REPUBLIKA NG PILIPINAS

Republic of the Philippines

KAGAWARAN NG EDUKASYON
Department of Education

REHIYON XII
Region XII

SANGAY NG MGA PAARALANG LUNGSOD
Division of City Schools

LUNGSOD NG HENERAL SANTOS
General Santos City

DISTRITO NG FATIMA
Fatima District

PAARALANG ELEMENTARYA NG NASA
NASA ELEMENTARY SCHOOL
FATIMA, GENERAL SANTOS CITY

Pinatutunayan nito na si
This certifies that

______________________________________________________________________________

ay kasiya-siyang nakatupad sa mga pangangailangan ng Kurikulum ng Batayang Edukasyon na itinakda para sa mababang paaralan ng Kagawaran ng Edukasyon kaya siya ay karapat-dapat tumanggap nitong
and is therefore entitled to receive this has satisfactorily completed the requirements for graduation in accordance with the Basic Education Curriculum

prescribed for the elementary school of the Department of Education

KATUNAYAN
Certificate

Nilagdaan sa Lungsod ng Heneral Santos, Pilipinas, ngayong Ika – 31 ng Marso 2009.
Signed at General Santos City, Philippines this 31 st day of March 2009.

RENATO U. ODI Tagamasid Pampurok
District Supervisor

VIOLETA T. SAMSON Punong-Guro
Principal

ESTRELLA C. LARIOSA, CESO VI Tagapamanihala ng mga Paaralang Lungsod
Schools Division Superintendent

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful