SÖZLERİN SOYAĞACI ÇAĞDAŞ TÜRKÇENİN KÖKENBİLİM SÖZLÜĞÜ Sevan Nişanyan

www.iskenderiyekutuphanesi.com

+zede ~ Fa zada vuran, vurulan < Fa zadan, zanvurmak, çarpmak, çalmak, çalgı çalmak, yere çalmak (= Ave cad-, can- a. a.) +zen çalan < Fa zadan, zan- vurmak, çalmak, darbetmek " +zede â+ katılma bildiren fiil öneki ~ HAvr *ad- a. a. ~ Fa -zan vuran, çalan, çalgı

~ â- bir şeye yönelme ve

* Aynı kökten Lat ad, İng at, Fr à (yönelme ve katılma edatı). ab Sans ap a.a.) HAvr *âp- a. a. [xiv] ~ Fa/OFa âb su (= Ave âp- a.a. =

ab+ ~ Lat ab(s) bir şeyden veya yerden ayrılma, özünden uzaklaşma, aykırı olma bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *apo a. a. * Aynı köktenEYun apó, Ger *af > İng of, off, Alm auf; Sans ápa-, Ave apa- (a.a.). Ayrıca HAvr *ap-tero- biçiminden EYun apoterö, İng after (ard, sonra). aba [xiv] ; abayı yakmak [188+] aşık olmak (argo) ~ Ar cabâ'/qabâ' yünden yapılmış üst giysi, cübbe = Aram qsbây a.a. * Fa kaba/qaba, Erm kapa/kapani, İt gabano biçimleri Arapçadan alıntıdır. 7. yy'dan itibaren kaydedilen OLat cappa biçiminin bir Sami dilinden alındığı anlaşılmaktatır. EŞKÖKENLİLER: Ar caba : aba, abanAr qaba : kaban Lat cappa : handikap, kaporta2, kapuçino, kaput, kapüşon, kep, şap3, şapel, şaperon, şapka? abad [xiv] ~ Fa/OFa âbâd bakımlı, bayındır,

mamur, meskûn (= Sogd âpât bakılan, korunan = Ave âpâta- a.a.) ß Fa/OFa â- yönelme edatı + Fa/OFa pâdan, pay- bakmak, korumak, gözetmek " â+ abajur [187+] pencerenin alafranga kafesi; [189+] lamba siperi - Fr abat-jour "gün-kısan", "ışık-kısan", lamba siperi ß Fr abat kısar (< Fr abattre kısmak, düşürmek ) + Fr jour gün, ışık (~ Lat diurnus gün < Lat dies gün, gündüz ) " bateri, jurnal • Ahmet Vefik Paşa'nın verdiği "pencere kafesi [panjur]" tanımı örneklenmeye muhtaçtır. Fransızcada sözcüğün bu anlamına rastlanmadı. Karş. Panjur. • abaküs [xx/b] ~ Lat abacus 1. her türlü masa, pano, tabla, 2. hesap tahtası ~ EYun ábaks, abak- tabla, masa aban[mak < Tü aba aba * Karş. çullan- < çul. abandone [196+] boksta oyunu terketme ~Fr s'abandonner boyun eğmek, vazgeçmek, pes etmek < EFr à bandon mahkûm, cezalı, yargılanarak hüküm giymiş olan ß Fr à bir şeye + Fr ban/bandon ferman, hüküm " ad+, banal abanoz abanus [xiv] ; ebenus [xvii] Fa/OFa âbnüs/abanüs abanoz ağacı ~ EYun ébenos a.a. ~ Mıs hbny a.a. * Batı dillerine Yunancadan geçmiştir. Karş. İng ebony, Fr ébène. abart[mak Tü? abart-/obart- [xvi] mübalağa etmek; apırt- [Kırg] a.a. Tü *abar- büyümek? ~ [xix] çullanmak, üstüne yüklenmek

* Nihai kökeni ve türeyiş biçimi belirsizdir. abazan [xx/b] cinsel anlamda aç habazan/abazan [192+] iştahlı, aç (argo); ~ Çing habezan aç < Çing habe yemek " habe

abdal [xi] dilenci derviş, kalender, meczup ~ Ar abdal [#bdl çoğ.] 1. bedeller, 2. sufi düşüncesinde rical-i gaybın bir rütbesi < Ar badal karşılık olarak verilen şey, bedel" bedel * Esasen esoterik sufi öğretisine ait bir kavram iken, 13. yy'da Anadolu'da heterodoks İslami tarikatler bünyesindeki meczup dervişler için kullanılmıştır. abdest suyu", el yıkama, namaz öncesi törensel yıkanma " ab, dest [xiv] ~ Fa âbdast/âb-i dast "el

abdomen karın boşluğu

[xx/c]

~ Lat abdomen, abdomin-

aberasyon [xx/b] ~ Fr aberration sapma, yanlış yola girme ~ Lat aberratio a.a. < Lat aberrare yanlış yola sapmak ß Lat ab- aykırı + Lat errare dolaşmak, gezmek ~ HAvr *ers- a.a. " ab+ abes [xiv] ~ Ar caba6 [#cb6 msd.] boşa vakit geçirme, oyalanma < Ar cabi6a boşa vakit geçirdi, oyalandı * Türkçede sıfat olarak kullanımı yakın döneme aittir. abıhayat suyu ß Fa âb su + Ar Hayât" ab, hayat1 abi + < Tü ağabey" ağa, bey ~ Fa âb-i Hayât can

abide [191+] ebedi kalan şey, anıt (Fr monument karşılığı) < Ar âbid [#'bd fa.] kalan " ebed * Modern Osmanlıca türev Ar abidat (unutulmaz olay, büyük felaket) sözcüğüyle birleştirilemez. abiye [xx/b] gece kıyafeti ~ Fr habillé giyinik, özellikle gece kıyafeti giymiş < Fr habiller hazırlamak, donatmak, giydirmek Lat habitus kılık, donanım < Lat habere sahip olmak " habitat abla çoc aba [xi] ana; aba/ebe [xiv] anne, nine; aba/apa/apu/ebe [xivxix] yaşlıca ve saygıdeğer kadın, bacı, büyük kızkardeş; abla [xix] a.a. " ebe * -l- ara sesi Türkiye Türkçesinde geç dönemde türemiştir. Asya Türk dillerinde ape, apay, appa biçimlerine rastlanır. ablak [xiv] yassı ve yuvarlak yüzlü ablaq [#blq sf.] siyahlı beyazlı (at rengi), yassı ve yuvarlak yüzlü (insan) * Renk ve kusur sıfatları yapan af cal vezninde. abluka abloka [xix] bloke etme ~ İt a blocco bloke edilmiş < İt blocco abluka ~ Fr blocus a.a. ~ Hol bloc-huis müstahkem mevki, karakol" blok abone [187+] ~ Fr abonné a.a. < Fr abonner abone olmak, abone etmek ß Fr à bir şeye + Fr bon2 ödeme emri, kupon, senet" ad+, bono aborda abordo [xvii] (gemi) yanaşma ~ İt abborda yanaş! < İt abbordare yanaşmak ß İt ad- bir şeye + İt bordo kenar, yan " ad+, borda ~ Ar

abra kadabra sözü ~ OLat abra cadabra a. a. ~ E Yun abraksas a. a. ~? İbr abraş [xiv]

[xx/b]

~ Fr abra cadabra büyü

~ Ar abraş [#brş] çilli, alaca benekli

* Renk ve kusur sıfatları yapan af cal vezninde. abrıl a.a. < Etr Apru Etrüsklerde bir tanrıça [xvi] ~ Yun aprílios Nisan ayı ~ Lat aprilis

absorbe [etm [xx/b] özümsemek ~ Fr absorber emmek, özümsemek ~ Lat absorbere bütün olarak yutmak, silip süpürmek ß Lat ab- bir şeyden + Lat sorbere emmek ~ HAvr *srebh- a. a. " ab+ abstre [xx/b] soyut (resim) ~ Fr abstrait soyut, özet, hülasa ~ Lat abstractus a.a. < Lat abstrahere, abstract- bir bütünden çekip ayırmak, özünü almak, suyunu sıkmak ß Lat ab- bir şeyden + Lat trahere, tract- çekmek " ab+, traktör

absürd [xx/b] ~ Fr absurd saçma, anlamsız ~ Lat absurdus < Lat surdus sağır ~ HAvr *sur-do- sağır, dilsiz, boğuk sesli abuk sabuk ikil [xix] saçma sapan

* İkinci unsur belki Tü sab/sav (söz) biçimiyle ilişkili olabilir. Abuk sözcüğünün "saçma" anlamında bağımsız bir sıfat olarak kullanımı yakın yıllarda ortaya çıkmıştır. abullabut [188+] avanak (argo) ~ Ar *abü-l-labüT çifte atan hayvan ß Ar abü baba + Ar labüT [#lbT im.] tekmeleyen, saldırgan " ebu abur cubur ikil söz; [xix] karmakarışık apur sapur [xv] darmadağınık; abur cubur [xvii] düzensiz yemeği ifade eden " abuk sabuk

* Belki yansıma ses kökenli olabilir. Karş. hapır hupur, şapır şupur. abus cabasa kaş çattı, surat astı [xvii] ~ Ar cabüs [#cbs im.] çatık kaşlı, asık suratlı < Ar

abüze [etm [xx/a] ~ Fr abuser kötüye kullanmak ~ Lat abuti, abus- a.a. ß Lat ab- özüne aykırı + Lat uti, us- kullanmak " ab+ acaba [xiv] ~ Ar cacabâ [#ccb zrf.] "şaşırarak, hayret ederek", soru sözcüğü < Ar cacab [msd.] şaşırma, hayret" acep acar sığmaz, atılgan, taze, güçlü acarlı [xvii] yeni (Anadolu lehçesinde); acar [xx/a] ele avuca ~?

* Erm acar (kas lifi, sinir) ile bağlantısı gösterilemez. Ar cacar (çıkıntı, kabartı, şişkinlik) ile birleştirilmesi abestir. acayip [xiv] tuhaf şey < Ar min al-cacâ'ib tuhaf şeylerden (biri) < Ar cacâ'ib [#ccb çoğ.] tuhaf şeyler < Ar cacîbat^ tuhaf şey, hilkat garibesi" acep * Türkçede tekil sıfat olarak kullanımı 17. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. acele cacelet usit. c^acele [xvii] ivme, evecenlik < Ar cacila acele etti acemi [xiv] beceriksiz bilmeyen kimse, barbar, İranlı < Ar cacam a. a. ~ Ar cacalat^ [#ccl msd.]

~ Ar cacamî [#ccm nsb.] Arapça

acente [186+] ~ İt agente başkası adına iş yapan, vekil~ Lat agens, agent- 1. yapan, eyleyen, iş gören, 2. vekil < Lat agere, act- yapmak, etmek " aksiyon acep [xi] hayret, taaccüp; [xx/b] hayret ederek, acaba cacab [#ccb msd.] şaşırma, hayret < Ar caciba şaşırdı, hayret etti ~ Ar

* Zarf olarak kullanımı halk diline özgü olup yakın dönemde genel dile girmiştir. aceze cacîz [sf.] " aciz acı acıTü [xvii] ~ Ar cacazat^ [#ccz çoğ.] acizler, düşkünler < Ar

âçığ [viii+] 1. acı tad, 2. ağrı, sancı

< Tü açı- acımak "

acı[mak Tü < Tü *ağşı- < Tü ağ acık[mak aç Tü

açı- [viii+] 1. acılaşmak, ekşimek, 2. canı yanmak acı ve üzüntü bildiren ünlem açık- [xi] < Tü âç- [viii, xi] aç hale gelmek "

* Pekiştirici -(ı)k- ekiyle. acil aciz acul

. Eski Türkçe isim ve fiil köklerinin birliği dikkat çekicidir, ~ Ar câcil [#ccl fa.] acele eden " acele [xi] ~ Ar câciz [#ccz fa.] acz gösteren, güçsüz" acz ~ Ar cacül [#ccl im.] aceleci, hızlı" acele

acun YT acun [193+] dünya ~ Tü ajun Budist inançta yaşam evresi, enkarnasyon [viii+ Uy], bu dünya, yeryüzü alemi [xi, xv+ Çağ] ~ Sogd ajün yaşam, Budist inançta enkarnasyon < Sogd jaw-/jüyaşamak ~ HAvr *gweis-l yaşamak, canlı olmak "can * Türkiye Türkçesinde kullanılmayan bir kelime iken Dil Devrimi döneminde "Öz Türkçe" olduğu zannıyla canlandırlmıştır. acur [xix] ~ Ar caccür [#ccr] bir tür hıyar veya yeşil kavun < Ar cacara burdu, büzdü, (biçimsiz ve çirkin bir surette) kabardı veya kabarttı * Yun < OYun angoúri (hıyar) biçimi Mısır Arapçasından veya başka bir Ortadoğu dilinden alıntıdır. Alm Gurke (a.a.) bir Slav dili üzerinden Yunanca biçime dayanır. Karş. Pol ogórek, Rus ogurec vb. (a.a.). acuze [xix] ihtiyar kadın (kadın veya erkek) < Ar cacaza aciz idi" acz acz güçsüz idi, yaşlı ve düşkün idi aç Tü [xiv] < Ar cacüz [im.] yaşlı ve düşkün

~ Ar cacz [#ccz msd.] güçsüzlük < Ar cacaza

âç [viii] açlık (isim); âç [xi] aç (isim ve sıfat)

* İsim kullanımı acından ölmek deyiminde korunmuştur. aç[mak Tü aç- [viii] a.a.

açalya/açelya [xx/b] ~ İt azalea kumlu toprakta yetişen bir çiçek ~ YLat azalea a.a. #Linnaeus, İsv. doğabilimci (1707-1778) < EYun azaléos susamış, susuzluktan yanan ~ HAvr *asd- < HAvr *as- yanmak * Türkçedeki açı açık açıkla[mak açkı açYT -ç- sesi İtaly YT Tü YT [193+] zaviye açuk [viii+] a. a. < Tü aç-" aç< Tü aç-" aç< Tü açık " açık [xiv-xx] cila, < Tü aç-

[193+] tasrih etmek perdah; [194+] anahtar

* "Anahtar" anlamı 15. yy'da kaydedilen tek örneğe dayanarak Dil Devrimi bünyesinde dolaşıma sokulmuştur. açmaz düşmesi ad Tü <Tü [xvii] niyetini belli etmeden davranma; [xix] satranç oyununda şahın kapana < Tü aç-" açât [viii] isim, nam ~ Lat ad bir şeye yönelme veya katılma bildiren

ad+ edat ve fiil öneki ~ HAvr *ad- a. a.

* Eklendiği fiilin ilk sessizine asimile edilir. Ör: ad-similare > assimilare, ad-paratus > apparatus. Klasik-sonrası türevlerde belirli bir yön anlamı taşımaksızın isimlerden fiil yapar. Ör: abonner <bon. . Aynı köktenEFa/Faâ, İng at, Fr à (a.a.). ada <Tü ayıradağ [xiii] etrafı suyla çevrili kara parçası; atow [xiii] < Tü *a5- ayırmak "

* Anlam gelişmesi için karş. Lat insula (ada) > insulare (ayırmak, izole etmek). ada[mak Tü kesmek, söz vermek adak adale adalet adl Tü âta- [viii+] isim vermek, çağırmak, bir göreve atamak, bir amaca adamak, söz < Tü ât isim " ad atak [viii+] adanan şey azal et [xvii] [xvii] < Tü âta-" ada~ Ar cadalat^ [#cdl msd.] kas

~ Ar cadâlat^ [#cdl msd.] adillik, hak gözetme"

adam [xi] ~ Ar âdâm [#'dm] 1. insanların atası, Adem, 2. insanoğlu ~ İbr âdâm a.a. = İbr adâmah toprak * Karş. Fen 'adm (insan), Ugar 'b 'dm (insanların atası). "Toprak" kavramıyla ilişkisi için karş. Lat homo (insan) < humus (toprak). Bak. hümanizm.

adap usul bilgisi" edep

~ Ar adab [#'db çoğ.] < Ar adab görgü, terbiye,

adapte [etm adaptasyon [192+] ~ Fr adapter uyarlamak ~ OLat adaptare bir şeye uydurmak, tatbik etmek ß Lat ad- bir şeye + Lat aptare a. a. < Lat aptus uygun"ad+ * Karş. İng apt (uygun), inept (beceriksiz), aptitude (yetenek). adavet Ar cadâ düşmanlık etti, saldırıda bulundu aday YT [193+] namzet [xiv] ~ Ar cadâwat^ [#cdw msd.] düşmanlık < < Tü ad" ad

* Karş. Fr nominé (aday) < nom (ad) sözcüğüne kıyasla. add [etm itibar etme < Ar cadda saydı, sandı adem idi, eksik idi [xiv] ~ Ar cadd [#cdd msd.] sayma, sanma, ~ Ar cadam [#cdm msd.] yokluk < Ar cadima yok

ademimerkeziyet + Ar markazî merkeze ait" adem, merkez

[190+]desantralizasyon

ß Ar cadam yokluk, yoksunluk +

* Fr décentralisation karşılığı olarak "Prens" Sabahaddin Bey tarafından üretilmiş terkiptir. -iyyet nisbet ekinin terkibe eklenmesi cüretkârdır. adet1 [xi] ~ Ar cadad [#cdd msd.] sayı" add

adet2 [xiv] ~ Ar câdat^ [#cwd msd.] düzenli olarak tekrarlanan şey, alışkanlık, itiyat < Ar câda geri geldi" avdet adeta sanki, hemen hemen [xix, xx/a] bayağı, alelade, bermutad; atın bir yürüyüşü; [xx/b] ~ Ar câdatâ [zrf.] adet olduğu üzere, ber mutad " adet2

* Türkçe bayağı sözcüğünün ikili anlamından türemiş olması muhtemel gözüken ikinci anlam 20. yy ikinci yarısından önce kaydedilmemiştir. Buna karşılık karş. câdetce (sanki, hemen hemen - xvii). adıl YT [1974] gramerde zamir <Tüad"ad

* -ıl ekinin işlevi belirsizdir. adım <Tü âtım/adım [xiv] a. a. < Tü *a5t-ım < Tü a5ıt- açmak, ayırmak " ayır-

* Karş. ayak.

adi câdat^ alışkanlık " adet2 adil

[xvii] [xiv]

~ Ar cadı [#cwd nsb.] alışılmış, sıradan < Ar ~ Ar câdil [#cdl fa.] denge gözeten, adaletli" adl

adisyon [xx/c] ~ Fr addition 1. toplam, yekûn, 2. restoran ve bar hesabı ~ Lat additio toplama, ekleme < Lat addere, addit- eklemek, aritmetikte toplama işlemi yapmak ß Lat adbir şeye + Lat dare, dat- vermek " ad+, data adiyö [187+] ~FràDieu"Allaha", vedasözü<FrDieu tanrı ~ Lat deus a.a. ~ HAvr *deiwos a.a. < HAvr *dyeu- ışımak, parlamak, güneş adl cadala dengeledi, eşitledi, adil idi [xi] ~ Ar cadl [#cdl msd.] adalet, hak gözetme < Ar < Ar cadlî

adliye (daire-i) adliye [xix] adli işler dairesi [#cdl nsb.] adalete ilişkin, adalete ait" adl

adrenalin [xx/b] ~ Fr adrenaline böbreküstü bezlerinin salgıladığı hormon ^1901 Yokichi Takamine, Jap. kimyacı / İng adrenalin a.a. ß Lat ad-katılma edatı + Lat renes böbrek " ad+, renal adres [192+] ~ Fr adresse 1. hitap, bir mektubun hitap cümlesi, 2. adres < Fr adresser birine veya bir şeye yönelmek, yöneltmek, hitap etmek ~ OLat addirectare a.a. ß Lat adbir şeye + Lat directus yönelen, doğru, düz " ad+, direkt aer(o)+ bileşiklerde) (~ Lat aer) ~ E Yun aer hava ~ HAvr *âwer~ Fr aér(o)- / İng aer(o)- hava (sadece

EŞKÖKENLİLER: EYun aer : aerobik, aerodinamik, aerosol, arya, kurander, malarya, şambrel aerobik [xx/c] ~ İng aerobic oksijen alma tekniğine dayalı bir egzersiz türü # 1968 Kenneth Cooper, ABD < İng aerobe biyolojide oksijenle yaşayan hücre türü ~ YLat aerobius " aer(o)+, biy(o)+ aerodinamik gücüne ilişkin " aer(o)+, dinamik [xx/b] ~ Fr aérodynamique havanın kaldırma

aerosol [xx/c] ~ İng aerosol a.a. ^ 1926 Erik Rotheim, Norv. mühendis ß Lat aer hava + Lat solutio eriyik " aer(o)+, solüsyon af/aff[xiv] ~ Ar cafw [#cfw msd.] silme, giderme, cezasını iptal etme < Ar cafa sildi, giderdi, affetti, muaf tuttu, kaçındı afacan <Tü ivecen [xiv-xvii] acul, aceleci; afacan [xix] yaramaz, yerinde durmaz (çocuk) < Tü év- acele etmek, koşuşmak " ivedi -ecen/-acan eki ve ses değişimi açıklanmaya muhtaçtır.

afacan <Tü ivecen [xiv-xvii] acul, aceleci; afacan [xix] yaramaz, yerinde durmaz (çocuk) év- acele etmek, koşuşmak " ivedi * -ecen/-acan eki ve ses değişimi açıklanmaya muhtaçtır, afakan » " hafakan < Ar âfaq [#'fq çoğ.] 1.

< Tü

afaki [xix] havai, mesnetsiz ufuklar, 2. uzak ülkeler, dünyanın dört bucağı < Ar ufq ufuk " ufuk afalla[mak <ikil belirten bir deyim " aval aval

[xx/b] şaşkınlaşmak, aptallaşmak

< Tü afal afal/aval aval şaşkınlık

* Anadolu ağızlarından yazı diline aktarılmıştır. afazi [xx/c] ~ Fr aphasie konuşma yeteneğini yitirme, konuşamama ~ EYun afasía a. a. ß EYun a(n)- olumsuzluk öneki + EYun femi, fa- konuşmak, söylemek ~ HAvr *bhâ-2 a. a. " an+, fon(o)+ aferin [xv] ~ Fa âfirin övgü, kutsama, alkış ~ OFa âfrîn a.a. < OFa âfrîtan, âfrîn 1. övmek, kutsamak, 2. yaratmak " â+ EŞKÖKENLİLER: OFa afritan : aferin, ifrit afet [xiv] ~ Ar afat [#'wf] bela, felaket, salgın hastalık ~ Yun afe dokunuş,

afi [192+] fiyaka, caka, gösteriş (argo) el becerisi ~ EYun (h)afe a.a. < EYun (h)âptö, af- dokunmak, değmek, ellemek afif caffa kaçındı, utandı" iffet afiş poster " afişe [xiv] [192+]

~ Ar cafff [#cff sf.] iffetli, temiz ahlak sahibi < Ar ~Fraffiche duvara yapıştırılan kâğıt,

afişe [etm [xx/b] ilan etmek, faş etmek ~ Fr afficher sabitlemek, iliştirmek, yapıştırmak ~ OLat affixare a.a. ß Lat ad- bir şeye + Lat fixus iliştirilmiş < Lat figere, fix- tutturmak, iliştirmek " ad+, fiks * Türkçe anlamı afiş sözcüğünden etkilenmiştir. afitap afitab [xiv] ~ Fa âftâb güneş, gün ışığı ß OFa âb2 parıltı, parlaklık (= Sans âbhâ parıltı) + OFa tap- ısı, ışık " tav2 afiyet sağlık, canlılık " af [xi] ~ Ar câfiyyat^ [#cfw msd.] hasta olmama hali,

aforizm/aforizma [xx/b] ~ Fr aphorisme vecize, güzel ve özlü söz ~ E Yun aforismós tanımlama < E Yun afbrizö 1. sınırlamak, belirlemek, tanımlamak, 2. sürgün etmek, dışlamak ß EYun apó -den + EYun (h)óros sınır, hudut" apo+ aforoz aforos [xvii] ~ Yun aforízo cemaat dışına

çıkarmak ~ EYun afbrizö dışlamak, sürgün etmek " aforizm afra tafra afrodisyak ikil [xx/c] çalım, gösteriş [xx/b] " tafra

~ Fr aphrodisiaque cinsel uyarıcı ~ EYun

afrodisiakós Afrodit'e ait, a.a. < öz Aphrodite aşk ve cinsellik tanrıçası afsun » [xx/b] " efsun ~ Fr aphte ağızda ağrılı ödem ~ EYun áftai yanık

aft < EYun (h)âptö tutuşmak

aftos [188+] dost, sevgili zamiri, o (erkek) ~ EYun autós kendi" ot(o)+1

~ Yun autós eril üçüncü tekil şahıs

afyon ~ Ar âfyün afyon ~ EYun ópion a.a. < EYun ópos özsuyu, reçine, özellikle afyon özü ~ HAvr *sokwo- özsuyu, reçine * Batı dillerine Yunancadan geçmiştir. Karş. Lat, İng opium (afyon). agâh âkâs/âkâh a. a. agat a%âtes a. a. agav EYun agauós soylu, seçkin [xiv] [xx/b] [xx/c] ~ Fa agâh uyanık, haberdar, bilgili ~ OFa ~ Fr agate bir cins yarı değerli taş, akik ~ EYun ~ Fr/İng agave Amerika kökenli bir kaktüs cinsi ~

aglütine [etm [xx/c] ~ Fr agglutiner yapışmak, yapıştırmak ~ Lat agglutinare a. a. < Lat gluten, glutin- zamk, tutkal" ad+, glüten agnostik agnostisizma[192+] ~Fragnostiquebilmezci, tanrının bilinemeyeceğini savunan kimse ~ İng agnostic a.a. ^ T. H. Huxley, İng. düşünür (1825-1895) ß EYun a(n)değil + EYun gnöstikös bilen, bilgisi olan < EYun gignöskö, gnö-bilmek " an+, gnostik agora [xx/b] ~ Yun agorá çarşı ~ EYun agorâ/agyris toplanma yeri, kamuya ait açık alan, çarşı < EYun ageirö toplanmak ~ HAvr *sger- < HAvr *ger-toplanmak, toplu halde olmak, sürü, güruh agorafobi agora, fobi [xx/b] ~ Fr agoraphobie açık alan korkusu"

agraf [xx/a] Ger *krappön çengel, kanca " kramp

~ Fr agrafe çengelli iğne < EFr graffe çengel ~

agrandisman [192+] fotoğraf büyütme ~Fragrandissement büyüme, irileşme < Fr agrandir, agrandiss- büyümek, büyütmek ~ OLat aggrandire a.a. < OLat grandus büyük " ad+, gran * Agrandize etm. Türkçeye özgü bir türevdir. agreman [xx/b] elçilik onay mektubu ~ Fr agrément onaylama, benimseme < Fr agréer uymak, onaylamak ~ OLat aggratare a.a. < Lat gratus makbul, hoşa giden ~ HAvr *gwrs-to- < HAvr *gwers-3 makbul olmak " ad+ agresyon [xx/c] ~ Fr agression saldırı, saldırganlık ~ Lat agressio a. a. < Lat aggredi, aggress- saldırmak, üstüne yürümek ß Lat ad- bir şeye + Lat gradi, gress- yürümek, adım atmak " ad+, grado aguş ~ Fa âğuş sarmalama, kucaklama, kucak, belek < Fa âğaştan sarmalamak, bulamak, bulaştırmak, belemek ağ ağ[mak Tü âğ [xi] 1. seyrek dokuma, balık ağı, 2. iki bacağın arası, apış < Tü *â- açmak, ayırmak " ayırTü âğ- [viii] yükselmek, çıkmak, belirmek, aşmak, değişmek

* Karş. Moğ okı- (yükselmek) ağa unvanı ağaç Tü ığaç [viii] a.a.; yığaç [xi] <Tü [xiv] beyazlamak < Tü âk " ak [xiii] -Moğakal.büyükerkekkardeş, 2. birsaygı

ağar[mak

* Renklerden fiil yapan -ar- ekiyle. Karş. bozar-, göğer-, karar-, kızar-, morar-, sarar-, yeşer-Uzun sesli etkisiyle k > ğ değişimi tipiktir. ağda akıde/ağde [xvii Mü] kıl almakta kullanılan yapışkan madde - Ar caqîdat^ [#cqd sf. f.] koyu kıvamlı şey, pıhtı, karamel" akide2 ağı/ağu ağıl Tü? Tü âğu [viii+] zehir

ağıl [viii] hayvanların gece kapatıldığı etrafı çevrili alan

* Karş. avlu < EYun aule (a.a.). Gerek Eski Türkçe gerek Grekçe biçimlerin İrani bir dilden alıntı olması güçlü ihtimaldir.

ağır

ağır [viii] pahalı, değerli; ağar [viii+] hafif olmayan, tez olmayan Tü ağırla- [xi] hürmet göstermek, izzet ve ikram etmek < Tü ağır pahalı, değerli" ağır

ağırla[mak

ağıt YT [193+] mersiye < Tü ağıtçı/ağıdıcı [xviii] ölülerin arkasından ağlayan kadın < Tü ağır-/ağdır-/*ağıd- [xiv-xix TS] ağlamak, haykırmak, anırmak < Tü ağ acı ve üzüntü ünlemi" ağla* 18. yy'dan itibaren kaydedilen ağıtçı sözcüğünün *ağıt adına değil, ağıtmak fiiline bağlı olduğu anlaşılıyor. YTü -it eki için bak. anıt. ağız/ağzağla[mak acıTü Tü âğız [viii] a. a. < Tü *â- açmak " ayır< Tü ağ/ığ acı ve üzüntü bildiren ünlem "

ığla- [viii+] ; ağla- [xiv]

ağnam [xvii] küçükbaş davar < Ar ġanam koyun, mal, davar ağrı ağrı[mak Tü ağrığ [viii+] a. a.

~ Ar ağnam [#ġnm çoğ.] koyunlar, < Tü ağrı-" ağrı-

Tü ağrı- [viii] hastalanmak; [xiv] sancımak, acı duymak < Tü ağ acı ve üzüntü nidası" acı-

ağustos ağostos [xvii] ~ Yun aúgoustos bir ay adı ~ Lat Augustus 1. Roma imparatoru Octavianus'un (MÖ 30-MS 18) lakabı, 2. Roma takviminin altıncı ayı < Lat augere artırmak, büyütmek, yüceltmek " otorite ağyar başkası" gayrı ah2 ahali bir yerin yerlisi " ehil ahbap Habîb sevgili, dost" habip ahçı ahenk OFa hang terbiye, eğitim, edep aheste ahfad " hafid [xv] ~ Fa âhasta yavaş, sessiz ~ Ar aHfâd [#Hfd çoğ.] torunlar < Ar Hafıd torun » " aşçı ~ Fa âhang uyum < Fa hang vezin, ölçü, edep ~ [xiv] ~ Fa âh feryat, lanet ~ Ar ahâlin [#'hl çoğ.] yerliler, yerli halk < Ar ahl [xiv] ~ Ar ağyar [#ġyr çoğ.] başkaları < Ar ġayr başka,

~ Ar aHbâb [#Hbb2 çoğ.] sevgililer, dostlar < Ar

ahır axur [xi] hayvan barındırılan yer ~ Fa a%wur hayvan besleme yeri, yemlik ~ OFa â%war yemlik (= Sogd âxwer a.a.) ß OFa â- yöneliş, katılma, aidiyet bildiren önek + OFa %\var(d) yemek " â+, +hor ahi verilen ad ahir [xiii] Anadolu'ya özgü bir örgütlenme biçiminin mensuplarına ~ Ar a^î [#'%w] kardeşim < Ar ax erkek kardeş (= Aram a%â a. a. = İbr a% a.a.) [xi] ~ Ar â%ir [#'^r] sonraki, son

EŞKÖKENLİLER: Ar #'?r : ahir, ahiret, bilahare, tehir, uhrevi ahiret/ahret ölümden sonraki hayat" ahir [xiii] ~ Ar â%irat [#'^r fa. f.] sonraki şey,

ahit/ahdahd[xiv] ~ Ar cahd[#chdmsd.]1. tanıma, 2. yükümlülük, yemin, söz < Ar cahida tanıdı, kabul etti, üstlendi ahize [#'%5 sf.] alan, alıcı" ahz * Karş. Ar a%ı5at (zorla alınan şey). ahkâm Hukm yargı" hüküm ahlak yaradılış " halk2 [xiv] [xiv] ~ Ar aHkâm [#Hkm çoğ.] hükümler < Ar [xx/a] telefon alıcısı (Fr récépteur karşılığı) < Ar a^5

~ Ar axlâq[#xlq çoğ.] yaradılış, huylar < Ar xulq ~ Yun a%lada yaban armudu, pyrus ~ Ar aHmaq [#Hmq sf.] aptal, budala < Ar

ahlat a%lat [xvii] amigdaliformis ~ EYun a%râs, -d- a.a. ahmak Hamuqa aptal idi" hamakat * Kusur ve renk sıfatları yapan afcal vezninde, ahmer * Hilali ahmer "kızıl ay" demektir. ahsen Hasan güzel" hüsn ahşap Ar %aşb tahta, ağaç [xiv] [xiii]

~ Ar aHmar [#Hmr sf.] kırmızı

~ Ar aHsan [#Hsn kıy.] daha güzel, en güzel < Ar ~ Ar a%şâb [#%şb çoğ.] ağaçtan şeyler, kereste <

ahtapot ıxtapod[xvii] ~ Yun o%tapödi "sekiz ayak", a.a. ß Yun októ sekiz (~ HAvr *oktö- a.a. ) + Yun pódi ayak " okt(o)+, podyum ahu a.a. = Ave âsü a.a.) ahu zar ahududu ahval ahz aidat gelir, rant, bir yatırımdan geri gelen " avdet + ~ Fa âh u zar ah vah, ağlama ahu dutu [xix] kırmızı ağaç çileği [xiv] " ahu, dut [xvi] ~ Fa âhü ceylan ~ OFa âhüg a.a. (= Sogd âsük

~ Ar aHwâl [#Hwl çoğ.] haller < Ar Hâl" hal1 ~ Ar a%5 [#'%5 msd.] alma, alım < Ar a%a5a aldı

~ Ar câ'idât [#cwd çoğ.] gelirler < Ar câ'idat^

aile ayilet [xiv] ~ Ar câ'ilat^ [#cwl sf. f.] bir kişinin bakmakla yükümlü olduğu hane halkı, bağımlılar < Ar câla [msd. cawl/c^iyâlat^] geçimini sağladı, besledi, baktı ait taalluk eden, ilgisi olan " avdet ~ Ar câ'id [#cwd fa.] 1. dönen, geri gelen, gelir, 2.

ajan [192+] ~Fragentsecret gizli görevli <Fragent iş yapan, görevli, vekil ~ Lat agens, t- < Lat agere, act- yapmak, eylemek " aksiyon ajanda [xx/b] ~ Fr agenda gündem, günlük işler defteri ~ Lat agenda [n. çoğ.] yapılacak olan şeyler < Lat agendus yapılacak < Lat agere, act- yapmak, eylemek " aksiyon ajans [186+] ; [189+] haber kurumu ~ Fr agence vekâlet, vekillik kurumu, aracı kuruluş ~ Lat agentia < Lat agere, act- yapmak, eylemek " aksiyon ajda firmasının çay bardağı modeli [200+] büyükçe çay bardağı < marka Aida Paşabahçe

* Markanın yanlış okunmasından ötürü şarkıcı Ajda Pekkan'ın adıyla birleştirildiği rivayet edilir. ajite [etm [xx/b] ~ Fr agiter tahrik etmek, harekete geçirmek ~ Lat agitare a.a. < Lat agere, act- yapmak, eylemek " aksiyon ak ak[mak Tü Tü âk [viii] beyaz < Tü *â- açmak, açılmak " ayır-

ak- [viii+] (sıvı) akmak; [xi] akın etmek, yağma için hücum etmek ~ Ar caqb [#cqb msd.] 1. ayak topuğu, 2.

akab[inde ard, peş, sonra (= Aram caqsb- topuk = Akad iqbu a.a.)

akademi akademya [181+] ~ Fr académie 1. bilimsel kuruluş, yüksek okul, 2. özellikle 1635'te kurulan Fransız Akademisi / İt accademia a.a. < Akademía 1. Eski Atina'da bir semt, 2. Eflatun'un (Platon, MÖ 429-347) bu semtte kurduğu felsefe okulunun adı * Modern dönemde ilk kez 1474'te Floransa'da kurulan Platonik Akademi için kullanılmıştır. akait [xvii] ~ Ar caqâ'id [#cqd çoğ.] ilkeler, aksiyomlar, İslam inancının temel ilkeleri < Ar caqldat^ " akide 1 akaju fıstık ~ Port a caju ~ Karib akamet sonuçsuz, etkisiz < Ar caqama kısır idi, kısırlaştırdı akar akaret caqâr " akar akasya acacia arabica ~ E Yun akakía a.a. [xix] [xiv] ~ Ar caqâr [#cqr] gelir getiren mülk ~ Ar caqârât [#cqr çoğ.] gayrımenkuller < Ar [xx/a] ~ Fr acajou tropik bir ağaç, bu ağaçtan elde edilen ~ Ar caqâmat^ [#cqm msd.] kısır,

~ Fr acacia kurak bölgelere özgü bir ağaç,

* 16.-19. yy'da rastlanan Tü akakiya biçimi doğrudan Yunancadan alıntıdır. akbaba akça/akçe + <Tü [xvii] başı beyaz olan bir tür yırtıcı kuş, a.a. " ak, baba [xiii] 1. beyaz, 2. gümüş, 3. gümüş para < Tü ak " ak

* Karş. Fr argent, İsp plata (1. gümüş, 2. gümüş para, genel anlamda para). Karş. sarıca (altın). akıbet [xi] ~ Ar câqibat^ [#cqb fa. f.] ard, son, sonra < Ar caqaba ardından geldi, takip etti < Ar caqb topuk " akab akıl [xi] ~ Ar caql [#cql msd.] a.a. < Ar caqala 1. dizginledi, gem vurdu, 2. akıl süzgecinden geçirdi, akıl yürüttü (= İbr #cql rehin etme, haczetme) akın akışkan Tü akın [xi] sel; [xiv] baskın, yağma, dalga YT [194+] seyyal < Tü *akış-" ak< Tü ak-" ak-

Akışmak fiili mevcut değildir.

[xvii] eritilip sertleştirilmiş şekerden yapılan şekerleme - Ar caqîdat^ [#cqd sf. f.] 1. katılaşmış şey < Ar caqada düğümledi, bağladı, (alçı) dondurdu, (bal) katılaştırdı" akit1 akide2 [xvii] ~ Ar caqîdat^ [#cqd sf. f.] 2. kesin sayılan ilke veya öğreti, aksiyom < Ar caqada düğümledi, bağladı, katılaştırdı" akit1 akif [xiv] ~ Ar câkif [#ckf fa.] adayan < Ar cakafa [msd. cuküf] adadı, kendini verdi, meşgul oldu, müptela oldu akik taş, agat akil akim [xiv] ~ Ar câqil [#cql fa.] akıllı, rasyonel" akıl ~ Ar caqîm [#cqm sf.] sonuçsuz kalan " akamet ~ Ar caks [#cks msd.] yansıma, [xiv] ~ Ar caqîq [#cqq sf.] 1. yarık, 2. bir tür değerli

akide 1

akis/aksaks [xiv] tepki, bir şeyin tersi < Ar cakasa yansıdı, tersine döndü akit1/akdakd [xiv] düğüm, 2. sözleşme < Ar caqada bağladı, düğümledi, ilikledi akit2 [xvii]

~ Ar caqd [#cqd msd.] 1. bağ,

~ Ar câqid [#cqd fa.] akteden, sözleşen" akit1

akompanye[etm [187+] ~Fraccompagner eşlik etmek ~ OLat accompaniare a.a. ß OLat ad- bir şeye, birine + OLat *companiare yoldaşlık etmek < OLat companio "ekmek paylaşan", yoldaş " ad+, kumpanya akor [xx/b] uyumlu ses grubu ~ Fr accord uyum, ses uyumu, akor < Fr accorder uyum sağlamak, ses veya fikir birliğine varmak ~ OLat *accordare B Lat ad- katılma edatı + Lat cor, cord- yürek, akıl, gönül" ad+, kör2 * Veya < Fr corde < Lat chorda (tel, çalgı teli). Bk. kordon. akordeon [xx/a] ~ Fr accordéon bir müzik aleti ~ Alm akkordeon a.a. ^ 1829 Cyril Demian, Avst. müzik aleti yapımcısı < Alm akkord akor " akor akort akorda [xix] bir çalgının uyumunu sağlama uyum, ses uyumu, akor < İt accordare " akor akr(o)+ HAvr *ak-ro- < HAvr *ak- keskin, ekşi, sivri ~ İt accordo

~ Fr/İng acr(o)- ~ EYun akrós uç, sivri ~

* Aynı kökten EYun oksys (ekşi), Lat acer (keskin), acus (iğne, sivri), acetum (sirke). Tü ekşi sözcüğünün bu grupla ilişkisi tartışılmıştır. akraba qarîb [sf.] yakın " kurbet ~ Ar aqrabâ' [#qrb çoğ.] yakınlar < Ar

akran eşleşenler, yaşıtlar < Ar qirn eş, çift" karine 1 akredite [etm [xx/b]

~ Ar aqran [#qrn çoğ.] eşler, bir yarışta ~ Fr accrediter kredi vermek, inandırıcı

kılmak ~ OLat accreditare a. a. ß OLat ad- bir şeye + OLat creditus inanca, kredi" ad+, kredi akreditif [xx/b] ~ Fr accreditif kredi mektubu" akredite

akrep [xiv] ~ Ar caqrab [#cqrb] 1. zehirli bir haşere, akrep, 2. sivri uçlu bir tür çengel, 3. saatin kısa kolu (= Aram caqrsbâ akrep = Akad aqrabu a.a.) * EYun skorpíos (akrep) biçimi muhtemelen bir Sami dilinden alınmıştır. akrilik [xx/c] ~ Fr acrylique akrooleinden elde edilen bir polimer / İng acrylic a.a. < Fr acryle/acryl < Lat acer keskin, ekşi " akr(o)+ akrobat [xx/b] ~ Fr acrobate cambaz ~ EYun akróbatos parmak uçlarında yürüyen ß EYun akrós uç + EYun bátos yürüyen (< EYun bainö, bat-yürümek, adım atmak ) " akr(o)+, baz akropol [xx/b] ~ Fr acropole antik kentlerde hisar, iç kale - EYun akrópolis hisar, yukarı kent ß EYun akrós uç + EYun pólis kent" akr(o)+, politik akrostiş [xx/b] ~ Fr acrostiche bir şiirin mısralarının ilk harfleriyle yapılan söz oyunu ~ EYun akrosti%es ß EYun akrós uç + EYun stíks, sti%- sıra, satır, mısra " akr(o)+ aks [xx/c] ~ Fr axe eksen, dingil, üzerinde tekerleklerin döndüğü mil ~ Lat axis a.a. ~ EYun âksön a.a. ~ HAvr *aks- a.a. aksa[mak Tü ağsa- [xi] yavaş gitmek, topallamak < Tü *ağıs ağır, yavaş " ağır

* Karş. Tü akru (yavaş - xi). aksak Tü aksak/ağsağ [viii+] aksayan, yavaş giden < Tü a%sa-[xi] " aksa-

aksam qism " kısım

~ Ar aqsâm [#qsm çoğ.] kısımlar < Ar

aksan [188+] ~ Fr accent konuşma vurgusu, aksan ~ OLat accentus (bir metni veya sözü) makamla söyleme ß Lat ad- bir şeye + Lat cantare terennüm etmek, şarkı söylemek " ad+, kanto aksata alışveriş " ahz, ita ~ Ar a%5 wa icTâ ahz u ita, alıp verme,

akselere [etm [xx/b] ~ Fr accélérer hızlanmak, hızlandırmak ~ Lat accelerare a.a. ß Lat ad- + Lat celer hızlı, seri ~ HAvr *kel-es- hızlı" ad+

akseptans [xx/c] ~ Fr acceptance kabul ediş, kabul belgesi < Fr accepter kabul etmek ~ Lat accipere, accept- a. a. ß Lat ad- bir şeye + Lat capere, capt- el koymak, tutmak " ad+, kapasite aksesuar [xx/b] ~ Fr accessoire eklenti, tali unsur, süs ~ OLat accessarius a. a. < Lat accedere, access- yanına gitmek, yanaşmak, katılmak ß Lat ad- bir şeye + Lat cedere, cessgitmek, varmak, ayrılmak ~ HAvr *ked- gitmek, terketmek, ayrılmak "ad+ aksır[mak +kirTü asur- [xi] a.a.; aksur- [xiv] < Tü *askur- < Tü as [onom.] aksırık sesi "

* Ses yansımalı fiiller yapan -kır- eki varsayılmalıdır. Karş. Azer asqur- (a.a.). aksi aksiseda caks yansıma, akis + Ar Sadân ses, eko " akis, sada ~ Ar caksî [#cqs nsb.] ters " akis ~ Fa caks-i Sadâ ses yansıması, eko ß Ar

aksiyom [192+] ~Fraxiome matematikte ispatı gerekmeyen ilke ~ EYun aksiöma < EYun áksios denk, uygun, değerli aksiyon [xix] hisse senedi; [xx/b] eylem ~ Fr action 1. eylem, edim, icraat, 2. hisse senedi ~ Lat actio eylem < Lat agere, act- yapmak, eylemek, icra etmek, harekete geçirmek ~ HAvr *ag- harekete geçmek veya geçirmek Aynı kökten EYun âgo (sürmek, sevketmek, götürmek), agón (yarış). EŞKÖKENLİLER: Lat agere : acente, ajan, ajanda, ajans, ajite, aksiyon, aktif, aktive, aktör, aktris, aktüarya, aktüel, antrakt, hiperaktif, kaşe, kaşkol, manej, reaksiyon, radyoaktif EYun ágo : demagog, pedagog, sinagog, strateji EYun agón : antagonist akson [xx/c] ~ Fr/İng axon/axone sinir hücresinin sinirsel uyarıyı ileten uzantısı ~ EYun âksön eksen " aks aksülamel + caksü-l c^amel [xix] karşı eylem (Fr réaction karşılığı) B Ar caks yansıma, tepki + Ar camal eylem " akis, amel ~ Sogd %Şâm akşam, akşam

akşam a%şam [xi] yemeği (= Ave %Şaprt akşam veya gece = Sans kşapâ a.a.) aktar attar aktar[mak Tü attar [xiii]

~ Ar caTTâr [im.] ıtır satan, parfümeri"

ağtar- [viii+] çevirmek, devirmek, döndürmek

işitsel ~ EYun akoustikós < EYun akoüö işitmek ~ HAvr *skous-yo.ışın. güncel ~ OLat actualis fiili.a.] " aktör aktüalite konular < Fr actuel" aktüel [xix] ~ Fr actrice kadın tiyatro oyuncusu ~ Lat actrix [195+] ~Fractualité güncellik. ponksiyon akustik [192+] ~Fracoustique işitmeye ilişkin. icracı. zabıt < Lat actus edim. a.yapmak.yapmak. act. etkin ~ Lat activus < Lat aktinyum [xx/b] ~YLatactinium radyoaktif bir element^ 1899 André-Louis Debierne. Karş. tiyatro oyuncusu ~ Lat actor icra eden < Lat agere. akupunktur [xx/c] ~ Fr/İng acupuncture iğnelerle tedavi yöntemi ß Lat acus iğne + Lat punctura delme " akut. a.aktif [xx/b] agere. eylemek " aksiyon aktris [f. vitamin [xx/c] [xx/b] ~ Fr aquarelle suluboya ~ İt ~ Alm aquavit bir tür alkollü içki ~ Lat akuple [etm [xx/c] ~ Fr accoupler çift koşmak ~ OLat *accopulare ß OLat ad. şua * Yunanca sözcük Lat radius (ışın) karşılığıdır. eylemek " aksiyon ~ Fr actif. eylem < Lat agere.işitmek . güncel aktüarya [xx/c] ~ Fr actuariat sigortacılıkta ihtimal ve risk hesabı < İng actuary sigortacılıkta ihtimal ve risk hesabı uzmanı ~ Lat actuarius zabıt kâtibi < Lat acta [n. aktîn. kimyacı < EYun aktîs. aktive [etm [xx/c] ~ Fr activer etkin hale getirmek" aktif aktör [xix] ~ Fr acteur eyleyen. marina akuarel/akvarel acquarella a. yeşilimtrak açık mavi renk. çoğ. ~ akuamarin [xx/b] ~ Fr aquamarine 1. ~ İt acqua / Fr aqua. radyum. rabıta " ad+ * Karş. Fr. fiil" aksiyon akua+/akva+ HAvr *akwâ. 2.su ~ Lat aqua a. act. ~ Fr actuel fiili. sanat eleştirmeni ~ Lat aqua marina deniz suyu " akua+. a.bir şeye + OLat copulare bağlamak < Lat copula iki şeyin bağı. actaktüel [xx/b] eylemsel < Lat actus eylem. boyunduruk.] "edilmiş şeyler". < İt acqua su " akua+ akuavit aqua vitae hayat suyu " akua+.< HAvr *kous. -ive eylemli. dekuple. bu renkte bir süs taşı ^ İlk anlamda 1846 John Ruskin. İng. kayıtlar.

lichia Tü ~? * Karş. toplanmak.] daha yüksek. güzel" anlamı Türkçeye özgüdür. zaptetmek. ß Lat ad. devrilme < Ven bòra ani * Ven albora < alborar (direk dikmek) fiiliyle ilgisi gösterilemez. pek güzel. 3. almak ala Tü al kırmızı" al Tü ala [xi] renkli. alabanda [xvii] ~ İt alla banda gemicilikte dümeni sağa veya sola sonuna kadar kırma < İt banda2 yan. alabros brosse fırça ~ OLat bruscia a. pek iyi ~ Ar aclâ' [#clw kıy. " fırça alaca <Tü [xiv] karışık renkli < Tü ala " ala alacık Tü [189+] ~Fr à labrossef ı r ç agibi<Fr alaçu [viii+] bir tür büyük çadır alafranga usulü < öz Franco Frank. sivri uçlu. İt lezza/lizza/alicia. fırtına " bora [xvii] altüst olma. Fr liche/lichié (a. Fransız " frank [187+] ~ İt alla franca Frenk gibi. ani (sancı. 2. iyi (sıfat) [xiv] 1. kuzu balığı.). toplayıcı. Lat lichia. a. [xvii] 2. taraf" bandıra alabora rüzgar. alaca alâ (zarf).akut [xx/b] ~ İng acute keskin. kümülüs akvaryum [189+] ~YLataquarium[n.a. suya ait" akua+ akya [xix] bir tür büyük balık.keskin. güzel. Yun lítsa/létsa. al âl [viii] kırmızı * Karş. en yüksek " ali * "İyi.] içinde su canlılarının yaşatıldığı yapay ortam # 1850 Philip Gosse.). küme olmak " ad+. biriktirmek ~ Lat accumulare a.biriktirici.[viii] elde etmek. hastalık) . karışık renkli.a. sağanak.Lat acutus < Lat acuere sivriltmek.< HAvr *ak. daha yüksek.bir yere + Lat cumulare toplamak. ornitolog < Lat aquarius suya ilişkin. elektrik biriktiren cihaz < Fr accumuler " akümüle akümüle [etm [xx/b] ~ Fr accumuler birikmek. sivri " akr(o)+ akü akümülatör[192+] ~Fraccumulateur1. İng.a. en yüksek. Frenk . Moğulağan>ulaan (a. al[mak Tü al. keskinleştirmek ~ HAvr *ak-u.

2. alaturka usulü < öz Turco Türk " Türk alavere [187+] ~İt alla turca Türk gibi. alaka [xiv] ~ Ar calâqat^ [#clq msd. " ad+. im " alem1 alaminüt [xx/b] yemek < Fr minute dakika ~ Lat minutus " mini1 alamod moda alan Tü [xx/a] alan [xi] açık ve düz yer ~ Fr à la minute dakikalık. uzaklaş! < İt allargare açılmak. bağlandı.] Alman tarzı. dürüst olmayan iş . alametler (< Ar calâmat^ işaret. belirti.a. her çeşit ikaz sinyali [xvii] ~ İt all' arme silahlara! < İt arma silah " arma alaşım YT [194+] halita < Tü *alaş-" ala * Bulaş. larj alarm [xx/b] ikaz sinyali ~ Fr alarme silaha çağrı [xiv]. Karş.alagarson Fr garçon oğlan " garson [xx/b] ~ Fr à la garçon oğlan gibi (saç kesimi) < alaimsema [xviii] gökkuşağı ~ Ar calâ'imu-s-samâ' gökte beliren alametler ß Ar calâ'im [#clm çoğ. bu tür kayıklara mahsus ağ . sarktı.] ilişki.İt alamanna [f. uzaklaşmak < İt largo açık. ilgilendi [msd. ilgi. bağlantı < Ar caliqa [msd. çabuk pişirilen ~ Fr à la mode modaya uygun < Fr mode " alarga [xvi] gemicilikte "açıktan geç" komutu ~ İt allarga açıl!. alakart [189+] restoranda seçmeli menü < Fr carte kart. asıldı. alamet) + Ar sama' gök " alamet. özellikle kıyamet belirtileri calâmat^ [#clm msd.fiilinden benzerlik yoluyla türetildiği anlaşılmaktadır. liste " kart2 alakok coque yumurta kabuğu alamana [xx/a] ~ Fr à la carte "listeye göre". sema1 * "Gökkuşağı" anlamı Türkçeye özgü olmalıdır.] işaret.] işaretler. ~ Fr à la cocque kabuklu yumurta < Fr [xix] bir tür balıkçı kayığı. calaq] 1. alaca bulaca. geniş ~ Lat largus a. Türk alavera [xix] dolap. Alman usulü < öz Alamanno Alman " Alman ~ Ar alamet [xiv] belirtiler.

sosyal anlamda daha düşük pozisyonda olan < Tü *alış-ak < Tü alış. Yunanca biçim ilk kez VIII Konstantin Porphyrogenetos'un 959 tarihli yasa derlemesinde görülür. alay2 alay etmek [188+] eğlenmek.yumuşamak " alışaldan. bey albeni " al-. ben1 [xx/b] ~ Fr albinos doğuştan saçları ak + al beni [xix] çekicilik. [xix] dünyevi gösteriş. dalavere. yozlaşma < Fa âlüdan. yanma. yy'dan itibaren rastlanır. pelikan ~? Ar al-ğaTTâs [#ġTs im. Karş.* Almak vermek fiillerinden veya Fr alivrer sözcüğünden türemiş olması zayıf olasılıktır. kirletmek alayiş [xvii] bulaşma. boş sayfa < Lat albus beyaz " albinos albümin [192+] ~Fralbumine yumurta akında bulunan bir protein ~ Lat albumen ak madde. Türkçe sözcüğün orijinal anlamı. alçı <Tü alçığ [xiii] duvar ve sıva yapımında kullanılan bir tür ak toprak < Tü *alış-ığ yumuşak < Tü alış. kirletme < Fa âlüdan.] < Lat ala 1. alçak [xvii] hakir. Roma ordusunda süvari birliklerine verilen ad * Latince sözcük MÖ 2. kandırmak < aldan[mak <Tü Tü âl2 [viii] hile. ciltli defter ~ Lat album [n. parıltı < Tü yal.bulaşmak " alay2 ~ Fa alaz <Tü [xvii] = Tü yalaz/yalaw/yalan/yalm alev. bulaşıklık. kanat.evcilleşmek.] beyaz şey. yumurta akı < Lat albus beyaz " albinos alçak Tü alçak [viii+] mütevazı.bulaşmak. düzgün saflar halinde dizili süvari birliğidir.a. tahkir etmek (argo) âlây bulaşma.[xi] aldatmak. âlây.[xiv] kandırılmak < Tü alta. yanmak " yanalbatros [xx/b] ~ Fr albatros bir tür deniz kuşu ~ Port alcatraz balıkçıl kuşu.] dalgıç albay YT [193+] < Tü alaybeyi" alay1. yy'dan itibaren kaydedilmiş olup merkezdeki piyade birliğinin sağ ve solunda konuşlanan süvari birliklerini ifade eder. pest.Fa alâyiş bulaşış. âlây.a. 2. geleneksel Türk akıncı düzeninin aksine..parlamak. yozlaşma. alşak [xiv] a.a. alay1 [xiv] bir tür süvari formasyonu ~ O Yun allági(on) Bizans ordusunda bağımsız süvari birliği ~ Lat alae [çoğ. beyaz kâğıt. debdebe . aldatma . albüm [xix] ~ Fr album boş yapraklardan oluşan kitap. uysallaşmak " alış* Özgün anlamı alçak gönüllü deyiminde korunmuştur. Fiziksel anlamda kullanımına 15. yumuşak huylu. cazibe albinos/albino olan < Lat albus beyaz ~ HAvr *albh. uysal.

başka şey ima etme ß EYun állos başka (~ HAvr *al-1 öte. İbr colam (sonsuz süre. herkes ~ Aram câlam 1. Sans dantaka. ebediyet. üzere (edat) alegori [xx/b] ~ Fr allégorie simgesel anlatı ~ EYun allegoria başka türlü söyleme. 2. alemdar sancak. acele alelade surette " ale+. hidr(o)+2 aldente [xx/c] ~ İt al dente "dişe gelir".a. açık. EYun odoús. uls. belirti.(diş). söylemek " kategori * HAvr *al. işaret. < YLat alcool dehydrogenatus hidrojeni alınmış alkol" alkol.aldehid [xx/c] ~ Fr aldéhyde alkollerden elde edilen bir kimyasal madde sınıfı / İng aldehyde a. alelacele olarak " ale+.a. +dar alengir[li -? ~ Fa calamdâr sancaktar < Ar calam alenî ~ Ar çalanı [#cln nsb. yeryüzü. ebediyet). aldur-[xiv] almasına neden olmak. bayrak " ilim [xiii] sancak ~ Ar cala-1-c^acalat^ acele ile. umum alelusul ale+. az pişmiş makarnayı tarifeden bir söz < İt dente diş ~ Lat dens. ~ HAvr *dent. adet2 alelumum olarak " ale+. sonsuz süre. odont-.(öte). başka) + EYun agoreüö konuşmak. ult.kökünden Lat alter (başka). dünya. İng tooth < Ger *tanth. Belki "burnundan kıl aldırmak" deyiminden. gibi. aldır. acele ~ Ar cala-1-c^âdat^ adet üzere. usul1 alem1 sancak. calâniyyat^] açığa çıktı. evren * Karş.a. üstü. önemsemek < Tü al-" al* Geç döneme ait olan ikinci anlamın kaynağı açık değildir.] gizli olmayan. kaptırmak .a. ale+ ~ Ar cala(y) üzeri.a. dent. göz önünde < Ar calana [msd. genel ~ Ar cala-1-uSül usul üzere. aşikâr oldu . alem2 [xi] ~ Ar câlam [#clm] dünya. * Aynı kökten Fa dand. karşı. bayrak " alem1. alışılmış ~ Ar cala-1-c^umüm genellikle. aldır[mak Tü altız. usulü gibi" ~ Ar calam [#clm] simge.[viii+] almasına neden olmak.[xix] aldırış etmek.

alev Tü yalaw [Abuş.rahat. ferahlık. " alfa.] araç. * Arapça sözcüğün nihai anlamı "dönen şey. erg alesta [xvii] hazır etmek ß İt ad bir şeye + İt lesto hazır " ad+ alet awl/ma'âl] döndü [xiv] ~ İt allesta hazır ol! < İt allestire hazır ~ Ar âlat [#'wl msd. TTü yalabı. [200+] popüler psikolojide aktif erkekler için kullanılan bir sıfat ~ EYun álfa Yunan alfabesinin ilk harfi ~ Fen alep öküz. gönlü ferah. [xx/c] bazı tıp ve elektronik terimlerinde kullanılan bir bileşen. Alevi [xi] ~ Ar calawl [#clw nsb." belki "çömlekçi çarkı" olmalıdır. Karş. ~ Ar calayhi-s-salâm barış ~ Ar calaykum as- aleyhisselam [xi] selam sözü (onun) üzerine < Ar calay-hi onun üzeri" aleyh aleykümselam [xiv] selam sözü salâm barış (sizin) üzerinize < Ar calay-kum sizin üzeriniz " aleyh alez [xx/c] ~Fràl'aise1. ışımak xiv). . = Tü yalab yalab [DK] parıl parıl ~ Fa âlâw parıldama. hekim ß EYun állos başka.(parıldamak. Fenike yazısı Arami yazısının bir varyantıdır. bitişmek alfa [xx/b] bir tür radyoaktifışın.alerji [195+] ~Frallergie vücudun bir dış etkene verdiği normal dışı tepki ~ YLat allergia ^ 1905 Clemens von Pirquet. gibi" ale+ [xiv] ~ Ar calay-h(um) onun üzeri < Ar cala(y) üzere. a. İbr eleph (öküz). 2. Esasen Türkçe bir kelime olduğu halde -l. rahat ~ OLat *adiaces çevre. alfabe [xx/a] Yunan alfabesinin ilk iki harfi" alfa. Ebi Talib. numara . yalab yalab (parıl parıl xiii). Akad alpu. yalabık (parlak xvi). xv+ * Karş. farklı + EYun érgon iş. İslam peygamberinin damadı aleyh ile.a. beta ~ Fr alphabet harfler dizisi ~ EYun álfa beta ~ Fr alphanumérique harf ve rakamları alfanümerik [xx/c] içeren dizi / İng alphanumeric(al) a.sesinin inceltilmesi Farsça etkisi veya Farsçadan ikincil alıntı gösterir. calev [xvii] Çağ] a. aygıt < Ar âla [msd. Fenike alfabesinin ilk harfi = Aram âleph Arami/İbrani alfabesinin ilk harfi * Fenike yazısında A harfi öküz başı simgesiyle gösterildiği için.] Ali'ye mensup olan < öz cali Ali b. alev <Tü alâv/alev [xvii] . Avst. etraf < Lat adiacere etrafında olmak. çalışma " alegori. karşı. yatak çarşafının altına serilen emici örtü < Fr aise hareket alanı.

taraf" ali. evcilleşmek) < suescere (benimsemek.[xi] kendine almak. ali [xiv] culüw] yüksek idi. ahzetmek. alicenap ~ Fa câlîy canâb yüce makam. [194+] idrak algoritm/algoritma [xx/b] ~ Fr algorithme matematikte bir problemi çözmek için uygulanan prosedürler dizisi ~ EFr algorisme Arap sayılarıyla aritmetik işlem yapma yöntemi [esk.a.] yüksek. evcilleşmek.] ilim sahibi. uysallaşmak. dolap âl-i Cengiz Cengiz Han sülalesi. yükseldi. [xiv] yenilmek.] < al-%warizmı İslam matematikçisi Harezmi (9. hazret. [xvii] üstüne almak. alın alın[mak Tü alın. yy son yarısında Kırım hanlarını ilgilendiren karmaşık siyasi entrikalardan dolayı. alıç ^ küç.a. almak). hassasiyet göstermek < Tü al-" alalış[mak Tü alış. sodyum hidroksit < Ar qalâ yaktı. yüceldi ~ Ar câlîy [#clw sf. cephe. adet edinmek. cenap alicengiz alicengiz oyunu [xix] dalavere. fırınladı . Anlam için karş. allah ~ Fr alizarine kırmızı kök boya < Fr [xi] ~ Ar calim [#clm fa. Lat consuescere (alışmak. alt olunmak. alim Ar calama bildi" ilim alimallah alizarin [xx/b] ~ Ar câlimu-llâh Allah bilir " alim. [xiv] benimsemek. değiştirmek. takas etmek. yüce < Ar calâ [msd. majeste ß Ar câlîy yüksek + Ar canâb nezd. yy) < öz %warizm Orta Asya'da bir ülke.ekinin refleksif kullanımıyla "kendine almak" anlamında. cüsseli ve kaba kimse. aluk/alığ [xi] kel.alg algı YT [xx/b] ~ Fr algue yosun ~ Lat alga a. Harezm alıç oxyacantha alık Tü [xi] meyvesi eriğe benzeyen yabani bir meyve.[xi] alışveriş etmek. yumuşamak < Tü almak " al* Türkiye Türkçesinde -iş. usare " usare alize [xx/b] ~ Fr alizé tropik bölgelerde esen bir rüzgâr ~ ? alkali [183+] ~Fr/İng alkali bir kimya terimi~Ar alqall [#qlw] kostik soda. bilen. özellikle bu sülaleden gelen Kırım ve Besarabya hanları < Tü * Muhtemelen 18. bilgin < alizari kök boya hammaddesi ~ Ar al-cuSârat^ öz suyu. ~ OFa alüg a. kat. [xiii] değişmek. aptal alın Tü alın [viii+] ön taraf. < Tü al-" al- [193+] ganimet. crataegus ~ Fa âlüça küçük erik.

İng.a. erkek " manken almanak [xix] ~ Fr almanach yıllık.] çok bilen.] gözden geçirilmiş. kellik / İng . çeşitli bilgiler içeren takvim ~ YLat almanac a.[viii+ Uy] övmek. kısalttı. alaca bulaca [xvii] ala karışık renkli + Tü bulğa. her + Ger *manniz insan.tüm. yy'da İspanya Arapları tarafından Avrupa'ya getirildiği ve kurşun sülfat maddesi de alkol gibi damıtıldığı için. yy'da ortaya çıkan bir Germen aşiretleri birliği ß Ger *all. redakte edilmiş. ~ Fr allo telefon hitabı ~ İng hallo/hullo ~ Fr alopécie saç dökülmesi. hareketli allem kallem konuştu " ilim. salname. ~ Ar al-kuHl [#kHl] göze sürülen sürme. allame alim. # 1267 Francis Bacon. Allah [xi] ~ Ar allâh [#'lh] < Ar al-(i)lâh tanrı" ilah ß Tü allak bullak ikil alas bulas [xi] karma karışık. Tü al. özetledi < Ar naqaHa [msd. bula* Moğ alag bulag (a. a. alo [ 192+] genel selam sözü ~ EFr ho là "hey oradaki!" alopesi [xx/c] alopecy a. naqH] budadı almaşık YT [194+] alternatif <Kırg almaş nöbet. çok ~ İt allegro şen.fiiliyle birleştirilmesi keyfidir. < öz Alamanni 3.a. kutsamak alkol [xix] ~ Fr alcool mayalı içkilerden damıtma yoluyla elde edilen kimyasal madde ~ İsp alcol a.canlı. kelam ß Ar callama [II] bildirdi + Ar kallama [II] Alman Alaman [xvii] ~ Fr Allemand a. fazlasını kesti. münavebe * Kırgızca sözcüğün etimolojisi açık değildir.[xi Ha] karmak. antimon veya kurşun sülfat < Ar kaHala karardı * İmbikle damıtma tekniği 12. karıştırmak " ala.a.) biçimi Türkçeden alıntı olmalıdır.a. allegro [192+] müzikte bir tempo neşeli ~ OLat *allecrus ~ Lat alacer. kutsama < Tü alka. en alim " ilim [xiv] ~ Ar callâmat^ [#clm im.alkış Tü alkış [viii+] övgü. özetlenmiş (yazı) < Ar naqqaHa [II] bir kitabı redakte etti. alak bulak [xv-xvii] . alacr.a. < E Yun alöpeks tilki ~ HAvr *wlp-e. düşünür ~ Ar al-munaqqaH [#nqH II mef.a.

a. seçenek. büyümek.barış " alüminyum.bir alüminyum alaşımı ß YLat aluminium + Lat pax. < Quech pako kızıl kahverengi alpaka2 [xx/b] ~ YLat alpax. diğer < HAvr *al-1 öte. a. İngiliz kimyacı < Lat alumen şap ~YLat aluminium bir . Aynı kökten Lat vulpes. almaşık < Fr alterner ~ Lat alternare bir işi sırayla yapmak < Lat alter öbür. yüksek ~ HAvr *al-to. 3. buna eşdeğer perde ~ Lat altus boy atmış. Fr/İng altitude < Lat altitudo (yükseklik). Karş.a. alüminyum [192+] 1808 Humphrey Davy. alpinizm Alp dağlarına ait < öz Alpe Alp dağları alt Tü alt [viii+] a.].iki şeyden başka olan. başka " alegori alternatör cihaz < Fr alterner " alternatif altes [xix] [xx/b] ~ Fr alternateur alternatif akım üreten ~ Fr altesse prens rütbesindeki kişilere hitap şekli . < Tü altı" altı * -mış ekinin işlevi belirsizdir. pac.İt altezza yükseklik. +metre altmış Tü altmış [viii+] a. alpac. Ave raopis. boy atmak). a. [xx/a] ~ Fr alpinisme dağcılık sporu < Fr alpin alternatif [xx/b] ~ Fr alternatif 1. < HAvr *al-3 (bitki veya canlı) yetişmek. öteki ~ HAvr *al-tero.a. alto [189+] ~İtalto1. 2. a. müzikte yüksek perdeden erkek sesi. yücelik < İt alto yüksek " alto altı Tü Tü altı [viii] a.a. tenor [esk. 2. . pes perdeden kadın sesi [xvi]. bu hayvanın yünü ~ Quech alpako a. Sans lopâsâ. boy atmak * Aynı kökten Lat alescere (büyümek. alpaka 1 [192+] ~İspalpaca Güney Amerika'ya özgü bir memeli hayvan.yüksek.* Tilki yılda iki kez tüylerini döktüğü için. pakt * 1920 Versailles barış antlaşmasıyla aynı günlerde icat edildiği için. Erm aġvés < EErm alwes.> Fa röbâ (tilki). sırayla değişen. ~ Fr altimètre yükseklik ölçme cihazı ß altimetre [xx/b] Lat altus yüksek + EYun métron ölçü " alto. altın altun [viii] a.

bulamaç. a.alüvyon [xx/b] ~ Fr alluvion akarsuyun sürüklediği kumlu toprak. ittifak etmek ~ Lat alligare a.gelmek. maksat" anlamını Dil Devriminden sonra kazanmıştır. ittifak. Yunan efsanesinde savaşçı kadınlar kavmi. lig am Tü am [xi] dişilik organı.a. yumuşak ve kolay şekillenen her çeşit alaşım / İng amalgam a. a. nişangâh * "Gaye. güvence" emanet amatör [192+] ~Framateur bir işi zevk için yapan ~ Lat amator seven < Lat amare sevmek ~ HAvr *am. erkeksi veya savaşçı kadın ~ EYun amazon savaşçı kadınlar kavmi * Yunanca sözcüğün a-mazós (memesiz) sözcüğünden türetilmesi halk etimolojisidir. 2. gözleri görmeyen < Ar * Kusur ve renk sıfatları yapan afcal vezninde. " merhem aman [xi] ~ Ar âmân [#'mn] güvenlik. amçuk [xiv] a. maamafih ~ Ar acmâ' [#cmy sf. top " in+1. laut. amaç [xi] ~ Fa âmâc hedef. altüst olmak Lat ballare " balad . 2. ambalaj [192+] ~ Fremballage paketleme. amçık [xiii] a. olmak. krem ~ EYun málagma. karanlık olma [xiv] emma [xi] ~ Ar amma gelgelelim. < EYun malâssö. a. hazır < Fa/OFa amalgam [xx/c] ~ Fr amalgame civa alaşımı.bir şeye + Lat ligare bağlamak " ad+.a. malag-yumuşatmak ~ HAvr *melag. varmak. yıkamak " ad+. ~ OLat amalgama simyada civa alaşımı ~ Ar al-malġam alaşım. ß Lat ad. bağdaştırmak. ama1/amma (bağlaç) < Ar am fakat ama2 camiya kör olma. paket < Fr emballer paketlemek ß Fr en. nikâh yüzüğü < Fr allier bağdaşmak.a. -t.suyla akıtmak. duyguları altüst olmuş < Fr s'emballer gemi azıya almak.a. dere mili < Lat alluere suyla sürüklenmek ß Lat ad. Orijinal biçimin amçık (ağızcık?) olduğu düşünülebilir..] kör. hazır olmak ~ Fa âmâda gelmiş.+ Fr balle balya. amade âmâdan. lavabo alyans [xx/a] ~ Fr alliance 1.a. âmây. balya ambale [xx/b] ~ Fr emballé gemi azıya almış (at).bir yere + Lat lavare. * Karş. Moğ aman (ağız).sevmek amazon [xx/a] ~ Fr amazone 1.

saplama < EYun embâllö katmak. ~ HAvr *ambhi iki taraf. güvendik (birinci çoğul şahıs) < Ar amana [IV] inandı.a. eylem. eylem < Ar camala çalıştı. mağaza ~ OFa hanbar a. iki yanlı. işlem. genel hava ~ Lat ambientia dolaşım < Lat ambire. ortam. iyon amblem [xx/b] ~ Fr emblème simge. yol almak ~ HAvr *eigitmek " ambi+. < OLat barra engel.sokuş.her ikisi.] iş. birlikte + HAvr *bher-1 taşımak. a. " ambiyans amca <Tü abıca/abuca [xvi] babanın ağabeyi [viii] ağabey. yaşlı ve saygıdeğer kimse " ece < Tü *aba eçe ß Tü âpa [viii] baba + Tü eçe ~ Ar camal [#cml amel [xi] iş. amberbu Ar canbar + Fa büy koku " amber. beraber.a. getirmek " hem. it-gitmek. işledi * "İshal" anlamı muhtemelen "bağırsak boşaltma işlemi" anlamında bir hüsnü tabirden türemiştir. ambiyans [xx/b] ~ Fr ambiance çevre. işlem. abluka ~ İsp embargar etrafını çevirmek. a. barikat dikmek < OLat inbarricare a.a.a. çevre ~ Fa canbar büy güzel kokulu bir çiçek ß ~ Fr/İng ambi. ambit. birikim. dolaşmak. işlem " amel ~ Ar camalat^ [#cml çoğ.bir. güvendi" emanet amentü [xiv] ~ Ar âmantu [#'mn IV] "inandım". dolanmak ß Lat ambo + Lat ire. amblem ~ EYun emblema. (= Sans sambhâra bir araya getirme. barikat.a. her çeşit güzel koku = OFa anbar a. içine sokmak ß EYun én içine + EYun bâllö atmak " en+. dolanmak < Lat ambire.] işlemler < Ar amenna [xiv] ~ Ar âmannâ [#'mn IV] inandık. a. kumanya) ß HAvr *sem.dolaşmak. balistik ambülans [xx/b] ~ Fr ambulance tıbbi taşıt aracı < Fr hôpital ambulant gezici hastahane < Lat ambulare gezmek.ambar [xiii] ~ Fa anbar depo. bariyer " bar1 amber [xi] ~ Ar canbar [#cnbr] bir tür balinanın midesinden çıkarılan güzel kokulu madde. amele " amel ameliyat camaliyyat^ ameliye. bu2 ambi+ çepeçevre ~ Lat ambi.] işçiler < Ar câmil işçi ~ Ar camaliyyât [#cml çoğ. İslami inanç formülünün ilk kelimesi. -t. ambit. erzak. [xix] ishal msd. +ber ambargo [192+] ~Frembargo bir limana giriş çıkışı engelleme. bu kelime ile başlayan formül < Ar amana [IV] inandı" emanet . ~ EFa hambâra a.

ametal metal [xx/c] ~ Fr ametal metal olmayan mineral" an+. metil. amfetamin [xx/c] ~ Fr/İng amphetamine merkezi sinir sistemi uyarıcısı olan bir kimyasal madde < Fr/İng alpha methyl phenyl ethy " alfa.Amerika ~ öz (İt/Lat) America bir kıta ^ 1507 Martin Waldseemüller. +ber amigo seyircisini coşturan kimse amatör [196+] Meksikalılara özgü hitap şekli.iki yanlı. fışkı amfora < EYun amforeús/amfiforeús iki kulplu küp ß EYun amfi. haritacı < öz Amerigo/Americus Vespucc Amerika kıtasının ayrı bir kıta olduğunu ilk ileri süren İtalyan seyyah (1451-1512) < Emmericus/Emmeric Doğu Gotlara özgü bir erkek adı * Vespucci'nin önadı Alm Heinrich (> İng Henry) adının Doğu Got diyalektindeki biçiminin İtalyanca uyarlamasıdır. çepeçevre + EYun ferö. ß EYun a(n). amfizem [xx/c] ~ Fr emphysème tıpta bir vücut dokusunun gazla şişmesi ~ EYun emfysema. üfürmek. etil. amik ('ariz ve amik' deyiminde) derin.a. dibine kadar < Ar camuqa [msd. [197+] futbol ~ İsp amigo arkadaş ~ Lat amicus sevgili.taşımak ~ HAvr *bher-1 taşımak. getirmek " amphi+.içine üfleme. t. arkadaş < Lat amare sevmek " * Türkçe sözcüğün ikinci anlamı Beşiktaşlı taraftar Amigo Orhan'ın lakabından türemiştir.değil + EYun methüö sarhoş olmak " an+. dost. matiz * Ametist taşının sarhoşluğa engel olduğu inancından ötürü. 2. şişirme < EYun emfysâö < EYun fysâö üflemek. fenol. ametist [xx/b] ~ Fr amethyste bir tür süs taşı ~ EYun améthystos "sarhoş etmez".iki yanlı + EYun théatron tiyatro " amphi+. amin2 amfibi [xx/b] ~ Fr amphibie 1. şişirmek " en+. cumq/c^amâqat^] derin idi ~ Ar camîq [#cmq sf. for. a. tiyatro * İlk kez MÖ 53'te Roma'da Gaius Scribonius Curio'nun inşa ettirdiği çift sahneli oval tiyatro için kullanılmıştır. Yarım daire şeklinde tiyatrolar için kullanımı modern döneme özgüdür. su ve karada hareket eden araç veya askeri birlik ~ EYun amfibíos çift canlı" amphi+.] . biy(o)+ amfiteatr amfiteatro[187+] ~Framphithéatre daire veya yarım daire şeklinde tiyatro ~ Lat amphitheatrum çift yanlı (tam daire veya oval) tiyatro B EYun amfi. Alm. su ve karada yaşayan canlı.

amin1 [xiii] ~ Ar âmîn dua sözü ~ İbr âmen 1. 2.] 1. tüketmek. hatırlamak ~ HAvr *mnâ. itfa etmek. genel. yer değiştirmek. göçmek " mütasyon amir ~ Ar âmir [#'mr fa. morf(o)+ [xx/b] ~ Fr amorphe şekilsiz ß EYun a(n). amin2 ammonia " amonyak [xx/b] ~ Fr amine kimyada bir bileşik < Lat amip [xx/b] ~ Fr amibe tek hücreli bir canlı ~ EYun amoibe değişken < EYun ameibö değişmek ~ HAvr *smeigw. f. sönük.adım adım öldürmek. mantalite amok Malay amok a.amil etken. doğru olma " emanet * #'mn kökü Arapça ve İbranicede ortak olmakla birlikte dua sözü olarak kullanılan amin İbranicedir.değil + EYun amorti [xx/b] ~ Fr amorti ölü. [193+] Türk donanmasında bir rütbe ~ Fr amiral Arap veya Müslümanlarda komutan. doğru.hal değiştirmek < HAvr *mei-1 değişmek. borcu taksitle tüketmek ~ OLat *admortire/*ammortire ß OLat ad." 2. dua sözü < İbr #'mn güvenilir olma. halk.] avama ait. borcu taksitle ödemek " amorti . Amun amorf morfe şekil " an+. "öyledir. memur. Kuran'ın otuzuncu cüzünün adı. amortiss.(falan) komutanı " emir2 * Türk donanmasında 26/11/1934 tarihli kanunla kullanıma girmiştir. itfa edilmiş < Fr amortir. güvenilir. deniz komutanı [xiv] ~ Ar amîru-1. görevli. bey [xi]. 2. avam " umum amnezi [xx/b] ~ Fr amnésie hafıza kaybı ß EYun a(n)değil + EYun mnesis hafıza.] emreden " emir1 amiral [183+] Avrupa donanmalarında komutanı. işçi.< HAvr *men-1 düşünmek " an+.yönelme edatı + OLat mors ölü " ad+. anımsama < EYun mnáomai anımsamak.] kamu. a. adi" amme [xiv] ~ Fa câmTyâna avam tarzında < Ar câmmî ~ Ar amme [xiv] 1. amiyane [#cmm nsb. özellikle sıradan halk. etmen " amel [xiv] ~ Ar camii [#cml fa. [xx/c] ~ İng amok öldürme hırsıyla gözü dönmüş olma ~ amonyak [xix] ~ Fr ammoniac Kimyada NH3 bileşiği veya bunun tuzları ~ EYun (h)ammoniakós Libya'da Juppiter Ammon tapınağı yakınında çıkarılan bir tür tuz < öz (h)Ammon bir Mısır tanrısı. mort amortisman [185+] ~Framortissementfinansve muhasebede bir kavram < Fr amortir tüketmek. halk câmmat^ [#cmm fa.

an[mak Tü an.a.[xiv] yadetmek. < HAvr *ne olumsuzluk ve yoksunluk edatı" na+ * Ünsüzlerden önce a-. 2. onul (zekâ.kesik < HAvr *pau-2 biçmek.< HAvr *per-3 denemek. 2. Karş.] < Lat ampora testi ~ EYun amforeús " amfora ampüte [etm [xx/b] ~ Fr amputer insan gövdesinden bir organ kesmek ~ Lat amputare budamak ß Lat ambo + Lat putare 1. Bak. düşünmek ~ HAvr *pu-to.] sütun.değil + EYun miainö lekelemek " an+ * Ateşe tutulduğunda leke ve kirlerini kaybettiği için. riske girmek " en+ amplifiye [etm [xx/b] ~ Fr amplifier büyütmek. sınamak.ve ög biçimlerine karşılık. doğru tahmin etmek. gez). öğüt. bir problemi çözmek. zikretmek 2. anlamak)onıla.ve an biçimleri kullanılmıştır. pekiştirdi. çepeçevre (edat ve zarf) ~ HAvr *ambhi her iki el" ambi+ ampir [xix] ~ Fr empire 1. fact. imparatorluk. ünlülerden önce an. doğru tahmin etmek. a.amper [192+] ~ Fr ampère elektrik birimi ^1881 Paris Elektrik Kongresi < öz André-Marie Ampère Fransız fizikçi (1775-1836) amphi+ ~ Fr/İng amphi. Moğ onı (okun üstündeki çentik. Fransa'da Birinci İmparatorluk (1804-1815) dönemine özgü mobilya stili ~ Lat imperium imparatorluk " imparator ampirik [192+] ~Frempirique deney ve gözleme dayanan < EYun empeiría deneyim ß EYun én + EYun peirâö denemek.biçimini alır. genişletmek.iki zıt şeyi ya da bir şeyin iki yanını ya da bir şeyin tüm çevresini ifade eden önek ~ EYun amfís. amaçladı. amfi. hatırlamak. an-arşi. Diğer Türk dillerinde tercih edilen ö. direk < Ar camada dikti. a-fazi. bir işi bilerek yaptı amyant [xx/b] ~ Fr amiante ateşten etkilenmeyen bir mineral ~ EYun amiántos "lekesiz. teşebbüs etmek ~ HAvr *perya. hedefi vurmak. ses hacmini yükseltmek ~ Lat amplificare ß Lat amplus bol.(1. Oğuz ve Kıpçakçada an. * Ayrıca karş. 2. onı-/onu. kavrayış). biçmek.a. an [xiv] ~ Ar ân [#'wn] en kısa süre an+ ~ EYun a(n). lekelenmez".yapmak " faktör ampul [192+] ~ Fr ampoule şişecik. tehlikeye atılmak. ß EYun a(n). saymak. hedefi vurmak. budamak. konsantre olmak). cam tüp. bir problemi çözmek. ampul ~ Lat ampulla [küç. .olumsuzluk ve yoksunluk öneki HAvr *n. her iki el. sanmak.a.her ikisi. bıçak vurmak " ambi+ amut amud [xiv] ~ Ar camüd [#cmd im. destekledi. dikilitaş. büyük + Lat facere. . anlamak ) (= Moğ 1.(okla nişan almak.

zamana uymayan ~ Fr anachronique 1. İng on. 2. ana+ edat ve fiil öneki ~ HAvr *an-1 a. hissetmek " an+. tolkalkmak. Türkçede ikinci anlam ağır basmıştır. kaldırmak ß EYun aná yukarı + EYun ferö. alfabe [xx/b] ~ Fr anal makata ilişkin" anüs [xx/c] ~ Fr analphabétisme okuryazar olmama" analiz [189+] ~Franalyse.çözmek ~ HAvr *leu-1 çözmek. öksüz. özellikle güneşin doğuşu. * Karş. ~ EYun anoigö açmak ß EYun aná + EYun oigö a.analyt-çözümleme. a. Bak. eski zamana ait bir anlatım veya tasvire yeni zamana ait unsurlar katan. anaç ana Anadolu anaToli [xvi] Orta Anadolu ~ Yun/EYun Anatolía Doğu ülkesi. çıkmak ß EYun aná yukarı + EYun tellö. kalkış. ayrıştırma ~ EYun análysis a. +ber anahtar [xiv] ~ Yun anoi%teri açkı. anal analfabetizm an+.taşımak " ana+. tolere anafor [xvi] ~ Fr anaphore gelgit.ana Tü ana [viii+] anne * Daha eski olan ög (anne) sözünün yerini almıştır. estetik . Ege'nin doğusu < EYun anatellö doğmak. Alm an. a. gevşetmek " ana+. modern olmayan ß EYun aná yukarıda olma edatı + EYun %ronos zaman. kron(o)+ * Fransızca sözcüğün ana anlamı birincisi iken. çağın gerisinde kalmış. doğuş. ayrıştırmak ß EYun aná açığa + EYun lüö. < EYun analüö ayrışmak. burgaç ~ EYun anaforá dönüş. açacak ~ EYun anoikter a.a.a. çağ " ana+. geri geliş < EYun anaferö yukarı taşımak. lös analjezi [xx/b] ~ Fr analgésie uyuşturma. kaldırmak ~ HAvr *tels. olgun kız çocuğu < Tü ana " anakronik [xx/b] çağ dışı. for. doğu. 3. " ana+ anakonda henakandaya "kırbaç yılanı" [xx/c] ~ İng anaconda bir yılan türü ~? Sinhali Tü ~ EYun aná yukarıya ve açığa yönelme bildiren anaç [xi] anacık. " ana+.değil + EYun algaisía acı duyma ß EYun álgos acı + EYun aisthânö duymak. a. lys. a. Ege'nin doğu kıyısı ile Fırat nehri arasındaki ülke ~ EYun anatole 1. 2. acı duygusunu giderme ß EYun an.

enayi (argo) < öz * Çeşitli Yunanca sözcüklerden türetme çabaları zorlamadır. log. (doğal hareketi taklit etme anlamında) dijital olmayan ~ E Yun análogon [n.] orantılı şey. tom(o)+ anca Tü ança [viii] öyle. . * Güney Amerika yerli dillerinden anane aktarılan anlatı. tom. +arşi anason anîson [xiv] pimpinella anisum ~ EYun ânethon/ânnethon a. andr.a.a. ß EYun aná açığa + EYun temnö. bölmek " ana+.saymak. hükümranlık. şöyle ki" anca ~ İng anchovies Atlantik hamsisi < İsp ançüez [xx/b] anchoa kurutulmuş balık. 2. hesaplamak " ana+.] kuşaktan kuşağa ~Fr ananas tropik ükelerde yetişen anarşi anarşi [189+] . * Fr anis. anarşist [191+] ~ Fr anarchie yönetimsizlik.analog [xx/b] ~ Fr analogue 1. kıyaslanabilir.erkek.değil + EYun ar%e iktidar. +log ananas [192+] bir meyve ~ Port ananas a. o surette < Tü an işaret zamiri. andız kullanılan bir bitki andr(o)+ ~ Fr/İng andr(o).< HAvr *ner. önderlik " an+.erkek (sadece bileşiklerde) < EYun anér. benzer. o " o ancak <Tü ançak [xiii] < Tü anca ki öyle ki. er. ~ Yun ánison anason bitkisi. ~ Tupi/Guarani ananá a.a. gelenek ~ Ar canc^anat^ [#cnc^n msd.a. benzeri ß EYun aná + EYun legöl.kesmek.a. çiroz ~ Bask anchuva kuru andaval/andavallı Andaval Niğde yakınında bir kasaba andavallı [188+] bön. a. İng anise biçimleri Latince yoluyla Yunancadan alınmıştır. adam ~ HAvr *snr. anatomi [xx/b] ~ Fr anatomie kadavraları kesme yöntemiyle doku ve organları inceleyen tıp dalı ~ EYun anatomía a. kargaşa ß EYun an. andezit Andes And dağları andıç YT [193+] muhtıra Tü [xx/c] ~ Fr andésite bir tür volkanik kaya < öz < Tü an-" anarjduz [xi] kökü ilaç olarak * -dıç ekinin mahiyeti belirsizdir.

bir şeye + Lat nectere. hem(o)+ [xx/b] ~ Fr anémie kansızlık ß EYun an.erkek. Manisa lalesi. imece < EYun ángaros ulak.değil + EYun anemon [xx/b] ~ Fr anémone 1. bir bitki. andr. salma. -t.değil + EYun aisthânö duymak. rehin etmek. nex.a.erkek + EYun gyne kadın " andr(o)+. jinekoloji andropoz [xx/c] ~ Fr/İng andropause erkeklerde cinsel etkinliğin sona ermesi ß EYun anér. duyumsuzlaştırma ~ YLat anaesthesia ^ 1848 Sir J.bağlamak ~ HAvr *ned. 2. İng. istihdam etmek < Fr gage rehin. poz * Batı dillerinde 1950 dolayında kullanıma girmiştir. düğüm " ad+ * Aynı kökten Lat nodus (düğüm).bir şeye bağlamak ß Lat ad.a.rehin etmek. andr. aneks [xx/c] ~ Fr/İng annexe müştemilat. ~ Ger *wadjan ~ HAvr *wadh. görüntü " andr(o)+. ipotek etmek.esmek anestezi [192+] ~Franésthesie uyuşturma. anekdot [xx/b] ~ Fr anecdote bir kişi hakkında anlatılan kısa ve gerçek öykü ~ EYun anékdotos yayınlanmamış hikaye.nefes.değil + EYun ékdotos yayınlanmış < EYun ékdosis dışa verme. andr.kan " an+.vermek " an+. Simpson. +oid androjin [xx/c] ~ Fr/İng androgyne erkek gibi olan kadın B EYun anér. " ana+ anfi » " amfiteatr angaje [etm angajman [192+] ~ Fr engager bağlamak.erkek + EYun paúsis durma. anemi (h)aîma. yumuşakçalardan bir hayvan ~ EYun anemöne rüzgâr gülü < EYun ánemos rüzgâr ~ HAvr *ans-mo. ipotek ~ EFr wage a. bedel. bağlayıcı bir söz vermek angarya [xvii] ~ Yun angareía bedelsiz hizmet ~ EYun angareía bedelsiz kamu hizmeti. doz * Bizanslı tarihçi Prokopios'un 6. İng net (ağ).android [xx/c] ~ İng android insana benzer yaratık. ecir .Y. baloncuk ß EYun aná yukarı + EYun eurys şişik. rüzgâr. İran kralının posta görevlisi ~ EFa hangaraücret. estetik anevrizma [xx/b] ~ Fr anévrisme damar şişmesi. algılamak " an+. yayma. insansı ß EYun anér. meşgul etmek. ß EYun an. dedikodu ß EYun an. yy saray dedikodularına ilişkin olup ölümünden sonra yayınlanan Anekdota adlı eserinin adından. insan + EYun eîdos şekil. yayımlama ß EYun ék + EYun didömi. eklenti ~ Lat adnexus bağlantı.bağ. irtibat < Lat adnectere. esinti < HAvr *ans. sona erme " andr(o)+. do. kabarık ~ HAvr *wers-l a. adnex.

taşıt. koşut. 2.Ankara. çınlatmak . İlk kez bu sözcükte kullanılan YTü (i)t eki daha sonra ayrım gözetmeksizin etkin ve edilgin ortaylar ve fiil adları yapımında kullanılmıştır. angora tiftik yünü < Ankara ~ Ankyra a. kesit. tarihçi < Lat anima nefes. kalıt. [188+] budala.(gürültü etmek. an ı t [193+] abide < T ü an-" an- * Fr monument (abide) < Lat monere (anımsatmak) karşılığı olarak türetilmiştir.a. yakıt. ^ 1866 Sir Edward B. ruh " anime . koyu renk.a.[xi] eşek sesi çıkarmak. ruhçuluk ~ İng animism a. yapıt. eşek sesi" +kirYT anır[mak * Tü yarjur.viii+ Uy) aynı fiilin varyantıdır. özellikle koyu mavi. harekete geçirme < Lat animare can vermek < Lat anima nefes. İng.Fritzsche. Karş. sarsak (argo) anha minha B Ar canha ona + Ar minha ondan an ı anımsa[mak YT [193+] hatı ra < Tü an-" an- Tü anıt [xi] ördeğe karmaşık akıl yürütmeler için kullanılan bir söz YT [194+] müphem olarak hatırlamak. çivit bitkisi ve boyası anime [etm [xx/c] ~ Fr animer canlandırma.[xiv] . can ~ HAvr *ans-mo. soyut. tiftik keçisi. dikit. ruh. Alm. a. ölçüt. yazıt. ağır. Taylor. kısıt. ^ 1841 C.J. konut. 2. [xx/c] hatırlamak < Tü an-" anTü arjıla. birdenbire < Ar ân en kısa süre" an * Ansızın ve anide zarflarından yakın dönemde geri türetilme yoluyla oluşturulmuş sıfattır. yanıt.nefes. rüzgâr " anemon animizm [xx/b] ~ Fr animisme cansız varlıklara ruh atfeden inanış. * Kentin adı Yunancaya bilinmeyen bir Anadolu dilinden alınmış olmalıdır.[xvii] < Tü ağ/arj [onom. arjğır. ecir. belit. kanıt. anız Tü anız [xi] ekin biçildikten sonra tarlada kalan sapları ani [xx/b] ansızın.] bağırış. angut benzeyen bir kuş. [xx/c] ~İngangora1. kimyacı < Alm anil çivit bitkisi ve boyası ~ Port anil ~ Hind/Sans nîla 1.* Karş. anilin [192+] ~Fr/İng aniline bir tür kimyasal boya~ Alm anilin a.

hafıza < Tü an. kıvırmak * Aynı kökten İng angle (olta çengeli. < Tü an [xiv Kıp] akıl. anksiyete [xx/c] ~ Fr anxiété sıkıntı.araştırmak.anjin [192+] ~Frangine boğaz veya damar sıkışması Lat angina sıkma. daraltmak. binek vb. anlam anlat anne YT <Tü Tü [193+] mana < Tü anla-" anla" anla" ana anlat.[xiv] anlamasına sebep olmak ana [viii+] . quaestsormak " in+1 * Karş. yy'dan itibaren kaydedilen âne biçimi Şemseddin Sami'ye göre İstanbul şivesidir. . < Lat castrum sağlam yer " kasara ankesör [xx/b] ~ Fr encaisseur tahsildar.dar.Lat anxietas a. daraltma ~ E Yun an%one a. yazı dilinde 20. çapa ~ Lat ancora ~ EYun ankyra a. sıkıca gömmek ~ İt incastrare a. a. < Lat inquirere. anjiyo [xx/c] ~ İng angio < İng angiography damarlara renkli bir sıvı zerkederek görüntü alma yöntemi < EYun angeîon damar ankastre [etm [xx/c] ~ Fr encastrer yuvasına sokmak. eng (dar). açı).sıkmak.[xi] a. sıkı * Aynı kökten Lat angere (sıkmak) > İng anxious (sıkıntılı).a.çengel < HAvr *ank. Alm angst (sıkıntı). kasaya koyan < Fr encaisser kasaya koymak ß Fr en. yy başlarından önce kaydedilmemiştir. yatak. < Lat angere. daraltmak. sebepsiz korku .dar.bükmek. ankraj [xx/c] ~ Fr ancrage demirleme. ana/âne [xvii-xix] .a. idrak. kaçak. a. boğmak ~ HAvr *angh. İng inquest (soruşturma). parlak. hortlak. a.+ Fr caisse kasa " in+1.[xiv Kıp] [193+] idrak yeteneği < Tü anla-" anla- * Sıfat yapım eki olan -(e)k takısının fiil adı yapımında kullanılması keyfidir. soruşturmak ß Lat in-+ Lat quaerere. question (soru). endişe. ~ HAvr *ank-ulo. . İng anger (sıkıntı > öfke). boğmak ~ HAvr *angh. korkak. inquaest. anne [192+] * N duplikasyonu muhtemelen çocuk dili etkisi gösterir. < E Yun ân%ö sıkmak. kasa anket [192+]tetkikat. a. sıkı" anjin anla[mak Tü hatırlamak " ananlak YT anla. Karş. çapa atma < Fr ancre gemi demiri. taharriyat ~Frenquête her türlü soruşturma ~ OLat inquaesta a. 14. anx.

# 1873 W. İng. adsız. hisseleri nama yazılı olmayan şirket ß EYun an. 2.olumsuzluk öneki + EYun óreksis iştah " an+ anormal [xx/a] + Fr normale kurala uygun. ilan etmek ~ OLat annuntiare a. W. töre " an+. genel + EYun paideüö eğitmek " en+. yasasızlık ß EYun a(n). normal " an+. kan ve can vermek. biyolog ~ EYun anofeles zayıflatan.+ Lat simul bir. (kanını) kurutan ß EYun an.ad " an+. Alm.değil + EYun ofeles < EYun ofellö güçlendirmek. ß EYun an. zikretmek " an- .değil + EYun (h)omalós bir örnek.değil [xx/c] ~ İng anorak Eskimolara özgü içi kürklü ansambl [xx/b] ~ Fr ensemble beraber.a.anod [xx/b] ~ Fr/İng anode pozitif elektrot # Michael Faraday. ß Lat ad. simüle ansızın <Tü anğsuzm [xiii] anlamadan varmaz < Tü arj akıl. anoreksi [xx/c] ~ Fr anoréxie patolojik iştahsızlık / İng anorexia a. norm ~ Fr anormal kuraldışı ß EYun a(n).değil + EYun ónoma. ónyma.a.+ Lat nuntius tellal. haberci" ad+ anorak ve başlıklı ceket. küme. sıra dışılık ß EYun an. tekdüze.W. topluluk ~ Lat insimul ß Lat in. od(o)+ * Elektriğin dönüş yolu anlamında. aynı " in+1. +nomi anonim [187+] ~ Fr anonyme 1. anofel [xx/b] ~ Fr anophèle sıtmaya neden olan sivrisinek türü ~ YLat anopheles ^ 1818 J. eş. idrak " an< Tü arjsuz [xiv Kıp] anlamaz. her konuya değinen eğitici kitap [xviii] ß EYun enkyklios çepeçevre. sikl. parka ~ İnuit anoraq * Grönland Eskimoları dilinden. ped(o)+ ant Tü ant [viii+] sözleşme.değil + EYun nómos yasa. beraber.hatırlamak.a. İng. < YLat anorexia nervosa a. Meigen. hom(o)+ anomi [xx/c] ~ Fr/İng anomie kuralsızlık. beslemek. düzenli < EYun (h)ómos aynı. farkına ansiklopedi ancuklopedya [181+] ~ Fr encyclopédie ~ YLat encyclopaedia genel eğitim programı [xvi]. yemin < Tü *ân. bir örnek " an+. sıradan. Gull. fizikçi (1791-1867) ~ EYun ánodos yukarıya giden yol " ana+. onomatope anons [195+] ~Frannonce duyuru <Frannoncer duyurmak. yaramak " an+ anomali [xx/b] ~ Fr anomalie uyumsuzluk.

a. sebep olan " anti+. arktik [xx/b] ~ Fr antarctique Güney kutbuna ait" anten [192+] ~ Fr antenne 1. " antik .ön. Alm ent. alın. böcek duyargası. tuhaf) biçimi ayrışmıştır. do-vermek " anti+. mektup kâğıdı başlığı < Fr tête baş ~ Lat testa 1.a. +jen1 antik [xx/b] eski Yunan ve Roma uygarlığına ait. çok eski. aksiyon antant [190+] ~Frentente mutabakat <Frentendre anlamak ~ Lat intendere yönelmek. (geç dönem halk dilinde) kafatası. alın alına. 2. İng and/Alm und ("karşılıklı". kafa " test anti+ olma bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *ant. garip. biot. ~ HAvr *preus. ve). elektromanyetik alıcı ve verici anteni ~ YLat antenna böcek duyargası ~ Lat antenna/antemna yelken direği antet [xx/b] ~ Fr en-tête başlık.antagonist [xx/c] ~ Fr antagoniste rakip. antika [186+] eskiliğinden ötürü değer taşıyan eşya. mikrop vb. 2. 2.can. bakterisidlerin genel adı ^1941 Selman Waksman. a. muarız ~ EYun antagönistes ß EYun antí karşı + EYun agön yarışma ~ HAvr *ag. " anti+ antijen [xx/b] ~ Fr antigène bir organizmaya girdiğinde antikor oluşumuna neden olan yabancı öge (zehir. önce). Amer.+ Fr -gène1 doğuran. karşı" anti+ * Türkçe kullanımda İtalyancadan alınan antika (1. doz antifriz [xx/b] sıvıların donmasına engel olan madde . eski eser. biyofizikçi ß EYun antí karşı + EYun bíos. [199+] eski zamana ait ~ Fr antique 1. froze donmak ~ Ger *freusan a. panzehir ~ EYun antidöton a.İt antico eski ~ Lat antiquus a. sürmek " anti+.harekete geçirmek.+ İng freeze. topraktan yapılan saksı. tens-germek " in+1. Eski Çağa ait ~ Lat antiquus eski < Lat ante önce ~ HAvr *ant. 2.ön. kâse. karşı karşıya * Aynı kökten Lat ante (ön. kulak vermek ß Lat in. ß EYun antí karşı + EYun dötos verilen < EYun didömi. biy(o)+ antidot [xx/b] ~ Fr antidote zehire karşı verilen ilaç.(karşıtlık bildiren önek). tansiyon antarktik anti+. alın ~ EYun antí yüzyüze.+ Lat tendere. ilgilenmek. antibiyotik [194+] ~ İng antibiotic "canlı organizmalara karşı". [189+] tuhaf .a. hayat" anti+.) ß Fr anti.a. değerli eski eşya.İng antifreeze anti-don ß İng ant.

derlemek " +loji antrakt [192+] ~Frentr'acte tiyatroda iki perde arası ß Fr entre arası + Fr acte tiyatroda perde " inter+. septik1 antitez antíthesis karşısına koyma. güldeste.a. acı duyma " anti+.karşıt sav ~ EYun < T ü a nt " an t [1 93 +] m ua he de antoloji [192+] ~Franthologie~EYunanthología 1. a. çalıştırmak ß Fr en. traktör antrenör < Fr entraîner " antrenman [192+] ~Frentraîneur antrenman yaptıran .karşı + Fr septique çürümeye ait" anti+.karşı + Fr corps vücut.+ Fr traîner çekerek götürmek. koyu gri renk ~ EYun anthrakites kömüre benzeyen < EYun ánthraks 1. çiçek) + EYun logeía derleme.tomurcuk. tez2 an tl a şma YT [xx/b] ~ Fr antithèse. göz sürmesi antipati [192+] ~Frantipathie "karşı duygu". ß EYun antí karşı + EYun pâs%ö.a. 2. şiir derlemesi ß EYun ánthos çiçek (~ HAvr *andh. eğitim < Fr entraîner peşinden çekmek. kömür.a. sürmek " in+1. a. aksiyon antrasit [xix] ~ Fr anthracite bir tür kömür. sürüklemek ~ OLat traginare a. çekip çevirmek.a. nefret. 2.antikor [xx/b] ~ Fr anticorps vücudun zararlı organizmalara karşı ürettiği madde ß Fr anti.hissetme. ~ HAvr *en-ter. tract. çiçek derlemesi. antithet. pat(o)+ antisemit [xx/b] ~ Fr antisémite Yahudi düşmanı ß Fr anti+ Fr sémite Sami ırkından olan < Sém Nuh'un oğlu. toplama < EYun legöl. " anti+ antiseptik [192+] ~Frantiseptique çürümeye engel olan (ilaç veya prosedür) ß Fr anti. log. korpus antilop efsane yaratığı [xx/b] ~ Fr antilope ceylan ~ OYun ánthalops bir antimon/antimuan antimuan [xix] ~ Fr antimoine bir element / Alm antimon a. gövde " anti+.çekmek. Yahudi ve Arap ırklarının atası olduğu söylenen mitolojik şahsiyet ~ Şem a. ~ Ar al-i6midun [#8md] kurşun sülfat veya antimon. sevmeme ~ EYun antipátheia a. a. şap (şarbon) hastalığı antre [192+] Lat intrare a.seçmek.iç " inter+ ~ Frentrée giriş <Fr entr er içeri girmek~ antrenman [xx/b] ~ Fr entraînement talim. ~ OLat antimonium a. path.a. < Lat trahere. " anti+.

eklenti < Lat appendere ucundan sarkıtmak.antrepo [189+] ~Frentrepôt ihraç ve ithal mallarının geçici olarak depolandığı yer. trifolium odoratum aort [xx/b] ~ Fr aorte ana atardamar ~ EYun aorte [f.halka [xx/b] [xx/c] [xx/b] [xx/b] ~ Fr anthropoïde insana benzer ~ Fr anthropologie insanbilim" ~ Fr entre parenthèses parantez arası" ~Fr entre côte "kaburga ~ Fr/İng anthrop(o). antropoloji antropoid antrop(o)+. " ad+. Fr anneau (yüzük) < Lat annellus < anus. yukarı çıkarmak ~ HAvr *wer-2 kaldırmak * Aynı kökten EYun artería (atar damar).a. aparat [xx/b] ~ Alm/Rus apparat cihaz. çalmak. 2. aer.eklenme edatı + Lat pendere sarkıtmak " ad+.sarkan şey. +oid antropoloji antrop(o)+. post2 antrikot antrkot [189+] arası". ß Lat inter iki şey arası + Lat ponere. mekanizma ~ Lat apparatum hazırlanmış şey < Lat apparare (bir şey için) hazırlamak ß Lat ad.bir şeye + Lat parare hazırlamak. apandisit [192+] ~Frappendicite kör bağırsak iltihabı ~ Fr appendice 1. [xix] rakı . tedarik etmek ~ HAvr *pers-l a. parantez anüs HAvr *âno. ekli olmak ß Lat ad. yüzük ~ * Karş.kaldırmak.a. parite . bir et kesimi ß Fr entre arası + Fr côte kaburga " inter+. anzarot [xiv] tatlandırıcı olarak kullanılan bir bitki. kör bağırsak ~ Lat appendix. zeyl. appendic. kot1 antrop(o)+ bileşiklerde) ~ EYun ânthröpos insan EŞKÖKENLİLER: EYun ánthropos : antropoid. posit. pandantif apar[mak [xiv] alıp götürmek (Doğu Anadolu ve Azerbaycan) ~? OFa appurdan.alıp götürmek.koymak " inter+.insan (sadece ~ YLat anus makat ~ Lat anus halka. transit deposu < Fr entreposer depolamak ~ Lat interponere a. eklenti.] yukarı çıkan ^ Bugünkü anlamda Aristoteles (MÖ 384-322) < EYun aeirö.Ar canzarüt ilaç ve baharat olarak kullanılan bir bitki. antrparantez inter+. appar. hırsızlık etmek * Türk dillerinde eşdeğeri olmayan bir fiildir.

" ab+ .]. kapatma bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *apo a. apartman [189+] 1. a. yukarı + İng cut kesme [xx/b] ~ İng uppercut bir boks vuruşu ß İng * Türkçe telaffuzu kısmen Fransızcadan alınmıştır. tek mumlu duvar lambası < Fr appliquer ekleme. solumak " pnömoni apo+ ~ EYun apó bir şeyden ayrılma. ß Lat ad. 2. düzenek " aparat aparküt upper üst. sürmek " ad+. özellikle süs. bir ailenin oturmasına mahsus daire.aparatçik " aparat [xx/c] ~ Rus aparatçik Komünist Partisi mensubu aparey [xx/a] ~ Fr appareil cihaz.açmak ~ HAvr *ap-wer-yo. < Lat apparatum hazırlanmış şey. filtre aperitif [192+] ~Fr apéritif iştah açıcı~OLat aperitivus açıcı < Lat aperire.a. mekanizma ~ Lat appariculum [küç. apert.açmak " ayır< Tü *ap. serseri < öz Apache Kuzey Amerika'da bir kızılderili kavmi apel [xx/c] ~ Fr appel çağrı < Fr appeler çağırmak. sıkmak. hisselere bölmek < Lat ad partem hisseli. hitap etmek ~ Lat appellare mahkemeye celbetmek ß Lat ad.bir şeye + Lat plicare bükmek.] a. örtmek apertür Lat apertura açılma " aperitif apış apış[mak <Tü <Tü [xx/b] ~ Fr aperture açılma. 2. parça parça " parsel apaş [191+] ~ Fr apache [1902] şehirli suç çetesi mensubu. a.açmak " apış apuş.açmak/açılmak < Tü *âp. kuyumculuk terimi [esk.değil + EYun pneö nefes almak. ağzı açık kalmak aplik [xx/b] ~ Fr applique 1. ağzın aralanması ~ [xv] iki bacak arası < Tü *â-/*aP.[xvii] şaşakalmak.bir şeye veya yere + Lat pellare gütmek. büzmek " ad+. uygulama " aplike aplike [etm [xx/b] ~ Fr appliquer uyarlamak. kiraya verilmek üzere dairelere bölünen çok katlı bina ~ Fr appartement müstakil dairelere bölünmüş bina ~ İt appartamento Roma'ya özgü çok katlı konutlara verilen ad [xvi] < İt appartare ayırmak. bir şeyin üstüne katılan veya eklenen şey. uydurmak ~ Lat applicare a. ß EYun a(n). uzaklaşma.kapalı < HAvr *wer-5 kapamak. a. pli apne [199+] ~Frapnée nefes durması~EYun apnoía a.

kürek < E Yun spathe a. özellikle subaylarda rütbe belirten omuz işareti < Fr épaul omuz ~ Lat spathula [küç. kürek kemiği < Lat spatha pala. +loji aport [xx/a] köpeğe "getir!" emri ~ Fr apporte getir! < Fr apporter getirmek ~ Lat apportare a.gitmek " ab+. yoklamak araba caraba [xiii] arabası ~ Lat raeda dört tekerlekli ağır araba ~ Kelt ~? Ar carrâdat^ dört tekerlekli savaş . kavisli " abdal [xiv] . logsöylemek " apo+. ß Lat ad. özür / İng apology a. aksesuar * EYun apöstema karşılığı olarak tabip Celsus'un (MS 1. mahkemede suçlamalara cevap verme ß E Yun apó karşı + EYun legöl. ~ E Yun apología karşı konuşma. a. kalkmak ß Lat ab. presto apse [xx/b] ~ Fr abscès (tıpta) doku kalkması. seğirtti.[xi] ardından gitmek. kırmak " ab+.kürek apolitik politik [xx/c] ~ Fr apolitique siyasi olmayan" an+. tutarsız idi. ayıp. kumaşları satışa hazırlamak için yapılan son işlemler < Fr apprêter hazır etmek ~ OLat *apprestare a.bir yerden + Lat cedere. a. a.kesmek. yaramazlık [xx/b] ~ Fr are alan ölçü birimi ~ Lat area alan.apolet apolet/epolet [xix] ~ Fr épaulette [küç. orta Tü < Tü ar-kesmek. portatif apre [xx/b] ~ Fr apprêt hazırlık. apoloji [xx/c] ~ Fr apologie savunma. d. yarmak " yar < Tü *ar arka. yy) ortaya attığı terimdir. ard " arka arka-/arğa. ß Lat ad.bir şeyden + Lat caedere. [xvii] 1. utanılacak şey. 2. caes. arsa. elde " ad+. apsis1 [xx/c] ~ Fr abscisse matematikte bir yayı kesen doğru < YLat linea abscissa kırık çizgi < Lat abscidere. ~ HAvr *sps-dh. (genel kullanımda) ~ Ar car [#cyr1] utanılacak şey.bir şeye + Lat praesto hazır. absciss.bir yere + Lat portare taşımak " ad+.kesip ayırmak ß Lat ab. abscess. cess.] omuzluk.] kürekçik. ayıp < Ar cara gezdi. kabarma ~ OLat abscessus a. boş * 1795'te Fransa Meclisince yüzey ölçü birimi olarak tanımlanmıştır. < Lat abscedere.kabarmak.kemer.a. kavis aptal ar1 utanma duyusu yaptı ar2 arazi » [xx/c] ~ Lat apsis kilisede mihrap yeri. +sid apsis2 girinti ~ EYun (h)apsís.a. ara ara[mak Tü ara [viii] iki şey arasındaki kesinti.

arsalar < Ar ard arbalet [xx/b] ~ Fr arbalète mekanik ok atma aygıtı ~ Lat arcuballista a. yer.a. 2. tertip etmek < ~Fr aranjman [xx/b] düzenleme. toprak parçası. çalmak (argo) çabuk ~ OFa rag/rahag yürük. düzen. [196+] uyarlanmış şarkı arrangement uyarlama. . mancınık " ark2. belki nohut * Karş. [194+] 10 Ocak 1945 tarihli yasayla birinci kânun ayına verilen ad < Tü ara " ara aranje [etm Fr rang sıra. rütbe " ring [xx/b] ~ Fr arranger düzenlemek. yy'dan itibaren rastlanır. Sözcüğün ayn ile yazılan biçimine bellibaşlı Türk dillerinde 14.* d > r değişimi açıklanmaya muhtaçtır. cadde " < Tü ara-" ara- [193+] taharri etmek * Dönüşlülük ve sıklık bildiren -(ı)ştır. araka bezelyegillerden bir bitki. hızlı. Fr haricot (fasulye). ß Lat arcus yay + Lat ballista fırlatma aygıtı. düzenleme < Fr arranger " aranje ararot [xix] frenk salebi ~ İng arrow-root Orta Amerika'ya özgü bir bitki. yollu < OFa rah yol" rahvan < Erm arak ~ Yun araká bezelye ~ EYun árakos aralık <Tü [xiv] iki şeyin arası. bu bitkinin kökünden yapılan içki ~ Karib aruaru arasta rast araştır[mak YT [xvi] çarşı ~ Fa râstâ/râsta düz ve doğru yol.] kavga. felsefede ~ Ar arâdin [#'rd çoğ] topraklar. [xix] iki bayram arasına gelen zi'lkade ayına halk arasında verilen ad. balistik arbede zıtlaşma [xvii] ~ Ar carbadat^ [#crbd msd. Tü *or oba etimolojisi fantezidir. araz accidens " arz1 arazi [xvii] 1. şark usulü < Tü ara" ara * İsme eklenen -ç ekinin mahiyeti belirsizdir.ekiyle. yeryüzü " arz2 ~ Ar carad [#crd msd] tıpta semptom. arakla[mak [192+] aşırmak. arabesk süsleme < öz Arabe Arap araç YT [193+] vasıta [xx/b] ~ Fr arabesque Arap tarzı. arsa.

kesmek " yar- . arabulucu. ifşa etmek arı1 arı2 arık1 Tü Tü arı [xi] bal yapan böcek ârığ [viii] temiz. 2. hakim. herhangi bir meslek veya zümreye ait özel dil ~ ? argon [xx/b] ~ YLat argon asal bir gaz ^ 1894 Rayleigh & Ramsay < EYun argós tembel. dermansız kalmak argo [xx/a] ~ Fr argot 1. juniperus a r d ı l <Tüart"art YT [194+] birbirini izleyen < Tü art" YT [193+] halef * -ıl ekinin işlevi belirsizdir. suyun akıntısıyla oluşan yarık < Tü ar-/yar. yorgun argın yorgun < Tü ar. ardış.[viii] yorulmak. çalışmaz ß EYun a(n). ifade. ardiye ödenen harç. eylemsiz. arı [xvii] pak. aykırı. stadyumun kumluk zemini argaç Tü zıt yönde " arka argın <Tü arkağ [xi] dokuma tezgâhında enine atılan iplik < Tü *ar çapraz. kanıtlamak. vadi. tartışma ~ Lat argumentum < Lat arguere açıklamak. erg argüman [xx/b] ~ Fr argument tez. saf. botanik bahçesi < Lat arbor ağaç ardıç Tü artuç [viii+] bir tür bodur bitki.yarmak.değil + EYun érgon iş " an+. arabuluculuk < Fr arbitrer arabuluculuk etmek < Lat arbiter hakem. arena [xx/b] şiddet sporlarında sahne kumsal. Paris hırsızlarının özel dili [xvi]. ardışık art * Art edatı -ış fiil ekini alamayacağı gibi. nezih < Tü ârı-[viii+ Uy] temizlemek " arın- Tü arık [viii+] ırmak.fiili de mevcut değildir. [xx/a] gümrük deposu arduvaz kullanılan ince siyah taş [xix] gümrükte bir malın "yer kaplaması" karşılığında < Ar ard yer " arz2 [189+] ~Frardoise çatı örtücü olarak ~ Lat (h)arena kum. tanık arboretum [198+] ~YLatarboretum araştırma amacıyla oluşturulmuş ağaç koleksiyonu.arbitraj [xx/b] ~ Fr arbitrage hakemlik.

Karş. soylular zümresi ~ EYun aristokrateía soylular iktidarı ß EYun áristos en iyi. özellikle kalp ~ Ar câriyyat^ [#cwr] ödünç. cury/c^uryat^] çıplak idi [xvii] ~ Ar cârin^ [#cry fa.yormak " argın < Tü ârı-temizlemek arıza [xvii] ~ Ar câridat^ [#crd fa] arız olan şey. ~ EFa/Sans arya. gümüşi). ~ EYun arithmetike sayı saymaya ilişkin < EYun arithmós sayı ~ HAvr *3r3İ-dhmo. [xx/b] beklenen bir olayın öncesi . dermansız ârm.a. irfan sahibi " irfan [xiv] bayramdan önceki gün. eklenmek ) + EYun krátos güç " arma. ritm ariyet " avret ariza arjantin ~ Ar carîdat^ [#crd sf. f. 2. arif arife [xiv] ~ Ar cârif [#crf fa. Fr aryen.] sunuş " arz1 [xx/c] votka eklenmiş bira ~ ? [xiv] ~ Fr arythmie ritm bozukluğu. aristokrasi [192+] ~Fraristocratie soylular iktidarı. su kanalı " ar ı k1 . akıl yürütmek " racon aritmi [xx/c] atışında / İng arhythmy a.saymak.a.] bilen.arık2 arın[mak Tü Tü aruk [viii+] zayıf. yoksun < Ar cariya ari2 [xx/b] ~ Alm arisch Hintavrupa "ırkına" mensup olan / Fr arien a.uymak.< HAvr *re(i). Kurban bayramından önceki gün < Ar carafa bildi" irfan * Muhtemelen "önceden bilme. geleceği haber verme" anlamında. eğreti.] çıplak.en uygun < HAvr *ar. Arjantin ülke adıyla bağlantısını kurmak güçtür. soylu. geleceği haber verme). İng aryan. +krasi aritmetik [xx/b] ~ Fr arithmetique a.[viii+] temizlenmek < Tü ar.1. " an+. bir ulus adı * Karş. accidens " arz1 ari1 [msd. soylu (~ HAvr *ar-isto. seçkin kimse.] Zilhicce ayının dokuzuncu günü. felsefede bir varlığın özüne ait olmayıp dış etkenlere bağlı olarak ortaya çıkan şey. ark1 » ı rmak. asıl olmayan * Belki Fr argentée (gümüş katılmış.a. başa gelen. saygın.Ar carafat^ [#crf msd. Ar cirafat (fal bakma.

geri.a. arkalaş kılmak (yardım etmek . < Fr armer donatmak. ilkel < EYun ar%aîos eski. kavis ~ Lat arcus a. Küçük Ayı. yy'a dek egemen olan Tü ayakdaş (a. dost. ses uyumu EYun (h)armonía uyum. " arma * Türkçe telaffuzu 20.a. aykırı < Tü *ar gidilen yöne zıt istikamet * Aynı kökten Tü arka. arkaik [xx/b] ~ Fr archaïque çok eskiye ilişkin ~ EYun ar^aikös eskiye ait. silahlandırmak ~ Lat armare a.(geride kalmak).(peşinden gitmek). beddua etmek). Tü yarmak sözcüğünün etimolojisi de açık değildir. kadim " +arşi arkeoloji antik harabat bilimi" arkaik. peşkeş. araç gereç. beceri).a.uymak.ark2 HAvr *arku. geri. ayakdaş.(ardından konuşmak. ark (tortu. yardımcı bildiren edat. ganimetten verilen pay < Tü * -an ekinin işlevi belirsizdir. < EYun árktos ayı.uymak.(ok ve) yay [xx/b] ~ Fr arc kemer. arkış (kervan). eklem. arka. áristos (en uygun). (ordu veya gemi) silahlandırmak ~ Lat armare a. özellikle omuz eklemi. art (arka).< HAvr *ar. EYun harmós (uyum). ard. birlik < EYun (h)armós 1. arka.) sözcüğünün yerini almıştır. armatür [xx/c] elektrik veya tesisat aksamı armature donanım < Fr armer donatmak " arma ~ Fr armoni/harmoni [xix] ~ Fr harmonie uyum. askeri donanım. eklemlenmek " arma . ars (sanat.a.a. 2. arkadaş <Tü [xix] yoldaş. eklenmek. hempa < Tü arka " arka * 19.xiv Kıp). gemi donanımı ~ Lat arma edevat. Kutup Yıldızı ~ HAvr *rkto-s ayı arma [186+] ~ İt arma zırh. +loji [xx/a] ~ Fr archéologie çok eski şeyler bilimi. uyum ~ HAvr *ar-smo. Ave arsthna (dirsek). ~ arka Tü arka [viii] peş. armada ~ İsp armada donanma < İsp armar donatmak.a. arğa. art. silah ~ HAvr *ar-mo. Buna karşılık karş. sırt. artık). arktik [xx/b] ~ Fr arctique Kuzey kutbuna ait ~ EYun arktikós a. yy başında Fransızcaya göre düzeltilmiştir. yay. eklenmek * Aynı kökten Lat artus (eklem).< HAvr *ar. " arma armağan Tü yarmak [viii+ Uy] para yarmağan/armağan [xi] doyumluk. karşıt. arka vermek. árthron (eklem). armatör armador [xix] ~ Ven armadòr gemi donatan / Fr armateur a.

" +lan arş1 [xiv] ~ Ar carş [#crş] 1.dirsek ) " arma * Karş. [xx/a] ~ Fr arpège müzikte bir akoru oluşturan notaların [xx/b] ~ Fr harpe bir müzik aleti ~ EAlm ardarda çalınması ~ İt arpeggio arp çalma < İt arpa arp " arp arsa arsenik O Yun arsenikón a. avlu ~Frarsenic zehirli bir madde~ arslan [viii+] a. arşun [xiv] .sesinin düşmesi Fransız askeri kullanımından alınmıştır.a. ön kol). göğün dokuzuncu tabakası ~ Aram carş taht şeklinde yatak. ~ OFa urmöd a. arşidük [xix] ~ Fr archiduc birinci dük. özellikle Baal tapınağında bulunan taht ~ Akad erşu Mezopotamya'da açık havada yatmak için kullanılan taht şeklinde yatak arş2 [xix] < Fr marche askerlikte "yürü!" komutu" marş * m.(< EYun ar%os baş.armonika armonik [192+] ~ YLat harmonica bir müzik aleti # 1762 Benjamin Franklin.] keman yayı < Fr arc yay " ark2 arşın [xiii] 40 cm dolayında bir uzunluk birimi. a. ıslaklık arp/harp harpa/harfa a. arslan/aslan Tü [187+] ~ Ar carSat^ [#crS msd. a. ön) + Lat dux dük " +arşi. ror-çiy. ABD < EYun (h)armonikós uyumlu " armoni armut aroma arömat. taht. ~ OFa zarnîkâ a.] açık ve düz alan. a. a. 2.a. armud [xi] [xx/b] Fa amrûd a. dük . ~ Ger *harpön EŞKÖKENLİLER: Fr harpe : arp.a. (= Ave arsthna. TTü arış. Habsburg ailesine mahsus bir soyluluk sıfatı ß Lat archi. arpej arpa arpej Tü arpa [viii+] a. arşe arşın [xx/b] ~ Fr archet [küç. a. sulama cihazı < Fr arroser sulamak.a.OFa araşn dirsek.a. Lat aroma güzel koku ~ EYun âröma. ön kol. nem. Fa araş (dirsek. a. su püskürtmek ~ OLat *arrosare < Lat ros. bir uzunluk birimi ~ EFa araşn. arozöz [xx/b] sulama kamyonu ~ Fr arroseuse sulayıcı.

önünü kesti" arz1 . fazla olmak < Tü *ar arka.uymak. ß EYun ar%os baş. < Lat articulus [küç. fazla (sıfat). sanat ~ HAvr *ar-ti.a. ilk + EYun tektön usta " +arşi.< HAvr *ar. özellikle atardamar ~ EYun arteria atardamar ~ HAvr *wer-2 kaldırmak. tektonik arşiv [xx/b] ~ Fr archives evrak koleksiyonu ~ OLat archiva a.arşitekt [xx/c] ~ Fr architecte mimar ~ Lat architectus ustabaşı. eklenmek " arma artist [191+] ~Fr artiste sanatçı <Fr art sanat~Lat ars. eklemlemek. madde madde saymak ~ Lat articulare a. < EYun ar%aîon resmi evrak. kesen. devlet belgesi < EYun ar%e devlet.a. ~ EYun ar%aîa [çoğ. yukarı çıkarmak " aort arterioskleroz [xx/b] sertleşmesi ß EYun arteria atardamar + EYun sklerös sert" arter ~ Fr artériosclérose damar artezyen [xx/b] bir tür kuyu ~ Fr artésien Fransa'nın Artois bölgesinde Bélidor (1698-1761) tarafından geliştirilen kuyu tekniği < öz Artois Kuzey Fransa'da bir bölge artı YT [193+] zait < Tü art-" art- * Atatürk'un bulduğu kelimelerdendir. art. arta kalan. uymak " arma arus ~ Ar carüs [#crs] damat. madde < Lat artus eklem ~ HAvr *ar-tu. yönetim " +arşi * Fransızca ve İngilizcede sadece çoğul şekli kullanılır.a. bundan fazla (zarf) artiküle [etm [xx/c] ~ Fr articuler birbirine eklemek. geri" arka Tü art [viii] arka.[viii] arkada kalmak. geri arter [xx/b] ~ Fr artère damar. şiir vezni < Ar carada yoluna çıktı. art/ard< Tü *ar arka. [xvii] daha çok.] eklemcik.eklenmek.el becerisi. evlenen kişi aruz [xiv] ~ Ar carüd [#crd im] 1.< HAvr *ar. eklenmek " arma * Türkçe kullanımda aktris < Fr actrice (kadın sahne oyuncusu) sözcüğünü asimile etmiştir. mimar ~ EYun ar%itektön a. geri" arka art[mak Tü art.< HAvr *ar.uymak.a. artrit [xx/b] ~ Fr arthrite eklem enfeksiyonu < EYun árthron eklem ~ HAvr *ar-dhro. şiirde her beytin birinci mısraının son hecesi. 2.] a. artık Tü < Tü art-" artartuk [viii] artan.

sunma.) [xiv] ~ Ar ard [#'rd msd] yer.a.Lat as en küçük bakır para birimi as2 asa asal Tü as [xi] bir tür küçük memeli. esas Tü as. hal1 as[mak as1 . ermin [xiv] ~ Ar caSan^ [#cSw] değnek. hava. sunuş. 2. önerme < Ar carada yoluna çıktı. "Temel. (= Sogd âbra%se a. [xx/b] ~ Fr as iskambilde birli. iskele asap burdu. karşısına çıktı. = Ave bsrsj-. heves ~ OFa âwarzög a. âsây. gösteri. kendini sundu. soy " asıl YT [193+] tufeyli < Tü as-" as~ Ar aSâlat [#'Sl msd.a. arzetme + Ar Hâl durum " arz1. kas lifi < Ar caSaba ~ Fa âsâyiş huzur. cinsel istek.a.dinlenmek. denkleştirmek " ad+. ülke. sıktı. dilekçe ß Ar card sunma. en.] köklü olma. ß Lat ad. 2. toplamak ~ OLat *assimulare ß Lat ad. simüle asansör [189+] ~Frascenseur mekanik tırmanma aracı # 1867 Edoux. toprak (= arzu [xi] ~ Fa ârzü bir şeye yönelik istek.arya [xx/b] opera şarkısı şarkısı ~ Lat aer 1. belirdi arz2 İbr/Aram ereS a.bir şeye + Lat simulare benzetmek. Fr. sükûn < . önüne çıktı. rahatlık.] sinir. mühendis < Fr ascendre yükselmek. coğrafyada enlem. taban" anlamında bir Tü *as sözcüğüne yazılı kaynaklarda rastlanmamıştır. göründü. bir işte başta gelen kimse * Dil Devrimi sırasında Eski Türkçe olduğu varsayımıyla kullanımı teşvik edilmiştir. opera arz1 [xiv] ~ Ar card [#crd msd] 1. arzu)" â+ arzuhal [xvii] ~ Fa card-i Hâl durumunu arzetme.bir yere doğru + Lat scandere basamak çıkmak. tırmanmak ~ Lat adscendere a. her çeşit şarkı. şarkı" aer(o)+ ~ İt aria hava. soyluluk < Ar asamble [xx/b] ~ Fr assemblée meclis < Fr assembler bir araya getirmek. kakım. sakin olmak ~ Ar caSab [#cSb msd.a. bsrsg istek. tırmanmak " ad+.[viii+] a.a. kastı asayiş [xiv] huzur Fa/OFa âsüdan. yeryüzü. asalak asalet aSl kök. baston ~ Fa âsâl temel.

sigorta < EYun asfale?s "düşmez". " asetik asetik [xx/b] ~ Fr acétique sirkeye ait. aynılaştırmak. esas asır/asrasi asil " asıl asimetri " an+. Babil ve İran'da bulunan bir tür neftli madde asfalya sigorta (Ege ağzı) ~ Yun asfalía güvence. kimyacı (1823-1907) < Fr acétique " asetik aseton [xx/b] solvent olarak kullanılan bir uçucu madde " asetik ~Fracétylène kimyada bir bileşim ~ Fr acétone kimyada asetik asit ketonu. Fr. asfalt [ 192+] ~ Fr asphalte bitüm. dikmek/dikilmek.durmak " ad+.. soy ~Frasymmétrie simetrik olmama asimile [etm [xx/b] ~ Fr assimiler benzetmek. yardımcı olmak ~ Lat assistere a. ~ Ar câSin^ [#cSy fa. ß Lat ad.] köklü.değil + EYun syn.a. soy.ekşimek.] kök.değil + EYun sfâllö düşürmek.< HAvr *stâ. keskinleşmek " akr(o)+ asetilen [192+] ^Berthelot. 2. 2. yamak < Fr assister yanında durmak. asfalt ~ EYun ásfalton a. sağlam ß EYun a(n). kimyacı < Lat acetum sirke < Lat acescere. selüloz asetat bazlı bir tür şeffaf polimer / İng acetate a.] en küçüğe ilişkin < Ar ~ Ar aSl [#'Sl msd. özümsemek ~ Lat assimilare a. güvenlik. en küçük < Ar Sağır küçük asıl/aslöz. acet. a. simetri [195+] [xiv] [xiv] ~ Ar caSr [#cSr msd. sıkı durmak. simüle asistan [xx/b] ~ Fr assistant yardımcı. çelmek asgari aSġar [kıy. denk gelmek " an+. rastlamak. keskin. kimyada asit ^ 1545 Guéroult. statdurmak/durdurmak.bir arada + EYun piptö. emin. semptom asetat [xx/c] ~ Fr acétate 1. ptö.] isyan eden" isyan ~ Ar aSîl [#'Sl sf. Fr. asetik asit tuzlarının genel adı. ß Lat ad. güvenli.] çağ [xi] ~ Ar aSğarî [#Sġr nsb.] daha küçük. keskin " akut . Fr. el vermek.a. istasyon asit [192+] ~ Fr acide 1. sirke asidi ^ 1787 de Morveau. rastlaşmaz ß EYun a(n).a. ekşi. kimyacı ~ Lat acidus ekşi. soylu < Ar aSl kök.eklenme edatı + Lat sistere. kavi olmak ~ HAvr *si-sts. temel.asemptot [xx/c] ~ Fr asymptote geometride hiperbol eğrisiyle kesişmeyen çizgi ~ EYun asymptötes buluşmaz.düşmek. ilke.bir şeye + Lat simulare benzetmek " ad+.

2. katiyen < Ar aSl soy.< HAvr *ser-3 dizmek " ad+. kök " asıl aslan » " arslan (mahkeme-i) aslîye [xix] Tanzimat döneminde kurulan < Ar aSH [#'S1 nsb.a. kök veya öz itibariyle. asmolen ^7 asorti [xx/b] ~ Fr assorti uyumlu < Fr assortir bir örneğe uygun olarak seçmek ß Lat ad. aslen. varma bildiren edat ve önek + EFa stâna durma ~ HAvr *stâ.] asıl. deyimlerden 19. seri1 asosyal asparagas asparagus kuşkonmaz ~ EYun asfáragos * Türkçe anlamın kaynağı belirsizdir. Türkçede halk dilinde tekil ad olarak kullanımı askere gitmek. yy'daki başlıca anlamı "zincirle sarığa asılan ziynet veya küpe"dir.yönelme. belirsiz bir süreye ertelenmiş şey. .) biçiminden türediğine ilişkin tez ses bakımından kuşkuludur. soy " asıl [xvii] üzüm bitkisi < Tü as-" as- asliye mahkemelerden biri asma <Tü * "Üzerinde üzüm salkımları asılı şey" anlamında. Askı sözcüğünün 18. [xix] pantolon askısı. muallak < Tü as-" asasla [xiv] ~ Ar aSlâ [zrf.] 1. " istasyon asker ordu " leşker [xiv] ordu ~ Ar caskar [#cskr] ordu ~ OFa laşkar * Lat exercitus (a. orijinal < Ar aSl kök. kısmet ~ HAvr *srti. aspava [xx/c] içki ve yemek esnasında kullanılan bir iyilik dileği < Tü Allah sağlık para aşk ve ^ y.a. esas. . 1960 Ümit Deniz.asitane ~ Fa asitan/asitana kapı eşiği. a. küpe. askere yazılmak vb. sosyal ~ İng [xx/b] pişmiş topraktan yapılan bir tür dolgu kalıbı [xx/c] gazetecilikte uydurma haber * Ümit Deniz'in yarattığı polisiye roman kahramanı Murat Davman tarafından popülerleştirilmiştir. askı <Tü [xviii] asılan şey. yy'da türemiş olmalıdır.bir şeye + Lat sortiri (kura ile) seçmek < Lat sors. (olumsuz fiille) hiç. önünde olma. özellikle hükümdar kapısı ve makamı ~ EFa *â-stâna ß EFa â. Karş. sort. romancı [xx/c] ~ İng asocial sosyal olmayan" an+.kura. askı. özellikle ziynet ve hediye.

bilim adamı ß EYun a(n). etiket astr(o)+ ~ Fr/İng astr(o). +nomi ~ Fr astronomie yıldızların düzenini astronot [196+] ~ İng astronaut uzay yolcusu ß EYun aster. İng star. delmek " an+. soluk soluğa kalma [xx/b] ~ Fr asthme astım hastalığı ~ EYun ásthma nefes astigmat [xx/b] ~ Fr astigmate gözü noktaları seçemeyen kimse ~ İng astigmatic a.(a.yaymak. Fagustar/gustariş (yaygı.değil + EYun stígma.(a. Erm asdġ (yıldız).a. astronomi inceleyen bilim ~ EYun astronomía a.a.a.yanına veya üstüne sermek < EFa/Ave star.). yy'dan itibaren "yıldızlar aracılığıyla gelecekten haber verme" anlamında kullanılmıştır. " astr(o)+.a.bir şeyden + Lat spirare solumak " ab+. ^ 1849 William Whewell. a. tarkan astroloji [xx/b] ~ Fr astrologie yıldız bilimi ~ EYun astrologeía a. < HAvr *ster-2 a. navigasyon * İngilizce sözcük Yunan mitolojisindeki Argonaut'lara (Argo yolcuları) benzetme yoluyla 1929'da türetilmiş ancak 1961'de yaygınlık kazanmıştır.(sivri uç) batmak. aşağı ~ Tü ast [xiii Kıp] aşağı. stigmatnokta. ß Lat ab. Sans prá-stará (a. delmek ~ HAvr *stig-yo. denizci " astr(o)+.yıldız (sadece bileşiklerde) ~ EYun ástron yıldız ~ HAvr *sster. * Karş. ~ Alm acetylierte spirsäure asetil spirik asit < Lat spiraea asetil spirik asidin doğal kaynağı olan bitki" asetik ast/as YT [193+] madun. benek < EYun stizö (sivri bir şey) batmak. astragan astrakan [192+] doğmamış kuzunun kıvırcık postundan yapılan kürk < Astragan Hazar Denizi kıyısında bir kent < %ass-i tarlan 1460 yıllarında Hazar Denizinin kuzeyinde kurulan Tatar beyliği ve bu beyliğin başkenti < Tü tarlan bir yönetim veya asalet ünvanı.a. +loji * Batı dillerinde 14.sivri < HAvr * steig.).aspiratör [xx/b] ~ Fr aspirateur elektrikli süpürge < Fr aspirer havayı veya bir sıvıyı içine çekmek ~ Lat aspirare a.a. astro. . sermek ~ HAvr *ster. espri aspirin [190+] bir ilaç ~ marka Aspirin Bayer firmasına ait ilaç markası # 1899 Bayer AG.).a. alt = Tü astın [viii+ Uy] a. a.a.a. a. ß EYun ástron yıldız + EYun logeía " astr(o)+. Fa sitara. astım darlığı. * Aynı kökten Fr étoile < Lat stella. döşek.yıldız + EYun naütes gemici.a. Alm stern. İng. Ave upa-starsna. halı) < OFa wistarag < Ave *vi-starsna. astar [xiv] ~ Fa astar giysilerin iç yüzünde kullanılan kaba kumaş ~ EFa *â-star.

sema Asya [xix] ~ İt Asia ~ Lat Asia ~ EYun Asia Akdeniz'in Doğusundaki ülkelerin genel adı = Akad asü çıkmak. aş[mak Tü aş. Karş. aşı/aşu [xviii] çiçek aşısı. sürtünerek çukurlaşmak < Tü aşak/aşağ aşağı" . aşar [xiv] YT [193+] mertebe.(yemek).a.] seven" aşk1 < Tü *aş. [xix] bitki aşısı Tü aşu [xi] kırmızı boya elde edilen bir tür toprak.ekinin mahiyeti belirsizdir. Karş.[xi] aşınmak. aşın[mak aşağı Tü aşğın. perçin. oyunda zar * Yapı itibariyle incik sözcüğünün eşdeğeridir. aşğaru [xv] dibe doğru. asay. incik. özellikle sulu ve sıcak yemek * Eski bir İran dilinden alıntı olasılığı tartışılmıştır.[xi Oğ] dip. asman [xiv] ~ Fa âsuman/âsmân gökyüzü. aşağı <Tü aşağa [xiii] . avrupa. ondalık vergileri < Ar cuşr onda bir < Ar caşara on " aşiret aşçı aşı1 Tü Tü aşçı [viii+] yemek pişiren < Tü aş1 " aş aş3 [xi] kenet. alt. güneş doğmak * Karş. aşama aş-" aş* Fiil gövdesine eklenen -a.asude huzurlu olmak " asayiş asuman .[viii] dağ aşmak.dinlenmek. sınır aşmak. aşağ.inmek * Yön bildiren -ru ekiyle.] ondalıklar. alta alçak < Tü *aş. Fa aş = Ave asa. haşlama). [xiv] (hayvan) çiftleşmek < Tü aşak. öteye geçmek. a. paye < Tü ~ Ar acşâr [#cşr çoğ. rubric aşı2 [boyası aşık1 aşık2 [atmak Tü [xiv] ~ Ar câşiq [#cşq fa.inmek " aşağı aşuk [xi] ayak topuğu kemiği.EFa/Ave asman. aş Tü aş [viii] yemek. Erm %aş (sulu yemek. [xv] ~ Fa asuda huzurlu < Fa asudan.

aşık idi * 'Işk biçimi 18." aş- aşifte aşüfte [xiv] ~ Fa âşuAa oynak. aşağı. belli.[xi] eklemek. kıpırdamak < Ave %Şufan hareket etmek. ölçüyü aşan. eros < Ar caşiqa sevdi. çile. cışq var.oynamak. belirgin kılmak < Ave âviş belli. grup oluşturdu * Aynı kökten Ar caşara (on) sözcüğünün nihai anlamı muhtemelen "grup. öşür aşiyan ~ Fa âşiyân yuva ~ Ar cişq/c^aşq aşk1 cışq [xiii] . kararsız < Fa âşuftan.< HAvr *au-4 duymak. [xix] bu günde yapılması gelenek olan karışık aş . aşla[mak Tü aşla. f. deste. [xix] hırsızlık etmek < Tü aş-" aşaşurı [xvii] aşırık. boy. aşiret. muaşeret. yy'a dek tercih edilmiştir. tanımak " â+. on parmaktan oluşan birim" olmalıdır. c^aşq [xvii] [#cşq msd. görünen) ~ HAvr *âwis. bilmek ß OFa â. kaynak " aşı1 aşram [200+] ~ İng ashram Hindu tekkesi ~ Sans âsramah a. (= Ave âviş-kâra. a. algılamak. EŞKÖKENLİLER: Ar #cşr : aşar. şnâs-bilmek.] şiddetli ve yakıcı sevgi. âşnâw. züht < Sans sramáti çile çekmek aşure aşura [xiv] . aşık/aşak [xiii-xvii] aşağı * Tokat aşketmek deyiminde. algılamak " estetik aşina ~ Fa âşnâ bilinen.[xiv] öte yana geçirmek. oynamak ~ HAvr *kseubh-sallanmak. aşk2 [etm Tü aşak [xi] dip.aşır[mak aşırı <Tü <Tü aşur. tanıdık ~ OFa âşnâg a.anlamak. perçinlemek < Tü aş3 ek.yönelme edatı + OFa şnüdan. klan < Ar caşara birlik oldu.açığa çıkarmak.] akrabalardan oluşan topluluk. < Sans sramah zahmet. aşure. aşüb.a.Fa caşürâ Muharrem ayının onuncu günü ~ Ar caşürâ [#cşr] Muharrem ayının onuncu günü < Ar caşr/c^aşarat^ on " aşiret . işret. bilinen. belirgin ~ OFa âşkârâg a. +şinas aşiret ~ Ar caşîrat^ [#cşr sf.a. son derece < Tü aşır. oynama aşikâr [xiii] ~ Fa âşikâr/âşkâr açık. < OFa âşnüdan.

[viii+] a. işsizlik. erk < Tü at-" at- [xix] düşüncesiz. atherina ~ Fa âtaş yanma.ateş ~ Yun atherína gümüş balığı. adıyla * TTü ada.< HAvr *steg. zımba < Fr attacher iliştirmek.a. atılgan atak2 [xx/b] ~ Fr attaque saldırı. at.a. saldırmak. a.a.biçimini alan Eski Türkçe sözcük. cüretkâr. < Jap ataru "dikkat" veya "nişan al" anlamında emir ataş [xx/b] ~ Fr attache birleştirme teli.kazık. te(o)+ aterina hepsetus ~ EYun atherine a.a. karıştırmak) fiilinin etkisini gösterir. saplamak " etiket ataşe [185+] çalışan diplomat < Fr attacher iliştirmek " ataş ~ Fr attaché bir elçiliğe bağlı olarak ateizm [xix] ~ Fr athéisme tanrı tanımazlık < Fr athée tanrı tanımayan. (= Ave . Dil Devrimi sırasında arkaik biçimiyle ve keyfi bir anlamlandırmayla yeniden benimsenmiştir. ataerkil atak1 <Tü YT [194+] pederşahi " ata.) sözünün yerini almıştır. dinsiz ~ EYun átheos a.yanmak) ~ HAvr *âter. Amer. ateş ~ OFa âta%ş a. daha eski olan kan (a. ata[mak çağırmak " adaYT [193+] tayin etmek ~ Tü ata.a. ata [viii+] baba * Muhtemelen çocuk dili kökenli bir sözcük olup.a. yoksun kaldı atari [198+] bilgisayar oyunu ~ marka Atari video oyunları firması ^ 1972 Nolan Bushnell ve Ted Dabney. 2. savaşa girişmek < Ger *stakön kazık ~ HAvr *stog. hak iddia etmek [esk.a. eklemek ~ EFr attachier saplamak Ger *stikan delmek.]. < Ave atar. hücum < Fr attaquer 1. at at[mak ata Tü Tü Tü at[viii]a.[viii+ Uy. ß EYun a(n). Fr nominer (atamak) < nom (ad). xi] ad vermek. sopa atalet [xvii] ~ Ar caTâlat^ [#cTl msd. hareketsizlik < Ar caTila hareketsiz ve başıboş kaldı. meydan okumak.] boşluk.* "Karışık aş" anlamı ve geleneği İran'a özgü olup.değil + EYun théos tanrı" an+. ateş âtarş. Anlam için karş. Fa aşurdan (katmak. girişimciler. kazık dikmek.

Türkçeye çevirilen ilk atlas 1803'te Mühendishane matbaasında basılan Atlas-ı Kebir tercümesidir. yy'ın son çeyreğine aittir. bir adımla aşmak Tü * At. bağladı İng to refer/reference karşılığı olarak kullanımı 20.] hediye. gelecek < [ 1 9 3 + ] cü r e t k â r atik [xi] eski ~ Ar catîq [#ctq sf. matuf atıl atılgan ati Ar atâ geldi YT [xvii] ~ Ar câTil [#cTl fa.] gelen.] 1. 2. atmaca tür yırtıcı kuş Tü at-" at<Tü ~ Fr atmaca toğan [xiv] bir * Atmak fiiliyle semantik ilişkisi açık değildir. saten atlas2 [ 180+] ~ Fr atlas haritalar kitabı # 1569 Gerardus Mercator.] boş. 2. kartograf < Atlas. 2." a t ~ Ar âtin [#'ty fa. sabık. gramerde bağlaç veya alt cümle < Ar caTafa eğdi. sonra gelen. Atlant. atmasyon at[193+] asılsız. azatlı köle < Ar cataqa [msd. [192+] boyuna sarılan kumaş.fiiliyle ilişkisi yapı ve anlam bakımından açıklanmaya muhtaçtır. kolsuz fanila athlète sporcu ~ EYun athletes yarışçı < EYun athleö yarışmak * Türkçe ikinci anlamı atlet fanilası deyiminden türemiştir.eğme. citq] 1.ateşin ~ Fa atasın ateşli" ateş atıf/atfatf[xiv] ~ArcaTf[#cTfmsd. atlas 1 [xiv] ~ Ar aTlas [#Tls] bir tür ağır ipekli kumaş. yaşlandı. ödül [xix] dokuma tezgâhında mekikle enine atılan iplik. < Tü at-" atTü atla. büktü. hareketsiz " atalet < T ü a tı l .]1.mitolojide yeryüzünü sırtında taşıyan Titan * Mercator atlasının ilk baskısının kapağındaki Atlas figüründen. eski. (köle) azat edildi atiye atkı kaşkol atla[mak at-" at<Tü ~ Ar caTiyyat^ [#cTw msd.[xi] bir şeyin üzerine çıkmak. Hol. atletizmle uğraşan kimse. uydurma (argo) < Tü atma" . 2. meylettirme. atlet [xx/b] 1. [xiii] zıplamak. EŞKÖKENLİLER: Ar #ct?f: atıf. çevirme. işsiz. eskidi.

+dan1 [xiv] kap kacak < Fa âbdan su kabı. ß EYun a(n). nakavt av Tü âb [viii] avlanma eylemi. bölmek " an+. a. attract. nefes (~ HAvr *awet-mo. tom(o)+ * Filozof Demokritos (MÖ 460-370) tarafından felsefi bir kavram olarak ortaya atılmış. < Lat attrahere. ilgi çekici sahne gösterisi ~ Lat attractio a. " astr(o)+ atraksiyon [xx/b] ~ Fr attraction 1. modern bilimsel kullanıma 1805'te İngiliz fizikçi Dalton tarafından önerilmiştir. Moğ aba (a. değişmez. ^ 1638 John Wilkins. har ~ Lat stella yıldız ~ HAvr *ster-la.] bölünemeyen şey ß EYun a(n).a. tomkesmek. dumura uğrama ~ EYun atrofeía a. güzelavrat otu < EYun átropos 1. sürmek. cazibe. 2. her türlü işlik < EFr astelle kıvılcım. atölye atelye [xix] işlik ~ Fr atelier demirci işliği [esk. dönmez.< HAvr *wet-1 üflemek. sürüklemek " ad+.]. bilimci ß EYun atmós buhar. futbolda topun dışarı * Karş. atrofi [xx/b] ~ Fr atrophie gelişemeyip büzülme.] ıtır satan.< HAvr *ster-2 a. kader tanrıçalarından birinin adı ß EYun a(n)-değil + EYun trepö. çanak .a. dışarı.değil EYun temnö. 2. 2.a.bir yere + Lat trahere. atmosfer [xix] ~ Fr atmosphère a. büyütmek atropin [xx/b] ~ Fr atropine belladonna bitkisinden elde edilen zehir ^1818 Nysten < YLat atropa belladonna bitkisinin bilimsel adı. lokavt. tropik attar ciTr ıtır " aktar aut atılması ~ HAvr *ud.ateş yeri < HAvr *âter. tract.dışarı EŞKÖKENLİLER: İng out: aut. âw [xi] [xiv] [xx/b] ~ Ar caTTâr [#cTr im.çekmek. yönelmek " an+. parfümeri < Ar ~ İng out 1. beslemek.* Fransızca kelimelere eklenen -(a)syon ekiyle.yetişmek. İng.ateş " ateş ~ Lat atrium ocak.a. eğilmez. çekim. trop.çekmek ß Lat ad.dönmek. traktör atrium [xx/c] üstü kapalı iç avlu evin iç avlusu ~ HAvr *âtr-yo. trof.değil + EYun trefo. esmek) + EYun sfaîra küre " sfer atol [xx/b] ~ İng atoll mercan adası ~ Maldiv atolu atom [192+] ~Fratome maddenin daha küçük parçalara bölünemeyen zerresi ~ EYun átomon [n. yetiştirmek.) avadanlık çömlek " ab. avlanan hayvan.

karşı" anti+ avanak [xix] aptal kimse ~ Erm (h)avanag sıpa. umum < avan [xx/b] ~ Fr avant önce ~ Lat ab ante önden. [xiv] ~ Fa âwâra amaçsızca gezen. ön ödeme. borç vermek ~ OLat *abantare " avan * Karş. 2. vâc. döndü. İng advance. öne geçmek. yardakçılar *cawanat^ [çoğ. insan sesi " vokal avdet ~ Ar cawdat^ [#cwd msd. öne geçmek.bir yere + Lat venire.ön. gard [xx/b] sanatta öncü ~ Fr avant-garde öncü" ~ Ar avans [xx/b] ön ödeme ~ Fr avance 1. baz avare a. önce " avan [195+] ~Fravantage öncelik <Fr avant avantür avantüriye[192+] ~Fraventure macera~ OLat adventura [çoğ.konuşma.gelmek. avanzare] 1. aval aval belirten deyim avam Ar cammat^ " amme aval aval/afal afal [192+] şaşkınlık ve sersemleme ~ ? [xiv] ~ Ar cawâmm [#cmm çoğ. vent. insan veya hayvanın küçüğü < OFa yawân genç " civan avane [xix] kötü bir işte yardımcılar. ilerleme. ilerletmek. borç verilen para < Fr avancer 1. aylak ~ OFa âbârag avaz [xiv] ~ Fa/OFa âwâz ses. ön ödeme.* "Bayındırlık. özellikle insan sesi < EFa vartan. 2. ilerlemek. uğramak ß Lat ad. avangard avan. artmak.seslenmek. eşek yavrusu ~ OFa yawânag [küç. bayındır yer" anlamına gelen abadanlık ile karıştırılmış olabilir. borç verilen para < İt avantare [mod. alın. avanta [xvii] bedava. önceden < Lat ante önce ~ HAvr *ant. karşılıksız kazanç ~ İt avanto [mod.geliş < HAvr *gwem. ilerletmek. yardımcı * Arapçada kullanılmayan bir türevdir. avanzo] 1.a. gitmek " ad+. tekrar gelme < Ar câda geri geldi.] geri gelme. (bir şeye) dönüştü . artmak.] yardımcılar < Ar cawn [#cwn] 1. ilerleme. dönme.] başa gelen şeyler < Lat advenire başına gelmek. borç vermek < Lat ab ante önden. önceden " avan avantaj ön. söz) ~ HAvr *wekw. 2.] sıradan halk.gelmek ~ HAvr *gwemyo.] yavru. söylemek (= Sans vâç ses. ait olduğu yere geldi. 2. 2. ilerlemek. yardım.

~Latadvocatus tanık olarak mahkemeye çağrılan kimse. kusur. savunucu. bağırmak. xi] avuç ~ İng avocado tropik bir bitki ve meyvesi avukat [186+] ~İtavvocatoa. avlu. eklenme bildiren önek + HAvr *weig.sapmak. hayvanların gece kapatıldığı etrafı çevrili alan. ayıp. edep yerleri ~ İbr cerwah çıplaklık. husye * Meyvenin şeklinden ötürü. küpe. 2. Tü ağıl sözcüğü ile benzerlik ilgi çekicidir. havlu [xv] .a.İsp avocado ~ Nahuatl ahuacatl testis. ayıp < İbr #crh çıplak olma. etrafı duvar veya binalarla çevrili iç alan * Lat aula (a. avuç [xv] < Tü a5ut/awut [viii+ Uy. ağıl. avın.asmak. edep yerleri. avuç Tü adutça [viii+] bir el dolusu.) Yunancadan alınmıştır. Avrupa Evropa [xviii] ~ İt Europa a. Batı = Akad erebu a. ses etmek " ad+. Yunanca sözcük Homeros'tan itibaren (MÖ y. " garp * Karş. EYun Europe Batı ülkelerinin genel adı ~ Aram csrebâ gün batımı. asya.bir yere + Lat vocare çağırmak.a. hasar < Ar cawâr [#cwr] hasar. vokal avun[mak bulmak Tü âbın. Oysa İbr #crh kökü Ar #cry (üryan. sallanmak. özür. Karş.averaj [xx/b] ortalama ~ Fr average gemi sigortasında hasar payının ortaklara dağılımı [xv]. âwez. ağıl. (edep yerlerini) örtmeme (= Akad üru (özellikle kadının) edep yeri ) * Arapça sözcük İbraniceden alıntı olmakla birlikte Ar #cwr (tek gözü kör olma.a. avukat < Lat advocare mahkemeye çağırmak ß Lat ad. asılmak.[xiv] teselli < Tü *âb. ~ Lat Europa a.a.? . lamba < Fa/OFa âwe%tan. çıplak olma) ile eşdeğerdir. sarkmak ß Fa/OFa â. keyif almak.[viii+] rahatlık ve sevinç duymak. 2. özür " avret avize ~ Fa âweza asılı süs. edep yeri" avret * Arapça "(özellikle kadının) örtünmesi gereken yerleri" anlamına gelen sözcük kullanımda muhtemelen ETü urağut (kadın) ile birleştirilmiştir. sakat olma) köküyle birleşmiştir.yönelme.] 1. 800) kaydedilmiştir. ayıplı ve özürlü olma. zaaf ve kusurlar < Ar cawrat^ kusur. aritmetik ortalama [xviii] ~ İt avariaggio < İt avaria deniz ticaretinde kayıp. avokado [xx/c] . Bak ari1. ileri geri gitmek avlu avlağu [xiv] .a. avrat [xiv] kadın. katılma. avli [xvi] ~ Yun/EYun aule 1. avret [xiv] ~ Ar cawrat^ [#cwr msd. zevce ~? Ar cawrât [#cwr çoğ.] (kadının) edep yerleri.

yy'a ait bir tek muğlak örnek dışında eski yazılı örneği yoktur. aya ayak Tü Tü aya [viii+] elin iç tarafı adak [viii] a. ayyar.fiilinden yakın dönemde geri türetildiği düşünülebilir. özellikle kutsal pınar ~ EYun (h)agíasma.] standart. ayırmak " ayır- * Eğer *a5.[xiv Kıp] teşvik etmek ayaz [viii+] kuru soğuk. < Tü *a5. Erm lusin (ay) = lus (ışık). c^ayâr [xvii] ~ Ar ciyâr [#cyr2 msd. sohbet Tü ay [viii] gök * Muhtemelen onomatope kökenlidir. . -t.avurt Tü? [xiv] çene." ayıl- * 15. ayas [xi] ayazma [xvii] ~ Yun agíasma 1.a. altın ve gümüşün saflık ölçüsü. < HAvr *yag. uyanmak < Tü ayıl. ay cismi ve süre birimi ay[mak <Tü [xx/b] kendine gelmek. saatin hassas ölçümü ~ Aram #cyr gözetme. ay ışığı?. memleketin önde gelenleri.tapınmak aydın Tü aydın [xi] ışık. kutsama. [xiii] ışık. aziz ~ HAvr *yag-yoa. 2.kutsama < EYun (h)agíos kutsal.açmak. Rumlarca kutsal sayılan yer.aydınlatmak < Tü ay ay. eşraf < Ar cayn göz " ayn ayan2 belli < Ar cayn göz " ayn iyân [xiv] ~ Ar ciyân [#cyn] gözle görülen. ayan1 [xiv] önde gelenler ~ Ar acyân [#cyn çoğ. ayar cıyâr [xv] . aydinger [xx/b] şeffaf kâğıt cinsi ~? marka Eidinger .fiili ile bağlantılı ise orijinal anlamı "adım" olmalıdır. 2. yaramazlık yaptı) fiiliyle ilişkisi kurulamaz. Halk dilinde kullanıldığı veya ayıl. 1935'ten sonra münevver < Ar nür karşılığı olarak kullanılmıştır. seçkinler. gözünü üzerinden eksik etmeme Ar cara (gezdi. EŞKÖKENLİLER: Ar #cyr2 : ayar. lakırdı. gözler. ağız. aydınlık Tü *ay(ı)t. a. seğirtti. cıyâr vulg. Karş. ışık " ay < Tü *aytın(ı)ğ aydınlanık < * Anlam ilişkisi için karş Lat luna (ay) = lux (ışık). aşikâr.] 1. miyar ayart[mak ayaz Tü Tü? [xvii] kandırmak < Tü ayar.

apış. Kuran sözü ~ Aram 'âta simge. ayet [xiv] ~ Ar âyat 1.a.kökünün bu grupla ilişkisini açıklamak güçtür. ayırmak " ayırayıp/aybcayb [xi] utanacak şey < Ar caba kusurlu idi. ağ (seyrek dikiş veya iki bacağın arasındaki açıklık). 2. ayır[mak Tü açmak veya açılmak adır. a. ayırmak < Tü *â~ Ar cayb [#cyb msd. aygır adğır [viii] erkek at a y g ı t YT [193+] cihaz ~ ? Tü Tü * Kökeni belirsiz olan sözcüğün Anadolu ağızlarından derlendiği ileri sürülmüştür. sarhoş olmayan < Tü *a5.a. ayırdeder hale gelmek < Tü *â5. zıt yönde " arka.] kusur. kendine gelmek. sinyal. hata. örf. töre. kusur etti * Sıfat olarak kullanımı Türkçeye özgüdür. işaret.ayırmak " ayıl- <Tü ayırtla-/ayıtla. . ayırt [etm Tü adırt [viii+] fark. * Aynı kökten ak (açık renkli). ayık-la< Tü ayırt" ayır- ayıl[mak Tü âdm-/âdıl. alfabenin her bir harfi ~ İbr öt a. adet. apış (iki bacağın arasındaki açıklık).) a5ığ [xi] uyanık. simge. tören ~ OFa â5en/â5enag görenek.ile aç. usul." ayır- ayin [xi] örf ~ Fa âyin 1. tefrik etmek < Tü *â5-açmak. alamet. kepeğini ayırmak.* Ayrıntılı bilgi bulunamamıştır. adet.[xiv] kabuğunu soymak. +ri YT [193+] hale Tü ay" ay ayla Hale (a. arkuru/arkırı [xiv-xix] < Tü arkuk [xi] çapraz konuma gelmiş < Tü *ar çapraz. 2.(ağzını açmak). ayrım < Tü a5ır.) sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır. işaret. gelenek.açmak.[xi] farkına varmak. * Tevrat'ın bazı bölümlerinde bölüm başlıkları alfabenin harfleriyle belirtilmiştir. ayı adığ [viii+] ayık ayıkla[mak [xvii] Tü (= Moğ ötege a. diklemesine. Kısa a. töre " ayna aykırı Tü arkuru [viii+] çapraz yönde.[viii+] ayırmak.

gözle görülür nitelikte. güzel). bir şeyin ta kendisi. göze ilişkin. ayrım ayrıntı YT [193+] fark. [189+] polis memuru < Tü ayna " ayna * Karş aynalı (yakışıklı. ayna (= Ave avidayana.) ayna ayine [xiv] ~ Fa ayına ayna ~ OFa âSenag göstergeç.] 1. Kıp] dönmek. zat. boynuz. işsiz. TTü ayrık (çatal boynuzlu hayvan. a. [194+] fasıl. 3. 2.[xiv TS. hukukta malın bizzat kendisi < Ar cayn göz " ayn ayol ayraç ayran ayrı ayrıcalık * Zarf yapısındakis ayrık [otu " ayır- <T ü YT Tü Tü < Tü ay oğul/hay oğul" hay. çatal. 2. bab YT [193+] tafsilat < Tü ayır-" ayır- < Tü ayır-" ayır- . ayrıksı YT [193+] tuhaf. işe yaramaz dolanmak. oğul [193+] miyar.göstermek < Ave dâi-." ayır-YT [194+] < Tü ayrıca " ayrı zcüğe isim yapım eki eklenmesi kuraldışıdır. ta kendisi " ayn ~ Ar caynî [#cyn nsb. İslam hukukunda maddi değeri olan nesne. göz. gayrı imtiyaz Tü < Tü ayır.] 1. farklı < Tü ayrık" ayır- * Sıfata eklenen -sı ekinin işlevi belirsizdir. farkında olmayan < Tü aylan. aynasız (argo) [188+] yakışıksız. yaba. 5. biçimsiz (argo). pınar. yaban koyunu). maddi. geyik. Ayrık otu = "boynuz otu" anlamı düşünülebilir. 4. göze.görmek)" dide * Fa ahan (demir) veya Ar cayn (göz) ile birleştirilmesi yakıştırmadır. Tü ay-" ay- ayn [xiv] ~ Ar cayn [#cyn msd. [195+] parantez bir içecek ayruk [xi] başka. seçkin kimse." ayır-ayran [xi] sütten elde edilen < Tü ayır. aynı aynî [xiv] < Ar cayn bizzat. 2. ayrılma. mal (= İbr cayin göz = Akad Inu a. ayrık otu * Karş.aylak Tü? [xv] boş dolaşan. di. adrık [xi] 1. gezinmek aymaz YT [xx/b] gafil.

] (gıda maddeleri satan kimse.] ayyar [xvii] hilebaz.] çok büyük olma.] acı. sapmak. içkici < Ar câşa * "İçici" anlamı Türkçeye özgüdür. arı. acı vermek " â+ Farsça sözcüğün Türkçedeki anlam evrimi Tü kınamak fiiline paraleldir.ayrış[mak aysberg YT [193+] muhalefet etmek. ayyuk[a çıkmak gökyüzünün en yüksek yeri ~ Ar cayyüq keçi yıldızı. eziyet etti [xi] ~ Ar aczâml [#czm nsb.a. acıtma ~ OFa âzarm a. taşmak [xiv] ~ Ar acdâ [#cdw çoğ. küçük). < Fa/OFa azardan. Capella. geçindi" maişet [xvii] zevke ve işrete düşkün kimse. arsız < Ar cara gezdi. haramzade gezgin. ß Hol ijs buz (~ Ger *îs.) + Hol berg dağ ayva avya [xi] . kırılmak. yücelik < Ar cazuma aşırı derecede büyük idi. soylu = Fa âzâd özgür " azamet ~ Ar cazâmat^ [#czm msd. * Lat auriga (keçi yıldızını içeren takım yıldız) adı muhtemelen bir Sami dilinden alıntıdır. azarla. saf. en büyük " azamet azap caSaba acı verdi. eziyet. ayva [xiv] ~ Fa âbiyâ ayva ~ Ar cayyâr [#cyr im. Moğ aray (az).] daha büyük.a. işkence < Ar azar azar olmak [xiv] incinmek.(birini) incitmek. [194+] tahallül etmek < Tü ayır. azar.[xiv] kırıcı davranmak ~ Fa âzâr incitme.[viii] yoldan çıkmak. a. serseri." ayır[192+] ~İngicebergbuzdağı~Hol ijsberg a.a. Ar cayyaş [im. Karş.] en büyüğe ilişkin < Ar ~ Ar ca5âb [#c5b msd. az az [viii] çok değil * Karş. az[mak aza azade azat Tü az.] uzuvlar < Ar cudw " uzuv Tü ~ Fa âzâda özgür. muazzam idi azami aczâm [kıy. seğirtti" ar1 ayyaş [#cyş] yaşadı. narın (ince. Her iki biçim Tü *(y)ar.kökünü düşündürür. ekmekçi). . eziyet.

egemen (= Aram cazız güçlü = İbr caz güç. işten ~ Ar cazm [#czm msd. zo(o)+ "Can veren" oksijenin karşıtı olduğu için. kararlı idi azim2/azîm azamet [xiv] [xiv] [xiv] ~ Ar cazl [#czl msd. erzak azınlık < Tü az" az YT [193+] ekalliyet * Sıfata eklenen -ın.] yönler.azat azad [xi] ~ Fa azad serbest. azot [xix] ~ Fr azote havayı oluşturan gazlardan biri ^ Antoine de Lavoisier. yüce.] görevden alma. doğurmak)" â+.doğmak. yüce" azimut [xx/c] ~ Fr azimut bir yıldızın ufuk çizgisine olan açısı / İng azimuth a.(= Moğ araga azı azuk [viii] yol için alınan yiyecek. Fr.] kararlılık < Ar ~ Ar cazım [#czm sf. asil) biçimi Orta Farsçadan alınmıştır. kimyacı (ö 1794) ~ EYun azötes yaşatmayan.ekinin işlevi belirsizdir. azil/azlçıkarma < Ar cazala azletti azim1/azmcazama karar verdi.] güçlü. a. özgür ~ OFa azad soylu. nesebi belli olan ß Ave â-yönelme ve eklenme bildiren önek + Ave zâta. +men1 [xv] ark. su cedveli. asil < OFa azn soy " +aver * Erm aznvavor (soylu.soylu.] büyük. soylu. [xvii] akarsu kenarında oluşan su aznavur [xiv] Gürcü asilzadesi ~ Gürc aznauri Gürcü soylularının bir sınıfına mensup kişi ~ OFa aznâwar soylu. yırtıcı hayvan dişi < Tü az. açılar < Ar samt yön " semt aziz [xi] ~ Ar cazız [#czz sf. köylü veya köle olmayan.değil + EYun zöö yaşamak " an+. can vermeyen ß EYun a(n). zade azı [dişi dişi)" azazık Tü Tü azığ [viii+] köpek dişi. . kuvvet ) " izzet azmak birikintisi azman ~ ? <Tü [xiv] aşırı iri < Tü az-" az-. ~ Ar as-sumüt [#smt çoğ. özgür (= Ave âzâta.

saygı ve sevgi hitabı. yaşlı adam. rüzgâr + Fa câh yer. yy'dan önce kaydedilmemiştir. Yun papá. baba. abla = Moğ baca a. can ~ Ven papafìgo bir tür yelken < Tü baba" < Tü baba" [xvii] üvey baba veya kayınbaba babayane [xvii] baba gibi. dede. geçit" bad bacak [xvii] Tü paça" paça * 17. babacan babafingo babalık baba babayani baba + [xvii] Bektaşi dervişlerine hitap şekli [xvii] " baba. derviş). . 2. Fa baba/babu < OFa papak (baba. havalandırma deliği < Fa bâd câh ß Fa bâd hava akımı. Fr papa vb. Fa paça (hayvan ayağı). ata * Karş. paycama (pantolon). Tüm dillere çocuk dilinden alınmıştır. karıları kardeş olan erkeklerden her biri (= Tü baca/paca [xv+ Çağ] kızkardeş.) Bacı (kızkardeş) sözcüğüyle ilişkisi ve -nak ekinin anlamı belirsizdir. eski tarz baca [xiv] pencere ~ Fa baca pencere. 3.a. Karş. bacanak Tü? [xiii] kadının kızkardeşinin kocası.baba çoc baba [viii+] 1. muhterem kişi.

yel-OFawâda. bade olmak) ~ OFa bâdag a. Sans vati (esmek). badehu [#bcd] sonra badem bâdâm [xiii] ~ Fa bâdâm a. olgun. a.] öfke ve düşüncesizlikle yapılan şey veya söylenen söz ve bundan kaynaklanan kötülük < Ar badara [msd.yel < HAvr *we.) ~ HAvr *wa(n)t.a. ~ Fa bâda 1. bagaj edevat < Fr bague çanta.bacı baç Tü? [xv] kız kardeş [xiv] (= Moğ baca kızkardeş. Alm wehen. eşya ve . ~ OFa wâdâm a. badana badana [xv] kuyumcuların pota yapmakta kullandığı kil. gümrük resmi bad [xiv] -Fabâdhavaakımı. İng wind (yel). Fr badigeon (duvarlara uygulanan sarımtrak kireç boyası) sözcüğü en erken 18. (= Ave vata. düşünmeden söylenen ve olumsuzluk doğuran söz." koruma görevlisi ß İng body gövde + İng guard koruma " gard badi3 bluz badik bızdık [xx/c] ~İngbody1.a. 2. ansızın gelen vaka ~ Ar bâdirat [#bdr fa.gövde. şarap (< Fa budan ~ Ar bacdahu ondan sonra < Ar bacd badi1 [xx/c] askerlikte yoldaş ~buddy yakın arkadaş < bud ABD zenci ağızlarında kardeş < brother kardeş ~ HAvr *bhrâter. a. torba [xx/b] ~ Fr bagage yolculukta taşınan ağırlık. f. yy ortalarında kaydedilmiş olup kökeni belirsizdir. badana [xvii] duvarlara uygulanan kireç boya ~? * İkinci anlamda Ar biT?ana (astar) ile bağdaştırmak düşünülebilir. 2. beden.erkek kardeş " birader badi2 [xx/c] ~ İng bodyguard "gövde koruması. 2. a.a. abla) ~ Fa/OFa bâc vergi. ufak" [xx/a] kısa boylu badire [xix] 1. rüzgâr. budur] aniden geldi * Servet-i Fünun döneminde eski sözlüklerden bulunup yanlış anlam yüklenen bir kelime olması muhtemeldir. olmuş. bedeni sıkıca saran ~ Erm bdig/bzdig küçük.esmek * Aynı kökten Lat ventus.

fahiş < Ar bağa [msd. bağdaş[mak bağ1 YT [CepK 1935] imtizaç etmek < Tü bağda.] çubuk. asa baği [Kıp xiv] ~ Ar bâğin [#bġy fa. genelde iç organlar bağır[mak sesi" +kirbağırsak karaciğer " bağır bağış YT Tü [Oğ xi] bakır-.ekinin işlevi açık değildir. [Kıp xiv] bangır- < Tü ba [onom. <Tü bağır iç organlar. af ~ Fa ba%ş ihsan. özellikle [CepK 1935] bahş.] (birinin malına veya hakkına) göz diken. bağımsız YT [CepK 1935] bağınsız tabi olmayan.a. .[xvi TS] bağdaş <Tü [Kıp xiv] bacaklarını kavuşturarak oturma güreşte çelme takmak.baston.] bağırma Tü [Uyviii+]bağırsak/bağarsuka. hediye " bağışla- * Farsça kökenli bahş etmek/bağışlamak fiilinden geri türetilmiştir. zalim. irtibat < Tü bağ-bağlamak " bağ1 * Ada eklenen -im ekinin işlevi belirsizdir. baston < Lat baculum a. baġy] hakkı olmayana göz dikme. [TDK 1944] bağımsız Tü bağın/bağım [1935 YT] tabiiyet. ince uzun ekmek ~ İt bacchetta [küç. bağışık YT [CepK 1935] muaf < Tü *bağışmak" bağışla- * Bağışlamak fiilinin kökenine dair yanlış bir varsayıma dayanarak üretilen bağış. bacaklarını kavuşturmak < Tü bağ " bağ1 * -da.bağdadi bölme veya tavan [KT xix] ahşap çıtalar üzerine sıva uygulanarak yapılan < öz Bağdad Irak'ta bir kent < Tü bağda.a. değnek. zulmetme bağıl YT [TDK 1944] izafi < Tü bağ" bağ1 * -ıl ekinin işlevi açık değildir.sarıp bağlamak < Tü bağ " baget [ xx/b] ~ Fr baguette çubuk. ~ HAvr *bak. müstakil.kökünden türetilmiştir. zorla alma. bağıntı bağır/bağrYT Tü [Fel 194+] izafet <Tü bağ-bağlamak "bağ1 < [Uy viii+] bağır karaciğer.

a. = Tü bağatur bir erkek adı. ~ EFa vahara. soruşturdu. buphthalmum. [Karş 1972] kontekst [CepK 1935] mutaassıp < Tü bağla-" bağ1 < Tü bağ " bağ1 * Belki kurnaz sözcüğünden esinlenen -naz ekinin işlevi belirsizdir. kısaca söz etme ~ Ar baH8 [#bH8 msd.] 1. [TDK 1944] gramerde bağlaç < Tü bağla-" bağ1 [TDK 1944] demet.a. Env xiv] bâhâdur . yy] * Eski Türkçede sadece kişi adı olarak kullanılan sözcük. < Fa bâğ her çeşit bahar2 * Form olarak -ça küçültme ekiyle yapıldığı düşünülürse de anlamında küçültme yoktur. umman [Gül xv] bağçe bân [Aş xiv] bahr ~ Fa bâğça bân bahçe ~ Ar baHr [#bHr msd.a. konu başlığı.bağışla[mak ihsan. sebep. a. [Barkan xvi] yemeğe çeşni için katılan nesne .Ar bahar [#bhr msd. gerekçe ~ OFa bahadır bahar1 [Gül xv] ~ Fa bahar ilkbahar ~ OFa wahâra.) ~ HAvr *wesr-/*wer. söz yarıştırma < Ar baHa6a aradı. münazaa. bahis/bahs[Yus. çölde yağmurdan sonra açan bitkilerin genel adı ~? Fa bahar ilkbahar " bahar1 bahçe bahçe"bağ2 [CodC xiii] bağçe ~ Fa bâğça a. bahçe bakan " bahçe. bahane wahânag a. [CodC xiii] bağatur .Fa bâhâdur soylu kişi. güzel kokulu bir bitki. bahçıvan gözeten. (= Ave vanhar.a.(mülk) sözcüğünden.ihsan etmek < Fa/OFa ba^ş * Dil Devrimi esnasında Tü ba-/bağ kökünden geldiği varsayımıyla türevleri yapılmıştır. araştırdı. [ xiv] ~ Fa bahâna vesile. Belki Ave va%şa. Hun Kağanı Mete'nin lakabı [MÖ 2. DK xiv] . DK. a. hediye " bahş [ xi] bağışla. a.bahar * Lat ver (yaz). primavera (ilkyaz) biçimleri aynı Hintavrupa kökünden türemiştir.a. +ban bahir/bahrengin. kahraman ~ Moğ bağatır a.] deniz. [KT xix] tartışılan konu. [ xx/b] konu başlığıyla değinme.] tartışma. [Aş. bir konuyu etraflıca tartıştı . daha eski bir dilden kalıntı olmalıdır. 2. bağlaç bağlam bağnaz YT YT YT [CepK 1935] rabtiye.

genç kız " bikir Ar bakir (erken) sözcüğünden bağımsız olarak Türkçe halk ağzında türetilmiş bir kelimedir. bazı tanrıların sıfatı).] geri kalanlar < [Kut. İng bachelor (bekâr) < EFr.a. [ xiv] ~ Fa/OFa ba%t talih. Ayrıca EYun fagö (yemek). bahşetmek * Aynı kökten Sans bhaga (pay.] kalan. ~ Fa ba%t yâr şansı yardım eden. yemek). . pay vermek. bekâr ~ EFr bacheler * Karş. kalıcı" beka kız (lugatı müvelled d e ) <Ar bikr ilk doğan evlat. şövalye adayı.pay vermek. pay. ba%ş-" bahş baht [Kut xi] ba%ş.Ar baqayat[#bqy çoğ.ihsan etmek.] denize ait" bahir [ xix] (kuva-i) bahriye deniz kuvvetleri. yar2 bahusus beraber (edat) + Ar %uSüS özellik " husus bak[mak Tü [Uyviii+]bak-a. birlikte. bakan YT [CepK 1935] nazır Tü nazır çevirisidir.) ~ HAvr *bhag. paylaştırmak (= Ave ba%şaiti a. < OFa bâttan. bölüştürmek " bahş bahtiyar baht.bahriye < Ar baHrî [nsb. Aş xi] [LO. KT xix 1 kız olan . talihli" & Fa bâ ile. 2. Ave bhaga (tanrı). ihsan etmek.a. ihsan eden". Yus xiv] ~ Fa bahşiş bahşediş. bahşiş [Aş.a. donanma bahş [etm [KGunya xiv] ~ Fa/OFa ba^ş ihsan. ihsan. paylaşılan şey. bhága ("paylaştıran. özellikle. [Bah 1924] . bhaktá (1. karşılıksız verme ~ OFa ba%şışn a. bilhassa bakalit [ xx/b] ~ İng bakelite bir tür sentetik polimer < öz H. kısmet. talih). L. Baekeland Belçikalı-Amerikalı mucit (1863-1944) bakalorya [ARasim 1897-99] ~Frbaccalauréat üniversite giriş sınavı < OLat baccalarius genç adam.ihsan etmek.Ar bâqin [#bqy fa . ba^ş. hediye < OFa bâttan.Fr baccara [1851] bir kumar <Tübak-"bak- * Ar #nz?r (bakmak) > bakara oyunu ~? bakaya Ar bâqiyyat geri kalan baki bakir " bakiye . kısmet < OFa bâttan.

Ehrenberg. özellikle fasulyegiller Tü [TS xv] baklağı/baklağu a.] kalan şey. [MŞ xiv] bezelyegillerden malum < Ar baql [#bql] her çeşit sebze. Alm. * Karş.baston. asa " baget * Bakteriyolojihane-i Şahane ve Daülkelb (Kuduz) Hastanesi 1887'de kurulmuştur. artık [Kan xv] bostancı. manav. turfanda / Ar bikr genç kız " bakir [Barkan xvi] evlenmemiş kız < Ar bakir * Araçaya benzetilerek Türkçede üretilmiş bir kelimedir. +sid bal Tü [Oğ xi] bal [ xx/b] ~ Fr bactéricide bakteri öldüren / İng * Karş. çubuk ~ HAvr *bak. baston. doğabilimci (1795-1876) ~ EYun bakterion değnek. G.] sebze satan kimse.a. # 1838 Ch. a.: bala. bala Tü [ xi] bala kuş ve hayvan yavrusu * Karş.a. Fr cuivre (a.) sebze dahil ~ Ar baqqâl [#bql im. bakire erken. [Men xvii] (vulg. Erken antik çağda dünyanın en önemli bakır kaynaklarından biri olan Kıbrıs adasının adından metatez yoluyla Türkçeye alınmış olması ihtimali üzerinde durulabilir.) < Lat aes ciprum (Kıbrıs tuncu).). EŞKÖKENLİLER: Tü bal. bostancı < Ar baql sebze bakla bitki.a. balaban (kuş yavrusu). baldız. bakterisid bactericide a. balaban. < Tü bakteri [ 188+] ~ Fr bactérie tek hücreli canlı YLat bacterium a.a. " bakteri. Alm kupfer. Nihai kökeni çocuk dilinden alınmış olmalıdır.a. manav. bakiye " beka bakkal her türlü yiyecek eşyası satan " bakla [ xiv] ~ Ar baqiyyat [#bqy msd. İng copper.bakır Tü [ viii] bakır a. vicia faba baklava bakraç bakır " bakır [Kıp xiv] baqla semizotu. baldız (yaşça küçük akraba). ? <T [T S xvi xvi] bakrac küçük bakır kazan ü * Alet isimleri yapan -aç ekiyle. Moğbal (a. palaz 1? balâ [Aş xiv] ~ Fa/OFa bâlâ yüksek .

iltihap < EYun flegö. 2. balad [ xx/b] ~ Fr ballade bir şiir türü ~ Prov balada oyun havası < Lat ballare dansetmek < EYun balle hoplama. balçık Tü [Oğ xi] balçık/balık yapışkan çamur bal. çakır doğan = Kırg balapan kuş yavrusu. yy'dan itibaren kaydedilmiş olup ayrı bir bitkiyi ifade eden OLat valeriana > Fr valériane. [ xi] baltız karının (= Moğ balçir küçük çocuk.a. valeriana officinalis) adıyla ilişkisi açık değildir. -t. 14. iltihap. fırlatmak " balistik balalayka çalgı balans [ML xx/c] ~ Rus balalayka Rusyaya özgü telli [ xx/c] denge.atmak.] dansçık. bağlanmak < Tü [Kıp xiv] baltır bacağın dizden aşağı olan bölümünün kası. balata [ xx/b] kauçuk.iki kefeli terazi" bilanço ~ Fr balata 1. Men ~ ? baldıran Tü? xv] baldıran a. eski tıbba göre insanı oluşturan dört maddeden biri ~ EYun flégma. [ xx/a] ~ Fr ballerine kadın bale sanatçısı ~ İt < Tü bale " bale bale [188+] kısa gösteri dansı < İt ballo dans " balad balerin ballerina a. bilanc. < İt ballare dans etmek " bale balet [Tz 1992] erkek bale sanatçısı * Türkçeye özgü bir türevdir. iltihaplanmak ~ HAvr *bhleg. bebek ) " bala ~ Fr ballet a. conium maculatum.balaban <Tü palaz < Tü bala yavru [CodC xiii] bir tür yırtıcı kuş. flog. mimusops balata. eril aktör adı yapan -t ekinin kaynağı anlaşılamamıştır. denge ~ Lat bilanx. [ xi] baltır üvey evlat. [Amr. dans < EYun bâllö. * Sözcüğün kökeni belirsizdir. sümük ~ Ar balġam irin. fren pabucu * Batı dillerine tropik bir ülke dilinden 1770 dolayında girmiştir.a. bol. ~ İt balletto [küç. Alm baldrian. [ xx/c] otomobil lastiğinin denge ayarı .bağlamak " bağ1 baldır Tü? < Tü *balış-yapışmak. İng valerian. < Tü ba. baldız Tü küçük kızkardeşi [Uy viii+] baltır karının küçük kızkardeşi.Fr balance terazi.a. balgam [Kut xi] irin.irin. 3.yanmak. a. [TS xv xv] baldır [İdr xiv] baldaran bir tür zehirli otsu bitki. lastik ayakkabı tabanı. Rus baldıryan (kedi otu. a.< HAvr *bhel-1 yanmak " flama bali [ xx/c] ~ marka Bally . kauçuk ağacı.

a. balkı[mak (su veya yumuşak bir şey) oynamak. [EvÇ. kabarmak " balya * Aynı kökten İng whale. HAvr *bhel-2 şişmek. sıcak hava veya gazla yükselen nakil aracı ~ İt ballone [büy.atmak. .19 186+] ~ İt ballo dans. a. danslı eğlence < balon [LO 1876] havaya uçurulan çadır ~ Fr ballon 1. bu ağaçtan elde edilen merhem. balistik [ xx/b] ~ Fr balistique fırlatılan nesnelere ait < Lat ballista mancınık ~ EYun bállista < EYun bâllö atmak. balle (hoplama) < bâllo.a. ~ Lat balaena dev balık. erişen. Men xvii] balıkçın/balıkçıl < * -çır/-çın/-çıl ekinin işlevi açık değildir. top şeklinde büyük şişe. rayiha. vardı. ~ Ger *balkan mertek. ergin < balıkçıl <Tü Tü balık " balık [TS xiv] balıkçır balık yiyen bir kuş. taşıyıcı ağaç HAvr *bhelg.< HAvr *gwels. 2. halkalanmak balkon [ xviii] ~ Ven balcòn [İt balcone] bir kirişle taşınan ev çıkması. uzanmak.] büyük top < İt balla top " balya balsa [ML xx/c] ~ İng balsa çok hafif olan kerestesi sal yapımında kullanılan bir tropik ağaç ~ İsp balsa sal balsam [ML xx/c] ~ İng balsam 1. her çeşit merhem ~ EYun bálsamon pelesenk ağacı ve merhemi ~ İbr bâsâm a. fırlatmak ~ HAvr *gwl-ns. cumba / Fr balcon a.kalın ağaç gövdesi" falaka * Aynı kökten Alm balke (mertek.baliğ [KGunya xiv] Ar balaġa erdi.a. pelesenk ağacı. olgunlaştı" büluğ balık Tü [Uyviii+]balıka. parfüm ) balsıra madde balta [EvÇ xvii] çam dallarında bir parazitin oluşturduğu tatlı ~ ? Tü [Uyviii+]baltua. balo Lat ballare dans etmek " balad [Mesail 3.a. ~ Ar baliğ [#blġ fa. atılmak.a. 2.] eren. ulaştı. kütük. büyük top. Alm wal (balina). tomruk). 3. gövdeyi gererek atılmak * Karş. < İbr #bsm güzel kokma (= Aram bssâmâ güzel koku. EYun bole ve blema (atış). balina [LO xix] balena ~ İt balena a. balina ~ EYun fállaina a.

Aynı Hintavrupa kökünden Ger *bullaz (tomruk. İng bailiff (kral temsilcisi. ben2. Türkçede -n sesi ile bittiği halde transitiv/geçişli anlamı olan tek basit fiildir. görev yüklenmek < Lat baula yük " bavul * Karş. EFr bale > İng bale (bohça). bohça. alcaea aegyptiaca veya abelmoschus esculentus ~ ? ban[mak Tü ~ Ar bâmiyâ Habeşistan kökenli [ xi] man.< HAvr *bhel-2 şişmek. gürbüz).a.a. EYun fállos (fallus). Akad paltu (balta). feodal hukukta bir beyin tüm tebaasına salınan yükümlülük. sıradan < EFr ban/bandon ferman. banal [ xx/b] adi ~ Fr banal 1. mez(o)+ balyoz 1 [KT xix] varyoz ağır çekiç şey. ~ Port bambus a.* Karş. özel görevli. ferman okumak.a.]. resmi görevli). ağır çekiç < Yun/EYun barys ağır (sıfat) " bar(o)+ ~ Yun bariós ağır balyoz2 [Arg xvi] bayloz/balyoz ~ Yun bailós Venedik elçisi ~ İt bailo elçi. bam [teli perde teli [ xiv] ~ Fa bam/bâm müzikte pes perde. * Biçiminden ötürü. denk ~ Ger *ballaz top ~ HAvr *bhol. resmi temsilci < Lat baiulare ağır bir şey taşımak.)" balya. kabarmak * Aynı Germanik kökten İng ball (top).a. balüstrad [ xx/b] ~ Fr balustrade trabzan parmaklığı < Fr balustre özel şekilli trabzan kolonu ~ Lat balauster nar çiçeği ~ EYun balaústion a.(cesur. pes bambu [Bah 1924] ~ Fr bambou sıcak iklimlerde yetişen bir tür kamış / İng bamboo a. adi. kütük). angarya. bamya [LO xix] bir sebze. 2. Fr bailli. ~ Tamil * Avrupa'ya 16. köylü işi [esk. salma < Ger *bannan/*bandan yüksek sesle ilan etmek. Yakındoğu kültürleri ile çok eski bir etkileşim muhtemel gözükmektedir. Lat follis (kese. hüküm. *baltha. torba). balya [Kan xvi] ~ İt balla top. balyemez [LF xvii] balimoz ~ Ven balla meza bahriyede orta boy top & Ven balla top + Ven mezo [İt mezzo] orta (~ Lat medius a.suya batırmak. askere çağırmak . yy'da Güney Hindistan'dan getirilmiştir. daldırmak * İnisyal b > m dönüşümü için bak.

İt banda2 (takım. yy ortalarından beri kullanımdadır. Ayrıca karş. sancak. grup. yar). Fr bande. bir sancak altında toplanan güruh. İng band.]binaeden" bandrol bank [Bia xix] banka ~ İt banco oturma sırası. banket. bando [ xix] ~ İt banda2 müzik grubu / Fr bande takım. sancak. masa. tezgâh. seki.Fr banderole 1. gemide sancak tarafı ~ Ger *bandwa işaret. şerit şeklinde bayrak. set. not [187+] ~ İng banknote banka kâğıdı. özellikle gemilerde kürekçilerin oturduğu sıra / Fr banque set.a. kumarda banka. tümsek şeklinde toprak yığını ~ Ger *bankiz/*bankon a. [ xx/b] banjo ~ İng banjo bir müzik aleti bandana [ xx/c] ~ İng bandanna lekeler bırakılarak boyanmış mendil ~ Hind bandhanu kumaşı düğümleyerek boyama usulü < Sans bandh-bağlamak ~ HAvr *bhendh.a. kâğıt banko [ xx/b] 1.banço * ABD zenci ağızlarından. a. özellikle müzisyen takımı). bez afiş. banka ~ Ger *bankiz/*bankon " bank banker banka [ 186+] ~ İt banchiere bankacı < İt banca" ~ Fr banket [ xx/b] . 2. "Bağ" anlamına gelen band ayrı bir sözcüktür.bağlamak " bant * İngilizce sözcük 18. sancak * Fr bannière > İng banner (sancak) biçimleri İtalyancadan alınmıştır. [ML xx/c] yol kenarı seddi banquette [küç.] küçük sıra < Fr banque set. Mezidxv] " bar3 -Arbânic[#bnyfa. banko. üstü yazılı kurdele ~ İt banderuola bayrakçık < İt bandera bayrak " bandıra bangır bani bina onom bağırma sesi [Ömerb. * Karş. ~ OLat bandum 1. bandıra [LF xviii] ~ Ven bandéra [t bandiera] bayrak < Ven banda1 bayrak. seki" bank banknot para " banka. 2. sarraf tezgâhı. bakarada bankadaki tüm parayı ortaya sürme. kazanacağına kesin gözüyle bakılan şey ~ İt banco banka " banka . simge. çete " bandıra [KT xix] Tekel mamullerine yapıştırılan vergi etiketi . Güncel kullanımı İng band (şerit) sözcüğünden etkilenmiştir. 2. 2. çete. banka [ 184+] bank/banka finans kurumu ~ İt banco 1. İng river bank (nehir kıyısındaki set.

dış mahalle. topluluk. halka. banu hanımefendi ~ OFa bânüg a. ~ E Yun balaneîon hamam EŞKÖKENLİLER: Lat balneum : banyo. bar1 [Aİhsan 1891] içki tezgâhı ~ İng bar 1.ağır. < OFa wârîdan yağmak (= Ave var yağmur = Sans vâri/varshâ su.a. etraf" per+1 bar3 onom [Men xvii] bar bar (ayı gibi) homurdanma sesi [ xx/b] " bağır~ Fr/İng bar(o). kaplıca ~ Lat banyo [ 186+] yıkanma yeri balneum/baneum a. bar2 [D S ] Erzurum dansı ~ Erm bar 1.] tohumlar (< Ar Habb )" ebu. derme çatma baran [Ferec xv] ~ Fa bârân yağmur ~ OFa wârân a. hap1 bap/bab[Kut.a. ayakta içki içilen yer ~ Fr barre engel. 2. bir kitabı oluşturan bölümlerin her biri ~ Aram bâbâ 1. kapı. çok tohumlu kişi veya varlık & Ar bü baba + Ar Hibâb [#Hbb1 çoğ. şerit ~ Ger *bandam a. bariyer. bundle (deste). engel. lokal bant [ xx/b] band < Ger *bindan bağlamak ~ HAvr *bhendh. ~ Fr bande1 bağ. hüküm. ağırlık < EYun báros baraj yolunu kapatmak " bar1 baraka yapı ~ ? ~ Fr barrage su seddi < Fr barrer engellemek. bind (bağlamak). a.a. adansonia digitata ~ Ar bü Hibâb "tohumların babası". çubuk.a. benmari. * Aynı kökten İng band (bağ). Sans bandhati (bağlamak). ~ İt bagno hamam. kapı. Lat gravis (ağır). Aş xi] bâb ~ Ar bâb [#bwb] 1.banliyö [ xx/b] varoş ~ Fr banlieu bir kentin yargı alanı içinde bulunan kırsal bölge. soylu kadın. [LO xix] ~ İt baracca kulübe. Talmud'u oluşturan risalelerden her biri (= Akad bâbu kapı) bar(o)+ ağırlık/bary$s ağır ~ HAvr *gwrsu. 2. yağmur ) . içki tezgâhı. grup.a.< HAvr *gwers-2 ağır * Aynı kökten Sans guru-. Fa bandan. bariyer ~ OLat barra a. [Ferec xv] ~ Fa bânü prenses. 2. a. brutus (kaba). bond (bağ). 2. bound (bağlı). varoş & EFr ban yargı. ferman + Fr lieu yer " banal. şofben baobab [Bah1924] ~Frbaobab Afrika'da yetişen bir ağaç. halka halinde yapılan dans ~ HAvr *per-1 halka. çevre.

barbekü füme edilen bir tür ahşap tezgâh ~ Karib [ xx/c] ~ İng barbecue ~ İsp barbacoa üzerinde et barbiturat [ML xx/c] ~ İng barbiturate kimyasal bir madde # 1864 Adolf von Bäy er. her çeşit derme çatma korunak < Fr barrique fıçı.dönüşümü tipiktir.a.a.] "koca sakal".a. Alm bart (sakal).konut edinmek < Tü bark konut" bark * Bar. < Alm barbitursäure barbitürik asit & öz Barbara bir kadın adı + Lat urea idrar.a. jimnastikte bir ~ Fa bârı bir kere. barbut oynanan bir oyun [ 1842] Mısır'a özgü bir altın para.] < Yun barboúni bir balık türü ~ İt barbone [büy.a. kimyacı. ~ EYun bárbaros [onom. < Lat barba sakal ~ HAvr *bhardhâ. .Lat barbarus a. hiç olmazsa < Fa barikat [ 185+] barikad ~ Fr barricade Paris'te 1588 ihtilali esnasında asilerin büyük fıçıları toprak ve taş doldurarak yaptığı mevzilere verilen ad.fiilindeki ses dönüşümünden sonraki bir devirde ortaya çıkmış bir türev olduğu açıktır. HAvr -dh. İng beard. fiks bari bâr kere. • Aynı kökten Fr barbe.a. a.> var. üre * 5 Aralık Azize Barbara yortusu günü keşfedildiği için. [LO xix] zarla ~ Ven barbùt [İt barbato] sakallı. argoda bir tür para < Ven barba sakal" barbunya * Muhtemelen kral resmi basılı bir sikke adından.] "anlaşılmaz bir dil konuşan kimse". Alm. barın[mak <Tü [T S xiv] barın. [ARasim 1897-99] bir fasulye türü ~ Yun barboúnia [çoğ. varil ~ İsp barrica a. a. vahşi .> Lat -b. * Fasulye türünün adlandırılış nedeni anlaşılamadı. mullus barbatus.barbar [VartanP1851] ~Frbarbare yabancı. barbunya [ xix] bir balık türü. ancak. bardak <Tü [CodC xiii] < Tü bart [xi] su içilen kap barem [ResmiG1934] ~Fr barème sayısal basamak tablosu < öz François Barrême Fransız matematikçi ve modern muhasebe sistemlerinin kurucusu (1640-1703) barfiks alet" bar1. defa [xx/b] [KıpGul xiv] ~ Frbarrefixe sabit çubuk.

yiğit kişi ~ Ger [187+] [LO187+]barometro ~Fr baromètre ~Fr baron bir soyluluk ünvanı ~OLat ~ İng barter [ xx/c] reklam karşılığı mal veya hizmet anlaşması barter takas. ~ O Yun pyrites [mod.a.sulh yapmak. [TS xv < Tü *bar/baz [viii. çakınca ateş alan bir mineral < EYun pyr ateş " pir(o)+ . barometre basınç ölçme cihazı " bar(o)+.a. yüksek. sözleşme < Tü ba. manken * Fransızcaya özgü bir İngilizce bileşiktir. yy'a özgü aşırı süslü sanat uslubu ~ Port barroco büyük ve tuhaf şekilli inci * Önceleri aşağılayıcı anlamda kullanılmıştır.] çubuk. bariton [ xix] ~ Fr baritone müzikte orta erkek sesi ~ İt baritono & EYun barys ağır + EYun tónos ses " bar(o)+. çıkıntı.). ulaşmak.korunmuştur. mahkemede avukatlara ayrılan bölme ~ Lat barrellus [küç. 2. kendini gösterdi bark Tü [ viii] bark konut. Karş.varmak. antlaşmak. +metre baron baro erkek. xiv Kıp] bağ. pyrítida] a.a.(birbirine gitmek.) baro [Bah1924] ~Frbarreau1.çubuk. yy'da ev bark ikilemesi haricinde kullanılmayan bir sözcük olarak kaydedilmiştir. [CodC xiii] bazlaş-/bazış-. İng bartender (a. ~ HAvr *maghu.] ortaya çıkan. ortaya çıktı. barmeyd [ xx/b] ~ İng barmaid barda çalışan kız & İng bar + İng maid genç kız (~ Ger *magadi. engel.a. barmen [Hay 1959 195+] ~Frbarman barda içki servisi yapan görevli & İng bar içki tezgâhı + İng man adam " bar1.barış[mak xv] barış- <Tü [İMüh xiii] barlaş.a. • 11. ~ EYun pyrites (líthos) ateş taşı.a. elde etmek " var- * Final -k etkisiyle inisyal b. yurt < Tü bar. akit. aşikâr < Ar baraza [msd. ve 18. karşılıklı ziyaret etmek) fiiliyle ilişki kurulması doğru olmasa gerek. mania < Fr barre çubuk. alıp verme ~ ? barut [Tz xvi] ~ Ar bârüd a. değiştokuş ~ EFr barater takas etme. engel " bar1 ~ Fr barrière engel oluşturmak için bariz [Ali xvi] ~ Ar bariz [#brz fa. engel" bar1 barok [ xx/b] ~ Fr baroque Batıda 17. burüz] çıktı.bağlamak " bağ1 * ETü barış-1 > varış.a. ton1 bariyer [ xx/b] kurulan düzenek.

[Men xvii] ekin başı. kalça ~ OLat bacinus leğen < OLat bacus/bacarium tekne. serasker & Tü baş + Tü buğ [T S xvi] reis. [ xx/c] kalça . [DK xiv] muvaffak olmak < Tü baş " baş başat YT [CepK 1935] hakim < Tü baş " baş * Ada eklenen -at ekinin işlevi açık değildir. baston " baget basın YT [CepK 1935] matbuat < Tü bas-" bas~ Tü basınç [viii+ Uy] basınma.öncülük etmek. yol göstermek.ayağını basmak. basen basınç YT [CepK 1935] basınç tazyik baskı < Tü bas-" bas-. başbuğ + [TS xvi] önder. ezmek. leğen kemiği. [ viii] bas. baryum sülfat minerali < EYun barys ağır " bar(o)+ baş bas[mak Tü Tü [ viii] baş a. botanikçi (1828-98) < Lat baculum çubuk. çukur kap ~? Kelt basil [ xx/b] ~ YLat bacillus [küç. boğa [ xx/b] belden 20 cm aşağıdan alınan ölçü. alçak bas2 onom [OKemal 1948] bas bas bağırma ifade eden söz " bağır- başak Tü [Kaş.bitirmek. reis. [Kıp xiv] başar. güreşte galip gelmek.] çubuk şeklinde bakteri ^ 1853 Ferdinand Cohn. a.baryum [Bah 1924] ~ YLat barium bir element # 1808 Sir Humphrey Davy. emir. sümbüle < Tü baş " baş başar[mak Tü [Or viii] başğar.Fr bassin [esk. İng kimyacı (1778-1829) < Lat barytes barit. İdr xi] başak mızrak veya ok başı. başlamak. asker başı (=? Tü boğra/buğra [Kaş xi] her hayvanın aygırı. [T S xvi xvi] ekin toplandıktan sonra tarlada kalan artık. basiret sezgi. baskın yapmak ~Frbasse müzikte pes bas1 [ARasim 1897-99] baso perde ~ İt basso ~ OLat bassus aşağı. +inç * Türkiye Türkçesinde kullanılmayan bir sözcük iken Dil Devrimi döneminde yazı diline ithal edilmiştir. bacin] leğen. Alm. değnek.] kavrayış. tazyik. insight < Ar baSar görme yeteneği [KıpGul xiv] ~ Ar baSîrat [#bSr msd. özellikle erkek deve )" baş. .

* Aynı sözcüğün Fransızca biçimi baton olarak alınmıştır. baston [ xviii] alafranga değnek bastone ] değnek. [CodC xiii] diğer. TTü *başan şeklini verir. saplanmak [ xi] batığ bataklık. açtı başka <Tü ~ Ar basıT [#bsT sf. basübadelmevt ~ Ar bac6u bac^da-l-mawt ölümden sonra diriliş & Ar bac6 ayağa kalkma. lider *baş-" baş * ETü başğan biçimi.a.)" balya baskül [Bah 1924] ağır yükler için terazi ~ Fr bascule bir eksen üzerinde oynayan çubuk. tekme atmak & Fr battre dövmek + Fr cul kıç.basit [Yus xiv] yalın < Ar basaTa [msd. hekim ve eğitmen & İng basket sepet + İng ball top (~ Fr balle a. vurma çalgılar takımı < İt battere dövmek ~ Lat battere a. [T S xv xv] batak < Tü bat-" bat~ Ven bastòn [İt [ 182+] belli sayıda toptan oluşan takım. yalnız) deyiminden türemiş bir biçimdir. dirilme + Ar bacad sonra + Ar al-mawt ölüm " mebus. -ka eki dativ çekim ekidir. et parçası [Uy viii+] bat. basketbol [ xx/b] ~ İng basketball a. # 1891 J.a. Naismith.A. • Eski Türkçe sözcükte.içine girmek.bir işe girişmek [ xx/a] < Tü baş " baş ~ İt basta yeter < İt bastare yetmek " bas-. pil takımı. basT] yaydı. mat2 basur bat[mak batak batarya takımı Tü Tü ~ Ar bâsür hemoroid ~ Aram bassrâ et. çubuk ~ OLat bastum/basto a. badehu. yalnız < Tü baş " baş * Muhtemelen baş başka (tek başına. kolay. Dil Devrimi döneminde benimsenen -kan takısı keyfidir. [Bah 1924] pil ~ İt batteria top takımı. engelsiz. başkan YT [CepK 1935] reis ~ başğan [Kaş xi] büyük balık.a. ayrı. bacak [ xx/a] kısa boylu * *Mastı bacak biçiminden türetilmesi fantezidir. .a. tahtırevalli. Kanad.] düz. arka " batarya başla[mak basta bastıbacak + Tü [ viii] başla. [T S xv-xix] bir başına. her çeşit terazi < EFr baculer tepmek. fiil eki olan -ğan takısının işlevi açık değildir. serdi.

[LO xix] aşırı iri . karın. 2.bateri [ xx/b] ~ Fr batterie top takımı.] 1. derman bırakmamak < Tü bayıl-" bayıl- * Bayıl. a.] içte olan. yy'a dek yaygın olarak kullanılan Tü bay (zengin) sözcüğü ile anlam ilişkisi kurulamaz. gizli olan < Ar baTana [msd. gizli olma (= Aram baTsnâ karın. bir tartı birimi [ xx/b] ~ Fr bâton çubuk. pil takımı. vurma çalgılar takımı < Fr battre dövmek. batıni. demin . bay YT [Bah 1924] [TarD 193+] hitap deyimi ~ İt baule yolculukta taşınan yük. battaniye batıni ~ Ar bâTinî [#bTn nsb. Yus xiv] ~ Ar baTn [#bTn msd. işe yaramaz.fiilinden modern bir geri-türetmedir. geçersiz.] örtücü " batın bavul Lat baula a. bir şeyin en iç bölümü ) EŞKÖKENLİLER: Ar #bt?n : batın. baTn/buTün] gizlendi.] hükümsüz. " baston battal Tü [Uy viii+] badman/batman terazi. bayağı 1 Tü [Uy viii+] baya az önce. geçersiz " butlan ~ Ar baTTâniyyat [#bTn] yorgan battaniye [Bah 1924] yerine kullanılan yün örtü < Ar baTTân [im. örtündü batman baton a. bay[mak <Tü [LO xix] yormak. vurmak.] Kuranın gizli anlamlarını araştıran kimse < Ar bâTin [fa. geçersiz.]boş. rahim. bir kişinin veya şeyin iç yüzü. [MMem xvi] batı < Tü bat-" bat[ xx/b] ~ İng batik lekeler bırakılarak boyanmış kumaş ~ -ArbâTil[#bTlfa. a. bavul ~ ~? Tü bay [viii-xix] zengin * Bey sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır. hiç" [passimxiv] batın/batn[Aş. örtünme. değnek ~ OLat bastum/basto [Aş xiv] hükümsüz. 19. aşağı basmak " batarya batı batik Malay batik batıl butlan <Tü [CodC xiii] batış güneşin battığı yön.Ar baTTâl [#bTl im.

bayrak.geri. bayındır YT [CepK 1935] mamur zenginleşmek. [ xi] batrak < * Sözcüğün nihai anlamı "mızrak" olmalıdır.a. konakladı" beyit * Karş. bayc] sattı. bayat) < şab (akşam). müreffeh olmak < Tü bay zengin < Bayındır eski bir Türk adı < Tü bayu- bayır [DK xv] yaban yer. sözcüğün aslının *bayk kuşu olduğunu düşündürür. [Men xvii] bayıl. bawâr] (toprak) boş durdu.] işlenmeyen toprak.kendinden * *Bay. sahra ~ Ar bâ'ir [#bwr fa. / Sogd patram neşe. yaban < Ar bâra [msd.] akşamdan [kaş xi] mayıl. işe yaramadı baykuş Tü? [KıpGul xiv] baykuş . ikincil. bayram [ xi] badram. baypas [198+] geçme & İng by yan.biçimine eski kaynaklarda rastlanmamıştır. nadasa bırakıldı.bayağı2 bayan YT Tü [Uy viii+] bayakı önceki. bayrak Tü Tü batır-" bat[Uy viii+] badruk mızrak ucuna geçirilmiş flama. bayi [Barkan xvi] baca [msd.)" ram bayt birim " bit2 [198+] ~ İng byte sekiz bitten oluşan sayısal . satıcı < Ar ~ Ar bâ'it [#byt fa. huzur. Tü tuğ (mızrak ucunda taşınan flama) ile Fa tığ (mızrak) arasındaki ilişki de üzerinde durulmaya değer. sükûn & İr *pati.] satan. [Men xvii] baykuşı * Çağatayca biçim.sükûn.a. satış için anlaştı bayıl [mak geçmek Tü ~ Ar bâyic [#byc fa. tembelleşmek. "bir tür kalp ameliyatı" (1957). [Oğ xi] bayram ~ OFa paSrâm a. Fa şabma (akşamdan kalma. bayat [MŞ xiv] bayad veya dünden kalan < Ar bata geceledi. [Çağ xv] bayk/baykız . tali + İng pass geçme " pas2 ~ İng bypass yandan dolaşarak * Amerikan kullanımında "trafiği rahatlatmak için açılan tali yol" (1922). mutluluk. barış ve mutluluk (= Sans rama a. eski [TarD 193+] hitap deyimi < Tü bay" bay < Tü baya"bayağı1 * -an ekinin mahiyeti belirsizdir. tekrar (önek) + İr *râma. deminki.gevşemek. çöl.

a. bazan/bazen Ar bacD birtakım.a. kaide. aracılığıyla (edat) ~ OFa abag a. taban. Lat venire (gelmek). be be+ bebe/bebek çoc ünl hitap ünlemi " bre ~ Fa ba ile. biraz bazı bazan [Kutxi] ~ Ar bacDan [zrf.gelmek. bir parça. taban. altyapı" baz [ xx/c] yatağın altına konan kasa ~ İt/Fr base altlık. kısmi olarak < ~ Ar bacDî[nsb] kısmi. gitmek ~ HAvr *gwm-yo. basamak. = Sans bâhu a. baytar [ xiv] ~ Ar bayTâr/bayTar [#bTr] veteriner.] kısmen. < EYun básanos mihenk taşı. adım atan). [DK xv] yavru < . kimyada bir asitle birleşince tuz oluşturan madde ~ Lat basis altlık. kolun omuzla dirsek arasında kalan bölümü ~ OFa bâzüg/bâzâ a. kimi zaman" bazilika [DTC1944] ~ Lat basilica Roma imparatorluğunda bir tür kamu binası < EYun stoabasilike "kral revakı". 2. Atina'da yüksek mahkeme olarak kullanılan revakın adı < EYun basileús kral bazlama [İdrH xiv] bazlamaç . a. ~ EYun basanites a. nalbant ~? EYun (h)ippíatros at doktoru " hip(o)+2.* İngilizce sözcük bite (ısırık) sözcüğünden esinlenerek 1964'te türetilmiştir. [DK xv] bazlambaç yufka ekmeği bazu/pazu [Aş xiv] ~ Fa bazu üst kol. heykel kaidesi < EYun bainö. altın ayarını sınamak için kullanılan kara bir taş ~? Prakrit pâsâna taş * Latince biçim doğabilimci Plinius'un yazmalarındaki bir yazıcı hatasından kaynaklanır.yürümek. kaide ~ EYun básis 1. (= Ave bâzu a. gitmek * Aynı kökten EYun -bates (yürüyen. baza temel. adım atmak.a.a. bazalt [ xx/b] ~ Fr basalte koyu renkli bir volkanik kaya ~ Lat basaltes a. +iyatr baz [ xx/b] ~ Fr base 1. at doktoru. 2.a.) bazuka [ xx/b] ~ İng bazooka elde taşınan roketatar ~ ? * İngilizce sözcük Amerikalı komedyen Bob Burns'un (1896-1956) sahnede kullandığı bir müzik aletinin adından ödünç alınmıştır. adım. [Kıp xiv] göz bebeği. bat.geliş < HAvr *gwem. altlık. temel.

dua bedel [İrşad. Fr bébé. ilk kez yapılan şey " bidat bedbaht wâdba%t a. orijinal şeyler. bedesten [Men xvii] bezistân/bedestân ~ Fa bazistân/bazzâzistân her tür çarşı. bedel oldu. icatlar < Ar badicat^ icat. İng baby. orijinallik.a. zahmetsiz veya tesadüfen elde edilen şeyler için kullanılan bir deyim & Fa bâd rüzgâr + Fa hawâ hava " bad. insan gövdesi. Ar bubu (a. [ xix] uygunsuz bir davranışta bulunmak.] ~ Fa bad %\vâh kötüyü isteyen. muvaffak olmak.] yenilikler.] karşılık. bedevi [Yus. eşdeğer idi beden 2. becayiş [LO xix] görev veya makamı değiştokuş etmek < Fa ba cay (birinin veya bir şeyin) yerine & Fa ba -e hali bildiren edat + Fa cay yer be+ * Farsça deyimden Farsça fiil adı yapan -iş ekiyle türetilmiş Türkçe kelimedir. orijinal şeyler.görmek)" bet1 beddua ducâ' dua " bet1. baht [CodC xiii] ~ Fa bad bâ%t kötü bahtlı ~ OFa ~ Fa bedbin [KT xix] karamsar (Fr pessimiste karşılığı) *bad bin kötü gören & Fa bad kötü + Fa bin gören (~ OFa wen = Ave vaena. ~ Ar badan [#bdn msd.] 1. orijinallik.başa çıkmak. " bet1. icatlar < Ar badicat^ icat.] yenilikler. özellikle kumaşçılar çarşısı & Ar bazz kumaş + Fa -istân yer bildiren takı" bez1. hava bedayi [Ali xvi] ~ Ar badâyic [#bdc çoğ. bedava ~ Fa bâd ü hawâ "hava civa". DK xiv] ~ Ar badawl [#bdw nsb. KGunya xiv] eşdeğer < Ar badala yerine geçti. Fa baba. düşman & Fa bad kötü + Fa %\vâh isteyen " bet1 .* Karş. ilk kez yapılan şey " bidat bedayi [Ali xvi] ~ Ar badâyic [#bdc çoğ.). +istan * Z > d dönüşümü dissimilasyon eseridir. kale duvarı [Aş xiv] ~ Fa bad ducâ ilenme & Fa bad kötü + Ar ~ Ar badal [#bdl msd. [ <1970] cinsel ilişkide bulunmak = Tü başar-" başarbedava [Men xvii] badı heva karşılıksız.a. Türkçe sözcük başka bir dilden alıntı değildir. becer[mek <Tü [DK xv] becer. bedhah [Men xvii] kötü niyetli. bedevi çöl göçeri.

Kudret ve iktidar ile değer biçme/değer verme arasındaki semantik ilişki ilgi çekicidir.a. beylik etmek. behavyorizm [DTC1942] İng behavior davranış < İng behave davranmak < İng have ~ İng behaviorism davranışçılık < behemehal ~ Fa ba hama Hâl her durumda. hanım. 2.begum kraliçe. her (< Fa ham bir. büyükbaş (= Aram bshlmtâ a. gözle görünen. harikulade. prenses. Yus xiv] bedr [Mercimek xv] ~ Ar badr [#bdr msd. iqtidar. beraber. = İbr bshlmah a. behre a. nam beğen[mek <Tü bég bey " bey [Aş. [KT xix] behimiyyet ~ Ar bahlmiyyat [#bhm msd. Ar qadır.) * İng behemoth (efsanevi bir canavar) sözcüğü İbr bshımot (su aygırı) biçiminden alınmıştır.1. öküz gibi hantal ve aptal olma < Ar bahîmat hayvan. birlikte ) + Ar Hâl durum " hem. taqdır.1710) begüm ~ YLat begonia bir çiçek cinsi < öz [ xx/a] Hindistan'da soylu kadınlara hitap tarzı . takdir ve tasvip etmek < Tü * Karş. Bak. her halde & Fa ba ile + Fa hama tüm. a.] hayvanlık. vuku buldu bedii [ 190+] sanatsal yaratıcılığa ilişkin (Fr esthétique karşılığı) < Ar badîc [#bdc sf. soylu kadın ~ Tü begüm [xv+ Çağ] soylu kadınlara hitap tarzı < Tü beg bey " bey * Hanım sözcüğüyle paralel yapıdadır. derhal kavranan < Ar badaha aniden geldi. a. adı [İMüh xiii] bégen-/bégel. güzel" bidat bedir bednam kötüye çıkmış " bet1. [KGunya xiv] ~ Fa bahra pay. her behimiyet [Men xvii] behimî. hal1 beher [Ferec xv] ~ Fa ba har her biri" be+. nasip ~ OFa bahrag . davar. beğeni YT [CepK 1935] rağbet < Tü beğen-" beğen- begonvil/bugenvilya [ xx/c] ~ YLat bougainvillea bir tür çiçekli sarmaşık ^ 1866 Fr.] emsali olmayan. kendiliğinden oldu. orijinal.] dolunay ~ Fa bad nâm kötü ünlü. < öz Louis Antoine de Bougainville Fransız denizci ve seyyah (1729-1811) begonya [ xx/b] Michel Bégon Fransız idareci ve botanikçi (1638. hisse.bedihi [NKemal1867] .A r b a dî h î [ # b d h n s b ] aşikâr.

genç kız " bikir * Türkçeye özgü bir sözcüktür. mahfuz. bekar dörtgen B " beta * Simgenin şeklinden ötürü.] iletme yetisi. pek. güç. saklı " pek bekle[mek Tü [Uy viii+] bekle. rahatsızlık verme ) bej bek geri ~ Ger *bakam beka < Ar baqâ kaldı. korumak. gözcü ~ Ar bakârat [#bkr msd. kapalı. kalıcı olma < Ar bakârat genç kızlık < bekâr [Men xvii] evli olmayan Ar bikr ilk doğan evlat. ayağını bağlamak) * İngilizce deyim eskiden otellerde elinde çıngırakla müşteriye mesaj ileten hizmetçilerden alınmıştır. bekâret [EvÇ xvii] kızlık. . zarar. çıngırak + İng boy oğlan çocuğu (~ EFr embuié uşak. (birini) etkiledi" büluğ belboy [199+] ~ İng bellboy otellerde yardımcı eleman. kuşak. [İMüh xiii] nöbet durmak < Tü bek sağlam. güzel söyleme yeteneği. genç kız " bikir bekçi <Tü [Yus xiv] muhafız. berk "pek bel1 Tü [ xi] bél gövdenin orta bölümü. saklamak. Kullanımda Fa bıkar (işsiz.] 1.] genç [ xx/a] ~ Fr becarre bir müzik işareti ~ İt B quadro < Tü bek katı. kız olma hali < Ar bikr ilk doğan evlat. zor.pekitmek. dağın eteğine yakın veya iki dağ arasındaki eğim.beis [Men xvii] be's ~ Ar ba's [#b's msd. sakınca (= Aram #b'ş kötü olma.] kalma. zorluk. arta kaldı [Alus1944] [ xx/b] ~Frbeige bir renk ~ İng fullback futbolda geri oyuncusu < İng back [Kut. harcanma) belagat [Kut xi] ~ Ar balâğat [#blġ msd.] sınav. sağlamlaştırmak. kemer ) bela [KGunya xiv] ~ Ar balâ' [#blw msd. komi & İng bell çan. serf < EFr embuier prangalamak. retorik < Ar balaġa erdi. 2. büyük sıkıntı < Ar balâ sınadı. denedi (= Aram bslâ [#bl'] tükenme = Akad balü/belü sönme. iki dağ arasındaki eşik (= Moğ bel meyil. aylak) sözcüğüyle kontaminasyon görülür. mihenk taşına vurdu. vardı. DK xi] ~ Ar baqâ' [#bqy msd. yokuş. güvenceye almak.

* -ge eki Moğolcadır. bebek kundaklamak. Ar calam (belirti. nişan < Tü *bel. [Kaş xi] béle. kentsel < Ar balad kent. cilm (bilme).(öğrenmek) vb. ülke. dağ Tü béle-" bel1 * -er) ekinin işlevi açık değildir. sarmak. 2. belli (bilinen). şehir. zuhur etmek " belirbeleş bila+.bilmek " bil- * Tü *bel. belle. pörtlemek =? Tü bélgür-/bélür[viii+ Uy] meydana çıkmak.1. yokuş. belirti belit belki YT YT [TDK 1944] araz [DTC 1944] aksiyom [DK xv] ~ Fa bal ki hatta. bulaştırmak * İkinci anlamı bula. calâmat (belirti). Karş. ülke. şehir. bil. şey [LO xix] bedava ~ Ar bilâ şay' karşılıksız. nişan). beler[mek <Tü [T S xiv] beler.] kente ait olan.fiilinin varyant biçimi olmalıdır. memleket" belde belen <Tü [T S xiv] belen dağlık ve dik yer. belirle[mek YT [Fel 194+] tayin etmek < Tü belir-" belir< Tü belir-" belir-belirli YT [TDK 1944] muayyen * Belirsiz sözcüğüne kıyasla üretilmiş yeni bir sözcüktür. belek (hediye). sancak). belli olmak < Tü *bél. belediye [ xix] (daire-i) beledîye 1854 idare reformuyla İstanbul'da kurulan idari birimlerin adı (Fr municipalité karşılığı) < Ar baladı [#bld nsb.bilmek " belir- ~Moğbelge resmi yazı. bulamak. beliğ belagat belir[mek Tü [KıpGul xiv] ~ Ar baliğ [#blġ sf.] güzel konuşan" [Uy viii+] belğür.kökü. Anlam ilişkisi için karş. o kadar ki < Tü belirt-" belir- .fiilinin varyant biçimi görünümündedir. bedava " belge YT [CepK 1935] vesika alamet.] kent. Modern Türkçe biçimi belgi olan sözcüğün Moğolca biçimi Dil Devrimi döneminde benimsenmiştir.gözleri aşırı açılmak.belde memleket bele[mek Tü [Neş xv] ~ Ar baldat [#bld msd. vesika~ Tü belgü işaret. belgü (alamet.meydana çıkmak.

İng timbre (ses rengi. boncuk. açık. tutsak ~ OFa < Fa banda köle. band. belli bellü <Tü [Kıp xiv] belgülü/bilgülü/bellü bilinen. Karş. benefşe menekşe benek ban çitlenbik tanesi [Mercimek xv] [İdr xiv] ~ Fa banafşa menekşe" ~ Fa banak [küç. 2. hizmetçi" bende bende [KGunya xiv] bandag a.a. [T S xiv] belgülü . [KGunya xiv] < Tü belgü alamet. rezonans amacıyla bu davulun iç kısmına gerilen ip ~ Fr timbre/tymbre [onom?] (ortaçağ müziğinde) a. buna-. köle. beniz. < EFa bastan. öğrenmek " belle- * Güneş Dil Teorisi çerçevesinde Fr bulletin (a. sivilce < Fa Türkçe ben2 ile benzerlik tesadüf olmalıdır.bağlamak " bent bendeniz bendir [ xx/c] ~ bendir 1. aşikâr.] çitlenbik. boynuz. ben1 Tü [ viii] ben birinci tekil şahıs zamiri ben2 Tü [Uy viii+] men ciltte koyu renk nokta * Orijinal biçim *ben olup çeşitli diyalektlerde n/m etkisiyle oluşan inisyal b > m dönüşümü ikincildir.a. bengi. bin.) sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır. . ban-. * Türkçeye 1980 dolayında Mağrip müziğinden alınmıştır. benze-. bir enstrümanın sesini diğerinden ayıran özellik) modern dönemde Fransızcadan alınmıştır. keçi derisinden imal edilen geniş yüzeyli davul. işaret. güzelavrat otu & İt bella güzel + İt donna hanımefendi" dam2 belle[mek belleten <Tü YT [LO xix] bilmek. Mağrip müziğine özgü. öğrenmek.a. ezberlemek [Geom 193+] bildirge < Tü belli" belli Tü belle-bilmek. bin-. gösterge < Tü *bél-" bil~Fr bémol müzik bemol [ARasim 1897-99] pesleştirme işareti ~ İt B molle yumuşak B " beta * Simgenin şeklinden ötürü. beyin. bencil YT [CepK 1935] egoist < Tü ben" ben1 ~ Fa banda bağlı olan.belladonna [Bah 1924] belladon ~ İt belladonna eczacılıkta kullanılan bir bitki.

bertaraf EYun (h)yper : hiperaktif.a. suya batırılan kap içinde pişirmek ~ Lat balneum Mariae "Meryem banyosu".4.a.a. benzin [Düs I. hiperbol.a. sürşarj İng over : overlok. Lat super > Fr sur. * Aynı kökten Erm i ver. EŞKÖKENLİLER: Fa bar : beraber. berduş. Cava " labne * Karş. yy'dan itibaren kullanılmıştır.a. berbat. ben2. benimse[mek beniz/benz* Bak. pulover . hipertansiyon. ebedi * Orijinal biçim *ben olup çeşitli diyalektlerde n/m etkisiyle inisyal b > m dönüşümü ikincildir.a. Benzoe biçimi Batı dillerinde 15.a. berceste. band. a. kokulu reçine + Ar câwâ' Hint Okyanusunda bir ada. Alm.) ~ HAvr *uper a. sürfile. suret.a.a. Ficus benjamin (styrax ailesinden Doğu Hint adalarında yetişen bir ağaç) < benjoin/benzoin.a. (= Ave bast-.bağlamak ~ OFa bastan. su bendi < Fa bastan.a. -e.a. berhava.a. berhudar. benmari [ xx/b] ~ Fr bain-marie ateşle doğrudan temas ettirmeden. " bant benze[mek Tü [Uy viii+] menze. yukarı (önek) ~ OFa abar. & Ar lubân zamk. (simya terimi) & Lat balneum banyo + öz Maria Meryem (muhtemelen: Musa'nın kızkardeşi olup simya ilminin kurucusu sayılan Miriam) " banyo bent [Kut xi] bağ ~ Fa band 1. sürmenaj. kimyacı < Alm benzoe(säure) benzoik asit < OLat labenzoe " benzen ber+ ~ Fa bar üst. üzeri). bermutat. Alm über. bağ.) ~ HAvr *bhendh. süper. kuşak.a.a. yüz < Tü benim " ben1 benzen [ xx/b] ~ Fr benzène çeşitli maddelerden elde edilen organik solvent < OLat/Ven labenzoe/benzoe styrax ağacından elde edilen kokulu reçine ~ Ar lubân câwl Cava zamkı. sürpriz. suma. hipertrofi Lat super : soprano. sürreel. < Tü meniz görünüş " beniz <Tü Tü [LO xix] kendine mal etmek. ben2.485 187+] ~Fr benzine benzol içeren hidrokarbür karışımı ~ Alm benzin a. 3. sahiplenmek [Uy viii+] meniz görünüş. a. up (yukarı).a.bengi Tü [Uy viii+] mengü ölümsüz. auf. EYun hyper. hipermetrop. bağlanan şey. Bak. (= Ave upairi. 2. İng over (üst. band. band. -e doğru (edat). üzere.a. üzeri. super+. = Sans upari a. ^ 1830 Eilhardt Mitscherlich.

evsiz barksız kimse & Fa bar + Tü berele. Kuran'a göre Hz. berat [Kutxi] ~ Ar bar'at[#br'msd.beraat [Kıp xiv] bera'et ~ Ar bara'at [#br' msd. [Men xvii] ber düş omuzda. öne çıkmış < Fa barcastan fırlamak. < OLat birrus bir tür külahlı cübbe. bolluk. burnus bereket [CodC xiii] ~ Ar barakat [#brk msd. Tüm Sami dillerinde "diz" anlamına gelen #brk kökünden İbranicede "diz çökerek saygı gösterme. kurtuldu beraber eşit" ber+ [Yus xiv] ~ Fa bar â bar üst üste. yan yana.fiilinden nisbeten geç dönemde türetildiği anlaşılmaktadır. 2. fışkırmak " ber+ berdevam [Yus xiv] devamlı & Fa bar + Ar dawâm " ber+. a.sıçramak. Arapça ad fiilin Aramice biçiminden alıntıdır. a. bere2 [Cumh 1929] ~ Fr béret bir tür kenarsız şapka ~ Bask berret a. seğirmek & EFa apar.] 1. . ferman. yüceltme. kutsanma" fiili türemiştir. * İsim formunun. a. bad [Fuzuli xvi] berbâd ~ Fa bar bâd (dadan) berber [Kan xvi] traşı yapan kimse < Ven barba sakal" barbunya berber [Kan xvi] yapan kimse < Ven barba sakal" barbunya ~ Ven barbièr [İt barbiere] sakal ~ Ven barbièr [İt barbiere] sakal traşı berceste [Men xvii] bercesten 1. (ur veya apse) çıkmak. zayıf ve tekrarlanan eylem bildiren berele. Muhammed'e peygamberlik tebliğ olunduğu gece ~ İbr bsrît sözleşme. 2. helecan.a. diploma. [LO ] hane berduş salyangoz ~ Fa %âna bar döş "evi omuzunda". bir suç veya borçtan kurtulma < Ar bari'a aklandı. sıçramak. yücelme. muaf oldu. belge. ahit. Ar baraka (diz çöktü). berbat havaya savurmak. seğirmek. kabarmak. a. devam berduş gibi hercai. özellikle tanrının İsrailoğullarına ve onların peygamberlerine verdiği ahit * İbranice sözcüğün etimolojisi muğlaktır. talih ~ Aram bsrâkâ/bsrâkstâ a.[xiv Kıp] yaralamak < Tü *ber. kutsama. yok etmek " ber+. < İbr/Aram #brk (birinin önünde) diz çökme < İbr berek diz = Akad birku diz * Karş.Fa barcasta fırlamış.yukarı + EFa yasat.] kutsama.] aklanma. nerede akşam orada sabah Fa düş/döş omuz " ber+ bere1 <Tü [Men xvii] yara ~ Fa bar dawâm sürekli olarak. ~ İbr bsrakah a. [LO ] mısra-i berceste şiirde öne çıkan veya seçkin mısra .

hava berhudar [Men xvii] berhurdar ~ Fa bar^wurdâr nasipli < Fa bar%wurdan faydalanmak. halsiz berilyum [ xx/b] ~ YLat beryllium parlak kristalleri olan bir element ^ 1797 Nicolas Louis Vauquelin. +ri beriberi [ xx/b] ~ Fr béribéri tropik bölgelerde rastlanan bir hastalık / İng beriberi a. [ xx/a] berhava etmek (barut veya dinamitle) havaya uçurmak ~ Fa bar hawâ havaya. metin. +hor beri Tü [Or viii] bérgerü . çoban köpeği berk YT [CepK 1935] [ xx/b] ~ Fr bergère [f. [Neş xv] sağlamlaştırmak. kedigözü * Aynı nihai kökten Ar billur (kristal) biçimi Yunanca veya Süryaniceden alınmıştır. [Uy viii+] berü bu yana < Tü bu " bu1. hava-yukarı " ber+. kadın çoban. genel olarak kristal ~ EYun beryllos (~ EFa *vilürya ) ~ Sans vâiDürya bir tür mücevher.yemek " ber+. depo.] 1. ziyan olmuş.bergamot [Bah1924]bergamut turunçgillerden bir meyve ~ İt bergamotta ~ Tü beğ armudu ~Frbergamote berhane [LO xix] barhane ~ Fa bâr %âna yüklük.taşımak. %w^ur. " pek * Eski Uygurcaya özgü bir varyant iken Dil Devrimi çerçevesinde Türkçe kullanıma dahil edilmiştir. 2. bir tür koltuk ~ Tü berk [viii+ Uy] güçlü. getirmek) + Fa %âna ev " +ber. hane berhava [LO xix] havaya gitmiş. tahkim etmek. Fr. . a. sağlam = Tü bek/pek a. kemal berkit[mek YT berk [Ferec xv] ~ Fa bar kamâl "kemal üzere". berkelyum [ML xx/c] ~ YLat berkelium yapay bir element ^ 1949 Glenn Seaborg v. güçlü " Türkçe yazı dilinden düşmüş bir kelime iken Dil Devrimi döneminde canlandırılmıştır. berjer < Fr berger çoban. fizikçiler < öz Berkeley Kaliforniya'da bir kent ve üniversite berkemal kusursuz halde " ber+. bâr. < Sinhali beri yorgun. Amer. kimyacı < Lat beryllus akuamarin veya zümrüt. kristal.a. [CepK 1935] < Tü berk pek. nimete kavuşmak & Fa bar + Fa xwurdan. eşya ile dolu ev & Fa/OFa bâr yük (< Fa/OFa burdan..d.

Dil Devrimi döneminde Öz Türkçe olduğu varsayımıyla türevleri yapılmıştır. [Uy viii+] bert. [KT ] iki denizi birbirinden ayıran dar ~ Ar barza% 1. etten kemikten yapılmış olanlar (= Aram bassrâ et = İbr bâsâr et. beşamel [ xx/b] ~ Fr béchamel bir tür sos ^ François Tü Pierre de la Varenne. yeterli. besle[mek terbiye etmek [CodC xiii] bésle. kıvılcımlandı bert[mek Tü ~ Fa bar muctâd alışıldığı üzere " ber+. bağ. Fr. darlık. taraf berzah kara parçası (Fr isthme karşılığı) kıyamet arasındaki süre ~ ? [Men xvii] aralık. aralık. eklem. semirtmek. bir dörtlüğün her mısraı arasında söylenen müzikli nakarat. Fa/OFa bas yeter. aşçı (1615 . bağlı şey. 3.hayvan yetiştirmek. Louis'nin sarayında görevli Fransız banker ve yönetici (1630-1703) beşer [Yusxiv] ~ Ar başar [#bşrmsd. ayıraç. kâfi * Anlam ilişkisi için karş. besmele bismillah [Envxv] ~ Ar b-ismi-llâhi Allah'ın adıyla" beste [Yus xiv] bağlı ~ Fa basta 1. b e ş [Orhviii]béşa.1678) < öz Louis de Béchameil 14. band.a. * Muhtemelen pış/bış yansıma sesinden. yeter > yetiştirmek.a. insan bedeni ) beşik Tü [Orhviii]béşik/béşüka.yaralamak [MMemxvi] < Tü *ber-yaralamak " bere1 ~FabarTarafkardanbiryana bertaraf atmak & Fa bar + Ar Taraf" ber+. dört mısradan oluşan şiir < Fa bastan. genel olarak insan türü. zincir halkası.] çok parlak. 2.bermuda [ xx/b] ~ İng bermuda shorts bir tür uzun paçalı şort < öz Bermuda Atlantik'te bir ada < öz Juan de Bermudez İspanyol denizci ve kâşif bermutat mutat berrak [Men xvii] ışıltılı < Ar baraqa parladı. besin YT [CepK 1935] gıda < Tü beslemek" besle- * Türetiliş biçimi açık değildir. yy sonlarında Panama Kanalı münasebetiyle gündeme gelmiştir.] insan. Kuran'a göre ölümle * Türkçe ikincil anlamı 19. bağlı. ~ Ar barrâq [#brq im.bağlamak " bent . 2. ışıldadı. sıkıntı.

belge. betonarme armé zırhlı.a.[viii] yazmak ~? Çin pi-ti yazı kalemi * 19.yazmak" betik < Tü beton [Bah 1924] ~ Fr béton çimento veya kireç harcı ~ Lat bitumen zift. bakire). yy'da yaygın kullanıma kavuşmuştur. reçine ~ Kelt *betu. Ugar btlt (tanrıça Anat'ın sıfatı. evlenmemiş genç kız ~ Aram bstülâ bakir genç erkek / Aram bstültâ bakire.akçaağaç reçinesi * Lat betula (akçaağaç) Gallia dilinden alıntıdır. EŞKÖKENLİLER: Tü biti. çehre. 19. donanımlı " beton. arma betoniyer [ xx/b] ~ Fr bétonière beton yapan aygıt" beton [Bah 1924] ~ Fr béton armé demirli beton < Fr betül ~ Ar batül bakire. yy'dan önce dolaşımdan kalkmış bir sözcük iken Dil Devrimi bünyesinden canlandırılması denenmiştir. [Uy viii+] bét yüz.] çok kötü. bevl [etm bala işedi. bet1 bet2 Tü [Aş xiv] bed ~ Fa bad kötü ~ OFa wad a. başş/başâşat] yüzü güldü ~ Ar başüş [#bşş im.a. Fenike alfabesinin ikinci harfi = Aram bet Arami/İbrani alfabesinin ikinci harfi" beyit beter en kötü < Fa bad kötü " bet1 [Kut xi] bedter . Çağ xiv] a. [Gül xv] ~ Fa badtar [kıy. genç kız * Karş.* "Her çeşit müzikal kompozisyon" anlamı Türkçeye özgüdür. beşuş [LO xix] başşa [msd. betik Tü [Uy viii+] bitig yazı. [Kıp.] işeme. kitap. [LO xix] betik biti. betim betim YT [Fel 194+] tasvir < Tü biti. [TS xiv-xviii xiv] biti.] güleryüzlü < Ar * Az duyulmuş bir Arapça sözcük olup eski Osmanlıca sözlüklerde rastlanmaz. * Sadece bet beniz ikilemesinde. idrar < Ar .: betik. şarıl şarıl akıttı [ xiv] ~ Ar bawl [#bwl msd. beta ~ EYun beta Yunan alfabesinin ikinci harfi ~ Fen bet ev.

2. hakikat.] açıklama. ayırdı.a. hümayun beyin Tü [Uy viii+] méñi beyin. şiirde kıta [#byt msd. ulu kişi. fayda ~ OFa hudahag a. +gir [Tz xvii] ~ Fa bâr gir yük hayvanı & Fa bâr beyhude [Gül xv] ~ Fa bî huda faydasız. < Ar bayD/bayDat [#byD] yumurta " beyaz . Aynı kökten Ar bayDat (yumurta).] beyaz olma. açıkça söyleme < Ar bana açtı. el3. idrar" ~ Ar bawwâb [#bwb im. boş & Fa bîyoksunluk edatı + Fa huda hak. ilik. beygir yük + Fa gır taşıyan " +ber.vermek. ev. ayırdı. [LO ] beyzî yumurta şeklinde olan. yaratmak " bi+2. balya beyzi oval ~ İng baseball bir top oyunu & İng base [Men xviii] beyz yumurta. aydınlandı. a. devlet hazinesi" beyit. millet beytülmal evi". 2. Aşxi] ~ Ar bayan [#byn msd. mal [İrşad. beyaz [Ali xvi] beyazlık. [İMüh xiii] béyni a. name ~ Ar bayâD [#byD msd. KGunya xiv] ~ Ar baytu-al-mâl "hazine beyzbol [ xx/b] temel. şiirde kıta (= İbr/Aram bet ev = Fen bt a.a. ayrıştı. soylu kişi beyan [Kut. ben2. dah. beyit/beyt[Kut xi] beyt 1. getirmek.] milletler (< Ar millat millet)" beyn+.] 1.bevliye bevl bevvap kapı" bap bey Tü [ xix] üroloji [ xiv] < Ar bawl [msd. namaz ~ Ar bayt ~ Ar bayna [#byn] iki şeyin arası (edat) < Ar bana [Ali xvi] bînamaz ~ Fa bî namaz namaz beynelmilel + [Tz 1930] uluslar arası (Frinternational karşılığı) & Ar bayna arası + Ar al-milal [çoğ. ayrıştırdı" beyan beynamaz kılmayan. = Akad bîtu a.] işeme. hane. saygısız " bi+2. aydınlattı. üs + İng ball top (~ Fr balle top )" baz. * İnisyal b/m dönüşümü için bak. el3. ev. a. açıkladı beyanname + [ xx/b] bildirge & Ar bayan + Fa nâma yazı " beyan. & OFa hu iyi + OFa dadan.] kapıcı < Ar bâb [Or viii] bég reis. beyaz renk < Ar abyaD beyaz (sıfat) * Sıfat olarak kullanımı Türkçeye özgüdür.) beyn+ açtı.

öpücük. salgı bezi. albumen (yumurta akı).çift. EYun byssos (ince keten veya pamuklu kumaş) bir Sami dilinden alınmıştır. TTü bez biçimi Arapçadan ikincil bir alıntı olarak değerlendirilmelidir. ziynet < Tü *be5izek < Tü beSize-süslemek " beze- bezelye [BK1799] ~ İt pisello baklagillerden malum sebze.a.a.-siz (yoksunluk edatı) ~ OFa abe~ Fr/İng bi.a. .a.a.) < Eİng pise < Lat pisum. pisum sativum ~ Lat *pisellum [küç. " pazar bezzaz tüccarı < Ar bazz kumaş " bez1 bi+1 [ARasim 1897-99] [ xiv] bezr ~ Fr bésique bir iskambil oyunu ~ Ar bazr [#bzr msd. bi+3 ~ Fa bî-/bay. Lat albus (beyaz).iki . iki ~ Lat bi. bez[mek Tü [ xi] bez. ~ Akad büSu ince dokunmuş keten kumaş * Aynı sözcük ETü böz (a. • Fa basıla (a.] < Lat pisum a. 2.olarak (edat) * Bazı kalıp deyimlerde yemin ifade eder.] kumaş ~ Ar bi ile. bi lâ ("ile değil". bez2/beze Tü [Uy viii+] bez gudde. sıtmaya tutulmak. yoksunluk edatı).) biçimi muhtemelen Türkçeden alıntıdır.a.a. saçtı bezirgân wâzâragân a. ~ EYun píson a. İng peas (a. kabarcık ~ Fr baiser 1.titremek. ör. bi-llahi (Allah adına yemin ederim ki).* Anlam ilişkisi için karş. bi+2 a. [Kıp xiv] usanmak bez1 [DKxiv] ~ Ar bazz pamuk veya keten kumaş Aram büSâ a. şeker ve kremadan < Tü be5iz süs beze [ xx/b] yapılan bir tür tatlı ~ Lat basiare öpmek beze[mek bezek Tü Tü [Uy viii+] bedze. Ayrıca karş. * Karş.) biçiminde Eski Yazı Türkçesinde mevcuttur. bezik bezir [yağı bazara tohum attı.] tohum < Ar ~ Fa bâzârgân tüccar ~ OFa [CodC xiii] bazargân [KıpGul xiv] ~ Ar bazzâz [#bzz im.süslemek [ xi] bezek nakış.a.

bucak.kesmek * Özgün biçim bıç.sesinin etkisiyle sesli incelmesi görülür. modern Cübeyl * Fr/İng Bible (Kutsal Kitap) esasen sadece "kitap" anlamındadır. 2. bıçkı.kitap ~ EYun byblíon/biblíon papirüs rulosu. Alm pfeffer. Beberiye ("kaplan otu") düşünülebilir.] büyük şişe < Lat bibere içmek ~ HAvr *pl-ps-o. Türevlerde inisyal b-etkisiyle yuvarlaklaşmaya da rastlanır. kölelik veya itaat sözleşmesi yapma. cebel. meyvecik.biat [Envxv] ~ Ar baycat^[#bycmsd] el sıkışma. biç-. küçük meyve. -ç.a. Karş. < [Bah 1924] ~ Fr bibliographie bir ~ Fr bibelot küçük dekoratif nesne ~ EFr * İng bauble (ucuz ve değersiz süs nesnesi) Eski Fransızcadan alınmıştır. anlaşma. Tü biber * Anlam ilişkisi açık değildir. bibli(yo)+ ~ Fr/İng bibli(o). • Byblos kentinin özgün adı olan Gubla (modern Cubayl) Fenike dilinde "küçük dağ. biç[mek Tü [ viii] bıç. bibliyografi/bibliyografya [ xx/a] konudaki kitapları derleyen makale veya liste " bibli(yo)+.a. çare < Tü biç-" biç- . EŞKÖKENLİLER: Tü bıç-/buç. ~ Sans pippalî 1. karabiber bitkisi ve meyvesi * Batı dillerine Latince yoluyla Yunancadan geçmiştir. barsama. yy'dan itibaren Arnavut biberi adıyla kaydedilmiştir. Lat piper. İng pepper. karabiber ~ EYun péperi a. kitap < EYun byblos/biblos papirüs < öz Byblos papirüs ticaretiyle ünlü bir Fenike kenti.a.içmek * Aynı kökten Lat potare (içmek). Yus xiv] [TDK 1983] stil <Tübıç-"biç~ Fa bî çara çaresiz " bi+2.: bıçak. tepe) anlamına gelir. bucak. biberon [ xx/b] ~ Fr bibéron emzikli şişe ~ İt biberone [büy. biçim. Karş. +grafi biblo beubelet a. [Aş. Karş.< HAvr *pö(i).olup. buçuk bıçak biçare biçem YT Tü [Uy viii+] bıçak a. buçuk. Fr poivre. biçem. EYun pósis (içki). Yeşil/ kırmızı biber Amerika kökenli bir bitki olup Türkçede 19. egemen olarak tanıma " bayi biber [MŞxiv]büber ~ Yun pipéri Güney Asya'dan ithal edilen bir baharat. biberiye rosmarinus [Men xvii] beberiye baharlı bir bitki.

) + İng steak kızartma. ufak " bızdık * Ayrıca karş. dinde yeni usul çıkarma < Ar badaca [msd. bigudi [ xx/b] ~ Fr bigoudie saç sargısı ~ ? ~ Fa bı%abar habersiz & Fa bî[Ali xvi] ~ Fa bi gâna yabancı ~ OFa bihaber [Aş. İbr #bdâ/ #bdh (yenilikyapma.a. yenilik. bad'] başladı [Ferec xv] ~ Ar bidâyat [#bd' msd.a. [Men xvii] biçim < Tü biç. Sans gaü.* Tü tutam sözcüğüne nisbetle türetilmiştir. ayaklı küvet < EFr bider ~? Erm bdig/bzdig [LO xix] ayakları kısa. bov. [CodC xiii] bıçku testere bidat [DK xiv] ~ Ar bidcat^ [#bdc msd. Arambsdâ (a. ~ HAvr *gwou. fokus ~ Fr/İng bifocal çift odaklı (gözlük) & Lat biftek [AMithat 1877] ~ Fr bifteck bir et kesimi ~ İng beef steak sığır kızartması & İng beef sığır eti (~ Fr boeuf sığır ~ Lat bos. Karş.] başlama.sivri)" etiket * HAvr *gwou. Fa gav. bodur bienal [ xx/c] ~ Fr biénnale iki yılda bir tekrarlanan < Lat biennus iki yıllık süre & Lat bi. bodur. * Karş.] 1. sığır). ateşte pişirilmiş et (~ Nor steikja şişte et kızartmak ~ Ger *staiko şiş ~ HAvr * steig. Gael bó (inek. icat etme). icat.a.iki + Lat annus yıl " bi+3 bifokal [ xx/c] bi. biçim bıçkı <Tü Tü [TS xiv] biçin suret. Yus xiv] yoksunluk öneki + Ar %abar haber " bi+2. Erm gow. Lett gúovs. Lat bos. Türkçede sadece tutam sözcüğünde rastlanan -em ekinin işlevi açık değildir. Ar #bdc (yenilik yapma.a.kökünden karş. icat etti" bidayet bidayet başlangıç < Ar bada'a [msd. Ger *köus > İng cow.a. 2. endam. boy pos. haber . tırıs gitmek bıdık küçük.iki + Fr focal odak < YLat focus odak " bi+3.> Fr boeuf. bide ata binmek. bov. badc] yenilik yaptı. EYun boús.a." biç[Uy viii+] bıçğu kesme aleti. bıçak.). bigâne begânag a. icat etme). Kökün ikili biçimi diğer Sami dillerinde de mevcuttur. bidon [ xx/b] ~ Fr bidon varil ~ Nor *bida kap. kova [ xx/b] ~ Fr bidet "beygircik".

eski tip elektrik sigortalarında vidalı porselen gövde < Fr boucher tıkamak. bi-3. la+ bilader » Tü [Orhviii]bil-a.tıpa.bihakkın olarak " bi+1. hak1 biilaç edatı + Ar cilâc " bi+2. bikir/bikr[Yus. gına getirmek.] ilk doğan evlat. karbonat [ xx/b] ~ Fr bicarbonate iki karbon atomu içeren bikini [ 196+] ~ Fr/İng bikini iki parçalı kadın mayosu 1946 Louis Reard ve Jacques Heim. ilk ürün = İbr bskür ilk doğan evlat = Akad bukru a. Karş.-siz. tıkmak biju bijuteri mücevher dükkânı " biju bık[mak bököTü [ xx/b] ~ Fr bijou mücevher ~ bizou yüzük < biz parmak [ xx/b] ~ Fr bijouterie mücevher kutusu. Bi. [Kırg ] * Muhtemelen kusma ifade eden bığ/böğ/büğ yansıma sesinden. bilahare sonraki" bi+1. taze. 2. el3. bakire. [KT xix] bakire olma hali. moda tasarımcıları < öz Bikini Pasifik'te bir ada grubu * 1946'da Bikini atolünde patlatılan nükleer bombaya atfen adlandırılmış. bikarbonat molekül" bi+3.) bil[mek bila+ bi+1. kayıt. ilaç bijon [Yus xiv] ~ Ar bi-Haqqin hakkile. ancak 1960 dolayında genel kullanıma girmiştir. -siz (yoksunluk edatı)" " birader * r > l dönüşümü dissimilasyon örneğidir. ahir bilakaydüşart bila+. yeni. Fr. monokini. yoksunluk [xx/c] somun başlıklı vida ~Frbouchon1. hymen (galat) ~ Ar bikr [#bkr msd. [Men xvii] genç kız. genç kız veya erkek (= Aram bakara türfanda meyve. a.öneki "iki parça" anlamını çağrıştırır. şart1 ~ Ar bi-al-â%irat sonradan < Ar â%irat ~ Ar bilâ qayd wa şarT kayıtsız şartsız " . [ xi] bük-2 usanmak. DK xiv] bekâr veya bakire.a. haklı ~ Fa bî cilâc dermansız & Fa bî. turfanda. kusacak olmak. [Arg xvi] bık-. ~ Ar bi lâ "ile değil".

a.) + Fr board tahta. terazi) < Lat bilanx. < Tü bi [viii+ Uy] bıçak. Türkiye Türkçesinde bağlaç olarak 14. denge. [passim xiii-xviii] bile/birle " bir * Zarf olarak bile/birle korunurken. zıt" bi+1. bilanc. [Düs I. [Uy viii+] bileğü a.terazi & Lat bi.a.birleştirmek. afiş.iki + Lat lanx. billet] ] kısa not. Tü Tü? cümle [MMem xvi] xi] bıldır geçen yıl [Kıp xiv] bu] Tü * Biçim itibariyle yabancı bir alıntı olduğu muhakkak olmakla birlikte kökeni meçhuldür. fiş.kefe. eklemlenmek [Uy viii+] bilek eklem. pusula. 2.a. akis ~ Ar bi-al-cakıs aksine < Ar al-cakıs [#cks bilanço [ xx/a] ~ İt bilancio 1. özellikle el eklemi bileş[mek eklemlemek " bilek bilet YT [Fel 194+] terekküp etmek. tabela " bilet. bildirge [CepK 1935] takrir < Tü bildir-" bil- YT bile Tü [Orh viii] birle birlikte. ucu kıvrık değnek. not ~ OLat billa a. .a. kapçık " bi+3. yazılı kâğıt (~ Fr bille1 a.İt biglietto tiyatro giriş pusulası / Fr billette [[mod. Fr/İng balance (denge. borda . leğen * Karş. bıçağın keskin ağzı < Tü bile-" bile< Tü *bile-birleşmek. el3. muhasebede borç ve alacak dengesi ile bu dengeyi gösteren hesap ~ Lat bilanx.a. bilardo [İM582 187+] ~İtbiliardo/bigliardo~Fr billard 1. bilet . kütük ~ Kelt bilbord [ xx/c] ~ İng billboard ilan tahtası & İng bill ilan. beraber (sıfat). terazi.a. [ 184+] bilyeto .] karşıt. hep bilcümle beraber " bi+1 bıldır bıldırcın buSursm a.a. lanc.el3.344 186+] bilet tren bileti . hokey veya bilardo sopası < Fr bille2 sopa. yy'dan itibaren ile biçimi kullanılmıştır. [Uy viii+] bile/birle . < Fr bille1 kısa yazı. EŞKÖKENLİLER: Fr bille : bilbord. ile (bağlaç).Ar bi-al-cumlat tümüyle. dahi (zarf).2. bile[mek bileği/biley bilek " bile Tü Tü Tü [Uy viii+] bile.bilakis sf. a. eklemlenmek < Tü *bile. 2.

[İdr xiv] bilgü * Geçişli fiilden etken sıfat yapımı için -gin eki kullanılması keyfidir. el3.. üzgün (geçişli/edilgen). fiil bilge Tü [Uy viii+] bilerzük a.Ar bi-al- ficl eylem ile.] yumuşak dokunun titreme sesi EŞKÖKENLİLER: Tü bılk/bıngıl : bılkım. k bilfiil el3. dolgun. bilhassa hassa bilim YT [CepK 1935] irfan. [Or viii] bilgili kişi. +inç bilişim YT [ 197+] enformatik < Tü *biliş-" bil- * 1971 dolayında Hacettepe Üniversitesinde Aydın Köksal tarafından önerilmiştir. ilim ~ Ar bi-al-%âSSat özellikle " bi+1. say+ [TDK 1969] kompüter # 1 9 6 9 A y d ı n Köksal. bilinç YT [Fel 194+] şuur < Tü bil-" bil-. azgın.a. baygın. [Kaş xi] bilig . bıngıldak billahi allah [Kıp. Karş. olgun. bilgin < Tü bilmek " bil- * Türkiye Türkçesinde 15. Türkçe tek kerelik eylem adı (ism-i merre) yapan -im ekinin buradaki kullanımı keyfidir. solgun vb. < Tü bil-" bil- * Ar cilm > ilim sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır. DK xiv] ~ Ar bi-allâhi Allah ile " bi+1. gergin. bılkım <onom [ xx/c] < Tü bılk/bıllık [onom. [CodC xiii] bilik . yy'dan sonra unutulmuş bir kelime iken Dil Devrimi döneminde yeniden dolaşıma sokulmuştur.bilezik Tü bilek yüzük ' yüzü " bilek. seçkin. bilgi < Tü bil-" bilbilgin YT [CepK 1935] alim < Tü bil-" bil[Or viii] bilig . bilgisayar " bil-. . bitkin. eylemli olarak " bi+1. tutkun. Hacettepe Üniv. Bilişmek fiili mevcut değildir. (geçişsiz) ve bıçkın. [ xi] bilezük < Tü . * Erken bilgisayarların daha çok aritmetik uygulamalarında kullanılmasından ötürü. durgun.

~ EFa *vilürya ~ Sans vâiDürya bir tür mücevher. göndermek.] -e dayanarak. [Uy viii+] min 1000 sayısı ~ Ar bin [#bn] oğul.a. Fr frère. beverage (her çeşit içki) < Lat biber. yaptı. a. erkek evlat [Kut. Çuv pıra%-(a. ondan dolayı" binaen..).billur [Kıp xiv] billevr ~ Ar billawr/billur kristal (= Fa bllür a. yy'dan eski hiç örneğinin bulunmaması şaşırtıcıdır. İng beer (bira).a. İng brother.< Tü bıngıl [onom.a.a. vermek. Neş xv] EFa/Ave brâtar a. birader [T S. genel olarak [ xx/a] cam veya metalden küçük küre ~ İt biglia topçuk ~ Fr bille1 bilye. el3. ~ Fa birâdar erkek kardeş * Aynı kökten Lat frater. bırak[mak Tü? [passim xiv] koymak. = Sans bhrâtar a.a. İt fratre. ~ HAvr *bhrâter. umum bilye ~ Ar bi-al-cumüm genellikle.a. küçük top ~ Ger bin[mek bin1 bin2 bina Tü Tü [ xiv] [ viii] bin.a. . kız evlat" bin2 bira [Bia xix] ~ İt bira mayalanmış arpa içkisi ~ OLat *blbra < Lat biber her çeşit içki < Lat bibere içmek " biberon * Karş. aleyh -Arbinâ'ancalayhiona bıngıldak <onom [EvÇ xvii] bıngıldayık küçük çocukların kafasındaki yumuşak yer < Tü bıngılda. Aş xi] ~ Ar bina' [#bny msd. vazgeçmek * 14. kristal" berilyum bilumum " bi+1.a. ) ~ Aram bslürâ a. Alm brüder (a.] et gibi sallanma ve titreme sesi" bılkım bint bir Tü [ xiv] [Or viii] bir a. Yakut bıra%-. [Uy viii+] min-[ viii] bin .).a. Ancak karş.] yapı < Ar bana [MMem xvi] ~ Ar bina'an [zrf.a. ~ Ar bint [#bn] kız. salmak. inşa etti binaen üzerine bina ederek ' binaenaleyh [Menxvii] dayanarak.

tekrar. seks ~ Fr bisexuel iki cinsiyetli / İng bisexual bisiklet [ARasim 1897-99] ~ Fr bicyclette [küç.< HAvr *bher-4 a. kavurmak ~ OFa briştan. Fr. & Lat bi. Türkçesi 1898'de kaydedilmiştir. allah bistro [ xx/b] [Kut xi] ~ Ar bi-ismi-allâhi Allahın adıyla" ~ Fr bistro kafe. sikl * Fransızca sözcük ilk kez 1880'de.birey birik[mek YT Tü [CepK 1935] fert ~ Tü bireğü [xiv Kıp] kişi. bit[mek Tü ermek. sanayici" bi+3. (bitki) yetişmek. bit1 [ xi] bit hayvan ve bitkilerde yaşayan asalak haşere Tü . konserde genel istek üzerine çalınan program harici parça ~ Lat bis iki kez " bi+3 biseksüel [ xx/c] a. HAvr *bhr-îg. sona ermek.kızartmak.olup dudak ünsüzü nedeniyle i > ü dönüşümü gerçekleştiği düşünülebilir. ünite < birim YT Tü bir " bir * İsme eklenen -im fiil ekinin işlevi belirsizdir. bir velosiped modelinin adı ^ 1865 Pierre Lallement. * Orijinal kökün bit.] a.a.bir araya gelmek. olgunlaşmak. bisturi [Bah 1924] ~ Fr bistouri ameliyat bıçağı ~ ? * Ustura < Fa ustura ile benzerliği dikkat çekicidir. fert" bir [Uy viii+] birik. iki kez.a. toplanmak <T ü bir"bir [TDK 1944] vahdet.a. kuzine bismillah bi+1. küçük bar ~ Rus bistro çabuk * Rus ordusunun 1815'te Paris'i işgali sırasında askerlere "çabuk" hizmet veren kafelerden ötürü.a. tamamlanmak. isim. biriy. 2. " fritöz bis [xx/a] ~Frbis1. [CodC xiii] bit[Uy viii+] büt.a. biryan/büryan [KıpGul xiv] ~ Fa biryân tavada susuz olarak kızartılan et.iki + Lat sexus cinsiyet" bi+3. 1880 Fr. brîz.1. [TDK 1955] bir çokluğu oluşturan ögelerin her biri. bisküvi [ xx/a] ~ Fr biscuit iki kez pişmiş kurabiye & Fr bis iki kez + Fr cuit pişmiş (< Fr cuire pişirmek ) ~ Lat coquere " bi+3. kebap < Fa biriştan. ikinci kez 2. < Fr bicycle "iki tekerli".

tarafsız & < Tü *biteği < Tü bit-" bit- [AL 192+] serseri.HAvr *bheidısırmak. biyografi [REkrem <1887] bioğrafi. yontmak bitüm *gwetümen a. ikişer " bi+3 * İng bit (lokma. parçacık) sözcüğünden esinlenmiştir. taraf biteviye bitirim Tü bitir-" bit* Anlam evrimi açık değildir.yaşam. değmek [CepK 1935] nebat < Tü bit-" bit~ Ar bi-T-Tabîcî doğal olarak " bi+1. bitiş[mek bitki bittabii YT Tü [ xi] bütüş. Alm. sütsüz ve az şekerli çikolata ~ İng bitter acı (tad) ~ Eİng biter ısıran.Fr biographie yaşam öyküsü " biy(o)+. doğabilimci " biy(o)+. " beton [Bah 1924] ~ Fr bitume zift ~ Lat bitumen a. ~ Kelt biy(o)+ ~ Fr/İng bi(o). +loji ~Frbiologie canlılar bilimi . [DTC 1942] biografya .a. keskin. acı < Ger *bîtan ısırmak . eğilim).a. biot. a.a.bit2 [ 198+] ~ İng bit < İng binary digit ikili aritmetikte 1 ve 0 rakamları < OLat binarius ikişerli < Lat bini çift. +grafi biyoloji [Bah 1924] 1802 Reinhold Treviranus. ~ HAvr *gwi-wot.yoksunluk öneki + Ar Taraf" bi+2. tabii < Tü büt-" bit<Tü [T S xiv] bitevi yekpare ~ Fa bîtâb güçsüz. bitap [Men xvii] güçsüz bî.a. kudret" bi+2. hayat (sadece bileşik isimlerde) ~ EYun bíos.a. kayıp.bitişik olmak.yoksunluk edatı + Fa tâb güç. bıyık [ xi] bı5ık a. tav2 bitaraf Fa bî. İng bias (çapraz çizgi.a. ümitsiz kişi (argo) bitter [ARasim 1897-99] acı tadı olan bir içki. < HAvr *gweis-l yaşamak " can biye [ xx/b] ~ Fr biais çapraz çizgi Tü * Karş. kudretsiz & Fa ~ Fa bî Tarafdar taraf tutmayan.

İng bezel (a. faydasız. boş. diyagonal kesim * Karş. ~ Erm [TDK 1955] ufak çocuk (halk dili) [Men xvii] bazr dılak dedikleri nesne ki avretlerin fercinde olur . iğ = Tü bi bıçağın keskin ağzı" bile- bizar [Kıp. optik biz1 biz2 Tü <Tü [ viii] biz birinci çoğul şahıs zamiri [İMüh xiii] biz sivri bir alet. yüksekten atma Türkçe telaffuz Fransızcadan alınmıştır. tabip (1831-1909) & EYun bíos yaşam + EYun ópsis görme. bizzat & Ar 5ât zat. 2.Ar buZr/baZr [#bZr msd. Fr. mühendis. hoşnutsuz & Fa bî yoksunluk edatı + Fa zar bir şeyin yetiştiği veya bol olduğu yer. bezmiş. kendi başına " bi+1. ^ Ernest Besnier. münbit * Farsça sözcüğün yapısı açık değildir. Sözcüğün fiil biçimine Fransızcada rastlanmamıştır. bizatihi kendi + Ar -hi üçüncü tekil şahıs iyelik eki " bi+1.] klitoris (= Akad biSSüru kadın cinsel organı) [Bah1924] ~Frbismuthyarı-metalikbir bizmut element ~ Alm wismut a. Meninski'ye göre Türkçe anlam Fa zarıdan (ağlamak) fiili ile kontaminasyon eseridir.biyonik [ML xx/c] ~ İng bionic canlı organizmalara ait özellikleri mekanik ve elektronik sistemlere uygulama disiplini ^1958 Jack Steele. Yus xiv] bıkkın ~ Fa bîzâr 1. zat ~ İng blender karıştırıcı < İng to blend blöf [Bah 1924] (~ Fr bluff) ~ İng bluff (özellikle pokerde) elini olduğundan güçlü göstererek rakibi kandırma hamlesi ~ Hol bluff böbürlenme.a. kısa bızır ~ Ar bi-5âtihi kendisi. bizzat blender karıştırmak ~ Nor [ xx/c] ~ Ar bi-5-5ât şahsen. dolu.pis kokmak ~ Fr bison bir tür yaban sığırı ~ Lat bison ~ Ger bizote [ xx/b] < Fr biseau/bizeau cam veya tahta veya mücevher kesiminde eğimli kenar < Fr biais eğim.a.pis kokan? < Ger *wis. serbest. vulg. zat bızdık bdig/bzdig küçük.).a. Amer. EAlm wls beyaz bizon [ xx/b] *wisand. . görüş " biy(o)+. ufak. yorgun. < İng bioelectronic " biy(o)+ biyopsi [ML xx/c] ~ Fr biopsie canlı doku örneğinin mikroskopla tetkiki / İng biopsy a. usanmış.

doku. tomruk ) ~ Frk bloke [etm bloque " blok bloknot yarayan kâğıt bloku " blok. yy'da Cenova kentinde ticareti yapılan pamuklu dokumaya verilen ad. [ xi] böğür . [Men xvii] böbrek [Men xvii] beberlen< Fa babr kaplan [LF xvii] poca alabanda dümeni aniden yukarı kaldırma .a..[onom. tomruk. < İng weblog & İng web 1. kütük. günce " pafta blok (~ Hol blok kütük. blog yazarı. taban. tıkaç ~ Fr bloquer tıkamak. 2. " podyum bocala[mak poggia (gemi) yelaltı" boca [MMem xvi] pocalamak yalpalamak < İt böcek <Tü [TS xv] böce . not [ 185+] bloküs [ xx/b] ~ Fr bloc kütle. kumaş.]. 2. destek. kapatmak < Fr ~Frbloc-notes not almaya [Radyo Haf 1950] blucin [ xx/b] ~ İng bluejeans & İng blue mavi + İng jeans bir tür pamuklu kumaş [esk. 3.] * 16. yığın.blog [Hürr 2002] ~ İng blog internette yayımlanan günce # 1999 Peter Merholz. gemi güncesi. bluz [AMithat 1877] amele gömleği gömleği [esk. yönünü rüzgâra çevirerek şahlanmak < İt podio 1. (gemi) yelaltına gelmek. yaslanmak. geminin hızını ölçmeye yarayan bir araç. abanmak. [TS xvi xvi] böcek büyük ve zehirli örümcek Farsçadan alınan -ce/-cek küçültme ekiyle. dayanak. kumaş ~ HAvr *wobh-yo.] şişkinlik ve büyüklük ifade eden yansıma kök böbrek böbürlen[mek veya leopar boca [etm Tü [Uy viii+] böğre a. seyir defteri. bilgisayar ağı (~ Ger *wabjam dokuma. ağ.] < Tü bög bir tür .a. işçi gömleği tarzında hafif gömlek [xix] ~ ? boa [Aİhsan 1891] bir tür zehirsiz yılan ~ Lat boa bir tür deniz yılanı ~ Fr blouse bol işçi ~ Fr/İng boa tropik iklimlere özgü bobin [Bah 1924] ~ Fr bobine üzerine tel veya iplik sarılan silindir şeklinde araç < Fr bob. 2.] < öz Genes Cenova kenti [esk. kütük. ayak ~ Lat podium a.< HAvr *webh. < Tü *bögce(k) [küç.İt poggiare 1.dokumak ) + İng log 1.

(sıkılmak).koşmak.bodoslama [LF xvii] bodostama/bodoslama ~ OYun podóstima geminin baş ve kıç tarafındaki ağaç & EYun poús. boğaça boğaz boğum Tü Tü » " poğaça < Tü boğ-sıkmak. [Uy viii+] boğuz/bokuz [ xi] boğum eklem.. büz. rubus caesus < Tü bö Türki dillerde böyürtkem. sıkarak daraltmak sıkmak. duruş " podyum. bodur [Men xvii] kısa boylu bodrum * Karş. İng buck (teke. [LL 1732] bodrum . Buna karşılık ESlav byku (boğa).(çift toynaklı hayvanların erkeği).> usan. Kelt bukko. tırıs gitmek ) " hip(o)+1 * Aynı kökten Ger *tredan/tre(m)pan (adım atmak. bükmek. ayak basmak). bük-. bürlügen biçimlerine rastlanır. büldirgen.ayak + EYun stema. -t-durma. koşu yolu. Aynı kökten bur-. dromo.sıkmak.(teke). erkek geyik) < HAvr *bhugo. Evcil hayvan isimleri alanında Türkçe ile Hintavrupa dilleri arasındaki benzerlikler ilgi çekicidir. bızdık. burjğ (sıkıntı). burmak. . Türkçeden alıntı olmayan Erm bzdik ve bdik (küçük. daraltmak " boğTü [ viii] boğuz a. koşmak. kısa) biçimlerinin varlığı düşündürücüdür.(davar) bağırmak. 2. Tü boğra/buğra (her hayvanın erkeği.Yun *ypodrómeos sokak altı & Yun (h)ypo alt + Yun drómos yol. bücür. böğürslen. bükmek). bok (sıkılmış şey). sistem [Men xvii] podrom şarap mahzeni.< HAvr *der-1 adım atmak. büzmek < Tü *bo-/*bu-/*bü- * Dudak harfini izleyen yuvarlak seslilerin istikrarsızlığı tipiktir. sokak (~ EYun drómos 1.(sıkmak.a. koridor. Ave buza. tırıs gitmek ~ HAvr *drem-. Bazı türevlerde yuvarlak sesli etkisiyle inisyal b > w > 0 evrimi görülür. özellikle erkek deve). pod. drom. hızlı yürümek. busan. koşu. boğum < Tü boğ-" boğ-böğür [ xi] bögür böbrek böğür[mek <onom böğürme sesi" +kirböğürtlen Tü? [CodC xiii] bögöwür. Tümü "kısa boylu" anlamına gelen bu sözcüklerin kökeni muğlaktır. boğa Tü [ viii] buka çift toynaklı hayvanların erkeği * Karş. revak < EYun tre%ö. bıdık. [DK xiv] bögür[MŞ xiv] meyvesi yenen bir çalı. boğ[mak Tü [ xi] boğ.

kabarmak " balya bolero danslı eğlence < Lat ballare " balad bölge <Tü [ xx/b] ~ İsp bolero bir tür dans < İsp bola balo. geniş.sıkmak.sıkmak. bakır pası.ayırmak. mineralojist. bohem kültürlü kimse bir ülke bok [ xx/a] geleneksel toplum değerlerinin dışında yaşayan ~ Fr bohéme çingene [xvii]. boks 1897-99] boksör [AMithat 1877] boks İngilizlerin yumruk müdarebesi. yy'dan eski örnekleri mevcut değildir. berduş. ~ ? boksit [1937] ~Frbauxite alüminyum hidrat içeren bir mineral ^ 1821 Pierre Berthier. < öz Beaux Güney Fransa'da bir köy bol Tü? [Kıp.a. DK. en büyük.bohça " boğ- <Tü [Men xvii] boğça < Tü boğ [xi] bohça. kısım [ 1928] şube. tipografide kalın yazı ~ Ger *baltha cesur. bucak bolşevik [191+] ~Rusbol'şevik"azamici". güçlü kuvvetli ~ HAvr *bhol-to. [ARasim ~ Fr boxe yumruk sporu ~ İng box2 a. ayırdetmek * Türevlerde yuvarlak sesli etkisiyle inisyal b > w > 0 dönüşümü görülür. Tü üle-/öl(e)-(bölmek. sanatçı [xix] < öz Bohême Bohemya. 2. Kaş viii+] bok ekmek küfü. Orta Avrupa'da Tü [Uy. bold [Hürr 2002] ~ İng bold 1. bereketli * 14. Fr.< HAvr *bhel-2 şişmek. bölük bölüm Tü YT [Uy viii+] bölük hayvan veya insan grubu. < Tü böl-" böl- [T S xvii] mıntıka. Çağ xiv] çok. paket < Tü *bo. bağlamak * Farsçadan alınan -ça küçültme ekiyle. Rus Sosyal Demokrat Partisinin maksimum devrimci programı savunan hizbi (1903) < Rus bol'şiy daha büyük. cüretli. had ve ölçü tayin etmek). Karş. azami < Rus bol’şoy büyük ~ ESlav bolişi * Bolşoy Tiyatrosu "büyük tiyatro" anlamındadır. büzmek " boğ- * Asli anlamın "dışkı" olduğu varsayılabilir. [Oğ xi] dışkı < Tü *bo. Yazılı örneklerde ikincil anlamlar edep kaygısıyla ön plana çıkarılmış olmalıdır. cesur. böl[mek Tü [ viii] böl. kısım < Tü böl-" böl< Tü böl-" böl- .

günaydın & ~ Fr bon coeur iyi yürekli bono [ 186+] ~ İt bono2 [mod.) + Lat filet fileto " bono. konveks < Fr bomber şişirmek. kör2 [ xx/a] cömert ~ Fr bonjour "iyi gün". [Kıp xiv] " boyun bonfile [ 189+] ~ Fr bon filet "iyi fileto". servis bonus [ xx/c] emri.* Piyade Talimname Komisyonu tarafından 1928'de önerilen ilk "Öz Türkçe" kelimelerdendir. uğultu [LF xviii] ~ İt bomba patlayıcı düzenek ~ Lat bombardman [ARasim 1897-99] ~Frbombardement bombalama < Fr bombarder bombalamak < OLat bombarda bir tür top " bomba bombe [ARasim 1897-99] ~Fr bombé kabarık. konveks hale getirmek < Fr bom. ödül. bonzai cüce ağaç & Jap bon kesme + Jap sai ağaç [ xx/c] ~ Jap bonsai özel yöntemle yetiştirilen . bone dokuma [ xx/a] ~ Fr bonnet bir tür başlık ~ EFr bonet bir tür Tü? [Kıp xiv] aptal. bir et kesimi & Fr bon iyi (~ Lat bonus a. senet ~ Lat bonum [n. bomba bombus boğuk ses. ) + Lat jour gün " bono. kupon. ikramiye < Lat bonus iyi bonservis [ xx/b] belgesi < Fr bon iyi ~ Lat bonus " bono. ödül ~ Fr bon2 ödeme * Çağdaş Amerikan kullanımında ortaya çıkan -us eki yanlış Latincedir. buono] ödeme emri. a. fileto bonjur [ 187+] Fr bon iyi (~ Lat bonus a. senet ~ Lat bonum " bono ~ Fr bonne service "iyi hizmet".a. ben2.[onom. saf adam [Bah1924] ~Fr bonbon şekerleme [Uy viii+] monçuk/munçuk/munçak kolye veya kolye taşı. hizmet ~ İng bonus ikramiye.] şişkinlik ifade eden yansıma kök " bobin bön bonbon boncuk Tü bonşuk/munçak/munçuk * İnisyal b/m için karş. jurnal bonkör & Fr bon iyi + Fr coeur yürek " bono. değerli kâğıt.] iyi şey. kupon.

Buna karşılık Ar barniyyat. [LO xix] her türlü sebze yemeği ~ Fa bürâhl kesilmiş hamur parçaları ve sebze ve etle yapılan bir yemek. kenar çizmek " borda Karş.a. İng. kıyı (= Ger *bordham biçilmiş tahta.bor [KT xix] ~ Fr bore borakstan elde edilen ametalik element ~ YLat boracium a.a. biçmek bordo [ xx/b] ~ Fr bordeaux kırmızı şarap rengi < öz Bordeaux Fransa'da bir kent. " borda bordür border bitişmek. sınır. çerçeve). İng border (kenarlık. salma. sodyum borat ~ OLat borach/borac a. kısa süren şiddetli yağış ~ Moğ boruğan yağmur Moğ boru gri. çerçeve < Fr & Tü boru + . DK xiii] ~ Sogd pürç ödünç alınan veya verilen para < Sogd *partu-ç "borç veriş" = EFa partu. #1812 Sir Humphrey Davy. kimyacı < OLat borax " boraks bora [Çağ xv] borağan kısa yağmur veya kar fırtınası. bu kente özgü koyu kırmızı şarap bordro [Bah 1924] ~ Fr borderau çizelge. borazan boru veya boru çalan kişi Fa zan çalan " boru. kıvılcımlandı" berrak * Osmanlıcada Arapçadan burak şekli kullanılırken 20. +zen borç [İMüh.kesmek. güveç). güherçile < Ar baraqa parladı. çoğ. borda [Men xvii] ~ İt bordo geminin yanı ~ Ger *bordhaz kenar. baranı (çömlek.borç vermek veya almak (= Ave pairya. borani [Yus xiv] Acem yahnisi. yy başlarında Fransızca biçimi tercih edilmiştir. çizgilerle bölünmüş tablo < Fr bord kenar.a. koyu renk * Yun boreás (Kuzey rüzgârı) ile birleştirilmesi mümkün değildir. boz. Acem yahnisi < Fa bürâ a.a. borazan + [Men xvii] boruzen vulg. CodC.a. sınır. kıyı ~ Ger *bordhaz a. [EvÇ xvii] boran kar fırtınası. ) * Erm bard (borç) biçimi Eski Farsçadan alınmıştır. [Bah 1924] ~ Fr bordure kenarlık.a. " börek * Rivayete göre Türk hakanı Buğra Han veya Husrev Perviz'in kızı olan Buran veya Halife Memun'un eşi olan bir başka Bürân onuruna adlandırılmıştır. kereste ) ~ HAvr *bherdh. ~ Ar büraq [#brq] gümüş parlatmakta ve lehimcilikte kullanılan bir madde. boraks [Bah1924] ~Fr/İngborax bir mineral.

salınmış. bitki bilimi ~ EYun botanikós < EYun botâne ot. Tü bur. börtü böcek şişmek boru borazan börülce Tü ikil < Tü bürt-/bört. gevşek.serbest bırakmak. gemi ~ Ger *boitaz kano. * Aslı Bruges kentinde van der Burse konağında işleyen kumaş borsası anlamında iken kullanımda Fr bourse (para kesesi) kelimesinden etkilenmiştir.a. azat etmek. Karş. Yus xiv] börek/börük ~ Fa burak [küç. böğür "böğür ü böbrek * Şeklinden ötürü. [Uy viii+] boşa[CodC xiii] büstan < Tü boş " ~ Fa büstân/büyistân bahçe. tekne ~ HAvr *bhoid. boş Tü <T ü <T [Uy viii+] burğu/borğuy boynuz şeklinde üfleme çalgısı.< HAvr *bheid. Acem yahnisi veya salma veya buğra aşı. kendinden yetişen bitki . üçgen böreği.yontmak. sembuse < Fa büra/buğra Acem yahnisi ~? Tü * Farsça sözcüğün bir Türk dilinden alıntı olması güçlü ihtimaldir. külah [Yus xiv] bürnus ~ Ar burnüs/burnus külahlı bornoz cübbe ~ Lat birrus a. * Latince sözcüğün kökeni belirsizdir.a. +istan bot1 [ xx/a] ~ Fr botte kalın ve kaba ayakkabı. 2. sandal. < OFa büy/böy güzel koku " bu2.a. börk Tü [Kaş xi] börk başlık.a. hamur ve etle yapılan bir yiyecek.). yy'da Felemenkli tüccar ailesi / Fr bourse menkul değer çarşısı < öz van der Burse a. [Kıp xiv] dolu karşıtı boşa[mak boş bostan Tü [ viii] boşu. Yak börüök (a. özellikle çiçek bahçesi ~ OFa böyistân a. ısırmak botanik [ xx/a] ~ Fr botanique bitkilere ilişkin.[xv+ Çağ] kabarmak. postal ~ ? bot2 [ xx/b] ~ İng boat tekne. Türkiye'de ilk borsa 1871'de açılmıştır. borsa [ 187+] ~ İt borsa 15.börek [İdr. Buna karşılık Türk hakanı Buğra Han tarafından veya onun adı ile adlandırıldığına ilişkin rivayet ihtiyatla karşılanmalıdır. Men xv] böğrülce her çeşit fasulye < Tü [ viii] boş hür.] 1.bükmek. serbest. kıvırmak " bur[Amr.

yy'dan önce Tatarcadan alınmıştır. öyle boyler [ xx/c] ~ İng boiler kaynama kazanı < İng to boil kaynamak ~ OLat bullire "kabarcıklanmak". top. sıvamak. kavim * Boy2 (duruş. boya. biyolog (< YLat botulismus şarküteri ürünlerinin bozulmasına yol açan bir bakteri enfeksiyonu ^ 1870 Justinus Kerner. katmak. katmak " boya- boyunduruk . boy1 [ viii] bo5 aşiret. [Kıp xiv] boyağ < Tü bo5u-" boya[Uy viii+] bodı-/bodu.Tü bay zengin " bayındır [EvÇxvii] ~Rus boyar Rusya'da büyük toprak sahibi * Rusça sözcük 15. boy2 boya Tü Tü [Uy viii+] bo5 duruş.bağlamak. endam. ilaç firması ~ İng botulinum toxin & YLat botulinum botulizme yol açan bakteri ^ 1895 Emile Van Ermengem. ulus. kaynamak < Lat bulla yuvarlak nesne.boyamak boyar .[viii+ Uy] bağlamak. aşiret. yuvarlak boynuz Tü [Uyviii+jmünüz/müynuza.botoks [Hürr2001] ~ marka Botox botulinum toxin-A maddesinin ticari adı ^ 1989 Allergan. boykot [passim 1908] boykotaj ~ İng boycott bir mal veya hizmeti satın almamak suretiyle yapılan direniş eylemi < öz J.a. çivit. dikey uzunluk [Uy viii+] boduğ yakı. Ar qawm (1. ben2.[viii+ Uy] bağlanmak < Tü bo5u. eklemek. duruş. Tü boya[mak Tü [ xi] bo5u. iki şeyi eklemek. Amer. Kıpxiv] <Tü öyle "bu1. * İnisyal b/m için bak.[viii+ Uy] bağlamak. kabarcık. ulus). tabip < Lat botulus sosis ) + İng toxin zehir * Yüz estetiği alanında kullanımı 2002 yılından itibaren yaygınlaşmıştır. Alm. boyun/boynTü [Uy viii+] boyın/boyun baş ile gövde arasındaki eklem < Tü bo5ı. endam) sözcüğüyle ilişkisi muğlaktır. Alm. kına. rulo ~ HAvr *beuşiş. böyle <Tü [TS. iki şeyi eklemek " boya- Tü [Uy viii+] boyunturuk çift hayvanlarına takılan bağlaç < Tü bo5un. Karş. Cunningham Boycott İrlanda Toprak Birliğinin direniş eylemine hedef olan İrlandalı toprak sahibi (1832-1897) * Türkçede ilk kez Ekim 1908'de Avusturya-Macaristan ürünlerine karşı ilan edilen boykotaj münasebetiyle yaygınlık kazanmıştır. 2. yapıştırmak.

* Orijinal biçim *bo5unturuk olmalıdır.a. mutlak varlık brakisefal [ xx/b] ~ Fr brachycéphale kısa kafalı & EYun bra%ys kısa (~ HAvr *mregh-u. Karş.a. karışık renkli (= Moğ börte/börtü alaca. Uy viii] boz-/buz.[esk. +sefal branç [198+] ~ İng brunch öğle yemeği ile birleştirilen büyük kahvaltı & İng breakfast kahvaltı + İng lunch öğle yemeği branda brandire kılıç çekmek.yanmak " term(o)+ briç biritch a. Boyun (= baş ile gövde arasındaki eklem) sözcüğüyle kökdeş olduğu halde ondan türetilemez. [Or.a. gözüpek. darıdan yapılan ekşi içki. Yun bré/moré. brahman [Bah1924] ~Hind brahmán Hindistan'da alimler sınıfına mensup kimse ~ Sans brahmán rahip < Sans bráhma Hindu inancında evrenin ruhu. [LO xix] ~ İt branda asker yatağı. hamak İt [LO xix] alkış sözü. boyut YT [Geom 193+] buut < T ü boy2" boy2 * Ar bucd > Tü buut sözcüğünden esinlendiği açıktır. Arn more (a.] ~ ? [Bah 1924] biriç ~ İng bridge2 bir kâğıt oyunu < İng . brendi [ xx/b] ~ İng brandy şarabın damıtılmasıyla elde edilen içki ~ Hol brandewijn yakılmış şarap < Hol branden yakmak < Ger *brandaz ateş < Ger *brennan yanmak ~ HAvr *gwher-/*gw^hr.) + EYun kéfalos kafa " brifing. TS xv xiv] boza * Fa boza/bursum (a. Karş.) Türkçeden alınmış olabilir. iugulum (boğaz). aferin [DK xiv] bre/mere/more hitap ünlemi * Çeşitli Balkan dillerinde kullanılan benzer ünlemlerle etimolojik ilişki olasılığı zayıftır.yıkmak. Lat iugum (boyunduruk). açmak branş bravo korkusuz bre ünl [ xx/b] ~ Fr branche dal. [Kıp.a.a.). meslek dalı ~ OLat branca dal ~ İt bravo cesur. tahrip etmek boza Tü? [Kaş xi] bu^sı/bu^sum pişmiş buğdaydan yapılan bir bulamaç. boz benekli) boz[mak Tü Tü [ viii] boz alaca. belirsiz renkli.

çok parlak bir tür ipek [esk. tuğla < Ger *brekan kırmak ~ HAvr *bhreg. 19. mektup ~ Lat brevis kısa ~ HAvr *mreghu. süslemek ~ Frk *brozdon brokar [ xx/b] . Fr. 2. kısa not.İt broccato kabartmalı < İt broccare kabarmak [esk. mektup. yy'da İstanbul'da yaşayan İngilizler arasında ortaya çıkan oyunun adının Türkçe bir-üç'ten geldiği ciddi olarak savunulmuştur. kısa. görev yazısı ~ Fr bref 1. belge " brifing ~ Fr brevet imtiyaz veya ödül içeren resmi belge [ xx/b] ~ Fr bretelle at dizgini. * Aynı HAvr kökten Yunanca bra%ys (kısa). süs iğnesi < Fr brocher broşür [ xx/a] ~ Fr brochure ciltlenmeden dikilmiş birkaç sayfadan oluşan kitapçık < Fr brocher saplamak. kitabın ciltlemek amacıyla dikmek " broş brötel brettil dizgin ~ Ger *breghd* Karş. gürültü bronş [Bah 1924] bronşit ~ Fr bronche nefes borusunun ana dalları ~ EYun brön%os yutak veya nefes borusu ~ HAvr *gwrs.a. İng bridle (dizgin). " berilyum broderi [ xx/b] broder tığla işlemek. parıldayan < Fr briller parlamak ~ İt brillare a. Balard. şişik " brokar brom [LO xix] ~ Fr brome kimyada bir element ^ A.a. briket [Bah 1924] kömür tozundan yapılan tuğla şeklinde kömür kütlesi ~ Fr briquette [küç.] tuğlacık < Fr brique tuğla ~ Hol bricke kırık. bröve [ xx/a] < Fr bref kısa yazı. kimyacı (1802-1876) < EYun brómos pis koku.a.a.] ~ Fr broderie tığla işleme. kırma. parlatıcı saç veya sakal yağı < Fr brillant parlak. şiş veya çuvaldızla dikmek. " fragman briyantin [ARasim 1897-99] ~Frbrillantine1.* İng bridge1 (köprü) sözcüğüyle ilişkisi ses benzerliğinden ibarettir.< HAvr *gwers-4 yutmak bronz pirinç [xiii] ~ Fa birinc " pirinç2 broş saplamak [Bah 1924] [LO xix] ~ Fr bronze tunç ~ İt bronzo tunç veya ~ Fr broche şiş. nakış < Fr ~ Fr brocart kabartma işlemeli ipek kumaş brokoli [ xx/c] ~ İng broccoli karnabahara benzer bir sebze < İt broccolo tomurcuk < İt brocco kabarık. brifing [ xx/b] ~ İng briefing kısa bilgilendirme konuşması < İng brief resmi mektup.a. pantolon askısı ~ EAlm . 2.]. J.

brülör [ xx/b] ~ Fr bruleur ateşleme aygıtı < Fr brûler yakmak brüt [Bah 1924] ~ Fr brut 1. [EvÇ xvii] boci ergat & İt poggia 1.a. kaba. -d. buat pyksís. bu2 parfüm (= Ave bao5a. amele. işçi. ~ Ar budala' [#bdl çoğ. büfe satılan tezgâh [ 188+] bir tür dolap.) * Tü bu (buğu. sufi hiyerarşisinde bir rütbe < Ar badîl abdal" [Bah 1924] ~ Fr Bouddhisme Buda dini < Sans Tü [Uy viii+] butık dal budala [Men xvii] aptal. 2. budak < Tü butı-" buda[TS xiv] abdallar.etkisiyle ı > u dönüşümü tipiktir. manivela " bocala-.a. kavim [çoğ. aptal ~ HAvr *gwru-to. 2. yarım * İnisyal b. çiğ. (gemi) yelaltı.< HAvr *gwers-2 ağır " bar(o)+ bu1 Tü [ viii] bu işaret sıfatı [Ömer b. ~ EYun ~ İng booby trap "aptal tuzağı".a. bubi [tuzağı [ML xx/c] ~ Fr boîte kutu ~ OLat buxida a. yelken çekme halatı + Yun ergâtes 1. koku) ile benzerliği tesadüf olmalıdır." biç< Tü bıç-/buç-" biç-buçuk Tü [ xi] bıçuk kesilmiş olan şey. dervişler arasında seçkin bir zümre. Mezid xv] ~ Fa/OFa büy/böy güzel koku. a. pişmemiş. üzerinde yiyecek ve içeceklerin sergilendiği masa.] < Tü bo51 boy " boy1 ~ Tü bu5un [viii] aşiretler konfederasyonu * ETü bu5un biçiminin Türkiye Türkçesinde eşdeğerinin *buyun veya *boyun olması gerekir. buhar. ırgat buda[mak Tü [Uyviii+]butı-/buta-a. meczup abdal Budizm Buddha " put budun YT [TarD 193+] millet. 2. işlenmemiş ~ Lat brutus ağır. 2. bücür [LO xix] kısa boylu ~ ? " bodur bucurgat [ xvi] bocurgat yelken ipi manivelası. ördek bucak Tü [ xi] buçğak köşe. [ARasim 1897-99] yiyecek ve meşrubat ~ Fr buffet 1.a.a. makina. hantal. kesit < Tü bıç. salak. kesim. kaba. bir . [ML xx/c] başka bir nesne süsü verilmiş patlayıcı düzenek < İng booby aptal.] abdallar.

Karş. buğu çıkardı [Aş xiv] [Ferec xv] ~ Ar buġD [#bġD msd. < EYun boús inek. +dan1 buji [ xx/b] ~ Fr bougie 1. buğu < Ar ba%ara ~ Ar buHrân [#bHr msd. ( = M o ğ b u d a g a n h e r türlü tahıl.< Tü bük-" bükbuğu Tü < Tü *bügrüg < Tü [ xi] bü buhar. burulmuş *büg(ü)r. boğmak < Tü *bo-/*bu. ~ Lat bübalus a. şoke etti.a. Mezid xv] hastalığın dönüm noktası.a. kıvırmak < Tü *bo-/*bü. Kıp xiv] buğ * Fa buy (güzel koku. iftira attı buhur buhar [Yus xiv] [İrşad. bir çeşit balmumu [esk. [Kıp xiv] bök sıkıştırmak " boğbük[mek Tü [Uy viii+] bük. parfüm) ile benzerliği tesadüf olmalıdır.] kin.] iftira < Ar ~ Ar baxür [#b%r msd. mum. 3. buğz baġuDa nefret etti buhar tüttü. [TS xiv. kriz. tren istasyonlarında yiyecek satılan yer [xix]. yemek kokusu gibi buharlı koku.] buhran [Ömer b. benzinli motorlarda buji < öz Bougie Cezayir'de eskiden balmumu ihraç eden bir liman. nöbet ~? EYun * Klasik Arap kaynaklarına göre Yunanca bir tıp terimi olmasına karşılık. bühtan bahata şaşırttı. çerez ve meşrubat dükkânı [xx] ~ ? buffalo [ML xx/c] ~ İng buffalo bir tür yaban sığırı ~ İt bufalo a. koruluk. 2.] tütsü " ~ Fa basurdan tütsü kâsesi & Ar buhurdan [Ali xvi] baxür tütsü + Fa -dânl kap. Becaya bük Tü [ xi] bük sık çalılık.sıkmak " boğ- . ~ EYun boúbalos a.burmak.tür yemek odası dolabı. hayvanların ayağına vurulan ket *boka-/*buka. sığır " bütan buğday hububat) Tü [Uyviii+]buğdaya. Yunanca kökeni tesbit edilememiştir.sıkmak. tutan " buhur. < Tü *bü-sıkmak " boğ< Tü bukağı Tü [Uy viii+] bokağı köstek.a. nefret < Ar ~ Ar bu%âr [#b^r] buhar.].a.sıkmak. daratlmak. bu2. büğrü Tü [Uy viii+] büğrü bükülmüş. KGunya xiv] ~ Ar bühtan [#bht msd.

burbal.] küçük çiçek ~ Fr bouclé tokalı. 2. karıştırmak * Karş. çiçek demeti.] miğferin çene kayışı < Lat bucca ağız " bijon bul[mak bula[mak Tü Tü [ viii] bul. aş bülbül [CodC xiii] bir kuş.çalılık.a. orman buket [ARasim 1897-99] demeti < Fr bouquet çiçek demeti" buke bukle ~ Fr bouquette [küç. Fr caméléon biçimleri Yunancadan alınmıştır. bukalemun (& EYun %amai yere ya da toprağa yakınlık bildiren. 3. (A)bü bileşeni Arapça hayvan isimlerinde tipiktir. tatminsiz açlık & EYun boûs sığır + EYun limós açlık " biftek . halkalı < [Bah 1924] saç kıvrımı. şarap aroması ~ EFr bosquet [küç. bir tür sürüngen & Ar bü baba + EYun %amaileön "bodur aslan". [ viii] bulğa.karmak. çalı yumağı. ağır dayak atma. özellikle ABD Güney eyaletlerinde 1876 başkanlık seçimi sırasında zenci seçmenlere uygulanan şiddet yöntemlerine verilen ad " buldog.] ötücü * Arapça sözcük aynı zamanda "ibriğin (bl bl sesi çıkaran) ağzı" anlamına gelir. luscinia < Ar balbala "blbl" sesi çıkardı ~ Ar bulbul [#blbl onom. Tü bulğak (karışıklık.(karışmak). lüle Fr boucle toka ~ Lat buccula [küç. [Fel 194+] keşif [Kıp xiv] burġul/burġun < Tü bul-" bul~ Fa barġul/burġul bulgur kaba öğütülmüş buğday bulimi [ xx/c] ~ İng boulimia aşırı yeme hastalığı < EYun boulimía "sığır açlığı".] çalılık < EFr bosc orman ~ Ger ~ HAvr *busk. kargaşa . çiçek aroması.+ Tü aş " bula-. İng chamaeleon. doz bulgu YT [CepK 1935] vicdan. leopar * Yunanca sözcük muhtemelen Akad neşa qaqqari ("yer aslanı". buke [ xx/b] ~ Fr bouquet 1. bukalemun) çevirisidir. buldog İng bull boğa + İng dog köpek [KT xix] ~ İng bulldog bir köpek cinsi & buldozer/dozer [ xx/b] ~ İng bulldozer bir tür ağır iş makinası # 1930 ABD < İng bull dose "boğa dozu".a.viii+ Uy). karışık aş & Tü bula-/bulğa. toprak + EYun leön aslan)" ebu.bukalemun [ xiv] ~ Ar bu qalamun "kalemun babası". bulamaç <Tü [Kıp xiv] bulamaç/bulğamaç çorba.

çalışmak. bina etti" bina bünye [Men xvii] biny e/bünye yapı. (birini) etkiledi bulut Tü [Uyviii+]bulıta.edilgen biçimi eski anlamını korurken buna.canı sıkılmak < Tü bun [Or viii] keder. sur & EAlm bol kütük. sıkıntı. bohle] (< HAvr *bhel-2 şişmek. dert. mühürlü belge. 18.sıkmak " boğ- [Uy viii+] muna. kalın bağırsaktan yapılan sucuk ~ İng boomerang Avustralya bumerang [ML xx/c] yerlilerine özgü helezoni kesimli çubuk ~ Avustral buna[mak Tü buna. mühür mumuyla yapılan damga. tomurmak ) + Alm werk iş.Fa mübâr kalın bağırsak. iş yapmak ) " balya. ferman " boyler * Fransızca sözcük ilk kez Napoleon'un 1799 İtalya seferinden halkı bilgilendirmek amacıyla gönderilen bildiriler için kullanılmıştır. erg * İng bulwark (istihkâm) Almancadan alınmıştır. cinsel olgunluk yaşına erdi.]yapı. sıkıntı. vardı.sıkılmak < * Bunal. yuvarlak şey. ~ Ar bunyat [#bny msd. istihkâm. ulaştı. kıvırmak.sıkıntı duymak. strüktür.fiili Türkiye Türkçesinde özel anlam kazanmıştır.çok ihtiyarlamak Tü *bu. Bengalli. (bilgi veya söz) yerine vardı. bunal[mak ıztırap " buna<Tü [Aş xiv] bunal. şehir suru. olgunlaştı.] [Kaş xi] bur-/bür. 2. boy pos. bumbar [LO xix] mumbar/bumbar sucuk doldurdukları bağırsak .bükmek. 2. tomruk [mod.a. bünye < Ar bana yaptı. yy'dan itibaren yıktırılan kent surları yerine açılan geniş cadde ~ Alm bollwerk dikme kütüklerden yapılan koruma duvarı. [Men xvii] < Tü bun/mun [Or viii] keder. kederlenmek. Bombay'de Bengal'li göçmen işçilerin kulübelerine verilen ad < öz Bengal Hindistan'da bir ülke bünyan [Menxvii] yapım. bulvar [NKemal 1872] geniş cadde ~ Fr boulevard 1. İnisyal b/m dönüşümü için karş. ıztırap < Tü *bun. ben2. özellikle bedenin yapısı < Ar bana inşa etti" bina bur[mak Tü sıkmak " boğ-Arbunyân[#bnymsd. şaşırmak. büzmek < Tü *bu-/*bü- . bildiri ~ İt bulletino [küç.] ulaşma. bungalov [MLxx/c] ~ İng bungalow hafif yazlık ev~ bangalo 1. varma < Ar balaġa erdi. yapı (~ HAvr *werg. 2. kabarmak.] < OLat bulla 1. büluğ [Ferecxv] ~ Ar bulûğ [#blġmsd.bülten [ xx/b] ~ Fr bulletin kısa rapor.

buram <Tü güzel koku ifade eden bir söz tütmek. buğusu yükselmek < Tü bu buğu. ofis. buharı tütmek < Tü bu buhar " buğu [EvÇ.yüksek yer. < Tü *bur(ı)şak < Tü bur-" bur- <Tü [T S xvi xvi] burca burca güzel koku ifade eden bir söz < Tü bur. burç " burç burhan ~ Ar burhan [#brhn/#brh] kanıt.yüksek yer. hisar. sarınmak. özellikle devlet dairesi < EFr bure çuha.korumak burçak Tü vicia sativa. Men xvii] purgaz/burguz [ xiv] ~ Yun/EYun burgaz pyrgos savunma kulesi. delil burjuva [ 188+] ~ Fr bourgeois şehirli. Fr.ekiyle. büro [Bah 1924] ~ Fr bureau 1. fırça veya kadife gibi tüylü yün kumaş * İkincil anlamı 1690 dolayında Fransa'da ortaya çıkmıştır. keçe ~ Lat burra keçe. [TS xiii xiii] büri-örtmek.örtünmek. büz. kale " burç burk[mak <Tü < Tü bur. bük-. Karş. boğbura <Tü [xiv] işaret zarfı <Tü bu işaret sıfatı" bu1. Aş xi] ~ Ar burc 1. 2. sarmak [ xvi] burka-/burğa.+re < Tü bur-[viii+ Uy] kokmak. yazıhane. zodyak üzerindeki 12 yıldız kümesinin her biri ~ Aram burgâ a. para kesesi. tümü "sıkmak" anlamına gelen *bo-/*bu. orta sınıf mensubu < Fr bourg kale. bir çırak veya öğrenciye hibe edilen para < OLat bursa para kesesi ~ EYun byrsa deri. bürokrasi [Bah 1924] ~ Fr bureaucratie devlet memurları iktidarı ^ Vincent de Gournay. üstü çuha kaplı yazı masası. burk-. 2. hisar ~ HAvr *bhrgh.şiddetle burmak. koku burç [Kut.* Tü bur-. kese bürü[mek Tü [ xi] bürün. bürünçek (örtü) Türkçeden alıntı olmalıdır. hisar.kokmak." bur* Pekiştirici -k.köküyle alakalıdır.a. ~ EYun pyrgos kule. surla çevrili kent ~ Ger *burgs ~ HAvr *bhrgh.(örtmek). 2. bükmek Moğ bürü. +krasi burs [ xx/b] ~ Fr bourse 1. .biçimleri eş anlamlı olup. hisar < HAvr *bhergh. iktisatçı (1712-59) & Fr bureau devlet dairesi + Fr -cratie iktidar " büro. fiğ burcu [Uy viii+] burçak bezelyegillerden yay şeklinde tendrilleri olan bitki. kule.

büzüşmek < Tü bur-/bür. öpmek buse Tü Tü [ xi] bürünçük kadın giysisi. müjdeleme büst [Sabah 1907] ~Fr buste insan gövdesinin üst kısmını temsil eden heykel ~ İt busto a. yok hükmünde olma < Ar baTala geçersiz kaldı. dağarcık. lor veya peynir " biftek bütçe [KT xix] büdce ~ Fr budget gelir ve giderleri gösteren çizelge ~ İng budget 1.a. f. » " biryan ~ Fa büs öpüş. müjde ~ Aram bîssrâ 1. örtü [Uyviii+]burın/buruna.a.burmak. bozulmuş tereyağında bulunan bir asit < EYun boutyron tereyağı & EYun boús sığır. öpücük < Fa büsîdan ~ Fa büsa öpücük < Fa büsidan öpmek büşra ~ Ar buşrâ' [#bşr sf. gelir-gider çizelgesi ~ EFr bouget [küç. yok hükmünde idi buton [ xx/b] kumanda düğmesi düğme < EFr boter/bouter sokmak.bitmek " bit- .a. Tü [ xi] *burış-/bürüş.] iyi haber. < Tü bürün-"bürü<Tübür-kokmak. mezar.a.]. [DK xv] bud bütan [ xx/b] ~ Fr butane kimyasal bir bileşik < Fr acide butyrique bütirik asit. İncil < Aram #bsr ilan etme.a. bohça ~ HAvr *bhelgh. the. depo & EYun apó + EYun theke ambar. 2.] kese.buruşmak. inek (~ HAvr *gwou. mağaza ~ OLat *apotica ~ EYun apotheke mağaza. tez2 butlan [Menxvii] ~ Ar buTlân[#bTlmsd] geçersiz olma. tütmek < Tü bü buhar. ölen kişinin küllerinin konulduğu insan başı şeklinde vazo büstiyer üst kısmı " büst but Tü [ xx/c] ~ Fr bustier göğüslük < Fr buste gövdenin [Uy viii+] büt bacak. 2. a. iptal edildi. ~ Lat bustum 1. ölü yakılan yer. kakmak ~ Ger *buttan bütün Tü [ xi] bütün tam.koymak " apo+. çıkın < Lat bulga torba. bitmiş ~ Fr bouton her çeşit < Tü büt. 2. saklama yeri < EYun tithemi.a.a. ) + EYun tyros kaymak. özellikle İngiltere Hazine Bakanının yıllık hazine hesabını Parlamentoya sunarken kullandığı çanta [esk. evrak veya para kesesi. hükümet bütçesi..bürümcük burun/burnkoku " buğu buruş[mak bükmek " burbüryan bus etm. butik [ xx/b] küçük dükkân ~ Fr boutique her çeşit dükkân.

sıkmak. büzük <Tü [Kıp xiv] makat < Tü büzmek" büz- buzuki [ 196+] ~ Yun bouzoúki Yunan meyhane müziğinde bir çalgı ~ Tü bozuk Türk müziğinde bağlamadan büyük dokuz telli saz < Tü boz-" bozbuzul YT [TDK 1944] dağlarda oluşan buz yığını (Fr glacier karşılığı) < Tü buz " buz -ul ekinin işlevi açık değildir. uzadı buyruk büyü Tü sihir.buut [Menxvii]bucd mesafe. bilgin. Men xvi] büğü Tü [Uyviii+]bedü-a.a.a. Fa buzak (küçük erkek keçi). a. . buze (teke) < OFa büz (keçi) < HAvr *bhugo-s (çeşitli hayvanların erkeği). bükmek " boğ(=Moğ bıragu iki yaşında buzağı Tü sığır yavrusu ) " boğa [Uyviii+]bozağu/buzağua. büyücü. [ viii] bedük a. [CodC xiii] büğü a.emretmek [CepK 1935] pertavsız [Uy viii+] buz a. bilge .] uzaklık.burmak. uzaklaştı. * İran dilleriyle paralellikler ilgi çekicidir.a. < Tü buyur. < Tü büyüt-" büyü- < Tü bu5.. boy < Ar bacuda uzak idi. büyü büyü[mek büyük buyur[mak büyüteç buz büz büz[mek Tü [ xx/b] <Tü Tü Tü YT Tü [Uy viii+] buyruk emir ~ Ar bucd[#bcdmsd." buyur- [Or viii] bögü sihirbaz.[xi] donmak ~ Fr buse künk ~ Hol buyse [İMüh xiii] büz< Tü *bü. a. < Tü be5ü-" büyü- [Oğ xi] buyur. [Arg. Karş.

ekiyle. [EvÇ xvii] çabalaklanmak < Tü çapmak çarpmak. para alma. eller ve kollarla girişmek. çırpmak " çarp* Sürekli ve zayıf eylem belirten -ele. cabbar [DK xiv] ~ Ar cabbâr [#cbr im. Allahın sıfatlarından biri < Ar cabara güç kullandı" cebir çabuk [Ferec xv] çâbük ~ Fa çâbuk/çabuk hızlı. çevik) biçimini açıklamak zordur. bedava ~ Ar caba' [#cby] bir tür vergi < Ar caba [msd. dört nala gitmek)" çarp* Türkçe sözcüğün Farsçadan alındığı muhakkaktır. angarya. cibâyat] vergi aldı ~ Aram #gby tahsil etme. [Çağ xv] çapalamak çırpınmak. Ancak bu halde 5. Buna karşılık Farsça biçimin nihai olarak Türkçeye dayandığı da ileri sürülmüştür.] kudret sahibi.caba [Kan xv] toprak sahibi olmayanlardan alınan bir tür vergi. toplama çaba YT [CepK 1935] gayret < Tü çabalamak " çabala- * Dil Devrimi döneminde çabalamak fiilinden yanlış bölünme yoluyla elde edilmiş isimdir. çaçaron [LO xix] ~ Ven ciaciarón [İt ciacchierone] çok konuşan kocakarı < Ven ciaciaràr [onom. yy'dan itibaren kaydedilen EErm ç'apuk (hızlı. [Men xvii] karşılıksız verilen şey. çabala[mak <Tü [T S xv] çabalamak . a. çok konuşmak .] gürültü yapmak. < Tü çapmak çarpmak. çevik (~? Tü *çapuk a.

(= Ave yâtu. Karş. bir tür kötü ruh.cadı. çağla . gölgelik < Sans çhadati örtmek) ~ HAvr *sked. kartaloz. büyücü = Sans yâtü büyücü. taş sesi. nida. insan sesi. çağır[mak Tü haykırmak. İkinci anlam grubunun türevleri çakmaddesi altında gösterilmiştir. bağırmak . [EvÇ xvii] zaman (Doğu Anadolu ve ~ Moğ çağ zaman.cacık peynire verilen bir ad cadaloz cadı [EvÇ xvii] cacı% yemeğe katılan bir ot. a. a. su sesi. ~ OFa câdüg a. yy'da Doğu Anadolu ve Azerbaycan'a özgü bir sözcüktür. paçoz. akarsu yatağı.Fa çaġala ham meyve çağla[mak <onom çarpma sesi.] [T S xv] çağala badem kabuğuyla yenen ham badem . İMüh. ün. yar. devir. Karş. ana yol < Ar cadda kesti " ciddi cadı [Aş xiv] cadu ~ Fa câdü a. yolun orta veya ana bölümü. hayvanların açtığı patika. mil (= [CodC xiii] zaman. bağırmak. Tü çaw/çoğ (insan sesi.] 1.xi-xviii).(seslenmek. cin ) çadır [Kaş. Her iki biçimin zayıf derecesi çığ-/çığır. zırtapoz. çağanoz yengeç ~? ç ağ d aş YT [Men xvii] çağanos [ Ce pK 1 93 5] m ua s ır [T S xiii] çağır~ Yun tsaganós bir tür < T ü ça ğ" ç ağ < Tü *çağ-/*çaw.) çağ Azerbaycan lehçesi) ~ Erm caġ demirden yapılmış şiş. tente. tente. CodC. çadır (= Sans çhâttra şemsiye. nida" ve "2. ünlemek " +kir- * Karş.şeklindedir. yelloz. f.[xi] seslenmek. cadde [Men xvii] ana yol ~ Ar câddat [#cdd2 fa. [DK xiv] çadır ~ Fa/OFa çâdar/çâdur her tür örtü. şıkırdamak . [ xix] Van'da otlu ~ Fa jâj çeşitli yemeklik yabani otlara verilen ad. çarpma sesi. şakırtı" olmak üzere iki ayrı anlam alanına sahiptir. bir hükümdarın yönetim süresi * Evliya Çelebi'ye göre 17. İdr xi] çatır. Tü çağıla.xiv).örtmek cağ [kebabı Gürc cali a. şakırtı" çak[T S xvi] (akarsu) köpürerek akmak < Tü çak/çağ [onom. Onomatope özellikleri gösteren bu kök "1.xi) ve çağla-(şakırdamak. nal sesi. a. kendinden yetişen her tür nebat [LO xix] cadıya benzer kadın < Tü cadı" * Özellikle kadınlara ilişkin olumsuz sıfatlar yapan -(al)oz ekinin kaynağı açık değildir. şaşkaloz. 2. gürültü . gölgelik.

çakıl <onom [ xvi] çağıl küçük taş parçası. gösteriş (argo) ~ ? ~ çakal [Kıp xiv] şağal/çağal/şakal. caka [LG188+] kurum. çekiçle vurmak.). çakmaktaşı çakmak. nal sesi.) Türkçe veya Moğolcadan alınmıştır. çal-. .a.ekiyle türetilmiştir.) * Avrupa dillerine Türkçe veya Farsçadan geçmiştir.] şakırtı ve şıkırtı sesi " çak- çakır Tü [Kaş xi] çakır alaca veya gri-mavi göz rengi.çağlayan <Tü [TS xvi] çağlan . Hind çaku (a. geçen (para. işlem). (a.a. caiz [Aş xiv] usul. alaca" olmalıdır. çaker çakı <Tü [Mercimek xv] ~ Fa çakar kul. • Moğ çoğur (alaca. Moğ çak?u (a. çat-köklerinin her biri "çat sesi çıkarmak. Hepsinin ç. Çağ çakan (balta). çıt-/çit-) mevcuttur. hizmetkâr Tü çak-" çak- [LO xix] çakı açılıp kapatılabilen bıçak * Karş. kazık çakmak.] geçerli. -rj < -nğ ekinin metatezi midir? çağrışım cahil bilmedi" cehalet YT [Fel 194+] tedai.'çat' sesi çıkaracak surette vurmak. [Men xvii] çakıl taşı < Tü çağıl/çakıl [onom. Alıntı yönü açık değildir. • Çak-.sesiyle oluşturulmuş zayıf derecesi (çığ-/çık-. [Kaş xi] çağrı doğana benzer yırtıcı kuş. TS xiv] çakır her iki anlamda " çak* Karş.). [Kıp. vurmak" anlamına gelir ve paralel anlam genişlemelerine sahiptir.] çarpma ve vurma sesi (taş sesi.a. çel-. çarpmak. akarsu sesi. şakırtı) çıkarmak * Çak. çivi çakmak < Tü *çağ-/*çaw-[onom.sesi etkisiyle sesli incelmesine uğramış varyant biçimleri (çek-. [KGunya xiv] çakal Fa/OFa şağâl köpekgillerden yırtıcı bir hayvan (= Sans srigâla/srikâla a.] bilmeyen < Ar cahila ~ Ar câ'iz [#cwz fa. çep-. Karş. Ar zurraq (çakır doğan) = azraq (mavi). association [CodC xiii] < Tü çağr-ış-mak" çağır- ~ Ar câhil [#chl fa. [BK xviii] çağlağan < Tü çağla-" çağla- * -ğan müstakil bir ek midir. geçki < Ar caza geçti" cevaz çak[mak Tü [Uy viii+] çak.kökü pekiştirme ve sertlik bildiren -k. çıp-.a. Sözcüğün nihai anlamı "çalık. çakırkeyf karışık renkli + Tü keyif" çakır. çet-) ve -ı. benekli) Türkçeden alıntı olmalıdır. İng jackal. çap-/çarp-. Fa çaqu. bende. Fr chacal. keyif [LO 187+] biraz sarhoş & Tü çakır alaca. çıl-.

yaralı. Kırg çalğı (tırpan). saz çalmak) çevirisi olmalıdır. endam. 3. dörtnala gitmek < Tü *çağ-/*çaw-[onom. Çağ çalağan (a. vuruş. Ayrıca karş. devre.1. < Tü çal. çabalamak < Tü çal. şakırdamak " çak* "Saz çalmak" anlamı Fa zadan (1. bıçak vurmak. çarpışmak.vurmak " çal[Men xvii] ~ Ar câlib [#clb fa. [Ali xvi] çakşır . çalak [Kıp xiv] ~ Fa çâlâk eline ayağına çabuk. yağmalamak. boy pos < Tü çal. 2. kakmak. bıçak vurmak.çarpmak. darbe.kesmek. bir şeyin çatlakları veya ek yerleri açılmak.vurmak.vurmak. TS xv] 1. güreşmek. 2. 2. vurmak. alacalı hale getirmek.] celbeden. gösteriş. Kıp xiv] saz çalmak. çevik . 2.Tü çalık [Kıp xiv] a. atik.saz vurmak " çal- * Karş. mızrap) < d?arb (vurma). vurmak. vuruşmak.(vurmak.çakmak " çak- Tü [ xi] çakmak çakılınca kıvılcım çıkaran taş < Tü *çak-ınak < Tü çak-ın- çakra [Hürr1999] ~Sansçakrá1. ayakla vurmak.) Ayrıca çalı çırpı. çelik2 (kesik dal parçası). Ar mid?rab (çalgı. kakmak. çömlekçi çarkı.tekerlek. bıçak vurmak. şaklamak. çark. dört nala gitmek " çal* Türkçede her zaman Farsçadan alıntı olarak algılandığı ve o şekilde kullanıldığı halde. döngü. [T S xv] gayret etmek. [Men xvii] yüzünde çıban izi olan çarpmak. çağıran" çalış[mak Tü [Kaş xi] çalış. kesmek). tokuşmak. a. çamur veya boya vurmak. çarpmak " çal- . çalık <Tü [Zatî xvi] çarpık. [LO xix] çaqşır/çaqşur ~? * Fa çaqşur muhtemelen Türkçeden alıntıdır. Farsça biçimin Türkçe kökenli olduğu açıktır. [T S xiv.a. alacalı hale getirmek " çalçalım calip celp <Tü < Tü çal- [DK. insan bedenindeki 6 mistik halkadan her biri ~ HAvr *kwekw^lo-s tekerlek " çark çakşır [TS xv] çâğşîr/çâğşir baldırdan bağlanan erkek şalvarı. çal[mak Tü [Uy viii+] çal.] çarpma ve vurma sesi çıkarmak. kesik. çalgı <Tü [Kan xvi] çalğu her çeşit müzik aleti < Tü çal. [DK xiv] talan etmek. çalğıçı (ot biçen kimse) < çal. alacalı * Karş. çalı <Tü hale getirmek " çal[TS xiv] çalu bodur yaban bitkisi < Tü çal.

SIRÇA. topluluk insanları bir araya getiren şey veya olay " cem ~ Ar câmic [#cmc fa. " biftek . sürahi (= Ave yama. 2.] 1. [Men xvii] cam Fa/OFa cam bardak. < OFa gâv inek. [Tuh. [KT 1876] camla çevrili veya örtülü yer ~ Fa câmakan soyunma yeri. giysi yıkayıcı. çalka[mak <Tü [T S xv] çalka. yıkanmak üzere ayrılmış giysiler ~ Fa cama şüy giysi yıkayan.a. balmumu) sözcüğüyle birleştirilmesi mümkün değildir. camız/camus [Env xv] camuş. balmumu) sözcüğüyle birleştirilmesi mümkün değildir. itip kakmak. Ancak Ar şamc (mum. kavga etmek" anlamından türemiştir.) ~ * Özgün anlamı "kadeh.a. bir araya getiren. akrobat [Kan xv] canlı hayvan tüccarı. su sığırı = Aram gamüş a. şüy.* Modern kullanımı "çarpışmak. deli gibi öteye beriye hareket etmek < Tü çalık [T S xv-xviii] çok sıçrayan. KGunya xiv] toplayan. pare çam Tü? [Kıp xiv] şam ağacı. bardak" iken 17.. ~ OFa gâw meş a. deli gibi oynak < Tü çalvurmak. çamaşırcı & Fa cama giysi + Fa şüy/şür yıkayan (< Fa şustan.a. ~ Ar câmicat^ [#cmc fa.a. Ancak Ar şamc (mum. soymak. Neş. sığır ~ HAvr *gwou. Karş. çam Tü? [Kıp xiv] şam ağacı. haşarı. giysilik & Fa cama giysi + Fa kandan çıkarmak. cam [Yus xiv] kadeh. kastanyet" çehar. yy'a dek ayrı ad olarak değerlendirilmemiş ve sözlüklerde yer verilmemiştir. cem eden.a. kâse. Arg xv] ~ Fa cânbâz canlı hayvan ticareti yapan " can. +baz camekân [Mercimek xv] hamamda giysi çıkarılan yer. [Mü xvi] camuz ~ Ar câmüs/câmüş manda. bardak. ŞİŞE. [Çağ xv+] çam ağaç ~? Tü *çâm * Türkçenin sadece Oğuz ve Kıpçak kollarına özgü bir kelime olması düşündürücüdür. soyunmak * Güncel anlamı cam kelimesinin etkisiyle sonradan türemiştir. f. cami [İrşad. 2.sarsmak. [Çağ xv+] çam ağaç ~ Fa çar para ~? Tü *çâm * Türkçenin sadece Oğuz ve Kıpçak kollarına özgü bir kelime olması düşündürücüdür. [Men xvii] cameken/camekân a.] * Osmanlı Türkçesinde camie sözcüğünün dişil biçimi olarak kullanılmış. cuma mescidi" cem camia [ xx/a] toplum. yy'dan sonra Türkçe sırça sözcüğünün yerini almıştır. fakat 20. 2.a. a. dört parçalı köçek zili.yıkamak ) " camekân cambaz hilebaz. çarpmak " çalçalpara [LO ] çar pâre/çalpara kastanyet 1. kadeh. çamaşır [Arg xvi] 1. [T S xv] çalkan-sıçrayıp oynayarak yürümek. dört parça.

yüksek rezonanslı darbe sesi. ~ Fa cânwar canlı yaratık. fedakârca . Lat vîta (hayat).] suç işleyen < Ar canâl suç * Arapçada ender kullanılan bir biçim olup Osmanlıca sözlüklerde 19. yy sonuna dek rastlanmaz. +aver [KT xix] ince. ekime elverişli olmayan arazi ~ İng jungle tropik orman ~ Sans cangala çöl.a.biçiminden EYun zöio (yaşamak). * HAvr *gwi-o. canip Ar canb yan cansiperane can can + Fa sipar siper " can. HAvr gwl-wotbiçiminden Sans cîvita-.) ~ HAvr *gweis. cangıl [ xx/b] çorak yer. çok (< Fa fuzüdan. her çeşit hayvan " can.* Anadolu ağızlarındaki komeş/komış biçimi Erm komeş < OFa gawmeş'ten alınmıştır. Bak.biçiminden EYun bíos. HAvr *gwi-g. = EFa civa-/cwa.yaşamak = Ave cyâiti/cvâiti a. oturmak " çökçan Tü [Kıp xiv] çamur a. M A N D A . HAvr gwî-wo. çıngırak can [Kut xi] . tortu < Tü *çö/*çoğ- [Uy viii+] çan 1.a. ferahlık veren & Fa can + Fa fizâ/fizây artıran.biçiminden İng quick (canlı). fızâ.a. a. canhıraş [Neş xv] ~ Fa can %irâş acı veren. fazla. [passim xiv] ~ Fa/OFa can hayat (= Sogd cwân/jwân a. büyüten.biçiminden Sans cıva-. canan canavar özellikle yabani hayvan.Fa can fızâ cana can katan. çul) ile ilişkisi kurulamaz. kenar. şiirde "sevgili" [CodC xiii] .] yan. yaralayan (< Fa %imşldan tırmalamak)" can cani işledi" cinayet ~ Ar canin [#cny fa. parlak ve yanar döner renkli ipekli kumaş . Tü *çoğmur dibe çöken şey. çamur <Tü çökmek.artırmak.] canlar. [Men xvii] canver vulg. hayat). vigor (canlı ve güçlü olmak).a. Lat vîvus (canlı). Lat vigere. HAvr gwi-wot. çoğaltmak ) * Ar cunfâs (çuval bezi. domuz canfes [Yus xiv] ~ Fa cânân [çoğ. iç tırmalayan & Fa can + Fa %imş tırmalayan. canavar hayvan. zoe (yaşam). yaka = & Fa [KT xix] canını siper ederek. siper [Kıp xiv] ~ Ar cânib [#cnb1 fa. Gael beatha (can. çan. 2.

sapmak) + Fa rast düz. pejmürde + Tü çul" çul çapak Tü [ xi] çalpak/çalpan kir. Tü *çalp-/çap.İt zappa bahçıvan aleti. talan etmek " çarp* -ağul/-awul eki Çağatay Türkçesinde ve Moğolcada görülür. ancak final -n sesinin kaybı açıklanmaya muhtaçtır.a. heybe. dört nala at sürmek " çarp* Karş. 2.çarpmak. bel [LO xix] pasaklı. çapkın <Tü [CodC xiii] çapkun akın. talan. çap çapa [Bia xix] boru ölçüsü. 1. alacalı hale getirmek " çarpçapari [LO 1876] çok iğneli olta Ven ciapàr [İt chiappare] tutmak. akın. balık tutmak ~? Ven *ciaparìn olta < < * Venedikçe etimoloji Kahane&Tietze tarafından önerilmiştir. yalpalama. [Men xvii] bir tür düğme ~ Fa çap rast "sol-sağ".Erm ç'ap' [v] ölçü [PiriR xvi] bir bahçıvan aleti. diyagonal & Fa çap aykırı.çarpmak. 19. [TS xvii] çapul a. yy sonlarından önce kaydedilmemiş olan sözcüğün Venedikçeye dayandırılması problemlidir. * md > t değişimi doğaldır. çapraş[mak [TS xvi] karmaşık hale gelmek solsağ. yalpalama. çaput Tü [Kaş xi] çapğut birbirine dikili parçalardan oluşan dış giysi. hacim ölçüsü . [EvÇ ~ Fa camadan giysi çantası. [Kıp xiv] çapak a. yalpa. talan etmek. rast EŞKÖKENLİLER: Fa çap : çapraş-. çapul. paçavra. pislik. sağ " çeper. < Tü . genel anlamda kese veya heybe < Fa cama giysi" camekân. [TS xv] talan eden. (Tatarca) *çapağul < Tü çap. yalpa. saldırı. zıt yönlerde olma. [Men xvii] çepüt eski pamuk < Tü çap. tutarsızlık " çapraz < Fa çaprâst < Tü çapraz [İdrH xiv] çatışma.a.alacalı hale getirmek? dokumak? " çarpAynı anlamda çapan/çapğan (Çağ xv+). kılıksız &? Fa çapan eski çapaçul püskü. özellikle göz pisliği. [Redh 1890] iki dişli gemi demiri . yalı çapkını (hırsızlık eden bir tür kuş). [TS xvii] çapıt eski bez. çapulcu çap. tüfek ve mermi ölçüsü. çapraz çapul <Tü [Çağ xv] çapawul yağma.çanta xvii] çanta a. savulmak.çalmak. çarpmak. sol (< Fa çapîdan dönmek. +dan1 [İdH xiv] camedan giysi veya eşya konulan çanta. a.

çarliston [Cumh 1928] bir dans. 2. usul. Aş xi] [Kıp xiv] [AResmi1757] ~ Fa çâra/çâr a. İvan'ın 1547'de benimsediği ünvan ~ Lat caesar imparatorluk sıfatlarından biri" kayser caraskal + [KatipÇ xvii] (cilm-i) cerrü'l-esqâl. çar1 [Aş xiv] dört ~ Fa çâr/çahâr dört" çehar çar2 [EvÇ xvii] Rus hükümdarı ~ Rus tsar imparator. Gül xiv] hizmetçi.seslenmek. döngü. 2. yuvarlanmak). tak1 [Kut.a. yuvarlanmak * Aynı kökten E Yun kyklos (tekerlek).) ~ HAvr *kwekw^lo-s tekerlek < HAvr *kwel-1 ekseni etrafında dönmek. divanhane " çehar. & Rus tsar + Sırp-itsa dişil eki" çare çârâ. gürültü.a.yöntem. sıklet çarçur etm. mekanik .] yük. 1923'te James P. çardak ikil [Kaş xi] abur cubur. çardak . İnisyal ç. ~ OFa çârag (= Ave ~ Ar cârin [#cry fa. genç kız.Fa çar Tâq "dört kemer". Rus hükümdarı 4. nara . [ xx] caraskal mekanik yük asansörü & Ar carr [#crr msd.] 1. tekerlek. car car çağırmak.car. Karş.İng charleston 1. dört kemer veya dört ayak üstünde duran çatı. gürültü etmek " çağır* Karş. KT xix] cerr-i esqâl makaralar yardımıyla yük kaldırma ilmi. a.veya -n-etkisini düşündürür. koştu " cereyan Tü ~ Ar câriyat [#cry fa.a. çarık [Uy viii+] çaruk Türklere özgü kaba ayakkabı cariye [DK.] cereyan eden. Johnson'ın bir bestesiyle üne kavuşan dans türü. f. akan.bağrışmak. = Sans çakrá a. yükler (< Ar 6iql yük ) " cer. [LO ] car car yaygara ve gevezelik sesi < Tü çağır/çarjır gürültülü konuşma veya ötme sesi < Tü *çâ-/ çağ. [ML 1969] bir tür biber . bar bar bağırmak. kontrolsüz ve oburca yemek için kullanılan bir deyim [DK xiv] çarTak . dişi köle < Ar cara aktı. devir (= Ave ça%ra. [TS xiv] carılda. [Men ] çarTak vulg.] çekme + Ar a6qâl [çoğ. kayzer. çark. carıl onom [TS xiv] car etmek/car urmak ses. [LO.sesinin ötümlüleşmesi -n. imparatoriçe. Yus xiv] çar% ~ Fa/OFa çar% 1. . çare ) cari süregiden " cereyan çariçe çar2 * Sırp kralitsa modeline göre üretilmiş Türkçe bir türevdir. kylindo (dönmek. çark [Aş.

ruhsat. yol (~ OFa sög a. [DK xv] çarp. şak/şakır sesi çıkarmak" kavramına dayanır. çârşef/çârşaf . çarpı YT [Geom 193+] < Tü çarp-" çarp- * Atatürk tarafından bulunan kelimelerdendir. yan. yy'dan itibaren İbrani toplumundan. ferman. ferman. berat. Cumartesi < İbr #şbt dinme. çapak. iki yüzlü.seğirtmek. elle yoklama. şebboy çarşamba [CodC xiii] çehar şembe ~ Fa çâr şanba haftanın dördüncü günü & Fa çâr dört + Fa şanba/şanbih hafta (~ Aram şabbstâ/şabbeh 1. cass/macassat] yokladı.Fa çâdarşab gece örtüsü & Fa çâdar örtü + Fa şab gece " çadır. çarşaf [CodC xiii] çarçav . vurmak. Anlamların tümü "vurmak. ordunun önünden giderek bilgi toplayan kimse. Karş.ekiyle çal. istihbarat elemanı < Ar cassa [msd. haç " ~ Fa çar nâçâr işe yarasın çarnaçar [Tz xv] yaramasın & Fa çâr2 çare + Fa nâçâr çare değil" çare. talan etmek. kılıç vurmak. dörtyol.] "kâğıtçık".2. Ferec xv] ~ Fa çar mîx dört çivi. çarşı [Gül xiv] çarsû ~ Fa çâr sü dörtgen.kökünden türediği anlaşılıyor. [CodC. casus casus [KıpGul. ortak Arami kültürü aracılığıyla Ortadoğu ve İran'a yayılmıştır. " çak* İşlevi tam olarak anlaşılamayan bir -p. 2. atı hızlı sürmek. göze batan (renk) < car " car çarter [ 198+] ~ İng charter 1. ara verme.kamçı vurmak. yellenme sesi. koşmak. inceleme ) .a. çalmak. vulg. gemi veya uçak kiralama sözleşmesi ~ OLat chartula [küç.çarpmak. kılıç vurmak < Tü çal. ruhsat < Lat charta kâğıt" kart2 çaşıt Tü [ xi] çaşut yalancı. [ xx/c] frapan.a. [TDK 1955] cart curt etmek korkutmak amacıyla yüksek perdeden konuşmak. DK xiv] ~ Ar câsüs [#css] izci. ) " çehar cart onom [TDK 1955] yırtma sesi. el yordamıyla aradı (= Aram #gşş elleme. yön. ani eylem sesi. yağmalamak < Tü *çalp. Zarb < Ar #Drb (aritmetikte çarpma işlemi) sözcüğünden esinlendiği anlaşılmaktadır. araştırma. mıh [T S. Cumartesi. ABD Tarım Bakanlığı Tarımsal Araştırma Servisince geliştirilmiş bir sivri biber cinsi < öz Charleston ABD Güney Carolina eyaletinde bir kent çarmıh çehar. [Arg xvi] çârşeb. DK xiii] çap. talan etmek. hafta ~ İbr şabbât dinlenme günü. a. na+ çarp[mak Tü [Kaş xi] çap-. akın etmek. pazar yeri & Fa çâr dört + Fa sü taraf. 2. dinlenme ) " çehar * Yedi günlük hafta düzeni MÖ 6.

çatlama sesi. ahşap çatırtısı < " çakçat pat/çatra patra anlatan deyim ~ Bul çetır pet dört beş çat[mak birleştirmek çatal <Tü [LO xix] çatra patra bir dili çok az bilmeyi Tü [Kaş xi] çat. = Sans yavah a.çat. şelale.a.çarpmak. yy'dan önce kaydedilmemiş ise de karş. Ayrıca Kıp çawrunmak (çevirilmek . [Kıp xiv] padişah önünde yüksek sesle bağıran görevli.[onom. çapraz olarak < Tü *çağ-/*çaw. dayak sesi. dikmek.xv). cavlak " çıplak çavlan çağlayan <onom [LO xix] çıplak. [Men ] çat çat dişlerin birbirine çarpma sesi.(caydırmak .dönmek. [LG 188+] cavlak çekmek ölmek (argo) <Tü [TS xvi] çağlan çağlayan. çatla[mak Tü [Kaş xi] çatla. [LO xix] < Tü çağla-" çağla- * Halk ağızlarına özgü bir biçim iken Dil Devrimi döneminde yazı diline ithal edilmiştir.seslenmek. el çarpma sesi çıkarmak.Kaş xi) < *çaw(u)n-tur-. cay[mak [DK xv] çay. çatır onom [TS xiv-xvii] çatıldı/çatıltı silah çarpıştırma sesi. münadi < Tü *çağ-/*çaw. vaz geçmek * Fiilin basit biçimi 15. haykırmak " çağır* Özgün anlamının bağırmakla ilgili bir görev olduğu açıktır. çatana çatı <Tü [LO xix] Tuna nehrine özgü küçük buharlı nehir teknesi < öz Çatana Tuna nehri üzerinde bir kasaba. bağırmak.) ~ HAvr *yewos a. genelde tahıl. vurmak. Tü? . çavdar Fa caw arpa.] çarpma ve vurma sesi çıkarmak " çak[Tuhf xiv] iki veya daha çok dişli tarım aleti < Tü çat-" çat- * Dil Devriminden önce Türkçe köklerden -el ekiyle yapıldığı izlenimini veren iki kelimeden biridir. dazlak. [LO ] darbe sesi. hububat (= Ave yava.şaklamak.a. akarsu. topal.a. bugün Romanya'da Cetate [Men xvii] evin çatısı < Tü çat-" çat- * "Birbiriyle açı oluşturacak şekilde çatılmış düğerler" anlamında olup düz dam için kullanılmaz. [Ferec xv] yüzeyi yarılmak < çat çarpma veya çatlama sesi " çat çavdar [Men xvii] çavdar ~ Fa cawdar arpa ve buğday tarlasında parazit olarak yetişen bir tahıl. [Oğ xi] katmak. çavuş Tü [Or viii] çawuş bir tür görevli. [Kaş xi] savaşta safları gözetip kargaşayı önleyen görevli. [BK 1799] çağlağan .a. ETü çantur. Karş.

yy ortalarına doğru Batı Avrupa ve Rusya'da tanındı. Asya ve Doğu Avrupa dillerinde Gwangdong lehçesinden alınan ça' biçimi yaygınken. ateşe değen su sesi ~ İng cazbant [Bah 1924] bir nevi Amerikan orkestrası jazzband & İng jazz + İng band grup. Batı Avrupa dillerinde aynı sözcüğün Xiamen lehçesinden Portekizce vasıtasıyla alınan tê biçimi benimsenmiştir. ç a y2 Tü ? [D Kx v] d er e.a . * Çin kökenli olan bitki 17. caz1 [passim 1921] ağızlarında "gürültülü eğlence". cazır onom yanma veya ateşte kızarma sesi. +kir* Edirne halk ağzından 20. gürültü etmek < Tü caz/cazır [onom. cazibe çeken " cazip [Men xvii] çekim gücü. Tü & Tü çay + çaydanlık Fa -dan " çay1. bu bitkiden yapılan içecek (= Rus çay a. şamata. Rusçadan mı alındığı açık değildir. camellia sinensis.) ~ Çin ça' a. caz2. • Türkçe sözcük ilk kez Damadzade Ahmed Efendinin 1731 tarihli Çay Risalesinde yaygın kullanım buldu.a. 1910 dolayında kullanıma girmiştir. yapraklarından içecek yapılan bir bitki. [ xix] bağırarak haber götüren bir tür haberci. bir tür müzik ~ İng jazz 1. [DK xv] çayır . +dan1 cayır çayır onom Tü? [Tz 1899] çaydan çay pişirme kabı [ARasim 1897-99] cayır cayır yanma sesi "caz2 [Kıp xiv] şayır şimen otlak. 2.çay1 [Damadzade 1731] ~? Fa çay 1. tellal. acemi çaylak ("tecrübesiz tellal") deyiminden krasis yoluyla türemiştir. bağırış. çekicilik < Ar câ5ib . Üçüncü anlam. 2. [TDK 1974] toy.a. yy ortalarında genel kullanıma geçmiştir. bando cazgır <onom [Tz 1944] güreşecek pehlivanları yüksek sesle tanıtan kişi Tü *cazğır-/cazğırda. Türkçe sözcüğün Farsçadan mı.bağırıp çağırmak. Caz müziği Fransa'da 1918'den başlayarak popüler olmuş. takım " caz1. milvus milvus.] bağırma sesi" caz2. [Çağ xv+] çayır Tü çaylak <Tü [Tuhf xiv] çarlak . Güney ABD zenci * İngilizce sözcüğün kökeni belirsizdir. ses etmek < Tü çaw ses. tecrübesiz < Tü *çawlak bağırgan < Tü çawlabağırmak. 1920-21'de İstanbul'da duyulmuştur. [Ç ağ xv +] a . çığlık " çağır* Sözcüğün iki orijinal anlamı "bağıran" fikrine dayanır. [Men xvii] çaylak bir tür yırtıcı kuş.

canlı ve gayretli idi" ciddi cefa zahmet < Ar cafâ kırıcı davrandı cefakeş çeken " cefa. azamet taslama (Allaha mahsus olup insana yakışmadığı içün ibad hakkında ancak zem maksadiyle kullanılır). kabarma.* İsm-i failden -e ekiyle masdar türetilmesi Türkçeye özgüdür. 2.Ar cabarüt azamet. [HE Adıvar 192+] cedelleşmek . 3. kesik. olağanüstü büyük güç ~ Aram gebsrütâ güç. güç gösterme " cebir * Sıfat olarak kullanımı 20. kaynaştırdı. özellikle tanrının gücü < Aram #gbr kabarma. Arapça kökün iki anlam grubu arasındaki ilişki açık değildir. çekişti" cidal cebellezi cep " cep * -ellezi ekinin yapısı açık değildir. güç.] tartışma. özellikle ok veya mızrak ~ Ar cabal [#cbl msd. [Kan xvi] cebeci < Moğ cebe silah. keş1 [Kut. taze kesilmiş (kumaş veya meyve). • Fr algèbre. [ML 1969] cedelleşmek hlk. mantıkta diyalektik < Ar cadala burdu. yy Arap matematikçisi İbn Musa el-Hwarizrm'nin Kitâbu'1-cabr wa'l-muqâbala adlı eserinden alınmıştır. iktidar. güç kullandı (= Aram #gbr üstesinden gelme. çeken. [TDK 1955] ceberut merhametsiz. cazip [Ferec xv] çekici < Ar caSaba kendine doğru çekti" cezb cebeci cephaneci er ~ Ar câ5ib [#c5b fa. [TDK 1955] becelleşmek . Aş xi] ~ Ar cafâ' [#cfw msd. [KT ] ceberut kibir. çalma (argo) Tü [LO ] eziyet çeken . şişme. şiddet ~ Ar cabr [#cbr msd. yeni < Ar cadda kesti. cedit [KıpGul xiv] cedid yeni ~ Ar cadîd [#cdd2 sf. 2.] 1. 2. kırık kemiği kaynaştırma. cebir/cebr[Kut xi] cebr zor. [Kadı xiv] cebe silah. keskin idi.] kabalık.] cezbeden. niza.] 1. çekişme. kahramanlık ve cesaret gösterme ) * Matematikteki anlamı "kırık kemiği bütünleme" anlamından türetilmiş olup 9. zorba (sıfat) . matematikte cebir. ceberrut [Men xvii] ceberut Tanrının her şeyden üstün olan gücü.] dağ (= İbr gsböl cebel [Kıp xiv] sınır = Fen gbl sınır. uzak ülke ) cebelleş[mek [Men xvii] cedel tartışma. Jeminasyon da yakın dönemin ürünü olmalıdır. İng algebra (matematikte cebir) biçimleri Arapçadan alınmıştır. çekişme. büktü. yy'da türemiştir. celal. şiddet < Ar cabara 1. zor. cephane. sentez. taşra. cebelleşmek < Ar cadal [#cdl msd. zorluk. birleştirdi. & Ar cafâ' eziyet + Fa kaş [TDK 1955] cebine atma.

çekin-.a. cahl/cahâlat] bilmez idi çehar/çar1 [Ferec xv] çar çathvar. çektiri çekap [ xx/c] ~ İng check-up kontrol. köylü.] Avrupai cepken < Fr jaque 1.a. hip(o)+1 ceket [AMithat1877]jaket ~Frjaquette[küç. dize kadar inen köylü giysisi < öz Jacques bir erkek adı < Jacobus a. çekince. cehl Ar cahala bilmez idi" cehalet [Aş xiv] ~ Ar cahl [#chl msd. cehennem [Kut xi] ~ Ar cahannam Kuran'a göre kıyamette günahkârların gideceği yer. 2. EŞKÖKENLİLER: Tü çek. suret ) çek [LO xix] ~ İng cheque/check üçüncü şahıslara devredilebilen ödeme emri ~ EFr (é)chec a.a. baştan aşağı gözden geçirme & İng to check 1. Ayrıca Lat quartus (dörtte bir). çek[mek Tü [Kaş xi] çek.görünme. Lat pendere (çekmek.a.-7. denetlemek.ip çekmek.: çek-. "jokey çeki <Tü [Arg xvi] bir tartı ölçüsü < Tü çek. idea (= Ave cithra. ağıt * Hinnom vadisinde kurulan Moloh tapınağı MÖ 8. ~ Ar Sakk a.a.] bilmeme. Slav çatr. yy'da Abbasi maliyesinde aynı anlamda kullanılmış ve en geç 12. cehennem ~ İbr ge hinnöm Gözyaşı Vadisi. 2.] bilmeme. ~ OLat scaccus a. E Yun tetr-. satranç oynu ~ Fa şah hükümdar ) + İng up aşağıdan yukarıya hareket bildiren edat" şah1. kan çekmek. tartmak). ~ Fa/OFa çahâr/çâr dört (= Ave * Aynı kökten Lat quatr-. belirme. çekimser. çekingen. asmak. pondus (tartı). satrançta şah hamlesi [xiv]. ~ OFa çakk a. bir şeyin gözle görünen yüzü.tartmak " çek- . yy) devlet hazinesi adına yazılı ödeme emirlerine verilen ad iken 8. cehalet < çehre [KıpGul xiv] çihre ~ Fa çihra insan yüzü ~ OFa çihrag bir şeyin doğası veya özü. [passim. xiv] tartmak.) ~ HAvr *kwetwer a. ~ Ar cahalat [#chl msd. * İran'da Part ve Sasani hanedanları döneminde (1. quadraginta (kırk). çizgi çekmek. görüntü. tahammül etmek * "Çekmek" ve "tartmak" kavramları arasındaki ilişki için karş. suret = Sans çitrá resim. Kudüs yakınında bir yer < İbr hinnöm gözyaşı.cehalet [Ali xvi] habersiz olma < Ar cahila [msd. katlanmak.a. = Sans çatúr a. kontrol etmek [xvi] (~ EFr (é)chec satrançta şah.a.(dört).a. çeki. yy'da kral Hosea tarafından yıkıldıktan sonra burası lanetli sayılmış ve Kudüs kentinin çöplüğü olarak kullanılmıştır.a. yy'da Batı dillerinde kullanıma girmiştir.

çekimser YT yapmak < Tü çek-" çek* Anlamca çekin. [TDK 1955] celallenmek öfkelenmek. [LL xviii] arzulamak. ihtiraz kaydı [CepK 1935] muhteriz < Tü çekinmek " çekin[TDK 1955] müstenkif < Tü çekimse. içi çekmek. İnisyal ç. çekin[mek etmek çekince çekingen <Tü [T S xv] . şakırdamak < Tü çak/çakır [onom. carıldamak < Tü çak/çakır [onom.sesinin etkisiyle ünlü incelmesi tipiktir: karş. [Kıp xiv] çeküç < Tü *çakıç < Tü çak-" çak- * Araç isimleri yapan -iç ekiyle. çalım/çelme. [Çağ xv+] çegürtge şakırdamak.etkisiyle ünlü incelmesi tipiktir. celadet [Ali xvi] direnç < Ar caluda direndi. [KT xix] celalli çabuk kızan. celal [KıpGul xiv] büyüklük. • ç. sağlam idi < Ar cild " cilt ~ Ar calâdat [#cld msd. ululuk. özellikle ayakla vurmak = Tü çal. azamet.] şakırdama sesi" çak< Tü *çekür(t)- * Esasen yeşil çekirge veya cırcır böceğinin adı olmalıdır.çekiç Tü [Oğ xi] çekük a. çal-/çel-. İng cricket (yeşil çekirge) < crick (cırcır sesi). [Men xvii] vurmak..] sabır. kızgınlık .a.] vurma ve kırma sesi " çakçekirge Tü [Oğ xi] çekürge a. çektiri <Tü [T S xv] çekdirü .fiilini andırır.] ihtişam. Karş.[YT 195+] çeker gibi < Tü çekinmek" çekin- çekirdek Tü [Kaş xi] şekirtük her türlü kabuklu yemiş ve meyve çekirdeği.. sert tabiatlı.a. [KT xix] içtinap ve ihtiraz < Tü çek-" çekYT YT [CepK 1935] mahzur. [Kıp xiv] şekirdek/çekürdek < Tü çakırda-/şakırda-/*şekirde-çıtırdamak. yücelik < Ar calla çok büyük ve yüce idi . [PiriR xvi] çekdürür gemi kürekle yürütülen gemi < Tü (kürek) çekmek " çekçekül çel[mek » <Tü çal" şakul [TS* xv] . azamet. [TDK 1983] celal öfke.Ar calâl [#cll msd. yücelik.vurmak " * Çalmak fiilinin varyant biçimidir.

2. getirme < [Ali xvi] oturma. (mecazen) rab. celep [Kıp xiv] ~ Ar callâb [#clb im. usta. ithal eden. çelebi salip * Süryanice telaffuz 'tslab' şeklinde olup fonetik açıdan Türkçe çeleb ile uyumludur. tedarikçi < Ar calaba çağırdı.] violone'nin küçüğü olan bir çalgı < İt violone viola'nın büyüğü olan bir çalgı" viyola celp Ar calaba çağırdı. çubuklarla oynanan bir çocuk oyunu çal-/çel. İsa " çelik2 <Tü [Kıp xiv] 1. yy'dan önce Nasturi din adamları yoluyla Orta Asya'ya yayılmış olması muhtemeldir. DK. Gül xiv] cellad ~ Ar callâd [#cld im. vurmak " çal< Tü [TS xiv] sahip. boy pos = Tü çalım " çalım * İnisyal ç. haç. Sözcüğün 11.] kırbaçlayıcı [esk.].bu ne hiddet bu celal" deyiminin yanlış yorumundan kaynaklanmaktadır.* Halen yaygın olan "öfke.a. ya da Türkçe kökenli olup Farsça üzerinden gerialıntılanmış olması mümkündür. efendi. mal getirdi" celp çelik 1 <Tü [Arg xvi] dövülmüş demir.] demirin demire çarpma sesi * Tü çalmak/çelmek (demir dövmek) fiilinden türemiş. kırbaçladı. terbiyeli kimse < Tü çeleb/çalap [passim. xiii] yüce kişi. 2.. işkence ve idam görevlisi < Ar calada suya veya deriye vuruş sesi çıkardı.] çağırma. ferforje < Tü çal-/çel-dövmek.. endam. kesilmiş dal. kızgınlık" anlamı muhtemelen İstiklal Marşı'ndaki ". getirdi celse oturum çeltik [Ali xvi] celb ~ Ar calb [#clb msd. cellat [Kıp. (bıçak) vurmak " çal* Fa çalık/çalik (a. [ xx/a] (meclis veya toplantıda) ~ Ar calsat [#cls msd. çubuk. [TS xvii] kibar.etkisiyle sesli incelmesi görülür. tokatladı" cilt çello [ xx/b] ~ İng cello ~ İt violoncello [küç. mola verme. tanrı ~? Aram Slab/Slâb 1. [LO ] çeleng metalden yapılan çatma sorguç (demir iskelet üzerine mücevher veya yapraklardan oluşan taç) =? Fa çelân demirden yapılan her türlü alet ve edevat Fa çiling/çiring [onom. gösteriş.] oturma < Ar calasa oturdu " cülus [Kan xv] çeltük ~ Fa şaltük/çaltük pirinç bitkisi .kesmek.] mal getiren.) Türkçeden alıntı olmalıdır. çelim[siz <Tü [LO xix] çelim çalım. çelenk [Men xvii] çelenk/çelek demir kova.

kazan çember [Yus xiv] . Karaman kimyonu. = Akad gumâru a. cemaat topluluk. 2. köz. Farsça "çayır" anlamına gelen çaman ile birleştirilmesi yanlıştır. kasnak = Fa çapar a. 2. kor.] güzellik < Ar cemal [Kut. " çeper çemen [LO xix] pastırma yapımında kullanılan ot Erm ç'aman/ç'amun kimyona benzer bir bahar. [FBaykurt 1971] hırlamak. cemse [ xx/b] askeri personel taşıma aracı ~ marka GMC askeri personel taşıma aracı markası < marka General Motors Corporation motorlu taşıt üreticisi Amerikalı firma . • Erkek adı olan Cem Farsça olup bununla ilgili değildir. aritmetikte toplam. topluluk < Ar camaca topladı. toplanma. kömür. < EYun kymbe kâse.ile telaffuzu Farsça etkisi gösterir. çemkir[mek [MMakal 1954] kesik kesik havlamak. KıpGul xiv] toplum ~ Ar camciyyat^ * 20. #cmhr kökleri "toplama. öfkeli cevap vermek < " +kir* Yerel bir ağızdan 20. [DK xv] sarık şeklinde kadın başörtüsü. k > ç dönüşümü Orta Farsçada tipiktir. yy ikinci yarısında yazı diline geçmiştir. a. cemiyet [#cmc msd. tekne.cem [Kutxi] ~ Ar camc[#cmcmsd. klavsen ~ Lat cymbalum metal tepsi şeklinde vurmalı bir çalgı ~ EYun kymbalon a. [KT ] cemaziyülevvel evveliyat.] toplama.] ~ Ar camâl[#cml msd.) * Karş. DKxi] camala [msd. toplantı" cem [Aş.a. Şubat ayında artan sıcaklık (= Aram gamrâ a. toplantı" cem [Kut xi] ~ Ar camâcat^ [#cmc msd. carum carvi [v] (~ OFa *çaman ) = Akad kamunu kimyon " kimyon * Ermenice kelime 5.]1. evvel * -z. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. halka. yy başlarından itibaren Fr société karşılığı olarak kullanılmıştır. geçmiş ~ Ar cumâdâ'u-al-awwal İslami ayların beşincisi" el3. #cmc. caml ] tam ve eksiksiz olma cemaziyülevvel [ xiv] ay adı. toplama. [Men xvii] kasnak. cemre [Kıp xiv] ~ Ar camrat [#cmr msd. dırlamak. fıçıları bir arada tutan metal halka ~ Fa/OFa çanbar kuşak.] 1. çembalo [LO xix] ~ İt (clavi)cembalo klavyeli bir çalgı. bir araya getirme" anlamını taşır. bir araya getirdi * Ar #cmm. a. a.

embriyon " cin1 cenk büyük olay. çenek YT [TDK 1944] botanikte çiçeğin bir kısmı < Tü çene çene * Çene sözcüğünün Öz Türkçe olduğu varsayımıyla türevleri yapılmıştır. Fa çana zadan (= çene çalmak). hazine ~ OFa ganz/ganzmag a.Fa çangâl/çangal pençe. hengâme ) [Men xvii] ~ Ar canın [#cnn sf. -k ekinin işlevi belirsizdir.a. < Fa çang tırnak.> İng chin (a. gasl etmeyi gerektiren durumda olma.a. Aynı kökten Ger *kinn. cendere [Men xvii] Sans yantra her tür makine. nezd. etrafını çevirmek ) " cin1 . a.cenabet [İrşad. çene [TS xiv] çene/çene .a. ~ HAvr *genu-2 a. cengâver çengel [LO ] ~ Fa cangâwar savaşçı" cenk. araç ) ~ Fa candara baskı mengenesi (= ~ Fa çana/çâna a. etrafını çevirme (= Akad ganânu korumak.EFa çanu. cenah [Mercimek xv] mecazen kol. mekanizma. çengi [Kıp xiv] ~ Fa çangî çalgıcı. özellikle vahşi hayvan tırnağı * Erm cang (vahşi hayvan tırnağı) Farsçadan alınmıştır. tırnak. 2.a. * Karş. sağ ve sol cenap [MMem xvi] cenab bir saygı deyimi < Ar canb yan " canip ~ Ar canâH [#cnH msd. özellikle çeng adı verilen çalgıyı çalan < Fa çang tırnak. cenaze [KGunya xiv] cinaze ~ Ar/Fa cinâza ölünün içine konulduğu tabut ~ Aram ganszâ gömü. bir şeyin iki yanı.). tırnakla çalınan bir çalgı" çengel cenin şey.a. a.] 1. hadise.a. kat. kapatma. "Namaza yanaşması caiz olmayan kişi" açıklaması halk etimolojisidir.] kutsal kitaplarda adı geçen bahçe ~ Aram gannâ/gannstâ bahçe < Aram #gnn koruma. [İdr xiv] çene . +aver [İdrH xiv] çengâl kıvrık sivri uçlu metal nesne . ~ Ar canâb [#cnb1] yan. KGunya xiv] ~ Ar canabat [#cnb2 msd. özellikle gece vakti ve gizlice çalan hırsız < Aram #gnb çalma. hırsızlık etme * Arapça sözcük Aramiceden alıntı olup Ar canb (yan) sözcüğüyle etimolojik ilintisi yoktur. Yus xiv] ceng cennet [Har xii] ~ Ar cannat [#cnn msd. bu durumda olan kişi ~ Aram ganâbâ hırsız.] kanat.] gizli veya örtülü olan ~ Fa/OFa cang savaş (= Ave yang- [Aş. şer'an kirli olma.

şimal. [LO xix] cepgen omuza atılan kısa kaput < Tü çap. 3. kibar kimse & İng gentle zarif. 2.] çekme. [KatipÇ xvii] cebehane cebe%âna silahhane. halka. manken cenup yan" canip [Aş xiv] ~ Ar canüb [#cnb1 im. cidar ~ Fa/OFa çapar/çanbar 1. ceb/cîb 1. alın. askeri donanım deposu & Moğ cebe silah + Fa %âna ev " cebeci. çevirme < Fa çapîdan dönmek EŞKÖKENLİLER: Fa çapar/çanbar : çember. gömlek veya şalvar içinde bulunan torba ~ Ar cayb [#cyb msd. hane ~ Fa cephe [Men xvii] cebhe ~ Ar cabhat [#cbh msd. çeper [DD xx/b] dış kenar. yüz (= İbr gobha yüksek < İbr/Aram #gbh yüksek veya çıkık olma ) cepken <Tü [Çağ xv] çapğan birbirine dikili parçalardan oluşan üst giysi. 2. 3. yük [T S xv] çör çöp [Yus xiv] < Tü çör/çörüntü tortu. kibar (~ Lat gentilis soylu ) + Lat man adam " janti. gömleğin göğüs veya boyun yarığı.] yara" . [TS xvi] çent-kertmek. Karş.[viii+ Uy] dokumak " çaput * İnisyal c/ç nedeniyle sesli incelmesi tipiktir. çit. kuşak. iki meme arası. [Men xvii] ceyb vulg. artık. bir şeyin ön tarafı. koyun.] 1.ince ince kesmek. gömleğin göğüs veya baş geçirilen yarık yeri. matematikte sinüs * Arapça sözcük Lat sinus ile eş anlamlıdır. çeper cephane [DK xv] cebehane .] güney < Ar canb * Gün doğumuna oranla yan tarafta olduğu için. kasnak. 2. Akad gannu (bahçe) Aramiceden alıntıdır. cep [İrşad xiv] ceyb . • Cep telefonu deyimi ilk kez 1995'te kaydedilmiştir. çentik açmak centilmen [ARasim 1897-99] ~ İng gentleman beyefendi.] 1. 2. çevre duvarı. daire şeklinde çadır veya saz kulübe. cer çekme < Ar carra çekti. bahçe). kucak. pislik " çöp1 ~ Ar carâHat [#crH msd. sürükledi çer çöp cerahat cerh ikil [Mercimek xv] cerr ~ Ar carr [#crr msd. Yun parádeisos (kutsal kitapta anılan cennet) < EFa pairidaeza (etrafı çevrili yer.* Karş. çent[mek Tü? [TS xiv] çendele.

icra. " term(o)+ * Aynı kökten Fa garm (sıcak). EŞKÖKENLİLER: Ar #cry : cari. suç.)" çehar. mecra çerez yaş yemiş [Mercimek xv] çeres . soymuk. çermik [Kan xvi] ~ Erm çermig ılıca (Doğu Anadolu'da) < Erm çerm ısı. Anlam ayrışması Türkçeye özgüdür.a. [T S xiii] çeri er. kitap. f. dörtgen. suça karşılık ödenen ~ Ar carimat/carîmat^ [#crm sf. koştu [Ferec xv] ~ Ar carayân [#cry msd. cariye.a. dil ve ~ Ar carbazat [#crbz msd. ayak işleri yapan " yarıcı cereme/cerime para cezası ~? Moğ carçı/caruçı [Men xvii] cerime 1.] soyulmuş şey. akış < Ar cara (hızla) aktı. dolandırıcı ~ Fa gurbuz * Türkçedeki anlam kayması açıklanmaya muhtaçtır. yonga.] suç. vücudu cerh [Men xvii] kesici bir aletle kesme < Ar caraHa yaraladı çeri Tü [Or viii] çeriğ ordu .] akım. macera. cerbeze ifade gücü " gürbüz [LO xix] cüret. özellikle gelir ve giderlerin kaydedildiği muhasebe defteri. maceraperest. ılıcalar).a. [ y 1860] gazete ~ Ar carîdat [#crd fa. garmiyan (germiyan. . cop çerçi [CodC xiii] seyyar satıcı hizmetçi. [Men xvii] çeres içki ile yenen kuru ve ~ Fa çaras dilenciye verilen sadaka ~ Ar carH [#crH msd. çerçeve [Arg xvi] çerçive ~ Fa çar çüba dört çubuk. çaçaronluk.] hilekârlık. & Fa çar dört + Fa çüba çubuk (~ OFa çobag a.* "İrin" anlamı Türkçeye özgüdür. kâğıt tabakası" cirit ceriha [KT xix] yara < Ar caraHa [#crH] yaraladı" cerh * Arapça sözlüklerde mevcut değildir. cereyan. cerrah cerrah (= Aram garâ% cerrah ) " cerh [ xiv] ~ Ar carrâH [#crH im. asker ceride [Men xvii] defter. tabaka.a. cereyan akıntı.] yaralama. günah " cürüm * Arapça sözcük cürm ile eş anlamlıdır. 2. sıcaklık ~ HAvr *gwher-mno. dolan < Ar curbuz hilekâr.] ameliyat eden. a. f. [KT xix] beceriklilik. yaprak.

EYun geüo (tatmak.a. gözüpek.) ~ HAvr *geus. ölü gövde = Aram güşdâ kadavra. ataklık < Ar casara bir dere veya vadiyi geçti. göze ~ OFa çaşmag a. çâş.] cüsseli. cesim [Men xvii] şişman < Ar casuma büyük idi. satılan bir malın örneği ~ Fa çaşîda tadılmış. bülbül * Kuş adı olan bülbül ile ilişkisi çok dolaylıdır.a. tadan. eskiz. [LO xix] çeşid/çeşin nümune. lezzet tadım. yer kapladı" cisim ~ Ar casîm [#csm sf.tatmak (= Ave çâş. aydınlanma.a. çeşm [Ferec xv] ~ Fa/OFa çaşm göz ~ EFa çaşman. internette real-time mesaj alışverişine verilen bir ad < İng chatter [onom.] kâğıt parçası. yemek) ~ OFa çaşnlg a. atıldı. laklak çete Sırp çeta haydut. lezzet (< Fa çaşîdan. büyük. Ar cu66at (cüsse) ve casad (cesed) biçimlerinin farklı Sami diyalektlerini yansıttığı varsayılabilir. [Men xvii] çâşnî tad.görmek çeşme pınar. yer kapladı < Ar cism " cisim cesaret [Men xvii] ~ Ar casârat [#csr msd.görme. tad almak).] [DK xiv] cedd çet [Hürr 2000] ~ İng chat 1. " çeşm [Aş xiv] ~ Fa çaşma göz gibi olan şey. mostra. çeşni [Aş xiv] . HAvr *kweks-mn. cüsse. bir tür cam işi & Fa çaşm göz + Ar bulbul2 ibrik veya ibrik ağzı. sürahi" çeşme. a. çeşmibülbül ~ Fa çaşm-i bulbul bülbül gözü.tatmak. 2.] büyüklük. sohbet. tadılan. cüsse < Ar casuma büyük idi. çâş. Karş. hacimlilik.] insanın fiziksel varlığı. ışık < HAvr *kwek.cesamet [Men xvii] ~ Ar casamat [#csm msd. müsvedde ~ EYun s%edârion [n. " çeşit cesur atak " cesaret cet/cedddede. akıncı topluluğu (Rumeli'de) çetele [Men xvii] ~ İt cedola kağıt parçası ~ Lat schedula [küç. a. girişti. ata [Men xvii] ~ Fa çâşnî ~ Ar casür [#csr im.] girişken.] lakırdı. seçmek * Aynı kökten Lat gustare. küç. çeşit [Men xvii] çeşide tadılmış.tatmak. kadavra. risk aldı ceset [Aş xiv] ~ Ar casad [#csd msd. müsvedde < EYun s%edios geçici. tadılan. rastgele . önemsiz.] çiziktirme. çeteci [Kan xvi] akın. ceset * Süryanice guşda ve Nabatice gtta biçimleri eşdeğerdir. tad.a. tadan < Fa çaşîdan. ~ Ar cadd [#cdd1 msd.] cesur olma.

a.] yanıt ~ Ar cawâz [#cwz III msd. cevahir [Aş. Doğu Anadolu kökenli olan bitkinin adının Ermenice veya başka bir Anadolu dilinden yayılmış olması muhtemeldir. bükük cevher kıymetli taş ~ OFa gawhar/göhar a. Aş xi] cevab [Ali xvi] ~ Ar cawâb [#cwb msd. 2. İbr egoz. .] [İdrH xiv] kırılması güç. öz. DK xiv] sopa. [Kırg ] çetin zor." çevir-. çevik çabuk çevir[mek Tü [Aş. izin < Ar caza geçti [Kut. çetin Tü çitin a. a.] geçit. ~? Fa çabuk hızlı.vurmak.a. çizgili liste veya tablo < Ar cadala burdu. OFa gawz. Yus xiv] [CodC xiii] çevük neşeli [ xi] çewür.fiilleri arasındaki ilişki açık değildir. Erm nguz (a. çarpmak " çat[LO xix] bozuk şive ile konuşulan Türkçe için kullanılan ~ ? cevherler. eğir-/ewür-. dolanma < Ar câla döndü. [Men ] düz çizgi çizmeye mahsus alet ~ Ar cadwal [#cdl] 1. ~ Fa çawgân bir ucu kıvrık ~ Ar cawhar [#cwhr] cevher. [Kazak ] Tü çat-/çet. cetvel [Kıp xiv] cedvel su kanalı. +men2 ~ Ar cawz a. çat pat. zor. teğir-/tewür. Karş. küçük akarsu. a. çabuk " Tü *çeğir- çevgan [Yus. ~ Aram gawzâ a.çevirmek. kesiksiz çizgi. sert (özellikle ceviz). Yus xiv] ~ Ar cawâhir [#cwhr çoğ. EVİRçevirmen ceviz YT [CepK 1935] mütercim < Tü çevir. eğir-. DEVİR-. a. kıymetli taşlar < Ar cawhar " cevher cevap cevaz belgesi. döndürmek * Eş anlamlı olan Tü çewür-.] dönme. su kanalı. kriket < Fa çawl kıvrık.).* İng schedule (program kâğıdı) Latinceden alınmıştır. gerdi" cidal * Türkçe ikincil anlamı cedvel tahtası deyiminden türemiştir. çetrefil bir deyim * Karş. sert. * Karş. dolandı ~ Ar cawalân/cawlân [#cwl msd. bu sopayla oynanan oyun. ip ördü. geçiş cevelan [ xiv] dolaşma.

[İMüh xiii] çiban vücutta çıkan kabartı çıban . yağmalama) ceza [Yus. Men xvii] ceren/ceran/ceyran ~ Fa carân ahu. donanım. sığlaştı cezire su çekildi " cezir [Ferec xv] ~ Ar cazr [#czr msd. ateşten köz almaya yarayan çubuk Tü [Uy viii+] çıbıkan/çubakan hünnap meyvesi. havuç cezve [Men xvii] ce5ve köz. göğsü örten zırh Fa cawş zincir baklası. [CodC xiii] çövre/çüvre < Tü *çewreg < Tü çewür. dolaştı" cevelan çeyiz [LO ] ~ Ar cawwâl [#cwl im. civar. ~ Ar caSbat [#c5b msd. f. çeyrek dörtte bir " çehar.] suyun ~ Ar cazîrat [#czr sf.] < Ar ca5r kök. 2. ateş parçası. [LO xix] ce5ve kahve pişirecek ibrik . cevşen [DK xv] örme zırh göğüs. kor.Ar ca5wat [#c5w] 1. cezir/cezr[MMem xvi] çekilmesi. ordu < Aram #gys akın ve gaza etme. ~ Fa çar yak ceylan antilop ~ Moğ cegere(n) a. a. kor.a." çevir~ Ar cawşan [#cwşn] 1. kök. 2. köklü (Fr radical karşılığı) ca5r/ci5r 1.] a. halka cevval dolanan < Ar câla döndü.] ada < Ar cazara < Ar cezri [Tıngır 1891] kökten.] askeri birlik.] çekme. çeyrek ceyş [Men xvii] ~ Ar cayş [#cyş msd. havuç " cezri * Yakın dönemde Hatay ağızlarından Türkçe genel kullanıma geçmiş bir sözcüktür. DK xiv] caza bedelini ödedi. < Ar ~ Ar ca5b [#c5b msd. muhit. yek [Men xvii] çâryek vulg.] tasavvufta ~ Ar cezerye [TDK 1998] havuçla yapılan bir tür tatlı *ca5ariyyat [#c5r nsb. tazmin etti (= Aram #gzy ödeme ) cezb [etm [Men xvii] baştan çıkarma. yerçekimi < Ar caSaba kendine doğru çekti cezbe bilinçten arınma hali " cezb [Ferec xv] ~ Ar caza' [#czy msd.Ar cihaz [#chz msd. ordu (= Aram gaysâ akıncı birliği. f.a. 2.a.] cevelan eden. " cihaz [EvÇ. köken. cezir < Ar cazara su çekildi.çevre <Tü [T S xiii] çevre etraf. 2.] 1. asl. çok [KıpGul xiv] cihaz evlilikte kız tarafının getirdiği mal ve eşya .

ip ördü. esmek. keskin idi. şekil verdi = Aram #gbl hamur yoğurma. [Uy viii+] çiçek a.. şişirmek) < HAvr *bhel.kabarmak. 2. üflemek. [Men ] çufud/çifud cuhüd/cihüd Yahudi ~ İbr yshüd a.a. 2. koza). * Nihai anlamı "tomurcuk" olmalıdır. [DS 1952] bazı çocuk oyunlarının adı. kese. cıbıl onom suda yıkanma sesi. ip bükme.] ciddiyet. bilye ~? cidal [ xiv] ~ Ar cidal [#cdl msd.) [Men xvii] ~ Ar cidar [#cdr] duvar (= Aram gsdîrâ ciddi [LO xix] ciddi.) çevirisidir. dzdz. süslü < ~ Erm dzdzig 1. biçim verme cibinlik tatarcık çiçek Tü tomurmak " şiş<Tü [Men xvii] cıbınlık/cibindarlık < Tü çıbın sinek. cıcık [D S ] cıcığı çıkmak emilen şey. çift [CodC xiii] cüft/ceft. Anlam ilişkisi için karş.< HAvr *yeug. örme. a. 2.a. maya. iki şeyin biri. İng blow (1. ş > ç dönüşümü tipiktir. ciddi ve gayretli idi çıfıt [CodC xiii] cuhüd yahudi.a. güç gösterme ) cidar çit. gayret. mücadele. posa < Erm dzudz.a.cıbı. mafiş anlamında deyim. çıplak cilt sesi " şap1 cibilliyet [Ferec xv] cibillet ~ Ar cibilliyyat [#cbl] yaradılış. balon) = flâre (üflemek. duvar = İbr gader a. cici çoc [DK xv] cici bici süs.(1. [Kıp xiv] çiçek/şişek < Tü * şişek < Tü şiş. huy < Ar cabala kalıp döktü. iki şeyi birleştirmek ~ Fa . 2. çiçek açmak). çift koşulan öküz ~ OFa cu%t a. çiçek açmak). " yahudi * İnisyal y > c dönüşümü Farsçada tipiktir.çift koşmak. keskinlik < Ar cadda kesti. cicim yaygısı ~ ? [BK 1799] cecim ~ Fa câcim renkli iple dokunan yer cicoz [LO xix] 'yok'.a. gayretli < Ar cidd [#cdd2 msd. [ML* xx/c] bir bilye oyunu. sivrisinek. follis (şişkin şey. (= Ave yu%ta. şişmek.emmek * Cıcığını çıkarmak deyimi Erm //ign hanyl (a. kuvvetle gerdi (= İbr/Aram #gdl 1.) ~ HAvr *yug-ta. meme ucu. Ayrıca Fa gul (çiçek) = gül (top. güçlenme.a. emzik. şişkin şey. Lat floş (çiçek). [Aş xiv] çüft ~ Fa cuft eş.] çatışma. tartışma < Ar cadala burdu.

xiv). Lat iungere. Ancak -(i)dem eki açıklanamamıştır." çağır- . Lat iocur. yüksek ses. gürültü " çağır- < Tü çaw/çoğ * Belki çaw/çoğ sözcüğünün varyant biçimi olarak değerlendirilebilir.sıfat ve isim). zeûgos (çift).).xi). iugum. ciğer [CodC xiii] ~ Fa cigar/cîgar karaciğer ~ OFa yakar/cagar a. kw > p dönüşümü Yunancada tipiktir. çift koşma). dağdan yuvarlanan kar kümesi ses. yaşlık . = Sans yákrt a. çiftlik çift [Env xv] bir çift öküzle sürülebilen arazi < Tü çift" çığ <Tü [LO xix] 1.) ~ HAvr *yekwr. ses etmek < Tü çağır. (= Ave yâkars a. gürültü. Fa tar (yaş. çile-. crocus Tü çig yaş.a. [CodC xiv] çiyik . pare çığır Tü [KT xix] ciğer parçası (sevgi sözü) & Fa cîgar [Kaş xi] çağır/çığır dar yol. patika. İng yoke. y > c dönüşümü Farsçada tipiktir. [İMüh xiii] çig . • Karş.a. çiğdem.* Aynı HAv kökten EYun zygón.Mac cigány çingene ~ Yun tsingána " çingene cıgara sigar çiğdem Tü [KT 189+] çıgara. çığış (gürültü . çiseçiğ2 Tü [Kaş xi] yig pişmemiş (özellikle et). [İdr xiv] çi =? Tü çî/çig yaş. çağırmak. zeûgma. Ar zawc (çift) sözcüğü Aramca yoluyla EYun zeûgos'tan alınmıştır. karda yürüyerek açılan yol çığır[mak <Tü [DK xv] bağırmak. çiğ2?. Tü çığırla-(karda yürüyerek patika açmak . nem (isim) Karş. yaşlık. Sans yóga (boyunduruk. çiğ1/çiy Tü [Kaş xi] çî/*çiğ yaş (sıfat).a. iocor.(a.a.a. yaşlık " çiğ1 çigan [ xx/b] Macar çingene müziği . ciğerpare ciğer + Fa para parça " ciğer. EŞKÖKENLİLER: Tü çi: çiğ1. [ 191+] cigara ~ Fr tsigane çingene ~? İsp cigarro" [Uy viii+] çigidem soğangillerden bir bitki. 2. nemli " çiğ1 * Belki sonbahar yağmurlarından sonra ıslak toprakta yetiştiği için.a. * Aynı kökten EYun (h)epar.

çığlık < Tü *çığrık < Tü çığır. gayret etti cihaz cihet bakım. Mezid xv] & Fa cihan dünya + Fa gır tutan. . alan " cihan. nida çiğne[mek Tü? [CodC xiii] çayna. çaba. gayret.a. Aş xi] ~ Fa cihan dünya.bağırmak <Tü [LO xix] feryat. [LO 1876] gizlice gözetilen < Tü çık. coğrafya veya tarih kitabı. hareket etmek çıkar menfaat [Men xvii] çıkar yol mahreç." çık- * İstek ve yöneliş bildiren -sa. +gir ~ Fa cihan gır cihan fatihi cihannüma [Neş xv] dünyayı gösteren. evren ~ OFa gehân a. mücadele. 2.) [Kut. din uğruna savaşma < Ar cahada [msd.göstermek ) " cihan.] yüz..] 1. [KıpGul xiv] çiyne. numâ.] donanım ~ Ar cihat [#wch msd. nümayiş cihat [Env xiv] cihâd ~ Ar cihâd [#chd msd. veche = Ar wachat yüz cik onom k uş s e s i çık[mak Tü [Kaş xi] çık." çık- * "Menfaat" anlamı öteden beri halk ağzında ve çeşitli deyimlerde mevcut iken. yön. ıslak) sıfatından "ağzında ıslatmak" anlamında.. KıpGul xiv] ~ Ar cihaz [#chz msd. [KT xix] çatının üstüne inşa edilen manzara taraçası & Fa cihan dünya + Fa numâ gösteren (< Fa numüdan. cahd] çabaladı. cihangir. a.içeriden dışarıya [Kıp xiv] [Aş. a.* Ses yansımalı kelimelerde zayıf ses bildiren a > ı dönüşümüyle. çıkarım çıkarsa[mak YT YT [TDK 1974] mantıkta endüksiyon. [TS xv] çigne- * Belki çı/çiğ (yaş. cihanşümul cihangir [Ömer b.ekiyle. cihan (= Ave gaethâ.a. istidlal [Fel 1942] mantıki sonuç çıkarma < Tü çıkarmak " çık- < Tü çıkar. EŞKÖKENLİLER: Fa cihan : cihan. atlas.a. Dil Devrimi döneminde yazı diline aktarılmıştır. cihannüma.

deride [Arg xvi] şıkırtı ve çığıltı sesi ('çil altın' deyiminde) çil3 bit [Men xvii] bit ('çil yavrusu' deyiminde) ~ Erm oçil cila [Ömer b. Mezid xv] ~ Ar cila' [#clw msd. karışık renkli. tekerlek ~ OFa çardak çark [Kaş xi] çil deride renkli lekeler = Tü çal alaca. dizgin " * Tü yular sözcüğünün Moğolca eşdeğeridir. delirmek. makara. belirginleşti çilav çılbır1 çılbır2 yular ~ Fa çulâw sade pirinç pilavı [Arg xvi] çırbır/çılbır/çilpik yoğurtlu yumurta yemeği .] parlaklık. aydınlattı. sulu yemek [T S xiv-xviii] ~ Moğ çılbugur yular. [LO xix] çıldır.a.Erm tswabur yumurta aşı & Erm tsu yumurta + Erm abur aş. gazaba gelmek < çıl/çıldır çatlama sesi. ~ Nahuatl xocolatl kakaodan elde edilen baharatlı içecek & Nahuatl xocolli acı + Nahuatl atl su * 1519'da Hernan Cortés tarafından Avrupa'ya getirilen ürünün adı Aztek dilinden alınmıştır. fıldır fıldır dönme sesi " çak- ." çık- <Tü <Tü [ xiv] bohça < Tü çığ. çıkrık (= Sans çakrá a. çiklet çikolata » " ciklet [186+]çekolata/çokolata ~İtcioccolata kakao yağı ve şekerle imal edilen yiyecek maddesi ~ İsp chocolate a.çıkın çıkış[mak çık. şakırtı ve şaplama sesi.gözleri çıldır çıldır dönmek. ABD. Her iki biçimin etimolojisi belirsizdir. * Nihai kaynağı Meksika yerlileri dilinden.)" çark çil1 Tü renkli lekeler " çalçil2 onom [ xi] çı%n çıkrık.çıtırtı veya şakırtı sesi çıkarmak. örtüsünü açıp gün ışığına çıkardı.dürmek. paketlemek < Tü [TS xiv] bir sorun veya kişiyle başa çıkmak.a.a. ~ İsp chicle Meksika'da yetişen sapodilla bitkisinin sakızı ~ Nahuatl tzictli a. [LO xix] azarlamak ciklet/çiklet [TDK 1955] çiklet kokulu ve şekerli sakız ~ marka Chiclets bir yapay sakız markası ^ 1906 Cadbury Adams. parlatma < Ar calâ parlattı. ortaya çıkardı. çıldır[mak <Tü [TS xiv] çıldıra. berraklaştırdı.

hafifçe yağmur yağmak < Tü çi ıslaklık. Moğollarda büyük törensel yemek + Fa kâr yapan " şölen.çile[mek " çiğ1 <Tü [Kıp xiv] çile. top) sözcüğünün varyant biçimi olduğu düşünülebilir. kırklık. iplik yumağı. 2. veremli < Erm clel aşırı zayıflamak. [Ali xvi] çille a.a. çelimsiz. 2. kaymak gibi. gelinin duvağını açarak yüzünü damada göstermesi. özellikle erkek incir). yüze sürülen boya ~ Ar cilwat [#clw msd. fırıl fırıl çilingir1 [Men xvii] çilinger kilit yapan ~ Fa *çelângâr & Fa çelân demirden alet ve edevat. çılgın <onom [LO xix] gözleri parlak. yy'da ehlileştirilmiştir. bir tür su kabı. yüzünü açma. a.] 1. kırk günlük süre. ortaya çıkardı" cila . nem çile1[ çekmek [Men xvii] cille/çille ~ Fa çilla 1.] deri (= Aram gelsdâ cilve [Aş xiv] cila.ıslatmak. ilek/yilek (Anadolu ağızlarında her türlü yaban meyvesi. gebelik * Fa gule (gülle. = Akad gildu a. deli dönmek < çıl şakırtı ve şaplama sesi" çıldır< Tü *çılğır-çıldırmak. aydınlattı. çilek <Tü [Arg xvi] çilek böğürtlen veya ahududu çileği < Tü yé. yüze sürülen parlatıcı < Ar calâ parlattı. cıvık.) ~ Ar cild [#cld msd. [Men xvii] cüle ~ Fa culla sepet.yemek =? Tü yilek [Çağ xv+] yaban * Karş. • Bugün çilek adı verilen meyve 19. cıvıcillop <onom [ xx/c] pürüzsüz ve yumuşak (cilt). kapıların demir aksamı + OFa kâr yapan " çelenk. narin zayıf. veremli olmak cılk <onom ~ Erm cladz aşırı [Men xvii] cıvık çamuru ifade eden bir sözcük EŞKÖKENLİLER: onom cılk : cılk. tarikat erbabının kırk günlük halvet ve perhiz süresi. = İbr geled a. kâr cılız [LO xix] zayıf.. kaygan cilt [Kıp xiv] cild a. Ancak y > c dönüşümü Asya Türk dillerinde yaygın olduğu halde Türkiye Türkçesinde örneklerine rastlanmaz. kâr çilingir2 [LO xix] 'çilingir sofrası' deyiminde ~ Fa şelângâr şölen veren & Fa şelân şölen. Hıristiyanlarda Paskalyadan önceki kırk günlük oruç < Fa çil/çihil kırk çile2 iplik veya yün kangalı [Kan xvi] cihle kumaş topu. a. a.

tahta kâse [Men xvii] < Tü çımdı-/çimdi-/çimdir. halat cımbız [TS xvi] cinbiş kıl yolma aleti.suda yıkanmak (= Moğ cımu. sefil. (sinek) sokmak cimcime bir nevi küçük karpuz çimdik çimen Tü alan " çim <Tü [Men xvii] cümcüme 1. [Veled xiv] çümen . = Aram gamslâ deve (= Fen gml deve.[xiv Kıp. caes. cımbız < Yun tsimpó çimdiklemek. Moğolca biçim Türkçe *yım. [EvÇ. kırmak. mıcır.veya *yınğ-eşdeğeri olup.etkisiyle sesli incelmesi görülür.) Türkçeden alıntıdır.] cinsel cima [İrşad. tahta kâse. [Gül xv] çemen Tü çım çayır. Men xvii] cinbistra/cımbıstra kerpeten veya kıl yolma aleti ~ Yun tsimpídi/tsimpístra küçük maşa. (pire) ısırmak. kafatası. ~ Aram glmel Arami/İbrani alfabesinin üçüncü harfi. cim1 [Kıp xiv] ~ Ar cim Arap alfabesinin beşinci harfi. 2.kesmek. bıçak veya keski vurmak " +sid cimnastik » " jimnastik [ xiii] soysuz.a. Fenike alfabesinin üçüncü harfi) * EYun gámma (Yunan alfabesinin üçüncü harfi) Fenikece veya başka bir Kuzeybatı Sami alfabesinden alınmıştır. dilenci . otla kaplı * Fa çaman (a. çimento [ 188+] ~ İt cimento duvarcı harcı ~ Lat caementum 1. KGunya xiv] birleşme < Ar camaca bir araya getirdi" cem çıma [LO xix] ~ İt cima kalın ip. TS] çimdiklemek [Uy viii+] çimğen . taş duvarın iç bölümüne doldurulan kırık taş ve kireç karışımı < Lat caedere. cim2 salonu " jimnazyum [ xx/c] spor salonu ~ İng gym < İng gymnasium spor ~ Ar cimâc [#cmc msd.çim Tü [Uy viii+] çim yakıt olarak kullanılan kuru yosun. [LO xix] ~ Ar cumcumat [#cmcm onom. Dd2. kırık taş. [ xi] ayrık otu çim[mek <Tü [Kıp xiv] çım. >c. sefil. 2.] kafatası. Modern Türkçe biçimin Farsçadan geri-alıntı olması muhtemeldir.suya dalmak) * İnisyal ç. yunfiiliyle muhtemel bir ilişkiyi düşündürür. [Kan xvi] cömert olmayan ~ Fa cimri cimri soysuz.

a. [Barkan xvi] çingâne ~ Yun tsingános/tsingána [f. kefaret gerektiren eylem ~? OFa winâh a. saklama = Aram #gnn koruma. kapatma ) * Cin çarpması insan gözünün fıldır fıldır dönmesine neden olacağı için. kürkü makbul bir kemirgen < İsp chinche tahtakurusu * Pis kokusundan ötürü. hiperaktif veya çok zeki kişiler de cine benzetilir.Çin [ xiv] ~ Fa çm Asya'da bir ülke ~ Sogd çın [MS 1.a. çıngar [LG188+] gürültü. cunün] gizledi. çın. sakladı. KGunya xiv] ~ Ar cinâyat [#cny2 msd. özellikle ağır suç" anlamında kullanılırken 1927 tarihli Türk Ceza Kanununda sadece adam öldürme suçları için kullanılmıştır. sefil < Tü çığañ [Or viii] fakir. Sans çına biçimi Sogdca veya Toharca üzerinden MÖ 2. görünmez varlık < Aram #gny gizleme. cin2 [Bah 1924] ~ İng gin ardıç meyvesiyle tatlandırılmış alkollü içki ~ Hol genever ardıç. Canâl (meyve veya ürün topladı) filiyle anlam bağı kurulamaz.] bir cinsten olma. • Ar canâ2 (kefaret gerektiren bir suç işledi) fiili muhtemelen isimden türemedir. çıngır cin1 onom [DK xiv] çınlamak yüksek rezonanslı hafif darbe sesi " çan [Yus xiv] insanlarda deliliğe neden olan görünmez varlık . pun < Ar cins " cins cinayet [İrşad. yy] a. yoksul . " günah * Türkçede 20.ardıç çinakop çınar a.] Anadolu'da Romanlara verilen ad ~? Tü çığan [passim xiv-xvii] avare. telmih. örttü (= Aram gensyâ cin.] suç. yy sonuna dek kullanılmıştır. ~ Çin ts'in Çin ülkesini ilk kez birleştiren imparatorluk hanedanının adı (MÖ iii) * Tü Tabğaç/Tavğaç terimi 11. yy'da alınmıştır. kavga (argo) tsíngra kavga. çinçilya [LO 1876] şinşille ~ İsp chinchilla Güney Amerika'ya özgü. yy'da Hintçeden aktarılmıştır. yy başlarına dek "her türlü suç.a. Çin ç'un a. Batı dillerine 16. ölüm cezası gerektiren suç ~ Aram gunâyâ [#gny] suç. cin ~ Lat iuniperus ardıç ~ HAvr *yoi-ni. özellikle İslam hukukunda kabahatten daha ağır olan suç. [LO xix] [Men xvii] ~ Yun tsinokópos lüferin küçüğü ~ Fa çanâr/çanâl çınar ağacı ~ OFa çinâr cinas ~ Ar cinas [#cns msd.Ar cinn [#cnn] bir tür görünmez varlık < Ar canna [msd. çitle çevirme. eş sesli kelimelere dayanan söz oyunu. gürültü ) ~? İt zingaro çingene ~ Yun tsingána " çingene (~ Yun çingene [PiriR xvi] çingen. günah.a. berduş.

a. arazi aracı < İng gp "genel kullanım aracı" deyiminin ilk harflerinden oluşturulan kısaltma < İng general purpose vehicle çipil <Tü [TS xiv] çepel/çipil kirli. pis (sıfat). diken. Rumca sözcük bugünkü anlamıyla ilk 1378'de kaydedilmiştir. * Almanca ad metalin dikenler şeklinde kristalleşme özelliğine işaret eder. çarpmak.a. ~ EYun génos a.a. Dünya Savaşında kullanılan bir askeri araç türü. soy. zıpkın.* Türkçe sözcüğün biçim bakımından Rumcadan alındığı muhakkaktır. çip entegre devre " cips [ 199+] ~ İng chip yonga. mikroelektronik cip/jip [TDK 1955] cip ~ İng jeep II. çinko2 doldurunca kazanılan avantaj [SaitFaik 1950] tombalada bir satırdaki beş sayıyı ~ İt cinque beş ~ Lat quinque.) Almancadan alınmıştır. alacalı veya kirli hale getirmek " çarp< Tü *çapal/* çıpıl < Tü çıplak <onom [TS xiv] cavlak/cıbılak/cıbıldak/cıblak giysisiz veya kılsız/saçsız cıbı/cıbıl [onom. 2. Aristoteles mantığında bir kavram ~ Aram genssâ a. basit şarkı.a. pislik (isim) çap-/çıp. " genetik cinsel YT [CepK1935] < Ar cins "cins * -el eki Fr sexuel sözcüğünün etkisini gösterir. ırk.] çıplak cilt sesi" cıbı * Türkiye Türkçesine özgü bir türevdir. cingıl müziği < çıngırak [onom. " kental ~ Ar cinnat [#cnn msd.a.çalmak.] " çın <onom [<1987] ~İngjingletekerleme. Telaffuzdaki istikrarsızlık onomatope yapısından ileri gelir. zil [KıpGul xiv] Çin işi çanak [LOxix] < Tü çınra-Zçmgırda- çini porseleni < öz Çın " çin ~ Fa çim 1. Çin ~ İt zinco tutya madeni~E Alm çinko 1 zinko 1. kıymık. örttü " cin1 cins [CodC xiii] ~ Ar cins [#cns] tür. çatal dişi. Arapça kökenli cins sözcüğünden "Öz Türkçe" kelime türetilmesi ilgi çekicidir. 2. cinnet [Men xvii] delilik < Ar canna gizledi. İng zinc (a.a.a. reklam [Arg xvi] çınğrak küçük çan. Buna karşılık Rumca biçimin kökeni açık değildir ve Türkçe çığan < çığañ sözcüğünden aktarılma olasılığı dışlanamaz.] bilinç örtünmesi. Çin işi. < Tü . quint.

Türkçe ve Ermenice biçimler regresif disimilasyon ürünü müdür. meratibin ilk basamağında görevlendirmek. [Men xvii] çerâğ/çirâğ hizmetçi.a. lamba.a.etkisiyle açıklanabilir. hacim.a. kandil. irin [CodC xiii] ~ Fa çirk âb pislik suyu. (= Ave sraeş. çevirmek " ciro çırçır 1 çurçur çı r ç ır 2 çırpma sesi [EvÇ xvii] çuçurya bir balık türü. kabuğunu sıyırdı * Anlam evrimi için karş. meşale " çıra ciranta [ xix] ~ İt girante 1.] cüsse.cips/çips İng chip yonga [ xx/b] ~ İng potato chips patates yongası. lağım & ~ Fa çirkin 1. döndüren. [Men ] çira ateş yakmaya yarayan reçineli tahta parçası ~ Fa çarâğ/çirâğ/çirâ% kandil. Tü sıyırmak > sırık. bu bitkinin kökünden elde edilen hamura benzer tutkal Fa sirîştan hamur yoğurmak ~ OFa sriştan a. [ARasim 1897-99] ~ ? <o no m [L O xi x] p am uk a tm a ma ki na sı < çı r çır gıcırdama sesi. gövde (= İbr gerem kemik = Aram garsmâ a. cırıl onom [CodC xiii] çırlak cırcır böceği. sırık < Ar carada [msd. 2. senedin arkasını imzalayan kişi < İt girare döndürmek. DK xiv] çirağ/çerağ lamba. pis. card] soydu. çips < çipura ~ Yun tsipoúra çipura balığı. a. meşale.). çirkef [KGunya xiv] çirkâb Fa çirk pislik + Fa âb su " çirkin.a. mum fitili ~ OFa çirâg çırak [TS xv] çerâğ etmek (tarikat ve loncada) inisiye etmek. 2.a. coryphaena hippurus ~ EYun (h)íppouros "at kuyruklu". çeviren. çiriş [Kıp xiv] şiriç/çiriş ~ Fa sirîş zambakgillerden bir bitki. [Kıp xiv] çırlak akan suyun sesi. asphodelus.Fa çarâğ/çirâğ kandil. ab çirkin Fa çirk pislik. yoksa Farsça yazılı biçim analojik bir düzeltme midir? cirit [passim xvi] cirîd sırık. • Ses değişimi inisyal c. [Aş.kâğıt üzerinde kalem sesi < Tü car gürültülü konuşma veya ötme sesi" car çıra [CodC xiii] çırak mum.) * Karş. güzel olmayan < cirm [Men xvii] ~ Ar cirm [#crm msd. kirli. [TS xv] cırılda. & EYun (h)íppos at + EYun ourá kuyruk " hip(o)+2 cır. uşak . sırıklarla oynanan bir oyun ~ Ar carîd [#crd sf.a.)" cürüm . Erm çreş (a.] kabuğu soyulmuş hurma dalı.

[TDK 1955] cırt tiz ve çirkin ses [ xi] çiş çocukların idrar etmesi için söylenen bir söz " cıs onom = cız " cız <Tü küçük çocuklara ateşe yaklaşmamaları için söylenen söz çise[mek " çiğ1 [Kıp xiv] çise-/çisele." çarp- * Yansımalı bir sesin zayıf derecesini belirten a > ı dönüşümüyle. kabuklu yemiş.ciro [ 186+] ~ İt giro 1. döngü.a. çıtır çita ~ İng cheetah kedigillerden bir yırtıcı hayvan ~ Hind cîtâ a. 2.] " çat İnisyal ç. < Sans çitrakâyah alacagövde.a. gövde çit çatTü [ viii] çıt kamış veya dikenden yapılmış ayıraç onom [LO ] hafif vurma veya kırılma sesi [ML xx/c] " çat Tü çat.a. dikmek " çıt. çırpı <Tü [CodC xiii] çalı çırpı kuru ağaç. fındık. . ~ EYun gyros dönüş.[xix LO] elde çamaşır ovalamak çitlembik <Tü [Kıp xiv] çatlawuk/çetlewük/çetleyik fıstık. kesmek. [BK 1799] çırpı yapı ustalarının kullandığı çırpma ipi < Tü çırpmak " çırp* Çalmak çırpmak ikilemesiyle anlam ilişkisi muğlaktır. tekerlek çiroz [LO xix] ~ Yun tsyros kurutulmuş uskumru balığı * EYun kserös (kuru) sözcüğünden türetilmesi ses bakımından mümkün gözükmemektedir.etkisiyle sesli incelemesi tipiktir. ticarette ciro . 2. a. terebinthus. döngü. KıpGul xiv] cism ~ Ar cism [#csm msd. mızrak < Tü çit. [EvÇ xvii] çitlemik < Tü çıt [onom. dönüş.] beden. talaş. cırt cart çiş onom çoc [LO ] cırtlak tiz sesle kendini öven. fiziksel varlık. [TS xvi xvi] çıtlamık/çıtlayık/çatlağuç yaban sakızı ağacının yemişi. çırp[mak <Tü [ xiv] 1. hafifçe çarpmak. [DK xv] çırpındı < Tü çarp. yaşlık cisim/cism[Aş.OLat gyrus a. büyüklük = Aram gişsmâ [#gşm] insan bedeni. kargı.katmak.hafifçe yağmur yağmak < Tü çi nem. çıta çiti ^7 [DK xv] cıda [LO xix] ~ Moğ cıda süngü.

a. [TS xv] cücük tavuk yavrusu. özellikle kuş yavrusu. civa OFa jîvag/cîvag 1. civelek [Kan xvi] toprak sahibi olmayan kimse (Güneydoğu ağzı). T S xiv] jive ~ Fa jıwa/cıwa sıvı metal. [KT ] cüvan vulg. [Men xvii] civciv/ çivçiv serçe kuşu. < civata [LF xviii] Ven ciàve [İt chiave] anahtar ~ Lat clavis a.a. delikanlı ~ OFa yawân/yuwân a.a. [LO ] henüz çıkmış kuş yavrusu < civ/civil kuş sesi" cıvıl * Farsça ile etkileşimin yönü ve niteliği muğlaktır. " cılk L > v dönüşümü ses bakımından ilgi çekicidir. kişi) .a.genç olma. bulaşmak (argo) [ARasim 1897-99] sulu ve bulaşık (yumurta. biz.Ar ciwâr/cuwâr [#cwr III msd. cıvı[mak < Tü cıvık sulu.Fa cawân/cuwân genç. civan .] oğlancık < Fa cuwân oğlan. bulaşık " cıvık cıvık = Tü cılk [xvii] a. mert civar ~ Fa [Men xvii] civâr/cüvâr yakınlık. [Kıp xiv] çuwu sivri uçlu alet. cüce.] havalar.a.< *çıwz.(sivri bir uçla kertmek). canlılık * Aynı kökten Lat iuvenis. Karş.] mücavir olma. cömert kimse " civan. Fr jeun. komşuluk. [EvÇ xvii] eşcinselliğe yatkın delikanlı ~ Fa cuwânak [küç. a. " kilit civciv <onom [TS xiv] cüje kuş yavrusu. 2. [Yus xiv] cüvan genç. yiğit.a. Lat argentum vivum (canlı gümüş = civa). İnisyal ç. çamur.etkisiyle w > j dönüşümünün Kaşgarlı'da birkaç örneği mevcuttur. delikanlı" civan çivi Tü [Kaş xi] çij çivi.) < quick (canlı). Ayrıca bak. [Men xvii] cüvân merd cuwân mard delikanlı. < HAvr *yeu. [AL 192+] cıvımak sulanmak. piliç). civa2 iklim koşulları < Ar caww hava civan hava civa deyiminde ~ Ar ciwâ' [#cww çoğ. civa ~ EFa jîva. Fa cuje/cuce (yavru. dolay . Alm jung (genç). [LO ] etraf. civanmert [Mercimek xv] . cawr] komşu idi ~ Ven ciavéta [küç. İng quicksilver (a.] küçük anahtar.canlı olmak " zinde * Anlam ilişkisi için karş. komşuluk < Ar cawara [msd.civa1 [Kıp.a. tığ < Tü *çıw * Aynı kökten çıız. İng young. (= Ave yavan. Belki sıvık/sıvamak etkisiyle. canlı.genç ) ~ HAvr *yuwen.

Karş. cızır çizme sesi onom < " caz2 [TS xvi] cızıldı kebap sesi. çizgi çizmek *çıw çivi. resim ) " çiz< Tü çiziktir[mek çiz. sivri uçlu alet" çivi * Karş.a.etkisiyle sesli incelmesi görülür. kısık sesle söylemek. [LO ] cızlamak/cızırdamak tavada kızarma sesi. bu cemiyetin mensubu / Fr jesuite "İsa'cı". [BK xviii] çizme tabir olunan ayakkabı. sıvışma (argo) ~ ? çizme <Tü [Kan xv] uzun konçlu ayakkabı. [LO xix] civirdemek/civildemek/ cıvıldamak ufak kuşların topluca çıkardığı ses < çivit Tü? edilen mavi boya çiy ciyak onom » [Uy viii+] çüwit Hindistan kökenli indigofera tinctoria bitkisinden elde " çiği [Alus 1933] cıyak cıyak bağırma sesi çiyan Tü [ xi] ça5an akrep veya çiyan. < öz Gesù/Jésus İsa . cetvel < Tü çiz-" çiz- < Tü * Türkçede mevcut olmayan -elge eki. cam çiz[mek Tü [Uy viii+] çız-/çiz. İnisyal ç. cizvit [185+] ~ İt gesuita Katolik kilisesi bünyesinde 16. [Oğ xi] çayan cız. cızlam [LG 188+] cızlam çekmek ölmek (argo). ki İran Türkisinde çekme derler Tü çiz.). Moğolca fiil adı yapan -lge ekinden esinlenmiş olmalıdır. a..hızlı ve kararsız bir şekilde yazmak veya çizmek * -iştir. [Men xvii] çivildemek/çiviltı fısıldamak.cıvıl onom [TS xv] civildi kısık sesle söylenme." çiz- [LO xix] cızıktır.(a.. çizgi Tü <Tü [Uy viii+] çızığ < Tü çız.ekiyle eş işlevli olan -iktir.a.sivri bir uçla çentmek veya kazımak. Tuva ülelge (bölme işlemi) < Moğ. yy'da kurulan bir cemiyet.biçimi muhtemelen dissimilasyon ürünüdür. Moğ cıru.(= Moğ cırug çizgi. [OC Kaygılı 1938] cızdam/cızlam kaçma. çizburger [198+] ~ İng cheeseburger peynirli hamburger & İng cheese peynir + İng hamburger " hamburger çizelge YT [CepK 1935] liste." çiz* Semantik evrimi açık değildir.

+grafi çok Tü [Kaş xi] çök kalabalık. kaynaşma (isim). çök[mek *çoğ. küçücük. oturmak.indirmek " çök[T S xvi] ~ Moğ çöl bozkır. 2.olup. gürültü. -k. haritacılık.> çöm(dibe çökmek). [CodC xiii] çocuk/çoçka domuz yavrusu. Karş. çıpçık/çıpçuk (serçe kuşu). belki çürü. öncü. yy'dan sonra kop (miktarca çok) sözcüğünün yerini almıştır. tazmin etme) kökünden türetilemez. her şeyin küçüğü. coğrafya " je(o)+. çağırmak .a. saponaria coğrafya ~ Ar cuğrafiya "tarif-i arz ilmi" ~ E Yun geografıa yeryüzünün tasviri. çoğla. Tü çoğı (münakaşa . [Çağ xv+] çuçak cüce. çöp (tortu).(bağırmak. DK xiv] ~ Fa çöbân/çubân/şubân/şiwân davar güden ~ OFa şubân 1. sayıca çok (sıfat) < Tü *çowık < Tü *çağ-/*çaw. Aynı kökten *çönğ. inisyal ç. [passim xiv-xv] çok< Tü *çö/ * Nihai kök çok. MŞ xiv] ço%/çoğ/çok kalabalık. tarım yapılmayan yer [Uy viii+] çoluk sakat.etkisiyle sesli incelmesi görülür. çağırmak. Tü [Kaş xi] çok-/çök. çoban [Aş.bağırmak. çoğrama (fokurdama. kesmek. koparmak " çal- . cıcık. • Sıfat olarak 14.vurmak. çoban. a.] haraç.pekiştirme ekidir. köy yöneticisi (=? Ave *fşupân mal-güden)" +ban çocuk <çoc [Kaş xi] çocuk domuz yavrusu. çökelek <Tü [Kenz xviii] süt pıhtısından yapılan peynir < Tü çök-" çök- çökertme <Tü kaldırılan ağ (halk) çöl çolak Tü izi olan [TDK 1955] deniz dibine indirilerek balık geldiğinde dört köşesinden çekerek < Tü çökert. ETü çıçamuk (küçük parmak). ço%. bedeninde yara < Tü çal. Kıp xiii] çoğan/çuğan çöven bitkisi.xi).cizye [ xiv] ~ Ar cizyat [#czy msd.(üşüşmek .(tortulaşmak).dibe inmek. [Çağ xv+] çoçğa domuz yavrusu < "küçük * Çocuk dilinden alınmış ekspresif bir deyimdir. İslam hukukunda gayrımüslim halktan alınan vergi ~ Aram gazîtâ bir tür vergi < Aram #gzy ödeme " ceza * Arapça sözcük Ar #czy (ceza. kaynaşma -xi). gürültü etmek " çağır* Karş. Ayrıca cücük.xi). reis. çoğal[mak <Tü [MŞ xiv] çoğal< Tü çok " çok çöğen/çöven Tü? [İMüh. [DK.xi). [T S xv-xvi] çalık bir organı kesik veya kopuk.

fiilinin varyant biçimi olarak kabul edilmelidir. çömlek conta [ xx/a] iki mekanik aksamın eklem yeri. lobut. birleştirmek. iunc-kenetlemek. [Men xvii] çölmek vulg. çöp. Kürd çemık (kepçe). sopa. [T S xiv] çomak/çokmar/çomar (= Moğ çoqımaq çekiç. Ancak -ez ekinin işlevi açık değildir. cimri olmayan < Fa cawân mard genç adam. çöl. birbirine bağlamak ~ HAvr *yeug. iki şeyi birleştirmek " çift cop sopası çöp1 [Men xvii] çob/çop değnek. çökelti.ve göm-). iri başlı hayvan " çomak [CodC xiii] çömiş . özellikle savaşta düşmana vurup atından devirmek için kullanılan kalın ve uzun sopa .inmek " çök* Çök. . dibe inmek < Tü *çorj-/*çörj< Tü *çoğ. darbe indirmek ) çomar çömçe kepçe Tü? [EvÇ xvii] çoban köpeği (Anadolu ağızlarında) Tü çokmar 1. iri başlı topuz.] a. Tü çökek. kenet ~ Lat iuncta < Lat iungere. beceriksiz & Fa çul eğri " çolak çöm[mek Tü [Uy. değnek Tü [xi]çöptortu. [Kan xv] çölmek .TS xiv-xvi). çökmek " çök- Karş. çömlek Tü [ xi] çörjğek içinde yemek pişirilen taş veya kilden kap. sopa. kepçe <Tü [idr xiv] diz üstüne çökmek < Tü çöm. çömelen" anlamında. çömel[mek çöm- cömert [CodC xiii] cevmerd ~ Fa cawmard/cômard eli açık. telve <Tü*çö(ğ)-dibe inmek. çomak Tü? [Kaş xi] çomak asa.sesi içeren Türkçe üç fiil kökünden biridir (diğerleri em. a. çörüntü (tortu ." * Karş. [Kıp xiv] çömçe/çömçü/çömiç tahta ~ Fa çamça [küç. bacak " pa çoluk Tü [LO xix] [Uy viii+] çoluk sakat ~ Fa çulpa sakar. Final -m." çöm- * Muhtemelen "oturan. < Fa çam tahta kadeh. mert çömez <Tü [LO xix] medresede talebenin hizmetçisi < Tü çöm. delikanlı" civan.çolpa + Fa pâ ayak. [ARasim 1897-99] cop zabıta ~ Fa/OFa çüb/çob dal. tokmak < Moğ çoqı-çakmak.batmak. eklem arasına konan yalıtıcı tabaka ~ Ven zonta [İt giunto ] eklem. 2.çift koşmak. gürz. [Kıp xiv] çomak/çomuk/çokmar . vurmak. çör. Kaş viii+] çom-/çöm. kâse.

tuzlu. şık genç (argo) ~ İt giovino < Fa cöşîdan coşmak. kabarma.a. çorba [Yus xiv] şorbâ . alacalı hale getirmek " çarp- * a > o dönüşümü muhtemelen bir *çawp. kebap şişi ~ Fa/OFa çob dal. galeyan etmek. • Karş.a. ajite olmak.çöp2 cop [ xi] çöp çıta.a. < HAvr *yeus. Men xvii] çapar/çopur çiçek bozuğu. tuz çölü < OFa çör/şör tuz ~ HAvr *sü-ro-tuzlu.) ~ HAvr *yeus-s. mayalanmak * Aynı kökten E Yun zeo (kaynamaki kabarmak). kese. aş (~ OFa bâg a. [T S xiv-xviii] şorva .a. galeyan (= Ave yaoşti. " jön . = Akad gurâbu torba. daire.) [ xi] çörek yuvarlak ekmek < Tü *çewrek yuvarlak. zarf * Erm kulba < EErm gulba (çorap) Aramcadan alıntıdır.çarpmak. coşku YT gelmek " coşçöven » [TDK 1944] teheyyüç. • Dil Devrimi sırasında yanlışlıkla Türkçe sanılarak türevleri yaratılmıştır.) Orta Farsçadan alınmıştır. [Arg xvi] çorba .a. ekşi. galeyan etmek. galeyana covino genç adam ~ Lat iuvenis a. kangal < Tü çorap çörek Tü çewür-" çevir- çöreklen[mek <Tü [LO xix] kıvrılıp kangal haline gelmek < Tü çörek/çevrek halka.a. & Fa şör 1. köpürmek < Fa cöş kaynama.a.enthousiasme " çöğen [LG188+] süslü. zyme (maya). [Çağ xv] şorak tuzlu ~ OFa çörag/şörag tuzla.ara biçimine işaret eder.kaynamak. 2. kılıf. sopa " < Tü çopur [EvÇ. [Men ] cüşmek ~ Fa cöşîdan kaynamak.a.a. tuz. karışık + Fa bâ yemek. (hayvan) azmak. lekeli çap. halka.Ar cirâb/cürâb deri veya bez torba. yumuşak deriden iç ayak kılıfı ~ Aram gurbâ/gsrâbâ a. tuz gölü. Moğ çoğur (alaca. bulanık. acı" çorba * Ar şurac (a.veya *çalp.a. SN xiv] çorak tuzlu ve verimsiz yer.Fa şörbâ a. kangal" çörek çorman » " karman çorman coş[mak [DK xv] cüşa gelmek kaynamak. = Sans yüşân. [Men xvii] cürâb ayak kılıfı . çorak alan [Kıp. [Kıp xiv] cirâb torba. benekli) = Tü çakır/çağır.a.

ince dal < OFa çob dal. küçük. çıta. jüpon çubuk [Uy viii+] çıbık. mezar çoku. çuha [DK xiv] çuka/çu%a ~ Fa çü%a bir tür yünlü kumaş [TS xv] civciv. sopa " cop * Yuvarlak ünlüden sonra -b. 2. denk gelme (argo) < Tü cuk aşık kemiğinin çukur <Tü [Kıp xiv] çuğur/çukur/şukur derin veya alçak yer. kaşın altındaki kemik.] cahiller < [Kaş xi] çübek çocuk penisi. Karş. [KT ] pek kısa boylu insan vesaire ~ Fa cüja/cüca yavru. çökmek " çök- < Tü çok-/ .çöz[mek Tü [ xi] çöj. * Nihai kökeni belki bir Hint veya Doğu Asya dilinden. Gül xiv] ~ Ar cubbat 1. cühela Ar câhil" cehalet çük penis [Men xvii] ~ Ar cuhalâ' [#chl çoğ. cuk <onom cuk/cup düşme sesi cukka <onom düz oturması" cuk [ xix] cuk oturmak aşık kemiği oyununda kemiğin düz düşmesi < [ xx/b] talihli olay.etkisiyle ünlü incelmesi tipiktir. çizçözelti YT [TDK 1974] kimyada analiz sonuçu ortaya çıkan madde < Tü çöz-" çöz- cübbe/cüppe [DK. cücük civciv * Karş. külahlı ve kolsuz entari (= İbr gaboh kaş ~ İbr #gbh yüksek. çıkıntı ) " cephe EŞKÖKENLİLER: Ar cubba : cübbe. xv+ Çağ] dibe inmek. çöküntü. özellikle tavuk yavrusu. kuş yavrusu ~ Fa cücak [küç. değnek " cop ~ OFa çobag cüce [TS xiv] cüje yavru. [CodC xiii] çöz- * Kaşgarlı'daki çöjmek biçimi ilgi çekicidir. bir bağı açmak. sopacık < Fa çüb değnek.[xi.iplik gibi bir şeyi çekip sökmek.] küçük değnek. civciv * Karş. ~ Fa çübak [küç.] yavru. [Kıp xiv] çük erkeklik organı.erimesi ve ç. özellikle kuş yavrusu. [CodC xiii] çıbuk değnek. küçük. göz yuvası. [BK 1799] cüce tavuk pilici.

] bütün olarak. hareket etmek) ~ OFa cumbişn hareket cumhur idaresi (république karşılığı) cumhuriyet < Ar cumhur " cumhur [Ferec xv] sıradan halk. 2.] ~ İt gibbo çıkıntı. [TDK 1955] cumburlop düşme ve yuvarlanma sesi < cup/cumbur düşme sesi" cup cümbüş [Aş xiv] cünbiş hareket ~ Fa cunbîş oynama. özellikle cülus tahta oturma < Ar calasa oturdu cuma [İrşad. örtünmek. tüm (isim ve sıfat) [#cml msd. • Arapça masdar olan cumhur sözcüğüne masdar yapan -iyyet eki eklenmesi kural dışıdır. KGunya xiv] toplanma günü. cümle [passim xiv] bütün. Fransız Devrimi yıllarında cumhuriyet sözcüğü yaygınlık kazandı. tamlık. [Men ] cüll vulg. gramerde önerme " cemal cümleten tümüyle " cümle [Men xvii] ~ Ar cumlat ~ Ar cumlatan [zrf. bir şeyin tümü. oynaşma (< Fa cunbıdan kımıldamak. herkes " cem [ 179+] halk idaresi (Fr république karşılığı) * İsviçre.çul [İdr xiv] çul.] 1. 2. [LG < Tü çul" çul [ xi] çulık eti yenen bir kuş [Neş xv] ~ Ar culüs [#cls msd. çul ~ Ar cull [#cll] atları soğuktan korumak için örtülen örtü çulha çullan[mak 188+] hücum etmek (argo) çulluk Tü [Tuhf. cumburlop onom [LO ] şumburlop .] oturma. bütünlük. bütün. halk topluluğu. binalarda üst kat [LO ] cumbur/cumbul/cumbadak suya düşme sesi < " cup " cumhur * Belki cümbüş sözcüğünün etkisiyle. [Men ] 1. KGunya xiv] ~ Fa culahâ [CodC xiii] çulğan.çulla sarınmak. halk ~ Ar cumhur [#cmhr] halk topluluğu. . umum. ABD gibi ülkelerin yönetim biçimine önceleri cumhur adı verilirken. cumbul/cumbur cümbür [cemaat onom » [LO 187+] ~ Ar cumcat^ [#cmc msd. Cuma < Ar camaca topladı" cem cumba çıkıntısı * İtalyanca sözcüğün etimolojisi belirsizdir.

* Karş. 2. 2. 2. şamata cüret cesaret etti. maden posası < Ar carafa (su) sürükledi. şunun gibi + Fa ki ilgi edatı ~ İng junta ihtilal komitesi cunta [Hay 1959 195+] junta .çünkü [passim xiv] çün ki 1. ne zaman ki.] cenabet olma. alüvyon. suç işledi (= Aram garsmâ kemik ) çüş ünl eşeği durdurmak için kullanılan ünlem * Eski kaynaklarda tesbit edilemedi. telve " çöp1 cüruf [Aş xiv] curüf ~ Ar curf/curüf [#crf] akıntıyla sürüklenen şey. ceset.] şahit olunan " cürüm. ihtilal komitesi ~ Lat iuncta [f.İsp junta 1. [Men xvii] cüsset ~ Ar cu66at [#c66 msd.] beden.Fa çun ki açıklama bağlacı & Fa çun böyle. ittifak. herkesin öfke veya heyecanla birbirine girdiği durum & Fa cöş galeyan + Fa xuröş haykırış. eti kemiğinden ayırdı. [Kıp xiv] çürü-/şürü-Tü *çöwrü. birlik. 20. a. dinen kirli olma " cenabet cup cüppe cura onom » [T S xvii] [TDK 1955] cuk/cup suya düşme sesi " cübbe ~ Fa cüra/curra tanbura benzer müzik aleti < " cuk curcuna xvii] cürcüne/curcuna yaygara. cuş u huruş [Neş xv] ~ Fa cöş u %uröş kargaşa. KGunya xiv] ~ Ar cunüb/cunub [#cnb2 msd.] suç < Ar carama 1. yüksek sesle bağırış " coşcüsse gövde.] " conta * İspanyolca sözcük İspanya Bağımsızlık Savaşı (1808-1814) sırasında kurulan Devrimci Komiteler (juntas revolucionarias) nedeniyle siyasi anlam kazanmış. madem ki. şehadet çürü[mek <Tü [CodC xiii] çüyri-/çüri. ceset = Aram gttâ a.. (sel) alıp götürdü cürüm/cürm[ xiv] cürm ~ Ar curm [#crm msd. risk aldı [TS xv] cürcüni kalçasını oynatarak yapılan raks.] cesaret < Ar caru'a [Ferec xv] cürmümeşhut ~ Ar curmu-1-maşhüd görgü tanığı olan suç & Ar curm suç + Ar maşhüd [mef. cünüp [İrşad. öyle ki . 3. . yüzyılda ise Latin Amerika'nın çeşitli ülkelerinde kurulan askeri ve sivil devrim komiteleri için kullanılmıştır.Tü çöb/çöp tortu. kemik kırdı. [EvÇ ~ ? ~ Ar cur'at [#cr' msd.

Sogd daġ.tat almak.a. fasikül cüzdan [ xiv] ~ Ar cuz' [#cz'] bir bütünün küçük parçası. dadı dağ[lamak [Kut xi] ~ Fa/OFa daġ kızgın demirle hayvanlara vurulan damga (= Ave da%a.yakmak) ~ HAvr *dhegh. dağ dağar Tü [Or viii] tağ (= Moğ tağ a. Karş. anlaşılmaz şekilde konuşma. ağabey. kitap fasikülü + Fa -dânl kap " cüz. [Men xvii] kitap veya evrak çantası. 3. teşviş < Ar daġdaġa [onom. lepra < Ar caSama [msd. portföy . anlaşılmaz şekilde konuştu vb. a. kesme ) dadaizm [ xx/a] ~ Fr dadaisme modern sanatta bir akım # 1919 Hans Arp ve Tristan Tzara. * Farsçaya Türkçeden alındığına ilişkin Mahmud Kaşgari'nin görüşü yanlıştır.] çok küçük (miktar). Paris’li sanatçılar < Fr dada anlamsız bir sözcük dadan[mak tat" tat dadaş <çoc Tü [ xi] tatğan.(yakmak). 2. az " cüzzam/cüzam [TS* xv] cü5âm ~ Ar cu5âm [#c5m msd. kargaşa. ca5m] vücudun bir parçasını kopardı (= Aram #gdm vücuttan bir uzuv veya kemik koparma. delikanlı (Erzurum ağzı ve Azerice) < Tü dadı [DK xiv] ~ Fa dadu halayık. birim. a. +dan1 cüzi cüz [ xiv] ~ Ar cuz'I [#cz' nsb. unsur.) [Uy viii+] tağar torba. gıdıklama.] 1. düz. [İMüh. dağıl[mak <Tü [ xiv] tağıl-/dağıl< Tü *tağ- . [Men xvii] dada-/dadan[D S ] erkek kardeş. kitap forması. rulolar şeklinde bir kitabın her bir rulosunu taşımaya mahsus torba & Ar cuz' birim.Fa cuz'dan cüz kesesi. gıcıklama. tadını beğenmek. İdr xii] tağarcuk dağdağa [Men xvii] ~ Ar daġdaġat [#dġdġ msd.] cüzam hastalığı.çuval [DK xiv] ~ Fa cuwal kaba kumaştan yapılmış torba çuvaldız [CodC xiii] çuvâldüz ~ Fa cuwâl düz çul iğnesi & Fa cuwâl çul + Fa düz dikiş iğnesi (< Fa duttan.dikmek)" çuval cüz ünite.] gıdıkladı.

deveran eden < Ar dara döndü. getiri. ince (iş). devamlı < Ar dama devam etti" devam daima [Yus xiv] ~ Ar dâ'imâ [#dwm zrf. [LO xix] yönetim mekânı.(dağıtmak. çember. Yus xiv] ~ Ar dâ%ü [#d%l fa. f. iç " dahil1 daim [Kıp xiv] [Aş.] giren. [Ali xvi] muhit. 2.] ince. ofis. tarı. zamanı kullanmada çok ~ Ar daqîq [#dqq sf. halka. saçmak).] döngü. daha (zarf) (bağlaç). verim msd. daha Tü [Uy viii+] takı/dakı de. partikül. derecenin ve saatin altmışta biri" dikkat * Karş. teker < Ar dara döndü " devir dakik dikkatli olan [Gül xv] . kazanç. araya girme.suya dalmak dal1 Tü [Uy.] devamlı" daim dair [Ali xvi] ~ Ar dâir [#dwr fa. 2. çevre. yorulmak . daha (zarf) EŞKÖKENLİLER: Tü takı: daha. nüans. narin < Ar daqqa ufaladı. Akad daqqiqu (çok küçük.(tohum saçmak). inceltti" dikkat ~ Ar * Güncel anlamı dakika sözcüğünden etkilenmiş olup 1960’lardan itibaren kaydedilmiştir.] 1. Kaş viii+] tal. de dahi1 dahi2 Tü [Or viii] takı ve (bağlaç). dahi1. bilinci kararmak. ince). rafine. mahsul < Ar da%ala girdi dahil2 olan. [Kıp [Uy viii+] tal ağaç dalı .] 1. büro. daha (zarf) [Men xvii] " daha ~ Tü takı/dakı de. içeride ~ Ar dâim [#dwm fa. gelir. dakika [KıpGul xiv] incelik ~ Ar daqîqat [#dqq sf. daktilo [Bah 1924] daktilograf ~ Fr dactylo < Fr dactylographe parmakla yazma aygıtı & EYun dáktylos parmak + EYun grafe yazı" +graf dal[mak Tü xiv] dal. deveran etti" devir daire [Ferec xv] halka.bayılmak. dahi (bağlaç). suit dâ'irat [#dwr fa. dahi ~ Ar dâhin [#dhy fa.] akıllı. dönüş. 2. f. ince ayrıntı.] (bir şey etrafında) dönen. girme. [TDK 1974] 1.] devam eden.* Aynı kökten Tü tar-/tara. kurnaz " deha ~ Ar da%l [#d%l dahil1 /dahl[Kıp xiv] da%l getiri. [KT xix] bir konak veya büyük bina içinde birkaç odadan oluşan müstakil birim.

dal2

[EvÇ xvii] Tal yalın, çıplak

~?

dala[mak Tü [Uy viii+] tala- saldırmak, talan etmek, yağmalamak; [DK xiv] dala- ısırmak; [Çağ xv+] tala- saldırmak, ısırmak dalak Tü [Uy viii+] tal; [Kaş xi] talak a. a. ~ Ar Dalâlat [#Dll msd.] yoldan çıkma, ~ ?

dalalet [Men xvii] sapma, azma < Ar Dalla saptı, yanlış yola gitti dalavere * Alavere dalavere ikilemesinden ayrışmıştır.

[Cumh 1929]

dalga Tü? [Kıp xiv] dalğa ; [Çağ xv+] dalğa (= Moğ dolğıya a. a. < Moğ dolğıdalgalanmak, sıçramak, fışkırmak, rahat durmamak, koşuşturmak ) dalgıç dalkavuk <Tü + [Çağ xv+] dalğıci su altına dalan kimse; [Men xvii] dalğıç < Tü dal-" dal[Men xvii] sarıksız külah giyen, müdahin " dal2, kavuk

daltonizm [ xx/b] ~ Fr daltonisme renk körlüğü / İng daltonism a.a. < öz John Dalton İngiliz fizikçi (1766-1844) dalya 1 [KT xix] bazı oyunlarda sayı kesik, çentik < İt tagliare kesmek ~ OLat taliare çelik aşısı yapmak, kesmek * İng tally (oyunda sayı) biçimi İtalyancadan alınmıştır. dalya2 [LO xix] ~ YLat dahlia bir süs çiçeği # 1791 Antonio Jose Cavanilles, İsp. botanikçi < öz Anders Dahl İsveçli botanikçi ve Linnaeus'un öğrencisi (1751-1789) dalyan1 [Kan xv] balık ağlamak için kurulan sabit ağ düzeneği ~ İt taglio

* Yun alieüo (balık tutmak) fiilinden *aliáni biçimi tesbit edilememiştir. dalyan2 Italiàn İtalyan < Italia " italik [EvÇ xvii] bir tür uzun namlulu tüfek

* Dalyan boylu deyiminde muhafaza edilen bu sözcüğün dalyan1 (bir tür balık tutma düzeneği) ile ilişkisi kurulamaz. dam1 [Uy viii+] tam duvar; [T S xiii, CodC xiii] dam/tam ev, evin çatısı; [Çağ xv+] tam evi çatısı olan ev = Sogd daman ev = Ave daman a.a. = Sans dam/dama a.a. ~ HAvr *dem- a.a.

* Tam olarak belirlenemeyen bir İran dilinden alıntı olduğu muhakkaktır. dam2 [ 188+] ~ Fr dame hanımefendi, bayan ~ Lat domina [f.] ev sahibesi < Lat domus ev ~ HAvr *domos a.a. < HAvr *dem- a.a. " dam1 dama [İM582 187+] ~ İt dama 1. hanımefendi, soylu kadın, 2. "kraliçe oyunu", dama ~ Fr dame hanımefendi" dam2 damacana [Kieffer-Bia1835] enli su şişesi ~ Fr dame-jeanne a.a. / Prov damajana a.a. ~İtdamigianabüyükve

* İlk kez 16. yy sonlarında kaydedilen Fransızca sözcüğün etimolojisi belirsizdir; Dame Jeanne ("bayan Jeanne") biçiminin yakıştırma olduğu açıktır. İng demijohn (a.a.) Fransızcadan alınmıştır. damak Tü [LO xix] ağzın damı [Uy viii+] tamak/tamğak gırtlak, boğaz, geniz; [LL 1732] küçük dil ve etrafı; < Tü tam- damlamak " damla-

* Karş. Lat guttur (gırtlak, geniz) < gutta (damla). Sözcüğün orijinal anlamı damak tadı deyiminde korunmuştur. "Ağzın damı" anlamı dam sözcüğünden kontaminasyon yoluyla oluşmuş olmalıdır. damar Tü [Uy viii+] tamar/tamır sinir veya damar ; [Kaş xi] tamır/tamur Moğ tamır beden gücü, kas gücü, damar) damask/damasko [LO xix] damasko ~ İt damasco Suriye kökenli bir tür kumaş, dımışkî / Fr damasque a.a. < öz Damasco Dımışk, Şam kenti damat [Ferec xv] dâmâd ~ Fa/OFa dâmâd güvey, damat ~ EFa *dâmâtar- düğün sahibi (= Ave zâmâtar- a.a. = Sans câmâtr a.a.) < HAvr *gems- düğün, evlenmek " gamet damen [Ferec xv] ~ Fa daman etek (=

* Karş. tiz-i reftar olanın payına damen dolaşır (hızlı gidenin ayağına etek dolaşır). damga Tü [Or viii] tamğa (= Moğ tamağa(n) mühür, arma, amblem) ~ Tütamıt- [viii+ Uy] damlatmak < Tü

damıt[mak YT tam- damlamak " damla-

[CepK 1935] distile etmek

damızlık <Tü [ xv] yoğurt mayası; [EvÇ, Men xvii] döl alınacak hayvan < Tü tamuz-/damız- [viii+ Uy] damlatmak < Tü tam- damlamak " damla* Karş. damzur- (damlatmak ? xvii Men), damzurma (mühür mumu ? xvii Men), damla [Kıp xiv] tamla a.a. < Tü tam- [xi] damlamak <Tü

damper [ xx/b] kamyonu < İng to dump [onom.] kabaca dökmek damping bir malı piyasaya sürme " damper dan onom [ xx/b]

~ İng dumper dökücü, kaldıraçlı yük ~ İng dumping dökme, fiyat ucuzlatarak

rezonanslı darbe sesi

< Tü tak sert darbe sesi" tak2

* Rezonans belirten -n sesi etkisiyle inisyal t yumuşamıştır. Bazı türevlerde d'li ve t'li biçimler bir arada görülür; ör. dandun/tantun, dangır dungur/tangır tungur. dana dandik Tü? [Kıp xiv] tana bir yaşında sığır yavrusu [AL 192+] ince, nazik (argo); [ xx/b] uyduruk

dandini

<çoc

[EvÇ xvii] oynama, raks; [LL 1732] çocuğu dizinde oynatma

* Karş. Fr dandiner, İng dandle, İt dondolare (çocuğu dizinde oynatma). dangalak <onom [Men xvii] dangel/dıngıl ebleh, bi-endam kişi, deyyus; [LO xix] dangalak dangıl dungul konuşan kimse, kaba adam < dangıl [onom.] boş bir nesneye vurma sesi " dangıl dangıl/dangır onom boş kutu veya teneke sesi " dan

danış[mak Tü [Kaş xi] tanuş- karşılıklı konuşmak, söyleşmek; [ xiv] konuşmak, müşavere etmek < Tü tanu- konuşmak, söz söylemek danışık daniska şeyin en iyisi * Karş. lepiska. danışman YT [CepK 1935] müşavir Tü danış-" danış-, +men2 <Tü [Tz xiv] söz, konuşma (Azerbaycan'da) < Tü danış-" danış-

[EvÇ xvii] Almanya'dan gelen kaliteli kürk; [ xix] bir < öz Daniska Danzig/Gdansk, Baltık denizinde bir liman kenti

* Fa danişmand (bilen, bilgili) sözcüğünden esinlenmiş olduğu açıktır. dans sallanmak, koşuşmak [NKemal 1873] [ xx/b] ~ Fr danse a.a. < Ger *dintjan ~ Fr densité yoğunluk ~ Lat densitas a.a. <

dansite Lat densus yoğun ~ HAvr *dens-2 a.a.

dantel/dantela [ARasim 1897-99] dantela [küç.] iğne oyası < Fr dent diş ~ Lat dens, dent- a. a. " aldente

~Frdentelle

* Sözcük Fransızcadan alındığı halde erken örneklerde İtalyanca biçim tercih edilmiştir. dar1 [Uy viii+] tar geniş olmayan, sıkı, bunaltıcı EŞKÖKENLİLER: Tü dar : dar1, darıl-

dar2 [ xiv] ~ Ar dar [#dwr] ev, konut, konak, yurt (= Aram dwârâ/dürâ konut, konaklama yeri = Akad dâru göçebe ve çobanların konakladığı yer, oba) < Ar dara döndü, dolandı" devir * Aslı muhtemelen "etrafı çitle çevrili yer" anlamında. Karş. Tü ev =? evirdar3 [ağacı [Ferec xv] ~ Fa/OFa dar 1. ağaç, 2. çarmıh, haç, idam ağacı (= Ave dâru- ağaç = Sans dáru a.a.) ~ HAvr *deru-2/doru- ağaç, özellikle meşe ağacı * Aynı kökten EYun dóry/déndron, İng tree (ağaç). dara [LO xix] kap payı ~ Ar TarH çıkarma, atma " tarh darbe vurgu < Ar daraba vurdu " darp ~ İt tara tartıda brüt ağırlıktan çıkarılan ~ Ar Darbat [#Drb msd.] vuruş,

[Aş xiv] Darbet

darbımesel [Men xvii] ~ Fa Darb-i ma6al hikâyenin bitirme cümlesi, kıssadan hisse & Ar Darb vuruş, vurgu, şiirde beytin son ayağı + Ar ma6al masal, kıssa " darp, mesel darbuka küçük davul (Mıs.) [TDK 1955] ~ Ar darabukka [onom.] bir tür

darı Tü [Uy viii+] tarığ ekin, her tür hububat, özellikle arpa ve buğday; [Kıp xiv] tarığ/tarı/darı ekin, özellikle darı, panicum viliaceum < Tü tarı- ekin ekmek, tohum saçmak " dağıl* Aynı kökten Tü tar- (dağıtmak, yaymak, saçmak) = Moğ tara-/tark?a- (dağılmak, saçılmak). Anlam ilişkisi için karş. EYun spérma/sporá (tohum) < speirö (saçmak, dağıtmak), diasporá (dağılma); Ar Sarrat (tohum) < 5arra (saçmak). Ayrıca karş. ETü tarım (nehrin dallara ayrıldığı yer, delta). darıl[mak Tü [Uy viii+] tarık- içi sıkılmak, müteessir olmak, bunalmak; [ xi] tarılğana.a.; [Men xvii] darla-/darıl- kızmak, küsmek < Tü tar/dar " dar1

darma dağın ikil [Kıp xiv] dardağan ; [Mercimek xv] dardağan ; [Neş xv] dardağan tamamen dağılmış < Tü târ- [viii+ Uy, xi] dağıtmak, saçmak < Tü *tağ-dağılmak " dağıldarp [Kut, Aş xi] Darb çarpma, para basma < Ar Daraba vurdu ~ Ar Darb [#Drb msd.] vurma,

darphane + [Selaniki xvi] ; [Men xvii] zarbhane/darabhane para basma yeri çarpma, vurma, para basma + Fa %âna ev " darp, hane darülfülfül [Men xvii] dâr-i fülfül ~ Ar dâru-al-fulful biber ağacı ~ Fa dâr-i pilpil & Fa dar ağaç + Fa pilpil biber ~ Sans pippalî meyvecik, biber " dar3, el3, biber data [ xx/c] ~ İng data veri ~ Lat data [n. çoğ.] verilmiş şeyler < Lat datus verilmiş < Lat dare, dat- vermek ~ HAvr *ds- < HAvr *dö- a.a. * Aynı kökten Lat donum (hediye), E Yun didomi, do-, Fa dadan, Erm da-, Rus daty (vermek), dativ daüssıla & Ar dâ hastalık + Ar Silat sıla " sıla dava tez, mahkemeye çağırma " davet davar [Kut, Yun xi] [DTC 1943] ~ Ar dâu-S-Silat sıla hastalığı, sıla hasreti

& Ar Darb

~ Ar dacwâ' [#dcw msd.] iddia, hukuki

Tü [Uy viii+] tapar mal, mülk, servet, büyükbaş hayvan < Tü taP-/tap-2 bulmak, elde etmek

* Erm tavar (a.a.) sözcüğü 5. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. İki dil arasındaki ilişkinin mahiyeti açık değildir. • Moğ tavar ve Rus tovar/tovarış (mal, servet) biçimleri Türkçeden alıntıdır. davet < Ar dacawa çağırdı [Aş xiv] ~ Ar dacwat^ [#dcw msd.] çağırma, çağrı

davlumbaz [TS xiv] davulbâz/davlunbâz ata giydirilen göğüs zırhı; [DK xiv] davul; [ xix] yandan çarklı gemilerde pervaneyi örten yarım daire şeklinde kapak < Tü davul" davul * -baz ekinin anlamı açık değildir. davran 1[mak Tü [Uy viii+] taPran- acele etmek, hızlı hareket etmek; [Men xvii] canlanmak, (bir hastalıktan sonra) ayağa kalkmak; [KT xix] ayağa sıçramak, hamle etmek, teşebbüs etmek < Tü taPra- [viii+ Uy] hızlı ve aceleci olmak Tü *taP-hareket etmek? kımıldamak? Karş. Tü tawış/tawuş (kımıldanma - xi), tawışğan (tavşan).

davran2[mak < Ar Tawr tavır " tavır

[LO xix] bir tarzda hareket etmek, tavır almak

* Türkçe kökenli olan davran-1 fiili ile anlam bakımından ilgisi kurulamaz. Dil Devrimi döneminde bu husus göz önüne alınmadan türevlerin yapılması dikkatsizlik eseridir. davudi [Kıp xiv] ~ Ar dâwüdî [nsb.] Davut peygamberin sesi gibi gür ve kalın ses < öz Dâwüd Davut, Kur'anda peygamber olarak zikredilen Yahudi kralı (MÖ 11. yy) ~ İbr dâwld sevilen, Davut < İbr #dwd sevme * İbr Dawid adının Arapça karşılığı wadud (Vedut) veya wadad (Vedat)'dır. davul [Kaş xi] tavıl; [passim. xiii-xix xiii] Tabl davul, özellikle savaş davulu ~ OFa *tabil a. a. ~ Ar Tabl

* Fa tabal ???, Ar Tabl ???, Erm daviġ biçimleri Orta Farsça kökenlidir. Arapçadan Batı dillerine aktarılmıştır; karş. İsp atabal, İttaballo, EFr tabour (a.a.). daya[mak Tü [Kaş xi] taya- destek ağacı koymak, diremek

dayak Tü [Uy viii+] tayak direk, destek, değnek; [Men xvii] dayak değnek, sopa taya- dayamak " dayadayanak YT [CepK 1935] mesnet < Tü dayan-" daya< Tü dayan-" daya-dayanışma

< Tü

YT

[CepK 1935] tesanüt dayı dazlak de Tü Tü

[Uy viii+] tağay annenin erkek kardeşi, dayı; [Kıp xiv] tay/tayı; [DK xiv] dayı <Tü [Kıp xiv] Tazluk ; [Mercimek xv] Tazlak " dahi1 < Tü taz [viii+ Uy] kel

[Uy viii+] takı bağlaç; [Kıp xiv] de/da [ xx/b] [ xx/b]

de fakto (edat) + Lat factum fiil, edim " faktör de jure (edat) + Lat ius, iur- kanun, hukuk " jüri

~ Lat de facto fiilen & Lat de -den, ile ~ Lat de iure hukuken & Lat de -den, ile

de+ ~ Lat de bir şeyden ayrılma veya uzaklaşma, eksilme, yüksek bir yerden aşağı inme, gitme, kaybolma, sona erme bildiren edat ve fiil öneki * Fransızcada de-, dé- ve (seslilerden önce) dés- biçimleri görülür. Modern türevlerde daha çok "olumsuzluk" anlamı ağır basmıştır. Ör: bloke/debloke, şarj/deşarj, avantaj/dezavantaj. EŞKÖKENLİLER:

Lat de-: debi, debloke, debriyaj, dedüksiyon, defans, defi, defile, deflasyon, defo, deforme, defrost, degaj, degrade, degüstasyon, dejenere, dekadan, dekafeine, deklanşör, deklare, dekoder, dekolte, dekont, dekupe, dekuple, delege, demarke, demarş, demode, d de[mek debdebe Tü [Orviii]té-a.a.

[Men xvii] davul gürültüsü; [LO xix] haşmet, saltanat - Ar dabdabat [#dbdb msd.] 1. kısa adımlarla ve ayağını vurarak yürüme, 2. at nalı sesi, 3. davul sesi < Ar dabdaba [onom.] * Farsça ve Türkçede "maiyetiyle yürüyen hükümdarın gürültüsü" anlamında kullanılmıştır. debelen[mek <Tü [Kıp xiv] sağa sola yuvarlanmak < Tü tep-" tep-

* Sürekli ve zayıf eylem bildiren -ele- ekiyle. debi [ xx/b] ~ Fr débit 1. dilimleme, perakende satma, azar azar verme, 2. belli bir sürede akan sıvı hacmi < Fr débiter tomruğu kereste haline getirmek, perakende satmak & Fr de+ Frk *bitte tomruk " de+ debloke [etm Fr bloquer tıkamak " de+, bloke debelen[mek <Tü [ xx/b] ~ Fr débloquer tıkanmış bir şeyi açmak <

[Kıp xiv] sağa sola yuvarlanmak

< Tü tep-" tep-

* Sürekli ve zayıf eylem bildiren -ele- ekiyle. debi [ xx/b] ~ Fr débit 1. dilimleme, perakende satma, azar azar verme, 2. belli bir sürede akan sıvı hacmi < Fr débiter tomruğu kereste haline getirmek, perakende satmak & Fr de+ Frk *bitte tomruk " de+ debloke [etm Fr bloquer tıkamak " de+, bloke [ xx/b] ~ Fr débloquer tıkanmış bir şeyi açmak <

debriyaj [ xx/b] ~ Fr débrayage makine milini dişlilerden ayırma, dekuple etme, debriyaj & Fr de- ayırma edatı + Fr braie mil, değirmen mili" de+ deccal [ xiv] ~ Ar daccâl [#dcl im.] Kuran'a göre kıyametten önce yeryüzüne gelecek olan sahte peygamber ~ Aram daggalâ kandırıcı, sahteci < Aram #dgl kandırma, görünme (= Akad dagâlu bakma, görme ) dede çoc [Oğ xi] baba; [DK xiv] büyükbaba, yaşlı kişi

dedüksiyon [ xx/b] ~ Fr déduction çıkarsama, tümdengelim ~ Lat deductio a. a. < Lat deducere, deduct- sevketmek, -den götürmek, sonuç çıkartmak & Lat de- bir şeyden + Lat ducere, duct- sevketmek " de+, dük

def1 [Aş xiv] defc itme, tepme, dışarı çıkarma [#dfc msd.] tepme, geri çevirme, geri verme, ödeme < Ar dafaca itti, tepti, geri çevirdi

~ Ar dafc

def2/tef [ xiv] ~ Ar/Fa daf/daff tek yüzlü davul, def, çalpara ~ Aram dappâ tabla, tepsi ~ Akad dappu a.a. ~ Sumer defa bir kerede ödeme " def1 [Ferec xv] ~ Ar dafcat^ [#dfc msd.] 1. itiş, darbe, 2.

* Kelimenin Türkçedeki anlam evrimi için karş. Fr dans un coup (bir vuruşta, bir defada). defaat dafcat^ " defa [Ali xvi] ~ Ar dafcât [#dfc çoğ.] defalar < Ar

defans [ xx/b] ~ Fr défense savunma < Lat defendere, defenssaldırıyı püskürtmek, savunmak & Lat de- uzağa + Lat fendere, fens- tepmek, tepelemek ~ HAvr *gwhen-do < HAvr *gwhen- a.a. " de+ * Aynı kökten Ger *gund- (savaş). defaten [Ali xvi] ödemede < Ar dafcat^ itme, darbe, ödeme " defa ~ Ar dafcatan [zrf.] bir defada, bir

defi [ xx/c] ~ Fr défi meydan okuma < Fr défier meydan okumak, kendine güvenip ortaya çıkmak ~ Lat defidere a. a. < Lat fıdere güvenmek ~ HAvr *bheidh- a. a. " de+, federasyon defihacet giderme + Ar Hâcat ihtiyaç " def1, hacet ihtiyaç giderme & Ar dafc defetme,

defile [TDK 1955] moda geçit resmi ~ Fr défilé her çeşit geçit resmi < Fr défiler tek sıra halinde geçmek & Lat de- + Lat filare tek sıra halinde dizilmek < Lat fila iplik, dizi" de+, filament defin/defndafana gömdü EŞKÖKENLİLER: Ar #dfn : defin, define define şey, gömü " defin [Ferec xv] ~ Ar dafınat [#dfn sf. f.] gömülü [Env xiv] ~ Ar dafn [#dfn msd.] gömme < Ar

deflasyon [TDK 1955] ~Frdéflation şişmiş olan para arzının daraltılması ~ İng deflation (şişmiş bir şey) inme, havası kaçma, a.a. < İng deflate (şişmiş bir şey) sönmek, söndürmek & Lat de- eksilme ve inme edatı + Lat flare, flat-üflemek, şişirmek ~ HAvr *bhle- üflemek " de+ defne laurus nobilis [MŞ xiv] defni ~ Yun/EYun dafne defne bitkisi,

* Aram dapna (a.a.) biçimi muhtemelen Yunancadan alınmıştır. Nihai kökeni muhtemelen bir Anadolu veya Akdeniz dilidir. defo [xx/a] ~ Fr défaut hata, kusur~Lat defectus a.a. < Lat deficere, defect- bozmak, eksik ve kusurlu yapmak & Lat de- + Lat facere, fact- yapmak " de+, faktör * Karş. İng defect (defo, kusur). deforme [etm deforme etmek ~ Lat deformare " de+, form defrost buzlanma, don " de+, antifriz [ xx/c] [ xx/a] ~ Fr déformer biçimini bozmak,

~ İng defrost buz çözmek < İng frost

* Latince olmayan bir köke de- önekinin getirilmesi kuraldı şıdır. defter [Yusxiv] ~ Ar daftar yazı tableti~Aram dipterâ a.a. - EYun difthéra 1. tabaklanmış deri, 2. yazı tableti olarak kullanılan kesilip perdahlanmış deri tabakası * ETü tepter (a.a. - Uyg) Aramca veya Orta Farsçadan erken bir alıntı olarak değerlendirilmelidir. defterdar maliyeci < Ar daftar " defter, +dar [Ali xvi] ~ Fa daftardâr defter emini, baş

değ[mek Tü [Or viii] teg- ulaşmak, erişmek, bitişmek, bitişik olmak, aynı hizada olmak; [ xi] denk olmak, bedel olmak, eşit olmak * Aynı kökten Tü tek/teg (kadar, gibi, eş), terjğ (denk, eşitlik), terjğe- (kıyaslamak, ölçüştürmek). degaj [ xx/b] degajman ~ Fr dégagement rehin verilen şeyi geri alma, bağlı bir şeyi çözme, kurtarma, salma < Fr dégager rehin çözmek & Fr de- + Fr gage rehin " de+, angaje değer değil Tü Tü [Kaş xi] tegir paha, kıymet < Tü teğ- eşit olmak, bedel olmak " değ-

[Oğ xi] degül olumsuzluk bildiren sözcük; [Çağ xv] değül a.a.

değin

[Kaş xi] tegin kadar, gibi (edat) YT

< Tü tek eşit, denk " dek

değin[mek

[TDK 1955] değin- bir konuya temas etmek < Tü değ-" değ-

değirmen Tü [Uy viii+] tégirmen değirmen, değirmen taşı < Tü *teğirğen dönen şey < Tü teğir-/tewir- döndürmek, çevirmek " devir* -men eki büyük olasılıkla -ğen ekinin dissimile biçimidir. değirmi Tü [Uy viii+] tégirmi halka, çevre; [ xi] téğirme daire şeklinde olan şey, değirmen taşı, yuvarlak para < Tü teğir-/tewir-" değirmen değiş[mek Tü [Uy viii+] tegiş- rastlaşmak, denk gelmek; [Kıp xiv] değiş- mübadele etmek, takas etmek; [TS xiv xiv] tebeddül etmek, dönüşmek < Tü teğ-/değ- eşit olmak, bedel olmak " değ* Anadolu ağızlarında deniş- biçimi yaygındır, değme her bir, herhangi bir * Değ- fiiliyle ilişkisi belirsizdir. değnek <Tü [DK, Men xiv] degenek baston, asa < Tü değ-" değTü [Kaş xi] tégme her,

* Yun dekaníki (a.a.) < Lat decanus (onbaşı) etimolojisi için yeterli delil yoktur. degrade [etm [ xx/c] ~ Fr dégrader kademe kademe azaltmak & Fr de- + Fr grader kademelendirmek, derecelendirmek < Lat gradus adım, kademe, derece " de+, grado degüstasyon [ xx/b] ~ Fr dégustation tadını çıkarma, tadına bakma < Lat degustare tadına bakmak & Lat de- bir şeyden + Lat gustare tad almak, tadına bakmak " de+, gusto deha karşılığı) [Men xvii] kurnazlık; [LO, KT xix] olağanüstü zekâ (Fr génie ~ Ar daha' [#dhy msd.] kurnazlık, beceriklilik < Ar dahiya kurnaz idi

Türkçedeki modern anlamı 19. yy'da ortaya çıkmıştır. EŞKÖKENLİLER: Ar #dhy : deha, dahi2 dehen zathan- a.a.) [Ömer b. Mezid xv] ~ Fa/OFa dahân/dahan ağız (= Ave ~ Fa dihlîz koridor, geçit, sofa ~

dehliz [KıpGul xiv] dihliz OFa dahrîz revak, kapı girişindeki sütunlu eşik, propylon

dehşet [Ferec xv] ~ Ar dahşat [#dhş msd.] şaşkınlık, hayret, ani ve şiddetli korku < Ar dahişa şaşkınlık ve hayrete kapıldı, korktu dehşetengiz [LO xix] " dehşet, +engiz

deizm [Bah 1924] deizma bağımsız tanrı inancı, teizm < Lat deus tanrı * Karş. teizm.

~ Fr déisme müesses dinlerden

dejenere [etm [Bah 1924] ~ Fr dégénérer soysuzlaşmak, soysuzlaştırmak ~ Lat degenerare a.a. & Lat de- eksik, ayrı + Lat genus soy " de+, jenerasyon dek Tü [ viii] tek gibi (benzetme edatı); [Uy viii+] kadar (kıyas edatı) < Tü *te- varmak, denk olmak " değ~ Fr déca- / İng deca- on (sadece

deka+ bileşiklerde) ~ E Yun déka on ~ HAvr *dekm a. a.

* Aynı kökten Lat decem, Fr dix, İng ten, Alm zehn, Fa dah, Sans dása, Erm das (on). dekadan [ARasim 1897-99] ~ Fr décadent 1. yoz, sefih, 2. bohem ~ OLat decadens < OLat decadere bozulmak, geri düşmek, yozlaşmak & Lat de- bir şeyden + Lat cadere düşmek " de+, kadans dekafeine décaféiner kafeinini almak " de+, kafein [ xx/c] ~ Fr décaféiné kafeini alınmış < Fr

dekan [ResmiG 1934] ~ Alm dekan üniversitede bölüm başkanı ~ OLat decanus kilise hiyerarşisinde bir rütbe ~ EYun dekanós onbaşı, on kişinin yöneticisi < EYun déka on " deka+ * Türkçeye 1933'te Alman akademik sisteminden aktarılmıştır. dekatlon [ xx/b] & EYun déka on + EYun áthlon yarış " deka+, atlet ~ Fr décathlon on dalda spor müsabakası

* İlk kez 191 1’de İsveç'te tanımlanmış ve 1912 Stockholm Olimpiyatlarında uluslararası kullanıma girmiştir. KArş. pentatlon. deklanşör [ xx/b] ~ Fr déclencheur tetikleyici < Fr déclencher mandalını çekmek, tetiklemek & Fr de- + Fr clenche mandal ~ Frk *klinka mandal, çengel" de+ deklare [etm [ xx/a] ~ Fr déclarer ilan etmek, beyan etmek ~ Lat declarare yüksek sesle ilan etmek & Lat de- bir yerden veya bir şey hakkında + Lat clarare bağırmak < Lat clarus yüksek sesli, açık, parlak, temiz " de+, klarnet deklase [ xx/b] ~ Fr déclassé sınıf düşmüş, değer kaybetmiş (kimse) < Fr déclasser sınıf düşürmek & Fr dé+ ayrılma, uzaklaşma bildiren önek + Fr classe sınıf" de+, klas dekoder "de+,kod [ xx/c] ~ İng decoder kod çözücü < İng code kod

dekolte [ARasim 1897-99] ~Frdécolleté kadın giyiminde gerdan ve üst göğüs açıklığı & Fr de- + Fr collet [küç.] gerdan < Fr col boyun ~ Lat collum a. a. " de+, koli1 dekont [ xx/b] şeyden + Fr compter hesaplamak " de+, kompüter ~ Fr décompte hesap dökümü & Fr dé- bir

dekor [Bah 1924] ~ Fr décor ziynet, süs ~ Lat decus, decor1. zerafet, terbiye, uygun davranış, 2. ziynet, süs ~ HAvr *dek-es- < HAvr *dek- (öğreti, terbiye, adap) benimsemek " disiplin dekovil [ xx/b] ~ Fr decauville dar demiryolu hattı ^ 1889 Paris Sergisi'nde < öz Paul Decauville Fransız mühendis (1846-1922) dekupe [etm [ xx/b] ~ Fr découper keserek çıkarmak, testere ile ince ağaç işçiliği yapmak & Lat de- bir şeyden + Fr couper kesmek " de+, kup dekuple [etm [ML xx/c] dekuplaj ~ Fr découpler çift olan bir

şeyi ayırmak & Fr de- ayrı + Fr couple çift" de+, akuple del[mek Tü [Uyviii+]tel-a.a. ~ Ar dalâlat [#dll msd.] yol

delalet [Kıp xiv] gösterme, işaret etme, delil olma < Ar dalla gösterdi, işaret etti

delege [Bah 1924] ~ Fr délegué murahhas, birini veya bir şeyi temsil etmek üzere gönderilen kimse < Fr déleguer görev vermek, görevli olarak göndermek ~ Lat delegare a. a. & Lat de- bir şeyden + Lat legare, legat- bir sorumluluk veya yükümlülük vermek, görevlendirmek (< Lat lex, legkanun, yükümlülük)" de+, legal

delgi deli delik delil delişmen
+men1
Akad daltu kapı)

YT
Tü Tü

[CepK 1935] matkap delü [Kaş xi] telik a. a. sf.] a. a. " delalet <Tü

< Tü del-" del-[Uy viii+] teipe/telfe a.a.; [ xi] telü ; [DK xiv] < Tü tel-" del-[Aş xiv] yol gösteren [LO xix] deli gibi, biraz deli ~ Ar dalîl [#dll

< Tü deli" deli,

* -işmen ekinin işlevi açık değildir. delta [KT xix] ~ EYun délta 1. Yunan alfabesinin dördüncü harfi, D$, 2. Nil nehrinin delta harfine benzeyen ağzı ~ Fen dlt kapı, Fenike alfabesinin dördüncü harfi (= Aram dal et kapı, Arami/İbrani alfabesinin dördüncü harfi, Dd3; =

dem(o)+ ~ Fr dém(o)- / İng dem(o)- halk (sadece bileşik isimlerde) ~ EYun demos 1. ilçe, memleket, ülke, 2. taşra halkı, memleketli, 3. halk,

ahali < EYun daio bölmek, pay etmek, kısımlara ayırmak ~ HAvr *da- bölmek, kısımlara ayırmak dem1 [Aş xiv] vakit Sans dhámi/dhamáni nefes, soluk, üfleme ) ~ Fa/OFa dam 1. nefes, 2. vakit, zaman (=

* Farsça ikinci anlamın "soluklanmak, es vermek" anlamında dam çordan ve dam zadan deyimlerinden türediği düşünülebilir. dem2 [Yus xiv] ; [ xx/b] çay kıvamı (= Aram dsmâ a. a. = İbr dam a. a. = Akad dâmu a. a.) ~ Ar dam [#dm] kan

demagog [Bah1924] ~Frdémagogue halkı galeyana getirme ~ EYun demagögös "halk güden", a.a. & EYun demos halk, ahali, özellikle aşağı tabakadan halk + EYun agögös önder, öncü (< EYun âgö gütmek, sürmek, sevketmek)" dem(o)+, aksiyon demarke [etm işaretleyerek ayırmak, sınır çizmek " de+, marke [ML xx/c] ~ Fr démarquer ~ Fr démarche

demarş [ xx/b] diplomatik girişim girişim, gidiş, süreç < EFr démarcher yürüyüp gitmek " de+, marş demeç YT [TDK 1944] beyanat

< Tü de-" de-

* Fiil köküne eklenen -meç ekinin işlevi belirsizdir. Türkçe araç isimleri yapan -eç ekiyle benzerlik yüzeyseldir. demet [Kan xvi] demed ~ Yun demáti deste < EYun déma,

demat- bağ, deste, bohça, çıkın < EYun deö bağlamak, sarmak demin Tü [Uy viii+] témin hemen (önce veya sonra) demir Tü

[Or viii] témür a.a.; [Uy viii+] témir * Moğ temür (a.a.) Türkçeden alıntı olmalıdır. demirhindi ~ Ar tamr-i hindi Hint hurması, tropik ülkelerde yetişen bir ağaç, tamarind < Ar tamr hurma (= İbr tamar hurma ağacı) * Lat tamarindus, İng tamarind biçimleri Arapçadan alınmıştır. Batı dillerinde kadın adı olarak kullanılan Tamar/Thamar biçimi İbraniceden alınmıştır. demode geçmiş < Fr mode moda " de+, moda [ARasim 1897-99] ~Fr démodé modası

demografi [ xx/b] ~ Fr démographie nüfus kayıtları, nüfus olgularını inceleyen uzmanlık dalı ~ EYun demografta a.a. & EYun demos halk + EYun grafe yazı, kayıt" dem(o)+, +grafi

demokrasi [187+] ~Frdémocratie halk iktidarı~ EYun demokrateîa a.a. & EYun demos halk, ahali + EYun krâtes güçlü, iktidar sahibi" dem(o)+, +krasi demon ruh, iblis ~ Lat daemon ~ EYun daimon demonte [etm ayırmak " de+, monte demoralize [etm " de+, moral [DTC1943] [ xx/b] [ xx/b] ~Frdémon mitolojide bir tür kötü ~ Fr démonter sökmek, parçalarına ~ Fr démoraliser moralini bozmak

demotik [ML xx/c] demotikos ~ Fr démotique avam tabakasına ait, avam dili ~ EYun demotikos a.a. < EYun demos halk, avam " dem(o)+ denden [ xx/a] dendan yazıda tekrar işareti,» ~ Fa dandân [çoğ.] 1. dişler, 2. Arap alfabesinde be, te, sin, ye gibi harflerin dişe benzeyen çıkıntıları < Fa dand diş ~ HAvr *dent- a.a. " aldente dene[mek <Tü [DK xiv] dene- eşleştirmek, kıyaslamak, sınamak, tartmak derjğ eş, eşdeğer " denk denek YT [Fel 1942] üzerinde deneme yapılan YT < Tü dene-" dene[TDK 1955] kontrol < Tü

* Fiil köküne eklenen -k ekinin işlevi belirsizdir, denet < Tü dene-" dene* Fiil köküne eklenen -t ekinin işlevi belirsizdir. denetim YT

[TDK 1955] murakabe, kontrol YT

< Tü denet" dene<

* Ada eklenen -im ekinin işlevi belirsizdir, deney Tü dene-" dene* Fiil köküne eklenen -y ekinin işlevi belirsizdir. deneyim tümü

[Fel 1942] tecrübe

YT [Fel 1942] deney yapma; [TDK 1983] tecrübe, deneyle kazanılan bilgilerin < Tü dene-" dene~ dengbêj

dengbej [YaşarK 1976] Kürt saz şairi şarkıcı & deng ses + bêj söyleyen, ses veren (< bej m söylemek denge YT [CepK 1935] muvazene < Tü denk" denk

Ada eklenen -e ekinin işlevi belirsizdir.

deniz denk Tü tartı, yük denklem denli

[Kaş xi] teniz

(= Moğ tenis göl, deniz )

[Or viii] ten denk, eşit, eşdeğer (sıfat); [Uy viii+] denge, eşitlik, eşdeğerlik (isim), < Tü *ten- denk olmak, eşit olmak < Tü teğ- a.a. " değYT [CepK 1935] eşitlik < Tü denkle-" denk < Tü derjg eşitlik, eşit" denk

<Tü

[DK xiv] derjlü kadar (kıyas edatı)

denomine [etm [ xx/c] ~ Fr dénominer belirlemek, ad vermek ~ Lat denominare bir şeyi başka bir şeyin adıyla adlandırmak & Lat de- bir şeyden + Lat nominare ad vermek (< Lat nomen, nomin- isim ) " de+, nominal densiz denk denyo (argo) <Tü [Men xvii] dengsiz ölçüsüz, saygısız < Tü derjg denge, tartı"

[ARasim 1897-99] ; [AL 192+] zıpır, kaçık, dejenere, serseri < öz Denyo orta oyununda bir karakter

deodoran [ xx/c] ~ Fr déodorant ~ İng deodorant koku giderici ^ 1869 İng. & Lat de- olumsuzluk öneki + Lat odor koku ~ HAvr *od-os- < HAvr *od- kokmak " de+, osmiyum deontoloji [ML xx/c] ~ Fr déontologie ahlaki görevler kuramı / İng deontology a. a. < E Yun deon, -t- görev, ödev (~ HAvr *deu- yapmak, ifa etmek, bir görevi yerine getirmek ) " +loji depar [ xx/b] ~ Fr départ ayrılma, uzaklaşma, harekete geçme < Fr départir vazgeçmek, ayrılmak, uzaklaşmak & Lat de- bir şeyden + Lat partiri ayrılmak " de+, parsel departman [ xx/a] ~ Fr département bölüm, kısım < Fr départir bölmek, bölümlere ayırmak & Lat de- bir şeyden + Lat partire bölmek " de+, parsel deplase [etm [ xx/b] ~ Fr déplacer yerinden çıkarmak, yer değiştirmek, başka yere gitmek veya götürmek " de+, plase * Karş. İng displace (a.a.). depo [LO xix] debboy ~ Fr depôt 1. bir yana koyma, saklama, biriktirme, 2. saklanan veya biriken şey, 3. biriktirme yeri, depo ~ Lat depositum a.a. < Lat deponere, depositbir yana koymak, saklamak, biriktirmek & Lat de- bir şeyden ayrı + Lat ponere, posit- koymak " de+, post2 depozit/depozito [Tarik 1884] depozito ~Frdéposite / İt deposito 1. bir yana koyma, saklama, 2. saklanan veya biriken şey ~ Lat depositum a.a. " depo

depre[mek tep-" tepdeprem

[Uy viii+] tepre- yerinden oynamak, kımıldamak, hareket etmek

< Tü

YT

[CepK 1935] zelzele

< Tü depre-" depre-

depresyon [ xx/b] ~ Fr dépression 1. çukur, çöküntü, 2. ruhsal veya ekonomik çöküntü ~ Lat depressio çukur < Lat deprimere, depress- bastırmak, çökertmek & Lat de- aşağı + Lat premere, press- basmak " de+, pres der+ ~ Fa dar/andar -de, içte, içinde, içeride olma bildiren edat ~ EFa/Ave antar- a. a. ~ HAvr *en-ter- a. a. " inter+ * Aynı kökten Sans antar/antara (iç, içeri), Lat inter, Ger *under (iki şey arası). der[mek [ viii] tér- derlemek, toplamak EŞKÖKENLİLER: Tü tér- : der-, dergi, deriş-, derle-, dernek, terki der1 [Ferec xv] dvara- a.a. = Sans dvâra a.a.) ~ HAvr *dhwer- a.a. ~ Fa dar kapı ~ EFa dvara- a.a. (= Ave Tü

* Aynı kökten EYun thyra, Alm tür, İng door (kapı), Lat fbras (kapı dışına), forum (dış avlu). derbeder [Ömer b. Mezid xv] (dolaşmak, dilenmek), evsiz barksız, dilenci < Fa dar kapı" der1, be+ derbent der+, bent [Aş xiv] ~ Fa dar ba dar kapı kapı

~ Fa dar band kapı bağı, geçit"

derbi [ xx/b] ~ İng derby önemli spor karşılaşması < öz Derby 1778'de 12. Derby Kontu Edward Smith-Stanley tarafından tesis edilen at yarışları derdest der+, dest dere yarık (= Ave darenâ- vadi) [Yus xiv] ~ Fa dar dast elde, yakalanmış, tutuklu " ~ Fa dara/darra vadi, iki dağ arasındaki

derece [ xiv] ~ Ar daracat [#drc msd.] basamak, adım < Ar daraca [msd. durüc] yürüdü, adım attı, adım adım ilerledi (= Aram darsgâ [#drg] yürüme, adım = Akad daraggu patika, yürüme yolu ) * Ar darakat (merdivenin en dip basamağı) biçimi muhtemelen Aramca kökün ikincil biçiminden alıntıdır. Karş. dereke. dereke [ xiv] ~ Ar darakat [#drk msd.] merdivenin en alt basamağı, bir şeyin en dip noktası ~? Aram dsrâkâ basamak, yol < Aram #drk ayağıyla basma = Aram #drg yürüme, gitme " derece

dereotu + [Men xvii] tere otı roka veya tere veya ısırgan otu; [LO xix] tere otu tarhun veya roka; [ xx/a] tere veya dereotu (anethum graveolens) < Tü tere taze yenen her türlü sebze " tere, ot dergâh der+, +gâh dergi YT [Aş, Yus xiv] ~ Fa dargâh kapı mahalli, eşik"

[Mercimek xv] açılıp dürülen sofra; [CepK 1935] mecmua < Tü der-" der[ xiv] ~ Fa dar Hâl şimdiki zamanda, hemen &

derhal Fa dar + Ar Hâl şimdiki zaman " der+, hal1 deri Tü

[Uyviii+]teria.a.

* Karş. Ave dereto- (yüzülmüş deri) < HAvr *der- (derisini yüzmek). Aynı kökten EYun dero (derisini yüzmek), dorós (yüzülmüş deri). derin deriş[mek Tü YT [Uyviii+]terirjğa.a. [TDK 1944] temerküz etmek, konsantre olmak < Tü der-" der-

derive [etm [ML xx/c] derivasyon ~ Fr dériver 1. (nehir) yönünü değiştirmek, başka yöne çevirmek, 2. türetmek < Lat derivare akarsu yatağını değiştirmek & Lat deayrı + Lat rivus akarsu, ırmak ~ HAvr *reiwo- vadi, dere yatağı < HAvr *rei- yarmak " de+ derkenar kenarı, marj " der+, kenar derle[mek Tü [Ali xvi] [Uy viii+] térle~ Fa dar kanar kenarda olan, sayfa < Tü tér-" der-

* Modern dönemde sadece derleyip toplamak deyiminde rastlanan bir biçim iken Dil Devriminden sonra bağımsız bir fiil olarak değerlendirilmiştir. derma(to)+ ~ Fr/İng dermat(o)- deri (sadece bileşik isimlerde) < EYun dérma, -t- deri, cilt < EYun derö soymak, deri yüzmek ~ HAvr *der-2 a.a. derman [Aş, Yus xiv] ~ Fa/OFa darmân ilaç, tedavi, sağaltım (= Ave drva- sağlık) ~ HAvr *dher-2 sağlam olmak, sağlamak, sağalmak * Aynı kökten Sans dharma (sağlam şey, yasa). dernek Tü [Kaş xi] térnek toplantı tér- [xi Ha] dermek, toplamak " der< Tü tér-in- [xi] derinmek, toplanmak < Tü

derogasyon [ xx/c] ~ Fr dérogation özel bir durumda yasa veya hukuk ilkesinin uygulamasından vazgeçme < Lat derogare bir yasayı tadil ya da

değiştirmeyi önermek ya da kapsamını daraltmak & Lat de- + Lat rogare önermek, yasa tasarısı sunmak ~ HAvr *rogâ-" de+, rast derpiş [etm dar + Fa peş/piş ön " der+, peşin [Men xvii] ~ Fa dar piş önceden, önden & Fa

ders [Ferec xv] ~ Ar dars [#drs msd.] bir metni (özellikle Kur'anı) cümle cümle yorumlayarak öğretme, ders verme, vaaz verme ~ Aram dsrâş yorum, Tevrat'ı cümle cümle yorumlayarak öğretme yöntemi < Aram #drş yorumlama, tefsir etme * Arapça sözcüğün özel anlamı Aramiceden alınmıştır. Karş. Ar #drs1 [msd. dars] (tepme, dövme, üstüne basma). dert deruhte [Aş, Yus xiv] derd ~ Fa/OFa dard elem, keder ~ Fa dar cuhdat^ giriftan

[Men xvii] der cuhde

sorumluluğu altına almak & Fa dar + Ar cuhdat^ sorumluluk " der+, uhde derun [ xiv] ~ Fa darün iç, iç taraf, içyüzü, gönül" der+

derviş [passim xiv] ~ Fa darwlş/darweş 1. fakir, yoksul, 2. tarikat uğruna dünya mülkünden vazgeçen kimse, zahit ~ OFa daryöş yoksul derya zraya- a. a.) [Aş, Yus xiv] ~ Fa daryâ deniz ~ EFa draya- a. a. (= Ave

derz [ xiv] ~ Fa/OFa darz dikiş (= Ave dareza- dikme, bağlama, sağlam kılma) ~ HAvr *dheregh- pekiştirmek, dikmek deş[mek Tü [ xi] teş< Tü *tel- delmek " del-

* Del- fiilinin varyant biçimidir. Karş. delik deşik. L/Ş eşdeğerliği Türk dillerinde tipiktir. deşarj [ xx/b] boşaltmak < Fr charge yük " de+, şarj ~ Fr décharge yük boşaltma < Fr décharger yük

desen [ResCGaz 1911] ~ Fr dessin çizim, tasarım < Fr dessiner taslağını çizmek, işaretlemek, betimlemek ~ Lat designare a.a. & Lat de- ayrı + Lat signare işaretlemek, damgalamak, belirtmek " de+, sinyal deser [ xx/a] ~ Fr dessert yemek sonunda yenen tatlı veya meyve < Fr desservir sofra servisini kaldırma & Fr de- olumsuzluk öneki + Fr servir hizmet etmek, sofra kurmak < Fr service hizmet, sofra servisi" de+, servis desi+ ~ Fr déci- / İng deci- onda bir (sadece bileşiklerde) < Lat decimus onuncu, onda bir < Lat decem on ~ HAvr *dekm a.a. " deka+ desibel [ xx/b] ~ Fr décibel fizikte ses yoğunluğu birimi İng decibel a.a. ^ 1928 ABD. & Fr deci- onda bir + öz Alexander Graham Bell Amerikalı fizikçi (1847-1922) "desi+

deşifre [etm Fr chiffre rakam, şifre " de+, şifre

[DTC 1943]

~ Fr déchiffrer şifresini çözmek < ~ Fr décimal ondalık ~ Lat decimalis < ~ Fr dessinateur tasarımcı < Fr dessiner

desimal [ xx/b] Lat decimus onuncu, onda bir < Lat decem on " desi+ desinatör tasarlamak " desen [ xx/b]

desise [Men xvii] desîs ~ Ar dasîs/dasîsat [#dss sf.] gizli amaçlar gütme, entrika < Ar dassa [msd. dass] sakladı, gizledi, bir şeyin altına koydu desperado [ xx/c] ~ İsp desperado umudu tükenmiş, çaresiz, haydut < İsp desperar ümidi kesmek ~ Lat desperare a. a. & Lat de- olumsuzluk eki + Lat sperare ummak, ümidi olmak < Lat spes, sper- ümit ~ HAvr *spe-l bereket, talih " de+ * Karş. İng despair (ümitsiz olmak). despot [Env xv] yerel Rum hükümdarı, üst düzey Rum rahibi; [Bah 1924] diktatör, müstebit ~ Yun despötes efendi, egemen, hükümdar ~ EYun despötes ev sahibi ~ HAvr *dems-poti- & HAvr *dem- ev + HAvr *poti- güçlü, muktedir " dam2, potansiyel * Türkçe modern kullanımı Batı dillerinden alınmıştır. dest [Yus xiv] ~ Fa/OFa dast el ~ EFa dasta- a.a. (= Ave zasta- a.a. = Sans hásta a.a.) ~ HAvr *ghes-to- < HAvr *ghes- a.a. destan epos, hikaye (= Ave dasta- bilgi)" +dan2 deste Fa dast el" dest destek sağlamlaştırmak için eklenen nesne [ xiv] [Aş xiv] dasitan ~ Fa dastân/dâsitân anlatı,

~ Fa dasta tutam, avuç, bir elin tutacağı miktar <

[Men xvii] elcik; [LL 1732] duvar ve ağacı ~ Fa dastak [küç.] "elcik", tutamak, alkış < Fa dast el" dest

destinasyon [ xx/c] ~ Fr destination bir şeyin ulaşacağı hedef, gidilen yer < Lat destinâre belirlemek, tayin etmek, kaderini çizmek & Lat de- ayrı + Lat *stenâre durdurmak, dikmek, mukavim kılmak ~ HAvr *sts-nâ- < HAvr *stâ- durmak " de+, istasyon destmal mâl silen " dest, mala [ xiv] ~ Fa dast mâl mendil & Fa dast el + Fa

destroyer [xx/b] ~İngdestroyer1.yıkan, tahrip eden, 2. bir tür savaş gemisi ^ İkinci anlamda 1882 ABD. < İng destroy yıkmak, tahrip etmek ~ EFr

destruct.a.bir şeyden ayırarak + Fr taille kesim " de+. fünye < Fr détonner patlamak < Lat tonare gümbürdemek. struct-dikmek.gök gürlemek " de+ detone de+. perakende (satış). detect.a. ^ 1938 Procter & Gamble Co.tanrı < HAvr *dyeu. keşfeden.destruir [mod. keşfetmek ~ Lat detegere. < İng to detect ortaya çıkarmak. Amer.germek " de+.a. "el alma". strüktür * Türkçede 20. bilge. cin ~ EFa daiva. gerilim düşmesi < Fr détendre gevşemek. +ber detant [ 1972] ~ İng détente Soğuk Savaş döneminde bloklararası yumuşama politikasına verilen ad ~ Fr détente gevşeme. kimya şirketi.örtüsünü kaldırmak. gürlemek ~ HAvr *(s)tens.a. tuğla detektör [Bah 1924] elektromanyetik dalgaları tesbit etmeye yarayan alet ~ Fr détecteur ~ İng detector ortaya çıkaran. & OFa dast el + OFa (â)war sahip " dest. 2.a. terminal detonatör [ xx/c] ~ Fr détonateur patlatıcı.a. a. tansiyon detantör [ xx/c] düşürücü < Fr détendre gerilim azaltmak " detant ~ Fr détenteur basınç veya gerilim detay [Bovary (Akyüz) 1942] ~ Fr détail 1. açmak. ruhsat. destur [Aş. < Lat detergere.örtmek " de+.bir şeyden + Lat terminare sınırlamak " de+.bir şeyden + Lat tergere.Zerdüşt inancında kötülük tanrısı. keşfetmek " detektif deterjan [195+] ~Frdétergent bir tür kimyasal temizleyici / İng detergent a. inşa etmek " de+.a. dalya 1 detektif [Bah 1924] ~ İng detective kriminel araştırma görevlisi < İng to detect ortaya çıkarmak. müsaade ~ OFa dastwar a. cin ~ HAvr *deiwo.a.gün. vezir. & Lat de.. tens.a.+ Lat struere. ters. 2. şeytan. tect. bilgin. temizlemek & Lat de. & Lat de. açığa vurmak & Lat de. deters. & Lat de. ton1 [ xx/b] ~ Fr détoné sesi yanlış perdeden olan " dev [Aş xiv] dîv ~ Fa dîw/dew Fars mitolojisinde kötü ruhlu efsanevi yaratık.+ Lat tendere.a. yy ilk yıllarından itibaren İngilizce sözcüğün çevirisi olan muhrip biçimi kullanılmıştır.temizlemek " de+ determinizm [Bah 1924] determinizma ~Fr déterminisme/prédéterminisme insan kaderinin önceden belirlenmiş olduğunu ve özgür iradenin varolmadığını savunan felsefi görüş < Fr déterminer belirlemek < Lat determinare a. gevşetmek ~ Lat detendere a. perakende satmak & Fr de.+ Lat tegere.silmek. güneş tanrısı " jurnal . müsaade ~ Fa dastür 1. ~ Ave daeva. güneş. détruir] a. ~ Lat destruere. Yus xiv] izin. ayrıntı < Fr détailler kesip ayırmak. "el almış". izin.

çevirmek. Kaş viii+] tegür-/tewür. Fr/İng envelope (zarf).kökünden türetilmiştir. [Uy. geliştirmek. 2.) develope [etm [ xx/b] ~ Fr développer 1.]. kabuktan veya torbadan çıkarmak. valör devam Ar dama sürdü. teftiş etmek.a. dönüş. & İng de. & Lat de. Karş. deva [Aş. [Uy viii+] tePey (= Moğ temege(n) a. gibi" dev [Men xvii] ~ Ar dawâm [#dwm msd. yy başlarında üretilmiş bir bileşik olmalıdır.) zenginlik. iktidar. • Ar dawr (devir. EYun Zeus (güneş tanrısı). deviyasyon [ xx/c] ~ Fr déviation yoldan ayrılma / İng deviation a. zaman. döndürmek * Nihai biçim muhtemelen *teğir. ortaya çıkarmak.a. çevir-. idari görevle dolaşmak) . 3. devam etti devasa drw/dew + Fa âsâ benzer. Farsçada örneğine rastlanmamıştır. fotoğraf filmini banyo etmek < EFr voloppe tahıl kepeği. açmak [esk. siyasi egemenlik.] 1. ~ OLat deviatio a. kaldı. çağ < Ar dara döndü devir[mek Tü [Env xiv] ~ Ar dawr [#dwr msd. (mec. ğ > w dönüşümü ve w sesi etkisiyle ünlü yuvarlaklaşması görülür.] 1. egemenlik (= Akad dâlu/dualu 1. Tü *dev-" devir- * Devir.* Aynı kökten Sans deva-. viyadük devlet [Kut. devir/devrdöngü. evir-. Veled xiv] ~ Ar dawâ' [#dwy msd.fiilinin kökü olduğu keyfi olarak varsayılan *dev. dönüp durma " devir devin[mek YT [Tz xvi] [ 194+] hareket etmek ~ Ar dawarân [#dwr msd. denetlemek. kudret.] dönüş.] ilaç devalüe [etm [ xx/b] ~ Fr dévaluer ~ İng devaluate değer yitirmek. deve Tü [ viii] tebe/tewe . dönüş) biçimiyle ses benzerliği ilgi çekicidir.ayrılma edatı + Lat via yol" de+. deveran etmek. kabuk. 2.ayrılma ve eksilme edatı + İng value değer " de+. Lat deus (tanrı). 2. dönmek.olup. deveran döngü.] sürme < & Fa [ xx/a] dev gibi (Fr gigantesque karşılığı) * 20. İdr xi] ~ Ar dawlat [#dwl msd.a. 2. mülk ~ Aram dawlâ iktidar. torba " de+ * Karş. Zerdüşt inancında eski devir tanrıları olan daeva'lar yenilip Ehrimen'in yönettiği kötülük tanrılarına dönüşmüştür. paranın değerini düşürmek ^1914 İng.

xiii TS) < der. ihtilal < Tü devir-" devir< Ar dawrî [Yus xiv] ~ Ar dawarân [#dwr msd.] karısını satan [ xx/b] ~ Fr désavantage avantajın zıddı" de+. mübadele etmek * Kullanımda Tü derşür. Osmanlı devletine özgü devşirme kurumunun adındaki anlam ikiliği ilgi çekicidir. dönem " devir devrim YT [CepK 1935] inkılap. sırayla birbirini izleme) kökünden türetilemez. . [Bah 1924] ~ Fr désinfecter iltihap deyyus veya karısı tarafından aldatılan erkek dezavantaj avantaj dezenfekte [etm gidermek " de+.fiiliyle birleşmiştir.a. bilgilendirme " de+. Mezid xv] devriye [nsb. çözülmek dia+ ~ EYun diá içinden geçme.iki ~ HAvr *dwo. enfekte dezenformasyon [ xx/c] ~ Fr désinformation "bilgilendirmeme". bir köşeden diğerine çapraz gitme.] dönmeyle ilgili" devir devşir[mek <Tü < Tü değiş-" değiş- bir alanı dolaşarak yapılan nöbet [DK xiv] değşür-/devşür. bir şeyi baştan başa katetme.(toplamak.* Anlam bakımından Ar #dwl (dönme. yanlış bilgilendirme < Fr information bilgi. tebdil etmek. devran durma. derlemek . Alm durch ve Fr par < Lat per edatlarının eşdeğeridir.] dönüp ~ Ar dawrat [#dwr msd. [Ömer b. entegre di+ dia » ~ E Yun dúo. " dü " diyapozitif [ xx/b] ~ Fr désintegrer çözmek.değiştirmek. enlemesine gitme bildiren edat ve fiil öneki * Anlamca İng through.] dönüş. di. enforme dezentegre [etm " de+. özellikle zamanın geçişi " deveran devre döngü. a. deveran etme. deyim YT [CepK 1935] tabir <Tüde-"de~ Ar dayyü6 [#dy6 im. içine işleme.

birbirini parçalamak bisiklet dümeni " gidon < Tü dit-parçalamak " dit< Tü tıt-paramparça etmek " dit< Tü tıt-parçalamak " dit- diferansiyel [ xx/b] ~ Fr différentiel 1.] 1. bir noktadan etrafa saçılma < Lat diffundere. ayakla * Karş. didak. dağıtmak. 2. küçük ipek parçası. diffus.+ Lat ferre. wen. dilat.a. (= EFa didiy gördü = Ave dâi-. 2. bir hareketi ayrı hızda dönen iki aksa taşıyan mekanizma < Fr différence fark.görmek ~ OFa dltan. Karş. difteri [191+] ~ Fr diphtérie bulaşıcı bir hastalık. bin. bedbin.+ Lat fundere.(seyretmek). tabip ~ EYun difthéra tabaklanmış deri" defter * Hastalığın seyri esnasında boğazda oluşan köselemsi dokudan ötürü.kendini parçalamak [Kaş xi] tıtış.< HAvr *dheis. TS* xv] ~ Fa dlda 1. gören.< EErm dit. dilate. didik didik didin[mek didiş[mek didon » <Tü Tü Tü [T S xv] didim didim parça parça [Kaş xi] *tıtın. İlk hecedeki sesli değişimi açıklanmaya muhtaçtır. önsözden önceki kısa sunuş yazısı ~ OFa dibâçag başlangıç duası dibek vurmak " tep[Men xvii] havan Tü dep-/tep. diferansiyel hesap. Tü depek (tekme atan . görülen.taşımak ~ HAvr *bher-1 taşımak. bakmak * Aynı kökten Sans dhyati (düşünmek). görmek.ayırmak. lat. +ber * Latince fiilin perfekt kökü kuraldışıdır. difüzyon [ xx/b] ~ Fr diffusion (dökülmüş bir sıvı gibi) yayılma. 3.dövmek. görmüş. Erm tid.düşündürmek < HAvr *dens-1 düşünmek " +dan1 dide [Ferec. didaktik [DTC 1943] ~ Fr didactique öğretici. fus. rulo şeklinde kitaba sarılan ve üzerinde kitabın konusu yazılan ipek şerit.dökmek " dis+.görmek.a.öğretmek ~ HAvr *didnsko.dibace [Ali xvi] ~ Fa dibaca [küç. didaiti bakmak.döküp saçmak & Lat dis. 2. Fr. fondan diğer datlgar [Ferec xiv] ~ Fa dlgar/dadlgar başka. eğitici ~ EYun didaktikós < EYun didâskö.xiv Kıp). getirmek " dis+. öbür ~ OFa . kuşpalazı # 1857 Pierre Bretonneau. Farsça fiilin kuraldışı geniş zaman kökü olan bin sözcüğünün etimolojisi ayrıdır. göz < Fa dldan. düşünmek) ~ HAvr *dhiâ. farklı kılmak & Lat di(s). görülmüş. farklılaşma < Lat differre. Bak.

özellikle işaret parmağı ~ HAvr *dik. dîcere (söylemek). rafine olma.< HAvr *deik. göstermek * Aynı kökten Lat index (işaret parmağı). özellikle belli etmeden bakma (argo) .] incelik. dik1[mek dik2[mek Tü direnmek " dik diken dikey dikit Tü YT YT [Uy viii+] tiken saplanan şey. ayırmak. direnmek Tü [ viii] tik. yy başlarında üretilmiş edebi bir deyimdir. dijestif [xx/b] ~Frdigestifhazmettirici. dict-" dikte [ xx/b] ~ Fr diction söyleyiş biçimi. gest. detaylı olma.diğerkâm [TDK 1955] başkalarını seven. hazmetmek & Lat di(s). sokmak " dik-1 < Tü dik " dik < T ü dik-" dik * -it eki için bak.Çing dikés bak! Çing dikáva bakmak dikkat [Ferec xv] ~ Ar diqqat [#dqq msd. eğik olmayan.dik duruma getirmek. diken [Geom 193+] şakuli [TDK 1944] stalagmit < Tü tik.a. E Yun deíknymi. belirtmek. digest. sokmak [ xi] tik. . dik Tü [Uy viii+] tik 1. rakam ~ Lat digitus parmak.ayrı + Lat gerere. ince olma. arzu (= Ave kâma. şeri3 * Muhtemelen 20. dikiz [LG 188+] bakış. İng teach (öğretmek). özgecil (Fr altruiste karşılığı) & Fa dîgar başka(sı) + Fa kâm seven.)" diğer. vertikal < Tü *ti. kılı kırk yarma. dik durmak.kılmak " dis+.(işaret etmek). dirençli. ifade ~ Lat dikta [ xx/b] diktatörlük idaresi ~ Fr diktat dikte edilen şey. ince eleyip sık dokuma < Ar daqqa ufaladı. sevgi. Farsça sözlüklerde yoktur. 2. dike (yargı). saplamak. inceltti diksiyon dictio < Lat dicere. ağaç dikmek < Tü *ti. sayısal < İng digit tamsayı. anıt. sert.a.delmek.sert olmak.dik durmak. jest dijital [ xx/c] ~ Fr/İng digital tamsayılara ilişkin. dictare (bildirmek).saplamak.sevmek . yemekten sonra içilen likör < Lat digerere. zorla kabul ettirilen görüş ~ Alm diktat ~ Lat dictatum bildiri.çözmek.işaret etmek. buyrultu < Lat dictare bildirmek " dikte Türkçe anlamı Fr dictature (diktatörlük) kelimesinden etkilenmiştir.HAvr *kâ-mo. deig. canlı.< HAvr *kâ.

2. hunhar .diktafon [ xx/b] dikte etme cihazı ~ marka Dictaphone ^ 1907 Columbia Phonograph Co. fon(o)+ diktatör [Tarik 1885] zorba yönetici ~ Fr dictateur 1. yassıltmak ~ Lat dilatare a. gönül. belirtmek. yürek. dil2 . a. & Lat di(s). ~ Fa dilbar gönül çelen. lisan. kayığın dildo [Hürr 1997] yapay penis küreklerinin bağlandığı çubuk. belirlemek. cesur" dil2. söz * Aynı kökten Tü tın. enli. dictsöylemek. yapay penis.OFa dil/diler kalp [Yus xiv] yürek ~ Fa dil 1. istida * -çe ekinin Farsça küçültme eki olan -çe ile ilişkisi açık değildir. buyurmak. zorla kabul ettirmek ~ Lat dictare bildirmek. 2.uzunlamasına kesmek. her türlü zorba yönetici ~ Lat dictator Roma cumhuriyetinde belli bir süre için olağanüstü yetkilerle donatılan yönetici < Lat dictare bildirmek. dilenci <Tü [ xiv] < Tü dile-" dile~ Fa dil %ün yüreği kanayan & Fa dil dilhun yürek + Fa %ün kan " dil2. demokrasilerde geçici bir süre için olağanüstü yetkilerle donatılan yönetici. işaret etmek < Lat dicere. zıbık ~ ? dile[mek Tü [Or viii] tile. beklemek. gönül götüren " dil2. bildirmek ~ HAvr *deik. ~ İng dildo 1. buyurmak " dikte dikte [etm [Bah 1924] ~ Fr di cter 1. 2. < Tü tile-" dile< Tü dilek" dile- [CepK 1935] arzuhal. tırjğ (ses). talep etmek dilek dilekçe Tü YT [Uy viii+] tilek a. yayvan " dis+ dilaver +aver dilber +ber [ xiv] [Men xvii] ~ Fa dil âwar yürekli. cesaret dilate [etm [ xx/c] ~ Fr dilater yumuşatarak yaymak. adını koymak " dijital dil[mek dil1 Tü Tü [Kaş xi] til. kelimeleri tane tane söyleyerek yazdırmak. konuşmak). 2.(ses vermek. dilim yapmak < Tü *tı-2 ses vermek [Or viii] tıl dil (organ).+ Lat latus geniş.istemek.a. < İng dictation microphone dikte etme mikrofonu " dikte. ıskarmoz.işaret etmek.

nefes). a. ^ 1867 Werner Siemens. Karş. hayırlı olmak EŞKÖKENLİLER: EYun dynamai : aerodinamik. 2. mühendis (1816-92) < EYun dynámis güç " dinamik dinar [ xiv] ~ Ar dînâr altın para birimi ~ Aram dînârâ gümüş Roma parası ~ Lat denarius on as değerinde gümüş Roma parası < Lat deni onar. özellikle Ahuramazd veya Zerdüşt dini * İrani sözcüğün Elamca vasıtasıyla eski Babil Akadcasından alıntı olma ihtimali üzerinde durulmuştur. kafa ~? Fa din [Kut xi] ~ Ar dîn [#dyn1] inanç ve ibadet kuralları sistemi ~ OFa den a. aks < Tü derjg denge. Karş. termodinamik dinamit [Bah 1924] ~ marka Dynamite patlayıcı madde adı ^ 1867 Alfred Nobel. Kuran'da dinar bir altın tartı birimi olarak zikredilir. İsv.yapmak.sesi etkisiyle ş > ç dönüşümü tipiktir.). yargı) > İbr/Aram dîn (a. onlu < Lat decem on " desi+ * Roma denarius'u ilk kez MÖ 21 1'de basılmış ve MS y. Men xvii] dinç *tın(ı)ş < Tü tın-/din.dilim Tü [ xi] tilim a.nefes almak. 275'e dek tedavülde kalmıştır. nefes [ xiv] ~ Ar dimağ [#dmġ] beyin. ~ Ave daena a. eşlik < Tü . [TS xiv xiv] tınç dinmiş. nefes almak " din* -n. dinlenmiş. dinamik [ xx/b] ~ Fr dynamique 1.dinmek. dingil <Tü " denk [TS xv] denil/dingil araba tekerleklerini tutan mil. gücü yetmek . Akad dînu (yasa. dinamo. din[mek Tü [Uy. soluk. düyun. sanayici < EYun dynámis güç " dinamik dinamo [Bah 1924] ~Fr/İngdynamo elektrik akımını güce dönüştüren motor ~ Alm dynamoelektrische maschine a. durmak. dinamit. < Tü til-" dil-dilmaç Tü? [Kıp xiv] dilmaç/tılmaç/tilmaç/tolmaç tercüman * Dil sözcüğüyle ilişkisi açık değildir.a. etmek. Alm. dinamik. güçlü.a.HAvr *deu. dinç <Tü [Kıp xiv] tiniş .a. Kaş viii+] tın. güce ilişkin. dinmek. [EvÇ.a. dinlenmek * Aynı kökten ETü tın (ruh. dimağ damâğ burun. atak ~ E Yun dynamikós < E Yun dynámis güç < E Yun dynamai muktedir olmak.. dinlenmek.

(bitmek). aks < Tü derjg denge.sesi algılamak < Tü tın sada. belki Türk (bir kökten gelen) ve tüğ (biten şey). tükenTü tür : tür. türkü Tü tüke-: tükel. istirahat etmek < Tü tın/tin dinozor [ xx/b] ~ İng dinosaur tarihöncesi sürüngen türü ^1841 Sir Richard Owen. türlü Tü tüğ : tülü. dive (dalmak). Moğ tengelig (dingil) < terjg (denge. banmak < Ger *deupjan. dip. dinlen[mek <Tü nefes. ses < Tü tın. İng. a.dingo a. Moğ terjgelig (dingil) < terjg (denge. -il eki Moğolcadan bir alıntıyı akla getirir. Türk. tüy dip2 [ xx/c] ~ İng dip ekmek banılarak yenen sos < İng to dip batırmak. . türe-.soluklanmak. daldırmak. dingil <Tü [TS xv] denil/dingil araba tekerleklerini tutan mil. türedi. eşlik " denk * Karş.bitmek. eşitlik). tüke. son. kökten * Aynı kökten türe.ses * Aynı fiilin hem "ses algılamak" hem "ses çıkarmak" anlamını taşıması açıklanmaya muhtaçtır. EŞKÖKENLİLER: Tütüp : dip1 Tü Türk : alaturka. -il eki Moğolcadan bir alıntıyı akla getirir. Uy viii] tırjğla.daldırmak < Ger *deupa derin ~ HAvr *dheub-derin Aynı kökten İng deep (derin). soluk " din[Kıp xiv] tınğlan-/tinlen-/dinlen. türkuaz. kök. dinle[mek vermek " tınTü [Or. türev. eşitlik). müthiş + EYun saûros kertenkele dip1 bitmek Tü [Uy viii+] tüp en aşağı uç. dıngıl/dıngır onom rezonanslı ve ekolu hafif darbe sesi " dangıl dingo[nun ahırı ~ öz Dingo Walt Disney'in çizgi karakteri Goofy'nin Fransızca ve Türkçe adı ~ İng dingo Avustralya'ya özgü vahşi köpek türü . doğabilimci & EYun deinós korkunç.* Karş.(bir kökten bitmek). temel < Tü *tüü.

2. tutam. antifriz diploma [LO xix] ~ Fr diplôme her türlü resmi evrak [esk. kraniyum * Metatez belki dermek/dirmek fiilinin etkisini gösterir. rect. Tü [Uy viii+] tire.a. gümüş para birimi ~ OFa drahm/dram ~ EYun dra%me 1. diri Tü Tü *ti. küçük bir ağırlık birimi.a. direct-yöneltmek. yönlendirmek < Lat regere. direnmek " dik Tü [ xi] tirek/tiregü destek. direct.]. bir el dolusu. elçi < YLat diplomaticus "resmi evraklı". avuç. " di+ diplomat [LO xix] ~ Fr diplomate resmen atanmış görevli. direnç göstermek < Tü *ti. " dik [ viii] tiriğ canlı. yol göstermek " ray direkt direksiyon [ xx/b] ~ Fr direct düz. a. defter şeklinde katlanmış evrak. dolaysız ~ Lat directus " ~Frdirectif yönerge.iki + EYun kránon boynuz (= EYun kraníon kafatası ) " di+. elle tutmak ~ HAvr *dergh. berat. dayanak < Tü tire-" dire- direk direksiyon [ xx/b] ~ Fr (volant de) direction yönlendirme tekeri < Fr direction yön. ruhsat ~ EYun diploma.a. yönlendirici ~Frdirecteur yönetmen~Lat < Tü diren-" dire-.dik durmak. dirhem [Yus xiv] ~ Fa dirham 1. berat veya tasdikname sahibi < Lat diploma berat. dirençli.dik durmak. berat < EYun diploö ikiye katlamak & EYun di. yönlendirmek " direksiyon direktör director " direksiyon direnç YT [186+] [CepK 1935] inat dirgen [Barkan xvi] digren harmanda saman atmaya yarayan iki uçlu çatal. dik < Tü tire. 2. yönelme.avuçlamak. +inç direktif [Bah1924] < Lat dirigere.a. -t. & EYun di. dosya. eski Atina'da gümüş para birimi < EYun drássomai.yönetmek. bilincinde idi dire[mek [ xiv] ~ Ar dirâyat [#dry msd.] bilme.dik tutmak.yöneltmek. 3. tasdikname " diploma dirayet farkında olma < Ar dara bildi. diretmek.iki + EYun ploö katlamak < HAvr *pel. direnç göstermek < .a. ikiye katlanmış parşömen tabakası.dipfriz [ xx/c] derin dondurucu ~ marka Deep Freeze bir buzdolabı markası #1941 ABD. & İng deep derin + İng freeze dondurma " dip2. 2. [EvÇ xvii] digren ~ Yun dikráni iki uçlu çatal ~ EYun dikrânon a. yönlendirme ~ Lat directio < Lat dirigere. bir ağırlık birimi.1. dra%. tanıma.a.

diriğ diril[mek Tü [ xiv] ~ Fa diriğ esirgeme. [ xx/b] ~ Fr disqualifier yetkisini elinden . a. fırlatmak diskalifiye [etm almak. ~ EYun dískos yarışma amacıyla fırlatılan genellikle yassı ve yuvarlak nesne < EYun dikeö atmak.a. < Tü *tir diz " diz dış Tü [ viii] taş1 a. diş geçirmek " dit~ Lat di(s). Lat docere (öğretmek). < Tü taş dış " dış.canlanmak < Tü diri" diri [CepK 1935] hayat * Sıfata eklenen -(i)m ekinin işlevi belirsizdir.* Anlam bağı için karş. dışarı.: taş-. eğitim. vegetable. mezhep sahibi olmak) disk [ xx/a] ~ Fr disque yassı daire şeklinde nesne ~ Lat discus a. düzenlemek " Tü [ xi] tirsgek a. koruma " diri dirim YT [ xi] tiril.a. dışkı Tü taş-/taşı. <Tü*tı-1 parçalamak.karşılığıdır. dirlik dizdirsek <Tü [Kıp xiv] tirlik düzen. [ xiv] taşra/taşarı/daşğarı a. EŞKÖKENLİLER: Tütaş1 : dış. taşı-. taşak.< HAvr *deköğreti veya terbiye veya adap benimsemek * Aynı kökten Lat decere (adaba uygun olmak).a. [DK xiv] dirlik < Tü *tir-/tiz. *dirimek fiili mevcut değildir.öneki burada Fr dés. disiplin [Bah 1924] ~ Fr discipline talim. diri) > İng vigor. öğrenim dalı ~ Lat disciplina < Lat discipulus öğrenci < Lat discere öğrenmek ~ HAvr *didk-ske. budak dişi Tü [Uyviii+]tışı/tişia. terbiye.a. fraxinus " diş.a. elemek < İng disqualify " de+.bölünme ve ayrılma bildiren fiil öneki [Uy viii+] taşğaru dışa doğru. kalifiye * İng dis. EYun dokeo (bir öğretiyi benimsemek. Lat vigere (dik ve güçlü olmak) > vegetus (canlı.dizmek. taşra diş dis+ Lat de ex dışarı dişbudak Tü + Tü [Uyviii+]tışa.< Lat de. +ri [Mü xvi] bir ağaç. taşıt.

posit. pers. iyon distribüsyon [ xx/b] ~ Fr distribution dağılım. yy'da anlam değiştirmiştir. dispers. tez2 * Fransızca biçim Bibliothèque (kitaplık) sözcüğünden benzetme yoluyla 1920’lerde türetilmiştir. tribut. bulmak (& EYun prós denk + EYun eîmi gitmek ) " dys+. münakaşa etmek & Lat dis. post2 disprosyum [ xx/b] ~ YLat dysprosium kimyada bir element < EYun dysprostikós güç bulunan & EYun dys zor.a. ödemek.ayrı + Lat tribuere. birkaç kişi arasında bölüştürme < Lat distribuere dağıtmak.harcamak & Lat dis.uzamak. & Lat dis. Sıfata eklenen -kı ekinin işlevi belirsizdir. [ 197+] plak çalınan gece kulübü ~ Fr discothèque gramofon plakları kütüphanesi & Fr disque disk + EYun theke kap.tahsis etmek. 2.rast gitmek. 2. depo. payını vermek < Lat tribus " dis+. dağıtmak ~ Lat dispergere. log.ayrı + Lat pergo.] küçük disk " disk < Tü dış " dış * Anadolu ağızlarındaki fışkı < Yun foúski sözcüğünden esinlenmiş olduğu açıktır. discurs. disleksi [ xx/c] ~ Fr dyslexie harfleri bilip kelime okuyamamaya yol açan patolojik okuma güçlüğü ~ YLat dyslexia & EYun dys zor + EYun léksis okuma.a. dağıtım. & Lat dis. pandantif dispersiyon [ML xx/c] ~ Fr dispersion saçılma. söylem ~ Lat discursus 1. nutuk. söylemek " dys+. münakaşa. diskotek [ xx/b] . zıt + Lat currere.zıt yönlere koşmak. diskur [Nutuk 1927] ~ Fr discours 1. yayılmak " dis+ disponibl [ xx/c] bir bankacılık terimi ~ Fr/İng disponible harcanabilir.ayrı. söylev. tartışmalı bir konuda verilen söylev < Lat discurrere. 3.disket dışkı YT [ 198+] [TDK 1944] gaita ~ Fr disquette [küç.okumak.koymak " dis+. dağılım < Fr disperser saçmak. kur dişlek <Tü [LO xix] gedik.a. koşuşma. prost. leksikon dispanser [Markop 1946] sağlık ocağı ~Frdispensaire (ilaç) dağıtma yeri < Fr dispenser tartarak dağıtmak. söyleme < EYun Iegö2. parça parça harcamak ~ Lat dispensare a. koyma yeri " disk. bölüştürmek & Lat dis. kötü + EYun prosiemi. curs.ayrı + Lat ponere.ayrı + Lat pensare tartmak " dis+. tri+ . kullanmaya hazır < Lat disponere.koşmak " dis+. disposit. dişlenmiş yer. [ xx/a] dişi eksik olan kimse < Tü dişle-" diş * Esasen "dişlenmiş" demek iken 20. pro+1.

kaba taslak çizmek & EYun diá + EYun grâfö " dia+. a. idrar-süren hastalığı < EYun diabainö sürmek. meclis ~ Ar/Fa dîwân 1. diş geçirmek " diş divan [Kut.a. 3. taslak ~ EYun diágramma. farketmek. akıtan. daraltmak " dia+.dit[mek Tü [ xi] tıt. bat. frag. İng deacon (a. < EYun diagrâfö üstünü çizmek. anlamak. çıkarmak & EYun diá içinden geçerek + EYun bainö. içinden geçirmek. divit dawât mürekkep şişesi (= Aram diwotâ mürekkep = İbr dlwo a. gnostik diyagonal [ xx/b] ~ Fr diagonal çapraz < EYun diagónios köşe çaprazı & EYun diá çapraz + EYun gony köşe " dia+. Aş xi] defter.bilmek. büro. arşiv * İt dogana. cin çarpmış" dev ~ Ar divit [Aş xiv] devât. ağız. kron(o)+ diyalekt [ xx/a] ~ Fr dialecte lehçe ~ EYun diálektos lehçe. 2.a. -t.kapatmak. anlama. [Men xvii] devât vulg. duvar veya çitle bloke etmek ~ HAvr *bhrkw-yo. baz * Şeker hastalarının aşırı idrar etmesinden ötürü. yün veya pamuk atmak < Tü *tı-1 parçalamak. önlemek.söylemek " diyalog .) ~ Mıs diyabet [ xx/a] ~ Fr diabète şeker hastalığı ~ EYun diabetes 1.gitmek " dia+. özellikle resmi karar ve hesapların yazıldığı defter. statik olmayan ~ EYun dia%ronikös a. hizmetkâr < EYun diakoneö hizmet etmek * Karş. sedir ~ OFa dewân defter. gram diyakoz [LO xix] ~ Yun diákos/diákonos papaz yardımcısı. log. makam sahibinin oturduğu minder. yazmanlar heyeti. defter. İsp aduana (gümrük) sözcükleri Arapçadan alınmıştır. gönye diyagram [ xx/b] ~ Fr diagramme şematik çizim. sekretarya. kilisede ayine yardımcı olan kişi ~ EYun diákonos yardımcı. gnö.a. yargılamak " dia+. diyafram/diyafragma [186+]diafragma ~Fr diaphragme iki boşluğu ayıran zar ~ EYun diáfragma. özellikle taşra ağzı & EYun diá çapraz + EYun Iegö2.a. diyakronik [ML xx/c] ~ Fr diachronique zaman içinde gelişen.< HAvr *bhrekw.tıkmak. fars diyagnoz [ xx/b] ~ Fr diagnose teşhis ~ EYun diâgnösis ayırdetme. şiir koleksiyonu. [DK xiv] kurultay. teşhis < EYun diagignöskö ayırdetmek. t. kıkırdak & EYun diá enlemesine + EYun frâssö.). sıkmak. divane [Gül xiv] ~ Fa drwâna deli. & EYun diá boyunca + EYun %ronos zaman dia+.paramparça etmek. teşhis etmek & EYun diá + EYun gignöskö. Fr douane. musluk.ara duvarı. 2. mahkeme.

etiyoloji diyet2 wadâ kan bedeli ödedi [ xx/b] ~ Ar diyat [#wdy msd. bir aşiretin sahip olduğu ülke.saçma. içinden akmak & EYun diá içinden + EYun rheö akmak " dia+. pan(to)+ diyapozitif [ xx/b] ~ Fr diapositif şeffaf pozitif film ~ İng diapositive a. 2. diyalektik.söylemek " diyalog diyaliz [ xx/b] ~ Fr dialyse. Karş. tamamen yayılma & EYun diá baştan başa + EYun speirö. münazara ~ EYun dialektike (te%ne) a. evler. akıntı < EYun diarrheö akıp gitmek. karşılıklı konuşmak. diyalog . ritm diyaspora [ xx/c] ~ Fr/İng diaspora bir ulusun ve özellikle Yahudilerin dünyaya dağılması < EYun diaspörâ saçılma.diyalektik [P Safa 1949] ~ Fr dialectique tez ve antitezle akıl yürütme yöntemi. tohum ekme " dia+. obalar. Yun filozof (MÖ y.a. diyanet dindarlık. sebep. ton1 diyet1 [ xx/b] ~ Fr di ète beslenme rejimi. diyapazon [Bah 1924] ~ Fr diapason 1.tüm " dia+. log. sperm diyatonik [ xx/c] ~ Fr diatonique müzikte bir ses dizisi < EYun dia tónon tüm ses perdeleri boyunca & EYun diá baştan başa + EYun tónos ses " dia+.çözmek " dia+. spor. bir çalgının seslendirebileceği tüm tınıların dizisi. dialyt. perhiz ~ EYun díaita beslenme veya yaşam tarzı < EYun diaitâö belli bir tarzda beslemek.] din.ayrıştırma ~ EYun diálysis içinden geçerek ayrışma & EYun diá içinden geçerek + EYun lüö. söyleşmek.] 1. & İng diaphanous şeffaf (< EYun diafainö içinden öbür yanını göstermek) + İng positive " pozitif diyar [Env xiv] ~ Ar diyar [#dwr çoğ."karşılıklı çeşitli şeyler söylemek" veya "farklı biçimde söylemek". din işleri < Ar dîn " din [Men xvii] ~ Ar diyânat [#dyn1 msd. analiz diyalog [ xx/a] ~ Fr dialogue karşılıklı konuşma. 490-y. karşılıklı konuşma < EYun diâlegö 1. belli bir yaşam tarzı gütmek & EYun diá + EYun aitía amaç. 2.] kan bedeli < Ar . pan(t). lys. tını kontrol aracı ~ EYun dia pason (%ordön) baştan başa tüm perdeler & EYun diá baştan başa + EYun pâs.a. oba " dar2 diyare [ xx/b] ~ Fr diarrhée ishal ~ EYun diárrhoia ishal. +log * Yunanca fiilin her iki anlamında "farklı söylemek" fikri mevcuttur .söylemek " dia+. #Elea'lı Zeno. 2. söyleşmek & EYun diá karşılıklı + EYun Iegö2.EYun diálogos söyleşme. kasıt" dia+. 430) < EYun diâlegö sohbet etmek. diyalekt. log. taşra ağzı konuşmak & EYun diá çapraz + EYun Iegö2. memleket < Ar dar ev.

(sıraya koymak) biçimleri eş anlamlıdır. diop. optik diz diz[mek düzenlemek Tü Tü [Or viii] tiz bacak eklemi [Uy viii+] tiz< Tü *tir < Tü *tir-/tür.sıraya sokmak. yollamak. bu motorlarda kullanılan yakıt < öz Rudolf Diesel Alman mühendis (1858-1913) dizge YT [CepK 1935] nazım < Tü diz-" diz- * TTü dizge (diz bağı . Moğ/Tü törü (düzen. et. sahip. a.duvar. yasa) sözcüğünün aynı kökten türediği varsayılabilir.ve *tür-/tör. HAvr *reg-1 (düz.atmak. sur) + Fa -dar tutan. yasa. Bak. dizanteri [ARasim 1897-99] dizanterya ~Fr dysenterie kanlı ishal ~ EYun dysentería bağırsak bozukluğu & EYun dys zor. saf. enter(o)+ dizayn dizdar [ xvi] [ xx/c] ~ İng design tasarım ~ Fr dessin " desen ~ Fa dizdar kale muhafızı & Fa diz kale (= Ave daeza. * Tü *tir. enterval & EYun diá + EYun (h)iemi.Lat decem on " desi+ dobra [ xx/b] açık sözlü. t. düzeltmek. güzel konuşan ~ Bul dobro iyi Tü YT Tü [ xi] tizgin a. dizgin dizi dizin dizyem . jet diyoptri [Bah1924] ~Frdioptrie göz bozulması birimi . [ xi] tizig sıra.atmak. yönetim). dizi [TDK 1955] indeks [ xx/b] < Tü tiz." diz< Tü diz-" diz~ Fr dixième onuncu.bir şey içinden veya vasıtasıyla görmek & EYun diá içinden + EYun orâö. kötü + EYun énteron bağırsak " dys+. düzen. Anlam yelpazesi için karş.EYun dioptrikós bir araçla görmeye ilişkin < EYun diorâö.diyez [ARasim 1897-99] ~ Fr diése müzikte inceltme işareti EYun diaísis araya sokma.öğretmek " disiplin Türkçeye 1933'te Alman akademik sisteminden aktarılmıştır. . onda bir < Fr dix on doçent [ResmiG1933] ~Almdozent üniversitede öğretim görevlisi ~ Lat docens.öğreten < Lat docere. aralık. doct." diz< Tü tiz. sokmak HAvr *ye. rast. op.görmek " dia+. itmek. -li" +dar dize YT [TDK 1969] mısra < Tü diz-" diz- dizel [Bah 1924] ~ Fr/İng diesel bir tür içten yanmalı motor. harekete geçirmek " dia+.xvii) sözcüğü ile ilgisi kurulamaz.

saçmak [Uyviii+]toksona. şarıltı. vb. dırıltı. bir öğretiyi benimsemek ~ HAvr *dok. gürültü.doğ[mak doğ[mak döğ[mek doğa YT Tü Tü » [Uy viii+] toğ-/tuğ. kabarmak. kabul etmek.benimsemek. inilti. Karş. felsefi ilke.öğreti. dar görüşlü < EYun dógma.< HAvr *dek. meydana çıkmak " döv< Tü doğ-" doğYT [CepK 1935] mizaç * Fr nature (tabiat) < Lat nasci (doğmak) sözcüğüne kıyasla türetilmiştir.doğmak. t.doğmak. 2.a. düz. dogmatik [DTC1943] ~Frdogmatique bir öğretiye katı katıya bağlı olan. doğu dok docke dök[mek doksan Tü Tü [Uy viii+] tök. eğri olmayan. doğru doğrultu Tü [Uy viii+] toğru/toğrı 1. -e yönelme edatı. <Tü tokuz on "dokuz Tü [Or viii] kün toğusı. meydana çıkmak [Uy viii+] toğ-/tuğ. belirmek. belirmek. doğaç [CepK 1935] ilham < Tü doğ-" doğ- * -aç ekinin işlevi ve Türkçe araç isimleri yapan -eç ekiyle ilişkisi belirsizdir.dilimlere ayırmak. öğrenmek " disiplin doğra[mak Tü [ xi] toğra. doğal [Fel 194+] tabii < Tü doğa" doğa Tü YT * -(a)l eki Fr naturel sözcüğünden esinlenmiştir. uğultu. vızıltı. fısıltı. kabarmak. doğan [ xi] toğan bir tür yırtıcı kuş. mezhep < EYun dokeö doğru kabul etmek. yanlış olmayan (sıfat) YT [TDK 1944] yön < Tü doğru " doğru * -ultu ekinin Türkçede sadece ses yansımalı sözcüklerde kullanılan -ilti ekiyle ilişkisi açık değildir. ufalamak * Etimolojisi açık değildir. [Men xvii] doğu güneşin doğduğu yön < Tü doğ-" doğ[ResCGaz 1912] ~ İng dock gemi havuzu ~ Hol .

sarmak. dola[mak Tü [Uy.]. belge < Lat docere.(dokunmak) > texere (dokumak). a. kumpas. el değdirmek " dokuTü [ viii] tokuz/tokkuz a. kiler. döl Tü [Uy viii+] töl birinin dokuz soyundan gelenler.) + Fa âb su " ab Anlam çeşitliliği için karş. .(kendi eliyle) değmek. yuvarlak * Aynı kökten Tü to5/tot (tam.(su katılaşmak). hoca < Lat docere. doküman [DTC1943] ~Frdocument belge~Lat documentum ders kitabı. el değdirmek. diplomalı tabip [esk. [Men xvii] 2. üniversitelerde öğretmenlik yapma ruhsatı < Lat doctor öğretmen " doktor doktrin a. tok (dolu). Kaş viii+] tolğa-/tola. doct. doku[mak dokumak Tü [Uy viii+] tokı-/toku. her türlü mekanik çark. genelde tabip ~ Lat doctor öğretmen. erzak deposu & Fa döl kova (~ Aram dülâ a. kuyudan su çekmeye yarayan düzenek. su çarkı. direkt olmayan < Tü dola-" dola- dolap [Aş xiv] 1. tax. dolap beygiri. 3. Fiil kökünün ad olarak kullanılması ilgi çekicidir.1. dolu olmak < Tü to-[viii] doldurmak. dolandırıcılık. Lat tangere. a.öğretmek " disiplin doktora [Bah 1924] ~ Fr doctorat doktorluk rütbesi ~ OLat doctoratus "doktor edilmiş".dolmak. 2. vurmak. 3.dövmek. zürriyet dol[mak hale getirmek Tü [ xi] tol.(doldurmak). dokunmak. top (yuvarlak). = Akad dulu a. DK xiv] dolamaç dolanan. üniversitede hocalık beratına sahip kimse. " doktor doku YT [DTC1944] [CepK 1935] nesc ~Frdoctrine öğreti~Lat doctrina < T ü doku-" doku- * Önceleri Fr tissu karşılığı iken yakın dönemde texture anlamını kazanmıştır. dolandırıcılık. doktora sahibi.a. a. dolu). kumaş * Tak/tok (vurma sesi) onomatopesiyle alakası düşünülebilir. 2.doktor [LO xix] tabip ~ Fr docteur 1. torjğ (yuvarlak).öğretmek " doktor dokun[mak Tü [Uy viii+] tokın. doct. kanıt. dolap çevirmek. dönme dolap. 2. vurmak. • Anlam gelişmesi için karş. dövmek. su çarkı. belki ton. döndürmek dolambaç <Tü [Kıp. to5. düzen. temas etmek < Tü tokı. hile. içine eşya konulan mahfaza ~ Fa döl âb 1.

Edata -lı/-sız ad ekleri eklenmesi ilgi çekicidir. 2. domal[mak <Tü [Kıp xiv] tomal. yuvarlak hale gelmek " dol* Karş. talveg dolay dolayı dolaysız <Tü <Tü YT [Men xvii] etraf. +sefal dolmen [ xx/b] ~ Fr dolmen megalitik mezar anıtı ^ Théophile Corret de la Tour d'Auvergne. tüm. dolunay < Tü tol-" dol[TDK 1955] cenin < Tü döl" döl * Ada eklenen -üt ekinin işlevi belirsizdir. top < Tü to. kabarmak) biçimi ile Türkçe olduğu anlaşılan *tom (şişkin şey. dolikosefal [ xx/b] ~ Fr dolichocéphale uzun kafalı & EYun doli%os uzun (~ HAvr *dlsgho. doymak.dopdolu.uzun) + EYun kefale kafa " longa.(şişmek. top) arasındaki ilişki muğlaktır. havali < Tü dola-" dola< Tü dolay " dola- [Men xvii] nedensellik belirten edat [TDK 1944] vasıtasız < Tü dolayı" dola- * Anlamca dolay adı ile değil dolayı edatı ile bağlantılıdır. Bohemya'da gümüş madenleri olan bir yer Joachimsthal'da rotatif makinayla basılan ilk gümüş paraların adından.tümsek veya yuvarlak hale gelmek.dolmak. kızın memesi dolgun hale gelmek. EŞKÖKENLİLER: Alm thal : dolar. çok miktarda < Tü tol-" dol< Tü tol-donmak? < Tü to- dolu2 Tü [ xi] tolı buz parçalarından oluşan yağış dolmak.dolar [ xix] ~ İng dollar Amerikan para birimi ~ Alm thaler/taler < Alm joachimsthaler 1519'dan itibaren kullanılan bir gümüş para birimi < öz Joachimsthal Joachim Vadisi. asker ve arkeolog (1743-1800) & taol masa + men taş dolomit [ML xx/c] ~ Fr dolomite bir tür çökelti kayası # 1791 Fr. sıkışmak " doldolun[ay dölüt YT Tü [Uyviii+]tolun1. Fr. < öz Déodat de Dolomieu Fransız jeolog (1750-1801) dolu1 Tü [Uy viii+] tolu dolgun. bol. . Moğolca tomura. yuvarlak. [Men xvii] domal. tomruk.eğilip arkasını yuvarlak hale getirmek < Tü *tom/ton dolgun veya şişkin şey. tomurcuk < Moğ.

Amr xiv] yeraltında yetişen bir tür mantar. mülk.. her türlü giysi. [C od Cx ii i] Tü teğür-/tewür. yy ikinci yarısında yaygınlık kazanmıştır. egemen olmak ~ Lat dominare < Lat dominus ev sahibi..a. yarım & Lat di(s). 2. [ xi] ton. hükümet.suyun katılaşması < Tü to. yüzük). bir oyun ~ İt domino ~ Lat dominus efendi. kıyafet. devlet. . İngiltere'nin iç işlerinde bağımsız kolonilerine verilen ad ~ OLat dominion a. kukuletalı pelerin. sahiplik. altını üstüne getirmek). yy'a dek "1.Fr domestique a. doymak. döndürmek " devir- * Kaşgarlı'ya göre Oğuzcaya özgü bir fiildir. pantolon 19. egemen < Fr dominer hükmetmek.ayrı + Lat medius orta " dis+. ~ İsp tomata a.yarı < Lat dimidius ortadan ikiye bölünmüş.a. trüf < Tü tomal-/domalyuvarlak olmak " domal~Yuntomátes domates [LO 187+] Frenk patlıcanı [çoğ.dolmak. yarım & Lat di(s). a. < Lat domus ev " dam2 dömi+ [ xx/a] ~ Fr/İng demi. rahip " dam2 dominyon [ 190+] ~ İng dominion 1. yatılı hizmetçi ~ Lat domesticus a.a . at rengi" anlamında. don1 Tü [ viii] ton giysi. a. egemenlik.yarı < Lat dimidius ortadan ikiye bölünmüş. efendi" dam2 domino [ 188+] ~ Fr domino 1.devirmek. törjğkölük (halka. < Lat dominare hükümran olmak < Lat dominus " dam2 domuz don[mak Tü Tü [Uyviii+]tonuza. a.domalan <Tü [MŞ. 2. özellikle tören giysisi. * Meksika kökenli bitki 1528'de Hernan Cortés tarafından Avrupa'ya getirilmiş. dombili [199+] bir hakaret sözü ~? * Tombul sözcüğüyle bağdaştırılması muhtemelen yakıştırmadır. 2.a. evcimen. dönmek = d ön[ me k Tü [ O ğxi ]t ö n -a . [KT xix] şalvar. midi+ dominan/dominant [DTC 1943] dominant ~Fr dominant/dominante hükmedici.] Frenk patlıcanı ~ Fr tomate a. ~ Nahuatl tomatl a. Buna karşılık Kırg dörjğölök (tekerlek).a. ancak 18.ayrı + Lat medius orta " dis+. Kürtlerde bir aşiret/ulus adı olan Dımbili ile ilişkisi araştırılmalıdır. törjğkör-(devirmek. siyah renkli rahip başlığı. hane halkından olan kimse . tıkışmak " dol< Tü*t ew ü n -devrilmek. midi+ dömi+ [ xx/a] ~ Fr/İng demi. törjğkörüş (devrim). domestik [ xx/c] evcil.

altın kaplamak ~ OLat deaurare a." dön[TDK 1955] daire. tören alayı. uyuşturucu < Hol doopen daldırmak. uyuştrurucu alma < İng dope ilaç. armağan etmek < Lat donum verilen şey. a. a. Türkçe araç isimleri yapan -eç ekiyle benzerlik yüzeyseldir.İng doping ilaçlama. & Lat de. -em ekinin işlevi açık değildir. periyod < Tü dön-" dön- * Ar dawr (dönmek) > dawrat (periyod) karşılığı olarak türetilmiştir. sunu < Lat dare. istihale < Tü dön-" dön- [ xx/b] spor müsabakasında uyarıcı ilaç alma .giyinmek < Tü tona. [Uy viii+] tonan.bir şeyden + Lat aurum altın ~ HAvr *aus-2 a. " de+ . bulamak. [Amr xv] elmaya benzer bir < Tü dön. 2. dat-" data dönem YT [TDK 1955] devre. kozalak. altın rengi < Fr dorer altınlamak. dönemeç YT [TDK 1955] viraj < Tü dönmek " dönYT * -emeç ekinin işlevi belirsizdir.don2 Tü doymak " doydonan[mak donanma filo Tü [ xi] tor)ğ donma veya donmuş şey < Tü to.[viii+ Uy] giydirmek " don1 <Tü [Men xvii] 1. 2. döngel meyve. piyes dore [ xx/b] ~ Fr doré altın kaplamalı. devir < Tü dön-" dön< Tü [Kan xv] bir çift öküzle bir günde sürülebilen arazi büyüklüğü YT [Fel 194+] tebdil. resmigeçit. muşmula döngü dönüm dön-" döndönüş[mek doping YT <Tü [ xiv] yuvarlak şey. sos katmak ~ Ger *deup-" dip2 döpiyes [Hay 1959 195+] ~ Fr deux pièces 1. iki parça. döner döner kebap < Tü dön-" dön- * 1944'ten eski örneğine rastlanmadı.dolmak. savaş gemilerinden oluşan < Tü donan-" don1 done [ xx/b] ~ Fr donnée veri < Fr donner vermek ~ Lat donare sunmak. dönence [TDK 1944] tropik < Tü dön-" dön<Tü [ 194+] * EYun trepo (dönmek) > tropikós karşılığı olarak türetilmiştir. iki parçalı kadın giysisi & Fr deux iki (~ Lat duo ) + Lat pièce parça " düo. hediye.

aletle veya kızgın şişle dağlamak Tü tög-" dövTü " dol[ viii] to5-/tot. dağlamakla açılan yara < Tü tögne.havanda dövmek.~ HAvr *weidh.[viii] doldurmak doy[mak . [TS xvi xvi] toru (= Moğ torug/turug yükseklik < Moğ toruy. özellikle göğsün alt kısmı. evrak üzerine geçirilen kılıf. yaygı [Kut. döteryum [ML xx/c] ~ YLat deuterium atom ağırlığı 2 olan hidrojen izotopu ^ 1933 Harold C. özellikle mideyi doldurmak < Tü to. yar ~ EFa dauştâ. Ave daoşa. dövme <Tü [TS xiv] döğün yakı. Aş xi] < Tü töşe-" döşe- ~ Fa dost arkadaş.a. banknot ~ OLat divisa hanedan arması < Lat dividere. kimyacı < EYun déuteros ikinci " di+ döv[mek Tü [ xi] töğ. [Kıp. yatak yaymak [Uy viii+] töşek yatak.(omuz. sırtlık.bölmek. [Kıp xiv] toruk . Amer. ezmek. Urey.ikiye bölmek & Lat di(s). +gen Tü [ viii] * Atatürk tarafından bulunan sözcüklerdendir.yükselmek. kale. hanedan arması. üzerinde kraliyet arması bulunan menkul değer. Tü Tü [Uy viii+] töşe. Çağ xiv] döş * Fa doş. divis. döşe[mek döşek dost dauştar.dört dörtgen Tü [ viii] tört a.sermek. kolun üst kısmı) sözcüğüyle benzerliği tesadüf olmalıdır.ayrılma edatı + Lat *videre. doru toruğ koyu kahve at rengi doruk Tü? [CodC xiii] torağı zirve. inceltmek döviz [ xx/b] yabancı devletlere ait kâğıt para ~ Fr devise 1. ayırmak " dis+ * Hanedan armaları ailenin çeşitli kollarını belirten bölmelere ayrıldığı için. YT [Geom 193+] " dört. dosya [Tanin 1910] dosye ~ Fr dossier 1.doldurmak. vis. a. 2. bir muameleye ait evrakın tümü < Fr dos sırt ~ Lat dorsum * Aynı konuya ait evrakları ayırmak için takılan sırt kartonundan. baş kaldırmak döş Tü [Uy viii+] töş göğüs. 2. çıkmak.(sırt) < HAvr *dous. a.

~ Fr drahoma ~ Yun trafoma 1. 2. do. döner delgi < İng to drill .] damlamak dril [ xx/c] ~ İng dribbling 1.a. t. ~ O Yun dragómanos a. t. bir ölçek ilaç < EYun didömi. ~ Ar tarcumân a. ~ EYun drâkön a. ejderha. şekerleme. suyunu akıtmak ~ Ger *draug. dramatürji [ xx/b] ~ Fr dramaturgie tiyatro oyunu sahneleme < EYun dramatourgós & EYun dráma. a. bir tür yarış yelkenlisi dragon ejderha ~ Lat dracon a. çeyiz < Yun *tra%öno para saçmak Yun tra%i gümüş para EYun dra%me gümüş para " dirhem * Yunanca sözcüğün etimolojisi tartışılmıştır.eylem. erg drape [Hayat 1959] ~Frdrapé bol kumaşla sarılmış. 2.tiyatro oyunu + EYun ergö yapmak. giydirilmiş < Fr draper bol kumaşla sarmak < Fr drap kumaş ~ OLat drappus a.a. a. kuruyemiş < EYun trögö kemirmek.kurutmak < HAvr *dreug.kuru drenaj kurutma < İng to drain " dren [ xx/b] ~ Fr/İng drainage fazla suyunu akıtarak dretnot [ 190+] ~ İng dreadnought "hiç korkmaz". ~? Kelt dren [ xx/b] ~ İng drain tıpta biriken sıvıyı boşaltmak için kullanılan cihaz < İng to drain kurutmak. damlayarak akma.vermek " data dozer » [ xx/b] " buldozer dragoman ~ Fr/İng dragoman (resmi görüşmelerde taraflara eşlik eden) tercüman ~ İt dragomano a. İngiltere'de 1906'dan itibaren imal edilen bir tür savaş gemisi & İng dread kork(mak) + İng nought hiç dribling [ xx/c] basketbol terimi < İng to dribble [onom. 2.a. özellikle ufak tefek şeyler yemek dram [ 188+] ~ Fr drame tiyatro oyunu ~ EYun dráma. icra etmek ~ HAvr *ders.çerez. oyun. " tercüman dragon [ xx/b] 1. trajedi < EYun drâö eylemek.doz [ xx/a] ~ Fr dose verilen ilaç miktarı ~ EYun dosis verilen şey. ~ İng drill matkap.eylemek * Osmanlı Dram Kumpanyası 1882'de kurulmuştur. yemek. a. işlemek " dram. düğünde saçılan para veya pirinç. hediye. draje [ xx/b] ~ Fr dragée badem şekeri ~ Lat tragema ~ EYun tragema. t.vermek ~ HAvr *dö.

2. dublaj [ xx/b] ~ Fr doublage ikileme. Lat duo. defa " dü dübel [ 199+] [LO xix] 1. düden [Kıp xiv] derin dudu1 [ xiv] tuti ~ Fa tütl papağan. * Karş. bir topluluğun en yaşlı ve deneyimli üyesi ~ Lat decanus ~ EYun dekanós " dekan duba kullanılan içi boş nesne dubara kere. yüzyüze gelme. kuyruk [ xx/b] [ xiv] dübr ~ Fr doublé iki kat < Fr doubler ikilemek. duçar [Men xvii] yolda rast gelme ~ Fa duçâr/düçâr 1. iki kat yapmak ~ Lat duplicare ikiye katlamak < Lat duplex. tanrıya yakarma " davet [Kut. bi-3.] çağrı. dudu kuşu Tü? [T S xiv] girdap. yüzer köprü yapmakta ~? ~ Fa du bâra iki kez & Fa du iki + Fa bâr ~ Alm dübel takoz ~ Ger (= İng dowel a. a.] arka taraf. makamla dua söyleyen & Ar ducâ + Fa xwandan. Fr deux. iki dört. dua çağırma. iki kat ~ Ar dubr [#dbr msd. CodC xiii] dotak/dudak/tudak/tutak dudak < Tü tut-" tut* T > d değişimi açıklanmaya muhtaçtır.a. altı düz ve geniş tekne. ikicilik duayen [ xx/b] ~ Fr doyen 1. Aş xi] ~ Ar ducâ' [#dcw msd. İng two. dekan. di-. yardıma duahan ~ Fa ducâ%w^ân dua okuyan. Karş. [TS xiii.a.). a. karşılaşma & Fa du iki + Fa çâr dört" dü. . Ave/Sans dvá (iki). hanende düalizm < Lat dualis ikili < Lat duo iki" düo [Bah 1924] dualizma ~ Fr dualisme ikilik. çehar dudak <Tü [İMüh xiii] tutak gaga.dü [Yus xiv] ~ Fa du/du iki ~ HAvr *dwo. suyu yer altına çeken delik. kıç. duplic-" dupleks duble yapmak " düo dübür makat. yeniden giydirme. * Aynı kökten EYun dúo. %w^ân okumak. 2. bir filmi ikinci kez seslendirme < Fr doubler ikilemek. 2. İng dowel (a. şarkı söylemek " dua.

kerevet ~ Akad dakkannu seki.öncülük etmek düka [altını ~ İt ducato ilk kez 1274'te Venedik Dükası Lorenzo Tiepolo tarafından bastırılan ve 17. " dadı < Tü düdük Tü [ xi] tütek ağızlık.Erm dudu yaşlı kadın. düğümlemek < Tü tüg. Avrupa'da bir soyluluk unvanı ~ Lat dux.bağlamak.bağlamak " düğme < düğün Tü [Uy. ductyöneltmek. yy'a dek yaygın olarak kullanılan altın para birimi < İt duca dük " dük * Bazı kaynaklarda ilk düka altını Apulia Dükü II Ruggiero'ya (y. düdük sesi" düt düello Lat duellum/bellum savaş [AMithat 1877] ~ İt duello ikili çatışma ~ * İtalyanca/Fransızca sözcük Lat dualis (ikili) sözcüğünden kontaminasyon yoluyla "ikili çarpışma" anlamını kazanmıştır. [Kıp. [ xi] tügüm bağ < Tü tüğ. seki. dükkân [Aş xiv] satış tezgâhı ~ Ar dukkân/dukân [#dkn] platform. 1140) atfedilse de kullanımda para birimi her zaman Venedik'le birlikte anılmıştır.Ar duldul [#dldl] 1. yönetmek.] üfleme sesi. emzik. Ali'nin katırının adı . içine girme dük [EvÇ xvii] duka ~ Fr duc yönetici. Ali'nin katırı. üzerine bir şey konulan yükselti ~ Sumer dagana bir tür tezgâh veya platform dul düldül Tü [Or viii] tul eşi ölmüş kadın [DK xiv] Hz. oklu kirpi. tezgâh. duc.bağlamak " düğme duhul " dahil1 [Env xiv] ~ Ar duxül [#d%l msd. akit. özellikle evlenme akdi Tü tüg. a. özellikle Ermeni kadın . 2. [ xx/b] külüstür otomobil . DK xiv] düdük kavalın küçüğü düt/tüt [onom. Roma imparatorluğunda bir rütbe < Lat dücere. önderlik etmek ~ HAvr *deuk. Kaş viii+] tügün bağ. lider.dudu2 [ xvii] gayrımüslim yaşlı kadın. düet İt duetto " düo düğme düğüm Tü Tü [ARasim 1897-99] düetto ~ Fr duette müzikte ikili ~ [ xi] tüğme a.] girme. dadı = Fa dâdü a. seki.önder. Hz. özellikle çarşı içinde satış yeri ~ Aram dukana platform. düğüm. a. önder.

biçici & Fa durûd 1. katman " düo. evlilik yoluyla akrabalık.sesi sonradan türemiştir. dunüw/danâwat] yakın idi. pli . dümbelek <Tü [TS. biçilmiş.] zayıf ve sürekli şekilde vurmak " tep* Rezonans bildiren onomatopelere özgü -n. a. viii+] türjgür sıhriyet. f. biçilmiş ağaç. yanaştı * "Öte taraf" ile bir karşıtlığı ima etmesi bakımından İslam dini kökenli bir kavramdır. daha yakın yer. [Men xvii] yanan nesnelerden çıkan gaz * 17.iki katlı. bulut. burç. < öz Dumdum Hindistan'ın Bengal bölgesinde bir müstahkem yer ve cephane fabrikası ~ Bengali damdama toprak kale.iki + EYun pláks. 1187) < Lat duodecim oniki & Lat duo iki + Lat decem on " düo. Men xv-xvii] tebelek/deplek/debelek/dübelek/tenbelek küçük davul < Tü tebele-/debele.a. ~ Lat ~ Ar Dumr/Dumür [#Dmr msd. Hind. 2. yeryüzü < Ar dana [msd. düo [ xx/b] ~ İt duo ikili ~ Lat duo iki ~ HAvr *dwo. yontulmuş.tabaka. çöktü. plak. 2. karanlık. hısım dünya [Kut xi] ~ Ar dünya' [#dnw sf. EvÇ. yontmak ) + Fa gar/kar yapan " kâr duman Tü [ xi] tuman sis.] zayıflık. iki katlı konut ~ Lat duplex. İtal. duplic.a. hekim (ö. desi+ * Yunanlı hekim Herophilos'un (MÖ 353-280) kullandığı dodekadáktylon (onikiparmak bağırsağı) teriminin Latince çevirisidir. yy'dan itibaren anlam değiştiren tütün sözcüğünün yerini almıştır.dülger [Mercimek xv] dürger ~ Fa durgar/durûdgar marangoz. dumdum [191+] ~İng dumdum bullet bir tür kurşun ^ 1897 İng. iğne ipliğe döndü dün Tü [ viii] tün gece (= Moğ tüne karanlık) dünür Tü [Uy [MMem xvi] ~ Ven timón [İt timone ] a. dumur zayıflama < Ar Damura zayıfladı. kereste (< Fa durudan biçmek.[küç.ikikatlıolanherşey.iki" duodenum [ML xx/c] ~ OLat duodenum onikiparmak bağırsağı ^ Gerardo di Cremona. dümen temon a. tabya ~ Fa damdama a. dupleks [xx/c] ~İngduplex1.] beri taraf. çift & Lat du.

doğru. bohça etmek dürbün dürbün (Fr téléscope çevirisi) durgun Tü [KâtipÇ.a. dürüst [CodC xiii] drust düzgün. sokmak.: dur-. toplamak. uzak görüşlü kimse. sağlam). & Fa dür uzak (~ EFa/Ave dura a. Men xvii] durbin 1. düşün- . ~ HAvr *deru-1 düz. dürt[mek Tü? cildini ovalamak dürtü durum1 durum2 [buğdayı YT YT [DK xiv] 1. duru.] 1. durum 1. hayal EŞKÖKENLİLER: Tü tüş : düş. Kaş viii+] tül/tüş rüya. a.düplikasyon [ xx/b] ~ Fr duplication ikiye katlama. hal [ xx/c] buğday türü ~ HAvr *drü-ro. dürzü ~ Ar durzı [nsb. trust (güven) < Ger *treuwaz (düz. batırmak. ikileme. düz. 2. sağlıklı ~ EFa duruva. katı).iki kat" dupleks duplikat ikinci kopyası " düo dur[mak Tü [Bah 1924] duplikata [ viii] tur. * Aynı kökten İng true (doğru). katı.dermek. 2. sert. durgun. ilaç ve merhem gibi şeyleri eliyle sürmek. a.< HAvr *deru-1 pek ve sağlam olma " dürüst duruşma YT [CepK 1935] muhakeme < Tü dur-" dur- * Duruşmak fiili mevcut değildir. sağlam ~ Fa/OFa drust doğru. a. 2." dur ~ Lat durum [n. ~ İt duplicato bir evrakın EŞKÖKENLİLER: Tü dur. kopyalama ~ Lat duplicatio < Lat duplicare ikiye katlamak < Lat duplex.] Suriye ve Lübnan'da yaşayan bir dini topluluğun mensubu < öz MuHammad İsmail al-Darzî Dürzi dininin kurucusu (ö. sağ.) + Fa bin gören " bedbin < Tü tur-" dur- [ xi] turkun a. duruşma dür[mek Tü [Uy viii+] tür. düşün.a. bir [CepK 1935] vaziyet. duplic. Lat durus (sert. 1019) < Fa darzî terzi düş Tü [Uy.a. [Fel 194+] muharrik < Tü dürt-" dürt< Tü dur.

uğursuz (~ HAvr *dus. a.rüya görmek. & Ave duş/duj.düşmek. ~ Fa drwâr/diwâr a.kötü. ~ İt doccia su borusu < OLat *ductiare iletmek. bir tür ipekli kumaş ~ OLat ducissa [f. duc. götürmek. düşman [Kut xi] ~ Fa/OFa duşmân/duşman a. a.kötülük düşünen. murdar). düşün[mek düş dut d üt duvak tuğ duvar a.] < Lat dux. ölmek düşes [Bah 1924] ~ Fr duchesse dükün eşi. [TS xv xv] Tuğak [CodC xiii] divar < Tü tuğ " ~ Ar/Fa tüt a. a. = Ave duşmainyu. Fa duj (çirkin.] devletler ~ Ar dawlat ~ Yun doukáni ekini kabuğundan ~ Fr douille her türlü mekanik aracın çukur kısmı. a. a.a. a. hayale dalmak < Tü tüş rüya. nakletmek. bozuk ) + Ave mainyudüşünce. konmak. duşvar (müşkül). düşün [CepK 1935] mülahaza < Tü düşün-" düşünYT * Fiil kökünün ad olarak kullanılması ilgi çekicidir.] " devlet düven [Mü xvi] dögen ayırmak için kullanılan cihaz. akıl.a. [ viii] tuy. ~ OFa dewâr * v/w sesi etkisiyle ilk hece kapanmıştır. sevketmek < Lat ductare yol göstermek. ~ Aram tütâ a.< HAvr *men-1 düşünmek ) " dys+.dük " dük düşey YT [Geom 193+] vertikal < Tü düş-" düş- * Fiil köküne eklenen -ey ekinin işlevi belirsizdir. duct-" dük düş[mek Tü [ viii] tüş. düven ~ E Yun tykâne a.kötü.a. öğüt (~ HAvr *mn-yo. hissetmek . duşnam (sövme). o no m <Tü Tü [Uy viii+] tüşe. kırmızı tül. düvel [#dwl çoğ.duyumsamak. inmek. hayal" [Men xvii] d üd ük se si [DK xiv] Tuwak gelinin yüz örtüsü. mantalite * Karş. duşt (çirkin).duş [ xix] ~ Fr douche a. sevketmek < Lat ducere. duy ampul takılan çukur duy[mak Tü [ xx/b] ~ Ar duwal [#dwl çoğ.

borç verdi. 2. dizili. a. & Lat duo iki + Lat decem on " düo. intizam YT [TDK 1944] plan < Tü düz" düz[Kıp xiv] tüzgün dizgin. düzenli [Uy viii+] tüz< Tü *tür. düzlem <Tü YT [ xv] sahte [Geom 193+] < Tü düzle-" düz-düzmece < Tü düz-" düz- . [TDK 1983] istihbarat < Tü duy.) biçiminden alıntı. * Dizmek fiilinin varyant biçimidir. duyarlık [CepK 1935] his duy-" duyduyum YT [CepK 1935] his.duyarga YT [TDK 1944] böceklerde anten < Tü duy-duy- * -arga ekinin yapısı ve işlevi belirsizdir. desi+ * İt dozzina (a. kent.sıraya koymak. muntazam < Tü düz< Tü düz-düzYT < Tü düz-" düz-düzey [CepK 1935] seviye düzgün <Tü düzeltmek " düzduziko düz [ xx/a] ~ Yun doúziko katkısız rakı < Tü düz " düzine [LO xix] duzina ~ Fr douzaine onikilik birim < Fr douze oniki ~ Lat duodecim a.dizmek. İng dozen (a. yasa ) * Aynı kökten Aram msdina = Ar madmat (yargı çevresi. sıraya koymak " düz- düz[mek Tü düzenlemek " diz- = Tü *tür-/*tör." duyYT [CepK 1935] hassasiyet < Tü duy-" duy-duyu YT < Tü duy-" duy-duygu [CepK 1935] hassa YT < Tü düyun ~ Ar duyûn [#dyn2 çoğ.a. hükmü altında aldı (= İbr/Aram #dyn yargılama.) Fransızcadan alınmıştır. fonetik açıdan mümkün görünmemektedir. düzen düzenek <Tü [Ferec xv] düzen/düzenlik tertip.a. hüküm verme. [Men xvii] düzgün tertipli.] borçlar < Ar dayn borç < Ar dana 1. düzeltmek. il). düz Tü [Or viii] tüz doğru. yasama = Akad dlnu yargı. yargıladı. dizmek. borç aldı.

2. malva sylvestris ebe + Tü gömeç/gümeç 1. arı peteği" ebe ebegümeci + [MŞ xiv] ebem gömeci yaprakları yenen bir bitki. uğursuz ) " düşman dys+ fiil öneki ~ HAvr *dus. abla.düztaban2 hakaret deyimi ~ Fa duzda ban hırsız. DK xiv] kalıcılık. [TS xiv. dede. nine. 2. bozukluk.kötülük. cim.] boyutlar < Ar bucd " buut ebced ~ Ar abcad Arap alfabesinin ilk dört ana harfinden oluşan sözcük. düztaban2 ~ EYun dys. dizanteri Fa duş. [Oğ xi] ebe ana. beta. EŞKÖKENLİLER: EYun dys. kalıcı oldu ~ Ar abad [#'bd msd. zorluk bildiren ebat ~ Ar abcad [#bcd çoğ.] aptal < Ar baliha ~ Ar abawayn [#'bw dual. ebed [Aş. Kıp xiv] büyükanne. disprosyum. malva sylvestris Tü ebe + Tü gömeç/gümeç 1. sonsuzluk < Ar abada [msd. [Men xvii] doğuma yardımcı olan kadın * Lehçelerde "teyze" ve "sütanne" anlamlarına da rastlanır.] iki babalar. KıpGul.(kötü. balâhat] aptal idi [KıpGul xiv] ~ Ar ablah [#blh sf.: düşman.kötü. delta ebe çoc [Or viii] aba ata. saygı gören kadın. börek.kötü Aynı kökten Ave/Fa duş/duj. ubüd] kaldı. çörek. uğursuz). ebleh [msd. saygıdeğer kimse. dolandırıcı < Fa duzdîdan hırsızlık etmek < OFa dujd/dujdîhâ hırsız (= Ave duş/duj. börek.] ebegümeci + [MŞ xiv] ebem gömeci yaprakları yenen bir bitki. çörek. arı peteği" ebe ebeveyn ana baba < Ar abü baba " ebu * İsmin Arapçaya özgü ikil (dual) halidir. & Tü & . harflere rakamsal değer verilmesine dayanan sayı sistemi < Ar alîf bâ cim dal" elif.: disleksi.

gereç. ağabey. parasal karşılık + Ar mi81 benzer.] (bir şeyin merkezine oranla) kenar.a. ağabey" anlamında kullanılmış iken 193 5'ten sonra Çağatayca örneklere istinaden anlam değişikliğine uğratılmıştır. ebonit [ xx/b] ~ Fr ébonite doğal rengi siyah olan bir tür sentetik polimer ~ İng ebonite < İng ebony değerli siyah tahtasıyla tanınan ağaç.] 1.a. atalar < ece Tü [ viii] eçe baba. emeğe ecir/ecr[ xiv] ecr karşılık ödenen şey ~ Aram agrâ a. ebeveyn. kraliçe * Türkiye Türkçesinde 13. biçilmiş süre.] cedler. dalgalı < Fa abr bulut ~ EFa abra. misil ~ Fa acri mi61 eşdeğer ücret & Ar acr ecza [ xiv] ~ Ar aczâ' [#cz' çoğ. eş " ecir.a.a. ~ Akad agru/igru a. yaşlı adam. ebu ecdat Ar cadd dede. duraksadı ecinni ~ Ar acinnî [#cnn] cin " cin1 ~ Ar acr [#'cr msd. unsur " cüz eczane/eczahane ecza. dilbilgisinde edat . ecnebi [Neş xv] ~ Ar acnabî [#cnb1 nsb.a.a.* Kusur ve renk sıfatları yapan af cal vezninde.] 1. bekleme süresi.) ebu [ xiv] ~ Ar abü/bü [#'bw] baba EŞKÖKENLİLER: Ar #'bw : abullabut. unsurlar. ölüm < Ar acila bekledi. söyleyiş tarzı. abanoz ~ EYun ébenos a. bukalemun. ata " cet [MMem xvi] ~ Ar acdâd [#cdd1 çoğ. " abanoz ebru ~ Fa abrî bulut renginde. baobab.a.] ücret. ecel [Kut. (= Ave avra. ödeme. hane + [KT xix] eczahane eczacı dükkânı & Ar aczâ' + Fa %âna " eda [ xiv] görevi yerine getirme. hareli. şive edat EŞKÖKENLİLER: ~ Ar adâ' [#'dy msd. [ xi] eçe/eke büyük kızkardeş. ~ Ar adat [#'dw] araç. 2. yapma. kılma. daha dış taraf < Ar canb yan " canip ecrimisil ücret. a. yy'dan 1930’lara dek "ulu kişi. 2. = Sans abhrá.] birimler.] yabancı < Ar acnab [kıy. [Çağ xv] eçe yaşlı kadın. a. kimyasal maddeler < Ar cuz' birim. abla . [CepK 1935] ece saygıdeğer veya bilge kadın. Aş xi] ~ Ar acal [#'cl msd.

edit. data editör < Lat edere.üzeri.vermek " ex+. yaşam tarzına ilişkin hikaye ve gözlemlerden oluşan ve Arapçada 8.icra etmek " efekt efemera [ xx/c] broşür. kalıcı olmayan yayınlar < EYun efemerön [n. incelik.yapmak " ex+. < Lat edere. çıkarmak.] terbiye. dat. etki ~ Lat effectus icraat. etkili. bilet.dışa + Lat facere. faktör efektif [Bah 1924] ~ Fr effectif. effect.icra etmek. çizme ~ Ar adawât [#'dw çoğ. effect. edip edebiyatçı" edep [ xiv] edepli ~ Ar adîb [#'db sf. üzere + EYun (h)emeros gün " epi+. terbiyeli ve kültürlü davrandı edevat gereç " edat edik Tü [Uy viii+] étük ayakkabı. işin sonucu < Lat efficere. yayın ~ Lat editio a. [LG 188+] kabadayı.] dinler < Ar dîn " din efe Ege bölgesine özgü erkek birliklerine mensup kişi.] edep sahibi. görgü. yy'dan itibaren yaygınlaşan yazın biçimi " edep edep [Kut xi] ~ Ar adab [#'db msd. fact.a. düzgün davranış ve yazı < Ar adaba konuk ağırladı. delikanlı & EYun epí üzeri + EYun (h)ebe büluğ yaşı" epi+ * Sözcüğün kökenine ilişkin zengin literatürün tamamına yakını bilimsel değerden yoksundur. -ive fiili. imal etmek " et- * Anlam ilişkisi için karş. edisyon [ xx/b] ~ Fr édition yayınlama. yayıncı~Lat editor a. edit-" edisyon edyan [xx/b] ~Fréditeur yayınlayan.] < Ar adat araç.hazırlamak.] "dini veya bilimsel nitelikte olmayan yazın etkinliklerinin tümü.Ar #'dw : edat. < Tü et." belles-lettres < Ar adab 1.] kısa ömürlü şeyler. yiğit (argo) ~? Yun/EYun efebos büluğ yaşını geçmiş genç erkek. kundura < İt condurre (imal etmek). dergi. 2. edevat edebiyat ~ Ar adabiyyât [#'db çoğ. terbiye. efekt [ML xx/c] ~ İng sound effect ses efekti < İng effect bir eylemin sonucu. kalimera .dışa + Lat dare. a. yaymak. sahtiyan < Fa saftan (imal etmek). ~ Ar adyân [#dyn1 çoğ.] bir gün ömrü olan Mayıs böceği < EYun efemerös günlük & EYun epi. bir şeyi yapıp ortaya çıkarmak & Lat ex. kartpostal gibi kalıcı olmayan yayınlar (antikacılık terimi) ~ İng ephemera [çoğ.dışarı vermek. konuk ağırlama adabı. yayınlamak & Lat e(x). elle tutulur ~ Lat effectivus < Lat efficere.

~ Ar afkâr [#fkr çoğ. koyu leylaki.] bireyler < Ar fard birey " [Gül xv] ~ Fa afsâna büyü. diş gıcırdatmak < Tü *éğeğ < Tü éğe. efkâr2 düşünce " fikir * Efkâr-ı umumiye deyiminde.[xi] metal bir nesneyi .a. fermante efkâr 1 ~ Fa fıgâr/afgâr yara. kadınsı < Fr efféminer kadınlaştırmak ~ Lat effeminare a. Platonik. vekil olmayan. afsây. mevla ~ EYun authentes reşit ve mümeyyiz kişi.büyülemek eğ[mek Tü [Uy viii+] eğ. < Lat femina kadın " ex+. feminen efendi [Gül xv] egemen kimse. rendelemek. asil < EYun authentö sorumluluk ve yetki sahibi olmak efervesan [ xx/b] su katıldığında kaynayan tablet ~ Fr effervescent kabaran. kaynayan < Lat effervescere kaynayıp taşmak. gayret < Fr efforcer kuvvet harcamak.] düşünceler < Ar fikr [Kaş.büyülemek " efsun efsun/afsun sihir < Fa/OFa afsüdan. efor [ xx/b] ~ Fr effort çaba. galeyana gelmek < Lat fervere kaynamak " ex+. masal < Fa/OFa ~ Fa/OFa afsün/fısün büyü. mora çalan renk < Aftâtün Yunan filozofu Platon'un (MÖ 429-347) Arapça adı ~ Platon " platonik * Renk adının filozof Eflatun ile ilişkisi açık değildir. bükmek [ xx/b] ~ Fr égaler eşitlemek < Fr égal eşit ~ Lat ~ Ar afrâd [#frd çoğ. [LO ] eftâtühl hurma zamkı rengi. • Adın Arapça biçimi inisyal çift sessize bir ön sesli eklenmesi ve Arapçada varolmayan p ve o seslerinin eşdeğer seslere çevrilmesiyle elde edilmiştir. [KT ] eflâtun! leylaki ile erguvan arası. a. incinme. bey. acı * Efkâr dağıtmak deyiminde. eğe <Tü [Kıp xiv] eğe/eğew a.efemine [ xx/a] ~ Fr efféminé kadınlaşmış. afsây. Kut xi] afsun egale [etm aequalis < Lat aequus a. sahip. fors efrat fert efsane afsüdan. eflatun/eflatuni [Men xvii] eftâtünî filozof Eflatun'a ilişkin.eğmek. Türkçe anlamı Ar fikr çoğulu olan efkâr2 sözcüğünden etkilenmiş olabilir. a. okuryazar kişiler için mevla/molla karşılığı olarak kullanılan saygı deyimi ~ OYun authentes bey. çaba göstermek < Fr force kuvvet" ex+.

anafor < Tü eğir.çevirmek. döndürmek " eğireğreti/iğreti [Gül xv] câriyetî ödünç. [LO xix] eğrelti otu a.[xiv Kıp] meşgul etmek. terbiye etmek ~ Tü egit-/egi5. boşa vakit geçirmek eğle. şair (1672-1719). asıl olmayan < Ar câriyyat^ ödünç.çevirmek. boşa vakit geçirmek) ve oyalan.egemen YT sahibi " hegemonya. a. eğlen[mek Tü? [Kıp. geçici.[Or viii.beklemek. döndürmek.E Y u n ( h ) e g e m o n ö n d e r . sarmak. bükmek. [Uy viii+] eğir-kuşatmak.fiilleriyle ilişkisi belirsizdir. "hep kendinden sözeden" anlamında < ego ben " ego egosantrik ben + Fr centre merkez " ego. lider. yetiştirmek. santra [ xx/b] ~ Fr égocentrique benmerkezci & Fr ego eğrelti <Tü [Men xvii] eğir otu bataklık otu. Kaş xi] hayvan * Türkiye Türkçesinde kullanılmayan bir fiil iken Dil Devrimi döneminde yazı diline ithal edilmiştir. hüküm * Fr hégémonie (egemenlik) sözcüğünden esinlendiği açıktır.fiilinin anlam ayrışmasına uğramış varyantıdır. yine Türkiye Türkçesine özgü olan aylan. +men2 [CepK 1935] hakim . oyalamak < Tü * Türkiye Türkçesine özgü olan fiilin. [TS xiii xiii] sırt. ego zamiri) ~ HAvr *eg a. burmak. eğreti" ariyet . < Tü eğir/eğrek bataklık = Tü eğrik/eğrim [viii+ Uy. eğit[mek YT [CepK 1935] terbiye etmek veya köle beslemek. a.(dolanmak. oyalanmak. eğer hakaram. xi Ha] düden. 193 5'ten eski örneği bulunmayan *ege (veli?) sözcüğünden türetilmesi fantezidir. İng. yün eğirmek " evir* Evir. [ xx/b] bencillik ~ ego ben (birinci tekil şahıs egoizm [ResCGaz1912] ~Frégoïsme bencillik~ İng egoism ^ Joseph Addison. DK xiv] eğlen.bir kez eğilim YT [CepK 1935] temayül < Tü eğil-" eğ-eğin/eğnTü [Kut xi] ~ Fa/OFa agar/gar şart edatı ~ EFa [Uy viii+] egin omuz. arka eğir[mek Tü [ viii] ewür.

çok ilginç < Ar hamma [msd. içe doğru yönelme. hane halkı.eğri Tü [Uy viii+] eğri dönük. ehram1 piramidi < Ar haram a. uhül] evlendi.çevirmek. haust. eş(ler). mevcudiyet ~ Lat exsistentia a. liyakat. iskân etti EŞKÖKENLİLER: Ar #'hl : ahali. layık. kavi olmak " ex+.yasaklamak. uygun. boşalma.a.] daha önemli. < Lat exercere. arct.suyunu boşaltmak ~ HAvr *aus-3 boşaltmak "ex+ egzotik [ xx/b] eksötikös yabancı < EYun eksö dışarı. uzak tutmak ~ HAvr *ark. motorlu taşıtlarda gaz boşaltma işlemi ve bu işi yapan boru < Lat exhaurire. boşaltma.] Mısır Erzurum ve Bayburt yöresine özgü kadın giysisi " ihram ehven [Men xvii] ~ Ar ahwan [#hwn kıy. bükük. bir yere yerleşti. ehil/ehl[Kut. daha kolay. içte . bükmek " eğir- < Tü eğir-/ewir. askeri eğitim yapmak. liyakat. tüketmek < Lat haurire.a. sıkı durmak. ilgilendi * Arapça sıfattan -iyyet ekiyle yapılmış geç dönem türevidir. exhaust. hamm] merak etti.] ehillik. asistan egzos/egzost [ xx/b] ~ İng exhaust 1. önemsedi. [TDK 1955] ehliyetname ehliyet ~ Ar ahliyyat [#'hl msd. ehlî. en kolay < Ar hâna [msd. değersiz idi eis+ olma bildiren edat ve fiil öneki ~ EYun eis içeri girme. hawn] kolay idi. tuhaf~ EYun ehemmiyet < Ar ahamm [#hmm kıy. zuhur etmek. a. kifayet" ehil * Modern kullanımda ehliyetname sözcüğünden kısaltmadır. dikilmek.menetmek " ex+ egzistansiyalizm [P Safa 1949] ~Frexistentialisme varoluşçuluk. kalifiye < Ar ahala [msd. ehram2 » [Men xvii] ~ Ar ahrâm [#hrm çoğ. ehil. ehliyet ehli ehliyet belgesi [Men xvii] ~ Ar ahlî [nsb. stat. < Lat exsistere ortaya çıkmak. Aş xi] ehl ~ Ar ahl [#'hl] 1. önemsiz idi. bir yerde oturan kişilerin tümü.suyunu akıtıp boşaltmak. egzersiz [Bah 1924] ~ Fr exercice talim. burulmuş döndürmek.durmak. 2.] kolay. olmak & Lat ex. alıştırma ~ Lat exercitium a. iş uygulamak < Lat arcere. yerli halk. exercit.dışa + Lat sistere. dış " ek+ ~ Fr exotique yabancı.talim etmek.] evcil" ehil [Aş xiv] ehillik. varoluşçu felsefe veya yaşam tarzı ~ Fr existence varoluş. 2.

[DK xv] ejderha ~ Fa ajdahâk/ajdahâ İran mitolojisinde efsanevi yılan. ekin Tü [Uy ekâbir [Env xiv] ~ Ar akâbir [#kbr çoğ. [Men xvii] ek ilave edilen parça. önde gelenler < Ar akbar [kıy.ejder ajdahâ " ejderha [Ali xvi] ~ Fa ajdar dragon. Dahak < OFa aj yılan ~ HAvr *angwhi. dışarıda olma ek+ bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *eghs a. gündüz ve gecenin eşit olduğu tarih ~ Lat aequinoctium & Lat aequus eşit + Lat nox.gece " egale. noct.] çok büyük.] daha büyük. Alm aus (dış. yama ~ E Yun e(k) dışarıya çıkma. Final -r sonradan türemiştir. kart2 ekber büyük " kibir [Env xiv] ~ Ar akbar [#kbr kıy. ekinoks [ xx/b] ~ Fr équinox gündönümü.] daha az. birleşme yeri. [TDK 1974] kültür < Tü ek-" ek- * İkinci anlamı Ziya Gökalp'in ortaya attığı hars < Ar Har8 (tarım) sözcüğünün yeni dile uyarlaması olup. en ekim YT [ 194+] 10 Ocak 1945 tarihli yasayla Birinci Teşrin ayına verilen ad.a. her iki biçim Fr culture < Lat colere (ekin ekmek. yılan kıral. Fa az. çok az < Ar qalla [msd. noktürn . dışarı).ara sesi Türkçede türemiştir.tohum ekmek EŞKÖKENLİLER: Tü ek-: ek-. a. -ha hecesi Farsça çoğul eki sayılarak düşürülmüştür. tarım yapmak) çevirisidir. a. dragon ~ OFa aj dahâk efsanevi yılan. ejderha [Aş xiv] ejdeha. devre dışı bırakmak ~ İt scartare a. en büyük " ekber ekalliyet [ xx/a] dini veya etnik azınlık (Fr minorité karşılığı) < Ar aqall [#qll kıy. tahıl.] büyükler. qillat] az idi. azaldı ekarte [etm [ 188+] ~ Fr écarter (iskambilde) kâğıt kaçmak. eklem. ek[mek viii+] ek. a. ekim. ~ OLat *excartare " ex+. [TDK 1955] ekme eylemi < Tü ek-" ekekin Tü [Uy viii+] ekin ekilen şey. * -r. efsanevi yılan < Fa * Orijinal biçim ajdaha olup. ek Tü [Uy viii+] ekü mafsal. * Aynı kökten Lat ex.

İng school.< HAvr *segh. 2. 3. kabile.bırakmak. alet edevat < Fr eklektik [ xx/a] ~ Fr eclectique seçmeci. ekol [ xx/b] ~ Fr école okul.geri durma.] daha mükemmel. ekmek (= Moğ ekmel mükemmel" kemal ~ Ar akmal [#kml kıy.]. yankı (ad) < EYun e%ö seslenmek. mezra). aydınlık " ex+.< HAvr *weik-1 klan. lip. ayrılmak.gemimürettebatı. < EYun oíkos ev. a. vicinus (yakın çevre). dinme * Karş. İng ship (gemi) < Ger *skipam. eksik kalmak " ek+.a. karışık < EYun eklektós seçilmiş. log-seçmek. +log eklem YT [TDK 1944] mafsal < Tü ekle-" ek ekler [ xx/b] ~ Fr éclair 1. derlemek " ek+. 2. * Karş. 2.a. [Men xvii] etmek vulg. güneş tutulması & EYun ék dışa + EYun leipö. genel anlamda donatmak < Nor skip gemi ~ Ger *skipam a. ekmek ide. şimşek.. bırakıp gitme. klarnet ekliptik [ xx/b] ~ Fr écliptique astronomide burçlar çemberi < EYun ékleipsis 1. kıvılcım. bir tür pasta < Fr éclairer aydınlatmak ~ Lat exclarare a. YT okul. . sanat veya düşünce akımı ~ Lat schola okul ~ EYun s%ole 1. lipsos * Ay ekliptik hattına yakınken güneş tutulduğu için. 2. ses dengeleme aygıtı < İng to equal eşitlemek < Lat aequalis eşit < Lat aequus eşit" egale ekoloji [ML xx/c] ~ Fr écologie çevrebilim / İng ecology a. sohbet. işten geri durma. ekipman équiper donatmak " ekip [ xx/b] ~ Fr équipement donanım. oba " +loji Aynı kökten Lat villa (çiftlik.yemek ) Tü [Uy viii+] ötmek a. terketmek. yakın çevre ~ HAvr *woik-o. okul ~ HAvr *sgh. vicus (mahalle). yankılanmak (fiil) ~ HAvr *(s)wâgh. ekolayzer [ xx/c] ~ İng equaliser eşitleyici. Ayrıca İng skipper (bir tür gemi) < Hol < Ger *skipam. kaybolma.ekip [xx/b] ~Fréquipe1.a. herhangi bir iş için derlenen kadro ve donanım < Fr équiper gemi donatmak [esk. çalışmak zorunda olmama. < Lat clarus açık. a. en eko [ xx/b] ~ Fr écho yankı ~ EYun e%ö ses. seçmeci < EYun eklegö seçip ayırmak & EYun ék dışa + EYun legöl. [ xi] etmek . dinlenme.a.

" aks * Tarama Dergisi'ne göre "Seyitgazi. iks harfi. Çal.kalabalıktan ayrı durmak. bir saygı deyimi ~ Lat excellentia üstünlük. iktisat bilimi. dışarı" ek+ eksantrik [ARasim 1897-99] hoppa. dingil EYun âksön a. Alm schirm (kalkan. culmen (zirve). 2. en cömert" kerem [Men xvii] ~ Ar akram [#krm kıy. EŞKÖKENLİLER: Ger * skerm.ekonomi [ 187+] ~ Fr économie 1. santra eksantrik [ARasim 1897-99] hoppa. 2. tutumluluk ~ EYun oikonomía ev idaresi < EYun oikonómos ev idare eden. öne çıkmak. +nomi ekose öz Ecosse İskoçya ekran *skermaz koruyan şey. Eğirdir. [ xx/a] dönüş aksı merkezde olmayan (teker) ~ Fr excentrique kuraldışı. cels. perde).] daha çok. tuhaf~ OLat excentricus merkezkaç (kuvvet) & Lat exdışa doğru + Lat centrum merkez " ex+. İskoç tipi tartan kumaş < ~ Fr écran perde (~ Hol skerm kalkan) ~ Ger Aynı kökten İng screen. tepe " ex+ * Aynı HAvr kökten Lat columna (sütun). İskoç. en çok < Ar . kâhya. 2.yükselmek. a. yükselti. vekilharç & EYun oíkos ev + EYun nomós yönetim. züppe. seçkinlik < Lat excellere. öne çıkmak ~ HAvr *kel-4 yüksek olmak. excels.dış (sadece bileşik eks(o)+/egzo+ isimlerde) < EYun eksö. düzen " ekoloji.] daha ekrü [ML xx/c] ~ Fr écru ketenin beyazlatılmadan önceki rengi.< HAvr *kreus. siper [ xx/b] [ xx/b] ~ Fr écossais 1. çarpı işareti.çiğ et" kreozot eks argosunda) ölü [ xx/c] ~ İng X 1. İng hill (tepe) eksen YT [TarD193+] ~ Yun âksön/âksonas mihver. Kütahya" ağızlarından derlenmiştir. eskrim ekrem soylu. züppe.dış. daha yüce. sivrilmek & Lat exdışa + Lat cellere. ekser ka6îr çok " kesret [ xiv] ~ Ar ak8ar [#k8r kıy. (tıp ~ Fr/İng ex(o). [ xx/a] dönüş aksı merkezde olmayan (teker) ~ Fr excentrique kuraldışı. santra ekselans [ xix] ~ Fr excellence üstün ve yetkin olma.: ekran. tuhaf~ OLat excentricus merkezkaç (kuvvet) & Lat exdışa doğru + Lat centrum merkez " ex+. açık bej < Fr cru çiğ ~ Lat crudus çiğ ~ HAvr *krü-do.

a. riske girmek " ex+. exposit. < Lat excavare oyup boşaltmak & Lat ex. kazmak "ex+. a.kav2 eksper [Bah 1924] ~ Fr expert uzman ~ Lat expertus denenmiş. fiil biçimine 15." eksik ü ékşi(= Moğ nigsi- ekşimek. vecd. express. ekspresyon deyim " ekspres [ARasim 1897-99] ~Frexpression ifade. ampirik eksperiman [ARasim 1897-99] ~Frexperiment deney. ~ Lat expressus açık. 2. belli bir amaca yönelik < Lat exprimere.denemek. yy'dan itibaren kullanıldığı halde.a. deneyerek öğrenmek < Lat *periri denemek ~ HAvr *peryo. eksta.a. sınamak. net. açığa çıkarmak ~ Lat exponere. yer veya durum değiştirmek. yy'dan önce rastlanmaz. bilincini yitirmek & EYun ék dışa + EYun (h)istemi. 2. sıkmak " ex+. ekstaz [ xx/c] ~ Fr ecstase kendinden geçme.koymak " ex+. sınamak.basmak.dışa + Lat premere. uzman < Lat experiri. çürümek. < EYun eksistemi. eksik eksil[mek Tü <Tü [Uy viii+] egsük a. pres * "Hızlı tren" anlamı İngilizceden Fransızcaya geçmiştir. [Geom 193+] zait [TS xv.< HAvr *per-3 denemek. dışa vurmak. kokuşmak ) * Sıfat biçimi ékşiğ 9.a. eksik kalmak "eksik ekskavatör [ xx/b] ~ Fr excavateur toprak kazma makinası / İng excavator a. tecrübe ~ Lat experimentum deneyle elde edilen sonuç. direkt.eksfoliant [ xx/c] ~ İng exfoliant cildin ölü katmanını soymak için kullanılan madde veya yöntem < Lat *exfoliare yaprak döktürmek < Lat folium yaprak " ex+.dışa + Lat cavare oymak. tecrübeli. özellikle hızlı tren ~ İng express a. expert. statik .durmak " ek+. press. post2 ekspres [Bah 1924] ~ Fr expresse hızlı.eksik olmak.eksik olmak < Tü egsü. ifade etmek & Lat ex. yer veya durum değiştirme.(sıkıp) özünü çıkarmak. kanıt" eksper ekspertiz [DTC 1943] ~ Fr expertise uzmanlık" eksper ekspoze [etm [ xx/b] ~ Fr exposer sergilemek. stâ. Çağ xv] < <T *ékşi. [İMüh xiii] egsül< Tü egsü. trans .1.a.a.dışa + Lat ponere. & Lat ex. folyo ekşi eksi ekşi[mek Tü YT Tü [Uy viii+] ékşiğ a. a. posit.ekşimek"ekşiü < <T eksil.EYun ékstasis 1.

~ Lat aequator eşitleyici < Lat aequare. çıkarmak & Lat ex. elçi.dış < EYun ektós bir şeye ekümenik [ML xx/c] ~ Fr écumenique evrensel. sürmek. uç ~ Lat extremus ~ Fr/İng ect(o). t. kavim EŞKÖKENLİLER: Tü él: el2. elâ [Men xvii] ala gözlü sarı-yeşil gözlü.(tahta) yarmak ekvator [ xix] ~ Fr équateur eşitleyici. definite article * d.dış ) + Lat ordo. en dışarıda < Lat extra " ekstra ekt(o)+ nispetle dışta olan < EYun ék dış " ek+ [ xx/a] ~ Fr extrême aşırı. [ viii] él ülke. isilik dökmek & EYun ék dışa + EYun zeö kabarmak. Ör: esselam.çekmek. z sesleriyle başlayan kelimelerden önce assimile edilir. kaynamak ~ HAvr *yes. [ML xx/c] ticari hesap özeti ~ Fr extrait damıtılmiş bitki özü < Fr extraire özünü çıkarmak. [TS xiv xiv] ulus. aequat.a.tabla. olağandışı < Fr/İng extraordinaire /extraordinary a. mayalanmak " ek+ el1 el2 Tü Tü [Or viii] elig a. ikamet etmek < EYun oíkos ev.] en dış.dışa + Lat trahere. dar-üs-selam. tüm alemi kapsayan. tesviye etmek < Lat aequus eşit" egale ekzema [Bah 1924] ~ Fr eczéma bir cilt hastalığı ~ EYun ékzema. ennevm. Göv ] ela göz çakır göz. 2. sıkarak suyunu almak ~ Lat extrahere. imparatorun özel muhafız birliğine mensup kişi < Lat scütum büyük dikdörtgen beden kalkanı ~ HAvr *skoit.ekstra [Bah 1924] ~ Fr/İng extra sıradışı.Ar al harf-i tarif. traktör ekstrem [sup. Ör: şeyh-ül-islam. sürüklemek " ex+. isilik. a. extract.olarak telaffuz edilir. bir ekibin mensupları < Fr écuyer bir soylunun kalkanını taşıyan süvari yamağı ~ Lat scutarius 1. & Lat extra dışarı. uygar alem < EYun oikeö iskân etmek. açık mavi. [Men ] gök ala gözlü mavi gözlü. tahta < HAvr *skei. Bah.sökmek. tract. [TDK 1955] ela sarıya çalar kestane rengi renkli. KT. a. kalkan taşıyan. [LO.kabarmak. il el3 .ciltte çıkan kabartı. s.eşitlemek. r. İsim tamlamalarında sesli genellikle -ü. a. konut" ekoloji eküri [ xx/b] ~ Fr écurie bir kişiye ait yarış atlarının tümü. ele güne. dışında (~ HAvr *eghs-ter. ş.düzen " ex+ ekstre [ xx/b] . t. dışarıda. n. kaynamak. Hıristiyan aleminin tümünü kapsayan ~ EYun oikomenikós < EYun oikomene meskûn dünya. ordin. kalkancı. alaca " ala = Tü ala . memleket. döküntü < EYun ekzeö kabarıp taşmak.

zarif~Lat elegans. eldiven [Men xvii] eldüven eldiven & Fa dast el + Fa wân tutan. yönetici mesaj götüren görevli [xiii] < Tü él1 ülke " el2 ~ Moğ elçi(n) yabancı bir hükümdara * Türkçe bir sözcük olmakla birlikte özel anlamı ve fonetiği Moğolca kullanımdan alınmıştır.] giysiler < Ar libâs giysi" elçi Tü [ viii] élçi devlet görevlisi. seçici < Lat eligere seçip ayırmak & Lat e(x). lejyon eleğimsağma [T S. Kıp xiv] -? elegan [xx/b] ~ Frélégant seçkin. memleket" & Tü el + Fa (das)tuwân * -kün ekinin işlevi açık değildir.iki şeyin arasına sokmak. an ~ Fr élastique esnek ~ EYun elastikós elbette [CodC xiii] elbet ~ Ar al-batt / al-battat [#btt] kesin karar < Ar batt [msd. koruyan " el1 * Fa dastuwan (eldiven) sözcüğünden uyarlanmıştır. ele güne [karşı el2 Tü [Uy viii+] él kün ülke halkı. Orijinal Türkçe biçimin Türkiye Türkçesinde *ilci veya *elci olması gerekir. kalburdan geçirmek. gökkuşağı" alaimsema elek <Tü [Kıp xiv] elemeye mahsus alet < Tü ele-" ele~ Fr électr(o). lect.a. ~ YLat vis electrica "kehribar gücü". [T S xiv. bitirdi. a. nihai < Ar batta kesti.elektriğe elektr(o)+ ilişkin (bileşik isimlerde)" elektrik elektrik [Müh375 180+] ~Frélectrique/İngelectric a. şu anda " el3.a. kararlaştırdı" el3 elbise libas ~ Ar albisat [#lbs çoğ.* Tü ala sözcüğünün varyant telaffuzudur.] kesin. şimdi. sürmek [Neş xv] [ xix] ~ Ar al-ân halen./ İng electr(o).ttitiz. Türkçeden Farsçaya alınmış ve belki şiirde Farsça-benzeri telaffuz etkisiyle ses değişimine uğramıştır.dışa + Lat legere1. millet.seçmek " ex+. # 1600 William Gilbert "De Magnete" adlı eserinde < EYun elektron kehribar . elan elastik ittirici < EYun elaünö itmek. budun < Tü él ülke. Kıp xiv] eleğimsağma(l)/eneğimsağma(l) < Ar *calâ'imu-s-samâ'i alaimsema. ele[mek éleelebaşı Tü [Uy viii+] élge.

EYun elektron (kehribar). lys. 1930) < İng electron " elektron elem [Mercimek xv] (özellikle fiziksel anlamda) < Ar alima acı çekti.Stoney. [Yücel 1938] bir ekibin üyesi olan kişi. + me n2 ~ Ar al-Haqq doğrusu " el3. kimyada element ~ Lat elementum temel ilke.+ EYun (h)ódos yol" elektrik. analiz elektron [Bah 1924] ~ İng electron elektrik yükü taşıyan atomik zerre ^1891 J.* Kehribarın yünle ovulduğunda elektriklenme özelliğinden ötürü. elektrona ilişkin (1902). 2. +graf elektroliz [ xx/b] ~ Fr électrolyse kimyasal bir maddeyi elektrikle ayrıştırma < EYun lysis çözme < EYun lüö. kardiy(o)+. ağrı * Türkçe biçim 1933'ten sonra İstanbul Üniversitesi Kimya Fakültesine egemen olan Alman etkisini yansıtır. element maddelerin her biri [ xx/b] kimyada bileşimlerin yapı taşını oluşturan basit ~ Alm element öge. kimyada element ~ Lat elementum eleman ~ Ar alam [#'lm msd. a. ilk öğrenilen şey * Latince sözcüğün etimolojisi belirsizdir. elim eleman [Bah 1924] öge. personel. unsur. EŞKÖKENLİLER: Ar #'lm : elem. unsur. " elektrik.] acı. gaz veya yarıiletken ortamda elektron akımı yoluyla aygıtların yönetimine ilişkin (y. hak1 . elektronik [Hürr 1948] ~ İng electronic 1.D.çözmek " elektrik. Latin alfabesi veya onun kaynağındaki bir Sami alfabesi öğrenilirken ezberlenen 'LMN' hecelerinden türediği rivayet edilir. İng. fizikçi < İng electric " elektrik * Karş. eleştir[mek eleştirmen elhak YT YT [Fel 194+] tenkit etmek [Fel 194+] münekkit < Tü ele-" ele- < Tü eleştir-" eleştir-. elektrod [Bah 1924] électr(o). [ 200+] (argo) kişi ~ Fr élément bir bütünün içinde yer alan basit öge. unsur. od(o)+ ~ Fr électrode anod ve katod & Fr elektrokardiyograf [ML xx/c] ~ Fr électrocardiographe kalp elektriğini kaydeden cihaz / İng electrocardiograph a. ağrıdı Türkçe kullanımda "ruhsal acı" anlamı ağır basmıştır. yapı taşı.

dışarı + Lat limen. lip. çok renkli. ellip. elimine [etm [ xx/b] ~ Fr eliminer dışlamak.] 1. [ xi] almıla a. ~ Ar al-wadâc [#wdc] allaha ısmarlama " . a. yenilmez. limin. [Oğ xi] alma elmas [ xiv] ~ Ar/Fa almâs değerli bir taş ~ OFa almâs a.kapı eşiği" ex+. alfabe " ~ Ar alîm [#'lm sf. adamant. elit [ xx/b] ~ Fr élite seçkin < Fr élire seçmek ~ Lat eligere. [ xix] elti/ilti iki kardeşle evli kadınlardan her biri * İkinci anlamı Türkiye Türkçesi ve Azericeye özgüdür. elips (dairenin eksik hali) < EYun elleipö. renkler. elect.eksik bırakmak & EYun én + EYun leipö.] daha gerekli. beta elim ağrıtan " elem [Kıp. Gül xiv] ~ Ar alîf bâ Arap alfabesinin ilk iki harfi.elhamdülillah [DK xiv] şükran ifadesi llâhi Allaha hamd (olsun)" el3.OLat eliminare kapı dışarı etmek & Lat e(x). elmas * Fr diamant.] acı veren. dışarıda bırakmak . hamd. bükülmez. 2. elvan [ xiv] alacalı < Ar lawn [msd.] lifler < Ar lif" lif ~ Ar alzam [#lzm kıy. lipsos * Geometrideki anlamı ilk kez MÖ 2.. allah ~ Ar al-Hamdu li- elif [ xiv] ~ Ar alîf Arap alfabesinin ilk harfi ~ Aram âleph Arami/İbrani alfabesinin ilk harfi = Fen alep öküz. tam olmama 2. veda elyaf elzem Ar lâzim " lüzum [ xiv] ~ Ar alyâf [#lyf çoğ.] renk. teker teker ayırarak toplamak " elegan elli elma Tü Tü [ viii] ellig a. yy'da Perge’li Apollonios tarafından kullanılmıştır. ellipt.oval ~ EYun élleipsis 1. liman elips [ xx/b] ~ Fr ellipse. eksiklik.seçmek. yüksek mevki sahibi birinin eşi.eksik kalmak " en+. en gerekli < ~ Ar alwân [#lwn çoğ. Fenike alfabesinin ilk harfi" alfa elifba elif. elti Tü? [İMüh. a. parıltı elveda el3. sert.1.a. İng diamond (elmas) Latince yoluyla Eski Yunancadan alınmıştır. Kıp xiii] élti hanım. ~ EYun adámas. 2.

sağlam olma) emansipe [etm [ xx/b] ~ Fr émanciper azat etmek. bazı kişiler arasında özel bir anlamı olan işaret.eritmek.em Tü Tü [Uy viii+] em ilaç. mancip. derman em[mek [ xi] em. buyurdu " emir1 [TercHak 1907] emay metal üzerine uygulanan sır .satın alan. zor .] 1.viii+ Uy. embesil imbecillus sakat.metal eritmek ~ HAvr *(s)meld. mal sahibi (& Lat manus el + Lat capere almak)" ex+. [DK xv] emekdar < Tü emge. xx/a). mold (kalıba dökmek). emel umdu. zahmet.içe veya araya + EYun bâllö. güvene dayalı olarak verilen şey < Ar amuna güvenilir idi. eziyet. randevu < Ar amara belirledi.atmak " en+. bekledi [ xiv] ~ Ar amal [#'ml msd. güvenme.EYun émbryon yavru. köleyi azat etmek < Lat manceps. metal eritmek * Aynı kökten İng smelt (metal dökmek). sırlanmış < Fr émail [ad] sır ~ EFr esmail < Ger *smelt. topal [ML xx/c] ~ Fr imbécile zekâ özürlü ~ Lat emaye emboli/amboli [P Safa 1949] amboli ~ Fr embolie pihtı veya başka bir maddenin damarı tıkayarak kan dolaşımını kesmesi < EYun embole araya girme. melt (eritmek). gebe olmak " en+ * 1970’lerden sonra Türkçe telaffuzu İngilizceye göre düzeltilmiştir. manüel emare [Men xvii] emaret belirti. xvii Men. emziremanet [Kut xi] ~ Ar amânat [#'mn msd.a. 2.: em-. sağlam idi (= İbr #'mn güvenilir olma. emek Tü [Or viii] emgek çaba. balistik embriyon/embriyo [ xx/a] ambriyon ~ Fr embryon cenin . güvenilirlik. hamile olunan şey < EYun bryö şişmek. serbest bırakmak ~ Lat emancipare bir malı satmak veya devretmek. bol. kesinti & EYun en.Fr émaillé [sıfat] sırlı. EŞKÖKENLİLER: Tü em. Yeni Türkçe anlamı Tü emektar sözcüğünden esinlenmiştir. Tü emekli (zahmetli. alamet ~ Ar amârat [#'mr msd. belirlenmiş olan zaman. a.dört ayak üstünde sürünmek YT [CepK 1935] mütekâit < Tü emek" emek < Tü emekle[mek Tü emgek " emek emekli * Karş. kabarmak.zahmet ve sıkıntı çekmek [Uy viii+] emgekle-/ömgekle. beklenti < Ar amala .] belirti.] umut.

] 1.] * "Zaten masdar olan emn'e edat-ı masdariyet ilhakıyla hasıl olmuş yanlış bir lugat olup Arabi değildir.ayak " in+1. serbest bırakma < Lat emittere. İng vomit (kusmak) < Ger.] emreden.hissetme. çıkmaz sokak " in+2. buyruk. miss. Aş xi] emr ~ Ar amr [#'mr msd. ped. duygu < EYun pâs%ö. tedavüle para çıkarma . iş. salma.göndermek " ex+." Kamus-ı Türki. pat(o)+ * İngilizce sözcük Alm Einfühlung çevirisi olarak 1930’larda türetilmiştir. direnme. emiss-dışarı çıkarmak & Lat e(x). emniyet" emanet [Men xvii] güvenlik < Ar amn [#'mn msd. 2.+ Lat pes. gaz çıkarma. Karş. empas geçmez. emare. komutan " [ xx/b] 1. şey < Ar amara belirledi. emniyet güvenlik. mesaj emlak mülk [ xiv] ~ Ar amlâk [#mlk çoğ.] mülkler < Ar mulk " ~? Ar camını amcam < Ar emmi [Env xiv] ammi/ammü amca camm amca = İbr/Aram camm akraba " umum * Yakın akrabalık teriminin Arapçadan alınması kuraldışıdır. olgu. empedans [ML xx/c] ~ Fr impédence 1. pas2 [ xx/b] iskambilde açmaz ~ Fr impasse empati [ML xx/c] ~ İng empathy içinde duyma & EYun én iç + EYun páthos his. farkına varmak ) * Arapça kökün nihai anlamı "gösterme" olmalıdır. ayak koymak & Lat in. ped(i)+1 . buyurdu (= Aram #'mr söyleme = Akad amâru görmek. path. tekerine çomak somak.] güvenli.dışa + Lat mittere. emir2 emir1 emisyon [Kut xi] ~ Ar amir [#'mr sf. engel olma.Fr émission / İng emission çıkarma. elektrik akımında direnç < Lat impedire engel olmak. 2.kusmak * Karş. güvenilir " emir1/emr[Kut.emetik [ xx/b] < EYun emeö kusmak ~ HAvr *wems. emin emanet [Kut xi] ~ Fr émétique kusturucu ~ EYun emetikós ~ Ar amîn [#'mn sf. 2. acı duyma " en+. maslahat.

[LO ] vefat amr buyruk + Ar Haqq hak.Lat impressum damga. işlemek ~ HAvr *mei-1 geçmek " in+2. İng permeate (içine geçmek.hamile " in+1 empresaryo [ xx/a] ~ Fr imprésario tiyatro veya gösteri organizatörü ~ İt impresario her çeşit girişimci. damga vurmak " pres ~ Fr imprimé basılı. içine geçmek < Lat meare geçmek. mühür < Lat impremere.] örnekler.empermeabl [Bah 1924] su geçirmeyen yağmurluk ~Fr imperméable (sıvı veya gaz) geçirmeyen. impress." empresyon empresyon [ xix] ~ Fr impression vurup iz bırakma. içine işlemek < OLat impraegnare hamile bırakmak & Lat in.a. post2 emprenye [etm [ML xx/c] ~ Fr imprégner 1. basma emprovize [ML xx/c] emprovizasyon ~ Fr improvisé hazırlıksız. dolgu yapmak. < Lat imprimere.+ Lat praegnans. baskı. nüfuz etmek). emperyal < Lat imperium imparatorluk " imparator [187+] ~Frimpérial imparatorluğa ilişkin empotans [ xx/c] ~ Fr impotence güçsüzlük. . şirket. Allah " emir1.değil + Fr provisé öngörülmüş. imposit.olumsuzluk öneki + Lat potentia güç. Aş xi] nümuneler < Ar ma6al örnek " mesel emtia Ar matâc " meta [Barkan xvi] ~ Ar am8âl [#m81 çoğ. hazırlıklı < Lat providere. vaki olup bitmiş şey & Ar & Ar amr olgu + Ar wâqin emsal [Kut.koymak " in+1.] ticari mallar < emülsiyon [Cumh1928] ~Frémulsion bir sıvıyı (çalkalayarak) başka bir sıvıya karıştırma. press. impress. per+2 * Karş. pres emprime [Hay 1959 195+] (kumaş) < Fr imprimer basmak.a. sıkmak " in+1. potansiyel empoze [etm [Bah 1924] ~ Fr imposer yüklemek. video emrihak [Men xvii] Allahın emri. hak1 emrivaki olmuş " emir1. cinsel iktidarsızlık ~ Lat impotentia a. posit. hakketmek & Lat in. 2. doldurmak. provis. nüfuz edilemeyen < Lat permeare nüfuz etmek. hamile bırakmak.iz bırakmak.a. doğaçlama & Fr in. & Lat in. müteşebbis < İt impresa marka. ~ Ar amticat^ [#mtc çoğ.+ Lat ponere. üstüne atmak ~ Lat imponere. bu şekilde elde edilen karışım ~ YLat emulsion a. girişim ." in+2.+ Lat premere. t. iktidar " in+2.basmak.a. izlenim ~ Lat impressio a. a. & Lat in. damga ve mühür basmak.

kestirmek. uzuv. 2. a. < OFa handâ%tan. boy-pos.ve emiz.olmak üzere iki varyanta sahiptir. & OFa han bir. orta " hem end(o)+ içeri " en+ ~ Fr/İng end(o). içeri.< HAvr *melg.a.a. beraber. en+ bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *en a. miktar ~ Fa andâza 1. beden. emuls. nihayet ~ OFa enayi mağrur ve cahil kimse enbiya peygamberler < Ar nabîy " nebi encam hancâm a. artikülasyon < İr *dâman bağlama " hem endaze [Aş xiv] ölçü. ölçü. (= Sogd andame a. Yeni Farsça andaçtan.(atmak).ölçmek. içerisi ~ EYun entós endam [Kut xi] ~ Fa andâm 1.emdirmek < Tü emiz-/emzi.a. 2. İng milk (süt).süt sağmak ~ HAvr *mlg. cemaat ~ OFa hancaman a. hep ben diyen.(süt veya başka sıvıyı) kovadan aktarmak < Lat mulgere. tahmin ve takdir etmek Ar handasat biçimi Orta Farsçadan alınmıştır. EvÇ xvii] enâ'I kendini bir şey sanan. emval "mal emzir[mek emmek " em<Tü [Neş xv] ~ Ar amwâl [#mwl çoğ.a. < Ar ana ben (birinci tekil şahıs zamiri) [Aş. bir adımlık uzunluk ölçüsü ~ OFa handâzag a.) ~ İr *ham-dâman birbirine bağlama. hancâm. = Ave handâma a.iç. muls. andaz. handâz. serencam encümen ~ Fa ancuman toplantı. Karş. . kol ve bacak. biçim ~ OFa handâm a. a.] ~ Fa ancâm son.a. meclis.[viii+ Uy] * Fiil kökü em. " ex+ * Karş. oran. < OFa hancâftan. Yus xiv] ~ Ar anbiyâ' [#nbw çoğ. birlikte (önek) + OFa *camân(ag) bir şeyin iç tarafı. a. " in+1 en1 Tü Tü [ viii] en mübalağa edatı en2 ~ EYun en iç. bitim.< Lat emulgere. içte olma veya içe yönelme [ xi] en genişlik [Men.sona erdirmek EŞKÖKENLİLER: Fa ancam : encam. a.] mallar < Ar mâl [İMüh xiii] emzür. öz. eklemleme.

iç taraf.a. dem(o)+ ender ~ Ar andar [#ndr kıy. içinde (= Sans antara a. dük endüstri [DTC1943] ~Frindustrie1. çalışkanlık. bir yerin halkı " en+. erg enfantil [ xx/c] ~ Fr infantil çocukça. içyüzü. Lat internus (iç yüz).değil + Lat fans. < Lat infans. duct. dahili + EYun krinö salgılamak endoskop gözleme aygıtı" end(o)+. +gami [ xx/b] ~ Fr endogamie aile veya aşiret içi evlilik endokrin [ML xx/c] ~ İng endocrine iç salgılara ilişkin. ifşa etmek < Lat index. bağır < Fa/OFa andar iç. ortaya çıkarmak ene[mek sarkmak " inenerji Tü [ xi] éne. tümevarım ~ Lat inductio < Lat inducere. fatsöylemek " in+2. -e götürmek. çalışarak ortaya konan şeyler. memleket. sermek. kaygı endişe [Yun.+ Lat ducere. dizin ~ Lat index. çocuksu ~ Lat infantilis a. sanayi ~ Lat industria gayret. fabl . Yus xiv] .işaret parmağı" dijital endirekt [Cumh 1932] ~ Fa andîşa düşünce. [Bah 1924] iş yapma gücü.endeks [ xx/a] ~ Fr index gösterge. fant.yaymak. işaret etmek.henüz konuşamayan çocuk.a.)" inter+ * Karş. çalışma " en+. induct. bebek & Lat in. tıpta hormonların genel adı & EYun endós iç.sevketmek " in+1.konuşan < Lat fari. +skop [KT xix] ~ Fr endoscope iç organları endüksiyon/indüksiyon [Bah1924] ~Frinduction çıkarsama. EYun énteron (iç organlar). yol açmak & Lat in.parmak " in+1. etkinlik < EYun energós çalışkan. çalışkanlık < Lat industrius çalışkan ~ ALat endo-struus ~ HAvr *sters. en nadir " nadir enderun ~ Fa/OFa andarün bir şeyin içi.OFa handeşag düşünce < OFa handeşîdan düşünmek endogami " end(o)+. [DTC 1944] sanayide muharrik güç . faal < EYun érgon iş. indic. taşak < Tü én.Fr énérgie iş yapma gücü ~ EYun enérgeia çalışkanlık.] daha nadir. t. dig.işaret parmağı & Lat in.iğdiş etmek < Tü ének [xiv Kıp] haya.sevketmek. 2. dijital endemik [ xx/c] ~ İng endemic bir ırka veya hayvan türüne veya bir bölgeye özgü olan (hastalık) ~ EYun endemikös yerli < EYun endemeö bir yerin yerlisi olma & EYun én + EYun demos 1.+ Lat *dex.inmek. ilçe. indic. 2. endike [etm [ xx/b] ~ Fr indiquer belirtmek < Lat indicare belirtmek.

kökünden. deflasyon * Ekonomik anlamı 1890’larda İngilizcede ortaya çıkmıştır. 2. form enformel/informel form enfraruj/infraruj ötesi " infra+. kop.a. < EYun köptö. bulaştırmak & Lat in. bilgilendirmek ~ Lat informare zihninde canlandırmak & Lat in. farct.a. enflasyon ~ İng inflation < İng to inflate şişmek. en nefis < Ar < Ar anf enfiye [Bia xix] burun otu.a.+ Lat farcire. Yun engeli (yılan veya yılan balığı). infect. kırmak. flat.) enflasyon [Bah1924] ~Frinflation1.tıkmak " in+1. 2. fact. arıza ~ EYun enkope a.üflemek " in+1. tutan şey [EvÇ. iniş ~ Yun ankinára bir sebze.kesmek. şişirme.a. tuzak. ruj [ xx/b] [ xx/b] ~ Fr informel gayrıresmi " in+2. ~ Fr infrarouge kırmızı-altı. piyasadaki para arzını şişirme. toz tütün [#'nf] burun (= İbr/Aram ap a. engin <Tü [MMem xvi] 1. yarmak ~ HAvr *kop-a.şişme. faktör enfes naffs " nefis1 ~ Ar anfas [#nfs kıy. " en+.batırmak.+ Lat facere. köfte engel engerek Yun *angiráki [küç. iltihaplanmak < Lat infectus bulaşık. = Akad appu a.a. her ikisi HAvr *angwhi. derin.yapmak " in+1. deniz [Arg xvi] enginara < Tü én derin.a. iltihaplı < Lat inficere.] küçük yılan ~ Fa angal düğme iliği. şişirmek ~ Lat inflare a. kızıl- engebe [Kıp xiv] ingebe çukur ~ Yun engope engel. dip. Ancak karş. fars enfeksiyon enfekte [ xx/b] [ xx/a] ~ YLat infarctus tıkanma.içinde + Lat formare biçimlendirmek " in+1. enforme [etm [ xx/b] ~ Fr informer fikir vermek. . & Lat iniçine doğru + Lat flare.enfarktüs in. enginar cynara scolymus ~ EYun kinára/kynára a.] daha nefis. Lat anguila. Men xvii] angirek bir tür yılan ~ * Yunanca sözcüğün yazılı örneğine rastlanmamıştır. kalp krizi & Lat ~ Fr infection iltihap ~ Lat infectio " enfekte [etm [ xx/a] ~ Fr infecter bulaşmak.

enjekte [etm [ xx/b] ~ Fr injecter zerketmek ~ Lat iniectere "içine atmak". Muhammed'e Medine'de yardımcı olanlar < Ar nâSir yardımcı < Ar naSara yardım etti ense Tü? [Kıp. kurmak < Lat statuere. hazır. kodaman enişte kadın akrabanın kocası * Anlam bakımından açıklanmaya muhtaçtır. kast enstale [etm [ xx/b] ~ Fr installer yerleştirmek ~ OLat installare (bir göreve) atamak. varolmak. haram. yıkıntı " nakz enmüzeç nmüdag a.a.durmak " in+1.soruşturmak. & Lat in. mahrem " in+2.+ Lat quaerere. EŞKÖKENLİLER: EYun kinára : enginar Fa kangar : kenger engizisyon [ xx/a] ~ Fr inquisition 1. Fa kangar (yaban enginarı).elde olan.sormak " in+1. quaest. [Men xvii] kızkardeşin veya ~? Fa angişta zengin çiftçi. anket enik/encik Tü [Uy viii+] enük hayvan yavrusu [Çağ xv+] yakın akrabanın kocası.+ Lat iactare atmak " in+1. inquaest. örnek < OFa ensar [Ferec xv] ~ Ar anSâr [#nSr çoğ. göz açıp kapayıncaya kadar olan < Fr instant an ~ Lat instans.dikmek. şimdiki < Lat instâre durmak.koymak.] yıkıntılar. < Lat inquirere. hazır olmak & Lat in. stat.* Karş. a. DK xiv] erjğse boynun arka tarafı ensest [ xx/c] aile içi cinsel ilişki ~ Fr inceste gayrımeşru cinsel ilişki (özellikle aile içi) ~ Lat incestus yasak. 2. Eski Yunanca ve Farsça biçimler bilinmeyen bir ortak kaynaktan alınmış olmalıdır. dikmek ~ HAvr *stol-no-< HAvr *stel.a. sınırı aşan & Lat in. institut.durdurmak. < OFa nmüdan göstermek " nümayiş ~ Ar anqâD [#nqD çoğ. Katolik kilisesinde soruşturma kurumu ~ Lat inquisitio a. harabat < Ar ~ Ar unmüSac nümune. paye vermek < Ger *stalljan koymak.+ Lat stâre. özellikle Hz. duruş " statü .] yardımcılar. istasyon enstitü [Bah 1924] ~ Fr institut araştırma kurumu ~ Lat institutus kurulmuş olan şey. kurmak < Lat status durum. kurum < Lat instituere. dikmek enstantane [Bah 1924] ~ Fr instantané anlık. jet enkaz nuqD yıkım.değil + Lat castus temiz. dikmek. statut. sorgulamak & Lat in. izleyiciler.a. soruşturma. t.

gereç. donanım. bütün & Lat in. oluşturmak. intens. bir bütüne eklemek ~ Lat integrare bütünlemek. struct. müzikte çalgı ~ Lat instrumentum a. " in+1. struct. onarmak < Lat integer. abartmak " tansiyon entari Fa andan içe ait < Fa andar iç " enderun entbent tarümar. enternasyonal uluslararası" inter+.+ Lat struere. ilgilenmek & Lat inter içinde + Lat esse olmak " inter+.dokunulmamış. a. tümel. nasyonal [187+] ~Frinternational .anlayan.a. genelde iç organları ~ HAvr *en-ter. dikmek.a. kültürlü kişi < Fr intellect akıl. bağ kurmak " inter+. takt entelektüel [ xx/b] ~ Fr intellectuel aydın.enstrüman [ xx/b] ~ Fr instrument araç. zeki ~ Lat intelligens. tam. < Lat intelligere anlamak. iç etek. ilgilendirmek ~ Lat interesse farkında olmak.] iç çamaşırı. lejyon entelijensiya/intelijensiya [CMeriç1963] ~Fr intelligentsia aydınlar zümresi ~ Rus inteligentsiya < Fr intelligent akıllı. ayırdetmek & Lat inter iki şey arasında + Lat legere1.yığmak. sutyen ) ~ [LO. lect. integr.kurmak. strüktür ensülin/insülin [ xx/b] ~ Fr insuline pankreasta Langerhans adacıkları tarafından salgılanan hormon < Lat insula ada entansif/intensif [ xx/c] intendere. 2. zorlamak. teçhizat. anlayış < Lat intellectus a. bir konunun "içinde olmak". teçhiz etmek & Lat in.iç " inter+ enteresan enterese [Bah 1924] ~ Fr intéressant ilgi çekici" enterese [etm [ xx/b] ~ Fr intéresser ilgilenmek. idrak etmek. inşa etmek " in+1. paramparça " bent ~ Fr intensif. darmadağın./ İng enter(o). esans enterkonekte [195+] ~ İng interconnected birbirine bağlı & İng inter arasını + İng connect bağlamak. donatmak. matematikte entegral ~ Lat integralis bütünsel" entegre entegre [etm [ xx/b] ~ Fr intégrer bütünlemek. entegral/integral [ML xx/c] integral bütünsel. idrak eden " entelektüel enter(o)+ ~ Fr entér(o). tact.seçmek " inter+. KT xix] endbend ~ Fa andwand ~ Fr intégral 1. a. -ive yoğun < Lat (~ Ar antarî [nsb.dokunmak ~ HAvr *tag. t.ince bağırsak < E Yun énteron bağırsak. aneks * Türkçede Fransızca telaffuzla benimsendiği halde Fransızcada mevcut bir sözcük değildir.germek. < Lat instruere.+ Lat tangere.

söyleyiş makamı < OLat intonare makamla söylemek & Lat in. entomoloji [ML xx/c] ~ Fr entomologie böcekbilim < EYun éntomon kesilmiş olan şey.sesinin korunması dikkat çekicidir. Alm. mayalanmak ~ HAvr *yeus. fizyolojist < EYun enzeö içten kabarmak.a. sen. dahili" inter+ entipüf[ten ~ Fr interner bir müesseseye kapatmak. kaynamak.a. aklını çelmek ~ Lat intricare a.+ Lat venire. tom. hile. döküm ~ OLat inventarium < Lat invenire. dahili " antre entim [ xx/b] dahili. saçma. & EYun en. mayalanmak & EYun én içten + EYun zeö kabarmak. avantür enzim [ML xx/c] ~ İng enzyme canlı organizmalarda katalizör rolü oynayan bazı kimyasal maddelerin genel adı ~ Alm enzym a.a. invent.+ Lat tricae dolanıklık.. tropik enva nevi " nevi [ xiv] ~ Ar anwâc [#nwc çoğ. Alm.a. önemsiz * Belki Arapça gramer öğreniminde kullanılan ena. en içerideki < Lat inter iç. aldatma " in+1 entropi [ML xx/c] ~ İng entropy kapalı bir sistemin enerji kaybı sonucu belirsizlik veya durağanlığa doğru evrilmesi ~ Alm entropie a. # 1878 Wilhelm Kühne.+ Lat tonare ses vermek < Lat tonus ses..enterne [etm [ xx/b] zorunlu ikamet ettirmek < Lat internus iç. ~ Fr intime mahrem ~ Lat intimus [sup. böcek < EYun temnö. < İt intrigare karıştırmak.kesmek " en+.gelmek " in+1. dahili " antre enterne [etm [ xx/b] zorunlu ikamet ettirmek < Lat internus iç.rast gelmek. .a. envanter [Bah 1924] ~ Fr inventaire ayrıntılı mal listesi. vent.) kalıplarından. ton1 entrika [ 185+] ~ İt intrigo (tiyatroda) dolambaçlı hikaye / Fr intrigue a. & Lat in.içe doğru (edat) + EYun tröpe dönüş " en+. tom(o)+ entonasyon [ xx/b] ~ Fr intonation makamla söyleme. bulmak & Lat in. ente (ben.] çeşitler < Ar nawc çeşit. enli kılıç. fizikçi. eklembacaklı. coşepe [ xx/b] EYun spâthe kürek. vurgu " in+1.a. ^ 1850 Rudolf Clausius. ~ Fr interner bir müesseseye kapatmak.] en ~ ? [LO xix] entipüf boş. pala " apolet epeyi <Tü [Men xvii] epeyi ~ Fr épée eskrimde bir tür kılıç ~ Lat spatha ~ < Tü eyi" iyi * E5ğü > eyü > iyi dönüşümüne karşılık pekiştirme hecesinde e. " en+.

İsa'nın tanrısal kimliğiyle üç krallara görünmesi hadisesi ve bu hadiseyi kutlayan yortu. aydınlanma. 2.]. aydınlanma. od(o)+ epistemoloji [ML xx/c] ~ Fr épistemologie bilginin anlam ve özelliklerini inceleyen felsefe dalı < EYun episteme zihinsel hakimiyet.a. stâ. zuhur etme & EYun epí + EYun fainö ışımak. zar ~ EYun epithelion meme başı üstü & EYun epí üzeri + EYun thele meme başı (< EYun thâö süt emmek)" epi+ epoksi [ML xx/c] bir kimya terimi.a.karşı * Aynı kökten Lat ob (karşı.a. meme başı dokusu. salgın & EYun epí + EYun demos halk " epi+. a. lemma epilog [ xx/b] ~ Fr épilogue son söz ~ EYun epílogos a. statik. aydınlanmak " epi+ epigrafi [ xx/b] ~ Fr épigraphie yazıtlara ilişkin uzmanlık dalı ~ EYun epigrafe son-yazı. mezar yazıtı" epi+. ~ EYun epifaneia zuhur. öne çıkma. +loji epitel [ xx/b] ~ Fr epithélium 1.tutulmak. +graf epik [DTC 1942] EYun epikós < EYun épos destan " epos ~ Fr épique destansı. iç organları ve ağız iç yüzeyini örten doku. oyunda kısa bölüm. üstüne gelme. karşıya çıkma bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *epi. & EYun epí + EYun dídymos ikiz < EYun dyo iki " epi+. özellikle bir tanrının insanlara görünmesi < EYun epifainö birden görünme. epilep. destan tarzında ~ epilepsi [ xx/b] ~ Fr epilepsie sara hastalığı ~ EYun epilepsía a. & EYun epí üst.almak. di+ epifani [ xx/c] ~ Fr épiphanie ani ve beklenmedik manevi aydınlanma / İng epiphany 1. < EYun epilambanö. İng upon (üzeri). 2. dem(o)+ epiderm a. eis+. [ xx/c] bir tür boya .a. üzeri). sonra + EYun lógos söz " epi+. +log episod/epizot [ xx/b] ~ Fr épisode tiyatroda iki perde arasında oynananan kısa oyun [esk.durmak " epi+. tutmak " epi+. a. derma(to)+ [ xx/b] ~ Fr épiderme üst deri ~ EYun epidermís epididim [ xx/b] ~ Fr épididyme husyelerin üst kısmında bulunan büklümlü kanal ~ EYun epidídymis "ikizlerin üstü".Fr époxy bir oksijen ve iki karbon içeren bir molekül grubu ve bu grubu içeren . lep. a. " epi+. üst. bilmek & EYun epí üzeri + EYun (h)istemi. sahne ~ EYun epeisódion araya giren şey & EYun epí + EYun eísodos giriş " epi+. epidemi [ xx/b] ~ Fr épidémie salgın hastalık ~ EYun epidemia halk arasında (yayılan) şey.epi+ ~ EYun épi üzerinde olma. bilgi < EYun epistâmai bir şeye veya konuya hakim olmak. kriz basmak & EYun epí üstüne + EYun lambânö.

oldurmak) fiiliyle ilişkisi yapı bakımından açıklanmaya muhtaçtır. olgunlaşmak.: epri-. reji . parlak). erek YT [CepK 1935] gaye. kısa n s a [ viii] er adam E er Tü h er[mek fiil) erat er " er Tü . inşa etmek " epos. [Mercimek xv] < Tü er " er * Türkiye Türkçesinde unutulmuş bir kelime iken Dil Devrimi döneminde canlandırılmıştır. Arapça -at dişil çoğul ekiyle ilişki kurulması halk etimolojisidir. Karş. < Lat erigere.olmak. & EYun epí + Fr/İng oxygène/oxygen " epi+.] * Karş. et-.doğrultmak " ex+. Lat virtus (erdem) < vir (erkek). gibi" anlamındadır. hüner [Or viii] erdem . erect. [Kaş xi] . dikleşme ~ Lat erectio a.] büyükler. a.dikmek & Lat e(x). fazilet. yıpranmak. çoğ.a. topluluk [çoğ. < Tü [Uy viii+] erat insanlar. [EvÇ xvii] epri. rect. poem epos epri[mek Tü [ xx/c] ~ EYun épos destan. a. -dem eki belki "benzer. yıpran- <EYu psiló kıs epsilon harfi. ETü kündem (güneş gibi. erbain [Ali xvi] ~ Ar arbacîn [#rbc] kırk. dökülmek. kışın 22 Aralıkta başlayan en soğuk kırk günü. varolmak. dikilme.(varetmek. ulu kişiler. Karş. Karş. oksijen epope [DTC1943] ~Frépopée destan~EYun epopoiía destan okuma & EYun épos destan + EYun poieö yapmak. Moğ arad (adamlar.(giysi) eskimek. zemherir < Ar arbacat^ dört" rubai erdem marifet.EYun épsilon Yunan alfabesinin beşinci Tü [ viii] ér. a. kalabalık.) < aran (adam). [DK xv] . amaç < Tü er-" er- ereksiyon [ xx/c] ~ Fr érection dikme. anlatı [ xi] opra.dışa + Lat regere. imek (yardımcı * Türkçe -imek ek fiili érmek biçiminden türemiştir. EŞKÖKENLİLER: Tü epri-/oprı. • Tü ét. erbab ustalar < Ar rabb " rab [ xiv] ~ Ar arbâb [#rbb çoğ.organik moleküllerin ortak adı / İng epoxy a.

çalışma ~ HAvr *werg. adam. letarji.) Aramcadan alınmıştır.eğirmek. hizmetçi).eren Tü erkek)" er [ viii] eren er. " erg." er~ ergi[mek YT [TDK 1944] katı durumdan sıvı duruma geçmek. olgun" anlamı düşünülebilir. siderürji. kızılımsı mor renk ~ Aram argswânâ a. ırgat. arkaik bir çoğul eki olduğuna ilişkin Clauson'un tezi kanıta muhtaçtır. ergonomi. Kaş viii+] érük bir meyve.a. erik Tü Tü [Uyviii+]erğü- [Uy. * -en ekinin işlevi belirsizdir. organik. tembelleşmek [Uy viii+] erin- erişte [Yus xiv] rişte şerit şeklinde kesilmiş hamur rişta ip. erg [ML xx/c] érgon iş. organize. [CodC xiii] irik YT [TDK 1944] * Ermek fiilinden "olmuş. bucurgat. Moğ aran biçimi tekildir. EŞKÖKENLİLER: EYun érgon : alerji. Alm werk (iş. sinerji. zeveban etmek Tü ergü. [TS xiii xiii] derviş Tü er (= Moğ aran er. Dil Devrimi esnasında Eski Türkçe biçim bir fizik terimi olarak canlandırılmıştır.a. adam. enerji. eril müzekker < Tü er " er Tü * Ada eklenen -il ekinin işlevi belirsizdir. garson. organizma. +nomi erguvan [Kut xi] ~ Fa/OFa argawân kızılımsı mor çiçekler açan bir ağaç. argon.Türkiye Türkçesinde eri.biçimini almışken. ergonomi [ML xx/c] ~ Fr ergonomie işyerinde çalışma koşullarını inceleyen uzmanlık dalı / İng ergonomy "iş düzeni". kadırga. çalışma). Frk *warkjo > Fr garçon (işçi. şirürji EYun órgia : orji Alm werk : bulvar Fr garçon : alagarson. metalürji. garsoniyer ergen Tü çıkan sivilce [Uy viii+] errjgen büluğ çağına ermiş genç. [Men ] ergen bekâr. erin[mek üşenmek.a.çalışmak ~ Fr/İng erg fizikte iş birimi < EYun Aynı kökten İng work.a. ~ Akad argamannu erguvan rengi. [LO ] ergenlik yüzde < Tü er. bükmek = Ave *reş.a. erg. reş. a.[viii+ Uy] erimek " eri- * ETü ergü. erkek. ~ Fa . eri[mek a. kızıl mor * Ar urcuwan (a.a. organ. org. iplik. şerit < Fa/OFa riştan.

a. çürümek " ex+.olmak. destekler. erkân [ xiv] ~ Ar arkan [#rkn çoğ. kuvvet. bir yerden başka yere geçmek < Tü ér. rust (demir pası).a. [Uy viii+] érteken/érte kün ertesi gün. tam olmak. alyuvar & EYun erythrós kırmızı + EYun kytos hücre " eritr(o)+. tan vakti. eritrosit [ML xx/c] ~ Fr erythrocyte kırmızı kan hücresi. varmak ermin [ xx/b] ~ Fr hermine kürkü kullanılan bir küçük memeli . önemli kişiler < Ar rukn direk.[viii+ Uy] (süre. ^ 1898 Bayer Gmbh. Kaş viii+] érte sabah. ESlav rudu. yaslandı erkek erken erte Tü Tü [Uy viii+] érkek a. Moğ erke (a.a.olmak " er[Aş xiv] ~ Ar arwâH [#rwH çoğ.] direkler. * Aynı kökten Sans rudhira. Lat ruber.).a. Alm. İng ruddy (kızıl). [CepK 1935] < Tü ér.] ruhlar < Ar rüH " .kırmızı (sadece bileşik isimlerde) ~ EYun erythrós kırmızı ~ HAvr *rudh-ro. tüketmek < Lat rodere. yarı-tanrı eros erotik a. sit(o)+ erk YT [Or viii] güç.< HAvr *reudh. İng red < Ger *raudaz (kırmızı). yarın.Lat (müs) armenius Ermenistan faresi < öz Armenia Doğu Anadolu'da bir ülke eroin [ xx/a] ~ Fr heroine morfinden elde edilen uyuşturucu madde ~ Alm heroin a. Lith raudas. [AL 192+] erkete polis ~ Yun er%etai "geliyor!" < Yun/EYun er%omai gelmek. hastalık) geçmek. [TS xv] erken < Tü ért.paslanmak. < EYun (h)éros kahraman. iktidar. payanda < Ar rakana [msd. sabah. Karş. < EYun éros eros [xx/b] [xx/b] EYun éros.a. erosçürüyerek tükenmek. cinsellik tanrısı Fr érotique cinselliğe ilişkin ~ EYun erotikós erozyon [ xx/b] ~ Fr érosion aşınma < Lat erodere.a. ros..cinsel sevi. ermek " er- * Türkiye Türkçesinde kullanılmayan bir kelime iken Dil Devrimi döneminde dolaşıma sokulmuştur. [CodC xiii] a. [DK xiv] irken sabah < Tü érte " erkete geliyor anlamında deyim (argo) [LG 188+] herkete geliyor! (argo).eritr(o)+ ~ Fr/İng erythr(o). erot.a. rodaj erte ervah ruh Tü [UyB. rükün] dayandı.

a. masal < EYun sátyros 1.a. [Men xvii] ayaklarıyla yeri kazmak * Karş. havaya savurmak [Çağ xv] kazmak.).] sebepler < * 5.(deşmek.) sözcüğü ile muhtemel etimolojik ilişkisi 200 yıldan beri geniş çaplı olarak tartışılmıştır. Yunan edebiyatında mitolojik öykülerin parodisi niteliğinde anlatı veya oyun " satir esbak sabık esbap Ar sabab " sebep eşek Tü ~ Ar asbaq [#sbq kıy. geçmiş " [Kut. . yy'dan eski örneğinin bulunmaması şaşırtıcıdır. atkı ~ Ger esatir ~ Ar asâTir [#sTr çoğ.] isimler < Ar ism esans [Bah 1924] ~ Fr essence bir şeyin özü. keçi ayaklı ve insan gövdeli efsane yaratığı.olmak eşantiyon *scandaculum esaret esir eşarp *skerpâ torba * Karş. dost.a.] temeller.] efsaneler.] ölçü. DK xi] esbab [Uyviii+]eşgeka. ana madde < Lat esse olmak ~ HAvr *es. bitkisel öz. yarmak). Ermenice sözcük muhtemelen HAvr *ekwos (at) kökünün türevidir. işak (a. tırmanmak " iskele ~ Ar isârat [#'sr msd.] rızklar < Ar rizq " [Uy viii+] éş arkadaş. esami " isim [MMem xvi] ~ Ar asâmin [#smy çoğ. yy'dan itibaren örnekleri bulunan Erm éş. İng scarf (a.] önceki. esas üs [ xiv] ~ Ar asâs [#'ss çoğ.] tutsaklık < Ar asır tutsak " [Hay 1959 195+] ~ Fr écharpe başörtüsü. eski. mitoloji < Ar usTürat efsane. ahbap ~ Fa as müzikte durak işareti [ xi] es-1 esmek. ~ Ar asbâb [#sbb çoğ. mitler.erzak rızk eş es [geçmek es[mek eş[mek Tü Tü? Tü [Kıp xiv] ~ Ar arzaq [#rzq çoğ. Kırg eş. parfüm ~ OLat essentia öz. 15. 2. ölçek < Lat scandere basamak çıkmak. kaideler < Ar uss " [ xx/b] ~ Fr échantillon nümune ~ OLat [küç.

esinti" anlamında kullanılan bir sözcük iken Dil Devrimi döneminde yeni bir anlamla tedavüle sokulmuştur.kapamak.dinlenmek. [ 191+] hüviyet ve polis belgelerinde kişinin görünüşüne ilişkin kayıtlar ~ Ar aşkâl [#şkl çoğ. eşkâl [Men xvii] biçimler. Aşxi] ~Ar asır [#'srsf. ilham < Tü eşü. iz.a. dingin.] biçimler < Ar şakl biçim " şekil eskale [etm [ xx/c] < İng to escalate tırmanmak. İng scale (balık pulu). " ezkaza "e sk i- . âsây. nişan. eskatoloji [ML xx/c] ~ Fr eschatologie kıyamete dair söylem / İng eschatology a.) + Lat mobile hareketli" iskele. esir [Kut. kolay < Fa/OFa âsüdan. tırmandırmak < İng escalade bir duvar veya kaleye merdiven dayayarak tırmanma ~ İt scalata a. mobil esen [Uy viii+] esen sağ. shell (deniz kabuğu). [ xi] eşik kapı [CepK 1935] vahiy. basamak " iskele * Fransızca *escaler biçimi mevcut değildir. < EYun es%atos son. haraç almak esirge[mek Tü [Uy viii+] ésirge.] tutsak = Akadasıru savaşta alınan tutsak < Akad eseru ödeme talep etmek. sağlıklı rahat. merdiven (~ Lat scala a. 2. ayak izi. sanat eseri < Ar a6ara aktardı eşik esin Tü YT ~ Fa/OFa âsân ~ Ar a6ar [#'6r msd. istirahat etmek " asayiş eser [Aş xiv] ipucu. merhamet etmek eşit < Tü eş" eş YT [CepK 1935] müsavi * Ada eklenen -it ekinin işlevi belirsizdir.a. kabuk ~ Frk *skala deniz kabuğu [ xx/b] ~ Fr escalope ince et dilimi < EFr escale * Karş.a.eşel mobil [ xx/c] bir maaş hesaplama sistemi ~ Fr échelle mobile hareketli merdiven & Fr échelle basamak. a. < İt scala merdiven. salim. [Uy viii+] eşük örtü.] 1.acımak. örtmek < Tü es-" es- * Daha önce ender olarak "rüzgâr. nihayet" +loji eskaza es ki Tü » [ Uy vi ii +] es ki a. eskalop pul.

a. müsvedde ~ İt schizzo a. ~ Ar aşqiyâ' [#şqw çoğ.] loncalar.[TS xvi xvi] eskil- * Nihai kökün sıfat mı fiil mi olduğu açık değildir. savunmak " ekran esma Ar ism " isim * Karş.[Kıpxiv]eski-/eskir-. hafif tabanlı ayakkabı . önemsiz.a. ~ EYun esöterikös içsel.Fr espadrille Rousillon bölgesine özgü hasır tabanlı ayakkabı ~ Katalan . sınıflar. eşkin Tü [ xi] eşkin yürük at < Tü eş-1 hızlı ve geniş adımlarla yürümek eşkiya haydutlar. < İt scorgere yol göstermek ~ OLat *excorrigere (yanlış olan bir şeyi) düzeltmek < Lat corrigere. zavallılar. usit. ısıtma. ~ Lat schedius a. sporda ısınma hareketleri < Fr échauffer ısınmak.gerinmek < Tü es-2 [xi] germek. garipler.] bedbahtlar. şofben esoterik/ezoterik [ xx/c] ~ Fr ésotérique batıni. esami. ~ İt scorta a. [Men xvii] fakirler.a. uzatmak eşofman [ xx/b] ısınma giysisi ~ Fr échauffement ısınma. gizli ilimlere ait / İng esoteric a.a. meslek grupları < Ar Sinf" sınıf esne[mek Tü [ xi] esne. rastgele " çetele eskort [ xx/c] ~ Fr escorte kılavuz. correctdüzeltmek " ex+. korekt eskrim [ xix] ~ Fr escrime kılıçla vuruşma sanatı < EFr eskermir kılıç darbelerinden kendini korumak ~ Ger *skirmjan korumak.] Allahın isimleri < esnaf [Ferec xvi] sınıflar. eşlikçi / İng escort a. içeri" eis+ espadril [ML xx/c] espadriy üstü bez. a.a. esmer [ xiv] (sıfat) < Ar sumrat koyu kahve rengi esna [MMem xvi] olduğunu ifade etmek için kullanılan edat" sani ~ Ar asmar [#smr] siyaha yakın koyu kahverengi ~ Ar a6nâ' [#6ny] iki şeyin aynı zamanda ~ Ar aSnâf [Ali xvi] ~ Ar asma' [#sm çoğ. batıni < EYun esöteron içeride olan < EYun esö iç. ısıtmak < Fr chauffer ısıtmak " ex+. özellikle halk sınıfları [#Snf çoğ.. zavallılar < Ar şâqin " şaki eskiz [ResCGaz 1911] ~ Fr esquisse taslak. ~ EYun s%edios geçici. krimineller [Kıp xiv] bedbahtlar.eski[mek Tü [Uyviii+]eski-/eskir-a.

a. gizler. boşluk * Karş. espiyonaj casus. güzellik teorisi [ad] ~ YLat aesthetica a.duyu-verme. gözetçi" ispiyon [ xx/b] ~ Fr espionnage casusluk < Fr espion [ xx/b] ~ Fr espace alan. İng space (alan. görülenler < EYun aisthânö algılamak. sırlar < Ar sirr " sır1 * İkinci anlamı Türkçeye özgüdür. soylu " şerif1 esrar edilen uyuşturucu madde [Barkan xvi] ~ Ar aşrâf [#şrf çoğ. oyma tahta veya bakır baskıyla elde edilen resim ~ İt stampa " ıstampa ester kimyacı (19. . duyumsamak ~ HAvr *awis-dhyo. estetik [ARasim 1897-99] güzellik duyusu veya teorisi.] seçkinler < Ar şarîf [Yus xiv] sırlar. < Katalan spart ip yapmakta kullanılan bir ot. zekâ. ^ A. 2. belli). ıstampa. savurmak " estağfirullah [ xiv] affetme deyimi ~ Ar astağfiru-llâhi Allahtan merhamet dilerim < Ar istaġfara [#ġfr X] merhamet diledi" mağfiret estamp [Aİhsan 1891] estampa ~Frestampe1.] gizlenen şeyler. açık espri [REkrem <1887] ~ Fr esprit 1. Alm. kulak koyma < HAvr *au-4 duymak Aynı kökten Lat audire (duymak). esrarengiz eşref şarîf" şeref esri[mek esTü " esrar.] daha şerefli. hasır ~ EYun spárton bükülmüş ip. [Hay 1959 195+] güzelleştirici tıbbi müdahale ~ Fr ésthetique güzelliğe ilişkin [sıf. uzay ~ Lat spatium yer. mühür. çoğ. duymak.a. nükte ~ Lat spiritus nefes. [Men xvii] hint keneviri bitkisinden elde ~ Ar asrâr [#srr çoğ. ruh. ruh < Lat spirare solumak. T.esmek. Baumgarten Aesthetica (1750) < EYun aisthetâ [n.]. yy) " eter [ xx/b] ~ Fr ester kimyada bir bileşik ^ Gmelin. uzay). Ave aviş (algılanan. nefes almak/vermek eşraf seçkin. +engiz ~ Ar aşraf [#şrf kıy. en şerefli < Ar [Uy viii+] esğür-/esür. sicim espas alan.] duyu organlarıyla algılanabilen şeyler. 2.sarhoş olmak < Tü es.espardillo a.

hükümdarlık payesi. < Lat stâre.a. 2. menzil. itibar. uçucu bir madde ~ EYun aither gökyüzünün en üst tabakası < EYun aithö parlamak. ~ Ar a6wab [#6wb çoğ. yüzyıldan itibaren "devlet" anlamında kullanılmıştır. durma yeri. lif etan etap [ xx/b] [ xx/b] ~ Fr éthane kimyada bir bileşik " eter ~ Fr étape konak. saplamak). delmek * Aynı kökten EYun stizo (batırmak.< Tü e5 varlık. saplamak ~ HAvr * steig.düzenlemek. a. bina katı. [Oğ xi] yardımcı fiil < Tü *e5(i)t. süslemek.] şeyler.] < Lat stamen iplik. stât-durmak " istasyon etamin stamina [çoğ. yapıştırmak ~ Ger *stikan delmek. hazırlamak. atmosferin en üst tabakası. statü. ahlak. durak.esvap " sevap eşya şey et Tü [ xiv] [ xiv] [Uyviii+]eta. ] çocuklar < Ar Tifl çocuk " Tü etik [ xx/b] ~ Fr éthique ahlak. devlet ~ Lat status " statü * İt stato 16. etil [ xx/b] ~ Fr éthyle kimyada bir bileşik " eter . imal etmek. eter [KT xix] ~ Fr éther 1. dolap rafı ~ OLat *stâticum a.] yafta < EFr estiquier iliştirmek. adap. alışmak etiket [Bah 1924] ~ Fr étiquette [küç. merhale ~ Hol stapel durak [Bah 1924] ~ Fr étamine seyrek dokuma ~ Lat etatizm [Bah 1924] etatizma ~ Fr étatisme devletçilik < Fr état devlet ~ EFr estat ~ İt stato 1.] giysiler < Ar 8awb giysi ~ Ar aşyâ' [#şy' çoğ.(mızrak). Ave taeġa. 2.sivri bir şey batırmak.HAvr *ai-2 yanmak etfal tıfıl ~ Ar aTfâl [#Tfl çoğ. töre < EYun eiötha alışkanlık edinmek. ahlaki ~ EYun ethikós ahlaka ilişkin < EYun éthos örf. yanmak . varoluş etajer [KT xix] ~ Fr étagère raflı dolap < Fr étage 1. etek [ xi] etek giysi eteği * "Dağ eteği" anlamı sonradan türemiştir. saplamak. 2. nesneler < Ar şay' " et[mek Tü [ viii] et.

a.a. a.] taraflar. etn(o)+ (sadece bileşik isimlerde) ~ EYun éthnos ulus. ocak < OLat *extufare duman çıkarmak < Lat tufare tütmek ~ EYun tyfö a.< HAvr *ai-1 tayin etmek)" +loji etken etki etkin etmen YT YT YT YT [CepK 1935] muharrik. inceleme ~ Lat studium gayret. ileri atılmak * Karş. yöre. etüd [ResCGaz 1911] ~ Fr étude (bilimsel veya eğitsel) çalışma. kavim etnik [DTC 1943] ethnikós a. sıcak oda ~ OLat *extufa baca. ~ HAvr *dheubh. kürkten yapılmış atkı ~ Lat stola uzun cübbe ~ EYun stole a. kavim ~ Fr éthnique ulusal.a.a. etraf yön < Ar Taraf" taraf etriye [Yus xiv] [ xx/c] ~ Ar aTrâf [#Trf çoğ. çalışma < Lat studere gayret etmek. tel fırça ~ Lat strigilis a./ İng ethn(o). kavim " etn(o)+ ~ Fr éthn(o). çadır ~ Ar acü5u bi-llâhi . etüv [Bah 1924] ~ Fr étuve ısıtma kabini ~ EAlm stuba ev hamamı. 2. dört ~ Fr étriller kaşağı.) Eski Fransızcadan alınmıştır. İng study (a. kavimsel ~ EYun etol [Hay 1959 195+] ~ Fr étole 1. euzubillah [ xiv] merhamet dileme sözü Allaha sığınırım < Ar câ5a [#cw5 msd.). < E Yun étymon bir şeyin aslı. Karş.etimoloji [ xx/b] ~ Fr étymologie sözcüklerin kökeni ve evrimini inceleyen bilim ~ E Yun etymología a. tesir [CepK 1935] müessir [Fel 194+] amil < < Tü et< Tü etTü et-" et< : Tü et-" et"et"et- * -men ekinin işlevi ve Yeni Türkçe meslek isimleri üreten -men ekiyle alakası açık değildir. -men2. caw5/mac^â5] sığındı" Allah ev Tü [ viii] eP konut.< HAvr *(s)teu-1 bastırmak. -men1.HAvr *stud-e. faktör [CepK 1935] nüfuz. < EYun éthnos ulus.a. sorumluluk (~ HAvr *ai-t-ya. çaba göstermek .ulus. " ex+ * İng stove (a. katolik kilisesinde ayin yöneten rahibin taşıdığı göğse sarkan atkı.a. doğrusu < E Yun étymos gerçek. asıl " +loji etiyoloji [ xx/b] ~ Fr étiologie tıpta bir hastalığın nedenlerinin incelenmesi < EYun aitiá sebep.a.a.

yakışan. a. [Kıp xiv] izdivaç etmek [Aş xiv] ~ Ar awliyâ' [#wly çoğ. İncile ait.çevirmek. yerleşmek. daha değerli.a. evcimen [TS xv] evine bağlı Tü ev " ev * -cimen ekinin işlevi açık değildir. < EYun euángelos 1. yanında idi" velayet evlat Ar walad çocuk " velet evlek açılan yol ~ EYun aúlaks a. 2.] daha uygun. çevir-. eğirevkaf waqf" vakıf1 [Neş xv] ~ Ar awqâf [#wqf çoğ. müjde. yeğ < Ar waliya yakın idi.] veliler < Ar < Tü eP " . devir-. İncil" incil evaze vase vazo " ex+.] vehimler. 2..a. Fr domestique < Lat domus (ev). evlen[mek ev evliya walîy " veli Tü [Yus xiv] evlad [Kan xvi] ~ Ar awlâd [#wld çoğ. yarık. tarlada sabanla [ xi] ewlen. ~ EYun euangelikós a. vazo evcil YT [ xx/b] ~ Fr évasé ağzı genişletilmiş.a.eve kavuşmak. [ viii] ewür. evele[mek evelik ever[mek <Tü [DK xiv] evlendirmek < Tü ev" ev evet Tü <ikil evelemek gevelemek lafı ağzında dolaştırmak " gevele- [xi]yemet a. [Oğxi]emet/evet teyit sözü evham korkular < Ar wahm " vehim evir[mek Tü ~ Ar awhâm [#whm çoğ.] çocuklar < ~ Yun auláki ark. vazo şeklide < Fr < Tü ev" ev <Tü [CepK 1935] ehli * Karş. döndürmek * Karş.a. Ar ahlı < ahl (ev halkı).] vakıflar < Ar evla [Env xiv] ~ Ar awlâ' [#wly kıy.evanjelik [xx/c] ~Frévangelique Hıristiyanlığı yayma ve benimsetme çabasında olan / İng evangelic(al) 1. iyi haber.

eye Tü [Uy viii+] eyegü yan. ilk. vilayet. feleğin çarkı [İMüh]. file başlayan fiillerde asimile edilir.evolüsyon [Bah 1924] ~ Fr evolution evrim. DK. ev re ns el YT [ 1 93 +] u mu mi T ü e vr en " ev re n * Fr universel (a. kubbe şeklinde fırın [Kaş].] yönetim. [ xi] kaburga . gelişme ~ Lat evolutio < Lat evoluere (tomar veya katlı bir şey) açmak. ejderha [DK] < Tü evür.şeklini alır. idare " vilayet * Ar #wly fiilinin if cal masdarı olduğu genellikle kabul edilirse de Arapçada bu sözcük mevcut değildir ve biçim olarak da yanlıştır.fiilleri eş anlamlı olduğu halde. döndü " alet ex+ ~ Lat e(x) dışa ve uzağa doğru hareket.a. evrim YT [CepK 1935] tekâmül < Tü evir-" evir- * Evir.ve devir. çıkma. Gül xiv] en önce gelen < Ar âla geri gitti. salmak.) sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır. döndürmek. " ek+ * Latince bazı ünsüzlerden önce e-. diğer hallerde ex. alem ~ Tü evren gök kubbe. Fransızca biçimlerde é-. Ör: İt sbandito < Lat *exbanditus.] birinci.+ Lat voluere dönmek. yuvarlanmak. Mezid xv] ~ Ar awrâq [#wrq çoğ. Ör: efficere < exfacere.] kâğıtlar < evreka [P Safa 1949] Yunanlı fizikçi Arkhimedes'in (MÖ 290212) bir keşfi üzerine bağırarak söylediği söz ~ EYun (h)eureka buldum! < EYun (h)euriskö bulmak. volta evrak Ar waraq " varak [Ömer b. eyalet birim. döndürmek " evir* Türkiye Türkçesinde 15. keşfetmek ~ HAvr *we-wre. çözmek. evsaf waSf" vasıf [Env xiv] ~ Ar awSâf [#wSf çoğ. İtalyanca biçimlerde s. a. beylerbeyilik [ xvi] Osmanlı devletinde 1590'lardan itibaren en büyük idari ~? Ar *iyâlat [#wly IV msd. yuvarlamak " ex-. (kitap) okumak & Lat e. yy'dan sonra örneği bulunmayan bir sözcük iken Dil Devrimi döneminde canlandırılmış ve yeni anlam yüklenmiştir.evirmek.< HAvr *wers-2 bulmak evren YT [CepK 1935] kâinat. İlk kez bu sözcükte kullanılan YT -sel eki daha sonra çeşitli başka türevler yapımında kullanılmıştır. ayrılma bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *eghs a. evvel [Yus. YTü evrim ve devrim biçimleri arasında anlam ayrışması öngörülmüştür.şeklini alır.] vasıflar < Ar ~ Ar awwal [#'wl kıy. taraf. Eş anlamlı olan vilayet sözcüğünün (belki Tü il/el etkisiyle) bozulmuş şekli olduğu düşünülebilir.

DK xiv] eyle.[YT] karşılıklı söylemek < Tü eyit-/ayıt. [LO 1876] bir nevi köylü ~ ? Ezmek fiiliyle anlam ilişkisi kurulamaz. [CepK 1935] nağme [Kut xi] ~ Ar azal [#'zl msd. söylemek < Tü ay. . ~ Fa az bar/az barm ~ Fa az cumlat bütünüyle.] incitme. [Kıp. bağbozumu eytişim YT [Fel 194+] diyalektik < Tü *eytiş. oldurmak. kemer [Kıp.sivri bir aletle çizmek. toplu olarak & ezan [Ferec xv] duyurma. cümle ezel ezgi bestesi.[xi] a. akılda tutma " ez+ ezcümle Fa az + Ar cumlat bütün " ez+.var etmek.] sonsuz eskilik [Mercimek xv] bir tür hızlı beste.yapmak. eyvah eyvallah ay evet + Ar wallâhi eyvan eyyam Ar yawm gün " yevm ez+ den ~ HAvr *eghs a. büyük sofa.eyer Tü [ xi] eder hayvan sırtlığı eyle[mek Tü [Uy viii+] édle. [ xi] ez. kazımak. a. eziyet ~ Ar a5ân [#'5n IV msd. namaza çağrı " izin ezber [Kıp xiv] ezber dutmak hafızadan & Fa az -den + Fa barm hafıza. madde " eteylem YT [CepK 1935] muamele. a. " ek+ ez[mek Tü ~ Fa aywân köşk. * EYun dialektike teriminin Türkçe tam çevirisidir. etmek < Tü e5 varlık. [Fel 194+] fiil < Tü eyle-" eyle- eylül ~ Ar 'aylül şemsi takvimin yedinci ayı ~ Aram 'elül Arami takviminin altıncı ayı ~ Akad elülu hasat. DKxiv] ~ Ar ayyâm[#ywmçoğ] günler < [Kıpxiv] ~ Fa aywâh/âwâh teessüf ünlemi ~ Ar ay wallâhi yeminle evet.] ilan etme. sıyırmak eza [Ali xvi] ~ Ar a5â' [#'5y msd. çağrı. evet & Ar ~ Fa az uzaklaşma ve dışarı çıkma bildiren edat.[xi Oğ] konuşmak. işe yarar hale getirmek.

trajedi < Ar facaca [msd.] incitme. fat. surat.a.] acı veren talihsizlik. masal < Lat fari.eziyet verme " eza ezkaza/eskaza qaDâ' " ez+. yüz facia [Men xvii] fâcicat ~ Ar fâcicat^ [fa. < Lat fabricari imal etmek < Lat faber sanatkâr. Çin porseleni ~ Sans bhágaputra Güneşin oğlu.] küçük anlatı. uydurmak.< HAvr *dhabh. imalathane ~ Lat fabrica a. 2.a. mesel ~ Lat fabula [küç. 2. tanrı + Sans putrá oğul" bahş fagot [ xx/b] ~ Fr fagotte nefesli bir çalgı ~ İt fagotto 1. cephe. bereket. a. demet. f. Çin hükümdarlarının sıfatı & Sans bhága baht. Çin hükümdarı. başak veya kamış destesi. .] çok etkin. kaza ezoterik » [Kıp xiv] ~ Ar aSiyyat [#'5y msd. görünüm ~ Lat facies suret. sima.] / Ar facîcat^ [#fcc sf. f. eylemli" fiil fabl [ xx/b] ~ Fr fable masal. çehre (argo) yüz. imal etmek fabrikasyon etmek " fabrika fabrikatör fabricator " fabrika [ xx/b] [187+] ~ Fr fabrication imalat < Fr fabriquer imal ~Frfabricateur imalatçı~Lat ~ İt faccia faça [AL 192+] yüz.el becerisiyle yapmak. eza ~ Fa az qaDâ' kazara & Fa az + Ar " esoterik faal ~ Ar facc^al [#fcl im.söylemek. özellikle demirci ~ HAvr *dhabhro. kahretti fağfur [Yus xiv] ~ Ar fağfur 1. güneş.a. anlatmak ~ HAvr *bhâ-2 a. facc] acı ve üzüntü verdi. a. " fon(o)+ fabrika [ 183+] ~ İt fabbrica işlik. ~ OLat facus başak veya kamış destesi < EYun fákelos a.

eden < Lat facere. a.] üstün olan " fevk ~ Ar facil [#fcl fa. eden " fiil ~ Ar fa'iD [#fyD fa. mutlak olarak ~ Ar faqîh [#fqh sf.] fakirlik. fact.] artan.] kabul edilmiş ~ Ar faHişat [#fHş fa. utanmaz (şey ~ Fr/İng fahrenheit bir hararet birimi < öz ~ Ar fa%rı [#f%r nsb. yapan. eden. utanmaz " fuhuş fahişe veya kadın)" fahiş fahrenhayt Gabriel Fahrenheit Hollandalı fizikçi (1686-1736) fahri onur. bilge. 2. azgın. Yus xiv] ~ Ar faqîr [#fqr sf.yapmak) + Lat similis benzer.] bilgin.] yoksul (= faks [ 198+] ~ İng fax "belgegeçer" < İng facsimile & Lat fac yap (< Lat facere.fahiş [Kıp xiv] sınırları aşan. gurur duydu faik fail faiz karşılık ödenen artık para " feyiz fak [Aş xiv] ~ Ar faHiş [#fHş fa. fakr. etmek. bir borca . yalnız.] onursal < Ar fa%r [msd. delirmek) EŞKÖKENLİLER: Ar #fqr : fakir. imalatçı.] yapan. imal eden. simüle faktör [DTC 1943] ~ Fr facteur 1.yapmak. fakir olma < [CodC xiii] ~ Ar faqaT ancak. İt fare (yapmak) biçimleri Lat facere'den türemiştir. fazla. f. gurur < Ar fa%ara mağrur oldu. fact. fukara fakr Ar faqîr [Kıp xiv] ~ Ar faqr [#fqr msd. faktoring idaresi < İng to factor " faktör [ 199+] ~ İng factoring ticarette alacakların .] tuzak ~ Aram pa%%â a.] ~ Ar fa'iq [#fwq fa. icra etmek * Fr faire. islam [Kıp. eylemek. fakat fakih hukuku bilgini " fıkıh fakir Aram #pqr deli. matematikte çarpan ~ Lat factor yapan. tıpkı" faktör. [LG 188+] faka basmak tuzağa düşmek (argo) ~ Ar fa%% [#f%X msd.] azgın. etken.

kabarmak " balya falso [KT xix] 1. fanatik [Bah 1924] ~ Fr fanatique asabi.) [ xx/b] [ xix] bir tür bıçak ~ İt falcietto [küç. hane halkı < Lat famulus hizmetçi fan [ xx/c] vantilatör ~ Lat vannus harman savurma aleti ~ İng fan 1. familya [ 186+] ~ İt famiglia aile ~ Lat familia 1. hata. falan ~ Ar fulân a.yapmak " faktör fal [Kut xi] ~ Ar fa’l [#f ’l] iyiye tabir edilen alamet falaka ~ Ar falaqat [#flq] dayak atmaya yarayan değnek . yanlış ~ Lat falsus a.İt falso hata. beceri.a. kütük. 2. üniversite bölümü ~ Lat facultas yapabilirlik. 2.1. cezbeye tutulmuş < Lat fanum tapınak fanfar [ xx/b] ~ Fr fanfare gürültülü bando müziği < Fr fanfaronnade şatafat. falang. "tanrı çarpmış".orak. kalın sopa.kütük. özellikle tavus kuşu) tüylerini kabartma < Ar farfara tüylerini kabarttı . harman savurma aleti [esk. a. tırpan falez Alm fels a. kolay < Lat facere.] ~ Fr falaise dik kayalık sahil ~ Frk *falisa kaya (= fallus [ xx/c] ~ YLat phallus erkek cinsel organı ~ EYun fállos ereksiyon halinde erkek cinsel organı ~ HAvr *bhl-n-os < HAvr *bhel-2 şişmek. 2.a. false (yanlış) biçimleri Latinceden alınmıştır. din ve parti gayretiyle gözü dönmüş ~ Lat fanaticus tapınağa ait olan. Eski Yunan'da bir ordu birliği < HAvr *bhelg. gösterişçi kimse Ar farfarat [msd. aynı çatı altında yaşayan hizmetliler zümresi [esk.fakülte [Aİhsan 1891] üniversite bölümü ~ Fr faculté 1. hatalı olmak * İng fail (yanılmak). el becerisi < Lat facilis yapılabilir olan.] (hayvan. ~ İbr/Aram * OYun peloní elmoní. fals. müzikte yanlış nota.]. falang.]. pahalı ve gürültülü gösteriş < İsp fanfarrón şatafat meraklısı.yanılmak. fact. falanjist [xx/b] ~Frphalangiste İspanya'da 1933'te kurulan sağcı parti mensubu < İsp Falange İspanya'da bir parti ~ EYun fálanks. < Lat fallere. falan [CodC xiii] felân/fülân pslân 've saire' anlamında kullanılan bir sözcük.Eski Yunan'da sıkı düzenli piyade birliği" falaka falçata/falçeta orak < Lat falx. Erm eġmoni peġmoni (falan filan) biçimleri Aramiceden alınmıştır. 2. kalın ağaç gövdesi * Aynı kökten Ger *balkan (kütük). beceriksizlik . 2.EYun fálanks. falc. yetenek.

foton. fotokopi. Alm farben (boyamak). faraza farD varsayım " farz [Men xvii] farDâ . pervane. ışımak. fantezi. açıp serdi" mefruşat * Modern anlamı biçiminden türetilmiş olmalıdır. her tür pervane kanadı. aydınlatmak " fantezi far1 [ xx/b] ~ Fr phare 1. EŞKÖKENLİLER: EYun faíno : epifani. fener. fenol. faraş [Men xvii] 1.] < Ar farâşat gece kelebeği. hayali. otomobil ışığı ~ EYun fáros deniz feneri < öz Pháros İskenderiye açığında deniz feneriyle ünlü ada far2 [ xx/b] ~ Fr fard gözkapağı boyası < Fr farder makiyaj yapmak. [KT xix] süpürüntüleri toplamaya yarayan kürek ~ Ar faraş [#frş çoğ. hayal < EYun fainö. Lat vellus. fanus. yy'dan önce Türkçede türemiş gibidir. fenomen. KT ] faraDâ varsayalım ki < Ar İkinci 'a' sesi 19. < EYun fainö. pervane < Ar faraşa yaydı. fantastik . fot(o) +2. fâo (ışımak).] ölen. fan-1. Aş xi] ~ Ar fanin [#fny fa. fotosel fanus [MMem xvi] ~ Ar fanus lamba. kanat açmak). . Aynı kökten karş. fantastik. düş ~ EYun fantasía görüntü. Akad paraşu (uçmak. fantazma. deniz feneri. yüzünü boyamak ~ Frk *farwidhon boyamak * Karş. gösteriş.[LO]fanela/flanela bir tür yünlü kumaş ~ İng flannel < Gal gwlân yün ~ HAvr *wels-na yün * Aynı kökten Lat lana < *wlana. İng wool (yün). faz. yok oldu " fena [Kut. fan. 2. trifaze EYun fôs : fosfor.a. kafatasının yan kemikleri.EYun fantastikós " fantezi [ xx/b] ~ Fr fantastique görüntüsel. görünmek. fot(o)+1. düşsel ~ Fr fantazma [ML xx/c] fantasma/fantazma fantasme hayal ~ EYun fántasma.< HAvr *bhâ-1 parlamak. aydınlanmak.aydınlanmak. [LO. aydınlatmak. hayal. ölümlü < Ar ~İtflanella fanila [Bia185+]flanela. 2. görünür kılmak ~ HAvr *bhâ-n-yo. t-" fantezi fantezi [LO xix] fantazya süs. gece kelebeği.fani faniya öldü. fener ~ EYun fanós a. 2. fotoğraf. aydınlanmak Aynı kökten EYun fôs (ışık). 3. debdebe ~ İt fantasia / Fr fantaisie görüntü.

f.] 1. çitle çevirmek). uzaklaştırma.< HAvr *bhrekw. farika fariza kılınmış şey.] ayırdetme. faryng.] ayırdedici şey " fark ~ Ar farîDat [#frD sf. zorunlu kıldı faş [Aş xiv] ~ Fa faş aşikâr. Aş xi] ~ Ar fâriqat [#frq fa. tayin etti. çentti.] varsayım " farz [ xx/a] falbala ~ Fr falbala süsleme amacıyla kullanılan geniş kurdele ~ Prov farbella bordür.faraziye utopie karşılığı.tıkmak. bezeme fare farenjit [ xx/b] EYun fárynks. farbala [KT xix] faraziyat varsayım üzerine kurulmuş şeyler. belirledi.(daraltmak. EYun frâsso. ayrım < Ar faraqa ayırdı. cephe ~ Lat facies .a. ödev. frag. doldurmak ~ HAvr *bhrkw-yo. 2. özgür + Fr maçon duvarcı" mason fars [ xx/a] ~ Fr farce 1. kural koydu. açığa çıkmış ~? Ar faşw [#fşw msd. yayılma < Ar faşa açığa çıktı. sıkışık).a. dini ödev " farz [Kut. yayıldı. 3. farz [Aş xiv] ~ Ar farD [#frD msd.] yasayla zorunlu fark [Kut xi] ~ Ar farq [#frq msd.] (sır) açığa çıkma. olduğu yerden kurtarma farmakoloji fármakon ilaç " +loji [ xx/b] ~ Fr pharmacologie ilaç bilimi < EYun ~Frfrancmaç on mason & farmason [187+]franmason Fr franc1 serbest. Fr < Ar farD [#frD nsb. böldü (= Aram #prq ayırma. sıkmak. [Göv xvii] faraziye * Türkçeye özgü modern bir türevdir. boğmak. ayırdetti. farcttıkmak. f. 2.boğaz ~ HAvr *bher-2 delik farfara kimse [Men xvii] ~ Ar fa'rat [#f r] a. sıkmak. çentik. dolma yapmak ~ Lat farcire. 2. kalabalık etmek * Aynı kökten Lat frequens (sık. din veya yasa kuralı. " faça [ResCGaz 1912] ~ Fr face yüz. dağıldı fas a. kaba güldürü < Fr farcir doldurmak. Ortaçağda dini oyunların sahne aralarına eklenen halk tipi diyalog. varsayım < Ar faraDa 1. işaret. bir akılyürütmede tartışılmaz veri olarak alınan şey. ~ Fr pharyngite boğaz enfeksiyonu < ~ İt farfalla geveze ve akılsız * Oy Farfara şarkısında kullanılan sözcük muhtemelen Yun Várvara P??P??? özel adıdır.

fact. önemsiz.] doğru yoldan sapan. yapış şekli. ferah < ~ Ar fâSiq [#fsq fa. özellikle tahta kurusu fasarya ~ Yun fasaría keşmekeş. aralık " fasıl fasilite [ xx/c] ~ İng facility 1.] malum sebze. bir eserin veya müzik dinletisinin her bölümü < Ar faSala ayırdı. ~ Fr fascisant Faşizme eğilimli" faşizm faşizm [192+]faşizma ~Frfascisme İtalya'da Mussolini tarafından kurulan siyasi hareket / İt fascismo a. sıkıca birbirine bağlı grup. kargaşa Ven fasàr [İt fasciare] bağlamak ~ Lat fasciare < Lat fascis bağ. yüreksiz adam. # 1919 İt. phaseolus vulgaris < Yun fasoúli a. sudan iş (argo) ~ Ar fasâfis [#fsfs çoğ. kolay < Lat facere. müşteriye veya kamuya kolaylık sağlamak için yapılan düzenleme ~ Lat facilitas < Lat facilis yapılabilir olan. demet" fasikül fasih [Aş xiv] Ar fasaHa [msd.] açık. aralık. demet. 2. iple bağlı küme ~ HAvr *bhasko-demet fasıl/fasl[Kut xi] fasl ~ Ar faSl [#fSl msd. ziyan oldu " fesat faşizan [ xx/c] ~ Ar fâsid [#fsd fa. böldü. vicia sativa . fasikül ~ Lat fasciculus [küç. f. görevden aldı fasıla ~ Ar fâSilat [#fSl fa. geniş.yapmak " faktör ~ Fr fasulye [ xix] ~ Yun fasoúlia [çoğ. < İt fascio demet. fasH] yer açtı. fact.] bölme.fasad faça [ xx/b] ~ Fr façade bina cephesi ~ İt facciata yüz. çete ~ Lat fascis 1. yapım. ~ EYun fâselos baklagillerden ufak taneli bir bitki. dönem.] ara.] küçük demet < Lat fascis demet. 2. bölüm.] haşerat < Ar fisfisat [onom. bozuk < Ar fasada bozuldu.yapmak " faktör fasit [Kıp xiv] fasid bozan. araya girdi. eski Roma'da otorite simgesi olarak taşınan çubuk demetine sarılı balta " fasikül fason [Tarik 1885] işletme dışına ihale edilen imalat işi façon 1. usul ~ Lat factio < Lat facere. böcek.] fesat eden. cephe " fasafiso [AL 192+] kıvırzıvır. fiğ.a.a. genişletti fasık " fısk [ xi] ~ Ar fasîH [#fsH sf. 2. kolaylık. imalat. ahlaksız fasikül [Hürr 1948] ~ Fr fascicule kitapçık.] haşere.

[KT ] satılan mal için çıkarılan ayrıntılı döküm. 2. faut.fatal [ xx/b] ~ Fr fatal ölümcül ~ Lat fatalis mukadder. a. kazanç sağladı [Aş xiv] faide ~ Ar fâ'idat [#fyd fa. çirkin. tercih edilen.< HAvr *pü-2 çürümek. fayda Ar fada yararlandı. futbolda kuraldışı hareket ~ Ger *ful. yapım.yapmak " faktör * Tornacılık terimi olarak kullanımının kaynağı belirsizdir.pis. kaçınılmaz. saygı göstermek. kader. istifade. ifade.saymak. Kuran'm ilk suresi " fetih ~ Ar fatiH [#ftH fa. hatalı olmak. iğrenç.tarafını tutmak. ~ HAvr favori [AMithat 1877] yanak sakalı.hatalı olmak " falso fayans [Bah 1924] ~ Fr faïence çömlek üzerine işlenen bir tür sır ve bu yöntemle imal edilen eşya < öz Faenza İtalya'da bir kent * Endülüs müslümanlarınca geliştirilen fayans tekniği 15. yazgı. fact. kazanması beklenen yarışmacı ~ İt favorito tercih edilen < OLat favorare tercih etmek.] açan. fetheden " fetih ~ Ar fâtiHat [#ftH fa. kazanç < EŞKÖKENLİLER: Ar #fyd : fayda. 2. örnek. fatura [LO xix] nümune. a. [ xx/c] tornacılıkta silindirik parçaların iç yüzüne açılan yiv ~ İt fattura 1. bozuk.] yarar. [Hay 1959] kazanması beklenen yarışmacı ~ Fr favori 1.] 1. desteklemek ~ HAvr *ghowe. 2. kokmuş ~ HAvr *pülo. Faunus'un kızkardeşi fava *bhabhâ. fat-konuşmak " fabl fatih fatiha [Aş xiv] başlangıç. nasip olan. alkışlamak < Lat favere. kokuşmak * İngilizce sözcüğün ikinci anlamı fault (hata) sözcüğünden etkilenmiştir. onurlandırmak * Fransızca sözcüğün "yanak sakalı" anlamı 1830’larda dolaşıma giren bir moda deyimidir. yanak sakalı. ölümcül < Lat fatum "konuşulmuş olan". f. f. imalatçının yapılan işin ayrıntısını gösterdiği belge ~ Lat factura imalat < Lat facere. fay [DTC 1943 ] ~ Fr faille kırık. fauna [ xx/b] ~ YLat fauna hayvanlar alemi < öz Fauna Roma mitolojisinde hayvanlar tanrıçası. çatlak < Fr faillir eksik kalmak. yy'da Faenza'daki atölyeler tarafından benimsenmişti. ~ Yun fába bakla ~ Lat faba a. fals. imalat. faul [Cumh 1929] ~ İng foul 1.a. müstefit . ecel < Lat fari. 2. 3. açan şey. yetmemek ~ Lat fallere.

buharlı gemilerde "tam hız" emri & İng fire ateş (~ Eİng fyr a. trajedi" facia feçes [ xx/c] faex tortu. keserek .ışımak. birleşme < Lat foedus. Aş xi] fida ~ Ar fidâ' [#fdy msd. f. f. üstün idi fe+ ~ Ar fa için.a.Fr phaéton kiralık at arabası < öz Phaëton mitolojide Helios'un at arabasını ödünç alıp deviren oğlu faz [ML xx/c] ~ Fr phase evre.] < Lat * Türkçe telaffuz Latince bilmemekten kaynaklanır.) ~ Ar fahm [#fhm msd. fidye federasyon [ 185+]. aştı. 2. bedel ödedi (= Akad padü a.] ~ Ar fakk [#fkk msd. musibet.güvenmek fehim/fehm[Kıp xiv] fehm anlama. bedel.a. kavradı fek/fekkaçma < Ar fakka kırdı. fa. artık.a. fidye.< HAvr *bheidh. [Basirt 1873] payton . (bir şey uğruna) bedel ödeme.] ölçünün üzerinde olma. erdem " fazla fazla [Kut xi] [Kıp xiv] ~ Ar faDîlat [#fDl sf.] üstünlük.a. ekstra < Ar faDala [msd. kavrama < Ar fahama anladı. feda etme < Ar fada feda etti. çok oldu.] acı veren olay. [Cumh 1929] futbol federasyonu ~ Fr fédération özerk bölgelerin birleşmesiyle oluşan devlet ~ Lat foederatio ittifak. aydınlanmak " fantezi fazilet seçkinlik. ~ Ger *fûri. kurtulmalık. foederittifak. özellikle şarap tortusu. yardı feda [Kut. ant ~ HAvr *bhoidhes. ~ HAvr *paswr a. sözleşme. hip(o)+1 fayton [ 186+] faeton/fayton . üzücü " facia ~ Ar facr [#fcr msd.a.) + İng up yukarı hareket bildiren edat" pir(o)+. feci ~ Ar facîc [#fcc sf. uğruna (edat) ~ Ar facîcat^ [#fcc sf.] gün fecir/fecr[Kıp xiv] fecr doğumundan önceki aydınlık < Ar facara deldi. özellikle ayın evreleri ~ YLat phasis ayın evresi ~ EYun fásis ışıma < EYun fainö.] kırma. posa ~ İng faeces tıpta dışkı ~ Lat faeces [çoğ. faDl] arttı.fayrap [AMithat1885] ~ İng fire-up ateşi artır!.] / Ar fecaat [Men xvii] fecîcat facîcât^ [çoğ. ~ Ar faDlat [#fDl msd.a.] trajik. keserek açtı (= Aram #pkk a.) EŞKÖKENLİLER: Ar #fdy : feda.] 1. çok geldi.

toprağı sürdü. zor bir işin * Avrupai bilimleri "medrese öğretisi" anlamında cilm'den ayırdetmek için kullanılan yumuşatıcı deyimdir. çark.felah [Aş xiv] mutluluk. feminist taraftarı < Lat femina kadın " feminen fen/fennteknik bilimlere verilen ad üstesinden geldi [Bah1924] ~İng feminist kadın hakları [Aş. kötü. falH] yardı. toprağı sürdü " felah fellik fellik ~ Ar fallâH [#flH im.] çiftçi. 3. a. sanat.düzlük. yıldızların döner küresi. baht ~ Aram pelekâ çark. toprak işçisi < Ar [KT xix] filenk filenk telaşla arama belirten bir deyim felsefe ~ Ar falsafat [#flsf msd. alan + Alm spath alçıtaşı" feldmareşal ~Alm feldspath bir tür kayaç& felek [Kut. emzirme). talih. Aş xi] ~ Ar falak [#flk msd. ustalık < Ar fanna becerdi. güvenlik.] 1. fellah falaHa [msd. kurtuluş ~ Ar falaH [#flH msd. ölümlü dünya. * Arapça sözcüğün falaHa (yardı. başarı. mareşal feldspat [DTC1943] Alm feld düz arazi. hüner.] < Ar falak " felek [Bia xix] bela. akşam < Aram #pny dönme. fetus (hamilelik). süt vermek * Aynı kökten Lat fellatio (emme. yaramaz ~ Ar fana' [#fny msd. geri dönme .< HAvr *pels-2 yayılmak) + Alm marschall mareşal" plato. fena [Kut xi] yokolma. savaş meydanı (~ Ger *felthu. kadınsı ~ Lat femininus a. [Aş xiv] ölüm.] refah. çıkrık (= Fen pelekum yün eğirme çıkrığı = Akad palâku dönme. alan ~ HAvr *pelstu.emzirmek. [Men xvii] vulg. feleğin sillesi ~ Ar *falâkat feldmareşal [KT xix] ~ Alm feld-marschall Alman ordusunda bir rütbe & Alm feld düz arazi.] beceri. felsefe & EYun fílos seven + EYun sofía bilgelik. sofist feminen [ xx/c] ~ Fr féminin dişil.] ~ EYun filosofía "bilgelik-sevgisi".] yokolma. bilgi" fil(o)+. huzur. < Lat femina kadın ~ HAvr *dhemnâ. zail olma. [ xix] Avrupa'dan alınan ~ Ar fann [#fnn msd.emziren < HAvr *dhe. çıkrık. Gül xiv] hüner. afet. felaket [#flk msd. kararma = Aram psnây gün dönümü. 2. çevirme ) * Feleğin çarkı deyimi ilgi çekicidir. tarımla uğraştı) fiiliyle semantik ilişkisi belirsizdir. zail olma.

gen. Alm vor.öne.Ar farüc/furüc [#frc] ulema sınıfından olanların giydiği bol cübbe Ar faraca [msd.a. vakum. surah) > súrya (güneş).(nur.a. görüntü < EYun fainö aydınlanmak. allah ~ Ar fana ff-llah Tanrı içinde yokolma " ~ Yun/EYun fener [CodC xiii] fanar deniz feneri. İng fore. yardı. hile. ihtişam. ileriye. rahatlattı" ferç ferağ boşaltma < Ar faraġa boşalttı. boşluk. ~ Ar farâğat [#frġ msd. farc] açtı. ışık.] 1.Ar fann beceri.] yarık.a.güneş * Karş. (= Ave hvarsnah. güzellik ~ OFa farn/xwarrah a. öteye hareket belirten fiil öneki = Ave frâ. fer+ ~ Fa far. (= Ave feraset [Kut xi] firaset ~ Ar firâsat [#frs msd. hüner " fen feodal [ xx/a] ~ Fr féodal vassalaj ilişkilerine dayalı siyasi düzen < OLat feudum/feodum Ortaçağ hukukunda belli kişisel yükümlülükler karşılığında tasarruf edilen mülk biçimi ~ Ger fer [Aş xiv] ~ Fa far nur.a. aydınlanmak " fantezi ~ Fr phénole yanıcı bir kimyasal madde < EYun fenomen [Bah 1924] ~ Fr phénomene görünen şey. kurnazlık . görünmek " fantezi fent [Men xvii] fend vulgò pro fenn. tüketti. görüngü ~ EYun fainómenon görünen şey. yarık açtı [ xiv] ferc ~ Ar farc [#frc msd.)" fer+ ~ Fa farâ% geniş. ihtişam).a.a. [Kan xv] . ağız. dişilik . < Ave hvars. Sans súvar (güneş. 2. svárn?ara. bitirdi ~ Ar farâğ [#frġ msd. manto . ayırt etme ferç organı < Ar faraca açtı. olgu. = Sans prâthu a.~ HAvr *per-1 ön " per+1 * Modern Farsçada işlek olmayan bu önek.] küçük lamba < EYun fanós fener. gün ışığı. açık ~ OFa frâh a.] bir mülkü ferace feragat [Yus xiv] veya makamı bedelsiz olarak terketme " ferağ ferah frâtha a.a. Orta ve Eski Farsçadan alınan kelimelerde görülür. ~ HAvr *pro-/prö. beceri.~ fra. lamba " fanus fenol [ xx/b] fainö ışımak. Aynı kökten Lat prö. gemi feneri fanári(on) [küç. parıltı.güneş ) ~ HAvr *saswel. [ xviii] kadınların giydiği bir tür üst giysi.] (göz veya kavrayışta) keskin olma ~ Aram psrâşâ ayırt etme < Aram #prş ayırma. fi.fenafillah fena. parıltı.a.

" fer+ ~ Ar farsa% 4 mile eşit bir mesafe ölçüsü ~ OFa .kaynamak. yol göstermek) fiili eş yapıdadır. ferman [Aş. [ xix] bir fırkaya kumanda eden ~ Ar farîq [#frq sf. tümen komutanı [Men xvii] bölük.geçirmek < HAvr *per-2 geçmek) + İng boat gemi" portal.a. sıkı < HAvr *dhersıkıca tutmak fersah [ xiv] frasang a. önce )" fer+ * Karş. müfreze.] ikincil < Ar faraca feribot [192+] tren vapuru ~ İng ferryboat feribot & İng ferry taşıma (< Ger *farjan götürmek. düşman * Lat praemonere (uyarmak.a.] en önde < Ave frâ. birinci. bread (ekmek).] askeri birlik. sabah)" fer+ ~ Fa farda yarın. 2. fermante [etm [ xx/b] ~ Fr fermenter mayalanmak. & EFa fra. emin ~ HAvr *dhermo-sağlam.ferda prâtâr erken.a.a. pişmek * Aynı Hint Avrupa kökünden karş. meleklerin önde geleni ~ OFa frahişt a. hükümdar iradesi ~ OFa framân a.a.ön. mayalandırmak < Lat fermentum maya < Lat fervere kaynamak. mayalanmak ~ HAvr *bhreus. fermene fermiyum Enrico Fermi İtalyan fizikçi (1901-1954) bir tür yelek [ML xx/c] ~ İt paramano ~ YLat fermium bir element < öz fermuar [ xx/b] ~ Fr fermoire "kapatıcı". güruh. ~ EFa parasang.a. Erm hraman (buyruk) Eski Farsçadan alıntıdır. akıl" fer+. Yus xiv] ~ Fa farmân buyruk.[sup. bölük " fark feriştah/ferişte [Kut. hüküm. < Fr fermer kapatmak < Lat firmare pekiştirmek < Lat firmus sağlam.a. İng brew (mayalanmış içki). a. takım. bot2 ferik subay.a. alt kollara ayrıldı" füru ~ Ar farcî [#frc nsb. taşımak ~ HAvr *poreyo. ~ EFa framânâ a. CodC xi] ferişte ~ Fa firişta 1. İng first (birinci). öncü. ileri + EFa mâna-düşünce. sabah ~ OFa fradag a.ön. broth (haşlama). pek. (= Ave fraeşta. (= Sans ferforje [ xx/b] ~ Fr fer forgé dövme demir & Fr fer demir (~ Lat ferrum demir) + Lat forger demiri döverek şekil vermek feri/fer’i dallandı.

fersude farsüdan, farsâ- geçmek = OFa frasawand geçici" fer+

~ Fa farsuda geçmiş, eskimiş < Fa

fert [Yus xiv] ferd ~ Ar fard [#frd] tek, yalnız # 1 < Ar farada [msd. furüd] yalnız idi, tekil idi, yalındı, topluluktan ayrı durdu EŞKÖKENLİLER: Ar #frd : efrat, fert, infirat, müfredat, münferit fertilite [ xx/c] ~ Fr fertilité doğurganlık < Lat fertilis doğurgan (= Lat ferre getirmek, ürün vermek, doğurmak ) ~ HAvr *bhrs-ti- doğurgan ~ HAvr *bher-1 getirmek, ürün vermek, doğurmak " +ber feryat [Aş, Yus xiv] yardım (= Ave frâ-dhâta- a. a.)" fer+ fes külahı < öz Fes Fas ~ Fa faryâd çağrı, çığlık ~ OFa frayâd

[Men xvii] Fas ülkesi ve bu ülkeye özgü kırmızı keçeden gece

* Mağrip'e özgü bir başlık iken 1829 kıyafet kanunuyla Osmanlı devletinde resmi başlık olarak benimsenmiştir. fesat [Kut xi] fesad olma < Ar fasada bozuldu, ziyan oldu ~ Ar fasâd [#fsd msd.] bozulma, ziyan

fesih/fesh~ Ar fas% [#fs% msd.] 1. kol veya bacağını çıkarma, sakatlama 2. hukuken geçersiz kılma, bir borcu veya yükümlülüğü ortadan kaldırma < Ar fasa%a sakatladı, hukuken geçersiz kıldı (= İbr/Aram #ps% sakat, topal = Akad pissü a.a.) fesleğen [MŞ xiv] fesliğen ~ Yun basilikón [n.] "kral otu", güzel kokulu bir bitki, ocimum basilicum < Yun basilikós krala ait, kralî < EYun basileús kral" bazilika feşmekân -?

festival [Hürr 1948] ~ Fr festival bayram, belirli tarihte yapılan toplu eğlence ~ OLat (dies) festivalis bayram günü < Lat festus yortu, bayram < ALat fesia belli bir tanrıya adanmış olan gün, yortu ~ HAvr *dhes- tanrı fesuphanallah adına " fe+, süphan, allah fetih/feth[Aş, Yus xiv] bir ülkeyi İslam egemenliğine açma < Ar fataHa açtı ~ Ar fa subhânallah yüce Allah ~ Ar fatH [#ftH msd.] 1. açma, 2.

fetiş [ xx/a] ~ Fr fétiche doğaüstü güçler atfedilen nesne ^ 1760 C. de Brosses Le Culte des Dieux Fétiches'de ~ Port feitiço 1. el yapımı, mamul, 2. Afrika'nın Gine sahiline özgü tılsım heykelciği ~ Lat facticius el yapımı, mamul < Lat facere, fact- yapmak " faktör

fetret ~ Ar fatrat [#ftr msd.] gevşeme, çözülme, eylem haline ara verme < Ar fatara gevşedi, çözüldü, eridi, (su) ılındı * Ar #ftr kökü İbr/Aram #pşr (1. çözülme, erime, gevşeme, 2. rüya veya bilmece çözme) kökü ile eşdeğerdir. Ar fassara > tafsTr biçimleri Süryaniceden alınmıştır. fettan [ xiv] ~ Ar fattân [#ftn im.] fitne eden" fitne ~ YLat fetus cenin ~ Lat fetus yavrulama, yavru ~ ~ Ar fatwâ' [#ftw/fty msd.] hukuki görüş

fetüs [ xx/c] HAvr *dhe(i)- emmek, emzirmek " feminen fetva [Aş xiv]

* Arapça sözcüğün kökeni belirsizdir. İfta [IV msd.] fiili isimden türemiştir. Fata < #fty/ftw (genç olma) köküyle anlam ilişkisi kurulamaz. feveran patlama, fışkırma < Ar fara kaynadı fevk olma < Ar fâqa aştı, üstün geldi fevkalade fevk, adet2 [Aş xiv] ~ Ar fawarân [#fwr msd.] kaynama, ~ Ar fawq [#fwq msd.] üstünlük, üstün ~ Ar fawqa-l-âdat olağan üstü, sıra dışı"

fevri ~ Ar fawrî [#fwr nsb.] kaynayarak, ani, patlama şeklinde < Ar fawr [msd.] kaynama, patlama " feveran fevt [ xiv] ölüm (mecazen) ölüm < Ar fata geçip gitti, kayboldu, kaçtı feyiz/feyz~ Ar fawt [#fwt msd.] geçip gitme, kaçma, ~ Ar fayD [#fyD msd.] taşma,

[Aş xiv]

artma, bolluk, bereket < Ar fâDa (nehir) taştı, bolluk ve bereket geldi feylezof feza boş idi fezleke "şunun için" " fe+ fi fi tarihi * İsim tamlaması olarak kullanımı Türkçeye özgüdür. fiber fibra a. a. [ML xx/c] ~ İng fiber lif, iplik, elyaf~ Fr fibre ~ Lat ~ Ar fî -de, içinde (edat) < Ar fî ta'rî^i-l filan tarihinde " fi » " filozof ~ Ar faDâ' [#fDw msd.] boşluk, uzay < Ar faDâ

~ Ar faSlakat gerekçe yazısı < Ar fa Sâlika

fiberglas [ML xx/c] cam elyafı ~ marka Fiberglas cam elyafının tescilli adı ı^ 1937 ABD & İng fiber lif, elyaf + İng glass cam " fiber, glase fıçı butta/buttis a. a. * Nihai kökeni belirsizdir. fidan [Amr xv] fidon/fiton bitki ~ Yun fytón bitki ~ EYun fytón a. a. < EYun fyö doğmak, bitmek, büyümek, maddi varlığa kavuşmak ~ HAvr *bheu3-olmak, oluşmak, yetişmek " fiziy(o)+ fide fytón bitki " fidan [LO xix] körpe fidan ~ Yun fytiá [çoğ.] < Yun/EYun [Kan xv] fuçî/fuçı ~ Yun boutsí a. a. = OLat

fidye [ xiv] ~ Ar fidyat [#fdy msd.] bir yükümlülükten kurtulmak için ödenen bedel, kurtulmalık " feda fiesta " festival [xx/c] ~İspfiesta İspanya tarzı bayram~Lat festus a.a.

fiğ [Kan xvi] ~ Yun bikí(on) baklagillerden hayvan yemi olarak yetiştirilen bir bitki, vicia sativa = EYun afâke a.a. * Karş. Lat vicia, Süry bıqa, Erm vikn, İng vetch, Rus vika (a.a.). Nihai kökeni belirsizdir. figân feryat [Yus xiv] ~ Fa figân/afgân acıyla bağırma, ağlama,

figür [DTC 1943] ~ Fr figure şekil, özellikle insan gövdesinin şekli ~ Lat figura a.a. < Lat fi(n)gere, fi ct- biçimlendirmek, elle şekil vermek ~ HAvr *dhi(n)gh- < HAvr *dheigh- hamur yoğurmak figüran [Bah1924] ~Frfigurant tiyatroda sözsüz rol oynayan aktör < Fr figurer şekil vermek, gözükmek, boy göstermek " figür figüre vermek " figür fihrist listesi [ xx/b] [ xi] ~ Fr figuré işlenip şekil verilmiş < Fr figurer şekil ~ Fa fihrist katalog, liste, kitabın içindekiler ~ Ar ficl [#fcl msd.] edim, eylem, ~ Ar fiqh [#fqh msd.] 1. anlayış,

fiil [Aş, Yus xiv] fi'l iş < Ar facala yaptı, etti, işledi = İbr/Aram #pcl a.a. fıkıh/fıkhkavrayış, ilim, 2. islami hukuk ilmi [ xiv] fıkh

fikir/fikr-

[Aş, Yus xiv] fikr

~ Ar fikr [#fkr msd.]

düşünce < Ar fakara [msd. fakr] düşündü, akıl yürüttü fıkır onom [LO xix] fıkır fıkır, fıkırdamak kaynama sesi <

fıkra yazıda madde, paragraf < Ar faqara [msd. faqr] deldi E Ş K Ö K E N Lİ L E R : Ar #fqr2 : fıkra, zülfikar

~ Ar fiqrat [#fqr msd.] 1. omur, vertebra, 2. bir

fiks [ xx/b] ~ Fr fixe sabit ~ Lat fixus < Lat figere, fixyapıştırmak, tutturmak, sabitlemek ~ HAvr *dhîgw- iliştirmek, tutturmak [Bah 1924] muayyen bir müsabaka grubunun programı - İng fixture 1. sabitlenmiş şey, 2. (sporda) duvara asılan karşılaşmalar listesi < İng to fix saptamak, sabitlemek ~ Fr fixe sabit" fiks fiktif [ xx/c] fingere, fict- biçimlendirmek " figür fil pîlu- fildişi [CodC xiii] ~ Fr fictif hayal mahsulü / İng fictive a. a. < Lat ~ Ar fil a. a. ~ OF a/Aram pil a. a. ~ Sans fikstür

* Ayrıca Akad pilu. Güney Hindistan dillerinde "fildişi" anlamına gelen bir sözcükten Sanskritçeye ve Yakındoğu dillerine alınmıştır. Batı dillerinde kullanılan EYun eléfas (fil, fildişi) sözcüğü Mısır kökenlidir. fil(o)+ bileşiklerde) ~ EYun fílo s seven < EYun fileö sevmek ~ Fr/İng phil(o)- seven (sadece

filament [ML xx/c] filaman ~ İng filament ince çekilmiş tel, elyaf~ OLat filamentum a.a. < Lat filum iplik ~ HAvr *gwhîslo- < HAvr *gwhl-a.a. filan sözcük " falan [Aş xiv] fülân [ xx/b] ~ Ar fulân 've saire' anlamında kullanılan ~ Fr philharmonie müzikseverlik (derneği)

filarmoni - İng philharmony a.a. " fil(o)+, armoni

* İlk kez 1813'te Londra'da kurulan bir cemiyetin adından. filateli [ xx/b] ~ Fr philatélie pul koleksiyonculuğu # 1864 Georges Herpin, Fr. pul koleksiyoncusu & EYun fileö sevmek + EYun átelos vergisiz, harçtan muaf olan (< EYun télos harç, vergi ~ HAvr *tels- kaldırmak, tartmak)" fil(o)+, tolere Posta pulu, posta harcının önceden ödenmiş olduğunu gösterdiği için.

fıldır

onom

[KT xix] fıldır fıldır hızlı ve telaşla dönme sesi

< " fır

* Muhtemelen * fırdıl biçiminden metatez yoluyla. file [LO xix] torba < Fr fil iplik, lif~ Lat filum a.a. " filament fileto ~ Fr filée her çeşit ağ, ağ şeklinde örme ~ İt filetto [küç.] örgü, dokuma

[ARasim 1897-99]

şerit, bir et kesimi < İt filo tel, iplik, lif" filament filhakika filibit fleps, fleb- damar [ xx/b] flebit ~ Ar A-1-Haqîqat hakikatte " fi, hakikat ~ Fr phlébite damar enfeksiyonu < EYun

filigran [İM601 184+] şeffaf kâğıt markası ~Frfiligrane 1. kuyumculukta telkâri işi, 2. şeffaf kâğıt markası ~ İt filigrano telkâri & İt filo tel + İt grano tane, nokta büyüklüğünde nesne " filament, granit filika [EvÇ xvii] feluka ~ İt feluca bir tür küçük tekne ~ Ar fulk/falükat a. a. ~? EYun efólkion römork, halatla çekilen sandal < EYun efelkö sürüklemek, peşisıra götürmek & EYun epi- ön + EYun (h)elkö çekmek " epi+ filinkot coat ince kaplama tabakası" film [ xx/c] bir izolasyon maddesi ~ İng film

filinta [Bia xix] ince uzun tüfek 2. çakmaklı tüfek < Ger *Aî- kıymık, taş kırığı * Aynı kökten İng flint/flintstone (çakmaktaşı).

~ Alm flinte 1. çakmak taşı,

Filistin [ xix] ~ Ar Falistîn 1918'de İngiliz yönetimi altında kurulan bir ülkenin adı ~ İng Palestine a.a. ~ OLat Palestina Bugünkü İsrail'in kıyı kesimine verilen ad < İbr psliştîm Tevrat'a göre Kenan ülkesinin kıyı kesiminde yaşayan bir kavim

filiz [Men xvii] filis bitki piçi, bitkinin kökünden veya gövdesinden çıkan taze dal ~ Yun fylisa [küç.] yaprakçık, küçük taze dal < Yun fylo yaprak, taze dal ~ EYun fyllon a.a. < EYun Aeö bitmek, yeşermek ~ HAvr *bhl-e- < HAvr *bhel-3 bitmek, (bitki) açmak, çiçek açmak, tomurcuklanmak * Aynı kökten Lat folium (yaprak). film [Bah 1924] (~ Fr filme 1. fotoğrafçılıkta ve sinemada kullanılan ışığa duyarlı tabaka, 2. sinema gösterisi) ~ İng film 1. ince zar, 2. fotoğraf veya sinema filmi ~ Ger *fellam deri ~ HAvr *pelno- deri < HAvr *pel-4 deri yüzmek

filo katar" filament

[ 182+] gemi katarı

~ İt filo 1. iplik, tel, 2. dizi, sıra,

* Karş. İng file (dizi, sıra). Türkçe anlamı filotila < İt flottiglia (donanma grubu) sözcüğünden etkilenmiş olabilir. filoksera [ xix] ~ YLat phylloxera bir bitki hastalığı ^ 1868 Planchon, Fr. biyolog. & EYun fyllon yaprak + EYun kseros kuru " filiz, serander filoloji [Bah 189+] ~ Fr philologie dil ve edebiyat incelemeleri disiplini ~ Lat philologia dil ve edebiyat sevgisi ~ EYun filología lafseverlik, münazara ve konuşma sevgisi & EYun fileö sevmek + EYun lógos konuşma, söz " fil(o)+,

* Darülfünun-ı Şahane Filoloji Şubesi 1900 yılında açılmıştır. Sözcüğün modern anlamı 1810’larda Alman düşünür Wilhelm von Schlegel tarafından yaygınlaştırılmıştır. filotila ~ İt flottiglia donanma grubu

filozof/feylesof [Kut xi] feylesuf ~ Ar faylasüf/filasüf felsefe ile uğraşan ~ EYun filósofos bilgelik seven, a.a. #Pythagoras, Yun. filozof (MÖ 5. yy) & EYun fileö sevmek + EYun sofós bilge, bilgin, usta " fil(o)+, sofist * Sofós sıfatını tevazudan uzak bulduğu için Pythagoras'ın tercih ettiği deyim olduğu rivayet edilir. Ar filasüf terimi Ebu Yusuf el-Kindî (796-873) tarafından yaygınlaştırılmıştır. filtre [ xx/a] süzgü ~ Fr filtre süzgü olarak kullanılan keçe, her çeşit süzgü ~ OLat filtrum keçe ~ Ger *filtir keçe < Ger *feltjan dövmek ~ HAvr *pelde-< HAvr *pel-6 dövmek * Aynı kökten Lat pellere (itmek, kakmak), pellare (uyarmak, çağırmak). final uç [ xx/b] ~ Fr final son, nihai ~ Lat finalis < Lat finis son,

finans [ xx/b] ~ Fr finance maliye < EFr finer ceza kesmek, (ceza veya vergi) ödemek < OLat finis2 ödeme ~? Lat finis1 son, uç * Lat finis sözcüğünün iki anlamı arasındaki ilişki açık değildir. fincan ~ Ar fincan kâse, tas ~ Fa pingân a.a.

fındık [MŞ xiv] fınduk ~ Ar bunduq/funduq a.a. ~ O Yun pontikón (kárion) "Karadeniz cevizi", fındık < öz Póntos Euksenios "Konuksever Deniz", Karadeniz < EYun póntos deniz Karş. Lat mus ponticus (fındık sıçanı = Karadeniz sıçanı).

finiş [ xx/b] sporda yarış sonu ~ İng finish 1. bitirme, bitim, son, 2. cila < Fr finisser bitirmek, sona erdirmek < Lat finire a.a. < Lat finis son, uç " final fink, fingir onom oynaşma sesi, kaynama sesi " fıkır

fino [LO xix] fino köpeği bir tür küçük kucak köpeği ~ İt fino kaba olmayan, ince, kıymetli, bir köpek türü ~ OLat *finus bitirilmiş, cilalı, ayrıntısıyla işlenmiş, kaba olmayan < Lat finis son, uç " final fır, fırıl " pır onom [ xiv] fır fırlama ve uçma sesi; [LO xix] fırıl fırıl telaş sesi, deli ifadesi

* Daha eski biçim pır olmalıdır. firak fark firar kaçtı [Kut, Aş xi] [MMem xvi] ~ Ar firâq [#frq msd.] ayrılık, ayrı kalma" ~ Ar firar [#frr msd.] kaçış < Ar farra

firavun [ xiv] ~ Ar firâ'ün eski Mısır hükümdarı ~ İbr/Aram para'öh a.a. ~ Mıs par'ö "büyük hane", hanedan fırça [Men xvii] furça sert ve dikenli çalılık, fırça < Lat bruscus bir tür çalı ~ Kelt * Aynı kökten Fr brosse, İng brush, Alm bürste (fırça). firdevs [Aş xiv] ~ Ar firdaws cennet bahçesi < Ar farâdîs [çoğ.] cennet bahçeleri ~ EYun parádeisos 1. Pers krallarının bahçeleri, 2. (İncilde) cennet bahçesi ~ EFa *paridez avlu, etrafı çevrili bahçe (= Ave pairidaeza a.a. & Ave pairi-çepeçevre + Ave daeza- duvar) * Ar firdaws, çoğul kabul edilen faradıs biçiminden geri-türetilmiş yapay bir tekil addır. Fr paradis, İng paradise (cennet bahçesi) biçimleri Yunancadan alınmıştır. Erm bardéz, İbr pardes (bahçe) Orta veya Eski Farsçadan alınmıştır. fire [ xix] ticarette öngörülmeyen masraf ve değer kaybı - Fr frais 1. ticarette hasar payı, 2. masraf, gider ~ Lat fractum kırık < Lat frangere, frac- kırmak " fragman ~ Yun boúrtsa a.a. ~ OLat bruscia

firik [EvÇ xvii] ~ Ar farîk [#frk sf.] kurutulmuş yeşil buğday tanesi < Ar faraka ufaladı = Aram #prk ufalama, ovalama, tahılı ovarak kepeğini ayırma fırıldak entrika (argo) <onom [LO xix] bir çocuk oyuncağı, rüzgâr gülü; [LG 188+] menfaat, kâr, < Tü fırıl [onom.] dönme sesi " fır

fırın [Kıp, MŞ xiv] fürun ~ Ar furn ekmek veya yemek pişirilen firm (- O Yun foúrnos a. a. ) ~ Lat furnus a. a. ~ HAvr *gwhorno- < HAvr *gwher-(ateş veya közle) ısıtmak " term(o)+ * Fr four, fournaise, İng furnace (fırın) biçimleri Latinceden alınmıştır. fırka division karşılığı) firkat fark [Men xvii] hizip; [KT xix] yedi alaydan oluşan askeri birlik (Fr ~ Ar firqat [#frq msd.] hizip, bölük, insan grubu, fraksiyon, parti " fark [Yus xiv] fürkat ~ Ar furqat [#frq msd.] ayrılık "

fırkateyn [KT xix] ~ İng frigatine bir tür küçük ve hızlı savaş gemisi ~ İt fregatina [küç.] < İt fregata bir tür üç direkli ve hızlı savaş gemisi, firkete firkete [LO xix] çatal şeklinde saç iğnesi [küç] sofrada kullanılan çatal < İt forca tarlada kullanılan çatal, bel ~ Lat furca * Karş. İng fork, Fr fourchette (çatal). fırla[mak <onom [DK xiv] ; [Men ] fırlanmak/fırlatmak < Tü pır/fır [onom.] uçma veya fırlama sesi" fır firma [Bah 1924] bir ticarethanenin isim ve unvanı ~ İt firma imza, ticari unvan, bir unvan altında iş yapan işletme < Lat firmare pekiştirmek, takviye etmek, imza atmak " fermuar fırsat [Yus, DK xiv] fursat ~ Ar furSat [#frS msd.] kısa rahatlama anı, tatil ~ Aram pîrSâ delik, gedik (özellikle duvarda) < İbr #prS delme, gedik açma fırtına [LF xvi] fortuna/furtuna fırtına ~ İt fortuna 1. talih, kader, kısmet, baht, 2. denizde şiddetli hava, kasırga ~ Lat fortuna talih, kader ~ HAvr *bhr-tu- < HAvr *bher-1 taşımak, getirmek " +ber firuze [ xiv] feyruzec ~ Ar fîrüza/fayrüzac gök rengi bir süs taşı, türkuaz ~ Fa pîröza a.a. ~ OFa peröçag a.a. (= Ave *paiti-raoçah- gün gibi)" ruz fiş [Cumh 1932] ~ Fr fiche 1. etiket, not yazılan kâğıt veya karton parçası, 2. elektrik fişi < Fr ficher saplamak, sabitlemek ~ Lat figere, fix- tutturmak, sabitlemek " fiks fıs, fısıl, fısır onom [DK xiv] fısıl fısıl alçak sesle nefes alma veya konuşma sesi; [LO ] fısır fısır alçak konuşma sesi, çubuk sesi < EŞKÖKENLİLER: Tü fıs : fıs, fiskos 1, fosur ~ İt forchetta

fış, fışır <

onom

[ xiv] köpüren su sesi; [LO xix] fışıl/fışır su feveranı sesi, i p e k k u m a ş s e s i

fişek [ xvi] fişek/fişenk fışândan/afşândan saçmak, serpmek (= Ave (aivi)fşâna- a.a.) * -ek/-enk takısı açıklanmaya muhtaçtır.

Fa fişân saçma, saçan < Fa

fısk [Kut, Aş xi] fısk u fücur deyiminde msd.] doğru yoldan sapma, ahlaksızlık < Ar fasaqa doğru yoldan saptı fiske darbe fıskiye ~ ? <onom [LO xix]

~ Ar fisq [#fsq

[Men xvii] orta parmağı baş parmakla birleştirerek vurulan

< f ı s / f ı ş s u p ü s k ü r m e s e s i " fış

* Modern Arapça fisqiyyat (a.a.) Türkçeden alıntı olmalıdır. fiskos 1 fiskos2 <onom [ARasim 1897-99] fısıldaşma yuvarlak masa ~ ?

fistan [TS*, Kan xv] fustan/fistan/fiston ~ Ar fustân geniş dökümlü kadın etekliği ~ Aram *peşstâ a.a. = İbr peşet keten kumaş = Akad piştu keten * Yun foustáni, İt fustagno biçimleri Arapçadan alınmıştır. Mısır'daki Fustat kent adıyla birleştirilmesi halk etimolojisidir. fıstık fıstığı ~ OFa *pistag a.a. [CodC xiii] pistak; [Gül xv] fıstuk ~ Ar fustuq şam

* OYun pistákion, Erm bisdag (a.a.) biçimleri (Orta) Farsçadan alınmıştır. Batı dillerine Yunancadan geçmiştir. Karş. Fr pistache, İng pistachio. fistül boru, tüp fit1 bedenen zinde [Bah 1924] ~ Fr fistule tıpta akıntılı kanal ~ Lat fistula

[LO xix] ('fit olmak' deyiminde) razı olma, anlaşma; [ xx/c] ~ İng fit 1. uyum, uyma, 2. bedenen zinde

fit2 [ xx/a] ~ İng feet [çoğ.] bir uzunluk birimi, kadem < İng foot 1. ayak, 2. 31 cm eşdeğeri bir uzunluk birimi ~ Ger *fot- ayak ~ HAvr *pöd- < HAvr *ped-1 a.a. " pa fıtık < Ar fataqa dikiş söküldü, yarıldı [TS* xiv] fıtq ~ Ar fitq [#ftq msd.] yırtık, sökük, yarılma

fitil [Aş xiv] fetil ~ Ar fatîl [#ftl sf.] burma suretiyle yapılan ip < Ar fatala [msd. fatl] burma, ip örme (= İbr pâtîl örme ip = Akad patâlu kıvırma, ip örme )

* Sami dillerinde ortak olan sözcüğün nihai kökü muhtemelen Mıs ptr (ip) biçimine dayanır. fiting fit uymak, uydurmak " fit1 fitne [ xx/c] [Kut xi] ~ İng fittings boru tesisatı ara birimleri < İng to ~ Ar fitan [#ftn] baştan çıkarma, entrika,

kargaşa < Ar fatana [msd. fatn/futün] baştan çıkardı, aklını başından aldı fitnes fitoloji EYun fytón bitki " fidan, +loJi [ xx/c] ~ İng fitness bedensel zindelik" fit1 [ML xx/c] ~ Fr phytologie bitki bilimi <

fıtrat [ xiv] ~ Ar fiTrat [#fTr msd.] yaratılış, doğa < Ar faTara [msd. faTr/fuTür] 1. açtı, yarıp çıkardı, 2. oruç açtı, 3. doğurdu, yarattı = İbr/Aram #pTr açma, çözme, serbest kılma fitre Ramazan bayramında verilen sadaka " fıtrat fıttır[mak <onom < Ar fiTr [#fTr msd.] 1. oruç açma, iftar, 2.

[ xx/c] fırttır- delirmek

< Tü fırt [onom.]

fiyaka [ARasim 1897-99] bir tür lüks at arabası; [ xx/a] caka, çalım ~ Fr fiacre bir tür at arabası < öz Hôtel de St Fiacre 17. yy'da Paris'te fiacre türü kira arabalarının durduğu terminalin adı < öz Fiacre/Fiachra 7. yy'da yaşamış bir İrlandalı aziz fiyasko [ 188+] ~ İt fare fiasco "şişe yapmak", bir tiyatro oyununun "gümlemesi" < İt fiasco şişe ~ EAlm flaska a.a. " palaska * İtalyanca deyimin kaynağı belirsizdir. fiyat ödeme " vefa fiyonk/fiyonga takılan süslü düğüm püskül ~ Ar fi'at [#wfy msd.] karşılık olarak ödenen,

[ARasim 1897-99] fiyonga giysi ve ayakkabıya ~ İt fiocco püskül, ponpon, büyük ve gösterişli düğüm ~ Lat floccus yün kırpıntısı,

fiyord [ xx/b] ~ Fr fjord Norveç kıyılarına özgü derin körfez ~ Norv fjord liman, körfez ~ Ger *furduz ~ HAvr *prtu- liman < HAvr *per-2 geçmek, geçirmek " portal * Karş. İng ford (geçit, körfez), Lat portus (liman). fizibl [ xx/c] Fr faire yapmak ~ Lat facere, fact- a.a. " faktör ~ İng feasible yapılabilir ~ Fr faisible [esk.] a.a. <

fizik [Müh374 180+]fizikatabiiyyat ~Frphysique1. doğa bilimlerine verilen genel ad [esk.], 2. maddenin özelliklerini inceleyen bilim dalı [xvii] Lat physica doğa bilimi ~ EYun fysike te%rte a.a. < EYun fysis doğa " fiziy(o)+ * Modern anlamı Aristoteles'in maddi varoluşun özelliklerini incelediği Ta Fysiká adlı eserinden türemiştir. fiziy(o)+/fizyo+ ~ Fr/İng physi(o)- bedensel, fiziksel (sadece bileşik isimlerde) < EYun fysis doğa < EYun fyö büyümek, kabarmak, yer kaplamak, (canlı varlıklar) yetişmek, neşvü nema bulmak ~ HAvr *bheu3- kabarmak, şişmek, büyümek fizyoloji [LO xix] ; [ARasim 1897-99] fizyolojik physiologie bedenin yapı ve işlevlerine ilişkin uzmanlık " fiziy(o)+, +loji ~ Fr

fizyonomi [Bah1924] ~Frphysionomie bedensel özelliklerden karakter tahlili yapma ~ EYun fysiognomía & EYun fysis maddi varlık, beden + EYun gignöskö, gnöbilmek " not fizyoterapi fiziy(o)+, terapi [ xx/b] ~ Fr physiothérapie fizik tedavi"

flama [LF xviii] ~ Ven fláma [İt fiamma] 1. alev, meşale, 2. dar uzun şerit şeklinde gemi bayrağı (= OLat flammula gemi bayrağı) ~ Lat flamma alev ~ ALat flagma ~ HAvr *bhlg-ma- < HAvr *bhel-1 yanmak, parlamak * Aynı kökten EYun fl ego, flog- (yanmak). flambe [ xx/c] ~ Fr flambé alevli < Fr flamber alevlenmek, tutuşmak ~ Lat flammare < Lat flamma alev " flama flamenko [ xx/b] ~ İsp flamenco 1. çingene, 2. Güney İspanya'da 1760’lardan itibaren duyulan bir tür çingene müziği =? öz Flamenco Felemenkli flamingo [ xx/c] flamengo ateş kuşu, flamingo < Port flama alev " flama flanel fanila flaş kuvvetli ışık, 2. fotoğraf ışığı [ xx/b] ~ İng flamingo bir tür su kuşu ~ Port

~ İng flannel bir tür yünlü veya pamuklu kumaş " ~ İng flash [onom.] 1. ani parlama,

[Hay 1959 195+]

* Senkronize flaşlı fotoğraf makineleri dünyada 1949'dan itibaren yaygınlık kazanmıştır. fleksibl flectere, flex- bükmek [ xx/c] ~ Fr/İng flexible esnek, bükülebilir < Lat

flit [Cumh 1929] sinek öldürücü sprey ~ marka Flit sinek öldürücü sprey markası ^ 1928 Standard Oil Company. < İng to flit kovmak, kışkışlamak

flor/flüor [ xx/b] ~ YLat fluor kimyada bir element # 1556 Georgius Agricola, Alm. kimyacı. ~ Lat fluor akım, akış < Lat fluere, flux- akmak ~ HAvr *bhleu- taşmak, akmak * Karş. İng fluid (sıvı), fluent (akıcı) < Lat fluere. flora [ xx/a] ~ YLat flora bitkiler alemi < öz Flora Roma mitolojisinde çiçekler tanrıçası < Lat ftös, flor- çiçek ~ HAvr *bhl-o- < HAvr *bhel-3 şişmek, kabarmak, çiçek açmak floresan [ xx/b] ~ Fr/İng fluorescent gaz ışıması ilkesine göre çalışan elektrik ampulü # 1934 General Electric Co. < İng fluorescence fluor gazı gibi elektrik akımı verildiğinde ışıma özelliği # 1852 George Gabriel Stokes, İng. fizikçi < YLat fluor bir element" flor flört [Bah 1924] ~ İng flirt işve, oynaş ~ Fr fleureter a.a. < Fr fleurette [küç.] 1. küçük çiçek, buket, 2. kompliman, hoş söz < Fr fleur çiçek ~ Lat flös, flor- a. a. " flora * İng flower (çiçek), flourish (çiçeklenmek) biçimleri Fransızcadan alınmıştır. florya/flurya [Redh 1890] ~ Yun flöria [çoğ.] < Yun flöri/%löri bir tür ötücü kuş, oriolus ~ O Yun flóros a. a. (= OLat oriolus a. a.) * Karş. Fr loriot (a.a.) < oriolus. floş1 floş2 renkte beş kart [xx/a] [ xx/a] ~Frfloche bir tür ipekli kumaş ~ İng flush 1. ağzına kadar dolu, 2. pokerde aynı

flotör [ xx/c] ~ Fr flotteur suda yüzen şey, şamandıra < Fr flotter/float yüzmek, su üstünde durmak ~ Lat fluctuare < Lat fluere, flux- akmak " flor flu [ xx/b] görüntü ~ Lat flavus sarı, sararmış flüt - Prov flaut a.a. ~ Fr flou soluk, berraklığını yitirmiş, net olmayan ~ İt flauta bir tür nefesli çalgı / Fr flute a.a.

[ xix] flavta

* 20. yy başlarında Fransızca telaffuza uygun olarak düzeltilmiştir. fob hariç net fiyat ~ İt francobordo [Bah 1924] ~ İng f.o.b. < İng free on board nakliye

fobi [ xx/b] ~ Fr phobie patolojik korku < EYun fóbos korku < EYun fobeö korkmak, korkutmak ~ HAvr *bhegw- kaçmak

fodul

[Aş xiv] kendini beğenmiş, fazla konuşan

~? Ar fuDul

[#fDl msd.] fazlalık, kendini beğenmişlik " fazla fok fokstrot [ xx/a] ~ Yun/EYun foke bir deniz memelisi [Bah 191+] ~ İng foxtrot "tilki adımı",

1914'ten sonra popüler olan bir dans & İng fox tilki + İng trot adım (< İng to tread adım atmak, yürümek ~ Ger *tredan a. a. ) " trotuar fokur "fıkır onom [LO xix] fokur fokur şiddetli kaynama sesi; [LO ] fokurdamak ; [LO] fokurtu <

fokus [ xx/c] ~ YLat focus odak # 1604 Johannes Kepler, Alm. astronom ve matematikçi ~ Lat focus ocak, ateş fol [BK 1799] folluk kuş ve tavukların kuluçkaya yattığı yer - Yun foli kuluçka eylemi veya kuluçka yeri < EYun foleös in, hayvan yuvası, kümes ~ İng folk halk ~

folk [ xx/c] köylü (geleneği veya sanatı) Ger *folkam halk, güruh, ordu, kalabalık ~ HAvr *pels-l dolu, çok " poli+

folklor [Bah 1924] köylü töre ve gelenekleri ~ İng folklore halk töre ve gelenekleri ^ 1846 William John Thomas, İng. yazar & İng folk halk + İng lore öğreti, geleneksel bilgiler (~ Eİng lâr a.a. = Alm lehre öğreti)" folk * Sözcüğün Türkçe ve İngilizce anlamları arasındaki fark ilgi çekicidir. folyo [ xx/c] büyük boy kâğıt yaprağı ~ İng folio a.a., bir tabaka kâğıdın ikiye bölünmesiyle elde edilen kitap boyutu ~ İt foglio a.a. ~ Lat folium yaprak ~ HAvr *bhol-yo- < HAvr *bhel-3 (bitki) bitmek, filizlenmek " filiz fön [xx/c] ~ Alm föhn1. Alplerde sıcak güney rüzgârı, 2. saç kurutma makinesi ~ Lat favonis sıcak güney rüzgârı < Lat fovere ısıtmak fon(o)+ ~ Fr/İng phon(o)- ses (sadece bileşiklerde) - EYun fone ses ~ HAvr *bhö-nâ- < HAvr *bhâ-2 söylemek, konuşmak * Aynı kökten EYun femi, fa-, Lat fari (söylemek), EYun fone (ses), Lat fama (ün). fon1 [ResCGaz 1911] resimde arka plan ~ Fr fond zemin, dip, a.a. ~ Lat fundus 1. dip, yer, toprak, 2. çiftlik, gelir getiren mülk ~ HAvr *bhudh- dip * Aynı kökten İng bottom, Alm boden (yer, zemin). fon2 [LO xix] fondo ~ İt fondo akar, sermaye / Fr fonds [çoğ.] 1. çiftlik, gelir getiren mülk, 2. a.a. < Fr fond a.a. " fon1 fondan [Bah 1924] ~ Fr fondant "ağızda eriyen" şekerleme < Fr fondre 1. dökmek, 2. erimek, eritmek ~ Lat fundere, fus- 1. (bir sıvıyı)

dökmek, özellikle metal eritmek veya erimiş metal dökmek, 2. saçmak, yaymak, dağıtmak, girift hale getirmek ~ HAvr *ghu-nd- < HAvr *gheu- bir sıvıyı dökmek * Latince fiil kullanımda geniş anlam yelpazesi kazanmıştır. Karş. confundere/confusio (darmadağın etmek), diffundere/ diffusio (saçmak, yaymak), refundere/refusio (kaptaki sıvıyı geri dökmek, mec. reddetmek). • Aynı HAvr kökten EYun %eö (sıvı dökmek), %yrrıa (sıvı), %oane (dökme aygıtı), Ger *gausjan (a.a.) > İng gush (bolca dökmek). fondip [ xx/c] ~ ?

* Fr fond (dip) dözcüğünden türetilmiş gözükmesine karşılık -dip ekinin mahiyeti anlaşılamamıştır. fondöten fon1, tentürdiyot fondü eritmek " fondan fonem oluşturan seslerin her biri" fon(o)+ fonetik fönetikös a.a. " fon(o)+ [ xx/b] [ML xx/c] ~ Fr fond de teint boya zemini, astar " ~ Fr fondu eritilmiş (peynir) < Fr fondre ~Frphonème bir kelimeyi ~ Fr phonétique sese ilişkin ~ EYun

[DTC1943] [ xx/a]

fonksiyon [ xx/a] ~ Fr fonction 1. işlev, 2. matematikte fonksiyon ^ Bu anlamda 1692 Leibnitz, Alm. filozof~ Lat functio < Lat fungi, funct- (bir şeyle) meşgul olmak, icra etmek, yapmak ~ HAvr *bhu(n)g- < HAvr *bheug-2 isteyerek yapmak fonograf [ARasim 1897-99] ~ Fr phonographe ses kayıt cihazı, gramofon / İng phonograph a.a. ^ 1877 Thomas A. Edison, Amer. mucit" fon(o)+, +graf font [ xx/c] ~ İng font hurufat ~ Fr fonte 1. döküm, 2. metalden dökülen hurufat < Fr fondre dökmek " fondan fora [LF xvi] ~ Ven fora! [İt fuori!] dışarı!, yelken açma emri ~ Lat forâs [akk. çoğ.] kapı dışına doğru, kapı dışarı < Lat foris ev kapısı ~ HAvr *dhwer- kapı" der1 * Karş. İng foreign (yabancı) < Lat foras. forklift çatal + İng lift kaldıraç " firkete [ xx/c] ~ İng forklift çatal kaldıraç & İng fork ~ Fr

form [ xx/a] şekil, biçim; [ xx/b] sporda kondisyon forme biçim, şekil, görünüm ~ Lat forma a.a. (~? Etr *morfa ~? EYun morfe a.a. ) " morf(o)+

forma1

[186+]

~Fr format matbaacılıkta bir

tabaka kâğıdın katlanmasıyla elde edilen basım birimi ~ İt formato a. a. ~ Lat formatus " form forma2 [ xx/b] üniforma < Tü üniforma" üniforma

formaldehid ^ 1872 Justus von Liebig, Alm. kimyacı" formik, aldehid

~ Alm formaldehyd kimyasal bir madde

formalite [Bah 1924] ~ Fr formalité 1. biçimsellik, 2. bir işin resmileşmesi için uyulması gereken biçim şartları < Fr formel biçimsel " form format [ xx/c] ~ İng format 1. matbaacılıkta bir tabaka kâğıdın katlanmasıyla elde edilen basım birimi, forma, 2. bilgisayarda verilerin düzenleniş biçimi ~ İt formato matbaacılıkta forma " form formen [Bah 1924] ~ İng foreman fabrikada ustabaşı & İng fore ön (~ Ger *fura a.a. ~ HAvr *per1 a.a.) + İng man adam " per+1, manken formik [ xx/b] ~ Fr (acide) formique karıncalarda ve arı zehirinde bulunan bir organik bileşik ^1671 John Ray, İng. kimyacı < Lat formica karınca ~ HAvr *morwi- a.a. formika [ xx/b] ~ marka Formica bir tür kompozit malzeme ^ 1913 Daniel J. O'Conor ve Herbert A. Faber, İng. mucitler < İng for mica "mika yerine" " mika formol formalin " formik ~ Fr formol % 40 formaldehid eriyiği,

formül [Bah 1924] ~Fr formule bir törende kullanılan kalıplaşmış sözler, hazır düşünce veya işlem kalıbı ~ Lat formula [küç.] kalıpçık " form fors [Bah 1924] 1. güç, kuvvet, nüfuz, 2. komutan flaması - Fr force güç, kuvvet, nüfuz ~ OLat fortia a.a. < Lat fortis güçlü, kuvvetli ~? HAvr *bhrgh-to-

* "Komutan flaması" anlamı sözcüğün İngilizce donanma tabiri olarak kullanımından alınmıştır. forsa [LF xvi] ~ Ven (vogatór per) forza [İt forzato] kadırga kölesi, kürek mahkûmu < Ven forzar zorlamak < OLat fortia zor, kaba kuvvet" fors forseps [ xx/b] cerrahide maşa ~ Lat forceps, forcip- maşa b$ Lat formus ateş, köz + Lat capere almak, tutmak " fırın, kapasite forsmajör [ 187+] ~ Fr force majeure daha büyük güç, bir sözleşmenin yürürlüğünü engelleyen beklenmedik durum " fors, majör forum [Bah 1924] kamuya açık toplantı ~ Lat forum 1. evin dış avlusu [esk.], 2. pazar yeri, çarşı, kamuya açık alan < Lat foris dış kapı " fora

forvet [ xx/b] forvert futbolda ileri oyuncu ~ İng forward ileri & İng fore ön (~ HAvr *per1 ileri, ön ) + İng ward yön belirten takı" per+1, gerdan fos [Redh 1890] 1. evlendiğinde bakire çıkmayan kadın, 2. kadınlara özgü bir hakaret deyimi; [AL 192+] çürük, bozuk (argo) ~? * Fr fausse (yanlış) < Lat falsus (a.a.) ile anlam benzerliği ilgi çekicidir. foş, foşur onom [LO xix] foşur şiddetli su fışkırması sesi < " fış

foseptik/fosseptik [ xx/b] ~ Fr fosse séptique lağım çukuru & Fr fosse çukur, hendek (~ Lat fossa a.a.) + Fr séptique lağım " fosil, septik1 fosfat [Cumh 1928] ~ Fr phosphate bir fosfor bileşiği #1787 Antoine de Lavoisier, Fr. kimyacı < Fr phosphore " fosfor fosfor [LO187+] ~Fr phosphore karanlıkta ışıma özelliğine sahip yanıcı bir element ~ YLat phosphorus a.a. # 1669 Brandt, Alm. simyacı ~ EYun fosfbros 1. ışık getiren, ışık veren, 2. sabah yıldızı & EYun fôs, fot- ışık + EYun ferö, for-taşımak, getirmek " fot(o)+1, +ber fosil [ xx/b] ~ Fr fossile 1. kazılarak çıkarılan şey [esk.], 2. jeolojik hayvan veya bitki kalıntısı ~ Lat fossilis kazılarak çıkarılan < Lat fodere, foss-kazmak ~ HAvr *bhodh- < HAvr *bhedh- kazmak fosur onom [ARasim 1897-99] fosur fosur nefes veya duman çıkarma sesi < "fıs

fot(o)+1 ~ Fr/İng phot(o)- ışık (sadece bileşiklerde) < EYun fôs, fot- ışık < EYun faö ışımak, parlamak ~ HAvr *bhâ-l a.a. " fantezi fot(o)+2 photographe/photograph " fotoğraf fotin » [ xix] botin/fotin yarım bot ~ Fr/İng photo fotoğraf < Fr/İng " potin

fotoğraf [NKemal1873] ~Frphotographe görüntü kaydetme cihazı ve işlemi ~ İng photograph a.a. # 1839 Sir John Herschel, İng. fizikçi & EYun fôs, fot- ışık + EYun grafe yazı, kayıt" fot(o)+1, +graf fotojenik fotoğraf veren [Hay 1959 195+] ~İngphotogeniciyi

fotokopi [ xx/b] ~ Fr photocopie kopya cihazı ve kopya işlemi ~ İng photocopy a.a. ~ marka Photocopy fotografik kopya cihazı markası # Commercial Camera Company, ABD " fot(o)+2, kopya

foton [ML xx/c] ~ YLat photon ışık enerjisi taşıyan kuantum birimi ^ 1926 Gilbert N. Lewis, Amer. fizikçi < EYun fôs, fot- ışık " fot(o)+1 fotosel [ML xx/c] ~ İng photocell ışıktan elektrik üreten hücre & EYun fôs, fot- ışık + Lat cella hücre " fot(o)+1, kiler fötr OLat filtrum " filtre [Hay 1959 195+] ~ Fr feutre keçe ~ EFr feltre ~

fovizm [ xx/a] ~ Fr fauvisme modern sanatta bir akım # 1905 Louis Vauxcelles, Fr. eleştirmen < Fr fauve vahşi hayvan ~ Frk *falw föy yaprak " folyo foya şeklinde altın kaplama " folyo [ xx/a] [LO xix] ~ Fr feuille yaprak, kâğıt yaprağı ~ Lat folium ~ Ven fòia [İt foglia] 1. yaprak, 2. yaprak

* Foyası dökülmek veya foyası çıkmak deyimi "altın yaldızı dökülmek, som altın olmadığı meydana çıkmak" anlamındadır. fragman [ xx/b] film parçası ~ Fr fragment kırık şey, parça ~ Lat fragmentum < Lat frangere, fract- kırmak ~ HAvr *bhr(n)g- < HAvr *bhreg-kırmak * Aynı kökten İng break < Ger *brekan (kırmak). frajil frangere, fract- kırmak " fragman [ xx/c] ~ Fr fragile kırılabilir ~ Lat fragilis < Lat

frak [ARasim 1897-99] ~ Fr frac kuyruklu tören giysisi ~ İng frock uzun etekli, kolsuz giysi ~ EFr froc ~ Ger *hrok etek fraksiyon [ xx/b] hizip ~ Fr fraction kesir, bir bütünün küçük parçası ~ Lat fractio kırıntı < Lat frangere, fract- kırmak " fragman frambuaz olgun (meyve) francala [ xx/a] ~ Fr framboise ahududu ~ Frk *brambasia

[EvÇ, Men xvii] frencille/françile bir tür beyaz ekmek - İt frangella Padova kentine özgü bir tür ekmek, Fransız ekmeği?

* İt frangia (kenar süsü, fırfır) veya franca (Fransız) sözcüğünden. frank [ xix] ~ Fr franc2 Fransız para birimi < Lat francorum rex "Fransızların kralı", eski Fransız paraları üzerindeki ibare < öz Francus Frank, Fransız frankofon franc Frank, Fransız " frank, fon(o)+ [ xx/b] ~ Fr francophone Fransızca konuşan < Fr

Fransız ~ Ven franzès [İt francese] Fransız ~ OLat franciscus a.a. < OLat Francia Paris yöresine ve bu bölgede kurulan krallığa 7. yy'dan itibaren verilen ad < Ger Frank bir Cermen kavminin adı" frank frapan - Frk *hrappan [ xx/b] ~ Fr frappant çarpıcı < Fr frapper çarpmak

frekans [ DT C1 94 3] ~F rf r é qu en ce 1. t ek ra rl an ma sıklığı, 2. elektromanyetik dalga sıklığı ~ Lat frequentia < Lat frequens, t- sık, sıkışık, kalabalık < HAvr *bhrekwtıkmak, sıkmak " fars fren mekanizması ~ Lat frenum gem [Bah 1924] ~ Fr frein 1. gem, 2. otomobilde durdurma

frengi [CodC xiii] Fransız, Batı Avrupalı; [ xvi] illet-i frengi 1490'lardan itibaren Batı Avrupa'dan dünyaya yayılan bulaşıcı bir hastalık, sifilis < Tü Frenk Fransız ~ İt Franco a.a. " frank frer [ xx/a] ~ Fr frère 1. erkek kardeş, 2. Katolik keşiş veya tarikat mensubu ~ Lat frater erkek kardeş ~ HAvr *bhrâter erkek kardeş " birader fresk [DTC 1943] fresko ~ Fr fresque taze sıvaya boya tatbikine dayalı resim tekniği ~ İt fresco 1. taze, canlı, 2. a.a. ~ Ger *frisk- taze, keskin, canlı * Karş. İng fresh (taze), fresco (fresk). freze [Müh385 181+] bir metal işleme tezgâhı ~Frfraiser freze makinası ile metal işlemek < Fr fraise 16. yy'da kullanılan fırfırlı dantel boyunluk * Freze makinasının çıkardığı metal kıymıkların şeklinden ötürü. frigorifik [Bah 1924] ~ Fr frigorifique soğutma cihazı, soğutucu & Lat frigus, frigor- buz gibi soğuk (~ HAvr *srîg- soğuk) + Lat facere, fact-yapmak, etmek " faktör frijit frigidus " frigorifik frikik İng kick tekme EŞKÖKENLİLER: İng free : fob, frikik, gasfri friksiyon [Bah 1924] vücudu el veya fırça ile ovma friction sürtünme ~ Lat frictio < Lat fricare ovmak fritöz [ xx/c] ~ Fr friteuse [f.] kızartma makinası < Fr friter kızartmak, ateşte pişirmek ~ Lat frigere, frict- a.a. ~ HAvr *bhrîg- a.a. < HAvr *bher-4 a.a. ~ Fr [ xx/c] ~ Fr frigide soğuk, cinsel açıdan isteksiz ~ Lat

[ xx/b] ; [ 199+] magazin argosunda uygunsuz fotoğraf verme - İng free kick serbest tekme, futbolda serbest vuruş & İng free serbest, özgür (~ Ger *fıîjaz ) +

* Aynı kökten Fa birışten, birıy-, İng fry (kızartmak). friz [ xx/b] ~ Fr frise mimaride dekoratif şerit ~ OLat frisium/frigium "Frigya işi", giyside kenar süslemesi < öz Phrygia Frigya, İçbatı Anadolu'da bir bölge fruktoz [ML xx/c] früktoz ~ Fr fructose meyve şekeri < Lat fructus meyve, verim, mahsul < Lat frui, fruct- hoşnut olmak, ürün elde etmek ~ HAvr *bhrüg- mahsul almak, hoşnut olmak fuar [ xx/b] ticari panayır festival, yortu, bayram ~ ALat fesia a.a. " festival * s > r dönüşümü (rhotacism) Latincede tipiktir. fuaye [ARasim 1897-99] ~ Fr foyer 1. ocak, aile ocağı, 2. tiyatroda sigara içme salonu ~ OLat focarium < Lat focus ocak, ateş " fokus fücceten faca'a aniden geldi, bastı, baskın yaptı fücur [Aş xiv] yırtıklık, fuhuş < Ar facara yırttı, yardı" fecir ~ Ar fucâ'atan [#fc' zrf.] aniden < Ar ~ Ar fucür [#fcr msd.] ahlâksızlık, ~ Fr foire panayır, fuar ~ Lat feria

fueloil [ xx/c] ~ İng fuel oil "yakıt yağı", kalorifer kazanlarında kullanılan bir yakıt (< İng fuel yakıt ~ EFr fouaille a.a. ~ OLat focalia "ocaklık", a.a. < Lat focus ocak, ateş ) + İng oil yağ (~ Lat oleum a.a.)" fokus, petrol füg kaçma, 2. a.a. ~ Lat fuga fuga1 [ xx/b] ~ Fr fugue müzikte bir form ~ İt fuga 1. kaçış,

[ xx/c] seramik karoların arasına doldurulan yapıştırıcı madde - Alm fuge eklem, derz < Alm fügen eklemek, uydurmak ~ Ger *fogjan ~ HAvr *pag-/pak- sıkıca bağlamak, katmak, sıkmak " pakt fuga2 müzikte bir form ~ İt fuga müzikte bir form " füg

fuhuş/fuhş [MMem xvi] ~ Ar fuHş [#fHş msd.] ahlaki sınırları aşma, taşkınlık, rezalet < Ar faHuşa aşırı ve utanç verici idi fukara " fakir ful 1 çok " poli+ ful2 fular [ xx/a] ~ Fa ful güzel kokulu bir çiçek ~ Fr foulard atkı, boyunbağı < Fr fouler bastırmak [ xx/c] [ xiv] ~ Ar fuqarat [#fqr çoğ.] fakirler < Ar faqlr

~ İng full dolu ~ Ger *full- ~ HAvr *pels-1 dolu,

çirkef * Muhtemelen falya (toplarda ateşleme deliği < İt folla delik. çalı < Yun föüntönö sık ve girift şekilde büyümek. halat.fultaym tayming fulya bir bölge [ xx/c] ~ İng full time tam süre (çalışma)"ful1. füme [ xx/b] ~ Fr fumé 1. dumanla terbiye edilmiş. [MMem xvi] funda etmek denizcilikte demir atmak . tütsülemek ~ Lat fumare a. dal budak sarmak " fondan funda2 fundus a. (bitki) bolca üretmek. yarık) sözcüğü ile anlam ve ses bakımından karışmıştır. dibi bulmak < İt/Ven fondo dip ~ Lat kablolu tren. tepelik. 2.] fenler < Ar fann " fen [KT xix] fonya topu ateşlemekte kullanılan yanıcı kapsül furnisto [ xx/a] fırında pişmiş et fırınlanmış < Yun furnízo fırınlamak " fırın . dal budak sarmak ~ Lat fundere.a. kablo fünun fünye ~? İt fogna lağım. a. esas. 2. erica ~ Yun foúnta püskül. furgon [Bah1924] taşımaya mahsus dar uzun araba veya vagon ~ OLat furico ~Frfourgon eşya ve hayvan ~ Yun furnistós ~ Ar funün [#fnn çoğ. dökmek. tel < Lat funis ip. öz Puglia Güney İtalya'da [LO xix] soğanlı bir çiçek * Otranto (Pulia) fatihi Gedik Ahmet Paşa tarafından İstanbul'a getirildiği rivayet edilir. ~ Fr funiculaire telle işleyen şey.duman < HAvr *dheu-1 tütmek funda1 [Men xvii] süpürge yapımında kullanılan bir tür çalı. teleferik < Lat funi culus [küç. dağıtmak.Ven fonda! dibe! (emir) < Ven fondar diplemek. sorguç. duman rengi < Fr fumer duman tütmek. dayanak " fon1 fungal mantar fungisid +sid füniküler [ xx/b] [ xx/c] [ML xx/c] ~ İng fungal mantara ilişkin < Lat fungus ~ İng fungicide mantar öldüren" fungal.] ince ip. fus. saçmak.1. dibe atmak. (kabarık şey). " fon1 fundamentalizm/fondamantalizm [ xx/c] köktendincilik . < HAvr *dhü-mo.İng fundamentalism köktencilik < İng fundamental temele ilişkin < Lat fundamentum temel.

gevşeme < Ar fatara gevşedi.] dallanma. İslam ülkelerinde 12.] [Neş xv] fetihler fütur ~ Ar futür [#ftr msd. fazlalık. fus. alt kollara ayrılma < Ar faraca dallandı.] tembellik. 2. futbol [Bah 1924] İng ball top (~ Fr balle top )" fit2. yy'dan itibaren yayılan gençlik ve dayanışma teşkilatı < Ar fatan genç. (su) ılındı" fetret fütürizm [ xx/b] ~ Fr futurisme modern sanatta bir akım # 1909 Marinetti.] 1.] haddini aşan.] bir atadan gelen çocuk ve torunlar < Ar farc [msd. gereksiz şey < Ar fuDül [msd. uzaya fırlatılan roket < EFr fuzuli [ xiv] ~ Ar fuDülî [#fDl nsb.a. ~ Fr fusée havai fişek. fuseau] mekik ~ Lat fusus a. balya fütuhat fetihler < Ar fatH " fetih ~ İng football ayaktopu & İng foot ayak + < Ar futüH [#ftH çoğ. eylem haline ara verdi. gençlik. erimiş metal dökme. metal erimesi. 2. 1566) [ xx/c] ~ İt furia kudurma. dindi.] lüzümsuz. çılgınlık. delikanlı füze [ xx/b] fus [mod. yetişmek fütüvvet [ xiv] ~ Ar futuwwat [#ftw/fty msd. istikbal ~ Lat futurus olacak olan ~ HAvr *bhu-tu-olacak < HAvr *bheusolmak. İt. [ 199+] çeşitli ulusal mutfakları birleştiren yemek tarzı ~ Fr/İng fusion 1. gazap ~ Lat furia < ~ YLat fuchsia bir süs bitkisi < öz Leonhard * Türkçe telaffuzu okuma hatasından kaynaklanır.füru ~ Ar furuc [#frc çoğ. kaynak yapma. şair < Fr future gelecek. oluşmak. fazla şey veya söz " fazla füzyon [ 196+] .dökmek " fondan . budaklandı furya [ xx/a] Lat furere gazaba gelmek. çıldırmak fuşya Fuchs Alman botanikçi (ö. artık. atom çekirdeğinin yüksek ısıda kaynaşması ~ Lat fusio döküm < Lat fundere.

EFr gauvardine/gallevardine eskiden hac yolcularının giydiği bir tür bol pelerin < EAlm wallevart [mod.] gadolinyum [ xx/b] ~ YLat gadolinium bir element ^ 1886 Paul Émile Lecoq de Boisbaudran. anlayışsız. dolanmak + EAlm vart gidiş.] bilgisiz. donatmak [ML xx/c] ~ Fr gabarit ölçme kalıbı < Ger ~ Ar ğabâwat [#ġbw/ġby msd.gabardin [Bah1924] ~Fr gabardine bir tür yünlü kumaş . acımasız davrandı ~ Ar ġadr [#ġdr msd. wallfahrt] hac yolculuğu & EAlm wallen gezmek. zulüm < Ar ġadara haksızlık etti. anlayışsız " gabi gabi ahmak (= Aram #cby kalın ) gacır gaco gaddar kıyıcı " gadir onom sürtünerek ötme sesi < [LO xix] Çingene argosunda kadın [Yus xiv] ~ Çing ~ Ar gaddar [#ġdr im. gabavet anlayışsızlık < Ar ğabîy bilgisiz. Fr. kimyacı < öz Johan Gadolin Finlandiyalı mineralojist (1760-1852) . yolculuk gabari *garwian kalıplamak. ~ Ar ğabîy [#ġbw/ġby sf.] bilgisizlik. gadir/gadr[Yus xiv] gadr haksızlık.] zalim.

[DK. samanyoluna benzer diğer yıldız kümesi ~ EYun galaksías "süt yolu".gaf kırma ~ Prov gaf ucu çengelli sopa gaffar [Bah 1924] ~ Fr gaffe 1. çukura girdi * "Gait. 2. tuvalette yapılan şey.] 1. [LO xix] kuş gagası gaile ~ Ar ğa'ilat [#ġwl fa.] habersiz.. tiyatroda seyircilere mahsus balkon ~ Fr gallerie revak. g$awl] < Ar gül gulyabani. raks ~ Ger *waljan yuvarlanmak. göden.. gala [Bah 1924] ~ Fr gala şenlik.] aniden gelen bela < Ar ğâla aniden saldırdı. insan dışkısı. Aş xi] ~ Ar ġaflat [#ġfl msd. dansetmek ~ HAvr *wel-3 " vals galaksi [P Safa 1949] ~ Fr galaxie. yerde bulunan çukur. üstün geldi galen galene kurşun [ xx/b] ~ Fr galène kurşun içeren bir mineral ~ EYun galeri [ResCGaz 1912] sanat eserlerinin sergilendiği yer. tiyatroda irticalen yapılan espri gaga <onom [Men xvii] bir tür kuş sesi. galact. .süt ~ HAvr *glak-t.Samanyolu. f. 1924). boş verdi gag [ML xx/c] ~ İng gag [onom. kemerli koridor.a. a.a. özellikle galebe [Neş xv] ~ Ar ġalabat [#ġlb msd. festival ~ İt gala a. umursamaz. ~ İt galleria a. a. / OLat galeria a. ağız tıkacı.] önemsemezlik. Gül xv] unutkan.a. boş bulunma < Ar ġafala önemsemedi. dikkatsizlik. dışkı (tıp terimi) ~ Ar ğâ'iT [#ġwT fa. DK xi] ~ Ar ğâ'ib [#ġyb fa. gaita [Men xvii] gâiT tuvalet. gafil [ xi] . sıfat olmadığı içün mevadd-ı gaita dememeli. ~ EFr gale dans. madenlerde yeraltı tüneli.] burada olmayan. üşüştü[msd. gaitiyye demeli" (M Bahaeddin.] hata. hela çukuru. galak. aniden insana saldırıp parçalayan efsane yaratığı" gulyabani gaip kayıp " gıyap [Kut. [Bah 1924] koridor. yenme < Ar ġalaba üstün idi.] çok bağışlayıcı" mağfiret ~ Ar gafil [#ġfl fa. [ xix] mevadd-ı gâiTa tuvalet maddeleri. 2.] 1. gülmekten tıkanma.süt" lakt(o)+ galat mantık veya gramer hatası [ xiv] ~ Ar ġalaT [#ġlT msd.a. < EYun gála. dışkı < Ar ğâTa battı. bilinçsiz " gaflet gaflet [Kut. f. pot ~ Ar gaffar [#ġfr im.] sayı veya güç bakımından üstün olma. 2.a. Yeni Türkçe Lugat. ucu çengelli sopa. yanlış.

gizledi.a. üstün " [Yus. keder. a. Gül xiv] galiz [ xiv] ġaluZa [msd.] küçük yassı peksimet < Fr galet yuvarlak dere taşı ~ Kelt *galos taş galeyan ğalâ kaynadı galiba olasılıkla " galip galip galebe [ xiv] ~ Ar ğalayân [#ġly msd.] kalın. Fransa galvanize [etm [KT 189+] ile kaplamak < öz Luigi Galvani İtalyan fizikçi (1737-1798) ~ Fr galvaniser sacı çinko galyum [ xx/b] ~ YLat gallium bir element < Lat gallus horoz < öz Lecoq de Boisbaudran Fransız fizikçi (1838-1912) * Lecoq adı Fransızca "horoz" anlamına geldiği için. üstün ~ Ar ğâlib [#ġlb fa. müzikte do sesi. karanlık olma) gam2 [ARasim 1897-99] ~Frgamme müzikte do'dando'ya nota dizisi ~ OLat gamma 1. koyu. galeta [LO xix] Frenk peksimedi ~ İt galetta / Fr galette [küç. kalbi karamsarlık ve kederle doldu (= Aram #cmm kararma. ġilZat] kabalaştı.] sıkıntı. D " gamma Dört tane gamma harfinden oluştuğu için. kaba < Ar ~ İng gallon sıvı hacim ölçüsü ~ EFr [Tarik 1884] galop [ xx/b] ~ Fr galop atın dörtnala gidişi < Fr galoper dörtnala gitmek ~ Frk walah laupan hızlı koşmak (= Alm wohl laufen) galoş [AMithat 1882] potinleri çamurdan korumak için giyilen üst ayakkabı. karamsarlık < Ar ġamma kararttı. Aş xi] ~ Ar ġamm [#ġmm msd. 1050).] kaynama < Ar ~ Ar ğâlibâ [#ġlb zrf. ^ Guido d'Arezzo. gam1 [Kut.* Sözcüğün nihai kökeni belirsizdir. sabo < öz Gallia Galya. tahta tabanlı ayakkabı ~ OLat gallicula (solea) Galyalılara özgü takunya. müzik kuramcısı (ö. 2. koyulaştı galon galon/j alon ~? Kelt ~ Ar ğalîZ [#ġlZ sf.] yenen. İtal. [ 199+] ayakkabı üzerine geçirilen plastik poşet ~ Fr galoche takunya. ~ EYun gámma Yunan alfabesinin üçüncü harfi " gamma gama [ xx/b] ('gamalı haç' deyiminde) Yunan alfabesinin üçüncü harfi.] galip ihtimal ile. ~ Yun gámma .

çete ~ Nor gangr yolculuk ~ Ger *gangan gitmek. biri aleyhine kötü söz söyleyen < Ar ġamaza 1.yürümek.] zengin. İng to win (kazanmak) < Ger. bol" gına ganimet [Aş xiv] ~ Ar ğanîmat [#ġnm sf. evlenmek * Aynı kökten Ave zamatar/EFa damatar (düğün sahibi). 2.a. İng to gain (kazanmak) < Fr.Ar gammaz [#ġmz im. [Men ] a. biri aleyhine kötü söz söyledi * Modern anlamı 20.. sıktı.]. yolculuk etmek ~ HAvr *ghengh. gözetmek. (göz vb. göz süzerek bakma. [KT ] a. 2. 2. güvenceye almak ~ Ger *waran/*weran bakmak. göz kırpan.> Fa d.> Ave z.a. 2. biri aleyhine kötü söz söyledi" gamze gamze [KıpGul xiv] göz kırpma.. mülk " ağnam ganyan [ xx/b] ~ Fr gagnant 1. [TDK 1955] çenede veya yanaklarda gülümserken beliren çukurluk ~ Ar ġamzat [#ġmz] göz kırpma. göz kırptı. yy'dan önce kaydedilmemiştir.dönüşümü tipiktir.gambit [ xx/c] ~ Fr/İng gambit satrançta feda hamlesi ~ İt gambetto çalım.. işve < Ar ġamaza [msd. gamma [ xx/b] ~ İng gamma ray bir tür radyoaktif ışın ^ 1903 Ernest Rutherford. ^ Gregor Mendel (1822-84) Avst. at yarışlarında bir tür bahis < Fr gagner kazanmak ~ Ger *wainjan ~ HAvr *wois. işve. haydut ^ y. Yus xiv] ~ Ar ğanîy [#ġny sf. sıktı. ~ HAvr *gwhn-tyâ. gangster [ xx/b] ~ İng gangster çeteci.a.< HAvr *weis. mal.] 1. yağma < Ar ġanam 1. gelin < EYun gámos düğün ~ HAvr *gms-o.düğün. elde etmek.] savaşta ele geçirilen mal. f. çelme takma < İt gamba bacak " jambon gambot [LO187+] ~ İng gunboat bir tür savaş teknesi & İng gun silah (~ Nor gunnr savaş ~ Ger *gund. Fenike alfabesinin üçüncü harfi = Aram gîmel Arami/İbrani alfabesinin üçüncü harfi" cim1 gammaz [KıpGul xiv] biri aleyhine kötü söz söyleyen .) kırptı.a. kafile [esk. öldürmek) + İng boat gemi " defans. çimdikledi.vuruşma < HAvr *gwhen.a. ~ EYun gámma Yunan alfabesinin üçüncü harfi ~ Fen gmel deve. Yeni Zelanda kökenli Kanadalı fizikçi.kazanmak. gar1 [Aİhsan1891] ~Frgare büyük demiryolu durağı < EFr garer korumak. bot2 gamet [ML xx/c] ~ Fr gamète dişi veya erkek üreme hücresi / Alm gamet a. ġamz] 1. yağmalamak * Karş. biyolog ~ EYun gamete evlenen kız. gitmek gani [Aş. çimdikledi.a. 1890 ABD < İng gang yolcu grubu.< HAvr *gems. 2. [LO ] a.vurmak. HAvr g. korumak ~ HAvr *wer-4 a. kazanan. .a. koyun.

yabancılık < Ar ġaruba [msd. Aynı fiilin varyantı olan Ger *wardön (gözetmek.a. gözetmek.] gariplik. nöbet beklemek " gard * Türkçe yazım 19. gardrop garde koru + Fr robe giysi" gard. güvence veren < Fr g(u)arer korumak. yolcu. egzotik. Fr gargariser (gargara etmek). gard [ xx/b] korunma ~ Fr garde koruma. wehr (savunma).] [Bah 1924] [ xiv] ~ Fr garde-robe giysi dolabı & Fr ~ Ar ġarġarat [#ġrġr msd. Fr regarde (bakmak). ~ HAvr *wor-to. gar2 [ xiv] ~ Ar ğâr [#ġwr] defne bitkisi. Fr garde. İng guard/ward (nöbetçi).* Aynı kökten Alm wahren (gözetmek. garanti [İkd1907] ~Frgarantie güvence <Frgarantir güvence vermek < Fr garant koruyan. kasıt. (güneş) battı" garp garaj güvenli bir yere almak " gar1 [Cumh 1932] ~ Fr garage a. a. wary (uyanık. < Ar * Karş. ayrıksı < Ar ġaruba yabancı ve ayrıksı olma " garp . parti 1 gardenya [ML xx/c] öz Alexander Garden İskoçyalı doğabilimci (ö. ğarâbat] yabancı idi.] yabancı. ayrıldı. nöbetçi / Fr gardien a. roba gargara ġarġara [onom. a. önyargı ~ Ar ġaraD [#ġrD msd. laurus nobilis garabet ~ Ar ğarâbat [#ġrb msd. ğarb/ğurûb] uzaklaştı. Aş viii+] ~ Ar ğarîb [#ġrb sf. yy'da Fransızca telaffuza göre düzeltilmiştir. garip [Uy. çevrili) + İng party " gard. gözetmek.] amaç. EYun gargarizo. beklemek) kökünden Alm warten (beklemek).a.a. tuhaf idi = Ar ġaraba [msd. < Fr g(u)arer korumak. a. Lat gargarizare.< HAvr *wer-4 a. < İt/Fr guardare/g(u)arder korumak.a. bekçi < Fr garder bakmak. korunma. 1791) ~ YLat gardenia bir çiçek cinsi < gardiyan [EvÇ xvii] vardiyan ~ İt guardiano gemide bekçi. güvenceye almak " gar1 garaz [Aş xiv] özellikle şahsi ve gizli kasıt. Tüm dillerde onomatopedir. korumak ~ Ger *ward. " gar1 garden parti [Bah 1924] ~ İng garden party bahçede verilen parti & İng garden bahçe (~ EFr gardin a. nöbette). gözkulak olma. İng aware. korumak). ~ OLat hortus gardinus etrafı duvarla çevrili bahçe ~ Ger *wardon korunaklı.] a.

köken itibariyle warn thee! veya be warned! (kendini koru) uyarı cümlesinden kaynaklanır. yy'dan sonraki bir dönemde "yabancı. çırak ~ Frk *warkjo işçi.] bir şeyi zorla ve yasadışı yollarla alma < Ar ġaSaba zorla aldı. vatanından uzak olan kimse" anlamından türemiştir. oğlan. gazsız & İng gas ~ Ar ġasl [#ġsl msd. kendinden habersiz hale gelecek derecede dalma < Ar ġariqa daldı. zorla alan " gasp ~ İng gas-free gazı boşaltılmış.]. garip. süsleme < Fr garnir tahkim etmek. evlilik dışı ilişkiler için tutulan daire < Fr garçon oğlan çocuğu. zaptetti gastr(o)+ mide gastrik gastrikós " gastr(o)+ [ xx/c] ~ Fr/İng gastr(o).) * Arapça fiilin ikinci anlamı (yabancı olma. işlemek " erg garsoniyer [ xx/b] ~ Fr garçonnière 1. donatmak ~ Ger *warnjan korunmak " garnizon garnizon [Bah1924] ~Frgarnison savunma amaçlı olarak bir kente veya kaleye yerleştirilen askeri birlik < Fr garnir tahkim etmek.Fr garniture donatım.* "Fakir" anlamı 17. gark [Aş xiv] ~ Ar ġarq [#ġrq msd. garp [Aş xiv] garb ~ Ar ġarb [#ġrb msd. savunmak < Ger *waran gözetmek.çalışmak. kurabiye. el koydu. garp. korumaya almak ~ Ger *warnjan kendini korumak. uşak " garson gasfri [ xx/c] + İng free serbest. boş " gaz1. vale ~ HAvr *werg. Batı < Ar ġaraba ayrıldı. uzaklaştı.] 1. korumak " gar1 * İng warn (uyarmak) fiili. suya battı [ 1920] alafranga yemekte tabak donatma unsurları . 2. 2. tuhaf olma) türevseldir. EYun Europe (Batı ülkesi) muhtemelen bir Sami dilinden alıntıdır. erkek çocuk.a. 2. suya dalma. hizmetkâr. güneş batımı.mide ~ EYun gástron ~ Fr gastrique mideye ilişkin ~ EYun . gurbet.] bedeni yıkama < Ar garnitür gasp [ xiv] ~ Ar ġaSb [#ġSb msd. gurup. mağrip EYun Europe : avrupa garson [AMithat 1877] restoran hizmetçisi ~Frgarçon 1. 2. EŞKÖKENLİLER: Ar #grb : garabet. (gün) battı (= Aram csrebâ gün batımı = Akad erebu a. frikik gasil/gaslġasala yıkadı gasıp ~ Ar ğâSib [#ġSb fa.] 1. çırak.] gaspeden. uşak. hizmetçi dairesi. hizmetçi. boğulma. armatür [esk.

immeuble > gayrımenkul. lokantacı" gastr(o)+. B. -değil (sadece * Geç Osmanlıcada Batı dillerinden alınan in. Karş.ve a(n).a. amaç. DK xiii] kavvad hakaret terimi ~ Ar qawwâd [#qwd im. neşeli. enter(o)+ gastroentestinal [ xx/b] ~ Fr gastro-intestinal mide ve bağırsağa ilişkin & EYun gástron mide + Lat intestinum bağırsak " gastr(o)+ gastronomi uzmanı. 2. dökülen < Nor geisan akıtmak.] kıskançlık. bir şey uğruna büyük hırs gösterme < Ar ğâra kıskandı. son derece " gaye gayret [Aş. kötü yola düştü " gabi gaz1 [LO 187+] fizikte maddenin uçucu hali. +nomi [ML xx/c] ~ Fr gastronomie damak zevki gavat/kavat [CodC.gastrit [ xx/b] ~ Fr gastrite mide iltihabı" gastr(o)+ [ xx/b] ~ Fr gastro-entérologie mide ve gastroenteroloji bağırsak hastalıkları uzmanlığı" gastr(o)+. gayret gösterdi gayrı [DK xiv] tamlamalarda) < Ar ġayr [#ġyr] başka.] baştan çıkma. kimyacı ~ EYun %âos dünya yaratılmadan önce varolan şekilsiz varlık " kaos . (sıvı) dökmek. fuhuşa aracılık eden < Ar qâda [msd. cehennemde bulunan bir kuyunun adı < Ar ğâwa baştan çıktı. [İM665 187+] havagazı. gayser/gayzer [ xx/b] ~ İng geyser yer altından fışkıran su ~ İzl geisir fışkıran. diğer ~ Fa ġayri -den başka. fışkırmak ~ Ger *gausjan ~ HAvr *gheus< HAvr *gheu. havagazı lambası ~ Fr gaz a. Bağımsız ad olarak kullanımı halk diline özgüdür. fanatizm. iş bitirdi gâvur gay gai neşeli gayda gaye hedef. son nokta gayet [LO xix] ~ Bul gayda Bulgarlara özgü tulumlu çalgı ~ Ar ğâyat [#ġy msd.önekli bileşiklere karşılık üretmek için kullanılmıştır. eşcinsel erkek ~ Fr [Kut.sıvı bir şeyi dökmek " fondan gayya ~ Ar ġayyat [#ġwy msd.] muhabbet tellalı. ~ Hol gaz maddenin uçucu hali # J.] » [ 199+] " kâfir ~ İng gay 1. kötü yola düşme. Kıp xiv] gayet son ~ Ar bi-ğâyat son olarak. van Helmont (1577-1644) Holl. qawd/qiyâdat] önayak oldu. Yus xiv] haysiyetine dokunma. Aş. irrationel > gayrıaklî. kıskançlık yüzünden hırslanma ~ Ar ġayrat [#ġyr msd.

a. daha sonra otomobil yakıtı için benzin sözcüğü tercih edilmiştir.] dini ~ İt casino gazino [KT xix] kazino müzikli lokanta [küç. gayret etti.a. yağma. metelik. Tü küwen(şişinmek). Venedik devletinde bozuk para birimi.] akın. gaz3 [LO xix] ince tülbent ~ Fr gaze cerrahide kullanılan bir tür gevşek dokunmuş bez ~ Ar ğazzî [nsb. gaz2 [Bah 1924] gaz/gazyağı petrolden elde edilen lamba ve otomobil yakıtı. lamba gazı + Lat oleum yağ " gaz1 * Türkçede önceleri hem lamba hem otomobil yakıtı için gaz(yağı) kullanılırken. 2. daha sonra Fransa ve İngiltere'de benimsenmiştir. baskıncı. Gül8 xiii] kızgınlık. DK xi] gaza eden veya dünyevi amaçla akın eden. a. köwrüğ/küwrüğ (davul). evcik. [Men xvii] gebe hamile < Tü *keP-2 şişmek. petrol lambası. 2. DK. [Cumh 1929] otomobilde benzin pedalı ~ İng gasoline [Amer. kulübe gazoz [ARasim 1897-99] gazöz. DK xi] din uğruna savaş ~ Ar ğazât/ğazwat^ [#ġzw msd. istilacı" gaza ~ Ar gazin [#ġzw fa. . istila etti gazap [CodC. benzin & İng gas1 uçucu madde. 2.] 1. a. saldırı < Ar ğazâ 1. akın yaptı. küwij (içi koflaşan ağaç). öfkelendi gazel şiiri Ar ġazala yün eğirdi [ xiv] ~ Ar ġaDab [#ġDb msd. < öz ġazzat Filistin'de bir kent * İng gauze (a. çabaladı. • Final p/w etkisiyle türevlerde ünlü yuvarlaklaşması görülür. müzikli lokanta < İt casa ev ~ Lat casa baraka. Trkm gebe (balon). aşk sözleri.) Fransızcadan alınmıştır. içi boşalmak * Karş. şişkin.* Holandaca sözcüğün telaffuzu Yunanca %âos ile eşdeğerdir. köwtünğ.] rafine edilmiş petrol. gazi [Kut.a. küwre (şişmiş ceset). limonata ve sodyum bikarbonattan yapılan içecek < Fr gazeux gazlı < Fr gaz"gaz1 ge(o)+ gebe » " je(o)+ <Tü [Kıp xiv] kebe şişik.] flört etme. kabarmak. [Cumh 1929] gazoz ~ Fr eau gaseuse gazlı su. gaza [Kut. öfke < Ar ġadiba kızdı.] Gazze'ye ait. kulübe. Karş. aşk gazete [179+]gazeta ~Frgazette parayla satılan haber bülteni ~ Ven gazéta [İt gazzetta ] 1. [xvi] * Venedik cumhuriyetine özgü bir kavram iken 1630’larda Almanya ve Hollanda.] ~ Ar ġazal [#ġzl msd.

geç vakit.] geğirme sesi " +kir~ İng gecko bir tür kertenkele ~ Malay keko [ viii] kel. * İng caper. içi boşalmak " gebe gebere/kapari [Men xvii] gebere/kebere ~ Yun kápari çiçeklerinden turşu yapılan bir bitki. uzlaşma. pehlivan.[xi] " geç gecik[mek * Güçlendirici -ik. geri.a. öte yana gitmek [Uy viii+] kéçe gece. son " * Eski Türkçe uzun kapalı e ile k??ç. gerideki.[Kaş] gecikmek " geç < Tü keç.şişmek. Sözcüğün bugünkü anlamlarına 20.(geçmek) fiilleri muhtemelen birleştirilemez. [ xvi] safta bir askerin yeri. hamile olmak. oyuk. Türkçe gebere biçimi 20. .xvii Men. gebeş kabş teke. yy başına dek yaygınken bu tarihten sonra kapari biçiminin yayılması Yunancadan ikincil bir alıntıyı akla getirir.a. [Arg xvi] (hayvan) ölmek < Tü *keP-2 şişmek. gedik <Tü [DK xiv] gedük çentilmiş. [LG188+] avanak (argo) ~ Ar [Uy viii+] kéç sonraki. geçim <Tü [Bah1924]1. geçim (bir tür zırh. cevşen .geç olmak < Tü kéç.birlikteyaşama.aşmak. yy'dan önce rastlanmaz.[xiv Kıp] delmek.a. çarşı ve pazarda bir kişiye tahsis edilen yer < Tü ked-/ged. [Çağ xv] geber-şişmek.a. geç) ve kısa açık e ile keç. xix LO).ekiyle. yarık açmak. ~ Aram qapar a.geber[mek <Tü [Kıp xiv] keber. koç (= İbr kebes kuzu ) geç geri Tü [ xviii] koç. delik. maişet <Tü geç-" geç- * Karş. geç[mek gece Tü Tü [ viii] keç. capparis spinosa ~ EYun kápparis a. [Fel 194+] anane < Tü gel-" gel- TTü görenek sözcüğüne nisbetle türetilmiştir. dün <Tü [Kıp xiv] kecik.(gecikmek. arkada olan < Tü ke/ke5 arka. çentmek geğir[mek geko gel[mek gelenek Tü YT Tü [ xi] kekir[ xx/c] < Tü kek [onom. Fr capre biçimleri Yunancadan alınmıştır. 2.

ırk " genetik * Türk ordusunda 26/11/1934 tarihli kanunla kullanıma girmiştir. şakayık-ı numan.a. Avst.a. yavru. EvÇ xvii] ceneral Venedik donanma komutanının ünvanı. suda taşıt aracı gen [DTC1943] ~Alm gen canlılarda kalıtımı düzenleyen hücre birimi ^ 1866 Gregor Mendel. geliş[mek gem demir parçası gemi Tü <Tü [LO.a.) < cirs (gelin) çevirisidir. biyolog < Lat genus / EYun génos soy.) sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetildiği açıktır. boy atmak [Mü xvi] < Tü gel-" gel- ~ Yun/EYun kemos atların ağzına vurulan [Uy viii+] kémi tekne. gelincik2 <Tü bir tür küçük yırtıcı hayvan. gelincik 1 <Tü < Tü gelin " gelin [MŞ xiv] kırmızı çiçek açan bir otsu bitki. genel < Lat genus. Telaffuzu Almancaya uygun olarak düzeltilmiştir. ırk " genetik * Karş. mustela < Tü gelin " gelin * Muhtemelen Ar cirsat veya ibnu-l-cirs (a. * Gelmek fiiliyle ilişkisi muğlaktır. genç hayvanın küçüğü Tü [Uy viii+] kenç çocuk. Fr gène (/jen/). gener-soy. papaver * Kırmızı çiçeği gelin başlığına benzetildiği için. her gene genel YT » [CepK 1935] umumi " yine Tü gerjğ geniş. sandal. [KatipÇ. bol" geniş * Fr général (a.gelin Tü [Uy viii+] kelin a. [ xix] jeneral/ceneral Avrupa ordularında bir rütbe.] ordu kumandanı < Fr capitaine général genel kumandan < Fr général genel ~ Lat generalis soya ait. İng gene (/cm/). KT xix] büyümek. . general [LF xvi] . genelge YT [CepK 1935] tamim <T ü genel "genel * Sıfata eklenen -ge ekinin işlevi belirsizdir. [ResmiG 1934] general Türk ordusunda bir rütbe ~ Fr générale [f.

[BK 1799] girdek oba tabir edilen büyük çadırdır . OLat virare (döndürmek) biçiminin dolaysız kaynağı belli değildir. = Sans vrt. babası olmak).a. döndürmek * Aynı kökten Lat vertere/versare (dönmek.. genitiv/genitif geniz/genzgenleş[mek YT Tü ? [DTC 1943] [MŞ xiv] gerjiz ağzın arka kısmı [TDK 1944] gerjğ geniş " geniş < Tü geometri [Göv192+]jeometri EYun geömetria yer ölçümü. kavim). gen.a. uzatmak/uzamak " geniş * Geçişli fiil eki -r. ki zifafhanedir.a. gerdek [İdr. daire. küme. uzamak < Tü ken/gen [viii-xix] geniş. sadık gerçi eğer [Yus xiv] ~ Fa agar çî/gar çî eğer ki.dönmek ~ OFa waştan.ve isim eki -ğ ile. güvenilir.Fa girdak kral çadırı. vasi. yaymak yaymak/yayılmak. yy'a dek yaygın olarak kullanılmıştır. * Geçişsiz fiil eki -n. +metre ~Frgéometrie hendese~ * Türkçede önceleri Fransızca jeometri biçimi kullanılırken. 1930’lardan sonra muhtemelen Almanca etkisiyle geometri tercih edilmiştir. yaygın. uzatmak veya yayılmak. a.a. 2. genius (doğurgan ruh). ırsi ~ EYun genetikös a. her ne kadar " < Tü < Tü *ke- gerdan [Aş xiv] dönen ~ Fa gardan/gardan 1. güvenilir. gerçek <Tü [T S xiii] gérçek inanılır. Ar cins Yunancadan alıntıdır. gen-doğurmak ~ HAvr *gensa. eksen. (= Ave vart.a.yaymak. İng -ward (bir şeye veya yöne dönme bildiren takı). ward. düğün sırasında gelin için hazırlanmış bir çadır veya gelin odası .çekerek uzatmak. kalıtımsal.a. gelin odası < Fa gird yuvarlak nesne. dönen. gerdek evi tabir olunur. döndürmek). ırk < EYun gígnomai. Yus.ile. DK xiv] zifaf çadırı. [Kıp xiv] kérşek/kérçek kértü [viii+ Uy] doğru. ırk). ger[mek Tü [Uy viii+] ker. [Redh ] girdik küçük bir değirmi çadır. boyun < Fa gaştan. bol uzak < Tü *ke. nasci < gnasci (doğmak).(doğurmak. otağ. generare (doğurmak. * Aynı kökten Lat gignere. gard.a. Alm werden (dönüşmek).genetik/j enetik [DTC 1942] jenetik ~ Fr génétique soya ilişkin. a. üremek). • Gen biçimi Türkiye Türkçesinin ilk dönemlerinden 19. çadır " gerdan . inanılır.a. 18. yy'da türeyen -iş ekinin kaynağı belirsizdir. genus (soy. otağ. < EYun génos soy. " je(o)+.. gens (soy.dönmek. geniş <Tü [LL 1732] geniş yaygın. ) ~ HAvr *wer-t.

gerek gerek[mek Tü <Tü [Or viii] kergek eksik. dökmek ) " kavak. döküntü. Avusturya kökenli Amer. noksan < Tü kerge. ^ 1909 I. Fr chaudron (büyük su kabı) < Lat caldaria.gerek olmak " gerek [Kıp xiv] kerek-. özellikle dokuma tezgâhı " kâr. su ısıtma kabı ~ Lat caldaria a.a.) + EYun iatrós tabip " +iyatri geriz [ xiv] ~ Fa kârez lağım & Fa kâw çukur + Fa rez akıntı.a.a.] "küçük savaş". Nascher. L. tabip (1863-1944). [DK xiv] gerek- * Sıfat kökünden fiil üretilmesi dikkat çekicidir. düzensiz savaş. savaş ~ HAvr *wers-1 kargaşa * Aynı Germence kökten İng war (savaş). geriyatri/jeriyatri [ML xx/c] jeriatri ~ Fr gériatrie yaşlı hastalıkları uzmanlığı ~ İng geriatry a. gergedan " korna gergef [LO xix] küçük el tezgâhı yeri. gerekçe YT [ 193+] gerektiren sebep. Alm wirre (kavga.akıtmak. gerilla savaşçısı ~ İsp guerrilla [küç.gerdel [Mü xvi] kerdel/kerder su kovası kardári] kazan. kargaşa). kılıç. 2. son " +ri <T üger-"ger- gerilla [ML xx/c] ~ İng guerrilla 1. rez. rıht germanyum Germania Almanya [ML xx/c] ~ YLat germanium bir element < . lazıme < Tü gerek " gerek gergedan [MMem xvi] kergeden ~ Fa kargadan gergedan ~ Sans kaDgadhenu dişi gergedan < Sans kaDgá 1. geri. +gâh geri gerilim Tü [ viii] kérü arkaya ve sona doğru YT [Fel 194+] tansiyon ~ Fa kârgâh çalışma < Tü ké/kéd [viii+ Uy] arka. < Lat calere ısıtmak " kalori * Karş.eksik olmak < Tü kerek bol. & EYun géron ihtiyar (~ HAvr *gers-l a. < Tü *gere-" gerek * Geremek fiili kaydedilmemiştir. tezgâh. gereç YT [CepK 1935] levazım ~ Yun kaldári [mod. 2. İng cauldron. pislik (< Fa re%tan. İspanya'da 1806-1812 Napoleon harbi sırasında kullanılan düzensiz savaş yöntemlerine verilen ad < İsp guerra savaş ~ Ger *werra-kavga. karmaşa.

gerzek + [ 197+] < Tü geri zekâlı" geri. [TS xiv xiv] gelür-/getür-a. döküntü. getto [ML xx/c] ~ İt ghetto bir kentte azınlıkların yaşadığı semt < öz Ghetto Venedik kentinin Yahudi mahallesi gevele[mek <Tü [LO xix] ağzında yumuşatarak çiğnemek < Tü gevmek [Men. zekâ . gevşemek yumuşatmak. dedikoducu. gerzek + [ 197+] < Tü geri zekâlı" geri. MBah] diş etleriyle çiğnemek. geviş getirmek = Tü kevmek [Kaş] a. gevelemek) fiilinden türetilmesi zorlamadır. " geviş * Sürekli ve zayıf eylem bildiren -ele.yumuşamak. rıht germanyum Germania Almanya [ML xx/c] ~ YLat germanium bir element < * Lat Germanus (Alman) sıfatı Galyalıların Alman aşiretlerine verdiği isimden alınmış olup muhtemelen Keltçe "komşu" anlamına gelen bir sözcükten türemiştir.(1.akıtmak. zekâ ~ Alm gestapo Nazi döneminde gizli polis gestapo [ xx/b] örgütü < Alm geheime staatspolizei gizli devlet polisi getir[mek gelTü [Uy viii+] keltür-/kétür. kap. kabartmak). şişirmek. gevre[mek Tü [ xi] kewre. geven Tü? [Kıp. MŞ xiv] keven bir tür dikenli bitki. boş laf + Fa zan çalan " +zen * Tü gevmek (ağzında çiğnemek.= két(t)ür-. tragacanthus geveze [Kıp xiv] gevzen/gebzen ~ Fa gapzan çok konuşan. < Tü kel-" * Biçim bakımından két-/git.a. rez.a. oymak. dökmek ) " kavak.a. içini boşaltmak. KT. geviş getirmek * Karş.. İki ayrı fiil olup olmadığı tartışılabilir. geviş Tü [Kaş xi] keviş ağzında yumuşatarak çiğneme.* Lat Germanus (Alman) sıfatı Galyalıların Alman aşiretlerine verdiği isimden alınmış olup muhtemelen Keltçe "komşu" anlamına gelen bir sözcükten türemiştir.ekiyle.kel(t)ür. Karş.a. geveleme < Tü kevmek [Kaş] diş etleriyle çiğnemek. zayıflatmak " geviş < Tü keP-1 [xi] çiğneyip geriz [ xiv] ~ Fa kârez lağım & Fa kâw çukur + Fa rez akıntı. çene çalan & Fa gap lakırdı. LO.fiilinin geçişli türeviyle birleşmiştir . 2. Bur. pislik (< Fa re%tan. gevşetmek. -eze eki Türkçe ile açıklanamaz. Tü *keP-2 (şişmek). lafazan.

oymak.yumuşamak. " geviş * Sürekli ve zayıf eylem bildiren -ele. içini boşaltmak. geviş getirmek * Karş. gevre[mek Tü [ xi] kewre. KT. 2. tragacanthus geveze [Kıp xiv] gevzen/gebzen ~ Fa gapzan çok konuşan.a. yumuşayış " geviş [ viii] kéyik 1.yürümek. geviş Tü [Kaş xi] keviş ağzında yumuşatarak çiğneme. < Tü kel-" * Biçim bakımından két-/git. geven Tü? [Kıp. Karş. kabartmak). gevşemek yumuşatmak.a. MBah] diş etleriyle çiğnemek. gevşemek " gevregevşe[mek geyik geyşa & Jap gei sanat + Jap sha kişi gez Tü Tü [ xi] kez ok için kiriş üzerinde açılan çentik gez[mek Tü Tü [ xi] kewşe.kel(t)ür. her çeşit av hayvanı. geveleme < Tü kevmek [Kaş] diş etleriyle çiğnemek. 2. şişirmek. getto [ML xx/c] ~ İt ghetto bir kentte azınlıkların yaşadığı semt < öz Ghetto Venedik kentinin Yahudi mahallesi gevele[mek <Tü [LO xix] ağzında yumuşatarak çiğnemek < Tü gevmek [Men. gevşetmek. [EvÇ. gevremek < Tü kepiş geviş..a.1. boş laf + Fa zan çalan " +zen * Tü gevmek (ağzında çiğnemek. -eze eki Türkçe ile açıklanamaz. dolaşmak . İki ayrı fiil olup olmadığı tartışılabilir. lafazan. Tü *keP-2 (şişmek).fiilinin geçişli türeviyle birleşmiştir . çene çalan & Fa gap lakırdı. [TS xiv xiv] gelür-/getür-a. dedikoducu. kap. Bur.gestapo [ xx/b] örgütü < Alm geheime staatspolizei gizli devlet polisi getir[mek gelTü ~ Alm gestapo Nazi döneminde gizli polis [Uy viii+] keltür-/kétür. 2. zayıflatmak " geviş < Tü keP-1 [xi] çiğneyip gevrek Tü [ xi] kewrek yumuşak.yumuşamak. LO.= két(t)ür-.a. Men xvii] gevrek bir tür kuru ekmek < Tü kePre. gevelemek) fiilinden türetilmesi zorlamadır. gevşek.ekiyle. geviş getirmek. geviş getirmek = Tü kevmek [Kaş] a.(1. MŞ xiv] keven bir tür dikenli bitki. geyik [ML xx/c] Japon hayat kadını ~ Jap geişa sanatçı [ viii] kez. yumuşamak.

gıcık Tü [Uy viii+] kıçık kaşıntı. a. gibi benzerlik Tü [Oğ xi] kibi a. [TS xiv] gicik kıcı-/gici. gezegen gezegen YT [TDK 1944] seyyare < Tü gez-" gez- * Karş. dümen < Fr guider yönetmek. adım " kadem gidişat * Ar -at çoğul ekiyle < Tü [İdr.görmek " ide giga+ dev ~ Fr/İng giga. seyyare < Ar sayr (gezmek) ve Fr planète < EYun planân (gezmek). [LO ] gıcır libas yeni. < " gacır [Aş.] besin < Ar ğa5â < Tü két. gigant- * "Bir birimin milyar katı" anlamında kullanımı yenidir. [LO ] a. Yus xiv] Tü ~ Ar ği5â' [#ğ5w msd.EŞKÖKENLİLER: Tü gez-: gez-.] tahriş etmek.[onom. <onom parmak ucuyla dokunma sesi Tü kadem kadem adım adım ~ Ar qadam < Tü gidiş " git- gidon [Bah 1924] ~ Fr guidon bisikletin yön çubuğu. gık gıllıgış onom [ xiv] gırtlak açıp kapama sesi ~ Ar ġill u ġişş kin ve dalavere . gıdık " gıcık gıdım gıdım ayak. tırmalamak gıcır onom pek cilalı (argo) gıda [msd. [ xi] kétergerdan [Mercimek xv] deyyus. ğa5w] besledi gider[mek gıdı gidi ahlaksız.aşırı büyük ~ EYun gigás. göstermek.? ~ Fa gıdı deyyus. < Tü kıp [xi] kalıp. tahriş. model.gitmek " git.a. pezevenk * Gitmek fiiliyle ilişkisi yoktur. yönlendirmek ~ Ger *wîtan bildirmek. DK xiv] kıcırdı araba tekerleği sesi. yol göstermek ~ HAvr *weid.

melce. [DTC 1944] makinalı balık ağı. bolluk. KT.] " gır * Argo kullanımı muhtemelen makaraya almak deyiminden benzetme yoluyla.] oğlanlar < Ar ğulâm " gulam gına [ xiv] ~ Ar ġinan [#ġny msd. girift [ xiv] giriftar tutulmuş. bağırsak sesi [ viii] kir. ġabT] kıskandı gipür işlemek ~ Ger *wîpan gır gir[mek gırç onom Tü onom [ xix] gırlamak makara sesi.] kıkırdak veya öğürme sesi . a.] oğlanlar < Ar ğulâm " gulam [Aş.] zenginlik.tutmak " +gir gırıl onom " gır ~ Fa girizgâh [Men. bolluk içinde idi gıpta ġabaTa [msd. Yus xiv] Kuran'a göre cennette bulunan genç ~ Ar ğilmân [#ġlm çoğ. kıskançlık < Ar ~ Fr guipure bir tür dantel < Fr guiper ipekle girdap gard/gird dönen + Fa âb su " gerdan. " gü+. +gâh * Modern anlamı giriş kelimesinden kontaminasyon yoluyla türemiş olmalıdır. kaçacak yer. gırtlak. Bah xvii] kaçacak yer. [ARasim 1897-99] [Gül xv] " gır ~ Fa gird âb su döngüsü & Fa < [ xix] ~ Ar ġibTat [#ġbT msd. Yus xiv] Kuran'a göre cennette bulunan genç ~ Ar ğilmân [#ġlm çoğ. kıkırdak < Tü gırt/kırt [onom. a. gurez.a. 2. gırla gırnata klarnet gırtlak [LG188+] çok (argo) ~ ? [onom. sığınak. ğanâ] ihtiyacı yoktu.] ~ İt clarinetta" [EvÇ xvii] kraneta/krenete <onom [T S xv] kekirdek/kekirdak 1. kaçma kapısı. 2. kasidelerde birinci bölümü izleyen beyit < Fa gurez kaçış < Fa gure%tan. [ 197+] gırgır geçmek alay etmek. ab gırgır <onom [ xix] makara sesi.gılman erkekler gılman erkekler [Aş. gır. [ 195+] söze giriş ~ Fa gurezgâh 1.a. sığınmak ~ OFa wire%tan. wirez. fazlalık < Ar ġaniya [msd.kaçmak.] haset. şamata yapmak (argo) < Tü gır [onom. [ARasim 1897-99] giriRa/giriRâr tutulmuş < Fa giriftan. LO.

potansiyel < Tü giz" giz * Ada eklenen -il ekinin işlevi belirsizdir.< HAvr *kel-1 kesmek." giy[CepK 1935] esrar.] kayıp olma.örtünmek. Gül xv] geyesi. hazır giyotin [AMithat 1877] ~Frguillotine mekanik kafa kesme cihazı < öz Joseph-Ignace Guillotin adı geçen cihazı icat eden Fransız tabip (1738-1814) giysi giz <Tü YT [İdr xiv] keyesi.gişe [ARasim 1897-99] parmaklık. a. [LL 1732] giysi < Tü giy. ~ E Yun kithára a. gıyap [ xiv] olmama. ~ Lat cithara a. dutar (iki telli çalgı) < târ (tel). EŞKÖKENLİLER: Tü git. yokluk < Ar ğâba kayboldu ~ Ar ğiyâb [#ġyb msd.]1. gizle[mek Tü [Uy viii+] kizle.saklamak < Tü kiz bir tür kutu veya kap. Karş. a. [DK. a. * Türkiye Türkçesinde é > i dönüşümü tipiktir. sır < Tü giz" gizle- * Ada eklenen -em ekinin işlevi belirsizdir. gitgitar [AMithat 1875] gitara ~ Fr guitare bir tür telli çalgı ~ İsp guitara a. sır < Tü gizle-/gizli" gizle-gizem YT [CepK 1935] esrar.: gider-. giysi sandığı gladyatör [Aİhsan1891] ~FrgladiateurEski Roma'da gösteri için savaşan kişi ~ Lat gladiator kılıççı < Lat gladius Galyalılara özgü enli kılıç ~ Kelt ~ HAvr *klad-yo. küçük kapı. Uzun sesliden ötürü türevlerde t > d değişimi görülür. giy[mek Tü [Uy viii+] ke5(= Moğ kedür. bıçak vurmak " kup .a. gidişat. 2. ~Frguichet[küç. gizil YT [Fel 194+] virtüel. ~? EFa * Yunanca sözcük bilinmeyen bir şark dilinden alıntıdır. giysi giymek ) * Türkiye Türkçesinde é > i dönüşümü tipiktir. Fa sihtar (üç telli çalgı). bilet veya banka veznesi Nor wik kapı git[mek Tü [Uyviii+]két-a.

] kürecik " glob glokom [ML xx/c] ~ Fr globuline kanda bulunan bir ~ Fr glaucome" glaukoma glüten [ xx/a] ~ Fr gluten tahılllarda bulunan yapışkan nitelikte azotlu madde ^ 1787 Guyton de Morveau. ~ Lat gluten. [ 199+] küresel toptan. Romalı doğabilimci (24-79) < Lat gladius kılıç " gladyatör glazür [ xx/c] ve sert cila < Fr glacer dondurmak.< HAvr *gel-2 soğuk.glase [ARasim 1897-99] bir tür parlak cila. kimyacı. camlaştırmak " glase glikojen [ xx/b] işlevini gören bir kimyasal madde " glikoz.] a. #Plinius. +jen1 glikoz/glükoz bir tür şeker < EYun glykys tatlı ~ HAvr *dlku. camlaştırmak < Lat glacies buz ~? HAvr *gl-k.zamk. Fr. glayöl [ xx/b] ~ Fr glaïeul kılıç çiçeği ~ Lat gladiolus [küç. donmak " jel * İng glass (cam) Fransızcadan alınmıştır. küre " glob globülin [ML xx/c] protein / İng globulin a. ~ HAvr *glebh~ Fr/İng global global [ xx/b] . [ 190+] kristalleşmiş şekerleme ~ Fr glacé 1.a. emaye. glaukoma/glokom [ xx/b] ~ YLat glaucoma göz bebeğinin matlaşmasına yol açan bir göz hastalığı < EYun glaukós yeşilimsi mavi * Hastalık sonucunda gözbebeğinin aldığı renkten ötürü. glutin.a. 2. < İng globule [küç. donuk. bütünsel < Fr/İng globe top.tatlı ~ Fr glaçure camla kaplama. şekersi < EYun glykys tatlı " glikoz glob [ xx/b] < HAvr *gel-1 topak yapmak. cam gibi < Fr glacer dondurmak. buzlu. Fr. tutkal ~ HAvr *glei-/*gleubalçık EŞKÖKENLİLER: Lat gluten : aglütine.a. glüten gnays kıvılcım [DTC1943] ~Almgneis bir tür kaya EAlmgneisto . kimyacı (1786-1889) < EYun glykerós tatlı. genel. şeffaf ~ Fr glycogène karaciğerde glikoz deposu [Bah1924]glükoz/glikoz ~Frglucose gliserin [ xix] ~ Fr glycérine kokusu şekere benzeyen bir kimyasal madde ^ Michel-Eugene Chévreul. yuvarlamak ~ Fr globe küre ~ Lat globus a.

sesinin etkisiyle sesli incelmesi görülür.a.a. ~ EYun gnöstikös bilen.) biçimine rastlanır. yy metinlerinde göçmel (a. a.> -ç. KT xix] göçebe göçer evli & Tü göç + Tü oba çadırlardan oluşan yerleşim " göç. gnö. gök rengi < Tü *köpüz şişen şey. ve 15. DK xiv] koçun.< Tü *kö. körük" gebe . göçmen YT [CepK 1935] muhacir < Tü göç-" göç-. yük taşımak [Uy viii+] köç. yük * Fiil adı yapan -(i)ş > -ç ekiyle. bilgili. [ viii] kök gökyüzü.kalkmak.kalkmak. yükselmek. +men2 * 14. kürk palto [Kıp. göçebe + [T S xiv-xviii] göçer evli/göçer oba göçer aşiret halkı.] a. post. sakınmak * Gücen.a. * Geçişsiz ve dönüşlü fiil yapan -ş. Kıp.bilmek ~ HAvr *gnö.fiiliyle alakası belirsizdir. İdrH. [LO. " not göbek Tü? [İMüh xiii] köbek goblen [ xx/a] ~ Fr gobelin bir tür resimli duvar halısı < öz Gilles ve Jehan Gobelin 14. gofret peteği.rahatsız olup kaçınmak. yörük.a. < EYun gignöskö. gocuk gocun[mak Tü? [ARasim 1897-99] ~ Bul koju% kürk. oba * -ç.ekiyle.gnostik [ML xx/c] gnostizm ~ Fr gnostique antik çağda bir felsefe ekolü ve bu ekole mensup kimse / İng gnostic a.a. a. göç[mek Tü yükselmek. gofre [ xx/b] ~ Fr gaufré kabartma baskılı kâğıt veya kumaş < Fr gaufre arı peteği. yy Fransız tekstil üreticisi kardeşler göç Tü taşımak " göç[Uy viii+] köç taşınma < Tü *kö. kâğıt helva " gofre göğüs/göğsgök Tü Tü [ 196+] ~ Fr gaufrette [küç.a.taşınmak < Tü *kö-ş. kâğıt helva ~ Frk *wafel petek * Aynı kökten İng waffle < Hol waffel. < Fr gaufre arı [Uy viii+] köğüz a.

[ xviii] gemicilerin gemiden karaya dayadıkları uzun kalın sırık ~ Yun kontári [küç. ~ Mıs kmj-t a. gol Tü [viii]köla. körfez. gönder [DK xiv] mızrak. yöneltmek. doğrulmak < Tü *kö. göndermek yola çıkmak. yavru. amaç. lastik (~ Lat gummi acacia nilotica ağacından elde edilen yapışkan sakız ~ EYun kómmi a. [Uy viii+] köm. çöküntü " körfez gölge göm[mek kök Tü Tü [Uy viii+] kölige a. yükselmek. hedef. kargı.a.a.) + Fr laque cila " lake gömlek gön Tü Tü [ xi] körjlek göğüslük [ xi] kön tabaklanmış deri < Tü körjül [viii+ Uy] göğüs " gönül gonad [ML xx/c] ~ Fr gonade üreme hücrelerini üreten organ. futbolda * Nihai kökeni belirsizdir.yola çıkartmak. husye veya yumurtalık / İng gonad a. < EYun gönos/gone soy.a. sırık < EYun kontós a. kararmak < Tü *kön. derin kaya çukuru. bohça etmek ~ Fa ġunca tomurcuk < Fa ğuncîdan toparlamak.içte olmak.gölgelenmek.a. < EYun kenteö saplamak " santra gönder[mek Tü [ xi] köndğer-/köndğür. rhus vernicifera ağacının reçinesinden elde edilen mobilya cilası & Fr gomme sakız.göl gol kale. yola gelmek. bir oyun. derin olmak " gomalak [LO xix] ~ Fr gomme à laque sakız-cila. 2. 2. gendoğurmak " genetik gonca top haline getirmek. < Tü kölü. golf [Bah 1924] ~ İng golf 1.a. doğurma < EYun gígnomai.] mızrak. sırık.kalkmak.a.< Tü *kö. gölet <Tü [ML xx/c] gölek/gölet küçük suni göl veya havuz (halk) < Tü göl" göl * -et ekinin işlevi açık değildir. bu oyuna mahsus pantalon ~ İt golfo körfez. çukur ~ Lat colpus/colphus koy.a. a. yük taşımak " göçgondol [ xx/a] ~ Fr gondole ~ Ven gondola Venedik'e özgü bir tür kayık ~ OYun kontoúra Bizans'ta bir tür gemi < Tü kön- . [ 190+] ~ İng goal 1. kargı.

diz. görsel. gösteri. Abuş. görümce. gör[mek [ viii] kör.gönen[mek gönül <Tü [CodC xiii] könen. İng knee. [Kıp xiv] köre < Tü kör.a. köşe. EYun genys. görece. bazı Kıpçakça örneklere nisbetle Öz Türkçe kelimeler üretmekte kullanılmıştır. göre. gözet-. işlev < Tü gör. görkem YT [CepK 1935] haşmet. İMüh. zil ~ Malay gong-gong a. a. EŞKÖKENLİLER: Tü kör-/köz : gör-. köşe. 2. görkem. göreli YT [Fel 194+] izafi < Tü göre" göre * Göre edatına -li isim/sıfat eki eklenmesi ilgi çekicidir. gönül Tü [ xx/a] ~ Fr/İng gong Doğu Asya'ya özgü metal vurmalı [Or viii] körjül < Tü *kön göğüs. Alm kinn (çene). yy'da Kartaca'lı gemici Hanno'nun eserinde bir Afrika dilinden alıntı olarak gösterilmiştir. gözük-.("iş görmek" anlamında)" gör-. Fr genou (diz).a." görYT [Hay 1959 195+] izafi < Tü göre " göre Tü * Göre edatına -ce isim/sıfat eki eklenmesi ilgi çekicidir. ruh " gong çalgı. İng. 2. 3. doğabilimci ~ EYun gorilla Eskiçağ yazarlarına göre Afrika'da yaşayan orman adamı ~ Fen ~ Afr * MÖ 5. * Türkçede örneği bulunmayan -(e)v eki. insanın iç yüzü"kök gönye [Müh375 180+] ~ Yun göniâ 1. . görev. açı.1. gösterge. çene.< HAvr *genu. göster-. goril [LO xix] ~ Fr gorille ~ YLat gorilla Afrika'ya özgü bir tür büyük maymun # 1847 Thomas Savage. görev +ev YT [Fel 194+] fonksiyon.a.memnun olmak < Tü kön [xiii] gönül. biçimlilik " gör< Tü görk [Kaş. yürek. bir marangoz aleti ~ EYun gönia a. debdebe İdr] güzellik. göz göre görece Tü [ xi] körü uygunluk ve izafet bildiren edat. açı * Aynı kökten EYun gony. ~ HAvr *gönu-ya. Alm knie. Türevlerde r > z dönüşümü yaygındır.

Kaş viii] köz a.[xiii İM] bakmak. kölük (sırt. arka" olup güncel anlamı hüsnü tabirdir. Uy. bozuk. [KT xix] 1.kalkmak. yükselmek. yamulmak. haremde padişahın seçtiği cariye . sırt.xi). gotik [ xx/a] geç Ortaçağ sanatına ait ~ Fr gothique barbarca. yük taşımak " göt gövde gevde goygoy göz gözde Tü Tü [Uy viii+] köwtürj ceset. (doğru yoldan) sapmak ~ Frk *wankjan sapmak göster[mek Tü köz " görgösterge gösteri <Tü [DK xiv] gördürmek < Tü közde. [Kıp xiv] kevde/kövde ." gör- goşizm [ 197+] ~ Fr gauchisme aşırı solculuk < Fr gauche 1. [Uy viii+] taşımak. özellikle hayvan sırtı < Tü *kö. eski bir Cermen kavmi götür[mek Tü [ viii] kötür.Fa guzîda seçilmiş " güzide Göz sözcüğüyle birleştirilmesi halk etimolojisidir. [Kaş. kötermek (yükseltmek. ilkel [xv]. [Fel 194+] olay.xv+ Çağ). sol < Fr gauchir bozulmak.özellikle yukarı taşımak. gözetlemek < YT YT [TDK 1944] işaret eden. 2. yamuk. şişirilmek < Tü *köpüt. İdr xi] kıç kalkmak. müneccim < Tü körüm " gör- * Türkiye Türkçesine has olan "kocanın kız kardeşi" anlamı açıklanmaya muhtaçtır. özellikle hayvan sırtı.görsel YT [TDK 1944] vizüel < Tü gör-" gör- * Fiil köküne eklenen -sel ekinin işlevi açık değildir. insan veya ağaç gövdesi. götürmek < Tü köt [viii+ Uy] yüksek. tercihe şayan. fenomen < Tü görün. endikatör [CepK 1935] tezahürat < Tü göster-" göster<Tü göster-" göster< Tü *kö- göt Tü [Uy viii+] köt 1. yük taşımak " göç- * Sözcüğün orijinal anlamı "sırt. görüngü YT [CepK 1935] tezahür. yüksek. görümce Tü [Uy viii+] körümçi görücü." gör- [Or. ayrıca falcı. beylik vermek . yükseltmek. 2. geç Ortaçağ sanatına ait [xix] < öz Goth Got. a. .şişirmek < Tü *keP-2 şişmek " gebe onom kötü müzik sesi < Tü kör. [DK xv] < Tü *köptün. yük yüklenen hayvan . sırt. Karş kötki (tepe -xi). yükselmek. 2.içi boşaltılmak.

adım atmak graffiti [ xx/c] ~ İng graffiti 1. [TarD 193+] hücre (YT) < Tü göz "göz * Birinci anlamı çeşme < Fa çaşm (göz) sözcüğünden uyarlamadır. gözetle[mek YT [192+] <Tü göz tarassut etmek "göz * Piyade Talimname Komisyonu tarafından 1928'de önerilen ilk Öz Türkçe kelimelerdendir. grado [ xx/a] kalite ~ İt grado basamak. Türkiye'ye giriş tarihi tesbit edilemedi. Yeni anlamı bir göz oda deyiminden esinlenmiş olmalıdır. oymak ~ HAvr *gerbh-a.ekinin niteliği belirsizdir." gör- * r > z dönüşümü Türk dillerinde tipiktir.EYun grafikós " +graf [Bah 1924] ~ Fr graphique çizime ilişkin. gözenek gözet[mek Tü YT [CepK 1935] mesame [ viii] közed. kademe. çizmek " +graf Kalem ucu yapımında kullanıldığı için. mineralojist < EYun grâfo yazmak. Kıp viii+] közün.yürümek.< HAvr *ghredh.a. sivri bir uçla çizmek ~ Ger *graban kazmak. gözük[mek Tü [Uy.ekinin işlevi açık değildir. -etle. Alm. kamu yapıları üzerine kişilerin yazdığı kirletici yazı ve çizimler ~ İt graffito kazınmış (yazı veya çizim) < İt graffiare kazımak. kaynak. bakmak <Tügöz"göz < Tü kör-görmek " gör- * r > z dönüşümü Türk dillerinde tipiktir. " +graf grafik . basamak ~ HAvr *ghrd-yo.]. hakketmek. [DK xiv] gözük-< Tü gör. . kazımak. 2.göze <Tü [ xviii] pınar.görünmek. çizim sanatı grafit [xix] (~Frgraphite)~Alm grafit kristalize saf karbon ^ 1789 Abraham Gottlob Werner. özellikle İtalya'da tarihi eserler üzerine turistlerin kazıdığı anı yazıları [esk. gözlem gözleme gözlük YT <Tü <Tü [Fel 194+] müşahede < Tü gözle-" göz < Tü köz " köz [Mü xvii] közleme közde pişirme [Men xvii] < T ü göz" göz * 1280 dolayında İtalya'da icat edildi.gözlemek. -ük. derece ~ Lat gradus adım.

1793'te Fransa Meclisince standart ağırlık ölçü birimi olarak tanımlanmıştır.a. dük granit [ 187+] ~ Fr granit a. küçük ağırlık birimi) sözcüğünün Yunanca karşılığıdır. büyük [186+] ~Frgrand büyük~Lat grandis yetişkin. tane " granit [ xx/b] ~ Fr granule tanecik ~ Lat granulum [küç.yazı.1.a. harf. ~ İt granito taneli. zerre ~ Lat granum a. gramaj [ xx/c] ~ Fr grammage" gram gramer [ 183+] ~ Fr grammaire dilbilgisi ~ Lat grammatica a. granül < Lat granum tohum. yazı " gram gramofon [Bah1924] ~ marka Gramophon ses kayıt cihazı ^ 1887 Emil Berliner. Amerikalı mucit & EYun grámma. grandük [183+]grandüka Rusya'ya özgü bir soyluluk unvanı " gran. t. t. fon(o)+ gran güçlü. harf. yüce. 2. oyarak çizmek ~ Ger *graban " graffiti gravyer/grüyer [Aİhsan1891]grüyer bir tür peynir < öz Gruyère İsviçre'nin Fribourg kantonunda bir köy * Türkçe telaffuz ve yazım belki havyar sözcüğünün baskısıyla değişmiştir. kayıt + EYun fbne ses " gram.a.] ~ İt grappa üzüm posasından elde edilen ~ Fr gravure oymabaskı < ~Frgruyère grappa [ xx/c] bir içki ~ Fr grappe üzüm salkımı ~ Frk *kröppa çengel gravür [REkrem <1887] Fr graver hakketmek. 2. 1870'te Osmanlı Devletinde resmi ölçü birimi olarak kabul edilmiştir. küçük ağırlık birimi < EYun grâfo yazmak " +graf * "Küçük ağırlık birimi" anlamı Lat scripulum (1. ~ HAvr *grs-nom tahıl tanesi * Aynı kökten İng corn (tahıl tanesi). ~ EYun grammatike doğru yazı yazma bilgisi < EYun grámma. yy) . yy) gregoryen2 ~ Fr (rite) grégorien2 eski tip Katolik ilahisi < öz Gregorius I Katolik kilise ayinini düzenleyen papa (6. grenli < İt grano tohum. yazı yazma işlemi. gregoryen1 ~ Fr (église) grégorienne1 Ermeni mezhebi < öz Grigor Lusavoriç Ermeni kilisesinin kurucusu olarak kabul edilen din adamı (4.harf. yazı.gram [187+] ~Frgramme ağırlık ölçü birimi~EYun grámma. ~Frgrandduc büyük düka. tane. t.

yy'da Jamaika'da yetiştirilmiş ve salkım şeklinde yetişen meyvesine atfen adlandırılmıştır. kalın " gres ~ Fr grosse büyük / İng gross büyük. Yunanlı " gringo grog [ xx/b] ~ İng grog brendi ve limonatadan yapılan sıcak içki < Old Grog 1740'ta bu içkiyi İngiliz donanmasında tayın olarak verdiren Amiral Vernon'un lakabı < İng grogram bir tür kaba kumaş. gri [ xx/a] ~ Fr gris kır renk ~ Frk *gris ~ Ger *grisja- gringo [xx/c] ~İspgringo Meksika'da yabancılara ve özellikle Amerikalılara verilen aşağılayıcı ad < öz griego Yunanlı < Graecus Romalıların Yunanlılara verdiği ad grip [ xx/a] ~ Fr grippe < Fr gripper tutmak. nar < Lat granum tane " granit gres [ xx/b] ~ Fr graisse katı yağ ~ Lat crassus kalın. koyu. salkım (~ Fr grappe salkım ) + Fr fruit meyva (~ Fr fruit ) ~ Lat fructus " grappa. kendiliğinden yanıcı bir kükürt karışımı < öz Grec Rum. yağlı. iri ~ OLat grizu . (Belçika diyalekti) < Fr (feu) grégeois Rum ateşi. grenadin [ML xx/c] ~ Fr grenadine nar şurubu < Fr grenade nar ~ Lat granatus "taneli". a.Fr grisou a. yağlı. şişman grev [ 190+] ~ Fr grève2 iş bırakma eylemi < öz Grève Paris'te bir meydan < Fr grève1 çakıllı dere kumu. bu kumaştan yapılan pelerin ~ Fr gros grain kaba dokuma " gros. tırmalamak. kapmak ~ HAvr *ghrebh-/ghreib. mil * Fransız ihtilali yıllarında Paris'te işi bırakan eylemciler belediye binasının bulunduğu Grève meydanında toplanığı için.yağlı. gren gros+ grossus a. yy) gren [ML xx/c] fotoğrafta noktacık tohum. partikül ~ Lat granum " granit ~ Fr grain tane. greyder/grayder [ xx/b] kazımak. & İng grape üzüm.a.gregoryen3 ~Fr(calendrier)grégorien3 1538'denberi geçerli olan takvim sistemi < öz Gregorius XIII takvim reformuna önayak olan papa (16. yakalamak " +gir [ xx/b] kömür madenlerinde çıkan yanıcı metan gazı . kaba. şişman ~ HAvr *gwres. ~ Lat crassus semiz.Frk *grippan tutmak. fruktoz * 17.tutmak. pençesine almak .a. rendelemek ~ Fr gratter ~ Frk *krattön ~ İng grater kazıyıcı < İng to grate greypfurt/greypfrut [ xx/b] ~ İng grapefruit a.

a. İng coprophilia.a.~ OFa wi.] sürekli veya aşırı öfkelenen kadın < Ar ğaDüb [#ġDb im. ] sürekli veya aşırı öfkelenen < Ar ġaDiba öfkelendi. mahzen ~ EYun krypte gizli.ayrılma. withstand gibi kelimelerde . Aynı kökten Alm wider. gazap gösterdi" gazap * 20. sertlik. tavşan derisi < EYun ködion koyun postu güdü YT [CepK 1935] garaz. öte yanda olma. kuvvetlenmek) biçimi ile birleştirilemez. ~ [Men xvii] darılmak * ETü küçen. İng with.(withhold.ayrılma. grup ~ İt gruppo gü+ ~ Fa gu. zıt olma).a. saklı. niyet. guano [ xx/a] ~ İsp guano kuş gübresi ~ Quech huanu dışkı guaş [ xx/b] ~ Fr gouache bir tür suluboya ~ İt guazzo/aquazzo a. a. eski Roma binalarının yeraltı dehlizleri gibi < İt grotta mağara. * Karş. Orta ve Eski Farsçadan alınan kelimelerde görülür. gömülü " kripton grup . .a.] yumuşak meşin. güç <Tü Tü [Or viii] küç (= Moğ küçü(n) kuvvet. küme.grosa [ xx/a] büyük. * Modern Farsçada işlek olmayan bu önek. kaba. çok çirkin ~ İt grottesca mağaramsı.a.(güçlenmek. ürpertici. zor ) gücen[mek < Tü gücüne git-" güç [ xx/a] [Men xvii] ~ Fr goitre gırtlakta tiroid bezi büyümesi ~ Lat ~ Yun kopriá dışkı ~ EYun kópros a.a. ~ OLat *aquation sulandırma < Lat aqua su " akua+ guatr guttur gırtlak gübre HAvr *kekw. [Fel 194+] saik < Tü güt-" güt- gudubet [ xx/b] yüzüne bakılmayacak kadar sevimsiz ve çirkin (kadın) ~ Ar *ğaDübat [#ġDb f.a. coprophagy. gudde ~ Ar ġuddat [#ġdd msd. ~ HAvr *wi.] salgı bezi ~ Yun ködâri güderi [Bia xix] köselenin çok incesi [küç. yy ikinci yarısından önce tesbit edilemeyen bu kelimenin Arapçadan alınış biçimi açıklanmaya muhtaçtır.Ger *kribjon toplanmak [DTC 1943] ~ Fr groupe takım. kalın ~ OLat grossus " gres ~ İt grossa 12 düzinelik ölçü birimi < İt grosso grotesk [ xx/b] ~ Fr grotesque fantastik. karşı karşıya olma belirten önek = Ave vî. withdraw. dehliz ~ Lat crypta dehliz.

mineral" cevher gül çiçek gül[mek Tü [ viii] kül. güdüm YT [TDK 1944] sevk [ xiv] ~? Fa kudak küçük. kazan ~ Lat cucuma a. su akma .] kuş güğüm [Men xvii] gügüm ~ Yun koukoúmi su taşımaya ve kaynatmaya yarayan kap. bülbülün güle yakarışı. gufran bağışlama " mağfiret güfte [ xiv] güftar söz guftan. =? Lat cucumis su kabağı veya hıyar güherçile [Neş xv] kayatuzu < Fa gühar cevher. özellikle gül ~ OFa gul gulam oğlan. [passim xiv] ~ Fa güharçila potasyum nitrat. altın. topluca söylenen dua veya ilahi & Fa gul gül + Fa bâng nida. küçük yavru. Hollanda para birimi ~ Ger *gultham altın ~ HAvr *ghol-to. "Allah Allah" nidası. bağırış " gül gulden ~ Hol gulden 1. güldür sesi onom yanma sesi.a. genç hizmetkâr.a. gü. < T ü güt-" güt~ Ar gufran [#ġfr msd.a. Tü kul aşı (yeniçeri yemeği) veya kulak aşı (mantı). ~ Fa gul çiçek.a. uşak. gülbank ~ Fa gul bâng 1. [Kıp xiv] ~ Ar ğulâm [#ġlm] erkek çocuk.güdük [BK 1799] boyu kısa.altın < HAvr *ghel-2 parlamak " klor * Karş. uşak ~ OFa kötag a. İng gold (altın). " küçük * Tü gütmek fiiliyle ilgisi kurulamaz.söylemek (= Ave gaub. 2. a.) guguk sesi" <onom ~ Fa gufta/guftâr söz < Fa/OFa [LO xix] kargaya benzer bir tür kuş < Tü guguk [onom. hizmetkâr gulaş tencere yemeği [ xx/a] Macaristana özgü bir yemek ~ Mac gulyás etli * Kökeninin Türkçe olduğu rivayet edilir. Karş. a. 2.] merhamet.

[TS xvi xvi] gülünç/gülüncek 1.a. < Fr goéland balıkçıl kuşu ~ gwelan güllaç * Yemek adları yapan -ac ekiyle. günce YT [TDK 1974] günlük <Tügün"gün . +inç * Esasen isim olduğu halde sıfat anlamı kazanması muhtemelen korkunç sözcüğünün etkisiyledir. küre) gülşen gul çiçek + Fa -şan yer ismi teşkil eden ek " gül gülümse[mek Tü ~ Fa güla top. ticaretten alınan vergi ~ Lat commercium ticaret < Lat commercari ticaret yapmak & Lat con.karşılıklı + Lat mercari alışveriş etmek " kon+. + Fa biyâbân ıssız yer. sahra. gümrah [Yus xiv] dağınık & Fa gum kayıp + Fa râh/rah yol" rahvan gümrük [Kan xv] ~ OYun kommérki(on) ticaret. gümbür onom [DK xv] gümbür gümbür davul sesi.OFa winâh/winâs a.a.güler görünmek. market gümüş Tü [ viii] kümüş (= Tü künük [viii+ Uy] a. Bizans'ta ticareti denetlemekle görevli memur.a. kendisine gülünen kişi. [Env xv] güm at nalı sesi ~ Fa gumrâh yoldan sapmış. 2. gündüz günah [Aş.gulet [ xx/b] golet ~ Ven goléta [İt goletta] bir tür yelkenli tekne ~ Fr goélette a. tazminat gerektiren eylem . maskaralık. [KT xix] gülmeyi mucip olan (sıfat) " gül-. ) gün Tü [ viii] kün gün. maskara. yaban " yaban güm.a. gulyabani gul-i yabani ~ Fa ğül-i biyâbân aniden insana saldırıp parçalayan efsane yaratığı. zarar vermek. ziyan) biçimi Orta Farsçadan alınmıştır. suç işlemek ~ EFa vinath. gülle (= Sans göla/gölaka top. a. yuvarlak ve ağır şey ~ Fa gulşan gül veya çiçek bahçesi & Fa ~ Fa gulâc gül yemeği" gül [ xi] külümsin. Yus xiv] ~ Fa günâh suç. güneş. " gü+ * Erm vnas (zarar. tebessüm etmek < Tü kül-" gül- gülünç Tü [ xi] külünç maskaralık (isim). < OFa winâhldan/winâsıdan bozmak. kurt adam & Ar gül [#ġwl] a. top mermisi. a.

güreş <Tü [Kıp xiv] küreş. carpinus ~? < Tü *küre. Öte yandan TTü gürgen (toprağı açarak ölüleri yiyen masal yaratığı ? xvii). -dem ekinin işlevi belirsizdir.ışımak < Tü kün gün " gün < Tüg ün" gün [ BK 17 99 ] dağı n güne ş ta ra fı [MŞ. gündelik gündem <Tü YT [Men xvii] bir arazi ölçüsü. a. gür gür2 onom [DK xiv] gürleme sesi. yabancı ülkede olma. cüretli * Farsça sözcüğün anlamı genellikle olumsuzdur.kabadayılanmak * Karş. küreççi. güreş[mek Tü [Kaş xi] küreş. gürbüz [Aş xiv] güçlü kuvvetli dolandırıcı. Men xiv] günlük bir tür güzel kokulu reçine . yiğit. [ xi] küneş gün ışığı < Tü künit. . [DK xv] güreş tutmak ~ Tü *küre. Yun gábros. güreşmek < Tü kür [xi] yiğit. bahadır. gündüz güneş gü n ey günlük2 gür1 Tü <Tü Tü [ viii] küntüz a. ışıtmak < Tü kün " gün < Tü küne. su akma sesi < gurbet [Aş xiv] ayrı ve uzak olma. sürgün " garp ~ Ar ġurbat [#ġrb msd. [TDK 1969] güncel * -cel ekinin yapısı ve işlevi belirsizdir.güncel <Tügün"gün YT [TDK 1955] güncül günün konusu olan. kabadayı" gür1 gürgen [ xviii] bir ağaç. boswellia thurifera ağacı ve zamkı ~ Sans kunduruka/kundarikâ a. Lat carpinus (a. bahadır. [LL 1732] yevmiye < Tü gün " gün [TDK 1944] ruzname <Tügün"gün * Lat agendum (gündem) sözcüğünden esinlendiği açıktır. aktüel. EErm garbeni.aydınlatmak. [ xiv] gür sağlam (kişi). becerikli.Fa kundurak bir tür güzel kokulu reçine. sık. Tü [ xi] kür cesur.savaşmak.). a. kıvrak zekâlı.] vatandan ~ Fa gurbuz hilekâr.a." güreş- * Fiil adı yapan -(i)ş ekiyle.

ağır. Türkçe anlamın bu çelişkiden türediği düşünülebilir. değerli. . ġasl] yıkadı" gasil gut gutta damla güt[mek Tü [ xx/b] ~ Ar ġusl [#ġsl msd. tad alma duyusu ~ Lat gustus tad ~ HAvr *geus. (= Ave vazra. mürşit ~ HAvr *gwrs-u. a. insan topluluğu (= Fa guröha top.] aldatma. tokmak ~ gusto [ARasim 1897-99] ~ İt gusto zevk. DK xiv] OFa warz/wazr a. Kıp xiv] güveç topraktan yapılan yemek kabı * ETü küveç (at koşumuna ait bir parça) sözcüğüyle birleştirilemez. damla.) ~ Fa gurz ağır topuz. damla hastalığı ~ Lat [Uy viii+] kü5-/küt.< HAvr *gwers-2 ağır " bar(o)+ güruh [Aş xiv] ~ Fa/OFa guröh kalabalık. beklemek. muhterem. küme.tadına bakmak. aldanma < Ar * Arapça fiil geçişli olduğu halde masdarı geçişsiz fiillere özgü fucul veznindedir.gözetmek. manevi danışman ~ Sans gurú 1. boş görüntüyle kandırdı ~ Ar ğurüb [#ġrb msd. güven YT [CepK 1935] itimat < Tü güven-" güven- İnanmak > inan örneğine paralel olarak türetilmiştir. 2. Mâ ġarraka birabbaka? (Kuran 82. güveç Tü? [TS. her türlü yuvarlak nesne ) gurul gır onom [LO xix] gurlamak/gurgur/guruldamak bağırsak sesi.] gün batımı < Ar ġaraba ~ Ar ğurür [#ġrr msd. a. 2.gurme kişi ~ EFr grom(m)et * Nihai kökeni belirsizdir. Karş.6) "sizi rabbinize karşı kim kandırdı?" gürz [Yus. öğretmen. [ xx/c] ~ Fr gourmet yemeye ve içmeye meraklı guru [ML xx/c] ~ İng guru Hindu dervişi. [ÖSeyf 1920] gurultu < " gurup güneş battı" garp gurur [ xiv] ġarra aldattı.a. a.] yıkama. boy abdesti ~ Fr goutte 1. 3. bekçilik etmek güve Tü [ xi] küye a. seçmek " çeşit gusül [ xiv] gusl alma < Ar ġasala [msd. küre. hoca.

damat. * Karş. güzergâh ~ Fa guSargâh geçiş yeri. -el ekinin işlevi açık değildir.a. ETü körk/körük (güzellik. [Arg xvi] güzel. laf.geçmek ~ OFa widardan. & Lat co(n)bastırarak + Lat operire kapamak " kon+.a. güvey güyegü Tü [Uy viii+] küdegü bir kimsenin kızıyla evlenen erkek. kaplama. [TS xiv-xv. yönetmek ~ EYun kybernâö a.. Men xiv] < Tü *küde. [DK xiv] gözel. söyleyen < Fa guftan. [Kırg ] közöl a.mavileşmek. [ xi] küwen-< Tü *küPen. örtmek ~ Lat cooperire a. yy'a dek anlamı ağırlıkla olumsuzdur.< Tü *keP-2 şişmek " gebe * 19. iç güveysi gelmek. a. güvence güvenlik güvercin göğercin mavi " gök YT YT [CepK 1935] garanti [CepK 1935] asayiş <Tü güven "güven <Tü güven "güven Tü [Uy. a. gökçek (güzel). ileri ~ HAvr *wi-tero < HAvr *wi ayrı" gü+. TTü görklü. Fa kabutar (güvercin) < kabud (mavi). geçit. [Çağ xv] küzel. Kaş viii+] kögürçgen/kögürçgün a.mavimtraklaşmak.söylemek. Fr couvert (örtü). Türkçe biçim Farsça sözcüğün literal çevirisidir. guvernör [ xx/b] ~ Fr gouverneur yönetici < Fr gouverner yönetmek ~ Lat gubernare dümen tutmak.güven[mek Tü [Uy viii+] köwen. widâr. güz güzaf güzel görTü? Tü [ viii] küz sonbahar [xiv] ~Fa güzâf boş konuşma < Tü gör-" ~ Fa güya söz. yol < Fa guSaştan. demek " güfte * Belki Fa gû ya ("söz işte"). gu5ar. göğermek < Tü kök * Karş. söyleyiş. = Ave vîtarsm öte. bir aşirete katılmak? * Öte yandan karş. Moğ kübeğün (erkek evlat). böbürlenmek.a. güverte [EvÇ xvii] ~ Ven covèrta [İt coperta] örtü. gemilerde ambar üstü tabanı < Ven covèrzer [İt coprire] kaplamak.şişinmek. +gâh . görünüş). aperitif * Aynı kökten İng cover. güya gü.misafir gelmek. a. göğerişmek < Tü köker. [MŞ xiv] < Tü *köğer-ç. [Kıp xiv] köğercin .

"hap1 [ xiv] ~ Ar %aba6at [#^b6 msd. Aş xi] ~ Ar xabar [#%br msd.* Aynı Hintavrupa kökünden Sans vitarám.) ~ Erm %aç' 1. direk. tohum haber [Kut. tane. seçkin < Fa guzîdan. DK xiv] (~ Fa %aç a. habislik ~ Ar Habbat [#Hbb1 msd. [AL 192+] birini ölümcül olmayacak bir şekilde bıçakla vurmak (argo) ~ Ar Hicâmat [#Hcm msd.] kötü niyetli.a. tanıdı. birinci elden bilinen şey < Ar %abara denedi. törenle kutlama * Ar #Hcc (tartışmada üstün gelme. çevre < Lat habitare ikamet etmek. haç 2. oturmak < Lat habere sahip olmak ~ HAvr *ghabh-e. bre habis huylu ünl [Kut xi] ~ Ar Habîb [#Hbb2 sf. çarmıh [Aş. kazık. hacamat [ xiv] hıcamat/hacamat.a. Alm weiter (öte.] bilgi. yaşamak. " gü+ ~ Fa guzîda seçilmiş. kötü habitat [ xx/c] ~ İng habitat yaşanılan yer. ileri).< HAvr *ghabh. hacim " hacim .a.] kabarcık. ] sevgili.] kötülük. hac/hacc[Kut xi] ~ Ar Hacc [#Hcc msd.] kan aldırma < Ar Hacama bardakla kan çekti < Ar Hacm kabartı. güzide [ xiv] guzîn. Hubb] sevdi habire hay.] İslam öncesinden kalan Arap töresi uyarınca yılın belli bir döneminde Mekke'ye seyahat etme = Aram #xgg/x§y bayram yapma. bizzat yaşayarak öğrendi habip Habba [msd.seçmek ~ OFa wizîdan. tümsek. kanıtlama) fiiliyle ilgisi gösterilemez. sınadı. habaset < Ar %abu6a kötülük yaptı" habis habbe <ArHabba.a.a. a. dost < Ar [LO xix] ha bre/de bre [Aş xiv] < Tü ha bre teşvik ünlemi (Rumeli ağzı) " ~ Ar %ab!6 [#%b6 sf. wizîn.

] engelleme. 3. el koydu. havadis. kızgın " had ~ Ar fî Haddu-l-5ât kendi sınırları içinde " ~ Ar %adamat [#%dm çoğ. haciz < Ar Hacaza engelledi.] 1. kapsam.] çıkıntı. Aş xi] [DK xiv] ~ Ar Haccî [#Hcc nsb.] hizmetçiler < " haydi [Men xvii] %âdim ı ey hizmetçisi. Hudü6 ] oldu. a.) EŞKÖKENLİLER: Ar #h?d? : hadis. yasakladı. kalibre [ xiv] ~ Ar Hacar [#Hcr msd.] 1. limit < Ar Hadda 1. iğdiş edilmiş harem ~ Ar %âdim [#%dm fa. haczetti had/hadd[Kut. bilenmiş. sivri (bıçak. vuku buldu (= İbr #%dş yeni olma = Aram #%dt a. sınır koydu. [Kut. tümsek.hacer hacet ihtiyaç < Ar Haca gerekti hacı hacim/hacmkabartı. el koyma.] gereksinme. sınır. zat hademe Ar %âdim hizmetçi" hadım hadi hadım hizmetçisi » * Hadım (iğdiş) ve hadim (hizmetçi) biçimlerinin yazım yönünden ayrılması yakın dönemin eseridir. son derece öfkelendi.] keskin.] taş ~ Ar Hâcat [#Hwc msd.] " hac ~ Ar Hacm [#Hcm msd.] hizmetçi" hadim haddizatında had. hacir/hacr~ Ar Hacr [#Hcr msd. köstek vurdu (= Aram #xgr tuttu. kapatma.] kısıtlama. ihdas . bıçağın keskin ağzı. kapattı. bağladı. sınırladı. vaka. olay. 2. sınırlama. kılıç)) hadde levha [ xiv] erimiş madeni tel yapmak için kullanılan delikli maden < Ar Hâdd [#Hdd fa. Aş xi] hadd ~ Ar Hadd [#Hdd msd. boyut. kapatma. biledi. ayağına köstek vurdu ) haciz/hacz~ Ar Hacz [#Hcz msd. keskinleştirdi. hadim hizmet [Yus xiv] ~ Ar %âdim [#%dm fa. 2. hiddet gösterdi (= Akad eddu keskin. hadise. Peygamber hakkında anlatılan anekdot < Ar Hada6a [msd. tutuklama. 2. yasal kısıt < Ar Hacara kısıtladı. 2.] hizmetçi" hadis [ xiv] ~ Ar Hadie [#Hd6 sf.

bilge olma " hikmet hain hıyanet [Yus xiv] ~ İng half- ~ İbr %âkâm hakim.] torun ~ Ar %afıf [#^ff sf. Dan.a. İng seven. f. gizli polis örgütü.] koruyan. kalbi hızlı attı hafi saklandı (= Aram #%py örtünme ) hafid hafif %iffat] hafif idi. Lat septem. muhafaza eden (şey veya kadın)" hıfz hafniyum [ xx/b] ~ YLat hafnium bir element ^ 1923 Dirk Coster ve Georg von Hevesy.hadise şey. akılda [Men xvii] kuvvet-i hafıza usit. palpitasyon.Ar HâfiZat [#HfZ sf. sır.] kazı < Ar Hafara kazdı hafta [Aş.] olmuş ~ İng halfback futbolda orta oyuncusu < İng half ~ Ar %afaqân [#^fq msd. f. bilge < İbr/Aram #%km bilme. * Aynı kökten Sans saptá(n).] ağır olmayan < Ar %affa [msd. olay " hadis haf yarım ~ Ger *halbaz [ xx/b] [MMem xvi] ~ Ar Hadî6at [#Hd6 sf. hikmet ~ Ar %â'in [#%wn fa.] gizli kapaklı şey. yedi günlük süre < Fa/OFa haft yedi (= Ave hapta. sır.] gizli < Ar %afiya gizlendi. tayming haham [ xvi] Musevi hocası sahibi. hafifledi [ xiv] [ xiv] [ xiv] ~ Ar %affy [#^fy sf.a.] saklayan. hafriyat ilgili) [KT xix] kazı işleri (özellikle maden ve arkeoloji ile < Ar Hafr [#Hfr msd. Yus xiv] hefte ~ Fa hafta yedili şey.] kalbin hafakan/afakan hızlı atması. [ 190+] teşkilat-ı hafiye gizli teşkilat. ~ Ar Hafıd [#Hfd sf. f. ezberleyen " hıfz hafıza ~ Ar HâfiZ [#HfZ fa. Ger *sebun. haftaym [Cumh 1932] futbolda devre arası time bir sürenin yarısı & İng half yarım + İng time zaman. saklayan. insan yiyen bir tür cin " hafi hafız tutan.] hıyanet eden " .) ~ HAvr *septm a. hafıza saklama yeteneği. Alm sieben (yedi). titreme < Ar %afaqa titredi. [ 191+] hafiye gizli polis ajanı < Ar %afiyat [#%fy sf. kimyacılar < öz Hafnia Kopenhag kentinin Latince adı * Kopenhag'da keşfedildiği için. bellek . EYun heptá.a. hafiye [Men xvii] ^afiyet gizli şey. süre " haf.

Ar Haqârat [#Hqr msd. karıştıran (< Fa/OFa âme^tan. hakikat < Ar Haqqa 1. 3. yargıç " hüküm hakipay ayağını bastığı toprak " hak2. kaşımak) * Aynı kökün Aramice biçimi qop ile #%qq 'dir. adi ve itibarsız olma < Ar Haqara [msd.] sahip olan. hakaret [ xiv] 1. f.] aşağı. DK xi] ~ Ar Haqq [#Hqq msd. katılma. doğruluk " hak1 hakim yargılayan. kazıma. kazıdı (= Akad ekeku kazımak.karışmak.] oyma.] yargıç" * İng khaki (a. âmez. aşağılık " hakk [etm ~ Ar Hakk [#Hkk msd.) Hintçe yoluyla Farsçadan alınmıştır.a. Aş xi] ~ Ar Haqîqat [#Hqq sf.] ~ Ar Hâkim [#Hkm fa. haklı idi. uygun ve yerinde idi. hor ve hakir olma. 2. Ar Huqqa (hokka) sözcüğü Aramiceden alıntı olmalıdır. Aş xi] [Kut.] hakir olma. doğruladı hak2 hakan %ağan"kağan [MMemxvi] [Kut xi] -Fa%âktoprak-OFa%âka. elde tutan " hak1/hakk[Kut. eklenme bildiren önek + HAvr *meik-/meig. aşağılama . 2.] ~ Fa %âk-i pây ayak toprağı.yönelme. tahkir etme. hakaretamiz & Ar Haqârat + Fa âmez karışan. gerçek idi.a. karıştırmak) & Fa/OFa â.karışmak.] doğruluk. . kalemkâri < Ar Hakka (metal veya ağacı) oydu. bir kimsenin ~ Ar Haqîr [#Hqr sf. ~ Ar/Fa x^qan Türk hükümdarı ~ Tü * Tü xağan sözcüğünün Farsça ve Arapçadan ödünç alınmış biçimidir. pa hakir hakaret [Yus xiv] [Kut. doğru idi. hakikat gerçeklik. Haqr] aşağıladı * İkinci anlamı Türkçeye özgüdür. karıştırmak " miks hakem hüküm hakeza haki %âk toprak " hak2 [Men xvii] toprağa ait ~ Ar Hâ ka5â tıpkı bunun gibi" keza ~ Fa %âkı toprak rengi < Fa [Aş xiv] ~ Ar Hakam [#Hkm sf.haiz havza ~ Ar Haiz [#Hwz fa.

soyma. havil. durum. arzuhal. tahvil Ar #h?wl2 : muhal hal2/hall[Aş xiv] hall ~ Ar Hall [#Hll msd. DK xiv] ~ Ar %alâS [#%is msd.] 1. hükümdarı tahttan indirme < Ar galaca soydu. Frlibérateur karşılığı %alâS kurtuluş. varoluş evresi. giysisini çıkarma. yöneldi. ihale. istihale. 2. bağlı olan bir şeyi açtı. bir görüntü edindi * Ar Hala2 (engel oldu. saldı. kondu. örtmek. berrak idi. Hall] 1. görünüm. çözdü. halihazır. şimdiki zaman < Ar Hâla döndü. halet. hasbıhal. gevşetti. çözüm < Ar Halla [msd. evrildi. bir hale geldi.] çözme. hile. halâ [MMem xvi] haliya ~ Ar Hâlâ [#Hwl zrf. varolan durum " hal1 halas [Yus.kablo. 3. bir hal aldı. kurtuldu. azat edilme < Ar %alaSa arı. serbest kaldı halaskâr [ 190+] kurtarıcı. oylum < HAvr *kol. Aş xi] Hâl ~ Ar Hâl [#Hwl msd. kalemkâr " hakk hakkaniyet uygun < Ar Haqq " hak1 hakla[mak hakkından gel-" hak1 ~ Ar Hakkak [#Hkk im. 2. durdu hal3/hal'~ Ar %alc [#%lc msd. hukuka [DK xiv] yenmek. ilmihal. halat [LF xvi] ~ OYun kalódio kalın ip < EYun kâlös.] hakkedici.< HAvr *kel-2 kapatmak. doğru.] kurtuluş.] adil. 2. halâ. &Ar [TS xiii] babanın kızkardeşi ~ Ar %alat [#%wl] teyze.] şimdiki zamanda. arındı. mütehavvil. bir hale büründü. havali. binek hayvanından indi. tahavvül. . derhal. şimdi < Ar Hâl şimdiki zaman. dönüştü. EŞKÖKENLİLER: Ar #h?wl: ahval. hal1. kâr halat kalod. temiz. araya girdi) fiiliyle anlam ve köken ilişkisi açık değildir. kurtarma + Fa kâr eden " halas. salon.] 1.hakkâk oymacı. giysi çıkardı hal4 [Aİhsan 1891] ~ Fr halle meyve ve sebze pazarı < öz Les Halles Paris'te meyve ve sebze pazarının bulunduğu binalar < EFr halle salon ~ Ger *hallö büyük kapalı mekân. yolculuğu sona erdirdi. perişan etmek < Tü hal1/hâl [Kut. lahavle. gizlemek " kiler hala annenin kızkardeşi < Ar %âl dayı * "Hala" anlamı Türkçeye özgüdür. havale. < Fa Haqqânî [nsb.

] ayla ~ EYun (h)álos daire. dişi köle ~ Ar %alâ'iq [#%lq çoğ. Aş xi] [DK xv] kal .] canlı varlıklar. aziz tasvirlerinde görülen hale halef [ xiv] ~ Ar %alaf [#%lf] birinin ardından gelen veya yerine geçen. bozuldu halel Xalla bozdu. f.] birinin yerine ~ Ar Hâla-1-HâDir varolan durum " hal1. ~ Ar xâliq [#XİQ fa.Ar xâlin [#xlw fa.1229) zamanında etimolojisi tartışma konusu idi. * Nihai kökeni belirsizdir. [Neş xv] halk. bayatladı. çember. 1940 lardan sonra edebi dile aktarılmıştır. [Men xvii] (vulg. hasar. halef" halef halihazır hazır halik sıfatlarından biri" halk2 [Kut xi] [Kut xi] ~ Ar xalîc [#xlc sf. a.halay [ xx/b] Anadolu'da düğün ve törenlerde oynanan toplu dans Tü alay geçit resmi. koy ~ Ar xalîfat [#xlf sf.] yaratan. durum " hal1 Ar xalxal [#xlxl] ayak bileziği < Ar xalxala [Kut. ahali. mahlukat.) cariye.] boş. ardıl < Ar %alafa ı ardından geldi. merasim " alay1 * Muhtemelen alay sözcüğünün bir Anadolu ağzındaki biçiminden. Yâküt (ö. hizmetçiler. yırttı. 2. Aş xi] canlı varlıklar.] körfez. ay ve güneşin yüzü. hane halkı. (yemek) arttı.] şangır şungur etti hali boş idi" hela halı [xiv] [xiv] [xiv] Ar %alal [#%H msd] bozukluk. yırtık < Ar Ar Halat [#Hwl msd. geri kaldı. halayık [Kut. deldi halet halhal [onom. mahlukat < Ar %alıqat yaratılmış alem. Qâlîqalca (= Erzurum) şehir adıyla birleştirilmesi fantezidir.] hal. yaratı" halk2 halbuki haldır onom çalışma sesi hal bu ki " har2 < Ar Hâl durum hale ~ Ar halat [#hwl msd. haliç halife geçen. Allahın . serbest < Ar xalâ DK xv] xalice/xalıça ~ Fa qâlî a.

] pamuk atıcı < Ar Halaca halojen [ xx/b] ~ Fr halogène 1. kısım < Aram #%lq pay etme.a. bir yana ayrılan kısım. & EYun (h)áls. silah kabzası [esk. bu gruptan gazları kullanan lamba # Jakob Berzelius. halk2 [etm [ xiv] ~ Ar %alq [#%lq msd.] yalnız ~ Fa %âm pişmemiş.] çember. pay. zincir ~ Ar Hallaç [#Hlc im. 2. ^ 1526 Gonzalo Fernández de Oviedo. DK xiv] [Aş.] arı. Aramice sözcük EYun demos (1. genet. bölük. Halc] pamuk attı [ xiv] ~ Ar Halqat [#Hlq msd.] yumuşak huylu < Ar Hilm [Yus xiv] ~ Ar %âliS [#%1S fa.] karışım. kimyada klor ve benzeri elementler grubu. +jen1 * Kimyasal tuzların bileşiminde yer aldıkları için. İsv. hamak [Bah 1924] ~ Fr hamac iki ağaç arasına gerilen salıncaklı yatak ~ İsp hamaca/hamaque a.] yaratma. yaratış < Ar %alaqa yarattı (= Aram #%lq 1. karıştırma < Ar ~ İng halter tutamak. biçim verme ) halka baklası. sayıklama < EYun (h)alyssö bunalmak halvet kalma. 2.tuz (~ HAvr *sal-d. temiz " halas halk1 [Kut xi] ~ Ar xalq [#%lq] herhangi bir insan topluluğu. işlenmemiş. tarihçi. boş ve ıssız olma " hela ham1 tecrübesiz kimse ham2 onom [Yus. ölçme. kimyacı (1779-1848). halk) deyiminin tam karşılığıdır. tatlılık. halter < halüsinasyon [ xx/b] ~ Fr hallucination hezeyan ~ OLat (h)allucination bunalım.a. halt %alaTa karıştırdı halter Ger *haldan tutmak [ xiv] [ xx/b] ~ Ar %alT [#%1T msd. ring hallaç [msd. 2. saf. İsp. bölme )" halk2 * #Xİq kökünün "pay etme" anlamı Arapçada mevcut değildir. Orta Amerika yerli dillerinden.].doğuran " salam. halka.a. sabır halis [ xiv] ~ Ar Halım [#Hlm sf. Yus xiv] yeme veya yutma sesi ~ Ar xalwat [#xlw msd. ahali (= Aram %elqâ pay. halo. pay etme.) + EYun genes.a. .halim yumuşaklık. ~ Taino hamaka a.

hamdüsena. ılıca. 2. çok [ xiv] ~ Ar Haml [#Hml msd. sayfa kenarına hamiş eklenen not < Ar hamaşa ısırdı hamiyet mücadele hırsı öfkelendi" humma [Kut.] "çok ~ Erm [KT xix] becerikli. aşırı ~ İng hamburger bir tür ekmek * Modern anlamı 1885 ile 1900 yılları arasında ABD'de doğmuştur. ~ Ar Hammâl [#Hml im. Aş xi] ateşli gayret. yüklendi . Muhammed hamdüsena hamd. sena hami hamil hamile taşıyan. [KT xix] vatan uğruna ~ Ar Hamiyyat [#Hmw msd.hamakat aptallık < Ar Hamuqa aptal idi hamal taşıyıcı " haml h am am ısıtan". fanatizm < Ar Hamisa coşkulu idi hamburger [ML xx/c] arası köfte < öz Hamburg Almanya'da bir kent [CodC xiii] hammal [Yus xiv] ~ Ar Hamaqat [#Hmq msd.] 1. yüceltme EŞKÖKENLİLER: Ar #h?md : elhamdülillah. yüceltti [Kut xi] ~ Ar Hamd [#Hmd msd.] ~ Ar Hamd wa sana' övme ve yüceltme " * Arapçada aynı sözcük "taşıma aracı. ısıran. derli toplu. hamd.] taşıma. hamd < Ar Hamada övdü.] himaye eden " himaye ~ Ar Hâmil [#Hml fa.] ateşli gayret < Ar Hama çok sıcak idi. uçak gemisi" anlamlarıyla kullanılır. akkor oldu.] coşku. haminne » " hanım. yükleme haml [etm < Ar Hamala taşıdı.] taşıyan. titiz hamaset cesaret. elinden iş gelir ~ Ar Hamâsat [#Hms msd. yüklü " hamil ~ Ar Hamin [#Hmy fa. nine ~ Ar hamiş [#hmş fa. evrak çantası.] övme.] yük ~ Ar Hammâm [#Hmm im. kaplıca " humma hamarat hamarod sıkı.] ahmaklık. yüklü " haml [DK xiv] gebe < Ar Hâmil [#Hml fa.

maya. han1 yeri. dezavantaj < İng hand i' cap "el şapkada".hamle atılma. hamut koşumu. mayalandı * Aynı kökten Ar %amr (mayalı içki.a. kervansaray han1 yeri. f. 2. DK xiv] ~ Fa/OFa %ân hane.a. hançere [Gülxv] ~ArHancarat[#Hncrmsd. ~ Yun hamsi [Amr xv] %amsi . Nihai kökeni tesbit edilemedi.a.] taşınan yük hamur [CodC xiii] %amır ~ Ar ^amîr [#%mr sf. konak. eski bir oyun & İng hand el + İng cap şapka " kep . hamsin ~ Ar %amsm [#%ms] 1. Xâmpsi Karadeniz'e özgü bir balık * Nihai kökeni belki eski bir Karadeniz dilinden. konak. Env xiv] ~ Ar Hancar kısa savunma hançer bıçağı ~ Aram ^angsrâ a. Alm hamen.a. a. boyunduruk [LO xix] ~? Bul hamút / Sırp homut at * Karş. kışın erbain adı verilen en soğuk kırk gününden sonra gelen elli günlük süre < Ar %amsat beş EŞKÖKENLİLER: Ar #?ms : hamsin.) handikap [ xx/b] ~ İng handicap oyunda karşı tarafa peşinen verilen puan. = Akad gangaritu a. İng hame (boyunduruk).a. tahmis hamster [ML xx/c] ~ İng hamster bir tür küçük kemirgen ~ Alm hamster a. kervansaray han2 Tü [Yus. DK xiv] [Yus. şarap). konak ~ Fa/OFa %ân hane.] boğazın üst kısmı. elli. hamule haml ~ Ar Hamülat [#Hml sf. [EvÇ xvii] xapsi a. ~ EAlm hamustro ~ Slav %omestorb a.] kabarmış hamur. veya boğazı kapatan kas (= İbr gargeret a. konak [Uy viii+] %an/kan = Tü %ağan/kağan hükümdar " kağan [DK. gırtlak. mayalı hamurdan yapılan ekmek < Ar şamara kabardı.] yüklenme. hücum " haml [Yusxiv] ~Ar Hamlat [#Hmlmsd.

" han1 ~ Fa %ana ev.]. kemerli taş oda) ile paralellik gösterir.a. depo. hapishane. hanende ~ Fa %\vânanda okuyan.a. hani2 E Yun %anne a. cephane.a. ebucehil karpuzu. a.a. 2.] 1. Kuran'da Hz. prenses. = İbr %anep kâfir. hantal [Amr.) ~ HAvr *kan. kavisli hale getirme. colocynthus hanut [ xx/b] çarşıda müşterileri belirli bir dükkâna yönlendirme işi ve bu işten alınan komisyon ~ Erm %anut' dükkân ~ Aram %anüTâ kemerli taş oda. [Oğ xi] %arjı. şeşhane. hanım Tatarlarda) <Tü [Çağ xv] %anum hükümdar eşi. hanzo [ 197+] kaba ve aptal adam (argo) Sunal'm aynı adlı filminde bir karakter öz Hans Alman erkek adı < öz Hanzo Kemal . biçimsiz (vulg. xan/%anum ve beg/begüm biçimlerinin bilinmeyen bir Asya dilinden devralındığı düşünülebilir. dinsiz * Kur'anda kullanılan deyimin anlamı muğlak olup. [DK xv] kangı ~ Yun %anni bir balık türü. putperest. yer. İbr %anut (dükkân) biçimleri Aramiceden alınmıştır. kerhane. kütüphane. hücre. EŞKÖKENLİLER: Fa ?ana : berhane. sülale " hane. adem inciri. şarkı söyleyen < Fa/OFa x\vândan/xanldan okumak. tek tanrıcı = Ar Hanaff [nsb. dükkân < Aram #%nt bükme. hanedan. kitabi dinlerden önceki dinlere mensup ~ Aram %anspâ [#%np] a.hane/+hane [Yus xiv] Arap rakamlarında basamak ~ OFa xânag a. [LO xix] iri. hanif ~ Ar Hanîf [#Hnf sf.şarkı söylemek " kanto hangar uçak deposu ~ Ger *haimgardhangi Tü [Kaş xi] kanu/kayu a. Sözcüğün nihai anlamı Yun kámara (1. kemer yapma * Ar Hanut. kraliçe. meyhane.. kaba.) ~ Ar HanTal/%anTal acı meyvesi müshil ve çocuk düşürücü olarak kullanılan bir bitki. tefsirde çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. İbrahim'in dini inancını tanımlamak için kullanılan bir sıfat. tımarhane. Men xv] ebucehil karpuzu. memişhane. eczane. konut.] pagan. umumhane hane hanedan +dan1 ~ Fa %ânadân "hane tutan". çardak [esk. mahpushane.a. şarkı söylemek (= Ave hvan. kemer. darphane. konak. salhane. serranus hepatus ~ [Bah 1924] ~ Fr hangar korunak. 2. [ xvi] soylu kadın (Moğol ve < Tü %an hükümdar " han2 * -um/-ım dişil ekinin kaynağı belirsizdir.

Env. En vx iv ] ~A rH ab s[ #H bs ms d. virane " harap haraç [Aş.hap1 Habb [#Hbb1] tohum. kapattı. Yus xiv] ~ Ar %arâc [#%rc msd. [Kut. [DK. tıpta hap hap2.] harap şey. tutsak etme. kısıtladı. hapır hapaz[lamak onom [Mercimek xv] tıpta tane haline getirilmiş ilaç ~ Ar yeme sesi [ xvi] hapaz tokat ~ ? hapis/haps[ DK . ateş < Ar Harra [BK 1799] harıl harıl nefes nefese yürüme sesi [ 1924] ~ Fr haras at neslini ıslah için kurulan ~ Ar %arâbat [#%rb msd. İslam hukukunda gayrımüslimlerin ödediği toprak vergisi " harç harakiri intihar & Jap hara karın + Jap kiri deşme haram tabu.] viran etme. dokunulması yasak olan " harem harami haram yiyem " haram harap yıkık (sıfat) a. hane < Tü hapş [onom.] yasak. a.özellikle sarık veya baş örtüsü. harıl onom + < on om [KT xix] mahbes & Ar Habs + Fa %âna " hapis.] sıcaklık. tane. at koşumu = Akad abâşu bağlama) * Karş. ) [187+] [Kut xi] [Aş xiv] ~Jap harakiri karın deşme yoluyla ~ Ar Haram [#Hrm msd. kuşak. yıkıntı < Ar şaraba viran etti. hara çiftlik < Nor harra bir at rengi harabe yıkıntı. kemer).] haram cı. ]1 . Akad abşu (kuşak. kapatma. ~ Ar %arâb [#%rb msd. 2. hapishane h apşı r[ ma k har1 ısındı. ~ Ar Haramı [#Hrm nsb.] vergi. tutsaklık yeri < Ar Habasa kıstı.] hapşırık sesi ~ Ar Harr [#Hrr1 msd. sıcak idi har2. yıkım. Aş xi] yıkım (isim). Men xv] harab yıkılmış. hapsetti (= Aram #%bş bağlama . yıktı (= İbr/Aram #%rb Sıfat olarak kullanımı Türkçeye özgüdür. .

hare harekât Harakat" hareket hareket < Ar Haraka hareket etti. gereç + Fa râh/rah yol" harç. çıkış yaptı. kutsal. Hurûc] çıktı. Karş. Hirm/Hirmân] yasakladı. sivri bir uçla çizmek. malzeme < Ar paraca [msd. sarf. [KT xix] 3.] hareketler < Ar ~ Ar Harakat [#Hrk msd. dokunulmaz kıldı (= İbr/Aram #%rm yasaklama. dolaylı vergi. Yun grâfö. [Men xvii] 2. herkes " harç. devindi [ xiv] [Aş xiv] ~ Fa xâra/%ârâ dalgalı kumaş ~ Ar Harakat [#Hrk çoğ. Aş xi] ~ Ar Harf [#Hrf msd. sıra malı. yolluk & Ar %arc gerekli şeyler. Tü çizmek. tabu. evde kadınlara ayrılmış olan kısım. mızrak veya kılıcın keskin ağzı.] devinim ~ Ar %ardal hardal bitkisi ve tanesi ~ Aram harem [ xiv] Mekke civarındaki belli bölge ki Hac esnasında ihramla girilir ~ Ar Haram [#Hrm msd. gereken şeyler.harar çuvalı ~ ? hararet ısı"har1 harbi askeri sınıfa mensup kişi " harp1 [ xiv] [Aş xiv] ~ Ar ğirar/ğirarat [#ġrr] çuval. masraf. harcama. 4. dokunulmaz < Ar Harama [msd. gereç + Ar câlam dünya. a.] ısınma.] harple ilgili. harf [Kut. haremlik) ile birleşmiştir. bir şeyin üretiminde kullanılan hammadde. Lat scribere (1. dışladı. yoldan çıktı harca[mak [Aş.] 1. * Nihai kökeni eski bir Akdeniz dili olmalıdır. resmi işlemler için ödenen para. ~ Ar Harbî [#Hrb nsb. 2. 2. duvar örmede kullanılan kum ve kireç karışımı ~ Ar %arc [#%rc msd. yazı birimi. DK xiv] < Ar %arc masraf" harç harcıalem ~ Fa %arc-i câlam herkesin harcı.] yasak. gereç. dinen yasak sayma) * Türkçe kullanımda Ar Harım (dokunulmazlığı olan yer. alem2 harcırah ~ Fa %arc-i râh yol için gereken şeyler. harf (= Aram #%rp bileme. rahvan hardal %ardalâ a. çıkma. masraf. çıkıntı yaptı. 2.] 1. dışarı çıktı. savaşçı. banal & Ar %arc uygun olan şey. . özellikle saman ~ Ar Harârat [#Hrr1 msd. keskin veya sivri olma ) * "Yazı" anlamı muhtemelen eski çivi yazısının şeklinden veya "sıvri bir uçla kazıma" eyleminden ötürüdür. harç [CodC xiii] 1.

yangın afetine uğramış & Ar Harîq [#Hrq] yangın + Fa zada vurmuş " mahrukat. a. [KT ] ciltlenecek kitabın formalarını dizme. kesici alet) sözcüğüyle ilişkili olduğu varsayılabilir.yazı yazmak).] hırslı " hırs harita [MMem xvi] xarti ~ Ar ^arîTat harita. hariç hariciye verilen ad harika " harikulade [ xiv] ~ Ar %âYic [#%rc fa. rutin " adet2 harikzede + [KT xix] yangın vurmuş. = Akad %arbu bir tür kesici alet) harp2 harpuşta makaslı dam [ xx/b] ~ Fr harpe bir müzik aleti" arp [Men xvii] %arpüşte omurgalı çatı. dışarı çıkan " harç (umur-u) hariciyye 1836'da kurulan dış işleri bakanlığına < Ar %âYic [#xrc] dış " hariç [KT xix] harikulade şey < Ar %âriqu-l-câdat^ harikulade ~ Ar %âriqu-l-câdat^ "adet yırtan". doğaüstü & Ar %âriq [#%rq] yırtan (< Ar xaraqa yırttı. +zede haris [Kut xi] ~ Ar HâriS [#HrS fa. tütün karma ~ Fa firman ekini kepeğinden ayırmak için savurma harmandalı Ege bölgesinde eşekçilere özgü oyun havası < Tü harbende/harmanda [xvii-xix] eşekçi. & Fa %ar eşek + Fa banda hizmetçi. yardı. pelerin %arbâ kılıç veya mızrak = İbr %3i*eb a. 2.] savaş (= Aram [TDK 1955] bütün vücudu saran kolsuz üst giysi. uşak " harpuşta. kâğıt. a. katırcı ~ Fa farbanda a. dışarı. [LO ] balıksırtı ~ Fa %ar puşta eşek sırtı & Fa %ar eşek + Fa puşta sırt" puşt Fa %arpuşt ("diken sırt" = kirpi) ayrı kelimedir. bende harmani Tü harman " harman * Anlam ilişkisi açık değildir. ~ EYun %ârtes 1. Sam #%rb (kılıç. Karş.. [Men ] %ırmen vulg.a. harmoni harnup harp1 » » [Aş xiv] harb " armoni " harup ~ Ar Harb [#Hrb msd.] dış. . olağan dışı. delip dışarı çıktı ) + Ar câdat^ alışkanlık. harita " kart2 harman [ xiv] %ırmen ekin savurma. harman a.a. özellikle deniz haritası ~ Aram %artâ a. harp1.

terbiyesiz.] hicap. doldurdu hasar hasar gördü. [ 191+] eğitim yoluyla aktarılan hasletler (Fr culture karşılığı) ~ Ar Har8 [#Hr8 msd.] kayıp. kader hasbıhal " haseb. haşa [Yus xiv] ~ Ar Hâşâ-llâhi Allah göstermesin < Ar Hâşâ [#Hşw] uzak etsin! < Ar Hâşâ [msd. a. ~ Fa %âSagı "seçilmiş olan". hal1 haseb[iyle hesaplama " hesap haseki hükümdarın yakını < Ar %âSS " has [Aşxiv] ~ Ar Hasba-l-qadar kaderin gereği < Ar ~ Ar Hasba-1-Hâl durum değerlendirmesi ~ Ar Hasab [#Hsb msd.] kıskançlık < Ar . tarım < Ar Hara6a toprağı sürdü. yaramaz ~ Ar Haşan [#Hşr nsb. 2. Aş xi] seçkin. her ~ Ar Hasad [#Hsd msd.] ölçme. Yus xiv] ~ Ar Haşarat [#Hşr çoğ. Haşw] araya bir şey soktu.) has [Kut.hars [Men xvii] ekip biçme. EKİN.] ekin biçme < Ar hasbelkader Hasb hesap.) ~ Ar HaSad [#HSd msd. özel. harup/harnup %arrüb = Akad %arüpu a. dini kurallar uyarınca erkeğin dizden bele kadar olan kısmını örten giysi < Ar Haşama utandı" haşmet haşere türlü zararlı veya rahatsız edici küçük yaratık " haşır1 haset Hasada kıskandı [Aş. akıl yürütme. zarara uğradı haşarı adam haşat [ xiv] ~ Ar %asâr [#%sr msd. özellikle hendek kazma ) * Ziya Gökalp tarafından Fr culture karşılığı olarak kullanılmıştır. ayrı.a. zarar < Ar %asira [ xiv] haşeri haşere gibi veya haşerata ait. ayrılan.] börtüböcek. kazma. perişan ~ ? hasat HaSada ekin biçti (= Akad eSâdu a. değerlendirme " haseb. tarla sürme. KÜLTÜR. Karş.] 1. elit" husus ~ Ar xarrüb/%arnüb keçiboynuzu (= Aram ~ Ar %âSS [#%SS fa.] kültivasyon. haşema [Hürr 1998] bir tür mayo ~ Ar Haşamat [#Hşm msd.] haşerata ait < Ar Haşarat" haşere [ML xx/c] yorgun. ekip biçti (= Aram #%rt/%rS yarma. toplumsal anlamda seçkin. tarım.

2.(suda kaynatarak pişirmek. haşlamak) fiiliyle benzerliği tesadüfi olmalıdır. [KT xix] ecnebi hükümdarlar için kullanılan saygı deyimi < Ar Haşam [#Hşm] maiyet. hukuki bir işlemde karşı taraf haşin ^uşünat] kaba ve saygısız idi [ xiv] [Kut xi] hasm [Aş. kaba < Ar %aşuna [msd.] sert. yy'da ağır basmıştır. yücelikten yoksun < Ar %assa [msd. özellikle ot veya kamıştan örülü yaygı" hasr haşır1 [Yus xiv] haşr ~ Ar Haşr [#Hşr msd. paravan. gelir." aş * Erm %aş. %issat] aşağılık ve hakir idi * "Cimri" anlamı 20. 2. ~ Ar %aşm [#%şn sf. hakir. sayfanın kenarına eklenen yorum. nekes. haşiye ~ Ar Haşiyyat [#Hşw msd. değersiz. tabiat. kıymetsiz .] huy. f.] 1. ürün. dip notu " haşa hasiyet haşla[mak <Tü [Aş xiv] [MŞ xiv] sulu yemek pişirmek " has < Tü *aşla. [KT xix] 1. mahşer haşır2 hasis onom yaprak veya kâğıt sesi [ xiv] hakir. ucuz.] üreyen şey.] gelirler < Ar ~ Ar %aSm [#%Sm] düşman.] dolgu. hasıl veya konuşmanın özü " husul hasıla hasılat HâSilat" hasıla hasım/hasmmuhalif. cimri.] 1. taallukat .a.Ar %asıs [#%ss sf. kıyamet < Ar Haşara (kalabalık) toplandı. papaver ~ Ar HâSil [#HSl fa. toplanma. kalabalık etme.] aşağılık. kaynaştı EŞKÖKENLİLER: Ar #h?şr : haşır1. adi. Yus xiv] ~ Ar %aş%aş afyon bitkisi. kumaşın kenar süsü. haslet " husul [Aş xiv] ~ Ar %aSlat [#%si msd.haşhaş somniferum ~ Sans khaskhasa a. mahşer.] her türlü hasır [CodC xiii] hasir örgü. haşarı. işin ~ Ar HâSilat [#HSl fa. alçak. gelir " hasıl ~ Ar HâSilât [#HSl çoğ. mizaç haşmet [Kut xi] maiyet ve hizmetçi sahibi olma. hizmetçiler. debdebe. ~ Ar HaSîr [#HSr sf. haşere. 2.

bloke etti. f. yaralanmak ~ Ar %âSSat [#%SS fa. hicap duyma) fiili Aram #xşm (susma. Gül xiv] sayrı. Yusxiv] ~ Ar Hasrat[#Hsr msd. yanlış < [LL 1732] HaTl taş duvarı berkitmek için araya konan yatay * Ar *HaTll veya *HaTl biçimine rastlanmamıştır. hatim/hatm[Yus xiv] %atm ~ Ar %atm [#^tm msd.] bir şeyin yokluğundan ötürü acı çekme (= Aram #%sr eksik veya yoksun olma ) " hasar hassa [Yus xiv] özellik. külhani ~ ? hasr[etm [MMem xvi] ~ Ar HaSr [#HSr msd. sınırlama < Ar HaSara etrafını çevirdi.a. sığınılan yer. ~ Ar Hassas [#Hss im.] etrafını çitle çevirme. seçkin kimse.] 1. içerdi hasret [Aş. hatip hitap [ xiv] hutbe okuyan ~ Ar %âTib [#%Tb fa. ayrıcalık.) hata Ar %aTâ yanıldı. melce (< Ar a'âba geri döndü )" haşmet haspa [Bah 1924] sevimli yaramaz. a. çentme. tereddüt etme) ile eşkökenlidir. özellikle Kuran'ı ezbere okuma ~ Aram ^stîm/^âtsmâ mühür. çizim sanatı < Ar %aTTa çizdi.] yanılgı. Karş. yanlış yaptı hatıl ağaç ~ ? [Kut xi] ~ Ar %aTâ' [#%Ty msd. sağlığı bozuk hat/hatt[Kut xi] ~ Ar xaTT [#xTT msd. . 2. duyarlı" his hasta Fa %astan yaralamak. %uTür] aklına geldi. damga ~ Mıs xtm a. ezberleme. taş üzerine yazma = Akad %aTâTu a.] özel olan şey. ciddi ve tehlikeli idi). kapatma. Türkçe türevler bambaşka bir anlam kazanmıştır. • Hatırlı/hatırsız sıfatları hatrı sayılır (düşüncesi önemsenir) deyiminden türemiştir.] çok ~ Fa %asta yaralı < [Mercimek xv] [Yus. yazdı (= Aram #%TT kazıma. elit" has hassas hisseden. akıl.] çizgi.] geri dönülecek yer. Ar Hişmat (utanma.* Arapça #Hşm (utanma. sınırladı. hicap). anımsadı * Ayrıca Ar %aTura (önemli idi. hatır/hatr[Kut xi] bellek < Ar %aTara [msd. haşmetmeap [ xix] ecnebi hükümdarlara mahsus bir unvan & Ar Haşmat + Ar ma'âb [#'wb iz/m. mühürleme.] düşünce.] hitap eden " ~ Ar %âTir [#^Tr fa.

Beiträge 1910. Aş xiii] [MMem xvi] ~ Fa hawâ a.a. MÖ 3. ~ Ar %awf [#^wf msd. elit < Ar %âSSat" hassa havf korktu havi kapsadı. havas seçkinler. içerdi [Yus xiv] [Yus xiv] ~ Ar %awâSS [#^SS çoğ. a.] özel olanlar. Türkçe sözcük 13. haberci < Eth [#xwr] gitmek * Nöldeke. Uy viii] xatun/katun kraliçe.] çizimci" hat [Or. Ar #Hwr2 veya İbr/Aram #%wr (beyaz olma) kökleriyle alakalı olmadığı açıktır. hav1 havlu havı. havari ~ Ar Hawârî [#Hwr nsb. elçi.] içeren < Ar Hawâ . ~ Ar Hawâdi6 [#Hd6 çoğ. kadife veya ~ ? [Env xv] hav hav ötme sesi.] etraf.] akılda kalan şey.] aktarma.hatıra anı " hatır hatmi hatta hattat hatun [MMem xvi] ~ Ar %aTirat [#^Tr fa. transfer. yy'da Baktria krallarının ünvanı olan EYun autokrâtor sözcüğünün tam çevirisidir. hükümdar & Sogd %\va kendi + Sogd tâw güç. zevce . [DK xv] vafvaf köpek sesi [CodC.] İsa'nın 12 müridinden her biri ~ Eth %awâr yolcu. topladı. yy'dan önce sadece "kraliçe" anlamında kullanılmıştır. f. güçlü " hodbehod * Sogd %\vataw.Sogd %\vaten [f ] kraliçe (= Sogd *%watâw-ni) < Sogd xwatâw kral. ince ve yumuşak kıl hav2 hava havadis hadiseler < Ar Hadî6at" hadise onom [Men xvii] Hav kumaşın yüzünde oluşan pürüz. çevre < Ar Hawl çevre < Ar hâla döndü.] korku < Ar %âfa ~ Ar Hâwin [#Hwy fa. yönlendirme Hawâlat [#Hwl msd. athaea officinalis ~ Ar Hattâ ta ki (edat) ~ Ar %aTTâT [#%TT im. -ni Sogdca dişil ekidir. xiii] yasal eş.] olaylar. dönüştü " hal1 havan [ xiv] ~ Fa/OFa hâwan a. [ xiv] xıtmi [ xiv] ~ Ar %iTmı hatmi bitkisi. bir borcu başkasına devretme " hal1 havali [Gül xiv] ~ Ar ~ Ar Hawâlin [#Hwl çoğ. havale [Aş xiv] yöneltme. [passim.

gövdeden ayrılmış ruh < Ar %âla hayal etti . zihinsel görüntü.] 1. uçtu havyar [Kan xv] Hazar Denizine özgü bir tür mersin balığı yumurtası ~? Fa *%âwiyâr lezzetsever. Batı dillerine İtalyanca yoluyla Türkçeden geçmiştir. [KT xix] kalaycıların erimiş metali tutmak için kullandıkları çekice benzer alet ~ Ar hâwiyyat [#hwy] uçurum. havuz. bir şeyin sınırları içinde olan < Ar Haza elde etti. testis. İt caviale. üzüntü belirten ünlem haya1 utangaçlık haya2 %âyag yumurta [Aş. cehennem < Ar hawâ düştü. mide " [MŞ xiv] hevic . sahip oldu hay ünl [Kut. dipsiz kuyu. 2. mülk. tatmak) + Fa yâr seven.a. Aram %ibru (aşiret).a. alpinia [Men xvii] havlı/havlu makreme tüylü peşkir < Tü ~ İbr %ebrah [msd. havza ~ Ar Hawzat [#Hwz/Hyz msd. birleşme ~ Ar Hawl [#Hwl] güç. Karş.). gurme? & Fa %âwı lezzet (< Fa %â'idan tadına bakmak. ~ Fa %âya i yumurta. dilek.] imgelem. [Men xvii] hevc vulg. kaygı. birlikte olma. havlu hav1 " hav1 havra araya gelme. husye ~ OFa hayal [Yus xiv] ~ Ar %ayâl [#%yl msd. içtima < İbr #%br bir * Karş. havsala husul havuç hawic a.havil/havlhavlıcan galanga ~ Sans kulangcana a. İng caviar (a. cemiyet). dost * Kökeni çok tartışılmıştır.] cemaat. sarnıç " havza ~ Ar HawD [#HwD msd. DK xi] ilgi.] utanma. tuttu.] su biriktirmek havya [Men xvii] hâviye cehennem. a. mecal" hal1 ~ Fa %âwlincân havlıcan bitkisi. ~ Ar HawSalat [#HSl] kuş kursağı. hauc ~ Fa havuz [ xiv] havz amacıyla açılan çukur. Yus xiv] [ xiv] ~ Ar Haya' [#Hyy/Hyw msd. Akad %uburu (cemaat. 2. varlık.

yaşama < Ar Hayya canlı idi. [AL 192+] habeden bedava ele geçirilen mal veya eşya (argo) Çing habe yemek haydari [ xi] Haydar'a ilişkin. [ xv] Kalenderi ve Bektaşiliğe yakın bir tarikat. en iyi. ~ Ar Haya'at [#Hyy/Hyw msd. avlu < Ar Halt çevre duvarı. Yus xiv] canlı olma. ~ Mac hajdúk [çoğ.Ar %ayr iyilik " hayır2 * Olumsuz cevabı dolaylı olarak ifade eden bir hüsnü tabir olarak kullanılmıştır. seçkin. savundu. ömür" anlamında kullanımı Türkçeye özgüdür. fantom " hayal hayat1 [Aş. [ 198+] kalender sofrasına mahsus bir yoğurtlu meze < öz Haydar Erdebil şeyhi. HayT/HlTat] etrafını çevirdi. alevilerin giydiği kızıl başlık.istemek. Macarca sözcüğün nihai kökeni belirsizdir. ~ Ar Hayf eyvah! yazık! [Men xvii] %ayr olumsuz cevabı nazik dille ifade eden söz [BK 1799] ayıd bir bitki. %w^âh. yaşar idi ~ Ar %ayalat [#%yl] doğaüstü görüntü. iyi davranış < Ar %âra (iyi olanı) seçti. [LO xix] ayld/hayit . Rom haiduc. hayat2 ~ Ar HayâT [#HwT çoğ. akıncı * Karş. dilemek)" hayır2 hayıt & Ar %ayr iyilik + Fa %\vâh isteyen (< Fa ünl [KT xix] onaylama deyimi [Neş xv] hay u hüy [Yus. iyilik. [İAr 193+] habeden bedavadan.hayalet hayalet. 1488) < Ar %aydâr arslan haydi haydut başıbozuk ünl [ xvi] hayde/hay de/haydi/de hayde " hay [Men. dervişlerin giydiği kolsuz yelek. tercih etti hayırhah %wâstan. 2. [ xviii] eşkiya. sakındı haybe [AL 192+] habe yemek (argo). hayır2/hayr[Kut xi] ~ Ar %ayr [#%yr msd. DK xiv] " hay ~ Fa hay hüy şamata. Peç xvii] Macar piyade askeri. hayhay hayhuy kalabalık sesi hayıf[lanmak (ünlem) hayır 1 . başıbozuk). korudu. parasız (argo).] duvarlar. Bul haidut (eşkiya. Cüneyd'in oğlu ve Şah İsmail'in babası (ö. çit < Ar HâTa [msd.] < Mac hajdú başıbozuk piyade. Sırp/Arn hajduk. vitex agnus-castus.] 1.] * "Yaşam süresi.

ordu (= Aram %eylâ ordu = Akad ellatu a. yoksunluk eki " hangar hayran şaşkınlık " hayret * Sıfat olarak kullanımı Türkçeye özgüdür. * Türkçe sıfat hayl-i filan (filan sürüsü) tamlamasından türemiştir.] şaşma. ruscus aculatus (= Aram %3zlrâ a. hayvan [Aş.[xvi-xix] < Ar %ayl at sürüsü. ~ Ar Hayrat [#Hyr msd. keyif < Ar HaZZa talihli idi hazan 1 [ xi] ~ Ar HaZZ [#HZZ msd. canavar < Ar Hayya yaşadı. [Aş. at hırsızı ~? [Aş xiv] [ xiv] ~ Ar %ayrât [#%yr çoğ.) hazım/hazm< Ar haDama sindirdi [Aş xiv] . vatan + Alm -los -siz. zenginlik.] hayır işleri. yurtsuz & Alm heimat yurt. ~ Fa %azân sonbahar hazan2 ~ İbr %azzân i tapmak görevlisi. yaşama. hayrat iyilikler < Ar %ayr iyilik " hayır2 hayret < Ar Hara şaştı haysiyet sosyal konum. haymatloz [ xx/b] ~ Alm heimatlos hiçbir ülke vatandaşı olmayan kişi.] konum. eşkiya. 2.a. Yus. 2.) < Tü hayla.bağırmak. Yus xiv] ~ Ar Hayarân [#Hyr msd. kantor ~ Akad %azânu kent yöneticisi" hazine hazer ekilip biçilen yer " huzur [Kut xi] ~ Ar HaDar [#HDr msd. a.] meskûn ve ~ Ar %ayzurân tropik ülkelerde yetişen bir ~ Ar haDm [#hDm msd.] şaşırma. şaşkınlık ~ Ar Hay6iyyat [#Hy6 msd. [DK xv] haykır-< Tü ay/hay [onom. her çeşit canlı varlık.haykır[mak Tü [Uy viii+] aykır.] sindirim hazeran cins kamış. canlı idi" hayat1 haz/hazz[Aş xiv] kısmet. sinagogda ilahi okumakla görevli kişi. DK xiv] ~ Ar Hayawân [#Hyy/Hyw] 1. canlı olma. umursamaz aldırmak. umursamak < Tü hay ilgi ve kaygı ünlemi" hay hayli [MŞ xiv] %ayll çok güruh. statü < Ar Hay6 nerede hayta [ xix] haydut.] pay.] bağırma sesi " +kirhaylaz Tü? [ xix] haylamaz aldırmaz. süvari takımı.

2. prezans. huzurda ~ Ar Haziran Rum takviminin dördüncü ~ Ar HaZîrat [#HZr sf. saklama yeri < Ar gazana sakladı. depo. Arapça sözcüğün anlamı OFa ganz/ganzmag (hazine. HaZr] çitle kapattı hazne konulan yer. Yus xiv] mevcudiyet. Anlam gelişmesi için karş. kasa. < Ar heder ~ Ar hadar [#hdr msd. f.] toz. melez.] hazır olan. he ünl [DK xiv] olumlama bildiren ünlem [Yus xiv] ~ Ar habâ' [#hbw msd. gerek Lane.] a. 2. Aş xi] ~ Ar ^azînat [#%zn sf. ~ Ar hadaf [#hdf msd.hazin [Yusxiv] ~ Ar Hazm[#Hznsf. a. f ] kıymetli eşya veya para konulan yer. alfabedeki harflerin sırası ~ Aram hegâ [#hgy] düşünme. soysuz. hazret [Aş.] 1. Arapça biçimi %azlnat varyantı olarak zikrederler. tek hörgüçlü sürek devesi hedef [Mercimek xv] hadafa [msd. kasa) 'dan etkilenmiştir.] hüzünlü "hüzün hazine [Kut. depo. mezarlık < Ar HaZara [msd. hazine " hazine [ xiv] [Aş. * Huzura çıkma deyiminde sözü edilen eylemin soyut kişilik kazanmış halidir. 2. hadf] hedefledi. Oysa gerek Tacül Arus.] 1.] kıymetli eşya veya para * Kamus-ı Türki'ye göre hazine sözcüğünün Türkçe zebanzedidir.] 1. depoladı * Akad %azanu (kent yöneticisi) > İbr/Aram %azzan (tapınak bakıcısı) biçimleri Sami kökünün nihai anlamının "bakma. hazır bulunan " huzur haziran ayı~? hazire [ xiv] mezarlık çevrili yer. boşa harcanan şey < Ar hadara yok yere ya da cezasız kan döküldü. huzur. nişan aldı ~ Ar hacın [#hcn sf. gözkulak olmak" olduğunu düşündürür. heceleyerek okuma hecin [ xiv] tek hörgüçlü deve nesli bozuk. boşa gitti .] 1. bir cinayetin intikamsız ve kısassız kalması. tempoyla manzume okuma. 2. bir saygı deyimi " huzur ~ Ar HaDrat [#HDr msd. yan. nezd. "kanın yerde kalması". Yus xiv] ~ Ar HâDir [#HDr fa.] çitle ~ Ar %aznat [#%zn msd. özellikle heba havada uçuşan toz zerresi hece [DK xiv] tempoyla okuma ~ Ar haca' [#hcw msd.

hediye [ xiv] armağan ~ Ar hadiyyat [#hdy msd. abdesthane ~ Ar %alâ' [#%lw] boşluk./ İng hexa.] yola çıkmadan kesilen kurban. İng six. 2. santim2 hektar oluşan yüzey ölçü birimi " hekt(o)+. Fa şaş (altı).] tükenme. hoş). Lat suavis (tatlı. hoş * Aynı kökten İng sweet. helezon şeklinde olmak .] hikmet sahibi. a. sarsılma helezon ~ Ar halazün spiral.< HAvr *swâd. hegemonya [ xx/a] ~ Lat hegemonia hüküm sahibi olma. uğurluk. boşluk. insanlardan uzaklaştı helak [Aş.tatlı. santi+.) helal [Kut. sarsıldı [Yus. İt sei. hekt(o)+ (h)ekatón a. a. hektar Lat centum : kantar. ~ HAvr *dekm-tom. filozof.] titreme. Gal chwech. tenha < Ar %alâ boş idi. vakum. tahakküm < EYun (h)egemön önder. komutan < EYun (h)egeomai öncü olmak. lider. santim1. yürüme = Akad alâku a.yüz (100) ~ EYun hela [Men xvii] 1. yol armağanı. ar2 [Aİhsan 1891] ~ Fr hectare 100 ardan ~ Fr/İng hect(o). her çeşit armağan " hidayet hedonizm [ xx/b] ~ Fr hédonisme zevk ve sefa düşkünlüğü < EYun (h)edone zevk. a. bilge. boş yer. mahv < Ar halaka tükendi (= Aram #hlk gitme. tabip ~ Aram %aklm a. salyangoz ~ EYun (h)elissón helezon < EYun (h)elissö (asma filizi gibi) sarılmak. Yus xiv] ~ Ar halâk [#hlk msd. keyif~ HAvr *swâd-onâ. tenha bir yere çekildi.aramak. DK xiv] ~ Ar Halâl [#Hll msd. dinen ~ Fa hala uyarı ifade eden bir söz ~ Ar %alacân [#^ic msd. < Aram #%km bilme " hikmet heksa+ a. Alm sechs.a. bitme. tenha idi.] izinli olan. Aynı kökten Lat centum (yüz). ~ Fr héxa. a. izin verdi" hal2 hele helecan < Ar galaca titredi. ~ HAvr *s(w)eks.altı ~ EYun (h)eks * Aynı kökten Lat sex. Fr six. iz sürmek hekim [DK xiv] ~ Ar Hakim [#Hkm sf. EŞKÖKENLİLER: EYun (h)ekatón : hekt(o)+. önderlik etmek ~ HAvr *sâgeyo< HAvr *sâg. a. a.a. Aş xi] yasak olmayan < Ar Halla çözdü.

aynı * Aynı kökten EYun (h)omós. a. fil(o)+ ./ İng haem(o). aynı ~ HAvr *sem-1 bir. güney). Yus xiv] hemândem aynı anda ~ Fa ham ân (dam) onunla bir (zamanda). an " hem h em fi ki r + ham aynı + Ar fikr düşünce " hem. aynı anda.helikopter [Hayat 1961] yatay pervaneli uçak ~ Fr hélicoptère #1861 Gustave de Ponton d'Amécourt. & EYun (h)éliks helezon + EYun pterón kanat" helezon helis [ xx/b] ~ Fr hélice helezon ~ EYun (h)éliks a. beraber + Fa ân o + Fa dam zaman. beraber. bir.] bir tür hellim yumuşak peynir < Ar Haluma yumuşak idi " halim helva [Kut xi] ~ Ar Halwâ' [#Hlw] tatlı yiyecek.kan (sadece bileşik isimlerde) ~ EYun (h)aíma. İng south (güneş yanı.kan + EYun fileö sevmek " hem(o)+. dahi (edat). beraber. beraber. Frankland. cins [ xx/b] [ML xx/c] [Mercimek xv] ~ Fr hématite kan taşı ~ EYun (h)aimatítes ~ Fr hématologie kan bilimi" ~ Fa hamcins aynı cinsten hemen [Aş. İng same. " helezon ~ Ar Halüm/Hallâm [#Hlm im.a. Ger *sama-. beraber.a. hem [Kut. kan hematit kan gibi " hem(o)+ hematoloji hem(o)+. vakit geçmeden & Fa ham bir.a. mucit.kan ~ HAvr *sai-mn.< HAvr *sai-3 yoğun sıvı. * İlk kez 1868'de bir güneş tutulması esnasında güneş tayfında tesbit edildiği için. Fr. tatlılık = İbr #%lh a. Aş xi] ~ Fa/OFa ham de.(bir. Sans sam(a). aynı). fikir ~ Fa ham fikr aynı düşüncede olan & Fa hemofili [ xx/b] ~ Fr hémophilie kolay kanama hastalığı & EYun (h)aíma. İng sun (güneş). Sans súvar > súrya. aynı (önek) ~ EFa/Ave ham(a). Lat simul. Kimyacı < EYun (h)élios güneş ~ HAvr *saswel. hem(o)+/hemat(o)+ ~ Fr hém(o). Ave hvars-.) helyum [Bah 1924] ~ YLat helium bir element # 1868 J. beraber. hemcins olan & Fa ham + Ar cins " hem.bir. t. İng. t. N. şekerleme < Ar Hulw tatlı (= Aram #%ly tatlı olma. simültane. • Aynı kökten Lat söl. Lockyer ve E.

t. püskürmek ) " hem(o)+ hemoroid [ xx/b] ~ Fr hémorrhoïde basur ~ EYun (h)aimorrhoís. şıra hemzemin olan demiryolu kavşağı [TDK 1998] hemzemin geçit karayoluyla aynı düzlemde & Fa ham eş. -d. özellikle kız kardeş & Fa ham aynı + Fa şîr süt" hem. fışkırma (< EYun rhegnymi yırtıp çıkmak.kan + EYun rhâge püskürme.kan + EYun rheö akmak " hem(o)+. [ xix] hastabakıcı kadın ham şıra 1. ritm hempa [ xiv] uyduran & Fa ham aynı + Fa pâ ayak " hem. glob hemoraji [Bah 1924] emoraji ~ Fr hémorragie damar yırtılması sonunda oluşan ani ve şiddetli kanama ~ EYun (h)aimorrhagía a. a. ha$la$ ~ OFa ahanüz [ viii] kop/köp çok. hepatit [ xx/b] EYun (h)epar.a. kimyacı (1825-95) & EYun (h)aíma. yer. ~ Fa hemşire [ xv] kız kardeş.kan + Lat globus küre. kan akıtan & EYun (h)aíma. kanal ~ Fa/OFa ~ Ar handasat [#hnds msd. düzlem " hem. pek. zemin * Muhtemelen Fa hamzaman (eşzamanlı) deyimine benzetilerek türetilmiş Türkçe bir terkiptir. oran " endaze hengâme gaile < EFa *ham-gâma.a. < Alm haematoglobulin # H. Alm.a. t. kalabalık. < Fa/OFa kandan kazmak hendese geometri ~ Fa andâza ölçü.karaciğer ~ HAvr *yekwr. ayakdaş.a. kardeş. yuvar " hem(o)+. beraber + Fa zamîn taban. F. t. hendbol ball top " balya [ xx/b] ~ İng handball el topu & İng hand + İng ~ Ar %andaq ark.hemoglobin [ xx/b] ~ Fr hémoglobine alyuvarlara kızıl rengi veren madde ~ Alm haemoglobin a. hep. [DK xiv] hep bütün. süttaş.] ~ Fa hangâma toplantı.a. " ciğer ~ Fr hépatite karaciğer enfeksiyonu < . & EYun (h)aíma.bir araya gelmek henüz hep Tü [CodC xiii] [Kut xi] [Neş xv] ~ Fa hanöz şimdi. 2. hendek [Env xv] kandag kazılmış şey.kanayan. t. ayak ~ Fa ham şahrî aynı memleketli " hem. Hoppe-Seyler. pa hemşehri şehir ~ Fa ham pâ yoldaş. daima * Ses değişimi açıklanmaya muhtaçtır. I.

ciltte çıkan ağrılı leke < EYun (h)erpö sürünmek ~ HAvr *serp-2 sürünmek herpetoloji [ xx/c] ~ Fr herpétologie sürüngenler bilimi / İng herpetology a. . sebatsız & Fa har her + Fa cay yer " her.a. Nihai anlamının "demirci" veya "kılıç ve bıçak imal eden" olduğu düşünülebilir.)" harpuşta herif (olumsuz bağlamda) adam meslekdaş. bir meslek örgütü veya loncaya mensup olan kimse. kimse (= Ave kas. DK xiv] ~ Fa har tüm. Hertz Alman fizikçi (1857-1894) herze [Kıp. faydasız ~ Fa harza münasebetsiz söz < Fa hesap [Kut. yoldaş.] aritmetik < Ar Hasaba hesapladı. a.a. olarak görme ) . < öz Hermes Trismegistos Yeni-Platoncu felsefede Mısır tanrısı Toth'un adı herpes [ xx/c] ~ YLat herpes. < Fa/OFa %ar eşek (= Ave %ara. herkes kas birisi.ciltte çıkan uçuk ~ EYun (h)erpes "sürünen". her (= Ave herbisid [ xx/c] ~ Fr/İng herbicide ot öldüren kimyasal madde & Lat herba ot. +loJi herru ya merru gitme & Kürt herrö git + Kürt merrö hertz [ML xx/c] ~ hertz fizikte frekans birimi ^1930 International Electrical Congress.. Yun. * Ar #Hrf/Sam #Hrp köküyle anlam ilişkisi açık değildir. saydı (= Aram #%şb sayma. sürüngen < EYun (h)erpö sürünmek " herpes. a. a. zona hastalığı. odunsu olmayan bitki + Lat -cidus öldüren " +sid hercai [Gül xv] ~ Fa har câyî her yerde (yetişen). becayiş hercümerç ~ Fa harc u marc karışıklık ~ Fa %ari hergele [BK1799] %ar gele yaban eşeği gala a. & Fa har her + Fa hermafrodit [ xx/b] ~ Fr hérmaphrodite çift cinsiyetli < öz Hermaphrodite mitolojide Hermes ile Afrodit'in çift cinsiyetli çocuğu & Hermes + Afrodite hermetik [ML xx/c] hermetizm ~ Fr hérmetique gizli ilimlere ilişkin.)" her [Kut xi] ~ Fa har kas a. Aş.] sanatkâr. bir yerde durmayan. bütün.) [Yus. MantT xiv] harz münasebetsiz.a.her haurva. a. a. DK xiv] arkadaş. [Aş. Yus. < EYun (h)érpeton yerde sürünen şey. [Gül xv] ~ Ar Harif [#Hrf sf.a. beyhude.a. batıl / İng hermetic a. t. < öz Heinrich R. yoldaş " harf [Kut xi] harif meslekdaş. Gül xi] hisab ~ Ar Hisâb [#Hsb msd.

] telaş. çırpındı heyelan yığılması < Ar hâla kum döküldü. mezhep " heter(o)+.] korku ve huşu duyma veya duyurma < Ar hâba korktu. organizma. doktrin.] kum yığını veya heyet ~ Ar hay'at [#hy' msd. ~ Ar hawas [#hws msd. ayrı + EYun dóksa görüş. delilik. cinnet. ayrı + Lat sexus cinsiyet" heter(o)+. ağaç. 2. kurul.başka. yol torbası. +jen2 [DTC 1943] ~ Fr hétérogène farklı cinsten" heteroseksüel [ xx/c] ~ Fr hétérosexuel diğer cinse eğilimli olan & EYun (h)éteros başka. salkım < Fa âwl%tan. 2. f. abide. ayrı. yığıldı ~ Ar hayacân [#hyc msd. suret. parçalardan oluşmuş bütün. biçim.heter(o)+ ~ Fr hétér(o). görünüş. huşu ve saygı duydu heyecan < Ar haca telaş etti. âwîz. çırpınma ~ Ar hayalân [#hyl msd. fantezi. materia . tapınak ~ Akad ekallu saray ~ Sumer e-gal büyük ev heykeltraş traş & Ar haykal + Fa taraş yontan " heykel. 2. boş şeylerle gönül eğleme hey ünl [DK xiv] hitap ünlemi [Arg. Aristoteles felsefesinde şekillenmemiş madde. heyula [Mercimek. yazık! (ünlem) heykel [ xiv] ~ Ar haykal [#hykl] muazzam yapı.] 1. SinanP xv] ~ Ar hayülâ' şekilsiz madde./ İng heter(o).] heybe çanta. kompozisyon. seks hevenk [Men xvii] aveng sarkık. dogma heterojen heter(o)+. hammadde. ayrı heterodoks [ML xx/c] ~ Fr hétérodoxe resmi öğretiden farklı olan görüş & EYun (h)éteros başka. farklı. sarkma " avize heves [Aş xv] ~ Fa âwang asılı şey. dağar heybet [CodC xiii] ~ Ar haybat [#hyb msd. Men xiv] hegbe ~ Ar Haqîbat [#Hqb sf. diğer (sadece bileşiklerde) ~ EYun (h)éteros başka. felsefede materia ~ EYun (h)yle 1. anıt ~ İbr/Aram hekâl saray.] 1. tahta. organizasyon < Ar hâ'a derli toplu ve biçimli idi heyhat [ xiv] ~ Ar hayhât eyvah!.asılı olma.

] göç < Ar hacara hicran uzaklaşma. kadın örtüsü. alay. cabdu-l-wahhab). hibrid [ML xx/c] ~ Fr hybride melez / İng hybrid a. [Yus xiv] ~ Ar hicrat [#hcr msd. küstahlık. tehcir hicri [ xiv] ~ Ar hicrî [#hcr nsb. biri hakkında gülünç bir manzume veya yergi okudu. Vehip (wahıb). sc. ayrılık " hicret hicret bir yerden ayrıldı. satirize etti" hece hıçkır[mak <onom [EvÇ xiv] ınçkır< Tü ıç/hıç [onom. ölçüyü aşmak hiç hicap [Kut.a. gizledi.] hicrete ait" hicret hidayet [ xiv] ~ Ar hidâyat [#hdy msd. hiç bir [Aş xiv] perde. ~ Lat hybrida a. hicri. kılavuz olma. muhacir. kılavuz oldu . muhaceret. Vehbi (wahbı) ve Mevhibe (mawhlbat).] yergi.] ~ Ar hazîmat [#hzm sf.] yol gösterme. aşağılayıcı şarkı < Ar haca alay etti.Ar Hicâb [#Hcb msd. tanrı yoluna yönelme veya yöneltme < Ar hadâ yol gösterdi.] ağır hibe [ xiv] ~ Ar hibat [#whb msd. perde ardına gizlenen) biçiminden geri türetme olmalıdır. f. metil hezarfen bin + Ar fann beceri.a. hediye < Ar wahaba bahşetti. hicran. terketti. ~ EYun (h)ybris ölçüyü aşma. sanat" fen [ xvii] bin hüneri olan.] hıçkırık sesi " +kir~ Ar hicran [#hcr msd. DK xi] ~ Fa/OFa hlç/heç herhangi bir. örttü * Sözcüğün Türkçe ikinci anlamı mahcub (yüzünü örten. azgınlık < EYun (h)ybrizö azmak.EŞKÖKENLİLER: EYun (h)yle : heyula. göçtü EŞKÖKENLİLER: Ar #hcr : hicret.] ihsan. hiciv/hicv~ Ar hacw [#hcw msd. bağış.] göçme. cömertçe ve karşılıksız verdi * Aynı kökten kişi adları Vahap (wahhab. marifetli & Fa hazar hezeyan [Gül xv] sayıklama. utangaçlık . satir. ayrılma. hüner.] perde. [Men xvii] utanma. kadın örtüsü < Ar Hacaba sakladı. boş ve anlamsız konuşma < Ar ha5â sayıkladı hezimet yenilgi < Ar hazama ağır yenilgiye uğrattı [Neş xv] ~ Ar haSayân [#h5y msd.

öfke " had [Aş xiv] öfke ~ Ar Hiddat [#Hdd msd. 420 Cælius Aurelianus & EYun (h)ydör su + EYun fóbos korku " hidr(o)+1.a. ıslak * Aynı kökten İng wet (ıslak).su ~ HAvr *ud-ör.E Yun (h)ydör. a. hidr(o)+2 hidrojen ~ Fr/İng hydr(o)-2 hidrojene ilişkin " hidra [ML xx/c] ~ YLat hydra polip < (H)ydra mitolojide Herakles'in öldürdüğü çok başlı su yılanı < EYun (h)ydör su " hidr(o)+1 hıdrellez 6 Mayıs (Eski takvimde 19 Mayıs) gecesi kutlanan bir halk bayramı < öz Hıdır İlyas Ortadoğu halk inançlarında bereket getirici olarak bilinen iki kutsal kişilik & %iDr Kuranda adı geçen kutsal kişilik. dalga).] ~ Fa xidew hükümdar. 2. klor [ xx/b] ~ Fr hydrochlorique kimyada bir asit & Fr .hiddet keskinlik. Lat unda (deniz. Eliyahu " hızır * Ar %iDr adı Farsça üzerinden Türkçeye Hızır olarak aktarılırken. Rus voda (su). Arapçadan direkt alımlarda Hıdır biçimi tercih edilmiştir. fil(o)+ ~ Fr hydrophile su emen & hidrofobi [ML xx/c] kuduz hastalığı ~ Fr hydrophobie "su korkusu". ^ 1787 Lavoisier. < HAvr *wed-1 sulu. kimyacı & EYun (h)ydör su + EYun genes doğuran " hidr(o)+1. +ber hidrografi [ARasim 1897-99] hidrografya hydrographie deniz haritacılığı & EYun (h)ydör su + EYun grafe yazı " hidr(o)+1. padişah. Hit watar. hidrofil [Bah 1924] idrofil EYun (h)ydör su + EYun fílos seven " hidr(o)+1. hıdiv [Env xv] hükümdar vezir ~ Hwar %wadew hükümdar " hüda * Eski devirde Doğu İran'da Harezm hükümdarlarının unvanı iken 1866'da (muhtemelen Keçecizade Fuad Paşa tarafından) Mısır yöneticilerinin sıfatı olarak yeniden ihya edilmiştir. hidr(o)+1 ~ Fr/İng hydr(o)-1 su (sadece bileşiklerde) . bir tür pompa & EYun (h)ydör su + EYun fóros taşıyan " hidr(o)+1. su kaynağı. +grafi ~Fr hidrojen [Bah 1924] idrojen ~ Fr hydrogène a. fobi hidrofor [ xx/c] ~ Fr hydrophore 1.a. Hızır + ilyâs İbrani peygamberlerinden biri. water (su). (h)ydr. kuduz hastalığının bilimsel adı ~ OLat hydrophobia # y. Fr. +jen1 hidroklorik hydrogène + Fr chlore " hidr(o)+2.

yaratılış. hırka " hal3 hile [Kut. = İbr %ikmah a. sağlıklı * Yakın dönemde İngilizce telaffuz etkisiyle başa h sesi eklenmiştir.] zıtlık. Gül xiv] hikâyet [#Hky msd.a. Aş xi] ~ Ar Hikmat [#Hkm msd.hidrolik [Müh381181+] ~Frhydraulique su basıncı ile çalışan mekanizma. a. hikâye [Aş. . karşı geldi (< Ar %alafa ardından geldi)" halef * Karş. sakınma.< HAvr *wegw. taklit etti ~ Ar Hikâyat ~ Fr hygiène sağlığa uygunluk hikmet [Kut. hikâye etti. bilge olma " hüküm * Ar #Hkm kökünün "bilme" anlamı Arapçaya Aramca veya İbranice yoluyla Kuzeybatı Sami dillerinden alınmıştır. saklama.] görüntü. < İbr/Aram #%km bilme. DK. parlama = Akad ellu a. Arapça kökün nihai anlamı bu olmalıdır. akılda tutma < Ar HafaZa korudu. Aş xi] ayrıcalık gösteren giysi.nem (sadece bileşiklerde) ~ EYun (h)ygrós nemli ~ HAvr *ugw-ro. sıhhat [Mercimek xv] ~ Ar HifZa-l-SiHHat higr(o)+ ~ Fr/İng hygr(o). Yus. İbr/Aram #%lp (değişme. bir hale büründü " hal1 hilkat tabiat" halk2 [ xiv] ~ Ar hilâl [#hll msd.) hılat [Kut.nem.] 1. Yus xiv] #hll ışıma. sakladı hıfzısıhha sağlığı koruma " hıfz. fizikte sıvılar mekaniği ~ EYun (h)ydraulikós órganon su basıncı ile çalışan bir tür müzik makinası & EYun (h)ydör su + EYun aulós boru " hidr(o)+1 hidroloji [ xx/b] ~ Fr hydrologie deniz bilimi " hidr(o)+1. karşıtlık < Ar %âlafa [III] aksi veya tersi idi.] koruma.] yeni ay. hilaf [Gül xiv] ~ Ar RÜâf [#xlf III msd. hıfz [ xiv] ~ Ar HifZ [#HfZ msd. a.] halifelik < hilal [Aş. bilgelik ~ Aram ^eksmâ a. aldatma ~ Ar %ilqat [#%lq msd. ıslak olmak hijyen [ xx/b] ijiyen EYun (h)ygieinós sağlığa yararlı < EYun (h)ygies sağ.] anlatı < Ar Hakâ anlattı. hilal (= İbr ~ Ar %ücat^ [#^lc msd. hilafet Ar %alıfat halife " halife [MMem xvi] ~ Ar %üâfat [#%lf msd. Aş xi] < Ar Hâla dönüştü.] makam ve ~ Ar Hılat [#Hwl msd. 2. yaradılış. değiştirme).] bilgi.

OFa hen (1. zaman ~ Fa %anc şiddetle soluma. Alm endivien (a. haydut. arazi ~ Alm hinterland sahilin gerisinde kalan hınzır [ xiv] ~ Ar %mzlr domuz ~ Aram %3nzlrâ (sadece etinin yenmesi dinen yasak olması bağlamında) domuz = Akad %uzlru domuz .a. Hindistan'a ait ~ EFa hind. EYun Indos biçimi Farsçadan alıntıdır.] koruma < Ar Hama korudu hımbıl <onom anlamsız ses " hım [LG 188+] izansız. arka + Alm land ülke. ~ ? * Karş. [ xviii] Amerika kökenli bir kümes hayvanı.) biçimleri Latinceden alınmıştır. ~ HAvr *syu-men. talancı.a.hım onom [ xix] hımhım burundan konuşma sesi [ xiv] himayet < ~ Ar Himâyat [#Hmw himaye msd. Pencap ~ Sans sindhu nehir. İng/Fr endive.] ilgi. yy'da "Batı Hint Adaları" olarak adlandırılan Amerika’daki Antil Adalarından ithal edilmiştir. öfke ~ Fa %anc â ^anc tıklım tıklım [ xi] Hintli. DK xiv] hindu ~ Ar/Fa hind Hint ülkesi. geniz temizleme.dikiş < HAvr *syü. özellikle İndus nehri * Eski Farsça sözcük en erken MÖ 518 tarihli bir yazıtta kaydedilmiştir.Hindistan'ın kuzeyinde bir ülke.a.) biçimleri muhtemelen bir Akdeniz veya Sami dilinden alıntıdır. manen yönelme " ehemmiyet hin1 [Kut. andavallı (argo) <Tü hım/hımhım [onom. Hint [Yus. hindiba yenen bir bitki. şeytan). 2. EYun éntybon (a. ~ Ar/Fa hindi Hintli < öz Hind " Hint * 16. düşman. Aş xi] [ xx/b] kurnaz ~ Ar himmat [#hmm msd. hin2 hınç hıncahınç hindi meleagrus [Yus xiv] ('hin-i hacet' deyiminde) ~ Ar Hin an.dikiş dikmek " suzeni himmet kaygı.] himen [ML xx/c] ~ Fr hymen kızlık zarı ~ EYun (h)ymen a. Batı dillerine Yunancadan geçmiştir. chicorium endivia ~? Mıs [ xiv] ~ Ar hindiba' yaprakları salata olarak * Lat intubus. Bu sözcüğün Yeni Farsça karşılığı olması gereken *hm biçimine yazılı kaynaklarda rastlanmamıştır. hinterland [ xx/b] ülke & Alm hinter geri.

Yun. aşırı (önek) ~ ~ Fr hyperactif. optik hipertansiyon " hiper+. +metre.+ EYun trefö. hipopotam. Fr sous. yüksek + EYun métron ölçü + EYun ops. büyütmek " hiper+. alttan). alt. yy Perge’li Apollonios. yüksek.yetişmek. hipermetrop [ xx/b] bir göz bozukluğu ~ Fr hypermétrope "yüksek göz numarası" & EYun (h)yper yukarı.a. opt-göz " hiper+. yüksek + EYun bâllö. Alm auf (aşağıdan yukarıya doğru hareket bildiren edat). hiperbol [ xx/b] ~ Fr hyperbole geometride bir tür konik kesit ~ EYun (h)yperbole a.a. & EYun (h)yper. ~ Fr/İng hipp(o).üst. +metre. ~ HAvr *uper üst" ber+ hiperaktif aktif [ xx/c] ~ Fr/İng hyper. tansiyon * Latince sözcüğe Yunanca önek getirilmesi kural [ xx/b] ~ Fr hypertension yüksek tansiyon dışıdır. tansiyon [ xx/b] ~ Fr hypertension yüksek tansiyon * Latince sözcüğe Yunanca önek getirilmesi kural dışıdır. eksik (edat ve fiil öneki) ~ HAvr *upo alt * Aynı kökten Lat sub. İng up.(alt. aşağı. hipodrom.alçak. ^MÖ 2. havaya atmak & EYun (h)yper yukarı. trof. konkurhipik hiper+ EYun (h)yper a. matematikçi < EYun (h)yperbâllö yukarı atmak. Sans upa.hip(o)+1 ~ Fr/İng hypo. derma(to)+ » [ xx/b] " ipnotize ~ Fr hypodérmique deri altı (şırınga) " . -ive aşırı aktif" hiper+. az. balistik hipermetrop [ xx/b] bir göz bozukluğu ~ Fr hypermétrope "yüksek göz numarası" & EYun (h)yper yukarı. yetiştirmek. hip(o)+2 EYun (h)íppos at ~ HAvr *ekwo. alt (sadece bileşik sözcüklerde) ~ EYun (h)ypo alçak. opt-göz " hiper+. yüksek + EYun métron ölçü + EYun ops.a. atrofi hipnotize hipodermik 1. bol-atmak " hiper+.a. çipura.at (sadece bileşiklerde) EŞKÖKENLİLER: EYun (h)íppos : baytar?.a. hipertrofi [ xx/b] ~ Fr hypertrophie aşırı büyüme ~ EYun (h)ypertrofeía a. optik hipertansiyon " hiper+. beslemek.

alt + EYun tithemi.a. ton.germek " hip(o)+1. alt + EYun tithemi. ton1 hipotez [DTC1943]ipotez/hipotez ~Frhypothèse. the. zemin & EYun (h)ypo aşağı.varsayım ~ EYun (h)ypothésis temel.] hırlama ve tehdit sesi" hır < Fa hırdavat [Kan xv] hurdevât hurdalar.koymak " hip(o)+1.] göğüs kemiğinin altı ile mide arasındaki bölge. ton. hypothet. şişme " hip(o)+1. semptomu olmayan hastalık duygusu ~ EYun (h)ypo%ondrion [n. bodrum hipofiz [ xx/b] ~ Fr hypophyse bir hormon bezi & EYun (h)ypo aşağı. alt + EYun fysis kabartı. özellikle Nil nehri" hip(o)+2 hipotenüs [ xx/b] ~ Fr hypoténuse dik üçgende dik açının karşısındaki kenar ~ EYun (h)ypoteínousa "altta gerili olan". hipokondri [ML xx/c] ~ Fr hypochondrie hastalık hastalığı. [LG 188+] %ır kavga (argo) [LG 188+] irikıyım (argo) [LO xix] kavgacı ~ ? < Tü hır [onom. hypothet. a. alt + EYun teinö. the. ton1 hipotez [DTC1943]ipotez/hipotez ~Frhypothèse.varsayım ~ EYun (h)ypothésis temel. özellikle Nil nehri" hip(o)+2 hipotenüs [ xx/b] ~ Fr hypoténuse dik üçgende dik açının karşısındaki kenar ~ EYun (h)ypoteínousa "altta gerili olan". yemek artığı. fiziy(o)+ * Eskiden "maddi bedenin altındaki gizli gücün merkezi" olduğuna inanıldığı için. zemin & EYun (h)ypo aşağı. tez2 hippi [196+] ~İnghippie/hippy modaya uyan kimse. < EYun (h)ypoteinö "altına gerili olmak" & EYun (h)ypo aşağı.koymak " hip(o)+1.germek " hip(o)+1.hipodrom [Aİhsan 1891] ~ Fr hippodrome at yarışı yapılan yer & EYun (h)íppos at + EYun drómos koşu " hip(o)+2. tez2 hipopotam [Bah 1924] ipopotam ~ Fr hippopotame su aygırı & EYun (h)íppos at + EYun potamós nehir.a. tehdit ve kavga sesi. 1960’larda yaygınlaşan bir yaşam tarzına uyan kimse ^ 1965 ABD < İng hip son moda. alt + EYun teinö. dalak ağrısı & EYun (h)ypo alt + EYun %6ndros kıkırdak. kırıntı-döküntü " hurda1 . < EYun (h)ypoteinö "altına gerili olmak" & EYun (h)ypo aşağı. ıvır zıvır %wurda yenmiş şey. gözde hır < hırbo hırçın <onom onom [DK xiv] %ıı*lamak gırtlak sesi. a. bu bölgede yoğunlaşan kaynağı belirsiz sancı. göğüs kemiğinin alt ucu " hip(o)+1 hipopotam [Bah 1924] ipopotam ~ Fr hippopotame su aygırı & EYun (h)íppos at + EYun potamós nehir.

Gül xiv] xıSm yakın kimse. DK.] duygu < Ar hisar müstahkem yer " hasr hısım [Aş.a. rakip. Yus.< HAvr *ghrei. hırıl gürültü onom " hır [DK. mesih. uğursuz" [Yus.xv). (= Ave aeşma. %ınldı gırtlak sesi. akraba" anlamına sadece Türkçede rastlanmıştır. [Men ] girildi kütürdı kavga Hıristiyan ~ Yun %ristianös İsa dinine mensup ~ Yun/EYun %ıîstös (kutsal yağla) meshedilmiş olan.] pay < Ar .a. yırtık derviş giysisi < Ar %araqa yırttı. yağla kutsanmış) karşılığıdır. TTü xırh (hayırlı. köpek sesi. uğurlu . akraba ~? Ar %aSm hasım. hırt his/hissHassa duydu.* Farsça sözcükten Arapça -at çoğul ekiyle. Bak. DK xi] ~ Ar HiSâr [#HSr msd.] etrafı çevrili yer. ince veya baklava dikişli kumaştan üstlük. yıkıma ~ Ar HirS [#HrS msd.] şiddetli istek < Ar Tü %ayırsız hayırsız. Gül xiv] [Aş xiv] HıSSa ~ Fa %işm öfke ~ OFa %e*şm ~ Ar HiSSat [#HSS msd.ovmak * İbr masia% (meshedilmiş.a. hissetti hış onom hışırtı sesi [Kut. Men xv] pırıldamak.] 1. meshetmek ~ HAvr *ghrîs.) hisse HaSSa payına düştü " husus [Yus. 2. -? [Aş xiv] hiss ~ Ar Hiss [#Hss msd. hışım/hışma. bir hukuki işlemde karşı taraf" hasım * "Yakın kişi. hırka [Gül xiv] ~ Ar xirqat [#^rq msd. KıpGul. deldi " harikulade hırpa[lamak hırpani uğramış " harap hırs HaraSa şiddetli istek duydu hırsız hayır2 [Aş xiv] [ xx/b] [ xx/a] Tü hırpani perişan kılıklı " hırpani Ar ^arbân/^irbân [#xrb] perişan. Mesih < EYun %ıîö yağla ovmak. DK xiv] %n*suz * Karş.

birine yönelik olarak yapılan formel konuşma < Ar %aTaba nutuk söyledi (= Aram #%Tb 1. 2./ İng hyster(o). cucumis sativus ~ Fr hiér(o). venter (karın). aileye damat olma = Akad %atânu damat. popüler müzikte başarılı parça < İng to hit vurmak hitam ~ Ar %itâm [#%tm msd. yönetmek " hiyer(o)+. alacalı yapma. şiddet. kapanış " hatim hitan [ xiv] ~ Ar %itân [#%tn msd. sürat . ektom. stâ. medhetme ) hıyanet etme. Yus xiv] ~ Ar %iTâb [#^Tb msd. sükse.a. " istasyon histamin [ML xx/c] ~ Fr histamine" hist(o)+. parlak başarı. hiddet. amin2 hister(o)+ ~ Fr hystér(o). hücum. & EYun (h)ierós kutsal + EYun glyfe yazı" hiyer(o)+ hız [LO. dini mertebeler. ruhban sınıfı. ^. aziz + EYun ar%ö baş olmak. vuruş.a. 2.karın * Aynı kökten Lat uterus (rahim). KT xix] xız hamle.a. 2.hist(o)+ ~ Fr/İng hist(o). sıçramak . emir-komuta zinciri.doku (sadece bileşik isimlerde) ~ EYun (h)istós (ayakta) duran. mukavim < EYun (h)istemi. [ xiv] ~ Fa %iyâY salatalık. hamle < Fa %âstan. +loji hit [ xx/c] ~ İng hit 1. kıvamlı. hücum.HAvr *si-stâ. a.] hainlik hiyerarşi [ xx/a] ~ Fr hiérarchie 1.a./ İng hier(o).] sonuç.rahim (sadece bileşiklerde) ~ EYun (h)ystéra rahim ~ HAvr *udero. +arşi hiyeroglif [ARasim 1897-99] ~Frhiéroglyphe Eski Mısır yazısı ~ EYun (h)ieroglyfe kutsal yazı. histerektomi [ xx/c] ~ Fr hystérectomie rahmin cerrahi müdahale ile kesilmesi & EYun (h)ystera rahim + EYun ektemnö.Fa xîz sıçrama.kalkmak. evlilik yoluyla akraba) hitap [Aş.kutsal. vurma.] sünnet töreni < Ar %atana sünnet etti (= Aram #%tn düğün yapma. övme. rütbe düzeni < EYun (h)ierâr%es baş rahip & EYun (h)ierós kutsal. renklendirme. aziz ~ [Kut xi] ~ Ar %iyânat [#%wn msd.kesip çıkarmak " hister(o)+.durmak .< HAvr *stâ. ek+.] nutuk. hainlik < Ar %âna ihanet etti hıyar hiyer(o)+ EYun (h)ierós a. tom(o)+ histeri histoloji » [ xx/b] " isteri ~ Fr histologie dokubilim " hist(o)+.

a. bu tür çomaklarla oynanan top oyunu < EFr hoc çengel ~ Ger . a.] develere takılan burun halkası < Ar %azama deldi.) hizmet Xidmet vulg. taşralı. yüz yüze ~ Erm %zar/%zarar testere < Erm ~ Ar Hizb [#Hzb msd.] kulluk < Ar %adama hizmet etti. ipe incik boncuk dizdi (= İbr/Aram #%zm delme = Akad %azâmu a. kelimenin telaffuzu Türkçeye Farsça vasıtasıyla alındığını düşündürür. bencil & Fa %öd kendi + Fa bin gören (< Fa dldan. hobi at. Sans svá. kaba.(kendi).kesmek hizip/hizbbölüm [LO xix] %ızar ~ Ar HiSâ'a [#H5w] karşı karşıya. Sogd %\vet. ahmak [Bah 1924] ~ İng hockey ucu kıvrık çomaklarla oynanan bir top oyunu ~ Efr hoquet ucu kıvrık çomak. EFa huva. bre ~? [LO xix] köylü. bölük.] parti. a. çocuk oyuncağı [ML xx/c] ~ İng hobby < İng hobby-horse oyuncak ~ Fa %\vâca hoca [Yus.görmek)" hodbehod.* "Sürat" anlamı 20. Env xiv] %idmet. ağa. ulu ve saygıdeğer kimse. [Men ] ~ Ar %idmat [#^dm msd. özellikle devenin burnunu delerek halka geçirdi. yy'da egemen olmuştur. (biri için) çalıştı * d > 5 > z değişimi Farsçada tipik olup. DK xiv] hoca/hace bir saygı hitabı efendi. bin. koca. hiza (edat) = Ar Hi5â' bir çift ayakkabı hızar %iz. " solo. be+ * Karş. bedbin hodri hödük hokey ünl hayde bre teşvik ünlemi (Rumeli ağzı) " haydi. hızmet [Aş. yaş meyve ve sebze = Ar a%Dar yeşil hızma ~ Ar %izâmat [#%zm msd.kendi) < HAvr *s(w)e. ^z. mal sahibi * Karş. evin büyüğü. hodbehod ~ Fa %öd ba %öd kendi kendine < Fa %wad/%öd kendi (= Ave hva-to kendinin < Ave hva. [DK xv] xi8metkâr . hodbin [Gül xv] ~ Fa %öd bin kendini-gören. hızır [Yusxiv] -^iDrKur'anda ölümsüz olduğu belirtilen bir şahsiyet < Ar %iDr [#^Dr] yeşillik.

varyant biçiminden Lat salvus (sağ). kazıma " hakkhokkabaz Huqqat + Fa bâz oynayan " hokka. salüs (sağlık). hologram [ML xx/c] ~ İng hologram üç boyutlu görüntü kayıt sistemi ^ 1947 Dennis Gabor. tepe ~ Nor holmr a. ~ HAvr *sol. holding [196+] ~İng holding company başka şirketlerin hisselerini tutan şirket < İng to hold tutmak ~ Nor haldan " halter holigan hooligan her çeşit serseri * Nihai kökeni belirsizdir. jonglör & Ar hokus pokus [ xx/b] ~ İng hocus pocus sihirbazlık sözü # 1624 İng. aynı " hem hominid [ xx/c] ~ İng hominid insan benzeri yaratık ~ YLat hominidae zoolojide insanın mensup olduğu familya < Lat homo. a. Macar-İng. akraba " hom(o)+. beraber. tüm " hol(o)+ holmiyum [ xx/b] ~ YLat holmium bir element ^ 1878 Per Teodor Cleve. Alm haken (çengel). +baz [Men xvii] hokka ile oynayan.tam. G. holistik [Hürr 1999] ~ İng holistic holizme ilişkin < İng holism doğanın bütünsel dengelerini gözeten bir sağlık teorisi # 1926 Jan Smuts. İsv. fizikçi" hol(o)+. beraber. salon. bütün ~ EYun (h)ólos a. +jen2 [199+] serserilik yapan futbol taraftarı ~İng .insan " hümanist homojen [DTC 1943] homogen ~ Fr homogène aynı cinsten olan. mütecanis ~ EYun (h)omogenes aynı ırk veya soydan olan. sağlam. ~ Lat hoc est corpus kilise ayininde ekmeğin kutsanması için söylenen söz hol [DTC 1944] sofa salon < Ger *hallö büyük kapalı mekân. İng/Alm all (tüm. eksiksiz.tüm. Afr. kimyacı < öz Stockholm İsveç'te bir kent < İsv holm ada. kusursuz * Aynı kökten Lat solidus.a. devlet adamı ve düşünür < EYun (h)ólos bütün.bir. homin. HAvr *sols.* Aynı kökten İng hook. hol(o)+ ~ Fr/İng hol(o).< HAvr *sem-1 bir. bütün). aynı (sadece bileşik isimlerde) < EYun (h)omós ~ HAvr *som. bütün. gram hom(o)+ ~ Fr/İng hom(o). oylum " hal4 ~ İng hall büyük kapalı mekân. hokka [Yus xiv] ~ Ar Huqqat ağaç veya fildişi veya mermerden oyma küçük kap veya şişe < Aram #%qq oyma.

çıkmak. Tü öri/örki (yüksek .öfke ile söylenmek sıçrama sesi < " hım hoparlör [Cumh 1932] ~ Fr haut-parleur ses yükseltici & Fr haut yüksek (~ Lat altus ) + Lat parleur konuşan " alto. horul onom [AMithat 1875] şımarık. tiyatroda koro ~ HAvr *ghor-oduvarla çevrili alan.viii+ Uy). dans alanı. örüş (yükselme). hoppa <onom hoplama sesi " hop höpür hor1 %or görmek hor2. züppe gürültüyle içme sesi " hap2 <Tü hop/hoppa [onom. çevirisinde & EYun (h)omós aynı.EYun (h)omólogos aynı şeyi söyleyen. koro ~ EYun %orös i etrafı çevrili yer. etrafını çevirmek * Aynı kökten Lat hortus (etrafı duvarla çevrili bahçe) ve buradan OLat curt > Fr/İng court (avlu). avlu < HAvr *gher-1 kapatmak. avlu. 3. # 1892 Krafft-Ebing.a. hörgüç Tü [ xi] örküç deve hörgücü. dağ doruğu. [Men ] ~ Fa %wur hakir.a. "Psychopathia Sexualis"in İng. seks homur hop onom onom [KT xix] homurdan. xorös] dans. gırtlak sesi < " hır hora [LO xix] bir tür halk oyunu ~ Yun %orö [mod. tabipler < EYun (h)ormâö azdırmak. Yus xiv] %or hakir. dalga < Tü ör-1 yükselmek. hormon [Cumh 1932] ~ Fr/İng hormone canlılarda cinsel ve diğer işlevleri düzenleyen kimyasal salgı ^ 1902 William Bayliss ve Ernest Starling. oyun. onom [LO ] %or bol akan su sesi. sefil ~ OFa xwâr a.] [Aş. [DK xv] şorlamak aşağılamak. +log ~ Fr homologue eş anlamlı sözcük homoseksüel [Bah1924]omoseksüel ~Frhomosexuel eşcinsel ~ İng homosexual a.homolog [ML xx/c] . parola * İng loudspeaker sözcüğünün Fransızca çevirisidir. 2. eş + Lat sexus cinsiyet" hom(o)+. " hom(o)+. aşağı. galeyana getirmek horon Yun %orös her tür dans " hora [TS xv] horos el ele tutuşarak yapılan toplu dans ~ -on eki (Yunanca nötr -o? veya genitif çoğul eki -??) açıklanmaya muhtaçtır. İng. . belirmek * Karş. oyun yeri. a.a.

yaban domuzu dişi.a. 2. krema (~ Ar malham a. şerbet" hoş.konuk kabul eden ~ HAvr *ghospot. Yus xiv] %şnüta a. hortla[mak hır <onom [LO xix] mezardan geri gelmek < hort aniden çıkma sesi" hortum [Men xvii] fil burnu. at başına takılan püskül hovarda ~ Fa %\vâr dM yedirip içiren.uyurken boğazdan kalın ses etmek. güzel.)" hoş. [LO ] horul horul ~ Fa/OFa %wuş tatlı. data . seyretmek " +skop horoz %raos. fil hortumu ~ Aram %ürTamâ burun.] misafir ağırlayan kadın < İng host evsahibi.horoskop [ xx/b] ~ Fr/İng horoscope bir kimsenin doğum gününe göre bakılan fal & EYun (h)öra zaman. konuk ağırlayan ~ Lat hospes.yabancı. çağ (~ HAvr *yer. konuk hötöröf hotoz [ xx/c] eşcinsel (argo) ~? ~? [DK xiv] hotaz sorguç.a. içki sofrası kuran & Fa %\vâr yiyecek ve içecek + Fa dâd veren < Fa dadan vermek " +hor. (= Ave ~? [LO xix] horuspina bir tür balık * Tü horoz sözcüğüyle ilgili olamayacağı açıktır.hoşnut olmak. a. kuş gagası (= İbr %arTüm [#%Tm] burun ) * "Su borusu" anlamı Türkçeye özgüdür. merhem hoşnut [Aş. ağıt ) horozbina [CodC xiii] ~ Fa xurös a. [Bia xix] tulumbalara takılan meşin veya bez su borusu ~ Ar %urtüm i burun. memnun edici ~ Fa %wuş âb tatlı < " hor2 hoş [Kut."konuk-sahibi" < HAvr *ghos.memnun etmek) ~ Fa/OFa %wuşnüd memnun (= Ave hostes [ xx/b] uçakta hizmet görevlisi ~ İng hostess [f. < Ave %şnâvaya. horul onom [LO ] horla. ab hoşbeş [Mercimek xv] meyve kompostosu < Tü hoş geldin beş geldin " hoş hoşmerim [EvÇ xvii] sütle yapılan bir tatlı ~ Fa %wuş maram kaymakla yapılan bir tür tatlı & Fa %wuş tatlı + Fa maram süt kaymağı. devre.) + EYun skopeö gözetlemek. özellikle hayvan burnu. hoşuna gitmek ) hoşaf su.a.bağırmak. hospit. çağırmak. Aş xi] (= Ave xşmı. gaga. ~ OFa xrös a.

sahip ~ OFa hücum Ar hacama üstüne vardı. yargılama" muhtemelen Arapçada özgündür. Hwar xwadew (hükümdar).] taneler hububat < Ar Habbat tane " habbe hücre [Aş xiv] oda. kent dışı [Oğ xi] öyük yığma tepe habbeler < Ar Hubüb [#Hbb1 çoğ.] haklar < Ar hüküm/hükm[Kut.] saldırı < ~ Fa %udâ tanrı. Yus xiv] ~ Ar hucüm [#hcm msd.götürmek. " hodbehod * Karş. "2. egemenlik kullandı * Ar #Hkm kökünün ifade ettiği anlam gruplarından " 1. reva hülasa [Aş xiv] posa < Ar %alaSa arındı.] öz.] sınırlar < Ar ~ Ar Huqüq[#Hqq çoğ. tahkim etme" aynı anlamın özel bir uzantısı olarak kabul edilebilir. kanun < Ar Hakama yargıladı. . [KT xix] biyolojide hücre (Fr cellule karşılığı) . Karş. bilge olma" türevleri Aramiceden alıntıdır.hoverkraft durmak + İng craft araç hoyrat Rum veya gayrımüslim köylü höyük Tü [ xx/c] ~ İng hovercraft & İng hover havada asılı [Aş xiv] . bilme. Güçlendirme. hıdiv. Sogd %\vataw. [İdr xiv] . hudut Hadd sınır " had hukuk Haqq " hak1 [ xiv] hudud ~ Ar Hudüd [#Hdd çoğ. karar. Ancak Avestaca biçim ile Sogdca ve Harezmce biçimin etimolojileri hakkında kaynaklar çelişkilidir. serbest kaldı" halas ~ Ar %ulâSat [#%is msd. kurtuldu. Ave hvadata (tanrı).Ar Hucrat [#Hcr msd.] oda < Ar Hacara kapattı.gitmek ) " hüküm. [DK xv] %oryâd köylü. Bak. hükümdar sahip olan. taşra.] yönetim. "3. raw. özet. Aş xi] ~ Ar Hukm [#Hkm msd.] yargı. a. +dar ~ Fa Hukmdâr egemenlik ve yargı gücüne hükümet [MMem xvi] hükümet itmek ~ Ar Hukümat [#Hkm msd. kodaman. sürmek < Fa raftan. hekim. devlet sahibi" hüküm. rân. özellikle ~ Yun %öriâtis köylü < Yun %öriö köy ~ EYun %öros kır. Nihai anlam muhtemelen "kendi-güçlü" (Yun autokratör) olmalıdır. kısıtladı" hacir [Env xv] [Aş. egemenlik erki kullandı" hüküm hükümran ~ Fa Hukm rân hüküm süren & Ar Hukm egemenlik + Fa rân süren (< Fa randan. hatun. egemenlik < Ar Hakama yargıladı. hükmetti. emir. saldırdı hüda %wadây/%w^atây a. hükümdar.

kutsal & Ave hao iyi + Ave mâya kut. mübarek. temizlik. 2. durma. İt.) humor [ xx/a] hümur. 2. genel anlamda ateş. marifet.a. nem. baht.kara + EYun %ole safra " melan(o)+. varma. 2. ruh hali.a. eski tıbba göre insanı oluşturan dört maddeden biri ~ EYun melan%olia a.HAvr *(dh)ghom-o. hülya [Men xvii] malihulya . ^ Lodovicio Ariosto (1474-1533). yetişme. & EYun mélas. 2. padişaha ait < Fa/OFa humây devlet kuşu (= Ave haomaya. [LO xix] hulya ~ Ar mâli%üliyâ kara safra.a.hülle ~ Ar Hullat [#Hll msd.erdem & EFa hu iyi (= Ave hao a. eski tıbba göre insanı oluşturan dört sıvının her biri humus1 [MLxx/c] organik toprak . 2. 2. şair < Lat humanus insani < Lat homo.< HAvr *dhghem. İslam hukukunda üç talakla boşanmış eşle tekrar nikâh kıyabilmek için kadının geçici bir süre için başka bir kişi ile nikâh kıyması < Ar Halla çözdü " hal2 hulul ~ Ar Hulul [#Hll msd. humus2 Aram hüner [ xiv] hummus [Kut.] 1.a. adil. kara sevda. sıvı. 2.] 1. çömlek (= Ave %umba.) humma [Yus xiv] ~ Ar Humma' [#Hmm] 1.a. konma. sıcak oldu (= Aram #xmm a. dürüstlük. özellikle cennette giyilecek bir giysi.] 1. kondu. homin. antik Yunan ve Latin kültürüne vakıf kimse.a. -n. klor hümanist [ xx/a] ümanist ~ Fr humaniste 1. durdu. Aş xi] ~Lat humus toprak ~ Ar HummuS nohut ~ ~ Fa/OFa hunar sanat.) + EFa hnar. = Akad ememu a. erkek " hümayun hüngür hunhar %wâr içen " +hor onom [DK xv] ögür ögür ağlama sesi ~ Fa %ûn %wâr kan içici & Fa %ûn kan + Fa . hastalık ateşi < Ar Hamma ısındı. bereket) humbara doldurulan mermi [ xvi] demirden yapılarak içine patlayıcı maddeler ~ Fa %umbara küçük küp < Fa %um/xuınb küp. yetişti" hal2 hulus dürüstlük gösterisi" halas ~ Ar %uluS [#%1S msd. [DTC 1942] humor ~ Fr humour 1. mizah ~ Lat (h)umor 1. ruhun bedene girmesi < Ar Halla (binek hayvanından) indi. a.a. espri.kutlu. özellikle neşeli ruh hali.a. insan " humus1 hümayun [ xv] ~ Fa hümâyûn kutsal."toprağa ait". insancıl ~ İt umanista a.er. giysi. erdem ~ EFa hünara.

köle olmayan (= Aram #%rr serbest olma. çift hür [ xiv] ~ Ar Hurr [#Hrr2] azat. kırpıntı" hurda1 ~ Fa %wurd u xâş kırık huri [Yun. salınma. kurtulma) * "Azat edilme" ve "redakte etme. " fondan hünkâr [AşZ xv] < Tü hüdavendgâr Osmanlı hükümdarlarına verilen bir sıfat ~ Fa %udâwand g^r "hükümdar yapan".a. hurafe < Ar %arafa bunadı.] hermafrodit. tebeşir). kırıntı ~ OFa xwurdag a. salınmış. yüksek makam " hüda * Karş. hile < Ar %adaca sakladı. Fa xunkar ^^ dökücü). hurma . ~ Fa xurmâ yemiş. kandırdı hurdahaş [DK xiv] %urd ^ ^ş dökük & Fa %wurda artık. akıtmak ~ HAvr *gheu. maHar (sedef). Ar Hawar (akçaağaç). Aş. sıcaklık" anlamına gelen #Hrr1 kökü arasında anlam ilişkisi kurulamaz. Aş xi] kutsallık. huni < EYun %eö dökmek. serbest. masal ~ Fa %wurda yenmiş şey. har1. ibriğin ağız kısmı. ~ Ar hurda2 [MMem xvi] hile ve %ud'a .] boş inanç. hünnap [ xiv] unnab ~ Ar cunnâb [#cnb] hünnap ağacı ve meyvesi. Karş. a. saygı < Ar Harama yasakladı" harem hurra [Tarik 1884] ~ Fr hourra tezahürat bağırışı . kırıntı + Fa %âş yonga. " +hor [Aş xiv] %urde ~ Ar %urâfat [#%rf msd.OFa %örmag a. özellikle hurma ~ Ar Hurmat [#Hrm msd.] hürmet [Kut.huni [Mü xvii] ~ Yun %oni külah şeklinde sıvı akıtma aracı ~ EYun %oane/%öne akıtma yeri. [ xiv] a.a. Türkçe sözcüğün 15. zizyphus vulgaris = Ar cinâb üzüm (= Akad inbu meyve ) hünsa cinsiyetli [ xiv] ~ Ar %un6â' [#%n6 sf.a. İslam inancında cennet perisi = Aram #%wr ışıltılı ve beyaz olma * Aynı kökten karş. Yus xiv] ~ Ar Hüriyat [#Hwr] eski Arap mitolojisinde ak peri. yazı yazma" anlamlarını içeren Ar #Hrr2 kökü ile "ısı. hile hurda %udcat^ [#xdc] aldatma. dokunulmazlık. yy'dan itibaren deforme edilmesinin nedeni açık değildir. a. abuk sabuk konuştu hurda1 artık. Sasani padişahlarının sıfatı & OFa %\vadây hükümdar + OFa awant taht. f. Hawwarat (kireç taşı.

hüsn Hasuna güzel idi [Yusxiv] ~ Ar Husn[#Hsn msd.] olma. özel saydı husye [ xiv] ~ Ar %uSyat [#%Sy msd. elde etti husumet [ xiv] ~ Ar %uSümat [#%Sm msd. üredi. husul ~ Ar HuSül [#HSl msd. özel durum < Ar %aSSa ayırdı.] köle olmama < Ar Hurr köle olmayan. betula * Karş. huruç hurufat ~ Ar %urüc [#%rc msd.a. oluşma.] ayrı olma.] düşmanlık. zarar hüsnükabul Husn güzellik + Ar qabül misafir kabul etme " hüsn. ayırdetti. (sonuç veya başarı) elde etme < Ar HaSala oldu.] formel konuşma. hasar. Cuma günü camide yapılan söylev " hitap hüthüt .] harfler < Ar Harf" harf [Men xvii] ğuş .] çıkış. hutbe [DKxiv] söylev.] güzellik < Ar ~ Ar Husnu-l-qabül konukseverlik & Ar ~ Ar Husnu-n-niyyat niyet güzelliği" [ xiv] ~ Ar %usrân [#%sr msd. alçak gönüllülük < * "Yüce bir varlık karşısında duyulan korku ile karışık saygı" anlamı (İng awe karşılığı) Türkçeye özgü olup 20. [KT xix] huş ~ Fa ğüş akça ağaç huş veya kayın. niyet hüsran " hasar huşu [ xiv] Ar %aşaca tevazu ve saygı gösterdi ~ Ar %uşuc [#%şc msd. çıkma " harç [KT xix] metal dökme matbaa harfleri (Fr type karşılığı) < Ar Hurüf [#Hrf çoğ. hukuki bir işlemde karşı karşıya gelme < Ar %aSama düşmanlık etti.] tevazu. ayrıcalık. Alıntı yönü açık değildir. köle olarak doğmamış * İkinci anlamı Sadık Rıfat Paşa tarafından 1830’larda popülerleştirilmiştir. yy ikinci yarısında türemiştir.hürriyet olmama " hür [ 183+] serbesti (Fr liberté karşılığı).). Moğ kusu (a. kabul hüsnüniyet hüsn. karşı geldi husus [DK xiv] ~ Ar %uSüS [#%SS msd.] kayıp. [Bia xix] köle ~ Ar Hurriyyat [#Hrr2 msd. üreme.] testis ~ Ar %uTbat[#%Tb msd. oluştu. ayırıcı özellik. özel şey.

yerleşik olarak yaşadı (göçebelik zıddı) hüzzam [ xviii] hüzâm/hüzzâm musıkide bir makam < Ar hazam (#hzm) gıcırtı.] 1. gümbürtü.] kimlik. 2. asayiş < Ar HaDara 1. nitelik ~ Fa xüy/xöy adet. hazır olma. huy.] demet < Ar ~ Ar Huzn [#Hzn msd.] [Yus xiv] hüzn huzur [Yus xiv] ~ Ar HuDür [#HDr msd. rahat. Hazm] deste yapma hüzün/hüznüzüntü < Ar Hazana üzdü [Aş xiv] [ xiv] ~ Ar huwa al-baqin O (Allah) kalıcıdır & ~ Ar huwiyyat [msd. tıngırtı . hazır bulundu. nelik. 2. şimdi ve burada olma. üslup ~ OFa xög ~ Ar Huzmat [#Hzm msd. mevcudiyet.hüvelbaki Ar huwa o (üçüncü tekil şahıs) + Ar bâqin kalıcı" baki hüviyet < Ar huwa o (üçüncü tekil şahıs)" hüvelbaki huy a.a. huzme Hazama [msd. bir yerde bulundu.

söyleyiş.a. 2.] kulluk. ibibik. EŞKÖKENLİLER: Ar #cbd : ibadet. < öz İbrahim [ML xx/c] ~ Fr ibis bir kuş türü ~ Lat ibis a. ibik Tü [ xi] üpgük ibibik kuşu. açıklayıcı cümle " ibare ibibik Tü [ xi] üpgük hüthüt kuşu. ibaret [Yus xiv] ~ Ar cibârat^ c^an "söylenen şudur" anlamında deyim < Ar cibârat^ açıklama.] 1. bağış " ~ Ar icâşat^ [#cyş IV msd.] yardım. gramerde yan cümle " ibret ~ Ar cibâdu-llâh Allahın kulları < Ar ~ Ar cibârat^ [#cbr msd. tapma < Ar cabada hizmet etti. ibadullah. yüceltti (= İbr/Aram #cbd hizmet etme. ibadet etti. [Bahş xv] ibik a. [TS xv. köle " ibadet ibare [ xiv] ibaret ifade. [Arg xvi] iblik horozun tacı " ibibik ibiş alık ibis [ xx/a] orta oyununda bir karakter adı. mabet. ifade.a.] geri verme " avdet ~ Ar icânat^ [#cwn IV msd. geçimini ibadet [Aş xiv] ~ Ar cibâdat^ [#cbd msd. [ xx/b] sevimli budala. . yiyecek ve içecek maddeleri" maişet ~ Ar icadat^ [#cwd IV msd.] yaşatma. mabut ibadullah cibâd [#cbd çoğ. c^abdu-llah (Allahın kulu).] kullar < Ar cabd kul. Çağ xv] ibik/übük ibibik kuşunun tacı.iade iane avane iaşe temin etme. birinin yanında çalışma) Aynı kökten Ar cabd (köle).

iblis [Aş. cubur] karşıya veya öbür yana geçti. ibra ödenmiş sayma " beraat ibraz ibre ~ Ar ibraz [#brz IV msd. < Ave *reş.a.] kiralama. zenne. eğirmek " erişte iç iç[mek Tü [ viii] iç a. tac^abîr (rüya yorumlama). Yus xiv] ~ Ar iblis şeytan ~ EYun epíboulos "yoldan çıkaran". ders. ~ Ave *upa-reşma a.] gerek. ibrik [Mercimek xv] ~ Ar ibnq sürahi~OFa *âbreg "su döken" & OFa âb su + OFa re%tan. (nehir) aştı * Ar #cbr fiilinin çeşitli anlamları arasındaki ilişki açık değildir.] cevap verme. özellikle bükme ipekten yapılan ip ~ OFa abreşöm a.a.] öğüt. rıht ibrişim [Aş xiv] ebrîşüm ~ Fa abrîşum ipek. İncil'de şeytanın sıfatlarından biri < EYun epibouleüö kötü yola düşürmek. özellikle olumlu cevap verme < Ar acaba [IV] cevap verdi" cevap icap vacip kılınan şey " vecibe icar karşılığında tutma " ecir icat arayıp bulma " vücut [ xiv] ~ Arîcâb [#wcb IV msd. Ar ubnat (oğlancılık) masdarıyla birleştirilemez. icabet [ xiv] ~ Ar icâbat [#cwb IV msd.] yerinde bırakma " ~ Ar iblâğ [#blġ IV msd. yanıltmak & EYun epikarşı + EYun bouleüö fikir vermek. a. erdirme. Aş xi] ~ Ar cibrat^ [#cbr msd. ~ Ar Icâr [#'cr IV msd. Karş.] ulaştırma. ders alınması gereken şey Ar cabara [msd.] aklama.] yaratma. örnek.bükmek.akıtmak. oğlan" bin2 * Muhtemelen Arapça -e dişil ekiyle oluşturulmuş Türkçe bir türevdir. ücret ~ Ar Icâd [#wcd IV msd. Karş.] ortaya çıkarma " bariz ~ Ar ibrat [#'br msd. dökmek " ab. rez. var etme. borcunu ibret [Kut. Tü [Uyviii+]iç-a. danışmak " epi+ ibne pasif eşcinsel < Ar ibn oğul.a. zorunluluk.ibka beka iblağ toplam bir rakama ulaşma " büluğ ~ Ar ibqa' [#bqy IV msd. . c^ibarat (ifade.] iğne. açıklama). iğne şeklinde gösterge ~ Ar ibra' [#br' IV msd.

çevirmen. ~ Ar ictihâd [#chd VIII msd. içerle[mek için içki içkin Tü Tü YT <Tü [LG188+] kızmak (argo) "içeri [Or.] < Ar ictimâc [#cmc nsb.a. kaçınma < Ar canb yan " canip ~ Ar ictinâb [#cnb1 VIII msd. dışından dolaşma.] zorlama " cebir Tü [Uy viii+] içger.] çalışıp ~ Ar ictimâc [#cmc VIII msd.] yanından id [ xx/c] ~ YLat id psikanalizde bilinçaltı ^ 1927 Joan Riviere. tabi olmak.] cereyan ettirme. [ 194+] içer-içine almak.] geçit verme.] " içtinap geçme." iç< Tü iç" iç * Sıfata eklenen -kin ekinin işlevi belirsizdir.icazet [DK xiv] izin ~ Ar icazat [#cwz IV msd. < Tü iç " iç [Uy viii+] içgerü içe doğru ~ Tü içge içe < Tü iç " iç.) sözcüğüne karşılık olarak İngilizce çeviride kullanılan Latince terimdir. geçmesi için yol verme. . İng. ~ Lat id o şey (nötr üçüncü tekil şahıs zamiri) * Sigmund Freud'un önerdiği Alm es (a. gayret gösterme " cihat içtima topluluk halinde olma " cem içtimaiyat içtima [MMem xvi] [ xiv] [Yus xiv] [ 191+] sosyoloji ~ Ar icmâc [#cmc IV msd. ~ Ar icra' [#cry IV msd. icma [ xiv] oybirliğiyle anlaşmaya varma " cem icmal tamamlama " cemal icra uygulama " cereyan içtihat çabalama. Kaş viii] üçün nedensellik edatı [Uy viii+] içkü [Fel 194+] immanent < Tü iç.] bir araya toplama. İng it yerine tercih edilmesi "bilimsel görünme" kaygısına bağlanabilir. izin verme < Ar caza geçti " cevaz icbar içer[mek kapsamak içeri Tü ~ Ar icbar [#cbr IV msd. ~ Ar icmal [#cml IV msd.içinde olmak.] bütünleme.

bir şeyin zihinsel modeline uygun. a.(*weidö) görmek ~ HAvr *weid. .kendi" solo Türkçe telaffuzu yakın dönemde İngilizceye göre düzeltilmiştir. Fr. fiks ideogram [ML xx/c] ~ Fr idéogramme simge-yazı. düşünsel. * Platon felsefesinin etkisiyle "soyut kavram. Osmanlı devletinde 1873'ten itibaren kurulan darülfünun hazırlık okullarının adı < Ar icdâd [#cdd IV msd. belirli bir süre. yönetici zümreye mensup olmayan < EYun ídios kendi < EYun hwidios ~ HAvr *s(w)ed. sembol & EYun eîdos şekil.] hazırlama " add idam idame ettirme " devam idare yönetme " devir ~ Ar icdâm [#cdm IV msd. gram ideoloji [Bah 1924] ~Fridéologie1. avam.idadi [ xix] mekteb-i i'dadî hazırlık okulu. mükemmel ~ OLat idealis düşünsel" ide idealizm idefiks [AMithat1877] [ xx/b] ~Fridéalisme"ide ~ Fr idée fixe sabit fikir " ide. kavram.a.yazı " ide. görüntü " ide idiyo/idiyot [ xx/b] budala ~ Fr/İng idiot budala ~ Lat idiota cahil.] döndürme. siyasi inançlar sistemi (xix)" ide. Aynı kökten EYun eîdos (görüntü). çevirme. düşünce ~ Lat idea a. düşüncede varolan 2.a. Fr guider < Ger wîtan (yol göstermek).] tablocuk. id. idil [Bah 1924] ~ Fr idylle huzurlu kır sahnesi ~ Lat idyllium kır sahneleri anlatan kısa şiir ~ EYun eidyllion [küç. bir ide [ARasim 1897-99] ~ Fr idée fikir. dünyadan habersiz ~ EYun idiötes sivil. 2. kavram. görüntü + EYun grámma. düşünür 2. fikir akımlarının bilimsel tahlili # 1796 Destutt de Tracy. düşünce" anlamını kazanmıştır.] dava etme. biçim < EYun eidö. Lat vîdere (görmek). minyatür resim < EYun eîdos şekil.] yok etme " adem ~ Ar idâmat [#dwm IV msd.< HAvr *s(w)e. t. ideal [Bah 1924] ~ Fr idéal 1. ~ EYun eidéa/idéa göz önüne getirme. iddet [Gül xv] ~ Ar ciddat^ [#cdd] 1.] (bir şeyi) devam ~ Ar idârat [#dwr IV msd. sayılı günler. İslam hukununda boşanmadan sonra kadının tekrar evlenmesi için gereken süre < Ar cadda saydı" add iddia dava ileri sürme " davet ~ Ar iddicâ' [#dcw VIII msd.

] a. mahluk < OFa âfıîtan yaratmak " aferin ifşa ~ Ar ifrazat [#frz çoğ. [Men xvii] egzersiz.] makul olan sınırı aşma. Geç Roma imparatorluğu döneminde en küçük para birimi. < Ar darak ulaşım. tapınılan şey ~ Lat idolum biçim.] salgı. görüntü ~ EYun eídolon < EYun eîdos şekil. ayırma. erme.] borcunu tam olarak ifade ~ Ar ifâdat [#fyd IV msd. metelik ~ Lat follis 1.] salgılar < Ar ifraz ~ Ar cifrit bir tür zararlı cin ~ OFa âfıîta ~ Ar ifşa' [#fşw IV msd. ifraz [Neş xv] ~ Ar ifraz [#frz IV msd. * Arapça sözcüğün ikinci anlamı Türkçede sadece çoğul formda kullanılır. kalbinde (öfke) besledi idol [ xx/a] ~ Fr idole yalancı tanrı.] iyi duruma gelme. salgılama " ifraz ifrit [Aş xiv] yaratık. bir şeyin en dip noktası.a.] 1. ifrağ ifrat [ xiv] azma. salgılama < Ar faraza a.] ulaşma. fayda. bir işi sebat ve düzenle yapma ~ Ar idman [#dmn IV msd. anlama. İng follicle (saçların dibindeki yağ keseciği) < Lat folliculus (kesecik). kurtuluş " felah iflas [Kut xi] ~ Ar iflâs [#fls IV msd.idman [TS* xv] gayret. utandı [ xiv] ~ Ar ciffat^ [#cff msd. 2. ifrazat [IVmsd. yararlılık. kabarmak * Karş.] utangaçlık.] feragat ettirme " ferağ ~ Ar ifrâT [#frT IV msd. kese. dereke " dereke idrar şarıltıyla aktı ifa ödeme " vefa [Aş xiv] ~ Ar idrar [#drr IV msd. < Ar fils/fals en küçük bakır para birimi. en dibine inme. huzur.a. pul < HAvr *bhel-2 şişmek.] işeme < Ar darra ~ Ar i'fa' [#wfy IV msd. torba. kurtulma < Ar falâH refah. rahata erme. 2. kavrama. 2. görüntü " ide idrak [ xiv] ~ Ar idrâk [#drk IV msd. varma. ayrıştırma. bir şey veya bir kimse lehine görüş bildirme " fayda iffet caffa kaçındı. düzelme. beyan. abartma < Ar faraTa öncü idi. erdem < Ar iflah [Gül xiv] ~ Ar iflâH [#flH IV msd.] bir işi sürekli ve düzenli biçimde yapma < Ar damana toprağı işleyip hazırladı. çaba.] açığa vurma " faş . ileri gitti ~ Ar ifrağ [#frġ IV msd. pul. özellikle hukukta bir malı hisselere ayırma. (özellikle mahkemede) tanıklık.] 1.

kötü yola girdi.] birine yalan isnatta [Uy viii+] yigde iğde. ~ HAvr *ne-gnö-rö.] kandırma.yakalamak. ~ Ar ifsad [#fsd IV msd.] aldatma " gaflet * "Evlenme vaadiyle cinsel ilişkide bulunma" anlamı Türkçeye özgüdür.(a. iğreti » " eğreti ığrıp [LF xvi] bir tür büyük balık ağı ~ Yun grípos balık ağı ~ EYun grîpos/grîfos balık ağı veya çubuklardan örülmüş balık avlama sepeti ~ HAvr *ghrebh. yalan söyledi iğ iğde Tü Tü ig a. Moğ cigir-/cigsi.< HAvr *gnö. gurur ~ Ar iftira' [#fry VIII msd. ehli hayvan veya hizmetçi.a. tutmak " +gir iguana [ML xx/c] büyük kertenkele ~ Karib iwana a. baştan çıktı" gayya ~ İsp iguana Güney Amerika'ya özgü . çeşitli küçük boy yemişlerin adı iğdiş Tü edilmiş köle veya hayvan eğitiğfal [ xi] égdiş besleme. [Oğ xi] hadım < Tü éğit. * Orta Amerika yerli dillerinden. kahvaltı ~ Ar iftihar [#f%r VIII msd. firyat] uydurdu.ifsat iftar etme " fıtrat iftihar duyma " fahri iftira bulunma < Ar fara [msd.] övünme. iglu iğne ignore [etm Tü [ xx/b] ~ İng igloo buzdan eskimo evi ~ İnuit iglu ev " iğ ~ İng to ignore bilmezden veya [Uy viii+] yinne/yigne [Mill 2002] tanımazdan gelmek ~ Fr ignorer bilmemek ~ Lat ignorare a. yoldan çıkarma < Ar ğâwa [msd.).] oruç açma.bilmek " not iğren[mek Tü [Kaş xi] yigren- * Karş. a.a.a. terbiye etmek " ~ Ar iğfal [#ġfl IV msd.] fesat sokma " fesat ~ Ar ifTâr [#fTr IV msd. iğva ~ Ar iğwâ' [#ġwy IV msd. ġayy] kandı.hayvan veya köle beslemek.

~ Ar ihmâl [#hml IV msd. yy'dan önce rastlanmamıştır.] hainlik etme " ~ Ar iHâTat [#HwT IV msd.] havale etme.] meydana getirme. Yus xiv] ~ Ar iHsân [#Hsn IV msd.] güzellik yapma.] çiçekleri tıpta kullanılan bir ağaç. doğruluk " halas ihmal [ xiv] ~ Ar i%lâS [#%1S IV msd.] haber verme.] 1. ihlas 2. Lat flammula sözcüğünün bitki adı olarak kullanımına 18. ~ Ar iHqâq [#Hqq IV msd. tilia ~? Lat flammula flamacık < Lat flamma 1. hediye < Ar Hasuna güzel idi" hüsn ihsas ihtar ihtida İslamı kabul etme " hidayet ~ Ar iHsâs [#Hss IV msd. Yeni Yunanca kelime. bir işi ~ Ar i%ânat [#%wn IV msd. hacda giyilen giysi " harem ihsan [Aş. kurtarma.] bozma " halel ıhlamur [Kan xv] ıflamur.] doğru yola gelme. samimiyet. 2. [LO ] fılamur/ıhlamur ~ Yun flamoúri [küç. ciro etme " hal1 ihanet hıyanet ihata duvarla çevirme " hayat2 ihbar etme " haber ihdas oluşturma < Ar Hada6a oldu. vuku buldu " hadis ihkak yerine getirme " hak1 ihlal [MMem xvi] ~ Ar iHalat [#Hwl IV msd.] hissettirme " his ~ Ar i%Târ [#%Tr IV msd.] dışarı çıkarma " hariç ihram [ xiv] ~ Ar iHrâm [#Hrm IV msd. dar uzun bayrak. alev. yasaklama. karşılıksız hediye verme.] kendi haline bırakma.ihale birine devretme.] 1.] hatırlatma " hatır ~ Ar ihtida' [#hdy VIII msd. EYun filúra (ıhlamur). kurtuluş. boş verme < Ar hamal kendi başına bırakılmış (deve veya davar) ihraç [ xiv] ~ Ar i%râc [#%rc IV msd.] etrafını ~ Ar i%bâr [#xbr IV msd.] hak kılma. 2. Eski Yunanca adla "flamacık" kavramının bileşimi gibidir. . hak olanı ~ Ar İRİâl [#xll IV msd. hacca ilişkin yasaklara uyma. haberdar ~ Ar iHdâ6 [#Hd6 IV msd. flama " flama * Karş.

hizmetçiler " haşmet * Karş. 2. tercih etme. reşit ve yetişkin < Ar ihtiyar [VIII msd. bozgun " halel [MMem xvi] ~ Ar ihtilâl [#%H VIII msd. ihtisas olma.] ~ Ar ihtiyar1 [Aş. seçme yeteneği.] tahammül etme.] 1.ihtikâr [ xiv] ~ Ar iHtikâr [#Hkr VIII msd. maiyet ve hizmetçileri ~ Ar *iHtişâm [#Hşm VIII msd. debdebe ~ Ar i%tirâc [#%rc VIII msd. piyasada tekelleşme. ihtimal [ xiv] olabilirlik ~ Ar iHtimâl [#Hml VIII msd. haksız kazanç sağlama < Ar Hikr hava parası. yerine geçti" halef ihtilal fesat.] önemseme. zıtlık. özgür irade " hayır2 * İhtiyar heyeti deyimi "seçim kurulu" anlamındadır. alternasyon < Ar %alafa ardından geldi.] karışıklık. uzmanlaşma " husus ihtiva " havi ihtiyaç gereksinme < Ar Haca gerekti" hacet ~ Ar İRtiSâS [#xSS VIII msd.] ayrılmış ~ Ar iHtiwâ' [#Hwy VIII msd. ilgi ve kaygı gösterme " ehemmiyet ihtira ihtiram gösterme. bir mülkü terketmek için talep edilen ücret ~ İbr/Aram #%kr kiralama ihtilaç helecan [ xiv] ~ Ar ihtilâç [#%lc VIII msd. uyumsuzluk.] istifçilik yapma. seçme.] 1. yasağa uyma " harem ihtiras " hırs ihtişam olma. ihtiyar2 [Men xvii] yaşlı < Ar SâHibu-1 ihtiyar seçme hakkı olan. keşfetme ~ Ar iHtirâm [#Hrm VIII msd. DK.] kıvranma" ihtilaf [Env xiv] ~ Ar ihtilâf [#Rİf VIII msd. mümkün görme " haml ihtimam [Env xv] ~ Ar ihtimam [#hmm VIII msd.] hırslı olma [Men xvii] haşmet sahibi olma. taşıma. (gün ve gece gibi) zıt şeylerin ardarda gelmesi.] < Ar Haşam maiyet. Gül xiv] seçme.] hürmet ~ Ar iHtirâS [#HrS VIII msd. Ar iHtişam (utangaç olma. hicap duyma). olasılık olarak tanıma. tolere etme. tercih etme ihtiyar [#%yr VIII msd. 2.] seçme " ihtiyar1 . özellik kazanma.] kapsama.] icat etme. içerme [Yus xiv] ~ Ar iHtiyâc [#Hwc VIII msd.

ikaz uyarı < Ar yaqiza [msd. uyarma. a. kurma. uyumadı ikbal kabul ikebana [Kut.] " ikame * Arapça ikame ile aynı sözcük olduğu halde Türkçede anlamı en geç 19. YT [TDK 1944] < Tü iki" iki * İşlevi belirsiz olan -lem ekinin Fr dilemme (ikilem) sözcüğünden esinlendiği düşünülebilir. ~ Ar iqbâl [#qbl IV msd.] can verme " hayat1 ~ Ar iHDâr [#HDr IV msd.] uyandırma. t.] huzura getirme. < Tü iki (= Moğ ikere ikiz ) " iki * -z ekinin işlevi belirsizdir. düzenlem + Jap bana çiçek iki ikilem Tü [ viii] éki/ékki a. konma. eğim.ihtiyat hayat2 ihvan ahi ihya ihzar çağrı. konaklama " kamet [ xix] konma.1. oturma. yy'da ayrışmıştır.Ar iqâmat [#qwm/qym IV msd. ayağa kaldırma.] kabul görme " ~ Jap ikebana Japonlara özgü çiçek düzenleme sanatı & Jap ike tanzim. Aş xi] ~ Ar iqlîm Batlamyus coğrafyasına göre yeryüzünün bölündüğü yedi kuşağın her biri. 2. ortaya koyma . coğrafi bölge ~ EYun klíma. kondurma.] tedbirli olma " ~ Ar ixwân [#'xw çoğ. a.] ıkınma sesi < Tü iki" iki < Tü iki " iki ikircik/ikircim ikiz Tü [Uy viii+] ikirçgü kuşku. konaklama ~ Ar iqâmat ikamet [#qwm/qym IV msd. yaqaZ] uyanık idi. Aş xi] [ML xx/c] ~ Ar IqâZ [#yqZ IV msd. [ xi] günün ikinci yarısı Tü < Tü ık/ıh [onom. [KT xix] koyma.] 1. kararsızlık [Uy viii+] ikiz a. "hazır bulun!" emri " huzur ikame [ xiv] [ xiv] ~ Ar iHtiyâT [#HwT VIII msd. 2. iskân etme.] kardeşler < Ar ax kardeş " [ xiv] ~ Ar ihya' [#hyy IV msd. iklim [Kut. dikme. ıkın[mak ikindi Tü <onom [ viii] ikindi ikinci. güneş .

ağırlama " kerem ~ Ar ikram [#krm IV msd.] cömertlik ikrar [CodC xiii] ~ Ar iqrâr [#qrr IV msd. damıtılarak elde edilmiş sıvı ~ EYun eksaíresis (özünü) çıkarma. karar kıldı" karar iksir [Aş xiv] ~ Ar iksir öz suyu.] tasarruf etme.Ar ikrah [#krh IV msd. konfirme etme < Ar qarra durdu. ikram [Yus xiv] gösterme. zorla yaptırma. süzmek ikta verme. . iğrenme. benimseme. gücü yeter olma " kadir1 iktifa iktisap kesp iktisat harcamadan kaçınma. tasvir " ikon ikrah [ xx/a] ~ Yun eikóna kiliselerde bulunan kutsal resim ~ [Men xvii] 1. yatık olmak ~ HAvr *kli-nyo.] zorla ve rızası hilafına bir iş yaptırma " kerh * İkinci anlamı Türkçeye özgüdür. taşkınlık yapmama " kasıt ~ Ar iktifa' [#kfw VIII msd. iklim kuşağı ^ Ptolemaios (MS 90-168) < EYun klino eğimli olmak. onurlandırma. pay iktibas ~ Ar iqtibâs [#qbs VIII msd.] kararlaştırma.] kani kılma. nefret etme. ikmal tamamlama " kemal ikna getirtme " kanaat ~ Ar ikmâl [#kml IV msd. gösterge ~ EYun eikön resim. tasvir ~ HAvr *weik-on.< HAvr *weik-3 benzemek. benzer olmak ikona EYun eikön resim. görüntü. kanaat ikon [ xx/b] ~ Fr icone simge. tiksinme . ~ Ar iqnâc [#qnc IV msd.] yetinme " kifayet ~ Ar iktisâb [#ksb VIII msd.< HAvr *klei* Aynı kökten EYun kline (yatak). yerleşti. kendine maletme < Ar qabasa [msd. 2.] edinme " [MMem xvi] ~ Ar iqtidâr [#qdr VIII msd.ışınlarının eğimi. tımar olarak arazi verme " kat2 ~ Ar iqTâc [#qTc IV msd. qabs] ödünç aldı iktidar kudretli olma.] bütünleme.] kesip ayırma.] ödünç alma.] ~ Ar iqtiSâd [#qSd VIII msd. damıtma < EYun eksaireö (içinden) çıkarmak.

[CepK 1935] bir idari birim.(1. ilen[mek Tü [Kaş xi] ilen. bile (zarf). ileri Tü [Or viii] ilgerü ileriye doğru < Tü ilge öne. taciz etmek" olduğu anlaşılıyor.] zorunlu olma. memleket. ~ Ar cilâwat^ [#clw msd. derman ~ Ar ilâh [#'lh] tanrı = İbr elöah a. Aş xi] ~ Ar ilâ . el3. 2. [Men xvii] makamla okunan dini şiir .. ilişmek.] duyurma. ileri " +ri . ila1 ilâ2 ilaç ilah [Aş xiv] [Kut. ayıplamak. yaklaşmak. [DK xv] ile " bile ~ Ar ilâ-al-abad sonsuza kadar " ila1. * Türkiye Türkçesinde el şeklinde kullanılagelen sözcük.kınamak. değmek. açığa çıkarma ~ Ar ilâ nihâyat sonuna kadar " ila1. Tü iletiş. beddua etmek ilişmek.] yüceltme " ali ~ Ar cilâc [#clc msd.] bildirme < Ar ~ Ar iclân [#cln IV msd. vilayet ~Tüil[viii+Uy. beraber (bağlaç). artırma. Dil Devrimi bünyesinde arkaik biçimiyle yeniden canladırılmıştır. * Tüm Sami dillerinde rastlanan ?? biçimine karşılık ??? ??? biçimi 7.iktiza gerekli kılma " kaza il el" el2 YT ~ Ar iqtiDa' [#qDy VIII msd. ilahi ilam calama bildi" ilim ilan " alenî ilanihaye nihayet ilave katma " ali ile ilelebet ebed Tü [MMem xvi] Allahım!. yy'a dek sadece İbranicede kaydedilmiştir. takılmak " iliş- < Tü il- * Orijinal anlamın "üstüne varmak.Ar ilâhî tanrım " ilah [Env xiv] ~ Ar iclâm [#clm IV msd. e kadar (bağlaç) ~ Ar iclâ' [#clw IV msd. xiv TS] ülke. ileriye < Tü il ön. çıkışmak. Karş.] ilaç. kavga etmek .xiv Kıp).] yükseltme.a. [Uy viii+] bile/birle ile.

2. ilga lağvetme < Ar lağâ boş ve geçersiz idi" lağv ılgar [CodC. +inç * Ada eklenen -nç ekinin işlevi meçhuldür. tutamak < Tü il-ilişmek. sıcak " ılık < Tü yılı-" ılı- [LO xix] [Uy viii+] yılığ a.göndermek. iletken YT [TDK 1944] iletici < Tü ilet-" ilet~ Ar ilğâ' [#lġw IV msd. [ xi] bağ. sevketmek. lahm] yuttu.bitişmek. [Çağ xiii] akın için ayrılan birlik. [Karş 1972] mesaj < Tü ilet-" ilet< Tü *iletiş-karşılıklı iletmek " [Karş 1972] komünikasyon * Karş. ekleme ilham [Yus.] boş ve geçersiz kılma. yaklaşmak. (yangın) yakıp bitirdi ılı[mak ılıca ılık ilik1 <Tü Tü Tü Tü [ xi] yılı. esin < Ar lahima [msd. ulama. a.] katma. Tü iletiş. yutma. ılgın yılğun ılgın ağacı. 2. bilim < Ar calama bildi. müfreze Moğ ılgara.] bilgi. tutunmak " ilim/ilm[Kut. bağlı olma.varmak. [Oğ xi] ilik ilik2 iliş- Tü [Uy viii+] ilig ilişik.(1. DK xiii] ılgar akın.seçilmek. tüketti.] 1. ayrılmak ilgi YT [CepK 1935] alaka < Tü il.ilet[mek Tü bitişmek " ilişileti iletişim iletYT YT [ viii] ilt-/ilét. doludizgin atlılarca yapılan saldırı. bitişmek. ilişmek.ılımak.xiv Kıp). DK xiv] esin ~ Ar ilham [#lhm IV msd. iz ve işaretleri yorumlayarak bilgiye ulaştı . insan ruhunu ele geçiren tanrısal güç. ilişkili olma) sözcüğünden esinlendiği açıktır. [Uy. ilhak " lahika [ xiv] YT [TDK 1966] ilgi çekici ~ Ar ilHâq [#lHq IV msd. ısınmak < Tü ılığ ılık. çapul. kavga etmek . yiyip bitirme. anladı. tamarisk ilginç ilgi. Kaş viii+] yilik kemik içindeki yumuşak doku. vardırmak < Tü il. DK xi] ~ Ar cilm [#clm msd. özellikle teorik bilgi. ilişmek " ilişTü [ xi] < Tü ilgi" * Ar calaqa (asılma.

ılıman <Tü [CepK 1935] mutedil < Tü ılı-" ılı- * Halk dilinde kullanılan bir deyim iken Dil Devrimi döneminde yazı diline aktarılmıştır. temas eden [Orviii] ilki a. —-den başka (bağlaç) & Ar in ilgi edatı. asılmak.[viii+ Uy. xi] 1. allah illegal illet Ar calla kusurlu idi ilmek/ilmik gelmek " ilişilmihal kitap <Tü [Aş xiv] [ xx/b] ~ Fr illégal yasa dışı" in+2.a. takılmak. hal1 ~ Ar cilm wa %abar "bilgi ve bildirme". ki + Ar lâ değil" la+ illallah (kimse müdahale edemez)" illa. temas iliş[mek Tü [ xi] ilişetmek. münasebet. ılımlı ilin[mek YT Tü [Fel 194+] mutedil [Uy viii+] ilin< Tü ılım [1935 YT] itidal < Tü ılı-" ılı< Tü il. haber . 2.ekiyle. takılmak. bitişmek. ileri" YT [CepK 1935] unsur. [Fel 194+] prensip <Tüilk"ilk * Sıfata eklenen -e ekinin işlevi belirsizdir. denk ilm-i hal temel dini bilgileri çocuklara öğretmeye mahsus & Ar cilm bilim + Ar Hâl şimdiki zaman.ilişmek.ilişmek. ilişki ilişkin ilk ileri ilke Tü YT YT [Fel 194+] alaka. ilkel YT [CepK 1935] iptidai < Tü ilk " ilk illa [Aş. legal ~ Ar cillat^ [#cll msd. [Uy viii+] ilk/ilki < Tü iliş-" iliş< Tü iliş-" iliş<Tü il ön. -man ekinin işlevi açık değildir. hastalık < [DK xiv] ~ Ar illâ-llâh Allah'tan başka [LO xix] ilmik bağ. Yus xiv] < Ar mâ — illâ —-den başka olmaz < Ar illâ hariç. saldırmak. bir ilmühaber durum veya işlemi belgeleyen resmi evrak " ilim..] kusur. dokunmak. temas [CepK 1935] müteallik. düğüm < Tü il. güncel durum " ilim. takılmak " iliş< Tü il. tecavüz etmek * Dönüşlü ve geçişsiz fiil yapan -iş.

yüzünü veya dikkatini bir şeye yöneltti iltihak eklenme " lahika iltihap tutuşma.+ Lat luminare aydınlatmak < Lat lumen.< HAvr *leid. lümen ilüstre [etm [ xx/b] ~ Fr illustrer 1. bir kitabı resim veya renklerle süslemek ~ Lat illustrare aydınlatmak & Lat in. 2. zorunlu olma.] yanma. oyun oynamak.kopya. yapışma.] dikkat ve ilgi gösterme. ışıtmak.] katılma. damga * 16. ~ Ar iltihâb [#lhb VIII msd. ilgilenme.oynamak " in+1 ilzam im YT [CepK 1935] işaret ~ Ar ilzam [#lzm IV msd. imagin. ~ HAvr *sim.] işletme. ima m im ik ~ Ar imâ' [#wm' IV msd.] sığınma" melce iltifat [DK xiv] ~ Ar iltifat [#lft VIII msd. işler hale getirme < Ar acmala [IV] iş yaptırdı" amel . 2. eğildi.+ Lat lustrare aydınlatmak. parlatmak < Lat lustrum parıltı" in+1.+ Lat ludere. suret imaj ine [etm zihninde canlandırmak.ışık " in+1. işaret. a. lusoynamak ~ HAvr *loid-o. ticari tekel" lüzum ~ Ar iltizâm [#lzm VIII msd.] 1. yüz çevirip bakma < Ar lafata döndü. kayırma. mülkiyet işareti. lams] dokundu. tıpta enfeksiyon < Ar lahab alev. hayal etmek " imaj [ xx/b] ~ Fr imaginer hayal etmek ~ Lat imaginari imal ~ Ar icmal [#cml IV msd. ateş ~ Ar iltiHâq [#lHq VIII msd.alay etmek. yy'dan sonra Türkçe örneği olmayan bir sözcük iken Dil Devrimi bünyesinde Arapça kökenli mim yerine kollanıma sokulmuştur. işe koşma. aydınlatmak. illus.< HAvr *aim.] işaretle anlatma. imaj [REkrem <1887] ~ Fr image resim. dilekçe < Ar lamasa [msd. gerektirme. görüntü ~ Lat imago.iltica [ xiv] ~ Ar iltica' [#lc' VIII msd. lumin. iltimas [Neş xv] rica ~ Ar iltimas [#lms VIII msd. lostra ilüzyon/illüzyon [P Safa 1949] ~Frillusion aldatıcı görüntü. hayal ~ Lat illusio < Lat illudere. suret. ilümine [etm [ xx/b] ~ Fr illuminer aydınlatmak ~ Lat illuminare & Lat in.] gerektirme " lüzum ~ Tü im [xivTS] parola.] birinin elini veya eteğini tutarak rica etme. elledi iltizam benimseme. başvuru. aldatmak & Lat in.a.

tesbihin birinci parçası < Ar imâm " imam iman [Kut. remiz. muhtemelen yanlış anlamaya dayalıdır. [Men xvii] tesbihin koni şeklindeki birinci parçası. nargile ağızlığı ~ Ar imâmat [#'mm IV msd. inşa etme " umran imaret [DK xiv] her türlü kamuya yararlı bina cimârat^ [#cmr msd. bina " umran ~ Ar imbat [LF xvi] ~ İt imbatto yazları kuzeyden esen deniz rüzgârı < İt imbattere çarpmak. önden gitti Ar #'mm1 (ümm. vardı. bıngıldak. suret" imaj . yardım " [TS xv] ammece/emece köylüye topluca yaptırılan iş < Ar câmmat^ amme. kamu " amme YT [CepK 1935] emare. [Fel 194+] hayal < Tü im " im imge * Fr image < Lat imago (imge) sözcüğünden esinlendiği açıktır. Aş xi] ~ Ar îmân [#'mn IV msd. LO xvi] imik çocukların kafatasındaki yumuşak yer. çırpınmak & Lat in.+ İt battere " in+1. şenlendirme. Yus xiv] ~ Ar imam [#'mm] önde duran. imamlık. batarya imbik ağızlı kadeh.< HAvr *aim. imitasyon [ xx/b] ~ Fr imitation taklit ~ Lat imitatio < Lat imitare taklit etmek ~ HAvr *sim-eto.imam [Aş.] el uzatma. [ xx/b] imik/ümük gırtlak. önder. mamur ve bayındır kılma.kopya.] inanç " emanet imar ~ Ar icmâr [#cmr IV msd. öncelik.] canlandırma. namazda öncülük eden < Ar amma [msd. EŞKÖKENLİLER: Ar #'mm2 : imam. damıtma şişesi imdat medet imdi imece Tü [ viii] amtı şimdi.] 1. imha ~ Ar imHâ' [#mHw IV msd. büyük yapı.] bayındırlık eseri. imame imame [ xiv] sarık. önderlik. 2.] yok etme " mahv imik Tü? [TS xvi-xix. İsme eklenen -ge ekinin işlevi meçhuldür. [Uy viii+] émti ~ Ar inblk/anbîk damıtma şişesi ~ EYun ámbiks ~ Ar imdâd [#mdd IV msd. ana) ile etimolojik ilişkisi muğlaktır. boğaz * Modern anlamı halk dilinden edebi bir derleme olup. amm] gitti.

tutum. serdar. tanrıça. komuta etmek & Lat in.imkân [Aş xiv] ~ Ar imkan [#mkn IV msd. Türkçeye Latinceden dolaysız olarak giren ender sözcüklerdendir. İng emperor. kendini ~ Ar imtiHân [#mHn VIII msd.sevmek. Karş. güzel bir şeyi reddetme. Roma'nın askeri hakimi olan Augustus'un MÖ 30 yılında benimsediği unvan < Lat imperare buyurmak. imrahor [DK xiv] emirahur ~ Fa amîr-i â%wur at bakıcısı.[1935 YT] [ xx/b] ~ Fr immoral gayrı ahlaki " in+2. Fr empereur. herekeli yani sesli harfleri bildiren noktaları doldurulmuş yazı < Aram #mly doldurma imleç YT işaretlemek " im immoral [TDK 1944] işaretleyen aygıt. [DK xiv] imren-özenmek.+ Lat parare tedarik etmek. İt imperatore. [ 199+] cursor < Tü imle. moral i m mü n [ xx/b] ~ Fr immune muaf. 2. mümkün idi " temkin imla ~ Ar imlâ' [#ml' IV msd. dolu. oruç tutma < Ar masaka [msd.] imsak tutma. nefsini men etme " men imtiyaz ayrıcalık tanıma " temyiz [MMem xvi] . donatmak " in+1 * Avusturya hükümdarlarının sıfatı olarak 17. potansiyel.] tutma.] doğru yazım ~ Aram msle 1.Lat imperator ordu kumandanı.] güç. komün impala imparator [ xx/c] ~ İng impala bir tür antilop [Men xvii] imperator Avusturya hükümdarının unvanı . Karş. çok < Tü amra-/emre. ahır imren[mek istemek Tü [Uy viii+] amran-/emren. imece " in+2. bağışık ~ Lat immünis vergiden veya kamu hizmetinden muaf olan & Lat in. yy'dan itibaren Türkçede kullanılmıştır. çariçe. kraliyet ahırları yöneticisi & Ar amir bey + Fa â%wur ahır " emir2. imparatoriçe [AResmi 1757] imparator eşi veya kadın imparator & Tü imparator + Sırp -itsa dişil eki" imparator * Sırp kralitsa modeline göre üretilmiş Türkçe bir sözcüktür.] ~ Ar imtinâc [#mnc VIII msd.] kendini ~ Ar imtiyaz [#myz VIII msd.sevmek ~ Ar imsak [#msk IV msd. olanak < Ar amkana [IV] imkân verdi.değil + Lat münus kamu hizmeti. mask] tuttu imtihan sınav " mihnet [Kut xi] imtina [ xiv] tutma.

düşmek.olarak yazılırken. mutemet. inam ihsan etme " nimet inan <Tü [Yus xiv] [Men xvii] inanç.] bitirme. güven) inanç Tü [Uy. değil" na+ * Bazı ünsüzlerle başlayan fiillerde asimile edilir.a. sığınmak.HAvr *n. [Uy viii+] [ xi] én/yin 1. iç. mutemet < Tü *ına. hakikat.isim). Fa andar/dar (iç.aşağı doğru hareket etmek.güvenmek (= Moğ ünen-çi güvenilen kimse ) " inan-. itimat ~ Ar incâm [#ncm IV msd. itimat < Tü ınan. yy'a dek "güvenilen kimse" anlamıyla kullanılan bir sözcük iken Dil Devrimi döneminde anlamı değiştirilmiştir. Fr entre. yırtıcı hayvan barınağı " in[ xx/c] moda olan şey ~ İng in 1. çukur. inan[mak Tü [Uy viii+] ınan< Tü *ına. oyuk.a. EYun entós. in2 2. in-rationalis > irrationalis. • Aynı kökten EYun en-.imza mazi in+1 bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *en iç ~ Ar imDa' [#mDy IV msd. [Kıp xiv] güvenme.fiilinden türev düşünülebilir ise de daha erken örneklerin yokluğu düşündürücüdür. Ör: empire > ampir. in[mek én-/*yin.güvenmek " inan- ~ Tü ınak/inak [viii+ Uy. in+2 ~ Lat in-2 olumsuzluk ve yoksunluk bildiren önek . doğruluk." inan- * Tü *ına. Alm unter (bir şeyin içi.] nimet sunma. Kaş viii+] ınanç inanış veya inanılan kimse. içeri). içe yönelme * Fransızcaya 16. Karş. azalmak. moda olan şey " in+1 inak YT [Fel 194+] inak dogma kimse. yydan önce geçmiş örneklerde en-/em. Belki Ar icmân etkisiyle. Tü inan. imza etme " ~ Lat in içte olma. içeri). iki şeyin arası). sarkmak.biçimi görülür. İng in. iniş.şeklinde alınmıştır. içeri girme. in1 Tü Tü [ viii] in.olumsuzluk öneki < HAvr *ne olumsuzluk edatı. impérial > emperyal. Latince biçimler Türkçeye Fr telaffuzla en-/em. +inç . Lat intrare (içeri girmek). umut bağlamak (= Moğ üne-n gerçeklik. Alm in/ein (iç. içeri.güvenmek. Bunlar Türkçede an-/am. énteron (iç . xix LO] güvenilen * Türkçede 19. içeride. 2. Lat inter/intra.

Ar tedkik (1. genleşme < Ar basaTa yaydı. ~ Çin chên-chu inci incik <Tü [İMüh xiii] yincik bacağın alt kısmı. [DK xiv] incin< Tü yinçe. malum meyve ~ Ar cinda [#cnd] yan. keyfi veya sübjektif olma < Ar canada kapris yaptı. -e göre. kalbini ve aklını bir kimseye yöneltme. 2. ince eleyip sık dokumak) sözcüğünün ikinci anlamı doğrultusunda 1930 larda tekrar dolaşıma sokulmuştur.OFa ancîr incir ind[inde sübjektif olarak (edat) [Kıp xiv] yinçil. azalmak " in< Tü *yinç iniş. iyi haberci. dikkat ve ihtimam etme. cevap verme.inat [Neş. gücenmek incir . incil [ xiv] ~ Ar incil Kuran'a göre Hıristiyan dininin kutsal kitabı ~ Aram engîlâ Yeni Ahit ’in ilk dört kitabına verilen ad ~ EYun euangelion 1. Aş xi] ~ Ar cinâyat^ [#cny msd. c^any] kasdetti.(Yeni Ahit ’in dört kitabı) biçimleri Latince yoluyla Yunancadan alınmıştır. anlam ifade etti. müjdeci. Yini > yincik bağlantısı. Kıp xiv] incük/yinçük/yinçik bacak < Tü *yinç iniş " ince * Karş. delik.inmek.] inç [ xx/a] ~ İng inch bir uzunluk birimi.a. ETü yini (uzuv. Burunsuldan sonra ş > ç dönüşümü tipiktir. & EYun eû iyi + EYun ângelos haberci" ö+ * Fr evangile. taraf.] inat etme. [msd. nezd. 2. hastaya bakma < Ar cana 1. inci [Or viii] yinçü a. . fitin onikide biri ~ Eİng ynce ~ Lat uncia birim. [msd.azalmak. açtı" basit ~ Ar inbisâT [#bsT VII msd. yy'da "inceltmek" anlamıyla kaydedilen fiil. konuşma ) inbisat [Ferec xv] yayılma.] iyiliğini düşünme. yufka in. küçük düşürülmek . Fa pa > bacak ilişkisine paraleldir. incin[mek <Tü kırılmak. a. [Aş. azalış. 2. SinanP xv] cinad ~ Ar cinad [#cnd msd. onikide bir < Lat unus bir " üni+ ince Tü [Uy viii+] yinçge ince. zayıf. söz dinlemedi < Ar cinda taraf. paça. küçülmek. 2. sübjektif görüş " ind inayet [Kut. incelme < Tü * Yapı olarak *inişke ("inişik") eşdeğeridir. inceltmek. düşündü (= Aram #cany muhatap olma. oyuk. özellikle hayvan bacağı). daralma.incelmek " ince [CodC xiii] ~ Fa ancîr 1. incele[mek [CepK 1935] tedkik etmek <Tü ince "ince YT * 17. a. c^ina$yat^] ilgi ve ihtimam gösterdi. İng evangel.

] 1. < Indos Hint ~ EFa hinda.bölmek " in+2.] patlama. görevden ayrılma " fasıl ~ Ar infilâq [#flq VII msd. kırıp çıkma ~ Ar infirâd [#frd VII msd. indi sübjektif.] ayrılma. keyfi" ind indifa şiddetle taşma.] kendini ~ Ar infiSâl [#fSl VII msd. " Hint * 1980 dolayında İngilizce telaffuza uygun olarak düzeltilmiştir. indigo [ xx/b] endigo ~ Fr/İng indigo çivit bitkisi ve boyası ve rengi ~ İsp indigo Hint'e ait olan şey. (EYun páthos karşılığı). Türkçe yazım 1980’lerden sonra İngilizce telaffuza göre düzeltilmiştir. ~ Lat individuus bölünmez olan. dizin" * Aynı sözcük Türkçede Fransızca ve Almanca/İngilizce telaffuzla iki ayrı anlamda kullanılmaktadır. aşırıya gitme < Ar farada yalnız idi" fert infisah feshetme.a.] yalnızlaşma.a. divis. İng individual (1.) ~ Ar infaS [#nf5 IV msd. 2. çatlattı infirat [Neş xv] izolasyon. birey. çivit ~ Lat indicus a. fesh olunma " fesih infisal bölünme. birey & Lat in-değil + Lat dividuus bölünür < Lat dividere.a. 2. bıçak infaz veya kılıçla öldürme " nüfuz infial ~ Ar infîcâl [#fcl VII msd.] püskürme. ~ Ar infisâ% [#fs% VII msd. indüksiyon inek Tü » [viii]inek " endüksiyon (=Moğünige(n)a. individüel/endividüel [DTC 1944] individual ~Fr individuel bireysel < Fr individu a. döviz * Karş.ekinin işlevi açık değildir.] saplama.a. gücenme " fiil infilak < Ar falaqa yardı.] birinin görüşüne göre. atom. (yanardağ) patlama " def1 ~ Ar cindi [#cnd nsb. sokma. fırlama.indeks endeks [DTC 1942] dizin ~ index gösterge. a. ~ EYun indikós a. bireysel). ~ Ar indifa' [#dfc VII msd. felsefede ruhun her türlü dış etkenden etkilenme hali. indirge[mek YT [Fel 194+] irca etmek < Tü indir-" in- * Fiile eklenen -ge. .

kenarından kırptı. tepetaklak olma " kalp2 [ xiv] ~ Ar inqilâb [#qlb VII msd.] yıkılma < ~ Ar inHiSâr [#HSr VII msd. Yus xiv] ~ Ar inkâr [#nkr IV msd.a. faizle borç aldı inkişaf ortaya çıkma " keşif inkıta inle[mek <Tü [ xiv] ~ Ar inkişâf [#kşf VII msd. önayak olmak " inisiye [Bah 1924] ~ Ar inha' [#nhw/nhy IV msd. paslandı.] inleme sesi [TS xiv] inle-/inile-/inilde- innovasyon [ xx/c] ~ Fr/İng innovation yenilik. ortaya . 5.] açılma. ülke " taraça inha kesinleştirme " nihayet inhidam Ar hadama [msd. nakr/nukür] bilmedi. önayak olmak ~ Lat initiare a. a. inkıraz [Neş xv] ~ Ar inqirâD [#qrD VII msd. 2. it. yaratma. ~ Ar inhidam [#hdm VII msd. yadsıma < Ar nakira [msd. yy'da Britanya'yı istila eden bir Cermen kavmi + İt terra toprak. neo+ inşa çıkarma.a. bir sürece veya yola veya tarikate girmesi sağlanmış kimse < Fr initier (özellikle bir yola veya yolculuğa) başlatmak. inşa etme " neşet ~ Ar inşâ' [#nş' IV msd.] sonuca vardırma. yol almak " in+1. başlatılmış. aşağı ~ Lat infra ~ İngiltere [xvi] ~ İt Inglaterra Avrupa'da bir ülke & İt Ingla Angl halkı. iyon inkâr [Aş.aşağı ~ Fr/İng infra.gitmek. hadm] yıktı inhisar sınırlandırılmış olma.] yalanlama.] kesinti" kat2 < Tü irj [onom. tükenme < Ar qaraDa [msd.infra+/enfraHAvr *ndher.] çıkarma.a.+ Lat novare a. yad ) inkılap tersine dönme. tekelinde olma " hasr inisiyatif Fr initier başlamak. kemirdi. tanımadı (= Akad nakru yabancı. icat < Lat innovare yenilemek & Lat in. ~ Ar inqiTâc [#qTc VII msd. < Lat initium başlangıç & Lat in-girme bildiren önek + Lat itus/iter yol < Lat ire. öncülük < inisiye [Bah 1924] ~ Fr initié 1.] aşınma. < Lat novus yeni < HAvr *newo.] ~ Fr initiative girişim.alt. 2. " in+1. qarD] 1.] altüst olma.

Akad eneşu (güçsüz olma. = İbr 'enüş a. net2 [199+] ~İng internet bilgisayarlar arası ağ * İngilizce sözcük 1970’lerden itibaren kullanıldığı halde bugünkü anlamı 1984'te yerleşmiştir. Lat intrare. = Akad nişu halk.+ Lat secari kesmek. tüm insanlar (= Aram 'inâş/'anâşâ a.) biçimini alır.] sürüklenme. bağırsak). dilek kipi edatı + Ar şâ'a [#şy'] istedi.a. insektisid [ xx/c] ~ Fr/İng insecticide böcek öldüren & Lat insectum eklembacaklı (& Lat in.] damgalanma " tab * Osmanlıca ikinci anlamı Fr impression (izlenim) < presse (basım) sözcüğünün literal çevirisidir.a. iz edinme.] sonuç doğurma " netice [ xix] mikrobiyoloji < Ar intan [#ntn IV msd.iç < HAvr *en.] akışkanlık. a. Aynı kökten Fa andar/dar (iç). iradesi dışında hareket etme " sevk intaç intaniye kokuşma.a. Fr entrer (içeri girmek). énteron (iç organlar. [ xix] izlenim (Fr ~ Ar inTibâc [#Tbc VII msd. intibah "tenbih ~ Ar intibah [#nbh VIII msd. akıttı insiyak [ xx/a] içgüdü (Fr instincte karşılığı) ~ Ar insiyâq [#swq VII msd.a. allah insan [DK xiv] ~ Ar insan [#'ns] kişi < Ar ins insanlık. EYun entos (iç). istesin + Ar allâh " şey. Yus xiv] ~ Ar inSaf [#nSf IV msd. uyum içinde birbirini izleme < Ar sacama [msd. halsiz olma) fiil kökü ile anlam ilişkisi açık değildir. Aram #nş. bölmek) + Lat -cidus öldüren " in+1.] ılımlılık. kavim ) * Arapça ismin Ar #'ns (iyi huylu ve yumuşak başlı olma. evcilleşme) = İbr #'nş. " in+1 * Fr entre (a. intiba impression çevirisi) [Men xvii] damgalanma.] uyanık olma .] inter+ ~ Lat inter bir şeyin içinde veya iki şeyin arasında olma bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *en-ter. internet < İng intercomputer network " inter+. çürüme " netameli ~ Ar intâc [#ntc IV msd.insaf merhamet < Ar niSf yarım " nısıf [Aş. inşallah [Aş. Yus xiv] dilek deyimi ~ Ar in şâ'a-llâhu Allah istesin & Ar in ki. sacm/sucüm] (musluk veya gözyaşı) aktı. +sid insicam ~ Ar insicam [#scm VII msd. segman.

[Kıp xiv] iblik/iplik/yiblik/yiplik .] seçme. hınç duydu intisap gelme " nesep intişar [ xiv] [ xiv] ayrılma. na%b] seçti ~ Ar inti%âb [#n%b VII msd. ~ Ar inzal [#nzl IV msd.] faydalanma" nafia intihal ~ Ar intiHâl [#nHl VIII msd. ~ Ar intifâc [#nfc VII msd. sperm ~ Ar inDibâT [#DbT VII msd.] başkasının fikir veya eserini kendine maletme < Ar naHala hediye etme. boğazladı < Ar naHr boğazın alt kısmındaki çukur intikal taşınma. naqam] öç aldı.intibak uyma. inzal akıtma. üreme.] örtüşme.] intizam olma. yayılma.] köşeye çekilme. naHr] (hayvanı) boğazını keserek öldürdü. yolunu gözleme < Ar naZara baktı" nazar * "Kem göze maruz kılma" anlamı Türkçeye özgüdür.] öç ~ Ar intisâb [#nsb VII msd.] düzenli ~ Ar intiZâr [#nZr VIII msd. üstüste binme < Ar Tabaq kapak " tabak 1 intifa [ xiv] ~ Ar inTibaq [#Tbq VII msd. öç < Ar naqama [msd.Ar intişâr [#nşr VIII msd. intihar ~ Ar intiHâr [#nHr VII msd. indirme.] 1. CodC xiii] yipek a. disiplin altına alma " zabıt inziva yalnızlaşma " zaviye ip ipek iplik Tü <Tü <Tü [Uy viii+] yip ip. seçim < Ar na%aba [msd. [ xix] yayımlanma . iplik [İMüh.] yayılma " neşir ~ Ar intiZâm [#nZm VIII msd.] bağımlı hale intikam [Aş xiv] alma. bir şiiri yanlış şaire atfetme intihap tercih.] ~ Ar intiqâm [#nqm VII msd. başka bir yere gitme " nakil [Env xiv] ~ Ar intiqâl [#nql VIII msd. Tü yip ip " ip < Tü yip " ip [MŞ xiv] iplik . 2.] ~ Ar inziwâ' [#zwy VII msd. düzen " nazım 1 intizar [Aş xiv] bekleme.] kendini öldürme < Ar naHara [msd. zaptedilme.a. ejakülasyon " nüzul inzibat durdurulma.

] isteme. özellikle < Tü ér. rawd] av peşinde dolaştı. ırgat [Aş xiv] ırġad toprak işçisi < EYun ergázomai çalışmak " erg iri Tü [Uy viii+] iriğ büyük. bir konuyu gündeme getirme. # 1847 Dr. 2.uyumak ipotek [Cumh1932] ~Frhypothèque~EYun (h)ypotheke önerilen şey. ipnotize/hipnotize [etm [Bah1924] ~Frhypnotiser psikolojik telkin yoluyla derin uyku haline sokma ~ İng to hypnotise a. aradı ırak Tü [Or viii] ırak uzak. tabip < EYun (h)ypnos.< HAvr *swep. ayırt etti ırgala[mak <Tü [EvÇ xvii] ırgala< Tü ırğa. alt + EYun tithemi. olgunlaşmak " er- iridyum [ xx/b] ~ YLat iridium bir element ^ Smithson Tennant. kimyacı (1761-1815) < EYun íris. sarsmak * Sürekli ve kararsız eylem belirten -ele. özellikle pratik bilgi.[xi] sallamak.olmak. araştırmak irfan ~ Ar cirfân [#crf msd. getirme.uyku ~ HAvr *sup-no. amele. İng.a.] geri döndürme " rücu [CepK 1935] tedkik etmek <Tüirte-aramak.* -lik ekinin işlevi açık değildir. irid. öğrendi.] 1. gelir < Ar warada vardı. başlangıç " iptila [Aş xiv] ~ Ar ibtilâ' [#blw VIII msd. tez2 iptal iptida bidayet [ xiv] ~ Ar ibTâl [#bTl IV msd. gelir getirme.] geçersiz kılma " butlan ~ Ar ibtidâ' [#bd' VIII msd.ekiyle. tanıdı. sıkıntı ve mihnet verdi" bela irade [Aş xiv] iradet istenç < Ar râda [msd. -t. [Uy viii+] yırak ~ Ar irâdat [#rwd IV msd. ortaya atılan şey.koymak " hip(o)+1.] temel. < Tü ıra-/yıra.] bilgi. usul ve örf bilgisi < Ar carafa bildi. İng. geldi" vürut irca irdele[mek YT ~ Ar ircâc [#rcc IV msd. the.[xi] uzaklaşmak irat ~ Ar Irâd [#wrd IV msd. James Braid.gökkuşağı" iris .] belaya tutulma < Ar balâ sınadı. bir borca karşılık rehin verilen şey & EYun (h)ypo aşağı. olgun ~ Yun/EYun ergâtes işçi.

kokuşmak iris [ xx/b] ~ Fr iris 1. irid. * Güney Nijerya yerli dillerinden. gözün renkli kısmı. ~ İng iroko tropik Afrika'ya özgü bir ağaç.çürümek. alaylı anlatım / İng irony a. irmik öğütülmüş buğday unu < Tü *irimik " iri [ML xx/c] iroko chlorophora excelsa ~ uloko a. asıl maksadını gizleme EYun eirö söyletmek ~ HAvr *weryo. ırmak <Tü [Kıp. EYun (h)ríza (kök). < İt terra irredenta kurtarılmamış topraklar ~ Lat irredemptus geri alınmamış & Lat in. yy başlarında ortaya çıkan ikinci anlamın ürk.toplamak. ırmak). prim .a. rahatsız etmek ~ Lat irritare taciz etmek & Lat in. Ar wadin (yağmur suyunun açtığı yarık.* Değişken renkli alaşımlarından ötürü. ~ EYun eiröneia bilmezden gelme. irin Tü [Uy viii+] irirj/yirirj cerahat < Tü iri-/yirü. kuşak < HAvr *wei-1 kıvırmak * Rizomlu bir bitki olan süsene "çiçeklerinin renk zenginliğinden ötürü" iris adı verildiği tezi doğrulanmaya muhtaçtır. ikiyüzlülük etme.1.geri + Lat emere.a. a. gökkuşağı renklerinde olan her şey. asıl irkil[mek çekilmek ~ Ar cirq [#crq msd. Karş.fiilinden kontaminasyon yoluyla türediği düşünülebilir. [ xx/a] ürkerek geri < Tü irk. yarmak " yar<Tü [Kıp xiv] iri * Anlam ilişkisi için karş. empt.almak " in+2.değil + Lat redemptus geri alınmış & Lat red.toplanmak. Karş. Tü [Kaş.] 1. birikmek. birik-. 2. DK xiv] yırmak/ırmak akarsu < Tü yır-/yar-kesmek. biriktirmek * 20.kavis.< HAvr *wers-3 söylemek irrasyonel rasyonel [DTC 1944] ~ Fr irrationel aklî olmayan" in+2. xiv-xix passim xi] irkil.almak ~ HAvr *em. ironi [ xx/c] ~ Fr ironie kinaye. süsen bitkisi ~ EYun íris. süsen çiçeği ~ HAvr *wlri. gözün renkli kısmı.+ Lat ritare kaşımak " in+1 ırk soy. irredantizm [191+] ~Frirrédentisme yabancı ülke yönetimindeki soydaşları gerekçe ederek yayılma siyaseti ~ İt irredentismo a. gökkuşağı. re+. köken. 2. irite [etm [ xx/b] ~ Fr irriter taciz etmek. 2. bitkilerde kök.

* İtalya'nın uluslaşma sürecinde "henüz kurtarılmamış" İtalyan topraklarını talep etme siyasetinden.] islamiyeti ~ Ar irtifâc [#rfc VIII msd. f. hazırlıksız şiir söyleme < Ar ricl 1. irtical ~ Ar irticai [#rcl VIII msd. kullanışlılık. yolculuğa ~ Ar irtikâb [#rkb VIII msd.] doğru yolu gösterme " ~ Ar irtibâT [#rbT VIII msd. ayak " rical irtidat reddetme " red irtifa yükseklik " ref [MMem xvi] [ xiv] ~ Ar itidâd [#rdd VIII msd. (suç veya günah) işleme " merkep irtişa ~ Ar irtişa' [#rşw VIII msd. ayak.] 1.] şeref.] < Ar racaca geri döndü. mülkiyeti kendine ait olmayan bir malı kullanma hakkı" refakat irtihal [Env xv] çıkma. eski rejime dönmeyi savunanlar" anlamında kullanılmış görünüyor. duman lekesi . Karş. is Tü [ xi] ış is. unredeemed.] gönderi < Ar ~ Ar ir6 [#wr6 msd.] rüşvet alma " rüşvet ~ Ar irtiHâl [#rHl VIII msd. geri gitti" rücu * İlk kez Ekim 1908'de "Meşrutiyet devrimine karşı olanlar.] bağlantı kurma " ~ Ar irtica [İkdam 1908 190+] gericilik (Fr réaction karşılığı) *irticâc [#rcc VIII msd.] gönderme " resul irşat rüşt irtibat rapt ~ Ar irşâd [#rşd IV msd. yola çıktı" rahle irtikâp şeyi) üstüne alma. Arapçada ender olarak "bayatlama" anlamına rastlanır. a. İng redeem.] miras < Ar wari6a varis idi.] 1. yy'm ikinci yarısında yaygınlık kazanmıştır. "ona sahip olan kişileri diğer insanlardan ayıran bölme" < Ar caraDa öne çıktı. 2.] doğaçlama şiir okuma. irsaliye irsal [IVmsd. ölme < Ar raHala göçtü. irs/ırs miras kaldı (= Aram #yrt a. 2. 2. ) irs » " irs ~ Ar irsâliyyat [#rsl nsb. şiirde vezin birimi. irtifak ~ Ar irtifâq [#rfq VIII msd. itibar. itibar ~ Ar cirD [#crD msd. belirdi" arz1 * Türkçe ırza tasallut yerine ırza geçme deyimi 20.] yüksekte olma.] (ağır bir ırz [DK xv] şeref.

[Uy viii+] isiğ sıcaklık. işten alıkoyma. rahatlatma." ışı-ışıldak YT isim/ismİbr şem a.] bir işle uğraştırma.sesi edep kaygısıyla düşürülmüş olabilir. [LO xix] ciltte terden dolayı < Tü isig sıcak " ısı [Yus xiv] ~ Ar ism [#sm/#smy msd. sıtma. gevşetme. yaşı.biçiminin. kanıtlama " sebat işe[mek <Tü [MŞ xiv] [ xiv] ~ Ar İ6bât [#6bt IV msd. alamet ~ Ar işârat [#şwr IV msd. ipucu " şura2 isbat/ispat kesinleştirme.idrar etmek " çiş * ç.] sinyal verme. göz kırparak onay verme. [Kıp xiv] yışı-< Tü *ya-/yal. = Akad şumu a. parıltı < Tü ışılda-" ışı[Uy viii+] isiglig sıcaklık.] sabitleştirme. rast gelme " tasvip isale ~ Ar isâlat [#syl IV msd. işgüzar güzergâh + & Tü iş + Fa gu5âr geçiren.yanmak. Tü çişe. diyare " suhulet ısı ışı[mak Tü ~ Ar ishal [#shl IV msd. Aş xi] nişan. [KT xix] işgal-i askeriye yabancı bir toprağı askeri denetim altına alma (Fr occupation militaire çevirisi) [#şġl IV msd. ishal akışkan kılma.kökünden zayıf biçim olduğu düşünülebilir. işgal [Men xvii] bir işle uğraştırma. saptama. ışık projektör isilik Tü oluşan kızartı <Tü [DK xiv] aydınlık.a. oyalama " meşgale * Türkçe ikinci anlamı Fr occupation sözcüğünün çevirisinden türemiştir.] yerini bulma. parlamak (= Moğ cula ışık ) " yan- * Kısmen onomatope özellikleri gösteren bir fiildir. Yışı. [MŞ xiv] issilik sıcaklık. eda eden " iş.] akıtma " sel işaret [Kut. oyalama.iş isabet Tü [Orviii] ış a. [ xiv] ~ Ar iSâbat [#Swb IV msd.yanmak.ısıtmak " ısın- Tü [ xi] yaşu-/yaşı. 2. parlamak. böyle verilen sinyal.a.] 1. hararet < Tü isi. ~ Ar işgal * Fa kârguzar veya maslahatgüzar sözcüğünden tercümedir.] ad (= < Tü yışı. alamet.) .a.

urtica < Tü ısır. bismillah. esami. esma.a. İng scalpel (cerrah bıçağı). < Lat scalpere/sculpere yontmak * Karş. İt scalmo. yerleştirme " iskandil [LF xv] ~ İt scandaglio deniz derinliğini ölçmeye mahsus düğümlü ip. [TDK 1944] şua [Uy viii+] isin. [LO xix] ~ Yun skalmós sandalda küreğin * Karş. kart2 . müsemma. sıcak olmak [Uyviii+]ısır-/ısur-a. Fr escaume/escarme (ıskarmoz).a. ekarte edilmiş < İt scartare (iskambilde) kâğıt kaçmak.duymak işitsel < Tü işit-" işit- YT [TDK 1955] * Fiil köküne -sel eklenmesi kural dışıdır.a. sabo ıskarta [KT xix] ~ İt scarto atılmış. elenmiş. [MŞ xiv] yaprakları yakıcı bitki. isim. < Tü ışı-" ışı- < Tü isi. a.ısınmak. Dissimilasyon Venedikçeden alınmıştır.EŞKÖKENLİLER: Ar ism : besmele.a. kalemtraş ~ Lat scalpellum/scalprum a. özellikle tahtadan yontulmuş pabuç. tesmiye ışın ısın[mak ısır[mak ısırgan ısırişit[mek işitimle ilgili Tü YT Tü Tü [CepK 1935] kıvılcım.] oturtma. devre dışı bırakmak ~ OLat *excartare " ex+. iskarpela ~ Ven scarpèlo [İt scalpello] ağaç yontma bıçağı. iskarpin [ARasim 1897-99] Avrupa tarzı ayakkabı ~ Ven scarpìn / İt scarpino hafif ayakkabı < İt scarpa ayakkabı. ölçek ~ OLat *scandaculum ölçek " eşantiyon ıskarmoz bağlandığı çubuk ~ E Yun skalmós a." Tü [ viii] éşid-/éşit. [ xi] ısırğan çok ısıran. ıska iskambil brusquembille bir kâğıt oyunu iskân sükûn [AL 192+] futbolda topa vuramama (argo) [LO 187+] kâğıt oyunlarının genel adı ~ ? ~ Fr ~ Ar iskân [#skn IV msd.

sken. gemilerin yanaştığı rıhtım ~ Lat scâlae (*scand-sla) merdiven < Lat scandere basamak çıkmak. işkolik iş + Tü (al)kolik " iş.a. tırmanmak iskelet [ 188+] ~ Fr squelette a. anlaşılmazlık. oturak skamní tabure. tutmak + EYun (h)aíma. iskelet < EYun skellö kurumak. ciltçi presi < Fa şikastan. [LO.a. er iskete [Arg xvi] skete carduelis spinus ~ EYun skánthos a. 2.a. & EYun is%ö durdurmak.a.erkek.a.kırmak. merdiven. KT 187+] işkil şüphe. < Lat scabere yontmak ~ Yun işkence [Gül xiv] ~ Fa işkanca/şikanca eziyet. mumya. andr. müşkilat < Ar şakl2 [msd.] düşürme < Ar saqaTa iskele [Neş. zorluk < Ar şakala ket vurdu * Arapça sözcük biçim bakımından #şkl kökünün ifcal masdarı ise de çoğul ad olarak kullanılır. özellikle Büyük İskender ~ aléksandros "er savan".basmak.) sözcüğünden adapte edilmiştir. iskender [ xx/c] yoğurtlu döner yemeği < öz İskender Bursa'da bir kebapçı dükkânı adı ~ al-iskandar bir erkek adı. a.a.] karışık ve muğlak şeyler.a.a. tırmanmak ~ HAvr *skand. • İ. işkil [Men xvii] eşkâl şüpheli ve muğlak şey. şikan.a. ~ EYun skeletón 1. Eyüboğlu'nun sözcüğü Karadeniz Rumcası'ndan türetme çabası orijinaldir. savmak + EYun aner. Z.] engel. mide ~ OFa aşkamb a. t. İng discount (iskonto) < İt discontare. eziyet etmek ~ OFa şkastan. & EYun aleksö defetmek. ~ Fa işkanba/şikanba iskemi [ML xx/c] ~ Fr ischémie kan dolaşımında duraklama ~ EYun is%aimia a. + Lat computare hesaplamak & Lat exdışa " ex+. kompüter Karş. Kan xv] rıhtım ~ İt scala basamak. . ~ Yun skathí bir tür ötücü kuş. işkence.iskat düştü "sukut [ xiv] ~ Ar isqaT [#sqT IV msd. a. bükmek. ezmek. hesaptan düşme < İt scontare indirim yapmak ~ OLat excomputare a. adam. iskonto [ xix] iskonta/iskonto ~ İt sconto indirim. vesvese ~ Ar işkâl/aşkâl [#şkl çoğ. kuruyup büzüşmek ~ HAvr *skelskurumak işkembe [ xiv] şikembe hayvan midesi < Fa şikam/şikanb karın. kuruyup büzüşmüş şey. sırtsız sandalye ~ Lat scabellum/scabillum a. kovmak. alkol [ 200+] iptila derecesinde işe düşkün kimse & Tü * İng workaholic (work + alcoholic.a. belirsizlik.kan " hem(o)+ iskemle [Arg xvi] skemli banko.

ismet [ xiv] ~ Ar ciSmat^ [#cSm msd. işaret (argo) » [ 186+] buhar işmar Erm nşmar işaret. özellikle hayvana su vermek) < usu (su). 2. şumurdan (saymak).iskorpit [EvÇ xvii] ~ Yun skorpídi zehirli dikenleri olan bir balık < Yun/EYun skorpíos akrep < Sam [#cqrb] a. [DK.OFa âbespurdan. ıslah [Mercimek xv] < Ar SalaHa iyi veya uygun idi ~ Ar iSlâH [#SlH IV msd.a. [Men xvii] zencefil. emanet etmek " sipariş * Erm absbar. teslim olma. oşmâr. spinacia oleracea ~ OFa spanâk a.tevdi etmek. +ev < Tü işle-" iş işlev YT [Kutxi] ~ Ar islâm [#slm IV msd. [Fel 1942] fonksiyon * Türkçede örneği bulunmayan -(e)v eki. Env xiv] ısmarla. Moğ usula. " akrep ısla[mak " su <Tü [Kıp xiv] ısıl-/ısla< Tü *sıw-la-nemlendirmek. esirgeme isnat senet [MMem xvi] ~ Ar isnâd [#snd IV msd.] dayandırma" isot + [Kan xv] ıssı ot her türlü baharat. uyum sağlama " sulh islam boyun eğme. [LO xix] acı biber ıssı sıcak + Tü ot" ısı. saflık. ısmarlamak) biçimi Orta Farsçadan alınmıştır. farketmek * Aynı kökten Fa şimar (sayı). ısmarla[mak [Har xii] osparla-. [TS xv xv] sıklık islim = Tü istim" istim [LG 188+] göz ucuyla beyan-ı hal.saymak. alamet ~? OFa *nişmâr a. bir din " selam işlem YT [Fel 194+] ameliye < Tü işle-" iş. [MŞ xiv] isfanâ% ~ Fa ispanâ%/ispânac bir & Tü .a.a. günahsızlık < Ar caSama koruma. < OFa oşmürdan. ot ıspanak sebze.a. . bazı Kıpçakça örneklere nisbetle Öz Türkçe kelimeler üretmekte kullanılmıştır. sakınma. anlamak.] 1.] leke ve günahtan korunmuşluk. sanmak. simge. âbespâr. a.] düzeltme.(sulamak.(güvenceye almak.. su katmak * Karş.a. sağaltma. ıslık Tü? [Kıp xiv] sığlık a.

~ Yun spínos bir tür ötücü kuş.a. biçim. * Aynı kökten İng finch (a. .a. çeşit. tür.] < Yun spáros karagöze ~ İt spatula küçük ve enli bıçak ~ Lat [ xix] ~ Yun spasmós kasılma. * İşportacı "sepetçi. " spazm ispazmoz » ispençiyar [EvÇ xvii] attar. sképtomai (gözden geçirmek. incelemek). ticari eşya çeşidi. baharatçı < İt spezie baharat.a. a.* Orta Farsçadan Yunanca yoluyla Batı dillerine geçmiştir. eczacı ~ İt speziale attar. özellikle kimyasal madde veya ot türü " spesiyal * İng spice < Fr épice (baharat) biçimleri Latinceden alınmıştır. görünüm.] bir tür ~ Yun spároi [çoğ. gözlemek). " espri ispiyon [Bah 1924] hafiye ~ Fr espion casus ~ İt spione a. ~ HAvr *(s)ping. 2.gözetlemek * Aynı kökten Lat specere. # 1854. ~ EYun spyris. enli bıçak " apolet ıspazmoz/ispazmoz E Yun spasmós. • Yunanca sözcük muhtemelen eski bir Akdeniz dilinden alınmıştır. Karş. -d.a.a. ispanyolet [Bah 1924] pencere kilit mekanizması < öz espagnol İspanyol ispari benzer bir balık [ xvii] ~ Fr espagnolette [küç.a. ispermeçet [LO xix] ~ YLat spermaceti ispermeçet balinasından elde edilen güzel kokulu beyaz muma benzer madde & Lat sperma sperm + Lat cetus balina " sperm ispinoz [Arg xvi] fringilla ~ EYun spínos/spíza a.a.a. spyrida. EYun skopeo (bakmak. seyretmek ~ HAvr *spek. şifalı ot ~ Lat species 1. gözcü < Ger *spehjan gözetlemek. OYun spanáki(on) > OLat spinaceum > İng spinach.). 3. ispiritizma [KT 189+] ~ Fr spiritisme medyum aracılığıyla ruh çağırma ~ İng spiritism a. sepetle dolaşan satıcı" anlamında.a.a. ~ Ger *spehön gözetleyen. spazm ~ " ıspazmoz ıspatula [ xx/a] spathula < Lat spatha kürek.a. < İng spirit ruh ~ Lat spiritus a. işporta [LO 1876] ışporta iki kulplu yayvan sepet ~ İt sporta ince tahta yongasından örülen yayvan ve iki kulplu sepet ~ Lat sporta a.

İstanbul [ xiv] stambol/istambol ~ Yun sten póli < Yun eis ten póli şehir içi. İng stand (durmak. HAvr sts-n(â). [Gül xv] boşa harcama ~ Ar israf [#srf IV msd. malik =? Tü İ5i/ istaka/ıstaka Ger *stakön sopa " atak2 * Karş. Galata'ya kıyasla İstanbul'un sur içi bölümüne verilen ad & Yun eís iç + Yun e pólis şehir.a. durma. * HAvr *sta. politik * Türkçeye Yunancadan alınmış kent adlarında rastlanan eis öneki. İng stick. Lat *staurare (dikmek. İstanbul" eis+. Osmanlıca nefs-i filan tamlamasıyla ifade edilen. Lat stâns (duran).a. ayak basmak. Alm stehen (durmak). HAvr stöu. istatistik [ NK em al 18 71 ] ~ Fr st at is ti qu e~ Al m statistik devlet idaresi sanatı. baskı aleti < Ger *stap-/*step. taşırma. eis Ámison > Samsun vb. HAvr si-stâ. metruk iğe/iye [viii+ Uy] a. EYun stöis.durmak ~ HAvr *stâ. boşa harcama < Ar sarifa [msd.] birliktelik.a.reduplikatif kökünden > Lat sistere (durdurmak).fiil adından > Ave stâna. birlikte yeyip içme < Ar caşara birlik oldu " aşiret ıssız <Tü [DK xiv] issüz sahipsiz. durma yeri. dikmek). Lat stare.] azıtma. durum). stake (sopa). stat-.~EYun ıstampa [ xix] ~ İt stampa damga ~ Ger *stampaz havan. = EYun ostéon kemik " oste(o)+ [Menxvii] ~ Yun astakós a. idari amaçla toplanan sayısal bilgiler [xvii].kökünden > EYun (h)istemi. ölçüyü kaçırma. Karş. nefs-i İznik). ihmal etti. trachurus staurídi haç gibi olan < Yun staurós haç " istavroz.a. " iye iştah » [Aş xiv] işteh " iştiha [ xx/b] bilardo sopası ~ İt stecca sopa.(direk). EFa/Ave stâya.a. duruş. iç şehir.pekiştirme biçiminden > EYun staurós.a. Ave stüna.(durdurmak. < Lat stâre. konak).israf [Kıp xiv] . istasyon [ xix] ~ Fr station 1. durak ~ Lat stâtio a. adım ~ HAvr *stebh.şimdiki zaman kökünden > Lat stenare (durdurmak). uygulamalı matematik [xviii] < Alm staat devlet ~ İt stato " statü istavrit [ xvii] bir balık türü. özellikle Konstantin kenti.a. kaldırmak). saraf] gözardı etti. sta-. eis Nikaían > İznik (iç İznik. HAvr stâ-na. Yus xiv] ~ Ar cişrat^ [#cşr msd.a. istakoz/ıstakoz astakós a.a.] a. +oid ~? Yun . yoldaşlık. vilayet merkezi olan yerleşimi anlatır.(durak. stat. gözden kaçırdı ısrar gıcırdadı.basmak. cırcır böceği gibi öttü ~ Ar iSrâr [#Srr IV msd. 2. değnek ~ < Tü iss [xiv DK] sahip. < Ar Sarra işret [Aş.

Fr saurelle (istavrit balığı) Yunancadan alınmıştır.] acele etme. kertenkele. başvuru " davet istidat olma. Ancak Bulgarca. takip etmek. 2. irade < Tü iste-" iste-. durdurmak < HAvr *stâ. davet etme. istavroz [Men xvii] ~ Yun staurós haç ~ EYun staurós direk.] başına buyrukluk. Lat lacerta) ile alakalıdır. tıkmak . 2. istiflemek. (bir sıvıyı) istibdat ~ Ar istibdâd [#bdd X msd. gemi ambarı < İt stivare istiflemek (= Yun stoiba/stoibâzö a.a. aramak < Tü iz " iz [Fel 194+] isteme yetisi. istif.] su tutma. kazık ~ HAvr *stau-ro.] bir şeye hazır istif [MMem xvi] istifa ambara yığmak.] cevap ~ Ar istidcâ' [#dcw X msd. istiap içine alma. ~ Ar isticdâd [#cdd X msd. aceleci ~ Ar isticwâb [#cwb X msd. badd] saçtı. Yun stavridís yan-biçiminin de mevcut olması gerektiğini düşündürür. yetenek " add [Aş xiv] ~ Ar isticcâl [#ccl X msd. Rusça stavrid/stravrida biçimleri. hacim < Ar saba [msd. sayb] (su) aktı ~ Ar isti'âb [#syb VIII msd.durmak " sütun işte iste[mek istem YT <Tü Tü [TS xiv] uşda/üşte & Tü uş işte (işaret zarfı) + Tü da/ta ? " şu [Uy viii+] izde-/iste. sorgulama " cevap istida çağrı. Romence. +inç [ xix] ~ Fr hystérie psikiyatride bir ruh hastalığı < Tü iste-" iste-istenç YT [ 196+] irade isteri/histeri < Fr hystérique kadınlara özgü olduğu varsayılan aşırı duyarlık hali ~ EYun (h)ysterikós rahime ait < EYun (h)ystéra rahim " hister(o)+ * Eskiden isteriye rahim salgılarının düzensizliğinin yol açtığına inanıldığı için.izlemek. keyfi ve mutlak yönetim < Ar badda [msd. bir tür dev deniz yaratığı.] çağırma.dikmek. • İt saurella. kural tanımazlık. dağıttı istical olma " acele isticvap isteme. eğilim. [Men ] istif ~ İt stiva 1.* Aynı balığın Yunanca adı savrídi muhtemelen EYun saûros/saúra (1. Türkçe istavrit cinslerini ifade eden sarı balığı/sarıkuyruk/sarıkanat biçimleri muhtemelen Yun savrí/savrídi'den alıntıdır.) ~ Lat stipare sıkıştırmak.

~ Ar iştihâ' [#şhw VIII msd.] ~ Ar istifâdat [#fyd X msd.] hizmete ~ Ar istihfaf [#%ffX msd.] pekiştirme.istifa af dileme " af istifade fayda istifham sorgulama " fehim istifra " ferağ iştigal [Mercimek xv] af dileme ~ Ar isticfâ' [#cfw X msd.] yararlanma " [ xiv] ~ Ar istifham [#fhm X msd.] çaba ile elde . hizmetçi olarak çalıştırma " hizmet istihfaf hafif istihkak etme. kusma [ xiv] ~ Ar iştigâl [#şġl VIII msd.] hafifseme" ~ Ar istiHqâq [#Hqq X msd.] istiğfar [Gül xiv] merhamet dileme < Ar ġafara merhamet etti" mağfiret istiğna zenginliği reddetmek " gına iştiha şehvet ~ Ar istiğna' [#ġny X msd. bir işin hayırlı olup olmayacağını anlamak için dua ile uykuya dalma < Ar %ayr hayır " hayır2 istihbar haber toplama " haber istihdam koşma. üretme " husul [ xiv] [Neş xv] ~ Ar istihbar [#%br X msd. ~ Ar istihdam [#xdm X msd. hakediş < Ar Haqqa hak idi" hak1 istihkâm tahkim etme " hüküm istihlak helak istihsal etme.] (bir süreç istihale içinde) dönüşme.] haber sorma.] tüketme " ~ Ar istiHSâl [#HSl X msd.] gına getirmek. (böcek) hal değiştirme " hal1 istihare [ xiv] ~ Ar isti%ârat [#%yr X msd. arzu " ~ Ar istiHâlat [#Hwl X msd.] hak ~ Ar istiHkâm [#Hkm X msd. ~ Ar istifrağ [#frġ X msd.] uğraşma" meşgale ~ Ar istiğfar [#ġfr X msd. evrilme.] hayır dileme.] sorma. ~ Ar istihlâk [#hlk X msd.] arzulama.] içini boşaltma.

yönetti" velayet ıstılah konvansiyon.] 1.] aşırı derecede ~ Ar istiqrâr [#qrr X msd.] gerek sayma. saymama. yönelme. hiçe sayma. aşağılama < Ar iştikak ~ Ar iştiqâq [#şqq VIII msd.] 1.] faiz ile istila ~ Ar istilâ' [#wly X msd.buhar istimal işletme " amel istimbot istim.] 1. [ xix] (buhar makinasında) buhar [ xiv] ~ İng steam buhar ~ ~ Ar isticmâl [#cml X msd. yön" anlamı Türkçeye özgüdür. ~ İng steamboat buharlı gemi" [Tarik 1885] . yy sonlarına dek rastlanır. etimoloji < Ar şaqqa yardı. özellikle bir hükümdarı hiçe sayarak itaati reddetme.] alay.] egemen olma. misafir kabul etme " kabul ~ Ar istiqbâl [#qbl X msd. 2. yarma. küçümseme.] son derece ~ Ar istiqrâD [#qrD X msd. yönseme. bir şeyi ikiye bölme. bir kelimeyi diğerinden türetme. ~ Ar istilzam [#lzm X msd. teknik terim " sulh istilzam gerektirme " lüzum istim Ger *staum. 3. 2. istikrah iğrenme " kerh istikrar kararlı olma " karar istikraz borçlanma " inkıraz ~ Ar istikrah [#krh X msd.] dimdik durma. dümdüz gitme. 2. bağını koparma. hükümranlık " ekalliyet * Klasik kullanımda olumsuz bir kavram iken en geç 15. özellikle zorla egemenliği üstlenme < Ar walâ başında durdu. doğruluk < Ar qâma durdu " kamet * "Doğrultu. böldü " şık1 istikamet ~ Ar istiqâmat [#qwm/qym X msd.istihza haza'a [msd. istikbal [Neş xv] ağırlama 1. "İsyan.] istiklal [Neş xv] ~ Ar istiqlâl [#qll X msd. haz&rsquo] alay etti. istibdat" anlamında kullanımına 19. isyan etme. aşağıladı ~ Ar istihza' [#hz' X msd. başka hükümdar tanımaksızın hüküm sürme.] işe koşma. yy'dan itibaren kısmen olumlu anlam kazanmıştır. düzenleme. 2. bot2 ~ Ar iStilâH [#SlH VIII msd.

kopya etme < Ar nus%at kitabın temize çekilmiş hali. şirâ'] satın aldı istirahat soluk alma. gurur göstererek bir şeyden kaçınma < Ar nakafa küçümsedi. rica etme " rahmet1 » " ıztırap ~ Ar istirdâd [#rdd X msd.a. ortak oldu " şirk ıstırap istirdat geri alma " red istirham dileme. dinlenme " rahat iştirak ~ Ar istinTâq [#nTq X msd.] küçümseyerek reddetme. istişare görüş sorma < Ar şürâ danışma " şura2 ~ Ar istişârat [#şwr X msd.] dayanma. ortak alma < Ar şariqa paylaştı. 2. İng oyster.] danışma. ağır bulma. ağırsama. Fr huître < Lat ostreum (a. .] 1. tahammül edememe " sıklet "Aşağılama" anlamı Türkçeye özgüdür.] (sanığı) ~ Ar iştira' [#şry VIII msd.] ~ Ar iştirâq [#şrq VIII msd.] bir deniz kabuklusu < Yun streídi(on) a. mülke el koyma " mülk istimna çekme. reddetti istinsah ~ Ar istinsâ% [#ns% X msd.istimlak edinme.] merhamet istiridye [Men xvii] istiridya ~ Yun streídia [çoğ.] yazıya dökme.] satın alma < Ar şarâ [ xiv] istirahe [Env xiv] ~ Ar istirâHat [#rwH X msd. ~ EYun óstreion a. ~ Ar istirHâm [#rHm X msd. kopya " nüsha istintak konuşturma.a.kemik veya kemiğe benzer kabuk " oste(o)+ * Karş.) < EYun.] meni ~ Ar istinâd [#snd VIII msd. soruşturma " nutuk iştira [msd. mastürbasyon " meni istinat olarak alma " senet ~ Ar istimlak [#mlk X msd.a.] mülk ~ Ar istimna' [#mnw/mny X msd. istiskal ~ Ar isti6qâl [#6ql X msd. dayanak istinkâf ~ Ar istinkaf [#nkf X msd. HAvr *ost.] geri isteme.] ortak olma. birinden rahatsız olma.

hariç tutma = Ar 8unyâ' ikircik. ~ Ar icTâ [#cTw IV msd.a. tarz " şive ~ Ar ciSyân [#cSy msd. bir yemin veya sözleşmeyi hukuken geçersiz kılacak şekilde (kötü niyetle) bir şart ileri sürme.istismar yararlanma.] söndürme " itfa ~ Ar itHâf [#tHf IV msd. İtalyan tarzı. soruşturma " vuzuh [Yus xiv] ~ Ar iştiyâq [#şwq VIII msd.] asi olma < Ar caSâ [Or viii] ıt köpek * Adı geçen hayvanın özgün Türkçe adıdır.] hediye etme < Ar ithaf tuHfat hediye " tuhaf . 2.] 1. [ xix] itfa-i düyun borcun faiziyle beraber ~ Ar iTfa' [#Tf’ IV msd.] açıklama ~ Yun strongylo istrongilos [LO. a. < Ar İ8nân iki " sani iştiyak duyma " şevk istizah isteme. işve isyan isyan etti.a. baş kaldırdı it Tü [ xiv] ~ Fa işwa/şrwa naz. spicara flexuosa < Yun/EYun strongylos yuvarlak * İzmarite oranla daha yuvarlak şekilli olduğu için.] ödül verme. eda. itfa eşit taksitlerle ödenmesi itfaiye verilen ad [Men xvii] söndürme.] şevk ~ Ar istîDâH [#wDH X msd.] ürününden istisna ~ Ar isti6nâ' [#6ny X msd. 2.] söndürme < Ar Tafa'a [msd. ~ Fr italique 1. ita bağışlama. yy'da "iri bir tür köpek cinsi" anlamında kullanıma girmiştir. KT xix] istrongilo izmarite benzer bir balık.] boyun eğme. it[mek Tü [Kaş xi] it. ~ Ar iTâcat^ [#Twc IV msd. İtalya'ya ait. Tufu'] söndü 1872'de İstanbul'da kurulan yangın söndürme teşkilatına < Ar iTfa' [IV msd. sömürme " semere ~ Ar isti6mar [#6mr X msd. ödeme " atiye itaat [Env xv] tav olma < Ar Taca boyun eğdi" tav1 italik [ xx/b] eğimli matbaa yazısı < öz İtalie İtalya * Venedikli yayıncı Aldus Manutius (1449-1515) tarafından geliştirildiği için. Köpek sözcüğü 14.a. dışlama.

] güzel koku.] telef etme. denk gelme.] 1. söz veya görüşle karşı çıkma " arz1 itiyat alışma " adet2 itlaf öldürme " telef ~ Ar ictiyâd [#cwd VIII msd.] bildiğini kabul etme ~ Ar i'tilâf [#'lf VIII msd. bir dine veya mezhebe bağlanma. saygınlık < Ar cibrat^ öğüt. kapsamını genişletme. saygı gösterme. 2. sayma. suç kuşkusu isnat etme < Ar wahama yanlış kuşkuya kapıldı" vehim * Arapçada varolmayan #thm kökünün IV masdarı olduğu zannıyla Osmanlıcada da bazen itham yazılmıştır.] adet edinme. denk geldi" muvaffak . ders " ibret itidal yolu izleme " adl [ xiv] ~ Ar ictidâl [#cdl VIII msd. itibar [ xiv] ~ Ar ictibâr [#cbr VIII msd. ~ Ar itlaf [#tlf IV msd. parfüm ~ Ar ictirâf [#crf VIII msd. bırakma. saygı. bağlı olunan din veya mezheb " akit1 itilaf anlaşma " ülfet itimat [Gül xiv] dayanak kabul etme < Ar camada dikti.] uyma.] ilgi ve özen itiraz [Env xiv] ~ Ar ictirâD [#crD VIII msd. yolunu kesme. diredi" amut itina gösterme " inayet ıtır/ıtritiraf " irfan [ xiv] ~ Ar ciTr [#cTr msd. azat etme. şans .ithal ~ Ar id%al [#d%l IV msd.] içeri sokma " dahil1 itham [TS* xv] ~ Ar ittihâm [#whm VIII msd.] uyum sağlama.] sözleşmeyle bağlanma. Aş xi] 1. önüne çıkma.] töhmet altında bırakma. 2. ~ Ar ictinâ' [#cny VIII msd.Ar ittifâq [#wfq VIII msd. uzlaşma < Ar wafiqa uydu. 2. uyuşma. hayvan ıtlak [ xiv] salıverme ~ Ar iTlâq [#Tlq IV msd. genelleme. ad verme " talak itriyum İsveç'te bir kasaba ittifak [ xx/b] ~ YLat yttrium bir element < öz Ytterby [Kut. salıverme.] 1.] 1.] güvenme. boşama. sayı sayma. kısmet.] dengeli olma. orta itikat [Aş xiv] ~ Ar ictiqâd [#cqd VIII msd. 2. ~ Ar ictimâd [#cmd VIII msd. denk gelme. uzlaşma.

[TS xiv. [Men ] eyü < Tü éd varlık.] birlik.] bakmakla yükümlü olunanlar. Fr. ambülans. iyi Tü vulg. birleşme " ~ Ar iTTilâc [#Tlc VIII msd.] karşılık. iod. primitif. * İyonlaşmış parçacıklar anot ve katoda doğru gittikleri için. • Aynı kökten Lat ire/itare (gitmek). ~ Ar ciwaD [#cwD msd. koitus. iyon Lat ire : ambiyans. malik.acele etmek " ivedi [TDK 1944] fizikte akselerasyon iyal/ayal [Kut. eyi i yi ms er iyi [Uy viii+] édgü iyilik (isim). [DK xiv] éyü . iyi (sıfat). iter (yol) EŞKÖKENLİLER: EYun (h)íemi : disprosyum. [İMüh xiii] éygü . < Tü év-acele etmek ıvır zıvır ikil ıvır zıvır değersiz şeyler ivme YT [T S xv] apur sapur darmadağınık. [TDK 1944] a.[1 94 2 YT ] iyiye yormak < Tü iyi " iyon [ xx/b] ~ YLat ion artı veya eksi elektrik yüklü atom ~ E Yun iön giden < E Yun eîmi. yol almak ~ HAvr *ei. transit iyot [1891] ~ Fr iode bir element #1812 Gay-Lussac. i. tanışık ~ Ar ittiSâl [#wSl VIII msd. inisiye. servet.] tanıma.a. Aş xi] ~ Ar ciyâl [#cwl çoğ. yy'dan sonra ender rastlanan bir sözcük iken Dil Devrimi döneminde canlandırılmıştır.a. komite. iyilik " etYT [ Fe l 19 4+ ] ni kb in < Tü iy im se . [LO xix] abur cubur karma karışık. [TS xv] ivedi acele. kont. çoluk çocuk < Ar ciyyal bağımlı aile fertlerinin her biri" aile iye Tü [ viii] idi sahip. bedel verdi ivedi YT ~ Ar ittiHâd [#wHd VIII msd. [ xx/b] " abuk sabuk < Tü év. başarı.ittihat vahdet ittila olma " talih ittisal bitişik olma " vasıl ivaz [Neş xv] tazminat < Ar câDa yerine koydu. elde edilen şey. bedel.] bağlantılı olma.menekşe . [Uy viii+] iğe/iye . inisiyatif.gitmek.a. efendi. Kıp xiv] iye * Türkiye Türkçesinde16. kimyacı ~ EYun iode menekşe rengi < EYun íon.

] (metal veya buz) iz(o)+ bileşiklerde) ~ EYun Isos eşit.] sıkma. kalabalık etti" zahmet * Arapça iftical vezninde z'den sonra t > d ötümlüleşmesi görülür.] evlenme < Arapça iftical vezninde z'den sonra t > d ötümlüleşmesi görülür. sıkıştırdı. forsa. çiftlik. ızbandut » "izbandut ~ Ar cizbat^ [#czb msd. a. 2. sürgün etmek ~ OLat *exbandire a.] boyun eğme. mahkûm etmek. 5awabân] eridi izafe [ xiv] izafet ilgi ~ Ar iDâfat [#Dyf IV msd.] aydınlatma. cuzbat] uzak idi. banal * Karş. Lat viola ve EYun íon < wíon biçimleri muhtemelen eski bir Akdeniz dilinden alınmıştır. 3. < Ger *bandan yüksek sesle ilan etmek " ex+. eşkiya). aslen bir şeye ait olmayıp sonradan katılma. zahmet < Ar zaHama sıktı. İng bandit < İt bandito (haydut.eş. -ut ile telaffuzu Güney İtalya lehçelerine özgü sbanduto biçimine işaret eder.] kır evi.] ağırlama " izzet izbandut/ızbandut [EvÇ xvii] izbandîd korsan. . aynı (sadece ~ Ar iSâbat [#5wb IV msd. aynı izabe eritme < Ar 5âba [msd. sıkışma. ilinme. hükümlü < İt sbandire (bir hüküm veya ferman) ilan etmek. akıl yoluna gelme < Ar Saçana boyun eğdi. felsefede görecelik " ziyafet izah netleştirme. iz Tü [Uy viii+] iz ayak izi. berrak ve anlaşılır kılma " vuzuh izale zeval [ xiv] ~ Ar îDâH [#wDH IV msd. uzaklaştı izdiham [Env xiv] ~ Ar izdiHâm [#zHm VIII msd.* Menekşe rengi buharından ötürü. yoketme " izan ~ Ar iScân [#5cn IV msd. gramerde bağıl cümle veya isim tamlaması. birinin üstünlüğünü kabul etti izaz [Yus xiv] ~ Ar iczâz [#czz IV msd. kalabalık etme. haydut ~ İt sbandito sürgüne veya ağır cezaya mahkûm edilmiş kimse. toprakta saban izi ~ Fr/İng is(o). ~ Ar izâlat [#zwl IV msd.] giderme. izdivaç Ar zawc eş " zevç ~ Ar izdiwâc [#zwc VIII msd.] 1. villa < Ar izbe cazaba [msd. eklenme.

] kulak verme. [ xix] ~ Yun smarída bir tür balık. DK xiv] ~ Ar İ5n [#'5n msd.] kaybolup gitme. ada yapmak ~ OLat insulare a. . 2. onur. Osmanlıca sözcük ise Fr impression < presse çevirisidir. a.EYun smarís. smarid. morf(o)+ izoterm term(o)+ [ xx/b] kimyada eş biçimli (molekül) [ xx/b] ~ Fr ~ Fr isothèrme eş sıcaklık çizgisi " iz(o)+. şaşkın < İt smarrire 1. kayıp. izmarit1 [LG 188+] yarısından çoğu yanıp söndürülmüş sigara (argo) ~ İt smarrito 1. ziyan. kurudu < Ar DaHala (su) kurudu * Arapça sözcüğün gramatik formu benzersiz olup klasik dönem gramercileri arasında tartışma konusu olmuştur. saygınlık < Ar cazza güçlendi.a. değer buldu ~ Ar cizzat^ [#czz msd.ızgara [Arg xvi] skara/skere ~ Yun skará et kızartmak için kullanılan demir hasır ~ EYun es%ârâ ocak. yalnızlaştırmak < İt isolare kanal açarak bir yeri karadan koparmak.) izlenim YT [Fel 194+] intiba < Tü izlen-" iz * İntiba < Ar Tabc (damga basma. şaşkın ve sarsılmış olma " darp [MMem xvi] ~ Ar iDtirâb [#Drb VIII msd. kulak verdi < Ar u5n kulak (= Aram 'ednâ a. tanrılara adak olarak et kızartmak izin/izn[Yus. izotop [ML xx/c] ~ Fr/İng isotope periyodik tablodaki yeri aynı olan elementler #1913 İng Frederick Soddy & EYun ísos eşit + EYun tópos yer " iz(o)+. < Lat insula ada " ensülin izomorf isomorphe eş biçimli " iz(o)+. spicara smaris izmihlal [Men xvii] ~ Ar iDmiHlâl [#DHl msd. bir dileği kabul etme < Ar a5ina dinledi. güç. izobar [ML xx/c] EYun ísos eşit + EYun báros ağırlık " iz(o)+. Aş xi] itibar.] kudret. dağılma < Ar iDmaHalla kaybolup gitti. 2. kuşkuya düşmek ~ HAvr *mors-eyo. top(o)+ ıztırap/ıstırap sarsılma. kuruma. a. a.] izzet [Kut. iz bırakma) sözcüğüne kıyasla üretilmiştir. şaşırmak ~ Ger *marrjan şaşırmak. kaybetmek.a. ateş yakılan yer. bar(o)+ ~ Fr isobar eş basınç çizgisi & izole [etm [DTC 1943] izole etmek/izolasyon ~ Fr isoler yalıtmak. kuşkuya düşmek izmarit2 .şaşmak.< HAvr *mers. = Akad uznu a.

jandarma [ 1879] ~Frgendarme [xvii] 1. janjan » " şanjan . silahlı birlik. felis onca # Georges-Louis L.< HAvr *yâ.a. Buffon. kıskançlık.jaguar [ xx/b] ~ Fr jaguar kedigillerden bir vahşi hayvan. hırs. Amer. boy " ceket. arzu etmek jambon [xx/a] ~Frjambon tütsülenmiş domuz budu<Fr jambe but ~ OLat gamba a. doğabilimci (1707-88) ~ Port ~ Tupi yaguara her tür büyük yırtıcı hayvan jakar [ xx/b] Jacquard Fransız tekstilci (1752-1834) ~ Fr jacquard bir dokuma türü ~ öz François J.~ HAvr *kons-mo. bir tür perde < Fr jaloux kıskanç ~ OLat zelosus < EYun zelos öfke.soy. kavim ) + Lat arme silah " janti..a. gent. Fr. 2. Tevrat'a göre İshak'ın oğlu ve İsrailoğullarının atası jakuzi [ xx/c] püskürtmeli banyo küveti püskürtmeli küvet markası # 1948 Jacuzzi Bros. 2. bir hıristiyan azizi < yacqöb Yakup.a. tay2 jakoben [Birikim 1978] siyasette devrimci yöntemleri savunan kimse ~ Fr jacobin Fransız ihtilali esnasında (1791) Paris'te St Honoré sokağındaki eski St Jacques manastırında toplanan radikal cumhuriyetçi hizip mensuplarına verilen ad < Jacobus St Jacques de Compostelle. arma * Osmanlı Devletinde jandarma teşkilatı (bu isimle) 20 Kasım 1879'da kurulmuştur.istemek. ~ Ger *hamma. jaketatay [ xx/a] ~ Fr jacquette à taille bir tür uzun kesimli ceket & Fr jacquette ceket + Fr taille kesim. ~ marka Jacuzzi jaluzi [ xx/b] ~ Fr jalousie 1. M. aşırı gayret ~ HAvr *yes. kırsal polis teşkilatı < Fr gens d'arme silahlı adamlar & Fr gens (bir miktar) adam (~ Lat gens. pompa imalatçısı.

asil < Lat gens. aile ~ HAvr *gnsti. zemin. doğuş.yer. katılaştırmak ~ HAvr *gel-2 soğuk. üretici. jarse » " jerse ~Frjarretière çorabı ~ Fr gé(o).a. İng cold. geometri. soylu. üretmek < Lat genus. ~ Lat gelata < Lat gelare dondurmak. uslup ~ Fr genre tür.< HAvr *gens. kıvırmak janti [ xx/c] ~ Fr gentil zarif.halka şeklinde bükmek.soy. gent. jeodezi. jant [xx/b] ~Frjante teker çerçevesi~OLatcambito tekerlek. ırk " genetik [ xx/a] tarz. cins ~ Lat genus. jöle " jel jenealoji [Bah 1924] [ML1969] ~ Fr gelatine a. halka ~ Kelt ~ HAvr *kambto. ırk " genetik jeneratör [Bah 1924] elektrik üreten motor générateur 1. jeoloji jel [ML xx/c] ~ İng jel jöle veya jelatin kıvamında olan madde < İng jelly jöle ~ Fr gelée a.janr gener.tekerlek < HAvr *kemb. yavrulamak. aşiret. doğurma. [DTC1944] ~Frjargon bir meslek zümresine jartiyer [192+]jaretyer kemere bağlayan düzenek < Fr jarret bacağın iç tarafı ~ Kelt je(o)+/ge(o)+ toprak.yazımı tercih edilmektedir. Coğrafya biçimi Arapça aracılığıyla Yunancadan alınmıştır./ İng ge(o). donmak * Aynı kökten Lat glacies (buz). a. ~ İt gelatina < İt ~Frgénéalogie soyağacı jenerasyon [ 192+] nesil ~ Fr génération 1.doğurmak " genetik jargon ait özel dil. a.a. * Almancadan alınan geometri haricindeki türevlerde Türkçe jeo. efendi ~ Lat gentilis "ailesi belli olan". cool (soğuk). EŞKÖKENLİLER: E Yun ge : coğrafya. Fr glace/İng glass (cam) sözcüğü Lat glacies'ten türemiştir. kavim. üremek. yeryüzü ~ E Yun ge/gaia a. genersoy. üreten " jenerasyon ~Fr .a. jelatin gelato donmuş. 2. aynı dönemde doğanlar ~ Lat generatio < Lat generare doğurmak. 2. ~ Lat generator doğuran. argo * Nihai kökeni belirsizdir.soy. kibar.

bölmek. Karş. " geriyatri ~Frjersey bir tür yünlü ~ Fr geste davranış. 2. filmin başlangıç * Fransızca sözcüğün ikinci anlamı eskiden sinema filminin bilet almadan da seyredilebilen tanıtıcı bölümü için kullanılmıştır. ^ 1944 Raphael Lemkin. jeton [ xx/b] ~ Fr jeton (kutuya) atılan şey. ~ HAvr *ysk. hava püskürtme esasına dayalı uçak motoru < İng to jet püskürtme.jenerik süpermarketlerde satılan markasız ürün bölümü < Lat genus.].a. "Markasız ürün" anlamı çağdaş İngilizce kullanımdan alınmıştır.a.kılmak. jerse/jarse kumaş < öz Jersey İngiltere'de bir ada jest [ÖSeyf 1919] anlamlı davranış eylem ~ Lat gestum yapılan şey < Lat gerere. jenetik » " genetik jenital/genital [ xx/b] ~ Fr génital üreme organına ait ~ Lat genitalis a. hoplama. genit. +sid * Aktif partisip olan Lat -cidus ekinin eylem adı olarak kullanımı kuraldışıdır.a. gest. iact. ırk + Lat -cidus öldüren " genetik.üretmek.a. bir tür dans " jikle . Amer. fungisit.atmak * İngilizce sözcüğün ikinci anlamı 1941'de kullanıma girmiştir. jeodezi [Bah 1924] ~ Fr géodésie arazi ölçümü & EYun ge toprak + EYun daiö. fışkırtılan şey. [ 199+] ~ Fr générique 1. mekanik ödeme cihazlarında kullanılan metal bilet < Fr jeter atmak " jet jigolo [ xx/b] ~ Fr gigolo dansçı [esk. alelumum. insektisit. pay etmek " je(o)+ jeoloji jeriyatri » [Hay 1959 195+] [Bah 1924] ~ Fr géologie yerbilim" je(o)+. < Lat gignere.a. eylemek jet [ xx/b] ~ İng jet 1. dais. doğurtmak ~ HAvr *gi-gns. genele ait.< HAvr *gens-doğurmak " genetik jenosid [ xx/c] ~ Fr génocide soykırım / İng genocide a. 2. su fışkırtma ~ Fr jeter atmak ~ Lat iactare a. para veya hizmet karşılığı bir kadına eşlik eden erkek < Fr gigue 1. gener-" general [ xx/b] filmin başlangıç bölümü. zıplama. 2. hukukçu & EYun génos soy.a. < Lat iacere.a. < HAvr *ye. fıskiye. Aynı kökten EYun (h)iemi (atmak).

+skop jogging İng to jog ittirmek.< HAvr *yek. jimnazyum jimnazyum [ xx/b] ~ İng gymnasium beden eğitimi salonu Lat gymnasium büluğ çağına gelmiş erkek çocukların devam ettiği eğitim ve spor kurumu ~ EYun gymnásion a. esirgeme * Osmanlı Jokey Klübü 1909'da kurulmuştur. at uşağı [esk. EErm knig. "jimnastik jinekoloji [ xx/b] ~ Fr gynécologie kadın hastalıkları uzmanlığı < EYun gyn/gynaike kadın (~ HAvr *gwnâ.gözlemek. jile [ARasim 1897-99] usulü kolsuz yelek [xvi] ~ Tü yelek " yelek ~ Fr gilet yelek ~ İsp jileco Türk ~ marka Gillette traş bıçağı jilet [Cumh 1929] traş bıçağı markası < öz King Camp Gillette Amerikalı sanayici (1855-1932) jimnastik/cimnastik [ 187+] jimnastik . skop. koşmak [198+] ~ İng jogging idman amaçlı koşu < joker [ML xx/c] ~ İng joker 1.< HAvr *gwen. jelatinli . yamak. ) " +loji * Aynı kökten Fa zan. köylü uşak [esk. donmuş şey. 2. İng queen (kraliçe) < Eİng cwen (kadın). 2. yarış atı binicisi < öz Jock Jack adının Kuzey İngiltere şivesinde söylenişi ~ OLat Jacobus bir erkek adı ~ İbr yacqöb "(Allah) esirgedi". EŞKÖKENLİLER: EYun gymnós : cim2. iskambilde bir kâğıt < İng to joke şaka yapmak ~ Lat iocus şaka. jip » " cip jiroskop [ xx/b] ~ Fr gyroscope ekseni etrafında dönerek dengeyi sağlayan bir alet & EYun gyros dönme + EYun skepö.a. şakacı. [ARasim 1897-99] cimnastik . Yakup < İbr #cqb koruma.Fr gymnastique ~ EYun gymnastikós atletizm.a. 2. beden eğitimi < EYun gymnós çıplak Eski Yunan dünyasında spor karşılaşmaları çoğunlukla çıplak olarak yapıldığı için.jikle [ML xx/c] jiklör ~ Fr gicleur otomobil motorunun soğukken kolay çalışmasını sağlayan aygıt < Fr gicler sıçramak. söz oyunu ~ HAvr *yok.söz jokey [Bah 190+] cokey yarış atı binicisi ~ İng jockey 1.].]. jimnastik. bir erkek adı. gözetmek " ciro. aniden harekete geçmek ~ *cisculare a.a. jöle madde < Fr geler donmak " jel [ xx/b] jele ~ Fr gelée 1.a. Sogd kanig (kadın).

a. diu gün ~ HAvr *dyeu. töre. yeminli ifade < Fr jurer yemin etmek ~ Lat iurare kanunu ilan etmek. jurnal [ 183+] curnal ~ Fr journal günlük. jüt elyaf~ Bengali jhuTo burma ip [ xx/b] ~ İng jute Kalküta kenevirinden elde edilen kaba . iur. günlük gazete ~ Lat diurnalis günlük < Lat dies. iktidar ) " jüri. prömiyer ~ Fr ~ Fr jeun premier birinci jön. özellikle ellinci yıl kutlaması ~ OLat iubilaeus a. reis * 1970'te kullanıma giren Boeing 747 "jumbo jet" uçakları sayesinde Türkçede yaygınlaşmıştır. günce. Lat deus (tanrı) ve Ave daiva.hukuk ) + İng -cracy (< EYun krátos güç. ~ EYun iöbelaios a. Türkçede 2007'den itibaren kaydedilmiştir.] bol kadın elbisesi < İt giuppa etekli cübbe ~ Ar cubbat a. jüpon [ARasim 1897-99] ~ Fr jupon iç etek ~ İt giuppone [büy. daha sonra Barnum sirkine satılan büyük Afrika fili ~ Swa jumbe şef.-P. Joule jumbo [ 197+] ~ İng jumbo battal boy < öz Jumbo 1865'te Londra Hayvanat Bahçesinde gösterilen.HAvr *yewes. törensel boynuz judo ~ Jap judo 1880’lerde Jigoro Kano tarafından geliştirilen beden eğitimi yöntemi & Jap jü yumuşak. zarif + Jap dö yöntem jul İngiliz fizikçi (1818-1889) [ xx/b] ~ Fr joule fizikte enerji birimi < öz J. +krasi * İngilizce sözcük 2004 dolayında Kanadalı hukukçu Ran Hirschl tarafından popülerleştirilmiş. esas oğlan & jübile [DTC1943] ~Fr jubilé yaşamda bir kere yapılan kutlama.gün. ~ İbr şenât ha-yöbel Musevi dininde elli yılda bir yapılan ve borularla ilan edilen bir kutlama < İbr yöbel kutlama borusu.(tanrıların yenilmiş olan eski kuşağı) sözcükleri aynı Hint Avrupa kökünden türemiştir.yasa . iur.genç " civan jönprömiye [ xx/a] Fr jeun genç + Fr premier birinci" jön.a.a.jön [ 186+] sinemada genç ve yakışıklı erkek oyuncu jeun genç ~ Lat iuvenis ~ HAvr *yuwen. yasak jüristokrasi [EkşiS 2007] ~ İng juristocracy yargıçlar iktidarı & İng jurist yargıç (< Lat ius.yasa. " cübbe jüri [ 186+] ~ İng jury ~ EFr jurée yemin. yemin etmek < Lat ius. güneş * Sans deva.

yanlış veya çirkin davrandı kabak Tü [Uy viii+] kabak malum sebze. a. iri " kal < Tü *kaP. cucurbita pepo. müzikli lokanta .şişmek < Tü kâpa/kaba şişkin. kabul etme " kabul kaban [ML xx/c] ~ Fr caban gemici paltosu ~ cabbano a. [Arg xvi] kel < Tü *kaw(ı)pak şişkin nesne < Tü *kaP. iri" kaba Tü kabar-" kabar- [LO 187+] ayakkabı altına çakılan iri başlı mıh * Kabar.Hol cabret odacık [Kıp xiv] kabarçuk sivilce. [Men xvii] su yüzeyinde oluşan köpük küresi [ xx/b] ~ Fr cabaret küçük tiyatro.şişirmek " kof kabala [ML xx/c] ~ İng cabbala Tevrat'ın mistik yorumlarına ilişkin Musevi gelenekleri ~ İbr qabbâlâh alınmış olan şeyler.fiiliyle anlam ve yapı ilişkisi açık değildir. gelenek < İbr qıbbel alma. ~ Ar qabân kalın yünden külahlı cübbe.kaale almak kaba kabadayı Tü » [Kaş xi] kapa şişkin.a. / İsp gaban a.şişirmek " kof [LG 188+] yiğit (argo) kabahat [ xiv] ~ Ar qabâHat [#qbH msd.] yanlış veya çirkin davranış < Ar qabuHa çirkin idi. palto " aba kabar[mak kabara <Tü Tü [ xi] kabar. kabarcık <Tü < Tü kabar-" kabarkabare .

Ar #kcb (memeleri şişmek. oda. özellikle mahrem oda. kapasite. kıyı denizciliği < İsp cabo baş. ~ OLat capulum kalın ip.] kavrama. tek odalı ilkel konut kabine [186+] kabineto bakanlar kurulu ~İtcabinetto / Fr cabinet [küç. yy'dan itibaren kaydedilmiştir.) * Aynı Sami kökünden Ar Habl (ip. [Men xvii] usit. a. EYun kúbos (oyun zarı. [CodC xiii] kabık/kabuk ağaç kabuğu < Tü *kaP. uyan " kabul * Kabil-i filan şeklinde terkipler dışında bağımsız bir sıfat olarak "mümkün" anlamında kullanımı Türkçeye özgüdür. olabilir. kabotaj [Bah 1924] ~ Fr cabotage 1. özel daire. geminin burunları kerterizleyerek kıyıdan gitmesi. soy " ~ Ar qabîlat [#qbl sf. kabil1 mümkün [ xiv] kabul eden. coğrafyada burun ~ OLat *capo a. kovuk. 2. boy.a. cabin (xvi) ~ OLat capanna/cavanna kulübe.] kabul eden. kafa " kapital kabristan istân " kabir.] cins. ~ Lat caput baş.içini boşaltmak " kof . geometride küp) sözcüğü bir Sami dilinden alınmıştır. a. yetenek " kabil1 kabin [ xx/a] ~ Fr cabine küçük oda. 2. +istan ~ Fa qabristân mezarlık & Ar qabr + Fa - kabuk Tü [ xi] kapik 1. aşiret. bakanlar kurulu < Fr cabine " kabin kabir/kabr[Env xiv] mezar < Ar qabara gömdü (= Akad qabru/qubüru kabir) ~ Ar qabr [#qbr msd. tür. = İbr %ebel a. ~ Ar qabD kabız [Aş xiv] kabz olunmak peklik.]. DK xiv] olanlar. ~ Ar qâbil [#qbl fa. halat).] kabile [Yus.] çukur.] bir soydan ~ Ar qâbiliyyat [#qbl msd. oymak " kabil2 kabiliyet [MMem xvi] yapılabilirlik veya yapabilirlik. darı kepeği.] Mekke'de hacer-i esved * Tapınak adı olarak MS 3. alan. içi boş şey. büro 2.a. sıkıntı [#qbD msd. tutma " kabz kablo [ xix] ~ Fr câble/câbleau a.] 1.kâbe [ xiv] adlı taşı barındıran kutsal makamın adı ~ ? ~ Ar kacbat^ [#kcb msd. f. gemi odası ~ İng caban (xiv). kabil2 kabul [ xiv] ~ Ar qabîl [#qbl sf. uyan. zümre. kralın özel dairesinde toplanan danışmanları [esk. yuvarlak ve dolgun olmak) köküyle ilişkisi kurulamaz. sicim (vii) ~ Sam (= Aram %ablâ a.

2.] alma. yanaşmak < Moğ qabır. İbr #qbS (toplama. kabil1. yüz yüze geldi. aldı. tutukladı. mukabele. qibla (namazda dönülen yön). DK xiv] kabırğa/kapurğa göğüs kafesini oluşturan kemikler ~ Moğ qabırğa(n) yan. sıktı. misafir etti. istikbal. makabl. bir araya gelme). bir araya getirme).kabul [Kut. makbul. değmek.a. tutuş. benimsedi. bir şeyin sapı " kabz kabzımal qâbiD [#qbD fa. bunaltma kabz[etm [ xiv] ~ Ar qabD [#qbD msd." kavurkâbus ~ Ar kâbus gece gelen sıkıntı ~ Aram ksbâşâ basınç. kabiliyet. EŞKÖKENLİLER: Ar #qbl : ikbal. önce). avuç. sıkma. 2. yüzünü döndü. tutan + Ar mâl" kabz. direnmedi. Aş xi] ~ Ar qabul [#qbl msd. mal kaç kaç[mak kaçak şey kacak kaçakçı kaçık kaçkın Tü Tü <Tü <Tü kaç-" » <Tü " kap kacak [Mesail3. kavrulmuş buğday veya et yemeği *kağurğa < Tü kağur. konukseverlik gösterdi * Aynı kökten Ar qabl (ön. kıble. yamaç. peklik çekti * Aynı kökten karş. Aynı Sami kökünden İbr qibel (kabul etme). qabıl (tür. sıkışmak < Moğ qabı yan " kavrakaburga2 <Tü [Kıp xiv] kawurğa kızartma. a. [TS xvii] kaçacak yer. firari "kaçak < Tü kaç-" kaç< Tü kaç-" kaçTü Tü [ viii] kaç soru sıfatı [ viii] kaç. kavradı. eliyle sıkıca tuttu. yüzleşti. ~ Fa qâbiD-i mâl malı teslim alan & Ar < Tü . [KT kaçxix] kaçmış kişi veya kaça ~ Ar qabDat [#qbD msd. bastırma. kabul. mukabil. cins). kabza [DK xiv] kılıcın sapı kavrayış. 2.20 186+] [Uy viii+] kaçığ kaçan şey [ xi] kaçğın kaçan. benimseme < Ar qabila 1.] elde eden. baskı < Aram #kbş basma.] 1. kaçış.sürtmek.sıkıştırmak.] eliyle tutma. tekabül İbr qibel: kabala kaburga1 [Kıp. kabile. kabil2. kavrama < Ar qabaDa 1. qibbutz (birlik. müstakbel. mütekabil. göğüs kafesi < Moğ qabırğa.

havlı kumaş. kadayıf [Aş. [DK xiv] kadun/kadın soylu sınıfa ~ Sogd %\vaten kraliçe " hatun Hatun sözcüğünün varyant biçimidir.a.] hav. düşmek. qaTf] bir şeyin yüzeyini sıyırdı. ~ Ar qadam [#qdm msd.] 1. basamak < Ar ~ Ar qadar [#qdr msd. DK xiv] ~ Ar qadr [#qdr msd.] ince şerit kadid[i çıkmak şeklinde kesilip kurutulmuş et < Ar qadda şerit şeklinde kesti. ayak " kıdem kademe qadam adım " kadem kader [Yus. adım. 2.] hav. ölçme. DK xiii] ~ Ar qadaH [#qdH msd. Yus xiv] ~ Ar qadîm [#qdm sf. a. ölmek ~ HAvr *kad-düşmek kadar kıymet. dizilmek. ~ EYun katâsti%on sıralama. sütün yüzeyinden alınan kaymak " kadife kadeh bardak kadem ön. < Lat cadere. DK xiv] alın yazısı [CodC. ilahi kudret. Yus xiv] ayak ~ Ar qadamat [#qdm] adım.] eski" [ viii] %atun/katun kraliçe. 2. cas. sıra.] değer. dizilmek)" kata+ kadavra [Bah 1924] ~ İt cadavere tıbbi amaçla kullanılan ceset / Fr cadavre ceset ~ Lat cadaver a. ölçü " kadir1 [Yus. kırpıntı. cas. kadastro [Bah 1924] ~ Fr cadastre gayrımenkul ölçüm çizelgesi ~ İt catastico a. sıra halinde gitmek ~ HAvr *steigh-dizmek. cetvel.] içki tası. traşladı. öncelik.kadans [ xx/b] ~ Fr cadence müzikte gerilim düşmesi ~ İt cadenza düşüş < İt cadere düşmek < Lat cadere. . baklava < Ar qaTlfat [sf. kadife < Ar qaTafa [msd. 2. çizelge & EYun katá + EYun sti%os satır.düşmek.] yargıç " kaza ~ Ar qadîd [#qdd sf. f. değer biçme. mısra (< EYun stei%ö dizmek. alın yazısı " kadir1 kadı [Kut xi] ~ Ar qâDin [#qDy fa.] 1. dildi kadife [MMem xvi] ~ Ar qaTlfat [#qTf sf. ölmek " kadans [Men xvii] kaTaif ince hamur tellerinden yapılan tatlı . nicelik.1.Ar qaTâ'if [#qTf çoğ. sütün kaymağını aldı kadim kıdem kadın mensup kadın [Aş.] çok ince hamurdan yapılmış tatlı.

dikey ve yatay çizgilerle dörtgenlere bölünmüş çizelge ~ Lat quadrum kare.dört" kare kadran [ xx/b] ~ Fr cadran pusula yüzü. kıymet. kalamin < öz Kadmos Thebai kentinin kurucusu olan efsanevi Fenikeli önder . 3. 2. cas. tanımak ) " kadir1. kimyacı ~ EYun kadmeîa Thebai kenti yakınında çıkan bir kurşun minerali. dört ana yönü gösteren yön yıldızı < Lat quadrare dörtlemek " kare kadril [KT189+] ~Frquadrille dört kişilik gruplarla yapılan bir dans türü ~ İsp cuadrilla a.] 1.OYun kátergon Bizans donanmasında kullanılan kürekli gemi. erg kadirşinas ~ Fa qadr şinâs değerbilir & Ar qadr değer + Fa şinâs bilen. (Allah) emretme. şinâs. değer. a. 2. düşük. dörtgen.dörde bölen. ölçü. a. quadr. 2.bilmek. . Ramazan ayının 26cı gecesine verilen ad < Ar qadara/qadira 1. dörtgen " kare kadük [ xx/b] ~ Fr caduc hukuki geçerliliğini yitirmiş olan (belge. idari personel ~ İt quadro 1. nicelik. kahve.] kudret sahibi . t. kahvehane ~ Tü Batı dillerine 16.Ar qadır [#qdr sf. Alm. çerçeve. tanıyan (< Fa şinâ%tan. varisi olmayan mülk < Lat cadere. dörtlemek < Lat quatuor. 2. Karş. armatür. önde olma " kıdem kadraj [ xx/c] ~ Fr cadrage çerçeveleme < Fr cadrer çerçevelemek ~ Lat quadrare kare yapmak. emek " kata+. uğraşmak & EYun katá + EYun ergázomai çalışmak < EYun érgon iş. kefal. kadim < Fen qdm ön. yy sonlarında Türkçeden alınmıştır.düşmek " kadans kafa ve arka tarafı [Aş xiv] ~ Ar qafan [#qfw] baş. gücü yetme.Fen *qadmön eski. 2. boy ölçüşme.kadir 1/kadr[ xi] değer ~ Ar qadr [#qdr msd. gücü olma. düşmüş. 2. özellikle başın üst * EYun kefale ve Lat caput (baş) sözcükleriyle ilişkisi açık değildir.) ~ Lat caducus 1. tüzel kişilik vb. kabotaj. çerçeve. kare ~ Lat quadrum a. +şinas kadmiyum [xx/b] ~YLatcadmium bir element ^1817 Friedrich Strohmeyer. üzerinde ibrenin döndüğü bölümlere ayrılmış yüzey ~ Lat quadrans. -ebilme. " kare kadro [Tanin 1910] personel çizelgesi ~ Fr cadre 1.Ar qâdir [#qdr fa. kadırga < EYun katergázomai emek sarfetmek. kafe kahve"kahve [ 187+] ~ Fr café 1. personel çizelgesi. buyurma kadir2 (sadece tanrı için)" kadir1 kadir3 güçlü " kadir1 kadırga [DK xiv] [Yus xiv] . [CodC xiii] . önce. < İsp cuadro dörtlü. kapasite.] gücü olan.

[ xiv] ġavr/gâvr .F.] kervan. tüm. kimyacı (1795-1867)" kahve kafes [Aş xiv] kafaS ~ Ar qafaS [#qfS] hasır örgü sepet veya hayvan kafesi ~ Aram qapsâ sepet ~ Lat capsa sandık.] beyit. izledi kafkaesk [199+] gibi < öz Franz Kafka Bohemyalı Alman yazar (1883-1924) kaftan * Alıntı yönü açık değildir. [İdr xiv] gevür .a. Lat paganus (1. Aş xi] kâfir .a. kâfi kafile konvoy kâfir [Yus. dinsiz Aram kapsrâ / İbr kspâr köy " küfür * İbranice sözcüğe ilk kez Mişna'da (MS 2.kafein [Bah1924] ~Frcaféine kahvede bulunan uyarıcı madde ~ Alm kaffein a. kâbus (= Fa %aftân önü açık cübbe. 2. dinsiz) ile anlam benzerliği çarpıcıdır. Tü top (1. büyük han. Zerdüştçü). f. Türkçe telaffuzdaki istikrarsızlık kısmen Farsça etkisine dayanır. ^F. ayaküstü yemek yenen yer ~ İsp cafeteria kahve dükkânı < İsp café kahve ~ Tü kahve " kahve * 19. qafw] peşinden gitti.) ~ Prakrit kappüra a. yy ortalarında Meksika İspanyolcasından Amerikan İngilizcesine alınmıştır. köylü.] tümü. [Kut. Runge. Fa/OFa gabr/gavr (ateşe tapan. Gül xiv] ~ Ar qâfiyyat [#qfw fa.a. İng camphor < Lat camphora biçimleri Arapçadan alınmıştır. şiirde ~İngkafkaesqueKafkavari. yuvarlak şey.] tanrı tanımayan veya Müslüman olmayan ~ İbr kapsrân tanrı tanımayan. tanrısız. yy) rastlanır. bilinmeyen bir eski Asya dilinden alıntı olasılığı güçlüdür. yy'da Hsien-pi devletinin hükümdarlarının sıfatı olarak kaydedilmiştir. hep).] yeten. Tü? [ [DK. hepsi < Sam [#kpp] * Anlam bağı için karş. f. Gül xiv] ~ Ar kâfin [#kfw fa. Aş xi] ~ Ar/Fa kâfur laurus camphora bitkisinden elde edilen Güney Asya kökenli reçine (= OFa kâpür a. yeterli " kifayet ~ Ar qâfilat [#qfl fa. • Ayrıca karş.Ar kâfir [#kfr fa. avuç " kefe ~ Ar kâffat [#kff fa. kâfuru [Kut. * Fr camphre. ağır üst giysi . imparator * İlk kez 4. kafiye kafiye < Ar qafa [msd. kağan iv] kağan/%ağan hükümdar. f. Alm.a. kâffe bükerek yuvarlak hale getirme. kasa " kasa kafeterya [195+] ~İngcafeteria kahvehane. 2. Sans karpüra a.

tadımlık. Fa kâğad/kâğaS (a. kağnı Tü [Uy. DK xiv] gâh . zorla egemen oldu * "Sıkıntı. 2. a.] yüksek sesle güldü kahpe kahraman ~ Ar qaHbat [#qHb f. zorla yaptırma < Ar qahara yendi. rahip < İbr #kwn durma. kahir kahkaha [ xiv] ~ Ar qâhir [#qhr fa. kez. ayağa kalkma " kâinat * Ar kahana (kehanet etti) fiili isimden türetilmiştir.] yüksek sesle gülme < Ar qahqaha [onom.] gaipten haber veren ~ Aram kâhsnâ kâhin. coffea arabica bitkisinin tohumlarından elde edilen içecek .a. boşalmak. Kaş viii+] kanlı bir tür yük arabası.]. ~? Çin * İlk kez 751 Talas Harbinden sonra Semerkand'a getirilen Çinli esirler tarafından imali kaydedilmiştir.a. ezdi.] çok kahhar kahreden " kahır kâhin ~ Ar kâhin [#khn fa.< Tü *kaP.] gücü yeten. [T S xiv-xvi xiv] kağşa-çürümek.. eziklik" anlamı Türkçeye özgüdür.] fahişe [MMem xvi] ~ Fa Qahramân İran mitolojisinde Şah Tahmasp'ın Qahtarasp tarafından tahtından mahrum edilen oğlu ~? OFa kârframân iş buyuran kahvaltı + [LL 1732] kahve altı aç karına kahve içmemek için yenen şey. koyu şey. 2. kahreden " kahır [Yus xiv] ~ Ar qahqahat [#qhqh msd.koflaşmak. gâh ~ Fa kâh/gâh 1. kağşa[mak Tü dağılmaya yüz tutmak kâh makam. kahır/kahr[Aş. defa " +gâh kah onom gülme sesi [DK xv] ~ Ar qahhâr [#qhr im. " kahve. yenme. koflaştırmak " kof [Aş.kâgir » " kârgir [Uy viii+] kağda/keğd/keğed ~ Sogd kâğıt kâğsdâ/gâğsdâ a. alt kahve [ xvi] ~ Ar qahwat [#qhw msd.. Yus xiv] qahr ~ Ar qahr [#qhr msd. çerez.] gücü yetme.içini boşaltmak. özellikle tekerleksiz kızak [Uy viii+] koğşa. < Tü *kowşa. özsuyu [esk. durak.) Semerkand'da kullanılan Sogdca biçimden alınmıştır. [LO 1876] kahve altı a.] 1. peygamber = İbr köhen kâhin. yer.

kethüda " kethüda [T S xv] kehâya/kehiyâ ~? Fa kad %udâ ev ve çiftlik * Ses değişimi açıklanmaya muhtaçtır. qucüd] oturdu kaim [Aş. kawn] var idi. oldu (= İbr/Aram #kwn durma. pislik. evren < Ar kâ'in [fa.] taban. çirkin (argo) [Aş xiv] ~? ~ Fa kâkum sansar cinsinden bir şiddetli titreme veya katılma sesi. birinin yerinde duran " kamet ~ Ar qâcidat^ [#qcd fa.] varolanlar.] duran. kakavan kakım hayvan ~ OFa kâköm a. ~ Ar qâ'im [#qwm/qym fa.a. kaka. kart. Fr caca (dışkı). 16. kakao [LO 187+] ~ Fr cacao Orta Amerika'a özgü bir bitki ve çikolata yapımında kullanılan tohumu ~ İsp cacao a. yy başında Yemen'den İstanbul'a ve daha sonra Avrupa'ya götürülmüştür. Yun kaká. temel. Arapça sözcüğün etimolojisi tartışmalıdır. mevcut idi. pis * Karş.] varolan. ~ Nahuatl cacauatl uatl ağacı * Meksika Azteklerinin dilinden.sıçmak * Karş. kâhya yöneticisi. kakır onom [İstArgo 193+] yaşlı. Yus xiv] varolan. tüm varlıkar. f. . Erm kak. varlık < Ar kâna [msd. kaide [DK xiv] esas. ayağa kalkma ) kak Tü Tü [ xi] kak kurutulmuş meyve kak[mak çoc [ xix] [Kaş xi] kak. Lat caca.ekiyle. Fa kak. gülmekten katılma sesi ~ Erm kaknem [AL 192+] çirkin kadın (argo) kaknem sıçayım (şimdiki zaman birinci tekil şahıs dilek kipi) < Erm kakn. ilke < Ar qacada [msd. kakala[mak <Tü < Tü kak-" kak- * Sürekli ve kararsız eylem bildiren -ala. a.* İlk kez 15. yy ortalarında Yemen'de kaydedilmiş. kâinat [Yus xiv] ~ Ar kâ'inât [#kwn çoğ.vurmak kaka dışkı.

perçem ~ Moğ kökül/kökel at yelesi. İsv. botanist (1707-1778) ~ EYun káktos devedikeni * Yunanca aslından farklı bir bitki sınıfını adlandırmak için kullanılmıştır.a.a. a. hoşnut ) + İt uomo adam (~ Lat homo a.a. (= Aram qslâptâ/q3İaptâ kabuk. iyi halde olmak ~ Ger *wala iyi. [Men xvii] < Ar ġalabat sayıca çok veya üstün olma. gürültü . belki Fenike dilinden alıntıdır.)" hümanist kalas 5 cm enli biçilmiş kereste [ 187+] kalas/ğalas Romanya'nın Kalas limanından ihraç edilen ~ öz Kalas Romanya'da bir liman kenti. dedi" kavil kal[mak Tü kale almak sözden saymak. kibar beyefendi & İt galante zarif. < Fr galer hoşça vakit geçirmek. balık pulu )" kılıf * Arapça sözcük yapı itibariyle bir Batı Sami dilinden. kal[e almak qâl [#qwl] söyledi. meyve kabuğu. ~ YLat cactus a. 1919) < Rus kalaşnik kurabiyeci . a. [DK xiv] ğalabalık/kalabalık çokluk. elettaria cardamomum ~ Aram qâqülâ ~ Akad qâqullu a. şık (~ Fr galant a. kalabalık kalafat [MMem xvi] ~ OYun kalafatizö gemi tahtaları arasına paçavra sıkıştırarak ziftlemek (vi) ~ Ar qalfaTa/calfaTa [#qlfT/clfT] a. zarf. üstün gelme " galebe ~ Ar kalabalık ğalebelik vulg. Galati kalaşnikov [ xx/c] ~ marka Kalaşnikov AK-47 taarruz silahına verilen ad < öz Mikhail Kalaşnikov Rus silah mühendisi (d.a. kalem " kalem kalamata Yunanistan'da bir kent [ xx/a] bir tür zeytin ~ öz Kalamáta kalantor [AL 192+] kalanton/kalantom/kalantor zengin adam (argo) ~ İt galantuomo centilmen. kuş ibiği.a. kâkül [ xiv] kekel ~ Fa kâkül Moğolların ve bazı Türklerin başın büyük kısmını traş ederek bıraktıkları uzun saç tutamı. izdiham. uzun saç tutamı kakule [ xiv] ~ Ar qâqullat sıcak ülkelerde yetişen bir baharat. kalamar [LO 187+] ~ Yun kalamár a. a. ^ Linnaeus. < OLat calamarium kalemlik < Lat calamus ~ EYun kálamos kamış.EYun kakofonía & EYun kakós kötü + EYun fbne ses " fon(o)+ kaktüs [ xx/b] ~ Fr cactus a.kakofoni [ xx/b] ~ Fr cacophonie ses uyumsuzluğu.a. tahılın kepeği = Aram qslâpâ soymuk. sözünü etmek [ viii] kal.

]. görüntü + EYun skópos gösteren " kaldırım. Fr chausses (eskiden erkeklerin giydiği uzun çorap veya yumuşak çizme). uzun çorap.) MÖ 1.a. kaldırım [Arg xvi] taş döşeli yol ~ Yun *kalodrómos düzgün yol. İng.topuk " kalker * Karş. ispiyon kalem [Kut. . Buna karşılık Lat calamus (kamış. ayna ve renkli kırpıntılar yardımıyla güzel şekiller oluşturan bir düzenek ~ İng kaleidoscope a.. ) + EYun drómos yol " bodrum kale [Uy viii+] kala ~ Ar qalcat^ [#qlc msd.a.a. külot < Lat calceus pabuç kalçın [LO xix] yumuşak meşinden uzun çizme ~ İt calzoni [büy. çizme < Lat calx. sıvı metal kazanı ~ Lat caldaria < Lat calidus sıcak " kalori kaldır[mak Tü [Uy. bent ~ Fa qalca band kale hapsinde olan & Ar kaleidoskop [ xx/b] ~ Fr kaléidoscope mercek. yükselmek " kalkkaldıraç YT [TDK 1944] < Tü kaldır-" kaldır- * Araç isimleri yapan -aç ekiyle. müstahkem yer (= OFa *kalak a.] uzun çorap veya iç don. çoğ. < Tü kalı. güzel (~ HAvr *kal-wo.kalay [CodC xiii] ~ Ar qalacı/qalc^ı a. [Men xvii] ğırbil/ğılbar/qalbır . chaussure (her türlü ayak giysisi).a. kalça [ xix] bacağın üst kısmı külot) ~ İt calza çizme [esk.kalkmak. kale.] hisar. kaldera [ML xx/c] ~ İng caldera volkanik çöküntü ~ Port caldeira kazan. tayt < İt calza ayakkabı veya çorap ~ OLat *calcea < Lat calceus ayakkabı. Kuala Lumpur kalbur [ xiv] ğırbal. mucit & EYun kalós güzel + EYun eîdos şekil. yy arasına tarihlenir ve bir Batı dilinden alıntı olduğu kabul edilebilir.) ~ Akad kalakku a.a. bukağı. Sans kalama (a.Ar ğirbâl/ğirbîl [#ġrbl] elek ~ Lat cribrum a. kalem) Yunancadan alıntıdır. < Ar raSaSu-1qalâcî Güneydoğu Asya'dan gelen iyi bir cins kalay < öz Kuala Malaya'da Asya'nın başlıca kalay yataklarına sahip olan kent.a. ila MS 6.a.a. (~ Yun káltsa uzun çorap. eskiden erkeklerin giydiği bacağı sıkıca saran pantalon veya çizme. döşeli yol & Yun/EYun kalós iyi.a.a. kamış kalem ~ Ar qalam [#qlm] kamıştan yapılmış yazı * Aynı kökten Lat culmus (bitki sapı). ide. kalem ~ EYun kálamos kamış. kilit" kale.a. Aş xi] aracı. Kaş viii+] kalıt. ^ 1817 Brewster. kalebent qalcat^ + Fa band bağ. calc. [İMüh xiii] kaltır.a.

örtmek " kiler kalıt YT [CepK 1935] ebedi.a. fact. iyi günler & Yun kalós. +grafi kalimera [ xix] Rumca selam sözü ~ Yun kale méra günaydın. önek (< EYun kalós güzel (sıfat) ) + EYun grafeía yazım " kaldırım. odun + EYun pous. f. özellikle metal döküm kalıbı" kalıp ~ İt calibro kalıp. kalibre [ xix] mermi çapı calibre a. ~ HAvr *âmer. mal sahibinin yerine iş gören %allfat [#%lf sf. halife " halife * Halife sözcüğünün özel anlamından ötürü telaffuz farklılaşmasına gidilmiş olmalıdır. ~ Ar qâlib kalıp.] çektiri cinsinden bir tür kürekli savaş gemisi < İt galea bir tür tekne " kalyon . yüzyılda Doğu İran'da ortaya çıkan tarikat * Tarikat adının nihai kökeni bilinmemektedir.ayak kalipso [ 195+] ~ İng calypso bir tür dans < Kalypsö Homeros'un Odysseia destanında adı geçen kadın büyücü < EYun kalyptö saklamak.] birinin yerine geçen. yetkili < Fr qualifier nitelendirmek. çap / Fr ~ Ar kalifiye [ xx/b] ~ Fr qualifié nitelikli. traş ~ Fa qalam taraş kalem yontan & Ar kalender [ xiv] Kalenderiye tarikati mensubu.) kalın Tü [ viii] kalın kalabalık. kalemtraş qalam + Fa taraş " kalem. yoğun.a. özellikle metal döküm kalıbı ve ayakkabı kalıbı ~ Aram qalbîd/qalbüt a. kalfa [Men xvii] vekil. dünyadan vazgeçen derviş < öz Kalenderiye 11. ~ EYun kalopódion tahtadan yapılan ayakkabı kalıbı & EYun kâlon tahta. çok kalıp [CodC xiii] ~ Ar qâlib/qâlab kalıp. yazar. hakkak & Ar qalam + Fa kâr " kalem. silahşor * Fa silaHşor deyiminden benzetme yoluyla türetilmiştir. kesif. 2.güzel. pod.yapmak " kalite.kalemkâr kalem işi hapan. a. güzel + Yun méra gün (~ EYun (h)emera a. metal üzerine kalemşor + [191+] kalemini silah gibi kullanan partizan yazar & Tü kalem + Fa şör iyi kullanan " kalem. [TDK 1944] miras < Tü kal-" kal- kalita [LF xvii] ~ İt galiotta [küç. a. vekil. kale iyi. gizlemek. nitelikli hale getirmek ~ OLat qualificare & Lat qualis nitelik + Lat facere. kâr ~ Fa qalam kar 1.a. faktör kaligrafi [Cumh 1929] ~ Fr calligraphie güzel yazı & EYun kalli.

a. özellikle iyi nitelik OLat qualitas "nasıllık". 2. nitelik < Lat qualis nasıl (soru sözcüğü) ~ HAvr *kwi. topuk. Fa külah (soylulara özgü yüksek başlık).Ar qallâş [#qlş im. derbeder . yy'da türetilmiştir.a. [TS xiv.] çakıltaşı. < Lat calx.] dolandırıcı. sarhoş. Kıp xiv] kalk* Aynı kökten ETü kalığ/kalık (gök. ahlaksız kimse kalori [Bah 1924] ~ Fr calorie ısı ölçüm birimi < Lat calor ısı < Lat calere ısınmak. sıçramak.bakıra ilişkin (sadece kalk(o)+ bileşiklerde) ~ EYun %alkös bakır kalk[mak Tü [Uy. korunma aracı) kalker [ xx/b] ~ Fr calcaire kireçli. okkalı (argo) [ xvi] kallâvî/kullâvi bir tür yüksek sarık. kalkan Tü [Uy viii+] kalkan (= Moğ qalqa siper. yükselmek. külah). refaha kavuşmak < Tü kalk-" kalk- kalkülatör [ xx/c] ~ İng calculator hesap makinası < İng to calculate hesaplamak < Lat calculus [küç.taşımak.a. kalleş [Men xvii] içkici. [İMüh xiii] kalğı. ısıtmak ~ HAvr *kls-e. Ar qallanis (eskiden giyilen yüksek başlık.< HAvr *kels-l sıcak.. kalkın[mak <Tü [LO xix] güçlenmek.) [ xix] ~ Fr calorifère ısıtıcı & Lat calor ısı + Lat ~ Ar qalb1 [#qlb] yürek (= Akad qablu [Aş xiv] kalb . irs < Tü kalıt" kalıt ~ Fr/İng chalco. yükselmek. berduş.kalite [ 192+] ~ Fr qualité nitelik. ılık kalorifer ferre. topuk kemiği ~ EYun %âliks a.şaha kalkmak. calc. lat. sema).1. taş. Kaş viii+] kalı. [AL xx/a] ~ ? * Karş.ne? * Latince sözcük Aristoteles felsefesindeki EYun poiötes < poîos terimine karşılık olarak 12. +ber kalp1 a. sahtekâr. kireçtaşı ~ OLat calcarium a. calc-taş " kalker kallavi büyük. kalıtım YT [Fel 194+] soyaçekim.a. getirmek " kalori.a. [KT xix] batakçı. hesap için kullanılan taş < Lat calx.

< Lat cambiare değiştirmek ~ Kelt *kamb-i- . kamara [Mmem xvi] gemi odası. döndürdü. tonoz " kemer kamarot camerotto odacı < İt camera oda kamaş[mak Tü kamaşmak.taş " kalker [ xx/c] ~ Fr calcifier kireçlenmek.] a. kemer.a. [LO xix] ahlâksız kadın * İkinci anlamı belki "üstüne oturulan kadın" iması içermektedir. [Çağ xv] a.a.a. < EYun galéos köpek balığı kam [şaft [ xx/c] ~ İng cam shaft dişli motor aksı ~ Hol kam rad dişli teker < Hol kam tarak ~ Ger *kamb a. kalsiyum [KT189+] ~YLatcalcium bir element^ 1808 Sir Humphrey Davy. tırnak kama <Tü [Men xvii] kama büyük çivi. deyyus [TS xiv-xix] eğerin ahşap olan kısmı. eğer yatağı.a. a. ~ EYun kamára 1.kalp2 [Aş xiv] kalb 1. +zen kalsifiye [etm taşlaşmak < Lat calx. İng. tersine çevirdi. evirdi * Sıfat olarak kullanımı Türkçeye özgüdür. körelmek kambiyo [LO 187+] gemilerde oda hizmetçisi ~ İt Tü kama-[xi. xi] [ 1842] bir para türünü başkasına değiştirme işlemi . tonozlu veya kubbeli taş oda ~ EFa kamara. < İsp galea bir tür tekne .göz veya diş kamaşmak < Tü kama. tersine çevirme < Ar qalaba değiştirdi. [Men xvii] kalabak/kalpak kalpazan [Kan xv] kalbzen ~ Fa qalbzan bozuk (tağşiş edilmiş) para basan & Ar qalb bozuk + Fa zan vuran.taş " kalker kaltaban kaltak Tü? [Env xv] ~ Fa kaltaban pezevenk. dönme.diş. 2. 2. ağaç takoz kamaştırmak " kamaş* Belki "ucu sivri olmayan çivi" anlamında. xv] köreltmek.a.mimaride kemer.O Yun galéa a. [ xix] parlamentonun toplantı odası ~ Ven cámara [İt camera] oda ~ Lat camera a.a. kalyon [LF xv] galyon ~ Ven galión 1570 dolayında geliştirilen büyük yelkenli gemi tipi / İsp galeón [büy. tağşiş edilmiş (para) ~ Ar qalb2 [#qlb msd. darp eden " kalp2.İt cambio her tür değişim. döndürme (isim). kimyacı < Lat calx. dönme. kalpak Tü? [Kıp xiv] kabalak/kalabak keçe külah. ~ HAvr *gembh. [ xi] kamaş.. calc. tonoz. calc.] değişme. değiştirme.[viii+ Uy.

2. başında durdu. makam.[xi] öldüresiye dövmek. kırbaçlamak kamelya1 [ARasim 1897-99] bir çiçek ~ YLat camellia bir çiçek cinsi ^ 1753 Linnaeus. kavim. kıyam. dikildi. kamış Tü [Aş xiv] [ xix] ~ Ar kâmil [#kml fa. ant) varyantının etkisi görülür.) ile ilişkisi üzerinde durulmaya değer.] 1. bükmek ) ~ HAvr *kamp. kıvam. müstakim. paviyon camerilla [küç. direndi. kayme. 3.a. botanikçi < öz Josef Kamel Filipinlerin bitki örtüsünü inceleyen Alman asıllı Cizvit rahibi (1661-1706) kamelya2 kamer kamera » pergola [ xiv] [ xx/b] " kameriye ~ Ar qamar [#qmr] ay ~ İng camera fotoğraf makinası < Lat camera obscura "karanlık oda". a. Kaş viii+] kamış a. namaz için ayakta durma < Ar qâma 1. kıyamet kamikaze [ 194+] Japon intihar uçağı ~ Jap kamikaze 1.a. kaim. . kamet [Yus. boy. İkinci Dünya Savaşında Japon intihar uçağı kâmil " kemal kamineto camino ocak ~ Lat caminus a. takvim Ar/Aram #qym : kayyım. kayyum1. DK xiv] ~ Ar qâmat [#qwm/qym msd. duruş. mukavemet. mukavim. Yun kálamos > Tü kalamış (a. boy gösterme. durdu.kambur [Men xvii] ~ Yun kampylos sırtı eğri ~ E Yun kámpylos eğik. a. karşı koydu. " kamara kameriye [ xix] üstü kapalı etrafı açık köşk. mukim.] odacık < Lat camera oda " kamara * Arapça kamer'den türetilmesi yakıştırmadır.a. 2. kıymet arzetti.a. istikamet. < Tü kam.] olgun. EŞKÖKENLİLER: Ar #qwm/qym : ikame. değerli idi * Arapça fiilin bazı türevlerinde İbr/Aram #qym (yeminli sözleşme. ayağa kalktı. İsv. bükük.a. bir delik ve mercek yardımıyla nesnelerin görüntüsünü yansıtan cihaz < Lat camera oda ~ EYun kámara a. 2. kambur (< EYun kâmptö eğmek. yönetti.] küçük ocak < İt ~ İt [Uy. ikamet. 4. kaymakam. kamet. kemale ermiş ~ İt caminetto [küç. kamçı Tü [Uy viii+] kamçı a. kıymet. kutsal rüzgâr. Ortaçağda istilacı Moğol ordularını dağıtan mucizevi fırtına.

] küçük kamyon" ~ Fr camion . askeri operasyon.a. ordugâh ~ Lat campus a.toplamak. Nihai kökeni belirsizdir. 2. 2. askeri garnizon tarzında üniversite alanı ~ Lat campus ordugâh " kamp * İkinci anlamda sadece ABD'de Princeton üniversitesi için kullanılan bir deyim iken 1945'ten sonra yaygınlık kazanmıştır. 2. kamyon [Bah 1924] motorlu yük aracı bir tür at arabası [xiv]. geçici konaklama alanı ~ İt campo alan. düzlük.kamp [ xx/a] ~ İng camp çadır alanı. bütün. tüm < Moğ qamu. bütün. açık alanda kurulan askeri kışla (ABD). biriktirmek. açık arazi. sefer (xvi) ~ Lat campania ova. Fi$ru$zabadi'nin ünlü Arapça sözlüğünün adı [xv]. sözlük = EYun ökeanös a. sözlük ~ Ar qâmüs 1.a. " okyanus * Yunanca sözcüğün kökeni belirsizdir. savaş alanı < Lat campus meydan " kamp * Ordunun "seferî" olması anlamında askeri bir deyim iken ilk kez ABD'de 1808 seçim kampanyası esnasında mecazi anlamda kullanılmıştır. kamus [Men xvii] okyanus. dünyayı çevreleyen engin deniz. kamping İng camp çadır alanı" kamp [ xx/b] ~ İng camping çadır kurarak tatil yapma < kampüs [ xx/c] ~ İng campus 1. kamu Tü [Or viii] kamağ tüm. kampana [LF xix] gemi çanı ~ İt campana çan kampanya [ xx/b] ~ Fr campagne 1. motorlu yük aracı [xx] * Nihai kökeni belirsizdir. garnizon. hep (sıfat). okyanus. kamutay YT [CepK 1935] meclis < Tü k a m u " k a m u * -tay eki Moğ k?urulday kelimesinden esinlenmiştir. açık havada kurulan ordugâh. savaş alanı. [Uy viii+] kamuğ (= Moğ qamuğ hep. kamufle [etm [ xx/b] ~ Fr camoufler gizlemek ~ İt camuffare * Fransızcaya hırsız argosu yoluyla girmiştir. yığmak ) * Türkçede umum karşılığı sıfat iken Dil Devriminden sonra amme karşılığı ad olarak kullanılmıştır. kamyonet kamyon [ xx/b] ~ Fr camionette [küç.

ark. su borusu. çengel " hangi [Uy viii+] kança nereye? Anca beraber kanca beraber deyiminde. .) * EYun kanon (çıta. kanaviçe [Arg xvi] keneviç/kaneviçe ~ İt canavaccio/canevaccio kenevir dokuma. yetinme.Fr canapé sırtlıklı yatak ~ Lat conopeum/canopeum cibinlik. çuval bezi < İt canava [mod. = İbr qâne a. 2. cibinlikli veya perdeli yatak ~ EYun könöpeîon cibinlik < EYun könöps tatarcık * Karş.a. kani oldu kanal [LF xvii] ~ Fr canal su arkı. tuval). salhane kanarya [ xix] ~ canario Kanarya adalarına özgü bir kuş < öz Canaria Atlantik'te bir takımada < Lat insula Canaria "Köpek Adası". " sinik kanasta [xx/b] ~İspcañasta1.doymak. [ xx/a] sedir şeklinde sandviç .a. cetvel) ve Lat cancellus (parmaklık) muhtemelen aynı Sami kökünden alınmıştır. inanmak ) kanaat [Kut. a. bir iskambil oyunu ~ EYun kánastron hasır sepet < EYun kánna kamış. kargı ~ Aram qanyâ a. 2. su ulaşımı için yapay nehir / Ven canál su yolu. İng canvas.a. tatmin olmak. Uy. Fr canevasse (kenevir bezi. [Uy viii+] kan(= Moğ qanu. görüş < Ar qanica 1. İng canopy (cibinlik). < Lat canis köpek ~ HAvr *kwon.a. 2.a. kanat Tü [Uy viii+] kanat a. yetindi. kanalize [etm herhangi bir şeyi yönlendirmek < Fr canal " kanal kanape [LO 1876] alafranga sedir. (= Akad qanü a. inandı.]l. ~ EYun kánnabis a. kanı. Kaş viii] kan a.a.kan kan[mak Tü Tü [Or. kanal ~ Lat canalis su borusu kanalizasyon [Bah 1924] [ xx/b] ~ Fr canalisation lağım" kanalize ~ Fr canaliser boruyla su akıtmak.hasırsepet.a.a. kandı. kanma. canapa] kenevir ~ Lat cannabis a. Aşxi] -Arqanâcat^[#qncmsd.a.a. razı olma. kanara [T S xiv] mezbaha. kanca 1 Katalan gancho kanca [xiv] ~? Kelt kanca2 Tü [LF xvi] ~ İt gancio kıvrık uç. " kenevir * Karş.

kançılarya [DüsI. yetinen.a. kadınlara sövme sözü . kani olmak < Ar #qnc. ~ OFa kanîzag a. kâşif~? Avustral [xx/a] ~ İng kangaroo^ 1770 kaptan James * Bir Avustralya yerli dilinde muhtemelen "anlamadım" anlamına gelen bir sözcükten.] kanan. [ xx/b] ~ Fr caniche bir köpek cinsi < Fr cane ördek ~ Çing konka yakın arkadaş. Fr chandelle (a.a.ağaç veya dalı eğmek. buruşma. a. kıvrılmış < öz Kangal ~ Fr gangrène doku kancık [ xx/c] bir köpek cinsi kangren [ xix] gangren çürümesi ~ EYun gángraina a. [TS xv xv] karjğrı.(köpek) biçimleriyle ilişki kurulması fantezidir. kamış " kanasta kandil [Aş xiv] ~ Ar qandîl mum ~ Aram qandîlâ a. kapıcı < Lat cancellî kafes şeklinde örülü parmaklık.a.a. 2. < Tü kan-" kan- * Karş.[ xi] kançık dişi köpek. Karş. halka şeklinde kapı tokmağı kangal2 Sivas'ın bir ilçesi öz Kanlı bir Türk aşireti ~ Yun kan%âli ip halkası. < Lat candere yanmak. İng.a. bükmek.a. kangal1 [LFxvi] küme ~ EYun kân%alos halka.2Z. kanaat.192 186+] ~İtcancelleriamabeyn.Sogd kancık genç kız (= Fa kanîza a. sökmek. yoldaş . < HAvr *gwen. sekretarya < Lat cancellarius 1. EYun kyon < HAvr *kwon. bürhan [ xx/c] <Tükan-"kan<Tü Tü [LO xix] alışmak < Tü kanık kanmış " kan- [ xi] konur. kani kanaat getiren " kanaat kanı YT [Aş xiv] [TDK 1955] kanaat ~ Ar qânic [#qnc fa..) biçimleri Latinceden alıntıdır. mahkemede hakimleri halktan ayıran parmaklığın önünde duran görevli. kapı bekçisi. kuvvetli ışıkla ışımak * İng candle. çit Lat canna ince çubuk. kanıksa[mak kanırt[mak kaniş * Suda iyi yüzdüğü için.a.a. EErm knig (kadın). " jinekoloji * Lat canis.a. kargı.a.) < Sogd kanîg kadın HAvr *gwne. posaya dönme kanguru Cook. kanıt kanka YT [CepK 1935] delil.a. ~ Lat candela a.

* Latince fiilin canere ve cantare olmak üzere iki biçimi mevcuttur. İng centaury (a.şarkı söylemek " kanto kantin [Bah 1924] ~ Fr cantine kışla. tümör. 2. yasa = EYun kánna kamış. ) " kanasta kanser [ xx/a] ~ Lat cancer 1. 2. centaurium < öz Kentaúros at gövdeli mitolojik varlık ~ Yun/EYun kentaúreion * Mitolojide şifalı otların piri sayılan kentaur Khiron'a atfen. 2. +jen1 [ xx/c] ~ Fr cancerogène kansere yol açan kantar [ xiv] ~ Ar qantâr bir tartı birimi. ur. ilçe ~ OLat . kural. kabuk? " karsinoma * Latince sözcüğün tıbbi kullanımı EYun karkínos (1. ilahilere özgü bir koro tekniği ~ OLat canon yasa.a. kanser) çevirisidir. cetvel. kanton canton köşe. yengeç. yengeç. depo kantite Lat quantus ne kadar? ~ HAvr *kwi.kano kayık ~ İsp canoa a. bucak.). cant.sert. özellikle kilise yasası ~ EYun kanon 1. büyük terazi ~ O Yun kentenârion a.şarkı söylemek ~ HAvr *kan. tümör ~ ALat *carcr-os yengeç ~ HAvr *kar-kr-o. a.a.a. çıta. Karş.a. kanon [ xx/b] ~ Fr canon 1. Fr chanter biçimi Latinceden türemiştir. 2. kargı (= Aram qanyâ a.a. hastane ve okul gibi yerlerde öteberi satan dükkân ~ İt cantina kiler < OLat canto köşe. ~ Karib [Bah 1924] ~ Fr canot ağaç kabuğundan oyulmuş * Batı dillerine Kristof Kolomb tarafından taşınmıştır. kanserojen (madde)" kanser. < Lat canere. kilise yasası.ne? [ xx/b] ~ Fr quantité nicelik ~ OLat quantitas < ~ İt canto kanto [ARasim 1897-99] alafranga bir tür şarkı şarkı ~ Lat cantus a. ~ Lat centenarium yüz librelik tartı birimi (yaklaşık 31 kg) < Lat centum yüz " santi+ kantarma ~ Moğ qantarğa atın dilini bastırmak suretiyle zaptetmeye yarayan demir araç < Moğ qantar.a.a. < HAvr *kar. kargı. ur.gemlemek. uç " kantin [ xx/b] ~ Fr canton küçük idari birim. cant. Aynı kökten Fa yândan/camdan (şarkı söylemek). bucak. bir iş için ayrılmış yer.a. kantat [ xx/b] ~ Fr cantate şarkılı kilise dramı ~ İt cantata şarkılı < İt cantare şarkı söylemek ~ Lat canere. atın dizginlerini sıkıca çekmek kantaron [MŞ xiv] kantariyun şifalı bir bitki.

* Pekiştirici -p.< HAvr *gheuboşluk kap Tü tas. kapak Tü [Uy viii+] kapak/kabak göz kapağı.büyük boşluk. Lat capere/captare (yakalamak. 2. içini boşaltmak " kap kap[mak Tü ulaşmak. a.1. İbr qab. 4 litreye eşdeğer kuru erzak ölçüsü). kaos [ xx/a] ~ Fr chaos. Karş. " kanun2 [MMem xvi] ~ Ar qânün2/arqânün tabla şeklinde telli müzik aleti. yakalamak < Tü *kaP. < Tü *kaP.ekiyle. her çeşit müzik aleti" org kanyon [ xx/b] ~ İng canyon ~ İsp cañon büyük su borusu. kawuk ve kowuk sözcükleri eş anlamlıdır. Tü -k isim ekinin varyantı veya dissimile biçimidir. kutu). [Kıp xiv] oyuk nesne. Akad qabütu (kadeh). tutmak) < HAvr kap. Ar qabcat (meyve kabuğu). kavuşmak " kavra[Or. Bak. erganun ~ EYun órganon alet. • Hintavrupa ve Sami dilleri ile paralellikler ilgi çekicidir. kapa-Karş. tulum. Türkçe ve Hintavrupaca kökler arasındaki benzerlik ilgi çekicidir. kapamak " kapakapalı <Tü [T S xiii] kapaklı/kapağlı örtülü < Tü kapak örtü " kapa< Tü kap-2 . kapmak). su kanalı < İsp caña kamış ~ Lat canna " kanasta kaolen kil ~ Çin gao ling yüksek dağ [ xx/b] ~ Fr kaolin porselen yapımında kullanılan * Çin'de Jiangsi eyaletindeki bir dağdan elde edildiği için bu ad verilmiştir. içini boşaltmak. kap kacak ikil [ xi] ka kaça çanak çömlek.kanun1 kanon ~ Ar qanunl yasa ~ E Yun kanon a. Batı dillerine 1712'de d'Entrecolles tarafından yazılan porselen üretimine ilişkin bir eser aracılığıyla girmiştir. [ xi] kapğak kapatan şey. kapa[mak <Tü [DK xiv] < Tü kap-2 [viii+ Uy] örtmek * Tü kap-2 kökünün Türkiye Türkçesine özgü varyantı veya -a ekiyle türevidir. Kap. %aot. şişirmek.bitişmek. kâse [Uy viii+] kâp deriden yapılan torba. Lat capsa (kap. bir hacim ölçeği. boğaz. cupa (fıçı). Ar qabb > OYun kábos (torba. araç. [TS xvi xvi] kab kac Tü *kawp kawşak < *kaPoymak. Uy viii] kap-1 tutmak. oymak. • Tü kap-2 (kapatmak) fiiliyle anlam ilişkisi muğlaktır. kese. İng have < Ger *%aban (almak. cuppa (kadeh). kabartmak " kof * -p eki. uçurum.(tutmak).mutlak düzensizlik hali ~ EYun %âos. yeryüzü yaratılmadan önce varolan boşluk ~ HAvr *ghau. chaot. örtü örtmek.

kapsayıcı < Lat capere. pey. capit-baş " kapital kapla[mak <Tü [Kıp xiv] kapla. kapı " kapaTü [ viii] kapığ/kapuğ a. < Lat capax.a. başlık. Alm haupt < Ger *haubud < HAvr *kaput-.a. [TS xiii. +lan kaplıca <Tü < Tü kap-2 örtmek " kapa- [Uy viii+] kaplan bir tür yırtıcı hayvan [Men xvii] üstü çatıyla örtülü termal banyo < Tü kaplı örtülü.a. capac. * Aynı kökten Lat capsa (kap. ~ İbr/Aram csrâbön güvence. kapitone [Bah 1924] ~Frcapitonné kabarık topak şeklinde bir dikiş tarzı < Fr capiton yün veya ipek topağı ~ İt capitone [büy. capt.baş " kapital kapitülasyon [ 184+] Osmanlı devlerinin Avrupalı devletlerle yaptığı ticaret antlaşması ~ Fr capitulation maddeler halinde yazılı anlaşma.a. a.. ön (~ Lat caput baş ) + İt arrabo kaparo (~ EYun arrhabön a. kefal. yakalamak " kap- kapan2 ~ Fa kapan kamuya açık büyük terazi ~ O Yun kampanón a. ~ Lat campâna a.içine alabilen. capit. bölüm başlığı < Lat caput.a. tutmak. * Aynı kökten İng head. capparis kaparo [ xix] kaparro ~ İt caparra alışverişe mahsuben yapılan ön ödeme & İt capo baş.kapan 1 <Tü [Kıp xiv] tuzak <Tü kap-1 tutmak. 2. kaparo )" kapital * Ar carbana (kaparo vermek). baş para. a. a. kaplan Tü yakalamak " kap-.a. başkent.içine almak < Tü kap " kap < Tü kap-1 tutmak.] sözleşme maddesi. sermaye ~ Lat capitalis a. kapalı . meydan " kamp kapari spinosa " gebere » [ xx/a] ~ Yun kápari çiçeklerinden turşu yapılan bir bitki. kapsamak ~ HAvr *kap. capit. Lat campus alan.baş ~ HAvr *kaput. kapitalist capital" kapital [Bah 1924] ~ Fr capitaliste sermayedar < Fr * Fransızca sözcük ilk kez 1791'de siyasi bir aşağılama terimi olarak kaydedilmiştir. kapasite [Hürr 1948] ~ Fr capacité sığa ~ OLat capacitas a. şartname ~ OLat capitulation < Lat capitulum [küç. başa ilişkin.almak. c^arabun (kaparo) Aramiceden alıntıdır. hacimli. < Lat caput.a. CodC xiii] kapu < Tü kap-2 örtmek. kutu).] büyük baş < Lat caput. Ayrıca karş. kafa. kapamak kapital [ xx/a] ~ Fr capital 1.

kaptan < Lat caput. otomobilin dış örtüsü < Fr cape cübbe ~ OLat cappa Kuzey Afrikalılara özgü külahlı cübbe.< HAvr *kwera. kapsüllü tüfek capsule kapçık. asker kaputu.a. capra keçi ~ HAvr *kap-ro. 1. 2.[xi. kapris [ xx/b] capriccio a. İlk kez 7. at arabası örtüsü [esk.) + Lat porta kapı" bijon. eder. 2. baş. lahana ~ Lat caput.baş " kapital kapuçino [ 199+] ~ İt capuccino 1. özellikle gemi kumandanı ~ OLat capitanus/capitaneus şef. . iş.baş " kapital kapüşon [ xx/a] ~ Fr capuchon külahlı cübbe veya giysiye bağlı külah ~ İt cappuccio külahlı cübbe < İt cappa a. capit. xiv Kıp] kaplamak. cübbe. örtülü + Tü bağa kurbağa " kaporta1 [ xix] ambar ağzı ~ İt boccaporta [mod. önder.kaplumbağa kapa-. kutu. eder. ~ Fr caprice fantezi. kafa. kurbağa + [MŞ xiv] kaplu bağa & Tü kaplı kapalı. Etymologia 'da ~ Sam " aba * Karş.a. içine almak < Tü kap-2 örtmek " kapakapsül [KO 187+] kapsüllü ilaç.) ~ HAvr *ksrt.sesi kaporta1 sözcüğünün etkisiyle türemiş olmalıdır. palto. [Cumh 1932] otomobil motor kapağı ~ Fr capote 1.a.a. edilen şey. kahverengi külahlı cübbe giyen bir Katolik tarikatı.a.] a. kucaklamak . sorumsuz davranış ~ İt kapsa[mak YT [CepK 1935] tazammun etmek.a. yy'da Sevilla'lı Isidore tarafından kaydedilmiş olan Latince sözcük belki Batı Akdeniz'in geç Fenike dillerinden alınmıştır. boccaporto] gemilerde ambar ağzı & İt bocca ağız (~ Lat bucca a. eylem.yapmak.a. kazanç < Fa/OFa kardan.].Tü kapsa. " kaput kaput [Men xvii] kapot külahlı palto. Ar qabaVAram qsbay (aba. üzerine çırpılmış krema eklenmiş kahve < İt cappuccio külahlı keşiş cübbesi" kapüşon kapuska yemeği [Arg xvi] kapusta lahana. 2.a. kâr/+kâr [DK xiv] ~ Fa kâr 1. sandık " kasa ~ Fr kaptan [Env xv] kapudan ~ Ven capitán [İt capitano] kumandan. külahlı cübbe). 2. portal kaporta2 kaplaması" kaput [ xx/b] kapota ~ Fr capote otomobil gövde * -r. 2. eden. [ xix] kapuska etli lahana ~ Sırp kapusta lahana ~ EAlm kapuz 1. etmek (= Ave kërëta.a. capit. < Lat capsa kap. külah ^ 7. yy Sevilla'lı İsidore. koza ~ Lat capsula [küç. kâr.

Tü kar[mak Tü [Uy viii+] kar. Men xvii] karakol [TS.bakmak. gözlemek * Türkçe *kara. kişilik. oymak.). ~ Ar ğirâf [#ġrf] kepçe EŞKÖKENLİLER: İt caraffa : karaf. [ xix] karakolhane nöbetçi kulübesi.] kıta. a. < Fr carabin [xvi] Fransız ordusunda bir hafif süvari birliği < Fr Calabrin Kalabriya'lı < öz Calabria Güney İtalya'da bir bölge karaca <Tü [DK xiv] karaca bir tür geyik. karakter [Bah 1924] ~ Fr caractère 1. huy. sabit. 1202). katmak. 2.(a.] Tü < Tü yerleşik . nöbetçi < Moğ qara.] yakınlık" kurbet ~ İt carabina bir tür mekanik tüfek. cin [ xx/a] ~ Yun karafáki [küç. Ancak ETü karawaş (hizmetçi kız) ve karak (göz bebeği) biçimleri. a.* Bileşiklerde meslek ve itiyat adları yapar.< HAvr *gher-4 kazmak. arkebüz / Fr carabine a. tabiat. Fa -kar. mühür. hakketmek ~ HAvr *ghersk. göçebe olmayan. benzer bir kökün Türkçede de mevcut olabileceğini gösterir. -gar ve -gar biçimlerine rastlanır.geçişlilik ekiyle kat.fiili kaydedilmemiştir. [T S xiv xiv] karucu Tü kara " kara1 [ xx/a] ~ Fr carafe şarap veya su maşrabası ~ İt caraffa karaf a. romanda şahsiyet ~ EYun %arakter metale kazılmış damga. k ar [ vi ii ]k ar a. kara1 [ viii] kara siyah kara2 [ xiv] ~ Ar qârrat [#qrr f.karşı karşıya veya üstüste getirmek. zaptiye şube evi ~ Moğ qarağul gözcü.karşı karşıya veya üstüste olmak? getirmek? * Aynı kökten -t. -kar. kimlik < EYun %arâssö oymak. Kıp xiv] karağul/karawul gözcü. eklemek *ka.] karafçık < Yun ~ Yun kalikántsaros bir tür [EvÇ. anakara < Ar qârr [fa. çizmek karakuşi keyfi hüküm veya yönetim biçimi < öz Bahaeddin Karakuş Mısır'da Eyyubi hanedanı döneminde vezir olan köle kökenli Türk (ö. karafaki karafaki karáfi şarap veya su maşrapası" karaf karakancaloz kötü ruh. kalıcı" karar karabet karabina [ xiv] [EvÇ xvii] ~ Ar qarâbat [#qrb msd.a. .a. nöbetçi.

a. şeker kamışı şurubu. yerleşti.] durma. karar kıldı. [KT xix] orduda sevk ve idare merkezi (Fr quartier général çevirisi) ~ Fa qarârgâh konak & Ar qarâr durma + Fa gah yer. +gâh karat keçiboynuzu çekirdeği " kırat [ xx/b] ~ Fr carat kuyumculukta tartı birimi ~ Ar qirât . konak. 2. karar verdi karargâh [Men xvii] istirahat yeri. a. pesimist <T ü kara" kara1 * *Karamsamak fiili mevcut değildir. kaldı. siyah)" kara1 < Tü kararjğı/kararjğu [xi Ha] karantina [LF xvii] ~ Ven cuarantína [İt quarantena] Venedik'e gemiyle gelen yolculara uygulanan kırk günlük karaya çıkma yasağı < Ven cuaranta kırk ~ Lat quadraginta a. üstüste darbelere uğrama ~ Fr carambole bilardoda bir oyun ~ İsp carambola Hindistan kökenli kırmızı top biçimli bir meyve karamela [ xx/a] ~ İt caramello 1. istikrar.sesi dissimilasyon ürünüdür. karanlık <Tü [T S xiii] kararjğuluk (isim) karanlık (sıfat) (= Moğ qararjğ-uy a. makam " karar. karanfil [ xi] ~ Ar/Fa qaranful 1.] şeker kamışı < İsp caramo kamış ~ Lat calamus kamış " kalem karamsar YT [TDK 1955] bedbin. Karş. " kare karaoke [199+] ~ Jap karaöke şarkıcılara orkestra eşliği sağlayan bir cihaz & Jap karano boş. karambol [ARasim 1897-99] bilardo oyunu. yakılmış şeker ~ İsp caramillo [küç. kaynatılmış şekerli su. sabit olma. sanal + Jap ökesutora orkestra (~ İng orchestra)" orkestra karar [Yus xiv] ~ Ar qarâr [#qrr msd. 2. Erm me%ag (1. 2. 2. syzygium aromaticum. Alm nelken. kokusu ve dişil organı bu baharatı andıran çiçek. kırmızı topu sektirerek birkaç topa değdirme. 1. Çiçek karanfil Avrupa'ya 1270'ten sonra Arap ülkelerinden aktarılmış ve birçok dilde baharat karanfil adıyla adlandırılmıştır. bilardoda kırmızı top. Doğu Hint adalarına özgü bir baharat bitkisi. [T S xvi xvi] karaltı/karantı < Tü karar-" kara1 * -l. çiçek karanfil). baharat. dianthus caryophyllus ~ Hind * EYun karyófyllon (baharat karanfil) biçimi Doğu dillerinden alınmıştır. kesin görüş veya tercih < Ar qarra durdu.karaltı <Tü [Kıp xiv] karaldu . < Moğ qara kara.

kömürleştirmek " karbon kardeş Tü kardaş/karındaş [Uy viii+] kâdaş/kağadaş/karmdaş . Yun karabána/karibána biçimi Türkçeden alınmıştır. karbonhidrat. carbon. katar. karbon. bir tür küçük tekne " kerevit karbon [Düs I. [T S xiv. a. ^ y. hidr(o)+2 * Karş. EŞKÖKENLİLER: Lat carbo : bikarbonat. motorlu araçla çekilen portatif barınak ~ Tü kervan " kervan [EvÇ xvii] asker yemeğinin konulduğu büyük kazan. seramik karbonat karbonat" karbon [Bah 1924] ~ Fr carbonate de soude sodyum ~ Fr dioxide kimyada CO2 bileşiği karbondiyoksit [ xx/a] & Fr carbon + Fr dioxide iki oksijen atomu " karbon.karate dövüş sanatı karavan [ML xx/c] ~ Jap kara te "boş el".odun kömürü ~ HAvr *kr. benzin motorlu makinalarda karbüratör < Fr carburer karbonize etmek. Kaş. köle kız [Uy. [ ~? karavana xx] hedefi vurmayan atış * İkinci anlamı muhtemelen "karavanaya atmak" deyiminden gelir. karbonat. < OLat carabus bir tür küçük tekne ~ EYun kárabos 1.İng caravan 1. 1800 Joseph-Louis Preust. İdr viii+] karaPaş ~ Sogd psrağâş karavel [LF xvi] karavela ~ İt caravella bir tür yelkenli gemi / Fr caravelle a. di+.< HAvr *ker-4 ateş. [ xi] kâdaş/karmdaş . ~ Port caravela a. Fr hydrocarbure (karbonhidrat). Lat cremare (yakmak). karavaş cariye. saf kömür ~ Lat carbo.494 187+] ~Frcarbone bir element. İng hearth (ocak). kimyacı" karbon. kervan. Kıp xiv] Tü karın " karın . Fr. karbüratör. karbondiyoksit. oksit karbonhidrat [ xx/b] ~ İng carbohydrate kimyada CHn genel biçimine sahip bileşiklerin genel adı ~ Fr hydrocarbure a. kömürleştirici cihaz. yakıcı. 2. a.4.a. yakma Aynı kökten EYun kéramos (pişmiş toprak). kabuklu böcek. römork. karpit. şarbon Lat cremare : krematoryum EYun kéramos : kiremit. silahsız yapılan bir [ML xx/c] motorlu araçla çekilen portatif barınak . karbüratör [Bah 1924] ~ Fr carburateur 1. 2. 2. 3.

a. ~ Fr/İng cardi(o).* Belki "aynı karından doğma" anlamında. kardiyak EYun kardiakós a. kardiy(o)+ kardía kalp ~ HAvr *kerd.a. cord-. mızrak [Men xvii] kâhgil samanlı balçık. yy'dan önce İstanbul ağzında ortaya çıkmıştır. • İkinci hecedeki ses incelmesi.İng cargo ticari yük. -e doğru (edat)" karşı kargo < Tü karğa. to carry (yük taşımak) biçimleri Fransızca yoluyla Latinceden alınmıştır. Erm sird. quartus (dörtte bir). İstanbul kullanımında "ahşap olmayan her tür yapı" anlamını kazanmıştır. Lat quadraginta (kırk). eşek şakası yapmak " karikatür kargaşa (edat)" karşı <Tü [DK xiv] karğaşa kavga.a. [ xx/c] posta ile gönderilen ticari eşya .[viii+ Uy] lanetlemek. [LO xix] kârgir kerpiç yahut ~ Fa kâhgil saman ve çamurla yapılan harç & Fa kâh/kah saman + Fa gil çamur " kehribar. aleyhine dua [Bah 1924] gemi yükü. beddua etmek Tü karu -e karşı. kil * Şemseddin Sami'deki *kârgil ("çamurla inşa edilmiş") veya *kâhgir ("samanla tutulmuş") açıklamaları doğru değildir.a.kalbe ilişkin ~ EYun * Aynı kökten Lat cor. arbede. -e doğru * Karş.) karşılığıdır. "halk ağzı" sayılan kardaş biçiminden ayrışarak 20. Hit karts (kalp). " kardiy(o)+ [Bah 1924] ~ Fr cardiaque kalbe ilişkin ~ kare [Bah 1924] ~ Fr carré kare ~ Lat quadratus dörtgen < Lat quadrare dörtköşe yapmak. < Lat carrus Galyalılara mahsus iki tekerlekli ağır yük arabası. çarpışmak) < k?arğu. quadrum (kare). çatışma Tü karu -e karşı.(karşılaşmak. charge (yük).a. Moğ k?arğuça. DK xiv] karğı/karğu kamış. * İng car (araba). dörtlemek < Lat quatuor. Fr quatre (dört) sözcüğü Lat quatuor (a. İng heart. quadr.a. özellikle gemi yükü ~ İsp cargo yük ~ OLat *carricum a. kargı kârgir taş bina Tü? [Kıp.dört ~ HAvr *kwetwer a. " çehar * Karş. bohça etmek. kağnı ~ Kelt karros a. Moğolcadan alıntı ihtimali üzerinde durulabilir. Ancak karındaş biçimi halk etimolojisi etkisiyle oluşmuş bir varyant olabilir.a. Alm herz. yüzleşmek). karga 1 Tü [Uy viii+] karğa kara kuş karga2 tulumba ~ Ven carga la tromba! yelken indirip toplama emri < Ven cargar [İt carricare] kumaş veya yatağı sarıp toplamak. çatışmak.(çatışmak. kargış Tü [Kaş xi] karğış lanet. .

karides ~ Yun karídes/garídes [çoğ. a. qarn] çift koştu. istakoz " kerevit karikatür [Diyojen 1870] karikatura hiciv amaçlı resim .a. karın karınca1 Tü [Oğ xi] karınçak/karınça a.a. [TS xiv] yaşlı kadın. İsp carregar (karga tulumba etmek). kargo. [ xi] karı/karış 1.] ~ Yun karída/garída küçük deniz kabuklusu. a. dirsekten bileğe kadar olan uzunluk. 2.sert" kanser karış Tü [Uy viii+] karıç ölçek.kari karı Tü ~ Ar qarin [#qr' fa. [ARasim 1897-99] atlı karaca ~ İt carrozza at arabası" karoseri karine 1 ~ Ar qarînat [#qrn sf. uzunluk ölçüsü. iki şey arasındaki bağlantı. f. a. karınca2 [Ali xvi] atlı karaça bir eksen etrafında dönen mekanik atlardan oluşan düzenek.] okur " kıraat [Or viii] karı yaşlı kişi. ön kol. 2.) sarıp toplamak. akuplman.] 1. a. kabuk. < EYun kârabos büyük deniz kabuklusu. ceviz kabuğu. gemi gövdesi ~ HAvr *kar. eşek şakası yapmak ~ OLat carricare a. EŞKÖKENLİLER: Tü karın : kardeş?.a. * Aynı kökten Fr carguer. mantıki birliktelik. < EYun kâris. meslek ~ İt carriera araba yolu < İt carro araba ~ Lat carrus yük arabası" kargo .Fr caricature abartılı tasvir. kariyer1 [Bah 1924] ~ Fr carriére güzergâh.a. Karş. kârid. zevce < Tü *kar-ığ < Tü karıyaşlanmak [ML xx/c] ~ Fr/İng caribou Kanada'ya özgü karibu bir geyik türü ~ calipu a. delil < Ar qarana [msd. ihtiyar. eşleştirdi < Ar qarn boynuz (= İbr qeren boynuz = Aram qarsnâ a. ) karine2 [EvÇ xvii] karina ~ İt carina gemi gövdesi ~ Lat carina 1. baş parmakla serçe parmağı arasındaki açıklık * Dirsek içinden bileğe kadar olan uzunluk genellikle bir karışa eşittir. arşın. bohçalamak. a. eş. hiciv ~ İt caricatura a. eş. tutulan yol.a. < İt caricare (yelken. = Akad qarnu a. zevce.a. yatak vb. * Kanada yerli dillerinden. 3. Sözcüğün nihai kökeni belirsizdir. 2. karın/karnTü [Uyviii+]karına.

a.biçiminin. yapışmak. küçük dörtgen nesne < Lat quadrum dörtgen. Alm.kariyer2 [ xx/c] ~ İng personnel carrier personel taşıyıcı (bir tür askeri araç) < İng to carry taşımak ~ Fr charrier ~ OLat carricare araba ile taşımak " kargo karizma [ xx/c] ~ İng charisma sevgi ve hayranlık kazanma yeteneği ~ Alm charisma ^ 1922 Max Weber. dörtlü. Yeni Türkçe biçimin daha ziyade Tü kargaşa sözcüğünden çağrışım yoluyla türetildiği düşünülebilir.[1935 YT] ihtilat etmek Tü karma.] karecik. ellemek.fiilindem varyant bir yazım olması muhtemeldir. karnabahar veya kohlrabi) ve karamb baHrî (deniz lahanası?) ayrıştırılır. carn. kare " kare . iskambilde bir renk ~ OLat *quadrellum [küç. iskelet ~ OLat carcasium ~ ? [Bah 1924] iskelet ~ Fr carcasse ölü hayvanın karman çorman ikil karışık.a. lütuf. sevinç duymak ~ HAvr *gher. kare " kare karo [ xx/b] ~ Fr carreau 1. bir tabaka kâğıdın ikiye katlanmasıyla oluşturulan dört yüzlü defter < Lat quatuor dört" kare karo [ xx/b] ~ Fr carreau 1. karmaşık YT [Fel 194+] kompleks (sıfat) < Tü karmaş. küçük dörtgen nesne < Lat quadrum dörtgen. karışmak " kar- (= Moğ qarman çırman acele ile. o gün yapılan taşkınlıklar ~ Lat carnevale "ete veda" & Lat caro.[xiii Kıp.et + Lat vale elveda * Büyük perhizde et yemek yasak olduğu için. bulaşım çarçabuk ) < Tü karma.) + Fa bahar ilkbahar " bahar 1 * Klasik Arap kaynaklarında karamb nabaTl (mod.] karecik.[xiii Kıp] elle tutmak. elle tutmak Tü kar-" kar* Eski Anadolu Türkçesinde rastlanan karma. t-zarafet. karne [ xx/a] okullarda değerlendirme defteri ~ Fr carnet defter < EFr caern a. karnaval [186+] ~FrcarnavalKatoliklerde40 günlük perhizden önceki Salı günü.sevmek karkas kalıntısı. kare şeklinde kesilmiş döşeme taşı.[YT] " karmaşa karnabahar [ xix] çiçek lahanası. Modern Türkçe biçimin bunların ikincisinden türemiş olması ihtimali üzerinde durulabilir. leş. karnabit ~ Fa *karamb-i bahar ilkbahar lahanası & Ar/Fa karamb lahana (= EYun krâmbe a. qarnabıT. 2. 2. iskambilde bir renk ~ OLat *quadrellum [küç. 2. kavra. dörder. kare şeklinde kesilmiş döşeme taşı. xv TS] kurcalamak. sosyolog ~ EYun %ârisma. güzel davranış < EYun %aiı*ö sevinmek. karmaşa YT [Fel 194+] kompleks (isim) < Tü karmaş. ~ Lat quaterni 1.

-e doğru anlamında edat < Tü ka [xi] yüzyüze olma ve yönelme bildiren edat < Tü karu * Karş. kavga. Muhtemelen aynı kökten Tü k?arğa. < İt carro araba " kargo karpit [ xx/b] kömür madenlerinde kullanılan bir tür lamba . 2. Yun. tümör (yengeç şeklindeki uzantılarından dolayı) ~ HAvr *kar-kr-o. Farsça sözcüğün %ar + buza ("eşek hıyarı") şeklinde analizi muhtemelen halk etimolojisidir. filozof ve tabip. yengeç. karsinoma [ML xx/c] karsinom ~ YLat carcinoma çeşitli kanser türlerini içeren genel ad ~ EYun karkinöma. karşıt YT [CepK 1935] zıt < Tü karşı" karşı * -t ekinin işlevi belirsizdir.sert. reaksiyon). a. pafta. [CodC xiii] kart/kartay yaşlı. Buna karşılık EYun karpós (her çeşit meyve) ile birleştirmek de güçtür. karşı Tü [Uy viii+] karşı/karşu zıt. t.a. hasım. * MÖ 2. ur. karst Karst Slovenya'da bir bölge kart1 [ML xx/c] ~ karst bir tür kireçli yer oluşumu < öz Tü [Uy viii+] kart ihtiyar. çatışmak. Moğ k?arığu (karşılık. karşın YT [CepK 1935] rağmen < Tü karşı" karşı * -n ekinin işlevi belirsizdir. düşman (sıfat). k?arğu.marka Union Carbide kimyasal madde üreticisi firma ^1917 ABD < İng carbon kömür " karbon [ xiv] karbus ~ Fa xarbüza/%arbuza karpuz ~ karpuz OFa %arbüzag a. at arabası imalathanesi. otomobil veya at arabasının dış kasası < Fr carrosse bir tür at arabası ~ İt carrozza a. cevap. eski < Tü *kar(ı)t < Tü karı[viii+ Uy] yaşlanmak " karı ~ Fr carte kart2 [ xix] dikdörtgen kesilmiş karton parçası a.a. Tü k?arğaşa yapıca muğlaktır. 2.(lanet etmek). çatışma (isim) [xi] -e karşı. harita ~ İt carta kâğıt ~ Lat charta ~ EYun %ârtes papirüs tabakası ~? Mıs kartal Tü? [İMüh xiii] bir tür yırtıcı kuş ~ ? . yüzleşmek).yengeç < HAvr *kar.. Lat carina (ceviz kabuğu). a. binyılda Mısır'dan Ortadoğu ve Asya'ya yayılmıştır. • Sans kharbüja ve tarambuja (karpuz) biçimleri Farsçadan alıntıdır. a. kabuk? * Aynı kökten EYun karúon (ceviz). # Theophrastos. MÖ iv < EYun karkínos 1.(karşılaşmak.karoseri [Hürr 1948] ~ Fr carroserie 1.

kent = Fen qrt a. [TDK 1944] kas adale [Kıp. 2. Carter Amerikalı mucit * Sözcüğün İngilizce biçimine rastlanmamıştır. vizite karye köy. arabacık. +graf [Bah 1924] ~ Fr cartographe haritacı < Fr carte ~ Fr carter bir aygıtı çarpmadan koruyan metal karton [Bah 1924] ~ Fr carton kalın kâğıt. Kıs. germek " kas- (= Moğ qasu. titretmek . [AMithat 1877] kartdövizit ~ Fr carte de visite ~ Ar qaryat [#qry] köy = Aram q3ryâh/q3nytâ * Kartaca kentinin adı Fen qart Hadast (yeni kent) biçiminden türemiştir. 2.] kâğıt pusula. portatif yatak < Ven caro/carro araba " kargo kaş kas kas[mak Tü YT <Tü ~Vencariòla[İtcarriolo] [ viii] kaş 1. 2.kısaltmak. tepe. . peron kartpostal kartı" kart2. büyük kâğıt < İt carta kâğıt" kart2 kartonpiyer [Bah 1924] ~Frcarton-pierre karton kalıpların alçıyla kaplanmasıyla yapılan tavan süslemesi & Fr carton + Fr pierre taş " karton. içine barut doldurulan mermi kapsülü. harita " kart2. gözlerin üstündeki çıkıntı [CepK 193 5] kası.] kaba kâğıt. el arabası. kısmak. germek. H.fiilinin varyant biçimi olması düşünülebilir. 2. dolmakalemde mürekkep kapsülü ~ İt cartoccio kâğıt veya kartondan mahfaza " kart2 kartvizit ziyaret kartı" kart2. karyola [NKemal1872] 1. posta [ARasim 1897-99] ~Fr carte postale posta kartuş [ xix] ~ Fr cartouche 1. kartezyen [xx/b] ~FrcartésienDescartes'in geliştirdiği koordinat sistemine ilişkin < öz René Descartes Fransız filozof ve matematikçi (1596-1650) kartograf 1. mukavva ~ İt cartone [büy.kartel [ xx/b] ~ İng cartel ticari işbirliği anlaşması ~ İt cartello [küç. sıkmak ) * Tü kas-1 (ürpertmek. protokol < İt carta kâğıt" kart2 karter [ xx/b] kılıf < öz J. DK xiv] <Tükas-sıkmak. kâğıt.xi) fiiliyle ilişkisi gösterilemez. a. belge.

yuva < İt incassare yuvasına veya kınına sokma. ~ Fr cassette [küç. kasa kâse [ xiv] kâsâ a. kın. müstahkem yer. kasap kaşağı kaşalot cachalote kocabaş kâşane kasap kesip satan kimse " kasaba kaşar tecrübeli kimse (argo) [Gül xv] ~ Fa kâşâna camlı oda. kutu. saklamak " kapasite kasaba [MMem xvi] çevrili yerleşim. a. mahfaza " in+1.a.İt incassatura tüfeğin kundağı. et <Tü [Kıp xiv] kaşak/kaşağu at kaşıma aleti [ xx/a] < Tü kaşı-" kaşı~ Ar qaSabat [#qSb msd. [ML xx/c] bir işte eski ve ~ Ar qişr [#qşr] kabuk * İkinci anlamı eski kaşar deyiminden türemiştir. sırça saray ~ Ar qaSSâb [#qSb im. kutu. qaSb] kesti "Giriş çıkışı kesilmiş yer" anlamında Lat castrum karşılığıdır.< HAvr *keskesmek. aksiyon kaşer < İbr #kşr uygun olma. mühür. saf.] kutucuk ~ İt cassetta a. hisar. < İt cassa kutu " kasa . temiz). 2. a. a. büyük ve yassı bardak ~ Aram kasatura kaşe [ 192+] 1.] ~ Lat coactare a. süngü . & Lat co(n). oturtma & Lat in.+ İt cassa kasa. ilaç kapsülü. kaptan köşkü ~ Lat castrum "giriş çıkışı kesilmiş yer". caiz olma [ xix] ~ İbr kaşar Musevi dininde yenmesi caiz olan şey kaset [197+] ~ marka CompactCassette Philips firması tarafından geliştirilen teyp formatı # 1963 Phillips. kasaba < Ar qaSaba [msd.] surla ~ Fr cachalot sperm balinası ~ İsp [ xix] Edirne'ye özgü kabuklu peynir. resmi mühür ~ Fr cachet metal baskı. ~ Akad kâsu bardak.kasa [ 187+] ~ İt cassa sandık.yerle bir + Lat agere. kesimci. mahfaza ~ Lat capsa a. actyapmak " kon+. castrare (iğdiş etmek). kap. [Bah 1924] tüfeğe takılan bir tür kısa bıçak. < Lat capere içine almak. EŞKÖKENLİLER: Ar #qs?b : kasaba. tutmak. kasara [182+] ~Vencássaro geminin en üst güvertesi. ayırmak * Aynı kökten Lat castus (ayrık. kale ~ HAvr *kas-tro. damga < Fr cacher bastırmak [esk. kupa ~ Fa kasa çanak.] kesici.

] İslam öncesinden kalan bir Arap şiir formu < Ar qaSîd [sf. kazımak.kaşı[mak Tü [ xi] kaşı.) ~ O Yun kástron müstahkem yer.[xi] yontmak.] hedefe ulaşan. quass.sarsmak. hışır. kaşkariko [ARasim 1897-99] hile. taksim eden " kısım kasır/kasr[Aş xiv] kasr ~ Ar qaSr köşk. kasım gününden hıdrelleze kadar olan 6 aylık süre. kırmak kasıt/kast[Aş. [ 194+] 10 Ocak 1945 tarihli yasayla İkinci Teşrin ayına verilen ad < Ar qâsim [#qsm fa. haşır. " kasara kasırga Tü [ xi] kasırku fırtına kasis [ xx/b] ~ Fr cassis yol kırığı. saksı. Yus xiv] qaSd ~ Ar qaSd [#qSd msd. askeri kamp ~ Lat castrum a. f.(titreşmek). kasuk (deriden yapılan tulum).] kasket [ARasim 1897-99] kasketa "küçük miğfer". kırmak ~ HAvr *kwst. ETü kasna. maksat < Ar qaSada kestirme yoldan gitti. en kısa yoldan hedefe yöneldi. siperlikli şapka < Fr casque miğfer " kask .< HAvr *kwet. kaşımak * Belki ses yansımalı *kaş kökünden.yontmak. 2. kasım [Men xvii] 1. 2. Karş.] amaç. hedefe kilitlendi. kaşık Tü kazımak " kaşı[Uy viii+] kaşuk tahtadan yontulmuş şey. kaside [ xiv] bir şiir formu ~ Ar qaSîdat [#qSd sf. saray (~ Aram qaSrâ a. kışın ilk günü sayılan 11 Kasım günü. kaba komedi < İt cascare düşmek " kasko kaşkaval [EvÇ xvii] tür peynir & İt cacio peynir + İt cavallo at" kavalye ~ İt caciocavallo "at peyniri". a. kaşık < Tü kaşı. kale. saklı bir şeyi [Uy. amaçladı kask [ xx/b] kafatası. testis yanakların iç tarafı * Karş.a. Kaş viii+] kasık . bir ~ Fr casquette [küç. dolap (argo) Yun kaskaríka eşek şakası.darbe vurmak. direkt. bulan. çarpmak. çarpmak. kusursuz " kasıt kâşif ortaya çıkaran " keşif kasık Tü ~ Ar kâşif [#kşf fa.] keşfeden. miğfer < İsp cascar kırmak ~ Fr casque miğfer ~ İsp casco 1. yolda hız kesmek amacıyla yapılan enine keski < Fr casser kırmak ~ OLat quassare ~ Lat quatere.] bölen. [Kıp xiv] baldırın iç tarafı.

rol dağıtmak ~ Nor kasta atış kasvet [Men xvii] kasavet 1. katılık. kaderine çıkma. katı olma.1.] saf. zümre ~ Port casta [f. koli1 [ xx/a] ~ Fr cache-col boyunluk & Fr cache sakla kaşmir [KT189+] ~Frcachemire Keşmir şalı taklidi bir tür ince yünlü kumaş ~ İng cashmere a. Kaş viii+] kat-/kad.] kesme. sertleşmek. bir şeye göre veya bir şeyle ilgili olma. kastanyet [Bah 1924] ~ Fr castagnette [küç. 2. acımasız davrandı (= Aram #qşy sert olma. 2. hüzün ~ Ar qaswat/qasâwat^ [#qsw msd. ayrıştırmak. düşme. kaza < İt cascare düşmek < OLat *casicare < Lat cadere. acımasızlık.karşı karşıya veya üstüste gelmek " kat~ Ar qaTc [#qTc msd. 2. acımasızlık. keder. zahmet ve sıkıntı çekmek < Tü *ka. içerme. katılık.] İspanyol müziğinde avuç içinde tutularak şakırtı sesi üreten ritm aleti ~ İsp castañeta kestanecik < İsp castaña kestane " kestane kasting [ xx/c] ~ İng casting (tiyatroda) rol dağılımı yapma < İng to cast atmak. dökmek. kat’i kat2 [ xiv] ~ Ar qaTcı [#qTc nsb. hüzün < Ar qasâ sert idi. 2.] kesin < Ar qaTc kesme " kat Tü [Uy.a. tabakalaştırmak. katılaşma) * "Keder" anlamı Arapçada enderdir. sınıf. ayrı ~ Lat castus ~ HAvr *kes. " kadans kaşkol + Fr col boyun " kaşe.karşı karşıya veya üstüste gelmek " kar* Fiilin asli anlamı "sertçe karşı karşıya gelmek veya getirmek" olmalıdır. gaddarlık. kat1 Tü [Uy viii+] kat tabaka < Tü *ka. 3. bir şey hakkında olma bildiren edat ve fiil öneki . üstüne eklemek. koparmak " kasara * Hint toplumunda kastların birbiriyle temas yasağından ötürü.a. İkincil anlamlarda hem geçişli hem geçişsiz biçimlerin bulunması düşündürücüdür. < öz Keşmir Kuzey Hindistan'da bir ülke kasnak <Tü [LOxix] gergef gergisi <Tükas-"kas- kast [ xx/a] ~ Fr caste Hint toplumunu oluşturan dört sınıfın her biri. karmak. keder. düşüş.kasko [ML xx/c] kaza sigortası ~ İt casco 1. kat2 [etm (nehir) geçme.ayırmak. kalıba dökmek. cas-a. tasarlamak. kapsama. yol alma < Ar qaTaca kesti [ xiv] kesme kata+ ~ EYun katá altta ve aşağıda olma. rast gelme. yukarıdan aşağı doğru hareket.] 1.

birbiri ardısıra dizili şeyler. katalizle kataliz [ xx/b] ~ Fr catalyse. platform ~ OLat catafalicum & EYun katá + Lat falicus bir tür muhasara makinası" kata+ katakomb [Aİhsan1891] ~Frcatacombes yeraltı mahzeni. dikey kapanan kale kapısı & EYun katá aşağı + EYun arâssö. damlalar dizisi. arag-çarparak düşmek " kata+ katarsis [ML xx/c] ~ İng catharsis günah veya suçtan arınma ~ EYun kátharsis a. çözünme ~ EYun katálysis a. listeye yazmak. DK xiv] dizi ~ Ar qaTâr [#qTr msd.a.a. analiz katalog [AMithat 1885] ~ Fr catalogue liste.ayrışma. yy'dan itibaren Roma yakınında Aziz Sebastian'a atfedilen yeraltı mezarının adı. < EYun kathairö indirmek. katalitik çalışan " kataliz [ xx/c] ~ Fr catalytique katalize ilişkin. her türlü yeraltı mezarı & EYun katá + Lat tumba mezar " kata+ katakulli [ xix] hile. alaşağı etmek & EYun katá aşağı + EYun aireö almak " kata+ . göz perdesi ~ EYun katarrâktes şelale. çubuk katana süvari atı & Mac katona asker + Mac ló at [Peç xvii] iri Macar atı ~ Mac katonaló [ xx/a] ~ YLat catalpa bir ağaç türü ~ Amer katar [Yus. fesat. mağara kilisesi ~ OLat catacumba 5. kaydetmek " kata+. < EYun katalyö birimlerine ayrıştırmak & EYun katá + EYun lüö. zabıt tutmak & EYun katá aşağı + EYun legöl. defter. yy'da diplomatik bir yazışmada Fr fait accompli sözcüğünün Osmanlıca yanlış (tek noktalı fe yerine iki noktalı kafile) okunuşundan türediği rivayeti muhtemelen yanlıştır. şelale. bir dizinin ögelerini madde madde sıralayan yazı ~ EYun katálogos sicil. catalyt. 2. lys-çözmek " kata+. qaTr/qaTarân] damladı < Ar qaTrat damla " katre katarakt [ xx/b] ~ Fr cataracte 1. katamaran [ML xx/c] ~ İng catamaran ~ Tamil kattumaram iki yanında denge çubukları bulunan kayık & Tamil kattu bağlamak + Tamil maram tahta. +log katalpa * Güney Amerika yerli dillerinden. hokkabazlık ~? * 19.] 1. 2. kervan < Ar qaTara [msd.katafalk [ xx/b] ~ Fr catafalque üzerinde tabutun sergilendiği platform ~ İt catafalco iskele. liste < EYun katalegö kaydetmek. log-zaptetmek.

koltuk. gerilmek " kata+. yazıcı " kitap [ xiv] kâtib [Uy viii+] kağatır . şırınga / İng catheter a. be+ katedral [ xix] büyük kilise ~ Fr cathedrale piskoposluk makamı olan kilise ~ OLat cathedralis (ecclesia) a. sert. < EYun katatónos aşırı gergin < EYun katateinö aşırı gerilmek < EYun teinö germek. koltuk ~ HAvr *sed-râ.< HAvr *sed-1 oturmak " kata+.eklemek. karışık.a. < EYun kathédra 1. ameliyatlarda dikiş için kullanılan bağırsaktan yapılmış iplik & İng cat kedi (~ Ger *kattuz a. Aristoteles mantığında bir özneye atfedilen özelliklerin her biri < EYun kategoreüö biri veya bir şey hakkında konuşmak. ~ EYun katheter daldırılan şey < EYun kathiemi batırmak.atmak " kata+. sokmak & EYun katá + EYun (h)iemi. ~ EYun kate%ismos hocanın söylediğini sesli olarak tekrarlamak yoluyla öğretim. her çeşit makam.eklemek. sedye kategori [ xx/a] ~ Fr catégorie ~ OLat categoria ~ EYun kategoria 1.katatoni [ML xx/c] ~ Fr catatonie bazı psikozlarda görülen aşırı gergin veya aşırı durgun hal ~ Alm katatonie a. sandalye. 2. haşin. katkı katla[mak YT <Tü [TDK 1944] < Tü kat-" kat< Tü kat" kat1 [TS xiv] kat kat yapmak .a.] yazan. beraber "kat1.a. [ xi] katır at ile eşeğin birleşmesinden doğan hayvan * Kat. diyez katgut [ xx/c] ~ İng catgut kedi bağırsağı. katmak " kat~ Ar qatl [#qtl msd. et.] öldürme < Ar katık katil1/katl- Tü qatala öldürdü katil2 kâtip katır Tü [xiv] ~ Ar qâtil[#qtl fa. eko kateter [ xx/c] ~ Fr cathéter vücuttan bir sıvı boşaltmak için sokulan boru.fiiliyle ilişkisi biçim ve anlam bakımından problemlidir. sertleşmek. katılaşmak " kat[Uy viii+] katık ekmeğe katılan şey [Aş xiv] katl < Tü kat. 2. daldırmak. katışık < Tü kat. ton1 katbekat + & Tü kat + Fa ba ile.] öldüren "katil1 ~ Ar kâtib [#ktb fa. heca & EYun kata.+ EYun e%ö seslenmek " kata+. itham etmek & EYun katá hakkında + EYun agoreüö konuşmak " kata+ kateşizm [ML xx/c] ~ Fr catéchisme resmi bir öğretiyi soru-cevap şeklinde öğreten el kitabı ~ OLat catechismus a. sağlam.a. ) + İng gut bağırsak " kedi katı Tü [Uy viii+] katığ/ka5ığ 1. piskoposluk makamı & EYun katá aşağı + EYun (h)édra oturma yeri. 2.a. itham. iddia etmek.

katliam Ar câmm genel. amme k at ma n YT [C ep K 19 35 ] ta ba ka ~ Fa qatl-i câmm a. buhur yakma katran2 ~ Yun kédron katran ağacı. kapsayıcı. Kıp xiv] sabır ve tahammül etmek. genel.] damla ~ Aram qiTer buhur. Fr. ekümenik (kilise) ~ EYun katholike (ekklesia) a.katlan[mak <Tü [T S.a. katolik [ xviii] ~ Fr catholique 1.000. umumi" katil1. tütsülemek " katran 1 * Lat cedrus > Fr cèdre. 1. Kıp xiv] tabakalar şeklinde dizilen yufka yemeği Tü kat" kat1 * -mer ekinin işlevi ve ses uyumsuzluğunun nedeni açık değildir. a. evrensel.a.mihnet ve sıkıntı çekmek < Tü kat. Roma mezhebine bağlı olan ~ Lat catholica (ecclesia) tümel. sedir ~ EYun kédros a. günnük. tütsü amacıyla yakılan ağaç özü < İbr/Aram #qTr duman tütmek.fiilinden anlamca bağımsız olduğuna dikkat edilmelidir. katod [Bah 1924] ~ Fr cathode negatif elektrot ~ EYun káthodos aşağıya giden yol & EYun katá aşağı + EYun (h)odós yol" kata+.000. & Ar qatl öldürme + < Tü k at " ka t1 * -man ekinin işlevi açık değildir. seyyah ~ Tupi caucho a. & EYun katá kapsama edatı + EYun (h)ólos tüm. katre [Aş xiv] ~ Ar qaTrat [#qTr msd. dayanmak Tü katın. tütsüleme. . evrensel. ficus elastica. Güney Amerika yerli dillerinden. katmer <Tü [T S. < Aram #qTr duman çıkarma.000 & Fr quatre dört + Fr million " kare.000. İng cedar (sedir ağacı) Yunancadan alınmıştır. her şey " kata+. buhur yakma " katran 1 katrilyon [ xx/b] ~ Fr quatrillion bin çarpı bin üssü dört sayısı. bu bitkinin zamkından elde edilen elastik madde ^ 1745 La Condamine. tütsü amacıyla yakılan bitkisel öz < İbr/Aram #qTr duman tütme.000.sertleşmek. hol(o)+ katran 1 ~ Ar qaTrân/qiTrân [#qTr] zift ~ Aram qiTrân a. milyon kauçuk [ 186+] ~ Fr caoutchouc kauçuk bitkisi. od(o)+ * Elektriğin geliş yolu anlamında. a. 2. ~ İbr/Aram qiTer buhur. zahmet çekmek " kat* Katla. tütsüleme. a.

çömlek ~ Lat cavatus oyuk. makule. 2. kuru-. Lat cavare oymak. süvari. kofluk). kawıdan (oymak. kavil. oyulmuş < Lat cavare oymak. < HAvr kaval ~ Ar qawwâl [#qwl im. EŞKÖKENLİLER: Tü kağ-/kaw-: kaburga2. kavaf ~ Ar %affâf [#%ff im. Kenz xv] kavanos ~ Yun kabános/gabáno bir tür testi. kilükal.kav1 Tü [ xi] kaw ateş. 2. kazmak).içi boşalmak " kav2 = Tü [CodC xiii] kavak veya söğüt ağacı. [Çağ xv] yaşlanan ağaçların ~ Fa kâwak kof. dini merasimlerde davul ve flüt eşliğinde ilahi okuyan kimse " kavil kavalye [ 187+] kavalyer ~ Fr cavalier 1.] güçlü" kuvvet ~ Ar qawl [#qwl msd. dans partneri ~ İt cavaliere süvari. içini boşaltmak " kav2 kavas [ xvi] yabancı elçilerin muhafazasıyla görevli kimse. boşluk.> kurı.: kurak. içi boş < Fa kâw çukur.Ar qawwâs [#qws im.< HAvr *keus. Sans khá (çukur.] ayakkabıcı < Ar %uff ince deriden yapılan hafif topuksuz terlik < Ar %affa hafif idi" hafif kavak gövdesi içinde oluşan boşluk *keus. kav1. kavurTü kuru. okçu. Aş xi] ~ Ar qawîy [#qwy sf. kuru. kurum 1. içini boşaltmak " kav2 kavga çağırış < Fa ġaw feryat.(kurumak). DK xiv] ğawğâ ~ Fa ğawğâ gürültü patırtı.yanmak. şarap mahzeni ~ Lat cavus çukur. a. küçük çömlek ~ O Yun kabaína a. mukavele . tutuşturucu olarak kullanılan kuru dal veya ağaç kabuğu *kâ-/*kağ. dedi [Kut.] gezgin şarkıcı.içi boşalmak veya boşaltmak * Aynı kökten Fa kav (çukur. makale. oyuk.a. nara kavi kavil/kavl< Ar qâla söyledi. kavrulmak Aynu kökten *kağurı.a. Aş xi] kavl EŞKÖKENLİLER: Ar #qwl: kal.] 1. yasakçı . ok ve yay taşıyan muhafız < Ar qaws yay " kavis kavata [LO xix] ~ Yun gabátha/kabatha oyma ağaçtan kap. bağırış [Kut. yay çeken. oyuk. oyuk ~ HAvr *kaw. oyuk. kurut kav2 [ xx/c] ~ Fr cave mağara. boşluk). şövalye < İt cavallo at ~ Lat caballus kavanoz [Bahş.] söz [Aş. mağara ~ HAvr *kaw.

] bir yerde yerleşik olan halk. varmak. Men xvi] kayp. [CodC xiii] kay.(sıkmak.basmak. Moğ kada(n) (uçurum. eğilmek.. kaygı?. < Tü *ka5ağ < Tü *ka5-l/kat-katılaşmak. düşecek gibi olmak. bitişik). [TS xiv-xix xiv] 1. [Arg.kızartmak. kaytarkaya " katTü [Uy viii+] kaya a.a. bükülmek. ulus. [ xi] kawış< Tü *kaP. yaklaşmak.(bir şeye veya bir yana) dönmek.] < Lat clavus çivi" kilit ~ İt caviglia bilek kemiği. şişirmek " kof kavur[mak Tü kavurma kızartılmış et kavuş[mak [Uy. içi boş şey.bitişmek. Kaş viii+] kağur. varmak.a. a. 3. * Türkiye Türkçesinde fiilin kazandığı anlam. sert olmak * Karş. sıkıştırmak). kayaç YT " kaya . sarp kayalık). sıkışık durmak). sapmak.] yay. Aş xiii] kavm ulus [#qwm/qym msd. k?abıra. üzerine sarık sarılan içi boş külah < Tü *kaP-boşaltmak. şişirmek " kof kavun Tü [Uy viii+] kawun a. 2. [ xi] kaPra-sıkmak *kaP.aniden ve sert bir hareketle dönmek.a. kavim " kamet kavis qâsa büktü. tazyik etmek. yakın. EŞKÖKENLİLER: Tü ka?-2 : kay-.bitişmek. yanında veya yakınında olmak * Karş. kavis < Ar kavra[mak Tü [Uy viii+] kaPır.ulaşmak. kovuk.a. kaypak. kavrulmak " kav1 Tü [Uy viii+] kaPşa. kalın ~ Ar qawm kavim [CodC. iki nehrin kavuştuğu yer < Tü kavış-" kavuş- kavuk Tü [Uy viii+] kaPuk sidik torbası. Moğ k?abı (yan. ayağı kaymak. [DK xv] < Tü *kağ.içini boşaltmak.pekiştirici biçiminden türemiş olmalıdır. kavram kavşak YT [CepK 1935] mefhum < Tü kavra-" kavra- < Tü <Tü [ xix] kavuşturan. sürtünmek. yay haline getirdi [Aş xiv] ~ Ar qaws [#qws msd. k?absı.kavilya [LF xix] çivi ~ Lat claviculus [küç. kof. kayak1. karıştıran.a.(sürtmek. kaykıl-. kayır-?. yanında veya yakınında olmak " kavra- kay[mak Tü [ xi] ka5-2/kay. ateşte pişirmek veya kurutmak. < Tü *kaP. kayp-/kayk. mesane.yanmak.

-li" haya2 kaygı/kaygu Tü ~ Fa yjlygma sahanda [Uy viii+] kadğu üzüntü. haşlanmak " ~ Ar ğâ'ib [#ġyb fa.kayak 1 YT [192+] kayma arac ı <Tükay-"kay- * Piyade Talimname Komisyonu tarafından 1928'de önerilen ilk Öz Türkçe kelimelerdendir. Karş.] a. [ xix] kayğır. esirgemek kayış kayısı Tü <Tü kayınbirader < Tü *kayın eçe & Tü kayın evlilik yoluyla akraba + Tü [ML xx/c] yiyecek (argo) [Aş. sertleştirilmiş deri [Arg xvi] ~ ? < Tü ka5-l sertleşmek " kat- .birini himaye < Tü ka5ğu endişe. kaygı" kaygı [ xi] kadış kösele. Tü kayık veya kayak ile etimolojik ilişkisi sözkonusu değildir. ece kayıntı kaynakayıp/kaybgaip kayır[mak Tü etmek. kayınço <Tü eçe ağabey " kayın 1. a.kaygılanmak. tasa.xi "Arguca") = kaz-/kazı.(pişman olmak. İnuit umiak (kadın kayığı).ix Uy). yaşam boyu & Ar qayd bağ. tasa. kayın 1 kayın2 Tü Tü [ xi] ka5m (= Moğ qadum evlilik yoluyla hısım ) [ xi] kaSırjğ kayın ağacı. pişmanlık Tü Tü ka5-2 dönmek " kay- * Karş. nedamet getirmek . betula * Karş. kaydıhayat ~ Ar bi qaydu-l-Hayât hayatta kalma koşuluyla. kayık [ xi] kayğuk küçük sandal * Belki "ağaç gövdesinden oyulmuş kano" anlamında. Tü ka5m. koşul + Ar Hayâat hayat" kayıt.(kesmek. hayat1 kaygana [MŞ xiv] kayğana yumurta veya omlet & Fa yjlya yumurta + Fa gîn dolu. biçmek). tasalanmak. " [Uy viii+] kadğur. Moğ k?adu.(oymak). erkeklere özgü kayık < İnuit ka erkek ~ İng kayak Eskimo kayığı ~ İnuit kayak * Karş. kayak2 [ xx/c] "erkek aracı". Yus xiv] ġayb < Tü kayın-kaynamak. Tü ka5ık (ağaçtan oyulmuş nesne . Ancak z > y eşitliği problemlidir.

biçmek " +sid * Sezaryen yöntemiyle doğduğu için Caesar (kesilmiş) lakabını almıştır. umursamaz. sezaryen. bağ. Moğ k?añda (özsuyu. sapmak " kaykayrak <Tü [Men xvii] yassı ve düzgün taş.metal veya buz erimek.[xiii TS. metali eritme yoluyla yapıştırma işlemi. [ xx/a] koşulsuz < Tü kayık. kaim olan şey " kamet * "Para yerine geçen" anlamında. kaytan [Men xvii] burma ipek veya pamuk kordon ~ ? < Tü kayır sert. TS] aniden ve şiddetle bir yana dönmek. kaba et. DK] eğilmek. caes. [ xix] 1862 idare reformuyla kazalara tayin edilen vali vekili ~ Ar qâ'im maqâm vekil.] bir şeyin yerine geçen. bağ. pranga. kayser [ xi] ~ O Yun kaîsar Bizans hükümdarı ~ Lat caesar imparatorluk sıfatlarından biri < öz C. Sezar (MÖ 100-44) < Lat caedere. (kemik veya metal) yapışmak (= Moğ qayl. kayna[mak Tü [ xi] kayın-/kayna. bağlama . Karş. katı = Tü ka5ır . 2. ayağı kaymak. Julius Caesar Romalı devlet adamı. suyun kaynadığı yer. Aş xiv] bir işi vekâleten yürüten kimse. 3.* Fa qaysı (kayısı kurusu) Türkçeden alıntıdır. kayıtsız < Ar qayd " kayıt kaykıl[mak <Tü sapmak. ayak bağı. yazıya bağlama. düşecek olmak < Tü ka5-2/kay.[xiv Kıp. dönmek < Tü ka5-2 dönmek. 2. Moğ k?ayr/k?ayrmag/k?ayrk?ag (taş parçası). kayıt/kayd[Aş xiv] kayd ayağa vurulan zincir. 1830'da tedavüle çıkan ilk Osmanlı kâğıt paralarına verilen ad ~ Ar qâ'imat [#qwm/qym fa. disk [viii+ Uy] < Tü ka5-l [viii+ Uy] sertleşmek * Karş. usare.erimek. metal dökmek ) " kaynakaymakam [Kıp. köstek. zabıt [KT xix] lakayıt.Ar qayd [#qyd msd.kesmek. bükülmek " kay- kaymak Tü [ xi] kayak/kayñak (= Moğ qaylmağ kaynayan sütün yüzeyinde biriken yağlı madde < Moğ qayl. bağlantı. kalça < Tü kayna-" kaynakaypak <Tü [TS xvi xvi] kaygan < Tü kayıp. başka birinin yerinde duran kimse " kaim.[xi] bir yana dönmek. makam kayme [ xix] sehim kaimesi hazine tahvili.] 1. kaynatıp yoğunlaştırarak elde edilen esans). f. 2. kaynak <Tü [Men xvii] 1. galeyan etmek. metal dökmek) * Ayrıca karş. koşul.1. 3.

* Kur'anda kullanılan Arapça sözcüğün anlamı açık değildir. yüz çevirmek.a. < öz Casacco Kazak. iade etmek. Ar qiyamat/Aram qiyama (kıyamet) veya Aram #qym (ant. bekçi. kaytar[mak Tü [Oğ xi] döndürmek. [CodC. "İşten kaçmak" anlamının kaynağı tesbit edilemedi.) muhtemelen Türkçeden alıntıdır. T S xiv-xvi xiii] geri vermek. İtalya'daki Gaeta kent adıyla birleştirilmesi dayanaktan yoksundur. kayyım/kayyum2 yönetici. tanrısal yargı. Öte yandan Yak %aas (a. kısmet. kader. kalıcı.). reddetmek. [ 195+] karısına sözünü geçiren erkek = Tü kazak saçı kazınmış kimse.[xiii Kıp] dönmek. [TS xiii xiii] büyük bakır kap < Tü kaz. iade etmek. kadılık makamı.a. özellikle beklenmedik ölüm < Ar qaDâ yargıladı. rendelemek). kaz[mak Tü [Uy viii+] kaz. Karş. 2. geri dönmek < Tü ka5-2 dönmek. 3.oymak * Karş. hüküm verdi kazak1 <Tü [Kıp xiv] bekâr. Güney Rusya akıncıları < Tü kazak saçı kazınmış kimse. ESlav gosy. Moğ qaru.a.a. yy'dan sonra Anadolu ağızlarında yaşayan bir fiil iken Dil Devrimi döneminde "iade etmek. işten kaçmak < Tü kayt. akıncı. bir şeyi vekâleten idare eden " kamet kayyum Allahın bir sıfatı" kamet [ xiv] ~ Ar qayyim [#qwm/qym] ~ Ar qayyüm [#qwm/qym] ebedi. kayzer imparator ~ Lat caesar " kayser kaz Tü? [Uy viii+] kaz [ xix] Alman hükümdarı ~ Alm kaiser ~? HAvr *ghans. başıboş. çukurlaştırmak " kaz- .oymak. Eİzl gas. kazak2 [ xx/a] düğmesiz yün giysi ~ Fr casaque [xv] Ruslara özgü düğmesiz kısa yün giysi ~ İt casacca a. yeminli sözleşme) sözcükleriyle ilgisi düşünülebilir.a. yargı. sıyırmak. ölüm. akıncı " kazak1 kazan Tü [ xi] kazğan kazılmış yer.). Ar qayTan (a. çukur.* Yun gaïtáni. Fa gaz. 2. İng goose (a. [ xvii] asker. çapulcu. asker. * Muhtemelen bir Hintavrupa dilinden. yargı çevresi.(kazımak. reddetmek. [ xx/b] 1. kaza [ xiv] ~ Ar qaDâ' [#qDy msd.a.] 1. bükülmek " kay* 16. Alm gans. yülük < Tü kaz-" kaz* Saçını kazıtmak veya saçını kazıtıp bir at kuyruğu bırakmak en eski zamanlardan beri Orta Asya uluslarında belirli yasalardan muaf tutulan bir askeri zümrenin işareti olmuştur. reddetmek" karşılığı olarak yazı diline ithal edilmiştir.

+inç kazaska [ xx/a] öz Kazak Güney Rusya akıncılarına verilen ad " kazak 1 kazasker yargıcı" kadı. hazine < Tü kazğan- kazanç Tü " kazan-. kir.] kızartma.(katılaşmak. kazık kazık Tü kaz. aldattı kaziye mantıkta önerme " kaza kazulet » " kazurat [ xiv] ~ Ar kâ5ib [#k5b fa. [Neş xv] kaDi asker [ xi] kazı. direnmek).] < Ar qa5ürat [sf. (= Akad kabâbu kızartmak. asker kazı[mak Tü ~ Rus kazáska Kazak kızı..] yalancı. ki5b] yalan söyledi. keçi Tü [Uy. kızartılmış et ~ Aram ksbabâ a.[Oğxi] keçi.] yargı.eşmek. Ermenice sözcüğün ilk kayıt tarihi Türkçe en eski örneklerden 300 yıl kadar daha eskidir.a. sahte < Ar kaSaba ~ Ar qaDiyyat [#qDy msd. Her iki dile bilinmeyen bir üçüncü kaynaktan alınmış olabilir.] pislik. Kazak dansı < ~ Ar qâDi-l-caskar ordu " kaz[ xi] kazğuk/kazrjuk direk. Gül xiv] ~ Ar kabâb [#kbb msd.viii). kirlendi kebap [Yus.ücret veya kâr elde etmek [Uy viii+] kazğanç kazanış veya kazanılan şey.a. yapınca .] büyük" kibir [Oğ xi] keçe . EErm kaç/kayç (ıslatılarak dövülmüş yün doku.fiilinin varyant biçimi olarak kabul edilebilir." kaz- * Kazmak fiiliyle semantik ilişkisi açıklanmaya muhtaçtır. tez.kazan[mak Tü [ viii] kazğan. f. kazurat ~ Ar qa5ürât [#q5r çoğ. kâzip [msd. . yakmak) kebir keçe Tü? [ xiv] ~ Ar kabir [#kbr sf. [Çağ xv] kiçâ * Karş. abdesti bozan şey < Ar qa5ura [msd. Kaş viii+] eçkü a. servet. direk) < gaçu. Ancak Ön Asya dilleri ile Orta Asya Türkçesi arasında 11. Moğ gaçuğu (kazık. kazmak Tü * Kaz. yy öncesi etkileşimin yönü ve biçimi spekülasyona açıktır. [Çağ xv]üçkü Güneybatı Oğuz grubu dışındaki tüm Türk dillerinde eçkü biçiminin türevleri kullanılır. qa5ar] pis idi. Karş.

içbükey hale getirme ) * Yun káppa < İbr/Fen kappa (k harfinin adı) bu harfin Fenike/İbrani alfabesindeki şeklini ? ifade eder. Rus kot/koşka. köpük? kefal cephalus EYun kefale kafa. kefen [CodC. Lat cattus/catta.] suçunu silme. günahtan veya bir yükümlülükten kurtarma (= Akad kapâru a. terazi gözü (= Aram kappâ a. garanti etti. İng cat.] sıkıntı. yedekleme. kefere " kâfir kefil [Neş xv] [ xiv] ~ Ar kafarat [#kfr çoğ. Gül xiv] ~ Ar kafan [#kfn] cenazeyi örten dikişsiz bez ~ EYun kófinos hasır veya çubuktan örülen büyük sepet. küfe. sandık [esk. xi Oğ). Yunanca kelimenin nihai kökeni belirsiz olup. çift olma = Akad kapâlu ikiye bükmek) kefaret [Kut xi] ~ Ar kafârat [#kfr msd.a. kepçe. baş [Arg xvi] ~ Yun/EYun kéfalos bir tür balık. kefalet ~ Ar kafâlat [#kfl msd. Aram/İbr %atül (a. kef kafa a. Karş. bunaldı kedi ~ Ar kadar [#kdr msd. Ar qiTT/qiTTat (a.a.). Lat cophinus (küfe) > İng coffin (sepet. temizleme. Aram kspün/kspptâ (küfe) belki Yunancadan alınmıştır. DK.) kahvenin üstündeki köpük ~Fa/OFakaf köpük (=Ave Keyif sözcüğüyle karıştırılması yanlıştır. eski Mısır'da alt tabakadan insanların cenazeleri için kullanılan hasır sandık" olduğu anlaşılıyor. EErm katu. kevgir. ikileme. Lit kate.] kâfirler < Ar kâfir ~ Ar kafıl [#kfl sf.a. küfe * Arapça sözcüğün nihai anlamının "hasır sepet. MS 1. Alm kater/katze. güvence < Ar kafala kefil oldu.]. güvence verdi (= İbr/Aram #kpl ikiye katlama. el ayası. mugil * Yun kéfalos ve kefale biçimleri arasındaki ilişki anlaşılamadı.] kefil olma. yy'dan itibaren Kuzey Afrika'dan Akdeniz dillerine yayılan bu kelimenin nihai kökeni muammadır. 2.] bir borcu üstlenen " kefalet .a. garanti. < İbr/Aram #kpp bükme.) biçimleri aynı kökle alakalı olmalıdır. = Sans kapha a. avuç.a.a.keder kadara sıkıldı. gizledi ~ İbr/Aram #kpr silme. kâse. bir Sami dilinden alıntı olma ihtimali düşünülebilir. * Karş. suç veya günaha karşılık ödenen bedel < Ar kafara örttü. ölü defnetmek için kullanılan sanduka) Yunancadan alınmıştır. ) kefe [Yus xiv] terazi gözü ~ Ar kaffat [#kff] 1. bunalma < Ar [DK xv] . Latince C harfi Yunan alfabesinin erken bir biçiminden alınmıştır. [Çağ xv] ~? Yun kátta/gátta a. a.a. Tü çetük/çetik (a. EŞKÖKENLİLER: Fa kaf: kef.

kehribar kek pişirmek " kuzine kekâ kekeme <Tü [Kıp xiv] kekeğü kekeleyen. Karş. [ xviii] yabani zahter. keskin (tad) [ xiv] saçsız baş.] kısa ve tutuk ses. tyhmus ~? Fa kâkul/kâküti yabani zahter (=? Sans kukuTa yenebilen bir ot (marsilea quadrifolia?)) < [ xx/b] ~ İng cake hamur pastası < Ger *kak-/*kok- * Karş. ruba kapmak. yarpuz. keklik keko kekre Tü Tü [Kaş xi] keklik/kekelik a. pepe.kapmak.kefiye örtüsü < Ar qafan baş. soygun yapmak). [Men xvii] ekşi. Fa kakij (roka). kafa " kafa kehanet verme < Ar kâhin " kâhin kehkeşan [Men xvii] kah saman + Fa kaşan yuvarlak çadır. f. • Aynı Hintavrupa kökünden Alm rauben.] Araplara özgü baş ~ Ar kahânat [#khn msd. kekik vulgaris [Men xvii] yaban nanesi. kehrübar ~ Fa kahrubâ "samankapan". çalmak) * Kehribarın yüne sürtününce elektriklenme özelliğinden ötürü. fiil adı yapan -me eki olmadığı açıktır. elektrik. İng rover (hırsız. kafatası). Rus golyı (kel. İng rob (çalmak. kafatası Aynı kökten Lat calvus. kubbe " kehribar ~ Ar qafiyyat [nsb. çorak arazi ~ Fa kal saçsız baş ~ HAvr kel *gal-1 kel. [Men xvii] kekeği.] gaipten haber ~ Fa kahkaşân samanyolu & Fa kehribar [Men xvii] kehrübâ vulg. . a. [LO xix] kekeme Tü kekek [onom. dayı [Uy. çalmak. talancı). EŞKÖKENLİLER: Fa kah/kah : kârgir. bön ~ Kürt keko ağabey. soygun < Havr *reup. Kaş viii+] kekre acı bir tür ot. kekeleme sesi * -me eki muhtemelen dissimilasyon ürünü olup. [ xx/a] aptal. fosilleşmiş reçineden oluşan ve yüne sürtününce elektriklenme özelliğine sahip olan sarı madde & Fa kâh/kah saman + Fa ruba kapan (< Fa rubüdan. zorla almak = OFa röp zoralım.

2. özellikle kavun ~ Ar kalak Dicle nehrine özgü sal ~ Akad [Yus xiv] kelepçük ~ Fa kalabça [küç.] söylenen [Men xvii] ~ Fa kalla kafanın üst kısmı. 10. söyledi ~ Ar kalam [#klm msd. kusurlu onom anlamsız konuşma sesi kemal [Kut.] bir tür büyük sepet < kelter EYun kálathos alt kısmı dar olan hasır sepet kem kem küm Tü [Uy viii+] kem 1. a. söz. olgunlaştı. noksan. keler keleş kelime şey. kelepçe < Fa kalab ip kangalı kelepir [ xiv] Tü [ xi] kepeli. [KT xix] yayla çalınan bir çalgı . kemal. tekmil keman . ağrı. ikmal. mükemmellik < Ar kamala bütünleşti. mükemmel. kavis. kavis keme trüf~ Akad kam'atum keme ~ Ar kam'at toprak altında yetişen bir tür mantar. eksik. tekâmül. 2. Yus xiv] söz konuşma. erdi E Ş K Ö K E N Lİ L E R : Ar #kml : ekmel. DKxi] -Arkam âl[#kmlmsd. f. mütekâmil. hastalık. İslami teoloji ilmi < Ar kalama konuştu.]tamveolgun olma. ıztırap. kâmil. bahadır. yy'ın ilk yıllarında Basra'da al-Aşcarı çevresi tarafından benimsenmiştir. kelebek kelek 1 kelek2 kalakku a.kelam [Aş.] 1.Fa/OFa kaman yay. [CodC xiii] köbelek/kelebek ~ Fa kalak ham meyve. yakışıklı [DK xiv] ~ Ar kalîmat [#klm sf. tekemmül. kuru kafa " ~ Yun kalathários [küç.] bukağı ~ ? [EvÇ xvii] kelepür ganimet malı * Yun kalo emporió (iyi ticaret?) deyiminden türetilmesi zorlamadır. [Yus xiv] yay. * Arapça sözcüğün ikinci anlamı M. sözcük " kelam kelle kel Tü? bir balık türü ~? Tü keler kertenkele ~? [TS xvii] yiğit.

a. tonoz ~ EFa kamara. cannabis sativa ~ EYun kánnabis a. saklayarak korudu < Ar kanaf kanat (= İbr kanap a. ~ Fa kanar kıyı. 2. Hindistan'da bir ülke.sivri.a. bel.a. bugün Afganistan'da Kandahar bölgesi.a. kenef [Men xvii] kenif helâ ~ Ar kanîf [#knf sf. çevre ~ OFa kanâr/karân kendir [Uy viii+] kendir/kentir kenevir bitkisi ~? Sans gândhâra 1.] korunak. ~ HAvr *kannabis a.a. (= Ave karana. kısa yay.kemençe çalınan bir çalgı " keman kement [ xiv] ilmik < Fa kamîdan küçülmek < Fa kam küçük ~ Fa kamança [küç. [Kıp xiv] kene/köne ~ Fa kana kan emici bir parazit ..] 1. diken. kenevir bitkisinin uçları < Sans gandh. = Ave kamara.] miktar. helâ < Ar kanafa [msd. Alm.) kendi Tü [Aş xiv] [Orviii]kentüa. kanf] kanadı altına aldı. Men xvii] kined/kinet büyük taşları birbirine bağlamakta kullanılan demir raptiye. sığınak. Fr chimiothérapie (a. a. biyokimyacı & EYun %emia kimya + EYun therapeía tedavi" kimya. bele sarılan şey. kuşak.a. kemer [Aş. = Aram kanspâ a.sert bir şeye diş geçirmek.a. yayla ~ Fa kamand çekince daralan düğüm. batmak kene * Farsça sözcüğün kökeni belirsizdir.) kenet [EvÇ.a. Yus xiv] kuşak ~ Fa/OFa kamar 1. 3. 2. terapi * Karş. kenar a. mimaride kemer veya kubbe. [Çağ xv] kemizdek kıkırdak ('kırt' sesi çıkarmak?) " kemirkemir[mek Tü [ xi] kemür.a.kavis. perçin ~? kenevir [MŞ xiv] kenevür kenevir bitkisi ~ Yun kannaboúri kenevir tohumu < Yun kannábi kenevir bitkisi.a. kıtırdatmak? < Tü kemür.kemirmek kemiyet nicelik < Ar kamm ne kadar ~ Ar kammiyyat [#kmm msd. kuşak kemik <Tü [MŞ xiv] kemük a. 2.a.). kucakladı. kemoterapi [ xx/c] ~ İng chemotherapy kimyasal tedavi ^ 1907 Paul Ehrlich.

Fa kanab. külahlı cübbe [Men xvii] kepaze gevşek talim yayı.beş ~ HAvr *penkwe a. 2. [LO xix] ~ Fa kabada gevşek talim yayı * d > 5 > z dönüşümü Farsça alıntılarda tipiktir.] 1. Yus xiv] ~ Ar karâmat [#krm msd. 2. rezil [ xx/b] [ xx/b] ~ Fr quintette beşli çalgı grubu " kental ~ İng cap kasket ~ Lat cappa külah.Ar karâhat [#krh msd. Ar qinnab (a.).a. Erm gġbank (kilit) sözcüğüyle birleştirilmesi gerek ses gerek anlam bakımından mümkün gözükmemektedir. hizmet.fiilinden. Karş. mecazen içki içme " kerh keramet [Aş. [ xi] kepek tahıl kepeği [İMüh.a. kenger enginar kent kanthâ a. < OFa kaf köpük " kef kepek Tü ~ Fa kafça kazan üstünden köpük almaya yarayan [Uy viii+] kebek saç kepeği. İng hemp. " penç kentet kep "kaput kepaze hamiyetsiz. [ xiv] kerahiyet mekruh olan bir şeyi yapma . istemeyerek veya iğrenerek yapma. şeytanın lakabı < Yun kérato boynuz " kerata2 ~ Yun keratás kerahat . a. kale (= Saka ~ Fr quintal beşyüz kiloluk ağırlık birimi < Lat quinque.* Aynı kökten Lat cannabis.) kental [EvÇ xvii] [ xi] kend [ xx/b] ~ Fa/OFa kangar yabani enginar" ~ Sogd kand/kant kasaba. aba üstlük * Ar qaban ve OLat cappan biçimleriyle benzerliği ilgi çekicidir.) Farsçadan alıntıdır. kepçe büyük kaşık ~ OFa kafiç a. haşarı çocuk boynuzlu. Bak. yüce davranış. mekruh olanı yapma. soyluluk belirtisi. a. kepenk gölgelik [Men xvii] pencere ya da kapının dışına takılan ahşap ~ ? * Muhtemelen Tü kapa. Alm hanf. kaban. evliya tarafından icra edilen mucize " kerem kerata 1 [ xix] yaramaz. Rus konoplya (a. quint.a. cömertlik.] 1. DK xiii] = Moğ kebenek çoban kepenek keçesi.

] a.] cömert. cömertlik < Ar karuma soylu idi. keratin [ xx/b] hammaddesi < EYun kéras. istakoz. kereviz [MŞ xiv] kerefes. [Kut. lağım " geriz . soylu hanım < Ar karım cömert.] soyluluk. [ARasim 1897-99] . deniz böceği. kerevit [Men xvii] ~ Yun karabída küçük istakoz veya büyük karides ~ EYun kârabis. keriz eşcinsel [ xix] köçek havası (argo). İng shoe horn (ayakkabı çekeceği). apium graveolens = OFa karafs a. kerime. " korna * Karş. [ xviii] kereviz karafs kökü yenen bir sebze. = Aram ksrepsâ a. kerat. çeki kerevet krebáti yatak ~ EYun krabbátos a.a. kerat. soylu.a. nefret < Ar kariha ~ Ar karım [#krm sf. mükrim kereste [Men xvii] kerâste/kireste biçilmiş ağaç karastün büyük yükler için ağırlık ölçüsü.a.kerata2 [ 188+] ayakkabı çekeceği boynuz ~ EYun kéras. kerh iğrendi.a. 2. Aş xi] [MMem xvi] yüksek rütbeli birinin kız evladı . yüce gönüllülük gösterdi EŞKÖKENLİLER: Ar #krm : ekrem. İng crab < Nor krebit (yengeç) ile etimolojik ilişkisi meçhuldür. kerim. soylu " kerim * "Kız evlat" anlamı Osmanlı Türkçesine özgüdür.] cömert hanımefendi. [ xiv] kirevet kürsü şeklinde yatak ~ Yun ~? Fa * Lat grabatus (yatak) Eski Yunancadan alıntıdır.Ar karîmat [#krm sf.a. [ xx/a] pasif ~? Fa kârez su yolu.a. tekrar etti ~ Yun kérato ~ Fr kératine boynuz ve tırnak ~ Ar karrat[#krr msd. ~ HAvr *kers-s.< HAvr *ker-1 a. keramet. < EYun kârabos 1. nefret etti kerim değerli" kerem kerime [ xiv] ~ Ar/Fa ~ Ar karh [#krh msd.a. defa kerem [Aş. yüce gönüllülük.[küç. kerem. karabid. ikram.] iğrenme. karr/takrâr] geri geldi.boynuz " kerata2 kere [DKxiv]kerre < Ar karra [msd.] tekrar. Yus xiv] ~ Ar karam [#krm msd. bir tür boynuzlu böcek * Yunanca sözcük bilinmeyen bir dilden alıntıdır. f.

< Aram * Vehbi'nin kerrakesi deyimi anlaşılamamıştır. Gül xiv] kârbân/kârvân kârbân/kânvân kafile. ihtişam " fer < Fa kar u far güç ve kuvvet & Fa kar kermes [ xx/b] hayır için yapılan satış ~ Fr kermesse Kilisede Pazar ayininden sonra hayır için yapılan satış ~ Hol kerkmisse kilise ayini & Hol kerk kilise (~ Ger ~ EYun kyrikón "tanrı evi". yolculuk. kervan kes [ 196+] basketbol ayakkabısı ~ ? ~ Fa . DK. Ancak *karkanz biçimine Farsçada rastlanmadı. quatr.Fa kalbatîn / Ar kalbatân kerpeten.kuş. çentik yapmak kerte [LFxvi] ~Yun kárta pusula kadranının 1/16’lık dilimi ~ İt quarta (parte) 1. oynaş ? xvii). tavuk) * Karş.gedik açmak.) ile ilişkisi üzerinde durulabilir.a.kerkenez [Men xvii] kerkenz doğangillerden küçük yırtıcı kuş ~? Fa karkas/karkas akbaba (= Ave kahrka. [Men ] kelbetln vulg. kelpetin . • Suriye kökenli olan Roma imparatoru Caracalla'nın (hd.göndermek)" mesaj kerpeten kerpiç [ xiv] kelbeteyn . 211-217) lakabı. özellikle ticari yolculuk.a. Roma'da ilgi çeken şark tipi cübbesinden ötürü takılmıştır. karkarak (saksağan). < Ven quarta kerte " kerte kervan [Aş. 2. Yun krokódilos veya lakérta (a. tanrı ) + EYun misse Pazar ayini (~ Lat missa < Lat mittere.dört" kare kertenkele sürüngen. miss. Belki kürrekî (eşcinsel sevgili. kerli ferli kuvvet. kerrat çarpımlar < Ar karrat" kere kert[mek Tü [ xiv] ~ Ar karrât [#krr çoğ. varan. sarınma [Men xvii] kereke . Yus. lacerta nilotica [MŞ. celadet + Fa far parıltı. karkama (kuyruksallayan kuşu). pense Tü? [Uy viii+] kerpiç pişmemiş topraktan yapılan tuğla kerrake mensuplarının giydiği bir tür cübbe #krk sarma. kıskaç. Amr xiv] Nil nehrinde yaşayan bir tür büyük ~? * Tü keler (kertenkele) ile benzerliği muhtemelen yakıştırmadır. pusula kadranının dörtte bir veya 4x4'te bir dilimi ~ Lat quartus çeyrek < Lat quatuor. kilise < EYun kyrios rab. matematikte [ xi] kert. a. çeyrek.] defalar. katar ~? Akad %arrânu yol. [KT xix] kerrake eskiden ilmiye ~ Ar karakat Araplara özgü bir tür cübbe ~ Aram ksrâkâ a. Fa karkar (bir tür güvercin). kerteriz [LF xvi] ~ Yun kartárizo pusulanın 32'de bir bölümlerine göre yön tayin etmek ~ Ven *quartarisàr a.

) * Ar kıs (a. . kırıntı.) Orta Farsçadan alınmıştır.] ortaya çıkarma. 2.] (satışta) durgunluk * Sıfat olarak kullanımı Türkçeye özgüdür. nakit para ~ ~ Ar ka6âfat [#k8f msd. keşide çekmek " keş1 kesif ~ Ar ka6lf [#k6f sf ] yoğun " kesafet ~ Fa kaşlda çekilmiş. ~ Fa kaş çeken < Fa/OFa keş1 uyuşturucu kullanan kimse kaşîdan çekmek (= Ave karş.a.a. [TDK 1955] bölük.) keş2 İt cassa " kasa kesafet ka6ufa yoğun idi kesat < Ar kasada (satışlar) durgun idi [Aş. kırık.a. Uludağ " keşiş kesit YT [Geom193+] <Tükes-"kes< öz Keşiş Dağı * -it eki için karş. örtüsünü kaldırma. (= Aram klsâ a. Erm ksag (a.] yoğunluk < Ar ~ Ar kasâd [#ksd msd. kesin YT [CepK 1935] < Tü kesinkes [xix LO] katiyen < Tü kes-" kes- kesir/kesr[Yus xiv] ~ Ar kasr [#ksr msd. kısım < Tü kes-" kes- * Kısım < Ar qism kelimesinden esinlenme yoluyla türetildiği açıktır. özellikle para torbası ~ OFa *klsag a. torba. şeyh. keşfetme < Ar kaşafa ortaya çıkardı kesim YT [CepK 1935] mukataa.a. = Akad kîsu a. 2. yaşlı kimse.) muhtemelen Farsçadan alınmıştır.kes[mek Tü [Uyviii+]kes-a.a. yaşlı olma keşişleme [LF xvi] güney rüzgârı İstanbul'un güneyinde bir dağ.a. kilise hiyerarşisinde bir sınıf rahip < Aram #qşş yaşlanma. kese [Gül xiv] ~ Fa kısa büzük. çekilen < Fa kaşîdan keşif/keşf[Aş xiv] keşf ~ Ar kaşf [#kşf msd. aritmetikte tam sayıdan küçük birim < Ar kasara kırdı keşiş [DK xiv] ~ Ar kaşiş Hıristiyan rahibi ~ Aram qsşlşâ 1.] 1. Yus xiv] [ xx/c] nakit ~ İng cash para kasası [esk. anıt.a.a. bölge.].

oyuk. Karş. a. Sasani devletinde köy yöneticisi & Fa kad/kada ev (~ OFa kadag a. 2.] a. bir şeyin alt kethüda [Aş. kaşkma (arpa ekmeği). her iki anlamda * -ek eki açıklanmaya muhtaçtır. * Karş. a. 2.a. kazandı kesret sayıca çok idi EŞKÖKENLİLER: Ar #k?r : ekser. = Ave kata. ~ Sumer ketenpere ucu & EYun katá aşağı + EYun péras taraf.a. hücre ) + Fa %udâ efendi. ev işlerini idare eden kişi. teksir kestane E Yun kástana [f. uç " kata+ ~? Yun katapéras aşağı taraf. çekmeceli komodin < Fr [Aş xiv] kesb ~ Ar kasb [#ksb msd. < Fa kaşk a. Yus xiv] ~ Fa kad %udâ i evsahibi. Fa kaşkab (arpa suyu). yönetici" hüda . kurut. keşmekeş çekişme < Fa kaşîdan çekmek " keş1 keson caisse [büy.oda. a. rahne [ML xx/c] ~? ~ İng ketchup ~ Malay keçup balık keten [Aş xiv] ketan/kettan kettânâ/ktünâ a. ~ Aram [ xx/a] ked çentik.keşke/keşki keşkek buğday veya arpayla yapılan bir yemek [CodC xiii] ~ Fa kaş ki temenni bağlacı [Men xvii] keşk/keşkek 1. ~ Akad kitüm a.] kasa ~ İt cassa " kasa ~ Fr caisson büyük kasa.] elde etme. a. Ar kaşk (arpa suyu) Farsçadan alıntıdır. İng chestnut. bir tür karışık süt < Tü keşkûl [xiv-xix] dilencilerin ve kalenderi dervişlerin taşıdığı kâse ~ Fa kaçkül/kaşkül dilenci [Men xvii] [ xx/c] ~ Fa kaş mikaş "çek-çekme".] çokluk < Ar ka6ura [MŞ xiv] kasdana ~ Yun kástano [n.] a. keşkül tatlısı [LO xix] keşkûl-i fukara fakir kâsesi. kesret. kesp [etm kazanma < Ar kasaba elde etti. kurutulmuş yoğurt. a. ~ Ar ka6rat [#k6r msd. Alm kastanie < Lat castanea < EYun. ket [vurmak ketçap sosu kete külde pişmiş çörek (halk) ~ Ar kattan a.

boyun eğdi" kabul kibrit a.] büyüklük. ki kibar zarif [passim xiii] ~ Fa/OFa ki ilgi edatı [Yus xiv] büyükler.] namazda Mekke'ye dönme. geri" . a. asit" tiz.a. defa < Tü ke/ke5 arka. azamet < kıble [ xiv] ~ Ar qiblat [#qbl msd. katm] sakladı.ketum konuşan < Ar katama [msd. kalite. özellikle [T S xiii] ' anlamında keza kez/gez kere. ~ Akad kibrltu a. az [Men xvii] kavvâde fuhşa aracılık eden kadın. [ xx/c] ~? Ar qawwâdat a. ekâbir < Ar kabir büyük " kebir * Türkçede tekil sıfat olarak kullanımı 'kibardan biri kimse' deyiminden türemiştir.Ar kayf [#kyf] durum. hoşnutluk <Tü kez geri * "Geri gelme" keza kezalik Ar Sâlika bu " kezzap . yy'm ikinci yarısından önce rastlanmamaktadır. böyle < .ile yazımına 20. KT xix] seçkin sınıfa mensup kimse. öyle & Ar ka gibi + Ar 5a o [MMem xvi] ~ Ar ka Sâlika bunun gibi. nitelik * Arapça sözcük Aristoteles'in kullandığı EYun poiötes < poîos karşılığı bir felsefe terimi olarak M.Ar ka5a onun gibi. sesini kıstı kevaşe kevâşe fahişe (argo) ~ Ar katum [#ktm im. 9. kabr/kubr/kabârat] büyük idi ~ Ar kibr [#kbr msd. " gavat * -ş. ruh hali. [LO. keyif/keyfiyi ruh hali. kibir [Aş xiv] kibr Ar kabura [msd. +gir keyfiyet < Ar kayfa nasıl < Ar kayf durum " keyif [ xiv] ~ Fa kafglr büyük süzgeç & Fa kaf köpük ~ Ar kayfiyyat [#kyf msd.] sır tutan. ~ Ar kibar [#kbr çoğ. Karş. [ xiv] ~ Ar kibrit [#kbrt] kükürt ~ Aram kebrltâ/kubritâ . Ses değişimi açıklanmaya muhtaçtır. namazda dönülen yön < Ar qabila kabul etti. yy'da türetilmiştir. ab * Ses değişimi Ar ka55âb (yalancı. a.Fa tez âb keskin su. kevgir + Fa gır tutan " kef.] nasıllık. dolandırıcı) sözcüğünden kaynaklanmış olabilir.] büyükler.

qadm/qudüm] bir adım önden gitti. kılçık Tü [ xi] kıltık tahıl kılçığı. hücre ~ Lat cellarium mahzen. kil(o)+ EYun %ilios bin kıl[mak kılaptan Tü ~ Fr/İng kilo. bacağın arka tarafı * Batı Oğuz ve Kıpçak dillerine özgü bir sözcük olup Azerbaycan Türkçesinde "arka ayak" anlamındadır. örtmek. rehber kılcal YT kılavuz [TDK 1944] < Tü *kılca küçük kıl" kıl * Fr capillaire (kılcal < Lat capillum kılcık) çevirisidir. Akad qıru (zift. 2. önce gelme. döndürdü " kalp2 Tü? [Kaş xi] kulaPuz yol gösteren.] yetme. yardıma yetişme < Ar kafa yetti kıh kik kıkır/kikir kıkırdak kıl Tü onom onom kısık gülme sesi [ xx/b] " kah ~ İng gig dar ve uzun kayık " kakır [Aş xiv] ~ Ar kifâyat [#kfw msd. kıkırdak < Tü kırt/kıkırt [onom.] daha eski olma. gırtlak. 2.< HAvr *kel-2 kapatmak.] çıkrık. önceledi < Ar qadam ayak (= Fen/ İbr/Aram #qdm 1.yapmak. gizlemek . etmek. özellikle çömlek yapımında kullanılan balçık * Karş. çok eski olma < Ar qadama [msd. iplik eğirme çarkı < Ar qalaba çevirdi. a. mahzen.kıç Tü? [Kıp xiv] baldır. kıdem [MMem xvi] ~ Ar qidam [#qdm msd.] kıkırdak sesi " gırtlak [Uy viii+] kıl a. katran). oda ~ HAvr *kel-nâ. balık kılçığı < Tü kıl" kıl kiler [Arg xvi] kilar ~ Yun kellári erzak odası. (= Moğ qılğasu(n) atın kuyruk kılı kil [Aş xiv] gil çömlek yapımında kullanılan balçık Fa/OFa gil çamur. kiler < Lat cella hücre. ayak. [ xiv] hafifi gülme sesi <onom [T S xv] kekirdek/kekirdak 1. eylemek [Men xvii] kılabudan çok ince altın veya gümüş iplik Ar qallâb [#qlb im. eski olma) kifayet yetişme.bin (sadece bileşiklerde) < [ viii] kıl.

499 187+] kilometro . gram ~Fr kilometre [Düs I. klarnet * Karş. * Aynı kökten Lat claudere.a. huy. Alm keller (kiler). klostrofobi. EYun kalyptö. occulere (saklamak). clavis (kilit). keçi yününden yaygı = Aram gaîlmâ örtü.) bir Yakındoğu dilinden alıntı olmalıdır. örtmek ~ HAvr *klâu. yazı dilinde tercih edilen kenıse'nin yerine geçmiştir. Lat celare. ilan etmek & EYun ék dışa + EYun kaleö bağırmak ~ HAvr *kels-2 bağırmak.4. [ARasim 1897-99] .491 187+] kilogram kilo/kilogramme bin gramlık tartı birimi " kil(o)+. Aramice biçim en erken MÖ 6. kıyafet. Lat clavus ve clavis biçimleri arasındaki biçimsel ilişki açık değildir. kilise [DK xiv] ~ Yun ekklesia Hıristiyan tapınağı ~ EYun ekklesia toplantı. kilit [Kaş xi] iklid . adap. kapalı olmak. derinin dış tabakası. claus. = Akad qilpu a. klitoris Lat claudere : eksklüsif. < EYun kleiö kapatmak.a. kılıbık ^7 kılıç Tü [Uy viii+] kılıç a.a. Ayrıca aynı kökten Ger *hallö (kapalı yer).4. davranış.a. meclis < EYun ekkaleö yüksek sesle çağırmak.) kılık Tü < Tü kıl-" kıl[Uy viii+] kılık karakter.(kapatmak). Türkçe kilise biçimi.a.] bir şeyi örten zar. EŞKÖKENLİLER: EYun kleío : kilit. DK xiv] kilid ~ Fa kilîd anahtar ~ O Yun kleidí a. [Men xvii] kıyafet * Türkçe sözcüğün anlam gelişmesi Ar qiyafat sözcüğünün Türkçe anlamındaki evrime paraleldir. = EYun kleïs.Fr kilomètre bin metrelik ölçü birimi" kil(o)+. hal ve hareket. EYun kálymma (a. yy'da tesbit edilmiştir. kle Lat clavus : civata. a. civata). [İdr. klozet. örtü (= Aram qslâpâ a. klavye. kavilya kilo/kilogram [Düs I. Bak. İng cell.a. a.a. yatak örtüsü. töre. belki clavus (çivi. Ar kanısat (kilise) < Aram. yaygı ~ Fa * Farsça sözcüğün nihai kökeni belirsizdir. metre .* Aynı kökten İng cellar. kilim [Gül xv] . kurultay. kloz. oklüzyon Lat clavis : klavsen. kleid. [Bah 1924] karısının emrinden çıkmayan erkek kılıf ~ Ar qilf [#qlf msd. [Arg ] keçi yününden yapılmış örtü gilîm battaniye. Fr cellule (hücre). yüksek sesle çağırmak " ek+.

dedikodu " kavil kim Tü [Aş xiv] ~ Ar qıl u qal [#qwl] "denildi ve [ viii] kim soru zamiri. kımıl2 kımız kimlik Tü YT zararlı bir böcek ~ Ar qaml bit (= Akad qamlu a. -cı" kimya. a. kimono biçimi entari ~ Jap kimono giysi. kimyager kimyager edinen. kımıl 1 onom [Arg xvi] kısa erimli ve sürekli hareket ifade eden ses * Karş.< HAvr *kwei. ~ Akad kamunu a. Kıp xiv] kimerse/kimesne/kimesne/kimse kişi < Tü kim ise " kim kimya [Kut xi] ~ Ar kTmiyâ' kara büyü ilmi ~ OYun khemeia simya. Yus xiv] ~ Fa km garez. KIVIR. entari kimse <Tü [Hay 1959 195+] ~Fr/İng kimono Japon [TS.kan bedeli) ~ HAvr *kwoi-nâ. hüviyet < Ar huwa (kim). metalleri dönüştürme ilmi < EYun %emia "Kara ülke". kara büyü.Mıs khem kara EŞKÖKENLİLER: Yun khemeía : kemoterapi.kilükal dedi". düşmanlık ~ OFa ken kan davası (= Ave kaenâ.) biçimi Aramca veya başka bir Sami dilinden alınmıştır. a. cereme). * Ar kammun/kamnun (a. [passim xiii xiii] ilgi edatı * İlgi edatı olarak kullanımı muhtemelen Farsça ilgi edatı ki etkisi gösterir.a. kan davası gütmek * Aynı kökten EYun poina (kan bedeli. kimya. cuminus ~ Aram kamuna a. kısas. kın xi] kın kılıç veya bıçak kılıfı Tü [ . kâr & Ar kTmiyâ' + Fa -gar yapan. meslek kimyon [MŞ xiv] kimnun ~ Yun/EYun kyminon baharat olarak yenen bir tohum.) [ xi] kımız mayalanmış at sütü [TDK 1944] h ü viyet <T ü kim"kim * Karş. a. kin [Aş. KIPIR.kan bedeli ödemek. Mısır .

pislik kır[mak Tü [ xi] kır. kısaltmak.kesmek. kıt (kısık). iskambilde papaz ~ Eİng cyning soylu kişi.] dolaylı anlatım.cezalandırmak.doğurmak ) + HAvr *ing. kısmak. kinin ~ Quech kina kabuk " kinin kinaye [ xiv] kinayet ~ Ar kinâyat [#knw/kny msd. boğ-.kökü ve türevlerinin semantik alanı boğ-köküyle büyük ölçüde örtüşür.oğlu " genetik kinik » " sinik kinin [Bah1924] ~Frquinine Peru'da yetişen cinchona ağacının kabuğundan elde edilen ateş düşürücü ilaç < İsp quina cinchona ağacı kabuğu ~ Quech kina kabuk kınnap kenevirden yapılan ip ~ OFa kanab a. öldürmek. büzmek * Aynı kökten kıs. Karş. [LO xix] alay etmek.kökünü kazımak. kesmek.harekete geçirmek king [xx/c] bir iskambil oyunu ~İngking1. kına[mak Tü [Uy viii+] kına." kıykınakına [ 186+] ~ İsp quinaquina cinchona ağacı kabuğundan elde edilen ateş düşürücü ilaç. belki kıy-(kesmek) ve kına(işkence etmek). [DK xv] kına lawsonia inermis bitkisinden elde edilen boyar madde ~ Ar Hinna' kına. takbih etmek < Tü kın/kıyn [viii] ceza. bir şeyi adını vermeden anma < Ar kana dolaylı anlattı < Ar kunyat lakap " künye kinetik [DTC1944] ~Frkinétique harekete ilişkin~ EYun kinetikos a. yoketmek. " kenevir kip YT [CepK1935] -Tüklb/klp[xi] kalıp. aşağılamak.kına [CodC xiii] hınna. kığır. katliam etmek < Tü *kı. bozkır. kış (kısılma dönemi).). model "gibi kıpır onom kısa ~ Ar qinnab/qunnab [#qnb] kenevir.< HAvr *keis. < EYun kinesis hareket < EYun kineö hareket etmek ~ HAvr *kis-neu.(burmak).a. *Kı-/*kığ. erimli ve sürekli hareket ifade eden ses kıpti ~ Ar qibtî [nsb. [ xx/c] ayıplamak. [T S xiii xiii] kökünü kazımak.] Mısır'ın islamiyet öncesi yerli halkı ~ EYun aigyptios Mısırlı < öz Aigyptos Mısır ~ Mıs kir Tü [Uy viii+] kir kir. hicvetmek.kral. kırmak.(a. soyunu sürdürmek ~ HAvr *gens.a. beyzade ~ Ger *kunjingaz & Ger *kunjam soy. ıssız yer . kır1 Tü [ xi] kır deşt.a. 2. hanedan (~ Ger *kinjan doğurmak. eziyet Tü kıy.

Aram #qr' çağırma.a. kırçıl + çil" kır2.). ~ Fa girac a. a.] a. Yunanca biçimin Trakça veya başka bir Anadolu dilinden alıntı olduğu kabul edilir. bir tartı birimi ~ EYun kerátion [küç. = kireç Akad gîru a. Sözcüğün kökenini Lucullus ve Giresun kenti ile birleştiren rivayet doğru değildir. katliam etmek " kır- kıranta [LO 1876] kır?.a.a. < EYun kéras. kıraat. İng cherries < Lat cerasus (a.] okuma < Ar qara'a okudu . 2. a. [AMithat 1885] saçına kır düşmüş? . alaca. keçiboynuzu çekirdeği. -t. a. ~ ? * Alm karbatsch. ~ HAvr *kers-mo. kırat [ xiv] bir tartı birimi ~ Ar qirât 1. özellikle at rengi [Neş xv] ~ Ar kira' [#kry msd. ~ Sumer gir a. [DK xiv] salgın hastalık < Tü kır " kır1 " kır2 < Tü kır.] "küçük boynuz". Fr cravache biçimleri Rusça yoluyla Türk dillerinden alınmıştır. keçiboynuzu.a. gösterişli ~ Lat grandis büyük " gran * Asıl anlamı muhtemelen "yaşlıca iyi giyimli erkek" olup. tuğla < EYun kéramos a.a. kiremit [MŞ xiv] kiremüd ~ Yun kerameídi pişmiş topraktan yapılan çömlek. Fr cerise.< HAvr *ker-4 ateş. ceratonia siliqua. = Aram gır a.] su tulumu [Men xvii] a. yüksek sesle söyleme. yüce. okuma EŞKÖKENLİLER: Ar #qr' : kari. kır sözcüğüyle bağdaştırılması halk etimolojisidir.İt grande büyük.a.a. kıraat [ xiv] ~ Ar qirâ'at [#qr' msd.kökünü kazımak. kırba kırbaç [ xiv] ~ Ar qirbat [#qrb msd. kur'an kıraç kırağı kıran <Tü Tü <Tü [Kan xvi] kurak yer. yakma " karbon .kır2 kira Tü [ xi] kır2 gri renk.boynuz " kerata2 kiraz [TS xiv-xviii] kirâs kuş kirazı ~ HAvr *ker-5 kiraz veya benzeri kırmızı meyve ~ Yun kerási a. bozkır [ xi] kırağu a. ~ EYun kerasós * Batı dillerine Yunancadan geçmiştir.a. çil1 [ xviii] kırla karışık (sakal rengi) [CodC xiii] gireç & Tü kır gri + Tü çal/çil karışık renkli.a. Karş.

döndürme.göz kapağını kapamak. kırk[mak Tü [Uy viii+] kırk. cilve yapmak < Tü kır.ekinin işlevi açık değildir. [LO xix] kırp. ." kır- * Her iki anlamda 1940’lardan önce kaydedilmemiştir.tel [ xx/a] kırlanta (~ İt ghirlanda) ~ Fr kırmızı [CodC xiii] ~ Ar kirmizî [#krmz nsb.germek " ger- kırış[mak bir şeyi bölüşmek <Tü [ xx/b] 1." kır- * -ıt. Kaş viii+] kiriş yay gergisi Tü ker. özellikle koyun veya keçi yünü kesmek < Tü kır. < Fa kirmiz kırmızı boya veren bir böcek. Karş. koşnil ~ Sans krmi kurtçuk. < Tü *kı. kırlent guirlande çelenk ~ Frk *wiara. makasla kesmek (özellikle koyun veya < Tü kır. a. böcek ~ HAvr *kwrmis kurtçuk * Batı dillerine Arapçadan geçmiştir.makasla kesmek. kıro çocuk.a. pekiştirici -k/-p sesiyle yapılmış eşdeğer türevlerdir. Yun %elidonâs (kırlanıç kuşu > kırlangıç balığı) adının çevirisidir.kesmek " kır* Kırk.a.kesmek. larva.sesi belki kırp-1 etkisiyle sonradan türemiştir.biçimleri. 2. [TS xiv-xvii. özellikle cildin buruşması. a. kırlangıç Tü [Uy viii+] karlığaç/karğılaç kırlangıç kuşu. kirizma kırk [ xix] toprağı saban veya kürekle altüst etme .makasla kesmek. Kıp. çevirme < Yun/EYun gyrö döndürmek " ciro Tü [ viii] kırk a.kiriş Tü [Uy. [Amr xv] ğarlağuc * Kırlangıç balığı (chelidonichthys lucernus). argoda < Tü kır.ve kırp. delikanlı kırp1[mak keçi yünü) [ xx/b] köylü ve kaba saba kimse ~ Kürt kuro erkek <Tü [Kıp xiv] kırk-/kırp.] a. Çağ xiv] kıp. t." kır- kırp2[mak <Tü [CodC xiii] kıp. kısmak " kır-r. buruşmak. kırıt[mak <Tü [LO xix] gerdan kırmak.Yun/EYun gyrisma. İng crimson (koşnil kırmızısı).kısaltmak.

hayırlı iş Tü [ viii] kıs-/kız.kısmak. göze göz dişe diş ilkesine göre verilen ceza < Ar qaSSa 1. kaşıma veya kazıma sesi kırtasiye [KT xix] resmi dairelerde kâğıt ve yazı malzemesi için tahsis edilen ödenek. göz kırpmak) ilişkisi düşünülebilir.a.] kısım/kısm[ xiv] kısm pay.(açılma mevsimi). yaz < yay. ehemmiyetsiz. kırmak. azaltmak. onom < Tü *kı. kimse ~ Ar qism [#qsm msd. yazışmayı artırarak işi zorlaştıran memur < Ar qirTâs papirüs [esk. Çağ kırbık (külahın kenarına işlenen kürk şerit . kısmak. kesti. hasis. fakir ~ ? (Doğu Anadolu'da) çocuğu sünnet ettiren ve yaşam boyu sahip Fa kirfa sevap. a. kışt Tü kısas1 [ viii] kısğa a. kısaltmak " kırTü [ viii] kış kapanma mevsimi. paylaştırdı kısır1 dişi " kız kısır2 Tü [ xi] kısır doğurmayan insan veya hayvan = Tü kız 1. kış2. hisse < Ar qasama [msd. a. kâğıt ~ Aram qarTısâ papirüs ~ E Yun %ârtes a. değersiz. evlenmemiş [ 197+] bir bulgur yemeği ~ ? . daraltmak < Tü *kı.kirpi kirpik Tü Tü [Uy viii+] kirpi gövdesi dikenli küçük hayvan kirpik [Uy viii+] kirpik göz kapağındaki kıllar " kirpi * Kırp.a. qasm] böldü. < Tü kıs-" kıs[ xiv] ~ Ar qiSâS [#qSS msd. büzmek " kırkovma sesi kısa kış1 * Karş.kısaltmak. 2. kırt onom = Tü kırç kesme sesi. " kart2 kırtipil (argo) kirve çıkan kişi kıs[mak [AL 192+] zavallı.] ödeşme. hesaplaşma. kırptı.]. kıt. 2.kesmek. biçare. [Yus xiv] (kısa a ile) ~ Ar qiSaS [#qSS çoğ.] bölüm. [Göv 192+] kırtasiyeci kâğıt ve yazı levazımı satan kişi. hikâye anlattı kısas2 hikâyeler < Ar qiSSat" kıssa kişi Tü [Or viii] kişi insan.xv+).fiilinin her iki anlamıyla (yün kırpmak. kırbıktiken (kirpi). Karş.

] hikâye < Ar qaSSa [msd. guşnı (çiftleşmek. dişiye varmak). ~ Ar qisTâs [#qsTs] ölçek. bölüştürülen bir şeyden birinin payına düşen " kısım kişne[mek Tü? [ xi] kişne.] * Karş. [TS xiv. kıt. sakınmak < Tü kız/kıs [viii+ Uy] hasis.a. mesane kıstak YT [ xx/a] ~ Fr kyste irinli torbacık ~ EYun kystis sidik <Tükıs-"kıs- [CepK 1935] berzah * -tak ekinin işlevi açık değildir. [Men xvii] kisbet (vulg. esirgemek.) .cimrilik etmek. giysi" kisve Tü [ xi] kısrak henüz doğurmamış dişi at.] gıcırtı ve hırıltı sesi " +kirkışla Tü [Uy viii+] kışlağ kışlama yeri < Tü kışla. haykırarak saldırmak. eli sıkı" kıt kışkırt[mak Tü [Uy viii+] kişkir.a. Kıp xiv xiv] kışğır-/ğıjğır.öfkelenmek. Farsçadan erken bir alıntı düşünülebilir. kişniş2 kispet ~ Fa kişmiş/kaşmaş kuş üzümü [ xiv] kisvet kıyafet. kıstas bir tartı ölçüsü ~ EYun ksestes a. Aş xi] pay pay. [Oğ xi] dişi at =? Tü kız 1. coriandrum sativum ~ OFa gişhîz a. kişniş1 [Amr xv] kişnîc ~ Fa kişhlc/kişnlz baharat olarak kullanılan otsu bitki. çığlık atmak < Tü gıj/kış [onom. qaSaS] (kısaca ve özetle) anlatma " kısas 1 kist torbası. Fa guşn (hayvanların erkeği).at sesi çıkarmak ~ Ar qismat [#qsm msd.< Tü kış " kış1 * Osmanlı kullanımında "yazın sefere çıkan askerin kışın yerleşik olduğu yer" anlamında. 2. evlenmemiş dişi" kız kısrak kıssa [Kut xi] ~ Ar qiSSat [#qSS msd.Ar kiswat [#ksw msd. giysi.kısıt kıskaç kıskan[mak YT Tü [TDK 1944] hacir < Tü kıs-" kıs< Tü kıs-" kıs- [Uy viii+] kısğaç kısma aracı. hasis.hırlamak. terazi ~ Aram qssTâ .] kıyafet. maşa Tü [Uy viii+] kısğan. kısmet [Kut.

Aram qaTaw (keten). kıtlık <Tü [T S xiii. kitaba] 1. "yazı yazma" anlamı en erken Aramcada kaydedilmiştir. kimlik (< Yun piós kim ) kıtır1 onom dolandırmak [LO xix] kıtırdamak gevrek nesne sesi. 2. raptetti. konsistans " kamet ~ Ar qiwâm [#qwm/qym msd. kaba keten. kendir =? Ar * Bir İran dili aracılığıyla erken bir alıntı düşünülebilir. paragraf" kat2 kitakse koitázo bakmak kıtal öldürüşme " katil1 [Env xv] [ 192+] bak! (argo) ~ Yun koítakse bak! < Yun ~ Ar qitâl [#qtl III msd.kesmek. kısmak. bağladı. değersiz & Yun katö aşağı. katb/kitâbat] yazı yazdı (= Aram #ktb [msd. az " kıt kıvam direnç.] mukatele. a. azaltmak " kırkıta [MMem xvi] ~ Ar qiTcat^ [#qTc msd. kisve [ xiv] ~ Ar kiswat [#ksw msd. " kütle * Arapça kutlat sözcüğünün Türkçe kökenli olduğuna ilişkin Güneş Dil Teorisi çerçevesinde geliştirilen bir görüşe dayanarak Türkçeleştirilmiştir. Arapça sözcük muhtemelen Aramcadan alıntıdır. yazı yazdı ) * Sam #ktb kökünün nihai anlamı "dikiş dikmek.] giyim. coğrafyada kıta. . [LO ] kıtır atmak yalan söylemek.] yazılı şey. kitle YT [TDK 1944] ~ Ar kutlat a. kuraklık < Tü kız kıt. eli kıt. kıtık Tü? quTn pamuk [Uy viii+] kıtık pamuk. düşük + Yun pión nitelik.] duruş.] parça. bağlamak. pahalılık. kitap < Ar kataba [msd. örtme EŞKÖKENLİLER: Ar #ksw : kispet.kisve Ar kasa giydirme. [LO xix] minder dolgusu. değersiz (argo) ~ Yun katö pión düşük nitelikli. kıyafet < kıt Tü [Uy viii+] kıs/kız hasis. kıt. dikiş dikti. Ayrıca karş. < * İkinci anlamı belki Ar hitr (yalan. < Tü *kıı. raptetmek" olup.a. [Kıp xiv] kıt/kız a. Gül xiii] kızlık kıtlık. Aş xi] ~ Ar kitâb [#ktb msd. belge. bucak. kıtıpiyos [LG188+] önemsiz. kısım. [ xi] kız az bulunan. alçak. pahalı. kesim. giysi. kumpas) sözcüğünden. şiirde kıta. kitap [Kut.

Aş xi] ~ Ar qiyâmat [#qwm/qym msd.sıkmak " kavrakıvran[mak kıy[mak <Tü [Kıp xiv] bükülmek." kıy- kıyam [Kut. buruşmak " * Küçültme eki olan -cik sözkonusu değildir. < Tü kıvır.kıvan[mak kut <Tü [DK xiv] iftihar etmek. bir kavim veya aşirete özgü giyim tarzı kıyak <Tü [TS xv] kıyıcı. bükmek. öldürmek Tü *kıı. < Tü *kı. [LG 188+] güzel. Aş xi] ~ Ar qiyâm [#qwm/qym msd. yakışıklı (argo) < Tü kıy. ayaklanma < Ar qâma karşı koydu.kısmak. direndi" kamet kıyamet [Kut. saadet" kivi [199+] ~İngkiwifruitactinidiadeliciosa bitkisinin meyvesi ^ 1959 Turners and Growers. kıvrak 1 nazik.hasislik etmek. Yun anástasis çevirisi) biçiminden alıntıdır. gaddar. kırmak. kısmak. şerare kıvır[mak Tü burmak. Yeni Zelanda meyve şirketi < İng kiwi Yeni Zelanda'nın simgesi olan bir kuş ~ Maori * İngilizce eski adı chinaberry (Çin meyvesi) iken. burmak " kıvır- Tü [ xi] kı5-/kıt. kısmak. ayağa kalkma. sevinmek < Tü kıw [viii+ Uy] kut. [DK xiv] kıvur-kırmak.a..] 1. burulmak < Tü kıvır-bükmek. [TS xv xv] eziyet etmek. kıvılcım <Tü [Kıp xiv] kığılçım < Tü kığ/koğ [xiv TS] kıvılcım.] ayağa kalkma. zarif <Tü [T S xvi xvi] ince kadın başörtüsü. 3.kesmek. kırmak " kır- kıyafet ~ Ar qiyâfat [#qyf msd. 2. iz sürme. bir kişinin görüntüsünden hangi aile veya aşirete mensup olduğunu anlama ilmi. . [ xviii] buruşuk. büzmek " kır[Men xvii] kıvrıcık/kıvırcık < Tü kıvrış-kırışmak." kıvır[Men xvii] ('kıs kıvrak' deyiminde) sımsıkı < Tü kawrak sıkı < Tü kıvrak2 <Tü kawra. buruşturmak kıvırcık kıvır<Tü [Uy viii+] kığır.kesmek. takip etme.] 1. Soğuk Savaş döneminde ticari kaygılarla adı değiştirilmiştir. [LO xix] bükülüp kıvrılan. 2. son yargı gününde ölülerin ayaklanması" kamet * Arapça sözcüğün ikinci anlamı muhtemelen Aram qiyama (a. dikilme.

. firması. Aş xi] ~ Ar qiyas [#qys msd. Tü kırı/kırağ (a. kıt. Amer. cornus mas < Tü kızıl" kızıl klakson [ xx/a] otomobil kornası ~ marka Klaxon otomobil kornası markası ^ 1908 Lovell-McConnell Manufacturing Co. kızamık kızan <Tü Tü [Uy viii+] kızamuk bir hastalık. ." kıy- * -tır. bakire * Karş. değerli idi" kamet kıytırık <Tü [ xx/c] çok küçük şey. kız[mak kızak Tü? Tü [ xi] kız. [ xi] kızlamuk a. oranlama.eki açıklanmaya muhtaçtır. Sözcüğün iki anlamı arasındaki ilişki muğlaktır. [CodC xiii] öfkelenmek [Kıp xiv] kızak buz üstünde kayma aracı." kız- * Etimolojisi açık değildir. Tü kıs/kız (hasis. soy [Tarih 1932] ~ Fr/İng clan aşiret ~ Gael clann aile.viii+ Uy. nicelik < Ar qâma durdu.(kesmek). değersiz (argo) Tü [Uy viii+] kız kız Tü kıy. kıt ." kız[DK xiv] erkek çocuk. [ xvii] delikanlı Tü [Uy viii+] kızıl/kızğıl kırmızı < Tü kız.a.kıyas [Kut. kızarmak. < EYun klazö bağırmak klan aşiret. Aş xi] değer. "Henüz doğurmayan. karşılaştırdı kıyı Tü [Uy viii+] kı5ığ herhangi bir şeyin kenarı < Tü kı5-kesmek " kıy- * Karş. kıyma <Tü [DK xiv] kıyılmış et < Tü kıy. kıvamlı idi. < Tü kız. Bak. Karş." kıy~ Ar qîmat [#qwm/qym msd. verimsiz" anlamı düşünülebilir. kırmızı olmak. kızıl kızılcık <Tü [DK xv] kızılçuk meyvesi yenen bir ağaç.xiv Kıp) < kır-.] kıymet [Kut.. xi.a. eli sıkı. kız çocuğu.ateşte ısınmak. Fr bord (kıyı) < HAvr *bherdh. kıyaslama yoluyla akıl yürütme < Ar qâsa ölçtü. ölçme. [DK xiv] kızağu * Etimolojisi açık değildir. İng shore (deniz kıyısı) < shear (kırpma. kesme).] ölçü. xiv Kıp). az.

] "klap" sesi çıkarmak klarnet/klarnet [ARasim 1897-99] ~Frclarinettebir nefesli çalgı ~ İt clarinetto [küç. kilit. anahtar + Lat cymbalum bir tür vurmalı çalgı. çembalo klavye [Cumh 1928] klaviyer ~ Fr clavier anahtar takımı. büyük klavsen [ xx/a] ~ Fr clavecin klavyeli bir çalgı ~ İt clavicembalo "tuşlu çembalo". 2. açık. tasnif etmek " klas [ 192+] ~ Fr classement sınıflandırma < Fr klasör [Bah 1924] dosya < Fr classer sınıflandırmak " klas ~ Fr classeur 1. antik çağ yazarlarına özgü ~ Lat classicus 1.< HAvr *kels-2 bağırmak. EYun kaleo. claim (iddia etmek. bir göreve atamak klik [Bah 1924] ~ Fr clique 1.]. ses çıkarmak . # y. tasnif edici. tertip. 2. memur. seçkin " klas klasman classer sınıflandırmak. okuryazar kimse ~ EYun klerikös 1.].< HAvr *kels-2 bağırmak " klarnet klasik [Bah1924] ~ Frclassique1. sınıf sistemine ait.Lat classis Roma yurttaşlarının bölündüğü altı askeri sınıftan her biri. yüksek (ses). 2. güreşte bir oyun ~ Lat clavis klemantin [ xx/c] ~ Fr clementine şeftali-erik melezi olan bir meyva ^ 1902 < öz Clément Rodier Cezayir’li Fransız din adamı ve botanikçi kleptoman [192+] ~Frkleptomane hırsızlık hastası & EYun kleptes hırsız (~ HAvr *klep. 2. 2. piyano ve org gibi çalgıların tuş takımı. seçkin. birinci sınıf. bir göreve adanmış kişi. rahip < EYun kleröö kurayla seçmek. anahtar " kilit [ xx/b] ~ Fr clé 1. küçük kapalı grup. üst sınıfa ait [esk. seçilmiş. zil" kle. askeri sınıf < ALat clad. dava etmek).(askere) çağırmak ~ HAvr *kls-d.klapa [ xx/b] ~ Fr clapet sıvı veya buharı tek yönlü olarak geçiren kapak < Fr clapoter [onom. 2. klas [ xx/b] ~ Fr classe 1.a. Nürnberg’li çalgı yapımcısı < İt clarino borazan.çalmak) + EYun manía delilik " mani3 klerikal [ xx/b] ~ Fr clérical papazlara ilişkin.C. av borusu < Lat clarus 1. 2. berrak. Lat calare. ALat cladere (çağırmak). Denner. derece. 1700 J. gürültücü kalabalık [esk. sınıf. klavsen & Lat clavis tuş. daktilo tuş takımı ~ OLat clavarium " kle kle kilit. 2. hizip < EFr cliquer gürültü yapmak. aydınlık ~ HAvr *kls-ro.] a. özellikle üstün sınıf . yüksek sesle çağırmak * Aynı kökten Lat clamare (bağırmak). İng call (çağırmak). memurlara ilişkin < OLat clericus din adamı.

klima [ML xx/c] klima cihazı havalandırma cihazı < Fr climat iklim ~ E Yun klíma. 2.] kalıba dökmek klitoris [ML xx/c] ~ YLat clitoris bızır # Mateo Renaldo Colombo. altın < HAvr *ghel-2 parlamak * Aynı kökten EYun %ole. a. Rus zlaty (altın). müzik parçası için yapılan kısa tanıtım filmi < İng to clip1 [onom. örtmek " kilit klon [ 199+] ~ İng clone 1.] küçük kapalı yer < EYun kleiö kapatmak. kimyacı & Fr chlore yeşil + Fr phyllon yaprak " klor. çan klostrofobi [ xx/c] ~ Fr claustrophobie kapalı yer korkusu ~ YLat claustrophobia # 1879 B. hesap kapatma. İng. kapalı olmak. saf~ Lat clarus " klarnet klişe [ResCGaz 1911] ~ Fr cliché matbaacılıkta resim kalıbı. kimyacı & Fr chlore + Fr formyl metil grubunun eski adı " klor. Fr. filiz rengi ~ HAvr *ghlö-ro.a.kapatmak) + EYun fóbos korku " kloz. hekim & Lat claustrum kapalı yer (< Lat claudere.sarı. formik kloş şeklinde etek ~ OLat clocca ~ Kelt [ 192+] ~ Fr cloche 1. klorofil [192+] ~Frchlorophyle bitkilere yeşil rengini veren madde #1818 Pelletier ve Caventou. fobi . Fr. İng gall (safra). gleam. bir canlının genetik kopyası ~ EYun klôn bitki piçi. kampana. İng yellow < Ger *gelwa (sarı). eğilmek " iklim klip [ xx/c] ~ İng video clip bir video filmden alınmış kısa parça. kalıplaşmış söz veya düşünce < Fr clicher [onom. berrak. fragman. glisten. iliklemek [ xx/b] ~ İng clips [çoğ. 2. t. açık yeşil.a < İng to clear temizlemek < İng clear temiz. claus. İtal. 2. filiz kloroform [ xix] ~ Fr chloroforme kimyada bir bileşim # 1834 Jean-Baptiste Dumas. a. daldırma yöntemiyle çoğaltılan bitki. parlak. yaylı raptiye < İng to kliring [ xx/b] dış ticarette bir sistem ~ İng clearing temizleme. İng gold. ~ EYun klinikós yatağa veya yatakta tedaviye ilişkin < EYun kline yatak < EYun klinö yatık olmak. " iklim ~ Fr climatiseur klinik [Bah 1924] ~ Fr clinique yataklı tedavi yeri.] mandal. İng.]. Ball. hastane ~ Alm klinik a. anatomist (1516-1559) ~ EYun kleítoris [küç. İng glitter. çan.a.] kırpmak klips clip2 çengelle tutmak. sürgün (dal) klor [1891] ~ Fr chlore açık yeşil renkli bir gaz ~ İng chlorine #1810 Humphrey Davy. kimyacı < EYun %lörös 1. altın sarısı [esk. glow (parlamak).

(karşılıklı komak). < Lat coalescere. koalisyon [ xx/b] ~ Fr coalition siyasi ittifak. karanlık).indirmek. İç siyasette ilk kez 1783'te İngiltere'de Portland Dükü başbakanlığında kurulan Whig-Tory ittifakı. claus. Oğuzcada her iki biçim yanyana korunmuştur. güç birliği ~ Lat coalitio a. Ermenice sözcük 5. . sözleşme maddesi ~ Lat clausula [küç. kobold] maden ocaklarında yaşadığına inanılan cin kobay [Bah 1924] bir tür kemirgen memeli ~ Karib kobaya kobra Lat colubra yılan koç1 Tü [ xx/b] ~ Fr cobaye bilimsel deneylerde kullanılan ~ Fr cobra ~ Port cobra de capello külahlı yılan < [Uy viii+] koç/koçkar/koçrjar .> koy. dökmek). [TS xiv xiv] yaşlı erkek * Eski bir Doğu İran dilinden alıntı olasılığı yüksektir. ulu kişi) biçimlerine karşılık olarak Oğuz lehçelerinde koca/koda ve kocaman/kodaman sözcüklerine rastlanır. bırakmak.] küçük kapalı yer < Fr clos [ viii] ko. Her iki biçimin bilinmeyen bir eski dilden alıntı olması güçlü olasılıktır. bırakmak * Asya Türkçesinde ko. Eş anlamlı olan Fa %\vaca ve %oda (efendi. boy atmak < Lat alere büyütmek ~ HAvr *al-3 yetişmek. * İngilizce sözcüğün ikinci anlamı 1830'larda Oxford Üniversitesi öğrenci argosunda "öğrenciyi sınava 'taşıyan' okutman" anlamından türemiştir. koç2 [ xx/c] ~ İng coach 1. yy'dan itibaren yerini ko5.kapatmak " kilit klozet kapalı ~ Lat clausus " kloz ko[mak Tü [ xx/c] ~ Fr closette [küç.= ku5-/kut. Erm oç'%ar (koyun). kobalt [ xix] ~ Fr cobalte metalik bir element ~ EAlm kobolt [mod. coalit. bir tür büyük araba. ko5-/kot. büyümek " kon+. sözleşmenin son maddesi < Lat claudere.birlikte büyümek. Karş. belki kuz (gölge. • Aynı kökten kon.kökü 9. a.(indirmek. hoca. koş. koca Tü? [TS xiii] yaşlı ve ulu kişi. yy'dan daha eskidir.kloz [ xx/c] sigorta sözleşmelerinde madde ~ İng clause alt tümce. 2.] retorikte cümlenin kapanış bölümü. alto * Siyasi anlamda ilk kez 1715'te çeşitli Avrupa devletlerinin Fransa'ya karşı kurduğu ittifak. sporda antrenör ~ Alm kotsche bir tür büyük araba ~ Mac kocsi (széker) a.kapatmak ~ HAvr *klâu. koymak. hüda. inmek). [Oğ xi] koç erkek koyun * Karş. a. (ağaç dalı) birbiri içine geçerek kaynaşmak & Lat co(n)beraber + Lat alescere yetişmek.biçimine bırakırken.(kendini komak.

koç. yasa külliyatı" kütük kodes [LO 187+] kümes. yiğit. +men1 * Karş. kav2. 2. dans eden genç erkek küçak küçük.koçak <Tü [TS xiv] 1. çürük 2. kofana lüfer [LO xix] ~ Yun goúfaina lüferin büyüğü" .tıp fakültesince onaylanan ilaçlar katalogu ~ Lat codex. kodeks [ 192+] ~ YLat codex. civelek. codic.büyük defter. yasa külliyatı" kütük kodaman dilinde aşiret uluları efendi" hatun. ufaklık " küçük kod [ xx/b] ~ Fr code kurallar sistemi ~ Lat cödex. evlilik yoluyla akraba. codic.1. cömert Tü koç"koç1 * -ak ekinin işlevi belirsizdir. ağaç kütüğü. uşak. koca ~? Sogd %watâw / Hwar %wadew kral. hapishane kümes. Karş.olup. [LO xix] halk < Tü koda [xi Oğ] saygıdeğer ve yaşlı kimse. gidi ~ Erm godoş boynuz kof Tü [ xi] kowı içi boş. EYun koûfos (içi boş. içini boşaltmak. afyon bitkisi ~ Fr codéine afyondan elde edilen [Çağ xv] dünür. • Türkçe ve Hintavrupa köklerinin benzerliği şaşırtıcıdır. koca. Karş. * Nihai kök *kaP. genç. kocaman koçan mısırın iç sapı <Tü [Men xvii] ihtiyar adam [LO xix] < Tü koca ihtiyar " koca. kocaman. boşluk). kof). Lat cavus. b > w etkisiyle bazı türevlerde sesli yuvarlaklaşması görülür. kodein [Bah 1924] yatıştırıcı madde < EYun ködeia gelincik. +men1 ~ Bul/Sırp koçan meyvenin ve özellikle ~ Fa köçek 1. yavru. 2. kabadayı. 2.1. • Final -wığ hecesi dissimilasyon yoluyla -wık veya w > f biçimini almıştır: kowuk = kof. kâwak (kof) < HAvr *keus-. Fa kâw (oyuk. faktör kodoş [LL 1732] deyyus. oymak. kabartmak < Tü *koPığ < Tü *kaP. büyük defter. tavuk barınağı < Yun kóta tavuk ~ Yun kotétsi kodifiye [etm [ xx/b] ~ Fr codifier kuralları sistemli olarak belirlemek ~ OLat codificare ~ Lat codicem facere " kod. çocuk. yürekli. cödic. şişirmek.

kokart [185+] kokarda kâğıttan yapılan rozet ~ EFr coquart horoz. coitbirlikte gitmek & Lat co(n). kok[mak Tü [ xi] kok. çiğnenmiş < Fa koftan. 2.birlikte.a. elektrik bağlantı kutucuğu < Fr coffre sandık. ezmek ~ HAvr *kop.a. [T S xiv] koku almak. kök. karşılıklı + Lat ire. ^ 1856 Albert Niemann. [İMüh xiii] içi boş şey veya yer. koku vermek EŞKÖKENLİLER: Tü kok-: kok-.koku vermek. asıl [ARasim 1897-99] kok kömürü < Tü *kö-derin olmak.vurmak. asl ~Frcocarde bükülmüş < Tü kök" kök . yarmak köftehor deyimi köfter yiyecek [Neş. kovuk (= Moğ qoğusun vakum.gitmek " kon+.a.] 1. yarmak " engebe koful YT [TDK 1955] hücre içi boşluğu * Sıfata eklenen -ul ekinin işlevi belirsizdir. kesmek. iyon kök Tü [Uy viii+] kök2 çok derin şey.dövmek.kofre [ xx/b] ~ Fr coffret [küç. tokmakla vurmak. küçük kasa veya sandık. Kan xv] zina eden karısını affeden adam. koklakokain [Bah1924] ~Frcocaïne koka bitkisinden elde edilen uyarıcı madde ~ Alm Kokain a. koğuş köhne Tü [ xi] koğuş su oluğu . köfte ~ Fa kofta (havanda) dövülmüş. horoz ibiği" koket köken YT [CepK 1935] menşe. Alm. it. boşluk ) [DK xiv] ~ Fa kuhna eski. kimyacı < İsp coca Güney Amerika'ya özgü bir bitki ~ Quech coca a. hakaret ~ Fa kofta %\vur çiğnenmiş olanı yiyen " köfte. kös. kasa ~ Lat cophinus a. +hor ~ Fa köftar üzüm veya erik suyundan yapılan bir ~? Yun kófte kes! < Yun < Tü kof" kof kofti [LG 188+] yalan (argo) köbö ~ EYun koptö kesmek. içte olmak ~ İng coke gazı kok alınmış taş kömürü * Yorkshire lehçesinden alınmış kökeni bilinmeyen bir sözcüktür. yaşlı koitus [ xx/c] ~ Lat coitus cinsel birleşme < Lat coire.

[KT xix] kokla-< Tü kok-" kok- [Amr xv] kukinar bir tür iğne yapraklı ağaç. el. TTü köken (bazı bitkilerin ikincil kök salan dalları ? xvii) ile birleştirilemez. mısır * Belki şeklinden ötürü.* Ada eklenen -en ekinin işlevi belirsizdir. koket işveli kadın < Fr coq horoz [Bah 1924] ~ Fr coquette [küç. abies. çam < Yun koukounára kozalak [EvÇ xvii] = Yun kokóna hanımefendi. • Ömer Seyfettin "Lokanta Esrarı" adlı hikâyesinde. 2. ordunun sağ ve sol kanadı . kırmızı tane şeklinde meyveleri olan bir bitki. kokina [ xx/a] ~ Yun kókkino 1. ruscus aculatus < EYun kókkinos kabuğundan kırmızı boya elde edilen böcek. kırmızı. kokoreç Yunan yemeği koçanı [ÖSeyf 1920] kokoroç ince bağırsaktan yapılan bir ~ Yun kokorótsi mısır koçanı (Arnavut ağzı. horoz döğüşü ringi. ön uzuv. Romenceden alındığına ilişkin yaygın kanının esası tesbit edilememiştir. kokoroz kokina kokoz kokpit [LG188+] parasız [ xx/c] ~ ? ~ İng cockpit 1.] "küçük dişi horoz". alkollü içki karışımı & İng to cock horozlanmak. koşnil kırmızısı < EYun kókkos tane. 2. sağ ve sol taraf. 2. koza kokla[mak köknar xvii] koknar kokona yaşlı kadın <Tü [T S xv. Men. kuyruk kaldırmak + İng tail kuyruk " koket kol Tü [Uy viii+] kol 1. argo) ~? Arn kokërroz mısır. tahıl " uçağın kumanda kabini & İng cock horoz + İng pit çukur " koket köktenci kokteyl YT [Fel 194+] radikal [Hay 1959 195+] <Tü kökten "kök ~ İng cocktail "kuyruk kaldıran". dikenli mersin. tohum. [LO xix] mısır < Arn kokërr tane. LO xv] kokula-. orta * Nihai kökeni belirsizdir. [EvÇ ~ Yun koukounariá her çeşit kozalaklı ağaç. Atina’lı bir Rum'un lokantasında ilk kez kokoroç ile tanışmasını anlatır.

tutkal. delege koleksiyon [AMithat1885] ~Frcollection toplama.seçmek. kolaçan her iki yön " kol <Tü [LO xix] gezip dolaşma < Tü kola-dolanmak < Tü kol etraf. köle -7 * Karş.birlikte + Lat legâre yükümlülük yüklemek " kon+. collect. icar) biçimi belki "paralı asker" kavramını çağrıştırır. 2. ortak < ~ Fr collecteur toplayıcı < Lat [Men xvii] köle esir. biriktirme ~ Lat collectio a.]. Diğer yandan Moğ kölüsün (ücret. İng glue (kola) biçimleri Yunancadan alınmıştır. ortaklık < Lat collegâre ortak yükümlülük yüklenmek & Lat con. taraf ~ Fr collage yapıştırma < Fr coller yapıştırmak < [CodC xiii] kolan/kolan eyer kuşağı < Tü kola-dolanmak.bir yere + Lat legere1. dilemek * -ay eki. ayırmak " kon+. [T S xv xv] kola geçirilen kılıf < Tü kol" kol * -çak ekinin işlevi açık değildir. lejyon kolektif Lat colligere. bir üniversiteyi oluşturan loncaların her biri [esk. kola2 [ xix] ~ Yun/EYun kólla nişasta. Kıp xiv] kolay 1. collect-" koleksiyon kolektör colligere.toplamak & Lat con.toplamak " koleksiyon [Bah 1924] [Bah 1924] ~ Fr collectif.kola1 [ xx/b] bir tür meşrubat ~ marka Coca-Cola bir karbonatlı içecek markası ^ 1887 ABD. yapıştırıcı * Fr colle.xi. lonca. collect. isteğe uygun olan şey.sesi etkisiyle dissimile edilmiş biçimidir. kolaj [ xx/b] Fr colle tutkal ~ Lat colla ~ EYun kólla " kola2 kolan <Tü Tü kol etraf. kolej [ 186+] ~ Fr collège 1. -ive toplu. hizmetçi. lect. maaş.a. ~ İng cola kafein bakımından zengin Afrika kökenli fındık türü ~ Afr * Batı Afrika yerli dillerinden.[viii+ Uy] istemek. fiil adı ve edilgen sıfat yapan -ağ/-aw ekinin -l. a. yüksek okul ~ Lat collegium tüzel kişilik. kolçak Tü < Tü [Uy viii+] kolıçak kolcuk. dilek. [TS xvii] kölemen a. xiv Kıp). etrafını gezmek < kolay <Tü [TS. şans. < Lat colligere. Tü kölük (yük hayvanı . istek. fırsat kol. . 2.

kıvrım kıvrım olmak koloni [Bah 1924] ~ Fr colonie a. koloni < Lat colere. < HAvr *kwel-1 dönmek * Aynı kökten EYun pólos (eksen. Köln kentinde 1709'dan itibaren Johann Maria Farina ve varisleri tarafından üretilen alkollü esans < öz Cologne Almanya'da bir kent.a. < Lat colonia koloni" koloni . yüksek nesne. koli2 [basili [ xx/b] ~ YLat escherichia coli kalın bağırsakta yaşayan bir tür bakteri < EYun kólon kalın bağırsak " kolon2 kolibri * Orta Amerika yerli dillerinden.toprağı işlemek. ekip biçmek. +oid [ xx/b] ~ Fr colite kalın bağırsak enfeksiyonu < Fr colon [ xx/b] ~ Fr colibri arıkuşu ~ Karib [LO xix] araştırmak. safralı ishal ~ EYun %olera safra çıkarma. sütun ~ HAvr *kol-umnâ. ~ Lat colonia tarım işletmesi. taraf" kol koloid tutkal" kola2.a.devriye gezmek < [ xx/b] ~ Fr colloïde tutkal kıvamında < Fr colle kolokyum [ML xx/c] bir konuyu tartışmak için yapılan yarı-resmi toplantı ~ Lat colloquium görüşme. stearin koli1 [xx/b] ~Frcolis paketlenmiş mal veya eşya~İt colli [çoğ. boyun. yoklamak < Tü kol dolaş. " kon+ kolon1 [Bah 1924] ~ Fr colonne sütun ~ Lat columna direk. hamal boyunduruğu ile taşınan yük < Lat collum boyun ~ HAvr *kwol.a. kolit kalın bağırsak " kolon2 kolla[mak <Tü Tü kol etraf. iskân etmek kolonya [ARasim 1897-99] ~ Fr eau de cologne "Köln suyu".] < İt collo 1.< HAvr *kel-4 yüksek olmak " ekselans kolon2 [ xx/b] ~ Fr colon kalın bağırsak ~ EYun kölon/kölon a.toprağı işlemek. Köln ~ Lat Colonia Agrippinensis a. cult. müzakere etmek & Lat conkarşılıklı + Lat loqui.HAvr *kwel.konuşmak ~ HAvr *tlokw-/*tolkw^-a. ekip biçmek .kıvrık şey < HAvr *(s)kel-3 kıvrılmak. ~? HAvr *köl-o. locut. işlenmek üzere açılan arazi. sarı ishal < EYun %ole safra " hülya kolesterol [ xx/b] ~ Fr cholésterol "öd yağı".a. müzakere < Lat colloqui görüşmek.a. tekerlek mili).kolera [İM90 187+] ~Frcholéra bulaşıcı bir hastalık. 2. vücutta bulunan bir yağ # 1784 & EYun %ole safra + EYun steár katı yağ " hülya.a.

kolye [MLxx/c] ~ Frcollier tasma [esk. tohumundan yağ elde edilen bir bitki ~ Hol koolzaad lahana tohumu & Hol kool lahana + Hol zaad tohum kom [ xx/b] mezra (halk) mezra ~ HAvr *gho-mo. bi+3 kombinezon 2. yayla barınağı. askeri birlik " manda2 * 1898-1900 Boer Savaşında Boer "özel kuvvetler komutanlığının" adından İngilizceye geçmiş ve 1. kombine [etm [ xx/b] ~ Fr combiner ikişer ikişer birleştirmek < OLat con bini ikişerli & Lat con + Lat bini çift. tasma < Lat collum boyun " koli1 * Karş. hayvan barınağı koma t. operada bir söyleyiş tarzı. Dünya Harbinde (1914-1918) genel kullanıma girmiştir. ikişer " kon+.ahır. . İng collar (tasma) kolyoz koloiós saksağan kuşu [ xix] ~ Yun koliós bir tür uskumru ~ EYun kolza [ xix] ~ Fr/İng colza lahanagillerden. kombi kombinasyon combine " kombine [ xx/c] [ xx/c] < Fr combiné ikili takım " kombine ~ İng combination ikili bileşim < İng to * İngilizce sözcük Fransızca uydurma telaffuzla Türkçeleştirilmiştir. kumanda. bir tür kadın iç çamaşırı " kombine [Bah 1924] ~ Fr combinaison 1. İkinci anlamı muhtemelen "koltuklu sandalye" deyiminden.derin uyku [KT xix] ~ Erm kom ahır. boyunluk~Lat collare boyun halkası. ikili bileşim. 2.]. bu tarza uygun soprano sesi < İt colore renk ~ Lat color kolostrum ilk gelen süt koltuk sandalye Tü Tü kol" kol [ML xx/c] ~ Lat colostrum doğumdan sonra [Uy viii+] koltuk kolun üst kısmı. renklendirme. ~ YLat coma bitkisel hayat ~ EYun koma.koloratura [ xx/b] ~ İt coloratura 1. komandit [Bah1924] ~Frcommandite sermayedarlarla görevlilerin ortak olduğu bir tür şirket ~ İt accomandita < İt accommmandare emanet etmek " kumanda komando [ xx/b] ~ İng commando özel eğitim görmüş savaş birliği ~ Boer kommando emir. [LO xix] kollu * -tuk ekinin işlevi belirsizdir.

a. komik komi [ xx/b] ~ Fr commis 1. yy sonu ve 20. " komite [İM72 187+] silahlı gizli topluluk ~Bul komita * 19. kafile < Lat comitare yoldaş olmak.2. bir işle görevlendirilen kimse. yol almak " kon+. otel hizmetçisi < Fr commettre. 2.a.sıkmak. büfe < Ven còmodo ölçülü.ile + Lat mittere.a.sıkıştırmak & Lat con. commis. pakt . eşlik etmek & Lat con beraber + Lat itare yürümek.komedi/komedya [28M1720] komedya ~ İt commedia gülünçlü oyun / Fr comèdie a. commiss. [ 190+] 2.göndermek " kon+. gülünç. ~ Fr comique gülünç ~ EYun kömikös a. commis. kakmak. moda komodor [Bah1924] ~İngcommodore denizcilikte filo kumandanı ~ Hol kommandeur kumandan ~ Fr commandeur " kumanda kompakt [ML xx/c] ~ Fr compacte bir araya getirilip sıkıştırılmış ~ Lat compactus a. bir işle görevlendirilmiş heyet. pratik ~ Lat commodus a. birbirine uymak & Lat con.bir araya + Lat pangere. & Lat con. dernek ~ Fr committé a.Fr commissaire demiryolu güvenlik görevlisi ~ OLat commissarius görevli < Lat committere görevlendirmek " komi komisyon [İM31 186+] heyet.a. eğlenceli. tepmek " kon+. iyon komodin [ 192+] ~ Ven comodìn [İt commodino] dirsek yüksekliğinde olan dolap. kullanışlı.karşılıklı + Lat modus ölçü " kon+. emanet etmek ~ Lat committere.a. compact.bir işi veya görevi yerine getirmek " komi komita heyet. < Lat commodare aynı ölçüde olmak. komite [186+] ~Frcomité az sayıda üyeden oluşan heyet.a. ~ EYun kömoidia a. festival. < EYun kömos kaba eğlence " komedi ~ Fr comme il faut komilfo [ xx/a] usul ve adaba uygun olması gerektiği gibi ~ Lat quomodo factus (est) komiser [Düs I. bir işi yerine getirmek için alınan ücret < Fr commettre. mesaj komik komedi artisti [ARasim 1897-99] 1. 2. her çeşit kaba ve gürültülü eğlence (< EYun köme köy) + EYun oidía şarkı söyleme " odeon EŞKÖKENLİLER: EYun komos : komedi. [Tarik 1885] aracılık ücreti .341 186+] demiryolu güvenlik görevlisi . miss. < Lat compangere. & EYun kömos köy eğlencesi. pact. encümen ~ Lat comitatus maiyet. a.a.Fr commission 1. yy başında Batı Rumeli ve Makedonya'nın bağımsızlığı için mücadele eden Bulgar terör örgütleri için kullanılmıştır.görevlendirmek.

talan < Lat compilare yağmalamak. karışım. composit.üşüşmek " kon+ kompilasyon [ xx/c] ~ Fr compilation 1.bir araya + Lat ponere. a. karışık reçel. içeriği başka eserlerden çalıntı olan kitap [esk. psikolog ~ Lat complexus içiçe geçmiş. sarmak " kon+. plex. a.a. tamamlamak. nezaket göstermek < Lat complere. hoşaf~ Lat compositus [f. parsel kompetan [ xx/a] ~ Fr compétent muktedir. karmaşa. posit.< HAvr *pels-l a. bileşim. sarmak.beraber + Lat petere koşmak.] " kompoze kompoze [etm [ResCGaz 1912] kompozisyon ~Fr composer bir araya koymak. sarmaşık.doldurmak. birleştirmek.]. [Bah 1924] kompot . complet. ~ İsp cumplimiento nezaket veya görgü gereği yapılan şey < İsp cumplir gereğini yapmak. bitirmek & Lat con.yarışa katılan < Lat competere yarışmak & Lat con.birbirine katmak. Çin'deki Portekiz ticari . 2. bir araya getirmek. kucaklama & Lat con. inşa etmek.bir araya + Lat plicare katlamak " kon+.kompartıman [ xx/a] ~ Fr compartiment bölüm ~ İt compartimento a. bestelemek ~ Lat componere. < OLat compartire paylaşmak & Lat con. t. tamam ~ Lat completus a. " kon+.bir yere + Lat plere doldurmak ~ HAvr *ple. meyve veya sebze karışımı.İt composto 1. 2.a. pli komplike [ xx/b] ~ Fr compliqué karmaşık < Fr compliquer karmaşık hale getirmek ~ Lat complicare ip bükmek.koymak " kon+.bir yere + Lat pilare yığmak " kon+ komple [Bah 1924] ~ Fr complet tam. ganimet almak & Lat con. burmak. psikolojide bastırılmış düşünce ve duygular sistemi (isim) / İng complex a. Alm. derleme ~ Lat compilatio yağma. < Lat complere. görevi yerine getirmek. post2 kompozitör composer " kompoze komprador yerli kapitalist [Bah 1924] ~Frcompositeur besteci <Fr [ 196+] Marksist teoride emperyalistlerle işbirliği yapan ~ Port comprador satın alıcı. bükmek. karmaşık (sıfat). 2.katlamak.bir araya + Lat plegere. poli+ kompleks [ xx/b] ~ Fr complexe 1. ^ İkinci anlamda 1907 Carl Gustav Jung. & Lat con. tertip etmek " kompoze komposto [ARasim 1897-99] komposto . bir şeyin başına üşüşmek ~ HAvr *pet. composit. yapabilen ~ Lat competens. örmek.beraber + Lat partire bölmek " kon+.a. complet-" komple komplo [Bah 1924] ~ Fr complot küçük entrika ~ ? komponent [ xx/c] ~ Alm komponent bileşen < Lat componere. katlamak. pli kompliman [28M 1720] komplimento ~ İt complimento kadınlara yönelik zarif övgü / Fr compliment a.a.a. rulo haline getirmek & Lat con.

hazırlamak. komünikasyon [ xx/c] ~ Fr communication 1. sıkıştırmak & Lat con.6.kolonilerinde üreticilerden mal satın alan yerli aracı < Port comprar satın almak ~ Lat comparâre düzenlemek. imece (~ HAvr *moin-es. paylaşmak < OLat communicare birlikte iş yapmak. & Lat con. bastırmak ~ Lat comprimere " kompres kompüter [198+] ~İngcomputer hesap makinası. bir bilgi veya yazıyı birine iletme. mülkü ortaklaşa kullanan topluluk ~ Lat commünis [n.] kamuya ait olan şey. sıkıştırma ~ Lat compressum a. Akad gumaru. iletişim < Fr communiquer bilgi veya yazıyı birine iletmek. 2.a. edinmek & Lat co(n). alışveriş etmek < Lat commünis ortak.+ Lat putare saymak " kon+. orta malı & Lat conberaber + Lat münus kamu hizmeti. < Lat comprimere bastırmak.a. Karş. 2.konaklamak.basmak. ampüte komşu Tü [Uy viii+] konşı aynı yerde oturan kimse konaklamak < Tü kon. kompres [Bah1924] ~Frcompresse bastırma. bilgisayar < İng compute hesaplamak ~ Lat computare a. yardımlaşmak. press.1289 1873] sıkıştırılmış ürün.+ Lat premere. parite * Marksist teoride bir terim olarak 1920’lerde Mao tarafından popülerleştirilmiştir. [Cumh 1928] eczacılıkta sıkıştırılarak imal edilmiş hap ~ Fr comprimé sıkıştırılmış < Fr comprimer sıkıştırmak.a. umumi. .) " kon+ * Aynı kökten Lat municipium (kent yönetimi). belediye. ikamet etmek " kon< Tü konış.+ Lat parâre hazırlamak " kon+.a. Alm gemein (müşterek). komutan vermek YT [CepK 1935] kumandan Tükomıt-[xi] heyecan ve şevk * Kumandan < Fr commandant sözcüğünden serbest çağrışım yoluyla türetilip eski bir Türkçe köke atfedilmiştir. gemeinde (komün). tedarik etmek. pres kompresör Fr compresser sıkıştırmak " kompres [ xx/b] ~ Fr compresseur hava sıkıştırma aygıtı < komprime [Düs II. sıkmak " kon+. Aram gumsrâ (odun kömürü) > Ar camrat.karşılıklı komün [NKemal1871] ~Frcommune1. paylaşılan " komün komünist [Bah191+] kullanımını savunan < Fr commune " komün kömür Tü [ xi] kömür odun kömürü ~Frcommuniste mülkün ortaklaşa * Ortadoğu kültürleriyle çok eski bir etkileşim düşünülebilir.halk meclisi.

& Lat con.a. • Latince edatın anlam alanı Türkçe -işekiyle tamamen örtüşür. sözleşmenin hükümleri < Lat condicere sözleşmek & Lat con.bir araya + Lat ducere.sevketmek " kon+. özellikle tren veya orkestra yöneticisi ~ Lat conductor yöneten. 18. mütasyon kon+/kom~ Lat co(n) beraber veya karşılıklı yapma. yerleşmek. kuş kondu.a. dük kondüktör [Düs I. [ xx/a] orkestra yöneticisi ~ Fr conducteur yönetici. tartışmak) fiiliyle anlam ilişkisi kurulamaz. yönetmek ~ Lat conducere. dikte kondüit [ xx/c] ~ İng conduit sıvı taşıyan boru. bir elektrik aksamı < Fr condenser yoğunlaştırmak ~ Lat condensare a.beraber + Lat dicere. ezme bildiren edat ve fiil öneki ~ HAvr *kom a. şart. 2. mevcut şartların tümü. kanto * İtalyanca sözcüğün etimolojisi tartışmalıdır.koymak. konaklama yeri. bir yere götürmek. kanal ~ Fr conduit a. durum. sporcunun durumu ~ Fr condition 1. yerle bir olma. yönlendiren " dük .değiştokuş eden. kural kondu (= koyuldu). kondansatör [192+] ~Frcondensateuryoğunlaştırıcı. konçerto [ 188+] ~ İt concerto 1. mesken.komütatör [Bah1924] ~Frcommutateur1. 2. * Dudak sessizlerinden önce com.ikamet etmek. iki yönlü elektrik anahtarı ~ Lat commutator a. konç Tü? elbise yeni) [DK xiv] kunç/konç ayak topuğu (= Moğ qançuy ayakkabı konçu. a. dansite kondisyon [ML xx/c] takat. sıkma. yy'da popülerlik kazanan bir enstrümantal müzik formu Lat *concentare birlikte şarkı söylemek & Lat con. birlikte müzik yapma. duct. konak Tü [Uy viii+] konuk 2. koşul. 2.birlikte + Lat cantare şarkı söylemek " kon+.)" ko* Dönüşlü (refleksif) yapıdaki asıl fiil ile daha yakın dönemde kullanıma giren ko-/koy-fiilinin edilgen (pasif) biçimi ayırt edilmelidir. Lat concertare (çarpışmak. dict. a.487 187+] şimendifer memuru. sıkışma ve yığışma. hal ~ Lat condicio üzerinde anlaşmaya varılan şey. & Lat con. kon[mak Tü [ viii] kon.a.söylemek " kon+. ikamet etmek.biçimini alır. conduct-a. Karş. [ xx/b] koyulmak < Tü ko. a.+ Lat densus yoğun " kon+. bırakmak (= Moğ qonu. < Fr conduire taşımak. < Lat commutare başkasıyla değiştirmek & Lat conkarşılıklı + Lat mutare değiştirmek " kon+.a. a. konaklamak. bazı sessizlerden önce düşer.) Türkçeden alıntı olmalıdır. gecelemek " kon- * Moğ qonug (a.kendini komak. menzil < Tü kon.4. bir ve eşit olma. bir yerde durmak.

aneks konfederasyon [185+] ~Frconfédération unsurları daha özerk olan federasyon ~ OLat confoederatio ittifak. Huni sözcüğünün etkisi düşünülebilir. şekerleme ~ Lat confectio hazır şey < Lat conficere. & Lat con. bir ucu sivri nesne.+ Lat firmus pek " kon+. a. faktör konferans [ xix] ~ Fr conférence danışma toplantısı. a. özellikle İsviçre kantonları arasında kurulan ittifak & Lat conbirlikte + Lat foederari ittifak etmek " kon+. İtalyan düğünlerinde ziyaretçilere saçılan badem şekeri. çam kozalağı. onaylamak & Lat con. . collat.bir arada + Lat facere. federasyon konfeksiyon [ xx/b] hazır giyim ~ Fr confection 1. kamuya açık bilgilendirme konuşması ~ OLat conferentia (fikirleri) bir araya getirme. fors konformizm [CMeriç1963]konformist ~Frconformisme genel kurala uyma eğilimi < Fr se conformer aynı biçimi almak < Lat conformare a.bağlamak " kon+.birbirine + Lat nectere. 2. figür konfirme [etm [ xx/c] ~ Fr confirmer onaylamak.konektör [ML xx/c] ~ Fr connecteur bağlayıcı < Fr connecter iki şeyi birbirine bağlamak ~ Lat connectere a. hazır şey.değişik şeyleri bir araya getirerek hazırlamak. şekerleme " konfeksiyon konfigüre [etm [ xx/c] ~ Fr configurer birkaç şeyi birbirine bağlı olarak şekillendirmek ~ Lat configurare a. pişirmek & Lat con.bir araya + Lat ferre. kotarmak. form konglomera [DTC 1943]. 2.bir araya gelmek & Lat con. 2. buluşma. müşavere < Lat conferre. hazır giyim. fact.gelmek " kon+. nex. lat-getirmek " kon+. hazırlama. [DTC 1943] ~ Fr conglomerat kongre [ 185+] ~ Fr congrès meclis. ~ EYun könos 1. kutlama amacıyla saçılan renkli kâğıt ~ İt confetti [çoğ.yapmak " kon+. 2. diferansiyel konfeti [Bah 1924] ~ İng confetti 1.] < İt confetto her tür şekerleme. & Lat con. cinsel birleşme < Lat congredi. fermuar konfor [Bah 1924] ~ Fr confort 1.beraber + Lat formare biçimlemek " kon+.bir araya + Lat gradi. confect. kotarma. grado koni [ xx/b] ~ Fr cône geometride bir şekil ~ Lat conus a. & Lat con.bir araya getirmek & Lat con. rahatlık < Fr conforter teselli etmek. doğrulamak ~ Lat confirmare pekiştirmek. toplantı ~ Lat congressum toplantı. özellikle badem şekeri ~ Lat confectum pişirerek hazırlanmış şey.beraber + Lat figurare şekillendirmek " kon+. a. a.+ Lat fortis güçlü " kon+. takviye etmek. rahatlatmak ~ OLat confortare güç vermek & Lat con. teselli. gress. rahatlatma. congress. koni -i ekinin kaynağı açık değildir.

çarpmak. hissetmek " kon+.a. a. jenital konjestiyon [xx/b] ~ Frcongestion tıkanma. içini boşaltmak " kon+.beraber + Lat genitus doğmuş. razı olmak & Lat con. görüş birliği. curs.büyümek " kon+. cord. konkordato [ 185+] iflas hukukunda bir işlem ~ İt concordato uyuşma. kör2 konkre [ xx/a] ~ Fr concret somut ~ Lat concretus yoğun. quass. akıl. rastlaşma ~ Lat coniunctura < Lat coniungere. birikmek & Lat con. gönül" kon+. çukurlaştırmak & Lat con. sens. mutabakat < Lat consentire. balta girmez olmak & Lat con. İspanyolca sözcüğün aslının "hangi kartı hangisiyle eşleştirmeli" gibi bir anlam taşıdığı düşünülebilir.beraber + Lat sentire. İsp con quién kimle? * Meksika kökenli oyun 1850 dolayında Teksas'tan başlayarak ABD'ne yayılmıştır. içiçe geçmek.+ Lat cavare oymak. anlaşma ~ Lat concordatum a. iunct. gest-kılmak " kon+. < Lat concurrere birlikte koşmak. çukur ~ Lat concavus a.beraber + Lat currere. denk getirme & Lat con. İt conchino biçimi İngilizce veya İspanyolcadan alıntıdır. kav2 konken [ xx/b] kumkam.beraber + Fr centre merkez " kon+. kırmak " kon+. kasis konkav [ xx/b] ~ Fr concave içbükey." konjonktivit konkasör [ xx/b] ~ Fr concasseur taş kırıcı < Fr concasser (taş) kırmak ~ Lat conquassare kırmak. conta konjonktür [ xx/b] ~ Fr conjoncture denk gelme.bir araya + Lat iungere. bir yere toplamak & Fr con. parçalamak & Lat con.yürek. sıkışma < Lat congerere. yığışmış < Lat concrescere yığışmak. coniunct. < Lat concordare anlaşmak. cret. congest. kruasan konkur [192+] ~Frconcoursyarış~Lat concursus a.bağlamak " kon+. remi ~ İsp conquian a.a.vurmak.bir arada + Lat crescere. kur konkurhipik hip(o)+2 [ xx/b] ~ Fr concours hippique at yarışı" konkur.birbirine bağlamak.koşmak " kon+.aynı yere toplamak.mutabık olmak.duymak. sansasyon . yarışmak & Lat con.beraber + Lat cor. consens. içe doğru bükmek. santra konsensus [ xx/c] ~ Lat consensus ittifak. doğan " kon+. [ 196+] konken ~ İng conquian/cooncan (ABD) bir iskambil oyunu. konsantre [etm [ xx/b] ~ Fr concentrer yoğunlaştırmak.birlikte + Lat gerere.konjenital [ xx/b] ~ Fr congénital doğuştan gelen < OLat congenitus birlikte doğmuş & Lat con. < Lat concavare oymak. jest konjonktivit [ xx/b] ~ Fr conjonctivite bağ doku enfeksiyonu < Lat membrana conjunctiva bağ doku < Lat coniungere. duygu ve düşünce birliğine varmak & Lat con. (ağaç) birbiri içine geçmek.a. coniunct.+ Lat quatere.

Süleyman'ın Fransa'ya tanıdığı ticaret hükümnamesinde kullanılmıştır.+ Lat servare korumak. destek olmak " kon+ konsolide [186+] ~Frconsolider sağlamlaştırmak & Lat con.a. bilmek ~ Lat cognoscere. • İstanbul Konservatuarı 1914'te kurulmuş. deniz ticaretinde teyit belgesi < İt conoscere tanımak. 2. not. müzik okulu < Fr conserver korumak.a. tutmak " kon+. fikir sorma [ xx/b] ~ Fr conseil danışma.bilmek " kon+. < Lat concipere. teyit. " konçerto konservatuar [Bah 1924] ~ Fr conservatoire 1. cognit. tasdik etmek. 2.a.sıkarak + Lat solidare pekiştirmek. gözkulak olmak. not konsinye [ xx/c] ~ Fr consigné emanet < Fr consigner emanet etmek.bir araya + Lat calare çağırmak ~ HAvr *kalyo. solidarite konsolos [ xvi] Batılı ülkelerin Osmanlı ülkesindeki ticari temsilcilerine verilen unvan ~ OYun kónsolos Bizans ülkesindeki Ceneviz kolonilerinin yöneticilerine verilen unvan [xiii] ~ İt cònsole a. sağlamlaştırmak < Lat solidus " kon+.bir araya + Lat capere. danışma meclisi ~ konsil [ xx/a] ~ Fr concile din işleri konuşulan meclis ~ Lat concilium 1. teyit etmek. kapasite konser [AMithat 1882] konserto ~ Fr concert 1. muhafaza edilmiş yiyecek < İt conservare korumak. hamile kalmak & Lat con. koruma yeri. genel toplantı. capt. serf * Paris'te 1792'de kurulan Conservatoire National de Musique (Ulusal Müzik Arşivi ve Okulu) adından. 2. klarnet konşimento [Bah 1924] ~ İt conoscimento tanıma.konsept [ xx/b] ~ Fr concept kavram ~ Lat conceptus a. hizmet etmek " kon+.içine almak. concept. ancak adı Ali Ekrem (Bolayır) Bey’in teklifiyle Darülbedayi olarak düzeltilmiştir. kavramak. bir belgeyi mühürlemek. a. meclis & Lat con. & Lat con. mühür ve imzayla bir hakkı veya yetkiyi devretmek & Lat con. muhafaza etmek " konservatuar konsey Lat consilium danışma. Roma Cumhuriyetinin yöneticilerine verilen unvan " konsül * Bugünkü anlamıyla ilk kez 1528'de I.< HAvr *kels. teselli etmek.a. devretmek ~ Lat consignare 1. " kon+. desteklemek.a. muhafaza etmek ~ Lat conservare a. 2. .+ Lat signum mühür " kon+. korunmuş. konserve [ xix] konserva ~ İt conserva 1. sinyal konsol [AMithat 1877] duvara dayalı yarım masa ~ Fr console mimaride balkon desteği < Fr consolateur destek olan < Lat consolari 1. müzik dinletisi ~ İt concerto a. 2. kent başkanı.almak.a. birlikte müzik çalma veya şarkı söyleme [esk. ~ Lat consul danışman.]. bir araya çağırma. toplama. muhafaza edilmiş. 2. & Lat conbirbirini + Lat (g)noscere.a.

konsomasyon [Bah1924] ~Frconsommation1.kura. text. -t. emptalmak ) " kon+. bitişmek.dokunmak " kon+. tüketici (kadın). görüş alma < Lat consulere. context.yutmak. konsonant [DTC 1944] ~ İng consonant 1. 2.a. uyumlu. irtibat. 2. takt kontekst [ xx/c] ~ Fr contexte bir olayı çevreleyen koşulların bütünü / İng context a. tüketmek & Lat con.yiyip bitirmek.bir araya + Lat struere. yutmak. talih " kon+. Dünya Savaşını izleyen düzenlemeler döneminde yaygınlık kazanmıştır.bir araya örmek & Lat con.beraber + Lat sonare ses vermek < Lat sonus ses " kon+ konsorsiyum [Bah1924] ~Frconsortium bağımsız tüzel kişiliğini koruyan şirketlerin sınırlı bir amaç için kurduğu ortaklık ~ Lat consortium şirket. atölye konstrüksiyon [ xx/b] yapım ~ Fr construction yapım. & OLat con. construct. sort. t. dokunuşmak & Lat conbirbirine + Lat tangere. < Lat contingere.a. yapı. consult. yıldız grubu ~ OLat constellatio a.ortaklaşa bir mala sahip olan. dilbilgisinde ünsüz harf~ Lat consonans.a. aynı kısmeti paylaşan & Lat con-beraber + Lat sors. 2. tact. consumpt. sumpt. ~ Lat contextus bağlantı. teselsül < Lat contexere. asorti * Fransızca sözcüğün özel anlamı I. contact. birlikte ses veren.]1. dikmek " kon+. < Lat construere.temas etmek.sıkarak + Lat sumere.inşa etmek & Lat con. tüketme. müzakere etmek " konsey kont [ xix] ~ Fr comte bir soyluluk unvanı ~ Lat comes. kafe veya restoranda tüketilen içki < Fr consommer tüketmek ~ Lat consumere. içmek (& Lat sub. < Lat consonare birlikte ses vermek. tüzel kişilik < Lat consors. comit.+ Lat emere.dokumak " kon+.hükümdarın maiyetinden olan kimse < Lat comitare birlikte yürümek " komite kontak [Bah 1924] iki elektrik telinin teması ~ Fr contacte temas ~ Lat contactus a.a.a. tekst . danışmak. structyığmak.beraber + Lat texere. konstelasyon [ xx/b] ~ Fr constellation takımyıldız. tüketim. prim konsomatris [xx/b] ~Frconsommatrice[f. sub+. bar müşterilerine içki içiren kadın < Fr consommer tüketmek " konsomasyon * "Müşterilerle birlikte içki tüketen" anlamında.beraber + OLat stellare yıldızlanmak < Lat stella yıldız " kon+.tetkik etmek. uyumlu olmak & Lat con. strüktür konsül [ xx/a] Cumhuriyetinde en üst siyasi yönetici " konsey ~ Lat consul "danışman".a. Roma konsültasyon [ xix] konsolto tıbbi görüş alma ~ İt consolto / Fr consultation danışma. inşaat ~ Lat constructio a.

durmak " kontra. nota dizisinin en pes perdesi. özellikle futbolda " kontra. a."rast gelen".beraber + Lat tractare gütmek.kontenjan [Cumh 1932] katılım payı. fileto [ xx/b] kontrfile ~ Fr contre-filet "fileto ~ Fr contre-pied ters ayak kontrapiye [ xx/b] kontrpiye & Fr contre karşı + Fr pied ayak ~ Lat pes. rulo . traktör kontratak [ML xx/c] attack karşı-hücum. bas1 kontrafile karşısı". a.Fr continu sürekli ~ Lat continuus tutarlı. < OLat contractare birlikte yapmak. resmi belge.karşılıklı + Lat tangere. puan ~ Fr contrepoint çok sesli kontrast [ xx/b] ~ Fr contraste karşıtlık ~ İt contrasto a. depo. kısmet & Lat con. stat.tutmak " kon+. zıt (edat ve önek) [ xix] ~ Fr compteur sayaç < Fr compter ~ İt contra karşı. zıt. sürmek " kon+.birbirini tutmak " konteyner kontör [ xx/a] saymak. 2. tenor kontinü [ xx/c] sürekli devreden fabrika üretim hattı .çekmek. zincirleme < Lat continere. ambar < İng to contain tutmak. ~ kontrabas [ xx/b] kontrbas ~ Fr contrebasse bir müzik aleti ~ İt contrabasso 1. plak kontrapuan [ xx/b] kontrpuvan müzikte bir yöntem ~ OLat contrapunctus " kontra. ped-" kontra.bir arada tutmak & Lat con. bir et kesimi " kontra. a. takt konteyner [ML xx/c] ~ İng container kazan. şans talih. sürekli. content. tact-dokunmak. pay. hesaplamak ~ Lat computare " kompüter kontra/kontr Lat contra karşı. ters / Fr contre a. kota ~ Fr contingent kısmet. zıt olmak & Lat contra karşı + Lat stâre. defter " kontra. içine almak. kapsamak ~ Lat continere. < OLat contra-stâre karşı durmak. tract. tent. atak2 ~ Fr contre-attaque / İng counter kontrol [İM581187+] ~Frcontrôle denetleme < Fr contrôler denetlemek ~ OLat contra rotulare iki defteri kıyaslayarak tahkik etmek < Lat rotulus kâğıt rulosu. t. content. vergide ya da asker alımında bir şehir veya zümreye düşen pay ~ Lat contingens. ortaklık kurmak & Lat con. denk gelmek " kon+. istasyon kontrat/kontrato [LO 187+] kontrato mukavelename ~İt contratto sözleşme ~ OLat contractus a. herhangi bir enstrüman ailesinin en pes üyesi" kontra. sürdürmek < Lat trahere. ped(i)+1 kontraplak [ 192+] kontrplak ~ Fr contre-plaque zıt yönde tabakaların birbirine yapıştırılmasıyla elde edilen ahşap malzeme " kontra.bir arada + Lat tenere.

[TDK 1944] mevzi * Ar mawd?ic (mevzi) < wad?aca (koymak) çevirisidir. vektör konvektör [ML xx/c] ~ Fr convecteur konveksiyon sistemiyle çalışan ısıtıcı < Fr convection ısının hava veya bir sıvıyla birlikte yayılması < Lat convehere. < Lat convenire. & Lat con. convex. konuşmak < Tü kon. vent." kon* Kon.a. tevdiat. buluşmak. vers. taşımak " kon+.işteşlik ekiyle "karşılıklı veya birlikte ikamet etmek" anlamındayken sadece Türkiye Türkçesinin Batı lehçesinde 16. torna konu YT [CepK 1935] mevzu < Tü kon. dışbükey ~ Lat convexus a. [T S xvi xvi] mükaleme etmek. birlikte götürmek " vektör konvertibl [ML 1969] üstü açılabilen kapalı araba.bir araya + Lat vectare taşımak < Lat vehere. kemerli.bir araya + Lat venire. konaklayan kimse. yy'dan sonra danış.fiilinden -iş.a. < İt contornare çevresini dönmek < Lat/İt tornare dönmek. convectkubbeli. toplantı. buluşma. avantür konveks [ xx/b] dışbükey ~ Fr convexe. kenar hattı ~ İt contorno a. convers.kontuar [ xx/b] para sayma yeri < Lat computare hesaplamak " kompüter ~ Fr comptoir gişe ~ Lat computatorium kontur [Bah 1924] ~ Fr contours çevre. convent. komşu olmak. a. konuk konum Tü [Uyviii+] konuk 1. a." konkonut YT YT [198+] (askeri birlik) yerleştirilme < Tü kon-" kon<Tü konuş konma." kon[CepK 1935] mevduat. dönüştürmek ~ Lat convertere. uygun bulmak & Lat con. vect. Karş. versiyon .sürmek.bir arada oturmak.fiilinin yerini almıştır.bir araya gelmek. konuş[mak <Tü [Kıp xiv] konış.dönmek " kon+. < Lat convectere. a. convectyanısıra sürmek. yerleşme [CepK 1935] mesken konvansiyon [Bah 1924] ~ Fr convention 1.gelmek " kon+. üzerinde anlaşılan şey ~ Lat conventio a.yığmak. misafir < Tü kon. gecelemek " konYT < Tü kon. dost ve yakın olmak." kon- * Ar mawd?uc(mevzu) < wad?aca (koymak) çevirisidir. Fr thèse < EYun tithemi (koymak).ikamet etmek. [ 198+] başka para birimine serbestçe çevirilebilen para birimi ~ Fr/İng convertible dönüşebilen < Fr converter çevirmek.+ Lat vertere. 2. tümsek yapmak & Lat con. döndürmek " kon+. konuşlan[mak < Tü kon.

ordinaryüs * Latince sözcük ilk kez Descartes'm Discours sur le Méthode'unun Latince baskısında Fr coordonné karşılığı olarak kullanılmıştır.konveyör [ML xx/c] ~ İng conveyor aktarıcı. aktarmak ~ OLat conviare a. a. ~ YLat coordinatus a. koordinat [ xx/b] ~ Alm koordinat matematikte bir noktayı tanımlayan iki veya daha çok sayıdan her biri / İng coordinate a. yanısıra gitmek [esk. tanzim etmek.beraber + Lat operari işlemek " kon+. kervan < OLat conviare eşlik etmek. kulp =? Tü topçak [xv+ Çağ] topçuk. Arn kopil (a. çırak Karş. ordinat-düzenlemek. Tü ıt sözcüğünün yerini almıştır. kop[mak Tü [Uy viii+] kop. meme ucu. İdr xi] köpek a. a. çıkmak kopça Tü? [MMem xvi] kopça .a. Fr coordonner.. gelmek. kabarmak " köpük * 14. Sırp kopil.a. mermi )"top1 * T > k dönüşümü açıklanmaya muhtaçtır.Fr cognac Cognac bölgesine özgü alkollü içki < öz Cognac Fransa'da bir kent kooperatif [Bah1924] ~Frcoopératif birlikte çalışan işçilerin kurduğu dayanışma şirketi < Fr coopérer birlikte çalışmak.a. başlamak.) Türkçeden alınmış olmalıdır. viyadük konvoy [LF xvii] konboy gemi kervanı ~ İt convoio [mod. düğme. & OLat con. [EvÇ xvii] kopçak düğme. özellikle iri köpek. sıraya koymak " kon+. aynı yola gitmek " konveyör konyak [AMithat 1882] damıtılmış şaraptan elde edilen bir içki . işbirliği yapmak & Lat co(n). Karş.kopmak. köpek Tü [Kaş. " koordinat * Koordine etmek biçimi Türkçeye özgüdür. a. [ xiv] köbük/köfük/köpük iri ve tüylü köpek cinsi < Tü köp. yy'dan önce ender rastlanır.beraber + Lat ordinare. kulp (= Moğ tobçı düğme. matematikçi ve filozof & Lat co(n). sürekli dönen bir bant üzerinde yük taşıyan düzenek < İng to convey eşlik etmek. # 1656 René Descartes. kopil oğlan.].) [ xix] kaba ve yaramaz oğlan çocuğu ~ Yun kopéli . a.beraber + OLat viare yol almak < Lat via yol" kon+. taşımak. opus koordinasyon [DTC1943] ~Frcoordination (birkaç şeyi) birbirine bağlı olarak düzenleme ~ İng coordination a. convoglio] aynı yola gidenler. Fr.şişmek. Bul/Sırp kopça (a.

nüsha ~ Lat copia bolluk < Lat *co-opia ~ HAvr *op-1 emek vermek. relat.a. 1. Tü köpür. correct.kalp " kardiy(o)+ kordiplomatik [ xx/b] ~ Fr corps diplomatique diplomatik zümre < Fr corps vücut. çalgı teli ~ HAvr *ghors-d< HAvr *ghers. köpür[mek köpük kopuz kopya Tü Tü [ xi] köpür< Tü köp iri.vücut. köpük Tü *köP-/keP-2 a.ile.< HAvr *kerd.a. cord. kabarmak " [Uy viii+] kopuz [AMithat 1877] (= Moğ quğur saz şairlerinin kullandığı çalgı) ~ İt copia çoğaltma.Fr cordon 1. seçkin adam. çalgı teli ~ EYun %orde ı bağırsak. rektör korelasyon [DTC1943] ~Frcorrélation birbirini etkileyen iki şey arasındaki ilişki ~ OLat correlatio a. kabarık < Tü *kö. 2. beden (~ Lat corpus. 2.birbirine + Lat referre. mahsul elde etmek " opus kor kör1 kör a. akıl." köpür- * Köpür. a. usta aşçı" kordon * Esasen Saint-Esprit şövalyelerinin rütbe simgesi iken 17. tecrit hattı ~ İt cordone a. diplomat [İM69 187+] . soylu [esk. Lat pöns (köprü) < HAvr *pent. şişik. bünye ) " korpus. yy'dan sonra aristokrat sınıfına hizmet eden aşçıları tarif etmek için kullanılmıştır. gönül ~ HAvr *kord. korekt [ xx/b] ~ Fr correcte doğru. bağırsaktan hapılan sicim. [LO 187+] gayet enli kalın kordela . " gebe [Uy viii+] köpüg a. Sözcüğün orijinal anlamının "dereden yürüyerek karşıya geçilebilen yer" olduğu göz önünde bulundurulmalıdır.fiiliyle anlam ilişkisini kurmak zordur.a. kabarık . ETü köp (iri. 2.viii+ Uy).kalp.geri götürmek.köprü Tü [Uy viii+] köprüğ a. şişik. düzgün < Lat corrigere. doğru " kon+.1. köz [Gül xiv] ~ Fa/OFa kür/kör gözü görmeyen (= Sogd kör2 [xx/b] ~Frcoeur1. ilişkilendirmek " kon+. kalp. 2. kalın örme ip.a. kabarmak < Tü * Pekiştirme eki olan -p. < Lat chorda sicim.]. & Lat con.bağırsak kordonblö [ xx/a] bazı yemek adlarında kullanılan bir deyim .a. < Tü *köp. ip. relatif kordon .şişmek. corpor.şişmek.) Tü? [Kıp xiv] yanıp kızarmış kömür.Fr cordon bleu "mavi kurdele". 2. iskambilde kalp işareti~Lat cor.(yürümek). Karş.düzeltmek < Lat rectus düz. Karş.

+graf körfez [AşZ xv] körfuz/körfüz EYun kólpos kucak. borazan ~ HAvr *kr-no. körfez) biçimleri Yunancadan alınmıştır.Tamil kari baharatlı pilav [ xx/c] ~ İng curry Hint mutfağına özgü baharat karışımı ~ Yun kórfos koy ~ koridor [AMithat 1875] ~ Fr corridor dar uzun alan. köşe < Fr corne boynuz " korna kornet [xx/b] huni. korkunç (sıfat) Tü [Uy viii+] korkınçığ/korkınçlığ/korkınç korkulacak nitelikte. hapsetmek).a. korna [ xx/a] ~ İt corno boynuz. dans tasarımcısı & EYun %oreia dans (< EYun %oros koro. 1. bir orkestra çalgısı " .ekli refleksif fiillerden fiil adı üreten -inç ekinin sıfat yapması açıklanmaya muhtaçtır." kork-. boynuz. bir nefesli çalgı < Fr corne boynuz " korna korniş [ xix] alınlık ~ İt cornice a. ~ EYun korönis taç " kuron kornişon boynuz " korna korno korna [ xix] [ xx/b] ~Frcornette [küç. Moğ qorğuda. boynuz şeklinde olan şey. Tü *kor(ı)-k. saklanmak) < qorı.(kuşatmak. ~ Fr cornichon bir tür salatalık < Fr corne ~ İt corno 1. 2. açı.koşmak " kur kork[mak Tü [ viii] kork. curs.] "küçük boynuz".kucak * Lat colpus > İt golfo.Lat cornu boynuz.koreograf/koregraf [Cumh 1929] koreografi ~Fr chorégraphe/choréographe dans tasarımcısı #1701 Raoul Auger Feuillet. İng gulf (koy.a. korkulan şey < Tü korkınç [viii+ Uy] korkunuş. kayıt" hora.(sığınmak. ~ Fr corniche mimaride çatı çıkıntısı. boru. 2. kapamak.korunmak istemek? " koru- * Karş. boynuz " ser kornea [ML xx/c] ~ YLat cornea gözün ön bölümündeki sert saydam tabaka < Lat materia cornea boynuzsu madde < Lat corneus boynuzsu < Lat cornu boynuz " korna korner [Cumh 1929] ~ İng corner shot futbolda köşe atışı < İng corner köşe ~ EFr cornier sivri uç. Fr.< HAvr *ker-1 kafatası.a. boynuz şeklinde üflemeli çalgı . köri . gösteriye dans ve şarkı ile eşlik eden topluluk) + EYun grafe yazı. koy ~ HAvr *kwelp. korku (isim) < Tü kork. geçit ~ İsp corridor yarış güzergâhı ~ OLat curritorium < Lat currere. +inç * -in.

çitle çevirmek. " kur korse [ARasim 1897-99] kadın iç çamaşırı < Fr corps vücut. engellemek) . Ger *skeran (kesmek. çitle kapatmak " hora kortej [ xx/b] saray erkânı < İt corte avlu. cohort.çitle çevirerek güvenceye almak (= Moğ qorı. corpor. çentmek).koro [ xix] ~ İt coro şarkı topluluğu ~ Lat chorus a. özellikle meslek örgütü veya sendika " korporasyon korpus [ xx/c] ~ İng corpus bir konudaki literatürün bütünü ~ Lat corpus. cortic.ağaç veya meyve kabuğu ~ HAvr *kort. 2. score (kesik). 2. saray. scar (yara. kortizon [195+] ~ İng cortisone böbreküstü korteksi tarafından salgılanan hormon ^1936 Edward Kendall & Philip Hench. a. shirt (gömlek). kısa). beyin zarı ~ Lat cortex. ete kemiğe büründürme < Lat corpus. a. antik trajediye dans ve şarkıyla eşlik eden topluluk " hora koroner [ xx/b] ~ Fr coronaire 1.avlu. taca ilişkin.gövde. corpor. saray " kort ~ Fr cortége ~ İt corteggio hükümdarın maiyeti. dans.vücut" korpus korporatizm ~ Fr corporatisme toplumun meslek teşkilatları bazında örgütlenmesini savunan siyasi öğreti < Fr corporation tüzel kişilik.< HAvr *(s)ker-1 kesmek * Aynı kökten Lat curtus (kısa). hayat & Lat co(n). kesik). tenis alanı ~ OLat curt ~ Lat cohors.gövde. Amer.sıkma ve bastırma edatı + Lat hortus etrafı duvarla çevrili bahçe ~ HAvr *ghor-to. kuşatmak.bir organın dış zarı.avlu < HAvr *gher-1 etrafını çevirmek. beden ~ HAvr *kwrep. biyokimyacılar < İng cortical steroid hormone " korteks koru Tü [ xi] korığ çitle çevrili arazi. yaz ürünü. kalbi besleyen ana atardamara ilişkin < Lat corona taç " kuron körpe Tü [ xi] ikinci mahsul. dans topluluğu. cortic. kapalı alan. ~ E Yun %oros 1. görünüm korsan [MMem xvi] korsar/korsan İt corso akın. hapsetmek. beden " korpus ~ İt corsaro deniz akıncısı < ~ Fr corset [küç.] gövde şeklinde kort [xx/b] ~İngcourt1. saldırı ~ Lat cursus a. beden. [Kıp xiv] her şeyin tazesi korporasyon [192+] ~Fr/İng corporation tüzel kişilik~ Lat corporatio vücut verme. 2." koru- koru[mak Tü [ viii] korı. İng shear (kesmek).iç avlu. hükümdara ait av sahası < Tü korı. short ("kesilmiş". korteks [ML xx/c] ~ YLat cortex.

a. kasr * Tü kölige (gölge) sözcüğünden türetilmesi fantezidir. mısra düzmek. ~ OLat coccinella [küç.a.] a. (= Ave gaoşa. şişmek. . tokmakla vurmak. akciğer) < köge. körük Tü [ xi] körük demirci körüğü < Tü *köwrük < Tü *keP-2 şişmek " gebe * Karş. ~ OFa göşag a.EYun kókkinos a. [LL 1732] seğirtmek. köşker & Fa kawş ayakkabı.dövmek. kırmak köse köşebent köşegen YT [Geom 193+] diagonal [ xiv] ~ Fa kösa seyrek sakallı veya sakalsız ~ Fa göşa band köşe bağı" köşe.(korunmak istemek?). köşe ~ Fa göşa a. gösterişli. koruk korvet Hol korf bir tür gemi [ xiv] ~ Fa ğüra olgunlaşmamış üzüm [ 183+] ~ Fr corvette [küç. Aş. hızlı gitmek" anlamı sadece Türkiye Türkçesinde 18. [Men ] kûşe vulg. Yus. kös.karşılıklı komak. DK xiv] şeklinde yüksek bina.[viii+ Uy] istemek. öğütmek " köfte koş[mak Tü [ xi] koş. iştahlı olmak kostak < Tü kösnü. mağrur . bent " köşe. çalımlı. ezmek. katmak.a. bağlamak)" ko* "Seğirtmek.[xiv-xix TS] (dişi hayvan) azmak. yy'dan itibaren kaydedilmiştir. " kokina kösnü YT [CepK 1935] şehvet Tü köse. salname köşk [İdr.a.a.birleştirmek.(kabarmak. < Lat coccinus a. kızışmak =? <? [ xx/b] zarif. çabuk gitmek.) < HAvr *geu.* Muhtemelen aynı kökten Tü kor(ı)k. Moğ kögerge (körük. çiftlemek. a. [Men xvii] at koşumlamak. eşlemek. cihannüma. kibar.] bir tür gemi < kös [DK xv] ~ Fa küs/kös tokmakla vurma. ayakkabı yapan koşnil [ xx/b] ~ Fr cochenil kabuğundan kırmızı boya elde edilen bir böcek. +gen ~ Fa gâw sala bir yaşını geçmiş sığır. yemeni + Fa kâr yapan " kâr ~ Fa küşk/köşk çardak ~ Fa kawş gar kunduracı. dana kösele & Fa gâw inek + Fa sala yıllık " camız.bükmek. kirmis ~ İsp cochinilla a. a.a. köpürmek). at sürmek (= Moğ qolbu. köşe [Yus xiv] gûşe . büyük davul < Fa koftan.

adap.. solo * Lat suescere > consuescere koşuk kafiye koş.ne? kotar[mak <Tü [Kıp xiv] kotar. ." koş< Tü koşul koşut kot1 YT YT ilişkisi Tü al." koş< Tü koş-" koş3S yükselti eğrisi ~ Fr côte 1. sodyum hidroksit < Fr caustique yanma ile ilgili. eye ~ HAvr *kost. koter [Bah 1924] ~ Fr cautère yarayı ateş veya kimyasal bir madde ile dağlama ~ Lat cauterium a.beraber + Lat suescere. kaus.[xi] hayvanın ön ayaklarını bağlamak. koymak " koy~ Fr quoter sayı veya miktar tayin etmek ~ ~ Fa kötang çırpıcı kote [etm [ xx/b] OLat quotare a.yakmak " koter kostüm [ARasim 1897-99] ~Frcostume bir topluluğa özgü giyim tarzı. künde. < EYun kaiö. almak. < Lat consuescere alışmak & Lat co(n). . [TDK [TDK Fxx/bl 1955] şart 1944] paralel haritacılıkta e < Tü şart koş.a. < Tü kösür.a. < Lat quot kaç? ne kadar? " kota kötek tokmağı. Karş.a.köstebek Tü [ xi] kösürge/kösürgen a.benimsemek. dağlayan < EYun kaiö yakmak . alışkanlık ~ Lat consuetudo a.kendi.HAvr *ksw-yo.a. ~ EYun kauter yakan. köstek vurmak kostik [ xix] ~ Fr soude caustique sodanın yakılmasıyla elde edilen bir kimyasal madde.a.a. kaburga. [CodC xiii] kösüz temek köstek Tü [ xi] kösrük at ayağına vurulan bağ. kütük. 1958) kota [ xx/b] ~ Fr quota sınırlı bir miktar ~ OLat quota ne kadar? < Lat quot kaç? ne kadar? ~ HAvr *kwi. dayak * Farsça sözcüğün kökeni belirsizdir.a. suet.Tü koşuğ [xi] kafiyeli beyit. yanık ~ EYun kaustikós a. haritacılıkta eş yükselti eğrisi ~ Lat costa kaburga kemiği. 2. [DK xiv] köstek a. ağır sopa [Arg xvi] sopa. ben)" kon+.indirmek. kendine mal etmek (< Lat se/sue kendi < HAvr *s(w)e. kot2 ~ marka Kot Türkiye'nin ilk blucin üreticilerinden olan firma < öz Muhteşem Kot tekstil üreticisi (ö.> alış[CepK 1935] şiir ilişkisine paraleldir. resmi giysi ~ İt costume adet.< HAvr *kâu.a.a.a. töre.tencereden tabağa yemek boşaltmak < Tü ko5-/kot.

koy köy Tü [Uy viii+] koy1 1. içini boşaltmak " kof < Tü *kaP-/*koP. [TS xv xv] köğ ~ Fa küy a.ekiyle. pamuk MÖ 3.fiillerinde rastlanan frequentatif-iştir. sığır (~ Ger *kö(u).içini YT [TDK 1955] kovalamak. başıbozuk. çukur. [MŞ xiv] yatalak kötür. tıkıştır. koyun. Yus xiv] köy/küy .~ HAvr *gwou-inek. İki anlam arasında ilişki kurmak güçtür. dere koyağı. Anadolu lehçelerinde rastlanan köğ telaffuzu Ermeniceden bir alıntıyı da düşündürür. takip etmek < Tü kov-" kov- * Atıştır-. a.kotlet côte kaburga " kot1 [ARasim 1897-99] ~ Fr côtelette [küç. koşuştur-.oymak. içini boşaltmak " kof kovboy [Cumh 1928] ~ İng cowboy 1. kova kovan Tü <Tü [ xi] kowğa su taşıma aracı [Kıp xiv] kowan arı kovanı < Tü *kaP-/*koP.(boşaltmak.] pirzola < Fr ~ Fr coton pamuk ~ Ar koton [Bah 1924] quTn/quTun/quTTan a. ~? Akad kitum keten " keten * Keten ipliği Ortadoğu ve Mısır'da en eski devirden beri üretilirken.oymak.). izini sürmek. oymak).a. Amerikan sığır çobanı. kotra cutter a. binyılda Hindistan'dan ithal edilmiştir. < İng to cut kesmek kötü kötümser Tü YT [ 183+] kotr ~ Fr cotre küçük yelkenli tekne ~ İng [ xi] köti fena [Fel 1942] bedbin <Tükötümse-[1935YT] kötüye yormak " kötü < Tü kötürüm Tü [ xi] kötrüm üzerinde oturulan kerevet. 2.yükseltmek " götürkov[mak Tü [Uy viii+] koğ-2 kovalamak. takip etmek * Karş Tü koğ-1/kow. Farsça ve Ermenice biçimlerin nihai kaynağı belirsizdir.a. 2. . * Karş. kucak. sığır) + İng boy oğlan " biftek. a. Erm küġ/köġ (a. dip < Tü * koy fi [Aş. kural tanımayan & İng cow inek. belboy kovuk Tü boşaltmak " kof kovuştur[mak [ xi] kowuk içi boşaltılmış yer. oyuk < Tü *kaP-/*koP. seki.

indirmek. güzelleştirmek " kozmos kozmografi/kozmografya [AMithat 1885] kozmografya . denizci" kozmos. (= Aram gawzâ a. çeki düzen vermek. Türkçede açık heceli fiil köklerinin büyük çoğunluğu 8. Lat ponere (koymak) < po (aşağı). donanım.yanmak. çizim " kozmos.]. göyünmek [ xi] köz2 yanan kömür. çam kozalağı ~ Fa kozmetik [188+] ~Frcosmetique görüntü güzelleştirmeye ilişkin [sıf. politik kozmos [DTC 1943] alem ~EYun kósmos 1. koyun 1 Tü [ viii] koy/koyñ1 a.MS y.biçimi de korunmuştur. hemşehri" kozmos. * Geçişli (transitif) fiil yapan 5/t > y ekiyle. a. (küçükbaş hayvan) koyun2 " koy Tü [Uy viii+] koyñ2 koltuk altı.indirmek. bırakmak " * Anlam ilişkisi için karş.koy[mak terketmek " ko- Tü [Uy viii+] ko5-/kot- < Tü ko. pamuk kozası < Sans kuskucaklamak.Fr cosmographie yerküre ve yıldızların yapısını inceleyen bilim dalı & EYun kósmos evren + EYun grafé yazım.koymak. güzelleştirmek . ipek böceği kozası ~ Sans kösa meyve veya ceviz kabuğu. düzen. derin < Tü ko5. koymak. navigasyon kozmopolit [Aİhsan1891] ~Frcosmopolite çokuluslu veya uluslarüstü ~ EYun kosmopolites dünya vatandaşı # Philon. koyu koyTü [Uy viii+] kodı/kodığ aşağı. kucak koz (ceviz oyunundan ma'huzdur) köz Tü [Kut xi] ceviz. alem. 45) & EYun kósmos evren + EYun polites vatandaş. +graf kozmonot [ 196+] (~ İng cosmonaut) ~ Rus kosmonávt Sovyet uzay gemileri mürettebatına verilen ad & EYun kósmos evren + EYun naütes gemici. içine almak kozalak ğözak pamuk kozası" koza [ xvi] kozak pamuk kozası. İskenderiyeli Yahudi filozof (MÖ y. [KT 187+] kâğıd vesaire oyunlarında alıcı kâğıd ~ Fa gawz/göz ceviz ~ OFa göz a. bırakmak. a. 2. a. Türkiye Türkçesinde ko. güzellik müstahzarı [ad] ~ EYun kosmetikós < EYun kosmeö düzenlemek. kor koza [ xiv] kozak pamuk veya ceviz kozası ~ Fa ğöza/ğözak pamuk kozası. çeki düzen vermek. Ar wad?aca (koymak) = d?acat (aşağı olma). dünya < EYun kosmeö düzenlemek.)" ceviz < Tü köy. yy'dan itibaren kaybolurken. 15. donatmak.

< [ xix] kredito/kredi borç verme. 768-814) < Ger karlaz adam. güvenilirlik" [ARasim 1897-99] . 2. ~ HAvr *krss-no. yanardağ [ARasim 1897-99] ~ Fr cravate boyunbağı < * 30 Yıl Savaşları (1618-1648) döneminde Fransız ordusundaki Hırvat paralı askerlerin giydiği boyunbağından. kırmak " kramp krater çukuru ~ EYun krater kâse kravat öz Croate Hırvat [ 192+] ~ İng crank shaft mekanikte dik ~ Fr cratère ~ Lat crater kâse. credit. creat. 2. kıvrık şey krampon [Bah 1924] kafalı çivi ~ Frk *krampo bükük. inanmak * 19. [ xx/a] cildi yumuşatmak için kullanılan ~ Fr crème 1.* Yunanca sözcüğün ikinci anlamı Pythagoras'ın felsefe ekolü (MÖ 6. çatlamak [ xx/c] ~ İng cracker çıtır < İng to crack [onom. erkek kramp [ xx/b] ~ Fr crampe ani sancı. inanç.] kral [Env xv] Balkan hükümdarlarının ünvanı ~ Sırp kral hükümdar < öz Carolus Frank kralı Karl. kafatası ~ EYun kránion a. (güvene dayanarak) borç verme ~ Lat creditum emanet < Lat credere.emanet etmek. kravl [ xx/b] ~ İng crawl sürünme. kraker çıtırdamak. sancı ile katılma ~ Frk *kramp bükme. yaratış < Lat creare. açık bej rengi ~ OLat crama ~ Kelt . boynuz " ser krank şaft [ML xx/c] açılı aks < Eİng crincan bükmek. Şarlman (hd. itibar.a. güvenmek.< HAvr *ker-1 kafatası. yuvarlak kraniyum [ xx/c] ~ Lat cranium kafa. pomat [ xx/b] ~ Fr credibilité inanılırlık. kredibilite kredi krem merhem. kaymak. kıvırma ~ Ger *kri(m)pjan bükme / Ger *kra(m)paz çengel. creat. a. meydana getirmek kreatif Lat creare.doğurmak.İt credito / Fr crédit 1. yy sonlarında Fransızca telaffuza göre düzeltilmiştir. [ARasim 1897-99] . bir yüzme stili ~ Fr création kreasyon [Hay 1959 195+] modada tasarım yaratma.yaratmak " kreasyon kredi [ xx/c] ~ Fr créatif yaratıcı ~ Lat creativus a. kırık " kramp ~ Fr crampon kabara. güven. yy) etkisiyle yaygınlaşmıştır.

krema krem [ xix] ~ İt crema süt kaymağı ~ Fr crème a. " kruasan kretuar kazıyıcı < Fr gratter kazımak " greyder kriket kricke ucu çengelli sopa. [ xx/a] saçta kızartılmış ince hamur . İng crisp (kıtır). hayvan yemliği. pomat) ve İtalyancadan alınan krema (süt kaymağı) biçimleri ayrışmıştır. crimin. cürüm işleyen. artmak. esirgemek * Aynı Hintavrupa kökünden Lat crudus. krep [ARasim 1897-99] . 2. cret.çiğ et ) + EYun sözö. a. mücrim < Lat crimen. yükselmek ~ Lat crescere. a. " krematoryum [Bah 1924] ~ İng crematorium ölü yakma fırını .] çubuk şeklinde ~ İt cricco mekanik kaldıraç ~ EYun kríkos zincir kriminel [DTC 1943] ~ Fr criminel 1. kraker " kraker kriko baklası [ xx/b] [ xx/a] [ xx/b] gratuvar yazı silme çakısı ~ Fr grattoir ~ İng cricket sopalarla oynanan bir oyun ~ Hol [ xx/b] ~ Fr cric-crac [onom.a. < HAvr *ker-4 ateş " karbon kreozot [ xix] ~ Fr créosote çürümeye karşı kullanılan bir kimyasal madde ~ Alm kreosot ^ 1832 Carl Ludwig v.iyiyi kötüden ayırmak. itham. çocuk bakımevi ~ Frk *kripja beşik ~ Ger *kri(m)pja " kramp kreşendo [ xx/a] ~ İt crescendo müzikte yükselen volüm < İt crescere büyümek. buruşuk * Karş. İng crude (çiğ). suça ilişkin. cürüm ~ HAvr *krei. doğa bilimci & EYun kréas. Alm. beşik. yargılamak " kritik . Fr cru.suçlama.et (~ HAvr *kreus. 2.Fr crêpe bir tür buruşuk kumaş veya kâğıt ~ Lat crispus kıvırcık.Lat crematorium yakma yeri < Lat cremare yakmak ~ HAvr *krem. krepdöşin tür kumaş " krep krepon [ xx/b] ~ Fr crépon bir tür gofre kâğıt" krep [Bah 1924] ~ Fr crêpe de Chine Çin krepi. Reichenbach.korumak. t. değnek krikkrak galeta.a.a.* Türkçe kullanımda Fransızcadan alınan krem (merhem. bir kreş [ xx/b] ~ Fr crèche 1. sot.

%rysallid.a. gram kripton [ xx/b] ~ YLat crypton/krypton kimyada bir element ^ 1898 Sir William Ramsay ve Morris Travers. Lat crimen > İng crime (suçlama.a. E Ş K Ö K E N Lİ L E R : EYun kryos : kristal Lat crusta : krut kriter [Ulus 1936] kriteryom ~ Fr critère değerlendirme ölçütü ~ Lat criterium a. çıtırdayan şey < HAvr *kreus. kimyacı (1763-1829) ~ EYun xı*öma. ~Frcrocodile timsah~ [ xx/c] ~ Fr croquant çıtır < Fr croquer [onom. & EYun kryptós gizli + EYun grámma yazı" kripton. kimyacılar < EYun kryptós gizli.] [ML 1969] galeta ununa batırılarak kızartılan hamur topu krokodil [192+] timsah derisi EYun krokódilos büyük kertenkele. varan veya timsah krom [DK 189+] ~ Fr chrome bir element # 1797 NicolasLouis Vauquelin. krizantem [Bah 1924] ~Frchrysanthèmekasımpatı~Lat chrysanthemum & EYun %ıysos altın + EYun ánthos çiçek " krizalit. çiğnemek " kraker kroket .Fr croquette kroki kaba çizim. muaheze.< HAvr *krei. < EYun krinö hüküm vermek.kabuk bağlamak Karş. buz. yargılamak ~ HAvr *kri-n-yo. çatlamak. saklamak ~ HAvr *krup-yo. itiraz . İng. hastalığın dönüm noktası" kriter krizalit [ML xx/c] ~ Fr chrysalide kelebeklerin orta yaşam evresi ~ EYun %rysâllis. hüküm verme " kriter ~ Fr crise buhran ~ EYun krísis. t. sınamak * Aynı kökten Lat cernere (ayırdetmek. itham). a. krit- kriz [Bah 1924] karar.saklamak kristal [AMithat 1882] Beyoğlu'nda bir kafe adı ~ Fr cristal billur ~ EYun krystallos buz (< EYun kryos don.a.a. yargılamak). antoloji krokan çıtırdamak. Lat crusta (çıtır kabuk)."altın kabuk". kırağı ) ~ HAvr *krus-to. Fr. kritik eleştirmen [ARasim 1897-99] tenkit.kripto [ML xx/c] ~ Fr crypto şifreli yazı < Fr cryptogramme a.< HAvr *krâu. < EYun %ıysos altın ~ Akad %urasu(m) a.renk " krom(o)+ . elemek. ~ EYun kriterion a.iyiyi kötüden ayırmak. [ARasim 1897-99] ~ Fr critique eleştiri ~ EYun kritike yargılama.kabuk.a. saklı < EYun kryptö gizlemek. hüküm. taslak " kraker [ResCGaz 1911] ~ Fr croquis derme çatma şey.

2. hilal (büyüyen ay).zaman ~ EYun %ronos ~Fr chronique 1.] 1. anatomist (18361921) & EYun %röma renk + EYun sóma madde " krom(o)+ * Renk özümseme özelliğinden ötürü. çengel. aşmak ~ Fr croiser " kruvaze kroşe [ xx/a] 1. 2. a.* Çok renkli bileşimlerinden ötürü. boksta kolu kıvırarak vuruş < Fr croc çengel ~ Frk *krök. +metre [ResCGaz1912] [İM62 187+] ~Frchronologie ~Frchronomètre zaman ölçme kros [ xx/b] ~ İng cross-country açık arazi koşusu < İng to cross çapraz gitmek.a. büyüyen. süreli. 3. kruvaze [ 187+] çapraz kesimli ceket ~ Fr croisé çapraz < Fr croiser 1 çapraz gitmek. 2. gelişmek ~ Lat crescere. renge ait ~ EYun kromozom [ xx/b] ~ Fr chromosome genetik kodu taşıyan DNA makromolekülü ~ Alm chromosom "renkli madde". süreli " kron(o)+ kronoloji kronometre aleti" kron(o)+. tığ.a. ay çöreği < Fr croître büyümek. artçı". cruc- . 2. çarmıh ~ Lat crux. kron(o)+ zaman. t. süre kronik [REkrem<1887] ~ Fr/İng chron(o).a.çıtır < HAvr *kreus.renge ilişkin ~ Fr chromatique renkli. sağrı.renk kromatik [ xx/b] %römatikos a. tarihçe ~ EYun %ronikös zamana ilişkin.kabuk bağlamak " kristal * Karş. cret. ucu çengelli nakış iğnesi. < EYun %röma. " kramp kruasan [ xx/b] ~ Fr croissant 1.< HAvr *ker-3 a.a. artmak. krupiye [ xx/a] ~ Fr croupier "arkacı. t.a. krut [ xx/b] ekmek kabuğu ~ Fr croûte kabuk ~ Lat crusta çıtırdayan şey ~ HAvr *kru-sto. 3. ~ HAvr *kre-sko.sağrı * Aslı "oyuncuların arkasında duran yardımcı" anlamında. boksta bir vuruş ~ Fr crochet [küç.a. kıç ~ Frk *kruppa. kumarhane görevlisi < Fr croupe arka. İng crust (kabuk).a. karşıya geçmek < Fr croix çapraz. Alm.renk " krom(o)+ ~ Fr/İng chrom(o). ^ 1888 von Waldeyer-Hartz. krom(o)+ (bileşiklerde) ~ EYun %röma.

çarmıh ~ Lat crux. kimyacılar < EYun ksenós yabancı " ksenofobi ksilofon [ xx/b] ~ Fr/İng xylophone tahta çubuklardan oluşan bir müzik aleti ^ 1866 & EYun ksylon tahta + EYun fone ses " fon(o)+ kuaför [Hay 1959 195+] kadın berberi kadın ve erkek berberi < Fr coiffe saç kesimi ~ OLat cofea kask.a. a. küçük.Aram qubbstâ a. başlık ~ Ger ~ Fr coiffeur kuantum [DTC1943] ~ YLat quantum modern fizikte bir kavram ^ 1900 Max Planck.. Yus xiv] ~ Ar qubbat [#qbb msd.] büyük (şey veya [ xi] kuçak a. kübizm ~ Ar kubrâ' [#kbr sf. kubur qabr " kabir k uc ak Tü kucaklamak. mezarlar < Ar ~ Fr cubique 1.a. yabancı düşmanlığı / İng xenophobia a. [Kaş xi] kiçik/kiçük a.a. dörtte bir < Lat quatuor. a. quatr-dört" kare kubbe [Aş. cruc. İng.a.kucaklaşmak. bükülme kübik [ xx/a] akımına ait < Fr cube geometride küp " küp2 kübra [MMem xvi] kadın) < Ar kabir [sf. [TS xviii] kuçak < Tü kuç. [CodC xiii] kiççi/kiçig a. [Kıp xiv] küçük köpek yavrusu . < Hol kruis çapraz.] çukurlar.a. genç.[viii+ Uy] köpek çağırma nidası < Tü kuç. küp şeklinde olan. = İbr qubbah a. ^ 1919 ABD & EYun ksenós yabancı + EYun fóbos korku " fobi ksenon [ xx/b] ~ YLat xenon kimyada bir gaz ^ 1898 Sir William Ramsay ve Morris Travers. < İbr/Aram #qbb kavis veya kemer şeklinde olma. f. fizikçi < Lat quantus ne kadar? nice? " kantite kuartet [Hay 1959 195+] ~ Fr quartette dört çalgıdan oluşan müzik grubu ~ İt quartetto a. " kruvaze ksenofobi [ML xx/c] ~ Fr xénophobie yabancı korkusu.. 2. sevişmek kuçu kuçu <Tü ~ Ar qubür [#qbr çoğ. sevişmek küçük Tü [Or viii] kiçig ufak.a. ] büyük " kebir * Kebir sıfatının dişil halidir. < Lat quartus dörtlü.kruvazör [ARasim 1897-99] ~Frcroiseur bir tür savaş gemisi < Fr croiser2 denizcilikte sahil boyu gitmek ~ Hol kruisen a.] mimaride kubbe .a.. Alm.a.

] önden gitme. küçümse[mek kiçi/kiçü küçük kudret iktidar " kadir1 YT [Fel 194+] küçükse.şişme.a. bereket" kut Tü [ xi] kutuz < Tü * Belki "kutsallığa kavuşmak. Çocuk diline ait ekspresif deyimler oldukları düşünülebilir. E Yun kófinos (sepet) biçiminin bir Sami dilinden alınmış olma ihtimali yüksektir. öncü olma. kudak (küçük. küçük. [MŞ xiv] küv çürüme < Tü *küP. meyve. Aş xi] ~ Ar qudrat [#qdr msd. kutsal yer. kutsallık. hafif küffar " kâfir kûfi bir kent. a.delirmek ~ Ar < Tü küt rahmet.delilik veya deli " kudurküf Tü [ xi] küwij içi kof ağaç. güdük ve Fa cucak. kuduz kutur. gevşeme " gebe küfe ~ Ar quffat hasırdan veya ince tahtadan yapılmış büyük sepet ~ Aram qüppâ/qüpp3tâ a. küçümen <Tü [Bah 1924] küçümencik küçücük ve sevimli şey " küçük.hakir görmek. talk? < EYun koûfos kof. Kûfe [Neş xv] ~ Ar kuffâr [#kfr çoğ.] kutsal.] güç. 2. ~ Akad quppu/quppatu (sebze.] bir hat uslubu < öz Küfat Irak'ta . [TDK 1944] küçümse[Kut. cüce) sözcükleri arasındaki köken ilişkisi belirsizdir. takaddüm etme " kıdem kudur[mak Tü [Uy viii+] kutur. arınma = Akad qadâşu ritüel arınma ) kudüm resmi kişilerin önüsıra çalınan davul qudüm [#qdm msd. Kudüs kenti < Ar qadusa arınmış idi (= İbr/Aram #qdş kutsal olma. için) hasır veya tahtadan yapılmış sandık * Yun kófa ve Ven còfa (a. aziz < Ar quds 1. yavru. çürüyen nesne. kuşak. aziz olma. içi boşalma. < Tü kudsi/kutsi ~ Ar qudsî [#qds nsb. tanrılar dokunmak" anlamında.* Tü çocuk.) biçimleri muhtemelen Türkçe veya Arapçadan alınmıştır. kucak.] ponza taşı veya talk ~ EYun koûfolithos bir tür hafif ve süngersi taş. et vb. küfeki [T S xvi xvi] küfek/küfeke/küfeki ~ Yun koufáki [küç. tanrıya adanmış veya törensiz girilmeyen mekân.] kâfirler < Ar kâfir ~ Ar küfı [nsb. +men1 * -men ekinin işlevi açık değildir.

Yus xiv] ~ Ar kull [#kll msd. a. kukla oyuncak bebek kükre[mek Tü [Men xvii] pupla ~ Yun koúkla ~? Lat pupula [Uy viii+] kökre. bütünlük. bütün. a. hizmetçi [Uy viii+] kül ateş artığı kül2/küll[Aş. < Lat coccus tane.) . iplik yumağı.küfür/küfr[Aş. suçunu silme) köküyle ilişkisi belirsizdir.] < Lat ~ Yun koukoubágia [onom. +baz Tü * Muhtemelen kumarbaz sözcüğünden benzetme yoluyla. bilye. a. böğürmek kukuleta cuculla kukuleta. kufrân] dinsiz idi. kâfir).arslan sesi çıkarmak. (tanrıya) sövdü. mükemmel olma = Akad kalâlu a.] dinsizlik.a. bütünsellik (= İbr/Aram #kll tam olma. Karş. kefaret. küçük top şeklinde nesne ~ Lat *cocculus [küç.] a. Yus xiv] küfr ~ Ar kufr [#kfr msd. dine sövme. sivri başlık ~ Kelt kukumav gece kuşu kükürt OFa gögird a. gizleme. nankörlük < Ar kafara [msd. küfürbaz + & Ar kufr + Fa bâz oynayan" küfür.a. köylü. İng coconut (hindistan cevizi) biçimleri Portekizceden alıntıdır.] bir tür ~ Fa gügird yanıcı bir madde. Bak. esir. nankörlük etti * Arapça sözcüğün kafarat < #kfrl^ (örtme. Hıristiyan olmayan kimse. 2. kul kül1 Tü Tü [ viii] kul köle. kibrit. Lat paganus (1. koza ~ EYun kókkos a. [ 187+] papaz başlığı [LO xix] [Gül xiv] ~ İt cuculetta [küç. sürmeli < Ar kuHl antimon. [ xx/b] kuka bir çocuk oynu ~ Yun koukoúli koza. tamlık. sürme " alkol kuka1 [LO xix] kukulya ipek kozası. sulphur ~ * Farsça sözcüğün kökeni belirsizdir. Karş.] tam. siyah boya. kuğu [ viii] kuğu a. bütün olma. küheylan ~ Ar kuHaylân [#kHl] soylu Arap atı < Ar kuHayl [küç. " kokina kuka2 siyah tahtası [ 187+] hindistan cevizinin tesbih yapımında kullanılan sert ve ~ Port coco hindistan cevizi * Fr cocos. Ar kafr < Aram kaprâ (köy) sözcüğüyle muhtemel ilişki üzerinde durulmuştur.] siyaha boyanmış.

2.[viii+ Uy] devriye dolaşmak " kolla[Bah 1924] ~ Fr culotte kısa pantalon.xiv). çevirdi. ayak takımından kimse > kaba davranışlı ve tehditkâr kimse). taç. Diğer yandan karş. qall] yükseltti. [LL 1732] kulampara aktif eşcinsel -Fağulâm kulampara parast oğlansever " gulam. doruk < Ar qalla [msd. yükümlülük [Aş xiv] ~ Fa gul%ân hamam ocağı & Fa * Karş. mekân " han1 [ xiv] ~ Ar kulfat [#klf msd. TTü kula.(açmak. kula Tü [ xi] kula (= Moğ qula sarıya çalan at rengi ) kulaç Tü [Uy viii+] kulaç kol açımı mesafesi * Mahmud Kaşgari'nin kol aç etimolojisi ihtiyatla karşılanmalıdır. hizmetine koşmak < Tü kul" kul <Tü [ xvi] kollukçu/kullukçu yeniçerilerde zaptiye görevlisi < Tü kolla. taç ) kulak Tü [ viii] kulkak/kulğak a. 2. eğirdi" kalp2 . a.* Karş. soylulara mahsus yüksek başlık.) kule ~ Ar qullat [#qll msd. tiyatroda dekorun hızla indirilmesini sağlayan şaft. şekil. +perest külçe [Yus xiv] ~ Fa kulîça/kulça yassı ve yuvarlak nesne. yaymak .] zirve. bilezik < Ar kulp [DK xiv] qalaba döndürdü. don < Fr cul kıç ~ Ar qulb [#qlb] halka. kulis [Bah1924] ~Frcoulisse asansör boşluğu. külhani (ocak işçisi > proleter. sefil. akıntı < Fr couler akmak ~ Lat colare (bir delikten) akmak. bir tür hamur işi. her çeşit başlık ~ OFa kulâw (= Aram kulwâ yüksek başlık. yuvarlak ve yassı çörek ~ OFa kulâçag a. külah [Yus xiv] taç ~ Fa kulâh 1. elekten geçmek < Lat colum elek kullan[mak kullukçu külot . tiyatroda perde arkası < Fr coulis akışkan. Ancak bu fiile daha eski kaynaklarda rastlanmamıştır. kule [Men xvii] kulle 1. kaldırdı külfet külhan gul2 ateş + Fa %ân yer.Lat culus <Tü [Kıp xiv] kul edinmek. zirve.] yük. (usit.a.

koşu kuma erkeğin ikinci karısı [TS xiv] . hücre * Yunanca ve Farsçaya bilinmeyen bir başka dilden alınmış olmalıdır. cemiyet ~ Nor klubba topak. topuz ~ Ger *klumbon * Türkçe sözcüğün telaffuzu Fransızcaya uyarlanmıştır. ) ~ Moğ quma [Bah 1924] ~ Fr couloir akıntı yatağı. < EYun kólon kalın bağırsak " kolon2 külünk [ xiv] ~ Fa kulunk taş kırmaya yarayan kazma kulüp [KT 189+] klüp eğlenerek vakıt geçirmek ve mübahese ve mütalaa etmek üzere abonelere mahsus hususi kıraathane ~ İng club 1. kumanda [183+] ~ İt commando emir. tarikat" anlamı güncel İngilizce kullanımdan alınmıştır. eğitim ~ Lat cultura a. " kült kulübe [Men xvii] hücre. ahırın bir bölümü ~ EYun kylisterion/kylistra "yuvarlanma yeri". belli bir yerde toplanan sıkı ve kapalı grup.toprağı işlemek. kulunç [ xiv] ~ Ar qülanc/qülinc bağırsak ağrısı. a. ~ Fa kulba/kurba dar ve küçük oda. yetiştirmek ~ ~ Fr culture 1.a. tarım. cult. tevdi etmek. kalın sopa. ekip biçme < Lat colere. topuz. kültür [Bah 1924] 2. kolik ~ EYun kölikos a. bir askeri birliğin yönetimi < Lat commandare kumanda etmek. kültive [etm OLat cultivare toprağı işlemek " kült [ xx/b] ~ Fr cultiver terbiye etmek. [Çağ xv] kuma/guma a. 2. terbiye. emretmek & Lat con.+ Lat mandare emanet etmek. bir askeri . kuluçka [Men xvii] koloçka/kolaçka ~ Sırp kloçka a. ekip biçmek " koloni * "Mezhep. manda2 kumandan [ xviii] birliği yöneten < Fr commander emretmek " kumanda ~ Fr commandant amir. mecra < Fr couler akmak " kulis kum Tü [Uy viii+] kum (= Moğ qumaq a. görevlendirmek " kon+. dini töre ve törenler ~ Lat cultus işleme. a.kült [Bah 1924] ~ Fr culte mezhep ve ibadet usulü. toprağı ekip biçme. hayvanların toz ve çamurda debelendiği yer < EYun kylindö yuvarlanmak " silindir kulvar yolu. kabin.a. külüstür ~ Yun kylistra cambazhane. oyun yeri. dükkân = EYun kalybe kulübe. a.

kumkuma1 ve şikayet eden kimse < Ar qamqama [onom.beraber + Lat panis ekmek " kon+.pergel. kümülüs kümes [DK xv] tavuk kümesi uyuma yeri. pas2 kumpir yenen patates armut ~İt [ 198+] fırında pişirilerek çeşitli katkı maddeleriyle ~ Bul/Sırp krumpír patates ~ Alm grundbirne "yer armudu". DK.] [MMem xvi] kumbâr humbara.kumanya [LF xvi] komanya ~ İt compagna 1. höyük ~ Aram qubbstâ [#qbb] kubbe " kubbe küme [BK 1799] buğday veya diğer nesne yığını ~ Ar kümat yığın ~ EYun kyma. yoldaş & Lat con. kabarmak. Gül xiv] dokuma. ~ Yun *koimási * Karş. Env xiv] tümsek.] sızladı kumkuma2 testi ~ Aram qumqumâ a. pane kumpas [xix]kompas1. t.] talih oyunu ~ Fa qimâr bâz kumar oynayan & Ar kumaş [Yus.içi boşalmak EŞKÖKENLİLER: EYun kyma : küme Lat cumulus : akü. kümüle. < EYun *kyö şişmek.a. tavuk barınağı < Yun koimoúmai uyumak ~ EYun koimâö a. tertip. 2. a. kümülatif. ~ Lat cucuma su kabı" güğüm kumpanya ~ Ar qumqumat [#qmqm msd. top gibi olmak ~ HAvr *keus. istimali abestir . tezgâh compasso pergel & Lat con. & Alm grund yer + Alm birne . gemi erzakı ~? Lat compania "birlikte ekmek yeme" " kumpanya kumar kumarbaz qimâr + Fa bâz " kumar. a. bez ~ Aram qümîsâ [#qms] gömlek kumbara parçalarıyla doldurulmuş demir top ~ Ar qumâş [#qmş msd. kümbet [DK.] sızlayan ~ Ar qumqum/qumqumat bir tür su kabı. lonca < Lat companio "ekmeğini paylaşan". Anlam ilişkisi için karş. gemi erzakının saklandığı depo.İt compagnia şirket ~ OLat compania yoldaşlık. [LO 187+] kompanya şirket manasına. 2. içi barut ve metal ~ Fa %umbara küçük küp " humbara ~ Fa/OFa gunbad kubbe. akümüle.beraber + Lat passo adım " kon+. +baz [ xiv] ~ Ar qimâr/qumâr [#qmr msd. Tü tünek (geceleme yeri). a.a.a. İng cemetery (mezarlık) < EYun koimeterion (uyuma yeri).

sopa. kabarmak " küme kundak1 küçük top ~ Fa/OFa gund/kund küre. sap. patates). Balkan ülkelerine patates 19. oymak ) + Fa kârı işçilik " hendek.şişmek. bomba [ xviii] kav ve kükürtlü maddelerden oluşan patlayıcı ~ Fa gandak kükürt. kunduz ~ Sans kanTakasrehî kirpi & Sans kanTaka diken + Sans sreni dizi. kümülatif cumuler yığmak.a. top " kundak1 kündekâri ~ Fa kanda kârı ağaç üstüne oyma işi & Fa kanda kazılmış. oyulmuş (< Fa kandan kazmak. condit. doru ) kumru [Men xvii] beyaz güvercin. Çağ xiv] bebek sargısı ~ Fa gundak [küç. dipçik. biriktirmek ~ Lat kümülüs [ 196+] bir bulut cinsi ~ Lat cumulus küme. kargı kundak3 cihaz.] < Lat condere. yığın ~ HAvr *ku-m-o küme. ~ EYun kontós sırık. kâr kundura [Arg xvi] kondura ev ayakkabısı imalat. Fr pomme de terre ("yer elması".kurmak. barut ~ Sans gandhaka "kokan". tomruk ~ OFa kundag tomruk < OFa kund/gund yuvarlak nesne. kükürt < Sans gandhá koku künde ~ Fa kunda iri ve kalın ağaç. fabrikasyon [esk. kumral <Tü [ xiv] açık kahverengi saç rengi qonğur deve tüyü rengi. kumru < Ar qamar ay " kamer kumsal <Tü [Men xvii] kumluk yer Tü konur kestane rengi (= Moğ ~ Ar qumny [#qmr nsb.] bir tür < Tü kum " kum * Dil Devrimi öncesinde -sel/-sal ekiyle yapılmış olduğu sanılan Türkçe iki kelimeden biridir. biriktirmek " kümüle kümüle [etm cumulare " kümülüs [ML xx/c] [ xx/c] ~ Fr cumulatif biriken < Fr ~ Fr cumuler yığmak. rulo şeklinde evrak ~ OYun kóntaks a. Karş. kumul YT [TDK 1944] kum yığını <Tükum"kum * Ada eklenen -ul ekinin işlevi muammadır.] kundak2 [Men xvii] kondak dipçik ~ Yun kontáki 1.* Sokak yiyeceği olarak katkılı patates Türkiye'ye 1980’lerde Bulgaristan göçmenleri tarafından tanıtıldı. sürü. Karş. kabarmış şey < HAvr *keus. top [Kıp. yy başlarında Avusturyalılar tarafından getirildi. çokluk . UYSAL. inşa etmek ~ İt condura kunduz [Uy viii+] kunduz = Fa qunduz akarsularda yaşayan bir memeli. 2.

Sans kumbhá (a. kucakladı" kenef ~ Ar kunâfat [#knf msd. kare prizması ~ Sam " kâbe ~ Fr cube kare prizması ~ Lat cubus a. koparmak).] ~ İng kung kungfu [ 197+] bir Uzakdoğu dövüş sanatı fu Çin döğüş sanatlarının genel adı ~ Çin göngfu beceri kazanma. 2. sağlam künye soyadı [DK xiv] [ xiv] künyet ~ Fa kund keskin olmayan. san. tavşan deliği. [Cumh 1932] sporda ödül olarak verilen bardak ~ İt coppa 1. EYun klâo (kırmak. eğitme * Sözcük David Carradine'ın başrolü oynadığı Amerikan TV dizisi Kung Fu (1972-75) sayesinde popülerlik kazandı. toprağa gömülen su veya şarap küpü = Aram gubb a.).) Aramcadan alıntıdır. fıçı) ile ilişkisi belirsizdir. Ar cubb (a. * Diğer yandan karş. çömlek . küpe küpeşte Tü [ xi] küpe kulağa tekılan ziynet [LF xvi] güvertenin kenarındaki tahta siperlik . lağım ~ İt cunicolo istihkâm amaçlı dar tünel. kupa [Men xvii] kopa büyük bardak. küp1 [Uy viii+] küb sıvı şeyleri saklamak için toprak kap. ~ Ar kunyat [#knw/kny msd.a. küp2/küb [ xx/b] EYun kybos oyun zarı. iskambilde bir renk ~ OLat cuppa saplı büyük bardak * Lat cupa (varil. a. yeraltı geçidi kunt kaba saba. kör (bıçak). lağım ~ Lat cuniculus 1. kalın.] lakap. saplı büyük bardak. ~ Akad gubbu a. künefe [ML 1969] künafe tel kadayıfı < Ar kanafa kanadı altına aldı. [ARasim 1897-99] iskambilde bir renk. . kesmek * Aynı kökten Lat gladius (kılıç).< HAvr *kel-1 kırmak. İng cup (büyük bardak) Fransızca yoluyla Latinceden alınmıştır.a. tavşan. kılıç vuruşu (= EYun kólafos darbe ) ~ HAvr *kols-bho.a. künk [Env xv] toprak boru.* Ar qunfu5 (kirpi) Hint dillerinden alınmış olmalıdır. kup [ xx/b] ~ Fr coupe kesim < Fr couper kesmek < OLat colpus darbe.Yun koupastí kürek dayama yeri < Yun koupí kürek ~ EYun köpe a.a. 2.Fa küp sarnıç. a.

kurul. çadır kurmak. kurultay. (yüksek sele) okuma. şeker ve yağla yapılan ve fırında pişirilen tatlı < Ar ġurayb [küç. 3. kurabiye ~ Ar ġuraybat [#ġrb f. kaygı.] küçük garip şey < Ar ğarîb [sf.koşmak ~ HAvr *krs. gözkulak olma [ xx/a] ~ Fr cure tedavi ~ Lat cura dikkat. döviz fiyatı ~ Fr cours 1. arya kürar [ML xx/c] uçlarında kullandığı zehir ~ İsp curaré a. 2. egzotik " garip kurak kural Tü YT [Uy viii+] kurğak toprak. ~ Lat cursus koşu < Lat currere.] un. islamın kutsal kitabı < Ar qara'a okudu " kıraat kur[mak Tü [Uy viii+] kur. * İng course biçimi Fransızcadan alınmıştır.a. [ xi] kurğak kuru şey. ~ Fr curare Güney Amerika yerlilerinin ok . eğitim programı.a. gidiş. [ xx/b] kesilmiş kumaş parçası kupür [ARasim 1897-99] tahvilin temettü almak için kesilen ~ Fr coupon kesilen sey < Fr couper kesmek " kup [ 192+] 1. ufak şey.] yabancı." kur- kurander [ xx/a] ~ Fr courant d'air hava akımı & Fr courant koşan şey. kuram YT [CepK 1935] bünye. -al ekinin işlevi açık değildir. akım.Fr coupure kesim. seyir.< HAvr *kers.] 1. ~ Karib Orta Amerika yerli dillerinden." kur- * Dil Devriminin ilk yıllarında benimsenen birinci anlam için bak. süreç. gazeteden kesilen parça. 2. [CepK 1935] kaide < Tü kur.koşmak ) + Lat air hava " kur. kesme < Fr couper kesmek " kup kur [AMithat 1877] kur etmek 1. [Fel 194+] nazariye < Tü kur. kâğıt para birimi . kadına ilgisini belirtecek şekilde davranmak. kuru yer < Tü kurığ kuru " kuru[ 193+] meclis. kür ilgilenme. tuhaf.a.kupon bölümü.germek.a. [ xx/b] 2. curs. a. düzenlemek kura [ xiv] ~ Ar qurcat^ [#qrc msd. akım (< Fr courir koşmak ~ Lat currere.] bir kabın içinden işaretli nesneleri çekmek suretiyle oynanan talih oynu < Ar qarc su kabağı kurabiye [ xvi] ğurabiye 1. curs. rota. kur'an [Kut xi] ~ Ar qur'ân [#qr' msd. 2. 2.

kaşımak. şerit" kordon [ARasim 1897-99] kordela ~ İt cordola dar kurdeşen <onom *kurdaşan kurt/kırt [onom. hapsetmek.] yakınlık. kurcalamak < Tü [ xi] küri.küratör [ xx/c] ~ Fr curateur sergi yöneticisi / İng curator a. ittifak etmek ) kurcala[mak <onom [TS xvi xvi] kurca.kuşatmak. a. kayık küreği < Tü *kürge. kurban [CodC xiii] ~ Ar qurbân [#qrb msd. diş temizleme çıtası & Fr curer ihtimam göstermek. ~ Lat curator bir işe gözkulak olan kimse < Lat curare bakmak. yanaştı (= Aram qsreb a.toprağı kazmak [ xiv] kürre ~ Ar kurrat [#krw msd. yaklaştı. karıştırmak.[xi kurgan Tü? [Uy viii+] kurğan kale. yakın olmak.a.[xiv-xvi TS] kaşımak. gözkulak olmak " kür kurbağa Tü [Oğ xi] kurbaka a. demir eritme düzeneği. < Tü baka [xi] kurbağa * Kur. yasaklamak. toprak küreği.a.= Tü küri. engellemek)" korukurgu YT [CepK 1935] taammüd. özellikle demir madeni kürat [#kwr msd. tahriş etmek kırç [onom. hediye verme.] körük.] kaşıma sesi " kırt < Tü kurç/ kürdan [ARasim 1897-99] ~ Fr cure-dent "diş temizler". *Kurubağa (kara kurbağası) ihtimali üzerinde durulmuştur. demir fırını kürek Tü Ha] " küre[ xi] kürgek 1. hisar = Moğ qorğa(n) kale. sığınak (< Moğ qorı. kapamak.önekinin anlamı belirsizdir. ) + Lat dent diş " kür kurdele kumaş şeridi < İt corda ip. adak sunma " kurbet * #qrb kökü Sami dillerinde ortak olmakla birlikte." kur- . kurbet [ xiv] ~ Ar qurbat [#qrb msd. yaklaşma. hediye" anlamı İbraniceye mahsustur. = Akad qerebu yaklaşmak. 2.a.] tanrıya sunulan adak ~ İbr/Aram qurbân a. [Fel 194+] spekülasyon < Tü kur. < İbr/Aram #qrb 1. temizlemek (~ Lat curare a.] top ~ Ar küre2 [CodC xiii] maden ocağı. "adak. hisar. yakın olma. özen göstermek.] kaşıma sesi " kırt küre[mek küre1 Tü < Tü kurda. 2. akrabalık < Ar qariba yakın idi.a.

EYun krouneíon a.a. Tü kurmak fiiliyle ilişkilendirilmesi keyfidir. Albert Ghiorso. heyet" kurul * Karş. musluk ~ Yun krouniá yalak * Aram gurna. avlu)..Aram kursîyâ taht ~ Akad kussü a. . Ralph A. seyir. halka yapmak " ring kurs1 [ 192+] ~ İng course 1. ~ EYun korönis a. kuron [ xx/a] taç şeklinde diş protezi ~ Fr couronne taç ~ Lat corona a. Ar qurnat (dışbükey köşe.a.a.] daire. Kaş. mimaride kemerin sivri ucu) ile birleştirilemez. makam sandalyesi [Kaş xi] koruğjın a.a. tepsi. Ar curnat (a. rota. Oğ viii+] kurt tırtıl. kurnaz <Tü [Men xvii] < Tü kurun.). James. çember < HAvr *(s)ker-3 kıvırmak. Fr corps (heyet). 2. Seaborg. kurna [Men xvii] kurna hamam yalağı . Erm ku?n (hamam kurnası) biçimleri muhtemelen Yunancadan alınmıştır. süreç. böri (kurt) sözcüğüne ilişkin bir tabudan kaynaklanmış olması muhtemeldir.kendi kendine kurmak " kur- * -az ekinin mahiyeti açık değildir. Aş xi] kürsi . [EvÇ xvii] kurğuşum/kurşum * Karş. kurşun Tü? ~ Ar kursı taht.a. kurt Tü [Uy. Moğ qorğuljın (a. ~ EYun krounós çeşme. disk [Uy viii+] koğursak kuş kursağı. [ xi] kuruğsak kürsü [Kut. cour (divan.) Aramca kökenlidir. [Oğ xi] köpekgillerden yırtıcı hayvan * Oğuzcaya özgü olan ikinci anlamın. kurmay YT [CepK 1935] erkânı harbiye < Tükur [1935 YT] divan. akım. larva. fizikçiler < öz Marie Curie Polonya asıllı Fransız kimyacı (1867-1934) kürk Tü [ xi] kürk hayvan postu * Fa gurk (kurt) sözcüğüyle ilişkisi açık değildir. ~ HAvr *kor-öno. [Oğ xi] korşun/koşun . Amer. mide.a.halka.a.küriyum [ xx/b] ~ YLat curium radyoaktif bir element # 1944 Glenn T. eğitim ve öğrenim programı ~ Lat cursus koşu " kur kurs2 kursak Tü [ xiv] ~ Ar qurS [#qrS msd. Bilinmeyen bir Asya dilinden alıntı olması güçlü ihtimaldir.

. < Tü kurı. kurultay YT [1910] kurıltay büyük meclis.a. [Uy viii+] kürı. bir araya gelmek (= Tü kura.Moğ quralta toplantı. [LO ] ğuruş 120 akçelik gümüş sikke ~ Alm grosch bir altın solidus'a (ve 12 gümüş denarius'a) eşdeğer olan kalın gümüş sikke ~ OLat (denarius) grossus "kalın denarius" " gres kurus E Yun kóris a. [ xi] kurığ a. Karş. kurul YT [CepK 1935] kongre.toplanmak " kurul * Türk Derneği bünyesinde 1908-1910'da ortaya atılan ilk Yeni Türkçe kelimelerdendir.[viii+ Uy] a. a." kuruTü *kağurı.a. is [CepK 1935] tesis." kuru< Tü kur-" kur- kuruş [Men xvii] ğroş/ğoroş gümüş Avusturya thaler'i veya altın florine Osmanlı ülkesinde verilen ad. kurtul[mak kuru kuru[mak kav1 Tü Tü Tü [Uyviii+]kurtul-/kutrul-a. temizlemek " kür kurtar[mak Tü [Uy viii+] kutğar-/kurtğar. * k?ura. meclis < Moğ qura. [Kıp xiv] kutğar-/kurtar-< Tü küt baht. kıvanç " kut * -r. [CepK 1935] kurultay ." kuru- . meclis < Moğ quratoplanmak.(kavurmak).a.(kurumak) < k?ağuray (kuru) < k?ağur. birikmek. kavrulmak " <Tükut baht. uğur" kut * Karş. 'tahta kurusu' deyiminde ~ Yun koriós tahta kurusu ~ * Türkçe kuru ile ilgisi yoktur. EYun koríannon ("tahtakurusu otu".a. kongre. a. meclis ~ Moğ qural toplantı. uğur.sesinin türeyişi açıklanmaya muhtaçtır.a.yanmak.fiili Uygurca ve Moğolcada mevcut ise de k?ural biçimi Moğolcadır.kürtaj [ xx/b] çocuk aldırma ~ Fr curetage bıçakla kazıyarak temizleme şeklinde cerrahi müdahale < Fr curetter cerrahide yara temizleme bıçağı < Fr curer tedavi etmek.< Tü *kâ-/*kağ. kurut Tü [Uy viii+] kur(ı)t süzülerek kurutulmuş yoğurt veya çökelek < Tü kurı. kurum1 kurum2 Tü YT [Kaş xi] kurum/kurun baca tortusu. kişniş) > İng coriander.a. Moğ k?ağurayda. müessese < Tü kurı.

kuşanmak " kuşankuşan[mak Tü [Uy viii+] kurşan< Tü kur [viii+ Uy] kuşak. yatmak ~ Lat collocare yere yatırmak & Lat con.kemer bağlamak.a. " gü+ ~ Fa guşâyiş açıklık < Fa guşadan.darılmak < Tü kuşak Tü [ xi] kurşağ kemer.+ Lat locare yatırmak " kon+. DK xiv] kurşak/kuşak kurşa. posta tatarı / Fr courrier a.kurye [LO xix] kuriyer ~ İt corriere koşucu.[viii+ Uy] kuşak bağlamak. vesvese.a. [Oğ xi] küs.köz karıştırmak < Tü köz"köz [TS xiv-xix] tedirginlik. [ 194+] şüphe Tü kuş " kuş * İsme eklenen -ku ekinin işlevi belirsizdir. [İdr.] küçük yatak [TS xiv-xix] tedirginlik. ürküntü. uçkur küşayiş açmak ~ OFa wişâdan. [ 194+] şüphe Tü kuş " kuş * İsme eklenen -ku ekinin işlevi belirsizdir.a. küskü Tü [ xi] közegü maşa < Tü köze. vesvese. guşâ- < Tü kurşa. kemer EŞKÖKENLİLER: Tü kur : kuşak. Türkçe sözcük "kuş gibi ürkek olma" anlamında iken 1940’lardan sonra "şüphe" anlamında kullanımı teşvik edilmiştir. [U yv ii i+ ]k us -a . yünden dokunan çadır kuşağı. küskü kuşku Tü <Tü [ xi] közegü maşa < Tü köze. cila tabakasıyla kaplı kâğıt < Fr couche yatak.] kırptı . tabaka " kuşe kuşku <Tü [ xx/b] tren yatağı ~ Fr couchette [küç.a . ürküntü. Türkçe sözcük "kuş gibi ürkek olma" anlamında iken 1940’lardan sonra "şüphe" anlamında kullanımı teşvik edilmiştir.köz karıştırmak < Tü köz"köz kuskus [LO xix] ~ Ar quSqüS [#qSqS] Mağrip ülkelerine özgü. lokal kuşet < Fr couche yatak. wişâ.a. ulak. tabaka < Fr coucher yatırmak. kuşan-. sarınmak kuşe [ xx/a] ~ Fr (papier) couché "tabakalı kâğıt". < Fr courir koşmak " kur kuş k us [m ak küs[mek Tü Tü Tü [viii]kuşa. kırpık hamurdan yapılan bir yemek < Ar qaSqaSa [onom.

kutu [MŞ xiv] kutı kap.] eksiklik < Ar Tü kut Tü [Or viii] küt rahmet. bereket. eksen. bir noktaya topladı. yatalak. kısalttı. 2. [LO xix] büyük defter ~ Yun ködikos 1. ~ Akad kuspu susam. qaTb] 1. ~ E Yun kytos 1. küt1 [Men xvii] kötürüm. edepsiz ~ OFa wistâ% kendinden emin. kalın ağaç gövdesi. Moğ k?utuğ (a. [LO xix] sivri olmayan küt2. cesur (= Ave *vî-stâxa. [Uy viii+] küt/kawut/kıwut < Tü kıw kut. direnen ) " gü+ * Erm vstah (kendinden emin. tas. taksir küsur kesir " kesir ~ Ar kusur [#ksr çoğ. aks. kesirler < Ar kasr ~ Ar quSür [#qSr msd. posası küstah [Aş xiv] güstâ%hık ~ Fa gustâ% kendinden emin.a. zeytin vb. kovuk. cesur. küspe ~ Fa kusba susamın yağı çıkarıldıktan sonra kalan posası ~ Aram kuspâ a.). büyük defter. konsantre etti . yy'da Fransızca üzerinden veya doğrudan Tunus-Cezayir'den alınmış olabilir.] 1. talih " kut * Ar quds > qudsı sözcüğünden çağrısşım yoluyla türetildiği açıktır. kuşluk [Oğ xi] kuşluk öğleden önceki zaman * Kuş sözcüğüyle ilişkisi açık değildir. kütür kıtır kutsal YT onom [DK xv] küt küt kalp çarpması sesi. 2.* Türkçeye 19. yetersiz kaldı. eksik idi EŞKÖKENLİLER: Ar #qs?r : kusur. talih. cödica. yasa külliyatı ~ Lat caudex/cödex. kutup/kutb~ Ar quTb [#qTb msd.ayrı duran. cesur) Orta Farsçadan alınmıştır.a. tomruk. kaşlarını çattı.] kırıklar.a. [LO ] kütür gevrek katı şey sesi <" [Fel 194+] aziz < Tü küt bereket. 2. 2. kutup. baht.a. arı peteğinin her hücresi" sit(o)+ ~ Yun koutí a. üzüm. saadet * Karş. tasavvufta en yüksek mertebeye erişmiş kişi < Ar qaTaba [msd. kusur [Aş xiv] qaSara kıstı. kütük [Men xvii] kötük tomruk.

] leğen. aşağı koymak " koy* Karş. geri. konmak.] koşullar. dökülmek < Tü kod-/kot. gölge < Tü ku5.] kuvvetler < Ar quwwat" (~ Fr/İng quartz bir silisyum kristali) ~ kuver [ 192+] ~ Fr couvert 1. kuyu kuyruk kuyum Tü [Uy viii+] ku5uğ (= Moğ qudug su çukuru.indirmek. masa örtüsü.] güç (= Moğ qoymag katmer.kütüphane çoğ. dizi halinde gitme) masdarıyla ilişkisi belirsizdir. güneş almayan yer.a. " aperitif küvet [ xx/a] banyo teknesi veya yıkanma teknesi < Fr cuve varil. kuytu <Tü [Kıp xiv] çukur yer. [ xi] kuyma bir çeşit yağlı ekmek kuyruk Tü [Uy viii+] kudruk 1.dökmek " kuyruk ~ Ar quyüd [#qyd çoğ. fıçı ~ Lat cupa varil. kuva kuvvet kuvars Alm quarz a. Moğ k?oytu (art. ~? Slav kvardy sert [ xx/b] ~ Ar quwan [#qwy çoğ. 2. lokantada "örtü parası" < Fr couvrir örtmek ~ Lat cooperire a. 2. kuz (güneş almayan yer). yeni doğmuş bebeklerin konulduğu korunak < Fr couver kuluçkaya yatmak ~ Lat cubare a. daire veya kürenin çapı ~ Fa kutub %ana kitabevi & Ar kutub [#ktb ~ Ar quTr [#qTr msd. kuzey). kamuya açık bir hizmet için oluşturulan sıra < Tü kodğur-dibe inmek. Ayrıca karş.a. bölge. kuyu = Moğ qotuğur çukur ) " <Tü [Kıp xiv] kuyumçı/kuyunçı ziynet eşyası yapan ve satan < Tü kuyum döküm < Tü ku5.indirmek " ko- * Karş. arka. fıçı ~ Fr cuvette [küç. [ xiii] kuyruk hayvan kuyruğu. Yus xiv] ~ Ar quwwat [#qwy msd.] kitaplar (< Ar kitâb ) + Fa %âna ev " kitap. dip. • "Bir hizmet için oluşturulan sıra" anlamı Fr queue çevirisidir. * Ar qaTr (damlama. örtü. kuluçka yeri.] 1. kuvvet kuymak gözleme ) Tü [Aş. yıkama kuvöz [ xx/b] ~ Fr couveuse 1. folluk. oturmak. [Aİhsan 1891] 2. bağlar < Ar kuyut qayd " kayıt . Moğ k?udurğa (atın sağrısı). kıç. 2. a. hane kutur/kutryeryüzünün kısımlarından her biri.

] amca. [ xx/b] ~ Fr cousine [f. Aynı kökten İng cook < Ger *kokjan. dayı veya teyze kızı kuzine [LF xix] kuzina/kuçina mutfak ocağı ~ Ven cusìna [İt cucina] mutfak ~ Lat *cocina/coquina a. sör1 kuzey <Tü [BK 1799] indirmek.< HAvr *swesor.Lat consobrina " kuzen < Tü kuz güneş almayan yer. < Lat cocere/coquere yemek pişirmek ~ HAvr *kwekw^-/*pekw^.pişirmek * Fr cuisine. kuzu Tü [Uy viii+] kozı. dayı veya teyze oğlu ~ Lat consobrinus hala veya teyze oğlu & Lat con. kızkardeş çocuğu ~ HAvr *swesr-Ino. karanlık " kuzey kuzin . [ xi] kuzı (= Moğ qurağa(n) koyun yavrusu) . kara kuş < Tü kuz [xi] güneş almayan yer. EYun peptö (pişirmek). hala. hala. çukur yapmak " kuytu kuzgun Tü gölge.karşılıklılık edatı + Lat sobrinus kızkardeşin ailesi. gölge. İng kitchen (mutfak) biçimleri Latinceden alınmıştır.kuzen [Bah 1924] ~ Fr cousin amca.kızkardeş " kon+. dağın kuzey cephesi < Tü ku5- [Uy viii+] kuzğun kuzgun.a.

. laçka [LF xvi] laşka gemi halatını gevşetip boşa bırakma. benzin. rızk. Fen lbnt.a.la+ ~ Ar la değil ~ Yun lápato yaprakları labada [MŞ xiv] lebede salata olarak kullanılan bir sebze. labne laborant Lat laborans. EŞKÖKENLİLER: Ar #lbn : benzen. İng lazurite. Karş. rumex patientia ~ EYun lápathon a. labne peynir < Ar laban süt [ 198+] ~ Ar labnat [#lbn] süt pıhtısı. [ xx/b] laçka gevşeyerek niteliğini kaybetmiş ~ Ven lasca bırak! gevşet! < Ven lascar [İt lasciare] bırakmak. labirent [ xx/a] ~ Fr labyrinth mağara ve dehlizlerden oluşan karmaşık yapı ~ EYun labyrínthos a. atölye ~ OLat laboratorium a. lax. & Sans râcâ kral + Sans varta tayın. emek veren " laboratuar [ xx/b] ~ Alm laborant laboratuarda çalışan kişi ~ ~ Fr laboratuar [ToplumsalT 1896] kimya veya tıp işliği laboratoire işlik. özellikle Girit kralı Minos'un yaptırdığı dehliz * Antik Çağ yazarı Ploutarkhos'a göre Lidya dilinde "balta" anlamına gelen labrys sözcüğünden alınmıştır. Aram #lbn (çeşitli bitkilerden elde edilen aromatik zamk. bir tür taze Karş. gevşetmek ~ Lat laxare a.a. lapis lazuli ~ Sans râcâvarta a. < Lat laborare çalışmak labrador [ML xx/c] ~ Fr/İng labrador bir köpek cinsi < öz Labrador Kanada'da bir yarımada < öz Joao Fernandes Lavrador 1498'de bu bölgeyi keşfeden Portekizli kâşif laçin Tü? [Uy viii+] laçın (= Moğ naçı(n) şahin) lacivert [ xvi] laciverdî koyu mavi renk ~ Fa lâciward Afganistan'da çıkan koyu mavi renkli süs taşı.işçi. Ar luban.a. t.gevşemek .a. < Lat languere.a. pay * Batı dillerine Arapça aracılığıyla Farsçadan geçmiştir. günnük). Lat lapis lazuli.

eklendi . tavşan. picea ~ Ar ladan cistus creticus bitkisinden elde edilen aromatik zamk ~ Aram ladsnâ a. kuvvet.laço iyi. aktif eşcinsel (argo) ~ Fa yâd ast hatırımda! " yad2 ~ Çing laço ladin 1. dirayet laf lafazan lafız/lafz[Kut. cistus creticus bitkisinden elde edilen aromatik zamk. zeyl < Ar laHiqa [msd. vardı. havil lahika ~ Ar lâHiqat [#lHq fa. geçersiz. laHq/laHâq] yetişti. skeptik & Ar lâ değil + Ar adrâ [#dry] bilirim. ladunu a. ~ Akad ladinnu.] eklenen şey. lepus lagün [ xx/b] ~ Fr lagune deniz kıyısında kum birikmesiyle oluşan göl ~ Ven laguna Venedik lagünü < Lat lacus göl ~ HAvr *laku. istihkâm tüneli ~ EYun la%öma. lakırdı etti. hal" la+. ilave.] ağızdan çıkan anlamlı ses. yok + Ar Hawl güç. çam cinsinden bir ağaç. söz < Ar lafaZa artiküle etti.Ar lâ Hawla wa lâ quwwata illâ-llâhi" Allahtan başka güç ve kuvvet yoktur" & Ar lâ değil. +zen ~ Ar lafZ [#lfZ msd. 2. 2.] boş.kazı. lakırdı lahana [MŞ xiv] EYun lâdanon yeşillik. her türlü sebze lahavle sözleri ~ Yun lâ%ano malum sebze ~ [ xiv] üzüntü ve kızgınlık anında okunan duanın il . "Bir çam türü" anlamı Türkçeye özgü olup açıklanmaya muhtaçtır. f. yok hükmünde olan şey. dilbilgisi açısından geçersiz söz < Ar lağâ 1. kuşkucu.a. t. Aş xi] [DK xiv] ~ Fa lâf anlamsız söz ~ Fa lâfzan laf çalan.a. biliyorum (geniş zaman eril 1ci tekil şahıs) " la+. zayıf lağım [Kan xvi] ~ Ar laġam yeraltı tüneli. telaffuz etti laga luga lagar ~ Fa lâğar cılız. boş ve geçersiz idi < Ar luġat söz.a. tavşan balığı. 2. emin lades [ xx/c] genç adam. laedri ~ Ar lâ adrî "bilmemci". lağv [ xiv] ~ Ar laġw [#lġw msd. tünel < EYun la%ainö kazmak * Fa naġm (istihkâm tüneli) biçimi muhtemelen Türkçeden alıntıdır. EYun ládanon biçimleri bir Sami dilinden alınmıştır. söz söyledi.a. * Lat ladanum. laf döven " laf. hendek. a. ~ Yun lagós 1. katıldı. lagos marinus ~ EYun lagos a.

~ Port laca a. ~ Sans laksa a. . baktı [Aş. ~ EYun laïkós halka ilişkin. lahza an < Ar laHaZa göz attı. ~ Hind lakh a.[xvi] lak lak sesi çıkarmak < Tü ~ Fr laconique az konuşan ~ EYun [DK xiv] boş söz [ xx/b] lakonik lak