EI perquè de tot pIegat!!

Motius que ens
han portat aI coI.Iectiu de mestres a posar-
nos samarretes en contra Ia poIítica
educativa actuaI.
SOS
ENSENYAMENT
PÚBLIC DE
QUALITAT
No a Ia LEC
Llei Orgica 12/2JJ9 de 1J de |uliol d'EducaciO
· La inversió pública en educació és insuficient.
· Obre portes a la privatització de sectors de
l'ensenyament públic.
· Atorga als centres educatius un caràcter empresarial i
comercial.
· Planteja un model de gestió jerarquitzat i autoritari en els
centres públics.
· Proposa un model educatiu on es prioritzen els resultats
acadèmics, en detriment de l'educació.
· Realitza una distribució de les dotacions econòmiques
en funció d'aquests resultats.
.Retallada de pressupostos
La ministra d' Economia, Elena Salgado, ha
presentat al Congrés el projecte de Llei de
pressupostos generals de l' Estat, que
redueix en un 8, % la partida d'Educació
per al 20, amb un total de 2.840,58
milions d'euros.
2.Retallada de plantilles
· En eI curs 2008/2009 es produeixen retaIIades de més d'un mestre per
escoIa. RetaIIades que no s'han cobert en eIs dos cursos següents.
· Ha estat especiaIment dura en Ies escoIes ruraIs (ZER), que han patit
una reducció de 80 professors.
· No es cobreixen totes Ies baixes amb substitucions des deI primer dia.
· S'han retaIIat hores de coordinació en Secundària, fet que suposa Ia
pèrdua de120 docents, i s'han reduït 165 auIes d'acoIIida de tot
CataIunya.
· S'eIiminen PIans d'Innovació, que tenien una pIantiIIa adjudicada de
116 persones.
· S'han suprimit 90 pIaces deI Programa de BibIioteca EscoIar i 5 deI PIa
d'AngIès 18-30.
.Sobre ratio a les aules
El curs s'inicia amb .24.958 alumnes, 806.969 a la
pública. La plantilla de professorat d'aquests centres és
de 67.054, només 66 més que el curs passat, havent-hi
27.25 nous alumnes, provocant que un bon nombre de
les seves aules estiguin superpoblades (+ 25)
Es pot atendre correctament Ia diversitat d'un grup
superior a 20 aIumnes?
4. Retallades de professionals
als centres.
· Retallades de plantilles als CAEP's per la desaparició d'aquest
"concepte¨ i la creació dels Plans d'Autonomia de Centre (PAC),
obrint a la possibilitat de contractar tècnics per suplir mestres.
· Escoles amb Personal d'Administració i Serveis (PAS) a mitja o dos
terços de jornada, i sense cobrir substitucions.
· Reducció de serveis educatius al centre (EAP, CRP, LÌC) per
estalviar plantilles i trencament d'acords establerts pel
Departament.
· Tancament d'Aules d'Acollida.
· Tancament de línies de Batxillerat i la supressió de gairebé tota
l'oferta de Batxillerat nocturn, de molts cicles formatius i la reducció
de recursos humans externs als centres (Serveis Educatius), on
s'han suprimit 7 places.
· Les TEÌ's no es substitueixen ni es cobreixen les reduccions de
jornada.
5. Autonomia de centres
Gestió de centres públics de la mateixa manera que els centres
concertats.
Perspectiva que es basa en els resultats acadèmics i mancada de
criteris pedagògics.
JERARQUÌTZACÌO DE CENTRES EDUCATÌUS.
Finançament segons resultats. Autofinançament.
Cap a Ia desaparició d'una xarxa púbIica d'escoIes per a tots i totes. Una xarxa
per I'equitat i Ia cohesió sociaI.
Privatització de I'ensenyament?
AUTONOMÌA PER A QUÈ?
oCALENDARI ESCOLAR?
o JORNADA INTENSIVA?
o HI HAURÀ ESCOLES DE PRIMERA I ESCOLES DE SEGONA?
6. Decret de direccions
· DÌRECTOR, AUTORÌTAT PÚBLÌCA A L'ESCOLA GERENT,
CRÌTERÌ DE VERACÌTAT,...
· PAS ENRERE EN LA PARTÌCÌPACÌÓ DEMOCRÀTÌCA DELS
CLAUSTRES.
· CONDÌCÌONANTS LABORALS PER ALS Ì LES MESTRES
(ECONÒMÌCS, PLACES, CÀRRECS, .)
· POSSÌBÌLÌTAT DE SANCÌONS ALS COMPANYS Ì
COMPANYES!
· NOMENAMENT DE SUBSTÌTUTS?
TINDRÀ EFECTES POSITIUS O NEGATIUS A NIVELL
PEDAGÒGIC?
7.Canvi de calendari escolar
· Canvi DEL CALENDARÌ ESCOLAR SENSE COMPTAR AMB LES
PRÌNCÌPALS PARTS AFECTADES: ALUMNES, MESTRES Ì
FAMÍLÌES.
· No existeix el debat sobre els beneficis pedagògics de la jornada
intensiva.
· Comunitats Autònomes amb possibilitat de jornada intesiva:
GALÍCÌA, CANÀRÌES, ANDALUSÌA, ASTÚRÌES, BALEARS Ì
MÚRCÌA, CASTELLA LA MANXA.
· Ìmplantació de la 6ena hora ÌNNECESSÀRÌA pel desenvolupament
de l'educació dels infants.
· SUPRESSÌÓ DE LA JORNADA ÌNTENSÌVA AL MES DE JUNY Ì
SETEMBRE 27º DE TEMPERATURA A LES AULES!
· DETERMÌNACÌÓ DE LA SETMANA BLANCA SENSE CAP TÌPUS
DE CRÌTERÌ PEDAGÒGÌC.
8. Ìnclusió
· "La inclusió no és tractar a tothom igual, és tractar a
tothom igual de bé¨. Pere Pujolàs.
· La LEC integra els alumnes amb NEE al sistema
educatiu, però no proporciona els recursos per poder-
los donar resposta. Redistribueix els ja existents.
· "APRENDRE JUNTS PER VÌURE JUNTS¨ és un pla
d'acció amb paraules molt boniques, però amb
implicació zero. La LEC no posa els mitjans per
transformar l'escola en una escola inclusiva.
· La inclusió passa per retirar els mestres d'educació
especial de les ZER?
9. Substitucions
Substitucions telemàtiques Són transparents?
No és més efectiu fer-les cada dia per cobrir
més ràpidament les baixes?
Els substituts són mestres de segona o
senzillament tenen una relació administrativa
diferent amb la Generalitat?
Jornades , 2, 2 o 56...es busca
l'excel·lència educativa amb contractes
precaris?
0. Projecció social del mestre
No és hora d'aprendre a valorar el
lloc que ocupen els i les mestres?
La Generalitat ja va avisar l'any 2009
- No som importants pel Departament. Ho
serem per la resta de la comunitat?
- Es parla de nosaltres per les nostres
vacances, el sou i per les vagues.
- Som més responsables del fracàs escolar
que l'administració, la família, el consum, la
televisió, el mercat laboral o la cultura actual?
SOM MESTRES!!!!!!
Per tot això, ens mobiIitzem i
participem!!!!
LA SOCÌETAT HA DE CANVÌAR.
CONSTRUÏM UN SÌSTEMA EDUCATÌU MÌLLOR
ON TOTS EN SOM PARTÍCÌPS.
No deixem que segueixin fent canvis
sense escoItar Ia nostra veu!!
DAVANT LA PASSÌVÌTAT DEL DEPARTAMENT, SUPORT Ì
RESPECTE A LES ACCÌONS DE PROTESTA.
SOM MESTRES.