CONSTRuqll CARACTEr.

:lSllCIl[

DIN LSvlN

lEHNlCF, AU PIESElOR DE CHffiESTfA

'1. CARACIERISnCllE
A. CARACTEIISTICILE

TEHNICE ALE PIESELOR DIE CHEAESTEA
MECANICE

Cornpoliamel1rul meconic 01 lemnullJl ests' puremlc ANIZOTROP (pentru 0 ocooa~1 solieltare. rezistentQ 'este dlfertm runctle de directle); in plus re'ristento rnecanlclj este Influentato de cOlltlnutul de opO al lemnl"llul, In poglnJle LJrm6toore sunt pre:lsntate, CU enrocter onenta;1i'v, citevo dots genera Ie pmlno cmocterlstiClJe rneconJ.c:e ole pisselor de C herestec,

I. GREUI ATEA SPECIFICA
In ccoru I oocOrei specll in parle se pot !un !i'l cons-tde-rare volorl stoblle ote ~reutatll speciflce numal Tn report ell contlnutul de opo, In tabelul urmator sont prnzentote cif~vC! example de greutCtl specifics (t/m~ pentru' dlverse specll de leml1 comldelfnd () umidl1'ote de 15%,

so leta
plop brad mesteocl'ln

0.50
0.&11 0,60
(l,60

pattin salelm Clr~ fog

0.70
10.75

I

maslln cerpen stalar cbcnos

0.90
0.92

o,n

0,94
1:26

0.. 0 8

c. PO'ROZITATEA
~ngeneral, se c:orulderO mal porus: lemnul rnocle. decil CGI dur; cel cu vase rme] fi dlfuze, decit cel cu vase mo,rl; cel fOri"i r~lna, oeert cel cu r6~lnl.i; supratetele de copot (sectlunll.e if"(J~versale) mal pomose d.ecit eels longlrudfnole.

D. SENSIBaUlATEA LA UMEZEALA
COIl~tltule unul d Intra mpect!::).je eels mol eermlncc tlve ells Ie[TIf!ulu~lil dec I Oile chlill~stetel. COfltlnul'u1 de apO Influenteam greutatea specjflc6. dlrnonSlunlle, mentlnerea formel ~Imzlstenlel mecarilci!l (core sccee CLJ cr~tereo umKJftOllD: umiditatea creocuhtsl (peste l8%.) defermlnO ~rocese biolog~e de d€grC'Jdare, lemnul are proprletereo de 01 realize sctllmburl alii! umloltate cu medlUi amblont Caste extrem. de hlgroscoplc): de oceeo. dllrlcolo de ercctlco uscarll (Clldueerea umldltatn !emnulul proasp~,t tolat Ia 0 lIrnlt~ accsptabil~ pentru a pe rmlte UIl:lllzoreoSCI fa r6 perlcolul uner teno rnene detorrrK:lttve Impmiante), este lndicotO ,adoptoreo lernnulUl Ja medul irl care ve sto, respectlv otlngerea onul eichlilbru hlgroscoplc opfim, iI"Ia Intsa punerll Til opmi!l. In paglnl~ urmatoore stint prszentcte succlnl ci'le\l'a o!3P&ete legotQ de comportarea lernnulul 111 raport GU umldltotea ca treooJe avute TI1 vedere 10 prolectotea de detollu a COflstructUiar din lemn.

E. DEGRADAREA BlOLOGICA
Dotd fUnd orlglneo sa orQOl1lctl.lemnul ash:!' ot'm;obil de micro il rnccro orGonl~: baetenl de pu111'efoctle, cucerel. Insecta permlte, Llnrl agentl blologlcl c,toco lernf'1ul uscct (Insectete pmazlte), ClI~eatacurt blologlce. (clupsrci, bacteriD sunttovorlzote de umldlkl~eo cresclItO, In ceeo ca priiv~te putrosclbilitotsa, iernnul este efectot tn specla~ dEl situat"le mlc<ta{"artl ude / p6 rtl Uscote) ~lde 'VQ#afjf1e etclic!::l c;le umld~tote, Agentl! blologlcl sun1 d:e ragLlI~ speclflc11leciOrul flp de lemn. SUnt mal v1Jrnerabl~ pijrtlie tlnere ale lemllulul ~I,1hgeneral, specUla de lemn rnoole,
eleCTt c::e[e de lernn duro

F. SENSIB'U1ATEA LA F'OC
Lel'Tlf1ul a aprlndoe cu LJ;'\..ulnt6,or oslgun;::m[IO unal re:zJstel1te omogena to foe. 0 h.lruror pleselor s l IJnel Sil'UctUrl din Ieron imp Jlc<:l serle de cQrlS1r1hgerllh ceeo ee priveite dlmemlonmeo pieselor, Q Tmbloorlie. colltofeo lomnulul il trotamentele sLJperl'lclaie, precurn ~ grodul de Bxpuflere lafoc C!
pleselor,

111

I CAAACTERISnCJ

LE MECANiC.E ALE LEMNULm

J

MADuvA
!it'lU cene c;ttv certtrol

Duri'AME'N

lCAMflJU
!ElSiJlVGgsrol in curs de ganartlre Ci'l1lre a IbUff], !lI1Door) UfIm

:::i
SE:crlUN~ lRANSVERSALA

Z

I0mn v€lct'>l flzlologlc inactlv

I.l;J ALBURN

iamr11'TnClt
1'Wologlc.: ol:liv

I

RNA ~IDUL.ARA

~IIII~~~
hrorrel

,'esu1'

principal do d~atribl.l1r6

a

SEC[IUNE

OGLINDA rc2ale madulaffl In sectlunea radlol~ SEqllUNE iANGEN[1AtA

RADfAlA

o IN EVALUAREA PRO,prunAl~LOR MECANICiALE TtNUT CONI DE; - REGULARI1ATEA C,RE$1ERII - P'R'EZE'NIA, D~SflUNEREA ,I DIMENSIU'NILE
DEfEClE
':III ClASE DE CALITATE A LEMNlfWI

UNUI ELEMENT DIN LEMN lRESUIE

EVENTUALELOR

NODURI

SAU ALlE

o

IN GENERAL. REZIS1E~lA MECANtCA

CRE$TE CU GREUTA1EA SPECIFICA DE APA

D IilEZJISTANTAMECANICA

SCADE,ODATA CU CRE$Tf5REA CONTINUTULUI

o

COMP01lTAMENT
'AniiUlb'op.
prlYllaglillte.

MECANIC
(ViC'tltmalW

AN IZOTROP
pmfJlieLa}1 rizica In IOH1!i1dl(Ij.'(;~ile; care pre.Ljnlij rJil'l:w'lii ro.rtIatre, Ed. Umvers Ii::J1ClCiopedIC. BiJCl.Jr-e~~ 1996)

GarB nu .. ::t:lcfllaa~i m

i;ltXpnC3!i1j d) Ilmbil

1/2

I'CARACTERlsnCI

LE MECANICE .ALE LEMNULUI

• REllS1!ENlA LA COMPRESIUNE

• REZ,tS1'ENIA LA INTI NDEIRE
IN DI~ECllE AXIALA. FSTEDE REGU LA MAl MARE DE! .3 -2.0 OR! CA CEA LA COMPRESIUNE

• MODULUL DE !LAS1lcnATE
• • PAAAIH CU F1BRELE.ESTECU CCA 10 % MAl IviME IA !NllNDERE DEC~TLA COMPRE:SlUNE INT~ MOOllWL DE: ELASllCliATE PARALEL CU !=IBRElf, ~I CELE PERPE;NDlCULAAE ~

TANG'ENflALE LA FlBRE. ESrE APROXlMA.TlV:

I~APORruL

E'~<f! EIl.~[}= 7... 10 I
~ CONSECIN1A:

Ef>,<J,Er.....:> I
j

"'"

15 ..• 20

DEFOIMABIUT ATE D1FERrfA PE CELE lll'~ DIREcyn. PENnlU 0 ACEENjilI(NCARcARE

• COMPOAlAMENTUl LA INCOVOIERE
PfNTRU PIIDBE DE AcnlY\.5l DIMEN~UNl ~ FORIE DE DISlUNEIlfA IN SEqltI:NE J. HELELOR DE CEpliH
ACTIONIND PERFJfNDICU~ (O - I?EZIsrEN'[A MA>:1Mk c

PIEAxA,REZUlJA OONDITIONA.I - ~EljSTENTA MINIMA)

'j\
1:1)
C)

:7(

~))l),) ) I
100% IN CIUDA RElI~NIEI MAl. MICt LA COMflRESUNE.

ElE'MENTEtE INCOVOIATE. AllNG

FlilELOIINTIN5E,

DATORrrA BUNEJ PLASTiCITAJl A LEMNULUILA

COMPQE5JUNE

COLAPS-UI.

prnN CED.Io.IIIEA

• DUR&TAIEA (LUCRABJLITATEA)

PJFE'RA PENlRU OIVER'SELIEZONE AlE. THUNCH,ULUI QDURAMENUL MAl DUR CA AlBUJ;lNiJlJ
Em F'ROPOll[lONALA CU DENSI.T TEA A

113

ISENSIBIUTATEA
o

LA UMEZEALA A lEMNU LUI

CONTINUJUL DE AfA AL LEMNULUI INFLUOI1EAZA.: ~ GREUTATEA SPEC.fICA _" DIIMENSIUN ILE

-? MENTINERE.A FORMEI
~ CARAClERlstlCllE MECANICE

D UMIDIIATE ACCEPTABILA PtENTAU UTILIZAR~ liN CONSTRUCT" -) LA INliERIOR: 13 - 12'0
~. II.A EXTERIOR: 13 - 18'0 ( UMIDITATEA LEMNULUm PROAS,pAT TAIAT 7 PINA tA 7S % DIN GREUTAIE)

a CONTRACrlA LEMNULUI PRIN PIERDEREA APEI PRODUCIE TENSIUNI INTERNE ~I DECI FENOME NE DUOH MA TIV'E, CU EFECTE 11)1 'ERRE FUNCTI E DE SECfllUlNEA INTERESATA F

A " CONrRActlE
B" CONTRACUE

TANGENIIALA (MAXIMA) RADIALA (MElliE) AXIALA (MlMrMA)

C • CONTRAC'(I£

~~'~==Tffi~~~====~~I'
---i;'Oo

~~. ~==~~~~~==~.

I

DEFORMAAEA PRIN USCARE A mr.:oR PlESf EXTRASEDIN m,FEllln lam ALE lRUNCHIUWI ~, PlESE CU DIMENSIIJNI MIC~ PtE DIAEC'(IA DEFOIMbttOR MAXIME DrVl!lSiE MODURI DE' .DfBlTA.RE A SCINDUIULOJII -+ PROcmr MIA:I MIC SAU MAl MARE DE SCINDURI cu !AlURA MARE /It. SECYIUNI PERPENDICVt.M.A PIi DIRlEC{,1A CERCUIlILOR ANUAI:.I (NEDEfORMABlLE SAL! PIJ¥i[N DEFORMlIIIILE)

I

,

/'

"

\

IMPORTAtfT~ PREvt:DEREA SENSUlUI PROIABIL AL VARIAPILOR DIMENSIONALE, CA lIRMAIilE A IMBATR,INIRII LEMNULlUI ~ A MODIFICARtI IN TlMP A CONDl'[lILOR DE UMIDlliAT1E -7 CAITERIl DE PROIECTARE $1 PUNERElIN OPERA!
1/4

CONSTRiJqll

DIN LEMN

SlSTEME PORTANTE

2. SISJEME POR'IANIE

I A. SISTEME CU

STILPI $1 GRINZI (sIstema

'desc'hlss')
0

Inchldmlte ~I COFllpartiment6rlle :runt dtferlto de ,structure pmtantO oumporh:Jnte; au structurtl propria),

c:l6dltll (sunt neportonte

&aU

Al
CU GR1Nlj) 'FRINCIPA,tE ~

A2
CU~INZI PRlNClPALE iii SECUNDAFilE COPLANARiE

Al
SECUNDARE ·'N
CLESTE' ell GRiNZl CU S"TILPI 'IN
CtE~·

A5
SECU NDARE 'IN CLESTE'
+ GmINZl

SJECUNDARE
SUPRAPUSI:

CUGRlNZI P~INCIPAI..E $I ~CUNDARE 'IN

Clf$l£'

NOD
~.lC1QlSJiC

~~'E~
iMlLGl191Eiitl

;-

~

~

~2

~

~2~

~

~2~

r-

~2'

1

6ZI
Meco.rat
PllJlobrloarfi

~I,

F'O:1It;iJl!i orlcr'l~ v

Th

~rle more

clj,~TIpl din 4 e&ern •• 0!inZi 51rflf:lle

! BI SISTEMECU PERElI PORlAN1'
Ir<:hlderlle
il C()mpart~melltelulle Cojr1.Cld

(slsteme 'ihchlse')
CU

strucfurn portcmt6 a

cl¢dlrt I.

Varkmte: II peretl din bune suprapum • pen~tl u sc helet c • peretl din paf'lourl

FEREII DIN BlRNE
SUPRAPUSE
(I:lLOCKHAUS)

-

PERETI CU SCHELH

PlREl1 DIN PANOURI

81
NOD
r lIRA MON1AN

B4

Bla

I

Clr!M;'O;lIItitC

Slsterni,J1
Irddillonal

U!'T'Oiuf~lrti din
11~1JI
SlS1emole

eu

~.,rT!!!).Ia

trcdllionoril'E;! d~elr!O

Adecval'

pt.

(1liOloon rl'IJrT'!EI. IJ!c~

rrame.

M~

W~wrn FrotnJOl} ::;f eel€! cOOlOl"f1;!Orana dE!rt .. h~ .a Dl. PlefClit!IIC(]ffl(J Tn ~rie

?loroorlcoie i, $Elrle mar~ a
clij.dlr!lor

eerrternpomne derlllCle

tncrec~r

.2li

CONS1lilUqll ellN LEMN

SISTEME PORTANTE

A 11.GRINZI PRINCIPALE $1 SECUNDARIE SUPRAPUSE

SCf-IlEMA AXONOMETRICA.

A STRUCTURII

(pentru sfmpll fico I'e n u au tQ~1 repreze.n~atedlogonalele)

SCHEMA DE PRINCIPIU A NODUWI
CARACTE~ISTIC

EXEMPLE DE IMBINARI
Q. Imbinare eLl cap 'II scoblturi:i (tFpul prlrldpal) b. Imblrmre cu guseu din lemn, Tncostrot 11rot cu cule (10 9xtremltCltl)

,r

b

212

CONsmUcr~1 D1N LEMN

Sl5fEME PORfANfE

A2. GAINZ:II PRINCIPA.LE $ISECUNDARE COPLANARE

SCH5MA AXONO

METRICA A STRUCTUI1II

(pentru slrnphticora nu au rest reprezentate diagor.alsls)

SCHEMA DE PlRlNCilPI U A NODlJ LUI CARJ\CTERISTIC

c. 1mblnale grlndd I sTIlp cu comler d In ole I b. Grlnzl principe le 1tnblllate ia 60 Ii pa un :Imp contlr.uu

EXEMPH DE IMBINARI

CONSlk'UC[II

DIN LEMN

SIST£ME PORT ANTE

A3. GRINZI SECUNDARE 'IN CLE",E

1

SCHEMA AXONOMETRIC,2\
(pemru slmolil'icare

A STRUCTURII

lost

nu au rEilpre4fi,}IT~a~e diagonalall9)

SCHEMA DE PRINCIPIU A NODULUI CARACTERISTIC

EXEMPlE DE IM9,lNARI'cu EIICliS(ldin remn!lOU d.ln otal fixal'ea dJag,onoletor.

2/4

CON9mUqll

C1tN LEMN

SlSTEME PORT ANTE

"'-4. SlUPI 'IN 'CLEJI'E"+ GRINZI SEC UN DARE ~IN CLE$TE~"

SCHEMA AXONOMfrRtCA

A STRLlCIURII

(pemtru simpliflcar~ n U CI u fost repraLenfofe dlagonLl1ele)

SCHEMA DE PRINCIPI U A NODi(J UJ~
CARACTERISTIC

EXSMPLE DE IMBINARI o.lmblnore cu buloone; stilp cu l'i8ctlune' ccmpwild prln ai'lplrea CI dol ejulopl. b, Imt:lFoore cu bUloone; sf~p cu s.ectlune OOlTII)usO dln dol dulapl + fururo

l
a

1'.

l Vorianta:

s1:11pampus c

din 4 elernente

+ grlnzi

cu sectiuneslmpiO contlnui

pe 2 directU.

215

CON~Uqll

DINLEMN

SlSTEMI: PORT ANTE

A.S. G,RINZI PRI.NCIPALE

01 SECUNDAIE

'IN CLEJfE~

SCHEMA AXONOMET1<ICA

A STRIJCiURil

(penlru slmpllflcorE;'lnu OU rosr rapm.l.:'.:lfltate r;.;lagonclale)

SCHEMA DE PRINCIPIU A NODUlUI CARAcrER~TIC

buoora - (V1'fflnlz¢Q
_ crarl'lpoaJ!€1

I stilp cUsElc:tiune circulate cu bulocne gatvanizote ~I cmmpcone ~bull-doQ.·, 100 construct Ie cu cte~chid·erl mid b. Irnolnore cu ibulaclf"~e-lr gujoone; dopurlle de lemn conferc 1mb ,arl~metallc€! 0 mal bunO rezistent6 la foe.
0'. Imblnare grlnd(j

EXEMPLE DE IM~NARI

i t=:==~'=::::::=!

t=~~ft:===l

9~J)On ~ bulon

dop
dQlgmn

215

CONSTRUCTll DIN lEMN DESCHIDERI MEDII ~ MARl

CADRE DIN LEMN LAMELAR
NODUR.I CARACTERISTICE

VARIANTE DEREALlZARE TRANSVERSALE

A LEGATURII LA FUNDATIE PENTRU CADRE (ARC E) CU DIFERITE SECTIUNI

______ 0

--ft/

J:d'

.I

~
i ,._--._--

~-:::=l:S~.:;:;;;:~~;,:,,-~ -:
- .......

_----

----1--

~-.~--

VARIANTE DE REALIZARE A LEGATURILOR RIGIDIZARE LONGITUDINALA

DINTRE CADRELE TRANSVERSALE ~I ELEMENTELE DE

5/11

CONSTRUGIlI DIN LEMN DESCHtDERI MEDII 51MARl

SUPRA-FETECONTINUI
REfEA TRIDIRECTIONALA DE GRINZI DIN LEMN LAMELAR. Imbinare cu plese metallce ascunse (,TnInlmcn

SUPRAFETECONTINUI DIN SCINDURI + NERVURI

Nervurl ortogonale Tn2 straturl suprapuse + un strat de scindurl dlspuse diagonal

Nervurl ortogonafe Tn2 straturl suprapuse + 2 straturl de sCTndurlincrucl~ate dlspuse diagonal

Nervuri ortogonale Tn4 straturl suprapuse + un strat de scTndurl dlspuse diagonal

Varlanta cu nervurl coplanare

5/12

CONSTRUCTII DIN LEMN EXEMPLE

6. EXEMPLE DE CONSTRUCTII DIN LEMN

CONSTRUCTII CU SCHELET " IMAGINIIN

CURSUL EXECUTIEI

A. SISTEM CU STILPI~I GRINZI (strlplla 3" 4 m)

S. PERETIPORTANTI CU SCHELET (rnontonf

10 60 - 90 em)

6/1

CONSTRUCTII DIN LEMN EXEMPLE

DIRECTIA REGIONALA A AGRICUL TURUI Chalons-sur-Marne,

Franta

Arhitectura: Roland Schweitzer (Technique & Architecture 404, octombrie-noiembrie 1992)

SECTIUNE PAIN FATADA
(oreaota sus) ,- sHIp din lemn de pin: 2 grinda cu sectiune ccrnpusa: 3 - PFL 22 mm; 4 - ptaca b.a 60 mm; 5 - platan placi Herakiilh; 6 • sclncuri lemn de pin 22 mm; 7 • ~ipci suport: termolzotatle: 9 • bariera de . vaport; 10 - PFL 16 mm; " • placi lpsos 13 mm;'7bariera

~~I;I~~~~~=~
seCTIUNE VERTICALA !?I PLAN PLAN$EU. IN DREPTUL UNUI STILP EXTERIOR

a.

ptoale

SECTIUNE PRIN PLAN$EU IN DREPTUL UNUI STILP INTERIOR

6/2

CONSTRUCIII DIN LEMN EXEMPLE

ATELIERE PENTRU ARTI!?TII Paris, Franta
Arhitectura: Yann Brunei (Technique & Architecture. 404, octcmbrie-noiembrie 1992)

.--

Structure cu stUpl ~igrinzl din lemn tometcr. TramO 2.85 x 2.85 m. lnOltll:T1e nlvel: 3 m de 1mblnOrl cu buloane de otellnox

1 - stilp lemn lamelar 20 x 20 em; 2 - bagheta protectie; 3 - montant lemn 8 x 10 em; 4 panou place] baehelitizat; 5 - terrnoizolajle 10 em; 6 - panou plaeaj baehelitizat fixat eu ~uruburi; 7 - plinla 1 x 10 em; B - rigla de lemn 6 x 10 em; 9 - fi;;le placa) bachelitizat;l 0 -$ort tabla'inox; 11 - ~apa belon 5 em; 12 • izolalie fonica 3 em; 13 - cablurl electriee; 14 - planseu lemn 7.3 x 15 em; 15 - grinda lemn lamelar 20 x 20 em; 16 - buloane; 17 - plesa rnetahca fixare stllp: 18 - ptaca suport stilp; 19 • soelu beton 30 x 30 x 10 em.

6/3

CONSTRuefll DIN LEMN EXEMPLE

ANSAMBLU LOCUINTE (HLM) I Clayes-sur-Bois,
Arhitectura: Dominique Cordesse (Technique & Architecture 404, octombrie-noiembrie 1992)

Franta

/

1 - placare scTnduri; 2 - sipci: 3 - bariera ploaie: 4 _ contraplacaj; 5 - schelet lemn + vara de sticla: 6 - placare interioara; 7 - contraplacaj; 8 - grinzi de lemn; 9 - tonolzolatie: 10 - PFL 13mm,

7 ,8 _, ,10

:

',',
'0,.

.
':-::,'_

-<
~:'
'

.. ;~~~,~;:.~~: .. .. . '~~. _J':._~
"t-" .

. ~.~:i~

.. .i.:~~~.,! .~~ ,,:,'~

6/4

CONSlRUCfll DIN LEMN EXEMPLE

GRONE HAUSER I Berlin, Germania (1985)
Arhltecrura: Otta Stedle, MOnchen (J. Notterer, T. Herzog. M. Valz: Construfre en Bois 2. Presses Polytechnlques Romandes, Lausanne, 1994) W~::;;W;;~J!2jI~F~~=? et Unlversltalres

7

V7

V5

HZ

c~
I
;,:1:

j

!

"

I

Construcjle cu schalat din lamn lamalar; tramti 197.5 cm ~I 260 cm; modul pe verticalO: 30 cm. 1. Perata exterior ventUat (156 mm) - PlacO PAl(16mm) - Folie poilel1lenti - Terrnolzolejte 100 mm - Montan!1 50 x 100 mm 10 pas de 62.5 em - Carton bttumatTn 2 str. - Strot da oer venNlat (27 mm) - PI(jcl din de~url lemnoase cu lIant pe bazO de clment - Flnlsaj Interior (tapet. vopsltorle. etc) 2. smp l8Ox.180 mm 3. GrindO lOOxlBO (200 /340 /4rIJ) mm 4. FermO cu talpa super. curbO l00x200 mm 5. RamO 6Ox120 mm 6. Ponti 6Oxl00 mm 7. nrant metallc (1) 10mm 8. Grllti antHnsecte 9. GrOtar lemn 10.Acoperl~-grOdln(j

1_.

II
II I'

II ~ .
V6

_po'

·'l
VI: -

.., :~. fl.
HI I .
I

Y ••

··(~r
'i"
_1_

I

"

•J

HI

.. ~-.---:-.--~-~----' --,---_._._._. __

!I
;I

-_ ....

! J

j

I!I !I
I'
II

I

.1

t!

I!

.1

..

6/5

ve~

CONSTRUqll

DIN LEMN

EXEMPLE

LOCUINTA UNIFAMILIALA I Darien, Connecticut, SUA (1987)
Arhltectura: Richard Meier, New York (J. Natterer, T. Herzog, M. Volz: Construlre en Bois 2. Presses Polytechniques Romandes, Lausanne, 1994)
V5

et Un/versltalres

II~h:~
g

~- ; .
y§.;.
10 V7 •

r~-----~-~-----'---

~l

vn

7

1. Perete exterior (142.8 rnrn) - PIacore InterioarO cu glps carton 16 mm - LomO deaer - TermolZolatle 51 mm - Lami:l aer - CantraplacaJ 16 mm - Piacare exterloarO cu scTndurl vertlcale cu lambi:l ~I uluc. 19 x 102 mm 2. Stilpl ~Itraverse 38 x 89 mm 3. Grtnzl 4. FereastrO metallci:l 5. UsO Intrare 6. Clopeti:l de ventilare 7. SupontO 8. Stilp metaUc 9. Grlndi:l prlncipalO 2x76.2 cm 10.Coso sci:lrii 11. Acopert~ terosO 12. Balustradi:l teavi:l rorundc 076mm 13. Lagi:!turO posoreld

CONSTRUCTlI

DIN LEMN EXEMPLE

RESTAURANT I Karuizawa, Japonia (1974)
Arhltectura: Siren Architects, Helsinki (Flnlanda) (J. Natterer, T. Herzog, M. Volz: Construlre en Bois 2. Presses Polytechnlques Romandes, Lausanne, 1994) st Unlversltalres

:

-

'"

".-

1. Bfme rotunde '" 254 mm 2. TocOrle exterfoarO fOr<S legeltur<Srlgld6 cu structura portont6. pentru a puteo prelua ml~c6rlle de dllatare/contragere a bTrnelor 3. limpl6rie din alumlnlu 4. StructurO oriZontal6 din prollfe de ojel 5. Scurgere ape meteorice

3

I

V2

14

I;

H

I,~--------

I

-__

-I! I I! ~---~: : !:
:1:

~,!---~ I

i

1_I 6/7
V4

CONSTRUC'[l1 DIN LEMN

EXEMPLE

CLUB ~I MANEJ I Ecublens, Elvetia (1984)
Arhltectura: Atelier Cube, lausanne. (J. Natterer, T. Herzog, M. Volz: Construlre en Bois 2. Presses Polytechnlques Romandes, Lausanne, 1994) ~ Fatade din panourl prefabricate, cu fnOltlme de pihO la 2 etaje, cuprintihd: ramO, asterealO, pia care exterloarO. Ierrnoeolotlc. barlera de vaporl ii placarea lnterloord sunt adaugate pe scntter. 1. Perete exterior (186 mm) - pia cere InterioarCi cu scihdurl orlzontale (22 mm) - barlero de va pori - termozolctle (80 mm) - cstereoic scihdurl dlagonale (22 mm) - strat aer ventllat I ~ipcl vertlcale (40 mm) - placare exterloarCi cu scihdurl orizontale lamb!':] ~i uluc. gelulte ~I Impregnate in autoclavO (22 mm) 2. Stnp beton 3. Grlndo prlnclpalo din lemn lomelar 4. GrlndCi secundoro 5. Grind(j de tatado (120 x 240 mm) 6. Panou de fatada prefobrlcat + terrnozolojle ~I placare interloara montate pe ~antier 7. Lamela mobile din lemn (porasolar) 8. Acoperltor de rost ~ ~ ~ ]j -, et Unlversltalres
/

"'f

\,.I

8

6/B

CONSTRUCTII DIN L~MN

81" PEiEJl DINBIRNE SUPRAPUSE: (BLOCKHAUS) B 1c. FAd, MONTANJI,

SEqlUN~ TRANSVERSALE

BIRNE CU SECIIUNI CIRCUlARE c. Wms dli'llamn brut, supmpuse CiltematlvTn raport eLi dk:lmetrele: perete oernr. b.Blrfl& cu sec11ufil9 reQulata; F,ost cloplit concov, etanfOt ell mi.J~hl sou fulor de c1f1~p~1 gudronat6, c. Bilne cu suprGlrotti mare de rezemore:rmbmare cu !ambO adOlugatel.

BIRNE OU SECflUNIIilECTANG"UlLARE (LEMN ECARI&A.l) •tnlmd Ie mnulll~ spr0 exterior. Groslmj: - pereti e>ctertorl:10 ~ 12 - l4 em - peretl,lnterlol1: 8 - 10 em Q. Birtle cu fosrurl ctopllte ccncov, umplute eu rTI14ehloou dh6p~ ~drono,t~ (s1T~lnl"'lsUflclent de ornplO) b. Sirna ctJ dUb[\1 Ia,mha G'Iuluc (min. 10 em gros.lme) .

c, B1mecu dubio palit~, cu uluc
+ lamb~ odi:luQatO

ILl, umeltate-Iemn J

IMBINARI a. !ina c!rculme: 1mblnare de colt

b, B1me circulars. cu SlJprotato
meta de reaarnere: rmblnare de

colt Ia 2/4 lemn c. fine rectoligulare: imblnare oolt 102/4 lemn. CU copeteta pat~cUitfl d. Simare-cfongulore: irnbltlore CCl~In coodO denhdunlcO (Ia e. Blrne rectanQulare: itnbinme parma Interlorb! coodO de flr'IIdurr~ (Ia fa~)

de

de
fata) cu

CONSTRUC'[I1 DIN LEMN EXEMPLE

GRADINITA DE COPII - CONSTRUCTIE

PROVIZORIE I Bile, Elvetia

Arhitectura: Meinrad Morger, Heinrich Delego, Gerhard Pretre (Technique & Architecture 404, octombrie-noiembrie 1992)

.

(
~I

.J----1--6

f---a f---.
'2

1-i
,

,
1 • invelitoare; 2 • contraplacaj 21 mm; 3 • fanti ventilare cu grili!i; 4 • termoizolajle 120 mm; 5 contraplacaj 16 mm; 6 • placare cu scinduri; 7 • spatiu ventilare 24 mm; 8 . barierll ploaie; 9 . termoizolalie 150 mm; 1'0 • PAL 16 mm; 11 • grinda principal:.!; 12 - grinda secundsra: 13 - geam termoizolant

\

Le plan. /I The Plan,

't!"-__."----'!I---'!IL_-'H--...II!---'l!--,-,------

-~ .
'Ill'

""":'1
,
I

.- .--,- -.--.-

.I

r

_'

:i

-.
...:

I

6/9

CONSTRUCTII

DIN LEMN EXEMPLE

TRADA OFFICES I High Wycombe, England (1976)
Cladlre de birouri cu 3 nivele: parter din zidarie + 2 etaje cu structura din lemn. Arhitectura Iii structura: TRADA

VEDERE PARTIALA

A FATADEI NORD-EST

, Conceptia cladirii permite executia rapida, prin montarea de subansambluri ~i elemente prefabricate, panouri de fa&ada sunt asociate intre ele cu cuie, la co~uri fiind utilizate buloane. Panourile au fast astfel concepute incit sa poata fi manevrate de 2 oameni, in limp ce pentru punerea in pozitie a componentelor scheletului din lemn tare (stilpi ~i grinzi) este necesara 0 macara. Toate panourile folosesc placaj de 9.5 mm grosime, fixat cu cuie + incleiere pe rame din lemn moale 50x75 mm. Rosturile dintre panourile de falada sunt acoperite la exterior cu baghete verticale din lemn moale.

Dups ORTON, Andrew,

The way we built now: form, scale and technique. Van Nostrand Reinhold (UK) Co. Ltd. 1988.

6L10

CONSTRUCTii

DIN LEMN EXEMPLE

TRADA OFFICES I High Wycombe, England (1976)
VEDERE AXONOMETRICA DINSPRE EST

~~

+

66.200

~

PLANUL PRIMULUI NIVEL

Grinzile plaru;eului primului nivel ~iale celui de acoperis (nervuri dese din lemn tare) reazema pe grinzi chesonate, integrate faladei lung~ ~i, la interior, pe un ~ir de stiJpi~i grinzi din lemn tare, in zona oentrala a cladirii. Grinzile chesonate de faladl1 sunt fixate cu cuie de panourile de falada Inferioare ~i sunt aeoperite la exterior cu un bandou orizontal din sclnduri falluite. SHlpii 11i rinzile de pe linia rnediana preiau numai Incarcari gravitationale, ca atare sunt neeesare imbinari g simple intre snlpi ~i grinzi (noduri articulate). Panourile de fatade preiau restul incarcarilor gravitalionale, precum ~i solicitarile din actiuni orizontale (\lint). Aceasta rezolvare permite un spatiu interior liber~i constituie 0 buna strategie contra focului; stilpii ~i grinzile principale au sectiuni mar. ~i protecpa lor antifoe se bazsaza pe carbonizarea superlicial8; panourile de latacla, mai vulnerablle dar mai PUlin incarcate, au contraplacajul ~i ramele protejate de termolzolajla din vata rnlnerala ~i de plecile fibrolemnoase,de la interior. Rezistenta la foe ceruta a fast 30' (0 rezistenta. de 0 ora ar fj fost oblinuta usor, prin majorarea sectiunilor de stilpi ~i grinzi, ~i prin suplimentarea placarii rezistente la foe, la pereli fji plan11ee). a proiectarea plan~eelor de lemn, rigiditatea L ceruta (limilarea deformabilitalii) determine freevent dimensiunile grinzilor secundare, ca ~i utilizarea unui lemn tare cu modul de elasticitate mai mare decil allemnului moale. (un modul de elasticitate cu 60% mai mare permite 0 majorare a deschiderilor cu 25%). Grinzile secundare din lernn tare utilizate in acest caz pot fi mai ienine ca grinzile chesonate,din lemn lamelar sau din olel, de!1i,pentru aeeeasl deschidere, au ina1lime dubla fala de 0 grinde din olel.
Dupa ORTON, Andrew, The way we built now: form, scale and technique. Van Nostrand Reinhold (UK) Co.Ud. 1988.

6/11'

CONSTRUCTII

DIN LEMN EXEMPLE

TRADAOFFICES

I High Wycombe, England (1976)

Conceptia de detaliu a avut in vedere posibilitatea 'Iucrului' liber al lemnului functie de varialiile de umiditate. 0 bariera de vapori din polietilena este prevazuta la fala interioara a peretelui exterior pentru a preveni condensul in interiorul peretelui,fenomen care ar reducecapacitatea de izoJareterrnicasi ar putea conduce la un continut crescut de umiditate in piesele de lemn.

d

a

-c REZOLVARE CURENTA FATADA + FEREASTRA
e

b

T

1
h

VEDERE PARTIALA A FATADEI SUD-VEST SECT'UNE PRIN PERETE EXTERIOR - SUD a) placare cu scinduri orizontale falluite 19 mm; b) contraplacaj colorat 9.5 mm, fixat pe rame din lemn moale 5Ox75 mm; c) nervuri plaoseu de acopens 63x300 mm din lemn tare, la 400 mm 'nterax; d) termoizolape; e) spallu pentru trasee electrice peste tavan din scinduri; f) termoizolatie vata minerale. 75 mm + bariera de vapor! din polietilena 65 Ilm + P.F.L de densitate medie 6 mm; g) nervuri de planseu 75x300 mm dinlemn tare, la 400 mm interax; h) contraplacaj 16 mm; i) grinda ehesonsta 600 mm; j) grinda din lemn tare 100x280 mm; k) fundalii din beton 600x300 mm.

,

.... ...
,

Dupa ORTON, Andrew,

The way we built now: form, scale and technique. Van Nostrand Reinhold (UK) Co. Ltd. 1988.

6/12

CONSTRUC"fll DIN LEMN
EXEMPLE

CLADIRE DE BIROURI PENTRU PROFESIUNI LlBERALE I Waterloo, Belgia
Arhitectura: Samyn et associes, SPRL (Technique & Architecture 404, octombrie-noiembrie 1992)

-I
Plan de fa cha.rpenla. If Pla.n of structural trem«.

couo«

fI Cross section.

transversalc.

II Long section.

Cmipe longl/ucilnale.

6113

CONSTRUCTII

DIN LEMN EXEMPLE

MARIN TENNIS CLUB I San Raphael, California, SUA (1974)
Constructie cu 2 nivele (parter ioi supanta), structura cu sHlpi ~i grinzi din lemn. Arhitectura: Backen, Arrigoni and Ross Structura: J. S. Papp and Associates

PLAN PARTER

VEDERE AXONOMETRICA

DINSPRE VEST

Structura. Trarna 3.00x3.0Om; sHlpi: 150x150 mm, pe 2 nivele; grinzi curente: 150x250 mm. Stabilitatea la actiuni orizontale este aSigurata pe 3 din fatade cu contravintuiri diagonale din bare de <>1el fiecare (pe falada, traveile de capat sunt rigiQizate). Pe cea de a 4a falada (NE) construoua exterioara din zidarie asigura rigiditatea necesara. Planseul de acoperis actioneaza ca diafragma orizontala, asociind toli stilpii ~i asigurlnd conlucrarea de ansamblu. Cu cond~ia ca. toate elementele sa fie asociate 1n mod corespunzator intreele, acest tip de struetura are un comportament favorabil in zone se;smice: lemnul este usor, are 0 buna rezistenta la soc, iar imbinarile sunt capabile sa absoarba deformali; substantiale raminlnd totust intacte.
Inchideri.

Vitraj pe 2 nivele cu profile din lemn, retras fala de perimetrul structurii.

Scheletul tridimensional din lemn este permanent vizibil, participind la imaginea interioara ~i constituind 'principiul ordonator' al cladiril; totodata permite 0 treceregradata interior - exterior. Timp de executie (pentru 2 cladiri): 12 luni.
Oupa ORTON, Andrew, The way we built now: form, scale and technique. Van Nostrand Reinhold (UK) Co.Ltd. 1988.

6/14

CONSTAUCTII

DIN LEMN EXEMPLE

M.ARIN TENNIS CLUB I San Ra.phael, California, SUA (1974)

VEDERE TERASA FATADA SUD-VEST

VEDERE IN LUNGUL FATADEI SUD-VEST f 9h

IMAGINE INTERIOARA

DETALIU ACOPERI$

a) SHip de lemn; b) Grinda de bordaj; c) Pazie din lemn de cedru; d) Podina din scinduri cu lamba ~i uluc; e) Strat de bitum + pielrilj: f) Tetmoizolatia rigida; g) Membrana impermeabila; h) Placi contraplacaj; i) Opritor de pietri:;;

Dupa ORTON, Andrew,

The way we built now; form, scale and technique. Van Nostrand Reinhold (UK) Go. Ltd. 1988.

6/15

CONSTRUCT"

DIN LEMN EXEMPLf

MAGAZtN $1 EXPOZITIE, Rheinstetten-Forchheimer,

Germania

Arhitectura: Archis (Technique & Architecture 404, octombrie-noiembrie 1992)

6/16

CONSTRUqu DIN t.EMN

EXEMPLE

DEPOZIT, MAGAZIN $1 BIROURII

Hergatz, Germania

Arhitectura: Karl Baumschlager, Dietmar Eberle. (Technique & Architecture 428, octombrie ~ noiembrie 1996)

. 'j
",

",

t ."

.:

.,

-'. I

~',

...

..

.

Plan nivel superior: expunere; schelet de lemn.

Plan nivel inferior: depozitare; structura beton armat.

•.

!

1

Sectiune longitudinala: 1 - Hala expunere; 2 - Depozit; 3 - Birouri.
StructurOdin cadre de lemn lamelar prefabricate rezemate pe subasment din b.a. Inchlderile au schelet proprlu.
I 1 I • ) ! I j I ." II U II It 11 ~

u

I~

't

It

II

"

II

II

n

t
t\.

r~
I

I
Sectiune longitudinala in zona de birouri Sectiune transversala

6/17

CONSTRUCPI DIN LEMN EXEMPLE

SALA DE SPORT I Heppenheim, Germania
Arhitectura: P. Hubner

(Detail nr. 1 /1997) Structure de ocoperire din cadre de lemn lame lor

:d~
:
~.

,

I'

r

6/16

C:ONS'rnUQll

DI N lEMN

SlSTEME PORTANTE

B1. PE,AETI DIN BI~E SUPRAPUS'E (BLOCKH.AUS) B1b.CU MONl'ANTI

PEREV CU MONTANTI DIN LEMN
Cj, Mantar'!tul servsite la os.ambkustl ~IrigldfzoreCI peretiloF portontt, b. MOfltont C\.J rel de ~ti1p (dlmenslonat pentru preluatoo 1hc~rdlr1lor vertlcale): perete C1utoportcmf, Eto~6jtQteC!poote fi amellorata prln cornprlmcmea U!lul resort;

b

PERETI CU MONTANTJ MRALla

=-~'~~1
~~~~

J

VB

CONSTRUCTII

DIN LEMN EXEMPLE

ST. ANNE~S CHURCH I Fawley Court, Henley-on- Thames, England (1972)
Biserica cu structura din cadre de lemn lamelar. Arhi!tectura: W. Crabtree and Jarosz Structura: Taylor Whalley and Spyra I Rainham Timber Engineering

VEDERE DINSPRE VEST

PLAN PARTER

Dupa ORTON, Andrew,

The way we built now: form. scale and technique.

Van Nostrand Reinhold (UK) Co. Ltd. 1986.

6/19

CONSTRUCTII

DIN LEMN EXEMPLE

ST. ANNE'S CHURCH I Fawley Court, Henley-an-Thames,

England (1972)

VEDERE INTERIOARA CATRE EST Corpul principal este consntuit din 2 ~iruri de cadre din lemn lamelar in forma de A cu inallimi ce cresc spre centrul bisericii; ele se intilnesc pe 0 linie, in centrul navei bisericii, unde ambele coame inclinate ating inaltimea lor maxima. Deschiderea cadrului cu inaltimea mai mica este 18.89 m. Cele 2 'pachete' de cadre A constituie entitati structurale separate, cu contrav'intuiri diagonale la capetele tiecanna dintre 'pachete'. CadreIe sunt articulate la baze ~i la virf, iar elementele inclinate din lemn lamelar au seetlunea redusa in aceste zone. Toate cadrele din 'pachetul' de vest sunt diferite intre ele: elementele inclinate au lalimea de 120 mm, iar inallimea lor la mijlocul deschiderii vanaza de la 324 mm la 918 mm. Elementele inclinate din 'pachetul' de est au 120x918 mm, cu exceppa cadrului terminal de pe linia de jonctiune, care are 150x620 mm. Peste cadre sunt dispose scinduri cu larnba ~i uluc de 64 mm grosime, aparente la interior, peste astereala este a~ezatai Tnvelitoareadin tabla de cupru. Pentru peretii interiori §-iexteriori a fost folosita zidarie de caramida. Comportament structural. Cadrele A se cornporta ca arce triplu articulate in preluarea incarcarilor gravitationale. Din punet de vedere structural, elementele liniare sunt in general mai pUlin eficiente decit cele curbe, fapt mai PUlin semnificativ In cazul pantelor toarte rnari, dar mult mai ieftine. La actiuni orizontale, cele 2 plane ale acoperisului s-ar putea comporta ca placi cutate daca scindurile ar ti asociate in lungul rosturilor lor, dar, in cazul de tala, s-a considerat mai convenabila fixarea unor contravTntuiri diagonale la extremitatile fiecarel unitali structurale. Constructia a fost executata in 18 luni.

Dupa ORTON, Andrew,

The way we built now: form, scale and technique. Van Nostrand Reinhold (UK) Co.Ltd. 1988.

6/20

CONSTRUCTII

DIN LEMN EXEMPLE

ST. ANNE'S CHURCH I Fawley Court, Henley-on-Thames,

England (1972)

VEDERE AXONOMETRICA DINSPAE VEST


~~~;;;;&---c

~i •• j .;:iJ. ~.
t:b. ..

h

SECTIUNE VERTICALA PRINTR-UN CADRU DE LEMN LAMELAA. NODUAI CAAACTERI$TICE.

IMBINAAEA DINTRE UN ELEMENT DE CADAU ~I CONTRAVINTUIAI. VEDEAE ~J PLAN.

a) element inclinat din lemn lamelar; b) conier de ancorare, fixat cu buloane de elementul din lemn ~i de soclul din beton; c) ~apa mortar; d) ptaci otel ,.. buloane; e) tUa din otel;f) element de coama; g) scinduri; h) contravintuire din remn; Q placi olel + buJoane; j) imbinare cu stere de O1el (articulalie tip 'nuea') + buloane; k) place otel fixala cu buloane de elementul din lemn lamelar.

Dup6 ORTON, Andrew,

The way we built now: form, scale and technique. Van Nostrand Reinhold (UK) Co.Ud.

1988.

6/21

CONSTRUC"PI DIN LEMN EXEMPLE

PEPINIERA I Marche-en-Flamenne,
Arhltectura: Samyn et Assocles

Belgla

SupratatO ovoldalO din douO retele asoclate. Dlmenslunl ih plan: 43 x 27 m. InOltlme: 12.5 m. Inchldere cu stlclO plrollzata, capablla so Trnpiedlce suproihcOlzlrea.

"

"\, .~\

\
\~

·""..l~

;"T"'! NiI.'__,

.

,'~k\"-~~:~~,:.'
..
._' '" I
;'

_'-:Ji\. ':':'1",;
"

,'.'

'

~r'"4-""'''':-:G"'' ": ...

6/22

CONSTRUClll DIN LEMN EXEMPLE

PAVILION EXPOZITIONAL
Arhlteetura: M. Klbayashl

I Nara, Japonia

SuprofatO eu dubiO eurburO din rejeo de neNUrl 4 x 7 em eu oehlurl de 50 x 50 em,1h 4 straturl suprapuse inerucl~at.

6123

CONSTRUCTtI

DIN LEMN EXEMPLE

BUNDESGA.RTENSCHAU

LATTICE SHELL I Mannheim, Germany (1975)
din beton.

Sist,em de scoperire cu suprafala continua reticulara din lemn i?i infrastructura Arhitectura: C., Mutschler and Partner Consultant structure acoperire: Frei Otto Structura de acoperire.: Ove Arup and Partners Infrastructura: H. Spah

IMAGINE AERIANA

DETALIU DE NOD STANDARD VEDERE A STRUCTURII DE ACOPERIRE PESTE SPATIUL PRINCIPAL, PA'RTIAL RI,oICATA. IN FUNDAL, ACOPERIREA RESTAURANTULUI.
Dupa ORTON, Andrew,

a) ~ipca lemn 50x50 mm; b) bara filetata $ 8 mm; c) ~aiba 55 mm; d) ~aibe resort (Grower) 3 x35 mm; e) ~iba resort (Grower) 1 x 35 mm

The way we built now: form, scale and technique. Van Nostrand Reinhold (UK) Co.Ltd. 1988.

6/24

CONSTRUCTII

DIN LEMN EXEMPLE

BUNDESGARTENSCHAU

LATTICE SHELL I Mannheim, Germany (1975)

Complexul include un spatiu polifunclional in partea de vest, cu 0 deschidere est-vest de cca 60 m, ~i un restaurant In partea de est, cu 0 deschidere est-vest de cca 50 m. Cele 2 spatii principale sunt .Iegate printr-un hoi central cu 3 ramiticatii ce conduc spre exterior. Sub nivelul principal sxista 0 ampla infrastructure din beton care include depozite, utilaJe~i spatHauxiHare. Planul cuprinde spatii diverse, individualizate, dar constructia capata un caracter unitar datorita structurii de acoperire.
f) soclu din beton (Iinie plina); g) grinda de bordaj din lemn lamelar pe stilpi de aIel; h) grinda crculara pe snlpi din otel, in zone concave; i) bordaj cu cabluri; j) arcuri din lemn lamelar

Accperlsul are 0 forma cu dublacurbura ~i este alcatuit dintr-un gratar user din ~ipci de lemn de 50x50 dispuse pe 2 direqii tntr-o retea cu ochiuri de SOOx500mm. In conditiile unei greutati reduse, structura acopera un spajiu cu dimensiuni in plan de eea 60 m pe ambele directii. Sistemul este coneeput ca. 'funicular', respectiv forma este aleasa astfel Incit in cadrul structurii sa nu apara momente ineovoietoare sub greutatea proprie sau sub alte incarcari uniform distribuite.

a retea simpla consta din 2 straturi de ljipci suprapuse lncrucisat. Inainte de ridicare, acoperlsul are forma unei retete plane cu ochiuri patrate. Releaua simpla a fost utillzata pentru zona convexa eu curbura mare, care acopera 0 deschidere rnodesta: in rest majoritatea supratetel acoperisulul este rsatizata dintr-o retea dubla, necesara pentru a asigura 0 rigiditate suficienta la incovoiere; In zonele unde curbura este nula (§i deci apar eforturi axiale marl), a fost necesara 0 retea tripla pentru a asigura suticienta rigiditate la incovoiere.

VEDERE INTERIOARA.

Cel mal interesant aspect al u,neiastfel de structuri este capacitatea sa de a lua 0 forma Iibera peste aproape arice cornpozlpe de plan ~i, totodata, de a fi ridlcata la forma finala in situ, plecind de la 0 retea plana din ~ipci drepte. In cazul de fala, gratarul de lemn a fost ridieat de jos ~:ipus in pozitie fotoslndu-se esatodale, cricuri hidrauliee ~i motostivuitoare - una din cele mai ieftine solutii de a pune in opera 0 structura de acoperire eu deschideri mari. Aceasta procedure de ridicarea fost posibila datorlta flexibilitelii ljipcilor ~i 1mbinarilor articulate dintre ~ipcile pe 2 directii permitind rotirea lor relative in pJanul propriu; astfel, fiecare ochi de rejea initial patrat se poate deforma diferentiat, luind forma diverselor paralelograme din cadrul suprafetei finale cu duble curbura.

Dup.li ORTON, Andrew,

The way we built now: form, scale and technique.

Van Nostrand Reinhold (UK) Co. Ltd. 1988.

6/25

CONSTRUCT"

DIN LEMN EXEMPLE

'BUNDESGARTENSCHAU

LATTICE SH.ELL I Mannheim, Germany (1!975)

Pe majoritatea conturului rejeaua este boroata de 0 scindura din contraplacaj a~ezata. pe suporf din otel la 1.25 m interax, la parte inferioara.fixati cu buloane pe un soclu din beton. In alte zone de margine, reteaua este suspnuta de 0 grinda inalta din lemn lamelar, de 60 mm 'grosime, rezemata pe stilpi din otel; stiplii sunt inclinali spre interior pe directia fortelor din retea,

DETALIU IN ZONA BORDAJULUI

CU SOCLU DE BETON

k) piese de blocaj; I) 2 cabluri x diagonala rata de ochiurile relelei; nod standard; n) scindura groasa din 0tel la 1.25 m interax; p) llipci de fixare a pinzei de acoperire.
Dup.li ORTON, Andrew,

6 mm diametru din cite 19 fire rasucite, Is 4.5 m interax, pe directie m) piese de blocajasigurate cu 3 buloane cp8mm, confonn detaliului de din contraplacaj fixata pe pUici din olel cu buloane cp mm; 0) reazeme 8 de re:lea fixate de scindura de bordaj cu buloane cp10 mm; q) bagheta

The way we built now: form, scale and technique. Van Nostrand Reinhold (UK) Co. Ltd. 1988.

6/26

CONSTRUCTII

DIN LEMN EXEMPLE

BUNDESGARTENSCHAU

LA TTIC:E SHELL I iMannheim, Germany (1975)

In zona terasei restaurantului, a fost realizat un bordaj au cabluri: 2 cabluri, fiecare tensionat la peste 6 t,. dispuse parabolic ceea tnseamna ca fortele din §ipci sunt oarecum uniforme; totu§i un bordaj din contraplacaj asigura oarecare rigiditate la incovoiere.

BORDAJ CU CABLURIIN

ZONA RESTAURANTULUI

r) scinduri de bordaj din contraplacaj (2 x 36 mm grosime) care prindintfe ele marginea relelei; s) cabluri de bordaj 2 x 30 mm diametru; t) cablu intinzator 15 mm diametru; u) arc din contraplacaj; v) strip din teava rotunda de aIel 300 mm diametru.

Dupa ORTON, Andrew,

The way we built now: form, scale and technique ..Van Nostrand Reinhold (UK) Co. Ltd. 1988.

6/27

CONSTRUCTII

DIN LEMN EXEMPLE

BUNDESGARTENSCHAU

LATTICE SHELL I Mannheim, Germany (1975)

Oonstrucpa are la origine studiile efectuate pe 0 machete la scara mica; folosind principiul echilibrului, calculele bazate pe aceasta rnacnsta au condus la definirea geometrica exacta a. formei 'funicularului' acoperisului sub tncarcarea proprie. Alta macheta a fost realizata la scara, cu mare precizie, pentru a reproduce caracteristicile structurale majore; in paralel, a fost realizata 0 modelare matemanca menita sa simuleze cit mai aproape de realitate comportarea relelei in toate aspectele sale de detaliu, sub orice fel de incarcari. In final, s-a realizat 0 testate sub incarcare a structurii terminate, servind ca verfticare a valabilitatii modelului matematic. Cu toate ca au fost necesare studii prel;iminare proiectatsi executat In 18 luni. Executia a durat 16 luni, inclusiv realizarea acoperita in cca.7 luni. pentru stabilirea valorilor de calcul, intregul acopens a fost

infrastructurii;

reteaua a fost intinsa. pe e~fodaj,

ridicata. ~i

Materialul de invelitoare este 0 piasa. de poliester imbracata cu pvc, fumizata in suluri ~i fixata de baghetele din lemn, cu agrafe din olel galvanizat de 26 mm lungime. La margini, materialul este asigurat cu cu benzi din otel galvanizat !?i ~uruburi. Acolo unde pinza este perforate, este imedial etan~ata cu un film de pvc aplicat sub forma lichidda.

VEDERE DE ANSAMBLU

DINSPRE EST

Dupa ORTON, Andrew.

The way we built now: form. scale and technique. Van Nostrand Reinhold (UK) CO.Ud. 1988.

6/28

CONsrRUCTII

DI N LEMN

SlSTEME PORTANTE

B2. PEREl! CU SCHELEr IN zABRELE (FACHWERK)

SCHEMAAXaNOMEmICA

A STRUCTUR'II

(oentru slrnpllfb:jrQ '1U 0 U res;- ,eprezentate dlogonalele)

SCHEMA DE PRINOPIU CARACTERISTIC

A NODULLU

txEMPLE DE IMBINAr(~ 0, Irrt>lnor19 eLI oec ~isoobltunJ b - c, Irnblmre in plcnu: fotOOBt Tn dreptul plo~ulu~ Intermedlor (VO!, C - ,eta] fr1 cOl"isol~.)

-_ =50roo06
,Grlndti plan~ u ~IiJP (rnQnto nt) troverstl'

PPII~CIPllL~LE ND[)oJRI ALE rl<"'-Dl~jCN'il

scsa [lULUI

219

CONSTRUCJU DIN LEMN
Blbllogrofle

Bibliografie
Corti
... (EVELYN CAROLA FRISCH) GAVARINI C.BEOLCHINI G.C.MATTEOLI G, HAROlD. HARDl D.•SMIGELSCHI, M GAUZlN~MULLER D. GOTZ K-H, HOOR D. MOHLER K. NATfERER J. HERZOG T. NATfERER J, VOLZ M, ORlONA. PRACHlK. TSCHUMI A.G, LUPU N. Amerlkal Csaladl Haz EptteseFaszelkezettel Zehn argumenfe fur den Hollbau Costruzlonl. Element! dl tecnlca deBe costruzlonl Materlale pentru constructll$1 flnlsa , Construc1111-zldtJrIe $Ilemn Le bois dans Ia construction Construlre en bois, cholslr, concevolr. reallser Conslrulre en bois 2 The way we built now:form, scale and technique Las systemes constructlfs en bois Construction 1 - Le bois Cser K/ado, Budapest Ugnum, Zurich Hoep/I, Milano !AIM 1999 2001
1988

Bucure#l

1996 1991 1990 1988 1994 1988 1981 19891990

WACHSMANN AM.

K/ZORGNO

Holzhausbau (19?O)/CostruzJone tecnlca e forma

IAlM, Bucure$1t Ed/lions ck.J Mon/feur, Paris PressespoIytechnlques romalde$, Lausanne PressespoIytechniques romcrides. Lausanne Van Nostrand Reinhold CoUd Editions du Man/leur, Paris EPFL~DA~f7B, Chalre d'Arch/tecture at Construclton, Lausanne Guerlnl studIo, MHano

1992

In legno-

Perlodlce Nr.35/1994 Nr 111997 Nr 7/1998 Nr 5/1990. 6/1996. 9/1996 Nr3fl995. 5/1995. 6/1995. 7/1995.8/1995.9/1996,

Bulletin Bols Detail DetarJs Bois Joumal de Ia construcHon Sequences Bois

Ugm.m, ZUrIch Munchen CNDBParis CNDBPar/s

10/1996. 11/1996. 12/1996, 13/1996.15/1997,16/1997.nr hors serle sept. 1996
Nr404t 1992. 428/1996 Technlgues& Archltec1ure

Paris

OONSTRUCUI DIN lEMN

83. PEREIICU SCHELET D'IN DULAPI

SCHEMA AXONOMETRlcA

A STRUCTURII

(pentru s~mpllficor~nu all rest repl~~entate dlugonalel€l)

Structura tip 'BALOON'

130

SCHE-MA DE PR~NCIPIU A NODUILU~ CARACTERIS:r1C a, Structuro tip 'ElI\LOON" b. 5tJructura tip· ptA TFORM' 1. Stilp 2, Grlnd~ saeundar6 3. Grinde!! prlncfpal6 4, TalpC infOOoorO 5. T Ipli st;pei'loorO a c. Pentru cornpornjle.lo cceeosi scam, schema nodulut sl~temulut CU sffip!~11grlnzij

a

b

CONS'ffi'UCJII

DIN LE:MN

83. PERETI CU SCHELET DIN DULAPI
SISTEMELE CONSlRUCTIVE TRA:DQIIONALE .AMERICANE Balloon Fram,e, Draced fFame. WeshJm Frame
In slstemulSaloon Frome- eel mal simplu ~ eel mar frecvent utillta'~· stTIpllperetelul (montantn), dlspu~1 to ceo, AO em Intervo:l, IlIUllt contlnul pe :2 nvele, In celelcite slsJeme coostructla pereh;:~ul este lntrerupt~ 1h dreptul 'fie cd rul nlvel de c6tfe 0 strucjl.m~ orirontalO. SlStemul Western Frame se clltarel"'ltll,j~TI1 plus prln fapru~ cO sa proc h.eazl:Jcu s.clridurl cllagonol~ am pem!l]. en 1,11 tavanals ~ pdrdoselila; aniel scheiletul asia rlgldizat 1h eel mai slmplu mod. ne mal fUnd necesore elemantede conlroVlhtuJre (diaganale) in cornpunereo scheletu'lul. Toate plesele utllJrote (J.U dlmensR)nl starrdard; ~tilnarlle sur,t real:lzate eu cue.

Balloon Frame

2111

CONSillUCPI

DIN LEMN

83. PERETI CU SCHELET DIN IDULAIPI

SCHEMA AXONOMETRIC.!. A UNEI CONSTRUct •• CU STiLPt CONnNUrE DIN DULAPI (sis'h3m conterroomn derivat din BaloOf'! Frame) 1. CtiprlO'r; 2, Cosoroaba; 3. Sfilp (monta,nt); 4. Grinda de pl~eu; Tolp~ Jn1sl1ioQrO; Buicmdrug il grof fereastrO; 9. Dklgonalel. 8. 2112 5. Traversa: 6. Soclu; 7.

consmuc

~I DIN LEMN

SISTEME PORTAME

14. PEREl~ POI1ANTI DIN PANOURI
SISfemul permlte Indus.trlaIlzareo ceo mal comptet6 prefabricate de catalog; Impllca prolectcre modutord. ProttlOtufo ramel panoulul Intermedlor, permiteimblnorea a constructlel de case, u1i"Zlhd ponourl

dlntre panourl, fie eli Jam_bCiil uluc,

ne

ell rnontcrrt
0

De reguld rostufile

diMe ponourl sunt rnorccte de ba:ghete de Q,cQpenrG soude nuturf, genetfnd irna,glne speelf.r:::::b. Unsor'" dupO montare, panourile pot prim I 0 plocare 9xterioorO continuo,
[)is

llPURI

PANOURI
i'"

"* de mot! dimenslulJ"Il:ceo. *" varl1eaIe: h vmlcmtele
*" orzento Ie: ponolJrl
~ interloore

* ,de mlcl dlmenskJnl: !

I - 1,:2m ('fun.c,tiBde motelialul de uiMPluturO sou de plolcare); h 0:: h eta} 2',·4)(8.4 ." 1a m; au schelet proprlu; dlstanta m,tre montantllinteriorl elite determlnrno de: rnodul de de.sc~rGara a 1hcdrc~rllor, modul de mcordare cu peretll pmpendlcularl. trcma ccropozlpono 1('1dlmenslunea rncterlelelor de plocore. deflolte enterlor de plon~eu

*extE;lrlome
*plone . _~po-tIaIB; rad ovonsar de pre,tabrlcOr€l - structultl. cornpOfflment~rl< flnlsoje, rerOOechlPme g Integrot(':];d Irnenslunl decise (intra alt,ete) functle de greutate + poslbl"tOflle de trr:msport. oepozltore, monlpulore_

(J.,

Constructle din parlOurl

j,'lQItCnte de mid dlmensiunl.

fOrO p1i::lccre !.\Ixi'erloan!i Sl...Jl"l'T'iBntar6; rosturlle mal multa ~.9XPuse Impltcti rmlv(.lri 'dellca1e' pentru: asigurnroa· etan,6r"

b. Constructte din ponouri ~mrlonte·de marl d~rneF'!9IUI1I, lreo1lzaterln preasomblarea p unor pcll"lOurl dfmenslunl m.lcL de piac(ma B.xtertoal"O

.f!

,tlra

$\:.IplimentorO c. Comtl\Jctle din pono1Jri
GliEl'

pMmG:<ii!ict:l

mid dlm€lns[lJnl.urmtnd sO 0 pl,acare exterlom?:l

d: <;:CflS!ructle cu panourl ,COOSCi'lOtoe de plo n~u

2113

COMiiRvcrn

DIN I.E MrIi

SISTEMC PORTAJNfE

84. PEREll, PO.1lT ANTI DiN PA.NOURI
Ponounle au D ALCArull?4.. MIJLTIS'IRAT SAlIdA PE ACl.LLA:;II PNiNCIPHCA ~I iN C.A.lUL P~I?LlILOR cu ~CHELI:I 'MONT A iI (v.c ap ,3 ~ AJcGtuiroa prnc IpC!Ielor suboflScunb IUri), Ac 6lJa~J tip da alcGtu Ire c~re vaJeollCl p~ntru PANOUR~LE. NI:.PORiANl1: (fQloslta CO ~nchlden ext, 10 cOilstrucJii cu stllpl ii grlrul); ditsrunta esta dat~ dsLJIMENSIUNU.E IN SEC!IUNE AlL [LEMENld.or~ CL COMPLIN SCHElETUL.

*i

PANOURILE - ~I, ill Qeilsra.i; iNcHIDEr~ILE EXIERiOfo\RE eli SCHELEl- pol Fi.
0, Nt VENTI LA. I[

(a.c(::ltuiJicotnpoc.te)

ib, VENlILA1E, r.lrolul de cer verrhlo1 CU OSf exterior Impieofc¢ condensul ~I prote11;l{1ZG COfl:iifuct:ia hlpwirlvo ~upruincalz;rii dol-orale rodla1iei &o!ore; S ~olurl.nhra~e/le§lr'C'oer - rnil1.1/bOO d~) S vcmi1(.Jitl. e l. PANOUf~1VENnLAIL INCHISL: rnlre stratlH de cer ventilat ~I tBfmolzoloyle 00 Interpur'le 0 LlsterE::)a!t::l(SGTndiurJ sou plOel pe baza de lemn -ex.PAW; d9ZGVontaJe, corsurn mal mare de rnoteno I;ClVOlltaje: re2.llitsnta mol tlL.1J10 10foe, p:rotectie mOl burlC:!contra ilsectelor ~ contra umldltatil. b2. PANOURI VENTlLA.TEDESCHISE; jermu~olallU este in contoct Ioiirecl cu stralul de oar v~nldol; de ruguld sa prevede Q prolecllc (J l'ermolt;oJotlel cOIIHiJ pioij osociore cu \"int. dlnlr un me Ie.r1O hldroi1..1g I dar pe.rrYleobilla vcporl (ex. ~fJI1ie ulek~la),

PLACARE EXTERIOARA

PANOU VEN1ILA..T D'ESC~I:S,

eu

(I'" ceo.2O em) c. Sectlune vertloalO b. Sectlun~ orlzontolO Rosrul dlntre panourieste rszowot cu lambO a,d.~ugot6 .,.c coperlre cu bogh~h!l (10 Interior) ~lsCindur6 de placors (10exterIOr), Piacorea exterloClI"Ocu scthdurl v,ertlccle este
COIfTtiriUO,

b

1, ~lpd orlrontale 2. Plaoore cu scTridurl vertlc:a!e 3. $Ipcl vertlcor,e .d, Termolzolatle 5. Barlera contra ploll f. vtnt (permeabl~ lc vaporl) 6. Pirkl de If,')sm{glps-cmton~ 7, Tolpeil nferioarO 6.~ton

PANOU DE FAlAOA NEVENTILAT, CU STRATDE AER INTERIOR ETANS (I = ceo 10 em) 0, Sectlune vertlcd~ b. Sectlurn:lQrlzontcla: Imblnarea dlntre panouri sa reolireoz:O pm Infermedlull,.ll1ul montont Iniarmedlor, 1, p~a cl d In derivate dfl' lerrm, t,encuite 2. Vatt'ii rnlnerCllo 3.PlddPAl ,4, Strot da aernev9l1t!lo,t (cu rol termoilolant) 5. SarlerO contra, vopmllm 6- Plt:icj din dertvats de lemn

b

2114

CONSTRUC[11 DIN Il:MN PER~ OOERIORI

3. ALCATUIA!EA rpRINCIPALEIOR SUBANSAMBLURII CONSTRUCtiVE
3.1. PERFP EXlERIORl

o

PEREtI DIN BiRNE SUPRAPUSE
CU SOClUl

F1NISAJ ~NTERIOR 'LJSCAT'; RACO'RDAREA

A. CONSTRUCT'IE CU PERE'['IDIN Ell NE ROTUNlDf R
1:1. CONSlRUCPE ell PERETI DIN BlRNE RECTANGUlARE --..,

----,'~

----{~,:

co:n~de tosore{) peretakJI prin confrCige~ea trotisversola a hYmero!"
I.GTlndi::l die plarWi;lU 2. Luft de lasara 3, ~lnlsoJ 'uscat' Ia picton (sclhdurl. ploc,l oe ba~1 de lernn, 9lpSrcarfoil)

Rezo,l\Ioroo de deJcaliu o Ipladlf1'1 Inteooa!'e (fhisaJ 'usc-at') tine

_,.-JII-7'"I---':'g]... ...__

4. BcghetO
5, Flnl!loj
'U5COt'

(scfndurl,

pli5d pe lemn,Qlps-ca oon)

10 peratl bozO de

6. IPldtbCindO otel
7, rwgla de tlmre
8. Tem1oiZcOlatie 9, Perew olin b1l'i"lB

10. Pllntt:i
11. Po rdooec 10 din lamb~ ~Ivluc
1

sdndurl cu

12, Du~mea

oart;)c':ii

13.Grtndti de pk.m~u 14. Folie ilolanta,

105" Profil tablO fndoltO
16, RlglOInferioorO

B

3/1

CONSTRUCTU DlN tEMN

o

PEREll EXTERiORI CU SCH'ELET

ALCAru'I~EA COMPU:rA. A UNEI fATADE ·STANDARD~

a fotadO "standard" odled ce cuprlnde toote stra1urlle ob~lil1e < ~ care pocrte fl utflizc:rtO ih morea mqjO'rl1crt'El a camrllof, are in cornpanenja sa de 10 Interior 10 ElOcterlaf urm6l'oore'le e~en1:e, pe \iOnga e1ementele portante ale ldtadel (stOlpi. mo~. griM. ,trave~ I dlagonol\e,etc.):
I

• •

.tennolzolaij'ie

PIaI,core InteriooK:l EkiIieIO co:noo vopol'ilo:r

• .'


BaJileracormo YOntuui f.I a Q,pel purtate de v6nt spre Interior Soportpe:ntnJ baOOro de vOnt Cf'VOndcoteodatd~, m1 de JlgJdlZGre strot diet oar ventllat Pillcore a!(felifoaitJ

IPlacorea InterlooJ"ll re poote reollm procfic cu ori~ tip de m a,feria ee poate prelua eventuale ienslunl (oontr'o,gerl-dllaI'Orl) genero1edia luci"U1elementalor structurale. Cme mal eurenfe re20'lvon sunf eele ell pl,eel din glps colton, eu lornbrJurl din !emn sou din 1h!OCU~Orll 00 lernn, Placarea interioor6 proplu-2is6 (ceo, vizibilO dlihSpra interior) podte rrreoeslta. de 10 cell 101 002, un scl1e~t-5Uport, Este cazul plCtdlor dln glps carton unde este l'eC{)l"f'londata ullll!ama uror profile din tabla 1hdeitOTntre structuro casel $I plcei, pentru a evlta urele fl~Llransou deforrnalll 00 potsurvenldatorlt'a lucrulul eiemente!m structurale. BClIiiera,contra vapori1ar eomtltuleun sublect de' dloc:uj1e oe F'IIJ :j.I-o gM 0 soIUj1e genera vdlabll,i!I, ~ldsta 2 (Itrtudlnl dlfertie care in esent6 spun urrnOtoore~ hJcP'\.I.l1,: • IPentl1J e1iAtcweaproducerll cOlrldensul,uI pre fatcI rece C! termolzolaflel elite obUgotorle IntroduoereQ pe fat,o co1dCiI a termolzolotiel CI unei barlare contra vOPD~liOr • pentJU (] avec 0 cose :s6notoosa aceosta iTebule so "respbe·, dec! sa t sa asl.gure 0 buna permeabmtcrte 10 vcpoo. Primo pozijiJeo 0 lhfOlnrn cu precaoof'e 10 aproope to~ sokrlill.e de ftito,da din lemn dn GeliffianlCiI $1Franta '111 fimp ee lh ElvetlCl, ')orO eu Q inolt6 tehnologle1h reollzareo ccsetor din lemn. oceosto bal'le:rO este iIn genera obsent6. Pod/la n'0GStr6 esf8 co lxifk:;ra ifebule pus(j {htr-o mc:mI&td seJecl1v6. anol~al'ld eLI <Jterr'Je ffGaate cortfexlln pat"Ie: aooo unde 'LJmldltatea oerulul Interlm 5e aprople in perrnCillenfa de valaoreQ urnldlfCijii de sarurotle' sou 0 depQ$El$fe frecvent (bdl, buccltM) ~,uncle -soorefe nu peate activo ellmloofeo condef'l$uulevenfu.ol 'rormat pe aceo foredQ, ecole 0 boderu ,de VOJXII'l este blne\lElntfo. Este e<m..ilpere!",ilor exterior! (j bOlllor expule spre nOfd, unde soorefe in serorl\J! rece nu ~vede~ oceo fatadO, ~ ded nuo poote 1hcCbJ, lor ooodensu~ elJentud fOm1ot rtlJ vc pWea fI dlminuof sou ihlOturat. Prln eleele oumulal1ve. th llpsa I..!nor S"IrahJrt de oer ventflot" efec1ale pmdlJ:ller pot fi extrem de ,grove, loto 00 ce reoornondam jt;, priF'lClpliJ u1Ilizareo IOCCila,h ace5Ie l cozurl, a unal borlere de vapor!; ,fh p/Ust:XJrwdardm ~sam pmzenta unuI $trat dt!$ aer ventlkd. P€I toq/(janvelopa r;;fddirfl. Bariera de \I~ sa' reo1lzeCllC de reQula pr1h aplloareo Urlor tolll de poAetilena au irn~nC'111 petrncute, oontinUI ~letc~ sou prln utillro~a uoor wrmolzola1il1 au pJevarute 0S'tftiiI1 de foil! de ce pollatiiena SOUa'h.mJnlu, Se mal po1' 9wBcul0 eorlereprtn V'Of:'SIroo unor s1raturf supol't contlnui 1i1 etol"l$e. Atentlel 0 dcCi!'EI tretJuJe ~a respectO ptfnolp/l./ c~terfJ pt;JJTneat>/f/IG!iIla vq:xxt de ta InfetfOf'sp!S exterior. 0 plOOClle9xmrioara cu $O!5ndurl eu [ambO ~ uluc vopsl,te C!J vopselie cUi"€inia poodle devenJ 0 bOriJera de vq::x>'rI nedonta, ecole LInde nu est'e preVltzuf UfI mat de Cler vemtlat.

3/2

CQNSrRUqU

DIN LEMN

jennolzolal'kJ se dlspune ob~gatollu 10foote fatode4e dodlr~or pem"lonente, iii r'1lnlol Ie . spofll, lncOlzlte eo poCl1e Ilpsl, Tel1l"1olz,olojlo asia oonefioa rilL! FlLmal ~ obllnereo rezistentel tefi'l"l~ ~are a r;em1!lor exfaool'if, dar eo poale Clf"I"Iafioron cawl T utUI~alllsortlmantaloT din "ata miMroio. protec~a acustlcl'.1 oocesorO fQt~ de ZQorflotele oeoone e~rlOCfe. Spafille InterioofEI die 'pere't1lor eXiefim devln 00 regua spo1ill de reronant<:'i, decl ompil1'kXltocre ale' suneMul; doca introducern 0 tarmoizolal1e reallzatO, dntr-un matertol abSOfbant ( C"IIl este ,carultellTlo'~ol'ofiei ,dln votO mlnerala), atune! '10m Insonorlza a~
clodli11a ce flU ad~s'I'$$C

oolAt6)l re:zonatoore,
lermolzolafja se poCite St.pr~nslono (ajungaoo Q$ffel, ~ groslml de 1,5.20 em) OU soopul c;ompensCilfl de fnetfle fBrmk;r}. TOoa,tekftodele usecre, ded '$1 cefe ole clOciTilor din lemn, no posed a 0 Ine!11ek!nnlcQ satlsh~ict'rtaal'9. ~I de ceeo pentr\J a comperna ClC$Sf' 1.lJ:Cru, e poate s Cffl~ dlmansiuneo stralul~ temio~an.t. tdfui.l f~JO CI l"eZ,olva pel ,depiln problema. Alte, mateuiale uIIllLote iI1 mora sof"11memeOil de vota mlnaralo co termolzolatl'l curenta sum poIlS'lir~nul'expandat, PfL-LilPQ'05 (mol rar) ~'ate mate:rfol'e do fX'Imerl expondote (aten'fJe 10 Incendll in oozul poijuretorruliul Elxpando.t), Borlrea eeotro vOnWul. lerrnol2.oIa1lo este proteJato SPfe elcterim de ac~uMa cuffiuol'6 cpO +vtlnt 'i'ri care vOntul poote 1lnplnge plc01urltede ope provenlte din plaia sou UipadCi pOno iI"I pot1lfecrndlzola:l1el. anlhl~Qnd~ rollt prln '!hIOCtirea porUm Oe oar (cerl ce mlguro el'eeful "t"€llmoirolorrt prop-iu lis) ell pliC6t:url de cpO; Dune conducOtoor-$ de c~dura. BaJ1erode vOnt b~a, bw,etl1jeles. ~I pOtrundereo vOnfulrUi spre Infeilor prln dsconflnuffiO'jiJe fotadelEo se reolmeoza de fe'Qula din fo~i de pol'leflleriO sou dln folll de corton osfdtdt 'nelipire pel contur astfel Tnctlt sO peI!T'I"Ilta d'fu~(] Ilb&r6 a. vopo~lor sore emrlm. $@ rna redlgeaz6 $I dn hartle, gl'OasO tip Kroft. 'Boriera 1trebul sa peilT'!"llta uscorec everrtua1ulul eondsrs produs 1h 1ermo~IaJle aa~ara n.eoesiti!! un ~Lport pte cc:tre fie prlnsO .

sa

SuporhA pentru baOOIU 00 v,ant S9 reolize<::aQ de regula din sc&'ldurl bCltute nOJmCli sou tn dlaganalO. $OU dn p«acl din placj, PH PAL sou OSH. Acest suport 1nde'~lne~e de ml..ite on f,J, rohA 00 Ifgfdlzote a e/emenfeJor shur:turde ~ taft:Jd61. Din aces.t unghl de vedere ac:erste elemsnta de ngld1wre Sf:! utlllzeozo silo perQfllln~erl()rI. ocolo unde es1e neceS(lr; piel2t'.indu-9l 'moo rolul de suport pen1iru barlera de vdnt.
st!Oiful de o:er ventlJot ajU'tO la ellfnlnared everrtualuluJr conde'ns produs. Ac'flvaroo ael'lJul sa face mol aJes cOnd faj'oda Tt'leatzttd plIIn TTiOOfII'e dlrect!L Nu overn un strClt propu~zJs d 0 dlstontcre Q plcoortJ ,exterloore de suporliJl banerei de \fOnt sou de tem1olzolape. Aoe:st ecortClllle!nt leoo roo/lIef de o sene 100 ~pcl dspuse ve'rHoal. onzontolsau pe CI'i"'Ibele ctrec1fl. Acem $lpcl prezlnt-a d.e regLd6 gc!1ufl sauront-e ee peJ1tlltt ascehSJuM aeruhJ ~ dec! ventilated problemar legati!! de ocest mat ,eS'kt(!fvfl'CJl'eo iIta}uh.J CQZ de IncsndJv. de aceea fante'le sou

este

o

gaurlle ~ dl$::>Un~ocmat (oltemm

PEl vert'loalO) penJru dlrnlnuorea ooosrui lIroJ.

in

PbcQJuI exter10r se poot€! reallza din once materia souaJ,c~re copablle de 'apreh.JeJ tenslutile Induse de lucrUi s:fruc1u~I,d~ a bloco penetrofea ape! spre Imerlor. $1 nu Tn ulflmul rOnd, de a IBilst,o, 10 1n1em-perU,De, I'$Q.ula sa tolcsase placajele au ~ndurl din lemn, F:JIOC'~le metalloo. mal rat ~1cu multo preoo.utie, tenculellJe adltlvate ~ armata CIJ ifflbra de stldO ~ un subsfrat de Heroollt, .

3/3

CONSTRUCTIS DIN LEMN

COMPONENTELE LJNLJlI EI<ETE EXTERIOR CU SCHElE1: P ALCArulRjj MULTISH<AT. {SEC"IlUNE VERTICALA lOCAL.~.) 1. redllrorea

ORDINEA DE MONTAJ

~ POZITIA

iN

CADRUL

scl1ele1tu1U1strutrlurcl

sUporI'uluJ pentru placofelo Intelffooro

2. redllmrea

3. realJzarioo placerll Infefioare

4. pJnerea fermoizola;JIe

Int

5. boterea scfinciurllor St.;I~ , . pe:n.tru bariera de

vOnt

ext

Int

3/4

CONSTI<UCDI DIN I,.EMN

CQMPONENTElE lJNUI PERETE EXTERIOR ell SCHELET: ORDINEA. DE MONTAJ ALC),.TUIRII MULTISTRAli, (SEqIUNE vERT;ICALA LOCAW

~I POm-IA 'iN CAIJIRUL .

7. montareo roIpdlor (aiel PEl :2 direC'jill) penIru redllzmea strotvlLd de oar ventrlcrt

9.lmroducereo (do este ca!ZuI) a barlerel corrI'Fa vaporl1or pe 'fata cdJdd a 'IlS!rrnolmlafjel

co

SoiIufia "nOlo cu morcar@'O ml\!clri ascen51onc.de ,Q aerulwl ih siratul cia oerventilot. pOn tat!Jm1e prevCWlte ill :1jpc!le orizontae

Irrt

3/5

CONSlWC1lI

DIN LEMN

PEREfI EX1'ErnOrn

o

:PEIlET,1 EXTIERIOR,I CU SCHELET - ,EXEMPILE DE AL'CATUtRI
(SECIIUNI ORIZONTALE)

- ---

.--. --- -.- -

D
.

-,...--

A. PERETE EXTERIOR MIN IMAL
6. PEREl E EXTER~QR C U

._---- _.

TERMOIZOLA11E
C. PERErE EXTEt?IOR CU ASTEREAlA S-IITA NW\RE CONtRA PLOII +- VINf D. PI: R8lE IEXTERIOR CU PLACAJ

VENTILAT
A

1, :;?ipcO vartlcalCi de fixqre 2. Str1p 3. Pia core e:(terloarO ,,(1" Plocare Inrte~loOirt'l 5. SaItaa terrnolzolonte 6- PlocO tennolrolant6 7. Asterec li!l din sd'hdurl a~;mte diagonal 6. BorterO de v1ht 9, Soot de cer ventlJat

~.
I, ~)

D

COf'.ISfRU C'[III DIN l!EMN

o

PEIRETIEXTERIORI CU 5CHElEl(SECj1UNIORIZONTAlE)

EXEMPLE DE AlCATUn~1

A PERETE EXTeRIOR CU SCHElET ~I PLACAJ EXTERIOR DIN PANOURI USOARE PE 8Alli., DE DE$EURI LEMNOASE (tip Sf A8IUl)

UMPlUTURA, DIN PANOURI U~ARe: PE BAzA DE DESEIURllEMNO.ASE (tip STABIUl)
C. PERm EXTERIOR CU SCHI:LET ~I UMPLUTURA DIN ZloARIE DE CAI(AMIDA 111ozu' cladlrllor cu mal mult de I c nIlJel, rezolvcreo de ttp A sa aplldJ numgl 10s!1te male cu st'1lp1 contlnul. RewlvOrll.e de tip ,s il C sunt llpeclflce slsiemelor cu stilpl fntwruptllh dreptul plan$9utuJ.

B. PE RETE EXTERIOR' CIJ SCHELEr

S~

B

I . PIos6 loblt 2.$1iIp :3. Sgltaa termolizo!ol1tll 4. PonolJ lJiOr pe' bald de d~UfI iemr100se (tip Stdrnlft) 5, TffiCulalO· 0. Procare IrlterloarO 7. Umplu·turlj zldOrle de cOrOmidCi B; Strut nl.velore mortar

c

3/7

CONSlI(uqll

iJlN LEMN

PEIRETjExrER10~1

o

PERfIl EXTER~ORI CU SCHELET COqURI $1 RACORD'ARI CU PEREIlliiN1ERIORI .--,., ~--;-..:.I
r:' I-----'i...:.~

(SEqIUNloRIZONTAlE)
A - D, COL INTERIORI

.-++----+------<:<...!)

IEXTEJ~IOR
CU PERETI

E - M. RACORDARE

1. Plocore e:x1erlOClrt'i cu soot de oer vt8l1tilot 2. A~te[oolO cu barlera de v\irl1 3, Plocora in.~erloam
4. ~Ipcl de

montal

E

5. Stilp 6, Rlgl6 S'UperioorO I, Manta nt perete lnter10r 8, Scmdure'J sa u rnontont de mont'CIJ

F

K

I
I

1-+"!'l :

0

fJ'L

I
I

17/~· I~~
.

I
c

~>~ v.<//t
~:o
G L

I~
11

[)

H

M

o

IPER,E'[I EXlERIORil' CU SCtlELET RAOORD,ARIl:A CU SOCLUL (SEC[HJNI VERTICALE)
I------i~
<:»

A. PER-erE EXTERIOR MINIMAL
11PERm EXTERIOR PLACAT CU SOINDURI ORIZONTALE IN CAPLAMA ALCATUIRE MINIMALA

c. PE~~ETEEXTE'RIOR CU ASTEREALA
D.IPERETE OOET210R PLACAT CU SC~NDURI ORIZONTALE IN.

CAPLAMA

$11 ASTEREALA

E. PERffi iEXTERIOR' PlACAT ell ,~NDRILA (~ITN

'-------0
A

~ l__---.,:.o&

F.. PERm OOE.RIOR eLI PlA.CAJ
VENITiLAT

1.PIQlcaj exterior 2, Saltsa terrnolz.olonto 3, PILIcoJ Interior 4, PlrnN:i

5. PardosealO

~~~--~~-~~ ~~~7---~~----~r,0

0., Talpa Interloara
<j

Hl

7, Grl~Clre

~J~------I-5'1-+-:rl----r~
tr-'--_.

®

8, ~ie de placa termolzola nM sau
eaiaJ 10, Astar,e=oIO 11, BClIlera de vinf
12, FlrocCi termtlizolanta

. 9, Folie Irolantel

13. Placaj ~md~11O (~JtO)
lA, Strrn oeoef ventlklt <ilpCO

c

CONSTI?UCIlI

DIN LEMN

o

PERE1i1EXlERIORII CU SCHELET RACQIlDAREA ell SOCLUIL (SECllUNI VERllCALE)
A. PERBE EXTERIOR PLACAT CU PANOURI, USOARE (1'llp STABILm B. SCHIELET "IN zA.BRElJE,· CU UMPlUTlJRA DIN PANOURI, U~OARE (tip Sf ASI L11) C. B, SCH ELET '1N zABRELF CU UMPLUTURA DIN ZliDARIE DE CAR~MIL)A
IntrucTt TIl Vml(H"Ite~e B ~I C scheletu~ de lemn este aporant, sa reoomanda foloslreaamnulul de stajar, eoont(:i mal rezlstentO 10 Intempeol dec1t r~§lnoClse~.

1, lPanmJ U~O,' pe
A

paze de de§9un

lemnome 2, TenculolO exie'FioarO 3, Soltedermolrolc:mtCl 4, 'Plocore Interloart'i 5. Pllnta 6. PodlnO jntre grlnzl, CU umpluturri

, 1il1 woe 7, Folfe Iz.oiant,e".j 8. Pletrl~ ~ipiarro spano
9, UmpluturG dlruld cara mldi!l 1D, Nlvelore' mortar L!ioo de

B

c

3110

CONsmu'c::rn

DIN LEMN

PEREII ExtE-rnORI

o

PER!E'[I EXTERIORI CU SCHELET RACORD'AREA CU SOCLUL (SECllUNI

VERnCALE)
V,ARIANTE DE REZOLVAH PLAN$EULUI; Iii

II

A. PE PLAC)\ DiE BETON PESTESTRAT DE PIETRI~~ PiATRA SPARTA
B. PE DALA. DE. BETON

C,

I,

FF

~~!$~~~~ii~~ TALPI GRINZI DE LEMN RiEZEMATE fiE D, PE DE LEMN
/ E. PE GRI Nil DE LEMN, LA SCH ELET REZ[t.M TE FIE TALP-I DE LEM N
F, PE GI(,INZI, DE. LEMN. LA SCHELEr CU STILPI CONHNU I - snLPr $1 GRI NZI
CU STilPI CONnNUI

PE GRINZI FUNDAfll

DE lEMN REZEMAlE PE

~ GRINlI

PE TAlP,1 DE LEM N
A

B
1, Placers' elrlerloorc:l cu strot de cer ventllat 2, AsrereolO cu bonero de Vfnt 3. solreo termolzolcmtl'i 4. PlacLlre InteHJoa:rO 5. Talp!!llnfeooara 6. Plinta
IJI r\1
i!£!j

II
u,.-,,::~""""'_''--__.['---

. , ,'j:

;:>01--.--5---'"-_--:l"-S I I ," I .~-

...II/ '.~

,TIll ~l1mTr]fffff1i'T., . " 7. Fo.lle [zolont6 VV ,Il,. l~ i/i/t.'~ti' i •.Ii I.. y, ll..l'I.j'i""'mea -.,.j"1 I_ pe g"nz~oare
9, PI~nrI~ ~i pietrO spc:uta 10, P<:UlO-U termolzolant

~---

~::;:::::;;::;:===--=========

11, Podlt¥lililtre grlnn, eu termoiwlotle'ill vro c 12, Du~umea00 rbO (Cli9mtd d iagon.al) 13, Centl1ta

c

D

F

31~1

CON$1RUCTII DIN l£MN

o PERETI EXTErlORI DIN IiRNESUPRAPUSE RELATIA CU ACOPERI$UL (SECIlUNI VERTICALE)
" STREA$INA LA ACOPEIH$ C U :2 (4J PANTE

InvelifOOfe: lespe-zi de pl,gka Indlidor.

IJo porkta supenoarii a caprlol'ilot (oJcOluire mlnlmolCi. 1&0 teiili'llOkoIati~)

A, STREA$INA D'E POAlA
El" REZOLVARE LA HMPAN (acoper!§Tn 2 a~e)

Modul dB rezemore 0 cCiprlOFllor trebule tir1i:icont de tomrea perete IuI prh controgerea bimelor, COprlortl nu VOir oveo decit 0 slnglJrti leg~tur~fI)(,O, pL..lf1ctual~, 1,0 COCl~. La toote celelalte reozerne (pane Interrnedlare, pane libare, cmoroobO) vor fl mentlnujl I'll pozl!ie cu agrafe core s6 patmite:l lun0corsa IIberij"

sa

1, Ji;;lheab 2. Ci'nlg J9h8'ub
3.~Id1~mFl

4, Folie hldrollolant6 5, A.stereal6

6- Lespm.1 de ptatrO 7,Olpoor
8, Bfini:'J de cdprtorO comeletore (\nM:

9.00110
coprlorllor

de rezernore (cosorcoeo)

c

10, Pazle antl·vint

11. r~iglOde rezernore
12, C6prlor IIber (,ffirl'erlor)
13, U'.lprlor de rr-e rglne

CONSfI?UC"[l1

DIN

I.£MN

o

PERE'{IIEX.TERIORI CU SCHELET RELAIIA CU ACOPERlfUl (SECIIUNI VERT~CALE)

" STREA~lNA LA ACOPI!!RI$ IN
hWQlitoCJe:

ooul. 'P.ANlE I il"AVAN
a cQpriQrilor

INCUR,.1

Incht:~'

pel.e pro1i1me InteriOClrg 113 rota

infertooro

A. STREA$INA CU JGHEAB MASCAT B. REZOLVAf~E LA 11 MPAN C. STREA$INA CU JGHEAEl APAAEN1 D, STREA.~INA CU JGHEAB MASCAT (varicntO) I , Jgneab din t,oblO 2, Invelltoors din t'lg[Opro1'llatd 3. !\grato 4, Pal,':le 5, 01'119tabla

go Ivdr,lZ.at~

6. Ple$(~de' fund a Jghoobulul 7, lnc htdere din scindurl, cu galurl de vootllare 6. Gol de ventllore 9. C~lcll de lemn 10. Folie h,ldrolzolan,t(j 11 + 12. GrOtar de ~Ipcl 1,3. Astereo 14, Ct'lprtor 16, rolp~ superloarO CcoSOil"oobd.) 16, SoltSClI termolzolootO Ic::l

lernn

17,lavon din plOe.l C"pe bam de
..,CH..J

giPs-ccl'rton)

18, Dulap (caprlot') de oapi!S't

19. Console!
20. Dulop Inter~dlar (ihtre console)

c

CONi:iI'RUCflI

DIN LEMN

o

'PERE'P EXTE,RIO'II CU SCHELET

'RELATIA CU ACO.PERI$UL

(SEC[lUNI VERTICA1E)

A. SffiEA$INA

CU JGHEA8 APAAENT

B. IiIElOLVARE LA PARTEA. SIJPERIOA-RA

C. REZOLVARE LA llMPAN LATERAL

4, Po~IB cLiIOcnrnar 5. Im::hidere din $cindu1'l. cu gaul ventllore 6. Astereo~ 7, Folie hldrolzolanti5: (hTt'tle Kroft) 8, Invel~ooredlF1 trgleflamande,

de

9+ 10. Grt'ifar de Moe I
11. ~prlOi" 12, Talpa ,~uperloorO (cosoroobC)) 13, Soil-eo t&rmo~olontO 14. Tcvon din plOcl (pe Ie ITIl'1 sou glps"COrj:,Qn) 15, !?ooie orrtt=Viht 16, Durap (caprlOt) de oapo!: 17, Corool~ 18, Duklp Intermedfar ba'26

cia

antra consol~

CONSTRueDI

D'IN

I.E MN

PmFfl EXTERlom

o PERElIIEXTERIORI CU SCHELEr
RELATIA CU ACOPERI$UL
(SEC[JIUNI VERnCALE)

., STREA$iNA LA ACOPEAI$ CI!:I2 (4) PANrrE Invellhxn; Ii'gla Idli. l~hldeJtlJ Il"Itertoor6 la pol1ea

I TAVAN: OAIZONTAL + POD

Inmnocra a grll'll:dar de plOOf.'"

12, Pozle ontl"vinf 13. Ple$ll de complett.lre B 14. c~prror de I'1"I'Clrglne

!re;zemare

15. Ci;pfLileOiIO scfudurl (osterea:I~)
16, Folie' hldrollola11t6

1

'!:I'~

3/15

OONSTFlUCTII DIN lEMN

3.2. PLAN$E£
PLAN$EE LA OONSJRUCTII DIN WINE R01UNDE

A. Pl...4.N$EUMINIMAL B, PU\N$EU PREY AzUl CU IZOLATI E FONICA <WSAU TERMIcA) C. RACQRDARE CU CO:;iUl DE

FUM

1.D~rnea

din scTndurll.u,

2. GmdO
3, Plfnttl
4. IPerste din bTrrUf) rotunda

5. Sa tteG lzoJantCi
6. Rost de tasare
7. Perval. profllat

6. PlcrtOil (placq] sclhdllrl l.lI.'

9. Flnlsa] In rerler 01 peretelLiI
10. ScmdurO de capOt (rlgldlmre) 11. Pmcment de 2:ldOrfa Ie fata Interioorc 0 co§ulul 12.Tenculo~ In'ertoarO 13. GenhJril

o.o.
din

14. Placei tarrnollolontli maTerial ,enorganic; T CQ~datum S, 3115 dlnli:ld~ rle

CONSrRUC{l1

DIN LEMN

PLAN$EE LA CO:NSTRUC(HDIN 'BIRNE RECTANGULA.RE
A. Pu\N'~EU ell lZOLA TIE.FO'NICA ($l/SAU TEf~MICA) CI~at(;j pe padlna intermedlar,a

B. PlAN~EU CU IlOLAfI'E FONleft. (SI/SAU IERMICA) cu po'rdoseo,IO filotontO
I ~

1. Perote dln blrne 2. BdrterO de \/lnt 3, Piacare Int-erlomtJ 4, Pllnto 5, PordiOsec 10sClhdlJrl tu

6. Grfnzl~oora 7. strct Izolant 8, PodinO Interme-aiarOl '9" GrlridO de plallfeu 10, Sipcl S'ustlnere plof,on

11, ROs.t de tcsore 12. Acoperifar de 13. Ploton NOTA: La fbcQrea finlSOjulul Interlortrebule tlnut cont de tmar~a bTtnelor Ce a IcOtul~ peretlL

roo

3116

CQNSTRUCJlI DUN LEMN

PLAN~E LA CONSTRUClll CU ,SCHELElIN ZABRELE
A. PLAN~ElJ CU IlO LAp,E FON IcA(SI/SAcU TERM leA)

o~mta pa pod

Inil Il"'Itermedlmli

!-'72LZ·'Z7,·

I~--®
'I-!--I-+---4,i1

-0

El.PLAN~EU CU IZOI.ATIE FONICA

(~VSAU TERMICA)

cu pcudoseaJa

fiotOht(!l

"SS'.iZZ.~:;'·-;.~",~"-"'" /

r

I ~i_
~
::I

'r.

:~

CD
~'

;r.r,rpr~ill')mTill'Ll,}l~{[ijVr: U rum;.' •'tbiQ( !jj_UIl.J!i.":,
~(./

-

,.

h'-.· ~- "'" "'/ "

V
v/
/

I

..
5' "-.:

l

~ ~

-

(

·0 CD
C!)
'g-

-I
lPlili1(;j
2. PmdosealO din SCihdiJrll,u"

I

~ 1--

-~

®

11)

~

J'1

7. TalpelsuperloorO

12. Grlndd

de leg,(lturti'

3, TcipO InfenomO
4, IPcoh61 InfermeatcUG 5, Scindura de capat (ligidlmre)
6. GiindO de p.lan~u

8. Picton 9. ,Plocore

13. Gr1nz~oarO IntertoorO

14.

snc

izo'lOnt
PAL (sou conifropfocaJ)

10. Asterea I~ dlnl sc1'Ildur:l a~n:rte dlogonal..j,. DCl'rl!5l1t'!/It'it I
11. Placme exteriooFO, de cer ventllaf cu strct

15. ~Ipct SUS111"!1ere plerfon

16. PI~cr

3117

'PbAN$I:E LA cONSTRUClll

CU SCHELET D1N DULAP.I CUSlILPICONTlNU~

,

j j

~---o.......i® .r~--·' ....... '-----l0

-++-----

....... r;>. .... ,j

-

~I EB'
w
1

.1

:.

!

I:
, I

1, Pllnm 2. Tmversij de l~got!J~eJ ,3" Pardos.E:toli!l din sdhdurl lamb{:l ~I uJuC 4. Grindlti de p~F'!§eu

5. Place Fa Q'XterloarO "C!Jstrat dG! aer venlilot

'til! Pbton din s.drldurli,u. 10. Ptacore InteY·loa.i'O 11, A,:s.tereala ViI1t din 5e"iflldurl

ou

O.Trl:lll;iers~,de wezernore

7, SCTndurb

ds rlg!dlz.are

dIspusealagonaJ+

oorle~ ele

8, Solteo ilo h:lil!~~

3ilB

CQN8W:UqH

[)liN LEMN

PLAN$EE LA.CONSTIUqlll

CU SCHIELETDIN DULAPI CU STILPI CONnNUI

,n.

I

t-----~I

-\

+i---t---~..3J ~___".,~-;, ~-H-i-+-

.i"------ts'
-~---I~:
j-----l-

-~
-\

~~~~~~~~~

-+-H--------I(!.~
~

-------~~-M~~r_--~~I

~?~r__T~_r--~~~

v
~
1I 0

'----irl-----I::!<o!-----t-il--ii-t-----t,

D. PLAN$EU CU ~OLA TIE fON~cA(SllIS.AU

TERMleA)

CU

pordoseo

Id fiotorntO

1+-;---8
-H"+-------«
I 2

,r-~~-r!-r-I~----~-.~

II
1. Placqm exterloaml CI.,I trot de s cerventllat 2. A~tereqlO din scii1durl dfspuse alagonol -+ be rlerti de V1ht .
~I.

5.

Pordosoo!el sdndurl facltult-e

10. Platon 11 Sfrof Izolont
i

6, Pod Ir"IOIntermedllaro 7. GrindO de plan~elJ 8 ,$ilpc'l tl'Kore plofoo

12.Gri~rn 13,.sfrot supan- pardoseoltl din pJticl P'AL (sou din lernn moslv)-

PloCare Interlomi."j

4.Plln~

9. Traverse:.de rezemore

3/19

~SlP~

,REZOLVARI CONSTRUCTIVE DE DETAUU ALE RELATIEI DINiTRE UN
SlSTEM CONSmUCllV

PLAN.$EU INTERMEDIAR

CU STALPI SI GRiNiZi CORLANARE PE 2 DlRECllI

SI a FATADA

Seqh.Joo o)(o~11IcO Sursa: Cons1ru1rt3 en

bois l', p.209. LausCil'l!"Je 1'988
Element de

pl'efobrlcot (exist6 15 50rtlmente dlferite) Ramo velilcCllO a
ponOUlul de fbtocta

fotoda

StOlp

mm

pia

'2 nlvele 1161115

PIocore €OO"QOOQl'O din

scOndur1 omontoie'
fOlj\Jlfe R;ama orizontdO InferloorO 0' panoulu~ de f:otadO

~ort din table: Pl'OteqIe
Ie apC Grll')da din 'Iemn ICI'l'Ielar TncleiCJt Ramo ofiw:ntaiO SlJperloorO a panolJulde

fafaclO Foooizorofle din ",ate. mlneralO

lavon din Qlps carton
Placare jntet1:oara CUI
p!Ocl din glps carton Terrno.llolatb: 2 ra.durl din vatel1 mlnerortO, In

'IIeoorea cornpe~ IIpSei de ineqie termlcO
Slmem 'constructiv ifll"liondez, conceput pe 0 trami:] de 3,75 I 3.75 m 1n 2 vaooJ'"Dte.OO iooijlme (2.1'6m I 2,58m). Toots Qlin:zIle sunt din !emn ,Iomelar fI1Clelat ~ au dirnenslunlle 115/22 em I..egotutile dlmre elernenfsle' structurole sa reoI~ozO C u dJiUtorul L.lf'Iorconector.! mefgic.;f. GrtnzlrE!~ulul atte:msaza (co ~1'n ~an) in· "tob!lil de ~~. Exlstl:l 0 gamCi ~argO.,de ponQU~ de f:atadc'::l (co forma, ~I clImenstunl. dar liden-lice Or.:! atcOtutre), Aooperl$U1 &sfe de tip teroOO,ClI pontO mro. stOlpQ primesc 10 Interior 0 pr,oteejie temnlcO 51..!plfrrientarO

Pf_REn

51PlANSEE

STRlICTllAA PRI:FABRICATA DIN DULAPI

REZOlVARI CONSlRUCTIVE DE IDETAlIU ALE RELAlliEI OINrnE PLAN,SEU tNTERMEDIAR $1 0 FATADA
-

UN

Secfjune verticald prln zona depllf'! (In stOngc:o til p~n zona vitrati51 (in droopto-) suso: DFTAIL 1/199 J, P. 43-44

AlcOhJrea oo~ ,.
;0

fnvelltoore


.' ., .. ..

asteredc de 24 mm. pdslO eu rol c:IG Il"'ISOnorizore tonica pane de bOil 20 rtlm dlspus61a 625 mm slpci p001tnJ dlstanjToull, 12]60 mm
ccrton bitumot ponou aglol"i"iafot 'tip 000 de 19 mm cOp.liol1 de 220mm" displJslla 625 rnm l'zolarEt1iermicOdl n vote mioo[ati de' l20+'Cm mm

(de SUS in }em) din tOblO de ,zinc

., : ~<.-..~... ..
,.
,

,. ooOera de
• ,.

vaporL folie poHe1ilt€loo

»:
<,

,

.~Ipcrsuoert to-von de 24 mm t'clvon din plocl de g~ eorton de 15

rrm

~

:

A1'cOtl.Jrea pere,Uof ; (de 10Interlm spr9' e::dsnlor) • plOd din glps carton' de 1:l.5 mm+ 10 mm barlen~ de Vdporl. folie de poJlatlrenc tmlatle tenmca, vat~ mll"leroJO de 100 schelet din lemn: mornonfl de 60/140 rnm dl~1JlI1 IQ 625 mm
niITI

mm

'1'

I'

place.'] clJn lemn ogJOf'I"1erat -(PAl) de ] 6

"

borleitl contl,a vOnTulul toile de pOllI.et~ni.':J stn:rl de oer ventllat ,Ipel 0024 mm

batute vertlool ploeere extel1oorO din scOndwi
orimnfole ttlsPU5E1 111 ~coplcma
N

~ ."
. J<:

~

..'
,
RI'!'~~;I.~~
ll""

.fCltadel, ~ ceaflllatO

N

I
&
~

AlcOhJrea pfa~U[ui rrdeitnedior: (d!l'l sus in JOS) ,. strat de uzurO: mochafll • dol{!J flotontO - sopO din 'cirnent ormot de' 50 rnm, strrn separator. material fOI"'lOClmortiwm • pli6cl aglomerate din lemn (PAD de 16

I

[r I

, ·
'Ii :

,:

!',
I':

'" £
~

mm
• grinzl perpendlculClJe

I I,

pe plonul dlspuw ~ 625 rom unQ de

I

i

I III

~

i'

..

,.

soFielet (cooru} din ~pcI, supan' tavon tovon dfn plOcI de glps carton de 12.5

material fonoabOOrbant, vat6 mlnerr.:!lOde tOO mm

~~~.f~'"

mm

~+l~L

I:'.

it

t

~~.Jf

CI.ADI RE cUSmvcruAA

REZOlVARI CONSTRUCllVE DE DEl Al1U ALE RELA TIEl D~NmE UN PLANSEU INTEiRMEDIAR $10 FATADA
DIN s;rALPI (FE 2 N~VELf)·~ GRcINZI(iN CLES'fE)

Sec1!uoo ~onomfJtrioQ Sf,ifSQ.~l£tJs ~~ co:nstrucHft;

em boiJi. ParitJ· 1981, p.38
Aoope~ in 1ief'osd eu
pontO

consda·per:rlru proie:la!'eO fotgoo~

zero le~t1n

fata~. coplOllCIi'C cu
~tal\pU1 G.r~nzl1h d6fle ". ~

Grlnda p~nclpa1Ooo

pSfl'J€Iooiculore froodC

pel

Gflnd.a 00"10tooa
:E1@!1"leD1 tot'OOQ de muH'lsfrof sttltp contlnuu P€I 2 t'liVele

PIa~ufooob!oIat dolO llotamO)

(pEl

G~~

~l·,perrhu

de'fatodO in
OOOOfOrea

I"IIv91uhJ pard~li 1l1'1'e1'ibor.al'O'~luI babJnulul)
CEl~ ~!!t~rioare (0

TerosOl (;b~COl'\): ~ndurie 5!intCl~El

drstontatpoantru buna !iCUfgi9M CI apeia
metoortce EI~

'"
• ..
III

de fotooosunt oIc'X'JtLite ( de 10Interior IQ9ll1edrx ) dn; P:looare: irltenOOfO (plocl glps carron) Borlem de vaport O'oIle p6~~tiIaOO)
T~lml!'Jfie

..

BarlerO de \fOn,f (f,'>OlietilanO) Strmde oorvenTikt {g:rl1O de ~pcl) Ploc<lre exterl:ooro (poslbll orice material r~m

(vatO m1nara~~.

la Intemperl()

312:2

PERBl $I PLANSEE

REZOl V ARi CONSTRUCTIVE DE DETALIU ALE R'ELATIEl DINTRE UN P:LAN5EU INlERMEDIAR $10 FAlADA .
CLADI RE eLJ STRLJCTURA D~N STALP~ (PE 2 NIVEIJE) ~ GRI NZI DE FATADA (iN CLE$TE) S~lJneoxor1!O~tiI1C¢,

Surso:les 5YS~

corufluctfrs en bois. Parl£198' .'p,,, \\.'1

$trot de oor venHlot Ploca~a exteriotlru Tot~ Irnretdllca g,trodusO intr"O tonto ttDat,O in codrul sta'pulul ~ masoafa cu chit

Prote,lorea pieselor
ortrontale
t(llbl~
O.J

~rturl d~n

Gnnde de fotoda Til
ucles.h~lw

TcdpO InferlLlofo birotatil
PEl mlJloc pentru fbcmoo vltraJlJlul (faro cefCeve1El)

Rcrnrorsaroo sf01puhJ cu
platbonrle metollce StOlp oominulJ pel 2 ntv'9l€i

12 ----.

Pere1U ext€lfloJil sa COrflJun d.lntt-o ro:rro S'UrJOITin IQrosimoo carelo selntroduce rnoterlo~ulhi'!l'f!ilollQ'lqnt . Pe k:!ta Int€lnoora
CI

rl'.7f)ElJse

rlxeozi!! plOcI din PAL La erleriorul Fome~.S€! bill ~pcl paste oore $9 aplic~ plocojul ~xter~or. La int~rIof5e poole inlocui plocqlul dfn PAL cu p100l din glps carton

Obsarvotle: ~re doo.seblrs de solutio ptezentata in, paglna preoedent6 'fatadl:l (~ nu cale Irrterloan;!, ale pro~ulul) sunt reollzateiifi ~cl'6$fe~,

(3/22) 1h·ocest coz gnnzlle de

&23

PE~SlP~

smUCWRA OERIVAlA DlN SlTEMLJL~PLATFORM" Secfiune ~ooometrica Sw:so." ~ CsalGdi Haz £pIt~i ~rke1"fe',

REZOLVARt CONSTRUCTIVE DE DEI ALIU ALE RELATIEl DINTRE UN PLANSEU INTERMIEDIAR $10 FA lADA

.~ta
din

1999

plccore exte1ioara

montont

soo.ndufiOOfute distarrto,~ 'teifrnolzol(:l11ie

-."

m1po' if~fertOdlrO;"
traversOi superioarel

tolpa inferloaro

lrrJ cap~ama
.tennoizolcrtie

frCiv,ensa inferioo ra

acoperire sene-let +
be riero centro

va nruiu i

16r'Il1"l,fupf core ·coF!duc~, 10 0 mai mare fCf;lldltote de executie, 10.0 !iimplillcll::m~· a de,to~tlor &I decl ~ io 0 economcl1'a't'e Cf6SCut6" dar, in schJmb, oonduce Ie 0 proiectore 1!Tlt:l1atema~1 mal lC!bo~oosll , UUlzoreo cooectorilor maidk::1 (apaFElnfj sou mosoot·~) mo~ Jillmol mutt VIt'e2!CI 00 ~UlJ€I.

structuro case~ oorlva din, Slstemul ~plattorm· de core se- deosebe;;te dom p.rinQparl~CIunal griniZil de~. 5istemul ~pl'otforITt prez.tnto avol"taJ u~utI~lw~1ooel'or~ :tipur,1de "cjrluni de

mgk:lK:ill!Kl conmruatlsl est€l obtlnuta PEl2 col:
• •

,PrilldispUnsmo elemootelor structura~ (rnontantll+grlnzlte pkln~u1ul) 10un pasmlc (p~n6 la 60 em) PJln~raouoor ploci ogloTnarate din lemll 00 tip PAL, 058, (c6100dat¢ ;Ii 0 unor scandU!l ), ell dubiu rei. OB rlgidizore dor ~Ica supcHl pentru bariera contra yqrrtulul. la perefl~ exterlon

3124

CONSfRUCrn DIN lEMN PERETI 51 F'LA~OOE

iREZOLVARI CONSlRUCUVE DE DElA1U !NIERMEDI'AR $10 FAlADA
SmuCl'lIRA

AlE RELATIEI DINTRE UN PtANSEU ~lNCLESTE~, CLADlRt:

PREFABRICAT A. Sool1Ur16 oxonometrloo

DIN STPtPI $1GRINZI (PRINCIPALE 51 SECUNIDAAE,

.

INTEGRAt

Slna: CQl1$fn.J/re

M bois

(st~ga), sectiune verHco~ (dJ'6apto) 1, p. .21;: 1..('J(A~. 19lJ8

6
SJstemlilutiliZed~.~ He~renath ~~ pemt€l r!dicar@a uno.r case exhem os '~e>:!bl.leo plan, Schelerul sa compuM din stolp de 14/14 em pe 2 c etcge ~ grinti "1nclevte~ suprapusa. PonotJ~le de fa·tad~confln foote st~rile urual:e sI sunt integral preft!bncate. '~Ind montote pEl ~nftler.

5

6
7

cSiPCi4/6 em 3. !z.o!afle- wrmfoO de! Ii em cu baoora de vapor! + carton 2,

1.

Invfi!ltoare din placl ondulat,s de c::JZOOcilnElnt

5.

4.

CfSfaltot ScandunlfOltuHe 00 1a mm plinse sub capr~orl Arcrnu~r80fOil:odel; • PlOd de m:boclrnent Ilpita poe schelarul panoul:ul • .Izolofle terrnlcl!J +foUe PVC '. strot de aer Yelnfllat
>!I

~, ...
,

6. 7. 8,

9.

de nilCtteflal plwtk:: (melaminet) ,RoF'J1(] p:;Il')()ulul. profllata special pentru rsallzareo tmbiFiQrllor TolpO inf€lrloal"l!! P>ordOSEU:lla balCOrlL.lh.il; cOndurl: a~zaIf€l dlstantot s Grlrmr;eii1ccnsol6 aiel'bolcorlulul 3/25

Panou aglornerm pe ball! de lernn. imorOccrt eu un strat

PERETI SI PlANSBE

REZOlVARI
PLANSEU

CONSTRUCTIVE DE DETALIU ALE RELAJlEI DINTRE UN
$1 0 FATADA.
(COPlANMEJ
+ PEREJI 'DE iRIGI DIZARE

INTER MEDlAR
·eJn

SlSTBv'IsmOCruRAL MIXT: STArn $1GRI~ S8c~lJ09 axooometrtca de ansamblu

Sur.sa; ConsJrulm

l:x:J.i$1.p.230. lC1f.JSOJ1l1e,'1988

Sistem constructlv Jopone:z ee' .sa remarcc prin Tl"nbirK'l'l SlmpIE:I ~ oocflunl ~. DetontO sel!imJcitatn rldcote-. sEtemui s1iruc1u'd eLi sItllpi {ii' gnnzl a tost infQJtt eu a serle 00 perel1 portent! de rlgk:lzC!re. Plarr;>eele sum prefoblilcote, i1ecora f'I"lOdul fifnd oonstltult din 4 grll"liZi soldaittate ptin !n1lermedlul unor pillel OSB~botYte pe ombele fete (s~perIoarO ~I'tntertoorO) a gnnzllor. Peretll St.!nt tencuiji seu plcicajii cu gips carton
OSB~ (Od(fJfJisdstrand Bex:Jid = pKJcI

din

G}Ch/I

IemrIfXJ!ia

mart:

SGN8:.'C :;t co wporf ptrmtru

ap/Icarea

I9ncul6likx
FE!\rrrta

-.....~"I!:-"---------.----'Ulspuse

t.rklng:urore 103,70 m UM 00 cool6lail:l

Montonfl dl'ndulapl
lr.rI- ..... .......-l.

e 3,BOlloO em

dlspu~ ia 60 decelOlcdt

em unul

PlOd 'f,JreofabFicate de ............. "l..;.t~....;j.li.......,;,.""II-W..___.....,...__-LJ-la~U din 4 gn.nzi prlnse cu plOcl OSB

Sol~meo

grlnnlor inrra ale :,;i cu stolpll 59 redllzeaz6 cu ojuforul uoor patbi.:lnde (ecllse) din, otel bOMe in Cue {jli'rltarim cu buloane. Slt'JlpiI, ontlnLEl e 2 etaJe. illnt dlsp~ pe Q c p tramO de .3,70 I 3.70 m. SUpilmentOf struc1l.nli CIJ stO(pi ~I griM. OIJ fast prevem.tl peret1 de controvontulre > avand ~ I'Olul de a oreluo onumite :soi'CiInlgrav1't,atloodle CIOdlrea vo 111 defC!llatO in paglnlle 3127 sl 3/26

3t26

CQMlmuCJlI iJlN LEMN PERm 51 F't.ANSEE

SISTEM stRUCTURAL MOO: STAtAl ~ GRlf10 (COPlANAR8 Soctluoooxooortleb1oo ,0 de to&i1orc-onstructiVe StJrsa.. Consftiiro en bots 1. P.2:3D. LatI$ant'/e. 1988
1

REZOLVARI CONSTRUCT,IVE DIE DETAUU PlAN~EU ~NTERMEDIAR $~0 FArADA

ALE RELATIEI IDINTRE UN

+ PERETIIDERlGIDIZARE

Platbard~ {ecJ~ de otel

.~---~~:::l-IIOiI

A

Grlnde PJilnc!polO 101 TOem

---~---+-!I!t+-HI~"

~tont ,riglrj~ $~ suporl' perrtru .. -~--""""i trd1iderea 1otadel, 3.8.)10 em

TOlpO Inferioorl'llO/lO

em

Sodu din baton

3127

CO'NSmuCTII DIN ILEMN PmETI 51 PLANSEE

SISTEM STRUCTURAL MI'X1: SfALPI $1 GRIN£! (COPLANARE) .. PERFIl DE RlGlDIZAAE Sectlune OiKonometrlC6 (st'O"'nga.jos) ~ sec1iune vertloalo (dfGIopta) Su!Sa.' Consfrulfti!l' en bois 1, p.230, Lausanne" 1988 1. Acoperire roolzat6 din: • ll'welrrtome f'!"Ietalrc6 .. ploe! ggloroerate pe boc:Iro1

REZOLVARI CONS,mUCnVE DE DETA_lIU ALE RELAl1EI DINTRE UN PLAN~U INTERMEDIAR $10 FATADA

delemn

2. 3. 4,

pane din iernn 006/6 em trionguJarO Grlrndo 00 totadQ Tenculok5 slntetlcCl pe suport de fibrO de sficl'a 5., Ponouri CSB. bOhJte In cule 6; PlOd din mlmMClla cu roll de termo!rolane (la exterior) ~ de foooizolcrj'le (fa Imanor ~Iexterior) 7. Plac[ din glps certon B Pardose(jO din placi de PAlL

Ferma

vato

fU1nlrult

.

9.

Grlrui din dlulo:pl de 3.8/18 em W. Cornier rnetallc de rocord

6

I·;.' (.
I' .
t•
I

~. ,
jJ

",.i

.J._

11
3

6
I'

75 5b 8

'

.

.3
4

3128

COt>SlRlJCTll

DIN LEMN

PEREI151P~E

SiSJEM STRUCTURAL TIP ~Pl.A lFORMt Ie c10dlrl P+4
Secfiune axonometllcO
$UrSa'

REZOlVARl1 CONSTRUCHVE INlERMEDIAR SI a FATADA

DE DETALIU AlE RELATIEI DliNTRE UN PLA_N$EU

(Vedere- dnspre Ihtedor) le bois t:k:JrJ$1a consfluc1fcn, Pc:!M·1990. p.3fJ5

2. 3.

1.

4.. Mcrt:erha.i

P,lintOcln 160m Rest elastic darElt~ strat uzurOcmodhetci II pita)

VERfv1ASPHA 5. TrnpOs1~turo
6,PAl
7.

fonocbsorbaflt'

J.

de 19 mrn suport mochetO PAL de 22 mm supelt ~ f\Iotl;;:lntO GrI~adin lernn, supolt

tavan 9. Grindedl!illemn Hl Paoo'U de glps cart:on
de· 13mm 11. VatO rnlnerolO 100

12, Ba!1era de vopod 13. Vail:! minerai!:! de '45 rrrn 000+45) 14. PAL·de 12 rnrn
1ti Borllero de vq:lOfi din Pa..YAN 16. Panou din glps carton

mm

17. Sohe4et dn lemn
18. iinp6slitur~ (borjerO) Trrpot~o vOntlJul wi

dB lOmm

(]

p.lan
19. ~

e:derloof'C.~cu

sCOndurl din lemn de

zadi51

ooron.

Acest slstem constl\JCti'v a fast ullll:zat Ti'1 premferO i"1 Franta in 1981' 10 Ioculntele soclole din A1p1lc fror1tl:era OJ ~hjlb. kl ceo 1700 rn qltttudloo, Aoeste clOdlrll 00 " eta)e. tin .!amn peste lun pcnter din

s-a utlllzot I.f'I smtem mod.iIat.~ Indus'lrlalmt CEI a dat deplinO satlsfactle CI:J precOdere ih dorr'Ienflle IIDIOrli telilTIICB,0 ropl,dltCrjiI '00 execufiB $I (] capoclt~i de Q rtispundE:'l SOJclnikJr seimnlce.

CONSTRUC[II DIN LEMN PERfllINTERlORI

3.3. P:EREtIIINTE,jORI
In cowl ajr.;Otyrrilor cu scneier, d.lf19renta lIltre PERE"fll INTEfillORIPORT ANn N EPORTAJNTI co~1d'TI1 dlmel1slunlle d1t~nit~ pecore Ie au (dlt) COFlSldersnte de rez$lstenti":i)sec:1funlle ei!ementelor C€I compun sc heletul,

el

Sp:re deoseblre de fat:ade, perefll fnteriorl aLI 0 olootulre Imal ~rmpla.~,a~me : ramo structurale!! esiB placcta poe ambelefe'l'e ell l.J'1.plOC;aj ce poate identic sou dltfertl'. Lo inh'Slrior 00 regula Iil6

introduce
rezonootO

un material fonoabsotbant
10 sul1etele oerlene.

pen1'nJ a InsonQrt;!:CIcavttal&c Ilrt1tel1oarQ, atHeil dIeosebtl' de

n

Acolo rnde evem 2 irlcoperllnterloare cu !'69rrnurl termlce clferl1e se dlmE!n!iloneaza mo1erialul formCJbsorbCllt (de regtjo voto mlneorOla ) paoo eEl sa dHnge re:zls1enta termlcQ necesara.
Din consideren"1ede Izolar& acwtlcO Hi pccte restc peretele pnn dlbloroo maierlah.!lul 00placors (de exel'TlPlu dublo_r&o fooor de g'lps colton) sou se 'pooite merge e~ar Ie dUblmea sc:hele1ulul portont ·ali pearatelul. ou evitarea 0,0 zlselor PUlifj sonora,

unde sunt necesore meJsut1sporlte antffoc lie prnvad irnbrtlcarea p<l!rj'ldc sou totala Cl pieselor din lemn din rn1erlorul pereteluJ cU glpS ecrton SCll cu 0 variietate ~IClIO 0 aceshia Ridurtt_ Aoolo Acolo lilde perefjl. ifrtenori sou exteOOrise tencuiesc. adltlvotO ~I cmnata cu panza din flbrc: de· s1:iclO.pl¢ci falosl co wbsfrat. pehtru tenculola dln Heraklit 0S8 sau ~ mol blna din de efrocfle (sporgerl, lovirl, stropUngerl),

OU

se pot

Betonyp, mCJlierlotre~stent ~lla tentative

1, ramas1ruc'l'urolo
peretelul Interior

,Q

:;t

rome -+- placare' pe cmbele fete
olcQ'IUr.e fonolzoloto

a
4,

curentc
rnc:::l:rhJlre

'ronol:totota
spe~ala
CiJ dubI'OF€lCI$1

aesoRdorlzoreo

1

2

rgmelor

votO mlnerall:i
rna1l:!l1al
fonoabsorbCl'1t

SOIJ d1t

3/30

C.ONSTRUCllIDIN
p,ffiE.~

If. MN

1NTERIORI

PEREY'IIINTEIJORI - VAR~ANlEDE ALCATUIRE

~D-======~===:-;::== =:§' ," ;I~L
EJ
I

A PERETE MINI:MAL 8. PERETE TERMOIZOLANT C, PER8E rONOI£OLANT D, PERETE CU FEJiE DH"-I PANOURII U$OARE PE.BAlI\ DE De~'EU RI LEMNOASE,

A

I

I~

2, smp 3, Ploe-ore

I, ~Ipca de manta]

4, Saftea itolanta 5, Plad~ fzok:lnt6 6, ~sOfOblt

1/,H!Urr~'
I'

7, Panou ui0il' pe bazi!::!de de~L!rl
lerrmoese

1~

8, Tenculal~

B

o

3fSi

CONSTRUCJlI DIN lfMN PEREJlINTERIORI

PERETIINTERIORI - RACORDARI LA PEREII EXTERIORI. PARDOSELI. PLAFOANE
I

A

A. PERETEINTERIOR MONTAT FARA INTRERUPEREA FINISAJELOR LA PERETI. PARDOSEALA. PLAFON B. PERETEINTERIOR MONTAT CU INTRERUPEREA FINISAJELOR LA PERETI. PARDOSEAl.A PLAFON C. PERETEINTERIOR FONOIZOLANT 8 D. PERETEINTERIOR CU FETEDIN PANOURI U~OARE PE BAZA DE DE~EURI LEMNOASE (tip STABILlT) 1. Piacare exterloara cu strat de aerventllat 2. Astereolo cu bortero de \lint 3. Placare interloaro 4, Sfilp 5. Montant perete Interior 6, Saltea termolzolanta 7, Talpa Inferloara 8. PUnta 9. Pordoseolo din lemn 10, Plafon 11. Dusumeo oorbo 12. Scihdura de monte) 13. Panou u~or pe bozo de de~euri lemnoase (tip Stablllt) 14. Piasa rcbl] 15. Tenculold perete 16. TenculalCi plafon

SECTIUNE ORIZONTALA

SECTIUNE VERTICALA JOS

SECTIUNE VERT1CALA SUS

3/32

CONSTRUGfll DIN LEMN PEREJlINTERIORI

PERETIINTERIORI - RELATIA CU GRINZILE PLAN$EULUI

PERETI DESPARTITORI DIN LEMN. DISPU~I GRINZILE PLAN$EULUI

(NEPORTANTI) PARALEL CU

A. PERETEDESPARTlTOR DIN PANOURI PE BAZA DE LEMN, A~EZAT PE GRINDA DEPLAN$EU B. PERETE DESPARTITOR CU SCHELET DIN LEMN + PLACI. A$EZAT PE GRINDA DE PLAN~EU C. PERETE DESPARTITOR CU SCHELET DIN LEMN, A$EZAT PE GRINZI-JUG
I

,

.....

'''',

c.,

'"
-.....

......... \ ..

D. PERETE DESPARTITOR CU SCHELET DIN LEMN, ASEZAT PE GRINDA DUBlA DIN DULAPI + FURURA

A

B

c

lQBINZI-JUG

D

3/33

CONSTRUqlJ DIN LEMN PRINCIPIIDE PROIECTARE PUNERE OPERA / DIMENSIONAREAELEMEMELORSTRUCTURALE ~ IN

4. PRINCIPII DE PROIECTARE $1 PUNERE IN OPERA
A. CONCEPTIA STRUCTURII PORTANTE
A 1. ELEMENTELE STRUCTURALE: REZISTENTA$I STABILITATEA LOCALA
A 10. DIMENSIONARE • • IN RAPORT CU SOLICITARILE ASIGURAREA REZISTENTEI LEMENTELOR STRUCTURALE:aria necesorc E a sectlunll este determlnoti:l de roportul dlntre mcOrcorlie aferente respectlvulul element structural ~I rezlstento mecanlco a materlalulul (Iemnulul) 10sollcltarea specltlcd aeelui element. UMITAREA DEFORMABILITATU ELEMENTELOR STRUCTURALE ~IA l.b) (v.

I d min = 1 / I h = 1/17

Dlmenslonore aproxlmativO a 'zveltetel' (raport Tntre secjfuneo tronsversold ~Ifneltlme) pleselor comprlmate din lemn maslv, supuse la mcereerl obl~nulte, pentru limitoreo riseului de flombaj: 18 H (unde d = laturo sectlunll; H = meltlmea plesel)
10 mcarcerl

I I

Dlmenslonore oproximotlva 0 iha~lmii sectlunll unelgrlnzl supuse pentru limitareo 'sagetii' (deformOrll prln mcovolere):

obl~nulte (Ioculnte).

- 1 /20 L

(unde h ;;;;; meltlmea sectlunll; L = deschiderea

Ihtre reczemele grlnzl!)

SECTIUNI DE lEMN ECARtSAT $1 T1PULDE SOLiCITARE LA CARE RASPUND CU MINIMUM
Deasupro IInlel A: Intre linille A il B: Intra ,lInlJleB~I C: SublinlaC:

DE MATERIAL

sectlunl supuse 10 sforturl de compresiuna (stilpl. popl. montonfl. contronse. controVihtulri) sacflunl supuse 10 aforturl de Tncovolere reduse. cu un raport allaturllor cca. 5/ 7 (plase de scheletTn zelbrela. arbaletrlarl) sactlunl supuse la eforturl narmale de Tncovolere. cu un raport al laturllor cea. 4 / 7 (grlnzl. tellpl. eaprlorl de deschlderl uzuale) sectlunl rectangulare dezvoftate pe Tnaltlma. permlfihd obtinerea unal buns rezistente la Tncovolere Tncondlflils unul volum mlc de lemn 8 1.0 12 14 16 18 20 22 24

em. 6
A

6 6.16 6/8 6/10 6/12 6/14 6/16 6{18 6/20

8
B

18/8
8/10 8/12 10/10 )0/12 12/12 12/14 8/16 8/18 8(20 8/22 . 8/24 10/16 10/18 10/20 lOrn 10/24 10/26 10/28 12/16 12/18 12/20 12(22 12/24 12(26 12/28 14/14 l4/16 14/18 14/20 14/22 14/'24 14/26 14/28 C B A 16/16 16}18 18{18 18}20 18/22 20/20 20/22 22/22 22/24 22/26 22/28 24/24 24/26 24/28

10 12

C
14 16 18 20 U

24
26 28

Dupa TSCHUMI. A.G .• LUPU, M., Construction Lausanne. 1989-90.

1 - Le boTs. EPFL-DA-ITB Chalre d' Architecture

et Construction,

4/1

CONSTRuqll PRINCIPII DE PROIECTARE ~ PUNERE IN OPERA

DIN LEMN

I DIMENSIONAREA

ELEMENTELOR STRUCTURALE

A 1o, DIMENSJONARE •

IN RAPORT CU REZISTENIA LA FOC

DIMENSIONAREA GRINZILOR DIN LEMN ECARISAT ~I DIN LEMN LAMELAR. PENTRU0 REZISTENTALA INCOVOIERE DATA, IN RAPORT CU NUMARUL DE FETE EXPUSE $1 DURATA DE CONSERVARE A PROPRIETATILOR DE REZISTENIA ( 30 Ii respectiv 60 min) N.B.Pentru 0 trece de 100 rezstento 10foe F3010F60,lotimea (b) ~Iihaltlmeo (h) se dubleozd.

F )0
Expunere la foe

F60
41aturi

Eforturi din irleovoiere
(N

bmin

IT
t
90

31aturl

,

I
brrun
(mm) hmin (mm)

,""",,-.,:..' ;:~~
~~ ~

31aturi

41aturi ~ ~~ ~

hmin
(mm)

/mm1

(mm)

bmin (mm)

h mi~
(mm)

b min
(mm)

h min
(mm)

114 11 7

150

260 200 160 140 F 30

160 130 100 90

300 240 200 180

300

520 400 320 240 F60

320 260 220 200

600 ~80 400 320

120 80

240 200 180

3

Expunere la foe

I ITI +-b-J·
bmin
(mm)

31aturi

41aturi

31aturi

41aturi

Eforturi din irleovoiere
(N

hmin
(mm)

bmin
(mm)

h min
(mm)

bmin
(mm)

/ mm2:)

h min (mm)

bmin
(mm)

h min
(mm)

14 11
7

I.cO '260
110 80

150 120
90 80

310 250 190 160
EPFL-DA-ITB
,

280
220 160

520

300

620
SOO
380

200
150

.coo
300

240 180
160
et Construction,

3

80

120

140

220

300

Dupa TSCHUMI, A.G .. LUPU, M .. · Construclion 1 - La bois, Lausanne, 1989-90.

Chalre d' Architecture

4/2

CONSTRUqll

DIN L£MN

PRINCIPII DE PROIECTARE ~I PUNERE IN OPERA J STABIUTATEA ELEMENTELOR COMPRIMATE

A 1 b. STABILITATEA ELEMENTElOR COMPRIMATE
In general, rlscul plerderii geometrlei Inltiale a elementelor structurale 1h zonele comprimate (flambajul stTIpllor,e~lrea din plan vertical a elementelor de supratata - voalarea 'Inlmilor' de l grlnzi,a perejflor. etc) poate tt mentlnut sub control prln: - coracterlstlcile materlalulul (modul de elastlcltate); - aria §Igeometrla sectiunll perpendlculare pe directla compresiunil (v. §IAla); - condltlile de rezemare a elementulul ~Ieventualele legaturl supllmentare. • CONDITIILE DE REZEMARE

Influenta condltlilor de rezemare a unul stilp asupra rlsculuide flambaJ: condltille de rezemore deterrnlno lungimea de flambaj (UI); rlscul de flambaj creste proportional cu lunglmea de flambaj.

\ Peril

I
(a)

Tncostrat \ \ - Ilber
punctde In1Iexiune

.\

,
\

inti.

\

(b) \

dublu artlculot

!(e)
Tncastrat - ortlculat

I

I

I
\

;I
I

I

I (d)

dublu incastrat

\

Exemple de rlgldlzore a unel grlnzl lamelare ihcoYoiate; Tmpledlcoreo le§lrll grlnzi lamelare din planul vertical (voalore), datorlta eforturilor locale de compresiune. (1) Rigidizarea grinzil cu coltore (2) Rigidizarea grinzll cu bare din otel rotund.

GEOMETRIA SECTIUNII

'ImprOftierea' materialului Tn sectiune influenteozQ pozitiv rlgldltateo elementelor comprimate (stabilltatea 10 flombaj). Exemple de compuse: stllpl cu secjlunl

o. Barele supuse la compreslune sunt asoclote Thtre ele prln: tururl Thclelate, fixate cu cule sou cu gujoane; zobrele fixate cu cule. b. Incostrarea unui stl1pcu secjlune cornpuso: reazemul §i legoturlle core aslgurtJ Tncastrarea (Y. condltiile de rezemare),

a

b

4/3

CONSTRUCfll PRINCIPII DE PROIECTARE $I PUNERE IN OPERA

DIN LEMN

I CONTRAVINTUIREA

A2. ANSAMBLUL STRUCTURAL: CONTRAVINTUIREA

SISTEMELOR CU SCHELET

In raport cu tortele orlzontale ce octloneozo asupra unel consnucpl (Vlht, cutremur, etc), stablIItatea ansamblulul structurli de tip schelet presupune prezenta unor osc-nurnite plane de contrav'fntuire rlglde (nedeformablle),. vertlcale ~Iorlzontale. Comportamentul 10 actlunl orlzontale laterald structurH vertlcolo: grlnzllor111 a douo semi-travel structurale, 111 trel situatll:

(1) FOrO contravfhtulrl: deformare ce poate duce 10 prdbu~lrea (colops), (2) Numal contravintulre Instabilltatea zonei comprlmate sens longitudinal.
0

(3) Controvfhtulre Tn plan vertical ~I orizonta I: stabllizarea grinzllorTmpotriva le~lrll din plan vertical; structure nedeformotO. SCHEMAOISPUNERIl PLANE LOR DECONTRAvlNTUIRE Tn2 slsteme poslblle: numal in plane vertlcale: presupune cite un plan de contravfhtulre verticalO pe fiecare axa a tramel structurale, pe cele douo dlrectll; grlzile perlmetrale csoclozo planele vertlcale §i Ie transmit TncOrcdrlle orizontale; nu este necesoro controvfhtulreo 10 nlvelul plonseelor. (2) Rlgldlzare 111 plane vertlcale ~I orlzontale: prezento contravintulrllor orlzontale permlte reducerea 10 3 a plane lor verticale de contraV'i'ntulre, cu conditio co ele sO nu fie concurente; presupune 0 conceptle particufarO a pkmseelor (riglde 111lanullor) p Poslbllltati de reallzare a planelor rlglde:
(1) Rigldlzare

·1

,!

~------~~--~--~------~--~----~-. J. !. !.!. 1 ! --.r-- ~ • • I
-.0

Ii

I

--,
--+

f----

!

--0

2

<:
V

I

i

)k:

/'

r:
:1/ T

t;
)

i

~.

~r

<

LV.
",

',- ,

T

:

Contrav'fntuiri verticale: de utllizat pe cit poslbll peretll de compartlmentare; pot fl peretl din zidOrle sou beton, sau peretl cu schelet de lemn prevOzutl cu slsteme de rlgldlzare: dlagonale din bare de ojel tenslonate dlspuse 111 cruce; dlagonale din lemn; scTndurlbOtute diagonal; panourl rigIde din derivate de lemn. Contrav'fntuiri orizontate: in planul plonseelor §I ocoperiselor trebufe prevOzute slsteme de rlgldlzare: sc1l1durl sezcte diagonal 111 o raport cu trama, Tn2 strcturl pe dlrectll opuse; panourl din derivate de lemn, Tndouo straturl cu rosturl decalate; dlagonale din platbande de otel dlspuse Tncruce. Exemple de contraVihtulrl vertlcale din lemn.
(1) Semi-cadre contraVihtulte din lemn, rezlstent 10' compreslune.

cu controflse Tntlndere §I

(2) Contravfhtulrl vertic ale cu 0 dlogonala rezistentO am la 1I1tlndere cit ~I 10 compreslune. (3 - 4) Perejl controVihtultl prln Tnchiderl reallzate cu placare sau umplutura din sC1l1duri csezote diagonal. Fixarea une! dlagonale din otet rotund de grlndO prlnclpalO, cu sabot metallc.
0

1

414

CONSTRUGfll DIN LEMN PRINCIPII DE PROIECTARE $I PUNERE IN OPERA / PROTEqlA IMPOTRIVA SURSELORDE APA

B. PROIECTAREA DE DETALIU

o constructle

B1. PROIECTIA IMPOIRIVA UMEZELII

din lemn care se rnenpne intr-o stare hlgroscoplca stablla, de echllibru cu medlul ambiant, se va comporta evident mal blne dedt dacO este suouso unel permanente instabilitati. Ca atare, functle de esentele de lemn ~I tratamentele hidrofuge alese, prolectarea de detallu trebuie sOalba 1hvedere proteJarea lemnululimpotrlva rlsculul retentlel de ope, In acest sans, S9 dlstlng 2 categoril de mOsurl: a. protejarea in raport cu sursede cpo (ape metearice ~Icontacte cu alte materials-sou medii cu umiditate mai mare) b. aslgurarea poslbllltOtllde uscare a pleselor oeazional umede, prln ventilare Bla. PROTEC"[1A IMPOlRlVA SURSELOR DE

APA
ce poate totocoto asigura orotejoreo lemnulul

Sa va avea 1hvedere:
- proteloreo fatadelor expuse ploU (ceea impotriva rcdlotlel solareexcesive);

- pr-evenirea infiltratlllor drecte ale apel de ploale - favorlzarea seurgeril raplde a apei ~Ievltarea ocurnulortor - ellmlnarea sau acoperirea suorotejelor orlzontale - acoperlrea suprotetelor obllce - aeoperirea capetelor pieselor de lemn a corer expunere fovorzeozc.obsorottc - protejoreo lemnulul impotriva transferulul de umldltate prln ascenslune copuoro - proteJarea lemnulul itnpotrlva umldltatll din depunerea de zOpadtl il din rlcoseul apei de ploale opel

Stre~inl ample, decrosurl pe vertlcolo: volumetrle tip lea pentru consnuctne din lemn, co outoprotectle Tmpotriva ploll.

',."

','1'.':",

'.,', ~.". :
,'"

,I,', . ,".
-.',

.' .
I' I~

Asigurorea unel crt mal bune etan~eltatl 10 peretll din bllne suprapuse, prln forma acestora 1h secpune + staturi de materiallzolant 1. Clopllrea concavCi a partl! inferioare a bllnelor aslgura 0 bunCi rezemore ~I Tmpledlco intr-o oorecare mOsuro potrunderea opel in rosturl. 2. Suprafetele plane aslguro rezemarea pe 0 suprafatO mal mare, dar nu TmpledlcCipCitrunderea opel in rosturi 3. Profllul trlunghlular adaugat ~I ulucul superloorn aslgura 0 buna etonsore. talat in bllna

~:-

2

3

In rosturi se introduc straturl de materia Ie Izolante: mu~chl, lut, mortar, fulor de clhepo gudronat, etc Pere]t din elemente etan~a profilate cu lamba ~i uluc; Tmblnare

4/5

CONSTRUqll

DIN LEMN

PRINCIPII DE PROIECTARE $1PUNERE IN OPERA I PROTEC"f1AIMPOTRIVA SURSELORDE APA

Dou6 tipurl de pia care cu scTndurlvertic ale care favorizeazo scurgerea rapldo a apei; rezolvare preterobtd pentru rojcoe neodopostlte. (1) Piacare cu scihdurl verticale cu lambo ~I uluc. formihd nuturl vertlcale; dou6 variante de rezolvare a coltulul, lunglmlle scindurilor sunt limitate pentru !Imitarea lucrului lemnulut. Sclndurile provenlte dlntr-o tolere radialo se vor comporta evident mai blne la varlatll cllmatlce mart. (2) Placare cu scThdurl vertlcale simple, cu bagheto de acoperire a rostulul.

Placare cu scihduri orizontale. Profllele obl~nuite de scTnduri f61tuite (1) nu asiguro 0 bun6 etonsore contra ploil + Vfnt; (2) scTndurlfaltuJte cu 0 geometrle adecvato unei protecjf contra ploll + Vi'nt.(3 - 4) Sclhduri orizontale Tn caplama, cu lacrimar. Suprapunere: 12% din latlmea scTndurll Imin 10 mm. ~ Scindurile sunt fixate cu un slngur r'ihd de cue. pentru a Ie permlte deformarea IIbera.

3

4

2
In lac de a urmori Tmpledicarea Inflitratillor de apa In Tmbinorlle excuse. este uneorl mal slrnplo ~I mal fiablla prevederea poslbllitotli de evacuare rapid6 a apei; exemplu cu locrimar (1) ~i exemplu cu drenare rapldo din 'scoorturo (2).

~-----------Atenjle la ihtretinere! (prevenirea Tntundorii scurgerii)

4/6

CONSTRUqll PRINCIPII DE PROIECTARE~ PUNERE IN OPERA / PROTECllA

DIN LEMN

IMPOTRIVA S1mSELOR!)E APA

Nuturile vertlcale previn formarea de cropaturi aleatorilla suprafata lemnuluL ~j totodata. Tncazul expunerli exrerloore. permit scurgerea rapldo a apel de ploale; 1h exemplu: stllp czculor cuplesa metallcd de Tmblnare.

Evitarea sucrotetelor orizontale expuse sau protejarea lor prin acoperire cu elemente de lemn sau metal posibll de Tnlocult. (1) Protecjie cu sc1hduro + tratament hldrofug; (2) Protecjle cu piesa de lemn cu secjlune curbo + tratament hldrofug; (3) Protecjle cu copertlno de tabla osezoto pe plese de calare. Capot expus, protejat cu 0 pleso de lemn cu lacrimar, fixata pe 0 furura cu rol de dstontler.

e
r---------I I I I

Atentle la 1htretlnerel

L

---------,

I I

Proteloreo sectlunllor de copot ale pleselor de lemn, cu capacitate mare de obsorbjle, (1) Traverso de parapet cu curbura reduso, prevdzuta cu lacrlmare, protejlhd capetele rnontontllor de lemn; (2) Stllptajat obllc ~Iacoperit cu un strat protector subtlre. Plesele orlzontale de lemn al coror copct or rezulta expus (pane, grlnzl de plonseu) pot fl de asemenea tolcte oblic 1hjos,

417

CONSTRUCTlI DIN LEMN PRINCIPII DE PROIECTARE $I PUNERE IN OPERA I PROTECllA IMPOTRIVA SURSELOR DE APA

Rezemorea unel grlnzl pe tootc groslmea zldului (troversontc) lasa lemnul so respire, dar toto sa exrerlocro trebuie prorejoto In raport cu riscul expunerll la opo. Exemplu cu sectlone de copct hldrofugato prln bo.dijonare (1), protejotc cu 0 piesc:i de lemn, prevozute cu locrlmar (2) ~I placo de calare din lemn dur. controplacaj sou material plastic (3).

, ... ,

Tratament hidrofug

Rezemarea unui stl1pexterior pe un soclu de beton (h min 30 cm) ce fere~te lemnul de ocumulcrue de ope. zepada ~I ascensiunea copjoro a. umldltC'ltii. Componente: soclu din beton cu pante spre exterior, talpa meta lice jn rorrnc de Tihcastrata in capatul lemnului, [eovo pOtratC'l,buloane (3), crestoturc Tnchlsa cu mastic elastic (4) Forma plesei metallce ~i legaturile sale cu sfiJpul raspund necesltdtii de transmltere a unor dlverse sollcitori~ greutate, dar ~I ocpunl orizontale, ihtlnderi, momente. Acest tip de reozern neceslto 0 pregCitire exocto a fundatlel ~. pe crt poslbll, prevederea reazemu\ui cu sisteme de reglare (pene, gourl ovale, ~uruburi).

Perete de lemn pe un soclu masiv din z1dorle cu rnoltlmea de min 30 cm de 10 nivelul terenulul (protecjle contra stropirii). un strct hldrolzolant seporo lemnul de soclu (umldltate din ascensiune copjoro. transfer de la un material 10 altul). Talpa, u§or in console .forrneozo Tmpreuno cu para mentul exterior un lacrimar. .

4/8

CONSTRUCfll DIN LEMN PRINCIPH os PROIfCTARE- $I- PUNERE-IN OPERA / VENTILAREA PIESEl:0R DE-l£MN

Blb. VENTILAREA. PIESEI.OR DE UMN Streo~lno cu prize de oer pentru ventllorea unul ocoperls cu terrnozolcjle iih plonul iihvelitorH; placarea cu scihduri 10 extrodosul coprlorllor Inc!udefante de ventllare inchlse cu grlle antl-lnsecte, Stratul de aer ventllot 01 ocoperlsulul continua pe cel din alcOtuirea peret"or exrerlort. PiacaJele exterioare din lemn trebule ventilate pe tecto suprorojo lor Interno: trel tipurl de rezolvare a suportulul ce permit a crculotle de oer vertlcold (prin convecjle) ~i orlzontold (datorita dlferentelor de prestune a Vihtulul ce oc'[loneozd asupra fatadeloD. Sectlunlle oriflciilor de Intrare §I le~lrea aerululiihsumeaza 0 suprafata de 1/500 din suprafota deventllat.

Placare cu lemn tetrose. orotejcto de soclu §I dlstantata de acesta, permltlhd asttellntrarea aeruluL Mlcl grlle 1h1pledlco Introrea insectelorxilofage sau altele.

Incastrarea grlnzllor de lemn intr-un perete de zldorie. TransferuJdeumldltate de 10 zldorle 10 lemneste prevenlt prln: contact cu zldorio redus 10 fota superloar6, .zldlto 'uscct': strat hldroizolant sub grlnd6; spojlu de ventllare (1-2 cm) lateral §IYh spatele copctunil grlnzH (tratat chlmlc) . . n cazul peretUor exterlori, fundul golulul de rezemare este I termoizolat pentru prevenlrea condensulul. (v. ~IPrevenlrea strlvlrllorlocale -rezernereo pleselor de lemn pe zlddrle)

ZJDARIE

'USCATJ\'

Gol sanltor ventllot sub un plcnseu de lemn: degaJareo de umiditate din sol este 1h1pledlcat6 de un strot mol mult sou mal putln etons. Orificii prev5zute in soclu permit venfllarea goLuJul sonitar ,min. 1/5fXJ din suprofato acestulo). Grlnzllesunt tratate chlmlc.

4/9

CONSTRUqll

DIN LEMN

PRINCIPII DE PROIECTARE ~ PUNERE IN OPERA / CONTROlUL DEFORMARII LEMNULUI

82. CONTROLUL DEFORMARII LEMNULUI
Deformabilitatea lemnului din varlatli IneTente de umiditate ~I anlzotropla so (deformabilitate dlferlta pe cele trel dlrectll,1I1 cluda simetrlel aparente a pleselor) jooco un rollmportant1h ceeo ce prtveste criterlile de prolectare ~Ipunere in opere. Atuncl cTnd oceste caracterlstlcl sunt luate in conslderare otlt 10taiereo pleselor. cit ~I 10prolectarea ~Iexecupo construcjlllor. respectivele deforrnort ale materlalulul pot fl nu numal compatlbile cu construcjlo ~I soUdltatea ei, ci pot fl chlar foloslte 1hfavoarea acestela. (Ex: 'precomprimarea' naturala a sfilpllor de lemn rotund sou ecarlsat slmetric fata de Inlma trunchlului, prin contragerea axlala simetrlc reportzcto 1hsecpune ~Icresc1hd cctre periferie; compensarea detorrnojlllor din incovolere ~Icontragere axlala 10grlnzl -v. desen) Mentinerea sub control a deformarii lemnulul prin proiectore ~Ipunere 1h opere se retero, pe de a parte, 10orientarea sectlunllorTn raport cu sollciterlle §I,pe de alte parte, 10modul de prlndere ~ITmblnare a pieselor (sisteme de flxare, rosturl, tolercnte).

Orlentare corecto a unel plese incovolate (grlnda, pane): deformarea datorata contragerll axiale (mal more cotre periferla sectiunll) este contrabalansatO de 'segeata' din jncorcore.

Contragerea tangentlalO aVihd valorl de cca 2 ori mal marl decit ceo radiale. sectlunile clesrllor se deforrneozc. dar fllnd dlspuse in. acest tel, deschlzTndu-se ele se 'oseozo' progresiv pe morginlle lotercle. romTn stabile ~~ 1hteresc legOtura.

o

parte a caracterulul particular al Tmblnarllor duble (In cleste) sou multiple din lemn S9 expllco prln valorlficarea ih acest mod a aslmetrlel cvasi-Inevitabile a pleselor ce Ie compun (clesrl. sectluni compuse, sectiunl din lemn iamelar).

Orlentare judlclooso a biinelor din lemn ecorisat ~I a scindurllor de placare, losTndcropoturlle din uscare 10Interior.

Fixarea scindurllor de placore, Tnoso fel Tncit 'Iucrul' acestora sa nu fie Tmpiedicat (culele f~xeoze flecare scTndura intr-un slngur punct al sectiunii sale), / U/I//II /11/1///

IIII///J/_/J/////ii/

//

~

t-

.. ...... -1120

CrestCiturlle practlcate 111 lungul scihdurllor permit deformarea acestora tara a crepe (v. ~Icrestorea b1lnelor la constructlte cu perejl rnoslvl. nuturlle vertlcale ale sfilpllor, etc). 4/10

cONSTRuqn PRINCIPII DE PROIECTARE $I PUNERE IN OPERA

DIN LEMN

I PREVENIREA

STRIVIRltOR LOCALE

83. PREVENIREA STRIVIRILOR LOCALE
830. REZEMARILE Condltille de rezemare a pleselor de lemn nu trebule sa conouco lo aparitla unor eforturi locale de compreslune tronsversclo mal man decil eele capabll a fl suportate de lernn. iPe de alta parte, rezemarile implleo freevent relcjlo dintre lemn ~I un alt material (zldcrle. beton) cu rezlstente mecanlce mal marl. La ora octuold, solutlile cele mal ftablle sunt eele bazate pe plese rnetotce de legaturO. 'In contlnuore sunt prezentate cttevo elemente necesar a fl avuteih rezemareo dlreetO nu pootefl evnotn, vedere in cazul Tn care

R~zem(lr~QI~mnului pe zidtirie sou beton.

(a) Rezemare cu talpa de lemn continua care recortzeozc grel,ltatea grinzli pe suportul din zlddrie ~I tctocoto prevlne 0 Roslblla strivlre locala a grinzli de lamn. (b) Razemare ps console rnetctcc inglobato in beton. putihd oeompania deforrnojllle elcstlce ole grinzll. (c) Rezemare Tntr-un gal practlcat Tn zid (daeo es.te posibllo 0 profunzlme surlclentn a golului) Tolerantele mult mai marl speclnce lucrorllor de zldarle Impun un slstem de rezernore cu piese de calare (1) din lemn our. contrcplcco] sou material plastic. Rezemoreo Tn nl~e prezinta rlscul retentiei de umidltuts. Dupa verlficarea umidltatii lemnului (max 18%). ccesro trebuie hldrqfu.got ee zona In contact eu zldOrla, Atunel e1h.dflnlsaJul Interior permits. se va prevedea 0 prlndere 'uscote. (1) piesa de colore: (2) Zona hidrotuga,te; (3) PlesCimeta Ilea de montaj 'uscot'.

3. Grinde; 4. Furun'J de reglare a
dlstantei fata de zld; 5, Plesa de colore: 6. Consolo metalico.

Legendo:

(2) HIrtle

btturnotc:

Flxareo

Tn
Q

dlblurl

expansive

constltuie

sQlutle eflclentiJ de

reallzare a unei simple rezernorl, atunel c1nd dlmenslunea pieselor de lemn permite traversarea cu un

~tift metollc metat. eventuo] cu
Interpunerea unor plese de colora,

4/11

CONSTRUqll

DIN LEMN

PRINCIPII DE PROIECTARE~ PUNEREIN OPERA / PREVENIREA STRIVIRILORLOCALE

Rezemare lemn pe lemn

Rezemore grlnda pa stllp cu talpa de repartltie din lemn dur (1) pentru IImitarea etorturllor de compreslune trcnsversolc in grlnda.:

CORECT

GRE~IT

B3b. EFECTELE TASARILOR La constructlse tip 'blockhous'. bTmelese toseozc prln uscore ~i,ca atore, trebule orevozut un joe (Iuft) de tasare 10 capetele superloore ale pleselor vertlcale - 1h principal rnontorqj latera II de u~1~I ferestre (contragerea trcnsversolo a lemnulul este mal mare decrr ceo

axiaIO), Traverso superloora este
prev6zut<:l cu un uluc adlhc, care, pe rndsuro tasarll blmelor. cooooro ~I ocopsro cepul montantulul, Initial Io.sot cescopent pe citlva centlmetrl. Montontll laterali se prevod cu ulucurl in core vor alunecQ, pe masura ta$<:lrll eretelul, cepurlle Tn p cocdo de l'ihdunica cu core sunt prevQzute capetele birnelC?r.

4/12

CONSTRUCTII DIN lfMN PRINCIPII DE PRQIECTARE ~ PUNERE IN OPERA /IMBINAAI

84. REALIZAREA IMBINARILOR
putrn dens, lemnul rezlsttJ prost la Tnc6rcorl concentrate ~I legttturl punctuale. Transmlterea eforturllor trebule ftJcut6 tlnTndcont de dlrectla flbrelor ~Iaslgurat6 prlntr-o suprafat6 de contact suflclenta. Totodoto, lh raport cu jncorcorne transmlse, lemnul Impllca plese cu sectlunl marl, lhdeosebl in cazul sistemelor cu schelet tradltlonale. Pe de alto parte, fllnd putln dens, se tcsoneozo u~or. ImbinOrile traditionale (dulgherepi) coreleozo aceste caracteristlcl ale lemnulul, bolihdu-se Tn mod esenjlol pe geometria irnbln6rif, ceea ce Implicd tOlerea odecvata a pleselor ce urrneozo a tlTmblnate (imblnorl cu chertare sau dulghere~tl). Imblnorlle tradltlonale - cu ojutoru' cororo au fost realizate toate structurlle claslce din lemn ~Imulte din cele recente, chlar de mari dlmensluni - pot necesita folosirea unor plese aUX/llare de /eg6turd, din lemn sou metolice (pene. domurl, cule, scoabe. buloone. plc:lcute dintate. etc) cu rol de siguran!o, in sensul fmpledlc6ril deplasorllor relative ale pleselorih coz de ihcc:lrcarl neprevazute. Imblnorfle tradltlonale, sunt insa de ncturo emplrica, bozlndu-se mai mult pe me~te~ug deci't pe calcule, Impllca 0 reducere Importanta a sectlunli eflclente a pleselorin zona fmblnarll (~Idecl 0 maJorare 0 sectlunll lor curente). precum il 0 rnonopero cornpncoto ce lungeite tlmpul de executle. crescind pretul constructlel, Si$feme moderne de Ttnbinare (Inginereflj) folosesc materiale auxlllare mal fiablle, permifihd geometrli mal putin complicate ~I restrictive ale imblnarilor, ~i sunt verlftcate ih detallu prin calcule. Plesele moderne de asamblare, mal simple sau mal soflstlcote - buloane, guJoane metallce, brose. suruourt, conectorl dlntatl, etc - suntTn general produse ih serle mare ~Iau capacltatea de a transmite dlferlte eforturi. Alegerea poate fi focut6 Tn raport cu: cerlntele structurll portante (eforturi ~I detorrnotj). condltille de monta}, exlgentele de rezlstenta Ja foe. expunerea la Intemperli. crlterll estetlce. Tratamentul antl-corozlv alelementelor meta lice de asamblare trebule Tnmod deoseblt avut Tn vedere.Tn raport cu rlscurl am structurale crt il estetlce.

r. PlESE DE

LEGATURA DIN LEMN

DQRNURILE(CUIELE) ~I PENELEDE LEMN) sunt cele mal frecvente plese complementare itnblnorllor trodltlonole. • DORNURILE sunt plese din lemn duro de form6 clllndrlc6. usor tronconlce sau nu (in trecut. frecvent prlsmatlce). In general sunt asoclate Tmblnorilor cu cep ~I scoblturo. itnbln(jrllor '10 Jum6tate-lemn' ~I celor in furco'. pentru a Tmpledlca deplosorile il/sau desfacerea itnblndrll.

a

Exemple: (a) itnblnare '11'1 furctJ' + dom; (b) itnbinare cu cep ~i scobltura + dom. permltTnd demontarea.

b

4/13

CONSTRuqll

DIN LEMN

PRINCIPII DE PROIECTARE $I PUNERE IN OPERA / IMBINARI

PENELE sun elemente prlsmatlce din lemn dur, de doua categorll: (a) pene cu tete paralele, Introduse in loca~uri de oceeosl forma ~I dlmensiunl praclicate 10joncjluneo dlntre douo plese de lemn ce trebule asamblate; sunt sollcltate in principal 10 compreslune axlala ~Iforfecare; (b) pene cu 0 fato Ihcllnata, solicltate 10 compresiune pe dlrecjle incllnata sou chlcr transversala

ECLISELE de lemn (in general din contraplacaJ), leogo Tn ocelosl plan couo sou mol multe plese de lemn, fUndfixate cu cuie sou ~uruburi (eventual cu inclelere supllmentoro), Aeeste fmblnarl (de tip ingineresc),adecvate unor lucrarl de mica §i medie Importanta, sunt calculate tuncjle de groslmeo plccllor ~I distanteie reglementere de flxere.

II. PlESE DE LEGAruRA DIN METAL 11.1. nJE Imblnarile cu tUe functioneozd pe prlnclplul repartlzarlI eforturllor pe un numor mare de secjlunl rnlcl. • CUIELE: deopotrlvo empirica ~i rnoderno. asamblarea eu cule poate fl utllizata pentru fmblnarl portante §Ieste simplu de pus in opera. De preferinta gaurlle sunt dote In prealabil, aVind un diametru de cea 95% din dlametrul culelor, ceea ce previne croporeo lemnulul §I permlte utllizoreo mal eflelenta a cuielor (lndlspensabllin cazul lemnulul de stejer sau fag). Dlstantele intre cule §I fato de margini sunt reglementate. In cazul sollcltorli la smulgere (nerecomandabll), trebule utJllzatecuie profllate

Fol de tabla (2 mm groslme) introduse Tn fante taiate Ih lemn multlpllco numarul de sectiunl pe care se repartlzeazQ eforturlle.

4/14

CONSTRuqu

DIN LEMN

PRINOPII DE PROIECT ARE $1 PUNERE IN OPERA IIMBINARI

PIAClU: PERFORA1E FlXAJE CU CUIE: ilustreazO slmplltatea ~I performantele culelor (in acest coz. tlje cu Thalta rezlstentO 10 smulgere)__ PlacLmetalice de 4 6 mm gros!me perforate (1) ~I prevOzute. cuo strOpungere oxlalO cu margin! ranforsate (2), sunt fixate Thatelier cu cule de interfetele pleselor de osamblot. I?e ~antier un bulon de ortlculojle (3) osoclozc plesele reallzD::\d 0 ortlculojle Idealo cu part! metaHce oscunse ~ deci protejate contra focuful.
r-

~URUBURILE PEN.1RU LEMN: prezlntO avantaJul mal bunel rezsrerqe la smuJgere declt culele netede. Aceosto rezistento se reduce cu tlrnpul, pe masuro ce !emnul se usuco. Pe de alto parte, cu cit lemnul este mal urneo, cu am relojlo cui I goura se cltereozo in raport cu eforturlle perpendlculare pe cui (0 data in plus. este de dorlt 0 umlditate ad.ec.lJat(1~constantO I) SCOABELE: sunt 1h general utllizate In cadrul construcjjlor tradltlonale, pentru rnentlnereo in poziti_e a 1tnbinorilor. tara a transmlte proprlu-zJs eforturi. AGRAFEL£~ ih general utUlzatein atelier. cu pistoale performante ii calculate pe bozo rezuJtatelor incercOrllor de laborator; sunt de regulO utllizote 10 peretll clOdlrllorcu schelet de lemn. BULOANElE.:. asamblareo numal cu buloane - prevozute cu rondele sou plac$ .... piulite ~ (pentru 1mbinOrlportante. min 2 buloane ~12 - 14 mm) - este ccecvcto doar in cazul rnbiflar~or sojcltote 10 intlndere ~I pentru construcjf provizoril demootobile. In cazuJ 1h care buloanele lucreaza 10intlndere, trebule verfflcat co rondelele sou pldcujele so alba 0 sup(afato suficlento pentru repartlzarea eforturllor de compresiune pe Iemn.

1. Plocl metal ice (4 - 6 mm) fixate 1h atelier de Interfetele pleselor de asamblat.

2. StrOpungere cu marglnl rantorsate
3. Bulon de asociere a pleselor pe ~antier.

II

Imbinori cu scoabe

Ag10fe 111 mm; in general cu r(j~nl slntetlce '·2 apircata pe IIiliuri,

Imblnarl cu buloane

4/15

CONSTRUqu DIN LEMN PRlNCIf'11DE-PROIECTARE-~ PUNERE-INOPERA /IMBlNARI

BRO$ELE: unt tiJe de otel cu s dlametre peste 6 mm, Introduse tortot Tn pertorcj! prealablle cu dlametru cu 0.2 - 0.5 mm mal mlc ca dlametrul tiJe! (contrar pertorcttlor pentru bulonare) ~i traversTnd Integral ansamblul pleselor. Pentru slguran!O, este utllO prevederea unel legaturl supllmentare un general cu unul sou mal multe buloane). Permit realizarea de Tmblnerl fOrO joe, spre deoseblre de buloane. Asamblarea are un comportament ductil (orosele cele mal sollcitate atlng' IImlta de plasticltate' Tnaintea ruperll lemnulul ~i permit astfel 0 redistrlbuire a etorturllor cOtre brosele inveclnate, fora rupere locale), favorlzat de diametre cit mal rnlcl, Tehnologll recente de mare preclzie, asistate de computer, permit asoclerea de brose cu dlametrs toarte rnlcl. cu plese meta lice Tn plane multiple. ACELE sunt tUe de otel cu dlametru toarte mic « 6 rnrn), introduse tortot Tn gaurl prealablle, in general prln presiune. Datorlta dlametrului toarte rnlc ~I a penetrarii lor ce perturbeazO nesemnificatlv fibre Ie lemnuJul,ele transmit ~ 10 suororcto egala a Tmblnarll eforturi mal marl decit brosele

11.2. PlESE META LICE DE SUPRAFATA • GUJOANELE: ot fl din fontO sau p otel (sou din lemn dur. v.
'pene),

Exemple: (a) Gujoane din tonto Greim toi un nod de grlnda cu zObrele realizat cu un astfel de dispozltiv. (b) Gujoone dIn otel: un guJon Inelar ~Iun semi-crampon Bulldog. Crampoanele Bulldog sunt frecvent utilizate, dar roreorl cu lemn dur. Trebule s~ fie suflclent de groase pentru a nu 'dlspore' datorlta ruginll care Ie poate afecta.

b

4/16

CONSTRUql1 DIN LEMN PRINCIPII DE PROIECTARE $1 PUNERE IN OPERA IIM8INARI

CONECTORIIDINTAII

(a) CONECTORII DINTATI MENIG sunt compusl din tUe de ojel tine ~i oscupte fixate intr-o plcco constltulta din doua straturi de material plastic. Placlle standard pot fl decupote dupe geometrla suprctejel tmblnerll.

(b) CONECTORII DINIAII OBI~NUITI, cu utilizare dlferlta de ceo a placilor Menlg. sunt din tabla de ojel cu dlntl ridlcatl prln ~tantare pe una din fete. Pu~1'ih opera prin presare, permit asamblarea unor piese de oceeosl groslme (min. 30 50 mm), pe baza unul princlplu ihrudlt cu prlndereo ih cuie dar asigur'ihd 0 mol buna transmitere a eforturllor; zona de tabla nestontoto contracareaza tend into de cropore a lemnului. Constltule unul din cele mal economlce slsteme de asamblare a pleselor cu secjlune mica. Necesita ihsa studli ~I prevederi speciale 'ih ceea ce prlveste exlqentele de rezlsrento 10foc. 11.3. PlESE METAUCE SPATIALE

W
.

Permit 0 game largo de asamblarl, putind inlocul rnojorltoteo imbirKirllor trodltlonole. cu conditio protejorillor antlcorozive ~Iantlfoc. Avantaje: monte] slmplu; crestere sensiblla a valori! eforturllor poslbll de preluat faro deplasorl; pertorrncnte marl asociate unor sectlunl de lemn rectangulare de dlmenslunl reduse; permit un calcul mai putin aleatoriu ~I0 verlflcare prln incercorl (flabllltate speclnco verlflcarllor de atelier). Plesele meta lice sunt fixate de plesele de lemn fie cu tije scurte galvanizate sou din Inox (crestate, Inelate sou splralate), fie cu brose Wsau buloane. Unele plese sunt prevazute cu plntenl de pozltlonore care faciliteaze montaJul. Pot fi plese STANDARD(dlsponiblle pe bozo de catalog, cu posibile adapter!) sou plese SPECIALE (reallzate 10cornonco), ASCUNSEsau APARENTE. Plesele aparente presupun, dlncolo de crlterille de rezistentc ~I rnonro]. un studlu estetlc 01 conformorll; uneorl neceslto apllcarea unui material de acoperlre. cu rol de orotecpe antlfoc ~i/sau estetic; Impllco un control rlguros 01tratamentulul ontt-corozv dupe punerea in opere.

4/17

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful