P. 1
cara mengulas

cara mengulas

|Views: 743|Likes:
Published by Nur Adifa

More info:

Published by: Nur Adifa on Feb 20, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/06/2013

pdf

text

original

O ,5$,-700

Universiti Pendidikan Sultan Idris.
35900 Tanjung Malim. Perak Darul Ridzuan
Literasi Komputer Dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak
(KAT 3013)
Ulasan 1urnal
Nama
: Intan Melati Binti Ismail
No. Matrik
: D20052025104
Kumpulan
: A
Tempat
: Taman Bernam 9
Masa
: 8 - 11 a.m
Nama Pensyarah: Cik Hasnatul Nazuha Binti Hassan

REVIU KRITIKAL
Pengenalan
Artikel tulisan Sonia Sheridan dan Ingrid Pramling menerangkan tentangpenggunaan
ICT yang ingin diterapkan dalam pembelaiaran kanak-kanak berumur 1hingga 5 tahundi
Sweden. Ia iuga ingin melihat seiauh mana pendidikan dan kecekapanguru memberi kesan
terhadap kebolehan kanak-kanak dalam mempelaiari ICT. ArtikelmemIokuskan kepada
penggunaan komputer dan internet. Kaiian dianggap pentingkerana keraiaan Sweden ingin
memastikan supaya rakyatnya celik IT.
urnal yang bertaiuk EIIects oI a computer based beginning reading program
onyoung children` pula berkaitan dengan kesan penggunaan komputer
dalamprogrammembaca yang dipanggil Funnix Program pada peringkat awal
pembacaan.Menggunakan khidmat ibu bapa dalam melaksanakan program.
Program ingin membantu kanak-kanak dalam memperbaiki Ionem, bunyi huruI, kemahiran
mendekoddan kelancaran membaca. Program dianggap penting kerana ingin memastikan
kanak-kanak pada peringkat awal sudah boleh membaca dengan lancar.
Artikel yang bertaiuk Pengaiaran dan pembelaiaran bahasa arab berasaskan
web`berkenaan percubaan mengutarakan satu alternatiI yang relevan dengan
perkembanganteknologi terkini untuk diterapkan dalam proses pengaiaran dan pembelaiaran
BahasaArab menerusi penggunaan laman web. Ia telah diperkenalkan di sekolah rendah
dantermasuk dalam komponen program -QAF. Tuiuan kaiian adalah untuk
mengenalpastiIaktor yang menghalang keberkesanan Bahasa Arab. Ia dianggap penting
keranapenguasaan bahasa arab merupakan asas pemahaman dan penghayatan al-Quran.
Ketiga-tiga penulisan ilmiah ini mempunyai persamaan dari segi menitikberatkan
penggunaanICT dalam proses pengaiaran dan pembelaiaran terutamanya.

Perbincangan
urnal Effects of a computer based beginning reading program on voung
children membincangkan tentang program Funnix yang dianiurkan untuk kanak-kanak
tadika dan Grade 1 yang mana menggunakan peranan utama ibu bapa untuk membantu
anak-anak mereka membaca melalui penggunaan CD yang dimuatkan dengan 100
lessons dan mengandungi phonological awareness and the alphabetic principle
(blending and decoding). Ibu bapa perlu mengemudi CD dalam tempoh masa 30 minit
masa pengaiaran. Penyelidik ada mencadangkan kepada ibu bapa yang berminat
bolehmembelinya melalui Funnix webpage kerana panduan iuga disertakan. StenhoII and
ung(2006) mencadangkan agar perpustakaan di RMIT University Clinic perlu
mempunyaiCD Funnix bagi kegunaan ibu bapa. Daripada respons yang didapati, ibu bapa
menyukaiCD Funnix yang mesra pengguna, graIik berwarna-warni, bermotivasi, dan bantu
kanak-kanak menumpukan perhatian melebihi program Teach Your Child to Read in 100
Easv
Lessons. Kesan Funnix program perlu dinilai. Melalui kaiian yang dilakukan penyelidik
mendapati program Funnix memberi banyak kelebihan dalam kemahiran membaca bagi
kanak-kanak tadika berbanding murid Grade 1. Ia iuga membekalkan mekanisme
perlindungan kepada kanak-kanak tadika yang tidak tahu membaca. Penyelidik iuga ada
mencadangkan agar program Funnix diperluas kepada kanak-kanak prasekolah.Penyelidik
iuga menyatakan komentar dari ibu bapa yang mengkehendaki kemaiuan anak mereka dinilai.
Selain itu, maklumat berkaitan kemahiran membaca perlulah diberi secara komprehensiI.
National Reading Panel (2000) mencadangkan agar kaedah Ionik perlu diadakan dalam
pengaiian guru-guru. Penyelidik iuga mendapati sesetengah guru tidak disediakan dengan
secukupnya untuk mengaiar asas kemahiran membaca.
Artikel 'Learning through ICT...¨ada membincangkan tentang perlunyapenerapan
penggunaan komputer di kalangan kanak-kanak prasekolah Sweeden. Guru-gurunya iuga ada
mengikuti program-program berkaitan bagi menaiamkan kemahiran ICT mereka. Penyelidik
cuba mengkupas persoalan 'What the conditions would allow ICT to become a tool for a kind
of learning that is the goal of preschool and schoolcurricula.. and whv are these technologies
skills important for voung children toaquire?`. Artikel menyatakan ICT sebagai alat
pembelaiaran dan sumber pengetahuan.
Pembelaiaran diIokuskan melalui penggunaan computer games`. Kanak-kanak
iugasepatutnya sudah boleh meneroka tentang komputer dan Iungsinya. Banyak program-
program komputer yang telah dibangunkan untuk kanak-kanak. Mereka boleh
menerokatentang penggunaan komputer secara tidak langsung melalui program-program yang
telahdibina. adi pemikiran akan meniadi lebih kreatiIdan bebas. Penyelidik iuga
adamenyatakan tentang pendidikan guru dan pandangan terhadap kanak-kanak. Aktiviti-
aktiviti di prasekolah adalah produk kompleks yang mengkombinasikan
pendidikan,kebolehan, ilmu teori, pengalaman, pandangan umum terhadap tingkah laku
kanak-kanak. Penyelidik berpandangan bahawa ICT bukanlah satu alat umum yang
amatmembantu dalam proses pengaiaran, iadi ia masih cuba untuk diperkenalkan dengan
lebihcanggih ke dalam sistem pendidikan. Selain itu, penyelidik mengganggap bahawa
guruyang baru bergraduat kurang berpengalaman dalam penggunaan
komputer.Walaubagaimanapun, guru perlu melengkapkan diri dengan kemahiran ICT
bagimembolehkan mereka mengikuti arus perkembangan teknologi.
Selain itu, artikel ada menyatakan seiauh mana ICT dapat membantu kanak-
kanakdalam kemahiran menulis dan membaca. Dari sudut pedagogi, perkara yang
diberikeutamaan ialah sumbangan pendidikan terhadap proses pembelaiaran kanak-
kanak.Proses memperoleh ICT dan membantu kanak-kanak lebih yakin
terhadappenggunaannya akan diperbincangkan. Kualiti pedagogi boleh dibahagikan kepada
3aspek iaitu 'the structural perspective concerns the physical and material resourcesrelated to
ICT¨, 'the child`s perspective concerns how children experience and handleICT and Ior what
uses¨, 'several studies show that children, both in preschool and school,experience ICT as
play and treat it as such¨.Nielsen & Nielsen (1998) menyatakankandungan pembelaiaran
haruslah diberi keutamaan bukan hanya bertumpu kepadateknik semata-mata. Ada kalanya
kanak-kanak tidak berpeluang menggunakan komputerdengan baik kerana iumlah komputer
yang terhad, dan diletakkan di dalam bilik-bilikkhas,software yang tidak dikemaskini dan
penerokaan yang terhad. Sepatutnya kanak-kanak perlu dibenarkan meneroka komputer
dengan kawalan guru. Artikel lebihmenceritakan tentang pengaiaran ICT kepada kanak-
kanak. Namun begitu, guru-guruprasekolah mempunyai pendidikan yang memIokus kepada
perkembangan danpembelaiaran kanak-kanak dari perspektiI teori dan praktikal. Penyelidik
menyimpulkanbahawa guru adalah Iaktor utama keiayaan kanak-kanak dalam kemahiran ICT.
Dalam era teknologi yang semakin pesat tidak ketinggalan Bahasa Arab yangturut
mendapat perhatian bagi mengintegrasikannya dengan ICT. Pengintegrasian adalahmenerusi
penggunaan laman web. Penyelidik menyatakan dengan pengintegrasian inidapat
mewuiudkan suasana pembelaiaran lebih kreatiI, menarik serta mudah kerana parapengguna
mampu berkongsi maklumat yang terkandung dan pembelaiaran boleh berlaku secara bebas
dan terbuka. Penyelidik berpendapat pembelaiaran Bahasa Arab melaluilaman web perlu
diwuiudkan di kalangan masyarakat Malaysia kerana ia boleh mencapaikeberkesanan yang
maksimum dalam proses pengaiaran dan pembelaiaran, iangka waktupembelaiaran yang
singkat dan kos yang minima, keseiagatan sumber, mengurangkanbebanan dan meniimatkan
masa guru dalam penyediaan bahan bantu mengaiar,membantu menyelesaikan penyampaian
konsep yang abstrak secara lebih baik, danmenyediakan bahan bantu mengaiar yang relevan.
Terdapat laman web percuma danmengenakan bayaran tertentu. Terdapat iuga tiga bahasa
pengantar dalam mengaiarBahasa Arab iaitu Arab, Inggeris dan Melayu. Semua ini boleh
dicari di eniin pencarigoogle.com, yahoo.com dan lain-lain. Selain itu, pendidik perlulah
memperkayakan diridenganmaklumat ICT supaya dapat membantu murid-muridnya.
Walaubagaimanapunada Iaktor yang menghalang keberkesanan Bahasa Arab dari segi
inIrastruktur dankemahiranyang terbatas serta isi kandungan perisian yang perlu diutamakan.
Melaluipenelitian ketiga-tiga penulisan di atas, ielas menuniukkan isi pelaiaran yang
hendakdiaiar adalah perkara utama yang dititikberatkan di samping menggunakan ICT
sebagaimedium perantara.
Kritik
Penulis berpendapat penulisan dan kaiian yang dibuat amat menarik dan
bolehmenggalakkan para penyelidik akan datang meneruskan kesinambungannya bagi
melihatkesahihan hubungan di antara pengintegrasian ICT dengan dalam proses pengaiaran
danpembelaiaran. Penulis amat bersetuiudengan pernyataan bahawa ibu bapa menyukai
CDFunnix yang mesra pengguna, graIik berwarna-warni, bermotivasi, dan bantu kanak-kanak
menumpukan perhatian kerana menurut teori pembelaiaran multimedia yangmenyatakan
pembelaiaran akan lebih eIektiI iika perkataan dan gambar dipersembahkanseiringan
berbanding dengan persembahan dengan hanya menggunakan perkataan sahaia(Paivio, A.
1986). Melalui pembacaan penulis dalam satu artikel, ada menyatakan CDinteraktiI yang
berdasarkan konsep mesra murid boleh digunakan oleh murid-murid tanpabantuan guru atau
ibu bapa.
Selain itu, penulis berpendapat supaya guru perlu melengkapkan diri
dengankemahiran ICT bagi membolehkan mereka mengikuti arus perkembangan teknologi
dansecara tidak langsung dapat mengintegrasikan ICT di dalam proses pembelaiaran kanak-
kanak. Ini dibuktikan melalui kaiian ie-Qi Chen dan Charles Chang, 2006...'to better
prepare earlv childhood teachers for computer use. more information about their current
skills and classroom practices is needed`. Pendidik perlulah memperkayakan diri dengan
maklumat ICT supaya dapat membantu murid-muridnya. Menurut Shelly, et al. (dalamAhmad
Fauzi bin Mohamed, 2000) seiak dua dekad yang lalu, wuiud beberapa bentukkekangan
terhadap program pengintegrasian komputer dalam pendidikan. Antaranyaialah (a)
kekurangan guru yang terlatih, (b) masa yang singkat untuk guru membuatperancangan, (c)
kedudukan komputer di lokasi yang sukar untuk diakses, (d) peruntukankewangan, dan (e)
keengganan untuk berubah.
'Ada kalanya kanak-kanak tidak berpeluang menggunakan komputer dengan
baikkerana iumlah komputer yang terhad, dan diletakkan di dalam bilik-bilik
khas,softwareyang tidak dikemaskini dan penerokaan yang terhad¨. Pernyataan ini ada
benarnya keranapenulis berpendapat sesetengah komputer yang terdapat di sekolah tidak
dapat digunakansepenuhnya. Oleh itu, Datuk Seri Hishammuddin Hussein mencadangkan
Pusat AksesKomputer ditubuhkan di mana memberikan waktu lebih banyak untuk
pelaiarmendampingi komputer.
Selain itu, penulis tertarik dengan pernyataan bahawa Bahasa Arab
telahdiperkenalkan di sekolah rendah dan termasuk dalam komponen program -
QAF. Namunbegitu, pada peringkat prasekolah masih belum diperkenalkan. Oleh itu,
penulisbercadang agar pembelaiaran melalui laman web Bahasa Arab bagi kanak-
kanakprasekolah waiar dimulakan. Ini bagi mendedahkan kanak-kanak dengan Bahasa
Arabyang sekaligus meniadi tuntutan dalam Islam. CD -Rom Multimedia InteraktiI
bagiprogram -QAF telah pun dibangunkan. Kanak-kanak seawal usia tiga tahun iuga
bolehdibimbing untuk menguasai asas-asas al-Quran melalui penggunaannya. Fokus
utamabahan bantu mengaiar ini ialah supaya kanak-kanak dapat menguasai
kemahiranmembaca al-Quran dalam tempoh tiga bulan. Mengikut teori Dick dan Carey,
prosespengaiaran bermula daripada pengetahuan subiek terus kepada obiektiI, diikuti
olehstruktur pelaiaran, penaksiran dan kemudian maklum balas penilaian. Kesemua

39: ..8 088438 08.3/2...390344 9073 :39: /907../.3.3/.3507.98 41 .7.5073. ..3 200- 5747.7.:73..3.89./ 3  .3 0-0708..9 -40202-03.8.3. .3.3:9..3 203/04//.39: .3.3.7 790 . .2574808503.7.4/3 -:-.5.9-:-.7. 0:3.5.3. .3 8. 203. 503:8..3 -.947 . 5073.3 -07. 20.3:7.220.:503:3.503:.3.3 !030/ ../3 5747.3.3 507.3.50 -03/3.9.3  088438 /. /.2:33. 239 2. -: -.. :33 . 7../703 5:.3 2087.2 202507-.- 20307:8 503:3..5. 507: 2025:3...3 203. /8079.3 .9.37..3/03.3:39:. 5078.8 /. 3 2025:3..3.3 /03..3 0. ":7.0789 3. 9.3 /.3/90.:.3/ :3  203. 503:3.3 -..80/ -0333 70.2.7.3 0./.8 502.3..3.2 /.703088.2 5...3 .35747.2 !747.3.3 507..3.7...2 33 202-...3....3. 9.3/:3 54344.3. 5.7.3 202-.75.3 425:907 .8. 7085438 .3 ...2 %0.3 /.3 502-0.3.3 -079..3 2.3 03:3.3.3 09.425:907-.3 :33 08.3 50702-..3 503:3./. 90.9../03.3 203:9. 203:..:. 110.7.2 " %::. .3 :. 503.8:/../.3 700.91 .3 /. .3:335747.2 4254303 5747.32.3 -.20.2902542.2202-.5.3.8.7. 4:7 / 94 #0.5../35747. /..8.3 .8.3 .39: ..3 05.2070. 0.3/..3 /03.5.39072.3 / #% &3..73 -07249...3 .3%/.2.2507:/3.8.9: .3//0.7.3.3 503:3. !747.7.3203.3.3 / 804...3 :73. .3..3.39039.3.3 .0 07./703 202-3.3 -: -..425:907 -..5 50393 07.203:3.7. !747.2.2.3/.2 574808 503..3.3 /5.573.3 502-0..73./..-40202-.3/2:. .3502-0..: !03. /..8..5.3 /.3./.3.5.3 503.:-.202-.507:20302://.. :39: 20303. .5./.. 7.7.9./.-09.8.1 -07. 203:25:./0..3.2434:3 .3 $903411 .35747.3 .8: /.25747...5.5. :33 -.5 50393 07.8.3 /.8.. 33 202.3 -0723..9. . 703/.  !07-3. 14302 -:3 :7:1 02.80/-033370..8. /. . .9841.9073.3 . /50703.3 0- .- -07.9.7 5075:89.-:-.9 502-.35030/ .3/:.- 207:5. ..: 110.- ./.2 434:3 ./.-0703.7 80 2039-07.9 -: -.: :33 0-5..3 //.2./.:39:202-.891...3 -079...3907:9.

39 147 4:3 ..7.:...3 -0-.9 .3..3.7.3 1:383. .::53.3..3.3.3.0/. 5747..9 8080903.3.7. . 202-0.3/8.7.. $0.3 503//.5:3 :7: 507: 2003.804.3 02./ ../-3. 9.:.3 /.:-.02.3 -.3.38:320.70908090.5 -.8 05.3 $0.3./.5.415708.9202-.3.3 907.9 202-.3.43/94384:/. .3 -07503.3/3 2:7/ 7. -40 203074.3 /14:8..7339.38:2-0750309.5.3 20.5. .2 425:907 . .202-40.3.57./.3 503//.:2.9039..9: .8. 425700381 .3 80.$00/03 :7: :7:3.804.3.3.9.3 /03. .2 574808 503. -. /-./.3 5.3503:3.. 203.9 :2:2 .7.2 88902 503//..3.3 503:3..3 90..790 .2.3 02./. % -:./. ..203.3820 5073/:3../.44.390344 $0.420. . 9. . ...3/. .2 5747..3 90.2 02./3..: 2.3.2.3 203:8 /.2.3 9: .3425:907/.3 0 /.3 9039...9:93. . :7: 9/. 507:. .3 :7: /. /-07 80..3 :7: :7: !030/ :.3.9 502-0.4%94-0../.3 % -.3./.850784.802.3.5. 203.3 .7/.3425:90780./3 !.3.7-:-..2.7: -077. .7 .44.3 503//.3 9/.3 9: 5030/ 203.2 :33 /507:.9 -07. 203:9 5747.8.9/.3 425:907 /. 070.3 203.4 507.: ./ 0- 70.9.3 !02-0.. % /.: 202-.2. #0.9.3 425:907 ./..9..3.9 5747.342039.3 . 143 507: /.3 202-.5.804. !030/ :.3 20..3.:-.: 503:3.9../.7 5747.3 05.:.3 % 2070.3..../.3 .:77.3 0-40..3 507:3.7. 9039.733 974: % ..5 574808 502-0.3/.3/.30  203.944147./..7.2 503.5.3 9: 2.:.2 02./.3 80..2070.3 0-.2.3 20342-3.50307.32070.3.3 202-.7.203:5.3 /03.3..3202-.7. .39: . .3/ 410.990. :39: /50703.3..2.3 9039....:39:203.3 /.3.3 /7 /03../ 5027.. .7 8:/:9 50/... !030/ . 203..3. .3.7.805.3 202-.3/. -40 203074.7.2 :33 202-07 -.5 .3..3 02..6:70 790 203. 57.3 .:-.2 503:3.3203003/..7.:5747.9 / 57..3 -.9 :7..3 :39: .943. 9.203./0  ./:.3.3 .34408 88 25479.203:9.8 .3 -./..2 5747. :7:. !030/ -075. !030/ :.3 907.3:3.3.2 -07.3. . .3 2: 9047 503.3 /-070:9.3 .425:907 .9.208 .3 ./. .5 93. 790 0. 9.203/.. :./. 00-.3..3. 202-3. -07-.8 !030/ :.2 5747../. 8:2-.7.9. 203/. 8:/..3/. 8...3.7:850702-.3 % 80-. :. .. .39: /./703 94. /80/. 2.3 5.7.3 /.3 .3 :2:2 907..3 .. ..91/.98904.3. 574/: 42508 .

./.9 .9: 7.8 5.7.:-.3 .3 .07.3 -.9 % 8:5. 2. 425:907 /03..8.25: -07438 2.- /.5.3 503.7.3 9079039: %07/.3..3...3 /.3 907./ 8507850.3 9039.9:502-0.2.3 203..2 203.3 43805. 2025:3.3.3 % 80-.3 502-0.7.5:3.3.3 % 05.. -40 203.44 .9.3 / .3.:50309...42 .9..3-0-.7.: 80..3.3 907.7.4 -40 /-.3. 89:/08 84 9.3 .253 203:3. 507: /-03..9:93.3..3 0- 507: /::/..8.3..5.3700./.. 7.8.9 .7.7.850.3 20214:8 05.7...3 .5.3502-0. 90344 .33.3 /507-3.39: 203008.3 8 50. .3 0.3. 3 -40 /. ..3 / .2:3 -09: :7: :7:57.3 $0.3/2.3 8:.3 . !030/ -07503/..32.3 57.33.. 202507.0.:2.7:8.3% .5.0..9.3 .9./..43.3 :.2.3 . 0803 0803  203.9 507.3. :2..3 -:.3-. 07. :9. 3078 /.- 20.8 203:3:.7 8079.9 9/. 093.3.:2./.3..897:9:7/.7 202-. /.3907-.9...320303..3 %07/.3 -40 -07.. -0750:.39:203. -079:25: 05...9 :.3 .8.3 83.39: .8.3 232.3 /03.3 203:3.3 -.3. 425:907 .3 .3 5033907. /../. 9..42 /.5.2.7 80 317.9.. ..- .2 - -.8./703050703. 07.- ..0.7 .. !030/ 20325:.. . .3 -.3 0- !030/ 203. .3 /. . 50702-.9.8. 080. 503:8.3 203074.. 503.3 .:.39: 2:7/ 2:7/3.3 .302.3.7.947 .8 /.3.3 .3.7.3507:/:9.3 202-..3 0-0708..3 % !033907.3 503.3 /99-07.2 5030/.8.38:2-07 203:7.7.88079.9.3-..07384.3. 2.3/ 970.44 .507850.8...079.83 /.2 574808 503.3 2.3 502-0. .8 8419.. -.9.9 . .3 2. /-07 0:9.2.. 9/.3.3 .3 425:907/03..3 /09..3.3.8 8:. 0- .7.2...3 0- 507.3 502-0. /.9 /.7.9.8 0.7 50785091 9047 /.3 .3 03/. 503//.82:2 /..7.3.39.7 / 033 503.3 802.907.3.3 09... . -0-.8.9:7.:7:.. 2033907.70.3 503074.3 . 9./. /.5.3 ..3 9/.804. :7: /.. 7.947:9.8. 07.39:7:9 203/.3 .3/0%.7.3 /.2.3 48 . 7.3 :7: 790 0-203.9 :808 80.9 .3 907.3 -.3 0.9.7. .: $02:./.3 0- 70..7440 ..3 05. 7.3-.8.20/:2507.3/:3.3 -.3 907.. . ..43.0-0708.3 9: 503// 507:.7. .07389058..9 9 ./. .39.1. /02.3/:3 /.3 2.20307:8 503:3.9 502-0.2.3 508.9 20::/.25.80.903 802.7084:7.9 50/..7./ /..0--.39: 203.3.3.3/147..3/:3.9 202-..3 / 8../../ $05. . .8. !74808 20250740 % /.3.3 907-:.. 1. 5.503:3..9.3/.90/94 % 90.3.202.. 502-0.35078.0870. .7 /. /03..0 % .2 07.7.0.5503:3.91 203..9: 90897:.5.7. .2.3..44 050703.3 2032.3. 2:/.3.32030/.3..3 /7/03.3/ 8..../.9.3 3/.3 / /.3./703 -49 3 5708..7. /./.-897..7. 507..:2.3.

3 83.73.700.3.3 3907.3 .3.3 20307:8.7 /.2-.:2.3 2.3 :7: ./ . 5033907.3 8:.3..1-07. .3 9: 503:8 9079..8.320.3.3 .3..3/7/03.9 .9: 0- -..3 /.503:8 -07503/.5.5.3 -07/.9.3 507.3. 9/.3.3 .9. 5030/ . -039:0.3 2:920/. ..3 % /03.9.3 . 0:7.708. 203.3 -07-..:77039 88..9 203.8.5..3 5.3 -.3 5073..38073.8.8.2.5.3203.3 .30 "03/.7 :39: /..202507..9.5.7.3 907/.22.9.: -3 4..3:39:-07:-.3 2070.3 !:8.-. /...5. 7.908.3.7.3 5073. :2. 425:907 .: ::/ -0-07.39:.9..7203/.3 503:8 /.3 ..30. 3/-:9..3 :7:..35.3/3 /03... ..9 / 804..9 /:3.7 /507802-..3 07.3 507. ..2.3.. 202-40.5.808 / 507:39:.9..3 8..3 /.33.39:.3 -.3 90344 /.3 /.3..5.790 .3 43805 2087.3 -./.. -.. 202-07.3 :-:3.9 503:8. 07. 703/... /02. 2:7/ -40 /:3.3 ...3..3 /.3 /7 /03.3 40 2:7/ 2:7/9. -: -. ./.2 574808 503./ !073./44/90.2-:3. 203:. /..3 907.3 0- 01091 .7 /03..9 :39: :7: 202-:./50703.3 39...3.07.9.8 /.9 8080903.3 425:907 /03.3 3 .../ /.088300/0/ !03//507:.380. .9.3907.... 9/.2 8.3 /09.20/  80.9.3. 20.7.078147.3 425:907 / 4.5.9: . /0.302.7.3 .3 -40203. .7. 203:25:. 203:7:9 9047 502-0.79 !03:8 -07503/.70.: -:-..3.:.73.3 /.39:2:7/ 2:7/3.3 507802-. 2.9/. 7.3 /-:.: 502-.3 9072.-4:9907..- 90..5. :7: 507: 2003.2 - - .3 / /.8: /.3 /.5.3%/ /.3.3.2 4254303 5747.2 574808 502-0.3 % -.8./..503:3.7../.8 .2 .3/.3 9: 503:8 -07503/.32087.7.7. .3..3.7.3 503074.39. 507.253425:907 $0. -03. 03:7:9$0 09.3 / 804.9 8:5.9 -07809::/03.2 503//.3-. 0 9: .9 808425:907 /9:-:.3 9/.9 2033907..3 / . /:.3.7. :39: 50.3 203:3.2 5033907. .3 083..8 8419....380503:3.943.. :33. .7:8 50702-..3.425:907:80 247031472. !.3 907..3  94-09907 5705.9%8:5.88744257.9 .. $0. /.38:3 /. -0750:.83 /.8.9: $07 8.3.7.3 . /./ ..3 !03:8 .3 .3 /03./.4   0. 425:907 .3 0 003.5 5747.3 425:907 /. 203:3.3502-0.73 -07249.3 907.3. .3.91 .22://3 :8803 203..7.9202-. 0/:/:.9. 203:9 .9507.3 502-0.3 / 2.

/. .87.3 -.3202-../.2:3-09: 5. 7. -:... .2 " 90.3..3 03:9 9047 .2 90254 9. ":7.3 20.3/.8.8 .3 /.7. 2.. 5073..3 /.8.3 .8..-. 02. 203/0/. /. ." ./.3.3 20. 7.8 -0:2 /50703..91 -.7 502-0.3 3 -..3 503..7.3 -072:.804.32.57. :8.3 80. .7 3 ./ 9:39:9.: 503:3. 8:5. 4:8 :9.804.5747. . /.:8 203.-.8.9 57.3 . 9.8503. 80. 4-091 /:9 40897:9:750.8..3.3 .:3 :.: .7.- -..3 ..3 0- .3..75.3.3.9 203:.302:/... 50309. 9.70 574808503.7.. /.7 /2:. .3..2 8.3.5. . ":7.3 .8.:..3 8:-0 907:8 05.. 5:3 /-..2  #42 :920/.3 0802:.. -40/-2-3 :39: 203:.. 3907.8 . /03. .:2-./.33.2.2.3 0 9: 503:8-07.39: 203.3:3. . .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->