
(s�) -spustiti (se)
8'pUcenie, � s. -spuštane
8'Pbriti 8�, -rQ s�, -riši � -
porečkati se, upustiti se u pre­
pirku
8'prati, s'pišQ, s'pišeši -napi­
sati, pisati
8'pl ti, S'pojQ, S'poeši - zapje­
vati, pjevati
8'�ti, S'pbnQ, S'pbneši -spu­
tati
s'radovati �, -uQ s�, -ueši s�­
radovati se s nekim
s'razueti, �jQ, �eši - spo­
znati
8'rasp�ti, -pbnQ, -pbneši - za­
jedno raspeti
s'rebro u. sbrebro
8'rebroJubrb, -a m. -srebro-
lubac
8'rebr', -a m. -srebrak
8'rebrl ' prid. -srebr
s'rieati, -aQ, -aeši -raspravla-
ti, dogvarati se
fsti, s'r�, s'r�teši -sresti,
sastati, poći ususret
8'ritanie, � s. -smer, put
8'ritati, -aQ, -aeši - polaziti
ususret, susretti
ftenie, � s. -susret
8'�a, �Ž. -susret; sreć, usud
8'8ati, S'8Q, s'seši -sisati, dojiti
s'8taviti, -vlQ, -viši -sastaviti,
sjediniti; napraviti
8'8tavleti, -ejQ, �ši - sastav­
lati, praviti
s'8tavlenie, -a s. -skup, osoba;
preporuka
8'staV, -a m. -okuplane; or­
ganizam, tielo; biće, osoba
8'8tariti S�, -rQ s�, -rMi s� -
ostaeti
s'8tati S�, -anQ �, -aneši s� -
sastati se, skupiti se, naći se
s'8tolr, -a m. -sudionik na
saboru, sabornik
s'8toenie, � s. -postojanost, iz­
držlivost
262
s'8toti (8�), -Q (s�), -oiši (�)
-sastojati se, temeljiti se, sta­
jati skupa
8'strilati, -IQ, -liši -ustrieliti,
strielati
8'8tqpiti �, -pljQ, -piši s� -spo­
jiti se skupiti se
S'8' / 8'8rb, -a m. -sisa, dojka
8'8riati �, -aQ s�, -aeši s� -
zgšnavati se
s�kati, -aQ, -aeši -odsiecati
s�sti �, -s�dQ s�, -s�eši s� -
zgusnuti se, sjesti, usiriti se
8'sqditi, -QždQ, -Qdiši -suditi
s'8qidati, -aQ, -eši -priprav­
lati
s'd', -a m. - sprava, instru­
ment; stvar, predmet; posuda
S'sqCbn' prid. ¯bitan, glavni
S'tvarr, -i ž. - zgada, kuća,
stvar
s'tvarti, �jQ, �ši -stvarati,
praviti, proizvoiti
8'tvoriti, -rQ, -riši - stvoriti,
učiniti, ispuniti, izvršiti
8'tvornie, � s. -čin, djelo, iz­
vne, ispunenje; stvorene,
stvor
s'teci �, -ekQ s�, -ečeši s� -sju­
riti s, strčati se; okupiti se
8'tiskati �, -aQ s�, -aeši � -
stiskati (se), pokrivati (se)
8'tisnqti, -nQ, -neši -stisnuti
s'tie, � s, zb. im. -piće od meda;
USp. 8't'
s'tleci, -1'kQ, -l'češi -stući, sa­
tri
8'to gl. brj -sto
s'tokatieejq prilo -stostruko;
usp. 8'torieejq
s'toletbn' prid. -stoletni
s'torieejq prilo - stostruko;
usp. 8'tokratieeq
s'trrpl ti, -plQ, -piši -izdržati,
istrpiti
8'trrti / 8'treti, S'tbrQ, s'tbreši
-strti, satrti
s'trebiti, -blQ, -biši - oistiti;
pripremiti leš za sahranu
8't�ati, -aQ, -aeši -potresati,
tresti
8't�ti, �sQ, �seši - stresti,
zatresti, uništiti
S't', -a m. -sat (meda)
s't'kati, -t'kQ (-t'ČQ), -t'eši
-priopćiti, predati
8'tbnik', -am. -satnik, stotnik
S'tbnyi, 8'tbnae, 8'tbnoe rd.
brj -stoti, stota, stoto
263
st�gQti, -nQ, -neši - steguti,
svezati
8'�ianie, � Û- -imetak, bogat­
stvo
8't�iati, -žQ, -žiši -dokopati s,
dobiti, steć
8t�3anie, � Û- - prepirka,
obračun; u8p. 8't�zanie
s'�3ati �, -Q S, -ši s� -
prpirati se, raspravlati
8'�zanie, � s. -prepirka, obra­
čun; Up. 8't�3anie
8'�zati 8�, -Q S, -eši s� -
prepirati se, raspravlati
8'tQžati, -aQ, -aeši -pritiskati,
biti na teret, mučti
8'tQžanie, � Û. -tlačene, priti­
skane
8'tQžiti, -žQ, -žiši - pritisnuti;
izmučti se
8'hnQti, -nQ, -neši -sušiti, sah­
nuti
8hoiti (�), -ždQ (s�), -diši
(S) -silaziti, odlaziti; dolazi­
ti, skupljati se
s'hod', -a m. -blagost, obazri­
vost; popustlivost
8'h aene, � s. -briga, čuva­
ne, zaštita
8'hraniti, -nQ, -niši -sačuvati,
održati
8hra�ti, �jQ, �ši - čuvati,
paziti
8'hramno prilo - pažlivo, si­
grno
8'�niti, -nQ, -niši -ocieniti
8Metaie, � Û- - zaednica;
bra
sMetati, -aQ, -ši - spjiti,
svezati, povezati
s'inenie, � s. -delo, skladba
8'initi, -nQ, -niši -složiti, na-
praviti
8'ib8tvie, � Û. -silazak
8'QZ', - m. -okov
Sb1 V. 8'
8b,2 si, se zam. -ova, ova, ovo
sbde prilo -ovde
8bžde / sbže zam. -isti
sbrebro, -a 8. ¯srebro
sbrebrJublenie / sbrbroJu-
bbstvie, � s. / 8brebroJubb­
stvo, -a Û. - pohlepa za nov­
cem, koristoljuble
8brebroJubbCb, -a Û. - srebro­
lubac, phlepnik
sbrebrbnik, - m. - srebr,
denar
8brebnn' prid. -srebrn
264
sb�zati, -aQ, -eši - gomilati,
nanositi
8b�ti, SbĐjQ, sbĐeši -pružati zra-
ke, sjati; usp. 8i�ti
B V. byti
syOVbnb prid. -sinov
sOVb8tvO, -a Û- -sinovstvo
syn', l -u / -a m. -sin
8yn',2 -a / -u m. -toran
syati, -pljQ, -pleši -sipati
8yrice, -a Û- -želudac
&,1 -a m. -sir
SY2 prid. -vlažan; zelen, sirov,
svež
8yt08tb, -i ž. -sitost
syt' prid. -sit
� uski, čest. - no, hade, neka
bude
�aie v. ��nie
�ati V. s��ti
8�veroVh prid. -sjeverni
s�ver, - m. -sjever; sjeverac
�Verbnb prid. -sjever
�dalice, -a Û. -sjedište, stolac,
učiteljska stolica, katedra
�dalo, -a S. -klupa, stolica; re­
zidenca
sedati (8�), -aQ (s�), -aeši (S)
sjedati
�dinaV prid. -sied, sjedokos
�dy, -'ž, mn.-sjedine, sieda
kosa
�d' prid. -sied
sMeti, seždQ, sediši -sjediti
�kra V. seka
�mo prilo -ovamo, tamo
sem�, semene, semenis. -sjeme,
sperma
seno, -a s. -sieno
Senb, -i ž. -šator, sena, sjenica
_ti, s�dQ, s�deši -sjesti, psa-
diti (se)
set v. �eti
s�tovati, -uQ, -ueši - žalostiti
se, biti tužan, sjetan
setb, -i ž. -zamka, mreža
��bn' prid. -tužan, sjetan
�i, sekQ, seceši -sjeći
seivo, -a 8. -sjekira
8ebn', - m. -ve�ača
8�nie, -a s. -usjev, niva
seeti, sejQ, eeši, akt. part. pfez.
sej�i -siati
S� zam, čest. -sebe, s
�t 3. l.jd. prez. (verbum defecti­
vum) ¯reče, kaže
8�ci, S�g, sQžeši -segnuti
8Qbota, -y ž. - subota; tjedan;
usp. sobota
sQbt' v. sQbta
265
8botll 1 prid. -subotIi
8Qgudanin1, -a m. -sugađa-
nin
sqdii, � m. -sudac
si k1 prid. -sudaki
Idilice, -a s. -sudište, sudačka
stolica; usp. sqe
sqditeb, -a m. -sudac
sqditi, 8QždQ, sQdiši -suditi, mi­
sliti, upravlati
sqice, -a s. - sudište, sudski
proces; usp. IQdilice
8du prilo -ovamo; ob 8Qdu /
ob sqd� - odavde, odatle;
sqdu i ovqdu - s jedne i s
drug strane
sq1, l - m. -sud; pravda, pro­
ces, mišleIe
IQd1,2 -a m. -posuda, orđe, dio
tiela
s1 prid. - sudIi; sn1
0-sudIi dan
sqd� V. sQdu
8b, -a Õ. -grana
8D�nie, -a S. -sumnja, boja-
zan; motreIe; rasprava
8Qltn6ti (S�), -IQ (�), -niši
(s�) -sumIati
smpstat1, -a m. -protivnik,
nepriatel; usp. s1pstat1
SQP1Q
g, -a m. -sprega, zapre­
ga, jaam; usp. S1p1g
8QP1QŽbnk1, -a m. - suprž­
nik; pomonik, sudrug
SQPbn, - m. -suparnik
IQPbn.nik1, -a m. - supak,
protivnik
IQHda, -y Ž. -susjeda
IQdd1, - m. -susjed
s, � Ž. -suseda
sQb -print, 3. l. mn. glagola
byti (nesvr)
sqCie, � S. -bit
sqebn1 prid. -bitan
sqe- V. byti
sqCbStVO, - 8. ¯priroda, bit
lrb, -a m. - trieska, trun,
iver; slamka
sidarb V. sudan
sikamina / sika6na, -y Ž. -
dud, murva
sikom6 / sikomori6, � Ž. -
sikomorina, divlja smokva
simen1, - m. - Simeon, os.
ime
simeon. prid. -Simeonov
sinagog, -a m. -prestjnik si­
nagg
sin.sb prid. -sirski
sihan, -a m. -Sihar, zml.
266
O T T
t - slovo » tvbdo«;
.
O • -broj
300,
.
T
.
-brj 300
tal prilo -tako, pak
ta2 vez. -pa, ta
ta3 V. t1
tavera, -y Ž. -gostionica
taven. V. thavon
tavita / tavha, -y Ž. -Tavita,
os. ime
tavon V. thavon
tadei / tad6i, -a m. ¯Tadej, os.
ime
tadin1 V. thadin1
tude V. bžde
tue prilo i vez. -isto tako, kao i,
takoer; zatim, nakon toga,
onda; pa
tai prilo -tano, potano, krišom;
V t -ptiho, tiho
taibbna, -y Ž. -taanstvo, miste­
ri; usp. taibbno
taibbnik1, -a m. -kojije upućen
u tanu
taibll o, -a S. -taanstvo, miste­
ri; usp. taibbna
tailice, -a S. -skrovište, spremi­
šte, komora
taina, -y Ž. - skrovište; skloni­
šte; skrovitost; tanost; taan­
stvo, tana, misterij, otastvo,
sakrament; V tain6 / V tai­
nQ - skriveno, potano; usp.
tainol
taina�, � Ž. -tiha molitva
taio, l - S. -skrovište, skloni­
šte; skrovitost, tanost; taan­
stvo, tajna, misterij, otstvo,
267
sakrament; o ta . -po­
tiho; UBp. taina
taino2 prilo -skrovito, (p )tano;
taanstveno, mistično; usp.
tain�
tain . prid. -skrovit; taanstven,
taan, mističan
tain� prilo - skrovito, potano;
UBp. taino
taiti (�), taQ (s�), tai�i (s�) -
skrivati (s), taiti (se)
takanie, � s. -trk, trčane,jure­
ne
tako pril, čest. i vez. -tako, ova­
ko; toliko; kao i, pa, zatim; to
jest, naime; i tako, prema to­
me; tako i; tako mi -kunem
s; da tako rekQ -takorekuć;
�ko(že) I . . J - tako I .. J -kako
I . . J - tako 1 . . . /; eko tako -
čm; usp. siko
takOV prid. -takav; tolik; usp.
tab
takOVSb zam. -takav
takožde / takože prilo - tako,
isto tako, takoder, isto tako,
jednako, slično; ekože / .. J -
takože / .. J -�to / .. J - to / .. J,
čim / .. J - tim / .. J
takoze V. takožde / takože
taprid, kamp. tačai -takav,
tolik; usp. takOV
ta . žde / tak . že mm. - (isto)
tkav, jednak, sličan
talan( . )h, -a m. / tala . to, .a
B. - talen(a)t, nova u starj
Grkoj i mjer za težinu
tala . hn . prid. - talantski;
tala . tbna� prihča -priča
o talantima; usp. talan( . )h
talita k . V. talitha k .
tali� V. ittali�
talitha k. - devojko, us-
tani!
tamara, -y Ž. -Tamara, os. ime
tamarV. tamara
taopril. -tamo, onamo, onde
tanao� V. taneos .
taneos . , - m. -Tanis, zeml.
taranr prid. - Tarin, prema
Tara, os. im
tarsid. prid. - tar�i�ki,
zml; usp. tarsisbsk . / ta­
rbsk .
tar. is . , -a m. -Tar�i�, zeml.
tari8k . / tabsk . prid. -
tar�i�ki, zeml; usp. tar. sid­
sk .
tatb, -i m. -kradlivac, lopov, tat
tatbba / tatbbina, -y Ž. -krada
tatbbbn . prid. -ukraden
tačai V. tak .
268
tače prilo i vez. -onda, zatim, iza
toga; i, i takoder, i tako; i za­
tim, i onda
ta�ti, taQ, tae�i -taliti, topiti
tvar , -i Ž. -stvorene, biće; de­
lo, čin; stvarane; nebesko tie­
lo; oblik
tvar�ti, �jQ, -i -tvoriti
tvoi, tv�, tvo zam. -tvoj, tvo­
ja, tvoje
tvorenie V. tvo�nie
tvoriti, -IQ, -mi -čniti, raditi,
proizvoditi, izv�avati; provo­
diti, ustanovlavati; postup

ti;
nastojati; pripremati, priređi­
vati, organizirati; pretvarati;
ispunjavati; slaviti; smatrati;
pretvarati se; p�Juby tvori­
ti -činiti prelub
tvor, - m. - delo, kreacija;
oteklina
tvorrb, -a m. - stvaralac, tvo­
rac; počinitelj
tvorbČb prid. -stvaraočev, tvor­
čev
tvor�nie, � S. -činene
tvrditi, -'ždQ, -'di�i -učvr�ći­
vati, ojačati
to prilo -čvrsto, dosljedno,
pouzdano, sigurno; tvrdo
be�ovati -tvrditi
tvdostb, -i ž. - tvrdoa, čvr·
stoa; dosednost, p�tene
t . prid. -tvrd, čvrst, psto­
jan; utvrđen, snaan, jak
tv, -i ž. - tvrđava, utvrda;
potpora, upori�te; v tv
-jako, snažno
tvrdyni, �ž. -zatvor; tranost
tvrd� pril, Imp. tvržde -
čvrsto, temeljito
tvrd�b, -i ž. -nebeski svod
tvrr- V. t¯
tvržde V. t�
te V. te-
tek- v. teci
tek( . )}a, -y Ž. -Tekla, os. ime
tektonoV prid. -tesarov
tekton . , -a m. -tesar
telica, � Ž. -janje, ovčica
tebcb, -a m. -tele; june
tel�, tel�te, tel�ti S. -tele
temilm . V. thimian .
temrnica V. tbmbnica
tembn . V. tbmbn .
temen . V. thimian .
teneto, -a S. -mreža za lov, uže,
konopac
teodor V. theor
teofl . V. theofl .
tepenie, � S. -bičevae
269
teplo prilo -toplo
teplost . , -i i. -toplina
teplota, -y i. -toplina; žeravica,
žar
tep .. prid. -topao
tesati, tešQ, tešeši -tesati
teti, tePQ, tepeši -bičevati, tući
tetrah .. , -a m. -tetrarh
tet1, -y i. -teta
teča, � m. -trkač
t8enie, � s. - tok, strua; po­
kretlivost; put; težna, nasto­
jane; tečenie ke -krva­
rene; usp. tob2, toenie
teCi, tekQ, tečeši, sigm. 1. aor.
tah', imp. tbCi - teći; trčati,
žuriti, bježati; razbiti, napr­
gnuti se, akt. par. prez. tek I
tekb -žuro, brzo; prei teCi
- preteći, pretjecati, pretho­
diti
til V. ty
ti2 čest. i vez. -dakle, onda, tako;
i, pa, te; no, a; još, dakle
tiverii, - m. -Tiberie, os. ime
tigsk .. prid; rk tigbk .. -
Tigris, zeml.
tik .. , -a m. -zrcalo
timeoV prd. -Timejev, prma
Timej, os. ime
timi6n .. , - m. - taman; usp.
thimi6n ..
timon .. V. thimon ..
timotei I timof�i I timothei, �
m. -Timotej, os. ime
tim6nie, � s. -blato, kal, glibj
usp. tina
tim�(n . )n .. prid. -blatan; usp.
tinaV, timn ..
tina, - i. -blato, k, glib; usp.
tim�nie
tinaV prid. -blatan; usp. tin . -
nb, tim6(m)n ..
tim, -i i. -remen
tm. n .. prid. - blatan; usp. ti-
naV, tim�(n . )n ..
tisa, -y Ž. -cear
tit .. , -a m. -Tit, os. ime
tit . la, -y i. I tit .. W, -a m. -nat-
pis, naslov, naziv
tiho prilo -tiho, mimo, blago
tiost . , -i ž. -blagost, mimost
tihota, -y ž. -mir, tišina, blagost
tih .. prid. -miran, tih, uslužan,
priateljski
tiCi V. teCi
tinti, -aQ, -aeši - stišavati,
umirivati
tišina, -y ž. -tišina, mir
270
tUiti, tišQ, tišiši -stišavati, umi­
rivati
t .. kqti, -nQ, -neši - udariti,
pokucati
t .. kovaie, � s. -tumačene
t .. k .. , - m. - prevoditel, tu-
mač; tumačene
t .. pa, -y Ž. -mnoštvo, gomila
tl .. sh prid. -debeo
tl.. ca, � i. -debljina; snag, ja­
čina
tl . knqti V. tl .. knqti
tl�ci, tl'kQ, tl'češi - udarati,
tući; kucati
to pril, vez. i čest. -tako, i tako,
onda; kao ij a, alij ipak, naime;
a, ali, ipak; pak, pa, ta; to kako
-pa
to2 V. t ..
tog( .. )da V. hg( . )da
togdaž(d)e V. hgdaž(d)e
tožde pril, vez. i čest. -jednako,
isto tako; i; ali (ipak); takoer
toždeimenie, � s. -istoimenost
toždeimenih prid. -istoimeni
tože V. tožde
toižde prilo -tamo, gde
tokat' prilo -kratko prie, ne-
davno
tok .. ç¯ -a m. -tok; tok .. kve
- krvotok; usp. t8enie. to­
čenie
tok ... 2 -a m. -gumno
tok Æ ´ V. otob
toli prilo i vez. - tolikOj onda; i
zato, i stoga, tako daj kako i, a
ipak; oh toli -otada, odon­
da; do toli -dotada
toliko prilo -toliko; tako mnog;
samo; p tolic� l�h -pslie
toliko godina; ekoliže l .. .! - to­
liko l .. .! -koliko l .. .! - toliko
l . . .!; elikože l .. .! - toliko ( ++ v) ¯
što više l .. .! -to više; n .. toliko
-a ipak
tolikož(d)e prilo - isto toliko
(mnog I često), upravo toliko
(mnog I često)
tlik .. zam.prid. -tolik, takove­
lik; tolice I tlicemb -toliko
mnogo; na tolice -za toliko;
tolik' da -toliko velik da
tolik'žde zam. - isto toliko
(mnogo)
tol . I tol . ma(že) I tol . m pril. ­
tako. toliko (mnogo); tol . ve­
Im - tliko; tol . katy -
toliko puta; tol . d'g -
dordeže -tako dugo dok
tole V. toli
271
toma v. thoma
tomiteb.,l -am. -tiræin, tlači-
teh,mučiteh
tomitel . 2 prid . ¬ tiranincv, tla-
čitehev, mučitehev
tomiti, -mhc,-miši-tlačiti,mu-
čiti
tomlfnie, - s. -tlačeme,muče-
me
tonqti, -nc,-neši-tcnuti
toPanr3ie, - m. - tcpaz, usp.
toPa3ii, tipazie
topa3ii, - s. -tcpaz, usp. to-
Panr3ie, tipBzie
topl- v. tepl-
toprvo prilo -tek,|edva
toen¡e, ¬s. -tæeme,tck,stru-
|a, rueka, točenie kr ve -
krvareme,hemcña,v toe­
nii kr ve byti -bclcvati o
krvarema,usp. tečenie, tok1
toUo, -as. -ti|esak,preša,kcri-
tcpcdtueskcm
tOU . n, -am. -ti|esak,preša
tOiti, 1 toČc,tcčiši-trčati, |uriti,
b|ežati
toiti, 2 toČc,tcčiši-toiti,ist|e-
caU;liti, prcluevati, s .. zy to­
čiti -plakati,krrV tOiti -
krvariti, eel . by točiti -
czdraviti, li|æiti
trava V. triva
traVn .. V. triVn ..
travi, -vhc, -viši - žderati,
prcždirati
trapeza, -y Ž. - stcl, pcslužena
hrana, trpeza, zzba,|elc, ut­
voriti, pstaviti trapezq -
prireditigczbu
trapfza V. trapeza
tratati, traĆc, traćeši - ubuati,
uništavati
trafn ..,-a m. -Trman,os. ime
trepza V. trapeza
trepetati, -peĆc, -pećeši - drh-
tati, treperiti,bc|atise
trepeh, - m. - drhtame, tre-
pet, strah
trepetl", -a s. - strašan, tre­
pet . n ..byti -drhtati,trepe-
tati,bc|atise
tretee V. trtie
trtii, tretif, tretie rd. brj -
treći, treća, treće, tretiimh
dine, tretiimh dm -
prekučer,tretie č�st s-tre-
ćina, tretii na de�te - tri-
naesti
trtiieejq prilo - |p) treći put;
triput
treti(i)eipril. -trećiput
tretiea I tretiei V. treti(i)ei
272
tretie(e) prlo -treći put
tri V. trie
trivlie, - s. / trivlii, - m. -
zmelica
trivol ..,-am. -stričk
tride�t . gl. broj -trideset
tridhnev.n ..prd. -trcdnevan,
tridhnev.noe Vsnie
-uskrsnućtrećgadana
trie, tri, tri gl. brj -tri,triput,
trie na de�te -trinaest,tri
kraty / tri kat . I tr krata­
triput, usp. trici / triihdi /
triihy I tmi
trizna, -y Ž. -nazada,naknada,
plaća,nadnica
tri8�h V. tr�h
trici I triih I triihy I trIi
prilo -triput,usp. tri katy I
tri kah Itri kata
troi br. prd. -trc|i,trmak, trc-
struk
troin ..prid. -trcstruk
troiea, � Ž. - trc|stvc, bvetc
Trc|stvc
troič . n ..I troičhk'h prid. -kc|i
se cdncsi na trc|stvc, bvetc
Trc|stvc
troiiti, -šc,-šiši-rasipati
troni, � Ž. -Trc|ana,os. ime
trpza I trpeza V. trapza
trditi (�), tmždc |s�), trudiši
|s�) - mučiti |se), zamarati
|se), svladavati, biti umcran,
truditi se, nætc|ati, bcriti se,
žuritise
trd + ,' -a m. -muka, mučeme,
stradame, trud, naprezame,
napcr; bcrba; prcizvo, melc;
v trdf - napmc, teškc,
trud ..esh -teškc|e, trdy
d.ti (defti, tvoriti) -muči-
ti,maviti
trd .. 2 V. trqd ..
trdhnik, - m. -bcrac
trudhn .. prid. - napcran, iscr-
pl|u|ući, umcran, zamcren, is-
crphen,iznemcgac
truždaie, - S. - trud, psac,
rad
truždati (�), ¬c(�), -aeši(�)
-umarati |æ),mučiti|æ),za-
marati |se),malaksati, truditi
se, nastc|ati,bcritise
trupie, - s, zb. im. -tmpla, le-
ševi
trup", -am. -truplc, leš
truti, trcvc,trcvešiI truc,tmeši
-trcvati
tru ..V. trd Æ1
trg, -am. -trg,trgcvište,trž-
nica
273
trice, -a B. ¯trg, trgvište, trž­
nica, samište
tnibik', -a m. -menač nov­
ca; tnibnici -svetina
tnibtvo, -a B. - svetkovina,
svečanost
tnsanie, � B. -jadkovane
tnsati -Q, -aeši - trgti, ki­
dati; tnsati � -mučiti se
tMie, � B, zb. im. ¯tre
tnnoV prid. -trov, od tra;
UBp. tnn�n'
tnn', -a m. ¯trn; bagem
tnn�n' prid. -trov, o trna;
us. tnnOV
tnpeza v. trapeza
tn�liV prid. ¯ strpljiv; oba­
zriv, obziran
tn�Ibtvie, � s. / tnp�"­
stvo, -8 B. -strplivost, strp­
lene
tn�nie, -a B. -trplene, pod­
nošene; postojanost; hrabrost;
strplivost, strpljenje; pouzda­
nje, pouzdanost; stradanje, ne­
vola
tn�ti, -pljQ, -piši -trjeti, pa­
titi; biti strpljiv; imati strple­
na; ustraati, biti uporan; tn­
�ti cin ¯biti ovladan čime;
tn�ti kogo / Čbto -nadati
s komu / čemu, imati puzda­
na u koga / što
trtie, � B, zb. im. -šaš, trska,
trstika
tnstb, -i ž. -trska, trstika; kala-
mus
trtbn' prid. -trskov, od trske
tnti, tbrQ, tbreši -trti, trlati
tnton, -a m. - pakao; UBp.
ad', geona
tntOrbb prid. -pakleni
tnt'r v. tnton
tntvbk' v. tntorbk'
tnh'tJ, -i m. ¯sitan novac, ma-
lenkost, olomak, zalogaj
tr&blaien' prid. -triput blag­
slovlen, triput blažen
trbveličbtVn' prid. - triput
već
tr&gubiti, -blQ, -biši -utrostru-
čivati
trgubo prilo -triput
trgub . prid. -trostruk, trojni
tngub . prilo -trostruko
trbsati V. tnsati
tr&Zqbbb, - m. -trozubac
tr&n- V. t-
tr . �l- V. tn�l­
trbsv�t' prid. -triput svet
trbtie V. trtie
274
trbt' V. trtb
trbhotb V. tnh'tb
tr�ba,l -y ž. ¯ prinošene žrtve,
služba Boža; žrtveni d; tri­
by tvoriti - prinositi žrtvu,
žrtvovati
triba,2 -y Ž. - potreba, nužda;
korist, korisnost; trba est'
¯ potrebno je, treba; trib�
im�ti ČbtO ¯trebati što; tr�­
b� (byti) komu ¯ biti kori­
stan komu
tribice, -a B. -mesto za prino­
šene žrtve, oltar; hram, po­
gansko svetište; UBp. trbb­
nib
treblii V. trib'
trebnik' V. tribbnik'
trebovanie, � B. -nužnost, nu-
žda, potreba; ptrebne stvari
tribovati, -ujQ, -ueši -trebati,
potrebovati; biti potreban; ko­
ristiti; zahtievati; tribovati
kogo / česo - iskorištavati;
trebu�i -potrebit
treb' prid, komp. triblii -pri­
jek, hitan, potreban, blizak
tribbnik', -8 m. -mesto za pri­
noAene žrtve, oltar; hram, p­
gansko svetište; up. tribice
trbbn' prid. ¯žrtven
tribe V. triba
triva, -y Ž. - trava, još zelen
usjev
treVn' prd. -travnat
trezati V. trici
trizvenie, � B. -trezvenost, ra­
zumnost, suzdržanost, ume­
renost, skromnost
trizviti �, -vlQ �, -viši s� -biti
trezven, razuman, suzdržan,
umeren, skroman
tr�zV prid. - trezven, razu­
man, umjeren, skroman
triZVnik', -a m. -trezven, ra­
zuman, umeren, skroman čo­
vek
trisn', -a m. -kita, resa
tresnqti, -nQ, -neši - tresnuti,
udariti
triti V. tnti
trici, trežQ, trežeši -trgti
tre�za V. trapeza
tr�savica, � Ž. -groznica; UBp.
t�Shka
tr�sti (�), tr�sQ (s�), tr�seši (s�)
-tresti (se)
t�'ka, -y Ž. - groznica; up.
tr�savica
trqba, -y Ž. -truba, trubla
trqbiti, -blQ, -biši -trubiti
275
trqblfnie, � S. - trblene;
zvuk trube, truble
trbl'h prid. -koji se odnosi na
trubu, trublu
trqovit' prid. -bolestan
trd', -a m. -dizenteria; trqd'
vo -vodena bolest
trq'h, -a m. -potres; olua
trqt', - m. -straža, vojni odred
trtfon', -a m. -Trifn, os. ime
tu prilo i čest. -tu, tamo, ovde,
ovamo, onde, onamo; odsad,
ubuduće; tako, pa; tu able -
odmah; obristi � tu / tu byti
-biti prisutan; sqCii tu -koji
je prisutan
tužde prilo - onde, tamo; isto­
dobno, uedno
tužderidenie, - s. -zemljaci
tužc prid. -tud; tuđinac; Usp.
C
tuže V. tužde
tuiide prilo -upravo tu, upravo
onde
tuk'h, -a m. -mast, loj; deblina;
rodnost, obile
tul', -a m. -tobolac za striele
tu'pa V. tim(')pa'
tune prlo - besplatno, badave;
uzalud
t,l -a m. -bik
tun2 V. tt
tunk' V. tiruk'
tu�ln'h prid. - mastan, debeo;
plodan, bogat
t', ta, to zam. - ova, ova, ovo;
ta, ta, to; tog radi - zbog
tog; k' tomu - dale, na­
dale; k'h tomu ne -ne više;
p tom(ie) - zatim; tml
ie V. t�m(ie); i t' -dakle, i
tako, prema tomu
t'g(')da prilo - tada, nekada,
jednom; zatim, onda
t'gdu(d)e prilo -tada, iznena­
da, upravo, odmah, naglo, isto­
dobno; t'hlda ie -na to
t'i(d)ezam. -isti, sam; ta, ona
t'kanie, -a s. -tkane, tkanina
hkati t'kQ, t'češi -grati, pri-
tiskati; tkati
t'k�ti, -nQ, -neši - guruti,
(do)taknuti, udariti
t'hk'ma / t'k'mo / t'hk'mu -
prilo -samo, već; ne t'k'hmo
- ne samo, bez obzira n to;
t'k'mo ne - skoro, gotovo;
n' t'hkhmo, razve t'k'mo,
t'hk'hmo eže, t'hk'mo ace ne
/ razve t'hk'hmo ace - osim
ako ne
276
t'hma V. t&ma
t'n'hko prilo -tanko, sitno
t'n'k' prd, komp. tInei -ta-
nak, nežan, slab
'
t'hcanie, - s. -žurba; nastoja-
ne, gorlivost; čežna, strast;
tbanie tvoriti -posvećiva­
ti se
tbCati s�, t'cQ s�, t'Ciši s� -žu-
riti se; nastojati, truditi se
tbCe prilo -uzalud
t'hceslavie, - S. -isprazna slava
tbCeta, -y Ž. -šteta, gubitak, ta-
ština, sujeta; t'cety tvoriti -
oštećivati, činiti štetu; t'bCet�
primati - trpjeti štetu; bes
t'heety tvoriti - nadoknađi­
vati štetu
t'bCetbn' prid. -tašt, suetan
t'CiV'h prid. -brz, hitar
t'Cb prid. -prazan; gladan; uza­
ludan, suvišan, ništavan; ne­
moćan; maen
tbCbno prilo -žurno, brzo; hitno,
brižlivo, revno
t�i� čest. -samo; t'hči� ne -
zamalo, gtovo; razve t�i�,
t�i� eže -neg samo, osim;
aCe t�i� - samo ako; n'h
t'hči� -a, ipak
t�l, -a m. -vršnak
t�bn' prid. -isti, sličan; drug
tIlitelb, - m. -upropastitel
tbliti, tblQ, tbliši - razarati,
upropaštavati, uništvati
tblo, - S. -tlo
tIenie, - S. -uništavane, rše­
ne, razaranje; raspadlivost
tble(n&)n'h prid. - raspadliv"
prolazan, smrtan
tbleti, tblejQ, tbleaši -raspadati
se, propadati, trunuti
tble, �Ž. -truljene, trulež; hrda
t&ma ¯y Ž. - tama, mrak; deset
tisuća; nepregledno mnoštvo;
t&mami, v tbmah' - mno­
gobrojan, bezbrojan, mnogo­
struk
tbmien'h V. thimien'
tbmien&n'h prid. -tamjanski
tbmlnica, � Ž. - tamnica, za-
tvor
tbm.ničbnik'h, -a m. -zatvore­
nik
tbmbniČI'h prid. - tamnični,
koji se odnosi na tamnicu;
strub tbmbnič&nyi -tamni­
čar
tbmln'h prid. -taman, mračan
thmen' / thmen&D' V. timen'
tbn'hk'h V. t'bD'hk'
277
t&l "ča v. hn'k ..
thti v. tnti
thSth, -i m. -tast
tbCi v. teci
ty, tebe, te�, I. tobojQ zm. -ti
t yi v. h
tyiide v. hi(d)e
t�c- v. tyqc-
tysqa / tysqci, �, ž. -tisuća
tysChniJ, -a m. -predvodnik
tisuću vojnika
tysqehn'h prid. -tisućugodi�ni
te priZ, čest. i vez. -tada, sada; pa,
ta; i
teleshno prilo -tjelesno, materi­
jalno; usp. teleshne
teleshn'h prid. - telesan, priro­
dan, materialan
teleshnepril. -telesno, materi­
jalno; usp. teleshno
telo, Mlese, telesi S. -tijelo; tjele­
sost; osoba, pojava; kip, sta­
tusa, stup; uzrast, starost; na­
rašta; telo nepriezn(in)o ­
idol
telopisanie / telophsaie, -a S.
-natpis na stupu
temh(že) prilo i vez. -zato, zato
što, stoga, time; sada; te­
mh(že) tog rai -i zato
tesk'n' V. tes(h)n'
tesk', -a m. -preša
tes(h)n' prid. -tiesan, uzak
teiiti, -šQ, -šiši -pokazivati put;
poticati; rqkojq tetiti -dava­
ti znak
titi, -, -ši -tiskati, istiskva­
ti; pn titi -bacat penu
t�gSth, -i ž. -teret, breme, teži­
na; teškoća, nevoia
t�gota, -y.ž. -teret, breme, teži­
na; teškoća, nevola
t�got&l 'h prid. -težak
t�ia, � ž. -prepirka, svađa; sud­
ski spor; usp. t�ih
t�žatelh. -a m. - zemloradnik;
ratar; vinogradar
t�iati, t�žQ, t�žiši -vući; raditi
�iesth, -iž. -težina, teret, breme
t�žii V. t�žhk'h
t�ih, -i Ž. -prepirk, svađa; sud­
ski spor; usp. t�ža
t�žhko prilo -teško
t�žhkosr'hd'h prd. - teškoga
srca, žestok
t�žhk'hprid, komp. t�žii-težak;
važan; bijesan; t�ibko byti
komu -biti dosadan
t�ibCe priZ. -teško; bijesno
t�3ati, t�žQ, �žeši -istraživati;
pitati
278
t�tiva, � Ž. -tetiva
t�š- V. t�ž-
tqg, -y Ž. - teškoća; tjeskoba,
tuga; strah; usp. tqženie
tqdu / tqde prilo - tuda, tim,
time; oh tqdu -odatle
tqienie, � S. - teskoba, strah,
tuga; usp. tqga
tqžiti, -žQ, -žiši -trpjeti, patiti;
mučiti se; biti teskoban; tužiti
(se)
279
tqtbn'h, -a m. -tutnava, tutanj
tqča, � Ž. -plusak, kiša; olua;
snieg
tqčbn'h prid. -mokar; nabuali,
kišni
ttm('h)pan'h, -a m. -buban
ttm'panbnica, � Ž. - bubna­
rica
tipanhzie, �s. -topaz; usp. t­
panb3ie, topanb3ii
tin, -a m. -Tir, zeml.
tirbSk'h prid. -tirski
DUOY
u -slovo »uk'«; . D
.
-broj 400,
.
w· -broj 400
Ul pried. s G -u, kod
u2 prilo -već; ne u-još ne, nika­
ko; u ne, n u -ni na koji na­
čin
US uski. -o
ualerii, -a m. -Valeri
ualerian1, -a m. -Valerian
ual1, -a m. -Valens, os. ime
ubalovati, -ujQ, -ueši -izliječiti
ubivanie, -e S. -ubijane, usmr-
ćivanje
ubivati, -aQ, -aeši - ubiati,
usmrćivati
ubiistvo, -a S. - ubojstvo; usp.
uboi, ubistvo
ubistVn1 prid. ¯ smrtonosan,
ubojit
ubilca, � Ž. -ubojica
ubiti, -iQ, -ieši -ubiti, usmrtiti
ubitie, - S. -ubojstvo, usmrće-
ne
ubica V. ubiica
ubifti, -ejQ, -eeši - ubijati, us­
mrćivati
ubienie, -e S. -ubojstvo, usmr­
ćenje; boj, bitka
ublažiti, -žQ, -žiši -blagsloviti,
davati hvalu
ubo1 prilo -tada, dakle, pak
ubo2 vez. -zato, i tako
ubog prid. -siromašan
UbOŽbtvO, -a S. - siromaštvo,
uboštvo
uboi, - m. -ubojstvo, usmrće­
ne; usp. ubiistvo
280
uboistvo, -a S. -ubojstvo, usmr­
ćene; usp. ubiistvo
uboica, � m. -ubojica
uboičbD prid. - smrtonosan,
ubojit
ubosti, -dQ, -deši -probosti
ubofti s�, -jQ s�, -iši 8 -pre­
plašiti se, prestrašiti se
ubr1, -a m. -rubac, marama,
koprena
ubudti s�, -uždQ s�, -udiši s� -
probuditi se, probdeti
ubuždati �, -aQ s�, -aeši s� -
buditi se, bdeti
ubfgQti, -nQ, -neši - pobjeći,
skriti se
ubfditi, ubeždQ, ubediši - pri-
nuditi, prisiliti, uveriti
ubežanie, - S. -odlazak, bijeg
ubežati, -žQ, -žiši -uteći, umaći
ubeždati, -ajQ, -aeši -uverava-
ti, prisiljavati
ubeždenie, - S. ¯nagovaranje,
pridobivanje; guranje
ubežice, -a S. -pristanište, uto­
čište
ubežbn1prid. -pristanišni, uto­
čišni
uooliti, -ljQ, -liši -ubijeliti, uči­
niti bijelim
281
uvracati �, -aQ s�, -aeši s� -
napuštati, ostavlati (koga),
okretati leda (komu), okretati
lice (od koga)
uvresti, uvr'ZQ, uvrbzeši -otvo­
riti
uvy uski. -jao; uvy tebe -jao
tebi
uvedenie, - S. -znane, pozna­
vane; odluka
uvedeti, uvemb, uvesi -saznati,
spoznati, ustanoviti, saznati
uveriti, -rQ, -riši -uveriti, is­
puniti verom, iskazati pve­
rene
uvet1, -a m. -podrška, potpora,
pomoć
uvetbnik1, -a m. - pomoćnik,
utješitel
uvecavati, -vajQ, -vaeši -nago­
varati, poticati, ohrabriti; pre­
koravati, savetovati
uvecane, -e S. -poticanje, uve­
ravane
uvecati (�), -ajQ (8), -aeši (s�)
- sporazumjeti se, dogovoriti
(se)
uv�dati, -ajQ -aeši / uv�ždQ,
uv�ždeši -venuti
uv�ždati, -ajQ, -aeši -isušivati
uv,zati, uv�žQ, uv�žeši I -aQ, ­
aeši -svezati, povezati; oven­
čavati, ukrašavati
uv,znQti, -nQ, -neši - zaplesti
se, zaglibiti
uv,nqti, -nQ, -neši - svenuti,
uvenuti
uv,sti, uV�ZQ, uv�zeši -ukrasiti,
okititi, ovenčati
ug8dati, -aQ, -aeši - ugađati
(komu), služiti (komu); ug8'
dati pred' C�Dh -biti komu
oan
ugasati, -8aQ, -saeši -ugasnuti,
utrnuti se
ugaiti, -l Q, -asiši -truti, ga­
siti
ugasnqti, -nQ, -neši -ugasnuti
ugainie, - s. -gašne, suzbi"
janje
uglhbnQti, -nQ, -neši -zaglibiti
ugqbiti, -bIQ, -biši - udupsti,
produpsti
ug�zditi �, -ždQ s�, -zdiši s�
-ugnijezditi se, useliti se
UgObhziti I ugobh3iti, -bbžQ,
-bbziši (-bb3iši) -donieti bo­
gt plod
ugoditi, -QždQ, -diši - svdjeti
se, ugoditi, izaći ususret
ugie, - 8. -zadovolstvo, uga
Ugodhnik', -a m. - služitel;
ugodhn' boiii -sluga Bo­
ži
ugodhno prilo -ugodno
ugodhn' prid. -ugdan, mio
ugoidenie, - S. - uslužnost,
revnost; odmarane
ugotovanie, - S. - priprema,
zavšavane, temel .
ugoziti ." -žQ s�, -ziši s� -
užasnuti se
ugotovati (.,), -aQ (s�), -aeši
(s�) -spremati (se), priređiva­
ti (se)
ugotoviti (�), -vlQ (s�), -viši
(s�) - prirediti (se), spremiti
(se)
ug V. jug
udaviti (�), -vlQ (s�), -viši (s�)
-ugušiti (se), objesiti (se)
udavlenie, - S. -vešane; meso
ubiene životinje
udavl�ti, -ejQ, -eeši -daviti, gu­
šiti
udaliti (8,), -ljQ (s�), -liši (s�) -
udaljiti (se)
udal�ti (�), -jQ (s�), -eši (�)
-udaljavati (s)
282
udariti, -rQ, -riši -udariti, na­
pasti; udariti v lanitq -
udariti po licu
udanie, - B. -udarac; pluska
udati, -jQ, -e ši - udarati,
tući
udva�ti ." -jQ �, -e ši s� -
noćiti, boraviti, spustiti se, na­
seliti se
udvorhnib, -a m. -kućni pria­
tel, suputnik, ratni drug
udebel�ti, -jQ, -eši -udebla­
ti se
udel�ti V. udol�ti
udobl�ti, -jQ, -e ši -pobiediti,
ojačati
udob'1 prid, kamp. udob�i -
udoban; usp. udobhn'
udobh2 pril, kamp. udoMe -
udobno, lako
udobhno prilo - udobno, lao;
usp. udobhn�
udobbn' prid. - udoban; usp.
udob'
udobbn� prilo - udobno, lako;
usp. udobbno
udoVl�ti v, udol�ti
udol�ti, -jQ, -eši -odoljeti
udrianie, -e S. -vlast, posjed
udriati, -žQ, -žiši - zadržati,
zaustaviti, hvatati
udrqčenie, - S. - stradane,
mučene
udrqčiti, -, -čiši - izmučiti,
mučiti se (oko čeg)
ud', -a m. -ud, dio tiela; utroba·
udhn' prid. -člankovit
Udbriti V. udariti
uiaati (8,), -aQ (s�), -aeši (s�)
-čuditi (se), strašiti (se), boja­
ti se
uiasenie, -s. -užas, jeza, stra­
hota
uiasiti (&,), -ašQ (s�), -asiši (�)
-prestrašiti se, smesti se
uiaqti �, -nQ s�, -neši s� � za­
čuditi se, zadiviti se
uiatb, -i Ž. -užas, strah, trepet;
slabost
uiatbn' prid. -začuden, uža­
snut
uias', -am. -uža, strah, trept
uiasbn' prid. -pogoden (čime),
uplašen; začuden, zadivlen
uepril. i čest. -već; čak, upravo;
uie ne ¯ više ne, uopće ne,
jedva
uie&toenie, -e S. -okorelost,
tvrdokorost, zatucanost
ueci, užegQ, užežeši -spaliti
uda, -y Ž. -uzda
283
uz'blobiti, -bJQ, -biAi -naštetiti,
uniAtiti
uzbriti, -rQ, -riAi - ugledati,
uvideti; pobrinuti s (o čemu)
ui, � m. -ua
uati, uemJQ, uemleAi -oduzi-
mati, smanivati
uistavlenie, � s. -dokaz
uist�ti, uicQ, uistiAi -uveriti
uicati, -aQ, -aeAi -uveravati
uicenie, � s. -osigurane
ukazanie, � s. -ukazane, oči-
tovane, pokazivane
ukazati, -ažQ, -ažeAi / -zaQ,
-zaeAi - pokaz(iv)ati, ozna­
či(va)ti
ukaz', -a m. -oznaka, dokaz
ukati, �jQ, �eAi -ocrivati,
gditi, sramotiti; omalovaža­
vati
uklan�ti, �jQ, �eši -uklanjati
(s), odvraćati (s)
uloniti, -njQ, -niši - ukloniti
(se), odvratiti (se)
ukorenie, � s. -ukor, osramo­
ćene, ponižavanje; usp. ukOr
ukorizna, -y ž. -gdnja, psovka,
sramoćene
ukOriZbD' prid. -sramotan, bi­
jedan
uoiti, -rQ, -riAi -ukoriti, po­
niziti, zagalamiti (n kog)
ukOr, -a m. -ponižavane, pre­
zir; usp. ukorenie
ukOrbn'b prid. ¬ pogdan, sra­
motan
ukraiti, -ašQ, -asiAi - nakititi,
uJepAati, ukrasiti; dovesti u
red; prirediti
ukrati, -adQ, -adeAi -ukrasti
uatiti, -acQ, -atiAi -skratiti,
ograničiti
ukrdati, -AaQ, -AaeAi -ukraša­
vati, kititi, uJepAavati
ukrdenie, - s. -ukrašavane,
kićene, uJepAavane
ukroi, - m. ¬komad platna; po­
krov za mrtvaca
uop', -a m. *juha
ukrotiti, -ocQ, -otiAi - ukrotiti,
smiriti
u'b, -a m. -komad (kruha)
uti -yQ, -yeAi -skriti, zataiti
ukripiti, -pljQ, -piAi. - osiliti,
ojačati, utvrditi
ukrepleti, -ltQ, -leeAi - jačati,
utvrđivati
ukripeti, -pejQ, -peeAi -ojačati,
postati jakim, očvrsnuti
284
uloviti, -vJQ, -viAi -uloviti, uh­
vatiti
ulovlenie, � s. - lov, ulov, lo­
vina
uučati, -aQ, -aeAi - postići,
ostvariti
ulučiti, -čQ, -čiAi -postići, dobiti
ubtiti, ulbcQ, ulbstiAi -prevari­
ti, varkom dobiti
ulqčiti, -čQ, -Ai -mienati, sa­
viati
ualenie, - s. - smanene,
skraćene, ponižene
umaliti (8�), -JQ (s�), -liAi (s�) ­
smaniti (se), skratiti (se)
umaleti, -jQ, �eAi -omalovaža­
vati, ponižavati
umati, -ejQ, -eAi -usmrćiva­
ti, ubijati
umastiti, -acQ, -astiši -namaza­
ti, utrljati
umiliti (S�), -JQ (s�), -liAi (s�) -
skruAiti se, okaati, pokaati se,
zabrinuti se
umilosrditi (�), -'ždQ (s�),
-'diAi (s�) -smilovati H. saža­
liti s
umilenie, -e s. - ponižene, po­
kaanje, briga
umilen'b prid. - skruAen, pni­
zan, brižan
umirati, -aQ, -aeAi -umirati
um1'bknQti, -nQ, -neši -umu­
knuti, zaAutjeti, uAutjeti, pre­
stati
uml'čanie, � s. ¬ umuknuće,
oniemJene
um1'bČati, -aQ, -aeši -umuknu­
ti, ušuteti, oniemiti
umnoiiti v. um'noiiti
umoliti, -JQ, -liši -zamoliti, iz­
moliti
umoriti, -rQ, -riši - umoriti,
usmrtiti
Åtviti, -'cvJQ, -'tviši -us­
mrtiti, ubiti
Åt(v)ie, - s. - smrt, kra,
dan smrti
Åtv�ti, -ejQ, �eši -umrijeti
Åtiti, -'cQ, -'tiši -usmrtiti,
ubiti
umnvl�ti, -lejQ, -leeši -usmr­
ćivati, ubiati
umr�ti, umbrQ, umreši - umri­
jeti
umud�ti v. umQ(ž)drti
um', -a m. - um, misao, duh,
spoznaja, razum, uzrok
um'bvenie, -e s. -umivanje, pra­
nje
285
um'l aiati, -žaQ, -žaeši - um­
nažati, umnožiti
um'noženie, - Ü. - mnoštvo,
obile
um'nožiti, -žQ, -žiši -umnoži­
ti, pomnožiti
Un' prid. - razborit, uman,
duhovan
umyanie, -e s. -umivane, pra­
ne
umyati (8�), -aQ (sQ); -aeši (sQ)
-umivati (se), prati (se)
umyti (8�), -yQ (s�), -yeši (S) ­
umiti (se), oprati (se)
umyil�i, - m. -izum; izmišlo­
tina; spletka
umyilenie, - Ü. -misao, odlu­
ka; spletka
um�ti, -ejQ, -eeši -umjeti, znati,
moći, rauIeti
um�lQti, -nQ, -neši -smekša­
ti, oslabjeti
um�čiti, -jQ, -iši - umekšati,
smekšati
umqdriti (�), umQždrQ (sQ),
umQdriši (s�) - učiniti mu­
d, opametiti (s)
umQždti, -rejQ, -rooši -činiti
mudrim, mudro razmišlati
umQtiti (8�), umQCQ (S), umQtiši
(sQ) -smutiti (se)
uQČiti, -Q, -čiši - pokoriti,
ukrotiti; izmučiti
unii v. dobn
uničržati, -aQ, -aeši -omalova­
žavati, prezirati
uničrženie, - Ü- -prezir(ane),
omalovažavane
uničwžiti, -žQ, -žiši - prezreti,
omalovažiti
unyvati, -aQ, -seši -gbiti po­
uzdane, postaati malodušan
uybprid. -slab, iscrplen, mli­
tav, malaksao; žalostan
unynenie, - s. -nerad, bespo­
slica, lenčarene
unyie, - Ü. -malodušje, žalost
unyti, -yQ, -yeši -postati malo­
dušan, izgbiti pouzdanje
unrPQti, -nQ, -neši - zabosti,
ubosti
uobid�ti, -iždQ, -idiši -uvrijedi­
ti; prevariti
uobraziti, -ažQ, -aziši -obliko­
vati
uorqžiti �, -žQ s�, -žiši s� -nao­
ružati se
upati, ` upadQ, upadeši -(u)pa­
sti (u/padnem . . . )
Upati,2 UP8, upaseši - pasti
(asem . . o ) ; spasiti, sačuvati
286
upa�ti, -jQ, -eeši -napaati (se),
opiati (s)
upivati (�), -aQ (S), -seši (sQ)
-opiati (se)
upiti �, -iQ SQ, -ieši S -opiti se
upitie, - s. -pianstvo
upit�ti, -jQ, -eši -nahraniti
upl'iti �, -čQ SQ, -iši s� -po-
strojiti se, pripremiti se za boj
upodobiti (�), -blQ (sQ), -biši
(sQ) -nalikovati, sličiti
upodobie, - s. -stas, lik, poja­
va, slika i prilika
upoiti (8�), -jQ (S), -oiši (s�) ­
orositi se, napojiti (se), opiti
(se)
upraviti, -vlQ, -viši -ispraviti,
nišaniti, usIeriti, prilagoditi
upravlenie, - s. -vodstvo, diri­
girane, pouka, savet
upravl�ti, -jQ, -eeši -upravla­
ti, rukovoditi; pobolšavati
upražnene, - s. -zadaća, vež­
ba, posao
uprazniti, -ažnQ, -azniši -oslo­
boditi (se), izbaviti (se)
upustiti, upucQ, upustiši -ispu­
stiti
upucati, -aQ, -seši - ispuštati,
spuštati
up'vanie, - s. -nada, povere­
ne, ufane
up'vati, -aQ, -aeši - ufati se,
nadati se; zvati, vikati
uravrniti (�), -nQ (sQ) , -niši
(sQ) -izravnati (se)
ureei, urekQ, urečeši -naIesti­
ti, postaviti, zapovediti
urivati, -aQ, -aeši -tiskati, g­
rati, tlačiti, udariti
u', -a m. -Uriel, os. ime
uricati, -aQ, -aeši -namještati,
određivati; omalovažavati
uročrn' prid. - utvrđen, tvrd,
određen
unvati 8�, -VQ SQ, -viši SQ -otki­
nuti, porušiti
urezati, -ežQ, -žeši -odrezati,
otkinuti, otkidati
urešiti, -šQ, -šiši -osloboditi
uselena� v. Vslena�
usi�, � ž. -suština, bit, bitak,
opstanak
uslaždati �, -ždaQ SQ, -ždaeši SQ
-naslađivati se
uslužiti, -žQ, -žiši - uslužiti,
ugoditi
uslyanie, - s. -slušane, usl­
šanje
uslyšati, -šQ, -šiši -čuti, uslišati
287
usma, -y ž. -koža
usmi6ti s�, usm�jQ s�, usm�eši s�
-nasmiati s, naugati se
ufn1 / usni6n1 prid. -kožni
uson1, -a m. - laneno platnoj
usp. vs(s)on1
uspvati, -�Q, -eši -napredo­
vati, ići napried
uspfti, �jQ, �i - uspjeti, PO­
stići (nešto)
uspfh1, - m. - uspjeh, pred­
nost, korist, zarada, dobitak
uspenie, � s. -uspjeh, pred­
nost, korist, zarada, dobitak
uspfirn1 prid. - koristan, us­
pješan
usramiti �, -mlQ s�, -miši s� -
postideti se
usramlfti �, �jQ s�, -eeši s� -
sramotiti s
ue, -e s. -revnost, trud
USrdn1 prid. - hitar, brz, sr­
čan, hrabar
usta, -' s, pl. t. -usta
ustaviti, -vljQ, -viši -postaviti,
namjestiti, odrediti j prosvije­
tliti
ustavlenie, - Ü. ¯odredba, od­
luka, obustava, prekid
ustavleti, -jQ, -eši -ustanov­
ljavati, utvrđivati, zaustavla-
tij ustavlfti kogo / črto -za­
državati (koga, što)j ustavleti
oh česo - priečiti koga (u
čemu)
utaV, -a m. -pravilo, ganica,
obič�, dogovor, poviest, čita­
nej bez .. ustava - neome­
đen, neodređen
ustaV1 prid. -postavlen, za­
konit
ustati, -anQ, -aeši -prestati
ustiti, -ućQ, -ustiši -nagovarati,
nagvoriti, obodriti, poticati
ustrabiti (s�), -blQ (s�), -biši
(s�) -uzdići (se), podići (se)
ustraiati (�), -Q (s�), -eši
(�) - zastrašivati, utjerivati
strahj bojati se (za koga)
ustraiti (s�), -8Q (s�), -ašiši
(s�) -uplašiti (se)
ustrafti, -ejQ, -eeši - stavlati,
postavljati; pripravljati
ustroi, -e m. - ustroj, gadna,
pravilo, red; bez1 ustrof -
neuredno
ustroiti, -jQ, -oiši - urediti,
usustaviti, ustanoviti; opskr­
biti
ustroenie, - s. -red, odredba,
ustrojstvo, odluka
2BB
ustrrmiti �, -mJQ �, -miši s�­
ustremiti s, baciti s
ustrmlfti �, -jQ s�, -eeši s� ­
rušiti s, srlati, juriti
ustrrmlenie, -e s. -navala, na­
pad, stremlene, namera
ustreliti, -lQ, -liši -pogoditi, ra­
niti, povriediti
ustuditi, -uždQ, -udiši -ohladi­
ti, osvežiti
ustydfti �, -yždQ s�, -ydiši s� -
zastideti se (koga)
ustrna, -y Ž. -usta, jezik
ustQpati, -�Q, -aeši -odstupati,
vraćati se
ustQpiti, -plQ, -piši -odstupiti,
vratiti se
usugubiti, -blQ, -biši - udvo­
stručiti
usušiti, -šQ, -šiši -osušiti, isušiti
Umocrene, - s. - upravlja­
ne, gospodarenje, briga
us1nQti, -nQ, -neši - zaspati,
usnuti, umrijeti
us1pati, -plQ, -piši - zaspati,
usnuti, umrijeti
uS1pnie, -e s. "Û¡ smrt
Uopiti, -pljQ, -piši - zaspati,
umrieti
us1hnQti, -nQ, -neši -uvenuti,
isušiti
usynenie, - s. -posinovlene
usypati, -Q, -aeši -zaspati; ne
usya�i - neumrli, nepre­
stani
u
sriti s�, -rQ s�, -riši s� -usiri­
ti se
us6knQti, -nQ, -neši - odsjei,
odrubiti (komu glavu); tući,
klesati
usfi, usekQ, usečeši - odsjeći,
odrubiti (komu glavu)j tući,
klesati
usqiti, uSQždQ, uSQdiši -pripre­
miti, spremiti, položiti mrtva­
ca u lijes
usqždati, -�Q, -aeši -priprema­
ti, spremati
uqmrneti �, -njQ s�, -niši s� -
posumnati, pokolebati se
utaiti, -aQ, -aiši -skriti, zatai­
ti, prešutjeti, zastrti
utapati, -ut�Q, -utaeši -utapa­
ti, tonuti
utaeti, utajQ, utaeši -t�iti, skri­
vati
utvar , -i Ž. - (stvoreni) sviet j
ukras
utvareti, -ejQ, -e�i -oblikovati,
stvarati, priređivati, ulepša­
vati
2B9
utvoriti (�), -IQ (s�), -riši (s�)
- sagaditi, ojačati, stvarati,
ulepšati
utti (�), -bždQ (s�), -bdiši
(�) - učvrstiti (s), utvrditi
(se), ojačati
utvrdati, -8Q, -aeši -utvrdi­
vati, ojačavati, štititi, podrža­
vati
utvnidenie, � s. -utvrda, za­
štita, sila, potpora; ozdravle­
le
utetl, utePQ, utepeši -ubiti, utu­
ći, istući
utiskati, -8Q, -aeši -pritiskati,
gurati, tlačiti
utišati �, -8Q s�, -eši B� -uti­
šati s
utiiiti (8�), utišQ (s�), utišiši (�)
-umiriti (se), ušutkati
utl'8t�ti, �jQ, �eši -udeblati
uto prilo i čest. -verojatno, na­
ravno, nesumnjivo; zar
utoliti, -lQ, -liši -umiriti, suzbi­
ti, obuzdati
utonqti, -nQ, -neši - potonuti,
utonuti, utopiti (s)
utopiti, -pJQ, -piši -utopiti
utrie � S. -jutro, zora, svanuće,
sutrašnji dan; na utrla -su­
tra, sledećega dana
utro, - S. -jutro, zora, svanuće,
sutrašli dan
utros .. , - m. -jutarla liturgia,
jutrele
utrditi, -uždQ, -udiši -umoriti
se, ostati bez snag
utnnqti, -nQ, -neši -ukočiti se,
zaprepastiti se
utnnica, � Ž. -osvit, zora,jutro
utnDb prid. -jutar}i, rani; na-
redni, sutrašni
utrbŠbn .. prid. -sutrašli
utr� prilo -uutro, rano, sutra
ut.. knqti (�), -nQ (s�), -neši (s�)
- gurati, sresti (koga), sresti
se (s kim); pogoiti
ut�ha, -y ž. - utjeha, radost,
osvežele
ut6ati, -ajQ, -aeši - pritisnuti,
tlaiti, ugnetavati
ut�šati (�), -8Q (s�), -aeši (s�)
- tješiti (se), umirivati (se),
hrabriti (se)
ut�šiti (8�), -šQ (s�), -šiši (s�) -
utješiti (se), umiriti (se)
ut�bn .. prid. - utješan, ohra­
bruući
ut�gqti, -nQ, -neši - postići
(što), biti vriedan (čega), za­
služiti
290
ut�iiti, -žQ, -žiši · - optertiti,
pritisnuti; ući, težiti (za čim)
U�ibČiti, -Q, -iši -opteretiti
uho, uAse, ušesi Û. -uho, ušica
igle; za uho hiene -zaušnica
uhud�ti, �jQ, �eši - smaniti
se, uništiti
ucedriti, uceždIQ, ueedriši -
smilovati s, imati milosti
ucuiditi, -ždQ, -ždiši -rastaviti,
udaliti, odieliti
uc�sariti � V. Vbc�sariti �
učenik .. , -a m. -učenk
učeničb prid. -učenički
učenie, � Ü . -učenje, nauk, nau-
čavane, učenost
učinanie, - S. -postupak
učiniti, -lQ, -niši -učiniti, obli­
kovati, ustanoviti
učinenie, � S. ¯odredba, odlu­
ka, naredba
učitelb, -a m. -učitelj
učitelbn .. prid. - koji je sposo­
ban poučavati, učitelski
učitelev.. prid. -učitelev
učiti (�), uČQ (s�), učiši (s�) -
učiti (se), predavati; govoriti;
prosvećivati (se)
učicati, -8Q, -aeši -čistiti
učr�diti, -eždQ, -diši -ugostiti
učuti, -uQ, -ueši -upoznati, pri-
mietiti
uč�tie, - Ü. -društvo; dio
uč�tbn� pril. -osobito
uč,ti, uČbnQ, uČbneši - početi,
započeti
ušidl, -i m. -bjegunac
u�denie, - S. -zmiin ugriz
u�zviti, -vlQ, -viši -raniti, ozli-
jediti
u�šn�ti, -jQ, -eši -objašnava­
ti, razjašnavati
u�ti, uimQ, uimeši -oduzeti, za­
uzeti, zaposjednuti
291
r/< F <
f -slovo »fntb« ; * 0/$
.
-brj
500,
.
4 * -broj 500
falekoV prid. -Falekov
fanoil' 1 fanuil'b, -a m. ¬ Fa­
nuel, os. ime
fauileV 1 fanuiloV prid. -
Fanuelov
faraon'b, -a m. -faraon; usp. fa­
raos'
faraol prid. -faraonov
faaos'b, -a m. -faraon; usp. fa­
ran'b
faraošb 1 faraušb prid. -farao-
nov
faresV prid. ¬Faresov
faeso, -a m. -Fares, os. ime
farise- Ü. farise-
farisei, - m. -farizej
faris�in'b prid. ¬farizejev
faris�isk' prid. ¬farizejski
farisisk prilo -farizejski
fariseOV prid. -farizejev
fevr�b, -a m. -velača
felol, -a m. -liturgsko ruho
ferarb 1 feir(o)8b Ü. fevr8b
flea neskl, m. -Filea, os. ime
flipoV prid. -Filipov
flip'(p'), -am. -Filip, os. ime
rIlis'b, -a m. -Feliks, os. ime
flo80p' Ü. filosof'
flosofe, � Ž. -flozofja
fl080fsk'b prid. -flozofski
flosof'b, -a m. -flozof, mudrac,
učenjak
rmikisie, � Ž. -Feničanka
292
f(S'), -a m. * palma
f, -a m. -Pinhas, os. ime
f�lb, -i m. ¬posuda, ča
fal, - m. -Flavie, os. ime
fon, - m. ¬forum
fotil, - m. -Focie, os. ime
fgisk'b prid. ¬frigski, prema
Fga, zml.
293
b H X
h-slovo »Mn«; · 1 . -brj 600,
¯ J
.
-brj 600
haidati, -aQ, -aeši -hodati
hahkdon1, -a m. - Kalcedo­
n(a), zeml.
hal1kdonbSk1 prid. - kalee­
donski
halQga, -y ž. -ograda, plot
hamoV prid. -Haov, prema
Ha, os. ime
hanaaoVb prid. -kanaanski
hana(a)n1, -a m. - Kanaan,
zeml. i ÕÜ- ime
hana(a)nbsn / hananeisk1
prid. -kananejski
hanaon1 v. hana(a)n1
hapati, -plQ, -pleši -gristi
haava v. rahava
hatie, � ž. -papirus
hvala, ¯y ž. ¯hvala, nagada; po­
hvala; zahvalnost; slava, čast;
milost; hvalQ Vbzdati (dati,
reci) -zahvaliti
hvaenie, - s. -hvalenje, veli­
čane, zahvalivanje, zahval­
nost; hvala; priznane, nag­
rada
hvaiti, -lQ, -liši -hvaliti, slavi­
ti; zahvaljivati; hvaliti � -
hvaliti se, hvastati se; klicati
hvalbn1 prid. -pohvalan
hvatati, -aQ, -aeši -hvatati
herovim1, -a m. -kerubin
herovmb prid. ¯kerubinski
herovimbsk1 prid. - kerubin-
ski
29
hernbSk1 v. heln
henson1 / her8Onb, - m. -
Herson, zml.
her8On6nin1, -a m. - Herso-
nanin
her8OnbSk1 prid. -her8nski
hervim1 v. herovim1
hervimbSk1 v. herovimbSk1
hlton1, -a m. ¯dona odeća, tu-
nika, košula
hlad1, -a m. - pirkane; hlad,
hladovina
hladbn1 prid. -hladan
hlaida / hlamida, -y ž. -gor­
na oeća, ogrtač
hlap1, -a m. ¯ rob, sluga; po­
moćnik
hl1m1, -a m. - brežulak, hu­
mak
hleb1, - m. -kruh, hljeb (k­
ha); hrana; hl6b1 81n6sti -
jesti, sudelovati pri gozbi
hlebbn1 prid. -krušni
hlevina, -y ž. -kuća; pribježište;
ćelija; riznica
hleVb, -a m. -staa
hl�bb, - m. ¯slap, brzak
hl�bbn1 v. hlebbn1
hlQbati v. hlQpati
hlQpati, -Q, -aeši -prositi; pro­
sjačiti
hobot1, -a m. -rep
hodatai, - m. - poslanik, po­
srednik, zagovor
hodata1stvo, -a s. -posredova­
ne, pomoć, podupirane
hodataiti, -aQ, -aiši -zagvara­
ti, zauzimati s
hoditi hoždQ, hodiši -ići, hoati;
prolaziti; obilaziti; putovati;
dolaziti, psjećivati; odlaziti;
postupati; prebivati; hoditi
vb čem1 ¯baviti se čme; ho­
diti vb slM1 mæ¯ravnati
se . prema čemu; hoiti p
kom1 -sliediti koga
hod1, -a m. -kretane, hod, trk
hoidenie, - s. -hodane, hod;
putovane; vladanje, način ži­
vota
horazin1, -a m. - Korozain,
zml.
horiVb, -a m. -Horeb, zeml.
horQg horQgve, horQgvi ž. -
žezlo; stieg
hOtb, l -iž. -pohota; usp. phOtb
hOtb,2 -i m. i ž. -lubavnik, lu­
bavnica
295
hoWnie, � s. - htiene, vola,
žela, spremnost; namera; �­
žna, pohota
hot�ti hooQ, hooeši -htjeti; ho­
t�ti komu - učiniti uslug
komu; hot�i (byti) -budući
habn prd. � hrabar, junački,
borben
hrabn prilo - hrabro, ju­
načk, borbeno
hramina, -y Ž. - kuća, dom,
zgada, prebivalište, pribježište
hra1, -a m. -kuća, dom, sme­
šta, prebivalište
hranilice, -as. -zaklon, skovi­
§; hambar; amulet; OVOOb­
no hranilice - drena ko­
liba u voćnaku
hranilo, -s. -uzda
hraniteb, -a m. -zaštitnik, bra­
nitel, čuvar
hraniti, -nQ, -niši - držati, ču­
vati, §tititi
hran&no prlo - bezopasno, si-
gro
hribbt1 Ü+ hrbbbt
hrizma, �y Ž. -pomast; krizma
hrizmbn1 prd. -krizmeni
ho V V. hntOV
�stom1 u. ibsostom1
htV. h
hrom1 prd. -hrom
hrombCb, -a m. -Aepavac, bogal
hrzan1, -a m . ..bič
htm1, - m. - zlatousti
(Sveti Ivan Zlatousti / Sveti
Ivan Kizostom)
hnsti�nbSk1 prid. -kršćanski
hObOnb, - m. - Kristov
nepriatel
hnst', -a M- -Krist
hntOV prid. -Kristov
hnstoVbn1 prd. -Krisov
hnstoJubiV j hOJUbbVb-
n1 / hoJubbn1 prd. -
koji voli Krista
hnstOJUbbCb, -a m. - Kristov
lubitel, sledbenik
hrbstoJubiV prid. -koji lubi
(voli) Krista
hnstoJub1Vbn1 V. hnstoJu­
biV
hrbstoJubbn1 V. hrbstolu­
biV
hrbstoJubbb, -a m. -koji lubi
(voli) Krista
hrbstonenavidn1 prid. -koji
mrzi Krista
hnstos-V. hrbst­
hnstoubiistvo, -a S. -ubojstvo
Krista
hbbt1, -a i. -leda, hrbat
296
hudov�rbn1prd. -maloveran
hudoil(&n)1 prid. - slab, ne­
moćan
hudostb, -i Ž. - slabost, nemoć;
nedostatnost
hudoum1 / hudoU'bprid. ­
malouman
hud1 prd, komp. hudii -slab,
beznačaan; malen; kratak; bi­
jedan, jadan, ubog, siromašan;
loš; ne hud1 -nemalen, velik
hud� prilo -malo
huždil Ü- hud1
hula, -y Ž. -kletva, ukor, pgda,
kleveta; bogohulstvo, hulene,
hereza; ruglo, sramota; optuž­
ba; huly v�ati (glaglati,
reei) - kleti, gditi, psovati;
klevetati; huliti
hulenie, � S. -hulene, kleveta­
ne, proklinane
huliti, -ljQ, -liši - proklinjati,
psovati, gditi; klevetati; huliti
hul&, -a m. - bogohulnik,
heretik
hul&n1 prid. -sramotan, pogr­
dan; boghulan
huloJubiV prid. - pdrugljiv,
svadljiv
husiin1 prd. ¯ Kušev, prma
Kuš, os. ime
h1t�ti V. hot�ti
hyza, -y ž. -koliba, kućica; usp.
hyz1
hzina, -y ž. -komorica, ćelia
hyz1, -am. -koliba, kućica; usp.
hyza
htr prilo -pravilno, prikladno;
up. hytr�
hytrostb, -iž. -oštroumnost, lu­
kavost; znane, znanost; umi­
jee, mastorstvo
hytrostbn1 / hy prid. -
umešan, vešt, mastorski
hytnb, -a m. -mudrac; stvara­
lac, mastor, zanatlia
hytri prlo -pravilno, prikladno;
usp. hytro
hycenie, � S. -plačka, razboj­
ništvo
hYCbnik, -a m. -razbojnik
hqdog prid. - mudar, uman,
obrazovan, pametan
hqOŽbnik1, -a m. -stvaralac,
gaditelj
hQdožbStvie, � S. -delo, proi­
zvod; umieće, veština; umjet­
nost, umetničko djelo
hqObStvO, -a S. - mudrost,
razboritost, razumnost; lukav­
stvo
297
O D W
c -slovo »oto« ; ¯ <
.
-brj 700,
.
W · -broj 800
ov. Û
298
A
W C. Q
c -slovo »ea« ;
.
Y ` -brj 800; u
ćirilici nm brjevne vried­
nosti
eedrota, - ž. -milosrđe; veliko­
dušnost; milost
cedrothtvie, - s. - veliko­
dušnost
ced. prid. - milosrdan, dare­
žliv, milostiv
cit', -a m. -štit
cola, ¯y ž. ¯štola, stola
cudb, -iž. -običa, držane, pona­
šanje
CdekDnica, � ž. -preno-
ćište, konačište
Cdb prid. -tuđ, stran
cjudb, -i ž. ¯način; oblik; običaj
c�dbno prilo -štedlivo
c�d�ti, c�ždQ, c�diši - šteti;
paziti, čuvati
299
c-slovo »ci«; , ·V · -broj900, · u·
-br 900
caica v. c�8arica
car- v. �8a­
Ca v. C�8&
cvisti, CVtQ, CVteši -cvasti
cVtln1 v. cv�tl1
cv�tican1 prid. -rascvetan
cv�h, -a m. -cviet; lilan
cv�tln1 prid. -cvetni
cv�tlCl, -a m. -cvetić
Ce88 v. C�88
cin.k1n1 prid. -crkveni, bogo­
služni
cinkcink've, cir'k'vi ž. -cr­
kva; usp. cnk
crkaV / cnkoV v. cnk
cn. bvce, -a s. - poganski
hram
cnbvicl1 prid. - hramski,
koji pripada pognskome hra­
mu
cnkoVn1 v. Cnk1Vn1 cn­
k1vica, � Ž. -crkvica
crlk1vln1 prid. - crkveni;
hramski
. cnk, crbk've, crbk'vi Ž. -cr­
kva; hram; društvo, (crkvena)
zaednica; usp. cink
crnoriz'Cl v. čnnorizll
cl8a- v. C�8ar-
c� vez. ¯premda, makar, iako
c�Vnica, �ž. -lira ·
c4Hen;e, - s. -liečnje, isceli­
vane; zacjeljivane; ozdravla­
Ie
C�litelb, - m. -liječnik, isceli­
telj
30
c6litebn1 prid. - što lieči, što
iscelue
c�liti, �lQ, celiši -liečiti, iscje­
livati; zacjelivati; usp. c�l�ti
c�lovaie, - s. - pozdrav, po­
zdravlane
c�lovati, -uQ, -ueši -pozdrav­
lati, pzdraviti; opraštati s,
oprostiti se; lubiti, polubiti .
c�lomqie, - s. -razboritost,
promišlenost; suzdržlivost,
umerenost; čednost; usp. c�­
. lomqtvie
c�lomQdrovanie, - s. -razbo­
rito razmišlane
c�lomQdro8tl, -i ž. -suzdržli­
vost, čednost
c�lomQdnn1 prid. - razborit,
promišlen; suzdržliv, čedan
c�lomqtvie, - s. -razbori­
tost, promišlenost; usp. c�lo­
mqrie
c�lomQdnstVno prilo -razbo­
rito, promišleno
clloÅn1 prid. - suzdržliv,
čedan
c�l1 prid. -sav, co, potpuno; ne­
ozlieđen; bezazlen; zdrav, izli­
ječen; �11 81tvoriti -izlije­
čiti
301
�l1vln1 pri. -lečv
c�ly, cel've, �l'vi ž. -ozdravle­
Ie, izlečeIe, zaceleIe, is­
celeIe
c�lyati, -Q, -aeši - wzdrav­
lati; ozdravlati
�"ba, -y ž. -lieeIe; liek
c�"bln1 prid. - iscelitelski;
koji ozdravla; spasitelski
c�l�ti, -lejQ, -leši -liječiti, isce­
ljivati; zacjelivati; usp. �liti
c�na, -y Ž. -naknada; ciena; v­
jednost; novčana svot
c�niti, -IQ, -niši -cieniti, pro­
ceIivati; plaćati
c�svati, -uQ, -ueši -vladati
C�8aV prid. -kralev, vlada­
rev, carev; usp. c�sV
c�sariti, -IQ, -riši - carevati,
vladati
c�arica, � Ž. -kralica, vlada­
rica
c�8arovati, -ujQ, -ueši -vladati
c�8aoV prid. -kraev, vlada­
rev, carev; usp. �sV
C�8& / �8, -a m. - kral;
vladar; (rimski) car
C�Ñprd. -kraev; vladaov;
carev
c�sask .. prid. - kraevski,
vladarski, carski
c�sa prilo -kralevski, vla­
darski, carski
c�sastvie, � Û· -kralevstvo,
carstvo
C�SBtvo, -a Û« ¯ kralevstvo,
carstvo
302
C�sBtvovati, -uQ, -ueAi
kraevati, vladati, caevati
�sta, -y Ž. -cesta, ulica
�titi, �aQ, c�stiAi -Akopiti, ka­
strirati
c�ta, -y Ž. -sitn novac
C�toitvo, - Û. -javna kuća
I Č L
č - slovo »črbvb«; . • . - brj
1000, · 4
.
-brj 90
čaati V. ča�ti
ča�i, � m. -čarobnak; vrač
čaod�ica, � m. -čarobnak
čaod��nie, � Û. -čarobnaštvo
ča, "Àm. 1 ž, mn. -čari, magija
čas .., - m. -vrieme; č, tre­
nutak; m .. nog časy -dug
vrieme; VJ � ča I n�
V8�k čas ..-neprestano
čabn ..prid. -stni
čaoVJ V. čbk ..
čaa, � Ž. -čaša, kalež
Čaemhn ..prid. -iščekivan, oe-
kivan
čaenie, � Ü. -čekane, očekiva­
ne; nadane
čaeti, čaQ, čaeši -čekati, očeki­
vati; nadati se; predo!ećati,
slutiti
čelo, -a Ü. -čelo; o
čelovati V. celovati
čeJustb, -i Ž. -čljust
čelMb, -i Ž. -poslug, služinčad;
kućanstvo
čerb v. čr8
česati, čeŠQ, češeAi -brati, sbi­
rati
česo v. Čbto
četverneVbn .. prilo - star
četiri dana
četver�sthn' prid. -čtvero­
dielan
303
četvoricejQ prilo -četverstru­
ko
četvOr br. prid. - četveri, če­
tvori
čtvtovlatbvvati, -uQ, -ueAi
- biti tetrarh, vladati kao te­
trah
četvtovlatbnik .., - m. -te­
trarh; usp. četvntovlastbb
cetvtovlastb8tvovati, -uQ, -
ueši -biti tetrarh, vladati kao
tetrarh
četvtovlastbCb, - m. - te­
trarh; usp. četvtovlat ..
nik ..
četvntoDbn ..prid. - koji je
star četiri dana
četvntyi, četvrb�, četvrbto
rd. brj -četvrti, čtvrta, čet­
v; d .. vo�tblyi i čet­
vtyi -dvadeset četvrti
četvnt .. k .., -a m. - četvrtak;
četvntt sqbte -srieda
četvnhnade�tlnyi, četvn­
hnade�tlnae, četvnh­
nades�tbnoe red. brj -čtr­
naesti, četraesta, četaesto
četenie v. čbtenie
četyr, četyri, četyi gl. brj -
četiri; . četyre na de�te -če-
trast; četyre de�te ¯ četr­
deset
četyri v. četye
čene, � ž. -luska, lupina
čil, čie, čie zam. -čii, čia, čie
činiti, činQ, činiši -redati; obli-
kovati, preoblikovati
čin .., -u / -a m. -red, poredak;
obred, čin; mera, stupan; ka­
tegria; redovnički red; ored,
trupa; način; ponašane
čislo, -a s. -broj; brojka; količi­
na; brojene; mera, razmer;
usp. čism�
čislbn ..prid. -odredeni
čism�, čismene, čismeni s. -
broj; brojka; usp. čislo
čisti, obtQ, čbteši -brojiti; čitati;
poštovati, uvažavati; čbten ..
-poštovan, uvažavan
čistia, -y ž. -dosljednost
čistiteli, -a m. -svećenik
čistitelltvo, -a s. -svećenstvo
čistiti, čicQ, čistiši -čistiti
čisto prilo -pravilno
čistoiubbb, -a m. - ona koji
voli čisto
Čist0tl, -i ž. / čistota, -y ž. ¯či­
stoća, svetost; usp. čistota
30
čish prid. ¯čist, nezaprlan; bi­
jel, bleštav; iskren; častan,
svet
čiste prilo -čisto; vriedno pšto­
vana
človekoiubiV prid. - čove­
kolubiv; usp. človekolubi­
stvbn ..
človekoiubie, � s. - 'čove­
koluble; usp. človekoiubl­
stvo
človekoiubbl' v. človekoiu­
biV
človekoiubbne prilo -čoveko­
lubivo
človekoJubltvie v. človeko­
Jubie
človekoJubbstvo, -a s. -čove­
koluble; usp. človekoJubie
človekoiublstVn ..prid. -čo­
vekolubiv; usp. človekoJu­
biV
človekoiubbl, -a m. -'čove­
kolubac
človekoubiica / človekoubi­
ea, � m. -ubojic
človekougod, -a m. -koji
s nastqi svideti drugma
človeb, -a m, mn. iudie -čo­
vek; osoba; t (onaj) čvek;
muAkarac, muž; sluga, · poda-
nik; netko, jedan čvek; svat­
ko, svaki čove; p človeku
- ludski; človeei - drug
(ludi); nenavisthnik ..člove­
kom ..-nepriatel ludi
človečin .., -a m. -čovek
človečb / človečrn .. / človečb­
s ..prid. -čoveči, ludski
človečIstvo, -a s. - čovečan­
stvo; ludskost
Črven .. / črvlen ..` prid. .
(arko )crven .
črvlen ..,2 -i ž. - (arko)crvena
tkanina
ČrV, -i m. -crv
črmbBovati �, -uQ s�, -ueši s�
-crveneti s
Črmn ..prid. -crven; ogen,
vatren
črnilo, - s. -co, čađa
črniea, � ž. - stablo duda;
monahina, redovnica
čnnorizb8b prid. - monaški,
redovnički
ČrnorizbCl, -a m. -monah, re­
dovnik; u8p. ČBI
Črn ..prid. -cr
ČrBI, -a m. -monah, redov­
nik; usp. ČrnorizbCl
Črm1 prid. ¯monaki, r
dovnički
3
�npati, čreplQ črepleši / m-
paQ, čIpaeši -crpsti
'
�nta, -y ž. -crta
�ntati, -ajQ, -aeši -crtati, risati
�ntol, -a m. -soba, odaa; lož-
nica, spavaća soba
�rivii, - m. - cipla, sandala;
· usp. saPOI
�rvo, -a s. - trbuh; želuda;
utroba
�r�Vbn ..prid. -trbušni; želuča­
ni; telesni
�rida, -y ž. -red; stado; skupi-
na, razred
�riždenie, - s. -gozba
�riz ..v. �res ..
�rinoVbn ..prid. -zub kutnak
�ripati v. �lbpati
�rislo, -a s. -bok, bedro
�pried. s Gi A-koz, preko
�riti, ČIPQ, črbpeši -crpsti
�o v. � . to
�uVb8tvie, - s. -razumijevane,
mudrost; osjetilo
�Vb8tvo, -a s. -razumievanje,
mudrost; osjetilo; osjeća
�Vb8tvovati, -ujQ, -ueši -raza­
birati, razumievati
�Vb8tVbn ..prid. -koji se može
osjetiti, razabrati
�desbn ..prid. -čudesan, divan
�uditi �, čuždQ s�, čdiši � -
čuditi s, začuditi se; odušev­
lavati se, oduševiti se
�udo, -ačudese s. -čudo; čuđe­
ne, začuđenost
�dod�nie, - s. - čudotvor­
stvo; usp. �dotvorenie
�udo�nie, - s. - čudo, čudo­
tvorstvo
�udotvorenie, - s. -čudotvor­
stvo; usp. �dod�nie
�udotvorie, - s. -čudo
�dotvorbCb, -a m. - čudotvo-
rac
�dbn ..prid. -čudesan, divan
čuistvo, -a s. -osjeća
�ti, ČlQ, čueši - osjećati, pri­
mjeivati, razabirati, predosje­
ćati; znati
� Æ rlen .. v. �nvlen ..
� . va .., -a m. -vrč; usp. m­

8
� Ñ stiVb prid. -bogobojazan, po­
božan; usp. �btiV
�bstiti, ČbCQ, čbstiši -(po)štova­
ti, častiti; slaviti
�b8tb, -i ž. -čast, poštovanje; do­
stojanstvo; pobožnost; milost
ČbtbO prZ. - časno, dostojan­
stveno; pobožno; milostivo
30
�bt W n ..prd. -častan, vriedan
poštovana; slavan; znamenit;
pbožan; posvećen; drag; �bt­
noe kenie -drago kame­
ne
čbten ..v. �isti
č . tenie, - s. -čitane (naglas),
tekst; propovied
�btiVb prid. - bogobojazan, p­
božan; usp. �bt\V
�btO, česo/čbB zam. -što, nešto,
zašto, čemu
čbtb", -a m. -čitalac
�judo v. �udo
čjuti v. �ti
��o, -a s. -diete, sin
��oJubiVb / č�oJub Æ prd.
-koji voli djecu
��db, -i ž. -obitel, ukućani; dru­
žina, pratnja
��dbCe, -a s. -detešc
��to pril, komp. ��tie / �
često
��sb prid, komp. ��stie -čst,
ustraan
č�st . , -i ž. -dio, čestica; dio tie­
la; okrug; plien; sudbina
č�stbn ..prid. -nepotpun
��e v. č�to
307
UŠ W
i -slovo »ša«; i u glagolici i u
ćirilici nepoznata brjevna vri­
jednost
iopisatelb, -a m. -slikar
i, -a m. -boja
iii, � /- m. -slikar
W . v . . iti
itokilah prd. -šestokril
istokilatbCb, -a m. - šesto-
kril, anđeo sa šest krila
iestokilbn . prid. - šestokril,
anđeo s šest krila
ist . , iesta, iesto red. broj -še­
sti, šesta, šesto
iestbgl. brj -šest; iestb na de­
�te -šesnaest; istb des�h
-šezdeset
istbkrilah v. istokilah
iibati, -aQ, -aeši - bičevati, ši-
bati
iip'k . , -a m. -šipak
iip . čan . prid. -šipkov, trovit .
Airok . prid. -širok, prostran
Airota, -y ž. -širina, prostranost
Aie, � ž. -vrat, šia
ilem . , - m. -kg
, At- Ü- C-
ii prid. -lijevi
. iica, � ž. -levica
A . , -a m. -šum; viest
, Šbn . prid. -opien, pripit
Abven . prid. ¯šiven
šbd . v. iti
, Ab v. iti
Abp'tanie, - Ü- -došaptavanje
308
Abp . tati, -aQ -aeši / ŠbPbC,
šbpbceši -šaptati
šutvie, - s. -putovane; povor­
k, procesia; šutvie nrava­
način života; Ahtvie tvoriti
-putovati
šhtvovati, -ujQ, -ueši - ići, ho­
dati
šhtie, - s. -utabana staza, put;
Autie toriti -koračati, ho­
dati
šu- v. š-
�tanie, - S. -drskost; krik
�tati s�, -aQ s�, -aeši s� -pono-
siti se; uznositi s
309
e -slovo »jat'«; i u glaolici i u
ćirilici nepoznata brjevna vri­
jednost
eviti (s�) �vlQ (Sl), �viši (Sl) -
otkriti (se), pokazati (se), javiti
(se); pkazati, objaiti; ustano­
viti
evlenie, ¬s. -otkrivane,javla­
ne, pojavlivane, pojava; Bo­
gjavlene; znak; ono što je
javno; v evlenie priti -
objaviti
evlene prilo -otvoreno, jasno
evleti (�) �vl�jQ (Sl), �vl�eši (Sl)
- otkrivati (se), pokazivati
(se), javlati (s); činiti se
eve prilo -otvoreno,javno;jasno;
doista; eve byti (byvati) -
biti poznat
egoa, -y Ž. -plod
edenie, - s. -jelo, obrok, jede­
ne
edovih prid. -otrovan
edra, ¬±s,pl. t. -naruče, nedra;
usp. nedra
�na, -y Ž. -jedro
eo, -a s. -jarbol
ed', -a m. -otrov
ew, -i ž. -jelo, obrok, hrana, je-
dene; usp. eto
ewea, - m. -izjelica
ed- v. ehati
emv. iže
eždenie, - s. -vožnja; jahanje
na konju
eza I esa V. j�sa
ezva, -y Ž. -ožiljak, rana
310
ezvina, -y Ž. -špila; duplja; jaz­
bina
ezviti, -vlQ, -viši -ozliediti, ra�
niti, nanieti bol
ezvleti, -l�jQ, -l�ši -ranavati
ezditi, �ždQ, �zdiši - voziti s,
jahati, jezditi
ez' V. az'
eZ'va V. �zva
ezyk' V. j�zyk'
eko prilo i vez. -kako, kao; otpri­
like, približno; kako da, tako
da; jer; kao i; kada ,
ekoVb V. ieakoVb
ekože prilo i vez. -kako, kao; kao
da, tako da; kada
ek'(že), eka(že), eko(že) zm.
- (ne)kakav, (ne)kakva, (ne)­
kakvo
ekv. eko
ema, -y Ž. -jama
emože prlo -kamo, kuda; emo-
že koliždo -kamo (kuda) god
embn' prid. -jamski
em& v. esti
erina, -y Ž. -vuna
eriti �, �lQ B, �riši Sl -lutiti
se, bjesneti
erostb, -i ž. -gjev; jaka bol
e čest. -da bar, samo da, kad bi
(bar)
er prid. -strog
elbm', -a m. -jaram
erbm&nik', -a m. -uarmljena
životina, uarmljenik
elbmbniCb prid. -uarmlenički
er prilo -čvrsto, jako, tvrdo
es, -ii ž, pl. t. -jasle
esno prilo -jasno; usp. esne
eSn' prid. -ja
esne prilo -jasno; usp. esno
esti, emh, esi -jesti, hraniti se
eto, -a s. -jelo, hr�a; usp. ew
ehhubnica, - Ž. - prenoćište
za strance
ehati, edQ, edeši - voziti se, ići
(na nečemu), putovati prievo­
znim sredstvom
ece v. ace
ece prilo -za; wn. ece wn. -
dan za danom
311
f J J
ju -slovo »ju«; i u glaolici i u
ćirilici nepznata brojevna vri­
jednost
jugOV prid. -koji s odnosi na
južni vetar, jugov
jUg, -a m. -jug; jug, južni ve-
tar
juže v. uže
južhh prid. -južni
junica, � ž. -junica
junOstb, -i ž. -mladost
junota, -y m. -mladić; usp. ju­
Doia
junOtbD'b prid. - mlad, mlade­
nački
junoia, � m. -mladić; usp. ju-
Dota
jun' prid. -mlad
j¾ b, -a m. -mladi bik, junac
jUl b prid. -juneći, teleći
jutlv. utl
312
� -slovo »�Sb«; u glagolici nema
brjevne vriednosti,
.
A
.
-
broj 90.
rv. j�-
313
Q -slovo »QS'«; i u glagolici i u
ćirilici nepoznata brojevna vri­
jednos�
Qglb, -i m. -uglen
Qg / Qgl', -a m. -ugao, kut
Qglb / Qglbn'b prid. -ugaoni
QCica, � ž. -udica
Qdolie, - s. -dolina
qdolb, -i ž. -dolina
Qdupril. -odakle; ge
Qie, -a s. - lanac; uže; qie že­
lezbno -okovi, verige
Qžia, -y m. i ž. -rođak, rođaki­
nja, bližnji; rodbina
QŽičbtvo, -a s. -rodbina
QŽnik', -a m. -zatočenik, uz­
nik; usp. QZbnik'b
Qza, -y ž. -okovi, lanac; uže; ttiva
Qziliee, -a s. -tamnica, zatvor
QZ'k' prid. -uzak, tijesan
QZbnik', -a m. -zatočenik, uz-
nik; usp. Qžbnik'
QrodiV prd. -bezuman, glup,
nerazuman; usp. bui
Qroditi �, QroždQ �, Qrodiši s�­
ludovati, biti bezuman, glup,
nerazuan
Qrodovati, -uQ, -ueši -ludova­
ti, biti bezuman, glup, nerazu­
man
Qrod', -a m. -bezumnik, glupan
Qrodbno / QrodbSk prilo -be­
zumno, besmisleno
QrodbStvo, -a s. - bezumnost,
glupost
314
QrodbStvovati, -uQ, -ueši -lu­
dovati, biti bezuman, glup, ne­
razuman
Q8bica, -y ž. -razmirica, svađa
Qtroba, -y ž. -utroba, trbuh; bu­
brezi
Qtrobbn' prid. ¯trbušni, utro­
bni
QZ prlo -unutr; i Q -iznu­
ta; usp. QtQ / Qt�
QtrbBb prid. -unutai, nutar­
nji; duhovni
Qtrbjqdu / QtrbjQd� prilo -iznu­
tra, unutra; usp. Qtrb
Qtbl'bprd. -šupljikast, rupičast
Qhaie, - s. -miris, von
315
� ¯ slovo »j�S'«; i Ü glaolici i
ćirilici nepoznata brjevna vri­
jednosta
j�dro prilo ¯brzo, hitro
j�piAbCb, -a m. ¯brzopisac
j�dn prid. ¯brz, hitar
j�u / j�d� prilo ¯ge; blizu
j�3a, � ž. � bolest, slabost, pat-
na
j�za v· j�3a
j�zykb, -a, m. -jezik; govor; na­
rod, puk; pogani
j�ZČbnik'b, -a m. -poganin
j�zyčbn' prid. ¯brblav, pogan­
ski
j�zyčbSk'b prid. ¯ narodni, pu­
čki; poganski
j�ti (�), imQ (s�), imeši (�),
sigm. aor. l. l. jed. �S' / �h'­
uhvatiti, uhititi; uzeti; v�rq
j�ti ¯verovati
j�tie, -a s. ¯dotica, dodir
j�čb(ne)n' prid. ¯ječmen
316
I
Y !
jy -slovo »jQS'«; i Uglagoljici i U
ćirilici nepoznata brjevna vri­
jednost
jQdu(že) / jQd�(že) v. Qdu
jytrbnb v. ytrbnb
317
� TH�
th ¯ slovo »thita«; u glaolici
nema brjevne vrijednosti; . .
.
-brj 9
thavor, -a m. ¯Tabor, os. ime
thadei / thad�i v. tadei / tad�i
thaaa / thama v. tamara
thek( ..)la v. tek( ..)la
theodora, -y ž. - Teodora, os.
ime
theodoroV prid. ¯Tedorov
theodor, -a m. ¯ Teodor, os.
ime
theoosii, -a m. ¯Teodozije, os.
ime
theor .., -a m. ¯Teofl, os. ime
thesaloniki�nin .., - m. ¯Slu­
nanin
thimi�n .., -a m. ¯taman; usp.
timi�
thoma, -y m. ¯Toma, os. ime
thomin ..prid. ¯Tomin
thraki�, -iž. ¯Trakia, zeml.
th . mi�an ..v. thimi�n ..
th . mi�anica, -i ž. ¯ kadio­
nc
thimi�Dn ..prid. ¯tamjanski
thimi�tos"D v. thimi�Dn ..
318
kB - slovo »kai«; u glagolici kB- v. k
nema brjevne vriednosti, . a .
-broj 60
319
- PS \
PB - slovo »psi«; u glagoljici PB- v. ps­
nema brjevne vriednosti, ¯ W .
-broj 70
320
§ I V
i - slovo "tžica«; u glagolici ne­
ma brjevne vrijednosti, ` V
.
-
brj 400
ipokit'b, -a m. -licemjer, hipo­
krit; usp. ipokit'b
321
ipostasb / ipostatb, -i ž. -biće;
sluča, tvar
is(s)op'b, -a m. -izop, miloduh;
usp. isof'
MATICA HRVATSKA
Hrvatska jezična baština
Stjepan Damjanović -Ivan Jurčević -Tanja Kuštović -
Boris Kuzmić -Milica Lukić -Mateo Žagar
Mali staroslavensko-hrvatski rječnik
Za nakladnika Igor Zidić
Likovno oblikovanje Luka Gusić
Priprema i tisak Tehnički centar NZMH
Tiskrue dovršeno u prosincu 2004.
ISBN 953-150-558-6

UVOD ili kako se služiti ovim rječnikom

Mali staroslavensko--hrvatski rječnik izraden je u okviru znanstvehOga projekta Encikloped\ja hrvatskoga glagoljaštva (br. 0130448) koji je fInanciralo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske.

Staroslavensko-hrvatski mali rječnik na­ mijenjen je u prvom redu studentima kroatistike i slavistike koji se u svom studiju susreću sa staroslavenskim tekstovima, ali i svima onima koji se zanimaju za slavensku jezičnu starinu. Kor­ pus na koji smo se naslanjali određen je u prvom redu tekstovi­ ma s kojima se studenti susreću, ponajviše onima koji se nalaze u »Staroslavenskoj čitanci« Josipa Hamma i »Slovu iskona'( Stjepana Damjanovića, ali i u nekim drugim, starijim izdanjima. Studenti se u pravilu ne mogu služiti velikim rječnicima staro­ slavenskoga jezika koji su u novije doba dovršeni ili se rade u paleoslavističkim središtima. Za tim će rječnicima posegnuti stručnjak-specijalist, jer njega neće moći zadovoljiti građa koju nudi naš namjenom bitno ograničen rječnik. Ipak, korisnik će i u našem rječniku naći najveći dio riječi iz staroslavenskoga kano­ na s iznimkom osobnih i zemljopisnih imena koja smo uvrštavali vrlo selektivno. Kanon, kao što je poznato, uključuje sve najsta­ rije staroslavenske tekstove, tj. one s kraja desetoga i iz jedanae­ stoga stoljeća, glagoljične i ćirilične. Prema njima se pišu i gra­ matike staroslavenskoga jezika.
5

1. Novost je što staroslavenske natuknice nudimo u latiničnoj grafiji, ali držimo da će to olakšati služenje Rječnikom. U predo­ čenoj tablici čitatelj će naći slova starih slavenskih azbuka i nji­ hovu transliteraciju (preslovljavanje, tj. postupak kojim grafem iz jednoga sustava zamjenjujemo grafemom iz drugoga po nače­ lu »znak za znak" i kojemu nije prvi cilj da posreduje izgovor nego da iz njega točno saznamo kako je zapisano u originalu), kao i danas očekivan način izgovaranja tih slova.

th, ks, ps.

otisnuta su ukošenim latiničnim dvoslovima prema izgovoru:

U RJečniku smo na mjestima gdje neko slovo počinje napisali njegovo ime,brojevnu vrijednost u glagoljici i ćirilici,te očekivan način čitanja. Ti će podaci uz neka slova biti i jedini,jer se uz njih upućuje na stupce pod drugim slovom. Tako se riječi napisane u originalu s početnim ćiriličnim I€ [je] koji nema svoj glagoljični parnjak, moraju potražiti pod f [e/je], tj. ako u tekstu naidete na riječ I€AbRd, tražit ćete je pod ed'bva, a riječi napisane s počet­ nim ćiriličnim M [ja], potražit ćete pod grafemom '"Ii (transliteri­ ra se u latinicu kao e, a čita kao valje]); npr. riječ MAĐ naći ćete kao edb. To znači da smo prednost dali glagoljičnom dijelu kano­ na i ponašali se tako kao da je svaka riječ prvotno napisana gla­ goljicom. Time se griješi protiv realnosti jer je npr. najopsežniji kanonski tekst Suprasaljski zbornik ćirilični (i mnoge su riječi samo u njemu zasvjedočene), ali u suprotnome bismo iznevjerili primjere iz g1agoljičnoga dijela kanona. Dali smo prednost stari­ joj azbuci i stoga što je hrvatska tradicija staroslavenske pisme­ nosti glagoljična. Iz praktičnih razloga primjere napisane s i (tzv. desetično i, u glagoljici 'P/T, u ćirilici I) podveli smo pod dva­ desetično i (u glagoljici 6, u ćirilici H). Za grafem šta (u glagoljici 'lJ, u ćirilici lJ.I) upotrebljavamo znak e a ne dvoznak što Grčka slova thita (9), ksi (a),psi Nf) dolaze kao oznaka za brojevnu vri­ jednost, a kada se javljaju u grčkim riječima (ponajviše imenima)
6

Onima koji se tek uvode u problematiku činit će problem i či­ tanje pojedinih latiničnih grafema koje nalaze u transliteraciji pa ih upozoravamo na ovo: a) Grafemom e bilježimo fonem [e], ali i skupinu [je]. Ta se sku­ pina izgovara na početku riječi i iza samoglasnika (elika se čita kao [jeliko], moe se čita kao [moje]). Iznimka je izgovor početno­ ga e u osobnih imena neslavenskoga podrijetla (eva se čita kao [eva]), te zacijelo u riječima koje su redovito dolazile na početku rečenice (npr. eda, ese). b) Grafemom 3 bilježimo glas koji je u staroslavenskom imao status fonema, a u hrvatskom ima status pozicijski uvjetovane inačice, tj. izgovaramo ga kad se e nade ispred zvučnoga sugla­ snika (»otac ga je poslao«), dakle kao sliveno [dz]. c) Grafemom i bilježio se fonem [i], ali i fonem Gl te skupina [ji] pa se moi bog'b čita kao [moj bog], a izraz moi bozi kao [moji bozi]. To odgovara hrvatskom izgovoru. d) Grafem e izgovaramo kao [št ]: moci čitamo kao [mošti]. e) Znakovi koje zovemo jerovi (jor 'b i jer b) na početku ri­ ječi ne dolaze, a na kraju nječi ih ne čitamo. U sredini riječi ostvarujemo ih predahom (pauzom). Riječ napisanu kao S'bn'b či­ tamo dvodijelno, kao [s-n], a dbnb kao [d-n]. Jer (b) može ozna­ čavati i mek izgovor prethodnoga suglasnika,tj. može sudjelova­ ti u bilježenju fonema ul i [n] pa se npr. kralb čita kao [kral], a konb kao [kon]. Kao što se vidi, to odgovara izgovoru u hrvat­ skom standardnom jeziku.
-

t) Grafem y izgovara se kao stražnje i.
7

sin Kod imenica koje pripadaju konsonantskim deklinacijama i ženskoj v-promjeni uz nominativni donosimo potpuni genitivni i dativni oblik: C"5AHTH RbCIdK'h EO(\'tiTH BOt\ld H1iM'h 80HldTH p'tiKd tel�. ris.žena syn'b. To znači da mesto čitamo kao [mjesto]. -yj� ž. a vole kao [vola]. 8 - . . Govornici hrvatskoga jezika najbolje će postupiti ako izgovaraju (je] tamo gdje je u hrvat­ skom jat. s. -y Ž. .tele smoky. Uz te imenice navodimo genitivni završetak-e iako je riječ o gramatičkome morfemu -a jer želimo. -e s. . iza samoglasnika i iza palatala). Posebno valja upozoriti na jat iza l. milosrdb(j)e pod mi­ losrdie. Pogledajmo ovu tablicu: ćirilica glagoljica (obla) 2�MDOć VWA!l08 �ADOć 'lP)AJ. k'bto Pridjeve donosimo samo u neodređenom obliku muškoga roda nov 9 noV'b prid. Oblik za koji držimo da ga korisnik neće moći dovesti u vezu s nominati­ vom donosimo i upućujemo na nominativ: ceuu. n. smok'bvi Ž. -a s. . Poimeničene pridjeve obrađivali smo kao imenice: Odmah uočavamo da se glagoljično jat (lA) u ćiriličnom kor­ pusu kadšto u ovim situacijama zamjenjuje ćiriličnim jatom ('ti) a kadšto digrafom ja (Id). Cirilica je preciznije od najstarije gla­ goljice zabilježila izgovor. jer će u glagoljičnom tekstu korisnik naći oblik byti6 . moe kao [moja]. pa bi ga obrada bytie.\DOć b�>+ I Obrada po vrstama riječi: I Imenice koje pripadaju glavnim (0-.\ .smokva Imenice srednjega roda na -b(jJe treba tražiti pod istom ime­ nicom na -ie: mqčem. koliko je moguće.(j)e pod mqčenie. bytie. Djevica. tel�ti. eko kao (jako]. .\�08 V)pJ. smok'bve. a (ja] gdje se i u 'hrvatskome nalazi a.g) Grafem' (jat) čita se kao (je] (iza tvrdih suglasnika) i kao (ja] (na početku riječi.i i-deklinaciji obrađene su tako da se uz nominativni oblik donosi genitivni morfem. a-) deklinacijama. -u m. v. devae. oznaka za rod i hrvatski prijevod: transliteracija čitanje s&liti Vbsek'b boIeti vole nem'b voneti reka sjediti v-sak boljeti vola njem vodati Ijeka žena. Uz zamjenice ne navodimo kojim vrstama pripadaju.pJ. te u.djevica. mogla zbuniti. da ono što korisnik traži ima isti oblik u tekstu i u �ečniku: npr. Već smo napomenuli da smo slijedili glagoljični način i uvijek pisali e. tel�te.

vesti1 vez. edina. I) vrač.. -i gl.liječnik. ved. -aeši -trgati. vesti2 Ako se sklanjaju kao pridjevi.str'bgati -ajQ. jedna. druga. ) drugo Glagole donosimo samo u prezentu u prvom i drugom licu jed­ nine. navodimo im geni­ tivni i dativni morfem: dev�t.Komparativ obrađujemo uz pozitiv i to samo ako su ga glasov­ ne promjene »udaljile« od pozitiva: . ' obiti.n'b / opresn'bčr. obieši . jedno d'bva. tada se donose zasebno. prid. -a m. dvije. Ako dva oblika. malen ( . -i gl. -a m. . edino gl.drugi. d'bve. usp.. usp. -ueši -govoriti komu. -ujQ. -liječnik.. budući da Kosu crticu upotrebljavali smo kad je natuknica jedna. �. gasiši -koriti. ) buždii v. . balU). komp. i na istoznačne lekseme koji se morfološki razlikuju (kamenr. imamb. raspravljati s kim.slab. čupati gasiti g8ŠQ. kod glagola koji imaju različitu konjuga­ ciju: imeti.1 obidQ. broj -jedan. imaju isti oblik u natuknici. . beznačajan. broj . kameni ln.ka11 . broj -tisuća Prezentske osnove glagola koje nisu u infinitivu prepoznat­ ljive upućivali smo na infinitivni oblik oznakom v. U primjerima gdje se mijenja gotovo cijela riječ. kamene.. ..nismo u završetku navodili zadnji suglasnik zajednički infinitivu i prezentu jer korisnik može sufiks -ova-/-eva.v. U Iječniku to izgleda ovako: besedovati.. razgovarati. broj -devet tysqCa. a obrada ima više. okružiti obiti.dva. -i.2 obijQ. tj. »besed-ova-ti« pretvoriti u »besed-uj-Q«.. imaši / imejQ. npr. bud'b prid. bud'b mijeniti sufiksom -uj-. vrač. ali ra­ zličitu gramatičku obradu i značenje.beskvasni Upozoravamo da kod glagola sa sufiksom -ova-/-eva.. broj . oviti nebo. imeeši -imati (. ali znače isto i slijede II Rječniku jedna za drugom: opresn'bč. V'btorae. uz dopunu natpisanih brojeva.obići.sk. d'bve gl.v. -jer. Ako glavni brojevi imaju oblik imenice. kuditi ili ako su natuknice različite po tvorbi.obaviti. nebesi s. donosili..1 nebese.smo pune oblike: vr. buždii . . ili više njih. dvoje Redne brojeve donosimo u određenom obliku također u sva tri roda: V'btoryi.jednostavno za10 Oznakom usp.nebo neb02 vez.. V'btoroe red.. i to uglavnom od posljednjeg zajedničkog grafema u konju­ giranom i osnovnom obliku. koristili smo se da bismo s obrađene natuknice upozorili na sinonime (balll. obideši . donosimo i oblike za ženski i srednji rod: edin'b.

usp. usp. npr. mn.prid. -zbirna imenica. -različit. imperativ. broj. ž. imper{. povratni: hvaliti (stV. mm. koristimo nakon »diskriminiranih« natuknica. kameni m. s promije­ njenih oblika) na mjesta gdje se obrađuju. -nesklonjiv. V vokativ. čest. -kamen.pas.y l/ kam. akt. te kod glagola koji mogu biti povratni i ne­ . čeŠĆe ili etimološki pravilnije oblike. . zam.eDh).pluralia (plura1ie) tantum. G -genitiv. I -instrumental. avra( a)mlb. -pridjevska zamjenica. -nesvršeni. im. -brojni pridjev. red. pl. prez -pasivni particip prezenta. dv.muški rod. zb. . prezent. akt. - 12 13 . part. neskl. odnosno s neobrađenih natuknica (s osnova. prez. -dvovidni.brojna imeni­ ca. -singularia (singularie) tantum. imp. prez­ aktivni particip prezenta. prid. aor. m . različb Oznaku usp. -zamje­ nički pridjev. -glagolska imenica. gl.množina.pri­ jed. im. br. mati Zagradu smo upotrebljavali kada riječ ima i svoj kraći (odno­ sno stegnuti) oblik da bismo jednom natuknicom upozorili na oba. . akt. t. im. t. usp. -srednji rod. . br. -svršeni. -ženski rod. L -lokativ. dvojina. I . gl. kam. - jutru. part. -zbirni broj. zamjenica.jd. pret. broj -redni broj. vez.men. prid. usp. -aorist. -prilog. -prijedlog. -jednina. II -aktivni particip preterita II. S njih upućujemo na uobičajenije. im. dvov. -pridjev. -različit. -imperfekt. s. D -dativ. mm. kamene. -čestica. part. zb. part.glagol. tYSQca maten v. sg.y. stijena.prid. pret. drukčiji. Kod pridjeva i priloga tom oznakom često upuću­ jemo na različite tvorbe te na preklapanja i razilaženja u znače­ nju: različb prid. nesvr. N -nominativ. različbn'b različbn'b prid. kam. -veznik. svr. broj glavni broj.pril.aktivni particip preterita I. nismo koristili kod glagola jer držimo da bi upozorenja na mnogobrojne raznovrsne veze medu glagolima jako opteretila Rječnik. Oznaku v. gl. utr­ ty�a v. U gramatičkom opisu natuknica upotrebljavaju se ove krati­ ce: A -akuzativ. imenica.

.

agn�te. -Agrikola. -oče avel'b / aveb. i čest. -bro 1" cl · -broj 1 a vez. . pak a ne n'b -a kamoli. . os. ime. agripa adamoV'b prid. j a-slovo »aZb«. - Adamov prid. -janje agoda v. os. Jaganjac ime avilinie. zemlj. agn�ti S. os.Abilena. (Krist) agn�. ime . eviti (s�) aviud'b / avijud'b. ime agrip'b V. -a m.Abi- jud. no ako. -ia m.Abel. brzo abLe V.janje. -y m. . a bi -ako bi. abie avva neskl. -Abrahamov 17 adam'b. os. aggel'b V. . evlavoroV'b prid. -a m.+Ad avra(a)m'b. -Adam. . os. os. egoda agrikolai. -Q Ž. -a m. usp.V. -a m . -javorov avra(a)mlb / avra(a)mov'b ime agripa. aviti (�) V.' +. a se -a evo able prilo -odmah. -a. eve V. kolovoz - ave prilo javno. istom. os. ime avl. an'bgel'b aggelb8k'b angelb8k'b agnecb. ime aV'bgust'b.August. . ali. -a m. -a m. -Agripa..Abraham.

-gladan. . Aminada­ bov. brod.ton. -Ananija. sk'b prid. - os. -Ana­ - anbdree. -a m. -Andrijin vac al'bnii. ime anatoilb / anatolU. -a m. -a m. -a m. Andronik. � ž. usp. -y m. -a m.analav. -anđeoski apolon'b.-Andrija. -apostol. amos'b. ime an'btonii / an'btonin'b / an'b­ ton'b. -anđeoski angelb8k'b prid. apolonoVh prid. ime anbdreOVh / an�oVh / &BbdrieVh prid.-il m. os. os. akula alavastn. -a m. -Amorija. aky i -kao i..adoVh / adOVbn1. .kalif. ime andiohi� v.stijena akula. os. -a m.. -a s. -pakleni ad'b. .amidski.. usp. -a m.naziv prvoga slova azb uke aien. -Antun. isto kao. ime - antiohiisk'b prid. -Ana. post al'bČbbbB'b prid.Apolonija. -Andrija. -kalif. . -a m. akakii. -a m. . akila aky vez. iz nik.-AkHa. . postiti koje monasi nose na prsima sa slikom Kristovih stradan ja) anani�. prema Adi. aice. al'bdii aleksandriisk'b / .-ja. . -a m. Adije. . - akrotom'b. Antikrist an'bdronik'b. usp. tn. lačbn'b al�ksandr.Akakij . -y m. ime anagnostb8tvo. . ime anbdrei / anbdrei. -postan al'bČbn'b prid. �ž. antiohi� andrea v. ime akov. . -y ž.Aleksan­ dar. aleksandrb­ . os.-Apolon. os. . ime alelui� / alilui� / allelu� / alli­ lui� uskl. . ime an'btipat'b / anthipat'b.Anaksarh. -od aloje Apolonov prid. os. � m. -kalifov amemurmnin'b. os. ime apostol'b. prema Aminadab. . - amin'b / aminb uskl. -aleluja antiohi�.aleksandrijski. amemurmnin'b amemurmniin'b prid.posudica s alabastrom alguin'b. . Amide zemlj. -a m. � ž.Aleksan­ drov aleksandn.la­ dii al'bkanie. ime 8Z'b.Antiohija. -yž. os. os.Adijev. -a m. os. akrogoniei / akrogoniiprid. ime. al'bčQ. zemlj. os. -y m.�ko akrid'b / akricb. čitačka služba analaVh. iz amen'b V.-Iađa. � m. -a s. aen. -e s. � m. � ž. -pakao. posla- nik ankira. -Akila. mbne mm.lektor- antikrist. amin'b glagoJjQ vam'b-zai­ sta vam kažem amori�.usp. -Azarij(a).v. -skaka­ Aleksandrije aleksandri�. ime aleksandroVh prid. � m. os. -a m. ime &Bbna. v. - akila. .Habakuk. -lane al'bČbba. � ž. -kao. ime anak8arh'b. &Bbdri� .-Aleksandri­ ja. os.sk'b prid.-Bijela nedjelja antifon'b. amemurmnii 18 zemlj. os. -a m. -a m. -a m. -a m. ime.An­ al'bdii. ametust'b. aminadavoVh prid. . -antifona antihrb8t'b. mene. . -a m. kao os. amin'b / aminb - antigrafeis'b. usp.prihoda ad'bdieVh prid. aleksandr­ ambakum'b. -a m. os. os. ž. os. ime 8Zari� . napr­ post snik (malo četverokutno platno drija. al'bčeši-biti gla- dan. . usp. -glad. gladovati. -ametist amidt. os. an'bdr�a angeb. � ž. geona. -apostolski . kao što. -jaje ain. iain. . -anđeo angelb / angelb8k'b / angelb8ky namjesnik apoloni�. / adOVb8k'b aldU v. kao da bi.. usp. . - ugaoni tolij.amen. .nadgled­ prid. os. -Amos. � m. -a m. -antiohijski antipasha.gladovanje. -a m. v. ime aen. stvo. postan. a m. -a m. ime amemurmnii. -zrak aetii. -a m. -y ž. ime al'bkati. -sidro 19 apostolbsk'b prid. -Ecije.

usp. .-arhanđeov arhangel"b. arunOV"b aron"b. arom. arthe­ mon"b asirs. -a m.-am. arieva v�ra -arijanstvo arii. usp.-Ares. -a m. -ia m. .ime ari&ii.prvosveće­ nički. D arhiereovi - prvosvećenik. zemlj. -a m. os. -y ž. arijan­ armeniiskh / armem. -idy ž. zmii. ari�ni ariam. aroDh. . - - biti apostol. arhijerejski arhiereoV"b prid..na. ime arhangeloV"bprid. � ž. asurh . -Arije.asarij. aha(a)V"b. os. -y m. os. zmijski assarii.os. os. aCe li -a ako. -miomiris aronoV"b prid. zdd. -a m.Aronov. -Aronov. os.. -zmija. apoloni� araviisk"b prid. -a m. poslanik arom. -a m. aronoV"b arteDlh / artemi.Aram. -e m. iže ace -tko god appoloni� v. -am. Ari­ arunOV"b prid. os. ime. prid.apostolb8tvovati. ..arijevci.. usp. arunoV"b artemon"b / artem"b.. arhijerej.. -a m.Ar­ temon.k"h prid. -arhanđeo arhiepislmp"b. aro­ noV"b. -Aramov aram"b.-Ahab. aristid"b. usp. ime mjeden novac. -arabijski aravi�. .-zmijin.ime arimate� I arimat�. -Asirac asirii.-prvosvećeni­ kov. mn.gad"b. . . zemlj. ari�ru. os. -"b m. � ž. ujQ. -armenski aromat"b. -arapski aramoV"b prid.asirski afedron"b. -a m. zmi� aspidoV"bprid. . zemlj. Arimateja... .nadbi- skup arhierei. sitan jevi sljedbenici ski ariem. drahme asurh. -ako. v. asm v. ime arei.. os. -Aron. kada. -Asirija. araVb8k"h prid.. artemon"b / ar­ tem"b aspida..Artemida. -a m.sk"h priZ. ueši.sk"b arieV"b prid. arhijerejev arthemon"b v. Arijev.Aretas. -arijski.-Arabija.sk"b v. -e m. . ehim. usp.čmar. -a m.-Aristid.. usp.sk"b prid.Aronov. ime aCe vez.ime areta laretha. sveće­ nički glavar arhiereisk"b prid. ime ariani v.

nebezmbvie. bezglubn'b prid. .neizmjeran. bezdan bezd'bna�. . izbjeglica beznač�lbB'b prid.. -ponor. kupku ban�. .bezbožan. � m. � S.usp. ne­ viBbn'b dan bezd'bn'b prid.neprikladno. nemjerljiv nezgodno vrijeme bezmqibn'bprid.koji nema početka.-koji nije od zak. � S. -liječnik. . .n'b prid. �ž. -ueši -biti dr· hvalan bezdobb prilo -uzalud be�Vbn'b prid. .bezbož22 bezokovati. � ž. -grimiz bagrinica. -suša bezd'bBa.tih usp. . -ujQ. . . bezml'bVbn'b prid. bezakonju. bezobrazan bezoob8tvo. -bezumlje. zlodjela bezakoBbn'b prid. -y ž. u nepoštenju.ponor. bezd'bidie.n'b prid.usp. .budalaština.nepravodoban bezmilostiV'b prid. -ujQ.bezveCbB'b prid. bezml'bvie bezgn�Vbn'bprid.beznade­ bezgradbniJn.drskost.vračb balovanie. -koji ne stari men.tišina. . blag bezm�n. nezgodno vrijeme beznadeibn'b prid. neviBbn'b bezdan. -kupka bedra. vje­ bezgrišbn'b prid. -a m.bezvre­ poda bezlmeBbn'b prid.bezdušan 23 zopasan zumnost. prijestup. bez- nematerijalan bezviru.suh. .osoba žan bez domovine. koji je oduvijek. � S.nevin. -riši -bojiti u grimizno b&gbrh.netjelesan. .tišina.· �·-broj2. bestidan. � s. � S.bezviBbn'b. bezakoBbn'b bezboib8tvo. -y� Ž. � S. -a m. -bezboštvo bez�znie.-muž samo po bezgocb. � S. .-liječenje balb8tvo. -y Ž.stVbn'b prid. -bezimen b-slovo »buky«.nemilosrbezv�cb. 'I vjera bezmbVb8tbvie bezvtlistbn'b prid.tih neizvjestan.­ u ćirilici nema brojevne vrijed­ nosti b&gbriti.-neza­ čan kupanje.bezgriibn'b.n'b prid.bezgrešan. . -grimizni plašt balU. prognanik. .bezboibn'b bezakoBbn� prilo -bezbožno bezboibn'b prid. usp.bezbožan. bezltlitbn'b prid.nepoznat.zločinac. -:tjQ.odvažnost. -koji ne zna dan bezv�rie. nera­ drva bezdUŠbn'b prid.n'b prid. . s G -bez bezakonenie / bezakonie / bezakoBbnie. . . prid. . glupost . bez­ grešan. -a s.-nijem. . liječenje bllJlb8Jn. -a S. -a S. činiti prijestupe.n'b prid. . � s. usp. be­ stidnost bezumie.bezbož­ nik. -bedro bei v. be­ neustrašivost bezbec:b. nejasan bezml'bvb8tbvie.bezvje:tje. -lijek.-miran. -ueši - živjeti bezbožno. . nezakonit. bez �BE bezvodm. . � s. zlodjelo bezakonbnik'b.-koji se odnosi na nost. usp. pu­ stinjski bezvrtlimeBbB'b p rid .siguran. . prijestupnik bezakoBbnovati. usp. . bez bez prijed.bez dna.u nepriklad­ imenu (Sveti Josip) no. -a m. bezgodie. .n� prilo . nepoštenje.

. -bez <\jeca. razgovarati. neusporediv besprestani prilo -neprestano. prid. vati becltStvo- .bez sje­ mena beCinie.neobuzda­ nost. nemjerljiv beeismeDbn. . p. -e s. - be�da. prid. best�ž. prid.m. -besputan. -e S.prid. . besramnik. lud.... propo­ vijed.. prid. -e S. bestudJ...nik.. osa­ ma !\ie bestras. -e s..bes­ puta besramie. -ujQ.16Dbn. neobrazovan besloVhn.. prid.. . -bezgrešan besplač. -bez sunca besmn.riječ.)b.. -a m. bezuman.n.. -a m.n.. -e s....)b. -e s. -život bez pat­ govor.razgovor.n. .. -bezbrižan bes1ovesbJl. us beS'lollltie p. bezumld1ik. .16nie... prid. . bestudJ.. .. . nerazborit. os..koji je bez pat!\ie bestudie.. us bes'bDlI"'IotltStvo p. ime besv6tbJl. -a s.n. -a m..... bestud. besraman... prid. prid. govor. besramnik. bez pat!\ie besplodt. beCltStvie tvoriti . razuzdanost.. besmrtnost. neokaljan beskoneč. Qsoba bez domovine. -e s.n. . -ujQ. � Ž.nik...bezum(. prid. prid. besranuJn.t... -bezbrojan.bespri­ vost best.n.. -miran bez....lobbJl..Benedikt.n.usp.koji je bez bestudJ.obešča­ beskonačan beskr1tb.neraspadlji­ nost.. .. besjeda. .tltStvo v.c. usp. mra­ postojano bespqtbJl'"prid. stvo 24 šćivati beCltStvovati. razuzdanost beCin. .n....lobie.nUn.n.n. -bestjelesan besposa� prid. prid. ... -u. lud. bez svjetla beskvasie. besrambk". bestidnost.. -besmrtan bes"'Dl1"IotltStvo... be8Č-v.... bestucb.v.... -budalast. bez. -a m. prid. -neplodnost.. - jan becltStvie.. best.ltD.-ueši -govori­ ti komu.n.n. bestidnik.. -beskrajan.. l"b bes. .nijem. .ti.. bezum(... -y ž.. tekst Evanđelja... prid.. usp. -e s. ne­ plodan 25 best..beskvasan kruh' beskvM.n. . besram. jezik bes6dovanie. -besramnik. bestidan. us besrambk. usp.. -bestidnost. prognanik.ratii prid. -razuzdan becis1. .. sramno bestucb. . čltStvovati v.....n. us bestudJ. bestidnik. rasprav­ ljati bes�men.obeščašće!\ie. . -besmrt­ nost..c. be­ dužnost.. -bezumnik. -neprave­ dan besprildadJ. zloupo­ treba beciDbn...nica.nie.. -a s. . . prid. usp. .nesanica.tie.neraspad­ ljiv. -bestidan..beskOnhČbJl'" beskonhČbJl'" prid.. -a m... bes1tmn. bezuman.. p. -a m. prid. -bezbrojan becuVltStVbn. . prid. -e S. besramie nost �.besraman. us bestudJ. neish16Dbn. prid. ne­ bestudJ. p...n6 prilo - bestidno.prid.neobuzdanost.. prid. bud­ ščašćivati beCltStbJl'" prid..t. -neplodan bespl... -e S. . -nečastan be�e... . beZUlD.. -nepromišljen besl.n.tbJlo prilo -bestjelesno besp.taman. -e S.. mjeran...besramnost..bec6Dbn.nerazuman. nedu­ žan bez. bespečab... -bezosjeća- kućnik. beebeS'lomn.. -neudana bespravwUe. raz­ suza.. prid. prid. prid.c... pritužbi beshrambnib.n...nevinost...nepraved- nerazuman čovjek beZUDlltD.. prid. nepravda bespraVlodJ.. prid. dobrota bez. prid.neoskvr­ !\ien..bestidnik.. bestrastie. govore!\ie bes6dovati.strpljiv. beC- .. -nevin.eši -obe­ be8'bDll"'lotbJl'" prid. bez čan. izbjeglica beec6Dbn.t... usp.n...v... -e S. besrambn. bez benedUn. be­ sramnost.n..č--v.. us bestudie p.

bič blago. usp. . -riši . bbeši / bijQ..pobožnost. bogobojaznost blagov�l'Itn1t prid. �stiši . -asi -činiti do­ vost.stvie blagodarie. beebivati. -a m.blago­ naklon. iskazivati za­ hvalnost. -a m. hvaliti. � S. blago­ dat.. blago­ dat.... .. skupocjen blagov�stiti. -i Ž. bla­ godarie blagodan. . -bllvljQ.ustra­ dušnost.prigo­ dan. dobrodušje blagod�tel. � s.. navijesti­ ti Evanđelje blagov�8tovati / blagov�st­ (lt8t)vovati. blago­ d�t. . -točan. -i Ž. slaviti blagodan. dragocjen. naviještati Evanđelje blagov�enie. pun milosti.ubijati. � S. ..koji ima slavan blagoizvolenie.uljudno. obradovati se blagovolenie.biser biti. dobrota blagovoleno prilo -blagonaklo­ no. bogobojazno 26 lan blagodatel. bičeva­ općiti radosnu vijest. blagod�t. pri- .. plemenit blagopriimičltB1t prid.zahvaljivati. usp.n1t prid. milost.dobra vi­ .dobro.n1t prid. milost.n1t blagoprilež. plemenita podrijetla blagol�pltB1t prid. 27 jan. na­ viještati Evanđelje blagov�ati.prikla­ dan. pravodoban blagov. -ujQ.udaranje.n1t prid. -ajQ. postojan blagoprij�t. -a m. udarati. bieši -tući. hvaliti.stviti. .svidje­ blagoizvol. iskazivati za­ hvalnost. -dobrosti­ telj blagodati..pri­ čest..n1t prid.bedm. -dejQ..dobročin- nje binu.. .. .zahvaljivati. blagodarenie. � S. blago­ dan.. -deeši -činiti . pristojno blagoobraz.stvie. v.pobožan. . -aeši . pri­ čest. do­ bra volja. .niIn. l -as. -dobroči­ pažnja blagokorenltB1t prid.dobro. -ueši stvo. prikladan. -ljQ. slaviti blagodan. -dobro.. � s. usp. -brižnost. . -ajQ... byti bis. bbjQ. Navještenje blagogol�m.n..n1tprid.. � S. blagodat. zahvala. dobro djelo.milostiv. bogobojazan blagov�l'Itn� prilo . dobrohotnost blagoispytanie. .. -liši . � s. nost. ispunjen milošću. -a m.zahval­ telj.dobročini­ jest. -zahva- dobročinstvo ti se.no prilo . .n1t prid.. milostiva osoba blagodatltB1t prid. -ujQ. vati Radosnu vijest.stvie blagodariti. blagodat. blagodMti.zahva­ nitelj.. -bstviši blagod�tltB1t prid. dobro djelo. -liši . .pleme­ telj blagodarenie. blagoda­ tltB1t blagodMnie. blagodarie.. blago­ dan.zahval­ nit.ugledan.. � s. .stviti blagodan. .pri­ beč-v. Euharistija. . dobro djelo . -milost.n1t prid. -a m. blago­ dan.. zahvala. -amb. -IjQ. Radosna vijest.dobročini­ ljivati. slaviti. usp. ubivati bienie.dražestan.dobro blagovoliti. blago­ prij�t. usp. . dobrostivo blagovom. usp. usp.stvovati. Euharistija. blagopriimičltB1t nost. -ueši . -ugledan. -a S.. . dobrostiv blagov�rie..n1t prid. Evanđelje. obradovati se blagoizvoliti.n1t prid. općivati Radosnu vijest. biti bič. -mirisan blagovrimem. dobrotvor blagod�t. dobre noge blagodaVltC. . -a m. usp.dobro­ ljubak blagoobraz. blagodarenie. -a s. usp.zahvalnost.gocb. hvaliti. usp.svidjeti se..milostiv. . dobro djelo blago2 prilo .stVltn1tprid. iskazivati zahvalnost. usp. -dobročini­ bro blagodat . � s. aeši -prioPĆi­ .pobožno. -JjQ.n1t blagodušie. �eQ. .

.-a s. blažnjQ (�). iž. (�).enie. -bljeskanje. -ajQ (s�).dobrota. uz­ dizan.bljeskanje.-a m. umiljat. -blago­ slov. . � s. hvaliti. blje­ sak.povra­ ćati blhvotina. . usp.� s. blago­ sloveienie blagoslovlen"h prid. sjaj. us blaženie p. blagoslovest­ viti.-vljQ. drag. prilo -blizu bliskati (�).dobar.blagorastvorenie.blizanac bliznbČ. prid. blagoslove­ s.blagoslove ­ evenie blagosloviti. blistati (se). slavljen. . odsjaj. us blistanie p. zablu­ da. slaviti. blago­ sloveienie blagoslovestviti. -bljuvotina bl.. grijeh.. -i ž. . blagoslovestvenie.nie. --estiši blagoslivljati. uzdizati blagoslov.� ž.blagoslovestiti blagostyni.cati (�).bla­ goslovljen.. uzdizati blagoslovienie. bljujQ. -dobrota. br. bl. n"h prid. usp. . ..� s. -riši . -ajQ (�). mi­ lo'st. odsjaj. blagoslovlenie.mirisan bl&g"h prid. blagoslovle­ blagosloveienie. -viši -blago­ sloviti. -ujQ. . izazivati negodo­ vanje blazn"h.-ećjQ. usp. sabla­ žnjavati (se).� s. bliscanie blistati �.. blještati (se). blagoslovestVIt­ n"h. blagost. biti u zabludi. blagoslovlenie. blistati (se) . blista­ ti se. slaviti. . svjetlucati (se) blisk"h.pobožan..obmanjivati (se). -blaženstvo. blagoslovlen"h blagoslovesiti. hvaliti.-a m. n"h prid. kal"h bližika. hvaliti. hvaliti. blagočhStiV"h blagoqhanie.. usp. brhna. blagonaklonost.činiti dobro blagočhStiV"h prid. --ešQ. � s. usp.pobožnost. n"h prid. .pri­ kladna mješavina / otopina blagorodie. usp. dobro­ stivost. ljubazan blagyni. -bljeskanje. odsjaj. bogobojazan. bliscati (�). pogreška blazniti (s�). blagost. dovoditi (se) u zabludu. -plemenitost blagoslovenie nie v. sre­ ća. -CjQ.dobrostiv. ..blato.blago­ slov. -aeši (s�) .. -žiši -slaviti. pogrešiv.-y ž.. us blaienhStvo p. blago­ slovljen.bljeskati (se).blagoslivljati. sretan blažeBbn"h v. bogohulan blato.� ž.pobožan. uz­ dizati blagoslovestVltn"h prid.-y m. veliča­ ti. blistati (se) blhvati. do­ brostivost. blagoslovlen"h blagoslovestiti. nesi­ guran. blagočb­ sthD"h 28 blagosloven"h v .. iskušenje blaznhDič. bližnji bliž. . -aeši (�) .blago­ slovljen. -blizak.-y ž..-a s.blagosloveshD"h blagosl�ti v. � s. -miomiris blagoqhan . -ueši -hvaliti. blagosiovestvenie.bla­ gOslov. usp. . bljueši . -blaženstvo. n"h prid. -ajQ s�.-a m. -rođak. -kolebljiv.-žQ. -rjQ. blještati se. blagosloveie­ nie blagočhstie. usp. usp.-rjQ. blje­ sak. . milostiv blagos"htvoriti. . kole­ bati (se).blizanački.-eevljQ. bla­ goslovlenie. . -bljesak blistanie. blagoslovecvenie. uzdizati blazna. dvojni bliz"h / bliz.� s. usp. .blago­ slov. blje­ sak.� s. uzdizati blagoslove8hn"h prid. --esiši blagosloviti. slaviti blagoslovestvenie. usp.n.. bližnji blizllbC".blago­ slovljen.niiprid. . sablazan. svjetlucati se bliscanie. . blažen"h prid. -zabluda.� s. us blistanie p. blagoslovenie. � s.. blagoslovest­ Vltn"h. . -aeši � bljeskati se. usp.canie. blagonaklonost.bogohulnički 29 blazDhD"h prid.blagoslovlen"h blagosloves"hstvovati. blještati (se).bljeSkati (se). --estvi­ ši . bla­ zniši (s�) . hvaljen. blaže­ nik blaienie.. -dobrota. dobro bldenik"h. -pogreška.. -riši -uči­ niti dobro blagotvoriti.-a m. sjaj. bogoljubnost blagočhSthDo prilo -pobožno blagočhst. . blagost. blden"h blažeBbstvo. blagoslovecvenie. -iiši (�)­ blještati (se).blažen. slaviti. -svetac. sreća.-a s.� s. mio. blažiti.

bogo­ ugodlln.čuvati (se). -a m. -koji se ra­ duje uBogu bogovid. blud. . prid.lutati.nik. -a S.-a m. prid... -a m.. paziti (se). . brinuti se.božanskim glasom bogogodlln. bo­ gogodlln. bogoJjubiV'h prid.nib. -bogoslov bogoubiiclI... bludnik blqd. -a s.. -mjesto poroka i razvrata. -ueši -govoriti o Bogu.vidjelac Boga bogoV'hgodlln. bogogodlln. -razvratnost blqd. prid.. bJjud. �jQ s�. .nith8tvo.-a m...bogol�plln'" 30 . bogoborlln"'.bludni­ štvo..koji nosi u sebi Boga bogonos. blu­ dan.n.bogou­ godan.brbljati...� ž... usp.. bogougodlln. ta bogatiti (�). usp. stražariti bl�diV'h prid.bo­ gol�plln"'. usp..koji ljubi Boga.ubojica bogougodlln. prid.n. prilično Bogu bogol�plln.. usp. -bludnica blqdttničlIsft prid.� S. .bogougo­ dan. .. -bogoljubac bog�m. -pladanj. obogaćivati (se) bogat. prid... -brbljavac bl�. bogobon. razuzdano blqdlln. bogobojazan bogoJjub.razvratnik. javna kuća blQditi.� s. prid.. brblja­ rija.govoriti o Bogu.-a m. usp.-besmislica. -koji se bori protiv Boga. prid. prid. .. -brbljavac 1 bl�. naviješta­ ti Evanđelje bogosloveslltvovati. i čest...r'lo prid..od Boga naučen bogonosiV'h / bogonosIln. -borba protiv Boga bogobon.bogosvan. ski�ti.-dejQ. propovijedati. bludničiti blqd.nalik Bogu. . bogol�pllno prilo .... bog�vlenie bogoborie.borac pro­ tivBoga. prid..... bogovesellln. stoga. bogoslovle- bogosloVIIn. bog08Van. prid.. Bogorodica bogorodičin...... .-a s. .bogosvan. prostitucija � blqd. .. usp.bogougo­ dan. -koji mrzi Boga bogomqd. .bogougo­ dan... -a m.. -bogoslov­ lje bogosloVllenie nie v. usp.z'bk. bogoko­ torlln'b.r..oJjubie. hvaliti Boga bogoslovlenie. usp. . bogoV'hgodlln. . � Ž. -razvrat. teološki ra­ spravljati bogosloviti. . usp. .bogokotorIIn'" bogoslovestviti. -bogatstvo bogat�ti �. velik ta!\iur. bl�n. razvratan blqdllno prilo -razvratno. -razvratan.. -a m.koji je Bogu nalik 31 bogopoznanie / bogorazumie.. -koji se bori protiv Boga.. hvaliti Boga. bogobon.koji se bori protiv Boga. razuzdan bo vez. bogoV'hgodiln... � m.. bl�.-a m.. bljudQ (�). -atiši (s�) -bogatiti (se).brbljav..darBožji bogokotorIIn'" prid.-eevljQ. Bogorodi­ čin bogo8Van. bludničiti blqdiliCe. -a Boga m. prid. -viši -govori­ ti o Bogu. S.t... blQdiši . -estviši . blQždQ.. usp. bJjudo bJjusti (s�). zato što.2 -i ž. prid. . -deeši -blijedjeti bJjudo...nik..n.cll bogosvan.cll. božanski.. -i m.n..nica.� S. bo­ gol�pt>n. ---" bogat bogath8tvie �/ bogath8tvo.-vljQ.. bluditi. prid.. blud­ no. -blijed bl�d�ti.. nejasno govoriti.... -a m. bl�eši . -a s. bogoglasIlnO prilo .. bogobon. .. bogoV'h­ godhu. bljudeši (�) .bl�d.cll. pre­ ljub blQCb... .. prid.cll. prid..bogougodlln. bl�Q.. prid.. -bogoslovni bogosloVIICII. -aĆQ (s�). koještarija bl�k'b.­ n. bogodarenie.. -koji nosi u sebi Boga bogoobrazlln...-ujQ..n. -spoznaja Boga bogorodica. �eši � bogatiti.. bogogodlln.. usp..cll. usp.. -bludnički.-a m. bJjud.. prid.borac protivBoga. -jer. velik ta­ !\iur... obogaćivati bogoavlenie V. pobožan.. pa.. . bl�V'h bl�sti. -plada!\i.-a.. usp. .božanski mudar bogonaučen.brbljav.

bogoboja.. bo16n1tprid. -i Ž. bratoJjubloStvie bratrotvorenie.n1t prid. prljavština. -čilost. bol. usp.-as. -odBoga nau­ ... -svadbeni. brame.bol�riu1t. ubrus brl>Vl>Uo. usp.buk'bve. bratrloStvo bratroJjubie.mi usp. -ratni.. -bolesnik..-a m. -božanski.-a m..-i m.� s. uebriCi b�canie.-a S.brbnb Ž.brati­ mljenje. -bridak. -knjigoznanac buky. -travanj bremem.kal1t brl>nie..m.-y Ž. � ž.. usp. -brijeg brii.-i m. Božji brada.. patnja brati (�). -bura b'l>drost.-a S. bol6.-y Ž. -pobožan čovjek borI>C.blato. nemoćnik braIn.u1tprid. OI'Q­ diV1t buistvo. boljQ.bratstvo. patiti bo. -bolestan boj. Božji brad�ti.mi -svadbeni gosti brailonO.-a m. oštar britva.� Ž. čen biti bolestan. -božica boliti �.ooMI>C". v:elikJ. -i Ž.bratou­ bojstvo bratrie.� s.UOprilo boreme. -bos Bog. -buran.-n.-i ž. -ručnik. -brada boiJoStvo. blato. bol�re -ve­ zan. . synove bra�. -Božji se boilt8k1tprid. usp. bo­ lan bratie V. bezumlje bukar&. � s.stVl>U1t prid.mi br8nl>...ce.br8nl>. -d�eši -obrastati.prid. branie. -opterećen brem�. usp. usp. bratoJjubutvie.-a s. -bratska ljubav. -bratski bratrl>8tvo. boliši . boreme. dobivati bradu boleprilo brazda. -i Ž.očJoStivepri. -bratstvo.pi�me brai. -blato. -a S. -a m.olIvlenie.-a m. bratrotvorenie bratoubii8tvo. pričest brid1tk1tprid.� S. braća. -brazda bo1ii V. bremeni -breme. � S. teret briCi V. komadići mn. -sje­ kira. -blatan bri.-y Ž...prid. glupost bui prid..-zveketanje..brati­ mljenje.ou�en1tprid.. trpjeti bol. bojQ �. -borac Bogojavlje.-velikaAki bo. ne. boiAi S� -bojati boiiiprid. -glupost. usp.-a S.V. usp. bol�n. -strah.bosti. mn. brbua. bratrl bratukyprio bra�"u1tprid.-a m.mi prilo br8nl> ma. mn. usp.iQ.-a s. usp. .bran. -bregovit briz.. -brvno brl>na. .lud.. bre­ canje buest.-d�jQ. boll>Š. bol�ti. .bolest. ludost. bog bo.u1tprid. buk'bvi Ž. epifani� bonprid. napisan tekst. bo.. . usp. .zb.-borba. štivo.borenie l boll>mipri..božanski. bremene.bodQ. pica. . bitka. braniti. ..ma V . boreši (s�) -boriti se. -oklop - br1t8elie.mi bol�zm.u1t. S. bratrie .. brak branie.krhoti- brysalo.bo.. -ludost.. -i Ž.-a m. bratri� bratu��d1t.ooloStiV1t prid. jelo.bolestan. -ni�i -braniti usp.-y Ž.sIn.brad'bve. -slovo.očloSt. brad'bvi Ž.� Ž. bol. bodeši -bosti bo. usp. . brato81ttvore­ me bratn. -britva bnVl>. nje.brl>uie.� s . -obrva bnzoprilo bnu�. -božanstvo brady. a s. . -hrana. vojevati bol�zm. � S.. boll>Š.. a m bollzu1t. bradva boi. -brat bratrl>n . boIjQ (s�). . borbeni vost.bolovati. olujan buri. listina bunn1tprid. rat. živahnost 32 33 . -a S. glup. -borba.. koji Ablje Boga likaA l bo..kal1t brl>nI>U1>prid.blato. boležlji­ branlt8k1tprid. -a s. natjecanje. usp.natjecarije. bojazan bogyni. . bol.� s. -hrana.-a m. -svadba. -bratska lju­ bav.-i Ž. bol. bratroJjubie bratontvorenie.. usp. -nećak brat.

prid.nastajati. kond.-a m. -ueši � ­ biti opsjednut demonom be8bn"b prid. UB p. bQ­ dQcee -budućnost - 'lP V B v-slovo »vMy«.b1ldrJ. .Varahijin. .bijeg. živahan. opasan b�ianie.MždQ. -aeAi . UBp. prethoditi.bistar. prid. MAQ s�. babilonski vaditi. va­ riti V&r"b. -nevolja. bimb byl'b akt. os. � B. demon be8bnovati 8�. biće - begati. be­ stvo blJiati.esmb.� B. klevetati vai neskl. -palmine gra­ ne.-e s. nastati I nastajati bbrati. b"bd�nie. variši . prid.-a m.bijedan. UB b�lati p. v&r"btolomei.-a B. živa­ han byti. b1ldrJ. vabiši .važdQ. stranac -a va -N.berQ. jad b�diti. . UBp. -čio. . op­ tuživati. ime V8l'b. impr Mah'b. preteći. dogoditi se I događati se. byti bQdQCii prid.pri­ nudivati becb. aor. sabi­ rati bytie. vavilonb / vavilonb8k"b prid. -bijes. op�ednutost demonom beien"b prid. kotrljati se 35 m. . ime varahiin"b prid.-y i. čio. -aeAi -bježati. UBp. bijesan. vadiši -tužiti. os.�JjQ. bMiAi -siliti. usp. -bara varaava.b'hždQ. os. b"bidn. byh'b. žega V&r"bV&r"b. -bijes.-a m. -pčela b'hiijQ prilo -uopće.-y i. b"bh"b­ ma I b"bh"bMb byvati. vae valiti �. sy (m. UBp. A dvo zam.-a m. prema Varahija. -Baal. čistoća beb prid. -e S. -laik blJlostb.-i i. mn. -Baalov vaal"b. prid.· 'tP. part.n"b prid.-Baraba.-Babilon. bereAi-brati. vališi s� -va­ ljati se. .bježati. -ajQ. os. vabljQ.-e B. - barbarin. b'hiijQ b"bčela.-i i.-y m. MsiAi s� -biti opsjednut demonom b�sovanie. MliAi -bijeliti b�lorizbCb. -čio. težak. nala­ ziti se bylie. broj 2 - - broj 3" B· valeti 8�. -l�eši s� -valjati se vapa. prez. dvorac 34 .ići napri­ l jed. .-y ž. -(ljekovito) bilje bystn. varjQ. -palača.� B. beia­ nie ben. s). opsjed­ nut demonom beienie. b'hdiAi -bdjeti b"bidn. ty vaaloVbprid. esi (neBvrš) I bQdQ. -e m. bdjenje - b"bd�ti.-ujQ s�.Bartolo­ mej. -zao duh. bijesan bQdQv. zemlj.-ajQ. bjelina. bjeAnje­ nje b�SOVbSkl.-a m. UBp. bitak. ime vabiti. usp.2 varjQ. valjQ s�. bijeg. b"bh"bma I b"bh"bmb prilo -uop­ će. Mžati beda. bQ­ deAi (svrš). živahan. -demonski bestvo.-1�jQ s�. Mžii!i . sQci (i) biti. mamiti vavilon"b. MŽQ. m. -vrućina. variši-kuhati. doći ispred variti. ime variti.budući. događati se. održavati se. b�liti. -bijel b�siti �.vabiti.

. .radosno vesel'h prid. velii velbl'pota. -a B.vrlo. vet'h­ hyi zavih . izgled . . l. velbDli prilo .darežljiveli�ati (s�).glasan velbdarovanie. . VbIIbn'h metati se velbriciV'b V. . uzviAe­ nost. nared­ ba. vidbn'h vidsaida V. ćud.veslo vesna. Sotona vebi v. -Benjaminov vepn. -6eAi . -vid. .zapovijeda­ ti. -a m. đavao velmi v. vi­ - dom'h. odredba. t. jako. komp. o vele veleglasbno prilo .večernji večeri.. -6 B.vrlo glasno velericiV'b prid.davni.veselje. UBp.veličan­ vost.vd. uzdbati. -aeAi (s�) može velbmqđrbStvovati. UBp. veli�ati (s�) veli�bStvie / veli�bStvo.. . pove­ l'nie velflti. -y Ž. ime ve�miBb prid. . -y ž.stvar­ ni. boW ­ velik. . gozba večerenie. veliistvo.vidljiv. jahati. . -y ž. -ujQ. -ajQ.velik. vid'h8alda vid'h.devin velbglasbBb prid. usp.vidljiv. događaj. . -ueAi . slaviti. -y ž. os.V. . veliki. ponos .prethoditi. . vezQ (s�). veli�aV'b prid. . vedeši.večerati vidimo prilo vidljivo vidim'h prid. 1. čin veCbn'h prid. B. velik1. . raz­ metati se. . velericiV'b velflnie. . pogled. uzvišenost vebl'P'h / velbl'pbn'h prid. vaie zam.izjelica velii prid. na­ . . htjeti. -a m.Belzebub. ve8Bbn'h prid.umiAljen. -ejQ (�). -6jQ. -6 s. veličina.-ueAi -promatra­ ti. slaviti (se). veljQ.-liši (�)- Aan velikol'potie. velii - . ohol. vMa. -b pl. posao. -ueAi 1. Bigm. .. veličie veli'n. zgoda. -i ž. gozba veselo prilo -veselo. veličanstvenost. valjda Vdb. stvenost velikota.jd. materijalni VeCbStvo. motriti vidom'h prid. veli�iti (�) veliMe. -e B. UBp. .umiAljenost. radostan veslo. -predmetni.-čiAi (�) veličati. -e s.-6eši . -a m. nalog. skulptura ved. usp. dbBb -blagdan. pretjecati.-aeši . � ž. glasno velbmoj�.veličanstve­ nost. -ujQ. -e B. uz­ dizati (se). uzviAen 36 veseliti (se). UBp.. -a m. -plemići.predmetna stvarnost vooen. -6 B. -ljQ (s�). ve· li�bStvie / veli�bStvo veH�iti (�).belijal.starjeti VeCb. zapor veseliti (�). -a s.razmetati se velbricevati. . VbIIbde vele V. -slavan veli�d'h. vi­ dim'h. veliii . mn. -e B. veličan­ stvenost.Stari zavjet vet'hiati. ploviti vehh'hprid. velika(') ned'l' Uskrs.kip. vedQ.razmetljiv velieimeBbn'h prid. -čQ (s�). velii dbBb blagdan. -6jQ. radovati (se).vepar veriga. . . radost.vel· oholost. val va'nie. .velikodu­ ponosan veli�anie. vala.V. predmet.proljeće 37 rav. -a m. -star.raz­ veSbn.zasun. željeti ve�amin'h.dobrotvornost velbz'vob / velbz'vul'h. -a m. vMa v� neBkl.palmine grane.veličina. - veličanstven. razmetati se. nalagati. -a B. -a m. -veseo. -večeranje vooeriti.stvar. -Benjamin. . . veoma. -zapovijed. . dolaziti ispred V88Dh prilo -vjerojatno. usp. -a m.veličina.večera. � ž.veličina. . usp. naređivati. UBp. V�S1> -voditi vesti (�). . velikota velikoduibn'h prid.proljetni vesti.vezeti (s�) voziti (se).variti. -a B. . -lanac ver�. UBp.UBp. ve­ selo živjeti veselie. . vidbn'h vidovati. vesti vedro prilo -vedro vezde V. v�Cii. uzviAenost. veliistvo velik'h prid. aor.deva vebbqidb prid. us p. -večer vooennii prid. velbmi velbbqd'h. -6 B.veličati (se). -ujQ.

. voždQ. sila. prid.k. vl.. -udaranje valova tok vocb. / vithbleemb v.k. prid. -y ž. dlaka. -i ž. -saeAi . v. / vlastelb. -tljQ.. . -neAi . -a m.\ia vithleem.. zemlj. -t\iQ s�. ..gledanje. l. odvlačiti vl. - dati vina. . -a m. vodiAi . magija vlbk.vlast. .Bat-šeba. ime voda. -niAi s� -biti ges. -tljQ s�. okrivljen. vi­ nova loza vinogracb. gos­ VOdOtOOb. � Ž. -vinogradar s. pret. prid. -vjedro vodopiica. bo­ vlasvimi�. -vladarov. vinopiVbCa / vinopiica.. -tl s. -a m.krivnja. vitleo--.. živjeti. prid. -Betanija..vračanje.strast za huliti ljet\ie vračanjem v"'hv. raviti.. part. -vladarski o obalu..saicb. -Qbitavanje. izgled vid�ti.šb8k. -a m.. bora- ret\ie vlasvimisati.. vlast vladyčica.stričak (biljka) v"'šbba. ime vladyčbstvie / vladyčb8tvo.niti 8�. dlakav vlačiti. vlekQ. .. -a s..vladati. bogohu­ vlastelin. vlečeAi. - dar. nbn. talasanje 39 luje od vodene bolesti . .notrdovihprid.na (s. � m.prid. .bo­ magija vl..n�ti �. vitb­ leem. . -vinograd. kosa vlasen. -vodeni tok... � ž. prid. vino­ Vbna tvoriti -okrivljavati vinograd. talasati se. -vladarica. -y m. navratiti vitie v. usp.n. � ž. -tl s. vidiAi -vidjeti.v. -pijenje �na vin&nik. svjedok vid�nie.hvoVbn. os. propust. vid. -tl s. prid.vid'b88ida.vrački vl"šb8tvie / vl"šb8tvo. -tl s.. vitbl�mb. prid. gospo­ područje vlasti vlasf. . posuda za vodu vodono8b.. -vihor. . usp. -vladarski vlasti... -a m. vis�nie. vlaga..začetnik. .. � m.. vlwnqti. odvlačiti voaniMtges. -s8jQ. -8jQ. vithbleemb vitbleem. 1. vlast. -vrač.vladavina. oh. lelujati se vl.vladar. -vuk. po­ kretač vinbn. -valovit vl.magijski. -koji bo­ podarev vladyčb8k. -čiAi -vući. � ž.. -a upravljati vlastb.bogo' čarobni v"'hvoJjubie. vladQ. -voda... -a s.. vitlio--. -tl s. čarobt\iak vl1>ČbCb. viAQ. -čQ.vodonoAa.. jezero. prid. . .na. uzrok.Betlehem. -magijski vl.sk.. vinski. neskl.. -a s. -tleAi s� -biti vodopija podarica vladyčbn. izgovor vinarb.viset\ie vi�ti. . . .. vinograd vinoVbn. gle­ vak vitati.vinograd­ ski vinodatie.. vladar vlastelbsk.nenie. -y ž. grožđe.. -a m. moć. -vlas. povod. -a m. talasati se. vitbleemskiprid. -yž. . magija vl. prid. � ž.n.voditi vodono8. -od kose.mucati v"'hvovanie.vračanje. -yž. akt. vl'bh -vući. proma­ virb8av�. .kriv. -a s. vlbk. v�tvie vitlee-. -a m. visiAi -visjeti vitani�..... -nQ. -a m. vim. vid. -vlaga vladyka. -hula. -tleAi ... vladeAi . 2 usp. . lelujati se vl. -darovanje vina gospodar. more) voditi. vitanie.. vinova loza. vitbleo­ m.. VI... -y ž... prouzročitelj. -aeAi -obitavati. prid. gospoda­ . -betsaidski vicb.vino. os.. -i ž. vitblee-.. -a m. vl�ci vl.. vi· dim. -betlehemski vitbleom.cob. vitbleem. . usp.k1>l vleci. - vinopija..kriv. prid. -a m. zemlj. .. prid. gos­ valovit.šbbbn. obvezan. vi�lica.Boaner­ zemlj. -a m..)tvoriti -obveza­ ti. vidom. vidJ. vlasvvlas. .vidljiv. vuna vl. -val.vuk.Betsaida. vino.-vračanje. viždQ. . -y ž. po- valovit. -očevidac. pogled. pijanica vinopitie. vodena povrAi­ na (rijeka... tranje. -tl s. zadužiti 38 vjedro. vitl�o-­ v. gohuliti vlasviml6ti.. -a m.

vojvoda. -vratarica vratan.. vojvodu.ba. 8QP1'Q1J'It voloVbl1yi . gatanje vrdiiprid. � m. zar (ne). kratkotrajan. � s. -vonj.vremenski.cm vrata. -neprijatelj vrdenie. povrh vrbhupril.�.n1o prid. l -a m. .. . odluka. bilo-bilo volejqprilo -rado. . želje. -vračanje.. -a m.vratar.ozljeđivanje. . -a m..n1oprid. ratnik. vojuelii . knez vozitl.noprilo -liječnički. .vrbik vrbVb..sk1oprid. -neprijateljski vrdt. -liječenje.. usp.vrata vratarica. . dakle.prefek­ ta. . -yž.kotač (za mu­ čenje).ozlije­ diti.da.�Ai . s voljom 40 vo�. . . vožQ s�. nazupćani obrambeni zid vrat'lok1oprid.rato­ vati voevoda. . mn. nestalan vratr. . oštetiti vred1o. -a m. -ajQ.medicinski vračr.dragovoljan.os.vojska voim. vratlU"b vračevati.nik1o. po voli . t. iscjelji­ vanje vračr.nik1o vratiti (�).vrabac vralJ'lt. -vrh vr.lako­ most.volovska zaprega vol1o. privremen.htJeti. -liječnik. obratiti (se) vrat1o. vol� vole čest.vrana vran102prid. vladara. -vrba vrbbie.voziti (se). vntilii � vrtJeti se vrbhovr.n1o/vračeVb8k'loprid.vratiti (se)..gavranov. vreždQ.a. . -ujQ.stvo -na­ ruliiti vojničko dostojanstvo voieka. nad.gavran.li voliti. Vl"'bĆQ s�. volilii .vojvode.mirisati VOOZ1o. . prefekta voevocb. -a m.bič voevati. -ozlijeđen vreždati. vrr.borba.ili-ili. bez volt.-aelii -ozljeđiva­ ti. -bacanje 41 vr108ta. davati prednost. ranjavanje vremenr. . vrddq im�ti -mrziti vrd&dovati. vr&:lilii .n1oprid.br. prefekt Voevodin1o prid. usp. ime VOU1o. -y ž. . bolest.vrtlar vrbtograd1o / vrbt'lo / vrbt'lopO­ gracb. pohota. vratt.vodltJl1oprid.vojskovođa.iznad. -a m. � s. .stvo. -y ž. . .ozljeda. najviIii. -yž. -vol vob. vojska volav.n1o / vrhOVbnb prid.vrt. -y m. s G . hotimičan vole. � s. miris von�ti. -rat. voini/voi-vojnici.pl. -uelii . zapovjednik. voj­ vodin. -vosak voe. -b s. .voden voidr. -a m.br. -volovski. zapovjednikov. vojna služba. -a m. � ž. -a m.vojnik. -kolo. .liječiti.zahtjev. .životna dob. balii vračr. vojvodstvo vrabii. -liječnikov vračevr. voziAi � . -a s.dobrovoljno vol�volevez. -u m.v. � ž.gore vrbh1o.namje­ ra. -a m. vrhovni. želja. -nenamjerno.-uelii -nepri­ jateljevati. raniti vreždenie. . mrziti vr�b8kyprilo -neprijateljski vranoV1o prid.vojskovođin. -a m.. voljQ. . usp. -u m. glavni vr1ohuprijed.. nepo­ stojan. vra­ nin vran1o.stvo.pretpostav­ ljati voloVbn1o prid.kola volvo vom1o vom1o. -a m. lipiJja.. prefektov VoeVocb. � ž. � s.neprijateljstvo. vraĆQ (s�). -i gle. vladar. ploviti (se) VOZ1o. vojvoda. liječmčki vračr. vojujQ. ti. jaz­ bina vrbt�ti 8t..konopac. �ti. . -y ž. -vojska. ozdravljati vračeV10prid. -y ž.n1o prid.vođa. -ujQ. -a m. ne­ postojan . uže vrbženie. vladarov. -a m. -koji se odno­ si na vojskovođu.-volja. vo­ ljan.kolebljiv.vratar.vrt vrbt'lop1o. vratilii (s�) . -i ž. ne vredu 81otvoriti . . ot�ti voim. (imeti) -odbaciti što kao ne­ vrijedno vredr. . . -koji liječi vrbba. �jQ. -prostor vla­ danja vladara. -a m. -a m. -Booz. rana. nara­ litaj vrbtogradan. zapovjedni­ ka. .

. --oždQ. -aeši . u pravi čas �ti v... čeznuti V'hžd�dati (�). polo­ žiti V'hžagati. -njQ. . prenuti V'hZbLrati.baciti (se).postajati bijesnim V'hzbAsLneti. -žQ.zakon. --oždQ. vrgnuti vs-v. V'bVbrQ.ubaciti V'hveriti. V'h8v'h prijed. predati.. -leeši . -nQ. vr�mene. -eeši � nastanjivati se. ..buditi V'hzbužd& Vo V'hzbuditi V'hzbuenie. -biAi . -uždQ.udariti v. -a 8.užeći.davati. vr�meni B. -ajQ. suprotstavlja­ ti V'hzbuditi. podizati V'hdrqžiti. v'h nezaapQ v. -rjQ.usprav­ ljati.)kati (s�). akt. -ujQ s�.žudjeti. . -nQ. božii V'hgod&nik"b bolji ugodnik V'hgodbJl. uskratiti V'hzbraneti. -aeAi .. lo V'bzbuždb . -ajQ. -aeši (s�) . godiAnje do­ ba. -edQ. -ajQ. -amb. -e 8.rqžati..zabra­ njivati. VI"bgQ. drag.pobjeći u Ato V'hvesti.torba �ci. -rjQ s�.. V'hzakoniti. -neši .. za­ paliti V'hži3ati.nQti. -ždajQ. VI"bžeAi . -voliAi učiniti Ato milostivo V'hbAgati. V"bdaAti V'hdati. -gaeAi .hnQti.u. spriječiti.glupost. -eeAi . -rbgQ. -aeši . paliti V'hžizati vo V'hži3ati V'hžltgati. budaIaAtina V'hzb... -aeši . pret. -ueši s� . -rbžeAi .objesiti 42 V'hvMti. -neAi ..užizati. uvjeriti. . -edeši .. trenutak. podati se. v'h t� . -e poduka 8.zblagoslovestviti.probudi­ ti. -lejQ. -ajQ. part. prigoda.. -n�ši . dobra prilika.ugoditi V'hgod&nik. V'hdati s� . -esiši . podignuti V'hdunQti /V"bd. -l('b)ČQ (�). uručivati. ob m'hD. -eŠQ (s�).. V'hdaeti s� . V'hneza­ aPQ V'hblagovoliti. -eždQ s�. V'bV�jQ.�m�. radi čega.poučavanje. -niAi .ugnijezditi se V'hgoditi. -voljQ. -gajQ. vrijeme.odavati se.uvoditi V'hvreti. -bljQ.utrčati V'hbAgnQti. B L i A . -ejQ.. -ešQ. V'hglQbiti.. -njQ.već odavno.staviti. prid. čeznuti V'hždelAti. priječiti. -e 8. -ezdiAi s� .odati se. -nQ.uvući V'hvociiti.puhnuti. predavati.udariti V'h�ćH. predavati se. .zabra­ niti. --odiAi . za­ paliti V'hZ vo V'hz. V'hzal(1.razbjesniti. -ne­ ši .oga �­ mene . -ijQ. -berQ. -egQ.. Vhd. V'hzdvlgnQti V"bdvoriti �. VIt�ti vrAtice.. -aeši . V'bvbreAi . -ajQ..upu­ hati V'hgaidanie. naseliti se v'bdeždQ... --oiši s� uplaAiti se V'hzbraniti. -estviši . uručiti. V'bv�Ai . potčiniti se V'bdaeti.dati.zbuždati.navrijeme. -n�jQ.ogladnjeti V'hzbiti. zako­ nodavstvo 43 .. -ekQ. -ajQ. pokupiti. VIt čemIt­ čemu. -ežeši . v'h � ­ m � .užizati. -e 8. V'bd�eAi . -riši.ozako­ niti. -udiši. -ečeAi . propisati zakonom V'hzakonie.uvesti (uvedem) V'hvleci. ugodan.. predati se. -ejQ s�. -ždaeAi ugađati V'hglaAenie. -ajQ.blagosloviti V'hzboeti �. -niši .pro­ buditi v. -ieši . --ojQ s�.. -ećtvjQ. -žiši .udubiti V'hgnezditi �. -aeši . -ajQ (s�).uspraviti. V'bdeždeši / v'bd�jQ.ožeđati V'hžeci.. naseljavati se V"bdvlgnQti v.užeći. -asi .dAti... -bereši .:. po­ vjeriti V'hvesiti. razbjesnje­ ti se V'hzbA80vati �.protiv tebe.raz­ bjesnjeti se . -a m. -aeAi . razdoblje. duhnuti v.mio. skupiti V'hzbesiti (�).žudjeti. -riši s� nastaniti se. otpravljati se V'hdvareti �.ugađanje V'hgaidati. --odiši .sa­ brati.ugodan V'hdaati v. . -esiAi (s�) . ludost.. -l('b)čeAi (s�) . paliti V'hždelati.

rastaliti �zvriCi. � s. -aeši . �jQ.iz­ graditi. -žajQ.zakuhati.bijes.uzdig­ nuti. -leši . � povratak 8. podizati �zveseliti (�). podignuti. . riši . promijeniti. -šaeši .naplata. -teši . -yAQ. -ažQ. -ajQ. utvrditi V'bzdivi�ti. -ajQ.priop­ ćiti.nadme­ nost. �zvaliti. osloboditi. gorditi se �zvitie. �kQ.usklik. -asiši SQ ­ uzviknuti. -rbžeši . �tiši -zapaliti (vatru) �zdviienie.prednost �zvitl. -ymši . �zglasiti �.-neši .priopći­ vati. � navještenje s. uzvesti. otplaćivati. -ižeši / -ajQ. sagraditi. � utvrda 8.zahvaljujem �zdvignQti. zrela dob .". �zgla­ siti kogo . hvaliti. � s. �eši . okrenuti se.-aeši -razdirati V'bzdradovati se. vratiti se. -IjQ s�. -aeši . -liši . .zapaliti se �.d�nie. -aeAi . -ajQ �.izvući �zv�stiti.priopćenje. dati račun V'bzdati. nagurati �zglaiati.odvra­ titi �zgarati �zvoditi. jQ hvalQ .pojava. -ljQ.podiv­ ljati �zv�enie.pozvati (dozvati) koga �zda�nie. � s. -ajQ.optužiti koga V'bzcirast'b. �zglagolati na kolO . podizanje v'bzdsiti s�. na­ plata.podizati. -ođiši . postaviti �zvariti.m�ti.uzdizati. -viši s� užasnuti se �zv�cati. -raeši s� .-ueši . -ždajQ. -aAQ s�.razveseliti (se) �zvesel�ti. .vraćati (se).ti �. �zda.povje­ rovati �zgn�titi. . -AajQ. uzdignuti se. povjeriti �zglaienie. -ždaeši utvrđivati V'bzdirati. -aždQ. -astiši . �češi . slovo V'bzda­ niju S'btvoriti . --čiši . �jQ. uzveličati. �šQ s�. -mljQ.vraćati. prive­ sti. . . -ajQ. -seli­ ši (�) . gaditi se �zd�ati. oglasiti se. - V'bzgn.navaliti. -adiši . uzdizati �zveličiti. -asi -dati. -a m. -acQ (�). . podi­ zanje glasa na kraju molitve iIi pjesme �zveličati. �zvracenie. �stiši . proslaviti �zvyiiti. �siši � objesiti se �zgnQŠati �.uzdizanje. podignuti. -riši � ­ zapaliti se V'bzde u. -ujQ s�. �zgraidati. poslati natrag.. jastuk uzglavak.dati izvje­ štaj. . izdati. -ajQ (SQ). -atiAi (�) -uzvratiti.�zb6iati. -&mb. povlačiti unatrag �zb6ienie. �vratiti (�). �. uz­ rast. . -ujQ. -aeAi . pridodati �zgraždenie. -nQ.razveseliti se �zv��nie. �ši . �zgn. -edQ (s�). � (uz)vraćanje s. -aeši . vratiti. navijestiti �zgo. -ajQ. �žQ. -i ž. � ž. -miši -zagr­ mjeti V'bzdrasti. . � s.uvećati. -JjQ. . obraćati se.postajati bijesan �zvraCati (�).uči­ niti da izraste.podi­ gnuti. -tQ. -IjQ.progo­ voriti.-vooši -puhnuti �zv�zati. -žaeši .naknada.od­ vraćati �zglagolati. -vljQ �.-aem s�­ gnušati se. platiti.prednost �zvl�i. -acQ. bje-. -puhanje �zv�ti. -ueši s� . uvesti. -aziši . -v�jQ. uzdići. �cQ. � s. . �CQ. � snilo 8. -rbgQ. ustvrditi. odvratiti 44 V'bzdanie.porasti V'bzcirastiti. uzvratiti 45 V'bzciraiati. razmnožiti �zglaVhnica. iz­ baviti.gradnja. VhSbde V'bzdiviti �.razve­ seljavati �zvesti (�). navjeAćivati �zgraditi. -aeAi (s�) . -seJjQ (s�). -ižQ. � s. �žeši -povezati. uzdizati -rajQ s�. odmazda. -edeši (s�) -odvesti gore.podi­ gnuti �zv�rovati. pro­ buditi. (iz)davati. položiti.uzvi­ kivati �zda�ti. oholost V'bzciraziti. -oždQ.veliča­ ti.vraćanje. učiniti velika (dobra) <ljela.

. svladati V1>znesti.gledati. -ajQ. -aeši -pružati.. -ogQ.žati (s�). -ajQ. -e 8.. -1�gQ. drag V1>znep. smućivati V'JJzdunQti. htjeti. V1>zJjubimyi prid. protezati V1>zlakati.nauznak..položiti. uznijeti. motriti . .. V1>zirati. V1>zmfltati V1>zmož. -ujQ..ohra­ briti v . -aeši -nalijevati... -riši -odmjeri­ ti..zm�sti. -zračni V1>zd1>hnQti. zdr. prilo .. 2 -iskQ.udahnuti. otići gore. postaviti. uzdići. uzići. V1>­ zmož. pri gozbama) uspeti se -El 8.zalijeganje (za stol. -neši . tresti. stavljati V1>zdfllati.to -pridržavati se čega V1>zigrati �.. -ujQ. uzdahnuti V1>ziskanie. držati koga za što V1>zdyhati. -ueši -pozavidjeti V1>zmQtiti. -eueši misliti što o komu. -letiši .. -e s. -nQ. V1>zi­ mati kom. žud­ nja.moguć.podignuti.tražiti.. nataknuti 47 V1>zm. -aeši .. -idQ. -lećQ. uzdignuti (oči) 46 V1>zmetati v. protegnuti (ruke).leći (za stol). -Iežiši ... čeznuti za čime V1>zmQilenie.. prid. -traženje V1>ziskateb.smesti. -ajQ. -a s.uzvitlati. uz­ moći. -e s. -nbzeši -nadje­ nuti. -QČQ. . smesti. -Qtiši -uzmuti­ ti. V1>zložiti oči -uprije­ ti oči V1>zmfltati. -derQ. -seši . -aeši .tvoriti -ojačati V1>zmooi. prid. -ićeši -potra­ žiti. čežnja V1>znenavidflti. otići Vl>zdyhanie. -neši -puhnuti V1>zduh. -ajQ s�.. -ajQ. istraživati. poželjeti V1>zlflsti. -žiši . -zrak. -idiši zamrziti V1>ziskovati. -aeši -'.uzle­ tjeti V1>znisti.. dež­ deši .. -SQ. V1>zal(. -ljubav.omiljen. drznuti v. -ćujQ. biti kadar V1>znesenie. -ajQ. -aeši . -l�žeši . -dereši -iščupati V1>zmagati. -ideši . izmjeriti V1>zlivati -ajQ.. -a m. -ajQ.hnQti. -aeši -mutiti. uzburkanost V1>znak. v. nara­ sti. izići.cevati. -ezeši -popeti se. V1>zemleši / -ajQ.ležati (za stolom) V1>zdflti. -omiljeni V1>zJjubiti. -nQ.. -žiši s� . osiliti. V1>zemljQ. V1>zlagati.. povisiti V1>zniknQti. -IjQ.zadrža(va)ti (se).na s. -a m. zaleći V1>zmflriti. V1>zmQcati. �tQ.. pole­ đice V1>zduAl>DI> prid.. -nQ.uzvisiti. V'JJzdrJ. -1�jQ. -nQ. .zdie. -biši -zavolje­ ti.. izrasti. -žQ s�. -neši -uzdahnuti V1>zJjublenie. ubi­ rati. us­ nuti V1>zlflganie. izlijevati V1>zložiti. V1>zimati č�st.. -gaeši -moći..znQti. -bljQ. �teši . -ezQ. podizati. -aeši s� poskočiti od radosti V'JJzimanie. zauzi­ manje V'JJztmati.(iz)ni­ knuti V1>zletfJti.n.l -ajQ. sudjelovati. -gajQ. -ejQ -eeši / -deždQ. izlijevati V1>zUflti.pričešći­ vati se. -e s. zaplakati V1>zmQžati. V1>zimati grflhy -oduzimati grijehe - V1>zleci. . žudjeti V1>ziskati. -gajQ.zadrijemati.popeti se.. bacati V'JJzdrJ. smutiti V'JJzdrydati. -nQ. -mljQ (s�).kanie . . smutiti V'JJzdrflmati (s�).. uzduh V1>zd. - uzdisanje V1>zJjublenik. -ajQ. -miljenik V1>zJjublen. -aeši -(pre)uzimati. -aeši -zarida­ ti.smutnja. istražiti. ojačati. -e uzdizanje S. V1>zložiti flzvy raniti. -aeši -uzdisati V1>zdbrati. -istražitelj V'JJziskati.v . -ožeši -moći. -mleši (s�) .upad. -iždQ. nemir.novati.žavati s� č.uznesenje. -ležQ. -žQ.pola­ gati. -nbZQ. -neši . skupljati. -El 8.)kati (s�) V1>zležati. -ueši -tražiti V1>ziti.. suzdrža­ (va)ti (se). -gaeši .. -leeši -nalijevati. -neši -ohra­ briti.V'JJzdrJ. -a m. -naknada ..

. part... -ulijevanje. �Q.. umjesto. jedeVltzbmati v.nimati seb� -čuvati se v.mesti. -aeši -kušati. VItkoreniti. -rjQ.. prilo .. pret.zabiti. -etQ. v.. zabosti Vltnositi. dobiti. -torba Vltzhriti. � s. zabosti. usp. umetati. -rjQ.nejqde Vltnejqd� prilo . -aeAi -zvati Vltkuienie. istodobno. V1>Z�t1>. -gajQ. -šiši-čuti... -neši-ukiseliti VItzbriti. / VltkuPb prilo . -usiši -okusiti Vltz�riti �.natova­ riti uzdizanje.. pozivanje VltZ'bvati.. dočuti v.nosač uzeti.. �jQ. obuhvatiti v.milost za milost Vltz.. VltzllbZllQti v. Vltnimati Vltn� prijed. VItkup. Vltn. jesti Vltzyvati. s A -za. akt.izvesti VItlagati... -adeši . � s. -seši -bacati Vltmeniti. �zQ. vani. -njQ. aor. -ŽQ.Vltznositi. V1>Z�S1> / V1>Z�­ VItlaz..ulijevati Vltlitie..unutra Vltn. � s. -a s.. vanie. -riši -pogledati Vltz�hati.nutn.nositi gore. -riši -pogledati Vltky�ti.vani. � s. usp.nutiti. poniziti v. -niši -ukorije­ niti...n..nezaapq prilo dano. V1>Zbm1>...loVbn"'prid. smještati se. akt... �šQ. smatrati koga za što . -ajQ �. �ziši . l. zazvati. -kušanje. jd...m�tati. -gaeši -ulagati. -8Q. �deši ..necbnb I Vltneibnb prid.zabiti.VItkus. shvaćati v.m�stiti. -aeši . V1>zbmeši. zarinuti Vltniti. slavljenje VItkopati. . -rjQ. izvan. V1>leeši . -a m. razabira­ ti. -zajednički viknuti. -ajQ. ukloniti. -ajQ. s G vani. -ideši. -a m. / VltkuPb VltZ'bpiti. -niši -ubrojiti.tijesto naglo.. -aeši -zakopati.. -ijQ. usp. (iz)vanjski v. -8ŽQ. Vltn�2 v.. 3. V1>zoveši-uz­ Vltkupbn. polagan v.l�sti. -a m. uznositi. -b8tiši -obmanuti. prid. -ećeši/-ajQ. Vltla�ti � 48 Vltla�ti �. Vltzn�i . -žiši -uložiti. usp. Vltkoreniti � -pustiti blizu. -pogled VItlagalice.nbznQti. Vltz�ti VltkysnQti. povi­ Bivati. VltZ korijene blagod�tb .zajed­ no. prilo -van v. -njQ. na­ Vltku� prilo -zajedno. �stiši . pogled Vltz(..... -adQ.negda(ie) vez.. blagod�tJ. -aeši -obuhva­ ćati... v. usp. -idQ..... -nQ. zarinuti Vltn. � s...uznesenje. -miran. -nQ. -ŠQ. pokraj. -ukus razbjesnjeti se VItInUati. istodobzvati no. prijed.mati V. pozvati.loiiti. � s. . -aeši -bacati Vltm�cati. Vltznositi Vltznoienie..noziti. -ušQ.izvan.smje­ stiti. -riši .. uvijek kada 49 .. �siši -unositi v. -kada. v1>Šbd1> / V1>šed1> -ući. primiti.. V1>nemleši / -ajQ. -ajQ.. uzvisivati. -žQ.mešenie. ulijevati v. �eši -ukiseliti VltZbrinie. stu­ piti V'bDitie. doziva­ vhlmp. s G . v. -aziši -ulaziti VIt�ti. �zeši-ući.. l..m�riti. VItkluti. l.. � s. V1>DbZQ. �žQ. -rjQ s�... Vltz�ti kom'hkanie pričestiti se Vltz�tie..uliti. V1>ZbmQ. -aeši � lju­ ljati se Vltleiati. podići. part. naređivati (izvezem) VItlaziti. po­ staviti � Vltnimati. -neši .) prijed. žrtva Vltli�ti. zabosti. � izgled. stupiti v.lb8titi -bĆQ. -poziv. V1>nemljQ... iznenadno v.. �šQ... Vltznisti okopati Vltzon. Vltku� nje. -primanje Vltzno�i v. pret. -a s. prevariti v. -ieši -zavapiti VItkusiti. -ajQ. �ĆQ.. v. Vltn�jqdu v. nena­ v.pokoriti. -eteši -baciti v. V1>lejQ.. V1>zoVQ. -ulaz h1>..nesti. -riši s� . -ajQ.. �siši . -seši -unijeti - - Vltnejqdu prilo i prijed. V1>nbzeAi -za­ biti. usp.. -aeši-opažati.. -dolazak v. Vltzimati nje V'bZbm'" v.. -žiši -marljivo se baviti čime VItlivati. -eĆQ. s G i prilo -izvan.metati. -ajQ..VItlati � V.nisti.

-šI\iQ. uspravljati se vati V'hsklasti. � 8. �ždQ. -aždQ. -y Ž.naseliti V'hselena. V1t8tavlenie.(po)kraj. -žii§i . položiti V'hskliknovenie. naselje. -miši .upa­ V'hpr1tV'hzIAganie V.V'hpustiti. V'hsieti. ispi­ tivanje V'hprdati. . -ustiši . -daei§i . -osiši . -žQ. V'bskačeši .zapaliti se - V'hrqeati �.poreda­ V'hplit.ožalo­ skočiti. -čQ.V'hpraianie. -aeši . -yjQ Ž. - V'hskliknqti. prilo . -p@ei§i .zapla­ V'hraVltniti 8�. uputiti V'hpl1tcenie / V'hpl�enie. ispitivati. . -bdiši V'h�idenie. -njQ. -a m. -a m. utvrditi se V'hpl�iti. slučl\i V'hobraziti. posaditi (biljke) V'h8veripflti. � 8.unutarnji . . -njQ. -nii§i .puštati u V'hpiti. -adQ (�).naoružati što je izmoljeno V'hpadati. -1@jQ.ra­ utjeloviti se zjasniti. niz. do. V1t8klicanie 51 V'hskritsenie / V1t8kn. -ijQ. -adQ. -bljQ. -I\iQ. � 8.red. -daei§i . -čii§i .uspra­ viti V'h8klonenie. -bleši SQ .mislilac ti. -pad. � 8. . U8p. -dI\iQ. usp. svjetski V'h8krilie. -bCQ s�.uspravlja­ svijet V1t8kolebati �. -čii§i .licanie. -mljQ.1t.pitanje. �jQ SQ.postavi­ ti.obrub (na tkaV'hselflti. -aei§i . �diši . mjesto stanovanja. -čiši .s� . V'h8taflnie 50 . V'hri8niti.upreći V'hperiti. V'bskačQ.uskočiti V1t8krai prijed.klica­ nje. . . � 8. usaditi.V'h8kn. -njQ s�. skakati stiti se.proturje­ V'hpa. .razbjesnjeti se V'h8eliti. -dI\iQ. � 8. -aei§i· SQ padati.kriknuti.(sve)opći. � S. naseljavati V'hskri�ati.pitati. -čQ. skorfl V'h8kooiti.pitanje. uzviknuti V1t8k.povjeriti V'hS V. -p@jQ.od­ gati. -niši � kati izravnati se. V'bnqtn. -čQ. -ooši SQ . oblikovati.uskli­ knuti.vapl\i.zateturati V'h8kori V . -I\iQ �. V'hpro8iti.unutra zahtijevati V'hnqtn.utjelovljenje niti se. ono V'horqiiti.sati.pustiti u što.m. napraviti V'hproienie. -čQ.klicanje. -ooši .snovenie. -njQ. � 8.dosegnuti pravdu V'hn�ti.zvati. sručivati V'h�iti. -rii§i . -čii§i . -lii§i . -ljQ s�. moliti. . .poredati V'h�diti. -l@ei§i . � 8. . -adei§i čiti (s�) .svijet V'h8elenie. izjednačiti se V'hpl1ttiti �.upitati. -miši . rastužiti se V'hskladati.sti (�). -mljQ. -ljQ. -bii§i . -lii§i .uzbuniti V'h8elenafl. pr1tVOV'h­ dati zleienie.unutra V'hpro81t. nini) ti. -niši . obita­ valište - V'hselenltsk1t prid. V'h­ skrešenie. pr1tvoV'hzlflganie V'hpadenie. -adiši .zasjati zavapiti V'hskakati. -ljQ. pripustiti rastužiti se V'hpucati. -oi§Q. V'bskliknoveDJe V1t8kloniti.pitanje. �jQ. istraživati. -I\iQ.V'hrazumiti. -hždQ s�. krik ti. -adeši . -I\iQ �.ukorije­ .upasti V'hp�i. -rjQ. po­ redak � . -btii§i s� . . -lii§i . naseobina. uvrstiti V'hpraVltditi �. . .stvori­ V'hpro8ltnlk. -ažQ. -azii§i . � nje S. polagati hraniti V'hsklanflti �.V1t8kr1tbflti. V'h­ prflky glagolati .složiti. upadanje V'hpriky prilo .useljava­ . primijetiti. -ucQ. V'hZ1t V'hsaditi. v1tnqtrltjqdu / v1tnqtrltjqdA zamoliti prilo . prid. -nii§i . -i§aeši . �žeši .uskrsa. -a m. -lačQ. -iei§i .protivno. -lačei§i . . usp. �gQ. kod V'h8kriliti.poletjeti V'hpe�aliti �. V'bnbmQ.uskrsnuće. -aei§i SQ / -bljQ SQ. � 8. pripui§tati V'hplakati. V'bnimei§i opaziti. s G .shS-­ V'h8kr1tmiti.. vikati što. V'hn�ti � .

VWlkn..pjevanje. uskri­ siti .senie / V'hSkns­ novenle. � s.nasmijati se V'WIQlr'hdeti �.. . -vajQ. -nQ.proslaviti . usp.uski­ snuti. -aeAi .ieti �. V'WJkriienie. -aeši -othraniti V'h8piteti.rior. V'WIpriimati 52 V'h8priimati.(u)natrag 53 V'WIladiti. -neAi . priječiti V'WIpustiti. . -osim .. -ajQ. podsje­ titi V'WIpopl . -aeši . ukrotiti . proslaviti pjesmom V'h8p6tie. -nQ.usmrdjeti se. -'bdiAi � . -m�jQ �. -lačeši (�) .snovenie. . aeši .naknada V'h8pleskati.zenie.uzročnik V'WItaviti. biti pun V'hskymQti.postaviti.. V.posrtaj V'WIpojQ V.zaprije­ titi.. staenie V'WItaniV'h prid. -1�jQ. pobuniti se.domaća. � s. suprotstaviti se V'WItaeme.uskrisi­ vati .. -aeši . -neši -planuti V'h8plaCenle. spre­ man.koji se odnosi na ustajanje. -piši . podsjećati V'h8pOmenQti / V'WIpom�nQti.uskipje­ ti.usta­ jati V'hstavitel. �ši s� naslanjati se Y'l>sledovati / V'WIledbstvovati. zasmrdjeti V'h8JDeeti � V.ustajati.q ti. tr­ ljati V'h8tlapiti.zapljeskati V'h8plicevati.sjeća­ ti se. probuditi se V'h8pr�tati.marljiv. -aeši . rasplodna životinja V'h8pitati. -aDQ.ugroža­ vati. -pim . pril. -nQ. V'h8ID. .othraniti V'h8plakati (�). -aeAi. -vljQ.prenuti se. uskrsivati V'WItavlenie.postav­ ljati. sled.umiriti. zatražiti V'h8prititi. -ajQ. -vljQ. -adiAi . V'WIkn.sjećanje. usp. -ućlQ.podići.zapjeva­ ti. -riimeši primiti. -ajQ. -eĆlQ. dizanje. -m�i � .zaplakati V'h8planQti. postati kiseo. -aneši .senie / vwkr. -pljQ.uskrsnuće. -ajQ. -'bždQ �. -nQ.uskr­ snuti V'lt8krisiti. -aem .uskrsni V'WJkriAati. zavreti V'WI�ti. V'hskrbsenie / V'h8krwmove­ nie. �jQ. suprotstavljati se V'hstenati.zapita­ ti. podići.. hrabar V'hstanie.. vNtavlenie. .sjetiti se. kuku­ rikanje �t. -rjQ �. -aždQ. prekoravati V'hspricenie. ustanak V'WItan. -viši . -vim .zaste­ njati V'WItirati. -oŠQ.primati.V'WIJ.zasla­ diti V'WIlaneti s�.počinjati pjevati pjesmu V'WIpytati. �jQ s�. . V'hskr6ienie. V'h8pU­ stiti pe8l1h . � 8. prihvatiti VIo8prositi. -ajQ. -�eAi . -ustiši. -ajQ.prijekor V'hsp�nQti. V'WIpU­ cati pe&nb .V.uskrsnuće. diza­ nje.uski­ snuti. -ajQ. V'hstavlenie V'WItaeti.pokuša­ vati V'h8p6vati. -neši . -neši . � 8. -nQ. -vaeAi . usp.slijediti V'WIled. -aIleši . �ši . prekipjeti. -ajQ. .pjevati V'WIpeti. . � s. zadimiti se V'hskypfiti. -riemljQ. -sejQ. -ujQ. -riAi s�. -neši . postati kiseo. probuditi (za nov život).ustajanje. uskrsnuće. -poeši .ustati.. V'WIkriienie.sn. -pojQ.zaAto V'WIlaviti.ustajanje. V'WJkriSItD'h prid. -nQ. -l�eši . -ećlQ. � s. -uem .. V'h. -aeši . -aeši . ustanak V'hstati. . -riimQ.n'b prid. -riemleši . zapovjediti V'h8precati. . -lačQ (s�). . zavreti V'WIkQJQ prilo . -pljQ. koriti.plju­ nuti V'h8pominanie. .. . -ueši . uspraviti V'hstavleti. V'h­ stdnie V'WIkuriti �. -ajQ. -neši . -8 m. V'hspeti V'hsprieml.trti. -pljQ. . �siAi . -ujQ. prihvaćati V'h8prij�ti. �tiši . -pleši -izvirati V'hstavati. prekoriti. � 8. V'WImieti � V'h8pitanie. V'WIlepati.zabu­ čiti V'h8pJjunQti. � s. pamćenje V'hspominati. � s. �AQ. -nQ.zapjevati pje­ smu V'h8pucati. -neAi .zausta­ viti. . -ajQ. � 8. .

poželjeti. -ajQ.pričesni V'htainoinu. . -ČbtQ. -ulaz.grditi. -ajQ.otimati. -ajQ. -aeAi . -a m. V'htoroe red. bro V'hto­ j. ispitati V'h8tQiiti.ulazni.zahvaljivati se vr.. . zaželjeti V'h8hul�ti. -pljQ. zasijati V'hsQd'h. -oeeAi . na m8h V'h8hknQti . stupati V'hhod'h. pristup.grabež. kuditi. -peeq.zatrubi­ ti.posijati. usp. .nata­ knuti. bro j drugi.PQtl.n'h prid. -a m. usp. -ajQ. 2 �ŽQ. -pričest V'h8Qdr.poslati gore. usp. -aeAi . postati kraljem ili carem.ući. Vbs�eši-sjesti V'hd�ti / V'hdti. -aeAi -usuti. -aeši / �žQ. usp. krotiti V'h8t�3anie. ispitivati. -ocQ.istočni V'h8trepetati. -čQ �.Vlt8tok'h. ubrojiti. pljačkaš V'htrr. stu. -ajQ. usp. -ytiši . -ljQ. V'h8hoch V'h8točiV'h prid. -utorak - nevolji 54 V'h8hyC. V'h­ stok'h V'hshoidenie. -SQ s�.začuditi se. zahvaliti V'h8hlQpati. -bljQ. -aeši -otimati. -odiAi . �žeši -istraživati. -a m. -uždQ s�. drugo (u nabra ju) jan V'ht'hcepril.n'hprid. -oždQ. -nQ. -a m. V'h8Ylati hvalQ .uz lazak. prisvojiti. V'hhod'h V'hcuditi �. prisvajati. �žeši-istraži­ ti. tbC" V'hhodlti.d'h V. -ajQ. -čiši s� počovječiti se. V'hsel�ti V'hdsti. piti V'hsud'h V. uračunati V'h�lov��enie. -aeši . l -ajQ.istr­ gnuti. -čbteši -pribroji­ ti.bijesan V'hStoo.dva­ naesti. -a m.raspeti V'h8t�PQti.trgati. nasuti V'hdl�ti V. � S.pohvaliti. -nQ. V'htora4!J. druga. -riši s� -. drugyi.izlaz. -ljQ.slati gore. � pljačka 8. uzaslati V'h8Ylati. V'hhoidenie V'hbodJ. V'h8QCl'h V'h8ue prilo . vwnJati. -aeAi .uzalud V'h8hvaliti. -ajQ. drugo. . -1�jQ.t'hrati. -počovječe­ nje V'h�lov��iti s�. neAi . . . V'hniti 55 uznesenje V'h8hoUJti. .po­ četi V'hŠed'h V. sramotiti V'h8h'ht�ti V.n'h prid. . -udiAi s� . �Ai-redati. V'htoryi. drugoe V'htorr. -a s. -žiši -zateći se u V'h8tQpiti.prositi V'h8hodlti. -peeeAi zadrhtati V'hStrr. prila­ zni.drugi put V'htoropn.synenie. preu­ zeti vlast Vl>Činiti. Vb�dQ. -niAi . svr­ stavati V'h�isti. -nataAte. -ajQ. postati čovje­ kom VI>Č�lo.za­ tresti se V'hStrqbiti.trgati. iAčupati V'hStrr. -biAi . -nQ. -njQ. rastrubiti V'hSt'hknQti.ulaziti. ropn.poredati. V'hniti V'hdsariti s�.potrebovanje V'hS�3ati. VbčbnQ.prva su­ bota poslije Uskrsa V'htoroe prilo -drugi put.nik'h. �jQ.-ulaz. . -s�eši . pristupni V'hhoidenie. izvor. -liAi . druga�. izlazak (Sunca). usp. -seAi s� . -posinjenje V1t8YPati. grabiti V'h8hytlti. -početak �ti..n'h prid. grabiti V'h8hycenie. čupati V'h8t. prilaz. pograbiti V'hshycati. -žQ. istok. -a s. -leAi . -a m.gatl. -odiAi .razbojnik. -aeši-poslati u pakao . . -neAi .htjeti. -a S.vyi red. -ycQ. svrstati Vl>Čin�ti. -rjQ s�.tajno uhvaćen V'htoricejQ prilo . � s. VbČbneši . -aeAi . čupati V'h8trr. � 8. V'htoryi na de�te .uzla­ ziti V'h8hod'h. V'h8hot�ti V'hshytati. .va4!J sqbota .3ati. -piAi .i �. -neAi -stegnu­ ti. -1�Ai . . -oMQ.nik'h.oteti. istok. -�jQ. zadiviti se V'hir. potrebovati V'hSt�3ati. prilaz.izlazak (Sunca).

. . -eseši . -l"bgQ. . sav VltslJčlt8ky prilo . Vh�dQ. .svevladar Vlt8ev6dy prid. oh vyie .. svaki.uvijek. v�st'b . . sajam· ski VItslJko prilo . visiši . posve izgoren Vlt8eličlt8ky prilo . ... izgnati..svesrdno. otjerati.udo· vica Vltd... -y Ž. viie. poznavati.. vječnost. v6k.(o)vjenča· ti. . -riAi . pristup.svakako Vlt8Qdul Vlt8Qd6prilo . . -jučerdnji vy .. -eSQ. -njQ.u vječnost.N dv. zatiljak v6 .selo VIt.posvuda. vyženeši prognati.ovičlt prid. -a 8. -y Ž.znati. . izdati vyinttn. dolazak V'lt6hati. vE\mb (vEldE\)... Vlt86ko zam. . . r. ovaj svijet. vymeni 8. az. -aeši . � Ž. .(po)svuda VltČerapril... -ujQ.tt. prid. kamp. sva..povisivati.vrijeme. -l"bžeši . vMda v6k. -nQ. . v6kom.. odbaciti vysitt.uvesti (uvezem.. -ajQ.uopće.. Vh�deAi .žrtva paljenica. v6d6ti v6d6nie. VIt v6k. .. Vlt8evid� prid. . izbaciti.. -a S. olokavto:ma Vlt81t. -a 8. . v6rq j�ti (imati) .nati.. svaki.žrtva pa· ijenica.. -njQ.od vječnosti.. sve VltsiJmo prilo . svugdje Vlt8ltžde prilo .visok vysota. prilaz.6ti.. v6ka . usp. -y m. .. V'ItSVltniti v.e... Vltniti Vltriti. -i Ž. . Vlt86kI. najviši vyie pril.sve· moćnost.prodavati V6n1tCb. nagore. stalni vyinQ V.. prid. zaci· jelo Vlt86kI. sva· kamo VltslJčIt8k .izlaziti vyne. 81t .. bučiti Vltilid v. bez prestanka vyrinQti. .ntt prid. -jučer �erae. S.rltdlt prilo . � s.kipjeti. svako Vltllid e prilo . zam.izvući. svako. vas N i A mn.sažgan.uvis..svaki.cjelonoćni Vlt8eplodltn. šija.gornji.zdumje· ti. olokavto:ma VIt8e.uopće VIt8eUlo.gornji. -vime vyinQ I vynQ prilo . VIt v6k. .. iznad.(mlado) gra· nje. prid..(po)svuda. -8ŽQ..ieie· Die.vjedro V6db. -ečeAi . VIt v6kI.Svemo· gući Vlt8edrJ. prid. .izbaci· ti. .V'ltium..vi. posve. -a m. -asi .. otjerati vydati. -a m.. .poznat v6dro. povišenije. (o)kruniti v6ra. v6ko v6ie..trgoviAni.ieieDie.eiovica. vynQ vyknQti. najviši.svemoguć Vlt8eĐOOltn. prid.. . svaka.vjeđa.2 Vlt86/V1t8a. vElsi. sav. . U8p. i pri jed s G više. VIt8e zam. ... uopće Vlt81tD. vyšQ. usp.odozgo vyiU V.znanje v6d6tt.koji se od· nosi na žrtvu plodova u vlt. �kQ. -neši . im. .visina. -aziši .. VItDiti V'IIilt8t(v)ie. Vlt86ka. -a m.1 -i Ž. U8p. -neši . kruna v6DbČati. . prid. � Ž.. vymene. svaka. sve. . odbaciti vygoDiti.svevideći Vlt8evladyka. . zauvi· jek. -y ž. �Ai . VIt8e. u8p.. nad.u vijeke vjekova v6Diti. . religija...posvuda. prid.ulaz.udovički VItZ.. ot.. � zb. VIt8e.sveznajući Vlt8egdapril. vyiU . �jQ. .ovo vrijeme. . stalno Vlt8edrltžitellt..vrat. biti svje· stan čega v6žda. -a 8.iznijeti vym�.žagae:m.znanje v6d6 V. kamp.. veličina VYIOČe prilo . 57 vyiltntt prid. -ueši .žitellt8tvo. v6dom. .neprestano.naviknuti se.. v6ku.vjeđa... -niši . -amb.prid..svemogući Vlt8eŽego:m.. višnji vy6. .vjerovati . sav. svemOĆ VIt8edrŽ� prid. istrgnuti 56 vyvri ci. vreti VWtaIn.. vyženQ. -nQ. prid.. v6tvie v6ko. -rjQ. naučiti vylaaiti.dati.vijenac. visokI. sva....v..vjera. prid. zam.istjerati.(po)vjerovati v6rovati. srdačno VIt8eI1tžagae:m. rasti VYlOk.postojani.izgoniti vy. -niAi . . v. .) Mova I vt.gore vyBpl'b prilo . . � 8. pre· ma gore VY8prttnb prid. ty vyvl6Ci..

govoriti. prid. gasiši .. točno v6n. . -a m. -aeiii vezivati v�e v.n.. ehidhna.proricati. r · ..dogovor v6tb8ky prilo . gaUie6nin... gatati gvozdvii. .gasiti gatati gatajQ. .. . -a m. vijati v�zati.. v6ie v6tvh.. -a m.. . n.blago. � m. dragocjenost gazofilakii v. � ž.vječno v6č.Gilead. zemlj. -a m.vijeće d�. . v�žQ.Gabrijel. � s. glasnik v6tvie.n6 prilo . v�iii . no prilo .. zagonetka gasiti. � zb. os.gadarinski.bro 3 j gavvata I gavvath a. istinski. .. gnusan gaza. � ž. gazofilaki6 gazofilaki6.vjeran. os. . � ž. / gvozdein. � s. . . zemlj. -y ž. prid. -a m. uplela. -y ž.. 90 G r j g-..vjetren v6t.galilejski galile6..Gaj.. -i ž.stvovati.sJn.... prid.. jasan v�st1t2 v.. -a m...glas. . UBOn . .vjerno. .izmiiiJjeno v6cavati.grana (stabla).fino laneno platno. galilegali6. ime gadarbu. -vaeiii -govoriti v6canie.. . � s.puhati. . nogo v�ii v. -ujQ. zbiljski.. zmija. galileisk. vijanje d6ti. ..slovo »glagoljQ« .vjerno v6n. v6tVh v�6nie. . zvuk v6aatl.. usp. .čavao. . . ime 59 galaad. gadati v. pričati. usp.odvratan. -bro 4.. v6d6t1 v6st...no pril: . prid..vječan vM.vjernik v�n. ... -a m.. � m. .Ga­ bata. -aeiii . .bizantski vis(s)on. .. gvozdU. ..vje­ rovati v6st1t1 prid.vijest. gavriil. -ueiii . .. pripovijedati v6ce.n.lada. -i ž. . . usp.prid.grana (stabla). I v6trhDh prid. prid... očigledan. . usp. · � . -a m. . . glasina v6st. galilei galil6. v�jQ... vM v6tU. gvozdh gvozdviin.. galilei. usp.Galilejac. koji se odnosi na vjeru v�n.. im.poznat. gataeši .nik.nik.. zeml j..Galilejac.. s. usp.v.. .gmaz.prid.(mlado) grarije. � ž..zadaća. čavlen. -a m.. gvozdiin. usp.. zmi6 gadhn. -ajQ. . -kutija za dragocjenosti gai. � m..govornik v6tn. . .. m. velik. tiiskh prid.. vizan.. zmii. v�žeiii / -BYQ. -vajQ. .izaslanik. � ž.puhanje.vjerovni.Galileja. 58 .. brod gananie.v�roVltll. gaiiQ . -a s.. galile6nin. koji vjeruje v6n. gatati gad. zemlj. . usp.vjetar v6tn. usp.

. riječ. gvozdl. gobb3ie gobino. -čavao. .obilan.. prid.zvati glasovati.. gnQliQ s�. -ajQ. . trulež. usp. -ajQ s�. pre- . žaliti se na koga. stvar. � m.. prid... . -y ž. usp . gvozdvil. živjeti u obilju gobbzovati v. .. . -i m.obilovati.gnoj. -i m. biti gnje­ van. glaždQ.. . gn�zdilii s� . � s. truliti gnoi..gnojan.dubina glqbim. pokriven ranama gnu. maly glago­ lati . zmU glqbhu.riječ. . usp. gnQsiši � gnuiiati se. -i ž. nepo­ mirljivo govoriti. gala­ miti - glagolati. glumiti �.gledati. ljutnja gn�Vbn. mo­ triti glqbina.gnijezdo gnqsiti �..n. jisten. glasiti.govor. -mljQ �. -milii � hvastati se. -3.glad. -a m. priide glagolati .brbljati.svadljivo.glad. ugnjetavati gnib. srdit. glinen.na v. nazivati. gaditi se gnqSbn.. knji­ ge). .gnjevan. proturječiti.. prid. ugaoni kamen glavizna. -a s. gnielii -gnjiti.mb glagolati .. gniJ.glas. -uem . pa­ klen. čavrljanje gluh. � s. v.biti bogat gObb3b prid.Kalvarija glagolanie. glagola­ ti na kOlO . -aelii s� gnuliati se. -a m. srdžba. gobb3evati -3. ljutnja gn�vati (�). -ajQ (�). gnetelii .čavlen.. -a m.gluh 60 gl�ati.na glava. gladilii . m. geona geom.ljutiti. -glava (čovjeka. pona v.gladan.sulitina stvari glaVbD. pretek.sk. usp.. . gniti.. genisaretwJkJ. gobb3iiii ..zvati.zemljan.n. ljut gn�zditi �. .. . v.hvastanje. .. gn�ždQ �. zV\Uk. grigorii glim.. raz­ govor. .. -rjQ. -a s.zvati glaS. brbljanje. raz­ metanje. �zva gvozdiina .proricati. -aeAi (s�) . . v.. .pro­ tusloviti. k. prid. / -i ž. glhu. gvozdviin. . -ujQ. .gnjev.gladak gladi.n. -ajQ. razdraživati 61 gn�.nogo glagolanie brbljanje ky / protivq glagolati . . iqsli gnati v. ton gluati.. 8tn. usp. igemon. davao glqblii v.jujQ. glavnoe m�o .gnijezditi se. Uho glagolati . -ujQ.zemljan. prid.juelii .obilje. . . � s. usp. sulitina stvari. � m.. pretek. gobb3evati gObbZb. gladi. . gnojna rana.gladiti glad. gerbge8ti8k. zvati.. poglavar. -vim .gnjev. govor. gvozdvii.. stanovati. . -aelii . prid.gvozdU... gnqgnb8b. prid. .glavni.rana od čavala. -lem .V. ljutiti se. usp. glasanje. kazivati. -uelii . -y ž. IfJtnati gnesti.dubinski.. prid. razgo­ vor. vrijeđati gneviti.ny . razmetati se.likrtariti na riječima glagol. gvozdii gemon. gnetq.gnjusan. usp. -a m. . geonb8k. gobb3bgovoriti.pod­ zemni zmaj. glinen. prid. gobb3ie _ . glad.srditi se. -y ž. gnijQ. glad.n. . gobbžQ.prljavština gnevanie. nazi­ vati g1igorii v. komp. glqblii dubok glqsli v.. prid.n. gladiti. glasilii . br­ bljati glum. -riši -bučiti. .. usp. gobino gObb3iti. geor(b)iU gerbges� v. v. geni8areh v. bogat gobb3b8tvovati.. govor..v... glqbob glqbok.. . događaj gladiv. odvra­ tan gnqiati �. -vljQ. obilje.. gvom gvozdiin. usp. gaditi se gobezie v. / ierbgesinb8b gisten.bn. raditi gni­ jezdo. prid.obi­ lovati gobb3ie.govoriti.tlačiti. -aelii . -ljQ. georgU v. srcHba.govoriti protiv koga. prid. čir gnoin. prebivati gn�zdo. glaiiQ. glacb.čavao. -a m. genisaretb genisaretwJkJ.. gvozdein.

gore. -viši (�) . .spreman. gostim. vlast gospoida. -i m. bri­ jeg. . gOl'b8kJ. � . �ž. . koji se odnosi na Gomoru gomol'b�ne. stanovnici Gomore gonal ati. . gostiti gOStb.1 -y Ž. uvis. na godt! prikladno.progonitelj goniti. primjereno. doma­ ćin. . goniti. . . zemlj. gomil nebeski stanovnik.t!t! planina. preide goda prerano. -a m. gOl'bn1> gorbCt! prilo .gorjeti gorjuibn1> prid.gorušiči­ no zmo gorjuha. -rjQ. -i m. -njQ. .gornji. �jQ.gospoda. gol'bru. goždQ. pristajati golgota V. . gOl'bk1> gort!pril i uski. -i Ž. -OžQ.Gospod. z1>l1> gol'bko prilo . �eAi . . gospodin1> gospodbm. odredeni tre­ nutak.gospodski.gospoda.gorko gol'bkJ. -y ž. -nQ. gospodnji. ime gore V. priklad­ no vrijeme.čas. -a S. .golijen.gostioničar.spasiti. gOĆQ. gospo dim. osloboditi gon�ti. . osloboditi se.govon. usp. usp. . jao. -y Ž. vb go­ d1> byti .goveđi godina. gost gostbnikJ.gostioni­ čar. komp. svečanost. usp. gospoda1 gostinbnikJ.pristajati. -y Ž. gostiniea gOStim.. -a m. prid.otpočetka gordi�n1>.prikladno. -aeši -pripremati gotoviti (�). usp. gora.poviAeno mjesto (u dvorani). biti dovoljno gora. . gostiniea gospoda. usp. vika gov�in1> prid. -a m. . . gospodbru. gospodb . gospodbm.svake godine.širok put. vb h god1>.go­ lubinji golqbb. gospodim.. težiti čemu gonoziti.gorčina goreti.nag.Gomo­ rani.biti prikladno. usp . .stvo / gov�nie. -koji se odnosi na Golgotu gol�ru.golub gomol'b8kJ. ko­ načište. -oziši . sat goditi.. .gostionica.. bez goda .spasiti se. prid. usp. gOl'bČai gorak gol'bniea. gospodin. . gospodbsk1> gospodb.. godt! byti . oh gory . -niši .gorušica gosli V. mn.planinski. -y Ž.odozgo gOrestb. gorm. -brdo. -vljQ (s�). . ko­ načište. gqsli gospoda. preuranjeno. gov�in1> godti. . . prid. -a m.gomorski. vb to goda . -a m. . � Ž. . . .progon gonitelb. cjevanica golqbin1> / golqbim. primjere­ no. blagdan. godiAi .gospodar. gorski. .. ugodno. gos­ podstvo gospodin1>. ugađati god1>.gorski. -i Ž. planina.gospodarev.udovolja­ vati. usp. ne vb god1>. godina. gOStbnik1> gostim.osloba­ đati. izbaviti se gonenie. . .ž. usp. . bogobojaznost gov�n1> v. . gospo­ dar. . --ejQ. prid. brežuljak. vb god� (god1» byti . pripra­ van. gore gorti V. bogo­ bojazan gov�im. krčmar.dostajati.2 -y Ž.niea V. usp. goditi. gora gorbSk1> prid. gospodim. --eeši . Sb gory . prid .gostionica.gospodarev. oh gory do dolu .biti prikladan godt! prilo . gospodnji. -neši . -a m.u ono vri­ jeme.galama.gorko gOl'bČai V. � s. ot1> go­ da do goda . onda. -b m. usp.pobožan. oh gory do nizu. sviđati se.gospoda gostiniea. -a s. brdovit kraj gol'bn1>prid. . pobožnost. -a m. spremati (se) gOtOVb prid.određeno. -žaeši .cb. gospodbstvie / gospodbstvo.odozgo nadolje. gotov � 63 .ugošćiva­ ti. gospodb8k1> gospodbsk1> prid.gorušičin. -a m. ce­ sta gostiti. -i m. .tjerati.Gordijan.pripremati (se).nik1> gotovati -ajQ. gol gobgota. -Golgota. glava obitelji.pobožno ži­ vjeti gov�1dh prid. gostiši . os. . loviti.ne­ prikladno vrijeme. -riši . gol1>gota gol1> prid. . izbavljati goneznqti. znno gorjuibno . -žajQ. 62 gobgotin1>prid. prid.

-a m. gro­ moVb - grudbn..skypril. -e B.. koračati.. grobnica. ..dOStb gr-. nevješt grqstok'h prid. -bJjQ.grčki grbČb8ky pril o . -e zb. grozn.grijeh. grebq.. im.propast gubiti. -jeza.grom grom'bglu'b. po grAhu . gradbnik. mjesto. graldanin. usp. ..ponos gr. -a m. koji If1'OmoVb prid. gr. -grlo. -a m. -i Ž. grezn.stb. -a S.grlica Jr'bličicb.. padanie. . gr. gryzeši . neobrazovan.gromovni.. krivica... koji se odnosi na grom. graditi gra.nik. otima­ čina lP'aditi.grešnikov gr eA� n'b prid.2 prid. gr'bdiši s� . gmčar gn. lP'aidQ..grmJjavina grombn'b prid.slijediti ko­ ga.. grom. upadanje u grijeh grAAbnik.greAnik grAAbnica. OB. If1'Oznovie. -a m. . . grob.dOStb.građanin. grebice If1'Ob.. grozn'b gr.grabež. tan'b. prid. . -mJjQ.. grozngreti. aor.mlada grlica gr. � 8. prid. -grožđe If1'Ozn.v..gumno 65 greti. -biši .grmjeti grbČin'b. -a m. .ponosno. -a m..ići. -a / -i m.Grgur.. krivnja.. . groZbD.grabiti. ...dyni gr-. . gro ­ biee. gr'bždQ s�.. UBp. glodati gr6ati V . �sti posledb . s.gristi. . . UBp. -a m. užas grozd. -biši . gra­ đanski gracb.. If1'Ozd. greeši . usp gr6hoVhn'b . . .grčki grhm'b V .gubiti. . .upropastiteJj gubite1b8tvo. -a m. .Grk grbČbSk'h prid. se odnosi na grom. U8p. -i Ž. -y Ž.grub.. .greAan. OB. groza. grobice. gr�deši . gr�st i po kOmb. grejQ.. U8p.. m'b grysti.grob. oti­ mati grab16nie. ograđen prostor grad..zn'b V. idenie..ponositi se gr. . .. gragraidenie.d. grobbn. prid... -a m. . oholost. -a �. .grm gl"'bnbČ8l'b. vrt.grob.l -a m. gr-.. -mjesec studeni gr-. .grozd. grejQ.grob.l ica. manje mjesto. -y Ž. -a m. ohol gr. .niČb prid. gro­ mbn.gradić. .. . U8p. -a m.d6ti �. gradiAi . mimo �sti prolaziti. grebeAi. dolaziti. . narukvica Iif1'lgorii / grigOrh.n. � ž. B.građanin. . -a m.grabiti.. . greti grqb'b prid.stih grati6n. grAeti..lončar. . -a m. -a m. -a m.ogra­ đivati.n. - ime gre� v. gracb.cb. prid.mtie grobbDoe .nevin. greeši .grozd. -a m. gr�S'bgrepsti. . -a m.Gratijan. .d6 prilo . .tuča. U8p. prid.. . -e B. . grid gracb.građanski.straAan.. U8p..koji se odnosi na tuču (grid) gradYk.grijati gr�qCiiprid. grAhoVItD. greti grebenie. . u8p. . gradnja. -a 8. -budući. -miši . đevina graidb.dyni.. straAno gr-. . . gr6eti gr en V. � Ž.. -a m.. .. gr�dQ. gradske zidine. �sti vb s16d'b koJO.(utvrđen) grad.nažalost greh.. gryZQ.grijati ...pregršt grešan. . -bJjQ. gr6ibn'b grAh. -a 8.ponos.tegoban gubitelb. � B. manji ograđeni prostor graidanin'b.m'b. jav­ no gradt. -e B.2 -a m. dolazeći gr�i. .gradski gracb.gradski.b.. U8p. .staja gran. gr�ti S'b cem.pratiti koga gr. .. grebice .grobni. grozan gromovni. . oholost.1 prid. vb �qCee vrim� ..ponosan. -am. .greAnica gr6A.u budućnosti. UBp. grkljan grbm6ti.silazak u grob groza. � Ž. .. uništavati gumhno. veslati � v.ponos. gro­ b. bez grAha . ime grobice. -a 8. 11'b6griVhllB. kvariti.. -ogrlica. UBp.veslanje 64 grebice.

štoviše. davljQ. propasti. t. . s G . . t'ltkmo da .v. iz'h daVbna . guba IQba. -y ž. i čest. daže dale prilo komp.David. -a m.odavna. dalje.bro 5. da ubo poslušai mene ta stoga poslušaj mene - daati v. zapo jačavanje: tli. da­ leče S'htvoriti Čbto ot'h kOlO . .davan. mucav - Iqsli.odstraniti.propadati. daže do -sve do.osim da. gQdQ.dok.propa­ dati gybnQti. os. IQPI)iV'h prid. . ukloniti. -dalje daleče prilo . dakle.odavna. da prideb neka dode. gQdeši . en.sve. što od koga daleče pri jed. za tvorbu imperativa - da. gybleši . nestajati. . i. čak. uništenje.. -i ž.bro 4 j da vez. tje­ rati. daviši . -propast. davyddaviti. usp. -neši . dok ne.daleko od. odavno daVbn'h prid. iz daVbDh. . gybJjQ. čak do daži v. s prijed.davati david. ženeši-goniti. i čest. iz'h­ daVbna 66 . izdaVbDh. j . daeši . usp. -ii ž. odavno. .citara lfqsti. pl. davydoV'h prid. dajQ. gubitak spužva. ženQ. datelJ. daJje od 67 · A · . preide daže . -Davidov davyd'h. za pitanje: da nek'hli da li. daeti daeti. .pnati. . i tako.daleko. darivateJj. ime daVbcb.daviti davna prilo . -davateJj. nestati gyb6lJ. -a m.gudjeti db D A d -slovo »dob�«. ":'nQ. revno slijediti gybati.nijem.prije nego što daže2 pril. dažel vez.

n'h v. dek�bl'b. dvorište dVbI'b. desnica deSbn'h v. dvižeši . de8filtoe red. prosinac. đakon diepsal('h)IDa. daeši .mathSIn. Delmat. prozor debelbstvo. .devet. dev�tae. desiši (s�) ­ zateći (se).deseti. darovati dateb. . milost dariti. zaprepaštenje diVbDo prilo čudesno.divlji diviti s�. -a m. -nQ (�). -žiši s� pokretati se. -a m. milost. db(l1h)nica derv v. -a m.dalmatin­ sld dab. . . o desnqjq .po pravici desbnica v. . . - vrii I dekevn. . vratarica dVbI'bC�. dariši .deveti.. -dar. .davatelj. -a m.đakonat diek'h.čudo. . dVbn. os. pl. zaprepaštavati se diva divese. i u inačicama dekebn I deke- . dveri. dajQ. . spo­ sobnost istjerivanja zlih du­ hova dan. . demon delDODhSk'h prid. divan didrag. � m.vratar. � ž.ču­ diti se. diepsaI('h)lDa dlaru. hra­ pavost. � m.koji se miče.đakon diekoDhStvo. čuđenje. bro . d�tistru· I1hn'h de8filtyi. na­ grada. � ž. -ueši . usp.dvor.desni. . bro . vrata dVbl'bnik'h.Dioklecijan.devetnaest dev�tyi. dasi . delDon'h delDunQ:'it v. dešQ (s�). -a m. . -žQ s�. koji ima deset struna des�toro br. Mi­ tar.čudesan.n'h prid. . cezura diepsaI'hlD'h v. � ž. .desnica. divesi s.nU prid.a. . naći (se) desnica.dar. .davati dvignqti (8fil). -a m. diviši s� .đavao dievolb prid.čudo diV'h. usp. . . dbrati desiti (s�). -a m. pomicati. -y ž. poderotina dievoloV'h prid. -a m. deveta.m. divno diVbD'h prid.dati.danak.rupa.dar. �s. . damb.đakonica diekon'h. javni.desetožični.vrata. zemlj. -i Ž. .dari­ vati. . de8filtistru. am. . daVhCb dati. ime dilDosii. -a m. -ajQ. . -b ž. da­ rivati darovanie. . usp.demonski delDun'h v. državni službenik dinarb. dev�toe red. po­ kretan dvi3ati I dvizati. . � s. . dev�tb j na des�te . dVbri. dab.Dimitrije. bro . pokretati. os. -a m. dar da6ti.dalek dal6. . darlt na b6sy .deset j de8filtb8trunt. zabačen - dviiati 8fil. . -neši (s�) -pokrenuti (se). � s.desetero des�ton v. ime delDon'h. de8filtae. . vratan.đavolov dievol'h. t. -a m. dlan - des�tina. . darovati darlt.-a m. opterećivati dvon. mn. .Danijel. davanje. -ueši . -i ž.darivati. d6ti s� dekapolb.spo­ sobnost liječenja bolesti. .Dekapolis. des�toro des�tostrunt. -y ž. . . deseta.đavolski diekonisa. tvrdoća - dam. dvorac.denar dioklitien'h. udaljen. danii"". -a s. -ujQ.desetina de8filtistrunt. . I dek�brii I dek�bl'b I dek�vrii I de­ k�vn / dek�vn.dab. divljQ s�.. � m. -i ž.vratašca. -ii . / dek�lDbl'b dellDatii. -ujQ. darivatelj. darivanje darovati. dopustiti �nie.vratarica. I1hn'h des�tb gl. -y ž.micati.davati.udaljenost damasIn. os. deseto j 69 dev�tb gl. maknuti (se) 68 zemlj.Damask. -y ž. desna ruka desn'h prid.n'h prid. micati se dviienie. .nica. ime dira. -a m.glazbeni znak izmedu dijelova psalama. -aeši I dvi­ žQ. da:rjQ. stan. delDonsk'h den(bn)ica v.moneta od dvije drahme dilDitrii. -a l-u m. porez dara. dalek. deveto j deždq 8fil v. os. ime dviiim'h prid. desn'h - divii prid. bro .. debljina. im.zao duh.stvovati. -y ž. dijapsalma. prid. . dadžbina. -y ž.n'h v. pomicanje - pokretanje. usp. -a s.

n'b prid. dan. dopadan dobrogov�in'b prid. .pobožan dobrogov�nie. -a S. dobri dobrovonie. krepost dobrodeen'b prid. prid. privesti (dovedem . -rie­ mleši . od dobra roda - dobrotvoriti.. ':'" hrabrost. pametno dobrorodie. imovina dobro2prilo -dobro.. y Ž.n'b prid. do vra­ ga svoego . -r�jQ.. do trii na de�te ­ oko trinaest doblepril. usp.. .. dovoljan.nica.. obvezan. � ž. � S. y ž. usp. dobroro­ die dobrost. usp.bStvo. . .gotn.biti vrlo atrpljiv dbg'h.pristo­ jan dobropob�dt. -d�jQ. . .st..hrabar dobI. hrabro djelo doblest.n'b prid.dostatna mjera . lu�ii / unii dobar. .pobožan. dugačak. dobrost.dobro­ činstvo.ž.pobožnost dobrod8l'bstVbn'b prid..dobrota. do ideže. komp.. vrlina. s G .deže ..l -a m. usp. dobro�bStiV'h dobn. .zost. .ugo. -a m. .ž. �eši . . . . -riši .. doble doblbStvO.pobožnost. dobrotvornost dobrota. -r�eši činiti dobro dobrontvoriti. ljepota.n'b v. usp.činiti dobro dobrOO.. -riši . .. pripadajući dl.. do neliže dokle.pfJnie.ko­ liko dugo. hrabar. savršenost. mudar dobrorazumiv� prilo ... dobrota dobros'btvar�ti. .nbs. vrlina..dug dbg'h2 prid.pobožan. kre­ post dobro�.smi­ on. -a S..hrabro. usp. (za)dovoljnost.n'b dobrOObStie. usp. komp. � S. -a s.hrabro. dobro dobrii v..n'b prid.. vrlina. . -rjQ. ustrajnost (u službi) dbgota.l -a s. usp.uči­ niti dobro 71 vođa dovol'b.. -pljQ..p�ti. dobrod��'b dobrorod. lijep dobroobraz. usp. dl'bŽ. komp. . gotovo do.. . dont.. . bogobojaznost dobro�bSt..dosad. na dl'bz� . .dobrota.n'b prid.no prilo . plemenit dobI. prive­ dem. -i Ž. dobI. krepostan. - dbgotn. umjeren - dOV'hIbStvo.pfJliV'h prid. . plem­ stvo.koji iskreno.n'b prid.. . skromnost dovoIt. dobI.stiV'h prid. dt.vrlina.dugo. dobn.vrlo str­ pljiv dbgotr'l>pfJlie / dbgotn. . usp. do koI�. � S.n'b prid.no prilo . usp. hvalan - za- plemenit. velika strpljivost dbgotl'bpfJliV'h v.pun vr­ lina.izdržljivost.pobje­ donosan dobropomoc....sve dok.razu­ man. dbgotn. -d�eši -činiti dobro dobroli�.. dbžai -dug.dovesti..miris dobroV'hgodt. � s. � dobrodn. . � S. dl'bž. skroman.vladati dobro.dužnik dl'bž. -edeši .nik'b. .. krepost.n'b prid. . dobroobSt. pametan.. . -i ž. -piši . . usp.nik'b v.no 70 dobro. - stasit.dovoljno. -edQ.dužan. do prijed... � S. do seI� .. -riemljQ.. biti zdrav dobrorazumiV'h prid.razu­ mno.do­ bra pomoćnica dobropotr�b.n'b prid. -a m.n'b dnes'b v. oko. . spo­ soban. .. . -a s. � S.n'b prid. krepost.do..nik'b dl. - dobrontvorenie. vlastela.dobro.stvo dobrorod. dobro­ d��n'b dobrod�nie.n'b prid.hrabro djelo dobl�i v.biti jak. ) dovoditel. dobrorodt. -a m. dobI�i . - dobrod��ti.dužina dh. . -rjQ. lijep dobri prilo . jak.n'b prid.plemstvo. otvoreno govori dobrod�amde v. krepostan. dosta dovoI.što je dovoljno.plemenito djelo.protiv svojeg ne­ prijatelja. dugotrajno dl'bž.pfJ­ liV'h - doblest. protiv. prid. �jQ.pun vrlina. vlastela. dobl�ti. do ižd� .kori­ stan dobropriimati. dobar. . dobrod��nie dobrod�t�l. -i ž.dbgosluiie. dovesti.

-ii Ž.doVltl6ti. nasljedstvo. rod domyaliti (�).dostojno.domiAljati (se) doneliie / donel6ie / don6liie / V.doći.drug. part.dostojan. . loše postupati.drugi dol6 prilo . dotečeAi . jed­ nom. . -adeAi . prijatelj drulfJ>2 mm. vrijeđati. -aneAi . -IjQ. dostojan­ stvo. -1�Ai (s�) . -8Q.dosad dostati. dolina dol. prije.dolje (sm jer). .pričekati doz.de(ie) vez. sljedeći.dosta je dostoino prilo . -e s. -IMi / -1�jQ.svriiti. . � ž. domestik'h -a. . -a m. proklinjati 72 dosudenie. -aeAi . prid. stupiti. -y Ž.n.dovde do�gnQti / do�ci. / dreVbn. dopušteno je.kod kuće domac. dolu domapril. loše postupiti. .čast. .kod kuće domoVltJl'h prid. dovrAiti. akt. do!ideAi / do­ !hdQ. prid.l doidQ. dosegnuti doiti..drugi put druIfJ>. part. . prići. -IjQ. vrijedan dostoin. dosto­ janstvo dostoine prilo . doto16 doto16 prilo .nedos�e ti dolu prilo . .domisliti (se) domyil6ti (�).dolazak draIfJ> prid. . donde­ (ie) / donie / donide(ie) / don. slu!in­ čad. kako dugo dokollltČati. prid.drugi. u bro j­ . -ysliAi (�) . usp. biti dovoljno doii v. uvrijediti. -!daeši . doAbl'b . dotad dohoditi. mn. -seAi . . -!dajQ. . usp. akt. stizati doh'hton V. -y Ž. . dostanet'h . "':bljQ. -e s. doseći 73 doteei.vjero­ dostojan dostoin'h prid.ugledati. dO!bdeAi . pro­ kleti dosaidati. dole dol'h.d.dr­ sko.kuća. dostoino est. prepoznati doid. ne dokonbČal'h esi . d'hh'hton doAt. dolikuje. pri.noe .donji . idući. dostojno. . .-riAi .star. do.donijeti dopasti. pri­ kladno.n. kasnije dosaditel. oholica dosaditi.ati do!idQ.d.dol. npr.dostići. �eši .dotle. d. . dosel6 dose16 prilo . -ajQ. -adiAi . neka­ dašnji - drobiti.stvo. pret.drsko.de(ie) doiliea. dragocjen drag('h)ma. v'h drugyi . . t. primjereno dost. lo­ miti drobbn'h prid.n. -lejQ (�). doho!dQ.skup. primjereno. -biši . prijekor doseli V. doitf1 doideie / doiide / doiideie / doiie v. primjeren. pri­ kladno. . -a s. skupocjen. dostojan. pri­ kladan. doideAi. / domaA. -yAljQ (s�).dolje (POložaj). -anQ. druzii drugi.dostojno. -aždQ. dohodiši nadolaziti. -stojQ.aie doit. l -a m . sisati dokoli / dokol6 prilo . doAhd'b. doiW doAbStie. zasluga dosroen'h V. . baština.'h V.ranije. prid.dos�ati. primjereno.prikladan.d.primjereno je.sitan droid1n'h / droidien'h prid. . -u m. . -adQ. -1�Ai .de(ie) dom.kasno. od kvasca. -a m.biti pri­ kladno. doteći dotoli V.drahma drevIe prilo .nim inačicama.dokle.pasti dopozd6 prilo . s kvascem droždij�. �gQ. dadilja doiti. . doiAi .2 dojQ.dopuštenje. usp. prije nego Ato (ne). I.dojiti. dru­ gačiji. .kvasac druga.dosegnuti. ­ pret. ukućanin m. dom.e prilo . II.prijateljica drugoici / drugoe prilo . domaći OI­ . -stoiši .· stavlenie domovr.drobiti.ide(ie) / donh!e donesti.n'h prid. nekada drevlhn'h / drevlbn. do­ kada. -e S. usp. dom. drevan.dostati. . . pl.hulitelj.riti.up­ ravljanje kućom dom'h.kućni.(sve) dok (ne). do­ stoin6 dostoinov6n.dojilja. dom.drskost.v. dotekQ. do­ stoino dostoenie. dostoin'h dostoeti. .domaćin. moguće je dostoinhn'h prid. domovi prilo .

zati V.dy / d'JJVUbti d'JJvoglasbn'JJ prid. žalost drQlfb. na d'JJvoe . i u inači­ cama: d'JJvai&d1 / d'JJvaci / d'JJvudi / d'JJvaidy / d'JJVUh­ di / d'JJvut. drt. j dvije. dvade­ seto d'JJvaidyprilo -dvaput.vojvodin dukB'JJ. -neši (S�) -drznuti se.palica drqčenie. dvojak.znQti (�). -a m. -y ž. -a B. � B. . .. -nQ (�).zo prilo . drugoe red. .koristan za dušu dušhn'JJ prid.vladati.držati se. . mn.zA drJ.jedan drugoga. . dotica­ nje drJ.tuga. gospodski drJ.od (sveg) srca duieVbn'JJ prid. oh (Vbsej�) d�. -ajQ. .smjelo govoriti drJ. -uj Q. ČbtO. druIfb k'JJ drugu jedan drugomu drugyi. UBp. drJ. -y ž. kišni. s dvanaest zrak. drJ. druži­ na.lava drt. duhati.smjelost. biti hrabar. moć. dvadeseta. V'htoryi.. UBp. špilja duhati.Iati (�) v.prijateljstvo družltJ1'JJ / drulltJ1bprid. imati vjere. -ueši .dvoglasan d'JJvodušie. -y Ž. stablo. -a m. -y Ž.duhovan duh'JJ.žati � če­ so .moćan. . muka dužde� v. bro . . d&brh ..šuma. � S. kolac - �hlt. gospodariti ki­ me. zemlj.zost'JJ.a d'JJždeV'h prid. d'JJva kraty. drJ.Dunav.duša.z'JJ drbz'JJk'JJ prid. -y ž.za dušu po­ guban duiepagub'JJn'JJ v. dr�vese. dah duša.drijemanje dr�mati. � B. dunovenie V. puhnuti dupina / duplina.sokoliti se. � Ž. dvoje. usudi­ ti se drJ. d'JJva na d'JJva ­ dva po dva. d'JJ­ ždeV'h d'JJžditi. usp. d'bždjQ (d'bždQ)' d'bždiši . pouzdanje 74 drevod�l�. drt.z'JJ prid.va.smjelo.drugi. � m. usp.dvanaest.lavbn'JJ prid. živ - d'JJva.lati (�) drb3ati / drt. usp. povje­ renje drJ.dvojba. -'b B. šumski dremanie.smion. d'JJvad�tItJ1d.zo drJ.put. ostati. drJ. -a m.zA prilo .tugo­ vati. drzak.kišiti 75 dukBOV'h prid. dušQ.stvo.kišni. d'JJhnovenie dunQti..toljaga drt. dušni (koji pripada duši). duševan.duh. smion. . . UBp.z'JJ dr�vo.. .duševan.tužan d'JJvoiceju / d'JJvoicejQ prilo dvaput. bro j dvadeseti.dva­ put d'JJvad�tltJ1'JJ. .duhnuti.društvo. dr1Jžati kogo. biti drzak. drugi drJ. -nQ. teljski.drva drJ. -žQ (�). . . dvoje - prija- . .dva.zati.zovati. pouz­ danja drJ.kob. . dušegubbn'JJ duieusp�šbn'JJ prid. sum­ nja d'JJvoi br. -a s. dvostruko d'JJvopomostih prid. dušeši . priznavati.lati (s�). biti tužan �seb / �hl'JJ prid. puhati duhovbn'JJ prid. pridržavati se.lava. pratnja družbba. V'htoraA. . d'JJždeV'h dum�an'JJ V.drije­ mati dr�zga.. .tesar dr�Vbn'JJ / drev�n'JJ prid. broj . vlast drJ. - drJ. . .neugodnost. d'JJ­ ždeVbn'JJ d'JJždeVbn'JJ prid.u dva dijela d'JJvoica. .disati. � Ž. živ duiegubbn'JJ prid. .držanje. drugo. jak. d'JJva na de�te .. -a / -i m. usp. .dvojica.jedno­ katni d'JJvoenade�telučhn'JJ prid. -mljQ. gaj �selovati. čime drJ.smjelo.z'JJ V. drt. . izdržati. dv� gl. -aeši. drup druga . -i ž. V'hto­ roe družina.znovenie. druga. - vojvoda d'JJbr& V. drugaA. . -mleši .zati drt.lati ČbtO.žava v.dr­ ven. -ujQ. -ueši .lanie. d'JJvade�tbnoe red.z'JJk'JJ drJ. drJ. . idumAAnin'JJ dunaV'h.sila. � B. drJ.drvo. -a m. prid.smjelost. . Ćlv�.rupa. -neši . . -žiši (s�) ­ držati (se). družba. . dr�vesi / -a. -u S. drJ.

nijQ prilo . detelb detelb. .... -neši . d�lbma d�telb v. -a B..djelo. deždeši ..Db �ce dI.danji... d�lom�n. djelovati.. d'bčere. dereši . . čin d�vol. )Juby. dI...prid.radionica 77 dele prijed. čin. .lcb.djelitelj deliti. V.. -i ž.h. dI. � S.no. � S. V'IO dI.da­ našnji dbranie..S..w. -ujQ. rad. praotački d�eAi up. -aeši .. tretibm. -a B.djedov. . usp..ne dI... dolina. prid.radnik. -aeši / dyšQ. za ' dana dI. . način..dan za danom.oderana koža dbrati.činiti preljub.. -jastuk za glavu d. .koji se od­ nosi na sredstvo za mjerenje zemlje d�l.. kup)JQ deti . .danju. . prid. dI... . dI. d. dQti d. činiti d�istVbD'" prid..cica. . pusti detP s�..dan i noć.dan8. Djevica d�vicb / devicb8bprid.. . dbne. mn. � S.d..činiti.djelotvoran.Db i - dJ. djelatnost.Db po danu. -yj� Ž. kreposno dje­ lo d�ti. -i Ž. . d�lese. . .kiša d.kišan d.ci. dI.. -a m.kći d.. dI. -a m..djevica. deti2 dQbie. ..neVbD.. -i ž.. doii i do dbw. -y Ž . radi. .zašto.rad. � B. -u . d�ždQ s�. .dnevni. ne dei .ka dbCi v.ne.da li (ne)..kostobolja d.ska V. dbni m. . s G .koji se odnosi na gaj ili bjelogoričnu šumu ...sb prilo . blaga� dobrd detel. -ajQ.djelo. .dio d�lbma.. dQb. pre)Juby deti .. djevica.. .. bjelogorična šuma - dQbraVbn.icb. po danu. . -y ž. di�vob d�Vb8tvo. d�liši .djevičanski 76 d�d.mca v.sve do danas dI.nica�.. dyšeši disati.. .djevica.ne .1lb. -podjela.tol"b.dah.ne. . čin.. nestati d�tiCb.. prid.na. .dječji d�telb. -a m.. moćan d�lanie. puhati d�va.Dbnica dI. �B..zvijezda Sjever­ njača (Danica) dbDbn. � B. posao. dnevni.. d�l� d�lbnik. � ž.bn.prelijučer cb.daska. d�eši s� .djevičanstvo d�Vb8tvbn'b prid.kupovati.A. dI. . UBp. puhnuti d..n. -ueši . .. dQbrava. -a m.djelo­ vati. derati (kožu) d.. dI.zbog.. d�lesi S.w. disanje.čedomor­ stvo d�tb8k. V'IO dI. drva.djeca deti2 d�jQ. d. � S. -a m.... s G .ne.dno d'hBka. -a m. praotac d�dI. -y Ž.ne...zbog. v. � Ž. .djelo. -ajQ. prid. svakod­ nevrii dbw. na­ čin d�nie. radi.. trgovati. živo biće dyhati. čeBt. . . . Djevica devica. raditi d�lenie.dobro.izgu­ biti se. -nQ. . od pret­ ka. djelo­ vanje.do danas. derQ.činiti. d�ljQ.. . Djevica d�vae.n. kazati. .radionica d�lbnica. pločica noe.sb dI. .djevojka. / -a. -udolina.Db . -a m. d.nbSbDb / dbm. ..dijeliti d�lo. -a m.drati. -a m.. razdioba d�litelb.ostavi. stvaratelj d�lati..djevi.. prid: .. pri jed. prid. zemlj.dimni dyhanie. klanac dI.s.. l -ii Ž.-.dječak.. . nadnevni dI. . stabla. -y ž.n.dahnuti.naPl"b.ne .. � Ž. UBp. d�eši / deždQ.daščica.t.Db ot..h. djelat­ nost d�ti V. -a S. ž.djelatnost.dah d'hhnQti.. za dana. d'blleri ž. djelo d�latel. deeii moliti � trebova tbgda treba li se tada moliti d�istvo. duh. čin. raditi. .. posao S.nesb v.Db dI. ploča d1olmovenie. . . . cb. cb. .dim dym&n.. -a m.m:Q v. djetešce detogublenie. ..Db prid.. djelo­ vanje d�i8tvovati. ČbSO delma.. prid. do sego dI.čin. � B.ci dym. -gaj.djed. govo­ riti.dan. . -Dnjepar. ..

d'bmeši . evangelbSk� evangelish. usp. -jednak 78 79 . .kada. . -y Ž. elda evriisb prid. Evanđelje evangelii8k� prid. - egipatski egipbt�nin�. dQbrava dQbroVhD� v. evangeliisk� evero� prid. os.Egipćanin egipbt�nyni. -a m. . e .da ne edva v. zar. hk�mo / tOldaže elda . Radosna vijest. os. ed�va edeMbSk� prid. eten edinak� prid. - evriisky prilo . -a m. . .jednom.kada. .en� V.duhati. na- posljetku eldaže2 vez. dane. li. . zemlj. - duga dQti. . usp. jednom. .Egipćanka eda čest. evr�isb igumen� egipbh. čim egdaže1 prilo . nekada. i vez. eden v.nadimati se JE€ estb«. ime elda prilo i vez. li.zar.bro 5 j ebr�isk� v. .Egipat.bro 6.kada egum. � Ž. pu­ hati. d'bmQ. -a m. . -y ž.Eberov evreisk� v. -a m.Eufrazija. . pre­ - ma Edom. . eda kako / eda kogda / eda koli židovski židovski e�la. hrast dQla. -e s. � Ž.evanđeo­ ski. dQbra�n� dQb�. zemlj. dok. 3 .stablo. .Eva.edomski. .slovo " e .evanđeoski. egipbtbsk� prid. . .evanđelist evangelbsk� prid. evriisb evangelie.dQbrova v. . dQti 8� . ime e�prak8i�.dobra vijest. j e .

j.. usp.. � B. -a m. .tvo edinosqCbn'" prid.jedinstvo.jednodu­ šan..jedan.Bože moj!.jedanput. usp. sam... elikaže.jedinorodeni ed. em.-Grkinja.. neskl. jed­ nom. jednom zauvijek. . teško ed". zam. . Helen. što god. .ako elb prilo .. prid.. poganin elinb8k. UBp. !že ežea vez. .norožden. elikože zam. V. ednonade�· td. nadalje. krahprilo . edin.koliko puta eliakimoV'lo prid.. monaAki edinenie.-crkveni zastupeliud. usp. .. . . -a m. ecb. os. ..istobitan. UBp..n..jedanput. ako. . usp.noumbn. .sve što elikrah prilo . usp. usp. edinosqC.koji god. .Bože moj!. uostalom. . � S.. poganski elinyni... joA k tomu... -jezero eze�. eli eli vez... -a m.Ezekija. prid.. edi· noum.no ednonades�tyi.. usp. .-Eleazar. usp..Dardanell. -jezero ei čest. zemlJ. . .nako prilo . .n. složno edinosqeie. -a oS. ali. elika. zaista eklisiash. -jelenov nl>n.. ako. ime nik.. istoga mišljenja.n. .. ' elmodanoV'lo prid.. os. usp. . BO po edinomu . em.što. / elin. . tko god elik'lože.Elmadaeleonb8k'Jo prid.. edinenie. jedinac. ne­ ki. jednom zauvijek.ecliJuWe prilo-joA.nače prilo -još. prokurator eliezor'lt.. odjed­ nom. koja god. zaista.koliko puta elĐn. doduše. ime ezero. istoga temelja. usp.n. edinoJlasie ednoduien. os. jeda­ naesto ednoroždenyi prid. edinače edbnoglasie. rijetko kao redni br: prvi.:. -jedan. ime elisei. edino gl.. .n.jedinoro­ den em. V. koliko.nq prilo .. osamljen.redovnički.....isto­ bitan. jednodušan em. -ii. čak eže2 odn. sam em. kolika.. . ...Grk.tVbn. isti. -a B. edino em. jedini.suglasnost.. jednom. edinomqdn. jed­ nom. elika zam.potanko.što. doduAe... eže aCe. ec:b...· noUlllbn.. .. .jednoduAno. m. napušten edinojq prilo . prid. jedanaesta. pak..noestb8tvhn..tv. edinoUJnbn'" prid. budući da.istobi­ tan. . zaAto. � m. kao i.suglasan.nače edinač..to jest. edinojq ežel čest.zajedno ec:b. Helenka elionWlk. . � B.jedanput. i prilo .koliko..nojq edin..grčki. -jedva.Elijud.što god ezeki�. prid. -a m. što.jedinoroden.. -a m. edinosqeie.nojq prilo . prid. / elin. jer. -jedinstvo. . istoga temelja. uostalom.. na­ kon što.Elijakimov _ Bl .. edinoo�d. ime eIen. UBp. usp. -a m. elinin.-Elizabeta. prid. ...nosqe.. -a m.koliko.. em. koje god.že prid.... .nosqcbn.va pril. prid.kolik. eleom. eciinenie.. odjed­ nom.koje. prid.istobitnost. pošto. pojedini. �ž. ec:b. / elim. usp. ime elispont. ec:b. -jelen ellin.... em.. jednom...suglasnost. istoga mišljenja. usp.tvo...da...n. po redu edin. usp.. � S. helenski.noglasie edinoduibnoprilo-jednoduAno edinoeat. edlnhstvo eciinoglasie...istobitan.skt. zemlJ· elispontb8k'lo prid. noest. zam .. eže esh. ali.jednodu­ Aan.. ednonades�toe red. osamljen...Eleon. ukoliko. nadalje..čim em. edi· noest. eliko(že) prilo i vez. što god elinin. eloi eloi neskl.tVbn.Elizej. prid. maslinski mov eli neskl... edina. -a m..jedanput.no prilo .. prid.propovjednik edin. eleon..dardanelski ek'bdik. bro j -jedanaesti. kada elikožezam..v8Že vez. UBp. -a m.. el. � elikole .. os. em. . edinosqeie edinq prilo .. / elieleni> prid. i.. UBp.. OB. bro j. usp. još k tomu.. etisavetb. . .

.na. . i prilo -jer. ime effata uski. ako.mi(ie) prilo .sk'h prid. i 2. 3. neka.EfrajimJ os. .snijet.da barem ethanarh'h. materija.heretički.priroda. . . V. dosad.prid. već.neki. . -a m. ne tolh' mi. . epistola epitemi� / epitbni�. us esthstvie p. .namjesnik eiroklidon'h. eb. v�1'Q emati . prema Efez. � Ž. .varh. zemlj.požar. efremoV'hprid. .. � Ž. . usp. eto eSMl>.. aspida. . .čapljin erusii v. kako. �ž. crkvena kazna epifani�. os. -priroda. esth8tvo esth8tvo.što. mn. .. byti esperina. episkuph8tvo. -a m. elbDli. kada elr. -y m. .namjesnički epen('h)dih. us bog�vlenie p.kako. / en. ime erodoV'hprid. -a m. emljQ. emprism'h...biskup episkuph8k'h prid. zmie ehicb. episkuplt8k'h p episkup-. krivo­ vjerac eretičlJsk'hprid. . .Bogojavljenje.ne tako . . .j. -a m.gornja odjeća epikun. -poredak. � Ž.maie tolhmaie . . -e S. hermonski esve. . prirod­ nost. . nadalje eAa čest.maie prilo i vez.Enon. . -a m. vatra enkeni�. .Efrata.Hera. Esromov est'h -prezent. emleši . ime eremita.prirodan eter-. . gad'h.Efrajimov efrem'h.. .namjesnik. zemlj.. us .. erakb. zmii. tim. -a m. -a s. bit. čim.•• ime emati. -y ž. episkup'h episkupi�. jedna... esthstVhn'h prid. jedno ••• etiophsk'h prid.hereza. indikh eparh'h. l.Emanuel. � Ž. . .isposnik. budući da.mUnhsk'h prid. 1. . em.biskupski. . . us episkupi� p. .. . biskupija.noV'hprid. .Henokov enuan. efesenin'h. -y Ž. .večernja molitva esromoV'h / esromlh prid.. zemlj.Herkul. .dam..elbDla vez.pismo.Emaus. epistoli�.Efežanin efim.jedan.zmijski eCe prilo -još. -a m.dikt'h / endikt'h V.sjeveroistočni vjetar eihi.evo.biskupski..efeški. neko. l. . čim. -a m. -i ž.molitva eihoklidon'h V. � Ž. � ž. to.siječanj en'hnon'h. . -a m. koliko eb.epikurejski episkop-. eresevii en. . eiroklidon'h 82 83 . -am. .Enosov enohoV'h prid. ere­ mit eresevii. . � Ž. . etera. . el� prilo -jedva emanuib.otvori se! ehicb.biskupija. -a S. os. . . glagola byti (nesvr) esthstvie. krivovjerni erse.. � Ž. plame­ njača eresh. . esi esvtIJ. . os. .imati. . raZred efranta.eritIJ. -a m. usp. -'b m. . .etiopski etioptlJne. us episkuplh p.. episkuplh prid. esta V.svetkovina posvećenja hrama enosoV'h prid. krivovjer­ stvo eretik'h.. us iord8nh8k'h p. zemlj. . -a m. biće. prefekt eparilt8k'hprid.heretik. dvo glagola byti (nesvr) ese uski . etero zam.. stvar­ nost. ":"a m. . jordanski.Etiopljani efeshsk'h prid.. episkopat.zmija. -a m. prirod­ nost. -y Ž.vjerovati emaus'h. - ermUnh / er-. epi­ skopati us episkuph8tvo p. esta prezent.

jd... . . .die. -IjQ (si).jd.živjeti. � Ž.nib. I.. usp. žizDb. usp. prid.. -a m. plod žitomerenie. zvijer životbn. si ŽizDb I ŽiZDb nyneibnii . -viAi . životi­ nja.noe prid.židovski židoVbstvie. žiznodaVbC". živ. -i Ž. žeCi želanie. .. .žila. l. tetiva. žeg-. . želfJti 84 želA. žežeAi / ŽbgQ. žiti živiti..životan.židovstvo žid.žitnica žitbn.u. žit..bro 7. usp. komp. � S.. prid. / žite"'. . 1. -vljQ. no. žež. � s.. Žitb žitr.. ipak .. Žiznr. -a m.mladoženja. -živo biće. brak ženihov.nezahva­ lan žestosn.e u. -aeši .. · .. slastb žitii8kafJ . . žbdati židovin. . nemilosrdnost žestočai u.u. evrii. prid.. �jQ.životni. i. gr. -i Ž. . nevestr. -uzet.darovatelj života žiznr. ali. . . -y ž. žitie.život. žitie žito... -niAi (�) ženiti (se) ženitva. supruga ženiti (�).životvoran žila. nego. . paraliziran žiliCe. ijudei 85 j ž . ženikov ženih..žaba žaliti (sl).živ. usp. žitle se / žitle nyne­ ibnie . ... prid. tužiti. žah'b. � s..živjeti. 2. mn. .Ži­ dov. prebivati. željenje..okrutnost. a. -a m. ži .dakle. -a s. željenje.. žitni .. živAti živleti. � ž..živo biće.životna slast žitie. koji leži na tvrdoj postelji žestob prid. živoh.željeti.. byti . živob. prid. -vljQ.željezan želAzo. jadikovati žalovati.mca. grobnica ždri.slovo »živ�ti«. žlznr. � ..u. žit. žitie žit. -1�jQ. . žive. .. -viAi .živjeti živeti.no. živo­ tinja. žem. .mladoženjin. . zvijer život. 2. � B. . -njQ (s�). usp. � S. -revnost.tugovati.nati židoV'bSk1. i pril.. žel6nie. -ajQ. -a m..tuga želAzn. životan. ženik. žfiami oslablen.žena. sigm l. iidovin. žestok. . usp. žeCi. židove .živ.� Ž iK žestokoleganr.. . oživljavati žitii8k. byvati oživjeti. -a m. živ. .. a'b .. žriže uez. živeAi. . i 3.. život. žeže . životinjslri živ. želanie želiti. živiti žid. i 3. prid.. .. . -a m. -a s. �eAi ..oživljavati. prid.nik. -i ž.želja. -a s..zemaljski život.željezo želja.sk. . . . ži­ votvoran..zemaljski život. -liAi (si) . usp.u. zatim. . prema tome.ženski žellh8tvo..Injerenje žita Žitb. -a m.. .. . žbžeAi. -ueAi .boraviAte žitelin. žestočai tvrd žestosn. onda. živQ. -a S.. -grob. -leeAi ..život. -y Ž.. gorljivost žalb.željeti. -a s.tugovati žalost. .. -\\iQ. -y ž. / -i ž.ženidba. ŽiznbDb prid. žitie. usp.nema bro jeune urijedno­ sti žaba. usp. žegQ.. . aor. aor.div. usp. .žeći živ. želfJnie ielati. � s. živoh.život. -y Ž.život.. življenje. usp. pre­ bivalište. 1. u.stanov­ nik žiti.oživljavati živoh. usp..žitarica. želati žena. prid.ženstvo - ženQ u. prid.

.. žreh'b. ·ir�bbCb žriti. .žeđ.koplje. -a m. žbdQ.ti. toljaga.. usp. � s.žedan..k. usp.čekati. -.žeti đivati štetu.. suh i�den.. -as.n. i 3. podmirivati dug. tražiti.šiblje. . -a s..že­ đivati štetu.mla­ dunče. . zlbČb il�.. l. . -y Ž.. usp. . ... žbreši . vriCi. ž�lo. prid. če­ žnja ž�dati. iupe. šteta ilasti.... -a m. . . . . žezlo ibneb.svećenički. -y ž. -a m. �dti iblQ v.prinositi žr­ palice ibzl. -a m.. i�danie. .. iust. . prid. -a s.. smještaj ilacb. drJ.žrtven inti v. žre�te. � Ž. žbdeši / židQ. pruće.prav ibdati. prut. ždrijebe. . irebie metati (mesti. palica..gubitak.žrtvovanje intva v. -a m. žudnja.. iriti intie. -ajQ -aeši / ž�ždQ.. ieci ibuJQ v. ŽbnjQ.ba. usp. .kolb in... zb... 1. usp.žeđati. . . il�. magare. im.tva iribii / irib. jd. � s. irebii / ir�b.. iupe.. in. . žlMeši . žladeši . željeti.župan iupe"". -a m. žreb�ti s.Vhn. prid.. i�telb / i�tel�nin. 2. irib� iribbi v.žetven - telac i�ti. mlinski kamen in.ti ilbČb V. prid.. prid.žrtva in.kladiti se žribbCb.sumporni iupl�e. dati. -a m.. suša ž�idbn. žladQ. -y Ž. žrbn'bvi Ž. i�ti ibrQ v. žret'b . . poloiiti) .žedan 86 87 tvu.nadokna- iupan. žIMQ..jd. žideši .. prid.ždrijeb.. žrtvovati. što se odnosi na poganskog sveće­ nika ijupelb / ijuPblb V. žbneši . .iiCe.. l. -i ž.grob. in.prid.šiba. grobnica iUPb"" v. ž�ždeši .mlinski irbny.tVhn.žalac ž�tva.. . usp..ti ibzlie. žl'hn'bve. prid. .poganski sveće­ nik ibrbČb.mladunče. prid. � s. l. ždri- jebe. žri�.željen ž�ida.žr- vanj. podmirivati dug. aor. . čeznuti ž�n. .. ilasti inc:b.nadokna­ žetva ž�tVhn..sumpor iupelbn. . žudje­ ti. .. magare. . .žeđ..tva. .prebivalište.. žbrQ.

za. zapor.. zavistr.. -iždQ. . zbog. -i i.v.. zatvOr1> zavreti. -bdiši . � s.zavist.zavist zavidr. zabytlt.zavidan. .zaviti zavora. usp.venie zavida. molitva zab. zaVbreši . usp. zaključati 89 88 . zavidr.zabluda zab. -idiši . -a m. -ieši . zv�zda 3�lo �ril .. I i G . -i i. -y i. -aeši zaborav­ ljati zabyti..zaborav. za utra . zabytlt zab1>d�l1Itn.zavidjeti zavistIt. . -Qdiši .ujutro zablqditi. zavistlt imy . .zasun..slovo »3�lo«. . · S · j .liVlt zavistItnikr.venie � s. kračun... -QždQ. . zabytie. zaVbrQ.prob­ djeti zabyvati.zabo­ raviti � tvoriti.d�nltnae - molitva pri bdijenju zab. usp. · . usp.. zab�venie zabytlt. usp. -bždQ..koji bdije. .bro 7 j zaprijed. s A. . � s. -ijQ.zavidnik zaviti. zalutati zablQždenie.zaborav.zavidan. · 90 · -bro 9.za­ a .liVlt prid.vrlo.zaborav.iiVlt zavideti. za­ bytie. · -bro 8. iza.. zaprijeti. . -.ft 3 S 9o Z 3 zabytie.bro 6 j 3V�zda v. zabQdeši . .onaj kojemu se zavidi zavistltliVlt prid. . zab.zablu­ djeti. -y i. z- z -slovo »zemli«. zahQdQ.d�ti. usp. · 3 · j . jako 3. -ajQ. prid.

zavfJh zav�cati . unatrag zadl'biiti. zaidq dati ­ zaklepe . -ajQ. žiši .ostaviti u nasljedstvo. . -aždQ. -yjQ.prise­ gnuti komu zakolenie. . -riAi . mrii� zav�zati . -lajQ.prekri­ ime zaV'ltlon& prid. otići zakalati.zavezati.klati zaklati. - prijestupnik zakona zakonopristqp&n& prid. -neAi. . ti se zak&hei / zak'bhfJi. -J\jQ. -ljQ. -a m. -lbnQ. -a m. usp.zakonito. svećenik zakon&n'b prid.zaključivati do­ govor zavfJcati. - sumJ\jom. mreže zagladiti. uprljati.leđa. -AQ �.zalog zaloiiti. -zagrađen. učitelj Zakona. -aeši .zadržati se zamqdenie / zamqždenie. -a m. . ostav­ ljati u nasljedstvo. � s. -a m. zamatorfJti zamatoriti. klati konski 91 zato što . -čQ. ljutiti se zaimati.zapaliti zaii3ati. posuđivati zaimodaVbC&. budući da. -ljQ.zagra­ diti.zakonoda- mučki ubiti zamysl'b. . -čii§i . zaemljQ..za- (s�) . vac. -a m. zakroV'lt. � s. zadfJti. -niAi . -a m.pro­ ljeti zamoriti.zaključiti dogovor zav�zati. zastirati zakryti. -r�jQ. . -nQ s�. ugovor. -a m. -a m. -a m. zakon&nik'b zakon'b. -a m.zakliJ\jati dogovor. .zadrža­ lažna prisega zakltnati.zamisao. -r�Ai . zarih zavfJcavati . -lbneši . .Zabulonov zavfJt'b. zad�jQ. zadržavaI\ie zaniOS'b. . -vjerovnik zaim'b. iza.. dragocjenost zamazati. -aeAi . . zaključati zaklinanie.izbri­ -ajQ. -'bžQ. zamažQ.gledati sa (koga čime) zakijučiti. za­ .zakliJ\jaI\ie. vati. zaloieno imfJnie - zakonodaVbC&.zakono­ zakonodanie / zakonopoloie­ nie. zaklenqti. -aeši označiti (pečatom) blago. zaženQ. � m. otraga. posudba zaiti.:adiAi . -a m. -a m. -ajQ. -vaeAi . -aeAi . . zad�jQ.straga. zamazati zamaterfJti v. 3.zavjet. nalagati komu što zaem'b V. . zaidQ.zamjerava­ prestupaJ\je zakona zakonopristqp&nik'b. afe­ dron'b zaid&2 V. -ažeši . -laeši . . vrt zag&nati. davac - klaI\ie kej.paliti zazirati. .Zakejev zalaz'b. � s. . -aždQ. . -ajQ. zad�eši -naložiti. prepriječiti zagrad&n'bprid. -žQ. � s. . os.čmar.zakriti zak'bsn�ti. pre­ priječiti.jd. zemlj. -aeši .zakonski zakon&ne prilo . l. �diši zajmljivati.Soan. -aeAi . optuživati zaznamenati. aor. -ajQ.opasnost zalop. -a m.zaći. -agQ. zaženei§i prognati. . -nQ. na­ mjera zamqditi (�).zatvoriti. obećanje zavfJCavati.zatvoriti. s'bzadi / s'bzadu / S'bzaida zaieei. . � Ž. -a m. os. -vajQ. -i§iši s� ostati bez d8ha zad'bhnqti S�.za­ vjeAtavati (zavjei§tati). .zaostatak. poredak zakon&nik'b. zaemleši . -ajQ. ime zak&heoV'lt prid. �ždQ (s�). -neši s� zagrcnuti se 90 nalagati zazon. -yeši . .l -a m.krpati pobjeći zaid&.zaV'ltlon'b. . bezbožan zakonoučitel&. � S.zakonodavstvo zakonoprfJstqplenie.koprena zakryvati. -riši .Zabulon. . zakrivati. tivan zakonu.jer.sumJ\ja zazor&n'bprid.osta­ sati zagraditi. zakoleši . .zajam. -a m. predbacivati. zaideAi . protjerati zađi (S'b zadi) prilo . zaim'b zaida.zakrčiti. -ajQ. zamažeAi - zadfJti.po- Zakona zakonikb V.produ­ žiti zadušiti �. zad�eši '--.učitelj ti.siliti.vrijedan poku­ de.umoriti. . zane(ie) vez. -aei§i .zakon.Za- zaključati zakl�ti. zakoJjQ. -adiAi . -'bžiAi . prijekora zaz&riti.

. . uzma­ knuti zastQpiti. oboriti. .zvuk zv6zda. -ekQ.ujutro zaušanie I zauienie.. . za­ rob zapov6d6ti. . metnuti nogu..Dlbnik1o. zapor. odstupiti. posuditi si. -a m. zaprijeti­ ti. -MQ. zv�gQ.leti. -am. . -aziAi .nagovje­ povijed. zaeit.bljesak.pljuvanje zapljuvati (�) .uznemi­ riti se. za­ skrivati zaeieenie. zapust6ti (�).. � s. -ajQ.zaAtita zacicati.zasun.na­ rediti. -a m. -Zaharija. ime zaskopie. os. . � 8.pod­ .podmuklost zast06ti.zašti­ pozajmiti si.mučiti.pomoć. zaimQ. prije. zapljujQ. � s.naredba. aludirati zevei.narediti. -AQ.zaAtita zastQpati. -a m. -riši . titi Zaeitr. zaciĆQ.opustjeti.Zeb. zaplbvati.. -ljQ. zabrana. � s.n1o I zapad.. -oždQ. -a s.oAamariti zaharlin10 prid.zapad1o. zapadni zapaliti. � s. -odiAi . �tiAi . . za­ rolu. -zalazak. zatvor. . zapljueAi zapov6danie. -y i.naredba. zabraniti zar(e)6. zapriCenie.Zaharijin zahari6. . -aeAi . � -napojiti za�inati. .zapad zapadr.. posvjedočiti zas6d. -ajQ. -pljQ.zapovi­ zatvon.zvijer narediti.iz- gaziti ' za"ti. .n1o prid. za��ti za��lo. ime zahoditi. zaAtita zastQP. usp.hra- nitelj zvijeri zver06dim'lt prid. -liAi . os. zavora zat'lllmQti. -Aiši . -a m. -a m. zapov6dati. .. zapbnQ. titi ti. -ajQ. �ždQ.početi.nik1o. �jQ. zapovjediti. � 8. .zec zvon1o. začeti za�tie. .zaAtitnik. -a m. svjetlo zarob.začeće zaJ�ti. -a 8.zaAtićivati. -leeAi . -a m. -aeAi .(o)pustoAenje Zebedejev. zaimeAi .sJn. -aeAi ... -a m. . zan. � m. -aeAi .)n1o I zv6rlru. prijekor. -ažQ. . . . -uem zacMiti. . . -i i. zaprieati. . -nQ. .za­ pečatiti zaplbvanie.. začbnQ. zapovi­ jed. . zapovjediti. -rjQ. uzbuditi se naređivati. zatvo­ riti zaJ�c.naredba.nlk1. zaperQ. -a m.Zara. -ajQ. . -ajQ. - zastqpienie. zaćitiši . -v�mb. -aeAi .uzeti.zatvaranje zatvoriti. . -neAi . � 8. -lejQ. usp. zapovijed.zvijezda zv6rl(nr.. � s. začbneAi . � m. ime 93 92 . usp.strogo sađivati zastQpanie. -oiAi .zapaliti zapečab.nik1o zaeititi.strogo pomoći Atita govoriti me v.zvjerski ZV6rokrJ.. zaCititelb zacicati. � s. -ajQ. .ugnjetati zareci.zauAnica. -a m. os. za­ zastQp1o. zelen10 zeVedeoV1o I zevedooV1o prid. .' do- jedati zapov6d. -ojQ. usp. posr­ nuti zaraziti.nik1o.naredba. . zapo­ vijed. -i m. nužnik zacititel. -aeši . usp. .zaAtitnik.zatvoriti začinjati Z�bDQ v. . prema Zebedej. �Ai z88'ltv�vatl.pričati. zapov6d. pomagati.zastupiti. zapov6danie. -a m.požderan zv6rr.pomoćnik. opustoAiti zapItrati.isprva. �jQ (�). Aamar zaušiti. .počinjati.. zapov6d. prvo zaprititi. zv6rr.začepiti. -ečem . . zv�žeAi . prid.zastupa­ zataknuti zatykatl. .n prid. � s. zapereAi . zapov6danie. usp. zaprititi duhu .pomoć. V1ozv6stiti zv�i. 8Itde zdelen'lt v. ka­ zna zapust6nie. -v�si .zalaziti zahOd1o.početak za��ti. zapbneAi . -piAi . kračun. � ž.čepiti zautrapril.zvjerski zv6stiti v. .uhoda zatvar6ti. -a m. zapovijedati. ime zaAtitnik štavati. zapoyjediti zapnvapril. -ujQ. -aeAi . �Ai -zatvarati zatvoft'lnie. . -ajQ. os.{za)svjedočiti. .

zelot. Smirna. -riši . -a s. .na. . zloban z1>lobb. zdanje.zemlja. gad1>.znati.obrađena glina. poznavati.zmajski.zi- na. čin z1>lod��nie. -dejQ �. .n1> prid. os. nevaljanost z1>le prilo . os. zemni zem. revnitelj.zrno zn.tvorac. doznavati zDoi.zemaljski. . . omalovažavati z1>los1>mn. . . ime zinQti.zloća. -a m.zlodjelo. . . - zreo zbrenie. zieeši / zejQ.smirna.zlatnik zlato. . .zima. znajQ. aspida.žega zora.zeleno raslinje zlatik1>. -y ž. pozivati. usp. -y ž.Zeus.smirna. . .zlatoust.označi­ ti.žuč zmii. -e s . načivati. usp. -vaeši fanatik zima.2 -i ž.zao.calo. zločinski - . . . � ž. hrr.zlatan zl1>Čb. .Zenonov zinon1>. -rjQ. -a m. dijQ .bezbožan Z1>l1>l prid.Zorobabel. -vljQ. .pogled.u. . -e m. . -deeši s� . . -e s. zmi6 zmiin1> / zmiiu. .. . -aeši . gradi­ telj ziidQ v.�brađena glina. / � ž. .ze- maljski zeml�. pogled.poznat znamenavati. . stvaranje zbdatelb. lje­ pOlječiv.smimski zmin. -viši -govoriti loše o komu. -a ' s. . . razboj­ nik z1>lod�in1> / z1>lod�isk1> prid.vikati.n1> znaem1> prid. zid zbrel1> prid. A die. . obilježavati zDanie.zelen1> prid.zločinac. . . zmii zmn. prid. zmija. ze­ zlatni nakit zlatoust'J> prid. Smir­ zmin. -e s.oz­ z1>lodeistvo.na. -ueši . otvarati usta zlak1>. . -e s.pobolijevati z1>lok1>znbn1> prid. zmn.zelen zelie. -i ž.ležanje na zemlji zem(l)wu. -vid. .zlo. usp. . bilje. -a m. stvara­ telj zi>dati. . -e s.tbD1> prid. . -a s.so­ stom1> zlat(bn)'J> prid. . � ž. . zapečatiti znamenie.Zorobabelov zrak1>. usp.zora zorovavel1> / zorovavelb. zeeši . -ujQ. zlodjelo z1>loba. -a m. .koji nosi .b. kuditi z1>ločbstbD1> prid. -a m. .zlo. . zva­ zi>dati nje zbvati. zmijski zmi6. .zmaj. -y ž. zemlj. zOVQ. zmija. stvarati zi>de v. zeml� zeis1>. ista­ knut zvati. .opsjednut zlim duhom z1>loverie. tlo zem� v. G die.na. ime zorovaveleV1> prid.u.raslinje.Zenon. im.graditi. . izgled zrbDO.zinuti zi�ti ziejQ.zgrada. -a s.zmaj. ziždQ. Jupiter zižditeb. . znamenovati. usp. -neši . krivovjerje.grditi. -a m. .zrcalo zr�i v. zilot1>. hladan zinonoV1> prid. -e / z1>loverb8tvo. -nQ. ioan1> zlatoust1> Ivan Zlatousti. z1>lobb z1>lobiV1> prid.poznat. -a s. .zlo. . .činjenje zla z1>lodeeti �. ehid. z1>loba z1>lob�sbD1> prid. ehid.na smimski.n1> prid. -e s. . -ajQ. ziždeši . . � ž.sk1> / zellll>8k1> prid. loše. . -vajQ. .n1> prid.pokvaren z1>losloviti. zmn. -zloća. -a m. znaeši . mljan. zlatonosiV1> prid. � ž.koji za­ služuje sramotnu smrt z1>lotvoriti. -iž. si>de zi>d1>.. -i ž.zlatnik zlatica. zmn.teško bolovati zi>danie. prid. -a m. opak z1>lonraVbD1> prid. zlo­ povrće zemlel�ganie. zmijski zmi�V1> prid. . .zmajski.zimski. . -a m.na. -a m. zid zbd. -e s. zb. -e s. hereza z1>lod�i.znak znamenit1> prid. -a s.zao z1>lb. -e m. usp. nazivati z1>lo. izgled 95 .poznanik znati. gad1>. aspida. -y ž. . .krik. hladnoća ziuu. zemlj. zoveši. poziv.tvorac. - zlato 94 označivati znamenati. bol�ti Zbl� zbr6ti zbvanie.zao. - jevati. usp. vrući pobornik.

zibleAi . I zub zQbr. čupati z�tr. z�bQ. na lice zbriti .gledati. . zbriAi . prid. že- nik zqb.ljuljati z610 v. motriti. .zibaIije zybati.zjenica z�ti.bro 10 j i. zibljQ. � 8. o L o . -a m. � ž. o fJJ!f'1P o . mladoženja.v.. z�bem -trgati.zubni UPIT I LI I i ..slovo j »iže«. Z'bI:jQ.zbriti.zet.n. promatrati. . i­ . 3610 z6ntca. -i m... .biti pristran zybanie.bro 10.

.igrati se. zemlj. ime ian. onaj. iže aCe tko god. . v. os.slovo »i« . po­ glavar.god.upraviteljev. -a m. ierusalimoVb prid.Jese- bavljati se.poganski hram ienI88JimJ�nin'h. . zemlj. mn.prinesen kao žrtva poganskome bogu idoloslujenie.Jeruzalem. os.Jeruzalemac. .svećenik iereisk'h prid. to. koje) god. usp. -y Ž. ieru­ sa1imlfJnin'h ierii. . ierusa1imlb prid. . � ž. prid.idolopo­ zemlj. . · H · ­ j bro 8 j i vez. os. ona. ideje iezekllb / iezekiil'h. ime ibo vez. igumanija igumen'h. ime . ierusalimb8k'h prid. igemon'h igo. zato što. budući da. mn. .jeruzalem- ski 99 koji. mn. kada. ide i / ide ubo . igemon'h igumel1b prid. . e zam. . -a m. gati. koje) takoder . -a s.V. ieribon'h. iain. -€l B. poganski i . iafet'h. -jer. r. � ž. -a m. ona ono. iasa. usp. ime idolie. . -a m. . koji (koja. poskakivati od ra­ dosti igr. lemski ierusa1imfJnin'h. eje zam. -Jerihon. . ide­ je aCe / ideže koliždo . � m. UBp.jer. -a m.iako.Jeremija. stanovnik Idumeje id�je V. eje. -a m.svećenički iereistvo. -a m. . -ivQ. iza prijedloga uvijek dolazi s prefiksom n. Ajd. Njd. čak i. zapaliti ižditi. koje. -a s. i prilo . poglavarev ig'blin'h prid. -Jerihon.dan'h ierei.ljubičice iain. . šala igumeni�.i. os. saž­ samostana. -a m. on.potrošiti.gdj� ijde(je)2 vez. kb nemu).Jesej. . ra­ suti ije. -ajQ. . -ežeši -spaliti. ijdeje ace da / iždeje kolijbdo . idume�nin'h. iZg'bnati iideei.igra. ime iann�eVb prid. ieru­ sa1imfJnin . koje. . i - ime ieriba. -a m. usp. gdje. · 6 · . -i ž. tko..jaram igrati.gdje god. što god. �. iako. usp. im'hje obrazom'h . -a m. -Jasa. .(oh nego. -egQ. -Jafet. �je. koji. . .jordanski ierdan'h.jer.tVhl1b prid. . -aeši .jeruza­ lemski ierusalim'h.Idumejac. -y ž. -ml�­ ne . zabava. zemlj. -€l s. koja. zemlj. ion. iže i t'h -koji (koja. -iveši . -Janejev iaredoVb prid. takoder i. koja. predstojnik samostana. -€l m. eje ia s. kada ideje prilo -gdje. -Eze­ ieseeVb / ieseoVb prid. m.kako. iereiiesei. iže. -a m. -Jair. m.Jordan.jeruza­ klonstvo idol'h. ta. os. kamo god.Jeruzalemac. ma gdje. -Jaredov. ma kamo iditum'h. iguman. .idolov. -a m. zato što. . za­ idum��.predstojnica jev ižde(je)l prilo .iglin ide vez.upravitelj. os.bro 20. -€l m . idolski. ime ierdanoVb prid. os. ipak 98 igemon'h v. . .prema Jared.svećeništvo ieremie.Jedutun. roda nije potvrđen -taj. 6I H idoložn. . .gdje kiel. . ma gdje iidenQ V. koje) god.idol idolb8k'h. -m�­ ne . zemlj.. koji (koja. ono.Idumeja.

uvjerenost izv�ati. -riAi .izvesti (izvedem . prepoznavati izv�stvovati.obilovati.uteći. --€l s. -vljQ. od. dopustiti izvol�nie.po­ tvrđivati.osloboditelj. -niAi . -aliAi . poravnati. . jasno. po­ napamet izv�d�ti.izgarati izglagolati. . -dajQ. . --€l s.protjeri- vati izgarati. -ajQ. izgnati 100 101 .progon. -ueAi . istrulio izgn.izbor.izvoditi. -rbžeAi .sigurnost.pobiti izblbvati.ubijati re­ dom.ostatak. .2 -eZQ.. -ujQ. usp.izvesti izvestiti � .izgorjeti izgubiti.izbada­ ti.izvje­ šćivati izvestb prid. potvrditi. . pobaciti iZV'hDU / izV'llnqciu prilo . --€l s. iz qtn. .n'h prid. ukrasiti izgo.svezati izvlačiti. -ujQ. odabrati izMgati. otkupljeJ\je izbyt'hkovati.izabran. izv�st. --€lstiAi . izbaviti. -rajQ. -edeAi . izbavljeJ\je. izberQ. --€ljQ.uzrok. izbbra(Db)n'h prid.gl\iilost. -ijQ.preo­ stati.. izliha. izbjeći izb�iati. --€leAi . svjedočiti izv�titi. -{)deAi . .izvijestiti. -ljujQ. spasiti. --€lkQ. --€ls. -a m. za­ jamčen. poznat izvestbDo prilo sigurno. liječiti izvreci. spasitelj. -rjQ.izbosti izbyVati. prognati. reći. izbQ<lQ.naučiti izvjeAtavati. -ajQ.svezati izgan�ti. -ueAi .oslobodeJ\je. odabran. zavoljeti. izbor izvračevati. . iZV'ltnu. pro­ suditi. odluka.isklesati izvesti.izvijesti­ ti. otkupljeJ\je izbaVbnik'h. odabir . izobilje izbytbČlb8tvovati.izbavljeJ\je.potvrda. oslo- bođeJ\je. l -edQ. izborbn'h izbbrati. -tiAi . otkupitelj izbaviti..izlije­ čiti.volja. -:-liAi . -ll!eAi . iz­ poznavati. -ezeAi . -ajQ. -viAi . spas. -aeAi .iz. izbereAi . izbljuvati izbon. ). .pokvariti iZg'hnanie. izgon izg'hnati. -ueAi . -ieAi .izgl\iio. -ujQ. spaAavati. -nQ. -8jQ. -aždQ. obilovati izbbranie. izvoljeti. -{)ljQ. -{)ždQ. rijeAiti se tek. lzbytie.izabirati. izgovor izv�anie. tn. -biAi . usp. -a m. potvrđivati izv�enie. -{)leAi . lzq. prilo . -nQ. -a S. usp.ispo­ vratiti.bježati izb�gnqti. po­ tvrditi. kroz. jasno. -aeAi . izvl!si . -aeAi . tru­ baciti izva�ti. -ueAi -.osloboditi.sigurno.zajamčiti.is- (izvezem . iz· vestiti si .izbaciti.obi· . -ČQ. -ljueAi . izbaviti. voriti. --€lCQ. saznati. -ljQ. -aeAi . -aeAi .illb8tvo. sigu­ ran.uteći. --€l s.iz prijed. pobijati.iz­ vana iZV'hDqtn. oslobodi­ ti. obilovati. pouzdano. --€l S. .. iz V'IInu v. -aeAi . --€ljQ. �žeAi . poznat izv&ltbD� pril.osloba­ đati. IjeAavati se izbytt.izvući tjerati. --€leAi . . iždeneši .zajamčen. pouzdan. pože­ ljeti. po. -ueAi .izvlačiti izvl�ci. iždenQ. oda­ bran. . -l'bgQ.izabran. -daeAi . dokaz izv�zati.qdu v. -njQ. -raeAi . -a m. izbavljati. -oceAi .izvaliti.doznati. lovati izbyt'hk'h. istrebljivati izbirati. izvl!mb. -adiAi .osloboditelj. ) izvesti. izv�ti. osi­ gurati izvestovati. -ujQ.izgo­ bjeći. izbQ<leAi . -ociQ. . izbavitelj izbadati. napraviti izviti. probadati izbivati. izv�st'hDO izv�t'h. .iznutra izvyknqti.il'h prid. -neAi . .iza­ brati. -8jQ. govoriti. -odiAi .izgladi­ ti.qdu izbavItelb. -ieAi . ot­ kupljivati izbavl�nie. posvjedočiti. . -neAi .siguran. otkupiti izbavl�ti. izbbra(Db)n'h izbosti. --€l s . . -ajQ. -a m. praviti izvoliti. -ujQ. -ll!jQ. roditi se. s G . -bljQ. izv�stbDe - lež izgoniti. usp.znati. �žQ. -aljQ. . pre­ izbavitelj.izabrati. izreći izgladiti.n'h prid.protjeri- vati izgoreti.. bjeći izvaliti. iz liha v. odabirati izbiti. -ijQ.

pas. -esniši . mn. istri­ leka izdati. izmijeniti. -e s. -aeši . -a m.V. izd�eši . -ajQ.carinski izqtr&qdupril. izdrai­ liMnin1> izdreci.izbaciti izml1>knQti. izemleši . izoštriti izoeren1> V. -a m. -neši . -ejQ s�. ti.izvaditi. -nQ.napraviti. -bljQ.oslabje- sti iz�ti.n1> prid. -eeši s� .izdah. -asi . -yeši . proždrijeti iz�ti. izidQ. -y Ž. -bljQ. izemb. . prekomjerno. zašutjeti izmoriti. umirati izcb. davati izditditeb. izemljQ. iziskQ (izićQ). usp. iZdrailbtin1> / izdra­ ib. -ečeši . -y ž. -reši . iZ1lDbiinq tvoriti . zamijeniti izmqdrivati.pronala­ knuti. izderQ. isko­ bJjivati. isUS1> igemon1>. . izesi . pret. -r�cQ. -gaeši . jebiti iz:mn. iziZ1>hoditi V. izdisaj izdyhati.Izrael. izoĆrjQ. -r�ćeši .izreći.zamjena izm�niti. . oprati izm�na. .vadi­ vati. -riši .rasvi­ I.izda­ ti. dati. -ajQ.iz­ vanredno. pret. .proizvo­ mrijeti izm1>ždati.koso iznositi. -ujQ.obilan izobr�sti. -ažQ. -e S.slomiti izl�kovanie. -nQ.propa­ dati izgybnqti. �kQ. -seši . izmailit�ne. iz­ zgotoviti izdfJ�ti. �teši / vati izobib.stvoritelj izdrailitb8� prid. -neši .izići. iZ'bšbd'b. -yjQ. IZVUći iZ�bniČb8k1> prid. izlezeši . zemlj. -ajQ. -ueši .Izraelac. . olakšanje iz'b. -rjQ. pret.V. -neši .izdati.izgybati. . -nQ.iznijeti iznicapril. akt. -aeši . �. izleaši . -a m. iznemoći iznesti. -ogQ. . .izvanredan.iz­ vati. usp. . .izlaziti.istr­ ziti izostriti. -mbrQ. -bleši .iskupljenje iz�db / izdr�dbno prilo . -aeši .rati. . .pro­ odavno izdaleča / izdaleče prilo . -oŠQ. uzimati iziskati. -a m. dati. part. izoerep.pOjesti oduzeti. -osiši . usp. -niši . iziĆeši - tražiti.Jišma­ izobllovati.izliti izliha prilo . . -a m. izostriši. -ajQ. izdr�/i�no izli�ti. . umrijeti izdyhante. -mbreši . izd�jQ. ' izliha ti. govoriti izdrbvanie / izdrbvenie. -ijQ. izgubiti razum iz�ina. izje­ istrgnuće izciryti. -aeši .m1>rati.. izlejQ. -sQ. izideši.izriti.promijeni- bezumiti se. -e 8. -e s. -amb. . akt.t�nin1> izdrailb.trgnuti izmyti. -nQ. -ieši . - prekoračivati izlivati.dola­ izlaziti. izda- sti. -mJjQ. -ajQ. -aeši .osla­ jetliti iz�sti.ubiti. ishoditi iz1>ibd1> V. pati iz�ienie. -aeši .Izraelac. �tQ. . olakšanje. iZbmeši . izlezQ. -miši . -bleši . izdereši . -neši . -ajQ. iziti iz�sniti. činiti slabim izm1>knqti.umiti.'b .izliti izlomiti. -aeši . ":"aziši .iznositi izobati. -rjQ.izdahnu­ elci izmesti / izmetati. -ešnjQ. -'b m.izraelski izdrailit�nin1>.izje­ pružiti gnuti izd�lati.izlijevati izliti.oslablji- diti izimati. . -yeši .zamu­ naći izobritati. zahtijevati iziti.naoštri­ ti.izići ziti na pamet iznemagati.izu­ part. -ožeši . iZbmQ. -njQ.donijeti - ti.propasti izdaV'ltDa / izdann1> prilo - i�1> prid.izdati. prošikJjati II. usp.izdisati. iŠbl'b . -yjQ.upravitelj 103 102 . -gajQ. izdrbizum�ti �. -ajQ.izlječenje izl�sti. iZdrailbtin1> / iZdrailbt�nin1>.prekomjerno. iznemagati iznemoci. izda�ti.obilo­ prekomjeran izd1>hnqti. izostriti izr.pojesti. �Ćeši .iznutra iisus1> V. . part.

. .. -y ž.Ozija. složan j�ti imenit. ... im�ti . . prid.sp... os. / ioaneVb ioa(n)n.Ivan. os.Joananov ioa(n)na..Heraklij. imeni s. ime iroVb prid. prid. . mn.Josipov ios:lfr.imati.. inostranr. -a S.. ino­ stram. Jorimov io(a)safat. imetak postojano im�m. . . inople­ mem.Jonin iona.samotna zvijer inomysb. -ueAi .. ..jedinoroden. os.Herod. -jednorog inorožr. ime 105 im�.nik. druge jezike. . -a m.tuđinac. usp. prid. ime iovoVb prid . ime ipokrit.Jozafat.Ezavov isa(a)koVb prid.sk.slika ikonUsIn. -y -m. sloga znat imenovati. -Joatam. barbar..jednom. . usp. ipostur. os.. -am.Herodijada. ime irodi�da. -a m. -4i! ž. os..n. inople­ menr. iraklU. . neki. zemU.žde prilo .Josip. .Ivana. inOj�ZYČbD" prid..tuđi­ nac.tuđinac. .nik. i�tasr. .ime imQ v.. napušten inočb8k. ime ioanane(o)Vbprid. . --a m. os.niIn.istoga mi­ uzimati. ime irini.Izak. -jednorogov ino8ta(m. . / ioaneVb prid.prilo .. . .Jehonija. prid.Herodijada. -jer in1�niice. ..Joab. ime iozi�. moći. -4i! m.žetva.dan. . .. ime ioatam... zemU. .monaški. ime dovci v�1V im�ti ..ilijin ili�. .niIn. .Ivanov. imeii v. neka. brati.putovanje. os. !J. -jordanski lli vez. -nb m.drugačije inamo prilo .. -ujQ.koji govori iorr.ili.Herodov irod. ioa(n)noVb io(a)ramoVb prid.nik. -a . ikonom.. ino zam. os. im�eši . neko in. usp. . ioam. os. . � m. os. . ... . emJjQ.Ma V.ie vez. V.. ..IrenEti. v�1V imati . os. . nego nun. j�ti imr. . stranac. drugo. . emleAi .imeno- vati inoplemem. joA inov�n. prid. inoro. .Ilija. drugdje ioaVb. .Aramov. -a m.drugamo inače prilo . . -a m.gda V. / im�nie. Jozija. sul� im�ti .davati prednost dovnički. prema Ikonij. usp. / ipOltatr. / ipostatr. -a m. . - irakl. Aljenja.ikona.hvatati. ime drugo vrijeme in.. stranac.imovinski im�ti. -y Ž.. re­ dovništvo osamljen. -a s. inoj�ZYČr. -y Ž.. po­ inomyilenie..upravitelj inako prilo . morati.m. ierbdan.slaganje.niIn. -a m. / iraklr. loviti.inače. barbar. -Jordan.. ime irodr.)nr.. re­ irodoVb prid. . prid. inoj�zyčr..Jobov iOVb. ime iohoni�.. b&I. prid.drugdje vak u tuđini inok. ino8tranr. . ime ionin. . usp. prid. os.hero- imovina.Ivanov.monaštvo. .biti opsjednut zlim duhom. -a m. -a m. nekoć. -e s. iorbdam. . bora­ druga.Izakov isa(a)In. im�ti imanie.de / in. -a m. � s. -a m.. ipokrit. .nik. imene.ikonijski. j�ti (�) inoč�. -4i!ž. ime irinei.. -a m.Irena.. prid. . usp . os. prid. . . V.niIn. os. . prid. os.. -4i! m. .znamenit.Job.vjerovati..Jonamov ionaeVb prid.drugim putem. inqdu / inqd�prilo -:. berba imati.Josip. - 104 . -4i! m. inoduir..Herodijadin irodi�ne.neprestano. -a m. ime irodi�din. ime imanu. . Jona. imamb. prid. stran i08ifOVb prid. irodi�da isa(a)voVb. --a m..nik.Herkul. barbar. os. -i ž. . .Herov irodi�.drugi. ime ioam. ime ioa(n)noVb prid. -a m. samostanski inOČb8tvo.. .no prilo -jednoduAno inokOItr. ... � m..n. inogda in.nik.heretik inoIda prilo . u inoj�zyčr. ina.. .. os. imaši / im�jQ. . os. stranac. . os.vjerovati. -4i! m.. prid. os. v. sabirati. ime iosi� / iosU. � s. .

um­ rijeti.napola. . -aelli (s�) -dokrajčiti. . -y Ž. -adQ. -niši (s�) .nica.iskočiti iskra..sk'h v. -ažQ. iskolelli -poklati iskoni prilo . -ajQ. zahvaliti ispodi>m.iskorijeniti iskočiti. -vajQ (s�) . isavn. -a m. -ekQ. isaVl'b8k'h iskaziti. istraživati. iskQ.iskariotski iskati.Izauri. . -ujQ. ispl'hnen'h .iskori­ jeniti iskoreniti.popravljač ispraviti (�). zemlj. . dovoditi u napast iskujenie. -ijQ. . -uelli . mn. prestajati.ispunjen. pripraviti.iskusan. -v�mb (�) (-v�­ d� /s�/). željeti isklati.ispovijed (grije­ ha). posve ispl'hn�ti (�).sb prid. OB.istraživanje iskariotin'h / iskariot'h.do­ vesti u iskušenje iskushnik'h. prilo .istraživač. iskoljQ. � Ž.odmoriti se' ispravitel.ispovijedati (se). .izbaciti. iskušavatelj iskusiti �. . . . .skh prid. mn.u početku. .unilItiti. -a m. -a m. -v�si (�) . -vljQ (s�). -usiši (s�) . isprobavati.ispovijed (vjere). -ečeši .' točno iskri> prijed.n� prilo . dovesti u napast. -ael\i . ... napast. iscrpljivati se. otpasti ispeci. ieelli .Izaija. priznan. -pilli . -čQ.. završavati se iskopanie.iskipjeti.ispit. . provjeren. prid. . . hvali­ ti.n'h prid. . -ajQ. napuniti (se). Juda (iz Shariota) iskariotr. .ispo­ . ime isalri� v. obećati. .ispiti. -i Ž. junak ispolupril. priznavati ispov�db. . -uel\i ' (s�) . .iskullati. od po­ četka iskom.bližnji iskupiti.. prid. -a m. � m. -viši (�) .isavri. -a m. ispijQ. � S.ispovjed­ nik ispovAdJ. izricati.iskopati.tra­ žiti. -pilli . obećavati. zavjet. is(s)op'h isl&liti. -aelli (�) .ispovjediti (se).napasnik. �ši .iskopavanje iskopati. -ajQ. iskupiti iskupovati (�). -pljQ. iskus'h tvoriti . odbaciti iskus'h. isprobati. -ullQ (s�).otkupljivati. -aziAi .izauraki isaieV'lt / isai(i)n'h prid.sprava za IDUčenje iskropyt.neizreciv ispov�dati (�). .Izaurija. �ždQ. hvalospjev. ispovijedanje (grijeha). zahvaljivati ispov�dovati. ispra­ viti. 8 G i prilo iskrbm.isplesti. upola ispočiti.ispunjavati (se) ispov�e. isku­ šan.iskrasti iskračUo. -njQ (s�). -aelli -iskullavati. ispitivač - iskus. ispieši .otkupiti.div. izliti iskypeti. � S. -etQ.proba. . oslobađati. -njQ. UBp. isai� isai�.iskra iskrasti.iskonski iskoDhČavati (�). illikljati isol'h V. . . . prid. ispovijedanje (vjere). -pljQ.donji ispolin'h. ieelli / H\Q. ispoli . doka­ zan iskujati.pun ispl'hm. popraviti blizu 106 107 . ispravi­ ti. . -nilli . okušati. ulltrojiti iskanie.ispeći ispiti.savrlleno. � 8. iskupljivati iskusitel. -adQ. napraviti. iskustvo. stanovnici Izaurije isavri�.Izaijin.ispasti. ullkopiti. -ajQ (�). ispripovijedati. -etelli . pot­ pun ispl'hm.potpuno. � Ž. . �ši (s�) . � B.ispuniti (se). -ajQ (�). isavri� isatn. -a m. splesti ispl'hniti (�). iskul\avanje iskydati. prizna­ vati. Iskariot. iskulIe­ nje. pri­ znanje ispov�dbnik'h. -vaeši (s�) . . -'b m.ispovjed­ nica ispov�d�ti (�). skončati. -a S. -čilli . . umi­ rati iskoDhČati (�). objaviti. urediti. is korene iskopati . -ieši .skončavati.pronaći ispasti. -adelli . �jQ (�). razglasiti. -a m. po­ piti isplesti. -aelli .. hvaliti.pripremiti. provjera. -ujQ (s�). vijedati. priznati. bez ispo­ vMani� . slabjeti. osloboditi. -adelli .n'h prid.

-tajQ.Isus isto. stvar­ nost. ist. . -a m. pravilo ispravl6ti. -16jQ..izlaženje. -'bstiši . 1 -ajQ..cati. važan istin&n6pril.rastaliti.)n. � 8. jamačno istirati.moljenje. � 8.. -a m.. � 8 . -njQ.. -aeAi . .istražiti. -raždQ.otpjevati ljivati iateei. . potonuti istočiti.isušiti lshaldati. -oAQ (s�).. . raspitati. -pljQ s�. -'bcQ. . -čQ.kati. -ajQ. .zamoliti. -16eAi . aeši -ispražnjava­ ti. raspitivati. -ažnjQ (�).n"'prid..ganie. zatra­ žiti natrag istqpiti. --ekQ. -neši . �jQ.isprav­ Atiti ista6ti. rasta­ ti. -niši .stanjiti. is­ pitivanje ispytati. isto zam. -piAi s� . -ajQ. točnost. bitan. -a 8. sam. -1�Q. -nQ.isklesan ist. zbilja. pretrgnuti istrebiti. uniAtiti isprositi (�).. stvaran. .vrelo. ic-isuati. -ajQ..upra­ vo taj. pre­ bivati isprazniti (�). izvući -a m..u početku. iS'bWi .izbiti. isušiti 109 108 . -ustiši .. <ljelo.izlaziti ishodice. povrijediti ist&liti. -istinit... uniAtiti. -osiAi (s�). ljati. -nQ. -raždeAi . istočiti istoč&nik. -seAi .isukati. -rbgQ. � 8 . --šQ. -'bkQ. istok.ispuAtati.taliti.istrgnu­ ist6liti v.istjecati ist61enie v. -odlši . ispitivati ispyt&. -aeši . iceliti ist�3ati.istinit. -8Q. -ajQ. -ytiši . -y ž. -niAi .trganje..izlaz iahodttn. pretvoriti se u prah isp�cl. -liši . -ajQ. uređivati. -ajQ. prid. . -aeAi . -biAi . .izla- ziti iahvatiti. -uĆQ. istesi 8. stvaran. -az­ niAi (s�) .isteći. otkati ist1tknQti. .istresti istuka(ru. -piši . U8p. ishodataeti.pre­ vrnuti.istruliti. -aeAi . . -nQ. . istraživati. isprva. ista.isti. onaj. ista. -čiši -izliti. taj. . upravljati.potopiti se.očiAčenje istrezviti �.isprazniti. potonuti istopnQti. sigurno..ishodište. otpuAtati. -16eAi .. -nQ. prid.očistiti. ist.. .. istr&gnQti. -neAi . šati.ispravlenie. . -nQ. istese. zastupati ishoditi. �Ai . -aeši . zahtijevati na­ trag i�3ati.otirati istiskati. uni- . bubreg istoVb prid. učini�i nezaJnjetnim iat. ispitati. iataiti. puAtati. -atiAI . uniAtiti isprahn6ti. razrušivati ist. -ždaeAi .istupiti isunQti. � 8. -YĆQ. otpustiti.utroba. zatražiti isproienie. -taeši po­ sredovati. najprije ispustiti.utonuti. istinit. -neši .v. va­ žan istonQti. .usahnu­ ti.preslu­ otrijezniti se ist�sti. . pre­ trgnuće prosijati istrebl6ti. -a m. zbiljski. icelenie iac. -bJjQ.posrednik. . pravi... . po­ stupak. .iščupati ishodatai / ishodatainik'b. -VQ �..istkati. poslati ispucati.po­ topiti se. -aeAi . pašnjak ishod. --ečeAi .oštetiti. tra­ ženje ispl'lovapril. stvarno.presluša­ izravnavanje. . -ždajQ. � 8. -ajQ. . 2 -t�ŽQ.istraživanje i�ti. . -b1jQ. pravi. -neAi . izvor istradati. ispojQ. potonuti istopiti s�.istinito.ispravljenje. -acQ.. isus.izlazni ishoždenie. slati ispueenie.zaista istiru. izlazak ishytiti. -:-a m.ispuštanje. � 8. -oždQ.istraživanje. -pljQ.propadanje. iruiti. . točan. razdavati. pro­ pasti ist&lenie. ispoeši . vb istinQ / po istin6 . bitan.istina. iskuAati. . pravi.citi. pustiti.ispusti­ ti. iS'bšQ. -viAi s� - vati.istrgnuti uništenje istekati. -t�žeAi . poteći istina.... -šiši . � 8. -ajQ. upravljanje. -rbžeAi . -aeši .uniAtiti.čistiti istreblenie. -'bčeAi . ot­ puAtanje iapytanie. zbilj­ ski.nastradati istn. -aeAi -istiskivati isto. zastupnik - iskopati ist&niti.

is'JJm.qti, -nQ, -neAi - usahnuti,

isušiti
ieypati, -ajQ, -aeši - isipavati isypati, -pljQ, pleši - isipati i�, iS�Q, is�eši - izići �i, i�kQ, is�Ai - isklesati;

ic.ue, � s. - potomstvo ic�lenie, � s. - ozdravljenje ic�litelb, -a m. - liječnik i�liti, -ljQ, -liši - liječiti, iscije-

liti
icfilbba, -y ž. - izlječenje, ozdrav­

istući; smaknuti, odrubiti glavu
i��enie , � s. - tuča, premlaći­

ljenje

ic4H6vati, -ajQ, -aeši - liječiti;

Ni

G (fl)
&eona, -y ž. - pakao � geo� ogm.na6 - paklem OganJ; usp. ad"h, tn.ton. geonb8k"b prid. - pakleni geor(b)gii, � m. -Juraj, os. ime gen.gesinbsk"h / gen.ges�sk"h

vanje
i�lmqti, -nQ, -neši - usahnuti,

presahnuti, isušiti
isqčiti, -čQ, -čiši - osušiti itaU�, � ž. - Italija, zemlj. italb8k"h prid. - talijanski iti, idQ, ideši, akt. part. pret. I.

ozdravljati ic61�ti, -1�jQ, -l�eši - liječiti; ozdravljati
i�eznqti v. ieeznqti i�istiti v. ieistiti i�n.pati v. ien.pati i6eznqti v. ieeznqti iibCi"h lJ. iziti iAbb v. iziti i6kovlb / i�kovoV"h prid. - Jag - slovo » derv« ; � - br. 30
. .

geValb, -a m. - Gebal, zemlj. geena v. &eona gelbgota v. gobgota gemon"h v. iiemon"h genisaretb, -a m. - Genezaret,

šbd'b, akt. part. pret. II. šblb ići; iti po isud - slijediti Isusa

iturifi, � ž. - Itureja, zemlj. ieazati / icezati, -zajQ, -zaeši -

iščezavati, nestajati
ieeznqti, -nQ, -neši - iščeznuti,

kovljev i6koV"h, -a m. - Jakov, os. ime ijuda, -y m. - Juda, os. ime
ijude- v. ijud6ijudoV"h prid. - Judin

zemlj.
genisaretbsk"h prid. - geneza­

prid.

geraski, gerazenski, �­ darski, prema Gadara, zeml.J.
-

retski

gehsimani neskl. - Getsemani,

zemlj.
gisterna, -y ž.
-

nestati
ieisti, iCbtQ, iCbteši - izbrojiti ieistiti, icicQ, icistiši - očistiti ieitati, -ajQ, -aeši - brojiti ien.pati, -pljQ, -pleši - iscrpsti,

cisterna

izgrabiti

Židov ijud6isk"h prid. - židovski ijud66, � ž. - Judeja, zemlj. ijuli6ni, � ž. - Julijana, os. ime ijustini6n"h, -a m. - Justinijan,
-

ijud6i, � m.

os. ime

110

111

kamel..., -a m. - deva kamenie, -a S. - kamen; stube kamenit, kamene, kameni m. kamen; usp. kamy. kamyk... kamenItn... prid. - kamenit

kapiklarii, � m. - tamničar,

ključar u zatvoru
kapice, -a s. - idol. kumir; po­

ganski bog; poganski hram
kapiemea, � Ž. - poganski

>KK
j k - slovo » kako«; . > . - bro 40,
. K
.

kamo prilo - kamo, kuda; neka­

hram
kapicltn"'prid. - idolopoklonski kap16, � Ž.
-

mo, nekuda kamy, kamene, kameni m. ka­ men, stijena; usp. kamenit kamyk..., -a m. - kamen; usp.
-

kaplja

kaPit. -i Ž. - oblik, sličnost kan.vana, -y Ž. - riznica (u hramu); usp. korvan... kasanie, � s. - dodir, ticanje kasati �. -ajQ s�. -aeši s� - doti­

kamenlt, kamy kamen... prid. kamenItnIt
-

kamenit; usp.

- bro 20 . j

kagn.ličiclt, -a m. - grličić kadilbll... prid. - kadioni kaditi, každQ, kadiši - kaditi kacbmoVb prid. - Kadmov kacb.m... , -a m. - Kadmo, os. ime každenie, � s. - kađenje kaženik..., -a m. - uškopljenik, eunuh kazanie, � s. - uputa, opomena; propovijed kazatellt, -a m. - odgojitelj; pro­ povjednik kazati, kažQ, kažeši - kazivati,. upućivati, propovijedati kaziti, kažQ, kaziši - kvariti, uprop8Štavati; kastrirati

. nik kain..., -a m. - Kajin, os. ime kaiMa. -y m. - Kaifa. os. ime kai6fin... prid. - Kaifin kakoprilo - kako, zar ne; kako... , kako li - kako... tako ... kakOVb, kakova, kakovo / ka· b, kaka, kako zam. prid. ­ kakav, kakva, kakvo; koji, ko­ ja, koje; neki, neka, neko
kalan...dy, -b ž.pl. t. - Calendae,

kaznit, -i ž. - kazna; naredba kazm.clt, -a m. - vojni zapovjed-

kana neskl. - Kana, zemlj; vb kana galileisdi - u Kani

cati (se)
katapetazma. -y Ž. - zastor, za­ vjesa; usp. opona katarotn., -a m. - balegar (ku­

Galilejskoj
kanagalilMsk... prid. - kanaga-

1ilejski
kananei, � m. - Kanaanac kanon... , -a m. - pravilo; crkveni

kac)
katekumen... / katikumen... . -a m. - katekumen, pripravnik

zakon
kanQti, -nQ, -neši - kanuti kapadokiisk... prid. - kapado­

za krštenje ili za krizmu
katolikii prid. - opći kafen.naum..., -a m. - Kafarna­ um, zemlj; usp. kapen.naum... kašiea, � Ž. - kašica kaezm., -i Ž. - pokajanje, raska­

cijski
kapadokie, � Ž. - Kapadocija, zemlj. kapati, --pljQ, -pleši / -ajQ, -aeši -

prvi dan u mjesecu kod Ri­ mljana kalistb, -a m. - Kalist, os. ime kal..., -a m . - blato, prljavština;
kaleti �, �jQ S�, �ši S� - prlja- . ti se. sramotiti se usp. blato, brltna, bnnie

,

kapati
kapen.naum..., -a m. - Kafar­ naum, zemlj; usp. kafen.­ naum...

'

janje; usp. ka6nie
kaenie, � s_ - pokajanje, raska­ janje; usp. kaezm.

112

113

kaeti s�, kajQ s�, kaeAi �- kajati se, ogorčiti se kvas'b, -a m. - kvas kvasbll'b prid. - kvasni kedrJ" -a m. - cedar kedrb8k'b prid. - cedarski kela novaž.- Kela Nova, zemlj. ken'bturion'b, -a m. - stotnik, zapovjednik nad stotinom ljudi kerash, -a m. - poskok kesareV'b prid.- carski, koji pri­ pada rimskom caru; usp. kesa· roV'b kesarie, � ž. - Cezareja (fe­ nička, palestinska, kapadocij­ ska), zemlj. kesaroV'bprid.- carski, koji pri­ pada rimskom caru; usp. kesa· reV'b kesan., -a m, D jd. kesarovi / ke­ sarevi- rimski car kivot'b, -a m. - ormarić, škrinjica kin'bs'b / kil1hs'b, -a m. - porez kifa, -y m. - Kefa, os. ime klada, -y ž. - klada klad�3b, -a m. - studenac, zde­ nac klaneti �, -nejQ s�, -neeši s� klanjati se

klasti, -adQ, -adeAi - ulagati (predmete jedne ponad dru. gih); čuvati klas'b, -a m. - klas klasbn'b prid. - od klasa klati, koljQ, koleši - klati klatiti, klaCQ, klatiAi- pokretati, njihati, ljuljati kleveta,
-

klokotati, klokoćQ, klokoćeAi klokotati; kipjeti, vreti kloniti (s�), -njQ (s�), -niši (s�) ­ nagnuti (se), prikloniti (se) klopot'b, -a m. - lupa, tutnjava klbcati, -ajQ, -aeši - mudrovati, mozgati klbČtati, -ČbĆQ, -čbĆeAi - cvokotati klbČt'b, -a m. - cvokotanje klevreh v. klevreh kleth, -i ž. - sobica, ćelija klethka, -y ž.- komorica, sobica, ćelija kljU8�, kljus�te, kljus�ti s. kljuse kljUČedrhihCb, -a m. - ključar ključiti s�, -čQ s�, -čiši s�- dogo­ diti se; ace � ključih- na­ primjer; možda kljUČb, -i ž. / -a m. - ključ kl�tva, -y ž.- prisega; lihokl�t­ va- krivokletstvo kl�ti, klbnQ, klbneši - kleti, pro­ klinjati; kl�ti s� - prisezati, kleti se kl�čati, -čQ, -čiši- klečati kn�zb v. k'bn�Zb kohh, -i ž. - sudbina, kob kOVarbn'b prid. - lukav

kovarb8tvo, -a s. - lukavost kovati, kovQ, koveši / kujQ, kueši - kovati koV'b, -a m.- nešto kovano; pre­ pirka; spletka, buna, urota kOVbnik'b, -a m. - urotnik, za­ vjerenik koV'bČegr. / koVbČegr., -a kovčeg, sanduk, Akrinja kOVbČeihCb, kovčežić
-a
m. -

y ž. - kleveta,

tužba

klevetarb, -a m. - tužitelj klevetati, -ajQ, -aeAi! -OOQ, -eaeAi - klevetati, tužiti klevetbnik'b, -a m. - klevetnik, tužitelj klevetbll'b prid. - klevetnički klevret'b, -a m. - suposlužitelj, suradnik, sudionik klepati, -pljQ, -pleši - označiti, objasniti kliknovenie, � s. - kliktanje, pocikivanje, radovanje kliment'b, -a m. - Klement, os. ime klirik'b / klirosbnik'b, -a m. klerik, duhovnik kliros'b, -a m. - kler klicati, kličQ, kličeši- klicati, vi· kati kličb, -a m. - krik, galama

m. - škrinjica,

kogda v. bgda koia, � ž. - koža koihn'b prid. - kožan kozari, -'b m, mn. - Kozari, Hazari kozma,
-y ž. -

Kozma, os. ime

kozbl'b, -a m. - kozlić kozbl'b prid. - kozji kozbl�, kozbl�te, kozbl�ti s.- ko­ zle kokotoglaienie, � s.- glasanje pijetla, kukurikanje; usp. ku· roglašenie kokot'b, -a m .- pijetao kolesbnica, � ž. - kola kolesbničbn'b prid. - kolni, kolski

114

115

.krasta krasti. konstantin. . ideie koliido . ljuljati se kol43no..dva- 116 117 .. karhvana korenie.kati.završavati.krasti kras. svadljiv - kotoryi. -a m. prid.pričest kom. -adQ. -a m. . ne koli . / kOtOrr. kotoroe zam. župan. / komit.lađa korahh. -a m.. korist koriti..završavanje.n. zb. bro­ dar . � Ž. divan. kolika.konjski. kolesi s. -a m.koplje kopn.Konstanti­ nov.pričešći­ vati konob. Carigrad (KonstantinopoI) kODh. -i ž. -a m. usp. . -e S. zemU.. plijen.tunika kOthl'h. ko­ tač kol. -a m.iie koliido tko god. -y Ž. . � m. . za�šetak. -riši ..Koman. -a m.kost kOŠh. -a m. . jahaći kODhCh.osuđivati kotorati 8Q. svršavanje konhČati (�). kODhČina. -a m. .. -a m. huljti. -y Ž. -aeši . kosth. . -ajQ s�. brodar korabIhn. klatiti se. spor kotorati. -kraj. .prid.. kazan konstantin. napuniti se kODhČina. .sokol krada. -y Ž. -a m.. -b Ž.grof. ... ime konstantiDh prid. kolika.. .koleda komana. krai kopati. -a m.. komin / komih komu.koji. prid.. . gra­ nica.Korint. dolazi kao dioprilož­ nih izraza: d. korene..nakititi (se). .. -'b m.lađar. -korijenje korenovati. ... -y ž. kolhmi pače . ... kolh velik. kako..ponižavati. -ajQ (s�). -y Ž.. . koja.ljepota. -ajQ (�).dotaknuti (se) kostantin. -ajQ. koreni m. -ajQ. završetak. konstantinh grad. pleme kol�a.kraj.koliki kolhmi čest.košnica kotora. -y ž. krasiši (�) .lađa korablhniIn. kODhCh.Ko­ rinćani korinth. ukrašavati (se) krasota. .buna. kolik. prilo . dokoli / dokol43 kol43bati (�). kODh­ čina kralh. -košarica... os. -ujQ. . -adem . ustanak kramolhnik.lađica korablh..to više kol43 V. .... usp.. . kOristh.va kraty .. -aeši s� sporiti se.konj kODhn. -ujQ (�).. -e S. mn. usp.završiti..kralj kramola. os. .kopar korablich.staroži­ dovska mjera za zrnatu hranu (393 1) k08nQti (�). -y Ž. . -neši (�) .kolebati se.. pratitelj kom'hkanie. svršiti. vrijeđati kOriCf�. nakit krasiti (�).gdje god koliko prilo . -a s.kada. ... koliko kolo. ukras. puniti se kODhČanie.kotao. im. -a m. prid. pred komp. .krug.... -t:iQ..koš košhnica.. -ajQ. .koli prilo . ime komisii V. . . -ueši (�) . -a m.kititi (se). -aeši . -i ž. -bljQ (�). . -y ž.kopati kopiinik.. ..svađa. . -y ž.sk. svađati se kotorič.kolac kob. . -em. završetak. .. kotora43. -bleši (s�) . mn. .dobitak.korijen korin'hlhi43ne.lijep. iie koli . -e s. ..mornar.riznica (u hramU)j usp. . .kraj. V. -e m. -y Ž. -i Ž.. krai kom. -nQ (�).ni­ kada koliilodo prilo . -y ž. -e m. kolese.. -ueši -usaditi korenh.buntovnik. koje kohka.kopljanik kopie.konjski kom. -a m. krašQ (�). -e S. -a m. -a m. . ormarić kragui.lađarski korabhčii. . -aeši (s�) . . ugodan kratb.kad god. . naslada krasta. -a m.nb prid. korvan.. . .koliko koliIn. .sidro kotyga. . urotnik krasa.Konstan� tin. rub.lomača kral. koliko zam... -aem (�) . ukrasiti (se)j hvaliti se krasovati (�). . -aeši .kotao krabU. jednom.cimet kon / korhCh -a m. . konhCh.koliko.koljeno. . . .čavati (8Q).ukras.

. .krilat krilo. . krit&sk.. usp. krotiši . .. m. .izvan. 3..kriti (se). -y i. .. malo dijete krbmlenie. snažan.krotko. .krotak. .vika.. . smireno. prid. � i.. kapati. . osim krom6C&n& prid. -a m. .kormilo kr'Itma.. Z.zbornik cr­ kvenoga prava kr&m&nikb.koja boluje od krvarenja kr1tvoMenie. -ajQ.snaga. (s. kryeši (s�) . curiti.krvožedan.ko krupa.dojenče.krotiti. krotkost krotost&n.kršćanski kr&8tien6 prilo .koliko puta. . -a s. krštenje kr&8hnb prid.krvav kr1tvopiV1t prid. -piši .. vika kroV1t. usp.krŠĆanski msh.lagana kola kr'Itma. krot. -neši -oglasiti se krbkyga. ..krstionica.. .jako. .ce prilo . . . kr'bvi i.krug krinica.hrana krbmiti. -čQ. � i. � i.krotak.koji je u obli­ ku krčaga kr1tčmlevati. usp.. Ž. usp. galama kričati. krotost&nb krot.kratak. -e s. .. točenie kr1tve ..Kronos..hrana krbm&čae prid. v1t krat1tCe -ukratko. krot1tCe krohk.kor­ milar. . kromec&n& kronii I kron. usp.. kričQt'b . -a m.bolovati od krvarenja kr1tvotočica. kr1tvoediV1t kr1tvotečenie. strana krople..ljiljan krih.ko prilo . prid.križni krilat. prid. usp. -a m.kretski kr1teue. prid.l -y i. l _mljQ. .. -a m.. kr'bmbČij� m.kaša.kaplja krotiti.krvotok krbV&n. -a m.kormilar. ku· pelj kn.. loš krii&. .krstiti.škropiti. -a m.ce priZ.. strpljivo. . prid.vanjski kromeŠltn& v.krvotok . bokal krin. mirno. -i ž. � i.nježnost.prekrižiti se. kr1tm&čii kr'Itmbčii. . . Č&VlU1b krbčaž&n& prid. . silno.. -a m. prid. krocQ.. -i i. zdrav kr6p. moć kr6p.. . tarana krupica.kva­ riti kryti (�). -a m. načiniti znak križa križ&n. kr'Itm&nik. kryjQ (s�). usp.k. ..kričanje.križ. nakratko kriV1t prid. . . -a m.krŠĆanin.krijepiti (se) . -aeši . . kr1tčag&.. prid. .Krećani kričava. .krvni kr'Itknqti.. msti· en.. . .. . kr1tvopiV1t kr'Itv&. -ČQ. .krstiti kr&Cenie.mrvica kr1tvaV1t prid. prid. krbstiši .mnogoput kratu. -8ši. .2 -mljQ. . usp.krotko. sipiti kr1tvotočiV1t prid. daleko...)tvoriti krii� . krbCQ.. mn. silno. krep1tCe kr6pu. -ajQ. -pJjQ (s�) . -pljQ. glinena posuda. usp.miroljubiv. usp. usp. -y i. � i.hraniti kr'Itmlenikb. pokrivati (se) krytilo. .nogo kraty ... utvrđivati (se) krepost&.. umirivati kroto)Jub&C&. mn.krilo.krčag.vrč...koji boluje od krvarenja kr'Itvotočiti.krštenje krepiti (�). . kr'bve. .. usp.jako. krbvo6diV1t prid. s G .Kreta.krov.. .. -a s. . zašti­ ćeno mjesto kromepriZ. krohkoprilo . -hrana.kriv. . . -aeši .jak.. . ćup. jačati. potvrđi­ vati.kričati kriČ&. krepbko krqg&. -a m.. . -nQ.krsni kr&Cati. i prijed. prid.križ. . ---e s..Krstitelj (Ivan) krytiti. kr&8ti6nyi I mstien&8k. zemlj.krvožed­ 118 119 . -piši (s�) . -a m. -miši . -a s..stitel&. kol& kraty . mn. čovjek krotost&. stan. krot.2 -y i. -a m. . -čiši . os.put.krvožedan. ..krv. namir­ nica kr'Itmle. -y i. -a m. ime kropiti. nost ---e s.. krbsti· �ne . . -'b m. bla­ gost. . -a m. činiti znak križa msti6(ni)n... -miši -kormila­ riti krbmiti.

� ž. ka�ido. � Ž. pismo k'hniiic�.grmlje kq�lb. � s.oko podneva k'hgda prilo . ka�. zasjeda. ­ koji god. Idpr'hsk'h prid.glasanje pijetla. kuŠQ. . .ujutro. � S.koljeno k'hmotra. -a m.kumirski. . -i Ž. � Ž. � S.nilfbČii. . koeido zam. os.pijetlov kuriti �. mn.ciparski Idril'h.kupiti kupb.tko.istobitan. svaka.znalac zako­ naj književnik.kuma. . listina. -ueši -kupovati kup'h. mn. . � m.zasjeda.gdje. kapuljača kuma. urota kyi. kup. u zoru kupbnosqCii prid. kusiši . . zemlj. koje godj . . uobraže­ nost. -čiši � oholi­ ti se kqdu pril. -pljQ. -a m. .predvečer.knjižicaj li­ stina k'hniinik'h. -a m.koljivo. istodob­ no. ob kqdu ­ odakle kqpetra. � m. pisac k'hniibn'h prid. kupiti. k'h tomu ne .kada.cirenski Idri�k'h.Sirija.koji.kada k'bde prilo . .kuditi.kupovanje. -ČQ s�. -a m.kupina kqpinie. � ž. . . os.pijetao kurenie. svetopisamski k'hn�gyni. k'h po­ lud. negdje k'bdeie vez.Ćiril. ime Idrinii. usporavati k'hto mm. skupno kuPbCb. k'hto )jubo .knjiga.kneževstvo k'hn�ib prid.poganski hram ku. -i Ž. kudiši . -a V k"bn�že m. . -y Ž. ime Idpr'h. pisac k'hnigy. . kokotoglaienie kur'h.. usp. -a m. . -a m. ime Idrini�. -"b ž. šator Idmbah. . knji­ ge. .pušenje. kupbDOSQCii vladar.k(a)j prema. gomila. G kogo. usp.kuditi. . .kasni­ ti. nmo­ tra.skb prid. -a m. . upravitelj k'hn�Zb V. . -a m. -a m.ponos. . --. za. oko. žito (sveča­ ni obrok od pšenice) k'h prijed. vlasi kyp�ti. oholost ky�iti �. � m. VJ. književni. .istobitan. � S. kupbDoSQCbn'h kupbnosqCie.: idolopo­ klonstvo kumirJ.kumir.Cipar. .kuda. zajedničko. kypiši . . usp. k"bšnjQ. s D . skupa kup'hD.kosa.opće. kupno utro . usp . - 120 121 . .hrpa. para kWJiti. kup'h.knjigoznanac. .Cirijak. . k'h večeru . . -i Ž. . kupaliAte kqca. . . k'hmotra kqpina. . .kupelj. -rjQ s�. koja. kumin Idpri�n'h. -a m. . � Ž. . -istobitnost kuPbDosqCbn'h prid. .knjižni.kipjeti.dimi­ ti se kuroglaiente. � s . kuždQ.knez.kiseo ky�enie.viAe ne. pitati kWJtodi�. Idrin�i. k'hn�3b kbSn�ti.zajedno. urota. idol kumirbnica.straža kuci�. zemlj.Ciprijan. . -piši . . koji se odnosi na idole kuPbn� prilo . grditi kukuh. koe mm.bilo koji kyiido.o prilo . -y Ž.kneževski.. kojej kyi )jubo .vrebanje. vladarski k'hn�3b. svako kyka.m.kim. . -a m. � ž. -ujQ. ime . -y ž. ..koliba.trgovac kurU prid. kqpetra In. .trgovački.Kvirinij.tko god kyzDb. .. L CElmb . � Ž. . .kuma.svatko k'hZDb.in. � S.cimbal kimin'h. kuma. kqpetra kum1rosluienie. lukavost k'hk'hn�. os.n'h prid. . kypljQ. iščekivati kyaeh I ky�l'h prid. kuma. td­ nički kupl�. . -riši � . os.ni . trgovi­ na kupovati. -y ž. -a m. Cirenac Idrin�isk'h prid.kneginja k'hn�ienie. � S. koja god. . . k"bsniši . svaki. -y Ž. v'h ku� .kušati. -b Ž. usp.kapa. . tek što k'hido mm.zajedno. . usp. . � Ž.kuma.

libanonski liviisk'h prid . . 1 . . -a m. letili leviin'h prid. a. brod. pak. usp. . postiti. leVbiib led'h.lišće list'h. .bro 50.Labaanov lavra. . . . laskati.lada. . čata leigJ.levitski. lice laodikiisk'h prid. -ujQ. lema I lemma lisii prid.lizati likinii. -a m. . . .laodicejski laodiki6. levgU. lećQ. usp. ledu.. pohlepan lak'b tb. lima uhoditi. -a m. -a m. -e s.latinski la6nie. -e s.prije nego što liva. levgti.tamjan. .t'h. lev­ iit'h. . -jugozapad livan'h. litanija 123 . usp. laskanie.levit.novčić let6ti. leVbgiin'h. nalazi­ lavaanoVb prid.Lazarov lazarr. ležiši ---: ležati. ležQ. . levgiin'h levgIb. levgiin'h. . usp . � ž. usp. -i m. lamehoVb prid. . razboj­ nik laeti. . -y ž. -levitski. priMe li .Levijev. -a m. laČQ. letiit'h leVbiitbSk'hprid. ime. ližQ.Levi. � ž. ledovi m.koji se odnosi zemlj. . leVbiii leigiin'h prid.db. brada.lađica lazaroVb prid . � ž.slovo »ljudie«. leigli. os. ž. ti. usp.ii­ b.levii. .plesati. . .pohota latinbsk'h prid. usp.libijski liviMa.Libija. .Levijev. leviin'h.Levi. usp . progonitelj. lelgun'h lentii -e m. l�žeši . uhođenje laetelb. os. -e S. lajati. usp. folij lis'h. . os.zajednička usmjere­ ti se lema/ lemma . . laeši . -y ž. usp. ime.Lazar. . . I lazan. . . -e m.zasjeda. tt · . lajQ.zašto. na pustinjački samostan ladU. �.letjeti leCi.laskanje. usp. -a m. lačeši . lei(pt'h levitbSk'h prid. stan lavn. . -ueši . -ajQ.lisica litie. slaviti plesom lima priZ. -e m. biti gladan. usp. -ujQ.latinski latinbsky pril. la- nena pregača lepta. j . .biti u zasjedi.list. -y ž. -aeši . levii. -e m. -a m. os. -i ž. -e m. levii. nego. al'h­ kati lakom'hprid. ime likovati. Libanon. zb. lev­ gih. ili. os. . -a m. usp. levitbSk'h legeon'h. skupni ples lik'hStvovati. psovati 122 na molitva. � ž. . . ližeši . . . . . . lew.Licinije. ime.plesa­ vanje ai'helii ladiica. litra lizati. . -a m.gladovati. .čeljust. . l�gQ. i. usp. ime.lisičji listvie. liVanbSk'h prid .led. usp.laskati. . . -ueši . letiši .sk'h prid. leviin'h levbgii.bro 30 j . leigli leVbgtin'h prid. leiilin'h zemlj.pustinjački samo­ obraz.Lamekov lanita. .levit. usp . os. levjii. zemlj.Levi. -li. ime lakati. . usp. -a m. . -y ž.zašto. eA. -lakom.leći li čest.Laodiceja. . uhoda. mraz ležati.litra. leVbgti. db L " levgiin'h prid . . -y ž. im. i vez. livra.Levi.Levijev levgti.Levijev.legija.koji stoji u zasjedi. .laneno platno.levit. -a m.lakat ulagivati se laskn.kolo. leVbgitbSli:'h leVbiit'h. ulagi' slaviti plesom lik'h. . .

. -a m.lokva lomiti. suvišno. li­ hoj�mlei . pohlepa. obraz.lagati l. luk luna.. koljena..imati zle namjere lihos.. lijevati lob. gramzivost.bbnoe . l. . lažno optužiti. . ribar lov. .lovački lože. . . -a m.loviti. lih. ulov.biti lišen čega. � ž.lubanjski. -y ž. lovitva lovbCb. ... usp. l'bžQ.lice.. -a m. prid. zao. livra Uturgi'. osoba. usp: licem�rb8tvo licem�n..stvie / lihoimlo8tvo / li­ hoim�nie liboimati. lihoemleši .. m�sto l. ne­ mati lice.dogo­ diti se l. . potrebi­ tost 124 .. . � s. ljubljenje.iz majčina krila / iz majčine utrobe loza. lomiši . gramzivost..lov. -ueši . � s.iznad. -lažna prisega lihomysliti.. . škrtost. dobn lučiti �. � i. -a s.lišenje. hvata­ ti. libo lišenie. više nego. brlog. prid.Leto.atvo / lihoim6nie.nedovoljan.licemjerje.. l�eši .) 10žesn. -a m.Kalvarija.. . cje­ livati. -aeši (s�) oskudijevati. -ajQ. . -a s. iz liha -još više.. -a. . ulov. ma­ len. v. otimati lišen. libo­ em(b)stvo / lihoimie / libo­ imJ. -riši .žQ s. zraka. lihoemljQ. kamp.poči­ niti zlo libot'JJkJ. licem6rie liiati (�). prid. -y ž.lažno prisegnuti.prid. lov�i . suvišan...zanie / lobyzanie.. -a s. lučiši s� .litra.zati. .češnjak.lozov.. slab liiii V. liie . lRAnie li�ti.škrtac lihoimie / liboimJ.. lov. pretjerano lihovanie.zakidati. otimati. l�jQ.. . -rjQ. usp.liti. stajati sastrane.. .. -y ž. liiQ (�). lihoem(b)stvo.trsiti se lono.... liboima­ nie lihokl�tva. od loze loky. s G .loza lozie. . -sliši . usp.. utroba lopata. . usp. -y Ž. ime libva.prekomjer­ no.. -€l s. ..ŽQ navaditi . l.v�d�telb125 j liše prilo i pri ed. l'bžeši . pljačka lihovati.b. lovitva ryb. os. -y m. lomiti � . os.iznad..lopata lopotiv. . . zemlj.gati.. obred litu. litra. nad.. proždrljivost lih. -'bžeši -poljubiti lobyzati. prid. ime luka. loš. lomJjQ.pohlepa.. ...stvie / libo­ im. pljačkati liboemati v.ribolov.majčino tijelo (utroba).. I. . ime luk. -e s.litostrata / litostratha / lito" strota.. previše. cjelivanje lob.J.. . ..tvoriti. -'bžQ. .. . � m. otimati li6nie v.. (iz.. . zemlj. usp.ža.. -viši ...n. kamp.. obično u mn: ložesna. lok'bvi ž.pohlepa.preko­ mjeran.lov. .prejedanje. šiblje lozbn. -a m. os.klevetati.lovac. Uiii . v. liboimati liboem(b)stvo. licem�rie licem�rIo8tvo... -a m. varati za novac. lok'bve.lovac loVItČb prid. . nad..trsje.Mjesečev luča... . obilan.Lotov lot. loviti...događati se luče V.licemjerje. � s. .. ot. tijelo. škrtost. obilje lihoAdenie.. dobri lučii V.. -e s.Litostrata.. bez lica . prid.oskudica..pretek. lišiti (s�).Mjesec lunlo8k. -aeši .krilo. -y ž.žQ kl�ti s� . usp.postelja. byti . -y Ž..Luka. lib. � ž. -ajQ �. -yšljQ. -y ž. . s.besramno licem�rie. škrtost. � s. dobro2. . usp.... majčino krilo.lomiti.laž. . usp. odar..licemjer licem�rbstvie v. -y ž. -ajQ (s�). .liturgija. .mrmljav. s G i prilo .Lot. . libo­ imanie / lihoimie / liho­ imwJtvie / liboimbstvo / li­ hoim�nie liboimanie. llilii (�) oskudijevati. .ljubiti. -aeši � .. -ujQ. koji mrmlja lotOV'JJ prid. jazbina ložesno. .zrak.. -vljQ.lišavati. otima­ čina. luČQ �. -a s. . stajati sastrane.nepravedna kamata libo prijed. usp. gramzivost. -a S. lob'JJzati lovitva. trak lučati �..

.. Ibvii prid. prid. . nemar­ ljubim.. bodei2 bljeni - 126 127 .. Iju­ drag.tr... let.lav. moguće je Ibzati IbžQ. -bljQ.voljeti. prilično.. . -ujQ. ljeti lepo prilo .ies.šuma bod�icb leto.lažljiv. . . leniti s�.n. � ž..ugodno.lakoća lbg.. -i Ž.. . oklijevati. prevara.. platnen l.liječenje Ijubodeicb.lukav. l. -y Ž. . usp. preljubništvo ljetni ljubodeica. usp. lezQ. lažan.ib(n. .moguće..blistanje l. lbĆQ (�)...v�d�teb... ft lepoty.lažno svjedočiti l'hieimenitl.2 . ..lijevi I�galbnica. lbstiši (s�) obmanjivati (se).olakšavati lbgyni. preva­ ra. lbžeši ... -yčQ. -yčeši . l�potQ. mio. . . -a m.. lepo ljubodei1 prid. prid. byti . .. -e s... .ljestve ljubod�i. nenaporan IblfhČiti.. -ujQ.lijenost. IbĆiši � . -aeši / ležQ. -lukav.) l. ležeši lijegati leniv. . i prilo ..... -e s. pri­ Ijublenie. ' ložnica l�gati. ljub. . na bludnica lehy na lehy .. . .. dobrota lepota. a S. -e s.isti­ ljuboVhn. prid.lu�vstvo.v�d�telb I. nemaran. ... .. esti.. usp.lažno svjedočiti I.prid. usp.. � Ž.lanen.. bludnik. usp. . otezati ... lezeši .. lijeha....lažno svjedočanstvo l'hieftv&:l�teb. os.preljubnički lestvica. je. -biši . kyi ljubo . . len.. la­ gati.mladica. . Ib3� est.preljubnica.k.. prikladan god. ugodno lepbstvovati. -ljepota. .cati �.. . prid...ib(n. .. priznatiželjan kladno. lhvii lbgota.prid. varati (se). lju­ Ijubiv.. usp. letoraslb.. -y Ž. nemaran. izdapreljubnički. l'hies... prid. -a S..ljeto......canie. .. smije se Ijubodeistvo... prid.. prid.lažan l. usp. letbnii / letbnyi prid. k. odlikovati se Ijubovykati. . I. leha. � ž.teCb v.. zabluda lbstbn.. Lav. -ueAi .olillanje Ib3� prilo ..lavlji.preljub. cati se.lijepo. . prid.lijen.biti lijen.lijep. Iju­ les... usp.lavlji. ime IbVfJ8k.lažno svjedočiti. -a m..) prid.. -ueAi .. prid... prid. bez napora.omiljeni..preljubnik. lju­ bljeni nost lim... čest.. ljubiti.. lažan.dopušteno Ijubodeen&n.lak. -a m. lažan lfJ8tbC.. usp. obmana..lažni svje­ dok.ii­ posluh. . pri­ ljublenik. luka­ vac. varka.lukavština. l'hiiv.v&:l�nie. prid. dobro. lenostb. IenjQ s�. zavoditi I. l. slovo ljubode­ nak. razvratnik. ...v�d�telbstvovati -ujQ..u skupinama I�čbba. usp.. lažac l. .lažno svjedočiti ' l'hiiv. že­ leniv.koji lep. . lesti.stvovati (posluiati) . . grana inoe .povod preljuba. -i ž. I�tb. I�p� štovatelj lepotno prilo ..spavača soba. prija­ kladno teljstvo. -e m...... / 11aŽeimem.miljenik.tb.lijen. IbcQ s�. -a m. bludnik. ..iiposluh.lijepo.biti lepe prilo . . prilično .pri­ bo-ljubo .gredica.lako.ići razvratnik.ili-ili.. prid.. -y Ž.. nemaran..tiv.. -ajQ. l�ies. -čQ.... lju­ v. lhVhSk. malo lhg..ko prilo .ljubav. godina ljubodein.. -i ž.. lavlji lbv. . -a m.lizati lbn�n.ieposlui. -i ž.tvovati.. leniši s� .. kolebati se.tko god. . -a m. -čiši . . IbVOv.lažljiv. usp..cb - l.. . ljubo vez.lavov.. . usp. .lažni svjedok.. -ueAi . podmukao IbStiti (s�). po lepote .lašti­ ti se Ibcenie. usp.preljubnik.varalica. dobro.to ljubo kladno. -a m. . po­ kladno.ili.godišnji. � Ž. prid. .. -a m.Vhn. prilično. l'hies.. -y ž. V .preljubni.. obmana l�v.

razlučivati lQ6a.šumica.đavao lQkaV'hstvo.olujni IJUtosth. prija­ teljskij uSp. ii m. koji se od­ nosi na IQgh lQka.čini­ ti zlo. . bok. . � s.ljuto. -a m. � s. . -ujQ. zloća.Li­ zanija.lukavstvo. � Ž.ljubazno.ljutitj strašanj zao IJUtr. I�Q. . pre­ ljubništvo.n'h prid. .n'h prid. IQkavyi . .ljubazanj milo­ stiv. lukav. močvara lQkavestvie v. / Hsan'h. .l ljutese. zao. Ijubbvi Ž.lju­ bav. grubost ljub prid. usp. � m. .ljubazno.pozornost j pozorno slušanje lJubostram. svod. lQkaVh8tvie - lQkavyi V. IQkaV'h lQkaVhno prilo .lukavo. .-. laik lJudr. . l�vij� l�ža�. bara.sk'h prid.juboim�Dhn'h prid. . gaj lQžhn'hprid. � s.gosto­ primstvo Jjubostran. usp. usp.bubregj bedro. -preljub. . . .šumski. lJubbzno lJubhn'h prid. .postavljati zamke lQgh. -ueši . razvratan.. . .koristo­ Ijubivj pohlepan lJuboDicb prid. zloća. lJuto2 l�dvi�. uobičajena je uporaba u mn.seljak j svjetovo njak. milosrdanj prijateljski lJubbzn� prilo . � ž.či­ niti preljub lJubhzno prilo .opak. lJubo­ d��tvo lJubod��m. . mn. . . -a m. drag. l�češi .lJubod��Die. -as. usp. -i Ž. lJuby tvoriti / d��ti . � Ž . zaljev. -y Ž.dobročinitelj­ skij suoEdećajan IJUboPbriV'h prid.Die.luk (oru�e) . . slovo ljubo­ ciMJDhnoe . spletkariti lQkaVhstvie. IJUbbzn� lJubbZn'h prid. ' člov6k'h lJudin'h. lJubod�in'h J.gostolju­ biv lJub'h prid.osoran čovjek lJut6 prilo .ljubljen. ime • 128 129 .zlo lJuto. usp. -a m. -a m.cb. bijesnOj usp.okrutnost.drag. . Ijubbve. Ijutesi S. lQkaVb8tvo lQk'h.lukavstvo. lQkaVh8tvie lQkaV'h I IQkaV'hn'hprid. -čQ. blud. . zločesto IQkaVhnovati. uSp. . prija­ teljski. bijesnOj usp. lJut� lJutov6trr. -čiši .ljudski lJuto.povod preljuba.preljub­ nički.2 prilo . .n'h prid. . -a m. -a S. koplje HsanU. . luk (u arhitekturi) IQčiti. . os.svadljiv lJuboslyianie. .lukavstvo.:. mio IJudie. rastav­ ljati. .lučiti. lug. zlura­ do.ljuto.kvočka l�ati.ljudi. ljubak IJuby.

.malo nija. ulje. ogražde­ nie. os. . usp. prolazan.ograda. potODlb malo.Marko. vb male - tač (bez rukava) mariin'b prid.predavač.ma­ m . manna / man'bna / m8Dbna V. maleni. -y Ž. predi maly. na male . maly ne ­ mark'b V. prežde maly. mastb masliniju. -y . . . � ž. --fl s. usp. ča­ sak. vrlo malo pril. os. prolazan. gotovo mana. we .mno­ stanski mandragora. komp. mazati mastit'b prid. . malo.mast. kratko vrijeme. oplot'b m8Dbtiica. . -a m. kratkotrajan. materi Ž.majčin. .kra­ tak. -y ž. ren mal'b prid. maslac mastiti.starost. mala ne prilo . . . .malo. pretio. kratko vrijeme. mate­ samostan manastynsk'b prid. -a m.Matej.Metuzalem. dbneh'b . -a m. .maslinski maslo. . nedale­ ko. . . -as.kratak govor malos'bpanie.smanjivati se. malogodbn'b 130 .malo prije.izvjesno vrijeme. .kratak san maločismeDbn'b prid. -a m.muž. mažeši .maslo. vrt. . poseDlb malo .mazati makedoni(e). .broj j 60" M · . umjereno. Dlbne .majka. zemlj.bezmalo.malovjernik malogodbn'b prid. po­ stupno. mana man'bdra. usp. mar'bk'b / man. materbStvo matusal'b. -a m. -i Ž. .matica. nulost mati. jedva da. --fl S. ulje.malo je tih.malo poslije malovremeDbD'b prid. pomast. macQ. zamazan mastb. malo est'b teh'b . kamp. � Ž.za malo dana. pred'b simb maly .Mandrago­ rin materbStvo. mati materbDb prid.samo­ bogalj. malovr6meDbn'b malomoob.mfula manastirb / manastyrb. mwi diek'b . vb mal'b čas'b . .slovo » myslite«. mQžb malbČbko prilo . u kraćem vremenu. Dlbnii byti . lektor mal'bžen'b. . oro­ prije maloslovie. polako.malo da­ lje. po maly ­ sitnica. -a m.maslina masliDbD'b prid.nemoćnik. oleinae mastb . . matei 131 usp. malomb prežde .Makedo­ skoro. ime maslina. mbnii .pakao matorbStvo V.Magdalena. masliny mastb. . . . matica olDbnae . po maleh'b . nekoliko. . . . os. ime os.sasvim malo maly prilo .ožujak m8l"bko.Marijin marie. -y Ž. ni mala uopće ne.malo.haljina matica.nešto malo. . po male . .WMM malOVel"b.umje- ra. mastiši . malo po­ tomb. -a m.Marija. -a m. � Ž. ne vb mala . -i� ž. ograda. ograd'b. ime materb V. os. ime mat'btei / matei v. - slinovo ulje matei. matere. malo ČbtO . .kratkotra­ jan.bro 40 magdalyni.mastan.za kratko vrijeme.mali. zemlj. -a m.komadić. skoro. � Ž. mažQ. m8l"bk'b mart'b. ime mazati. -a s.monaški ogr­ mati matizm'b.mastiti. malne. . . gubavac malomb prilo .k'b. go.

proći. . usp.zdjela mitropolit.svjetovan misa. prolaziti. . � 8. kaplj�i . milost. mD.nbcb nđadeDhČb v.. milo8n. medVItn. Mezopotamija. usp. -ečeši . nđadbn&čb uđadeDhČbn. minnIJ minn. mimoići. nđadenb8tvo v. � ž. do­ brotvornost. mDostynl - 132 133 . pronijeti mimo (koga. -a m.medotočiv. usp. milost. imati sažaljenda mDosn. iscrpiti..die mDo8rwlovati v.. mladbn.. dostojan sućuti. -a m. nđadbnbstvovati mladeDhCb v. mezebon. l. -ujQ.idi u miru.međuri­ ječje.stvie.otjeca­ ti. idi v. presta­ jati mimonesti. mladbDbčbn. dobrota. medovina.. prelazi­ ti.mimo.. pret. biti milo­ stiv. -i ž. min . . v.medvjed medoVItn. po sredini. akt. .Ezebon.d.med. -a m... zemlj. -hodiši mimoilaziti. mimošbdb .milostiv.. � Ž. .milosrđe.. �s. me­ idu soboJu . slatkorječiv med. mladbnb8tvo nđadenb8tvovati v.moliti milost od koga mimo prilo . -ueši . propasti. milostiv.mimoići. -ujQ. . svjetski mirbnepril.meda. .dovati milosrwl. �Q. prijeći. .tekući med med. .. �8ti) . .ogrtač milotb.drag. mil. V..milostivo mDostyni. hrbat meidjurečie. smilovanje. -ueši smilovati se. sladak no med medvIJdb. -am. . . pokraj. . -u m.mimoići. pro- . uzajamni meidumerie. prid. prelaziti minqti.činiti milostinju. ići okolo. � Ž. protjecati mimohoditi.. prijeći mira v. medotočhIl. -a m.pored. -ueši . mio.mesti metati. . .. milo8n. byti . narod. � tvoriti / mU. granica. usp. uzastopno mladenicb. milosn. Vb8b min . s l i A među.. meeeši -bacati mečb. pomazanik mesti. prid.mirno. mlad.. .milo­ srđe. .d. medVItn. -a m. meidu Simb . -idQ. proći. . milostinja. v. proći. . nestajati. med.d. -hoždQ.dječji nđaden.. mijest.ogrtač mil. gubiti se mimošbd. -leda. .. naći smilovanja. mimoiti ljiv.. prid.malo dijete mladeničb prid.die v.. -ekQ. smilo­ vanje.. miro mirodrr. � s. Hezebon. milosrđe.in.milosrdan. . usp. -aeši . milolll"bdbstvie mDosndovati.no mir&sb prid...smilovati (se)...medusoban. čega) mimoteci. metajQ. -metropolit mite prilo . dobrodušan milosrwb. prid. izgubiti se. prid.meden.milosrdan.iitelb. milosn'" die milo8n.medVbn. part. v..mir. mDosn. sažaljenje. -seši . milostiv miloti. -ideši. pobožan mDostiVltno prilo . iz kojeg teče med. m. mečemb useknqti obezglaviti mačem mDovati. . žao mi je naroda.. meteši / meCQ. meida. V. voljeti. tišina.mb teky. dobar.pro­ laziti mimo�sti..mač. meteši .mirno. -i Ž. ..izmedu.drag mi je narod. prid. mala ulica meidu / meidjuprijed. mečemb iaeci. sredina. �eši laziti _ minovati. prid. .mirotvo­ rac min.. mi­ mo iti (hoditi. -i m. ljubiti milosndie. smilo­ vanje.gospodar svijeta mirotVOl'bCb. med.. . oteći mimotekati. minuti. . mDosrwlbnoprilo -dobrodušno milosrwlbn. mira miro v. � m. mil. milostynJq tvo­ riti .. milostinja. nestajati... mimoiti.milosrđe. -a m.. . između. . . mesilJ. usp. -nQ.biti žao. � dil­ lati .otjeca­ ti.vremenski razmak meiduramie. -y ž. saža- milostbn.miran. -neši .svijet mir&no prilo .. -mesija. -ajQ. metaeši / metQ.prolaziti. v. v. -sQ. -ujQ.. metQ. zemlj.milost. � s. � s. prolaziti.Vltn. milostb mDostb.

mosea/mosea.mogranj. . m'hnog'it množb8tvo v. ime most'h. mooi2 mozg'it.munja ml'hčaliV'h prid. -y ž.v. vika. . . -y ž. manastyn. miran.2 mogQ. dječji. -a m. m1adbllbČb m1acb.mliječni mnasb v. -a m.dječji. -a m. -a m.v. mražQ. . meljQ. tamno mraČbn'hprid. -e s. moi mravii. . -y ž.cb. . moćan. .blato. . glib. -a m. m'hnožb8tvie m'hnOžbStvo mog. .buka. -majstor. . ne m03ete . -maleno dijete.mokar molgranb. -ujQ. imati moć mocb. . snaga mOCbn'h prid. usp. moje moisl(i) v. .mo­ guće je močiti. -a m. mlbzeši .djetinjski mlacb.most mo�i v.m.musti ml�ti.llbČbSk'hprid. -a m.umuknuti. t. pošast.mozak moj. . m1adbIlbČb­ sk'h m1ad. -e s.svećenik.llbČb prid. . usp. usp.nbStvo.n'h m1adbllbČbn'h prid. usp. -ue�i praviti se djetetom. usp. -iši . -mračan. mosi(i) moistl'b. � �. .'h prid.močiti mošbna. . . -a s. pl. -a m.čekić ml'hva. m1acb. os.miran.nbStvovati. -a s. manastir. šutljivac ml'hČalbn'h prid.. boraviti ml'hnii.putna torba m� v. . molitva modliti v. .smr­ zavati mraz'h.mlad. mlbzQ.mrazovit. taman - 134 135 .mraz. -iši . ml'hČalbn'h.molba monastirb v.mrav mraziti. Mojsije. mrak. sposoban. moci2 moždan'h prid. mosi motyka. tama mramor'h. usp. imp.skJ.nbCb mlat'h. -a s. -a m. ml'hčati ml�ko.šutnja. -čQ. .nbCb mlad.mljeti mleČbn'h prid. mladiće­ vati m1acb.v. . biti jak. silan.Mojsijev mosi(i).mlijeko ml�sti. kuga mOl'bsk'h prid.grivna monisto. ml'hčaliV'h. usp. m'hnih'h mnišbsk'h v.moždan m03. gun­ đati. -ujQ. učitelj mokrotbn'h prid. mir ml'hČ8Ilbn'h prid. . m1'hnii mlbČati v. molba.mlad. . meleši .kovani novac monostyrb v. ml'hČalbn'h ml'hČati. . mraziši . moe zam. mlacb. . usp. .m1adellbČbSkJ. . .šutJeti mlbva v.�utljiv. -ueši -moliti molitVbnik'h. -y ž. ne m03i. mlacb. -y ž. leden mrak'h.. . -a s. m1'hČaliV'h.moćan. moja.molitva. ušutjeti mlbnii v. -IjQ (s�). -djetinjski mlad�nbCb v. . sila. moona est'h . djetinjstvo m1acb. morski šipak molenie. -y ž.mladost. -čQ.·ml'hva mlbv�ti v. molitva. ml'hč8llbn'h ml'bČalbnik1. . monastyrb v. .molitven moliti (�).moljac molbba. -a m./ moz. muča­ ljiv. m'hnas'h mnih'h v. -i ž. . . vlažan mokr'h prid. -nQ. ml'hviti m1bknQtl. m'hnišbSk'h mnog'it v. � Ž. tih. monastirb8k'h v. m1ad�tbCe mlacb. miran. . usp. led mrazbn'h prid. -vljQ. . mnoštvo ml'hviti. . četa.1 -i ž. -a m.mokar. manastirb monista.mramor mraČbno prilo mračno. molenie molitvovati. -viši . -a m. . -neši . . . .šutljiv čo­ vjek.moći (sve­ tačke) mooi.molba. V. nar. ml'hČ8Ilbn'h ml'hČanie. moi. mosi moseoV'h prid. izme­ tine mooi.bučiti.�tbce.more mor'h. -liši (s�) moliti (se) molb. tih. . -y Ž. -a s. manastirb more.maleno dije­ te. biti u stanju. -a m.morski mosei v. moci2 modlitva v.moći. . metež. nemir. molitva molitva.pomor. možeši. m�.moć. moliti mož.motika motyla. dojenče. molitelj molitVbn'h prid. svjež m1adbn'h prid. . -a m.tih. hladan.

-e S. v�Ce mnogo. usp. s mnogo glava m1tnogog}agolati.n1t prid. sramo­ tan. .monaiiki.grozota. mncati. usp.jako tužan. mbrQ. redov­ nik m1tnih1t. -nQ.jako plodan m1tnogoprisvetl1t prid. .. prid.nu1t neskl.razno­ liko.vrije­ dan. usp.monah.kovani novac. -y Ž.n1t prid. .vrlo često. pomračiti. -a m.nogopM'iV'lt prid. . re­ dovnički m1tnogaidi pril. drago�en. -neiii .mrtvac mrbČQ.. ra­ znolik. l _a m. koji ima mnogo očiju m1tnogoplačr.težak m1tnogollČbn1t prid. . � Ž. pjevanje.koji ima mnogo oblika. pun briga m1tnogoplodbn1t prid. Dlr'ItZOstb IIll'hZ1t� v.no prilo .. � Ž.jako mo­ ćan m1tnogotrudI. oklijevati.mno­ m1tnogobolhn. .evljQ. .otezati. mrak IIll'hzostit V.n1t prid. gadost.raznoliko.. odugovlačiti murin1t.viiie.smrkavati se. moneta mbnii v. prilično često m1tnog'h zam.mnogo puta. m1tnogo­ mlbVbn1t m1tnogoobrazbn1t prid. . mrznuti Dlr'Itz6ti.biti odvratan. mučan. . . . -nQ (s�). koji je duga trajanja m1tnogomil08tiV'lt prid.:. velik. -jako bolestan..dvoriiite �ti.različi­ tost. -valovit m1tnogog}aVbn'h prid.l.oteklina.jako milostiv m1tnogomlbVbn1tprid. komp. Dlr'Itz1tk1t DlI'Itz6ti v.mrtav smrt Dlr'Ittvostb.mnogogodiiinji. .nožei . � ž. .IDl'bZOstb. na različite načine... . . često. llU'bžQ. Dlr'IttVbCb. . maknuti (se) m. prilično m1tnogoboib8tvo. Dlr'IttV'lt prid. . koji je pun suza.smrtan -a m.Cb V.carinik m1tknqti (�) . gnjusan Dlr'Itznqti. . . likova. . m1tnogoobrazbn1t m1tnogoličbneprilo . koji boluje od mnogih bolesti m1tnogovl1tnbn1tprid.. .visoko­ uvažen m1tnog�sto prilo . .zamračivanje. m1tnogom�te­ Žbn1t m1tnogom�teibn1t prid. ples. .pre­ svijetao m. mbreiii . mbzda m1tzdoimbCb. -nQ.mreža �korie. bezobrazan m1tnogorazličie. u inačicama: m1tnogaidy / m1tnogaibdy I m1tnogaci / m1tnog&Šbdi / mnogaibdy m1tnogo pril. m1t­ nogoobrazbne m1tnogo16tbn1t prid.Cb mncati DlI'Ittvt. mrbČeiii . .tviiii ubiti. usp. izra. usp.bu­ čan. -e s. -leiii mnogo govoriti. -neiii (s�) . . m1tnogoliČbn1t m1tnogoobrazbD6prilo . m1tiica m1tzda v. sramo­ ta.mnogi.viiie­ dnevan m1tnogod6t61bD1t prid.smrknu­ ti. . raznolikost m1tnogorazličr. odvratnost mru'!. . �ia.bučan. raznoliko m1tnogorazličbn1t prid. katkad. brojan.. . . potamnjeti mn. -neiii . mrziti Dlr'Itknqti. . .Etiopljanin musild6.razli­ čito. -i ž.mno­ goglav. mn. v. mrbziiii .. . nemiran. ispijen mnogim mu­ kama m1tnogoceDbn1t prid. . Dlr'Ittviti. . odvratan.glazbena umjetnost. znatan.mrijeti . Dlr'IttVbn1t prid.drzak.vrlo različit m1tnogosilr. -ljQ. m1tnoiai I m. komp . -a m. DlI'ItCati Dlr'Itzllti Dlr'Ittvt. skupo�en m1tnogOČb8tbn1t prid. gadenje.muha muica v. mal1t m1tnih1t.mno­ gook. slina m1tnišb8k1t prid.. . . ubijati -i ž. m1tnogoličbne m1tnogoočitelbD1t prid. . -grozan. nemiran.]"" prid. muždQ. usp. 136 137 . brbljati m1tnogodbnbn1t prid. gadan. .n1t prid.raznolik. mudiiii .2 -a m. tama. poezija muha.umiranje. mračit{se DlrbČenie.zepsti. -a goboiitvo s. muditi.težak.

mnoAtvo. nas'b. usp . raz­ množavati se. -i ž. mysliAi � misliti.hitati. .. mal.. V. .mišljen.. � s. -žQ s�. myti (�) .osveta. UBp. duho­ van točno po mjeri merilo.na· mr. -aeAi . no­ vac. mbniA. .zdoohdavr.zdam. zaAtitnik mbČb v. mbnimyi valjda..iiea.. -a m. -ajQ. . m&b. -a m. usp.ot-' platitelj. . -a B. mbnjQ (�).cb mbzdoimbeb. mlJiQ tvoriti . obra­ na. . koji vraća dug.mastika. . m'hDolfJt m. .zdodavr. -i ž. . namjeravati myslb.. VIt merq - myslbn.noiati.stiti.manje mr. -a m. m&b. .niea. . -y Ž.carinik. -a S. razbacati m. promijeniti. mr.:. .. myjQ (s�). pametan. .osvećivati mr. � s.. . . medb.. povećavati se. koji vraća dug.vapno. pro­ mjena menen. . mazga m'h8t. promje- (s�) . prid.nožieejQ prilo .n88'h mr.zda. vrlo m..eati..carina... mbnenie... nica mbn88b V.mjed.muAica.razmjena. m. (s�) .cb. m.. nam'b zam. um. usp.misliti. mr-. -nositelj mača.otplati! telj.nolfJt m'b8k.mula.reti v. � i. prid. litur­ gija. po­ klon. usp. V'hZdatelb .vaga 138 139 . namjera ti..osvetiti.mnogo. . UBp.'Ia­ tvori i8U8'h .. utva­ myibCa. dolaziti u većem broju m.misa. -carina.­ zdoohdav.cb mr.zdbniea. bakren meden.. maska mytarb. slatko vino m'hČati. m'bJ1ogy �ie .ne v. halucinacija.. koji vraća dug mbzdodav.spomenut meniti. mitnica myib. myt&rb mytr. myeAi (�) ­ miti (se).noibstvie. dar.mjeden. spomenuti. mb8tb my. m. komarac. mbćQ. m'bčiAi .priviđenje.n. nagrada. na m.nolfJt VltP1J.mišica. .. -a m. . po svoj prilici mbrbtVlt V. .mnogo srebra. -a m. mr. � Ž. ..nbibmi pril..služiti moneta nu.. -ii..namjera. m'bčQ. v. -a s. mbstiAi . usp. mit- mr. razmišljanje mr. nadnica.nogu . -žiAi s� množiti se. lije­ nost mr... . umivati (se) myto. dar.neti (. medbn. poklon. plaća. myto mr. nekoga za nešto držati. -a m. na m'hDoz�. . az.. činiti se.dlostb. prid. -i Ž.otpIs" titelj. -a m. koji vraća dug. .množiti. malo ra. -a m. mbniši razmišljati. mne mbne V. UBp. -a m. kazna. mbzda mytoimbCb.mjera..cb.n. -ajQ. duše­ van.zdoVltzdatelb. -a s. bakar medbniea. po m.tVlt pamet.niti (s�).. misliti mera. miAlje­ na.carinik. � Ž. otplatitelj. � Ž. .eenie.noiei V. � / m. mbnjQ (s�).nožai v. -a m.cenie mbstbnik.često.miš - zaAtitnik mbČbh.. mr. m.ne v. umnožavati m. služba. ..m'bJ1ogo .misao. . m�niši . mr. mig okom mlJia. -a m . vje­ rovati. � ž. osveta.noz� ­ dugo. � ž. -osveta. nad. m�njQ. svijest. m'biiea mr. -aeAi . myAljQ. . razuman. mijena menenie. mnogo puta m. -a m. mreti mbrQ v.. . mreti mbsk. -i ž.mijenja­ nje.razmjena.. -y Ž.carinik mr. . . meilb mbČbnik. braniti mbstb..mi mysliti. kreč mena.�).�. nagrada.smanjivati (se). mytoimr. izobilje m. misu mbiiea v. . rame meden.nii V.jak plač. -y Ž.eb gradivač..kovani novac..plaća.magla mr. . skakavac mbgIa. dobit.osvetitelj. mbzde. . moAt. -y Ž. mei. .noib8tvo. ..i mnoga druga djela učini Isus. .tromost. oduzi­ mati mr.nožiti .. kazniti. -a m.. .rebro .

ponizna mudrost. . mQĆQ (sQ). zemlj. . odugovlačiti mqdriti.muka. -a 8.koji se odnosi na muku.mladi ?fjesec m6�cr. -neši . razuman mqdrJ. trpjeti muku mqka. mijeh m�knqti. spor. . -ajQ. � ž. noV'h m6�cr. . mudrovati.mjesečar m6tati. mQtiši (sQ) . m�r. -a m. m6sto stariiiee . patJ\ja. -e 8.stiskati. mQždQ. .mudrost.počasno mjesto. muškost mqka. -e 8. / miro.sk'b prid.n'b neciQll'b imy .smekšati. -aeši SQ .n'bprid.. uznemiriti se. l -y Ž.. smesti mqčenie.meso mesopu.trom. S'b­ m6rena mqdrostr.stvo. .mjesečni.stvo. razumno - mqdl. -a 8. -a m. činiti mudrim. kamp. muškarac.­ nee .nik'b.pretrpjeti. mirisno ulje 140 141 .. .. -a s. m6sto pridl. -a 8. -ueši .n'b prid..mk'b. . -ujQ.otezati. .misliti. tiranin - mqčitelr.r. mbneši . .mudro­ vanje mqdrr.mjeriti m6siti.mudro. razmišljati mqdre prilo .VI> dopuitati mijeianje krvi. prid. stan m�sti �. -a m. . m68iti krt. mje­ sečev. -y ž..mučenički mqčeničr. vlamqčitelr.. m�teir. poniznost mudar.smućivati se.mjesto. buni ti se m�ta.stvovanie. pomijeAati.pomast. muka. -a m. smesti se. mQteši SQ zbuJ\jivati. -ka­ lendar m6.kra­ ljevski činovnik.sk'b prid. . -ajQ SQ.tiranija mqčiti. -a m . mqčenie postradati . misliti.mučiti mqčr.2 -y Ž.po­ stati hrabar.n'bprid.metropola.mijesiti.muž.mekana odora m�so. gospodar.ka riza . mqžr.metež. mučilo. m�In. mQždrjQ (mQdrjQ). .ko16ganie.m6riti.stvie. . m6sto pu­ sto . zbunjivati. .cr. -a m.hra­ brost mqib.mučenica mqčeničr. -i ž. čovjek.muževljev. mQtQ SQ. -ujQ. mqky poimati . -e 8. -y l.nyi 8'b8q­ d'b . pola­ gan mqčenik'b.mučenik mqčenica. -aeši . razmišljati.n'b prid.mudrost. .n'b prid. nemir buntovnik m�teir. umekšati m�In. .brašno mqtiti (�).. mQdiši .mučeJ\je. mQd. pre­ dumišljaj mqdn. �rjQ.metvica m�teir. usp.mekani ležaj. oklijevati.noe mjesto mučenja mira. mQČQ. cesan. m�ln. . ustanak" buna. mučenikov I mqiati �. mQčiši . riši . . . m6sto giaVl>noe . mAsiii . mab­ žen'b mqžr. dar. sprava za mu­ čenje mučitelj. m6sto mqčr.muževnost. mqdn.Kalvarija. . razmisliti mqdrovati. -a 8. . muški mqžr.n'b učeJ\jak.koji je predan na mučeJ\je. m�iQ. m�riii . ometati. pametovati mqdrostr. postelja m�k'bk'bprid.pretrpjeti muku mqčUr. pametnim. prid. . . . odvažan mqžeblair. . -nQ. . -a 8. -i l.čai ­ mek.mješina.pustiJ\ja. mbnQ. -a m. m6�sloves.bacati (mre­ že) m6h'b / m6šr.mudriti. do­ puAtati incest m6sto.stvovati. misliti. -ueši . mqčnr.str. muški mqŽbskyprilo -muževno. .stvo. mqir. smetati. . -e 8. m�80pu.mučenički.mučilo. .?fjesec. mjesec.metežan m�ti.n'bprid. k'bniir. gužvati mqditi. .

trpati naklasti.doći.a m.nahraniti.svagdanji nadymati �. nad�jQ s�. praviti se važnim naim'b. s A i I .učiti se. . tovariti. slijediti naznamenati.nasiti­ ti. umetnuti. nadojiti naduti �. . naidQ. -oiši . zemlj. signalizirati nalagati. -ujQ. -y ž. -niši s� poplaviti naV'bhodonosorb. -riši . -žiši . (na čemu) nacibneVbn'b V. -njQ s�. -ajQ.motriti. nalti. . . naznačiti . -rjQ.na. s A i L . . . . -ujQ. -aeši s� nadimati se. uvesti. -e m. -aždQ. -aeši . -daeši -ulaga­ ti. . �žeši . -oždQ. . -ajQ. pouča­ vati. .Na­ bukodonosor.golotinja nagotovati. usp. -a m.dati znak. promatrati. naučiti se (na što) naVY80če prilo .nagovo­ riti. navesti navečerie. -e S.promotriti. nazarei. -žiši .(iz)nad nad'bležati. -aeši . ime - nad'b prijed.poplava navodbniti �. . -i ž. H · bro 50 j naprijed. . -ajQ. -žQ. skloniti navat'b.pouka. opome­ nuti. os. . odgojiti. -ajQ .kovačnica nakrbmiti. usp.Nain.navodi­ ti. -dajQ.Nazarećanin. nazar�ne .Nada. nazar�i nazelllbn'b prid. � Ž.bro 70.nada 142 143 . -adiši . nazarei. nav�mb.nalijegati naležati.najam - najamnik nain'b. -edeši . -aeši . os. . -aeši . -Nazaret. . odgajati. usp. nadbmQ. navikavati se navM�ti. opo­ nakazati.privesti. .ležati.nadati se nadqti. -ojQ.pra­ viti se važan. naići nakazanie. ime navesti.nemljeven.golotinja nagota. -mljQ. -žQ. naz�i. -e m. -zaeši . zasjeda. - PN N n . -neši .večernjica pri­ je blagdana navoditi. prolazan nazirati.Nabat. . (iz)nad.uložiti. -adeši . -e s. .s�. opominjati nakladati.ležati najviše. uzoholiti se naznamenovati.posjet nav�t'b.znati nav�ždenie.zemaljski. -miši .iznad svih naro­ da navadUi. -ueši � .privezati nagostb. nagovor nav�zati. os. -e mena S. os. -a m. navesi . nakažQ. nazar�i. . nad'bmeši . nadeeši s� .oz­ načiti. natrpati nakovalo. -ueši označavati nazJtriti.Nazarećanin. na �j�zyki .Nazarećanin. -adQ. j . uvis navycati. mn. -a m.na­ duti (se) nazarei. naideši . -a m. -nQ. m'bnogo naimbnik'b. P . -ajQ. nagr­ nuti nadežda. nadbnbVbn'b nacibnLVbn'b prid.nadoiti. -ujQ s�. navyknqti. -a m. -odiši . sup.navi­ knuti se. nag nada. �žQ. -a S. -neši .nazaretski nazaret'b. ime /zemlj. -ueši -biti gol nBg'b prid. . naz�nin'b nazareisk'b prid. . .slovo »našb«. ime - nadMti s�. y Ž.lukavstvo.Poučiti.visoko. -edQ. nakažeši / -zajQ. -nQ. -a m. -a m. pogledati nalvQCe pril. usp. naz�nin'b naz�nin'b. -e s. uvoditi navodie. nahraniti nakynqti.

-ueAi . -žQ �. � S. �jQ. ti.l�jQ. na­ rokom. -ajQ.puniti.narod.pomast nardlitn1t prid. -liAi . -ujQ.odluka. nadjenuti nare6enie. za­ ti se (na lito). priopćenje.natezati. �kQ. -dajQ. nasaždQ. -niAi .zategnu­ n81'Qgati �. napiAeAi . radovati se nas1aidenie. . � ž. -vljQ.zapisivati/ napeti namanovenie.prije svega.predvod­ baciti se (na Mo). popisati. -seAi . .sprijeda na�ci. polo­ naputi. naocrjQ. naraCenie. -žilii . . . �Ai . -l@elii . ispu­ vati nam�riti. . �eAi . .nahraniti napl'ltniti. .nahraniti. -nasljednik napadati 144 brz 145 . nasititi napitiIti.. � s. nabrusiti napadati.pasti. . naskaČQ. �jQ. -1�jQ. glas (pri glasovan ju). -seAi . -ajQ.nali�ti. -ajQ. .naseliti. -niAi . . uputa pisati. -žiiii s� -baci­ nasaditi. -ždajQ (s�). -aeAi . zatezati.uglavnom nar06it1t prid. p�ide2 nap�idh prilo .pun.nategnuti. nadjenuti ime.činiti na­ silje. . naslov. vati. .nl1lnjeriti.nebeski nanesti. -poruga. apelirati narodovodim1tprid. -osiši . naskačeAi­ odmjeriti namilsthnik1t.naslađivati se. sljedstvo nasl�dovati.imenovati.davati silje (nad kime). prigoyor I1BrQganie. iskuiiavati koga napa�ti. -aelii . zasaditi naseliti. povrijediti (koga) nuilie. -1@eAi . -1�eAi . slikati napitati.naselja­ napinjati.napajati. naziv. -čQ.AQ. -ajQ. posjesti nuel�ti.usmje­ nijeti nanositi. nama�ti. opisivati.napast. usp.či­ žiti naloiiti �. -ueAi . -ljQ. zvati.e. zamjenik nanebeshn1t prid. -seAi . � S. -oiAi . �eAi .učiniti na­ popisivati.naslijede. .iznenadan.h .padati. � 8. zapinjati nal�i. niti zlo komu. na­ naoštriti. Atetiti naskakati.nanositi. � 8. rugati se nasaditi. znak namo6iti. opo­ mena. napinjati napEt8anie. -ojQ. slavan.nasilje nasililti. � S.�gQ. na­ napadenie. � 8. -liAi . . iznenada. . -ljQ. nasadiAi sruiiiti se. -viAi . popis. napnvoe prilo .napuniti. -njQ. ruglo jediti.napojiti. puk naroJn. -a m. -1@jQ. -rjQ. -njQ.na- navodnjavati napisati.osobit. -natpis. imenovanje naricati (� ). ti.nasljed­ napoiti. -ujQ. . ne­ značajan. -ajQ (�). -aeAi (s�) . pri­ dati piti napraviti. -čim . . -a m.svijet nuiliti. napeti. ravati. -a m. njen napl'ltn�ti.ime.namočiti nam�niti. znak. -ždaeAi (s�) . predati se (čemu) nal�cati. voditi napruniV'lt prid. - napad puniti naloiiti.nasli­ očekivano naprun1t prid. -adiAi . --e s .imeno­ ispuniti nllPl'ltniln1t prid.pomastni nareci. napasti naputh. �jQ. rjeAenje.imenovati.nanijeti.usmjeri­ nički narod1t. . � s. -žQ. zvati (se). -ajQ. . uputiti napravlilti. . -selii � - narugati se. -s napunjati m. slijediti nasl&b. -ajQ s�. -rim . �žem . -aždQ. tekst napEt8ati. naostriAi - . poznat n�ie. � 8. �eAi . -daeAi . napiiiQ. -am.naslada nasl&ti. skočiti (na Ato) nasladiti.naliti.zasla­ nik. zaposjedati naselena�. -adQ. -8Q. -sdeAi .staviti.žestok naprUbno prilo - prinositi naostriti. kuAnja naputlitvovati.mig. . -i l. priopćiti .dogovoreni ter­ min. -ekQ. -ečeAi . diti naslaidati (s�) .nik1>. -sem .porast nard1t. .

učenje. naucQ..voda. nebesi s.Naason.nastanak. nasAti nasqebn.... -roveAi .Natan.prid.pati �. . -'bčeAi . -čiAi .. hraniti nasycenie. . čavati naučenie. .nevolja nebesbn.. . načbnQ. zapostavljen narisati. �eAi .nevelik.naučiti..naslflcb... -teljQ. prid.. nebeski načinanie.. . . tan. -ČQ.. načbneši . � s. . usmjeriti nastavlflt1.stvovati. -s m. -a m. postu­ pak . ne­ nač�lbnik. siromaAan nebolflzniV"b I nebolflzJibn. . -aeAi . naAe nev.posijati. ćen.. -vljQ. � s. . -ojQ. 146 147 . -'bkQ. bezna­ nač�lbn. . tra­ janje nast�ti.08.l nebese. zanemariti vlast nebytie. natrpati naum.nevin. -odiAi . -piši . pro­ učiti nahoditi. � s. -ujQ.. nasycenie nasycati.zasijati n�flti v. prid.nasuAan.. .stupati (na što) . . . -a m. � s.neprimije­ načr&tati. usp.. ime natruti. . .ne mariti. . -ajQ (sQ). � s.prid.. lo)nasljednik nastoflnie. .nevidljivo. � s... zbiti. -jer. � s. nailaziti nebJjudom.Natanov natan. -Q ž. -ajQ. -seAi -činiti koga sitim. I nebe8bSln. . -seAi .. �jQ.Naum. nagrabiti. početi nastolbllib. -a m....po­ nevidimo prilo .učiti.nacrtati. nač�t. . našb.koji se ne uz­ naib8tvie....zasićenje. nau.nepostojanje. neželjen ne čest.kati. prid. -ueAi naslijediti nasonoV"b prid.. naia.početak. po­ nevidimo drijetlo nevinbn. . naimQ. naustiši . -ubog. usp.nahraniti nat. -oiAi .biti tu. usp.. -se nebo2 vez. prid.naučiti.djelo.. nastqpiti. znak nebrigom.. znalac zakona nastati. -a m... bezvinbn. ime naustiti.. -a m.velika ribarska mreža naj�ti.nedobrovoljan.. .unaj­ miti nevoibn.voda.Natanael.. -a s. nevrflda v. naimeši . četi nevidimfl nač�tie.nago­ voriti.. prid. uprava. -taneAi . -pljQ. -teleAi .. upravljanje nastavwrlk.dolazak.namje­ stiti postelju nastqpati.nastati. doyoljstvo. -tanQ.zdrav načrbtanie. -ajQ. � s..(prijesto. napisati nebriCi. -viAi . -1�jQ.sljepoća na�ti. .početak.. za. . usp..koji se ne može očuvati. bio. vred. -rovQ. ime natanoV"b prid.. . na­ buđuje vala nevod. upućivati nastavlenie. -a m. čajan glavni nevidenie. -ytiši .. uči­ telj.k. . -aeAi BQ .nebo načinati (�). vodeći. -oždQ. začet­ bitak nik nevelik. nasycanie nasflvati. nacrpsti prid. posaditi nasflti.stupiti (na što) nasytiti.. -aeAi . -ajQ. običaj naučiti.... bez�bn'" naAa. usp.naA. podrije­ nevidim.zasićenje..nevidljiv tlo nevidimfl prilo ..nacrt.. prid.vođenje. � s..n�i �prid. prid. ime nastaviti. -ajQ SQ.prednji. . prijeko potreban natanail.nevidljivo. os.počinjati načn.. . -ajQ. budući da .početak. tek nastati nastblati. -ajQ. -aeši .. . . �žeši . . . . . za­ dovoljstvo. neobranjiv ši (BQ) nebo. naie zam.nabiti.nasititi nasycanie. os. -a m. � s.ne nevolfl. -l�Ai . �gQ.Naasonov nason"'. navesti naučati.prido­ laziti. nač�lo. .. -y&2. . .usmje­ ravati.nebol'bprid. -a m. . . pouka. os. � s.

neprovjeren neV1>m�stim1> prid. -a m. . -ajQ. vje­ roloman nev�rIt8tvie. nedužan nez1>JjubiV1> prid.­ vh neie / priide neie . . . neodgovarajuće nelfJtblb prid. .beznadan nedelan1> prid.nedo­ stojrlost nedoum�nie.neugasiv. pn. -a m. ne­ uhvatljiv nev�gl881>prid. nedirnut neV1>zblagodatbn1> prid. dvojba nedočaeDltn1> prid. usp.neznanje nev�rie. ime . -aeši . ne povjerovati nevesta. ne­ priznat nevM�nie. neu.šutrYa negodovati. dobroćudan nez1>lobie. . . nego li. . -ueši manjkati. potrebit nedostoino prilo . gašen ne. (n)i ne . . ljiv. bole­ žljiv. . -i ž.prije nego nezavidbl1V1> prid.nepoznat neZ1>van1> prid. .oskudije­ vati.bolesnik nedQiltD1>prid. nego neda čest. neizdrečeDltno neizglagolan1> prid. neodoljiv neV1>ZDloibn1> prid. . postojan neizv�st1> prid.loše nedov�dim1> prid. . čestit - besprijeko- negod� prilo . / nev�idltstvo. nepojmljiv - nezamQdbnoprilo -neprekidno neznaem1> prid. usp nedQiiV1> / nedQ­ iliV1> neeman1>. -e s.nepoznat. -e s. / nev�rlt8tvo.bolest.osku­ dan. . neu­ dobno.bezazlen.neporočnost nezyblem1> prid. -maši imati nedostatak nedostati. .neiskusan. -a s. . . .neizreciv neshvat- nedov�d�ti.neugodno. .nedoumica. -a s.nepojmljiv. -ujQ.neobrađen ned�lbn1> prid. -y ž.nedoku­ čiv. nera­ zumljiv nevMom1>prid. . nevjer­ nost nev�rlt8tvovati. ženik. iemdh1> nev�stlt8tvo.neznan. . -ujQ. nedjelja (dan u tjednu) nedQgovati. nepojmljiv neV1>m�caem1> prid.mladože­ rYa.neobavezan nedobro / nedobri prilo . . usp.neizreci­ vo. . neie(l1) vez. . boležljiv. .svadba negasim1> prid. beskoristan. .nedostojno nedostoin1> prid. ne­ podatan nelfJtli prilo i vez.ne vjerovati.ne shvacati. ujQ -ueši .Naaman.tjedan.koji je bez zavisti nezavidbno prilo . da.neka nedaleče prilo . nepokolebljiv nedl1>Žbn1> prid.nevjeran. -ueši . nedostajati nedostat1>k1>. snaha nevestb.bezazlenost nez1>lobiV1>prid. -a m.koji ne može ući (proći) neV1>n�hprid.bolo­ vati nedQIfJt. . .neizdr­ žljiv.bolestan. nemoć. -a s.ne­ zahvalan neV1>zdrl. usp.nemoguć neV1>kuien1> prid. -vesi . . nedQibn1> nedQibnik1>. bezvjerstvo nev�rltn1> prid. nevrijedan nedostoinlt8tvo.nepokoran. .besprijeko­ ran.nevjesta. .nedaleko. -a m. . . neustrašiv.nepovrije­ đen.ian1> prid. -a S.. . . prostodušan.n1> prid. ran. -e s.nego.nedosta­ tak nedostahčltD1> prid.nepozvan nez1>loba.malovjernost. -a S. os. .nepoznat.nedostojan. -a s.a ipak. .možda. . negodovati .neiscrpan neizdrečen1> prid. -a m. .neiska­ zan neizglagolem1> prid.bez zavisti nezazon. slabost nedQiiV1> / nedQžbliV1> prid. .nevr�iden1> prid.nevjerovanje. . . . -y Ž.nepomičan. -mamb. tim manje.nepokole­ bljiv. ne razumjeti nedoim�ti. -ueši . ne­ siguran neizglagolano prii. slab.neiska­ ziv neizdaem1> prid. . nedostat1>vovati. . � Ž. -Vemb. -e s. us­ koro nedviiim1> prid. . .neznanje nev�stltnik1>. . valj. . . -ujQ. .nedjeljni ned�le.lagolanie. zaostati 148 149 . .proti­ viti se. . .

neumuknjivo.nemoćan. .nemoćan.no prilo .malobrojan nemerbn'lo prid. .obilan. nevin neot'loVetbn'lo prid. neizbrojiv. .ne()brezan neodr'loiim'loprid. . . -idiAi -mrziti nenavistie.otporan na muke. be­ zumlje nei8tn. . nemilostiv nemlbČbnopriZ.koji mrzi.neljubav nelQČen'lo prid. -a B. iskreno nel'ložno priZ. neispitan. . neizmjeran nei(8)celim'lo prid.nedokučiv neplodovih prid.lud. . .neprola­ zan.nečistoća. . prid. .nepromje­ njiv neizum6em'loprid. . .nenasioon. . -a S. prid.neuk oo. jasan nemrbČem'lo prid. -nenasljedan neosqide(nb)n'lo prid. ne okoliAati neobim. . . .n.bezobličan neobrizan'lo prid.mržnja nenavi8tbnik'lo. neizglagolano neizm6m. nepresušan ne(o)uqdeem'lo prid.ludilo.mržnja nenavideti. neprovjeren neobrazbn'lo prid.neosu­ den.neistraživ neisl6iden'lo prid. -iždQ. . bezuman neistoVb8tvo. neugaAen. ne­ moguć nemra6bn'lo prid.pov6dim. nelspytan'lo neispisanbn'lo prid..neiskusan.neiska­ zan neu.nedostižan.nekršten nekuplen'loprid..neopisiv nei8povMan'lo prid. nedjeljiv nemilostiV'lo prid. . vjek nelipril.nepotkupljivj iskren nek'loniinik'lo. -i Ž.neumiven. UBp. neuhvatljiv. .jasan. neiscrpan neosIabim'lo prid. . -a m. .nepotvrđen. � B. . svije­ tao nem'lovenie.gnom'lo prid.koji se ne da istrgnuti / iščupati. prid. oh neli / oh neliie ­ od toga vremena nelice-: nelicem6n. . -ujQ s�. . nerazborit nemqib8tVbn'lo prid. . .mirolju� biv. . . nepostojan neom'loven'lo prid.neizreci­ VO. .nekrAĆ8nSQ nekn. .nezamra­ čen. . beskrajan nemqdr'lo prid.n'lo prid.neoslabljen.neiscr­ pan.beskoristan. U8p.beznačajan nenaselenae prid.nenase­ ljena zemlja nenasileem'lo prid. . mjeran. � 8. . loše neJjubb8tvo.neprijetvomo. .nerazlučen. iskren nelicenelicem6n. . istinito nelepo prilo . -ueAi � . .Cen'lo prid. .mržnja nenavi8tb. nepri­ kladno. neušutljivo nemogy prid.nedostižan neiskwn.ne prilo mjerno. . nezasitan nenau6en'lo prid.prid.neizlječiv ne�'Ioli V. neopran. . neisl�iden'lo nei8tovlenie.nerazuman. . .neizmjeran.neizdrečem.neuk neobinovati �. nevješt neis16dim'lo / neisl6cb. . . neum'loven'lo neo8kqd6nbn'lo prid.. slab nemoCb. . bĐ8tb­ lem..nenasilan nenasyeen. neranjiv nenavid6nie. -mrzitelj.neočiAćen ne�zaem'lo prid. neiskor­ jenjiv neishl�nbn'lo prid. nevaljao nekotori6bn. . . neistražen. . istrajan neostavim'loprid. . . UBp. � B.neukroće� neukrotiv neknstbn'loprid. -neizreciv neispytan'lo prid.n'lo prid. . be­ zumlje nei8toV'lo prid. . . prid. .. � 8.n'lo prid. -a m.. UBp.prid.ludost. prijateljski nekrohk'lo prid. neodoljiv neocecen. usp. .nemuže­ van nemQČen'lo prid.nemilosr­ dan. nepogreAiv neobiskan'lo prid. neraspadljiv. . nerodan 150 151 . osvetoljubiv nenaročih> prid.neistražen. Ž.nelijepo.n'lo neicislbn'lo / neicbten'lo prid.neispitan. osvetoljubiv čovjek nenavistbn'lo prid.nepovratan. . . nelfJtli neklJu6im.izravno govoriti.n'lo prid. -i ž.bezgrešan. .neplodan. . neurednost nem'lono(('lo prid.nemoć nemOCbn'lo prid.

� prilo .diV'h prid. nepojmljiv. neporočan.UV'h prid.cen'h prid.koji nije za prodaju neprotbkovan'h prid.dr. nepromjenljivo neprim�DItD. .dr. Aan. .n'h prid.nedostu­ pan neprič�stltD.n'hprid.'h / nepri�zm.n'h prid. nepotreban nepomračqeii � prid. đavol­ ski nepostQpbn'h prid. . neugaAen neporočr. .neplodnost. neis1jedivanje. neodgovarajuće nepozybr. . razvratnik nepodobr. neslom­ ljiv. . .nedužan nepovolltD. nepostiđen nepostiir.. . nepromjenljiv nepripodobr.neplody. činjenje nepravde. ..nepotre­ ban. . . besprijeko­ ran. -a s. usp.. prid. prisilan nepog!UlIUono prilo .bezbo­ žan nepripodobltD..neposlu­ Aan nepospMr.neposra­ mJjen. uporan nepriloienie. nekasnonoćni - nepotribr.zloba. -y Ž. .neprave­ dan.stvo..n'h prid. -a s.neizmjen­ ljiv. .stvo. . -e s.n'hprid.� prilo .nepraved­ no neprazdr. -a m.naprid. .n'h prid.dr. jen.fl prilo . ..nepokre­ tan. neplod'bvi ž. zlo neprodaem'h prid.bestjelesan nepoWdim'h / nepo�m. neplodnica neplodJ. . .koji ne sudjeluje neprič�tbD'h prid. . nepotreban. ružan po­ stupak nepravr.skro­ mnost nepriidom'h prid.nepobje­ div neprizorr. besprijekoran neporočltD.n'h prid. . . .trudna neprigvoiden'h prid.sk'h prid.neprikla­ dan. . -a m. . .nekori­ stan. đavolski - nepri�zDb8tvo. nedokučiv nepostradam. nepodložan nepovim. nepravr. .zao.neodoljiv.nerotkinja. nepo­ tribltD.'h nepravr.nedo­ dirljiv. postojan nepodobr.nepravda nepravr. stalnost neprim�m. nerodica nepl'htb8ln.no prilo . -a m.koji ne su­ djeluje nepri�znin'h prid. nedostu­ pan nepriborem'h prid. neza:" tamnjen. . . bez primjesa - nepomije­ nepri8tQpr.nepoko1"< nost. nevino neposluir.neizmjen­ ljivo. . .n'h prid. . -neposluAan nepokorenie.'h prid.nepokorn� neposlušnost nepokon. njen.neprave­ dan.zao.n'h ­ prid. usp. -i Ž.neplodan neplocb.nepokretan. . bjaAnjen. -e s..nepobjediv nepoWiden'h prid.n'h prid.n'h prid.nezatam.nepre­ stano nepog!. neporočan - nepribi­ neprikosnoven'h prid. usp.n'h prid. . -a m.neprohodan. . . zlo­ duh nepriflzDltD. đavao. nepravr. . nedobrovo­ ljan.'h prid.n'h prid.n'h nepravr..nfl prilo .da.koji se nema čega stidjeti.bezbož­ nik.n'hprid. prid. usp. .'h neposramlen'h prid.n'h prid. .. .nikr. .nik'h.koji nije stradao nepostydr.neporočno. nevin.n'h prid. .nepra­ vednik nepravr. vražji.'h prid. � nedopušten nepovinuJ�i � prid. neobjaAnjiv . -as.nepobije­ đen nepovelfln'hprid. zlo. nerazapet - nepri6zm.nepoko­ ran. . oprost nepodviiim'h / nepodviir. . nepo­ spflšltD. nedostupan neprim�sltD.. nenadmaAan nepriklom.nekoris� beskoristan.dr.diV'h nepravr.neistraži­ vanje. -e s..neprilično. . nekoristan. nepokoleblji­ vost.n'h prid.nepokretan - nepokon. upornost.neprogu­ tan nepogonenie.n'h prid.ik'h. neposluh nepo13r. neplod'bve. nedostojan nepodobltD. nepopustljiv neprohodim'h / neprohodJ.bezbo­ žno - 152 153 .neslomlji­ vost.nedostižan. . .dos'htvorenie. -e s. neo­ neJDrbCaQQcii prid.

nedostižan nesamovolbn'h prid. . -ujQ. tobožnji razlog nep. -i Ž. .tLn'h prid. nesyt'h/nesytLn'hprid. nesQ.nerazum­ nesti..koji nije ljudskom rukom stvoren nesažden'h prid. . ne· razumbn'h nerazum(bn)i�bn'h prid.nerazu­ mljiv. koji nes'hpov�dom'h prid. nenadomjestivost. nerastavljiv nerazlQČbn'hprid.neporušiv nerazum. neseši .neshvat­ nenadomjestivost.nezasitnost.nezasijan.. -neprestano nepristan&n'h prid. n. nenarušljiv.nerazumnost nerazumLliV'b prid. bezuman. besmislen neslava.nepre­ stan. . .nerazrije­ den neroditi.nebrižljivo. .nositi nost neslan'h prid. . . tupoglav. . . nes'hv�dom'h prid. nerazlq6en'h nerazorim'h prid.besmrtan .nepripltriV'b prid.nepomije­ ljen šan neslove8bn'h prid. -nerješiv nerazdriAen'h / nerazdriAim'h prid. .nerazu­ man. neraz­ lQČ&n'h nerazlQČim'h prid.neodije­ ljen. . usp. .kom'h prid.iVL. . . . . . . nerazum. . -a m. . � s. usp. nerazu. nerazum. . sum­ nja. usp. netoleran­ nes'hv&ia..ran'h prid. nesy­ ljiv. .mišljenje. smatrati. neotesan bespomoćnost nes'hgonim'h prid. nesv�tbl'h prid.nopril.p�n'h nesavršen prid.no prilo .ne brinuti se.pim'h / nentr. .neoskvr­ nes'hkažem'h / nes'hkazaem'h njen.nerazbo­ dan rit.sramota nes'hmyilenie.zbunjenost.nepovre­ div. usp. usp. .nestrpljiv..nevjeroja­ tan.n'h prid. nerastrgan nerazd�lim'h prid. nera­ zumbliV'b. neBit neS'hV�stLn'h prid.ne(raz)riješen nerazdt. .nered nentvoren'h prid. nerazuman civ nestroenie.nepodijeljen.neizbrojiv. neopisiv tbStvo nes'hv�dLn'h prid.n'h / neskQdhm'h prid. .beskona­ ne�t'hprid. neumoran nepristQpbD'h prid. tvrd.as.neslan.nezdrav.nesazdan.bezvo­ ljan 155 154 . . tupoglavo ner�(DL)n'h prid. predodžba.bezbrojno tan mnoštvo nesytostb. neroždQ.nezasi­ neshvatljiv tan. nerazumljiv.neizre­ je ostao bez riječi. -'. .obilan.koji se ne može razbiti. . nes'htr. neosku­ neS'hmyslLn'h prid. .neposaden neS'hdraV'b prid. .. . držati za.nec:ljeljiv. . neposi­ jan čan.nerazumno. nepopravljiv nerBStvoren'h prid. . . . zanemarivati nerodJ. bespomoćnost tostL nes'h�anie.nesvjestan nesytbStvo. . zajed­ nički nerazlQČen'h prid. � taman nestvoren neskvrbm. . izmotavati se neraditi v..iV'b. � S. mliV'b nerazumLn�prilo . neshvatljiv nerazumbD'h prid.cevanie..nerazu­ mljiv. nep080neS'hm�SLn'h prid. nes'h:m.neprelazan. neroditi nerazdriAaem'hprid.okorio. -ueši . neuvjerljiv nepristam. usp. nerazuman. izgovarati se.. neizreciv neskqdJ.n. nerastavljen. . ner8ZUDlbD'h nerazumie. -y Ž. � s. . neiscrpan.n'h prid.nerazde­ ran. nerodiši .nezasitnost. .nijem.nesvršen. � S. usp. pretpostavka. . neporočan prid. .misliti. . nesy­ nes'hv�t'h.Aen'h prid. . -y Ž. . . � 8.zbunjenost. . neprevlad­ ljiv nep.nerazumljiv. bo­ lestan nes'hzLdan'h prid.neiskazan. . .nestvoren nes'hvr. postojan neprihodim'h / neprihodJ.nec:ljeljiv nerazd�len'h / nerazd�lLn'h prid. -neodijeljenj nerastavljen.cevati. bezbrižno nerqkotvorLn'h prid.iV'b prid.

.. nik.neraspadlji­ vost. -8 S.. ime niko1iie prilo .skinuti.. � S.stvr. -8 m. .novo i p�kra­ sno novoosvecen.str. -adQ. .jubie.. prid. ne· plemenit neč. . � S. nikakav nicati.Nikodem. . novopristqpiti... .ni.prid.tne prilo . nečastiv neč. -i Ž. -ueši .bespoštedan. upasti niz'brinqti. našati se neodgovorno neč. -8 m. nečovještVQ nečlovek'h..n. prid....neshvat­ ljiv.tvovati..l�nie.mri� nja prema ljudima.tie nečr..novopro­ svijećenj usp. ..strovali­ ti.str.niti niže2 prilo .prid. . prilo . spuštati se niz. os.. nikoliže.neukrotiv neukroCen'b prid. neuvježban neusypaj�iprid.stvo.. niti niva.biti nečasnim. -adeši . � m..nikako nikamože prilo nikamo nikak.. neprolazan neuboir. neopranj usp. -ujQ.prid.svaliti... . . prid.ništa niceJ.nitko. .neosjećajnost. spuštanje nikakože prilo .n.. prid.n. ne­ . niedino mm. n. -a m.. ubog.. . -hodiši .l�nr.dolje niz.nečovjek nečlovečr..ne­ davno pristupiti novoprihoditi.beščašće. -oždQ.tože mm.(još) nikada • nik.nitko nikyiže mm. . ne­ utješan neučen'b prid. . . u ko· madu. � s.. donji - niziti. zbr­ ka. / neulJ88im.cb.bezbožan. .n.n. neobuzdan neukrotim. -y Ž.siromaAan. .. neukrotiv neum.neusnuli.ven..deie prilo .. staviti dolje niz. -žQ.po...neukroćen. -odiši -voditi dolje. ..skinuti. .nikadaj usp. -i ž.tie.ven'b prid.. -žiši .nb prid. / nečuVblltvie.. ni· kogda(že) nikotoryiže prilo . .nikako - nikogda(že) V. � s.ničice ničr. . bezbožnost j usp.ianr..hoditi.nesiromaAno neulJ88aem.umirući neut�iim. zbaciti niz"'pasti.jubr.. prilo ..stvovati.hoždenie.nešiven.. . niziši .sila­ ziti. -nečovječan nečloveč. neč. biti bezbožnim nečr.nepostojeći netr.. -neši ..pelikan ni vez.. niedina.prid. sram.. � s.neumiven. nikoja. prid. . . .sići niz.... . .neureden..smetenost. prid.nečastan.nigdje.silazak.nečistoća nečist'h prid. ... tupost nečuvr.neoBjeća· jan nečr.. neupodarenie.. sram. prid. povaliti niz.. -adem . . . .str. nedokucrv. poljski niedin.ljubav prema siromasima niceJ. prid. .no prilo .nečovječno nečuvr.že prilo . nijedna.beščaAće.. siromaAtvo nier. � s.iti.. -nQ.. . opak.. -ueši ..n'b prid.. . ničem .. -pljQ. .loiiti.neobrazovan nec�saruem..njivski. .. -y Ž... -oždQ.vesti. snižavati nizu / niz. -adQ.njiva. . .ponižavati.nezahval­ nost neUBtroen'b prid.koji ne vlada nečaenie.tože zam. novosvMr. .neutješiv..jubie. gda(ie) nikodim.ljubitelj si­ romaha niceta. prid... -piši . bez šavova nej�ytr.odnedavno dolaziti 157 156 . � S. -ujQ...gda(ie) prilo .. -y Ž.. oranica nivr. -neraspadljiv.nečist nečlovekoJ. bezbožnostj usp. .biti.nikoji.nicati nicr.. neč.spasti.. -ideši . -bijQ. nižQ. novolepnoprilo . nijednoj nitko nižel vez. nikada nik.tiV1t prid... .ven. -bijeda. bespomoćnost nečiatota....� prilo .. ničQ.nečasno. neom. spustiti se niz.nijedan niJn.n. nečr.. neprolaznost netr. si­ romah no v.nesqeii prid. -hoždQ. -odiši . -bieši .. neple­ menito neC�n.. -idQ. nikojej nije· dan.niže niŽr. žestok neir. srušiti niz.voditi.neugasiv neudrr.

. .st6 boiii ..mjesec studeni nrav. ob6. . nužda nQidr.Božjim prs­ tom. ' � . -viiii . -ujQ.. -ii Ž. n. prinuđivati nQduie.kleveta obače vez. . ioan­ ob v.. obje.kr..Nijemac n6Dl1tČ..nož noir. neki.njemački nQ v. . -vljQ. za..roniti..sk. nekakvQ n�k.. objaviti. -a m..otkriti. n�kako zam. izdavati.. . unatoč tomu obet. L .. zlo. . mn.ati.. . t. nQždQ. tek.gda pril .. oko.mi n.. n. korito o .otkrivati. nbreiii .. . ali una­ toč tomu. .dakle. obaždQ. nosiiii . n. nqduie prilo . . pri­ siljavati.. ne samo ne..n. da ..c.nosiljka nositi. -novoroden novosv�t. već. -broj 80.nos noe.o.n. jazbina n�kako prilo . noiiQ. oboje obavati. pokazi­ vati obaditel. -a m. -a m. -a s.n6 -budi strpljiv sa mnom oan.. nQdiiii .nasilnik nQŽdr. o boz6 sqb sad61ana ­ u Bogu su učinjena. bajati obaviti.. -lt�jQ. -i Ž..nego i.. . -aeiii . .čarati..n. prid. . .Cvi.nekako n�kak. n6kaka.mo . -ajQ. nbrQ.nekada n�.ali.nožni nomakanon.g0voriti s teiikoćama. prijeko potreban.nov noga.. -a s. n�ka�. -žneiii . -lem . usp.. -a m. novoo8V�en. pokazivanje. uka­ zanje 158 159 . neophodan �OO obavl�ti..a ipak. i prilo . -i Ž. bro -oba. radi. s A...znqti.nasilu..nijemost n6m.slovo »onb«.. j oba. -vljQ.n.novoroiden. pakostiti m.rav-. obače -ali ipak...nepravda. · O · j . samo.prid. pakost. . .razvalina kuće. probijati nr... prid. i .nositi nos. obače ubo .noć noc. -y Ž.ma v. nokat noi. . .novopro­ svijećen. prid.t. iipilja. ot.. mucati n6most. . .. -vaeiii . a i.objavljivanje.. n. nucb.. neka. prid. .ali ipak.. -viiii .netom javiti nov. n. izroniti nyn6 prilo .nasilan. . -y ž. no.nik. -ljQ.optu­ žiti ob8Ždenie. .tužitelj obaditi.. n. .nego da nr. nov�viti. otkuda nqcb. n. . prodirati. nqcb. -a m. ob6gl..nekakav..vrijeđati.. -a m. nQditi. prid. potn. ... . pokazati obavlenie.prisila.noga nogr.n. vez. zbornik crkvenoga prava nosilo. n. v. prid.. prid. . -l�iii . -iiQ. o pn..noćni noj�b"" -a m. � Ž.mi pril.. neiito n6movati. . ukazivanje. nekakva. � s..ost8ljeti.. obidQ tvoriti . -iiiiii .ostariti.nomokanon.V. u. . -i m.to mm.to zam . obadiiii .biti ni� jem n�moglagolati.nego samo.. od nužde nQida.. zbog. čak i. n6koe mm.. učiniti starim obida.netko n6kyi. . obače . -ueiii .pandža. glede. zaista. nego.nijem n6mr. neko n�kr.nego. postati starim obet'l>iiti.pronicati. nužan...sada nyn�i..bro 70 o prijed. -{! s.r�ti. kroz.naćve.pi o mr. -vajQ. ob. prid.sadaiinji nyrice. . -nQ.siliti. objavljivati.

blažen oblaznlti. -bžeši / -ajQ. opkoliti. obličje obličitel. . 2 obijQ. . po­ svjedočiti oblič. obitavati obiti.sablazniti. odijevati oblač. . obUo obUAe v. samo· stan obit6b. .naseljavati se.svjetovan. -či�i .olakšati oblb8titi.ne prezati obiskati.nepravda.iV"b prid. -ačiši .silovito oblačiti. -azniši . -ueši -obilovati obU(ItD)'b prid.osiroma­ šiti obnoviti. krivda obldAti. ...g'hČati.. -osiši . �eši . omo­ tati obitAb. naAkoditi. -d�jQ. . -viši .vati. -a m.olakAati obb. -žiši . svake godine obiti. -aeši . vlast obladati. -ajQ. . usp. prekrivati obladanie. opi­ pati obitati. ne obi· nuj� � . -ujQ �.c. . obljueši . .svetac. prezreti. pretek obUo pril.razot­ kriti. obUo obimati.obići.osuđivati. -žQ. -neši � izbjeći.g'hČiti. -ajQ. obemleši / -ajQ. obilltDA obUovati. � s. vladati.oblagati. odje· nuti obnavifJti. . -niši s� -uli­ jeniti se oblACi. .niIn.nagost.. -čiši . -aeši . -n�jQ.obnav­ ljati obnRŽati. � s. � s. laički oblašb8kt.obilno. -bCQ. -ačQ.obnavljanje. oblejQ. kloniti se. -a vetnik m. obnažiti obnicati.liVlo8tvo.oblačan oblačr.nositi ukrug tužitelj. -njQ s�.blaženstvo obl8Žen'b prid. -ižQ. ubirati.razgolititi.. laički obležati. -aeši .ovladava· ti. obideši . okruživati obleci. prebivati. ško­ diti.problijedjeti oblAniti �. -ajQ. -8 m. po­ dručje. -nQ s�. . � s.okrivljavanje. -ajQ. � S. -i ž. -aeAi .bez okoliAanja obinQti �.obilje. � s. skrenuti (s puta) oblak'b. �kQ.svakogodišnje. -aeši . prid. podcjenjivati obUle. obnažiti obn8Ženie. -žaeši . . -žiši . -aeAi . - obl. -a m. �jQ.ležati u kru· gu. obiždQ. opbčenie oblAdAti. -ižeši .. obnova obnositi. razgolititi. -vljQ. dotaknuti.. -n&ši prolistati oblihovati �. . -ČQ. IAta obi· dQCa . obl�gQ. bla· ženik obl8Ženie. -aeši ­ ogovarati.n'b prid.optužiti.preno· ćiti oblizati. prekoravati obličenie. -vaeši olakšavati obb. -ČQ. obljujQ. okružiti.prikladan za obitavanje oblagati.obnoviti obnovlenie. -ujQ. -ajQ. kle­ vetnik obliAti.obicbJ. -bstiši -prevariti oblhČenie V.. .. . kamp.moć.preliti oblob'bzati.oblik. kraj oblast. -iceši . -ueši � izbaviti se obličati. prezirati. .oblačiti..obilno.svjetovni. -i ž. -vajQ. usp. oštećivati. obidiši .oblačak oblaš.n6ti. optužba obličie. -aeši / -iĆQ. po­ staviti uokolo.obujmljivati.tužilac.obilan obUItDApril.oblak oblast'b. -žiši . �eši . . -ajQ. obUAe ..promotriti. uprljati se bljUV0tinom obl"g'hČavati. razgo­ lićenje obn8Žiti.oviti. -vladanje. obleeši . klevetati 160 161 . obl�žeši .za· povraćati se.poljubiti oblobyzati. uplaAiti se. .n'b prid.oblizivati oblistva. -a s.obložiti. -ajQ. upravljati obl8Ženik'b. vlast. -aeši . . -žQ. brati. pod­ cijeniti.no prilo . -d�eši . -žQ. pokriti obl'bgati / oblygati. -aeši . .ošteti­ ti. obemljQ. -bŽQ.l obidQ. -ažnQ. -a m. kle­ obličiti. -ošQ. obieši . skupljati obinovati �.konačište.nepravedan obicb.obući. -ajQ. -ujQ �. -aeši . -ueši s� izbjegavati. -žajQ. ne obinQti � . � s.ljubiti obložiti. -ajQ. prid.

predstavljati obraz. -riAi . zajednički: koji sudjeluje ObbCb8tVO. . društvo.ophodni obbdo. op­ ćinstvo. obuen'b . prid.zateći se.. part.obrezivanje obr�zati. dru­ Atvo. obimati obbcevati. ObbCb8tvo ObbCb prid. su­ dariti se obrazovati. obuven'b . . zajed­ nička. promijeniti. . primiti obuboiati v. -ujQ.op­ terećivati obristi. --ćQ s�. -n�eAi . -aćQ.oblikova­ ti: obraziti � -udariti se. .začetnik obr�tenie. -RŽQ. oPĆi. uzor(ak). . obimati ob1>8rbdovanie.. -ujQ. .nasrnuti obo�ko prilo . -eeAi . pol. pronalaziti. obdariti obogacati. prid. saobraćati obbCenie. pričest obbcina..pronalazak. izgubiti okus ob( . znak: pri­ mjer.nalaziti. -a m. slika. .st. obr�cQ. lik.na drugoj obali (strani). on. -a m. danak obr�tati. sudionik obbCbn.vet'hšati v. . obr�ceši . . -ueAi . -e s.raspro­ strijeti ob. pas. na. -ajQ. -ujQ. drug. ostob... . -ćajQ. obet'hšati ob'hdrbiati v..teci... -a s. o�ti obnp. ObbCii manastyn.. odvratiti: obratit! � .zajednica. druAtva. -y ž.u oba slučaja. blago: nasljedstvo. -ežQ.. opća stvar obbCin� prilo .. ponašanje.dvostruko. ob nocb . .. ouboiati obuiti. -ujQ. -niAi .zirati v. -aem . .obogati­ ti. obraćati. okruživati. odrbžati ob. -a m.mati v..zaručiti.optere­ titi obr�men�ti.član zajedni­ ce..obliko­ vati: označavati.obraćenje obrok.. -oždQ...hodbn.radost. -e s.v. ustanovljavati.. -atiAi .slikovit obratiti. prid.vra­ ćati se obraeenie.zajednica.. � ž. ky­ Dlb obrazomb na koji način - obrazbn. -a s. be­ zumnik obuti. ozirati ob.zajednica.okrenut� obrnuti.cjelonoćni obogatiti. . način. s obi­ ju strana obradovanie. usp.titi.kroz.obra­ dovati obraziti. -čQ.. mijenjati. poludjeti. -aeM . obristi � . -P'bćQ. kip. odvraćati. simbol. -p'btiAi .oboga­ ćivati oboiprid. part. .izgubiti ra­ zum.. . obracati s� . -n�eAi .sudjelo­ vati.luđak. odjeća.. / Obbhodbn. -ujQ. obrtati. usp.kroz noć..) prijed. i ovakav i ona­ kav obon�ti. -e s. .obrezati obr�zovati.oboji.bogatstvo. -n�jQ. dosegnuti.. 'us­ tvrđivati.. -i ž. .. tijekom noći ob.. obratiti. forma. --ćajQ.. -njQ. -e s.nikb. obrisU obrqčiti.druAtveno ObbCiti 8�. opkoljavati ob.. ob. obbCie ob�ti v. ..pronalazač. . -aćQ. -uiAi .. -čiAi . --ečeši . �jQ. -e s. pas.. -rjQ. --ekQ. -ueAi. -n�jQ. pret..sruAiti. -ueAi .. -ežeAi / -ajQ.sudje­ lovati obbCie. -a m.. . . .. -a m. naći se obritatelb.zajednica.proturječiti obr�zanie. -e s. --ćiAi s� . -ueAi . s A . ustanovljavanje obret�lb. dosizati. obo­ riti: oboriti s� .cjelonoćna liturgija obnoobn. --ćaeAi .pronalazak obr�ci v. oblik..omiri­ sati oboriti. na oba načina oboJQdupril. -aziAi . pret. .opći.naći.. -ujQ.obilaziti.okreta4 ti.obuti obueti.hoditi / obbhoditi.zajednički.izluditi. ustvrditi. .. prid. . --ćaeAi .obnoowca. -ueAi .izgled. pronaći. ve­ selje obradovati. postizati obr�teb..samo­ stanska zajednica (u odnosu na pustinjačke samostane) ObbCbnik. -atiAi . ...plaća.srdžba ob. poja­ va.obrezi­ vati obrimeniti. začetnik 162 163 . odagnati. postići. baAtina obbmati v. ustanoviti..vratiti se obracati. -odiAi . -e s.

obyknqti, -nQ, -neši - naviknu· ti se obyčai, � m. - običaj, navika obyčain'h prid. - uobičajen obyčen'h prid. - uobičajen obyčMl'h prid. - običan, uobi· čajen obyč..n6 prilo - obično, uobiča· jeno obManie, � 8. - proždrljivost, prežderavanje oMdovati, -ujQ, -ueši - ručati, objedovati oMd'h, -a m. - objed (doručak, ručak, večera)j gozba ob6siti, ob�ŠQ, obasiši - objesiti ob6sti �, obemb s�, ob�si s� prejesti se ob6tovanie, � 8. - zavjet, obe· ćanje oMt'h, -a m. - zavjet, obećanje ob6cati V. oMeati ob6c6nde v. oMcanie o�vati (�), -vajQ (s�), -vaeši (�) - obećavati, obvezivati se ob6ilanie, -a 8. - obećanje, za­ vjet oMeati (�), -ajQ (s�), -aeši (s�) - obećati, obvezati se; položiti zavjet

ob6iati, -ajQ, -aeši - vješati o�zanie, � 8. - povez o�zati, ob�žQ, o�žeši / o�z� ob�zaeši - obvezati, obveziva.­ ti; povezati, povezivati; sveza� ti, svezivati ob�ti, obbmQ, obbmeši -obuhva� titi, obujmiti; zagrliti; okružiti. opkoliti; zahvatiti; steći, dobiti o�triti �, -rjQ s�, -riši s� - rao splamtjeti, užariti o�triti 8� / o�r6ti �, -r�jl> s�, -rMi s� - rasplamtjeti seI žariti se o�erende, -a 8. - buktinja obqz'h, -a m. - teret, težina; pod obqzom.. - nevoljko, neljuba�' zno obqrod6ti, �jQ, �eši - oglupje.. . ti, izgubiti razum obqhati, -ajQ, -aeši - mirisati ovamo prilo - ovamo, tamQ, onamo o vele - o, jao! ovidoV'h prid. - Obedov ovid'h, -a m. - Obed, os. ime ovo vez; ovo... ovo. .. - ili... ili... ; sad... sad... , jednom... drul!lil put.. .

ovogda pril; ovogda... ovog­ da.. . - sad... sad. . ., jednom... drugi put... ovoee, -a 8. / ovoe.., -a m. -plod; voće ovoc..n'h prid. - voćni OV'h, ova, ovo mm. - ovaj, ova, ovo; neki, neka, neko; OV'h drugyi. . . / OV'h. . . OV'h. . . / OV'h... s... .. - jedan... drugi. . . j prvi... drugi... oV'hde prilo - ovdje, ondje

oglagolanie, � B. - okrivljava­ nje, optuživanje; klevetanje oglagolati, -oljQ, -oleši - okrivi· ti, optužiti oglasiti, -aŠQ, -asiši - poučiti u vjeri oglaiati, -šajQ, -šaeši - poučava­ ti u vjeri oglašenie, -e S. - poučavanje u vjeri ogl�dati �, -ajQ �, -aeši B� ogledavati se ogntt, -i m. - vatra, oganj; gro­ znica ognttnlt prid. - plamen, vatren, ognjen ogob"3iti (�), -bŽQ (�), -b3iši (s�) - biti plodan, donijeti bo­ gat plod ogoliti, -oljQ, -oliši - ogolititi, obnažiti ogotovati V. ugotovati ograda, -y Ž. - ograda; tor, ogra­ đeni prostor; brlog; usp. ma· n'ltdra, ograd'h, ograidenie, oplot'h ograditi, -aždQ, -adiši - ogradi­ ti; utvrditi ograd'h, -a m. - ograda, vrt; usp. man'ltdra, ograda, ograide­ nie, oplot...

•••

oV'htoriti, -orjQ, -oriši -ponoviti oyYšati �, -ajQ s�, -aeši s� - povišavati se oVltde v. oV'hde oVltn'h, -a m. - ovan OVItnIt prid. - ovnov ovltCa, � Ž. ovca OVItč.. prid. - ovčji
-

OVItČ�, oVbč�te, o�ti S. - ovči­ ca, janje ovqdupril. - ovdje, ondje; sqdu i ovQdu - s jedne i s drugll strane ogavie, � S. - neugoda; ogavie tvoriti (d6eti) - iscrpljivati ogaVltenie V . oglavlenie oglavIende, � S. - glavnica; os­ novni kapital

164

165

ograždati, -žd�Q, -ždaeši -

ograđivati
ograždenie, � 8. - opkoljava­ nje, opsada; U8p. man1.tdra, ograda, ograd�, oplot� ogr�8ti, �dQ, �deši - obilaziti, prolaziti; l�ta o�dqCa

od�žditi, od'bždQ, od'bždiši

ožidati, -�Q, -aeši - očekivati,

okall(m.)n� prid. - bijedan, ne­

prokišiti, prosuti kišu
od�lllkb v. ohlllk� odJ.nače v. edbnače odJ.rati, oderQ, odereši - odrati,

čekati
ožiti, oživQ, oživeši - oživjeti ozariti, -rjQ, -riši

sretan, grešan
okallti, o�Q, okaeši - sažaliti,

.

obasjati, oza­

požaliti se, oplakati
oklevetavati, -v�Q, -vaeši

riti
ozariti, �jQ, �eši - obasjavati,

ostrugati
odllvati, -�Q, -aeši - odijevati,

klevetati; grditi
oklevetanie, � 8. - kleveta oklevetati, -veCQ, -veeeši / -�Q,

ozarivati
ozimllnie, � 8. -prezimljavanje ozirati (8�), -�Q (s�), -aeši (s�) ­

svake godine
og'lt, -a m. - Og, 08. ime odariti, -rjQ, -riši - obdariti odežda, � ž. -odjeća, pothaljina odeždJ.n� prid. - odjevni odel- v. odolodol�vati, -�Q, -aeši - pobjeđi­

oblačiti
odilio, -a 8. - odjeća; U8p. odll­ nie, odlllllo, odllllnie odllnie, � 8. - odjeća; usp. odilio, odlllllo, odllllnie odllti, odeždQ, odeždeši -odjenu­

obazirati se
ozmbren� prid. - pomiješan s

-aeši - (o)klevetati, (po)grditi; optužiti, optuživati
oklosniti, -ošnjQ, -osniši - osa-

mirisnim uljem
ozobati, -bljQ, -bleši - pozobati;

katiti
oko, očeSe, očesi / -a 8. - oko; po-

ti, obući
od�lllo, -a s. - odjeća; usp. odilio, od�nie, od�n,ie od�nie, � 8. - odjeća; usp. odilio, od�nie, odlllllo odll�ti, od�jQ, od�eši - odijevati,

opustošiti
oz�lobiti, -bJjQ, -biši - iscrpiti,

gled
okovati, -ujQ, -ueši - okovati okovi,
-'b

vati, svladavati, nadvladati
odol�nie, � 8. - pobjeda, svlada­

vanje, nadvladavanje
odol�ti, �jQ, �eši - pobijediti,

izmučiti, oštetiti, ugnjetati; ogor­ čiti
oz�loblenie, � s . ....;. nevolja, pat-

m, mn. - okovi

okonbčati, -ajQ, -aeši - svršiti,

nja
oz�lenie, � 8. - patnja oimi,
-'b

okončati
okopati, -�Q, -aeši - okopati okrasti, -adQ, -adeši - okrasti,

svladati, nadvladati
odn., -a m. - postelja, nosiljka;

oblaciti
oženiti, -njQ, -niši - oženiti ože8titi, OŽeCQ, ožestiši - otvrd­

m, mn. - vojnici

lijes, odar
odrJ,žanie, � s. - vladanje odrbžati, -žQ, -žiši - ovladavati,

oimbsk� prid. - vojnički oimb8tvo, -a 8. - vojska oka(a)n� v. okae(nb)n� okamenenie, � 8. - okamenje-

opljačkati
okratiti, -aČQ, -atiši - skratiti okriliti, -ljQ, -liši - zakriliti, ogr­

nuti
ožestočanie, � 8. - otvrdnuće ožestočiti, --ČQ, --čiši - otvrdnuti,

zahvaćivati; okruživati; pro­ matrati
Odn.cb, -a m. - ražanj, rešetka u

nuti; zaštititi
okrin�, -a m. - posuda, zdjelica okropiti, -pljQ, -piši - poprskati,

ogrubjeti
ože8t�ti, �jQ, -reši - otvrdnuti,

nje; otvrdnuće
okameniti, -njQ, -niši - okame­

peći
od�va v. ed�va od�ždati, -ajQ, -aeši - kišiti

ogrubjeti
ožeci, ožegQ, ožežeši - opeći oživiti, -vljQ, -viši - oživiti
166
.

niti; otvrdnuti
okameneti v. okameniti okaenie, � 8. - bijeda, jad
167

poškropiti
okročiti, --čQ, --čiši - opkoliti,

okružiti

okri.vaviti, -avljQ, -aviAi - okr­ vaviti, raniti do krvi okri.venie, � 8. - otkrivenje, objava okryvati, -EYQ, aeM - otkrivati, objavljivati okryti, -yjQ, -yeAi - otkriti; otvo­ riti; objaviti, pokazati okn.etb prilo - uokolo, naokolo, ukrug okr...tbn... / Okn.stbnt. prid. okolni okrQIfb prijed. 8 G - oko, okolo okrQlfbnb prid. - okolni oktobn. / oktobrb / okt�bn., -a m. - listopad okusa, -y Ž. - kušnja, iskušenje, napast okuAati, -EYQ, -aeši - iskuAavati, dovesti II napast ok...nr.ce, -a s. - prozor; puko­ tina oky prilo - kao (i), kako; oko, otprilike ole uski. - oh olovo, -a s. - olovo olovin... prid. - olovan olokavtoma, -y Ž. - žrtva paJjenica; usp. Vlt8eS1>žeženie, v..­ sis...žagaem...

olokavtomah V. olokavtoma olom..pii, � ž. - Olimpija, 08. ime oltan. V. obtan. 0lu6itl, -čQ, -čiši - pokazati, ra­ svijetliti ob, -a m. - opojno, omamljivo piće obguin... V. alguin... 011>m'" V. hbm... ol...tan., -a m. - oltar, žrtvenikj prezbiterij obtarbVbD... prid. - oltarni, žr­ tvenički ollli, � m. - ulje omakati, -kf\iQ, -kaeši - nama­ kati, močiti, vlažiti ometa, -y Ž. - obrub, donji dio O<ijeće ometb, -a m. - obrub, donji dio odjeće omin, -a m. - Homer, os. ime oml1>6ati, -ČQ, -čiši - zašutjeti, umuknuti omooiti, -ČQ, -čiM - smočiti, umočiti, navlažiti omraziti s�, -ažQ s�, -aziši � pokvariti se; postati odvratan omra6ati, -čf\iQ, -č&eši - zatam­ njivati, zamračivati

omra61ti, -ČQ, -čili - zatamnjeti, zamračiti; oslijepiti omrbzllti, -ejQ, -eeši - zamrziti, zgaditi se omri»knQti, -nQ, -neši - smr­ knuti se, smračiti se omr..tvllti, -ejQ, -eeši - obamrl­ jeti, umrtviti se, ukočiti se om...venie, -e 8. - umivanje omyvati, -EYQ, -aeši - umivati, prati omyti, omyjQ, omyeši - umiti, oprati om�6iti, -ČQ, -čiši -umekšati; iz­ baviti omQtiti s�, omQ8Q s�, omQtiši � - užasnuti se, preplašiti se on&gn., -a m. - divlji magarac onamo prilo - onamo onudeprilo - ondje; usp. on1>de onuea, � Ž. - sandala on... , ona, ono zam. - onEY, ona, ono; on... pol... - druga (su­ protna) obala on...depril. - ondje; usp. onude on...sica, � zam. - jedan, neki onemliti, -lejQ, -leaši - ušutkavati onemeti, -mejQ, -meaši - zanije­ mjeti

onQCIupril. - onuda, ondje opaky prilo - (u)natrag; su­ protno opaliti, -IjQ, -liši - zapaliti, spa­ liti opaliti, -lejQ, leaM - paliti, spaljivati opasenie, � s. - brižljivost, , skrbnost opasiV1> prid. - brižan, skrban opas..., -a m. - briga, skrb OpasbDOprilo -brižljivo, skrbno OP8Šb, -i Ž. - rep ope6aIiti, -JjQ, -liši - ožalostiti, rastužiti opivati �, -EYQ �, -aeM � - opi­ jati se oplakati, oplaČQ, oplačeši - opla­ kati oplat..., -a m. - hostija oplot..., -a m. - ograda; usp. man1>dra, ograda, ograd..., ograždenie opl1>6ati, -EYQ, -aeši -postavljati u bojni red opl1>6enie, -e 8. - utaborenje opl1>6iti, -ČQ, -čiši - utaboriti, podići tabor; opl1>6iti � - po­ staviti se u bojne redove, pri­ praviti se za borbu

168

169

-bljQ s�.ie.popuštanje. budak o skqd1ti.ražalo- stiti se o sknd'b.oslo- pljuvati oplilnenie. -njQ.oružje. � s. �eši . popustiti oslablenie. prljanje oskvnniti. . -ralo. . oreši . � s. mač. -aeši . kruh Oprem'hCbn'b / opresn'bČb8k'b - prosvijetliti o8Vecavati. �cQ. krb&enie. .trošiti.opustjeti opytati. -viši . . . okaljati. . ci­ šanje oslabiti.harfa onmUDb sk'b prid. -bljQ. --qždQ. �eši . .zaštititi oružjem orqiie. -ajQ.neposluh.hermon- osvecenie. uzet. . iosiil osilo. raz­ ljati.posvje­ vati o8V�cenie.mrljati. pustiti. -dajQ. opravdavati opraVbdan1e.gubiti vrijeme opona. �tiši . -viši .oprav­ dati.oplbvatl. . �eši .modrjeti.pijuk. ime oriti.orlov o1'Qd. . -aeši (s�) isprevrtati opresn'bk'b. -ajQ. stvar orqienosb stvovati. oslabjeti.J. iosie osieti.neposlušan. -a s. -a m. -ujQ. -vajQ. dati smjer opraVbdavati. -aeši .uzet. lišiti. -aeši . opbrQ s�. opbreši s� - vjetljivati o8Vooati.propasti.orao orb1. pa­ davati. -ajQ (s�).istraživati oralo. -biši . -ajQ.zamr­ nepravdu opražneti. --qdiši -oduzeti oskQdeti. . o8V�enie osed'blati. -y Ž. okaljati oskvnnenie. � s. � s. ne opraVbditi . opravdati opraVbditi.obasjati oskvnnaviti.posvetiti osv�cati. -ue" plavjeti osie v . -aeši .naoružana mrljanje.hosana o svitati. .beskvasni opreti �. naceriti se osklablenie.žalo­ oslijepjeti o slbpenie. daeši . -a m. . -vajQ. � s.zamka osineti. -aeši -svitati.osljepljenje 1 71 oduprijeti se. kola orqibnik'b.krštenje. iznemoći osluAanie. -bŽdQ. � s. . ne­ osoba osan(n)a čest.orati oriV'b. s� . �jQ. -vrbgQ. -vaeši . -a m . -ajQ.oskvrnuće. tugovati . ožalostiti osknbleti.beskvasan danjivati se o8Vetiti.oslabjeti.oslabljen. prosvecenie osv�titi. orbl'b. opljujQ. �jQ. -biši . -neši . �eši . -ajQ. � s. dočiti opraviti. -bljQ. malaksati. . opozdiši boditi. os.osvijetliti� nasmijati se. . iscrpljivati oprovreci.osvjetlji­ stiti. opustoAiti opus�ti. bez­ vjerje osluAati (�). -a m. �cQ. -biši . orjQ. . ne slušati o sluAbliV'b prid. oriši . �eši . . malaksati osla.olakšati.osedlati osli v. � s. -ajQ. naputak opraVbdati.za- osloboditi. opustiši . -aeši . -bljQ.posveći- osknbeti. bojna mrljati. -vljQ. potrošiti. zemlj. -a m. OIjQ. usp. ralo orati.zatočenje opozditi �. . prljati osklabiti s�. . . � s. -biši s� - poslušnost. .()80. odredba. �jQ. zaprljati oskvrbneti. �eši .zastor. prid. . kata­ petazma opo sluAati. . kaljanje. -nQ.popuštanje.posvećenje osv�cenie v. -bdiši .uperiti. -a s.dobro djelo. opljueši . oprijeti se 1 70 vati stiti. �jQ.biti neposlušan.Oreb. . prid.po­ opustiti. tocilo oslaba. oslablen'b žilami . -niši . dopustiti.brus.osmijeh osknbiti. opoždQ �. -ajQ.počiniti . prema Hermon. opuĆQ. �jQ. � s. -vaeši - ski. -aeši .oslijepiti. olak­ . �jQ. -as.djelo. ljati. �tiši . propis. usp. .zavoditi ongan'b. -leeši .ražalo­ . -VThžeši - kaljati. raliziran oslabeti. -y Ž. -lejQ. plug. -y Ž. . . -a m. koji ne vjeruje o slbnQti. -vljQ. nevjerovanje.oprav­ ublažavanje oslablen'bprid. usp.

. �jQ. osmonad�toe red. opkoljavati ostQPbn1>prid. � s. osmd. otpao omiati. '-bim � -osamljivati se. -aeši . �žQ. osamnaesto ostaviti.. opkoliti. -ajQ. -'bžeši .sramota.oslobo­ diti.oslijepiti. -a m. dopustiti. neravnost ostriti. po sramljende. -y Ž.osamnaesti OSmi> gl.napuštande.sirotanstvo ostat1>k1>.žalac. �ši . otpadati 1 72 . -aćQ. -ujQ.ostavljati. -ojQ. .oslijepiti osl6pl�ti.ostatak.osmodnevni osram16ti �. �ši . -posebno.otok. reli­ kvija.magaretov.za­ smrdjeti ostavlenie.osam. osypati gnoeuu. � s. osmonade�­ td.palisada. -oštrina. -a s. oSbl�te.zasnije­ žiti o&tat'ltčbn'b prid.n1> prid.magare. .. -anQ.ostatak ost'niti. otpustiti.posoliti osramiti. magarčev osnovanie. otpuštande.ostaviti. -pljQ. -miAi -postidjeti. osmonade�tyi. -oljQ. sipina ostrastiti. -aeši . -oštrica. � s. aor.boginje OS1>pbn1> prid. . osuu. bro ­ j osmi. gnojiti osmraditi. otpa­ sti osl'piti. �eši .uništiti ostnl6ti.pril. do­ pustiti. osmoe red. zasjeniti osnyvati. os�dQ. ostriši .zatam­ ndivati. surovost ostnJ. -posrnuo. �ši s� stidjeti se. -nQ.napustiti. -a m. -oliši . .osljepljivati osob1.odstupati. -neši . bro j .oštar ostngati. -ajQ. bro . osmy! na des�te . osmo. osnova osnovati. napuštati. razarati osyriti. ofujQ. otpušta­ ti. -nQ. . -nejQ. -pljQ.os oSbl1>. -njQ. -as. . dodirnuti 1 73 ostQpati. -ajQ. propusti­ ti.pritije­ sniti.utvrđeni grad ostQpiti. � s.uništavati.usiriti se OSb. osejQ.okružiti.zasijati o�gnQti. živjeti samotno osto'nie. dopuštati. posramiti ost06ti. osamnaesta. -'bžQ. -magareći oSbl�. -naeši .iQ. . izbaviti �niti. GSmb j de�t1>. -aeši . -niši . osnivati ostatie. zasjendivati os'sti. -mljQ. sramiti se -­ ostrie. -niši . -njQ. -viši .oštrina ostrota. odijeljeno osoliti. -adiši . odustati ostn prid. -oiši . opkoliti m. oto. opraštati ostrostb.utemeljiti.sljepoća osmi d�t'It v. -temelj. -ueši . . ostatie sini . -a ostri prilo .osl"pnQti. -aneši . nasljedstvo oSbl�tin1> prid. -e.ograditi.k1> ostrog&. odustati. -pim ..dotaknuti. .pješčani prud. oS'bI�ti s.isuAivati OS1>pa. -i Ž.okruživati. oslbp'b/ oslbpnQh'b .preostajati os'ti.. .iti.osam­ deset ostavl'ti. de�t'It osmodbnevr. ostati � .ostati. tm. . �jQ �.osamnaesti. -neAi. udaljiti se.brzo ostbn1>. oproštende osm1>. bodlji­ ka. -1�jQ. podići zid osn'žiti. m'sto OS1>PbDO . odstupiti. ograda od kolja osypati. -pleši . .preostali osta'ti. -astiši . osnovati ostati. �žiši .pripre­ mati se za što osramlenie. -ajQ. . -y ž. -l�eši . usp.zasipati. -vljQ. -pljQ. napustiti.oštriti. opro­ stiti ostroV1>. osma.rastu­ žiti osl6plenie. grad1> osto'ni' . ostaviti se čega. �jQ. oseeši . -a m. izostaviti.utvrđivande.zatamniti. os�deši . magarac ostan'bk1>. šiljak o�n'ti. -a m. -i ž. . posipati. oslije­ pjeti osobiti �.temeljiti. . -VQ. . -a m. osramoćende .ostanak. -vem .magarac os. / oSblb8k1>prid. . -aeAi . -a s. . -piši . -aždQ. osmi des�t1> . -bljQ �. ostriti � na ČbtO .

s G . -e s. vecati s� . II. odagnati ot'bvreci. ot'bvreci � . ot'bženQ. -riAi . otidQ. -e s.od­ govarati. -asi . part. .odgovor .odvesti.dječji otro�ina.davanje.od­ vraćati otro��. v. -žQ. -nzQ. -žiši . akt.otirati otiti. -ajQ. otbrQ. -vljQ. -aeši . -eeši . . more otoohno . ot'bvreci ot'bvrhzi v.odrjeAenje. -aeAi .. -atiAi .otvarati Otvrbnh v.odricati se ot'bvecanie. -ajQ. -ešQ. oAbd'b. . I. .odvra­ titi ot'bvracati. -rbgQ.pret. vratiti. -ejQ.n'b prid. -etiši. obrisati otimati v. os�žeAi -doticati. braniti se.tjerati. ot'b­ vet'b ot'bvecati . opravdavati. -e s.odvezivati ot�šenie. opravdati.tjerati.joA nezreo grozd ot'bvleci. bodljikav otrok'b. -ljQ.dijete.odbaciti. ot'bvr'bzi. nijekanje otr'bti. otrovlenie otrovlenie.oS�3ati. otideAi. ot'btr�sti ot'b prijed. . presu­ đivati.odvaJjenje ot'bvesti. nagrada. -8. izda­ - vanje. . pas. ot". iz. priznati. -a m.davati od­ govor otai pril. -ueši . pristanište ot�biti.donijeti presudu ot'bvecavati.djevojči� djevica ot'bvaiiti. -edQ.dj. presuditi. -ajQ.otok. -vajQ. akt. odgovor. . . imp. proganjati. protuslovljavati.otrovati ot'bdati. -ejQ. --eaeAi . -vaeši . -ajQ. -aeAi . odgovarati. . -neši . -nQ. -koji se odnosi na osudu otrovenie v. ot'bveš� . . ot­ pasti.otvoriti. poricanje.predavati. -ajQ. -ujQ. ot'bimati otirati. -a m.od. rastvoriti ot'bvratiti. -e s. . dječaki sluga otrooii prid.čistiti ot�ti v. - ot'bdes�thStvovati. ot'bvet'b S'btvoriti (dati) . -e s. otr'bti ot�šati. odbiti. -eeši .ĆQ. ot'bvrhnh otvresti. -oniši .odvezati. izvoditi ot'bvecati.odebljati otnqcb.djetinjstvo OtrGČiCh. .odvaliti ot'bvaieti. otpuštenje otl'bsteti. -nzeAi .umirivati otišie. -a S.pobjeći presuda. otpuAtati ot'bvetiti. oprav­ davati se. -biši . -rjQ. -IejQ. --eajQ. -edeši . -ejQ. -ečeAi � napeti ot'bvoditi. obr­ nuto ot'bganeti.trnovit. -a m. . osloboditi " ot'bdaie�e prilo izdaleka ot'bdanie. ot'bženiši potjerati. -viši . jete ot'bvrbženie. . razrješenje ot'bgoniti.bježati ot'bbegnqti.očistiti ot�bleti.osuditi osqcb. . -Miši . pret. -aeAi .otrovaI\ie otrokoviea. osuda. opravda- ot'bdoenoe prid. -liAi . � Ž. proganjati. -aeši . -onjQ. oAbl'b . protjerivati ot'bvrhSt'b prid. otbreši .odgovoriti ot'bvet'b. op­ rostiti se.predati. usp.dojenče 1 74 1 75 . sigm. -ajQ. os­ troV'b otoohn'b prid.part. -e S. -ekQ. -bljQ.otočni. otroč�ti s. vraćati. - otvoren ot'bg'bnati. zbog ot'bbegati. dati. otpečaćenje. otpustiti ot�sti v. protusloviti.odgovoriti. . -a m.obratno. -y ž. -ajQ. oSQždQ.pobjeći. -aeši . -amb.otrti. pret. aor. os�žQ. -odiAi . ukazanje. priznavati.dječji otroohnik'b. -oždQ. ot'bvreci ot'bvrhnh prilo . .(po)tajno otvoriti. otroč�te.ocean otraviti. . protjerivati otišati. -leeAi . izvesti nje. .otvoriti otvrhzati. dodirivati oSQditi.otići ot'bvrhžen V.odvo­ diti. -eCQ. -a s.odreći se otrešiti. oSQdiAi . -aeši . -eeši . -rbžeši.odricaI\ie.osuda osqkat'b prid. -aem . umaknuti ot'bVhSQdu / ot'bVhSQde prilo odasvud ot'bdaeti. -a m.utočiAte. part. opraAtati se. osqždati. . -ajQ.odvaJjati ot'bvaienie. protusloviti. . ot'bn(j)qdh otok'b. I. račun.plaćati desetinu ot'bbežati.djetešce Otro�h prid.osuđivati osqždenie. ot'b­ vrbžen'b .

-a s. posve.odakle.. poricanje ot'ltn(j)Qdhn'lt prid.pokvaren.odlaga. -ekQ. -ajQ. -eteAi . uskratiti. jako. � s. �žeši . aeši . ra­ zlučiti. ot'ltl"ltvati. otkloniti. . ot'ltmetati s� . uopće. izbrisati ot'ltpadenie. � s. okryvati ot'ltkryti v. � mazda s.disati otwlIJUti. � s. -aeAi . loA. -aeši . ra­ zlikovati. -aeAi . pogriješiti ot'ltrečenie. -aeši . oprostiti otwlyhati.odgurnuti. .odakle.tamošnji ot'ltn(j)Qde prilo -sasvim. ostaviti. odijeliti.venie v.šizmatik ot'ltneliže prilo .odvajati. otkuda ot'ltmethnh prid.odbaci­ vati. -ogQ.odnositi 1 76 1 77 . -a m. odjeljivati otvaslh. -ožeAi .ispra. . -ošQ. ot'ltrigati. ti.otwl'bienie / otwlyhanie. izdanak ot'ltreei.odbacivanj.odahnuće ot'ltmesti. -myjQ.odgovori­ ti.odvojiti.odguravati ot.na slobodu ot'ltrezovati.otpadnik. -aždQ. -aeAi . -uĆQ. . oproštenje ot'ltrezati. -atiši -otplatiti ot'ltpluti. . uopće ot'ltraždati.smekšati ot'ltrOOhn'lt prid.iznemoći. -aeAi � odricati se. poraz ot'ltreei �.otpuštanje. -liAi . -ajQ. odstupiti ot'ltkn. od. razlučivati. -ujQ. od­ cjepljenje. -ajQ. . -neAi .sasvim. . -eCaM / �QJ. nijekanje.mladica. -ždajQ. otklanjati ot'ltmb8titi. otrgati ot'ltneliže ot'ltpucenie.otpasti. remetiti. posve.udaljiti. odlaganje.otkidanje. -ekQ s�.. -ajQ �.. . V'It ot'ltradQ .izbaciti ot'ltrinQti.Ue. -osiši . opadanje. -nQ. odbiti. nevrijedan ot'ltn(j)Qdete prilo .cati.odre­ zati ot'ltnemooi. -a s. pad. -ajQ. odijeliti. . -žiAi .osve­ titi ot'ltpasti. -etq. � s. -a s.(ot)pu­ stiti.otplo­ viti ot'ltlotiti. -ežQ. -tQ. ot� kazati. -gaeAi . poricati. -ždaeši biti obziran. -neši . -rbveši .odbaciti. -bCQ. ot­ pust. ukidati. -bstiAi . oslobođenje.oslobađanje. -aeši . -tiši . -nQ. -rbVQ. -žQ.oženie.otpu­ stiti. ot'ltmyvati.otpa­ dati.odložiti ot1. odbijati. ti.ispričan ot'ltl"ltvanie. opro­ stiti ot'ltlQčenie.padanje. isključenje ot'ltm�iti.. isključivati ot'ltmhcenie. otbemljQ. -adiAi .ispočetka. ispričati. ot'ltmetyi � . oprostiti se � ot'ltlagati. -aeši -izbacivati ot'ltrignQti. -odvajanje.osveći­ vati ot'ltplatiti... . odbaciti ot'ltpl'hva prilo .ostatak ot'ltlQČati. -ajQ. otbemleAi oduzimati ot'ltmetati. -myeAi . otkloniti. -loviM .. -dajQ.odakle ot'ltpadati. strpljiv ot'ltimati. isključiti. zauvijek ot'ltradhne prid.odbaciti. ot. -ajQ. is­ prva ot'ltmetati. -ĐČeAi s� odreći se. slati . b* božnik ot'ltn(j)Qdu(te) prilo . is­ ključen ot'ltrada. -gajQ.presuda ot'ltrivati. -y Ž.QČivyi � . .otkad ot'hJleleže V. -aeši . . -eCQ.otki­ nuti.odijeljen. �čQ.. naruša­ vati. ot'ltlQČiti.ispirati ot'ltmyti. �iAi . -ustiši . .venie ot'ltkryvati v. -IjQ.podnošljivo. -adQ. -daeši . oslobađati.odreći se ot'ltricati �. odrediti. -adeši . -odlagax. -ueši . otrgnuće ot'ltpucati. -aćQ. okn. osloboditi. odijeliti ot'ltn(j)Qdhprilo . �Q. odbačenje ot'ltm.odre­ zivati ot'ltnositi. �s. -i ž. -ĐČeši . onem0Ć8ti ot'ltlQČhn'lt prid. -lovQ. -ajQ.. otkud ot'ltraditi. .1IJk'lt.(ot)pušta­ ti. okryti ot'ltkQdu(te) / ot'ltkQdIJ(že)prilo . lako ot'ltmetanie.osveta. ispričati se ot'ltpustiti. .

smanjiti se ohuliti.odguravati. stoga ot1očisti. ohod. --ejQ.otimanje ohl�danie. -etiši . -ajQ s�. neotesan ot1ocvisti. zamračiti ot�žbČati. -neAi . -aeši .oteti. -neAi . -suviAe odvažan ot'hčaeti.biti dale­ ko. -aeši . -pustinjak.postati ne­ popravljiv ot'htQdu / ot'htQd� prilo . .cijediti. opteretiti OCbt1o.porodica.otresati ot'ht�sti. . othmQ.. .pokudjeti. . --eeAi . -rejQ. po­ stati težak ot'htrb3ati. -ečeši .odlazi­ ti. zapitati otbmbJlen1o prid.pobjeći. -ajQ. -y Ž. --ejQ.oštećivati ot�žbČavati. domovina ohQpiti. otrčati ot'htnpQti. -ajQ. -ajQ. isposnik otbei . oduzeti ot'hst�ti.maknu­ ti.očajanje.octen oceždati. ot1081o1ati.odsijecanje. -nQ. slati ot'humyti.otad.oštetiti. -pljQ. otribiti ot'htriti V. . -ajQ. -čhteAi -dočitati. -ojQ.odskočiti.očinski. uhvatiti. postati težak ot�3ati. poslati ot'h8Ylati.razru­ Aiti krov sobe ot'htribiti V.upitati. --6češi . -neši . -aeAi . ot'hsel� ot'b8el� prilo .braniti ot1ohoditi. . -S'bljQ. ukloniti ot'hhodbn1o prid. -čiAi . -a m.čiti.ocat. -mljQ. -odiši .po­ stati hrom ot'hsekati. -vaeši . . V otbče . -sQ..očev otbČbSk1o prid. --e marnost S. ot'hsQClu / otwQCleprilo -odavde ot'hteei. ščepati ot'hsqditi V. -ČQ. -aeAi . -ajQ. .čati.otresti ot'ht�3ati s�. ocjeđivati 1 79 ot�gočati / ot�g. -piši . kiselo vino oCbtbn1o / ocbten1oprid. -aeši . -udiši .odsjeći. -yeši .otrlJ" nuti ot1ocetiti. -čiAi ­ pritisnuti. --eeši . otud otbmbneti. --ejQ. -yjQ. -vhtQ. odbacivati ot'htoli / ot'htole prilo .polu­ djeti ot�got�ti. -ejQ. poniziti ot'h�1mQti. ot'hhod­ ohn(m1o)nQti. --e S.ote­ žavati ot'hstaviti. --eeši . -ljQ. -ajQ. bez­ nadnost otbČbStVO.otac.porodica. bez ot1o�čenie . rod. -oiAi . -liši .V. oSQditi . -uždQ. -a m . -eĆQ. -ajQ..odatle. -viAi . --e S.otežati 1 7Ef . stajati sastrane ot108tropiti. -a m.zatam­ njeti se ot�tie.zatamnjen. lijek ot'hj�ti V. opteretiti ot'hseli v. -miši . ukloniti. --e S. ot�ti otbmiti. -vajQ.odsad ot'hskočiti.otežati.zdvajati! očajavati.nemar. ot'bČaeti � . --ekQ. . zamračen ot�ti. ne­ OtbCb. predstojnik samostana.. -seAi . iščitati ot�gočiti / o�.odlazak ot1ohodbnik1o. .ot'h�ti. rod. otnti ot1otr�sati. -s'bleši .umanji­ ti.pustinjački.. otbČbstvie rodi­ - ohuditi.ocva­ sti telji ot'hčaenie.domovina Otbčb prid. -aeAi .oda­ slati.otežati. isposnički ohudeti. -aeAi � odgađati ot1oed1o. pre­ dak. . -aeši . -aeši . udaljavati se . -a m.potam­ njeti. -čQ.otežati. -pljQ.odaAiljati. -ČbtQ. pretrpjeti Atetu ot�žati. -vljQ. kidati ot'hcecati. -a S. udaljiti ot'hst�ti. -nQ.neobrađen.roditelji otbčina. othmeši . . -protuotrov. odatle. ot�žQ. ot�žeši .odsije­ cati ot'hhod1o. domovina. . -reeAi . -Vbteši . -piAi . --e S. -ajQ. --eeši . očev otbČbstvie. -a m. oklevetati ot'h�čenie. -ajQ. -nQ. -aeši . -oždQ. -ekQ. -aeši .odsjeći ot'h�ci. uteći ot1očaen1oprid.zgrabiti.trgati. -ajQ.

vlen. pak.. onda.tvrdnuti. . -seši (�) ­ padati - 180 181 . očiĆQ. paky paky prilo . prid..zlostavljati. otiti f' p n padenie. -uĆQ. u. paVbloV'b paguba.. .očiAćenje očrr. �Ai -potamniti.opet.e S. -a m. . -n�Q.(o)tvrdnuti. ukrotiti se. pokvarenost pagubbnik. zamijetiti oitod. u..Pavlov.bro 90. oc�stiAi -očistiti oc�6ati. -. -a m. -a m. -ponovno rode­ nje. paVbl. .crveno (gri­ mizno) obojen očrr. UBp. ...ocApati. (pro)pada­ nje.čistiti očiCenle. OB. . -. UBp.pad. prid.. oeutiti oeutiti. -a B.pazuho. ...gubitnik.. is­ paAa.nasilnik. Pavlov. .Aator očutiti u. . -aeši ...pad... . osim pakybytie. na­ ručje pakost... � B. (pro)pada­ nje.pogubno.očni očivist.. j n · .očistiti oč16ati.. kopito pazuha. . -a m. .. za­ tim.pandža.. . ta­ koder. ejQ (�). otiti Gi.poguban. .. � S. .osjetiti. joA.. paVbl. / paznog'bt. ukrućivati se �Ati. jasno očistiti. -ejQ.tvrd­ nuti. nadalje. Svetoga Pavla. . ponovno. zacrniti očnee... UBp. .. . -y Ž. prsa.propast. prid. ukrućivati se ocApAnAvati. -a m. mučitelj pak. padenie padati (�). .zlo. padanie pažit. prid. prilo ..očiAćenje očesltJl... �jQ. livada. preobrazba (nakon sud­ njeg dana) OiMIte...Sveti Pavao. -ajQ. -ejQ. oC�Q. upropastitelj pagubbno prilo . Sveto­ ga Pavla. r ..pustinjak. po­ kvarljiv padanie. usp. pogibelj.. ispo­ snik p .e S. -y ž.. po­ kvarljivo pagubbn. -aeAi .. papak.:. -sem ...slovo »pokoi. Ateta.n�ti. tući pakostbnik. opadanje. .. o ime paVbl. ukrućivati se oc�stiti.. po­ vreda.bro 80 j paVbloV'b prid. -n�. krmivo pazneg'bt. � B.očistiti ociCenie. ozljeda. . pakosti tvoriti (d��ti) . -i Ž.b u.paAnjak... -seAi . -utiAi .očigledno. očistiAi .. -i Ž. -ajQ..

sjećanje. .špiljski peei..Perzijanac perltnab prid.. Pa­ trik.palica. � s. -riši . upravo. -a m. persltSk.letjeti. radije. ime poganskog hrama petrov.stado. pekQ. pasQ. briga palica.brižno �alltm. � ž. fervar1> pergamii.. paky patriarh.žalo­ stiti se. � Ž.(otvorena) peć pecltn. zemlj. krilat per..Perinij.t. i neskI. . . mnoštvo . prid. cisterna pasha.špilja. -a s. . . . � ž.uspomena. � m.. . os. . . pametiV'b pam�tie. .Pilat. -a s.. -y Ž. Petka. os. � m.paliti. prid.l.plisti (ovce pam�tlt. patrikii.pernat. nevolja. -palestinski paliti. paremi� pariti.petak. peć peebnica.. padQ (s�). štoviše pe�alovati �.plisti pasti. -koji pamti. -y Ž. -y ž. persit8k1> persiisk. pila­ tov. dvor­ ski službenik palatin. .. os. obrastao travom pam�nQti v. -liši . biblY­ sko čitanje ko se čita uvečer je uoči blagdana parimi� v. paseši .paremija. .. perslt8k. . pav.palatii. pasha pastva. .Pilatov. tužan. . pom�nQti pam�tiV'b v.koji se odnosi na špilju ili peć pivo. brinu­ ti se pitie piVltca.. pekQ s�. pav. jarštvo pe�aliti �.. . �jQ. pa�e prilo -više.)tikosti(i) V... . ..pepeo pervar1> V. . papa papn... -ljQ. . usp.Petar. jad.patrijarh.zapeča- titi peeera. žariti se. . V. ime pilacb prid. . mn.pila pilatov. � ž.n. -a m. -y ž.zdjelica paska v. Svetoga Petra petr1>. . / papežlt.no. koji se odnosi na patrijarha bka patriaršltStvo. rimlt8ki patriarh. usp. ime pe�alltno prilo .. . pItrati petas.predvorje paraskeVltgi(i). . -ueši � ­ tugovati pe�allt. . . ime pau'" v. -y m. prid.Uskrs.Palestina. dan spremanja kada se Židovi ­ uoči subote pripremaju za blag­ dan.brinuti se pecb.posuda za vodu. V. . . palatU palestin.Pilatov. štap palenie.paučina pail. � ž. -a m.Petrov. . .. prid.patrijar­ ški.. gorjeti paremi�.špilja pecen.V .ruta.piće...pečat pe�atltl�ti.pastirov pastuhIt / pastyn" -a m. perinii... rutvica pila. -ujQ s�. prid.vlastelin.. ime persi m. pečeši """""' peći peei �.tuga. -liši s� . usp.dVOIjanin. .. �tikostiin'b pepe'" -a m. brižan pe�atlt. �tikosti pen(. gorenje pametiV'bprid. . . ime. -i Ž.Perzijanci persidItsk..n. uspomena pasti (�).. os.l.. više nego. -a s..patri. . pečeši s� . pas­ halna žrtva (janje koje se jede za Pashu) pani�ica v. -a m. prid. -a m.pijanica pigan. -i Ž. palestinlt8k. -y ž.Petason ili Petas. praotac.koji se odnosi na ispašu..piočica za pisa­ nje 182 183 . os. -y Ž.ispaša pastvin. . . koji se sjeća ljudi koje nekoga slijedi pastvina. � m. -rjQ.. v. -a m.požar. .pa­ stir panica. pelena. � m . �eši . ..pelena pen(. V. lijetati paropsida.. . -y ž. pilacb pilab. -a m.. -a m. padeši (�) . . -a m. . sjeća­ nje. usp.Pergam. pinakida. prid. . pozornost npr. -a m. � s.. -y ž. . . .perzijski pe�nin.papa pa(j)�ina. p�­ pasy v. . -i / -a m. . uznemirivati se. -y ž. panica papa. patriaršltsk. -ljQ s�.prid. zemlj. prid. prid. -i ž.)tikosti(i)n.. . gozba.) pastuhov.pašnjak pastvin. V.. .

plod. -ujQ.. . prid.nahranjen pit�nie. plamy plameDhn. � S.ne plakati (�).plakati.plesti piece. . plJuCa pbzati. UBJ!I. .p�an.pljunuti plicevati. rađati. prid. -ueiii . -a m. plameni m. � s. puziti pbz. .pitak pitom. put (ž. . . naju" puziti pl.no. -i ž. -ajQ.. prid. � s. -aeiii.... � i. . puk (vo jna vo. .. prid.dati ..ogrtač. platneni. prid. pbt. �iii .. � S. . .pljeskati plesna. -a s. . othranji· vati piti..t....slo· ploviti plav-. .zvi!dati. V. plemene. buka. plaiit plemeDn. � S. davati plodove - spremati se za borbu pb.. puk - pl.. y i. ploveiii . plt8Bti pi6nica. . plodan plodonoslt8tvovati. ot· hranjivati pica v.uznemi- sani. / pinik.odred. pl'bČQ. plovQ. -ajQ. jak pie_ti -eeQ. . � S..plodan plosk. plem�.puzati. .. prid. davati plodove plodovih prid. mnoiitvo. tekst pitaem.taban plesDhCe. pitaemh .n. prid.ploditi. ograda pluti. plbžQ. pl. pitati pitati. .hrana.. plb!iiii - puzati.plemenski. koji se odnosi na pleme - nost plod. -a s. . . . plakati.ploditi. pica tilj plač. pleci .t. � i. -aČQ (s�). V .u..ziti l pl. -a m.plod­ pn. . -a m. -aeli . pi.. prid.n.tjelesan. plamene. paB.. . plemeni s. prati.pijanstvo.n. -a m. pletQ.pleće. ...Posejdon. . - svirati u kakvu sviralu piaku. prid. usp. usp.z�ti. pl.hraniti. ravan plot.tvoreme. pl. prid.. . pleme. PbjQ.. . . rame. piece plinoveme.koji se odnosi na plaeanica. . plodiiii . -a m.. dv. . prid. prid. - rivati se.. -y i. braihno. � s.rađanje (djece) plodhn.u podne...pb.pijanac. pbeiii / pijQ. . -a m. fi­ piUti. plt8ati piddon... � i. leđa pleci V... vatra plam�n.komad tkanine.koji jede me- mesožder tren plamy. . � B. pijanica pi6n.. v.ne2. prid.th. -vaeiii . hranu ili izobilje piAQ v. pit6me picfon.slina plinQti.!ućkast pladr. vatren plah. prid. -a s.n. pl'hČiti �. meso pl. -a m. .pleća. -a m . .plač 184 rađati. plt8anie pisati v. pieiii -piti pitie.putnička torba - pica. pismeni s. uzbuđivati se plic. -ačeiii (�) jedinica). uvo- jenost plavati.nemir.biskup pismem.sklizak pl1tk.krik plod1ti. rod plemca. pica - pun - . . propirati plameDh V. UBp. .ne1 prilo . gozba.pismovni. prez.pljuvanje 185 . -ujQ. puten pbth8k1.pijanstvo pi6D1t8tvo. brai.ljudsko tijelo.. pohotan pl. part.. pleteiii . laneni plac.plosnat. OB. prid. � s.k1.plot..t06div-. . pijanka pilBDie v. .sandala plesti.. -ejQ. -ueiii . . prid.gozba. v.lanac.podne. južno pladr. . -a m.(riječni) tok pl. � i.biskupski pilkup.pinik1.n...pisani pism�. pl�žeiii .prid. -eeeiii . ploždQ. pivo pitii prid. naricati. pismeni pismenyii prid.. va­ pbtolJubiv-. opi- ime obično lanena... platna plaeani6t. oplakivati. pismene. rod plod.dati se u bijeg. so. -plamen.piće. pl�!Q. okovi.veći komad.Un.. poludr.plivati. .vanie. .plamen. -nQ. -vajQ...... . izobilje. .ploviti pluca v. . . . -a m.nie. pl'bčiši s� - hrana. plodoprinoienie. pripit pi6ll108tvie.).hraniti. pleei v-. -neiii .. plamen.. ftnib pira.

pri­ znavati povedovati. -ujQ. -lilii . . poVrDželii - opustoliiti. -n�jQ. raz povaditi. povinqti. posvjedočiti povesiti. �dilii . -njQ. .ratni pob'hdflti.pobjeda pobeditelb. -a m.-aždQ. . pl'hn'h plflva. . . . pokoriti. zarobljavati.zapovijed.izjaviti. -y ž. pobjedonosan pobeidati. . naređivati povelenie. -a m.vati.pobjed­ ljivati. proglas. -r'bzelii . pljujQ. L.pobjeđi­ zamotati povieti. -ajQ.sli­ jedati. proglašavati.izjav­ vesti. �ždQ.pljeva.uz­ zati. t. podvrgnuti poviti. -aeši . -a m. plfi!šQ. -aelii . motati povinovati. nauk povedeti. -'bždQ.nakon dva dana - pobedbnik'h. -ajQ. đivati. po Isusfl .podrediti. -aeAi . -njQ. po mflsta . �ž. -a m. ubiti poboIflti. � 8. po vas'h est'h .pobiti. � 8. borbi pobranb8k'h prid.plesač pobjedonosan 186 pokoren. odredba povelem. zamatati povleci. na­ eljeti pobytb. redba. � 8 . odvesti. -ujQ. svjedočiti. -nelii .nik'h. -y ž. zaviti.zarobljenik plflnbnica. pobbeAi .plesati nik pobedbliV'h prid. pljuelii . . pl. -ajQ. odvoditi povivati.zarobljenilitvo. �siši . pljač­ kanje plflniti. povr'bgQ. -ujQ. za­ pobesfldovati. pl�velii . vati. -aelii . -ueši .pobjednik pobecUti. -ždaelii .pobjeći pobeda. podvrgavati povim.prou­ nategnuti. -riši . -nQ. -a m.pljuvati plltJl'h v. -uelii .pobije- jediti.plijeviti plysk'h v. . -adilii . govarati pobivati. .po­ ti. �eši . -ajQ. plja­ čkati plflti. PO. -aelii . . matati.zarobljenica plflnflti.pljunuti pljusk'h. -ielii . ples pl�sati. nadvladavati.zapovjediti.pobjeda. -a m. .zaplijeniti. poražavati. -uelii .uvijati. povedeši . .podre­ . proglasiti. -aeši -uvijati. -IjQ. � 8.plijen. -nilii ..koji se odnosi na po prijed. �kQ.uče�e. � ž. -v�mb.plesanje. po­ vijati. zročiti. privezati povreci. -i ž. -IjQ.zapovjeđen. žitnica plflVhn'h prid.pomoći u rokovati.pluća pl�sanie. za. -ajQ.pobjednik pobfldbn'h prid. -nelii .izjavljiva­ narediti povesti. podređen. � 8.uviti.po mjestima.pb. � m.n'h prid. zaroblje- osjetiti sućut poboriti. opljačkati plfln'h. nadvladati.pobjednički. povedQ. zarobiti.bježati pobegnqti. . potaknuti povaidati. svjedočenje. -ajQ. izjava. . .za Isusom. svla­ dati pobedotvorbcb. pbzati plflnenie. -ijQ. poraziti. pustoliiti. -n�elii .za vas je. -a m. .pobjednički. . mekinje plflveb. 8 D. po d'hvoju dbnu . -a m.objesiti. -i ž. -nilii .pove­ pustolienje.buka. -aelii . oponaliati povedanie.pobijati.obijeli­ baciti. . . -v�si . kriv - okvačiti 187 .zapovi­ tivati (se). poticati povapbniti. -nQ. -liši .prob- ti. -aeši naređen poveleti. -ždajQ. ubijati pobiti. pobbjQ. svladavati pobflidenie. za­ diti. . A. �šQ. pl�vQ.pripovijest. -nelii .plijeniti. �Q. -nQ. . -ueši . pl�SbCb. odvući povodatai. . proglašavati povem.osjetiti bol.raspi­ nilitvo plflm. . odbaciti pOV'hpraiati. -ajQ. na· kon. ispitivati pOV'hsledovati. -'bždilii . prevući. . mekinje plfliq v. . zarobljavanje.povući.raz­ pljevu. pljusk'h pljunqti.n'h prid.litagaJj. premazati povelevati.pobjeda pobegati. galama pljuca 8. . pokoravati. po­ ticanje povedati.vođa povrflsti. �elii . plfi!šelii / -f\iQ.korov plflVhnica. -ujQ. -r'bZQ. -rjQ. pod­ vrgnut.

sravniti. . -a m. po­ kop. priča.. pogane poganin pogan.borac. -vljQ. pogibati. -am'b. �jQ. . pružiti poddnie. -'btiši . -aeši . -l�ši .cati. uništavati. gorljiv podvi3anie. �jQ.gutati popesti.anin. . -i ž. -aeši . � ž. biti potrebno. -aeši . -daeši .potopljenje. uroniti pogrqžati. borba podvi3ati.l. -aeši . darivati. .. borba.napor. -nQ.darivati podatelb. -nQ. nuditi podvipQti. čini se.titi. . izlagati.zabaviti se čime pogl. -'bĆQ. izvještlijni po.an�ti. zatiranje. -ižQ. -ajQ sQ. ugušiti podavl�ti.uzduž podoba. neda­ ća. -adiši . -ajQ. vjero­ jatno podobati..gorljivo podvižbn..asiti. pruža­ nje podaeti. pOdobstvie podobiti. � 8.. -ižQ. prid. ogrešenje. poguban podavati.pri­ stoji se. potaknu­ ti. pogybenie. � s. -šiši (�) . tjerati po. -miši SQ . -neši . kvariti se . . dolikovati. -šQ (sQ). upropaštavati pog. navesti na što podvig. milovati. -a m . usp .daviti. � s.zabluda. potonuti...pogan po.pogibeljan. . pogreška pogriiiti (�). -mljQ SQ.sličnost. -ajQ. potonuće. -y Ž... dizati. dari­ vatelj podati. nalikovati 188 189 .za­ diviti se podlbg'bprijed. � 8.pogasiti. pripovijedni. uništenje pogybnQti. pokvariti se pogyb�lb. -aeši .poganski po. -a m. -viši . re­ van. -dajQ. -aeši . � s.stisnuti. uranjati pogrqienie. usp. .kretnja. nuditi podaviti.pokretan. -njQ. -davanje. � s. poženQ.8IlIJ8tvo. podvig podvižati / podvižiti. (po}žu­ riti pogybati. -1�jQ. pružati.način. -neši .. �eši .. isto­ vjetnost. -vaeši . ugasiti pogladiti. .prikazi­ vati.poganka po. -ajQ. -a m. -nQ. pogrebanie pogrebitelb.. . --eteši .udaviti. sahranjivati pogriienie. usp.. -r�jQ.lumiti � v1> čemb. .udaljenost. -ajQ. (pro)goniti...potapati.zatrti. -a m. krštenje :Pogrqziti. -biši . po. uroniti poguba v.poganstvo poganyni.pokretati.goniti pogrebenie. --ebQ.pokre­ nuti. po­ kop.povijesni. mn. .oniti. -vajQ. -ašQ. -asi . prid. upropastiti pogublenie. -vljQ SQ. po­ bornik podvižbno prilo .porazgovarati. pogrebenie pogribati.davatelj. -neši .dati. poti­ cati podyižbnik. -aždQ. -r�ši . uranjanje. . -ižiši .nati. propadati.davati.gladiti. -ižeši /-ajQ. -QžQ. prid. .propast.pokopatit sahraniti popibati. -bleši / -ajQ. -aeši -pokapati.potopi­ ti. promašiti po�znQti.progu­ tati po. izjava POV&ltbll"'. tre­ bati podobie. paguba pogubiti. na­ stojanje. na­ por. -Qziši -potopiti. naprezanje.zalutati.. poženeši (is)pratiti. . -aeši SQ razljutiti se po. uništiti.pogrebnik pogreti. gušiti podaditelb. -asiši .pogreb. -bljQ.. upropaštavanje pogubl�ti. . propustiti. � S.pogibelj. da­ rivatelj podalie. .. vrsta. -niši . . podoba esb . razrušiti poglumiti �.pogreb.pov&ltJ" -i ž.. trud. sahranjivati pogribanie. tonuti. -ajQ. potonuti..davalac. prid..goniti.pokapa. � 8. tresti. propast pogyWlbll. 8 A .zatiranje.davati.zatirati.. . . raz­ mak poctareti. pro­ padanje. pogrije­ šiti. pri­ kladnost. pritisnuti pop�vati �. -bljQ. dići. -viši SQ . � s. dolikuje. -biši . -a m . -a 8.ginuti.priličiti. --ebeši . -pripovijest. -a m. . pružati. � s.8. -bljQ. �i .pokretati se.poginu­ ti. dizati se podiviti �.DJa8k. propasti. ti. uništavanje. . . podignuti. --etQ.

-yeši . -aeši . prihvaĆ/iti pod'hemati V .l pOžbrQ. .kasno. .n'hprid.. -ajQ. rugati se. -žQ. pripadati upaliti požreti. -a m. ·podići. podražiti � .postaviti.poza- podražati.2 požbrQ. -aeši -prepoznati gnuti. -e S.n'h prid. rugati se. s A i I . pod'bemljQ.podu- pod'hpadati. .potpora.pro­ požr. -iveši . -liši si . -dajQ. -e 8. prići. podražanie. vr­ sta podrugr. požbreši . pod'himati pod'hzakonr. -e S. požbdeši / po­ ugledanje. -vaeši .potpaliti. -niši . žiti se postaviti ispod čega poželanie.opon�ati. .dati. . pod'bimeši - poznanie. neosporan. pod'hiti. -pohota.rastu- podoboličr. židQ.oponaša­ lagati. poznati.prinijeti žrtvu ždrijeti podragr. -acQ. -aeši . -aeši .opon�anje. -žQ.�ga pod'hgorie.pravi.lati. -leši . -žiši . -JjQ. -ajQ. pod'bimQ. požbnjQ. ugledati se.iati. -e S. pOžbdQ. - gnut zakonu pod'hstr.nostrastr. primati.. . -idiši .spaliti požiti. ući zaštitnik znavati znanje telj opon�a­ pod'hkloniti. ispod pod'hb�ga V. pod'bidQ. -žiši . noću pozlatiti.opon�a- pirati. -e S. . potr.podgorje pod'hdrr.kasan. pomoć običaja podružie. slika. ismija­ vati. požežeši . pod'bideši - podupiratelj. .n'h / pod'hnebesr. -e 8.sličan podražr.lik. -JjQ.n'h prid. podobr.po­ podražatelr. požegQ. POŽb­ podobr. . pod'himati pod'h�telr. -e S. -vajQ. pod'bem­ pod'hsypati.brak. pocirqiiti. . -yjQ. -a m. -žiši . -a m. postavljati ispod čega pod'hloiiti.dodatak poiagati.uvrijediti se podražiV'h prid. -a m. -prepoznavanje.podai­ pati. -a m. položiti poduprijeti. po­ draženie po�iati. požbneši . -liši . podložiti pozakonr. . -iždQ. bližnji pod'hkopavati. . . -žiši . -daeši . -ajQ. prikla­ dan. -aeši .oponaša­ ti.poda­ vidjeti strijeti. -žQ. pot'hp�ga pod'hryti.s­ k'h prid.iati. -porub. . .sličan. ugledati se. podražanie podražiti. . -gajQ. ismijava­ nje.porub. -gaeši .sličnog potkopavati pati pod'h�tie. .podupirati. supruga podrr. -a S. -koji korištenje podrr. dostojan ti. -njQ. -vaeši - podobnoravr.podoblenie. -gaeši . -a m. . po- drška. -e S.podnebeski pod'hnoiie.n'h prid.sličan podobstvie. obrub podražanie.no prilo . ismija­ vati podraženie. sudrug.podvr­ potkopati pozavid�ti.. -� S. -JjQ si.podnožje. obrub pod'hnebesr. . . pod'hp�ga v. -žQ.podriti.nik'h. -ajQ. -gajQ.pod.slično podobr. požideši . požežeši / POŽbgQ.pot­ padati.n'h prid. -e S. prihvatiti (se) 190 191 . -žiši . -ivQ.spaliti poialiti si. .pričekati pož�ti.podzemlje pod'himati.pod­ podymati V.po- pod'hzemie. usp.drug.. -ajQ. -atiši .upotreba. ruganje.opon�anje. pod'h prijed. -žQ. pod'himati pod�lie. . . sipati ispod čega - leši . žudnja požeci.ianie. · pod'hkopati. slično trpi pod'hmet'h.n'hv�r'h prid.zadriati po�ianie V. usp.pozlatiti poznavati.n'h prid. vjerodostojan uspraviti podloga za noge reši .na­ pod�ti.podložiti.n'h prid. podobie podobr. -e S. -vajQ.sličnost. podraženie pod'hpaliti. polagan pozd� prilo . usp.zakonski pozdr.potko­ pod'hlagati. podržavati telj žeti pod'hemati V. -e S.poživjeti pointi / požreti.

. poimati ienq . . -ajQ. � 8.kimati (glavom) pozon.polagEll\ie. -aeši . promotriti pokaeznr. pokrovice. prid. učiniti pokaanie v.kazna. pokrovitelj poleteti. . -a m.poka­ zivati. . odlaziti pokryti.(po)klijEll\ie.. iskušati poludenr.(po)­ tražiti. podvrgnuti poimati.predznak.miran pokoiti.nikJ. nakloniti se. -nQ. -niši .paziti. � 8.vati. Ate.poklijnički pokaenie. -niAi . . -pokrivalo. . -aeši .smjernost.(po)lizati polica v. -a m.Polemon. po­ kora pokorenie.po­ zvati pokaeznr. � 8. . -ajQ.. zastirati poiti. ka" zniti pokazovati.početak. klijanje pokon.kimEll\ie gla­ vom pozorovati..zaštitnik. -a m. ..vitel. . . poimati na kogo / ... pokaenie pokusiti. � 8. nastojati. -aeAi . � 8. � B.2 poidQ. -ujQ. � m.pozivEll\ie. � 8. � 8. -y i. poemljQ. polejQ. poleeši . -ižQ..za­ prljati se pokoi.okovati pokyvati. -a 8.prekoriti. �eAi s� . -a m..okrivljavati. �jQ.politi poloienie. poklonik polmiati. potruditi se pokazanie. pokora.pozobati. �Q �.gledatelj ponvanie. -uŠQ. . -a m.mir. prid.. -i i. -yjQ. istražiti. polemon. . upozorenje.polje polem. -riši . -ižeši . -njQ s�. . prid.knqti. umiti se. autoritet pola.polovica. -ueši . 08. -ueši .. -rjQ. . odmoriti se.poka­ diti poklom.. . -aeši ... -y i. za­ strti poloiiti. -pokrivač. .n. -!ijQ.nr. napa­ jati pokryvati. oprati se poz. poškropiti pokn. . mjesto prikazivEll\i a pokaeliti. .vitel. � m. po­ niznost pokoriti..palača pole. pokažeši -z!ijQ.(po)kle­ knuti pokyvanie. . .n. poemleAi uzimati. -ujQ.okriv­ ljavati pokrovitelb v. poideši -poći. �iši .pojiti. poiši . -a B.že­ niti se. � 8...pokuAati. poludr. otići.klEll\iati se.poklija­ ti se polata. pozoVQ. �eši .. polemon. po­ klon pokloniti. -a m. -!ijQ. -aždQ. -adiši . -usiši -pokušati. -žiši .pokriva­ ti... . pokloniti se.položiti.pole­ tjeti.n. -glijQ. -zaeši . pola­ ziti. -a8. zvEll\ie pokaleti �..... . poiceši .. pozoveAi .. po­ staviti. -niši � nakloniti se.prizor. polovina polagati. . .l pojQ. -!ijQ. poAtovatelj. obožavati poklonenie. prekora­ vati koga pokaenr. . poletiši .nik.polagati.obožavanje poklaneti. �eAi s� .arena... poleCQ. promatrati pozon. polijetati polivati. -a m.. -VQ. zalijevati poiskati.naklon.naklon. v. veo pokrov. kažnjava­ ti.polijevati.poklijnički pokaeti. pokoitl zakona provesti zakon pokynovenie. pokažQ. �jQ. ime poklaniti �. -piši -poprskati.gledatelj pozoriee. ugled. o kom..obožava­ telj.. vlast. potčiniti. 193 192 . . upozoravati. -ujQ.pokoriti. -ueši . -a m.umiriti. -gaeši .. odmor pokoin. poiCQ. krov pokropiti. -rjQ. poticanje pokazati.... pokn.nazivati pozhriti. obratiti pozornost. -žQ. polog poiti. -yeši . pokloniti se poklanenie.pozobati pozoratal. �jQ. -aeAi . prekoravati pokl. -veši / -ujQ. kazali. -ueAi . -pljQ s�. v. -njQ. poklon poimovati.pokriti. . -seši . -pljQ. -!ijQ. kazaliAni komad pokovati. . istraživati polizati..mig pokqpati �.nagnuti se. postavljati pozyvati. palica polieti. obožavati poklon..paziti na Ato. -riAi .n. -pleši S� okupati se.

sudbina. -neši . . �jQ. u po- ti.sjetiti se. . sreća polu�iV'JJ prid.mahanje.podnevan podnevni polud. -uždQ. čekati pomhneti (s�). -eCQ. � B. sjetiti se. poru­ ponošenie. zamrznuti ponesti. -a m.zadr­ žati se. . mig pomdti. .rr.lmqti. � B. seoski poleti. � B. -ysliši . prijekor polh3evati / polh30vati..obnavljanje. dobitak obnova. budući da. -ii B. -y Ž.3a / pol.porna.n1> prid. poljQ.Polikarp. smračiti se pom. poliši .poljski. . -ljQ (s�). pladne polucb.ponijeti ponilmqti. polr. -čiši (s�) ­ primiti. -aeti pom.ne prilo . polovica. ponOS1>.ponedjew pomazati. -eeeAi / -ajQ. -ajQ.poma­ polunoCh. -ujQ.m. .ponoć polu�ai. � (s�). -m8ŽeAi . -aeAi . pomuditi pone vez.korist. -a m.korisno polh3hn1> prid. zašutjeti goljeti pomoženie. ime pom.pomoć 194 (s�) . -uždQ. -i i. budući da poned�lr.maw uzimati zati polu�enie. -sQ.primati.spreman. -a m. . ceznuti pomavati. gati pomoCi.plamtjeti. .napola.o ponoći. � S. .n1> prid.znqti. OS.Pompej. polovi m. � S.rr. sreća polučati. -m8ŽQ. -vaeAi - poludhn.pomoćnica pompii.pomi- Aljati. pamtiti poml�ati. vati se -ueAi . -pomračenje.pomoć pomoC. posveta koriti. -čiAi -zamračiti. pomi­ šljanje pomyšlenie. pomagati. misao. -čQ. � S.spustiti pob. po­ grda. razmiAljati. razmisliti.umuknu­ ti. zatamnjeti pomuditi.r.na jug. .smr­ poneže vez. -ajQ. -neši .smr­ knuti se. � B.jer. zavje­ pomyjl�ti. pl. . / poludhn. . -yšljQ. . t. -čiši . -neAi (�) .jer. -i m. pri­ pomanqtl. primorati 195 .3. poruga ponuditi. -njQ (s�). � ž.(u)pamtiti.no prilo . . �eAi .mahnuti pomesti. �jQ. na polud. . -aeAi .ntk1>. -niši glavu pol1>mapril. polunoCi prilo . -etQ. -gaeAi . � m. pomi3ati.sjećanje pominati. -a m. -osiši . -i i.jugu. -neAi .pomoćnik pomoehnica. . sje­ ćati se pomysliti. prinuditi. domahivati maha­ tovati se pomorie. -a m. .slučaj. nuti zamračenje ljak pravan pomdnie. -ujQ. -seši . -nQ. -ueši . polu.migati.obala moći pom�žlti. -gajQ.pomisao. .sramota. .o podne. ime pomoliti (s�). . južno. ponoviti. -udiši .ra�enie. zaostati. .nik1>..polovina.koristiti (se) pominanie. -ošQ. -viši .pomazlllije pomazam.ne . grditi ga.nositi. pometati pom�novenie. -eteAi . -udiAi .koristan polr.pomesti pometati. � B. zamoliti. OB. -vajQ. -čQ.nagna­ ti.sjećanje pom�nqti (�).sjećati se. -aeAi . -HAi (s�) . �eši .obnoviti. -neši . UBp. � B. napomenuti. . � B .sramota. . otad poluMti (�).domah.za. . čeznuti pomyslh. � m. pomilovati. dogoditi se. . namjera. pometati pomqditi V.pomoliti se. -ajQ. . uspjeti znuti.sk1> prid. pomogQ.. -žQ. -žiši -sklopiti oči pom�tati V. -nQ. noć pomazanie.ra�iti. -nQ (s�). .bacati žmirkati pom.smilaw posvetiti ponovlenie. riječna obala. . u pod­ ne.pomi­ sliti. spomenuti zanik pom�tati V. � S. -nQ. pomožeAi -popomooi�. popola polr. čežnja - ponositi.pomoć pomoohnik1>. . -nQ. po­ miAljanje. na polykarp1>. . . -vljQ. strana .

poperQ.. zaručnik.porasti po�ti.upitati poPbranie. . 08.dopuAtenje. .. pokoravati porabotiti.milja. porfI.udariti. V. . popereAi - poroidenie.raj poroditi. ta­ ti. . prepoznati porasti.. -aeAi . . -aždQ. -e S.. -ueAi .tući porivati. � 8. određivati poskrJJb'ti. shvatiti.svećenik popytati. . � SQ. redosli­ okliznuti se. prid. . -otilii .tati. -aeAi . -aeAi .dopuAta­ jed porqganie.opustoAi­ ponovno se roditi poraziti. -a 8 .poslužiti. -gajQ. odobravati popucenie. prinuđivati. -aziAi . biti tužan. -ažQ. .poro­ lac.gurati. -ajQ. -ajQ.. -uelii sQ ti se posBgnQti. -e S.obradovati se poraždati s�. odrediti posaždati. zaplijeniti popll>ZnQti �.rodenje.nagoni­ ti. podsmijeh porQgati. prijekor. staza za utrke pop. ruga­ . -a m.udati se posaditi. --lijQ.povjerenje. -neAi SQ - tući porazum6ti.pouzdati se. -liAi . Akrgutati.razu- stavljati.spaliti popal6ti. -uelii . -niAi . -a 8. -ekQ SQ. -aeAi . zavjet pOrQČiti. ženik posagati. --lijQ. sažali­ ti se popirati. ..n. . . 08. -a m. -a m. -ajQ. posjesti. ozlijedi­ odobrenje pop. -tQ. -P'bćQ.roditi porocb. ti. opljačkati. -ei/iIi . -neAi . -y Ž.jamac. -y Ž.udava­ bljavati.. uskrsnuće ti se 197 .ponovno ro- nje.. -eQ. Akripiti zubima poskQdu prilo . -aelii .pokori­ narediti porQČwb. . ponftra ponp. � 8. -ujQ.tvo. . suosjećati poskrlti. -žiši .malo. uskrsnuće poroidit8tvo / poro3lt8tvo. -a S.svjedok uništenje 196 denje.nik. . -aeAi . zavjeAtanje. prid. pOrQČati � -jamčiti pOrQČenie.postavi­ brinuti se. purpur po�e.stražar na tirati popl6niti. ime poni prilo . -u�. -8ČeAi SQ - popbrati. -rejQ.tati.. �a­ .grimiz. porQčati. porfira V. � 8. -p'bćeAi - komu.rJ. -ždaeAi .stvo. -telii .posluga poslužiti. � Ž. -njQ.svje­ dočiti posluh. --lijQ.svećenst1lq� -ponovno rodenje. svećenički poziv porabotati. razbiti se. -reeAi . porfin porfyrii V. zaručiti se. -a m. -ajQ. po- žiti se. . ime portiri V. pokoravati poradovati s�. .preporučiti. uskrsnuće porok. -a m. -aeAi '. �Ai . .. spotaknuti se popustiti.spaljivati popeb V .gor­ ti. -žQ. oskudno posluienie.Poncije (Pilat). -e S.. imati povjerenja.. pepeb pope6enie.ponuidati. -odiAi . -eeAi . - uslužiti posluhovati. po­ zgaziti.poruga. . hroptati. porobljavati. . -POrfirij. -bljQ. . -y Ž. -ždajQ. primoravati pon.. -aeAi SQ mrmljati. porfira V. . -ujQ. pogrda portU. odobriti popucati.sluiiti ­ ta. -a m.. -IjQ. -nQ.. -e S. podsmjehivati se porqtiti �. .prigovor.makar pon'va. -biAi . -aeAi .t. -ajQ. sućut popeci �. .rajski porodJ.riee. .. �jQ. -e S. -oeQ. zatrijeti pop. -ajQ SQ. povjeriti.briga. -nQ SQ.po­ vratima porltVltJ1ovati. -a 8. -ujQ SQ.platno ponivica.manje platno popaliti. suosjećati.rugati se. porobiti poraboCati. zajamčiti.dopu­ mjeti. micati poroda. stadio� novno rodenje. -rbCQ. pQrfI. -oždQ. -adiši . -ajQ. ti..rastu­ ljivo koga slijediti por'hftra. ponftra porfin. �jQ. sramo- preporuka.poredak. --qtilii SQ udariti se.gaziti. -aeAi . -rbCeAi - stiti.rJ. -gaeAi .. gunđati porltt. -ustiAi .

.­ spjeti kamo posp6hovatl. -ujQ.posni postydeti �. -šQ. gradnja.nii prid. �ši . -ujQ.strići postrici. svjedo­ čenje posluiati.slije­ magati pos�h'h. poal6di 6ko nakon toga. postavljanje postavl6ti. . -a m.pomoć. -pejQ.. -ajQ. posl6di posl6dr. -bljQ. � s. �jQ. �jQ. -ajQ.batina. -mejQ s�. preplašiti postrigati. prilo . posridi / posridu prilo .slati posypati. -aeši . -ueši . -leši . -ueši - dospjeti kamo. � s. -adiši . -ueši - predak. poslije.. -y�dQ s�.sramiti.atvo. . . . posemši . -aeši . pretrpjeti srebriti posylati.postaviti. -teleši . . � S.zadnji.pomoćnik. -ujQ. kasnije. -pljQ. pratiti posl6žde prilo uspjeti. poslMr.niIn. -ujQ. -vljQ. usp..nasmijati se. . -pleši / -pajQ. . pomoći.kraj. uspjeti.poticati postr6ci V.po­ slušati koga. po�uriti posp6i. pridr�avati se za što posoha. -mljQ. pokriti post. -peeAi . ostrići postrikati.postrići. pos'hpati.poslati - slijediti. sustići. -eši .postidjeti se. .. napre­ dak. -ujQ. pose�dQ. do. .poslije. vrlina posp6iati. podsmjehnu­ ti se posobie. savez miti. -ajQ. . na posl6d'h1o. -a m. po­ sljednji posI6dr. stidjeti održavanje postoeti.napredo­ vati.naposljetku poslMr.atvovati.. -ujQ. -a m. poste­ ljica posteJjq V.stri�nja postri3ati. kasnije. -oiši . -aeši . -paeši . . -aeši . -ueši . -aeši .postojanje. -ajQ.po- zatim. -ajQ. -igQ. . . � S. zasipati posedeti. posrMi / po­ sr6du postaviti.uspjeh. -šiši . postidjeti posramleti.postojati postradanie.. ustanovljavati postele.. .nik'h.isposnik post. biti sposoban postiženie. -a m. usp. naposljetku. post.(po)slu­ posobiti. pocQ s�. -aeši . � 8.jad. u sredini.stvovati. -ueAi - ti se čime. poltoran poslui.. pomoć. -ajQ.isposnica post. postrici post'h. pos­ r6d6 posridr. postraienie. � 8.. naposljetku. diti.. . naposljetku - gati posramiti. usp. prid. izmedu. dohva­ titi.sluAalac posluir. .posipati. . . nastojanje posp6iiti. -biši .uspjeh.strići postriženie. .lati postlgnqti. -viši . � ž. nastojati. šati.prispati pos'hrebriti.središnji posrid6 prilo . palica. �jQ..u�asnuti.post post. -miši . sposobnost.poma­ postiti postoenie.zasra­ posmieti s�. . .n'h prid.niIn. zastrašiti. . poslušnost. -teljQ. -ljQ.na­ stradati.po­ sjediti 199 198 . -ojQ. � Ž.pomoćit poduprijeti p080bovati.�uianie. ustanoviti postavlenie. -pljQ. pratiti posl6d1tkJ.postelja.usred. -piši . -šiši . između. bolovanje postradati.uspjeti. pomagati pospeeti. -�eši .nica.usred. -šQ. � S. . prut posp6ti. -aeši -prostirati postiti �. � S. po�uriti se posp6ienle. na­ predstaviti. (po)svjedočiti posluitJiVb prid.svjedočenje posluir. . -ydiši s� pos'hlanie.lati. -aždQ. u sredini. usp.postignuće.postići. -a m.građevina. -a s. -a S .nr. -brjQ. -ajQ.atvovati. -y Ž. pomoć. -ueši .pomaga� ti. -nQ. bolest. -neši . shvaćanje postUati. postiši s� - .sluAanje. zastidjeti se poslanje. misija pos'hlati. biti poslušan. suradnik pospei. svje­ dočiti posl&u prilo .prostr- ti.zaštitI. �ši ..prijetnja postrditi.postav­ ljati.poslije. -a m. posl6dovati. -briši . slu­ šateljstvo.poslušan. kasnije. -meeši s� . � S.

raspuštenica poheame.potreba. nužda poubožati �. -pJjQ. posjeći­ mati pot�sti. preobraziti. -posrtaI\ie. -a m. -Ciši � .rastavljena.3ati. uznojen pot. -e S. spoticati se poWCiti.n� prilo . drmati potrqs. kori­ stan pot�b. -CQ. dobiti posqždenie. . bodriti j upozoriti. uroniti potop..�ti s�.tresti. -etiAi .n� pot�b. .. potapati. -aeši . . dr­ opametiti se.iti �. prid. koristj gorljivost pot.n. -nQ s�. kati.ciši . po­ riti se. . �Q. -piši .. pad pot.spreman. -aeši .p�ga. -ajQ..naučavati. -biAi .poticaI\ie.. spremnostj usp. dodirnuti sliti posqditi. .poučavaI\ie. .po­ sjesti. posi­ jecati. zatirati 200 poučiti. poučavati. stremJjeI\ie.potreba. .. prid.. vati po�nie. po­ ueame poučaliv. -a m. .potruditi se potngnQti. zatrijeti pot�bl�ti. skriti potapl�ti 8�. . odlučiti. -a S. -SQ.posjeći.. jeko potrebanj prikladan. -ajQ. -ečeši . -aeši � osiromaAivati. -miši s� - togaj onda potopiti.poticanje.posjeći­ utopiti j potonuti. -ajQ.n.n. kalež potiti �.žaliti.čaAa. -eeši -razarati. osvajanje. stremljeI\ie. -e s.zasjeniti.noprilo nužno. .zatim. -aeši -upozorava­ otesati.posjetiti po�tovati.pota­ oplakati..potisnuti (po)trčati uništavati. propadati potvoriti. po­ ueenie poueati. -bJjQ.n. postati razborit poustiti. sažaliti se po�eati. -e S. tok potollll>(že) prilo .znojj napor. za­ biti pot'bČenie. . pretvoriti poteCi. -ejQ. .p�kati. . -y Ž.preinačiti.poučiti.opipati. -aeši . -ueši . . potr. -e s.znojan. po- bodar poueame. -piši . poplavu potruditi �.odlučivaI\ie. -ajQ. . prijeko potrebnoj usp. -ekQ. opomena. potir. -e S.potokj vodeni P08�8ti. -e s. pocQ s�. -aeši .. poslije pot�b. osvojiti. opomena. pos�dQ. -ajQ �. nataknuti. poplava potoploD. -aeši � sjeći. -seši .potresti.zno­ pot�bovame. -ečeši . -e S. smjestiti �titi. I\iu poučati.nužno. -mljQ s�.potrpje­ dreI\ie.(po)teći. -CQ s�.potresen pot.hitI\ia.cati �. bo­ kidati potr.razoriti.razmisliti 201 . žurba. �. �rjQ. --. -uždQ �. bo­ na potop.koji se odnosi knuti.posjet. razmiAljaI\ie gurati. -ekQ. odsijecati po�niti.. poučati 8� . -ujQ. -a m.potopiti. -ajQ. -pJjQ. pot. spo­ ticaI\ie.raz­ jiti.no potr�sati. nužda. -niši . usp. opomiI\iati poueenie. �žeši . ot. . potiAi s� . muka pohknQti s�. nevolja potr�biti. spremnostj usp. uta­ ti. opo­ menuti poust. prid. -čiši . -piši � - puštena žena.gnQti smysl. ot­ ti. poučiti � .zatajiti. -pljQ s�. -ejQ �. pri­ - žI\ia savjesti poum.lt prid. spotaknuti se. �eši -trgati. ponižavati se pouvr. -QždQ. . -aiši . čio. mišljati poučenie. podnijetij priče.smi­ dreI\ie. -eeši s� - biti strpJjiv pot�ba..poticati. nastojaI\ie.nuždan. prijeko potrebno. poueQ..kajaI\ie. . . -y Ž. nastojaI\ie. -I\iQ. . presuda. uništiti.. -a m. do­ bitak potaiti. prid. -udiAi 8@ vaI\ie po�ei.�ti.potop. pot�b..zenie. -Qdiši -presudi­ ti. . -neši s� - . -riši . pos�eši .. �žQ. nastojati potykati. -ajQ. poustiši . potr. -es. -neši -trgnuti. -ajQ. -čQ.dobar u uče­ odluka. grl­ potamniti jiti se potok1. -nQ. ubiti �3ati. uka. nau­ čiti. bodriti. pot�b. izdržati. prid.žu­ tonuti.

-a m. -pravednik prav&dbni(�1t prid. zahvaćati pohytiti. istinito. .vjedro. -ajQ. po�- praV'bprid. počastiti počitanie. -pljQ. zahvatiti zahvaljivati. -pim pravY prilo . usp.ikb. .ne prestajati pooisti. -uelli .pravilno. . ra­ van obgrliti pooivati. pra­ vičnost. -a m. -a s.pojesti po�sati. up­ praVbdbn'b prid.polIte- stitost pravota. . -a m. pra­ vičnost mazati krizmom pohulenie . -ajQ. crkveni ćati.prag 203 . če­ zahvaliti pohvalItru. hvala. -IAjQ.pravedan. pohuliti.pohvalan. . hOtb1 pohotbn'bprid.tenie. počuvati p06dati. bes prav&dy - dohvatiti pohvaeati.pravovjerje prave prilo . po­ lItovati. -ćBeši . -ajQ. po­ zakon pravitelb. slava pohvaliti. -rbpelli . -pravedan. boraviti. pra­ vedno dan. (za)grabiti počriti. POČbtQ. -miši .pohota. pohQpiti. -a m. kleti pohytati.po­ . -pravedan. -y Ž. usp. grd­ biti. -i ž. ravno ravljati djeti pohrizmiti. -aelli -jesti p06sti.pravilo. -oždQ.zalito poo�ti (s�).pohvala. -liši .pravda. -a m. odvesti.pravilno.zahva­ odmarati se. umiriti se. . . � B. djeti. -ujQ.zagrliti. . -aelli . isti­ nit brojiti. obilaziti. mijetiti.kuditi. opsovati pohul�ti.izra­ silli . UBp.prenoćiti pohoh. prekoravati.pohvala.voditi. � ž. ne počivati . počbnQ (s�). ol?aziti počI.praved­ nički prav&dbno prilo . . pravedno. prebivati.hvaliti. -yćQ. -pilli . �m'b.pohvala.osjetiti. pOčbnelli ran pravosloVbeb. počivati. kabao počnpalbn. čitati. � s. slava. -a m. obuhvatiti. . -ajQ. . za­ počuti. praVbdltnik'b. -IAeši . �illi . polIto­ vanje POObtO vez. .pravednost hvalan pohval�ti. nagrabiti. -atiši -uhvatiti. . poimQ.početi poC�6ti. pohoćeši .računati. � s.. -villi . -a s. okriviti. upra­ vitelj praviti.pravo. .pojas poj�ti. uhvaćati pohoda.prekoriti. prave pravoverie. polltovati pooiti. -y ž. -ljQ.opasati PO�S'b.pravovje­ ran pravostIt. slaviti (koga) pohvatiti. za­ pravov6r&noprilo -pravovjerno pravov6r&n'b prid. istinit žuda poho�ti.zagra­ pravlenie. .pravednost. -pohotan. . pohoćQ. praved­ nost. � s. pravednost pravYni. pravo pr&. -ljQ.mirovati. -rbPQ. .oženiti se pojQ v.gb. -odiši .ići ka­ mo.domoći se. amen praVbda. -udiši 8� ­ nja 202 čuditi se pravo prilo . praVb prilo . -aelli -obuhvać.šetnja pohoditi.pravilo.. požu­ čunati. istinito. izbrojiti. istina. požuda. -aćQ. valjano. po­ j�ti ienQ .pohvaliti. � S.vjedro. . -mljQ. shvatiti.počast počitati. želja.pravednost.pravilno. (S�) . -uždQ �. počbjQ. nepravedno prav&diVbprid.pohota. �ši . . po�si . -aelli / -pljQ. -vljQ.prijekor.pravilno. -aelli . poimeIIi . -i ž. pravo.pravovje­ pokuditi.crpsti. �jQ. .počast. zahvatiti poouditi �. -aelli / po�IIQ. -ćajQ. počinuti poonpalo. praVbdbn'b pravilo. . poho­ diti nocijQ . . -ajQ.voditelj. . pročitati. prid. prav. počbeši -odmoriti se. . .uzeti. -liši .žu­ kabao počnpati. ponos pohvalenie . p�ti praveden'b v. � s. -y Ž. za­ ti. -ytilli . počbtelli . �ždQ. -ajQ. � B. -y ž. puten poho�nie. .

-aeši . praznik. namjera. pribadanje prigvozditi.stvo prazdbm. -ajQ. 1 �ŽQ. utočište. ). -ašQ.prikivanje. -bQdQ. prići barkom privesti. -rbžeši .truo prah1l.n1l bytl .grimiz. / praprqd1l. nost. nosi na pretke prahn�n1l prid.novatl. -rbgQ.blagdan.povući.stvo. .poglavar.n1l prid. pridružiti se pribyt'bk'b. -niši . -ajQ. -ueši . -aeši . � s. -liši . praštati.svećen­ pribježište.prazan. -ždaeši . prizvati. -nQ. -šajQ..praotac. praz­ cb. pobjeći priMiati.prijeći.dovesti (dovedem. -a m. . -a m. pobjeći priMiice.pretor pri prijed. -neši . praroditeb... posvetiti priglaiati. prib�lanie privudati. -a m. privesti (prive­ zem. pri dev�UJi :le godin� . privoditi privaliti. blagdan. priključiti prigvoždenie. -odim . � s. usp. -bijQ.nik1l prazn& v. -žiši .. -seši . -žQ �.porasti. . -a približiti se pribbrati. . -aeši . pribiti prigkip. pri­ privlačiti privl�ci. pri­ vesti � .sD prid. -aeši .pridoći.vezati. -a m. -aeši s� - privezivati prigvudati. ). -a m.tražiti privoditi. -bereši . -oždQ. -žiši s� - jarh praprqda. nakana priv�zanie. -eajQ.pretorij. pozvati. pripraviti prigotoviti. privesti (prive­ dem. prazd&n& praotbCb. -bieši .pribježište. -bQdeši . -asiši . praznik prazcb. -ujQ.povlačiti.prive­ stvo preposit'll.m. .(po)kraj. dokolica.oskudijevati prazcb. �žeši . usp. .oko devet sati pribiti. žrtvovati privr�i.stvie.. .grimizan. bespo­ slen.dovesti prikivati. -a s. -vljQ. uputiti se privesti. usp. korist 204 privući 205 miti. lijen. privoditi. . -a m. . -aem . . . -ueši - voditi. -žQ. priviđenje. -ždajQ. dokoličari­ ti. -a m. patri­ ti.koji se od­ dozivati.prah prići. � s. nagovara­ nički prezvltel'b8tvo. utočište. -ajQ.rasti. ).stvovati.niIn. oko. .. � s.blagdan.pri­ m. . -a s..smjesti­ ti se privlačiti..potraži­ položiti priV'llpivati. -njQ. -ždaeši - svetkovati. -berQ. -ajQ �. prazdbm. 1 -edQ. ooĆaeši . -viši .2 -ajQ... -edeši . priMžice priMgati.zvati. pri. prizivati priv�t1l. žrtvovati. za­ približavati se pribU:liti �.praćkaš.pribiti približati �. .svet­ gađa praćkom prezvlter'll. - povjednik priglasiti. miti.dovodi­ ti. s D i L . usp.privez priv�zati. -ečeši . -ajQ. � s.pripre­ odrastati pribyti.dozi­ kovati. prizivati. -ezeši . -seši . praprqd&n1l prid. .2 -eZQ.llb8tvie prazdbm.privesla­ rimskih prokuratora pretor'll. praznovati. -JjQ.pri­ kovati.dovaJjati priveslati.svećenik prezvlten. -am. prazcb. -a m. dokon.pripre­ rast. palak zati priv�zati. --čQ. -ekQ. koji prib6ganie. biti besposler1 prazcb. ) privid�nie. -ujQ. dokoli­ čariti praznik1l v. u pogledu. -ajQ. -a m.glavni k0- mornik pretorii. � m. praznovanje.poziv. praznik. pribadati. pripraviti . -Š8eši . -a s. . -y ž. . -čiši . . priračunati pribyvati. praCati.n1l prid.sveće­ pribježište. .prad&:h.prigoniti prigotovati. -oždQ. -ozdiši .do­ nje. dopuštati pracbnik'll. dobitak. -ajQ. . . prazcb. .nezaposle­ ti pribježište.1I. . bježati priMpQti.pradjed prazcb. . brojiti.baciti.pribježište. -ždajQ. prilagati prigoniti. praznovati. purpur purpuran (dovezem.dozvati. -a m. .oslobađa­ ti. utvara privitati.potražiti vati.

primanje. -nQ (s�). -gajQ. . . pripravljati prigrach. .dati ' prida�ti. -ajQ. - prizivanje. nazvati prizbreti. -pl�eAi s� kod čega. gorljivo.. -6eAi . liti prid�ti. pri­ prikryti. -žQ. -gaeši . pričvrstiti prilepiti. prilog'h nepMznin'h . spo- jen priJjubleti. pripajati. -vaeAi -davati priiiditi. obu­ hvatiti.povezan. -gaeAi . �Q �. sazvati. smisliti što primyšlei. savje­ . steći prid�ti.po­ dogoditi se.prianjati. priemleAi primati.simbol prikloniti. --e s. -aeAi .dotaknuti (se).pre­ priimanie. uspoređivati prileianie. --e s. -gajQ. dodirivati (se) prikladati.voljeti priJjublenie. -piši . doticanje - prim�tati � jesno. ustrajnost prileiati.prilo­ hvaćanje priimati. do­ prizyvati.ne­ primiriti. uspoređivati. -ajQ. priz'hvanie prikr'hvenie.prionuti. -žiAi .nalaziti se prilijepiti prilepleti �. . ustrajan priležbne prilo .paliti' spaljivati priii3�ti.prikaza.prionuti.prilJOtovl�ti.ljubav primati u. pri­ pajati. dobitak.pogledati prikosnqti (�).brižno.prila­ gati. pričvrstiti prilbpati / prilbpeti. podnositi. usrdno. �iAi s� .prekri­ vati pridavati. -asi . goditi se prilbnqti. --e s. pridruživati prilepbn'h prid.davati' pružati prid�lati.dodati. -am. .dobit. -neAi volja. prikJju�ii � ro­ đak prikosnovenie. dozvati. brinuti se o komu / čemu.primorje p�rak'h. -aeAi . - (s�) . -vajQ. -žiAi . tanta primysliti. -d�jQ. nava­ ljivati na koga prileibno prilo . -MivQ. pridrulivati.pri­ premati. -saeAi s� - sjedinjavati prikup'h.prizivati vorje dozivati.rođenje. �iši s� - vati prizrak'h. -sajQ s�. sav­ vara priz'hvanie. nazivati komjerno potroAiti ' prikryvati. -deldeAi . ut­ stan. pred­ prizyvanie u. -ZOVQ. poziv pozivanje' priz'hvati.roditi priiitie. -a m. . -yjQ. postati. -yšljQ. -ajQ. usp.zamisao log.briga. -pljQ. pri­ se. -deldQ. pristajati. usrdno.privrije­ diti. -ysliši . položaj prilu�iti �. . .prilijepiti. priti prikasati s�. -ldiveAi . pri­ leibn� priležbn'h prid.pogleda- doticati (se). --ejQ. -zoveAi .prekriti prikupl�ti. -a m.slučaj. --e s. pomiriti primorie.do­ prulati pridati. �Q s�. . dodirnu­ ti (se) dodatak. oponaAati priklad'h. prikupl�ti - prikJju�ai. savje­ sno. .trijem. -d�eAi . -aeAi . nesreća priloženie. -rjQ. -pljQ. --eeši . -a m.slučaj. . -a m. priimati primetati � u. -dajQ. -IQ. priljepljivati. -ajQ. --ejQ. korist prilagati. . . skrb. --e s. --e s. priloiiti � ovisiti (o komu / čemu) prilu�ai. pridruži­ ti. sazivati. -niši . -aeAi . . .prijemčiv priiti u.vezivati. -ajQ.dodatak. metnuti. gorljiv.sumrak. uzeti. . -yeAi .paliti. njega.sjetiti zvati. -nQ. rađanje prizirati. -a m. nametnuti. usp. -amb. gorljivo. usporedba 206 207 . --e m. -livQ. -riAi .izmiriti.pokrivač priloiiti.prila­ gati priiagati. -neAi . -aeAi . -aeAi . dodavati. prilog. --eeši . prihvaćati. --e s. . --e s. . usporediti. gorljivost. -pleši lagati. posvetiti se čemu. nagnuti priklupl�ti u. -njQ.prikloni­ ti.dodiriva­ nje. po prikJju�&ju slučajno prikJju�iti �. -ajQ.pri­ prilijepiti. -pl�jQ s�. -rjQ. --e m.brižno. priemljQ. -riAi . trpjeti priimičbJ1'h prid. -živeAi . . --e s. -daeAi . spaljIvati priiiti. --e m. priležbno prilog'h. nastati. �Q.brižan. .

prim.yi16ti, �jQ, -iWi - izmi­

prinuditi, -uždQ, -udiAi - prinu­

pripod.obiti, -bJjQ, -biAi - sličiti,

prisno prilo - uvijek, nepresta­

Aljati, smiAljati prim.yilenie, -a s. - pomisao, smiAljanje
prim6niti, -njQ, -niAi - pribroji­

diti, primorati
prinuidati, -ajQ, -aeti - prinu­

odgovarati; uspoređivati
prip�i, �gQ, �žeAi - pripojiti,

no, vječno; istinski, prisno
prisnod6va, -y Ž. -Vazda Djevi-

đivati, primoravati
priobr6sti, -�ĆQ, -� - steQ,

spojiti; �ediniti
prip6vatt, -ajQ, -aeAi - pripj e­

ca, Bogotodica
prisnod6va6 V. prisnod6va prisnost.., -i Ž. - vječnost prisnonvrr.stnica, � ž. - vječ.

ti, priračunati prim6siti, �AQ, �siAi - priklju­ čiti, ujediniti, združiti, primije­ Aati
prim6tati �, -ajQ �, -aeAi � -

dobiti, privrijediti; prouzročiti
priobr6tati, -ajQ, -aeAi - stjeca­

vati, pjevati refren ti, pripojiti

pri�ti, -phnQ, -phneAi - sjedini­ priPQt..nrr. prid. - koji je na

ti, dobivati
priobr6telt.niln., -a m. - začet­

na družica
prisnosy prid. - vječni, nepre­

bacati (se) ustranu
prim6iati, -ajQ, -aeAi - priklju­

nik, pokretač
priobr6tenie, � s. - stjecanje,

putu; usputan
prirazitt s�, -8ŽQ s�, -aziAi sQ -

stani
prisnotekyprid. - uvijek tekući prisn.. prid.

čivati, ujedinjavati, združivati, mijeAati
prim�tati s�, -ajQ s�, -aeAi s� -

dobitak, korist
priobr6t6lh, -a m. - dobitak, ko­

udariti o Ato
priristatt, pririćQ, pririćeAi

rist
priob..cavati �, -vajQ �, -vaeti

pritrčavati, dotrčavati
prirok.., -a m. - nadimak prisvoenie, �

vječan, trajan, ne­ prolazan; pravi, vlastiti
-

pojaviti se (slučajno) prinesenie � 8. -prineseni dar, žrtva; U8p. prinos..
prinesti, -sQ, -seši - prinijeti,

s� - saobraćati, komunicirati
priob..cati �, -ajQ �, -aeAi � -

prisp6ti, �jQ, -eeši - prispjeti,.

donijeti; položiti; prinijeti žr­ tvu; upotrijebiti, iskoristiti; na­ voditi
prinilmQti, -nQ, -neAi - nagnu­

sudjelovati; saobraćati, komu­ nicirati
priob..citi, -eQ, -eiAi - početi su­

- prisvojenje; priključenje, sjedinjenje
8.

doći

pristaviti, -vJjQ, -viši - pristavi­

prisvoistviti, -vljQ, -viAi - pri­

ti, postaviti, namjestiti
pristavIenie, -e s. - dodatak;

svojiti
prisv�d.. v. prisv�noti prisv�nQti, -nQ, -neši, aor. pris­

djelovati; početi saobraćati, ko­ municirati
pripadati, -ajQ, -aeAi - padati

ti, prikloniti, prignuti
prinositi, -oAQ, -osiši - donaAa­

v�d'h - uvenuti, usahnuti
priseUti s�, -ljQ �, -liši s� - na-

prema čemu, prikloniti se
pripasti, -adQ, -adeAi - pasti (na

zakrpa; postavljanje, odre­ đenje, namještanje; pristanak, odobravanje; pristavIenie domovr.noe - upravljanje, uprava
pristavI6ti, --ejQ, -eeši - pristav­

ti; prinaAati (žrtvu); upotre­ bljavati, koristiti se prinon., -a m . -žrtva, prineseni ' dar, hostija; usp. prinesenie prinošenie, -e s. - prinoAenje (žrtve)

staniti se, naseliti se
priska v. priskil-.Ia priskočiti, --eQ, --eiši -priskočiti priskr-.b..n.. prid. - vrlo tužan
,

koljena); pristupiti
priplesti, -etQ, -eteši - preple­

ljati, postavljati, namještati
pristavr.nikr., -a m . - upravi­

sti, splesti
priploditi, -oždQ, -odiši - roditi,

telj, predstojnik
pristanice, -as. -luka, pristani­

priskil..Ia, -y ž. - Priscila, os.

donijeti plod

ime

šte
209

208

pristati, -anQ, -aneAi -prići, pri­ stupiti; pristati, usidriti se, iskrcati se; suglasiti se priBtrIliiti, -AQ, -AiAi - prestra­

prisqditi, -QždQ, -QdiAi - o8uditi pritvariti, �Q, �eAi - pridava­

prihodati, -ždI:\iQ, -ždaeAi - do­

prič�cati, -I:\iQ, -aeši - omoguća­

laziti, prilaziti
prihoditi, -oždQ, -odiAi - dolazi­

ti, pribavljati, prilagati
pritvariti s�, �jQ 8�, �eAi � -

ti, prilaziti
prihod'b, -a m. - dolazak prihoždenie, � s. - dolazak, na­

Aiti
pristrubn'b prid. - prestraAen;

pripremati se, pripravljati ae
pritvoriti, -ljQ, -riAi - pridati.

vati komu da sudjeluje, uklju­ čivati prič�enie, -a s. - 8udjelovanje, zl:\iednica; udio, primanje
priibd'b v. priiti priiblbstvie, -e / priiblbstvo, -a
8.

strašan
pristroiti, -ojQ, -oiAi - pripojiti,

pribaviti, priložiti
pritVOr'b, -a m. - trijem, pred·

pad
pričaeti, -čajQ, -čaeši -očekivati pričetati, -I:\iQ, -aeAi - prilagati,

- boravak u tuđini; egzil

povezati, sjediniti; dobaviti
pristqpati, -I:\iQ, -aeAi - pristu­

volje
priteci, -ekQ, -ečeAi - pritrčava­

priiblbStvovati, -ujQ, -ueši -

pati, prilaziti pristqpiti, -pljQ, -piAi -pristupi­ ti, prići
pristqplenie -a s. - pristup, pri­

pribrojiti
pričiniti, -njQ, -niši - pridružiti,

ti, dotrčavati; potražiti utoči. Ate kod koga
priti, pridQ, prideAi, akt. part. -

priključiti, pripojiti; opremiti
pričisti, -ČhtQ, -čhteši - pribroji­

spjeće, dolazak pri8'bVbkupiti, -pljQ, -piAi - pri­ pojiti, povezati, sjediniti pris&ieti, -seždQ, -sediAi - zadr­ žati se, ostati
prisetiti, �Q, �tiAi - posjetiti prisecenie, -a s. - posjet; isku­

prez. priAhd'b - doći, prići
pritok!. v. prit'bk'b pritOr'b v. pretorii prit'bk!., -a m. - karika prit'bk'b prid. - oAtar; hrapav prit'bča, � ž. - usporedba, para-

ti, priračunati
pričitati, -ajQ, -aeši - priključi­

ti, pribrojiti, priračunatij pri­ znavati
pričbtbnik'b, -a m. - duhovnik,

boraviti u u tuđini, putovati u tuđinu prilblbcb, -a m. - došljak, stra­ nac priibstvie, -e s. - dolazak; bora­ vak, prebivanje; napad; puto­ vanje u tuđinu priib&tie, � s. - dolazak
pribmati v. priimati priezniV'b prid. - prijateljski prieZDb, -i ž. - naklonost, prija-

klerik
prič�stie, -e s. - zl:\iednica; su­

Aenje
pri�ga, -y ž. - prisega pri�gnqti, -nQ, -neAi - dota­

bola, priča, alegorija
pritbča v. prit'bča pritekati, -I:\iQ, -aeAi - pritrča­

djelovanje; nasljeđe, baština; sudbina; dio, udio
prič�stiti S�, �cQ s�, �stiši s� ­

teljstvo, odanost
prietelb, -a m. - prijatelj prieti, pri�jQ, priooši - biti na­

knuti
pri�ienie, -a s. - dodirivanje,

vati, dotrčavati, tražiti kod ne· koga utočište
prit�ianie, � s. - stjecanje; do­

postati sudionik, uključiti se, uzeti udio u čemu
prič�tbnik'b, -a m. - drug; su­

klonjen komu
prij�mJjq v. priimati prij�ti, priimQ, priimeši - primi­

doticanje; prisega
p�3ati, �žQ, �žeAi - prise­

bit, posjed
pri�iati, -žQ, -žiši - steći, pri.

dionik
prič�stbn'b prid. - koji sudjelu­

zati

pri�ci (�), �Q (s�), �žeAi (�)

vrijediti
pritqiati, -I:\iQ, -aeši - mučiti

je, prisutan
prič�canie, -e s. - pričest
211

- dotaknuti

ti, dobiti, steći; dostići, postići; uzeti, uhvatiti; ovladati, uzeti koga u zaštitu; potrpjeti prij�tie, -e s. - primanje, pri­ jam; dolazak, trpljenje

210

priJ�t1tprid. -primljen; ugodan

priJ�tJ.n... prid. - ugodan probaviti, -vljQ, -viši - produžiti probiti, -ijQ, -ieši - probiti; glavq probiti - raniti, ozlije­ diti glavu problqditi �, -QždQ s�, -Qdiši s� - počiniti preljub; potrpjeti probosti, -bodQ, -bodeši - pro­ bosti probrizlJ'lt, -a m. - zora, svita­ nje pro�gnqti, -nQ, -neši -pobjeći, uteći provaidati, -ždajQ, -ždaeši pratiti, provoditi vrijeme provesti, -edQ, -adeši dovesti
_

provHti, -v�jQ, -vAeši - prop� havati propn6ti, �jQ, ,�eši - proga. njati, �erati proglagolati, -IjQ, -liši - prop voriti, spomenuti proglasiti, -8ŠQ, -asiši - uzbudi­ ti, ogorčiti; pretkazati; pjevati. pred kime progn6vanie, � s. - ljutnja, srdžba, uzbuđenje, ogorčelije progn6vati, -ajQ, -aeši - razlju­ titi progoniti, -njQ, -niši - progoni. ti, proganjati; pro�erivati; slio jediti progonenie, � s. - progon prolJ'ltnati, proženQ, proženeši prognati prodanie, � s. - prodaja prodati, -amb, -asi - prodati proda6ti, -ajQ, -aeši -prodavati prodh.žati, -ajQ, -aeši - produžiti, širiti prodlr.ženie, � s. - dužina, produženje, širenje

provesti,
_

provoditi, -oždQ, -odi ši (do)pratiti; dovesti, dovoditi; provesti, provoditi provr6ti, -rQ, -reši - prodrijeti proV'h, -a m. - Prob, os. ime proV'h8trqbiti, -bljQ, -biši trubiti
_

za-

prov6cati, -ajQ, -aeši - (pro)go- prodlr.žiti, -žQ, -žiši - produžiti voriti; objaviti, objavljivati; pro- · prodrqžiti, -žQ, -žiši - probosti, glasiti, proglašavati prodrijeti
212

prodr.Uti, -IjQ, -liši - produljiti, rastegnuti prozviten. II. prezviten promati, -ajQ, -aeši - progle­ dati, prozirati; predviđati , prozorr.n... prid. - oprezan; pro­ nicav, vidovit proz...vati, -zoVQ, -zoveši - pro­ zvati, nazvati prozr.rinie, � B. - povratak vida; predviđanje; odluka prozr.riti, -rjQ, -riši -progledati pro�bati, -ajQ, -aeši - klijati, nicati proz�benie, � s. klica, mladi­ ca, izdanak proz�bnqti, -bnQ, -neši - pro­ klijati, niknuti proiti, -idQ, -ideši - proći; proširiti se prokaienie, � s. - guba prokažen1> prid. - gubav prokaza, -y ž. - zlo, zao duh; guba prokaziV'hprid. - lukav, pokva­ ren prokaziti, -ažQ, -aziši - upropa­ stiti, uništiti prokazr.16ti, �jQ, �eši - splet­ kariti
-

prokazr.stvo, �a B. - lukavost, spletka, prevara proldmen..., -a m. - prokimen (kratak stih iz psalama ko se ji čita prije Evanđelja u Istočno j crkvi) proklinati, -ajQ, -aeši - kleti, proklinjati i prokl�ti, -lbnQ" -lbneši -.:.. prokle­ ti, ekskomunicirati prokopati, -ajQ, -aeši - proko­ pati prokoj�pril. -�adaJje, ubuduće prokuda, -y ž. -'- uništenje, raza­ ranje; ljaga; oskvrnjenje prokuditi, -uždQ, -udiši - uni­ štiti, oštetiti prokudr.nik"', -a m. - upropa­ stitelj, uništavatelj prokudr.n... prid. - štetan prokuždati, -ajQ, -aeši - uništa­ vati, oštećivati prok..., -a m. - ostatak prokyi, proka�, prokoe prid. (pre)ostali, (pre)ostala, (pre)­ ostalo prolivati, -ajQ; -aeši - prolijevati proliti, -ijQ, -ieši - proliti proli�nie, � s. - prolijevanje proli6ti, -1�jQ, -l�eši -prolijevati

213

proročki proročr.skrb. -lačQ s�.tfJti.razja­ .po­ proobrazovanie. / proročr. aor. -znQ. propovjednik.probo­ propovfJdatel. pronisti.rasteza­ učitelj ti.stvo. -aeAi .raste­ četak. veličati.pro­ svjetljavati. � Ž. promysliti. podlost. pojav­ ljivanje prositel.ziti. željeti. zasjati.sk'b prid..prosjak prositi. proricanje ljati. briga promyšleme.uvod. pretkazivati. ti. -aeAi .slava kati. -lačeAi � usp. . usp.pro­ nositi. pi­ tati prosifJti. -a m.pro­ usp. -vemb (-vede). razbiti proslr.. -vesi -proglasiti. providnost. pretkazivati. naka­ na. napeti prosvora.nik'b. proglasitelj proricanie. . uzor prorazumfJvati.raAiriti. pronesti. �Ai . .glasnik. prosiši . �jQ. -ičeAi / -ajQ. -bziAi . -ueši - pronyr'b. rasvijetliti. / propast. pretkazati zagovor.pro­ proslaviti. � s. -viši . -ajQ. . napinjati proročanstvo.zlo pronyrr.proricanje. � s. svijetliti. ra­ zglasiti zloban proročr.pre. . ot­ kriti prosvfJcati. -a m. -i Ž. -yAljQ. -ajQ..nik'b. propovijedanje. lukavost pronyriti..prologos'b. proAQ. reh'b . proricanie proreci. rasprostraniti. pretkazanje.prosvi­ početak. pojasniti. propo­ vijedati. pakost propovfJdfJti. -a m.I»' zumijevati nor. -a S.proglas. nakana. . propovfJdati.sky prilo .. -ysliAi . rasplakati se.stvo. .znQti. jama prorastiti. � s.­ pro�ti. pro­ propovfJdr. � s. -y ž. .udari­ dočiti. -nQ s�. zagovarati povijed . briga pronijeti. primjer. skrb.stvovati. proplakati �.proslav­ pronyrie. -aždQ. . promiAljenost.zlo. �Ai . .proreći. -noAQ. pro­ . -astiAi -uzrasti prorečeme. -a m. promyšlfJi.namjera. razglaAavati proslutie. -Aiši . -pbnQ. -i Ž.prorok proročica. -nosiši . . -a m .pročuti. . pred­ vidanje propovjedatelj. do­ bavljati. predstaviti.namjera.potkuplji­ sti. pojaAnja­ vati. prosaditi. -adiši . -ajQ.zlo. -nbzeAi . -zneAi . proročanstvo. -IjQ. �tiAi . .pričest. -a m . - vost pronr. proročki ti.proročica proroč. po. . -riši . -a s. � s. -aziAi . podao. -neAi s� proobražeme. � S. činiti slavnim. širiti glašavati.proricati. rasprostraniti propovfJdanie.moliti. -bŽQ.­ pro"tie. skrb promysl.proplakati. . .proslavi­ biti. -aeAi ... zagovarati proglaAavati. otkrivati prosvfJceme. ra­ zglasiti proobraziti. �jQ. � S. -aćQ.zasjati proskup.postići lu­ kavstvom gla­ snik. -aeAi . -a!Q. -šQ. -bĆQ. -nbZQ.prolog prom'blmQti s�. javiti se brinuti se promysh" -i ž. -VbtiAi .. pribavljati prorokr. -ičQ. zahtijevati.proricanje. -a m. prositi. -pbneAi . pretkazivati gnuti.proročan­ proslavl�ti.proAiriti.ra­ propadr. pokazati sniti. pretkazati proricati.. -ra!Q. proglasi­ telj - stvo. . pronyriV'b prid. rasplakati se proročr. -raziAi . pretkazanje.proglas. prorečeme proricati. -a m. .rastr­ ponovno čuti 214 215 . . . -aeši jetliti. . provalija. -ujQ. --ekQ. veličati. učiniti slavnim. probiti prosvfJtiti. . prodrijeti.raspeće proraziti. probosti propovfJdovati. � s. �Q. . razapeti. prikazivanje.propla­ proslyšati. razapinjati. prosfora prosvr.skrbnik.stvo.. -ečeAi. pro­ svjetljenje. zlobnost.zao. propinati. razjaAnjenje. -ajQ. -8Q. -ueAi propovfJdr. .uvod. � s. hostija. -vljQ. -seAi . -ujQ.. prodrijeti pronositi. slika gnuti.svjetlo. . -a m. providnost. � s. prop�vijeda-­ ti. .

.raski­ prot�gDQti. prostran. -e s. -a m. . prostrano prostranItD.. pros�eši s� . - aeši . -ejQ.ostali. bezazlenost prostranie.dalje. . -as. . . prsnuti protan. -vljQ s�. raskinuti dati cvaSti.bezazlenost. čednost. -viši � usprotiviti se. -molitva.prosmi6ti�. -pleši / -ajQ. pros�Q s�. prltvos. odupirati se suprotstavljanje.. ispružiti. otvoren prostiti. uspraviti prost. -eiJQ. 08. protivleti �. -ajQ. iskren. prid. -ždajQ. Airiti se protiVl>ničlt prid.isprva.prvi stvorenj usp.. prosipatij rasu­ ti.. -m�jQ �. raširiti. protiviti se. -neAi . oproštenje prostranr.. neprijateljski..s naporom. ime protu. s D .pri­ premiti protivQ prijed.prvo­ pnvomQČenica. ...jednostavno.. usp.prostrano. s D i G . . su­ procvisti. -e s. drugi proeenie.protiv 8 D i problaždenie. -r�eAi .. . . zla sudbina.protivan. -vesi . protuii protvariti. -r�jQ.. procvjetati procvitati..otpu. s obzirom na proučati. odupirati se pnvozl>dan. razoriti.prvo­ mučenica nac protiV'JJ / protiVI> prijed. -aeAi .. prid. � Ž. -odiAi . -a m . ispružiti snažno stvo. iskrenost. -i ž. nesreća nasuprot.procva­ sti. -ueAi . -a m . drugi. -ajQ.prote­ gnuti. -a m . -prostranstvo. -pljQ. � Ž. neprijatelj prohoditi.protiv.istu­ protngDQti. samo.. V.protivnički. otvorenost prostraniti.-aeši . otvoren.no V.. .. pros6sti �. molba proiibati �. s D i prilo . -neAi .prolaz.. oprost. -eAeši . prosvora - protiVl>nik. otvorenost prostr�ti. -y ž. -s�eAi -prosijati protasii. prostiši . . ostali. .unaprijed znati protivlenie.rastr­ gnuti. -a m. rasipati prosijecati protiVItDO / protiVl>n� prijed.prostran- protiviti �. proširiti (prostorom) prostrano prilo .protiv. usp.Protazij(e)..o protivltn. prouvedeti. -nQ.ohladiti pr'l>vomQČenik'l>.nasmijati se pro8Dll"aidati.protiv. slje­ deći pročl>nii / prooltnyi prid..prosuti. . neposluAnost pr'l>voV'JJzleženie / Pr'l>voV'JJ­ zl�ganie. .. -ujQ.. -niši . pričest. -VbtQ. prvo.raspuknuti se.kovati.. ponajprvo mučenik protivo prijed. uspravan prostyni. -ždaeši ­ nagrdivati prost6 prilo jednostavnoj usp. -e s. prost� prostovl.gologlav prostostIt.tvoren pr'l>voe priZ. oprost prošenie. -vbteši .. nadalje pročU prid. razlupati Protrl>3ati. -e s. -jednostavnost. -aeAi � klijati. -m�Ai s� .. . V. -aeAi -poučavati profit.sjedenje za stolom na počasnome mjestu pro�žltno prilo . odu­ prijeti se.prvorode. -aeši . .pro­ strijeti.prorok probladiti.protivnik.raširi· ti. -oždQ. ne­ dužnostj jednostavnost. -aždQ. prid.protivljenje. iskrenost.pro­ pros6kati. pri­ jelaz sti�ij osloboditi ' prosto prilo .razbiti. prosto prostora.prola­ ziti.oproAtenje. -adiAi . nepo­ slušan protiVlt8tvo. . prid.hostija. -ajQ. .. -a s. na početku. pre­ ma. -Vemb. .. prostraDlt8tvo. . -eeši � . prOĆQ. nicati. . neprijateljski prohoždenie. -e s. -e s.. pru­ žiti. -osvježenje pnvorodl>cb. -ajQ s�. -ajQ. -njQ. -s�jQ.prostran. ši­ rokOj iskreno prostran.. ususret mačiti. . -t'b:rjQ. objasniti pros66ti. izbijati protesati. -e s. is­ kren. -nQ.' 216 21 7 . prilo .pro­ tiviti se. prid.jednostavan. prosypati. -t'breši .sjea.. protl. suprotn. . procvjetati pročee prilo .protivljenje. širok.

griješiti pr�gybati. pn.ogra- prevesti (prevedem .izdajica. -eaeši . prvenac pn. -osiši -podi­ pridateib. okrenuti. -EJ S. 1 pr�vedQ.krpa. us­ trajati privelik'h prid.komad tkanine.. po­ bjeđivati. . � Ž. -SQ.život.uzvisi­ cija. usta­ novljavati. -a m. -ačQ. -CajQ. .skupocjen. prva.iti. ponajprije. svladati. -aeši . žrtvovanje pridanbnik'h. -bQdeši . .pobije­ dobar priblažen'h prid.predaja. ču­ prvenac pn. -ajQ. .zastor pr�dČbD'h prid.va�. opstati. . ustrajnost priVbZnositi. 2 pr�vezQ. -ideši . iz­ zati. -riši . pregibati pr�gyni / pregyne. prevrtati privriditi. pn.pobije­ greška.vječan pr�grad.voe red. skloniti pr�vratiti. blažen pribrati. ljen.v� prilo .najviši privyiii/privyibDb prid. -oŠQ. pn. -idQ. nadvladati predol�nie. .predobar.prevu­ diti. -y ž. -ieši .tiCb. . ranije. diti pri�ienie. pr@vezeši - isporučivati.izdajnik. .preseliti priviti. tradicija.živjeti.si.WllhCb. zemlja Pl"hStbD'h prid.svijati. prvo pn.zamotati. -a m. . broj pribyvanie.prst Pl"hStb.predobro.nadići. pl.blagoslov­ vreti. . -lejQ.izdajica. . -seši . . � Ž. -ijQ. -ii Ž. zabuna pr�gr�iiti. valjivati. -bQdQ.lomiti..pobije­ slomiti priblBgb prid. -ajQ. .izdajnik. uviti privl6C1. ti.V6IlhCb..V08'1>tvoren'h prid. -aeši -predavati. -vajQ. -odiši dajnik pr�dati.predivan.pobjeda predoi6ti.prvi stvoren. usp. vrlo slamati pribiti. .od praha. promijeniti. . -a m. prvo. -isporuka. pridaVbnik'h pridanie. -a m. upotrijebiti privracati. prijeći priV'hznesti. nadvladati pr�di prilo . obarati. ) pr�vesti. -aeši . prvi put pn. -damb. -dasi .t'h. -a m. . -ajQ. -a m. -a m. -lečeši . . iz­ daja pr�daeti. -aeši . pribyvati. -aždQ. t. �s. -rediši � dobar. -šiši . ispo­ . predanje.prelomiti. poPbriee pn. -a m. -ijQ. -reždQ. otpravljati se kamo. .pre­ gorski kraj pregqcb. proboraviti.prvorode. -vaeši .prvi.izdaj ni­ desan pridobro prilo . ze- vjeti.predati priddnie.predobar. .divlji sprijeda pridiVbn'h prid.prevelik privesti.citara predaVbnik'h. -šQ. . nadmašiti pr�vysprbDb prid. diti. pr�vedeši - ruka. pobijediti 218 ti.) pr�vitati.. naprijed. stijenj pribivati. -ieši . nadvladavati pr�deleti.vyi. oboriti. . boraviti pribyti. .prsten Pl"hSt'h. prebi­ vanje. -a m.vozbCian'h pn. tradi­ diti. -1�kQ.grijeh. -leeši . . dronjak pn. -ajQ.pbrice V . prid.prah. viši privha. -ajQ. usp. -EJ S. . .po­ prevesti (prevezem . uzdizati priV'hshoditi.. nadvladati pridrap prid.naj- nac. usp. žrtvovati pride16vati. -rjQ. -oždQ. vladati. -boreši .prvorođenac. -ajQ. -a m.uza­ kov predaditelb. izvr­ sno predobn.nica. -bOljQ. izvrstan predoievati.nad­ prevladati.ispred. uzdići izdajnik 219 dragocjen . .poži· nadvisiti. -l�ši .prsa pl'bStenb. -atiši -prevali. prevrnuti. -EJ S.prije. -adiši . -seši . -a m. -aeši . pridaditelb pr�daditeleV'h prid.pn. prebivati. predanje. vrlo oštetiti priV'hZVbriti. � 8. . mljani pn. . povjeravati. ći. . . zakipjeti priV'hziti. . -lejQ.

(is)pred.polagati. prid.ležati pred kim/čim priidezvanie.poča­ sno mjesto za stolom priimbnik. -aiši . odredba..nik'h. namjera. .iati. -sajQ. -riši . postaviti ispred. stavljati ispred prid. no posvećen - prethod­ prid.. kla­ njanje 221 priždesyi prid.. -a na prvoj liniji stavljati ispred prid"'postaviti.prid. preidQ. j pridržavati se prid. prid. . v. -gReši .zau­ zeti počasno mjesto za stolom prižde8V�cen. -reeši prethoditi.. -riti -pretho­ diti. �eši . pobjeći pred kim/čim priklonenie. -počasno mje­ sto za stolom priide prijed.. -kažQ. �Q.granica. dr­ skost prid. vidati prid. stariji prizon. -s�Q.teča. --il s. -dereši .poći. -tečeši . -rejQ. prid.stati. najniži..reći prije prid�ti / prid��ti.najdonji. staviti ispred prid. prad�d. priide priiasati.. -deeši .. -rekQ.. -8"bleši poslati prije.predlo­ žiti.prijašnji 220 . promatrati..z.n. napor priide(na)rečen. otići prid.stvo.staviti.. pomagati pr�idebyvyi prid. -žQ. .. .počasno mjesto za stolom prid"'pokazati. -gajQ. pret­ hodni. predio priz�nie..vanie.predvorje prid. -idQ. preemleši primati... isprva..držati u svojim rukama..varlti.počasno mjesto za stolom prid..varlJti. -a s.n.prije pokazati prid. prid.pred­ lagati.leiati. . dr­ sko prid. --il s.pricln.to više. --il s... . prid.riti. vladati. pretjecati.. -žQ. ..prije spomenuti pr�klada.stajati ispred.prednji.. najdublji.. .. -anQ. dovesti prM.. raniji. . .nadzor. -prijašnji.. -rečeši .loiiti. propust prid.stavljanje. --ils. .vesti. -vljQ. izaslati prid. prid.. .pre­ bjeći. . ... --il s.. pred. donijeti jelo na stol. -hodiši poći naprijed prii�nik:J" -a m. štoviše priiznuriti. prvi. .. .. -rjQ. prijeći.. -gajQ.. preemljQ.teci.bon.stati ispred.užasa­ vati se pr�izlihapril.predsje­ danje prid.izvoditi. prid...braniti priz. -nši . služiti.. uzor prM�d. prvoj liniji - borac na prid.reci. -aneši .iti.prid.. -tekQ.č.ra­ strgnuti prizon. . oma­ ška. pomoći pridwtolie. -gaeši m. proći.. preideši . s G i prilo .. -hoždQ. prisustvovati. -ideši .kormilarov pomoćnik prid. preteći. --il s. --iljQ. -saeši . prijed. -y ž.. -8"bljQ.. služiti. s A i prije I . v.. -žiši .promotri­ ti. . --ileši -naginja­ ti se.. --il s. ..pos. presti­ zati prid.st�ti... ranije.prethodni poziv priiti. -žiši .preteča.. . --il s.dove­ sti pr�d..'itdvorie. -rjQ. -a s. pre. -vljQ. ići pred kim prid�ti. -viši pretpostaviti. podzemni prid. -kažeši . dav­ no pr�imati.. -a m..no prilo . pomagati pr� v. -viši . -�eši .lati. -ajQ.. -rjQ.pb.. glavni prii�n.loienie. -adiši svjedočiti prid. -dejQ.prezirno.. koji ide pred kim/čim priid_danie.n.nasljednik priispocb.prije. prinošenje.. prisustvovati.naklon.hoditi. .borac prM. -a m .. previdjeti...primjer... prihvaćati prid. --il s. .prijašnji priideV'hzleganie. ot­ putiti se...stati ispred. kraj.. -poprečna greda priklan�ti.. .Pbsanie� --il s.prezir. -derQ.prethodi­ ti. prid�b.. -žQ. prestići pri�rati. nazočiti. klanjati se· prid'h8&ti. -žiši ..preva­ riti prid. -aždQ. prije.�anie.. � ž.

--eeši SQ ­ postati mudar. znanje prilaziti.nagnuti. slomiti primilostiV'h prid. -bstiši . prevesti.vrlo mudar. . vrlo lukav primiJniti. -miši .koji se odnosi na mudrost. preobilan priJjubodiJiJti.preljubni. . -nMi SQ . prikloniti kol�­ n� . --e s. promišljen. zašutjeti prikrt. prevoditi pril. --ejQ. promijeniti. --ejQ SQ. -i Ž. --e s. klonuti priložiti.lo­ miti. -aeši . -gaeši biti malodušan. -ieeši SQ prelijevati (se). razmjena prilQkaV'h prid. izmijeniti. priJjuby diJiJti (tvoriti) činiti preljub -. .prekora­ čiti. -niši -promije­ niti. -ostiši biti pametan.vrlo podao. preplaviti pr�lih'h prid.pre­ koračivati. -ajQ.raz­ mijeniti. s D i G i prilo -pre­ ma. -ožeši . izmjeriti priknstiti. . -aeši . premilosrdan primiJnr. prid.ljQ.varati pr�liiJti (s�). obmanjivati. -ujQ.premilo­ stiv. -žQ. obmanuti.prelijevati. -ajQ.prekri­ žiti prilbstbnik'h.mijenjati se priminQti.. -ueši ..cenie. -neši .prevara.ljQ. -miši . promijeniti. -riši . -sQ. .nadvla­ dati. --eeši . nasljednik m.prenijeti. -lezQ. mijenjati. prijeći. -rjQ.premetati.mudrost. --eCQ.preva­ riti. . zavesti priminovati. . pobijediti primqdrostbn'h prid. --e m. svladati. prešutjeti prikutiti. -OCQ. -aziši -prelaziti prilamati. prolaziti primiJniJti �. prelamati prilivati. -gaeši .prenijeti. . obarati. -ažQ.varati. --e s. -niši . -bĆQ. miti. pripadati priJm�novati. iznemoći.uzvišen pril�sti. zavoditi primiJtati V. . -ajQ. -utiši -ukrasiti prilagati. prelaziti.prelo. preljubnički priljubod�nie. pokloniti se.pri­ čekati. -ožeši .preljub.malo­ dušnost.promjena. -iejQ SQ.titi. -leeši (sQ) . preljub'bvi ž.. -ueši .umu­ knuti. -ucQ.prijelom pr�b. -aeši . biti nehajan - mjena.. -ajQ. -nQ. iz­ mjena.preljubni . -njQ.Cati. . . -ogQ. proći primiJriti.- primb prilo pravo. -neši . mudar pr�mlbčati.preljub primoci. -čiši . -bĆq. -uždQ. -lejQ (sQ). primiJna.varalica pril. izgubiti hra­ brost. -preljub priljubod�istVbJl'h prid.preljubnik priljubodiJiprid.vrlo mudro priJmQdrostiti. -y Ž.proljev priloženie. . -žiši . prijevod primbnr. obeshrabrenost vezan priJliiJti s�.čini­ ti preljub priJjuby.zaAutje­ ti. -a s. oklijevati pr�mQdriti �. . priJmQdriJ­ prinemaganie. -majQ. obma­ na. umješan pr�muditi. preteći pril�p'h prid. --eceši / -ajQ. . zabluda primlbknQti. primetati primQdro prilo . -gajQ. .prevr­ tati. obratiti primetati. počekati.premjeriti. .nik'h.varka. -a m.priJjubod�istvo. . -a m. . obmana pr�moprijed. -udiši . pravilno primbdiV'h prid. -čQ. otkla­ njati. -lezeši . -aeši . izmijeniti 222 223 . - nasuprotan promjena. -seši .pre­ križiti pr�""tb. .na­ hraniti (do sita) prilomiti -m. -aeši . zamijeniti prinemoei.posve ta­ man primQdr'h prid. -ogQ. --e S. -njQ. -ujQ. -a nik. znanje pr�mraČbn'h prid.cati.(po)kleknuti priknmiti.poČeti se loše osjećati. pretjecati prilog'b. preljub-bve. -bstiši . ob­ - primQždriti � ti � V. . -gajQ. -maeši . . .prikloniti. -i ž.prekOInjeran pr�licati.preliti (se). nasuprot primqdrostb. zamijeniti priJnesti. .ovlaAten. iz­ priJnemagati. --e s.prijeći priljubod�i. mudrovati priJm'hnog'b prid. -m.sljMbe­ prilomlenie.mnogobro­ jan. -preljubnički priljubodiJin'hprid. -nejQ SQ . -nQ.

prinOšenje. -loveši . -MkQ s�. -e 8. pre�ti. -reeši prestati. -voždQ. . proturječiti davati. -koiši . -teeši . -. -taeši . -RŽQ. pećina prAroditelhJl'b V. uvjeriti prestaeti.svlada­ p*blACi s�. .preobući se. -ajQ. -e 8. prijestolje.pravednost. -rjQ. -aeši . -peeši .renie. -jarak. -ujQ s�.sjedalo. -tejQ. (s�) . -režQ. prestavlenie. -leeši .presvijetao prAsv�t'b prid.nagovori. prekoračiti.prenije­ prepoAsati. -aeši . udomiti.preslavno pres1ušanie. -IejQ. premještati. prestavlAti. nadmašiti. prarodite­ lbn'b prArezati. tvrdoglav prepodobbn'b prid.preskopreskrbbbn'bprid. prAprovaidati.prepo­ prApolovlenie. prefaciA prepirati. podi­ gnuti. prognati iseljenje 8.v.preplo­ viti.čiši . -ždajQ. promjena.biti ne­ poslušan. preplivati - preprostb / preproste prilo jednostavno. uz­ nastojati prespAti.pravedno.učini­ ti što krivo. -e 8.nazočnost. -vaeši .-e 8. stolica. preskvr'bnhJl'b prid. pobrinu­ ti se . sveto prePokoitl. -aeši / -oešQ. -liši . -kojQ. -idiši .pro­ mijeniti. prerekati. premjestiti. prepodobie.presta­ jati prepbreti. tvrdoglavost prestareti (�). -e 8. posvađati se prAsIUŠ8ti. -vodiši - preselenie. uvjeriti.umi­ riti. -peeši . .slaviti (pjesmom) prestol'b.plovi­ ti preko. umirati . pretvo­ riti s� . -e 8. preobrazba.nagovoriti. -aeši -prepisati. -rečešj . -rejQ (s�). -anQ. -ajQ. prAplavati. -vljQ. ustvrditi. preseljenje. . polovina - prerekanie.svlada­ · preobraziti.preseljenje. pravedan.gaziti. -aeši . pre­ koračivati. smiriti loviti preroV'b. pretvorba - prepodobbnA prilo . -e obeščašćivati. služba 224 225 . nadma­ šivati ti. uv­ jeravati · provodliti (vrijeme) preprost'b prid.preslavan preslavne prilo . -a m. nasititi. -aneši . -. -režeši -prere­ zati. . -lovQ. iskren preprovoditi. proturječje -e 8. -tajQ.mijenjati se. . prepeti. . -pejQ. svet. uklanjanje. preplivati preko prepladbnie. stol'b prestoenie. na(ljačati polovica.presvet preseliti. .nečist. -leČeši s� . smrt prestaviti. -lejQ. svladavati. -riši . U8p. praprqd­ prepr. -pejQ. -a m . .prestati. prekoračiti. -e 8. -viši . . svetost prereci. -poeši . -iždQ. -ždaeši . -ajQ. -aziši . stati pred koga/što pripisati prepiteti. pretvarati prApoloviti. -ajQ.opasati se · p*tbCb v.preseliti. nanijeti štetu. -vljQ. prepisati. prenošenje pr�bidAti. -vrlo tužan prAslaVbn'b prid.nagovaranje. samo podne prApluti. -pojQ. -ajQ. -rekQ.nahra­ niti.čQ. -oeAeši . -viši . pre­ pirka. preobraziti. . praotbcb prepacia v.jednostavan. ukloniti. . .pre­ našati. -vajQ. razdijeliti ti. -e tuđinac uprljan čiti .nagova­ rati. -ueši prAodolAti. -e 8. -aeši .svla­ pr�brazovati s�.pobijediti. .prestarjeti preselbnik'b. prekora­ čivati ti. prisutnost. -aeši . uvjeravanje ti.prekori­ ti. umrijeti 8. -a m. nadmašivati. sasvim - preprqd. presvući se p*braienie. nadmašiti. -ajQ. preskočiti.neposlušnost. -ajQ. dostojan poštovanja. iseliti.doseljenik.premje­ štanje.provoditi presvAtw'b prid. ča­ stan - prericati. -leeši . pre­ zreti prinoienie. uvjeravati prAspevati.svađa. oskvrnjivati. -ljQ.

-e s.pouzdati se. milosrdan pust1>prid. veli­ čan.naginjati.hvaljen. ostaviti.prazan. -reeši . na­ pušten. slu­ žiti priJtirati.prelazi­ ti. -e s. slavljen pr�hodim1> prid. -tYQ. izdržati prflčbstb. -nQ. . -neši .puštati. . -nQ. -uvodna molitva prflhaidati.psalamski PSal(1))tyrb. -ojQ.priJstoflti. -ajQ. -tekQ. -aeši . .prevesti se. prestupiti prfltn.pretje­ cati priJflhati. psal1>m1> psal1>m1>.trgati priJtn.skakavac prqžati s�.zapreči­ vati. -piši . uza­ ludan priJStqpbnikb. poslati. . .prijetiti. -piši .gnqti.prečastan. prijestup priJstqpokl.iz braka otpu­ štena žena p1>vanie.lmqti.premilostiv. -pljQ. . preploviti pustynbnik1>. PbriJti s� prqg'b.praznina pr�hodbB1> prid.hvaliti. povjere­ nje. pretvarati priJtykanie. -čiši . . -čQ. .prestupa­ nje. . -aeši . ka­ zna. -oždQ. -tečeši . osloboditi.psaltir pustiti. . -riši . -udiši 8� -jako se čuditi pustoAb.piliti prfltiti.nada.pustinjak pustynbn1> prid. veličati. patiti priJstranflti �. preed'b / preedoh'b . -aeši . . . -raždeši -trpjeti.pruće psalbmOS'b v. pr�žde pr�j�ti. -aeši . -e s.prijeći. za­ brinjavati pucenica. prohodan priJstqpati. -daeši / -raždQ.rastrgnuti priJhoditi. prigovor pustyni. prekoravati.psalam psal1>mb8k1> prid. .pustinjski. . dobiti pustynbsk1> prid. biti naklon priJtorii v. prostirati se p1>vati. . priJtn. otpustiti. .zapreka priJtykati.blagost.prolazan.promije­ niti. prohodan prflstradati. -a m. osamljen pr�s�d�ti. zahvaćati priJtbDlbn1> prid.pretr­ pjeti.prijestu­ pnik. pustošenje pr��ci. zapušten. raz­ ljutiti se prflhvalbnb prid. � ž. pretiši .tie. pustoš. pUĆQ. prid. .pustinja. -s�žeši . -odiši . ne­ obuzdanost priJstqplenie. slati priJtvoriti. � ž. . pr�dQ.preteći. pustinjački priJsQciti. proći pr�hvaliti. . slaviti 226 prflti s� v. krivokletstvo priJtn. -neeši s� . -neši . -aeši . -ljQ. pomagati. -seždQ. precQ. -tbreši .presti p�tati. pouzdanje priJteei. -ajQ. . -oiši .stajati (pred kim/čim).pustiti. -nejQ s�. spotaknuti se priJCenie. -tYQ. častan pustoAbn1> prid. .udariti o što.prolazan. -ajQ s�. -pljQ. preton.pflti. -i ž. -rejQ. -sediši . -tYQ.isušiti priJtvareti.če­ kati u zasjedi priJt1. krivokletnik. spoticati se priJe v.pustinjski pucati. -rjQ.3ati. isposnica.presi­ zati. -tYQ. dopustiti pustota. preedeši. samoća. -a m. pr�deši .lažna prisega. nadati se p1>pbrice v· poPbrice 227 . pustiši . -e s. -i ž. . pretvoriti priJfaci�.znatiželjan priJtriJti.mije­ njati. prestupati priJstqpiti. -liši . -s�žQ. -a m . pretorii priJton.pfJnie. preedQ. -y ž. -aeši . . otpadnik priJtriJbiV'h prid. -e 8. ot­ puštati. v. -e s.prela­ ziti.tlačiti. spustiti.posve čist prfJčuditi S" -uždQ s�. -tYQ. .prijetnja. odmazda. . -ždaeši prelaziti pr�sti.prepi­ liti priJcedn. -e s.pust. aor.trpljenje. . patnja prflčist1. milost prflČb8tbn1> prid. � ž. prid. -tYQ.raspuštenost. zapovijedati. -aeši s� pružati se. . -aeši . -dajQ. oslobađati. . -sekQ. -tbrjQ. primiti. prolaziti prqtie. -sečeši -presjeći priJ�3ati. -a m. -a m. -aeši . preimQ. presizati. -ždtYQ. preimeši (pre)uzeti. . -posve taman priJtflkati.

bro . "tbde�tbnica. UBp. . perQ. "­ tik08tii. 1). .put. --e S. penie 229 228 . -a m... � Ž. ptić p-.pedalj �ta.istraživati �b. . pereši . dubina pironia. . p.putnik. -a m. -i Ž. pjev. . p. pysanie.tyn. "taA. � Ž.tem.more.ptiče.nešto napisano phlanie pytanie.. -a m. . p. -a m. UBp. pismo. pun smole pAn�3b. .k.. . sudski proces.prid. . perQ.peta p�ti. počasna pjesma pqtbn. prid. .blagdan Duhova..tica pbCbl. � B. bro j peti. pšenica pbŠeniČ. pojQ.ptiče. prid. pbnQ. -i Ž... pAib prilo . pišem . broj . � Ž...prhnuti. UBp.petak "tbde�tbnica.kao pas pbtica 1). svađati se p�tikoltie. peto PQto.mjenjač novca (tekst).. p�tiko8tU p�tiko8tbn. hi­ man.(na)pisati. uzletjeti Pbienbn" 1). . pedeseto "hka... . ime. �tiko8tiA 1)..al(-. .pješice �cb. moneta pAroVI> 1). p�tbde�tbnica.zapjenjen.. počasna pjesma.pijesak pAtelb. prigovaraI\ie.prigovor pbriti I�..blagdan Du­ hova.pjevač pAgotiVI> prid.raspeti p�tide�h. . pismo. . pakao pbl'ati.istraživanje pytati. himan. ...odgajatelj.žitni. -'b ž.. pbŠeničbn.. -y Ž. pisanje.nešto napisano (tekst). -aeši . p. poeši . p�tikostie. � S. za­ preka phlanie.n. perem . -a m.. -ajQ. . -i m .smola.duhovski p�h gl. pjenav pAn�ibnik. � ž. UBp.tem. ... -a m.Sveta Petka. . "tide�toe red. . -a m.pvati.b. . -'b ž. pše­ nični pAs. njegovatelj pi>Šenica.. .tući p. problem.putovaI\ie pQČina..pjevaI\ie. ime pAsnbn. t. � B. . . p. � B. . . 1). paraskeVl>gi(i) p�hk.. -a m . .tii.tica. . "toe red. . pjev. . . -a m . .pjevaI\ie. (na)slikati. -njQ. OB. UBp.smolav. .pedeseti.pjena pAnbn. rusali� p�tbdes�tbn.. pl. prolaz Pbri.novac. . pqtbnik. .Pironija.Cb pltk. pAtie pAniti. prid. - y Ž. -rjQ s�. � ž. usp. UBp. .putni pqtbutro8iA. pedeseta.. � B. okovi PQtb..pasji phi". pjev. . OB. -niši . pl.tiab. prolaznik pysanie phlati. � B.pas Phlhlky prilo . . priroVI> pAlm..svađa. prid.prigo­ varati. -a B.pet j p�tyi.. (na)risati PhlU prid. ..pjeniti pAny. ptić ' . rusali� p�tiko. � B.cb. peta.smola pbCblbn.lanac.pedeseti.prid.pijetao pAti. . -blagdan Duho­ va. -y ž.pjevaI\ie.. prid. � Ž..tAru. "tide�taA. / pqtblhltvie.cb l).pjevati petie.gubav pAgoty. himan pAstun.ptica p-. .žito. -a m.. "tiko8tbn. UB p. ru8ali� p�tikostiin. -a m . .)tyn. duhovski pbrinie. -riši � .guba pAnie. pbneši . t. -a m.al. staza. pišQ. -a m . pisaI\ie. � ž. -koji se odnosi na pjesmu. .

-ujQ s�.razvoditi.uzbudeI\ie. . -nem � ­ razvariti.razbojstvo. . -e s. b . rsždie. služinski rabiiskr. im. -ue�i � veseliti se. -nQ s�. radi�i -rado činiti rsždati (�).vi raV'hvi / ravr. j . pot­ razbivati. zb. -razbojstvo.vi ravvuni v. . požar ražeći razvratiti. raznositi radbma V.razbiti. rasipati. . . .raspaliti.radostan radoćia.D'It prid. radi�i . -e s. . česo radi . rastvoriti. . -rbZQ.rastva­ rati. -aeši .služenje. . -y ž. -čiši . -a m. jed­ nako razvr'ltzenie. -atiši . udarati (o zemlju). .učitelju.razbojnički razboistvo. z'ltlu rad'lt . -aeši . -acQ. raždQ. .ravno. -a m. ubojica raditi. veselje radostbDo prilo . .raskuhati.ropski. ropki­ I\ia razvr'ltzati. činiti opačine rabotanie.rušiti. usp raV'hvi / ravr. poda­ ništvo rabbSk'lt prid. djevojka rabii prid . rastopiti. -reeši . prid. . -ljQ (s�). usp.zašto. . . -y ž.D'It prid. -aeši .otvo­ riti.razbijati.zbog.dječak. . rastaliti r . -e s. -ajQ.sluškinja. zlurad razbolenie. zločinac. . -ajQ.bro 100 j raba. rušiti razvracati. -e m.DbStvr. razvrat. -a m.služinski. . služiti čiI\ieni rab'lt. i zato razboinik'lt. uništiti raVbDoestbstvr.rađati (se) razvoditi (8�). uništavati.sluga.istovrije­ razvracenie.slovo »rbCi«. . p . . -ie�i . uni�tavati. -aeši . ego<­ že radi . -e s. veseo. brinuti se bRP radovati �.vi neskl. sluga rabota.razbojni�. -ajQ. .radost rad'lt prid: .razarati. -rejQ.zlonamjeran. -aeši (s�) .plamen. jednako ugledan.iste prirode dan.razboljeti se razbježati se razbegnQti 8�. . rascijepiti rsždežeDie. zločin razvresti. ravvi / raV'hvi l ravr. robiI\ia.robovati. -e s. srav� niti sa zemljom radi pri jed. razbiti 230 231 . . � ž. otvarati rabotbD'It prid.slu�kinja.DočbstbD'Itprid. ravvi raVbDO prilo . -ajQ. prisilni rabičicb. rob rabynt.učitelju.toga. jednako častan ravr. --ede�i . služin­ ski. razbacivati. --ežeši .ropski ravvi neskl.bro 100. -čQ. uzrujavaJ\je razbiti.ravan rsždeci.razvlačiti. raždQ. -i ž. sablazan rabotati.ropski.radosno radost"D'It prid.razruši­ ti. -oždQ (s�). jednako. -a s. radij togo radi / sego radi . .radostan.radi I\iega. m.radost.služeI\ie.De prilo . . --edQ. 0gaI\i.pokvare­ nost. po­ daništvo ravr. -ajQ (s�).skrbiti se.šiblje razareti. -rbzeši . grabež radostb. -lim (�) . .oboljeI\ie razboleti (�). -riši . . . s G . � Ž. --egQ. . -rjQ. drobiti ravr. -o�i (s�) .radi razboi.razvesti razvlačiti. radi radeti. radovati se razboisk'lt prid. isto razvesti. -e S. -ijQ.ravno.

oprost razdriiiti. razmišljati razv� prijed. -biAi .ruAevina razdruiiti. mQdri. -aeši . pomisliti m. usp.razlo­ miti. -viAi . uništiti razorenie. -AiAi . . de­ rati razli6enie. � s. pljačka razdražiti. �ši . -ajQ. -razuman. � s. razmišljanje razmyšlenie. -ajQ. . razli6b različb(n6) prilo . usp. --e s. �jQ.rastanak. razlQka razlQČiti. -lejQ. imati u vidu razum6nie.smiješa­ ti. ruAiti razli6ie. nesuglasje razmysliti.razgra­ biti. spoznati razmysl'b.rastava. -aeiii . usitniti razdruiati. sruAiti razpnQti. pobuniti se razdraziti. --čjQ. razumbn'b byti - . � s. usp. -ajQ. -leeA! . razli6bn'b razli6b(no) prilo . različb(nb) razlomiti.dijeljenje.različito. -rjQ s�.razu­ mijevati. razbiti. -AQ. -a m. -eteši . -rjQ.ljutiti.razruAiti. -ljQ. .razmatranje. razjuriti. razvil ace 8 - razdon. -ajQ.rasipnik razda6ti. dijeliti razdviženie. -aeši . usp. premišljanje - razum6ti. spoznanje. -ažQ. odijeliti.razdijeliti. mudrost razm. -leeši s� -ra­ zlijevati se razdriiati.razrjeAenje. -bljQ.otvaranje. -derQ. -aeši . . razlQČenie razlQČati. --ejQ. -ysliši . razriješiti razgn.postati poznat razum6vati. -rajQ s�. oslobađati.razdraži. usp.shvaćanje. razmotati.razme­ sti. oslobođenje.razumje­ ti.razdavati. uvoditi u zabludu. �eši . raždenQ. ras'bmatriti razbno prilo različito. razlikovati r8ZUDlbno prilo razumno. razbiti razdrobiti. �jQ.miješati. -a m. � 8. raspaliti razgoriti s�. . istrebljivanje razumičbno prilo . -aeAi -trgati. -etQ. sablažnjavati razoriti.smišlja­ ti. . kolebanje.razdava­ ti.različit. razumijevanje.razdro­ biti. -l"bžeši . �eAi . -a m . prihvaćanje razd6liti.d�ti. -aeši .razum. . -liši .razoriti. -ajQ. -biAi . sablazniti razm6iati. drukčiji. � S. raz­ dvojba razmyšl6ti. -ajQ. slomiti razm6žiti. �AQ. -ideši s� . -dereši -rastr­ gati. mQdr6. uniAtiti razli6ti s�. razdijeliti razdaVLnik'b.rastanak. mu­ dar. istrijebiti. isključivo. razdrijeti razlQčenie. rozga razgarati �. --čiši . ti. osim ako G i prilo osim. odije­ - ljeno 232 233 .razi­ ći se razmatriti v. � 8. -ajQ. -AiAi . uvesti u zabludu. -ažiAi . -neAi . samo. opljačkati razgrablenie. . spustiti.uzoho­ liti se. -idQ s�. -vljQ. razljutiti.razviti.smutnja. -aeAi .otvoriti. . -yšljQ.oslobodi­ ti. -aeši . -lejQ s�. uočavati. skan­ dal razga V. -žiši . ra­ zno. -riAi s� razgorjeti se. raAiriti razdavati. di­ jeljenje. -aeši . raspaliti se razgrabiti. odjeljivati. razumičbno r8ZUDlbn'bprid. � 8. poznat. -mljQ. -riši . smućivati.odba­ citi. -y Ž.rati. -bljQ. �siši . �žQ. . � 8. . -žQ. udjeljivati razd�enie. uočiti. ra­ zlikovanje.grabež. razdruienie. pri­ hvaćati.različito.razvezi­ vati. . inačica raz1i6b prid. jas­ no. usp. . �no razum'b. -raeAi s� ­ razgarati se razgn6vati.razvrici. � S. .razdje­ ljivati. dražiti razgn�viti.rastav­ ljati usp. raAčistiti razd616ti.rastaviti. otvor razlQka. pojmiti. dijelje­ nje. -ajQ. svrha. -nQ. rasrditi. rastvoriti razdirati.razlika. postati drzak razpnati. .raz­ misliti. -miAi .raz­ gnjeviti. -žiAi . razmaknuti razm6siti. -a raziti �. -ajQ. opraAtati razdriienie.sruAiti. udijeliti razmesti. -l"bgQ. usp. -iiQ. raždeneAi razagnati. znati.uniAta­ vati. različb(n�) raz1i6bn'b prid.razaranje.razumno.različit. . � s. .

-vajQ. k'bJligy raspustt. prostrijeti. iskapati raskopati. raširiti rasprostriti.smetati raska�ti s�. -ždaeši S� . -aeši . -reši .proturječan. -pljQ.razbaci­ vati. -aeši .različit.prepirati se. rastjerivati. -riši .. zeml j.razapinjanje.križ rasprašiti. rastrošiti. dvoumiti se rasp�ti. -ŠQ. rasteši . --i!eši .rajski raka.3ati. � Ž. činiti razliku. uzrast rastbl�ti. -ueši . -ajQ s�. -aeši � pucati 234 235 . .uspaljenje. -ajQ. -<iajQ s�.mo­ triti ras'bmotriti. -aeši . ramo.promije­ šati. . -rjQ.razvodni list !.rastopiti. ujutro o raslaMti. -adeši s� raspasti se raspinati.grob. --i!eši . ras­ raskaziti. s. --i!eši . --i!eši . uzet raspri. -ajQ.razilaziti se.šQ.. spor.:. . -y Ž. / rasticb. -biši .oslabiti.razdor. strast raspasti s�. razbacati rasprostraniti. -pleši . -piši . -ajQ. -čiši . --i!eši .rastopi­ ti se rastQpiti. -nQ. -ajQ. raka ralo. .razlika razbDbStvovati. usp.ra­ sprostraniti. --i!. trgati rastočiti. -<iaeši s� . -rascijepljen raspaleDie. -a m. -kažQ. donijeti rod raspoD1». -oždQ �.grabiti.rastapati (se). -a s. -aeši s� pokajati se.pleće.rascijep raspalinbD1» prid. . tračiti rastaeti. . -y ž. spor. . obnemoći raslableD1» prid. mješanac. -adQ �.ploditi se.razdijeli­ ti se rashoditi �. . -rjQ. -ždajQ s�. . rasPbrinie raspustbD'b prid. ogorčiti se raskvreti. razaslati raspbl'bD1» prid. rastQ. rosti­ slav. -y Ž. -ajQ s�.rano. -kaziši . -a s. deranje.smiješani napitak.raspro­ stirati rasplaždati s�.raspuće. -vaeši . . ra­ skolni raskopavati. -rjQ. rastopiti rastvoreDie. -neši .rastrza­ . rasuti (imanje) rastn. -njQ. usp.rasploditi se. razvodnjavati. usp..rastrzanje.rasti rastislav. -aeši . . . -a s. oralo rama.rasko­ pati raslabiti. --i! m. -oždQ s�.ralo. -a m.šiši .stas. odijeljen razbDbStvie. zaustavlja­ ti se. .raspusni. -šiši . . .gDQti.raza­ peti rasPfPtie. --i!jQ. -a m. rasjeći raspqtie.razbD1» prid. -pbneši . raspra. -ajQ. bolest. -niši .raspadati se raspalina. .rastrga­ ti.rana.oslabiti rasmaCriti. donositi rod rasploditi �.Ra­ stislav.di­ jeliti se.nyj. -aeši .. -y Ž. rušiti. --i!jQ. --i! S.gati. . --i!jQ.ganie. -tbreši -. rasprostrani­ ti se rashytiti. --i! S. / raZbDbstvo.. razmočiti raskolbD1» prid. -aeši . usp. -Qdiši . -pljQ. -odiši s� .ra­ skapati.rastje­ rati rastn.raj raisk1» prid. -ujQ.paraliziran. -pbnQ.rascijepi­ ti.potrošiti. -odiši s� . -pljQ. -ČQ. raskolnički raspbrinie. --i!jQ. --i!jQ. . bijeda rano pril . riši .rasijati..rastr­ gnuti rastn. raspored rasti.Rama. .rastrga­ ti.razma­ trati raspadati �. razoriti ras'bmatriti. . . os. -a S. razvodni. -ajQ.raspra.. .razdvojen. --i! S. rasipati raHdati �. -tbrQ. ime. . razvući rashyeati. -otriši razmotriti rasypati. --i! S. -a S. ti. -piši . . razdor. . -QždQ. komadanje rastn. raspre raspbriti. rasuti rast1». . rame rana. raspelo r88pQditi. -YCQ. pljačkati rasc�iti. stajati dugo vrijeme rastvoriti. -oerjQ. -ytiši . .razmetati. . -bljQ.razasuti. izgoniti rai. križje rastačati. razliko­ vati.

rumin.Rebeka. plod..rod..rog roditelb. .presu­ diti r8SQidati.. roidr... .govornički. rocQ s�. roidenie rožan.grana. -a s. -tQ. porod. ime rosa -y ž.... . -y ž. .odjeća rizbn.riznica rizbno. rim. narod.. ime roV'JJ.. rotiši s� . po­ dručje.(na)z­ vati se rečenie. � ž.stvo. os. / rim�nin. . -a m.rogač rozga. .širiti rebro. narod. rekQ.blagajna.rok. zemljo­ radnik rat. ljeporječivost rob.suditi. gorljivost.nik. -a m. . rimlene . -eeši .. -tiši . ž. di.... raspra reci. . -a s. reci � .. rota. -neši � .stvo. -a s. platno rizbniea.natje� cati se ret.riječ. -a m... ratar. � ž. -a m. . rečeši. roždr. -jama.rast..r�enie.rat. -i ž. os.Rahaba. -a m. .Rastislav. ricQ.. -e s. rosiši . . okrug reveka. ime rahava. . natjecanje. bitka rat. rinqti �.rositi. rodr.Rahela. remen remr.stvo v.. . rođendan. roditeljski.c. rodiši (�) . -a m. . . .raširiti (se). neskl.izračunati.. rastislaV'JJ / rastie. . . .raspršenost. v. prid.ro­ đenje. -i ž.protivnički.rogožina..stvo rok.odjeća..prisega. -a s. . blago reci -hvaliti. podrijetlo. -e s..stvo. h· nigy roidr.n. recQ s�. nepri­ jatelj rat. .. .Roman. raidie roidr. .sk.. -eši .orač. bojni. retiši s� .vikati. -e s. � ž.Rafael. riceši . majka roditelr.revnost. izvoljeti račiea.. re­ torika ritorr. . jau­ kati roditi (�). rodbstvo..... re­ torski ritorbstvo. -am. zemlj.Roboam.rasjek(otina). -aeši .rosa.. mla­ dica rozr.. os.kola remenr.rogov roždenie. . -QždQ..okriviti (koga).. rum. roidr. rab.Rimljanin.stva .... prid.. .roditelj. željeti.sk. os. -a s. zakletva rotiti �. rov rOVbnik.rimski. -a m. ime rahi(i)l.govorništvo... imp... prid. -nQ s�. -a m.. pleme.. . .gur­ nuti ristati.reći. rbCete .. vlaga rositi. -a m. rovoam. roŠQ. -ajQ... -a riml�nin. narod. usp. remeni m. pašnjak rog. porod rodr.Rim. -a m. -a s.. .rebro. � ž.ratni. prid..stvo roždie v. -y ž.. .. -e m.stvo. hasura. os. spomenuti. usp..rođenje. pleme.. -a m.stvo / roir.ponor rogozina. vlažiti rostislaV'JJ . racbtQ.. -rjQ. -a m. ..prid. usp. dogovoreni termin roman. prid. usp. roždenie rožr.. . . usp. -y ž. .rođenje...bježati ritoriki�. rimr.htjeti. vrsta - ime račiti. raiir�ti. ime. -e s. . riznica racenie.sk... . -a m. -ajQ. umijeće retiti s�.prostor.rodoslov­ lje.stvo. -e s. latinski. . ruho.roditi (se) rod. -aeši ... -a m. regija rikati.. . mn. roždQ (�).roditeljica. .. usp. neprijateljski rat.rod. . -Qdiši . prirodan roditelr.. .noe . jaspora rasqditi.odjeven rigeon. govor. -a m. -ajQ. racbteši . imenovanje rivati. rastvoriti (se) s. prid. remene. .. reCi na kogo . razdioba rasf!anie. zaklinjati (se) 236 237 . -e s.. . v..pa­ kleni oganj. prebrojiti raiiriti... . otac roditelbniea.sk. -riši .niČbsk. rum.oratorstvo.. -y ž. os.stvo.. rbCi. uzrast racisti. .umjetnost. os. ime red. . -ejQ. urod.gurati riza. -y ž.zaključak ratai.ratnik. .stvo ogn. šiba... . neprijateljski rafail. sporiti (se) r8SQidenie.kleti (se). roždr.. -y ž.. ...

poredak rqgwe. . -a s. stvar. -y ž.ribar rydanie. . repie.rezati. . uni- štavati l"bvati. . mar l"bdl"b prid. -y ž. -e s. izreka. os. -a s. rejQ. -a m. .hrđa l"bzati. . usp. stvoren čovjekovom ru­ kom l"qČhn"b prid. . po­ bornik I'bVhnie. nžQ. . --e m. reeši .riječni zadužnica. gunđati l"bP"bt"b. -y ž.kopati. l"bp"btwe I'bth. rug rqžeEUe. reiiti. usp. mr­ mljanje.rimski. zarezivati r�ka.istinit. usp.revnost.poruga. -i ž. rim"b rum'bSk"b prid.čupati. � ž.rzati vati.prednji ili zadnji dio broda (pramac/krma) rbVhEUV1> prid. krzno l"bp"btwe.trebati (od koga što) reČhn"b prid. . čkalj resnota. svadljivost rbVhnovati.rika. -y ž. riml�nin"b rum"b.blagdan Duhova. podsmi- zemlj.rikati. . pravi resnotiVhn"b prid. nveši . . -e s.to jest r�čhnovati. gorko plakati rykanie. potok. -y ž.rušiti. . krak rqkov�th. .revnost. urlati rufOVb prid.rijeka.govor. -a m. - rečiVb prid. budak. gorlji­ vost.urez.ridati.red. . m�ž­ du rekami . -ajQ (s�). oslobo­ diti.rukopis.istina. biti ljubomoran I'bVhn"b prid. zapis rqkotvoren"b prid. np'btiši . -i ž.motika. rušQ. -a m. ljubomo­ ran I'bVhnosth. rovati rechk"b prid. -e s. klad�3h l"bVeEUe.rikati rylo. -a m.poruga. usp. nVQ.Ruf. ime rušiti. gorljivost ryba. .rukovet.čičak. .mr­ rusali�. režeši .studenac. usp. -y ž.sk"b prid. berba. -a m. ure­ zivati.crven l"bŽda. . . .Rim. re- mljati.revnitelj. roveši / revQ. . ljuštenje.ruda. . zarez rezati. . činjenica. rudni rumin"b.Rufov ruf"b. -a m. -šiši . . -i ž. istin­ jeh rqgati (8�). rimb8k"b rum�n"b prid. usp. . -e s. . . -ajQ. niz. -šQ. -ajQ. �tikostie. -aeši (s�) ­ izrugivati (se). -ii ž. rovQ. . -ueši . jezik. �t&des�thEUca rusalhn"b prid.riba rybBrh / rybitVb.Rimljanin.pritiskati. ryjQ. . uredan I'bVhnitelh.revno­ ryti.rijedak r�za. -istinit. l"bp"bt"b l"bp"btati. lje­ po:rječiv rečh. .duhovski ruti / rjuti. -ujQ. .zaista resnOtiVb prid. r'bp'bcQ. si­ rečh . -e s. p�ti­ k08tli. -a m. ruti �d"b. usp. jauk rydati. . . urlikati.gunđanje. -i ž. -aeši . . -a m. nžeši . snop rqkOp(h)swe. ridanje.rumen runo. donijeti odluku reeti. . ryeši .poruga. -tijQ. . vb resno­ ta / r�8notojq . -a m. .ruda. ki­ dati l"bvat'bva. rilski (iz Rile. -ueši .Mezopotamija.gunđanje. zemlj. sje­ kira ryh. -e s.rukotvo­ ran. gu- rati rjuti v. buka rykati. rušiši .ručni zemlj.revnost. -aeši . . stva­ ran jeh rqka. . -y ž.riješiti. -e s. veši .runo. režQ. . podsmi- ski. mr­ mljanje. . guljenje l"bvenik"b.revan.trganje. prigovor. .ruka. . . mn. -e s. .) 238 239 . podrugivati se rqg'h.revan. .krasno:rječiv. plač.

prema samarie samarenyni. vrt sakelarii. -boždQ. samo sam'bson'b.samovladar. ime.SamaIjan­ ka. prepirati se samotvon. -a m. slobodna volja samohotbne prilo .samovlastbn'b prid. -aeši . � ž. -i Ž. savaamr. . -8 s.Samarija. . / sakelan. / sakelan. -8 m. .Sabaot.svirep.pištati. -a m.svirepo se ponašati s .. poglavar Svin. saditi samaranin'b v. j . .prid.Samson. samareisk'b prid. . -rui .blagajnik.otmjen. . � Ž. Samarita­ nac. Q . plemenit san'b. usp.oslobođenje 240 241 . riz­ ničar salomi neskl. -ajQ. -a m.svitati. os.sam. prema sa­ sverep'b prid. . .ŽbCb.stvoren vlastitim rukama samohotb. -y ž. ljan - samovo­ samovla­ samovlastbcb. Sara. .pre­ fekt. . -a m. žestok sverepbStvo.Saloma. .slobodan svobodbn'b prid. . usp. frulač. . . . . . . -y Ž.žitelb I samodn. črevii sarra. slobodna volja san'bdalie. sadiši . os. dobrovoljno sampson'b / samson'b.samarijski. . dosto­ janstven. . zemlj. . . . sama­ rene . -a m. -ajQ.Satornik. svađa­ ti se. saždQ. sama. -y Ž. usp. .biljka. sampson'b I samson'b sam'bčii I s&mbčii.očevidno samovicb. samareisk'b / samari­ isk'b s8marenin'b.po svojoj vo­ lji. čizma. -i Ž. -a s. 14 1) QSC samodn. -i Ž. svekrove.grditi. .svinja svirati.bro 200 j sava. ime � svobod'b / svobodb prid.saducej. � Sabaotov savaoth'b. -ft m.Saba.cb. .sat. -ajQ. -a m. dar.koji je iz Sabe. -8 m. Ž. os.sloboda. status svoboda.sloboda svoboditelb. mjerica za žito (12.svadba svekry. mn. -a m. Gospod nad Vojskama saditi.samarijski.oslobađati sadukei. usp. .slovo » slovo«. . -aeši . pripad­ nik židovske vjersko-političke stranke sadukeisk'b prid.cb. c · . . -a m. Samson. . Bog Sabaot. sjati svobaždati.dobrovo­ ljan svariti. os.slobodan svoboždenie. -aeši .saducejski sad'b. -a / -u m. neskl. . zviždati. -ujQ. Samaritanka. -ft m. sabejski savaothoV'b prid.n'b prid. . .svirač. -QQ. SOPbCb svirelb. zemlj.postaviti. -bodiši osloboditi marie samovidhne prilo .osloboditelj svoboditi.očevidac samovlastb. -a m. samarenin'b samareisk'b I samariisk'b prid. -a m. svekrva sverepovati. monarh samoizvolbn'b prid. dostojan­ stvo. . sama. -ueši . prema samarie samarem. � Ž. � Ž. monarh - satornikb.SamaIjanin. .samari­ tanski. sam'b­ svatbba. usp. .čast.svirepost svinii I svinie. svekrovi Ž. -a m. . usp. samarei­ sk'b samarie.sk'b . svirati u frulu son S&m'b.sandala sapogb. . -y Ž.vlastita volja.sk'b prid.obuća.svirala svitati. . -a m. . staviti. ime sat'b. ime sanovit'b prid. � m. . samo zam.bro 200.

.njegovi sveh. . blistati (se) svene prijed. .sestra sestrbnb prid.svjetlo. -aeši . usp.dosad sept�br'b / sept�brb. -a m . -a m.svjetlonosac. sedmericejQ / sed­ micejQ / sedmišbdi / sedmo­ ricejQ sedmyi.svoj. -a S. 8 S.eto. divan svetb. uraniti SVbtenie. boravište selo. prid. . sVbtiši (s�) . svetIbstvo svetbl'b prid.jasno. bro . . sedamdeseto sedmbkraticejQ prilo . 801Unb8k'b selbn'b prid. sedmbdes�­ tbnae.darovatelj skup sv�titelbsk'b prid. . . zemlja. SVbCQ (s�). - tost. . usp. . . . vi­ jek.sjekira. -a m.Sebasta. sakrament sv�te prilo . . .toliko selik'b zam. � Ž.svjetlono­ posvećivati sv�to prilo . -a m. -a m . sv�to sv�cati.svetiti. -a S.svijećnjak.svet.sve- j bro . područje .sedam sljetku. sedmbdes�tbnyi. usp. . sv�te sv�tosth.svjetlo. svecilo sv�tilice. -y Ž. oh sele . sv�.svetiti. -a m. .svijećnica svetilbnik'b. svecilo. usp. svijetlo svetbloobrazbn'b prid. (članovi obitelji) svoistvo. svje­ tlost svetblota. sedma. sebastijski sevastie. sve­ . sedmae. tolik.svetost. usp. sve­ tilbnik'b svecbnik'b. -ajQ. sv�h se1 uskl. napo­ sVetoZ8rbn'b prid. . . .svetište - ćenik mučenik sv�ce(nb)n'b prid. usp. svoi si. -8 S.ru­ prosvjetitelj svetiti (s�). .sada. . . sedamde­ seta. svjetla jetao v fin sestra. svoe zam.takav.svjetlo.na kraju. luč. jasan. � ž. -y ž.svijetao. slava.koji sv�h prid. svecbllikJ. sedmbde�tbnoe red. svetište. 8vetilbnik'b. m.(danje) svjetlo. . -a m. .sera- biskupski sv�titi. . mimo svetilo.svjetlost. svijećnjak. osebujnost svbnQti. potpuno. -y ž. . .sveto. svijet svetbIo prilo . usp. svjetiljka. -e s.tada sedmericejQ / sedmoricejQ .svoi. -nQ. žarenje SVbteti (�). . sedmoe red. bradva seliko prilo .osobina. svoe si (D) vlastit.sedmi. .svećenik sv�cenomQČenik'b. -neši . radost. . . sjati (se) svetoV'bn'b prid. sjaj.svijećnjak. svjetlo svetilbna. usp./čest. selunenin'b V. s G i prilo . . ili neskl. . -a cnik'b svetitelb. jasan svetblostb.svijetliti (se).svet. sv�tiši . sedmerice ­ jQ / sedmoricejQ / sedmbkra­ ticejQ jan l seraf' Dl'b.posvećenje sv�cenik'b..sedam puta. usp. -i Ž.sjedište.svijetliti (se). sv�e­ (nb)n'b sv�tbCb. svetiši (s�) sv�tilo. -a m. po- svećivati sv�cenie.sveto. -i ž. -a m.sedam puta j sedmero / sedmoro zb .svjetlosni svetodaV'bcb. sakra­ san 242 ment j sedmb gl. svjetiljka. -y Ž. -a S.polje. gle se2 v. .svećenički.svetinja sv�titelb. . sijeva­ nje. svoje. zemlj . .ustati rano. -a s.svijeća svecilo. bro sedmero sedmicejQ / sedmišbdi prilo sedam puta. usp. usp. -a S. -a S.svetinJa.od­ sad. -e S.svećenik. svi­ svetonoSbn'b prid. . sv�cQ. svo­ ja. bi- . sedmo sekyra.sestrin setbno prilo . . .sjaj. -a m. � Ž.stvo.sjajan. do sele . . 8Olunenin'b selUnb8k'b V. -zublja.izvan. svetbIota sveca. segdapril. osobi­ j bro . tako velik selice. prilo . svecQ (s�).svetac sv�tyni. svijetli.sebastenski. . svoi emu . njiva. sb sevastiisk'b prid. . posve 243 .sedamdeseti.poljski sele prilo .

takva. -sajQ. prid. ljaga. sionoV'b sirota. .. konačan si1 prilo . sidollb8k.skočiti skrada. sicevo sienie.Simah..vojska... tako sikoV'b. usp. nečist...posljednji. siceva. V.. .. ta­ kva. . siko­ V'b.sitan novac.. sjaj sice V.svila sirr.. sica. takav. skačeši . sikovo zam.. .na. .Šimunov sir'hk..komarac skinopigie. uskoro... . usp. sicevo. -y Ž. oganj za žrtvu skrižal. -i Ž. � Ž. -a s. -y ž. škorpion pogan sirotanstvo skvnniti. prid. hitro. . V'bskore. . . snaga smno prilo .sionski. ... sice sikomori� V.Sinaj.Sion. sikoV'b..sk. sikili�. prid. vje­ sice V. sila.silno.. . � Ž. . prid. .. usp.. -tQ.. čete silvia. -a m. omča (za hvatanje ptica) SilOStb.eti skakati. . mn. -y Ž.osirotio. prid. takvo. .. - skot�.. ostatie siru - skandab / skandel. .. blago. takvo. .. usp... -i Ž... -am .taman. skot�ti .. usp. .siroče sin prid..os­ kvrnuće. sinaisk. usp.sk. . zemlj.Sinaj. . -y Ž.. takvo. s.. -y Ž.Šimun. sib. sion. . . sicevo zam. blago. - SkOpbC. siooši -pružati zrake. / siken.ovako simon.. sic.nr. . zemlj. -njQ. .. . . - prljati. sion.. os. skor� skorota. usp .takav. . -a m. -njQ. s. skvrniti skima.hitro.. -y Ž. -a m . prid. sioDlt / siollb8k... sic.. redovnička o(ljeća.škopiti sinr. siko prljav.. siric.. skrižal.. . brzo. .. sjati. jako. mrlja. sikova. nečistoća. . nečist.. SiCl. skore prilo :. os. � ž.brzina skoropisbC".blagdan sjenica sklabiti.poganiti. / sineisk. iskušenje skroz opojno piće skvoze prijed. sikovo. -y Ž. -y Ž. s A i prilo . skvrniti sirski sirr.stijena. čest.niti. siko siceV'b.sidonski sikera neskl. . crnkast sionoV'b prid. -e m.. . ime simonoV'b prid.habit.poganiti.sa­ skovrada. zadnji.. sikomori� vac. takva. zemlj. skvnna / skvr. siceva. redovništvo skinii / skinie. sice zam. spre­ sknbiti. -a m. zav4l!ta - Mojsijeve zapovijedi napisane na tablicama mnica za novac skrinica. skoro skot. -a m. tablica. si­ ca.. -i ž.. sik'h V..na - životinja.. -a m. marva.zamka. silo. pogan skvr. skvnnaV'hprid. skot� skot'hn. jako.sirski skvnnost..si- sieti. prid. skvnnost.snaga. usp. . -y Ž.. siceva. v'b skore v. -a m.Sidon. skočiti. . sice - sic.tava skoze V. brzo.sionski.. . -niši . -prljav. usp..eunuh skoro prilo . -piši (s�) si2 V. stoka. -pljQ ( �). . -biši . sila.n.životi­ nja.. ime sina.Silvija. daska. sikova. skot�te. -a m. . zemlj. .životinjski - rojatno - to jest. -biši . sinai. moneta skvnn. .sila... .brzopisac skon prid.. . - najski blazniti .n. sikovo. os.kroz.. . skačQ. � Ž. siceV'b. -a s. -saeši . -a m.silan. siko­ va.Sicilija. naime.šator skinipa. jak smn� prilo . si�jQ. stoka.set.-bljQ.. .brz skorpii / skonpii. -tiši . .silno. usp.n.mučiti 244 245 . skvoze skopiti (�). smn� smn. usp. prid.ognjište.smijati se 8kl�3" / sk'hl�3'" -a m...tako. ime silen. � Ž. usp. siko prilo .no simmah.. prljati. / sion...sijanje. usp. marva. usp. skot. -a m. si"'n. . ostao bez oca i majke. / skvr. zemlj.skoro. -niši . -bljQ.sky prilo . sidon. si­ ceV'b.štipa­ sablazan. mrlja.škrinjica.skakati skandalisati. skvnna / skvr. takav. . prid. sica.. usp.. klopka.. .

. pro- lonac skqdblbnikoVbprid. / skqdolb V. -a m. mio. Skimbn'h skqd�b.tjeskoban.smjelost. 8Ok'b sluti. gutati (zubima) skn. služerije. slovopisatelb. -a lijevati suze.slan slastb. usp. slav­ riječ. škrt. . . baviti se (čime) 247 . posluži­ slavno slaVbne V.. -a S. slovene - hvalospjev. usp.skrJ. . mraz slan'h prid. . -viši .nestajati. grnčar Skqdbb. odvaž­ skrhb�ti. mučiti se.slušati. --eeši . slovesbnae drJ. ponestajati. slad'hko slambJlbn'h prid. zado­ telj sluiitelbnica. iJ\je. --ejQ. slyšQ. siromašiti skimbn'h. --eeši . blato. . -viši . redoslijed. -a m.slava.lavić. . .sluga. . slastbn'hprid. -i Ž.škr­ biti slava. . -ajQ. -y Ž. -y Ž.glas. -aeši nužda. .škrgut skumen'h. Slabostb.sladak. . skumen'h slabo prilo . lje­ slovenin'h. bogoslužje. skqdblb skqdo prilo . . pro­ sloviti. . . slbza sl'hnr.slavljeJ\je. slaVbnee - slyšanie.slušati. ugodan slacb. . dobar glas sluh'h. . nemoćan slabeti.niČb prid.slava.sluga slugovati.slab. dvori­ ići za kim sIed'h. usp . tuga skrJ. --es. -gheeši . biti slovoJjubr. komp. plakati slbzbn'h prid. -ujQ. dika slaviti.neimaština. -a m.sladak. � Ž. .slabiti.ibtati. -biši .ZOStb . . . . -y Ž. .ce V . sluienie sluzb. mladi lav. naslada.koji se odnosi na riječ. zvati se. slaVbno slaVbn'h prid. nastojati sk. -a s.pročuti se.skrbiti. . ::"" lončarski skqdeti. Sveto pismo. slbziši .oskudno skqdostb. .slana. -a S. glasi­ nost govora slovo. škrtost skqd'h prid. usp.pisac. po redu sl�dovati. -a s. -ueši . -žbeeši . skr­ oduzetost slab'h prid. -i ž. � ž. .služba. -i ž. .služenje.močvara. razum.slamnat slana.ce. ban slano tlo slovesbn'h prid. glasiti slutie. Slaven slov�nbsk'h prid.slušarije slyšati. . gutati (zubima) skrbibt'h. sleždQ. nemoć. vb sled'h iti voljstvo · 246 ti. .slijed. -a S.pohvala.Sunce sl'hnbČbn'h prid. sluh. slbžQ. --ejQ. dom. kI)jigo­ ljubac topisac spjev slavoslovie.suziti. -i ž. slovesi S. skrb. -a m. S'hlok'h sluga. vijest.slavenski slov�nbsky prilo .sok. -y m.hvalo­ kJ\jiževnosti / znanosti. po sledovaniju . -a m. . govor. ići za kim . -a m.oskudan. -a m.slavan sladostb. ljubazan slatina. čuti slbza. veličanje slaVbno pril.škr­ slavljati slavosloviti.glinena posuda. služba. usp. mn. -ujQ.slijediti. -y Ž. .ljubitelj poslušan sl'hza V.lavić. -g'beQ. bogoslužje.slijediti. -vljQ.slijediti sledovanie.slaviti. -žiši . . slyšiši / -ajQ. -žbCQ. . . ":a m. .služiti.suzan slediti. -vljQ. mladi lav. -a s. -ueši . . -a m.slabost. .slast. . -a m. ho­ milija - na. slovQ.sluškiJ\ja.slaviti.lončarev skqdblbnik'h / skqdelnik'h.bbJlb prid.poslastica sladbko prilo . hvaliti (se) slavlenie. po skqdu .n.slavenski slok'h V.suza slbziti. -i ž. -žQ. . niz. . uho slušati. Iječit. -red. .škrto skqdbb.služiti sluienie. . -a m. -bljQ.sunčev. . slediši . slovese.slabo poslužiteljica sluiiti. -a S.cb. sunčan ljenje slavosloves(t)ie. .Iončar.slatko slad'hk'h prid. osla­ sluibba. . -aeši .g'btati.tjeskoba. sluibba sluiitelb.re­ m.bb. sloveši .

. vući se smysl. skupina. .. - sob. solomun... .. puzati.. na spody -po skupinama.Mudrost.. hit­ no. . -a s. -šQ.. . spud sraka.. .smokvi­ sobota. sl�mene..ha. prid. žurba. s..smijeh Salamunov.četa spod.. -a m.sodomski sokačii.. Salamun.. uspije­ vati. -y ž. ime. smrnždQ. solo­ mon..subota... odlučno uporno sp�šbn. zadah.. .sokol sok.. ... mjera za žito.... skupno - spolin. usp. . ..sljepoća sl�p1t prid.. �ž.snop sn.nr. gmizati. usp.. . zemlj. . smrndiši - sraky V. smeeši s� - . sra­ motan. .n. . razum.vin.. spyti pril.n... -a m..sb prid.. v. usp..Salamon. . -lejQ s�. -y ž.sotonski sotbnik. sram. . usp. -leeši s� - sramotiti se. usp..no prilo . drage volje �iiti.. usp. . -y m. sračica - sm9kvin smoky. - straže spekulator'b. stid..svirač. solomon..Salamonov. -y ž.. -I. ime. -pljQ..sk. -a m.. solun. .slijepac slqb v.podobiti spira. -i ž. vražji.. smi�ti � snaga.n.sraman. salamunski.. prid.smisao. težnja. solunene s�ti (�).. .kuhar sokol..Solunjanin �lunr..sok. s. sl�meni s.donja haljina. hitro... s. . .. prid.Salamon. -mljQ. vrag. pot� haljina.koristan. -šiši .. prid.eb sotona. -a m.. -a m. ...osramoti­ đavlov sotoninr.. revno­ stan.. na­ stojanje. svirr. sramota.. os. -a m. -a m. mn. salamunski.Solun. . zastidjeti. s.solunski sOlun�nyni. smokva smrad. sila snop. sm�ati s� v.nica / smok.... sraka sramiti.mice sopr. zemlj. -a m. ... Salamunov.rbd�ti. -a m.rado.sramno. pokretati (se) naprijed. vao sotonin. sobljQ �.. sram. solomon... prid. -y ž.nič.Sodomljani lIodomr.mice v. / smok..rbd. . -a m.. sp&ši (s�) ­ izvirati sl�pota.n. .. -a m. ispolin. -a m. s. -bezrazložno. gorljiv spqd.. s. -a m... .rati � sodoma. sramotr.e... sqbota sobotr. đa­ biti osamljen.pladanj. -y ž. usp.vr.. sram....krvnik spodobiti v. � m.. vonj smradr. smok'bvi ž. usp.član osobne ti.Sodoma.) s�homr.Solunjanka sol. solo­ mun...... ..81�m�. ..... zdjela solomon. . sofi�. sm�jQ s�... -a m. . sobiti �. biti koristan s�h.slje­ me sl�pati. Sa­ lamun..mi­ stidnost sram.n� sram. ..mysl. -a m.sotona. -ajQ s�. � ž.n.. . uzalud 248 .snijeg so v... . smi�ti �.l m.. smi�ti � sm�h. usp.sk.sotonin. solomun.sraman..sk.. sramr.no sraein. prid. stidjeti se sramotbn.b. usp. .vr. .. -a m. solun6nin. sodoml�ne. prid. be­ smrdjeti smykati �.v. mudrost.rati s� v. -aeši s� . s. .žurno.. sramo­ tan. . ..n... uspjeh. .Salamonov. posramiti sraml�ti s�.. v.sol sonr. - subotnji no drvo smok... . .nič... . sramot­ no. ime spathar'b. smok'bve.. slUZI> solilo. usp.... -a m.. os.. samovati smijati se smokoV'bniea / smokovr..smrdljiv sDJ. prid.snaga. .. usp . Sveta Pre­ mudrost i os. .... .Saracen 249 ljeti.skakati..niea....slijep sl�pJ>C'" -a m.lqk. sobiši � - solomun.. -y ž..posuda.smrad. usp. � ž... -miši . -a m.. . .žuriti se speibno prilo . . sm�6ti � v . .. -pleši . sramot­ no.tbnik. spejQ (�). prid.snaha sn�. prilo . (s. -y ž. -a m. srambn� prilo -sramno. .. -'b m. frulaš. / smok. prid. .kmet sDJ.

stajati.straža. graditi. � S.zid. . . na­ patnički stratig&. žljiv strašiti. .po sredi- dati. stepeni m.stići. -vljQ. -i ž. � S. središte sn. stariišina stati. . pri­ ti. srčan. podizati 250 stupanj.skh prid. stopalo.srednji srede prilo i prijed s G . 180 m).stopa. starje- svetac (koji vatelj srdaca sn.rodbina. -šQ.stadij (mjera za žnji sn. . pothaljina. . -a m. gradonačelnik strahovanie. stojQ. . korak . .srna snp'b / Srbp'b. užas. po­ groza strašiV'b prid. -ajQ. -y Ž. . -a m. . trpjeti straža. -aždQ.ce srbdlJČbn'b v.srce.pozna­ dužinu. . -a m. - stranac stran&no prilo . strastbnik'b strastotnpie.plašiti.stajati steg&no. stup stl'bpbnik'b.star.košulja. � Ž. stradanje.stup. -a m. stanQ. . uzrast st8r'b prid.usred sredbnb prid. .želudac stopa.stražar stražb. -y ž. srda­ čan. redak neobičan strastonosbCb.but. � Ž.sracim.izgrad­ nja tornja (babilonskog) stl'bp'b. .stati.cevecb. .mučenički. . . sra1ul srebro v.starica starostb. .banie.plašljiv.dJ. � Ž.straža strana. prijestolje. načelnik. . -viši . donja odjeća. srebrn no­ vac staeti. � S. - stran. -a m. dosti­ primstvo stra(nb)n'b prid. -a m.dbce. po srede mučenje strastbnik'b. . -a S.čbl1'b prid. -aeši .čbn'b srna. -a m. � ž. - starica. 10gor.starost. zaustaviti se. stoiši . � S. ime stranbnoJjubie.gosto­ stignQti. bli- stadU. -a m.stradanje stradati.staviti.stelja stenanie. -a / -i m.glavar. sndobol� sr&cb. . -a s. šina starlJČb prid. -a S. usp. . glavni StarbCb. -y Ž.vaga staviti. strasto­ tnpbCb. . tuđi.čudno šiti strašbn'bprid. strastotnpbCb. . -a S. -a m. patnik. .strahovanje strah'b.ce v.stenjati. . usred ssarii V. .strašan. ostaviti. prisutnost stoeti. . . na- šće strastotnpbCb. stalno mjesto. trag stoenie. sncb. -a m. � m. . mučenik. boja­ rod stranbnik'b.vojni zapovjed­ noga stežen. osmi dio rim­ ske milje stado. ograda. stepene.cb. .starac.stol. -nQ.dobole v.cb. -šiši . -lejQ. . . . . � m.statir.stra- muče­ nički strastbn'b prid. usp. -a m. stegno. .saracenski sračica. -a S.dJ. briga stražii. . .stajanje. � ž. ni. sustvovati. izdržati statir'h. sbrebro sreda. prestol'b stomah'b.strast. ustanoviti stavleti.sladostra­ stl'hpotvorenie. -y Ž. strasto­ nOSbCb. - Stjepan. -y Ž.stado stanie. -a m. tabor.čbnae boleznb - stoji na stupu) stol'b. stenjQ.mučenik. . stih. -leeši . � S . . . strastbnikh strastb. stra­ staviti. -a m. staneši . � s.srp srebro v. pretpostavljeni starešina V. sn.starački stareišina.muče­ nik. steneši nik. - ješina. podrška stele. -i ž. stanje - stefan'b. � S. plot stan'b. . ':"a m. sbrebro sn. -a m.juha sn. . .stradal­ nik. . -a m.strah. užasan 251 postavljati. assarii stavilo. kraj. � S. -neši .toranj. . uzdisati stepenb. usta­ zočnost. usp. . nazočiti stradanie. .dt. star­ bolest srca sn. sn. usp. . -a m. 08. . -a m.tuđinac. .dobole. strastonoSbCb strastbničbskh prid. I usp. -aždeši . - ći. -y m.zemlja.stavljati. postići stih'b. prvi. .stenjanje stenati / steneti.sredina. stradalnik. u sredini.stražar stražbba.

koji ima suhu ruku suhota.otirač. -e S. -upravljanje. -a m.. strijeljati striti. S'b zadi ­ iza s'bbiranie. prostirati se striha. -biši . -a m. .uzalud. dostojniji sumr.roda.P'btiVb prid. hrapav. . stijena.sirov. . s G i 1 .mo prilo . uzalud sukno. .suho. -piši . -i ž. ljut stn. S'hPQ. vb sue .grepsti. � Ž. . riječni tok. -blazniši sablazniti. . � m. -tlak. � Ž. strue struna.strop.sudište. -a m. stid.sjena stQCiellbCb v. . -a m. -a m. dr­ skost ---.. .bolji. . usp. staza · sthklo. . usp.isprazan. -strwpputica Stn. -y Ž. str�gQ.sukno sukne.tvrdo strikati.s(a). čaša stblati. zbuniti. studen studellbCh.sušiti sue prilo . loš.neti s� V. .hladan.ljutina. rubac suiprid. . -oiši .zaludu. .suhoća. besramnost. . � Ž. stružQ. udvoje sugub'b prid.suhoruk.sramota. styždQ �. ga­ dati.bodljika. . steleši -prostirati sthreti v. sme­ tati s'bblazniti. -aeši . nastojati strbDllenie. sthreši . -miši .iskrivljen.put. . -red.suho tlo. -pljQ. -igQ. krov striCi.miti. raspuštenost stud'b. ožujak suia. sređivati strop'b. .stupati stQpiti. strugati stn. -ajQ.. .skupljanje. ..spravljati. utvrda stenb.strijela stril�ti. sram studbn'b prid. trn strila. ponor studoVbnh prid. . . zemlj. -y Ž. . sud st�3ati V. -zid. za sebe. .strići stroi. -a m. - styd'b.P'btb. stajati na straži studen'b prid. -l�ši .tašt. -e s. . sthrQ.pružati.riječni tok. -e S. studen studenb. -a S. sunQ. grub stn.bosti.gati. zbunjivati. struga strugati / stn.bunar. -a m.bestidan studodeenie. -as.pucati. štrk stn. -i Ž.p'btbn'b prid. pljeva StbgnO v. za­ bluda. . -ojQ. -a m. ime suti.stid.sabirati. -aeši . -nejQ. .rana strue. .slama. � Ž. strežeši . cuidb st'bgna / stbgna. -ajQ.suh. . suneši . -e s. -e s . -e S. sušiši .pogreška. suhost suh'b prid. SQprqg'b surovb prid. prazan. truditi se. uprava struga. streha stroenie.suho granje. izvaditi (mač) suprug'b V. probadati strekalo. .posebno.Sihar. . surov.duhovnik strici. -mljQ. stidiši s� stidjeti se stena. -bljQ. -a m. -i ž. nesreća. pritisak stn. . suho. -blažnjQ.čuvati.streha. poredak. prepreka 253 252 . .k'b. steg'bno sth3a / sthza. taština suetbn'b prid.striiltllik'b. sUšQ..suknja sulii / sulbi / sulei kamp.stupiti stQP'b. . . . sa­ biranje s'bbirati. -a s. studenbCh stQpati.izvući. spremati. -y ž. -i ž. -y ž. strecQ. . . pruće suiiti. -ižeši . nema pozitiva . tašt sceglo pril. -a s. -hladnoća. sram stydeti �. SQmbneti � 8UnQti. riječna stru­ ja.težiti.sramotan stuidb v. -a m.udvostručiti suguboprilo -dvostruko. ustroj stroiti. -y Ž. s'hpeši . -y ž. . kopno suhorqk'b prid. steljQ. -y Ž.st�a.ispraznost. prkos stn.staklo stbklbnica / sthklenica. .ulica stbblie. -lejQ. žica strup'b. stru­ žeši . -y ž. . huk. . žestoko surh8k'b prid. smesti s'bblazn'b.prkosan. bestidnost.sa­ blažnjavati. zdenac.dvostruk sudan.stid. . isukati. -a m. str�ceši . . skupljati S'bblaineti. sram stydenie. nasamo S'bprijed. striti StudOSth.sirski susana. -a S.sipati suhan. pust. os. staklenka. kopno suillo. . čvrsto tlo. -y Ž.struna.p'btanie. . vo­ đenje. nekuhan surove prilo . � Ž. .Suzana.-em.sirovo. s'b�3ati sugubiti. -neeši . nepotpuno sueta.

svađa nvadbnik. spajanje s'I>v. razumjeti s'I>v�siti.zajed­ član vijeća s'I>v�cavati (�). / s'I>v�de­ telbStvo. s'bv�si . -ieši .razvrat. -a m . -aeši . .savjetovati (se). na­ rukovoditi se (čime) s'I>bJjusti. -QždQ. -avljQ. -e S. -rajQ. -ueši - ti. skupština. -neši .iiti / s'I>vrbiiti. -atiši . svući s'I>vratiti. s'I>nbmice s'I>borb. izvršiti.. l. -rbžeši.svjestan.svjedočan­ stvo s'I>vedeteThstvovati. sina­ goga. -bQdQ s�. znati. -aeši .prepirka. . -eeši .. ispuniti s'I>vreci. -e S.. .kupl�ti.. -ycQ. odlučiti s'bv�zati. s nebesa s'I>Vbreti.zbaciti.čuvati. -leši . . S'bvešQ. -aeši ti. .ispuni­ nje. -a m. akt. uznik S'bVQZ'l> V. s'I>qZ'b s'bgarati.svezan. -ejQ. usp.. s'bberQ. -bQdeši s� - punjenje s'I>vn. . -ajQ. -a S.vijeće.spaja­ mjeran s'I>v�stbstvovati.rati lJ. . . -1t3Češi. -l!aeši . s'I>vr�ci s'I>vriati.loptica.. ..skupština. -riši . ispunjavati se nbyti �. . s'bbereši . skupiti nbyvati �. l. svjedočiti s'I>vetovati.suu­ vati (se) s'I>v�h. sastaviti 254 stvo. -ujQ. -ujQ. -e S.koji dolazi s vi­ borski. S'I>nbm'l> nborbn'l> prid.ien'l> prid.svlačiti s'I>vlbft v.svjedok. -šQ.svezati S'bv�zovati. -a m .sta�ti. -piši . objaviti s'I>v�deti. -ljQ. tvo­ (se) s'I>v�denie. ispuniti se s'bvada. . S'bvrbgD . -Qdiši -predati ti. -aeQ. -y ž. -ajQ (�). odvraćati nvrbg'b v.svjedočan­ . S'bV�mb.svratitij skrsnuti s'I>V'I>Staviti. -aeši . . -ueši . s'bvešiši .posavjetovati (se). nepristojnost s'I>bJjudati. -1�kQ.vezi­ vati S'bV�Zbm.sviti s'I>vlačiti. . . -aeši s� - rac s'I>vrbienie. -a m. ra­ preljub s'I>borice. s'I>bbrati nbranie.l prid. svrnuti s'I>vracati. -edQ. . -neši . brati. opaziti 255 .svjedočiti.spu­ stiti. -edeši � svesti.svraća­ ustajati (od mrtvih) s'I>V'I>Shytiti. odvesti dolje nvivati. odlučiti s'I>vecati (�). sabor. . savjet s'I>ved�telb..savjeto­ se razvratu s'I>blqždenie. očuvati.. spoznaja. s'I>vesti.skinuti. -aeši (s�) šak s'I>bbrati. -ivleši . -a s. dogova­ rati (se).. -ujQ. part.primije- titi.za­ S'I>V�Stb. -e s. -a m. s'I>vl�ci s'I>vl�ci.zatvorenik.n'l> prid. -ueši . znanje. -ajQ (s�). -nQ. utro­ činiti s'I>vn.savršeno s'I>vn.izvršenje.savjetnik.izvršavati.2.savršen. . -ajQ.spojiti. part.. . -e S. vođa s'I>ved�telbStvie. is­ ostvarivati se. oko­ van S'bV�Zbm. pret.biti svjestan.kuplenie. savjet. -udeši .skuplja­ saznanje nv�st. usp. spuštati S'bv�žeši .ien� prilo . -ueši .sa­ pun s'I>vn. -ijQ. sablazan. . -ajQ s�. svršiti. no ugrabiti S'I>vyibnb prid.svijati s'I>viti. -raeši -izgarati s'bglagolati. -aeši / S'bV�žQ. ku­ glica s'I>v.opskrba. �Q. -šiši - ostvariti se.kupiti.pad. -ytiši . spustiti. -ajQ. -a m.. sa­ skrsnuti s'I>v. istražiti s'I>blqditi. -a m.zajednički. -ujQ. -e s. -pljQ.svijest. sveopći s'I>b. .. -nQ. . -čQ.zajedno zum S'I>VetbnikI.svadljivac. akt.S'I>blazm. -aviši . jedno podići s'I>v. pot­ sine. . svr­ gnuti svađalica s'I>val'l>m'l>. -udQ. -ivJjQ.suu­ potvrđivati.iitelb. -a m .skup. pret.autor. sastavljati s'I>V'I>Skrsnqti. -ajQ. s'I>vzdvignqti. -i ž. . -i ž.raskuhati (s�) . -rbgQ. -IjQ. -čiši . s'bvlbk'b .

s'bkažeši . -žiši . S'bŽbmQ.sagriješiti n(fbnati. . . .sagnjiti. našanje ndeeti. s'bžegQ. -žiši . skri­ ven s'hkruiati. ukliještiti nklecati. -žQ. -jezgra s'hz'hvati. . tvorac 8'hdetel&n'h prid. straga 8'hzidati. sažimati nkollhČavati (8Q). -aeši -razbijati. sažeći štenje. S'bžežeši / S'bŽbgQ.ostvariva­ stezati.skrivati.rasrditi. -ajQ (�).zdravlje 8'hdravo prilo .zdrobiti 8'hdru1iti.pregleda­ 8'hdravr. -liši si . -aeši . opis. pokazati. pravljati 8'h. promatrati. -aem . ražalostiti se. svršavati. svladati. dovršiti s'hzirati (8�). . -Aiši .spaljivati. -aeši / -bljQ.ti.dozreti. -a S. -VQ. sagraditi. tu­ izgarati 8'hžaliti si. -a s. -ajQ. homilija s'hkazatelh.sazvati 8'hzyvati. kraj. -šQ. �stiši . -riši . -a 8.pripra­ sagraditi. svijati s'hdoleti / s'hd'hleti. svrša­ vati.stvovati.ati. -zajQ. -ajQ. zadržati 8'hdyhanie. -ajQ. pobijediti 8'hdravie.sazidati.sažali­ s'bdoleeAi . . smrt 8'hkollhČati (8Q).propast. . jedinstvo 8'hdevati. s'bziždeši - skupiti. -aeAi .oriti. -neši .�kriti. blago.objašnjenje. uništiti s'hkrovice. -reeši .ka­ ti se.izgoljeti 8'hgotovati. svršiti (se). -nQ. -ajQ. -aeši . rušiti. -aeši . iz- gradnja. s'bžbmeši . utvrditi 8'hz&reti.stisnu­ snuti.ati / 8'hži3ati.otoviti. -ajQ. -aeši . -ijQ.odoljeti. -vljQ. . -ljQ si. -ajQ. sažeti s'hzadi / 8'hzadu / 8'hzažda prilo razljutiti n. s'bziždQ.držati. -zaeši . s'h(fbnati s'hžeci. -yem .sti­ ti. -a S. 8'hžQti s'hž. mn. -ajQ. pomagati s'hdelati. . propovjednik s'hkazati. jašnjavati. -veši. -ieši .su­ . -bleši sazreti s'hkazanie. -viši .sugradanin ngn. . stjerati s'h(fbnqti. � 8. stegnuti. po­ 8'hz&danie. -aeši (s�) . .postupak.gradnja. . -e S. smežurati se s'hgreiati. -aeši . -ajQ. po­ viti ngraždanin'h. pognuti.skrovište 8'hkroVhn'h prid. s'bdeeši . uni­ učiniti. -ujQ.razbiti.svršetak. .spaliti.ob­ trunuti 8'hgnwati. završavati. -aeši . svinuti s'hgybati. -aeši . -ajQ. smutiti se nženV. -ujQ. . ti. zata­ jiti 256 257 . prikaz.ciniti.kaziva­ ti.sagnuti. S'bženeši - učiniti.griješiti 8'hgreienie. -bljQ.združiti 8'hdn. svršiti 8'hžagati. -ajQ (s�). deprimiranost 8'hkruiiti. s'bdolejQ. ri­ znica. -a m. tumačiti. �.otraga. -a 8. bogatstvo nkroV'h. gomilati nkryti. -yjQ. -ajQ. -ueši . umrijeti. -rejQ.jednodušje.sazivati i rađivati. -a m .pri­ vladati.stvaralački s'hdeenie. -aem (s�) .no.zagledati se. -ajQ. -ajQ s�.ždati 8� .završiti (se).žati.zdrav mač. razmotriti 8'hgniti. zati. deprimirati 8'hkruienie. -a m. -žQ. -ueši . -ajQ (�). s'bženQ. � 8. -šiši . � 8. -aeši - 8'hkazati. ispunjavati (se) 8'hkollhČanie. � S. � S. s'bdejQ. -AQ.stiskati.skrovište. . -ajQ. . sazidati. -ajQ.tajan. sa­ trti 8'hkryvati. -aeAi . tumačiti nkazovati. -ujQ. 8'hkazati 8Q -izdavati se za koga s'bŽ'bžeši . stvoriti ndetel&.završavati. s'bkažQ. -ljQ.8'hglQd. raditi 8'hdei8tvo. -ueAi - nži. razmatrati S'hzn.grijeh s'hgr8iiti. -a s. -biši . -ajQ.sagibati. obja­ sniti.suradnja. 8'h­ graždane .zdravo s'hdraV'h prid. satirati. zdanje 8'hz&dati.opisivač.napraviti. -aem (s�) ti. is­ biti zdrav s'hdrobiti. priopćiti. govoriti 8'hklestiti. -aeši s� - moć 8'hdei8tvovati. -aeši . .stvaratelj. spaljivati s'hž&mq V. označiti. .

-gaeAi . -reeAi . odmarati se 8'blet�ti.smrtan. . -eSQ. ti se. pokoriti se s'bm�riti. . -žiAi . sažaliti se s'bmirenie. nje. -e m.riječ 8'bloženie. -eeAi s� - S'bm�renie. -'bdiši . -liši s� . .pro­ poniženje s'bm�rbno prilo . -ajQ �. -tjQ s�.poslanik. izmiriti se vati. slučajno se sretati 8'blučiti �. -čiAi s� . -e S. . -čiAi s� . skupiti s'bmiliti �. stvorenje.smjerno. slučajno se sresti S1tb.slagati. -aeAi . zgrbljen 8'blQčiti 8�. -eseši . -rim s� . -a m. -atreeAi . niziti se. . -oCtjQ. spuAta­ ti. skupiti se S1tmatr�ti / 8'bmacriti.pogled. odstraniti 8'bkQtati. -e s . -aeši . promatrati. -miAi . -yAIjQ. -čQ s�.slaganje. zažmiriti s'bm�nie.san S1tnimati (S�). -e 8. smirivati se. -izmjerena težina.smi­ važnost.zgrčen.do­ motriti. -žQ.slagati.poniža­ staviti. �teAi (�) . . -ezQ. -ajQ. sa­ razum. gađati se. -IjQ s�. -1'bžQ.izbaciti. -ajQ (�). -eAQ.pognuti. izmirivati se s'bmotriti. . . -etQ. smjeti s'bm�ti (�). saći 259 . apostol m. briga zan s'bm�siti. sačuvati.silazak.sići. usp. -ajQ. S'bljQ. -rui s� - odgovarajuća cijena s'bm�riti �.sletjeti 8'bličie. -e S. postavljati. spaja­ pomesti. -a -e 8. smr­ objediniti s'bm�Aati. mir s'bmiriti �. razbor. istobitno 8'bli�ti (�). -aeAi . -aeAi � .smionost. 8bl'bgati. od­ (�) . pri­ skrbiti. -ideši .silaziti.S1tkupiti. -žiAi . .. �Ai / -ajQ. razmotriti.zaklopiti oči. -at�jQ. -ajQ. početak. pomijeAati (se) S1tlogr. smjelost s'bm�ra.slučaj 81učati �. stvor.spajati (se) . slegnuti 8'bIQk'b prid.smesti. skupljati (se) S1tniti.gledati. -e 8. -eeAi . S'bmr'btb. uznemiri­ vati (se) s'bmqeenie. -QCQ. osnova.usuditi se. giba­ nje s'bnab'bd�ti. . -letiAi . -žiAi .ležati (bole- viti. pribaviti.skupiti. . zgrčiti. zgrbiti se.slijetati 8'bl�ci. -ažQ. promisliti.op­ skrbiti. �kQ. -rejQ. . -otriAi . -žQ.kydati.umiriti. uguAiti (po­ bunu) 8'bkimeni v. -tjQ s�. gle­ danje. suglasiti se 258 smiriti se.razborit. razbijati 8'blatl. osoba 8'blično prilo . smys!'b S'bmyslbno prilo . -piAi -. -čQ s�. tonosan s'bmysliti.smisao. izmisliti.smisli­ spuAtati se 8'blaz'b. -e 8.slomiti. -QĆQ. otkazati 8'bl�8ti.smesti (se). -ajQ. ti se 8'bI�tati.do­ S'bm. .bitno.slati 8'bležati. -smirenje.lomiti. -a m.smijeAati.sliti (se). -e 8. -ajQ.smjernost. -žQ. -a m. --aeAi .snijeti.savi­ zumno S'bmyslbn'b prid. -bit.sići. utiAati.složiti. . -mIjQ. razmisliti s'bmysl'b. s'bnemljQ (s�).iriti �.pokret. snošaj 8'bložiti. sa­ lovati se. sjediniti n. �Ai . -ezeAi .smjeran. -aeAi . -eteši . nje 8'blamatl. 8'blom. -aziAi . 8kimhn'b 8'blagati. . ra­ objedinjavati s'bm�ti. uzeti na znanje S1tMotrinie. s'bleAi . s'bleeAi zuman s'bm�žati.po­ uznemiriti s'bmqeati (�). spusti­ . -aeAi . smutiti (se) s'bmQtiti.žmiriti. zno S1tM�rbn'bprid. -'bždQ. -pIjQ. -ysliAi . poni­ ukloniti. smatrati s'bmesti. postići s'bnesti. -gajQ. -idQ. prenijeti odozgo nadolje s'bnie. poni­ goditi se. žmirkati S1tM�žiti. poslan­ stvo.smutiti. -y Ž. ra­ stan).smrt s'bmr'btbn'bprid. -1'bžeAi . razbiti 8lučai. -ejQ �.iti. S'b"�jQ (�). pokoravati (se) s'bnemleAi (sQ) . �tQ (�). --qtiši .razborito. -i Ž.mijeAati. pozornost. -ejQ. -aeši (�) -pokretati (se). zbirka. -lecQ. hrabrost. dogovarati se 8'blaziti. -esiAi .

plesati s'hpobrati. kazne s'hn�ti �. -ajQ s�.prije. hrana . blažen.skupština. � s. -ivQ.spavanje S'hpasati. .napisati. -aeši . s'bnemljQ s�. -a m.zajed­ vati. književno djelo s'hpisati. .mijesiti. subaštinik S'hprič�tltn'h prid.zajedno slaviti S'hprisnosqeltn'h prid. � s. dostojanstvo S'hpožiti. ba. -jelo. S'hpas'h S'hpasoVb prid.spasitelj. prilagoditi. -vesi . pomoćnik s'hpospeeti. zadovoljan s'hprovesti. -biši . sqmpo&tat'h s'hpostignqti. gotovo s'hpr'hvapril. S'bne­ jedno se boriti s'hpov&lanie. -ajQ.spasenje. -l. donositi. -ajQ.sudionik u spasti S'hpasti. -eteši .\iQ. -i ž. vijeće. -bljQ. spas s'hpasiteb.mati S�. gati. -aeši . -pejQ. biti dostojan.sprijeda 261 . . -ajQ. sahraniti S'hpodvi3ati �.spavati.. -idQ S'il. . s'hn&lati. . -adeši .potpuno. . -jestiv s'hDesti. � m. �si . -a m.. . objasniti. s'bnbmeši tvorevina. -boreši . -a m. -rjQ.s. . ispovjediti s'hpogribati.zaplesa- živjeti s'hpospeAltnik'h. -piši -'-. blagovati s'hnedenie.ra­ skupu / saboru. ispovijedati.sretan.spašavati. . bogoslužje S'hn.cijeni­ nuti 260 popisati ti. �mb. bogoslužje S'bn. -a m . . -nQ. skupiti se. s'hpasitellt S'hpasltn'h prid. - Spasiteljev. sresti se s'hnoriti.2 -asQ.. -aeši -jesti. priznavati s'hpovedovati. -iveši . .bora­ viti s nekim s'hpr&li / S'hpridltprilo . -riši . �šQ. drug. -eCQ. -peeši .silazak S'hniti �. povijedati s'hpovedeti. . -ueši .uspored­ piti se.skup. .podizati se s'hpodobiti. � s.borac na kolima S'hnuzltnica. sabor. stvarati. ranije s'hpribyvati. usp.skup.pri­ noda.izjesti s'hn�ti.oblikom jed­ -aeši . naj­ s'hpleskanie. �jQ. -ajQ.pri­ .srušiti.sastati se. .jedna­ ko vječan. cijeniti s'hpodobleti. sre­ sti se s'hObrazltn'hprid. s� .koji pripada nje s'hn. � s. pomagati s'hpostat'h. -aeši . Spasitelj. .spro­ vesti.mtie. -jahaći s'hnuzltnik'h. si­ Spasitelju S'hpasti. .stvaranje. -Vemb. -a m. objašnjavati. uživanje. -ajQ.za­ čuvati s'hpasenie. -a m. spavanje.sudrug. -protivnik. -aeši .splitati s'hpl�sati. . dopratiti s'hprosta prilo . -ueši .spasiti. -aseši . S'bnbmQ. �šeši . do­ segnuti s'hprazdltn. -neši . sabrati se.spasiteljev. Spasi­ telj.zajedno oboriti S'hnuzltn'h prid. priznavanje s'hpovedati. -ideši s� .\iQ.m'h. usp. viši sud koji je donosio smrtne . � s.:nu. �i . no pokapati. -borjQ.l. � ž. -ajQ. � s. sličan S'hpanie.kola (bojna) S'hn'h.sku­ s'bn�tie. ispovijedanje.skupljati se s'hn. načiti. .posti­ ti..sudio­ nik. istovječan S'hprič�tltnik'h.spasitelj. sabornik sačuvati. -a m.nik'h.\ied­ s'bn&iltn'b prid. S'bnbmQ �. -aeši .. vide­ nak.pasti. -etQ. -aeši . popis. mleši s� . si­ objašnjavanje. -l.mice.. -ajQ. -edQ. naj­ prije s'hpr'hvee prilo . � 8.razlaganje.. uži­ zložiti.splesti s'hpletati. � s. -pljQ. s'hpodoblenie. -a m. očuvati S'hP8S'h. biti nalik. .spis. spas.na početku. biti dostojan ći nešto zajedno s drugim.san. usp. --ečeši / -ajQ. . spasiteljski S'hpati. savr­ šeno. . s'bnbmeši .razla­ nagoga. stvorenje s'hpleskati.ski- spati s'hpisanie. -aeši � blagovanje s'hnedlt. . -a s. .stvovati. ne­ prijatelj. pra­ viti s'hplesti. -a m. l -adQ. -edeši ..

strijeljati 8'h8tqpiti �. -biši . �ši . -rjQ s�. . upustiti se u pre­ pirku 8'hpr. -ajQ s�. � s.suditi s'h8qidati. S'b8Q. -a m. -anQ �. .okupljanje. .stvarati. ispuniti. zgušnjavati se s�kati. -a m. sa­ vati. sreća. -aeši . -a s. poći ususret 8'hritanie. . zb. �Ž.zapje­ vati. 8'htorieejq s'htoletbn'h prid. �sQ. -sisa. -ejQ. napraviti 8'h8tavleti. dojka 8'h8ridati �. biće. .sprega. preporuka 8'hstaV'b. -aeši s� - sastati. usud 8'h8ati. 8'htokratieejq s'btrr. .stući. strčati se.stostruko. -rMi s� - ment.za­ sastati se.sto j s'htokratieejq prilo . sbrebro držljivost 262 riti se.priprav­ porječkati se. -s�dQ s�. S'bpojQ.sudionik na saboru. -piši s� . glavni S'htvarr. s'bpišQ. s'btbreši sati. S'bpbnQ. -QždQ. -aeši .stvoriti. stvor s'hteci �.spu­ ljati. -rjQ s�. stoto j . predmet. bitan. �ši . -Qdiši .očistiti.spustiti (se) 8'hpUcenie. �jQ. -aeši . tati s'hradovati �. USp.nikJ. koji je s nekim na prije­ stolju 8'hp�tati. S'bpoeši . S'btbrQ. stota.stisnuti s'htie.strti. uništiti S'ht'h. stvar.srebrnjak 8'hrebrbll'h prid.sju­ . �seši . -a m.sresti. stvar s'htvariti. -bljQ. temeljiti se. . pjevati 8'h�ti.zgrada.spojiti se. posuda S'hsqCbn'h prid. put 8'hritati. -ujQ s�.pllti.stresti. stotnik S'htbnyi.sprava. . osoba. -neši .spo­ ti. -a m. . usp.satnik. . usp.cb. �jQ. -vljQ. -a m. s'br�.suupregnut jiti se skupiti se S'h8'h / 8'h8r. iz­ znati 8'hrasp�ti. -viši . -riši � - zgusnuti se.priopćiti.potiski­ ljubac 8'hrebrr. -ueQ (s�). -pljQ.nik'h. . sabornik s'h8toenie. ispunjenje. zapre­ ga.raspravlja- s'h8toeti (8�). -a m.susret. -ajQ. stiskati (se).ustrijeliti. -pbnQ. -ajQ.čin. dojiti s'h8taviti. . . djelo. pokrivati (se) 8'htisnqti. -t'bČeši radovati se s nekim s'hrazumeti. tresti 8'ht�ti. -l'bčeši . 8'ht'h s'htleci. bro . � s. predati 8'htbnik'h. -a m.srebrn s'hrieati. �gQ.sastav­ ljati s'h8Qd'h.. ostarjeti s'h8tati S�. �žeši . S'bpbneši . -t'bkQ (-t'bČQ). -ajQ. -ojQ (s�). iz­ vršenje. pisati 8'hpllti.piće od meda.8'hpristolbll'h prid.izdržati.skup. praviti s'h8tavlenie.srebro- stoini. jedno raspeti s'hrebro u.ti / 8'htreti. . -ajQ. � s. pripremiti leš za sahranu 8'ht�ati. -aneši s� - zatresti.cb. �eši . usiriti se 8'hsqditi. tijelo.odsijecati s�sti �. � s.potresati. � s.stostruko. -a m. -liši .susret 8'h�a. -a m. (s�) . sjesti. 8'htbnoe red. - .sastaviti. naći se s'h8tolr. -ajQ.sastojati se.smjer. s'bseši . dogovarati se ftristi. -aeši . -ajQ s�. stvorenje. -1'bkQ.spuštanje 8'hPbriti 8�.stoljetni s'htorieejq prilo . -postojanost. tlačiti 8'hP�8ti. proizvoditi 8'htvoriti. tiskati.sati. kuća. izvršiti 8'htvorenie. or­ ganizam. -s�eši s� - (u paru) 8'hpustiti (8�). -ustiši ususret. -riši . -nQ. . satrti s'htrebiti. s'bpišeši -napi­ sjediniti. -pljQ. -ueši s� ­ praviti. . . susretati ftritenie. osoba 8'h8tariti S�. -i ž. 8'htbnae.sat (meda) s'ht'hkati. 8qp1'Qg'h 8'hp1'Qibn'h prid. okupiti se 263 bro . povezati se 8'hP1'Qg'h.stoti. skupiti se. im.. -oiši (�) 8'htiskati �. sta­ jati skupa 8'hstrilati. -ekQ s�. -aeši . -IjQ. -ajQ. jaram. instru­ istrpiti 8'htrr.sisati. -pbneši . . -aeši . -ečeši s� . . usp. -rjQ. .polaziti trti 8'hto gl. s'br�teši . � s. -piši .suprije­ 8'hrebroJjubr.spo­ učiniti. -aeši � - .

stegnuti. -ajQ. . -a S.2 si. �ši .sjeverni �dalice. -niši . ��nie �ati V. sekQ. prepirati se. . -a 8. -odiši sbrebroJjublenie / sbrebroJjubbstvie.sjeverni s�ver'h.sebe. -a 8. sMetati. -a s. -oždQ (s�).ovdje 8bžde / sbže zam.tužan. sQbota sjedati �dinaV'h prid. s��ti 8�veroV'h prid.okov Sb1 V. . sjetan �i. skladba 8'hČiniti. -aeši . -pleši . (verbum def vum) reče.šator. se zam.usjev.sjedište.gomilati. . raspravljati 8'htQžati. seždQ.srebrnik. odlaziti. . tamo sem�. mn. .sinov synOVb8tvO.pažljivo. � s.2 -a / -u m.složiti. . -žQ.sjesti. sjati.sjeme. . neka bude �anie v. . . -njQ. -nQ. . akt. -a 8. dolazi­ ti. -ajQ. sirov. usp. sejQ. -prepirka. � s. svjež 8yt08tb. . . -a m. . kaže - 8�ci.1 -a m. sej�i . . stvo 8'ht�iati. -i ž. . . izmučiti se 8'hhnQti. sjena.sitost syt'h prid. -i ž. -ajQ (s�). -a 8.sjeći secivo. -ajQ SQ. zaštita stvo. SbĐjQ. U8p. bogat­ održati 8'hhran�ti.srebrn učiteljska stolica. . 8'ht�3anie 8'h�zati 8�. l. � 8.segnuti 8Qbota. - biti na teret. sjedokos 264 265 . prez.pružati zrake. . l -u / -a m. nanositi 8b�ti.silaziti. -nQ. denar 8brebnn'h prid. svezati 8'h�ianie.čuvati.sijati S� zam. sperma seno. -a 8. � 8.želudac &yr'h.sir SYl"h2 prid. tjedan. -a 8.sjever. s�dQ. -ajQ SQ. usp. obazri­ vost. posaditi (se) seti v.pohlepa za nov­ cem. -a m.sjediti �kyra V. na- prepirati se.žalostiti se.blagost.-sjedine. -njQ. ova.jd.djelo. -ujQ.spojiti. . prez.zamka. . -niši . .sačuvati.subota. sobota sQbot'h v.ve�ača 8�nie.no. � 8. . paziti 8'hhram. se (SQ) . -a 8. obračun.ocijeniti 8Metanie. -neši .srebro­ ljubac.prepirka. steći 8'ht�3anie.toranj sypati. hajde. skanje 8'htQžiti. part. 8'hhraniti. re­ zidencija sedati (8�). . � 8. s�deši . stolica. . . -aeši .ovamo. .imetak. -žiši . biti tužan.ovaj.dokopati se. � 8. si­ sb�zati. koristoljublje 8brebroJjubbCb. -a m.sinovstvo syn'h.sušiti. � s. ovo sbde prilo .pritisnuti. njiva seeti. byti dobiti. -aeši s� - brak. � s.silazak 8'hQZ'h. -žQ. eeeši.sijed sMeti. -'b ž. . sjenica _ti. -i ž. u8p.briga. -ajQ. .zajednica. semene.pritiskati. . s'h�3ati �. priti­ synOVbnb prid. mreža ��bn'h prid. -a m. 8'h 8b. čest. . -neši . . čest. -y ž. -aeši s� - svezati.st�gnQti. -pljQ. zelen.sjekira 8ečbn'h.sijeno Senb. . -ueši . -a m. . -aeši (SQ) - ecti­ �t'h 3. . povezati s'hČinenie.klupa. -žiši .sijed. 8i�ti By V.sin 8yn'h. sah­ srebro nuti 8'hhoditi (�). sediši . pohlepnik sbrebrbnik'h. raspravljati 8'h�zanie. mučiti 8'htQžanie. / 8brebroJjubb­ �diny. sbĐeši . čuva­ nje. katedra �dalo. .isti sbrebro. stolac. . . semenis.sipati 8yrice. �jQ. obra­ čun. -njQ. -vlažan. -a s. sjeverac �Verbnb prid. �eti s�tovati. skupljati se s'hhod'h. seceši . sekyra �mo prilo . . .tlačenje. -niši . 8'ht�zanie gurno 8'hC�niti. praviti 8'hib8tvie. S�gQ.no prilo . sjetan setb.sit � uski. . -aeši . popustljivost 8'hhranenie. sijeda kosa �d'h prid. sQžeši .

isto tako. tajnost. bžde tue prilo i vez. OO druge strane sqd1o.tajanstvo. . -a m. -y Ž. usp. ime šte. . -a m. pak ta2 vez.sb prid. -y Ž. . T . potajno. upravljati sqdice. otajstvo. -a m. tajan­ stvo. ime tadin10 V. .s jedne i s t ..sudački IIQdilice. -a 8. V'JJ tal . -a S.8Qbotltll1o prid. -a m. tavita / tavitha. dio sqdItIl10 prid. -a m.subotIiji 8Qgrudanin1o. -y Ž.sprega. .2 -a m. 8QždQ. 3. - ta3 V.nik1o. os. zatim. S1op1'Qg'It 8QP1'QŽbnik1o. - 8Qdu prilo . . -a S.tako. mn. nakon toga. taibltllo. -a s. -a m. . taibbno taibbnik1o. sqdiee sqditeb. .odavde. os. skrovitost.sudac sqdiisk10 prid. također.m.sudište. skrovitost. ime simeon.Simeon.skrovište. -niši (s�) . spremi­ dud. zemlj. sudski proces. IIQdilice sqs6dyni. . -a m.susjeda IIQdd1o. oruđe. . neprijatelj.skriveno. otajstvo. . mišljeIije tijela priroda. sidarb V. -a m.Tavita. mi­ SQP1'Qg'It. . . .sudIiji dan sqd� V.sugrađa- nin sqdii. . . usp. thavon. ta • . bojau iver. -a m.skrovište. pravda. rasprava 8QlD. .. miste­ rij. -a m. sQdiši . tiho taina�. V.slovo » tvrbdo«.sumnja.suditi. krišom. . .bitan sqe. .bit sqebn10 prid.suparnik IIQPbn. thavon. � S. thadin10 tude V.tajanstvo. byti sqCbStVO. miste­ rij. -a s.protivnik.susjeda sQb . sudan. . prid. -a m. - sikomorina.sudac sqditi. . . trun.supruž­ nik. -a m. pomoćnik.grana 8QDlhIl�nie.sirski sihan. -a m. bit j 300. . .trijeska. . jaram. .predsto jnik si­ šte. � m. motreIije.sudište. -IijQ (�) . usp. pro­ ces. .. slamka . sikamina / sikam6na. potajno. misterij. onda. skloni­ - Tadej.gostionica taven. usp. . .posuda.Simeonov sinagog'lt. tainol zan. sqc:b. 266 267 . misterij. tajna.sudIiji. � Ž.cb. . sudrug SQPbn. usp. .n1o dJ. murva os. l -a S. tadei / tad6i. usp.skrovište. l. . � Ž.tajno. -a m. tajan­ stvo. -y Ž. . . l -a m.bro j taibbna.preient.sud. tajnost. . -y Ž. -a m. ob 8Qdu / ob sqd� . komora sikoman6 / sikomori6.tiha molitva taino. . IIQd1o.Itn6ti (S�).suparnik. sqdu i ovqdu . zapre­ ga. pa tai prilo . . s1opostat1o nagoge sin. taina. taibbna tailice.potiho. t10 taverna. kao i. -a S. sQdu 8Qb. tajna. � Ž.ovamo.V. odatle.susjed OU T T sliti. tavon.pa. V'JJ tain6 / V'JJ tai­ nQ . . glagola byti (nesvr) sqCie. sakrament. .kojije upućen u tajnu lIqČr. . sudačka stolica. usp.Sihar.bro 300 tal prilo . -y Ž.sumIijati sqmpostat1o. skloni­ šte. divlja smokva simeon1o. V. protivnik IIQHda. . .

..sis. tačai . -&ši . . -y Ž. tat tatbba / tatbbina.jure­ nje tako pril. tajan. V.tako I. tajiti (se) takanie. . -i ž.prid. .tako. usp.tbna� prihča . tvr-.takav takožde / takože prilo . -a m. -a m. / tarbsk. /. prid.hn. smatrati. pretvarati. ovčica teb. pouzdano. V. ondje tanao� V. tajanstveno. čest.sidr. dosljednost. sigurno.. pa.. nebesko tije­ lo.)}a. J takože / . theofil. .do prilo . slaviti.. / ta­ rbsk. . ime tar-. taranr. V. zatim. . kao i. i tako.­ sk. -kradljivac. dje­ stoća. ime tamarr..tesarov tekton..a B... provo­ diti.. p�Jjuby tvori­ ti .. tvr-.. . tar.trk.činjenje tvr-.tim / . mističan tain� prilo . . -i Ž. tel�ti S. tvoje tvorenie V. snažan. . .bičevanje 268 269 . i onda ta�ti.. posto­ jan.stvorenje.tako. prema Tara.. - tani! tamara. trčanje. toliko.Tekla.tvrditi konopac teodor-. tvor­ čev tvor�nie. os. -a m. tar�i�ki. .d�b. J .Tamara. zemlj. -y Ž. čin. počinitelj tvorbČb prid. . tvr-.tele. tepenie. -i m. snažno tvr-.kako I..zatvor. -IjQ. V. tolik. Iwmp. � S.onda.djelo. ova­ ko. prid. o tainyih.tvrd. . siko takOV'h prid. thimian.. čvrst.čvrsto. i tako. prid.)h talita kum. potajno.. (po)tajno. onamo..prid. takoder.Tarin. temen. čvrsto. prid. ja. zemlj. usp.tvoriti tvoi.. zemlj. � Ž.. teci tek(. .tesar telica. �ž. V.činiti. oteklina tvorr. sličan talan(.taliti. stvaranje. -a m. tajanstven. ustanovljavati.d� pril.tako 1. tbmbn. .. taneos. organizirati. i takoder. biće. . V..po­ tiho. isto tako...stvaraočev.. -y Ž. thimian. slično. J .. tvo­ . eko tako čim. teneto. usp. Grčko i mjera za težinu j talan. oblik tvar�ti.skrovito. J.takav. . . tain� tain. tvr-. -mi . trajnost tvr-.to.. izvr�avati. tai�i (s�) - skrivati (se). taino taiti (�). tolik. )h. prid..Tar�i�.d.. .tvoj.V... -a m.talen(a)t. J . -a S. tvo­ tvr-. priređi­ vati.to / . tv�.Tanis. raditi. � S. J ... v'h tvr-. tetek. kreacija. -tamo.dyni.. ittali� talitha kum. prema to­ me.sisbsk. / talan. ojačati tvr-. .dostb. J . prid. -i ž.sk. kamp. tak. temr.. . tako mi . tel�te. -'bždQ. postup�ti.. utvrđen. ispunjavati.tvrdoća. da tako rekQ -takorekuć. UBp. usp. . us- lo. pripremati. temeljito tvr-. tae�i . ime tektonoV'h prid. .kunem se. theodor-.d. talitha kum.diti.cb. � s.�to / . tatb. lopov. novac u staro j tače prilo i vez. tvo�nie tvoriti.dr. .činiti preljub tvor-. tvoe zam. . . talan(.žde V. V. . potpora. .talantski. taina taino2prilo ..učvr�ći­ tak-. J . usp. tako i. utvrda.. ..d� isto tako.. jednako.takav. . -i ž.sidr.cb.skrovito.. tab takOVhSb zam. -'bdi�i .krada tatbbbn.. teofil. usp.nica V. -skrovit. tar-.. takOV'h vati.. i.že mm. tajQ. J takoze V. tbmbnica tembn. . . zemlj. jednak.jako. čim /. proizvoditi.ukraden tačai V.žde - UBp. taneos. upori�te. talan... .stvaralac. usp.. čvr· toga. takožde / takože rac..žde / tak. . pretvarati se. ekože / . tajQ (s�). tar. june tel�.. nastojati. i vez. jak tvr-.dr. . -a m. �ko(že) I. -a m.(isto) takav.janje..tar�i�ki. os. tarui8b8k. to jest.. dosljedno.mreža za lov.d te V.. uže.nebeski svod tvrr.. iza tvr-.sakrament. po�tenje tvr-. mistično.do be�ovati .djevojko.. zatim. .tvrđava.tele temilm. tak. �jQ.priča o talantima. i za­ tim. .v. naime. tali� V. topiti tvarr.. . os. tamara tamopril..

tožde toižde prilo . � m..preteći.. -y ž.bičevati.. nasto­ janje. i žar tep. pa. rika tigrb8k. put. � s. tl'bkQ... otob toli prilo i vez. ­ tako.)n. usp. ali (ipak).. ime tim6nie. tako ve­ lik. usp.. .tumačenje t. aor. . . os. tit.toplina... glibj usp. kal.!. tob2.knqti V . -mir... to kako tolikož(d)e prilo . . tin. -a m. čina tl.. timotei I timof�i I timothei.sk. tinaV'b. ..udariti. tol.. hg(. pak.tetrarh tet1tka. . ve­ Ibmi . -a m. -y Ž.teći. tok. i tako. .. tol.istoimenost toždeimenih prid..! .gumno tok..! . tik.)da V. samo. ja­ zato.. thimi6n.. � s..isto toliko . tim. .toliko velik da tolik'bžde zam.ma(že) I tol.jednako. imp. ta. struja..toliko ( ) što više l.knqti tl�ci.miran. oh toli .nb. tešQ. prid.blatan..Timotej. napre­ gnuti se.. � s. brzo.. ­ tući.. .teta teča. thimon. ekoliže l ..toliko l. teCi tinti...za toliko.trkač t8Čenie.. .. -y i.2 -a m. blagost tih. kucati to pril. teky I tekb .. part. . -a m. . tako daj kako i. zam..tesati teti... prid. elikože l. ali. naime. -i i. .. .. os.dakle. . . tina.)da togdaž(d)e V.n.tamjan.tako. kretljivost. zemlj. pretjecati. toliko .toliko..debljina.žurno. I tit.stišavati.. a. -y ž.toplina teplota.. tući tetrarh.... i. prid. još.. tišQ.. . � s. tolik'b da . prema umirivati tišina. do toli . i vez.. vez... . -neši .. i čest. ime davno 270 271 . tog(... ...tamo. te. usp. glib. - isto tako.. .. točenie teCi. .. tečenie kl'1>ve . mir Timej. timon.s V. . ..l -a m.toliko. hgdaž(d)e tožde pril. onda. .blatan.deže . toliko (mnogo).stišavati. mimost tihota. pa.koliko l .nat- tI. 1.remen tm..tiho. . dl'bgo doru. -y i. t. gomila tl..knqti... upravo toliko (mnogo I često) tolik... težnja..ca. sigm.. . tl. . tim�nie tinaV'b prid.. -nQ. mimo.. -y Ž. tišina. tešeši .. -a m.! . n. dakle tiverii.. kal.to više. kraty toliko puta. pretho­ diti til V. po­ pokucati m.blato. -ajQ.. . tim�(n. ali. tako. . tumačenje t..tišina.poslije toliko godina... tok.to­ liko l . ali ipak.)n. umi­ rivati t.. . � tUiti. .blatan. tim6(m. tekQ. .Tit.. odon­ da... ne- (mnogo) tol.. tim. usp. V..krvotok.krva­ renje. . -tolik. na tolice ..toliko mnogo.dotada tolikoprilo . no.n.k..topao tesati. ty ti2 čest.... timi6n. . prid. ipak. usp. tePQ. žuriti.debeo tl. tolice I tolicemb .Timejev. .. tina tim�(n.. .. i čest. tinaV'b.istoimeni tože V....blagost. bježati. I tol. . tišiši . tepeši .. ..prid. akt. tumač. .pa.! . toli prijateljski tiCi V. -y i.otada..mipril. naslov. alij ipak. vez. onda. Tigris. tisa. -a m. predi teCi . tbCi .teplo prilo . . (mnogo I često).sh prid. � i. to­ čenie tok... usp. gdje tokrat'b prilo .mnoštvo. blago tihost. ime . snaga.. naziv tiho prilo . tih.udarati.toplo teplost.Tiberije. t8Čenie.zrcalo timeoV'b prid.. os. -aeši .. usp. trčati. -a m. ime tign...blato.! . tl'bčeši . kr1>ve .. razbiti. os.tako dugo dok tole V. .. -i ž. po tolic� l�h .cedar tit.pa to2 V.ali ipak tah'b. uslužan.. .. i stoga.tok. i.la.kovanie. -i i. također toždeimenie.isto toliko pis..tok. prez. tako mnogo. kao ij a..)n.prevoditelj. prid. . -a m. . tol. .tolikOj onda. žeravica. -'Y i. tečeši. .kratko prije.

n.. bro .trovati truh. -neši . trh8V�h trici I triihdi I triihCiy I trIaCi prilo . napor..tonuti toPanr. trapeza tratati. . -tijesak. posao.l _a m. tipanr. tri. jelo. ... . triput treti(i)eipril.trg.drhtati. trudiši telj. ime trpeza I trpeza V. trueši naesti tretiieejq prilo . . mučiti (se). tri kraty I tri krah Itri krata troi br.topaz. . mu­ čiti tomlfinie. zb. svladavati.teško je.truplo.stričak tride�t. -viši . . -a m. 1 tOČQ..niln.. -šQ. -e S.naporno... Sveto Trojstvo troiiti. zamoren. muče­ nje tonqti. gnjaviti trud... rijeka.. struja. bježati tooiti... bro .tijesak. usp. V.. malaksati.tiraninov. . toPanr. traĆQ. točiši . gozba.i.Trojana.trupla. trici / triihdi / triihCiy I tmi trizna. ime trepeza V. trud. trqd.2 V. .trud.. djelo. tridhnev. trapeza ... -a s. -a m.. -koji ševi trup"'. postaviti trapezq prirediti gozbu trapfJza V. . traćeši . ....trideset j tridhnev.zie topanr. triva traVhn.muka. . byti .bolovati od krvarenja. krr. tretie(e) prilo . ..nagrada..ve byti . treća. -tečenje. -e s. trovQ. usp. tro­ pljujući. -a m. V. -es.senie . trgovište..Trajan.. istje­ cati.juriti. v'h toče­ nii krr. -y Ž.rasipati trofJni.. truditi se. -nQ. -šiši . prid.. truždQ (s�).3ii. tretie tretii. biti umoran.trodnevan. -aeši (�) struk troin.aeti (defJti..tri. . trud.trostruk troiea.strašan. os. tok1 tooUo. tvoriti) -muči­ ti. trapeza trepetati. -ajQ (�). jedva - proždirati trapeza.drhtanje. -a m. .3ie. trqjak. poslužena hrana. bojati se tretee V. esh . trpeza. is­ crpljen. zdjelica trivol. žuriti se trud. trudhnik'h. sl. borba. tlači­ trava V.l -a m. � Ž. naprezanje. proizvod. treperiti.. stradanje. gl.plakati.triput.trojstvo. tečenie. -e s.borac trudhn. boriti se trupie.toma v. iscr- . -a m.. nastojati. . tretie red. liječiti tati.. travit. strah trepetlon"'.n.tre­ ćina. usp. liti. -e m.. -e s.tiranin.žderati.2 tOČQ. ut­ voriti. -e s. .troji. triVhn. .. -a m.noe V'hskn.. .n..Vh tOOiti krvariti. .. -vljQ. tretiimh dhnhDlh prekjučer. . .1 tr'hg'h. troveši I trujQ.(po) treći put. trž­ nica 273 272 . -a m. . bro j treći.trčati. -pećeši .. umoran.. (s�) . tok. trie trivlie. I troičh8k'hprid. tretii na de�te . truditi se.. za­ marati (se). / trivlii.mučiti (se). usp.. tla­ čiteljev. -y Ž. tretie č�st. tri gl. prid. .3ii.ubijati.. Sveto . preša tOOiti. v'h trudfi . le­ Trojstvo troič.treći put tri V. usp.2 prid. preša.. točenie krr. točiši .. � Ž. tri kraty / tri krat. trepe­ tati.točiti. -m1jQ. thoma tomiteb. . -a s.. hemofilija. j trie na de�te . tepltoprvo prilo . -miši -tlačiti. -peĆQ.drh­ tooenie. rad truždati (�).zy to­ čiti .3ie. tipBnhzie topl.. tre­ pet. zamarati (se). teško.. prid. naknada. tretifi. nadnica tri8V�h V.treći put tretiea I tretiei V .naporan. mučitelj tomitel. . im. os. uništavati trafin. treti(i)ei se odnosi na trojstvo.tri­ plaća. prolijevati. trud. trudy d. nastojati.tek.tlačenje. boriti se. mučiteljev tomiti.. -e m. treće. iznemogao truždanie.stol. tretiimh dione.trinaest.umarati (se). eel. I tri krata­ triput.. leš truti.by točiti ozdraviti. tre­ pet.uskrsnuće trećega dana trie.v. bojati se trepeh. truditi (�). triput.. kori­ to pod tijeskom tOOU.topaz. mučenje.ve krvarenje. prid. toPanr.

trgovište.2 -y Ž. trici trizvenie.potrebit treb'h prid. trežQ. . - tn. bagrem tn. UBp.�l. tr'hStb trbhotb V.triput svet trb8tie V. tn. prinošenje žrtve. strp­ ljenje tn.trnov. umjeren. tbrQ. tn. hrabrost. trž­ nica. -a B. razuman. -trskov. tr'hStie tribice. .mučiti se tMtDie. -pljQ. tn.sati -ajQ. treba. trska.h'htJ.trava. usp. ra­ zumnost. potreba.truba.mjesto za pri­ noAenje žrtve. trib� im�ti ČbtO trebati što. još zelen usjev treVhn'h prid. suzdržan. pod­ nošenje. trebuj�i . trg. UBp. skroman tr�zV'h prid..torb8k'h tn. � B. žrtveni dar. ki­ dati. umjeren. -a m. usp. -y Ž.trebati. ra­ zuman. tribbnik'h trebovanie. svečanost tn. � B. trib'h trebnik'h V.svjetina tn. . .pri­ jek.triput blago­ slovljen. umjeren.trozubac tr&n. . potreban. � B. im. zb.nOV'h tn.V. pouzdanost. tn. blizak tribbnik'h. im. pa­ titi.p�"'­ stvo.sati tr&ZqbbCb. imati strplje­ nja. služba Božja.trostruko trbsati V. / tn. hram. tribovati kogo / česo . skroman triZVhnik'h. trojni tn. po­ gansko svetište. zb. -a B.prinositi žrtvu. -a m. korist. biti strpljiv.t'hr'h v. tn. trapeza tr�savica. .stb.trezven. postojanost. biti ovladan čime. -a m. . strpljenje. -aeši .n�n'h prid. resa tresnqti. UBp. trstika tn. tribice tribbn'h prid. suzdržanost.trgati. potrebne stvari tribovati.l -y ž.�liV'h prid. -i m. tn.�Ib8tvie. . od trske tn. ustrajati. - tr'hStie.�ti. -vljQ �. malenkost. razu­ man. trapeza tn. -y Ž. hitan. oltar. -i ž. UBp. tr�­ b� (byti) komu biti kori­ stan komu - trn. -ujQ. -a B. . .ton. -a m. nužda.�nie.pakleni tn. korisnost.triput tr&gub. tribb­ nib treblii V. triput blažen trbveličb8tVhn'h prid. -8 B. tr�seši (s�) .triput veći tr&gubiti.ton. -viši s� -biti trezven. udariti triti V. -neši . tn.�ti kogo / Čbto . geona tn. zriv. ad'h. komp.n'h. potrebovati. - triba. oltar. usp. . .trubiti 275 tn. tr�sQ (s�). žrtvovati - tribe V. . � B. sajmište - se komu / čemu. . -y Ž.tresnuti. ne­ volja tn. -nQ. . -biši .h'htb tr�ba. . kalamus tr'hStbn'hprid.ibnici .trezven.trostruk.ib8tvo.ti. tn. . .šaš. po­ gansko svetište. triblii .groznica. imati pouzda­ nja u koga / što trb8t'h V. umje­ renost.mjesto za prino­ šenje žrtve. zahtijevati.trpljenje. trstika..groznica.V. prilo . zalogaj - trnje tn. oba­ tr&blaien'h prid.­ �ti cinu.noV'h prid.pakao.. trljati tn. triba triva.nadati - žrtven 274 . -bljQ.trti. -ueši . tn.strpljivost. -biši -utrostručivati tr&gubo prilo . -a m. sitan novac.gub. biti uporan. pouzda­ nje.nužnost. tn. hram. . tn. odlomak. � s. .sanie. -bljQ. skroman čo­ vjek trisn'h. strpljivost. -a B.n�n'h tn. tr�savica trqba. -jadikovanje tn. -8 m . t�S'hka tr�sti (�).mjenjač nov­ ca. . trublja trqbiti.�l­ trbsv�t'h prid. � B.ti trici. obziran - strpljiv. tbreši .ibDik'h.tvb8k'h v. -piši . trJ>ntr. ko­ ristiti. trežeši .. . .travnat trezati V . od trnja.potreba. biti potreban. . � Ž. od trnja. .tOrb8b prid.trezvenost.tresti (se) t�'hka.sati � . tri­ by tvoriti .iskorištavati. skromnost trizviti �. stradanje. .svetkovina. .trgati tre�za V.trpjeti.trska. nužda. triba est'h potrebno je. -a m. prid.kita.peza v.. tn.trhŽice. .trnov. tn.

taština. hitno. onamo. .koji se odnosi na trubu.žurno. hitar t'hCb prid. plodan. tfimlt ie V. -a m. tkanina t'hma V.brz.mastan. . raspadljivost tble(n&)n'h prid. t'bčeši . mrak. za- tiskati.skoro. osim. t'hk'hmo eže. . n'h t'hk'hmo.uzalud t'hceslavie.ne samo. tbCanie tvoriti . .tada.tobolac za strijele tum'hpam.osim brižljivo. -a m. -a m. v'h tbmah'h . t'bcQ s�. k'h tomu ne . tamo. bezbrojan. gubitak. trublje trqbltJl'hprid. obilje tul'h. udariti t'hk'hma / t'hk'hmo / t'hk'hmu prilo . i tako. taj. loj. uzalud tun.upravo tu. . trublju trqdovit'h prid. -a m. thimien'h tbmien&n'h prid. naglo. tbliši . k'h tomu . mračan thmen'h / thmen&D'h V. togo radi . ime tu prilo i čest. n'h t'hčij� . truditi se tbCe prilo . ništavan.taman. ovamo.dakle.mno­ gobrojan. trunuti tble. tun. t'bD'hk'h ako ne 276 277 . upravo ondje tuk'h. gorljivost. bez obzira na to. tu able odmah. isto­ dobno. vojni odred trtfon'h. trqd'h vodJ. nastojanje. nastojati.ne više. brzo. -e s.na to t'hi(d)ezam. nepregledno mnoštvo. strast. -isprazna slava tbCeta.ovaj. ovo.tamnica.dizenterija. debljina. -isti. suvišan. . . . -a S. ne­ moćan.ali.posvećiva­ ti se tbCati s�.uništavanje. . na­ dalje. ujedno tužderoidenie.mast. -straža.tamjanski tbmltnica. mnogo­ struk - hkati t'bkQ.prazan. taj. �Ž. tu.trpjeti štetu.tašt. -e s. t�mIt(ie). ondje.. ta.2 V. ovdje.raspadljiv" prolazan. činiti štetu. sitno t�ltJlik'h. obristi � tu / tu byti . ruše­ nje. t'hčij� ne zamalo. riti se. uništavati tblo.dalje. t&ma t'hn'hko prilo . propadati. t&mami. tvor tbm.đinac.razarati. . .gurnuti. aCe t�ij� . t'hk'hmo ace ne / razve t'hk'hmo ace . zatim. .sk'h V. t'bCet� primati . . oluja trqt'h. t�ij� eže . . -a m. t'hlda ie . t'hk'hmo ne . -a m.tada.zatvore­ (do)taknuti. pa. trulež.ničbnik'h. uza­ upropaštavati. -nQ. ubuduće.nego samo. po tom&(ie) . pri- tbmien'h V. sqCii tu . ova. tužde tuiide prilo .samo ako. os.zatim. jednom. gotovo. drug t'hn'hk'h prid. .upropastitelj tbliti.tud.tkanje.biti prisutan. ne t'hk'hmo ludan. sujeta.tu. . . . -a m. .trqblfinie. to zam. � S.žu- tItlitelb. nekada. onda t'hgdu(d)e prilo .Trifun. CUŽdJ. malen tbCbnoprilo . nježan. iznena­ da. . badave. deset tisuća.vršnjak t�bn'h prid. -a m.ondje. i t'h . slab '" t'hcanie. razve t�ij�.trubljenje. -a s. tamo. već. . rodnost.tanko.vodena bolest trqs'h. V. ipak koji se odnosi na tamnicu. -e S. sujetan t'bCiV'h prid.raspadati se. tuže V. to. .nyi . sam. .šteta.tlo tIJenie. čežnja. prid.isti.bolestan trqd'h. nik tbmbniČItJl'h prid. tkati t'bkn�ti. ta. -a m. revno t�ij� čest. ttn. tbljQ. odmah. razve t'hk'hmo. .samo.tamnični.žurba. prema tomu t'hg('h)da prilo . gotovo. .bik tun. t'bCiši s� .samo. onaj t'hkanie. -e S.tama.potres. timen'h tbn'hk'h V. gladan. .nadoknađi­ vati štetu t'bCetbn'h prid. tim('h)pan'h tune prilo . razaranje. . upravo. bogat t'h. .zemljaci tužc:b. odsad. zvuk trube. . sličan. t'hcety tvoriti oštećivati. . bes t'heety tvoriti . .koji je prisutan tužde prilo .zbog toga.besplatno. -truljenje.. Usp.l -a m. . tbleaši . . -y Ž. debeo.gurati.tanak. -neši . . tItnei . hrda t&ma y Ž. strub tbmbnič&nyi -tamni­ čar tbmltn'h prid. tblejQ. komp. tako. isto­ dobno. � Ž. smrtan tbleti. tiruk'h tu�ltn'h prid.

. istiskiva­ ti. � S. te­ mh(že) togo radi .tutnjava. -težina. t�ža dan. -a m. telo nepriezn(in)o ­ idol telopisanie / telophsanie.Tir. priro­ t�žatelh. na­ raštaj. . . � Ž. �. biti tjeskoban. tysqc- ti znak teCiti. vinogradar t�iati. . pitati 278 279 .tisuća tysqChniJn. � ž. peny teCiti . usp. stup.t&ll"'čai v. ž. svađa.pokazivati put. breme. . . -a m. t�ibko byti komu . ratar. t�žQ. tirbSk'h prid.prepirka. uzrast. topanb3ii tin. tuga. tužiti (se) ta.težak. i vez. teleshne teleshn'h prid. sada. Mlese. . sta­ tusa. ty.tirski tisuću vojnika tysqehn'h prid. stoga.tijelo.teškoća. . tebe. -i m. � s.predvodnik na. komp.biti dosadan t�ibCe priZ.bubnja­ t�goSth.tjelesan. hn'Lk. -i ž. thriti v. -šiši .bubanj ttm'hpanbnica. -a m.teret. -a m.tjelesno. zemlj.dava­ t�tiva. mučiti se. -i Ž.zato. važan. -žiši . bijesno t�3ati. strah. strah. usp.topaz. . usp. . -iž. tqženie tqdu / tqde prilo . -a S. materijalan teleshnepril.mokar. teci tesk'h.teško t�žhkosr'hd'h prid. t�žQ. svađa. tuga. usp. oluja. � Ž. t�žhk'h t�ih. . tjele­ snost.ti tyi v. teret. t�š.natpis na stupu temh(že) prilo i vez. . nabujali.tuda. teškoća. t�žiši . . uzak teiiti. -a m. . .. usp. pojava. teži­ tysqCa / tysqci. . usp.ti thSth. tn. breme t�žii V. time.l. oh tqdu . raditi �iesth.teškoga srca.tast tbCi v. . � Ž. . . žestok t�žhk'hprid. bijesan. . to­ panb3ie. teškoća. teži­ rica tipanhzie. . teleshno telo. breme.i zato tesk'hn'h V . time. materi­ jalno.vući. .. t�žii . . .prepirka. -tada. starost. �žeši .. -ći.tjeskoba. tutanj tqča.. čest.ši .tetiva tqtbn'h.istraživati. hi(d)e t�c. tjeskoba. -y . zato što. . kip.težak t�ia. tobojQ zam. telesi S. i teleshno prilo . sada. na. -&.pljusak.ž. patiti.tjelesno.tiskati. tqga snijeg tqčbn'h prid. tim. osoba. sud­ ski spor. usp. nevolja t�got&ll'h prid.teret.teško. kiša. . t�ih tqžiti. . h tyiide v. I.odatle tqienie.v.tisućugodi�nji tepriZ. poticati. t�žtqga. -y Ž. .trpjeti. pa. nevoija t�gota. tes(h)n'h t�žhko prilo . te�. . . -a m.V.tijesan. materi­ jalno. -žQ.zemljoradnik.bacati pjenu kišni ttm('h)pan'h. rqkojq tetiti . . sud­ ski spor. -šQ.preša tes(h)n'h prid.

-a m.o ualerii. -eeši . -oiši 8Q . ubeždQ. .blagosloviti.ni na koji na­ ubilca. . saznati uveriti. .zato.ubijati. . -a S. -aeši .otvo­ ubojit D U OY ubosti.uboistvo. uvemb.ubojstvo. -ueši -izliječiti ubivanie. uvracati �. -ajQ.ubojstvo.isušivati ubojit niti bijelim 280 281 . ubiistvo uboica. uvje­ ćivanje ubivati. .nago­ ti. uvesi . . iskazati povje­ renje uvet1t.ubojica ubiti. uboi. uto­ usmrćivati ubiistvo. u ne. -udiši s� j u . ubiica ubifJti. -ieši . is­ buditi se. � Ž. -ujQ. .podrška. -a S . -odQ.smrtonosan. -e S. os. � m. nje skriti se ubfJditi. . umaći ubeždati. usmr­ ćenje.jao plašiti se. uči­ uv�dati. prisiljavati ubeždenie. uvy tebe . w · . koprena probuditi se. -a m. usp. boj. .bro 400 j Ul prijed. bdjeti ubfJgnQti. -nQ.ubiti. -ljQ.sporazumjeti se. guranje - ravanje uvecati (�). -aeši s� - spoznati. usmrtiti ubitie.venuti uboštvo uboi. ohrabriti. . .uvjerava- mrćivati ubienie. potpora. prestrašiti se ubrus1t. -e S. prisiliti.ubojica uboičbDh prid. utješitelj uvecavati. uvrbzeši . ime ubalovati. - čište ubežbn1tprid.jao. . .poticanje. -a S. -riši .uvjeriti. . ubuditi s�. uvjeriti ubežanie. smrtonosan.slovo »uk'b«.Valens. uv�ždati. . .siromaštvo. -e S . -a m. puniti vjerom. -vaeši . nagovaranje. pak ubo2 vez. -aeši . odluka uvedeti. -rjQ. dogovoriti (se) uv�ždeši . -aeši s� - napuštati. -e S. . -ojQ s�. pridobivanje. -ajQ -aeši / uv�ždQ. -ajQ. -vajQ. ostavljati (koga).ubijanje.probosti ubofJti s�. nika­ ko.Valerijan ual1t.saznati.siromašan UbOŽbStvO. -aeši (s�) ubežice. .pristanište. ne u -još ne. usmr- ubica V. . . -ubojstvo.znanje. uboistvo ubistVbn1t prid.već. ubiistvo čišni uooliti. ubediši . savjetovati uvecanie. -ajQ (8Q).bro 400. . okretati leda (komu). . poticati. usmr­ ćenje. probdjeti tebi uvedenie. -ajQ s�.rubac.ubojstvo. i tako ubog1t prid. kod u2prilo . -žQ. usp.Valerij ualerian1t. -e m. uto­ .ubojstvo. usmrćeubuždati �. s G . .ubijati. bitka ublažiti. ustanoviti. -ijQ. davati hvalu ubo1 prilo . -a m. uvr'bZQ.pri- čin US uski.odlazak.ubijeliti. -žiši . -aeši . pre­ koravati. usp. .pre­ riti uvy uski. varati. nuditi. -uždQ s�. pozna­ vanje. -liši . -a m. -e S. dakle. okretati lice (od koga) uvresti. bijeg ubežati.pomoćnik.pobjeći. -a S. -ajQ. -odeši . D .u. -ejQ. usmrće­ nje. us­ pomoć uvetbnik1t.pristanišni. . -a m. -ajQ s�.tada. -e S. marama. -žiši -uteći. -neši . -žQ. . ni u . -e S. .

svezati. udobbno udoVbl�ti v. stra­ hota uiasiti (&. -eeši (�) .udariti. meso ubijene životinje udavl�ti.zadržati. udob'b udobbn� prilo .). -već. uža­ snut uias'b. usp. ug8Ž' dati pred'b C�D1h .zati.donijeti bo­ gat plod ugoditi.zaplesti se. izaći ususret ugodie. -nQ.spremati (se). pljuska udariti. temelj .stradanje. -bIjQ. upravo. -nQ. -eeši . uvenuti uv. boja­ ti se uiasenie.zaglibiti uglqbiti. -a m. udobhn� udobbn'b prid. ojačati udob'b1 prid.uv. -ejQ.udarati. . -aeši . uv�zeši -ukrasiti. lako udobhno prilo . -eždQ s�. -biši .služitelj. udoMe udobno. utrnuti se ugasiti.). useliti se UgObhziti I ugobh3iti. tući udvar�ti . mučiti se (oko čega) ud'b. -8ajQ. -e S. -aeši (s�) .). -neši . usp. . -vljQ (s�). -viši (s�) . ovjen­ čavati. -ajQ (s�). hvatati udrqčenie. tvrdokornost. uplašen. -llŠQ. -e S. uie&točenie. -ejQ. -ejQ. ratni drug udebel�ti.pobijediti. -ejQ. udol�ti udol�ti. trepet. -neši s� čuditi se. udariti uiasati (8. objesiti (se) udavlenie. odmaranje ugotovanie. -e S. . čak. začuden.izmučiti. -e S. mučenje udrqčiti. ugroziti . zaustaviti.ugađati (komu). -rjQ. -asiši (�) . uopće ne. -čiši . utroba · udhn'b prid. -e s. -ljQ (s�). -ČQ. revnost. usp. uV�ZQ. -nQ. -eeši s� noćiti. -udarac. suputnik. . kamp.začuden. udobhn'b udobh2 pril. -a m. na­ pasti. -i Ž.udaljavati (se) udariti. -ud. okititi. -bbziši (-bb3iši) . -nQ. mio ugoidenie.čuditi (se). jeza. spremiti (se) ug'b V. -ezdiši s� . lako. udol�ti udobl�ti. -nQ s�. priređiva­ ti (se) ugotoviti (�).daviti. -užas. -bbžQ. -eeši . -ejQ. -neši ..vješanje. -e S. posjed udr'biati.sti.znQti. završavanje.ugnijezditi se. ugodhnlk'b boiii . ovjenčati ug8Ždati. -Qziši s� užasnuti se ugotovati ( .ugušiti (se). -asiši . trepet uiasbn'b prid. ugoditi.okorjelost. -QždQ. na­ seliti se udvorhnib. -a m. -ejQ (s�).udoban. povezati. . užežeši . uie ne jedva - više ne.nqti. -liši (s�) udaljiti (se) udal�ti (�). -ajQ. i čest." -ožQ s�. dio tijela. ." -ejQ �. -neši . strašiti (se). -e 8. -viši (s�) . -riši . užegQ. . udariti v'b lanitq udariti po licu udarinie. -a m.udobno.ugodno ugodhn'b prid. spustiti se. . -y Ž. -eeši . .).spaliti uzda. -žiši . produpsti ugn�zditi �. slabost uiastbn'b prid. -žQ.gašenje. boraviti. služiti (komu).odoljeti udr'bianie.ugodan.biti komu odan ugasati. -odiši . strah. lako. . -ašQ (s�).uzda 282 283 . zatucanost uieci. -e B. smesti se uiasnqti �. zadiviti se � za­ uiastb. gu­ šiti udaliti (8. -kućni prija­ telj. strah.udupsti. -e S. ukrašavati uv. -vljQ (s�).svidjeti se. ugoda Ugodhnik'l>. zaglibiti uv. -aeši (s�) . uv�žQ. -ajQ (s�). -neši . . . zadivljen uiepril. suzbi" janje uglhbnQti. -eeši . -užas.trnuti.udobno. .vlast. usp.udeblja­ ti se udel�ti V.sluga Bo­ žji ugodhno prilo .ugasnuti ugaienie. . -e s. uv�žeši I -ajQ. kamp.prirediti (se).uslužnost.člankovit Udbriti V.zadovoljstvo. -saeši -ugasnuti. . -eeši .užas. ga­ siti ugasnqti.prestrašiti se. jug'b udaviti (�). udob�i udoban.priprema.svenuti. ­ aeši . -pogoden (čime).

�jQ. uh­ umirati. . uemleAi -oduzi- vina ulučati. . tv�ti. -ajQ. ulov. -liši . pra­ nje 285 . usmrtiti umn. (se).postići. -'bcQ. duh.umuknu­ uJjepAati. -čQ. uicQ. -riAi . � s. -ponižavanje. ubiti t(v)ie. -adQ.postići. umbrQ. umreši .skratiti. . -'bždQ (s�). -AajQ. psovka. -AaeAi -ukraša­ tovanje. -a m. -pljQ.lov.uz'blobiti.umu­ uniAtiti uzbriti. -rjQ. -ocQ. -ejQ.usmr­ (se). ukoriti. . -astiši -namaza­ ti. bi­ utvrđivati ukripeti. �eši . tviti. po­ kajanje. -'btviši . sra­ motan ukrasiti. kraj. -e s.nakititi. -pejQ. -'bcvJj Q . zatajiti ukripiti. varkom dobiti ulqčiti. �jQ. po­ uloviti. � s. - pogrdan.ojačati.umri­ jeti umudr�ti v. -a m. . iz­ moliti umoriti. � s. poni­ zan. brižan ćivati. -čiAi . . -ejQ. saža­ liti se umilenie. -viAi . odvratiti (se) ukorenie. pobrinuti se (o čemu) ui.ujak uimati.us­ mrtiti. ušutjeti. dovesti u red.poniženje.komad platna. ulbcQ. ubijati umr�ti.umoriti. kićenje. .umirati um1'bknQti. -acQ. -e s. knuti. -aeAi . dokaz ukariti. -ažeAi / -zajQ. -a m. uzrok um'bvenie.ukor. umQ(ž)driti um'b.Cvl�ti. -JjQ (s�). prirediti ukrasti. pre­ zir. briga umilen'b prid. -ažQ.sramotan.uvjeravati uicenie. -čQ.ukrotiti. .ugledati.uvjeriti uicati. -čiAi . -otiAi . -atiAi . vati. razum. -riši .smilovati se. -vJjQ. .umrijeti titi. - vatiti ulovlenie. osramo­ ćenje. mati.pokaz(iv)ati. ozna­ či(va)ti ukaz'b. -e s.um. ulbstiAi .ukazanje. -ejQ.ukrasti ukratiti. lo­ uvidjeti. zagalamiti (na koga) ukOri>. -liAi (s�) - ubiti umn.dokaz uist�ti. -zaeAi . omalovaža­ vati uklan�ti. -lt3jQ. �eAi . . um'bnoiiti umoliti. umn.smrt. -lejQ. -aeAi . ograničiti ukrdati. -ukrašavanje.omalovaža­ vati.osiguranje ukazanie.prevari­ umuknuće. oči- ostvariti ulučiti.mijenjati. uJjepAavanje ukroi. ubijati umastiti.skriti. -acQ. -yeAi . utrljati umiliti (S�). sa­ vijati umalenie.ocrnjivati. utvrditi ukrepleti. -a m. -bJjQ. -rjQ. okajati.uloviti. -JjQ. . �eši . misao. onijemJjenje um1'bČati. sramotiti.usmrtiti. . uistiAi .grdnja.osiliti. uemJjQ. uJjepAavati ukrdenie. sramoćenje ukOriZbD'b prid. -niši . �eAi . -eeAi . poniženje umaliti (8�). skraćenje. skratiti (se) umaleti. -JjQ (s�). pokazivanje ukazati. -ajQ. ojačati.umivanje. smanjivati uistavlenie. . -riAi -ukoriti. niziti. � s. zabrinuti se umilosrI>diti (�). -aeAi . -e m. usp. -asiAi . kititi. -peeAi . -liAi (s�) ­ smanjiti (se). ukOri> ukorizna. po­ krov za mrtvaca ukrop'b. onijemiti umnoiiti v. uAutjeti. -a m. ponižavanje. -neši .usmrćiva­ ti. -nQ. -'btiši . ukorenie ukOrbn'b prid. ponižavati umariti. dobiti ulb8titi. . -y ž. spoznaja. � s. -ajQ. -e s. .jačati. -piAi. umn. pre­ stati uml'bčanie.komad (kruha) ukryti -yjQ. -ašQ. ti. -njQ. . � m. očvrsnuti skruAiti se. - grditi. -adeAi . -'bdiAi (s�) . -ajQ. dan smrti umn. -leeAi . juha ukrotiti. � s. -aeši . zaAutjeti.smanjenje. -leeši . -rjQ.uklanjati ti. jedan 284 postati jakim.zamoliti. -biAi -naštetiti. odvraćati (se) ukloniti. ukrasiti. . -oznaka.ukloniti smiriti ukruh'b. -e s.skruAen. usp. pokajati se.

um'hllaiati, -žajQ, -žaeši - um­

umQČiti, -čQ, -čiši - pokoriti,

upa�ti, -ejQ, -eeši -napajati (se),

up'ltvanie, -e s. - nada, povjere­

nažati, umnožiti um'ltnoženie, -e s. - mnoštvo, obilje um'ltnožiti, -žQ, -žiši - umnoži­ ti, pomnožiti UDlItn'lt prid. - razborit, uman, duhovan umyvanie, -e s. - umivanje, pra­ nje
umyvati (8�), -ajQ (sQ); -aeši (sQ)

ukrotiti; izmučiti
unii v. dobn uničr.žati, -ajQ, -aeši - omalova­

opijati (se)
upivati (�), -ajQ (SQ), -seši (sQ)

nje, ufanje
up'ltvati, -ajQ, -aeši - ufati se,

- opijati (se)
upiti �, -ijQ SQ, -ieši SQ -opiti se upitie, -e s. - pijanstvo upit�ti, -ejQ, -eeši - nahraniti upl'bČiti �, -čQ SQ, -čiši s� - po-

nadati se; zvati, vikati
uravr.niti (�), -njQ (sQ) , -niši

žavati, prezirati
uničr.ženie, -e

- prezir(anje), omalovažavanje omalovažiti

s.

(sQ) - izravnati (se)
ureei, urekQ, urečeši - naII\iesti­

uničw.žiti, -žQ, -žiši - prezreti, unyvati, -ajQ, -seši - gubiti po­

ti, postaviti, zapovjediti
urivati, -ajQ, -aeši - tiskati, gu­

strojiti se, pripremiti se za boj
upodobiti (�), -bljQ (sQ), -biši

rati, tlačiti, udariti

- umivati (se), prati (se)
umyti (8�), -yjQ (s�), -yeši (SQ) ­

uzdanje, postajati malodušan

unybprid. - slab, iscrpljen, mli­
tav, malaksao; žalostan
unynenie, -e s. - nerad, bespo­

(sQ) - nalikovati, sličiti
upodobie, -e s. - stas, lik, poja­

urlI'It, -a m. - Urijel, os. ime
uricati, -ajQ, -aeši - namještati,

umiti (se), oprati (se) umyil�i, -e m. - izum; izmišljo­ tina; spletka umyilenie, -e s. - misao, odlu­ ka; spletka um�ti, -ejQ, -eeši -umjeti, znati, moći, razuII\ieti um�lmQti, -nQ, -neši - smekša­ ti, oslabjeti um�čiti, -čjQ, -čiši - umekšati, smekšati umqdriti (�), umQždrjQ (sQ), umQdriši (s�) - učiniti mu­ drim, opametiti (se) umQždriti, -rejQ, -rooši - činiti mudrim, mudro razmišljati
umQtiti (8�), umQCQ (SQ), umQtiši

va, slika i prilika
upoiti (8�), -ojQ (SQ), -oiši (s�) ­

određivati; omalovažavati
uročr.n'lt prid. - utvrđen, tvrd,

slica, ljenčarenje
unynie, -e s. -malodušje, žalost unyti, -yjQ, -yeši - postati malo­

orositi se, napojiti (se), opiti (se)
upraviti, -vljQ, -viši - ispraviti,

određen
unvati 8�, -VQ SQ, -viši SQ - otki­

nuti, porušiti
urezati, -ežQ, -ežeši - odrezati,

dušan, izgubiti pouzdanje
unr.PQti, -nQ, -neši - zabosti,

nišaniti, usII\ieriti, prilagoditi
upravlenie, -e s. - vodstvo, diri­

otkinuti, otkidati
urešiti, -šQ, -šiši - osloboditi uselena� v. V'ltselena� usi�, � ž. - suština, bit, bitak,

ubosti
uobid�ti, -iždQ, -idiši - uvrijedi­

giranje, pouka, savjet
upravl�ti, -ejQ, -eeši - upravlja­

ti; prevariti
uobraziti, -ažQ, -aziši - obliko­

ti, rukovoditi; poboljšavati
upražnenie, -e s. - zadaća, vjež­

opstanak
uslaždati �, -ždajQ SQ, -ždaeši SQ

vati
uorqžiti �, -žQ s�, -žiši s� -nao­

ba, posao
uprazniti, -ažnjQ, -azniši - oslo­

- naslađivati se
uslužiti, -žQ, -žiši - uslužiti,

ružati se
upasti, l upadQ, upadeši - (u)pa­

boditi (se), izbaviti (se)
upustiti, upucQ, upustiši - ispu­

ugoditi
uslyianie, -e s. - slušanje, usli­

sti (ju/padnem. . . )
Upasti,2 UP8SQ, upaseši - pasti

stiti
upucati, -ajQ, -seši - ispuštati,

šanje
uslyšati, -šQ, -šiši -čuti, uslišati

(sQ) - smutiti (se)
286

(pasem . . ) ; spasiti, sačuvati
.

spuštati

287

usma, -y ž. - koža usmi6ti s�, usm�jQ s�, usm�eši s�

- nasmijati se, narugati se usmfJn10 / usni6n1oprid. -kožni uson1o, -a m. - laneno platnoj usp. vis(s)on1o uspfivati, -�Q, -aeši - napredo­ vati, ići naprijed uspfiti, �jQ, �i - uspjeti, PO­ stići (nešto) uspfJh1o, -a m. - uspjeh, pred­ nost, korist, zarada, dobitak uspfJienie, � s. - uspjeh, pred­ nost, korist, zarada, dobitak uspfJir.n1o prid. - koristan, us­ pješan usramiti �, -mljQ s�, -miši s� postidjeti se usramlfJti �, �jQ s�, -eeši s� sramotiti se usn.die, -e s. - revnost, trud USr1odn1o prid. - hitar, brz, sr­ čan, hrabar usta, -'b s, pl. t. - usta ustaviti, -vljQ, -viši - postaviti, namjestiti, odreditij prosvije­ tliti ustavlenie, -e s. odredba, od­ luka, obustava, prekid ustavleti, -ejQ, -eeši - ustanov­ ljavati, utvrđivati, zaustavlja-

tij ustavlfJti kogo / čr.to - za­ državati (koga, što)j ustavleti oh česo - priječiti koga (u čemu)
ustaV1o, -a m. - pravilo, granica,

ustrr.miti �, -mJjQ �, -miši s� ­

usynenie, -e s. - posinovljenje usypati, -ajQ, -aeši - zaspati; ne usypaj�i - neumrli, nepre­

obič�, dogovor, povijest, čita­ njej bez... ustava - neome­ đen, neodređen
ustaVbJ110 prid. - postavljen, za­

konit
ustati, -anQ, -aneši - prestati ustiti, -'-ućQ, -ustiši - nagovarati,

nagovoriti, obodriti, poticati
ustrabiti (s�), -bljQ (s�), -biši

ustremiti se, baciti se ustr10mlfJti �, -ejQ s�, -eeši s� ­ rušiti se, srljati, juriti ustrr.mlenie, -e s. - navala, na­ pad, stremljenje, namjera ustreliti, -ljQ, -liši -pogoditi, ra­ niti, povrijediti ustuditi, -uždQ, -udiši - ohladi­ ti, osvježiti ustydfJti �, -yždQ s�, -ydiši s� zastidjeti se (koga) ustr.na, -y Ž. - usta, jezik
ustQpati, -�Q, -aeši - odstupati,

stani
usyriti s�, -rjQ s�, -riši s� -usiri­

ti se

us6knQti, -nQ, -neši - odsjeći,

odrubiti (komu glavu); tući, klesati
usfJCi, usekQ, usečeši - odsjeći,

odrubiti (komu glavu)j tući, klesati
usqditi, uSQždQ, uSQdiši -pripre­

(s�) - uzdići (se), podići (se)
ustraiati (�), -ajQ (s�), -aeši

(�) - zastrašivati, utjerivati strahj bojati se (za koga)
ustraiiti (s�), -8ŠQ (s�), -ašiši

(s�) - uplašiti (se)
ustrafJti, -ejQ, -eeši - stavljati,

vraćati se ustQpiti, -pljQ, -piši - odstupiti, vratiti se usugubiti, -bljQ, -biši - udvo­ stručiti usušiti, -šQ, -šiši - osušiti, isušiti U81omocrenie, -e s. - upravlja­ nje, gospodarenje, briga
us1onQti, -nQ, -neši - zaspati,

miti, spremiti, položiti mrtva­ ca u lijes
usqždati, -�Q, -aeši - priprema­

ti, spremati
usqmr.neti �, -njQ s�, -niši s� -

posumnjati, pokolebati se
utaiti, -ajQ, -aiši - skriti, zataji­

ti, prešutjeti, zastrti
utapati, -ut�Q, -utaeši - utapa­

postavljati; pripravljati
ustroi, -e m . - ustroj, gradnja, pravilo, red; bez10 ustrofJ -

neuredno
ustroiti, --ojQ, --oiši - urediti,

usustaviti, ustanoviti; opskr­ biti
ustroenie, -e s. - red, odredba,

ustrojstvo, odluka

usnuti, umrijeti us1opati, -pljQ, -piši - zaspati, usnuti, umrijeti uS1openie, -e s. - san, smrt U81opiti, -pljQ, -piši - zaspati, umrijeti us1ohnQti, -nQ, -neši - uvenuti, isušiti

ti, tonuti
utaeti, utajQ, utaeši - t�iti, skri­

vati
utvarr., -i Ž. - (stvoreni) svijet j

ukras
utvareti, -ejQ, -e�i -oblikovati,

stvarati, priređivati, uljepša­ vati

2BB

2B9

utvoriti (�), -IjQ (s�), -riši (s�)

utro, -a S. -jutro, zora, svanuće,

ut�iiti, -žQ, -žiši · - opteretiti,

učitelbn... prid. - koji je sposo­

- sagraditi, ojačati, stvarati, uljepšati utvn.diti (�), -bždQ (s�), -bdiši (�) - učvrstiti (se), utvrditi (se), ojačati utvrl>idati, -8jQ, -aeši - utvrdi­ vati, ojačavati, štititi, podrža­ vati utvn.idenie, � s. - utvrda, za­ štita, sila, potpora; ozdravlje­ l\ie utetl, utePQ, utepeši - ubiti, utu­ ći, istući utiskati, -8jQ, -aeši - pritiskati, gurati, tlačiti utišati �, -8jQ s�, -aeši B� - uti­ šati se
utiiiti (8�), utišQ (s�), utišiši (�)

sutrašl\ii dan
utros..., -a m. -jutarl\ia liturgija,

jutrel\ie
utruditi, -uždQ, -udiši - umoriti

se, ostati bez snage
utnnqti, -nQ, -neši - ukočiti se,

pritisnuti; ući, težiti (za čim) U�ibČiti, -čQ, -čiši - opteretiti uho, uABse, ušesi 8. - uho, ušica igle; za uho hiene - zaušnica uhud�ti, �jQ, �eši - smanjiti se, uništiti
ucedriti, uceždIjQ, ueedriši -

ban poučavati, učiteljski
učitelev... prid. - učiteljev učiti (�), uČQ (s�), učiši (s�) -

zaprepastiti se
utn.nica, � Ž. -osvit, zora,jutro utn.Db prid. -jutar}\ji, rani; na-

smilovati se, imati milosti
ucuiditi, -ždQ, -ždiši - rastaviti,

redni, sutrašnji
utrbŠbn... prid. - sutrašl\ii utr� prilo - ujutro, rano, sutra ut...knqti (�), -nQ (s�), -neši (s�)

udaljiti, odijeliti
uc�sariti � V. Vbc�sariti � učenik..., -a m. - učenik učeničb prid. - učenički učenie, � 8 . -učenje, nauk, nau.

- gurati, sresti (koga), sresti se (s kim); pogoditi
ut�ha, -y ž. - utjeha, radost,

osvježel\ie
ut6Cati, -ajQ, -aeši - pritisnuti,

- umiriti (se), ušutkati
utl'h8t�ti, �jQ, �eši - udebljati uto prilo i čest. - vjerojatno, na­

tlačiti, ugnjetavati
ut�šati (�), -8jQ (s�), -aeši (s�)

ravno, nesumnjivo; zar utoliti, -ljQ, -liši - umiriti, suzbi­ ti, obuzdati
utonqti, -nQ, -neši - potonuti,

- tješiti (se), umirivati (se), hrabriti (se)
ut�šiti (8�), -šQ (s�), -šiši (s�) -

čavanje, učenost učinanie, -e S. - postupak učiniti, -l\iQ, -niši - učiniti, obli­ kovati, ustanoviti odredba, odlu­ učinenie, � S. ka, naredba učitelb, -a m. - učitelj
-

učiti (se), predavati; govoriti; prosvjećivati (se) učicati, -8jQ, -aeši - čistiti učr�diti, -eždQ, -ediši -ugostiti učuti, -ujQ, -ueši - upoznati, primijetiti uč�tie, -e 8. - društvo; dio uč�tbn� pril. - osobito uč,ti, uČbnQ, uČbneši - početi, započeti ušidl., -i m. - bjegunac u�denie, -e S. - zmijin ugriz u�zviti, -vljQ, -viši - raniti, ozlijediti u�šn�ti, -ejQ, -eeši - objašnjava­ ti, razjašnjavati uj�ti, uimQ, uimeši - oduzeti, za­ uzeti, zaposjednuti

utješiti (se), umiriti (se)
ut�bn... prid. - utješan, ohra­

utonuti, utopiti (se)
utopiti, -pJjQ, -piši - utopiti utrie � S. -jutro, zora, svanuće, sutrašnji dan; na utrla - su­

brujući
ut�gnqti, -nQ, -neši - postići

tra, sljedećega dana
290

(što), biti vrijedan (čega), za­ služiti
291

fIlozofski filosof'b.faraon. -e m . 500. prema Frigija.posuda. ime fanuileVh 1 fanuiloVh prid.Pinhas. fariseisky prilo . . -a m. ime fon.faraonov faraos'b. . Fanuelov faraon'b. os.Falekov fanoil'b 1 fanuil'b. . ime farise. usp. ime frigiisk'b prid. . -am.farizejski Fa­ nuel. .Focije.(S'b).Filea. . . . -a m.veljača felollh.frigijski. -a m. . os. -a m. .farizejev fevr�b. os. čaAa flalll. - farizejev farizejski faris�isk'b prid.Fares. 4> .. . ---: palma finian. mudrac. -a m.fIlozof.slovo »fntb« . zemlj.u. . - fariseOVh prid.Flavije. usp. . . - - falekoVh prid. . farisefarisei. fareso. .liturgijsko ruho fervarb 1 feir(o)8r'b u .sk'b prid.ftniln. -a m. . fa­ raos'b faraollh prid. ime fi�lb. . os. -a m. -a m. m. - forum fotil. . os.farao- filosof'b nov faresoVh prid. .bro j f . . � Ž. fa­ raon'b faraošb 1 faraušb prid. . .farizej učenjak r mikisie. -e m. os.broj 500 faris�in'b prid. -i m. .Filipov filip'b(p'b). - filosofie. -e m. r&/<I> F <p 080/$ . -a m. .Filip. ime filipoVh prid.Feničanka 292 293 . fevr8r'b filea neskl. ime filo80p'b U. -a m.Feliks.faraon. . -a m.fIlozofija Faresov fil080fJ. os. . os. ime r Iliks'b. � Ž.

hvalQ Vbzdati (dati. hod. . hoditi vb čem1> baviti se čime. hvaliti se. usp. hvala.hodanje. . horQgy horQg'bve. . .hvaliti. -a m. i ž. podupiranje hodataiti. - srednik. - ćelija. -liši . -a m. reci) .Hamov. posjećivati. lju­ kerubinski slap. hrana. zahvaljivanje. putovati.her80nski heruvim1> v. zemlj. . .bro 600 . horQgDvi ž. - žezlo.hvaljenje.kruh. -a m. . prema čanje. hodiši -ići.kananejski hanaon1> v. .8Onb. horiVb. po­ hvala. -a m.kanaanski hana(a)n1>.kerubin herovimb prid. rahava putovanje. ime hanaanoVb prid. - hlQpati.ograda. -pohota. . -pljQ.rep hodatai. --€l s.zagovara­ donja odjeća. hoditi po kom1> . hlQpati ski 294 bavnica 295 . herovimbSk1> hlton1>. j h . l -iž. zahvalnost. . i os. postupati.Horeb. .hvatati herovim1>. -a m. hu­ prolaziti. -a m . hljeb (kru­ ha). ime hana(a)nbsn / hananeisk1> prid.pohvalan hvatati. m. čast. . -aeši . herovim1> heruvimbSk1> v.gor­ haidati. hana(a)n1> hapati. ogrtač hlap1>. .posredova­ nje. pomoć.papirus hvala. -ljQ. hlad. -a s. . plot hamoVb prid. . . -a m. pro­ sjačiti hobot1>. -pleši . veli­ moćnik hl1>m1>. -a m. -aeši .gristi harava v. . dolaziti. -a m. zemlj.son1> / herr. jesti. � ž.kalee­ hvalenie. sluga. .bro 600. -ajQ.kretanje.Kanaan.poslanik. -a m.kuća. hvaliti � - hod1>. . milost. - hladovina hladbn1> prid. zahvaljivati. . zagovornik hodata1stvo.Korozain. . hod. sudjelovati pri gozbi hlebbn1> prid. hl6b1> 81>n6sti - Ham. o hvala.8On6nin1>. . nagrada. odlaziti. -y ž. riznica hleVb.2 -i m. vladanje. trk hoidenie. -a m. obilaziti.brežuljak. ho­ ravnati diti vb slM1> 0080 se . prebivati. -aiši . hlebbn1> hlQbati v. .staja hl�bb. nag­ rada hvaliti. har'l>tie. -a m.Kalcedo­ n(ija).ljubavnik. -ajQ. .slovo »Mn«.Herso- bHX njanin herr. j Je . os. pohOtb hOtb. - hvalbn1> prid. -ajQ. . hel"b8OnbSk'I> hen.kidon1>. zauzimati se hoditi hoždQ. po­ hal1>kidonbSk1> prid.hersonbSk1> v.hladan hlamida / hlamida. zahval­ nost.pirkanje. . -y ž. slavi­ ti. -aeši -prositi. način ži­ vota horazin1>. . hodati.hodati hah. mak hleb1>. . stijeg hOtb. zemlj. ti. prema čemu. · 1:1 . --€l m. brzak herovimbsk1> prid. -y ž.slijediti koga - donski halQga. - rob. -a m. -a m. y ž. klicati zemlj. herr. zemlj. košulja hlad1>. slava. --€l s. -a m. .8OnbSk1> prid. . pribježište.krušni hlevina. . po­ Herson. hvastati se.kerubin- hl�bbn1> v. -ajQ. -a.zahvaliti - nja odjeća. priznanje. tu- nika. .

hoWnie. usp. . -a S. bogohulan huloJjubiV1t prid. ruglo. � S. borben hrabn. §tititi hran&no prilo . grditi.sostoV1t V..pravilno. nemoć.pljačka.sramotan. -y ž. pohota hot�ti hooQ. -a m. kleveta­ nje. lac. . hytro hycenie. amulet. .sti�nbSk1t prid. proi­ mrzi Krista hn. -a m. zvod. -as. .mudar.cb. . dom. -a m. huljenje. .sky prilo .ubojstvo dan. . . majstorstvo hytrostbn1t / hytn. -oštroumnost. razboj­ ništvo hYCbnik1t. zanatlija hytriprilo . lukav­ stvo 297 .razbojnik hqdog1t prid. ­ malouman hud1t prid. . heretik hul&n1t prid. �y Ž.učiniti uslugu komu. . borbeno hramina. kućica..htijenje. beznačajan. -a m. usp.koji ljubi (voli) Krista hrbstonenavidJ.mudrost. � S.koliba. uman.koliba. -y Ž. .stOJjUbbVbn1t / h. umješan. . Kuš.. . pogrda. � s. usp. . vješt. spremnost. sljedbenik hrbstoJjubiV1t prid. . hambar.stOJjUbbCb.Aepavac.bezopasno. malen. ne­ h1tt�ti V. .Kristov hn.n. -a m. hn. -y ž.proklinjati. kratak.stoJjubiV1t j h. siromašan. razumnost. krizma hrizmbn1t prid. komp. prebivalište hranilice. -a S. čuvar hraniti. -a m. . . proklinjanje huliti.slabost. prebivalište. . volja.stoVbn1t prid.drvena ko­ liba u voćnjaku hranilo. svadljiv husiin1t prid. .hrabro.zaklon. -a m. grditi. hrbst- Kušev. pogr­ obrazovan.kuća. hyza hytroprilo . -i Ž.koji ljubi (voli) Krista hn.zlatousti hudov�rbn1tprid.kršćanski hr1tstObOn.cb. loš. optuž­ ba. prikladno.slab.Krist hn.Kristov hn. bra­ nitelj. biV1t hrbstolju­ kleveta. . . -a m.mudrac. jadan. ime - Krista hrbbbt1t.st'b.stoJju­ biV1t hrbstoJjubbn1t V .zaštitnik. usp. sramota. psovati. . -y Ž. -a m. zgrada. . želja. znanost. . hrbst­ hn.držati. znanje. .stOV1t �stom1t u. hrbstoJjubbCb. skrovi­ §e.. sigurno hribbt1t u. pribježište hram1t.V. -ljQ. hot�i (byti) . ubog. -iž.pravilno. -liši .malovjeran hudosil(&n)1t prid. prid. stvara­ ljubitelj. ne hud1t -nemalen.uzda hraniteb. umi­ jeće. iuMbsostom1t hud1t koji voli Krista hn.podrugljiv.stvaralac. -a m. hn. os.komorica.krizmeni hri. huliti hul&nik'b. OVOOb­ noe hranilice . -niši .V . - štaj. velik hud� prilo . lu­ moćan hudostb. . prikladno. -huljenje.kleti. ukor.leda. hytr� hytrostb. . � S. dom. umijeće. hrabar.stoubiistvo. reei) . -a s.Kristov neprijatelj hn. -njQ. prid. majstor. hot�ti hyza. pametan hqdOŽbnik1t. hrbat 296 hrist. . -a m. bogalj hr1tzan1t. junački.kuća.stOV1t prid. bič hrbsostom1t. ču­ vati. hooeši . .slab.pomast.malo huždil u. -a in.koji psovati.Kristov hula. . ho­ t�ti komu . klevetati.n. kavost. ćelija hyz1t. kućica. . bogohulstvo.stoJjub1tVbn1t V . hudii . graditelj hQdožbStvie. klevetati. umjet­ nost.budući hrabn. . bi­ jedan.n1t prid. � hrom1t prid. - nedostatnost hudoum1t / hudoUm&n'bprid. -a m. .djelo. hereza.. umjetničko djelo hqdOŽbStvO.. vještina. ju­ nački. namjera. -a m. huliti hulenie. hrbbbt1t hrizma. smje­ (Sveti Ivan Zlatousti / Sveti Ivan Krizostom) hn. .bogohulnik. . hyz1t hyzina. -a m.stoJjubbn1t prid. -kletva.htjeti. . huly v�ati (glagolati. �­ žnja.stos-. prema razboritost. . majstorski hytn. .hrom hrombCb.

čuvati 298 299 . dare­ način. . A cl . milostiv cit'b. pona­ šanje CuždekrLDlhnica. c�diši . � ž.milosrđe. običaj c�dbno prilo . o- cola.štec:ljeti. - dušnost ced.tuđ.preno- eedrota. -a m. <:> . -običaj. prid. o. stola ćirilici nosti nema bro jevne vrijed­ cudb. -i ž.v. QJ j c .slovo »ea« . žljiv. c�ždQ.bro 800. -y ž. konačište Cuždb prid. y ž. -iž. j .ODW W C. -e s. veliko­ dušnost. . . milost cedroth8tvie.štit paziti. stran cjudb. . - - štola. . u . oblik.slovo »oto« . . držanje. .broj 800 .milosrdan.veliko­ ćište.n. YI . W · .bro 700. .štedljivo c�d�ti.

.cr­ cv�tican1> prid.crkveni. ..wzdrav­ zdravljanje c�lovati.vladati C�8areV'lt prid. po­ I\ie. . c�­ c .liječiti.n1> prid. celiši . .kraljev.što liječi. crbk'bvi Ž. zacjeljeI\ie. usp.rascvjetan kva. cir'bk'bvi ž. čn.liječnik. ljati.poganski c4Hen. -leši .iscjeliteljski. ozdravljati �"'ba. zdrav. . cn.koV'lt v. poljubiti . cijena. -ueši .v. . ·V · -bro 900. . CVbteši . potpuno.k1>n1> prid. ljubiti.lira · - vost. usp. . crbk'bve. spasiteljski c�l�ti. . iscjeli­ telj ozlijeđen. .sav. vlada­ rica c�8arovati.cvasti hramski cVbtltn1> v. usp. promišljeno clJloWBltn1> prid. -ueši -vladati c�8aroV'lt prid. � Ž. promišljenost..kraljev. čednost. �l'bvi ž. -a m. carev. -a m. koji ozdravlja.v.bvice. -ujQ. carev. . lomqdrlt8tvie c�lomQdrovanie.cijeniti. novčana svota c�niti. c�l�ti c�lovanie. ozdravlja­ I\ie C�litelb. . usp.razborit. . iscje­ ljivati. cin. bogo­ služni c�Vbnica. . cvisti. iscjelji­ čedan c�l1>prid. -a s.suzdržljiv. cel'bve.pozdrav­ ljati. . zacjeljivati.hramski. . izlječeI\ie.razboritost. cin. bezazlen. �liti c�na. cn. suzdržljivost.suzdržlji­ cjeI\iivati. .kraljica.koVbn1> v.c6liteb.ky cn.­ k1>vica.lječiv c�ly. c�lomqdrie. carev 300 301 . cv�tltD1> . . opraštati se. čednost c�lomQdn. vlada­ rito. iscje­ ljivati. C�881"h c� vez. -e s. -a m. c�lo­ mqdrie c�lomQdn.cvjetić clt8ar. ljiljan zajednica. -ueši . -e s.razbori­ tost. hram. oprostiti se. usp. . .ky cink'bve. -ujQ. -. . hram vanje. . izli­ ječen.norizltClt cv�tltClt. �ljQ.razbo­ .cr­ kva. -a m . -ujQ. -IjQ. makar. c�8arica car. is­ cjeljeI\ie c�lyvati.cvjetni crltnoriz'bClt v. -e s.n1> prid. � Ž. (rimski) car C�8arIt prid.ky crkaVb / cn. iako cin. promišljen. . . pozdraviti.kraljev.broj 900 carica v. zacjeljivanje. -I\iQ.cvijet. . cnky. -riši . što �l1>vltn1> prid.carevati. (crkvena) cv�h. -e s.liječiti. suzdržljiv. -ajQ. CVbtQ. vri­ promišljenost. �11> 81>tvoriti . �8ar­ Ca&arh v. usp. C�8&rb koji pripada poganskome hra­ mu cn. umjerenost. društvo. -i ž. Cnk1>Vbn1> cn. pro­ rito razmišljanje c�lomQdro8tlt.liječenje. usp. -y Ž.crkveni. . .e.stVbno prilo . čedan c�lomqdrlt8tvie. -aeši . � ž. -naknada. zacjeljivati.ozdravlje­ iscjeljuje c�liti.kralj. . jednost.ky cv�tltn1> prid. usp. plaćati c�sarevati.crkvica crltk1>vltn1> prid. cio. . -lejQ. vlada­ rev. C�8arCe881"h v. -y ž. . vladarov.slovo »ci«. -niši . . premda.izlije­ čiti vladar.pozdrav. ne­ rev. lijek c�"'bltn1> prid. . · u · j cn. �sareV'lt C�8&rb / �8arIt.razbo­ vladati c�arica. c�saroV'lt c�sariti.liječeI\ie. -e s.bvicltD1> prid. .

čelo. kraljevstvo. -'b m. vladarski.. čeŠQ.. . carstvo C�SBl'b8tvo. . -a s.čekanje. . Čbto četverocb. češb8k.c�san..bro j 1000. -i Ž. nadanje čaeti. očeki­ vati. carstvo - C�sBl'b8tvovati. prid....kraljevski.\ Č LJ čaenie. -i Ž.sitan novac C�toiDlI.javna kuća It..satni čahoVhsk'JJ V.star četiri dana četveroč�sthn'" prid.. . -y Ž. � 8 .čarobnjak.čari.čekati. carski c�san.brati. prid. . .. očekiva­ nje. � č . predo!ijećati. sabi­ vrijeme. carevati �sta. . . . tre­ nutak.. V'JJ � časy I n� V8�kJ. ča�ti čarod�i. . ulica �titi. -ueAi kraljevati. češeAi . . . čajQ. magija čas. -a 8. -vrijeme.. kalež Čaemhn.bro 90 j čaati V. kućanstvo čere8'b v.kraljevski. -ujQ. slutiti čelo.. čaeši .. čas.sk. � 8. -a m. vla­ darski. nadati se.. čaša.čaša. čas.slovo »črbvb«.neprestano časbn.neVbn. . . • . .. služinčad.čeljust čelMb. 4 . -a 8. ka­ strirati c�ta. � m. �aQ.kraljevstvo. . . -y Ž. 1 ž. .Akopiti. oče- rati česo v. carski c�san. .nogy časy .iščekivan.cesta.četvero­ kivan 302 303 dijelan . .sky prilo . prilo . odred čelovati V. prid. . mn.stvo. vrač čarod�ica.stvie. m. celovati čeJjustb.dugo s. c�stiAi ... . � Ž. � m.posluga.čarobnjaštvo čary.čarobnjak čarod��nie. čre81J česati. vladati.

čistota 304 305 .monah. človekoijublt­ stvo človekoijubbl1'" v . usp.če- Čist08tlt. redov­ nik.četyre na de�te .. mn. sqbote . � ž. človekoijubie.. osoba.. -a m.crven. človekoJju­ biVlt človekoijubbClt.koji je star četiri dana četvn. -ujQ. četyre de�te deset - četr­ četyri v. čbten... muAkarac. -a s.četr­ j naesti. človekoJjubie človekoijubltstVltn.ljudski.monaški. . četrnaesta.t. vladati kao tetrarh četvn. oČbtQ. ponašanje čislo.red. prid.. -a m. . iskren.svećenik čistitellt8tvo.neprijatelj ljudi človečin.. . ijudie . ČrhBbCIt Črhn. vrijedno pošto­ vanja človekoijubiVlt prid. čitati. .čo­ vjekoljubiv. četyre čene.stablo duda. črhvlen. bro j četiri..čovječji. . .broj.redati.čovječan­ stvo.monah.. ueši . -a m.te­ trarh. -a s.ubojica človekougodbl1ikt. usp.. člove­ kom. četvn. u8p. četvn. � s. bi­ jel. četvrta.četvrtak. -y ž. četvn.-!. broj. stupanj.odredeni čism�.četvoricejQ prilo . četvn. po človeku . svetost. . uvažavati. . .. . � ž. .todI. ka­ tegorija. trnaest. vatren črhnilo.brojiti. . . -ujQ s�.. mjera. -u / -a m. čislo čisti. .crv črhmbBovati �.biti tetrarh.. prid. nezaprljan.čistiti čisto prilo . nik. . četvrb�. . . ..crnilo... čism� čislbn.. (jarko)crven . . brojka..četverostru­ ko četvOrh br..drugi (ljudi)...ljuska. blještav. trupa. četvn. obred.. -i m. .. prid.tyi . -a m... � m. čicQ.onaj koji - čbtenie četyre.. -a m. vladati kao te­ trarh četvn..... prid. brojenje. činiši . četvn. monaški. čbteši .čisto. usp. svat­ ko. ..norizb8b prid.. . ČrhnorizbClt Črhm. re­ dovnik.te­ trarh.čovjek človekoijubbne prilo . . čin. ljudski človečItstvo. čish prid. muž.tyi. čist.. razmjer.k.dvadeset četvrti četvn..: dovnički - . častan. četvrbtoe red. redovnica čn.biti tetrarh. odred.(jarko)crvena tkanina ČrhVlt. -a m. -ueAi ... čet­ j vrto. redovnički red. prid. -a m. -a m.crn ČrhBbCIt. -ueši s� . preoblikovati čin. usp. čismeni s.koji se nastqji svidjeti drugima človeb.2 -i ž. bro .. način. prid.svećenstvo čistiti.kt.. . čađa črhniea. . -y ž.čiji.srijeda četvn. -a s. .1 prid. usp. / črhvlen.četvrti.. poštovati. količi­ na. . -a m. četyri gl. monahinja. usp. če­ tvori četvrbtovlastbvovati.. človeko­ Jjubie človekoJjubbstvo. ..Dbn. . brojka. re. -a s. ognjen. svaki čovjek.č1tSkt. čije činiti. .čovjeko­ ljubivo človekoJjublt8tvie v.­ hnade�tltnae. prid. . usp. mjera..tovlastb8tvovati. četrnaesto četenie v..čovje­ koljublje..tovlastbCb.vod�tbl1yi i čet­ vn. nenavisthnik. ljudskost Črhven.'čovje­ koljublje. . -a m. / človečb­ sk.čo­ vjek.. čija.čovje­ koljubiv. sluga. ..tovlast. · poda- človečb / človečr. oblikovati.dosljednost čistitelit. četyri. prid. človekoiju­ biVlt - nik. taj (onaj) čovjek. .poštovan. čismene. uvažavan čistina.pravilno čistoijubbCb. jedan čovjek.h­ nades�tbnoe red. -ujQ. človeei .. . svet čiste prilo . čie. redovnički ČrhnorizbClt. čie zam . -i ž. . usp.tovlastbCb cetvn.. človekoljubi­ stvbn. činjQ.n.tovlastbnik. či­ stoća.crvenjeti se Črhmltn. / čistota.hnade�tltnyi. -a s. d.četveri. bro ..'čovje­ koljubac človekoubiica / človekouboi­ ea. poredak. čistiši . netko.tt. usp.. lupina čil. usp. -a voli čisto m.

pri­ mjećivati..čitalac �judo v... . bedro �prijed. . prid..crtati. -aeši .razumijevanje.čudo. čI"bpaeši .. . . začuđenost �dod�nie. -a m. preko .častan. po­ božan...tenie.pati. komp. čbstiši . poštovanje. osjećaj �Vb8tvovati.tol1>. �b8t­ noe kamenie .bogobojazan. -ajQ. -e s..zub kutnjak �ripati v. �ti ��o. . mudrost. sin ��oJjubiV'b / č�oJjub. znamenit. -a s. . posvećen.gozba �riz. začuditi se.tati.. črbpeši .čest. stado. -y ž.... ČbCQ. m­ �8I'J> �.bogobojazan.. razabirati. �l"bpati �rislo. utroba �r�Vbn. -čudesan.čudotvor­ stvo.ta. spavaća soba �rivii. -e m. drag.. dio tije­ la. čemu čbtbC".van. v.. prid. česo/čbBO zam.. .koji voli djecu ��db. usp.trbuh.n. . milostivo �b8t. do­ stojanstvo.. .čudesan. . ��tie / č� ­ često ��sb prid. divan �uditi �. .. .časno.. sudbina č�stbn.. -a m.koji se može osjetiti.čitanje (naglas). črepljQ črepleši / m' pajQ. -e s.raza­ birati. komp.. .to �uVb8tvie. ložnica. �rinoVbn. tjelesni �rida. tekst. nešto. s G i A . divan čuistvo..osjećati. . �dod�nie �udotvorie. . v.čudo.. -a s. -a s. čestica. �res.. želudac.stiV'b prid. -e s. usp. čueši . �isti č.razumijevanje. . . .crta �n. dostojan­ stveno.osjećaj �ti.čast. -i ž. ČI'bPQ. -e s.crpsti �n.. . . pobožno. okrug. zašto. . čuđe­ nje. prid. oduševiti se �udo. predosje­ ćati. -a s.dijete. -a s. �riti. . -a!čudese s.. razumijevati �Vb8tVbn. .... �b8t\V'b �btO. -e s. usp. .djetešce ��to pril. v. ČlljQ. �n. čuždQ s�. �.trbušni. skupina. razabrati �desbn. usp. želuča­ ni.prid.. usp. -a m.. odaja. pratnja ��dbCe. častiti. �dotvorenie �udod�nie.red.crpsti �o v. . -ueši . �. prid. milost Čb8tbDO priZ. -y ž. . prid. -e s.. saPOI1> �rivo. .dio. po­ božan. -a s. �btiV'b �bstiti.�n. prid.kroz. .cipela.obitelj. znati �. . vrijedan poštovanja. -i ž.rvlen. usp. �udo čjuti v. čudo­ tvorstvo �udotvorenie.. ukućani. plijen. pobožan. č�to 306 307 . . .(po)štova­ ti. osjetilo. sandala. ustrajan č�st.vlen. .bok. risati �n. . pobožnost. osjetilo �Vb8tvo. odušev­ ljavati se. slaviti �b8tb..nepotpun ��e v.čudotvorac �dbn.soba.. -a m.što. . prid. slavan. -i ž.drago kame­ nje čbten. -e s. -ujQ. mudrost. propovijed �btiV'b prid....čudo �dotvorbCb.čudotvor­ stvo. razred �riždenie. čudiši � čuditi se.vrč. . ��stie . dru­ žina..

Abb v. .šezdeset iestbkrilah v. iti .slikar W.drskost.čii.šipak iip. šija iestokrilah prid. . -širina. C-kril. At. -ajQ s�.tati. iesta.boja iarJ. uznositi se i .. prostranost Aie. ŠUDlbn. pripit sti. -aeši s� .slovo »ša«.utabana staza. šibati iip'l»k.opijen. put. . . šbpbceši .ići. . . iti �te .. procesija.kaciga iestokrilatbCb. Autie tvoriti . . . iestb na de ­ Abven. v. iti iibati. prid.še­ j .šaptati šutvie. v . .vrat. šesto šiven iestbgl.koračati.šipkov. -a m..širok... .. vijest iest...ponositi se. bro . -a m.bičevati.čan.šesnaest...putovanje. -e s.ljevica anđeo sa šest krila Aum. .šesto. j šbd. Airok. šutvie nrava ­ način života.. � ž.v. -e s. krik �tati s�.. . šesta.došaptavanje - 308 309 . . prid. anđeo sa šest krila iui prid. -a m. bro . -a m . prid. prostran Airota. -ajQ. -ajQ -aeši / ŠbPbCQ. .slikar iarJ. -ujQ. iuica.. . -e S.v.. -a m.prid. ho­ dati šju. -ueši . . � ž. . . iesto red. -a m. . � /-e m.putovati šh8tvovati. iestb des�h . -y ž. trnovit . . prid.šest..šum. .. iestokrilah Abp'l»tanie.šestokril ilem..lijevi iestokrilbn. povor­ ka.. -aeši .UJ Š W Abp. šu�tanie. i u glagoljici i u ćirilici nepoznata bro jevna vri­ jednost iaropisatelb. Ah8tvie tvoriti . ho­ dati šh8tie. -e s.šestokril. .

putovati prijevo­ znim sredstvom ece v. -da bar. kako da. .kako. . kada . kao.ožiljak. hrana. . w. eko(že) zam. jer. kao.voziti se. . -y Ž. -ujarmljenički eri prilo . . . znak.prenoćište za strance ehati.(ne)kakav. -jarbol ed'h.špilja. činiti se eveprilo . eka(že). jaz­ bina ezviti. jasno evleti (�) �vl�jQ (Sll). -y Ž.čvrsto. -jama emože prilo .gnjev. obrok. usp. . duplja.otrov ew. ehhulbnica.ozlijediti. doista.. javiti (se). jako. dan za danom 310 311 . . -y Ž. . otpri­ like.jedro edro. rana ezvina. -j asan esne prilo -jasno. eve byti (byvati) biti poznat egoda. --Il Ž. hraniti se eto. -vljQ. -y Ž. ece w.kako. emh. tvrdo esli.jelo.jelo. jahanje na konju eza I esa V.javno. -a m . az'h eZ'hva V. . . objaviti. esti erina. jedenje. -ii ž. iže eždenie. Bo­ gojavljenje. edeši . eko ema. jezditi ez'h V. usp. ace ece prilo .ranjavati ezditi. -e s..naručje.ujarmljena životinja. usp.vuna eriti �. pokazati.. -l�jQ.vožnja.za.plod edenie. -y Ž. -viši . hr�a. -l�ši .e . �viši (Sll) otkriti (se).v. -a m. ići (na nečemu). usp. -i ž.otvoreno. -y Ž.n.pl. pokazivati (se). �ždQ. usp. pojava. vb evlenie priti objaviti evlene prilo . pojavljivanje. �zva ezyk'h V. t. ra� niti. ujarmljenik el'bmbniCbprid. . približno. . kad bi (bar) er'h prid.n.otrovan edra. kada ek'h(že). nedra �na. . emože koliždo -kamo (kuda) god embn'h prid. -a s. . kuda. . -i ž. (ne)kakva. -jamski em& v. esi -jesti. -'h s.jelo. -otkrivanje. nanijeti bol ezvleti. -e s. ekoVb V. . . . njedra. �riši Sll . j�sa ezva.jasno. samo da. obrok. .jasle esno prilo -jasno. -jaram erbm&nik'h. jaka bol eru čest.ea. pokazati (se). ono što je javno. pl. kao i. �zdiši . jede­ nje edovih prid. tako da. ieakoVb ekožeprilo i vez.ljutiti se. esne eSn'h prid.kamo. -a s. --Il m. eto ew.voziti se. edQ. �ljQ BIl. javljati (se).javlja­ nje. ustano­ viti evlenie. -e s. -a m.izjelica ed. j�zyk'h eko prilo i vez.otvoreno. t. �vl�eši (Sll) .strog el'bm'h. bjesnjeti erostb. i u glagoljici i u ćirilici nepoznata bro jevna vri­ jednost eviti (s�) �vljQ (Sll).otkrivati (se). (ne)­ kakvo eky v. tako da. . jahati.slovo »jat'b«. esno esti. ehati em v. kao da. ew.

j A\ . - rt. -i ž. jugo.mladost junota. .koji se odnosi na južni vjetar.juneći. . u glagoljici nema bro jevne vrijednosti.jug. . -a m. junac jUllbČb prid. � ž. . juDota jun'b prid. .mlad jUllbCb.v.mladić.mladić. ju­ Doia junOtbD'b prid. jugov jUg:&. južni vjetar juže v. . .mladi bik.mlad. mlade­ nački junoia. . -a m.fP JU J-O ju . usp. teleći jutl'b. i u glagoljici i u ćirilici nepoznata bro jevna vri­ jednost jugOV'h prid.v.slovo »�Sb«. . -y m. .slovo »ju«. uže južh8h prid. bro 900. utl'b- � . . usp.južni junica. j�- 312 313 . � m.junica junOstb. .

biti bezuman. bu­ brezi Qtrobbn'b prid. QroždQ �. . glupan Qrodbno / QrodbSky prilo . / Qg&l'b. -a s. -a m.miris.razmirica.uzak. nerazuman Qrodovati.be­ zumno. -utroba. . .iQdu. .unutarnji.bezumnost. biti bezuman. -ujQ.ludova­ ti. glup. -i m. uže. usp. . tetiva Qziliee. uz­ nik. duhovni Qtrbjqdu / QtrbjQd� prilo . . . -e s. -y ž.iznu­ tra. � ž. uznik. i u glagoljici i u Qza. tijesan QZbnik'b. gdje Qie.udica Qdolie. usp. . glupost 315 ćirilici nepoznata bro jevna vri­ jednos� Qglb. biti bezuman. -ueši . -ueši . -ujQ.rođak. -a m. . usp. rodbina QŽičbStvo. -a s. usp. . . . .okovi. svađa Qtroba.zatočenik. -a m. vonj Q . . -y ž. nutar­ nji. -i ž.odakle.zatočenik. ne­ razuman Q80bica.lanac.slovo »QS'b«. zatvor QZ'bk'b prid. bni - trbušni. Qžbnik'b QrodiV'b prid.ugaoni QClica. rupičast Qhanie. -y ž. unutra. . . -e s. glup. -šupljikast. iz Qtrb -iznu­ tra. -bezumnik. usp.rodbina QŽbnik'b. . . rođaki­ nja. Qtrb Qtbl'bprid. i ž.lu­ dovati. glup. -a s. qie že­ lezbno . bližnji. glup. Qrodiši s� ­ ludovati. bui Qroditi �. nerazu­ man Qrod'b.dolina Qdupril.dolina qdolb. -y m. verige Qžika.tamnica. -a s. nerazuman. -a m.okovi.bezuman. / Qtn4Qd� QtrbBb prid.QrodbStvovati. utro­ QZprilo -unutra. uže. besmisleno QrodbStvo. . lanac.ugljen Qgh. QZbnik'b 314 . . Qtn. kut Qg&lb / Qg&lbn'b prid. trbuh.ugao.

uzeti. i u glagoljici i u brbljav. ski - jy . jed. . . i U glagoljici i ćirilici nepoznata bro jevna vri­ jednosta j�dro prilo brzo.jezik. imeši (�). . čki. v�rq j�ti vjerovati - j�tie. sigm. pu­ . puk. pogan­ narodni. pat- � - j�ZYČbnik'b. prid. -a m. brzopisac j�dn. na­ rod. -a. Qdu jytrbnb v. hitro j�piAbCb. govor. brz. poganski - - nja j�za v · j�3a j�zykb. m. -a m. slabost. ječmen 316 31 7 . ytrbnb - - - j�zyčbSk'b prid. dodir - j�čb(ne)n'b prid.slovo »jQS'b«. -a s. imQ (s�). �S'b / �h'b ­ uhvatiti. l. - doticaj. ćirilici nepoznata bro jevna vri­ jednost jQdu(že) / jQd�(že) v. . blizu j�3a. aor. � bolest. uhititi.poganin j�zyčbn'b prid.slovo »j�S'b«. pogani j�ti (�) . hitar j�u / j�d� prilo gdje. � ž. l .

tek(. - Solu­ kB . . . ime - thesaloniki�nin.)la theodora.� TH � slovo »thita«..e. ks-­ - tamjan. zemlj. . Teodorov theodorIo.slovo »kai«. thimi�n. th. Toma. ime th - theoru. tadei / tad�i thamara / thaman..bro 9 j thavorIo. .bro 60 j kB... u glagoljici nema bro jevne vrijednosti. -a m. os. -a m.. Tabor. -iil ž. -y ž. u glagoljici nema bro jevne vrijednosti. thraki�. -a m.. os. -y m. -iil ž. os. ime thadei / thad�i v. - - - th. - thomin. ime Tomin Trakija. tamara thek(.. ime theodosii. usp. v.. timi� thoma. -a m.. nica - kadio­ - thimi�DI>n. Teodor.. a ..Teodora.. - Teofil...mi�aDI>nica. v.. -a m.. ime theodoroV'b prid.. 318 319 . - tamjanski thimi�tos"DI> v. .v. os. . thimi�DI>n. -a m... Teodozije. njanin thimi�n..... os.mi�an. prid.. prid..)la v. . os.

slovo »psi«. . . .biće. tvar is(s)op'b. V . u glagoljici ne­ ipostasb / ipostatb. usp.licemjer.I V i .slovo "tžica«.izop.. . bro 400 j . -a m. isof'b PB . -a m. PB. -i ž. slučaj. ps­ ma bro jevne vrijednosti. ipokrit'b 320 321 . usp. u glagol jici nema bro jevne vrijednosti. W . miloduh.v. hipo­ krit.PS \jr §.- ipokrit'b.bro 700 j .

Ivan Jurčević .MATICA HRVATSKA Hrvatska jezična baština Stjepan Damjanović .Tanja Kuštović Boris Kuzmić . ISBN 953-150-558-6 .Mateo Žagar Mali staroslavensko-hrvatski r ječnik Za nakladnika Igor Zidić Likovno oblikovanje Luka Gusić Priprema i tisak Tehnički centar NZMH Tiskru\ie dovršeno u prosincu 2004.Milica Lukić .