ê

Œ±POOiQOPPjT Q“ QOçiçeçj

ë

í

ì

¿ Õ Å µ ù ∂ ¿ K Ö CÜ ∂ K Ö

î

V

Q“ƒ Ä∞£ ¤ÖÄF
F´ Èò Vîä ™ÍÄV¬D
ø˙ÊVî suäV‹t
PPçcÄ º_Ç ΩÍö
ÛÙıÙ„ù  ÌqÏØ·Y
œ£Ç ñ„„ÍÄTÄ ∂ÂÇ
ÉTs †VôÇ ∏ÄV¬D
VîÅ sÛÙıΩÍöƒ
ñ„„ÍtòÄ ¸Ñƒ ô£ 
¬Ö‘ Nä „ÆÄV¬D
ΩÍö@ „Í∆ _’Ç kÜ
TNs å∞Kä ïÄ‘ Yœ
£  ‘‘fl äŒÄ∏ ÄÄ @£
º∑Ç ΩÍÛUÅ ñ„„Í
ä¬D
ÛÙıÙ„ù Ä ~£C†
˙·CôÙc£C‘ÅHц÷
É`˚ä ∂‡ŒƒYœƒ ñ
Ú} ƒºfl ñ„„ÍÄTFÍ
Õœ ƒº@ eÅ ‘˙Ç ‘‘
Æ~ø Ù‘ÉÙ ñÄ @£
ñXÆå ÛÍ∆ ’ZsÁfl
g’ŒV¬D
ñäù Ä ñ„„̓ §£ 
g’íV Äȃ gpÍ «—
ƒ g§oØ Y Èò£ ~¸„
∏ ÄV¬Dñäù Ä ر
å∞ä ïÄÆÜåµV~ø ¸
ÖŒƒƒ Í~ÚÖfl∫®ÙÇ
ÎcTs WPsÄ öHÕfl
óWÄz  †ÆÇ f¿ÄÍ¿
ÄV¬Dñäù  @TÄ }X
¬£  ÷n j^∏ ~W‹Ä
†Æ‘ ïVCf¿∆ }Áƒ
g§Å ¿ÕÇ K‘_Ö~ø
ØMTNsñ¬D
‘V¶Vî sGXó ’X
Õt PQçcÄ º_Ç
£Üçƒ |¿Úfl ÉTs
s¿Õå∞ƒ º_Ç ΩÍö
ÛÙıAă ÅfçÇ @£
èZ~ø àÄÜâ¬tòÄ
K¸π£ oóÄÄ £Üçù 

‘WÇ ºÄF öVƒ ÉI`Ç
¬ Ëùs¡V¬D
¿Õå∞ä ñäfl smÁ
’˙„tCs’˙„£Üçtä
òs c‹x Õ‹Ä`Å kÒ
mHÇ`ä ’â¬D
ÛÙıΩÍö∆ ¿Õå∞Å
Äȃ ∂¿ƒ„ø á∏ kÜ
sFñ¬D
¿Õå∞Å X±êÇ ùÄF
ΩÍöfl Õ‹Ä §£ Ù¸È
SÁ∆ Q¤Zä ñ¬Ä`Ç
VV~ø B‰ÄV¬D
¸ÖŒƒ∏Üj∑ƒ ®Ù~
ø Èòƒ õ˘ä ∫m Ú∂◊
ÿ PXXOT_£ ¿Õå∞Å
U™Ï~ø ãÁDfl ¿äz Í
ÛÙıΩÍöù  áÍGV
Õ܃ †ùÕò ñä∆ ÇXÖ
ÇBä sF ∂‡Œƒfl Ùù
Äs Ï÷Ç ~¨ÕÈQ¬D
ÛÙıΩÍöù  K‘_Ö
YœÑ¿Ç ¸TÄTVÇ L£
Í ¿Õå∞Å ñ`ä V¬ I
‘WÇ ◊’WÄ`êÇ á∏
Ç ö±ƒ …~ø ZKÚ ¯
±s ñ XñÇ ºÇ †˜£
^FÈ ‘‘Æ~ø mŒ£ b
›xÈ◊¬D
ZÈ K∑Ç Ö@ø uÙ ñE
Q O O W T
P Q “
¬DÕܵù£ ƒÄF ¿Õå
ÛÙıΩÍöù  qÁX¸K
*
*
∞ÜŠƸ∆ ñ á«j∑K
Q“ƒ Ä∞£ ¤ÖÄF ∏܆˙·fl ñ„„ÍÄTz 
ƒ ñ Ú‹ £§®ÙÍ ƒ∫£
xcXÙ ñÄ íƃ KÜ~ø u ò Á C Í ä ¡ ö G ƒ ± @ _øo ïÄÆ_s¿fl ç~Í
ÈD`Ç ù·ÄTö Y Èò
†Vq˙¨Ç Ï‘ÄV¬D
´´≈ –}sV¬D
uòÁòøöÑ’·Å PP å∞ä ñ£ Jπ≈ ùàÕÈ
¿Õå∞Å Èòƒ öŒfiÇ
£ÕÄ∂Ä ÆKƒ YL ®Ù ç q ˙ ¨ £ s Ω Í ö ∆ ◊¬DñXÅ ΩÍö∆ å∞ƒ
£Í gÑÄs ΩÍöƒ ¯Á£ å∞|üHç±tòÄ ¸Ñƒ üHç±Ê]ø ¿Õƒ ÉI
†Æ‘ SÁƒ òXÃVòÄ`
ôÇ ˘ÍÄV¬D
á∏ ƒksFñ¬D
q˙¨Å ô£  ¿Õå∞Å Ç X‚ÕŒsñ¬D
j√}’K¡Œ±∂¿
Íä¡öG YücŒ±∂¿
H Ñ · ¿ £   Ä q ˙ ¨ £ ÛÙıΩÍöfl üÚ˙äø
sÛÙıΩÍöƒ åµÆt ±s Õ‹sñ¬s Äz  ñ£ HÑ·¿Ä PSç q˙¨£
òÄ ¸ÑÇ ∆s sÙ„@ _Ç Ñ±Æå ö«KÇ πW sÛÙı£Üƒ ∑∂Æ˙Æt
[~VetC
såöÄV Ú˙ätC Äs ¬Ö‘ Nä „ÆÄV¬D äòÄ ¸Ñ~ø oóÄÄ
¿Õ£  ΩÍö∆ å∞K∂ä £Üçù  ¿ÕïÄ‘ j¡ïÄ
sj¡@ ¿ÉǬtòÄ ·¸
ƒ ü≤Ç ÷¡Ä ≠∞ø X∏ „£ À’ZÁV g{ƒ ˙ÆÇ
у ôKÇ ˘ÍÄV¬D
¶ÈÄÄ ôÇ ∏ÄV¬D
q ˙ ¨ Å
ô K £   t`ä ’â¬D
ÛÙıΩÍöÄ ¯Wo åµÆfl
ÛÙıΩÍöù Ä å∞ƒ
X∂†ö
j¿£ cØ˚ä ∂Ä ∂‡Œƒ
K‘_ÖÇ ç⁄jmX —_Ç
Ñ¿Ç ˙ùTs ñ XñÇ
ºÇ †˜Ç ¯£  äÉs
¡V¬D¿Õå∞Å ö†Kƒ
j†ÆV—Ç @£ ¨¤≈
XñTÍŒTÄ ÛÙıΩÍöù
ª_ƒ G∂fl GÁz  ñäfl
ÉTsñÄ`Ç ª¿ƒ Q¤C
ª_ƒ ‘W~ø F†sñ¬D
çwVî sÈı@ ~êIt
WçcÄ oóÄÄ £Üçù 
ÒÚ¤£ŒÀƒ£  ÙùÄ
Ä Ü’£∏ ÕFfl VíTÄ
∂ÂÇ ÉTs nÁ£ ZÏÇ
ºå¶Èƒ g{ƒ p ÛÙıÚ
fl ·¨ÄÄ ôÇ XE¬D
ÛôòiCVî sxÁ£t
PQçcÄ oóÄÄ £Üçƒ
|¿Úfl ÉTs ñäƒ º_‘‘
g{ƒ ˙ÆÇ ¶ÈÄÄ F´
¸Ñƒ ôKÇ ∏ÄV¬D

Í

o~˙~£KÇ ñ„„ÍÄTÄ
∂ÂK‘ sÛÙıCZ∞ä
¿ÉÄÄetäòÄ ¸Ñƒ ô
Ç bò Çz£ ˘ÍÄV¬D
VîÅ ô£  ¬Ö‘ Nä
ØÄV¬D
ÛÙıΩÍöÄ öŒƒ KÖ
£  ¬˘ñ∏ ∫’@∂Ä
¿Õå∞ƒ j†ÆV—Ç
XñÕ–eäT¬Dñäù 
¿ÕÇ µù∂¿KÖCÜ∂K
Öƒ „º£ Z∂jmZ~ø–
¿Õå∞ƒ ¬˘‘ Q¨Ä
ª¿ƒ o„£ Í∆ÄV¬D
ÛÙıΩÍöÄ j¿£ cØ
˚Ä v¡Äs îÄÇ fıÇ
nÁ∂Ä ¿Õå∞ƒ j†Æ
ıbÇ ñXø p`œ@Äeä
T¬Dñäù Ä Ö∑ä KÄ
s ÉI`ä √Äx å∞Kä

† V q ˙ ¨
Q“ƒ Ä∞£ ¤ÖÄF
WI©Á’∆ j√}’ƒ±K
ä Vç‘ Wç †Vq˙¨Ç
Ï‘ÄV¬D
WI©Á’ æ£ ñÄ
ÛÙıŒ±∂¿HÑ vT·¿
£ Ä q˙¨™Bù£
ÒÚ¤£ŒÀƒ£ ¡TÄ
º_Ç ΩÍö ÛÙıÙ„ƒ
∂ÂÇ ÉTs †VôÇ ˘Í
ÄV¬D
q˙¨Å sQPj† ¿Õ
å∞‘ ÂVÆå’ƒ ΩÍö
ÛÙı—ÙtòÄ ¸Ñƒ ô£
  ¬Ö‘ Nä „ÆÄV¬D
ÛÙıAă ÕܵùÄ
¿ÕÇ ñ nÑÍ G≈ YGÍ
Ù ˚Ä ghƒ VÕø ØMT
¬D
ÛÙıAă ÕÜΩÍ@
ñE†£ ¿ÕÅ å~„Ѻ‘

Ï ‘

„ãeäT¬Cñäƒ åµÆÄ
Z∂úÇ ∫ûTP¬s Äz 
oóÄÄ £Üçƒ ¸sÇ
Ù„÷£ _ÄF ∂Xö«fl
KÚ ·¨ÄV¬D
ÛÙıΩÍöù Ä Å å∞K
‚£ KÚ@TF ñK‘ †•
Í L\Í Öù ÈnV¬s
Äz  q˙¨Å ñ„„̓
§m£ p˜Ï å∞∂üƒ Øœ
KÇ πWÄV¬D
j√}’¿ÕüÕîÚô‡£ 
Ä q˙¨£ sÛÙıÚàØt
äòÄ ¸Ñƒ ôÇ XE¬D
q˙¨Å ô£  ÛÙıÚ@
j¿£ ÈW∏ t oº∆ g{ƒ
pä Ö¸Æå Ú|ØT‡K
£  ú¿‘ ªs¿Ç ÙFÎ
Â~x [Å ÈòK£  â
ssñÄi _ÄF ·¨Ä
V¬Dq˙¨Å ÊÇ mÁ
Èò∆ j¡ F´ Èò£ 
ÛÙıÚàØCÛÙıÚØT‡
@ ‘˜Á£ ‘ssñÄi
_Õ ¿j≈ ØÄs ä`Å
∞jºåù GÁÄ @£ I
pËÑâòs ÕÊ É`äòs
K¿ÄV¬D

çXÅ ¸Q^ j¡_؃ k‘fl åµÄFÊ Ç¬
ø ˙ Ê ¥ í ¿ ä
ø˙Ê¥í¿ P‹∏ä òu
øu@ PTç ¸Q^ j¡_
؃ k‘fl åµÉ`Ç çX
£ eÑÄV¬D

Œ £

ñÄ çXä AÚ¿Áî¸fl
¿µÄ† ºÕ Ä ¸Q^ j
¡_؃ k‘fl åµÄFÊ
Ǭs Œ£ÄV¬D

sçXä ¸Q^ j¡_؃
k‘fl åµÄ„ ŸÄ Ç ¬fi
ÛÍ@ ˚¬Dts ñÄ ÙÄÄ
V¬D

Æ Ö ƒ fl ∑ ‘ ä I ò ¶ ƒ g ˆ Ç ¡ · Ç â h
„˙I≤È∞¡ÕÛoÙ ’
·º—‡ º— ’† ⁄ ’∏X
G@ PSç ÆÖƒ cœÇ fl
∑Ç ƒù≈ âhÄV¬D
ñÄ „˙I≤È∞¡œÖä
äIò¶ƒ v∫åµ_~Yœ
Ç Í_ÄÄ kƒ◊Ç v•◊
VÁ∂‡£ ¸ãÄ„ åÄÍ¿
ÆÖä fl∑Ç @ÄsñÄi
_Õ DøCëÅÄV¬D
„˙I≤È∞¡œÖÅ ÆÖ

Ü

Æ

~

’Y@âIÅ£  [Å Ú
ÈäKä s̓øtƒ B‚
π£ G‘sÄ Æ܃ Ü∂Æ
~hZ‘ƒ Ìfñø ss
ñ¬D
ªò£ ÏKt ö«£ ƒÄ

¨

ƒ fl∑£ àÄ„ Ÿs kƒ◊
Ç v•◊VÁ∂‡£ ¸ãĆ
ø kµÄV¬s ñÄ ÙÄÄ
V¬D
ÊÇ „˙I≤È∞¡œÖ «
Çä PUç äIò¶ƒ
gˆÇ ¡·Ç ƒù≈ âhÄ
V¬D
ªò äIò¶œÖä e‹ƒ
K ◊„Gƒ ◊u¡T£ ñÄ
Ç äLúÇ∂—£ _Ç Åf

Z

z ä Èò ÚÈäK‚£  Æ
܃ Z‘~ø ∫ç Aí QÄ
ƒ ∂bö@ Èsñ¬D
„ÏÕ£ZÍ ØÖÆ~ø
VRXă ÚÈäKä ÆÜ£
ƒÕ Ñ˘Ç èE¬ ǬD

Æ

π

–Ȭ£  „ÏÕ S“£
Tõt QOPO|QOPP
‡¡T̓ u W¨“Ù◊£
¨ π Æ ö @
Q U O Û

h

ö

Canêi–Ȭ–òj£ ∆Ä
V¬D
PTç ä Èò µc@ ä£
_Õ Ìú¬D

V õ Î G Cß Y M ` Õ

’Ö ù‘£  AiHPNPj
õÓÎG†@ Ó∏ `Õfl ë
sñ¬D
PSç ‘ ºfvÅ P“£
‘Æ~ø TSă VõÎGÙ
ö@ ÏfÄs ñ’ QÄä ∂
bÄV¬s Ìú¬D‘£  R
ƒ ؇fl Y† ºÇ ¿ùfl
øÄsñ¬D
ñÕ„Ê£ Í AiHPNPj
õÓÎG†@ ¡‚ Ó∏ `Õ
@ Û_ssñ¬D
Pç ä Èò VY‘Å „ú
I„ ØÖÆ~ø R¿t Võ
ÎGÙöÙ@ PUUÄ~ø Å

Ú˘~x ñ’ POÄä ∂b
ÄV¬s Ìú¬D
µc£  Rƒ ؇fl Û„
Ć ºÇ _®Ç jms
ñ¬D
Ǣ c‹ãȇ¤£  ªò
ßYMä Ó∏ `Õfl ës
ñ¬D
Xç ä Èò VY†÷Å Z
Õ£ KÚ∆ ñI„ ØÖÆ
~ø SPWă ßYMÙö@
ÏfÄV~x ñ’ VSÄä
∂bÄV¬s Ìú¬D
µc£  Rƒ ؇fl Y†
ºÇ ¿ùfl øÄsñ¬D

Â

[ åÍúT’ƒ Ùc„G£
  POç Á≈ãpÍø
UDRƒ „Âä çÚ˘¬D
·ŠdcÎò‹˙Œƒ ~©
Èøcã  då~ø QVQH
›ÚÂ }£ ñE¬D
ÊÇ åÍúT’ƒ ]Õr
Õ£  PQç Á≈ãpÍ
ø TDUƒ „Âä çÚ
˘¬D
·ŠXÈÍøcã Ùdå
~ø QQOH ›ÚÂ }£ ñ
E¬D
åÍúT’ƒ Ùc¶ËŒ£
 Í PSç Á≈ãpÍø
TDTƒ „Âä çÚ˘¬D
·Š]ï‹Tøcã Ù
å~ø QPQH ›ÚÂ }£
ñE¬D
[ °˙ƒ }W}WŒ£ 
PPç Á≈ãpÍø Vƒ „
Âä çÚ˘¬D

·ŠgK˙Y~øcã  
då~ø Á STH ›ÚÂ }
£ ñE¬D
[ cÁbƒ c„G£ 
POç Á≈ãpÍø UDUƒ
„Âä ÏfÄV¬D
·Š°ø—~øcã Ù
å~ø RQRH ›ÚÂ }£
ñE¬D
[ çXƒ ©rTXñ£ 
POç Á≈ãpÍø TDRƒ
„Âä çÚ˘¬D
—Šñ„ˬ ñπ Á
TOH ´Å }£ ñE¬D
[ ù@£  ªò Á≈ãp
Íø Uƒ „Âä çÚ˘¬D
·Šä Èò còÙG£
ñE¬D
[ _Z£  Pç Á≈ãpÍ
ø TDRƒ „Âä ÏfÄV¬D
·ŠÚ∏ñcò£ ñE¬D
y¿Õ’·ùVz

µ†B‘ñ¸ù

Kƒ iÅ¡·Ç ÏKÇ`‘
÷∏ÄF ñÄ ñ ∂—Å äL
úǃ svÇ îÚvπäòs
K¿ÄV¬D
ñÄ äIò¶ä ∑∂fl ¥
tÄ∂s ·®Äsñ¬s ƒH
Äs äIò¶œÖä „˙I≤
ȃ äLúÇ‘„KÇ Ù’£
O~∂s TÍÄ„Z ñ´Ç
ÊbÇ ∞_ø XñÉÙ ˚Ç
`äòs osÄV¬D

„˙I ≤È Î ÏÖ@ f œ
 ’e‘£ _Õ K¿

e‹ƒ¥í¿ ÈP‹ ¶m¬
©@ PSç †ö‡i£  „
˙I≤ÈÎÏÖ@fœÇ „„
ÄÄ ö† Èòƒ 죂 q
ÄÄV¬DñÄ PXUVT ’
Ùؘä؃ o¡Õ£ †|Ä
s ÙcrGIfl ÙÍø ÄÄ
„˙I≤ÈÎÏÖ@fl fœÄ
Ä`Å ¡ƒÉ F„˚Ä „˙
å
Ñ
I≤ÈåKƒ fiÁòs K¿Ä
wÁÚGƒ åÑ@ ñ V¬DÎÏÖ@fœä „G‘
j¡ƒ ◊µÇ äŒÄÄi †
SRXZÄ£ ∆ÄV¬D
PSç ä Èò ù¡Öä ä FÄ∏ u`äòs Äz  ñ
Ä Ö¸~Ù±@ ’ùÈòK‘
£ _Õ Ìú¬D
y¿Õ’·ùVz äIò¶∂äƒ e˜Ç Õ·Ä
WÅ Ö¸µjÄ
∫m W°Äs s
¨Ä¬DŒfiÖ@
K£ _Ç ¸ÖŒ
ƒöKƒ Ü∂ÆB“‘ £§Co¸Æ
£†∆ §Ç®Ùä KÚss j∑fi
Û_fl ºÇ πKK∂äƒ AàØä
¡πÕ„sñ¬D¸ÖŒƒöKƒ ~
~HÇ j∑fiÛ_∆ Ü∂Æ£§®Ù
Å Ö¸µjÏØ£ fi¬ö cµÆ©
‘fl Æùsñ¬D
ñ´È öŒ∆ AÚCÂVfl ºÇ
å∞Kƒ †˜£ ƒÕ ¸ÖŒƒöK
ƒ çój¡Ú®Ùä ‡Åssñ~x
j¡Ä ¬óÚƒ Ûä~ø ÏØÄs
ñ¬D
º_Ç ÙΩ ÒÚÙ„ù Ä
¬Ö‘ Nä ÇTÄTV¬D
sj¡ƒ Œå~ø  ö† oÄ
Ç öŒÆ~ø ¨pÕÈ@∂Ä`Å
ÉI å∞Kƒ ~ùt „ääx Y
L „â∆ ¨‚Ç vπÄs å∞_
’ä 嵂 Œå~ø sÄ öŒÆ
å _ j¡fl YœÄÄ`ä Ëø
ñT_ƒ eÑëâ¬Dt
å’∑∂Ä öŒ‘Ç ºÇ å∞K
ƒ †˜£ ƒÄF ØÂÄs ÏØÄF
Œ¬D
WÅ ¸ÖŒƒC„⌃j∑ä ∑
∂Ï؃ ∏‡Ç @øY’V∂s j¡
Ío£  ö†ƒ Qä∑‘ j∑fiÇ Û
_Ć ºÕ ϤÄsñ„Z j¡Ä ö
Œƒ ǧø MÖ˚ä ØÂÄsñ¬D
ªòTB ’T’C’YÁ–Cò¥
’≈Á–£  „GÆùÜ‘ ç±Ú‘
µä }Âss ÏØÍ¿ÈòK∂äƒ
ô¿@ ¢≤Õ„sñ¬D
„â∆ §Çƒ çój¡Á fl Û
ÏÄ∂Ä ¸ÖŒƒöKƒ ®ÙÇ Í
_ÄÄ ÂVÆå ÈòK‘ å∞Kƒ
ÆóÆå †˜£ ƒÕ j¡ƒ ¬óÚ
@ áÂsF _øo Ö¸Á ÙÏ£
vÁÇ Ùoä X∏ssñ¬D
ÁI]¿ÁÏßø „GÆùÜXñ
ƒ _øo ÖzÇ JÚeÅ v∞Ù¡
Å ñƒ fı∑Ç ÏÂĆ ºÕ \
∑Äsñ¬Dv∞Á∂‡ |_ƒ£ä
Õãss äø– v∞Ù¡Å Ö¸í

i  Ö@ƒ ÁãÇ bùÄs
Q¿Ç ¨ÕÄÄ`Ç Õ^Æ‘
¸ø íjœÊ Ǭs ]Ä
V¬D
ñÄ „G†ÑK‘ƒ ô∑Ç
KÚÄs ô¿fl Û_ÏØ
TÍÈDi _Õ K¿ÄV¬D

s „˙I≤Èî¸fl ÕkĆ
ºÕ \∑É`Ç ù·ÄV¬D
ÊÇ ñÄ PUç †ö‡i£
  „˙I≤Èî¸fl Tù≈ Õ
kÄÄ`ä @„Ä ’e‘£ _
Õ K¿ÄV¬DñÄ „˙I≤
È ~µÇ Õk‘ „˙I
≤ÈÎÏÖ@fœä ˚äÄ ’
Ù„G‘ j¡ƒ ◊Ø‘ ◊µÇ
äŒÉÙ ˚¬s Œ£ÄV¬D
äøcã Ö¸~Ù±@ „˙I
≤È|äIò¶AÚ‡Ãä 
¨sÍ¿ Ć ºÇ \∑Ç K
ÚÉ`Ç ñÄ ù·ÄV¬D
X∂†ö

‘Wvπƒífl Á‘ÕÊ Ç¬
ªò ìII£  WCùÆÙl·ÕÛ UU
Ç c~x Ö¸cÚáÉUä ‘sV¬DWC
ùÆÙl·Ä ¸Q^ j¡_ØT† ‡‰Íä¡
öGÜä G‘Ç ù›ÁÄ Íƒ∫åZ‘Ç D
øÕŒÄ ∑∂ƒ ‚iöø ssñ¬D‡‰Íä
¡öGÜÅ ä}£  SOOZÄä¿£ ∆ÄÄ
∂úKÇ úåÄ∏ Å∫ÄV¬D
Ö¸cÚáÉ‘∂£ c@Ç Íä¡öG_ù
ΩÅ ¸Q^ j¡_Ø©£Í j¡Æ~ø F´
@„ eå£ ƒÇ ̓∫åZ‘ä ¡‚ssñ
Äi _Õ fi¬ö m∂fl KTÄV¬D
ä¸ ‘∂Ä „ÏÓ Ø˜j∑Kä G‘Ç ó
÷Ç ∫åDHfl }≈Ç ØDHfl î„ ]x
ñ´Ç ∑∂Æ}óä sQäs„ Ÿ†fl Ëò
Ä j¡∞ZÇ ÍQÇ`ä¬DW†£Ä ÊÇ
‘W£ ñ´Ç H÷Ç ≠„fi ÈòKä ñ£
_Õ Í‘Äs üåÇ CÇi _Ç T_ÆeÑ
@ Ãg∏ñ¬D
ä T_ÆeÑfl Î’KFÊ É ÈòÄ Ëø
çXä¬D
„Ï j† Ø͆ ç¸Ä s_Ù’~QfitÇ
xrx mÁ Èòfl }≈Ç ’T’ÈòK£ _
Ç £§‘ ؘ£ ÆxÓ`V¬DñKÅ ’T’
ƒ Ío£  Ù[Å å∞K£∏ fi¬ö `Õ∆
ÏÇ @∏¬ŒE¬D™≈ ç¸Ä mÁ Èò£
_Ç SOFTB£ [ùÄ U∞„‡‰ùù†B
mÁ å∞£∏ ◊’ÍÙ ˚Ä g‘‘ sùÇ K
_◊¬D縣 ƒÕ ÏRCÏl R£ [È Ù
[Å mÁ Èò v£TKä 縃 £§Ø˜ã
K‘ œÖƒ sG£K£ É∂@ _CÒ~ø í
àÁWÈ X·oØ û∂œÄ¬@ Ñ˘Ç èE
¬DQOZÄ£ ∆ÄÄ ¿ÕR‘Kä ÛpÄ∏
s˜Ütƒ ‘\Á¨@ sF µ¿fl vÈœÄs
ícÄ∏ œE¬DÓKÍ ç¸Ä mÁ Èò£ 
’F˚Ä Íå◊ÆCÍ∑∂ÆH÷Ç ≠Áµ¬D
ä ˘vÏ H÷Å ÍGT kπsFÊ Ç¬D
‘WvπÅ çXä „âsñÄ ∑∂Æ®êä
s EÆCÍ◊ƃíä¬Dñ≠i ä î¸fl
_ÄÄ çXƒ ∫ÍÄ Ú⁄Ç@DKÁcÙÄs
rz`Äx sÁĆ pä ˚¬DçXÍÙKÅ
‘WvπÅ s∂Äs 縃 H÷Ç ~~H≈

öŒÆå
s‚Íø Yœ
’Ö §Î‘£  Çù¿YÇ
¨ÕĆ ºÕ s‚ÍøYœ£
…Ç Osñ¬D
‘£ Ä ZÕ£ ∫Ä|ù
ÚCc∞|äπ R X¨ ÑB
ƒ s‚Íøfl YœÉ`Ç ¡
·Äs ~∂fl ¬ñùsñ¬D
~∂Kä »~sz ‘ƒ s
‚Íø§äÄ SOOH ÷ Å
ÚÈ∏ t¬D

oĬÁYœ¡·
tÈXµc@ PPç oÄ£
_øo ¬Áfl YœÉi _Ç
¡·Ç ÏKÄV¬D
tÈXT∆ Èòƒ  c„G

T

¥tCÆÚÄx µœÚÕÈ sñ¬DñKÅ
Ú„∏ Õ òÍ ‘WvπÇ vÊíÊÄ∂s
úßfl cÁsñ¬Dä`Å çX™vƒ Í◊Æ
≠π‘‘ }π‘C‡∫ù‘ƒ óùä¬D
„Ï T† üåÇ ≠„fi ¬fi ÈòKÅ H
ñÄ ‘W∆ kNÄs AÚÆÏØ£øƒ _ ã
ÏÇ Ä† ºÕ AÛ~ø \∑Äsñ¬D
_KÆ~ø Íä¡öGfl esVöD
„ÏÕ£ Íä¡öGÄ XOFTZ£ ¸P^
j¡_؃ â¿ú„gÇ »«ÄV¬Dä Èò
Ä ¸Q^ j¡_ØT† ÈùIµfiÄ£  K¸
øÙ£ «∂Ç ¬fi Èò ∂úK£ _Ç V¿ú
„gÍ Øc äö¬DÍä¡öGÄ ¸Q^ j¡
_ØT† ∫åZ‘Ç ≠„‹s „úI„ ˘Ú∫
ÿ ØDöKÇ ÆÏÄF ÏAÄsñ¬Dä`Å
Íä¡öGƒ ‘Wvπƒ„fl ñ_ø VF–¬D
‘Wvπî¸fl _ÄÄ Íä¡öG∆ çXƒ
∫ÍÄ DíÈÍ _¿Æä¬DçXä Ú„´o ‘
W _Õ ¿úäòÍ HƒUÇ @„s ™Z
¿@®Ç }ç¬z ñ`Ç ‘òÄ∏ Í‘Äs ∫
PÇ „~∂Ä ƒ„fl VFŒÚÊ É`ä¬D
üåÇ ≠Áµ~z àœ ñ£ _Õ ®êÇ }
ãs CÚÊ Ç¬Dä`Å å◊Í◊äx Ö¸÷
Fä¬Dñ´È çXÅ ä ÉI`Ç íTÄs
‘Wvπ®ê£  Ú„∏ ÄÈ FÚÈ∂s Nƒ
N WñüÙfl ¬ Úsñ¬Dj¿£ çXoØ
‘Wƒ üåÇ C† YÚÄÄ ÈòÄ ˚¬D
÷m† heÄ„ ŸÇÙ ˚Ä`Å çXÍÙ
Kä £§‘ ؘDHø ˜ŒÂ ‘W∑∂fl s
QäÉ ∑ZÇ Rs ØT±¸ÙÏ‘ Ü∂_Ö
Ú£ È^fl @ÄsñÄ`ä¬DñKÅ ÜÖŒ
ƒcıC£§í∑‚K®ÙÇ KÚÄx ؘH
Q£ ÆxÓ`sñ¬D‘WvπÇ Ä„ Ÿs
£ÊbÇ XñÄöÄ`ä¬Dj¿∂úKä
ä≠ çXÇ |∏ YÁ ZíĬD
mÁ Ü_∆ å∞Å ùËÄ e\fl ◊s ä
TıÆ çX‘Ä äI„ k‚Ç VsÊ] ƒ„
fl á∏ @¬Osñ¬DçXÅ mÁ Ü_∆
å∞ƒ _çGµ‘ ƒ„fl ÁËø Vs ÄÕ
wÁ ‘Wvπ£ È Ê Ç¬D

¿

ºÇ

Ç äÚŒÄ ä ¬ÁÄ oÄ™
◊Ç ∏kÄÄ ú¸µ ¬Áø
  W°Ç Çùî¸fl ÕkÄ
Äi äË„Ä∏ t¬D

D

£ä¤Û„\∑
’YÁ–£  £ä¤Û„
fl ºÕ ^ÂMtâÊfl Æó
AÁsñ¬DPSç ä Èò
µcÄ „ÏÕ S“cã ñ
I„ Á UOOZă Œ∞K
ä £ä¤}ÕI^ÂÇ Î¬
s Ìú¬D^ÂMtâÊÄ Z
Õ U“I„ ¡‚s∏ t¬D

XÁÍ_†˜
rË£  ÍXÁ†˜Ç Æó
A∂ ‘‘fl W¯sñ¬D

PPç ä Èò Vî sñö
XtÄ „ÏÕ£ ØÖÆ~ø
Rt QRLƒ A« XÁä fl
Ùss QTă XÁ≤Ù˙ö
Kä ±CsV¬s Ìú¬D
Ǣ =X£  XÁÍ_†˜
Ç ¡‚ KÚÄsñ¬D
ä Èò ÍXÁœÖÅ P“
£ QVOYƒ XÁ÷∏ DH
fl ÆÏÄs RXWă DH
öKÇ oAÄV¬Dä †B
Á PVOLƒ A« XÁ‘
PPZ Q OOO⁄ƒ A‘¸
@ flÙsV¬DVî sw ò
ä© Wu =Xt PPçc@
ä£ _Õ Ìú¬D
y¿Õ’·ùVz

º

ÆÖƒ øI◊BI
T£  PTç Tœ
Öƒ __Æå Õs
¡·£ àƒÄÄ Ç
—Kƒ Tº@ AÚ
ø¬D
Tº£Ä ÙqÄ
ƒ Ç—Kä c@Ä
V¬D

ª

ºÄF

Í
äá
º
˚£
Ú›
Çs
„ñ
Ä
£
 Æ
Ö
å

Tºc@öKÅ œ
Öä ¨πÆöfl —
å¬Ä ÑXπ£ Ù
[Å Ç—KÇ Õs
Ä∂ ÄsñÄi _
Õ ëÅÄs ◊µt
çöÁfl V£É`Ç
K∑≈ eÑÄV¬D
y¿Õ’·ùVz

v∞ R j¡ F´
„G‘ ÈòKä
j¡†àùÚø s
sñÄ ÆÖ–ò_
V „GÆDºƒ ƒçÚrÍë‘ T£
oQÇ ºÇ ~ّ٣ È sñ¬D
’Ùƒ —vfπÖK‘ ’ÖCYüI
R ÈòKä }≤Á£ ÉF „~ø ’
ÖÚr∆ vøCr‹√Z„G£  _
ø íW∏ sÄ ~ÙÚr R~ø ç«
ƒ sÜ‘Úrtfl ZKÚ ñ`~ø
—v_úk¸fl Ćø Ç`Å j¡o
¸Ñ̓ ¬óÚájƒ ÍQä¬Dä
`Å äØ£Ä YÙ ˚Eÿ j¡Æå
MÚä¬D
j¡Ñfπò‘ åÑCíGò£ 
Æ„ ŸÅ öÁfl ^„ÄsñÄ ’
ÖCø˙ÊCåS’CuòÁÅ  í
B íGk¸fl ∞¡Úrø ØÙĆ
ºÇ ∂˙Ç Æó áÂTR~ø– –
òŒlâfl í∫Kx ~T_Ä ÆÖ
£ ~hÇ ◊†sñ¬D
 ÛπKKä ö—·H‘ j∑fiÛ
_fl ºÕ  ø AàØÇ AÁsñÇ
L ’Ù—vfπÖKÇ CÖÇ ÏØ
Í¿ÈòKÅ V¬ vÁÇ o¸Æ~
BKÇ ¿‘ÄF _ j† ÏØ£ Æ
ó ılĆ ºÇ F´@„ ¿ùKÇ
øÄsñ¬D
™≈ ÏØÍ¿ÈòK∂ä£ ô
¿@ …ñ∏ áÂsF j¡o¸÷¡
fl G∏ MÚTNsñ¬D
ô¿fl ÷n KÚĆ ºÕ ’
YÁ–∆ ’≈Á–ÈòKÇ bòÄ
Ä ù܆Ñfl íW† ºÇ r‰êä
È~Èsñ¬Dä`Å Ö¸í_£ 
çÚÈsñÄ ∂MÆå MÚä¬D
j¡ƒ ¬óÚájÄ „â∆ ¨‚
Ç Í_Äx öŒ∆ AÚƒ §ø Ø
ÂÄÄ ñT_ƒ ∑∂ÏØÇ ñ_ø
VFŒsñ¬D
j¡ƒ çóÚfl XñĆ ºÇ ¸
ÖŒƒöKƒ ®Ù£ c  ¬óÚt
j¡fl f¿Ä† ºÇ †˜Å „~ø
÷n KÚu`ä¬D
j¡ƒ ¬óÚ∏‡Ç q…jp
…Å ä j¿£ ˚¬D

j¡ƒ ¬óÚÄ YÇÙ ˚Ä T_Æáj
_£  ÆÖ‘ œœ≈ cœÙ ñÄ
Äȃ ó~ø ƒ „ºfl ^„ÉÙ
ñ∏ sV¬D
’YÁ–ÈòKä Ö¸í_£  ö
†Kƒ ¬@ùfl ÛH≈ G´ísñ
¬D’YÁ–ÈòKÅ µùÆùÜ‘
µÇ Æó ≤sÈ@sñ¬D¸PQ^
’YÁ–Ù¡ Ö@ ∏ µcÙßö‡ƒ
Ä Äȃ ùç±fl äÕs ØÂÄÄ
’YÁ–ƒ ¬@ùfl VF– ƒƒñ
Ä ‡ÜäV¬D‡ƒ£ Ä ô¿
fl ÏØÍ¿ÈòKƒ ¬AÆå ÏØ‘
ùÜÇ ºÇ ØbÆå Û◊~ø ¸†
ÄÄ Ç˘ v•◊VÁ∂‡ƒ cœÇ
çÛÆå kµ£ W«Ä„ ŸÇi _
ÄF „Ä∏ ñƒÄV¬D¸PR^
’YÁ–Ù¡ Ö@ ∏ µcÙßö‡ƒ
£ Ä ’YÁ–Ù¡º—‡fl ’YÁ
–Ù¡œÖ~ø ¨˘Éi _Ç Üƒ@
äŒsV¬Däø– ’YÁ–ÈòK
Å ƒˆÇ „ÁÆå ùÜä ’âò µ
ùÆùÜÇ XñÄF _÷ØÍ£  È
 Ä î¸KÇ ö±ø ÕkÄ∂Ä µ
ùƃ„fl j¡£ ‘TÄV¬D
ò¥’≈Á–£ Í _øo µùÆ
r‰êä È~Èsñ¬DªòTB£
‘t ⁄Ë‘—ÖÙßö‡ƒÄ ÆÖ
Ç Í_ÄÄ –„GÙ¡~ø ƒ ⁄Ë
ƒ zÉ∆ GÉÇ j¡£ TºÄV¬D
‡ƒc@öKÅ Ù[TB£ [x ¡‚
ssñÄ ÍrË]ìfl ä£ï`Ç Æ
Ö£ K∑≈ eÑÄV¬D„Ï T†
ÆÖƒ sseÇ {Ùπt~ø gÁ◊
ÿ ò¥’≈Á–£  öŒÆå ÈòK
ä Äȃ ƒÜt µùj∑Ç äÕs
„GÆDº£  ¸†sÄ î¸KÇ ~
Ùƒ Áã‘ eÑ£ c∏ ñƒÕkÄ
Ä r‰êä KÚssñÄ`Å Ö¸µ
ùµjÏØÇ ÍQÇ`ä¬D
Ö¸í_£  çÚÈsñÄ µùÆ
MÚKÅ ¸ÖŒƒöKä j¡µùfl
ŒÍÄx Nô˜ôÄÿ T_Ä äÆ
„ÈQ~x ÉI Èò∆ ∞¡Kä Ù
RÇ fiÁfl ‘∂Äx ÏØÄÄ`Z

ä å’@ È’D §äòÄ`Ç Ôº
ä VFŒsñ¬D
WÅ Ö¸µj∏‡£  ŒÑsÄ
r‰êƒ ÄÈÄ Ü∂ÆhfiŒƒ@
fi¬ö ~hÇ Îs Z≈ ÁÚt Í
z£ ◊VeÊ£ ƒ ¬óÚ@ áÂ
ssñÄ`ä¬DÈòƒ ◊ØV£Å
Èò∆ ∞¡Kä íjmsñÄ ’e
Ç µ®Æî¸ä¬DÈòƒ ◊Øä
V£s„ åÄz öŒfiä ºôœÄ
s å∞Kä ˘◊ÉÙ ˚~x o¸Æ
ÏØÍ äŒuÙ ˚¬Däøcã Æ
„ ŸÅ ÈòKä Ö@◊ØV£Ç È
ò∆ ∞¡„£ È Ä ª’e‘¸ƒ
ÄÈø íjmsñ¬D
WÅ Ö¸µjÄ Èò∆ ∞¡ƒ ö
ŒfiÇ ÙùÄÄ î¸fl ÷n ∞ÈÇ
∂ıÆ‘¸ø ¸†Äsñ¬D
’Y@âIÅÇ sAµtĆ ºÇ
ÆÜí∑ƒ ‚‡∆ ÈñÜí∑ƒ Ü∂
õ؃ Û_CäòG∆ ‡NIÅ R
F´ ÈòK£  Çê˚ä ÏfÇ D
ÅDÏ∂Y‘ ’eÜ∂اƄ_K
£ _Ç ù¸fi£÷Ç \È πKK∂
äƒ µùÜ∂Æ_σ hÚÄ j¡µ
jfl ÷Çú W°Ä∏ ZKsñ¬D
ÆÖÅ äòG∆ ’Y@âIÅ£
_Ç Ü∂Æù¸fl KÚÄÄ`‘ Ö
ù çXC¿Õ‘ƒ RAÜ∂Ù¡¿
õÇ ¬ñùz  ¿ÕÍ͵jfl ÷
n ¢£TNÄ R اƄGK£ _
Ç Ü∂Æù¸fiÇ v„CۣĆ
ºÕ Ï÷Äsñ¬D
äoØ j¡µjÄ ◊µä ’âò
¨ñÉÙ ˚Ä ¢£Öz£ø ù≈s
ñ¬Dä´Ç Ö¸µjÄ£  „GÆ
∏ _÷ÆDº£  ◊V±¸ÑàÇ
ºÇ r‰êä ñ Ú}LV¬Í Xh
Ússñ¬D
’YÁ–Ù¡‘ ’≈Á–Ö@Ù
¡C¿Õô¿†ÑC’j◊ RÅ Ûº
eÊ£  ‘—ÖKƒ ù¿ô∑‘ „
Gƒ ◊ØV£Ç ö† ıÙƒ ÔºÇ
ÑKø íjms ÆóÆå \∑Ç

†päsñ¬D
°˙£  ‘t ¸P^ ’≈Á
–ÛºÁ∂‡‡ƒ£ Ä ’≈Á–
ÛºÁ∂‡ƒ fœä ÕCsV¬Dä
Á∂‡ ƒ£Å ’≈Á–ÛºÁ∂‡
Ä Èñ∆ NÅ Ü∂§¨‘Ä ∆Á
ÛºeÊ£  ùÜ‘ _ÚCô¿ƒ
ÛE~ø VGfl KÚÄF „Gƒ A
Ú∆ ÏØÇ ÍÉÄ∏ u`äòs K
¿ÄV¬D’≈Á–ÛºÁ∂‡ƒ
fœÅ …£ ƒÇ j¡„âfl xrx
؉‘ ÎƒÇ çΩÄ ¸ÖŒƒöK
£ _Ç ~h~ø t¬D
rË∆ ïúÙ¶òCYÁ}’ R
ÈòKÅ ÖÛ∑Ç KÚÄÄ`~ø–
ÆÖƒ Ü∂ÆB“®Ù‘ µcØWT
Í£ ƒù≈ _oÕÈ@sñ¬D
’YÁ–Ù¡Å „Gƒ ◊VeÊfl
~Ù~ø ®ê„s QÚÈB¬Ä —û
π£ _÷ÈòK£ _Ç ¸ÖŒƒöK
ƒ B“‘ Ü∂ÆŒ˙®ÙÇ »K≈
Í_ÄFÈ sñ¬D’YÁ–Ù¡Å
e˜î¸øù£  ¥jƒ B“Ç âh
Äs ‘—ÖKƒ ùçÆå iÕ∆ ‘
ÙÛ◊Ç @„s ıÙÄsñ¬D
ªòTB ¿Õô¿†Ñƒ GÉä
V¬ KÚssñ¬D
¿Õô¿†Ñ ‘—Ö ÖÛ¿‡ƒ£
 Ä _øo Ö¸◊ØÑ¿fl ÛÏÄÄ
`ä @„Ä ’e‘Ç ÛåÄs e˜î
¸Õk£  Kfi‘ …ƒ µ®Ç âhÄ
†ø ÄV¬D¿Õô¿†ÑÄ Ö¸î
¸øù£  ™≈ Ü∂اÆî¸KÇ
¬ÕÄi  ö†ƒ GÉÇ dFÈ@s
ñ¬DÜ∂Øî@Kä ¿Õô¿†Ñfl
Èñ∆ _àÄÄ Äȃ Ü∂ƆÑø
A@ÄÄ`Å mHÄ„ Ÿ¬D
o¸ÏØÅ _ j† ÂVÆÈòK
ä íjo ’eÇ †˜ÑKƒ ÄÈä
¬D„ÏÓƒ o¸Æô©‘Ç »Ø≈
éÚ˙Ás Èòƒ zÉfl çVTN
† ºÇ ÂVÆÈòKƒ †˜Å Óø
÷n …ñ∏ AÚ„sñ¬D
’T’C’YÁ–Cò¥’≈Á–C

Ø ÚG ÇÙ RQU[QRPQC ˘ÍÖ RQU[PRQWC ¡œ—X RQU[TSQWC œ∑∂ÇÓc RQU[TTQWC œfıc RRP[STQWC ∂‡ŒƒÇÓc RQP[RTQWC
RQU[OQURC c˙c RQU[TUQWC ‘ÅîÚc RQP[SUQWC ¿Öùçc RQP[SWWQC Ö¸c RQU[SVQWC ∂ÂVÍc RQU[OVPQC ™‡†öc RQP[SRQWD
j~˙c

µ†B‘ñÏÈ™N
¸Rù

†[PPORST
i¸PROORù j
iøùSå

Èòƒ _¥µ®Æ _Õ Ùù
·wò_ùΩ ÷¸ £¯’‹
¯ ¯I ≈ÔI@ ªò Ç ‡
ƒ£  HœÄz  _¥µ®Æ
 _Õ ÙùÄV¬D
ñÄ ñT† Ö¸µùµj£
cÜs∏ µc@ _¥µ®‘
¥ÇCô¿Ø§Ç jœÈ@Ä

yUz

Á

ñ

Í

˘ Í º — ‡

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful