KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH

KEREMBAI TURAI PELAJAR TAUN 6

JAKU IBAN

Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

RIPIH ISI PEKARA
Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Kata Pengantar Pelasar Jaku Juluk, Tuju enggau Turai Pelajar Kerembai Kurikulum Pengisi Kurikulum Pekara ti Patut Diperati dalam Pengawa Ngajar enggau Belajar Strategi Ngajar enggau Belajar Bagi Taun 6 Sempama Pengenap Tesa Asil Pelajar Ba Pengelandik Bahasa enggau Kerembai Turai Pelajar v vii ix 1 1 2 3 3 5 6 8 10 - 42

iii

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat; memelihara satu cara demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat yang progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpahkan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut : KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan bangsa Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

vii

KATA PENGANTAR
Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan pada abad ke-21. Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid. Huraian ini diharapkan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru diharapkan dapat memberikan penekanan pada unsur bernilai tambah yang difikirkan sesuai dalam aspek pedagogi. Di samping itu, nilai murni dan semangat patriotik serta kew arganegaraan tetap diutamakan. Semua elemen ini diharapkan dapat memberikan keyakinan kepada murid dan boleh diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan. Guru perlu sentiasa peka terhadap tahap penggunaan dan penguasaan bahasa Iban murid dengan mengambil kira kesepaduan ilmu, nilai dan amalan. Pengajaran dan pembelajaran dirancang supaya dapat melahirkan murid yang boleh berkomunikasi serta meneruskan w arisan budaya Iban yang sesuai dengan kesejahteraan diri, masyarakat dan negara. Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran yang disemak semula ini banyak pihak yang terlibat terutama guru, pensyarah maktab dan universiti, pegaw ai Kementerian Pendidikan, dan individu yang mew akili badan-badan tertentu. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran, masa, dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.

(Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

ix

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

PELASAR JAKU
Bahasa Iban diajar nitih ke ti ditetap dalam Akta Pendidikan 1996 dikena napi pinta ari bansa Iban di Saraw ak ti ngena bahasa tu nyadi ke kereban dikena bekomunikasi antara raban bansa Iban engau bansa Ibanlalu mega antara raban bansa Iban enggau raban bansa ti bukai. Berindik ari nya, pelajar Bahasa Iban tau mega dipelajar ulih nembiak ari raban bansa bukai ti sama-sama rindu, angkun sereta menatika bahasa tu. Kurikulum Bahasa Iban ngemeranka pengelanchar lebuh ngena bahasa tu lalu ulih bekomunikasi ngena atur jalai jaku ti engkeman sereta menuku. Nembiak ke ngembuan pengelanchar dalam bahasa tu tau ngambi iya nyadi ke pelasar alai ngerembaika pengelandik dikena napi pengidup tiap-tiap hari nitih ke pemansang dunya ba alaf ti baru. Kurikulum Bahasa Iban tu ngemeranka semengat ti temegah, angkun sereta talukka bansa enggau menua, saum siti w aw asan pengidup ti dikunsi semua pupu raban bansa Malaysia. Nambahka nya, penemu enggau penau pasal jerita asal enggau pesaka bansa Iban ti ditusui tauka ditulis dikemeratka dalam konteks pengisi kurikulum.

JULUK
Juluk Kurikulum Bahasa Iban sekula primari nyendiaka nembiak ti ulih bekomunikasi enggau lanchar ngena Bahasa Iban antara orang ti bejaku ngena Bahasa Iban ngenataika guna diri dalam pengidup sida besehari-hari sereta neruska w aris daya idup Iban.

TUJU
Udah tembu kurikulum Bahasa Iban ba sekula primari, nembiak ulih : i. ii. iii. mending enggau meretika utai ti didinga dalam mayuh leman situasi dalam pengidup besehari-hari; bejaku dikena ngenataika runding, asai ati enggau penemu dalam kaul sosial; macha enggau meretika mayuh leman kereban bacha ke guna tuju siti-siti;
1

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

iv. v.

ngelala sereta meretika enggau dalam daya idup enggau w aris ari jerita asal enggau gaya siti-siti pengaw a lama; ngena enggau meretika enggau dalam nilai-nilai ti menuku, angkun, temegah sereta talukka menua enggau bansa.

TURAI PELAJAR
Turai Pelajar Bahasa Iban sekula primari ngundan isi ajar enggau belajar ari Taun 3 ngagai Taun 6. Pengelandik bahasa mungkur pengelandik mending, pengelandik bejaku, pengelandik macha, enggau pengelandik nulis. Nyadi isi sistem bahasa mungkur jalai jaku, atur sepil, sistem munyi sebut enggau intonasi, pengaya leka jaku, pengenap tesa enggau sempama. Dalam Kurikulum Bahasa Iban sekula primari mega bisi diperambu diisi ngena pengisi kurikulum baka: rampa pendiau nembiak, rukun daya idup, lalau pendiau, enggau semengat temegah, angkun sereta talukka menua enggau bansa dikena nyukung pengaw a ngajar enggau belajarka pengelandik bahasa enggau sistem bahasa.

KEREMBAI KURIKULUM
Kerembai Kurikulum Bahasa Iban nyadi dokumen ti beguna nyadi ke pelasar pengajar senentang pengelandik ti patut ditemu, ngupas isi tauka topik ti ditaga, atur jalai jaku, atur sepil, sistem munyi sebut enggau intonasi, pengaya leka jaku, pengenap tesa, enggau sempama ti patut ditemu nembiak ngambi ke sida ulih belajarka Bahasa Iban. Tu dokumen Kerembai Kurikulum sekula primari. Isi dokumen tu mungkur pengelandik bahasa enggau sistem bahasa seeta enggau konteks pengisi kurikulum ti engkeman ba pengidup nembiak besehari-hari. Isi Kerembai Kurikulum dikerembaika dalam tiga iti siti. Sitak keterubah ngundan ASIL PELAJAR ti alai ngareka pengelandik bahasa enggau sistem bahasa ti udah ditagaka dalam Turai Pelajar ti disadang ditemu nembiak sekula primari. Sitak kedua ngundan KEREMBAI ASIL PELAJAR ti ngerembaika Asil Pelajar ngagai pengelandik enggau pechah pengelandik ti mudah diatur ngena pengisi kurikulum. Kerembai tu menatika pemesai guna apak pengelandik ti patut ditemu ulih nembiak Taun 6. Nambahka nya , pechah pengelandik dikategorika ngagai 3 tikas belabuh ari tikas baruh, tikas jelan enggau tikas tinggi. Tikas 1 nya tikas ti pemadu baruh ti patut dulu ditemu nembiak. Nembiak ke bulih pemaju dalam pelajar terus niki ngagai Tikas 2 diungkupka ngagai nembiak ke jelan, lalu udah nya ngagai Tikas 3, tikas ti tinggi ti endang diungkupka nembiak ke pandai. Belabuh
2

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

ari tikas baruh , nembiak dibantu pengajar meretika pengelandik ti diungkupka dia lalu niki ngagai tikas ti tinggi agi abis kurang ngagai Tikas 2. Sitak ketiga ngundan sekeda perambu LANGGUR PENGAWA enggau KEREBAN. Perambu tu digaga ke kena pengajar alai ngemasukka penerang, isi-isi ti beguna dalam pengaw a ngajar enggau belajar sereta chunto-chunto langgur pengaw a ti tau mantu nembiak nguasa pengelandik ti bekait enggau nya.

Pengelandik Bahasa
Pengelandik Bahasa mungkur pengelandik mending enggau bejaku, pengelandik macha, enggau pengelandik nulis nyadi ke pelasar Kurikulum Bahasa Iban. Nembiak patut ngena pengelandik bahasa ke guna bekomunikasi enggau w aris daya idup.

Sistem Bahasa
Dalam sistem bahasa, Bup Atur Sepil Jaku Iban ti dikeluarka Yayasan Kebudayaan Dayak 1995 diambi nyadi ke pelasar. Sistem bahasa ti dikena ngajar enggau belajarka Bahasa Iban mungkur jalai jaku, sistem munyi sebut enggau intonasi, atur sepil, pengaya leka jaku, pengenap tesa enggau sempama.

PENGISI KURIKULUM
Pengisi Kurikulum ngemeranka kereban ti diambi ari mayuh bidang enggau atur penemu. Pengisi Kurikulum ngembuan tuju dikena ngukuhka pengaw a ngajar enggau belajarka Bahasa Iban setipak enggau status sereta rampa pendiau kemaya hari tu.

PEKARA TI PATUT DIPERATI DALAM PENGAWA NGAJAR ENGGAU BELAJAR
Sekeda pekara ti patut diperati dalam pengaw a ngajar enggau belajarka Bahasa Iban;

Strategi enggau Organisasi Pelajar
Berindik ari faktor jam dalam pengaw a ngajar enggau belajarka Bahasa Iban, Kerembai Kurikulum tu ditusun dalam atur ti mudah, bepelasarka pengelandik mending enggau bejaku, pengelandik macha, enggau pengelandik nulis.
3

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

Bepusatka Nembiak
Proses ngajar Bahasa Iban ngemeranka atur bepusatka nembiak. Berindik ari nya, mayuh leman rapat enggau kereban kurikulum dikena ngajar ditaga nipak penau nembiak ti bebida. Tunyu langgur pengaw a enggau kereban ti engkeman sigi beguna dikena nipak profil pelajar nembiak ti bebida-bida ngambika potensi sida ulih dikemansang lalu dikena ngagai tikas ti optimum.

Turu ( Kesepaduan )
Rapat ti beturu dikena dalam Kurikulum Bahasa Iban. Ambi ke chunto, siti-siti pelajar tau belabuh ngena cherita pasal pekara ti nyadi ba nembiak empu. Pengajar mega tau bepelasarka utai ti dibacha dikena ngajar jaku padah baka ‘ diatu mupuk kitai ke kebun’ tauka sebut asai ati baka ‘Kemaya nuan meli kasut bansa tu?’. Penerang tauka tanya tu mega tau dikena dalam latih pengelandik bejaku tauka nulis lebuh pengajar deka ke nembiak bejaku tauka nulis pasal pengidup di rumah. Nambahka nya, elemen nilai-nilai murni, semengat temegah, angkun sereta talukka menua enggau bansa mesti diterenakka dalam pelajar ari ti milih lalu ngena langgur pengaw a enggau kereban ti engkeman.

Langgur Ngajar Enggau Belajar
Nembiak patut diberi peluang ngambi bagi dalam langgur pengaw a ti begunaka sida ngena pengelandik ti diajar. Mayuh perambu langgur pengaw a enggau kereban disimpan dalam dokumen tu. Taja pia, pengajar diperansang ngiga, nambah, nengkebang enggau ngena perambu langgur pengaw a nitih ke gaya tengkebang diri bepelasarka guna enggau pengerindu nembiak. Menilai Pengaw a menilai nya apak ti beguna amat dalam pengaw a ngajar enggau belajar. Pengaw a menilai ti diatur betangkan-tangkan sechara formatif ngemudahka pengajar bulih penerang tauka menatika pemaju nembiak. Ari nyapengajar ulih ngaga perambu langgur pengaw a nitih ke pemansang enggau pengulih nembiak ti ulih mekal sida enggau pengelandik dikena ngemansangka diri.

Timbang Pekara Bukai
Pengajar patut ngaga langkar pelajar ngena latar Malaysia. Pengajar mega diperansang ngena kereban ti menatika nilai-nilai murni, chara idup Malaysia ti menuku enggau prinsip ti temegah, angkun sereta talukka menua.
4

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

Kerembai kurikulum semina ngareka sekeda perambu langgur pengaw a dikena nentuka pengelandik bahasa ti patut ditemu nembiak. Enggau nya pengajar patut ngena daya tengkebang, inisiatif enggau imaginasi dikena ngerembaika penemu enggau penau nembiak.

STRATEGI NGAJAR ENGGAU BELAJAR BAGI TAUN 6
Kurikulum Bahasa Iban Taun 6 ngemeranka pengelandik bejaku, pengelandik macha enggau pengelandik nulis. Atur nyendiaka pemun literasi dalam Bahasa Iban mega bisi diperatika, nyengkaum ti menatika apak ti beguna baka agih pengaya leka jaku enggau guna bahasa ti suah dikena dalam pengidup besehari-hari.

Pengelandik Mending Enggau Bejaku
Mending nya siti pengelandik ti beguna amat laban nama-nama utai ti didingan deka nyadi ke batang sumber tuju bahasa ti deka dipelajar. Pengelandik Mending menatika penau nembiak milih, manding lalu mida isi plajar ti didinga dalam mayuh pekara ti diajar enggau dipelajar. Pengelandik bejaku menatika penau nembiak bejaku mansutka buah pikir ti berurun dalam bahasa ti menuku, belapikka adat enggau basa sereta ngena entak sebut ti betul. Lebuh ti nembaika pengelandik mending, nembiak dibai ningaka lagu, rima, enggau cherita ti ngerindu ati. Dikena mandangka sida meretika utai ti didinga, nembiak tau diasuh belagu, mantaika rima, ngechat, nipak, ngelukis, nulis enggau ngingatka baru idea ti udah dikena. Nembiak mega patut diberi peluang bajaku enggau chukup dalam kelas ngambi ke sida patih ngena sistem sepil enggau munyi ti betul sereta meri peransang enggau pengarap lebuh bejaku dalam Bahasa Iban. Dalam nya mega, langgur pengaw a ti dikereja bepasang enggau beraban tau meransang pengaw a bejaku. Nembiak mega patut diperansang bejaku dalam Bahasa Iban enggau nembiak tauka pengajar ke ari raban bansa bukai. Ari nya, nembiak tau ngembuan pengarap lebuh mansutka penemu ti berurun ngena bahasa ti menuku, belapikka adat enggau basa sereta ngena entak sebut ti betul.
5

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

Pengelandik Macha
Pengelandik Macha menatika penau nembiak macha kereban ti dibacha enggau terang, lanchar ngena serengut enggau entak sebut ti betul. Pengelandik tu mega nyengkaum penau nembiak mereti enggau nyara isi dalam kereban ti dibacha. Sekula diperansang ngena program macha ti menuku. Pengajar mega diperanang ngena rapat ti semitan lalu ngembuan inisiatif enggau daya tengkebang diri ngaga kereban bacha ke guna nembiak baka ke ngaga Bup Besai tauka ngumpul kereban bacha bukai ti ditulis dalam Bahasa Iban ke guna nembiak. Nembiak diajar nyebut leka jaku nitih ke sepil ngena sistem munyi ti menuku. Pengelandik ti diterenak tau ngasuh nembiak nemu nyebut sekeda leka jaku ti sebaka sepil taja pan bebida ari munyi baka munyi vow el panjai enggau vow el pandak. Apak munyi sebut tu amat beguna laban iya tau mai reti ti bebida enti enda betul disebut. Nambahka nya guna tanda bacha mega tau ngasuh munyi enggau entak sebut bebida. Ari nya nembiak patut diajar ngena tanda bacha enggau betul

Pengelandik Nulis
Ba tikas tu, nembiak patut udah nemu atur nulis sechara mekanis ngena bentuk urup, meri ruang ti chukup antara urup enggau leka jaku ngambi ke tulis sida dipeda kemas sereta mudah dikelala. Udah nya nembiak diajar pengelandik nulis ngagai tikas ti tinggi agi baka ke nulis leka jaku, lumpung ayat enggau ayat.

SEMPAMA
Sempama iya nya bansa jaku ti beinsilupka reti. Iya mega bansa jaku ti manah dikena mandingka gaya tauka gamal, ulah tauka perangai, pengaw a enggau diambika teladan nyadika lalau pendiau. Sempama mega ngambarka dayaidup, adat basa enggau gaya pendiau bansa sesiti (Iban). Tuju ti belajar enggau ngajar sempama iya nya dikena ngambika nembiak tau ulih nemu sereta nguna enggau nelebaka sida ngena bansa jaku ti besempama lebuh ti bejaku enggau kerejalatih betulis. Ba tingkat sekula primari sempama tu patut diajar enggau dipelajarka iya nya: i. ii.
6

Jaku Silup Jaku Kelaung

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

iii.

Jaku Sema

Ba Taun 6, sempama ti sekira ke ulih sereta patut ditemu tauka patut dipelajar enggau diajar iya nya: i. ii. iii. i. Jaku Silup Jaku Kelaung Jaku Sema Chunto Jaku Silup agi bau lia berat mulut bujang melaling kasau enda tau kena tegulu ipang ngagai gayung / kung ngeramau di ati panjai mulut serana arang abis di rumah, abis di tanah bekikis bulu betis, bebuai bulu gundai lansar tau nyadi lubuk, lubuk tau nyadi lansar manggungka pala baung, nambahka pala bangah ama dunya bejakuka orang dara nyenggal gila bulan malam hari nangkap asai rangkai reban tinggang dilah adat periuk bekerak, adat lesung bededak enggai pantuk beluai, deka pantuk saw a muntang nengah Limbang, melit nengah Kanow it angat-angat tai manuk beraja kediri enda sebulu ginti makai umpan makai tebu dinding pulai buntak sapu menalan tinggang bulu besai kelikai, mit kelikit gemu buah labu, besai buah entekai merau sama tau, naik sama landik

7

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

ii.

Chunto Jaku Sem a asai ke dibuai empeleman baka pitak ke dibuai mata baka idung antara mata munyi ke begauka munsuh munyi ke dikirah

asai ke diau di baruh punggu asai ke lepas ari nyaw a baya baka ukui enggau mayau munyi ke ngerendai munyi burung ke makai buah kara

PENGENAP TESA
Pengenap tesa nya leka jaku ti dikena madahka penyampau. Pengenap tesa ti patut ditemu nembiak dalam kelas Taun 6 iya nya baka ti ditusun di baruh tu. Taja pia, pengajar tau nambahka agi. Pengenap Tesa agih atau bilah bul dendan dijir empian emput engkiung enteli enteran genteran kipi kudi lebuan linsing
8

Chunto seagih ikan, dua agih sirih enam atau kibung tiga bilah keris, lima bilah ilang tiga bul pengaw a dua dendan senapang dua dijir tiang tiga empian padi dua emput tating jala dua engkiung lulun ikan tiga enteli leka sampi dua enteran sangkuh segenteran renung sekipi semakau dua kudi kain bedepa selebuan ketaw ak, tiga lebuan tikai tiga puluh linsing senggang

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

lungkang lungkit lumpar mata panchang perugan pik pitan puchuk raw an rumbang sirap tuku tungkul tungkus

lima lungkang tai tiga lungkit rian selumpar kayu api empat mata taut, tiga mata pisa tiga panchang kayu tiga perugan kayu mengilas, dua perugan buluh sepik arak sepitan atap sepuchuk senapang, dua puchuk surat pekirum tiga raw an jala dua rumbang tuak, tiga rumbang garam dua sirap pinang empat tuku belachan setungkul ubung tiga tungkus bekal

9

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

ASIL PELAJAR BA PENGELANDIK BAHASA ENGGAU KEREMBAI TURAI PELAJAR
Asil pelajar tu bepanggai ba pengarap nembiak sekula dikena ngenanka kaul diri sama diri ti sama ngasaika isi ati, buah runding enggau penemu dikena nuju jalai sejalai enggau berandau sereta neruska tusun jalai pengidup.

AS IL PELAJAR 1.2 Nanya ngambika bulih penerang.

KEREMBAI AS IL PELAJAR Tikas 1 Ngaga tanya ngena leka jaku tanya: Nama? Sapa? Tikas 2 Ngaga tanya ngena leka jaku tanya: Dini? Kemaya? Berapa? Kini? Tikas 3 Ngaga tanya ngena leka jaku tanya: Nama kebuah? Bakani?

LANGGUR PENGAWA / KEREBAN Nembiak betanya saut pasal • bup ti udah dibacha • program televisyen ti udah dipeda • program radio ti udah didinga

1.33 Nanya ngena mayuh macham jalai

Tikas 1 Ngelala leka jaku tanya. Tikas 2 Ngaga tanya ngena leka jaku tanya. Tikas 3 Ngubah ayat tanya.

Ngaga tanya ngena leka jaku : Dini? Sapa? Bakani? Ngubah ayat tanya. Chunto: Dini endur nuan meli pensil tu? Ba kedai sapa nuan meli pensil tu?

10

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

AS IL PELAJAR 1.40 Nanya ngena jali randau ti mudah.

KEREMBAI AS IL PELAJAR Tikas 1 Betanya saut pasal topik. Tikas 2 Ngaga tanya ti berurun. Tikas 3 Berandauka pasal topik.

LANGGUR PENGAWA / KEREBAN Berandauka pasal topik ti diberi. Chunto: Hari Gawai Dayak

1.52 Ngeripot leman utai ti didinga tauka dipeda enggau pandak sereta nampun a. nemu reti leka jaku, rambai jaku enggau siti-siti ayat di dalam ripot. b. nemu reti lalu tau nyimpul isi ripot ti digaga bepelasarka mayuh macham berita.

Ngelatih nembiak ngaga ripot leman utai Tikas 1 Nembiak belatih ngaga ripot leman utai ti ti didinga tauka dipeda. didinga tauka dipeda. Latih ngena rambai jaku ti engkeman Tikas 2 dikena nyara enggau nyimpul isi ripot. Nembiak nyimpul isi ripot ngena leka jaku diri empu bepelasarka macham berita. Tikas 3 Nembiak nyara bagi ripot.

11

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

AS IL PELAJAR 1.53 Ngelicha ngena jaku, entak sebut, sereta gaya enggau patah nyawa ti manah; a. mereti lalu nemu nyara topik. b. ngiga lalu ngumpul isi licha ti bekaul enggau topik. c. nusun isi licha ngena tapis ti ngena d. milih lalu ngena mayuh macham leka jaku ti patut nitih ke konteks e.mendingka enggau betul,milih isi licha ti beguna lalu ngaga simpul mudah.

KEREMBAI AS IL PELAJAR Tikas 1 Ngumpul isi licha. Tikas 2 Nusun isi licha nitih ke tapis ti betul. Tikas 3 M ilih lalu ngena isi licha nitih ke tapis ti betul.

LANGGUR PENGAWA / KEREBAN Latih meri licha ngena entak sebut, patah nyawa enggau jalai jaku ti menyana.

1.8 Nguluka siti-siti pendiau enggau Tikas 1 Ngeluluka pekara ti kala didinga tauka perangai orang dalam siti-siti cherita. Nembiak ngeluluka perangai orang dalam dipeda: cherita. Jaku randau telefon Tikas 2 Jaku pesan Ngeluluka siti-siti lumpung cherita ngena leka jaku randau ti udah diapal. Tikas 3 Ngeluluka baru cherita ti udah didinga.

12

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

AS IL PELAJAR 1.45 Ngiga sereta nyimpul isi besangkut paut enggau topik.

KEREMBAI AS IL PELAJAR Tikas 1 Nyebut isi ti besangkut paut enggau topik. Tikas 2 M ilih isi ti besangkut paut enggau topik. Tikas 3 Nyimpul isi ti besangkut paut enggau topik.

LANGGUR PENGAWA / KEREBAN M ilih sereta nyimpul isi ti besangkut paut enggau topik. Chunto: Atur dalam bilik Sains.

1.55 Ngeripot pekara ti didinga tauka Tikas 1 Ngaga ripot pekara ti didinga tauka dipeda enggau pandak sereta nyemetak. M eretika kunchi leka jaku enggau rambai dipeda enggau pandak sereta nyemetak. jaku dalam ripot. a. M eretika leka jaku, rambai jaku Chunto: enggau ayat dalam ripot. Tikas 2 M eretika ayat dalam siti-siti ripot. Bah b. Nemu sereta ngeraup reti isi ripot. Bebadi di jalai alun Tikas 3 Ngeraup isi ripot.

13

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

AS IL PELAJAR 1.56 Nyebut jaku kelulu betimbal-timbal.

KEREMBAI AS IL PELAJAR Tikas 1 M eratika pengajar. jaku kelulu enggau

LANGGUR PENGAWA / KEREBAN Bekelulu nitih ke skrip kelulu ti diberi bantu pengajar.

Tikas 2 Nyebut jaku kelulu nitih ke skrip kelulu ti udah disedia. Tikas 3 Bekelulu nitih ke skrip kelulu ti udah disediaka. 1.57 M eretika leka jaku berambai. Tikas 1 Ngaga ayat ngena leka jaku berambai, Ngelala leka jaku berambai, bekaling sebut betandu enggau bekaling sebut. enggau leka jaku betandu. Tikas 2 Nyebut leka jaku berambai, bekaling sebut, enggau leka jaku betandu. Tikas 3 Ngaga ayat ngena leka jaku berambai, betandu enggau bekaling sebut.

14

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

AS IL PELAJAR 1.58 M ansutka jaku ngena jalai jaku ti betul, pengengkah jaku ti ngena, enggau gaya nyentukka ujung lebuh belabanka penemu; a. mereti sereta nusut topik ti dipelaban b. milih pekara ti bekaul enggau topik c. mansutka runding tauka penemu enggau lanchar sereta nyemetak d. milih lalu ngena leka jaku ti patut dikena nyakal penemu ari sepiak e. nyimpul penemu sereta ngujungka jaku. 1.33 Nanya ngena mayuh macham jalai.

KEREMBAI AS IL PELAJAR Tikas 1 M ereti sereta nusut topik ti dipelaban. Tikas 2 M ansutka runding tauka penemu. Tikas 3 Ngena lalu nyimpul ngujungka jaku. penemu sereta

LANGGUR PENGAWA / KEREBAN Belabanka penemu.

Tikas 1 Ngaga tanya ngena leka jaku tanya. Tikas 2 Ngaga ayat pelajar. tanya belalauka kereban

Nyendiaka tanya lalu mayuh jalai. Chunto: Sapa nama nuan? Nama nuan sapa?

nanya ngena

Tikas 3 Nanya ngena mayuh macham jalai tang saut sebaka.

15

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

AS IL PELAJAR 1.59 Bejaku ngena jalai jaku, pengengkah jaku, gaya jaku enggau sebut ti betul. a. meri chunto jaku ti pandak b. milih lalu ngena leka jaku nitih ke konteks c. mansutka buah penemu ti beguna dalam konteks ti betul d. ngepun sereta ngujungka jaku ngena tusun ti berurun.

KEREMBAI AS IL PELAJAR Tikas 1 M eri chunto jaku ti pandak. Tikas 2 M ilih lalu ngena leka jaku nitih ke konteks. Tikas 3 Ngepun sereta ngujungka jaku ngena tusun ti berurun.

LANGGUR PENGAWA / KEREBAN Pidato.

1.44 Ngeripot enggau engkeman sereta Tikas 1 pandak pasal utai ti didinga tauka M eretika leka jaku dalam ripot. dipeda. Tikas 2 a. meretika reti leka jaku enggau ayat M eretika ayat dalam ripot. dalam ripot ti bisi kabih berita. Tikas 3 M ansik pemanah ripot. b. mansik pemanah ripot.

Ngaga ripot pasal: Penemuai Pengerami

16

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

AS IL PELAJAR 1.54 Ngeluluka siti-siti penggal cherita ngena leka jaku randau ti udah diapal.

KEREMBAI AS IL PELAJAR Tikas 1 Beratika leka randau. Tikas 2 Ngapal leka randau.

LANGGUR PENGAWA / KEREBAN Bekelulu bepelasarka penggal cherita Chunto: Di kedai Aya Rundai

1.60 M eri licha ngena jalai jaku, pengengkah jaku, gaya enggau sebut ti betul. a. ngiga pekara ti besangkut paut enggau topik b. ngerurunka isi licha c. milih sereta ngena leka jaku ti patut nitih ke konteks d. mending, berati sereta ngumpul batang penemu 1.61 Ngelala sereta meretika jalai ngena kereban teknologi pemadah.

Tikas 3 Ngeluluka siti-siti penggal cherita. Belicha Tikas 1 Ngiga pekara ti besangkut paut enggau Penuntung topik. main Tikas 2 Ngerurunka isi licha. Tikas 3 Berati sereta ngumpul batang penemu. Tikas 1 Ngelala sekeda kereban teknologi pemadah. Tikas 2 Ngelala rengka siti-siti kereban. Tikas 3 M ertika jalai ngena kereban teknologi pemadah.

ari

lumba

enggau

17

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

AS IL PELAJAR

KEREMBAI AS IL PELAJAR

LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

2.59 M eretika kar, graf, charta, diagram Tikas 1 M acha ayat enggau penerang graf. enggau data. M acha ayat pasal graf ngatika dir dalam ati. Tikas 2 M acha beraban ayat pasal graf . Tikas 3 M acha ayat pasal graf siku-siku.

2.61 Nemu reti leka jaku dikena mereti ke siti-siti penemu bepanggai ba macham kereban bacha ti menyana baka penerang penuh, berita, leka randau enggau kelulu.

M acha skrip randau. Tikas 1 M acha skrip leka jaku randau entudika pengajar. Tikas 2 M acha leka jaku ari skrip randau ngatika diri. Tikas 3 M acha lalu nemu reti leka jaku dikena meretika leka jaku dalam skrip randau.

18

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

AS IL PELAJAR 2.62 Nerangka guna leka jaku penyambung penemu dalam siti-siti ayat enggau genteran dikena nembuka kaul siti penemu enggau penemu ti bukai.

KEREMBAI AS IL PELAJAR

LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

M acha genteran. Tikas 1 Nyepil leka jaku penyambung entudika pengajar. Tikas 2 M acha leka jaku penyambung. Tikas 3 M acha genteran lalu nerangka guna leka jaku penyambung.

2.63 Nerangka reti ti belalai dalam cherita ti dikelulu.

Tikas 1 M acha skrip cherita. M acha skrip cherita ti dikelulu entudika pengajar. Tikas 2 M acha skrip cherita ti dikelulu ngati kediri. Tikas 3 M acha sereta nerangka reti ti belalai dalam skrip cherita ti dikelulu.

19

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

AS IL PELAJAR 2.64 Ngumpul isi leka main ti dibacha.

KEREMBAI AS IL PELAJAR Tikas 1 M acha leka main entudika pengajar. Tikas 2 M acha leka main ngatika diri. Tikas 3 M acha sereta ngumpul isi leka main ti dibacha.

LANGGUR PENGAWA / KEREBAN M acha leka main Iban. Pantun Ramban

2.65 Nerangka pekara ti begambar ngena leka jaku diri empu bekaul enggau utai ti dibacha

Tikas 1 Berati ke pekara ti besangkut enggau M erati gambar ti diberi. gambar lalu nerangka iya enggau leka Nerangka pekara ti bekaul enggau gambar jaku ti berurun. enggau bantu pengajar. Tikas 2 Nerangka pekara ti bekaul enggau gambar ngena leka jaku diri empu. Tikas 3 Nerangka reti pekara ti bekaul enggau gambar ngena leka jaku diri empu lalu nulis iya.

20

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

AS IL PELAJAR

KEREMBAI AS IL PELAJAR

LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

2.66 Nentuka kuing enggau pekara ti Tikas 1 M acha enggau meretika lumpung bendar ti beguna belalauka teladan ti M acha selumpung cherita ngambika nemu cherita baka: ditemu dalam sebengkah-sebengkah kuing pekara ti bendar. lumpung cherita. Duruk Bubut enggau Ruai Tikas 2 M acha kuing cherita ngambika nemu Laya Chuik enggau Empitu kuing pekara ti bendar sereta beguna. Tikas 3 M acha lumpung cherita lalu meri penerang pasal pekara ti bendar. 2.75 Beratika pekara ti betukuh teknikal ti bekaul enggau pelajar. M acha skrip ti betukuh teknikal. Tikas 1 M acha langkar skrip pasal pekara ngereja pengawa ti betukuh teknikal. Chunto: Tikas 2 M acha skrip pasal chara ngereja pengawa ti betukuh teknikal. Tikas 3 M acha lalu nerangka skrip ti betukuh teknikal. Chara nerenakka lada, koko, rian etb..

21

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

AS IL PELAJAR 2.76 M eretika leka main.

KEREMBAI AS IL PELAJAR Tikas 1 M acha leka main entudika pengajar. Tikas 2 M acha leka main ngatika diri. Tikas 3 M acha lalu ngesuhka leka main ngena entak sebut ti betul.

LANGGUR PENGAWA / KEREBAN M acha leka main Iban. Pantun Ramban Ai ansah

2.62 Nerangka guna jaku penyambung penemu dalam siti-siti ayat enggau genteran dikena nembuka kaul siti penemu enggau iya ti bukai.

M acha lalu nerangka guna leka jaku Tikas 1 M acha leka jaku penyambung ti ditemu penyambung. dalam kereban bacha. M acha ayat ti ngundan leka jaku Tikas 2 penyambung. M acha ayat ti bisi ngundan leka jaku penyambung. Tikas 3 M acha kereban bacha lalu meri penerang ngagai reti leka jaku penyambung.

22

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

AS IL PELAJAR 2.78 Nentu sereta nitih ke langkar atur cherita.

KEREMBAI AS IL PELAJAR Tikas 1 M acha cherita dalam ati. Tikas 2 M acha isi ti beguna ari cherita ti udah dibacha. Tikas 3 M acha lalu nusun isi nitih ke ripih ti betul.

LANGGUR PENGAWA / KEREBAN M acha tusun cherita nitih ke ripih ti betul.

2.77 Nerangka reti pekara ti dibacha ngena charta / diagram.

Tikas 1 M acha kereban bacha ti disedia. Tikas 2 Nerangka reti kereban ti dibacha ngena charta / diagram dalam leka jaku diri empu. Tikas 3 Nulis baru pekara ti udah diterangka ngena charta / diagram dalam leka jaku diri empu.

M eretika pekara ti dibacha lalu nukar pekara sekeda pekara nya nyadi diagram / charta.

23

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

AS IL PELAJAR 2.78 M eretika kar, graf, charta, diagram, langkar jam enggau data.

KEREMBAI AS IL PELAJAR Tikas 1 M acha cherita dalam ati. Tikas 2 M acha isi ti beguna ari cherita ti udah dibacha. Tikas 3 M acha lalu nusun isi nitih ke ripih ti betul.

LANGGUR PENGAWA / KEREBAN M acha tusun cherita nitih ke ripih ti betul.

2.77 Nerangka reti pekara ti dibacha ngena charta / diagram.

Tikas 1 M acha ayat penerang pasal: kar graf charta langkar jam

M eretika pekara ti dibacha lalu nukar pekara sekeda pekara nya nyadi diagram / charta.

2.78 Nentu serta nitih ke langkar atur cherita.

Tikas 1 M acha cherita ti diberi.

M acha tusun cherita nitih ke ripih ti betul

24

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

AS IL PELAJAR

KEREMBAI AS IL PELAJAR Tikas 2 M acha isi ti beguna ari cherita ti udah dibacha. Tikas 3 M acha lalu nusun isi nitih ke ripih ti betul.

LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

2.79 M eri penerang dikena nyukung tauka nyakal siti-siti penemu.

Tikas 1 M acha skrip ti diberi. Tikas 2 Bejuraika penemu ti dikena nyukung tauka nyakal pekara ti udah dibacha. Tikas 3 M eri penerang ti beguna dikena nyukung tauka nyakal siti-siti penemu ngena leka jaku diri empu. Tikas 1 M acha skrip ti udah disedia.

M eri penemu diri empu dikena nyukung tauka nyakal penemu ti dibacha.

2.80 Nyerenih batang penemu ti beguna dalam pekara ti dibacha.

M acha lalu meri penemu ti beguna pasal pekara ti dibacha.

Ngelala pekara ti bebatang dalam skrip ti dibacha.

Tikas 2

25

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

AS IL PELAJAR

KEREMBAI AS IL PELAJAR Tikas 3 M acha lalu meri batang penemu ti beguna dalam pekara ti dibacha.

LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

2.67 Bulih penerang enggau isi pekara ti ngenang enggau lenak pasal siti-siti topik sereta enggau hal ti diberi belalauka kereban bacha.

Chunto pekara ti tau dikenang: Tikas 1 M acha kereban bacha ti ngenang pasal sitisiti topik. Kereban ti suah dikena ngulih ikan. Tikas 2 M acha isi kereban bacha ti ngenang pasal siti-siti topik. Tikas 3 M acha kereban bacha ti diberi lalu nerangka pekara ti dibacha. Tikas 1 Ngelala sebengkah-sebengkah tanda bacha. Tikas 2 M acha ayat tauka genteran ti nadai ngundan tanda bacha. Tikas 3 M eri tanda bacha ti engkeman ngagai genteran ti udah dibacha.

2.68 Ngena tanda bacha baka koma, tanda tekenyit, tanda Tanya, enggau tanda pengikat jaku enggau semikolon.

Nabakka tanda bacha ti engkeman ba kereban bacha ti diberi.

26

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

AS IL PELAJAR 2.70 Ngena leka jaku ti patut dikena nerangka reti runding diri empu bepelasarka pekara-pekara ti amat ari kereban bacha.

KEREMBAI AS IL PELAJAR

LANGGUR PENGAWA / KEREBAN pendiau diri

Chara jelu ngaduka Tikas 1 M acha kereban bacha ti ngenang pasal siti- ngambika enda pupus. siti topik. Tikas 2 M acha penerang ti diberi bepelasarka pekara-pekara ti amat ari kereban bacha. Tikas 3 M acha lalu meri penerang pasal runding diri bepelasarka pekara ti amat ari kereban bacha. Tikas 1 M acha cherita ti disedia. Tikas 2 Ngiga ajar ti manah dalam cherita. Tikas 3 M eri penerang pasal ajar ti bisi dalam sitisiti cherita ti dibacha. Tikas 1 M acha leka jaku ti diberi

2.71 Nerangka reti ajar dalam cherita ti dibacha.

M acha cherita ti ngundan sekeda batang ajar pasal ngintu pengerai.

2.72 Ngulihka penemu ari kereban penyanding penemu baka ensiklopedia.

M acha ayat ti meri chunto belalauka leka jaku ti udah bisi reti ari ensiklopedia.

27

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

AS IL PELAJAR

KEREMBAI AS IL PELAJAR Tikas 2 M acha reti ngagai leka jaku ti udah ditemu dalam ensiklopedia. Tikas 3 M acha leka jaku enggau reti ti udah diambi ari ensiklopedia.

LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

2.73 Nentuka sebarang pekara. Udahnya ngiga kebuah iya nyadi lalu nama penyadi udah nya.

Tikas 1 M acha kereban bacha ti udah disedia. Tikas 2 M acha ayat ti bisi meri kebuah utai tau nyadi bepelasarka kereban bacha. Tikas 3 M acha skrip lalu nerangka pekara ti tau nyadi udah nya.

M acha skrip pasal utai ti nyadi sereta enggau kebuah iya tau nyadi: Ujan Guntur Anak raja

2.74 Ngemetulka pengelaju enggau pengengkah sebut lebuh macha cherita, penerang, pantun, jaku tuai, kelulu, randau, jaku licha, belabanka penemu enggau jaku lalau.

Tikas 1 M acha skrip jaku tuai ti udah disedia.

Chunto: Ai ansah Biau Sempama

28

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

AS IL PELAJAR 2.81 Bacha pemetul

KEREMBAI AS IL PELAJAR Tikas 1 M acha kereban bacha ti diberi ti ngundan leka jaku ti salah sepil. Tikas 2 Ngiga leka jaku ti salah sepil dalam cherita / kereban ti diberi. Tikas 3 M acha leka jaku ti salah sepil lalu ngemetulka iya.

LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

2.82 Nyepil leka jaku ti ngundan vowel enggau konsonan berimbai ti ngundan patah sebut ba pun.

Tikas 1 M acha ayat / genteran ti bisi ti bisi leka M acha ayat ti bisi ngundan leka jaku jaku ti ngundan vowel / konsonan vowel enggau konsonan berimbai. berimbai ba pun. Chunto: Tikas 2 M acha genteran ti bisi leka jaku ti ngundan M ansai vowel enggau konsonan berimbai. Pulai Sendat Tikas 3 M acha lalu ngelala leka jaku ti bisi vowel enggau konsonan berimbai sereta nyepil iya.

29

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

AS IL PELAJAR 2.83 M acha sereta meretika jalai ngena kereban teknologi pemadah

KEREMBAI AS IL PELAJAR Tikas 1 M acha leka jaku ti bisi bekaul enggau perengka teknologi pemadah. Tikas 2 M acha ayat ti madahka jalai ngena teknologi pemadah. Tikas 3 M acha lalu nerangka guna siti-siti perengka teknologi pemadah.

LANGGUR PENGAWA / KEREBAN M acha kereban ti ngundan guna siti-siti perengka komputer sereta kereban teknologi pemadah ti bukai.

3.28 Nulis leka jaku betandu ari kereban bacha.

Tikas 1 Chunto leka jaku betandu: Ngaris leka jaku betandu ti bisi dikena dalam utai ti dibacha. kasak-kasak kipai-kipai Tikas 2 ragau-ragau Nuliska leka jaku betandu ti bisi dikena dalam utai ti dibacha. Tikas 3 Nulis ayat ngena leka jaku ti diambi ari utai ti dibacha.

30

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

AS IL PELAJAR 3.67 Nulis isi ti beguna.

KEREMBAI AS IL PELAJAR Tikas 1 Nyalin tiga batang penemu ti beguna ari kereban ti udah dibacha. Tikas 2 Nyalin lima batang penemu ti beguna ari kereban ti udah dibacha. Tikas 3 Nyalin tujuh batang penemu ti beguna ari kereban ti udah dibacha.

LANGGUR PENGAWA / KEREBAN Nyalin isi ari kereban ti dibacha.

3.68 Nulis penerang ti silik agi pasal sebengkah-sebengkah pekara ti nyadi.

Nulis topik ti patut ngagai utai ti Tikas 1 Ngisi lapang ba ayat ngena jaku ti udah dibacha. disediakan pasal sebengkah-sebengkah pekara ti nyadi. Tikas 2 Nulis 5 iti penerang pasal sebengkahsebengkah pekara ti nyadi. Tikas 3 Nuliska penerang ti silik agi pasal sebengkah-sebengkah pekara ti nyadi.

31

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

AS IL PELAJAR 3.70 Ngaga karang naratif.

KEREMBAI AS IL PELAJAR Tikas 1 Ngisi lapang ngena leka jaku ti diberi. Tikas 2 Nulis karang naratif belalauka gambar betangkan. Tikas 3 Nulis karang naratif ngati kediri pasal topik ti diberi..

LANGGUR PENGAWA / KEREBAN Nulis karang naratif pasal topik: Bemarin Tesat dalam kampung

3.58 Ngaga leka main baka dindang, pantun enggau ramban.

Ngaga leka main. Tikas 1 M ilih ayat ti diberi dikena nembuka leka Dindang dindang. Tikas 2 Nembuka leka dindang enggau leka jaku diri empu. Tikas 3 Ngarang leka dindang nitih ke chunto ti diberi.

32

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

AS IL PELAJAR 3.66 Nulis jaku: pengaga ati pesan rabat pengerami penyinu enggau pengasih

KEREMBAI AS IL PELAJAR Tikas 1 Ngisi lapang dalam jaku pesan penyinu enggau pengasih ngena leka jaku ti diberi. Tikas 2 Nembuka jaku pesan penyinu enggau pengasih nitih ke pematut. Tikas 3 Nulis pesan penyinu enggau pengasih ngati kediri.

LANGGUR PENGAWA / KEREBAN Nulis jaku pengasih. pesan penyinu enggau

3.40Nulis ripot kedut pasal sebengkah utai ti amat bisi nyadi dalam diari.

Nulis ripot kedut pasal sebengkah utai ti Tikas 1 Nulis ripot kedut belalauka chunto ti bisi nyadi dalam diari. diberi. Chunto: Tikas 2 Pekara ti dikereja tiap hari Nulis ripot kedut belalauka langkar ti Penemuai ngagai siti tempat diberi. Tikas 3 Nulis ripot kedut ngati kediri.

33

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

AS IL PELAJAR 3.71 Nulis ripot rama ti enda besekat pasal isi bup ti udah dibacha.

KEREMBAI AS IL PELAJAR

LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

Tikas 1 Nulis ripot pasal Nulis ripot pandak nitih ke format pasal isi Penemuai bala pemesai ari Opis bup ti udah dibacha enggau bantu Betanam Betupi pengajar. Penemuai ngagai Palan Ngelantang Ke Ati Tikas 2 Nulis ripot pandak ngati kediri nitih ke format ti diberi pasal bup ti udah dibacha. Tikas 3 Nulis ripot ti enda besekat pasal bup ti udah dibacha.

3.35 Nulis not dikena belajar.

Tikas 1 Nulis not pandak dikena belajar enggau bantu pengajar. Tikas 2 Nulis not pandak ngati kediri. Tikas 3 Nulis not ngati kediri enggau silik kena belajar.

Nulis not.

34

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

AS IL PELAJAR 3.72 Nulis jaku gerah.

KEREMBAI AS IL PELAJAR Tikas 1 Nuliska jaku gerah enggau bantu pengajar. Tikas 2 Nuliska langkar dikena ngaga jaku gerah. Tikas 3 Nuliska jaku gerah belalauka langkar ti udah diberi.

LANGGUR PENGAWA / KEREBAN Nulis jaku gerah Penemuai Lutur Terebai M aya enggau endur baum ke kaban komiti Kelab Bahasa Iban

3.73 Nulis karang imaginatif tauka cherita tengkebang.

Tikas 1 Ngisi lapang dalam ayat ngena leka jaku diri empu ngambi ke nyadi siti cherita pandak. Tikas 2 Nulis karang pandak ngena leka jaku diri empu bepelasarka topik diberi pengajar . Tikas 3 Nulis karang tengkebang ngena pengelandik diri empu.

Nulis karang imaginatif.

35

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

AS IL PELAJAR 3.74 Nulis karang sara

KEREMBAI AS IL PELAJAR Tikas 1 Nulis leka jaku ti patut ngagai sara. Tikas 2 Nuliska penerang jaku dikena nyukung pemanah dalam sara. Tikas 3 Nulis karang dikena nyukung sara pasal siti-siti topik.

LANGGUR PENGAWA / KEREBAN Chunto: Pemanah ti ulih nembiak bemalam ba sekula.

3.75 Nulis pesan dikena dalam: a. Selamat Hari Raya, Taun Baru China, Hari Gawai Dayak, Hari Krismas b. Kad ngambi ngabang c. Kad Hari Pengada

Tikas 1 Nulis pesan dalam siti-siti bansa kad enggau bantu pengajar. Tikas 2 Nulis pesan dalam kad ngena leka jaku diri empu. . Tikas 3 Nulis pesan ti engkeman ngena leka jaku diri empu .

Chunto: Kad Hari Krismas Kad Hari Gawai

36

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

AS IL PELAJAR 3.66 Nulis jaku a. Terima kasih b. Pengaga ati enggau pesan rabat c. Beserara d. Penerang e. Pengerami enggau pengawa f. Penyinu enggau pengasih

KEREMBAI AS IL PELAJAR Tikas 1 Nulis jaku penyinu enggau pengasih ngagai pangan ke baru gerai sakit enggau bantu pengajar. Tikas 2 Nulis jaku penyinu enggau pengasih ngagai pangan pasal apai iya ke baru udah parai. Tikas 3 Nulis jaku penyinu enggau pengasih ngagai pangan ke baru udah kena tinggang penusah tanah runtuh. Tikas 1 Nabakka leka jaku ti engkeman kena nembuka form ti dikena ngirumka duit ba bank. Tikas 2 Nusun lalu nuliska jaku ti dikena ngirumka duit ba bank. Tikas 3 Nusun lalu nuliska jaku ti dikena ngeluarka duit ba bank.

LANGGUR PENGAWA / KEREBAN Nulis jaku penyinu enggau pengasih.

3.41 Ngelala sereta nemu ngisi form baka: a. Form bank b. Form telegram c. Form dikena ngirum duit d. M ayuh bansa form ti bukai

Chunto: Form dikena ngirumka duit. Form dikena ngeluarka duit.

37

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

AS IL PELAJAR 3.24 Ngaga enggau nulis tanya ti patut ari cherita ti udah dibacha.

KEREMBAI AS IL PELAJAR Tikas 1 Nulis 3 iti tanya ari cherita ti udah dibacha enggau bantu pengajar. Tikas 2 Nulis 5 iti tanya ari cherita ti udah dibacha . Tikas 3 Nuliska enda kurang ari 6 iti tanya ari cherita ti udah dibacha.

LANGGUR PENGAWA / KEREBAN Nuliska ayat tanya ari cherita ti dibacha.

3.76 Besebutulis (dictation)

Tikas 1 Nuliska leka jaku ti bisi ngundan 2 patah sebut ti disebut pengajar. Tikas 2 Nulis ayat ti disebut p[engajar nyengkaum tanda bacha. . Tikas 3 Nuliska genteran ti pandak nyengkaum tanda bacha enggau urup besai.

Besebutulis pasal leka jaku, ayat tauka genteran.

38

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

AS IL PELAJAR 3.30 Nulis not pengingat dikena diri empu.

KEREMBAI AS IL PELAJAR Tikas 1 Nulis kunchi leka jaku pasal not ti deka digaga. Tikas 2 Betampilka kunchi leka jaku ngambika nyadi not. Tikas 3 Nulis not pengingat nitih ke chara diri empu.

LANGGUR PENGAWA / KEREBAN Ngaga not pengingat dikena diri empu.

3.77 Nulis isi ti beguna ari jaku kelulu tauka cherita.

Tikas 1 Nulis 3 batang isi ti bekaul enggau topik . Tikas 2 Nulis 5 batang isi ti bekaul enggau topik enggau bantu pengajar. . Tikas 3 Nulis 7 batang isi ti bekaul enggau jalai kelulu tauka berita ti udah didinga.

Nulis isi ari cherita tauka kelulu ti didinga.

39

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

AS IL PELAJAR 3.44 Nulis ngena ayat pandak pasal penemuai ari luar kelas.

KEREMBAI AS IL PELAJAR Tikas 1 Nusun ayat ti tau nyadi ripot pasal penemuai ari luar kelas enggau bantu pengajar. Tikas 2 Nulis ayat pasal penemuai ari luar kelas ngena leka jaku diri empu. . Tikas 3 Nulis karang pandak pasal penemuai ari luar kelas ngena leka jaku diri empu. Tikas 1 Nulis dua tauka tiga iti ayat bepelasarka jaku sempama ti mudah enggau bantu pengajar. Tikas 2 Nulis karang pandak bepelasarka sempama ngena batang isi ti disedia. . Tikas 3 Nulis karang pandak bepelasarka sempama ngena leka jaku diri empu.

LANGGUR PENGAWA / KEREBAN Nulis ripot pasal penemuai ari luar kelas.

3.78 Nulis karang betopikka jaku sempama ti mudah.

Nulis karang bepelasarka jaku sempama: Chunto: Angkat engkerawai Idup-idup manuk Berat tulang

40

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

AS IL PELAJAR 3.79 Nulis karang pasal pekara ti betul sereta bendar.

KEREMBAI AS IL PELAJAR Tikas 1 Ngisi lapang ngagai ayat pasal pekara ti betul sereta bendar ngena leka jaku ti disediaka pengajar. Tikas 2 Bejantilka ayat ngambika tau nyadi siti karang pasal pekara ti betul sereta bendar. Tikas 3 Nulis karang pasal pekara ti betul sereta bendar ngena leka jaku diri empu..

LANGGUR PENGAWA / KEREBAN Nulis karang pasal cherita bendar. Chunto: Pengerami melah pinang Pengerami meri sijil prais.

enggau

3.58 Ngarang leka main baka dindang, pantun enggau ramban.

Tikas 1 Betampilka ayat ngambi ke nyadi leka main. Tikas 2 Ngarang segenteran ramban enggau bantu pengajar. Tikas 3 Ngarang dua genteran ramban.

Ngarang dua genteran ramban.

41

Kerembai Turai Pelajar Jaku Iban Taun 6

AS IL PELAJAR 3.51 Nulis ripot pandak pasal: a. Hal ti nyadi tiap-tiap hari b. Penemuai ngagai palan merindang ati c. Pengawa tauka pengerami

KEREMBAI AS IL PELAJAR

LANGGUR PENGAWA / KEREBAN

Nulis ripot pasal penemuai menteri Tikas 1 Nulis ripot pandak pasal penemuai menteri Chunto: enggau bantu pengajar. Penemuai menteri ngagai sekula Penemuai menteri ngagai rumah Tikas 2 panjai Nulis ripot pandak pasal penemuai menteri ngena ayat pandak ngati kediri. Tikas 3 Nulis ripot pandak pasal penemuai menteri ngena leka jaku diri empu.

ABIS : iD

42

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful