P. 1
PRIYA CHAITRA TAPASVINI - Bouquet of Kannada Poems

PRIYA CHAITRA TAPASVINI - Bouquet of Kannada Poems

|Views: 7|Likes:
Published by Praveen Kumar 2
Comments welcome at pryveen@yahoo.com This anthology is an ensemble Kannada poems composed by one and only Praveen Kumar.
Comments welcome at pryveen@yahoo.com This anthology is an ensemble Kannada poems composed by one and only Praveen Kumar.

More info:

Published by: Praveen Kumar 2 on Feb 21, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/25/2013

pdf

text

original

Sections

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤ ¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤ ¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤ ¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
¬t::. ¬¬= .¯¯1


£À£Àß ªÀÄÆ® ZÉÃvÀ£À, zÉë,
£À£Àß ¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤UÉ
DvÀä, ªÀÄ£À¸ÀÄì, ºÀÈzÀAiÀÄ, zÉúÀUÀÀ DÀ!AzÀ,
vÀÄA"Ä ¸ÀªÀÄ¥À#$É


C£ÀÄPÀæªÀÄtÂPÉ


/c;t:=c .¬ ~

¯. .c..÷¸: :¬· ¯
.. ¬:¬.¬-¸c.. toc-¯c¬
.. t¬. ¬.^c..t. ;
¨. .:c
¨. ¯.¸ t.·.c. t.·
L. ¬.¬:·¬¸
1. ..¬.¬ .-t.
.. .:¬ ¯..c.¬ co.t
¯. /:c:
¯¯. .:.. ¯...
¯¯. .¬·.¬ .¬.¸ .:-c;¬.¸
¯.. ¯¬:ct/- .-/.¬ .c¬::.¬
¯.. -c.¬o.¬c..¬:/..t.
¯¨. ¯.¸ ./:...ctc... .^c... //.t¸ .¬.¸ t.¬ .c
¯¨. t:¬.. ... :o....
¯L. t:...c: ·:/c¬ t¬:¬= -. .:¬
¯1. :t:: -c./-c¬ :oc ¬. ÷c¬.¸ ¬c·.
¯.. :.¬ (t;.t¬.)
¯¯. .¬.¸·¸:¬ ÷t..;=¬ .¬.¬ ¬..c.-..t.
.¯. ¬.¸.·¸.¬¬ ·.c¬c ..c.. .-
.¯. = t~.¬..÷:c :t;
... .-/ .c-:.c..t.
... ¬oc ¯.¯c.¬:/
.¨. :-.c.. ¸..·.¬ ..¸;
.¨. .÷=¬/- ¬..¬
.L. .c.¬:/ ¯... ..-. .c.¬¬-.
.1. -c.c..o -c.¬ t¬.=c.o.^c..¬..
... c:.-.c..
.¯. ..¸ ¬:cc.. /.c.:. :.
.¯. .-.-¬c: .¬¸ .-c...¬¬c/
.¯. ·:.c ..c.. .-t.
... .o¬.:¸t::/- ...c ¬:c ¬.¬..t.¬¬-. ¯...
... -¬-..c¬. -¬-..¸ .-¬¬. ..
.¨. ¬:¸.¬.¬.:/=¬ ..c ¬:c ..¬.
.¨. c..:c ¬/c.c .¬c....¬ .¯¸. ¬c..~;
.L. ¬...¸¬/.cc..: .¬c....c..t.
.1. ¬..c ¬..c.c :.: :.:c... ¯c: .:¬
... -~.-~. .o~:c¬ ..¬..¯. .c¬oc¬. ·:¸to¸ .c¬oc¬. -;=
¨¯. ¯.¸ .-t ¯.¸ ¬:c
¨¯.¬o· ÷¸:.¸¬ ..¸¬ c;¬.
¨.. ·c.tc.. t÷. co.tt¸ -÷. ¬÷.¬:/
¨.. ¬.¬.o¬~..¬ cc/t¸ t:..¬c. .:¬
¨¨. ·¸.·:/c¬ ¬.¬¸¬ .c ..¬.¸¬ .:¬
¨¨. t~ .--. ·.-c... ·cc..:^ ¯..
¨L. .:¬.:
¨1. t.¬.t t¬co¬¬ ::.c¬ ..¸.
¨.. co.t¬c..¬¬oc¬.t ÷t.c¬¬ ¬:¸¬
¨¯. tcc..¬c .c¬¬-. ¯...
¨¯. ¬. ... t¬¬:~¬.
¨¯. ¬oc ·cc....¬
¨.. ·¬.:.:
¨.. ..¸ ¬c¬.
¨¨. ¬...¸¬
¨¨.:¸.
¨L. :. .:
¨1. ¬o· :/c:
¨.. -..c:/
¨¯. ¬c..
L¯. .c¬
L¯. ÷..¬
L.. -c.. ¬c:
L.. ..¬¬ ¬...
L¨. :¬¸ .-t.
L¨. ¬-¸
LL. :·
L1. .c
L.. .c..
L¯. ...
1¯. -..¸ .:¬
1¯. ¬:¸c :.:...;
1.. .c.¬-.
1.. .:c
1¨. ../.t;
1¨. .¬¬. .c¬ ¬:c
1L. .:^.. :c:¬.
UÀæAxÀPÀvÀðgÀ n¥ÀàtÂ

'·.../-. .¬¬:/ .¬c. .¬ .t .¸ .-^c..t., .·./o tc/¬ .¬.¬ /.:.
.-:c..t., :.¬¸ ¬¸¬c..: ·.: ¬ ..: . . .o.¬ .¬ -c:tc~, ·¬:¸c:/- .cc.. ¬oc/
¬c¬t/o-..t.' .c. ::c..:c¬ ..¬ ., ':¬.t ¯.¸ ¬..c.¬. tc.-. toc...¸¬ ¬:c.~
co¬, :¬:¬ t:.¬ :..¬c.~¸c ¬ ¸¬c. .¬:-¬ ::¬' ...¸¬ ¬c::¬¬ ¬c^. :c:c..=¬
..¬ .:¬¬o.t.-/ -.¬¸- ¯..c .¬ .. ¸ '.c.. ÷¸: :¬·¯' t¸.c... ..¬ ¬.c¬ ¬.:.
¬o.c¬/- ¬.o:=·co¬. t¬./- ./¸ '.-/ ¬c.c.¬ :.¬c .c/- ¬c¬., ¬o·/:-
.-t. :¸¬·¸. :c¬. to¬..t., ..^c..t. t¬., :¬ . :: ¸¬c:c:-¬ ¬¬.' .c.
/.cc..¯.. ¬oc.., '¯... .¬.¸¬- ., .· ./, .¬..¸·c.. .c: .·c., .¬.¸ ..¬.¬ ..¬,
.¬.¸ ..¬. ·c:¸.c.. ¬·c. ¯::., c. .:co. ¬oc^.¬cc: ¯... ·.¬. ¯c:c .¬.¸
/.c....., :¬. ::¸::¸/- ¬.¬.c ·-¬:¬=:c. . ¯. ¸ ...c.....' .c. ¬c..¬ :c:c¬
·¸c¬. .¬¸.- ¬cc...¬ .:¬¬ ¬::t ¸ '.c.. ÷¸: :¬·¯' c.. -¬t.. t. ¬.· t¬
¬.o:=·co¬t¸ ..:.-·.. .c¬:¬¬c . ¬.¬c. :¬c. t.¬c..¸ ¬.:: ·¸c·.. :.
·:¬¸¬:/.¬.¬..

= t¸.c... t:~.¬ ¬.-.¸, .c:. ¬ .: . ·c¬.¬.:..:/- ¬.o. ..¸ :::.:c¬c..¬c..
-¬c/ ..¸ ¬¸:o¬=t .¬../-.. .. ¸ ·:.:¸ ·¸.c... ¬.¸ .c..:.c.. .c.. ../ ·¬:
:¬¸¬¸. = ¬.:. .c:. ..¸ .c: ·:.: ¸t ¸./- ·c¬:¬. ¬.:. tc¬. ¬.c.. .¬.¸¬.
.¬:.:¸cc....¸ :.c.. ¬o¬/:ct:.c¬ ¯. ::.·¬ ¬o¬ :- -¬-.. ..¸ .c.., ¬./ ¬..t
¬.:. .c..:. = -c. ¬o./c. . ¬ .o. ¬·. ¬.:. t:c~. ..¸ .c: t¸./- .¸.¸
¬.c¬:.¬c.. ¬..t = ¬o./c. . .c:. .c¬. ¬o¬ :-.

º.c.. ÷¸: :¬·¯¨c.. ¬.o:=:c. . .c:. -¬.o:= :- ÷.:., ¬·c ¬.-.¬c: .c..
÷¸: :¬·¯. :¬. ¬..¬::c. ¬¬=/- :.¬= :¬·., ¬.:. :¬·. ÷¸:¬.. -c¬. .c¬.,
:c¬. ¬.o. .c¬ ..¬. ¬.: ¸, · ¸. ¬ .:  ¸, = .c..-÷¸:-:¬·¯. .c¬ ..¬.¬ .c¬.
co¬/-..¸, .c¬. ¬..:/-..¸ .c¬ ..¬.¬. t:~.¬¬. ·¸.¬.: ¸¬.¬ ¬.:...; :¬.
¬.¬:c¬:¬ ¬¸..c.. t¸¬. -c¬. ..¬.¸, :c¬ . ¬ o/:¸^ ¯c.¬, -c-.., ¬.to¬.. ¬.c¬.
¬../c..c: .c¬· ::-¬. ¬-¬ ., -¬ .¸:c..c.. -¬.¸:¬c... :¬c ¬·.c. t::.
.c..¬¬oc¬. toc/.. .c..-÷¸:-:¬·¯ = toc^. ¬ .o:= · c o¬.

¬..¬ t.¬.:c

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
1

1. ¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤


¬.~¬.c.. ¬¬:^, .~.¬¬. .c¬- o,
¬:..^~. :..., ¬.¸::- .c¬-o,
= ¬~., co¬· ¬¸¬c..:¬¸=/o-· .¬ ·c·,
¬.¸¬.. ¬..¬/o-·.¬ ÷.... ¬.¬c·.

:¬-., -c.c:¬-., ÷.:.¬ ../ ¸,
¬o.¬t:c.. /c¸, .·¸c..¬ tc:,
¬.., ¬../, ..¬.¬ ¬.c¬.¬../c. . ¬ o/ ¸,
-¬:¸:¸ ·c^.:, ·.c·-c.¬ .c:.

.-^¬¸c, ..¬c.. ·c¬:^ ¬oc¬..¬- .,
¬oc^¬¸c, ...c.. .c:c..:^ .- · .¸c· .¬- .,
:¬-. ¬oc¬.c¬co. .- .c¬¬-.,
.-^c¬ ¬oc¬., ¬.:, ¬.¸¬..¬:¬c· .¬ ÷..¬ .

co¬¬co., ÷.... .: .c¬::.¬ :¬- .,
.¬...c..co., ¬..c::.. ÷¸:.¸¬ ...¬ .,
:.¬¸, ¬c:.¬¸, :.. ¬.c::. ¬.c....c:,
::¸t¸ .:, -¬-., :¬¸ ¬¯¸.c., /c¬ , :.c¬.

¬¸:::¬, ¬o¬. ¬.-c.. ·.·-/c¬ ¬c:,
.-/o-/ ¬..¬to¬.¬, .: -c--t: -¬- .,
... ¬::t:.¬, t~. ¬o-.. -c~/-c:,
¬.¸¬... :¬., ¬·c·.¬, .: .--. ¬ o- -¬-..

:c¬. ¯.¸/ ...c, t:.¬:.=.¬:.,
¬c¬ ·:.t ¬:c, = ¬..¬o..¯, c:~,
¬.¬ ¬¬/-¬:., .c://- ¬.¸¬ .. ¬ ... ,
¬·c. ./.c·.¬, .c.. ÷¸: :¬·¯ -¬- ..

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
2

2. ºÁqÀĺÀQÌAiÀÄ PÉÆgÀ½¤AzÀ

c..:¬ ::c: co.t:c¬,
c..:¬ .--..~:.-¬.,
c..:¬ t.. t.¬.cc...,
.~ .~¬ ¬.:¬-c.. ¬.¬¸,
¬¬- :.:o. ¬.c.¬:^,
..¸ ¬¸¬c.. ÷¸:.¸¬:^,
-¬:c· ¯c: ..¸.;

·-c¬c..= ·:c /.¬:~¬:^,
·¬·¸ ..;= ·c/¬.¬ :^,
·:¸co.t¬, ¬.¬: :-c..:^,
..o¸-/ :c¬ = -c.¬o.¬c..,
t:..¬.c .-t. .c:.,
..¬¬..¬.^¬ ;c. ·c¬.,
:.o. .c¬·, ¬oc^c~ ¬.c.,
:.o. ::, .c.. ¬..t t.c.,
¬c·:c¬ .¬....:.

¬:¬.¬-¸c.. toc-¯c¬,
^¬ ¬o¬/- ¬·c¯c¬,
.- .·.. t:.¯c¬,
.¬::c.~¸¬ t.·¯c¬,
¬.o. ..¸¬ ¬.¬,
.-/ ¬ot.¸, :.c. ¯c:.,
¬.: ..;=/-oc:c..:^,
:¬¸ .c¬::.¬¬:^,
.:¬:=. .¬¸:c.. :c¬.,
.--.o.t.- ÷.¬.

¬.:¬ t-¬., ¬·c: .c:.,
tc¬c. ¬.¬.¸·. ¯c:.,
= .: :.c. .:.:¬ .:¬,
:.c¬ :.c:. ¯.:¬, ..¬,
¯.¸ ¬:=., .c..:.c¬ ·.c÷.,
¯.¸ ·:=, ¬.¬:·.:¬ ¬¬=,
¯.¸ ·:¯¸¬¸ ·:/c¬ :.c.,
¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
3

¬c¬. :.c:¬.¬ ..... .:..,

¯.¸c ..¸ ..¬, .:¬,
¯.¸c ..¸ ..¬.¬ ¬.:/=,
.:c, ..¸ :. ..¬.,
¯.o¸-/ ..¸ ·¬: :c·..


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
4

3. PÀªÀ£À ºÉ!gÀ"ÉPÀÄ#


t¬. ¬.^c..t.;
t¬. ¬¬. ¬.:.¬c.c..t.,
¬.·./-. ¬o.¬.t.c¬t¸ .¬.¸,
-¬.o:=¬o¬.¬:^ :t::t¸.c..t.,
¬o·, ¬o· .~ .::c/- to..,
tc¬¬c t..c.. tc-·.¬c.c..t.,
¬c·c¬. ¬:¸ .:¸.¬./o-·,
¬o· .:¬:;= ·¸. ¬¸. ¬c·..t.,
.-/ ¬c.c.¬ :.¬c .c/- ¬c¬ .,
¬o·/:-, .-t., :¸¬·¸. :c¬.to¬..t .,
..^c..t. t¬.,
:¬. ::¸¬c:c:-¬ ¬¬..


t¬. ¬.^c..t.;
t¬. c..¬.¬ :¬:=¬c.c..t.,
¬.¬... .¬.... .¬¸ .:¬¬:¸.,
·.-·.-c..:^, ·.., ¬. ¬cc....t .,
¬o· co.¬, ¬o· ¬¸., .-/o-/ ¬ .o.·..t.,
.-/ ¬.-·, ¬oc/ ¬. ·.¸c·..t .,
¬o· ÷.:., ¬o· ·¸c¬., ¬o·:·:¬. t o.,
.c.. co.t¬ ¬.¬¸, .~¬.c.. c o.t ¬ .o.:c..t.,
:¬¬c ..¬¸:..¸ to.· ¬..c:..,
¯c:. ¯... .¬¬, ...· ¬..c¬ o: ..t .,
..^c..t. t¬.,
t¬., c..¬.¬c:c:-¬ ¬:¸..


t¬. ¬.^c..t.;
t¬. .¬~¬ c..c..c.c..t.,
·¬ ..¬.t¸ :c:c c.. to..,
-....·¬t¸. ¬o·co¬ to¬..t.,
.¬.c:¬¬t¸., ¬o·:;=, ¬..o.¬c: t o..,
¬.: ¬.: ..t¯·.¬ .c..t :c:.c. ...t .,
t¬., ¬¸.to.. .¬.·..t.,
t~/ t:~¬ ¬o·:. ·¸.·..t.,
..¬ ¬...¬¸¬c..¸ ¬..c ¬..c. t .~·,
¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
5

.¬.t. ·c.¬.¬..¸ .. :o.c·..t .,
..^c..t. t¬.,
t¬. ..·: ¬¸¬c..t¸ .:¬¬o~= .¬~.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
6

$. "ÁgÉ

t:./.=¬.o¬¬.,
·¬·:/c/- t¬¬.,
-c:ct:c¬ .^¬.,
t:cc.. ¬cc....¸ ./¬.,
.:c .-/ ..¸ ¬..¬.¸.

-c.¬o.¬c..¬ -c~/-..c,
t:¬.. .../- ·c:/- :oc,
... ¬:c..:c.. :c/:-c.. ¬.c,
¬.~¬.c.. ÷c¬¬.. ¬.:¬=¬: : o.c,
.-t:^ .:c, .:¬:^ .:.

¬-¸/- ct¸./-..c .:,
¬../c.. ·-/c¬¬:^ .:,
-¬:t.¸/- ¬. :. .:,
-¬¬o¸::¬¬ ../¸c..:^ .:,
¬./:¬co ..¸ .- .c¬ .:.

¯.¸ ·:/:t¸c¬.,
¬..tc.. :o.c~t.,
¬¸¬c.. ·c¬:·....,
¬c÷.c:c../- ·.¬^..,
c.../c.../:c:c: t::c.¬ ¯.¸.

.-t. ::c.¬ ¬...¸,
·c:c.. .·¬-¬ .~,
¬.¸¬.. ;c¬/o-·.¬ ¬...¸,
÷¸:.¸¬.c. .¬./.¬ ¬...¸,
.c¬./, ¬o·..¬¬ ¬.c.¬..¸ ¯.¬.

·¬·c¬c.:/--c...¬,
·c^.: .¬cc.. :.c.¸.c,
¬.¸¬..t .: t.÷.t.-:.¬.¬,
c·t:c.. ÷¬.::¸c¬:^,
..¸ ÷.:.¬.c-·.. .:c.

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
7

./../.:, t.~t.~¬. .:,
:.. .--. ¯c.:c..:^,
¬o÷¬o· .-t..¸ ÷..: .:,
¬o· t.·./- -.¬:¸c¬:^,
¬o· ::, :t:ct/- ¬o:. .:.

¯.¸ .c..t:.c¬,
co.tt¸ .c:c¬ -c¬ ÷c¬,
¯.o¸... ·¬/c:c¬,
.¬.t. .c/:c, ¬.¬¬:.c¬,
= ¬c¬·:¬ ¬o:. ¬:c ¬:c .:.

¯..oc¬.:. .c¬ .c..c..c¬.,
-¯:=¬¬:^ .:.. t:c...¬c..,
t::c: ¯.:¸/¬..t¸c¬.,
:.c:. c.../c.../ ../ :c.¬c: o :.,
·¸.c..c:., ¯... ../ .c.¬¬ c.· ..

..¸ ¯.¸ ¬c..¬ ·¬.:/¬.¬,
¬.¬/-oc¬oc¬ .cc...¬c:,
¬c¬o~=:c.. ¬.~¸ -¬..~=¬c:,
t:...¬.:. -¬o¬=·:¸/:^,
:¬¬.:¬¬, ../ ¬:c .:c.


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
8

%. ¤£À& PÀÄ'ÀÄ(£À PÉ)'À

= ¬..o.¬c co.t¬, ¯.¸ t.·.c. t .:. t.·,
¯.¸ ·:¸, :-/-:.¸.¸: ¬c¬o~= ¬c¬:t,
¯.¸.¸ :.c., ¯. ·¬¸/o-·¬, ¯.¸ ¬ ..c.,
¯..o. -÷.¸:, -·¸¸.:, ¬o.¬c.:, ¬c¬ o~=,
·.c¬c, tc.¬:·:/c, ¬:¸, .¬.t, ::¸., ·:t:::¸c,
¬.:.t ¯.¸ ·¸.c..., co.¬¬o.¬, . o.¬ , ..¬, .c-:.,
-.:¸c.., t.co¬, ...::, ..., t-c. .=, ¬ o.c:., .c::.;
:¬.t ¯.¸ ¬..c.¬., tc.-. toc. ..¸¬ ¬:c .~ co¬,
:¬:¬ t:.¬, c..:¬ :..¬c.~¸c ¬ ¸¬c. .¬:- ::¬;

¯¬¸¬. ¬¸¬c..¬, ¬:..¬·.-/-, c. .:¬ :./c¬.,
¬·¬, t-c..=/- -¬::-¸.¬.¬.:., .o..^-¬ . :c .¬;
...c.oc¬.. ..., ¬.:...¸cc..¬ :- .:cc..c, .o..^-·¬ ¬..c,
·.c¬c t.·./-.o¬¬. .o.¬.¬ t-c. .=, ¯./ ÷..¬;
¬.¬ ¬:¸¬¬., ¯.¸ tc.-..-/-¯.., ¯.¯.¬c ./.¬¬. :c¬;
.o.¬, t~.c., ¬¬.¯.c.. ¬.:, ¯¯¸. · .c¬c · ¸.c. .c.t;
¬·¬, -.¸../ t:¬:., ¬-.=.¸¬ :, ¯./ ·-c¬c..= ·:¬.¬;
..¬::/-¬.c.., ¯c::c.. .ctt.t ¬. .¬ .¬;
¯.. ·¸.·¬ ¬.:.¸ ¬..·./-..¸, t: c· .¬ ¬ . ·cc..;

.co. :.o. :.¬ ¬.¬, ¯.¸, ¯¯¸. c o.t¬ ¬ .¬ ¸,
-;¬, ¯.¸ ¯¯¸. co.t¬.c¬ .¬ .¸ / ¬~t..c..c;
·.:¬.:¬ ¬c¬, ÷..¬ ...:, .:¸c. ..:¸c. .¬ ¬c¬,
¯.¸-./ .c¬, .¬.¸ ¬c..: t..¬:¬ ./-.. o.;
:o.¸.c:¬ ¯..., :.~¬., .ct ·/=/-. ¯.. .,
t-c..=¬c../-. ¯..., ::¯c::, ¬ .:...c. .. ¯...,
¯...¬c :c¬, :¬:c, ¯./.¬: ¯. ¸ · ¸.c. .:^c.¬:/,
.c¬. .c:., .c¬. ¬..c:., ¯./ .:.:¬c. ..¬¬. :.,
:¬.¸cc..¬ t..tc. .:¬, :t::¬-c...¬¬ :. :.o., .c ¬ o-t ¸:.c¬.


¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
9

*. ªÀĺÁ ¹zÀ+

..¬¸, ¬.¬:·¬¸,
../o. ·c·:c to¬t¸ .:¸¬¸,
.¬¸.c¬ ¬..c¬¸,
¬:·./- /¬¸,
.c: ..., .t:.. ¬:c ..¬,
::¸¬.....,
-c.¬¸ to-/- :/¬,
..:¸/ .c ..¬:/ ..¬,
..¬¸ .-t:^ .c¬,
¬o·¬:c to., ¬o· ¬¸. to.,
:.c.¬¸ t:c/ ¬o· -;= to..

..¬: .¬.c..c¬.,
.¬.c.. ·t. t:c~¬c¬.,
.¬. ¯¬:c¬/ :¬; :o.,
.coc. .c.^,
.. ·ct¬t¸ ¬.c.^,
:.o¸-^. .-t..¸ ¬c. to.,
::::¬c..¬:.,
t:.¬..¬/- ·cto.cc...,
t:c..=t:c~ toc.c.. ·o:¬c¬.,
.:·:¸¬ /....¸ :c:.. to..

¬¬c÷t¸ .-t..¸ to¬..,
.c:.c.. :¬·c¬,
:.¸..¸ ::.. ·...toc¬,
·oc..= ÷c¬c^c: :..,
¯¬:ct/-c: ¯c.,
.-t:^ .-^c¬ ¬..toc¬,
.-/o-/. .c¬.,
¬o· :¬:¸:¸ :.¬t¸,
:c¬.¬:^ ¯c:,
:.¸..¸ :¬..:..., ¯¬:=~ tc¬.
-¬¬c- ¬; :o.c,
:;:/;, -¬=c::,

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
10

¬...·:.. ÷t ..¬¸¬c¬,
¯¬:=~¬ t¬.= ¬..-,
¯¬:=~: -c--t ::c.,
¬¸c:/¸: ·t. ·.: ·:¸c..c¬,
·c¬¬.. t.,
¯.:=¬¬.. ¬..c:..,
·::¸¬..¯ ..¬¸, ¬.¬:·¬¸.:¬.¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
11

,. -ªÀ£ÀzÀ "É.ÀPÀÄ

-¬-. .c¬. ..¸.÷c·¬:/c, ../ / o: .,
.:¯.¬¸.., ..^¬¸.. .c¬.,
-¬-. .c¬., -.c... .·./..¬:/c /o:.,
¬o:. t-¬., .-t. ¬..c.c¬ .c¬ ..

¯¬¸c.. ¬...., :c¬o:. ¬..^¬ ¸ ../,
t.·. ÷t¸c¬ ... ..c /o.c..,
·¬.¸/¬¸.¬ ¬.¬¸, ¯¬¸c.. ¬o¬.¸ ¬ ..^¬ ¸ ../,
¬occo.t¬ ¬c¬c.. ..t:^c...

-¬-. .c¬¬-., ¬..:t¸ ¬..:... .. ¸.c:.·¬:/,
:¬... /¬÷:c¬c¬., c¸oc... ¬...¬. . .:..,
.- to:., :c ..¬c·, .-/::.:c¬:/,
:.¸.-¬ /:¸c:c.cc¬., ¯.¬¬.c . :c.:^¬ .:...

t~. ..:/, .: .-t., ¬.¬¸, ¬...c. .:^ -¬- ¬o/,
¬../.-../ ¬o-c..:^, ..¸.:¬c· ..: .,
¬¸¬c.. ¬¸¬c../- .·c...¬ ¬.c¬¬ t::¬ ·-:,
-¬- t~.:-: ...¸, ..¸ ·c..c. ...: ..

¬..c¬¸¬., .:.¬- t¸:.c¬ ..¸ ¬ ..: ¬ ...toc¬,
¬..¬..., t¸/- ..¸ :../o.toc¬,
:.¸..., .c·-¬¬- .^¬¬..tc¬ . t oc¬ .,
t~.... .o..¬.., t:~·.. -¬- ..

..¸.÷c·cc¬, ..¸¬.c. .c¬¬- . -¬- .,
.÷c·¬ ¬..c, ..¸¬.cc¬c ¬.cc. .:¬- .,
t:.. ¬.¬.^¬¸, t.·. ¬.c..t:.c¬,
.--. .¬¸:/ ..¸ ·-¬. ¬.cc..:¬-¬-..

-¬- ¬..c:/¬..t¸, : -..¸ ·¸.¬¬ .c. . ·:c/:¸t¸,
¬.: ¯¬/ .:.. :c¬:/..to. :. o.,
-¬. t.·o., ..·o., ¯¬c.o., ::/ ::¬· ¸c. o., .-c..,
-¬- .- :c.¬¬., ..¸ ..¬.¬ .-t ..


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
12

/. 0ÁA12

/:c:,
¯.¯c¬., ¬¸· ¬¸./- .c:,
..:=¬= :: cc¬,
.:/o.c .¬co¬c/,
.c, .:¬.c, .¯·¬ ¬.¬::¸,
.:c:¬ ·::c: ¸ ¬o.c:.¬ ::¸,
¬.: ¬..c.::¸.¬ ¬¬::,
-¬:·.t¬::c..c¬. :c¬.,
.. .c¬ .c¬ :-.::c,
¯. ..¬.¬ ¬¸.¬..:c¬,
¯¬c.¬, ¯¬=c..::.c¬.

-¬¬c÷c....¸.., ¬oc:.¬ -c./ ¸ ¬ -.c,
.o÷. .::. -.,
:.¸ .c./o... ..:c¬,
¬o:. ¬..-./¬, .:·:¬.:.¸:c¬,
¬.:t¸. ·::c: ¸ ·-¬.to.,
/.c¬., :.¬:-/- :.=...,
·.., t¬:c..:./- .c::...,
·:¸·:¸¬c¬., ·::c: ¸ ·:¸ ¬.:...,
: .:..: .¬t.. -.,
.¬.^./ -¬c.o..t,
.co., .c¬o., .¬:¬¸ t~.t.. ¬ o../:c.

.¬¬c tc¬.,
::.o ...c ...c¬.,
¬.:c tc¬.,
::.o tt¸·. ¬:c...:. :o-¬.c¬.,
¬.o¬c. ¬:·¸ ¬.:¬.¬.¬.,
:t::t¸ tt¸c·. /.-.¬.¬.,
/:c:,
::¸¬..c¬. .-c..¬ t.c.¬...t,
¬.¬::¸...c. -c¬ .c.¬¬:¬c . ¬./;
c..c:, :c:/- ¬.¬¸, ¬¸¬c..t-¬¬c.,
¬.:.¬:c..¬.¸:¬ c.., ..·.¬¬:¬co ¬./;

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
13

..c ¬:/, ¬.t¸-. ¬o¬.¸t¸-/:^,
¬.:, .., ¯... t¬/~·¬¬..,
..c ¬:/, ·.:, ·c¬:., ¬¬.c. .c¬ .,
.o./¬¬ t¬. .o..¬¬. -.,
¯..., .-/o-/ ..^¸, ¬oc/ ...¸¬¬. .,
·:.¬.:.:, ·::¸.¬.:. .-·¬¬..,
:.¸.¸ ·..., ¬.:, .:, .-^¬¬..,
.:.c¬::.¬¬:^, ¬.¬::¸¬¬ /-·¬¬. ..

/:c:,
·c..c .-t. ¯..., ¬.:t¸ ¬/.. :c¬¬. .,
·:.c .t:, ÷c¬/-/, .-t. to.¬. .,
-¬t:¸^c.. ¯./, ..c÷.:.¬/-. -¬: ¸..,
¯..¬¸., ::¸. .-.¬-t, ·ct. .-^ .c: .,
¯.¯¬¸., :-, .. ÷..¬.t ¬.¬.- .c: .,
:¬.¬, ¬.¬::¸:c.. ·:;=t:c.. ¬/ .¸c .: .;
:¬.¬, ¬.:.¬:c.. .:.c/:c.. :t ¸t / .c.: .;

..¬¸, :·.-·c ·¬.·¬. ÷.:. ¯.. .,
¬.:.¬-¬.:.¬c ¬.¬¸ ¬.:¬ /o.¬ t .¬ ¯.. .,
..¬¸ -·c ...c, ..¬.. .-^¬¬. .,
.¬.-¬:¸/c, ::c.c.. ¬¬:¬ :o.c¬¬. .,
¯.¸:c, /::¬, ¬¸:¸ ·¬=¬.¬¸¬.,
.:c¬.c¬¬ ¬.::, ¯.¸:c t~. ¬c·..,
c--t /:: ¬c¬. ¬.¬¬, ¯.¸ ¬..¬. .-c. ...,
/:c:,
¯.¸ ÷.:.¬ /c¬,
:c¬. ¯.¸/ ·...:¬.,
-÷c¬:t= ÷c:c..., ..¬.. ..¬ .¬ /c¬ ,
.:c:¬ .c÷.:.¬ /.c.:. ¯.¬.¬ : .¬ ·-/c¬.¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
14

3. £ÁªÀ4 ¤5gÀĪÀ 6ÉÆPÀ

·:/c¬ ¯.c..¸ .- .o/·/-c¬ .:. t..¬.
·:/c¬ ¬.o. tc¬...¬¬ ..¸ c o.t¬. .. ¬¬:-,
.:.. ¬..^c..¬ co.t::¸.¬ ¬.¬ ¸ ¬c¬:¬ .¬ t.¬ ¬.-,
.c¬¬¬.¸ ¬oc¬:t.¬ .c¬.-, ·...: ¬c::¸.¬.¸¬..

tc¬., t.-c......·¬, .t¸ .-/-c¬ ¬¬¬,
-·¬¸· .c/- .c¬., .¬.¸ .-.¬-t,
.¬.¸...¬¬ .-/- ¬..c, ·.-¬:¬ .¬ .¬ ./,
.c/ .¬.¸¬ .¬.¸...¬¬ .-/, ¬ .: .¬ : ¬ oc/.

:¬. ..¸ ¬:cc.. .-t., ..¸ .¬· .¬ :-,
c..:¬¬..c¬. ¬.- ..¸.÷c·.¬ ¬ ¸.,
:¬. ../c:o ·:¸, ·-c¬c..=, .. o¸-^. ·: ,
:. ¬:¬.¬¬. ·c:¬...¬¬ ·¸..

.:¬ ¯..c.¬ co.t, .c¬. :t·¸t¬ :.,
= :t·¸t¬.o .¬c...¬¬. c..c¬:../- ¬:c,
:. ¯:¸ .¬c...¬¬, .t·.¬ ¬o· ¬ o· ¬ c.o./,
:¬cc¬ ¬oc .c.¬¬., ..¬.¬ ¬ o÷ ¬ o· ¬ .:/=.

t~. -./- :c:.¬c/, t:~.¬¬ . ¬.¬:c . ¬.:/=,
¬.¬ :t.¸/- :.c., ¬.¬:c. -. .t o. ¬ ¸.¬¸,
.. tc¬., t.-, .-c...¬¬ ¬o¬ ·c¬: .,
..:¸ ..:¬ ¬oc/: ·c¬:. ..· .- .¬ ¬, .¬:..

.. .-c....t., .-c..¬c.c..t.,
·:¬./- .¬.c.., t¬.=c.o.^c. .:^c..t .,
.c:.c.. ¬·.c.:.¬¬ ·c:¸ .÷c·¬:/ ¬ .:: ,
·:¬¬:.: ¬..c¬.¸, -c..::...:/..t ..

·o.^.:.¬ ·o./., ..¬.¬ .- .c:¬ ¸c. ÷c¬,
.-^¬¸¬c ¬oc^¬¸c, -¬. c.o.//- c. o./,
.-/, ¬oc^. ¬.¬¸, ·.:.¬c.. t., .-¬ .,
.:¬, .:¬:^c.¬¬ ::c., ·¬.:¬ :., ¬ ¸c. .=.


¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
15

·.../-. .¬¬:/, .¬c..¬ .t.¸ .-^c..t .,
.·./o tc/¬, .¬.¬ /.:. .-:c..t .,
:.¬¸ ¬¸¬c..:, ·.:.¬..:.. .o.¬ .¬ -c:tc~,
·¬:¸c:/- .cc.. ¬oc/, ¬c¬t/ o- ..t ..

.:¬c.:c..¸¬¬., ¬..¬o-^. t ¸:t · ¸.,
.:.:/-., .¬o¸-^. /.~¬/.~/- .c.,
.¬o¸-/..¸ ¬.¬.·.¬ t.¸., ¬oc c o.t,
.-/ ..:¬.¬¸c, ¬oc/ t:~·.¬ ¬. .:t.

.:.c.¬ co.t, ¬.¬ ¬¬¸/- ¬:t,
¬.¬ .:¬, .~/- :c-:/- ::-¬ ..-,
c..c..c:., ..¬ co¬ ::-¬c. ÷. ¸,
.c.·., ¯¬.c::.c¬, .c.t., ..::t ¸ ¬:c.

¬.::. .:..:¬:^, ¬o¬¬-¬c: ¬...¬..t.,
-c.¬o.¬c..¬ .-.·..c:, ¬.¸¬ .. · :=·..t.,
¬.-..t:¬.¬.¬, :^¸ .^¸ ¬.-¬c. ÷c¬,
·¬¬:¬.¬.¬, ·¬, ..c, ¬.-.¬¬ :.c¬.

¬oc ¯·/=¬ ¬.c.oc¬., .¬.¸ ¬ ¸¬c. . ¬ .....t.,
co.t to.¬cc., ... ·-c¬c..= t:~..t .,
.¬^¬cc, .:.ot., t.·.c., ..:¸ ¬ .: , t o...,
..c.., ..¬.::.c¬, ¬.: ¯·/=t ¸ :c¬:/..t..

co.t ¬.^c., .:¬ ¬.:¬.¬¬cc . · o/·c..t.,
·.:.. -·¬¸·¬., ¬¸¬·¸c.. ¬.¬¬:^ ¯c:.,
.¬.¸ ¬:-/-.:.·.¬¬ ¯. ·.:, ::c., : ¸.,
.¬.¸:.¬. ..coc .-c...¬¬, ¯.¬:¬ :-.

.:¬:¬.¬.¸., -c:tc~¬. to.¬..t .,
-.:¬:¬.¬.¸., ¬...:c..c¬. ¬ oc.¬..t .,
to.¬¬.:/-c¬, .., ¬.., co.t, .¬.·¬¬c.,
.-/o-/ ..¬ ·¬c..¬ ¬:/, /.t o.. t ...t ..

¬:c:.¬:¸/ ¬..c¬, -¬:¸¬:¬:/ .c¬,
.c¬, ¬..c¬, .¬c...¬¬ ¬t:c.. ¬:c,


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
16

.¬, .., .o.., ¯c:., ¬..c¬..c¬ . -c: .,
¬.: ¬: :¬.¬¬, ::~ .¬.-. / .c .: ..

.-^. :c-:, .c.¬/- .-/o-/ .... ,
.¬¬ ¬:cc.. ¬.:: ¬oc/ :o.c..t .,
.:¬¬o:¬/-.c¬c¬o, .-/o-/ -¬ ..... ,
..:¸ ¬:¸c.. t¸:.c¬ .¬.¸ ¬...¸¬·..t ..

.-¸. tc.¬:^c..t., ¬o.. c::c. .:^c..t.,
.- .c¬¬c/., .:, .c..¬ t::c..:^c..t.,
·-c¬c..=, /.~¬/.~/- t:~.¬, :¬ ¸ t~c..t .,
-.:¸c..¬¬.c. .¬¬, ¬¸¬c..¬..t ..t ..

¬:c ¬...c., t-^c., ·¬..:^ .¬¬ .,
..¬ :t¸.. .¬¬, ..:.¬¸c. ÷c¬,
¬:c t.c., ¬..-c., ·cc..¬.: .¬¬ .,
.-/o-/ .-¬c¬., ·: ..¬. ·c.c¬ .

..¬. ¬:¸¬¬ ¬.¬¸, ..:¸ ·cc..¬ . : o.c,
¬:c ¬.¬.-¬c, .¬./ ..c.. ·¬: ·¬ ¸,
¬.c.o.c. .:¬, ¬.¬:c .:¬,
.¬.¸.¬.¸.¸c:. .¬c...¬¬, ..¬.¬ c:. ¬.:/=.¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
17

17. £Á£ÀÄ ¤£ÀÄ

¯./ .:.., ../ ¯...,
.c¬. ¯..., .-c.. :..;
¬:.. :..., .:.. ¯...,
:¬t¸ ·:- ¸, .o.. .:...

·:¬.c·¸, .¬.¸ .·c.,
.¬.¸ ¬o·¬, .-, .·c.,
... .:¬ :c.¬ ¬·.c.,
.¬.¸¬/¬.¸:¬ ¬:c, ¬·c..

¯... ::-, .: ·c^.:,
.:.. c:/, ¯..¬c:¬./,
.:.. ¯..., ¯... .:..,
.c¬ ..¬, ..¬ .:¬.

..¸ ::¸¬o-/ ./.¬,
::¸¬o-^. ::¸, ¯...,
¯.¸ ..¬¬o-/ ...¬,
..¬¬:-¬ ..¬, .:...

¯.¸, ..¸, ¬.¬¸ ¬o·¬,
..¬ .c¬, ¬o¬ ¬/.c,
..¸¬c:, ·÷, ¬.¸¬.c,
¬.¬c:, ..c÷. ¬.:c.

¯.¸ ¬oc:., .:.¬o~=,
..¸ ¬oc:., ¯..¬o~=,
.:.., ¯..., ·.c¬:/,
.:¬., ÷¸:.¸¬./.¬..

¯... ¬o¬=, ¬:¬. .:..
.c¬.o¸c¬. ..c.¬¬;
¯... .:.. .:¬ .¬./
.c¬ :.¬ :.:c.. co¬.


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
18

.:.. -c~, ¯... .-t.,
.-t. ..., -c~¬c.;
-c~ ..., .-t.¬c.;
..¬¬:¬, .c-..c.;

.: ¬¸::.¸, ¯... :-,
:- ¬¸::.¸:c¬ co.t,
..¸ ¬oc:. ¯... ¯.¬¸,
¯.¸ ¬oc:. .:.. ¬.-¬¸.

¯..c :c., .:.. -.,
.:.c :c., ¯... -.,
t:. ·¸-¬ /o.¬, ...,
¯.¬c:¬ .c¬, .¬.¸¬..

¯...¸ .-/, .: ¯.¸ .-/,
.-/, ¬oc/, .c¬ :.,
.¬~¬c: .c: .¬./,
..co.co-/ :¸..

¯.¸ ..¸ ·cc.o./:c¬
·.: ·-c¬c..= ¬.o.¬.
¯.¸ ..¸/.t:.c¬
¬.: ¬::: :.c.¬.


¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
19

11. £ÀqÉ'ÀÄ £ÀªÀÄ8 "Á.ÀgÀ9ÀªÀ£À &

¬.-¬c.., t.-¬c.., .c.¬¬-. ¯.. .,
¬..^¬¸ .¬.¸..¸, .÷c·¬¬-.,
¬.:^c.. ÷-c..c¬., .-/o-/¬^¬ ¸ .¬ .¸,
¬·c: :¬.c..c¬., ¬:·.tt :c¬ .,
¬o· .:¬, ¬o· ¬¬=, ¬:c ¬c·¬¬-..

¯.¸ :¬¬c/-oc¬o, .¬./ .-:.,
c..:¬:/, ¬./, .c.¬ ...¸¬¬o, .¬ ¬ .:: ,
¯..:cc¬., ¯./o .-c..¬ .·¸c. . c o.t,
t:cc.o-/ t:cc..:^, .-¬ ¯.¯./,
¬..c:. ¬o¬ co.t¬, .t¸ t.c¬ .c¬ ..

¯.:¸/¬..¬ ¬::= :c¬ ¬¬=, .· ¸c. ., -.¬ .,
: ·c:o.¬ :c¬ co.÷t: ¯... .-:.,
.co., .¸¬:¸c¬¬:-¬ ¬o-:^, ¯. ¸c ¯..¬^,
.o.¬¬, co.t¬, t:~¬/:¸/- ¬oc ¸t/:^,
t:~¬ t¸:.c¬, ¯¬.:=~¬:/..c.¬.

: .c¬.¬:., : ·.:.¬c.o. ..¬c ¬.o.,
:¬c -¬.¸. ¯./ .-c.. ¬.-.¬ ¬ . t:.,
.¬.¸ co.t¬¬t¸ t:.. ÷:÷..t:^¬ ¯.. .,
:.c.¬¬¬..¸ ..c ...c .-c....t:¬¬- . ¯...,
-¬t:¸^c.o. :.o., .¬./o, = :: .c t:: .c .o.¬,

.c..t:¬¬-. ¯..., .c¬. .¬. ../,
t¸÷:., .:., .- ·.c·.¬¬ ¯.¸,
:¬.¸¬..¸ ¬c., .:-.¬, ¬:..¬:cc . .:¬ ,
..:^, .c¬:^, .¬·.¬ .¬.¸ .:-c;¬. ¸,
.¬.¸ .:-. .¬.¬, ¯.¸ t:c....¬, ¯. ¸ ::~.


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
20

12. ¤ºÁ(PÉ0À.À "É.À0ÀĪÀ £ÀAzÁ1¥À

¯... tc¬c, .c.¬¬c.,
¯. .o-¬c, t.~¬o.¬.¬¬c.,
¯..:.·¬c:, t~ t~ :¬.¬¬c. .:¬ .
t:c:c.. :·¸ ¸ .¬.

¯.¸ .t ¸~ c.., ¬:.¬¬c.,
¯.¸ ...c, ¬.:...o¸ .o.¬¬¬c.,
/o... .c-.., ¬.¸¬.c¬, tc...c: .:¬ .
¯.¸ ·o:¬ /oc./-c..¸.

¯... to.¬, ¬.¸ ..c.¬¬c.,
¯. ¬.-¬¬.¸, ¬oc :o.c.¬¬c.,
¯¯¸¬.¬/- :o..¬.c-¬ ¬..//- ., .:¬ .
¯.¸ t¸¬c.. ./.c./-c..¸.

¯¬:ct/- .-/.¬ .c¬::.¬,
:¬¸c: :-/- ¬.o. ¬.c:,
..¬..¬/-tc.. ..., t:cc., ¯....
¯.¸ ·¸.c.. .:c ÷.t¸ .:¬.

.:/.c..:c¬:¬:c ·¸c/ ¯...,
: /.c..:c¬ ·c:¸ ¬..-./-.,
¯.¸ .c.., ::-t¸, ·.:. ·.:. ·.., t:.¬~· .¬ .:¬.
¯.¸ ¬oc:. :o.¸ ·.¸ ¬.-..

¯... :o.c¬¸ ¬:c,
¯... ¬.-¬¸ ¬¬.=,
¯./..:¬¯·¬.¬, t¬.= .¬./.
¯..¬.¸, .-/., ¬oc/..

c..:¬¬o. c.o...:.c¬,
.cco. ·.::.·.¬ .¬.¸,
¯.¸ .:c.o...c.., -ct·c.¸/-. .:¬ .
¯.¸ c.o...c.. t:/.~:/-..


¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
21

¯.:¸.¬ .t·. ¬-c..,
.c. :¬:.·.¬¬o. .¬.¸,
.cc¬c. :¬cc:c.¬¬c., .:¬.
¬.c. ¬.:..¬ :¬:t¸¬.¸.

-c..c-¯c¬, .¬.¸ .¬·.¬¬.,
t..¬..-. ¬:c ..., .¬.¸ .¬·.,
·c:/oc:c..., ·.., ·.., .·¬-¬ .¬ .¸,
tc.¬:.c¬ t¸ ..¬., ¬..c¬ .¬· ..

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
22

13. :gÀÄ;ÉÆzÀAiÀĪÁ0À"ÉPÀÄ

t~.t.c.¬, t:cc.. ¬....¸ ¬c¬ .,
¬oc :/c:¬ ¬.c:.c¬, .-t. ¬c¬ .,
¬o· ÷.:.¬, ¬o· :t:ct/-, -c .¬ o.¬c. .¬:/..t.,
:¸./oc.c.¬, ¬¸c.o.=::¬/- ¬ ..c ...¬.t:¸^,
¬.¸¬..·..c.¬, .o:, ¬.:, ÷.¬/-, ¬c:c. ..t:¸^,
..¬¬¬¬¬c..., ¬o·:-c.., -c.¬ o.¬c. .¬:/..t..

¬.c/.c.¬ ¬.¸¬..t¸, .:o.¬¬..¸ :c .¬,
tc/. ¬¸¬c..t¸, c..:¬¬..c¬. .-· ¬.- .¬,
.o.¬..¸ ¬.c·, ¬o·:. :c.¬, -c .¬ o.¬c. .¬:/..t .,
.c....¬:cc.. ¬:¸.c..., t¬..¬:cc. . t:~¬,
:o.¸:c.. /.=¬., .¬.¸, t.^¸, toc^, .:· ..c.¬,
¬.. ::¸¬c-.., ¬c¬.- ÷..., -c .¬ o.¬c..¬:/..t..

.:c ¬o:., ¬o:., .¬¬o, /.cc.. ¬...:c..,
t:.. ·o.:., ...¸ .o.¬c¬., .¬ ¬ ../ ¸c·..,
:c/:-c.. .:¬, .c:¬.¬, ·.:¬, -c .¬ o.¬c..¬:/..t.,
¬¬.t.c.¬ ¬:::c.., .^c.. ·..·..,
¬.: ..¬t¸, ¬o· ::, ¬:¬/-, ·.c÷.c. . t o¬..,
=/c:¬co, -..¬ ·:¸c.. :c.., -c .¬ o.¬c. .¬:/..t ..

.o.¬, ·o...oc¬oc¬. .¬./- o¬¬ ., .:/ ·c¬.,
¬o·co.t, ¬o·¬¬=¬¬cc¬ ¬oc · .c¬ .,
.:t, .ct/-c¬to¸ -÷. ¬÷.¬, .--. -c .¬o.¬c..¬:/..t.,
t-¬-:c¬ :t¸. ¬¸¬c..t¸ ·:c::. to¬.¬,
:¸., ::c., ·.:, ·¬.:¬:./- ¬.¸: ·.c÷./c¬,
¬..¬..¬ ..¬¬c-·.¬, t:c:·..¸: -c .¬ o.¬c..¬:/..t..

¬¬./.¬, :.:. ¬.:¬ ·:c¬: tc/..t .,
.:¬/- ·c..tc·¬, ¬. t:c ·oc/..t .,
.- .--., ÷.:o. ¬:c ·cc.., -c .¬ o.¬c. .¬:/..t .,
t:.¬ ·.-c... .¬.¸, :c/cc..c: · .: .¬ ..¬¬,
¬..c., ¬.: .·c:.t¸..¬ to¬.¬,
¬.¬:¬ .c:¬.¬¸·cc.., .:.¬ -c .¬ o.¬c. .¬:/..t..


¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
23

1$. ¤£À& )0Á5Ä£ÀAPÉAiÀÄ< -!AiÀ Ä< 0À0À£ÀPÉÌ £ÀªÀÄ8 PÀÄzÀÄgÉ

¯.¸ ·:¬=.-¬.:t¸, :c¬:^,
¯.¸ co.t¬., ..c. ..c.¬ .¬./,
¯.¸ ¯.. ¯c..¬./- ¬c::¸. ¯.¬ .,
.., :.., ¬./c¬.,
c..:t :¬., ../c¬.,
.¬./, ¯.¸..¸ ..., ¬.-.¬¬c. c. .:c .;
:c. :/.¸/-. :c-·, .¬·.¬¬c. c..:c.;

:., ¯¯¸. co.t¬., ¬.c.oc¬. ..: ,
t~/ t:~.¬¬. t.: t:c~/-. ¬ .:: ,
.-/o-/ .¬c...¬, c.., ¯../- ..c,
¬..c¬ ¬o.¬¬c., .c¬,
¯c: ..¬c., ... ¬..c¬,
c..:t :tc¬., t-/ ¬.¬..-¬¬c., ¬ ..c.c ¬o.¬.:¬,
¬..c¬ ¬..c¬c..c¬., --¬. ¬: :.¬c ., ¯c:c ¯c:.:¬.

.o:..¬¸:c¬., ¬:=¬.:. ¬.cc. ..¬¬c . .:¬,
.c¬ ¬..c¬c..c¬., t:.oc¬ ::~ ¬ .cc. ..¬¬c. .:¬,
.¬./, .¬.¸¬, ..¸ c.., ¯.., ¯c. .¬ . ::/:¬,
-¬cc¬c, .. :.:·,
-.:¸c.., ¯c::, .o.¬, ¬o.·,
¯.¸..¸, ¯.¸ ¬:c, ¯c.t/-.c:c ¬ .:: , ¬ o.t .¬./,
.¬.¸ ¬¬¸./- ...c¯c:c ¬.::, ct .¬ ./.

t.¬o-c..¬., .¬.¸ ¬c..: .c:.c. . . :c: ./-.,
¬..ct-/..¸¬¬., .¬.¸ .::¬.¬ ¬.¬ ./:./-.,
·c:¬., .:¬ .¬./:^ .:·¬ .:.: c../- .,
.¬.¸ ¯..=.c.. .cc..c .:¬,
·-¸ -....·.¬¬. .o.¬,
¯... ¬..c¬ .¬·¬ ..¬, = /. :.¬.,
¬...¬¸. ¬..^ ..-.¬ = ... ¯..¬ :..

¯.¸ :o..¬ ...c.. ...c..c, .¬ .¸ ¬ o¬ -c .- .¬c: ¬c· .,
¯.¸, .¬.¸, c.. ¯c..¬./-. ¬..c:¬¬c: .¬· .,
¯.¸ ./:...¬.tc... .^c..., //.t ¸ .¬ .¸ t .¬.c,
:/c, .. :¸., ·¬.c·:,
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
24

::c., ·¬.:¬:., ·.:¬ .c:,

= co.tt¸ .:¬, .¬./:^ co.t¬c. ¬c· c:, ·¬:c. .,
.:¬:¸c:ct¬o-/ ·:¸, ·:¬.c·¸, ¬ oct:, .:¸c...
¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
25

1%. PÁªÀÄ£À =<>£À vÉÆ?@<£À<

t:¬.. ... :o....,
:c..c. .:tc ·:=¬.,
:~¸:c. ¬..·.-. -¬.o:=: ¬o:¬ .,
¬..^¬ ·.c¬c, t./- c:~.

.c..tc.. ·.c¬c ¬~=:¬ ¬..c,
c:.t.¬.:c ¬-¬:.· .c¬,
¬..^¬ c:~c.. ¬.c/t¸,
.::¬¬ ..:, ¬:-¬ ./¸.

.÷c/oc¬., ¬.¸¬..c¬-. ÷..¬,
t~..¸..:, :t-·, ¯c¬-.,
t.¬·, ·c/.., ·c ¬.:¬.: ÷..¬,
.c..tc.. t~/ ¬.¸c.o.¬-..

to.¬ /o-, c:.t.¬.:c,
c:~c.. ¬.¸¬..c :cc.. ..,
¬.¸÷-.., t./- c:~,
:.¸.¸¬¯/ ...to.-..

¬.¸ ¬.¸ ·.., .c..tc... ¬.c/oc.: ..
¬.¸ t¸ .-· .c¬oc¬::.:.,
:c-:¬.ct ¬-¬:c:. ..¬,
¬o·¬o·:., ¬oc ¬c:.:. ¬..

÷c:c¯c¬, ·oc..=. ¬c/,
.t:¬ .--. ÷¬c¬.c...,
.~¬ -c~¬, .oc.~c.. t.,
¬~:./-¬c. :.¬c:..

t..c..c¬.., :t::t¸.c:.,
¬.o:=¬.o:=¬ ¬¸::¸·¬ tc^:.,
-~.t~¬.o, .¬:¸c¬¬ ¬.c:.: .,
= co.t¬ ·.:¬ ·.¬./c..::.: ..


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
26

.c..tc.. .:¬. .c¬.¬.,
.¬: :¸.c.. ·.:·cc...,
¬..t ¬¬c÷¬ c..c....¸c¬.,
t./- c:~, :¸.c....¸c¬-..

¬~c..¬ t:¬, ¬¸·· .c..,
.c..tc.. .^:¬ ·..· .c:.,
¬.¸c.. to¬., ¬oc .c¬-. c:~,
c:.t.¬.:c.co. ¬.cc..:^¬¸.

.c¬..., .^:¬: :.,
t../. ·.:t:~·..,
t.¬·, to¬., .^ t. ¬ c:~,
co.t¬ ;c./, ¬.. ¬.¸c.o.¬- ..
¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
27

1*. PÀvÀA<£À£ÀªÀÄvÀ 'Á0ÀgÀzÀ PÀB;ÁzCÀD QE £ÁªÀ 4

¬... ·:.. ¬.¬¸ .¬.t. .--c.¬:/.
.¬o¸-/ .¬.. ·.:::c. :¸.:.c .¬:/,
¬. t:.. ¬..:¬..÷.¬ ¬.÷.¬c.. .¬ ./.t;
¬oc/¬¸.¬. ·.: ¬.¬.t.¬ ¬.c.:. .¬ ./.t;

¬... ·:.. ¬.¬¸, .¬.t. .--c.¬:/,
: .-tc .:¬, .¬.¸:., ·.: ¬.:.c .¬:/,
t:...c: ·:/c¬, t¬:¬= -. .:¬ ,
-¬t::¬. ¯^¯^·, co.t .-/.¬:.¬.t;

.¬o¸-/, .¬.¸., ·.:, ::c., :¸.:.c .¬:/,
.¬o¸-^. :-c..., ¬...¸¬c.. .t:.c.¬:/,
¬oc/¬¸.¬ .¬.¬ ¬::c: :.¬¬ .:¬ ,
::¬:¸:¸::.c¬, .¬.¸c .¬c·.¬:.¬.t;

:¬. .¬.¸ ¬.., :. .¬.¸¬ :.. .-t .,
¬oc/ ¬. t:.. -¬., .c..¬ ¬:::¬c~,
.o:, .::., ¬¬, ¯::÷c/- ·c÷:c,
-c.t :-¬. ¬.¬.t.¬¬. .¬.¸ ¬ ¸¬¬:c;

.-/ :-c..¬ .:¬, ¬oc/ .¬c. .. .^c. ..¬¬.c.;
.-t.cc..¬ .:¬, :c.- ./¬o/¬ ., .:.· .¬¬.c.;
.-^¯c¬ ¬oc.., ¬oc/ .^c...¬ ¬c.¬ ÷c¬,
.--.. ..c¬., :oc...¸, :c.- .^c. ..¬¬ :.c¬.

.-t:^ .c¬¬c. ¬oc/ .-t ÷...t .,
-¬. ::., .--^c.¬ ·¬. ·:;=t ¸;
t:.. ¬:c, ·o.c, t:.c ¬. .-c. ..¬¬c .,
t:.. /.=¬., .c: ¬o./.¬¬. ·: ¸.


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
28

1,. FPÁGÀzÀ QAE0À½AzÀ vÀÆ( ºÀ =H IAzÉ£À& ºÀgÀ'ÀÄ

-.c:c¬, .¬:¸c¬¬.¸. .-^·.¬ .-t,
.c¬.¸ ..:¸ ¬¸¬c..t¸, .: .-t. ¯.¬ .,
t:.¬c¬ :o.:¸t::¬ ..¬:¬:c .-t,
..o¸-/ ¬.¬ t:c/c.¬. :c :-· ..

·oc..= .t: :t::/c//- ¬oc^¯c¬ ¬ oc ..
¬c.. ..c.. ... ·¬:...o./- :.. ¬occ... .¸ ¬ o: .
to.. to.. .-t.¬¬=/- ::¸.. .. ¬¬ ¬:. .c¬.
t:. ¬.c¬ co.c..:^ ..¸. .-.¬-tc. . ... .:..

:¸:¸¬.c.. .¬:¸c¬t¸, ..¬¬ t:¬ t o¬ .¬ .-t,
¯·:c:c.. ¯.c¬:c... ¬.¬.^, ¬ .c/ .¬ ..¬t¸,
¬o· ..¬¬, ¬o· ¬¬=, ¬.c..., ¬ o· ¬ o-tc.o¬·.,
¬o· :-, ¬o· .:¬:...:¬¬, ¯¬ , :: ¸c: ¬c·..

:t:: -c./-c¬, :oc, ¬., .c¬. ¸ ¬c· .,
.c.., .¬.:/-, .¯¸c¬ ... ¬oc ¬c· .,
..c ¬.:/=: ../, ..^¸, ..o¸-/ .c¬. ·.c .,
¬¸c..=, ·¸ ¸c..=¬, .c.¬c....c¬ . ¬ : ¸t : o.c..

::¸. ¬¸c..=¬, :t -c~/- co¬:c¬ .:,
/¬¸ co.tt¸, ¬o· -;=/- co¬:c:c ::,
¬-c...-t/- ¯..=¬::.c¬, ·.¬¬ .¸ .c¬ .,
tc¬., t.-.¬, co.tt¸, ·..¬:c.. ÷..¬ ::.

.:.:/- ..c ·¬ .o.¬.¬ ¬c: ¬ ¸.,
·.:.¬..:.. .o.. .:..:: .¬c. ..¬ ¬ ..,
¬¸¬c..¬:-¬. tc.¬ ...c.. ¯c:- ¬ ¸..
.-t, ¯. to.c. ../ ¬o· ..¬.¬ · ¸..

t/¸:. ¬..c, ::¸. .--. -c~/- ÷.,
tc:c:c/-, ¬. -::¸.¬ ¬¬c. : o.^· .: .:,
t:.co.t/- :c .., ·.¬¬:¸c.. ¬ oc ÷.,
::¸. ¬:¸c.. t:.¸÷., ·t. ¬o.: ¬ ..t / o-·.. .:.


¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
29

·:.c .~/-, ·.c¬c ·cc.o...c. ., : .. .-t,
·:.c .~ .:¬/-.oc¬:^ ¬¬¬ ., c o.t .. : o.c .,
..c: .--., :.. ¬.:/=¬ ·:¸ .¬c. . · ¸ ¸c..=,
.-/o-/ :.c..¬ ·:¬..c¬. ../ : o.c ..¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
30

1/. 1¥À
(t;. t¬.)

:¬. ·:.c ¬¬=¬ .c:. t:c...,
t:.¬ ¬..¬. ¬.:·¬ ¬- .o.¬ ,
t:.¬ ¬c/- .c¬oc¬. :c¬.,
¬.:.¬ t:/- ·:/c¬o-^-¬.,
·:.c ¬¬=¬ /.c.... ¬:...,
.¬.c:/.¬¬ : .--. c:¸,
.:.. ¬occ.. ..- ¬./-.,
¬:c..¬: :¬:c ¬..coc¬.,
c:.. t~¸~, :.¬c..c¬.,
::¬, ·./.¬, ..: tc ¯¬.¬,
·c-, ·.c¬c, ¬. .¬.:=t ..:¸,
¬..¬ /.~t, ·o...¬ ¬¬¸..

¬.c.c.. ¬./, ¬..c:c.c¬.,
c:. t.¬.:cc.. .:.¸¬ /-c..,
:., t:¬:.¬, ·:¯¸¬¸¬ ¬c÷c..,
..c.o.c., ... ¬..¬ -c¬,
:c::. -¬c. ...c.. .¬c..,
c:.t.¬.:c ¬:c..t .c¬-.,
-c¬.. :.c. .-t.. :c¬-.,
c:. c:~c.. t~. t:¬..,
¬..c:c...¸ ¯.·:. ¬oc.

¬oc¬ .:.. ¬oc/-/.,
c:... .c¬ .c.·t :c,
:.¬- ÷..¬, /.~ .¸¬.~¸¬ t.c:.,
:.¬- ¬.¬.¬c.. ¬·:¬¬ .c¬.,
¬./-/ /c¬. :c..¸/ .c¬.,
c:.t.¬.:cc .¬c¬ to.c..c¬,
.:c .c¬.¬, .c¬c ¬..coc¬.,
t-c/, ¬.:-, ÷o.-, ÷:..t¸,
¬./¬, ¬.~¬.c, t::¸.c¬ -c·c.,
:.¬- t¸c.. :¬.¸¬c/ ...,
:.¬- :c¬/ .c¬c. ¬:.

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
31

..c^c: ..^c:¬¬co.c.,
¬oc¬ .:.. c:.t.¬.:cc.,
·oc..=÷c¬c.¬:¬ :c..¸;
:t::¬ :.c. .-/.¬ .t::,
.c¬c :c..¸ ·...¬, ·:¬¸¬;
c:... :c¬, .:c/- ...,
:.¬- ¬..c¬ :c..¸/ ·.c¬.

·oc..=. .--. ..¬: ¬..c¬,
..c÷. ¬.-/-c:·- ·:¬¸¬;
¬..c:c.c:¬, :..·c.. ¬..c¬,
:.¬- t~/, ¬o-. ¬.c.oc¬.,
¯c:·-c.. ¬.¬:..¬ :^,
t¬. ..c:c.o .o.¬-. :.¬,
¬.:¬ .:c: :^¸¬ · c¬.,
¬.¬.¬c.. :./ ..¬¬c¬.,
¯¬:=c: :c¬/ .-·c.. ..-..

¬..c:c, ¬.c.c.. t.¬.:c.:^,
c:.t.¬.:cc.. ·c·¬...,
:¬c.c ¬.¬.¬/, ¬:.: ¸: :.,
¬: ·..c... ¬..¸¬ :.,
¬..c:c :./, ¬/../.·c¬.,
¬..c:c¯.¬ .¬.tc.tc¬.
c:.t.¬.:c t~.c.-..

c:.c:~, t-c/ t.¬.:c.,
¬./-/c..c¬., ¯¬=c·c.. ..c.,
¬.¬.¬c.. ·.¸¬, /...c...,
:.¬- ..c. ¬.c: ..c.,
¬.¬.¬c.. :. .- .c..c.¬c:,
:.¬- ¬./.¬ ¬..c.c..:.,
¬.¬.¬c.. .-t, t-c/ .:¬.,
¬..c:c...¸ ..c..t.,
...¸¬ ¬.::, ¯¬:=c¬ :-¬-..

¬.¬.¬c.. :.¬¬., ·c.¬.¬ .c ¬,
¬:/-/c:o, :c¬.:c. .c ¬.,

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
32

..: ..:/, :-c. :o.c~,
to¬./¸ c:.., :¬:c..=¬ ¬:.,
-c¬..c..c:o, -¬.c:¬.c..c:,
t~/, ¬..·/, .: to¬..:..

c:~c... .c¬-., c:.. ¬.¬.t.:,
c:.. ·c.¬., :¬:.¬ tc¬.,
¬..¬. ¬.¬.¸. ¬.c./.: ¯c:-.,
¬..c¬t .c.., ¬¸c..=¬ ·:.¬,
·c^. ¬.cc..., t¬.c.-.,
c:~c.. tc¬., c:... .¬.^¬,
·c.¬.¬.¬., .c:..c¬.,
c:~c.. ·....·, .¬c..¬..c¬.

c:~c... c:.. -.c... ¬.::,
:.¬- ·¸.c.... .-·c.. ..-.,
¬..:¸. ¬./-., .¬¸.-c :.,
:~/ ¬.¬, ¯c.¬ .·c.,
¬..:¬. ·:.. t-:.¬c..c¬-.,
c:... ¬¸¬¸c :o:c... ¬o.^,
¬..:¸. ¬./-.. .o.¬.: ¯c:,
.¬ ¬::.:, .c:¬ ·:¬,
.c¬.. ¬.c./.: c:.¬¸¬¸.

¬.¬.¬c.. ¬..c..., ¬.·~¬::.:.,
·¬/c ·c.¬., ¬.:t .c.^:.,
.c/ .c., t~.c.:.,
¬./-/¬:¬ toc:c... .c:.,
:¬:¬¬tc¬., :¬.¸.. :oc¬-.,
¬.¬.¬c.. :.¬c, ¬oct ¬o.¬- .,
.-c..¬ c:.c:~c... .oc¬c.,
¬./-. ¬..·. /.=/..c...,
.-/.¬ .c¬::.¬¬.cc..¬,
¬:ct ..¸¬ .:^.. c¸..¬.,
:c¬:::.c.. t:c :c¬c.,
:.¬¬ .c::., :c.-:¬c·:.,
:.¬, :.¸c:/o .-/¬c:::.:..


¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
33

13. £ÀªÀÄ8'ÀJvÀézÀ ZÀPÀæK9ÀDzÀ £ÀqÀ ÄªÉ ªÉ Ä6É.À"ÉPÀÄ

.--/ .-t:^ .c¬¬c. .:¬,
.--/ :.. .-t:/..t.,
t:... ./¬o/¬. .-t:¬¬c. .:¬ ,
t:.. ¬..:¬:c· .-t. ¬c·..t..

t:./.=¬::¸::, ./.co¬¬ .:¬ ,
::¸.cc.toc.c..., t¬co¬c....t .,
¯:.:.¬ .¬..c¬, ·.¬¬¸ .:¬,
.¬.¸·¸: ÷t..;=¬ .¬.¬ ¬..c.-..t ..

:/c:¬c./, .¬.¸ ÷¸:.¸ ...¸,
¯c:c, .¬= ¬..:c:/..t. .:¬ ,
¬:::-: t¸¬.¸t¸, ¬¸¬c.. ¬::tc. . ¬:c,
·¸c¬co-^-¬., .¬.¸.¸cc....t..

t:.¬¬c./- ¬..c, ¬¬c:¬ .:¬ ,
¬o·:oc¬. ¬..c:^, /.c.:o:..t .,
t:..:c:c..~. ...¬.c ¯c.c.¬ .:¬ ,
:cc..., /....c t¸÷:÷..t..

..c÷.¬.-./-., ..c÷./-:/..t. .:¬ ,
..c÷./.¬././-:^ /.¬.^, ¬.-¬c·..t .,
/:..¬c-./-., ¬¸:¸¬.¬:c¬:^ .:¬ ,
·oc..:=¬.c.... ..c, .-t., ¬...t ..

.¬.¸·¸:¬ .../- t.¬o/¬. .:¬ ,
.:¬.:.¬c:^, ¬..c.c..t.,
¬...c.¬ ¬c÷.c:c../- .·c· :c¬ .,
.-/, ¬oc^. ·.:.¬, /. .·c....t ..

t:/=:.., ¬.c..o..c.., = ¬.c..t ..¬,
:::: .-t:^, ·¬: ..../..c..t .,
t~t ..¬ -.:.c¬, :/c:/- .-^,
.o:..¬¸.. ¬.¬¸ .t·.¬ toc.c..:/..t..


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
34

...¬oct, .¬.¸ ¬¸.c../.cc..¯¸..,
·:¬.c.. .:¬c..c ¬...¬:t..t.,
t~¬ ¬..÷¬, ·¬: .÷c¬:^¬.¸,
..¬ ¬:cc.. /.c. ¬..c¬o:..t ..

t:cc.. /.=¬. .:¬, ¬.: ¬..- ./ .¬ ¬ o¬..,
.--. ¬:cc... .¬¬., .·¬-c....t .,
¬...c:c¬ /.c/-..t, .¬.c..¬ .cc .¬:/,
t:c tc¬oc...¸¬:.t, ¬:c .¬c. ...t ..

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
35

27. ªÉÄÊKæ 'É&ºÀzÀ 'ÀÄAzÀgÀ 5ÄAL£À I½M

-..c:/, -t¸c/-, ·:.c t:cc. ¬ o: ¬- .,
.t ¸/¬../-, ¬o~= t:c..t¬ -¬- .,
::.., :.¬c., -¬c.:¬/-.c¬o. ¬ .c:¬- .,
c..:¬ ÷.c.t¬ ..¬:., ..¸¬.c¬ .c . · .-c. ..¬-..

¬c/., ·c.c¬¬ .c¬¬. t...¬ ¸¬-.,
c..:¬ ::, :t:ct/-, ..¸¬.c. :c¬¬-.,
:¬co, -¬..o., ¬.¸.·¸.¬¬ ·.c¬c ..c.. .-,
-¬.c¬co. .c:-¬., t...¬ .. ¸.¬-. ¸.

.:.c¬. .c.¬.c¬., ../:^ t:c. ..¬- .,
.c¬:/, ¬o/.¸ -c-.¬c:, ¬..·. : .c..¬- .,
.::¬¬..c., ./../.: :¬:¬.¬- .,
..¸ ¬c:c.. c.., ·.:. ·.:. ·.:.¬- ..

.:.¬.c. :c.¬:/, ..c.¬/- ¬ .c: .,
:.o¸-^. .:¬/-/, :.c..¬-. ..¬,
-¬..o., t~. ¬o-¬., -¬..o., t~. .-t.,
-¬... ¬:¬.:¬, ¬.c¬¬:·, ·.c¬c ::.¸

¬..c¬ ..^¸, ·.¬., :.¸ .:c :o.c.¬¬-.,
:^¸, .^¸, .- ·.-¬., ¬.. ·c ..c. ..¬¬- .,
.¬.t:.c¬, ¯c¬.t ¬..¬¬-.,
.¬..t:.c¬, ¬¸¬c.. :.c..¬ ..c÷ . -¬- ..

¬..¬... .- ¬c¬., ¬. ¬cc...¬ -¬- .,
/c/c..c: ¬c:.¬¸, ¬::c:, ¬.c¬/¬ ..,
.-^. t.¸:/- ¬oc¬., ¬.¬¬:.c¬ :c .¬ -¬- .,
..¸c:c:-¬ :-, ¬.¬:, ..¸ .-t ..


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
36

21. N PÀOÄP ªÀÄÄZÁQ6É RPÉ#

= t~. ¬..÷:c :t,
¯.¸, ..¸, ¬..·., .c¬:¬ ¬..c;
= ¬.· .:÷.t :t,
¯.¸, ..¸, .c..t/-. .c¬:¬ ¬..c;

..to.., ·:/c¬ ¬.¬¸,
:.c:¬.¬, ¬..o.¬c :.¬:c¬¬ .:¬ ,
c.·¬c, :c/- ¬.¬¸,
..¬.. ¬.c:, t¬.=c.o.^/-. .:¬ .

¬.cc... ¯c:., = t...o..¬.t,
.-c.. c¸.~c¸.~:c¬, ¬..·-c...¬ :t;
:. .c¬¬cc:, .- .c¬. ..,
.t.¸ ·cc...¬, .c¬ ·c/..¸ ¬....

·:.c t:c~ to.., .¬.c¬.c. .c .¬,
..¸ .-c..¬¬-c:, ¬.-.¬:^c... :c .¬,
¯..... ¬.:.¬co, /¬.. ..¸c,
÷..¬, :¬.. .:.., ÷.:¸^ .c.

¯.¸ t·.·, .¬./, .:.. .-:c.¬:/,
..¸ -t¸c, ·¸.¬¬ c:/, ¯... .-:c .¬:/,
= ¬.· .¬.t, ..., ..¸. :t,
= :÷:c, ¯c..¬./-., .¬.¸. ..t;

¯.o¸-^. .:¬/-, ¯..¬. ¬.c ¬ .:.¬c .,
¯.¸ t~. c¸.-, ¯.¸ ¬:¬.:¬ .o..,
..¸¬.c. .÷..¬, ¯.¸c:cc/¬ :.,
¯.o¸-/ .¬c...¬ :.¬..., .:.. .c , .c .

..¬.. .:/o., ..¸¬.c. .:c,
¬..¬ :.¬...¬.., ¬.... :o.c,
.:.., ¯..., ·.c, .c¬:^ .cc...¬:/,
.o.¬..c. co.t, ·.: ·c.¬.¬ · /=.


¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
37

¯¯¸. .:¬¸ :¬c.c, ../c:o ..¬,
../, t~.¬..÷:c:.c¬, ..¸ t:¬..¬,
¯.¸ ·¬.¬·¸/- .., ¬·c..:^ ¬oc/ .:,
¬¸¬c../-. ¬¬¬, : ·c.c¬ ¬o: . ::.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
38

22. S.À0É "ÉAQTÄgÀ"ÉPÀÄ

.¬.-¬c, .:c, -/., ¬. .¬.t..t .,
tc¬¬c/, t~.¬....¬c:, ·oc¬:^ .-c. ...t.,
¬¬ ¬.¬, toc.cc./-., ...¬ ¬ o¬ ¬~./- ...,
.:¬:c.. ·:t:::¸c¬:^, .¬.-. ¬ ..¬ c. o: ..t..

¬::¬::/-:^ .¬.-, .¬.¸, ·:c...¬ ¬ . .:-;
·¬·¸ .:¬./-:^, ct·.cc:^, ¬.o.·to-..t., .:-,
.¬c..., :cc..., .:-., ·c.tc. . : o.c¬c. ÷c¬,
.:- .-/- ¬¬¬¬¬., .:- t..¬ ¬ .:- ¬ .c¬.

.¬.., ¬..c t-/, .o.. ..c. ...t . ¬:c,
..¬ ¬:cc.. .¬¸, ¬.¸¬.c:., ¯¬:=-~¸: .¬c....t.,
..¬ ¬:c ·c:.c.¬:/, ..tc¬ / .c ¬ ..c:c .¬:/,
-¬:¬/- t¬., ¬:¬. t:.t.¸: ¬ ¸: ¸.c: o.¬..t..

¬..c. .o.¬c-·¬¬c, :c¬.., ..t ¸ t .t¸..t.,
t:./ :o¬.¬¬c, t.¬., :o.-/-/ ..·..t.,
:¬. :¬.c..c¬., -¬. -¬.c..c¬ ., c o.tt¸ .-·.:,
·c: ¬:¸/..·:c, :. :.: ¬.cc. ...t ., ·.: ¬..:.

.-/ .c-:.c..t., .c-/ :t¸ .ct.c..t .,
.ctt¸ :t¸ /.c./, t:c..=÷:.c:, ¬ .o..c..t.,
:. .c¬oc¬. ¬:c.. ¬o:t¸, . o.. .¬ ./..t.,
-. .¬¸/-., .c....:¬:^, tc¬. t:..-.-..t ..

·..¬, ¯.=c, ·:¬ .¬.-^., :.:.¬ .¬ .,
...o-/, ¬.:.¬:c.. ¬.:.¸ ¬¬c ./-c .¬ ¬ .¬.,
.¬. .¬./- ..¬¬c:., .¬.¸ t:c. ..¬ ¬ ¬ ¬.=,
¬¬.=¬o-^. ·-c¬c..=t¸, ..¬:c.. .¬¯.¬.¬¬, ¬ .~¸t¬ .=.¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
39

23. zÀÆgÀ ¤¤gÀĪÁ0À

¬oc ¯.¯c.¬:/, ¬:c, ¯.¸ ·.c..t. ¸¬:·,
¬:c, ¬:c, .c¬., ..¬., ¯.¸ .^¬¬ .¬:·,
.::.:.c. ...¬., ¬¸¬c..¬:· ¬ oc ¬c· .¬:·,
¯. .c¬:/ .-/, .-c..¬::.c, ¬ ..../c, ¬.¬:¬oc .-/,
·cto.÷, :^.., ¬.¸c... .¬c, ¬ .t ...:.¬ .c....,
·.¬.¬ .c-c.. ¬:¬, ..¬c: ·.¬ .¬:/ .-/,
t¸ ...c¬ ÷-c..., ¬.¸ ¬.c/..¬ . c. . ¬ oc/.

¬.cc..:¬:/ ¯.¸ ¬..:, ..¸ .:¬c ., ¯. ¸¬. .:,
..¬ .:¬ .c^, co¬c.., ¬:¬ . :¬ ¬ ¸.¬ ¸,
..¸.:¬c·, ...·, ¯.. .:.., .:. . ¯..:^, ..o¸-/ ./.¬,
.c¬c.o. .-/, :.o. .c.., ¬.-t, .c¬ ·cc...¬ .:¬,
:cc..., ¯.¸ t~. .-t t..c..c:c¬ ..¬,
.-/ :·/- ¬:c, ¬oc/ t¸c:/¬ -·¬:c..t . o.¬ ,
:¬., .¬.¸ ..., .:¬/- ¯¬:./. ·:¬ :. :. o..

¯.¸ .-, /:, c¸.~t:c, -.c... c ¸.~c ¸.~·:c..,
:.o. t-¬c:¬ .o.¬, .-/..o. .:., ::-:.¬::ct,
¯.¯.:c.¬:/, ..¬.¬ .~ .~, c-c¬ ¬ .-.,
..¬ ./.c.¬ ¬c¬.-¬:^, ¯...¸ .- .c .¬:/,
.c¬.¸ ·.., ·.., .-· ..¬., ¬ .¸¬ .. : .c..¬:/,
-¬..o. ÷c¬, :.c¬, ¬¬.¸, t¸:t ¸::;= . :¬,
¬o.¬/-..c ¯c:., · /=t¸ -.¬.¬ . :¬.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
40

2$. RQ (K UÉE'ÀÄªÉ £À£À&#

c..:¬ co.t¬, c..:¬ ¬c...,
¬..^c..¬:c¬. ¯c:.,
:^./ ..¬. ·.-¬. .c¬.,
to.. .~¬ ·.-, ¬¬:¬ :c¬.,
:-.c.. ¸..·.¬ ..¸;

.¬c.. ¬oc^c~¬, ·.:.t.,
¬o·¬::, ¬....·:.. ¬..,
¯.¸ ¬.¬.t.: .c.. .:..,
¯.¸ ·/: ·c^.:, ..¸ ¬...,
:t.¸ ¬:¸c.. ¬.c:., .:..,
:.o. ¬.:¬c....o. ¬.:.,
¯.¸ t:~¬, ¬.ot/oc¬.

.¬:¸c¬¬:¸., t~.¬..÷:cc..:.,
../.¸ ¬~·, t.~· ¯...,
-¬. ¯c:., ./.:.c.¬;
¬.c:.c¬ t~-, ..·, c..·,
.:.¬.¸ .c.., ¬.: -¬^,
-¬:¬ -c../ ·../o-.¬;
-.c..:., .:., ¬~¬ ..¬t,
..-./ .·¸_., .::c., ::c.,
¯.¸ .÷. :o.-.:·c,
¯.o¸.¬. .cc...¬, ·.:¬ ¬ct:¬ .¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
41

2%. "ÉZÀD¥ÀV0À.À ªÀÄÄzÉæ

¬¬ :o/.. .¬.¸, .¬.¸ ·ct:c,
¬o¬¬co, .¬¬co, .¬¸.-¬c:¬ . :c,
¬o.¬co, .o-¬co, .¬¬ ¬o.·. .c..,
¬...¬c, t¸ ¬:.¬, ¬.¸ :.c. -c..,
..to., ..¬¬:., .c. ¬.c¬ ../,
..c ../c.o., ../ ..:c.¬ ¬c/,
:.¬:¬c ·:¸:., ¬oc¬., .¬¬. .¬ .¬¬c/,
:¬. ¬¬ :o/.. .¬.¸, .¬.¸ ·ct:c.

.¬.c. .c¬¬c..¸ ¬:c...¬¬., . ot .¬ ¬ .,
t:../-¬:.c¬, ¬oc .c¬.¬ t- ::cc/,
¬¬ ¬:.. ¬o- ¬c·.¬ .¬.¸, = ·ct:c,
.. ·:¬.:.¸c/., :¬. c:.to.c ¬-:-/-/,
¬...., .¬.t.. ¬.:.. .c¬ ·ct:c,
.¬¬., .c÷¬ ¬..., ..¬., ..~. t oc.,
..¬. .c¬c ¬.::, = .¬.¸c.. ¬c ¬:c. .:¸.,
¬:c.¬¬., t.~c...¬¬., ¬.: ..tc¬. ./c. ..¬¬..

¬c¬c..¬. ¬o¬ ¬o. ¬o: ·ct:c,
t~.., ¬.../:¬.. .c.c:/.¬¬ . :: ·¬¸
:¬c /. ¬:.., t¸c...¬¸¬c/ ¬.:: ·¬ ¸,
:¯.¬¬c., ..¬.¬¬. /.¬t¸ ¬.~.¬ o: c:,
:¬. ¬¬.:=:t:c, c..¬.. ¬:¬.¬ ·c.c:,
-¬cc¬co. :.o., ¬¬.=t:.o. ./- ./ ¸ :¬. :::c,
t:c..= t:c~t¸ ¬oc/., = ..c.:¸-.¬ ..c./.,
:., .¬·¬¸ c:.¸.:c, to- ¬o¬c. ..¬ ¬, ·ct:c.

:. ¬:.. t..c...¬¬c ·¬:cc.,
.¬.¸ ¬:.. /.~¬:, .¬.¸ .¯¸. ¬ .¬: o.,
-c:o ¬¬, ¬.c¬ /.~, ..:¸, t.· /: .,
¬.c¬:c...o :.o. ¬.¬, .o-. c.., c.ct:c,
..c:c¬ ..ct¸, t:.t:.t¸, ¬::c. .c: ¬:c:.,
¬o¬/.. t.·, -¬c ¬..c, = .÷=¬ /- ¬..¬,
= .÷=¬/- ¬..¬:.c¬ .¬c...¬ ¬ ., c o.tco.t¬ ¬¸¬¬:c,
..¬.¸c~¬ ¬¸::¸·, ..¸..¸/- ·.c: ¬:¬t o¸ ¬c¬:c.

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
42

2*. IgÀĪÁ0À ¤£ÀÄ SIH.É IgÀĪÀªÀ.À)>

.:¬/- ¬¬c./-.oc¬oc¬ t¬.,
:t:c:¬o-c.¬:/, ¯. .c.¬ ÷c¬,
¬.c..o..c..coc¬., ·. ¯.c. ../ ¸,
.^¬. ¬...t¸, ..¬.:¬¸=/o-·¬ c..,
.~^¬ ..c./- ¬o-·, ..¬¬·. ./ o-·¬ c...

-¬:¬¬o. t:~¬, .-c..¬ co.t:c¬,
.:¬, .~/- ¬o¬ ¬occ....¸ ¬ o: .,
¬¸¬c..¬:-:c¬, ¯..., ¬....:· .c .¬:/,
t.¬ t:c tc^, -c.¬o.¬c..¬:/ .¬ ¬ ., ..¸,
-¬. ÷..¬, ÷¸:.¸, -¬. ¬¬=, .~.

.c.¬:/ ¯... ..-. .c.¬¬-.,
cc/.cc^., ....c/- ¬.:c :c.¬,
.c¬oc¬. ..¬., .c¬oc¬. c¬ .¸ c o.t,
.c¬oc¬. cc/., .c¬oc¬. .:¬ c o.t,
.c¬oc¬., -c:c..= :../o-·.¬ ¬ .~¸/c/.

¬¯ ¬¯, ¬o-c..:^, .:, t¬.. ·:/c¬:^,
¬. ¬c¬., to., ..¸..¸ :.c. .¬ .¬,
¬. ¬o.¬/-., to. ..¬., /.¬ .^,
..c÷. .-t:^, ..c., co.t.-/ .¬c:,
¬..·.:t.., ¬¸;c....¸ ¬c·, .-t . :c .¬.

¯..¬.c. ¯c::/, .:.. .:.:/.¬:.,
ct¸ t¬co¬¬., ¬..c.c, :t::t¸.c .¬ .¬,
¯... ¬.. :.c.c.., .-t .:.:^,
:c¬¬.·./-..c, ::¬o¬/- .::c. .¸c. ..,
.-c..¬:.c¬, ·:;=t::.c¬, ¬.¸¬ .c: . .¬.¬.


¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
43

2,. :A?AiÀÄÆ :AWzÀ PÀªÀÄDAiÉ Æ!AiÀĪÀ£ÀÄ

-¬.., :.c. :.c.,
¯..¬ .c¬. ·.¬.¸¯cc:c,
.o..¬¸c ¬..c.c..t.,
tc¬¬¸c .:^.. :cc....t.,
...-¬c. t¸ ¬:-, :.c¬. .o.¬..t .,
.¬c...¬¬. /o.., :¬.¬¬ ::c. .¬ .:.,
..¬c.o c.·,
:¬cc¬, ¬.c.oc¬c.o :.:·,
to./, ¬.÷..¬.¸ .c.::. .-/,
:.::.:c¬., .¬.¸ t.-.::..

: :.c.:.¬ t~.., -¬..o. :-,
¬..·..¸ :.c..¬ ·÷ .-t.,
-¬o, .c¬. t¬ ¯..¬ ¯..¬:.,
.c¬cc¬ .c¬t¸, .^c...¬ ¬.c/.:.,
:.o. ·:¬. ¬.:¬.¬ /:.,
-¬..c¬. -¬.o.¯/ ¬.:: /o: .,
:.o. ..¬:¬¬.c: ¬.:¬.::.,
.co. :.¬o.^, :.tc.. :c¬.,
¬.:co. :.., :.o. ·::·¬¬.c: ¬ .cc. ..::..

-¬.¬.¸ ·÷¸, ¯¬¸-ct ¬..·.,
t.¸.c..c: ..c, ¬:c¬:=t -¬. .,
/:-c..c: ¯..¬ ¯..¬ .¬c:/.¬ ¬ .. o.¬ ¸.,
-¬cc: .c¬:¬.¬ ¬¸t:¬¬..,
.-/oc¬., ¬oc/oc¬., /o:. :.,
=/ to.¬, ¬.c. ¬-/ ./., ..., :.,
:¬. = ¬.. ¬.¬:/ ·¬.= ·:¬ .:. ¸.

..co .c¬ -¬¯/,
..¬ .:¬/- t-ct, -¬. ¬....¬ :.,
.- .c¬¬c..¸, ./..¯c¬ .- ·-c. ..::.,
¬oc.c.¬¬c..¸, ¬oc.¬.::.,
¬:.., ¯.c.. /.c..·.. ¬c· -¬. .,


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
44

.c .:-.¬ .¬./oc/-., -¬¯/ ..-.,
:.¬¸ ¬..·. ..., ... -÷.¬.÷..

.t¸c, .-:c/-c: :.., -::/,
-:: t:¬o.=¬ ¬.-c..c: ¬.,
:¬. .c, .c¬oc¬. ¯..¬ ¬.:: ,
¬.c. ¯..¬, -¬.¬.¸ ¬.:oc¬ co.t,
::¬cc.. .cc..c: ¯·¸¸¬, ¬c:.¬ ¸,
..c.., :.¸¬/ ·-¬.to-.::.,
.-c..¬c.. ¬.::, .-/ .¬.::.,
:.¬¸ ¬..·¯c¬ :c¸·.::.,
:¬.¬ ¬.¬/.~, ·:.t:c.. ¬:~,
¬:.. ¬..·., ¯¬¸-ct /.~¸

-¬. :o¬.. ...,
¬:.. ¬~., ¬.¸¬. c·¬c: ·.,
-¬.o-^. .:¬/- ¬c¬:t -¬.,
-¬. ¬.::./-., ¬:t¸ ¬:¸tc~t ¬ oc/ .,
:¬co -¬c;=, .-:;=/-., -c/ ¸c. .c: : .¬ ¸,
-¬.¬.¸, ¯c..¬. t.-/- ...cc.¬ c o.t,
.¬.¸ ¯¬.¸, .t¸ co.t/-, ¬..c ...c¬ .:t,
¬.... -.-., ..¬.:¬/-..,
¬.: ¬.:c, ¬o.·/-/¬:..,
-¬.¬.¸ ¬c:.¬¸ ..., ¬:¬.:~t:c. . ·c- c o.t.

tc¬¬¸..¸, .c. .c. .o.¬.¬ .c::. -¬.¬¸.,
:--¸-¬., ¬..c.c.¬ t·c:. -¬¯/ .-:.,
tc¬¬¸..¸, tc¬c: .o.¬.::.,
.-/ ¬o-¬c:, ¬oc/ .¬c...::.,
-¬t¸..o., c..:¬ -¬:c..o -¬.¬ .c . ¯..¬ :.,
-¬.o ·c-,
-¬¯/.¬: ·c-,
= ·c-:c.. ·c-: tc¬., ..¸ -¬ : :· oc. . ¬¬.¬¬.c..,
..¸ ¬-¬:c.. ./¸, .:.. .:÷.¬¬ .c...

-¬. to.¬¬.c..o, -¬..o. ÷..¬ ,
-¬. ·...o, -¬..o. ..¬,


¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
45

-¬. ·.t.c.., ¬..c :...¬, .~ -c.oc t.o=c¬c: c..,
¬../c.. ·.¬:·.c.. ¬.¬¸ :.c..¸, /c¬ ·-/c¬¬c:,
-., ¬.: ¬.: ..t¯·.¬c:, -¬.. o. ·¬. : ...

-¬¯/, .c..¬..¸¬:.,
-¬¯/, ..¬¬:¬.¬ :.,
t.:o¬.¬, .t¸, ÷ot¸, /oc. -¬. .,
.::¬¬, ¬.. ¬.. ¬..c...¬ ¬:¬c·,
¬~¬, ..·c/- /o¬¬ :.¬¬..,
.c¬c ¯..¬ :.,
.c¬c ¯..¬ -.,
.c.o, .c¬. t:. t:~·.¬ t¸¬.¬. .,
..c/o ·¬.·¸.,
..c/o -¬¯c¬ :¸.,
..co .- tcc...¬, /o.. t¸¬.¬. ..

..tc¬:/ ¬:¬.::.,
..tc¬:/ --.::.,
..tc¬:/ ¬..¬.. :.c. ·.::¬.::.,
-¬¯/ :¬. ../c¬. .:·.¬ ¬:^.,
t.. t.-/- .:¬, -¬. .::·.¬ :.,

:./ tc¬¬¸ ·:¸,
::.. ¬.:.¬¸ ¯:¸,
·.:c:c, :.¸ ¬:c .¬.¬¬..,
:¬c, : :c.::c...o, :.o. ·-¬ .¸:,
:.o. /.c ·:¬.c.. :t:/:,
=/:/c -·¬:c ../o-·.¬ ¯·/=¬:..

..co¬. :¬.::.,
..cc..¬c. ¬.:.¬¸..¸, ::.o ¬.:¬ .::.,
..cc..¬c. :.¸ .o.¬.¬¬, -¬. ·c: o.¬,
..o -c.to-.¬¬..,
:.¸¬..¸ c..:c/o to¬.¬¬..,
:¬co, ::.. :.¬c. .:¬ -¬¯/ ¬: .¬ :.,
..co ..t..¸¬¬.¬..,
:¬c, :.¸ ¬:cc... ¬.:: .¬c...¬¬. .,


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
46

-c.c..o -c.¬, t¬.=c.o.^c..¬. .,
¬.. ¬:c..., ¬.¸:o.c.¬ ^.:t¸¬.¬...¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
47

2/. gÁXQAiÀÄ

¬/¸~, /o., .c, :o.-/-,
:., to.., t:/, c~¬¬.¸/-,
·¬=, ¬o.c:./-, t¬.=.o..c..c. .¸,
c:.-.c..¬, ¬/¸ ./:¸.¬,
:~ ¬:.., :c. ¬..c.,
../- ¬..c...¬¸¬, c~cc/¬c..¸.

t-^.¬c ¬/c.c ¯c:.,
¬....¬c, .:. t-/ ¬.,
¬o.¬t ./c..c-·.¬ t·c:.,
:o:^¬¸¬c, t-/ ÷.,
t¸/.t¬.¸., ÷:. .:.,
:.c.¬ ¬o. :.c..¬, .t:·.c -.¬c. .c. .¸.

...¬¸¬. t.^¸ ·.c,
...¬¸¬. .^¸ ¬:c,
.c¬oc¬ .. .¬¬., .-c...¬ tc,
¬ot¸ .:^. .o¬c...¬,
..¬ t¸c.. t.c...¬,
:.c/¬ :. :.c. ¬.:c.t. .c.

¬:¸¬¬o-^. ¬:¸¬, c:.-.c..,
¬:..¬c/o, t.c...¬ ¬:¬,
-~ :c¬ /-c..c., c:¬:.¬ ¬/¬/- .,
.¬. :¬., /.~¬/.~/-, ¬..,
.:¸c...:¸c.., ¬c:¬.:=/-, t..,
c:. ¬.:¬.¬ ¬/¸¬/- :.c¬. c:.¸.

.c/-c: ¬:¸¬t.,
:o.-/-c:, .- .-¬.,
t:/, c~¬¬.¸/-c:, to-t:c...¬¬c t:¬ .,
/o./-c:, /o¬¬:^¬.¸,
:., to../-c:, ¬.o. .¬.·.:,
¬/¸~/-c:, .coc.¸ .c¬. :./ .¬¬c / o¬ ..


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
48

-¬.., ·... ¬:c/-,
÷o¬ ÷¬.cc/, c:.-.c..,
t..t.c :c t.-¸ .¬¬, ¯cct.: ¬:· .t¬:: .,
:cc.o¬¬., ¬..¬..c¬o,
.:¬.¬.:/-, to-c.o¬¬o,
::.. c:.¸¬:-..t..¸¬¬c, ·:;=¬:.,
:.: ¬c:¬ t. ..¬.,
:.¸ toc-. toc..¸c-·.:,
.¬.c:-/- tc.-. t:c·.¬¬., c:.-.c..,
:. .-t., .-t.,
.c-o, .c-.,
:¬. .·..¸¬.c/- ¯¬.c, ¬.¬, .:/:c o...


¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
49

23. £À£À& zÁ(AiÀÄ 0ÀÄgÀÄvÉ Y)>

.o.¬..o.¬..¬¸c:, : ¬¬:c¬, = ¬¬¬ ·.c ..,
.o.¬..o.¬..¬¸c:, -c/-..c, :-¬., ¬oc t ..·.. ,
¬:: t:.¬ .-.·.. ¬oc.¬. .,
.¬. .·.., .¬c. ·o.:. .·¬-¬ .,
¬..·c: .c-., = c..:: ¬..^·..c .¬,
.c¬: .c.^ .o..¬:/,
t..·¬ ¬oc¬.., ¬..¬c --¬:/,
.·.. ·.c¬ ¬.-c..c: -...¬¬ .:,
¬..·. ¬.÷¬.¸ ¬.ot¬:/.¬ .:¬, .: ..: .

.c¬ ¬:cc.. .¬¸, ..¸ ¬:c.. ¬ ..¬ c. o: ..tc:¬¸,
¬: ¬:/o .÷c.¬.¸, ¯¬ ¬.cc. ...tc:¬ ¸,
:¬c, ¯¬c.. -¬...c ¬c..~ ¬ ..^·.. ,
t.·. t:~.:, ¯.co.t: .:.. ¬oc ¯c:,
¬..·c:c.. .c-c¬, .c¬: t¬o..· .¬:/,
.o./=cc...¬ ¯.c. c:: t:~·.¬ ¬. ·-¬ .¸,
..¸ .c¬. ¬:c... :., ..¸ ¬:cc. . / .c .:. :.,
:¬. .:.. .c¬ ¬:cc... .c¬., ¬ .. t:¬ ..¬ =/,
../. .:.. ¬c-.c.., .c., = ¬..·c: .--...

.c¬ .c¬¬c., ¬..c¬, ¬..c¬, t~.¸c¬ ¬ o./.¬c.,
¬..c¬ .c:¬¸¬c., .co. .c¬o., ¬.-¬. .c.c .^¬c.,
= ¬c..~¬c., ·c:c..¬¸ ¬o¬ ¬ ¸¬¬:c,
..co¬¯¬o¸, ¬¸¬c..¬. .c.:.¬ ·:t:c,
¬c..~¬.¬¸, ¬.¬¸¬. .-.c¬., /-:. /-·¬¬c¬ o.¸
.c¬ ¬:/., :. ¬.-t.-¬, ¬...¬ .¸ ¬ o./ .¬¬ ¬c¬:.,
: ¬..c .-c...¬¬., ·.t. .... .c::.,
=/, .c ..¬./- ¬¸:¸ /o.¬.c¬ :^,
·..c.¬ t:cc..., ¬.¸¬.c¬ :. t:c. ...c .¬.¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
50

37. Z.ÉZ.ÉzÀAvÉ [zÀ\ "É.ÉAiÀ ÄĪÀªÀgÉ0É

.c-c.. .¬.¬. .¬.¸, tc/.¬ ¬c/,
tc^, t-¬c¬., :-¬. to¬.¬¬c/,
t.¸:/- ¬octo.., ::.:^ ;-;- ¬ o-c. ..¬¬c/,
c..:¬¬. ..¸;

.¯¬:c. :.. ...¸¬¬c/,
:.., :-. .-c...¬¬c/,
¬cc..¬, ...c..¬, ¯..¬¬c/,
c..:¬¬. ..¸;

.-.-¬c:, .¬¸, .-c...¬¬c/,
:¬cc:¬cc¬ ..~=¬:/¬ ¬c/,
.c:co, ::.:^ ..¸ ¯..¬ ¬c/,
c..:¬¬. ..¸;

..tc¬. ÷..¬ ÷..¬¬c/,
.^c... :.¸:./.~ ..:c.¬¬c/,
.:¬::.c¬, /¬.. ·-c...¬¬c/,
c..:¬¬. ..¸;
¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
51

31. 'Á5gÀ 5ÄAL£À "É.ÀPÀÄ

t~c¬-¬¬., ¬....t.¸-¸ .c.¬ ¬o.¬t c o¬c::,
-¬-., :c-:/- ¬¬ ::-¬..-¬ ·-c¬ c. .= t::,
.t, .t t~./-o t..c..c:/¬, .--. c¬ .¸ ../ ¸,
.oc:c. .~, ·:.c ¸:c../-, t.· . ¬ ..c o./c¬ ./¸.

-.:.c¬ ..¬., ¬...¬c/o, -c¬÷c¬¬ ÷c:.,
-¬-coc¬oc¬o, ÷..¬/-o-^. · ¬ = ¬ ..c:.,
-¬-¬.c:¬:/, -¬..o. .:¸.¬.c. . . :¬ ¬ :¸,
·.:. ·.:. ·.., ..¸.¬-. ..:¬ .¬ : ¸¬ :c. . ·c:¸.

..~ ..~ .t:/- ..c÷., ·:.c ..c.. .-t.,
¬o~=÷c¬., :....--., ¬.c¬¬ o-.. ·-t.,
÷c¬. ¬.¬, t~.to.c¸·.¬ :.. .--. t o...,
c:: c:: ·.c ¬.o.·¬ .--. .¬¸co.t -¬- ..

¬.¬ ¬o¬/-, ¬.¬ ¬.¬ ·.¬:·./- . ·.c,
÷c¬. t¬o=c/- .:..: ·-/c¬ , :¬:¬:c. . ..c,
./.c. ¬:¬¬¬-. -¬-., ¬o· ¬ o· t.· ./- t:cc.,
..¬¬o-^. ..¬¬. ¬.¬.^, ¬.¸¬ ..· . : .c..¬¬-..

-¬-., -¬c¬cc: .c ·:¬.:.¸-.,
:¬¸¬¬¸ /.~:-/- ¬..t ·c¬.¬.c. . ¬ .,
¬...¬c¬. t-ct :..¬¬o. .. .¸¬ ¯¬ ¸.¸:: -¬-.,
.¬.¸, ¯¬.¸ t..t:c.. ...cc.¬ ¬ ¸..t:c.. · o./..

¬.¬c., .c:-c..., -¬-. ¬.:.¬:c.. ¬c¬:t,
.¬.¸ ¯¬.¸c:, ..¬ ¬¸¬c..¬ ¬.:¬ =¬:c. . ¬ .co¬,
.¬.¸c:, :¬co ...¸c¬ :.c., ...: .c. .. ¸,
c..:¬¬. ¬.^c..t..¸¬¬c ¬:c¬:¸=t :: .


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
52

32. "CÀƪÀiÁ]PÁGÀ0À.À 5Ä( ºÁ( zÀ ĪÀ ÄÄPÀĪÀªÀ.ÀÄ ¤£ÀÄ

.c..t:¬:/, ¬...¬¸ .:^... .¬¬ .,
¬:c, t.~¬., t.¬-·, .o./=c¬. .c .¬¬- . ¯...,
.c..t:¬:/, .:..c.. cc¬ cc¬ : ·.¬ .,
¬:c:t:c ¬.¬.t., ¬oc ¬cc...¬¬- ..

.c:c.¬:/, ¬.c..o..c.o-^. .c:,
¬oc .cc:c-., .c¬co ¬:c:-:c.. toc:,
¬.c-. .c.c.. ·.c·¬.¸. .c/ .¬ ../,
¬..c¬-¬¬. .-/o-/ ..·.-.¬¬ ::c. .¬ .:..

.-t:^ ..c., .~.~¬ co.t :c:¬ .¬ ¯.. .,
.¬¸¬.¬. ·.c¬c, ¯. -¬c:¬::c,
.~/- ¬¬ ¬¬¬. t..¬ ¯.¸ ¬o· ·¸.,
-¬.o:= .·¸c../- ·.c¬c ¬..¬ o.¬t ¬ ¸..

.c.¬:/ .:o:c· ../.¸: .c.¬¬- . ¯.. .,
¬oc.c¬. ¬c¬:c tc¬c. ÷.¸,
.-/. to..c, .-¬.., ¬., .o.:.· .¬ ¯...,
¬oc¬c¬. ¬.¸¬..t ·c:o... :c¬c. ÷. ¸.

¯.¸ ¯¬:=c¬., /c/:¬:c~t¸ ¯.. . ·¬ ¸-:¬:/,
-¬... c.·, ¬:c, :¬, ¯.¸ .c: ¬ oc:¬.,
¬¸¬c.. ..:¸/-. ·o.c, :.¸¬.c./- . ¬:c,
.o¬.:¸t::/- ...c, ¬:c, ¬oc¬ t .¸¬¬- . ¯....

¯.o¸¬:, .-/, /.=¬o-^.- ..¬ · .::¬ .¬c:,
-cc..¬, .-c..¬ ¬o·co.tt¸ .:c:,
¬oc .¬:¸/ .-t., ..c÷., ¬o· .~/- tc:,
¬o· ¬o· t../, .c:./ ¬o·: oc¬ . ¬::.


¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
53

33. :ªÀ.É£ÉAzÀÄ :ªÀ.À£ÀÄ& K½zÀªÀ£É I)>

-¬-. -c.c:¬-., -c:c:-¬ .c-,
.c/¬ ÷¸:.¸¬, .ct¬ ¬.¬: t:cc.,
:¬co, ..c.. ·c¬:., ¬.¬.c . :¬/- · .: .,
.¬.¬, ::.. ::.:^ ·-/c¬ ÷..¬ /: ..

-¬-., -c.c:¬-., ¬¸¬c.. c:.¸¬ ·:¬ .:.¸,
-¬. ÷..¬:., ..¬:., -;¬ ¬./ .~/- t·c:o.,
-c:o, ../¬-^c: ¬..c:¬.:.o¸c:.,
.:c-¸c::c -¬-., .::.-¸c: .::..

-¬-., -c.c:¬-., c:¸, -¬cc. .. ¸,
.c- ·.¬.¬¬-., ¬o-¬. t-/.c¬ .¬¬-.,
::. ::.:^ ¬o-¬., co.t .-/.¬¬- .,
.-/ ¬.¬:^¬.¸, ¬oc/ ÷..¬ ÷..¬¬- ..

-¬-., -c.c:¬-., ..c. .cc...¬¬-.,
::.:^ ¬..¬c, ¬.:c¬c¬o .¬.¬¬-.,
.c.. ..c..: .-¬ot.¸, .~ .::c/- .c¬ .,
·.., ·.., ... .cc.. ¬o·¬., :. ¸. o.· .¬¬-..

-¬-., -c.c:¬-., ¬o·:oc¬. c o.t,
t¬ t:¬=~¸/- ¬.c·, ¬o· .:¬ ¬c·.¬¬-.,
..¸.¸::c .., .:.:cc¬. ../ : o.c,
¬.-.: t~..¸ :c·, ::¸. .-t. : o.c .¬¬- ..

-¬-., -c.c:¬-., :. ¬.., ·-¬ .¸:c. . ¬ .o.=,
:..¬..t.¸¬, ¬¸¬c.. ·.:.¬ t...¬- .,
t~. ..c.. c¸.-:c¬, :.¸. .:¬/- ¬ ..c:..,
.¬.t. .c:., ..¬t¸ ..¬¬:/.¬¬- ..

-¬-., -c.c:¬-., ..¬ ¬.. .¬ .¬¬-.,
¬..¬:.¬., :.¸..¸ ::.. ¬...¬:^¬ .¬ ÷. ¸,
·:/.~ ·c¬.¸, c:¬¬¸, ¬..¬.¸,
-¬-..c¬., -¬-..¸ .-¬¬. ...


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
54

3$. ªÉ^]ªÀĪÀiÁ0ÀDzÀ £ÉgÀ zÁ( _EzÀÄ

.. .o..¬c. ·¸.c..,
¬.c.:..¬.c:, ·c¬.: ¬¸.,
¯·/=/.=¬:-:c¬,
¬:¸.¬.¬.:/=¬-.¸:¸:c¬,
to. .c..¬, ·c¬.: ¬¸..

.t:/- .¬¸/.¬ ¬c.¯c¬,
¬.¬ co.t, ¯¬:ct/-c¬,
-~., -~., t~, ¬o-. c:::.c¬,
¬:¸.¬.¬.:/=¬ ..c ¬:c ..¬.,
·¸. ·:¸¬ ·c¬.: .c..¬.

..¬..¬/- ¬.o.¬:c¬,
co.t .¬c...¬ ¯c..¬. ¬:c¬,
·¸.÷tt¸ ¬..c÷.. to¬.¬,
¬.o.:-, t.c¬¬:c¬,
.c. ·ct.:¬ ·c¬.:¬..

= ·c¬.: c::c.., ..c ..¬.,
.¬.¸ ¬...¸¬c.., ¬:c t¬¬.,
·¸. -c../, ·c ¬..-...,
.¬c...¬¬oc¬ .-¬~/ /...,
.-¬.¬. :¸., ¬o.c:.¬ ¬....
¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
55

3%. AiÀiÁgÀ ºÉ0À6É( £ÀqÉAiÀÄÄKAzÉ £À¤& ¥ÀAiÀÄO#

.:..c¬ .c¬, ¬..c¬./ ¬c..~;
c..:c ¬/c.c, .¬c....¬ .¯¸. ¬c. .~;
c..:¬:/ ¬o¬../oc¬., c..:¬ t:.¬¬c/,
c..:¬:¬¸.:: .¬c....to., = ¬c. .~;
·o: ..¬¬c:c., ¬:: ¯..=·¬¬c:c .,
.c¬o .-c..¬ .:.., cc/¬ ¬...c .¬..¸

..¬ c..:¬ :c., ..c¬ .c.¬¬o. ::c .,
..c..¬^¬, -¬., .., tc¬c/- ·:..,
.¬¸¬.c. ..¬ .¬.^·.¬¬o., .-¬¬c:c .;
..c¬, c..:¬ .c, :o.-, ¬.., ¬¬ , ¬ .:/- .c¬.,
¬:¸t/oc¬., ¬.¸¬..c .c.¬¬.. tc¬ .,
¬.c ¬.cc..c:o.¬.¬.o. .:.., .-¬¬c:c.;

:¬oc¬. :~¬:.. :., ÷t¬:¸¬¬ ¬ o.,
.-/ ·.c¬ ¬..c, .c ·.:. ·.:. · .: .¬ :.,
:t::¬ :.c., /o.: ¬o¬c...¬ /:-¬ .¬c: ..,
c..:¬¬. ·o:, c..c:, :c:/- / o¬¬. :¬-¸¬¸c..,
t:.¬ ¬/c.c, .:/:co..: /o:. /.c ¬ .c: .,
.-:, ·-:¬ :t¸., ·.:. ·.:. ·.: .¬ ¬, ..¬.¬:. :.o.;

·c:¸ ·o./-., c..:¬¬., :.c¬ . ¬.- .¬¬c..
.¬¬¬¸., ¬..c¬.¯¬c..c¬. .-c. ..¬c..,
:cc.:c¬ to.:.t, ¬...t:.. · .: ..,
¬.c-.¬:c, ..¬¬ .:c, :::: /.c .: . ¬ .:¬.¬ :.,
¬o: t:..¸., ¬...¸.:.¬¬ /:¸c:c..,
c..:to. :.o., :¬. .¬c..cc¬ .¬c. ..¬ ¯cc:c ¬c..~.

t:.¬ ¬.¸¬.... t..t ..¬.¬/- . .:¬ ,
t:.¬cc.o¬., ¬..c.c, t-^-¬., ¬cc...¬ .:¬,
¬.:, t:.¬o¬. .cc..¬ /:¸c:c..,
t:.¬ = ..c.^..¬..., ¬¬= . o... ¬ ..c:.¸
.:.¬.c., .:¬¬cc., ¬.¬/- ·~·:.¸
t:.¬ :c ¬..c.c, .. t.. ..¬ ..:¸¬¸


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
56

:¬., .c :t·¸t ..c././- ¯c;=t / o.c. .;
¯¬=~=, ¯c:t:c, ¯.c¬ t:.¬, .¬ .¸.c t o.c. .;
.c:., ¬..c:., :c:c.¬¬oc¬ = ..¬.¬ -;=;
:o.¸:c:. :-, ¬¸::.¸ ¬./ .c.. ·:¬ ¸;
..¬.¬ ¬¸.¬¸ ¬.:¬=¬:, t:.t¸ ¬.^c.. ·:¬ ¸;
t:.t¸ ¬.o.¬o¸c¬. t¸ ..¬., .¬ .¸ .¬· ..c.....;
¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
57

3*. ªÀÄÄ£À&qÉ 0ÀÄ(AiÀÄvÀA £ÀqÉAiÀ ÄÄKAgÀ "É PÀ Ä

·:.c .~¬, ·:.c .--.,
·:.c ·cc.o./t, ¬.¸c.o.¬ .¬ ./,
·:.c :c-:¬, ·:.c ¬....,
·:.c ¬:c, .¬.cc.¬ = .¬./,
t:. .:c ·.:.. ¬..¬,
-¬:¬ /o.¬c.. /o¬¬c... ..t;

·:.c .c., ·:.c .:/-,
·:.c c.., t.c......·¬ .¬./,
·:.c ../-, ·:.c .//-,
·:.c co¬:.o.¬ .o..¬ .¬./,
¬·¬, .:c..:ct, ¬o· .., ·¸-¬c.,
--.t., .:÷.t .·.cc...t;

t~. .--. .·:c¬ ¬:.¬,
.¬¸/.¬ .:c .¬.cc.¬:/,
.c¬:/¬ ¬:c:-:c.., :.¬.c: ¯·/=,
.¬.¸¬.c., :.¸ ¬.¸ :c:c.¬:/,
-.:¬¬ .c..¬. ::c·.¬¬.t,
..:.c..c:, ....¬:¬:¸¬.¬¬.t;

t¸ t:.. --¬, /.c./ ..¬,
-c: tc~¬:, ¬:¸, .¬o¸¬¯c.¬:/,
¬..c.¬ t:.., ..¸.:.¬..t;
¬oc¬ /.cc..., :. ..c.¬:/,
:o. .:~¬ ..c ·c:.c.¬:/,
to. /-/c.. -·¸c:, -:.c:c..:t;

ct¸c.. .. ¬¸·· .¬./.¬¬c/,
¬:c. ¬-¸, :t::¬ .¬¸/.¬ :.c.,
¬.¸:.c.¬ t·.¬, .-. .:.¬¬c/,
¬...¸¬ /.cc..: .¬c....c..t.,
-c:·:¬ t~t~, ¬.. :.c..¬¬c/,
-c:tc~¬ ..ct, .¬c....c..t..


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
58

.:¬, .:¬:^, .:-¬c. ÷c¬,
.¬.¸ /.c, ¬:c, .¬.^¬¸c. ÷c¬,
.¬o¸-^. ¬:¸, .-/o-^. ·c:¸,
.¬.¸ t¸..¬., ¬...¸¬·.¬¬ ÷c¬,
co.t¬ :c-:/-, ::¬. ..¬.,
-c:tc~¬::¸/ :c .:/.¬¬ .:- ..
¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
59

3,. ªÉÄ6É ªÉÄ6É( vÀÄvÀA vÀÄ1AiÀ Ä<> ¤AvÀ £ÁªÀ4

¬..c ¬..c.c, :.: :.:c... ¯c: .:¬ ,
¬oc, :/c:/-:.. ·¸.c..:. :.·¬ .:¬ ,
: .-t./- to.c:., ¬o· co.t/- ¬ ..c:.,
t¬. ¯.. :t::¬, ¬::c: ¬:·... c¬ .¸ . o..,
.¬o¸-/¬·.. , ..^, .c .c .^¸¬ : .:¬ ,
¬o:. ¬..c.c¬ ¬:/, t:.. t-^-c. . ..t...;

co.t¬ :.: :.:c... ¯c:., .:¬ .:¬:^ ¬ .c¬ .,
.¬.¸:c:c¬, t:.t-^. co.t tc¬ ., .· ¸c. ./ oc¬.¬.c..,
.¬.¸:c¬ .c.:c..., t-^. co.t/- ¬ .~: ..¬.,
: ../, ¬./, : :., c.·¬ ./¸, ¯..·c . ..¬.¸c..,
t¬o..·¬c. ¬·c·¬ :t::¬c¬.,
..¬. ÷¸:.¸¬:^, .:¬.c: co./-:^, tc¬ ¬ .¸c...

t¬:.·¬c. t:cc... t.:c.¬:/,
.:¬ t-^-¬¬:., ¬.: ¬..c.c¬¬ :. ¬.- .¬¬c:c.;
.-t./- to.c:., co.t/- ¬..c:. t:~·:c.¬:/,
.:c, .:c/-, ct¸ .¬c t.-.¬¬c:c .;
¯c:c ¯..¬ ¬:^., t:c-¬: .¬c. ...c .¬:/,
¬..co., t-/o., .-t. ¬.o¬.¬ ¬ ... ¸ · ·:¸. :.¬.¬¬. ÷.¸.¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
60

3/. :OÄ :OÄ "CÀÆæO1AzÀ _EzÀ Ä

.: .o..¬c:, -¬... t-:.¸,
..¬ .c/:/.¬ ÷:~t¸ t.·¸
../- .., .-/o-/ :. ¬c·¬c:,
-¬..., :/:•¸c:/o-·.¬ .¬ :c~ ¬ ¸¬· ¸¸
-¬., ..¬c::/- t¬. .¬¸:c.. :c.,
¯..=¬ ¬·./- :c~:c.. :c.,
-;¬, ..¬ ¯..=./- ¬oc¬:~tc. . :c.,
-¬..o. .-c..¬ t¸c.. t.·.c. /.c.:.,
-~.-~. .o~:c¬ ..¬.,
¯¬:ct, ¯¬:ct/-.c:, .¬¸ ¬:¸¬/-:÷^.¬c/,
-¬. ¬./,../, /:¬ ¬.o. ¯c.¬ :.,
..¬:c¬ ..¬., /.., toc., ¬o¬ , ¬~. ...¬¬c/;

.: .o..¬c:, -¬... ÷..¬,
..¬ ..¬/-., ..¬ ¯..=¬/-.,
-¬c:¬ ·:¬.c·¸ .¬•.·.¬ ÷¬.::¸c¸
·¬.c·::.c¬ co.t ¬...¸¬·.¬ . ¸¬ .~¸¸
.¬oc¬. ¬¸.¬¸, ¬¸.¬¸¬.o ¬¸.¬ ¸,
:¬. .c ¬c÷ .o:/-c¬, ¬./::.: . ·:¬ ¸;
.-t., .c-./-c¬,
c../-, ..¬ :c-:/-c¬,
:.:o.¬/- ..t~ ..:~/-c¬,
-.c::.c: ·:¬¸.:¬¸:/- :c.¬,
= co.t, ·¸.·¬ : .:¬ ¯¬::.:c .;
:.¸ ·¸.c.. tc¬. .c/:/.¬ : -¬ .o:= c o.t t:=.:c.;

..¬c.o ·-c¬c..=, ..¬c.o ·t ¬ .:,
.o.¬.. :¬¸ t~./-c..t. -¬,
.¬.¸ .¬.¸ .o/·/ :t¸c:, ·t.¸¬ c¬ .¸ ¬ ¸: ¸¬ ¬ .o.,
.:¬, .¬.¸ ¬.c.¬ = co.t¬ .c¬ oc¬ . ¬·.,
.o~, .:.¸, c..-¬., ¬-¬, ¬.... ·c~c. .:.c.,
::c, ¬·c:, ^.¬¸, :c: €.:./- :c-:/- :c.,
-;¬, .¬t:., ¬.¬:¸¬¸, ·c:, c:.c.. ¬: .=./- :c.,
.c¬oc¬c., .c¬oc¬. ÷..¬, ¬:-, ¬¬ ¸., c..,
co., .¬.t ¬o:t:.c¬, ¬oc/ ¬cc. ..¬ t~./-/ ¬.::,
¬oc¬¬c./- ·.-, .-/ .cc...¬ ¬ ¸¬c. ./-/ ¬.::,
¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
61

c..:c. c..:c/, .¬¬. ..to., -¬¬ to¬.¬, = c o.t,
.. ..¬c/ ¬.::, ¬c¬o~=:c. . ·:t:c.

:¬. .. ..¬c ·o:. ¬.::¬.,
..¬ ¯..=¬/-.¬c, -·¸:¬ /...,
= co.t¬ ¬·.: ¬.¸t..,
c..:c .o.¬., .o.¬:c., :¯¸c¬ ::.. :c .¬,
:::.c¬, -.c:¬ ¬c/, .¬c...:c :c.¬,
-¬.o:= t-:.¸¬ ¬c¬o~= ·:t:c,
.o.¬, ·c:o.¬¬ :c., ¬.:, ...c. . :c.,
co¬, t.co¬¬ :c., -:, ¯c::c. . :c.,
..¬c. ¬.¸/o.c.¬, ..t~ ·¸¬ ·-c¬ c. .=,
= t-:.¸, ·¸.-c..c.. ¬.o. ¬.c: ,
= t-:.¸, ·¸. ¬...¸¬·.¬ /o¬ :c: ,
t:~¬, ::c.t, ¬.:c.t., ¬c¬t ·:¬ .c. . :¬¸ ¬c¬:¸c.

:t::¬ ¯c. ¯..¬ :c.,
¬.c, ^¬, .-/-, :.¬.c: ¬·.c :c.,
·¬..¬, ·:/c/-, :cc..c/- :.~c. ., ..¬~:c.. :c.,
^c/--.¸:¸, t~¬, tc¬c/- :-¬ :c.,
-;¬, c..-¬.¬ t:¬, ¬¸¬:¸¬¸¬ ::¸.:.:.:c.. :c.,
.¬:.¬ .o.¬, :.¬.c.tc.. ¬:c:-:c. . :c.,
-;¬, ¬... ·:¬. :c., .¬.t.¬.t¬ :c.,
..¬c. -¬..o. .-c..¬, :¬¸ t-:.¸,
-¬..o. .¬¸ ·-c¬c..=, c¬.¸ ¬c¬:¸c,
c..:¬¬o. .:¬.c¬c.. ¬~/c.. / c¸c. o-^c¬,
-¬:¬¬o. :¬¸ ¬.oco.¬¸.:¬: .t·· ..¬, .:,
t:.:.c.., : :¬¸ t-:.¸¬ tc:÷¬ .::¸c¬ .c-, ¬.o., to..

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
62

33. SAzÉÆAzÀÄ 'ÀvÀ]PÀÆÌ SAzÉ ÆAzÀ Ä :9ÀD

t:...c... ¬.c: ¬o-. t~:c¬ ..¬ .,
:t:: :.c. ¬.c.¬ ¯¬:ct/- ¬c/,
.. .¬¸:c.. .¬/.,
.c¬oc¬c., .c¬oc¬. c..,
.c¬oc¬c. .:¬ ¯..,
t~.. ..c.¬¸. ¬.:: ¬o-c...¬ -;=,
= .¬¸ ·¸.c.. ·:¸.

^¬¬. ../.¬ ¬o^¸. ¬o..,
¬o, ^¬, ¬.c, .:, /.¬, ·:/c/- . o..,
....../- ÷.., ·.:¬.:¬ to..,
.c¬oc¬c .-/o, -¬..o. :c: ,
.¬.¸-./ ...c¬ ·¸.c.. ¬.c:,
-¬..o. -cc..¬ ¬c¬o~= .:¬,
-¬co-/ :..c...¬¬ ·¸.c.. ·ot  ¸ ..¬.

t.¬ t~/ t:~.¬ ·:¸,
t.¬ t~//o.÷c ·:¸,
.c¬oc¬. ·:¸to¸ .c¬oc¬. -;=,
.-/o-/ .·c.¬, ¬.: ..o. -;=,
co¬ t.co¬¬ :c., /.~, ¬./.=~, ::¸.¬ :c.,
.-t., t:c, -::¸./-., c..:¬¬. :c.,
-¬. ·¸. ¬¸¬·¸c.. ¬.o. ·¸c.,
.c¬ ÷.... ¬. .c.,
.t·. ¬.¬:.-tc.. ¬..c¬c..~¬ ·c: ¸,
:.¬=c..:.¬ ¬..^c..¬ ¬:cc.. ::¬ ..

-~... ¬..c to.c.¬, = .:¬,
.c¬oc¬. .c../o, .c¬oc¬. ÷..¬ ,
.c¬oc¬. t~to -¬c¬ ¯..¬,
·¬./ ¬c¬o~=: ¬.o.c.¬ .:¬,
.c¬oc¬. ¬::., ·¸c:/ ¬.:.,
·¸.c.. ..// -¯¬:c..=:, ·.:.,
·.¬.:o...¬ ...c¬, .c ¬o-. t~:,
= .¬¸ ..¬.¬ t:/.~:¬ ¬:.,
.c¬oc¬. -~., ¯¬:ct ÷..,
= .¬:¸c¬¬ ¬:.: t:¬:¬.¬ .:..
¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
63

$7. ¤£À& "É.ÀPÉ ¤£À& zÁ(

¯... ¯..:^¬¸c, ¯./,
-¬c¬c /o¬¬ :t;
¬..:¬:¬ ¬..: ¬...c.¬¬c/ ¬ .:: ,
¯. .c..c:/.¬ :^.c.. ·:¬¸.

¯... ¯..:^c.¬¬c/,
·c :¬./- ¬..../c ..¬,
¯... ¯.o¸-/ ..¬. ..c.¬:/,
¯... .¬c...¬¬, ·:¸ .:¸c..¬ ¬.:/=.

¯.¸ ¬:c ..c.c.,
:. c:. -..¬/-c.,
¯.o¸-/ tc¬ ¯¬:=c¬c:.,
¬..·. :.c., ¬...¸¬¬. .o.¬..

¯.¸ .-t, ¯.¸ ¬:c,
-¬. ¯.¸ ¬...¸¬/ ·c,
..¬ ¬:cc...c¬o .¬¬,
·o..., /.¬ ¬.c:. .¬.

¬cc ¬c·:ot.-¸c:,
¯.¸ ¬..c.. ..¬ c.·.,
¯... c:., ¬c·¸.c.. to·.,
.c: ¬.c:., :. :¬..

¯.¸c:cc/, ¯.¸ co.t,
: co.t¬c ¯..., ¯...,
¯.c¯c¬ ¬oc:/¬ .....,
¯¯¸c¬ ¬oc ·.¬:/ ¯....

¯... ¯.¸.c.. :ot,
-¬..o. :-, .-t., ·-:¸,
¯¯¸c¬ ¬oc .c¬:/, -.:;,
¯.:=c, :t¸., tc/. .:¬.¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
64

$1. ºÉÆ'À ZÉÊvÀ£À]zÀ L£À&zÀ gÀ9ÀzÀ<

¯c.t ¬.:c.:¬ ·.-¬:..¬
¯c. ¬::c: :t::¬o-^c¬
-.c: ¯.. ¯¬:=:¬o-^c¬
.c.¬-. .c.¬-. .¬.¸ ¬..t:,
:c.¬-. -¬o¬= ¬¬=¬ ¬¬=,
t:c ÷¬c·, ·.:.. ¬..¬,
¬.:. .--. -c.¬o.¬c..¬c:,
¬.:^c.. ÷-c.. .¬~:c...,
·oc..=. .÷. -c~/-c:,
¬.¬ ¬., ¬.... t.-·,
to.¬ ¬o.¬¬, ¬.¬ ÷¬c·,
¬o·, ¬o·, .~¬ t.·. ¬.c...,
¬o· ÷¸:.¸¬, ..¸¬ c;¬.,
...¸. co.t¬ ¯.c·:/ :c.¬-.,
¬o·, ¬o·, c·, ¬o· ·.:, ¬o· ::.

¬oc¬ :/c:¬c..o. ·c.¬.,
::.c, t::.c, ¯c.t, ¬..t,
-.¸c.. :¬c¬ ·.·:/:t¸c¬.,
t¸÷:. ¬..¬.. :.c.·cc¬.,
t.., cc^., ·.-/:-c....·,
·.c¬c t.·., ¬.¬:¬oc¬ :c.¬- .,
¬.:c..÷:¸:: ·-/c¬¬ ¬o:
¬..c.. ¬.:c.:¬c: ¬..¬...
·c:o.¬ ·-¬:¬=¬ ¬. ¬o-c... ¬c· .:
.:-.. ·.:¬...¬ ¬.:¬.¬-..

... ¬.¬.¬, ¬.:¬-c...,
..¸¬ ·c¬:·. ·.¬./c...c,
.¬.¸ .::. ·:¬.:.¸¬ ¬..c,
c:.:¬ .¬·.¬, ·:¬.:.¸c... -¬- .,
.¬.¸c./ ...c¬, ¬./.~·:c¬,
..¸¬, c.¸¬, ·.to.¬.. ¬o¬,
-c:tc~¬ -.to.¬..:c.. : ¬ :c


¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
65

t¬..t:cc.. -.¬:c...
¬.:, /:c..c..=¬, ·c¬:cc.. : o.c,
..., ..¬:., ¬...¸¬·.¬ c:~,
:¬c¬o :¬., -¬oc¬. -¬.,
-¬-¬:c·.. = co.t, ... ·.c¬c .:t.¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
66

$2. 'ÀéAKPÉAiÀÄ PÉZÀÄQ 6ÉÆPÀPÉÌ QZÀ ÄQ ºÀ ZÀ ÄQ ªÁ0À

·o.. ..¬c..¸, ·o..·.¬.¬.,
·o.·.¬:.¬..¸¬¬c. ·o...¬¬ ., ¬./ ·:¬ ¸;
/...¬c..¸, /.·.¬.¬.,
/..¬ ¸...¬¬c. /..¬¬., ¬./ ·:¬ ¸;
/..¬¬., ·o...¬¬., .¬.¸.¬.¸c:cc/¬ c.: ¸,
/..¬¬., ·o...¬¬., .c. /.tc. . ·: ¸,
·o.../..¬.¸.c ¯c:¬c/, ·o... ..;
/..¬ .c-.c: ...¸ ..¬. .c.¬ ¬c¬:c -.
.-/o-^. ¬.;.¬ .¬ -;¬ .¬ ,
t:~.¬ t~. t..c.. ·.¸.

.-/ .-¸c.¬:/, ¬oc/ ..^¬¸c.. .;
·: .-¸ .c.¬:/, .c¬¬..c¬c. . ¬c¬c. ... .;
.¬¬¬¸ ¬:c, ·.c¬¸ /.cc.. .t ¸,
..¬¬¸ ¬c¬o..¸: ..c..¬ ·ct.:,
·c.tc.. t÷., co.tt¸ -÷. ¬÷.¬:/,
:, =, .t¸¬.. /o.¬, :.¸, t~¬/- / o¬¬ ..t;
·c.tc.. t÷., .-/o-/ ...¸ ¬oc .^c. ..¬:/,
.o/·c... --c...¬¬. ·:¬¸¬.. .;
:/.¸, :.¸/- ¬.c:., .o./=c¬. ¬cc. ..¬ : .c.. .:c..,
:c-:/- .¬:.c¬, .o.¬.¬¬. ·cc. .;
c-¬ .·.. -c~/- /:¬:c.. --:
.·c.c¬ t:¬.¬..¬./- ¬..c ¯..¬ ¬ . ·cc. .;
¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
67

$3. ªÉ`À"CÀÆ`ÀO5)>zÉ gÀA0ÀPÉÌ PÁ<W@ªÀgÀ Ä £ÁªÀ 4

¬.¬.o¬~..¬, cc/t¸ t:..¬c . .:¬ ,
.¬.¸ ¬::¬ .:c ¬o:., ¬.¬¸¬.¬ ¸ . .·..t .,
t:cc.. cc¬:c¬, .--. -.c..:^ ·.¬ .:¬,
¬.:, t:cc.. /.=t¸ .c.c./.¬¬. ::·¬ ¸.

.c.¬:/ .c ·o.¸, .:¬, ¬o./.¬:/.o · o. ¸,
¬.¬¸¬. .¬c...¬¬., ¬~=.~/- ¬:c:., ¬ o.c:.,
.¬c...¬¬... :c., -¬. cc/¬ .c÷¬ .~¬:.,
t:cc.. /.=¬. .:¬ ¯/.=~c., ¯c:t:c, ¯¬=~=c::.

cc/ ¬.c÷¬ ¬..c, ·¬¸ ·c^.:t¸ :^¸.^¸,
c·.c/ .:c¬ ¬:/, t.~¬. ::-¬:t..t .,
·¬¸¬::/- ÷c..=÷:-/ .¬¸ ¬... ·c.c¬ :c¬,
.¬.¸ .¬.¸ ¬::/- ·c.¬¸: ¬...¬:t..t ..

-::¸: ¬.¬:·:/c.c: /.=¬:-:c¬,
·.¬ ÷..c.. .:¬, ..¬-./- c::,
-¬:¬ ¬.o. .t¬:, .¬c...¬¬. .:.t¬ c¬.¸-.¬,
c..:c, c..:¬, ·.::¸./:^. .¬¸, .: ::- ¬ ..-;

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
68

$$. 'Àabc'Á0ÀgÀzÀ ªÀÄzCÀ]zÀ IgÉ IÄzCÀ ÄdzC À £ÁªÀ4

:t::¬c. ;-;- ..../.¬
to.. .t:¬ ¬.cc..c co.,
t:c .:c¬ /¬c /.¬c...,
:c¬..c.¬, .c ¬.-./-. .:¬,
.¬¸.:·.c, = ..¬.¬co.,
.¬.¸·¸:¬ t..t .cc....¸ ¬¬¬.,
.¬.t.. ·¬·.¬ .../-..

¬¸::: ¬.¬:¸¬¸¬ .·.. ::¬,
::c¬ ¸- c:.c.. .¬.¬::,
¬¬=: tc¬c/- :c-:¬,
= ·¸. ¬¸.: ¸¬ ¬.¬:¬oc¬ .¬ .¬,
t¸c:/¬ ¯c: -·:¬c..t ..¬,
¬..¬¬c¬. .¬.t.¬¬c^c.¬,
·¸. ·:/c¬ ¬.¬¸¬, .c ..¬.•¬ .:¬ .

:.c:.c.., ¯c..: ::-¬ ¬.¬¸,
€.:. ÷t¬.c::¬:=.c.o-/,
·c¬:cc...//- .·:c¬ .-/,
.c¬ct~ :o.c.¬ ¯.c. /.-,
.:.t:·¬ .¬¸ ¬-c..c.. ¬.¬¸,
t:.¬.c: ¬c.. ÷..c..cco.,
¬.o., ¬.cc..:/.¬ t~tc. .:¬.
¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
69

$%. PÀOP "É.ÀQ£À 'ÀĽAiÀÄ<> 'ÉgÉAiÀ iÁ! ¤)Ä>

..c..c: ..c., ¬.cc..:/.¬ : ¬¸c..:c,
.c¬c t~ ¯c:., ¯.¸ ¬.¸·c :o.c .,
t~ ¬o-./ ::-, ·o.-, ::c.¬ : ¬ ¸c. .:c,
t~ .--. ·.-c..., ·cc..:^ ¯..,
..¸ t~ ¬o-¬. :.c:¬.¬ ..¸¬ ....,
t¬:¬=¬. ¬.¸c¸.¬.¸¯·.¬ c··o..,
...oc. :c:.:.tc.. ¬:/ ¯c:.,
¯.¸c/:c/ ·:¬¬¬ ·¸c ¬..o.¬c: ÷..,
¯.¸ c:¬~¸ ·:/c¬ :c/-, ¬.c.oc¬ . ¬ oc:,
¬c·..¬ -:, :·-, ÷¸:.¸ ¬oc:,
¬~=¬.c.. t.·., ..c÷. ·-/- ·-:,
..¸ ¯.¸¬/-c....¬, ¬.c.oc¬. ¯..¬,
:¬. :¬¸:c..: co.t .t·.¬ ·-:¬ :,
:.¬¬¬ ÷c÷. ¬::c.. .-:¬:, t:¬ ,
:¯¬¸co, ¯...¸ .c..tc.. to.c. . / .c,
¯...¬¸co, ¯.¸ ..¬. ¯.·.¬¬ ·c,
¯.¸ ..c..:.t ·c¬oc ..c..:.¬ ¬ o.,
.:.o :/c:¬ :.c., ..c÷:/..tc¬:·,
¯c: ..¬.. ...c, :t::¬:ct ¬.,
-¬:t.¸/- ¬:., .c..t .-c.. ÷.,
¯.¸ ·¬ co¬¬ ·:t:ct¸ t::c·..c .¬.


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
70

$*. "CÁªÀ£Á

¬·¬ :c:c.. ..¸..c
:c¬co.t:c¬ ¬:c
.c¬-¬-. .:¬.:,
¬¸¬c.., ..¬ ÷.:.,
-¬cc..c ÷..¬ ...c,
c..-c..c ¬¸c..:c ...c
.~ .~¬ .-t. :oc
.-- .-.- .c¬-.,
-c:ct ¬:c:.c¬,
.¬.c. .¬.c. :-¸¯c¬
.:..: ·¸.c..:^,
¬o·:. co.t¬ ...¬:^,
¬.¬:c¬ ¬.¬¬c/
-¬:¸ :- .¬.¸::^
¬¸¬c.. :oc..¸ .c¬-.,
..¬ ¬. ¯c:-..
.o./=c¬ t¬.. co¬¬.
:cc....c .c¬-.,
¬..c::¬ -c~ co¬¬.
¬.c.¬.::¬ :c¬-..

./¬.:c¬ ...¸, ¬.,
..:¸¬../ ·.. .-,
t.:¬ ¯.c. .^c.. ¬:/,
:¬/c/:¬:c~¬c:,
t.c.. ¬.. ·.¸c~¬c:,
:..c../oc¬ tc~:c¬
-c:c:- ¬.c¬c....c
:¬¸ .¬¸ -c. ¬...
:.c. :.c. .c¬-..

-c.¬o.¬c..¬ :.¯c.. ¬:/,
.:c.. :.¬ :.¬¬c:
¬¯¬. ¬¯¬. .c¬-.,
¬.¸c.. :.c. ¯c:-.,

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
71

¬.~¬.c.. :c/:-c..c:,
:¬·c..c :¬:-c..c:
t.~¬. t.~¬. .c¬-.
/.=/..c... ¯c:-.,
-c:ct¬. :.c.,
¬..^../-/o cc/.to..
.:co.c..:¬-.,
tc¬c. -¬- -¬-.,
-¬- ·o/·., ¬.¸c.. ¬.:.,
¯..¬ ¯..¬ ¬..¬o-:.,
¬:¬:c¬ :cc..¬c/
t¸c.. .c-. :.:c..¬c/
:.c. :.c. ¬oc ¬c¬-.,
c:/¬:^, ·c^.:¬:^,
t:¬¸ ¬¸¬c.. ·o¸.=c..:^,
¬.~¸ ·c: co¬¬.
t:¬¸¬:^ ¬oc¬-..

¬¸¬c.. ...c, ..¬ ·.c,
::¸¬o-^. ::¸¬:^
./.¬ ÷..¬ .:¬.:,
-¬- .o.. t../ ·o.:.
:. ¬:c.. ..¬.,
..:¸ ¬:c: :cc.. .:^
¬o: ·.¬/ .c..·.¬c:
¬¸¬c.. ¬:¸ .:¬.:,
¬¸¬c.. ..:¸, ::¸ ¬:¸
to. ..¬¬o-/ ¬c¬
.:¬t:c.. .:¬.:,
..¬. ¬¸¬c.. ¬... .c.¬
-¬- :o.-.·cc.. .¬.¬
.. ¬.c:. :.¸¯¬.¬
·.:¬ ..¬. ¬:¬..

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
72

$,. PɪÀ)PÉ PÀªÀ6ÉÆqɪÀ FvÀÄgÀªÀ 4 £À£À &<>

.-c..:t::¬., ¯..¬:-¬.,
/.c.:. ¬c:c.. ¬.c:., ...c, ¬:c,
-.c: t.c.¬ :: ¬..¬.,
.. ¯.=c¬ ::c, :/c: t.- : oc,
t:.to.: ¬:: ¬c¬., ¬..c ·c¬ .,
t.¬.t t¬co¬¬ ::.c ..¸.,
.¬..¬., -¬:t.¸/-.,
.:.. ¯..c. /o.¬/- t¬.,
.:.. :t::¬.c:¬:/.¬ :.c¬,
: ¯.:=c¬ :¬¸ -...¬¬ ÷c¬.

tc¬. ..¬¬c., --¬. t..¬¬c.,
c..:t ¬./c. .c ..·.¬¬c.,
¬:c¬¸ ¬:c, ¬o.¬¬¸ ¬oc,
to.c.. /.cc..c. :¬t ::ct/-.,
.c..¬.c../- :: = :¸¬co.t¬..,
t¬÷/- t¬., ¬..c ¬..c.c.:,
·¬:=.c¬¬, ¬.¬:·:/c¬:,
= .c¬oc¬. ¬:, .c¬oc¬. ¬ o· ¬ : ¸,
·.¬ co.t:, ¬.¸ co.tt¸ ¬c..~.¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
73

$/. 6ÉÆPÀªÉAIĪÀ4zÉÆAzÀÄ ZÀPÀæIAzCÀzÀ ªÀ^]ºÀ

.¬¬c:, ¬:c ·¬¬.¬ .-c....,
:.t-¬., ·c:, t:c::.:.,
-c.¬o.¬c..¬., : :¬:¬¬ ¬.c .¬.,
t.·...·./-, :...o. .../- t .,
¯¬¸c.. :oc..., ..¸ .c. .. ..¬ .,
¬oc ¬:cc../.c., .. ¬./c¬ .¬,
t~. :t::¬..., ¬oc t..·¬ ..¬ ..

co.t¬c..¬¬oc¬., ÷t.c¬¬ ¬ :¸¬,
.. ¬oc.¬c. ¬....¬c..¸¬ /...,
.-¬¬c.., ·¸.t:=. ...,
.¬¬¬.¸ t.¬, ::· .^ ..¬. :.¬ .¸ ¬.¬ ,
.¬¸¬.¸, .o.¬ ¬.c:., ¬....¸^¸¬.¬. t~t~¬,
:¬. ..¬.¬c¬., .c¬. ¬..c¬. . ¬ .c: .,
:c¬. :c:/c..c¬., .c¬. .c¬. ¬ .c: .,
:t ¬:¸.: .¬¬., :.t-¬.¬. .-c. ....

¯¬¸ t-:¬ =/, .-. .c¬:^¬ ..¬,
·.: ·c:c.. tc¬., t:..-c....¬,
.--. ¬:c/-., t:.. ¬..÷..¬,
..c¬. ¬...¬c..c¬. t¬:.·¬:/,
t:... ..., ..c t~. ¬....¬:.,
·c:c.. .c¬c:/, ¬¸¬c.. :.c. : .c. .c¬ .,
¬¬:¬ ..¬t¸, ¯¬¸c.. :oc¬. ..· ..c .¬ ¬.¸¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
74

$3. PÀgÉAiÀÄzÉ6É IAzÀªÀ.ÀÄ ¤£ÀÄ

tcc..¬c .c¬¬-. ¯...,
.c..·¬.¬¯: t:¬.¬...,
c..:¬ ..¸¬, -¬:¬ :¬·.,
¬c¬t/oc¬ ¬.::c: ¯...;

¬.¬ t¬/- ¬:., ¯.¸ .- .ccc¬ .,
¬c:.· .. ¯..·c./-¬o,
/:- /.¬:¸.¬. .oc¬., t¸c:/¬ ¯c¬ .,
¯c::, ¯¬ :o.c..., :ot.·.¬ .. ¸ .-,
tcc..¬c .c¬¬-. ¯...,
.c..·¬.¬¯: t:¬.¬....

:o.¸:c¬ :o.¸t¸, ¬.c.¬ /¬¸.¬.,
¯.¸ ¯.c¬:c.. .-c..c ·:^c..,
-c.¬o.¬c..¬, ·.::¬¸ .... ¬ :.c. ..,
¬o· ÷.:. ...¬. ¬.¸c..:c:. ¯... .c¬,
¬o· ..¬, :¬:¬, ..¬.t :c¬.

.o.. :t::/- -¬:c ÷.c..t,
¬t¬o.:c¬c¬., :t.¸/-c:c¬;
¯.¸ .¯¸. -.¬c: ·c/¬.t,
= t:., : t:., -t:.¬:c¬c:c¬;

¯..oc¬. .c¬., .:.¬c ¬c:c. . ÷..,
.:.. ¬:~, ¯..¬c.-¬.-.¬ ..¬,
-c¬., :c¬.. ...c, ¬..c¬ ¬..c¬t .:¬ ,
¬.: to¬.¬ .c¬, ¬.: ¬.: -/..: ,
¬t¸.c.. ct¸c..., t:c:c:c ·..,
:o.t ¬./.¬¬ ¬.c:., ¬.¸¬.. ¬ .cc. o.~.


¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
75

%7. zÀW@ ¦æK PÀEªÁOzÀ<>

.:¬¬c. ¬:..., :.., :.., .c¬. ¯.. .,
¬. :c¬, ¬¸¬c..¬. .../.¬c: ... :.. .,
c..:¬ :t.¸, ¬.oc:.c¬, c..:¬ -c--t ¬ o.¬¬.c,
c..:¬ ..¬. ¬o.~c...c, c..:¬ .. ¸ €.~¬ ..c,
¯.. .:.. .c¬. to^, ¬c~ tc~¬ o-/ ..^,
..o¸-/ ../ ¯..., ..o¸-/ :.c. .·¬c. o,
t.¬ t:c ./¬. ¯c¬., :¬¸ .- .-t:¬c. o;

.:.. .c. ·¸.t :oc, ¬.: ·¬¬~=¬:^,
·c^.:¬:^, ·-/c¬¬:^, ¬.c¬ ¬ .:c .: · ¸¬=¬:^,
..¸ ..¬to¸c¬. :¬¸, /c/ ·.c÷.c. .:¬c. o,
..¸ t../oc¬. .¬¸, ¬¬..• :¯ ¯..:¬c. o;
¬/.. :.c. .-t. :^, c:. :.c. ..¬ . :^,
¬.¸c.. :¬., ¬:c :o.c, ¬:¬. ¬:., ¬ ¸¬c. . ...,
¬..c¬, ¬..c¬ ../ .., ¬. ... t.¬:~¬.,
c..:¬ ¬¬¬ ·.c·.. .c¬., ..¸ ¬ ... ¸¬· ..c .¬c.o;¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
76

%1. zÀÆgÀ 'À(AiÀÄ "ÉqÀ

.¬.¸..¸ ¬.¬.-, .¬o¸¬.oc¬:/.. .c ..¬ ¸¬-. ¯...,
-c¬:c .c¬¬-., ¬.c-.¬¬. ·cc. .;
.:^... ..¬¬-., .c¬ ¬:c/ · .ct.c c¬ .,
.c¬ ¬:cc.. ..¬., ¬oc¬:/.¬ ¬ . ·cc. .;
c..:¬ t¸:¸:, ¯..¸::¬¬ :.¬ .c:·¬¬:. .:¬,
c..:¬ co.¬:, ¯.¸:ct¸¬÷:c ./¬¬ :. .:¬ ,
= ¬c .oc¬., ¬..¯¬., .¬.¸ t¸ .¬ .¬ ¬ ¯...;
.¬.:¸:, t.·./- .÷.-, ..¬ toc. ..¸¬ ¬.. . ÷..¸;
¬.^..¸, ¯.¸ ¬oc:., ¬oc¬ ¬:: .¬c. ..¬ ¬. ·:¬¸;
¬.¬.c .:¬/- :c.¬¬-., .c ..¬:/ .¬ ¬·:¬ ¸.

¬.~¸ /c/¬:c~c..:^, .¬.¸: ¬.¬ ..t ..¬ ¸ ¯. ¸,
-¬:¬ ¬¸:¸/o.¬, ...¸c¬ :¬..c. ...¬ ../;
¬o::cc.. ¬oc^c~/- c:: ¬o: . :c ..¬ ¸ ¯.¸,
-¬:¬ t:/=:. .o:, ..¬. ..c/..¬c.o. ../;
¯.¸ ·.·:/:t¸c¬. t.¬¸, .:¬ .~/- t¬ .:. .,
¯c::c.. ¯¬=~=: .-., t-/.c .-.¬ ../,
¯.:¸/¬..t¸c¬. /..·, ·:c·, ·¬ ¸¬.·¬ ¸ ¬:c,
¯.¸ ¯c:/¬..¬ ¬::::.c¬, ¬:- . ..-.¬ :/,
to. .c¬·/ .c/ .c¬c:, ¯... .c¬c. ÷.¸,
:/c, ¯.¸ .¬.¸ ..¬.to¸c¬;=, ÷..¬ , .~.

..¬ ¬¸¬c..¬., ::c.. .c: .c^. :. o¸,
¬..·. .¬.·, ¬.: .¬.¸: ¬.c-.¬c. .c¬.,
t~. .¬:..., t:c...¬¬ ¯.:¸/¬ ..¬ ·c: ¸c....¸,
:¬. ..t...¬/- ¯¬:=c/- ¬.c¬ . .c:·¬ t:.¬.,
¯.¸ ¯c:/¬..¬ .o.¬..¸ ·.·.¬ :- .¬ .¸. .¬-..,
.c¬..c.¬ .¬.¸ ..¬¬ :.¬t¸, .¬ /:-c. .:^ .:,
¬o·.-t., ¬.c.¬., ¬¬=, ·¸.¬/-, c::c:: ::,
¯. .c¬c .:t, .c:¬¸c :-..¬ .ct.. co.t,
.:. ..c.... ÷:.c.¬, .¬.¸ .:¬ ./- ¬ .¬ ¸,
..¬¸c.c¬ :¬o.., ...c.. ¬¬/.c .:.
¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
77

¯... .cc ..t., .c¬ .¬./ /: ¸c:c..,
¯... ÷.t:¸~ ..¬. .¬·¬ ..¬, .¬ .¸ ¬c. .~ ¬..c¬.¬cc...¬:.,
·¬¸ ·.¸¬¸ ..¬. .t/ ¬oc::^, ¯.. . .¬c. ..¬ ¬ . ·cc. ..,
.¬.¯.c.. ../ .¬.¸ t¸ .¬.¬¬ . ¯./ ¬ ¬ .=¬.,
¯... .¬.¸¬-., .·./, .¬..¸·c.. .c: .·c.,
.¬.¸ ..¬¬ ..¬, .¬.¸ ..¬. ·c: ¸.c. . ¬·c. ¯::.,
c..:co. ¬oc^.¬cc:, ¯... ·.¬. ¯c:c, .¬ .¸ /.c. ... .;
:¬. ::¸ ::¸/- ¬.¬.c ·-¬:¬=:c. ., ¯. ¸ ...c.....;
.¬.¸..¸ ¬c¬. ¬c., ¯. ../ ¬oc ·cc. ...¬,
¯.¸c .¬.¸. .c¬·:.., .¬.¸..¸-·cc¬ ../ .:.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
78

%2. 'ÀªÀiÁ£ÀvÉ

..c. ¯.¸¬c, ¯.¸ ¬.~. t../- .
¯.¸ /:- ¯.c. ..c -c-.¬ .. ¬ o/- .,
¬.: ¯.¸ ¬.... ·.c ¯.¸c .c¬c .,
¯.¸ ..¸ -c//-., ¯.¸ ¬¸¬c.. .-/- .,
c..:t ¯./ ..¬ .:¬ ¯.¸ ·c: ¬ .t ¸-.,
.c¬ t¸c.. .c-. ./¸ c..:t :¬¸ -c:c;
c..:t ¯.¸ ·:c ·¬=· t.¬ ¬/=/-/ ¬ .:: ,
¬·¬, .o.¬, toc: ¬.: .o.¬. ¬.¬ ..c/,
¯.¸ ¬oc¬:... ·¬.:. /.~..¬.t;
¯.¸ ... :.¬¬. .-t. .c-. ..¬¬.t;
¬.:.¬:c.. ·:c¬. c..:¬ .¬.¸: . ¬¬:¬:c¬
.¬t. ¬.o., ./. --. ¬...tc~/ oc.¬;

t~.c. .c^, ct:o-¬. .. -.¸ ¬¬¬c .,
¬.¬¬.:c, tc.-. ¬c¬. ¬o.¬:¬ . ¬ .c¬c .,
.c:.., ··:¸.... :¬c. ¯.¸ ¬ .t ¸- .,
.oc¯.. .t¬¬¬. ¬¸t¬c: .-c. ..¬
toc. toc. cc.c... •¬:c:¬. ¬c· .¬
·c¬... ¬o:.¯c: .o.^/-o ¬ .t ¸- .,
:¬c^c.¬ c..:¬ .c¬. -¬c ../ : .-:¬;
c..:¬ :¬¸ ... -¬c to¬¬c: ¬ ...tc·¬;

.o.¬. :., ¬o-.. .c-..c.¬ ¬· .-/- .,
¬o.^., ..^., .c-/oc¬. /..·..,
-., .c¬. :.^ .-¬ ¬¬¬.¬ ¬o·-/- .,
:c.¬ ·cc.... :¬.¬¬c. .c: -¬c.,
-¬c^¬. :¬c. to.., :¬c/¬. -¬c . t o..
.. to. .c:c. ¯.¸ ¬.~. ÷.¸, .. ¸,
:.¬:/ .o.¬, ¬c/, .¬, t¬ -::c.c. ...

.. to. ¬c. .c¬. ./.¬ :. : ¸¬ :.,
•:c..= t.¬, ¬·¬ ¬.¬, ¬./ ::c. :c .¬¬.;
.c¬oc .cc...¬:/, :c:¬. ¯¬ ·¬.¬;
.o.¬, :-., t:¬. ¬.¬¸ ·¬.¸¬¸ .:- . ·:¬ ¸¬;¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
79

%3. £À£À& ºÉAqÀK

: .- ¬.o.c.. ¬.¬.^
¬.. :.c. ¬:c:¬.¬ to.¬c^
..¸ ¬c¬.,
:... .¬..·.::-.
.: .¬..·¬c ·.¬.¸¯c.::-,
¬.. t:c...::-,
c...¬.:¯t :o.c.::-,
¬o·.c¬.c. ..¸ ¬..c¬ ¬o¬.::-.

-¬. :¬. ..t..¸¬¬-.,
-¬. :¬. :c¬c ·.¬.¸¯c.¬¬-.,
.c. .c. .o.., /c.c..:^ ¬.:.
¬.-.t./- ¬.¬.- ¬oc/ :/c...::-,
-¬c.o..t .:.c¬. cc¬ ¬.:¬.::-.

/o.c¬ ¬oc/ :c:..¬-.,
¬c./- /o../ ¬o./.¬¬-.,
:¬co,
.c¬..:.c¬ .c¬.:¬¬c/
-¬-/ .-c..¬.:.,
·c ..¬¬-.,
.:^.. ¬:.¬¬-.,
¬:/c¬. c..:c/o -¬-. .-c..¬¬-.,
¬.. ¬::c: ..¬., -¬./ to.¬c. .¬c/
.ctcc..c. -¬-¬ ·.:¸, /-...

.¬/¬¬ ¬:/ ..¸ ·.:. ·.:.::-,
¯cc¬c ¯..¬:.,
.- .c.¬¬. :.,
¬oc ¬o./.¬:.,
¬.¸ ¬;.¬c¬.
..¸ :c ...¸::-,
·o: ..¬ .oc.c.. ¬:/
.-¬. .c.::-.


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
80

:¬c .. .-c....tc¬. ::.. .:· .::-,
¬:/ :.¸.¸-·to-.::-,
.:.¬- ·o:¬:.
-¬-.¸ ·o:¬:. .: .-c..c:c.

t~. tt¸c· ..¸ .o..¬¬-.,
¬:/c¬. ..c:c/o .:.¬. ¬¬c¬¬..,
:c.¬¬o. .c •¬. -.c.. ·. ¬ ..c,
¬:/c¬. ..c:co ../¬:c tc¬¬c.,
.:.¬- .-c..¬.:.,
¬:/c¬. .:.c¬. -¬- -c:¬..,
¬..:c -¬-. ·o...¬-c¬. tc¬c
to./ /..¬¬-. -¬-,
¬..c¬ .¬c...¬¬.. .:.., .c¬ -¬- .,
.c:¯c¬ ..¸..¸ ¬...¸¬·.¬¬-. -¬-.,
:¬:¸/ :.¬, :.¬:/ :¬.¸
..¸ :¬¸ :.¬ /...¸. tc¬. ..¬ .
..·. ..-·.::-.

-¬- t~. t--c~,
:..., ¬..·., ¬¸¬c.. ·.- .o.¬ .::-,
.. .. .¬.::-,
:.. ...t..¸¬:.,
¬:/c¬. ¬..../c ..¸ .¬.¬:.,
-¬-¬. ·.-. t~.,
-¬c.o ¬.¬.c .:¬.c.. ^~.,
.- ¬:·¸¬ ..c÷.,
c..:¬¬. .cc¬. .:.. /.../oc¬¬ ¸ ¬÷ ..

..¸ ·.:
-¬-oc¬. -¬¸:¸ ...,
.¬¸cc¬¬.o .c.¬¬ ...,
·::c: ¸-¸c: .:¬:¬
.::·, ...,
= ...c.. ¬.¬¸¬.
-¬-¬.¬ :·..
¬o¬ ¬.c:. :c.¬¬c.
¯. ·::c: ¸ tc¬.

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
81

¬oc^¯c¬ .c¬¬-.,
=/ .-/ :o¬ctoc¬.
-¬-.¬ ¬.^¬¸.c¬.
..¸ .:.. ¬.¬.- to-.:..,
t:c:¬:/ .-/ .-t. ¬÷.¬¬-.,
t:.. :o¬c toc¬:/ t¸/ to... t o¬ .¬¬- .,
¬o¬/- ¬.¬¸ ¬..-:^ .÷c·.¬¬- .,
-¬-. c.../::c.. ..¬ ..¬ ¬:/,
¬oc/ ·.t., t.·.,
.-/ ·¬: .:tc ·.,
¬o¬:^, ¬¬:^,
:·¸ -c../ t:cc..:^
.c¬ ¬..c¬
·.:..c.::-,
¬oc ¯c..c:~:c¬
¬...¸¬·.::-.¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
82

%$. ªÀÄÄ£À&qÉ

¯.¸ ¬.:/= ·./¬..¬, ¬.¬ ¬:c .¬ .c . :¬,
¯.¸ .¬/ /o.¬ t., c..:c. ¬c. .~ :¬c. .c.,
.¬c...¬:/ .- :o¬c, ¬: :. ..-..¬,
t~. ... t:.¯.., .¬c.... ¬... ¸¬.

¬oc¬.= ¬...~¬. t.¬ :o¬c . ·¬. ::.,
¬¸.c.. t¬¬ ¬c¬ .¬¬ ¯.¸.c: . t:.¬ .,
t.¬ ¬:c :c.¬, t.¬ ¬:c :-c. ..¬,
:c. :-: .. ¯.¸ .¬/ :c.¬ ¬ .:/=¬.

..¬:÷ .c. :¬, ¯.¸ .. t.· . :¬,
·:.c:c. ¬:c/- ÷t.c¬ .¬.c. :¬,
t:.¬.¬¸ ¯.¸ ¬.:/= ¬..c¬ ¬..c¬ .¬· ..¬,
.. ¬./ .c¬. ¯... :cc.. ÷. t o¬ .¬ ..¬.

..¬ ¬:c ¬oc¬c¬., t:.. .-. . o.:.:c¬.
¬c..~ ·¬. ¬~.¯c¬ .¬¬¬. .¸ :¬c. ...¬,
¬¬::¬. ¯c:c..c¬., .. ¯./ ¬ .·:¬ ¸¬c¬ .
t~. t.¬., ¬.c.¬. :-¬. :¬¸c ¯.. . ¯...¬.

¯.¸ --¬ :c.¬ ¬c/, -¬.. ¯.. . -c¬ ¬c/
¬.¬:- ¬o. :: ¯.¸ ¬...¸¬ :¬c. .¬ .,
·:- .c. t:.¯. c..:c. ·o...cc. .c .,
·c: --.¯c¬ ¬..c¬ · ¸c..=:c¬ .¬¬c ..

-¬ .. /o.¬ ..., ¬o¬: ..: ¬ o../..
·:¬=.¯t ¬.:/=¬.¬¸ .:c... :c .¬ :.¬ ,
.c¬¬..¸ .¬.c./oc¬., :.¸ ¬.:/= ..¬ . .¬¬
::~ ../ .¬¬ ¬..c¬, :.¸ /.cc.. ·.c .¬.

¯.¸ .¬/ --:/o..., ¯.¸ :-, ¯. ¸ --¬ ,
¬cc ...c.. ...c ¯c: ¯.¸ ·c: :: ¸ ..¬ ,
¯.¸ ..c. /.:.c.., ¯.¸ ¬¸. ¬ oc.c..
¬..-..- t- ¯./ ¬:c ... ¯..¬ ¬ .


¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
83

¬o.. ..c. ¬..c¬ :. .c¬ . o.. .t¸cc¬.
·¸ ¸c..= ¬.c:. ·o.:.c¬. ..¬ ¬ ..c .c .-..¬,
.c¬ ¬..c¬ --::.c¬ .¬¬ ¬.:/= -cc. .c:c,
.-/ .o.. /.cc.. .o.¬., ¯.¸ ../ ¯. -cc...¬.

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
84

%%. vÀa¦A

..¸ ¬..·.::c..:^ -¬-. .c¬. ..¸ ..¬ .
...c¬. /...¬. ¬.. ¬..:. .. t o..
¬..:t ¬..:¬¯.. .t.¸ .·c./.·c . .·c. . .c·
.¬c.. ¬..c .¬c..¯.. ¬.¬. .:c. .. o.¬:/
t:..¬.c, .-t. ÷¬c, .~.~co.t¬:^
to.. to.. .t:c:: ¬c¬. ..¬. ..o¸¬.. ·.c
t.·. ..·. ..¬ ¬.c:. ¬o·:. . :¬ ¬ o... ¬c·
¬o·:. co.t, ¬o·:. co¬, ¬o· :/c: :c¬. to¬..
·.¬.¬¸ :¸¬.:¬ ¬¬¬ ...c .. ¬c¬ .,
-c:c::¸ ct¸c.o¬¬. :÷:¸¬.= ¬:c .^c. .,
:o.-. ÷:. -¬- ..¬. .¬¬:^ :.toc¬,
co.t ¬.c:., .-/ .-¬. ..¸.¬- .^¬ .toc¬.

¬.¬ ¬¬c.:-¬. ¬. /.¬ t:..
.c.c..:^ -¬^ to:. ..¸.c¬o. ¬ .c: -¬-.
¬./o. :.o. :c¬. .c¬. ..¸ ¬ ..¬ t¬¬ ..¬ .,
/o.¬ .¬¬., ¬o·.. ¬:., ..¸ :o:/ ¬.c÷¬.c
·c·¬:.:c¬ ..·, .¸:¸/:.:c¬ c..·
¬oc/ ¬c·, .-/ ·.c·, ¬o·:. ..¬ t o¬ .¬-.,
¬.¸/ ¬.¸c..¯.. ..c÷. ¬¸¬c..¬. :c .¬- .,
:.. t:¬, ¬.c.. tc^, /c/c..:^ . o./=c¬ . ¬c¬.
to.¬::¬ ¬~¬ .¬¬ to.toc¬. ¬o.:.: .,
¬o· :/c:, ¬o·:. ¬¸:¸, ¬.¸c.. : .c. :. o. ¬.-t,
.c¬ ¬:¬ ¬·¬ :c¬. cc¬ cc¬ ·^¬ . ./¬.
t:. ..c¯c¬ ·.¬.t -¬- ¬.¸c. . ¬ ..^:.: ..

¬.o.=c.: /.=/../ ¬.¬coc¬ . .c¬ . t o:.,
¬:, ..;=, ¬.c:¬o.¬, .c¬::.¬ t o.: .,
¬:-..¬¸ ./¸c:.¸ -¬- :¬¸ ·¬=:c¬
./.c .¬.¸ ÷¸:.¸¬:¬¬. :cc.... ¯c.: .,
¬.c-./:¬. .¬¸/oc¬. ..¬c:: t¬../ oc¬ .,
:.. ·o/·., :.. ·.:¬, ..¬ ..¬ t o.: .,
¬.¬¬.¬ to.c.oc¬. ¬o·:. ..¬ ¬.o¬..,
¬..·.:: ¬o.=/oc¬., :¸. ..¬ : .c.: .,


¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
85

¬.¬¬. ¬c·c..¬-, ..¬¬. ¬..c.·,
¬o~=co. ÷c¬.c: ¬:.. .-t . · .: ÷.
¬.o¬.c¬ ¬¬...: :cc..¯. .¬c. ..¬,
.¬c.. cc¬¬:-¬. :¬-¯.. c..· .¬.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
86

%*. eE "Á

.c¬./- ./¬., ¬oc/- -/¬.,
.:¬/- ...¬.c ¬:c .: .-/,
.:c¬¬¸ -c:., t:c:c:c ¬.c:.,
::¸ :../ -.:... :. .: .-/.

¯. .c.¬c..c¬. t::c.¬¯c¬.
¬..c..c/- /..·, ¬..¬c/- :c:c·,
¬¸¬c.. .:^. .¬.c. :.¬/- .c·,
::¸¬:c. .-^, ..::¸¬c/- ¬c·.

t:¬./- t.¬. .:, .:¬./- ./¬ . .:,
¬o.¬/-..c .:, :t.¸/- :oc .:,
.-^. -c~/- .oc.~ ..¬. .:,
-.c¬ :.. ..ct¸ .^¬. .:.

¯... .c.¬:/ ¬o· ..¬ t:cc.,
¬o·c:/, ·c^.:, €.:./:. ...¸,
¬o· -:, ¬o· .:¬, ¬o· .:¬ .c.
¬o·:...¬¬. :oc..¸.¬ .o...

.c.¬.c. .::· ¬:c ¯. ..¬. .:,
¯.:¸· .:¬/- -.... .-/ ::,
..:¸· ¯.:¸·, .¬.:¸:¸ ¬¸¬c../-.
.c¬:^ :o:c..:^ ¬:¬.¬¬. :.c¬¸

¯. ¬:/ .:, ../ .:, ..tc¬ ¬:/ .:,
¯. ..¸c :-¬., ¬¸¬c.. ¬.:: ¬ ... .:,
¯.¸¬.¸: ¬·¬. ¬.¬:¬ :-:.¬,
¬¸¬c.. ¬:¬ :~·.¬ .÷. ... . -:.¬.

::c/- :.¬¬. ¯¬:ctc.. ¬; ..¬ .
·oc..= ÷c:c .c:.. .-t. .:,
..¸ co.t¬ :.c. .~ .~¬ .¬¬ .
t.·. t.. .. .-/oc...¸¬.., .:.


¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
87

¬¸¬c.. ..c.. .-/, c:¸ ·c¬:·.¬.
t~. ¬o-.. ..¸ :.:o.¬.c¬. ¬ .¬ ¸
::¸ ·.t¬ :¬¸ ¬:·. ¬.:c.. ¬..c
... ÷:¬.c ..· ¯.¸ ¬~¬:c·.¬.

.:c: ¬-~t, ¬:¬.: ¬o¬=t¸
¯. .c.. .c..::¬¬ :-c. :o.c~ t .
·:/:t ¯c.c.¬ ..¸ ¯c::/-·¬
¯¬:=c¬ ¬:c... ../ ·c:· .:.

.c..·¬ ¬..·./-., .c..·¬ ¬¸¬c. ./- .
.c¬:^ .c¬:/ ..¬/-. :.c..¬¬,
::¸/-. .c:. tc^ .-t:^ ¬..¬ ¬ ,
: :¬¸ ·.:t:¸^ t::c.¬, .:.

¯...¬¸c. .c¬ .:, ¬.^¬¸c. .c¬ .:.
¬~:c.¬ ..¬t¸ ÷.:.¬:^ .:,
¬..c:c.¬ t.·/ -.c..¬:^ ¬.o. .:,
¬::: .. ..:c.¬ ..¸ ¬..c: .:.¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
88

%,. ºÉÆ'À 10ÀAvÀ

¯... :. ¬o.¬¬:^ ¬oc //.¬.c ..c..
c..:c/:^ .c¬. .:.. ¬:¬..t. ¬.- . ¯.. .,
t:. t.¬.cc...c ¯... ¬oc ¬oc :¬ ..c..
¬./ ¯.¸ ...¸ ..¬. ¬: ¬..c¬ :¬. .:. .;

:. .o.¬. ¬·c. ¬:·., .¬¬ to¬.¬ :c¬. .-t .,
·. ¯c:. ¬~¬ ¬.c:., ·.:.. · . .c: .,
to.. ¬¬¬., :.. :/¬., ¬o·:. :- ..c .-t.,
¬.: ¯... .-c..¬¬/ ¯.¸ ¬c..~ ¬ ..c¬ .¬c·..

../ ¬..c¬ ¬. ¬c¬. .. ¯... ·.c..t .;
..¸ ... ¬oc ¯c:. c..:t ¬¸¬c. . ÷ .÷ ..t.;
.c.c..:^ t:.. t~.t. ¯.¸ tc¬
..¸ ¬.c:. .--.¬/ ¯... c..:t :c..t .;

.:c ÷..¬, ¯..¬ ¯c:. ...¸ .c .^ .c¬ . o.¬.,
¬¸¬c.. .., t~. :.c., t-¬ c.../¬ ÷.¬ .o.¬.,
:c. ¬.c. ¬.c:. .:¬ ..co-/ ..c:^
.. ¬.c:. ¬..·. :.c. ¬:. ..¬ · /= . o.¬..

.o: ¬:=¬.:. .¬.¬ ·.:. .c¬ . .¬ .¸ .c.,
¬:=¬.:. ..¬¸:. to. .¬.¸ .c¬ .·¬ .
.¬.¸ ¬c..~ ·./¬.¬:^ t:.¬.¬¸ .-c. ..¬c:
·. ¯c:., t¸c.. ..¬. ..¸ ¬..c¬ .¬· . .:c.

.. ¯... ¬o./. .:.. -. ¯.¸ .¬¬ .c .¬,
¬o.¬¬:/., /:-c..:/., ¬:¬. ¬o¬ /c¬ ÷..¬,
c..:¬¬:¬c... ¯..., ¯.¸ ...¸ .¬¬ .c .¬,
¬¸¬c...... ¬..c to:., ¬..·. t .¬ .c :c .c.¬.

¯.¸ ·.c ·c/. ¬oc :-¸¯c¬ :t .¸:.t
¬..¸ c¬.¸ ·o.^¯c¬ ¯... .¬¬ ¬:c .-·
¬..c¬ ¬..c¬ ¯.¸ .c¬ t:./.c. tcc. ...¬ .¬.,
¯.¸ ..¸ .c¬ ¬o·:. ¬o· :/c: :cc. ...¬.¬..


¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
89

¬..·. ¬..·. to.¬:/ t:.::~ / o.¬ t .·¬.,
¬¬= ¬c¬. ¬¬=¬:^ ¬.¬:¬oc c o¬¬:^,
:t.¸ :-¸.. ¬c., :¬¸ .-t. ¬.c.¬:^
co.t co.t¬. ·.., .¬.¸ t¬/ ÷...¬ .¬ ..

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
90

%/. :£ÀÄgÁ0À

c..:t ¯.¸ t~.. ..¸ tc¬. :¬. ¬o-¬.,
.c¬ .c¬. t:~¬c: .~, ::, t.· ., ¬ .c .¬ .,
¬¸¬c.. :.c. .-¸ .c¬ ./.¬ ¯. ¸ ¬ ..:¬ ¬..c,
¬.¬c.¸ tc¬ :¸. ::c. ..¸ tc¬ ¬ ..c.

.c.¬ .:.. .c¬. .-¬., t:.:.:c. . ¬ ..c ¯c:.
¬:cc..: t~. ¬c·, ..¸ ¯... t:c. ...¬¸.
¬o·.. ¬:. .c¬ ..¸ :^¸ .^¸ .:. ¯c: .
¬.-.:c¬ t~. :.c. ¯.¸ .¬/ ·-c. ...¬ ¸.

..¸ .¬.c. ¯.¸ co¬ :.c. .:. . ..c÷ . tc¬,
:.. ¬¬=, :.. .-t., .-c..¬c: ÷..¬ tc¬,
..¬ ./.c.¬c: ÷..¬, ¬.:... .:¬ ÷..¬,
¬:¬.:¬:c¬ ..¬ ¬¸¬c.. :.c. .c .¬ ÷..¬.

¬¸¬c..¬. :.o. .^:, ¬.¸c..c. · .:¬ .^:,
t~.. .-t., ·-:, ¬.:... ... .c:,
../ :.o. -¬.. .¬.. c..:t ¯. ¸ ÷¬cc. ..,
¯.¸ ..¸ t~. ..c÷. .c¬to¸c¬. .cc. ..¬:/;

¯.¸ .:.., ..¸ ¯... .o..¬:/ :. o. · .:¬ ,
¬..·.. .·.. ¬. .:¬ t:¬ ¬ .¸/ :c
¬.¸c... ¬..·. ¬¸¬c.. ::¸ to. t .~¬ · /= ·.:¬,
¬¸¬c.. ¬¸¬c.., ::¸ -:¸ .·¬ :¬ ¸ -. .. ¬.

¯c: ::/ .¬¬ ¯... ..¸ ¬¸¬c. . ·.c.c,
¬.-. :.¸ :.:c.. ·.c .:¬co.t :cc. ..c ,
:.¬¬c: ¬o-¬ t~., ¬¸¬c.. ¬~:c. .. .¸ ¬.
..¸ co.tt. ¬. .:- .-t./o-· ..¬ .¬ ..

¬.-. ...c t.¬ .:c ¬.::. ¬..: ./-. . ¬¬¬.
¬.. ¬.. ...:.c¬ ..¸ t¬/ : oc .¬.¬,
¬./ .:.. ¬¬¬.c¬. t~ t¬c.. . o..:c¬
.o.. .o.. :¸.:.c¬ ¬./ ¯.. . .^¸ .¬ .¬¸


¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
91

¯.¸ ..¸ ..c.¬. /:- to¬ ¬.¬ .c¬:^,
.~.~ co¬ ::- .¬.¸ .¬.¬ ·.: .¬:^
..¸ t.· ¯.¸¬c/, ¯.¸ t.· ..¸¬c/
:c¬. .¬.¸ ::/oc¬. ¬¸¬c.. -c. :cc. ...¬.¬ ..

¬.::. ¬.::. to¬.¬:/, t~. t~. .cc. ..¬:/
¯.¸ co¬ ¬:¬.:¬ ..¸¬c: ¬o-¬ . ¬ o-¬ .
:-¬:¬ ÷..¬ .c¬. .-^¯c¬ ¬ ..c .-¸
¬:..c: .:¬¬. /c¬·:¬ .c¬ · o/· ..

-c :c., :c :c., .:¬ :¸¬ ¬-¸ ..; ..,
ct¸ ¬.t¸ ÷:. :. :o:/ ¬:c.¬c: ¬-¸,
¬oc¬oc.c.. .¬./ ¬.¬ ..¬ -/. ¯c:
¬.: .o.¬ to. .c¬. ¬.: ..¬ ./ .c¬c¬o.
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
92

%3. ºÀAI)

¯.¯..¸ ¬o./..¬ ¬oc
t.¬.¸ ¬..·. ¬:c,
¯. ../ :oc¬c .c
..^.:¸c. .: :¬:c;

.c..tc¬. ¯. ¬o.¬ ¬oc
..¸ t~/ ..:¬ .:c,
:..¸ t~. t~.. c..:c
toc-.¬.¬ .: ¬.... ¬:c;

¯.¸ ¬.¬.t.: .: .c¬:/,
..¸ ¯. .c¬ t-..· ../
:.c.¬ t~ ·c/coc·
.·..-¸¬¸ .o.¬.. ¬.c·.

t..¬..-. ¬:c :¬.t;
:o: .¬c...¬ ¬c.. ·:t;
¯.¯.¬ ·.: .c-.t;
.--.¬ :.¬¬ ..t;

¬o-/- c::c.. .-/
t¸c..¯-¸ ·o.t.. ¬:/
..¸ /.c..· .- ·-:¬¸.
¯.¸ ·-:¬.¬^· ..:¬¸.

¬¸¬c..to.· ¯.¸c.. ¬¸¬c..
¯. ¬.:.¬ ...c.. .¬c..,
¯.¸ .·../. t~., : ..c..
¬o../o-·:. ..¸c.. ¬¸¬c...

¯.¸, ·c^. ¬o:tc.. ·¬=,
¯.:¸ to¬. ·c/- ·-:
..¸ .c:· .~·:. ¬¬=,
:c::.c:·¬ ¬o.¬t ¬¬=.


¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
93

-c¬. ¬..-. .o.¬.. :¬¬.
tc¬. tc¬¬ ¬..c .¬¬.,
:., ¯..o.. :.¬ ..¸,
:c¬.t ¬.-., .¬~=;

¯.¸ ¯c.tc.. .:c .c¬
.: ¯c::c.. :c¬.. .c¬;
t:. t.¬.cc.. .¯¸. ¬..c
¯. .:/:co..: ::c.¬ .c.

¯.¸ t~. t:c.c.. .¬..
t¬. tc.¯ :.c.¬ :c¬.,
: .c¸c.. .·../ .-t.
tc:¬ ¬..:¬. :c¬..

.c:·¬ ·:/c -c¬.,
..¬, .-.¬ :c¬.,
.o... ¬o.¬¬ ¬¬c.
=/ ¯c.¬ .¬.¸ .¬.c..¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
94

*7. 5gÀºÀ

¬.¬ ¬¬c./- t-/, t:.t.¬ .-/,
·oc.o.=¬c..¬ ¬..c::¬ -c~ ¬c.: .,
.:.¸¬ ¬... ¬.·t. .-.·.. tc^,
¬o· ¬.c.¬., ¬.¬.¸·. .¬.¸¬¸ ÷.: .,
c..-¬.¬ .¬:-c~, ¬¸¬c..¬. .... c:/,
cc/.cc^. :t:: ¬o·co.t :c:: .,
..o. :: :t:ct, .-c..¬ t.·. . :¬,
..¬¸:. .¬ .. -¬c¬.c. ¯c.: ..

c..-¬.¬ ¬-¸/-., t~.. ..c÷./- .,
¬o· ..¬, ¬o· .:¬, ¬o· c:/ .¬ .c: .,
c..-¬.¬ ¬.c.^.. .¬.¸.. .-/- .
.¬¸¬.¸ ¬.../- ·.. ·.. ..::.,
..·c:/¬ .c¬ c..-¬.¬ ¬¸¬c. .:c¬
..co.c.. .c..· ..c. ¬.c·: .,
.c¬ :t.¸, .c¬ ¬oc:, .c¬. ¬ .¬ ·c:· .¬
¬c..¬ ¬o· co.t t.¬¸c. ·.: ¬ ..: .

.c..t t~. t.¬. .c:., ... ¬¸¬c. . :¬¬ . ¯c:.,
...cc..c .¬.¬ ¬..-.... .¬ .¸.c: .,
... ¬:c.¬ ¬.¬.¸·..¸ ct¸:c.. :¬c· ¯c: .,
..¸ ¬o-¬. co.t¬. .o.¬ /¬~ ¬. .c:.,
.c¬to¸c¬. .·¬ ¬¸¬c.., ¬..-. ... :÷ =÷
·c/::¬:: ¬..-t¸ ¬::oc¬.¬ ¬-/ ¬-/
¬./ ... to¬. ¬:-, ¬./ ¬..- . ¬:c, ·.c
¬.: :¬.¸ ... co.t .¬.... ¯..=·.c. .c¬..

-: -¬-., :: :¬.., ¬¸¬c.. . :¬ ·c: ¸:.c¬,
to.. ¬¬¬., t..· t..·, ·c:¬ oc¬ . t o..t .,
.. ¬.c:., ... ¬.c:., :¬.¸ co.t¬. .c: .,
..co.co-/ -¬c. ...·.: .·¬c .,
.c :c. /¬..¬. ¬¸¬c.. .·¬ ¬ ...c. .: ,
.c¬. .o.., .c¬. ¬.:./:^ -¬c ¬c..,
:.o. ::, :.o. t.·., .-c..¬c: ... . o..,
.. .c .:¬:.¬./¬. ·-¸ to. ¯c:c ..

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
95

t:.÷t .c.^.c:, -¬.. ¬oc ¬ oc .. ¯c:,
t~. :.c., :cc.. :^¸, :.¸ .o.¬ : o..t oc¬,
t~.. .o.. -¬-., t~. :.:c.. ¯.c . .c·,
¬.¬ ¬¬= ¯.c.c¬ ^¬¬ ¬.¬ .¬ .¬ ·¬.c..
¬oc¬::.:c¬. toc¬., ::¯¬.. tc¬ . .¬ .t.c¬.
.:c ¬¸¬c..:c¬ .^¸ .·-c..c: t .·¬- .,
-¬-.. .¬/ ..¬., ¯.¸ ... :cc:c.c¬ .,
t.·¬ ¬¸¬c.. /. ..¬., -¬- .^¬ . ..¬. ..

-¬.. ¬oc ¬oc¬..t., -¬-. :. :cc ..t.,
... ..¬ .·./ ... ¬oc ¯c:. .¬ .t¬ .,
.:c... t¬/o... ·.., -¬c ... ¬ o·c¯c¬
..¬ toc¬ .o.¬ c:: t¬¬. ¬ ..c ÷.: .,
.o.¬ .:c :¬c..¬c: .-c.. :.c.. ... ¬¸¬c..
.o.¬ ...c, ¬..c :c, ..co.c o-/ ·.c,
:o.-..c¬¬. :¬.¸ ... .c..t : ¸./ o-·
:o:c.. .¬¬ .·./c..:^ :/c:¬: ¬o.¬ .¬ .

/o.¬, ..., /o¬¬ :., ...c.oc¬ .¬¬ -.,
.. .c ct¸ ct¸ .t¸:... ..¬c.,
..¸¬c.., .- ¬o-.. .¬/:¸/ ¬ ..¬¬:.
-c:ct ¸:¬~c....c, :t.¸:-¸.. ¬:c
¬.¬. c:c¸.¬:^ -¬c., ¬¸¬c.. : .c. ¬.c¬c .,
÷.c÷÷.c.^.. -¬c., .../oc¬ . -.¬ ¸-c. .:^
¬¸¬c.. to. ¬:¬.¬:/, ... .c¬ .·c. ..¬:/,
..c .-t. co.t¬: to. ¬:c ¬ o.¬c ..¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
96

*1. ZÉ)ĪÀ4

-¬:¬ t~ :. :o:c..:¬¬: .:¬ ,
-¬:¬ t:... .- :c¬¬: .¬.¸,
¬¸¬c.. /c/:¬:c~¬: -¬., ·¬ ·:/c ·ctc¬:,
¬o· .:¬, ¬o· co¬, ¬o· co.t .¬ •.·,
.:¬ ¬-¸/-:^ //. :.c. .¬c·¬ . :¬.

c..:¬ ¬oc¬::c..¯.., ..¸ .- .c¬ .,
c..:¬ .o... :¬.. .c..· ·¸.¬¬¯. ;
t.·o, ..·o, .c¬cc..¬ t.. ¬ ..- . ¯. ¸
.-¬oc..:¸/ ¯... :c.:^ .c¬,
:: ·¸.¬¬ /.c/. .o.¬ ¬.c.¬ ¸.

¯.¸ t~. ¬o-¬., : ¬o-..o-^. . o.¬ ,
.o...o-^. ·¸.¬, ::, -cc..c:/¬ .c. .t
..o¸-^. .c-/ .¬ ·.c:¬¸ :.¬.
:.¬:¯. ·.-c... ¬¸¬c.. ¬¬/. .¬¬:/,
.: .o..¬¸ ¯.¸ ¯¬=~= t~. t.·:^ t:¬ ..¬.

¬.c¬ .:c¬ ¬o:., t~.c. ¬:cc. .. o.
.:. /:.. :o.c, ¯. .c. ¬..c¬ .-:¬ ¸,
.¬c. ·:.. ¬.¬¸ ct to..c.. . o..,
·c/coc· ¯... ¬../.-¸/. .·:¬¸,
¯.o¸-^. -¬.¸: ÷..¬ ¯. ¬oc/ ÷.¬ ¸.
¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
97

*2. :(5£À ¥À(12

¯..c:¬co ::¸¬¸c :. .c..-: .,
:¬o.. .c¬., .o.¬ ..¬ ¬c÷..-: .,
..¸..¸ tc¬., t~.:c. .-^
¯.:¸:¸ .-t..¸ ·.: ÷...-:.,
¯.¸ ¬oc: tc¬., ..¸¬-c¬. .:.c: .,
= ¬¬c÷¬ ¬.c:., ¯.¸ .c¬ .c¬ .c¬ .,
..¸ ¬¸¬c..¬ :.c. ¯.¸ :c::·..-: .,
..¬::¸t ¯.¸ ...c..¬.¸: ¬c·,
¬o· ..¬, ¬o· c:/ ./.co¬·..-: ..

¯...t .c:., ¯...c.¬c..c. -c..,
¯. .c..tc:¬¸ ¬:c .~.~ .. .¸.¬ :.,
.c..tc¬. ¬o.¬¬-. ¯... ¬:c :.c .¬;
.. ·oc^ toc^ ¬c÷.o:/- ·.c¬c. o .c¬.
--.t. .c..¬ .-/, .-c..¬c: . o.¬ ,
.c.¬.c. ¯.¸ ¸., ..^./ .-¬ ..,
¯.¸ ..., ..¬, ¸. .c¬o ·.-:/.¬ ¬ :.,
c..:t ¯... .c.¬ ·c:¸ c..:¬ :-¸..o :.;
c..:t c..:¬ ·.:¬ ·.-c... ..¸.÷ c· ...;

..¸c.. ¬c:c.. ·.: ·.. ·.. ¬ .¬ .-¬ .:. .,
¯.¸ ¬:cc.. .¬¸ t~. ¬¬cc..¯. .:. .
¯.¸ ·.-.. ¬oc:. ..c. :. tc¬,
¯...¬¸c. .c¬ .c..t:^c.¬ ..¬,
¯:¸: ¬;¬ :oc¬. -c:ct¬c...
.--.o¬. :. ../c¬:/.¬c.o :. o.;
:o.¸:c.. .o.¬, .o.¬. ¬...¬ · .: ,
/.c:.¬ ..¸ .-.¬ ..¬, t¬. t: c t¬ o..·¬:,
.co. ¯.¯:¸¬¸c -., .-t. t.c.¬ . :c ..: ..

.¬.¸ .../ ¯... :¬ ¬.:¬.¬¬-.,
¯.¸c¬ ¯.o¸-¬¸c = c.. .:c:c .¬¬-.,
.co. :.¬ :.o., .: ¬¸¬·¸c.. ¬ .¬ ¸,
t:c..=t:c~¬ toc. t.:¬ .co.,
¯¬:=c¬ .¬¬-t ·..¬ :c¬.,

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
98

¯.¯..¸ .c.¬¬-., .:.. t:c...¬ ¬ . ·.,
.-¬ ÷..c.. ¬.¬¸ .:¬ to¬.¬¬c.
¬oc¬::c.. ¬o:., .. .: ¬.....,
::¸ :c:.. .: ¯.¸ t:c...¬.. ¬ ..c¬c¬ o.

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
99

*3. -ªÀzÀ ºÀÄWÄ@

¬o· ..¬¬ ¬...
:.oc¬. ..:¬:¸
¬o· ..¬.¬ ./¬.
.c:¬ ¯·/=¬:.¬:¸

:t::¬. .t:¬¬. :¬-.¬ ..¬/c../- .
-c:ct :.c. :.c. ·÷¸c¬ ¬:c:¬ .¬:/,
.co. :.o. ¬t¸./ ::- ¬o¬¬ . ::¬ .¬c...¬:/,
.o.¬. :.. ¬‚.: ¸¬, ¬o·:. ..¬¬ ./¬.¬¸

.c¬. ·^¬. .c¬. :^, .c¬. .:..¸ ¬ ..c¬ ¬o.^,
-c¬ .o~ ¬.¬ :^, ¯.=¬:c¬ ..¬ :^,
¬o·:. ..¬, ¬o·:. co.t, ¬o· ..-/c. . .. ¸¬:^,
.¬c...¬ = ·¸. -c.. .¬.¸ ¯¬.¸ ¬ .o., ¬ o-t.

·o.¸ ·o.¸ ·.c¬:/ .c¬. ¬./ ¬ .o. .c:.;
.c¬. .c¬. ·.c¬:/ ¬.:oc¬. ¬./ ·.c .c:.;
.c¬., .t to..c..:^, .-¬. ¬.: .c¬ :^,
..c¬ ¬o·:. ..¬ :c::. .¬.¸ ¬-c. . ¬ c./;

.. ..¬ ¬... .c¬. ¯·/=¬ :t·¸t,
·÷¸c¬ :¬- ¬cc...¬ ¯..=¬ t~¬ :t·¸t,
¬.~. ¯.c. ¬./ .c:. ..¬¬.¬c. .¬::.: o;
..c¬ ¬./ ..¬¬:c¬. .o~¬. .¸ ·.c: o;

¯.=¬ .¬co¬¬:c:.,
·^¬., ·.¬. to..c..:^,
to. .c¬. ..¬¬:^
-c-.¬¬. ·¸.c....

-.o :., :.o :., .c¬:¬:/ ..c¬ .c:.;
¬·.¬..¸ ...c ¬./ -c.. ¬.o.¬::.: .;
¯¬:=::c¬ .¬:¸c¬¬¬.¸ ¬.o. ¬ ..c .c¬ c..,
¯¬:=::c¬ ¬o·:. ..¬ ¬o-:. . o~ ·.c:o;


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
100

..¬ ¬o-:. ./.c.¬., ..¬ -. -c- .¬.,
¬.. ¬.. .c .·-., cc/., tc¬ . .cc. ..¬.
.c: ::. ¬-c.., .c: :.., ¯·/= :·.¸
c..:¬ ¬:¸ .. ¯c:., ¬./ ¯¬.=:· .¬ ¬ o;

·¬.c.. :·., ·c: :·., ¬¬ ..: .. :· .,
t:~¬c: t¸:.c¬ ..t:¬.¬. ..t:¬. ·¬ ¸,
¬¸¬c.. ..:, ..¬.-. ...:, .c¬ oc¬ . ·.c .c¬ .
t:~¬c:, t.-¬c: ¬o·:. ..¬ .c .¬¬..

c..:c¬.. ·o:¬:c,
..¬ to¬.¬ ¬o../:c;
c..:¬ co¬ ¬:¸c..:^
..¬ c..c: .¬·.¬;
¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
101

*$. 1ªÀ] "É.ÀPÀÄ

¬oc co.t¬ :¬¸ .--.
¬.c. .¬.¸¬ ÷.¬,
t~ t÷.¬ t¬. t:c
¬.. ¬... tc^¬,
¬¸c..= t.c:¬ ¬¸¬c.. ¬c¬c
..¬ :.c:.¬:^¬,
/:- ..¸.¸.c ¬:c.¬
¬¬= ¬.¸¬..¬.c¬,
.. .o.¬¬c. .-t.,
t~ ¬...¬c. :-t.,
t.·. ..¬.¬:^¬.

c..:¬ /o¬ .:t:c~
:¬¸ .--/ ¬.c~;
c..:¬ ¬.o.¬ ¬..t ¬:~
:c::¬.^. :.::~;
c..:¬ ¬oc¬ co.t:c¬,
c..:¬ t:c:t:::c¬
¬¬= ¬o- ¬o.c:^¬,
.-t. ¬.-c.. ·.c·¬;¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
102

*%. ºÀQÌ

:t::¬:ct :...:, ¬..c.c.:
¬-¸ ¬:c..¬, .o..¬c.. ÷..¬;
:o¬t. tc¬c, .., :. .o..c.. ...
¯..-.¸c co.t, ¬.:c..:./cc.. t¬/
¬-¸ ¬:c..¬, .o..¬c.. ÷..¬;

.o::c.. :o.-·c .:c.c¬. ¬.c: .,
/o..o-^. ¬.. ¬o. ¬.c/- ¬ .c: .
¬-¸ ¬:c..¬ ¬oc, ¬oc, .¬.¬oc,
tc¬cc..¬ t¬/, t.·. to.c.¬¬c/,
¬-¸ ¬:c..¬, .o..¬c.. ÷..¬;
ct¸¬.t¸¬ ..:, ¬..:, t.: ¬-¸ tc..,
:t.¸¬t¸¬ :^.. ./: ¬..^.. ..^c:^.,
¬:c..¬ ¬-¸, :.., ¬:c, ¬..c.c,
¬-¸ ¬:c..¬ ¬oc, ¬oc, .¬.¬oc,
¬-¸ ¬:c..¬, .o..¬c.. ÷..¬;¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
103

**. F'É

¯.¸ .o.¬..t..¬:· ¬.¸¬.. :.c.¯c.¬ . o.¬.,
¯.:¸· .:¬co.¬.¬:^ .t¸.c .¬ ..¸.¬ ¬:¬ .,
.. .o..¬c., t..¬..-. t-/c./-c .¬.,
¯..:¬ ¬.cc... ../:^ :¬¬.· .¬c. o. :. o.,
...¸.cc:c, ¬oc, .:..cc:¬c.,
.¬.¸ ¬.¬¸¬ :.¬c ¬..=c: .:¬ --¬¬c.,
c..:¬ :-¸/ .c.^ ¯.¯c.¬ t¬ . o.¬. ¬.- .,
¬¸¬c.. .c..tc.. :t.¸ .¬./.-¬oc¬ ·¬ .:¬ :.,
t:.. ..c.o-^c¬ .¬.¸ t~. ¬:¬¬ ..c÷ .
-¬co. ·.::. to¬ ¬...¬..c..t .,
.¬.¸ ¬¸¬c..¬ .:¬¬o:¬¬..c¬ ¬ :c
.co. .¬.¸c./ ...c .c¬:^ ¬cc. ...c..t ..

.:.¬. .¬¬c. ¯.¸ ·:¸. :.¬.. .. ¸,
t:.-·¸-/- -¬ .c¬.¬ t¸:/-. .:¬ ,
..¸-¯.¸ .c¬.¬ ¬.¬.c/.c¬ .^ ..:
t:.-·¸-/- ...c, .:¬¬o.t.-c. .:^
-:c.c ·¸c¬. .c¬:^·.¬¬. .¬ .¸,
t:c:c:c¬:-¬. .·:c.¬ .¬.¸:.
.....c ¬..c¬:¸/ t¬co¬¬. ¬c.:.t;
-/o.÷c ..¬¬.c... ¬.¸.-· : o:c. .. .. .·
toc. cc. :.c. ·:c :.c.¬ = ..¬.¬:.,
-¬¸:¸, -¬c.: ·cto.c/- ¬t¸.c. .:.
..¸-¯.¸ .c¬.¬ .¬.¸ .¬c..:=·,
-¬.oc:/ ¬.¸.·¬ t.:c. .:¬.t:^.;

c..:¬¬o. ¬.c:.c¬ ¬..c.c.¬ ¯. ¸ tc
..¸ .:¬¬.÷¸¬ t¬c ¬:cc-·..¬ . o.¬ .,
.c- :/..¬ ·..¬.¬.¸ ./:~¬ ¬:/,
/.¬.^ ·.¬. ¬. .cc....¬ .. ¸ ¬ ¸¬c. .,
.¬.¸ ¬.o.-¸-¬. .:¬ .¬.¸ .o.¬¬ ¬ oc: .,
.¬.¸ ...¸ ¬.¸.-·. t~. :c·¬ ¬ oc: .,
:¸., ·.: ::c. .¬.¸. .c..t.c¬;
.:¬co.¬., ¬:¬., ctt~t~¬:·
-.¬c: ¬cc..c ..t. ¯.¸ .o.¬ .¬¬c/,

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
104

:.¸¬. :., ¬c.¬ = .c¬¬:¬¬ ../;
:.¸.c..¬c/ .c..t¬:c/ t¸:t t.¸..,
.c..·.¬ ..¬/-c¬t¸ ¬..=c:c. . ...;


¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
105

*,. £À6É>

-¬-¬c.. :c¬. t¸:.c. ..¬,
¬oc ·.c¬ .:¬t ·. :...
¬.¸t¸ :.c., ¬c¬. ¬c¬. :c::. ¬ .: .,
¬../c.. ¬.¬ ¬.:¬. ..^ to..
:.c.¬¬ ¬..c:.-. ¬.¸¬.c:.,
::¬.¬ ¬.¸¬..c .¬.¸: -c/- ÷t
·.. ·.. t:·:. tc¬., -¬-¬c.. ¬ .¸¬ .:.
t~./- .-..c÷., ¬.:. ..·.¬ ·-:
.t¸.c ¬..-.^·:. ..¸ ·¸ ¸c..=, ¬ ¸c. .=.

¬.¸.. to.., ¬.-. ·¬.¸. ..c.,
-..¬c/¬:· ¬..::.c. ¬o:.
¬o¬ :¬:. ÷., ·.: ¬oc to..,
-:¸¬: t¬... ¬.: t::c.¬-. .c ,
.¬.¸.: ¬., .: .¬.t¬. .¬:.,
¬.¬¬:¬ -/¬.¸ .:¬..¬: .c:.,
¬.: ¬.: ¬.: t¸:.c. :.c.,
.cc.....c¬. tc¬, -....· toc¬.


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
106

*/. £ÀAWÄ

t:. ¬:::-¬.,
¬¬¬¬c./- :.¬.c...
¬.¸¬.c:. ¯... ¬:¬..c.¬,
..¸¬c.. :c. ...c....c.¬.

¯.¸ ·. ·c^.: c:.:¸ .¬c
.¬t:... ¬... ...c, ¬..c.c,
t.:..., t~.c .c¬./- :c¬.,
...·¬ ¯.¸ ..¸.¬c: .c...


¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
107

*3. £É£ÀÄV

¯.¸.. ..¸ ¸.¬ .c¬:¸c/,
t~.c. ¬.-c..c/ ·.c¬:¸c/,
t:c:., co.t:. ¬.c¬:c/,
.¯. .cc..:/ ..¸..¸ ...
.o::c.. .¬c..:/ ¯. ·.co¸.¬,
/:-.. ..¸ ·.¬:¸·.c..:^
..¸¬c..o¬, ¯..¸.c/ :¬;

¯..o.¬ ¬..c t.c.¬:¬ .:..,
.:o.c... ..¬:¬ ·:. -c...,
:o::..¸ -t¸c: .:.oc.c..:¬,
¯.¸ ·:. ... :..ot..c.¬,
¯.¸ :.¬., -.:¸¬ -/.-.
:.¬:¬ ..:¬ c..:.:., ..¸,
=/ :.¬¬: .:¸¬, -.:¸.. .:¸¬,
¯.¸ ..oc¬ ..¸ .·c:., ..¸.

¯.o¸c¬oc¬. ¬.::¸. ¬..:.¸c.-..:.,
¯.o¸c¬oc¬. t¬o.. ..¬.¸¯·..: .,
¯.¸ ¬.¸¬...¸¸, .c.:. t.~¬:¸.
·c:o.· ¬.¸c... .-c..:/..:.,
= .¬¬¸ .¬.:. t:.c..:c.. ¯./;
c·..¸ .¯.¬ t·¬:c.. ¯./;
.c/c:o ¯.¯.¸ ·c:o.· ·o.¸,
= ¬.:¸.o ·o.¸, ¬.¬:.o ·o. ¸
¯.o¸c:./ ·c:o.· .c:.o :c. ..,
¬..:c .t.¸ ¬·= ¬·= :c....

t.¸. t.o¸c¬ t:c t¬.
t¯¸.c:^ t..¸ .t ¸:,
¯.o¸¬.:.¬:/ ¬.¬.¸ tc¬,
¯.¸...·¬ ¬.¬ ¬.¸¬. :¬o¸c¬,
/:.. ¬..¸.. ·c:o.· tc¬,
·c:o.· .:cc¬. .¬c.... toc¬


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
108

: ... ·c·. =. :.¬:¸c/,
to.^c tocco. to^.¬:¸c/,
¬../ .¬ -c..¬:¸c/.

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
109

,7. :£À£À] "CÁªÀ

¯... ..o¸-^. ÷¸:.¸ .c¬::.¬,
¬..¬:-¬. .c·¬ .:¬c:/ ¬..t,
.c.. .- ...c...¬ ¬:¬=¬o:,
¯... ..o¸-^. ::o.:c/- ¬.c.,
..¬.c..:.¬ .¬¸ ¬:c:o.c.¬ ¬c..,
¬...¸¬ ·:¬.c... to.to.c.. .t  ¸.

¯.¸ .-c... .:.. /:-c... :...¬. .,
¯.¸-.:-c.. ¬.c:. ¯.o¸-/ .cc...¬..,
¯.¸ .-c... .:.. -..¸.:¬t¸.c
-¬ ¸:c:/: ¯.¸ ..:¸:¸¬. :.c.
-.¬c: ¯.¸ :o: .:-¬; .¬c. ..¬. ..
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
110

,1. zÁ]( vÀ¦VvÉ£ÀÄ#

.c.¯c: .co.o.¬o¬
¬.:¸.t ¯... -: .c.;
.c ¯..c: t:¬.t:¬. ¯.:¸^
-c:c. ¬·= :¬o.¬.¬..

.:¸^.. ¬../ ··=c. .c¬.
÷.¯..c¬. ./:¸.¬¸,
.:.÷c:.c¬ .:. ¯c::/
¯... ..¸¬.c¬. t.¸.c:¬¸.

¯.¸ ... .:¸-. .....toc:
.:.·. :· ¬.¬¸ /o:;
.c.¯.c: .co.o.¬o¬
t.:¸.:¬ .c/ :to.^ ..;

.c..c¬¬.. .c¬. .::=cc¬.
¬·= ¬·= ¯./:¸^ -/.. c:. t:¬,
.c... ¬¬=c÷¬. .co.¬co ¯.. .
..¸: ...=c..c¬. t¯¸.. to:.

¬:¸c :..:..., ..¸c: :..;
= ¬.. .:¸¬c¬. ¬oco.¬ :..;
¯.¸. ¬c:~ :. ..¸. :..;
.. ·o.¸ t:. ¸: ¯.¯.¸ co.t.¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
111

,2. IgÀĪÀ.ÀÄ

¬oc ¬oc :/c:¬:÷,
¬oc¬ ¬.o¬~ ¬o.¬/-:÷
.~.~¬ t.¬.cc....c,
t.. t.·. :~c....c,
¬:t. ¬.. ÷.:. c::,
¬:c.. ¬.¬.¬ ¬:/ t::
·.:. t:. .:c¬.
t::c ::.c ::c..÷.
.c.¬-., .c.¬-. ../. .c.¬-.,
t:. ..c.. ¬...: .c.¬-.

¬:=. t:.¬ ¬o:= .¬.~
¬.c :c:¬, ::.c, /¬..,
t:.. to.:¬ t¬.: /¬~
tc/.: :c:¬ .o... :¬...
¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
112

,3. ZvÀAgÀ

¯.¸:c ¯.^¬¸c -¬c¬c .c.. ¯./.t;
¯.¸:c¬.c.¬¬ ¬.:o.¯cc:c,
¬o~t:c:c ¯c:. ¬c^·.¬¬c ¬c/.t;
t¬. ¯.¸ t¬ .o.¬.¬¬..cc:c.

.. ...c :cc... ¯.c:t::t ¯c:¬.,
·:.c ¬~= ·¬¸/- ¬..^... tc¬¬.,
¯.¸ ¬:¬:-¬. .-:c.¬ .¬¬:.=./-
tc¬. ¯...-c:. .c.. ... /oc.c .¬;

t:.. ·.: t. ¬.: ...·.¬ .-/- .
¯.¸ ¬: ..:t¸ .:¬t :c¬o¬.¬ ¬;
¯.¸ ·.: ¬.c.¬ .¬ ¬..-. /c./- .
t:...¸ t.¬:/ .c:.c.¬ .c..¬;

.c....¬, .c....¬, ·...tc~ ..¬¬ ..¬,
¯.¸:ct t~.. ¬...¸.:... ¬o./ .,
:c .^¸, ...o.., t:... t¬..¬,
·:/.¬ ¬:c ¬oc.¬, ¯¬.c:c¬ ¬ o./ ..

¯.¯c: ..¬. ¬..c.¬ ¬o¬ t:c~t
-¬c¬c. ¯.¸ ·¬.:.c:/.¬¬.c.;
¯.¸ t:.. ¬... ÷.. ·.:¬..: ¬.c .¬ ¬t
·~ ^¬ .../-. ¯.¸:c¬.c.¬¬.c.;

-¬c¬oc¬. ·~ c:.¸, ¯.¸¬oc¬ . ·:¬ .:.¸,
¬o..t/ ...c¬.:. ...¸ co.t/- .,
¯...cc.¬ .:c¬. · :.¬, ·:¸.¬,
t.-c/... /o:. ¯.¸:c¬:¬-.:.;

..¬. t:..., ¬..^... :c:...
¬..-.... t../../- ¬.. ¯c:. .¬ .,
:t::¬:c¬ ·:¬.c..c..:¸¬.
·~¬.. .t¸../- ·c¬o~= ¬.c: . .¬ ..


¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
113

¯.¸ ¬:¬¬.c... t.-c co.t .¬./..t.,
¯.¯. ¬:c... ¯.¸:c.c..t.,
¯.¸:c¬. ¯c:. ¬.:/=t¸ ¬c¬:¬:c .,
¯..¬¬ :-¸.. ¬:c ¬.o. .c..c..t ..

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
114

,$. _0ÉPÉ#

.:¬ ·¬.:.¬ ¯.=. :..t/-.,
.:c..tcc¬. ¯co¬ ¬oc.·.¬ .c¯cct .:/-
¬...:^.. t:c...¬, tc¬c .:...· .: .c .¬
..¬¬. to¬.¬ ¯..=¬ :..t/- .,
:... ¬·¬..., to./ co.:.c¬. . t o..,
/o.t¸ ·¬: t... .¬.¸ ¬occ...¬ ¬ oc/
t¸:.¸ .:c: .^¸ ..t¸ ¬.o/.. .t.¸¬
.:¬ ¬::¬..:¬ ¯/=.t :..t/- ..

¬o¬ ..¬c t~¬... ¬..c¬ .¬c. ..¬ ¬ .,
¬.~. ¬..-¸¬¬c .c¬.¬.¸ .o/- .¬ ¬ .
.¬.¸ .¬. ::c..¬.:., ..¬.¬ ¬ ¸.c. ., ¬ :¸.,
¬o.. :.c.¬ ¬o- /o.~.../- . .:¬ ,
co.c ¬.c¬ .¬¬.c-. c::,
¯c:t:c, ¯/.=~, ¯c:-, ¯cc:c. . .¬ .c·tc .,
¬..c.c¬, .o..^-c..¬ :¸¬ .:ct ./- .,
.-t. to¬¬, .-t t:~¬ .o:..::-/-..

.¬.¸ tc¬¬c. .:¬, t~. ..¬c.,
¬...., ·c.tc.. -;= -c:¬c.,
·¬.:.¬ ·¸c^. -./ t¸c..:.·.¬ .¬ ./
c..c: ÷../ ...c ÷¸:.¸ .c..t.c¬;
-.c.. ¬¯c.... ...c ¬:¬. ¬oc¬..t.c¬;
.¬.·. :t¸. t¸..· ÷.·.¬¬,
¬o¬=, ¬:¬., ¬-¬o.:c¬ ¬c¬ .¬ .^.,
t:..¬¸ :t.¸, t~.¬¸ to.c.. ·:¸.

.o:t:.¬ .o:, ..¬¸.. .../- . .¬ .^.,
¬...c.¬ ¬c÷.c:c..: ¬::= :.¬ .¬ :.,
t:cc.. to¬¬. tc^, t:.coc¬:^
t:.::-t ¬...¸.:.¬.¬ ¯::.c. .:¬ ,
..¬÷¸/-., ¯.co-/ .:.c.¬ ·o¸. :¬/- .,
.c. .:c, .:¬ /::, ..¬:t:c,
..t.¸c.-¬c .¬¬. ¬c¬.¬¬. ¬ ./=c¬ ¬ c::,
.:¬.:¬.c.. /:-/.-/-o¬¬ ¬÷ ¸. ¬:..

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
115

.:.t·. c..:. t:c~-·:¬. .:¬
:¬¸ ¬c..~¬ ¬.~¸ ÷¸:.¸ .:¬,
.¬.¸ /., = c.., :.¸.c.. ¬c..~;
.t:· .t/ c..:-. .·¸c..¬ .c:¬ .;
¬oc ¬c..~¬ ¬.¬¸ ¬~¬..¸ t-¬ .
¬.c.·o¸../oc¬. .t·. ¬.: ¬.:·..t .,
.:¬, ·¬.:.¬ ¯.=. :..t/-.
¬.. ¬.¸: c·¬.:.¬c:^ ¬.o¬..c..t ..

¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
116

,%. £ÀqÉzÀÄ IAzÀ zÁ(

¯¬o¸¬. ¬o.c:.t¸c¬. .c¬¬c. .:¬ ,
¯¬o¸¬. t:¬:. /..¬ .c..t ¬.o.¬¬c.,
.¬.¸ ·:¸.·cc¬. ¯¬.¸ .o.. ·.¬ . t ..· .¬ :.,
..c./- -:. t:c.-. ¬:c·.¬ tc¬/-.,
:t::t ¬. ¯.=.c ¬oc¬..¬ ¬:c¸ tc¬¬c.,
.:-. ·.-c... ·-¸ ¬./o. .c:. ·.c¬¬ .
:·c .c..¬ .c..· .:^.. ¯c.¬¬ ,
·. .¬./o ·¸-¬ to., ¯¬.¸ ·¸.¬ ·¬t:c t o.,
.c.. ¬..../c ...c .., ·¬= ¬ .: c ¬ .c:. ..,
t.¬ :./- .¬. .c.c..¸ ·¬.:.c¬ .¬·t o..

¯¬./ .:¬ ¬‚cc..., .¬./ ¯.¬ ¬ ‚cc. ..,
.¬.-.¬.c. :·¸¬c· /.c:~ ..¬¬c.c .,
¬.:t.: .¬./ ..¬, .¬o¸-/ ¬..·:¬ ..¬,
.c¬¬..¸ ..c..:c¬ ¬c.toc¬ . .¬ .t .¬,
.¬.¸ ¬:: ¬oc.¬, ¯¬.¸ ¬:: · .: . .-t.¬,
.¬.¸¬:c, ¯¬.¸¬:c ¬:. /o.¬c..:/¬ .,
¬.¬c. co.t.¬. .¬./ ¯¬./ .::..¬,
¬:/oc¬. ::/to.. ¬.::.c¬ ·c¬ . ¯c: .
.¬.¸ ¯¬.¸ ·¸.¬.c¬to¸c¬. .¬ ...:::...
.¬.-.¬.c. t¬.¬. ¯¬o¸¬. to. ¬ o.c:¬ ...

¯.¬:cc. ·c· ¬c· t.:o¬.¬ .¬.¸..,
..c. t:c¬ /../- ¬¸::.¸¬c·.¬ c o.:..,
.. t¬- ..::- .o: ¬oc:c.¬ ¬c¬:...,
-c:c:- ·.-t~.. :cc.. ¬.c· .¬¬¬ ,
.¬.¸¬:c /o¬¬ ... .c¬. ¬..c¬ . . o.¬¬ ,
/o.¬/- t¬. ... .¬.¸ ¬:c .....,
.¬.¸ .c.... :.c. .¬./ ¬..·:c .¬¬:¬..,
¯¬.¸ ..c ... ¯.¬ ..¸c..c.. : ..c. . t.:.
.. .. ¬/=¬. .·¬. .-¬. ¯.c,
.¬.¸-¯¬.¸ ¬c¬ ¬.c:. .:¬.:.¬c:^c.

¯¬.¸ ¬¸·¬¸.c... .¬.¸ .// ...c. ..t;
:-.¸:¸ ..:¸ .// ¯¬.¸ :^.. ¬.:¬.t;

¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
117

.... tc¬ to.-/-/ c..:t t.: ¬ .: c;
¬.c- ..::c¬ ¬.o/.¬:c ..c. ...
.¬./ ..c.. ·¸.¬ ¬oc:. ¯¬o¸¬. ¬ o.c:...,
.¬.¸ ¯¬.¸ ¬.~¸:c¬ ¯¬.¸ ¬.¬¸ .c¬¬ ,
¬.. ¬.. ¬.;.:c¬, ¬¸¬c.. ¬¸¬c.. .· ./:.c¬
.¬.... ·¸.:.c¬ ·.:¬ ¬¸. · .c· .¬,
¬¸. ¬oc /.cc..... .¬- ¬oc t ..·..t .,
·~¬.. t.¬:c¬ .¬.¸ /¬.. :¬c. .....


¥Àæ«Ãuï PÀĪÀiÁgï
118

,* "Á!)Ä vÉgÉ1zÉ

¬:cc../..¬, .:^.. :c:¬,
::.c: ·:/:t t::c.¬ .:..,
.c.¬¬c. .¯¸ ¬..../c/- ¬.c: .,
/.¬:¬/.~ ::.c..c:·. ¬.c:.,
..¬ .:¬/-.¬ ¬c:;=¬ ¬../,
t¸t:.. ..· .¯¸, t~./- ¬... .¯¸,
¬¸¬c.. ¬.:: .. .¯¸ ¯¬.¸¬. ¬ ../.
¬::.... .: ·c^.: t.-..c,
t~.c. ¬..c::. -c~ t:~..c,
·:.c ¬o¬ ·:¬/-, tc¬cc..¬ :¯ .~/-
.¬c... ¬c·c.¬ t.·.c¬../ .¯¸,
::¸¯ ¬¸c:^c.. ::.: c·.:¬ ·c/¬ .t .¯¸.

:. ¬.. ¬.¬:¸¬¸¬ ..·./ ¬:c::..,
.-c..c/- .:.·.¬ ¬. .·../-.,
¬.:¬ ¬.:·¬ :.:. ¬.:. ¬¬¬.:...,
.÷.c.. .: ·c.c¬¬. cc/.c¬ ¬ .¸¬ ..¬.
·:/.·cc¬ ¯c.c.¬ ¬c¬:c .. ·.:,
t¸ ..¬. /.=/../oc...¸ ¬÷.¬. . :.¬,
¬¸¬c.. ..c¬¯¸.. to.· ¬.:¬.¬.. ¬o:.

.o· :.c.¬ .¬c./oc./-. · .c. ..¬c .,
¬o· ..¬, ¬o· ·:¬. ..^ ·.::¬ .¬c .,
¬.::. ¬.::. ¬.. ¬.;.¬ .:=. : o.c .¬c.,
¬.- ¬o:.¯c: ¬o.¬/- /.¬./. ¬.=.c. .c:,
t¬. :. :o-¬ :cc...c¬ .o./=c:¬c:,
¯.c:t::t ./¬. ::c/- -:. to...
¬o· co.t, ¬o·:t::, ¬o· ·¸.c. .¬:c· .¬c..

¬: ¬:/:.. t¬.:^../- /o¬¬:..,
¯.. ¯c..¬.¬ ¬.¬ .c ¬c.c/-.,
¬¸¬c.. .:·¬ ¬:c, ·c¬.¬.c.. .-t .,
.: t..c.. ·.- t~/ :/c:¬ :....,
¬o·/:-, ¬o· -;=, ¬o· ¬o· c· . :¬
¬¬:¬¬o.¬: ¬c¬. .c:c :.c.c .¬ ¬ ..c. ..
.- .c¬¬c. .:¬c., .c ¯c:¬c. ¬ . ./-..
¦æAiÀÄ ZÉÊvÀæ vÀ¥À¹é¤
119

t¬÷/- t¬. .¯¸, :¬.¸¬. :c¬ . .¯¸,
.¬.¸ ¯¬.¸ :cc.. :c¬. ¬¸¬c.. ¬¸¬c.. ¬ ... .¯¸,
¬./o .¯¸, .c¬ .¯¸, ¬¸¬c.. / ../ .c¬ .¯¸,
.c¬: :.¬ .-t. ¬o:. .c..t c:. ... .¯¸,
..^¸ .¯¸, ¬c¬. .¯¸, ¬..c.. :.c. : .c. .¯¸,
¬..·. ¬..·. .·./c..:^, ¬.¬t:¬ c o.¬¬:^
..:co.¬ ¬.o. .c.. t.:¬. ¬../ . .^¸ .¯¸.

¬..c.. ¬o.¬ :c¬ ¬oc:. ¬./ ::. .c ..c,
-/. ¬:c, :c¬ ¬:c ¬.o/.¬:c¬:/¬ .,
.-/ .-t. .÷ .:¬ .. .. t:~¬ .,
::= tcc.. -;= ¬.c:. ..c ¬:c ...c,
/.=/..c.. ¬¸¬c....c..o¸ t:¬ . ¯c.¬,
t:.. ¬o:/:^ t:¬. t:¬. ·:t:^¬.You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->