Baza podataka kao podsistem marketing informacionog sistema 1.

Uvod U savremenim tr i nim uslovima kao vrlo va an faktor uspje nog poslovanje pokazalo se efikasno pra enja marketing okru enja. Pra enjem marketing okru enja uprava mo e spoznati elje potro a a, konkurentske akcije, promjene koje nastaju u kanalima distribucije i sli no. Da bi se vr ilo pra enje svih informacija koje dolaze iz marketing okru enja preduze e mora izna i na in prikupljanja i pra enja ovih informacija a to se posti e upotrebom marketing informacionih sistema. Savremeno poslovanje je dovelo do velike potrebe prikupljanja marketing informacija iz tri osnovna razloga:
y y y

Preno enje marketinga sa lokalnog na nacionalni i globalni nivo Prelaz iz pra enja potreba kupaca prema pra enju elja kupaca, jer kupci s pove anjem prihoda postaju izbirljiviji pri odabiru robe. Prelaz sa konkurencije cijenama na necjenovnu konkurenciju

Novi informacij ski zahtjevi su pra eni razvojem informacionih tehnologija (uklju uju i i razvoj sistema za upravljanje bazama podataka) ali bez obzira na to mnogim kompanijama nedostaje informaciona sofisticiranost. Neka preduze a ne posjeduju odjeljenja za istra ivanje tr i ta iako je pra enje sada nje i prognoza budu e tra nje jedan od va nih preduslova uspje nog poslovanja. Podaci predstavljaju vrlo va an resurs preduze a, te je neophodno da budu sistematizovani,i organizovani, a to se posti e izgradnjom baze podataka kori tenjem nekog od sistema za upravljanje bazama podataka. Iako su sistemi za upravljanje bazama podataka postojali dosta ranije efikasna upotreba ovih sistema je zabilje ena tek u posljednih 20 godina. Ovaj rad sadr i osnovne informacije o marketing inofrmacionim sistemima i bazi podataka kao podsistemu marketing infromacionh sistema. Tako er je naveden prakti ni primjer marketing baze podataka za preduze e koje se bavi prodajom. Aktivnosti koje ine marketing kao poslovnu funkciju su brojne, raznovrsne i me usobno povezane. Marketin ko odeljenje preduze a mora utvrditi postojanje tr i ta, veli inu, specifi nosti i navike kupovine koje na njemu vladaju. Na osnovu informacija do kojih se tom prilikom dolazi, odeljenje za istra ivanje i razvoj kreira najbolji mogu i proizvod za ciljno tr i te. Marketing odeljenje nakon toga mora odrediti cijenu, distribuciju i plan promocije za lansiranje datog proizvoda. Na kraju, ono prati rezultate preduzetih aktivnosti i preduzima korektivne mjere, ukoliko je to potrebno. Na taj na in, marketing aktivnosti po inju prije pojave proizvoda i nastavljaju se dugo nakon njegove prodaje, prate i stalno ta se doga a na tr i tu i neprestano tra e i puteve za pove anje stepena zadovoljenja potreba potro a a. Da bi svaki dio marketing mozaika ispunio svoj zadatak i bio adekvatno uklopljen u jedinstvenu celinu, potrebne su marketing informacije i adekvatan marketing informacioni sistem. Marketing koncepcija je koncepcija upravljanja i rukovo enja, koja poslovne odluke donosi na bazi prethodno izra enih potreba i elja kupaca/korisnika, mogu nosti tr i ta, intenziteta uticaja okru enja, kao i utvr enih resursnih mogu nosti za zadovoljavanje zahtjeva tr i ta kompletnije od konkurencije. Savremeni marketing informacioni sistem plod je sistemskog pristupa koncepcije marketinga u istra ivanju budu ih kretanja na tr i tu, integralne upotrebe instrumenata marketing miksa, teku e kontrole i revizije ostvarenih rezultata na tr i tu i preduze u i razvoja informacione tehnologije.

irenje dimenzija tr i ta.Porast tr i ne dinamike dovodi do toga da je potrebno donositi odluke u sve kra im vremenskim intervalima. Tako e. stvara osnovu za upravljanje i regulisanje poslovnih odluka. onda postoji realna opasnost da postoje e marketin ke informacije budu toliko "raspr ene" da ih nije mogu e prakti no upotrebiti. . radi prikupljanja. dok se prikupljanje eksternih informacija prepu ta ad-hoc marketin kom istra ivanju sa definisanim po etkom i krajem. analize. perspektiva MlS-a treba da bude takva da se jasno vidi da tra nja za informacijama i ponuda informacija predstavljaju me usobno zavisan sistem. Rastu a kompleksnostposlova i okru enjapreduze a. treba naglasiti da MIS doprinosi otklanjanju situacije u kojoj se naj e e kontinuirano prikupljaju samo interne informacije. opreme i postupaka koji primjenom odre enih modela i metoda.Ako rast preduze a nije pra en razvojem marketin kog informacionog sistema. suo avanje preduze a sa sve o trijom konkurencijom na tr i tu. interaktivan kompleks osoba. razvrstavanja. Baza podataka kao podsistem marketing informacionog sistema doma em i me unarodnom tr i tu i ve a probirljivost kupaca zahtjevaju bolje informacije da bi se poslovima dobro upravljalo.Ocenjeno je da je za poslednjih deset godina svjetska akumulacija znanja udvostru ena. .Ako se ima u vidu domen i podru je primjene marketinga. Postoje razlozi koji.Diverzifikacija proizvodnje. marketing informacioni sistem se mo e definisati na sljede i na in: Ä Marketing informacioni sistem ini kontinuiran i interaktivan spoj Ijudi. a to name e . ma ina i postupaka oblikovan za produkciju ure enog toka relevantnih informacija prikupljenih iz unutra njih i spolja njih izvora kompanije. MIS treba da bude strukturiran tako da se procesi odlu ivanja podr avaju organizovanim tokom relevantnih informacija iz izvora koji se nalaze u preduze u i van njega. koje se koriste kao osnova za dono enje odluka u odre enim oblastima nadle nosti upravljanja marketingom". y y Rast preduze a. Razvoj marketin kih istra ivanja u pravcu MlS-a omogu io je : y y y da se tr i na istra ivanja orijenti u na potrebe marketing menad menta za informacijama da se prikupljanje eksternih informacija vr i kontinuirano da se organizuju ukupne informati ke aktivnosti u marketingu Dakle. koji mo e da bude uspje an samo ako je prikupljanje informacija orijentisano na potrebe menad menta za njima. koje se ti e odre enog projekta. zahtjevaju upravljanje marketin kim informacijama i razvoj marketin kih informacionih sistema Neki od najzna ajnijih razloga su : y y Informaciona eksplozija. . Brzina kojom treba donositi odluke se pove ava.. Mo e se re i da mnoga preduze a jo uvek nisu dovoljno shvatila zna aj upravljanja informacijama za djelotvoran marketing u savremenoj tr i noj privredi. procjene i distribucije prikladnih i pravovremenih informacija. sada vi e nego ranije. " Najvi e citirana definicija MIS-a je slede a: Ä Marketing informacioni sistem je strukturiran.

sortiranjem analiziranje. Kori tenje prednosti nove informati ke tehnologije. nisu mogli koristiti. . razvoj potrebnih informacija i pravovremena distribucija informacija do menad era marketinga. primjenu i kontrolu odgovornosti. Potrebne informacije se procesiraju putem internih izvje taja preduze a. Jedna od najinteresantnijih implikacija nove informati ke tehnologije jeste da baza podataka mo e biti distribuirana-decentralizovana do ta aka i mjesta gdje se donose odluke. pak. razvoj hardvera i softvera. Svako preduze e treba organizovati tok informacija do marketing menad era. distribuciji i dr. Iz ovoga slijedi da su komponente MlS-a: 1. Primjena modelskog pristupa u upravnjanju marketingom. aktivnostima marketin kog obavje tavanja. 3. istra ivanje tr i ta i analizu podr ke marketnig odluka. pravovremenih i ta nih informacija do onih koji donose odluke o marketingu. 4. Skra ivanje ivotnog ciklusa proizvoda (i porast smrtnosti proizvoda) zahtjeva vje to upravljanje da bi se izvukao to ve i profit u raspolo ivom Äredukovanom" vremenu. promociji. zahtjeva bolje marketin ke informacije. Preduze a istra uju potrebe svojih menad era za informacijama i stvaraju marketing infomaione sisteme kako bi se te potrebe zadovoljile. bez ra unarskih resursa. menad eri marketinga trebaju informacije o doga ajima iz marketing okru enja. zahtjeva ve u koli inu informacija (podataka) nego tradicionalni pristupi upravljanju marketingom. . opreme i postupaka potrebnih za prikupljanje.y y y potrebu sve e eg kori tenja odgovaraju ih marketin kih informacija.Primjena savremenih kvantitativnih modela dono enja marketin kih odluka o cijenama. Sistem internog izvj e tavanj a Sistem izvje tavanja u marketingu Sistem marketing istra ivanje Sistem pod ke za dono enje marketing odluka . 2. vrednovanje i distribuciju potrebnih. koncepta baze podataka i komunikacionih tehnologija omogu io je kori tenje odre enih metoda i modela koji se ranije. Uloga marketing Baza podataka kao podsistem marketing informacionog sistema informacionog sistema je ispunjavanje potreba menad era za informacijama.» (Philip Kotler) Da bi izvr ili svoje analize. a to.Mada ra unar nije neophodan marketin kom informacionom sistemu. «Marketing informacioni sistem se sastoji od ljudi. planiranje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful