RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN ( RPH

)

Mata pelajaran Tahun Bilangan Murid Tema Tajuk Tarikh Masa Objektif

: Bahasa Melayu : 5 Orked : 32 orang : Kebudayaan : Perayaan di Malaysia : 12 Februari 2007 : 60 minit : Pada akhir pelajaran murid dapat; i. ii. iii. Murid dapat menyatakan tentang pengalaman mereka menyambut perayaan secara lisan. Membaca dan menyatakan 5 isi penting secara lisan mengenai perayaan di Malaysia. Murid dapat menulis karangan pendek mengenai pengalaman mereka menyambut perayaan masingmasing dengan menggunakan ayat majmuk yang betul.

Hasil Pembelajaran:

1.1 berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonansi dan nada yang sesuai. Aras 1 (i) berbual tentang sesuatu perkara yang dialami den didengar dengan menggunakan bahasa yang sesuai. 5.1 Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonansi yang betul dan memahami petikan yang dibaca. Aras 2 (i) membaca pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonansi berdasarkan tanda baca. 8.2 Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dalam sesuatu penulisan teks tentang sesuatu tajuk. Aras 3 (i) menyediakan perenggan dengan mengguna ayat tunggal dan ayat majmuk berdasarkan tajuk yang diberikan.

interpersonal. menbuat inferens. . Kecerdasan Pelbaga : Kinestetik. menulis dan mendengar. Pengetahuan Sedia Ada : Murid dapat menceritakan pengetahuan dan pengalaman mereka mengenai perayaan yang terdapat di Malaysia dengan cara berdialog dan membina ayat dengan menggunakan ayat mudah. Bahasa Melayu. Sistem ejaan. menghormati dan Menghargai. intrapersonal. naturalis dan emosi. menghayati. sebutan dan intonansi. dan kemahiran mengkategori. buku latihan dan alat tulis. Ilmu Nilai : : Kemahiran Bernilai Tambah (KBT) Kemahiran Berfikir : Membuat perbezaan. Kemahiran Belajar : Menerima maklumat. memproses dan melaporkan. ayat tunggal dan ayat majmuk. BBB : Power point. Kebudayaan Kesenian.Kemahiran Bahasa : Sistem Bahasa : Kemahiran bertutur.

BBB : teks cerita. iv)kemudian guru menanyakan soalan kepada murid berkaitan dengan petikan tersebut. iii)murid-murid yang lain dikehendaki mendengar dan meneliti teks sambil memahami petikan tersebut. iv)kemudian kumpulan yang berjaya menyiapkan dahulu akan membentangkan hasil perbincangan mereka dan mereka akan mendapat KB : menghubungkaitkan. Langkah 1 (15 minit) i)murid dikehendaki untuk mengelik salah satu pautan yang disediakan.Isi Pelajaran Murid ditayangkan power point yang berkaitan dengan jenis-jenis perayaan yang terdapat di Malaysia. ii) mendengar dengan aktif. Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Set Induksi (5 minit) i)murid diminta untuk melihat paparan power point dan menghayatinya. interpersonal Nilai : kerjasama. intrapersonal. power point Guru mengadakan perbincangan kumpulan antara murid-murid dan melakukan pembentangan melalui power point. menjana idea BCB : memproses maklumat dan melaporkan maklumat. iii)guru menjelaskan tujuan aktiviti dan tajuk pengajaran yang akan diajari pada hari itu. KB : membuat inferens BCB : i) membaca dengan intonansi yang betul. Catatan KB : menghubungkait.visual. inferens BCB: menonton dengan aktif BBB : power point Guru memberi teks cerita yang bertajuk “Perayaan Di Malaysia” melalui power point. KP : verbal linguistik. hormatmenghormati BBB : power point . ii)murid diminta untuk berada dalam kumpulan dan membuat perbincangan. iii)murid dikehendaki membentangkan perbezaan antara perayaan yang terdapat di Malaysia dan bandingkan dengan pengetahuan dan pengalaman mereka. ii)murid diminta membaca petikan itu secara individu dengan kuat dan mengikut intonansi serta gaya yang betul. ii)murid diminta untuk membezakan jenis perayaan mengikut kaum dan menceritakan pengalaman mereka. Langkah 2 (15 minit) i)murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan.

menghargai. Penutup (5 minit) i)murid digalakkan supaya mengumpul maklumat tambahan daripada bahanbahan yang lain bagi menambanhkan pengetahuan mereka. verbal-linguistik. Menulis karangan ii)guru memberi latihan kepada murid pendek iaitu membuat karangan pendek berdasarkan mengenai perbezaan perayaan di tajuk yang diberi. v)guru menanyakan soalan yang berkaitan dengan tajuk dan pengetahuan sedia ada mereka. Nilai-nilai murni : -Menghargai -Bersyukur -Menghormati -bekerjasama . i)guru terlebih dahulu menanyakan kepada murid sekiranya mereka masih Aktiviti tidak memahami tajuk pengajaran pada Pemgayaan: hari tersebut.. KP : intrapersonal. ii)murid juga menyatakan nilai-nilai murni yang telah dipelajari pada hari tersebut. BCB : mengumpul. mencatat dan melaporkan maklumat. menghubungkaitkan. BBB : kertas latihan.interpersonal. membuat inferens.ganjaran. visual. Guru membuat rumusan mengenai pengajaran yang telah diajar dan menanyakan soalan kepada murid akan apa yang mereka telah pelajari. memproses. Malaysia. Langkah 3 (20 minit) KB : menjana idea. Nilai : bekerjasama. Guru memberi latihan kepada murid-murid. Guru juga menayakan nilainilai murni yang terdapat semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. iii)guru membimbing kumpulan murid Aktiviti yang memerlukan pemulihan dengan Pemulihan: menyediakan teks cerita yang perlu Menyudahkan dilengkapkan dengan mengisi tempat petikan yang kosong. diberikan dengan mengisi tempat kosong.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful