მინიმალური სტანდარტი მათემატიკაში

შესავალი
საატესტატო საგამოცდო პროგრამა მათემატიკაში ეფუძნება საქართველოს განათლებისა და
მეცნიერების მინისტრის 2006 წლის 28 სექტემბრის #841 ბრძანებით დამტკიცებული ეროვნული
სასწავლო გეგმის საშუალო საფეხურის X, XI, XII კლასების საგნობრივ პროგრამებს, ახალი
სასწავლო გეგმის შემოღებამდე არსებულ საბაზო საფეხურის VII, VIII, IX კლასების სასწავლო
გეგმებს და შესაბამის სასწავლო წლებში მოქმედ გრიფმინიჭებული სახელმძღვანელოების
შინაარსის იმ ნაწილს, რომელიც საერთოა თითოეული კლასისა და მათემატიკის
ალტერნატიული სახელმძღვანელოებისთვის.

I ნაწილი: მოსწავლის საგნობრივი უნარები
რიცხვები და მოქმედებები რიცხვებზე

მოსწავლეს უნდა შეეძლოს:

ერთმანეთისგან განასხვავოს და ერთმანეთთან დააკავშიროს ნამდვილ რიცხვთა
ქვესიმრავლეები: ნატურალური რიცხვები, მთელი რიცხვები, რაციონალური რიცხვები,
ირაციონალური რიცხვები, კენტი რიცხვები, ლუწი რიცხვები, დადებითი და უარყოფითი
რიცხვები, მარტივი და შედგენილი რიცხვები.

რიცხვის ჩაწერა სხვადასხვა (ათობით და ორობით) პოზიციურ სისტემაში.

ნამდვილ რიცხვებზე მოქმედებების თვისებების გამოყენება (მაგალითად:
გადანაცვლებადობა, ჯუფთებადობა) და ნამდვილ რიცხვებზე მოქმედებების შესრულება
სხვადასხვა ხერხით.

მსჯელობა - დასაბუთების სხვადასხვა ხერხის გამოყენება რიცხვებთან და მათზე
მოქმედებებთან დაკავშირებით.

რიცხვითი სიდიდეების შეფასებისა და შედარების სხვადასხვა ხერხის გამოყენება.
რიცხვითი გამოსახულების მნიშვნელობის შეფასება სხვადასხვა ხერხით.

ზომის სხვადასხვა ერთეულების ერთმანეთთან დაკავშირება და მათი გამოყენება
ამოცანების ამოხსნისას.

1

ამოცანის მონაცემების დადგენა ნახაზის საშუალებით. 2 .  გეომეტრიული გარდაქმნების თვისებების ჩამოყალიბება და გეომეტრიული გარდაქმნებისა გამოყენება ამოცანების ამოხსნისას. უტოლობათა და მათი სისტემების გამოყენება ამოცანების ამოხსნისას.  გეომეტრიული ამოცანის შესაბამისი ნახაზის შედგენა. გეომეტრია და სივრცის აღქმა მოსწავლეს უნდა შეეძლოს:  გეომეტრიული ფიგურების ამოცნობა. მუდმივობა.  გრაფიკული და ალგებრული მეთოდების გამოყენება ფუნქციის / ფუნქციათა ოჯახის თვისებების შესასწავლად. გეომეტრიულ ობიექტთა შორის მანძილების მოძებნა.  სივრცით ფიგურასა და მის წარმოდგენებს (მაგალითად: სივრცითი ფიგურასა და მის ნახაზს) შორის კავშირების დადგენა. სიმრავლის ელემენტების რაოდენობის დადგენისას). სივრცითი ფიგურის შლილების გამოყენება ამ ფიგურის შესასწავლად.  განტოლებათა.  ვექტორებზე მოქმედებების შესრულება და ვექტორების გამოყენება ამოცანების ამოხსნისას. და გეომეტრიული ფიგურების კლასიფიცირება.  ფიგურებისა და მათი ელემენტების ზომების დადგენა და შეფასება სხვადასხვა ხერხით და მათი გამოყენება ამოცანების ამოხსნისას.კანონზომიერებები და ალგებრა მოსწავლეს უნდა შეეძლოს:  ფუნქციის თვისებების (მაგალითად: ზრდადობა.  დედუქციური/ინდუქციური მსჯელობის გამოყენება გეომეტრიულ დებულებათა დასამტკიცებლად. კლებადობა. ფუნქციის მაქსიმუმი/მინიმუმი) გამოკვლევა და ფუნქციების და მათი თვისებების გამოყენება ორ სიდიდეს შორის დამოკიდებულების შესასწავლად.  მიმდევრობის თვისებების გამოკვლევა და მიმდევრობების და მათი თვისებების გამოყენება კანონზომიერების შესასწავლად და აღსაწერად.  დისკრეტული მათემატიკის ელემენტების გამოყენება (მაგალითად: ვარიანტების დათვლისას.

მონაცემთა ანალიზი.  მონაცემთა ანალიზი რიცხვითი და გრაფიკული მეთოდების გამოყენებით. ალბათობის თვისებების გამოყენება შემთხვევით მოვლენასთან დაკავშირებული ამოცანის ამოხსნისას.  შემთხვევითი მოვლენის შესაბამისი ალბათური მოდელის შედგენა და მისი გამოყენება შემთხვევითი მოვლენის აღწერისას. ალბათობა და სტატისტიკა მოსწავლეს უნდა შეეძლოს:  მონაცემთა მოწესრიგებისა და წარმოდგენის ხერხების გამოყენება ამოცანის ამოხსნისას. სხვადასხვა ხერხით წარმოდგენილი მონაცემების ინტერპრეტირება. შედეგების ინტერპრეტირება და დასკვნების ჩამოყალიბება. 3 .

ირაციონალური რიცხვები.  სიმრავლეთა ურთიერთმიმართების ვიზუალური გამოსახვა (მაგალითად. 4 . 9-ზე და 10-ზე გაყოფადობის ნიშნები.  ნაშთი. რაციონალური რიცხვები.  ნატურალური რიცხვის დაშლა მარტივ მამრავლებად.  მარტივი და შედგენილი ნატურალური რიცხვები. 3-ზე. ნატურალური რიცხვები. გამყოფი და ჯერადი.I I ნაწილი: მოსწავლის საგნობრივი ცოდნა რიცხვები და ალგებრა მოსწავლემ უნდა იცოდეს: სიმრავლეები. გაერთიანება.  რიცხვითი უტოლობები და მათი თვისებები. რიცხვის მოდული.  ნამდვილი რიცხვების შედარება და არითმეტიკული მოქმედებები ნამდვილ რიცხვებზე. მოქმედებები სიმრავლეებზე  სიმრავლეთა თანაკვეთა.  ნამდვილი რიცხვის შესაბამისი წერტილის გამოსახვა რიცხვით ღერძზე.  მთელი რიცხვებისა და ათწილადების დამრგვალება.  რამდენიმე ნატურალური რიცხვის უდიდესი საერთო გამყოფისა და უმცირესი საერთო ჯერადის მოძებნა.  2-ზე. ვენის დიაგრამები) და მისი გამოყენება ამოცანების ამოხსნისას. წილადები და ათწილადები. სიმრავლის დამატება. სიმრავლეთა სხვაობა.  რიცხვითი შუალედები. 5-ზე. რიცხვითი ღერძი  წერტილის კოორდინატი. მთელი რიცხვები  არითმეტიკული მოქმედებები მთელ რიცხვებზე. ნამდვილი რიცხვები  რაციონალური რიცხვების შედარება და არითმეტიკული მოქმედებები რაციონალურ რიცხვებზე.

 ტოლფუძიანი ხარისხების ნამრავლი და შეფარდება. მრავალწევრი და რაციონალური გამოსახულება  მოქმედებები მრავალწევრებზე: შეკრება.  რაციონალური გამოსახულება და მოქმედებები რაციონალურ გამოსახულებებზე. რაციონალურმაჩვენებლიანი ხარისხის თვისებები. გამოკლება და გამრავლება  საერთო მამრავლის გატანა ფრჩხილებს გარეთ. ფარდობის და ხარისხის აყვანა ხარისხში. ხარისხი ნატურალური და მთელი მაჩვენებლით  ნამრავლის.  არითმეტიკული ფესვი.  რიცხვის დაყოფა მოცემული შეფარდებით. პროპორცია  პროპორციის ძირითადი თვისება.  რაციონალურმაჩვენებლიანი ხარისხი.ური ხარისხის ფესვი. ფესვის თვისებები. მამრავლებად დაშლა შემოკლებული გამრავლების ფორმულების გამოყენებით.  რიცხვის მოდულის გეომეტრიული აზრი. დაჯგუფების წესი. რიცხვითი შუალედების გაერთიანება და თანაკვეთა.  რიცხვის პოვნა მისი პროცენტით ან ნაწილით.  ორი რიცხვის ფარდობის პროცენტული გამოსახვა.  სიდიდეებს შორის პირდაპირპროპორციული და უკუპროპორციული დამოკიდებულება. პროპორციის უცნობი წევრის მოძებნა. რიცხვის პროცენტი და ნაწილი  რიცხვის პროცენტისა და ნაწილის პოვნა. ფესვი  n . 5 .

 ფუნქციის მნიშვნელობათა სიმრავლე.  ორ წერტილს შორის მანძილის გამოსათვლელი ფორმულა.  ალგებრული გამოსახულების მნიშვნელობის გამოთვლა ცვლადების მოცემული რიცხვითი მნიშვნელობებისათვის. (a  b)3  a3  3a 2b  3ab2  b3 . კენტობა.  შემოკლებული გამრავლების ფორმულები ( (a  b)2  a 2  2ab  b2 . (a  b)2  a2  2ab  b2 .  ფუნქციის უდიდესი და უმცირესი მნიშვნელობა.ალგებრული გამოსახულება  ალგებრული გამოსახულების გარდაქმნა და მისი რიცხვითი მნიშვნელობის გამოთვლა.  ფუნქციების კომპოზიცია. (a  b)(a 2  ab  b2 )  a3  b3 ). რიცხვის ლოგარითმი  ძირითადი ლოგარითმული იგივეობა. ფორმულის და გრაფიკის საშუალებით. 6 .  ნამრავლის. ლუწობა.  ფუნქციის გამოსახვა ცხრილის.  ფუნქციის ზრდადობა. შეფარდების და ხარისხის ლოგარითმი. ფუნქციის გრაფიკი. პერიოდულობა.  ნამდვილ რიცხვთა წყვილის გამოსახვა საკოორდინატო სიბრტყეზე . მართკუთხა კოორდინატთა სისტემა სიბრტყეზე და სივრცეში  წერტილის კოორდინატები. (a  b)(a  b)  a 2  b2 . (a  b)3  a3  3a 2b  3ab2  b3 .  ნამდვილ რიცხვთა სამეულის გამოსახვა საკოორდინატო სივრცეში. ფუნქცია. კლებადობა. (a  b)(a 2  ab  b2 )  a3  b3 .  ფუნქციის მნიშვნელობის გამოთვლა არგუმენტის მოცემული მნიშვნელობისათვის. ფუნქციების კომპოზიცია  ფუნქციის განსაზღვრის არე.

განტოლებათა სისტემა  განტოლებისა და განტოლებათა სისტემის ამონახსნისა და ამონახსნთა სიმრავლის ცნებები. ხოლო მეორე განტოლების ხარისხი არ აღემატება ორს.  ისეთი ორუცნობიანი ალგებრული განტოლებების სისტემის ამოხსნა.  დისკრიმინანტი. რომელშიც ერთი განტოლება წრფივია. კოსინუსის და ტანგენსის ნიშნები საკოორდინატო სიბრტყის სხვადასხვა მეოთხედში. 2 სინუსის.  ერთუცნობიანი კვადრატული განტოლების ამოხსნა. კოსინუსის და ტანგენსის მნიშვნელობები. ტანგენსი  სინუსის.  4 . განტოლება. .  3 .  ერთუცნობიანი კვადრატული განტოლება.  ერთუცნობიან წრფივ და კვადრატულ განტოლებებზე დაყვანადი ირაციონალური განტოლებები.  2 .  ტრიგონომეტრიული განტოლებები: sin x  a. არგუმენტის შემდეგი მნიშვნელობებისათვის: 0.  ლოგარითმული განტოლებები და უტოლობები: არაცვლადფუძიანი ლოგარითმული განტოლებების და უტოლობების ამოხსნა. კოსინუსის და ტანგენსის პერიოდულობა.  მაჩვენებლიანი განტოლებები და უტოლობები და მაჩვენებლიანი განტოლებების და უტოლობების ამოხსნა. ლუწობა და კენტობა.  ტექსტური ამოცანების ამოხსნა განტოლებისა და განტოლებათა სისტემის გამოყენებით.  ერთუცნობიანი წრფივი განტოლება და ერთუცნობიანი წრფივი განტოლების ამოხსნა.ტრიგონომეტრიული ფუნქციები: სინუსი.  ტოლფასი განტოლებები და განტოლებათა სისტემები. კოსინუსი.  დაყვანის ფორმულები.  ძირითადი დამოკიდებულებები ერთი და იგივე არგუმენტის ტრიგონომეტრიულ ფუნქციებს შორის. 7 .   6 .  სინუსის. tg x  a სახის განტოლებების ამოხსნა. 3 . cos x  a.

ხარისხოვანი. y  x .კვადრატული სამწევრი  კვადრატული სამწევრის ფესვები. y  x3 . რიცხვითი მიმდევრობები  მიმდევრობის წევრების პოვნა ამ მიმდევრობის n -ური წევრის ფორმულის მიხედვით  არითმეტიკული პროგრესია: არითმეტიკული პროგრესიის n -ური წევრისა და პირველი n წევრის ჯამის გამოსათვლელი ფორმულები. y  tg x და მათი თვისებები. ლოგარითმული.  ერთუცნობიანი წრფივი. უტოლობათა სისტემა  უტოლობისა და უტოლობათა სისტემის ამონახსნისა და ამონახსნთა სიმრავლის ცნებები. y  a x .  ზრდადობისა და კლებადობის შუალედები. y  log a x. 8 .  ტოლფასი უტოლობები.  გეომეტრიული პროგრესია: გეომეტრიული პროგრესიის n -ური წევრისა და პირველი n წევრის ჯამის გამოსათვლელი ფორმულები.  ორუცნობიანი წრფივი უტოლობისა და უტოლობათა სისტემის ამონახსნის წარმოდგენა საკოორდინატო სიბრტყეზე. მაჩვენებლიანი.  კვადრატული სამწევრის დაშლა წრფივ მამრავლებად.  ფუნქციები: y  kx  b.  ერთუცნობიანი უტოლობები და უტოლობათა სისტემები. ტრიგონომეტრიული ფუნქციები და მათი გრაფიკები  ფუნქციების განსაზღვრის არეები და მნიშვნელობათა სიმრავლეები. x y  sin x. y  ax 2  bx  c. კვადრატული და რაციონალური უტოლობებისა და უტოლობათა სისტემების ამოხსნა. უტოლობა. k y  . y  cos x. წრფივი. კვადრატული.

სანტიმეტრი (სმ).  ჯუფთებათა რაოდენობა. კილომეტრი საათში (კმ/სთ). მონაკვეთი. ტეხილი და მათი შემადგენელი ელემენტები. დეციმეტრი (დმ).  წყობათა რაოდენობა.  კავშირი დროის ერთეულებს შორის.  კავშირი სიჩქარის ერთეულებს შორის.  კავშირი მასის ერთეულებს შორის.  მოცულობის ერთეულები: კუბური მილიმეტრი (მმ 3). კვადრატული სანტიმეტრი (სმ2). ზომის ერთეულები და მათ შორის კავშირები  სიგრძის ერთეულები: მილიმეტრი (მმ). კილომეტრი (კმ). ტონა (ტ). კუბური მეტრი (მ3). კვადრატული დეციმეტრი (დმ2). წრფე.  სიჩქარის ერთეულები: მეტრი წამში (მ/წმ).  კავშირი მოცულობის ერთეულებს შორის. ტეხილი  წერტილი.  კავშირი ფართობის ერთეულებს შორის. მეტრი (მ). ჰექტარი (ჰა). სხივი.კომბინატორიკის ელემენტები  გადანაცვლებათა რაოდენობა. კვადრატული კილომეტრი (კმ2). საათი (სთ). ცენტნერი (ც). წრფე. 9 . მონაკვეთი. კილოგრამი (კგ). კვადრატული მეტრი (მ2).  კავშირები სიგრძის ერთეულებს შორის. სხივი.  მასის ერთეულები: გრამი (გ). მეტრი წუთში (მ/წთ). კუბური სანტიმეტრი (სმ3). გეომეტრია პლანიმეტრია წერტილი. კუბური დეციმეტრი (დმ3). წუთი (წთ). ლიტრი (ლ).  დროის ერთეულები: წამი (წმ).  ფართობის ერთეულები: კვადრატული მილიმეტრი (მმ 2).

კუთხე.  მრავალკუთხედის პერიმეტრი. კუთხის რადიანული ზომა.  მრავალკუთხედის კუთხეების ჯამი.  მართობი.  მართი.  მონაკვეთის შუამართობი და მისი თვისება.  ორი პარალელური წრფის მესამე წრფით გადაკვეთისას მიღებული კუთხეების თვისებები. კავშირი კუთხის გრადუსულ ზომასა და რადიანულ ზომას შორის. კუთხე  კუთხის გრადუსული ზომა. დიაგონალი. ბლაგვი და გაშლილი კუთხეები. წვერო. სამკუთხედი  სამკუთხედი და მისი ელემენტები: გვერდი. დიდი კუთხის პირდაპირ დიდი გვერდი ძევს). ბისექტრისა. წვერო.  წრფეთა პარალელობა. კუთხე. ტეხილის სიგრძე.  წრფეთა მართობულობა. დახრილი და გეგმილი.  კუთხე ორ წრფეს შორის. მედიანა.  თალესის თეორემა.  დამოკიდებულებები სამკუთხედის გვერდებსა და კუთხეებს შორის (სამკუთხედში დიდი გვერდის პირდაპირ დიდი კუთხე ძევს.  სამკუთხედის გარე კუთხის თვისება.  მოსაზღვრე და ვერტიკალური კუთხეები და მათი თვისებები. 10 . მონაკვეთის სიგრძე.  სამკუთხედების ტოლობის ნიშნები. მანძილი წერტილიდან წრფემდე.  სამკუთხედის კუთხეების ჯამი. მრავალკუთხედი  მრავალკუთხედის ელემენტები: გვერდი.  კუთხის ბისექტრისა და მისი თვისება. წრფეთა პარალელობის ნიშნები. სიმაღლე. მახვილი.

ბლაგვკუთხა სამკუთხედი. ამ სამკუთხედის კათეტებს. სამკუთხედის მედიანების თვისება (სამკუთხედის სამივე მედიანა ერთ წერტილში იკვეთება და თითოეული მათგანი გადაკვეთის წერტილით. ტოლფერდა სამკუთხედი. სამკუთხედის კუთხის ბისექტრისა ამ კუთხის მოპირდაპირე გვერდს ყოფს მიმდებარე გვერდების პროპორციულ მონაკვეთებად).  პითაგორას თეორემა. კათეტების გეგმილებსა და ჰიპოტენუზას შორის. ტოლგვერდა სამკუთხედი. მახვილკუთხა სამკუთხედი. წვეროს მხრიდან იყოფა შეფარდებით 2:1). 11 .  სამკუთხედის შუახაზი და მისი თვისებები. სამკუთხედების მსგავსება  სამკუთხედების მსგავსების ნიშნები.  მსგავსი სამკუთხედების პერიმეტრებისა და ფართობების შეფარდება. სამკუთხედის კერძო სახეები  მართკუთხა სამკუთხედი.  მართკუთხა სამკუთხედში 300 -იანი კუთხის მოპირდაპირე კათეტის თვისება. ტოლფერდა სამკუთხედში ფუძისადმი გავლებული მედიანა.  თანაფადობები მართკუთხა სამკუთხედის ჰიპოტენუზაზე დაშვებულ სიმაღლეს.  სამკუთხედის ბისექტრისის თვისება (სამკუთხედის ბისექტრისები ერთ წერტილში იკვეთება.  ტოლფერდა სამკუთხედის თვისებები (ტოლფერდა სამკუთხედში ფუძესთან მდებარე კუთხეები ტოლია.  ტრიგონომეტრიული თანაფარდობები მართკუთხა სამკუთხედის კუთხეებსა და გვერდებს შორის.  ტოლგვერდა სამკუთხედის თვისებები მართკუთხა სამკუთხედი  მართკუთხა სამკუთხედების ტოლობის ნიშნები. სიმაღლე და ბისექტრისა ერთმანეთს ემთხვევა).

პარალელოგრამი  პარალელოგრამის გვერდებისა და კუთხეების თვისებები.  რომბის დიაგონალების თვისებები. წრეწირი და წრე  წრეწირის და წრის ელემენტები: ცენტრი.ტრიგონომეტრიული თანაფარდობები სამკუთხედის კუთხეებსა და გვერდებს შორის  სინუსების თეორემა. სიმაღლე. სამკუთხედის. ბტრყელი ფიგურის ფართობი  ბრტყელი ფართობის თვისება: ბრტყელი ფიგურის ფართობი მისი შემადგენელი ნაწილების ფართობების ჯამის ტოლია. სეგმენტი.  ტრაპეციის კერძო სახეები: ტოლფერდა ტრაპეცია.  პარალელოგრამის დიაგონალების თვისებები (პარალელოგრამის დიაგონალების გადაკვეთის წერტილი პარალელოგრამის სიმეტრიის ცენტრია. პარალელოგრამის და ტრაპეციის ფართობი. მართკუთხედის.  კოსინუსების თეორემა. დიამეტრი. ქორდა. ფერდი. რომბი და კვადრატი  მართკუთხედის დიაგონალების თვისებები. მართკუთხა ტრაპეცია და მათი თვისებები. შუახაზი.  კვადრატის. პარალელოგრამის დიაგონალების სიგრძეების კვადრატების ჯამი ამ პარალელოგრამის გვერდების სიგრძეების კვადრატების ჯამის ტოლია). რადიუსი. სექტორი. რკალი. 12 . მართკუთხედი. ტრაპეცია  ტრაპეციის ელემენტები: ფუძე.  რკალის გრადუსული და რადიანული ზომება.

 .  წესიერი მრავალკუთხედის გვერდისა და ფართობის გამოთვლა ამ მრავალკუთხედში ჩახაზული და მასზე შემოხაზული წრეწირების რადიუსების საშუალებით.  სამკუთხედში ჩახაზული და სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირების რადიუსების გამოთვლა (მაგალითად: r  2S abc a . R ). abc 4S 2 sin A წესიერი მრავალკუთხედები  წესიერი მრავალკუთხედში ჩახაზული და შემოხაზული წრეწირები.  რიცხვი  წრეწირის სიგრძე.  ურთიერთგადამკვეთი ქორდების თვისებება.  წერტილიდან წრეწირისადმი გავლებული ორი მხები მონაკვეთის ტოლობა.  ქორდის მართობული დიამეტრის თვისება. R . მისი მიახლოებითი მნიშვნელობა და თვისებები.  სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრის მდებარეობა. 13 . გეომეტრიული გარდაქმნები სიბრტყეზე  ცენტრული სიმეტრია.  დამოკიდებულება ერთი და იგივე რკალზე დაყრდნობილ ჩახაზულ და ცენტრალურ კუთხეებს შორის. სამკუთხედში ჩახაზული და სამკუთხედზე შემოხაზული წრეწირები  სამკუთხედში ჩახაზული წრეწირის ცენტრის მდებარეობა. წრეწირის რკალის სიგრძე.  წრიული სექტორის და წრის ფართობი.  წრეწირისადმი ერთი წერტილიდან გავლებული მხებისა და მკვეთის თვისებება.  ცენტრალური და ჩახაზული კუთხეები. წრეწირის მხები და მკვეთი  წრეწირის მხების თვისება.

 წრფისა და სიბრტყის პარალელობა და პარალელობის ნიშანი.  სიბრტყეთა პარალელობა და პარალელობის ნიშანი.  სიბრტყეთა ურთიერთმართობულობა და ურთიერთმართობულობის ნიშანი. სიმეტრიის ცენტრი.  თეორემა სამი მართობის შესახებ.  წრფეთა პარალელობის ნიშანი.  სიმეტრიის ღერძი. ფიგურის სიმეტრიულობა წრფის მიმართ. სტერეომეტრია წერტილი.  ფიგურის სიმეტრიულობა წერტილის მიმართ.  წრფისა და სიბრტყის ურთიერთმართობულობა და ურთიერთმართობულობის ნიშანი.  სიბრტყისადმი მართობი და დახრილი.  ორწახნაგა კუთხე და მისი ზომა. წრფის. 14 .  წერტილის. წრფე და სიბრტყე სივრცეში  წრფეთა ურთიერთგანლაგება სივრცეში: ურთიერთგადამკვეთი. მონაკვეთის ორთოგონალური დაგეგმილება სიბრტყეზე. პარალელური და აცდენილი წრფეები.  პარალელური გადატანა.  წერტილის გარშემო მობრუნება.  მანძილი წერტილიდან სიბრტყემდე.  ჰომოთეტია.  ღერძული სიმეტრია. კუთხე სივრცეში  კუთხე სიბრტყეებს შორის.  კუთხე წრფესა და სიბრტყეს შორის.

ფუძე. წიბო. მართი პრიზმის. კუბი.  კონუსის ღერძული კვეთა. დიაგონალი. პირამიდის. გვერდითი წიბო.  პრიზმა და მისი ელემენტები: ფუძე. მართი პრიზმის.  კონუსი და მისი ელემენტები: წვერო.  ბირთვის კვეთა სიბრტყით. გვერდითი წახნაგი.  ბირთვი.მრავალწახნაგები  მრავალწახნაგა და მისი ელემენტები: წვერო. სიმაღლე. ფუძე. ცილინდრის და კონუსის შლილი. გვერდითი წახნაგი. მსახველი. მრავალწახნაგებისაგან განსხვავებული ზოგიერთი სივრცული ფიგურა  ცილინდრი და მისი ელემენტები: რადიუსი.  პრიზმის კერძო სახეები: მართი პრიზმა. მართკუთხა პარალელეპიპედი.  პირამიდა და მისი ელემენტები: წვერო. ცილინდრისა და კონუსის გვერდითი და სრული ზედაპირის ფართობი და მოცულობა. გვერდითი წიბო. რადიუსი. ზოგიერთი სივრცული ფიგურის შლილი  კუბის. წესიერი პრიზმა. მსახველი. წესიერი პირამიდა.  მართი პრიზმის დიაგონალური კვეთა. 15 . მართკუთხა პარალელეპიპედის. დიამეტრი. აპოთემა.  ამ ფიგურების აღდგენა მათი შლილების მიხედვით. წახნაგი. პირამიდის. მართკუთხა პარალელეპიპედის.  კუბის. სიმაღლე. სიმაღლე. სიმაღლე. სფერო და მათი ელემენტები: ცენტრი. მართი პარალელეპიპედი.  ცილინდრის ღერძული კვეთა. ფუძე. ცილინდრის ღერძი. სივრცული სხეულის მოცულობა და ზედაპირის ფართობი  მოცულობის თვისება: სხეულის მოცულობა ამ სხეულის შემადგენელი ნაწილების მოცულობების ჯამის ტოლია.

 მასშტაბი და სკალა.  გაბნევის დიაპაზონი. მოდა. ფარდობითი სიხშირე. სკალარზე გამრავლება. ხაზოვანი. მედიანა.  დამოუკიდებელი ხდომილობები და დამოუკიდებელი ხდომილებების ნამრავლის გამოთვლა ( P( A  B)  P( A)·P( B) ).  ხდომილობათა ჯამის ალბათობა და მისი გამოთვლა ( P( A  B)  P( A)  P( B)  P( A  B) ).  საწინააღმდეგო ხდომილობა და მისი გამოთვლა ( P( A )  1  P( A ) ).  საშუალო.  ალბათობის კლასიკური განსაზღვრება და ალბათობის გამოთვლა. მონაცემთა ანალიზი.  ვექტორებისა და მათზე მოქმედებების გამოსახვა კოორდინატებში. 16 . სვეტოვანი და წრიული დიაგრამები.ვექტორები სიბრტყეზე და სივრცეში  ვექტორები და მოქმედებები ვექტორებზე: შეკრება. ალბათობის თეორიის ელემენტები  ელემენტარული ხდომილობების სივრცე. ალბათობა და სტატისტიკა მონაცემთა წარმოდგენის ხერხები  დიაგრამები: წერტილოვანი. ვექტორების სკალარული ნამრავლი  კუთხე ორ ვექტორს შორის.  ცხრილი მონაცემთა რიცხვითი მახასიათებლები  სიხშირე.  არათავსებადი ხდომილობები.  ხდომილობა და მოქმედებები ხდომილობებზე. ვექტორის სიგრძე.

17 . გეომეტრიული ალბათობა მონაკვეთზე და ბრტყელ ფიგურაზე.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful