KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

TANAMAN MAKANAN
TINGKATAN EMPAT DAN LIMA

PUSAT PERKEMBANGAN KURIKULUM KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA KUALA LUMPUR 2002

RUKUN NEGARA

BAH AWASAN YA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:-

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESET IAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

KATA PENGANTAR

Para 1 (kosong) Huraian Sukatan Pelajaran disediakan untuk membantu guru merancang aktiviti dan bahan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dengan tahap kematangan murid selaras dengan kehendak Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan untuk sekolah menengah atas. Buku ini juga menyediakan penerangan bagi membantu guru melaksanakan kurikulum Tanaman Makanan dalam ladang penanaman dan bengkel pertanian. Guru diharap dapat merancang strategi yang lebih sesuai dengan kebolehan, minat dan persekitaran murid supaya pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Para 3 (kosong)

( Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BINTI SYED ZIN ) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

Contoh Jadual Rancangan Tanaman Tingkatan 4

iv

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

PENDAHULUAN
Tanaman Makanan adalah satu daripada mata pelajaran elektif vokasional di sekolah menengah akademik. Ia merupakan satu mata pelajaran amali yang berteraskan teknologi untuk tingkatan empat dan tingkatan lima. Mata pelajaran ini adalah lanjutan dan peluasan kepada mata pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu di sekolah menengah rendah. Penggubalan mata pelajaran ini yang berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dirancang untuk mencapai matlamat ke arah mempertingkatkan produktiviti negara dengan membekalkan tenaga mahir yang berpengetahuan dalam bidang teknotani. Penaw aran mata pelajaran ini merupakan sebahagian usaha Kementerian Pendidikan untuk memperluaskan pendidikan teknikal dan vokasional di sekolah akademik. Persediaan aw al ini adalah untuk memenuhi keperluan per mintaan tenaga pekerja mahir dan separa mahir dalam pelbagai bidang industri yang semakin meningkat seperti pembinaan bangunan, automotif, elektrik elektronik, perabot, komputer dan multimedia, penghasilan makanan, perkhidmatan hospitaliti, perikanan dan haiw an, pelandskapan, tekstil dan pakaian, hiasan dalaman, dan perkhidmatan penjagaan.

Apakah Mata Pelajaran Tanaman Makanan?

Dalam kurikulum Tanaman Makanan tumpuan diber i kepada kemahiran teknologi dan pengetahuan dalam pengurusan penanaman, pemprosesan hasil serta komunikasi dan keusahaw anan. Jenis tanaman yang dikeluarkan ter masuk buah-buahan, sayur-sayuran, herba, ulam, cendaw an dan tauge. Kemahiran ini membolehkan mur id meneruskan kehidupan sebagai pengusaha industri pertanian secara produktif, yakin diri serta berdikar i. Murid digalakkan mengambil inisiatif dan merebut peluang yang ada secara bijak, kreatif dan inovatif. Penerapan nilai murni, sikap yang positif dan budaya kerja yang baik turut disepadukan ke dalam mata pelajaran ini.

MATLAMAT
Matlamat mata pelajaran Tanaman Makanan adalah untuk melahir kan murid yang berkemahiran dan produktif dalam pengeluaran buah-buahan, sayursayuran, herba dan ulam dengan mengamalkan budaya kerja yang baik dan selamat serta boleh menjalankan perniagaan sendir i atau berupaya menjadi penyumbang tenaga kerja mahir di dalam industri pengeluaran makanan.

Matlamat Mata Pelajaran Tanaman Makanan

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

OBJEKTIF Objektif Mata Pelajaran Tanaman Makanan
Kurikulum Tanaman membolehkan mur id : 1. Makanan adalah untuk

ORGANISASI KANDUNGAN Rangka Mata pelajaran ini terbahagi kepada tujuh bidang Konsep pembelajaran yang diolah mengikut rangka konsep
seperti berikut:

Mengusahakan penanaman buah-buahan, sayur-sayuran, herba, ulam, cendaw an dan tauge Mempraktikkan kemahiran dalam tanaman buah-buahan, sayur-sayuran, herba, ulam, cendaw an dan tauge Mempraktikkan kemahiran dalam bidang pengendalian lepas tuai tanaman, penyimpanan rekod ladang dan pemasaran hasil Menghasilkan pelbagai produk tanaman untuk tujuan pemasaran dari hasil

RA NG KA KONSEP

2.

PEN GU RU SAN LA D AN G

3.

KAW ASA N K AW AS AN BER ST R UK TU R T AN A MA N - T om ato - Cili - Cili sayur PEN GEL U AR A N - Ce nd awa n - T aug e

BE RST R UK TU R
T AN A MA N T AN A MA N -- Sa wi Sa wi -- Baya m Baya m -- Ulam raja Ulam raja -- Selum Selum

K AW AS AN TE RB U KA
T AN A MA N - Pisang - T em bikai - Serai - Keled ek - Peg aga

4.

5.

6.

Memilih jenis buah-buahan, sayur-sayuran, herba, ulam, cendaw an dan tauge yang berpotensi untuk diusahakan Mengaplikasikan teknologi yang efisien dalam tanaman makanan untuk tujuan komersil Mengamalkan pengurusan ladang yang cekap untuk mendapat hasil yang optimum Menyediakan rancangan perniagaan yang mudah dan berkomunikasi dengan berkesan.

7.

M EDIUM T AN PA T AN AH

M EDIUM TA NA H

8.

Deskripsi tujuh bidang pembelajaran bagi Tanaman Makanan adalah seperti ber ikut:

KE US AH AW AN A N d an KOM U NIK ASI

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

Deskripsi tujuh bidang pembelajaran bagi Tanaman Makanan adalah seperti berikut

1. Pengurusan Ladang
Dalam bidang ini murid diberi pendedahan tentang penggunaan sumber ladang yang terhad dan pelbagai penggunaan alternatif. Murid juga mempelajari konsep kos pengeluaran, jenis rekod ladang, simpan rekod ladang dan analisis rekod ladang. Mereka dibimbing dalam menyediakan belanjaw an sesuatu bidang usaha tanaman.

Murid diper kenalkan kepada sistem penanaman dengan menggunakan medium tanpa tanah seperti coco peat yang diisi dalam beg politena. Dengan menggunakan medium ini murid diberi pengalaman belajar bagaimana mempertingkatkan produktiviti makanan dengan pengeluaran hasil yang tinggi dan bermutu. Melalui teknik tersebut, murid dapat mengaplikasikan teknologi yang telah didedahkan ini untuk pengeluaran hasil tanaman seperti tomato, cili sayur, sawi dan bayam yang ber mutu. Di samping itu, murid juga diajar menghasilkan tanaman keledek di kaw asan terbuka dengan teknik penanaman yang efisien.

2. Tanaman Buah-Buahan
Dalam bahagian ini murid dibekal dengan pengetahuan dan kemahiran tentang menanam tanaman seperti pisang dan tembikai di kaw asan terbuka. Mereka membuat ker ja amali dalam penyediaan kaw asan, penyediaan bahan tanaman, penanaman, penjagaan, pemungutan hasil, pengendalian lepas tuai dan pemasaran hasil. Dalam penjagaan tumbuhan tanaman, murid mengenal pasti teknik dan langkah bagi setiap bidang kerja.

4. Tanaman Herba dan Ulam
Bidang ini merangkumi pengetahuan dan kemahiran penanaman herba dan ulam seperti ulam raja dan selum di kaw asan berstruktur dengan menggunakan medium tanah. Murid juga menanam pegaga dan serai di kaw asan terbuka. Kerja amali yang dijalankan adalah seperti penyediaan kaw asan, penanaman dan penjagaan.

3. Tanaman Sayur-Sayuran
Tumpuan diberi terhadap beberapa jenis tanaman yang menggunakan teknologi pertanian di kaw asan berstruktur seperti penggunaan sistem fertigasi, sistem struktur pelindung hujan dan kalis serangga.

5. Penanaman Cendawan
Murid diperkenalkan dengan jenis cendaw an yang berpotensi untuk diusahakan. Mereka mempratikkan penanaman cendaw an dengan menggunakan medium tanpa tanah seperti habuk kayu yang diisi

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

dalam beg politena. Murid juga mempelajari teknik pengeluaran hasil yang tinggi dan ber mutu dengan menggunakan medium tersebut, teknik penyimpanan sementara, menyediakan hasil dan penjualan hasil.

PENDEKATAN DAN PENEKANAN
Tanaman Makanan adalah mata pelajaran yang memberi tumpuan terhadap menguasai kemahiran melalui pembelajaran yang dikendalikan secara amali. Sebahagian besar w aktu mata pelajaran ini dikendalikan secara amali di ladang dengan pengetahuan yang diserapkan secara tidak langsung. Aspek komunikasi dan semangat keusahaw anan perlu digabungjalinkan bersama untuk memantapkan lagi pengetahuan dan kemahiran sebagai seorang pengusaha pertanian moden.

6. Pengeluaran Tauge
Murid diberi pendedahan tentang teknik pengeluaran tauge yang efisien. Mereka mempraktikkan kaedah penggunaan alatan dan bahan, cara memilih biji benih, penyediaan alatan dan proses pengeluaran tauge. Murid juga didedahkan kepada penyediaan hasil untuk jualan dan menjalankan penjualan hasil.

Kemahiran melalui Latihan Amali

7. Keusahawanan
Aspek keusahaw anan diper kenalkan kepada murid untuk membolehkan mereka melibatkan diri dalam perusahaan tanaman makanan. Bidang ini mendedahkan murid kepada kemahiran berkomunikasi seperti menguasai kemahiran interpersonal dan melayan pelanggan. Murid juga membuat perancangan perniagaan, mengenal pasti agensi yang boleh membantu usahaw an dan peluang kerjaya dalam bidang pertanian.

Kemahiran yang Relevan

Kemahiran yang diperolehi oleh murid perlulah seiring dengan apa yang dikehendaki di dalam industri pengeluaran tanaman makanan dan relevan dengan bidang peker jaan yang sebenar. Pengajaran dan pembelajaran akan lebih menarik apabila murid dapat mengaitkan apa yang dipelajar i dengan bidang ker jaya masa depan.

Nilai Murni

Nilai murni dan sikap positif serta budaya kerja yang baik harus merentasi aktiviti yang dikendalikan. Tumpuan diberi ke arah murid yang berusaha mencapai kecemerlangan, bersungguh menghasilkan produk yang berkualiti dan ingin memberikan perkhidmatan pelanggan yang baik. Keutamaan juga diberi mengenai kebijaksanaan menggunakan sumber dalam pengendalian dan

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

urusan kerja serta pemeliharaan alam sekitar. Murid harus berfikiran terbuka, menepati masa semasa menyiapkan kerja, berkeyakinan dalam membuat keputusan, bekerjasama, bertanggungjaw ab dan sentiasa mengutamakan keselamatan diri dan persekitaran. Guru harus memastikan murid dapat menunjukkan dan mengamalkan nilai tersebut semasa menjalankan kerja amali.

Rujukan buku digalakkan.

dan

majalah

profesional

juga

Keselamatan dan Pengurusan

Kreativiti dan Kaedah Kajian

Murid yang mengikuti mata pelajaran Tanaman Makanan perlu mengembangkan lagi daya kreativiti ke arah membentuk masa depan yang lebih sempurna dan berdaya saing. Penekanan yang diberikan menjurus kepada merangsang murid untuk sentiasa menghasilkan teknologi pertanian terkini yang dapat membantu pengeluaran hasil yang tinggi, ber mutu dan berterusan. Satu contoh ialah penggunaan medium coco-peat yang dilengkapi set sistem fertigasi dan rumah pelindung hujan serta rumah kalis serangga untuk menghasilkan produk yang dikehendaki. Seterusnya murid boleh menjangka dan meramalkan keberkesanan sistem tersebut dan mew ujudkan alternatif lain dalam senario tanaman makanan pada masa hadapan.

Peraturan dan langkah keselamatan hendaklah sentiasa dipatuhi dan diamalkan terutamanya di ladang penanaman dan bengkel pertanian. Sebarang penggunaan jentera, alatan dan bahan kimia perlu diselia oleh guru untuk mengelakkan kemalangan. Organisasi bengkel dan pengurusan kerja yang mudah boleh dilakukan oleh murid secara bergilir bagi menambahkan pengalaman, semangat bekerjasama dan bertanggungjaw ab serta mempertingkatkan lagi tahap disiplin murid. Aktiviti ini ter masuk : Menguruskan masa dengan merancang jadual kerja. Menguruskan stok dengan menguruskan perolehan stok serta merekod dan menyimpan stok. Memelihara alam sekitar dalam pengurusan penanaman dengan membuat perancangan tanaman yang mengambil kira keperluan menjaga alam sekitar. Menjaga keselamatan dengan mengamalkan aspek keselamatan semasa menguruskan projek.

Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Murid digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi ( ICT) dalam pembelajaran terutamanya dalam pengumpulan pemilihan dan pemprosesan maklumat terkini berkaitan dengan pengeluaran makanan. Dengan ini kemahiran ICT murid boleh diperkembangkan seperti melayari internet dan berkomunikasi secara elektronik.

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

Tunjuk Cara

Guru perlu membuat tunjuk cara pada bahagian yang sesuai sebelum murid menjalankan kerja amali.
1.

Jadual Pemetaan Kandungan Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan
BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJ ARAN Pengurusan L adang Tanaman Buah-Buahan Seperti : - Pisang - Tembi kai Tanaman Sayu r-Sayur an Seperti : - Cili sayur - Tomato - Bayam - Keledek - Cili - Sawi Tanaman H erba d an Ulam Seperti : - Serai - Selom - Ulam Raja - Pegaga Tanaman C endawan Pengelu aran T auge Pengurusan d an Keusahawanan 7.1 Pengurus an di tempat kerja 7.2 Keus ahawanan 7.3 Projek kerjaya JUMLAH ( 35 minggu ) TINGKATAN 4 (minggu) ( 2) ( 10 ) TINGKATAN 5 (minggu)

Modul Pembelajaran Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 Modul disediakan untuk membantu murid menguasai tahap Pembelajaran kemahiran dalam setiap unit pembelajaran. Pendekatan dalam modul ini lebih kepada kemahiran praktis di samping maklumat rujukan sebagai pengetahuan teori. Setiap modul mengandungi panduan kerja, maklumat rujukan dan penilaian.

2.

( 4)

3.

( 23 )

(13 ½ )

PEMETAAN KANDUNGAN

4.

( 6)

Pemetaan Kandungan Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 Bilangan Waktu Seminggu

Susunan kandungan dalam sukatan pelajaran Tanaman Makanan untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5 adalah seperti dalam Jadual Pemetaan Kandungan Sukatan Pelajaran. Peruntukan masa yang dinyatakan merupakan cadangan untuk membantu guru dalam penyediaan rancangan pengajaran. Masa pengajaran mata pelajaran ialah dua belas waktu seminggu yang mana setiap w aktu ialah empat puluh minit.

5. 6. 7.

( 6½ ) ( 1) ( 4) 1 1 2 ( 35 minggu )

Jadual Rancangan Tanaman

Rujukan boleh dibuat pada Contoh Jadual Rancangan Tanaman untuk tingkatan empat dan tingkatan lima seperti yang dilampirkan.

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

FORMAT HURAIAN

Tiga lajur

Huraian kurikulum ini diperincikan dalam tiga lajur iaitu Bidang / Unit / Tajuk Pembelajaran; Hasil Pembelajaran; dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran.

Bidang, Unit dan Tajuk Pembelajara

Dalam lajur pertama bidang pembelajaran, unit pembelajaran dan tajuk berkenaan dinyatakan. Dalam lajur ini juga cadangan peruntukkan masa pembelajaran dinyatakan bagi membantu guru. Dalam lajur dua iaitu Hasil Pembelajaran, keluasan dan kedalaman skop setiap unit pembelajaran dihuraikan dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Lajur ketiga iaitu Cadangan Aktiviti Pembelajaran bertujuan membantu guru merancang dan membekalkan pengalaman pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan bermakna kepada murid. Guru boleh mengubahsuai cadangan ini dan mereka bentuk aktiviti tambahan yang bersesuaian dengan kebolehan murid dan keadaan sekeliling mereka. Huraian untuk tingkatan empat dan tingkatan lima diperincikan seperti berikut.

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajara

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

TANAMAN MAKANAN
TINGKATAN EMPAT

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 1. Pengurusan Ladang (Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu) 1.1 Pengenalan pengurusan ladang

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Menerangkan maksud ladang Menerangkan maksud pengurusan ladang

Ladang di sini ialah ladang bukan korporat yang diusahakan secara peladangan keluarga. Pengurus ladang beker ja untuk dirinya. Membincangkan faktor pengeluaran dalam pengurusan ladang seperti tanah, tenaga buruh, modal dan pengurusan.

Menyatakan perkara yang per lu dipertimbangkan dalam membuat keputusan dalam pengurusan ladang 1.2 Kos pengeluaran Menerangkan maksud kos pengeluaran Menyatakan contoh kos berubah dan kos tetap 1.3 Rekod ladang Menerangkan tujuan menyimpan rekod ladang

Kos berubah seperti kos membeli benih, baja, racun serangga dan bekas. Kos tetap seperti kos susut nilai peralatan, cukai tanah dan faedah atas pinjaman.

Merekodkan aktiviti har ian ladang dan urusniaga yang terlibat dalam buku rekod ladang.

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Rekod tanaman yang mengandungi inventori tanaman, rekod belian dan jualan serta rekod setiap jenis tanaman. Rujuk Buku Rekod Ladang.

Menyediakan dan menyimpan rekod yang lengkap dan sistematik

1.4 Analisis rekod ladang

Menerangkan maksud istilah dalam analisis rekod ladang Menerangkan tujuan membuat analisis rekod ladang Membuat analisis bidang usaha Membuat keputusan pengurusan bidang usaha daripada titik pulang modal

1.5 Belanjaw an bidang usaha tanam an

Menyediakan belanjaw an bidang usaha tanaman

Contoh borang belanjaw an bagi satu hektar tanaman. Rujuk Pakej Teknologi Tanaman Jabatan Pertanian.

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 2. Tanam an Buah-Buahan (Cadangan peruntukan masa ialah 10 minggu) 2.1 Pengenalan a. Kepentingan dan prospek penanaman buah-buahan .

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Menyatakan kepentingan tanaman buah-buahan

Mencari maklumat melalui internet. Perbincangan dengan menggunakan poster, gambar dan tayangan video. Rujuk kepada Piramid Makanan.

Menyatakan kepentingan pengambilan buah-buahan dalam makanan Mengenal pasti dan menyenaraikan jenis buah-buahan yang berpotensi untuk ditanam b. Buah-buahan ber musim dan tidak bermusim Menerangkan maksud buahbuahan ber musim dan tidak bermusim dari aspek pertanian Mengenal pasti dan menyenaraikan buah-buahan bermusim dan tidak ber musim

Law atan ke ladang buah-buahan dan agensi pertanian.

Sumbangsaran Bahan maujud

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

c. Tanaman buah-buahan jangka pendek dan jangka panjang

Menerangkan maksud tanaman buah-buahan jangka pendek dan jangka panjang Mengenal pasti dan menyenaraikan tanaman buahbuahan jangka pendek dan panjang

Sumbangsaran

Soal jaw ab Membuat buku skrap.

d. Varieti dan klon

Menyatakan kepentingan varieti dan klon dalam tanaman buahbuahan Mengenal pasti dan menyenaraikan varieti dan klon buah-buahan yang boleh ditanam secara komersil

Sumbangsaran

Mencari maklumat melalui internet.

2.2 Penyediaan Kaw asan a. Pemilihan tapak Meyenaraikan ciri utama pemilihan tapak Mengenal pasti dan memilih tapak untuk tanaman buah-buahan Membincangkan ciri utama pemilihan tapak. Murid membuat lakaran tapak.

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN b. Pembersihan tapak

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aktiviti pembersihan dijalankan secara kumpulan di tapak sebenar dengan menggunakan peralatan ladang.

Mengenal pasti teknik pembersihan tapak

Membersihkan tapak c. Sistem penanaman Menerangkan sistem penanaman buah-buahan Menyatakan faktor pemilihan sistem penanaman Memilih sistem penanaman d. Penandaan dan pancangan Membuat tanda dan memancang Aktiviti ini boleh dijalankan secara amali dengan menggunakan pancang dan tali. Tunjuk cara membuat tanda dan memancang. Melakar sistem penanaman. Membincangkan kaedah membuat lubang dan batas tanaman. Tunjuk cara membuat lubang dan batas untuk tanaman. Membincangkan sistem penanaman yang boleh digunakan seperti empat segi, tiga segi, siku keluang dan kepadatan tinggi.

e. Penyediaan lubang atau batas tanaman

Membuat lubang atau batas untuk tanaman

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan keperluan mengapur dan membaja asas dengan menggunakan kapur, bahan organik, CIRP, DSP dan TSP. Tunjuk cara mengapur dan membaja asas.

Mengapur dan membaja asas

2.3 Tanam an pisang a. Penyediaan bahan tanaman Mengenal pasti, memilih dan menyediakan sulur pisang Menanam sulur pisang atau anak pokok tisu didik Merumput dan mencantas pelepah tua Membaja mengikut jenis baja dan kadar pembajaan yang disyorkan Menyiram Mengenal pasti tanda serangan perosak dan penyakit Membincangkan langkah penyediaan sulur pisang dan anak pokok tisu didik Tunjuk cara penanaman sulur pedang atau anak pokok tisu didik. Tunjuk cara kerja penjagaan tanaman pisang. Tunjuk cara pembajaan tanaman pisang.

b. Penanaman

c. Penjagaan

Tunjuk cara penyiraman tanaman pisang. Membincangkan tanda serangan, pengaw alan perosak dan penyakit pisang dengan menggunakan gambar atau poster.

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid mengaw al perosak dan penyakit tanaman pisang. Membincangkan keperluan mengaw al bilangan ratun. Tunjuk cara mengaw al ratun. Membincangkan keperluan membungkus tandan pisang. Tunjuk cara membungkus tandan pisang. Tunjuk cara menyokong pokok apabila tandan buah mula membesar untuk menahan daripada pokok tumbang atau patah tengkok. Nota: Kerja penyimpanan rekod ladang harus dijalankan dari awal peringkat tanaman. Pemungutan hasil dan pengendalian lepas tuai akan diajar pada Tingkatan 5 apabila buah pisang boleh dituai.

Mengaw al perosak dan penyakit tanaman pisang Mengenal pasti ratun yang perlu dikekalkan Mengaw al pertumbuahan ratun Menerangkan keperluan membungkus tandan pisang Membungkus tandan pisang Menyokong pokok

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 2.4 Tanam an tem bikai a. Penyediaan bahan tanaman

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Mengenal pasti, memilih dan menyediakan biji benih Menyediakan medium semaian dan mengisi ke dalam beg politena. Menyemai biji benih

Membincangkan langkah penyediaan biji benih tembikai. Tunjuk cara kaedah penyediaan medium dan mengisi ke dalam beg politena. Tunjuk cara menyemai biji benih ke dalam beg politena semaian. Tunjuk cara menjaga anak benih. Sumbangsaran keperluan menutup batas dengan plastik bersalut aluminium (silver shine). Tunjuk cara menutup batas dengan plastik bersalut aluminium (silver shine). Tunjuk cara menebuk lubang mengikut jarak tanaman pada plastik bersalut aluminium (silver shine).

b.

Penyemaian biji benih

Menjaga anak benih c. Pengubahan anak benih Menutup batas dengan plastik bersalut aluminium (silver shine)

Menebuk lubang mengikut jarak tanaman pada plastik bersalut aluminium (silver shine)

Memilih anak benih Melakukan pengerasan anak benih Mengubah anak benih ke batas

Tunjuk cara - memilih anak benih untuk ditanam - langkah mengubah anak benih dari tapak semaian ke batas.

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN d. Penjagaan

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Tunjuk cara menyiram anak pokok. Membincangkan keperluan membaja. Tunjuk cara membaja tanaman pisang. Membincangkan tanda serangan, pengaw alan perosak dan penyakit dengan menggunakan gambar atau poster. Murid mengaw al perosak dan penyakit tanaman pisang. Membincangkan keperluan mencantas jalar utama. Tunjuk cara mencantas jalar utama. Sumbangsaran tentang keperluan membuat pendebungaan berbantu. Tunjuk cara membuat pendebungaan berbantu. Sumbangsaran tentang tujuan mengaw al bilangan buah. Tunjuk cara mengaw al bilangan buah.

Menyiram anak pokok Membaja mengikut jenis baja dan kadar pembajaan yang disyorkan Mengenal pasti tanda serangan perosak dan penyakit

Mengaw al perosak dan penyakit

Mencantas jalar utama

Menyatakan tujuan membuat pendebungaan berbantu Membuat pendebungaan berbantu

Menyatakan tujuan mengaw al bilangan buah Mengaw al bilangan buah

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN e. Pemungutan hasil

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan peringkat memungut hasil. Tunjuk cara memungut hasil. Tunjuk cara membersihkan dan menggredkan hasil untuk jualan. Membincangkan keadaan tempat simpanan sementara hasil sebelum jualan.

Mengenal pasti peringkat untuk memungut hasil Memungut hasil

f. Pengendalian lepas tuai

Membersih dan menggredkan hasil

Mengenal pasti keadaan tempat yang sesuai untuk simpanan sementara hasil Menyimpan hasil di tempat simpanan sementara Membersih dan memproses hasil

Tunjuk cara menyimpan hasil sebelum jualan. Tunjuk cara cara membersih dan memproses hasil seperti membuat jus untuk dijual. Memasarkan hasil segar atau hasil yang diproses dengan memberi tumpuan kepada hasil, tempat, harga dan promosi.

Memasarkan hasil

2.5 Penyim panan rekod tanam an a. Jadual rekod Menyimpan rekod dengan menggunakan borang Membincangkan keperluan dan cara menyimpan rekod tanaman.

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Tunjuk cara mengisi borang yang mengandungi maklumat tentang kos tanaman, kos penjagaan dan perolehan jualan.

b.

Pengiraan kos

Menyatakan pentingnya pengiraan kos Mengira kos bahan, kos upah dan kos overhed Mengira kos projek

Membincangkan pentingnya pengiraan kos. Tunjuk cara mengira kos bahan, kos upah dan kos overhed. Tunjuk cara mengira kos projek menanam tembikai. Tunjuk cara mengira untung atau rugi projek tanaman tembikai.

Mengira untung atau rugi projek

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 3. Tanam an Sayur-Sayuran (Cadangan peruntukan masa ialah 23 minggu)

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

3.1 Pengenalan a. Kepentingan dan prospek penanaman sayur-sayuran Menyatakan kepentingan menanam sayur-sayuran Membincangkan kepentingan penanaman sayur-sayuran dengan menggunakan poster, gambar dan tayangan video. Law atan ke kebun sayur dan agensi pertanian. Membincangkan status penanaman dan pemasaran sayur-sayuran di Malaysia. Membincangkan jenis sayur-sayuran daun, ubi, buah dan kekacang dengan menggunakan poster, gambar dan tayangan video.

Mengenal pasti dan menyenaraikan jenis sayursayuran untuk pasaran tempatan dan eksport b. Jenis sayur-sayuran Mengenal pasti dan menyenaraikan jenis sayursayuran.

3.2 Pem ilihan benih a. Sumber benih Mengenal pasti sumber biji benih Membincangkan cara memperoleh biji benih. Membincangkan beberapa jenis dan varieti sayur-sayuran yang sesuai ditanam.

b. Pemilihan jenis dan varieti

Memilih jenis dan varieti sayursayuran untuk ditanam

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan bagaimana memperoleh biji benih. Sumbangsaran cara menyimpan biji benih sayur-sayuran. Tunjuk cara menyimpan biji benih.

Memperoleh biji benih Menyimpan biji benih

3.3 Penyediaan kaw asan a. Sistem penanaman Mengenal pasti dan menyatakan beberapa sistem penanaman Membincangkan : - sistem penanaman di kaw asan berstruktur seperti sistem struktur pelindung hujan, kalis serangga, fertigasi dan pengairan renjis dengan menggunakan medium tanah atau medium tanpa tanah. - sistem penanaman di kaw asan terbuka.
Membincangkan pemilihan sistem penanaman :

Memilih sistem penanaman

-

Sistem pengairan renjis di baw ah struktur pelindung hujan dan kalis serangga dengan menggunakan medium tanah untuk tanaman seperti bayam.

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN - Sistem fertigasi di baw ah struktur pelindung hujan dengan menggunakan medium coco peat untuk tanaman seperti cili sayur. - Sistem fertigasi di baw ah struktur pelindung hujan dan kalis serangga dengan menggunakan medium coco peat untuk tanaman seperti tomato. - Penanaman pada batas di ladang (kaw asan terbuka) untuk tanaman seperti keledek.

b. Tapak penanaman

Memilih tapak

Membincangkan pemilihan tapak yang sesuai. Aktiviti pembersihan tapak dilakukan secara kumpulan. Tunjuk cara penyediaan batas, pegapuran dan pembajaan. Tunjuk cara menyemai biji benih ke dalam beg politena untuk tanaman seperti tomato dan cili sayur.

Membersihkan tapak

Menyediakan batas Membaja asas 3.4 Penyem aian Mengenal pasti teknik penyemaian biji benih ke dalam beg politena Menyediakan medium semaian Menyemai biji benih ke dalam beg politena

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 3.5 Penyediaan beg politena

HASIL PEM BELAJARAN Menyatakan teknik menyediakan beg politena besar untuk tanaman Menyediakan medium tanaman Menyediakan beg politena besar untuk tanaman

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Tunjuk cara menyediakan beg politena besar untuk tanaman seperti tomato dan cili sayur.

3.6

Pengurusan sistem tanam an a. Sistem struktur pelindung hujan dan kalis serangga dengan fertigasi Memasang sistem struktur pelindung hujan dan kalis serangga dengan fertigasi Menguji dan memastikan sistem fertigasi berfungsi Menyusun beg politena Mengenal pasti jenis baja untuk sistem fertigasi Menyediakan larutan nutr ien untuk sistem fertigasi b. Sistem struktur pelindung hujan dengan fertigasi Memasang sistem struktur pelindung hujan dengan fertigasi Tunjuk cara memasang sistem struktur pelindung hujan dan kalis serangga dengan fertigasi untuk tanaman tomato. Tunjuk cara menguji sistem fertigasi. Tunjuk cara menyusun beg politena. Membincangkan jenis baja yang sesuai untuk sistem fertigasi bagi tanaman tomato. Tunjuk cara menyediakan larutan nutrien mengikut kadar yang disyorkan untuk sistem fertigasi. Murid memasang sistem struktur pelindung hujan dengan fertigasi untuk tanaman cili sayur. Tunjuk cara menguji sistem fertigasi.

Menguji dan memastikan sistem fertigasi berfungsi

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN Menyusun beg politena Mengenal pasti jenis baja untuk sistem fertigasi Menyediakan larutan nutr ien untuk sistem fertigasi

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Tunjuk cara menyusun beg politena. Membincangkan beberapa jenis baja yang sesuai untuk sistem fertigasi. Tunjuk cara menyediakan larutan nutrien mengikut kadar yang disyorkan untuk sistem fertigasi. Tunjuk cara memasang sistem pengairan renjis untuk tanaman bayam. Murid memasang sistem pengairan renjis untuk tanaman bayam. Tunjuk cara menguji sistem pengairan renjis. Murid menguji sistem pengairan renjis. Tunjuk cara kaedah mengubah anak benih ke dalam beg politena besar untuk tanaman tomato dan cili sayur. Tunjuk cara menyemai biji benih terus ke batas untuk tanaman bayam. Tunjuk cara kaedah menanam keratan terus ke batas untuk tanaman keledek.

c. Sistem struktur pelindung hujan dan kalis serangga dengan pengairan renjis

Memasang sistem struktur pelindung hujan dan kalis serangga dengan pengairan renjis

Menguji dan memastikan sistem pengairan renjis berfungsi 3.7 Penanam an Mengubah anak benih ke dalam beg politena

Menyemai biji benih terus ke batas

Menanam keratan tanaman terus ke batas

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 3.8 Penjagaan tanam an a. Kaw asan berstruktur

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Menentukan tahap kesesuaian kelembapan larutan nutrien pada medium sistem fertigasi Menguji kekonduksian dan pH larutan nutrien untuk sistem fertigasi Menyiram dengan sistem fertigasi

Tunjuk cara menentukan kesesuaian kelembapan.

Tunjuk cara menguji kekonduksian dan pH larutan nutrien.

Aktiviti menyiram dengan sistem fertigasi mengikut kadar dan jadual yang disyorkan. Tunjuk cara memeriksa sistem fertigasi mengikut jadual untuk memastikannya sentiasa berfungsi. Tunjuk cara penyediaan sokongan.

Memeriksa sistem fertigasi

Menyediakan sokongan untuk tanaman sistem fertigasi Mencantas tanaman dalam sistem fertigasi Merumput, mengembur tanah dan membaja dalam sistem pengairan renjis

Tunjuk cara cantasan.

Tunjuk cara penjagaan tanaman dalam sistem pengairan renjis seperti merumput, mengumpur tanah dan membaja.

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN Menyiraman dengan sistem pengairan renjis Mengenal pasti tanda serangan perosak dan penyakit tanaman

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Aktiviti menyiram dengan sistem pengairan renjis mengikut kadar dan jadual yang disyorkan. Membincangkan tanda serangan dan pengaw alan perosak dan penyakit untuk tanaman seperti tomato, cili sayur dan bayam.

Mengaw al serangan perosak dan penyakit tanaman b. Kaw asan terbuka Mengaw al sulur Merumput Membaja mengikut jenis dan kadar yang disyorkan Menyiram Mengenal pasti tanda serangan perosak dan penyakit Tunjuk cara kerja penjagaan tanaman keledek seperti mengaw al sulur, merumput, membaja dan menyiram. Membincangkan jenis baja dan kadar yang disyorkan untuk tanaman keledek. Aktiviti menyiram mengikut kadar dan jadual yang disyorkan. Membincangkan tanda serangan dan pengaw alan perosak dan penyakit untuk tanaman keledek.

Mengaw al perosak dan penyakit

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 3.9 Pem ungutan hasil

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan cara pemungutan hasil mengikut jangka masa dan kematangan tanaman. Tunjuk cara menuai hasil tanaman seperti tomato, bayam,cili sayur dan keledek.

Memungut hasil mengikut tahap kematangan Menuai dengan alatan mengikut jenis tanaman

3.10 Pengendalian lepas tuai a. Penyediaan hasil Memilih, membersih, menggred, mengering dan membungkus hasil Tunjuk cara kaedah memilih, membersih, menggred, mengering dan membungkus sayur-sayuran untuk jualan. Membincangkan keadaan tempat simpanan sementara sayur-sayuran yang sesuai. Tunjuk cara menyimpan sayur-sayuran di tempat simpanan sementara. Aktiviti memasarkan hasil tanaman dengan memberi tumpuan kepada hasil, tempat, harga dan promosi.

b. Penyimpanan sementara

Mengenal pasti keadaan tempat simpanan sementara hasil

Menyimpan hasil di tempat simpanan sementara c. Penjualan hasil Memasarkan hasil

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 3.11 Penyimpanan rekod tanam an a. Jadual rekod

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Menyimpan rekod dengan menggunakan borang Mengira kos bahan, kos upah dan kos overhed Mengira kos projek Mengira untung atau rugi projek

Membincangkan borang yang mengandungi maklumat perbelanjaan, penjagaan, pungutan hasil dan jualan.

b. Pengiraan kos

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

TANAMAN MAKANAN
TINGKATAN LIMA

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 2. Tanam an Buah-Buahan (Cadangan peruntukan masa ialah 4 minggu) 2.3 Tanam an pisang d. Pemungutan hasil

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Tanaman Pisang telah diajar di Tingkatan 4 untuk 2.5 a, b dan c. Sila rujuk Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Buahbuahan, Tingkatan 4.

Mengenal pasti peringkat memungut hasil Memungut hasil

Membincangkan peringkat memungut hasil. Tunjuk cara memungut hasil dengan menebang ( makan segar). Tunjuk cara menyisir, membersih, menggred dan memeram pisang. Sumbangsaran keadaan tempat simpanan sementara untuk buah pisang. Murid menyimpan buah pisang di tempat simpanan sementara. Tunjuk cara kaedah membersih dan memproses hasil untuk jualan seperti membuat kerepek. Memasarkan hasil tanaman segar dan hasil yang diproses dengan memberi tumpuan kepada hasil, tempat, harga dan promosi.

e.

Pengendalian lepas tuai

Menyisir, membersih, menggred dan memeram hasil Mengenal pasti keadaan tempat simpanan sementara hasil Menyimpan hasil di tempat simpanan sementara Membersih dan memproses hasil

Memasarkan hasil

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 2.5 Penyimpanan rekod tanam an a. Jadual rekod

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Menyimpan rekod tanaman dengan menggunakan borang

Membincangkan keperluan dan cara menyimpan rekod tanaman. Tunjuk cara mengisi borang yang mengandungi maklumat tentang kos tanaman, kos penjagaan dan perolehan jualan. Tunjuk cara mengira kos bahan, kos upah dan kos overhed. Tunjuk cara mengira kos projek tanaman pisang. Tunjuk cara mengira untung atau rugi projek tanaman pisang.

b. Pengiraan kos

Mengira kos bahan, kos upah dan kos overhed Mengira kos projek

Mengira untung atau rugi projek

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 3. Tanam an Sayur-Sayuran (Cadangan peruntukan masa ialah 13.5 minggu) 3.2 Pem ilihan benih a. Sumber benih

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Mengenal pasti sumber mendapatkan biji benih Menyimpan biji benih

Membincangkan bagaimana memperoleh biji benih cili dan saw i. Sumbang saran cara menyimpan bji benih. Tunjuk cara cara menyimpan bji benih.

b.

Pemilihan jenis dan varieti

Mengenal pasti beberapa jenis dan varieti sayur-sayuran Memilih jenis dan varieti sayursayuran yang sesuai untuk ditanam

Membincangkan jenis dan varieti sayursayuran yang sesuai ditanam. Menentukan jenis dan varieti sayursayuran yang sesuai ditanam seperti cili dan saw i.

3.3 Penyediaan kaw asan a. Sistem penanaman Memilih sistem penanaman Membincangkan pemilihan sistem penanaman:

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sistem fertigasi di baw ah struktur pelindung hujan dengan menggunakan medium coco peat untuk tanaman cili. Sistem percikan di baw ah struktur pelindung hujan dan kalis serangga dengan menggunakan medium tanah untuk tanaman saw i.

-

b. Tapak penanaman

Memilih tapak yang sesuai

Membincangkan pemilihan tapak yang sesuai. Tunjuk cara penyediaan batas, pengapuran dan pembajaan asas. Aktiviti pembersihan tapak, penyediaan batas dan pengaporan serta pembajaan asas dijalankan secara kumpulan. Tunjuk cara menyediakan medium semaian. Tunjuk cara menyemai biji benih ke dalam beg politena untuk tanaman cili.

Membersihkan tapak

Menyediakan batas Mengapur dan membaja asas 3.4 Penyem aian Menyediakan medium semaian

Mengenal pasti teknik penyemaian biji benih ke dalam beg politena

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyemai biji benih ke dalam beg politena untuk tanaman cili. Tunjuk cara menyediakan medium beg politena besar untuk tanaman cili.

Menyemai biji benih 3.5 Penyediaan beg politena

Menyediakan medium menanam beg politena besar

3.6 Pengurusan sistem tanam an b. Sistem struktur pelindung hujan dengan fertigasi Memasang sistem struktur pelindung hujan dengan fertigasi Murid memasang sistem struktur pelindung hujan dengan fertigasi.

Menguji dan memastikan sistem fertigasi berfungsi Menyusun beg politena Mengenal pasti jenis baja untuk sistem fertigasi Menyediakan larutan nutr ien untuk sistem fertigasi

Murid menguji sistem fertigasi untuk tanaman cili. Murid menyusun beg politena. Membincangkan jenis baja yang sesuai untuk sistem fertigasi untuk tanaman cili. Murid menyediakan larutan nutrien untuk sistem fertigasi mengikut kadar yang disyorkan.

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN c. Sistem struktur pelindung hujan dan kalis serangga dengan pengairan renjis

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid memasang sistem pengairan renjis.

Memasang sistem struktur pelindung hujan dan kalis serangga dengan pengairan renjis Menguji dan memastikan sistem pengairan renjis berfungsi

Murid menguji sistem pengairan renjis untuk tanaman saw i. Murid menyemai biji benih terus ke batas untuk tanaman saw i. Murid mengubah anak benih cili ke beg politena besar.

3.7 Penanam an

Menyemai biji benih terus ke batas

Mengubah anak benih ke beg politena 3.8 Penjagaan tanam an a. Kaw asan berstruktur Menentukan tahap kesesuaian kelembapan larutan nutrien pada medium untuk sistem fertigasi Menguji kekonduksian dan pH larutan nutrien untuk sistem fertigasi Menyiram dengan sistem fertigasi

Murid menentukan kesesuaian kelembapan larutan nutrien pada medium. Murid menguji kekonduksian dan pH larutan nutrien. Murid menyiram dengan sistem fertigasi mengikut kadar dan jadual yang disyorkan untuk tanaman cili. Murid memeriksa sistem fertigasi mengikut jadual untuk memastikan sistem sentiasa berfungsi.

Memeriksa sistem fertigasi

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Tunjuk cara penyediaan sokongan untuk tanaman cili. Tunjuk cara melakukan cantasan.

Menyediakan sokongan untuk tanaman sistem fertigasi Mencantas tanaman untuk sistem fertigasi Menyiram dengan sistem pengairan renjis

Aktiviti menyiram dengan sistem pengairan renjis mengikut kadar dan jadual yang syorkan untuk tanaman saw i. Aktiviti merumput, mengembur tanah dan membaja dijalankan secara kumpulan. Membincangkan pembajaan saw i mengikut jenis dan kadar baja yang disyorkan. Membincangan tanda serangan dan pengaw alan perosak dan penyakit tanaman saw i dan cili.

Merumput dan menggembur tanah untuk sistem pengairan renjis Membaja mengikut jenis dan kadar yang disyorkan untuk sistem pengairan renjis Mengenal pasti tanda serangan perosak dan penyakit tanaman

Mengaw al perosak dan penyakit tanaman Mengenal pasti tanda kekurangan nutrien utama pada tumbuhan Membincangkan simptom kekurangan nutrien utama pada tanaman dengan menggunakan gambar atau poster.

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 3.9 Pem ungutan hasil

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan pemungutan hasil mengikut jangka masa tanaman. Membincangkan jenis alatan yang digunakan untuk menuai tanaman. Tunjuk cara menuai saw i dan cili.

Memungut hasil mengikut tahap kematangan Memungut hasil menggunakan alatan mengikut jenis tanaman

3.10 Pengendalian lepas tuai a. Penyediaan hasil Memilih, membersih, menggred, mengering dan membungkus hasil Tunjuk cara kaedah memilih, membersih, menggred, mengering dan membungkus sayur-sayuran untuk jualan. Membincangkan keadaan tempat simpanan sementara sayur-sayuran yang sesuai. Tunjuk cara menyimpan sayur-sayuran di tempat simpanan sementara. Aktiviti memasarkan hasil tanaman dengan member i tumpuan kepada hasil, tempat, harga dan promosi.

b. Penyimpanan sementara

Mengenal pasti keadaan tempat simpanan sementara hasil

Menyimpan hasil di tempat simpanan sementara c. Penjualan hasil Memasarkan hasil

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 3.11 Penyimpanan rekod tanam an a. Jadual rekod

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Menyimpan rekod dengan menggunakan borang

Membincangkan borang yang mengandungi maklumat perbelanjaan, penjagaan, pungutan hasil dan jualan.

b. Pengiraan kos

Mengira kos bahan, kos upah dan kos overhed Mengira kos projek Mengira untung atau rugi projek

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 4. Tanam an Herba dan Ulam (Cadangan peruntukan masa ialah 6 minggu) 4.1 Pengenalan a. Kepentingan dan prospek penanaman herba dan ulam

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Menyatakan kepentingan tanaman herba dan ulam Menyatakan khasiat dan zat pemakanan herba dan ulam Menyatakan prospek penanaman herba dan ulam untuk pasaran

Membincangkan kepentingan tanaman herba dan ulam dengan menggunakan poster.

Membincangkan status penanaman herba dan ulam di Malaysia. Membincangkan jenis herba dan ulam seperti buah, daun, akar, rizom, kekacang dan bunga dengan menggunakan gambar dan tayangan video. Melaw at ke taman herba dan ulam.

b. Jenis herba dan ulam

Mengenal pasti jenis harba dan ulam

4.2 Pem ilihan jenis herba dan ulam

Memilih herba dan ulam serta memperoleh bahan tanaman

Membincangkan herba dan ulam yang sesuai ditanam serta cara memperoleh bahan tanaman.

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 4.3 Penyediaan kaw asan

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN
Aktiviti pembersihan tapak dilakukan secara kumpulan.

Membersihkan tapak Memasang sistem struktur pelindung hujan dan kalis serangga dengan pengairan renjis Menguji dan memastikan sistem pengairan renjis berfungsi Menyedia dan menggemburkan batas Mengapur dan membaja asas

Murid memasang sistem struktur pelindung hujan dan kalis serangga dengan pengairan renjis. Murid menguji sistem pengairan renjis. Tunjuk cara menyedia dan menggemburkan batas. Membincangkan kepentingan dan cara membaja asas . Tunjuk cara pengapuran dan pembajaan asas. Tunjuk cara kaedah menyemai dan menanam herba dan ulam : Ulam raja - biji benih Selom - anak benih Serai - rizom Nota: Serai ditanam secara selingan dengan tanaman pisang. Ulam raja dan selom ditanam di baw ah struktur pelindung hujan dan kalis serangga dengan sistem pengairan renjis.

4.4 Penanam an

Menyemai terus biji benih herba atau ulam Menanam herba atau ulam

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 4.5 Penjagaan

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan sistem pengairan renjis yang digunakan untuk penanam herba dan ulam. Menyiram mengikut kadar dan jadual yang disyorkan. Tunjuk cara merumput. Tunjuk cara membaja dengan menggunakan baja organik mengikut panduan yang disyorkan. Membincangkan peringkat pemungutan hasil tanaman herba dan ulam. Tunjuk cara memungut hasil tanaman mengikut jenis tanaman seperti : Serai - mencabut rumpun Ulam raja - memotong pucuk Selom - memotong pucuk Pegaga - mencabut rumpun

Menyiram dengan menggunakan sistem pengairan renjis

Merumput Membaja mengikut jenis baja dan kadar yang disyorkan 4.6 Pem ungutan hasil

Mengenal pasti peringkat untuk memungut hasil Memungut hasil mengikut jenis tanaman

4.7 Pengendalian lepas tuai a. Penyediaan hasil Memilih, membersihkan, mengetos dan membungkus hasil Tunjuk cara memilih, membersihkan, mengetos dan membungkus atau mengikat hasil untuk jualan.

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN b. Penyimpanan sementara

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan keadaan tempat simpanan sementara hasil. Tunjuk cara menyimpan hasil di tempat simpanan sementara. Aktiviti memasarkan hasil tanaman dengan member i tumpuan kepada hasil, tempat, harga dan promosi.

Mengenal pasti keadaan tempat simpanan sementara hasil Menyimpan hasil di tempat simpanan sementara

c. Penjualan hasil

Memasarkan hasil

4.8

Penyimpanan rekod tanam an a. Jadual rekod Menyimpan rekod dengan menggunakan borang Membincangkan borang yang mengandungi maklumat perbelanjaan, penjagaan, pungutan hasil dan jualan.

b. Pengiraan kos

Mengira kos bahan, kos upah dan kos overhed Mengira kos projek Mengira untung atau rugi projek

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 5. Tanam an Cendaw an (Cadangan peruntukan masa ialah 6.5 minggu) 5.1 Pengenalan a. Kepentingan dan prospek penanaman cendaw an

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Menyatakan kepentingan dan prospek tanaman cendaw an

Membincangkan kepentingan tanaman cendaw an dari segi pendapatan. Membincangkan industri dan prospek penanaman cendaw an di Malaysia. Law atan ke tempat penanaman cendaw an.

Menyenaraikan komposisi zat makanan yang terdapat pada cendaw an

Membincangkan komposisi zat makanan yang terdapat pada cendaw an seperti protein, karbohidrat, zat galian dan vitamin. Memperkenalkan jenis cendaw an dengan menggunakan gambar, tayangan video dan carta.

b. Jenis cendaw an

Menyenaraikan jenis cendaw an yang berpotensi

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 5.2 Penyediaan tempat, alatan dan m edium a. Persediaan aw al

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Membersih dan membasmi kuman tempat penanaman cendaw an

Membincangkan keperluan kebersihan dan pembas mian kuman untuk penanaman cendaw an. Membincangkan bagaimana memperoleh benih cendaw an. Membincangkan penggunaan peralatan, bahan dan beberapa medium yang sesuai seperti habuk kayu getah dan hampas kapas. Membincangkan langkah penyediaan beg cendaw an. Tunjuk cara menyediakan beg cendaw an.

Mengenal pasti sumber benih cendaw an Mengenal pasti peralatan, bahan dan medium untuk penyediaan beg cendaw an, pembungkusan dan penyuntikan b. Penyediaan beg cendaw an Menyediakan medium

Memasukkan medium ke dalam beg cendaw an Memasang leher dan penutup pada beg cendaw an

Tunjuk cara memasang leher dan penutup pada beg cendaw an.

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN c. Pengukusan beg cendaw an

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Tunjuk cara langkah mengukus beg cendaw an.

Menyusun beg cendaw an di dalam pengukus Mengukus beg cendaw an Menyejukkan beg cendaw an Membersih, membas mi kuman bilik penyuntikan dan peralatan Menyuntik benih ke dalam medium Melabel beg cendaw an

d. Penyuntikan benih

Tunjuk cara langkah penyuntikan benih ke dalam medium.

5.3

Pengurusan beg cendaw an a. Penyusunan Menyusun beg cendaw an yang telah disuntik di atas rak dalam bilik cendaw an Memeram beg cendaw an yang telah disuntik Tunjuk cara menyusun beg cendaw an.

b. Pemeraman

Membincangkan kepentingan memeram beg cendaw an sehingga maisiliam cendaw an tumbuh penuh. Tunjuk cara membuka beg cendaw an.

Membuka penutup beg cendaw an

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 5.4 Pem ungutan hasil dan penjagaan

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan peringkat memungut hasil dan caranya. Tunjuk cara memungut hasil cendaw an. Membincangkan pentingnya merihatkan beg cendaw an. Tunjuk cara menutup semula mulut beg cendaw an. Membincangkan kepentingan menyiram sebanyak dua kali sehari. Tunjuk cara kaedah penyiraman Membincangkan pungutan hasil cendaw an seterusnya mengikut jadual serta kekerapannya. Membincangkan pentingnya memeriksa dan membuang beg cendaw an yang rosak.

Mengenal pasti peringkat memungut hasil Memungut hasil Menutup semula mulut beg cendaw an

Menyiram

Mengulang pemungutan hasil seterusnya

Memeriksa dan membuang beg cendaw an yang rosak 5.5 Pengendalian lepas tuai a. Penyediaan hasil Memilih, membersih dan membungkus hasil

Tunjuk cara memilih, membersih dan membungkus cendaw an untuk jualan.

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN b. Penyimpanan sementara

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Membincangkan keadaan tempat simpanan sementara hasil. Tunjuk cara menyimpan hasil di tempat simpanan sementara. Aktiviti memasarkan hasil tanaman dengan member i tumpuan kepada hasil, tempat, harga dan promosi.

Mengenal pasti keadaan tempat simpanan sementara hasil Menyimpan hasil di tempat simpanan sementara

c. Penjualan hasil

Memasarkan hasil

5.6

Penyimpanan rekod tanam an a. Jadual rekod Menyimpan rekod dengan menggunakan borang Membincangkan borang yang mengandungi maklumat perbelanjaan, penjagaan, pungutan hasil dan jualan.

b. Pengiraan kos

Mengira kos bahan, kos upah dan kos overhed Mengira kos projek Mengira untung atau rugi projek

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN 6. Pengeluaran Tauge (Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu) 6.1 Pengenalan

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Mengenal pasti dan menyatakan kepentingan dan khasiat tauge

Law atan ke tempat pengeluaran tauge dan agensi pertanian. Membincangkan kepentingan dan khasiat tauge. Membincangkan alatan dan bahan yang diperlukan untuk penghasilan tauge. Membincangkan proses penghasilan tauge. Murid membersih alatan yang digunakan dalam penghasilan tauge. Tunjuk cara memasang alatan dan sistem pengairan. Murid menguji alatan dan sistem pengairan berfungsi. Membincangkan biji benih yang sesuai untuk penghasilan tauge. Murid menyediakan biji benih untuk penghasilan tauge.

6.2

Alatan dan bahan

Mengenal pasti dan menyediakan alatan dan bahan Mengenal pasti proses penghasilan tauge Membersih alatan yang digunakan dalam penghasilan tauge Memasang alatan dan sistem pengairan Menguji dan memastikan alatan dan sistem pengairan berfungsi Memilih dan menyedia biji benih

6.3

Proses penghasilan tauge

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid memasukkan biji benih ke dalam tong penanaman untuk menghasilkan tauge. Membincangkan kepentingan dan kekerapan menyiram air mengikut kadar, kekerapan dabn jadual yang disyurkan. Membincangkan masa peringkat memungut hasil. Tunjuk cara memungut hasil.

Memasukkan biji benih ke dalam tong penanaman 6.4 Penjagaan Menyiram mengikut kadar, kekerapan dan jadual yang disyurkan Mengenal pasti masa memungut hasil Memungat hasil 6.6 Pengendalian lepas tuai a. Penyediaan hasil Membersihkan dan membungkus hasil Memasarkan hasil

6.5 Pem ungutan hasil

Tunjuk cara membersihkan, menimbang dan membungkus tauge untuk jualan. Aktiviti memasarkan hasil dengan memberi tumpuan kepada hasil, tempat, harga dan promosi.

b. Penjualan hasil

6.7

Penyim panan rekod tanam an a. Jadual rekod Penyimpanan rekod dengan menggunakan borang Membincangkan borang yang mengandungi maklumat perbelanjaan, penjagaan, pungutan hasil dan jualan.

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN b. Pengiraan kos

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Mengira kos bahan, kos upah dan kos overhed Mengira kos projek Mengira untung atau rugi projek

7. Pengurusan dan Keusahaw anan (Cadangan peruntukan masa ialah 4 minggu) 7.1 Pengurusan di tem pat kerja ( Cadangan peruntukan masa ialah 1 minggu ) a. Pengurusan yang baik

Merancang dan menyediakan jadual kerja

Membuat jadual kerja dan menyiapkan kerja mengikut jangka masa yang ditetapkan untuk sesuatu projek. Berbincang dalam kumpulan mengenai perolehan stok untuk projek yang dilaksanakan seperti bahan dan kuantiti yang perlu dibeli, pembekal dan perbelanjaan. Cara menyimpan stok gerak pantas dan stok gerak perlahan. Menyimpan rekod bahan dan kuantiti yang dibeli. Latihan merekod stok.

Mengurus perolehan stok

Merekod stok

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN b. Etika dan budaya kerja

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Sumbangsaran perlunya mengamalkan etika dan budaya ker ja. Etika kerja ialah disiplin terhadap ker ja seperti menepati w aktu, amanah, patuh pada peraturan dan undang-undang semasa menajalankan tugas. Budaya kerja ialah cara peradaban yang menjadi amalan semua pekerja dalam sesebuah organisasi. Menilai amalan etika dan budaya kerja rakan semasa melaksanakan projek seperti kuat bekerja, bertanggungjaw ab dan setia kepada organisasi, komited dan sedia berubah ke arah positif. Menganalisis ciri pekerja berdasarkan cerita yang ditonton.

Menerangkan sebab perlunya mengamalkan etika kerja Mengamal etika dan budaya kerja untuk menghasilkan kerja dan produk yang berkualiti

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN c. Peraturan dan undang-undang kerja

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Mengadakan perbincangan mengenai peraturan yang perlu dipatuhi semasa melaksanakan sesuatu projek tanaman makanan. Perbincangan mengenai akta dan undang-undang dalam bidang pengeluaran tanaman makanan, contoh Akta Pekerjaan 1955, Akta Kumpulan Simpanan Pekerja 1991 dan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Mengumpul maklumat dari pelbagai sumber mengenai kesan pengabaian peraturan kerja. Contoh peraturan keselamatan di tempat kerja yang diabaikan boleh mengakibatkan kemalangan dan kerugian.

Menyenarai peraturan yang perlu dipatuhi semasa melaksanakan sesuatu kerja atau projek

Menyatakan akta dan undangundang yang berkaitan dengan pekerja

Menyatakan kesan mengabaikan peraturan dan undang-undang dalam mengurus kerja

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN d. Pemeliharaan alam sekitar dalam industri pertanian

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Ceramah atau perbincangan mengenai akta yang melindungi alam sekitar dan peranan pertanian dalam melindungi alam sekitar. Melibatkan diri dalam projek keceriaan dan keindahan sekolah bagi menjaga kebersihan alam sekitar. Mengumpulkan maklumat dari akhbar, majalah atau internet mengenai kesan mengabaikan pemeliharaan alam sekitar dan peranan setiap pekerja menjaga alam sekitar.

Menyatakan akta yang melindungi alam sekitar

Menyenaraikan peranan pertanian dalam melindungi alam sekitar

Menyatakan kesan mengabaikan pemeliharaan alam sekitar

7.2 Keusahaw anan ( Cadangan peruntukan masa ialah 1minggu ) a. Kemahiran ber komunikasi Menyatakan maksud komunikasi Komunikasi ialah perhubungan yang berlaku antara dua pihak dalam menyampaikan maklumat mengenai sesuatu perkara.

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Mengamalkan komunikasi yang jelas, tepat dan sopan semasa berurusan dengan pelanggan

Contoh aktiviti seperti simulasi, main peranan dan menonton video mengenai cara berkomunikasi yang berkesan dalam konteks perniagaan tanaman makanan. Perbincangan kepentingan membentuk jaringan hubungan (networking) dalam konteks perniagaan tanaman makanan. Menjalin perhubungan antara rakan untuk melaksanakan satu projek usahasama.

Menerangkan kepentingan menjalin perhubungan dengan orang lain

b. Kemahiran membuat keputusan

Mempraktikkan langkah membuat keputusan dalam projek tanaman makanan

Langkah membuat keputusan ialah mengenal pasti masalah, mencari alternatif, memilih penyelesaian yang baik, bertindak dan menilai semula. Aktiviti sumbangsaran, main peranan dan perbincangan. Sumbangsaran kesan daripada keputusan yang telah dibuat dan kepentingannya membuat keputusan yang sesuai.

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN c. Rancangan perniagaan

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Rancangan perniagaan ialah satu pelan yang menggariskan semua aktiviti dan tindakan yang perlu diambil dalam satu tempoh masa yang tertentu. Soal jaw ab untuk mengenal pasti tujuan menyediakan rancangan perniagaan. Membuat rancangan perniagaan yang mudah berkaitan projek yang dilaksanakan mengikut format yang diberi. Pilih satu peluang perniagaan dan sediakan rancangan perniagaan yang berkaitan dengan tanaman makanan.

Mengenal pasti maksud rancangan perniagaan

Menyatakan tujuan membuat rancangan perniagaan Menyediakan rancangan perniagaan yang mudah mengikut format

d. Agensi yang membantu usahaw an

Mengenal pasti agensi yang terlibat membantu usahaw an Mengenal pasti fungsi agensi

Mengumpul maklumat mengenai jenis perkhidmatan dan agensi yang berkaitan dengan industri pertanian seperti : Jabatan Pertanian yang memberi bimbingan dan khidmat nasihat, FAMA sebagai agensi pemasaran, Bank Pertanian sebagai agensi kew angan.

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEMBELAJARAN e. Pemasaran

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Harga jualan berdasarkan kos pengeluaran dan keuntungan. Memasarkan produk yang dihasilkan dalam projek tempahan. Tumpuan diberi kepada menggred mengikut kualiti, membungkus, menetapkan harga, promosi dan pengurusan jualan (langsung, pesanan dan w akil penjual).

Menentukan harga jualan

Memasarkan produk yang dihasilkan

f. Peluang kerjaya dalam industri pertanian

Mengenal pasti peluang yang berkaitan dengan industri pertanian Mengenal pasti potensi industri pertanian

Mencari maklumat melalui internet dan buletin. Perbincangan tentang peluang kerjaya dan potensi industri.

7.3 Projek kerjaya ( Cadangan peruntukan masa ialah 2 minggu )

Memproses kerepek pisang bersira Memproses sos cili

Projek menghasilkan kerepek pisang dan sos cili.

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

LAMPIRAN CONTOH J ADUAL RANCANGAN TANAMAN - TINGKATAN 4
BULA N MING GU PISA NG CILI SAYU R* TEMB IKAI TOM ATO* KELE DEK 1 JAN 2 3 4 1 FEB 2 3 4 1 MAC 2 3 4 1 APR 2 3 4 1 MEI 2 3 4 1 JUN 2 3 4 1 JULAI 2 3 4 1 OGOS 2 3 4 1 SEPT 2 3 4 1 OKT 2 3 4

B il.

PBT

PT

1

PT

M

P

P P T J

P P T J P T J P T J P T J P T J

P P T J P T J P T J P T J

P P T J

P

P

P

PBT S**

PBT S**

MAB

2

P

P

P**

P

P

P

P

P

P

P

S

J

PeB

PeB

J

PT

T

PBT S**

PBT S**

T

3

P

M

P

P

P

P

P

P

P

P

P

RL

RL

J P

J P

J P T RL

MAB

4

P

P

P

P**

P

P

P

P

P

P

P

P

T

T

5

P

P

P

P

P

P

P

P T J

P

P

P

Catatan PBT PT PB P T J PeB Persediaan Bahan Tanaman Persediaan Tapak Persediaan Batas Penjagaan Tuai Jual Pendebungaan Berbantu ST S M RL Prs SPH ** Semaian Terus Semai Menanam Rekod Ladang Proses Struktur Pelindung Hujan Persediaan Beg Politena

TJ Prs

PPB M

PPB M

T

J P

B il .

T J RL

1 0 TAU GE M P

Pe PCSB

T J T J T J T J T J T J RL

9 CEN DAWA N P P P

PB

P T J P T J P T J RL

8 PEG AGA M P P P P P P P

PPBM P P T J P T J P T J P T J P T J RL P P

7 ULA M RAJ A

PPB M P P T J P T J P T J P T J P T J P T J P T J P T J P T J P T J RL RL T J P P

6 SEL OM

PBT PT PT M PB P ST P P PB PB P ST ST T J RL J P P T RL P

5 SER AI

4 BAY AM*

3 SA WI*

PBT S** PBT S** P P P** MAB P T J T J T J T J T J T J T J T J T J T J T J T J T J T J T J T J T J RL P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P P BERTERUSAN

2 CILI

T Prs J T Prs J T Prs J RL

T Prs J T Prs J RL P

T Prs J T Prs J RL P

1 PIS ANG P P P P P P P

BUL AN MIN GG U 1 2 3 4 1 2 3 4 1 MAC 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 JULAI OGOS SEPT OKT 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 JUN MEI APR FEB JAN

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

Huraian Sukatan Pelajaran Tanaman Makanan

Catatan PBT PT PB P T J MAB Pe Persediaan Bahan Tanaman Persediaan Tapak Persediaan Batas Penjagaan Tuai Jual Mengubah Anak Benih Pembersihan & Persediaan Benih ST S M RL Prs SPH ** PCSB Semaian Terus Semai Menanam Rekod Ladang Proses Struktur Pelindung Hujan Persediaan Beg Politena Peny ediaan beg cendawan & Suntik benih

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful