1 OKTOBER 2007 [KEMAHIRAN MEMBACA_OKED

]

KEMAHIRAN MEMBACA Kemahiran membaca merupakan salah satu daripada empat kemahiran bahasa yang penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa. Kemahiran membaca ilmu adalah lanjutan yang daripada dapat kemahiran-kemahiran diperolehi menerusi asas seperti mendengar dan bertutur. Melalui pembacaan, seseorang itu mampu menimba pengetahuan tidak pengalamanpengalaman biasa yang lain. Membaca dapat membantu memperluaskan pemikiran dan idea serta meningkatkan daya kreatif seseorang individu dalam pelbagai bidang. Membaca ialah proses kebalikan daripada proses menulis. Proses membaca memerlukan seseorang itu menterjemahkan kembali lambanglambang bertulis kepada lambang-lambang bunyi yang hendak disampaikan oleh penulisnya. Membaca berbeza daripada mendengar kerana ia melibatkan kedua-dua aktiviti verbal dan literasi secara serentak. Apabila kita membaca kita akan menghuraikan bahan bercetak kepada pertuturan dan pada masa yang sama kita akan menghuraikan pertuturan itu kepada pemikiran. Kebolehan membaca sangat penting dan ia merupakan satu ukuran kejayaan pelajar-pelajar di sekolah. Ini kerana kebolehan membaca dianggap sebagai asas bagi mencapai semua kejayaan dalam semua bidang, terutama dalam bidang pendidikan. Kemahiran membaca ditekankan pada peringkat awal lagi bersama kemahiran lain seperti mengira dan menulis. Kebolehan membaca bukan sahaja dianggap sebagai asas utama bagi mencapai kejayaan dalam bidang ekonomi dan sosial, malah sistem persekolahan itu sendiri menganggapnya sehingga ke peringkat yang lebih tinggi.

1

Proses membaca juga dikatakan sebagai keupayaan seseorang itu mengecam bentuk visual dan menghubungkan bentuk itu dengan bunyi ataupun makna yang diketahui melalui pengalaman dan akhirnya berupaya mentafsirkan maksudnya.1 OKTOBER 2007 [KEMAHIRAN MEMBACA_OKED] Takrif membaca Ada banyak huraian berkaitan takrif membaca. Ini menunjukkan melalui proses itu wujud interaksi antara bahasa dengan pemikiran kerana hubungan hubungan antara bahasa dengan pemikiran sememangnya berlaku dalam dimensi yang lebih luas. Jenis peringkat membaca Terdapat empat jenis peringkat membaca iaitu. Bagi Smith dan Johnson (1980) pula. Di samping itu. Kita menggunakan bahasa bagi melahirkan pemikiran yang wujud dalam minda. Goodman (1973) pula menyatakan membaca adalah proses psikolinguistik yang bermula daripada pembaca mengamati perkataan yang terdapat dalam teks yang dibaca sehinggalah terbentuknya makna berdasarkan pengamatan yang dilakukan. Membaca dimaksudkan sebagai proses memperoleh tafsiran yang bermakna ke atas lambang-lambang bercetak dan bertulis (Harris dan Sipay. membaca berteraskan keinginan mewujudkan interaksi antara penyampaian idea penulis denga tanggapan yang dibuat oleh pembaca. • • • • Bacaan mekanis (bersuara) Bacaan mentalis / akaliah (kefahaman) Bacaan intensif (mendalam) Bacaan ekstensif (meluas) BACAAN MEKANIS (BERSUARA) 2 . 1980).

memahami kata-kata dengan cepat dan tepat. Bacaan mekanis adalah bacaan bersuara yang menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang. membaca mekanis yang digunakan lebih tertumpu kepada usaha menganalisis pengucapan daripada pemahaman. Aspek lain yang sama pentingnya ialah kemampuan mengelompokkan kata-kata dalam satu kesatuan fikiran serta membacanya dengan baik dan lancar. Membaca mekanis merupakan satu ketrampilan yang serba rumit dan kompleks. 3 . fikiran dan perasaan seseorang pengarang. Lazimnya. dalam mengajarkan ketrampilan ini.1 OKTOBER 2007 [KEMAHIRAN MEMBACA_OKED] Membaca bersuara sering juga memakai nama-nama yang berbeza seperti membaca mekanis. Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa. Ia juga harus boleh mengelompokkan kata-kata dengan baik dan tepat agar jelas maknanya bagi para pendengar. ia haruslah boleh melakukan perkara-perkara berikut. Orang yang membaca harus mempunyai kemampuan untuk memaknakan apa sahaja yang tersirat dalam bahan-bahan yang dibaca. pembaca haruslah dapat terlebih dahulu menguasai ketrampilan persepsi yang melibatkan penglihatan dan daya tanggap yang membolehkannya mengenal. membaca mekanis ini merupakan satu aktiviti membaca yang disuarakan dengan jelas untuk menangkap dan memahamkan informasi. membaca oral. membaca ulat dan membaca nyaring. dengan intonasi dan irama mengikut gaya membaca yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan. Untuk membantu pelajar menangkap serta memahami maksud pengarang secara berkesan. ia harus memiliki kecepatan mata yang tinggi serta pandangan mata yang jauh. Lingkaran komunikasi belum sempurna sekiranya pendengar belum dapat memberi tanggapan secukupnya terhadap fikiran atau perasaan yang diekspresikan oleh pembaca. Ia menuntut pengertian terhadap aksara di atas halaman kertas dan memproduksi suara yang tepat dan bermakna. Membaca mekanis adalah satu teknik yang mampu memenuhi pelbagai ragam tujuan serta mengembangkan sejumlah ketrampilan serta minat. Walau apapun nama yang digunakan. Untuk membolehkan penguasaan membaca nyaring atau membaca secara mekanis ini. guru harus dapat memahamkan proses komunikasi dua arah. Oleh sebab itu.

gaya. Mengembangkan atau mempelajari unsur bahasa seperti tatabahasa. dan rentak irama yang sempurna. Membolehkan murid-murid membaca dengan irama membaca yang betul. Tujuan Bacaan mekanis mempunyai beberapa tujuan. Menjelaskan perubahan dari satu idea kepada idea yang lain. Menghubungkan idea yang bertautan dengan cara menjaga suaranya sehingga akhir dan tercapai tujuannya. Menerangkan kesatuan-kesatuan fikiran dalam satu kalimat dengan penyusunan kata yang tepat dan sempurna. Gunanya adalah untuk latihan teknik supaya kanak-kanak dapat menyembunyikan bunyi-bunyi sebutan dengan sebutan. Oleh itu. (a) (b) (c) (d) (e) Membolehkan murid-murid membaca dengan cekap dan pantas dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Bacaan bersuara biasanya dilaksanakan di kelas-kelas rendah atau pada peringkat kelas permulaan. kosa kata dan juga apabila menggunakan kamus. dengan intonasi dan irama mengikut gaya membaca yang betul dengan menggerakkan alat-alat pertuturan. Menjelaskan klimaks dengan gaya dan daya ekspresi yang baik dan tepat. bacaan mekanis ialah bacaan bersuara yang menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang. Membolehkan murid-murid tahu menggunakan tanda-tanda baca serta tahu pula berhenti pada tempat-tempat berhenti yang betul.1 OKTOBER 2007 [KEMAHIRAN MEMBACA_OKED] (a) (b) (c) (d) (e) Menyoroti idea baru dengan menggunakan penekanan yang jelas. 4 . Dapat menggunakan kemahiran bahasa dalam mata-mata pelajaran yang lain.

Boleh dilakukan secara kelas atau kumpulan. Guru memandu murid-murid membaca secara individu bergilir-gilir. Dapat mengulas isi yang terdapat dalam bahan bacaan.1 OKTOBER 2007 [KEMAHIRAN MEMBACA_OKED] (f) (g) (h) (i) Untuk membolehkan murid-murid mencapai kemahiran dan kecekapan membaca bersuara. Guru berbincang dan bersoal jawab dengan murid-murid mengenai isu bacaan untuk menguji kefahaman mereka. sesuai dengan kebolehan dan umur murid-murid. (a) (b) Guru memberikan satu petikan dalam satu masa khas untuk bacaan. (c) (d) (e) (f) Guru membaca sebagai contoh dan murid-murid menyemak bacaan guru. Guru membaca dan murid-murid mengikut. Dapat mengenal pasti laras bahasa yang pelbagai. Menikmati unsur estetik dalam bahan bacaan. Ini boleh dilakukan secara lisan dan bertulis. Bersoal jawab dan membantu murid-murid dengan perkataanperkataan dan rangkai kata yang susah sama ada dari segi sebutan atau makna perkataan-perkataan itu. BACAAN MENTALIS / AKALIAH (KEFAHAMAN) Membaca senyap atau membaca dalam hati (silent reading) ialah kegiatan membaca yang melibatkan ingatan visual (visual memory) dan pengaktifan mata 5 . Aktiviti bacaan mekanis Antara cadangan aktiviti bacaan mekanis.

dapat dilakukan di mana-mana sahaja. Membaca mentalis ialah kunci bagi segala ilmu pengetahuan. Kelajuan bacaan mentalis lebih pantas daripada bacaan mekanis kerana beberapa perkara yang dilakukan dalam bacaan mekanis seperti nada suara. Dalam kehidupan yang sebenar. Oleh itu. bacaan mentalis ialah bacaan yang disuarakan dalam hati atau menukarkan isi bacaan kepada maknanya tanpa mengeluarkan suara. program membaca perseorangan adalah satu strategi yang amat menarik. setiap anggota masyarakat membaca bahan-bahan yang sesuai dengan selera dan pilihan masing-masing. Tujuan (a) (b) Untuk melatih murid-murid supaya boleh membaca dengan sendiri. iaitu membaca intensif dan membaca ekstensif. memilih. Biasanya. Pengajaran membaca seperti ini merupakan satu falsafah pengajaran yang melibatkan satu pendekatan terhadap organisasi kelas. Tujuan utama membaca jenis ini adalah untuk memperoleh informasi dan pemahaman. melangkah dan maju sendiri. Dibandingkan dengan membaca nyaring. membaca dalam hati atau membaca senyap ini melibatkan dua jenis bacaan. Hal ini dipercayai dapat memenuhi keperluan individu tersebut secara berkesan. Membaca secara perseorangan menuntut selera masing-masing dan ini disebut sebagai personalized reading. Membaca mentalis merupakan aktiviti membaca yang dapat menguasai sebahagian besar hidup kita. Bacaan mentalis ini dijalankan sesudah murid-murid mencapai kemahiran dan kecekapan bacaan mekanis. 6 . orang lain tidak terganggu. Berdasarkan konsep bahawa setiap kanak-kanak harus mencari. Untuk melatih murid-murid supaya boleh membaca dan memahami apa yang dibacanya. Kedua-duanya mempunyai ciri-ciri yang tersendiri. Ketika kegiatan membaca dilakukan. sebutan yang jelas dan sebagainya tidak diperlukan dalam bacaan mentalis.1 OKTOBER 2007 [KEMAHIRAN MEMBACA_OKED] dan ingatan. Ini dilakukan tanpa paksaan daripada mana-mana pihak.

1 OKTOBER 2007 [KEMAHIRAN MEMBACA_OKED] (c) (d) (e) Untuk melatih murid-murid membaca senyap dengan pantas. Dapat menggunakan kemahiran membaca mentalis untuk hiburan. 7 meneliti pembentukan dan . BACAAN INTENSIF (MENDALAM) Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembangkan kebolehan dalam meneliti. Guru bersoal jawab dan membincangkan perkataan dan rangkai kata yang susah. Di samping itu ia memberi tekanan kepada kajian-kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa. Bahan-bahan yang diajar mestilah berperingkat-peringkat daripada bahan-bahan yang sedikit dan senang kepada bahan-bahan yang banyak dan susah. Dapat menggunakan kemahiran membaca senyap untuk mendapatkan pengetahuan. Aktiviti bacaan mentalis (a) (b) Bacaan ini adalah bacaan untuk kefahaman. memaham dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. Semasa pelajaran dijalankan guru membantu dan memandu murid-murid yang lemah. (c) (d) Guru memberi dan menentukan bahan bacaan.

memaham dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat. Dua perkara yang dilibatkan dengan bacaan intensif ini adalah membaca telaah isi dan membaca telaah bahasa. Mereka bukan hanya setakat boleh membaca kuat. membaca kritis dan membaca idea adalah ditekankan.1 OKTOBER 2007 [KEMAHIRAN MEMBACA_OKED] penggunaan perkataan. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. ia dilakukan berdasarkan petikan yang pendek-pendek untuk mengkaji pola-pola kalimat. diskusi umum dan sebagainya. latihan kosa kata. meneliti pembentukan dan penggunaan perkataan. tetapi mereka juga harus boleh memaham dengan baik apa sahaja yang dibaca. aspek-aspek yang menyangkut bahasa ditegaskan. Sementara dalam membaca telaah bahasa. Konsep 8 . Untuk mencapai maksud ini latihan bacaan intensif boleh dilaksanakan. telaah kata. Teks bacaan yang benar-benar sesuai sahaja yang digunakan. menggunakan intonasi. Dalam membaca telaah isi ini. membaca teliti. membaca pemahaman. gaya dan tekanan yang betul. Latihan-latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru-guru terutama dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid-murid. mereka hendaklah dilatih untuk membaca dengan lebih mendalam dan meluas. serta pemakaian bahasa itu dalam konteks dan situasi yang berlainan. Bacaan intensif adalah bacaan yang pada asasnya bertujuan memperkembangkan kebolehan dalam meneliti. Bacaan intensif melibatkan telaah isi dan pandangan terperinci sesuatu bahan bacaan. Di samping itu. Biasanya. menyebut perkataan-perkataan dengan jelas dan tepat. ia memberi tekanan kepada kajian terhadap ciri-ciri tatabahasa. Setelah murid-murid memperolehi asas yang kukuh dalam kemahiran membaca. iaitu yang dipilih secara berhati-hati dengan mengambil kira bentuk dan isinya. Latihan-latihan bacaan intensif biasanya memerlukan bimbingan dan bantuan penuh daripada guru-guru terutama dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh murid-murid.

Betul dari segi sebutan. Mengesan. lancer dan tahu menggunakan tanda-tanda bacaan dengan baik. Gerak laju dan kelainan latihan adalah dianggap amat penting. Membuat rumusan atau kesimpulan daripada apa yang dibaca dan sebagainya. (b) Untuk mengembangkan kebolehan mentafsir apa yang tertulis dalam bacaan itu dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus. memaham dan menikmati unsure-unsur estetik dalam bahasa.1 OKTOBER 2007 [KEMAHIRAN MEMBACA_OKED] (a) Ia merupakan satu kegiatan membaca yang dikaitkan dengan usaha melanjutkan lagi perkembangan pembelajaran bahasa pelajar di bawah pimpinan guru. Mengenalpasti laras bahasa yang berbagai-bagai. (c) Ia dikaitkan dengan aktiviti mengkaji ciri-ciri tatabahasa iaitu susunan kata dalam ayat dan pengertian menurut kamus yang ditemui oleh pelajar dalam bacaannya. (c) (d) (e) (f) (g) Membaca secara senyap dengan kepantasan yang sewajarnya. (b) Ia memberi asas untuk pengajar memberi penjelasan atau keterangan mengenai struktur yang sukar dan juga memberi asas untuk memperkembangkan perbendaharaan kata. 9 . Menilai atau mengulas isi-isi yang diperolehi daripada bahan-bahan yang dibaca. intonasi. (d) (e) Tujuan (a) Untuk membolehkan kanak-kanak membaca dengan baik. Aktiviti bacaan intensif Ia mengembangkan lagi usaha mengawal penggunaan bahasa dalam pertuturan dan tulisan.

hari ketiga ‘latihan meneka maksud mengikut konteks’. mengkaji perkataan dengan menggunakan imbuhan. (d) Soalan-soalan untuk bahan Bacaan Intensif boleh dipelbagaikan iaitu bentuk objektif. bentuk salah betul. (e) Segala kajian harus dibuat secara mendalam. Hari pertama misalnya. bentuk lisan ataupun bentuk jawapan bertulis. Aktiviti dalam kelas hendaklah ditukar setiap hari.1 OKTOBER 2007 [KEMAHIRAN MEMBACA_OKED] (a) Bahan-bahan bacaan intensif ini bolehlah dibincangkan bersama oleh pelajar-pelajar dalam kelas. (b) (c) Pelajar-pelajar patut dibenarkan menggunakan kamus atau sebuah buku teks rujukan tatabahasa. hari keempat ‘membaca dengan laju’ dan sebagainya. hari kedua ‘latihan perkamusan’. memahami dan mentafsir apa sahaja yang dibaca dengan tepat Membolehkan kanak-kanak mentafsir apa yang ditulis dengan mengkaji susunan ayat . PERBANDINGAN PERINGKAT KEMAHIRAN MEMBACA Perbezaan Konsep Bacaan mekanis Bacaan untuk menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang Tujuan Membaca dengan cekap dan pantas 10 Bacaan intensif Bacaan untuk perkembangan kebolehan dalam meneliti. kadang-kadang dianalisa dan seterusnya dijadikan asas untuk latihan-latihan menulis.

Jadual di atas 11 Tidak menitikberatkan aspek kefahaman ayat Memerlukan bimbingan yang kukuh bagi membina asas yang kukuh Kemahiran sebutan dan intonasi yang betul Menggunakan petikan yang mudah dan laras bahasa yang mudah Tidak mendapat banyak ilmu dan info baru Tidak pantas Lebih kepada pemahaman ayat Kurang diberikan bimbingan kerana asas membaca sudah mantap Kemahiran faham. memahami dan mentafsir ayat Senyap • Pelajar membaca petikan yang sesuai dengan tajuk tugasan Pelajar merujuk kamus dan buku bahasa yang berkaitan tajuk Guru beri pelbagai soalan sebagai latihan .1 OKTOBER 2007 [KEMAHIRAN MEMBACA_OKED] Peringkat Lebih kepada peringkat asas kerana tertumpu kepada Cara membaca Cadangan aktiviti • permulaan membaca Bersuara secara jelas dan • terang Beri petikan teks yang sesuai Buat latih tubi baca perkataan / rangkai kata yang sukar • • Tunjuk cara contoh bacaan yang betul Murid membaca dan guru memantau bacaan murid Kefahaman Bimbingan guru Kemahiran yang terlibat Cara pelaksanaan Pemerolehan ilmu Kelajuan membaca Huraian jadual perbandingan peringkat kemahiran bahasa. analisis dan membuat rumusan Menggunakan petikan yang intensif dan laras bahasa yang sederhana dan susah Banyak mendapat ilmu dan mudah mendapat ilmu Pantas • • Lebih kepada peringkat yang lebih mendalam kerana menganalisis. Terdapat banyak perbezaan yang boleh dilihat dalam kedua-dua peringkat bacaan iaitu bacaan secara mekanis dan bacaan intensif.

Perbezaan yang kedua yang wujud ialah dari segi tujuannya. intonasi dan irama yang betul manakala bacaaan secara intensif merujuk kepada bacaan bagi memperkembangkan kebolehan dalam meneliti. Kelima.1 OKTOBER 2007 [KEMAHIRAN MEMBACA_OKED] menunjukkan perbezaan yang ketara di antara kedua-duanya. Bagi pembacaan intensif pula pembacaan pula ia dilakukan secara senyap dan ditambah dengan analisis dan membuat rumusan. memahami dan mentafsir apa sahaja bahan yang dibaca dengan tepat. Jika kita lihat dari segi konsep. kedua-dua jenis bacaan mempunyai perbezaan di mana pembacaan secara mekanis menumpukan kepada bacaan untuk menyuarakan tulisan dengan sebutan yang jelas dan terang. Bacaan mekanis menunjukkan bahawa peringkat bacaan baginya adalah di peringkat yang rendah. perbezaan yang wujud pada peringkat membaca ialah dari segi kefahaman ayat. Pembacaan mentalis merujuk kepada pembacaan terang atau jelas mengikut irama dan yang selaras dengan penggunaan bahasa. mentafsir dan membuat rumusan ayat itu. Di dalam jadual menunjukkan bahawa tujuan utama bacaan mekanis adalah untuk membaca dengan cekap dan pantas manakala bacaan intensif adalah untuk membolehkan kanak-kanak mentafsir apa yang ditulis dengan mengkaji susunan ayat. Keempat. Perbezaan yang ketiga iaitu perbezaan dari segi peringkat kemahiran. Bagi pembacaan mentalis pembacaan hanya tertumpu kepada cara menyebut sahaja akan tetapi bagi kefahaman yang tinggi. Hal ini sudah menunjukkan bahawa perbezaan yang wujud adalah disebabkan oleh tahap kemahiran bacaan di mana kemahiran mekanis lebih kepada tahap pertama manakala kemahiran intensif lebih kepada tahap yang kedua atau ketiga. 12 pembacaan intensif memberikan . peringkat asas atau peringkat permulaan manakala peringkat intensif merujuk kepada peringkat yang lebih mendalam lagi kerana lebih kepada menganalisis. Bacaan secara mekanis lebih kepada bacaan yang berbentuk bacaan permulaan manakala bacaan intensif merujuk kepada peringkat selepas asas pembacaan telah kukuh. perbezaan dari segi cara pembacaan. sama ada berkaitan dengan apa yang diperkatakan dalam ayat tersebut. Dalam hal ini kita lihat kemahiran yang terlibat berbeza antara satu sama lain dan tujuan kemahiran dibentuk juga mempunyai motif yang berlainan.

Kuala Lumpur. Hal ini demikian kerana pada peringkat mentalis. Rahman Ab. Kuala Lumpur. Siri Panduan Guru KBSR Asas Kemahiran Berbahasa KBSR. Dewan Bahasa dan Pustaka Dewan Bahasa dan Pustaka.1 OKTOBER 2007 [KEMAHIRAN MEMBACA_OKED] Keenam. Kesimpulannya perbezaan yang ketara yang ditunjukkan di dalam jadual dari segi konsep. Balakong. Rashid. 2005. perbezaan daripada bimbingan guru. Kamus Pelajar Terbitan Khas KBSM. Jika kita lihat dalam jadual di atas menunjukkan bahawa peringkat mentalis lebih memerlukan guru berbanding dengan peringkat intensif. Hal ini berbeza dengan peringkat intensif di mana pada peringkat ini kanak-kanak lebih kepada ‘semi-bimbingan’ di mana bimbingan guru kurang diberikan kerana peringkat ini merupakan peringkat permulaan membaca secara berdikari. tahap kefahaman adalah disebabkan oleh peringkat ataupun tahap yang diperlukan dan ianya merupakan satu latih tubi mengikut kesesuaian umur kanak-kanak. cara membaca. RUJUKAN Ab. 1992. Dewan Bahasa dan Pustaka 13 . Pengajian Melayu 1 Diploma Perguruan Malaysia. Selangor. guru haruslah melibatkan diri sepenuhnya dalam porses membaca kerana ia boleh membetulkan apa yang salah dan membetulkan apa yang betul supaya murid-murid tidak tersalah menyebut dan sebutan ini dibuat mengikut sebutan yang betul. 1997. Longman Malaysia Amdun Husain. tujuan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful