1.

1 La primera Infància

ESTADI SENSORIOMOTOR

Segons Piaget parlar del període sensoriomotor és parlar del naixement de la intel·ligència. Aquesta intel·ligència segons Piaget funciona en termes de sensació, percepció i habilitats motores. El nen utilitza els seus sentits per captar informació del món, i utilitza les seves habilitats motores per actuar sobre aquest. Aquest estadi es divideix en sis subestadis, dels quals els dos primers es refereixen al propi dos del nen, el tercer i el quart als objectes i a les persones, i els dos darrers tenen que veure amb l¶aparició de les primeres representacions mentals a traves de la ³manipulació´ del ambient per part del nen. Aquest estadi es caracteritza per que el nen va establint relacions amb el seu propi cos i relacions entre els objectes i els seus propis actes sobre aquests objectes. En aquest estadi, el nen pot aprendre a diferenciar entre mitjans i fins, desenvolupa la intencionalitat, és capaç de dirigir les seves accions cap a objectius determinats, apareix la imitació, les primeres representacions mentals al mateix temps que els inicis del llenguatge i per tant és l¶ inici del pensament abstracte i simbòlic.

y

PRIMER SUBESTADI: DEL NAIXEMENT AL PRIMER MES

El nen serà capaç de succionar, mirar, agafar, escoltar, plorar, etc, i d¶aquesta forma es relacionarà amb el món exterior. Per tant, aquest primer mes, té com a característica fonamental l¶exercici dels esquemes innats. El nen es capaç

En aquest subestadi també apareix en el nen un altre conducta molt important per entendre el seu desenvolupament. Aquesta conducta l¶ha descobert per casualitat. És a partir d¶aquest segon mes de vida quan els nadons adapten aquestes conductes reflexes a l¶entorn. no funcionen. Es tracta d¶adaptacions adquirides per que els nens les aprenen gràcies a les seves experiències amb el món. la seva conducta és involuntària ja que és reflexa. Es tracta del que Piaget va denominar reacció circular que fa referència a una acció que realitza repetitivament el nadó molt sovint per que li ha produït una sensació de plaer. i per tant reflexa. el nen no pot actuar deliberadament sobre el món.d¶utilitzar aquests esquemes només de la forma involuntària. y SEGON SUBESTADI: DEL PRIMER AL QUART MES Es caracteritza per l¶aparició de les primeres adaptacions voluntàries i per tant adquirides. El nen descobreix a aquest subestadi que amb els objectes pot realitzar determinades activitats. però la repetició li permet una continua millora fins que aconsegueixi una execució perfecta de la conducta aquesta perd interès pel nen i deixa de repetir-la. . Inconvenients: El nen no pot utilitzar aquestes conductes en situacions diferents a les quals el reflex es dispara. Aquestes esquemes evolucionen de tal forma que al final del primer mes. Al principi no la realitzarà adequadament. el nen ja està preparat per realitzar les primeres adaptacions adquirides. li ha agradat i prova de fer -la i una altra vegada. Es tracta de la modificació dels esquemes ( reflexes) inicials. Aquests són els únics esquemes d¶interacció amb el món i amb ells mateixos que tenen aquests nens en aquests moments.

sinó que tenen que veure amb persones o objectes del mon extern. . y TERCER SUBESTADI: DELS QUATRE ALS VIUT MESOS El nen comença a establir les primeres relacions entre la seva conducta i els seus efectes sobre el món. Aquestes reaccions circulars serveixen per que el nen prengui consciència del seu propi cos. y QUART SUBESTADI: DELS VUIT ALS DOTZE MESOS En aquest subestadi apareixen noves adaptacions que apareixen com una millora de les fites aconseguides al període anterior quan a après a influir sobre el món. el nen és capaç de realitzar conductes plenament intencionades que modifiquen aspectes de l¶entorn que l¶envolta. La diferencia entre una reacció primària i una secundària és que ara les reaccions repetitives ja no es centren al propi con del nen. es diu ³reacció circular primària´. Aquesta reacció es sembla molt a la primera.La reacció circular que apareix en aquest segon estadi. es tornen intencionades. i. a força de repetir-les. En aquest subestadi apareix en el nen les conductes orientades cap a un objectiu o meta. Es caracteritza per que la conducta que realitza el nen una i altra vegada te que veure sempre amb el seu propi cos. i d¶aquesta manera comenci a diferenciar entre el seu propi cos i els objectes i les persones que pertanyen al món exterior. En aquest moment apareix el que Piaget va denominar ³reacció circular secundaria´. En aquests moments. A l¶ inici les accions també són causals.

Per obtenir informació del món a través d¶experiències es fonamenta amb l¶assaig i l¶error. sinó que el nen ja pot realitzar ³accions mentalment´ per veure anticipadament quines serien les conseqüències sobre l¶ambient. Es caracteritzen per la modificació. Normalment es tracta de modificacions i combinacions d¶accions realitzades a traves de reaccions circulars secundaries.El nen ja pot entendre la relació entre la seva conducta i l¶efecte que produeix aquesta sobre el món. fan que el nen s¶independitzi del món de lo perce ptiu i es torni molt més abstracte. Aquestes noves combinacions mentals simbòliques que el nen ja és competent de realitzar. A més a més aquesta exploració és immensament activa. . y SISÈ SUBESTADI: DELS DIVUIT ALS VINT I QUATRE MESOS Aquest pensament no està ben adquirit fins al període preoperatori. a través de noves i diferents accions. y CINQUÉ SUBESTADI: DELS DOTZA ALS DIVUIT MESOS Aquest subestadi és una fase molt important d¶exploració i experimentació amb l¶entorn. és com si els nens intentessin descobrir el món. Apareixen les reaccions circulars terciàries. El llenguatge te un paper fonamental en l¶aparició de les representacions simbòliques. Aquestes reaccions circulars terciàries son les estructures més complexes del estadi sensoriomotor i impliquen la comprensió de les relacions causa -efecte i a més requereixen de la conducta plenament intencional. del resultat d¶una acció que s¶ha donat anteriorment. El nen ja no actua per assaig i error manipulant directament els objectes.

Es caracteritza per un desenvolupament motriu.Primeres adaptacions adquirides: els reflexos passen a ser una adaptació adquirida quan existeix aprenentatge i interiorització. perquè aleshores els nadons pràcticament només menjaven i dormien. La intenció que hi ha en aquest estadi es definiria per una adreça de l'activitat. Els sis subestadis són: Reflexos.El nen podrà. El primer any el nadó interacciona amb el mitjà no només per obtenir aliment i comoditat.. Les seves accions són repetitives i no és fins a arribat al quart subestadi que utilitzarà deter minats mitjans per a arribar a un objectiu o fi. moltes mares diran que el primer any va ser el millor de la relació que ha mantingut amb el seu fill. a relacionar. i per això es farà més independent del món de l¶acció i més dependent del pensament i del llenguatge. aquests són Piaget i Spitz. El món és vist pel bebè com un gran escenari on experimentar. La ciència que estudia l'evolució i desenvolupament del nen és l¶anomenada Ologia Evolutiva.. El nen persegueix ja una fi concreta i tracta d'obtenir -la mitjançant actes intermedis. El descobriment del nou és essencial per Piaget. a partir d¶ara. Apareix tènuement la intenció.Es caracteritza per l'organització. més tard. Centra el seu treball en el camp de la intel·ligència i distingeix els següents períodes o estadis: Sensoriomotriu: consta de sis subestadis.. però en realitat també aquest primer any és crucial per al desenvolupament psicològic posterior. De forma irònica. La característica principal és la de agafar -ho tot amb les mans. manipular els símbols que representen els objectes en lloc de tocar directament els objectes. En ella hem d'assenyalar dos autors que han aportat molt a l'hora de definir etapes evolutives en la vida del nen. Piaget parteix de la corrent constructivista i define ix un estadi com la manera d'interaccionar amb la realitat.Constitució de nous esquemes gràcies a l'experimentació. En l'estadi anterior el nen reproduïa aquells objectes que descobria fortuïtament mentre que en aquest els . L'elaboració de l'objecte . Cridat de la coordinació d'esquemes secundaris . Abasta els dos primers anys en la vida del nen. sinó per a iniciar-se en l'aprenentatge del que constituirà la seva autonomia com a individu. L'adaptació intencional comença des que el nen comença a "actuar" i.

La recerca de la novetat suposa un major interès.Formal (des dels 11 anys fins a la maduresa). L'angoixa del vuitè mes. En els adults coexisteixen els esquemes i les operacions. Pre-operacional. Operacional. Així com Piaget semblava donar-li major importància a la intel·ligència. al seu torn. El nen descobreix l'experiència paral·lela i la relació entre objectes.Pre-conceptual (de 2 a 4 anys).Interioritzar la realitat externa en funció dels esquemes que el nen té. En aquesta època apareix el temor a p erdre a la mare i el nen reacciona amb plor i ..Concret (de 7 a 11 anys). Adaptació. Va anomenar organitzadors a aquelles activitats a les quals el nen accedeix i que li permeten reorganitzar la seva vida afectiva a l¶entorn de la mare. Les reaccions del nen es centren més en la percepció.Perceptiu o intuïtiu (de 4 a 7 anys). Piaget recull tres processos biològics com aspectes que comunament poden trobar-se en el nen i en l'adult aquests conceptes són: Assimilació. Per Piaget els esquemes són les maneres que té l'organisme d'actuar.O també cridada angoixa enfront de l'estrany. .Efectua els actes amb molta més precisió. la qual cosa ja pressuposa una intel·ligència superior..Consta. Invenció de nous mitjans per combinació mental .Equilibri entre l'assimilació i l'acomodació. Acomodació. En el nivell operatiu el nen funciona sobre un raonament. Es caracteritza per la lògica de proposicions i l¶aptitud de raonar a partir d'una hipòtesi.S'ha construït en la interacció mare -fill.En funció de la realitat externa el nen pot canviar els seus esquemes interiors.. Segons Spitz hi ha tres organitzadors importants: El somriure. El seu gran descobriment van ser els organitzadors de la vida afectiva..reprodueix modificant-los.. Renné Spitz es va preocupar pel desenvolupament afectiu del nen. de dos subestadis: . .Consta també de dos subestadis: . Es caracteritza pel pensament lògic. Parteix del corrent psicoanalític i considera l'estadi com una estructura a la qual el nen arriba. Pas clau per a poder passar de l'esquema a les oper acions.. A partir d'un moment donat (2 anys) els esquemes s'interioritzen i es formen les operacions...

es donarà un relació al llarg d'aquest període. com la premsió i la succió. nedar. d'entre les quals trobem les de Darwin. Dintre d'aquest estadi es poden diferenciar tres subestadis més: Primer subestadi. i d'altres es quedar an per a tota la vida (dilatació i contracció de les pupil·les. va notar que existeixen períodes o estadis de desenvolupament a les persones. L'objectiu de Piaget és saber com l'ésser humà pot conèixer la realitat. aniran millorant amb l'experiència.. S'estableixen les primeres coordinacions que amplien la capacitat d'acció sobre la realitat del nen/a..angoixa enfront de qualsevol estrany a qui abans del vuitè mes podia somriure tranquil·lament. aproximadament. Piaget. Es tracta d'un fet fortuït. Els seus estudis expliquen que el desenvolupament cognotiu es dóna perquè hi ha una maduració orgànica que depèn de la influència de l'entorn al qual visquin els infants. però cadascuna anirà pel seu compte i . Exercici dels reflexes innats (del naixement al mes. la qual donarà lloc al control ull-mà-boca.. fonamentalment. En aquest estadi els infants fan servir els seus sentits i les seves habilitats motrius per a conèixer tot allò qu e els envolta. alguna cosa que a l'infant l'interessa i busca mantenir-lo a través de la repetició.racional d'un adult. de construir-se la pròpia personalitat és negant l'exterior. Apareixen les reaccions circulars que determinaran.).. va definir quatre estadis cognitius: 1. ESTADI SENSORIOMOTOR Va des del naixement fins als dos anys d'edat. aproximadament) Es neix amb una sèrie de conductes reflexes que responen a estímuls. que poden ser externs o interns. i quina evolució i per quins processos passen les persones per tal d'arribar al pensament lògic . Així doncs. Segons Spitz l'absència d'afecte repercuteix decisivament en la posterior l'evolució intel·lectual i en el llenguatge oral que desenvoluparà el nen. alguns desapareixeran amb el temps i es convertiran en conductes adquirides (caminar. Aquestes reaccions circulars primàries es . Reaccions circulars primàries (d'1 a 4 mesos) En néixer els bebès tenen uns esquemes d'acció i unes percepcions.efecte. Segon subestadi. a base d'aquest treball d'experiència. a partir dels seus estudis. La negació. es dedicarà a daptar-se al medi i a exercitar les conductes reflexes per a donar lloc a la seva aplicació en altres contextos. D'altres reflexes. Aquest exercici de reflexes innats. DESENVOLUPAMENT DEL PENSAMENT (JEAN PIAGET) Piaget s'interessa per la intel·ligència i la seva gènesi. les relacions de causa . durant el primer mes de vida.).. Aquests reflexos no funcionen igual. Agafa principis d'altres teories.Una manera de ser. quan els infants són capaços de fer servir la funció simbòlica.

Així amb totes les accions. és a dir. donant lloc a accions mentals que encara no són categoritzables com a operacions. hi ha un gran desenvolupament dels conceptes morals. els infants orienten el seu comportament cap a l'exterior. es basen en judicis d'apariència. En un primer moment. Cinquè subestadi. tocar. però no pot aplicar -la a totes les realitat. l'infant comença a tenir noció de la permanència dels objectes. Esquemes simbòlics de representació mental (dels 18 als 24 mesos) El cervell de l'infant està capacitat per a imaginar els efectes simples de les accions que realitza. És capaç de pensar amb una lògica. l'objecte "no existeix". l'infant és capaç de fer servir els símbols d'una manera lògica. Reaccions circulars secundàries (dels 4 als 12 mesos) En aquest subestadi. buscant aprendre o buscant moure objectes i organitzant-los en funció de la resposta que l'acció de succionar li ha donat. la capacitat que tenen de comprendre que l a quantitat es manté igual encara que canvii la seva forma. fins al punt de reconèixer objectes i saber què han de fer amb ells. 2. però que ha percebut. Aquest estadi suposa la interiorització de les reaccions de l'etapa anterior. que giraran entorn als objectes. l'adolescent aconsegueix l'abstracció sobre els coneixement concrets observats. a través de la seva capacitat de conservar. 3. la qual cosa li permeten fer servir el raonament lògic inductiu i deductiu. lite ralment. Abans d'aquest moment. Desenvolupa sentiments idealistes i s'aconsegueix una formació continua de la personalitat. Interpreten la realitat a través d'allò que saben. Quart subestadi. si l'objectes no estava directament estimulant els seus sentits.. per a ell/a. ESTADI DE LES OPERACIONS CONCRETES (dels 6 als 12 anys) En aquest estadi. o ja pot realitzar una rudimental descripció d'algunes accions diferides o objectes que no són presents. només a aquelles que pot veure. ESTADI DE LES OPERACIONS FORMALS (dels 12 anys endavant) En aquesta etapa.. 4. ESTADI PREOPERATORI (dels 2 als 6 anys) El gran pas cap a aquest estadi és la funció simbòlica. . Tercer subestadi. A més a més. Més endavant es donaran les reaccions circulars secundàries. es dóna un pensament intuitiu perquè afirmen sense tenir proves. Reaccions circulars terciàries (dels 12 als 18 mesos) Arribats a aquest punt.caracteritzen perquè estan centrades al seu propi cos.