arkada$/arl i~in

birrehber

Iistag lambdaistanbul aile grubu

Lambdaistanbul Aile Grubu baslanqrcta sadece blrkac gonOllO anne ve Lambdaistanbul gonOIiOlerinin katrhrmvla haftahk toplantilar dOzenleyerek LGBTT (Lezbiyen Gey BiseksOel Travesti TransseksOel) bireylerin ailelerine destek olrnavi hedefleyen bir aile agl kurmak arnacrvla 2008 vrhrun Ocak avmda kuruldu.

Grup cok hizh bir sekllde bOyOyerek ilk aile bulusrnasrru Nisan 2008'de qerceklesttrdl ve bu bulusrnadan sonra da aile bulusrnalanrn ayda bir olmak Ozere dOzenli hale getirdi.

Aile Oyelerinden birinin esclnsel, biseksOel, travesti, transseksOel oldujiunu ogrenen ve bu konuda konusrnava acrk olan bireylerin (anneler, babalar, kardesler vs) bir araya getirildigi bu bulusrnalar; gelenlere konu hakkmda konusabllme ve deneyimlerini pavlasabllrne ftrsati verirken, aileler arasmda steak ve yakm iliskllerin kurulmasma da vardrmci oldu. Diger yandan, ailelerine yeni a~llml~ veya acrlmav: dusunen blrcok Lambdaistanbul gonOIiOsO de bu bulusrnalar

2

sayesinde baskalanrun anne ve/veya babalan ile konusabllme sanst elde etti.

Lambdaistanbul Aile Grubu'nun cahsrnalanna katilan ganOIiO anne ve babalar, bu asarnalardan sonra benzer durumdaki diger ebeveynlere ulasabllrnek arnacryla medyayla lletlslrne gec;erek, bircok roportaja ve vaziva imza attilar: Lambdaistanbul'un darusma hattma ya da posta kutusuna gelen vardrrndestek c;agnlanna deneyimlerini ve sahip olduklan bilgileri aktardilar,

Sizin de cocuqunuz, kardeslnlz veya herhangi bir yakrruruz esclnsel, biseksOel, travesti veya transseksOel ise ve sorulanruza varut bulma arnacryla bizimle bulusrnak isterseniz, grubumuzun web sitesini ziyaret ederek sorulanruzt iletebilir, hakkrrmzda daha cok bilgiye ulasabllir; bulusmalanrmza katrlabillr; cahsrnalanrruza katkida bulunabilirsiniz.

Sizleri de ararmzda garmeyi bekliyoruz ...

Iistag

Lambdaistanbul

Aile Grubu

3

Listag'a nastl uJa§abilirim?

blogumuzdan: http://listag.wordpress.com

domsma hatumudan:

Lambdaistanbul Darusma Hattr'ru

(0212-244 57 62) arayarak bulusrna yerimizi ve saatini ogrenebilir veya

e-posta adreslerimizden: listag@lambdaistanbul.org ya da contactlistag@gmail.com adreslerinden birine e-posta gondererek bizimle dogrudan temas kurabilirsiniz.

Lambdaistanbul Kiiltiir Merkezi'nden:

Adres: lstlklal Caddesi, Katip <;elebi Mah. Tel Sokak No: 28/5 Beyoglu - istanbul http://www.lambdaistanbul.org

4

baslarhen ...

Elinizdeki bu kitapt;lk 2008 ba~l itibarigle Lambdaistanbul t;atlsl altmda bir araga gelmege ba~/agan LGBTT bireglerin aile iigeleri ve arkada~/anna gonelik t;all~malar giiriiten kiit;iik bir grubun (Lambdaistanbul Aile Grubu) giri~imi ve ozverisigle olu~turulmu~tur. 2003 gllmda Giiztanbul adl altmda diizenlenen Bilen Aile etkinliklerinin enerjisinden ve ingiltere'de var olan FFLAG (Families and Friends of Lesbians Gag Bisexual) derneginin kitapt;lgmdan gola t;lkllarak olu~turulan bu metin, aile iigelerinden vega gakmlarmdan birinin e~cinsel vega biseksiiel oldugu ogrenildiginde ga~anan siiret;lere ve sorunlara deginmege t;all~makta; ancak bir ilk metin olmaktan otege gitmemektedir. $iiphesiz eksiklerimiz vega getersiz kaldlglmlz noktalar olacaktlr ve bunlar ancak sizlerin aile ili~kilerinizin giiciine inanarak gostereceginiz samimiget ve en onemlisi sevgigle a~llacaktlr.

6

AnJamaya Ba§Jamak

E~cinsellik ve biseksOellik hakkrnda bircok kitap yazildr, bir dolu ~ey s6ylendi ve bircok bilimsel olduqu s6ylenen ancak c;ogu zaman diger teoriler ile cellsen teoriler geli~tirildi. Bugiin bilimsel olarak kabul goren tek goriili aynen heteroseksiielligin (metin lcerslnde bundan sonra karsiclnsel ve karsrclnselllk olarak kullarulacaktir) oldugu gibi elcinselligin ve biseksiielligin de nedeninin bilinmedigidir. Buna ragmen ne yazrk ki, esclnsel ve biseksOelier haksiz bir sekilde toplumdan drslanrnava devam etmektedir.

BOtOn bu cahsrnalar yine de insanlara, 6zellikle anne ve babalara, sevdikleri bir lnsarun lezbiyen, gey veya blseksuel olduqunu 6grendiklerinde cok da faydah olrnarnaktadrr; E~cinselligi ve blseksuellljil basit kelimelerle anlatmak kolay bir i~ degildir. Esasen, erken vaslardan itibaren cocuqun olqunlasrnasryla birlikte qellsen bir duygusal oruntuler butunudur, Bu durumun; klslnln en

lcten ve yogun lliskilerini kendi cinsiyetinden olanlarla vasamasmdan ote hayatmda baska bir etkisi olmasi gerekmez. Herkes gibi, onlar da sevmek ve sevilmek isterler. Karsiclnsel insanlarla da, cinsellik harte, blrcok sekllde lllskl kurarlar.

Set;im DegiJdir

Cinsel y6nelimin bir seclm olmadrqrru, aksine en bastan beri var olan ve cocuk buvudukce geli~en bir duygular butunu oldugu bugOn bilim tarafmdan

7

benimsenmektedir. Tum cocuklarda cinsel farkmdahk bedenin qelisirnlvle birlikte ortaya crkar, Bu noktada, erken vaslarda hemcinsiyle ya§adlgl cinsel bir deneyim ile lezbiyen, gey veya blseksuel yonellrn arasmdaki farki ortaya koymak gereklidir.

C;;:ok kucuk yaslarda hemcinslerle veya karst cinsle vasanan cinsel lcerlkll davraruslar veya yaklasrrnlar c;ocugunuzun esclnsel, blseksuel veya karsiclnsel olduqunu gostermez, bu daha cok oyun gibidir; duygusal bir yam olmayan, cocuklann kendi bedenlerini tarumalan lcln ihtlyac duyduklan tarnarmvla fiziksel bir tecrubedlr;

Oysa cinsel yonelim, karsiclnsel, esctnsel veya blseksuel bireylerin sadece cinsel deneyimleri uzerlne kurulmayan duygusal dunvalanru da kapsayan bir butunlugu ifade eder. Siz nasrl kars: cinsten hoslanmayi secrnlvorsarnz onlar da bu konuda bir seclrn vapmarnaktadrr,

Hastallk DegiJdir

"Bu durum tedavi edilebilir mi?" sorusu srklikla sorulur. Cevabi esclnselllqln veya blseksuelllqln bir hastahk olmadlgl, lezbiyen, gey veya blseksuel insanlar lcln dogal bir lllskl hali oldugudur. Cinsel voneltrn (escinsel, biseksuel veya karsicinsel olmak) bizim elimizde olan bir §ey degildir ve varadrhsm nedenlerinden veya nasrl geli§tiginden sorumlu degilizdir.

8

E~cinsellik 1973 yrhnda APA (Amerikan Psikiyatri Birligi) ve 1990' da WHO (Dunya Saglik orgutU) tarafmdan psikiyatrik slnlflandlrmalardan ~Ikarllml', e,cinselligi bir hastahk olarak gormeye son verilmi,tir. 70li yrllardan itibaren bu goru~un yaygmla~maslna kadar gec;en surede, birc;ok esclnsel ve blseksuel birey, tedavi adt altmda elektrosoku bile lceren fiziksel ve psikolojik lskencelere tabi tutulmuslardrr, Gunurnuzde de bazi psikiyatristler escinselliqin tedavi edilebilir olduqunu iddia ederek, esclnsel ve blseksuel bireyleri ilac; baglmliligmdan intihara kadar gotUrebilen uygulamalarda bulunabilmektedirler. Bunun nedeni bilimsel geli~meleri takip etmemeleri veya kendi homofobileri olabilir. Tedavi adt altrndakl bu yanli~ uygulamalar etik dl~1 kabul edilmekte ve meslek orgutleri tarafmdan (Turklye Psikiyatri Dernegi veya Turk Tabipler Birligi gibi) uvqulayrcilara yaptmrnlar getirilmektedir.

E§cinsel ve Biseksiieller Seks Dii§kiinii ve Saplk Degildirler

Lezbiyen, gey ve biseksuellerin de hormonal dengesi diger insanlardan fakh degildir; kimileri sekse

cok duskundur, kimileri az. E~cinsel ve blseksuellerln c;ogu da karsiclnsellerln c;ogu gibi

9

ikisinin arasmda bir yerdedir. E§cinsel ve biseksuellerln cok seks vaprvorrnus gibi algilanmalannm nedeni, onlan gozlemleyenlerin sadece cinselliklerine odaklanmasi ve havatlanrun geri kalaruru gormezden gelmesidir.

Bazt ebeveynlerin yanhs alqrladrklan bir baska durum da lezbiyen, gey veya blseksuel klsllerln cok kucuk cocuklarla cinsel lllsklye girmek istedikleridir. Bu dusunce tamamen vanhstrr, toplumun esclnselllqln dogasl hakkmdaki bilgisizliginden ortaya crkan soylencelerden ibarettir. Normal, akh basinda lezbiyen, gey veya blseksuel bir kisinin kucuk cocuklara karst;

normal, akh basmda karsicinsel bir kisininklnden daha fazla ilgisi yoktur. Asllnda, istatistiksel olarak karutlanrmstrr ki cocuklara vonellk cinsel tacizlerin buyuk bir bolurnu karsiclnsel kistler tarafmdan ger<,;ekle§tirilmektedir. Ne yaztk ki, bu durum aile lclnde bile vasanabllrnekte ve <,;ogu zaman da bircok taciz ve tecavuz clavi gibi gizli kalmaktadrr;

Hi~ de Ender Degildir

Bir diger yaygm soru da sudur: "Artrk eskisinden daha rm fazla esclnsel veya blseksuel var?" Asllnda esclnsel veya blseksuel klsllerln sayrst degil, bu voneltrne sahip insanlann gorunurlukleri artrmsnr, Eskiden gizli sakh yasavan esclnsel ve blseksuel kistler bunun bir hastallk olarak tammlanmamasmdan ve insan haklan alanmdaki bazi geli§melerden sonra kendilerini daha acrk ve durust bir sekllde ifade edebilir hale gelmi§lerdir.

10

Bize sikhkla soylendigi gibi aile toplumun yapt tasidrr, Evde, i~ yerinde veya sosyal havatrrruzda belki de hie; farkmda olmadan lezbiyen, gey veya biseksOelierle kisisel olarak yakmhk kurabiliriz. Nerede olursa olsun bu kistler bizim anlavrsrrruza, desteqlmlze, sayqrrmza ve sevgimize ihtiyae; duyarlar. <;OnkO temelsiz onvarqilanrmzla soyleyeceqlrnlz bazi sozler onlar lcln gere;ekten cok Ylkici olabilir. Bundan kacrnmanm yolu da bilgiden ge~er ve unutulmamasl gerekir ki ayrlmclhk cehaletten dogar.

HIV / AIDS E§cinseJ Hastallgl Degildir

,

Ebeveynlerin, akrabalann, arkadaslann ve diger ilgili klsllerln HIV/AIDS korkusunu onemsernek gerekir. Ancak HIV virOsO tasivan insanlann istatistiklerine bakacak olursak, bu hastahga her cinsiyet ve vonelimden insanm vakalanabildiqlnl gorOrOz. HIV+ esctnsel kisllerin tOm HIV+ kisilere oraru toplumdaki esclnsel orarundan fazla degildir. Baska bir deylsle, esclnseller arasmdaki HIV+ bireylerin oraru da karsrclnsellerln arasmdaki HIV+ bireylerin oranmdan fazla degildir.

Ebeveynlerin atabilecekleri en onernll ve olumlu adrrn ise cocuklanrun, ister

escinset/btseksuel ister karsiclnsel olsun, bu konu hakkmda tam olarak

11

bilqllendlrildlqinden emin olmak ve turn cinsel illskilerde (vajinal, oral veya anal) "guvenli seks" uygulamasmdan haberdar olrnalanru saglamaktlr. Bu da prezervatif kullanmakla baslar, Bu konudaki bilgilere ulasrnalanru saglamak

oncellkll olmahdrr, Konu abartrlmamahdrr, zira hastallk sadece korunrnasiz cinsel lllskl veya kan yoluyla bulasrnaktadrr, Tum cinsel konularda oldugu gibi bilgi, riski ve korkuyu ortadan kaldmr, Cehalet ve onyargl kelimenin tam anlarmvla oldurucu olabilir. Bu konuda bilgilendiginizden ve bilqllendlrdiqinlzden emin olunuz.

E§cinseJ ve BiseksiieJ ~ocukJar Sagllkslz AileJerin Uriinii Degildir

Toplumdaki onyarqrlardan birisi de esdnsel veya blseksuel kisllerin sagllkslz aile ortamlannda yeti~tigi vonundekl yaygm lnarusnr, Bu lnarns tamamen yanhstrr, Ornegin Lambdaistanbul LGBTT (Lezbiyen, Gey, Blseksuel, Travesti ve Transseksuel) Dayarusrna Derneql'nln kultur merkezini ziyaret ederseniz c;ok farkll ailelerde ve kulturel ortamlarda vetlsrnls birc;ok klslyle tamsabillrsiniz. Hatta bu kisllerle ayru ortamda ve avru ailede vetlsrnls kiz veya erkek kardeslerinln karsiclnsel olduqunu gorebilirsiniz. Kisacasl birisinin elcinsel veya biseksiiel olmasmm nedenini aramak bunu hastahk olarak gormekte rsrar etmek demektir. Oysa modern bilim bunun bir hastahk olmadlQln1 a~lk~a ifade etmektedir.

12

Bire;ok kisi e;ocugunun escinsel olduqunu ogrendiginde once kendisini sonra diger aile uyelerlnl sue;lama egilimindedir. E§cinsel veya blseksuel olmak sue; olrnadrqma gore sue;lu aramak da anlamsizdrr,

ilk Farkmdallklar ve Kimligini Bulma Cinsel bilincin olusrnasrvla (ki bu genellikle ergenlik donerninin baslanqrcrdrr ama daha erken de olabilir) escmsel veya blseksuel e;ocuk kendindeki farklihklan hissetmeye baslar; Duygusal ve cinsel olarak kendi cinsine veya her iki cinse de ilgi duyduqunu fark eder. Baslanqrcta kendisi de tam olarak anlam verernedlql ie;in

e;ogunlukla cinsel voneltrntnt reddeder.

Ergenlik donerni bash basrna . buyuk bir sorunken

~l cocujiunuz, bunun vanrnda

. avnrncrhk, onvarqrlar;

hakaret ve

a§agllanmalarla rnucadele etmek zorunda kahr. Durumunu kimseye anlatamadrqt ie;in yalruz kallr, aile desteqinin e;ok onernli

, ~oldugu ergenlik

, donernini diger

e;ocuklara gore e;ok daha zor gee;irebilir.

.~

13

E~cinsel birey escinsellikten once homofobiyi kesfeder; Ne olduqunu anlayamadlgl duygulannm "yanhs" olduqunu hakaretlere ve slddete maruz kaldrkca beynine kazir; Dolavrsryla kucuk yaslarda gordOgO seyler sebebiyle kendine acilrnasr, kendisiyle bansmasi cok uzun suren ve sancrh bir surectlr, Bazi lezbiyen ve gey bireyler hemcinslerine karst hissettikleri duygulan anlamlandmrken kendi cinsiyet kimliklerini sorgulayabilir ve hatta ameliyat ile cinsiyet degi~tirmeyi cozurn olarak dusunebilirler, Bu noktada vaprlmasi gereken ~ey bu surecten ger;en sahsa lhtlvac duydugu destegi saglamak, konuyla ilgili saghkh bilgilere ulasrnasma vardrmci olmak ve zaman

tarurnaktrr; Her gey ve lezbiyen bu

surecten qecmernekle beraber, bu ikilemleri vasayan bireyler aslen trans olmadrklan rnuddetce cinsiyet kimliklerini sorgulama sureclerl ge~ici olacaktrr; E~cinsel veya blseksuel kisl kendisini

arzuladlgl ki,inin cinsiyeti Ozerinden tarurnlarken,

travesti ya da transseksOel klsl kendisini ozde,le,tigi cinsiyet Ozerinden tammlar,

14

E§cinselligini veya blseksuelliqlnl ilk fark ettigi donernde c;ocugunuz yanll§ bir §ey yaptlgml dusunur; C;unku escinsellljii kufurlerde kullanllan, a§agllama anlarm tasryan bir §eymi§ gibi alqrlamaktadrr; Tum bunlann ustesinden geldiginde karsisma "neyim ben" gibi bir soru crkacaktrr;

sunnet, askerlik, gerdek gecesi gibi toplumsal rltuellerle "erkek"ligin bas taci edildigi bir toplumda buvurnus erkek cocuklar kendilerini kesfetrne esnasmda medyadaki abartilrms karakterler vuzunden tek tip ve carpitrlrrus bir

escinsellik ile tarusrp bu sunulan imgeyle ozdesirn kuramayabilirler, tabiri caizse bu kimligi kendilerine vakrstrramavabilirler; zamanla esclnsel olrnarun tek tip olmak

demek olmadlgml kesfettlkce bu kayqrlardan kurtulmalan kolaylasacaktrr.

Kadmlar ic;in de durum cok farkll degildir. Kadmlarm buvuk c;ogunlugu

toplum tarafmdan surekll anne, gelin, kadrn, es olma baskrsryla karsrlasrnaktadrrlar; esclnsel kadrnlar bu baskilarm altrnda kendilerini toplum iclnde konumlandrrmakta zorlanabilirler. Gorunur esclnsel kadrnlarm azllgl ise lezblven/blseksuel kadmlarm kendini tarnmasrrn, kendisiyle bansmasiru iyice zorlastmr.

15

Blseksuel bireyler bunlann yanmda farkh sikmtrlarla da bas etmek zorundadrr; C;iinkii her iki cinsten de hoslanmaktadirlar ve toplumsal baskilar sebebiyle kendilerini sadece kar,1 cinsten ho,lanmaya zorlarlar. Ancak bu zorlama ile olabilecek bir ~ey degildir, blseksuel klsllerln ebeveynleri de bunu anlarnahdrr;

Kaygl, Su~/uluk ve Yalmzllk

E~cinsel veya blseksuel bireyler kendilerini gizlemeye calrsablllrler, cunku anlasrhnca cok buyuk bir olasrhkla a~agllanacak, dislanacak, slddet goreceklerdir. Bu gizlilik c;ocugunuz uzerlnde yrllar boyunca bir baski olusturur, Kendisiyle banssa bile, bu baskirun izleri sosyal vasarnmda uzun sure etkili olabilir. Ostelik aile, din, ahlak, gelenekler gibi toplumsal kurumlar bu baskryi artmr ve derin bir sucluluk duygusuna neden olabilir.

o donernde siz cocujiunuzun yanmda oldugunuzu ve her derdine ortak olduqunuzu dusunsenlz de aslinda 0 bu donernl cok yalruz yasar, Kendisini "anormal" hissettigi i~in i~ diinyasmda ya,adlgl blreok ,eyi ~evresinden gizlemek zorunda kahr. Bu bir tiir i~e kapanmaYI beraberinde getirir. Unutmaym ki, sizin su an ya~adlgmlz soku ve kavqrlan c;ocugunuz cok daha kucuk yaslarda ve hayata karst cok daha az deneyimliyken vasadr, Var olan ergenlik problemlerine bir de farkhhgl dolavrsrvla ya~adlgl

16

sorunlar eklenince yalmzhgl katlanarak artmaktadrr; C;ocugunuz kendisiyle ilqilendiqlnizi ve onu her haliyle kabul edeceqinizl qormekten memnun olacaktrr, ancak fazla mOdahaleci davranmak beklernedijiiniz tepkiler almaruza ve daha da lee kapanmasma neden olabilir.

C;ocugunuzun kendisiyle benzer sureclerl vasavan bireylerle konusmasi ve pavlasmasi onun geli~imine ne kadar vardrmci olacaksa, sizin de benzer sureclerl yasayan ailelerle gorO~meniz bir 0 kadar vardrmci olacaktrr,

Ebeveyn Tepkisinin NedenJeri

Ebeveynler cocuklanru dogumundan bu yana cok iyi anladiklanm sarurlar, Hatta bundan emindirler. C;ocuklanndaki bu qellslrn lcln tarnarmyla haztrlrksiz olanlarda genel tepki sok, saskmhk ve korku olur.

Bazi aile Oyeleri kendilerini suclar "Nerede yanh~ vaptrrn?" dive dusunurler, Siz yanh~ bir ~ey vaprnadrruz. C;ocugunuzun esclnsel, biseksOel veya karsicinsel olmasi lcln siz ozel bir ~ey yaprnadrmz. Bu

durum sizin bir basan veya basansizhglnlzln

OrOnO degildir.

17

Bazi ebeveynler cocuklartm reddederler. Bazllarl da yardlm etmek ister ama nast I iistesinden gelecegini bilemezler. C;ogu ellerinde olmadan kendini cocuklarmdan yabancrlasrms hisseder. Karsihkh sevginiz aradaki bagl korusa bile bu durum ebeveynlerin hlssettlql soku ve kafa kan~lkllglnl hafifletmez.

Sizleri anllyoruz, bir anda vrllardrr cocuqunuz hakkmda bildiginiz her seytn Ylklldlglnl hissediyorsunuz. C;ocugunuzun gelecegi ve sagllgl lcln endiselenrneniz gayet anlasihr ama bu endise hali ge<;ici bir durumdur ve bilgisizlik bu surecl atlatrnaruza hi<; de yardrrno olmaz.

Korkular ve Bilgisizlik

Etrafirmzda escinsel veya blseksuel bir <;ocugun ebeveynine vardtmci olacak cok az bilgi kaynagl bulunur. Haliyle ebeveynler de toplumun geri kalarundan farkll olmayarak esclnselllk hakkmda turn soylence ve vanhs anlamalan yeterince sorgulamamaktadrr.

18

E~cinsellik veya blseksuellik hakkrnda aile ic;inde bazen konu acrlsa da medyadaki karikatOrize sunumlar yuzunden bu genellikle krsith, carpmlrms ve tarafh bir sekilde qercekleslr, Bu onverqrlar; vanhs anlamalar ve karular toplumumuzda yayglndlr.

En buyuk korku bilgisizlikten kaynaklamr. Siz bu gerc;egi ogrenmeden once cocujiunuz ne ise slrndl de odur. Aileler bu yeniden tarurna ve anlama sureclnl asrlarnaz gormek yerine c;ocuklanyla birlikte asabllrnenln vollanru ararnahdrr;

Kendinizi suclu hissetmeyin. Siz onun qellslrnlnde herhangi bir noktada basansiz olmadrruz. Daha c;ok bilgi edinip, c;ocugunuzu tarudrkca bu sok hafifleyecek ve ilk andaki kavqilanruzm ne kadar abartih oldujiunu fark edeceksiniz. Bu farkmdahkla birlikte esclnsel ve blseksuellere karst aynmclhgm egemen kadrn ve erkek rollerinin dayatilrnasmdan kavnaklandrqrru da goreceksiniz. Toplumsal cinsiyet ve karsrclnselclllk (heteroseksizm) konulannda vapacaqnuz tartrsrnalar cocuqunuzu anlarnaruza vardrmci olacagl gibi, onun cinsel kimliginin de saghkh geli~mesine katkida bulunacaktir;

Dini OnyargJlar ve Ho§goriisiizliik

Eger ebeveynler bazi dini inanc;lara sahipse karsilastrklan zorluklardan biri de bu dini ogretileri cocuklanrun cinsel yonelimlerlvle bagda~tlrmak olacaktrr, Oysa butun kutsal kitaplarda insan denen varhga birbirlerine ho~gorulu davranrnasr, alc;akgonullu olmasi gerektigi ogutlenir.

19

Otekilestirmenln, varqrlarnarun yanh~hglndan bahsedilir. Gere;ek olarun birlestlrici, butunlestirici olrnasmdan soz edilir.

Tum dinler hosqoru ve sevgiyi kutsar. Sevgi anlar. .. Sevgi vasayan her seyl lclne ahr, geni~letir. ..

Lezbiyen, gey veya blseksuel klsller arasinda da blrcok lnanch insan vardrr, Kimin lnancrrun digerinden daha gue;lu veya zavif oldugunu yarqrlarna hakki ise bizde degildir.

Tercihler

Ebeveynler genellikle kendilerine "Neden benim cocudurn boyle vasamay: tercih etti?" dive sorarlar. Tekrar deginmekte yarar var ki, e,cinsellik, biseksiiellik veya kar,lcinsellik tercih edilen bir durum degil, dogal bir yonelimdir.

E~cinsel ve biseksuellerin usteslnden gelmek zorunda kalacaklan bircok zorluk du~unuldugunde, (kaldt ki bu zorluklar bildikleri ve sevdikleri insanlar tarafrndan bile karsrlanna crkanlabilir) hie; kimsenin bir dolu baskrvla kar~lla~acagl bir yolu tercih etrneveceql rahathkla anlastlablllr, Siz nasrl ki, karst cinsten hoslanrnak noktasmda tercih

hakki kullanrmyorsarnz, ayru durum cocuklanruz lcln de gee;erlidir. Bu sadece onlarm var oluslanrun bir varudrr,

20

Cocuklarlnlz da sizler gibi sosyalle,mek, bu topluma ait olmak ve ozgiirce ya,amak isterler, bu onlarm her insan gibi en dogal hakkldlr. Unutrnavrruz ki sizin lcln cok yeni ve bilinmedik bir konu olan bu durum ~ocugunuz lcln hlc de yeni degildir ve haliyle toplumsal tepkilere gogOs germe noktasrnda muhtemelen sizden daha hazrrhkhdrr; Onu korumak lcln bile olsa ~ocugunuzu yalnlzllga mahkOm etmek verine sosvallesmesini desteklemelisiniz.

Aile Baglannlza Giivenin

Oncelikle, dOnyada cok az ebeveynin hazrrhkh olablleceql bir sok ya~adlglnlzl kabul etmeye cahsm, Diger yandan, unutmavm ki ~ocugunuz da, yrllar icersinde, kademeli olarak ayru soku vasarnak durumunda kaldr, Simdi kriz zamanlannda aile baglanmzln

gOcOne daha cok lnarun. Kimse lcln boyle bir durumda verilecek tepkinin en "dogru"

ve dOzgOn bir yolu olmadrqrm kabul edin. TOm aile sorunlannda oldugu gibi, ~ocugunuz, ne olursa olsun, onu hala sevdiqlnlze dair bir lsaret bekleyecektir.

21

Onu hala sevdiginizi sozlU olarak soylemeniz veya hareketlerinizle belli etmeniz, i,lerin yolunda gitmesi lcln bir ba,langlc;tlr.

DuygularInlZl Dl§a Vurun

Akhruzi kullanarak duvqulanruzi bastrrrnava cahsrnavm. Bazi ebeveynler duygusal olarak altust olmalanna ragmen bu durumla kolayllkla vuzlestiklerini ve cocuklanru zorlanmadan kabul ettiklerini soyleyecektlr, Siz duyqulanruzt bastrrrnavm. <;;:ocugunuza boyle bir soka hazrrlrkh olmadlglnlzl, bir ~ey degi~medigini, onu hala cok sevdlqlnlz! ancak bu soku atlatmak lcln zamana ve desteqe lhtlyacrruz olduqunu sovlevln.

Bu sirada, sadece bilgi ve destek almak lcln degil ayru zamanda duyqulanruzi drsa vurmak lcln bir ebeveyn organizasyonu ile baglantlya ge<;ebilirsiniz. Ornegin, Lambdaistanbul Aile Grubu'ndan veya Lambdaistanbul Darusma Hatti'ndan boyle bir destek alabilirsiniz.

Ebeveynler de herkes gibi soka ugrar, incinir ve sucluluk duyar. Ailenizin drsmda olan ama sizi anlayacak birine duyqulanmzi ifade etmeye cahsm, Bu durum ta~ldlglnlz aClyl hafifletecek aile lcerslnde yasanabllecek bir catrsrnav: onleyecektir.

Bazen Ebeveynler Durumu Daha Once Fark Eder ve Dile getirirler ...

Bazen ebeveynler cocuklan kendilerine acilrna

22

cesareti bulmadan onlann esclnsel veya biseksuel olduqunu fark ederler. Bazen de cocuklanrun konuyu acmasi durumu kolavlastmr, Tabii eger anne veya baba ~oyle bir ~ey sovlerneve hazrrsa:

"Daha once efcinsel/biseksiiel olabilecegini hlssetmlstlm, Eger oyleysen, funu bilmeni isterim ki bu durum sana duydugum sevgide bir degifiklik yaratmlyor. Bu konu hakkrnda daha ~ok fey ogrenmeliyim ki mutlu bir yafam siirmen i~in sana en iyi nasll yardimci olabilecegimi bileyim. Yonelimin ne olursa olsun seni seviyorum ve eger sana yardimci olacaksa kcnusabiliriz."

Lezbiyen, gey veya blseksuel olduqunu acrkca bilen genc;ler bile kendilerinin bu varuru kabul etmekte zorluk vasayabillrler; Bu durumda, zaman lcerslnde kademeli olarak ve nazlkce

c;ocugunuzu ne kadar sevdiginizi ve bu bagm ne kadar oldugunu

siirekli ifade etmekte fayda vardrr, bovlece oglunuzun veya kiztruzm konusmasrru saglayacak bir ortam varatrrus olursunuz.

Biz Lambdaistanbul Aile Grubu olarak goriiyoruz ki birc;ok e,cinsel ve biseksiiel birey sadece cinselliklerini ailelerinden saklamakla kalmlyor bununla beraber ya,amlarmm biiyiik boliimiinii de aileleri ile payla,maktan uzak duruyorlar. Bu anlamda ailelerin esclnselllk ve blseksuellik konulanru aile ic;inde konusabilmesi gelecek ic;in saghkh illskilerln kurulrnasrru saglayacaktlr. Aynca bunun siradan bir konu olarak ele ahnmasi esclnsel ve blseksuel

bireylerin ailelerine acrlrnalanru daha da kolaylastrracak, anne-baba ve c;ocuk lllskllerlnl daha da kuvvetlendirecektir.

PartneriniKabmEtmek

Eger c;ocugunuz birlikte oldugu klslvl (partner), sizinle tarusnrrnak isterse cocujiunuzun herhangi bir arkadasma nasi I davraruvorsamz ovle davranmahsrruz.

Bu asarnava gelmek biraz zaman alabilir ve bunun olmasi ic;in karsihkh sevgi ve saygl gerekmektedir. unutmaym ki, onyarqrlan asrnaya cahsrnak herkesin yaranna olacaktir; Her cocuqun hakki olan sevgi ve sefkat, siz isteyerek verdiqiniz surece size katlanarak geri donecektir;

24

Aile Orgiitleri

Yurtdrsmda, uzun yrllardan beri, yakmlanndan birinin esclnsel veya biseksOel olduqunu ogrenen bireylere destek veren aile orgOtleri bulunmaktadrr; Bu aileler lclnde her sosyal, ekonomik ve etnik gruplardan klsller bulunmaktadrr; Geni~ aile Oyeleri kadar, tek basma cocuk yetlstlrmls ebeveynler de bu destekten vararlanrrnstrr,

BOtOn bu tecrubeler 1~lgmda esclnsel veya biseksOel olmarun ailenin vaprsrvla bir ilgisi olrnadrqrru acrkca gorOlmO~tUr.

E~cinselligin veya blseksuelllqln nedeni ne olursa olsun ailelerde vasanan surecler ve sorunlar birbirinden cok da farksiz degildir. E~cinsel veya biseksOel bir bireyin kendini kabul etmesi asarnasmda kendi gibi olan bireylerle pavlasirna

ne kadar ihtiyact varsa, bu gen;ekle karsilasan ailelerin de diger ailelerle bulusrnava ve konusrnava 0 kadar ihtivact vardrr. Diger yandan toplumda verlesik olan homofobi kahplanrun kmlmasrnda LGBTT orgOtlerin basensi ailelerin ve arkadaslann desteqlnden baglmslz dusunulernez,

2003 yrhnda GOztanbul adt altrnda duzenlenen Bilen Aile etkinliklerinden bu yana aile cahsmalanrun onernlnl unutmayan Lambdaistanbul dOzenli olarak Oyelerinden veya yakmlanndan birinin e~cinsel/biseksOel/travesti/transseksOel olduqunu ogrenen bireyleri bir araya getirmeye cahsrnakta ve sizlerin katrhrruru da beklemektedir.

Iistag Lambdaistanbul Aile Grubu

26

og/urn benim . , menlm. ,,; ..

"C;ocuklanna c;ok duskun bir anneydim. Sanki havatrrru onlara adarmstrm. DOnya bir yana onlar bir yana dive dusunurdurn hep. Sanki onlara bir ~ey olsa, ondan sonrasi dusunemeveceqtm kadar karanhktr,

TolgajOglum benim ikinci c;ocugumdu. Onu toplumun bakrsma, toplumun beklentilerine gore vetlstlrmeyl arzuluyordum. ideal annelik rolOmO c;ok iyi oynadlglma kendimi lnandrrrrnstrm, C;ogu annenin de yaptlgl gibi, sOrekli cocuklanrru gozlemler, onlann srkmtrlanru hafifletmeye c;abalar, onlann onunde gider yollanru ac;ar, onlan koruyup kollayarak hayatta yOrOmelerine yardrm ederdim. BugOnkO gozOmle baktrqrmda onlara ne kadar baglmh olduqurnu gorOyorum. Onlann yOrOmelerine vardrrn etmekten c;ok kontrol

ettigimi fark ediyorum.

Ergenlikle birlikte oglum gergin ve huzursuzdu. Onda bir seylerln degi~tiginin farkrndaydrrn. Onunla uzun konusrnalanrrnzdan, davraruslarmdan esclnsel olabileceqini veya kendini ovle zannettiqinden suphelenlyordum. Ben de huzursuz ve gergin olrnustum. Bu dusunceler akllma geldikc;e; "Yok carurn, olur mu ovle ~ey? Biz onu c;ok iyi vettstlrtvoruz," dive kendimi kandmvordum, Bu kafa kansikhklan elbette ki boyle sOremezdi.

28

Bir gun onu soru yagmuruna tuttum. Be~ saatlik surenln ardmdan bana escinsel oldugunu soyledt. lste 0 an ondaki rahatlemavi gozlerinde gordum. AglamaYI kesisini ve sakinlestijiini cok net hatrrhvorurn. Tabii ondaki rahatlamanm aksine benim de basirna dunva yrkrlrmstr, Yrllar once babarru kavbettlqlrnde de boyle bir aCI

vasarmstrrn ... Kavrp ... 17 senedir tamdlglm oglumu kavbetrnlstlm. Onunla kendini var eden ben de kendimi kaybetmlstim. $imdi onu hie; tarurruvordum.

Kafamda onunla ilgili olusturduqum turn orneklerden uzakti bu escinsellik ... Ne hisseder? Neier dusunur? Daha dogrusu nedir bu escinsellik? Benim cok iyi tamdlglml zannettlqlm oglum yoktu artrk, Sanki bir vabancrydi karsrrnda duran. Bir rnuddet bir psikologdan vardrrn aldrk, Psikolog beni kendime dondurdu, Bu arada esclnselllkle ilgili makaleler, kitaplar okumaya basladirn. Bilgilendike;e korkum azalmaya basladr, Toplumun neden escinsellerden korktuqunu anlamaya basladrm, Bilgisizlik ve yeni bilgiye direnmek en kotu hastallklar bence. Onu yeniden tammaya ve kesfetmeve basladrm, Bu e;alkalanma donerninde hep sunu dusundurn: Bir lnsaru sevmekten ote nereye gidebilirdim ki? Onu degi~tirmeye zorlamak, olmak lstemedlql bir kallba sokmaya cahsrnak sadece aptalhktr, 0 benim evladrrndr, carurndan bir parcamdi ve ben onu cok seviyordum. Neden korkuyordum ki? Benim lstemediqlm biri olmasmdan rnr? Hayallerime ters du~tOgu lcln mi? Fark ettim ki ben onu sirndiye kadar hep kosullu sevrnlslrn. Kosullu sevmek

29

beklenti banndmr; istedikleri qerceklesince insan sevdiqlnl dO~LmOr. .. Ben dogru sevgiyi 6grenmek istedim. Once kendimi severek lse basladrm. Bu sayede cocuklanrm daha cok sevdlqimi fark ettim.

Onunla birlikte sanki ben yeniden dogdum. Kendimi yeniden tarudrm, Hayatrm ve hayata bakrsirn tarnarmyla degi~ti. Arkadaslan, sevgilileri ve e;evresiyle tarustrkca yepyeni seyler 6grendim, keyif aldrm. Gee; de olsa kendime onun sayesinde 'Ben kimim?' diye sorabildim. lste bunun lcln 0 benim 6gretmenim. iyi ki oglum escinsel y6nelimini bizimle paylastr, Bu sayede dOnyaya ve insanlara bakis acrrn artik farkh.

Buradan escinsel annelerine sesleniyorum. LOtfen cocuklanruzi dinleyin, onlara yakm olun. Onyargllannlzla onlan korkutmaym, degi~tirmeye cahsrnavm. Belki onlar yerine aS11 degi~mesi gerekenler sizlersiniz. Bu e;evre dedigimiz, toplum dedigimiz kurallanna uymaya caba sarf ettigimiz sistemin hatah olablleceqlnl dusunun, Okumaktan kae;maym ve kendinizi bilgilendirin. Bizler onlara mutlu bireyler olmalan adma, artik turn dOnyada hastahk olmadlgl kabul edilrnis bir gere;egi reddederek sadece mutsuz gelecekler hazrrhvoruz. Oysa ki gere;ek sevgi kabullenicidir. <;ocuklannlza bakarken hep ~6yle dusunrneye cahsm: Simdi, burada 'sevgi' olsa ne yapardt?"

*Cinsellik ve Cinsel Tedaviler VI. Ulusal Kongresi kitapC;IQlndan, Istanbul, 2006.

30

Siz yoksanlz . bir eksigiz ...

Bu kitapt;lk ingiltere'de faaliyet gosteren FFLAG (Families and Friends of Lesbians and Gays) grubunun yaYlmladlgl '~ Guide For Families 6i: Friends of Lesbians and Gays" adll kitapt;lktan yola t;lkarak oncelikle LiSTAG / Lambdaistanbul Aile Grubu'nda faaliyet gosteren ebeveynler - LGBTT bireyler tarafmdan ve Cinsel Egitim Tedavi ve Ara§tlrma Dernegi (CETAD) Ba§kam Psikiyatrist Dr. Nesrin Yetkin'in katkllaTlyla hazlrlanml§tlr.

32

Jistag Lambdaistanbu/ Aile Grubu

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful