Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E.

Δελτίο Τύποσ
ΣΟ ΠΑΡΟΝ ΓΔΝ ΠΡΟΟΡΗΕΔΣΑΗ ΓΗΑ ΓΖΜΟ΢ΗΔΤ΢Ζ Ή ΓΗΑΝΟΜΖ ΢Δ Ή ΑΠΟ ΟΠΟΗΑΓΖΠΟΣΔ ΥΩΡΑ ΚΑΣΑ
ΠΑΡΑΒΑ΢Ζ ΣΩΝ ΔΦΑΡΜΟ΢ΣΔΩΝ ΝΟΜΩΝ Ζ ΚΑΝΟΝΗ΢ΜΩΝ ΣΖ΢ ΥΩΡΑ΢ ΑΤΣΖ΢

Πξφηαζε Φηιηθήο Σπγρψλεπζεο απφ ηελ
Εζληθή Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο πξνο ηελ Alpha Bank
Αζήλα, 18 Φεβξνπαξίνπ 2011

Αληαπνθξηλφκελε ζε ζρεηηθή εξψηεζε ηεο Επηηξνπήο Κεθαιαηαγνξάο, ε
Εζληθή Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο (“Εζληθή”) επηβεβαηψλεη φηη, ζηηο 18
Ιαλνπαξίνπ 2011, ππέβαιε ζηελ Alpha Bank (“Alpha”) πξφηαζε ζρεηηθά
κε ηε ζπγρψλεπζε ησλ δχν ηξαπεδψλ, χζηεξα απφ έγθξηζε πνπ ειήθζε
ζην πιαίζην θνηλήο ζπλεδξίαζεο ηεο Επηηξνπήο Σηξαηεγηθήο, ησλ
εθηειεζηηθψλ κειψλ ηνπ Δηνηθεηηθνχ ηεο Σπκβνπιίνπ θαη ηνπ
εθπξνζψπνπ ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ.

Σηηο 3 Φεβξνπαξίνπ 2011, ε Εζληθή θαη ε Alpha ππέγξαςαλ κηα
ζπκθσλία εκπηζηεπηηθφηεηαο, απνθιεηζηηθψλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη
απνρήο απφ ιήςε ελαιιαθηηθψλ κέηξσλ (“NDA”) θαη ηα αληίζηνηρα
ζηειέρε δηνίθεζεο εηζήιζαλ ζε ζπδεηήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο
αλσηέξσ πξφηαζεο. Η Εζληθή είλαη πεπεηζκέλε σο πξνο ηα νηθνλνκηθά
θαη ζηξαηεγηθά νθέιε ηεο πξφηαζεο ηεο θαη πξνζδνθά φηη ην Δηνηθεηηθφ
Σπκβνχιην ηεο Alpha ζα πεξηβάιιεη ηελ αλσηέξσ πξφηαζε κε ηελ
δένπζα πξνζνρή.

Σχκθσλα κε ηελ πξφηαζε, νη κέηνρνη ηεο Alpha ζα ιάβνπλ 8 λέεο
κεηνρέο ηεο Εζληθήο γηα θάζε 11 πθηζηάκελεο κεηνρέο ηεο Alpha, ήηνη
ζρέζε αληαιιαγήο 0,727 κεηνρέο ηεο Εζληθήο γηα θάζε κηα κεηνρή ηεο
Alpha. Η αλσηέξσ ζρέζε αληαιιαγήο εκπεξηέρεη ππεξηίκεκα χςνπο
23,4% επί ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηεο Alpha θαηά ηελ 17 Ιαλνπαξίνπ 2011,
ηελ πξνεγνχκελε δειαδή ηεο ππνβνιήο ηεο πξφηαζήο καο, ππεξηίκεκα
χςνπο 18,5% επί ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο Alpha/Έζληθή θαηά ηελ 17
Φεβξνπαξίνπ 2011, ηελ ηειεπηαία εκέξα δηαπξαγκάηεπζεο πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο θαη ππεξηίκεκα χςνπο 23,7%
σο πξνο ηε κέζε ζρέζε αληαιιαγήο ησλ ηειεπηαίσλ 12 κελψλ πξν ηεο
17εο Ιαλνπαξίνπ 2011. Η πξφηαζε δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο κεηφρνπο
ηεο Alpha θαη ηεο Εζληθήο λα επσθειεζνχλ απφ ηε ζεκαληηθή αμία, ε

Σει. 1

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E.

Δελτίο Τύποσ
νπνία, θαηά ηελ εθηίκεζε ηεο Εζληθήο, ζα πξνθχςεη θαηά ηελ πινπνίεζε
ηεο πξνηεηλφκελεο ζπγρψλεπζεο.

Σχκθσλα κε ηελ αλσηέξσ ζρέζε αληαιιαγήο, ε ζρεηηθή ζπκκεηνρή ησλ
κεηφρσλ ηεο Εζληθήο θαη ηεο Alpha ζηελ ελσκέλε νληφηεηα ζα είλαη
πεξίπνπ 71% θαη 29%, αληίζηνηρα, ελψ ε άκεζεο ζπκκεηνρέο ηνπ
Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ θαη ησλ επξχηεξσλ θνξέσλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο
ζα δηακνξθσζνχλ ζε 0,9% θαη 12%, αληίζηνηρα.

Η πξνηεηλφκελε ζπγρψλεπζε ζα απνηειέζεη έλα πνιχ ζεκαληηθφ βήκα
πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο ζπγθέληξσζεο θαη ελίζρπζεο ηνπ ηξαπεδηθνχ
ζπζηήκαηνο ιακβάλνληαο ππφςε ηηο πξνθιήζεηο ηεο παξνχζαο
ζπγθπξίαο. Η πξνηεηλφκελε ζπγρψλεπζε ζα νδεγήζεη ζηε δεκηνπξγία ηεο
κεγαιχηεξεο θαη θεθαιαηαθά ηζρπξφηεξεο ηξάπεδαο ζηελ Ειιάδα κε
ηζρπξή βάζε ξεπζηφηεηαο, θαζψο θαη κηα ηξάπεδαο κε εγεηηθή ζέζε ζηε
πεξηνρή ηεο Ν. Α. Επξψπεο κε δηεζλή αλαγλσζηκφηεηα. Θα δεκηνπξγήζεη
επίζεο ζεκαληηθή αμία γηα ηνπο κεηφρνπο θαη ησλ δχν ηξαπεδψλ θαζψο
επίζεο πνιιαπιά νθέιε γηα ηηο Ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη λνηθνθπξηά
θαζψο θαη γηα ηελ Ειιεληθή νηθνλνκία γεληθφηεξα.

Η νξηζηηθνπνίεζε ηεο ζπλαιιαγήο εμαξηάηαη απφ ηελ επηηπρή πιήξσζε
ζεηξάο πξνυπνζέζεσλ, ζηηο νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνληαη ε δηελέξγεηα
ησλ απαξαίηεησλ λνκηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ειέγρσλ (due diligence), ε
ηειηθή έγθξηζε απφ ηα Δηνηθεηηθά Σπκβνχιηα θαη ησλ δχν ηξαπεδψλ
θαζψο θαη ε ππνγξαθή ζχκβαζεο πιαηζίνπ γηα ηε ζπγρψλεπζε απφ ηα
δχν κέξε.

Η νινθιήξσζε ηεο ζπγρψλεπζεο ηειεί ππφ ηελ αίξεζε ηεο ιήςεο ησλ
απαηηνχκελσλ εγθξίζεσλ απφ ηα αξκφδηα εηαηξηθά φξγαλα ησλ δχν
ηξαπεδψλ θαη ηηο ξπζκηζηηθέο αξρέο, θαζψο θαη ηελ πιήξσζε
πξνυπνζέζεσλ πνπ είλαη ζπλήζεηο γηα παξφκνηεο ζπλαιιαγέο.

“Η πξνηεηλόκελε ζπγρώλεπζε ζα δεκηνπξγήζεη ηε κεγαιύηεξε ηξάπεδα
ζηελ Διιάδα, ε νπνία πηζηεύνπκε όηη ζα είλαη ζε ζέζε λα δηαδξακαηίζεη
θνκβηθό ξόιν ζηελ πξνζπάζεηα αλαζπγθξόηεζεο ηεο Διιεληθήο
νηθνλνκίαο. Δίκαη πεπεηζκέλνο γηα ηα νθέιε ηεο πξνηεηλόκελεο
ζπγρώλεπζεο θαη όηη απηή ζα έρεη ηε ζεηηθή αληαπόθξηζε ησλ κεηόρσλ
ησλ δύν ηξαπεδώλ”, ζρνιίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, θύξηνο
Βαζίιεο Ράπαλνο.

“Έρνπκε ηδηαίηεξε εθηίκεζε γηα ηελ Alpha, ηα ζηειέρε ηεο θαη γηα όζα
επέηπρε ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ππό ηελ εγεζία ηνπ θ. Κσζηόπνπινπ.
Αλακέλνπκε ηελ αληαπόθξηζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ΢πκβνπιίνπ ηεο Alpha
Σει. 2

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E.

Δελτίο Τύποσ
Bank θαη ηε ζεηηθή απάληεζε ηνπ ζηελ θηιηθή καο πξόηαζε. Η
ζπγρώλεπζε αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη ζεκαληηθή αμία γηα ηνπο
κεηόρνπο ησλ δύν ηξαπεδώλ θαη λα απνδώζεη πνιιαπιά νθέιε γηα ην
ζύλνιν ηεο Διιεληθήο νηθνλνκίαο. Δπηζπκνύκε θαη πεξηκέλνπκε λα
ιάβνπκε ηε ζεηηθή εηζήγεζε ηνπ Γηνηθεηηθνύ ΢πκβνπιίνπ ηεο Alpha.
Λακβάλνληαο απηή ηε ζεκαληηθή πξσηνβνπιία, θάλνπκε ην πξώην βήκα
γηα ηελ αλαδηάηαμε ηνπ ηξαπεδηθνύ ηνκέα ζηελ Διιάδα”, ζρνιίαζε ν
Γηεπζύλσλ ΢ύκβνπινο ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο, θύξηνο Απόζηνινο
Σακβαθάθεο.

Σει. 3

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E.

Δελτίο Τύποσ

Σηραηεγηθά πιεολεθηήκαηα ηες ζσγτώλεσζες
Η κεγαιύηερε ηράπεδα ζηελ Διιάδα: Ο ζπλδπαζκόο ησλ ζπγθξηηηθώλ
πιενλεθηεκάησλ θαη ε ζπκπιεξσκαηηθόηεηα ησλ δύν Σξαπεδώλ, ζα
θαηαζηήζεη ηελ εληαία Σξάπεδα ην θνξπθαίν ρξεκαηνπηζησηηθό ίδξπκα ζηε
ρώξα, επηηξέπνληαο ζηνλ ελνπνηεκέλν όκηιν λα αληηκεησπίζεη από ζέζε
ηζρύνο ηε ζεκεξηλή ζπγθπξία.
Ηγεηηθή ζέζε ζηε ΝΑ Δσρώπε: Η ζπλέλσζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ
αλέπηπμαλ ηελ ηειεπηαία δεθαεηία νη δχν ηξάπεδεο ζηε ΝΑ Επξψπε,
αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζεη έλαλ απφ ηνπο θνξπθαίνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο
νκίινπο ζηελ πεξηνρή, κε δηαθνξνπνίεζε πεγψλ θεξδνθνξίαο πνπ ζα ηνπ
επηηξέςνπλ λα είλαη ιηγφηεξν επάισηνο ζηηο επηπηψζεηο ηεο θξίζεο
αμηνπνηψληαο ηηο αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο θαη ηελ ήδε δηαθαηλφκελε
αλάθακςε ησλ νηθνλνκηψλ ηεο πεξηνρήο..
Ιζτσρή θεθαιαηαθή βάζε: Επσθεινχκελε απφ ηνλ ηζρπξφηεξν ηζνινγηζκφ
ζηελ Ειιάδα, ε εληαία Τξάπεδα εθηηκάηαη φηη - κεηά θαη ηελ νινθιήξσζε ηνπ
ηειεπηαίνπ ζηαδίνπ ηνπ πξνγξάκκαηνο θεθαιαηαθήο ελίζρπζεο ηεο Εζληθήο
πνπ αλαθνηλψζεθε ην Σεπηέκβξην ηνπ 2010 - ζα έρεη pro forma δείθηε θχξησλ
βαζηθψλ ηδίσλ θεθαιαίσλ (Core Tier I) χςνπο 10.7%, ζην ηέινο ηνπ ηξίηνπ
ηξηκήλνπ ηνπ 2010, επίπεδν πνπ θαηαηάζζεη ην εληαίν ζρήκα κεηαμχ ησλ
θνξπθαίσλ επξσπατθψλ ηξαπεδψλ κε ηελ ηζρπξφηεξε θεθαιαηαθή επάξθεηα.
Επίζεο, ν λένο φκηινο ζα έρεη ηελ πςειφηεξε θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη ηελ
θαιχηεξε πνηφηεηα θεθαιαίσλ κεηαμχ ησλ κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ ζηελ
Ειιάδα, γεγνλφο πνπ ζα ηνπ επηηξέςεη λα αληαπνθξηζεί ζηηο απμαλφκελεο
θεθαιαηαθέο απαηηήζεηο ηνπ λένπ επνπηηθνχ πιαηζίνπ λσξίηεξα απφ πνιιέο
Επξσπατθέο ηξάπεδεο, εληζρχνληαο ηε δπλαηφηεηα απνξξφθεζεο
ζπζηεκηθψλ θηλδχλσλ.
Βειηίωζε ηες ρεσζηόηεηας: Ο ζπλδπαζκφο ησλ ηζρπξψλ θαηαζεηηθψλ
βάζεσλ ησλ δχν ηξαπεδψλ ζα δηακνξθψζεη ηε ζρέζε δαλείσλ πξνο
θαηαζέζεηο ηεο εληαίαο ηξάπεδαο ζε 109%, ζην ηέινο ηνπ ηξίηνπ ηξηκήλνπ ηνπ
2010, κία απφ ηηο θαιχηεξεο ζηελ Επξψπε. Με δεδνκέλε ηελ ηζρπξή
θεθαιαηαθή επάξθεηα θαη ηελ πςειή ξεπζηφηεηά ηνπ, ην λέν ζρήκα ζα έρεη
θαιχηεξε πξφζβαζε ζηηο δηεζλείο αγνξέο ρξήκαηνο, πξάγκα πνπ ζα ηνπ
επηηξέςεη ηελ ηαρχηεξε απεκπινθή απφ ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο Επξσπατθήο
Κεληξηθήο Τξάπεδαο.
Γηεζλής αλαγλωρηζηκόηεηα: Ο εληαίνο φκηινο ζα έρεη ζχλνιν ελεξγεηηθνχ
πνπ ζα πξνζεγγίζεη ηα €200 δηζ, κέγεζνο πνπ ηνλ θαηαηάζζεη ζηελ 27ε ζέζε
κεηαμχ ησλ επξσπατθψλ ηξαπεδψλ θαη ηελ 28ε ζέζε απφ πιεπξάο
Σει. 4

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E.

Δελτίο Τύποσ
θεθαιαηνπνίεζεο. Η Εζληθή πηζηεχεη φηη, κεηά ηελ αλακελφκελε αλαγλψξηζε
απφ ηηο αγνξέο θεθαιαίσλ ηεο πξφζζεηεο αμίαο πνπ αληηπξνζσπεχνπλ νη
ζπλέξγεηεο ηνπ εγρεηξήκαηνο, ε εληαία ηξάπεδα ζα θαηαηάζζεηαη κεηαμχ ησλ
25 κεγαιχηεξσλ ηξαπεδψλ ηεο Επξψπεο.
Δσρύηερα οθέιε: Η ειιεληθή νηθνλνκία θαη νη θαηαλαισηέο ζα
επσθειεζνχλ απφ ηηο λέεο δπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ειιεληθψλ
επηρεηξήζεσλ θαη λνηθνθπξηψλ, ηε βειηίσζε ηεο εμππεξέηεζεο θαη ηελ
απμεκέλε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εληαίαο ηξάπεδαο.
Η πξνηεηλφκελε
ζπγρψλεπζε απνηειεί ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ αλαδηάηαμε ηνπ
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ηνκέα ζηελ θαηεχζπλζε ηεο ελίζρπζεο ηνπ ειιεληθνχ
ηξαπεδηθνχ ζπζηήκαηνο θαη θαηά ζπλέπεηα αλακέλεηαη λα έρεη ηελ
ππνζηήξημε ησλ επνπηηθψλ αξρψλ, ησλ δηεζλψλ νξγαληζκψλ θαη ηεο
επξχηεξεο επελδπηηθήο θνηλφηεηαο.

Γημιοςπγία αξίαρ
Εθηηκνχκε φηη ε ζπγρψλεπζε ζα επηηξέςεη ηελ επίηεπμε ζπλεξγεηψλ ηεο ηάμεο
ησλ €550-700 εθαη. εηεζίσο, ζε πιήξε αλάπηπμε, πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ:
 Σεκαληηθέο νηθνλνκίεο θιίκαθαο ζηηο ππνζηεξηθηηθέο ππνδνκέο θαη ηηο

απαηηνχκελεο επελδχζεηο,
 Τε βειηηζηνπνίεζε ησλ δηεζλψλ δξαζηεξηνηήησλ,
 Τε κείσζε ησλ γεληθψλ θαη δηνηθεηηθψλ δαπαλψλ ηφζν ζην εζσηεξηθφ φζν
θαη ην εμσηεξηθφ,
 Τνλ εμνξζνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο άληιεζεο θεθαιαίσλ θαζψο θαη ηελ
ελίζρπζε ησλ εζφδσλ απφ ηελ επζπγξάκκηζε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ
ησλ δχν ηξαπεδψλ.
Η Εζληθή εθηηκά φηη κε ηελ πξνηεηλφκελε ζπγρψλεπζε αλακέλεηαη λα
απμεζνχλ ηφζν ηα θέξδε αλά κεηνρή φζν θαη ε αμία ησλ δχν ηξαπεδψλ απφ
ηνλ πξψην θηφιαο ρξφλν κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο.
Πξνζδνθνχκε φηη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ ζπλεξγεηψλ ζα πξνθχςεη απφ ηηο
δηεζλείο δξαζηεξηφηεηεο ησλ δχν ηξαπεδψλ, ηελ πεξηζηνιή ησλ γεληθψλ θαη
δηνηθεηηθψλ δαπαλψλ θαη ηελ εθινγίθεπζε ηνπ θφζηνπο άληιεζεο θεθαιαίσλ.
Επνκέλσο, ν εληαίνο φκηινο αλακέλεηαη φηη ζα έρεη ζεκαληηθή επειημία ζηε
δηαρείξηζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο ηεο ζπγρψλεπζεο, ψζηε λα
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ειαρηζηνπνηήζεη ηπρφλ θνηλσληθφ αληίθηππν πνπ ζα
έρεη ε δηαδηθαζία ελνπνίεζεο ελφςεη ηεο παξνχζαο ζπγθπξίαο.

Σει. 5

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E.

Δελτίο Τύποσ

Πποτεινόμενοι Όποι τηρ ΢ςγσώνεςσηρ
Σχκθσλα κε ηελ πξφηαζε καο, νη κέηνρνη ηεο Alpha ζα ιάβνπλ 8 λέεο
κεηνρέο ηεο Εζληθήο γηα θάζε 11 πθηζηάκελεο κεηνρέο ηεο Alpha, αλαινγία
πνπ αληηζηνηρεί ζε ζρέζε αληαιιαγήο 0,727 κεηνρέο ηεο Εζληθήο γηα θάζε κηα
κεηνρή ηεο Alpha. Η ζπλέλσζε ζα ιάβεη ρψξα κε ηε κνξθή ζπγρψλεπζεο κε
απνξξφθεζε ηεο Alpha απφ ηελ Εζληθή.
Η πξνηεηλφκελε Σρέζε Αληαιιαγήο εκπεξηέρεη ππεξηίκεκα:
-

23,4% επί ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο ηεο Alpha θαη επί ηεο ζρέζεο
αληαιιαγήο ησλ κεηνρψλ Alpha/Εζληθήο θαηά ηελ 17ε Ιαλνπαξίνπ 2011,
ηελ πξνεγνχκελε δειαδή ηεο ππνβνιήο ηεο πξφηαζεο καο, θαη

-

18,5% επί ηεο ζρέζεο αληαιιαγήο Alpha/Εζληθήο θαηά ηελ 17
Φεβξνπαξίνπ 2011, ηελ ηειεπηαία εκέξα δηαπξαγκάηεπζεο πξηλ απφ ηελ
εκεξνκελία ηεο παξνχζαο αλαθνίλσζεο, θαη

-

23,7% σο πξνο ηε κέζε ζρέζε αληαιιαγήο Alpha/Εζληθήο ησλ
ηειεπηαίσλ 12 κελψλ πξν ηεο 17εο Ιαλνπαξίνπ 2011.

-

22,1% σο πξνο ηε κέζε ζρέζε αληαιιαγήο Alpha/Εζληθήο ησλ
ηειεπηαίσλ 12 κελψλ πξν ηνπ ρζεζηλνχ θιεηζίκαηνο.

Επίζεο, ζπλεπάγεηαη ζρέζε ζπκκεηνρήο ζηελ εληαία ηξάπεδα 71% θαη 29%,
γηα ηνπο κεηφρνπο ηεο Εζληθήο θαη ηεο Alpha, αληίζηνηρα. Οη άκεζεο
ζπκκεηνρέο ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ θαη ησλ επξχηεξσλ θνξέσλ
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζα δηακνξθσζνχλ ζε 0,9% θαη 12%, αληίζηνηρα.
Η πξνηεηλφκελε θαηαλνκή αξκνδηνηήησλ κεηαμχ ησλ αλσηάησλ ζηειερψλ
ησλ δχν ηξαπεδψλ πξνβιέπεηαη λα είλαη ηζνξξνπεκέλε, αλαγλσξίδνληαο
φηη ε Alpha δηαζέηεη ηθαλή, δνθηκαζκέλε θαη ππεχζπλε δηνηθεηηθή νκάδα, ε
νπνία επί ζεηξά εηψλ επέηπρε λα δεκηνπξγήζεη αμία γηα ηνπο κεηφρνπο, ηνπο
εξγαδφκελνπο θαη ηνπο πειάηεο ηεο. Με βάζε ηελ αξρή απηή, ε πξφηαζε ηεο
Εζληθήο γηα ην δηνηθεηηθφ ζρήκα ηεο λέαο ηξάπεδαο έρεη σο εμήο:

Γηνηθεηηθό ΢πκβνύιην: Η πξόηαζε ζηε Γεληθή ΢πλέιεπζε ησλ
κεηόρσλ ζα είλαη ε θαηαλνκή ησλ κειώλ ηνπ Γηνηθεηηθνύ
΢πκβνπιίνπ λα αληαλαθιά ηα ζρεηηθά πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ
κεηόρσλ ησλ δύν ηξαπεδώλ ζηελ εληαία ηξάπεδα:

Πξόεδξνο Γ.΢. (κε εθηειεζηηθόο): Θα πξνηαζεί απφ ηελ Alpha

Σει. 6

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E.

Δελτίο Τύποσ

Αληηπξόεδξνο Γ.΢. (κε εθηειεζηηθόο): Θα πξνηαζεί απφ ηελ Εζληθή

Γηεπζύλσλ ΢ύκβνπινο: Θα πξνηαζεί απφ ηελ Εζληθή

Δθηειεζηηθά
Μέιε
Γ.΢.:
Σπλνιηθά
νθηψ
ζέζεηο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Δηεπζχλνληνο Σπκβνχινπ, πνπ ζα
κνηξαζηνχλ ηζνκεξψο κεηαμχ ησλ αλσηάησλ ζηειερψλ ηεο Alpha
θαη ηεο Εζληθήο

Λνηπέο δηεπζπληηθέο ζέζεηο: Kαηαλέκνληαη κε απζηεξά αμηνθξαηηθά
θξηηήξηα θαη κε βάζε ηελ αξρή “ην θαηαιιειφηεξν πξφζσπν γηα
θάζε ζέζε”

Σχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηεο Εζληθήο, ην εκπνξηθφ ζήκα ηεο Alpha ζα
δηαηεξεζεί θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο ην λέν ζήκα ηεο εληαίαο ηξάπεδαο, ε
νπνία ζα ζπλερίζεη λα ιεηηνπξγεί ππφ ηελ επσλπκία ηεο Εζληθήο. Η
επσλπκία ηεο Alpha ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί επηιεθηηθά γηα
δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νκίινπ.
Η Εζληθή πξνηίζεηαη λα ιάβεη ηηο απαξαίηεηεο εγθξίζεηο γηα ηελ απνπιεξσκή
ησλ Πξνλνκηνχρσλ Μεηνρψλ ηνπ Ειιεληθνχ Δεκνζίνπ ηεο εληαίαο ηξάπεδαο.

Λοιπέρ πληπουοπίερ
Η Εζληθή δεζκεχεηαη λα ελεκεξψλεη ην επελδπηηθφ θνηλφ γηα θάζε ζρεηηθή
εμέιημε. Ωζηφζν, δελ είλαη ζε ζέζε λα παξάζρεη νπνηαδήπνηε δηαβεβαίσζε
φηη ε ζπλαιιαγή ζα πινπνηεζεί θαη επηθπιάζζεηαη λα αλαπξνζαξκφζεη θαηά
ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηεο επρέξεηα ηνπο φξνπο ηεο πξφηαζήο ηεο ή λα
πξνρσξήζεη ζηελ πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο ρσξίο λα έρνπλ πιεξσζεί νη
πξνυπνζέζεηο πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ.
Η παξνύζα αλαθνίλσζε δηελεξγείηαη κόλν γηα ελεκεξσηηθνύο ζθνπνύο θαη δελ απνηειεί πξνζθνξά γηα αγνξά νύηε
πξόζθιεζε γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο γηα πώιεζε κεηνρώλ ηεο Δζληθήο ή ηεο Alpha. Τπό ηελ επηθύιαμε
κειινληηθώλ εμειίμεσλ θαη εθόζνλ απαηηείηαη από ηελ ηζρύνπζα λνκνζεζία, ε Δζληθή κπνξεί λα θαηαζέζεη δήισζε
θαηαρώξηζεο (registration statement) ή κηα Γλσζηνπνίεζε CB ζηελ SEC ζε ζρέζε κε ηελ πξνηεηλόκελε ζπγρώλεπζε.
Οη κέηνρνη ηεο Alpha πξέπεη λα ιάβνπλ ππόςε ηνπο απηή ηε δήισζε θαη γλσζηνπνίεζε όπσο θαη θάζε άιιε πνπ ζα
γίλεη ζηελ SEC από ηελ Δζληθή ζε ζρέζε κε ηελ πξνηεηλόκελε ζπγρώλεπζε, θαζώο ζα πεξηιακβάλνπλ ζεκαληηθέο
πιεξνθνξίεο. Απηά ηα έγγξαθα, εάλ θαη εθόζνλ θαηαηεζνύλ, θαζώο θαη άιιεο δεκόζηεο γλσζηνπνηήζεηο ηεο Δζληθήο
ζηελ SEC ζα είλαη δηαζέζηκα ρσξίο ρξέσζε ζηελ ηζηνζειίδα ηεο SEC ζην www.sec.gov θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο
Δζληθήο ζην www.nbg.gr.

Σει. 7

Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος A.E.

Δελτίο Τύποσ
Η παξνύζα αλαθνίλσζε πεξηιακβάλεη δειώζεηο κειινληηθνύ πεξηερνκέλνπ ζρεηηθά κε κηα πηζαλή ζπγρώλεπζε
κεηαμύ ηεο Δζληθήο θαη ηεο Alpha. Απηέο νη δειώζεηο πεξηιακβάλνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα πιενλεθηήκαηα ηεο
πξνηεηλόκελεο ζπγρώλεπζεο, ηα πξνζδνθώκελα κειινληηθά θέξδε, έζνδα θαη πεξηθνπέο δαπαλώλ θαη αληίζηνηρα
ζηνηρεία, κε βάζε ηα ζρέδηα, ηηο εθηηκήζεηο θαη πξνβιέςεηο καο. Απηέο νη πιεξνθνξίεο κειινληηθνύ πεξηερνκέλνπ
ελέρνπλ θηλδύλνπο θαη αβεβαηόηεηεο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα έρνπλ σο απνηέιεζκα ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία λα
απνθιίλνπλ ζεκαληηθά από όζα πξνβιέπνληαη κε βάζε ηηο δειώζεηο κειινληηθνύ πεξηερνκέλνπ. Απηνί νη παξάγνληεο
πεξηιακβάλνπλ, ελδεηθηηθά, ην ελδερόκελν ε πξόηαζε λα κελ πινπνηεζεί θαη ηνπο παξάγνληεο θηλδύλνπ πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηηο γλσζηνπνηήζεηο καο ζηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ησλ Η.Π.Α. (US Securities and Exchange
Commission, “SEC”,) ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πνιύ πξόζθαηα θαηαηεζεηκέλεο Δηήζηαο Έθζεζεο ηνπ Δληύπνπ 20F θαη επόκελεο εθζέζεηο ηνπ Δληύπνπ 6-Κ. Γελ αλαιακβάλνπκε θακία ππνρξέσζε λα αλαλεώζνπκε ή λα
αλαζεσξήζνπκε νπνηαδήπνηε δήισζε κειινληηθνύ πεξηερνκέλνπ ζην παξόλ έγγξαθν εθηόο αλ απαηηείηαη από
ηζρύνληα εθαξκνζηέν λόκν ή θαλνληζκό.
Η ζπγρώλεπζε αθνξά ζε κεηνρέο ειιεληθώλ εηαηξεηώλ θαη πξνηείλεηαη λα γίλεη ζύκθσλα κε ην ειιεληθό δίθαην.
Αληίζηνηρα, ε ζπγρώλεπζε ππόθεηηαη ζε ππνρξεώζεηο γλσζηνπνίεζεο θαη δηαηππώζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηελ
Διιάδα ζην πιαίζην ζπγρσλεύζεσλ, νη νπνίεο δηαθέξνπλ από ηηο ππνρξεώζεηο θαη ηηο δηαηππώζεηο ησλ Η.Π.Α.
Οη νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη αλαθνξηθά κε ηελ Δζληθή θαη ηελ Alpha έρνπλ ζπληαρζεί
ζύκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα (IFRS) θαη γηα ην ιόγν απηό δελ κπνξνύλ λα ζπγθξηζνύλ κε ηελ
νηθνλνκηθή πιεξνθόξεζε ησλ εηαηξεηώλ ησλ Η.Π.Α. ή εηαηξεηώλ ησλ νπνίσλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ζπληάζζνληαη ζύκθσλα κε γεληθά απνδεθηέο αξρέο ινγηζηηθήο ζηηο Η.Π.Α.
Δλδέρεηαη λα είλαη δύζθνιν γηα ηνπο επελδπηέο λα αζθήζνπλ ηα δηθαηώκαηά ηνπο θαη νπνηαδήπνηε αμίσζή ηνπο βάζεη
ηεο νκνζπνλδηαθήο λνκνζεζίαο ησλ Η.Π.Α. πεξί θεθαιαηαγνξάο, θαζώο ε Δζληθή θαη ε Alpha είλαη ειιεληθέο
εηαηξείεο θαη νξηζκέλνη από ηνπο δηνηθεηέο θαη δηεπζπληέο ηνπο είλαη θάηνηθνη ρσξώλ εθηόο ησλ Η.Π.Α. Οη επελδπηέο
κπνξεί λα κελ δηθαηνύληαη λα θαηαζέζνπλ αγσγή θαηά κηαο κε ακεξηθάληθεο εηαηξείαο ή θαηά ησλ ζηειερώλ ή
δηεπζπληώλ ηεο ζε δηθαζηήξην εθηόο Η.Π.Α. γηα παξαβάζεηο ηεο νκνζπνλδηαθήο λνκνζεζίαο ησλ Η.Π.Α. πεξί
θεθαιαηαγνξάο. Μπνξεί λα είλαη δύζθνιν λα ππνρξεσζεί κηα κε ακεξηθάληθε εηαηξεία θαη νη ζπγαηξηθέο ηεο λα
ππαρζνύλ ζηε δηθαηνδνζία ελόο δηθαζηεξίνπ ησλ Η.Π.Α.

Σει. 8

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful