You are on page 1of 8

c   

  

  
    
     
    
 

  
 


  
    
       
 
  


  c 
  
 
   
 
   

c  
       
 
 
   
  
  c       
 
      
   c    
   ! " 
#
       
   # $

 

 

  
   
     
 c     !$
     

 
 #   

   # 

 
$
   
c   $
    ! !
      
 
  #   

 
  

$
      c       ! 

!
$

     
 
 # $
 

 
  
$
 
    

c  %
  c
      
  
 
  

  !  
 

    

 
    
 
  
& '
()   
 !
(c     

*%
! 
 
!  
   
 '+ ,ALAT PENUKAR PANAS (HEAT EXCHANGER)

Alat penukar panas (heat exchanger) merupakan sua u aa yang sanga pen
ng
daam proses per ukaran panas. Aa ersebu berfungs
un uk mem
ndahkan panas an ara dua
fu
da yang berbeda empera ur dan d
p
sahkan oeh sua u seka pem
sah.

Jenis Unit Heat Exchanger

Once Through Systemë a


r pend
ng
n menga
r meau
un
heat exchanger dan angsung
d
buang.

Jumah voume a
r yang d
bu uhkan sanga besar seh
ngga kena
kan empera ur rea
f
kec
 sepanang p
pa un
heat exchanger dan kandungan m
nera daam a
r rea
f sama. Pada
umumnya a
r pend
ng
n un uk un
heat exchanger d
amb
 dar
berbaga
sumber seper

sunga
ë danauë au dan sumur.

Closed Recirculating Systemë a


r pend
ng
n secara kon
nyu d
s
rkuas
kan meau

un
heat exchanger. Panas yang d
absorbs
dar
un
heat exchanger d
manfaa kan un uk
proses pemanasan a
nnyaë yang kemud
an d
d
ng
nkan meau
pend
ng
n sekunderonce
through a au open recirculating system. Voume makeup water yang d
ambahkan rea
f
kec
ë karena keh
angan a
r ak
ba evaporas
rea
f sed
k
.

Kandungan m
nera daam a
r pend
ng
n rea
f kons anë akan e ap
produk
samp
ngan ak
ba koros
erakumuas
. Pada umumnyaë closed recirculating system
d
gunakan pada s
s em pend
ng
nan mes
n pembakar.
Open Recirculating Systemë a
r pend
ng
n secara kon
nyu d
s
rkuas
kan meau
un
heat
exchanger dar
menara pend
ng
n.

Voume makeup water yang d


ambahkan rea
f banyakë un uk menggan
kan a
r
yang h
ang ak
ba evaporas
a au d
buang meau
blowdown un uk menaga eve m
nera
dan pada an eraru yang memenuh
persyara an kua
as a
r pend
ng
n. Konsen ras

on
agres
f dan pada an eraru daam a
r pend
ng
n men
ngka d
ak
ba kan penambahan makeup
wa er secara kon
nyu. Ha
n
dapa mempercepa koros
dan pemben ukan kerak pada p
pa
un
heat exchanger.

Prospek Ekonomi

Dengan pem

han ma er
a ogamë en
s dan dos
s
nh
b
or koros
dan an
kerak yang
memada
ë maka masaah koros
dan kerak pada un
heat exchanger dapa d
a as
ë
penghema an ma er
a ogamë penurunan b
aya peme
haraan dan produk
v
as beraan
dengan ancar.

Alat penukar panas


Aa penukar panas konvens
ona seper
penukar panas p
pa rangkap double
( pipe
heat exchanger — dan penukar panas cangkang buuh ( shell and tube heat exchanger — seama
beberapa dekade mendom
nas
fungs
sebaga
penukar panas d

ndus r
. Perkembangan
kemud
anë karena un u an eff
s
ens
energ
ë b
ayaë ser a un u an erhadap beban perp
ndahan
panas yang eb
h
ngg
dengan ukuran penukar panas yang kompak menad
pen
ng.
Menanggap
ha
uë maka d
bua sua u penukar panas kompak. Saah sa u en
s penukar
panas kompak ersebua adaah penukar panas Plate and frame Heat Exchanger.
! 
 i  | 
 
% 
  
  
  -     
  
   
   
 # $
  # 
$
 

       # $
  
 
  
   
  
   

 
 
    
  
 
 
  
     
    
 
  

   !
   
 
      
   
 
     


  
    
 !
  $
 
  
 


 %    
  
  
    

  Ê |

  
  l Ê |

 
    $    

   
  

 $   
   
  $  
 
   
 
   
   !
  
 
 
  
 
        
  .  
  
  
  
       
  !!


  
  
   
   $    
    ffl /
    


 
 !
    
 i ti   
seka akan memperbesar pressure drop operas
dan menambah beban kera pompaë seh
ngga
au a
r fu
da yang d
per ukarkan panasnya harus d
a ur.

3.Penukar Panas Plate and Frame ( @


 
 
   —
Aa penukar panas pea dan b
ngka
erd
r
dar
pake pea ± pea egak urusë
bergeombangë a au prof
 a
n. Pem
sah an ara pea egak urus d
pasang penyeka unak
(b
asanya erbua dar
kare —. Pea ± pea dan seka d
sa ukan oeh sua u perangka penekan
yang pada se
ap sudu pea ( kebanyakan seg
empa — erdapa ubang penga
r
fu
da.Meau
dua dar
ubang
n
ë fu
da d
a
rkan masuk dan keuar pada s
s
yang a

sedangkan fu
da yang a
n menga
r meau
ubang dan ruang pada s
s
sebeahnya karena
ada seka .

Perhitungan Perpindahan Panas


Neraca enthalpy dalam penukar panas
Panas yang d
p
ndahkan un uk saah sa u arus fu
da daam penukar panas
q = m . ( Hb ± Ha—
d
mana
q = au perp
ndahan kaor ke daam arus fu
da
m = Lau a
r massa
& &+0 
   !
     
c
  
  

 
 
%  
 
!
   
   
    

 
 !
 
 
 

 
  c$  
 
  

 
   M 
     

  
 1 
 
!
 '
2
  3+ &(& 
2
 

 3+ $&$(&$ 

 '
$ +4 
 !
 

 !
  
&$ & +0 
  !
 

 !
    
&$ &+0 
  !
 

 !
    
3$ 3+ 
  !
 

  
 3$  

!5  
 3
!1& 

  !
 
       
  

 !
 

 
  
 
'
 3$+13

 & (&+ $&$(&$ 


 
 
!
$
  $  
 

 '
 $ (+ $$$$($ 
 

ã i
i i 
 l 
c  

  
   
'

."
 !
  

 3+1
3+1(

3+(

3+(

(+3


.
 

 

 3+14  7

 3+1$( 7

 3+4 ($ 7

 ($+3 74 

6."
 !
 

 

3+$($
 $($+3

    


!
"
   & 07$  
& 7$ 

ll'

 M     !!  
  !
!
  
  

  
 !


  

M    
 
  
  !
!
 
 

   
  
 

6M
        
 !
!

 
 $  

 
  !
!
 
 
 

   
 

8 M     !!   
 
     

 
 7 
 
   )  !!