ANE§KY™THPE™

EÓ¤ÚÁÂÈ· 2.3.2.: «AÓ¿Ù˘ÍË ÙˆÓ T.E.E. Î·È ™.E.K.»
™Ù·Ì¿Ù˘ AÏ·¯ÈÒÙ˘
K·ıËÁËÙ‹˜ °ÂÓÂÙÈ΋˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ¶·ÙÚÒÓ
¶Úfi‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

ŒÚÁÔ:

«BÈ‚Ï›· T.E.E.»
-

EÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ Y‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ŒÚÁÔ˘:
°ÂÒÚÁÈÔ˜ BÔ‡ÙÛÈÓÔ˜
™‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

-

Y‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ HÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ TÔ̤·:
IÁÓ¿ÙÈÔ˜ X·Ù˙Ë¢ÛÙÚ·Ù›Ô˘
MfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

ATE§IE °PAºIKøN TEXNøN: AÊÔ› TZIºA A.E.B.E.
Y¶EY£YNH ¶APA°ø°H™: XÔ‡ÏÈ· °ÈÒÙ·

Y¶OYP°EIO E£NIKH™ ¶AI¢EIA™ KAI £PH™KEYMATøN
¶AI¢A°ø°IKO IN™TITOYTO

¢OYMO™ EY£YMIO™
EY£YMIOY IøANNH™
KOTZAM¶A™H™ MIXA§H™

ANE§KY™THPE™
TEXNIKA E¶A°°E§MATIKA
EK¶AI¢EYTHPIA

2Ô˜ K‡ÎÏÔ˜

EȉÈÎfiÙËÙ·:
E°KATA™TA™EøN KTIPIøN
KAI BIOMHXANIKøN XøPøN

TOMEA™ H§EKTPO§O°IKO™

A£HNA 2001

™Y°°PAºEI™
¢Ô‡ÌÔ˜ E˘ı‡ÌÈÔ˜, ¢›Ï. M˯/ÁÔ˜-HÏ/ÁÔ˜ M˯·ÓÈÎfi˜
E˘ı˘ÌÈÔ˘ Iˆ¿ÓÓ˘, ¢›Ï. HÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ M˯·ÓÈÎfi˜
KÔÙ˙·Ì¿Û˘ Mȯ¿Ï˘, T¯ÓÔÏfiÁÔ˜ HÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ M˯·ÓÈÎfi˜,
EÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ B/ÌÈ·˜ EÎ·›‰Â˘Û˘

™YNTONI™TH™
TÛ›Ï˘ B·Û›ÏÂÈÔ˜, ¢›Ï. HÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ M˯·ÓÈÎfi˜,
EÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi˜ B/ıÌÈ·˜ EÎ·›‰Â˘Û˘

E¶ITPO¶H KPI™H™
¢ËÌfiÔ˘ÏÔ˜ º›ÏÈÔ˜, ¢›Ï. HÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ M˯·ÓÈÎfi˜
PÔ˙¿ÎÔ˜ N›ÎÔ˜, M˯·ÓÔÏfiÁÔ˜ M˯·ÓÈÎfi˜, EȉÈÎfi˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ¶.I.
KÔ˘ÛÈÔ˘Ú‹˜ TڛʈÓ, ¢Ú. HÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ M˯·ÓÈÎfi˜, K·ıËÁËÙ‹˜ E.M.¶.

°§ø™™IKH E¶IME§EIA
XÔÚÌfi‚· M·Ú›·, ºÈÏfiÏÔÁÔ˜

H§EKTPONIKH E¶E•EP°A™IA
™ÈÌÈÙ˙‹˜ ÕÏ΢, ¢›Ï. HÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˜ M˯·ÓÈÎfi˜

¶AI¢A°ø°IKO IN™TITOYTO
Y‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ HÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ÙÔ̤·

IÁÓ¿ÙÈÔ˜ X·Ù˙Ë¢ÛÙÚ·Ù›Ô˘
MfiÓÈÌÔ˜ ¶¿Ú‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ¶·È‰·ÁˆÁÈÎÔ‡ IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘

¶ƒO§O°O™
ªÂ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Ô˘ Îڷٿ٠ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Û·˜, Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ô˘ Á›ÓÂÙ·È ÁÈ·
ÙËÓ ·Ó·Ó¤ˆÛË ÙˆÓ ·Ó·Ï˘ÙÈÎÒÓ ÚÔÁÚ·ÌÌ¿ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ‚È‚Ï›ˆÓ ÙˆÓ ∆∂∂. ∞Ó·Ó¤ˆÛË,
ÙfiÛÔ ÛÙÔ ÂÚȯfiÌÂÓÔ, fiÛÔ Î·È ÛÙÔ ‡ÊÔ˜, ÒÛÙ ÙÔ Û¯ÔÏÈÎfi ‚È‚Ï›Ô Ó· ÌËÓ ·ÔÙÂÏ› ÌÈ·
ÛÙ›ڷ ·Ú¿ıÂÛË Ì¤ÚÔ˘˜ ÙˆÓ ÁÓÒÛˆÓ. ∆Ô ·ÚfiÓ ‚È‚Ï›Ô Î·Ï‡ÙÂÈ ÙËÓ ‡ÏË ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜ ÙˆÓ ∞ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ ÙÔ˘ µ’ ·ÎÏÔ˘ Ù˘ ÂȉÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÏfiÁÔ˘ ∫ÙÈÚÈ·ÎÒÓ
∂ÁηٷÛÙ¿ÛÂˆÓ ÙÔ˘ ∏ÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÔ‡ ∆Ô̤· ÙˆÓ ∆∂∂.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ·Ïfi ‡ÊÔ˜ Á›ÓÂÙ·È ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó ÔÈ ‚·ÛÈΤ˜ ÁÓÒÛÂȘ
Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ∞ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜, Ì ÂÈÎfiÓ˜ Î·È Û¯¤‰È· ·Ú·ÛÙ·ÙÈο, ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ Ó·
ηٷÓÔ‹ÛÂÈ Ô ·Ó·ÁÓÒÛÙ˘ - Ì·ıËÙ‹˜ ÙȘ Ӥ˜ ÁÓÒÛÂȘ ̤۷ ·fi ÎÚÈÙÈÎfi ‚ϤÌÌ·.
∆Ô ‚È‚Ï›Ô ÍÂÎÈÓ¿ Ì ÙËÓ ÂÓfiÙËÙ· Ô˘ ·ÊÔÚ¿ ÙËÓ Î›ÌÂÓË ¡ÔÌÔıÂÛ›· ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹, ¯Ú‹ÛË Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ∞ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ
™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÂÂÍÂÚÁ¿˙ÂÙ·È ı¤Ì·Ù· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ËÏÂÎÙÚÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡˜ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜, ¯ˆÚ›˜ ÙÔ ÂÍÂȉÈÎÂ˘Ì¤ÓÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÙˆÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÒÓ, ÙÔ˘˜ ˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ‡˜ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜, ÙÔ ËÏÂÎÙÚÈÎfi ̤ÚÔ˜ ÙˆÓ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ Î·È fiÙÈ ·ÊÔÚ¿ ÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙˆÓ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ.
™ÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ ·Ú·Ù›ıÂÓÙ·È ‰‡Ô ·Ú·ÚÙ‹Ì·Ù·, Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ·ÓÔÚ·ÌÈÎÔ‡˜ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜ Î·È ÙȘ ΢ÏÈfiÌÂÓ˜ Îϛ̷Θ.
¶Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÔÁÚ·ÌÌ›ÛÔ˘Ì fiÙÈ ¤ÁÈÓ ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ‰ÔıÔ‡Ó Ù· ı¤Ì·Ù· Ì ۷ʋÓÂÈ·, ·ÏfiÙËÙ·, ÏËÚfiÙËÙ·, ÏÔÁÈ΋ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ·ÏÏ¿ Î·È Ì ÙËÓ ·Ó·Áη›· ÂÈÛÙËÌÔÓÈ΋
·ÎÚÈ‚ÔÏÔÁ›· Î·È Û˘Ó¤ÂÈ·.
∞fi ÙÔ˘˜ Û˘Ó·‰¤ÏÊÔ˘˜ Ô˘ ı· ‰È‰¿ÍÔ˘Ó ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì οı ›‰Ô˘˜ ·Ú·Ù‹ÚËÛË ¿Óˆ Û ı¤Ì·Ù· ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘, ‡ÊÔ˘˜, ÂÈ¤‰Ô˘, ·Ú·Ï›„ÂˆÓ Î.Ï.. ∂›Û˘,
Úfiı˘Ì· ı· ‰ÒÛÔ˘ÌÂ, ·Ó ¯ÚÂÈ·Ûı›, ‰È¢ÎÚÈÓ›ÛÂȘ Û ÁÂÓÈο Î·È ÂÈ̤ÚÔ˘˜ ı¤Ì·Ù·.
∂˘¯·ÚÈÛÙԇ̠ٷ ̤ÏË Ù˘ ∂ÈÙÚÔ‹˜ ÎÚ›Û˘ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘ Î.Î. ∫Ô˘ÛÈÔ˘Ú‹
∆ڇʈӷ ηıËÁËÙ‹ ∂ª¶, ƒÔ˙¿ÎÔ ¡ÈÎfiÏ·Ô ∂ȉÈÎfi ¶¿Ú‰ÚÔ ¶.π Î·È ¢ËÌfiÔ˘ÏÔ º›ÏÈÔ
ηıËÁËÙ‹ ¢Â˘ÙÂÚÔ‚¿ıÌÈ·˜ ∂Î·›‰Â˘Û˘, ÁÈ· ÙȘ ÂÔÈÎÔ‰ÔÌËÙÈΤ˜ ·Ú·ÙËÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘˜.
∂›Û˘ ¢¯·ÚÈÛÙԇ̠ÙÔÓ Î. ™ÈÌÈÙÛ‹ ∞ÏÎÈ‚È¿‰Ë ÁÈ· ÙËÓ ÂÈ̤ÏÂÈ· Ù˘ ·ÚÔ˘Û›·Û˘
·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ ‚È‚Ï›Ô˘.
OÈ Û˘ÁÁÚ·Ê›˜

5

¶INAKA™ ¶EPIEXOMENøN
∂π™∞°ø°∏
1. NOMO£E™IA - OPI™MOI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13
1.1 πÛÙÔÚÈ΋ ·Ó·‰ÚÔÌ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
1.2 OÚÈÛÌfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
1.3 ¢È¿ÎÚÈÛË ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
1.4 ∞Ú¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ∞ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
1.5 ÃÂÈÚÈÛÌfi˜ ηٿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
1.5.1 ∞ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜ ·Ï‹˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
1.5.2 ∞˘ÙfiÌ·ÙÔÈ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
1.5.2.1 ∞ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜ ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ ·Ófi‰Ô˘ - ηıfi‰Ô˘ (full collective) . . . . . . . . . . .15
1.5.2.2 ∞ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜ ·˘ÙfiÌ·ÙÔÈ Î·Ù¿ ÌÈ· ηÙ‡ı˘ÓÛË
(ηıfi‰Ô˘ - down collective) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16

1.6 ¢˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ú‡ıÌÈÛ˘ Ù˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
1.7 ∞·ÈÙ‹ÛÂȘ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ∞ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17
1.8 ¡ÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18
1.8.1 ∫ÙÈÚÈÔ‰ÔÌÈÎfi˜ ∫·ÓÔÓÈÛÌfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
1.9 ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
1.10 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
1.10.1 ¶ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
1.10.2 ™‡ÓÙÔÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

ª∂ƒO™ ∞’ ∞ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜ ÙÚÈ‚‹˜
2. MHXANO™TA™IO - TPOXA§IO™TA™IO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27
2.1 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
2.2 ∫·Ù·Û΢·ÛÙÈο ™ÙÔȯ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
2.2.1 ¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ ªË¯·ÓÔÛÙ·Û›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28
2.2.2. OÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ηٷÛ΢‹ Ì˯·ÓÔÛÙ·Û›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
2.2.3. ºˆÙÈÛÌfi˜ ªË¯·ÓÔÛÙ·Û›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
2.2.4. ™¯ÂÙÈΤ˜ ı¤ÛÂȘ Ì˯·ÓÔÛÙ·Û›ˆÓ - ÊÚ·ٛˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
2.2.5. ∫·Ù·Û΢·ÛÙÈο ÛÙÔȯ›· ∆ÚÔ¯·ÏÈÔÛÙ·Û›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
2.3 ∫ÈÓËÙ‹ÚÈÔ˜ ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33
2.3.1 ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ∫ÈÓËÙ‹Ú·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
2.3.2 ∫ÈÓËÙ‹Ú˜ ∂ƒ ÙÚÈÊ·ÛÈÎÔ› ‚Ú·¯˘Î˘Îψ̤ÓÔ˘ ‰ÚÔ̤· . . . . . . . . . . . . . . . .35
2.3.3 ÀÔÏÔÁÈÛÌfi˜ ÈÛ¯‡Ô˜ ÎÈÓËÙ‹Ú· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .37
2.3.4 ™‡ÛÙËÌ· ΛÓËÛ˘ Ward - Leonard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38
2.3.5 ªÂȈًڷ˜ ÛÙÚÔÊÒÓ (‚·ÚÔ‡ÏÎÔ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .39
6

2.3.6 ∆ÚÔ¯·Ï›· ∆ÚÈ‚‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

2.3.7 ∏ÏÂÎÙÚÔÌ·ÁÓËÙÈ΋ ¤‰Ë (ÊÚ¤ÓÔ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
2.3.7.1 ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ÊÚ¤ÓÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

2.4 ™˘ÚÌ·ÙfiÛ¯ÔÈÓ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
2.4.1 ™˘ÚÌ·ÙfiÛ¯ÔÈÓÔ Ú˘ıÌÈÛÙ‹ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
2.4.2 ™˘ÚÌ·ÙfiÛ¯ÔÈÓ· ·ÓÙÈÛÙ¿ıÌÈÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50
2.4.3 ¶ÚfiÛ‰ÂÛË Û˘ÚÌ·ÙÔÛ¯Ô›ÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51
2.4.4 ∆‡ÔÈ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53
2.5 ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55
2.6 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
2.6.1 ¶ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56
2.6.2 ™‡ÓÙÔÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58
3. ºPEATIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59
3.1 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
3.2 OÈÎÔ‰ÔÌÈ΋ ηٷÛ΢‹ ÊÚÂ·Ù›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60
3.2.1 °ÂˆÌÂÙÚÈο ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÊÚÂ·Ù›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
3.2.1.1 ¢È·ÛÙ·ÛÈÔÏfiÁËÛË ÊÚÂ·Ù›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
3.2.1.2 ¢È·‰ÚÔÌ‹ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .62
3.2.1.3 ∫¿Ùˆ ·fiÏËÍË ÊÚÂ·Ù›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
3.2.1.4 ÕÓˆ ·fiÏËÍË ÊÚÂ·Ù›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

3.2.2 ∞ÔÎÏÂÈÛÙÈ΋ ¯Ú‹ÛË Î·È ÊˆÙÈÛÌfi˜ ÊÚÂ·Ù›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63
3.3 £‡Ú˜ ÊÚÂ·Ù›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
3.3.1 ÃÂÈÚÔΛÓËÙ˜ ı‡Ú˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
3.3.2 ∞ÓÔÈÁfiÌÂÓ˜ ı‡Ú˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .64
3.3.3 ∞˘ÙfiÌ·Ù˜ ı‡Ú˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65
3.3.4. ∞ÛÊ¿ÏÈÛË ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
3.3.4.1 ∞ÛÊ¿ÏÈÛË ·ÓÔÈÁfiÌÂÓˆÓ ı˘ÚÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .69
3.3.4.2 ª·Ó‰¿ÏˆÛË ·˘ÙÔÌ¿ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
3.3.4.3 ºˆÙÔËÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ΛÓËÛ˘ ·˘ÙÔÌ¿ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ . . . . . . . . . . . . . .73
3.3.4.4 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ¤ÏÂÁ¯Ô˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ·˘ÙÔÌ¿ÙˆÓ ı˘ÚÒÓ . . . . . . . . . . . . . .74

3.4 £¿Ï·ÌÔ˜ - º¤ÚÔÓ Ï·›ÛÈÔ ı·Ï¿ÌÔ˘ (Û·Û›) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
3.5 ∞ÓÙ›‚·Ú· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .78
3.6 O‰ËÁÔ› . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .79
3.7 ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .82
3.8 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
3.8.1 ¶ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .83
3.8.2 ™‡ÓÙÔÌ˘ ·¿ÓÙËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .85
7

4. ™Y™THMATA A™ºA§EIA™ ANE§KY™THPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87
4.1 ™˘Û΢‹ ·Ú¿Á˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .88
4.1.1 §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ·Ú¿Á˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .89
4.2 ƒ˘ıÌÈÛÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .90
4.2.1 ƒ˘ıÌÈÛÙ‹˜ ·Î·ÚÈ·›·˜ ¤‰ËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .91
4.2.2 º˘ÁÔÎÂÓÙÚÈÎfi˜ Ú˘ıÌÈÛÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .92
4.3 ¶ÚÔÛÎÚÔ˘ÛÙ‹Ú˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93
4.4 ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .94
4.5 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
4.5.1 ¶ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
4.5.2 ™‡ÓÙÔÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .97

ª∂ƒO™ µ’ À‰Ú·˘ÏÈÎÔ› ∞ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜
5. EI™A°ø°H - ANAPTH™H KAI O¢H°H™H Y¢PAY§IKøN ANE§KY™THPøN . .101
5.1 ™˘ÁÎÚÈÙÈο ÛÙÔȯ›· À‰Ú·˘ÏÈÎÔ‡ & ËÏÂÎÙÚ/ÓÈÎÔ‡ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· . . . . . . . . . .102
5.2 ∞Ú¯‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ˘‰Ú·˘ÏÈÎÔ‡ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .103
5.3 ∆‡ÔÈ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ À‰Ú·˘ÏÈÎÒÓ ∞ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
5.3.1 °ÂÓÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .108
5.3.2 ÕÌÂÛË ·Ó¿ÚÙËÛË Ì ¤Ó· ¤Ì‚ÔÏÔ ÎÂÓÙÚÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .109
5.3.3 ¶Ï¿ÁÈ· ¿ÌÂÛË ·Ó¿ÚÙËÛË Ì ¤Ó· ¤Ì‚ÔÏÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111
5.3.4 ÕÌÂÛË ·Ó¿ÚÙËÛË Ì ‰‡Ô ¤Ì‚ÔÏ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .113
5.3.5 ¶Ï¿ÁÈ· ¤ÌÌÂÛË ·Ó¿ÚÙËÛË Ì ¤Ó· ¤Ì‚ÔÏÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .115
5.3.6 ŒÌÌÂÛË ·Ó¿ÚÙËÛË Ì ‰‡Ô ¤Ì‚ÔÏ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117
5.4 ¶Ï·›ÛÈÔ ·Ó¿ÚÙËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118
5.5 ∆ÚÔ¯·Ï›Â˜ À‰Ú·˘ÏÈÎÔ‡ ∞ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120
5.6 ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .121
5.7 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
5.7.1 ¶ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .122
5.7.2 ™‡ÓÙÔÌ˘ ·¿ÓÙËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .125
6. MONA¢A I™XYO™ Y¢PAY§IKOY ANE§KY™THPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129
6.1 °ÂÓÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
6.2 ¢ÂÍ·ÌÂÓ‹ Ï·‰ÈÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .130
6.3 ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· ÎÈÓËÙ‹Ú· - ·ÓÙÏ›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
6.3.1 ∫ÈÓËÙ‹Ú·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .131
6.3.2 ∞ÓÙÏ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
6.4 ªÏÔÎ ‚·Ï‚›‰ˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .132
8

6.5 ™ÈÁ·ÛÙ‹Ú·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
6.6 ™˘ÁÎÚfiÙËÌ· „‡Í˘ ÙÔ˘ Ï·‰ÈÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .134
6.7 ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135
6.8 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
6.8.1 ¶ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .136
6.8.2 ™‡ÓÙÔÌ˘ ·Ó¿Ù˘Í˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .138
7. ™Y°KPOTHMA EMBO§OY - KY§IN¢POY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139
7.1 ¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ - ∫·Ù·Û΢·ÛÙÈο ÛÙÔȯ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
7.2 ∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù· ÂÌ‚fiÏÔ˘ - Î˘Ï›Ó‰ÚÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140
7.3 ¢È·ÈÚÔ‡ÌÂÓ· ¤Ì‚ÔÏ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .142
7.4 ∆ËÏÂÛÎÔÈο ¤Ì‚ÔÏ· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .143
7.4.1 ∆ËÏÂÛÎÔÈÎfi ¤Ì‚ÔÏÔ ‰‡Ô Ê¿ÛÂˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .144
7.4.2 §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙËÏÂÛÎÔÈÎÒÓ ÂÌ‚fiÏˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .145
7.5 ∂Ï·ÛÙÈÎÔ› ۈϋÓ˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
7.6 ƒ·ÎfiÚ ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146
7.7 À‰Ú·˘ÏÈο Ï¿‰È· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .147
7.8 ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .148
7.9 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
7.9.1 ¶ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149
7.9.2 ™‡ÓÙÔÌ˘ ·¿ÓÙËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151

ª∂ƒO™ °’ ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi ª¤ÚÔ˜ ∞ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ
8. H§EKTPIKO MEPO™ ANE§KY™THPøN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .155
8.1 ∂ÈÛ·ÁˆÁ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
8.2 °ÂÓÈΤ˜ ·Ú¯¤˜ ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
8.2.1 ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ηψ‰›ˆÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156
8.3 ∞Ó¿Ï˘ÛË ∏ÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈ΋˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .157
8.3.1 ∆ÚÈÊ·ÛÈÎfi˜ Î·È ÌÔÓÔÊ·ÛÈÎfi˜ ·ÛÊ·ÏÈԉȷÎfiÙ˘ Ì˯·ÓÔÛÙ·Û›Ô˘ . . . . .157
8.3.2 ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
8.3.3 ¶ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ËÏÂÎÙÚÈο ÛÊ¿ÏÌ·Ù· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .158
8.3.4 ∫‡Îψ̷ ÈÛ¯‡Ô˜ ·ÏÔ‡ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .159
8.3.5 ¶›Ó·Î·˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ (Controller) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160
8.3.6 ∆‡ÔÈ ÈÓ¿ÎˆÓ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
8.3.6.1 ∫Ï·ÛÛÈÎfi˜ (Û˘Ì‚·ÙÈÎfi˜) ›Ó·Î·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161
8.3.6.2 ∏ÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162
8.3.6.3 ¶›Ó·Î˜ Ì ÙË Û˘ÓÂÚÁ·Û›· PLC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .162

9

8.4 ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ÊÚÂ·Ù›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .164
8.4.1 ∏ÏÂÎÙÚÈο ΢ÎÏÒÌ·Ù· ·ÛÊ·Ï›·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
8.4.2 ¢È·ÎfiÙ˜ ÔÚfiÊˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .165
8.4.2.1 πÛÔÛÙ¿ıÌÈÛË - ¢ÈfiÚıˆÛË Ù˘ ÈÛÔÛÙ¿ıÌÈÛ˘ ÙÔ˘ ı·Ï¿ÌÔ˘ . . . . . .169
8.4.3 ∫‡Îψ̷ ÙÂÚÌ·ÙÈÎÒÓ ‰È·ÎÔÙÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169
8.4.4 ∫‡Îψ̷ ʈÙÈÛÌÔ‡ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .170
8.4.5 ∫‡Îψ̷ ÎÏ‹ÛÂˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171
8.4.6 ∫‡Îψ̷ ÂӉ›ÍÂˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174
8.4.7 ∫‡Îψ̷ ÔÚÔÊÔ¤Ó‰ÂÈ͢ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .176
8.4.8 ∫˘ÎÏÒÌ·Ù· Û‹Ì·ÓÛ˘ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
8.5 ∏ÏÂÎÙÚÈ΋ ÂÁηٿÛÙ·ÛË ªË¯·ÓÔÛÙ·Û›Ô˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .177
8.5.1 ∫‡Îψ̷ ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ Ù˘ ¤‰Ë˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
8.5.2 ∫‡Îψ̷ ‚·Ï‚›‰ˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .178
8.6 ∏ÏÂÎÙÚÈο ΢ÎÏÒÌ·Ù· ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179
8.6.1 ∞Ïfi˜ ›Ó·Î·˜ ÌÈ·˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜,
ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÛÙ¿ÛÂˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÌ˯·ÓÈÎÔ‡ ·ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· . . . . . . . . . . . . . . .179
8.6.2 À‰Ú·˘ÏÈÎfi˜ ›Ó·Î·˜ ÙÂÛÛ¿ÚˆÓ ÛÙ¿ÛÂˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183
8.6.3 ∆ÚÔÊÔ‰fiÙËÛË ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ ™.ƒ. Ì ·ÓÔÚıˆÙ¤˜ - ¢˘Ó·ÌÈ΋ ¤‰ËÛË . . . . . .196
8.7 ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .200
8.8 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201
8.8.1 ¶ÔÏÏ·Ï‹˜ ÂÈÏÔÁ‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .201
8.8.2 ™‡ÓÙÔÌ˘ ·¿ÓÙËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204

ª∂ƒO™ ¢’ ™˘ÓÙ‹ÚËÛË ∞ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ
9. ™YNTHPH™H ANE§KY™THPøN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .211
9.1 °ÂÓÈο . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212
9.2 ¡ÔÌÔıÂÛ›· - ™˘ÓÂÚÁ›· ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ∞ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .212
9.3 ∂ÚÁ·Û›Â˜ ™˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ∞ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213
9.4 ªËÓÈ·›· ™˘ÓÙ‹ÚËÛË ∞ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213
9.5 ∂Í·ÌËÓÈ·›· Î·È ∂Ù‹ÛÈ· ™˘ÓÙ‹ÚËÛË ∞ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214
9.5.1 ∂ÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ ªË¯·ÓÔÛÙ¿ÛÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .214
9.5.2 ∂ÚÁ·Û›Â˜ ÛÙÔ ºÚ¿ÙÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
9.5.3 ∞·Ú·›ÙËÙ· ∂ÚÁ·Ï›· ÎÈÓËÙÔ‡ Û˘ÓÂÚÁ›Ԣ Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ . . . . . . . . . . . . .215
9.6 ∫ÈÓËÙ‹ÚÈÔ˜ ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ ∞ÓÂÏ΢ÛÙ‹ÚˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
9.6.1 À‰Ú·˘ÏÈÎÔ› ∞ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215
9.6.2 ∏ÏÂÎÙÚÔÌ˯·ÓÈÎÔ› ∞ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216
10

9.6.2.1 ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216

9.6.2.2 ªÂȈًڷ˜ ÛÙÚÔÊÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216
9.6.2.3 ∆ÚÔ¯·Ï›· ÙÚÈ‚‹˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217

9.7 ™˘ÓÙ‹ÚËÛË ™˘ÚÌ·ÙÔÛ¯Ô›ÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217
9.8 ∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË ™˘ÚÌ·ÙÔÛ¯Ô›ÓˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218
9.9 ∞Ó·ÎÂÊ·Ï·›ˆÛË . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .219
9.10 ∂ÚˆÙ‹ÛÂȘ Û‡ÓÙÔÌ˘ ·¿ÓÙËÛ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220

¶∞ƒ∞ƒ∆∏ª∞ ∞’ ¶·ÓÔÚ·ÌÈÎÔ› ∞ÓÂÏ΢ÛÙ‹Ú˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .221
¶∞ƒ∞ƒ∆∏ª∞ µ’ ∫˘ÏÈfiÌÂÓ˜ Îϛ̷Θ - ∫˘ÏÈfiÌÂÓÔÈ Â˙fi‰ÚÔÌÔÈ . . . . .225
µ1 OÚÈÛÌÔ› - πÛÙÔÚÈ΋ ·Ó·‰ÚÔÌ‹ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .226
µ2 ¡ÔÌÔıÂÙÈÎfi Ï·›ÛÈÔ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227
µ3 ∆·¯‡ÙËÙ· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227
µ4 ª¤ÁÂıÔ˜ ÛηÏÔ·ÙÈÒÓ / ·ÏÂÙÒÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227
µ5 ⁄„Ô˜ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .227
µ6 ∫·Ù·Û΢·ÛÙÈο ÛÙÔȯ›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229
µ6.1 º¤ÚÔ˘Û· ηٷÛ΢‹ (ÊÔÚ¤·˜ Îϛ̷η˜) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .229
µ6.2 ™Î·ÏÔ¿ÙÈ· (‚·ıÌ›‰Â˜) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .230
µ6.3 ∞Ï˘Û›‰Â˜ ‚·ıÌ›‰ˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .232
µ6.4 ∫ÈÓËÙ‹ÚÈÔ˜ ªË¯·ÓÈÛÌfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .233
µ6.5 ™˘Û΢‹ Ù¿Ó˘Û˘ ·Ï˘Û›‰·˜ ‚·ıÌ›‰ˆÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235
µ6.6 ¶Ï¿Î˜ Î¿Ï˘„˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .235
µ6.7 ÃÂÈÚÔÏÈÛı‹Ú˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236
µ6.8 ∂¤Ó‰˘ÛË Îϛ̷η˜ - ™ÙËı·›· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .236
µ6.9 ∏ÏÂÎÙÚÈÎfi˜ ÂÍÔÏÈÛÌfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .237
µ6.10 ÃÂÈÚÈÛÌfi˜ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .238

BIB§IO°PAºIA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .240

11

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful