P. 1
P.Vokasional - Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut - Ting. 4 dan 5

P.Vokasional - Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut - Ting. 4 dan 5

1.0

|Views: 3,430|Likes:
Published by Sekolah Portal
P.Vokasional - Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut - Ting. 4 dan 5
P.Vokasional - Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut - Ting. 4 dan 5

More info:

Published by: Sekolah Portal on Nov 14, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

KEMENT ERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

PENJAGAAN MUKA DAN DANDANAN RAMBUT
TINGKATA N EMPAT DAN LIMA

Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

2003.

Kementerian Pendidikan Malaysia

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

PENJAGAAN MUKA DAN DANDANAN RAMBUT
TINGKATAN EMPAT DAN LIMA

2003.

Pusat Perkembangan Kurikulum

i

ISBN Diusahakan oleh Pusat Perkembangan Kurikulum Kementeri an Pendidikan Malaysia

Cetakan Pertama 2003. ©Kementerian Pendidikan Malaysia Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa juga bentuk dan deng an cara apa jua sama ada secara el ektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Kem enterian Pendidikan Malaysia. Perundingan tertakluk kepada perkiraan royalti atau honorarium.

ii

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakat; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil di mana kemakmuran Negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagaibagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, ber ikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:KEPERCAYAAN KEPA DA TUHAN KESETIAAN KEPA DA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDA NG- UNDANG KESOPANAN DA N KESUSILAAN

iii

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahir kan insan yang seimbang dan har monis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahir kan w arganegara Malaysia yang berilmu berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjaw ab dan pengetahuan,

berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap kehar monian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

iv

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

KATA PENGANTAR Huraian Sukatan Pelajaran ialah dokumen yang memperincikan kandungan Sukatan Pelajaran yang bertujuan untuk memenuhi cita-cita murni dan semangat Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dan menyediakan murid menghadapi arus globalisasi serta ekonomi berasaskan pengetahuan dan kemahiran pada abad ke-21 Dokumen ini menyarankan strategi pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi pelbagai aktiviti dan penggunaan sumber. Guru digalakkan menggunakan kreativiti untuk memilih, menyusun dan mengolah aktiviti mengikut kesesuaian murid. Huraian ini diharap akan dapat membantu guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran secara berkesan. Dalam melakukan aktiviti pengajaran dan pembelajaran, guru diharap dapat memberi penekanan kepada unsur bernilai tambah, iaitu kemahiran berfikir, kemahiran belajar cara belajar, penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi, kecerdasan pelbagai, pembelajaran masteri, pembelajaran secara kontekstual, pembelajaran secara konstruktivisme, dan

pembelajaran akses kendiri. Di samping itu, nilai murni dan semangat patriotik dan kew arganegaraan tetap diutamakan. Semua elemen ini diharapkan dapat memberi keyakinan kepada mur id dan diaplikasikan dalam kehidupan harian dan dunia pekerjaan. Guru perlu peka terhadap tahap kecergasan murid dan serius dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Mata Pelajaran Vokasional Menservis Motosikal dengan mengambil kira kesepaduan ilmu, kemahiran dan amalan keselamatan. Pengajaran dan pembelajaran hendaklah dilakukan secara berkesan dengan memberi tumpuan kepada penglibatan murid secara aktif dalam suasana yang kondusif dan menyeronokkan. Dalam menyediakan Huraian Sukatan Pelajaran ini banyak pihak terlibat terutama guru, pensyarah maktab dan universiti serta pegaw ai Kementerian Pendidikan, dan individu yang mew akili badan-badan tertentu. Kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangan kepakaran, masa dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih.

( Dr. SHARIFAH MAIMUNAH BT. SYED ZIN ) Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

1

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

KANDUNGAN

Kata Pengantar Pendahuluan

.. ..

.. ..

.. ..

.. ..

.. ..

i 1 1 1 2

Pendekatan Dan Penekanan Pemetaan Kandungan Format Huraian .. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

.. .. ..

3 5 8

Matlamat Mata Pelajaran Penjagaan Muka dan .. Dandanan Rambut Objektif .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka dan .. 11 Dandanan Rambut Tingkatan Empat Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka dan .. 41 Dandanan Rambut Tingkatan Lima

Organisasi Kandungan

2

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

PENDAHULUAN
Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut ialah satu daripada mata pelajaran elektif vokasional di sekolah menengah dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM). Ia merupakan satu mata pelajaran amali yang berteraskan teknologi untuk tingkatan 4 dan tingkatan 5. Mata pelajaran ini membekalkan murid dengan kemahiran dalam solekan dan raw atan muka serta dandanan dan raw atan rambut. Penggubalan mata pelajaran ini yang berdasarkan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dirancang untuk mencapai matlamat ke arah mempertingkatkan produktiviti negara dengan membekalkan tenaga mahir yang berpengetahuan dalam bidang industri kos metik dan kecantikan. Penaw aran mata pelajaran ini merupakan sebahagian usaha Kementerian Pendidikan untuk memperluaskan pendidikan teknikal dan vokasional di sekolah akademik. Persediaan aw al ini adalah untuk memenuhi keperluan permintaan tenaga pekerja mahir dan separa mahir dalam pelbagai bidang industri yang semakin meningkat seperti elektrik elektronik, komputer dan multimedia, perkhidmatan hospitaliti, tekstil dan pakaian dan perkhidmatan penjagaan.

..

Apakah Mata Pelajaran Penjagaa n Muka Dan

Dalam kurikulum Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut, tumpuan diberi kepada pelbagai kemahiran menyolek dan meraw at muka serta kemahiran mensyampu, menggaya, menggunting, mengeriting dan meraw at rambut. Penekanan diberi kepada kreativiti murid dalam menghasilkan solekan dan mereka cipta fesyen rambut. Di samping itu aspek pengurusan dan keusahaw anan juga ditekankan sebagai persediaan untuk menceburi bidang perniagaan. Murid digalakkan merebut peluang kerjaya dalam institusi kecantikan. Penerapan nilai murni, sikap positif dan budaya kerja yang baik turut disepadukan dalam mata pelajaran ini.

MATLAMAT Matlamat Mata Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan
Matlamat mata pelajaran Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut adalah untuk melahir kan murid yang kreatif dan berkemahiran dalam kerja solekan dan raw atan muka, dandanan dan raw atan rambut dengan mengamalkan budaya kerja yang baik dan selamat serta boleh menjalankan perniagaan sendiri atau berupaya menjadi penyumbang tenaga kerja mahir dalam industri kos metik dan kecantikan.

1

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

OBJEKTIF
Objektif Mata Pelajaran Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut

9.

Membuat pengiraan kos dalam per khidmatan penjagaan muka dan dandanan rambut Menyediakan rancangan perniagaan yang mudah dan ber komunikasi dengan berkesan.

Kurikulum Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut adalah untuk membolehkan murid : 1. Menyolek muka w aktu siang, w aktu malam dan untuk majlis tertentu Membuat raw atan asas dan raw atan khas muka Mensyampu, menggaya, menggunting, mengeriting dan mengeset rambut Meraw at rambut dan kulit kepala Mew arna dan meluruskan rambut Mereka cipta fesyen rambut yang kreatif untuk majlis tertentu

10.

ORGANISASI KANDUNGAN
Rangka Konsep

2.

3.

Mata pelajaran ini terbahagi kepada lapan bidang pembelajaran yang diolah mengikut rangka konsep seperti berikut:

4. 5. 6.

7.

Memilih, menyedia dan menggunakan alat dan bahan yang sesuai untuk penjagaan muka dan dandanan rambut 8. Menguruskan ker ja dengan baik dan mengamalkan langkah keselamatan dan kebersihan semasa melakukan tugas

2

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

RANGKA KONSEP PENJAGAAN MUKA DAN DANDANAN RAMBUT
Pengurusan Salun Solekan Muka
(siang, malam, majlis)

Deskripsi lapan bidang pembelajaran bagi Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut adalah seperti berikut:

1.

Pengurusan

PENGURUSAN PENGURUSAN

Pengurusan Tempat Kerja Rawatan Khas Muka

Rawatan Asas
(nor mal, berminyak, ker ing, kombinasi)

PENJAGAAN PENJAGAAN MUKA MUKA

(alat frekuensi tinggi, alat sedut vakum, mesin galvanik)

Keriting
(dingin, susuk)

Pensyampuan & Pengeringan DANDANAN DANDANAN RAMBUT RAMBUT
(cara tiup kering, kering sendiri)

Dalam bidang pembelajaran pengurusan salun, murid didedahkan dengan langkah keselamatan, raw atan asas pertolongan cemas untuk kecederaan ringan, kaedah penjagaan kebersihan dan pensterilan secara kimia dan fizikal serta pengurusan penyimpanan rekod raw atan. Di samping itu murid mengamalkan pengurusan kerja yang baik di tempat kerja, beretika, mematuhi peraturan dan undang-undang kerja, pengurusan stok yang bersistematik dan berusaha memelihara alam sekitar dalam institusi kecantikan.

Rawatan Rambut & Kulit Kepala Pewarnaan & Pelurusan Mereka Cipta Fesyen Rambut

2.

Solekan Muka

Penggayaan
(pengetak elektrik, pengikal elektrik, set, sanggul, jalinan)

Gunting
(stail selapis, lapisan terhad, berlapis)

KEUSAWANAN & KEUSAWANAN & PROJEK KERJAYA PROJEK KERJAYA

JURUSOLEK (BEAUT ICIAN)

PENDANDAN GAYA RAMBUT (HAIR STYLIST)

Dalam bidang pembelajaran ini, murid mempraktikkan kemahiran solekan muka pada w aktu siang, w aktu malam dan untuk majlis tertentu seperti majlis perkahw inan, pertunjukkan fesyen dan majlis anugerah kecermerlangan. Kerja solekan muka dijalankan dengan mengikut prosedur yang dimulai dengan analisis kulit muka, persediaan peralatan dan bahan mengikut jenis solekan, pembersihan, penyegaran dan pelembapan muka. Murid juga dilatih merekod butiran peribadi pelanggan dan keperluan bahan solekan dalam kad raw atan dan membuat pengiraan kos mengikut jenis solekan muka.

3

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

3.

Rawatan Asas Muka

5.

Pensyampuan dan Pengga yaan Rambut

Raw atan asas dipraktikkan pada muka yang berjenis kulit nor mal, ber minyak, kering dan kombinasi dengan menggunakan peralatan dan bahan raw atan yang sesuai. Murid dilatih proses raw atan seperti pembersihan muka, pengeluaran bintik, urutan, penyediaan dan penyapuan pupur, penyegaran dan pelembapan muka dengan teknik yang betul. Mereka juga didedahkan cara membuat pengiraan kos mengikut jenis kulit muka.

4.

Rawatan Khas Muka

Murid menguasai kemahiran cara mensyampu dengan mempraktikkan teknik urutan kulit kepala dengan teknik yang betul, mengeset dan menggayakan rambut. Mereka mempraktikkan beberapa teknik pengeringan dan penggayaan rambut cara tiup kering, cara kering sendiri, menggunakan pengetak elektrik, pengikal elektrik serta penggayaan rambut dengan sanggul dan jalinan. Murid juga mempelajari cara membuat pengiraan kos mengikut jenis perkhidmatan.

Murid didedahkan dengan pengetahuan dan kemahiran untuk memberi raw atan khas muka mengikut prosedur rawatan. Mereka mempraktikkan proses raw atan khas dengan menggunakan alat frekuensi tinggi untuk raw atan kulit ber minyak terutama bagi mematikan jeraw at. Mereka menggunakan alat sedut vakum untuk menegangkan kulit, menambah peredaran darah dan menanggalkan kekotoran. Mesin galvanik digunakan untuk menghilangkan minyak pada kulit muka serta membantu memasukan bahan ke dalam kulit muka untuk tujuan raw atan. Murid juga membuat pengiraan kos mengikut jenis raw atan khas.

6.

Guntingan dan Keriting Rambut

Murid memperoleh pengetahuan dan menguasai kemahiran menggunting rambut mengikut stail selapis, lapisan terhad dan berlapis dengan teknik yang betul. Mereka mempraktikkan teknik mengeriting rambut melalui cara keriting dingin asas menggunakan rod keriting dan perm accelerator. Kemahiran keriting ini juga ter masuk body Perm dan menggayakan rambut dengan cara tiup kering atau kering sendiri. Langkah keselamatan penggunaan alat elektrik ditekankan. Di samping itu murid membuat pengiraan kos mengikut jenis guntingan dan keriting rambut.

4

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

7. Rawatan, Pewarnaan dan Pelurusan Rambut
Murid meraw at rambut dan kulit kepala jenis normal, berminyak, kering dan berkelemumur dengan menggunakan alat seperti alat pengew ap rambut, lampu sinar merah dan alat frekuensi tinggi terus. Seterusnya murid mempraktikkan prosedur mew arna dan meluruskan rambut dengan mengunakan bahan yang sesuai dan teknik yang betul. Di samping itu murid membuat pengiraan kos untuk setiap jenis perkhidmatan.

PENDEKATAN DAN PENEKANAN
Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut adalah mata pelajaran yang memberi tumpuan terhadap menguasai kemahiran melalui pembelajaran yang dikendalikan secara amali. Bahagian teorinya diserap secara tidak langsung semasa menjalankan kerja amali. Pengetahuan dan kemahiran dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti perbincangan, sumbang saran, tunjuk cara dan simulasi. Pembelajaran bidang keusahaw anan dan projek kerjaya perlu digabung jalinkan untuk membolehkan murid berdikari dan berkeyakinan menceburi bidang kecantikan dan menjalankan perniagaan sendir i. Kemahiran yang diperoleh oleh murid seiring dengan apa yang dikehendaki dalam industri kosmetik dan institusi kecantikan serta relevan dengan bidang pekerjaan sebenar.

Kemahiran melalu i Latihan Amali

8. Keusahawanan dan Projek Kerjaya
Murid diberi pendedahan cara berkomunikasi yang berkesan dan membuat keputusan. Di samping itu murid mempelajari cara menyediakan rancangan perniagaan yang mudah, mengenal pasti organisasi yang membantu usahaw an dan pemasaran. Murid didedahkan dengan peluang kerjaya yang terdapat dalam industri kos metik dan institusi kecantikan. Mereka hendaklah mempunyai sifat yakin diri untuk menaw arkan perkhidmatan yang terbaik serta diberi peluang menonjolkan daya kreativiti melalui projek kerjaya seperti raw atan muka, raw atan rambut dan kulit kepala serta peragaan fesyen rambut dan solekan.

Kemahiran yang Relevan

Nilai Murni

Nilai murni dan sikap positif serta budaya kerja yang baik harus merentasi aktiviti yang dikendalikan. Tumpuan diberi ke arah murid yang berusaha mencapai kecemerlangan, bersungguh menghasilkan per khidmatan yang ber kualiti dan boleh memberikan perkhidmatan pelanggan yang baik. Keutamaan juga diberi mengenai kebijaksanaan menggunakan sumber dalam pengendalian dan urusan kerja serta pemeliharaan

5

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

alam sekitar. Murid perlu kreatif, yakin diri, tekun, sabar dan mengutamakan keselamatan. Guru harus memastikan murid dapat menunjukkan dan mengamalkan nilai tersebut semasa menjalankan kerja amali. Bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dalam kerja amali, saiz bagi satu kelas mata pelajaran Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut mestilah tidak melebihi 25 orang mur id. Peraturan dan langkah keselamatan hendaklah sentiasa dipatuhi dan diamalkan semasa menjalankan kerja amali di bengkel kecantikan. Sebarang penggunaan peralatan dan bahan kimia perlu diselia oleh guru untuk mengelakkan kemalangan. Organisasi bengkel dan pengurusan kerja hendaklah dijalankan secara berjadual oleh murid bagi menambahkan pengalaman, semangat bekerjasama dan bertanggungjaw ab serta mempertingkatkan lagi tahap disiplin murid dan sifat kepimpinan. Selain daripada membuat rujukan buku dan majalah, murid digalakkan melayari laman w eb untuk mendapatkan maklumat tambahan mengenai industri kos metik dan institusi kecantikan. Rujukan seperti ini boleh membantu murid menjana idea baru dalam penjagaan muka dan mereka cipta fesyen rambut.

Tunjuk Cara

Guru perlu membuat tunjuk cara pada tajuk dan aktiviti yang sesuai sebelum murid menjalankan kerja amali. Modul Pembelajaran Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 disediakan untuk membantu murid menguasai tahap kemahiran dalam setiap unit pembelajaran. Pendekatan dalam modul ini lebih kepada kemahiran praktis di samping maklumat rujukan sebagai pengetahuan teori. Setiap modul mengandungi panduan kerja, maklumat rujukan dan penilaian.

Modul Pembela jaran

Saiz Kelas

Keselamatan dan Pengendalian Bengkel

PEMETAAN KANDUNGAN
Pemetaan Kandungan Tingkatan 4 dan Tin gkatan 5

Susunan kandungan dalam sukatan pelajaran Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut untuk Tingkatan 4 dan 5 adalah seperti dalam Jadual Pemetaan Kandungan Sukatan Pelajaran. Peruntukan w aktu yang dinyatakan merupakan cadangan untuk membantu guru dalam penyediaan rancangan pengajaran. Masa pengajaran mata pelajaran Penjagaan Muka dan Dandanan Rambut ialah 12 w aktu seminggu yang mana setiap w aktu ialah 40 minit. Peruntukan waktu pembelajaran dicadangkan 6 w aktu setiap sesi.

Teknolo gi Maklumat dan Komunikasi

Bilangan Waktu Seminggu

6

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

Jadual Pemetaan Kandungan Sukatan Pelajaran Penjagaaan Muka dan Dandanan Ram but
BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJ ARAN 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2 2.3 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 4.4 5. 5.1 5. 2 5.3 Pengurusan Pengurusan sal un Pengurusan di tempat kerja Solekan Muka Solekan muka waktu siang Solekan muka waktu malam Solekan muka untuk majlis Tertentu Rawatan Asas Muka Rawatan as as muka untuk kulit normal Rawatan as as muka untuk kulit berminyak Rawatan as as muka untuk kulit kering Rawatan as as muka untuk kulit kombinasi Rawatan Khas Muka Rawatan khas muka kulit berminyak menggunakan alat frekuensi tinggi terus Rawatan khas muka kulit kering menggunakan al at s edut vakum Rawatan desinkrustasi menggunakan mesin galvani k Rawatan iontoforesis menggunakan mesin gal vani k Pen syampuan dan Penggayaan Rambut Pens yampuan rambut Pengeringan dan penggayaan rambut dengan car a tiup kering Pengeringan dan penggayaan rambut dengan car a kering TINGKATAN 4 (minggu) ( 1) TINGKATAN 5 (minggu)

BIDANG / UNIT / TAJUK PEMBELAJ ARAN 5.4 5.5 sendiri Penggayaan rambut dengan pengetak elektrik Penggayaan rambut dengan pengi kal el ektrik Set dan penggayaan rambut Penggayaan rambut dengan sanggul Penggayaan rambut dengan jalinan Guntingan dan Keriting Rambut Gunti ngan rambut stail selapis Gunti ngan rambut stail lapis an terhad Gunti ngan rambut stail berlapis Keriting dingin (cold w aving ) asas Keriting sus uk (body per m ) Rawatan, Pewarnaan dan Pelurusan Rambut Rawatan rambut dan kulit kepala jenis normal Rawatan rambut dan kulit kepal a jenis berminyak Rawatan rambut dan kulit kepal a jenis kering Rawatan rambut dan kulit kepal a ber kelemumur Pewarnaan rambut dengan pewarna kekal Pelurus an rambut Keusahawanan dan Projek Kerjaya Keus ahawanan Projek kerjaya JUMLAH

TINGKATAN 4 (minggu) 1 2 2 2 2 (9) 3 3 3

TINGKATAN 5 (minggu)

(2) 1 1

(2)

5.6 5.7 5.8 6. 6.1 6.2 6.3

2 (9) 3 2 2 2 (8) 2 2 2 2 (14) 2 2 1 8. 7.

(6)

6.4 6.5

3 3 (13) 2 2 2 2 3 2 (6) 2 4 ( 35 minggu ) ( 35 minggu )

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6

8.1 8.2

7

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

FORMAT HURAIAN
Huraian kurikulum ini diperincikan dalam tiga lajur iaitu Bidang / Unit / Tajuk Pembelajaran; Hasil Pembelajaran dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. Dalam lajur pertama bidang pembelajaran, unit pembelajaran dan tajuk berkenaan dinyatakan. Dalam lajur ini juga cadangan peruntukan masa pembelajaran dinyatakan bagi membantu guru. Dalam lajur kedua iaitu Hasil Pembelajaran, keluasan dan kedalaman skop setiap unit pembelajaran dihuraikan dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Lajur ketiga iaitu Cadangan Aktiviti Pembelajaran bertujuan membantu guru merancang dan membekalkan pengalaman pengajaran dan pembelajaran yang sesuai dan bermakna kepada murid. Guru boleh mengubahsuai cadangan ini dan mereka bentuk aktiviti tambahan yang bersesuaian dengan kebolehan murid dan keadaan sekeliling mereka. Huraian untuk Tingkatan 4 dan 5 diperincikan seperti berikut:

Tiga lajur

Bidang, Unit dan Tajuk Pembela jaran

Hasil Pembela jaran

Cadangan Aktiviti Pembela jaran

8

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

PENJAGAAN MUKA DAN DANDANAN RAMBUT
TINGKATAN EMPAT

1

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN 1. Pengurusan (Cadangan peruntukan w aktu ialah 1 minggu) 1.1 Pengurusan salun a. Langkah keselamatan

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Menyatakan langkah keselamatan yang perlu diamalkan di salun

Perbincangan kumpulan untuk menyenaraikan langkah keselamatan dalam salun. Mengamalkan aktiviti 4 M iatu membersih, menyusun atur, menilai dan mendisiplin. Nota: Amalan 4 M perlu dipraktikkan setiap masa pengajaran dan pembelajaran. Membersih seperti membersih diri dari aspek fizikal dan minda, menyusun atur seperti menyediakan jadual tugasan dan melaksanakan sistem penyimpanan alatan dengan baik, menilai seperti menilai sendiri tentang diri, hasil kerja dan tempat kerja, serta mendisiplin seperti mempraktikkan peraturan keselamatan dan mematuhi masa.

Mengamalkan langkah keselamatan untuk setiap aktiviti yang dilakukan

b. Pertolongan cemas

Menyenaraikan peralatan dan bahan dalam peti pertolongan cemas dan kegunaannya

Guru menerangkan kegunaan peralatan dan bahan dalam peti pertolongan cemas.

1

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Tunjuk cara raw atan asas pertolongan cemas untuk meraw at kecederaan ringan baw ah bimbingan jurulatih Persatuan Bulan Sabit Merah ( PBSM) seperti melecur, melepuh dan pitam. Murid melakukan raw atan kecederaan ringan dalam pertolongan cemas

Melakukan raw atan asas pertolongan cemas untuk kecederaan ringan

c. Pensterilan

Menyatakan kaedah pensterilan

Guru menerangkan kaedah pensterilan secara fizikal dan secara kimia. Secara fizikal seperti haba lembap, haba kering dan sinar ultralembayung. Secara kimia seperti antiseptik, disinfektan dan w ap fumigan.

Menyenaraikan cara mensteril peralatan secara kimia Mensteril peralatan dengan kaedah fizikal dan kimia

Tunjuk cara pensterilan secara fizikal dan kimia. Murid mensteril peralatan dengan kaedah fizikal dan kimia semasa melakukan aktiviti di bengkel. Guru menerangkan cara mencatat rekod raw atan.

d. Penyimpanan rekod raw atan

Menyenaraikan butiran rekod raw atan

2

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN 1.2 Pengurusan di tempat kerja a. Pengurusan yang baik i. Pengurusan masa

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Merancang dan menyedia jadual kerja

Murid membuat jadual kerja dan menyediakan kerja mengikut jangka masa yang ditetapkan untuk sesuatu tugasan. Berbincang dalam kumpulan mengenai perolehan stok untuk tugasan yang dilaksanakan seperti bahan dan kuantiti yang perlu dibeli, pembekal dan perbelanjaan. Perbincangan mengenai dokumen-dokumen yang berkaitan seperti borang pesanan, nota serahan dan invois.

ii. Pengurusan stok

Mengurus perolehan stok

Merekod stok

Guru menerangkan cara merekod stok barang kekal dan stok bahan habis guna. Murid merekod stok bahan dan kuantiti bahan yang dibeli berdasarkan dokumen perniagaan seperti nota serahan dan invois. Latihan merekod stok dalam komputer dengan menggunakan aplikasi Word atau Excel.

3

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Latihan merekod stok ke dalam Buku Stok atau Kad Inventori kew . 312 dan kew . 314

b. Etika dan budaya kerja

Menerangkan kepentingan mengamalkan etika dan budaya ker ja

Guru menerangkan maksud etika dan budaya kerja. Etika ialah disiplin terhadap kerja seperti menepati w aktu, amanah, patuh pada peraturan dan undang-undang semasa menjalankan tugas. Budaya kerja ialah cara peradaban yang menjadi amalan semua pekerja dalam sesebuah organisasi. Aktiviti sumbangsaran berhubung dengan etika dan budaya ker ja.

Mengamalkan etika dan budaya kerja untuk menghasilkan perkhidmatan yang berkualiti

Menilai amalan etika dan budaya kerja rakan semasa melaksanakan tugasan seperti kreatif, yakin diri, tekun, sabar dan mengamalkan keselamatan. Menganalisis ciri pekerja berdasarkan pemerhatian yang dijalankan untuk mengenal pasti ciri seseorang pekerja yang berjaya

4

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN c. Peraturan dan undang-undang kerja

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Perbincangan mengenai peraturan yang perlu dipatuhi semasa melaksanakan perkhidmatan. Guru menerangkan peraturan dan undangundang yang berkaitan dengan pekerjaan. Contohnya Akta Peker jaan 1955 mengenai upah atau gaji, tempoh bekerja, cuti dan penamatan perkhidmatan. Akta Kumpulan Wang Simpanan Peker ja 1991 mengenai hak mencarum ahli dan majikan dan Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969 mengenai Skim Insurans Bencana Pekerjaan dan Skim Pencen Ilat ( kecederaan kekal seperti lumpuh) Murid mengumpul maklumat dari pelbagai sumber mengenai kesan pengabaian peraturan kerja dan undang-undang pekerjaan. Contoh pekerja yang tidak datang ke pejabat tanpa memaklumkan atau memohon cuti boleh diambil tindakan Tatatertib.

Menyenaraikan peraturan yang perlu di patuhi semasa melaksanakan perkhidmatan Menyatakan akta dan undang-undang yang berkaitan pekerja

Menyatakan kesan mengabaikan peraturan dan undang-undang pekerjaan semasa beker ja

d. Pemeliharaan alam sekitar dalam institusi kecantikan

Menyatakan kepentingan memelihara alam Guru dan murid bekerjasama menganjurkan ceramah oleh pegaw ai dari sekitar dalam institusi kecantikan

5

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Jabatan Alam Sekitar di sekolah atau mengadakan law atan. Akta yang melindungi alam sekitar sepert Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 yang meliputi pencemaran tanah, udara dan air.

Menyatakan kesan mengabaikan pemeliharaan alam sekitar

Kesan mengabaikan pemeliharaan alam sekitar seperti pencemaran udara dan sistem perparitan tidak berfungsi dengan baik kerana dipenuhi dengan sampah sarap. Murid diberi penerangan bagaimana membersihkan ruang kerja dan pelupusan sisa buangan dengan betul.

Menyenaraikan peranan institusi kecantikan dalam perlindungan alam sekitar

Peranan institusi dalam melindungi alam sekitar seperti pelupusan sampah sarap dan mengamalkan konsep kitar semula. Perbincangan mengenai cara memelihara alam sekitar dalam konteks industri kos metik dan institusi kecantikan. Menyertai kempen mengenai pemeliharaan alam sekitar.

6

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN 2. Solekan Muka (Cadangan peruntukan w aktu ialah 2 minggu) 2.1 Solekan muka w aktu siang (Cadangan peruntukan w aktu 1 minggu) a. Analisis kulit muka

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Murid melakukan asas penjagaan kulit muka secara berpasangan

Menganalisis kulit muka mengikut prosedur

Tunjuk cara meyediakan pelanggan sebelum menyolek. Menganalisis kulit muka rakan dengan menggunakan skin scanner / magnifying lamp / Wood’s lamp.

b. Persediaan peralatan dan bahan

Mengenal pasti peralatan yang digunakan untuk menyolek muka

Guru mengenalkan peralatan seperti berus persolekan dan span muka. Bahan yang digunakan untuk solekan muka seperti losen pembersih, losen penyegar, pelembap, bedak asas, pemerah pipi dan gincu. Murid memilih serta menyediakan peralatan dan bahan yang sesuai digunakan untuk menyolek muka

7

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru menunjukkan pilihan w arna bahan kosmetik yang sesuai untuk solekan siang bagi menghasilkan solekan yang nipis

Memilih bahan kos metik yang sesuai dengan jenis kulit c. Pembersihan muka Membersih muka menggunakan losen pembersih dengan teknik yang betul

Murid disarankan merujuk laman w eb seperti : www.paralumum.com. Guru menunjuk cara meyolek muka dan diikuti mur id menyolek muka. Murid membersih muka menggunakan losen pembersih dengan teknik urutan membersih yang betul.

d. Penyegaran muka

Menyegarkan muka menggunakan losen penyegar dengan teknik yang betul

Murid menyegar muka menggunakan losen penyegar dengan cara tepukan, sapuan dan semburan. Murid melembap muka menggunakan losen pelembap. Murid menyolek bahagian muka, kelopak mata dan bibir untuk w aktu siang sesama sendiri dengan bimbingan guru. Solekan hendaklah nipis supaya w ajah kelihatan semulajadi.

e. Pelembapan muka

Melembapkan muka menggunakan losen pelembap dengan teknik yang betul Menyolek muka mengikut prosedur dan teknik yang betul

f. Prosedur menyolek muka

8

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid mengamalkan langkah keselamatan dan kebersihan semasa menyolek muka.

Merekodkan butiran peribadi pelanggan dan keperluan bahan dalam kad raw atan g. Pengiraan kos Membuat pengiraan kos

Murid mencatat kad raw atan selepas memberi perkhidmatan. Murid membuat pengiraan kos solekan muka waktu siang.

2.2

Solekan muka w aktu malam ( Cadangan peruntukan w aktu 1 minggu ) a. Analisis kulit muka Menganalisis kulit muka mengikut prosedur Tunjuk cara menyediakan pelanggan sebelum menyolek. Menganalisis muka rakan dengan menggunakan skin scanner / magnifying lamp / Wood’s lamp. b. Persediaan peralatan dan bahan Mengenal pasti peralatan yang digunakan untuk menyolek muka Guru mengenalkan peralatan seperti berus persolekan dan span muka. Bahan yang digunakan untuk solekan muka seperti losen pembersih, losen penyegar, pelembap muka, bedak asas, pemerah pipi dan pembayang mata.

9

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid memilih serta menyediakan peralatan dan bahan yang sesuai digunakan untuk menyolek muka. Guru menunjukkan pilihan w arna bahan kosmetik yang sesuai untuk solekan malam bagi menghasilkan solekan yang lebih tebal dan terang.

Memilih bahan kos metik yang sesuai dengan jenis kulit

c. Pembersihan muka

Membersih muka menggunakan losen pembersih dengan teknik yang betul

Murid membersih muka menggunakan losen pembersih dengan teknik urutan membersih yang betul. Murid menyegar muka menggunakan losen penyegar dengan cara tepukan, sapuan dan semburan. Murid melembap muka menggunakan losen pelembap. Murid menyolek muka untuk w aktu malam sesama sendiri dengan bimbingan guru. Solekan malam hendaklah lebih tebal dan terang. Murid digalakkan merujuk laman w eb seperti: www.visagebeauty-com/

d. Penyegaran muka

Menyegarkan muka menggunakan losen penyegar dengan teknik yang betul

e. Pelembapan muka

Melembapkan muka menggunakan losen pelembap dengan teknik yang betul Menyolek muka mengikut prosedur dan teknik yang betul

f. Prosedur menyolek muka

10

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid mengamalkan langkah keselamatan dan kebersihan semasa menyolek muka.

Merekodkan butiran peribadi pelanggan dan keperluan bahan dalam kad raw atan g. Pengiraan kos Membuat pengiraan kos

Murid mencatat kad raw atan selepas memberi perkhidmatan. Murid membuat pengiraan kos solekan muka waktu malam.

3.

Raw atan Asas Muka (Cadangan peruntukan w aktu ialah 9 minggu) 3.1 Raw atan asas muka untuk kulit normal (Cadangan w aktu yang diperuntukan 3 minggu )

a. Persediaan peralatan dan bahan

Mengenal pasti dan memilih peralatan yang digunakan

Tunjuk cara persediaan pelanggan untuk raw atan muka. Guru mengenalkan alat raw atan asas muka kulit nor mal seperti span muka.

11

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid memilih dan menyedia bahan yang sesuai untuk raw atan asas muka kulit nor mal seperti losen pembersih, losen penyegar dan pelembap muka. Tunjuk cara raw atan asas muka dan diikuti murid untuk meraw at muka kulit normal. Murid membersih muka menggunakan losen pembersih dengan teknik urutan membersih yang betul.

Memilih bahan untuk raw atan asas muka kulit nor mal

b. Pembersihan muka

Membersih muka menggunakan losen pembersih dengan teknik yang betul

c. Urutan muka

Mengurut dada, bahu, belakang, leher dan muka menggunakan krim urut mengikut langkah berurutan dengan teknik yang betul Mengurut dengan teknik yang betul menggunakan lima gerakan asas urutan iaitu urut usap, urut tekan, urut gegar, urut tepuk dan geseran

Tunjuk cara mengurut oleh guru. Urut usap di bahagian dada, bahu, belakang dan tengkuk.

Murid mengurut dengan mengaplikasikan lima jenis gerakan asas urutan. Guru memerhati dan membimbing murid mengurut. Menyediakan bancuhan pupur tanah liat untuk kulit nor mal : 1 bah. kaolin + 1 bah. mg. karbonat + air suling dan beberapa titik w itch hazel.

d. Pupur muka

Menyediakan pupur tanah liat untuk kulit normal dengan teknik yang betul

12

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyediakan pupur biologi seperti timun. Tunjuk cara membubuh pupur tanah liat iaitu menyapu bancuhan pupur pada seluruh muka dan leher kecuali mata, bibir dan lubang hidung. Pupur biologi pula dipakai dengan mengalas kain gauze di atas muka dan bubuh pupur pada seluruh muka dan leher kecuali mata dan lubang hidung.

Menyediakan pupur biologi untuk kulit normal dengan teknik yang betul

Membubuh pupur pada muka dan leher dengan teknik yang betul

Murid membubuh pupur tanah liat atau pupur biologi pada muka. Murid membubuh pupur pada seluruh muka dan leher kecuali mata, bibir dan lubang hidung dengan teknik yang betul. Murid disarankan untuk merujuk laman w eb bagi mencari maklumat cara menyediakan pupur biologi www.ivillage.co.uk/health/beauty/skin/articles /0,12709,181478_183890,00.html

13

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Tunjuk cara membersih pupur oleh guru. Murid membersihkan pupur pada muka dan leher menggunakan span muka dan air suam dengan teliti.

Membersih pupur dengan teliti

e. Penyegaran dan pelembapan muka

Menyegar muka menggunakan losen penyegar dengan teknik yang betul

Melembapkan muka menggunakan losen pelembap dengan teknik yang betul

Murid menyegar dan melembapkan muka menggunakan bahan penyegar dan bahan pelembap menggunakan kapas dengan teknik yang betul. Guru memerhati dan membimbing tugasan murid. Murid mengamalkan langkah keselamatan dan kebersihan semasa meraw at asas muka untuk kulit nor mal. Murid mensteril peralatan yang digunakan.

Merekodkan butiran peribadi pelanggan, jenis raw atan dan keperluan bahan dalam kad raw atan f. Pengiraan kos Membuat pengiraan kos

Murid merekodkan kad raw atan selepas memberi perkhidmatan.

Murid membuat pengiraan kos raw atan.

14

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN 3.2 Raw atan asas muka untuk kulit ber minyak (Cadangan peruntukan w aktu 2 minggu ) a. Persediaan peralatan dan bahan

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Mengenal pasti dan memilih peralatan yang digunakan Memilih bahan untuk raw atan asas muka kulit ber minyak

Guru mengenalkan peralatan raw atan asas kulit ber minyak seperti pengew ap muka. Murid memilih dan menyedia bahan yang sesuai untuk raw atan asas muka kulit berminyak seperti losen pembersih, losen penyegar dan pelembap muka. Tunjuk cara raw atan asas muka dan diikuti murid untuk meraw at muka kulit berminyak.

b. Pembersihan muka

Membersih muka menggunakan losen pembersih dengan teknik yang betul

Murid membersih muka menggunakan losen pembersih dengan teknik urutan membersih yang betul. Guru menunjukkan cara mengendalikan alat pengew ap muka.

c. Pengew apan muka

Mengendalikan alat pengew ap

15

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid mengew ap muka menggunakan w ap ozon dengan teknik yang betul.

Mengew ap muka menggunakan w ap ozon dengan teknik yang betul dan selamat d. Pengeluaran bintik Mengeluarkan bintik dengan teknik yang betul

Bintik merangkumi bintik putih (milia) dan bintik hitam (comedone). Murid mengeluarkan bintik dengan menggunakan ibu jari yang dibalut dengan kapas lembap.

e. Urutan muka

Mengurut dada, bahu, belakang, leher dan muka menggunakan krim urut mengikut langkah berurutan dengan teknik yang betul Mengurut dengan teknik yang betul menggunakan lima gerakan asas urutan iaitu urut usap, urut tekan, urut gegar, urut tepuk dan geseran

Tunjuk cara mengurut oleh guru. Urut usap di bahagian dada, bahu, belakang dan tengkuk.

Murid mengurut dengan mengaplikasikan lima jenis gerakan asas urutan.

Guru memerhati dan membimbing murid mengurut. f. Pupur muka Menyediakan pupur tanah liat untuk kulit berminyak dengan teknik yang betul Menyediakan bancuhan pupur tanah liat untuk kulit ber minyak:

16

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN 3 bah. kalamin + 2 bah. kaolin dan + dengan witch hazel hingga sebati. atau Fuller’s earth + w itch hazel hingga sebati

Menyediakan pupur biologi untuk kulit berminyak dengan teknik yang betul Membubuh pupur pada muka dan leher dengan teknik yang betul

Pupur biologi seperti putih telur dan oat. Murid membubuh pupur tanah liat atau pupur biologi pada muka. Murid membubuh pupur pada seluruh muka dan leher kecuali mata, bibir dan lubang hidung dengan teknik yang betul. Murid disarankan untuk merujuk laman w eb bagi mencari maklumat cara menyediakan pupur biologi

Membersih pupur dengan teliti

Tunjuk cara membersih pupur oleh guru. Murid membersihkan pupur pada muka dan leher menggunakan span muka dan air suam dengan teliti.

g. Penyegaran dan pelembapan muka

Menyegar muka menggunakan losen penyegar dengan teknik yang betul

Murid menyegar dan melembapkan muka menggunakan bahan penyegar dan bahan pelembap menggunakan kapas dengan teknik yang betul.

17

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru memerhati dan membimbing tugasan murid.

Melembapkan muka menggunakan losen pelembap dengan teknik yang betul

Murid digalakkan melayari laman w eb seperti : //ky.essrtment.com/facialtreatment_rzt.htm Murid mengamalkan langkah keselamatan dan kebersihan semasa meraw at asas muka untuk kulit ber minyak. Murid mensteril peralatan yang digunakan

Merekodkan butiran peribadi pelanggan, jenis raw atan dan keperluan bahan dalam kad raw atan h. Pengiraan kos Membuat pengiraan kos

Murid merekodkan kad raw atan selepas memberi perkhidmatan.

Murid membuat pengiraan kos raw atan asas muka untuk kulit ber minyak.

18

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN 3.3 Raw atan asas muka untuk kulit kering ( Cadangan peruntukan w aktu 2 minggu ) a. Persediaan peralatan dan bahan

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Mengenal pasti dan memilih peralatan yang digunakan Memilih bahan untuk raw atan asas muka kulit kering

Guru mengenalkan peralatan raw atan asas kulit kering seperti pengew ap muka. Murid memilih dan menyedia alat dan bahan yang sesuai untuk raw atan asas muka kulit kering seperti losen pembersih muka, losen penyegar dan pelembap muka Tunjuk cara raw atan asas muka dan diikuti murid untuk meraw at muka kulit kering.

b. Pembersihan muka

Membersih muka menggunakan krim pembersih dengan teknik yang betul

Murid membersih muka menggunakan krim pembersih dengan teknik urutan membersih yang betul. Tunjukcara mengendali alat pengew ap muka dengan teknik yang betul dan selamat.

c. Pengew apan muka

Mengendalikan alat pengew ap

Mengew ap muka menggunakan w ap biasa Murid mengew ap muka menggunakan w ap biasa (tanpa ozon) dengan teknik yang betul. dengan teknik yang betul dan selamat

19

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN d. Pengeluaran bintik e. Urutan muka

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid mengeluarkan bintik dengan teknik yang betul. Tunjuk cara mengurut oleh guru. Urut usap di bahagian dada, bahu, belakang dan tengkuk.

Mengeluarkan bintik dengan teknik yang betul Mengurut dada, bahu, belakang, leher, dan muka menggunakan krim urut mengikut langkah berurutan dengan teknik yang betul Mengurut dengan teknik yang betul menggunakan lima gerakan asas urutan iaitu urut usap, urut tekan, urut gegar, urut tepuk dan geseran

Murid mengurut dengan mengaplikasikan lima jenis gerakan asas urutan. Guru memerhati dan membimbing tugasan murid. Menyediakan bancuhan pupur tanah liat untuk kulit kering: 1 bah. kaolin + 1 bah. magnesium karbonat + air maw ar hingga sebati. Menyediakan pupur biologi seperti kuning telur dan madu Murid membubuh pupur tanah liat atau pupur biologi pada muka. Murid membubuh pupur pada muka dan leher kecuali mata dan lubang hidung dengan teknik yang betul.

f. Pupur muka

Menyediakan pupur tanah liat untuk kulit kering dengan teknik yang betul

Menyediakan pupur biologi untuk kulit kering dengan teknik yang betul Membubuh pupur pada muka dan leher dengan teknik yang betul

20

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid membersihkan pupur pada muka dan leher menggunakan span muka dan air suam dengan teliti. Murid menyegar dan melembapkan muka seluruh bahagian muka dan leher dengan dengan bahan penyegar dan bahan pelembap yang sesuai dengan teknik yang betul. Guru memerhati dan membimbing tugasan murid. Murid mengamalkan langkah keselamatan dan kebersihan semasa meraw at asas muka untuk kulit kering. Murid mensteril peralatan yang digunakan.

Membersih pupur dengan teliti

g. Penyegaran dan pelembapan muka

Menyegar muka menggunakan losen penyegar dengan teknik yang betul

Melembapkan muka menggunakan krim pelembap dengan teknik yang betul

Merekodkan butiran peribadi pelanggan, jenis raw atan dan keperluan bahan dalam kad raw atan h. Pengiraan kos Membuat pengiraan kos

Murid merekodkan kad raw atan selepas memberi perkhidmatan.

Murid membuat pengiraan kos raw atan asas muka untuk kulit kering:

21

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN 3.4 Raw atan asas muka untuk kulit kombinasi (Cadangan peruntukan w aktu 2 minggu) a. Persediaan peralatan

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Mengenal pasti dan memilih peralatan yang digunakan Membersih muka menggunakan losen pembersih dengan teknik yang betul

Guru mengenalkan peralatan raw atan asas kulit kombinasi seperti pengew ap muka. Murid membersih muka menggunakan losen pembersih dengan teknik urutan membersih yang betul. Murid mengew ap muka dengan teknik yang betul.

b. Pembersihan muka

c. Pengew apan muka

Mengendalikan alat pengew ap

Mengew ap muka dengan teknik yang betul dan selamat d. Pengeluaran bintik Mengeluarkan bintik dengan teknik yang betul Mengurut dada, bahu, belakang, leher dan muka menggunakan krim urut mengikut langkah berurutan dengan teknik yang betul Murid mengeluarkan bintik putih.

e. Urutan muka

Murid mengurut dengan mengaplikasikan lima jenis gerakan asas urutan.

22

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru memerhati dan membimbing tugasan murid.

Mengurut dengan teknik yang betul menggunakan lima gerakan asas urutan iaitu urut usap, urut tekan, urut gegar, urut tepuk dan geseran f. Pupur muka Menyedia pupur tanah liat untuk kulit kombinasi dengan teknik yang betul

Guru menerangkan contoh kulit kombinasi seperti zon T iaitu kulit ber minyak di kaw asan dahi, hidung dan dagu. Bahagian selebihnya kulit kering atau nor mal. Menyediakan bancuhan pupur tanah liat untuk kulit kombinasi ( 2 jenis pupur mengikut jenis kulit yang dianalisis).

Menyediakan pupur biologi untuk kulit kombinasi dengan teknik yang betul Membubuh pupur pada muka dan leher dengan teknik yang betul Membersih pupur dengan teliti Murid membubuh pupur tanah liat atau pupur biologi pada muka. Murid membersihkan pupur pada muka dan leher menggunakan span muka dan air suam dengan teliti. Murid menyegar dan melembapkan muka dengan teknik yang betul.

g. Penyegaran dan pelembapan muka

Menyegar muka menggunakan losen penyegar dengan teknik yang betul

23

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru memerhati dan membimbing tugasan murid. Murid mengamalkan langkah keselamatan dan kebersihan semasa meraw at asas muka untuk kulit kombinasi. Murid mensteril peralatan yang digunakan

Melembapkan muka menggunakan losen pelembap dengan teknik yang betul

Merekodkan butiran peribadi pelanggan, jenis raw atan dan keperluan bahan dalam kad raw atan h. Pengiraan kos Membuat pengiraan kos

Murid merekodkan kad raw atan selepas memberi perkhidmatan.

Murid membuat pengiraan kos raw atan asas muka untuk kulit kombinasi:

5.

Pensyam puan dan Penggayaan Ram but (Cadangan peruntukan w aktu ialah 14 minggu) 3.5 Pensyampuan rambut (Cadangan peruntukan w aktu 2 minggu )

24

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN a. Persediaan peralatan dan bahan

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Tunjuk cara persediaan pelanggan. Guru mengenalkan peralatan yang digunakan semasa mensyampu rambut seperti berus rambut dan sikat ekor. Murid menyediakan bahan yang sesuai seperti syampu dan perapi. Murid disarankan melayari laman w eb seperti: www.geocities.com/HotSprings/4266/shampo o.html

Mengenal pasti dan memilih alat yang digunakan

Memilih bahan mensyampu yang sesuai dengan jenis rambut

b.

Prosedur mensyampu rambut

Mensyampu rambut dan manipulasi kulit kepala dengan teknik yang betul Membilas dan merapi rambut dengan teknik yang betul

Murid mensyampu rambut dan manipulasi kulit kepala dengan teknik yang betul. Murid membilas rambut dengan meratakan air pada keseluruhan bahagian rambut. Merapi rambut dengan cara meratakan bahan perapi pada seluruh rambut. Guru memerhati dan membimbing hasil tugasan mur id. Murid mengamalkan langkah keselamatan dan kebersihan semasa mensyampu rambut. Murid mensteril peralatan yang digunakan.

25

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN Merekodkan butiran peribadi pelanggan, jenis raw atan, keperluan bahan dan alat dalam kad raw atan

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid merekodkan kad raw atan selepas memberi perkhidmatan.

c.

Pengiraan kos

Membuat pengiraan kos

Murid membuat pengiraan kos mensyampu rambut.

5.2

Pengeringan dan penggayaan rambut dengan cara tiup kering ( Cadangan peruntukan w aktu 2 minggu ) a. Persediaan peralatan dan bahan Mengenal pasti dan memilih peralatan yang digunakan Tunjuk cara menyediakan pelanggan sebelum mensyampu rambut. Guru mengenalkan peralatan yang digunakan untuk menger ing dan menggayakan rambut dengan cara tiup kering seperti pengering rambut tangan dan berus rambut. Memilih bahan untuk mengering dan menggayakan rambut secara tiup kering Murid menyediakan bahan yang sesuai seperti mousse, losen tiup ker ing, gel, krim rambut dan penyembur rambut. Tunjuk cara mengering dan menggayakan rambut secara tiup kering.

26

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN b. Teknik meniup ker ing dan menggayakan rambut

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru menunjukkan cara mengendalikan pengering rambut dengan cara yang betul dan selamat. Murid meniup kering dan menggayakan dengan teknik yang betul. Guru memerhati dan membimbing tugasan murid. Murid mengamalkan langkah keselamatan dan kebersihan semasa meniup kering dan menggayakan rambut. Murid mensteril alat yang digunakan.

Meniup kering rambut mengunakan pengering dengan teknik yang betul dan selamat Menggaya rambut dengan teknik yang betul

c. Pengiraan kos

Membuat pengiraan kos

Murid membuat pengiraan kos mengering dan menggayakan rambut secara tiup kering.

5.3 Pengeringan dan penggayaan rambut dengan cara kering sendiri ( Cadangan peruntukan w aktu 1 minggu ) a. Persediaan peralatan dan bahan Mengenal pasti dan memilih peralatan yang digunakan Guru mengenalkan peralatan yang digunakan untuk menger ing dan menggayakan rambut secara kering

27

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN sendiri seperti pengering rambut berserkup dan perm acceleratur

Memilih bahan yang sesuai untuk mengering dan menggayakan rambut cara kering sendiri

Murid menyediakan bahan yang sesuai seperti mousse, losen tiup ker ing, jel, krim rambut dan penyembur rambut. Tunjuk cara mengering dan menggayakan rambut cara kering sendiri.

b. Teknik kering sendiri dengan menggunakan alat elektrik

Mengering dan menggayakan rambut dengan cara kering sendiri mengikut langkah dan teknik yang betul

Guru menunjukkan cara mengendalikan peralatan elektrik yang boleh digunakan untuk mengering rambut cara kering sendiri seperti pengering rambut dan roller Ball. Murid mengamalkan langkah keselamatan dan kebersihan semasa mengering dan menggayakan rambut cara kering sendiri. Murid mensteril alat yang digunakan

c. Pengiraan kos

Membuat pengiraan kos

Murid membuat kos menggayakan rambut dengan cara kering sendiri.

28

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN 5.4 Penggayaan rambut dengan pengetak elektrik ( Cadangan peruntukan w aktu 1 w aktu ) a. Persediaan peralatan dan bahan

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Mengenal pasti dan memilih alat yang digunakan Memilih bahan yang sesuai untuk menggayakan rambut dengan pengetak elektrik

Guru mengenalkan pengetak elektrik yang digunakan untuk menggayakan rambut. Murid menyediakan bahan yang sesuai seperti mousse, losen tiup ker ing dan penyembur rambut. Guru menunjukkan cara mengendalikan pengetak elektrik dengan cara yang betul dan selamat. Murid menggayakan rambut dengan pengetak elektrik mengikut langkah dan teknik yang betul. Guru memerhati dan membimbing tugasan murid. Murid mengamalkan langkah keselamatan dan kebersihan semasa menggayakan rambut dengan pengetak elektrik. Murid mensteril alat yang digunakan.

b. Teknik menggayakan rambut dengan pengetak elektrik

Menggayakan rambut dengan pengetak elektrik mengikut langkah dan teknik yang betul

29

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN c. Pengiraan kos

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid membuat pengiraan kos menggayakan rambut dengan pengetak elektrik.

Membuat pengiraan kos

5.5

Penggayaan rambut dengan pengikal elektrik ( Cadangan peruntukan w aktu 2 minggu ) a. Persediaan peralatan dan bahan Mengenal pasti dan memilih alat yang digunakan Guru mengenalkan alat pengikal elektrik yang digunakan untuk menggayakan rambut.

Memilih bahan yang sesuai untuk menggayakan rambut dengan pengikal elektrik b. Teknik menggayakan rambut dengan pengikal elektrik Menggayakan rambut dengan pengikal elektrik mengikut langkah dan teknik yang betul

Murid menyediakan bahan yang sesuai seperti mousse, losen tiup ker ing dan penyembur rambut. Guru menunjukkan cara mengendalikan pengikal elektrik dengan cara yang betul dan selamat. Murid menggayakan rambut dengan pengikal elektrik mengikut langkah dan teknik yang betul. Guru memerhati dan membimbing tugasan mur id.

30

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid mengamalkan langkah keselamatan dan kebersihan semasa menggayakan rambut dengan pengikal elektrik. Murid mensteril alat yang digunakan.

c. Pengiraan kos

Membuat pengiraan kos

Murid membuat pengiraan kos menggayakan rambut dengan pengikal elektrik.

5.6 Set dan penggayaan rambut ( Cadangan peruntukan w aktu 2 w aktu) a. Persediaan peralatan dan bahan Mengenal pasti dan memilih alat yang digunakan Guru mengenalkan peralatan yang digunakan untuk mengeset dan menggayakan rambut seperti pengering rambut berserkup dan penggulung rambut pelbagai saiz. Murid menyediakan alat yang sesuai. Memilih bahan untuk mengeset dan menggayakan rambut Murid menyediakan bahan seperti losen set dan penyembur rambut.

31

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN b. Teknik membahagi dan menggulung rambut

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Tunjuk cara mengeset dan menggayakan rambut oleh guru dan diikuti oleh murid. Murid membahagi rambut mengikut stail iaitu kepada 9 bahagian.

Membahagi rambut mengikut stail yang sesuai

Menggulung rambut dengan teknik yang betul, kemas, licin dan seimbang c. Pengeringan rambut

Murid menggulung rambut dengan penggulung dengan teknik yang betul, kemas, licin dan seimbang. Guru menunjukkan cara mengendalikan alat pengering rambut berserkup dengan cara yang betul dan selamat. Murid mengeringkan rambut dengan teknik yang betul dalam tempoh masa yang sesuai.

Mengering rambut dengan teknik yang betul dan mengikut tempoh masa yang sesuai

d.

Teknik memberus dan menggaya rambut

Memberus rambut dengan teknik yang betul Menggayakan rambut dengan stail yang sesuai dengan bentuk muka pelanggan

Murid memberus rambut dengan teknik yang betul. Murid menggayakan rambut dengan stail yang sesuai dengan bentuk muka pelanggan. Guru memerhati dan membimbing tugasan murid.

32

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid mengamalkan langkah keselamatan dan kebersihan semasa mengeset dan menggayakan rambut. Murid mensteril alat yang digunakan.

e. Pengiraan kos

Membuat pengiraan kos

Murid membuat pengiraan kos mengeset dan menggayakan rambut.

5.7 Penggayaan rambut dengan sanggul ( Cadangan peruntukan w aktu 2 minggu) a. Persediaan peralatan dan bahan Mengenal pasti dan memilih alat yang sesuai untuk menggaya rambut dengan sanggul Guru mengenalkan peralatan yang digunakan untuk menggayakan rambut dengan sanggul seperti pin rambut dan sikat sungsang. Murid menyediakan bahan yang sesuai seperti mousse, jel dan penyembur rambut.

Memilih bahan yang sesuai untuk menggayakan rambut dengan sanggul b. Prosedur mengeset rambut Mengeset rambut mengikut langkah berturutan dengan teknik yang betul

c. Pembahagian rambut

Membuat pembahagian rambut mengikut stail sanggul

Murid membahagikan rambut mengikut stail sanggul.

33

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN d. Teknik menyikat songsang e. Prosedur membuat sanggul

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Tunjuk cara menyikat songsang dan membuat sanggul dengan teknik yang betul. Murid menyikat songsang dan membuat sanggul mengikut kreativiti sendiri. Guru memerhati dan membimbing tugasan murid. Law atan ke salun dandanan rambut untuk melihat tunjuk cara membuat sanggul yang kreatif. Mengumpul gambar pelbagai stail sanggul untuk dijadikan buku skrap. Murid mengamalkan langkah keselamatan semasa menggayakan rambut dengan sanggul. Murid mensteril alat yang digunakan.

Menyikat songsang dengan teknik yang betul pada rambut yang telah diset Membuat sanggul mengikut langkah berturutan dengan kemas, licin, seimbang dan dihiasi dengan hiasan yang sesuai

f. Pengiraan kos

Membuat pengiraan kos

Murid membuat pengiraan kos membuat sanggul.

34

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN 5.8 Penggayaan rambut dengan jalinan ( Cadangan peruntukan w aktu 2 minggu ) a. Persediaan peralatan dan bahan

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Mengenal pasti dan memilih peralatan yang digunakan

Guru mengenalkan peralatan yang digunakan untuk menggayakan rambut dengan jalinan seperti ekor dan klip pembahagi rambut. Murid menyediakan peralatan seperti sikat ekor, getah rambut, r iben dan manik hiasan.

b. Prosedur menjalin rambut

Memilih bahan untuk menggayakan rambut dengan jalinan Membuat jalinan mengikut langkah berurutan dengan kemas, licin dan di hiasi dengan hiasan

Murid menyerdiakan bahan seperti mousse dan gel. Tunjuk cara membuat membuat jalinan rambut. Murid membuat jalinan rambut dengan kemas, licin dan dihiasi dengan hiasan yang sesuai. Guru memerhati dan membimbing tugasan murid Murid mengamalkan langkah keselamatan semasa menggayakan rambut dengan jalinan.

35

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid mensteril alat yang digunakan

b. Pengiraan kos

Membuat pengiraan kos

Murid membuat pengiraan kos Menggayakan rambut dengan jalinan.

6.

Guntingan dan Keriting Rambut (Cadangan peruntukan w aktu ialah 9 minggu) Guntingan rambut stail selapis ( Cadangan peruntukan w aktu 3 minggu) a. Persediaan peralatan Mengenal pasti dan memilih alat yang digunakan Guru mengenalkan alatan yang digunakan untuk menggunting rambut seperti gunting rambut dan sikat guntingan. Tunjuk cara membahagi rambut kepada 4 bahagian dan prosedur menggunting rambut stail selapis. Murid menggunting rambut stail selapis dengan teknik yang betul. Murid menggaya rambut mengikut stail guntingan.

6.1

b. Pembahagian rambut

Membahagi rambut dengan kemas dan lurus

c. Pengguntingan stail selapis

Menggunting rambut stail selapis dengan teknik yang betul Menggayakan rambut mengikut stail guntingan

d. Penggayaan stail rambut

36

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru memerhati dan membimbing tugasan murid. Murid disarankan melayari laman w eb seperti: www.yestheyrefake.net/haircare.html Mengumpul gambar stail guntingan selapis melalui media cetak untuk dibuat buku skrap. Murid mengamalkan langkah keselamatan semasa menggunting rambut stal selapis. Murid mensteril alat yang digunakan.

37

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN

PENJAGAAN MUKA DAN DANDANAN RAMBUT
TINGKATAN LIMA

38

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN 2. Solekan (Cadangan peruntukan w aktu ialah 2 minggu ) 2.3 Solekan muka untuk majlis tertentu ( Cadangan peruntukan w aktu 2 minggu) a. Bentuk muka b. Persediaan peralatan dan bahan

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Tajuk 2.1 dan 2.2 telah diajar di Tingkatan empat

Mengenal pasti pelbagai bentuk muka Mengenal pasti dan memilih peralatan yang digunakan untuk menyolek muka

Murid melakar pelbagai bentuk muka. Murid memilih serta menyediakan peralatan seperti berus persolekan dan span muka. Bahan yang digunakan untuk menyolek muka seperti losen pembersih, losen penyegar, pelembap muka, bedak asas, pemerah pipi dan pembayang mata. Guru menunjukkan pilihan bahan kos metik yang sesuai untuk solekan majlis tertentu seperti bedak berw arna dengan bedak asas penyembunyi. Murid menyediakan pelanggan dengan kemas dan selesa.

Memilih bahan kos metik yang sesuai dengan jenis kulit

39

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid disarankan merujuk laman w eb seperti: www.beautycenter.co.uk/liste_rayon.php?id_r ayon=14

c. Pembersihan muka

Membersih muka menggunakan losen pembersih dengan teknik yang betul

Murid membersih muka menggunakan losen pembersih dengan teknik urutan membersih yang betul. Murid menyegar muka menggunakan losen penyegar dengan cara tepukan, sapuan atau semburan. Murid melembap muka menggunakan losen pelembap. Tunjuk cara solekan untuk majlis tertentu seperti solekan pengantin, majlis pertunjukan fesyen dan majlis makan malam. Murid menyolek muka untuk majlis tertentu sesama sendiri dengan bimbingan guru. Murid mengamalkan langkah kebersihan semasa menyolek muka.

d. Penyegaran muka

Menyegarkan muka menggunakan losen penyegar dengan teknik yang betul

e. Pelembapan muka

Melembapkan muka menggunakan losen pelembap dengan teknik yang betul Menyolek muka mengikut langkah dan teknik yang betul

f. Prosedur menyolek muka

40

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid mencatat kad raw atan selepas memberi perkhidmatan. Murid membuat pengiraan kos solekan muka untuk majlis tertentu. Raw atan khas muka adalah raw atan khusus untuk muka yang mempunyai masalah yang serius.

Merekod butiran peribadi pelanggan dan keperluan bahan dalam kad raw atan g. Pengiraan kos Membuat pengiraan kos

4.

Raw atan Khas Muka (Cadangan peruntukan w aktu ialah 8 minggu)

4.1

Raw atan khas muka kulit ber minyak menggunakan alat frekuensi tinggi terus (Cadangan peruntukan w aktu 2 minggu) a. Persediaan peralatan dan bahan Mengenal pasti dan memilih peralatan yang sesuai digunakan Memilih bahan yang sesuai untuk raw atan khas muka Guru mengenalkan alatan frekuensi tinggi untuk raw atan khas muka. Murid memilih dan menyedia bahan yang sesuai untuk raw atan khas muka seperti losen pembersih, losen penyegar dan pelembap muka. Tunjuk cara mengendalikan alat frekuensi tinggi secara terus oleh guru.

41

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Tunjuk cara raw atan khas muka menggunakan alat frekuensi tinggi terus.

b. Pembersihan muka

Membersih muka menggunakan losen pembersih dengan teknik yang betul Mengendalikan alat pengew ap dengan teknik yang betul dan selamat Mengew ap muka menggunakan w ap ozon dengan teknik yang betul dan selamat

Murid membersih muka menggunakan losen pembersih dengan teknik urutan membersih yang betul. Murid mengew ap muka menggunakan w ap ozon dengan teknik yang betul.

c. Pengew apan muka

d. Pengeluaran bintik e. Raw atan frekuensi tinggi terus

Mengeluarkan bintik dengan teknik yang betul Melakukan raw atan frekuensi tinggi terus dengan teknik yang betul dan selamat Mengurut dada, bahu, belakang, leher dan muka menggunakan krim urut mengikut langkah berurutan dengan teknik yang betul Mengurut dengan teknik yang betul menggunakan lima gerakan asas urutan iaitu urut usap, urut tekan, urut gegar, urut tepuk dan geseran

Murid mengeluarkan bintik dengan teknik yang betul. Murid melakukan raw atan menggunakan alat frekuensi tinggi terus dengan teknik yang betul dan selamat. Tunjuk cara mengurut oleh guru. Urut usap di bahagian dada, bahu, belakang dan tengkuk.

f. Urutan muka

Murid mengurut dengan mengaplikasikan lima jenis gerakan asas.

42

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN g. Pupur muka

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Menyediakan bancuhan pupur tanah liat untuk kulit ber minyak: 3 bah. kalamin + 2 bah. kaolin + w itch hazel hingga sebati. atau Fuller’s earth + w itch hazel hingga sebati.

Menyedia pupur tanah liat untuk kulit berminyak dengan teknik yang betul

Menyediakan pupur biologi untuk kulit berminyak Membubuh pupur pada muka dan leher dengan teknik yang betul

Pupur biologi seperti putih telur dan oat. Murid membubuh pupur tanah liat atau pupur biologi pada muka. Murid membubuh pupur pada muka dan leher kecuali mata, bibir dan lubang hidung dengan teknik yang betul.

Membersih pupur dengan teliti

Murid membersihkan pupur pada muka dan leher menggunakan span muka dan air suam dengan teliti. Murid menyegar dan melembapkan muka mengunakan bahan penyegar dan bahan pelembap dengan teknik yang betul. Guru memerhati dan membimbing tugasan murid.

h. Penyegaran dan pelembapan muka

Menyegar muka menggunakan losen penyegar dengan teknik yang betul

Melembapkan muka menggunakan losen pelembap dengan teknik yang betul

43

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid mengamalkan langkah keselamatan dan kebersihan semasa melakukan raw atan khas muka. Murid mensteril peralatan yang digunakan.

Merekodkan butiran peribadi pelanggan, jenis raw atan, keperluan alat dan bahan dalam kad raw atan i. Pengiraan kos Membuat pengiraan kos

Murid merekodkan kad raw atan selepas memberi perkhidmatan.

Murid membuat pengiraan kos.

4.2

Raw atan khas muka kulit kering menggunakan alat sedut vakum (Cadangan peruntukan w aktu 2 minggu ) a. Persediaan peralatan dan bahan Mengenal pasti dan memilih peralatan yang digunakan Memilih bahan untuk raw atan khas muka menggunakan alat sedut vakum Guru mengenalkan alat sedut vakum untuk raw atan khas muka. Murid memilih dan menyedia alat dan bahan yang sesuai seperti losen pembersih, losen penyegar dan pelembap muka. Tunjuk cara raw atan khas muka menggunakan alat sedut vakum.

44

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN b. Pembersihan muka

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid membersih muka menggunakan losen pembersih dengan teknik yang betul. Murid mengew ap muka dengan teknik yang betul dan selamat. Murid mengeluarkan bintik dengan teknik yang betul.

Membersih muka menggunakan losen pembersih dengan teknik yang betul Mengew ap muka dengan teknik yang betul dan selamat Mengeluarkan bintik dengan teknik yang betul

c. Pengew apan muka

d. Pengeluaran bintik

e. Raw atan sedut vakum

Melakukan raw atan sedut vakum dengan teknik yang betul dan selamat Menyedia pupur tanah liat untuk kulit kering dengan teknik yang betul

Murid melakukan raw atan sedut vakum dengan teknik yang betul. Murid menyedia bancuhan pupur tanah liat untuk kulit kering: 1 bah. Kaolin + 1 bah. magnesium karbonat + air maw ar hingga sebati. Menyediakan pupur biologi seperti kuning telur dan madu Murid membubuh pupur tanah liat atau pupur biologi pada muka. Murid membubuh pupur pada muka dan leher kecuali mata dan lubang hidung dengan teknik yang betul.

f. Pupur muka

Menyediakan pupur biologi untuk kulit kering dengan teknik yang betul Membubuh pupur muka dan leher dengan teknik yang betul

45

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid membersih pupur pada muka dan leher menggunakan span muka dan air suam dengan teliti. Murid menyegar dan melembapkan muka menggunakan bahan penyegar dan pelembap dengan teknik yang betul. Murid mengamalkan langkah keselamatan kebersihan semasa meraw at muka. Murid mensteril peralatan yang digunakan.

Membersih pupur dengan teliti

g. Penyegaran dan pelembapan muka

Menyegar muka menggunakan losen penyegar dengan teknik yang betul

Melembap muka menggunakan losen pelembap dengan teknik yang betul

Merekodkan butiran peribadi pelanggan, jenis raw atan, keperluan alat dan bahan dalam kad raw atan

Murid merekodkan kad raw atan selepas memberi perkhidmatan. Guru memerhati dan membimbing tugasan murid.

h. Pengiraan kos

Membuat pengiraan kos

Murid membuat pengiraan kos raw atan khas muka menggunakan sedut vakum.

4.3

Raw atan desinkrustasi menggunakan mesin galvanik ( Cadangan peruntukan w aktu 2 minggu)

46

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN a. Persediaan peralatan dan bahan

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru mengenalkan mesin galvanik untuk raw atan desinkrustasi. Murid memilih dan menyedia bahan yang sesuai untuk raw atan desinkrustasi seperti losen pembersih, losen penyegar dan pelembap muka. Tunjuk cara raw atan khas muka desinkrustasi menggunakan mesin galvanik Nota: Raw atan desinkrustasi merupakan raw atan elektrik untuk menghilangkan minyak daripada kulit dengan menggunakan mesin galvanik

Mengenal pasti dan memilih peralatan yang digunakan Memilih bahan untuk raw atan khas muka menggunakan mesin galvanik

b. Pembersihan muka

Membersih muka menggunakan losen pembersih dengan teknik yang betul

Murid membersih muka menggunakan losen pembersih dengan teknik urutan membersih muka dengan betul. Murid mengew ap muka menggunakan w ap ozon dengan teknik yang betul. Murid mengeluarkan bintik dengan teknik yang betul.

c. Pengew apan muka

Mengew ap muka menggunakan w ap ozon dengan teknik yang betul dan selamat Mengeluarkan bintik dengan teknik yang betul

d. Pengeluaran bintik

47

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN e. Raw atan desinkrustasi f. Urutan muka

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid melakukan raw atan desinkrustasi dengan teknik yang betul dan selamat. Tunjuk cara mengurut oleh guru. Urut usap di bahagian dada, bahu, belakang dan tengkuk. Murid mengurut dengan mengaplikasikan lima jenis gerakan asas.

Melakukan raw atan desinkrustasi dengan teknik yang betul dan selamat Mengurut dada, bahu, belakang, leher dan muka menggunakan krim urut mengikut langkah berurutan dengan teknik yang betul Mengurut dengan teknik yang betul menggunakan lima gerakan asas urutan iaitu urut asap, urut tekan, urut gegar, urut tepuk dan geseran

g. Pupur muka

Menyedia pupur tanah liat untuk kulit berminyak dengan teknik yang betul

Murid menyediakan bancuhan pupur tanah liat untuk kulit ber minyak: 3 bah. kalamin + 3 bah. kaolin + w itch hazel hingga sebati. atau Fuller’s earth + w itch hazel hingga sebati.

Menyediakan pupur biologi untuk kulit berminyak dengan teknik yang betul Membubuh pupur pada muka dan leher dengan teknik yang betul

Pupur biologi seperti putih telur dan oat. Murid membubuh pupur tanah liat atau pupur biologi pada muka. Murid membubuh pupur pada muka dan leher kecuali mata, bibir dan lubang hidung dengan teknik yang betul.

48

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid membersihkan pupur pada muka dan leher menggunakan span muka dan air suam dengan teliti. Murid menyegar dan melembapkan muka menggunakan bahan penyegar dan bahan pelembap yang sesuai dengan teknik yang betul. Guru memerhati dan membimbing tugasan murid. Murid mengamalkan langkah keselamatan dan kebersihan semasa bekerja. Murid mensteril peralatan yang digunakan.

Membersih pupur dengan teliti

h. Penyegaran dan pelembapan muka

Menyegar muka menggunakan losen penyegar dengan teknik yang betul

Melembapkan muka menggunakan losen pelembap dengan teknik yang betul

Merekodkan butir peribadi pelanggan, jenis raw atan, keperluan alat dan bahan dalam kad raw atan i. Pengiraan kos Membuat pengiraan kos

Murid merekodkan kad raw atan selepas memberi perkhidmatan.

Murid membuat pengiraan kos raw atan desinkrustasi.

49

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN 4.4 Raw atan iontoforesis menggunakan mesin galvanik ( Cadangan peruntukan w aktu 2 minggu ) a. Persediaan peralatan dan bahan

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Mengenal pasti dan memilih peralatan yang digunakan untuk raw atan iontoforesis Memilih bahan yang sesuai dengan jenis kulit muka untuk raw atan iontoforesis

Guru mengenalkan mesin galvanik untuk raw atan iontoforesis. Murid memilih dan menyedia bahan yang sesuai untuk raw atan iontoforesis seperti losen pembersih, losen penyegar dan pelembap muka. Tunjuk cara raw atan khas muka iontoforesis menggunakan mesin galvanik. Nota: Raw atan iontoforesis merupakan proses memasukkan bahan raw atan ke dalam kulit muka dengan menggunakan mesin galvanik.

b. Pembersihan muka

Membersih muka menggunakan losen pembersih dengan teknik yang betul Membersih muka menggunakan skrub mengikut teknik yang betul

Murid membersih muka menggunakan losen pembersih dengan teknik yang betul. Murid membersih muka menggunakan skrub dengan teknik urutan membersih yang betul.

c. Pembersihan muka dengan skrub

50

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN d. Pengew apan muka

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid mengew ap muka menggunakan w ap dengan teknik yang betul dan selamat. Murid mengeluarkan bintik dengan teknik yang betul.

Mengew ap muka menggunakan w ap dengan teknik yang betul dan selamat Mengeluarkan bintik dengan teknik yang betul

e. Pengeluaran bintik

f. Raw atan iontoforesis

Melakukan raw atan iontoforesis dengan teknik yang betul dan selamat

Murid melakukan raw atan iontoforesis dengan teknik yang betul dan selamat.

g. Urutan muka

Mengurut dada, bahu, belakang, leher dan muka menggunakan krim urut mengikut langkah berurutan dengan teknik yang betul

Mengurut bahagian dada, bahu, belakang dan tengkuk dengan teknik urutan usap.

Mengurut muka dengan teknik yang betul menggunakan lima gerakan asas urutan iaitu urut usap, urut tekan, urut gegar, urut tepuk dan geseran h. Pupur muka Menyediakan pupur tanah liat untuk kulit berminyak dengan teknik yang betul

Murid mengurut dengan mengaplikasikan lima jenis gerakan asas urutan.

Murid menyediakan bancuhan pupur tanah liat untuk kulit ber minyak: 3 bah. kalamin + 2 bah, kaolin + w itch hazel hingga sebati. atau fuller’s earth + w itch hazel hingga sebati

51

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Pupur biologi seperti putih telur dan oat. Murid membubuh pupur tanah liat atau pupur biologi pada muka. Murid membubuh pupur pada muka dan leher kecuali mata, bibir dan lubang hidung dengan teknik yang betul.

Menyediakan pupur biologi untuk kulit berminyak dengan teknik yang betul Membubuh pupur pada muka dan leher dengan teknik yang betul

Membersih pupur dengan teliti

Murid membersihkan pupur pada muka dan leher menggunakan span muka dan air suam dengan teliti. Murid menyegar dan melembapkan muka menggunakan bahan penyegar dan bahan pelembap yang sesuai dengan teknik yang betul. Murid disarankan merujuk laman Web www.dermaculture.com/der ma/machine.htm Guru memerhati dan membimbing tugasan murid. Murid mengamalkan langkah keselamatan semasa melakukan raw atan muka.

i. Penyegaran dan pelembapan muka

Menyegar muka menggunakan losen penyegar dengan teknik yang betul

Melembapkan muka menggunakan losen pelembap dengan teknik yang betul

52

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid mensteril peralatan yang digunakan.

Merekodkan butiran peribadi pelanggan, jenis raw atan, keperluan alat dan bahan dalam kad raw atan j. Pengiraan kos Membuat pengiraan kos

Murid merekodkan kad raw atan selepas memberi perkhidmatan.

Murid membuat pengiraan kos raw atan iontoforesis.

6.

Guntingan dan Keriting Rambut (Cadangan peruntukan w aktu ialah 6 minggu)

6.4

Keriting dingin (cold waving) asas (Cadangan peruntukan w aktu 3 minggu )

Keriting dingin (cold waving) dikenali juga sebagai keriting sejuk

a. Persediaan peralatan dan bahan

Mengenal pasti dan memilih peralatan yang sesuai

Menganalisis jenis rambut untuk disesuaikan dengan losen keriting. Guru mengenalkan peralatan yang digunakan untuk menger iting rambut seperti rod keriting pelbagai saiz dan perm accelerator.

53

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid memilh bahan yang sesuai untuk keriting rambut seperti losen keriting, losen peneutral dan perapi rambut.

Memilih bahan yang sesuai untuk mengeriting rambut

b. Prosedur mengeriting rambut

Mengeriting rambut mengikut prosedur dan Tunjuk cara prosedur mengeriting rambut seperti membahagi rambut kepada 9 teknik yang betul bahagian dan menggulung rambut dengan kemas, rata, licin dan seimbang. Murid mengeriting rambut mengikut prosedur dan teknik yang betul.

c. Penggayaan stail rambut

Mengayakan stail rambut sesuai dengan hasil keriting dan bentuk muka

Murid menggayakan stail rambut sesuai dengan hasil keriting dan bentuk muka. Guru memerhati dan membimbing tugasan murid.

Mengamalkan langkah keselamatan dan kebersihan semasa bekerja

Murid mengamalkan langkah keselamatan semasa mengeriting rambut. Murid mensteril peralatan yang digunakan.

Merekodkan butiran peribadi pelanggan dan keperluan peralatan dan bahan dalam kad raw atan

Murid merekod kad raw atan. Murid digalakkan melayari laman w eb seperti: www.geocities.com/HotSprings/4266/per m.ht ml

54

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN d. Pengiraan kos

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid membuat pengiraan kos keriting dingin asas rambut.

Membuat pengiraan kos

6.5

Keriting susuk(body perm) (Cadangan peruntukan w aktu 3 minggu) a. Persediaan peralatan dan bahan Mengenal pasti dan memilih peralatan yang sesuai Guru mengenalkan peralatan yang sesuai untuk membuat ker iting susuk seperti rod keriting, sikat ekor dan perm accelerator. Murid memilih serta menyediakan bahan yang sesuai untuk keriting susuk. Tunjuk cara mengeriting rambut dengan teknik yang betul. Murid melakukan prosedur keriting susuk dengan teknik yang betul. c. Penggayaan stail rambut Menggayakan stail rambut sesuai dengan hasil keriting Murid mengering dan menggayakan stail rambut sesuai dengan keriting susuk dengan cara tiup kering atau kering sendiri.

Memilih bahan yang sesuai untuk keriting susuk b. Prosedur mengeriting rambut Mengeriting susuk mengikut langkah dan teknik yang betul

55

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru memerhati dan membimbing tugasan murid. Murid mengamalkan langkah keselamatan semasa mengeriting. Murid mensteril peralatan yang digunakan

Merekodkan butiran peribadi, keperluan peralatan dan bahan dalam kad raw atan Pengiraan kos Membuat pengiraan kos

Murid merekod kad raw atan.

Murid membuat pengiraan kos keriting susuk.

7.

Raw atan, Pew arnaan dan Pelurusan Rambut (Cadangan peruntukan w aktu ialah 13 minggu)

7.1

Raw atan rambut dan kulit kepala jenis normal ( Cadangan peruntukan w aktu 2 minggu)

56

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN a. Persediaan peralatan dan bahan

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Guru mengenalkan peralatan yang sesuai untuk meraw at rambut dan kulit kepala jenis normal seperti pengew ap rambut dan lampu sinar inframerah. Murid memilih dan menyediakan bahan yang sesuai seperti bahan raw atan dan tonik rambut. Tunjuk cara penggunaan alat inframerah. Murid menganalisis rambut dan kulit kepala untuk kulit nor mal. Tunjuk cara prosedur meraw at rambut dan kulit kepala jenis nor mal. Murid mempraktikkan prosedur meraw at rambut dan kulit kepala jenis nor mal dengan teknik yang betul. Murid disarankan melayari laman w eb seperti: www.pantene.com/haircare/hair_tw h_1.htm

Mengenal pasti dan memilih peralatan yang sesuai

Menyediakan bahan yang sesuai untuk meraw at rambut dan kulit kepala jenis normal b. Analisis rambut dan kulit kepala c. Prosedur meraw at rambut dan kulit kepala jenis normal Menganalisis rambut dan kulit kepala jenis normal Meraw at rambut dan kulit kepala jenis normal mengikut langkah dan teknik yang betul

d. Penggayaan stail rambut

Menghasilkan stail rambut yang sesuai

Murid menggayakan stail rambut yang sesuai. Guru memerhati dan membimbing tugasan murid.

57

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid mengamalkan langkah keselamatan semasa beker ja. Murid mensteril peralatan yang digunakan. Murid merekod kad raw atan.

Mengamalkan langkah keselamatan dan kebersihan semasa berkerja Merekodkan butiran peribadi pelanggan, keperluan peralatan dan bahan dalam kad raw atan e. Pengiraan kos Membuat pengiraan kos

Murid membuat pengiraan kos raw atan rambut dan kulit kepala jenis nor mal.

7.2

Raw atan rambut dan kulit kepala jenis berminyak ( Cadangan peruntukan w aktu 2 minggu) a. Persediaan peralatan dan bahan Mengenal pasti dan memilih peralatan yang sesuai Guru mengenalkan peralatan yang sesuai untuk meraw at rambut dan kulit kepala jenis berminyak seperti lampu inframerah dan alat frekuensi tinggi terus. Murid memilih dan menyediakan alat dan bahan yang sesuai seperti bahan raw atan dan tonik yang mengandungi astringen. Guru menunjukkan cara mengendalikan lampu infra merah dan alat frekuensi tinggi secara terus.

Menyediakan bahan untuk meraw at rambut dan kulit kepala jenis ber minyak

58

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN b. Analisis rambut dan kulit kepala c. Prosedur meraw at rambut dan kulit kepala jenis ber minyak

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid menganalisis rambut dan kulit kepala untuk jenis ber minyak. Tunjuk cara langkah meraw at rambut dan kulit kepala jenis ber minyak oleh guru. Murid mempraktikkan prosedur meraw at rambut dan kulit kepala jenis ber minyak dengan teknik yang betul.

Menganalisis rambut dan kulit kepala jenis berminyak Meraw at rambut dan kulit kepala jenis berminyak mengikut langkah dengan teknik yang betul

d. Penggayaan stail rambut

Menggayakan stail rambut yang sesuai dengan teknik yang betul

Murid menggayakan rambut dengan stail yang sesuai seperti kering sendiri, jalinan dan tiub kering. Guru memerhati dan membimbing tugasan murid. Murid mengamalkan langkah keselamatan dan kebersihan semasa melakukan tugasan. Murid mensteril alat yang digunakan.

Merekodkan butiran peribadi pelanggan, keperluan peralatan dan bahan dalam kad raw atan e. Pengiraan kos Membuat pengiraan kos

Murid merekod kad raw atan.

Murid membuat pengiraan kos raw atan rambut dan kulit kepala ber minyak.

59

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN 7.3 Raw atan rambut dan kulit kepala jenis kering (Cadangan peruntukan w aktu 2 minggu ) a. Persediaan peralatan dan bahan

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Mengenal pasti dan memilih peralatan yang sesuai

Murid menyediakan peralatan yang sesuai seperti pengew ap rambut. Tunjuk cara penggunaan alat pengew ap rambut. Murid memilih dan menyediakan alat dan bahan seperti minyak sayuran dan krim pelembap. Murid menganalisis rambut dan kulit kepala untuk jenis kering. Guru menunjukkan prosedur meraw at rambut dan kulit kepala jenis kering dengan teknik yang betul. Murid mempraktikkan prosedur meraw at rambut dan kulit kepala jenis kering.

Memilih bahan untuk meraw at rambut dan kulit kepala jenis kering b. Analisis rambut dan kulit kepala c. Prosedur meraw at rambut dan kulit kepala jenis kering Menganalisis rambut dan kulit kepala jenis kering Meraw at rambut dan kulit kepala jenis kering mengikut langkah dan teknik yang betul

d. Penggayaan stail rambut

Menggayakan stail rambut yang sesuai dengan teknik yang betul

Murid menggayakan stail rambut yang sesuai dengan teknik yang betul. Guru memerhati dan membimbing tugasan murid.

60

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid mengamalkan langkah keselamatan semasa melakukan tugasan. Murid mensteril peralatan yang digunakan.

Merekodkan butiran peribadi pelanggan, keperluan peralatan dan bahan dalam kad raw atan e. Pengiraan kos Membuat pengiraan kos

Murid merekod kad raw atan.

Murid membuat pengiraan kos raw atan rambut dan kulit kepala ker ing.

7.4

Raw atan rambut dan kulit kepala berkelemumur ( Cadangan peruntukan w aktu 2 minggu )

a. Persediaan peralatan dan bahan

Mengenal pasti dan memilih peralatan yang sesuai

Guru mengenalkan peralatan yang digunakan untuk meraw at rambut dan kulit kepala berkelemumur seperti alat frekuensi tinggi terus dan lampu inframerah. Murid menyediakan alat dan bahan seperti bahan raw atan dan tonik rambut. Murid disaran melayari laman w eb seperti: www.herbalremedies.com/dandruff.html

Memilih bahan untuk meraw at rambut dan kulit kepala berkelemumur

61

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN b. Analisis rambut dan kulit kepala c. Prosedur meraw at rambut dan kulit kepala berkelemumur

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid menganalisis rambut dan kulit kepala jenis berkelemumur Tunjuk cara meraw at rambut dan kulit kepala berkelemumur mengikut langkah menggunakan arus frekuensi tinggi terus dan lampu sinar inframerah. Murid melakukan prosedur meraw at rambut dan kulit kepala berkelemumur menggunakan arus frekuensi tinggi terus dan lampu sinar inframerah dengan teknik yang betul.

Menganalisis rambut dan kulit kepala berkelemumur Meraw at rambut dan kulit kepala berkelemumur mengikut langkah dengan teknik yang betul

d. Penggayaan stail rambut

Menggayakan stail rambut yang sesuai

Murid menggayakan stail rambut yang sesuai. Guru memerhati dan membimbing tugasan murid. Murid mengamalkan langkah keselamatan semasa menjalankan tugasan. Murid mensteril peralatan yang digunakan. Murid merekod kad raw atan.

Merekod butiran peribadi pelanggan, keperluan peralatan dan bahan dalam kad raw atan e. Pengiraan kos Membuat pengiraan kos

Muridf membuat pengiraan kos raw atan rambut dan kulit berkelemumur.

62

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN 7.5 Pew arnaan rambut dengan pew arna kekal ( Cadangan peruntukan w aktu 3 minggu ) a. Persediaan peralatan dan bahan

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Mengenal pasti dan memilih peralatan yang sesuai

Guru mengenalkan peralatan yang digunakan untuk mempercepatkan proses mew arna rambut dengan pew arna kekal seperti accelerator. Murid memilih bahan seperti pew arna kekal, perapi dan syampu rambut. Perbincangan dalam kumpulan mengenai pemilihan w arna yang sesuai dengan pelanggan.

Memilih bahan untuk mew arna rambut dengan pew arna kekal

b. Ujian kulit

Melakukan ujian kulit menggunakan pew arna kekal pada pelanggan dengan teknik yang betul

Guru menunjukkan cara melakukan ujian kulit. Murid melakukan ujian kulit kepada pelanggan.

b. Prosedur mew arna rambut dengan pew arna kekal

Mew arna rambut menggunakan pew arna kekal mengikut langkah dan teknik yang betul

Tunjuk cara mew arna rambut dengan pew arna kekal. Murid mew arnakan rambut pelanggan dengan pew arna kekal mengikut langkah dan teknik yang betul.

63

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN d. Penggayaan stail rambut

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid menggayakan stail rambut yang sesuai. Guru memerhati dan membimbing tugasan murid. Murid mengamalkan langkah keselamatan dan kebersihan semasa melakukan tugasan. Murid mensteril alat yang digunakan.

Menggayakan stail rambut yang sesuai

Merekodkan butir peribadi, keperluan peralatan dan bahan dalam rekod raw atan e. Pengiraan kos 7.6 Pelurusan rambut ( Cadangan peruntukan w aktu 2 minggu ) a. Persediaan peralatan dan bahan Mengenal pasti dan memilih peralatan yang sesuai Memilih bahan yang sesuai untuk melurus rambut Membuat pengiraan kos

Murid merekod kad raw atan selepas memberi perkhidmatan. Murid membuat pengiraan kos pew arnaan rambut dengan pew arna kekal.

Guru menunjukkan peralatan yang digunakan untuk meluruskan rambut seperti alat pelurus rambut. Murid memilih dan menyediakan bahan yang sesuai seperti bahan pelurus kimia, peneutral dan krim pelindung.

64

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN b. Prosedur melurus rambut

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Tunjuk cara prosedur melurus rambut. Murid meluruskan rambut menggunakan bahan kimia dengan teknik yang betul. Murid menggayakan stail rambut yang sesuai. Guru memerhati dan membimbing tugasan murid.

Melurus rambut menggunakan bahan kimia mengikut langkah dan teknik yang betul

c. Penggayaan stail rambut

Menggayakan stail rambut yang sesuai

Mengamalkan langkah keselamatan dan kebersihan semasa bekerja

Murid mengamalkan langkah keselamatan semasa melakukan tugasan. Murid mensteril peralatan yang digunakan.

Merekodkan butiran peribadi, keperluan peralatan dan bahan dalam kad raw atan d. Pengiraan kos Membuat pengiraan kos

Murid merekod kad raw atan selepas memberi perkhidmatan. Murid membuat pengiraan kos pelurusan rambut.

8.

Keusahaw anan dan Projek Kerjaya (Cadangan peruntukan w aktu ialah 6 minggu)

65

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN 8.1 Keusahaw anan ( Cadangan peruntukan w aktu 2 minggu) a. Kemahiran berkomunikasi

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Menyatakan maksud komunikasi

Guru menerangkan maksud komunikasi. Komunikasi ialah perhubungan yang berlaku antara dua pihak dalam menyampaikan maklumat mengenai sesuatu perkara.

Mengamalkan komunikasi yang jelas, tepat dan bertatasusila semasa berurusan dengan pelanggan

Contoh aktiviti seperti simulasi, main peranan dan menonton video mengenai cara berkomunikasi yang berkaitan dalam konteks perniagaan. Simulasi cara berkomunikasi yang berkesan dalam perbincangan dengan pelanggan mengenai cita rasa pelanggan dari segi harga dan skim bayaran, kualiti, ketahanan, estetika, reka bentuk, w arna, trend terkini, masa perkhidmatan dan perkhidmatan selepas jualan.

Menerangkan kepentingan menjalin perhubungan dengan orang lain

Perbincangan kepentingan membentuk jaringan hubungan (networking) dalam konteks perniagaan.

66

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN b. Kemahiran membuat keputusan

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Langkah membuat keputusan ialah mengenal pasti masalah, mencari alternatif, memilih penyelesaian yang baik, bertindak dan menilai semula. Contoh masalah adalah seperti ketiadaan bahan yang dikehendaki untuk menghasilkan produk, kekurangan modal untuk perniagaan dan taw ar- menaw ar harga produk. Aktiviti sumbangsaran, main peranan atau perbincangan. Perbincangan kesan daripada keputusan yang telah dibuat dan kepentingan membuat keputusan yang sesuai.

Mempraktikkan langkah membuat keputusan dalam perniagaan yang diceburi

c. Rancangan perniagaan

Mengenal pasti tujuan menyediakan rancangan perniagaan Menyediakan rancangan perniagaan yang mudah

Sumbangsaran tujuan menyediakan rancangan perniagaan. Membuat rancangan perniagaan mudah berkaitan projek.

67

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN d. Agensi yang membantu usahaw anan

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Perbincangan jenis perkhidmatan dan agensi yang terlibat. Contohnya bimbingan dan latihan oleh IKM, IKBN, MARA dan MEDEC, perlesenan oleh Majlis Kerajaan Tempatan (MKT), Kementerian Sumber Manusia (MLUK), institusi kecantikan dan kew angan oleh bank. Melayari laman w eb : www.kpun.gov.my Unsur pemasaran ialah produk, harga, promosi dan tempat. Perbincangan cara mempromosi produk yang ditaw arkan. Menghasilkan iklan seperti pengiklanan menerusi media elektronik dan laman w eb.

Mengenal pasti agensi yang terlibat dalam membantu usahaw anan

e. Pemasaran

Mengenal pasti unsur pemasaran

Mengenal pasti cara mempromosi produk yang ditaw arkan

f. Peluang kerjaya dalam industri kecantikan

Mengenal pasti peluang ker jaya dalam industri kecantikan

Perbincangan mengenai kerjaya yang boleh diceburi seperti perniagaan sendiri, jurusolek, pendandan rambut, tenaga pengajar atau perunding kecantikan. Law atan ke industri kos metik dan institusi kecantikan. Ceramah kerjaya dari agensi berkaitan.

68

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN 8.2 Projek Kerjaya ( Cadangan peruntukan w aktu 4 minggu ) a. Raw atan muka

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN

Melakukan per khidmatan raw atan muka yang di0perlukan oleh pelanggan Memberi khidmat nasihat mengenai penjagaan muka Membuat pengiraan kos perkhidmatan yang ditaw arkan

Murid mengambil upah untuk meraw at muka.

Murid memberi khidmat nasihat mengenai penjagaan muka. Murid membuat pengiraan kos mengikut jenis perkhidmatan yang diberi. Murid mengambil upah untuk meraw at rambut dan kulit kepala. Murid memberi khidmat nasihat mengenai dandanan rambut kepada pelanggan. Membuat pengiraan kos mengikut jenis jenis raw atan yang diberi. Murid mereka cipta fesyen rambut dan solekan mengikut majlis yang dipilih seperti majlis perkahw inan, pertunjukkan fesyen dan majlis makan malam.

b. Raw atan rambut dan kulit kepala

Melakukan per khidmatan yang diperlukan oleh pelanggan Memberi khidmat nasihat mengenai penjagaan rambut dan kulit kepala Membuat pengiraan kos perkhidmatan yang ditaw arkan

c. Peragaan fesyen rambut dan solekan

Mereka cipta fesyen rambut yang kreatif dan solekan yang sesuai untuk majlis

69

Huraian Sukatan Pelajaran Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut

BIDANG PELAJARAN / UNIT PEM BELAJARAN

HASIL PEM BELAJARAN

CADANGAN AKTIVITI PEMBELAJARAN Murid pemperagakan hasil ciptaan fesyen rambut dan solekan pada minggu kokurikulum atau pada hari pameran kerjaya. Guru membimbing dan menilai menilai hasil kreativiti projek murid.

Memperagakan hasil ciptaan

70

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->