Termodina mi ka 02.109 .. 20110.

t.

Zra'k tl1a'ka ~ ~I bar i i temperature 2619 °C, ekspendira ad~j!abatsk~ do pritiskat bar pri cernu se dobiie rad od 2046 JI . Nakon toga se po~itrop'S!k~ lkom,pll~lTIIira do pocetnogl ~Iallka, uz eksponent politrope n = 1.2. Na kra~u rnu se pri konstantnom tlakudovodi topline pri cemu dosegne pocetno 5~anje.

• lzracunafi termodiinamiclk;e velicine (p',V,T) u karakterisfienim toekama

• lzrscunau terrnodinamicki stupanj dje~lo\lanja process

• lzracunafi promienu entropije za promjenu stania gdje je ta promjena meksimalna.

• lzracunau srsdnju ternperaturu dlovoaeflja topl~ne

• Naertat~ proces U p-V I~ Too'S dijagramu

2.

Pneumetskialat koristi '1.0 m3/h stlatenog zraka, tlaka 5 bar i temperature 40"C. Zra'k u alafu politmpski ekspand ira sve dok temperatura ne doseglne oile, uzeksponent politrope n = 1.1.

• I~zracuna]tekoli~snu snaqu alate sko se 15% reallzirane snaqe trosi rrua trenjel

• IKolllka b~ hila korisna sneqa kad bi se ekspamija uz isti eksponent pdllitrope, odvijal'a do okol'~snjeg tlaka? Koli'ko@/o bi u torn sllucaju trebalo povecan volumen cilmdra a'ilata?

• PlI"ocese prixazati skieom LI pv i Ts-dli]agramu!

Tl'ak okolllllle je normelni ..

3.

Parni kotao proizvodi 11] Vh pregrijafle vodene pare

tlaka 40 bar i temperature 401] DC. Takva pregr~]ana para ocll!azi u1.stupan] iurnme 'gdjeadija!batski ekspandira do tlaka '10 bar. Nakon toga para se prii konstentnorn ~Iaku,. ponovno pregl1jjava do temperature 400°C. Nakon to.ga s€ para odvodi u 2. stupanj turbine gdje ad i]abatski ekspand ira a zatim u kondenzator gdlje potpuno kondenzira pri [empera[ul"i od 29 @C. Puml~a kondenzat prebacuie naTIrag u kotao. I{olikll snagu d!aje turbine ~e kdliki je termodiinamic!ki stul~alnj lis1kolristenja? Kolika je srednia temperatura dovodenja topllne prilikom isparavanje i If]rvog preqrjavanja? Ko[ik~ treba birti rnaseni protok

vode koia Ihladi kondenzator a da se [lila pri tome

zagrijava zaJOC? Sk~!ca urs i his-dijaglrall1lll!

4.

Vrelovodnace:lliclm c~]ev, premiere 89/81 rnrn, oblozena me izolaciiom deblj~f1e 50 I1IlIm i hi = 0,04 W/{1l1I K),. koia [e zasticena~an'kirnalum~nlijskimJ llmorn zanemsrive deblline ~ toplinskog otpora Kroz cijev stmji 10,8 mS/hi vrel'e vade tem;pem&uj",e120 DC, a oko ciijevli je okdllisnji zrsk temperature 0 e.C. Kolilki su t[lpljnslkiglUbi[GI~ prema okolini po rnetru duzlne cijevi, ako ~e koeficijent pliije~laza to~line 5 vsniske strane ,cijev.i Ci"" = 1.5 Wlm4K?

1

I

rn z: ~3-Jl· 1) .. _ _::'_' O~f_6--,--( "_, t,~=~i~)_\ ~~~~ __

___ (1 . T, [_, - /'1:)"'] _~_!H~Y2 f~ )5.';] _

Jf----

In = 0/ G10( i;r--------~

J,___--

"" C? 00 ;/<;- J 'J m S

-/~·· -_ ~ -_~

_ %1'::;6,7,671. t,cJ7 37) _ 0 ()(}N26 ht_)_

"'''''?CJ '

/"1 ~ T.
'-
/',
In 12 r.
/7~ _:.

0. 0106 ' 2t5? 27{/& - CI,. 008 H /"

70S

H)3C:;-~OZ1S _ 0/297 1/ {r 3' '1

_(jI,L ~ 0

QZ/!- =_m· Cv J1..:..l( \ /J - 7,) ~ 0(0106 Ot1fg .12 - 1, 1

Vl-1 1,l--r

- -

(fI073~J3 -/'73, 1[3) ",-'l0Z-1S

\ I ! J_

-

_ (»,1 = MSq> ( 7~- r, )_ ~ 00106 '!LOd> C S-y z -_{(075CJ" 3 )~""- ~ t.; '3~:J _/;_ J

_ ,6._ S, 3,'1 ~. t11, c:;( /11 .L.. z: c; (J/() 6 ' -1tJClS'i'n s-y.z ::;~, (J '7,:t_ 1

:r; yo;>; ;-:13

__ Is ::

~ ~ V ~ 10 11/'//7

i~ ,. ~ L_ bar

.L--~ »a ' c. n ~ 1l_1 _

1,,- .= 0 C r ~-

};;)

Wrc liz.. = ...1L!..__ 01-1

V0i'H

-<-

LWr-c" ,4}'1

lJ1/;);: z: gj /#-1 YMfr)

.$ ~ Sa J<.rIVf

;[ ; '" 0 0 1/ l& /;y/ K..

I

V ==- 1(}rf} MY h

Vv ::: 1z. a ole;_,

,~ ~ cJ de

___ r;I.._v ~"'5 W/ft-7",K_

C/" '" _~ s: s z._

). ~ 6& 5: __

fl...e_ well ,ft

=-~ Of 582.. • Of (?~1' Jer .3_.'::;_-=-_.:Lfl:J_g7~ ~¢S 2 Js . ~O-6

v"- kJ--~ =? lXI_ t/,4

4 cI~'7T

z :; 5"', fO - &. Y 2' ! z._ ~ 6fl,;S"

-refS . .y _o,S82~l1¢h_,

q OSf' . ~.; co () ~

___ !lJ<..{

!t.! '-< .;/.

:::-~-

dt-(

<tt,'7 175 .0, 68r = ]783/°'(3'> 1X1lr.i7"..t.:' =:.

--4---=- 2 71 (ifv - ~

1 1. fn ~z

t<1' D<'.'-1 /1 f<..1

__ +_j__Jj_t,__"5,,--'J~j_W.:__:__ _

~_+-+-_I--- __ ----,-,R'--1 .: a, 0 tr & 5 /z .--~~-\--~~Lf----+---~IJ..L = o{ 0fttt" vb'/V

_----~~==~~---~~~ = ~~I050 O~~0d5 __

VI;

< ... yOO ~ C ~ 6=13 k(

1!:,_::__ Z ~Jd~_ - 30 2,~K..""-------k-A--------------- 1 3

::: 322 C) i_]_/__L_"",

_,-=~Z-=--8 ~~o -----'!:::_J~I k:_:,r,__ ..::::Q=D.:::_"cJV:__-o;;;;~h.,___'('__h_'__, -~J -{ vi, (J 3:_--'-'-~Z_7 -L) _

~ ... = _6(_/ 5 ) 7/1,,/ K Qv(.)v :.2,1? ( :720 - '12.\ 6 f) ... z;;~()U_O -!§!J$

~-3-':= 32 6 0 / 1 It;; Q,)oV ~ J2lir--.:J6 _jj.~

SJ' ~ ~ s f]_~~k~----------- _

he.? 2 ~ 0 j J ( t.T~----------------

5

I s '7 = S, .::- 7 . ..!z..2~__J___/.L~ k:

_______};_j,=-=-.i:z. 6 -1 ;? S, 6...., 1: J ii ~

! 5:.- - S" z: D, '7 :3 C $= 1. 1/1, 1<

,r- ----

h1 - 0..f,__ = 322-0 - 12!>--; (, 1

$.1 - 5. G, 7- s- - (J, ~ "3> 6 I-;

_ 'Y ~ 0 15" I/"

- 1- -

ill!. :--= GltV

~UU =- w,~_:_C~' k T w

Qt>d __ Cov . -1 Tii/

5" £3 s- 6 8 b ~_1_c;_<:J,6 3-~?-Ls__ _

t,/il7' 7-

-------

------ ----

-------1

-_-----

--- - -- ------------1

------ ------------------~

--------

__ -----

Telfm.Qdinamika 1 S.OEk201 O.

'I.

0_8 litera zrakatleka 13 bar iternp erabllJrH320 @C, ekspaneira polm-opski n = 1.] ,do I~ritiska :2 bar. Nlakorrltog.a se hladi kod konstantnoq volumena. Na Ilkraju 5e adijabatski komprimira sve c10k ne doseqne pocetno stanie.

• I~zracu naH~ennodlinamicl!lie vei1lit5ine {1~,vJT)1 ukarakteristienim tocikama

• I~zracunat~~ennod~namic!ki stupanm djellovanja prcessa

• I~zracunat~ prornienu entro~ij:e za prornienu starua gd]ejeta prorniena maksunalne.

• l~zracunaH sredniu temperaturu dovoden]a top!lline

• INacrtatii proees Ul p-V Ii 'l-s di~agranm

2_

Kompr.asof Ikapaciiteta 80 m3/h usisevs okoli§nj~ zrak stanja ~ bar ii '13 "C iifllaci ga poll~tllo;lJ!ski na 5 bar i 73 "C _ Kolika mom oifi snaqa elektromotora za poqon Ikomp:msom,alko se ~6% snage dovedene elektromotornmtrosi na trenj:e, i gubi~ke, a ostatsk iskoristi za komprssju? Proces p~i'karza~i skicorn u pv i Ts-diiacramul

3_

Psrni kotao proiavodi 2_5 Ikg/s pregr~jlane vodene lp'tlJ'Fe llaka 5 bar i t.emperature .270@C_Ialkva pregl~ijana pam odlazi u furcinu gdje adlijaba&slki ekspandira, a zatim u ikolndenzator gdje potpuno kondenzira pri ~emDera~uri od 3~g, Cle. Pumps kondenzat prebacuie natrag U kotao. Koliku snagu daie turnina te kol~'ki j€~ermod~nam~ckii stupanj iisl!<mistelll ja? Kolika }e sredlnj a~emp erafura dovoderua to;~'lIrrle? Kioliki freba biti rnaseni protok vode ke]a hladi kondenzetor a da se Ollila pri tome zagMi]ava zaJ0C? Skiica III rs i hs-dijagranm!

4_

U pregrijacllIJ parrtoqa kotle I~feglrijava se 3Ik~g'/s suhoz8JS'icel1l€ vocene pare tlaks 251b,a1Ufl ne temperaturu 400oC_ Potrebnu toplinu daju dimni plinovi, koji se oh!adie od1050 °c na 650 'Dc. Izmjen]ilvac toplline je 'graaen iz cellicnWh c,jjevi premiers 32/38 mm.

Poznati sulkoefidj:enfti prijelaza ~oplline: na strani vodene pare (u aijevi) ap = 160. WI(m2 K), a na strani dimnih plmova {olko c~jevi)ad= 80W/~m2IK)_

lzraeunejta potrennu povtsinu iZll1jenjivaca~opllline, i5k(Uiris~~vos~top[il1le 11 i stupalnj dje.!ovanja izmjelnjl~vaca s, zs dvs slucaja:

a) istosrniernu ~

b) pmtusmjernu izvedau.

,

1&, 6. :{O-lCJ" f 1 T
, ' \
1
f>L
II; ~ 0& L =- ~O()()8 "" "3 I 1 I
I
r
/~1 = 1.3 Dq_r I
I
V: = 52CJ '" C :: S'J 3 I( I 2. -/
I
JfJ ::: 1, .II , i ..... __ /
t !
2. bCj/'" 3 I 3,
P-Z--'" ... --_ -,!I>
7 V _s ;1 ~ '" 1'11£ /1

f/1 =~ ;::!2._T,

'f:3. 10 :;,-_ OOCJa€'; ..!-Sr· -'>713

SOQ

=

::

-3

0, H. "0 ,28?' soc)

~o :S

_3 D

IS ~-r. ~O Z$:;Z .300 = -1Z0"/O.;z /0(.,

CI,Oo<'.3'8

b) __

- -- ---- -

_3 6'11· ~o

---

-.~------- -----~------------------------------------------------~

·.-· .45L,_.L~. & 1/1 /z.. ~t1. '10].· 1fa t?1..:........;;;:._s_o_o--=,_::_:_:CJJ._7:_:<j.'---~;l-..c....:>.~ _J

~ s~~

·.-- __ ;7.1 =- ts«. '----- _

_ __lL.<71.:=_fl • c.... "z 8 G « -.-- __ {-L = tJ be. v-

b

-.-_ if.::: 0(.. ~ Jt,6 ,I(

1& '!. -1 ~~i(_·

---,,~~.----------------------------------------------------------

n_ 1 1
tVl !;, :::- p 3'$6
1- f - u~
YtL: P" ~
/"1 .-4
II1-CH Y1_,... ~//1 V (~ - ( r: r ) _ 1j13 10' . 80 (1--=+ ~-I )
- }
11-'1 r.,/ J '1, "3-1 ~6e>'" \ 1 }
iWTCH -3 '12 j '0U r--
T-,,;
P !
!
- !
z,
I 1// \ ~ .... ~~
,,' ~
i
-I- - --.-tk'h-£.t-f- "
/~ I " ,;7, - 1
-t- 1 r ",')
-
1 I ,
-
~ V
,~ ,) 1~5
m :;: Z 5'
PL~_ S bar -
-z{ = z70 "'c- h, == 3c>oo £:--1-1 (,;k-
1
z{= 31 Ole. s =c ~ 3::,- i 7/ tfJ-K:
?'-
:;z ls- I -/1/ 1:'
S_, =- s" ;0 Jr. e;.:ff.
~- /
~ • fi !) r -2~e;3) k_l.t/
=- 2, s: I 30C/O '" '1'7':1 :::' S'
tzd_ , /1 '1 - !7z._ ~ I
- ?
O2 ~ t;' -tX r; s: --f'6~28 .,.. q_8b°'::;' 2t:,.08_, s: .. 22
,z,
Y ~- 7/ .:; -S- -0,5588 0,
-
S -t - r- ~ 8,27:;7 - Cj !>-s,'gj 8
f! ~l!
r '" 2708,5> k.,Z [tCf
e:
~
f- P -t::;Z<j2 ~- -L.r~ 2, ':7 0 2S-2
Qi)OV n::( h-r ~),"t) e, S (30&0 - -16 ~ 2-8 )
-L-- h: - 0'7 3 c?oo - -?C 3, ze ~1'~_;Z K ( -'1YY, sS- a
- ~
S., -5" ;1, ~5" - 0, :,-S8e
Qc Wi (h",-h7) '" Z/5' C -165Z8 - 2283) z, _ 5'Zj j L:lV
-
QW: VV/Ll<I • Cw • .J.:. t IX/
fVllJIj: o 1,(1 - 52'1 - /,IBq..L:L k 't/~ -
(J
GU(/ . ~ i-LV L'r/18+' :;z ~~------

------,

-------;

C //--) __ ~

-r

1

"_--_{__ --

--- ------

------:-1-

-----~

_-- __ tc0 =--3 kf--/J-- _

__ -- _j'? :::?:2 !Ar:_ _ _

_ ----11-=. _!f_(JOdC -7 _;7c-SC? _ G"s'O "c: _-=- _ (,OeJ de

-dtlde-=- 5?L~ et__~ ...... __ __ -- __ ~j2_-:: _<Gg_ ~/f#'K_

oZl> - 6 Q tv /_/e

-

_ -64 _:_ it ocr - _{__z ?_-_J2-~ __:_c_

~_?!:t,,- I{_!>:O ~ _

------

_. ~rC( _ ~c1(q_ s}; '1jg _ ~ __ ---- ;?CH{V_.'_ -J .5_lcrk.____ ,fn!./ ""! __ -'1

---- - --- - --- ---

- --- ------------------1

- - - -------------------------1

() ..£L "n 16

A

1,;0 +

r: +-

/1<.

J

-13e>b'g'h? '= 7'72S- W/K 400 _ zz,?

cJ;' _ 7/" -10'5-0 -6$ CJ 0" '76 c/
t c .::
r -1 I - z}:' '1C?~ 10 - z.<!:. !"-,
< -1 z:
...- .b.. 326;
= q"7<7
C<:_. 7'C;L~ ~- e rJ"1
7f c: £2- JI".,_ ~ 013;5 (c!r/«7r"r>-, )
L ~ '"'-'
~"1
/to,! Cf Ii;_ 3::: 67' ~.9 g S:;;1~ <
. ,.....,
:::_ ",.
1:z_ .7~ f?_:;'- t = IJ; ;:; ~ lrJ?7

-1= L1+11;)JJ;_:=: L-1-JcCJ,t;'7j.o,t;8'1_= q676'j

_J(--

s;: 2, (Lf2_j_1 _

___ -----"'-'0._ _ C~ 77;_, _ J 2 67. 0 8" :. 52 87 Me:<_Z. _

f:_ so, es:

----- ~~---------------

---_(c;_:-~? ;-77. ___s.___!ZJz_8-'- _

_ --_

----.~------------------------

"----------------------------------------

--------------------------------~

~~-------------------------------------_J

3_

Parni kotao proizvodi W triM pregrijane vodene pare llaka 40 bar i temperature, 401J1 °C.lakva preg~~]ana para odlszi u I.stupanj turbine gdjeaJdijabatski ekspandira do tlaka '10 bar, Nalkon toga para se I~ri~ konstanmom tlaku, ponovno Ipregriyav8i do temperature 400°C_ Nakon toga se para odvodi u 2_ stupani ~u~bine gdje adi]abatski ekspandira a zatirn u kondenzator gdje potpuno kondenzira pri temperaturi ad 291 °C_ Pumps kondenzat prebacuje natraq u kotao. Koli'k.u snagudaje turibina~e I~aliki je te~m:ooi~amiclki stupanj i5~oristenja? IKiolIka je srednia temperatura dovooenia topline priilikom isparavania i prvog pmgril]avanja? Kolik~ treba birjji maseru protok vode Ikoja hladi kondenzator a da se ana pri tame zagrijlava za JOe? Skica uTs I~ hs-dijagramu'!

4_

vrelovodna cencna eiisv, prornjera 891f8~ mm, oblozena je I,zolacij;om debljiine 50 rnm i Ai = 0,04 W/{m K),. koia je zastleena tankim elurniniiskim lirnom zanernerive debljine ~ topfnskoq olpora. IKroz cije,v stimj i 'I 0.,8 m 3/11 v re I evade tem peraTIure ~ 20°C ,. a 0 ko c i]-eVI~ je, oko I ~sn]i zrs k temperature 0 ~c_ Kollki SLi toplmski 'gubici I~rema oko~rni po metru duzine cijevi, ako je Ikoefiicijen~ p'llije~aza l[lp~ine s vaniske strene ciievi ctl' = 15 Wfim2K?

.,

1

A

1----

2...

---------=1"--+= = L ,

\

I

II

s

~1 z: 3ZZ Q_i] 11%1<- __ -~h<L;.l .:: 2 (} :)0 j J Ifp-

s , ~ -' _ '" (,/1 S '11 i.,.__i::.

/l' -fO __ 6ctr 03 s: ~,2[.c) j J lick

,~------~ I

:; <'rOd "C W'I ~~Z ')0 f -:; /?~

~ol.l("J '" Zi:.L_ ~~:D=_-;;_"_S,'"_·- ~ y? j_ l/kr"",t:~·---

- I,)L e- 7'C h';;-~~6 "" 1.2.f,J6 '-2It-~ _

_____ ~)._ :5, ~CJtrZZ.hZ, f 7!~?--/~

f?( = C;o .£0;-. - t/c..'!'? ~C

-1

---_

;> -t

~, - hz. ~ l !J.!.~2....-.::-~3'f-/ _L_7--,' 11_

--~

3ZZ c> -12j '$ & __ :::: 61 "/::,- - 0/ P Z J

f'Ji:,__ -02..--

~- - ~-- ---

_______ Q_~.::; 11_,/~L_. _"G-",,,",,,,- - 6 t !>V _ __ _

Q LV _ ~ Z ? 6 _1 _.;;;_ 2f~ 6_z_ _ !? ;--/J___ _ __ _~. Cu.; . <l t- "'" '7;'1'8 r' :r

- --- -- -- --- -- _ ---

- ------

------- - ---------------

---------

-- - - --- ----

--------1

---- --- - - -------------

---- -- -- - -- ----- --- -----------------1

1;1

_;

d1/ciz =: ~., ! 81 ff/IZ?

:;.;: 6- & ;£f h,

/L/ c: CJ( 0 t:;, /J{/ / {/t-1 1<

V":108VYl~/h

I

It. ,-17 () <c

V' /,..,.'

zt.. z: 0 ~C

/. It ;:, ",:- jj/ / Ivt"f:

t-:?

c,~ - £r z.» 2_ /1 ~ 6 es:

121 01 CJ Lf oS- 12,,-;. a, oc;,vC-

(2. ';> "', 0/ CJ '7,;S-

lOt "'-.2

~ £gu . ~ Of; 1 • 'J L;~, )' ::::

..... i r' 1(0-

~.::

/ 'm-" a« 'II

4, '1'0 8 =- Of S8 Z '/ !::!:1/J

Or OF) ,,''17' 5600

z j S-' 1'0-<' !y 2 J '2. 0,6& :;-

~4-3' Cr2· 016G's oJJEJ1

~

-13(376-; .-J185, 7'"

'Termndinarrnka, 24JJ9. 20 09 .

'L

3 Ikg zrska lIaka IP1=8 bar itemperature .91 =200 (l;C adijabaftski ekspandira do llaka P1=~ ~ar [N!akon toga se izoberno kom:plijm~m do stania poceblog volumena, a potom mu se pn konstaninom volurnenu dovodi toplinadok ne postiqne poeetnu ternperaturu.

a} lzracunati osnovne velicine stan]a {p,V,T) IlIJ karaktellismicnim toekama.

b) lzracunaf koristan rsd i izmiieniene topline

c) lzracunsti termlicki stupa'nj d]elovanjla procesa

dl} IKolilk.a je snag a stroia ,gdje S8 navedern kruzm proces ~zvrSi 8 puta u rrnnuf e) Skieirati proces u pV ~ Ts dijagramu.

2.

Kornpresor kapaciteta 80 rn3~h usisava o:kollisnj~ zrak stania 11 bar i 13 "C Ii Uacli ga po~iftropslki ns 5 bar i 73 "C . Kolika mora bitli snaqa e:lielkbomo[ora ZEI poqon ikompresora, sko se 1,6% sflage dovedene elektromotorom trosi natrerue i gub]tJlk:e, a ostatak iskoriist~i za Ilk:o:m;presijju? IProoes prikazaf skieorn ~n pv i Ts-diiaqrarnul

3.

Parni kotso pmilZvodi 2.5 kgfs pFegliijane vodene par,e flake 5 bar ~ teanperefure ZlO -c. T akva preglrijana para odlazi u turtnnu ,gdjeadija:batski ekspandira, a zatim u konoenzator gdje potpuno kondenzira pl"~~empera~uri ad 3!9 (l;C Purnpa kondsnzat prebaouje natraq II kotao. K;oHku snaqu daie turbine te kol~lk:~ je~ermod~namickl~ stupanj isl~mistenuja? KoIika je sredlnja temperatura dovodcnia toplino? KO~liki freba :biti maseni nrotok vode Ikoja lhladi kondenzator a da se ona pri tome zagrijava zarC? Sk~ca Ll Ts i hs-diiaqramul

4.

Kuea dimenzija 9*9*2.8 111 iznldenl!l jf; od eigle debljine 30 em (;L = O.8W/mK) i ozhulcl.'lna iznntra slejern od 2 em .. Za projektne temperature +22 QC iznutra i -10°C izvana, izreeuneti [Opl~flSk~ tokkroz zidove (zanemante toplins1lkii ~ok kroz Dod ii strop)'. Koel1lcijenlii prijelaza topline: a" = 8 Wlm2K, ,(t". = 30 Wfm?IK.. Koliko se LI postocima snmnj~ ~opljllsk~ tokako se

kuea iizvana obl'oZi~ 5 em debelirn slojem polistirena (stircpore, A = OJ139 WJmK} i ozbuka 2 em debelim slojem zibulke?

------1d-------------------l

-- -- f1tl ,- ~t_------- ----------------------l

- ~--- (ZA-_:_S__b'd4Ly------------------------l

(If -::_ .:OO·G - '('l-J <.

r 1 I 1
1\ /
-- ~ /
1\ -. I
\XI
~ / /2..
7___
~ »>
-
3 , 5

(f.=- V

3

-

P -_ 0:1 j)( -7 I zl- __ _:___Z2,.1 ="')(~-1___,,_---,!-t~.L7:--d-'.::...j -l--;-7--f~:-":Z;______Q__b 2"'-r::ol<",_-------1

e: £!... 1 ;e -~ -"-'-
z. ~;> "") I
I e: /
11 M!2 77 ::s 287·261 zt?+ .>
_ - 2 I-rJ
/z - -'lOs
?z_ - ?, = -'1 hr

T t~ V_:. - 165" - 0, D S"'l, 23 i:
--'" - e 3 281
;n .--
- - -
--
- Wp =:. m.:c; [7" - Z-2 = 3..(}':P'8 (1;1-3-261)"" c,S-( cc:-s £.1
1 WJ'" >(u -//.2 - -?GJ> ( Cl,_5_ 1_':'_ZJ- '? -;z J ;:: -'1 ?-..3 ;z.ocJ kJ
I--- ~- -/~. &- - -z.. .
~-~£ =- rO '"1

~ \Y/ "" ~z + lVI, - 7 ~<f =L&Z, '"Je; ~ 1]
~r-
~ - --
.__ c!2-2,L.. -= (J {] -
Q •• .) :: lu_Cf2- ( ~ -i.) .: 3· -1(,::;/'5 ( Sj,~ 3 - 26 -) = -608 3 3 « '" 7
'V
(~ -L_) ( f 1".3 - 55. 2 3 1 ~ /
.a~4. .:: 1!1'! elL :;;. 3· D, '7'18 &ft4 260 / ]
~ -- r /' , e:
.' -
_& ~ a'(,1_-t- al,) T Q7~ z: '282: I:j Z £1 { 1
_
--
I--- U'i'''-1 &_
f--!----1r~- -:=._jJ}_!. 7", e. :: ~- J 17c;,
G!.Odv ge:)1/26 Cl
I--- - -
?-=-- Lk/" - z,[32, "J'r8 37 ;ZZb'1- _.£:- {X/
-
r: 7(>
I'-- ----
t: bO 60 7~- {
~
A/ E9
I'--
I'--

--
I'--
I'--
-
If--

I'--

j
_",j ,

______ J_ v ~ ~ 0 y,,/ / l.

-_-_____/2:I_=_ 1 b4~

__ 1f, = 13 q 6 < 2.'3& Ie

___ ~_ 7 -- -----

--rz__~~-b4V - -- ------

_-JL~ - 5',6 K_16;: --'9-w.brc;--- _

---~-?_--

--------- --

1

------ --_

_-- . ----

-- ------

---- -

---- ----- --

------ - ----

--- - ----- --

---~-p

---I---

-1

---+--- -- ---

------f-----~--~=

-----------------------------------~

WI 0: Z; s- 4/5 (1':; S br;..,. ~" 270'c

-j z{_ '" s "'j 'c

Cl7.4.:: ---J "G

-1 P, T,_ I rn ~ - "

h1 = ;soCia .J )/1?-

_s~ =' _(? '" 1,] s: k J / ?;J- e:

I )(2 ~ S, - :Iz_

s~" - s,:

, ;Z J') ---:: 0/)- S 58 ~ _~8ScJ 3 _ , 8, Z7Y7 -~ ,SB8

.F«: = z, '10 8, .> iJ Ii')--

.... _ 172 a -::::: 17 5' 0 --= -C?- :?s-z. ~I ~

v'w (h1-h?/ ) ",5'" (PcJo -'10,227 )

J

._---,--

~-k_-------------

----- ---

s

a)-Ei_

IVI

. --'I--"- __ ---'-1-=()~J L=-- ---------'.1.-,/-------------

-_-- ______

,.( VI. x: }» IX! I wit Ie. .'
-> ./
rJ.. v ::. ,5('1 w/",/ « , ~
~~ :;. S(/WJ .sl~
/1 , - 0,031 W/w. « I
-- -- ~--- .. --~----------------------------~

A -;: ltJ,., 1'/:'

<r- ~_. -I-;-'-~j I 7 16. {f -: I('CI, l!s 11i

- i

__ -_._----------------------------_____j

-----f- --

~::_ C2J_:J c Lv i~/ 1<

____,___ -

Q.._L =- /c_L_ . A <C. • .6 I = 0 C; 9 ~. f 01 ' 3 2

_____{--

--1~ 6):z_ If - () 31 y -1 ==- 0" 68 !:J-::t

__ rQ~4'-- _

- .. -

~ 68 5"'3 /

-----'

-J~ --

--I--~

_._Ql~2-f-1 J----I f74 :=_ ~ ~S'

(J 016 lzr

-Z:l8 12>-~Y 1,Z~-'1

( 1__~_.s-;~Z.",,3:_____;_) _

c I

--(21 10 _- mJL

__ ~ _ /44 iJ. 7.t--=:"------;.;,.{;I~O..:,.~6~. -=2:_!g~7;..,.....;'.,,;5"~- '=--?2.?~

/,,1' --12 • #'0$

0,0"'6 '.><;;:;'.3'1'$ -16 ,-

......

'ielimJ:od iinam i ka

Iispitnii roll(, 115,,12.201111.

L

Zrak III eilindru tlaka 112 bar ii temperature 2.50 10C zapoclnJe~emetslki kruzni proces,

pollitmpslkom ekspanL5ijom LIZ eksponent politrope n[ = 1.2:5_ Ekspanzjs se vrsi Sive ,010 tlska od 1 bar i IPliitome se dovede1411 J to;plil1le_ Nakontoqa vrSli se poHtropska kompresiia L! elksponenft [)O~llitn)pe, ttl = 0.95, sve dok zrak ne posnqne pocetni voluli"nen_ Kruzni proces zavrseva dovodienj:em[opll'~ne kod konstantncq volurnena, dok se ne doseqne pocetno stanie.

• l~zracunati ~ennodinamicke velicine stenia (p,V,I) u lka'~akteliisljcnim toclkama process

• l~zracunati termed inamicki stllpanjl iskoristen]a procesa

• l~zracillnati max l~romjenll entropi]e

• l~zraclUnati sredniu temperaturu eovodenja topline Ikod izonornoq g~ijan~a

• INlacltat~ proces u p-V i 'l-s dijag~amu (uertati izoterme lkam'ktenisficnih tocaka u p-V dijagramu)

2.,

lJ topliU1S!k~ izol~rano m~e[salj§:te, lI'lazi 2,.41 k'glmin k~siika temperature 35 @C ~ Uaka :2 bar, Krnz clmgu c~]ev premiere 901 mm ulazi 0.0941 kmoHmiin aruona nrzmom 2..5 m's,_ Tlak argona je 2.,5 bar, atlak mjesavine LI izlaznoj ,c~]evii je 2 bar_ Posto je izlazna cij:ev nejlzolil~ana, rniesavina plinova iZlmjenjuje toplillul S o~~dlinom lilIiormallnogl stall1ja, i poprirni okolisnu temperab.llilLl_ IlzraclLInajte gu'biftak snage nastao ovim procesoml IzracLnlaj~e premier izlazne oijevi, uz uvjef da brzina stlujanja mjesaViine ne smile pri}eci vl1l]ednost od 3 mis!

3_

Parni kotao prnizvodi 2_.5 kg/5 pregrijane vodene lpam t~laka 5 bar ~ temperature 270 I'IC_ Takva lpreglijana para oclll'azi u nirbinu gdlje ad'ijabatslk.~ ekspandlra, a zatim U kOmldemlzatm gdje potpuno kondenzlra pri~emperafuri od 39°C Purnpa l!m:U1Olenzaf. pmbacuje nafragl u kotso. Koliku snaqu daje turbine te koll'~'ki je terrnodlnamlckl stu pa ml] ils1klorislel1lja? Kolika je srednia ~empera~ura dovodonls to;pHne? IKoliki treba lbiti maseni proto'k vode koja hladi kondenzator a ds se ona pri tome zagni]ava za I"'C? Skiica u Ts il hs-diiaqrarnul

4.,

vrelovodna ce:llicna ,cijev, promjers 89f8~ rnrn, oblozena je izolaciiorn deh~jline 50 mrn i Ai = 0,04 W!(m K)" koma je zasfieena jsnkim aluminlijlskim Ilrmom zenernarive dlebljlin.e i toplinskoq otpors IKroz cjev st~uji '10,8 m3jhJ vrele voce temperature 120°C, a oko c~]evi je okoll'~sn]~ zrak tempemtlLlre 0 Cl12_ Kolilk.i sll~o;pnW1s!ki ,glubicii prema okolini po metsu duzine cijevi, ako je koefii,cijent DIl~e~azatop~ine s vaniske strane d~evi a". = 15 Wim2K?

-----f- --

~::_ C2J_:J c Lv i~/ 1<

____,___ -

Q.._L =- /c_L_ . A <C. • .6 I = 0 C; 9 ~. f 01 ' 3 2

_____{--

--1~ 6):z_ If - () 31 y -1 ==- 0" 68 !:J-::t

__ rQ~4'-- _

- .. -

~ 68 5"'3 /

-----'

-J~ --

--I--~

_._Ql~2-f-1 J----I f74 :=_ ~ ~S'

(J 016 lzr

-Z:l8 12>-~Y 1,Z~-'1

( 1__~_.s-;~Z.",,3:_____;_) _

c I

--(21 10 _- mJL

__ ~ _ /44 iJ. 7.t--=:"------;.;,.{;I~O..:,.~6~. -=2:_!g~7;..,.....;'.,,;5"~- '=--?2.?~

/,,1' --12 • #'0$

0,0"'6 '.><;;:;'.3'1'$ -16 ,-

......

r:

I'll II- 73 ~ d,af6 - z67-2&8--e b6qEj,ft? /~

v} Z, 00 13' 10

_ -t'O,r?.74 -fY~f -t- ?C'7J1 ee

_ .a«: 1tr 11 J a~/ ~ IM- CV h- re I L - L 7 ~ 0(016 . ;1-16 £_c/)_~'r (_Lgf - j1f2 J = -3-r01..

W-'f t ~ o.s s=» '/

If'1.2 - I" (2

~- i

lv,,,=- (")-

_ .... - t."""r.~-- - - ---

,

s ( -

6 L. 2 - I4t C/~ It, /.s,

I"'> - l -

T;,_

/\ ~ f) --::/

~ :>,1 =- IVJ CV XI? ~

7

.5

7/1(

G,8S",

"£-: (}-:s /I

.6 S" .,

2C;;':JJ,bf!.. _ 3-:Jy <

Gr 8S-1/

r;, := <;)" fe_7/5 /",,::: ~ hr

11r c: z7o°(>

~ cr 3':J rc:

b#w" ::;"'G

P 7/ 7s j1'I'J':;' 2

} () I ""

01 zz 3000 I::: J ;:f;;<-

->7:::: s~ s: ;Z;~J k JI'-~k:.

hz ~ 2.28CI '- J / k;r

113 '" ~<, s: 10), 1!8 i J /17

5, = £y == 0 ~5-88 k. J It.? k

h

1

1

.s

-_

J~~ -- ~

5

P=_ M (j, ,,- h<.) - 2, s: ( 3Q:JQ - e 2.8 r,_) z; 17'- <)0 £ /X!_

~ F -1r":} 0 47Z-fl 0 _ . _ c; zs-z.(/ .:::;;:>

C::" ClPOv :=: H1(f,1-hY -~ Z,).{3()oo-~6~28) -

Is r ~ Ir -r - 1,7-.::: :3 a a C2 - "!5 7 <'.L ~? -7;Zj TO k::

.5., -5<,. 7(35"- ~5C~fJ

rr

--

-- ---._
-- - -
-
._

180 'J ~U

-- -- . ----- ---

-
f.2.e \)IIJ f ~ 7, S-8-?:/. (/,0,$"'· e«: (8 J ~o.2 63
- t
/1 - ~ ... , 10-6
-
V_ d~ 71. LV .
-, W ,; 1/ .fr . 1'0, g 0, :;'-82.1 11/._
;;-- ~ //J7
<-t c4 0,08/ /7" 3bCJO Al, _

Q7s 0?S

cJOY"j:!5 Fr';z'c _ a(J3<jg. -t c s . '1f3'J3""2~J

-.----------------------- ----------1

. ~/~lUd___=:::::._!r!_tL1-L,/-J-1..:::.0--------------- -'

Ic ft .'/. ,/0' <J, 69 >-

I

lUu . ;-L

C/", 0, O<'J1

-,---------------------------------~

,

~~~~~~~ ~2~~~{~~~2~O~-~O~)~ ~ __ ===- ___

_j______ .:1..- II? q_qz~~- cL_.f . fl--t- Of 0'3~5 +..,.,~ __ 4 _ _..=-

--;---q-CJ-~-aS. 3Jl,ff,o 3 ~e 0,0,.",,--> qos- ~ clY';;'J-

-t-

-r-

~ p____;;;;-~=-3__,.81_6_ W

----- -- -- ---

---_'

-. -J

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful