I

I

UNIUNEA EUROPEANA.

GUVERNUL ROMAN IE.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI $1 PROTECT'EI SOCIALE AMPOSDRU

Fondul Social Europaan POSDRU 2007-2013

Instrurnente Structurale 2007-2013

GUVERNUL ROMAN IE.

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ,I PROTEC"J1EI SOCIALE Organiamullnlennadiar Regional POSDRU Reglun .. Sud·Est

FII

ANTREPRENOR!

Vino si invata regulile jocului

BRAND ACADEMY

Brand Academy este maroa inregtstrata a S.C. BrainWave Communication S.R.L.

CUPRINS

02 DESPRE PROIECT
08 .....
GRUP TINTA
12 TRAINING
18 CONSILIERE
20 SEMINARII
22 CONTACT OBIECTIVUL PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului consta in crearea, sprijinirea, consolidarea ~i promovarea unei culturi antreprenoriale ~i manageriale la nivelul celor 3 regiuni de implementare

Obiectivul general al proiectului consta in crearea, sprijinirea, consolidarea ~i promovarea unei culturi antreprenoriale ~i manageriale capabile sa accelereze

I 04

lnitierea de afaceri de succes si sa mareasca competitivitatea IMM-urilor ~i a microintreprinderilor din cele 3 regiuni implicate in proiect. Proiectul i~i propune sa asigure formarea de noi antreprenori ~i profesionlsti, cu un grad mare de adaptabilitate pe plata muncii, care sa i~i poata promova ~i materializa ideile de afaceri. Proiectul sus tine ideile de afaceri ale noilor antreprenori ~i Ii ajuta pe acestia sa le concretizeze in afaceri de succes.

in cadrul proiectului se vor realiza 3 centre in Bucuresti, Galati sl Craiova pentru sprijinirea antreprenoriatului din cele 3 regiuni de dezvoltare corespunzatoare: Bucuresti - Ilfov, Sud-Est ~i Sud Vest. Aceste centre vor gazdul sesiunile de instruire, seminariile ~i actlunlle de consiliere. in acelasi timp, centrele vor functiona ca baze de sustinere Iogistica gratuita, punand la dispozita noilor antreprenori cate 10 birouri complet utilate, un secretariat comun,

o sala de intalniri, precum ~i infrastructura completa

I www.brandacademy.ro

de tehnologia informatiei si comunicatiilor,

Proiectul include si 6 campanii de informare ~i promovare a culturii antreprenoriale la nivelul celor trei regiuni, precum ~i realizarea unui portal informatic (www.fiiantreprenor.ro). Acesta va constitui un instrument esential pentru viitorii antreprenori ~i va cuprinde calendarul activitatilor desfasurate in proiect, precum ~i 0 biblioteca cu resurse ~i informatii utile, din domeniul financiar, legislativ, resurse umane, management si antreprenoriat.

Sesiunile de instruire sunt sustinute pe doua teme principale - Dezvoltarea competentelor manageriale ~i Dezvoltarea cornpetentelor antreprenoriale - si abordeaza exhaustiv aspecte de interes teoretice ~i concrete din management, dezvoltarea afacerilor, marketing, vanzari, achizitii, resurse umane ~i leglslatle.

Pe parcursul celor 24 de luni vor fi oferite sesiuni de consiliere pentru 720 de persoane din randul antreprenorilor, al celor care doresc sa porneasca afacerea proprie, si pentru 150 de microintreprinderi ~i IMM-uri.

I www.fiiantreprenor.ro

I 05

NECESITATEA PROIECTULUI

Proiectul vine in intamptnarea celor care doresc sa deschida a noua afacere, oferindu-le cursuri de pregatire specifice complet gratuite, precum ~i locuri in incubatoarele de afaceri dezvoltate la nivelul ftecaret regiuni.

IMM-urile genereaza un impact social pozitiv major, reprezentand in prezent principala forta motoare a economiei romanesti, contribuind cu 70% la PIB ~i aslgurind aproximativ 2.600.000 locuri de munca, adica peste 60% din totalul populatiei ocupate. IMM-urile contribuie, in mod direct ~i indirect, la asigurarea de venituri la bugetul statului intr-o

prop artie de circa 60% din PIB, realizand peste 50% din exporturile Romaniei, Numarul de IMM-uri din tara noastra este semnificativ mai redus decat in UE, cu a medie de 20,4 la 1000 de locuitori pe tara ~i 46,5 in Regiunea Bucuresti - Ilfov, fata de 64 la 1000 de locuitori in UE.

Desi este eel mai dinamic sector din economie, acesta a resimtlt eel mai puternic efectele crizei economice:

I 06

aproximativ 90% din IMM-uri au reactionat in anul 2009 prin reducerea cheltuielilor (36%), a numarului de angajati (19%) sau a activitatilor desfasurate (15%). Conform ONRC, in prima parte a anului 2009, numarul societatilor comerciale radiate a crescut semnificativ (cu 17%) fata de numarul celor nou inflintate.

Motivele care expllca acest lucru sunt nivelul scazut al activitatii antreprenoriale ~i al abilitatilor manageriale, coroborate cu un mediu de afaceri neprietenos ~i lipsa unei infrastructuri de sprijin adecvate pentru micii Intreprinzatort.

Proiectul porneste de la aceste realitati curente ~i vine in intampinarea celor care doresc sa deschida a noua afacere, oferindu-le cursuri de pregatlre specifice complet gratuite (antreprenoriat ~i management), precum ~i suport concret (infrastructura ~i logistica necesara initierti unei afaceri), de asemenea gratuit. Prin activitatile

I www.brandacademy.ro

(seminarii ~i consiliere) ~i instrumentele dezvoltate (portal informatic ~i campanii de informare), proiectul va contribui la promovarea culturii antreprenoriale, la incurajarea celor care vor sa-si deschida 0 afacere sl la imbunatatlrea abilitatilor de management ale IMM-urilor din cele trei regiuni selectate.

Astfel, construirea noilor firme pe baza unor abilitati antreprenoriale ~i competente de management solide va reprezenta 0 solutie viabila pentru reducerea impactului social al crizei economice sl pentru dezvoltarea durabila,

EGALITATE DE SANSE

Proiectul promoveaza pe toata durata tmplementarti sale principiile egalitatii de sanse pentru toti participantii ~i nu exclude, restrange sau favorizeaza particlpantll la actlvltatl in functie de rasa, nattonalltate, etnie, ltmba, religie, categorie soclala, convingeri politice, sex, varsta, dizabilitati, apartenenta la 0 categorie defavorizata, sau orice alt criteriu care ar avea ca scop sau ca efect restrangerea, inlaturarea recunoasterti, a folosintel sau a exercitarii, in condttll de egalitate, a drepturilor omului ~i a libertatilor fundamentale sau a drepturilor recunoscute de lege.

I www.fiiantreprenor.ro

Proiectul are in vedere criteriile de competenta profesionala ~i alocarea resurselor umane potrivit califlcarii ~i pregatirii specifice. Acest principiu este aplicat cu consecventa, in toate etapele proiectului.

Selectia participantilor la cursuri si a antreprenorilor care vor fi sprijiniti in cele trei centre va respecta principiile egalitatii de sanse, Luand in considerare faptul ca ponderea femeilor in randul antreprenorilor din Romania este scazuta, proiectul incurajeaza 0 participare substantiala a acestora.

I 07

Antreprenori Angajati

Persoane care doresc sa inltieze 0 activitate independenta

Personal de conducere din microintreprinderi si IMM-uri

110

Programul se adreseaza in primul rand celor care vor sa i~i deschida 0 noua afacere sau 0 activitate independenta, proprie sau prin asociere, ~i intreprinzatorilor. Aceasta categorie Ii include si pe studentti in an terminal sau proaspat absolventl,

pre cum ~i pe angajati, Consecvent criteriului egalitatii de sanse, programul incurajeaza participarea femeilor, a persoanelor in varsta sau cu dizabilitati.

"APT - Antreprenoriat performant prin training si consiliere" se adreseaza ~i angajatilor ~i personalului de conducere din IMM-uri, care doresc sa lnitieze 0 noua afacere sau care doresc sa i~i dezvolte abilitatile antreprenoriale sl manageriale.

1 www.brandacademy.ro

Intreprinderile mici ~i mijlocii (lMM) se clasifica, in functie de numarul mediu anual de salariati ~i de cifra de afaceri anuala neta sau de activele totale pe care Ie detin, in urmatoarele categorii:

a). Microintreprinderi. Au pana la 9 salariati si realizeaza 0 cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 2 milioane euro, echivalent in lei;

b). Intreprlnderi mid. Au intre 10 ~i 49 de salariati ~i realizeaza 0 cifra de afaceri anuala neta sau detin active totale de pana la 10 milioane euro, echivalent in lei;

c). Intreprinderi mijlocii. Au intre 50 ~i 249 de salariati ~i realizeaza 0 cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalent in lei, sau detln active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro. *

Grupul tinta cuprinde atat persoanele care vor beneficia de proiect in mod direct prin participarea la sesiunile gratuite de instruire, seminarii sl consiliere, cat si de persoanele care vor beneficia de actiuni pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale prin campaniile de informare si promovare.

Toate aceste categorii care formeaza grupul tinta trebuie sa fie localizate in cele trei regiuni in care se va implementa acest program: Bucuresti - Ilfov (cu centrul in Bucuresti), Sud-Est (cu centrul in Galati) ~i Sud-Vest (cu centrul in Craiova).

* Deflnitll conform legii nr. 346/2004, actualizata in 10/12/2007, conform rectiflcarii nr. 791 din 27/08/2004 (M.DO, D.G. nr. 94/2004, D.G. nr. 27/2006, Legea nr. 175/2006, D.V.G. nr. 139/2007 publlcata in MDF nr. 844 din 10/12/2007.

I www.fiiantreprenor.ro

I 11

DEZVOLTAREA COMPETENTELOR

ANTREPRENORIALE

Construirea unui antreprenoriat de succes cere abilitati si cornpetente exceptionale, sincronizare, resurse ~i capital, planificare minuttoasa si 0 lntelegere foarte buna a pietei

I 14

Intr-o lume dorninata de conceptul de responsabilitate corporatista, succesul este apanajul celor care stiu sa i~i asume responsabilitatea tndlvlduala.

Este un act de curaj? Cu certitudine.

Este individualist? Probabil.

Dar marile initiative antreprenoriale sunt construite de oameni puternici, iar oamenii puternici nu sunt niciodata retrasi sau tacuti. Alaturatl-va acestui fascinant itinerariu educational, la sfarsltul carula veti dobandi abilitatile, modelele ~i criteriile fundamentale de intelegere a pietei, necesare pentru construirea unei initiative antreprenoriale de succes. Singurele cerinte necesare pentru urmarea acestui workshop sunt pasiunea si determinarea.

I www.brandacademy.ro

Programul se desfasoara pe parcursul a 5 zile ~i cuprinde 30 de are de studiu aplicat, structurat astfel:

Antreprenoriat. Concepte

Factorii de Influenta in dezvoltarea antreprenoriatului

Manageri vs Intreprtnzatori Intraprenorii

Evaluarea capacitatll antreprenoriale Identificarea ideilor de afaceri, evaluarea oportunitatilor

Finantarea noii afaceri

Elaborarea planului de afaceri

I www.fiiantreprenor.ro

Din punct de vedere al ponderii teoriei ~i practicii, programul este structurat astfel:

• 60% predare notiuni teoretice,

• 40% apllcatli ~i exercitll de echipa.

Este un program fascinant, in care se lucreaza cu studii de caz reale ale unor initiative antreprenoriale mai mari sau mai mici, care se confrunta cu probleme similare sau relevante pentru antreprenorii romani.

I 15

DEZVOLTAREA COMPETENTELOR

MANAGERIALE

Programul se adreseaza In mod special antreprenorilor cu minim cinci angajati ~i celor care isi doresc 0 carlera manageriala

Conceput pentru nevoile de dezvoltare ale persoanelor din cadrul grupului tlnta care aspira sau sunt pe pozitii de management, programul exploreaza exercitiul managementului in mijlocul fortelor conflictuale care apar in sistemele organizationale actuale, aflate fata in fata cu provocarile unui mediu de afaceri competitiv.

I 16

Programul se adreseaza in mod special antreprenorilor cu minim cinci angajati ~i celor care i~i doresc 0 cariera manageriala. Este recomandat in special participantilor cu atitudine ~i abilitati de performeri, care dovedesc in activitatea zllnlca dorinta de a-si depasi propriile limite ~i obiective.

Cursul furnizeaza cadrul general impreuna cu to ate elementele necesare pentru a aslgura participanttlor o initiere sau 0 continuitate a pregatlrii in demersul de intelegere a notiunilor fundamentale ale managementului.

Devotatl convingerii noastre ca practica transforma discipolul in maestru, vorn aborda acest program dintr-o perspectiva aplicata de educatie experientiala, incercand sa sustlnem teoria prin cat mai multe exercitii, care sa solicite din partea cursantllor utilizarea cat mai multor abilitati, competente si notiuni insusite in cadrul cursului.

I www.brandacademy.ro

Nu in ultimul rand, yom incerca sa aducem arta §i stiinta managementului cat mai aproape de om

§i de abilitatile lui naturale, prin concentrarea pe simplitatea - §i nu simplismul - notiunilor

§i a regulilor de baza implicate de practica managementului.

Programul se desfasoara pe parcursul a 5 zile §i cuprinde 30 de ore de studiu aplicat, structurat pe module precum:

• Management prin obiective

• Obiective organizationale

.....

INSCRIERE

Cursurile sustlnute in cadrul acestui proiect sunt complet gratuite §i abordeaza situatli de business concrete cu care se confrunta antreprenorii din Romania §i se adreseaza in primul rand persoanelor care vor sa porneasca propria afacere, singuri sau in asociere cu altl parteneri.

Sesiunile de instruire incep in noiembrie 2010 §i au ca obiectiv formarea de antreprenori capabili sa se adapteze la plata din Romania, determinatt sa i§i materializeze §i sa i§i promoveze ideea de afacere.

I www.fiiantreprenor.ro

• Obiective individuale & de echipa

• Evaluarea performantei

• Recunoasterea performerilor

• Management financiar

• Managementul marketingului

• Managementul vanzarilor & logtsttca

Din punct de vedere al ponderii teoriei §i practicii, programul este structurat astfel:

• 60% predare notiuni teoretice,

• 40% aplicatil §i exercitil de echipa.

Pentru a va inscrie, trimltetl 0 solicitare sensa pe adresa de email offtceeebrandacademy.ro sau pe adresa Brand Academy, Cladirea BOC, Strada George Constantinescu nr. 3, Etajul 7, Sector 2, Bucuresti,

In urma soltcttant, Yeti primi un chestionar prin intermediul caruia ne vom creiona 0 imagine mai clara referitoare la nevoile concrete de formare §i training.

I 17

CONTACT

Fondata in 2003, Brand Academy detlne astazi un portofoliu de peste 60 de programe educationale distincte, cu mai mult de 3.000 de persoane instruite in perioada 2005-2010. Activitatea ~i portofoliul de programe al Brand Academy inc1ud Scoala de Management si Leadership, Scoala de Marketing si Branding, Scoala de Customer Service, Scoala de Vanzari, Scoala de Finante ~i Scoala de Comunicare.

I 22

Pentru inscrieri si Informattt suplimentare:

BOCTOWER

Str. George Constantinescu nr. 3, etaj 7 Sector 2, Bucurestl

Tel: +40 21 667 08 69 Fax: +40 21 667 08 26

offlceebrandacademy.ro www.brandacademy.ro

I www.brandacademy.ro

Proiect coflnantat din Fondul Social European prin Prograrnul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

"Investeste in oamenil" Editorul materialului:

S.C. BrainWave Communication S.R.L.

Data publicaril:

27.10.2010

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oflciala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

BRAND ACADEMY

Brand Academy este mardi inregistratii. a S.C. BrainWave Communication S.RL.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful