P. 1
P.Vokasional - Rekaan dan Jahitan Pakaian - Ting. 4 dan 5

P.Vokasional - Rekaan dan Jahitan Pakaian - Ting. 4 dan 5

4.54

|Views: 10,782|Likes:
Published by Sekolah Portal
P.Vokasional - Rekaan dan Jahitan Pakaian - Ting. 4 dan 5
P.Vokasional - Rekaan dan Jahitan Pakaian - Ting. 4 dan 5

More info:

Published by: Sekolah Portal on Nov 14, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

REKAAN DAN JAHITAN PAKAIAN
TINGKATAN EMPAT DAN LIMA

Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia 2002

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsipprinsip berikut :KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

i

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian

ii

Pendahuluan Matlamat Objektif Organisasi Kandungan Pendekatan Dan Penekanan Pemetaan Kandungan Format Huraian Huraian Tingkatan Empat Huraian Tingkatan Lima

1 1 1 2 3 5 6 7 28

iii

KATA PENGANTAR

Para 1 (kosong)

Huraian Sukatan Pelajaran disediakan untuk membantu guru merancang aktiviti dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan tahap kematangan murid selaras dengan kehendak Sukatan Pelajaran Pembinaan Domestik untuk sekolah menengah atas. Buku ini juga menyediakan penerangan bagi membantu guru menguruskan pelaksanaan kurikulum Pembinaan Domestik dalam bengkel. Guru diharap dapat merancang dan melaksanakan strategi yang berkesan sesuai dengan kebolehan dan minat murid serta persekitaran sekolah supaya pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih bermakna.

Para 3 (kosong)

( Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BINTI SYED ZIN ) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum KementerianPendidikanMalaysia

iv

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan Pakaian

PENDAHULUAN
Rekaan dan Jahitan Pakaian adalah satu daripada mata pelajaran elektif vokasional di sekolah menengah akademik. Ia merupakan satu mata pelajaran amali yang berteraskan teknologi untuk tingkatan empat dan tingkatan lima. Mata pelajaran ini adalah lanjutan dan peluasan kepada mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu di sekolah menengah rendah. Penggubalan mata pelajaran ini yang berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dirancang untuk mencapai matlamat ke arah mempertingkatkan produktiviti negara dengan membekalkan tenaga mahir yang berpengetahuan dalam bidang pembuatan pakaian. Penawaran mata pelajaran ini merupakan sebahagian usaha Kementerian Pendidikan untuk memperluaskan pendidikan teknikal dan vokasional di sekolah akademik. Persediaan awal ini adalah untuk memenuhi keperluan permintaan tenaga pekerja mahir dan separa mahir dalam pelbagai bidang industri yang semakin meningkat seperti pembinaan bangunan, automotif, elektrik elektronik, perabot, komputer dan multimedia, penghasilan makanan, perkhidmatan hospitaliti, perikanan dan haiwan, pelandskapan, tekstil dan pakaian, hiasan dalaman, dan perkhidmatan penjagaan. Dalam kurikulum Rekaan dan Jahitan Pakaian tumpuan diberi kepada pelbagai kemahiran iaitu

mereka pakaian, mendraf dan mengubahsuai pola serta menjahit pakaian. Penekanan diberi kepada kreativiti murid dalam menghasilkan pelbagai pakaian. Murid juga digalakkan mengambil inisiatif dan merebut peluang kerjaya dalam industri pakaian. Penerapan nilai murni, sikap positif dan budaya kerja yang baik turut disepadukan dalam mata pelajaran ini.

Apakah Mata Pelajaran Rekaan dan Jahitan Pakaian?

MATLAMAT
Matlamat mata pelajaran Rekaan dan Jahitan Pakaian adalah untuk melahirkan murid yang kreatif dan berkemahiran dalam mereka dan menjahit pakaian dengan mengamalkan budaya kerja yang baik dan selamat serta boleh menjalankan perniagaan sendiri atau berupaya menjadi penyumbang tenaga kerja mahir di industri pakaian.

Matlamat Mata Pelajaran Rekaan dan Jahitan Pakaian

OBJEKTIF
Objektif Mata Pelajaran Rekaan dan Jahitan Pakaian

Kurikulum Rekaan dan Jahitan Pakaian adalah untuk membolehkan murid : 1.Menjahit pelbagai jenis pakaian seperti blaus, skirt, seluar dan baju tradisional 2.Mendraf pola asas badan, lengan dan skirt

1

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan Pakaian

3.Mengubahsuai pola asas dan mendraf pola pakaian mengikut stail pakaian yang direka 4.Memilih fabrik mengikut stail pakaian dari segi corak, warna dan tekstur 5.Mengaplikasikan bahan jahitan dan hiasan yang sesuai pada pakaian 6.Membuat pengiraan kos pakaian yang dijahit 7.Menggunakan alatan dan bahan mendraf 8.Mereka bentuk dan menghasilkan pakaian rekaan sendiri 9.Menguruskan kerja dengan baik dan berkomunikasi dengan berkesan 10. Menyediakan rancangan perniagaan dalam projek kerjaya.

RANGKA KONSEP

Kemahiran Menjahit Pakaian Blaus, skirt , seluar, baju tradisional

ORGANISASI KANDUNGAN
Rangka Konsep

Mata pelajaran ini terbahagi kepada empat bidang pembelajaran yang diolah mengikut rangka konsep seperti berikut:

Pola Asas Pakaian Draf dan ubahsuai pola

Murid kreatif dan

berkemahiran menjahit pakaian

Pengurusan dan Keusahawanan Tempahan pakaian, budaya kerja, komunikasi, keusahawanan

Reka Bentuk dan Penghasilan Pakaian Draf, ubahsuai dan menjahit pakaian mengikut kreativiti

2

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan Pakaian

Deskripsi empat bidang pembelajaran bagi Rekaan dan Jahitan Pakaian adalah seperti berikut:

mengenal pasti peluang kerjaya. Mereka menonjolkan daya kreativiti melalui projek tempahan dan peragaan pakaian.

1. Pola Asas Pakaian
Dalam bidang ini murid menggunakan alatan dan bahan mendraf untuk mendraf pola pakaian, mengambil ukuran badan mengikut prosedur dan teknik yang betul. Murid mendraf pola asas, mengubahsuai pola dan mengenal pasti tanda pola serta cara menggunakanya.

PENDEKATAN DAN PENEKANAN
Kemahiran melalui Latihan Amali

2. Kemahiran Menjahit Pakaian
Murid menguasai kemahiran menjahit pelbagai jenis pakaian dengan mengikut urutan proses menjahit. Murid boleh menggunakan alatan dan bahan jahitan dengan betul. Mereka mengaplikasikan kreativiti untuk menghias pakaian yang dijahit mengikut perkembangan fesyen.

Rekaan dan Jahitan Pakaian adalah mata pelajaran yang memberi tumpuan terhadap menguasai kemahiran melalui pembelajaran yang dikendalikan secara amali. Bahagian teorinya diserap secara tidak langsung semasa menjalankan kerja amali. Pengetahuan dan kemahiran dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti perbincangan, sumbangsaran, tunjuk cara dan simulasi. Pembelajaran bidang pengurusan dan keusahawanan perlu digabungjalinkan untuk membolehkan murid berdikari dan berkeyakinan menceburi bidang industri pakaian atau menjalankan perniagaan sendiri. Kemahiran yang diperolehi oleh murid perlulah seiring dengan apa yang dikehendaki di dalam industri pakaian dan relevan dengan bidang pekerjaan yang sebenar. Pengajaran dan pembelajaran akan lebih menarik apabila murid dapat mengaitkan apa yang dipelajari dengan bidang kerjaya masa depan. Nilai murni dan sikap positif serta budaya kerja yang baik harus merentasi aktiviti yang dikendalikan. Tumpuan diberi ke arah murid yang berusaha mencapai kecemerlangan, bersungguh menghasilkan produk yang berkualiti dan ingin memberikan perkhidmatan pelanggan yang baik. Keutamaan juga

3. Reka Bentuk dan Penghasilan Pakaian
Murid diberi peluang mereka dan menjahit pakaian mengikut idea dan kreativiti sendiri. Mereka mengaplikasikan kemahiran yang telah dipelajari dalam bidang pembelajaran Kemahiran Menjahit Pakaian.

Kemahiran yang Relevan

4. Pengurusan dan Keusahawanan
Murid mengurus kerja dengan sempurna, mengamalkan etika dan budaya kerja yang baik, berkomunikasi dan berinteraksi dengan berkesan. Murid merancang perniagaan yang mudah dan

Nilai Murni

3

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan Pakaian

diberi mengenai kebijaksanaan menggunakan sumber dalam pengendalian dan urusan kerja serta kesedaran tentang kos setiap projek jahitan. Murid harus berfikiran terbuka, menepati masa semasa menyiapkan kerja, berkeyakinan dalam membuat keputusan, bekerjasama, bertanggungjawab dan sentiasa mengutamakan keselamatan diri dan persekitaran. Guru harus memastikan murid dapat menunjukkan dan mengamalkan nilai tersebut semasa menjalankan kerja amali.

Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Murid digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pembelajaran terutamanya untuk mendapat maklumat tentang perkembangan dunia fesyen yang boleh menjana idea dalam mereka stail pakaian. Kemahiran ICT murid diperkembangkan seperti melayari internet dan berkomunikasi secara elektronik. Rujukan buku dan majalah profesional juga digalakkan.

Kreativiti dan Kaedah Kajian Masa Depan

Murid yang memilih mata pelajaran Rekaan dan Jahitan Pakaian perlu mengembangkan daya berfikir secara kritis dan kreatif ke arah membentuk masa depan yang lebih sempurna dan berdaya saing. Contohnya dalam projek kerjaya, murid perlu mengkaji fesyen pakaian yang popular pada masa kini berbanding dengan dunia fesyen pakaian yang sentiasa berubah. Murid mencari alternatif, membuat pilihan dan akhirnya menghasilkan produk. Di samping itu murid juga boleh menjangka dan meramalkan kesan atau impak produk baru dalam perkembangan fesyen dan industri pakaian.

Keselamatan dan Pengendalian Bengkel

Peraturan dan langkah keselamatan hendaklah sentiasa dipatuhi dan diamalkan terutamanya di bilik jahitan. Sebarang penggunaan alatan perlu diselia oleh guru untuk mengelakkan kemalangan. Organisasi bengkel dan pengurusan kerja yang mudah boleh dilakukan oleh murid secara bergilir bagi menambahkan pengalaman, semangat bekerjasama dan bertanggungjawab serta mempertingkatkan lagi tahap disiplin murid. Guru perlu membuat tunjuk cara pada bahagian yang diperlukan sebelum murid menjalankan kerja amali.

Tunjuk Cara

Saiz Kelas

Bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam kerja amali, saiz bagi satu kelas mata pelajaran Rekaan dan Jahitan Pakaian mestilah tidak melebihi dua puluh lima orang murid.

Modul Pembelajaran

Modul Pembelajaran Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 disediakan untuk membantu murid menguasai tahap kemahiran dalam setiap unit pembelajaran. Pendekatan dalam modul ini lebih kepada kemahiran praktis di samping maklumat rujukan sebagai pengetahuan teori. Setiap modul mengandungi panduan kerja, maklumat rujukan dan penilaian.

4

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan Pakaian

PEMETAAN KANDUNGAN
Susunan kandungan dalam sukatan pelajaran Rekaan dan Jahitan Pakaian untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5 adalah seperti dalam Jadual Pemetaan Kandungan Sukatan Pelajaran. Peruntukan masa yang dinyatakan merupakan cadangan untuk membantu guru dalam penyediaan rancangan pengajaran.

Jadual Pemetaan Kandungan Sukatan Pelajaran Rekaan Dan Jahitan Pakaian
BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN 1. Pola Asas Pakaian 1.1 Alatan dan bahan mendraf 1.2 Ukuran badan 1.3 Draf pola asas pakaian a. Pola asas badan b. Pola asas lengan c. Pola asas skirt 2. Kemahiran Menjahit Pakaian 2.1 Blaus longgar a. Ciri b. Draf pola c. Fabrik d. Bahan jahitan dan hiasan e. Susun atur pola dan menggunting fabrik f. Proses menjahit blaus longgar g. Pengiraan kos 2.2 Kemeja 2.3 Skirt berlisu 2.4 Skirt selisih 2.5 Sarung susun 2.6 Seluar berkasing 2.7 Slek 2.8 Baju tradisional Reka Bentuk dan Penghasilan Pakaian 3.1 Rekaan pakain a. Rekaan pakaian b. Fabrik c. Bahan jahitan dan hiasan 3.2 Proses jahitan a. Ukuran badan b. Draf pola c. Susun atur pola dan menggunting fabrik ( 30 ) 5 ( 16 ) TINGKATAN 4 (minggu) (5) TINGKATAN 5 (minggu)

Pemetaan Kandungan Tingkatan 4 dan Tingkatan 5

Bilangan Waktu Seminggu

Masa pengajaran mata pelajaran Rekaan dan Jahitan Pakaian ialah dua belas waktu seminggu yang mana setiap waktu ialah empat puluh minit.

6 5 5 4 5 5 11 (5)

3.

5

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan Pakaian

BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJARAN d. Proses menjahit pakaian e. Pengiraan kos 4. Pengurusan dan Keusahawanan 4.1 Pengurusan di tempat kerja a. Pengurusan yang baik b. Etika dan budaya kerja c. Peraturan dan undang-undang kerja d. Pemeliharaan alam sekitar dalam industri pakaian 4.2 Keusahawanan a. Kemahiran berkomunikasi b. Kemahiran membuat keputusan c. Rancangan perniagaan d. Agensi yang membantu usahawan e. Pemasaran f. Peluang kerjaya dalam industri pakaian 4.3 Projek kerjaya a. Tempahan pakaian b. Peragaan hasil jahitan JUMLAH

TINGKATAN 4 (minggu)

TINGKATAN 5 (minggu)

FORMAT HURAIAN
Huraian kurikulum ini diperincikan dalam tiga lajur iaitu Bidang / Unit / Tajuk Pembelajaran; Hasil Pembelajaran; dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. Dalam lajur pertama bidang pembelajaran, unit pembelajaran dan tajuk berkenaan dinyatakan. Dalam lajur ini juga cadangan peruntukkan masa pembelajaran dinyatakan bagi membantu guru. Dalam lajur dua iaitu Hasil Pembelajaran, keluasan dan kedalaman skop setiap unit pembelajaran dihuraikan dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Lajur ketiga iaitu Cadangan Aktiviti Pembelajaran bertujuan membantu guru merancang dan membekalkan pengalaman pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan bermakna kepada murid. Guru boleh mengubahsuai cadangan ini dan mereka bentuk aktiviti tambahan yang bersesuaian dengan kebolehan murid dan keadaan sekeliling mereka. Huraian untuk tingkatan empat dan tingkatan lima diperincikan seperti berikut:

( 14 ) 2

Tiga lajur

2

Bidang, Unit dan Tajuk Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

8 2 ( 35 minggu ) ( 35 minggu )

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

6

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

REKAAN DAN JAHITAN PAKAIAN
TINGKATAN EMPAT

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 1. Pola Asas Pakaian (Cadangan peruntukan masa ialah 5 minggu) 1.1 Alatan dan bahan mendraf

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Mengenal pasti alat dan bahan mendraf

Guru memperkenalkan alat dan bahan mendraf. Alat pengukur seperti pembaris lurus, pembaris melengkung, pembaris sesiku, pita ukur dan lengkuk perancis. Alat penanda seperti pensil dwi warna, pensil 2B, kapur tukang jahit dan roda surih. Bahan mendraf seperti kertas perang dan kertas surih. Tunjuk cara menggunakan alat dan bahan mendraf pola.

Mengenal pasti fungsi alat dan bahan Guru menerangkan fungsi alat dan bahan dalam aktiviti mendraf pola pakaian. mendraf Menggunakan alat dan bahan mendraf pola Murid menggunakan alat dan bahan mendraf untuk mendraf pola asas pakaian.

7

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 1.2 Ukuran badan

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Mengenal pasti bahagian badan Guru menerangkan bahagian badan yang yang perlu diukur untuk mendraf pola perlu diukur untuk mendraf pola pakaian. pakaian Bahagian hadapan iaitu keliling dada, keliling pinggang, bidang hadapan, punggung, keliling pangkal leher, jarak bahu ke mercu dada, jarak mercu, lubang lengan, bahu, labuh lengan, pangkal lengan, keliling siku dan pergelangan tangan. Bahagian belakang iaitu dari tengkuk ke pinggang, bidang belakang, labuh pakaian (dari tengkuk ke tumit ) dan pinggang ke punggung. Tunjuk cara mengambil ukuran badan berpandukan senarai ukuran badan. Mengambil ukuran badan dengan Murid mengambil ukuran badan sesama sendiri sebanyak dua atau tiga kali untuk teknik yang betul mendapat ukuran yang lebih tepat. Murid merekodkan ukuran badan. Membuat pengiraan pembahagian ukuran badan Murid membuat pengiraan pembahagian ukuran badan mengikut formula.

8

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

1.3

Draf pola asas pakaian a. Pola asas badan Mendraf pola asas badan belakang Mendraf pola asas badan hadapan Tunjuk cara mendraf pola asas badan belakang dan hadapan. Murid mendraf pola asas badan belakang dan badan hadapan. b. Pola asas lengan Mendraf pola asas lengan Tunjuk cara mendraf pola asas lengan. Murid mendraf pola asas lengan. c. Pola asas skirt Mendraf pola asas skirt belakang Mendraf pola asas skirt hadapan Tunjuk cara mendraf pola asas skirt belakang dan skirt hadapan. Murid mendraf pola asas skirt belakang dan skirt hadapan.

9

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 2. Kemahiran Menjahit Pakaian (Cadangan peruntukan masa ialah 30 minggu) 2.1 Blaus longgar (Cadangan peruntukan masa ialah 5 minggu) a. Ciri

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Mengenal pasti ciri blaus longgar Guru menerangkan ciri yang dicadangkan untuk blaus longgar : yang hendak dijahit - Belah kelepet sama lebar - Lengan padanan rata - Kolar lurus - Butang dan lubang butang - Kelepet lurus. Murid mengumpul maklumat ciri tersebut melalui majalah dan buku rujukan.

b. Draf pola

Mendraf pola blaus longgar

Tunjuk cara mendraf pola blaus longgar. Murid mendraf pola blaus longgar.

Membuat tanda pola pada pola blaus Murid membuat tanda pola seperti ira lurus, garisan pemadan, tanda lipatan dan longgar kancing pada blaus longgar.

10

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Menggunting pola blaus longgar c. Fabrik

Murid menggunting pola blaus mengikut teknik yang betul di garisan gunting.

Mengenal pasti fabrik yang sesuai Guru menunjukkan beberapa contoh jenis fabrik. dengan stail pakaian Memilih jenis fabrik yang sesuai untuk Murid mengenal pasti dan memilih fabrik yang sesuai dengan stail blaus longgar blaus longgar dari segi corak, warna dan tekstur.

d. Bahan jahitan dan hiasan

Mengenal pasti bahan jahitan dan Bahan jahitan seperti benang dan lapik dalam. Hiasan seperti butang, renda dan hiasan yang sesuai riben. Memilih bahan jahitan dan hiasan Murid mengenal pasti dan memilih bahan jahitan dan hiasan yang sesuai untuk yang sesuai untuk blaus longgar blaus longgar. Mengenal pasti bahagian fabrik Guru menerangkan bahagian fabrik : - benang iaitu benang longsin, benang pakan - tepi fabrik.

e. Susun atur pola dan menggunting fabrik

11

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN Menyedia dan membentang fabrik

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru menerangkan perkara yang perlu diambil kira semasa menyedia fabrik seperti kecacatan fabrik, meluruskan fabrik dan menekan fabrik.

Guru menerangkan perkara yang perlu diberi perhatian semasa membentang fabrik iaitu sebelah luar (SL), sebelah dalam (SD), ira fabrik dan corak fabrik. Menyusun atur pola Tunjuk cara menyusun atur pola mengikut prinsip dan tanda pola. Murid menyusun atur pola di atas fabrik dengan cara yang betul. Menggunting fabrik Murid menggunting fabrik mengikut teknik yang betul di garisan gunting. Murid memindahkan tanda pola berikut ke fabrik: Garis Tengah Hadapan (GTH), Garis Tengah Belakang (GTB), garisan pemadan, kedudukan butang dan lubang butang.

Memindahkan tanda pola ke fabrik

12

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN f. Proses menjahit blaus longgar

HASIL PEMBELAJARAN Menjahit blaus longgar urutan proses menjahit

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

mengikut Murid menjahit blaus longgar mengikut proses menjahit. Di antaranya ialah menjahit kelim bahu, menyediakan belah kelepet sama lebar, menjahit kolar, menyedia dan mencantum lengan. Mengemas dan menjahit kelepet.

Setiap proses jahitan hendaklah ditekan dengan seterika. Murid menilai hasil kerja sesama sendiri dengan bimbingan guru. Aspek keselamatan hendaklah sentiasa dititik beratkan. g. Pengiraan kos Membuat pengiraan kos projek Murid membuat pengiraan kos sehelai blaus longgar.

2.2

Kemeja (Cadangan peruntukan masa ialah 6 minggu)

13

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN a. Ciri

HASIL PEMBELAJARAN Mengenal pasti ciri kemeja

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru menerangkan ciri yang dicadangkan untuk kemeja : - Belah kelepet sama lebar - Bahu mendatang - Lisu bertentang - Lengan kemeja - Kolar kemeja - Kocek tampal - Butang dan lubang butang - Kelepet lurus. Murid mengumpul maklumat berkaitan ciri tersebut.

b. Draf pola

Mendraf pola kemeja

Tunjuk cara mendraf pola kemeja. Murid mendraf pola kemeja berpandukan ciri kemeja yang ditetapkan.

Membuat kemeja

tanda

pola

pada

pola Murid membuat tanda pola berikut pada kemeja : Garis Tengah Hadapan (GTH), Garis Tengah Belakang (GTB), ira lurus, tanda lipatan, garisan pemadan, kedudukan butang dan lubang butang, lisu bertentang, nama kepingan pola dan bilangan guntingan pola. Murid menggunting pola kemeja dengan teknik yang betul di garisan gunting.

Menggunting pola kemeja

14

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN c. Fabrik

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru menunjukkan beberapa contoh jenis fabrik.

Mengenal pasti fabrik yang sesuai dengan stail pakaian

Memilih fabrik yang sesuai untuk Murid mengenal pasti dan memilih fabrik yang sesuai dengan stail kemeja dari kemeja segi corak, warna dan tekstur.

d. Bahan jahitan dan hiasan

Mengenal pasti bahan jahitan dan hiasan yang sesuai

Bahan jahitan seperti benang dan lapik dalam. Hiasan seperti butang, lisu perhiasan dan sulaman. Murid mengenal pasti dan memilih bahan jahitan dan hiasan seperti butang, lisu perhiasan dan sulaman untuk kemeja. Semasa menyediakan fabrik pastikan ia diluruskan, ditekan dan tidak cacat atau rosak. Semasa membentang fabrik pastikan kedudukan SL, SD, ira dan corak fabrik hendaklah betul.

Memilih bahan jahitan dan hiasan yang sesuai untuk kemeja e. Susun atur pola dan menggunting fabrik

Menyedia dan membentang fabrik

Menyusun atur pola

Murid menyusun atur pola atas fabrik dengan cara yang betul.

15

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN Menggunting fabrik

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid menggunting fabrik dengan menggunakan teknik yang betul di garisan gunting.

Memindahkan tanda pola ke fabrik

Murid memindahkan tanda pola berikut ke fabrik : GTH, GTB, tanda imbangan, garisan pemadan, kedudukan butang dan lubang butang dan lisu bertentang. Murid menjahit kemeja mengikut langkah proses menjahit. Di antaranya menyedia dan menjahit kocek tampal, belah kelepet sama lebar, bahu mendatang, lisu bertentang, kolar kemeja¸ lengan, butang dan lubang butang dan kelepet. Murid menjahit hiasan pada kemeja. Setiap proses jahitan hendaklah ditekan dengan seterika.

f.

Proses menjahit kemeja

Menjahit kemeja mengikut proses menjahit

g. Pengiraan kos

Membuat pengiraan kos projek

Murid membuat pengiraan kos sehelai kemeja.

16

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 2.3 Skirt berlisu (Cadangan peruntukan masa ialah 5 minggu) a. Ciri

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Mengenal pasti ciri skirt berlisu

Guru menerangkan ciri yang dicadangkan untuk skirt berlisu : - Lisu terbalik - Lisu pemadan - Pinggang mendatang - Belah berzip - Ikatan pinggang - Cangkuk dan palang - Kelepet. Tunjuk cara mendraf pola skirt berlisu. Murid mendraf pola skirt berlisu. Bilangan lisu terbalik di bahagian hadapan skirt bergantung kepada stail skirt dan bentuk badan.

b. Draf pola

Mendraf pola skirt berlisu

Membuat tanda pola pada pola skirt c. Fabrik

Murid membuat tanda pola seperti lisu pemadan, lisu terbalik dan tanda lipatan. Guru menunjukkan beberapa contoh jenis fabrik.

Mengenal pasti fabrik yang sesuai dengan stail pakaian.

17

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid mengenal pasti dan memilih fabrik yang sesuai dengan stail skirt berlisu dari segi corak, warna dan tekstur. Bahan jahitan seperti benang dan lapik dalam. Hiasan seperti renda, riben dan pita jalur serong tepat. Murid mengenal pasti dan memilih bahan jahitan hiasan yang sesuai untuk skirt berlisu. Semasa menyediakan fabrik pastikan ia diluruskan, ditekan dan tidak cacat atau rosak. Semasa membentang fabrik pastikan kedudukan SL, SD, ira dan corak fabrik hendaklah betul.

Memilih fabrik yang sesuai untuk skirt berlisu d. Bahan jahitan dan hiasan

Mengenal pasti bahan jahitan dan hiasan

Memilih bahan jahitan dan hiasan

e. Susun atur pola dan menggunting fabrik

Menyedia dan membentang fabrik

Menggunting pola skirt berlisu

Murid menggunting pola skirt dengan teknik yang betul di garisan gunting. Murid menyusun atur pola atas fabrik dengan cara yang betul.

Menyusun atur pola

18

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid menggunting fabrik dengan menggunakan teknik yang betul di garisan gunting. Murid memindahkan tanda pola berikut ke fabrik : Garis Tengah Hadapan (GTH), Garis Tengah Belakang (GTB), garisan pemadan dan lisu terbalik. Murid menjahit skirt berlisu mengikut proses menjahit. Di antaranya ialah menjahit lisu pemadan dan lisu terbalik, mencantum pinggang mendatang, menjahit kelim, menjahit zip, menyedia dan mencantum ikatan pinggang, menjahit kelepet dan menjahit kancing. Murid menjahit hiasan yang sesuai mengikut kreativiti pada skirt berlisu. Setiap proses jahitan hendaklah ditekan dengan seterika. Murid menilai hasil kerja sesama sendiri dengan bimbingan guru.

Menggunting fabrik

Memindahkan tanda pola ke fabrik

f.

Proses menjahit skirt berlisu

Menjahit skirt berlisu mengikut urutan proses menjahit

19

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN g. Pengiraan kos

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid membuat pengiraan kos sehelai skirt berlisu.

Membuat pengiraan kos projek

2.4

Skirt selisih (Cadangan peruntukan masa ialah 5 minggu) a. Ciri Mengenal pasti ciri skirt selisih Guru menerangkan ciri yang dicadangkan untuk skirt selisih : - Lisu pemadan - Belah selisih di hadapan - Belah berzip - Ikatan pinggang - Cangkuk dan palang - Kelepet lurus. Tunjuk cara mendraf pola skirt selisih. Murid mendraf pola skirt selisih. Membuat tanda pola pada pola skirt selisih Menggunting pola skirt selisih Murid membuat tanda pola seperti lisu pemadan, tanda lipatan dan ira lurus Murid menggunting pola skirt selisih dengan teknik yang betul di garisan gunting.

b. Draf pola

Mendraf pola skirt selisih

20

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN c. Fabrik

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru menunjukkan contoh beberapa jenis fabrik. Murid mengenal pasti dan memilih fabrik yang sesuai dengan stail skirt selisih dari segi corak, warna dan tekstur. Bahan jahitan seperti benang dan lapik dalam. Hiasan seperti renda, riben dan pita jalur serong tepat.

Mengenal pasti jenis fabrik yang sesuai dengan stail pakaian Memilih fabrik yang sesuai untuk skirt selisih.

d. Bahan jahitan dan hiasan

Mengenal pasti bahan jahitan dan hiasan

Memilih bahan jahitan dan hiasan yang sesuai untuk skirt selisih e. Susun atur pola dan menggunting fabrik Menyedia dan membentang fabrik Semasa menyediakan fabrik pastikan ia diluruskan, ditekan dan tidak cacat atau rosak. Semasa membentang fabrik pastikan kedudukan SL, SD, ira dan corak fabrik hendaklah betul. Menyusun atur pola Murid menyusun atur pola atas fabrik dengan cara yang betul. Murid menggunting fabrik mengikut teknik yang betul di garisan gunting.

Menggunting fabrik

21

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid memindahkan tanda pola berikut ke fabrik : GTH, GTB, tanda lipatan, garisan pemadan dan kedudukan zip. Murid menjahit skirt selisih mengikut langkah proses menjahit. Diantaranya adalah menjahit lisu pemadan, menyedia belah selisih, menjahit kelim, menyedia dan mencantum ikatan pinggang, menjahit zip dan kancing. Murid menjahit hiasan yang sesuai mengikut kreativiti pada skirt selisih.

Memindahkan tanda pola ke fabrik

f.

Proses menjahit skirt selisih

Menjahit skirt selisih mengikut urutan proses menjahit

g. Pengiraan kos

Membuat pengiraan kos projek

Murid membuat pengiraan kos sehelai skirt selisih.

2.5

Sarung susun (Cadangan peruntukan masa ialah 4 minggu) a. Ciri

Mengenal pasti ciri sarung susun

Guru menerangkan ciri yang dicadangkan untuk sarung susun : - Belah berzip - Ikatan pinggang - Lisu - Kelepet.

22

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN b. Draf pola

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Tunjuk cara mendraf pola sarung susun. Murid mendraf pola sarung susun.

Mendraf pola sarung susun

Membuat tanda pola pada sarung susun Menggunting pola sarung susun

Murid membuat tanda pola seperti lisu pemadan dan lipatan lisu. Murid menggunting pola sarung susun dengan teknik yang betul di garisan gunting. Guru menunjukkan beberapa contoh jenis fabrik. Murid mengenal pasti dan memilih fabrik yang sesuai dengan stail sarung susun dari segi corak, warna dan tekstur. Bahan jahitan seperti benang dan lapik dalam. Hiasan seperti renda, riben dan pita jalur serong tepat. Murid mengenal pasti dan memilih bahan jahitan dan hiasan yang sesuai. Semasa menyedia fabrik pastikan ia diluruskan, ditekan dan tidak cacat atau rosak.

c. Fabrik

Mengenal pasti fabrik yang sesuai dengan stail pakaian Memilih fabrik yang sesuai untuk sarung susun

d. Bahan jahitan dan hiasan

Mengenal pasti bahan jahitan dan hiasan yang sesuai

Memilih bahan jahitan dan hiasan e. Susun atur pola dan menggunting fabrik

Menyedia dan membentang fabrik

23

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Semasa membentang fabrik pastikan kedudukan SL, SD, ira dan corak fabrik hendaklah betul.

Menyusun atur pola

Murid menyusun atur pola atas fabrik mengikut cara yang betul. Murid menggunting fabrik mengikut teknik yang betul atas garisan gunting. Murid memindahkan tanda pola berikut ke fabrik : GTH, GTB, tanda lipatan, garisan pemadan dan kedudukan zip. Murid menjahit sarung susun mengikut proses menjahit. Diantaranya ialah menyusun lipatan lisu, menjahit kelim, menjahit zip, menyedia dan mencantum ikatan pinggang, menjahit kelepet dan kancing. Murid menjahit hiasan yang sesuai mengikut kreativiti pada sarung susun.

Menggunting fabrik

Memindahkan tanda pola ke fabrik

f.

Proses menjahit sarung susun

Menjahit sarung susun mengikut urutan proses menjahit

g. Pengiraan kos

Membuat pengiraan kos projek

Murid membuat pengiraan kos sehelai sarung susun yang siap dijahit.

24

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 2.6 Seluar berkasing (Cadangan peruntukan masa ialah 5 minggu) a. Ciri

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Mengenal pasti ciri seluar berkasing

Guru menerangkan ciri yang dicadangkan untuk seluar berkasing : - Berkasing dan pita elastik - Kelim - Kelepet. Tunjuk cara mendraf pola seluar berkasing. Murid mendraf pola seluar berkasing.

b. Draf pola

Mendraf pola seluar berkasing

Membuat tanda pola pada seluar berkasing

Murid membuat tanda pola seperti garisan pemadan, tanda lipatan dan ira lurus seluar berkasing. Murid menggunting pola seluar berkasing dengan teknik yang betul di garisan gunting. Guru menunjukkan beberapa contoh jenis fabrik.

Menggunting pola seluar berkasing

c. Fabrik

Mengenal pasti fabrik yang sesuai dengan stail pakaian

25

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid mengenal pasti dan memilih fabrik yang sesuai dengan stail seluar berkasing dari segi corak, warna dan tekstur. Bahan jahitan seperti benang dan lapik dalam. Hiasan seperti renda dan pita. Murid mengenal pasti dan memilih bahan jahitan dan hiasan yang sesuai untuk seluar berkasing. Semasa menyediakan fabrik pastikan ia diluruskan, ditekan dan tidak cacat atau rosak. Semasa membentang fabrik pastikan kedudukan SL, SD, ira dan corak fabrik hendaklah betul.

Memilih fabrik yang sesuai untuk seluar berkasing d. Bahan jahitan dan hiasan

Mengenal pasti bahan jahitan dan hiasan Memilih bahan jahitan dan hiasan yang sesuai untuk seluar berkasing

e. Susun atur pola dan menggunting fabrik

Menyedia dan membentang fabrik

Menyusun atur pola

Murid menyusun atur pola atas fabrik dengan cara yang betul. Murid menggunting fabrik mengikut teknik yang betul di garisan gunting.

Menggunting fabrik

26

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Empat

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid memindahkan tanda pola berikut ke fabrik : GTH, GTB, tanda lipatan dan garisan pemadan. Murid menjahit seluar berkasing mengikut proses menjahit. Diantaranya ialah menjahit kelim, membuat kasing dan menjahit kelepet. Setiap proses menjahit hendaklah ditekan dengan seterika. Murid menilai hasil kerja sesama sendiri dengan bimbingan guru. Aspek keselamatan hendaklah sentiasa dititik beratkan.

Memindahkan tanda pola ke fabrik

f.

Proses menjahit seluar berkasing

Menjahit seluar berkasing mengikut urutan proses menjahit

g. Pengiraan kos

Membuat pengiraan kos projek

Murid membuat pengiraan kos sehelai seluar berkasing.

27

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Lima

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

REKAAN DAN JAHITAN PAKAIAN
TINGKATAN LIMA

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Lima

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 2. Kemahiran Menjahit Pakaian (Cadangan peruntukan masa ialah 16 minggu) 2.7 Slek (Cadangan peruntukan masa ialah 5 minggu) a. Ciri

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Mengenal pasti ciri slek

Guru menerangkan ciri yang dicadangkan untuk slek : - Ikatan pinggang - Lisu pemadan - Kocek tersembunyi - Belah berzip - Kelepet lurus. Murid mengumpul maklumat ciri tersebut melalui majalah dan buku rujukan.

b. Draf pola

Mendraf pola slek

Tunjuk cara mendraf pola slek. Murid mendraf pola slek.

Membuat tanda pola pada pola slek

Murid membuat tanda pola seperti garisan pemadan, tanda lipatan, ikatan pinggang, ira lurus, lisu pemadan, kancing dan kedudukan mulut kocek tersembunyi. Murid menggunting pola slek dengan teknik yang betul pada garisan gunting.

Menggunting pola slek

28

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Lima

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN c. Fabrik

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Mengenal pasti fabrik yang sesuai Guru menunjukkan beberapa contoh jenis fabrik. dengan stail pakaian Memilih fabrik yang sesuai untuk slek Murid mengenal pasti dan memilih fabrik yang sesuai dengan stail slek dari segi corak, warna dan tekstur.

d. Bahan jahitan dan hiasan

Mengenal pasti bahan jahitan dan Bahan jahitan seperti benang dan lapik dalam. Hiasan seperti renda, pita dan hiasan butang. Memilih bahan jahitan dan hiasan yang Murid mengenal pasti dan memilih bahan jahitan dan hiasan yang sesuai untuk slek. sesuai untuk slek

e. Susun atur pola dan menggunting fabrik

Menyedia dan membentangkan fabrik

Semasa menyediakan fabrik pastikan ia diluruskan, ditekan dan tidak cacat atau rosak. Semasa membentangkan fabrik pastikan kedudukan SL, SD, ira dan corak fabrik hendaklah betul.

Menyusun atur pola

Murid menyusun atur pola atas fabrik dengan cara yang betul.

29

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Lima

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid menggunting fabrik mengikut teknik yang betul di garisan gunting. Murid memindahkan tanda pola berikut ke fabrik : Lisu pemadan, garisan pemadan, kedudukan zip dan kedudukan mulut kocek tersembunyi. Murid menjahit slek mengikut urutan proses menjahit. Di antaranya ialah menjahit kelim, zip, lisu pemadan, membuat kocek tersembunyi, menyedia dan mencantum ikatan pinggang, menjahit kelepet dan kancing. Murid membuat pengiraan kos sehelai slek.

Menggunting fabrik

Memindahkan tanda pola ke fabrik

f.

Proses menjahit slek

Menjahit slek mengikut urutan proses menjahit

g. Pengiraan kos

Membuat pengiraan kos projek

2.8

Baju tradisional (Cadangan peruntukan masa ialah 11 minggu)

Mengenal pasti baju tradisional

Guru menunjukkan beberapa contoh baju tradisional seperti baju kurung, baju melayu cekak musang, baju kebaya, baju stail cheongsam dan choli sari. NOTA : Murid dikehendaki menyiapkan DUA jenis baju tradisional.

30

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Lima

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN a. Ciri

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru menerangkan ciri yang dicadangkan untuk beberapa jenis baju tradisional. Ciri Baju Kurung - Pesak - Kekek - Belah slit berlapik - Lengan padanan - Kelepet lurus. Ciri Baju Melayu Cekak Musang - Kolar cekak musang - Pesak - Kekek - Belah berplaket - Lengan padanan - Kocek tampal - Lubang butang - Kelepet lurus. Ciri Baju Kebaya - Lisu pemadan - Belah kelepet sama lebar - Kolar selendang (shawl) - Lidah tengah hadapan - Kancing - Lengan padanan rata.

Mengenal pasti ciri baju tradisional

31

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Lima

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Cheongsam - Kolar Mandarin - Lengan padanan - Belah berlapik - Belah pada kelim - Kancing – butang cina - Kelepet lurus. Choli Sari - Garis leher berbentuk - Belah berlapik - Lengan padanan - Lisu pemadan - Kancing – cangkuk dan mata.

b. Draf pola

Mendraf pola baju tradisional

Tunjuk cara mendraf pola baju tradisional yang dipilih mengikut ciri yang dicadangkan. Murid membuat tanda pola pada pola baju tradisional yang dipilih. Murid menggunting pola baju tradisional yang dipilih dengan teknik yang betul pada garisan gunting. Guru menunjukkan beberapa contoh jenis fabrik.

Membuat tanda pola pada pola baju tradisional Menggunting pola baju tradisional

c. Fabrik

Mengenal pasti fabrik yang sesuai dengan stail pakaian.

32

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Lima

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid mengenal pasti dan memilih fabrik yang sesuai untuk baju tradisional dari segi corak, warna dan tekstur. Bahan jahitan seperti benang. Hiasan seperti renda, pita dan butang. Murid mengenal pasti dan memilih bahan jahitan dan hiasan yang sesuai pada baju tradisional yang dijahit. Semasa menyedia fabrik pastikan ia diluruskan, ditekan dan tidak cacat atau rosak. Semasa membentangkan fabrik pastikan kedudukan SL, SD, ira dan corak fabrik hendaklah betul.

Memilih fabrik yang sesuai untuk baju tradisional yang dijahit d. Bahan jahitan dan hiasan

Mengenal pasti bahan jahitan dan hiasan Memilih bahan jahitan dan hiasan yang sesuai untuk baju tradisional yang dijahit

e. Susun atur pola dan menggunting fabrik

Menyedia dan membentangkan fabrik

Menyusun atur pola

Murid menyusun atur pola di atas fabrik dengan cara yang betul. Murid menggunting fabrik dengan teknik yang betul di garisan gunting. Murid memindahkan tanda pola seperti GTH, GTB, tanda lipatan fabrik, tanda imbangan dan garisan pemadan.

Menggunting fabrik

Memindahkan tanda pola ke fabrik

33

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Lima

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN f. Proses menjahit baju tradisional

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid menjahit baju tradisional mengikut urutan proses menjahit. Murid membuat pengiraan kos untuk dua helai baju tradisional yang siap dijahit.

Menjahit baju tradisional yang dipilih mengikut urutan proses menjahit Membuat pengiraan kos projek

g. Pengiraan kos

3.

Reka Bentuk dan Penghasilan Pakaian (Cadangan peruntukan waktu ialah 5 minggu) 3.1 Rekaan pakaian a. Stail dan ciri pakaian Mengenal pasti stail pakaian yang hendak direka Murid boleh melayari Internet dan majalah untuk menjana idea dalam mereka stail pakaian mengikut perkembangan dunia fesyen. Murid memilih ciri yang sesuai untuk stail pakaian yang direka. Murid mengumpul beberapa contoh jenis fabrik. Murid mengenal pasti dan memilih fabrik yang sesuai dari segi corak, warna dan tekstur untuk pakaian yang hendak dijahit.

Menyenaraikan ciri pakaian yang dipilih b. Fabrik Mengenal pasti fabrik yang sesuai dengan stail pakaian yang direka Memilih fabrik yang sesuai untuk pakaian yang telah direka

34

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Lima

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN c. Bahan jahitan dan hiasan

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Bahan jahitan seperti benang. Hiasan seperti renda, pita dan butang.

Mengenal pasti bahan jahitan dan hiasan

Memilih bahan jahitan dan hiasan Murid mengenal pasti dan memilih bahan yang sesuai untuk pakaian yang jahitan dan hiasan yang sesuai untuk pakaian yang direka. direka 3.2 Proses jahitan a. Ukuran badan Mengambil ukuran badan Murid mengambil ukuran badan sesama sendiri dan merekodkan.

Membuat pengiraan pembahagian Murid membuat pengiraan pembahagian ukuran badan mengikut formula untuk ukuran badan mengikut formula mendraf pola asas pakaian. b. Draf pola Mendraf pola pakaian Murid mendraf pola pakaian berdasarkan reka bentuk pakaian yang dihasilkan. pada pola Murid membuat tanda pola seperti GTH, GTB, ira lurus, tanda lipatan, tanda imbangan dan garisan pemadan pada pola pakaian yang direka. Semasa menyedia fabrik pastikan ia diluruskan, ditekan dan tidak cacat atau rosak.

Membuat pakaian

tanda

pola

c. Susun atur pola dan menggunting fabrik

Menyedia dan membentang fabrik

35

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Lima

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Semasa membentangkan fabrik pastikan kedudukan SL, SD, ira dan corak fabrik betul.

Menyusun atur pola

Murid menyusun atur pola di atas fabrik dengan cara yang betul. Murid menggunting fabrik dengan teknik yang betul di garisan gunting. Murid menjahit pakaian mengikut urutan proses menjahit berdasarkan pakaian yang direka. Murid menjahit hiasan seperti renda, reben, butang dan labuci pada pakaian yang dijahit. Murid menghasilkan sehelai pakaian mengikut kreativiti dan stail pakaian rekaan sendiri.

Menggunting fabrik

d. Proses menjahit pakaian

Menjahit pakaian mengikut urutan proses menjahit

e. Pengiraan kos

Membuat pengiraan kos projek

Murid membuat pengiraan kos bagi pakaian yang direka.

36

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Lima

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 4. Pengurusan dan Keusahawanan (Cadangan peruntukan masa ialah 14 minggu) 4.1 Pengurusan di tempat kerja (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a. Pengurusan yang baik

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Merancang dan menyediakan jadual kerja

Membuat jadual kerja dan menyiapkan kerja mengikut jangka masa yang ditetapkan untuk sesuatu projek. Berbincang dalam kumpulan mengenai perolehan stok untuk projek yang dilaksanakan seperti bahan dan kuantiti yang perlu dibeli, pembekal dan perbelanjaan. Cara menyimpan stok gerak pantas dan stok gerak perlahan. Menyimpan rekod bahan dan kuantiti yang dibeli. Latihan merekod stok. Sumbangsaran perlunya mengamalkan etika dan budaya kerja. Etika kerja ialah disiplin terhadap kerja seperti menepati waktu, amanah, patuh pada peraturan dan undang-undang semasa menjalankan tugas.

Mengurus perolehan stok

Merekod stok

b. Etika dan budaya kerja

Menerangkan sebab perlunya mengamalkan etika kerja Mengamal etika dan budaya kerja untuk menghasilkan kerja dan produk yang berkualiti

37

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Lima

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Budaya kerja ialah cara peradaban yang menjadi amalan semua pekerja dalam sesebuah organisasi. Menilai amalan etika dan budaya kerja rakan semasa melaksanakan projek seperti kerja kuat, bertanggungjawab dan setia kepada organisasi, komited dan sedia berubah ke arah positif. Menganalisis ciri pekerja berdasarkan cerita yang ditonton untuk mengenal pasti ciri seorang pekerja yang berjaya.

c. Peraturan dan undangundang kerja

Menyenarai peraturan yang perlu dipatuhi semasa melaksanakan sesuatu kerja atau projek

Mengadakan perbincangan tentang peraturan yang perlu dipatuhi semasa melaksanakan sesuatu projek tempahan pakaian.

38

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Lima

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Menyatakan akta dan undang-undang Perbincangan mengenai akta dan undang-undang dalam bidang Rekaan dan yang berkaitan dengan pekerja Jahitan Pakaian. Contoh Akta Pekerjaan 1955, Akta Kumpulan Simpanan Pekerja 1991 dan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Menyatakan kesan mengabaikan peraturan dan undang-undang dalam mengurus kerja Mengumpul maklumat dari pelbagai sumber mengenai kesan pengabaian peraturan kerja. Contoh peraturan keselamatan di tempat kerja yang diabaikan boleh mengakibatkan kemalangan dan kerugian. Ceramah atau perbincangan mengenai akta yang melindungi alam sekitar dan peranan industri pakaian dalam melindungi alam sekitar. Melibatkan diri dalam pertandingan membuat artikel dengan menggunakan perca fabrik untuk mengelakkan pembuangan perca fabrik bagi menjaga kebersihan alam sekitar.

d. Pemeliharaan alam sekitar dalam industri pakaian

Menyatakan akta yang melindungi alam sekitar

Menyenaraikan peranan industri pakaian dalam melindungi alam sekitar

39

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Lima

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengumpulkan maklumat dari akhbar, majalah atau internet mengenai kesan mengabaikan pemeliharaan alam sekitar dan peranan setiap pekerja menjaga alam sekitar.

Menyatakan kesan mengabaikan pemeliharaan alam sekitar

4.2

Keusahawanan (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) a. Kemahiran berkomunikasi Menyatakan maksud komunikasi Komunikasi ialah perhubungan yang berlaku antara dua pihak dalam menyampaikan maklumat mengenai sesuatu perkara. Contoh aktiviti seperti simulasi, main peranan dan menonton video mengenai cara berkomunikasi yang berkesan dalam konteks perniagaan jahitan pakaian. Perbincangan kepentingan membentuk jaringan hubungan (networking) dalam konteks perniagaan jahitan pakaian. Menjalin perhubungan antara rakan dalam menjalankan projek.

Mengamalkan komunikasi yang jelas, tepat dan sopan semasa melayan pelanggan

Menerangkan kepentingan menjalin perhubungan dengan orang lain

40

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Lima

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN b. Kemahiran membuat keputusan

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Langkah membuat keputusan ialah mengenal pasti masalah, mencari alternatif, memilih penyelesaian yang baik, bertindak dan menilai semula. Aktiviti sumbangsaran, main peranan dan perbincangan. Sumbangsaran kesan daripada keputusan yang telah dibuat dan kepentingannya membuat keputusan yang sesuai.

Mempraktikkan langkah membuat keputusan dalam projek rekaan dan jahitan pakaian

c. Rancangan perniagaan

Mengenal pasti maksud rancangan perniagaan

Rancangan perniagaan ialah satu pelan yang menggariskan semua aktiviti dan tindakan yang perlu diambil dalam satu tempoh masa tertentu. Soal jawab untuk mengenal pasti tujuan menyediakan rancangan perniagaan. Membuat rancangan perniagaan yang mudah berkaitan projek yang dilaksanakan mengikut format yang diberi. Pilih satu peluang perniagaan dan sediakan rancangan perniagaan yang berkaitan dengan bidang Rekaan dan Jahitan Pakaian.

Menyatakan tujuan menyediakan rancangan perniagaan Menyediakan rancangan perniagaan yang mudah mengikut format

41

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Lima

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN d. Agensi yang membantu usahawan

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengumpul maklumat mengenai jenis perkhidmatan dan agensi yang berkaitan dengan industri pakaian seperti : MARA dan MEDEC untuk bimbingan dan latihan. FAMA agensi pemasaran. UDA agensi infrastruktur. BANK agensi kewangan. Harga jualan berdasarkan kos pengeluaran dan keuntungan. Memasarkan produk yang dihasilkan dalam projek tempahan. Tumpuan diberi kepada menggred mengikut kualiti, membungkus, menetapkan harga, promosi dan pengurusan jualan (langsung, pesanan dan wakil penjual).

Mengenal pasti agensi yang terlibat dalam membantu usahawan

e. Pemasaran

Menentukan harga jualan

Memasarkan produk yang dihasilkan

f.

Peluang kerjaya dalam industri pakaian

Mengenal pasti peluang kerjaya yang berkaitan dengan industri pakaian Mengenal pasti potensi industri pakaian

Mencari maklumat melalui Internet dan buletin. Perbincangan tentang peluang kerjaya dan potensi industri.

42

Huraian Sukatan Pelajaran Rekaan dan Jahitan PakaianTingkatan Lima

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 4.3 Projek kerjaya (Cadangan peruntukan masa ialah 10 minggu) a. Tempahan pakaian

HASIL PEMBELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Menerima tempahan pakaian Menghasilkan pakaian

Murid menerima tempahan pakaian. Murid mengaplikasi kemahiran yang diperoleh untuk menghasilkan pakaian. Murid memberi khidmat nasihat mengenai stail pakaian, pemilihan warna dan hiasan yang sesuai dengan stail pakaian. Murid mempamerkan hasil pakaian pada hari keraian sekolah. Melibatkan diri dalam pertandingan mereka stail pakaian. Mengadakan mini butik di sekolah secara kumpulan.

Memberi khidmat nasihat kepada pelanggan b. Peragaan hasil pakaian

Mengendalikan projek dan memperagakan hasil pakaian

43

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->