LUWALHATI SA DIYOS

Intro: C Dm 7 F G C F G C C Em/G A C Em Dm7

Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka t ipinagdarangal
D C Dm Am G F Am F Am Am F G C G# G# C Bb F G Am F G C Bb C Bb D# C F D G C C D G C G C G Em

sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian Panginoon naming Diyos Hari ng langit, Amang makapangyarihan. Panginoong Hesukristo. Bugtong na Anak ng Diyos Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan Tanggapin mo ang aming kahilingan Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal Panginoong Hesukristo kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. Amen. A-Amen. A-men.

D B D

F#m Em7

Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka t ipinagdarangal
E D Em Bm A G Bm G Bm Bm G A D Bb Bb D C G A Bm G A D C D C F D G E A D D E A D A D A F#m

sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian Panginoon naming Diyos Hari ng langit, Amang makapangyarihan. Panginoong Hesukristo. Bugtong na Anak ng Diyos Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan Tanggapin mo ang aming kahilingan Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal Panginoong Hesukristo kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. Amen. A-Amen. A-men.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful