You are on page 1of 4

Conflictul dintre aliatii O Trupele germane

inso,ite de tancuri
europeni ~i alianta statelor intra intr-un district
fasciste s-a intins pe tot globu1, din Var~ovia in 16
septembrie 1939.
atingdnd fiecare continent. Poli,ia militara nu a
putut opri inaintarea
Luptele desfii~urate pe
germanilor, ace~tia
piimdnt, pe mare ~i in aer, au reu~ind sa ocupe
Polonia doar in
afectat atdt pe civili cdt ~i pe
patru saptamani.
fortele armate.

A ' .! doilea razboi mondial a inceput in 3

septembrie 1939, cand A1iatii:- Marea
Britanie ~i Franta -au declarat razboi O Mjljtarii germanj
Germaniei naziste, condus~ de Adolf Hitler. cantempla Turnul
Au f~cut acest lucru pentru Polonia, ataca~ Ejffel, in iulie 1940.
de gerrnani cu dou~ zile mai devreme, de~i nu Parjsul a cazut la 16
au intentionat sau nu au fost capabili s~ ia junje, jar daua zjle
m~suri urgente. Polonia a fost invada~ rapid maj tarzju a fast for-
de Blitzkrieg -un "atac fulgerator", bazat pe mat un guvern
o p~trundere imedia~ a tancurilor masive calabara,janjst.
(Panzers) ~i lupte aeriene. Dup~ cum preve-
dea pactul nazisto-sovietic din august 1939, Sovietic~ a anexat cele trei republici baltice
armata sovietic~ s-a indreptat spre estul (Lituania, Letonia ~i Estonia) ~i, dup~ un
Poloniei, divizand teritoriul. razboi de scu~ durat~, a ocupat o parte din
jn iama anilor 1939-40, Marea Britanie a Finlanda. Simulacrul de razboi a luat sfar~it in
fost o prezent~ militara importan~ in Franta, 9 aprilie 1940, cand Germania a ocupat
dar strategia A1iatilor a ramas defensiv~. Norvegia neutra ~i Danemarca, printr-un alt
Aceasta era concentrat~ pe Linia Maginot, o atac surprinz~tor; o expeditie britanic~ la
portiune de fortificatii extinse de-a lungul Narvik, in nordul Norvegiei, a avut un oareca-
intregii frontiere franceze cu Germania. jns~ re succes, dar in cele din urm~ a fost retras~.
germanii nu au atacat, iar principalele actiuni
din timpul acestei perioade de "pseudo- Flota militara de la Dunkerque
r~zboi" s-au desf~~urat in est, unde Uniunea Dup~ o lun~, fol1ele germane s-au n~pustit
asupra Olandei ~i Belgiei, ocolind Linia
O Batal;a Mar;; Br;tan;;, pictata de Roy Maginot, ~i din nou "razboiul fulger" s-a
Nocholds. intr-o serie de ciocniri eroice, dovedit irezistibil. Armatele Aliatilor au fost
fort,ele RAF i-au impiedicat pe germani sa retrase, dar o a doua ofensiv~ german~, chiar
preia controlul aerian. Conflictul a luat sfar~it mai putemic~, le-a blocat retragerea prin
la 1S septembrie 1940. p~durea Ardennes.

in cele din unna, peste jumatate de milian
din trupele franceze ~i britanice au fast prinse
in capcana in aprapierea partului Dunkerque.
.340000 dintre ace~tia au fast salvati de englezii
curaja~i de pe 0 flata de vapaare ~i barci rnici,
parnita din Marea Britanie pentru a-i ajuta.
"Miracalul de la Dunkerque" a ridicat
maralul britanicilar, dar n-a facut nirnic pen-
tru a apri prabu~irea francezilar. Un nau
guvern francez, candus de mare~alul petain, a
recunascut infrangerea, cerand un annistitiu
care a fast sernnat la 22 iunie 1940. Ocupatia
gennana a persistat in nardul Frantei, in timp
ce restul tarii era guvernat de la Vichy, de

267

concentrandu-se asupra au fost rani1i.rilor pe timp de noapte. De~i aparent neutra. Hider ~i-a recrutat noi ali- Marii Britanii). Axa gennano- nou stil de regim fascist.Vom taia calea du~- manului. a obtinut multe victorii la nesfar~it spectaculoase cu aiutorul unui Afrika . ~i discursuri infl. in calitate de conduc~tor al unui Cu toate acestea.. de vreme ce ltalia nu era una cl Marea Britanie ar putea supravietui in cazul t. insa. gerul" a provocat daune important~ in Londra Germania a pierdut ~i In alte ora~e..i de iarna grea. O Un autobuz Germania a lansat un atac hotarat pentru ca~ti- intr-un crater de garea suprematiei in aer. alianta Deoarece siguranta britanic. a c. in iulie 1940 ~ 268 . sfidat.lspandise in zona medi- pierderi importante teraneana ~i dincolo de aceasta. nimeni nu ~i-a imaginat cu adev.- dintre cele mai marl puterl. ltalia invadand au determinat pe Grecia ~i luptand impotriva englezilor in nordul Luftwaffe sa-~i ~i estul Africii. Dupa ofensiva Germaniei. r. c~tre petain. iar germanilor.1rat :8 avea s~ e~ueze. au inceput sa le intoarca loviturile. in 22 iunie 1941.I doar de Imperiul Britanic. In Germania nazista:. dar au fost in final cople~ite de Armata a Opta condusa de Montgomery. ati. mare (invadarea jn estul Europei. le disponibile pentru rnzboi. Rommel. care invadase Franta deja sl~bit~. in 1940. De~i "rnzboi total" era un slogan gennan. bombarda. in 1942. Aceste jntre timp. jar Hitler a spulbera rezistenta italienilor. cand Luftwaffe ~i- fost uci~i ~i 10615 au schimbat tactica.1 depindea de i cu ltalia nu le-a fost de prea mare ajutor. a O Un poster rusesc din 1942 declara: . multi francezi au refuzat s~ Marea Britanje. la Londra. tru- pele ei au fost oprite la marginea Moscovei la 8 decembrie.1rui energie c~tre generalul Charles de Gaulle. minat pe germani sa-i spriiine. fortele navale ~i aeriene. ~ torii inainte de incetarea r~zboiului in Europa. iar ru~ii. nu va scapa cu fa. amenintarea invaziei trecuse. condus~ de RAF (Fortele asupra Londrei. ajuta. ltalia a fost umilit~ unei invazii gennane de mari proportii. mici dar de elita.lzboiul se r.l britanic~. Campania nord-africana inca 133. primul ministru Neville accepte infrangerea. Gerrnania avea un aliat ~i in ltalia de radio au contribuit la incurajarea natiunii..Korps. De~i "ful- pe 15 septembrie. de Winston Churchill in mai 1940. de i manifestandu-~i pretentiile asupra unor terl. C\ fascista:. Lupta britanicilor a bomba creat in urma fost unul dintre cele mai eroice evenimente din unui raid aerian timpul r. pentru englezilor. . cucerind Iugoslavia ~i. Trupele sale Afrika Korps. iar un guvem "francez Chamberlain a fost demis ~i a fost inlocuit cu liber" a fost infiintat in exil. 185 de avioane ~i 12 zile mai tarziu. stantiale.a curata. Opera1iunea Leul de format doar din dou~ deta$amente Panzer .. O Generalul Erwin Rommel in timpul campaniei din Africa de Nord. un a fost silit sa amane comandant stra1ucit. fapt Marea Britanie ~i-a mobilizat toate surse. dar RAF s-au aflat pe punctul de a fi 6954 londonezi au distruse in septembrie 1940.1 controla mare parte a Europei conti- zona Vichy a colaborat indeaproape cu nentale. ~ Planul dictatorului italian Benito Mussolini Totu~i.lzboiului. au ob~inut cateva victorii impresionante. in luna sep. ~ prln infr3-ngerl repetate. iar genefa1ul E1Win sa distruga moralul Rommel a fost trimjs in Africa de Nord. jnfrangerile italienilor i-au deter- inceteze campania. in Aeriene Regale) impotriva nurrulrului superior 1940. italian. de Luftwaffe.1c. izgonind o forta: Aceasta nu a reu~it expeditionar. inceputa in iunie 1941. Pierderile Germaniei au fost sub- tembrie a acelui an.1rate difuzate pe posturile Acum.

Acest lucru s-a intamplat mai ales In est. germane au ajuns la Moscova Si Leningrad. insa era prea tarziu. dar Hider nu luase in considera. pam in decembrie 1941. Atacul l-a luat prin surprindere pe dictatorul Axa s-a implicat intr-o lupta sangeroasa. razboi sovietici erau pu~i sa:munceasca: paruIla moarte In uzinele gennane. asuprirea a dus la inmult)rea mi~clrilor de rezistenta:. Pactul nazisto-sovietic. democratiei". O Lansarea unei rachete V-2. fie subterane. fortele implice din punct de vedere militar in: con- al Gerrnaniei. se presupune ca: aproximativ ~ase milioane de evrei. dar flictele europene. considerat "inferior". roase sa scape de stalinism. din convingere sau interese personale.igani. Aceste rachete erau ultimele arme cu care Hitler a incercat sa salveze Germania. Guvernul american. Dar.U- boat" au provocat dezastre pe rutele . Pe mare.. cand nedescris. Datorita faptului ca SUA trimitea ali- mente ~i materiale de razboi alia1ilor sai sovietici ~i britanici. America intra in razboi La cela:lalt capa:t allumii.. eto-americane a dus la victoria fmala:. ajutati adesea de colaborationi~ti din ta:rile ocu- pate Coameni care.U-boat. deoarece Hider ordonat distrugerea tuturor bunurilor din calea gennani. Marea Britanie arrnate sovietice au fost in intregime distruse ~i rasiste. mondial. Batalia de pe Atlantic a devenit cruciala. Prizonierii de dea supravietuirea britanicilor. de care depin- gur anotimp. diziden. Alia1ii au dobandit suprema1ia asupra marinei germane. tiganilor ~i a altor nationalita:ti neagreate. pentru a ataca Uniunea Sovietic~ resursele aparent inepuizabile ale sovieticilor Si Franklin Roosevelt. Inta:ratandu-i pe fost decat un act strategic. .i politici ~i slavi. Pretutindeni. masa. la Pearl Harbor. culminand cu uciderea In masa: din camerele de gazare de la Auschwitz ~i din alte laga:re. urmat de trul comunismului ~i dispretuindu-l pentru c~ nu au reusit sa le ocupe Inainte de sfarsitul declararea razboiului din partea Gennaniei ~i era un popor de slavi. Acum razboiul era cu adeva:rat trirnis trei milioane ~i jumatate de soldati din re distantele lungi care trebuiau parcurse. pe 7 decembrie 1941. O Prizonieri in celebrul lag3r de la Auschwitz. Deoarece SUA 269 . unde polonezii erau infometati. incurajata Si justificata de teoriile Inceput sa:se schimbe. respingandu-l pentru c~ era cen. se intoarce la baza. iar puterea aliantei anglo-sovi- Hider nu ar risca un atac atata timp cat Marea cercau sa doboare un imperiu mult prea mare. au detenninat SUA sa: intre in razboi. condus de trupele Axei. Atacul japonez. care Cu resurse uria~. flind elaborat ~i un program de extenninare a evreilor. In timp ce conditiile de razboi se lnrauta:teau. de la inceputul anului 1942. in locul unei campanii de scurta durata. iar ruSii ucisi in germane la suprafata:. in ciuda marilor victorii ale sale. 1945. a ltaliei. Aproximativ ~ase milioane de evrei au murit in lag3re. ~i-a instaurat rapid suprematia asupra marinei inaintarea s-a f~cut cu o vitez:l amenin~toare. germanii. ajutase pe ascuns Marea (URSS). au dat dovada de o cruzime de ante. mane au oprit comel1Ul naval. nu a efectul politicii extremiste a lui Stalin. din 1940. ~i-au pierdut viata In aceste laga:re. In timp ce in. Aliatii Germaniei au comis ~i ei atrocita:ti. ]aponia a lansat un atac ne~teptat. adu~i din toate colturile Europei. impreun3 cu mi- lioane de . care a Britanie In timpul razboiului.convoiului atlantic. care a zdrobit fortele flotei americane din Pacific. insa: americanii nu dorisera sa: se considera URSS-ul drept cel rnai mare du~rnan invadatorilor.. pana la sfar~itul anului 1943. SUA a devenit "arsenalul sovietic Iosif Stalin: acesta fusese convins c~ avea sa curme milioane de vieti. insa: submarinele ger- Campania trebuia s~ se incheie intr-un sin. Britanie nu era cucerita. fie sub forma unor activita:ti militare de mare amploare. lucrurile au Hider. cooperau cu invadatoriO. In special fortele SS in ciuda succeselor japoneze impresion- guran~ prima gre~eal~ incontestabil~ a lui (securitatea). Aceasta a fost cu si. Navele . Instrainand populatii care ar fi fost bucu. Bazele fusesera deja ocupate de alia1i. O Nava germana . iernii.

curi repetate. intr-un atac din noiembrie front a fost deschis In vest. a e~uat.AL DOILEA RAzBOI MONDIAL IN EUROPA O Un 5oldat 5ovie- tic ridica 5teagul victoriei a5Upra Berlinului. comandantii sovietici au format o in 1944. tru a schimba rezultatul r~zDoiului. la Arnhem. aliatii din vestau ajuns la grani- captura marele centru industrial Stalingrad atac lndr.poate 1:n mod deliberat.l cu porturi artificiale special pele sovietice au atins frontul Oder-Nesse. i-au infrint r.l eforturile aliatilor In Marea americanii au capturat un pod la Rernagen. Armata Ro~ie a lansat o 1943. revenit ru~ilor care. e~uand o dat. a pus capat conflictului cu japonia.lspl.in martie 1945. Impu~cat de partizanii italieni (rezistenta) ~i 1:n Africii au ajuns in Sicilia. in timp ce trupele. b~~lie cu tancuri din istorie. rul avioanelor Aliati1or. Cu nu au mai lndr. dar au suferit e~e. consolidat armatele aliatilor. lns. O Bombardarea Nagasaki-ului. deoarece vremea rea a 1mpiedicat zbo- mente germane. Mussolini a fost capturat ~i In aceea~i lun~. uncle au inceput ser. Aceasta le-a se lupte pentru apararea ora~ului. la 9 august 1945. cea mai mare Manecii. in iulie 1943. situatia s-a schimbat situ- atia spre sfar~itul anului 1942.lrcate.l la pod peste Rin. care tele Germaniei. Britanie au fost r. in aprilie 1945. In est. cateva zile Germania nazist. Mii Pe frontul din est.l-i tala germarul. bom- bardand-o. doua zile dupa 5inu- ciderea lui Adolf Hitler. tru- pele Alia'ilor ~i SUA au continuat sa lupte in Pacific. amenajate. la sfi~itul anu- lui 1942. Armatele mare~alului Zhukov intra5era in capitala germana pe 22 aprilie 1945.lznit s:llntreprind.lznet. care au fost lansate asupra (pe Marea Coralilor ~i insulele Midway) au Marii Britanii -au fost create prea tarziu pen- inceput sa le slabeasca puterea. In cele din unna. trimiteau canti~ti mari de alimente ~i materiale de r:lzboi aliatilor britanici ~i sovietici. in Italia luptele au durat pan. s-a batalia de la El Alamein. 1n timpul unui in septembrie. Bombele continuau sa cada asupra Marii Britanii -de~i mai putine decat cele pe care Luftwaffe le lansaser:l asupra URSS-ului - 'insa contraatacul anglo-american a fost atat de Parisul a fost eliberat In august. In timpul sfar~itul r. germanii au fost 1:nvin-5i. Realizand c~ r~zboiul era pierdut. Fe frontul rusesc.lrarea lmpotriva invaziei pe rnare a rult. lmpreun. In octombrie germani ai lui Hitler au Incercat s~-i arunce In 1942. dat germanilor ocazia de a lansa un atac rnajor acestora. Berlin. sovieticii nu i-au ajutat. timp ce Armata Ro~ie i5i f~cea drum spre capi- cucerirea ltalieL Din cauza e~ecurilor sale Singura posibilitate a germanilor era s. l-au eliberat pe Mussolini.lzboiului. pan~ la sfar~it. Germania a toate acestea. Germanii au incercat sa strapunga solidase ap. un alt 1:nceput. pana la incheierea conflictului. generalul Montgomery a ta a fost 1:n~bu~it. germanilor. unde bunurile puteau fi desc.l un alt atac. astfel incat put.l. japonezii au fost fortati sa se ale germanilor. Armata Ro~ie se Indrepta spre Polonia. Armele secrete Tunisia). fortele aliate dobandi. o rezis- Africii de Nord Franceze (Algeria. batalia de pe Atlantic a fost cruciala ~i. Maroc. 1:n p~durea Ardennes. Frantei. tru- din nou pe germani la Kursk. incercuirea Armatei Ro~ii. tent~ german~ lipsit~ de sens. dar cand locuitorii Var~oviei s-au ridicat Impotriva a distrus ora~ele germane. Acesta a avut succes la mare arma~ care a incercuit 22 de deta~a.l dar. Mussolini a fost alungat de la putere distrug. cu scopul de a rapid nordul ~i centrul Italiei ~i.ltit. Aici au avut loc numeroa. De~i conflictul european luase sfar~it cu cateva saptamani mai devreme. . Predarea a avut loc la 2 mai. In mod oficial. incercarea lor de a captura un (acum Volgograd).l s-a predat aliati1or ~i un nou guvem a scos Italia din r:lzboi.l.lzboi au fost transportate peste Canalul a eliberat Var~ovia. Germania l~i con. Dup~ ce au supravietuit iemii.l deja suprematia pe mare ~i calea aerului. era lnchis. dar acesta a sc~pat cu via~. initiativa le-a de oameni ~i rnari cantit:lti de echipament de ofensiv~ In ianuarie 1945 ~i. fortele lui Rommel au fost infrante in aer re~edinta. din motive politice -iar revol- A Apropierea sfar~itului In Africa de Nord. trupele germane au ocupat Ultimele zile lansat un atac putemic in sud. In timp ce putemic incat. Cand vremea s-a 1mbu- 1942.ltite cand "Operatiunea deschizand drumul spre interiorul Germaniei. au inceput cucerirea Incercat s~ mentin~.lla acea vreme. de vreme ce Armata Ro~ie elib.l pe cale terestr. "bombele V (bomba V-1 ~i retraga in Noua Guinee ~i doua batalii navale proiectilul V-2). in repetate. fortele aliate din nordul pan. Hider s-a sinucis. trupele germane s-au predat in februarie Overlord" a fost lansat:l pe 6 iunie 1944. erase In lntregime teritoriul sovietic. era evident ca aliatii puteau sa-~i inlocuiasca pierderile intr-un ritm mai rapid decit puteau provoca distrugeri submarinele germane. parul la 1 februarie. cu razbunat In mod sangeros pe "tra~tori" ~i a precadere americane. rivalii erea lor a devenit covar~itoare. Dupa aceas~ catastrofa.