Œ±POOiQOPPjT Q“ QOçiçeçj

ê

å∞o¸ƒ
mÁ å∞Å „ú SÁƒ VZ‘
Cc£ Jx º_Ç ÙΩçƒ Åf
POOä sÄ QOPQT£
K‘_Öƒ _îÇ JÚ¸ã†
ºÇ Ñ~hØÇ …^∏ ¬ñùs
ñ¬D
ZÕ£ å∞o¸ ÉI c
µVπ˙T_ƒ eÑ£ c∏ Œ±
ÚCñ_Úfl …ñ∏ áÂÄx f
πÆ·Óƒ g§Ç j^∏ „˜Z
Á† ºÇ JwÄ «öfl ^∏ Ï
iÄs ü @rÄi ñ¬D
º_Ç ΩÍö ÛÙıÙ„ù Ä
¬Ö‘ Nä „ÆÄTV¬D
s_ j†ƒ eÑ£ c∏ ∂˙
Ç Ø¨ÕÈ@Äi  «ö¡ƒ
eÑfl ^∏ ÑñÄÄ`ä ’e
Üâ¬Dt
mÁ œä ¸TÇ «ö¡Å Ú
‹ ∂˙£ È òXŒ~ø sÄ
«öfl ^∏ ÏiÄs «öî¸Õ
kÇ Õ‘TQi _Ç ∂¿Á¡
ä¬D
«öòÄ ]Å åBƒ dÅ f¿
ÆeÑfl XñÉÙ ñÄ XÁÆî
¸fl ◊sñ~x ÉI e·KÇ v
†Æ~ø ùçTÍ QÚÈDÙ ñ
Ä ŒC†X⁄¡äfl ƒÆǬDÚ
‹ ∂˙£ È «öfl ÏiÄs ñ
Õk£ ∑™‘ ÙƒÇ Í’ÄFÊ
∂˙ØÍÇ …ñ∏ ≤sÈDÙ ñ
~x ªƒ†Bí£ ª¿ƒ ‘‘fl
W˚Ù ñ¬D
WÅ mÁ å∞o¸ƒ Œ±ÚC
ñ_ÚÄ _øo dÅ ƒ¡£ Z
ò◊¬D}ÚIÚ£ ƒÇ Œ±r
fπ±¡CÀÅ@IÚ£ ƒÇ }
«fπ±¡@ »‘sV~x CNC
Úfl XñÄÄi  fi¬ö ‘‘@
äŒv~ø– å∞o¸ƒ Œ±‘
ä KÚss †¯£}ƒ ñ_ÚÙ
–ä }¿≈ d’„∏ sV¬Dm
Á å∞ä _s¿ÂÜä Tõt„
g‘ QTı£ ◊sÄ †B£ _
ïVC_}Áƒ JUÇ ç~Nx
j†Æå MïÇ äŒÇ`Å «ö
¡ƒ eÑfl ^∏ ÑñÄV†Lî
ä¬D«öfl ÏiÄs @rÚÈ
@Ä f¿ÛUÇ ¡‚ ≠ÚNsÈ
D L K‘_ÖYœƒ eÑ£ c
∏ å∞o¸ƒ Œ±ÚCñ_Úfl
¡‚ …ñ∏ ¬ñ°Ù ñ~x f
π‘ Yœ£  ç_ ·ÓÇ ç~
QÙ ñ¬D
«öfl ^∏ ÏiÄs ü @r
Ä`Å —«CH«CÙ∑ƒ

Œ±Úfl XñÄ∏ ÄÄ ÛsÇ
ÃVä¬D
Œ±Ú£  òXî¸Ä —«CH
«CÙ∑î¸fl ö±ø ÕkÄÄ`
ä¬DWÅ mÁƒ o¸ñ_Ä ñ
•Äx LáÚÊ É`Å ¬ Lás
ñ¬Do¸ëÉ@ fi„Äi Õ‹Ä
—«CH«CÙ∑ÙeZ —Z≈ V
£Äz fπÇ ˜XI„ ÅçÙ ñ
~x å∞fıÍ ·†Æ~ø dç
Ù ñ¬D—«ƒ ÖπÚÙ–äö
å∞o¸Œ±Úƒ däCfπ‘ o
¸Ï؃ dää¬D
WÅ mÁ œä ¸†ÄÄ —«ƒ
ÖπÚÑKÄ }¿≈ d¬D„Ï
Ù[TÙ◊ ÕkÄ„ åÄVÿ î
¸KÇ ªƒ†B£ »Ø≈ Ù‘Ä
öÄ`ä mÁ œƒ ƒÍä¬D—
«ƒ ÖπÚ£  È Ä Ú‹ Ú∂
o î¸Í ª¿ƒ Ù–£  QÚÈ
@∏ ÄÄ ÛE¡ä «ö¡£
ñ¬D
—«fl ÖπÚÄ∂z ö† Èò
ƒ ö—Ç __Æ~ø ¨ÏÁlÄ
Ä î¸Cö†ƒ —«£ †|ÄÄ
fπ~µÇ rÁÄ î¸fl }≈Ç
Úªs W°Ç ‘¸KÇ Ù‘ÄF
Ê Ç¬D«ö¡ƒ eÑ_ø Öπ
Úƒ XÁÆî¸fl ◊sñ~x É
I e·KÇ ùçTÍ QÚÈDÙ
ñÄ òXŒÇ g’ís ñ Õk£
∑™Ç Í’Äz ö±ƒ …~ø —
«CH«CÙ∑î¸fl —Z≈ QÚ
ÈDÙ ñ¬D
mÁ å∞Å «ö¡Ç ≠ÚNs
—«ƒ ÖπÚ£  fi¬ö SÁfl
äŒÄV¬D_s¿Âܧ£  Œ
±rfπ±¡∆ Œ±Æå }«fπ
±¡fl »‘Ç`Å }ÚIÚ∆ À
Å@IÚfl «öø ≠ÚNs —†
` †˜Ç A∂Y kXä¬DŒ±
rCŒ±}«CŒ±—vÊ]ø «
ö¡ä Ññt ¿Õƒ Kräs }
«äx —vä¬D
«öfl ^∏ ÏiÄs ü @rÄ
`Å å∞o¸fl ªsƒ†¯ø £
}Ä∏ ÄÄ kµÆÃVä¬D
å∞o¸ƒ ñ_ÚÄ v †¯Ù
ƒKƒ ñ_Úä¬Då∞o¸ƒ Œ
±‘Ç KÚÄÄ —û£  ÉI c
îÇ ªsƒ†¯ø £}ÄFÊ f
πƒ ß‘‘Ç dF —«Cöfl
∞ÁÄz  å∞fı£ ceÇ ¸
RKÇ ÷ [äC÷ Á ∏ ZKÙ
ñ¬D
ñT† å∞o¸fl ñ_ÚÄÄi

ë

í

ì

yQz

Œ±ÚCñ_Ú∆

  †XÅ fπœ}∆ fπ~µƒ
CNCÚCíåÚfl XñÄÄ`ä¬D
CNCÚCíåÚÄ o¸ƒ öÏ‘Ç
KÚÄs äØ£Ä ¿¿Í ÉÙ ˚
Eÿ }ÁÆå fπ£‘Ç äŒÄ
∏ ǬD
ªƒ†B£ ™Æ~øÈ ÁÆ~
ø ª¿ƒ ‘‘fl W¯∏ ÄÄ ò
XsÁfl ≠ÚNsÈ@Ä F†£
å∞o¸ƒ CNCÚfl ¬ñùx ‚
πƒ ÙÖÇ j^∏ pÁÄ ÛÍ
@ ñ¬D
„ú R“TçvT¤π‘ ‡ΩU
«@~~£Ç }≈Ç [Å ~£C
†˙·K£  †¡œ}∆ fπ~µ
ƒ ñ_Úfl XñÄs fπÇ dÅ
Ù–£  µ¿ÚÄsñ¬Dj¡fl
äÄF È’@∂Ä }¿Ç f¿µ
VÇ „âs «ö¡ƒ eÑfl ^∏
ÑñÕÈD L ö±ƒ …~ø ‚π
‘ ñ_Úƒ dÅ s„fl ≤ΩÉÙ
ñ¬Ä`Cä`ä QTBƒ _s¿
ÂÜ£  mÁ å∞ä ˆÅ Ê Ä
ȃ Ã’Ç µVÆcä¬D
«öfl ^∏ ÏiÄs ü @rÄ
`Å Œ±ÚCñ_Ú£  XÁfl
r≠≈ V£Ä∏ ÄÄ òXÃV
ä¬D
å∞o¸ƒ Œ±ÚCñ_ÚÄ [
Å ñ_Æœ}∆ öCöúä e
ÑsÄ Û_Ç ∂˙ä¬DXÁfl
r≠≈ V£ÄFÊ œ}CöCö
úÇ ª_Ç ß‘Æ~ø ÁlÄz
  @£ tÅ †B£ Œ±ÚCñ_
ÚÍ XñÄs Çê˚Ä fπÆ·
ÓÍ äŒÉÙ ñ¬D
å∞o¸fl Œ±ÚCñ_ÚÄÄ
iÄ ÙÅ ƒ¡øcã ˆ^Æ~ø
ÄÄ ÛECǃº˚ ^Fø ÄÄ
ÛECÖ@Ɔöø ÄÄ ÛE‘
†˙·ö±ø ÄÄ ÛEÇ }≈Ä
F F´@„@ ñÇÙ ñ¬D«ö
¡Ç ÑñÄFÊ ö±ƒ Xµ£ c
~z Í ª_ǃ ÁHÇ @∏Z
Ù ñÄ òXsÁfl g’ís ñ
Xñ£ ∑™Ç Í’ÉÙ ñ¬DŒ
±ÚCñ_Ú£  eπ‘ ÍWÇ
`Äs ñ ß‘‘ä ª_ø È~È
∏ ÄÄ §Í «ö¡ƒ eÑfl ^
∏ ÑñÄÄi ñ¬D
WÅ mÁ Èò£ Ä å∞o¸Æ
ƒƒ∆ XÁ@ I _¿cã Õ©^
fl Ëø µÄs Œ±ÚCñ_Úfl
XñÕÈ@sñ¬DäÆ ñÄ †¡
œ}K‘ fπ~µKÇ µV†¯ƒ
ñ_m£ Z∂jmÄ`Ç †X~ø

Äs F†£ ªV†¯ø £}t ñ
_Æ~£Ç YœÄÄ`Ç âÜÄs
ñ¬Dä`Å fπÏØ‚Ífl dä
z  Œ±ÚCñ_Úfl …ñ∏ ¬
ñù∏ ÄÄ ’eÇ ÛÍø ss
ñ¬D
mÁ Èò£Ä öÏo¸ƒ ´´
Ç ñ_@ ñ¬DÚ} cîCÚ}
ƒºÈ ö±ƒ Xµ£ c∏ Œ±
ÚCñ_Úfl ¬ñùx dÅ fπ
‘‘fl äŒÉÙ ñÄ †∑Ç @
„sñ¬Dر å∞ä «ö¡Ç
≠ÚNs ›xÈœ L Œ±ÚCñ
_Úƒ g§Cå∞fı_s¿ƒ g
§ä ÷n j^∏ ~W‹∏ u`
ä¬D
mÁ œÅ «ö¡Ç f¿∆ Mï
ƒ V^~ø ≠ÚNs K‘_ÖÇ
ç⁄jmÄ º_Ç œä¬D«ö¡
Ç ≠ÚNs ªƒ†B£ fπÇ }
ÁÆ~ø ÏØTNx j¡@ Í∆
Ç ‘ņ¯Ù–Ç `FJÚ o¸
KÖÇ ç⁄jm∂Ä`ä mÁ œ
ƒ ÛscÙÇ ƒ„ä¬D
«ö¡Ç ≠ÚNTs ªƒ†B£
ÉI eÊ£  oäÆå †ÆÇ
◊’WTÄ oóÄÄ £Üçƒ
f¿ÛUÇ r≠≈ ÑñÕÈD L
Œ±ÚCñ_Úfl …ñ∏ áÂÉÙ
ñ~x fπ‘ Yœ£  _ïVC
_}ÁÇ ç~QÙ ñ¬D
oóÄÄ £Üçƒ _s¿ΩÍÄ
KÖÄ hØ£K£  Œ±ÚCñ_
ÚCf𣑃 «öKÇ g’ŒT
Ä }DÇ ΩÍä¬D
Ú˙äÙΩçƒ K‘_ÖYœ
V—Ç ÄÕwÁ p`ms mÁ å
∞£∏ ‘WÇ fıÇ X∏ÕŒT
∂Ä`ä oóÄÄ £Üçƒ
¸sÇ Á¿ä¬D
oóÄÄ £Üçù Ä K‘_Ö
ƒ _îÇ †Úä JÚ¸ãX rÀ
ƒ VVÇ „âTs „Ï QTÙ◊
∑∂£ ’F˚Ä |KÍK‘ܧÇ
äÚWTV¬D_s¿hØä AÚ
„Ä Ø†ñ££  gzg≤ƒ
∂`~ø Œ±ÚCñ_Úƒ «öC
f𣑃 «öKÇ ÌîŒV
oóÄÄ £Üçƒ WfÇ f¿ƒ
j¡Ä Y Èò£ _ïVC_}Á
ƒ †¿ä j^∏ Èù∏ Ç ò
X—qäV¬D
mÁ Èòƒ Xµ~øcã ãÏ
ÄÄ r≠Ç Œ±ÆÏ£Cj¡fl
í¬Vx ÑKfl dä jms ª¿
ƒ ÕkÛÍfl g’íÄ Â„Ç

«ö¡ƒ

∂`∑CñX£ KÚ@ ØÍ∂˙Ç
«ÕÄs òXsÁfl ÌîíÄ
}DÇ ùb∑Cä`ä oóÄÄ
£Üçƒ ÑÑÛUä¬D
oóÄÄ £Üçƒ ä º_Ç
∂`ƒ j¡£  }ÚIÚ∆ íH
Å@IÚ@ mÁ o¸Ï؃ rÅ
~ø sV~x CNCÚ∆ ªsƒÓ
‡@ fπÆ·Ó‘ å∞o¸ñ_Ú
ƒ g§ø j^∏ ~¸„∏ sV
¬Dßàœ}Kƒ _õÚfl XñÄ
F ¬™ßàC¬™oÁfl ‘Éi
_Ç î¸øcã cπ‘ àπƒ s
ÁõˆÙfπ±¡fl »‘Éi _Ç
 䋆I„ Œ±ÚCñ_Ú
∆ ‚π†˜£  È Ä òXî¸
KÇ ÄÈÄÈ ÌîŒVeä
oóÄÄ £ÜçäT¬D
_ëÉ∏܆˙·øcã ’·ë
É„Ûπ˙~££ 䋆I„ Y
Èòfl g~Tz  o¸ØÍcî‘
¨NÆcîC~£C†˙·K£ 
≠ÚNsÈ@Ê É «öI„ g’
ŒV oóÄÄ £Üçƒ f¿ƒ
j¡Ä Øí©íĬD
oóÄÄ £Üçù  ◊gŒV
}Áƒ «öKÇ f¿ƒ V^~ø
≠ÚNV†£ mÁ å∞Å VZG
dä _s¿Â܃ Ïч·Áfl
dä pÁsñÄ`ä¬D
oóÄÄ £Üçƒ _s¿ΩÍÄ
}¿Ç X∑‘ íÇ_ƒ µ∑~ø
Œ±ÚCñ_ÚCf𣑃 «ö
Kä ¨¤Ç kXÇ ¬∏ ÄÄ
™ãÇ ΩÍä¬D
oóÄÄ £Üçù Ä _s¿Â
ÜÇ ÕCÄTz  Œ±ÚCñ_ÚC
f𣑃 dÅ ÑKfl ¸†ÄT
s ñ XñÇ ºÇ †˜Ç µ∑Æ~
ø äÉÚWTV¬D„ÏÕ£ZÍ
T|cã ÇÕ@ ¬ ≠íÄ PQ“
I„ grŒÊƒ ñ„„꤂ ä
ÚWTx ر å∞Ç _s¿ÂÜ
£ø g´ç~NVeä oóÄÄ
£ÜçäT¬D
oóÄÄ £Üçƒ ΩÍÛUÅ
ر å∞ä Œ±ÚCñ_ÚC‚π
Ç ºÇ †˜£ Ç∂úNä ›xÈ
 ∏ ÄÄ ™ãÇ ¿‰∑äs F´
cî ∂˙Ç ÙT£ ≤sÈ@TÄ
}¿Ç ب∑äx ∏‚Æå ~h
Ø~ø ªƒ†B£ ª¿ƒ ‘‘fl
äŒÕÈ@TÄ í}ƒ Xq∑ä
¬DWV § Ê WTF …‘ „fl
fl ŒTs ∂ü‘ ±ÖÇ ŒTx
ر å∞Ç _øo †Æf¿£ø

g´ç~NV oóÄÄ £Üçƒ
_s¿ΩÍX¿Å ¿¿Ç |“Äs
ñ¬D
¸sÇ ó∞çV‘ íÇ_ƒ
µ∑~ø _s¿ÂÜÇ äÉÚWV
oóÄÄ £Üçƒ ΩÍ£ ƒÄF
g‘ QT†B£ ßø~˙‘ ú‚
~˙CÚÅ~˙‘ †¡~˙Ç }≈
Ç å∞o¸ ØÍc _ïVC
_}Áä äŒss fπ‘ Yœ£
  ç_ ·Óä çÚÈ∏ sV¬D
mÁÄ oóÄÄ £Üçƒ f¿
ÛU~ø «ö¡Ç ≠ÚNs ¬T
Ǹ o~˙‘ c˙£ Ñ∑Ç Í’
Ö~ø– å∞fıä¿‘ K‘_Ö
Yœ£  kµÆØÙÇ äŒÄFÊ
ǬD
œƒ øÕ‘ µ®Å å∞fıä
¿‘ K‘_ÖYœƒ fÄÕä¬D
œƒ øÕ‘ µ®£Ä Œ±ÚC
ñ_ÚCf𣑃 Ûä‘ ÛÍ@
Ù≈ Ìî∏ñ¬Dœƒ øÕ‘ µ
®Ç r≠≈ ÷rÄz ñ`ä v
Œ±ÚCñ_Úƒ Xñäx å∞f
ı_s¿ƒ SÁä¬DÉI cîC
ÉI ƒº£ Ä œƒ øÕ‘ µ®
Ç í¿Y ÷rÄ¿¬Ä ÛsÇ Ï
£Ç @„s Œ±ÚCñ_ÚCfπ
£‘ƒ Jwfl g’Ns †Æ‘ ï
VÇ f¿ÄFÊ Ç¬D
oóÄÄ £Üçù  ¸TÄV
KΩÆ‘˙Å Œ±ÚCñ_Ú∆ f
𣑃 Ã’Ç «öKä¬D
oóÄÄ £Üçù  ŒV ñ„
]˜Ç áùÍ Ú§Ù ˚Ä rû~
ø F†s í¿Y r≠≈ ÷rÄF
Ê Ç¬D¿Öƒ ¸Q‘ å∞ƒ ‘
WÇ ºÄF ∂T∞ K‘Üñ„
„꤂ äÚWV oóÄÄ
£Üçƒ _s¿ΩÍ˙Æä K‘_
Öƒ `öÇ ñXø ˙x„∏ ÄF
Ê Ç¬D
dÅ ∞¡ö¬ƒ µV∑Å ïV
‘ }Áƒ ∂¿Æí†ä¬D
«ö¡Å V¬ „ È@¿¬Ä
∂¿ÆAW@ †rÉ L ≠ÚPÙ
ñ¬DmÁ ∞¡ä ¸çäx mÁ
¿Öä j¡£ „ È@Ê Ç¬Ä
KÇ ∞¡ö¬ƒ µV∑ä lfio
Ø eãÉ L£ _ïVC_}ÁÇ
ç~QÙ ñ¬D
º_Ç œÇ Õò ïÄÄÄ GÈ
I ∞¡Æü„∆ öcZÇ B‰É
L ≤Ω åÉ e_@ ˚¬DmÁÄ
º_Ç œCÒÚ¿ÕÇ j¡@
m´´V∏ Ä¿¬Ä —_Ç Cc

Ññ
∆ Á¿Ç „âs «ö¡ƒ eÑfl
r≠≈ ÑñÕÈ@Ê Ç¬D
ïVÆå ◊Ñ‘ ÂøÆå ∂
˙∫ÍÄ f¿∆ Mïƒ ãÏ≤
ä¬D
«ö¡Å f¿∆ ïV£ ÷Ç Á
¡ä¬DÑ∫ƒHÇ ∂s∆ sµh
UÚt ÛUÇ ÕQÄF Ä Œ±
ÚCñ_Ú£ ÍCfπ‘ Yœ£
 Í }Á‘ ïVÇ ç~QÙ ˚
¬Dö† ’£ ÏÇ mäs pÅ
j¡fl VÄ Is ïVÆå ◊ÑÇ
„âs ö† eʃ ‘ņ¯„U
Ç Ù≈ ∆KÚÊ Œ±ÚCñ_ÚC
f𣑃 ¨¤Ç «öfl g’P
Ù ñ¬D
mÁÄ UcÇ ö«†„fl Ñà
Äs _`Ç Î’Käx Õ‘Å
†¯Ç Æó ÍëÄFÊ Ç¬Då
∞fı_s¿ƒ Œ~ØÕå o~˙
‘ å∞fıî¸Õkƒ fÄÕå
c˙ØÕ£  «ö¡Ç ≠ÚNs
‚πƒ hØ£Cñ_Úƒ ؆££
†j^∏ `FKÚÊ Ç¬D
Gj` ~h∑‘ _ÃÇ Xq∑
Å SÁ∆ ‘~ƒ ÃVä¬D
g’íÊ «öäs @rÚÊ «
öäx J∫fl ¬ÚÊ «öä¬D
WÅ Œ±ÚCñ_Ú∆ ‚π†˜
ƒ ÑKÄ }¿≈ d¬DÙ[TÙ
◊ Õí„ åÇ ‘˙Í XqÄFÊ
Äx j¡£ „ È@Ê É _øo
‘˙Í Ù‘ÄFÊ Ç¬D
{›Úø¬s }÷Ä„ Ÿs „
◊¬s ÄF öZÄ„ ŸÄ`ä m
Á å∞ƒ †˜†Uä¬DmÁÄ
Gj` ~h~ø Œ±rfπ±¡fl
»‘Ç •rƒ VVC•rƒ XLC
•rƒ Xq∑~ø Œ±ÚCñ_Ú
£ Í †ÆÇ f¿ÄFÊ Äx å
∞fı_s¿£ Í SÁfl ›xÊ
ǬDZÕ£ s¿ÕÅ kZÄz
ǬItÄ SÁƒ Zj·Á@ ¬
TǸ Y j¿Ç ÂGÄ∏ ÄFÊ
ǬD
mÁ„£Ä SÁƒ §ä ˙x∏
ñ¬D
mÁ å∞Å º_Ç œƒ ΩÍÕ
ò «ö¡Ç ≠ÚNs Œ±ÚCñ
_Úƒ g§CfπÆ·Óƒ g§Ç
÷n j^∏ „˜ZÎ~ø– Œ±
Tùø àÈÄ ÒÚ¿Õƒ
POOT∂fl ÑÚÄ∏ u ZÕ£
å∞fıä¿‘ K‘_ÖYœ£ 
kµÆØÙÇ äŒÉ`ä¬D

µ Õ r

º_Ç ΩÍö •µçÙ„ƒ

º_Ç ΩÍö •µçÙ„ƒ

A◊dÍñ„„Í PO †VVs‡ ‘

˜Õ¸r∏܆˙·ñ„„Í †VVs‡ ‘

º_Ç ΩÍö ÛÙıÙ„ƒ
A◊dÍñ„„Í PO †V
Vs‡@ PXç£ Â‘s
V¬D
ÁZY A◊dÍœº—‡ ®
ê} @ †VVsfl ÄV¬D
V s ö Ä
º _ Ç
ÛÙıÙ„ù  Œ±XO
iQOOPjT P“‘ Q“ Í
í F´ ƒºKÇ ñ„„ÍÄ
Vi _ÄF ÙùÄV¬D
oóÄÄ £Üçù Ä Vƒ
ŒÚ£R~£‘ VƒŒEür
†~£CVƒŒ†|UR~£
£  Á Å jÙ}n∆ ùÁC
Ú£RCEüñ‚K‘ †|U
RKÇ å∞K£∏ fπ~ù

Ć ºÇ ѱÆå ‘˙‘
ÛÍKÇ ÄTÕŒTV¬s ñ
Ä ]ÄV¬D
ñÄ ∫qQùÏØ·fl g~
V oóÄÄ £Üçù  Ø∑
fπÇ dÅ Ù–£  µ¿Ú
ÄFÊ Ç¬s ÄTz  ÏØ
·÷ÁoQ£  „£~ø sÄ
KΩÆå ‘˙KÇ ¸TÄVi
_ÄF ]ÄV¬D
oóÄÄ £Üçƒ ñ„„Í
ä© „Ï POTB Íí ØÍ
∂˙£  fi¬ö ‘‘Kä ä
Œti _ÄF ñÄ K¿Ä
V¬D
ñÄ o~˙~£Kä _ø
ç⁄ s ÏØ·Kä ∏äÚ

YœsF å∞·}R‘ Ø∑
fπä ÅÚ˘~x ~£C†
˙·K£  †¯¨Y∂˙ä
‘‘Æ~ø áÂsV¬s ]
ÄV¬D
Íí ÉI œ—K‘ òøö
Kä oóÄÄ £Üçƒ g{
ƒ ΩÍ˙ÆÇ §ä àíäx
å∞fıä¿‘ K‘_ÖYœ
£  kµÆØÙÇ ç~N†
ºÇ ZÕƒ Ñ~hØ£ ›x
Èœi _ÄF ñÄ ÙùÄ
V¬D
ñÄ o~˙cî çÜK‘
øÙ¡ùÅ _s¿ƒ g§d
ä å∞·}RfπÇ £‘T
Nx ÀÅCØ∑Cú‚C

†¡~˙cîƒ ~£C†˙
·K£  ‚π†˜Ç ‘G≈
A∂È@Ê É`äòs K¿
ÄV¬D
c˙fπÇ }ÁÆ~ø Åä
s ÍT∆ XÇÇ ⁄¸≈ rÁ
x πο‘‘ ∫ÎÍYœ R
Ç Øb‘ñ∏ ÕÈDi _Ä
F ñÄ ]ÄV¬D
VsöÄ ÉI çÜK‘ ò
øöKä º_Ç ÛÙı£Üç
ƒ ÕÜïÄΩÍfl è‰Ä∏
ÎKs ̓ o¸ÏØ£  _
øo ØÙÇ ç~ÍÈG~ø–
cK¿ÖYœ£ Æó äË„É
i _ÄF K¿ÄV¬D
y¿Õ’·ùVz

qTä

@s

Ú˙äÙΩçù  ¨pÄV
Œ±ƒ ïĺ˙Ç äI„ ¡S
»‘ÕÈ@Ä`Ç ÙΩçƒ
„§’ öòÏ ¿ÕïÄ@K
ƒ ÛscÙÇ VV‘ ™Z~
øCX’Ç Í◊‘ ƒÁø
F†Tx ïÄ‘ YœÇ W‰
ÙΩçƒ B_ø ØÂTÍ
È@TÄeä oóÄÄ mÁ
£ÜçäT¬D
αWRiPXXSjT
PO“ Ú}Ó çÜK‘ öÁ
fl N ä Ä V o ó Ä Ä
£Üçù Ä Ú˙äÙΩçù 
¿Ö‘ å∞„£ À’ZÁV
g{ƒ ˙ÆÇ ¯_∏ áÛÄ
Tz  ÙΩçƒ ïĺ˙Ç
äI„ »‘ÕÈDi _Ç
Ã’Ç @‹ùZÇ ŒTV¬D
oóÄÄ £Üçù Ä mÁ
Ä äTäs qTäs __„
„ º_Ç ÙΩçÇ Q—≈
dä ÉÿÊ Äx ÉI ∂˙Ç
ÙΩçU_ø ÕÈ@Ê Ç¬
sCmÁ ∞¡ƒ YÖT¿Ä
ƒÜä„Z ∂‡Œƒ¿Õƒ
T¿Ä º_Ç ÙΩ ÒÚÙ„
äTòs ÄTz  ä¥∏

¸ ç n ≠

]˜Ç ä~TV¬D
mÁÄ ÙΩçù  f¬Õ
¡X LoØ ÙΩçƒ º_Ç
ïÄ˙ÆÇ ik≈ bùsÙ
Äs àíFÈ@Ê Äx ïÄ
‘ YœÇ r¯rÆ ÙΩçƒ
B_øCÙΩçU~ø ÕÈ@
Ê Üâ¬Dc
qZTj“ä Ω´Í
Ú˙äÙΩç£ _Ç èX‘Ç
„âs ÙΩçƒ º˙Ç G∂
˚ä ¡SÕÈ@T∂Ä
ä¯Ω£ƒ ¸sÇ Í◊ƒÁƒ
j¡„£ çÜKƒ pçÅ ∂
ÚKE¬D
oóÄÄ £Üçù Ä äÓ
œ’·º—‡ µùÖ‡ƒ£ 
Í Ù¸È º_Ç ÙΩçƒ
ÇTfl „£~ø ÄF ∂˙Ç
œ¡Äs بÕÈ@Ê Ç¬s
ÄTz  „~ø ÙΩçù 
ïÄ‘ YœÇ ΩÍÕWTz 
∑∂Æ~ø ÄV ÇTfl ÅäC
ÅqTä „ÈÍ MÖ˚ä
vçÇ „ÍÆ„£~ø Ωs r
≠≈ ÷rÕÈ@T∂Ä öVƒ
ÛsÇ ƒ„fl ¬Tú KÄ
ÄTV¬D

ñ ’Gø ]Äz mÁ Èò
øÙ¡ùä ö±ƒ …‘ †¯
ø ZKÚî`~ø  c_ƒ
؆∑KÚ£ G∏ ~çÇ ’
GV¬D
œ T
c _ £   Ä
Ú˙äÙΩçù  V’ŒV ’
Gfl ∂Æñø Õø ü V¬Õ
es ñfl ùÇ ÇÓ∂˙Ç Â
‘ÄsñE¬D
oóÄÄ £Üçù Ä ïÄ
∂Æñäòs ؆ π£ jm
„ Ÿs Õø jœeÄ`Å

¸

s

Ç

ÅÕØ T“ Ú}Ó
oóÄÄ £Üçù Ä _√v
T¤πiœTjÇ g~TV¬D
ÅÕ∂ä£ àòV∏ q„¨L
t ¤πƒ pcV Øo‘ ˜Ç
ØbÇ VFŒÄ F´¨ƒ ‰÷
ñK‘ ÂπsFñÄ ¸RKÇ
^Fø V’ŒTx ñäù Ä
÷˚ä Z¡ÕÄTV¬D
oóÄÄ £Üçù Ä mÁ
ƒ ö—CmÁƒ H«£ ƒW
Ç`Å ’Œ I ƒƒ@ ñ¬
sCä`ä Œ±Úäx ïÄä
òs ÄTx ä öü` ‘‘fl
mÁ ÙΩçù  VTV¬z
˜XÈ †ÑÄTV¿Ä@s ∞
∞≈ ]˜ÄTV¬Dñ´Tz
_Ç áÛ~ø Z£Ç g∫m   ¤πøÙ¡ùÅ ]ø–@
Tx ÙΩçƒ ˙ÆÇ àíF ’âò X„‘Ù~ø ÙΩçƒ
È@X ƒ„fl ÷n á≈V¬D ïÄ∂¿CŒ±∂¿Ç ÷n à
Ù¸å@ å∞Ü_ƒ Ç íFÈ@sñ~x ñ µœ‘‘
c _ fl g ~ V o ó Ä Ä fı∑Ç ‚TÄV¬sCøÙ
£Üçù Ä Ú˙äÙΩçù  ¡ùä µ] l~s dä A@
V’ŒV ’G„£  WÍ¿ ÄTV¬D
[ÖÇ U„ åÄTV¬D
ñ´TsÄ mÁ Uƒ ¸R

g ~ T Ä

oóÄÄ £Üçù  Çê˚
ä äÚ@TÄ ÕÜïÄὨ
§£  Ù¸È ´ä ÷ZÄT
x n≠ g~TÄ }Å
Ú˙äÙΩçù  ¬R@V Q
¤ƒ ∂ƃºKä¬D
ñ L X ¬
o ó Ä Ä
£Üçù Ä Ú˙äÙΩç£

}

üåäòs ÄTz  ∂Æ’
G@ ´∏£ È XØ£ È
àœ c_ƒ „££  l¡Ç
›ù∏ Éi _ÄF K¿ÄT
V¬D
º_Ç ÙΩçƒ ΩÍönä
Ú∂ñÄ c_K‘ ƒºKÇ
_Wƒ „££ íjœ ñ º∑
~ø Œ±ïĺ˙Ç ÄÕwÁ
»‘ÄT∂Ä oóÄÄ £Üç
ƒ ñ¥Q WŒÇ önä ñÚ
ÙΩçƒ ∑∂Ä WÅÍ ∏‹
sñ¬D

o

ùqÜ úöÁœº
—‡£  àçw™π
c@öKƒ ‡¿†Å
QÇ X‚ñ∏ ‘Äsñ¬D
Áœº—‡£ Ä ÅQ¡·
Ç Ñ±Æ~ø joi †|Ä
F œjC∆ òøƒ±¿‰K£
  ‡¿†ÅQÇ Xµ£ c∏
µ¿Æ~ø ‘ÄÍ¿ ¿‰µ
ù∂˙Ç osKsñ¬DñÁ
s çÜKä ‡¿†ílÇ ´
ä ‡÷Äs õ˙ÍK£ È@
ÎV∆ ÕœÃÚCXßÉê R

º_Ç £Üçƒ ñ„„ÍÄ
rK‚π†˜‘ Ø∑~ù∂
˙£  ≠ÚNsÈ@Ê É
KΩÆå „£~ø sV¬s
ñÄ K¿ÄV¬D
ñÄ ˜rƒ øÙöC†¯ö
Kä oóÄÄ £Üçƒ ñ„
]˜ ÷r£ ÇkNä ›xÈ
„Ï PTB [Å ‘‘fl äŒ
Çi _ÄF ÙùÄV¬D
†˙·£ Ä ‘ņ¯‘ f
πÇ ≤_TNs fπ~µƒ
ñ_ÚC‘ÅÚfl …ñ∏ í≤
Ú —«ƒ ·}†–Ç ó∑ Ù
ás Œ±r‘ flHKfπÇ
ÅäV¬s ñÄ ]ÄV¬D
ñÄ †˙·£  ؆øØ∑

¿∞¡ù‘ Ø∑÷ÁoQƒ
CNCÚfl XñÄÄ R rK
fπÇ Åä† ºÇ ñ_fl X
∏Çi _ÄF K¿ÄV¬D
ä∆ Öù œ}÷ÁC†¯÷
Áfl osKs «˙—Kƒ †
¯†ÜÙ–Ç dä† ºÇ ∂
˙‘ Ø∑V£Ç üÄV~x
¸Rƒ ÁÇ cƒ≈ ¨ÕÄV
¬s ñÄ ]ÄV¬D
ñÄ oóÄÄ £Üçƒ
K‘_ÖYœÑ¿Ç ÎKs ˜
rƒ øÙ¡ùä rK‚π‘
‘ø œƒ GÈI ±Ö£ VÕ
Éi _ÄF ÙùÄV¬D
∏܆˙·£ Ä _’Ɔ
¯ïVoÙÇ …ñ∏ A∂

Œ±rfπÇ µ¿ÚÄs fπ
~µƒ ñ_Úfl ¬ñxÊ É
`äòs ñÄ ]ÄV¬D
™≈ çÜK‘ øÙöC†¯
öKÅ A« œ}¸õœù∆
íHÅ@IÏf~µYœÇ ¬
ñùs ÕÅ~µÇ ü r∂ ’
™˙Õ∆ flHKfπÇ ˚¸
Åçi _ÄF ñÄ K¿Ä
V¬D
VsöÄ º_Ç ÛÙıÙ„
ƒ ΩÍÕò å∞fıä¿‘
K‘_ÖYœÇ ºÇ ZÕƒ
Ñ~hØ£  ɯ@ Q¨øo
SÁö@ sFÊ É`äòs
K¿ÄV¬D
y¿Õ’·ùVz
VÇ ÷n ´ä ±
HÇ c£—KÅ ñ
Óõ˙‘¸fl Jx
Ù‘ÄÄ ‘‘fl äŒÄV¬D
å∞fıî¸Õkƒ fÄÕ
å c˙ØÕÇ „ÍÕ Œå~
ø ƒ ®êGÇ ´ä öAÇ
ä} çÜK‘ c£—KÅ ï
ÄÕπKƒ †˜µV‘ †UÇ
Æó Õò✠œzÇ QcØ
†fl XLñ∏ A∂È@s
ñ¬D
øcùV— È ¤ ù

‡¿†ÅQÇ Xq‘ kcÄF

g{ƒ ΩÍCàÈÄ ¡S
äTä

º_Ç ΩÍö ÛÙıÙ„ƒ
˜Õ¸r∏܆˙·ñ„„Í
†VVs‡@ PXç£ Â‘s
V¬D
•ZU ˜ÕdÍœº—‡ }
 C†˙·ƒ çÜK‘ «˙—
Kä Vs‡£ c@ÄV¬D
∏܆˙·œº—‡ ®ê} 
ÁoÕä †VVsfl ÄV¬D
V s ö Ä
º _ Ç
ÛÙı£Üçù  „ÏÕ Q“
˜Õ¸r∏܆˙·fl g~T
F fπX∫∆ †¯¨Yµõ
RÇ Ñ±Æ~ø «ÕÄTs
†˙·„£ È Ä ‘˙‘ Û
Ífl Ù≈ ÌîŒVi _ÄF
]ÄV¬D

Ç cVÄ∏ ‘ÄÍ¿ Äs
ñ¬D
˜XØ£Í Ú} Ç õ˙Í£
ÈB Áœº—‡ƒ çÜÅ õ˙
ƒ Ñc£ ‡¿† sÄΩÅ í
¿Y äI„ ÷rÕÊ Ç¬t£
_ÄF XGñ∏ ÕœÄV¬D
ÆKƒ ÅÁ¢ áh‘ Cº
‚£ Í c_ƒ U™Ç X∏
Éi _Ç ∂Ω÷Ù„ƒ ÄΩ

Ç k∂÷rÇ àçïĆ∂K
ƒ †˜µV‘ †UÅ _’ƒ
ZúÇ pÁV¬DñÄ àçï
ÄÕπKƒ k∂÷rƒ µVÇ
Xq£ r≠≈ ÑñÄF eg
 Qc؆£  ïVÇ ç~
Ns K‘_ÖYœÇ „œ†ö
s ù·ÄV¬D
õ˙££  ‘t ‡¿†Å
QÇ ùÄF †∂Kƒ †˜µ

ƒ

¨Ï£ c@Ç ∂úKŠɯ
Quöhä ñ¬sCñKÅ ¬
QuKäòs ÄTx _√vT
¤πÇ _√vTQu¤π~ø
ÄÄÄÍ¿ ÄTV¬D
Î’◊Šŵä DíÍ B
ıäF  çÜKÅ GÈI h
µÇ úù åÄV¬D
_√øÙ¡ù£ _Ç oóÄÄ
£Üçƒ ∂ü‘ ±ÖÅ TB
ä ∏flÙ¿ ÷ÕZ Q¬D
äÄs ‰÷ñ„~ø ¬@ 
V oóÄÄ ñäù Ä ¤π
øÙ¡ùä µ] IçÇ ÄV
¬sCöVù  ñK£∏ oƒ
fl G∂Ê¿¬s ÄTz 
ãÁfl ç≈TV¬D
oóÄÄ £Üçù  øÙ¡
ù£∏ GÁV oƒI
ñ`Å Ú˙äÙΩçƒ v´
_ø ä ’m£ Œ±ø àÈÄ
K‘_ÖÇ †Úä ç⁄jmT
∂Ä oóÄÄ £Üçƒ G∂˚
Ä VV‘ ƒ„ƒ eãäV¬D
X∂†ö ä Q Æ

∞ j ƒ º å Ç d ä É V G È I ü „ fl ◊ s ∫ Ó ƒ ‘ „ ø Ï [ Ö Ç ¬ ñ ù s ñ ¬ D
[ä¯π≤QïÄØÆ„£ [
X∂†ö K µ ∞ ´Ö

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful