!

l

.' ~ : .

' ... : ,' ..

. ';;" ' ..

~. . . .~ -f .:.

'.

o .

",

.. '.

Preot narion Fe'e,a_r/

/

E'LO'R-

. • .••. ." .... ' '. '., ' .. "j', •. ~ ..•. :; •.•... '.,' .

; I :,...i ,',', .

' '-,_ ,,-,.. :,,'

I ' :", r- .. I

------------- - ,.,

ARE

:':: :

: ~,

,

J " _'

ROMANIA

C- .R':· E······ s T:- I N-i,i.'

:: ", ' '. . r . : ~, ~:". : •

II

> ", ..,'.... '.<. :, ; .. ;.J».gIQ~le;.CfL!~~'I . .;c'~"1 sunt ~i;;;::(;; ... ~\ .... ~ ..... : .. :.; " f •.. ~: ••.. ~ ••..•.. ':." .' •.••.•.•• '~' ••• ': .• ' .••. ~: ..•. ":}.'.~' '; •..••..• ,.,:. ;·li:).~ ...... ~:it.(j'.r; ••• ·· .. ;~·i.·.:·.~, ~·~:~t i t u i.e

.. ..', ". '.' '.' . ..' . ". raspUDSunla asilltunle ' ec-

;;.'.; ".> ." . , , "', " ··"·TOatetispODsunlenoastre

;i.;>;;';:,~,.: .. ".,"., •. " ..• ,: •.... ,' .. : ...•... ~ .. : ..•..• , ' .....•..•..•. '.: ..•. ·,·~~'/:;:·:::."i;.~fit· .•.... I.v~tl~,,·;;d'ili:··.··(f··~· •. ·'mai

,." •.• >;' ., , .•.• ' ;./. .ghelie. trebuleso ramana ,'!,', .. >,~.":' • "',: ..... , . .: .···(l'rt.J9rnenf..t:l'.lJ carle) ;.: i.,: '. -: ,.'. 7' :: L;, ."'.~, !:. .'.:.';" . .... "." .'.', ~";i::·f,:. :'~/';:;:::-;~:.: ".;''i, " ',. ..• '.' '.' ".

. .'. . . :. -:.- ' .. <:-.".> '" ,::..... ,... . . ' .. :... . ' ' > :'. : .. ~ .. '.;! .. ~ , .' ' ,:' ., ': _:.,.... " .:. . ..

. . . ~ '.. .: : . : ". . .. :..::. : . .; . . . ...- .. . . ..

. ~ ', :: .. : _:.. " .. < ::: .::..... . ... : '.': ... '.::<'.,:: <.": ' .. _-:":' , r ",', ,' ..•..• ':~ • ,:: :. >. .: .; -, :.:: .... :. . ....... , . . . , ' . : ". . . ~. " :' .. '. . ,">, ... '" ,,: r . : '.: .:' .. : .. t. .. : ., i : .. •• . ..... ' ..

-). :" :.' . . -:- ~ . .' .. - .. . .. .

Preot Prof. Ilarion Felea

Cartea Buna

.,.£. CBNr... VN1V. ,.11. BltflNBSCV· l~l

tJIIII'tt ."

!. 1J...lo!J

51

ERETICII

- IAC..I-R-,L --LO R 'v;i

_ ,...., ~ . . , . . " ~ .. r.

DQGIR:INAl~~E

..

I

,

,

l ,

' . .

; Colettia·

I.~_. • .. ."." 'I • ". •

"Clasici ai" te%giei romdne~ti"

apare cu binecuvdntarea irs. Serafim Joantii, /iind coordonata de

Pr. Prof. Dr. Dumitru Popescu

627137 B.C.U. IASI

CLASICI AI TEOlOGIEI ROM.ANESTI 1999

.·f

. , ,

~ .

. . ~

Redactor: M. BOJIN· _

Coperta si viziunea grafica. RAzVAN LUSCOV Tehnoredactor: CRISTINA BUICULESCU Tiparit la: Atelierele tipografice METROPOL

.. ' I

' ..

\

!

.,

. ~

-

PREFATA

,

,....

J n lumea vremii noastre asistam la doua miscari

.-

0puse intre ele. Mai intai este vorba de eeumenism.

Secolul al XX-lea va rarnane In istoria crestinismului

"

-( i /, r .J: rCr 1<1 t!

ea secalul in care si-a facu t ap ar it ia rniscarea ecumenica. Aparuta in cadrul lumii protestante, din dorinta de a depasi fragmentarea dintre formatiunile crestine specifice acestei confesiuni, a castigat treptat teren in lumea crest ina prin adeziunea Patriarhiei ecumenice la aceasta miscare, in anul1920, si prin aparitia Cansiliului Ecumenic al Bisericilor, la jumatatea acestui secol, care a ajuns sa numere astazi peste 330 de Biserici mernbre. Biserica romanocatol ica a manifestat la inceput rezerve fata de aceasta miscare si a sfarsit prin a se declara la Consiliul II Vatican in favoarea ecumenismului. Cu toate en aceasta Biserica nu a aeeeptat sa devina membra a Consiliului ecumenic al Bisericilor, fiindca ea considera ca reprezinta unica Biserica a lui Hristos, totusi si-a trimis observatori la Consiliul Ecumenic

~ ,

al Bisericilor, care au lucrat, alaturi de ortodocsi si

protestanti, la opera de reeonciliere crestina ca seep al miscarii ecumenice. Marele merit al miscarii ecu-

. ,

menice consta in faptul ca a determinat majoritatea

Bisericilor creatine sa treaca de la confruntare la

,

. ~It. ()~ ./999

B.C.U .• M. EMfNESCU· - IA§t -

reconciliere, III vederea unitatii crestine.

Calea ecumenismului contemporan nu a fast usoara. f iindca a oseilat permanent Intr e doua terid in te fundamentale care s-au repercutat In structura Consiliului Ecumenic al Bisericilor, una cunoscuta sub numele de "credinta ~i organizare", alta ca "vointa si actiune", 0 anurnita vreme, dupa infiintarea lui, Consiliul Ecumenic a cautat sa tina

t

~ ,

.• ,. J \ J" ..

I /t ~/ i / ,-) , • (~ ( J~ J I ~

••. '~ ; i f ~ l "

.~ .• ',_ T"" . \..... ' .... ,. .

© ROMANIA, TINA, pentru prezenta editie

j ) .~ ,....... .• , ' _t:.

t!'}/ t, )I' (>~I dre~ - ecitfurii:

Bucuresti, Calea Plevnei 16, ap. 2, sect. 1 Telefon: 315.06.84

ISBN 973-98959-2-1

PR. I I .i\I{I()N rEI ~EA

protestantii au inccput sa cunoasca rnai bine sensul sf intelor icoane din Biserica Or tod oxa si sa Ie

r.. f'

introduca adesea in propriile lor biserici. Intr-o lume

care tinde sa se inchida in propria ei imanenta si sa se sufoce din punct de vedere spiri tu al, icoana reprezinta a fereastra deschisa catre eternitate care aminteste mereu omului ea lumea nu poate exista far a 0 U 111 n e z e u , f i i n d c it fat a d e 0 I U ill e car c genereaza moartea, numai Durnnezeu este izvorul vietii nemuritoare. Dar miscarea ecumenica a oferit

.. ~

si ortodocsilor prilejul sa cunoasca si sa pretuiasca

rnai bine disciplina, responsabilitatea, etica si actiunea sociala specifica crestinismului apusean. Am putea spune ca marele merit al miscarii ecumenice este acela de a fi contribuit la imbogatirea reciproca a crestinilor. Atata vreme cat aceasta miscare se va mentine .

; f'

pe calea Adevarului care este Hristos, atunci va

reprezenta calea care va d uce catre unitatea crestina, potrivit rugaciunii adresata de Hristos Tatalui ceresc: "ea toti sa fie u na" ~

A doua miscare care se manifesta eu virulenta

f' ~

deosebit in lurnea noastra, in totala opoz.itie eu

ecumenismul, este prozelitismul. Caracterul nocix al prozelitismului consta nu nUITIai in faptul de a eorupe credinciosii ortodocsi ea sa devina mernbri ai forrnatiilor sectare prin intermediul bunur ilor materiale, ci pentru motive rnult mai grave. In primul rand, prozelitismul lupta impotriva comuniunii voita de Mantuitorul Hristos. In lucrarea de fata a regretatului Preot Ilarion Felea, I,Ereticii si ratacirile lor

f

doctrinare", pe care Editura .Romania Crestina" ne-o

pune la dispozitie, se arata cei II cine dezbina tunna lui Hristos sau se desparte de Biserica Lui, lucreaza impotriva dorintei si r ugaciunii Mantuitor ului ca "toti sa fie una". In acelasi timp. eel ce dezbina Biserica Dornnului e sminteala pentru lume, caci lumea lsi

un echilibru intre problemele de ordin teologic, referitoare la credinta, si cele de ordin practic, referitoare la viata, etica si actiune. Studiile intreprinse asupra Simbolului de credinta al Bisericii nedespartite din primul mileniu, adica Simbolul de la Niceea si Constantinopol, dar si studiile intreprinse asupra eelor trei sacramente ale Biserieii, adica Botezul, Euharistia si Ministeriul (preotia), eonstituie cea mai buna dovada ill acest sens. Cu trecerea vremii Insa, Consiliul Ecumenic a inceput sa manifeste pe plan international interes aproape unilateral fata de problemele de ordin practic si chiar mai mult decat atat sa cocheteze eu hirotonia femeilor si cu pacatele irnpotriva firii, in totala opozitie eu ~~ant~ Scriptura. Actuala Adunare generala a Consiliului

Ecumenic al Bisericilor care se desfasoara la Harare in Zimbabwe, va eonstitui pentru Bisericile Ortodoxe si cele Protestante un prilej binevenit pentru clarificarea acestor probleme.

Cu toata criza prin care trece actuahnente,

trebuie totusi recunoscut ca miscarea ecumenica a

I

contribuit la apropierea doctrinara dintre Ortodoxie

si Protestantisn1 din mai multe puncte devedere. Odata eu intrarea Bisericilor Ortodoxe in Consiliul Ecumenic al Bisericilor, in 1961, eu prilejul Adunarii generale de la New-Delhi, acest orga~ism ~i-a schimbat baza lui doctrinara, de natura hristologica, eu 0 baza doctr inara de natura trinitara. Hindea Hristos nu este niciodata singur, ei ca Unul din Treirne, este impreuna cu Tatal si eu Duhul Sfant. Aceasta mseamna ca Intreaga teologie a Consiliului Ecumenic al Bisericilor este chemata sa depaseasca individualismul. care a contribuit la fararnitarea unitatii creatine, si sa militeze pentru comuniunea dintre Biseriei, care Isi are temeiul ei ultim in Sfanta Treirne. Apoi, datoria rn iscar ii ecumenice,

PRo 11.,ARJ{)N FEI_J~A

pierde increderea in oamenii care se cearta si se dezbina. De aceea, Mantuitorul osandeste in cuvinte foarte aspre pe cei ce aduc in Biserica sminteala si dezbinarea: "Vai de acela prin care yin smintelile ! Mai de folos I-ar fi aceluia de I s-ar lega de gat 0 piatra de I110ara si ar fi aruncat in mare, decat sa sminteasca pe unul din acestia mici" (Lc. 17, 1-2). Cu alte cuvinte, e rnai bine sa fie ucis cineva, decat sa cada in sminteala dezbinarii" (p.16). Prozelitismul invenineaza climatul reIigios si poate duce la conflicte grave intre crestini, adesea.

In al doilea rand, prozelitismul este si un atac impotriva unitatii spirituale a neamului nostru care a aparut in istorie ca popor crestin si si-a pastrat prin Biserica stramoseasca unitatea lui spirituala. in pofida vicisitudinilor vrernii si a istoriei lu~ zbuciu mate. Din acest punct de vedere, cuv intel e Parintelui Ilarion Felea sunt edificatoare. La vremea sa, cu 0 jumatate de veac in urrna, scria urrnatoarele:

"De I11ai bine de 0 jumatate de veac, in sanul poporului roman se dcsfasoara 0 propaganda sectanta care a luat proportii ingrijoratoare. Ceea ce nu a izbutit sa infaptuiasca propaganda calvina in veacul al 17-lea si propaganda catolica in veaeul al 18-1ea: ruperea unitatii de cred inta crestina a poporului roman, a reusi t in parte propaganda eretica si sectanta in prima jumatate a veacului al 20-lea. Din oras in oras, din sat In sat si din casa in cas a misuna predicatorii sectanti, cautand sa atraga prozeliti pentru adunarile lor. A nu recunoaste acest fapt inseamna cu adevarat a ne aseunde capul in nisip, ca strutul care a ramas cu trupul intreg in primejdie de moarte" (p.9). Strategia sectara este diferita de cea calvina sau catolica. Daca ultimii cautau sa rupa credinciosii de Biserica neamului in bloc, sectantii

,

ataca problema in mod individual, din casa in casa,

EI{E'1'ICll S] I~ l~AcII\JLE LC)R L1()Crl{lNARE

de la usa la usa. Ca sa facern fata aeestei strategii, trebuie sa edificarn credinciosii nostri in invatatura de credinta. Doar astfel vor avea posibilitatea sa faca comparatie intre aurul credintei adeva~ate si _nisipul doctrinar al unor secte aparute la 0 distanta de 20 de secole de la intcmeierea unicei Biserici a lui Hristos In ziua Cincizecimii.

In al treilea rand, prozelitismul sectar ramane fundamental opus, rniscarii eeumen.ice con~emporane, care cauta sa depaseasca d~zb.1.narea .dlntre Biserici si sa inainteze pe calea unitatii crestine. In

repetate randuri, miscarea ecum~~ica. eo~temp~r~na a condamnat fara rezerve prozelitismul $1 l-a calificat

drept obstacol major pe calea reconeilierii dir:tre Biserici. Acesta este si motivul pentru care eel ce pr acica p roz.el itis mu l refuz a sa fa,ca parte din Consiliul Ecumenic. Ca si Parintele Ilarion Felea, cum s-a vazut mai sus, Consiliul Ecumenic al Bisericilor a dat publicitatii numeroase declar~tii in care _con~ damna prozelitismul, Hindea reprezlnt~ 0 ~devarata sminteala pentru lumea care asteapta din partea Bisericii: unitate, pace si iubire. Prozelitismul nu face decat sa dea apa la moara fenomenelor de vrajma~iei ura violenta si razbunare, care confrunta ell atata

, , ~ A

intensitate .lumea in care trairn. In concluzie, am

putea spune ca prozelitisrnul face ~asa ~una e~ societatea secularizata care s-a rupt din unitatea lUI

Durnnezeu si a cazut in eursa antropocentrismului generator de individualism, pluralitate si dezbinare. CUIU spunea Niehifor Crainic, ornul modern a divortat de Hristos si a reluat de la iriceput pacatul

, ~

lui Adam.

Din cauza unor interese pur Iumesti, societatea conternporana nu mai pune nici 0 stavila in ealea

prozelitisrnului, fiindca nu se ga~~e$te la .c<?nse~ cintele acestui fenomen pe plan spiritual, religios $1

7

i

, ,

,-.:.

~5 ~r

I

.

.' .~

PRo ILARI()N fEIJEA

national. Nu se mai pune nici 0 stav ila in calea prozelitismului, fiindca se tine seama mai intai de valorile materiale si se lasa pe plan secundar valorile spirituale. In acest context, salu tam retiparirea Iucrarii Parintelui Ilarion Felea de catre Editura "Romania Crestina", fiindca ne rndeamna cu ferrnitate sa nu ne mai punem nadejdea in oameni, ci sa ne apararn noi insine credinta pe care am primit-o de la Hristos si Apostoli. "Suntem datori sa ne aparam, sa dovedim credinta ortodoxa in fata eresurilor eterodoxe. Ne obliga la aceasta Mantuitorul si Evanghelia, Apostolii si Sfintii Par inti, Biserica, stiinta si constiinta, A nu ne apara inseamna a ne face vinovati si in fata oarnenilor, si in fata lui Dumnezeu"

(p. 9).

Pro Prof Dr. DumitruPopescu

f ..•.

! ~ .

, ,

10; t

~ 'J

·0 i

Wj ui :

z it

......_. ;

~.

W

\ · De mai bine de 0 jumatate de veac, in san l:i

poporului roman se desfasoara 0 propaganda se - ~ tanta care a luat proportii ingrijoratoare. Ceea ce 11 ~ I a izbutit sa infaptuiasca propaganda calvina in veac 1m al17-lea si propaganda catolica in- veacul al 18-le . ruperea unitatii de credinta crestina a poporului roman, - a reusi t in parte propaganda eretica si sectanta in prima jumatate a veacului al 20-1ea. Din oras in oras, din sat in sat si din casa in casa misuna predicatorii sectanti, cautand sa atraga prozeliti, pentru adunarile lor. Numarul lor este in continua cre!}tere. A nu recunoaste acest fapt inseamna eu adevarat a ne ascunde capul in nisip, ca strutul rarnas

cu trupul intreg in primejdie de moarte.

Noi nu credem eel cineva se poate mantui atacand preotii si altarele, icoanele din biserici, crucile de pe cupole si sfintii din cer, sau si numai uitandu-se mereu la buruienile din gradina veeinului. Dar vedem si trebuie sa recunoastem ca Biserica este asal-

, ,

tata si atacata fara incetare. Este atacat crezul nostru,

,

este atacat cultul nostru, este atacata conduita noastra

rnorala, ca si cand am fi un neam de oameni eu totul strain de cuvantul Evangheliei.

Suntem datori sa ne aparam, sa dovedim credinta ortodoxa in fata eresurilor eterodoxe. Ne obliga la aceasta Mantuitorul si Evanghelia, Apostolii si Sfintii Parinti, Biserica, stiinta si constiinta. A nu ne apara insearnna a ne face vinovati si in fata oarne-

nilor, si in fata lui Dumnezeu. "

Paginile acestei carti sunt Iamuriri si raspunsuri la asalturile sectantilor si la atacurile ereticilor cele

~ ~

. <:

cuv ANT iN AINTE

f .• -

1

. (

;

PJ{. ILAI~J()N FELEA

mai de capeterue. Toate raspunsurile noastre sunt izvorate din eea mai curata dorinta de pace, din eel mai treaz sirnt de raspuridere fata de cred inta crestina, cea dreapta si mantuitoare, si din cea mai sfanta convingere pe care trebuie sa 0 aiba tot ere$tinul, ca adeodrul Evangheliei trebue sit rdmiinii neclintit (Gal. 2, 5).

Citeste-le, crestine, eu eea mai mare luare-aminte si te vei Incredinra eel asa dupa cum pruncii nu-si gasesc 0 fericire rnai mare decat in bratele parintilor, tot asa nici noi crestinii nu vom gasi nicaieri mai sigur adevarul Evangheliei si harul mantuirii, decat in sanul Bisericii stravechi a parintilor si strabunicilor nostri, intemeia+a nu de oameni, ci de insusi Mantuitorul si Domnul nostru lisus Hristos.

,.

._"

UN DOMN, 0 CREDINTA

Toti sa fie una ... J1

" ,

. Dupa Predica de pe Munte (M_t. 5-7),,, cea mai

frumoasa - dumnezeiesc de frurnoasa - cuvantare pe care a rostit-o Mantuitorul lurnii, Ii~us Hristos, ~ste cea de la Cina de Taina (In 13-17). In ea .se cupr.ln~ cuvintele de ramas bun, adresate Apostolilor la Cina, inainte de rastignire. In cultul Bisericii, cuva~tarea aceasta e eea dintai in randul celor 12 evanghelii, care se citesc in seara din Joia Patimilor. ..

Aici vorbeste Mantuitorul despre marile $1 vesnicele adevar uri ale religiei crestine: despre D~111nezeu Tatal, Fiul si Duhul Sfant, despre porunca cea noua a iubirii, despre pacea si prietenia cea adevarata, despre ura si rautatea lumii, despre suferintele si prigoanele crestinilor, despre into.arc~rea Fiului la Tatal si trirniterea in lume a Duhului Sfant - Mangaietorul si sfintitorul omenirii, despre viata vesnica, credinta si rugaciune,

Cuvantarea se incheie prin rugaciunea de mare Arhiereu (Evr. 4, 14-16; 5-7) si Mijlocitor (I In 2, .1-2; Evr. 9, 14-15; 12, 24; I Tim. 2, 5-6), pe care hsus Hristos 0 i nal ta catre Tatal, pentru Sine, pentru ucenici si pentru toti credinciosii Biserici~ (I~ 17)~ .

Pentru sine, lisus Hristos Se roaga Tatalui ca sa-L proslaveasca, in ceruri, cu slava pe care a avut-o inainte de a fi lurnea. Prin intrupare, Mantuitorul s-a dezbracat de marirea si stralucirea Sa dumnezeiasca. Pentru noi oamenii si pentru a noastra mantuire, s-~ facut om: s-a smerit pe Sine, chip de rob luand $1 facaridu-se ascultator pana la moarte, si inca moarte

PI{. ILARI(_)N FELEA

pe cruce (Filip. 2, 6-8). Dupa ce prin sangele Sau ne-a impacat .c~ Du!n~e~eu~ ~.i~laturat pe~etele vrajbei si a restabilit religia iubirii intre nor si Tatal, Fiul se

roaga sa fie proslavit, adica imbracat din nou in Inarirea si stralucirea Sa dumnezeiasca (In 17, 1-5).

Pentru ucenici, Iisus Hristos se roaga 'I'atalur ceresc sa-i sfinteasca prin cu va ntu l adevarului (Evangheliei) si sa-i pazeasca de eel vielean, ca si ei "sa fie una, ca Noi" (v.11), adica ca si Tatal, Fiul si Duhul Sfant (In 17, 6-19).

Pentru credinciosii crestini, pentru toti cei ee vor fac~ parte din Biser'ica de-a lungul veacurilor, Iisus Hnstos se roaga, de asemenea, ca toti sa fie una in credinta, in iu bire, in desavarsiro, in slava:

. "Nu n~nlai pentru acestia (Apostoli) Ma rog, ei

si pentru eel ce vor crede in Mine, prin cuvantul lor, ca ioii sa fie una, precum Tu, Parinte, e$ti in Mine si Eu sunt in Tine, asa si ei una sa fie in Noi, ea ;a creada Iurnca ca Tu M-ai trimis. $i slava pe care Mi-ai dat-o, am dat-o lor, ca sa fie una, precum Noi una suntem: Eu in ei si Tu in Mine, ea sa fie eu desavarsiro una si ca sa cunoasca lumea ca Tu M-ai trimis si r-a! iubit, preeum M-ai iubit pe Mine" (In 17, 20-26).

Asadar. IisusHristos Domnul, inainte de Patirna Sa mantuitoare, eu cateva clipe inainte de a se desparti. de iubitii Sai invatacci, se roaga infiorat pentru unItatea religiei cresti ne, pentru unitatea Biserieii si a tuturor eredinciosilor crestini.

, ,

S-a rugat pentru unitatea ueenicilor de atunci, a

crestinilor de astazi si de totdeauna. S-a rugat $i pentru noi, ca toti una sa jim fn crediniii si iubire, asa dupa cum si El este una eu Tatal si eu Sfantul Duh.

Cuvintele de rugaciuno ale Mantuitorului, chiar daca nu ar fi fost rostite inainte de moarte eu eateva eeasuri, pentru noi toti au - si trebuie sa aiba - valoarea unui testament.

12

Iisus Hristos doreste unirea si infratirea tuturor oamenilor, dar rnai ales a crestinilor. El se roaga ca toti una sa fim, caci unirea face putcrea, in Biserica si oriunde. .

Tine minte. crestine: Hristos Mantuitorul se roaga din toata inima pentru . unitatea Bisericii si rugaciunea aceasta face parte din tes!anle~tul p~ c.~r~ sunt chemati sa-l respecte eu sfintenie toti ucerucn si

urmasii Sai, credinciosii.

~ - fi· II

I,.~.cn ioti sa te una ...

Un suflet si 0 Inima

,

Pentru ea Evanghelia sa se propovaduiasca, sufletele sa se sfinteasca si Dumnezeu sa se preamareasca, Iisus Hristos Domnul a intemeiat asezamantul mantuirii, Biserica.

Prin Biserica se continua - pana la sfarsitul veacurilor - lucrarea mantuitoare a Domnului. Iisus Hristos a vestit Evanghelia imparatiei lui Dumnezeu, ca sa crease a si sa rodeasca in inimi, pe pamant si in cer; Biserica face aceea;;i Iucrare. Iisus Hristos a vindecat neputintele oamenilor, i-a mangaiat, ajutat si luminat: Biseriea face la fel. lisus Hristos indrepteaza imbunatateste si sfinteste sufletele; Biserica,

I· ,;" ,

de asemenea, continua aceea~i lucrare. Iisus Hristos

descoper a adevarur ile vietii si !erieir_ii v~$~iee; Biserica vesteste si pazeste aceleasi adevarun sfinte. Iisus Hristos s-a rugat pentru pacea si unitatea crestinilor; Biserica continua aceeasi lucrare, ea sa pastreze unirea si sa propage pacea intre toti fiii oamenilor ..

Tot ceea ee a facut Iisus Hristos pentru mal binele omenirii, Biserica face si continua fara incetare si pretutindeni.

Biserica s-a intemeiat pe cruce, prin sangele si jertfa Mantuitorului (Fapte 20, 28). Organizarea $~ lucrarea ei incep la Rusalii, la Pogorarea Duhului

13

PRo ILARI()N FELEA

?fa~t pe~~e cei 12 AP?stoli (Fapte 2). Atunci au primit Invatacell Do~nulul "darul si apostolia" (Rom. 1, 5);

dar~l ~U~UlulS~~nt, al preotiei, ,~i apostolia de a vest! - e~ sr urrnasn lor - cuvantul Evagheliei la toate nearnurile, pana la marginile pamantului si pana la

sfarsitul veacurilor. '

'. A~ll b carrna ~~ ocrotirea Bisericii, cres'tirtii c'ei du;tal ~unt eu totii una, asa cum a dorit si s-a rugat Mantuitoru] (In 18, 11, 21-23). Toti se iubesc ca fratii: t~ti ~e .. ajuta u_n~i pe al tii: toti iau parte la culiu! Bisericii: la rugacrune, la cantare, la ascultarea cuvan-

tului Evangheliei,~a li:urghia p~ntr.u "frangerea piiinii" (Papte 2, 42). Toti pastreaza .nmirea Duhului intru

~e~iit~}:a piicii" (Efes 4, 3). Toti erauu unsuflet $i 0

tnima (Fapte 4, 32). '.

.,-; ~ ," C!, cat e~e "bine. si ciit de frumos, cdnd fratii lOLul.etiC impreunii ! - zice proorocul si psalmistul

DaVId (Ps. 132, 1). ,

" E bine cunoscuta pilda ell nuielele. Un tata l~telept a ch~mat hlnga patul de moarte pe copiii sai $1 le-a dat sa rupa un rnanunchi de nuiele. Oricat s-au ca~nit feciorii, n-au izbutit, pana cand tatal Ie-a cerut sa desfaca legatura care unea nuielele si sa incerce a le rupe una cate una, lucru de altfel foarte usor. IIYed~~i c~ fns.eam.na unirea, copiii mei. .Cata v~e:ffie va fi rubire $1 urure intre voi, nimeni nu are

nlc~ 0 pute~~. asu1?ra_ vp~stra: ~and l!lsa vetirupo ~gatu_ra unln.I, V~:l slabi si veti fi.rapusi, ea si nuielele

ezmanunchian- ... .. ,:

, .

. . R~saliile, Apostolii, viata eelor dintai crestini $1 Blse~Icc: intreaga, ca si Evanghelia Domnuluiaeest

~ar: ~1 sfa~t ~d.~var ne invata: sa traim inpacea unirii, In oiriutca iubirii.

Duh~l Rusaliilor e Duhul unirii si al iubirii, "Dul!!"l IUl Dunlnez~u,. duhul intelepciunii si al inielegerii, duhul sJatulul $1 al ttiriei, duhul cunostintei si

al temerii de Domnul" (Is. 11, 2). · · ·

14

;,) 'Un -- suflet $1 0 inima, in jurul altarelor Biserir'ii

IuiDumnezeu. .. 'i.,' , , ' " '. : "

;';; . - "Un trup $i un Duh, ... un Donl11, ocrcdintd.tun Botez; un Dumnezeu $i Tattil tuiuror, care este peste ioatc' $i' prin toate si iniru noi toti" (Efes. 4,4-5). ,;

.;' r: .. :

-..". i-ll

Jr. .. .

.~. ~ .. ' . . Duhul unirii si duhul dezbinarii

, . . f

-\~; .:.. I f

~ "l ·.1 ' .

• " •. - ~ rI" •.

C,> " - Cand erala Cina 'cea de 'Taina si vedea inaintea

, ,

ochilor Sai duhovnicestidrurnul Crucii, Mantuitorul

- . ~. .

s'~' roaga ca toti ucenicii si urrnasii Sai "sa fie una", sa

formeze 0 singura Biserica. ,.' , , ' ,

:l.- j: • Apostolii si cei dintai crestini, toti erau una, un ~bflet si 0 inima, formau 0 singura Bisericasi astfel itnplineau testarnentul Domnului. Desi se raspandeau prin toate par tile si rnterneiau mai muIte comunitati crestinc, In privinta credintei si a virtutllor, a dogmelor si a ca1)oanelor,' toti erau una: un &up si un Duh; un Dornn, un Crez si 0 Biserica. ' \.~;'\)':De ce IisusHristos doreste si se roaga din toata

inima, eu sudori de sange, ca toti crestinii sa fie una ~:bturma si un Pastor - ne-o spuhe -tof El: " ... ca sa

creada lumca cd Tu M-aitrimis" (In 17,' 21). -

~ Daca toti crestinii . traiesc Infratiti 8i uniti "in

. ~,. , , . ~ .,

aceeasi Biserica, ,,lumea" vede in ei pe ucenieii si

irichinator ii Mantuitorului, Daca crestinii traiesc dezbinati, irnpartiti in tabere si in n biserici" deosebite, atunci "lumea" eu dreptate se intreaba: Care este Biserica lui Hristos ? Daca sunt mai multe feluri de ucenici, mai multe feluri de invataturi ~i maimulte feluri de turme si de biserici, e limpede eel nu toate

sunt de Ia Hristos. - .

. -

Dezbinarea aduce sminteala; unirea aduce pace

sl dragoste. Dezbinarea e .de la oameni; unireasi iubirea sunt de la Dumne-eu. Cine dezbina turma lui Hristos sau se desparte de Biserica Lui, lucreaza

15

PR~ ILARION"'FELEA

impotriva dorintei si a rugaciunii Manw~torului ca ,,~oti = fie una". In .acelasi tirnp, cefc·e dezbina Biserica Dornnului e sminteala pentru Illume", caci lumea tsi pierde increderea in oamenii care se cearta si se dezbina. De aceea Mantunorul osandeste in cuvinte foar te aspre pe cei ce aduc in Biserica sm~nte~la $i~ezbinarea: " Vai de. acela prin care vin sml'!telzle ! Mal de folos i-ar fi aceluia de i s-ar lega de gat o piatrd de moara si ar Ii aruncat in mare, deciit sa sminteas~ii pe unul din acestia mici" (Le. 17, 1-2). co alte cuvinte, e mai bine sa fie ucis cineva, decat sa

duca la sminteala dezbinarn. . _ . .

Desigur, Iisus Hristos nu vrea moartea nimanui, dar v!e~ ~a ne .. deschidem ochii si sa intelegem cat de urata $1 de vrnovata este fapta omului care aduce

dezbinare si sminteala in sanul Bisericii crestine,

. - ,,Indelnnu-va pe ooi, fraiilor, - scrie 5,f. Ap. Pavel - pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos, ea toti sa grditi la fel ei sa nu fie dezbiruiri fn sdnul vostru; ea ;a {iii eu t~tui uniti in acelasi cuget si in aceeasi

lnfeiegere I (I Cor. 1, 10). _ ..

Marele apostol Pavel neinvata ca toti sa trairn in aceea$i solidaritate, unire si iubire, ca si maduIarele trupului, care nu se cearta, nu se omoara unele pe altele. "Sunt multe mddulare, fnsii un singur trup". Asa I-a intocmit Dumnezeu, ca sa nu fie dezbinare in trup, ci sa se ingrijeasca madularele unul de altul: capul de trup, mainile de picioare, gura de stomac, oehii de urechi si asa mai departe. Nu poate trupul sa spuna ca nu are trebuinta de cap, nici picioarele de maini, nici urechile de ochi, nici stomacul de gura ... Cand stomacul sufera, toate sufera: cand ochiul e orb, tot eorpul e in intuneric; unde lipse$te capul, vai de picioare. Cand un madular patime$te, toate madularele patimesc, cand este cinstit un rnadular, toate se bucura, Nu este razboi intre maini si

" ~

16

ERETICII51 RA TACIRILE LOR [X)CfRINARE

picioare, intre ochi si urechi, intre gura si sto~ac, ci armonie; toate sunt infratite si unite, in acelasi trup, dupa cum si noi toti, crestinii, ne-am botez~t si

. suntem uniti in acelasi Duh. Si Apostolul incheie:

- " Voi sunieii trupul lui Hristos, $; miidulare in

parte" (I Cor. 12, 12-27). . ,

Biserica e trupul lui Hristos (Efes. 1, 22-25; Col. 1, 24) in intelesul ca toti crestinii formeazaun trup si un suflet. Toti suntem unii aItora madulare (Efes.

4, 25); si avern ~n singur cap, care eHristos. '.

. Cine poate spune ca face parte din Biserica lui Iisus Hristos, daca se dezbina de corpul ei. II Dare s-a impariit Hristos ?" (1 Cor. 1, 13).· .. ...

" Cei ce sunt ai lui Hristos, traiesc in Duhul ururu

si al iubirii. Cei ce dezbina Biserica - trupullui Hristos - traiesc in Duhul eel rau al urii, al maniei si al razvratirii, care stapaneste in ,,fiii neascultarii" (Efes.

2, 2; Col. 3,6). .

.'. Drept aceea, "imbracati-va intru dragoste, care este legatura desavarsirii. Si pacea lui Hristos, la care ati si fost chemati,. ca Sa fiti un singur trup, sa domneasca in inimile voastre" (Col. 3, 14-15).

.

~ ". .

.

• • ;' -. -: ~~'I'

. .' .. ~ . r ~ t . ; -!-.t ~ ..• , .

. - .. ~-.I ~fj'. ~ ..

, .. I ;. ~ c .. J. - - ,

- 'L' .... I J _ ..

~ -

~ . ~ : . -t ~ ~

ERETI ell: ~I ERESURILE :.

( • - I .'

• IT _ - ': '. I.~ if.

"Ispititi duhurile !.. .• ,II . -, '.~

. . ~

• • •• -:". ;.; ~. ", • -' ~ ••• < ' •

• II ~ ~ 'f -:- ... .

, .' Duhul eel rau al dezbinarii in siln~iL-B.~~~icii lui H_rlstos a rnceput sa Iucreze mai intai, Intrecrestinii

din Corint. . - . .' · . r··· 1 .< .. ," .' .>~ ,

'.' Se produsesera<jintre' corinteni)~ai:\mu1te "certuri" si pricini de.i.dezbinare". Nu sei:ntelegeau a~up~a_ i~vataturii c.re~tine. desprecruce; despre

, Biserica $1 "despre un~tatea ei, despre taina preotiei, despre sf~nt~ C'!ffilneeatura, despre casatorie, despre m~.ncar?n,. de~pre daruriIe d'uhovrticesti, d.espre ~alrea In limbi, despre invierea Domnul ui

$1 .a l~ort~lor, despre duh si litera, despre apostolii mlf1elnO$I, . ~espre .cuvantul Evangheliei.Din :aceste ne~ntelegerl, pe· care Ie 'cunoa$temdin cele doua epistole ale. sfantului apostol Pavel catreCorinteni s-~ ajuns la crearea de partide. Unii ziceau ca sunt ai l~l P~vel~ altii ai lui Apollo, altii ai lui Petru, si altii

ai lUI Hristos (I Cor. 1, 11-12). '

~umai .in~irand cu numele pricinile de ceartasi dezblna:e ~ln~re c~rint:n~, ~ede~ d~ ~eparte ca pe toate Ie intalnim $1 astazi, innoite $1 inmultite sub

forme si numiri diferite, dar cu acelasi fond de invataturi gresite, Numai 0 mica deosebire este intre vechii corinteni si intre "corintenii" cei noi. Vechii e?ri~teni se declarau unii ai lui Petru, altii ai lui Pavel, all:01 Apollo sau ai lui Hristos, pe cand noii eorinteni toti se declara ai lui Hristos; toti jura pe Biblie, toti

se la~da ~a ~ul~ai ei au "descoperit" adevarul ~i n~llr~.alA"Blsenca lor este de la Hristos. Ei umbla eu Biblia In mana, dar de fapt se tin de talcuirile mintii

~

18

ERE'rICII $1 RA 1'ACIRl.LE L()R DOCfRINARE

lor razvratite si ratacite: se declara ai lui Hristos, dar se tin de Invataturile eretice ale lui Arie (din veaculal 4-1ea), Macedonie (tot din veaeul al 4-lea), Nestorie (din veacul al 5-lea); de invataturile eretice ale lui Martin Luther, care a trait intre anii 1483-

I

1546, ale lui Ulrich Zwingli, care a trait intre anii

.1484-1531, ale lui [ean Calvin, intemeietorul adunarilor calvine, care a trait intre anii 1509-1564, ale lui John Smith, Roger William, William Miller, 5~S. Snow, Ellen White, Cehovsky, Margareta Rowen, [acob Wirtz, Samuel Frolich, Carol Parhom, Barrat, ~ar,otl. Russel, LF. Rutherford, rN. Darby - dintre care eei mai multi au trait in veacul trecut, aI19-lea. Toti spun ca au Biserica, dar se despart de Biserica luiHristos, pentru ca satina ,~'adunarik' fiecare cum

vor.; -, toti declara ca au credinta in jertfa de rascumparare de pe Cruce, dar batjocoresc Crucea Domnului; toti stiu ca 'botezul e conditia de mantuire, dar' il refuza copiilor; tuturor le place sa s'e" numeasca ,;pbcaiti", dar fara sa facapocainta: toti stiu ca Iisus t!ristos a inviat Duminica si ca pogorarea Duhului Sfant s~a Intarnplat Duminica sica Biserica s-a intemeiat tot Duminica, in ziuaDornnului (Apoc. 1, 10), asa dupa 'CUITI ne invata legea cea noua a Noului Testament, si totusi unii ;dintre· ei fin sambata si ne cheama si pe noi sa' ne. intoarcem de la lumina ha~ului la "umbta"legii Vechiului Testament (Col. 2, 16-17; Evr. 19, 1). Toti si-au inchipuit ca numai ei au descoperit adevaruldin Bibliesi ca numai biserica rntemeiata de ei, de fiecare dintre ei in parte, este Biserica lui Hristos. Toti au pus Bisericiialte iemelii, desi Apostolul spune asa de limpede ca .mimeni nit poaie pune alta temelie, decat cea pusa, care e lisus Hristos" (I Cor. 3, 11).

Ce trebuie sa faca crestinul drept-credincios in fata celor ce aduc dezbinare in sanul Bisericii ? Intai

19

PRo ILARION FELEA

de toate sa fie cu luare-aminte la ceea ce au prevestit Mantuitorul si sfintii Sai Apostoli: Petru, Pavel si loan.

. ~ar:tllitoru~ spune: "Paziti-va de proorocii rruncmosi, care vm la voi imbracati in haine de oi,

iar inla:un~ru. su~t lupi riipitori" (Mt. 7, 15). cs "multi pr~orocl mincinosi se vor scula si vor arnagi pe multi ... Ca se vor scula Hrisiosi mincinosi si prooroci mincinosi si v,?r face s~mne m~ri si chiar minuni, ea sa amageasca, de va £1 ell putinta, si pe cei alesi" (Mt. 24, II, 24).

- " Vedeii sa nu fili inselaii, caci multi vor veni in numele Meu ... Deci, sa nu va luaii dupd ei" (Lc. 21, 8).

_ Sf~nt~l ~po~tol Petru s~r!e: "Au. fost in popor si t"?"?" mincmosi, precum si lntre Val vor fi inudtdtori

ml~clnofil, careuor strecura eresuri pierzdioare si, tagaduind pe Stapanul care i-a rascurnparat, Isi vor aduce g~abn~c~ pieire. Mult~ se vor lila dupii rdtacirile lor si din pncina lor va fi hulitii calea adeoarutui.Dux lacomie

va vor arnagi ell vorbe viclene. Dar osanda lor, de mult Pft~gatita" nu zabov este si pierzarea lor nu

doarme (II Petru 2, 1~3). _

Pastorilor Bisericii din Milet, sfantul apostol Pavel Ie graieste: "Drept aceea, luati aminte la voi, si ~a to.ata t,:uma intru care Duhul Sfant v-a pus pe Val epl~copl, ca sa pastoriti Biserica Domnului, pe care a castigat-e eu sangele Sau. Caci eu stiu aceasta, ca dupa plecarea mea vor intra lupi rai intre voi, care nu vor cruia tunna. Si dintre voi insiut se vor ridica btirbati graind inuataturi sucite., co, sa tragi; pe ucenici dupd ei"

(Fapte 20, 28-30). - . _ _ __ ' _ -

. - Iar sfantul apostol si evanghelist loan ne Indeam~a: .Lubitilor, nu dati crezare oricarui duh, ci ispitit! duhurile, de sunt de la Dumnezeu, fiindca multi prooroci

mincinosi au iesit in lume" (I In 4, 1). -

Crestini, ispititi duhurile, ca nu toate sunt de la Dumnezeu!

20

ERE'fICII SI RAT ACIRILE LOR IXX.TRINARE

Ereticii ,

"Proorocii mincinosi" despre care vorbeste Mantuitorul, "lupii rain despre care vorbeste apostolul Pavel, "invatatorii mincinosi" despre care vorbeste apostolul Petru si "antihri$tii" despre care vorbeste apostolul loan (In 2, 18) sunt eretieii, adica toti acei J,cre~tini/ care s-au abatut - ell stiinta si vointa - de la invataturile eele sanatoase si adevarate ale religiei si Bisericii lui Hristos.

._ -,.,Dintre noi auiesit, dar nu erau dinire noi; caci de

ar]: fost dinire noi, ar fi ramas cu noi, ci ca sa se arate ca nu sunt ioti dintre noi, de aceea au iesii" (I In 2, 19). - ," -Biserica a avut de luptat eu acest soi de oameni ~i eu invataturile lor gresite inca de la inceputul ei si lupta pana astazi.

Cel dintai eretic din istoria Bisericii a fost Simon

. .

lv1agul sau Vrajitorul. Nume1e lui era vestit in cetatea

Sarnariei, unde pe multi a amagit prin vrajile lui si de la mie la mare a facu t pe oameni sa creada ca el este 11 puterea cea mare a lui Dumnezeu". Cand a luat cunostinta de cuvantul Evangheliei despre imparatia lui Dumnezeu, pecare l-a auzit din gura diaconului Filip, Simon a primit credinta crestina si s-a botezat. Mai apoi, vazand pe apostolul Petru ca

!rrip~rta$e$te ~elor_b.otezat.i d~rul Duh~!ui Sf~nt, !-a ~b1at eu bani ca sa-l dea $1 lUI II puterea de a Impar-

tasi darul Sfantului Duh. Petru insai-a raspuns: "Argintul tau sa piara irnpreuna eu tine, caci ai socotit ca darullui Dumnezeu se dobandeste eu bani" (Fapte 8, 9-23) .

De atunci si pana astazi, Incercarea de a vinde sau cumpara harullui Dumnezeu pe bani se numeste

simonie, dupa numele lui Simon Magul. -

De 1a Simon Magul, numarul ereticilor a tot creseut. Cand unii dispareau, apareau altii si tot asa, pana in zilele noastre. Cel mai vestit dintre ereticii

21

PRo ILARI()N FELEA

veaeurilor de la inceputul Bisericii a fost Arie care tagadu~~ I?!;lmneze~rea Fh~lui, spunand ca n~ este "de 0 fiinta cu Tatal, dupacum credeau si credem

toti cre$ tinii, '

. Al doilea ~are eretic a fostMacedonie, care taga-

duia Dumnezeirea Duhului Sfant.. ..: . ..

, , Al treilea a fast Nestorie, care tagaduia Invatatura despre nasterea Fiului din Fecioara Maria si

cultulMaicii Domnului. ' '

Urrneaza imparatii Leon Isaurul, Constantin Copronimul (eel din gunoi), Leon ;IV,Chazarul,

Leon V Armeanul si altii, care au pornit si sustinut

lupta contra icoanelor;' "

A

Impotrivatuturor acestor eretici sia rnvata-

turil_or' lor otr~vite s-au tinut cele sapte soboar~ a toat~ .lumea. (sinoade ecumenice), In care Biserica a st~blhf.c:ed~nta cea ~reaptii (Ortodoxia), asa cum 0 m~rtu.nsl1~ In Crez, $1 totodata a osandit - pe terneiul

~flI~t:1 SC!lph.~ri,. al Sfintei Traditii apostolice si al invataturii sfintilor Parinti - toate eresurile Inva-

taturile ~redintei gre$ite' (eterodoxia). "

Mal, departe, peste cateva veacuri, s-au ivit Luther, Zioingli si Calvin,' care au mlaturat Sfanta Tradit~e si Sfintele Taine. $i,in .acela$i 'timp, au pus temeha tuturor ercsur ilor 'd in vrernea noastra invatand ca fieear~ om poate intelege si talmaci Bibli~ cun: vrea, ~ul~il ajuta mintea. 'Ei ceidintai, zicand ea se tin de Biblie, au interneiat "Biserici" 'noi, au inla-

tu~at Cr~zul ere$t.in ~p~st<?lic, ;au.s:~os Liturghia, Tainele, icoanele si sfintii dIn Biserica. Urmasii lor

~ot~cu Biblia in .. rn~na,. ~~ mers ~~ ,rnai;depa~te: a~ Inla"turat ".preotll ~1~erlCll ,au oprlt~.otezul copiilor, au inlocuit Duminica cu sambata., au indraznit sa

calculeze ziua venirii a doua, au' Inceput sa bolboroseasca in limbi neintelese denimeni ~1 astfel au dat nastere la sute de eresuri, care toate se intrec in

22

a tupeunitatea Bisericii - camasa lui Hristos - toate, vai, ell Biblici in mana. ,,' i , ' •

\ : " 'Marturisim ca nu' din ,placere ne ocuparn de eretici si de eresurile lor. Dar suniem siliti de ei sa ne afJiiraln~ De ani de zileei ne ataca fara oprire - prin toate satele ai orasele> si noi 'suntem datori sa ne

, f "

aparam: sa aparam Biblia, sa' aparam Biserica, sit.

rzpiirif1rz adeoiirul Euanghelie).

, .. ' Sfanta Scriptura Ii riumeste pe eretiei .Iupi rai",

/lpr~oroci mincinosi". "amagitQri", "furi si talhari", ~iH~$tiutori" care "rastalmacesc'Scripturile"~i strecoara ~,eresuri pierzatoare" 'de suflet (In'10/1,'8~10; Fapte 20, 29-30; II Pt. 2, 1-3; 3, 16; II In 7).pe uniica acestia apostolul loan ne indeamna sir nu-i primim in ~sa ei sa nil ie zicem: bun uenit (II In 8-10). "

, : " 'Regula purtarii noastre in Iata ereticilor este cea

stabilita odata pentru totdeauna de catreapostolul Pavel, cand scrie: .Dc omul cretic, dupa intiiia si adoua musirare, departeaza-ie, etiind ca omul ea acesia s-a 'abiitut

$iT?iicatuie:;;te, fiittd singur de sine osdndit" (Tit 3, 10-11).

~ ,~ .. ~. . .

'. ~ _.

Greselile ereticilor

r

~. ~. ~ "

J.. .

. ' .i:; 'Oamenii gre$esc in trei chipuri: prin ganduri; prin euvinte si prin fapte, eu stiinta sau fara de stiinta, eu voie sau fara de voie.

. " . .. ~ . . .

~ ,,' , ' ,Eretieii gre$esc mai vartos prin cuvinte, de care

se fac vinovati eu stiinta si eu vointa. Gresesc prin cuvinte,cu limba (lac. 3), deoarece primesc si raspandesc invataturi potrivnice ade'varultri mantuitor. ~.espre ei se spunecall.fnvafa toideauna ~i nu pot ajunge rllc'iddtitif la cunoasierea adeodrului" (II Tim. 3, 7).

". , Ereticii gresesc cu stiinta si eu vointa, pentru C3 se abat de la dogmele si canoanele Biserieii crestine ortodoxe. Cresesc amar, Hindea ies de sub ascultarea Bisericii nesiliti de nimeni. Gresesc amar, deoarece

23

PR. ILARIllN FELEA

nesocotesc Invataturile pe care Ie-au crezut si marturisit Apostolii, sfintii, martirii si toti bunii crestini vreme de aproape 20 de veacuriv Cresesc amar, fiindca se razvratesc din stiinta si ell voia libera, spunand eel ei cunosc mai bine Biblia decat sfintii Parinti si martirii care si-au dat viatapentru crezul crestin. Cresesc amar, pentru ca sunt fatarnici in credinta, iar fatarnicia in credinta Mantuitorul 0 numeste fariseism si 0 mustra prin cuvintele cele mai

aspre (vezi: Mt. 23)... .. . . . .

Ereticii iau in .desert cuvantul Bibliei si istoria

" "~ ,

A • "

Bisericii. Intai de toate, traduc, tipiircsc si inuaid gresit

unele cuvinte din Slan-ta Seripturii. Ei se interneiaza pe Biblie si alearga la Biblie, pentru autoritatea ei dumnezeiasca, dar nu la Biblia tradusa dupa adevar, ci la Biblia in traducere IIbritanica", gresit facuta in foarte multe .Iocuri. De pilda, in limba greaca, in care au fost scrise cartile NouIui Testament, se vorbeste lamurit in patru locuri despre eresuri si eretici. .

1. Locul eel dintai din Sfanta Scripture a Noului Testament in care aflarn cuvantul eres, este in Epistola intai a Sfantului Apostol Pavel catre Corinteni, cap. 11, verso 19. Abia se infiripase Biserica din Corint si se si ivisera in sanul ei "apostoli mincinosi", IIluptatori vicleni, care iau chip de apostoli ai lui Hristos" (II Cor. 11, 13). Apostolul Pavel mustra cu asprime dezbinarile, sehismele (ta shismata) dintre corinteni si-i cheama la impartasirea si 1a unirea ell Hristos (I Cor. 1, 9-13). Prieina dezbinarilor dintre ei erau eresurile, invataturile gresite ale apostolilor mincinosi, De aceea Ie scrie ell bunatate, dar si ell mustrare:

I,Mai intai, aud ca la adunarile voastre din biserica, intre voi sunt dezbinari (ta shismata, greceste) si in parte a credo Caci trebuie sit fie intre voi si eresuri (greceste: aireseis), ca sa iasa la lumina cei Iamuriti"

A

(I Cor. 11, 8-19). In Biblia britanica (tiparita de 0

24

ERBTICII 51 RA l~ACIRILE L(JR DOCTRINARE

.

• .. II

societate engle~a), cuvantu~/precesc "azresels .nu. e

tradus prin cuvantuilleresun ,cum era corect, ~I prin

cuvantul "partide", cu~ant ~are ~re eu totul alt,,1nt:les decat cuvantul eresurt, Chiar $1 cel care nu a invatat

limba greaca Intelege c.a n~ tra?~catorii nostri ai Sfintei Scripturi au gre~nt, C1 erehCll,.~are tocma~ de aceea s-au ferit de cuvantul "eresun , pentru ca se

tern de el, ca vinovatii de puterea legii.

2. Locul al doilea din Noul Testalnent in car~ aflam cuvantul eres este in Epistola catre Calateni. cap. 5, verso 20. Aici ApostolulPavel in$i!a f~pt~l~ trupului, adica pacatele cele m~l grele, care l~p1ed1ca oamenii sa intre in tmparatia lUI Dumnezeu, $1 anum~: desfranarile, slujirea idolilor, vrajitoria, certele, UC1- derea, betiile, dezbinarile si eresurile, "despre care va spun dinainte, scria. sfantul Apostol Pavel, precum v-am mai spus, eel eel ce fae unele ca aces tea, nu vor mosteni impardiia cerurilor" (Gal. 5, 19-21). ~resul este o incercare de crima impotriva adevarului. de aceea e insirat intre pacatele cele mai grele, cum sunt: desfranarile, maniile, uciderile, inchinarile la idoli si altele, Ereticii nici aici nu au tradus cuvantul grecesc .aireseis" cu "eresuri"J cum este cinstit si corect, ci l-au tradus prin cuvintele "certuri de partide", care atat

in limba greaca. cat si in ~imba rO~anaA inseaJ?1na.c/~ totul alteeva decat eresuri. Acelasi cuvant, lIazresels ,

ereticii l-au tradus in doua locuri, in doua feluri: 0 data, la I Cor. 11, 19, cu "partide", si a doua oara,l~ Gal. 5, 20, cu "certuri de particle", iarasi din a_c~ea~l pricina: pentru ca, simtindu-se Cll musca pe caciula,

se tern si se feresc de el.

.. 3. Locul al treilea din Noul Testament unde

gasim cuvantul eretic, numire pentru omul cazut !~ eres, este in Epistola catre Tit, cap. 3, verso 10. AI.CI Apostolul Pavel scrie negru pe alb: "De omul ere~e, dupa intaia si a doua mustrare. [ereste-te (?ep_a~teaza-te). stiind ca s-a abiitut unul ea acesta $1 paea-

25

PRo ILARI()N FELEA

tuicsie, fiind si~gu.r de sine osiindit" (Tit 3, 19-11). In greceste este: airetikon a.ntropol1, ceea ce in romaneste s:, traduce: de omul eretic .... Ereticiisi aici ocolescadev~rul, toarna apa in Yin si traduc a$a:"Dupcl tntaia $1 a ?~U~I mus~rare, departeaza-te de eel ce aduce dezbiniiri ... (TIt 3, 10). Schimbarea este si aici

inve~erata. ~uvintele lI~el ce aduce dezbinari;' spun una,. l~r" cuvintele precIse, ." omul ereiic", spun alta:

Deci ~1 In acest loc, al treilea, ereticii se feresc de adevar, ca soholii de lumina

. .

4. Locul al patrulea si uitimul din Noul Testament und: gasi~ cuvantul .eree", este in ·Epistola a doua a Sfant':llul "Apostol Petru, cap. 2, verso 1. Aici ~po~tolul sc.rl~: " In P?por aufost siprooroci mincinosi, dupa cum $1 lntr~ -r:0l vor fi inviitiitori mincinosi, care v?r ~tre.cura ~res~rt pierzaioare ... ". E singurullocin care $~ Blh.ha b:ltanlc~ tradllc~ c<?rect cuvantul grecesc: azrese:.~ prln euvar:tul, prirnit si in Iimba romana,

II e reZll sa u " eresu rill. .

Da~ ~cuI? se pune intrebarea: Cine a tradus corec~ ~l ClI_lStIt euvintele eres si eretic din cele patru lo~uf1 .. ; Cel c~re au tr~d~,s acelasi cuvant in patru chlpur~. ~I data ~u "partzdc ; a doua oara cu "eerturile de partide ; a treia oara Cll "eel ce aduee dezbiniiri": si a patra oara cu "erezii nimiciioare"; sau cei ce au tradus totdeauna acelasi cuvant grecesc eu .acelasi cuvant

r~m~nesc . (ro~anizat)? In curgerea veacurilor, Blse~lca lUI. Hristos n-~ avut ~i .~u are de luptat ell p~rt~~ele, Cl.Cll eresurile. Ereticii nu-si fac partide - ca $1 intre ei sunt partide -I. ci "adunari sectante" rupte ~in trupul si din sanul Bisericii.Jncare invat~ altJel si altcum decat trebuie. De aceea ;Biblia ii nu-

me$t~ ... " pro?ro~i m~cino$i", lIinvatatori rnincinosi", .Jupi Imbrac~tl in piele de oaie", ".ie~iti dintre noi" , de care trebuie sa ne ferim si sa nu Ie zicem in casa noastra "bun venit" (I In 2, 19; II In 10).' Adevarul e

26

ERETICII SI RA l;ACIRILE l~(_)R D()(_lRINARE

limpede si el striga: ereticii au gre$it si gre$esc mereu. Eise feresc si de cuvantul "eresll si de cuvantul ;j'ereticl', pentru ca ii mustra. ii nelinisteste.

' .. Astfel de traducerigre$ite si talmaciri usucite"

(Fapte 20, 30)1 facute de eretici, aflam mai multe in Biblia britanica. Cata propaganda nu fac ereticii numai cu lupta lor impotriva sfintei traditii sau a predaniei, care, dupa Sfanta Scriptura, 'este al doilea

livor al descoperirii durnnezeiesti. "Numai Biblia !. ..

Numai Biblia !", striga ei. IINu ne trebuie traditia, Biblia este impotrivatraditiei", si asa mai departe. '. " Care este si aiei adevarul ? Sitnplu. Vazand ca-i

supara cuvantul "traditie" 'sau "predan ie II I-au scosdin Biblia lor si auinceput sa predice: Biblia este contra predaniei, contra traditiei, pentru ca nicaieri nu se spune in Noul Testament sa tinem predania ... Daca i.nergem insasi aici la izvor, la cuvantul lui Dumnezeu. asa cum e euprins si seris in limb a greaca, ne lamurim

usor si bine.

. .. .. In limba greaca a Noului Testament, pentru

cuvintele noastre: predanie sau iradiiie avemcuvantul paradosis. Asa 11 aflam in doua locuri in Epistola a

A -

doua catre TesalonicenL In cap. 2, verso 15, Sfaritul

Apostol Pavel scrie: I1Drept aceea, fratilor, stati neclintiti si iineii predaniile(tae paradeseis) pe care le-ati invatat, fie prin cuvant fie prin epistolanoastra"'. Iar in cap. 3, verso 6 din aceeasi epistola, acelasi Apostol

scrie: '"Fratilor, va poruncim in numele Domnului nostru Iisus Hristos, sa va feriti de orice fratecare umbla fara de randuiala si nu dupii predania (paradosin) primiiii de la noi" (vezi si I Cor. 11, 2). Ereticii, in Biblia britanica, au tradus cuvantul grecest paradosis prin cuvantul romanesc: inuaiatura, in amandoua locurile mai sus aratate. si in chipul acesta au sucit iarasi adevar'ul. Dar despre sfanta Traditie. Yom scrie ceva mai pe larg in paginile urrnatoare. Aici e destul

PRo ILAI{IC)N FELEA

sa spunem ca pentru "invataturaIJ grecii au alt cuvant, cuvantul "didascalia", de unde avem si noi euvant~l: dasct1: (de la greceseul: "didascalos"), {ar nu par~d~sls, _care In~e~eaza precis: iradiiie, predanie, invatatura predata $1 pastrata prin viu grai.

, ,~re$esc an:ar eretieii nu numai pentru eel traduc si t~paresc gresit unele cuvinte grece$ti din Sfanta S~rlptura ~n Bibli~ b~itanica (cum sunt, precum am ~azut,. c.uv~ntele: airests =: eres, airetikos = eretic, paradosis -. tra~ltle_$~ alt~le), dar $~ I?entru case leagii de cuvintele st d~ lnv~tatu~lle cele mal imporiante, semnificative, din Scr~ptura, mal ales de acestea -, ca si cand ei ar fi cei mal" vrednici sa Ie, ~aleuiaSdi. Astfel de locuri grele de .lnteles s~nt$l .In Evanghelia Domnului si in Eplstolele Sfantulu~ ~avel,. despre care insusi Apostolul Petru spune ca In scnerile fratelui Pavel, "sunt

un:le !u,c,:uri cu anevoie de inieles, pe care cei nestiuiori si nelnta,:'tl le r~stiilmiicesc, ca $i pe celelalte Scripiuri, spre a lor pterzare (II Pt. 3, 15-16). Legandu-se de loeurile eele mai greu d .... e int~les,. in care se vorbeste despre har, despre mantuire, despre vorbirea in limbi despre sfintele taine si despre altele, ereticii riistiil~ miiccsc Sfan ta Scripture si cad in tot mai multe eresuri

unele mai grele si mai vinovate decat celelalte. '

". ~a, ~ni~ dintre ei se incumeta sa dezlege si sa talcU_lasca ;;1 u~ele locuri din Scriptura care sunt c~pnnse nu~al In atotstiinta lui Dumnezeu. Astfel, can~ a vorbit despre sfarsitul lumii si despre a doua v~ntr~ a Sa, Mantuitorul a spus Iimpede: ,Jnsa de Z~U~}H de.~e~sul acela (al sfarsitului) nu stie nimenea, met lngerll din eeruri, nici Fiul, ci numai Tatifl singur"

(Mt. ~4, .36; Mc. 13, 32). "Nu-i treaba voastrii sa siiti vr~!nlle?l soroacele, p.e care Tatiille-a hotdrii! prin puterea S,a (Fapte 1, 6-7).$1 totusi, ereticii au cutezat sa faca si ~cea~ta: sa se arate ca ei stiu mai multe chiar si decat Mantuitorul, Au stabilit, prin semne mincinoase, ca

28

ERETICII 51 RAT ACIRILE L()R IX1CTRlNARE

data a venirii Domnului anul 1843, apoi anul 1844, pe temeiul ca in pilda celor zece fecioare se spune ca Mirele a iritarziat de la nunta (Mt. 25, 5) -, iar apoi, vazand ca s-au inselat si au gre~it, in loc sa se pocaiasca si sa se smereasca. au scornit alt cuvant de inselare a celor nestiutori, spuriand ca Iisus Hristos a venit, dar s-a aratat numai sfintilor. in cer, fn dun ... Culmea indraznelii si a ticalosiei I. .. Dar pana atunci, fratilor, unde a fost lisus Hristos: nu tot in eer? ... Si

.~.. A duh ?

cum era: ·nu In · ...

. -

Tot in desert iau ereticii siistoria Bisericii. Ereticii

, ,

vremii noastre nu au istorie mai veche de unul, doua

sau eel mult trei veacuri. La noi s-au raspandit abia de 0 jumatate de veac, unii sub ochii nostri. Satele si orasele noastre nu i-au cunoscut decat de ieri, de alaltaieri. Totusi, ca sa arate ca ei sunt IIBiserica lui Hristos", ereticii nu se sfiesc sa exproprieze istoria

Bisericii, sa $i-o insuseasca, sa 0 schimbe unde si cum voiesc, si sa _spuna ca aeeasta e istoria lor. Noi am rnai po~enit si am mai spus ca ereticii - desi se declara

. ca .sunt ai lui Hristos -, se tin de Luther, de Smith,

. . .. ~

deMiller, -de Parham, de Russel si de eresurile lor.

Nu sunt ai lui Hristos; nu au isiorie, deciii de La fniemeietorii lor; nu fac parte din Biserica, deoarece au pus alte temelii, "afara de eea pusa" (I Cor. 3, 11). .

. · Ereticii deci iau in desert Sfanta Scriptura si istoria Bisericii. Cresesc amar ., ell stiinta. cu silinta si vointa - prin cuvintelesi invataturile 'lor eretice. De aceea fac pacate mari, neiertate. despre care vor da deama, precum este seris: !lea de orice cuvant desert, pe care-l vor grai oamenii, vor da seama in

ziua judecatii" (Mt. 12,36).

. Pacatele ereticilor sunt hule fmpotriva Duhului

Slant, razimitir: impotrioa Duhului Adeoaruiui (In 15, 26). Aceste pacate nu se iarta nici aeum, nici in veacul viitor, precum iarasi este scris: /I Toate pacatele si

29

PRo lLARIlJN FELEA

toate hulele se vor ierta fiilor oamenilor, dar cine va huli impoirioa Duhului Slant nu are iertare in veac, ci este oinooai de osdnda uesnicd" (Me. 3, 28-29). .

. ·Cum se nasc eresurile

Ca toate pacatele, eresurile se zamislesc mai intai in inima, pentru ca din inima ies "gandurile rele" . (Mc. 7, 18-23). Candurile rele spurca inima, sidintr-o inima spurcata ies cuvinte si invataturi gresite.

La prihana inimii se adauga trufia rniriti i.

Ereticii sunt oameni care se incred in puterea mintii lor. Isl inchipuie 'canumaici cunose adevarul, Se cred intelepti si astfel i se trufesc. Trufia Insa, in loc sa aduca Iimpezire, aduce intunecarea mintii. in fata mintii lor de "dposloli mincinosi.Lucratori vicleni care au chip de upostoli ai lui Hristos ... , satana se preface in Inger de IuminatIll Cor.ll, 13~14), vine eu Biblia In mana si ineepe a-I ispiti, cum' a' isp itit si p~ Mantuitorul in pustie (Lc. 4, 1-12). Cand Ie sopteste R~, .ascuris, cand le striga in. gura mare: nuva mai faceti sfanta cruce, nu va mai botezati copiii, nu mai

respectati traditia Bisericii, tineti sarnbataInlocul Duminicii, lepadati-va de sfinti si de' icoane, nu v~ mai rugati in limba parintilor vostri, ci ,graiti si bolborositi inIimbi nemaiauzite, lasati sa vaconduca "numai Biblia" ... Cu r astfel de cuvinte .amagitoare, "tatalminciunii" (In 8, 44) insala ai pierde multe

suflete slabe qe inger. . '.

Tru£ia mintii si slabirea credintei la eretici ,se arata in neascultarea fata de Biserica, Ereticul incepe sa mearga pe 0 calegresita din elipa in care se desparte de erezul si de canoanele.Bisericii. El cauta o credinta .moua", 0 eale "noua", care tocmai prin noutatea ei este gre~ita . Biserica este una, sfanta, S9~ borniceasca si apostolica. A doua, a treia, a zecea sau a

30

ERETICII SI r{J\ 1~ACII{lLE LOR D(JC.1_~RIN·ARE

. ..

~ta "biserica" nu poate sa mai fie a lui Hristos, caci IIniJ11eni nu mai poaie sa puna alta iemelic, afara, de cea p,u,sri' (I Cor. 3, 11). Prin faptul ca ereticii nu mai asculta d~, Biserica, ei raman straini de invataturile si binecl..i:vantarile ei, ca niste pagani sivamesi (Mt. 18, 17) . . ;'~. '.' Despartiti de Biserica, ereticii iau "chip de apostoli ai lui Hristos", cum "insu$i satana se preface.in Inger; alluminiiu (II Cor. 11, 13-14). Cu Biblia tp, .mana, luata de la Biserica, ei cauta sa-si indrept~t~asca eresurile lor. Ei stiu ell Sfanta Scripture .intre t~a~~ cartile din lume este cea mai raspandita si se bucura de cea mai mare autoritate. Dar gre$eal~ lor se vadeste si aici in ratacirile lor. Toti ereticii lsi

. . ~ ", .,. . '

~. \ . .

intemciaza eresuriIe pe Sfanta Scriptura, care-i

osandeste si-i mustra, fara crutare, tocmai pentru cao talmacesc in tot felul, de capullor. . .

.: Biserica Ortodoxa ii invata pe .fiii ei ca fiecare gF.~tin poate si e. bine sa citeasca Sfanta Scripture, dar nu si sa 0 talcuiasca, tocmai pentru nenumaratele eresuri care s-au nascut din talcuirea ei gre$ita. ..

.' II Mai inainte de toate, trebuie sastiti - scrie

. Sfantul Apostol Petru - ca nici 0 proorocie (invatatura) a Scrip iurii nusc tiilcuieste dupa bunul plac al fiecaruia" ... (tt Pt.1, 20). Din "bunul plac al fiecaruias-au nascut toate eresurile. D~ aceea talcuirea dreapta a Bibliei 6" face numai Biserica si de aceea la talcuirea Bibliei trebuie sa ascultarn de Biserica, sub indrurnarea Parintilor, ierarhilor, slujitorilor si soboarelor ei.

_ ..... Una dintre pricinile care dau nastere la eresuri

esteincercarea de a talmaci invataturile cele mai grele si tainelecelernai adanci despre care ne vorbeste Sfanta Scriptura. Apostolul Petru serie ca in epistolele Apostolului Pavel "sunt unele lucruri cu aneooie qc inieles, pe care cci ncs ti u tori si nefntiiri ii Ie rastall!1I1CeSC, ell $i pe celelalte Scripiuri, spre a lor. pierzanie" (11 Pt. 3, 15-16). Ereticii se leagatocmai de aceste lac uri greu

31

PR~ lLARION FELEA

de inteles, incercand sa Ie dezIege intelesul. Se leaga . de Apocalipsa, de cartile profetilor si de Sfintele .. Taine ale Bisericii, care prin insasi numirea lor ne arata ca adevarurile lor sunt ascunse cu sapte peceti. si care tocmai de aceea se primesc prin credinta, . pentru ca nu avem pentru ele alta cale de primire si

de intelegere. '.

. lata, asadar, cum se nasc ercsurilc. Ele izvorasc

din gondurile cele rele ale inimii, din irufia mintii, din sliibi-rea crediniei, din fncercarea de a talmaci locurile cele

, ,

Ina; grele din Sfan fa Scripture si din neascultarea fata de .

Biserica. .

Odata razvratiti si cazuti in eresuri, ereticii Isi . iau titlul de "apostoli", l1evahgheli~ti", "misionari", "predicatori", si altele asemenea acestora. Dumnezeu ii descopera camerg pe cai gresite, caci, desi toti se Iauda ca se tin numai de Biblie,poarta alte si alte numiri, merg pe alt drum, interneiaza alte si alte adunari, propaga alte si alte invataturivDe multe ori unul si acelasi predicator a trecut prin toate sectele si, in cele din urma, sau se intoarce pocait la Biserica,

sau se pierde din rea credinta. .

Dumnezeu Ii descopera si in al t feL N ici un eretic nu lucreaza cum lucrau Sfintii Apostoli si urmasii lor. Apostolii predicau EvangheliaDomnului prin temple si sinagogi, pe fata, !impede si cu credinta puternica pana Ia moarte. Apostolul Pavel, ' dupa 14 ani de la intoarcerea sa la Hristos, s-a dus la Apostolii cei mai eu vaza din Ieruselim, ca sa-si arate si sa-$i lamureasca Evanghelia pe care 0 propovaduia, sa se puna de acord cu ei, canu cumva - zice el - prin invataturi gresite, "sa alerg sau sa fi alergat in zadar" (Gal. 2, 1-2). Ereticii nostri lucreaza tocmai pe' dos, pe ascuns si la intunerie, pe la margini de sate si erase. Nu apare nici unul Intr-o sfanta biserica, nu se due la nici un episcop sau preot sa

32

ERETICII SI I{A TACIRlLE. U)R rxXTRINARE

. .

't;puna: iata ceered si.ce invateu.; Ni~i unul nu ,face J$p,~i - intocmai cum a spus Matlt~ltoru,I - t.o~~ sar tllf! .aiuf:ea,. pe~te ga~d, ~n _sta_ulul_~llo,r Bisericii, ca :(J5,)" fure $1 sa junghie $1 sa piarda I"~ $1 de aceea,.p~ eea mai buna dreptate, Iisus Hristos ii numeste fUrl :$; tiilhar! (In 10,1, 10); furi ... adica hoti de cele,sftnt~ (;iau Biblia din Biserica si 0 rastalmacesc): talhari, !itdica ucigasiai credintei celei adevarate in .sufletel~ eelor alabide inger.. Apostolul Pavel le zace .Lupi 1if"(Fapte 20,; 29}, adica fiaresalbatice, de care orice

'om se fereste.cu groaza;· desi lor Ie place sase rrumeasca.Tatarnic si fals, ·"copiii .lui Dumnezeu",

,

adica tocmai ceea ce nu .sunt. ... ., : ~ ... "

'", ~

1 .

'Raspandirea'eresurilor .

l

. .

( .. , .~. : 't ..... _. .-

, .

. .,

. ..

.i . )-

...

L . DeIa Simon Magulsi pana .astazi s;..au ivit, s-~u rasp and it si audisparuto rnultime de eresuri.ln primele zeceveacuri ale Bisericii, se pot numara peste osutade eresuri. Nu amai ramas decatnumele lor;

toate au pierit in' nimicul din care au iesit.

.". In' ,vea'curile .din' urrna nurnarulIor iarasi 1.

crescut inspaimantator. De cand marele eretic germa~i.J fost calugar catolic, Martin Luther, a imp~m~n~enl~ regula ca fiecare om; poate sa talmaceasca Biblia ~: sa-$i aleaga credinta dupa mintea si priceperea lUI, eresurile se raspandesc in toata lumea, ca ume~e~la in peretii caselor, ca neghina in grau, ca buruienile

netrebnice intre florile gradinii. '.

. De nurnele lor nu ne ocupam, ca sunt prea bine

cunoscute. Ne intereseaza mai mult caile, invataturile $'1 rnijloacele prin care' se raspandesc, perltru. c~ sa stim sa ne ferim de otrava lor aducatoare de pler-

, .

zanie si moarte sufleteasca. .

Ereticii lucreaza ell Biblia. N-ar fi nici un rau In rnunca aceasta, daca n-ar Iua in desert cuvantul

33

: '

PR. lLARIl1N FELEA

Sfintei Seripturi, daca n-ar folosi autoritatea $. pu_ter~a. Evangheliei in slujba eresurilor lor. - Aci -p::lmeJdla~~~.nl~an:ullui D~mnez.eu e viu si lucrator] patrunde In lnltpa ca o sable eu doua taisuri (Evr, 4) 12; Apoe.· 2, 12); Acest cuvant il folosese ereticii ca sa insele pe cei nestiutori si neintariti, - ' ~~

Ei isi incep propaganda arunc~nd in - sufletele celor 'ce Ie ies in·· cale cuvinte de indoiala fata de

- inva~atu~a_ cr~~tina orto~oxa, vorbe de batjocura fata ~e BIse~lca st eu deosebire fata de. preoti: - In - acelasi timp, stiu sa spuna car in Biblie se serie altfel decat

A

invata preotii Bisericii, si cei ce nu asculta de inva-

taturile ~or' (ale eretieilor), sunt pierduti. --

. ~a.l depa~~e, ~reticii se leaga de cruce, de icoane, de sf inti, de VII .side morti, .de sfintele taine si de .

sI~ji~orii lo~. in acelasi timp, stiu sa raspandeasca foi $1 brosuri, pe carese pricep sa le laude,ca si cand

n~~.ai in paginile lor s-ar cuprinde adevarul man- - tuirn. _Dae? l~ sp~i e~ sunt eretici (Tit 3,-10), se supara, deschld-_Blbha ~1 ': l~U de marturiepentruspusele lor. ~~~/a Ie SpUI ea ~l /lsa~anase·prefaee,jn Inger de l~m~a , (II Cor._11; 14)" elsJ?u~ eel se mtemeiaza pe Biblie si s-au nascut din Biblie, Adevarat ca s-au

nascut din Biblie, dar sunt ceruii de Biblie sau sunt osiindiii de Biblie ? .. Toate sectele si eresurile sunt mus~ate, combatute si osandite de Sfanta Scriptura, Multimea lor arata, Ie uadeste ca Biblia este irnpotriva

Ior .. ?aea Ie spui ca .se iau dupa "invatatori mincinO~1 (II. Pt. 2, 1), e~ se lau.da ca au neamuri prin Cerrnania, Angha si America, .oameni mari seoli profesori, asociatii si I.' biserici" care numara milioane

d; C1~_e~iD-~io~i~. D~/ca le spui ca yin eu "legill noi~ ell "ll1vatatUrl straine (Evr. 13, 9), care strica invatatura

e~a ~eche si sanatoasa a Bisericii, ei raspund ca Biserica a ratacit, si ei (ereticii) sunt urmasii eelor dintai crestini. .

,

34

El~ETICII 51 RAT ACIRILE L(_1R DOCiRiNARE

. ...•. 92 i~ Greseala cea mai mare a eretieilor este lupta . ·-.; .. dea schimba invataturile cele drepte ale religiei Cf!ei sfinte ale Biserieii, in loc sa schimbe naravurile

cele rele ale oamenilor. .. . .

..

.. Un taran roman, care a scapat din mrejele secta-

rilor. marturisea cumulta mtelepciuneca trebuie sit ciiutaln reforma omului, nu reforma religiei; parasirea

~r:ayurilor~ rele, nu a Bisericii, . .' • ! '

.. ~6h ! Pe-noi ne doare, dar- nu trebuie sa ne - sperie, propaganda si raspandirea eresurilor. Ele flU tin mai m~lt.de 2-3~4-5 veacuri, Nu avem niei un eres din Y}1el)1.ea Apostolilor saua primilor crestinir Ele Yin :H se .duc, intocmai ea modele .. caci sunt de la oameni: iar Biserica ramane. pentru ca. e de la Dumnezeu ...

rr: .. In vremea ereticilor arieni si a ereticilor icono'tJ~ti - (contra icoanelor), existau chiar si -imparati eretici. Totusieresurile lor au pierit, pentru ;ca nu erau de la Dunmezeu. Minciuna piere si adevarul rarnane, caci impoirioa adeoiirului nu aoemnici 0 puiere, ci numai pentru adeva!_(11 Cor. 13, 8).

. . Eretieii au zel, dar -nu au pricepere. Vom dezvalui invataturil~ lor gre~ite, pe rand si eu toata rabdarea. Crestinismul nu e numai Biblia. E si Biseriea

. . . #

impreuna eu datoria, eultul, siujitorii, crezul, credin-

ciosii si traditia celor douazeci de veacuri crestine.

I ~ ;

Chiar daca ar fi I,numai Biblia", si aceasta este

impotriva eretieilor si a eresurilor. Ereticii se inte~~iaza pe Biblie, dar Biblia este impotriva lor. Ereticii citescBiblia, dar nu cunose adevarul cuprins in Biblie;

se indreptatesc eu Biblia,. dar, 0 rastalmacesc (II Pt. 3, 16). Biblia sustine unitatea Biserieii si a erezului

.crestin, ereticii sustin dezbinarile si eresurile impotriva Bisericii. Ereticii se considera toti apostoli; Apostolul Pavel serie ca nu toti suni apostoli (I Cor. 12, 29; Efes. 4, 11). Eretieii se £ac invatatori: Apostolul lacob serie: "Fratilor, nu va [aceii multi inuaiatori,

35

. '1"

, I

i .

PR. ILARION FELEA·

stiind eif mai mare oednda uom lua" (3, 1). Ereticii lupta, darfara sa seineununeze,pentruca scris est rr Chiar de, se va lupia cineoa, nu se incununeaza daca n,

se va lupta dupii riinduiala" (II Tim. 2, 5)~ ,

, " ,,,Litera omoara, duhul face viu". '

. .

• '. . ~. t

. ,

. ~

Sfantul Apostol IudaTadeul sau Lebeul, fratel sfantu lui Apostol Iacob ' (Mt. ·13, -55),nei face

urrnatorul indemn: . ", ,

.Jubitilor, punand toata ravna sa va scriudespr ' rnanduirea cea de obste, rn-am vazut silit sa va scrii

, ,

si sa va Indernn ea sa luptati pentrucrediniaosa c",!m"

fost data ... sfiniilor, odatii peniru totdeauna" (Iuda, v. 3y.

Din cuvintele sfantului Apostol luda Intelegem ca Invatatura crestina, in intregimea ei, este 'dat sjintilor, 'iar prin ,,-sfinti" Intelegernproorocii-s Apostolii Domnului, carora lis-a incredintat ,;oda-...---" pentru totdeauna", invatatura religiei cre~tine:' . -,1

Din cuvintele sfantului Apostol luda,_ casi din' cuvintele sfantului Apostol Pavel (Efes. 4,5), se vede limpede ca nu exista decat 0 singura credin!;1 (inva~ tatura) crestina: aceea care a fast data de la inceputr' odata pentru totdeauna, - de catre Iisus Hristo;. Domnul nostru, sfintilor Sai Apostoli. Un 'Damn si' o credinta, un Botez si 0 Biserica.

, Eretieii adue eu ei alte credintesi prin aceas~a' se despart de Biserica si de "eredintadata:~fmti1ofl odata pentru totdeauna". Ei vin eu alte er~dinte, c. J alte randuieli, eu aite lnvataturi, care nu sunt de 1~: sfinti Apostoli, ei de 1a Luther, Calvin, Smith, Russel, • Miller, Parham si de la ceilalti .mari eretici ai~

, .

veacurilor din urrna, ';

.Dinire noi au iesit, dar nu erau dintre noi, aici de> ar fi fost dinire naif ar fi ramas cu noi, ci, casase arate cii, nu sunt dintre noi, de aceea au iesii" (I In 2, 19). · I

36

ERE'rIel I ~J I{Alr ACII{(LE LC)R D<.XTRlNAI{E

r:1i ' ~ Adevarul acesta este asa de limpede, incat nici -;im rom cinstitnu-l poate tagadui. Trebuie sa fii eretic pemtru (a-Sa ai cur~julsa inchizi oe~ii.~n fata soa~el~i 'fi.sa strigi ca nu exista soare; sau sa Vll eu- ocredinta,

de ieri de alaltaieri.si sa spui ca-i "apostoliea-U si

,.evanghelica". ", -

j .. r;il Am mai spusdeseori ca ereticiisedeclara oamenii Bibliei, si numai ai Bibliei. N u' Ie trebuie " . i.preoti, nic-i Biserica, niei Taine si nici unalt mijloc ---_' sfintire. Ei se tin numai de Biblie, de litera Bibliei, ," - se tineau ide ,tUtera legii" .iudeii cand L-au

(~stignit pe Iisu~. si S~ul cand a prigo~it .pe ere$tin!i

l -; .' De departe 11 poti recunoaste, eu ~lbha subs?ar~1 ~i daca intri eu ei in verba despre tainele credintei, repede tti desehid Biblia si-ti insira stihuri dupa etihuri ca sa-ti arate ca invatatura lor e cea adevarata

~ I, ~

~{credinta Bisericii este gresita.

r In zadar le vei raspunde, tot eu Biblia in mana, ~a. ei sunt eretici, ca Hristos a lasat numai 0 credinta, ca Invatatura Biserieii se rntemeiaz.a pe Sfanta

, Scriptura si pe marturiile sfintilor si ale martirilor, Osteneala de a-i lamuri este de cele mai multe ori zadarnica, deoarece ei se tin de literele Bibliei, mai mult decat de intelesul lor.

,

" Aceasta gre~eala a lor 0 invedereaza sfantul

Apostol Pavel cand serie Corintenilor ca Dumnezeu, prin Iisus Hristos, "ne-a invrednicit pe noi sa fim sluiiiori Noului Testament; nu ai literei, ci ai duhului, caci litera ucide, iar duhul face uiu" (II Cor. 3, 6).

Pavel insusi fusese un slujitor al slovei care omoara, cand prigonea pe crestini, dar dupa ee i-au cazur solzii de pe oehi (Fapte 9, 18), a devenit slujitor al Duhului datator de viata.

. r

Sfantul Maxim Marturisitorul. care a platit eu

limba si ell maria dreapta credinta ortodoxa, serie pe buna dreptate ca If parerile care se nasc din atentia

37

indreptata numai la litera Scripturii si socotintele' patimase ce se ivesc dinprivirea.celor vazute numar eu simturile, suntcu adevarat solzi asezati.peputere . stravazatoare a sufletului, care impiedica s trab at e rea' ..

la Cuvantul nestirbit al adevarului". l

r

- "

Ereticii sunt oamenii slovei care ucide. Mintea

lor este acoperita de valuri si ochii de solzi, care nu-i .

lasa sa vada adevarul, " .

, :Cu ajutorul lui Dumnezeu, noi vom incerca sa' Ie 'ridicam valul de pe minte si solzii de pe ochi, pentru ca savada Iirnpede adevarul, in lumina

Duhului datator de viata, " : "

,

A -

!" : I;"

. .r_.... - ~

" ,.

1/") ~~ .. ~

"~

111 : ,

TRADITIA"

,

--

'~t" -. ' ~

rIM ,,:. I

,;

" "

" "

Sfanta Scriptura si Sfanta Traditie

,~ . .

u - ... :" ": ~ " "":" .. ",

..... __ ... I • •

:1:::':' .Luandu-sedupa litera care omoara Duhulade-

ttli'ului~ eretieul ataca fara incetare, ell Biblia in mana, IDyataturile cele drepte ale Bisericii crestine. Mai intai Blaca .invat~lturadespre cuvantul Iui Dumnezeu si ~espre izvoarele lui; apoi invataturile despre sfanta ~fuce, despre sfanta Biserica, desprernantuire,

'. q~spre sfinte1e taine si a~a mai departe, . ·

i;v--- Biseric~cre$tiha ortod,oxa !~va~a ?imarAturise~t~ ca descoperirea durnnezeiasca, adica euvantul lUI

Dumnezeu. se afla cuprinsa in Sfanta Scripturasi in ~fahta traditie.· Eretieii spun: Nu, cuvantul lui Dtimnezeu se cuprinde numai in Biblie. Traditia este bn adaos de la oarneni, si de aeeea trebuie Inlaturata,

Care este adevarul ? Vom insira pe rand faptele si 'intamplariledincare se vede limpede ca gre$ea1a este de partea ereticilor si ea Biserica merge pe calea ~ea dreapta, fara sa se .abata de 1a adevar.

Atat in Vechiul, cat si In Noul Testament mai iniiii a fost' traditio, apoi Scriptura. Mai inainte de a trai Moise si ceilal ti prooroei si scriitori sfinti, care au scris cartile Vechiului Testament, a fost traditia religioasa: au fost patriarhii, care s.;.au rugat, auzidit altare si au adus jertfe bunului Dumnezeu, farasa aiba Scriptura. In vrernea Noului Testament, crestinismul s-a raspandit in toate orasele mari ale imparatiei romane inainte de a se scrie vreo Evanghelie. Biseriea s-a intemeiat in Ierusalim si Evanghelia s-a raspandit in Antiohia, Damase, Efes, Atena, Corint, Alexandria, Rorna si in celelal te "centre mari ale irnparatiei romane, fara sa existe vreo carte .scrisa

39

_PI{. ILrARI(_)N FELEA

din Noul Testament. Dupa cum ne invata istoria bisericeasca, cartile Noului Testament au inceput sa se serie abia de la anul 50 dupaHristos, in orice caz abia dupa 10-15 ani de ·la interneierea Bisericii. In· acest timp, de 1a intcmeierea Bisericii si pana 1a Inceputul scrierii cartilor Noului Testament, nU111ai euvantul se raspandea, cuvantul eel viu a1 Evangheliei, predicat din gura in gura si de: la inirna la inima, Asa incat sfantul Irineu, care a rnurit la anul 202, a spus nurnai adevarul cand a scris ca: I1Neamurile au crezut in Hristos fara cerneala si hartie", Adica pa~ ganii s-au crestinat prin cuvantul sfintilor Apostoli si . al misionarilor crestini, nu pe temeiul cartilor scrise.

Alt fapt de 0 insemnatate deosebita pentru argumentarea noastra intalnim In felul de a lucra al Mantuitorului. lisus Hrisios nu a scris nimic. El a predicat, a vestit Evanghelia prin viu grai si prin pilda vietii Sale, iar Apostolilor nu le-a dat porunca sa scrie, ei sa predice, sa invete, sa propovaduiasca Evanghelia la toate neamurile (Mt. 28, 19-20; Me. 16, 15).

Apostolii insisi nu au scris din dorinta de a ne lasa carti serise, ei mai ales din nevoia de a propovadui Evanghelia. Din 12 Apostoli, abia sase au scris (Matei, loan, Pavel, lacob, Petru si luda Tadeul) si acestia mai mult din nevoi si interese locale si perso- . nale, decat generale. Matei scrie pentru iudei; loan scrie impotriva ereticilor care tagaduiau dumnezeirea Fiului: Pavel scrie catre crestinii din diferite

r

localitati (Corint, Galatia, Efes, Filipi, Colose, Tesa-

Ionic, R0111a) sau anumitor persoane (Tit, Timotei, Filimon): Iacob scrie catre "cele 12 sernintii care sunt in risipire"; Petru scrie crestinilor din Asia Mica; Iuda scrie 0 epistola alcatuita din 25 versete. Despre ceilalti sase Apostoli nu se stie daca au scris ceva, caci nu ne-au lasat nici 0 urma, Dar este evident eEl toti au predicat, pana la moarte.

40

EI{E]'JCJI Sf rzA1'AcII,JLE LJJR l)(JCvrI~NAH.E

" i Iisus Hristos a predicat trei ani si jumatate, fara s3.;scrie nimic. Cei 12 Apostoli au predicat pana la moarte; abia sase dintre ei au seris, dar foarte putin dinceea ce au predieat. Jar din acesti sase, doi: laeob ~Iuda, mai mult ca sigur nu au fost din numarul telor 12 Apostoli, ci au facut parte dintre rudeniile (hatii) Domnului. Cat priveste pe Apostolul Pavel, estiut ca el a predicat in Corint un an si jurnatate (Fapte 18, 11), in Efes trei ani, "ziua si noaptea" (Fapte 2..0, 31), in Siria si Cilicia paisprezece ani si in Rorna doi ani - peste 28 ani -, pe lariga ceilalti ani de calatorii misionare, prin or asele si tar ile despre care ne vorbesc Faptele Apostolilor. Ce sunt epistolele lui, car ti le lui, care se eitesc in cateva ore, Iata de lucrarea lui misionara care a tinut pana la moarte ? ! .~' , Si, in fine, uncle avem cuprinsa in intregime invatatura Mantuitorului si eea a sfintilor Sai Apostoli? Unde este scrisa Invatatura despre imparatia lui Dumnezeu, vestita II tirnp de patruzeei de zile" dupa Inviere (Fapte 1, 3) ? Unde sunt serise Iamuririle date in drurnul spre Emaus, despre cele serise "in legea lui Moise, in prooroei si in psalrni" eu privire la Iisus Hristos (Le. 24, 44) ? Unde sunt cuprinse Invataturile predicate la toate neamurile, de la interneierea Bisericii si pana cand au Inceput a se scrie cartile Noului Testament?

. La intrebarilc acestea, eretieii nupot raspunde

sau, daca raspund, ocolesc adevarul. .

Noi raspundem - si impreuna eu noi raspunde Biserica intreaga: in Sfiinta Scripturif si in Sfiinta'Tmdiiie.

Ce este Sfanta Traditie ?

r

Toti oamenii traiesc In si din traditie. Toti se

, ;"

bucura de binefacerile traditiei. Cei mai multi dintre

, ~

ei sunt gata sa 0 apere C J pretul vietii lor. Numai

41

I)R~ ILAI{I()N FELEA

pu tini oameni, mai mult din nestiinta sau din rautate, . au curajul sa tagaduiasca sau sa barfeasca traditia, Ce este traditia? .-

~

.

Prin traditie intelegem toata munca si toata

zestrea pe care urrnasii 0 rnostenesc de la inaintasi. Tot ce mostenim de la parinti si de la mosi-stramosi este traditie sau predanie (predare de la inaintasi la urmasi), Obiceiurile parnantului sunt traditie, mosia . parintilor e traditie. limba e trad itie, sangele e . traditie, invatatura e traditie, viata e traditie, sufletul e traditie, patria e traditie, Biserica e traditie, cea mai veche, cea mai venerabila si cea mai puternica traditie. Nici cultural nici civilizatie, nici stat, nici societa te, nici familie, nici istorie, nici progres, nici Biserica, nici viata nu pot exista fara traditie. Cine rupe legaturile - prin miile de fire vazute si nevazute ale traditiei - eu trecutul, rupe firul progresului, rupe firul culturii, rupe firul vietii. Noi toti traim si prosperarn prin munca inaintasilor, prin traditie. Popoarele care n-au traditie, de pilda tiganii, n-au nici cultura, nici stat, nici viata statornica. h,Prezentul

si viitorul sun t fiii trecu tul ui", se spune eu desavarsita dreptate.

lata ce este traditia si ce insemnatate are ea in

~ ,

viata omenirii, Aceeasi insemnatate, inca si mai mare,

o are In viata si istoria Bisericii. Cei mai multi nu

~ f ,

cunoastern religia din scoli si din carti, ci mai mult

din Traditie. In Biserica. prin Traditie intelegem toate invataturile si randuielile pe care Mantuitorul Iisus si sfintii Apostoli Ie-au lasat ucenicilor si urrnasilor lor. Sfanta Trad itie este Insasi religia crestina, invatatura crestina nescrisa la inceput, mostenita de la sfintii Apostoli prin sfintii Parinti,

Stirn sigur ca Iisus Hristos n-a seris nimic, iar Apostolii au seris foarte putin din eeea ce au predicat. f Atunci ce s-a ales de invataturile Dornnului si ale .~

, ,

42

EI{ETICII $1 RA'rAcIRILE L(JR O()CTI<JNARE

Apostolilor? Au ramas nescrise, dar s-au tra~s.m"is prin viu grai, si astfel s-au pastrat lntre cre$h~l1~ 1~ Inemorie, in amintire, din neam in neam, de la panntl

1a eopii si de la copii 1a nepoti, pan~ ca!l~ s-a:u I?u~ in

.. scris. Toata comoara aeeasta de invataturi $1 ran-

duieli sfinte, care ne-a ramas de la Mantuitorul si

Apostolii Sai, se pastreaza in. ~fiinta Traditi:_'A .

Cu vremea, Sfanta Traditie a fost pusa In scns

si astazi ne sta la rndemana, ca sa ne folosim de

luminile ei. ,

Bine, . raspund si ne rntreaba ereticii, dar unde

puicm afla noi Tradiiia sensa, ca sa 0 vedem si sa luam cunostinta de cuprinsul ei ? lata raspunsul:

1. Cea dintai Traditie crestina scrisa este Noul

Testament, Aici se cuprinde 0 parte din invataturile Domnului si ale Apostolilor. Vom vedea alta. ?at~ ce spune Noul Testament despre S£a~~a Tradltl~ $1 de unde stim ca cele patru Evangheln nu cuprind

toate irrvatatu rile Marrtu itortrl ui.

2. Cii;tile bisericesii, care se folosese la slujbele

dumnezeiesti: Liturghierul (cartea dupa care se o£iciaza sfintele Liturghii), Molitfelnicul (cartea du_pa care se savarsesc sfintele Taine si diferitele slujbe

religioase),O~toihul (cartea .celor opt gla~u~i), Triodul (cartea slujbelor biseriee$t~ de la D~mlnlca Vamesului pana in sambata Pa$hlor)., Pentlcosta~ul ~ca~tea slujbelor bisericesti de 1a Shntele Pasti pana la Duminica Intai dupa Rusalii), Ceaslovul (cartea ceasurilor, acatistelor si paracliselor) si Mineele (cele 12 carti In care se cuprind, dupa luni, randuicl ile

slujbelor pentru zilele sfin:i~or). .

3. Canoanelc sau hotararile dogmatice ale soboa-

relor ocumenice. . '

. 4. Crezul si Miirturisirile de credinia ale Biserieii

,

din primele opt veacuri crestine. .

5. Scrierile Sjmtilor Prrinii pana la al saptelea

sinod ecumenic, tinut in anul 787.

- 43

rl<. ILA[{I(_)N FELEA

6. Biserica. Cea mai vadita marturie a Sfintei Traditii este insasi Biserica. Viata Bisericii este viata

T , , ,

crestina organizata, mostenita si continuata din veac

in veae pana astazi, Traditia este viata Biserieii, insasi Biserica, eu valul ei de viata nascuta de la Iisus Hristos sicontinuata - ea valurile apelor - de-a lungul veacurilor, insasi Biserica vie, traita si mostenita din

.1'\

neam In nearn,

Acesta este raspunsul cel bun despre Sfanta Traditie. Cine vrea sa cunoasca Sfanta Traditie, sa

I

citeasca Noul Testament, toate cartile bisericesti,

toate canoanele si toate scrierile sfintilor Parinti, si se va Iamuri. Cu. alte cuvinte, sa se tina de Sfanta Biserica, de toate cartile, darurile si comorile ei sfinte.

Predania omeneasca si

I

predania dumnezeiasca

Ereticii nu primesc alt indreptar pentru invatatura si credinta lor decat Biblia, si aceasta citita si

, JI

talrnacita dupa mintea si priceperea iritemeietorilor

sectei lor. Toate carnorile Sfintei Trad itii, toata munca sfintilor Parinti, marturisir ile martirilor, sfintele Liturghii, canoanele si Crezul, ei Ie inlatura, ea si cand ar fi simple eeremonii, Iucrari, obiceiuri si

prcdanii omenesti. .

Ca sa-$i indreptateasca parerea si credinta lor, ereticii iau diferite cuvinte razlete din Vechiul si Noul Testament, pe care le infatiseaza ca dovezi impotriva Sfintei Traditii. Astfel, citeaza versetul din Deuteronorn (4, 2), in care Moise spune: "Sa nu adaugati nirnie la cele ce va poruncesc eu, nici sa Iasati ceva din ele". Alt argument este luat din cuvintele Mantuitorului despre datinile si randuielile ornenesti, adresate fariseilor: " Voi ati irilaturat porunca lui Dumnezeu pentru datina voastra ... u;

44

ERErrICIl$I RATAcIRIL.E L.OR D(x:--rRINARE

'~Voi ati tnlaturat porunca lui Dumneze~, prin datina '~oastra ... "; "Ati desfiintat porunca lUI Durnneze;t, elf sa tineti datina voastra .. ."; "Popor':11 aeesta .. : l~ '~adar rna cinsteste invatand invataturi ornenesti. ..

(Mt. 15, 3, 6-9; Me. 7, 9). .. .

: Alte cuvinte sunt luate din Epistola Apostolului

iPavel catre Corinteni (I Cor. 4, 6): lISa nu treceti pest~ '~ceeste scris" si din Apocalipsa (22, 18): "I?~ va ma~ (tldauga eineva ceva la cuvintele prc:or~c~el acestei carti Dumnezeu va trimite asupra lUI plagtle ce sunt

... , f

scrise in cartea aceasta" ~

.• . Ereticii se leaga de toate aceste versete si jura

ca ele sunt scrise impotriva Sfintei Traditii, Creseala lor iese usor si limpede la iveala, daca luam seama la Intelesul adevarat al cuvintelor de mai sus. Astfel, daca luarn cuvintele din Deuteronom (4, 2) In Intelesul ca nu n1ai trebuie adaugat nirnie la ceea ee a spus Moise, atunei trebuie sa pastram din Biblie n~mai cele einci car ti ale lui Moise (Facerea, Iesirea, Leviticul,Numerii si Deuteronomul), iar eelelalte carti de la Iosua Navi si pana la Apocalipsa, sa le inl~turaID, deoarece toate sunt adaugate in Biblie dupa cartile lui Moise. Vede oricine ca inte.le.sul ac;sta este gre$it, eretie. Moise nu se gand~$te nle~ la Sfanta Traditie nici la cartile care s-au scns dupa moartea lui, ci numai la cartile scrise de el insusi, si in speeialla Deu teronom. La aeeste carti si la poruncile serise in ele, dupa cum e si firesc, nu trebuie ~d~uf!?at nimic, dar nici lasat afara din ele. Atata totsi rurruc mal multo

Cuvintele Mantuitorului despre datinile, randuielile si invataturile ornenesti, de asemenea, nu se refera la Sfanta Traditie, Iisus Hristos osandeste datinile si riinduielile farieeiiorfatamici, care strambasera pana si porunca a cineea, despre einstir~~ parint~l~r (vezi Mt. 15, 1-9) si altele, iar nu Traditia crestina, invatatura evanghelica ramasa multa vreme nescrisa,

45

PR. ILARI()N FELEA

Cu privire la aeeasta, El porunceste sa se invete ·sa se ras~andeasea si ~a se pazeasca pana la sfa~$itul veacurilor: "Toatc cate o-am poruncit" ... (Mt. 28, 19··

20; Me. 16, 15). Biserica nu a tinut niciodata datinile fariseilor, ei s-a lepadat de ele pentru totdeauna .. ·

S=uvintele ~postolului Pavel (I Cor. 4, 6) se refera la cele sense de Apostol Corintenilor mandri si laudar?$i, ea sa se tina de ceea ee e seris,' adica s . se laude 111 Domnul (I Cor. I, 31); iar versetul din Apocal~psa (23, 18) bles~e~ma pe eel ee adauga eeva la cuv int e le p r oor ocrei acestei car ti a d ica la ApoeaHpsa, la care nimeni, niei SfantaTraditie nu

are nimie de adaugat. '

Prin urmare, nici una dintre talcuirile eretieilor nu sta i~ picioare. Toate sunt gre$ite.

NOI recunoastem ea sunt si traditii omenesti dar Biblia totdeauna a facut deosebire i;'tre traditiil~ ornenesti si Traditia durnnezeiasca. Inca de c~nd s-au seris cartile Noului Testament, s-au ivit carti scrise de :re~ici, dup~ traditii sau predanii ornenesti, date ea ~~. cand ar fi de la Apostoli. Astfel au fast E~anghe.ll1,,, Apaeal.ipse si F~pte care au fost raspan- . dite ea $1 cand ~r fi fast sense de Apostolii Petru si

P~ve~, a~a ~umltele carti ."apocrife", neadevarate .. Biserica msa nu le-a admis. Ea a avut iritotdeauna

grija ca sa nu se streeoare in Sfanta Traditie datini carti sau randuieli omenesti. Pentru Apoc~lipsa s-~ dat lupta aproape sapte veacuri si abia la anul 692 (i~ sino~u~ truIan) .s-a hotarat ca ea sa faca parte dintre cartile canoruce ale Noului Testament.

Acesta este unul dintre marile merite ale Biserieii, ca a cernut carlile adeviirate dintre cele eretice $i a ferit SJiinta Tradiiie de predaniile omcnesii.

PeIanga -acest fapt,· Biserica nu admite nici 0 ~radit!e ~a~e este contrara Bibliei. Ce cuprinde si ce invata Biblia, aceea cuprinde si larnureste si Traditia.

,

46

EI{ETICIISI RA1'ACIRILE L()R IXJCTRINARE

Ceea ce s-a scris pana aici, si ceea ee se va mai serie de aiei inainte, se intemeiaza tot pe cuvintele Sfintei Scripturi si foarte rareori pe euvinte dill Sf. Traditie, ceea ce arata cat se poate delamurit ea noi siam $i cu Sfanta Tradiiie tot pe temeiul Sfintei Scripturi. Noi urrnam iritru toate sfatul sfantului Apostol Pavel adresat Colosenilor, si recornandam .acest sfat si

I ,

ereticilor, care, atunci cand ataca Sfanta Traditie a

r

Bisericii, nu fac altceva decat sa urmeze 0 predanie

omeneasca, un obicei rau, mostenit de la inaintasii lor, eretici ca si ei:

" Luaii seama sa nu va Jure cineva mintea cu filosofia si cu amagirca desartti, dupii predania oamenilor, dupi; st~hiile lumii, si nu dupii Hrisios" (Col. 2, 8).

Evangheliile, despre Sfanta Traditie

Ce spune Sfanta Scriptura despre Sfanta Traditie ? Am vazut dovezile pe care se intemeiaza ereticii cand inlatura Sfanta Traditie. Nici una nu are nici 0

,

putere de convingere. Vom arata acum ce spune Sfiinta

Script urii despre Sfanta Tradiiie. Daca spune, intradevar, sa 0 inlaturam, trebuie s-o ascultam: daca

A.

rnsa spune sa 0 tinem, cuvantul lui Dumnezeu trebuie

respecta t si urma t,

Este un adevar sigur ca lisus Hristos nu a scris nimic. Evanghelia Lui a fost predicate (Mt. 4, 23; Me. 1, 14; Lc. 9, 6; In 2, 22; etc.) si a ramas nescrisa. Cei care au incercat sa 0 puna in scris au fostmai intai sfintii evanghelisti: Matei, Marcu, Luca si loan. Matei si loan sunt din randul Apostolilor; Marcu este ucenieul sfantului Apostol Petru, iar Luca este ucenicul sfantului Apostol Pavel. Primii doi, Matei ~i loan, au aseultat Invataturile Domnului de pe

buzele Lui sfinte: cei doi din urrna, Marcu si Luca Ie-au primit prin auzire de la Apostolii Petru si Pavel.

47

PR. II~ARI()N FELEA

A ,

Intrebarea e: Seris-au eoangnelistii toate inuatiituri

Domnului ? Raspunsul e: Nu. N-au scris decat 0 parte si inca 0 mica parte, din ceea ee a Invatat El vrem

. de .trei ani si jurnatate. lata cateva probe: Dup inviere, Iisus Hristos a petrecut eu Apostolii "ara-: tandu-li-se timp de patruzeci de zile si graind eel . despre imparatia lui Dumnezeu" (Fapte 1, 3). Und este scrisa si cuprinsa Invatatura despre imparati . lui Dumnezeu pe care Iisus a predicat-e Apostolil dupa inviere, ureme de 40 de zile I Nu stim, A rama nescrisa, in grai viu, fn Sf Tradiiie.

Alta proba. In ziua invierii, Iisus Hristos se arata Apostolilor si le vorbeste despre .Loate cele scrisc in lcgea lui Moisc si In prooroci $i In psalmi pcntru EI" (Leo 24, 44). Unde sunt cuprinse aceste Iarnuriri ? Nu stim,

-Au ramas nescrise, in grai viu, in Sfiinta Tradiiic.

Alta. Sfantul Luca ne spune ca. dupa ce au scris si altii despre invataturile si faptele Domnului, vrea sa serie si el "loate, cu de-amanuntul de la inceput" (Lc. 1, 1-3). Dar a seris .Evanghelistul Luca intradevar despre "toateN cuvintele si faptele Mantuitorului? Nu. El a scris numai tot ce a auzit si a stiut el, nu fI toate" invataturile si faptele Dornnului.

Probele sigure ni Ie da Sfaritu l Apostol si Evanghelist loan, care a scris Evanghelia a patra si ultima. In Evanghelia sa, Sfantul loan scrie despre 0 multime de fapte, rninuni si invataturi, care nu sunt cuprinse niei la Matei, nici la Marcu si nici la Luea. Aceasta este 0 proba, A doua, Sfantul loan, care e ultimul evanghelist (mort pe Ia anul 100), cand Isi incheie Evanghelia nu uita sa spuna ca nici el nu a scris toate cele ·ce a facut si a invatat Iisus Hristos: .

, ,

A

"Inca si alte mulie semne a [acu! Iisus inaintea ucenicilor .

Siii, care nu suni scrise in cariea aceasia" (In 20, 30). "Sunt inca $i altc multe ciiie a [acut lisus, care de s-ar Ii scris cdtc unami se pare ca nici in lumea aceasia n-ar ·

48

fnciipea cariilc ce s-ar fi scris' (In 21, 25). Nici in Evanghelie, nici in Epistolele sale, Sfa~tul loan n-a scris tot ee a stiut si a invatat despre Iisus. preCUITL insusi marturiseste: "Multe am sa vii seri u, dar. n-a1rl voit ~if lc scriu pc hiirtie ;;i cu cerneaui, ci l1tidii)duICSC s~ tnu la uoi si sii Xiiicsc gurii ciitre gurii, ea bucuria noastr~ sa fie dcplinii" (11 In 12). Aee~ea$i cuvinte ~e repeta ~I in epistola III (v. 13-14). Prin urmare, Sfantul Io~n, eel din urrna Evanghelist, care cunostea ~vang~elnl~ scrise rnainte de el si euprinsullor, nuirturieesie ~l rcpeia

eli mulie din ire japtele ~i inrauituriic lui Iisus Hristos au rtimas nescrise. Unde s-au pastrat toate acestea ? ~u stirn. Au ramas nescrise, in grai viu, 111 Sffinta Tradiitc. , . Concluzia care se poate trage din cele scrise in

Sfintele Evanghelii este deci clara: nu s-a seris tot e~ a invatat Iisus Hristos. dar tot trebuie pastrat. Caci zis-a DOinnul: "NIergand Invatati toate neamurile, botezandu-Ie ... si ... invatandu-le sa pazeasca toaic cdtc 'V-anI poru neit'll (Mt. 28, 19-20). II !oatelJ , nu nu~a! unele; toate, fic scrise, fie nescrise; toat~" ad ica amandoua: ~i Sfiinta Scripturii ~i Sfiinta Tradiiic.

Apustoful Pavel despre Sfanta Traditie

,

Cea m ai bogata invatatura despre ,Sfa_n:a

Traditie in Noul Testament 0 avem cuprrnsa In

Epist~lele sfantului Apostol ~avel. . . ,

Astfel, el le scrie romanilor: "eredInta VIne din

auzire, iar auzirea prin cuvantul lui Dumnezeu II ~1~,. 17). Mai departe: $i va ro~ pe.,:oi, fra~ilo:, s~ = P~~ltl de cei ee fae dczbinari ~i S11'llntell,l1llpotr1?,a Invatat~nl pc

care ati inoaiai-o; feriti-vii ~e ci, ea ."?" e~ a~e$ha "" slujesc Domnului no~t~u h~u~ HrIs"tos, ~1. p~n.tecelul lor; si prin oorbe dulci ;;1 amagitoarc Infala inimile celor

lcsnc creziiiori" (Roin. 16, 17-18).

49

PR6 ILARION FELEA

Catre corinteni sfantul Apostol Pavel serie: ".Pentru ~ceasta am trimis la voi pe Timotei, care este fiul meu iubit si credincios in Domnul. EI vii va aduee

aJnint~ ctiil~ l~ele ~ele ~ntru Hristos, asa precum inua; pretu~lndel1.11 In once biserica" (I Cor. 4, 17). " Vd laud pc VOl, fratilor, ca va aduceii aminte de toate ale mele si iineii p!cdaniile pre~um ,vi Ze-arr: dat" (I Cor. II, 2). ·

Catre galatenl sene: "Chlar daca noi in$ine sau un inger din eer v~ar =: alta Evanghelie deciit aceea pc care eu ":": ~estl~-o, sa fie anaiema" (1, 8).

. C~tre. flhpe~l: ~,Cele c~ ali inoatat si ali primit si aii auzii $1 at1.?azut la mine, aeestea sa Ie faceti, si DU1rlnCZeul pticii va fi cu voi" (4, 9).

_ Cat:e _t:salonic:ni:" "Mai departe, fratilor, va rugam $1 va indemnam In Domnullisus ca asa cum

aii primii de la noi In ce chip trebuie sa urnblati si sa placeti lui Dumnezeu, asa sa prisositi tot mai ',n~lt ... Nevoiti-va a trai in liniste, ca sa va faceti datoria si sa lucrati cu mainilo voastre, precum v-a'm poruncii"

(~ ~es .. 4, 1, 1~~. »Drept aceea, fratilor, stati neclintiii $~ tlnctz.prcda~l1lc, pe care le-ati invatat fie prin cuvant, f ie prl? epls!ola no astr a" (II Tes. 2, 15). .vs poruncim, fratilor, in nume1e Domnu1ui nostru Iisus Hristos, sa va feriti de orice frate care umbla fara de randuiala, si nu dtrpa predania primite de la noi" (II Tes. 3, 6).

A ~atre Timotei: 110, Timotee, ptizesie eeea ee ti s-a incredintat, departandu-ro de vorbirile ce1e desarte si de Impotrivirile sfiiritei mincinoase, de 'care legandu-s~ unii, au ratacit de 1a credinta" (I Tim. 6, 20-21). ".Tlne~te de drertarul inoaiaturilor siintItoase, pe ~are le-ai :-ZUZlt d.e Ia mine, in credmta si dragostea cea mtru Hristos Iisus. Pdzeste odoruZ eel bun ee ti s-a incrediniat prin Duhu1 Sfant, care locuieste in' n~i" (II Tim. I, 13-14). "Si cele ce ai auzit de la mine In fata rnu ltor martori, acestea le fneredintcazii la oameni

50

ERElICIl SI RA~rAcIRlLE L()R O(JCTRINARE

credinciosi, care vor fi destoinici sa invete si pe altii"

(II Tim. 2, 2). ' .

Insasi viata sfantului Apostol Pavel este un indreptar minunat, cuprinzand 0 searna de indernnuri si porunei, peste care nici un crestin nu poate sa treaca, Ce sunt acele "invataturi primite" (nu citite), acele ,..cai", acele II predanii", acel "dreptar a1 invataturilor" vazute, auzite, invatate si primite, acel -"odor bun" care trebuie predat neschimbat la oameni destoinici sa Invete si pe altii, acea Evanghelie predicata de Apostolul Pavel, pe care nici ingerii din cer nu au dreptul sa 0 schimbe ? T oate acestea sunt unul si acelasi lucru: sfanta comoara a invataturilor si nln'duielil~r crestinemostenita de la Ma~tuitorul

, ,;

si de la Apostolii Sai, adica Sfiinu: Tradiiie.

Aproape in toate epistolele sale, Apostolul Pavel nu uita sa atraga atentia cititorilor sai asupra datoriei de a pastra neschimbata credinta dreapta si toata invatatura crestina, si in acelasi timp de-a 0 preda mai departe, curata si neschimbata, urmasilor.

Daca nici ingerilor din cer nu Ie este ingaduit sa schimbe nimic din Evanghelia oesiiti; de Apostolii Domnului, inseamna ca de pastrarea ei curata e legata 0 mare si grea raspundere in fata lui Dumnezeu.

Noi suntem constienti de aceasta raspundere si de aceea, cu Biblia in mana, strigarnde aici, ca si din fata sfantului Altar, catre toti cititorii: iineii

,

predaniile sfinte, ca nu numai oamenii, dar nici ingerii

din cer nu au dreptul sa Ie schimbe. .

T· · daniile I JJ

If ~ ineti pre ann e ....

Tot ce invata Sfanta Scriptura despre Sfanta Traditie se poate cuprinde in trei puncte, si anume: 1. Nu s-au scris In. Noul Testament toate inuatdturiie Domnului f'i ale Apostolilor. Mantuitorul nu a scris nimic, iar Apostolii care au scris, au scris foarte putin

51

PRo ILARI(lN FELEA

din ceea ce au predicat. Prin urmare, 0 mare parte din invataturile Mantuitorului, Iasatein grija Apostolilor, ca sa le propovaduiasca, au ramas nescrise, deci sunt cuvrinse In Sfanta Traditie.

~ ,

2. Trebuie pastraid si Sfiinta Traditie, ea si Sfiinta

Scriptum. Biblia nu este impotriva Traditiei, cum spun ereticii, ci pentru Traditie, Biblia ne obliga sa tinem ell sfintenie atat ceea ce s-a scris, cat si ceea ce nu s-a scris, adica toata invatatura Domnului si a sfintilor Sai Apostoli.

3. Sfiinta Traditie nc cstc de cel mai mare ajutor fn ialmacirea corccui a Sftntei Scripiuri. Ea ne Iumineaza locurile "greu de iriteles" despre care ne aminteste sfantul Apostol Petru (II Pt. 3, 16). Sfanta Traditie ne invata cum se organizeaza si se conduce Sfanta Biserica: cum se savarsesc sfintele taine si dumne-

, ,

zeiestile slujbe; CU111 sa botezarn copiii, cum sa cununam tinerii, cum sa ne cuminecam, cum sa spovedim pacatosii carese pocaiesc, cum sa slujim sfanta Liturghie, cum se sfintesc preotii, cum se ingroapa rnortii. In toate aceste privinte nu avem in Sfanta Scriptura decat indrumari si Indemnuri generaIe, pe care Ie putem Implini numai tinand seama de ceea ce ne invata Sfanta Traditie.

, I

Faptele Apostolilor istorisesc despre un oare-

care famen, ministru de finante al reginei Candachia a Etiopiei, pe care diaconul Filip il intalneste citind din profetul lsaia cuvinteIe: "ea un miel spre junghiere s-a adus si ca 0 oaie fara de glas inaintea celui ce 0 tunde, asa nu-si deschide gura Sa. Intru smerenia Lui judecata Lui s-a ridicat si neamul Lui cine-l va spune? Ca s-a ridicat de pe pamant viata Lui" (Is. 53,7; Fapte 8, 2&-33). De~i om Invatat, marele vistiernic nu intelegea ceea ce citea. Numai dupa ce I-a Iamurit diaconul Filip, a putut sa inteleaga ca in versetele citite este yorba despre jertfa Mantuitorului (Fapte 8, 34-35). lata cum Sfanta

52

.1

EI<'E'f'JCII SI I<A T ACII{IL.E L(_)R rx1CrI~NAI~E

"Scriptura ne arata limpede ca avenllip~t1 de ajuto~r~ la -tiii1nt1cirea ei, ajutoare care incep ~u Sfanta !~adltle._

Cat de trebuitoare este Sfanta Traditie ca sa

tahnacitn corect Sfanta Scriptura ne arata mai lamurit 'decat orice istoria crciicilor sia eresurilor. Toti ereticii .se tin de Sfanta Scriptura: cred in ea si spun ca toate cel~ pe care le invata ei se inteme,iaza. nu~ai peSf~nta Scriptura. c» to~te acestea~ _?es! !otl ~e tlI~ de Sf~nta Scripture, nu toti au aceleasi inotiiaturi. Toti umbla ell

Biblia subsuoara. dar mvataturile lor se deosebese unele de altele cum se deosebesc si fetele lor. Toti riitiieesc cu Biblia in miina si in felul acesta Dumnezeu

descopera ca sunt rataciti si ca nu suni de La DUltlnc.zeu (Fapte 5, 38-39). Daca ar fi de la DU111neZeU, tot! a~ trebui sii fie una, preculn vrea Domnul (In 17, 21). Ei insa sunt dczbinaii $i rataciii, peniru eli au inuiiurat Sfiinta Tradiitc. Predania le-a stat in cale. De aceea au tnlaturat-o asa cum au inlaturat tot ce sta in calea

I , ~

ratacir il or si a gre$elilor lor: ~iserica, Pre~tIa~

Liturghia, canoanele etc. Iar ~a s~ sca~e de CU~a1rttu! "predanie" (greceste: praradosis) din Sfanta Scnptura

si ca sa insele pe cei "lesne crezat?riJl (~oln. l?, 18) si nepr icep uti, n traduc grc$zt prln cu~antul ,Jnviifatunl'i (vezi la I Cor. 11, 2; II Tes. 2, 15 $1 3, 6). Fac intocmai ca si eu celalalt cuvant care nu Ie place, "eretic", pe care iarasi, precum am vazut, ca sa nu-i

supere, 11 traduc gres-it. »; "-

. E 0 greseaUi fundamentala. deoarece A at~t In

limba Noului Testament, cat si in general In limba

greaca, peniru "fnviittitu:a" =». cuviint~l. "didasc~lia/~ (si pentru mvatator, I1dldascalos ). De aici avem $1 az~ in limba romana cuvantul "dascal", care are acelasi inteles ca si cuvantul "invatatura" si lIinvatatorlJ', dar care nu e totuna cu "paradosisu, predania sau Traditia.

Tinand seama de toate gre$elile pe care Ie-au

facut '$i Ie fac ereticii cand spun ca se tin numai de

53

PI~. ILARION FELEA

Biblie si inlatura Traditia, noi ne luamdupa glasu! Bibliei . $i al Sfintilor Apostoli, care ne poruncesie sa pdstrdm Traditia.

~

II Tineii predaniile 1 ... " (I Cor. 11, 3; II Tes. 2, 15),

tineti tot ceea ce vi s-a incredintat: Biblia, Biserica, . Liturghia, Crezul, canoanele, tot eeea ce se euprinde in cartile si randuielile bisericesti. ·Caci toate laolalta .

.. , 1

forrne aza mo sten irea pr irni ta de la A postolii

Domnului si de la sfintii Parinti, toate laolalta formeaza Sfanta Traditie. Acesta e indernnul Apostolilor si al Biserieii intregi ..

"Tineti predaniile!" inseamna: pastruti tot ceea ce crede, piistreazi: si inuaid sfimm Biserica, toata comoara de lumina a crestinatatii, toate cele auzite, vazute, invatate si primite (Filip. 4, 9) de la Apostolii, sfintii si martirii Bisericii.

, ~

Tineti predaniile, "fara pata si fara vina" (I Tim.

6, 14), caci Yeti raspunde in fata lui Dumnezeu pentru pastrarea, implinirea si predarea lor rnai

departe urrnasilor. .

Aceasta e Invatatura Sfintei Scripturi despre Sfanta Traditie: sa a piistram, nu sa 0 inlaturam, sau sa formamo·traditie nouii, din poezii, ceremonii si cantari eu mandoline si ghitare, foarte asemanatoare celor lumesti, cum fac ereticii.

Bisericile care pastreaza si cinstesc Sfanta Traditie ca si Sfanta Scriptura (Biserica ortodoxa si cea romano-catolica) au cea mai mare unitate de credinta, iar sectele care se tin numai de Biblie, in numar de peste cinei sute, nu au nici 0 unitate de credinta. Nu este acest fapt dovada cea mai graitoare despre insemnatatea Sfintei Traditii in viata si in

di ··1? I

ere inta crestini or .....

, ~

CRUCEA

Crucea nu este idol

...

Am cercetat si am lamurit invatatura Sfintei Scripturi despre cuvantul lui Dumnezeu. Am vazut, scris negru pe alb r ca descoperirea si cuvantul lui Dumnezeu se cuprind in Sfanta Scripture si in Sfanta Traditie. Mai mult, Sfanta Scriptura ne striga si ne porunceste sa tinem si sa pastram nu numai ceea ce este scris, adica Biblia, dar si ceea ce s-a predat prin viu grai de Ia Mantuitorul la Apostoli, si de la Apostoli la Parintii Bisericii, adica predania.

"Tineti predaniile !. .. 1/ (I Cor. II, 2; II T es. 2, 15). Acesta e glasul Bibliei si al Bisericii,

Ereticii, desi se lauda ca se tin de Biblie, nu asculta acest glas. Ei .. dimpotriva .. se razvratesc impotriva Bibliei ~istriga: [os predaniile !. .. Nu va mai tineti de traditie ! ... In felul acesta, ei se arata in

.. ~ ,

vazul tuturor ca sunt rataciti, deci eretici.

Alta Invatatura crestina ortodoxa atacata de

~ ,

eretici este cea despre sfanta Cruce.

Ereticii, orbiti de litera legii ca si fariseii, arata un zel deosebit In lupta pe care au declarat-o sfintei Cruei. I$i inchipuie ca abia ei, de ieri de alaltaieri, au descoperit invatatura cea adevarata despre Cruce si de aceea Indraznesc sa spuna, fara sa se rusineze, ca sfanta Cruce este "idol", "semnnl fiarei", "spanzuratoare", 11 buna pentru foe" si altele.

Ca eresullor sa fie Intarit si crezut, alearga - c~ de obicei - la Biblie. in Sfanta Scripture se spune:

"Sa nu-ti faci chip cioplit si nici un tel de asemanare ell cele ce sunt In cer, sa nu te inchini lor, nici sa

55

PR. ILARIC)N FEL.EA

slujesti lor" (Ies, 20, 4-5). Crucea e idol, spun ereticii, si porunca ne opreste sa ne inchinam la idoli, deoarece: IISlujirea idolilor este lucru desert: un copac taiat din padure, faptura de mester, seulptat cu dalta, infrumusetat eu aur si cu argint, intarit eu cuie si eu lovituri de ciocan, ca sa nu se clatine ... " (Ier. 10, 3-4).

Intemeiati pe aceste cuvinte biblice, ereticii pred ica mercu ca sfanta Cruce este idol si deci trebuie inlaturata din biserica, de pe cupole, de pe cununile mirilor, de pe mesele judecatorilor; din carti si . din casele crestinilor ~

, ,

Ca sa raspundern invataturilor amagitoare ale ereticilor, trebuie 111ai intai sa ne larnurirn ce este un idol, apoi sa vedem daca sfanta Cruce indeplineste conditiile unui idol sau nu.

,,-

Idolul este un chip cioplit, despre care paganii cred ell este Durnnezeu. In vechime - la unele popoare pagane si astazi -, intalnim 0 rnultime de zei facuti din lemn, piatra, fier, argint si aur, la care se inchinau si aduceau jertfe de animale, pasari, mancaruri si oameni, socotind ca aceste chipuri sunt irrsusi Dumnezeu. In intunecarea mintii si in impietrirea inimii lor, paganii nu mai cunosteau pe Durnnezeul eel adevarat si se inchinau la idoli, Faceau

,

idoli din soare, din luna si din stele, apoi din animale, pasari, arbori si oameni. De aceea au fost trimisi de Durnnezeu profetii, sa lumineze mintile si samiste inimile oamenilor, ca sa se trezeasca si sa nu se mai inchine la chipuri cioplite, adica la nici un fel de plasmuiri ale eelor care sunt in cer (soare, luna si stele) sau pe parnant (arbori, pasari, animale si oameni).

Care dintre crestini a spus vreodata ca sfanta Cruce e Dumnezeu ? Cine a facut din sfanta Cruce idol? Cine a inlocuit inchinarea la Dumnezeu cu Inchinarea la Cruce? ... Nimeni !

. Proorocii ne opresc pe buna dreptate sa ne inchinarn la copaeii din padure si la chipurile cioplite

56

.. ~

."

EI{FrrICII $] I{A1'AC]RlLE LC)R (x)CTRINARr:

de oameni, ca doar nu acestea sunt Dumnezeu, Dar

-ci nu opresc cinstirea obieetel?r sfinte din ~emplul Domnului. Dimpotriva, acelasi procroc, MOIse, care a-oprit eel dintai inchinarea ·1a id?li,~a zi.dit cortul sfant, ell altarele, podoabele, vesmintelesi odoarele lui sfinte (Ie$. 25-28), si a hotarat pede]?easa eu rooartea pentru cei ce le batjocoresc. Acelasi prooro~ a facut din lemnele padurii stalpi pentru templu $1

obiecte de cinste.; .--z.;- .;,

. Noi crestinii nu facem idol (dumnezeu) din Cruce. Noi 0 einstim pentru ca a fost aleasa si purtata de Mantuitorul in drurnul spre Golgota "pentru noi oarnenii si pentru a noastramantuire" ... · . .Noi crestinii, ne inchinarn in lata Crucii, nu la

Cruce. Noi .crestinii respectam Crucea pentru ca ea este .simbolul suferintei mantuitoare si altarul de jertfa al Mantuitorului: pentru ca Crucea a fost sfintita prin sangele Domnului, care ne curata de .. toate pacatele (I In 1, 8); pentru ca sfanta"Cru~~.e rnijlocul impacarii cu Dumnezeu, semnul mantuirii, podoab.a

Bisericii si steagul de lupta si de biruinta a1 crestinilor; pentru ca Iisus Hristos ne porunceste sa !uan_: crueea si sa-L urrnam pana 1a moarte; pentru c.~ Apostolul Pavel ne vorbeste despre "dU$~a.nl~ Crucii" ; pentru ca Sfanta Scriptura nu spune nicaieri ca sfanta Cruce ar fi !fidoll/-, "spanzuratoare", "senlnul fiarei", sau alte cuvinte de ocara despre ea. Astfel de cuvinte spun despre sfanta Cruce numai erciicii, adica acei oameni "care invata totdeauna si nu pot ajunge niciodata 1a cunoasterea adevarului" (II TiIu. 3, 7).

Iisus Hristos despre Sfanta Cruce

in cartea Intelepciunii lui Solomon citi~ urmatoarele: .Binccuoiintat cste lemnul care slujestc la 0 trebuintti binecutrdntaui, iar idolul facut de mana

57

~ .

s

PRo ILARI()N FELEA

orneneasca este blestemat, si el si acela care I-a facut: acesta pentru ca I-a facut, iar idoh __ il pentru ca. stricacios fiind, i s-a zis dumnezeu" (Int. Sol. 14, 7-8).

In aceste cuvinte aflarn larnur ita rnvatatura

~

despre sfanta Cruce inainte de a se cunoaste Intelesul

si sfintenia pe care i le-a dat Mantuitorul. Noi am mai spus si acum spunem din nou ca sfanta Cruce nu este idol, deoarece: 1. nimeni nu spune despre ea ca e Durnnezeu si 2. n.ici nu 0 cinsteste nimeni in locullui

, ,

Durnnezeu.

. Sunt lemne binecuvantate si lemne blestemate, lemne din care se fac .stalpi de biserica si lemne din care se fac stalpi de carciuma,

Sfanta Cruce este un lemn binecuvantat, lemnul sfintit prin sangele Domnului, care "ne curateste de orice pacat" (1 In. 1, 8); lemn care intruchipeaza simbolul suferintei mantuitoare si altarul de jertfa al Mantuitorului,

Oricine vorbeste despre Cruce, se gande$te la suferinta, la durere, la rani ispasitoare si sfintitoare, Oricine priveste la Cruce, primeste 0 putere de intarire in rabdarea suferintelor si 0 rnangaiere deosebita in varsarea lacrimilor; crestinul stie ca sfanta Cruce are doua fete: pe una e scris moarte, si pe a doua e scris uiaiii, inviere, biruinta, mantuire si bucurie. Nu au oamenii 0 mangaiere mai mare in suferintcle. necazurile si durerile lor, decat au in Crucea si in Patimile Domnului.

,

Prin Crucea si Patimile lui Iisus, durerile trupesti si suferintele sufletesti ale oamenilor au primit cea mai mare pu tere de mangaiere, de Intar ire, de sfintire si mantuire.

, ,

lata de ce sfanta Cruce este cinstita de catre toti crestinii ca simbol sau semn al suferintei mantui-

, ~ ,

toare. Dar Crucea nu e numai atat,

Dintr-un semn de batjocura si de tortura, Iisus Hristos a facut semn de cinste si putere de mantuire,

58

~

j.

,

ERE<T'rCII 51 RAT ACIRILE L()I{ rXJCTRlNARE

El a spus, in repetate randuri: "Oricine voieste sa vina dupa Mine, sa se lepede de sine, sa-s! ia crucea sa si sa-Mi urrneze Mie ... Si eel ce nu-si va lua crucea si

, 1''''

nu vine dupa Mine, nu este vrednic de Mine" (Mt. 10,

38; 16, 24; Mc. 8, 34; Lc. 9, 23).

Crucea e "senlnui Fiului Omului" (Mt. 23, 3D), semnul adus de El si purtat de E1. Iisus Hristos n-a purtat Crucea nU111ai in inima, numai ca simbol, cum invata ereticii, potrivnici ei, ci a purtat "crucea Sa" (Mt. 10, 38; In 19, 17), crucea aceea mare de lemn, crucea pacatelor omenirii, sub greutatea careia a cazut de atatea ori pe drumul Golgotei. El nu a vorbit niciodata despre purtarea Crucii in inima. El ne-a aratat cum sa purtarn Crucea si cum sa-L urmam,

. ,,0 indurerata mila ne cuprinde fata de acei

crestini (eretici) care hulesc Crucea cea vazuta - scrie Prea Sfintia Sa Parintele Andrei Magieru, episcopul Aradului -, dar se mandresc ca poarta in ei Crucea cea nevazuta. Cine are inlauntrul sau Crucea, acela nu poate decat sa se bucure vazand-o cat mai des si in afara, fiihdca ornul nu este numai duh, ci si trup, iar trupul are nevoie sa vada si sa auda",

Mamacare-si iubeste copilul, nu poate sa nu-l si imbratiseze si sa nu-l si sarute. La tel este si

r I" ~ ~

crestinul: daca are in inima iubire fata de sfanta

, ,

Cruce, nu poate sa nu a imbratiseze si sa nu 0 sarute.

Iisus Hristos a asernanat Crucea cu sarpele de arama din Vechiul Testament - pe care Moise I-a facut din porunca lui Dumnezeu, ca oricine priveste la elf sa se vindece de muscarile inveninate ale serpilor (Num. 21, 8-9): ,,$i precurn Moise a inaltat sarpele in pustie, asa trebuie sa se inalte Fiul Omului, ca oricine crede in El, sa nu piara, ci sa aiba viata vesnica" (In 3, 14-15).

Sarpele de arama a fast semn de mantuire si Crucea e si ea semn de mantuire, lemn binecuvantat

!I·

,r

" I,

'I

!~

~~

~~

"

,

i:

t II

I,

.r

!

I~

;'

59

I

I ~

"

l

...

. "

l1li""'".

(nu blesternat, cum spun cu hula ereticii), Iemn sfintit, . care arata pe adevaratii ucenici ai Mantuitorului.

Cine nu poarta Crucea si nu urrneaza pe Iisus Hristos pana la rastignire si pana la moarte, nu este ucenicul Lui. IICre$tinul e un purtator de Cruce" (P.S:

Episcop Andrei), e omul care-L asculta pe Mantuitorul cand ii cere sa se lepede de sine, sa-si ia Crucea si sa-J unneze (Mt. 16, 24).

Cine se leapada de sfanta Cruce si mai ales cine huleste si batjocoreste Crucea, nu este si nu poate sa fie crestin. Acela nu asculta si nu primeste invatatura Evangheliei Dornnului despre sfanta Cruce. Acela urrneaza alta invatatura: acela e un eretic, de care trebuie sa ne ferim, ,,~tiind ca unul ca acela s-a razvratit si pacatuieste, fiind singur de sine osandit" (Tit 3, 10-11).

Apostolul Pavel despre "sminteala Crucii"

Eresul si sminteala oamenilor privind sfanta Cruce nu dateaza numai de ieri de alaltaieri, de cand s-au iv it sectele printre noi. Despre "sminteala Crucii" (Gal. 5, 11) se vorbeste inca de la inceputul crestinismului. Din prim.ele zile ale Bisericii intalnim oameni vrajmasi ai Crucii care, nepricepand intelesul, invatatura si puterea ei, s-au smintit si au vazut in ea 0 curata I,.nebunie'I.

Tuturor acestora le raspunde marele Apostol Pavel. El larnureste, odata pentru totdeauna, ce este Crucea si cat de rataciti sunt si raman toti cei ce gasesc in Cruce pricina de sminteala.

Astfel, corintenilor le scrie: " Cuuiiniul Crucii pcntru cei ce pier csie nebunie, iar pentru noi, cei ce ne miiniuun, cstc putcrea lui Dumnezeu" (I Cor. 1, 18). Asadar cei ce se osandesc si pier prin pacatele lor vad in Cruce 0 nebunie. Nu-i inteleg rostul. Nu Shu

60

EI{EllCll 51 I{AT'ACIHILE 1~()I{ [x)O'RINAl{E

ce mteles au cele doua linii, cea verticala si cea orizontala, una care se coboara de sus si a doua cu care se intretaie si se impreuneaza. Crestinii totdeauna au vazut in Cruce sernnul si Iucrarea mantuitoare a lui

"

Iisus Hristos Fiul lui DU11U1ezeu, "Care pentru noi

oamenii . si pentru a noastra mantuire s-a pogorat din cer si s-a intrupat". Dupa ce a vestit Evanghelia mantuirii si s-a rastignit pentru noi, a inviat, s-a suit la ceruri si sade de-a dreapta Tatalui. de uncle prin harul Sau lucreaza ca sa ne sfinteasca, sa ne impace si sa ne uneasca cu Dumnezeu. Linia verticala a Crucii

~

mseamna venirea si intruparea Domnului. Linia

orizontala inseamna rmpacarea si unirea noastra cu Dumnezeu Tatal, Fiul si Duhul Sfant. Cum se unesc cele doua linii ale Crucii, asa se unesc si crestinii ell Dumnezeu, prin Iisus l-Tristos.

. Acest adevar nu l-au putut intelege paganii si

de aceea au numit Crucea I,nebunie" ~ Acestora Apostolul Pavel Ie raspunde: Crucea este "puterea

lui Dumnezeu".

De ce? Intai, pentru ca Iisus Hristos prin rastig-

nirea de pe Cruce ne-a mijlocit r ascumpararea pacatelor si pacea ell Dumnezeu. Paganii erau ,,tara Hristos" si "fara Dumnezeu". Prin sangele lui Hristos insa s-a daramat peretele vrajbei care despartea pe

A

om de Dumnezeu si s-a intenleiat pacea. Impacarea

aceasta s-a facut "intr-un trup, prin Cruce" (Efes. 2, 12-16). In Cruce se arata puterea lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, care ne daruieste prin sangele Sau dumnezeiescul har, ca sa ne mantuirn.

In a1 doilea rand, Crucea este puterea lui DU111neZeU pentru ca asa 0 cunoaste crestinatatea intreaga. Acum nouasprezece veacuri si mai bine, Iisus Hristos urea Golgota cu Crucea pe umeri. Toata Iumea se lepadase de E1. De mai departe, II urrna

61

PRo ILARI(JN FELEA

indurerata si inlacrimata Mama Sa si ucenicul Ioan.

~ I

Dupa pogorarea Duhului Sfant si intemeierea

Bisericii, crestinii sunt prigoniti sangeros vreme de aproape 300 ani. Care a fost rezultatul ? Cu toate cele zeee prigoane sangeroase ale imparatilor pagani, crestinismul se raspandeste in imparatia intreaga, patrunde pana si in easele Imparatilor, asa incat lupta impotriva crestinilor nu avea cine sa 0 mai poarte. Crestirrisrnul a biruit lumea intreaga fara arme sangeroase, fara armate si fara lupte ucigatoare. Armele lui au fost virtutile si harurile Evangheliei, intr-un singur cuvant: Crucea.

Astazi crestinii au eea mai mare imparatie si biserici in toata lumea. Care-i taina puterii lor? Crucea.

In felul acesta, orice om de buna credinta intelege de ce Apostolul Pavel numeste Crucea "puterea lui Durnnezeu" si ca, atunci cand a numit-o a$a, a

spus eel mai mare adevar despre ea. .

A

lndurerat ca unii dintre crestini, ereticii, nu

einsteau Crueea Domnului dupa cuviinta, acelasi Apostol Pavel Ie scrie celor din Filipi: "Multi, despre care v-am vorbit adesea, iar aeum vii spun ?i pliingiind, umbli; ca vrifjl1za~i ai Crucii lui Hristos. Sfarsitul acestora este pierzarea" (Filip. 3, 18-19). Pe toti acestia Apostolul Ii mustra. mai ales ca unii dintre ei se lasau taiati lmprejur "numai ca sa nu fie prigoniti pentru Crueea lui Hristos" (Gal. 6, 12).

Odata cu mustrarile pentru dusmanii Crueii, Apostolul Pavel Isi marturiseste toata dragostea, credinta si lauda fata de Crucea lui Iisus: f,Iar mie sa

; I ,

nu-mi fie a md lsiuda fara numai fn Crucea Domnului

nostru Iisus Hristos, prin care lumea este rastignita pentru mine si eu pentru lume" (Gal. 6, 14).

Pavel, Apostolul Neamurilor, se lauda in "Crucea Domnului" si 0 numeste "puterea lui Dumnezeu", iar voi, ereticilor, spuneti ca-i II idol", IInebunie",

62

ERETI C]I SI RAT ACIRILE Ll)R txX'TRINAf{E

. ~,spanzuratoare" si "semnul fiarei" ! Cine are

· dreptate si cine spune adevarul: Iisus Hristos si Apostolul Pavel, Biblia si Biserica, sau ereticii ?

.~. Si daca sfanta Cruce este idol, de ce admit

,

ereticii sa fie Intiparita pe Biblie si ridicata pe casele de adunare baptiste?

~

; . j

Crucea in viata crestinilor

, r

.. Noi. crestinii dreptmaritori si dreptcredinciosi, cinstim sfanta Cruce pentru ca asa ne invata Iisus

. Hristos si Apostolul Pavel; Evanghelia si Biserica.

Cinstim sfanta Cruce pentru ca pe ea s-a rastignit Domnul Iisus Hristos si a sfintit-o eu sangele Sau eel sfant si seump. Cinstim si ne faeem sfanta Cruce pentru ca atat in Noul Testament (Me. 10, 16; Le. 24, 50; Fapte 6, 6; 14, 23; I Tim. 2, 8; 4, 14), cat si in Veehiul Testament, binecuotintarea, sfintirea, iertarea si dezlegarea se fac prin semnul sfintei Cruei. Astfel, patriarhul lacob binecuv inteaza pe fiii lui Iosif punandu-si peste ei "bratele in cruce" (Fac. 48, 13- 14). Proorocul Moise prin mainile sale intinsc In rugticiunc preinchipuia Crucea (Ie$.17, 11-12). Sarpele de ararna ridicat in pustie pe lemn, ca sa dea viata si iertare poporului razvratit si muscat de sarpele pacatelor, preinchipuia si prevestea Crucea, dupa cum insusi Mantuitorul spune: nPrecum Moise a inaltat sarpele in pustie, asa trebuie sa se inalte Fiul Omul ui", pe Cruee (In 3, 14-15).

Crucea e jertfelnicul, altarul pe care am castigat prin Iisus Hristos rnantuirea, paeea cu Dumnezeu "prin cruce" (Le. 24, 26; In 12, 32-33; 17, 1; Efes. 2, 16; CoLI, 19-20; I Pt. 2, 24). Crucea e .ieemnul Fiului Omului" (Mt. 24, 30) si .ipecetea lui Dumnczeu" pe fruntea alesilor Lui (Iez. 9, 4-6; Apoc. 7, 2-3; 9, 4). Crucea este asternutul picioarelor DomnuIui, preeum

63

II !!

I

PRo ILARION FELEA

este scris: "Laudati pe Dornnul Durnnezeul nostru si va inchinati la asternutul picioarelor lui, eel sfant

este" (Ps. 98, 5). .

Iisus Hristos, Sfintii Apostoli si cei dintai crestini au facut din Cruce semnul mantuirii si arrna de lupta a Bisericii.

. .

Tisus Hristos prin Cruce a dat omenirii semnul iu birii desavarsite. Bratele Lui intinse pe Cruce arata cea mar mare, mal curata si mai sfanta iubire. Bratele Crucii sunt bratele Mantuitorului Int inse catre omenirea pa~atoasa, dovada ca ne iubeste pana la moarte. "Mal mare dragoste decat aceasta, ea cineva sa-si puna sufletul pentru prietenii sai, nimeni nu are" (In 15, 13). In rastignirea Sa pe Cruce, Mantuitor~I .ne-a ararat aceasta dragoste: cuceritoare, nemargmita, nesfarsita, durnnezeiasca.

" _S~ir:.tii Apostoli au vazut in Cruce mijlocul Imp~Carl1 cu Dumnezeu, altarul de jertfa al Mantuitorului, SemnUl1nantuirii din catusele pacatului si din

robia mortii. .' '

,

" _ Mar_ti~ii, sfi~tii si ~oti crestinii, de la inceput si pana astazi, au facut din Cruce podoaba Bisericii si

steagul"lor de lupta. si de biruinta. In vremea prigoanelor. s~~geroase din partea paganilor si a iudeilor, crestinii se recunostcau prin semnul Crucii: isi impreunau mainile in forma Crucii,· faceau sernnul Crucii pe parnant sau isi faceau sfanta Cruce, cum ne-o facem si noi astazi, in numele lui Durnnezeu:

Tatal, Fiul si Duhul Sfant, Crucea 0 aflam in catacombe, in cele dintai scrieri care ne-au ramas de 1a prim~i cr~$ti~i, _I~ temelia bisericilor si la capataiul mortilor In cimitire. Imparatul Constantin eel Mare

duee Cr.uce~ in ~en~tul de la Roma si 0 pune pe toate steagunle $1 coifurile soldatilor sal. Cu acest sernn

I"<. •

lnvlnge pe Maxentiu, dusmanul sau si al crestinilor

De atunci oamenii se ridica in fata praporilor (stea~

64

l

EI{ETICII SI RA l'ACIRlLE L(_)R DOCfRlNARE

gurilor), in semn de cinstire a sfintei Cruci, iar despre cel care nu Ie respecta se spune ca e vanzator si tradator ca luda, care s-a Iepadat de Hristos.

Astazi, Crucea impodobeste toate bisericile. casele crestinilor si cununile mirilor; strajuieste hotarele si raspantiile drumurilor: insoteste pe cei morti si intareste pe cei vii; sfinteste bisericile si implineste toate tainele si slujbele religioase ale crestiriilor. Prin Cruce se face binecuvantarea, Crucea e intiparita pe carti, purtata in fruntea procesiunilor sfinte si pe piept, ca cea mai aleasa decoratie, Cand se scoala si cand se culca, inainte de a manca si dupa ce a rnancat, cand incepe sau ispraveste un lucru, cand pleaca 1a drum sau se Intoarce acasa, la orice rugaciune, bunul crestin isi face sfanta Cruce, se inchina cucernic in fata lui Dumnezeu. Crucea e

,

respectata si cinstita de crestinatatea intreaga, care

reprezinta a treia parte din omenire.

Ce pot raspunde ereticii la aceste dovezi de iubire si respect fata de Crucea Domnului ? Baiguieli si vorbe care se risipesc ca pleava.

Unul dintre ei, in care inca nu s-a stins ell totul respectul fata de adevar, declara ca el ar cinsti si ar saruta Crucea Domnului, daca ar afla-o pe aceea de pe Golgota, pe care a purtat-o, a fost rastignit si $i-a varsat sangele Iisus Hristos.

- Dar Evanghelia 0 cinstesti si 0 saruti ? Il intreaba Ull cantaret de strana.

,

- Desigur, raspunde ereticul.

- Dar Evanghelie pe care 0 cinstesti e aceea pe

care a scris-o lisus Hristos, unul din Apostoli, sau urmasii lor?

,

- Nu ! ...

- Atunci cum cinstesti Evanghelia, pe care nu 0

ai nici de la Hristos, nici de la Apostolii Sai, iar Crucea nu vrei sa 0 cinstesti ?

,

l ~ .

..

!~

..

; .

65

,

l ..

L,.

,

r "j

PR. ILAI{I()N FELEA

La intrebarea aeeasta ereticul nu a mai avut ce{

raspunds. . .:

. Daca un sat intreg Iti spune ca esti beat, du-te~

$1 te eu!ca. Asa ne sfatuieste intelepciunca unui proverb din popor. EI vrea sa ne Invete ca daca toata. lurnea iti spune ca n-ai dreptate, sa-ti cauti de treaba

si sa rncctezi discutia. !

~ I

.. Din ~asarit .$i. 'p~na in Apus, de aproape doua. mu de aru, crestinii cmstesc si saruta sfanta Cruce;.

c~ ga~du.l la Ma~tuitor~l _care a sfintit-o eu sangeie: .

Sau. EI bine, daca crestinatatea mtreaga, adevarata

urrnasa a primilor crestini, cinsteste sfanta Cruce' Isi face semnul ei si 0 saruta cu evlavie, iar tie, ereticule, Iti spune ca te afli in greseala, du-te si te culca ! P?ate ca dupa ce te vei scula din somn, te vei trezi si dI.r:' ra ~acirea tao Poa te Hi vor cadea si tie solzii ne$h~ntel.de pe ~chi, intocmai cum au cazut de pe ochii pngonitorului Saul (Fapte 9, 18). Poate Iti va da bunul Du~nezeu si tie duh de intoarcere ca, din Saul, sa devii Pavel, care n-avea alta lauda decat in Crucea Domnului (Gal. 6, 14), ~i astfel sa intri si tu in turma si in ~taul1:l~ oi!or ~ui Hristos (In 10, 1-16)~ care cinstesc dura cU':Il~ta sfanta Cruce si-i canta impreuna eu toti crestinii dreptcredinciosi svetilna:

»Crucea e pazitoare a toata lumea, crucea podoaba Biserieii, crucea, iritarirea credinciosilor'

~ I

crucea, ingerilor rnarire si dracilor rana'".

I Tuturor celor ce doresc invataturi rnai rnulte despre sfanta Cruce, Ie recornandam cartea Crucea lui Hristos, scrisa de Pro I. Ungureanu, fost mulra vreme predicator baptist, dar eu vrerea Dornnului intors la dreapta cre d i n+a. Cartea e tiparita la Diecezana - Arad in

Biblioteca foi i "Calea Mantuiri ill N r. 1-3~ 1

DUMINICA

, .

. . .

. ...1

Legea sau harul ?

Ereticii nu se multumesc Sa atace numai invata-

, ,

tura ortodoxa despre Sfanta Traditie si despre Sfanta

Cruce. Ei ataca si alte invataturi pe care le tine crestinatatea intreaga, cum este si cea despre ziua Domnului.

Din Rasarit si pana in Apus, de la inceputul Bisericii si pana astazi. toti crestinii sarbatoresc Duminica, ziua Domnului .. Pana si calvinii, luteranii eretici, toate sectele si toate statele crestine tin ca zi de odihna si de sarbatoare Duminica. Numai 0 singura secta, nascuta abia de un veac, la noi aparuta de cateva zeci de ani, a inceput sa Invete ca nu trebuie tinuta Duminica, ci sarnbata. De aici si d enurnirea ereticilor care tin sarnbata in locul

"

Duminicii de "sambatari". Ei spun ca Dumnezeu a

randuit ca zi de sarbatoare si de odihna sambata.

, .

Durninica a fost randuita ca atare numai de imparatul

Constantin eel Mare, pe 1a inceputul veacului al IV-lea. Sambata e "lege vesnica", nu Duminica, si de aceea trebuie sa ne intoareem la "sabat'l I asa dupa cum cere ,,1egea" Vechiu1ui Testament.

. Ca sa ne incredintam in care parte se apleaca cumpana judecarii drepte, si deci adevarul, trebuie mai intai sa ne Iamurim ce valoare are legea veehe fata de eea noua, ce s-a pastrat din Vechiu1 Testament in Noul Testament si peste tot in Biserica,

. '"

Inca de pe vremea Apostolilor s-a format in

sanul Bisericii 0 secta, numita a I,iudaizantilor", care - "in fatarnicia lor" (Gal. 2, 13) - cereau ca toti paganii care doresc sa se crestineze, mai intai sa prirneasca

,

"

Ij

M

J!

67

PRo ILARI()N FEI~EA

taierea imprejur, dupa randuiala Vechiului Testament, apoi sa se boteze. Chiar si Apostolul Petru se · apropiase catava vreme de partida aceasta, pana · carid a fost aspru mustrat, "ca era vrednic de infruntare" (Gal. 2,10), de catre Apostolul Pavel.

Fiindca se facuse multa galceava in pr ivinta aeeasta, .Apostolii, batranii si fratii" din Ierusalim s-au adunat la anul 50 in sobor, ca sa hotarasca ce

A

anume trebuie sa se mai tina din Iegea lui Moise. In

acest sobor a vorbit mai intai Apostolul Petru. In cuvantarea sa, Apostolul Petru intreaba pe iudaizanti: "De ce ispi ti ti pe Dumnezeu si vreti sa puneti pe grumazul uceniciIor un jug pe care nici .parintii nostri, niei noi n-am putut sa-l purtarn ? Noi credem • ca prin harul Domnului nostru Iisus Hristos ne vom . rnantui ... " (Fapte 15, 10-11). Dupa ce au mai cuvantat . Varnava, Pavel si Iacob, soborul a facut 0' scrisoare catre crestinii din Antiohia, Siria si Cilicia, in care se cuprinde hotararea soborului. lata ce seriu Apostolii:

I,Deoarece am auzit ca unii dintre noi, fara sa aiba de la noi porunca, venind Ia voi v-au tulburat ell · vorbele lor si v-au nelinistit sufletele, zicand sa va taiati imprejur si sa paziti legea, ... parutu-s-a Duhului Sfant si noua, sa nu vi se puna nici 0 greutate mai mult decat cele ce sunt de trebuinta: sa va feriti de

, ,

cele jertfite idolilor si de sange si de carnea dobitoa- .

celor sugrumate si de desfranare, de care pazindu-va, bine Yeti face. Fiti sanatosi !" (Fapte 15, 24, 28-29).

Atunci era momentul sa se hotarasca valoarea Iegii ceremoniale a Vechiului Testament, fata de Evanghelie. lar sinodul tocmai hotararea aceasta 0 aduce, sa nu se mai puna "jugul" eu greutatile legii pe umerii crestinilor. Soborul pur si simplu desfiinteaza IIlegea", cu jertfele si ceremoniile ei. Caci nu ne mdniuim prin lege, ci prin har. Nu mai suntem sub lege, ci sub har (Rom. 6, 14). Ca "daca mantuirea '

68

ER1.~lrICII 51 RA'T ACIR.IL,E 1.()1{ [)(lCTRINARE

~este prin lege, Hristos a murit in zadar" (Gal. 3, 24~25);,/ f~,Hristos e sfiir~itul lcgii" (Rom. 10~ 4). Legea a trnue fpnnd la Hrisio« (Lc 16, 16), iar de Ia Hristos incepe 0

; ~}lege noua". un Testament nou, in care. nu s-~~ pastrat

din legea lui Moise nici taierea imprejur, ruci jertfele .sangeroase. nici sabatul. ,,$i zicand un If nou" aseza.mant, Dornnul a invechit pe eel dintai. Tar ce se inue'clle~te ~i imbiitriincste, aproape este de pieirc" (Evr. 8, 13).

Daca una sau alta dintre aceste porunci ale -Vechiului Testament ar fi ramas obligatorii pentru crestini, desigur ca soborul Apostolilor din lerusalim ar fi cuprins-o in hotararile lui. Odata ce nu aminteste {de nici una, dar arninteste, ca de 0 ratacire, ·de·lnva:tatura celor ce mai zic sa pazim legea veche, inseamna ,eel soborul din lerusalim a pus capat Iegii lui Moise, -deci si sabatului.

Sambata este pentru iudei .

Ereticii care doresc sa desfiinteze Duminica si in Iocul ei sa prazn uia sca samba ta, invata ca Dumnezeu a randuit sambata ca "zi de odihna" si ..,Iege vesnica", "hotarata pentru toti oamenii dip toate timpurilesi de pretutindeni" , iar cei care nu tin sabatuI, calca legea lui Durnnezeu, savarsesc pacat

si prin urmare se osandesc. A'

Adevarul este ca sabatul a. fost randuit pentru

poporul israelit ca semn al legamantului i~tre I~~v~ (Dumnezeu) si poporul ales, precum e scns: .Fiii lUI Israel sa pazeasca sdmbata, ziua de odihna, din neal~ 1~ neam, ca un legamant vesnic" (Ies, 31, 16; vezi $1 Iez. 20, 12).

Fiii lui Israel sunt obligati sa tina sabatul ca semn al legarnantului .si ca aducere-aminte de eliberarea lor din robia Egiptului, precum iarasi e seris: .Piizeste ztua siimbetci, ca sa 0 sfintesti, precum ti-a poruncit

69

,

I,

, '

I

,

i I·

~ ,~

·1

. ,

;I~ :

L

pO:

.~: ! I

I '

. : :

.c ..

1 j , : :. r

, ,

J

I I.

"..--"

I1R. ILARIC)N FEt.EA

Domnul Dumnezeul tau ... Adu-ti aminte cit ai £08 rob in tara Egiptului si Dornnul Dumnezeul tau teseos din ea eu mana tare si eu brat inalt: peniru aceast; . ii-a poruncit Domnul Dumnezeul tau sa piizesii ziu. sdmbetei" (Deut. 5, 12-15).

Pentru fiii lui Israel se ariunta pedeapsa c moartea, daca nu vor pazi sabatul, preeum asa de limpede se scrie Ia Cartea Iesirii (cap. 31, v. 12-15) nDomnul a vorbit cu Moise si a zis: ~,Vorbe$te fiilo lui Israel si spune-le: Luati aminte sa paziti sarnbet ..

Mele din neam in neam, ea sa stiti ca Eu sunt Domnu1 Care va sfinteste. Asadar paziti ziua sarnbetei fiindca este sfanta pentru voi; orieine va pangari sa fie pedepsit cu moartea" ... Prin urmare, zina sabatului, sarnbata, este randuita numai pentru £i lui Israel si pentru urrnasii lor, nu si pentru celelalte neamuri. CeIeialte neamuri nu au avut niei "Iegell, niei legarnant cu Dumnezeu. Numai Israel a fost II popor ales", numai el a avut legamant eu Dumnezeu, prin /lIege"'. De aceea, cand neamurile din Canaan, dupa intoarcerea din robia Babilonului, au cerut voie sa luereze si ele la zidirea din nou a templului din Ierusalim, - "sa zidim si noi laolalta eu voi, caci si noi ca si voi cinstim pe Dumnezeul vostru si Lui i-am adus jertfe" -, atunei Zorobabel si Iosua si ceilalti eapi de familie Ie-au respins, zicand: "Zidirea tern .. plului Dumnezeului nostru nu este un Iucru pentru toti, ci numai not singuri V01n zidi templu pentru Domnul Dumnezcul lui IsraelH (Ezd. 4, 1-3). Acelasi raspuns u da neamurilor straine si Neemia, cand Ie spune:

"Dumnezeul cerurilor ne va da izbanda, Noi, robii Sai, ne vom scula si vom zidi; voi n-aveti nici parte." nici drept, niei pomenire in Ierusalim" (Neem. 2, 19). •

Porunea pentru tinerea sarnbetei face parte din . "lege", si ea a avut putere si durata cat a tinut

7

11

I

"legea". Dumnezeu a fagaduit prin gura proorocului Ieremia ca va incheia "un legamant nou" eu Israel, dire nu va mai fi scris pe Iespezi de piatra, ci in inirna ~er. 31, 31-33), adica legen cea nouii, a Noului Testament. Porunca sabatului a cazut odata eu Iegea ceremoniala a Vechiului Testament.

Cuvintele "lege vesnica" si 1I1egatnant vesnic" nu trebuie sa ne sperie. Ele nu inseamna numaidecat 6:'mo~tenire "pe vecie", sau ca dau eeva "pentru totdeanna": nu inseamna ca omul, daruI, sau mostenirea sunt fara de sfarsit. Ele tin un anumit timp, mai mult sau mai putin indelungat, cum a tinut si Iegea Veehiului Testament, pana cand a inceput Noul Tes-

,

tament. "Salnbatarii" stiu prea bine aceasta. Ei au

cunostinta st despre alte randuieli "ve$niee" din legea Vechiului Testament si nu le tin. De pilda: sarbatoarea Pastilor, eu junghierea mielului, ungerea stalpilor

. de la usile caselor eu sangele rnielului, mancarea mielului in picioare si eu toiagul in mana, desi e ianduita sa fie "lege vesnica", tinuta din neam in neam (Ies. 12, 1-12, 24), totusi ei nu 0 111ai sarbatoresc. Pravila vesnica mai este mancarea azimelor timp de 6 zile (Ies. 12, 16-17); .Jegamant vesnic" este taierea imprejur (Fae. 17, 1-14); .Jege vesnica" sunt preotia, jertfele sangeroase, darurile de mancare si de multumire (Lev. 7, 35-38). Toate aeestea sunt "legi vesnice" si »sambatarii' nu tin nici una. De ce ? Pentru ca toate

,

au fast date numai pentru Israel si, odata eu desfiin-

tarea Iegii, au cazut si ele. .

Desfiintarea legii a fost decretata la sinodul de la Ierusalim (Fapte 15, 22-29) si odata cu legea a cazut si saba tul.

Atunei ne mai putern intoaree de la Duminica la sarnbata ?

Desigur ca nu !

i

i

I i

,

,

t

, .

~ ,

. -.

~; ('

._"1

> , ~ .

. , " e » ,

~"

<, lI:"r

r

" ,

l

~ !

t ;

I

,

, ,

PRo lLARI()N fEL.EA

Mantuitorul desfiinteaza sambata

;

I '.

Ereticii sarnbatari, ca sa-~i iritemeieze iritoarc rea lor de la Durninica la sambata, cauta sprijin ". cuvintele Mantuitorului prin care ne asigura eel nvenit sa strice legea si proorocii: "Sa nu socotiti c am venit sa strie legea sau proorocii; n-arn venit s stric, ci sa implinesc. Caci adevar graiesc voua: pa ce va treee eerul si parnantul, 0 iota sau 0 cirta nu v trece din lege, pana ee nu se vor implini toate" (M 5, 17-18). Alta data, vorbind despre dararnare, IerusaIimuIui, Iisus Hristos a zis: »Rugati-va sa n. fie fuga voastra iarna sau sambata" (Mt. 24, 20). D' aici urmeaza. spun "sambatarii", ca Iisus Hristos n . a desfiintat sarnbata, ci, dirnpotriva, a aratat ca n trebuie calcata, rnai ales ca EI irisusi a respectat-o intrand si invatand - dupa obicei - sambata in sinagoga (Lc. 4, 16).

Adevarul este urrnatorul: lisus Hristosnu a veni in lume sa strice partea buna si folositoare din Iegea Vechiului Testament, ci sa 0 Implineasca, sa 0 intregeasca, sa 0 desavarseasca, El nu a desfiintat niei proorade si nici 0 porunca morala din Veehiul Testament. La ee a fast bun in Veehiul Testament a adus Evanghelia Noului Testament. Daea era de ajuns . legea "vecheu, nu mai era de trebuinta legea cca »noua". lisus Hristos a adus 0 lege noua, care tocmai

pentt:,u CEl e "noua" se deosebeste de legea "veche" , ,

In legea eea noua, Iisus Hristos nu porneneste nimic despre tinerea sabatului. E1 pomeneste despre poruncile Decalogului si Ie intregeste, cand zice: "Ati . auzit ca s-a zis celor de demu1t. .. Iar Eu va spun ... u , .... (Mt. 5, 27-44). De sabat insa, ca ar trebui tinut, nu . porneneste nimic. Noul Testament porneneste de porunca intai (Me. 12, 29, 32), porunea a doua (Fapte 15, 29; I Cor. to. 14; I In 5, 21), porunca a treia (lac.

72

Ef{ET'IClI 51 RA 1'AC]RIl jE 1 ()R TX)CT'I~_lNAr{E

, . I

_ !

.. ,

SI'12), porunca a cineea (Mt. 15, 4, 19), porunea a $~ptea (Mt. 5, 27-32; 18, 19; Me. 10, 19), porunca a opta (Mt. 10, 18; Me. 10, 19), porunea ,a noua (Mt. 5, 33-37; 19, 18; Me. 10, 19; Rom. 13, 9) sr de porunea a

~ecea (Ranl. 13, 9). Nurnai ~e p<?runca a ,ratra n~ pomeneste nici ~antlJit~rul.~l I1lCI Apostoln. De ee ·

Fiindca pentru el nu rnal exista. . ..

, Iisus Hristos a calcat sambata $1 a desfiintat-o.

~llnergea in templul din Ierusalim si prin sinagogil:

Palestine! ea sa predice Evanghelia, legea cea noua, riu ca sa implineasca cerintele sabatului. El a umblat sambata prin semanaturi (Me. 2, 23-28) ;;i sambata a

facut 0 multime de fapte minunate, fapt pentru care iudcii ciiu tau sd-l 0111()arc. Sambata a vindecat ornul eu mana uscata (Mt. 12, 9-14; 1\.1c. 3, 1-6; Le. 6, 6-11); femeia garbova (Le. 13, 101-6), bolnavul de idropica (Le. 14, 1-6), barbatul eu duh necurat (Me. 1, 21-27;

· Lc. 4, 31-36), slabanogul de 38 ani (In 5, 1-18) si orbul de nastere (In 9). Dintre aeeste minuni, trei a facut in sinagoga: vindeearea omului eu mana usca~a, a femeii garbove si a ornului eu duh necurat. Iisus Hristos vindeca in zi de sarnbata pe slabanogul de la scaldatoarea Vitezda si - 1a Inversunarea iudeilor, care 11 invinuiau ca nu respecta sambata - EI raspunde prin aeeste euvinte, care inchid gura sambatarilor:

"Tatal Meu pilna acum lucreaui, si Eulucrez" (In 5, 1-17). lisu« Hristos lucrcazii siimhiitn !

Cand iudeii aduc Mantuitorului Invinuirea ca dezIeaga "in ziua sambetei" si astfel calca .Jegea", El le raspunde in fata: "Salnbata a fost fa~uta pentr~ om, iar nu omul pentru sambata, asa ca Fiul Omului este Damn si al sarnbetei" (Me. 2, 27-28). De asemenea, cand fariseii se mira ca ucenicii smulg spice sambata, ca sa se hraneasca. si deci "fac ceea ce nu se eade a face sarnbata", Mantuitorul Ie raspundc

. indreptatind calcarea sambetei: "Nu ati citit in lege

,

I

e

r

~

j

I;' .~

,

,

~

j

I.,

I ...

'~

, .-

I~I{. ILARl()N FELEA

,

, ,

ca prcotii, sii1llbdta, In templu calca sdmoa!« si nevinov SI:l1:t ? C:i ~raiese vo~a: mai mare decat templul e aici. .. Ca Fiui Omului este Domn $i al siimbeiei" (Mt. . 1-8). Ceea ce inseamna ca Mantuitorul, eu Biseri adica eu legea Lui cea noua, este mai mare dec

sambata (legea eea veehe). .

~ ~ste dec! li~pe~e e~ Iisus Hristos, prin fapt e~ a Intr~t .sambata In sinagoga, a iucrat, a fac blnefaeen.?l a umblat prin sernanaturi, nu a respect sabatul, C1 i-a calcat si I-a desfiintat, Prin aceasta nu a de~£iinta! ,,1~geaJl, ci a randuit odata eu leg· cea noua, 0 sarbatoare noua, ziua Dornnului, zi ~

~ea no:ua de odihna, Duminica, fapt despre care Ineredl!'t~aza, pr~cum vorn vedea, Apostolii Sai. .

. . C;a Itsus Hr~stos ~orbind despre ocuparea. rnrrucirea Ierusalimului a spus ascultatorilor sa

roage c~ sa_ ~u fie f~ga lor sambata sau iarna, p aceasta iarasi nu a inteles sa consfinteasca saba Este stiut ca Mantuitorul a prevestit dararnar Ierus~limului, care s-a Intamplat la anul 70. . at<:>t$h.ln.ta_ Sa, El a indemnat poporul ca in vrem . prI~eJdlel ~a fuga in munti (Mt. 24, 16). Un refu In hmp de iarna, stie oricine, este 0 nenoroeire. T asa era si eu sambata. Iudeii, care in fariseismull . tineau la litera legii, ~ntelegeau odihna sabatului pro nerruscare. Nu admiteau decat un numar foarte mn de pasi in ziua sabatului. Si decat sa faca un nu ~ai mar~ ?e pasi, si astfel sa calee legea, mai bine lasau UCI~l. La anul 70, cand a fost daramat Ierusalimul de armatele imparatului roman Titus, incat n a mai ~amas din el piatra pe piatra, intocmai precu profetise Mantuitorul (Mt. 24, 2; Lc. 19, 41-44' 2 . 6), mii de iudei au fost macelariti, au murit de molirn ..

si de foame, tocmai pentru ca au preferat sa se lase

in ghearele mortii, decat sa calee sabatul. ...

Iisus Hristos a prevazut ceea ce avea sa se intarnple, dar prin aceasta EI nu a cerut respectarea

._74

, '

I

, "

I,'l

. ;.

"

EI.{ETIClI51 I{J\ T ACIRlLE Lt)I{ Dl)CTRlNARE

sitnbetei, ci a prevestit 0 nenoroeire care avea sa v1ha din intelegerea gre$ita a sabatului.

,;-: . Mantuitorul "s-a nascut sub lege, ca pe eel de

s\tb lege sa-i rascurrrpere" (Gal. 4, 4-5).

') Apostolii serbeaza Duminica

, , ,

~ ,

.

,

. -

; !

i '

,

j , !

! ..

:i.; Pe langa versetele aratate. f1samb~tarii" mai tH~;ira si alte locuri din Noul Testament, din care s-ar putea vedea ca Apostolii au serbat sambat~, nu

. Duminica. Astfel, mai lritai iau drept rnarturie pe femeile mironosite. despre care se spune ca, dupa ce au vazut mormantul Domnului si au pregatit miresmele pentru a treia zi, ea sa unga trupul lui Iisus. "in ziua sambctei s-au odihnit dupa lege" (Le. 23, 56). Dar nimeni nu spune despre mlronosite ca au serbat Duminica inainte de inviere. Ele implinesc ,Jegea", pentru ca Hristos inca nu inviase si Duminica inca nu era ziua Domnului, sfintita prin invierea Sa.

In Faptele Apostolilor se spune despre.Aposto~ lul Pavel ca a vorbit iudeilor din Tesalonlc in trei sarnbete: "Trei sambete Ie-a vorbit din Scripturi" (17, 2), iar in Corint le vorbea "in sinagogi, in fiecar~ sambata" (Papte 18, 1-4). Din aceste doua tntamplari. "sambatarii" se ered indreptatiti sa traga concluzia ca Apostolii serbau sambata. ca iudeii, ia_r in celelalt: zile deci si Duminica, lucrau. Adevarul este ca

I I

Apostolul Pavel mergea sambata in sinagogi ~a ~a

prediee iudeilor pe Usus, sa vorbeasea cu ei din Scripturi, sa le arate ca Iisus este Mesia-Hristos (In 18, 20; Fapte 13, 5; 17, 1-3; 18,4). Dar Pavel nu vorbea numai s arn bat a in sinagogi, ci "in fiecare zi

propovaduia". "ziua si ~oaptea/> in c~se/~n Ar~opa~ (cea mai inalta Academle a greeIlor), In plete $1 afara

din eetate, pe camp (Fapte 16, 13; 17, 17; 20, 31). $i Hindea e yorba de Apostolul Pavel, apoi nimeni nu

75

, ,

, .

i ' ,

( ,

~

, \

,

I

I

',' : I

' !'J'

" L

PRo ILARJ(JN FELEA

a aratat rnai [impede si rnai hotarat decat el deosebirea intrc Vechiul Testament si eel Nou, dintre lege si hal', dintre "faptele legii" si mantuirea prin Hristos. Doar Pavel a scris ca noul asezamiint "a inuechit pe eel, d~n.tii~ iar ce sc inoecheste $i imbatrsneste, esie aproape de" pieirc (Evr. 8, 13). Tot el a seris aceste euvinte, care trebuie strigate cu glas de trambita in ureehile "sam- · batarilor", ca sa le auda si sa le tina minte: II Nimeni sa nu va judece pe voi pentru mancare, sau pentru bautura, sau pentru vreo sarbatoare, sau luna noua., sau siimbiitd, care sunt umbra celor oiitoare" (Col. 2, 16-17)."

Nurnai "sarnbatarii'" se mai poticnesc in mancari. si in sarbatori. Numai ei au aflat cu cale sa se intoarca de la Durninica la sabat. Numai ei se mai pricesc despre legea cea veche: numai ei mai Incearca sa , inlocuiasca lumina eu II umbra" (Evr. 10, 1).

Macar de ar face ei, eel putin, tot ce spune legea; , dar nu fac. Sarbatorile Vechiului Testament, jertfele '

~ _- ,A" ~

$1 taierea lIDpreJur - toate poruncite de "lege" - nici'

ei nu Ie mai respecta. In Levitie se spune sa se tina ' sarbatori nu numai sambata, dar si anul sabatie (tot al saptelea an) si anul jubileu (al 50-lea), precum e " scris (Lev. 25). Moise repeta cuvintele Domnului:

"Sa paziti sabatele mele: (Lev. 19, 30; 26, 2). Si ei nu .. Ie pazesc. Se leaga numai de unele "litere'" I nu de toate. De ce ? ... Nici eu nu stiu.

~ .

»Sfarsitul legii" - si al sabatului - este Hristos

(Rom. 10, 4). Legea a tinut pana la loan (Le. 16, 16). De la Hristos incepe imparatia harului si adevarului (In 1, 17), - si Duminica.

Patru intamplari mari - cele mai minunate din istoria religiei crestine - au pricinuit »mutarea Iegii" (Evr. 7, 12), sehimbarea preotiei si a samberei eu Durniniea, si anume: invierea Domnului, pogorarea Duhului Stant, intemeierea Bisericii si serbarea sfintei Euharistii.Toate patru s-au iritarnplat in ziua cea

76

ERETICII 51 RA 1'ACIRILE LC)R [)()CIl{JNAI{E

dintai a saptamanii, adica Duminica, - in ziua luminii

de la facerea lumii (Fac. 1, 3-5). A

Iisus Hristos a inviat Duminica. In privinta

. aeeasta nu mai poate fi nici 0 lndoiala .. Vineri ~ fo~t rastignit si ingropat, sarnbata a fost ZI de odihna, sabat, iar Duminica a inviat (Mt. 28, 1-6; Me. 16, 1-6; Le. 24, 1-6; In 20, 1-9). In ziua invierii S-a ararat femeilor mironosite si ApostoliIor, iar la opt zile dupa invicre, deci tot D~llninic~, S-a ararat d"in ~ou Apostolilor, ca sa Incredinteze $1 pe TOlna de inviere

(In·20, 26-29). ...

:. La cincizeci de zile dupa inviere, Duminica, s-a

intamplat a doua mare minune din istoria crestinismului: pogorarea Duhului Sfant (Fapte ~f 1-4). !ot in aceeasi Durninica s-a intamplat intemeierea Bisericii, a c~Iei dintai parohii crestine in Ierusalim, p~in botezul celor trei mii de crestini (Fapte 2; 5-41). In "Zlua cea dintai a saptarnanii", adica Durninica, s-a inceput

IIslujirea cea noua", sfanta Litur.ghie, prir: ~a~ta~i, prin eitiri din Sfanta Scripture, pnn cuvantan $1 prIn

"frangerea painii" (Fapte 2, 42~ 2~, 7; I~<;or. 1?, !-2).

Prin urmare, aceste patru In~amplan man $1 rmnunate din istoria crestinismului: Invierea, Pogorarea Duhului Sfant, intemeierea Bisericii si serbarea sfintei Euharistii (Liturghia), sfinie«: si numese ziua eea dinidi a saptdmtinii, Duminica, sau. "Ziua D01~lnulutJ, cum 0 numeste sfantulApostol ~1 Evanghehst loan (Apoc.

I, 10). . A-

. Apostolii ziua aceasta au sarbatorit-o, nu sambata,

si de 1a Apostoli pana astazi cre$~inatate.a.intre~g~ sarbatoreste numai ziua Domnului, Duminica. Pana

atunci zi~a aceasta nu avea nume. Se numea "una a sambetelor" sau "ziua cea dintai a saptamanii". De la Invierea Domnului a fost botezata .Duminica" si de atunci asa se numeste pana in ziua de a~ta~i. •

Nu cumva prin aceasta au cazut ;;1 ei sub

blestemele Leviticului si a.1e Deuteronomului, pentru

I I·

~

· \

~.

1 .

. ' , .

: i

i

, I

'.j

. ' 1

, I ," ~

r :

( .

,

'1 I

~ .

.'

i

I

., I

\;;

,!

~ : .j:

I

, ,

· ..

\ ,

, ,

,

· ~

f I

..

: I

'to

.,

, I I

I

"

-)

"

, f

. ~

77

....

~i ~II i .

PRo ILARIC)N FELEA

1

j

1

I

I

ea nu au tinut "legea" lui Moise si au urmat pel

H·? ristos ....

. '

Duminica este a crestinilor

~

I.

,

r ,

.j

.,

"Sambatarii", ca sa-si sustina gre$eala in ceea . ce priveste mtoarcerea de la Duminica la sambata, se adreseaza nu numai Bibliei, pe care 0 iau in desert, dar si istoriei, pe care de asemenea 0 sucesc si 0-'

r~stalm~c~sc, n~nlai ca sa le dea lor dreptate. Ei spun ca crestinii nu sarbatoresc Duminica de la inceputul' Bisericii, ci numai din veacul al IV -Iea, de la . Constantin cel Mare. Aeest imparat. spun sambatarii. la anul 321 a poruncit ca toti locuitorii oraselor sa tina, in onoarea soarelui, ziua cea dintai a saptamanii, .

adica "ziua soarelui" (Iatineste: dies solis), cum se nurneste ?i astazi Dumineca la germani (Sontag) si la englezi (Sunday). La anul 364, sinodul Bisericii din Laodiceea a introdus in crestinism sarbatoarea

I . . .

saptamanala a zilei soarelui, botezand-o cu numele

de .II Duminica", adica "ziua Dornnului". Astfel s-a inlocuit sarnbata ell Duminica, zic sambatarii,

Sa vedem si aici care este adevarul adevarat. La anul 321, imparatul Constantin eel Mare a dat un decret-lege in care spune: "Toti judecatorii si locuitorii oraselor, de asemenea Iucratorii de toate breslele trebuie sa se odihneasca in prea onorata "zi a soarelui". Se spune in aceste cuvinte ca toti crestinii trebuie sa cinsteasca ziua soarelui sau zeul soarelui ? Da aci Constantin ordin pentru prima oara ca sa se sarbatoreasca Dumin.ica in locul sarnbetei ? Nu ! Nicidecum. Imparatul Constantin da aci un decretlege pentru repaosul duminical, si nimic mai mult. El da ordin curtenilor si locuitorilor de la oras sa respecte ziua odihnei, care la pagani se numea lI~iua soarelui" (dies solis). Deci pe vremea lui Constantin

78

ERE'l'ICII SI RArr ACII{lLE L(1R f)()crHJNAf{E

r

~ !

, .

,.

j

, ,

eel Mare, Durninica a fost recunoscuta si consjintitii si de catre stat ca zi de odihna si de sarbatoare saptamanala. ca si de catre Biserica. Dar nu el introduce sarbatoarea Durninicii la crestini, deoarece ea exista in Biserica de la rnceput, precum vom vedea rndata. " Inca inainte de Constantin eel Mare, imparatul Maxilnin da un edict (ordin) in care spune ca permite cre$tinilor fIde a exercita Iiber (religia) si de a celebra (sarbatori) Duminica". Inainte de Maximin le era oprit crestinilor sa tina Dunumca si ei 0 sarbatoreau numai pe ascuns. Abia aCUlTI, la 313, primesc pentru prima oara libertatea cultului. Altfel e de neinteles

ordinullui Maximin.

Sinodul din Laodiceea, tinut la anul 364, in

canonul 20, spune: "Crestinii nu trebuie sa se iudaizeze si sa serbeze sambata, ci trebuie sa lucreze in

I'

aceea zi si sa serbeze Duminica". Este aei 0 porunca

noua ? N ici vorba, ci se repeta porunca de serbare a Duminicii si in acelasi timp se opreste iudaizarea crestinismului prin tinerea sarnbetei. lar denumirea de .Duminica" n-o intalnim acum pentru prima oara, ci 0 intalnim inca din Apocalipsa, cap. 1, v. 10, unde Sfantul loan Evanghelistul spune ca era in duh "in zi de Duminica". In latine$te se spune "dies Domini" si Inseamna "ziua DOlnnului". Din cuvintele ,..dies Domini", sau II Dominicus dies", sau "dominica dies" - e totuna -, s-a nascut cuvantul romanesc "Duminica"', care e totuna Cll "ziua Domnuluiu, dar cu totul altceva decat "dies solis", care 'insearnna "ziua soarelui". pe care 0 serbau paganii. Daca cresfirrii vor fi numit vreod ata Duminica "ziua soarelui". aeeasta vor fi facut-o desigur cu gandulla "Soarele Dreptatii", care e Hristos Domnul, iar nu la soarele de pe cef, din care paganii facusera zeu si idol de inchinat.

Crestinii, de la cei dintai si pana la cei de astazi, ca si Apostolii, au sarbs..orit totdeauna ziua cea

79

I

~

,

I

( ,

• :~. • ~

,

.;

-, 1-

" ~

I

~

i.

~ II I \:

..

~ .:

, .

· !

(I [I

, r<

., .

I ';.

'1

·1

: j'

"'

, ~

,

I

, J

j

"

• J

i

~

~ I

. I

J

,

,~Samb~tarii", ca sa-~i sustina greseala in ceea ce prrvests Intoarcerea de la Duminica la sambata ' ..

se adreseaza nu numai Bibliei, pe care 0 iau in desert dar si istoriei, pe care de asemenea 0 sucesc 'si ~J'

r~sta1m~c~se, numai ca sa Ie dea lor dreptate. Ei spun, .. e~ cre~t~~ll ~u sarbatoresc Duminica de la inceputuf . Bisenell, CI. numai din veacul al IV-lea, de 1a • Constantin cel Mare. Acest imparat, spun sarnbatarj]; Ia anuI 321 a poruncit ca toti loeuitorii oraseIor sa tin~1 in o~oarea soareIui, ziua eea dintai a saptamanii, adica IIZIU~ soareIui" (latineste: dies solis), cum senumeste ?I astazi Dumineca la germani (Sontag) si la englezi (Sunday). La anul 364, sinodul Bisericii din Laodiceea a introdus in cre$tinism sarbatoarea saptamanala a zilei soarelui, botezand-o eu numele de »Durninica". adica "ziua Domnului"'. Astfel s-a inlocuit sambara eu Durninica, zie sambatarii.

Sa vedem si aici care este adevarul adevarat, La anul 321, Imparatul Constantin eel Mare a dat ~n ~~eret-Iege in care spune: "Tob judecatorn si locuitorii oraselor, de asemenea lucratorii de toate

breslele ~;buie sa se "odihneasca ~n prea onorata "zi a soarelui · Se spune In aceste cuvinte ca toti crestinii trebuie sa einsteasca ziua soarelui sau zeul soarelui ? Da aci Constantin ordin pentru prima oara ca sa se sarbatoreas~a Duminica in locul sambetei? Nu ! Nicidecum. Imparatul Constantin da aci un decretlege pentru repaosul durninical, si nimic mai mult. EI da ordin curtenilor si locuitorilor de 1a oras sa respecte ziua odihnei, care la pagani se numea »ziua soarelui" (dies solis). Deci pe vremea lui Constantin

78

PR. I T_ARI()N FELEA

Cel nu au tinu t »legea" lui Moise si au urmat pe

H ' ?

rIS tos ....

Duminica este a crestinilor

,

i!

;.. I I,

1

,I 1

. . :,~

.. ~:

' ..

11

eel Mare, Duminica a fost recunoscuta si consfintiia si de catre stat ca zi de odihna si de sarbato~re saptamanala, ca si de catre Biserica. Dar nu el Introd~ce sarbatoarea Duminicii la crestini, deoarece ea exista In Biserica de la inceput, precum vom vedea Indahl. . Inca inainte de Constantin eel Mare, imparatul Maxilnin da un edict (ordin) in care spune ca permite crestinilor "de a exercita Iiber (religia) si de a celebra (sarbator i) Dumini~a". rnai~t~ de. N,1axi~i~ le era oprit crestinilor sa tina Durninica $1 ei ~ sarbatoreau

numai pe ascuns. Abia aCUIn, .la 313, pnmesc fentru prima oara libertatea cultului, Altfel e de neinteles ordinullui Maximin.

Sinod ul din Laodiceea, tinut la anul 364, in canonu1 20, spune: "Cre$tinii nu trebuie sa se iudaizeze si sa serbeze sambata, ci trebuie sa lucreze in

,

aceea zi si sa serbeze Duminica". Este aci 0 porunca

noua ? Nici verba, ci se repeta porunca de serbare a Duminicii si in acelasi timp se opreste iudaizarea crestinismului prin tinerea sambetei. Iar denumirea de "Duminiea" n-o intalnim acum pentru prima oara, ci 0 Intalnirn inca din Apocalipsa, cap. I, v. 10, unde Sfantul loan Evanghelistul spune ca era in duh ,In zi de Durninica". In latineste se spune "dies Domini" si inseamna "ziua Domnului". Din cuvintele "dies Domini", sau "Dominicus dies", sau "dominica dies" - e totuna -, s-a nascut cuvantul romanesc "Duminica", care e totuna ell "ziua Dornnului", dar ell totul altceva decat "dies solis", care mseamna "ziua soarelui", pe care 0 serbau paganii. Daca crestinii vor fi numit vreodata Dumin.ica "ziua soarelui" I aceasta vor fi facut-o desigur eu gandulla "Soarele Drephltii",ca~e e Hristos Domnul, iar nu la soarele de pe cer, din

care paganii facusera zeu si idol de inchi~at. .

Crestinii, de la eei dintai si pana la eel de astazi, ca si Apostolii, au sarb..corit totdeauna ziua cea

79

\ '

..

·1

I

, .' , .

~ 1

~ ; ! :~ . !

i

. ~

.,

..

1

!

dintai a saptarnanu, Duminica. N-avem - si samba, . tarii nu aduc - nici 0 dovada ea crestinii au serbat • vreodata sambata, dar avem in schimb destule dovezi sigure ca cre~tinii au sarbatoru numai Duminica. lata c~teva: in »Invatatura ceIor 12 Aposto!i", - ~ar,te SCrIS~ d~ c,,~tre urma~ii Apostolilor, pe la sfarsitul cel~l dl~tal vea~ ,cre$tin, poate A chiar pe 1a anul 80 dupa Hristos -, citim porunca: "In Duminica DOln~uLui adunati-tid, Jriinge# piiinea si stivar$iti Sfiinta Cumll1eciiturit' (cap. 14).

"A$ezamintele Apostolice", alta carte rarnasa de la un scriitor neeunoscut, din cele dintai veacuri

c~e$t~n~ (~ec: II-III), ne indeamna sa ne rugarn in blsen.ca,,,~llnl~e~ta, :,c~nd se lurnineaza de ziua spre cea dintai a saptamanu, care este Duminica" (cartea

V, cap. 19), Iar in alt loc, in aceeasi carte e scris !impede: "Sa nu serbam ziua invierf Dom~ului in alta zi, ~i numai Durrtinica" (cartea V, cap. 18).

Sfan tul Igna he p ur ta tor ul de Dumnezeu epis~opul Antiohi:i, ~artirizat la anull07, in epistol~ s~ cat~e Magnezlen~, spune ca cei ce au parasit randulala cea veche $1 au venit la nadejdoa cea noua .inu mai tin siilnbiita", ci Isi potrivesc viata dupa ziua

Domnului (cap. 9). '

Sfantul lustin Martinil si FiIosoful care a trait

~ ~ I

In prirna jumatato a veacului al II-lea, de asemenea

ne inc~e~inteaza ca .zi.ua de sarbatoaro saptamanala a crestinilor e Dumlnlca, nu sambata. "Duminica ne adunii1~ cu "tolii La un loc, scrie et. pentru ca aceasta este zrua In care Dumnezeu, la zidirea lumii a desparnr lumina de intuneric si in care Mantuito;ul nostru Iisus Hristos a inviat din rnorti".

Nu mai insiram alte dovezi. Di~ cele Insirate pana aci, din Sfanta Scriptura si din istoria Bisericii primars, ne-am mcredinrat fara nici 0 indolala de originea apostolica a Duminicii. Nici nu s-ar putea

80

PRo ILARIC)N FELEA

i I

I'

I

I

,

. "

I: .

t. , I

·r

I~RETI(_:II ~l RA1'ACIRII~E L()R [X)cfRINARE

inte1ege cum ar fi putut cre~t~nii, care au scapat ~in persecu~ii plini de ~ani, s~ ~~hlm~e ~~a ~t?or _san:~ata cu Duminica, dupa cum Isi inchipuie sambatarn. ,

Prin urmare, daca sambata este pentru Vechiul Testament, si asa este; daca Mantuitoru 1 calca si desfiinteaza sambata, ceea ce nirneni nu poate nega; daca Apostolii sarbatoresc in ziua cea di~t~i a saptamanii, Duminica, ziua invierii Domnului, zrua pogo-

. rarii Duhu.lui Stant, ziua interneierii Bisericii si ziua sap tarnanala pentru sfanta Liturg~i,~ si Sfanta Impartasanie: si, in sfarsit, daca crestinii totdeaun~ au cunoscut ca zi de sarbatoare saptarnanala numai Duminica, - este eu totul limpede ca sarnbatarii nu

au dreptate. ,... ,

Sambata este a iudeilor, Durninica este a cresti-

nilor '. Acesta e adevarul adevarat. Cu Duminica nu s-a schimbat .Jegea", ci s-a innoit si s-a desavarsit,

I I,

:t

I .I.

I ,!

; :

,!

j ., I

J Ca sarnbata este a iudeilor, si Duminica este a crestinilor se mai poatc do vcd i si prin cuv intele p,rofetlc: din Psa,lmuJ 94, 10-11, talcuite de Apostolul Pavel rn Epistola catre Evrei, cap~ 3-4. Durnnezeu a aratat lui Israel II iubire mai mult decat parinteasca:

I-a cliberat (Jill robia faraonilor egipteni prin Moise proorocul. Dar Israel s-a ararat nerecunoscator si raucredincios, De aceea a maniat pe Dumnezeu, si Durnnezeu l-a pedepsit: 40 de ani a ~atacit 'pr~n pustiul Arabiei, pana ce generatia eliberata si n~rnul~unllta a pierit, fara sa se }J()ata bucura de odihna Canaanului, "Acest pl)p()r are inima rat5cit,1 si l1U a priceput caile Mcle (zice Dornnul). De aceea M-f71II jurat 111 ininia Mea, sa J1U iuirc in odihna Mea" (Ps. 94, 10-11. Cf. Numcr i 14, 23, 30).

Apostolul Pavel foloseste acest exemplu di~ Vechiul Tc~tament: ca sa induplece pe iudeii din tim1?ul ~OU~~ll Test~ment s~ creada in Hristos. Ca ~i la eliberarea din Egipt, ludell nu au intclcs eliberarea

lor din robia pacatului prin Mesia - Hristos, Nici de asta~ata nu au inteles iubirea lui Dumnezeu si au rastignit pe Mantuitorul. De aceea, Dumnezeu a ales pentru noul Sau popor, care L-a primit, 0 alta zi lie sarbatoare, alta zi de odihna, Durninica. .Dumnczeu Jlvtiirrl~tc di 11 11VU o zi, ... v al fd zi, ~ .. odihna de snrll{ftoare pel1 fru poporu! lui Dumnezeu" (Evr. 4, 7-9).

, i I

81

,

i ·1

"

'I

I

I I,

. i

I!

I I

i

. ,

t

: L

, ,

i:

I

,.

PRo ILAC{I()N FELEA

Cu Duminica s-a implinit profetia care rasuna asa de placut in urechile noastre:

"Aceasta (Duminica) este ziua pe care a facut-o Dornnul, sa ne bucuram si sa ne veselim intru ea" (Ps. 118, 24). Apoi, daca Mantuitoru l a desfiintat sa~~~ta, prin invierea Sa in ziua eea dintai a saptamann. care este Duminica, atunci H iu cine esti, 0, 0111Ulc, ea sa te cerii cu Dumnezeu ?" (Rom. 9, 20).

I

I

(

I

i

J'

Ii

• •

~ j

I

1 '

! •

til

, .

•• 1

· ~

. J

·

Ziua de odihna a Vechiului Testament a fost ziua a saptea, sabatul, sambata. Ziua lie odihna a Noului Testament este 0 au« zi hotiiriitd de Dumnezeu; e ziua bucuriilor invierii Domnului si a pogorarii Duhului Sfant: e ziua inceputului Biser icii si a sarbarii Cinei

Dornnului, - ziua cea dintai a saptarnanii, - Duminica. .

Astfel, (1 lege urrnatoare inlocuieste alta lege premergatoare: legea Noului Testament inlocuieste lcgea Vechiului Testament; Duminica Inlocuieste sarnbata, - la crestini.

,.

1

BISERICA

Casa Domnului

A-
I
:i
r.i
~ t
, ~
~I
, ti
I-~I
• ~ t ,
!, ·1
;
~i
'~
~
II
~
~
:,1'
·.11
L"
~
~
,
j.
1
I'
'f j! ..
r '"
I
I ..
~ I ~
1.1
: .l
, .\
0
. : i
!
I
, H
, , I
I··
~ ~
~I
L ·1
U
I 1 !
·1
"
I
, . Adresandu-se omului eretic, Fericitul Augustin scrie: /I Ce folos ai tu ca marturisesti pe Dumnezeu, ca-L cinstesti si-L preamaresti. ca crezi in Fiul lui Dumnezeu si-L recunosti ea sezand de-a dreapta Tatalui, in sehimb hulesti Biserica Sa ? ... ".

Nu ne ingaduie nici inima, nici Evanghelia iubirii aproapelui, nici hartia, ca sa Insiram varbele de ocara, folosite de eretici, impotriva Bisericii. Stapaniti de veninul urii, care ~e intun~ca ~in.tea, = nu se sfiesc sa ia in desert cuvintele Sfintei Sripturi, pe care le sucesc si rastalmacesc (Fapte 20, 30), pentru ea, in felul acesta, invataturile lor gre$ite sa aiba temei

si crezamant.

, Fara sa ne speriem de tncranccnarile lor, le vorn

dezvalui pas eu pas eresurile si vorn arata, eu Biblia in mana, care este mvatatura ortodoxa (dreapta)

despre Biserica lui Hristos. , .

Cuvantul "biserica" (grece$te: ekklesia) are mal multe intelesuri. eel dintai si eel mai obisnuit inteles este aee{a de "casa Domnului", "casa Tatalui" sau "casa lui Dumnezeu", adica loeul sfiint in care se aduna crestinii dreptcredinciosi la rugaciune.

De cand exist a religie, la toate popoarele alta-

rele au fast socatite lacuri sfintc.

In Veehiul Testament cortul era sfant si templul

era sfant. Moise primeste porunca de la Dumnezeu sa-I faca locas sfant: rr ••• sa-mi faei locas sjant, ca sa locuiesc in mijloeul fiilor lui Israel" (Ies, 25, 8). Dumnezeu asculta rugaciunea lui Solomon si-i raspunde: "Am ascultat rugaciunea si cererea ta, pe care

I;

t .

! ' I

1

, ,

I

83

. I· !

, I·

·i I"

~. I

;:

ai inaltat-o. ea.tr~ Mine~ si am sfintit icmplul (biserica), pe car.e 1-.al Zld~t, c~,sa petreaca numelo Meu acolo l~ ve~l, $1 vor fi ochii Me; $i inima Mea aeolo In toate zlZc.le (III Reg. 9, 3). Rege1e si prooroeul David amlnte~:e mereu de sfintenia casei Domnului, cand se roaga:, ""lar ~u, d upa mare mila Ta, voi intra in . ea~a !a ~l "' frica Ta Ina voi fnehina fn stiint locasul

tbiscrica) T, If (1) 5 7) _ 'J' ~.

_. .. au s.", . ~,Ascul ta, Doamne, glasul

rugaciunu In e_l e, cand stng catre Tine si cand ridic

miiinile =: .eat:c ~o~a$ui tbiscrica) Tau eel sfant" (Ps.· 27: 2): "Sa-}l trirnita - Dornnul - ajutor din locasul (~lsenca) Sau eel sfant si din Sion sa te sprijineas~au ( s. 19, 2)'A"L~gea Ta, Doamne, este nestramutata si

easa Ta sfanta pentru toate timpurile" (Ps. 92, 6).

. _ In Noul "Test_anle~t este pentru totdeauna intanta c~edlnta lr: sfintenia tocasului bisericii. Mantui~orull~deanma pe _uee:,icii Sai ca, inainte de a-~i aduce

arurile 1a altar, sa se impace unii eu altii: "De-ti vei a?uce daru! tau la altar si acolo iti vei ~duce a~inte c~ f:at~le tau are ceva asupra ta, Iasa acolo daruI tau, mamtea altarului, si mergi mai intai de te Impa -

cu fratele tau si atun,~i, venind, adu darul tau" (rJ:

?, 2~-24J. D~ "ce grlJa aceasta deosebita, de a fi l~p~C~tl tOll In f~ta .altaru1Ui ? Pentru ca altarul B1SCYlCll e sja,?/, »Biserica sfinteste aurul" si .iultarul

sfintestc da~ul, (Mt. 2~f 16-18). Daca biserica, si altarul el: p~ate s~lntl darurile aduse de credinciosi, inseam-

n~ ca, e sf~nta. Nimeni nu poate da ceea ce nu are. Biserica sfinteste, pentru ca e sfintita de Dum

81 p tr - I I ' . nezeu , en u ca.e ocasu lui Dumnezeu. Biserica e tem-

plul, casa lUI Dumnezeu (Mt, 12 '4- In 2 16) - d

_. 1 I , . I I casa e

rugaciune a toate neamurile (Mt. 21 13- Me 1·1 17- Le. 19, 46). . ' I" • , ,

A E ,ade~arat, ca Dumnezau nu poate fi cuprins lr:tre zldur~l~ ~ISef1Cl1; ~1 ~,~u locuiests In temple facute d~ man:u omenesn, mer nu se sluje$te de maini ornertesti, ea $1 cum ar avea trebuinta de ceva" (Fapte

84

PI{. ILARI()N FEL.EA

ERE'I'ICII $1 H.A'l'ACII{lLE Ll)I{ 1)()CTRlNARE

17, 24-25; III Reg. 8, 27; Is. 66, 1-2). El e pretutindeni de fata. Dar in biserica e cu Duhul Sau eel sfant, cu

~

ochiul $i eu inima Sa, asa dupa cum a grait inteleptului

SOIOITIOn (III Reg. 9, 3). Dumnezeu e nemarginit, dar poate avea salas nu numai Intr-o biserica sfintita~ dar si intr-o biata inima omencasca. Daca Duhul lui

~ .

Dumnezeu nu ar sfinti biserica si nu ar fi de fata ill

bisericile Sale, ar fi de neinteles de ce Iisus Hristos a seos pe vanzatori eu biciu1 din templu (Mt. 21, 12- 13; Me. 11, 15-16; Le. 19, 45-46; In 2, 14-16), de ce la 12 ani, cand era in templu, a raspuns marnei Sale ca El trebuia sa fie in eele ale Tatalui (Le. 2, 49) si de ce a dat bisericii numirea de "casa Tatalui' ? !

Din toate cele spuse si dovedite aci, se vede bine ea biserica e casa Domnului, casa eca sfiintii si fa'ra de prihana (Efes. 5, 27).

Noi, crestinii, avern de la Hristos Dumnezeu, prin Duhul Sfant, si biserici sfinte si altare sfinte. IINoi auem altar din care nu au dreptul sa manance rei ce slujesc cortului", adica iudeii (Evr. 13, 10); lI$i cei ce slujesc la altar, de la altar se impartasesc" (I Cor. 9, 13).

Ereticii nu au nici altare, nici biserici sfintite.

Le-au desfiintat. Si nu numai atat: ei batjocoresc sfintenia casei Domnului. Dar In acest caz, ei sunt

~

mai raj decat paganii, deoarece acestia, desi inca

n-au ajuns Ia cunostinta adevarului Evangheliei, totusi au si ei altare carora le respecta sfintenia,

!:

"I j . ~ ~

,

· "

,

, .

~. i

. :. ~

:;"

-,

r

I, :":

, i · ,

~ ..

~

.,

· \

I ~I J

I I :/.

85

! :

,

A.

Imparatia lui Dumnezeu

I

I ' ,!

\.,

Biserica nu este nurnai casa lui Dumnezeu, locasul sfant de inchinarc si rugaciune. Biserica mai este si al tceva.

,

1"'\

Ingerul Gavriil, cand a vestit Fecioarei Maria

nasterea Domnului, a spus ca El va intemeia 0 impa-

~I

PRo ILARI()N FELEA

ratie, si "imp~rati~ ~~i nu va avea sfarsit" (Le. 1, 33). Care este rmparatia aceasta ? Exista in IUIne tot

fe~ul d~ impa~atii, d~r nu vedem unde este lmparatia, • lUI Hr~stos. $1 totusi, ea exista. Este Biseriea, forma' . orgaruzata a religiei crestinc. Constitutia ei este'

Ev~nghel~a. L~~i!e e~. sur:,t ~anoanele. Capul ei este Hflsto~. PaS~?rll $1 slujitorii el sunt Apostolii si urmasii lo~: eplsco1?l1, preotii si diaconii. Cultul ei 11 formeaza . sfintele Taine. Poporul ei este alcatuit din crestinii

de pretu tindeni. . '

" .' Biserica, ad~ca Im1?ar~tia l~i Dumnezeu, incepe In Inl~a ?IDuiUl crcstin, In clipa cand se boteaza.

~tuncl p~lme$te el "d~ _?tapar: in viata si inima sa pe hs~s Hristos. "Catl In Hr is tos v-ati botezat in. Hnstos v-ati $! Imbracat" (Gal. 3, 27). Din elipa ac~eai Dumnezeu ajunge Domn in inima noastra. De-a . lungul vietii sale, crestinul nu are lucru rnai mare de f~c,:t, decel! ~a dezvaluie pe Iisus Hristos in inima sa .' $1 sa creasca In Domnul, Copiii care nu cresc si raman

pipernicin, s~t;-~ 0 nefericiro pentru parintii lor .. La Eel sunt Cre$tInll care nu cresc in Domnul si nu arata

._. I'. ~. • ,

ca _In" Inlma. ;)1 in viata lor Iisus Hristos e Damn si

Stapan. eel c~re cresc in Dornnul, arata ca intra~evar El este Imparatul care troneaza in inirna lor $1 ~stfel adeveresc cuvintele Evangheliei: ,,1mparati~ lUI. I?~n:n~zeu este inlauntrul vostru" (Lc. 17, 21), adica In iruma voastra, in care stapaneste Dumnezeu.

" . Crestiriii care primesc acelasi crez si care se l1:chlna aceluiasi Dornn, nu traiesc izolati unii de altii ~1. s~ asociaza. T~~iiesc in societate, se organizea~a: 1$1 zl~e~~ al.tare $1 se aduna la rugaciunicomune in DUmlnIC! si sarbatori. Dupa cum zidurile bisericii sunt formate din pietre si cararriiz] si toate unite laola~ta. forrneaza trupul bisericii, tot asa si sufletele crestinilor, toate Iaolalta, formeaza imparana lui

DUlnnezeu. "Au nu stiti ca ooi sunieii biserica lui

86

E[{E'I'lCII $1 I\A l'ACII{lLE Ll)I, IX)CfRINAI{E

DUI11neZeU si ca Duhullui Dumnezeu Iocuieste in voi ? De va strica cineva biserica lui Dumnezeu, 11 va strica pe acela Dumnezeu, caci sfanta este biserica lui Dumnezeu, care sunteti VOi" (I Cor. 3, 16-17).

De pe parnant, Biserica - i~panltia.lui.~~mnezeu - se continua in cer. Tn virtutea iubirii, care niciodata nu cade (I Cor. 13, 8), noi, cei vii, impreuna ell cei morti formam a singura familie, 0 singura Biserica. Toti avem acelasi Dumnezeu de Parinte si

;

aceeasi Mama: Biserica, preculn e scris: .Jar Dumnezeu

nu este al mortilor, ci al viilor, caci in El toti sun t vii" (Lc. 20, 38). In El toti sunt vii, daca fa~ pa~te din trupul lui Hristos. Biserica e trupul lUI Hristos (I Cor. 12, 12-29; Efes. I, 23; 4, 12; Col. I, 24). Crestinii sunt membrele sau rnadularele ei.

lata ce este asadar Biserica: f111ptfriijin lui Hristos

DUl1111czeu in inimi, pc pamdnt si in ccr. In inimi si pe parnant Biserica e luptatoare si patimitoare, in cer e

biru i toare.

In felul acesta inteleasa, Biserica cuprinde tre-

cutuI, prezentul si viitorul; viii si mortii: intreaga omenire crestina, parnantul si cerul. Tot in felul acesta se intclege de ce Biserica nu poate sa piara, Oamenii pot distruge ceea ce este sortit pieirii, ce e trecator. Biserica Insa este imparatia lui Dumnezeu si de aceea nici puterile iadului nu 0 vor birui (Mt. 16, 18).

Temelia Bisericii

I

·1

:. !

11

II

~ ~

I

,

fl

"

I

, ,

! l'

. ~.

, ~ ., 1

,

I

l I

~

i

.1

,

, I

,

, 1

~ .~ ~

I : 1(,

j ; ~

,

" ~ :

"',' ~, .:

Id·

I;· J . I: f

: i

. 1·.1

II

. l

, ..

~ '" ~ , ~

; ,

-, : ~

I· ,

,j""

r

"

Su b ochii nostri se raspandesc 0 multime de bisericute eretice, care - pentru a insela pe cei lesne crezatori - se numesc "evanghelice", "apostolice" si II penticostale", fara sa fie nici evanghelice, nici apostolice, nici penticostale (de la Duhul Sfant),

Cum pot sa fie ele evanghelice, apostolice, penticostale, adica din vremea Mantuitorului si a sfintilor Apostoli, cand ele au rasarit abia in vremea noastra ?

r.' !

\ ..

, ,

': j

; I

.: 1

• I

8-7

, .

i. j

~ l

,

. !

PR. II~ARI()N FET.JEA

Nici parintii, nici s,..tramo$ii nO$tri'cre$tini nu au avut cunostinra de ele. In cele mai rnulte din satele si orasele noastre sunt cunoscuj] Intemeietorii si "predicatorii" lor, dintre care unii sunt inca in viata,

Biserica lui Dumnezeu nu este numai d~ astazi sau de ieri, de aialtaieri. Biserica lui Dumnezeu est~ de Ia Iisus I-Iristos, intemeiata prin sangele Crucii de pe Golgota (Fapte 20, 28; Efes. 5, 25). Biserica lui Dunlnezeu este aceea care, prin slujitorii ei, tine legatura harului eu sfintii Apostoli,

~st~ pr~a ?ine stiut ca cei doisprezece Apostoli au primit sfintiroa, "harul si apostoIia" (Rom. 1, 5) la pogorarea Duhului Sfant,

Urrnasii Apostolilor au fast chemati, alesi si sfintiti de ierarhii Bisericii prin lzirotonie, adica prin

punerea mainilo» (vezi: Fapte 6, 6; 1 Tim. 4, 14; 5, 23; II Tim. I, 6), unul dupa altul, pana in ziua de astazi. Aeeast~ e "Iegatura harului", Iegatura cu preoria apostohca, pe care 0 pastreaza - in sir nelntrerupt _ eu sfintenie episcopii Bisericii. Asa se sfintesc - intra in .lega~~ra harului - si astazi diaconii, preotu si episcopn.

Au ereticii legatura aceasta ? Nu ! De unde sa 0 aiba, ~a~a n~ sunt din staulul oilor (In 10, 1-10), daca er au iesrt dintre noi (I In 2, 19), si nu se mai afla in s~nu! Biseri~ii ? Ei au Intemeiat - de capul lor _ bisericute nor, care nu mai sunt de la Hristos si de La Duhul Sfant, ci de la ei. lisus Hristos a intemeiar 0

singura Biseri~a ~i i-a pus, odatti pentru totdeauna, o stngurt; tcmelie.

Nu se rnai poate punealta temelie Bisericii caci

. . , "

ntmeni nu poate pune alta iemelie afarii de cea pusd, care

este Iisus Hrisios" (I Cor. 3, 11).

Dupa cum este 0 singura credinjg, eea "data sfintilor (Apostoli) odata pentru totdeauna" (Iuda

I, 3), tot asa este 0 singura temelie pusa Biserieii,

1 I

I

.'

j

·r

r ,

88

.4 "

-,

"

EI{E'[ICIJ Sl I{J\ 1'ACIIijLE LC)I{ 1)()C:1~I{INARE

odata pentru to.tdeauna, pri~ Proo~oci, pr_in Apofstoli si prin Iisus Hristos. Asa ne Incred1!lteaza ~PO~.LO~U~ Pavel, cand scrie: "De acum nu mal sunteti st~alJ~ .. l $~ venetici, ei sunteti cetateni impreuna cu sfintii ?1 casnici ai lui Dumnezeu, ziditi fiind pe ten~ell~ apostojilor ~i a.prooroc.ilof, P!atra cea din capu! ur,lg~llulul

fiind lnsusi IISUS Hristos, mtru Care to~ta zldIre~ - Hind bine intocmita - creste, pentru a fi loc~$ .s~ant in Dornnul. Intru El sunteti si voi impreuna ziditi, ea sa fiti Ioeas al lui Dumnezeu In Duh" (Efes. 2, 19-22).

'Acea~ta e Biseriea lui Dumnezeu, - cetatea eea iubita de Dumnezeu (Apoc. 20, 8), - unitatea harului in multimea credinciosilor.

Alta Biserica nimeni nu mai poate intemeia, far~ numai daca pune alta temelie. Bisericutele nO.~1 tocrnai pentru ca sunt noi, sunt zidite r_e alte t:_nzell!. Nu 111ai stau pe temelia cea veche, pusa de Mantuitorul eu Proorocii si Apostolii Sai. Dar in acest caz ele nu se mai pot numi niei evanghelice, nici ap?sto~ lice, nici penticostale, ci a~~ cum au fast numite $1 cunoscute intotdeauna: ereiice.

.1

, ,.

,

: i I:

I

Membrii Bisericii

·1

,

:·1 ': I

, ,

'. !

1

,

Apostolul Pavel numeste Bisericaj.trupul lui Hristos" (Efes. 1, 22-23; Col. 1, 24),. O~ice .trup e facut din mai multe madulare. A$a e $1 Biserica: un trup alcatuit din mai multe madulare: 0 insotire care cu-

prinde pe toti crestinii botez~ti~ care cre~ si ~arturi~ sese invataturile cele drepte $1 sfinte ale Mantuitorului

Iisus Hristos. . ..

Fata de invatatura aceasta ortodoxa, ereticii

spun ei membrii .Bi~ericii sunt .nu.~ai "sfintii", $i ca sa se arate ca 81 ei sunt "sfInt1 , se despart de Biserica ! Si aci, , ca si in celelalte invataturi ale lor, ereticii seleaga de Noul Testament si Invata cam

89

,'I

I.

;1",

' ..

, .

i ~

rl

.,

, .

..

, ~ • I

' .. ,: .

:' i

1 ,

. I ~

~I

I-

I

~

I I

,

j.

!

1

as ... a: i~ B~se~ica ortodoxa sunt multi betiv i, des? fr~natI, rruncinos], tfHha:i, o~meni care injura de ce~ , sflI~te si nu mer~ lao biserica, si alti pacarost, ia't S~r~ptura ~puneuca Biserica treb"uie sa fie "sfanta sf ' fara de p:_lhana . (Efes. 5, 27). In alt lac se spune- '

"Tot ~el ~ascut din .r:>umnezeu nu pacatuieste'l (I In 3, 9),. l~r I~n alt loc citim: "I~$iti din rnijlocuI lor si v3, osebiti ..... (IT C?~'. 6, 17; II TIm. 3, 5); nu va amesteeati eu lacon:ll, b~tlVl1, desfranani, rapitorii; scoateti afarti' pe eel rau dintre voi (I Cor. 5, 11, 13).' ,

<;~ astfel de cuvinte, si altele asemenea aces- " tara, 1.SI. scu~a ~reticii iesirea lor din Biseriea si in '

a~elas~ timp In:rlnuie~c Bis~ri~a o:todoxa ca nu jude- , ea n1~1 a~p:u $1 n~ da afara din sanul ei pe paeato$i.

. Invatatura $1 purtarea ereticilor sunt gresite din

mal multe pricini, si anume: ·

. .~. Biseri~a n_u este. intemeiata pentru sfinti - caci ei nl~l ~u al! hps~ de Blserica -, ci pentru pacato$i, ca nu san~tos~lor, CI bolnavilor Ie trebuie doctor (Me. 2, 17). Biserica este casa de mantuire pentru pacatosi

nu pentru sfinti (Lc. 10, 34). · ,

. 2." Mantuitorul nu ne-a rnvatat sa aruncarn cu

pletr: ~n eel c: !Sre?esc, ci mai degraba sa-i sfatuim cu .... pan~teasca iubire si blandets. Fariseul, care s-a m~nd~lt ca e rnai bun decat ceilalti oarneni, s-a os~ndlt (Lc. 18, 1~-18). Dupa Evanghelie, imparatia lUI Dumnezeu - Biserica - se aseamana eu 0 tarina"

A H,

In care cresto - pana Ia judecata - grau amestecat ell

neghina (Mt. 13, 23-30); cu un "navod" in care se aduna ~O! soiul de pesti, mari si rnici, folositori si netreb~lcl (Mt. 13, 47-50); cu 0 "nunta" la care su~t c!1ematl ~ot felul de oaspe!i, buni si rai (Mt. 22, 2-14). hs.u~ Hnst~s nu ~uma1 ca ne-a oprit sa judecarn in pnpa - "nu judecati, ca sa nu fiti judecati" (Mt. 7, 1-2) _, d_ar a stat la rnasa eu pacatosu, deoarece nu a venit sa cherne dreptii (sfintii), ei pacatosn la pocainta (Mc.

90

. j

• ,

,

;

!

PRo IL.ARI()N FELEA

1

, ,

I

..

J .

ERETIClI SI RA~l'ACIRIl .. E l.l)R [X)CrI{[NARE

!2, 17). Mai mult: Iisus Hristos si Ap~stoli.i stiau jdespre I ucla ca "era fur" (In 12, ?), dar ~lmenl nu l-~ -dat afara din randul Apostohlor. Prin faptele .$1

'rpurtarea sa, el singur a iesit dintre .ei si s-a osandl~ ;_i, 3. Apostolul Pavel aseaman~ Biserica euo ,,~asa rmare", in care "nu sunt numai vase de aur $1 de

argint, ei si de Iemn si de lut; si unele sunt ~e cinste, .iar altele de necinste" (II Tim. 2, 20). Acelasi Apostol, -care ne indearnna sa nu ne amestecam ell faptele eele ide rusine ale paganilor$i sa seoatem pe eei rai din!re 'noi ne incredinteaza ca, daca e yorba sa ne despar-tim' cu totul de oamenii cei rai, ar trebui sa iesim din iumea aceasta (Cor. 5, 10). Dupa Apostolul Pavel, in trupul Bisericii sunt multe madulare, dar nu sunt

.toate la fel: unele sunt "cuviincioase" si "de cinste", altele sunt I,mai slabe", altele I,de necinste" si .mecuviincioase" (I Cor. 12, 22-24). Putem noi sa fim de

alta parere ? Desigur ca nu. ~i.~eri~a nu, indea~n~ pe nimeni sa se imbete cu betivii, sa fure eu hotii, sa

se desfraneze eu nelegiuitii sau sa injure cu razvratitii. De acestia ne indeamna - ca 0 Mama buna - sa ne ferim si sa fugim, fara sa nc despdriim de siinul ei ..

4. Apostolul lacob recunoaste sincer ca. fJ toti

gresim mult" (3, 2). Apos~ol~~IIPayel ma~t~nse.?te despre sine ca este "eel dintai dintre p~catO$l (~

Tim. I, 16). Apostolul loan spu~e desch~~: ,,~ac~ zicem ca pacat nu avem, ne amagim pe not _In$ln~ S1

. adevarul nu este in noi" (I I, 8). lar daca toti gresim, eu ce drept judecam ?

Din toate aceste cuvinte ale Noului Testament se vede Iirnped e ca membrii Biseric~i .~un_t tot~ crestinii botezati, ell deosebirea ca crestirui eel bun! sunt rnadulare de cinste si sanatoase, iar eei rai sunt madulare bolnave, de necinste. Biserica a fost Inte-

meiata pentru pacatosi, eu m~nirea Asa-i ~~!oar.ca ~in intunericul patirnilor la lumina mantuirii. Biserica

1

L , .

~ I· :

. ~ :

J ~

, ,,

.t

,.

'., ...

i:

f' !

I.: i

· i i. ~ j :1 I t ~ 1 ~

I' "

. ~

: I 1

,

"

..

· [

· 1

· , ,

· ~: II

, ,

. :1

,

I :' "

~,.

\ I~ ~

~tl . ::1

iiij

t I! 'I·: ~

i . ~

/.

1

I '

i

91

. :, j

!. I .,

I: ~:

1 ,'~

. "

, ; , ,

I

,

I '

I :

,

: ,I
I'
!I,
'I
'f'
I , ,

:'

PRo ILARION FELEA

este spital de mantuire, de care rnai mult au nevoie bolnavii, decat cei sanatosi. Pentru aceea bolnavii (pacatosii) .t~ebuie ~ai staruitor chemati sub aripile ~1, nu ~on1t1;. atrasi, nu indepartati; vindecan, nu

JU",decat1. ~a $1 »Dumnezeu a intocmit astfel trupul,·· dan~ mal ~u1ta cmste celui caruia ii Iipseste, ca sa

nu fie dez~~nare.i1: trup" (I Cor. 12, 24-25). .

Sectarn eretici se socotesr sfinti, si de aeeea nu pot sta alaturi de pacatosi. In felu1 aeesta, cu ei se . repeta aceeasi amagire ca si ell Eva in rai, cand i-a, zis sarpele: "Mancati din porn si Yeti fi dumnezei". Acelasi sarpe a1 minciunii spune ereticilor: "Ie$iti din Biserica si Yeti fi sfinti". '

Cumplita in$elaciune !.OO

_ I~~iti cititori, nu iesiti din Biserica pentru ca sa va feriti de pacato$i, ci ascultati de Biserica si-i urrnati indemnurile, ea sa deveniti sfinti, crestini

placuti si iubiti de Dun1nezeu. '

Ierarhia Bisericii

. I.!na dintre invataturile ce1e mai scumpe ale erencilor este aceea despre »preona universala".

Dupa :retici, t~ti .cre$ti~ii sunt preoti si tori pot rmplini rostur~e pre,,~tlel. Ca.el, spun ei, asa a scris Apostolul ~etru, In Inta1a sa epistola (2, 9): " Voi sunteti semintie al:a~a, preotie imparateasea, neam sfant, popor agornstt (de Dumnezeu), ca sa vestiti In lume bunatatile Celui care v-a chernat din intuneriec la lumina sa_cea !ninunat~" (vezi si Apoe. I, 6).

Ca sa pr1ndem firul intelesului adevarar al aeestor euvinte, se euvine sa stim ea ele nu se afla scrise

numai in Noul Testament. Le aflam si in Vechiul Testament, In Cartea Iesirii (19, 6), unde Moise

n_ulne$te popatul ale~, "a l~i Isr~el: imparatie de preoti ~I neam sfant: "Val ImI veti fi Mie imparatie. de

92

'~

r

.' ,

A

preoti. neam sfant" (vez~ ~i D:u~t .. 7, 6). Jnt~e~

poporul lui Israel era_ t;umIt imparatie de preoti s~ nealn sfant, pentru ca intre toate popoarel~ numa~ el se eonsidera "neam ales", neam care slujeste lUI Dumnezeu, ca preotii. Dar aceasta nu insearnna ca

o toti israelitii erau un popor de "preoti". Este prea bi~e stiut eEi slujba de preoti 0 indepline~u _numai

, fiii lui Israel care erau din neamul lui Levi (Ies, 28-

29), iar eei ee cutezau sa batjocoreasca p.r~o~ia s.au.s~ se considere preoti, fara sa fie pregatiti ~I sfintiti, <erau pedepsiti eu moartea, cum au fost Core, Datan si Abiram (Num 16; 3, 10; 18, 7; Deut. 17, 12; II Paral.

26, 16-21). .. ..

Apostolul Petru Ii numeste pe crestini "SelTIlntle

aleasa, preotie iInparateasc~, neam sfan!'" in ace~a$i intelcs in care Moise a numit poporul lui Israel "lmparatie de preoti si neam sfant" I adica in Intelesul de oameni credinciosi, alesi, care slujesc lui Dumnezeu, ea preotii. Crestinii sunt poporul lui Dumnezeu, preotie (slujire) sfanta, care Insa nu Inlocuieste preotia apostolica si ierarhica (a celortrei trepte: diacon, preot si episeop), despre care se vorbeste atat de Iimpede in atatea locuri din.Noul Testament.

. Fata in fata cu invatatura eretica despre IIpreo-

tia universala" sta neclinitita si nebiruita invatatura ~vanghe1ica despre p~stori si turn;a, dc;spr: lucrato~i si agar, despre cler $1 pop?r. Atat M~ntu~to!ul, ca_! si Apostolii vorbesc lamurit despre pastori $1 tunna

· (In 18, 1-16; Efes. 1, 11; I Petru 5, 1-5); despre lucratori si ogor (I Cor. 3, 9; Mt. 20, 1-6; Lc. 10, 7); despre apostoli si ascultatori (Lc. 6, 11-16; If), 16; In 15, 16; Evr. 13, 7, 17); despre parinti si copii (I Cor. 4, 15- 17; Gal. 4, 19; I In 2, 1, 18); despre preoti si popor (Fapte 14, 23; I Tim. 4, 14-16; =. 5, 14). Nu~ sut;:t totuna pastorii eu turma, apostolii eu ascultatorn,

parintii eu copiii, lucratorii cu ogorul. D~~r. asa de limpedc serie Apostolul Pavel: "Pe unu i-a pus

93

, ,

I , !

, ~

, '

,

! ~ i l

"

;

! ' ;, ! j I i'

l

i '

,

F'

'~ ,

I

,

I

!

, " 'I'

. ~I

i,l I ~ ,I

~ ~ I

'"

1 :

I

,

Dumnezeu in Biserica: Intai apostoli, al doilea prooroci, a1 treilea invatatori, dupa aceea pe cei care a~ darul. de a face minuni, apoi darurile tamaduirilor, ajutorarile, carmuirile, felurile limbilor. Au doarii toti sunt apostoli ? Au doara toti prooroci ? Au doarii toti

fnvatntori ? Au doara toti fac minuni ? Au doara toti :'{ ~u d~ruri1e tarnaduirilor ? Au doara toti graiesc Ii,. J limbi ? Au doara toti talmacesc ?" (I Cor. 12, 28-30; -" Efes. 4, 11). La toate aceste intrebari, raspunsul este .~ l1U ! Nu toti sunt apostoli, nu toti sunt carrnuitori, "~ nu toti sunt preoti, ci numai aceia care au primit "harul si apostolia" (Rom. 1, 5). Ca "nimeni nu-si ia singur cinstea pentru sine, ci daca este cherna't de Dumnezeu, ca si Aaron" (Evr. 5, 4).

Crestinismul este religia ordinei si a ierarhiei.

Dumnezeu este al ordinii (I Cor. 14, 33). Niei Biserica si niei 0 societate nu poate inainta fara conducatori. Unde nu este conducere, este dezordine. Biserica este asezamant dumnezeiesc, deei al ordinii, pus in slujba luminarii, sfintirii si mantuirii oamenilor. De la inceput ea a fost condusa de catre Apostoli si mai departe de catre urrnasii lor pana in ziua de astazi, 1 care sunt: episcopii (Papte 20, 28; I Tim. 3, 1-7; 4, 14; :t~

Tit I, 5-7); preoiii (Fapte 14, 23; 20, 17; I Tim. 4, 14; 5, W 22; lac. 5, 14); diaconii (Fapte 6, 1-6; 8, 5; I Tim. 3, 8- :1 12). Aceste trei trepte forrneaza ierarhia Bisericii. '1

" D~pa alegere, Apostolii au primit de lai' Mantuitorul putere (Lc. 9, 1-2), - puterea de a lega si dezlega (Mt. 18, 18), de a ierta si a tine pacatele (In' 20, ?1-23), de a propovadui Evanghelia (Mc. 16, 16;

II TIm. 4, 2), de a conduce Biserica (In 21, 15-19), de

a pastra Traditia sau Predania (I Tim. 6, 20; II Cor. 11, 29), de a sluji Domnului(Fapte 13, 2; Rom. 15, 16), de a savarsi sfintele Taine (Mt. 28, 19-20; I Cor.

4, !-2),. ~~ a povatui poporul credinciosilor pe calea rnantuirii (Fapte 16, 17), de a oficia slujba impacarii

oamenilor eu Dumnezeu (II Cor. 5, 18-20).

94

P[{. ILARI()N FELEA

, !

t'·

~.

i

Er{I~TJCII ~I r{}\1'AclRIT_.E Ll)I{ DOCrRINARE

Prin urmare, Apostolii si urmasii lor au 0. ~isiune speciala. pe care 0 primesc d: 1a Hrist<?s: rrusruttea de a-i continua lucrarea mantuitoare: rmsrunea de a tnvata sfinti si carrnui sufletele; misiunea de a' sluji

~ I , ~

si pastori Biserica. .' '.

Pe raspunderea sufletului lor (Evr. 13, 7, 17),. el

au chemarea sfanta de a conduce, iar poporul credineiosilor are datoria sfanta de a-i asculta.

, Oricine asculta de voi.. de Mine asculta - zice

"

Dornn ul - si orieine se leapada de voi de Mine se

leapada. Iar eel ce se leapada de Mine, se leapada de Cel ce M-a trimis pe Mine" (Lc. 10, 16).

Dezbinarea Bisericii

'"

Iisus Hristos a intemeiat 0 unica Biserica. Invata-

tura, dor inta si rugaciunea Lui este ca sa fie 0 si~gura Biserica. "toti sa fie una" (In 17, 21-32). Unitatea aceasta este de mare trebuinta. intai de toate pentru ca uncle este unire, acolo este si putere; in al doilea rand, pentru ca necredinciosii _a~o10 ataca ~m.ai c~ izbanda. unde este dezbinare, caci acolo e slabire, $1

in al treilea rand si mai presus de toate pentru ca Evanghelia Domnului rnustra dezbinarea si predica

unitatea. -

Cu cata dragoste si duiosie se roaga Ma~t~ito-

rul ca toti ucenicii Lui sa fie una: .Precum tu, Parinte. esti in Mine si Eu sunt in Tine, asa si ei una sa fie in Noi, ca sa creada lU111ea ca Tu M-ai trimis ... Eu in ei si Tu in Mine, ca sa fie cu desavfir$ire una $~ ca sa cunoasc~ lumea cit Tu M-ai irimis si i-ai iubit pe el, precum M-al

iubit pe Mine" (In 17, 21, 23). C~ ~i. Iisus ~!istos, Apostolii condue mai multe comunitati (parohll). crestine, dar 0 singura Biserica, tntemciata pe unlt~tea crezului si a trupului lui Iisus Hristos: "Un trup $1 un Duh, ... un Domn. 0 credirita, un botez, un Dumnezeu si Tatal tuturor" (Efes. 4, 4-6). Cu c~Ha parinteasca

95

PR~ lLARI()N FELEA

iubi~e i~deam!1aApostolul Pavel pe corintenii dezbinati sa traiasca in pacea urtiriir; Va rag pe voi, fratilor, pentru numele Domnului nostru Iisus Hristos ea toti sa graiti la fel si sa nu fie intre voi dezbinari, ci sd

fiti uniti in giinduri si in cugeie" (I Cor. I, 10), ." .'

C~nd se iveau eresuri si dezbinari, Apostolii si urmasii lor se adunau in sobor, Iamureau invatatura

cea dr~apta$i 0 inlaturau pe eea gresita. . , ,

Timp de zece veacuri, Biserica a fost una. Vreme de 0 mie de ani, toate Incercar ilo ereticilor si ale: prigonitorilor Bisericii s-au sfarrnat de unitatea trupului Ei.

Abia in mileniul al doilea s-au facut rani si sp~rturi In trl:pul Bisericii. La anul 1054, s-a produs prrma d e zb i nar e, despartirea dintre Biserica Rasaritul.ui (ort?doxa - dreptcredincioasa) si cea a Apusului (catolica - papala). La 1517, se produce a d~ua In~re dezbinare in Biserica, prin despartirea

. lUI Martin Luther, a protestantilor, reformatilor si calvinilor, de Biserica ronlano-catolica, iar ceva m~i tarzi~, intre anii 1550 si 1600 se intampla a treia mare dezblna~e~ cea ~nglica~a, prin despartirea englezilor de catohe~s.£?1)n aproplerea lor de protestantism. .

. ~~ al~l ,lncolo" sparfur-ile si rariile in trupul Bisericii lUI Iisus Hristos se tin Iant, pana in ziua de

astazi. N umerosi eretiei, incercand sa refaca Biseriea de la inceput, au produs tot mai multe dezbinari si tot mai muIte 1/ bisericu te". Se pun iemelii noi, se propaga fn!,at~t~ri n~i si astfel tot mai mult se sfardma

umtatea Bisericii, urutate pentru care Mantuitorn] s-a rugat eu lacrimi si eu sudori de sange,

. Dezbinarsa Bisericii este un pacat mare, greu, chiar neiertat, deoareee e pacat impotriva adevar~Iui, pacat Impotriva Duhului Sfant, care nu se iarta niciodara (Mt. 12, 32; Me. 3, 28-29).

. Ereticii, interneind biserici noi, pun temelii noi,

$1 astfel se impotrivesc invataturii, vointei si ruga-

I :

I . J

;

l

~

. .

1

;

i

"

• i ~

"f

, '

96

ERE'fICll SI RAT ACIRILE L(_)R DOCTRINARE

ciunii Domnului, "ca toti sa fim una". Ei nu vor sa tnteleaga ca iemeliile Bisericii sunt puse .de la incepuiul ei, $i nimeni nu mai poate pune aUa tcmelie (I Cor. 3, 11; Bfes. 2, 19-20). Ei nu accepta ca credinta crestina este data sfintilor Apostoli odatii pentru totdeauna (Iud~ v. 3). Ei pun alte temelii si propaga alte crezuri: temelii sectare si crezuri eretice, vadindu-se - in vazul tuturor - ca nu sunt de la Hristos. ·Caci: "Dare s-a impartit Hristos ?" (I Cor. 1, 13). Sa nu fie! Isto!ia eresurilorne arata cum siprin cine s-au desprins eretieii din sanul Bisericii, In- foarte multe locuri, Sfanta Scriptura ne atrage atentia sa ne ferim de

prc:oro.cii si inv!-tatorii ln~n~i!l~~i, d~ eretici, pe~t~u ea In el luereaza .uiuhul riitacirii (I I~ 4, I, 5). Biblia

spune despre ei lamurit ca: IIdintre noi au iesit, dar nu erau din tre noi, caci de-ar fi fost dintre noi, ar fi ramas ell noi; ci ca" sa se arate eel nu sunt toti dintre noi, de

aceea au iesit" (I In 2, 19). ."

Este prea bine stiut ca nu noiarn iesit dintre eretici, ci ei dintre noi. Noi nu ne-am dezbinat de nimeni. Altii s-au despartit de noi. Iar daca au iesit ei dintre noi, Inseamna ca au parasit Biserica, iar daca au parasit Biserica s-au desprins de ~upul !r i Hristos, care e unul; s-aulepadat de credinta mantuitoare, care e una; s-au lepadat de ea, de Taine si

de slujitorii .. Tainelor (I ~~r:.. 4, 1): s-~u l~padG~.t ~e botezul copiilor, de Duminica, unu chiar side Biblie.

Satana ii incearca si greu ii amageste, chemandu-i sa interneieze alta biserica prin despartire de adevarata Biserica ...

In privinta aceasta, - trebuie s-o sru~em,. desigu~ eu mare durere, - regiunea Aradului $1 a Bihorului este cea mai dezbinata si mai atacata de eretici. Din toata tara, aici s-au ivit mai inta.i "pocaitii" si "penti: costalii". Aici sunt cele mai muIte adunari sectare :;;1 cele mai rnulte suflete ratacite de la drumul adevarului: aici au obtinut cea mai bun a recolta dolarii lui

, ,

97

i: II! ~

t J !

,

.,

PRo ILARlt)N FELEA

,.

luda, care lucreaza si astazi la dezbinarea Bisericii si a poporului, prin unii predicatori mincinosi, E trist si dureros din cale afara, daca in sanul poporului .. nostru s-au gasit atatia care sa se increada mai mult in astfel de "predicatori", decat in preotii iesiti din,~ sanul lui, ~

Iubiti cititori, Biserica lui Hristos este numai una: acea Interneiata de El, pe Cruce (Fapte 20, 28; I Efes. 5, 25), Biserica mostenita din tata in fiu, de la sfintii Apostoli pana astazi -. Biserica aceasta nu este numai de la Martin Luther, I~' Smith, W, Miller, C~ Parham, I. Russel. sau Bradin, ci este Biserica veche, de 1a Mantuitorul si ApostoliiSai, de la sfinti si martiri, de la strabuni si parinti: este Biserica dreptmaritoare, ortodoxa.

Luati aminte: cine este, sau vrea sa fie, un crestin adevarat, se roaga si lupta pentru unirea Bisericii, nu pentru dezbinarea ei.

Biserica lui Hristos

, . ,

A

. In ultimul timp, in sanul poporului nostru de la

sate si de la erase se intampla un proces dureros din cale afara: dezbinarea religioasa,

. De la nasterea sa ,$i pana in zilele noastre, po-

porul roman a fost un trup si un suflet; a marturisit un crez si a avut 0 Biserica, Apoi s-au ivit printre noi ereticii, cu invataturile lor gre$ite si pierzatoare de suflete. Prin lucrarea lor ispititoare $i inselatoare, se sfarama unitatea sufleteasca a poporului nostru:

. se inmultesc eresurile si " bisericile", "adunarile/ si IIpredicatorirJ• Nu mai suntem 0 turma si un Pastor, precum voieste si se roaga Domnul, ci s-au desprins dintre noi sectele, care se lupta si se vrajmasesc, vai, in numele lui Iisus Hristos.

A

In fata acestui proces dureros de dezbinare si

destramare sufleteasca, se impune 0 intrebare de

98

. .

ERETICII51 RAT AtIRILE U)R [)()CTRINARE

I' -

con$tiinta: Care este Biser~ca lui Usus Hristo,~ ? Intr ~. atatea secte eretice care se inrnultesc sub ochii nostr , ::,

. ? ()

care-i de la Hnstos. . en

Nici una! lata raspunsul. . " ~

Biserica lui Iisus Hris.tos este cea c~re-llntem. - ~

· t- de EI care tine legatuta harulu i cu preo~l w la a " ,.. t uncr · Apostolilor, care pazeste toate c~t~ _sun po~ .. ~

si care a ramas pana astazi una, sfanta, soborniceas ~

, 0

si apostoleasca. . .. · B ~ _:. " .:

, . . 1. Iisus Hristos a intemeia~ n':1mal. ~ isenc JIll

B~ - Meal' pe care .nici portlle iadului nu 0 v

lserlca I • ••

b" · ~ (Mt 16 18). Iisus Hristos nu are $1 ruci nu vre~

rrui .., . . ~ ~ · . - tot!

s~ aiba mai multe Biserici- El vrea ~l se r~ag~ ca." _ '

- fi II (In 17 21-22) Este 0 slngura Biserica. a

sa Ie una , .... - " · t - ·

lui Iisus Hristos. Oricare alta bl~enc.a, u~temela. a pnn

d bi de· oameni nu este a lUI Hristos. Cl este ~

ez In are, I.. 1· R 1 1 ill .

lui Luther, a lui Calvin,. a lUI SmltI:, a ~,l usse, a

Miller, a lui Parhaln, nu:nai a lUI Hnst0__S nu. ~s~e

Biserica lui Hristos numai aceea p~ care a tniemeuu 0

El si care nu are aU fntclneietor afara de E1. . -

.,. 2 Btserica lui lisus Hristos este aceea care tine leg~~

.. s c · • - E ti t - Apostolii

tura narului cu preona apostohca. ste $ IU ca ~

au rirnit harul si apostoliall (Rom. 1, 5) la Pogorare, ~

Duhului Sfant. Mai departe ei si-au ra~d~it urmasi

tin hirotonie, adica prin punerea mamilor (~apt€ ~ 1-6' I Tim. 4 15; 5, 22;,11 Tim. 1, ~). Le9a~ura

I t' legat~ra haruluiJl, in Bi$etlCa lUI ,hsu~

aceas a, If - ~ p. f tire 51

Hristos se astreaza pana astaz~. rm ~ In: .'

hirotonie, p;eotul de astazi e legat de preotla sflntll?:, .

A ostoli. Ereticii n-au lega~~ra .a~ea~ta. ~-au n~~~ alfare sjintitc, nici preoii sjintltl, nlc~ epLsc~pl lcar: t sa 1

sfinteasc~ si astfel sa-i Iaca sa lntr: In ~ga u_~~ har~lui. Sunt si intre ei unii care spunca "ordlneaza. ' care-si "iau singuri cinstea" (Evr .. S, 4), _dar aC:$ha

~ ~ " · u au si astfel ffilmeaza cele sfinte.

dau ceea ce nle! el n, ...

ca si copiii care se joaca. imitand pe altii.

99

PRo ILARI()N FELEA

. 3. Biseriea lui Iisus Hristos pdzeste toate cate El\'

i-a poruneit (Mt. 28, 20). Pazeste Biblia si Traditia .. , (Predania), sfintele taine si toate randuielile date de catre sfintii Apostoli. Ereticii au inlaturat dogmele, . canoanele, tainele, viata si Traditia Bisericii, iar din Biblie tin numai unele invataturi, si acestea sucite si rastalmacite. -. .' ..

'4. Biserica lui Iisus Hristos este aceea care a ramas pa~~ astazi: un~, sfnntti, soborniceascd $i _ aposioleascd, adica dreptmaritoare, ortodoxa. Biserica lui Hristos .

~ pastr.at ~nitatea_ $! ~fint~nia de la Incepu~. E~ s~ . mtemeiaza pe hotaranle sinoadelor ecumeruce 51 Isi .

are inceputul organizarii de la Apostoli. Nici' una . d~ntre "bisericile" ereticilor nu implinestevreuna dintre aceste cer~te. Numai .Bi5ericaortodoxa impline$t~ ac.es.te cerinte: numai ea pastreaza unit a tea credintei $lle~atura haru!ui cu Biserica de lainceput, . De aeeea se $1 numeste, intre toate, ortodoxti (dreptcredincioasa). .. ...

Aceasta e Biserica lui Iisus Hristos - asezamantul mantuirii, in care nunumai oamenii, dar si ingerii cauta sa cunoasca nfnte1epciunea lui Dumnezeu cea de

mulie [eluri" (Efes. 3, 10). .

Apostolul Pavel, dupa ce Ii enumera ucenieului sau Timotei insusirile slujitorilor bisericesti, incheie astfel: IIAcestea ti Ie seriu ... ca sa stii ... cum trebuie sa te porti in casa lui Dumnezeu, care este Biserica ; Dun:nezeului celui viu, sttilpul $i temelia adevtIrului"1o

(I Tim, 3, 14-15). ' .. .

. Inc~eiem si noi invatatura despre Biserica lui

Iisus Hristos ell un cald indemn la dragoste, incredere, evlavie si cuviinta pentru casa lui· Dumnezeu, care e mama noastrti (Gal. 4, 26), corabia mantuirii noastre. Iubiti Biserica si tineti-va strans uniti eu ea, ca sa nu cadeti din dreapta credinta,

"Cei ce urati Sionul (Biserica), Yeti fi rusinati de Domnul, caci precum iarba de foc, asa Yeti fi uscati" (Antifon gl. 4).

MANTUIREA

Sfintirea

,

, ,

I

I

I,

Ornul bolnav se duce la medic si la spital pentr~ ca, printr-o ingrijire d:o~ebita s i prin leacur i

potrivite, sa-si r~capete ~anat~tea. . ._

Ca sa se mantulasea de rauta.tea, otrava, dure

rea si greutatea pacatului,. cre$ti~ul a~ea~ga la Doctorul doctorilor, la Mantultorul, $1 la Biserica Sa,

spitalul mantuirii rieamultri o~en~sc. . .

. Trupul bolnav se vjrideca prlf~ lea~url, suf~etul

pacatos se sfinteste ~e catre ~antultor,:l IlSUS Hristos, in Biserica, prin harul Sftntelor Taine. Nu

este alta cale de sfintire.

In Sfanta Scripture se vorbe$te si de sfinti~ea

omului prin cuvantul lui Dumne~e~ ,In 17, 17; I T~m. 4, 5), dar nu in tntelesul ca nurnai Clh~d ~a~ rostln~ un ctrvant din Biblie. prin aceasta ne $1 ~fI~tIm. Daea numai rostirea sau citirea cuvintelor biblice ar avea

puterea sfintirii sufl~tului, si ~eei ~ iertarii.pacatelor, atunci in Biblie ar fl destul sa aflam un singur sfat~

sau 0 singura porunca, anume s~ c~tim cuvantull~l Dumnezeu. Adevarul este ca sfintirea se face pnn

rugaciunc, adica prin cuvantul si pu~er~a pr~ c~re se chearna in ajutor harul Domnului $1 se savar$esc

sfin tele Taine. ~ · ·

Man lui rea este sfintirea sufletulul, VOla ~ UI

Durnnezeu este sfintirea voast~a (1 Tes,. 4, 3), iar sfintirea sufletului se lucreaza pnn harul $1 cuvintele

,

(rugactuntle) sfintelor Taine~ _ . .

Mantuitorul nu ne-a aratat alta cale de sfintne:

Niei Apostolii. Daca ar fi alta, desigur ca ne-ar JI aratat-o. Sfintirea este in adeoiir (In 17, 17), nu In

101

I

, ,

!

!

J

.r

,~!

'i

'i

l I 1 j

1

eresuri mincinoase si pierzatoare de suflet (II P t

~, 1; ~, I?); i~ cuv:intel~ de rugaciune ale Bisericii~~~ In parerlle A si batjocurile ereticilor; in harul sfintelor Taine, nu In bolboroselile sectantilor.

" Ca sa nu se laude nimeni' ell vredniciile sale (~fes. 2,. 9), ereticii scot "faptele bune" din planul · din c.enn.tele rnantuirii. Confunda "faptele legi~! Vechlt~lul Testament ell faptele bune sau virtu tile NOU~UI T.estament si Ie inlatura pe toate, desi Ev~ng~eha le l~pune pe acestea din urma si Mantuitorul ru le p::t1n?e, cand, zice: "A$a sa lumineze lumina v?astra lI~al~te~ oam:nilor; ca sa uada faptele voastre cele bune $1 sa slaveasca pe Tatal vostru eel din ceruri"

(Mt. 5, 16; In 15, 8 ~.a.).· -'

. ?e c~nd exist~ Evanghelia si Biserica crestina se stie ca tre~ sunt ~enntele sfintirii sufletului, si anume: 1. Sfantul si dumnezeiescul imr al sfintelor Taine

~espr~ ~are '" vorbeste Sfanta Evanghelie si ne da~ lamuriri cU~lntele Bibliei si rugaciunile Bisericii:

_ 2. ~re~l~ta dreapta, ortodoxa, martur isita in

c~ez~l B.l.sencll de catre toti sfintii, martirii si binecre-

dinciosii crestini, si '

. 3. (apte!e b~ne, faptele Indurarii trupesti si sufletesti, :'lrtutIle $1 poruncile Evangheliei, care' adeveresc $1 rodesc harul si credinta,

Ca sa se sfintea.sca ~i astfel sa se mantuiasca, nu se cere de l~. c~~$t~n nIC!. ~a faca minuni, nici sa prooroc~asc~, nl~l sa graiasca in limbi, nici sa aleaga intre mancaruri curate si necurate nici sa ti -

A b - All' I lna

san~ ~ta In ocul I?~minicii, nici sa cerceteze se~ele

veruru a doua, ruci ~a dezlege tainele Apoealipsei.

Acestea le eer numai ereticii. .

. Iisus Hristos ne indeamna la iubire, la bunatate la fapt~ bune, la purtarea Crucii, la pocainta la spo~ ~edanle, la ~mparta$irea eu trupul si sangel~ sau spre ier tarea . paca telor (M t 26 26 28) la - ,...". ..

• I - I savarSlrea

I'

. ;

I

..

!

,

i I

I

j

102

.~.

'"

~I ~.

..

ERETICIl51 I{ATACIRILE L(_)H.lx)C'rRlNARE

botezului copiilor (Fapte 2, 38-39), la 'pazirea poruncilor, la cinstirea Apostolilor si a urmasilor lor, la sfintenia casatoriei si mai ales la ascultarea de Bisericii

~ ~ .

(Mt. 18, 17). Nu ne cere nici saproorocim, nici sa

facem minuni, nici sa vorbim in limbi, nici - vai - sa parasitn Biserica. Acestea Ie pretind numai ereticii, oalnenii care s-au abatut de 1a calea adevarului (II Pt. 2, 2) si a dreptatii (II Pt. 2, 15), ;,invatatorii min-

cinosi" (II Pt. 2, 1), care" totdeauna inoat« $i niciodatd nu ajung la cuno$tinta adeuarutui" (II Tim. 3, 7). Unii ca acestia nu mai inteleg ni mic din taina sfintirii omului. au -pierdut eheia cunostintei adevarului n1antuitor si rah'icesc, cu Biblia subsuoara, pe tot felul de cai gre$ite care nu due pe nimeni in rmparatia lui

Dumnezeu (G-al. 5, 20-21).

II Voia lui Durnnezeu este sfintirea noasira" (1 Tes.

4, 3). Crestine. cauta prin Biserica $i Evanghelia DOlnnului paeea si sfintenia, fara de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu (Evr. 12, 14).

Sfintii Apostoli despre mantuire

Predicatorii sectarilor seriu articole si tin predici lungi, in care cauta sa arate ca numaici "sunt mliniuiti" si ca, prin nrrnare. invatatura Bisericii noastre despre mantuire e gre$ita. Pentru cei ce dorese in privinta aceasta 0 tamurtre cinstita si temeinica, am scris brosura "Mantuireal/, publieata in Biblioteca lI~alea Mantuirii". Nr. 4-5, "Diecezana", Arad. 1947. In ea, am. cuprins pe scurt, eu Biblia in mana, mvatatura orrodoxa despre mantuire. mvatatura pe care 0 tine ere$tinatatea adevarata de 1a inceput si pana astazi, Oricine asculta si urrneaza din toata inima invatatura

I . '

aceasta, poate fi sigur de miintuire. Oricine se Ieapada de ea, Isi pune in primejdie de moarte sufletul sau.

A1TI spus si repetam: lIlantuirea, adica sfintirea

sufletu1ui, se obtirie de la Usus Hristos Mantuitorul,

103

PR. ItJARI()N FELEA

1~ Biserica, pr~nharul sfintelor Taine, crediniii dreapta -, $Ifapte bune. "In har sunteti rnantuiri, prin credinta, si aceasta nu este de la voi; de Ia Dumnezeu este darul; nu din fapte (alelegii Vechiului Testament si ale voastre), ca sa nu se laude nimeni. Pentru ca a Lui faptura suntem. ziditi in Hristas lisus spre fapte bune, pe care Dumnezeu Ie-a gatit mai inainte, ea sa urnblam rntru ele" (Efes. 2, 8-1'0). Faptele bune sunt roadele credintei si ale haruIui, cum fructele sunt roadele pomilor si mierea IucruI albinelor. Aceasta este pe scurt, invatatura crestina despre Inantuire. Tab proorocii si Apostolii,lntreaga Biblia si Traditia

Bisericii, aci si Ia atat se rezuma. .

Iisus Hristos amurit pentru toata lumea, a rascumparat omenirea intreaga, c;a toii oamenii sa se fnantuiaseii si Ia cuno$tintaadevarului sa vina (1 Tim. 3, 4). Aceasta este mantuirea savarsita de EI, nurnita obiectiva, din afara, prin care El a inlaturat peretele vrajbei si ne-a Impacar cu Dumnezeu (Efes. 2, 14- 16). Despre lllantuirea aceasta se spune: "Prin har sunteti mdntuiti" (Efes. 2, 8) - prin harul Domnului,' nu prin "faptele legii"1 Vechiului Testament.

Pentru ca noi, oamerui. sa ne putem irisusi mantuirea, adica pentru ca sa ne putem iInparta$i din roadele jertfei de pe Cruce si sa facem din mantuire un bun personal; cu aite cuvints, pentru ca sa ne spalarn sufIetele de pacate si astfel sa ne sfintim, avem neaparata nevoie de harul Sfantului Duh, de credinia ceamantuitoare si de faptele cele bune, evanghelice. Sa facem, adica, din mantuirea (obiectiva) savarsira de Mantuitorul, un bun subiectiv, 0 putere de sfintire si mantuiro a sufletului nostru.

. . Lupta peniru miinl uire si sfintire tine oiaia inireagd.

Cata vreme avem de luptat eu pacatul din noi si afara de noi, atata vreme avern de lucrat la easa mantuirii noastre. Cata vreme mai este 0 pata pe sufletulnostru,

104

, .

J :

I.' t

~ I.

.,

EI{El']CII Sl RA 1~ACIRILE ~(_)I{ lX)(_j'RINARE

cata vrememai avern de luptat cupatimile sicu poftele trupului neputincios, atata vr~Jne nu _pute~n sp~n~ ca suntem mantuiti. Uncle mar este pacat ~1 pU~lnt_a de .pacatuire, acolo l~antuirea_ in~a nu :ste.lnehelata. Asa ne spune mi ntea sanatoas~ .~H a~~ n~ incredinteaza eei mai buni dintre crestini, sfint11. lata

cateva pilde, pe care ni le da Noul T~staI?ent:. .

, . Apostolul Pavel scrie: I1Dae~ V~1 mar!ur~s~ .eu

gura ta pe Domnul Ii:us !-lris~os ~1 ve! ~rede.ln ~nl~~ ta ·ca Dumnezeu L-a inviat din morti.: level !llantul .

(Ronl. 10} 9). Nu sp~ne: "e~t~ lnantuit",. ci H t~ ~e~ miiniui", In alt lac, sene crestinilor: .Lucraii eu fnca $1

cuiremur la rn.fint~irea =r»: (Fil. 2, 12; Ef. 3: 14-1.~)? Mai are nevoie, CIne e mantuit, de Iucrarea mant~rn ~

Desigur ca nu. Ereticii sectari r:,u m~i au_ ~e~Ote: sa luereze eu frica si cutremur la rnantuire, caci el "s~n~

rnantuiti". Tot ~postolul~ ~a:el~ !nainte~ d_e a .prI~~ cununa dreptatii, se numa::a "Inca Intre ~acalO$l. .Cae! spune: Iisus ~ris~os a venit In l~m~~ lIsa Ina~tula~ca pe cei pacatosi, dintre care eel d~11tal. suni eu (I TIm.

1, 15). Nu spune aceasta ... Sa~t Cl Pavel. Nu "an1 fost

pacatos", ci sunt acum, ~naInte d~ moa~te. . ~ _

. ApostoIul lacob sene: ,,~u v~ f~cet!. mult~ mvatatori, fratii mei, stiind ca (no~, inv~ta!orn), mal.ma~; osanda votn lua, pentru ell toii gre$1111 11~ tn,~lte. c!llp~r! . (lac. 3, 1-2). Nu i.am gre$it~J, ci :,gre$~m_,,~Ilnca In multechipuri. Este. mantuirea }n~hel,ata unde este

gre$eala multa ? De bri~a seama ~a nu. . .

.' Apostolul Petru :nd~amna la a~c~lta.rea ?:

Hristos pentru a dobandi "pretul credln,fel, adl~a miiniuirea sufietului" (J Pt. t. 7-9). ?e asemeneapovatuieste pe cititori sa se hr.a~easc~ cu .laptele duhovnicesc, "ea prin cl sa cresieii spre.~ant~lre (lP!. 2, 1-2)~ Mantuirea deci nu e dobandita, CI se.dobandeste:

Iuptarn si crestem "spre ma~tui~eJ/; nu suntem inca

mantuiti ci Iuptarn sa ne l'"'1_antulm. .

, I

1.05

PRo Il~ARI()N FE[~EA

.. ~postolul si .. _Evang~el~stul loan spune despre SIne $1_ d~spre alt~l~ "I?aca .Zlcem ca pacat nu avem, ne amaglln pe nOI msine $1 adevarul nu este in noi"

~I In. 1,_8-10)., Miniim dacii l1U rccunoastem cii gresim, la~ dac?a gre$I111, ce rost are sa ne laudam eu man-

tuirea .... .

. lata, a1? luat de marturie patru sfinti, pe cei mal Inar~ ?lntre Apostoli, pe loan, Petru, Iacob si Pa~el. NICI unul dintre ei nu se lauda cu 11'ulntuire~' toti se .n~~ara intre pacat?$i. Toti traiesc fn "niidejde~ nz_antUIrli (I T~s. 5, 8); toti se smerese; toti recunosc

~a sut,:tt oa~enl: Tot~ t_I:aiese eu speranta miintuirii, nu In mc:ndrla mantuirn. Numai eretieii si seetantii n?$trl se lauda eel sunt mantuiti, ea si fariseul din pilda evangh~liea, care nu mai incapea nici in templu cu lauda de SIne si eu dispretul fata de bietul varnes

(Lc. 18, 10-12). I

Cine mar tur ise ste adevar ul marrtu itor:

Apostolul, sau ereticul, sfantul, sau sectantul ?., ·

Numai sfintii sunt mantuiti

,

..

, ,

I,

.,

~

'" . In. lume se vorbeste despre eroi, in Biserica si

In Blbl~e ~~ vorbeste despre sfinti. . '

Sfintii sunt "prieteniill Mantuitorului (In 15 14- 15) ~;i 11iu~i!ii lui Du.mnezeu". (i?an. 10, 19). Ei'mai sunt numiti "duhurile.~repttlor celor desavarsiti" (Evr. 12, 23). Se numesc asa, deoarece au trait d'upa cum a poruncit Domnul (Mt. 7, 24); au facut voia lui Du~~ezeu, au i~1I?linit poruncile Lui, au luptat cu patllnll: t~up..,~lu~ $1. ell pacatele pana la moarte.

. eel dintai ~flnt! sunt Proorocii si Apoetolii. Ei sunt pilde pentru nOI ~e Inde.lunga rabdare si de patimire (~~c. ~, 10), de milostenie si rugaciune, de ascultare si iubire, de bunatate si jertfa pana la sfarsitul vietii. De acee~ stau la te~elia Bisericii, langa Iisus Hristos, care e piatra cea din capul unghiului (Efes. 2, 19-20).

106

,. "

I'~'

r~RETICl1 SI I{J\ TACl HJ LE U)I{ [x)CfRINAI{E

Dar sfinti nu sunt numai Proorocii si Apostolii.

Pe urmele Domnului si ale Apostolilor au pasit in curgerea veacurilor nenulnarati crestmi. care au aratat fata de Hristos, fata de Evanghelia si Biserica Sa, aceeasi iubire, dusa pana la jertfa, ca si Apostolii.

Astfel s-a riascut acel "nor de martur ii" (Evr.·

12, L), si care sunt sfintii, martini si cuuiosii, care urnplu calendarul $i istoria Bisericii, toti eei ce au primit eununa slavei de la Hristos Domnul. precum e seris:

"Slava pc care Mi-ai dat-o Mie, Eu le-am dat-o lor" (In

17, 22).

Orice om poate ajunge - si e chemat sa ajunga -

sfant: si cel mai pacatos. Moise a fost ucigas, David desfranat, Hie a avut slabiciuni asemenea noua (lac. 5, 17). Pavel a fost prigonitor al Bisericii; Petru a fost un orn slab in cred'inta; Maria Magdalena, 0 desfranata, si asa 111ai departe. Pentru nici unul dintre ei insa, pacatul n-a fost 0 piedica de nebiruit in calea Inantuirii. Pacatul din viata lor a fost stins, sters,

prin har, credjnta si virtute. .

Oricine se sfinteste. ajunge sfant,

Crestinul care traieste dupa crezul si canoanele

Biserieii, dupa virtutile Evangheliei, $i care se impartaseste din harul sfintelor Taine, Ilnpline$te cuvintele Sfintei Biblii: "Fiti sfinti, precum si Tatal vostru eel din ceruri sfant este" (Lev. 11, 44-45; I Pt. 1, 16).

. Dorul eel rnai sfant, idealul eel mai inalt, ultimul

cuvant si suprema Iapta a crestinului trebuie sa fie

sfintenia.

;

Noi nu suntem inca rnantuiti. ci traim in nadejdea

miiniuirit (1 Tes. 5, 8), Iisus Hristos a mantuitsi mantuieste pe toata lumea; a deschis pentru toti oamenii tisile raiu'luisi Ie-a dat puiinia nuintuirii. Dar inainte demoarte nimeni nu este mantuit, decat in clipa cand primeste harul sfintelor Taine; in clipa aceea si numai pentru acel moment e sfir. cit, e spalat si curatit de

107

, I

, I . I

.. I

, ,

.!

i, ;.

, ,

,

, .

, ,

j

,

PRo IL.ARI()N FELEA

or!c~ 1?ac~t. In .n:?~e~t~le ~rmatoare Insa, din pricina slab1C1unt1~r firii $1 din ispitele lurnii, omul se panga.

re~te. Dupa cum se murdaresc prin intrebuintare si hainelo cele rnai curate, tot asa se Inurdaresc si sufle-

tele. De aceea, cat sun tern in »trupul neputincios" (Mt. 26, 41), nu ne putem lauda cu mantuirea.

Cine zice ca este rnantuir inseamna nu mai are nevoie nic~ de Hristos, nici de Biserica, nici de ajutorul harulul sau al rugaciunn, unul ca acela numai

are ceo ca.ut~ printre oameni, caci e sfant, e inger ...

Numai sfintii din cer suni mantuiii. .

,

. ~at traie$te pe pamant, crestinul se sfinte~te. Nu

e ~lCl sfa~t, nic~ Ina~tuit. Ci se sfinte~te prin sfintele Tains, pnn credinta $1 fapte bune, ca sa se mantuiasca.

DUlnnezeiescul har, credinta ortodoxa si faptele bune fac pe om sfant, II rnantuie.

Cata vreme suntern »lucratori" si .. calatorl·" nu

' " I

putem spune ca am scapatdelucrare si de calatorie,

ca adica »suntem In£1ntuiti"". .

,

Cre$tinul e "slnerit cu iriima" (Mt. 11, 29); nu se iauda, nici nu se In£1ndre$te cu mantuitea. El stie ca cine se srnereste, se inalta, se desavarseste ' se

A , ~ ,

rnantuie$te, iar cine se mandre$te, se osandeste.

Asa ne Invata si - ne dau pilda tori Apostol» I?o~ului si toti sfintii. Pavel era Apostolul neamurilor si nu se declara mantuir, ci spunea cu smerenie ca e eel diritai dintre pacato~i (I Tim. 1, 15). loan Evanghelistul si ApostoluI spune pe fatii ca, de zicem ca nu avem pacar, ne mintim pe noi insine si adevarul nu este in noi (I In I, 8). Apostolul Jacob scrie $i re~u~?a$te ca toti gresim si inca mult (lac. 3, 8). Toti sfintii vorbesc in feluI acesta, smerindu-se, nu falindu-se cu rnantuirea, ca fariseii si ereticii

, .

SIl}ere$te-te, creatine. si nu te lauda cu man-

tuirea. Inscrie-te printre prietenii Mantuitorului si ai Bisericii Lui. Iu beste pe Dunlnezeu, .marturiseste

,

108

.". ~

".~~

', .:~ ..

. , . '

-

ERE1'ICI151 RAT ACIRILE L()R [X)CTRINARE

eu credinta pe Hristos Domnul, Imparta.$e$te.-te cat mai des - cu toata evlavia inimii - din h~rul.sfl~tel?r T aine, ca sa te mantuiesti si astfel sa aJ1:n~l .$1 ~u In cer intre duhurile dreptilor cel~r d~~aVar$ltl - intre sfinti -, intre cei cu adevarat miiniuiii.

Rugaciunea "adormitaJi si "bolborositaJ1

Pentru ca sa se mantuiasca, sa ajunp~ la sfinten~e si la fericire, credinciosii din oriee religie ~e r?~ga. be regula, in rugaci_u~e ei caut~ si af!a ~angalere, tarie morala, pace, liniste, evlavie, ~a~tulre. ..

Invatati de Mantuitorul, de sfintii Apostoh ~l

. de sfintii Par inti, crestinii se roaga "cu pace", ~rept11 in gen~nehi si, rareori, prosternati eu fata la pamant. Dar totdeauna, Intr-o stare care produce respect,

liniste, cucernicie, tacere. . " ..

' Unii dintre eretici au adus $1 1~ pr1v1~ta

rugaciunii noutati c~re tulbura su_flet:I~ In l~c sa Ie Iinisteasca: smintel i care denota starr mal mult bol~a.vicio;se decat sanatoase si infatisari care ~ez~sc eel mai adesea mila. si compatimire, iar une?f1 chiar batjocuri si scarba, in loc de Iiniste si evlav~e.

Astfel ne-a fast dat sa vedem oameru care se roaga ado;miti (?!?) si oa~en~ car~ se roaga ~remurand trantiridu-se la pamant $1 bolborosln~ cuvinte ~eintelese, "in limbi", cu motivarea ca a$a-~ invata Duhul Sfant, Si Duhul Sfant Ii invata nu nU~~l

sa seroage (spun ei), ci l~.da ~i t~t f~l1:1r~ de "da.rurl .' de auzire, vedere (vedenii), tamaduiri $1 a~te ml~unl,

de care nu se invrednicesc d ecat eel .~l"e$l ?~ Dumnezeu. In stare de adormire - ell ochii Inch1~1~ vorbesc si se roaga ceasuri in~regi,. tremura zguduiti (pretind ei) de Duhul .Sfant si In ~~lpU~. acesta treze~~ mirare si ras la unii, revolta $1 Ingr.lJ<?rare la ~l~~~. Astfel de rugatori se numesc "Cre$hnl .apostolIcl ,

" penticostali", "spirituali"... .. .:

109

Dar bine, fratilor, asa s-au rugat Apastolii ? Cu asttel de semns s-a raspandit Evanghelia si s-a intarit Biserica? Asa ne-a invatat Mantuitoru! sa ne rugam ? ' Prin »daruri" ea acestea s-au atras 1a Dumnezeu si '

~

1a lumina mantuirii nearnuril« pagane ?

o marna. care pretindea ca are darul rugaciunii , adormite, se plangea preotul,ui ca fiuI ei nupoate fi : , atras 1a credinra. Cum sa vina la 0 astfeI de credmta '

~ ,

un om sanatos la minte, cand numai bolnavii psihic

se pot tnultunu eu un astfel de cult religios ? ,

- Vino cu noi 1a biserica, -a zis un preot catre 0 ferneis care pretindea ca 'are darul vorbirii in limbi. "

- Nu vin, eel noi avem alt- Dumnezeu, a raspuns ' ea. Tot semn de stricars 1a minte, caci oricat ar fi de , dezbinatieredineio~ii in confesiuni si secte, chiar cei mai inversunati eretici recunose ca toti avem unul si

' '. . ~ ".

aee1asi Dumnezeu.

~

Un barbar de stat afland intr-un sat 0 adunare de tremuram-r, s-a dus in ~ijloeu1 lor si, vazand ce stari bolnavicioase denota religiozitatea lor, nu s-a adresat preotilor sa-i Iumineze, ci mediciIor, casa-i

tra teze ca pe, niste bolnavi psihic. ,

Exemp1e de acestea sunt muIte. Din ele vedem 1a ce decaders si 11nho1navire a mintii due eresurile ~~:

' . ~~

si ereticii. Nu-i verba de tuvintele Scripturii, eu care:~

incearca sa-~i indreptateasca pretinse1e adormiri, tremura-] si vorbiri in lirnbi ca daruri ale Duhului

' .

Sfant, .ci e verba de oameru bolnavi, care sporesc

rnai mult necredinta si defaimarea EvangheIiei, decat intarirea credintei si a Bisericii. Astfel de bolnavi

' ;-

trebuie tratati ca atare, fie' barban, fie femei,

. Sfanta Seriptura spune femeilor "sa taca in bisericall (I Cor. 14, 34-35), iar barbatilor sa nu spuna

' cuvinte neintelese, ca sa nu fie socotiti »oameru care vorbesc in vant" si »nebuni" (I Cor. 14, 9, 23). De la Apostolul Pavel pana astazi Biserica tine regula cea

.110

PR~ ILA~I(_)N FELEA

, ,

"~ ,

. ,.

"j

, . I

1 .

,

Er{E1~ICII ~l RA~rACI[{ILE L()R tX1CrI{]NAI{E

A • ~_

buna si folositoare, pre-cum ~ scris: ;,rIn Blsenea_,:~~~

mai bine sa rostesc cinci cuvln_te c,,! In_tel~~, ca"sa 1 . si pe altii, dccdi zece mii decuuinie In limbi neintelese,

bolborosite (I Cor. 14, 19).. .. _. . A

N iei vorbirea in limbi $1 mer ru",gacl_untl~ In star~

de adormire nu sunt cerinie de ~ant.ulre, ci numa~

" de Inselare Ca. sa-ti mantuiesti sufletul, nu ti

semne '- · , , .. , ti

a- fa~i nici minuni si nici proorocln; nu ) ~~

se cere s . · ._. denn

cere sa vorbesti in limbi neintelese, ruci s~ a,l ve. , " .

Sfintenia nu corista niei in bolhoros,lfl, r;lCl "'

d ' ... N- 1· un sfant nu a fast canonizat (inscris

a Ormlrl. IC , , ", d ..

in calendar) numai pentru mln~nl'A ve enn sa~

bi · "" limbi Minuni (false, bineinteles) fae ~l

vor lrl In · '.' ) .... . t

diavolii: iau chip de Ingeri (~I Cor: I!, 14 $llSPl esc

, M'" tuitorul folosind cuvinte biblice (Mt. 4, 1-10): p~ "Alan 1 mantuirii, Biserica are in cultul ei

n scopu . 1 ~ ~ ti t f as

rugaciuni consfiniite, care se rostes~ ,ln1! 1,' r~l1_1 ,

. .. "In minte ell mintea In iruma ~l ell Inlma

eu pn VI rea , . , , . b . .

la Dumnezeu. Nu din trambite, nl~l din t~ e, ruci

din aite instrumente, ci din suflet, ea nu chimvalele

sunt chemate sa se roage in l~cul nost~u.. .

A nu asculta de Biserica sia nu ~al pr~ml aeest~

. - ". I A It ""'" eamna a cadea In eresurl

rugaclunl mantui oare Ins _ A '11:' ' '/1

ierzatoare (IIPt. 2; 1), intre "paga~l ~l.'ivarne$l.

'FMt. 18, 17). $i mai insea~na a ~ovedl sta:-l su~~~e$h

nesanatoase, nefi~e~ti si de. plans, ca o:lce st~:~ ~~ boala trupeasca $1 de rruzerie s~fl.ete~sca, pe ~ " . numele sanatatii si al Evanghehel. manturn Biserlc~ noastra Ie demasca si, eu ajutorul lui Dumnezeu, lupta sa Ie vindece.

TAINELE

Tainele Bisericii

»Aceasrn este voia lui D. . .

voastra" serie A . umnezeu: siIntlrea

4 3) I ' po~tolul Pavel tesalonicenilor (I Tes ':

, _. a.r ceva mal departe acelasi A . ·

"Cautatl pacea eu toata Iu . '. po.stol_ scrre:

care.nimeni nu va ved mDea si sflntenla, fara de

" J' ea pe ornnul" (E 12 r ~

Intelegem din stihuril . Yr. , 14).;

este sfintirea Dum e aeestea ce lueru mare"

sa- d '. '.. nezeu vrea ca noi sa ne sfinti ~/:everum cura ti la mi t I" .. nrn, 'f sfintii. Fiti sfinn' t In e,. a suflet si Ia uurna, ca si ,~ , ~', , es e 0 ·parun -. ~ d ~ , .... . ..

pe care 0 intalnim si in Vechi . 'I c~ ~l 0 atone morala '

(Lev. 11, 44-45' I P' , IU si in Noul Testament 1:

d A·· , t. 1, 15-16) Dar 0 A tAL' · A , .

a ancul eon$tiintei omenesti 0 · d }n a ~l~ $1 In t.

gare$te omul suiletul ri~ c' n e c~t~ ,?rI 1$1 panfapte rele tot de atat P . ug~te, prIVlTI, vorbe si

• ~ I C ea orl se d ~ - di .: · ~

mirnii lui un of tat de d ri lea In adancurlle

D" urere, un dar d upa · b .. ·

. on~ sfmtenia cum dorim e - .. . m~I me.

na vietii. Nu ne sirnti bi uratenIa, Iununa $1 bueu-

nu~e~imtim bine ~~mm Al!1~IcU -sufldetuI pangarit, cum .

p .. . . aim e mur are sau sp t

'" .... :n!ru murdaria corpului si a hainel . urea. e. lndemana apa, sapunul si alt, 1· ... or avem 1a

spala si curar! ehiar ~<iinil eae~~, prin care putem murdare. Ce ne faeem <»; ... : e ~I al?~le cele mai

, . Insa eu murdarla sufI t I ..

eu necuratia care se asaz -, '.. _ . . .. e u Ul,

$i ne apasa pieptul ea ~ pfafr~ l~~ma ea ~u&"lna pe tier doare, ca cea mai grea boala ? N~oara, ~1 uneor! ne

poate spala murdaria de p · fl ~n. sapun nu ne nici un Ieac omen esc n ' e su ~t, rucr un doctor si

si durerea pacatului. u ne pot vlndeca de amintirea

Cum sa ne cu _ ti '-

Vointa lui Du raum $1 sa. n~ sfintim sufletul?

, mnezeu este sfInhrea noasrra, Fara

112

h

. : r . ·f

I

, .'

....

r

l ,

,

r

t

ERETICII SI RA~r ACIRILE L()R lX1CTRlN ARE

sufletul sfintit nu vom vedea pe Domnul. Ce avem asadar de facut ca sa ajungem la sfintenie si mantuire ?

Sfintirea sufletului se dobandeste prin dumnezeieseulhar, prin credinta dreapta si prinfapte bune. Acesta e raspunsul Bibliei si al Bisericii ortodoxe.

"Sunteti mantuiti din har prin crediniii, ... ziditi in Hristos Iisus spre fapte bune, pe care Dumnezeu Ie-a gatit ca sa umblarn intru ele" (Efes. 2, 8-10). Sfintirea se lucreaza prin sfantul har, care se primeste prin .credinta si se adevereste prin fapte bune. Nimeni .nu se sfinteste si mantuiesteriumai II prin fapte". (Efes. 2, 9), nici numai "prin credinta" (lac. 2, 14-26). Nici faptele, nici credinta nu pot inlocuiharul. Numai harul Domnului sfinteste sufletul, intareste credinta si dovedeste faptele cele bune (Gal. 5, 22).

Lucrarea sfantului si dumnezeiescului har se

,

arata in sfintele Taine, pe care le-a randuit Iisus

Hristos. Acestea sunt:

• Botezul (Mt. 28, 19-20; Me. 16, 16; In 3, 5);

• Ungerea cu Sfantul Mir (In 3, 5; Ef. 1,13; II Cor. 1, 21 ~22; I In 2, 20-27);

• Pocainta (Mt. 18, 18; Me. 1, 15; In 20, 22-23); • Cuminecatura (In 6, 53-56; Mt. 26, 26-28; I Cor.

11, 23-29);

• Preotia (Le. 6, 12-16; 9, 1-6; I Cor. 4, 1-2);

• Nunta (Fac. 1, 28; Mt. 19, 5-6; Ef. 5, 32) si

• Maslul (Me. 6, .7-13; lac. 5, 14-15).

Ele au fost randuite pentru ea prin harul lor sa dobandim iertarea pacatelor si viata vesnica (Mt. 26, 26-28; In 6, 54). Acesta e rostul .sfintelor Taine: sfiniirea. Mantuitorul n-a vrut sa faca din ele nici "inchipuiri", nici "simboale/, nici "cerelTIonii" i ci lucrari sfintc si sfintitoare, prin care ne impartasim din harul

Duhului Sfant, .

Ereticii aici fac eea mai maregreseala, Ei, desi se tin de Biblie ca orbul de gard, inlatura sfintele

113

! :

,

, '

! I

i :

I i

!,

~ ,

. I

PRo fLAf{I()N FELEA

Taine, si prin aceasta s 1·

M" iui . e Ipsesc de 1 -·1

a~ uztorulle-a riinduit ea sa ai ucran e pe care

mal mare bun sufletesc 1 f~ Ju_ngem prin ele la eel

E ti .. I a S intire.

. re zen, despartindu-s de ·

BI~eriea, se lipsese ~i de S~i ~ sftnt~le T~ine si de

Sfanta Liturghie (sl~'ba sfi ntl~~: EI_se_hp~es~ de harul tuturor eelorlaltJe T · ntel ~mparta$lrI) si de

h " . alne Ma t ·

ar sau" prin eredinta" · n ulfe~ lor »prin

folose$te Ia nimic d ' nu ne spune rumic si nu

I eoarece cand · ,

putere si lucrare dumne · _ ~lcem har, zieem

Altfel nu intelegem d zeiasca pnn sfintele Taine.

Mantuitorul r Ca- · e. ce au fost rand ui te de

. . -.. CI nu nOl, ci Ell 6

. SfIntIrea se dobandest '" . e-a.p_?ru~clt.

T~ln~. Asa ne invata No 1 ~ In Biserlca pnn sfintele eel dlntai crestini asa u" es_tament, a$a au erezut

~ " au Invatat f· ti - ~

a$a eredeln fnvat- · _ : . s In)l $1 martirii

P ',' am $1 marturlslm si no: ,

entru sluJba sfinti ~. ~ ~ n01.

f" 1 ~ I Irll credlncio 61 · ·

S rnte e Taine ale B· ... $1 or crestlnl prin

· IserICll - si '

sene slavirn] Apostol PI' nu pentru altceva -

· · ave· Asa -

re n01 !leCare om ca e niste " .: ~a!1-e ~oeoteasea

tconom] (savarsitorl·) P, t .. ' I sluJ~torl ai lUI Hristos si

r at aine or lUI D·· ,

ce se cauta mai mult I - ~ umnezeu, tar ceea

- · a lconoml est fi

gasu credinciosJ' (I C 4 e ca recare sa fie

N ' . or. , 1-2).

. 01 suntem si ramanem

d1nta cea dreapta'! eu Ortodoxia, eu ere-

,

~ :

.,

Sfantul Botez

. ,

A . D~pa ~vanghe1ie,· sfintire ; ,_- _

lncepe In taina sfant 1 'b' a omulUl paeatos

sfanta prin. care p' ~ u1h.otez, adica In Iucrarea

, rlmlm c IpuI 1 · .. J-

nostru si astfel ne A ui isus in sufletul

'. • A • unpreunam· El .

:CflS: "Catl in ,Hristos v-ati b eu" ' preeum este

1nlbracar''' (Gal. 3 27) DO." l?tezat, lnHristos v-ati

oa' ,. In e Ipa botez I · d '

~enl noi, cre$tini; de a ' A U UI evenim

Hnstos. tunc! Ineepem a ere~te In

114

EI{ErnCIISI RATACIRlLE Ll)R rxX'TRINAH.E

Ereticii, desi se lauda foarte rnult ca tin la botez

,.

si cer de la toti cei ce intra in adunarile lor sa se

boteze din nou, ea sa implineasca porunea Evangheliei, totusi au despre botez invataturi foarte gresite. si anume: nu cred In iertarea pacatelor prin botez, opresc botezul copiilor r nu primescapa sfintita la botez si al tele.

, .

_ ..

', 0, . . :,.~.

.'

~ .::.:

1. Pentru eretici, botezul nu este 0 taina sfanta.

Ereticii vad in botez numai un "simbol", 0 inchipuire, o ceremonie, un semn prin care eel ce se boteaza lise preda" lui Hristos, Desi se tin "dupa pe Biblie", ereticii nu ered Intocmai ceea ce se scrie in Biblie. Mantuitorul ne Incredinteaza ca botezul este 0 cerinta

, ~

de mantuire, deoarece spune: "denu se va naste

eineva din apa si din Duh, nu va putea sa intre in imparatia lui Dumnezeu" (In 3, 5); eretieii spun ca botezul e simbol, dar un simbol nu ne poate duce in imparatia eerurilor. Sfantul Apostol Petru spune ca Botezul .ine miintuieste" (I Pt. 3, 21), deoarece se face "spre icriarea pticatclor" (Fapte 2, 38); eretieii spun ca nimeni nu se iarta prin ceremonia botezului. Sfantul Apostol Pavel ne incrdinteaza ca prin botez Iisus Hristos ne-a iertat .Lcatc gresclile" (Col. 2, 11-13),iar ereticii tagaduiesc iertarea, Hindea iertarea si sfintirea constituie 0 " taina" pe care ei nu vor 8-0 creada,

2. Ereticii opresc botezul eopiilor spunand ca, neavand pacate, copiii nu au nevoie de rnantuire. E adevarat ca Mantuitorul a iubit eopiii si i-a dat pilda de smererue, rierautate si nevinov atie, dar prin aceasta nu ne-a spus ca ei nu au nevoie de botez, Copiii nu au pacate personale; prin aceasta insa nu sunt sfinti. De cate ori nu sunt si ei rai, indaratnici, cruzi, egoisti, lacomi ? Daca sunt sfinti, din cine apar pacatosii ? Nu dintre eopii ? Cine se mai indoieste astazi de ereditate, adica de mostenirea ·insusirilor

, ,

si a pacatelor din tata In fiu ? Acest mare adevar 11

115

PR. ILAI{I()N FELEA

f I

1

t

, ~i I

.

• 1 'I

sp~ne _~ai intai S£~nta Scriptura. Apostolul Pavel sene ea In Adal~ "totl am piicatuii" (Rom. 5, 12). David a !?st un _o~ sfa~t, un prooroe, si totusi marturiseste ca intru Jaradele$l s-a zdmislii ~i in plicate l-a niiscut maica

sa (Ps .. 5?~ 6~: ~n Vechiul Testament toti copiii erau SUpU~1 taler~~ imprejur (Fac. 17, 11-14), iar in Noul Testament taierea-imprejur este inlocuita ell botezul

(CoL 3-, 11-12). ~aptul ca botezul e necesar si eopiilor, o ara.ta ~~a d~ hmped~ Apostolul Petru, cand graieste ~u~lmtlor din Ier~~ah,?1_sp~nan~u-Ie sa se pocaiasca si sa se Abotez~, caci fagadu1nta ieriiirii piicaielor prin

harul.~fantulul Duh cste data Ti pen tru voi si pentru copiii oostn (F.aP.te 2, ~~-39). Nu urrnasii, ci copiii vostri.

. . Deci $1 COplll au fagaduinta iertarii pacatelor des!gur n~ a p~catelor l?ersonale, pe carenu Ie au, ci ? pacatu~uI st~an:O$ese, In care se zamislesc si se nasc, lnt?Cmal ca $1 sfantul prooroc David (Ps. 50, 6). Iisus Hnstos a creseut eu harul. ~.i . eu intelepciunea de la Dun1neze.u",,(Lc. 2, 52). COplU nostri nu mai au nevoe d_e har $1 lntelepciune de la Dumnezeu ? Cine r~spu~de pentru sufletul copiilor rnorti nebotezati cand Iisus a spus ca nimeni nuse miintuicste fiirad' Botez (Me. 16, 16; In 3, 5) ? ' e

. _ 3: Eretic~~ mai ~prese ~ote~u~ copiilor si din pricina ~a pr~ncl1 nu-si pot marturisi credinta si pocain-

tao E.l pr~!ln~ de la ~ei ce yin la botez marturisirea credintei ~~ Iisus Hrlstos $i. poca~nta pentru pacate. Dar cond.1Ila _aceasta 0 prehnde $1 Biserica ortodoxa

de la t?tl C~l ee se ?<?~eaza, cand e vorba despre oameru ma~~ .. Cu COpll1 lnsa este 0 mica deosebire, si a~ume: .~Oplll n~ au pacate personale, facute eu voia ~l eu stiinta .. ~l au numai pacatul stramosesc. De acee~ d~ la COpll nu se poate pretinde pocainta; iar credinta cresiirui, la botezul lor, 0 marturisesc piiriniii $i nasii, ceea ce e~~e ell ~ot~l evanghelic. Cananeianca se roa a pentru fnca er $1 e ascultata (Mt. 15, 28); suta~~l,

116

I

,I

.. ,

,

'I

1

t.

I

ERETICII ~l RAT AClRILE LOR IX1CTRINARE

pentru sluga sa si e ascultat (Mt. 8, 13); ~air pe?tru fiica lui si e ascultat (Mt. 9, 18, 28); omul1mparatesc pentru fiul sau si e ascultat (In 4, 46~53). A_p?st~lu~

Pavel ne indeamna sa facem ceren. rugaclunl $1

mijlociri pentru t~!i oa:nenii .(1 Ti~ .. 2, 1); . ·

Botezul cop1l1<?r tnlocuieste talerea-lmpreJur din

Vechiul Testament (Col. 2, 11-14). Avraam a erezut in Dumnezeu si a fast taiat imprejur la varsta barba:.

tiei, d upa ce a facu t legamantul cu D~mn~z_e,!; u.rtrla$ll

sai fnsii au fost tifiati fnlprcjur a opta zi, ~d~ca !!1atnte .d~ a credc (Fac., cap. 15 si 17). Tot asa cel. dlnta~ c~e$tl~l de aselnenea au fost botezati dupa ce au prllult prm rredinta invatatura cre$tina; dar copiii $i unna$ii .lo~,

naecuii din piirinti cresiim (Fapt~ 2, 39)~ au. P~l1~llt Botezul fnaillte de a crcdc, pe temeiul credlntel parln-

tilor si a na$ilor (Mt .. 18, ~). . ... .

4. Ereticii se 1auda ca dupa botez el sunt oarneru

noi, renascuti si ca nu mai pacatuiesc~ Bine ar fi, ~adi ar £i asa. Adevarul este ca viata intreaga avem sa ne

1uptal~ cu firea cea pacatoasa. I~r ?-aca tag~du~m pacatul, ehiar $1 d upa bo~ez, ~e mmum pe nOl,.~ln-

tim Apostolii, mintim chiar $1 pe Dumnezeu ~I TlI~ . 1, 15; I In 1, 8-10). Care dintre ereti~i nu a ma.l gr~$lt dupa botez si care dintre ei nu mal are nevoie s~ se roage ca Dumnezeu sa-i ierte pacatele. cum toti n: rugaffi spunand 1/ Ta.hll t;!o~t~uu .. ? .. Povesteu ca numai ei umbla ell Hristos In muna. s-a spulberat de

mult si e dezmintita zi de zi de faptele lor !?i ale

predicatorilor lor. ·

5. In sfarsit. ereticii sunt si astazi tot 1a botezu1

lui loan, adica la botezu1 .xu ape" ,botez care, Intradevar. nu mantuie$te pe nimeni (Mt. 3, 11; ~Fapt~ 19, 1-5). Dupa Ioaninsa a venit Usus, care a randult Botezul eu foeul DuhuluiSfant (Mt. 3, 11), Botezul cu apa. sfintita - semnul vazut a1 harului nev~z~t - prin darul Duhului Sfant (In 3, 5), botezul sflntltor

117

I)R. lLAI~J(_)N FELEA

si mantuitor, care - prin apa sfintita - ne curateste de pacat si de orice alta intinare (Zah. 13, 1; Is. 55, 1; Iez. 47, 2). Ereticii nu ered in botezul acesta, ca si prin necredinta aceasta sa se vadeasca eel sunt rataciti de la calea adevarului si de la cuvantul Scripturii.

lata numai cinci dintre invataturile gresite ale eretieilor eu privire la taina sfantului botez. Ele sunt .. rnai multe. Dar si numai dincele enumerate se vede

,

eel ereticii nu-si interneiaza invataturile pe cuvintele

Sfintei Scripturi, dupa cum pretind, ci cauiii sii-~i indreptatcascii prin Sfimia Scripture eresuriIe lor, silind . Sf. Scriptura la intelesuri sucite si rastalmacite, peel! care ea nu Ie cuprinde. Prin viclesugul si veninul . propagandei lor se arata, a suta si a miia oara, ea nu" sunt de la Dumnezeu.

Botezul ereticilor

Pe 1a sate si pe la marginile oraselor, in timpul verii, se face mare tam-tarn eli botezul ereticilor. In scop de propaganda, se pun in miscare toti ereticii - cu fanfare, coruri si predicatori; se aduna pe 1a rauri si boteaza fie pe eei din sanul adunarilor, care inca nu sunt botezati, fie cate un nenorocit, incarcat de faradelegi, care crede ca. daca sare din lac in fantana,

J".. 4 11

"este mantuit I

Ce vor ereticii cu botezul si eu propaganda lor?

Sa arate ca ei irnplinesc "legea", ea numai ei practica 1/ botezul nou-testamentar" si ca, prin urmare, numai ei pot mantui oamenii,

Toata propagandasi toata parada lor Cll botezul este insa 0 masca inselatoare, care acopera fata curata a adevarului evanghelic.

Daca ereticii ar crede si ar rnarturisi eel prin botez se mantuiesc, am putea intelege zelul Ior spre un nou botez, Dar tocmai aici este ciudatenia si rata-

, ,

cirea cea .mai mare: ei nu cred in taina Botezului, U1

r, ,.

, , ,

1_1 R

"~I

ERET1Cll SI RAT A.ClRILE LOR lX)CTRINARE

cu ratirea ~i iertarca pifcatel~r pr!11 ~(l)tbeZ/t~;i totusi nu

, · · i intre el fara 5a- 0 eze. . '

pnn1esc l?~ ,nunen . botezul este marturie credlntel

Ereticu spun asa: ,~ d' ou semnul

in Hristos, dovada ca te-al ~~scut l~ ~i ni~ic mai

(simbolul) eel te-ai predat lUI ~l~US. Ata\:. din botez, mult. Tocmai partea cea mai lnse?'~da ~t-

. I • acatelor e taga Ul a.

curatirea ~l icrtaree pc ... _ " eticii _ ca de aeeea

in urma acestellnvata~url, er '. .

." f c doua mart greseh.

sunt eretlcl - aI' a" botezul lui loan

1 Se tin de botezu "CU ap I h 1· B tezul

~'1 u este botezul evang e ic. 0

Boteza toru I care n · di D hi' (In 3 5) botez ell

, di pa 51 In u ., I

cre~hn. es.t:_ " . In ah '1 D h lui Sfant, asa cum se

apa sftnt~ta ~1 _eu aru u u

face in Biserica. " ' t le Sfintei Scripturi despre

2. Nu ered In cuvm e du a cum marturise$te

bot~z. ~ibl~a ne spu~e, ~$~ u~ botez, spre iertarea si Blserlca In Crez, ca epXlSt a I' u ne: Fratilor ... sa se

, 1 II Apostolul e ru sp · II '

pacate or · . · in nUlnele lui Iisus Hristos

bote~e fiecare _?lntre ~o~a te 2, 38), Tot Apostolul spre lertarea pacaieior ( b'P 1 · Noe eel inchipuie bo-

II tune despre cora ia Ul · -" hi

e ru SP" .... A ta mantuire prm apa Inc 1-

tezul fnantultor." et_:as A' -' • e voi, nu

, t botezul- care va man tute$te a~tnzl $l_P. ·

pUles e _ · i tru ului Cl ca lnartUrla unUl

ea stergere a neeurat~el P ~: (I Pt 3 21) Preotul

· t ... · aini za IUl DUftlneZeU .,',

cugct ~ura. In _ e· s· I (Pavel): "Scoala-te, J1rl1ne$t~

AnanIa ~lce c~t~e _ au /I . F te 22, 16). Mai apot

botezul $1 spaln-tl p~cate:e'dU (aaFe aseamana botezul tnsusi Apostolul .1 ave, Pre 0 inlocuie$te - $i ell cu taierea impre}ur - pe ca - fiind ingropa ti

moartea lui Hrlstos, spune ea " fa-cut vii

1 · b t Dumnezeu v-a ,

impreuna eu E pnn o ez, ... 1 1 II (Col.

_ Sine iertandu-ne toate gre?ea e e

impreuna ell, .' .. ' .

2, 11-1~), .' 5' tura elilnpede: sfantul bo!ez

Prin ur~are en~ atelor sica sa ne inlbracam

se fac~ spre(Glerlta3re~7)pa~otezut' evanghelic sau nou-

in Hrlstos a. I •

119

PRo ILARI(1N PELEA

I

I

r

t

~estalnentar e luc,:are sfintitoare si 111iintuitoare, de unp~e~na~e. ~u Hr~stos prin har si credima, precum

: scn~. lI~atl In Hnstos v-ati botezat, in Hristos v-ati .. 1111 braca~ (Gal. 3, 27). Fara harul iertarii, botezul e o . c.ere!110nle de care ne putern Iipsi, dupa CUIn ne putem .:

lIpS1. de. toate cere~o~-u~le care nu sunt dupa Evan- i

Botezul ~~;hcIl?r "" In.antuie$te; e 0 simpla cere- ~

,?lonI_e II~U_ apa. ' mal b1n~ Zl.S 0 c~fundare "pe spate" ;~:

In ap~, fara OICI u~ rost siInt1tor ~1 rnantuitor. Botezul;~.

erehctlor e un InlJlo~ d: u1$elare, de propaganda, prin c~re .s~. at~ag/ ~~ zapa~es~ si se smulg din sanul BlSe!lcll.c~1 slabi rn credinta. De aceea nu-i nici evan- ..

ghclic, ntci nou-testamentar; e cretic, si tot ce e eretic e

a?~tere de !a a~ev~r, e "sminteala_u (Mt. 18, 7), f~itar-¥ rucie, masra, m1nCIuna, pacat si osanda (Tit 3, 10-il).g

,~u turor ~elor ce savar~esc acest botez Ii se -:¥ po~n~ esc ~u~Intele. MantUitorului adresate sectei'~: fansellor $1 carturanlor fatarnici: Vai voua cal-} oar be , ca inc! · d t ~,., ~ II , auze .:r:--:'

": .. 11 ,e 1 Imparatia cerurilor inaintea?

?amenll~r; _nICI. VOl nu intrati, nici pe cei ce vor sa '

l~tre nU.-I lasati ... ~a inconjurati marea si uscatul ca

sa fa~e~l un ucenlC (prozeIit) si daca I-ati facut, il fa~etl fiu al gheenei de doua ori rnai mult deca]

VOl" (Mt, 23, 15-16). .

/

SfantulMir

. .

!ain~ sfantului Mir este lucrarea sfanta princare ere~hnulul A bot~za_t ~i sunt unse organele simturilor, pentru a se llnI?arta~1 ell' darurile Sfantului Duh, Prin ung:rea eu sfantul Mir ... semnul vazur al harului nevazut - sufletul cre$tinului se pecetluieste eucele ~~pte da,.,run ale Sfantului Duh, care sunt: intelepc~unea, InteIe~erea, sfatuI, hlrialn credinta si in VIrtute, cuna~tInta, cuviosra sau evIavia si tem~rea

120

EREfrlCll Sl RAl~ACII{[LE I~(JR DtXTRlNARE

de Dumnezeu (Is. 11, 2). Din clipa rniruirii, cre$tinu~ devine biser ica a Duhului Stant, templu al lUI

Dumnezeu (I Cor. 3, 16; 6, 18). . .

Ereticii nu au taina sfantului Mir. Nici nu 0 au, nici nu 0 recunosc, ca si cand Sfanta Scriptura nu ar face nici 0 amintire de ea. Sa vedem insa cum stau lucrurile.

in Vechiul Testament, dupa randuiala facuta de Moise Proorocul, altarele, preotii si regii cand intrau in slujba se miruiau. Astfel stirn ca a ~ost miruit cortul sfant, altarele si toate obiectele lUI (Ie$. 37, 29; 40, 9-11); a fost miruit Aaron im~reuna eu fii~ lui (Lev. 8, 2, 10-12) si regii Saul (I Reg! 15, 1), David (Ps. 88,

20) si Solomon (III Regi I, 3~).. _ _ .

In Noul Testament, Mantuitorul fagaduieste

Apostolilor pe Duhul Sfant (In 14, 16-17, 26; 15, 2~; 16, 13; Fapte 1, 4-5, 8). Fagaduinta aeeasta se_imphneste la Rusalii, cand Duhul Sfant se eoboara peste ei in chipul limbilor de foe (Fapte 2, 1-4) ~i-i ~finte~te,

Mai departe, impartasirea Duhului Sfant celor ce se botezau se facea la inceput prin punerea mainilor, apoi, tot din vremea Apostolilor, prin ungerea eu sfantul Mir. Apostolii Petru ~i I?an imp~tasesc Duhul Sfant crestinilor botezati din Samaria prin punerea mainilor (Fapte 8, 14-17). La fel, prin punerea mainilor, ,i~part~~e$te ~postolul Pa:el pe Duhul Sfant ucenicilor sfantului loan Botezatorul,

dupa ce mai intai i-a botezat (Fapte 19, 1-6), ..,

Mai apoi, ca sa nu se dea na$tere la confuzii $1 neintelcgcri, punerea mainilor a rarnas numai l~ rand uiala pentru sfintirea preotilor, iar sfantul Mir se savarseste numai prin ungere.

Despre taina ungerii cu sfantul Mir ne vorbesc

limpede si pe inteles. Apostolii ~oan. si . ~avel. !oa~ scrie: II Voi ungcre aucii de la Ccl stan t ~l stiti ~oate . SI, ceva mai departe, continua: "Cat pentru VOl, ungerea,

121

PRo ILARI()N FELEA

care ati primit-e de la EI (Dumnezeu), ramane Intru voi si n-aveti trebuinta ca sa va invete cineva, ci preeUlTI ungerea Lui va invata despre toate si invatatura aceasta adevarata est.e si nu este minciuna, .. _ ramaneti intru El, preeuln v-a Invatat" (I In 2, 20, ..

27). "Ungerea'" despre care este vorba in aeeste doua locuri nu este altceva decat peeetluirea cu darul ,) Duhului Sfant, care ne lumineaza rnintea sa priee- :~~ pelTI, ne inflacareaza inima sa iubim si ne intare$te: vointa sa urrnam adevarul Evangheliei (In 14, 26; :j 16, 13). . . ~

Apostolul Pavel serie despre taina sfantului Mir;? cand aduee aminte efesenilor eel au fost "pecetluiti1 eu Duhul Sfant al fagaduintei" (1, 13; 4, 30; vezi: Ioil.t' 2, 28); apoi cand _vorbe~te evreilor despre ungerea,~j lIeu untul de lernn al bueuriei" (Evr. 1, 9) si cu <'. deosebire cand rnarturiseste eorintenilor despre:" "arvuna" Duhului Sfant, zicand: "lar eel ee ne intiireste v pe noi impreuna eu voi, in Hristos, si eel ce ne-a uns, pc noi Dumnezeu este, carene-e ~i peceiluii pe noi si a : dat arouna Duhuiui in inimile noastre" (II Cor. 1, 21-22; 5, 5). Patru termeni foloseste aci Apostolulca

sa arate luerarea Duhului Sfant in crestini prin taina sfantului Mir, spunand ca sfiintul Mir ne unge, ne peceiluiesie, ne intareste $i dd arouna Duhului Sfiin! in inimile noasire.

Savarsesc ereticii lucrarea aceasta ? Nu ! Tin ei

~

ce spune Biblia ? Nu ! Ei tulbura sufletele nestiutoare

spunandu-le ca trebuie sa se boteze din nou, sa se lepede de Biserica, sa primeasca pe Hristos, si asa mai departe, ca si cand numai ei cunose Biblia si numai ei poarta grijEi de mantuirea oamenilor, dar nu fac eeea ce e de capetenie in Iucrarea de sfintire si mantuire a sufleteIor: nu implinesc sfintele Taine; si nu Ie implinesc pentru ca nu Ie au, si daca Ie au intr-o forma sau alta, Ie implinesc gresit si fara de nici un

·1

!

!

}

I

,

1

\

• ,

'r

;,

i

122

ERETIcn SI RA'rACIRILE LOR DocrR1NARE

rest. Gre$eala lor cea mai mare .e~te ca. ~n lac ~~ lupte ca sa schimbe ornul, schilnbif relt01.tl, Cre~l1'lta; si m fel~l acesta nici la adevar nu ajung, ruci de pacate nu scap?

Crestinul adevarat, cre$otinul b.otez~t,. t~eb~l~ sa stie cft odata ce e botczat are pc l!Ylsfos. 1~ 1f~.lma .~n odata ce e miruit are pc Duhu! stant In _lnl~a: ~nn botez, Iisus Hristos Isi pune chipul Sau 1~ mima noastra. iar prin Mir Duhul ?fant. ne pecetlu.le$te c,: darurile Sale. Mai departe nlmenl nu ne r~lal cere sa

avem grija botezului, - c~ci prin. al d oi lea bote~ rastignitn a doua oara pe hsu.s Hrl~tos (E~r,.: 6,~-6, Ron1. 6), ci sa avem grija ca Hrzstos ~a cre~s~a l~ not (II Pt. 3, 18) pana la masura barbatulul ~e:ava~~nt (Ef~s. 4, 11-15) si ca Ou/utl Sfiint sa ro~easca In nA01 darun~e Sale eele sfinte: dragostea, bucuria, pacea, ~ndelun~arabdarea. bunatatea, binefacerea, credinta. blan-

detea, cumpatarea$i iertare~ (Gal. 5, _22). _ .

Aeeasta trebuie sa fie grlJa noastra de c~peter:l~:

nu ascultarea de glasul ereticilor. ~e-~u folosit ere~lcl~ ca s-au botezat din nou ? Sunt el pnn aceasta .s~lntl

si deci mantuiti ? N-au r:'ai Iacut _d~pa. Bote~ ntci u~ pacat ? Nu mai au neVOle de rug~c~unll~ ~e l~rta~e ·

Sa fim oalTIeni cinstiti. cre$t1nl buni, jubitori ~e

Durrmez.eu. de Biserica si de frat~; sa cre$t~nl .". Hristos, sa rodim In uiata noastr« =»: Dul1!!lul Sfant si sa nu ne lasam ainagiti de glasunle ln$elatoare ale

proorocilor Inincino$i.

. Sfanta Marturisire

. I

I

i

\

Din slabiciunea firii si in "urma ispitei ~umi~ inselatoare, omul pacatuie$te. "In mult~ felurl, tot~ "r~si111"- spuneApostolul laco? (3'.2). Clf~e spune ca ~u 'mai are niei un pacat si deci a ajuns sfc:nt, ~~ela" e un fatarnic, un tnineinos (1 In 1, 8, 10). ~at tr.al~ In trup si in lurne. toti gre$im, in multe chlpun, $1 de

123

I

I

PRo ILARlt)N FELI~A

a~~ea ~UllaVeln dreptul sa ne laudarn decat "in slabiciunile noastre, ca si marele Apostol Pavel (II Cor,

12, 5}. , "<-

_ . I? n~ma.r~,inita Sa bunatate si intelegere fata d~) s~ablclunIle ~Irll noastre, ca sa ne scape de greutate ,

$1 durerea _p~catelor. pe c,are le facem dupa botez c Vale sau fara de VOle, din stiinta sau din nestiinrar ~ant~itoruI Iisus Hristos a randuit Pocainta' tai~ar sfintei Marturisiri. " .,).

, Ca s~-~i ~oa_t~ l~plini r~st~l sau sfintitor si man-, tuitor, t~ma ~ o:alntel trebuie sa se faca dupa urrna

toarea randuiala evanghelica si apostolica, si anum .

1. eel ce s: p~cai:~,te trebuie sa inceapa pri recunoasteroa $1 nuirturisiren piicatelor;

2. Sa continue prin cainta pentru savarsirea:

pacatelor, , ,

3, Sa arate hoidriirea de fndreptare; ,

4. S~-~i ~mplineasca canonul de pocainta si

5. ~a pnrneasca dezlegarea din partea preotul

duhovnlc - semnul vazut al harului nevazut, '

. _ ~ara ~m~l~nirea acestor cerinte, Pocainta nu est~ talna" 1111p~rta~atoare de har sfintitor si mantuitor. f

A Implinesc ereticii randuiala si cerintelo acestea ' cand vorbesc ei despre »pocainta" ? Se tin ei de ceea

ce spune Sfanta Scriptura ? Nu. \ '

1. Eretic:.ii nu au marturisirea pacatelor, nu-~i spo~edes.c pacatele duhovnicului si in felul acesta

nu ~~p~lne~c cea dintai cer inta din rand uiala Pocaintei, Sfantul Apostol loan scrie atat de Iamurit: .

:: D~ca ~icem ~a pacat nu _?-veIn: ne amagim pe noi • l~~lne ~1 adevaru1 nu este In nor. Duca ne marturisim

pac~tele, El_ - Dum~ez:u - este credincios si drept, ca saL ne l~rte pacatele sr sa ne curateasca de orice nedrep-.

ta~e (I_Il! 1, 8-10). Apostolul Iacob indeamna tot la , ll1artuflsl.rea pacatelor cand spune: "Miirturisiti-vs: '. unul altura pacatele si va rugati unul pentru altul, ca

124

,I • jI'

I

,~

I t I I

. '

, l

,

, ,

,

I

, 'j

, I

ERETICII ~I RA'r ACIRILE L(JR lxrrRINARE

sa va vindecati, ca mult poate rugaciunea staruitoare a dreptului" (lac. 5, 16; vezi si Ps. 31, 4-6).

Ca sa scape de invinuirea ca nu tin ceea ce porunceste Biblia, ereticii spun ca ei l$i marturisesc pacatele de-a dreptullui Dumnezeu, sau si l~ spun unii altora, dupa cum cere Aposto1ul lacob. Invatatura aceasta este gresita, deaarece n unul altuia" inseamna: unul (omul), altuia (preotului), prin asernanare eu ceea ce a spus ApostoluI Iacob ceva mai sus, cand indearnna pe bolnavi sa cherne "preo/ii Bisericii" sa se roage pentru ei (lac. 5, 14). "Unulll nu e totuna cu "altul". Unul este credinciosul in fata preotilor: se vede aceasta si din intamplarea eu crestinii din Efes care veneau in fata Apostolului Pavel si se spovedeau: "Multi din cei ce crezusera ueneau de se mtirturiseau si spuneau [aptelc 101'1/ (Fapte 19, 18). Acesta insearnna ell de 1a inceput crestinii l$i spovedeau pacatele in fata Apostolilor Bisericii, ceea ce ereticii nu vor sa faca si nici pe cei ce implinesc ce se cuvine nu-i lasa in pace.

2. Ereticii nu implinesc nici a doua cerin ta pentru Pocainta cea adevarata, cainta sincera pentru pacate. deoarece, daca s-ar cai cu lIinima Infranta si smerita" (Ps. 50, 18), nu si-ar ascunde piicaiele si nu s-ar feri sa Ie marturiseasca duhovnicilor Bisericii .

, 3. Ereticii nu implinesc nici a treia cerinta din

randuiala Pocaintei, hotararea de indreptare, caci, de-ar indeplini-o, n-ar Inai fi eretici (Tit 3, 10-11), n-ar mai starui in ratacirea de la calea adevarului si in dezbinare (Gal: 5, 20), ci s-ar intoarce la BisericaMama pe care au parasit-e.

4. N ici canonul de pocainta nu-l implinesc ereticii. Ei in lac sa ia pilda de indreptare pe Zaheu, care si-a ispasit pacatele prin fapte de binefacere (Lc, 19, 8); pe Apostolul Petru, care a plans cu lacrimi arnare pacatul lepadarii de Domnul (Lc. 22, 62), sau

125

I

~.

!.

PI{. IL.ARIl)N FEI-"EA

pe alti pacatosi, care si-au rascumparat pacatelo prin fapte de virtute si dragoste fata de Biserica, judeca pe altii si prin aceasta mai greu se osandesc (Mt. 7, 1-2).

5. Nu Implinesc ereticii nici eea mai insemnata cerinta din randuiala Pocaintei: dezlegarea. Mantuitorul a dat Apostolilor puterea (Le. 9, 1-2) sa lege $i sa dezlege (Mt. 16, 19; 18, 18), sa ierte si sa tina pacatelo (In 20, 22-23). El, Jisus Hristos, a avut puterea iertarii pacatelor (Mt. 1, 21; Me. 2, 10); El a eerut ea pocainta si iertarea pacatelor sa se vesteasca, prin Apostoli, la toate neamurile (Le. 24, 47) si tot El lasa sIujba si puterea aceasta in grija sfintilor Sai Apostoli si a urrnasilor lor, pana la sfar$ituI veacurilor. Caci zis-a Dornnul, ApostoliIor, nu ereticilor: .Precum M-a irimis pe Mine Tatdl, f,i Eu vii irimii pe voi ... Ciirora ueii icria piicaicle, se vor ieria lor, si carora Ie Yeti tinea, vor fi tiriute" (In 20, 21-23),

Este deci vadit ca ereticii nu au taina Pocaintei, desi se lauda ca sunt »pocaiti". »Focaiti" fara Focainta ! Nu au marturisirea pacatelor, dupa cum cer Evanghelia si randutala canoanelor Bisericii, nu au dezIegarea pacatelor, du pa cum a randuit Mantuitorul, nu arata semne de cainta si indreptare. Daca, prin unnare, se razvratese iInpotriva Biseiicii si nu Implinesc atatea cerinto din Noul Testament cu privire la sfanta Marturisire, mai au ei dreptul sa spuna ca tin ce cuprinde Biblia?

Desigur ca nu.

Sfanta Cuminecatura

Cea mai cutrelnuratoare si dumnezeiasca taina

,

. .

a Bisericii este sfanta Cuminecam-s, fmpifrta$irea cu

irupul $i snngcle Domnului, spre ieriarea pticaiclor.

,,0, nevazutuls Facator aI lumii, 0, Dumnezeule, cat de minunat lucrezi cu noi! Cu cata bunatats si

,

126

'. " ..

ERE'flCIJ 51 RA'l·AC]Rll..E L()R [X)CrRlNAI{E

indurare te porticu alesii ~ai, dand~- ~e pe Tine insuti spre -imparta$irein Talna Ta sfanta! Aceast~ ell adevarat covarseste toata inteleg~rea~ ~ce~sta mal rnult decat orice indeamna catre Tine l:t;,lffille evlaviosilor crestini si aprinde dragostea lor (Urmarea

,

lui Hristos). .. - ,

Cu astfel de ganduri ploase $1 cuvlnt: al~s~ a~ trebui sa ne apropiem toti de .Paharul mantuirii $1

de marea Taina pe care ° cuprln~e el. ..

Luand in .inteles literal cuvintele Evang~e~:el despre Sfanta Cuminecatura. er~~~cii nu cre~ ruci in prefacere, nici in rodul ~mparta$trl1, care este iertarea

pacatelor. Sa ne lamurirn. A'

1. La Cina cea de Taina, dupa"ee a,luat paIn~a: s-a rugat si a binecuvantat-o, Mal~tultorul a ZIS,

.Luaii, miincaii, accsia esie trupul,Mcu ; de aseme.nea, d upa ce a luat paharul cu. ~In, s-a ruga~ si I-a binecuvantat, apoi a zis: "Betz dlntru, a"cesta toii, =» esie siingelc Meu ... Aceasta sa 0 [aceii 111t~u, p01nenlre~ Mea" (Mt. 26, 26-28; I Cor. 1,0.1, 23-25), ?:_lclne asculta sau citeste aceste cuvinte intelege ca In e~e. se cuprinde 0 porunca, 0 invitatie l~ gustare; or~I~Ine, _d~ asemenea, intelege ca poruncile nu sunt simboluri

(inchipuiri), ci ele se implines.c cUI? sun~, ?ate; s~ executa, ca orice lege, nu se dIs~uta .. Erehc~l totU$~ indraznesc sa vada in porunca Mantu.ItoruluI numa~ un simbol, si de aceea ei vad in CI~a .Do~nulul nu mai 0 inchipuire, un simbol, ~ arnintire, $~ nu 0

por unca de Taina, asa du_p~ _cu_~ ? ~asat-o Mantuitorul. Mare gre$eala, vadIta. ratacire ,

2. Iisus Hristos vorbeste asa de limpede: ,~~cesta

csic trupul Meu Aeesta e,ste, sangele. Meu ... Nu

inchipuie. Este P~ine.a $1 vl~ul, prln eheln~rea

Duhului Sfant si prIn binecuvantarea preotulul, se

prefac in trupul si sangele DOlnn~lu~. Pe~t:.u un credincios, acestfapt nu sufera nici 0 indoiala. Nu

127

PRo ILARI()N FELEA

se .P?ate sa fii crestin si sa nu crezi In prefacere. In prrvinta aceasta, cuvintele Mantuitorului sunt foarte clare: flCe~ ce rnananca trupul Meu si bea sangele Meu are viata vesnica si Eu n voiinvia pe el in ziua cea de apoi; eel trupul Meu este adeoarata miincarc si sal1gcl~ Meu adcuaratd bauiura. Cel ee mananca trupul Meu $1 bea sangele Meu, in Mine petrece si Eu intru el" (In 6, 53-55). Poate sa fie aici vorba de cuvinte sit~bol~ce? Nici Yorba. Versetul de mai jos - in care Mantuitorul spune: "Cuvintele Mele sunt duh si via~aJJ (In ~, ~~), intareste toemai ceea ce El spune mar sus: ea palnea este trupul Sau dumnezeiesc si

vi~ul s~nge.le ~a u d umnezeiesc, prefacu te prin Duh~l Sfant In viata durnnezeiasca. Intelesul acesta il ir~tare$te si Apostolul Pavel, cand intreaba: .Paharul binccuoiintarii, pe care-l binecuodntam, nu este oare iJnpartd$irca cu siingele lui Hristos? Piiinea pc care 0

friingcm, nu este of!re imparidsirea cu trupullui Hristos ?U (I Cor. la, 16). Intrebarile acestea sunt puse in asa fel, l~cat pentru un om limpede la cap si de bu~a credinta, ele nu au decat un singur raspuns: Da ! A$a

c~t~~ .Paharul ne Impa~ta$~$te eu sangele lui Hristos $1 I amea eu trupul lui Hnstos - cum si pruncii s-au

f~c~t p~rta$i trupului si sangelui parintilor. Eretieii, t~gadulnd prefac~rea painii si a vinului In trupul si sangele Domnului, se arata slabi credinciosi rataciti

~ ~.. ~ " I ,

$1 potrivnici cuvintelor Evangheliei care ne vorbesc

a?a ?e laI:n~rit despre marea Taina a prefacerii painii ~1 vinului In sfanta Curninecatura.

. 3. Ma~tuitorul ne Incredinteaza ca impartdsirea din trupul $1 sang~l~ Sau se face"spre iertarea piicatelor" (Mt. 26, 28). NICI nu se poate altfel. Odata ce impartasirea cu nevrednicie ad uce cu sine osdnda, pentru nesocotirea "trupului Domnului" (1 Cor. 11, ~9), este vadit ca impartasirea eu vrednieie aduce icriare. Unde este Hristos, acolo este iertare dar si

, ~

128

EI{E'[ICII SI I{}\:r ACIRILE L()R rxx..iRlNARE

osanda pentru nevrednici; altfel e de neinteles de ce si cum ar putea cineva sa pacatuiasca si sa se osandeasca mancand 0 bucatica de paine si gustand cateva prcaturi de yin. Ereticii totusi cre~ - !mpotriva cu.vintelor Sfintei Scripturi - ca serbeaza Cina Domnulul, ell paine si vin, ca aducere arninte de moartea Domnului, si nu spre iertarea pacatelor.

Rarnane sa judece oricine - fara partinire - daca

noi ne-am abatut de 1a credinta cea adevarata. sau ereticii? Noi savar~im taina sfintei Cumineeaturi si ca amintire a rastignirii si mortii Domnului, precum e scris (1 Cor. 11, 24-26), dar mai ales ca flnpiirtii$ire eu trupul si sangele Sau (1 Cor. 10, 16; Mt. 26, 26-28; I~ 6, 50-58). Sfanta Scriptura ne obliga 1a amandoua: $1 1a pomenire (amintire), si la unpartasire. .

Eretieii, invatand ca Cina Dornnului este numai

un simbol, 0 amintire, 0 inchipuire, si nu "impartasire" din trupul $i sangele Lui spre iertarea pacat~lor, arata ca ei nu se tin de Biblie si nu au 0 credinta

'mantuitoare nici eu privire 1a taina Sfintei Cuminecaturi. Nici nu pot sa fie altfe1, deoarece desp~rtir:duse de Biserica. de preoti si de Sfanta Liturghle, el rr i mai au unde sa se cumineee eu trupul si sangele

Domnului, si p~in aceasta ~e l~p.sesc de ce"l. mai ~ar~ dar, de eel mal scump margaritar, de Painea vietn

ve$niee, data pentru viata si mantuirea lumii.

Sfinta Cununie

Nunta este din rai.

Dupa ce a facut Dun:nezeu .pe om, ba~b~t $!

Ierneie. i-a binecuvantat si le-a ZIS: "Cre$tetl $1 va inmultiti, umpleti pamantul $i-l stapaniti" (Facere 1,

27-28). "Pentru aceea, va lasa omul pe tatal.sau ~i p~ mama sa si se va Hpi de femeia sa si vor fi amdndoi

un trup" (Fac. 2, 24).

129

PR~ ILARION FELEA

Dupa invatatura Bisericii, Cununia este Taina sfanta, pentru ca unirea mirelui eu mireasa se face cu stirea si ell binecuvantarea lui Dumnezeu.

~ ,;

Mantuitorul intareste randuiala acesta de la

,

inceput, nu numai cand ia parte la nunta tinerilor

din Cana Galileii (In 2, 1-11), dar mai ales cand vorbe$te in fata fariseilor despre nedesfaeerea casatoriei, Atunci a zis: "N-ati citit ca eel care i-a facut de la inceput, barbat $i femeie i-a facut ? ... Pentru aceasta va lasa omul pe tatal sau si pe mama sa si se va lipi de femeia sa si vor fi amandoi un trup. Pentru aeeea nu mai sunt doi, ci un trup. Deei, ce a impreunai Dumnezeu, omul sa nu desparta" (Mt. 19, 4-6).

Din aceste cuvinte se vede lamurit ca nunta este o lucrare sfanta care se face eu stirea, ell voia si eu binecuvantarea lui Dumnezeu, Dumnezeu uneste

,

mirii, incat nu mai sunt doi, ci unul; ell voia Lui se

cununa si de aeeea spune ca ceea ee a impreunat El, nimeni nu mai are dreptul sa desparta, Noi vedem ca sunt doi, si totusi prin binecuvantare se unesc si devin un trup, un suflet, 0 inima, Aceasta e taina, lucrarea cea sfanta a lui Dumnezeu care prin harul Duhului Sfant binecuvanteaza si uneste sufletele

~ "

mirilor.

Ereticii veld in Cununie 0 simpla ceremonie si fac din ea 0 parada, prin care lncearca sa imite Taina Cununiei din crezul si randuiala Bisericii noastre. Desi sunt contra traditiei, Isi fac ei insisi traditie, ea si la Taina Botezului. Se imbraca in haine albe, Isi pun cununi pe cap, merg "la adunare" si se binecuvinteaza. Toate acestea le fac numai ca sa arate eel si ei se cununa.

,.

Cununia insa nu este numai 0 simpla ceremonie,

pe care 0 poate face orice "predicator". Cununia, prin faptul ea uneste sufletele mirilor prin voia si binecuvantarea lui Dumnezeu, este Taina si inca 0 rr Tainii

130

ERETICll $1 RATAClRILE LOR DOCTRINARE

,..,

~N bineirtteles nurnai atunci cand se fac~ "t!'

In a :c J ." B.' . · -II (Efes 5 32) cand se Incheie "tn

H Y1StOS $1 In lserlca · I I

D01nnul" (1 Cor. 7, 39). · · A B-· .-

Ere tic ii. nefiind nici in Hristos, r:1e1 .n: lserle~,

1 ... tai Cununlel NICl Cununla

nu au si nicinu pot s up ama " · - I ··t ..

. ..' Taina nu se pot face decat de eatre "S UJl or~!

sr mci 0 ~ 1/ 4 1) sunt preotll

tainelor lUI DUlrlHeZeU (1 Cor. '. I ca!e ." - tatorii

B· ... (1 c 5 14) iar nu predlcatorll ~l mva ~

lserlCll a. I I

eresurilor (II Pt. 2, 1). . ,,_ A d 't- de lisus Cununia este slujba s£anta, ran, UI a _ .

Hristos si de sfintii Apostoli. Via_ta dintre _ b~r?at $1

f ~ f'a- ra binecllvantarea si ururea Cunuruev este, emele, · - t rele ca Sl desfra nare curvie si preacurv1e, paca e g , ~ · , '. 1 f vor mostem

eresurile, pentru care - cel"ce e 1 a~ - i6~1) ~

imparatia lui Dumnezeu (Ga. '_. ~ · f--

Atat ereticii, cat si top cei care trmesc m .umr~ ~~

~ - ia aminte 1a cuvintele Apostolulul: "Cln,_Sttt~

cunume, sa A • t ~ desifranatl

r;d fie nunta iniru ioate $i patul nelnhn~ .iar pe ~ 4) r

~i preacurvari fi va judeca Dumnezew (Evr. 13, ·

Sfintul Masiu

t

~

\

I \ \

)

1

r

J

I

I

,

Numai Biblia 1 Noi ne ti~em ~'_-l~?,ai "de i~va~ taturile Bibliei ! A$a graiesc toti e~ehCll,_ vr~nd sa n

incredinteze prin ~st£:l de cuvln~7 ~e ~ir~a,s~~ rataciti de 1a eredlnta, cu~ ~m. '. · tinem

t- to. ortodocsi care pe langa Biblie ne mal , .

cres inn ~ I _. 11 ~ d marturl-

· de Biserica. de predania Parinti or $1 e ·

:~rea sfintilor si a martirilor (nu de altce~~1 dar numat

ea sa nu ne ratacim de la ealea m~~tu~rll).. de

Nieaieri insa Dumnezeu nu-t vade~t~ asa

bi e eretici eel sunt raUieiti de la c~edln~a c.ea

d~::;al apostolica si evanghelica, cum il a:at~ ehla~ aici Cu Biblia in mana, Dumnezeu c:r~ta ~a sun, Ct·' · Ca daca n-ar fieretici, ar martUrISI t?t~ a~ela$l ere lel. I I · di t",·1 restiru 81 s-ar

Crez, pe care l-au marturislt eel In ai c. , ,

131

I

I

I

\

PR. ILARI()N FELEA-

tine de Biserica Intemeiata de Iisus Hristos, nu de oameni razvratiti. Daca n-ar fi eretici, ar fi !,toti una", asa precum s-a rugat Mantuitorul pentru toti urrnasii S~i.(In ~7) .. ~devarul este unul. Nu pot fi riici doua, ruci trei, ruci zece sau 0 suta de adevaruri. 1 si ell 1

fac 2; nu trei; nici zece, nici 0 suta, numai doi. Acesta e adevarul. In satele noastre, pana ieri-alaltaieri, a fost 0 sin.gura Biserica si 0 turrna, asa dupa cum doreste Iisus. Acum, pe langa Biserica, s-au ivit numeroase "adunari/J si eresuri. Care dintre ele invata adevarul ? Daca sunt rnai multe, hai sa zicem ca sunt trei: baptiste, adventiste si penticostale, adevarul nu poate sa fie decat unul. Prin urmare, din.trei eretici, doi sunt mincinosi, numai unul poate detine adevarul, Noi spunem ca toti trei sunt mincinosi, deoarece toti s-au despartit de Biserica si despartindu-se de Biserica merg pe cai gresite, indepartaI_1d~:se de la calea adevarului. E cu neputinta ca tot} sa mvete adevarul, odata ce sunt dezbinati si

lucreaza la dezbinare... ' ,

.Or~iti sufleteste, ei totusi nu-si vad gre$eala si conhnu.a a se face uneltele satanei - prefacut in Inger de lumina (II Cor. 11, 14) - eu Biblia in mana, fara sa-si dea seama ea, prin ratacirea de la calea adevarului descoperitin Iisus Hristos, se osandesc tot asa de sigur ca si prin oricare dintre faptele trupului

pacatos (Gal. 5, 19-21). .

Adeseori am vorbit ell astfel de eretici si i-am intrebat: Voi spuneti ca va tineti de Biblie. Apoi de ce nu iineii tot ce spune Biblia? lata, de ce lepadati, taina sfantului Maslu, care e randuita in interesul mantuirii noastre trupesti si sufletesti ?

- Despre Maslu nu se vorbeste in Biblie, rapund III cor toti ereticii,

, . .

Ba se vorbeste si inca foarte limpede. Cuvantul

,..maslulJ inseamna "ungere" ell untdelernn sfintit, -

.,

\

I

I .

;. ;

! ~ I

, ;

1

,

i r

1

!' )i

,

132

~, .

ERlrrICll $1 RArrAclRILE L(JR [X)CTRINAI{E

semnul vazut a lucraru harului eelui nevazut. Mantuitorul a dat Apostolilor puterea vi~1deeifri!or ~~t. 2-0, 6; Me. 16, 17-18; Le. 9;, 1-2), "darurutle ttfmadulrllor" . (I

Cor. 12, 28-30), si Apostolii se folosesc de e~e, u~gan~ eu untdelemn pe bolnavi si tamaduindu-l. ,/~l drac~

multi scoteau si ungeau cu untdclemn pe mull: =»: si-t tifmifduiau" (Me. 6, 13); Desigur nu pe toti 11 ~indecaul dar vindecau pe multi prin puterea rugaciunii, a credintei $i a harului lucrator prin untde-

lemnul sfintit, . . . ·

Sfantul Apostol Iacob des12r~ taina .sfantul~~

Maslu vorbeste cand scrie: "Sufera cmeva dintre Val · Sa se roage. Este eineva ell inima buna! S~ c~~e .. Este cineoa bolnao intre voi ? Sa cheme preoiii Bisericu $1

sa sc raage pcntr u ell uHgiind~!-1 c~ unt~ele"r:n in numele Dornnului. Si rugifciunea credintei va 1tWntul. pe eel b?lna~ si-L va ridica DOlnnul sidc va fi [acu t piicaie 1 se vor ierta

i'

(lac. 5, 13-15). . . . .. . . · ·

Cine crede cinstit in cuvantul Sfintei Serlptufl,

mai poate tagadui ca aici e yorba de. t~.ina sfa.nt~l~i MasIu? De buna seama ca nu. Ereticii totusi taga-

duiese si n-ai ee le face, ca de aceea sunt eretici, lIapost~ii mincinosi. Iucratori vicleni, care iau chip de

apoeioii ai lui Hristosl' (II Cor. 11, 13). "

Sunt si ereticii care i~i dau seama de gre~eala In

care au cazut despartindu-se de Biserica, dar. n~ mai au curajul sa se tnroarca I,acasa" '. ~ata ,,0 pilda: La una din nl.isiunile religioase s-a slujit sfantul Maslu in Biserica dupa sfanta Liturghie, pentru sa~atatea sufleteasca si rrupeasca a tntregului popor. Cl~~va ~ trimis niste haine pentru ca, in timpul servicrului

religios, preotii sa treac~ pe~te ele. Ale cui erau? Ale eelui mai bogat baptIst din sat. . .

Sfantul Maslu e taina vindecarii sufletesti $1

trupesti. taina oindccdrii p~in hat $i c~edintii. ~sta~i nici doctorii nu se mai lndolesc de blnefacerlle vinde-

133

PRo ILARIC)N FELEA

, , .

. ,

, , ,

, ,

. ,

carilor prin cre?inta. Ereticii totusi se Indoiesc si-i e~evetese pe eel ee fae sfantul Maslu si cheama '"

ajutorul bolnavilor haruIIui Dumneze~ In

. . Bunii _cre$ti~i ~t.iu ~a. aleaga intre eei' ce talcuiese Biblia dupa adevar si eel ce 0 riisttllrruicesc (II Pt. 3, 16).

Sfanta Preotie

,

i ~ : .1

Savar~itori~ sfintelor Taine sunt preotu Bisericii

(Ia~. 5, 1~), dupa CUIn Iamunt scrie Apostolul Pavel

corlntentlor.= "A~;a .~a ~e ~ocoteasca pe noi fieeare o~ ca pe. ruste sluJItorl ai lui Hristos si iconomi ai iainelor IUl.?!!lnneZeu" (I Cor. 4, 1).

.Pr~ot~ll l~prellna ell poporul crestinilor dreptcredinciosi, pas~eaza unitatea Bisericii si a rnvata-

tunl~r evan.ghehee", ortodoxe. De aceea, ereticii ~ai ales lm_potnva _I,or ,lsi indreapta propaganda plina _?e V~nlnu! urH", $1 al rautani, ca si prin ei sa se l~pltneas~a. c~vantul Dornnului: "Bate-voi paseorol SI se vor fl~lPl oile" (Me. 14, 27).

Este stiut cit ereti~ii nu ~ecunosc Taina Preotiei, nu se supun treptel.or Ie~arhlce si clevetesc pe cei ce dau ~frande preotilor. In schimb, ei se considera preoti, apos~o~~, prooroci, evanghe1i$ti si pastori.

1. Ere;,hclI nu vo~ sa. .ar,ate nici 0 intelegere ~entru a lege rea Apostolilo- ~ahlrotonia Iefintirea) preotilor. E_v~ngheha spune limpede ca, dupa 0 noapte

d:.r~gaclune,. Mantuitorula chemat la Sine pe ucenicii Sa~ $1 a ales dln_ multime~ lor 12 Apostoli (Lc. 6, 12- 1~, I~ 1~, 16), car~r? apoi le-a dai puterea iertarii si i-a lrimis sa vesteasca Inlume imparatia lui Dumnezeu

(Mt.A18, 18~ Le. 9, 1-2; In 20,21-23). Cu alte euvinte l~-a lnc~edlntat grija Biserieii si a Evangheliei, ea ei ~a continue lucrarea inceputa de EI ca P- t

In -t-t M'" · I as Of,

va,~ 0':, antultor si Dornn atotputernie in cer si

pe paman+ (Mt. 28, 19-20). Mai departe, harul ~i

f

134

1

I

I

I

Er{E~rICIl ~l I{A~r ACIRll~E L()R [)()CfRINAI{E

apostolia (Rom, 1, 5) se incredintau tot prin alegere si hirotonie, precum iarasi lamurit scrie Apostolul Pavel episcopilor Tit si Timotei: "Pentru aeeasta te-am lasat in Creta, ca sa indreptezi cele ce mai lipsese si sa asezi preoii prin ceuiii, precum ti-am randuit" (Tit 1/ 5). "Sa nu fii nepasator de hand care este in tine, care ti s-a dat prin proorocie, cu puncrca miiinilor preoiimii" (I TiITI. 4, 14). "Sa nu-ti pui, in graba, mainile peste nimeni" (I Tim, 5, 22). fI Te indemn sa iii aprins harul lui D umnezeu, . care cste in tine prin punerea mainilor mele", adica prin ltiroionic (II Tim. I, 6). Caci "punerea mainilor" in grece$te se spune IIhirotonie" / sernnul

. vazut al impartasirii harului celui nevazut, Cei sase diaconi au fost alesi si sfintiti prin hirotonie (Fapte 6, 1-6), iar prin orasele Asiei, Apostolul Pavel si cu Varnava au intarit sufletele ucenicilor, apoi IICU rugaciuni ei cu ajundri, Ie-au hirotonit preoii prin ceuiii si i-au incredintat pe eiDomnului in care crezusera" (Fapte 14, 1-23). Daea Preotia nu-i Taina sfanta, atunci Iisus Hristos de ce chean1a,·· alcge, intareste si trimite pe Apostoli ca sa-l continue misiunea luminatoare, sfintitoare si mantuitoare de suflete? Si Apostolii de ce hirotonesc (sfintesc) diaconi, preoti si episcopi (Fapte 20, 28), eu indatorirea de a tine aprins harul care este in ei prin hirotonie si sa-si lase apoi urmasi eredinciosi, Iegiuiti, "destoinici sa invete si pe altii" (II Tiln. 2, 2) ?

2. Ereticii nici nu recunosc treptele ierarhiei Bisericii, nici nu se supun in fata lor. In toata Scriptura, si cu deosebire in Noul Testament, se vorbeste de atatea ori de pasiori - diaconii (Fapte 6, 1-6; J Tim. 3, 8), preoti (Fapte 14, 23; 1 Pt. 5, 1; 1 Tim. 5, 19; lac. 5, 14) si episcopi (Papte 20, 28; I Tim. 3, 1-3; Evr. 8,3) - $i iurmd, de madulare diferite ale Bisericii (I Cor. 12, 18-19), de "mai mari" (Evr. 13, 7, 17), de

piirinti ;;:i copii (I Cor. 4, 15-16; Gal. 4, 19; 1 In 2, 1), de

135

{JR. II.~AI{I()N FELEA

lucrdtori si ovor: C-" ·

c ~ 6 "". act no~ suntem impreuna lucraror]

3 u Dumnezeu, VOl sunteti ogorullui Dumnezeu" (1 C

, 9). ,,~u doara toti sunt apostoli? Au doara t~~i proorocl ~ Au doara toti invatatori ? ... Au doara toti

au. ~aruflle. ta~~d~i~il~r?" (I Cor. 12, 29-30). N~ toti : Nurnai unn, caci Iisus Hristos a dat ~. ap t Ii I " "pe unn C It?_s ~ 1, p~ ~ Jll prooroci, pe altii evanghelisti, pe

a tu paston ~l H~vatatori, spre desavar?irea sfi~tilor ~~lucrul slujbei, spre zidirea trupului lui Hri~tos':

es.4, 1!-12). "SIujball de care vorbeste aici Ap _ tolul e Talna Preotiei, slujirea lui Dum'nezeu (Fa 0:

16, It)· AscuIt~rea de sIujitorii altarelor e totuna~~ asc~tt~rea ~e hsu~ Hristos, precum e scris: 1/ Oricine

ascu .. a de Val, de Mine asculta si oricine sc leapada d. ·

d~ M:ne se leapif~if .. lar eel ce se leapdda de Mine, se Ie: ~~~ de Cel cc M-a irimis pe Mine" (Lc 10 16) I - P _ . de Dulnnezeu...· · , ,se eapada $1

. ~ .. ~reticii ii clevetesc in tot felul pe reotii Blse~lcl~, ~entru ca primesc oErande (daruri) dela cre~lnclo-?l, ~a si ~and Eaptul acesta ar fi un acat 0 rU$~ne, sau cIn: stie ee fapta osandita de Eva~ helie NOI nu ne Iegam de taxele si zeciuielile Iu~are si

~nuale, pe care ei Ie incaseaza de la ei I~r desi ei

lntre~ cu m~lt.ofrandele de bunavoie pe car~ crestini~ nosrn Ie darul~sc numai uneori si . rareori preotilor pe~.tru osteneh recunoscute, dar vorn arata ca~Iu'i~ torii aItareior au dreptul sa triiiascii de la altar V d J. este I - tId . · II re nlC 10 l~c~a o~u ~ pIa.ta sa", spune Mantuitorul (Mt.

, A ' ~. ~,_7, r.!un. 5, 18). "Cel care prime te

euvant~I 1nvataturu, sa faca parte invatatorului din

to~te ~ate ~rel/ (Gal. 6, 6). IIN-avem oa;e dreptuI sa

mancam SI sa bern? c· 1·

, .":: ... me s ujeste vreodata, in

oaste, pe eheI tuiala lui? Cine sadeste .. ~ . Ina" ... di · V Ie $1 n u . nanc~ "In ~o~ul ei ? Sau cine pastore$te 0 turrna

$1 nu manaJ1Ca din laptele turrnei ? Au 'tlt.-

· ... nu ~ 1,1 ca

136

i

·r

I

I

I

,

,

I r ,

cei ce savarsesc cele sfinte rnananca din, prinoasele templului si ccice sluicsc aliarului sc impartasesc de ia altar? Tot asa a randuit $i Domnul pentru eei ce propotniduiesc Euangltelia, ell sa sc hraneasca din Euanghclic" .(1 Cor. 9, 4/ 7, 13-14; cf. Filip. 4, 16). .

4. Ereticilor Ie place sa se laude ca ei toti sunt preoti, Le sunt foarte sculnpe versetele de laI Petru 2, 9 si Apoc. 1, 6, unde crestinii sunt nurniti "selnintie aleasa, preotie imparateasca, neam sfant, popor agonisit de Dumnezeu". Adevarul esteca aceste cuvinte sunt luate din Vechiul Testament (Ies. 19, 5~6), unde israelitii sunt numiti popor ales, neam sfant si preotie Imparateasca, bineinteles dacd siuicsctui Dumnezeu, daca se roaga en niste preoii si tin poruncile Lui eu sfintenie. Dar pentru sIujirea altarelor era aleasa sernintia lui Levi, ell Aaron si urmasii sai. si cine se razvr atea impotriva pr eotilor, era pedepsit cu moartea flvurn.B, 10;,18, 7; Deut. 17, 12), sau era batut de. Durnnezeu, cum au fost Core, Datan si Abirarn (Num. 16-17). Este de mentionat ta preotia Vechiului Testament a fost schimoaiii, nu desfiintata (Evr. 7, 12). Poporul crestin nu desfiinteaza, nici nu inlocuieste preotia Apostolilor alesi de Mantuitorul si sfintiti prin Duhul Stant, intocrnai dupa cum in Vechiul Testamentprcotia poporului nu desfiinia preoiia aliarului. Toti se roaga lui Dumnezeu, toti slujesc lui Du mnezeu, to ti sunt datori sa traiasca dupa Evanghelie, dar prin aceasta nu pot fnlocui sau desfiinia harul ;;i apostolia (Rom. 1, 5) de care se impartaseau nurnai cei chernati, alesi, sfintiti si trimisi, ca Apostolii si dupa randuiala Apostolilor. "CU111 vor propooadui

fara de apostolic ?" (Rom, 10, 15). Caci " nimeni nu-si ia singur cinstea aeeasta, ci dacii este chemai de Dumnezeu, ea si Aaron" (Evr. 5, 4).

Din toate Iarnuririle date aici, ell Biblia in mana ca iritotdeauna, orice om ell inima curata si eu mintea

137

l

; ,

PRe ILARl(JN FELEA

Iuminata se poate incredi t - ...

cand tagaduiesc si su In:_a c~e~etlcll gr.e$esc $i riitiicesc

t · ' cesc rnvatatura B··· d

ama Preotiei cand Inl- t _' isericu espre

se fac pe 'ei' p recti fi~ ,:ra _pr~o!ia ~ltarului si cand

. ., ara sa alb ·

hirotoneasca si lara sa aibt; 1 ~ -. a eplscopl. care sa-i apostouca. . egatura harului cu preoiia

I~ tii B"

. .. reo ,lJ.. isericii sunt I .. · · · ·

varsitorii tainelor lui D S ujitorii lUI ~nstos si sa-

de ei sunt cuvintele E umne~e~. C:uvl~tele vestite savarsite de ei sunt t~fn~hel:~l lUI Hristos: tainele imparatia lui Dumnezeu~e ~ S .lnte care ne deschid este Biserica lui Dumn ' Biserica pe care 0 slujesc ei

ezeu pe care ....

Hr~stos eu sangele Sau (Fa te 2 a ca$t~gat-o Iisus

Ie imbracti preotul In ift tP I 0, 28). Hainele pe care.

!1ristos; patrafirul e ~:: U altar s~nt hainelelui J~gului lui Hristos; briiul e ~~~rharullul preotie~ si al Iisus la Cina, semnul put ' .. d garu eu care s-a Inclns

de a le birui; miinecutele e~~ e a lupta ell patimile si care a fost legat Hri~tos' f;t semnul l~nturilof ell purtau Mantuitorul si A ' t on.~l, mantia pe care 0 slujbei preotesti: cruc pos 0111, e semnul sfinteniei

, ~ I ea e semnuI suferi ·

toare si marturisirea credo t · A U ~nntel mantui-

ioiagul episcopului e sem~~iel In ~:lstos; carja sau turma Bisericii; coroana · puter~l de a conduce cununa de spini pe sau miira arhiereului inchipuie

spre Golgota si e Cnu: a purtat-o Hristos in drum taina sfanta S~l· pPe rreUCte~ Toat~ ne arata preotia ca

, '> pOlO siu b I · H oil "

ne graiesc de Hristos si d d J a. U1 . ristos, toate

trimisii Lui, fIca ei riv~ he: _ atoria de a asculta de

ea unii care vor da ~ealn: de ~fepentr~ sufl:te1e noasire, bucurie si nu suspinand . , ca sa faca aceasta ell

un folos" (Evr. 13, 17). ,ceea ce nu ne-ar fi de nici

• L

I r

I

I

, r

,

..

. "

MAICA DOMNULUI, SFINTII, ICOANELE

Cultul Maicii Domnului .

I I

1

,

Daca ereticii nu s-au sfiit sa atace invatatura

~

Scripturii N-oului Testalnent despre sfanta Traditie, sHl.nta Cruce, sfanta Dumineca, sfanta Biserica, sfanta

Mantuire si sfintele taine, nu e de Inirare daca nu sau sHit sa atace si alte dogme ale Bisericii, indeosebi

inva\aturile despre· Maica Domnului, despre sfinti.

despre -icoane si altele.

Nu putem a$terne pe hartie tot ce spun ereticii

despre Maica DOlnnului (unii vorbesc mai urat-decat necredincio$ii). Pentru oamenii de buna credinta vom incerca sa Uimurim pe scurt numai cateva dintre

credintele lor gre$ite. .

Cu Sfanta Scriptura in mana, ereticii tnvata ca:

Maica Domnului nu a fost IIpururea Fecioara";

ca afara de Iisu s Hristos Mantuitorul, Maica DOlnnului a mai avut Hi si fiice, a$a-numitii .fratii Domnului"; si ca deci MaicE Dotnnului nu i se euvine

o cinstire deosebita (cult religios).

1.· Unde vrea DUlunezeu, se biruieste randuiala

firii, spune 0 veche cantare biserieeasca. Toti oamenii se nasc dupa randuiala firii. Numai Dumnezeu- Omul Iisus Hristos a biruit randuiala firii si s-a nascut

,

dintr-o Maica Preacurata "pururea fecioara". liEu nu $tiu de biirbat", a raspuns ea arhanghelului Gavriil (Luca 1, 24). Iar ingerul Domnului intare$te acest £apt cand spune logodnicului Iosif, care tocmai de aceea se hoh'irase sa 0 paraseasca, deoarece se apro-

pia sorocul na$terii si nu 0 cunoscuse, I,ca ceca ce s-a ziimislit fntr-fnsa (Fiul) est(' din Duhul stant" (Mt. 1,

,

t I

I

I

I 1

,

I

,

I

139

PI,. lLARI()N FELEA

20). !isus Hristos nu s-a nascut II din pofta trupeasca, ... , Cl ~e 1a. Du!unezeu" (In 1, 13).

_Blse!,lca. Intr~aga" de 1a inceput pana astazi. pas~reaza taina $1 marturiseste credinta sfc1nt~ cA

~a~ca D~mnu1uia fast fecioara preacurata. Ra tiunea sanatoasa ?e spune ca D~~ezeu ca om nu se putea naste decat dintr-o Fecioara preacurata, iar Omul

care s-~pu:ut naste dintr-o Fecioara preacurata nu putea fi ~ecat ~umnezeu. Adam· a nascut femeie fara d~ femelej F ecioara Maria a nascu t barbat fara de barbat, spune sfantul loan Gura de Aur. Nascand pe Domnul ca Fecioara, Maica Preacurata arata ca eel nascut din ea este Dumnezeu adevarat din Dumnezeu adevarat. Nasterea mai presus de fire este dovada Dumnezeirii Lui.

, ~. Ca sa tagaduiasca pururea fecioria si cultul Mal~ll Domnului, ereticii spun si sustin ca Fecioara Mana a nascut pe lisus Hristos fara de samanta Insa

dupa E1 ~ m~i ~vu~ si alti copii, caci a$a'spune ~va~g~el~a (ZIC el). S~ daca a mai avut alti copii, fara indoiala ca nu a f~st $1 nu a ramas "pururea Fecioara",

, Dar tocmai asta e intrebarea: a mai avut F~cloara Maria alti fii, afara de Iisus Hristos ? Biserica ras_punde: nu ! Ereticii raspund - nu stim de ce cu 0 draceasca incapatanare - da ! Care este adevarul ? Si

unde este greseala. sau eresul? '

Ereticii, ca sa-si dovedeasca eresul, mai Intai se apres: la cuvintele din Evanghelia de Ia Matei, cap. 1, 2~, In care ~e sp~n: ca losif "nu a cunoscut-o (pe ~ec}?a:a Ma~la), pana ce ea a niiscut pe Fiul SQU eel lntat ;,zas__c.ut :1 I-~, pus nu~ele Iisus". lata, spun ei:

Cel i.intai nascut poate fi urmat de al doilea nascut

$1" a~a mai departe, iar cuvintele "nu a cunoscut-o p~na ce_a nascut pe Fiu!. .. " p.ot ~a ne dea saintelegem Cc: dup~ aceea a cunoscut-o $1 a avut cu ea si alti copii, Talcuirea aceasta este gresita. ereticii, deoarece:

140

I

!

I ,

I

I

ERETICU $1 RA TACIRlLE ll)R DOCTRlNARE

,

!

J

I

I

1, Dupafiul "eel int~iu nasc~t~/n~ ur;!leaz~ totdeauna si a1 doilea nascut hsus Hrlstos: intaiul ~a~cu~ a fo~t singurul$i unicul nascut. 2. Cuvlntele ."pan~ ce ara.ta~ in Biblie, un timp nehotarat si n~deter~~llnat,. adica

niciodatii. A$a se spune despre Micol. ·fuca ~uI_ Saul, ca n-aavut nici un cop.il pana cand (sau pana ce) a m~~it" (U Regi 6, 23). Se poate crede ca dupa aceea

a avut? h 1-

; Mai departe, intr-adevar, stanta EV,ang . e 1~

spune limpede ca oamen.ii care. vedeau m1nunl~e $1 ascultau intelepciunea din cu.vtntele ~omnulUlf ~~ mirau si se intrebau: "Gare nU-l a~esta ~lul ~eslar~lul " Oare nu se nume$te mama LUI Marla $1. fratH, LUI

laeob si Iosi. si Simon, si luda? $i surorile Lui nu sunt ele oare toate intre noi 1" (Mt. 13, 54-?6; Me. 6,

2; Lc. 4, 22; In 6, 42; 8, 19-21). A$~ lIse sm~teau de El"(Mt. 13, 57). Se mirau, dar $1 "se ~~nlI~.teau d~ El". Se sminteau, adiea gre$ea~ unl~ ~ln:re, el, deoarece credeau intr-adevar, ea $1 eret~e1~, ea h~u~ este fiullui Iosif si al Mariei, ca are Irati $1 surori $1

ca deei nu este de la Dumnezeu,

Intrebarile care se pun aici limpede,sunt

urmatoarele: . . ..

Este Usus Hristos fiul lui Iosif si a1 ~ariei ~ ,

A avut Usus Hristos frati si surori din Iosit $1

din Maria? . .

La intrebarile aeestea unii raspundeau ca da,

altii ca nu, ~i de aceea se smintea~. . ,

Cine crede in sfanta Evanghehe $1 CIne cunoa$te

sfanta Evanghelie stie bine ca Iisus Hristos nu. a fo~t fiullui losif,. darpentru ca a crescut in ~asa 1~1 Io~~~, lumea' asa 11 cunostea si asa ii zicea: "ftullul IOSI~,/~ sau .fiul teslarului". Atunci cum ramane eu 1,fratn si c;· surorile" Lui? Tot asa. Dupa cum Iosif nu a fost t;ta11ui Iisus, tot ~$a Iacob. Iosi, Simon .$i_ Iu~~ nu au fost fratii Lui. Intai de toate pentru ca ruci

. . .

141

PR. ILARION FELEA

Evanghelia, nici Mantuitorul si nici Biserica nu-i rec,':lnoa~te ca atare. ~va~ghelia ne istoriseste ca erau U~ll care nu ~~ede~u In Iisus si, fara sa cunoasca adev~r~l r:a~terll LUI, spuneau ca El este fiul lui losif f~ara sa ~Ie) .. La spusa si Ia credinta aceasta gresita

ISUS se intristeaza si raspunde: Nu est I

d - .. d 1" .. " e prooroc

l~pre!Ult eca! in p~tria sa ... Si nu a facut acolo

rrunuru _mult: d~n prictna necredintei lor" (Mt. 13, 57- 58). Alta data, cand Mama" si fratii" L· t

- J b - II V II , UI a~ epta u

s?- vor easca, El a spus: "Cine este mama Mea ·

CIne sunt fratii Mei ?II. Si intinzandu-si rna 5 ~1

.. _ .. 5 - ..' , na a spre

ucerucu ai, a ZIS: "lata mama Mea si fratii Mei Ca ·

eel ce va face uoia Tatiilui Meu Celu;' din ~er aceZ*a ,.?C~ esie [rat _. J ,"'l

~ , e, sora SI mamti" (Mt 12 47 50) D eo ••

M ~ tui 1·· * I - • eel, aIel

an ~lltoru nu-si recunoaste frati dupa t' ,-

numai f ti i A I.· ' rup, Cl

ran m lmI: ln~rea vointei lui Dumnezeu.

. B' Ca Evanghelia si ca Mantuitorul, asa a inteles $1 lserlc.a totdeauna intrebarea desp re fr" tii Domnului' C··· II a 11 '. restinii toti sunt "fra"i" (Mt 18 2'1'

35 sa) .. t ti [raii · ,. · I , 5 ' " ., ."VOl A 0,: uti sunieti", a zis Domnul (Mt. 23,

), - des.lgur InA inteles duhovnicesc, moral, nu frati

trupesti. de sange Fratii" Dom I· d ~

b"'" nu UI, e care

v~r e$~e Evangheha, pot fi rudeniile Domnului cum

a ost ~1 ~vram.cu Lot. E sigur ca Lot era nepotul lui f vr~m ~1 totU~I, acest~ ii. zice "frate" (Fac. 11, 29-31; A2, 5, 13~.8): E .sl.gu,r ca Iisus Hristos nu era frate eu

postolii $1 ruci ei nu erau toti frati - si totusi A·

numest f t ... · M -/1 ' I, 11

. sre ; rani er, - "voi toti Irati sunteti" {Mt

12, 49; ~3, 8; 25, 40: 28, 10; Le. 8, 21; 22, 32; In' 20, 17~

18~ C~~ patr~ fra~t: lacob, Iosi, Simon si luda pot fi ru e~l1, verrsori sau nepoti ai Domnului - fii

,(,~letlalte Marii", - "mama lui lacob si a lui iosif,!l~

t. 27~ 56, 61; 28, 1; Mc. 15, 47; 16, I), dintre care lacob $1 luda ne-au lasat epistolele din Noul Testament care Ie poarta numele; un lacob se nurne te »robul Dotnnului" (lac. t. I), celalalt se n~me$te slJga

142

I

j

I

I

j

I I

ERE'rICII SI RAT ACIRJLE LC)R lX)(_lR1NARE

"

sau "slujitorul Domnului" (luda 1). In nici un caz nu

au fost frati de mama si de sange ai Domnului.

Este deei de notat ca, asa dupa cum Iisus Hristos

nu a fast fiul teslarului losif dupa trup, tot asa este de sigur ca nu a avut frati ~i surori dupa trup. Si de acee~ e de neinteles de ee toti ereticii, desi se declara oameru dupa Evanghelie si credinciosi ai Mantuitorului, ~a~ atata zgomot cu tnvatatura lor,nu a Evangheliei, despre .fratii" Domnului. E vadit ca invatatura despre fratii Domnului da apa la moara necredintei. Caci din doua una: sauTisus Hristos s-a nascut dintr-o Fecioara preacurata, si atunci este cu adevarat Fiul lui Dumnezeu, sau s-a nascut dintr-o mama care a avut mai multi copii. deci dintr-o femeie care ~i-a pangarit trupul cu pofte trupesti. cum invata paganii, si atunci nu este, nu poate sa mai fie Fiul lui

Dumnezeu. '

3. Despre cinstirea deosebita (cultul) care se

euvine Maicii Dornnului, Evanghelia ne vorbeste si mai limpede. Daca arhanghelul Gavriil 0 cinsteste si-i zice: "Bucura-te, ceea ce esti plin« de dar, Domnul este cu tine! Binecuvantata esti tu tntre femei !", daca o femeie din popor, plina de bun simt si de buna cred inta, striga catre Domnul: .Pericit este pantecele care te-a purtat si pieptul care te-a alaptat" (Lc. 11, 27); daca Elisabeta, mama sfantului loan Botezatorul. o numeste Maica Domnului si 0 fericeste (Lc. I, 43- 45); daca ea insasi spune in rugaeiune ca de acum 0 vor ferici toate neamurile, "ca In i-a fiicut mie marire (slava) Cel Puiernic" (Lc. I, 48-49), si daca Insusi Mantuitorul 0 cinsteste ca Mama (Le. 2, 49-51) si 0 lasa inainte de moarte in grija ucenicului Sau celui mai iubit (In 19, 26-27), care a fost Apostolul si Evanghelistul loan ., aceasta Hind 0 dovada in plus eel Maica Domnului nu a mai avut alti copii -, putem noi crestinii sa nu 0 cinstim ? Poate cineva sa cinsteasca

143

F.iul, fara s~-I cinsteasca si Mama? Nu se poate. Cine c.lnste~te Fiul, cmsteste si Mama. Cine cinsteste pe . I I~sus Hristos, Fiul Iui Dumnezeu, nu se poate sa nu-I I

cinsteasca, dupa cuviinta, si Mama. . . .

Nu~ai"er~ticii ataca preacinstirea (cultul) Maicii D<:lnn:u~ul, Inca de 1a Nestorie, pe care Biserica I-a osandit impreuna Cll invatatura lui eretica in sinodul a~ tr~i1~a ecumenic (anul 431). Crestinii dreptcredlnCIO$I de ~reh~tinde~ ? l~ud~ si 0 ci!1stesc, asa dupa CU~ se. cuvine laudata $1 cinstita Maica Domnului si Mantuitorului nostru Iisus Hristos.

. Nici eu sfanta Predanie, nici cu sfanta Cruce

nici eu sfanta Biserica, nici cu sfintele Taine nici cu Mai~a Domnului, .nici cu sfintii nu se impaca' ereticii.

De~I prln ostenehle lor se bucura si ei, ereticii, de I.

cuvantul Sfintei Scripturi, - caci sfintii insuflati de

$f~n:ul Duh ~u. scris si .~u pastrat Sf~nta Scripture, adica proorocn si apostolii -, totusi, rastalrnacind Biblia

~i se .ridica impotriva cinstirii (cultului) sfintilor. '

_ Intele~and §"re~it ':l.ne~e.cuvinte din Sfanta Scriptura, ~punand ~a sfintii mer nu pot sa ne ajute, nici nu prrmesc sa-l cinstim, ereticii tnlatura cultul sfinti~or, ca si alte rnvataturi si dogme sfinte ale Bisericii. EI. sp~n ca Apostolul Petru nu a primit inchinarea sutasului Corneliu si i-a zis: "Scoala-te si eu sunt om" (Fapte 10, 25-26); iar Apostolul Pavel, impreuna Cll

~ arn.a~a, c~nd, i~ ~rma vindecarii unui olog, erau cinsht~ ca nl.$te zei, $1-aU rupt vesmintele si au strigat: ,,0, barbatilor, de ce faceti aceasta? Doar si noi

suntem oan:eni, cu aceleasi slabiciuni ca si voi" (Fapte 1~, 8-15). DIn astfel de intamplari si din altele, ereticii sustin ca Biblia este contra cinstirii sfintilor.

: ... Care este adevarul ? ~

• II· - ~

PR. ILARION FELEA

..

I I I

·1

Cinstirea Sfintilor

~

144

".,

lntai de toate se euvine sa ne insemna~ si sa tinern bine in minte ca Biserica, eel putin de la slno~ul al $apteleaecumenic, tinut la ar;ul 787, fac~ de,?seb1re intre: inchinare sau adorare, rntre preacinstire sau

..., ~ t · Inchinarea" si adorarea" este cuI tul care se

unSlre. " · " · h I Sf' t

cuvine numai lui, DUllll1CZCU: Tatal, Fiul $1 Du u an ·

Preacinstirea" sau "preavenerarea" este cultul e~r: ;e cuvine numai Maicii D011111Uiui, deoarec~1 "ca M~.lC~ a lui Dumnezeu. este mai presus de toti Inger~} $1 decat toti sfintii. Iar lIeinstireaJl sau "venerar~a se

c'.:t:; '1 ;A... oO prooroci apostoli mu-

cuvine nunuu S;I-ntl or: Ingerl~. . .. I • .• '

cenici, sfinti parinti, InarturIslt?t1 ~1 CUV~O$1.. II

Greseala suta$ului Corneliu a fost "In~hlnarea

lui tnaintea Sfantului Petru. Acee.a$i a ~ost ~I gre$e~l~ locuitorilor din Listra: s-au inchinat $1. s-au pregat1~ sa ad uca jertfe de animale apo~to~llor Pavel ,,$~ Varnava, inchipuindu-si eel ~unt zei din ~er cobora.!l

e pan1ant. Era deci firesc $1 moral ea atat Petru, cat ~i Pavel si Varnava sa nu primeasca un cult care se

cuvine nUITIai lui Dumnezeu.· _. ~ . . In al doilea rand trebuie sa ne ~ns~mnam ~1. sa

ti bine in minte eel cinstirea sfintilor - ca $.1 a

inem . boO t b ne

Maicii Domnului, despre care a~ ~?r It - ~s ~.? .

intelneiata in Sfanta Scr iptura. ?fln~~:/sur:t "l~bltH lui

D 'I (Dan 10 19) si prieienu lUI Hristos (In

', u1tzneZCU · I ." '"1 .

15, 14-15; Iacob 2, 23); sfintii sunt ,:~uh~n~e ~rep!l or

cclor dest1viir:;,iti" (Evr. 12, 23). Poti Iub~ $1 ~lns.h."p~ Dumnezeu fara sa 'iube$ti si sa cinstesn pe iubitiisi

prietenii Lui? . . .

. Sfintii sunt preamarltl de Dumn~zeu, sunt

impodobiti cu slava pe care a a~u~-o $1 le-~ d~t-o

H · t s Domnul: slaoa pc care tvii-a! dat-o Mzc, le am

riS 0 . ' · " I.. •••.

dat-o lor" (In 17, 22)~ Poti san~ ~lnste$t1 pe eel ce a~

fost mcununati eu slava (marirea, frumusete~ si

stralucirea dumnezeieasca) pe care a avut-o Iisus

Hristos, Fiullui Dumnezeu ?

EH.El'(CII SI I{ArrACII{ILE L()R O(JC.lI{]NARE

145

PRo ILARION FELEA

ER~llCll $1 Ri\rf ACIRII~E I.l)R [x1CTRlNARE

Sfintii se roaga pentru noi inca din viata aceasta si sunt ascultati (Filip. 1, 3-4; II Tes. 1, 11; Efes. 1, 16; 3, 14; II Cor. 13, 9; II Tim. 1, 3; lov 42, 7-8; Ie$ 32, 9- 14; Fac. 20, 7, 17).

Sfintii stiu ce se petrece in lumea aeeasta si in sufletele noastre (Le. 15, 7, 10; Fapte 5, 1-11).

Sfintii mijlocesc si se roaga pentru noi si in lumea cealalta (ler 15, 1; II Mac. 15, 12-14; Dan. 10, 12-13; II Pt. 1, 13-15). .Rugaciunile sfintilor" se Inalta la eer ca tamaia din cadelnite (Apae. 5, 6; 8, 3-4).

Sfintii, impreuna eu Hristos, piatra cea din capul unghiului, sunt temelia Bisericii, dupa cum spune Apostolul: Sunteti "ziditi pe temelia apostolilor si a proorocilor" ... (Efes. 2, 20).

Sfintii vor judeea lumea (I Cor. 6, 2).

Sfintii ne sunt dati de exemple, ca sa Ie urmam credinta (EYr. 18, 7).

Sfintilor Ii se cuvine, precum este seris: "Slavii si cinste si pace .. ." (Rom. 2, 10).

In sfinti cinstim pe Hristos Dumnezeu si Biserica Sa, adica "trupul" si .madularele" Lui, "din earnea si din oasele Lui" (Efes. 5, 30). Prin urmare, cine cinsteste sfintii, cinstests pe Hristos; cine nu cinsteste sfintii, nu cinsteste nici pe Hristos.

Acesta este adevaru] si acesta este cuvantul

"

Bibliei Cll privire la cinstirea sfintilor: sfintii pot sa

ne ajute si ne ajuta prin rugaciunile lor, iar noi datori suntem sa-i cinstim si sa-i slavim, ca pe cei mai buni si mai alesi frati ai nostri.

' ;,. ..

Sfanta Scriptura nu este contra, ci pentru cinstirea sfintilor si pe temeiul Sfintei Scripturi sinodul al saptelea ecumenic al Bisericii a adus urmatoarea hotarare obligatorie pentru totdeauna, si pentru toti crestinii:

"

. "Cu bucurie primim euvintele durnnezeiestj,

apostolesti si proorocesti, prin care suntem invatati

146

sa cinstim si sa prearnarim mai tntai de t~ate pe Nascatoarea de Dumnezeu, mai inalta decat toat~ puterile ceresti, iar asemenea si I?e put~rile inger~$t1~ pe ·prea fericitii si intru to.t laudat!l ~postoh. ~1 prooroei, pe slavitii si de bi~u1nta purt~to~1 :nu~e~lcl~ care au patimit pentru ~r1~tos, pe Sflt~!l1 lI~yatatort si toti cuv iosi i barbatl,· $1 a c~re mijlocirea lor,

pentru ca ei ne pot apropia ~e Im~aratul t;ttur~r ~ Durnnez.eu -, fireste nurnai daca VOl~ 1mr,hn1 poruncile Lui si vom starui sa trairn in VIrtute ·

Icoanele

in fiecare an sarbatorim D~~in~ca",?r~odoxiei, Duminica dreptei credinte, D:un~\l~lC~ ln~al ~ln pos~~~ sfintelor Pasti. inchinata arnintirn biruintei Bisericii

in lupta eu vrajmasii ieoanelor. ... ",..

Ereticii, . desi au fast lamuriti de atatea 0:1, n~

inceteaza sa spuna ca cinstirea icoanelor este 1ne~1- nare la idoli, fapt osandit de porunca a doua din

Decalog (Ies. 20, 4-5). .

Sunt rataciti si gre~ese arnar, de~are~e respe~tu~, cinstirea $i salutarea icoanelor, nu esie inchinare la idoli.

lata de ce:· 5-

1. Porunca a doua din Decalog spune a$~: II a

nu-ti faci tie chip cioplit si nici un fel de a.semana~e eu ~ele ee sunt in cer; sus, sau pe pam.a~t, J05, s.a';ll~ a iele de sub pamant. Sa nu te in.chll~\}or, n,le1 sa sFuje~ti lor" (Ies. 20, 4-5). IIChipul clopht este idolul, facut din lemn, piatra, aur sau argint, cum a fost vitelul de aur din Vechiul Testament (Ies. 32), la car~ seinchinau oamenii zicand eel acela e Dumnezeu. N.o~ nu spunem despre icoane eel el~ su~t D_umneze~, ruci nu zicem catre ele: Icoana, aJuta-m~, cu~ ziceau

- A "· ........ n fata idolilor ci ne rugam In [ata icoanelor

paganI1 1 ~ . '_ " '1" _-

si zicem: Doamne, aJuta-ml,Doamne, mi uieste rna,

,

147

PRo. ILARI(JN FELEA

Doarnne, iarta-rna I Maica buna, roaga-te pentru noi l Sfinte loane, Gheorghe,. .Nicolae, Dimitrie, ...

roaga-te pentru noi ! .".."" ""

" Asernanarile" , despre care vorbeste porunca, sunt [apturile lui Dumnezeu. "Cele din cer" . sunt soarele, I una, stelele, fulgerele si traznetele, despre care paganii nestiutori credeau ca sunt. Dumnezeu, si se inchinau lor. "Cele de pe -pamant" .sunt animalele, pasarile, pomii, aurul, argintul, lemnele, la care de asemenea se inchinau oarnenii in vechime si

,

ziceau ca sunt Dumnezeu. Cele "de sub pamant" sunt

pestii marilor si ai raurilor, vietuitoarele de sub pamant si din apa, la care de asemenea multi pagani s-au inchinat, inchipuindu-si ca aeelea sunt Dumnezeu. Porunca ne opreste sa faeem din fapturi Dumnezeu. Icoanele sunt asemanari, ehipuri si infatisari dumnezeiesti sunnenesti, nu idolesti. Ca icoanele nu sunt idoli sau asernanari de idoli, eiobiecte sjin/itepentru temple si altare, ne incredinteaza acelasi Moise, care ne-a dat Decalogul. Din porunea lui Moise, primita de la Dumnezeu, se face cortul sfant, cu altarele, sfesnicul de aur, candelele, heruvimii (Ies, 25-36), sarpele de arama (Numeri 21, 9), toate socotite sfinte si de care, su b pedeapsa uciderii, nimeni - afara de preoti - nu avea voie sa se atinga, A facut Moise prin aeeasta idolatrie (inchinare la idoli) ? Nu. Mai tarziu, templul lui Solomon din Ierusalim si apoi al treilea templu, in care a intrat Mantuitorul si a seos pe vanzatori, inca aveau altare, chipuri de heruvimi, cusute si sculptate (III Regi 6, 23; II Paral. 3, 10), candele si alte obiecte sfintite, .dar nimeni nu s-a gandit sa faca din ele idoli. Daca ereticii nostri ar fi trait pevremea acee~ desigur ar fi zis despre ele- ca sunt idoli.

Inlaturarea icoanelor, erucilor (simbolurilor) e nefireasca, nebiblica, nepedagogica. Mantuitorul a vorbit foarte mult in pilde. E plina Sfanta Scripturii

148

de pildc, simboluri .~i lucruri materialefolosite peniru a

lam u ri II deoa ru ri d uhoim i CC$ ti. ," :":. " .

2~. Pictarea si cinstirea icoanelor are, temeiuri lamurite in Sfant~ Scriptura, Adam a fost facut dupa "chipul si asemanarea lui Dumnezeu". (Fac. 1, 26-27). Iisus Hristos. ca om este ." chipullui Dumnezeu nevazut" (Col. 1, 15; II Cor. 4, 4), "stralucirea sl~vei $~ chipul fiintei" lui Dumneze~ (Evr._ 1, 3). E1 :~~U~l spune: "Cine ¥-a uazut pe MIne a vazut t" Tatal (In 12, 45; 14, 9). In El s-a aratat Dumnezeirea trupesie (Col. 2, 9; I Tim. 3, 16), in chip de DIn (Filip. 2, 7-8). Duhul Sfant se arata in chip de porumbel (Mt. 3, 16; Le. 3, 22) si in chipul lirnbilor de foe (Fapte 2, 3). Deei tot chipuri si asemanari, modele dupa care se picteaza icoanele. Apoi avern strigator si convingator insusi exemplul purtarii Dornnului Hristos: ~l ~u numai ca nu se Iega de podoabele templului din Ierusalim, dar Ie si admira; El apara cu biciul frumusetea si sfintenia bisericii, si noi sa 0 nesoeotim?

3. Oriunde sunt crestini, casele si bisericile lor

sunt impodobite eu icoane sfintite. "Caci se sfintesc prin cuoitntul lui Dumnezeu si n: rugaciune". (I ~i~. 4, 5). Fiind zidite in cinstea lUI Dumne~:Ui blserl~Ile trebuie sa fie cele mai frumoase, cele mai impodobite,

nu cele din urrna. Casele si bisericile fara icoane sunt goale, nu au nimic atragator. Dimpotriva, casele si bisericile frumos impodobite, sunt placute, tncat ti-e

drag sa te rogi in ele. .

4. Biserica intareste invatatura despre icoane

prin hotararile sinodului al 7-lea ecumenic, tinut la anul 787 in Nieeea, precum si prin lupta de peste 0 suta de ani pentru icoane, incununata eu biruinta de la anul 842, cand icoanele au fost asezate din nou in case si biserici, eu care prilej s-a sarbatorit pentru prima oara Duminica Ortodoxiei .

I I

I i

I

• .

! ~

f

, ,

,

149

, I ;

PRo lLARI()N FELEA

1 l t 1 I

i

5. Icoanele sunt Indreptatite si din nevoi pedagogice, culturale. Nu exista Invatamant practic fara intuitie, Htra imagini, fara icoane. Cele mai placute si mai frumoase carti se impodobese eu ilustratii, ell icoane. A seoate icoanele din biserica

, ,

Inseamna a fa-ce un pas inapoi, a da semne de

inapoiere culturala si de saracie sufleteasca. Cine e contra icoanelor, e contra artelor, contra culturii si contra celor mai bune mijloace prin care invatamantul se face usor si placut. De aceea ell dreptate s-a spus ca icoanele sunt Biblia celor nestiutori de carte.

Din atatea motive, cinstirea icoanelor si impodobirea caselor si a bisericilor ell sfintele icoane este

~

o indatorire crestina, 0 randuiala buna, Dupa cum

copiii cinstesc fotografiile parintilor si dupa cum toti oamenii se respecta si se saluta unii pe altii, pentru "ehipul" lui Dumnezeu din ei, tot asa se respecta, se cinstesc si se .saluta - si icoanele, fara ea prin aceasta sa cada nimeni in idolatrie.

Dar la Duminica Ortodoxiei nu invatarn numai

,

indatorirea de a cinsti icoanele. Duminica Ortodoxiei

ne rnai invata sa fim tari in credinta, sa pastram cele pe care Ie avem, sa ramanern credinciosi crezului si canoanelor Bisericii.

IIFiule, tine legea tatalui tau si nu uita invatatura maicii tale" (Pilde 6, 20). Tine legea, "fara pata si fara vina" (I Tim. 6, 14). "Tine ce ai, ca nimeni sa nu ia cununa ta" (Apoe. 3, 11). "Fii eredincios pana la moarte si vei primi cununa vietii" (Apoc. 2, 10).

I j

iNCHEIERE

Biblia Ii osandeste pe eretici

.

Eresurile sunt multe, nenumarate. in paginile acestei carti am aratat numai cateva, cele mai mari, princare sustinatorii lor, ereticii, ~tac~ .~nvatatura

cea veche, dreapta si sanatoasa a Bisericii. .

Din enumerarea lor am putut vedea limpede ca a opri eopiii de la sfantul Botez, este eres. A ne intoarce de la Noul Testament la Vechiul Testament si de la Duminica la sarnbata, este eres. A bolborosi ~,in limbi" cuvinte neintelese unor oameni care au acceasi limba ca si noi si a ne preface ca ne rugarn ell ochii inchisi, trernurand si trantindu-ne la pamant, este eres si boala, care aduce batjocura numelui de crestin si pentru vindecarea careia trebuie. sa ne adresam mai curand rnedicilor decat preotilor. A

pretinde ca paharul si painea binecuvant~rii.ou est~ impartasire eu Trupul si Sangele D~mnulul, Cl numai o inehipuire (simbol), este eel mal mare ~res~ ~are ataca dogma mantuirii si a sfintirii sufl~tU~ul" in In~m-" ei. A ataca Traditia si unitatea ei, eu Biblia 10 mana,

este eres. A desfiinta altarul Bisericii, sfintele Taine si sfanta Liturghie, constituie un sir intr~~ de er~sur~ pierzatoare. Insasi traducerea gre~Hta a Sh.nt~l Scripturi si talcuirea ei dupa bunul plae c~nshtul: un eres, dovada unei gre$eli care se razbuna $1 se arata in multimea nenumarata a eresurilor si a sectelor.

, . Dupa toata aceasta lucrare de surpare si schim-

bare a temeliilor puse de Iisus Hrist?s (I Cor. ,,3, 1~-~} ereticii mai au curajul sa se laude ca ei "sunt mantuiti ·

151

PRo ILARI(.1N FELEA

Sa vedern ce spune Biblia: sunt ereticii si cei ce produc dezbinari (seetarii) mantuiti, sau nu? Este Sal,II"1U esic miintuire U1 ercsuri ? Aceasta este intrebarea cea din urrna. Daca este rnantuire in eres si In

.. ,

dezbinare, atunci nu-i mare primejdie sa te desparti

de Biserica si de sfintele ei Taine. Iar daca nu-i

mantuire, sa vedem ce-i de facut ! I

1. Mantuirea este in Evanghelia adevarului, si adevarul este 'unul. Este 0 Evanghelie si un adevar. Cat priveste ereticii, unii sunt baptisti, altii 'penticostali; unii adventisti de ziua a saptea, altii adventisti de ziua intai: 'unii tudoristi, altii rpocaiti: unii inochentisti, altii martori ai lui Iehova si asa mai departe. Care dintre ei invataadevarul ? Din zece, nurnai unul are dreptate; din zeee pareri, numai una poate fi adevarata. Noua sunt mineiuni. In eazul nostru, din zece eretici si sectari, care invata :tn zece feluri, este evident ca eel putin noua gre$ese. Noi spunem ca toii gre$esc, deoarece toti s-au despartit de Biserica. Mantuirea este in adevar.riu in eres; in

"-

Biserica, nu Impotriva ei. Impotrivirea la adevarurile

sfint itoare si mantuitoare este pacat impotriva Duhului Sfant, si piicatele impotriva Duhului Sfant nu sc iarta nici in veacul de acum, nici in veacul viitor (Mt. 12, 31-32).

2. Sfanta Scriptura arata limpede eel toti sectarii (dezbinatorii Bisericii) si ereticii se osiindesc, nu se miiniuiesc; mai mult: sunt osdndiii, nu miiniuiti. Iisus Hristos numeste pe seetari si eretici "prooraei rnincinosi" (Mt. 24, 11. Apostolul Pavel ii numeste "apostoli mincinosi, lucratori vieleni, care iau chip de apostoli ai lui Hristos" (II Cor. 11, 13); .Jupi rai", "barbati care graiesc lucruri sucite ca sa traga ucenici dupa ei" (Fapte 20, 29-30); "eretici", oameni abatuti de la adevar si osanditi. "De 0111Ul eretic, dupa intaia si a doua mustrare (ca trebuie mustrat, nu ascultat)

ferestc-te, stiind ea s-a abatut unul ea acesia si pacdtuiesie,

..

I~ ':

.

'.

. '.

. '

. T

<

J

. r .1

. '

(.

152

,

fiind singur de sine osiindii" (!it 3, 10:~1). !ar alta ... dat~ acelasi apostol (Pavel) pune lI~tre vraJ~t?rI~ ~esfra~atl~ betivi, ucigasi. dezbinatori $1 pc eretici, $1 In~he1e e.a toti cei vinovati de ucideri, betii, desfranari, dezbinari si eresuri, "nu vor mosieni imparaiia lui Dumnezeu" (Gal: 5, 19-21). Cu minciuna si eu invatatura gre$ita

nimeni nu poate intra in imparatia l';li. Du~~.eze.u~ deci nu cstc ttl/intuit, asa dupa cum ruci betivii, ruci

desfranatii. nici ucigasii nu sunt mantuiti.

Asadar in crcsuri nu estc miiniuirc. In eresuri nu este lIa'devarul Evangheliei". In eresuri este dezbinare, ura, minciuna. pacat, si unde sunt unele c~ acestea nu este mantuire, ci osandire. Daca ar f mantuire in eresuri, lisus Hristos nu s-ar mai fi rugat ca toti ucenieii Sai una sa fie (In 17, 21), nici nu ar fi osandit pe apostolii si proorocii mincino$!. . ~

Biblia, precum am vazut, spune Iamur it ca

ereticii si dezbinatorii (seetarii) nu numai ca nu sunt lni111tuiti, dar suni osiinditi; sunt "invatatori mincinosi care strecoara eresuri pieruitoarc"; sunt oameni rata-

citi, care-si vor aduce "grabniea pieire" (II Pt: 2, ,,1) .

Eresul este despartire de ~umnezeu, deci osan-

dire, nu mantuire. .

A vva Agathon era un calugar eu viata_ c.urata~ eu mare intelepciune si dreapta judecata. Ca sa-1 puna 1a incercare virtutile, cineva l-a intrebat:

- Tu esti Agathon ? Am auzit ca esti mandru si

curvar ...

- A$a este, - a raspuns el.

- Am auzit ca esti barfitor si clevetitor ...

- Da, a$a sunt. .. , i .. a raspuns din nou calugarul,

eu blandete.

,

- Tu esti Agathon eretieul ?

De asta data Agathon a raspuns eu hotarare:

Nu ! Nu sunt eretic !

153

PRo IIJARI()N FEI~EA

. Mirat de acest raspuns, ispititorul l-a intrebat din nou:

... - De ce atatea ca~e ti-am spus le-ai primit, iar cuvantul acesta nu l-ai suferit ?

- Celed~n~ai Ie primesc asupra mea - a raspuns Agathon, - caci sunt spre foiosul sufletului meu. Iar cuvantul. aceste, eretic, eete desptirtire de Dumnezeu si cu 11 U ootesc sa md despart de Dumnezeu" (Patericul, p. 26).

Locul pregatit eretieilor, care hulesc Sfintele Taine, pe Maica Domnului, sfintii si celelalte invataturi drepte ale Bisericii apostolice si sobornicesti este intunericul iadului si focul eel nestins, - in chinul celor ce nu vor vedea in veci fata lui Dumnezeu.

De a~ee~, ~eriti-va de unii ea acestia, iubiti si d.rep~credlnCI~$~ cre$t~ni (Vezi si Ier. 7, 1-10). Nu Ie ziceti bun venit In casa (II In 10). Dar daca vin la voi

cu gand~ri ?une, d~ _pocainta adevarata,primiti-i . eu bucune $1 aduceti-i la adevarata Biserica,

Duhul Adevarului

"Adevarul Evangheliei sa ramana neclintir' _

poruncests Apostolul (Gal. 2, 5).· ,

. Eresurzle sunt multe, eu sutele; Adeviirul Evangheliei este unul. lisus Hristos e unul. Biserica interneiata de EI e una singura, si anume aeeea care a ramas de-a lungul veacurilor nedezbinata. Biserica aceasta e Maica noastra, a tuturor, e Biserica crestina ortodoxa, singura care nu s-a despiiriit de nimeni. Toti

eel care s-au despartit de ea sunt eretici, schismatici apostati: toti.zidesc .pe ~lte temelii (I Cor. 3, 11, 17): nu pe ternelia credintei pusa de M6ntuitorul odaid pentru totdeauna (Iuda 3). _

T.ot. c:_e se ~ide$te pe minciuna se surpa, ca si casa zidita pe nisip,

154

ERR11CIl ~I RAT ACIRILE U1R O(JCTRINARE

Tot ce se zideste pe ternelia adevarului are trainicie, ca si casa zidita pe stanca.

Asa ne incredinteaza Mantuitorul. si veacurile care s-au scurs de la EI si pana astazi nu au facut altceva decat sa intareasca spusele Lui.

lata, de pilda, istoria eresurilor si a seetelor care s-au nascut din crestinisrn. De la Simon Vrajitorul, care voia sa cumpere darul Duhului Sfant pe bani (Fapte 8, 18-20), de la corintenii si filipenii vrajmasi ai Crucii lui Hristos (I Cor. I, 17-18; Filip. 3, 18-19) si pana la ereticiisi sectarii din zilele noastre, s-au ivit nenumarati "predicatori" cu Biblia in mana si cu numele lui Iisus Hristos pe buze. Toti au luat chipuri de apostoli, toti au pretins ca sunt trirnisii Domnului. toti . si-au inchipuit ca numai ei zidesc adevarat~ Biserica a lui Hristos. Toti insa au pus "aUe temelii afara de cea pusa" si au zidit pe nisip, .Jemne, fan si trestle" (I Cor. 3, 11-12), si de aceea toata munca lor s-a destramat si s-a risipit, pentru ca nu avea la

temelie adeoarul.

Exista 0 proba de foc pentru toate lucruril~ si faptele oamenilor: judecata lui Dumnezeu. Lucrunle, invataturile si dezbinarile ereticilor si sectantilor sunt numai de la oameni, si de aceea se nimicesc. Lucrurile si euvintele lui Dumnezeu nu pot fi nimicite, caci nu ne putem lupta cu Durnnezeu (Fapte 5, 38-39): invataturile care au la temelie adevarul, nu pot fi

,

nimicite de nimeni; daca insa sunt eretice si minci-

noase, nimeni nu le poate scapa de la pieire.

A$a se intelege de ce pana astazi toate sectele si eresurile cate s-au ivit - ca. mladitele salbatice in

_ T

tulpina pomului - din crestinism, toate ~u vre~~a au pierit, pentru ca nu aveau la temelie tradltl? Bisericii si adevarul Evangheliei. Erau de laoameni, si IlU de la Dumnezeu,

,

155

PR. ILA'RION'FELEA

Iis~sHristos .Mantuitorul a fagaduit adeseori Apostoltlor ca Ie va ~rimit~ pe Duhul Stant, Mangaietorul, Duhul Adevarului. care va ramane ell ei in

veAac (In 14, 16-17, 26; 15, 26; 16, 13, s.a.), Acest Duh Sfant s-a pogorat peste Apostoli la Rusalii. De atunei EI a ram~s in lume, si aiei lucreazasi rodeste (Gal. 5, 22). EI sfinteste sufletele crestinilor in sfintele Taine; El sfintesto Biserica si 0 fereste de ratacirile eretice; Ell.na~gaie pe eei tntnstan. El face de rusine pe eei ee iau ~n desert cuvantul lui Dumnezeu, adica pe sectanti, Veac dupa veac, EI nimicests luerarea ereticilor si in felul aeesta arata ca lucrarea si cuvantul lui Dumnezeu se afla numai in sanul Siserieii. In luptele eu ereticii si cu sectele, Biserica, de doua mii de ani, iese mereu biruitoare. Biruinta aeeasta este a Duhului Stant a Adevarului Evangheliei. .

DuhuI eresului si al minciunii nu biruieste decat uneori si trremeinic, Birule$te intotdeaun~ Duhul Adevarului, Duhul RusaIiilor, Duhul unnatu Bisericii

lui Hristos, '

. De aceea ne indealnna Apostolul: »Iubitilor, nu dati crezare oricarui duh, ci incercan duhurile de

sunt de la Dumnezeu, fiindca multi prooroci mincinosi au iesit In lume" (I In 4, 1). Ereticii si sectantu nu sunt de la Durnnezeu; ei sunt dezbinatori ai Biserieii si dezbinatorii nu au nici un drept sa predice Evanghelia, care ne cheama la pace, la unire si la iubire.

Duhul care dezbina Biserica, duhuI care schimba crezul Bisericii, duhul care desfiinteaza sfintele

Taine, duhu! ~a:~ opreste botezul copiilor si sarbato area Duminicii, duhul care numests idoli sfanta

Cruce si sfintele icoane, duhul care ne razvrate$te

impotriv~ slujitorilor Bisericii, duhul care opreste pe oarneru de la mancarun si-i Indearnna la vorbirea si bolborosirea in limbi neinteless, duhul care invata sa nu mai rnergem la Sfanta Liturghie, sa nu rnai

156

ERETICII ~I I{A~rAcJI{fLE L()R [)(JCT[{JNARE

credern eel sfanta Cuminecatura este impartasire din trupul si sangele Domnului spre iertarea pacatelor, acest duh nu este de la Hristos, e de la Antihrist !

Duhul pe care Jisus Hristos l-a trimis inlume e Duhul Adevarului, Duhul care uneste, rnangaie, lumineaza si sfinteste sufletele si intareste inimile crestinilor. Duhulcare dezbina si risipeste aile este un duh rau, e duhul diavolului care cauta, racnind ca un leu, pe cine sa Inghita (I Pt. 5, 8). E duhul impietririi (Rom. 11, 8-10), e duhullui Antihrist (1 In 4, 3), e duhul dezbinarii (I Cor. 1, 9-13); e duhul rautatii (Efes. 6, 12) si al inselaciunii (I Tim. 4, 1), care a ispitit, prin cuvintele Sfintei Scripturi, chiar si pe Mantuitorul (Lc. 4, 1-14).

De la sfintele RusaIii, pana astazi si pana la sfarsitul veacurilor, lucreaza si se predica in lume Duhul Adevarului, impotriva minciunii,

. . Iubite crestine, "paze$te ceea ce ti s-a incredintat" (I Tim. 6, 20), pastreazaadevarul descoperit de lisus Hristos, miirturisit de martin si propotuiduit de Biserial. Arata-I in fapte, in purtare crestineasca, in virtuti sfinte, in iubirea lui Dumnezeu si a oarnenilor, ca sa vadesti ca si in tine lucreaza Duhul Adevarului.

. Duhuie Sfinte, izvorul harului mantuitor, al pacii si al iubirii, rugamu-ne Tie: deschide ochii celor vinovati de dezbinare si trezeste in ei dorul dupa impacarea cu Biserica Ta !

"Mangaietorule, Duhul Adevarului, ... vino si te salasluieste intru noi si ne curateste pe noi de toata intinarea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre" !

, ,

CUPRINS

)l~~~~~ ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~

Cuvant iriainte : 9

UN DOMN, 0 CREDIN~A 11

" Tot i sa fie una · · ." · · · · · · · · .. · . .. . . . .. . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Un suflet si 0 inima 13

Duhul unirii si duhul dezbinarii 15

ERETICII ~I ERESURILE .............................•........ 18

"Ispititiduhurile!" 18

E ti ~ a

re lCll 21

Creselile ereticilor 23

CUIn se nasc eresurile 30

Raspandirea eresurilor 33

"Litera ornoara, duhul face viu" 36

~R~J:)I1rll~ 35)

Sfanta Scriptura si Sfanta Traditie 39

Ce este Sfanta Traditie ? 41

Predania omeneasca si

predania dumnezeiasca 44

Evangheliile, despre Sfanta Traditie 47

Apostolul Pavel despre Sfanta Tradine 49

"Tineti predaniile !" ' .. : 51

CRUC::E~ ~ ........•......................•..................... tiS

Crucea nu este idol 55

Iisus Hristos despre Sfanta Cruce ti7

Apostolul Pavel despre "sminteala Crucii" 60

Crucea In viata crestinilor 63

DUMINIC~ 67

Legea sau harul ? 67

SA b ~ ..

ain ata este pentru iudei 69

158

Man tu i torul d esfiin teaza samba ta .... ~ . .. .. . .. .. . .. . . .. . . . . . . . .. 72

,

Apostolii serbeaza Duminica 75

Duminica este a crestinilor ~ _. "'. 78

~

BISERIC~ ~ 83

Casa Domnului "' a 83

."\

Imparatia lui Dumnezeu 85

Temelia Bisericii , ,,, 87

M b .. ~ B- ~... 89

em ril lserlcll "'."'.~ ~ .

Ierarhia Bisericii 92

Dez binarea Bisericii ~ ~ ~ "'. ~ ~ 95

Biserica lui Hristos tH "' "' 98

""

1\I.l~l'l~lL1I1RtE~ ..•••••••••••••.•..................•..•••••••••••••..••.• 1l()1l

S f i n t ire a t .. • • • • • • • • • .. • • • .. • • • • • _ • • • • .. • 1 01

..

Sfintii Apostoli despre mantuire 103

Numai sfintii sunt mantuiti ~ 106

Rugaciunea "adormita" si "bolborosita" 109

T ~INELE 112

Tainele Bisericii ~.~~ 112

Sf an tu 1 Bot e z ~ ~ " ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 114

Botezul eretic il or .. ~ '" I •• I •• ~. t •••• ~ ••• I w • I •••• 118

5 f an tu 1 M i r ~ to ••••• ~ •• ~ ~ •• ~ •••••••••• ~ ,.. 120

Sfanta Martu risire I •••••••••• ~ ' •••••••• ' •••••••••••• 123

Sfanta Cuminecatura 126

Sfanta Cununie "' ~ ., 129

Sfantul Maslu ~ ~ ~ "' "' 131

Sf an ta Preotie _ . '" . . . . . . . . . . . . .. 134

I

'I

t

M~ICA DOMNULUI, SFINTII,

leo AN E L E . . .. .. . . .. . .. ... . . . . . .. . . . ... .. . .. ... . . . . . .. . . . . ... .. . .. ... .. . .. 139

Cultul Maicii Domnul ui ~ It ~ •••••• "' 139

Cinstirea Sfintilor ~ .. ""'.'." "'."''''.''.'' .. '''' .. ' ~ 144

~

I co an el e 'II '" • •• 147

'"

Incheiere 151

Biblia Ii osandeste pe eretici 151

Duh ul adevarul ui '" "' '" '" 154

Cartea Buna

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful