คูมือการใชงาน

เครื่องเลเซอรมัลติฟงกชั่น

รุน

รูปภาพนี้เปนรุน KX-MB2010

KX-MB2010CX
KX-MB2025CX
KX-MB2030CX

หามเชื่อมตอเครื่องนี้กับคอมพิวเตอรดวยสาย USB จนกวาจะแจงใหเสียบ
ในขณะติดตั้ง Multi Function Station (CD-ROM)
1

2

ตรวจสอบวาไดใชสาย USB ที่มีมาใหกับเครื่องนี้
เฉพาะรุน: KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น
• เครื่องนี้สนับสนุนการใชงานรวมกับ Caller ID ซึ่งตองสมัครใชงานระบบ Caller ID กับผูใหบริการโทรศัพท
เฉพาะรุน: KX-MB2025CX/KX-MB2030CX เทานั้น
• ออกแบบใหใชในประเทศตะวันออกกลาง มาเลเซีย เอเชีย ตูนีเซีย และแอฟริกา ตามคุณสมบัติการตั้งคาใน
แตละสถานที่ การตั้งสถานที่จากโรงงานคือตะวันออกกลาง ทำการเปลี่ยนการตั้งคาสถานที่จากหนา 60
(คุณสมบัติ #114)

ทางบริษัทตองขอขอบพระคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ
พานาโซนิค
ออกแบบใหใชในประเทศตะวันออกกลาง มาเลเซีย เอเชีย
ตูนีเซีย และแอฟริกา ตามคุณสมบัติการตั้งคาในแตละ
สถานที่ (KX-MB2025CX/KX-MB2030CX เทานั้น)
การตั้งสถานที่จากโรงงานคือตะวันออกกลาง ทำการเปลี่ยนการ
ตั้งคาสถานที่จากหนา 60 (คุณสมบัติ #114)
ขอควรระวัง
• หามถูหรือใชยางลบในการลบกระดาษดานที่ใชพิมพ
เพราะอาจเลอะเทอะได
หมายเหตุเกี่ยวกับการทิ้ง โอนยาย หรือคืนผลิตภัณฑนี้
• เครื่องนี้สามารถบันทึกขอมูลสวนตัว / ความลับได เพื่อปอง
กันขอมูลสวนตัว / ความลับ แนะนำใหทำการลางขอมูล
ทั้งหมดในหนวยความจำทั้งหมดกอนทำการทิ้ง โอนยาย
หรือคืนผลิตภัณฑนี้
สภาพแวดลอม
• กลยุทธและจุดมุงหมายของพานาโซนิคคือการเสริมสราง
ผลิตภัณฑที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในทุกดาน ตั้งแตการ
พัฒนาสินคารวมถึงการออกแบบใหประหยัดพลังงาน
และกลองที่สามารถนำกลับมาใชใหมได
หมายเหตุ
• ตัวอักษรที่อยูตอจากตัวเลขของแตละรุนจะถูกตัดออกในคูมือ
การใชงานนี้
• คูมือการใชงานฉบับนี้จะนำรูปของรุน KX-MB2010 มาใช
ในการอธิบาย
เครื่องหมายการคา
• Microsoft, Windows, Windows Vista, Internet Explorer
และ Powerpoint เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียน หรือ
เครื่องหมายการคาของ Microsoft Corporation.
ในสหรัฐอเมริกาและ / หรือในประเทศอื่น
• Pentium เปนเครื่องหมายการคาของ Intel Corporation.
ในสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่น
• ภาพตัวอยางที่นำมาใชในคูมือนี้ ไดมีการขออนุญาตจาก
Microsoft Corporation แลว
• Adobe และ Reader เปนเครื่องหมายการคาจดทะเบียน
หรือ เครื่องหมายการคาของ Adobe Systems Incorporated.
ในสหรัฐอเมริกาและ / หรือในประเทศอื่น
• Avery เปนเครื่องหมายคาจดทะเบียนของ Avery Dennison
Corporation.
• XEROX เปนเครื่องหมายคาจดทะเบียนของ
Xerox Corporation.
• เครื่องหมายการคาอื่นๆ ที่ระบุไวในคูมือนี้เปนทรัพยสินของ
ผูถือกรรมสิทธิ์นั้นๆ
ลิขสิทธิ์
• เนื้อหาทั้งหมดเปนลิขสิทธิ์ของ Panasonic Communications
Co. Ltd. และสามารถนำไปทำสำเนาเพื่อใชภายในเทานั้น
ไมอนุญาตใหทำสำเนาทั้งหมดหรือสวนใดสวนหนึ่งโดยที่
ไมไดรับอนุญาตจาก Panasonic Communications Co., Ltd.
© Panasonic Communications Co., Ltd. 2009
2

สถานที่

คุณสมบัติที่ใชงานไดตามการตั้งคาสถานที่ (KX-MB2025CX/KX-MB2030CX เทานั้น)
คุณสมบัติดังกลาวอาจแตกตางกันเล็กนอย ขึ้นอยูกับการตั้งคาสถานที่ (#114 หนา 60)
เปลี่ยนการตั้งคาสถานที่ใหตรงกับสถานที่ที่ใชงานเครื่องนี้

คุณสมบัติ/รหัส

ตูนีเซีย มาเลเซีย

ตะวันออกกลาง แอฟริกา

เอเชีย

หนา
หนา 58
หนา 58

3

ขอมูลสำคัญ เพื่อความปลอดภัย รังสีจากเลเซอร เครื่องพิมพนี้มีการนำเลเซอรมาใชในการทำงาน ซึ่งการปรับแตง ควบคุมการใชงานนอกเหนือจาก ที่ระบุไวในคูมือนี้อาจทำใหรังสีแพรกระจายได 1 คุณสมบัติของไดโอดเลเซอร กำลังเลเซอร: สูงสุด 15mW ความยาวคลื่น: 760 nm – 800 nm ระยะเวลาการกระจาย: ตอเนื่อง 2 รังสีจาก LED หามมองโดยตรงไปยังอุปกรณนำแสง เพื่อประสิทธิภาพการใชงานสูงสุด ตลับโทนเนอรและตลับดรัม • เมื่อจำเปนตองเปลี่ยนตลับโทนเนอรหรือตลับดรัม หามใหถูก ฝุน น้ำ หรือของเหลวใดๆ สัมผัสถูกดรัม โดยเด็ดขาดเพราะจะ มีผลตอการพิมพ คุณสมบัติ CIS ของแสง LED • เพื่อการใชงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด แนะนำใหใชตลับโทนเนอร และตลับดรัมของแทจากพานาโซนิคเทานั้นทางเราจะไมรับ การกระจายของรังสี LED: สูงสุด 1 mW ผิดชอบตอปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชตลับโทนเนอรและตลับดรัม ความยาวคลื่น: ที่ไมใชของแทจากพานาโซนิค แดง 630 nm typ – ทำใหเครื่องเสียหาย เขียว 520 nm typ – คุณพิมพการพิมพต่ำ น้ำเงิน 465 nm typ – การทำงานผิดพลาด ระยะเวลาการกระจาย: ตอเนื่อง ตลับโทนเนอร • หามนำโทนเนอรออกจากถุงปองกันเปนเวลานาน เพราะจะทำ ใหอายุการใชงานนั้นสั้นลง อุปกรณ Fuser ตลับดรัม • อานคูมือการใชงานที่หนา 11 กอนทำการติดตั้งตลับดรัมเมื่อ ขณะหรือทันทีที่พิมพ อุปกรณ Fuser ( 1 ) ทำการอานแลวเสร็จ ใหนำตรับดรัมออกมาจากถุง ซึ่งมีชิ้นสวน จะเกิดความรอน ซึ่งถือวาเปนปกติและหาม ที่เปน Photosensitive drum และหากถูกแสงเปนเวลานาน สัมผัสอุปกรณ Fuser โดยเด็ดขาด เพราะอาจเกิดความเสียหายได เมื่อมีการนำออกมาจากถุงแลว : – หามใหตลับดรัมถูกแสงเปนเวลาเกิน 5 นาที หมายเหตุ: – หามสัมผัสหรือทำใหเปนรอยตรงสวนของดรัมที่มีพื้นที่สีดำ พื้นที่ใกลกับถาดกระดาษออก ( 2 ) อาจรูสึกอุนได ซึ่งถือวาปกติ – หามวางตลับดรัมใกลสถานที่ที่มีฝุนละอองหรือพื้นที่ที่มี ความชื้นสูง – หามใหตลับดรัมถูกแสงอาทิตยโดยตรง • เพื่อเปนการยืดอายุการใชงานของตลับดรัม ไมควรปดใชงาน เครื่องโดยทันทีเมื่อพิมพเสร็จ ใหเปดใชงานเครื่องทิ้งไวเปนเวลา อยางนอย 30 นาที .

ขอมูลสำคัญ สถานที่ เคลื่อนยายเครื่อง • เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงานผิดพลาด หามนำไปวางใกลเครื่อง ใหประคองที่ชองสำหรับหิ้วทั้งสองขาง เมื่อตองการเคลื่อนยาย ใชไฟฟา เชน โทรทัศนหรือลำโพงที่มีการกระจายสนามแม เหล็กสูง ไฟฟาสถิตย • เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เกิดจากไฟฟาสถิตยตรงบริเวณ สายตอหรืออุปกรณไฟฟาตางๆ ภายในเครื่อง ใหสัมผัสไป ที่พื้นผิวที่เปนเหล็กกอนสัมผัสอุปกรณตางๆ ของเครื่องนี้ สภาพแวดลอม • รักษาระยะหางจากอุปกรณที่เปนสื่อของคลื่นรบกวนไฟฟา เชน หลอดไฟฟลูออเรสเซนตหรือมอเตอรไฟฟา • ควรติดตั้งอุปกรณหางจากสถานที่ที่มีฝุน อุณหภูมิสูงและ แรงสั่นสะเทือน • หามใหเครื่องถูกแสงอาทิตยโดยตรง 1 • หามนำวัตถุที่หนักมาวางบนเครื่อง เมื่อไมมีการใชงานเครื่อง เปนเวลานาน ใหถอดปลั๊กออกจากเตาไฟ • ควรทิ้งระยะหางจากสื่อที่มีความรอนสูง เชน เครื่องทำ ความรอน เตาไฟ อื่นๆ และควรหลีกเลี่ยงหองใตถุน • ในขณะที่กำลังพิมพ เครื่องตองใชความรอนเพื่อหลอม 1 โทนเนอรไปที่กระดาษ ซึ่งอาจทำใหมีกลิ่นในขณะหรือหลัง พิมพ ทั้งนี้เปนการทำงานปกติ ตรวจสอบใหแนใจวาไดใช เครื่องนี้ในพื้นที่ที่มีสามารถระบายอากาศไดดี • หามปดคลุมชองหรือสวนที่เปดของเครื่องนี้ ตรวจสอบชอง สำเนาที่ผิดกฎหมาย ระบายอากาศอยางเปนประจำและทำความสะอาดสิ่งสกปรก • การทำสำเนาที่ผิดกฎหมาย ดวยเครื่องดูดฝุน ( 1 ) การทำสำเนาเอกสารอาจเปนการกระทำผิดกฎหมายใน ประเทศของทาน ซึ่งอาจถูกดำเนินคดีหรือถูกปรับไดหาก พบวามีความผิด รายการตอไปนี้เปนตัวอยางที่อาจเปน การกระทำผิดกฎหมายหากทำสำเนา – เงินตรา – เช็คหรือธนบัตร 1 – พันธบัตรและหลักทรัพยของธนาคารหรือรัฐบาล – หนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชน – วัตถุหรือเครื่องหมายการคาที่มีลิขสิทธิ์โดยไมไดรับ ความยินยอมจากเจาของ – แสตมปหรือเครื่องมือที่ใชในการตอรอง 1 รายการดังกลาวไมไดมีเพียงเทานี้หรือคำนึงถึงเรื่อง ความรับผิดชอบใดๆ ไมวาจะเปนทางดานความสมบูรณ หรือความแมนยำ หากมีขอสงสัย ใหปรึกษาจากที่ปรึกษา ดูแลอยางสม่ำเสมอ ทางกฎหมาย • ทำความสะอาดภายนอกดวยผาที่นิ่มและแหงหามใชเบนซิน ทินเนอร หรือแปงที่มีสารเคมี หมายเหตุ: • ติดตั้งเครื่องนี้ในสถานที่ที่สามารถมองเห็นไดเพื่อปองกัน การทำสำเนาที่ผิดกฎหมาย .

........1 การสแกนจากตัวเครื่อง (Push Scan) ...............54 (Web fax preview) (KX-MB2030 เชื่อมตอกับ LAN เทานั้น) 7..12 การติดตั้ง Multi-Function Station ......10 การตั้งหมายเลขแฟกซของทาน (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) ......................15 2...............................1 การเชื่อมตอ....................9 1..4 การเลือกโหมดการทำงาน (Scan/Copy) (Fax:KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) ...........2 การสแกนจากคอมพิวเตอร (Pull Scan).46 6.....22 ระดับเสียง 2..................................1 บริการแสดงหมายเลขโทรเขา Caller ID .............5 การจัดเก็บขอมูลสายเรียกเขา ...9 การใชเครื่องนี้คูกับเครื่องตอบรับโทรศัพท......37 6.......................24 2........7 การรับแฟกซอัตโนมัติ Auto answer ON .25 2..................................................35 6 5....................44 one-touch dial และ สมุดโทรศัพท 6.........2 ขอมูลอุปกรณอื่นๆ ............52 6.....................1 การสำเนา.26 2...... แฟกซ (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) สงแฟกซ 6...57 7.......31 4...48 จากคอมพิวเตอร (PC Fax) รับแฟกซ 6..........................................25 2........................12 การรับแฟกซจากคอมพิวเตอร.....8 ปุมควบคุม 1...............36 5..............1 การพิมพจาก Windows Application .........14 1..9 โลโกของทาน (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) .......... เครื่องพิมพ เครื่องพิมพ 3....57 .......................56 7.11 1.11 การกรองแฟกซที่ไมจำเปน.........53 6.......19 2......2 Easy Print Utility....1 อุปกรณที่มีมาให ........................10 การใหดึงเอกสาร (Polling) ......30 3..........7 กระดาษบันทึก........23 2..20 เอกสารที่จำเปน 2....7 การปรับระดับเสียง (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) ................18 2....6 ถาดกระดาษออก .....................2 การเปดใชงานเครื่อง .. เครื่องทำสำเนา การสำเนา 5......54 6.2 คุณสมบัติการทำสำเนาอื่นๆ เพิ่มเติม....8 วันที่และเวลา ...........................................5 การสงเอกสารในรูปแบบขอความแฟกซ.............28 3.........................49 6.2 การจัดเก็บรายการที่จะใชกับคุณสมบัติ ........4 การลบขอมูลสายเรียกเขา ..56 7........13 การเริ่มใชงาน Multi-Function Station......52 6.......4 การสงหลายปลายทาง.....................20 2...สารบัญ 1.5 ตลับโทนเนอรและตลับดรัม..............................21 ชวยเหลือ 2...4 ภาพรวม ........................ การแสดงหมายเลขเรียกเขา (Caller ID) (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) การแสดงหมายเลขเรียกเขา Caller ID 7........................3 โหมดหมุนเบอรโทรศัพท (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) .....23 การโปรแกรมเบื้องตน 2.10 การติดตั้ง 1.......32 4.......3 แกไขหมายเลขโทรศัพทของสายเรียกเขา กอนทำการโทรกลับ/จัดเก็บ.8 การรับแฟกซดวยตัวเอง Auto answer ON ... การเตรียมเครื่อง การเชื่อมตอและการติดตั้ง 2..................................................................6 ฟงกชั่นชวยเหลือ (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) ....8 1..............6 การเลือกวิธีการใชงานเครื่อง .......3 การสงแฟกซดวยคุณสมบัติ one-touch dial และ สมุดโทรศัพท ..................... เครื่องสแกน เครื่องสแกน 4............43 6............................5 การตั้งคาตนฉบับ......................48 6.11 การตั้งคาเครื่องใหเขาสูระบบเครือขาย LAN (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) ................13 การดูแฟกซที่เขามาผานเว็บ..............1 การสงแฟกซแบบ Manual ........2 การดูขอมูลสายเรียกเขาและโทรกลับ ...50 6.45 6........3 อธิบายเกี่ยวกับปุม ......................................56 7....... คำแนะนำเบื้องตนและการติดตั้ง อุปกรณ 1...................................................................

............1 ดัชนี ..................81 10...5 โทรออกโดยการใชคุณสมบัติ one-touch dial หรือจากสมุดโทรศัพท (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) ...58 9 การตั้งโปรแกรมเครื่อง ขอมูลคุณสมบัติ 9........1 การใสตัวอักษร ...70 9..........................1 รายงาน (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) ...........................4 คุณสมบัติการทำสำเนา ................................119 10 ขอมูลที่เปนประโยชน ขอมูลที่เปนประโยชน 10...82 11.......85 7 ......................2 เอกสารติด (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) .........58 8........................100 13.........64 9.76 12..... กระดาษบันทึกติด กระดาษบันทึกติด 12.............82 แกไขปญหาเบื้องตน 11...............................7 คุณสมบัติ LAN (KX-MB2010/KX-MB2030 เทานั้น) ......................................2 ขอความที่แสดง ....93 12..3 คุณสมบัติแฟกซ (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) ..............................................1 ทำความสะอาดแผนสีขาวและกระจก ..2 ขอมูลคุณสมบัติเฉพาะ ...6 คุณสมบัติการสแกน ..98 13 การทำความสะอาด การทำความสะอาด 13...........1 การบริการแยกสัญญาณเสียงเรียกเขา ................................107 15.........77 10....................................................2 สถานะของเครื่อง ......5 คุณสมบัติการพิมพจากคอมพิวเตอร (PC Print) ...................2 คุณสมบัติทั่วไป.........................................................104 คุณสมบัติเฉพาะ 14............................71 9.........3 เมื่อฟงกชั่นใชงานไมได ....................................................104 ลิขสิทธิ์ 14..................81 11..........73 9..สารบัญ 8.3 การใชหมายเลขโทรศัพทมากกวา 3 หมายเลข กับโทรศัพทสายเดียว ....... (การแยกสัญญาณเสียงเรียกเขา) (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) Distinctive Ring 8.............59 9..........2 ทำความสะอาดลูกเลื่อนดึงเอกสาร........................3 ยกเลิกการทำงาน .............2 การใชหมายเลขโทรศัพทมากกวา 1 หมายเลข กับโทรศัพทสายเดียว ...1 การตั้งโปรแกรม...............60 9. ดัชนี 15.........................8 คุณสมบัติเครือขาย (KX-MB2010/KX-MB2030 เชื่อมตอกับ LAN เทานั้น) ....1 รายการอางอิงและรายงาน .4 ชุดหูโทรศัพท (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) ..........58 8..........69 9......................103 14...............79 โทรศัพท 10......1 กระดาษบันทึกติด ..................... ขอมูลทั่วไป พิมพรายงาน 14............ การชวยเหลือ รายงานและการแสดง 11...........78 10...3 ขอมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ (KX-MB2025/KX-MB2030) เทานั้น ...................58 8.............4 การตั้งรูปแบบของเสียงเรียกเขาสำหรับ แฟกซ ..

.1.1 อุปกรณที่มีมาให 1 ตลับโทนเนอร (เริ่มตน)*1 3 แผน CD-ROM 9 สายโทรศัพท *2 10 หูโทรศัพท *2 11 สายหูโทรศัพท *2 12 แทนวางหูโทรศัพท *2 2 ตลับดรัม 4 คำแนะนำ ขอมูลสำคัญ 13 ฉลากติด one-touch dial*2 (หนา 44) 5 คูมือฉบับยอ 6 ถาดกระดาษออก 7 สายไฟ (ใชสายไฟที่เหมาะกับสถานที่ที่ใชเครื่องนี้) KX-MB2010CX/ KX-MB2025CX/ KX-MB2030CX เทานั้น 8 สาย USB 8 KX-MB2010CX/ KX-MB2025CX/ KX-MB2030CX เทานั้น *1 พิมพได 500 หนาโดยประมาณ ดวยมาตรฐาน ISO/IEC 19752 (KX-MB2010CX/KX-MB2025CX/KX-MB2030CX เทานั้น) *2 KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น หมายเหตุ: • เก็บรักษากลองและอุปกรณการแพ็คไวสำหรับการเคลื่อน ยายเครื่องนี้ในอนาคต • เมื่อนำเครื่องออกมาจากกลองแลว เก็บรักษาอุปกรณ การแพ็คและ/หรือ ฝาปลั๊กใหครบถวน 1. คำแนะนำเบื้องตนและการติดตั้ง 1.000 แผน ดวยมาตรฐาน ISO/IEC 19752 – ตลับดรัม • รุน: KX-FAD412E หมายเหตุ : มาตรฐาน ISO/IEC 19752 ดังตอไปนี้ • – สภาพแวดลอม: 23+ – 20 ํC/ 50+ – 10% RH – โหมดพิมพ: พิมพตอเนื่อง .2 อุปกรณอื่นๆ เพื่อยืนยันการทำงานของเครื่องอยางถูกตอง แนะนำใหใช ตลับโทนเนอรและดรัมของแทจากพานาโซนิคเทานั้น  วัสดุการพิมพ – ตลับโทนเนอร • รุน: KX-FAT411E • พิมพประมาณ 2. Introduction and Installation 1.

1. คำแนะนำเบื้องตนและการติดตั้ง 1. 36) [Redial][Pause] (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) • หมุนเบอรโทรศัพทสุดทายที่ Redial และถาหากสาย ไมวางในขณะหมุนเบอรโดยใชปุม [Monitor] หรือ เมื่อสงแฟกซเครื่องจะทำการหมุนเบอรโทรศัพทนั้น ใหมอีกครั้ง เปนจำนวน 2 ครั้งขึ้นไป • หยุดการหมุนเบอรโทรศัพทชั่วคราว (Pause) [Flash] (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) • การเขาสูบริการโทรศัพทพิเศษหรือเมื่อตองการโอน สายโทรศัพท [Monitor] (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) • เริ่มหมุนเบอรโทรศัพท เมื่อกดปุม [Monitor] ในขณะที่รับสาย ทานจะสามารถ ไดยินเสียงของปลายสายแตปลายสายจะไมสามารถ ไดยินเสียงทาน ปุม Navigator • เลือกการตั้งคาที่ตองการ • ปรับระดับเสียง (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) (หนา 23) • คนหารายการที่จัดเก็บไว (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) (หนา 45) [Set] • จัดเก็บการตั้งคาระหวางการโปรแกรม [Tone] (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) • เปลี่ยนวิธีการโทรออกจาก Tone เปน Pulse ชั่วคราว ในขณะหมุนเบอรโทรศัพทเมื่อสายของทานรองรับ บริการ rotary/pulse [Start] • ถายสำเนาเอกสาร (หนา 36) • สแกนเอกสาร (Push Scan) (หนา 32) • สงแฟกซ (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) (หนา 43) 9 . 45) [Fax Auto Answer] (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) • ปด/เปดใชงานระบบตอบรับอัตโนมัติ (หนา 49) [Fax] (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) • เปลี่ยนเปนโหมดแฟกซ (หนา 20.6 สำหรับคุณสมบัติ One-Touch Dial (หนา 44. 45) [Manual Broad] (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) • สงเอกสารไปยังหมายเลขปลายทางมากกวา 1 หมายเลข โดยใชปุม Dial Keypad (หนา 46) [Broadcast] (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) • สงเอกสารไปยังหมายเลขปลายทางมากกวา 1 หมายเลข (หนา 46) [Scan] • เปลี่ยนเปนโหมดสแกน (หนา 20. 43) [Copy] • เปลี่ยนเปนโหมดคัดลอกสำเนา (หนา 20.47) เสียง ‘บิ๊บ’ (KX-MB2010 เทานั้น) • สามารถไดยินเสียง ‘บิ๊บ’ ได [Contrast] • เลือกความละเอียดในขณะทำสำเนา (หนา 36) • เลือกคอนทราสตในขณะที่สงแฟกซ (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) (หนา 43) [Resolution] • เลือกความละเอียดระหวางทำสำเนา (หนา 36) • เลือกความละเอียดระหวางสงแฟกซ (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) (หนา 43) [Zoom] • ขยายหรือลดขนาดของเอกสารในขณะทำสำเนา (หนา 37) [Quick Scan] (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) • จัดเก็บเอกสารที่สแกนไวแลวในหนวยความจำ และ ทำการสง (หนา 44) [Page Layout] • ทำสำเนาโดยหลากหลายรูปแบบ (หนา 38) [Caller ID] (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) • ใชคุณสมบัติเบอรเรียกเขา Caller ID (หนา 56) [Menu] • เริ่มใชงานหรือออกจากการโปรแกรม [Stop] • หยุดการทำงาน หรือการโปรแกรม • ลบตัวอักษร/หมายเลข [Lower] (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) • เลือกสถานี 4 .3 อธิบายเกี่ยวกับปุม * รูปภาพเปนของรุน KX-MB2025/KX-MB2030 ปุมปลายทาง (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) • สำหรับการใชงานคุณสมบัติ One-Touch Dial (หนา 44. 32) [Copy Size] • เลือกขนาดของสำเนา (หนา 36) [Phonebook] (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) • เริ่มตนการใชงานสมุดโทรศัพท (หนา 45.

4. คำแนะนำเบื้องตนและการติดตั้ง 1.2 ดานหลัง 1.4.1 ดานหนา * รูปภาพเปนของรุน KX-MB2030 ตัวปรับเอกสารบันทึก LED (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) ชองตอสาย LAN (KX-MB2010/KX-MB2030 เทานั้น) • 10 Base-T/100Base-TX * รูปภาพเปนของรุน KX-MB2025 ฝาดานบน ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ ตัวปรับเอกสาร ฝาครอบเอกสาร ปุมเปด/ปดใชงาน ถาดกระดาษออก เอกสารเขา ถาดกระดาษเขา กระดาษบันทึกออก เอกสารออก ลำโพง (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) ชุดโทรศัพท (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) (หนา 79) 10 ชองเสียบสายไฟ ถาดใสกระดาษดวยตนเอง (ฝาดานหลัง) ชองเสียบสายโทรศัพทภายนอก (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) ชองเสียบสายโทรศัพท (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) ชองเสียบสาย USB .1.4 ภาพรวม 1.

คำแนะนำเบื้องตนและการติดตั้ง 3 1.1.5 ตลับโทนเนอรและตลับดรัม ตลับโทนเนอรที่มีมาใหนั้นเปนตลับโทนเนอรชุดเริ่มตน ขอควรระวัง • อานวิธีการใชงานดังตอไปนี้กอนทำการติดตั้ง เมื่อ อานแลวเสร็จ ใหนำตลับดรัมออกจากถุงปองกัน ตลับดรัมนั้นมี photosensitive การถูกแสงโดยตรง อาจทำใหดรัมนั้นเสียหายได เมื่อนำออกมาจากถุง แลว: – หามใหตลับดรัมถูกแสงมากกวา 5 นาที – หามสัมผัสหรือทำใหสวนของดรัมที่เปนสีดำใน ในตลับดรัมเปนรอย – หามวางตลับดรัมใกลพื้นที่ที่มีฝุนหรือสถานที่ ที่มีความชื้นสูง – หามใหตลับดรัมถูกแสงอาทิตยโดยตรง • หามนำตลับโทนเนอรออกจากถุงปองกันเปนเวลา นานเพราะจะทำใหอายุการใชงานนั้นสั้นลง • ทางเราจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายที่เกิดจาก ตัวเครื่องหรือคุณภาพของการพิมพที่ต่ำ ซึ่งอาจเกิด ขึ้นไดเมื่อใชตลับดรัมและโทนเนอรที่ไมใชของ แทจากพานาโซนิค • หามเติมโทนเนอรลงไปในตลับโทนเนอร 1 ใสตลับโทนเนอร ( 3 ) เขาไปในตลับดรัม ( 4 ) ในแนวตั้ง 3 4 4 กดตลับโทนเนอรลงไปใหแรง ( 5 ) กดลงไปอยางตอเนื่อง ในขณะที่หมุนใหหมุนที่คันโยกสีเขียวของแตละขางของ ตลับโทนเนอรโดยใหหมุนเขาหาทาน ( 6 ) 5 6 5 6 กอนเปดถุงปองกันตลับโทนเนอรใหม ใหเขยาขึ้นลง 5 ครั้ง 5 ตรวจสอบวาลูกศร ( 7 ) นั้นอยูในแนวเดียวกัน เพื่อยืนยัน การใสตลับโทนเนอรอยางถูกตอง 7 2 นำตลับโทนเนอรและตลับดรัมออกจากถุง ถอดแผนปองกัน ( 1 ) ออกจากตลับโทนเนอร • หามสัมผัสสวนที่เปนสีดำของตลับดรัมหรือ ทำใหเปนรอย ( 2 ) 1 2 11 .

คำแนะนำเบื้องตนและการติดตั้ง 6 เปดฝาดานบน ( 8 ) โดยการจับชองจับ ( 9 ) ทั้ง 2 7 ติดตั้งตลับดรัมและตลับโทนเนอร ( 12 ) โดยการจับที่แถบ ดานของเครื่อง 10 8 9 12 9 หมายเหตุ: – หามสัมผัสลูกกลิ้ง ( 10 ) – หากกระจกทางดานลาง ( 11 ) สกปรก ใหทำความสะอาด ดวยผาแหงและนิ่ม • ตรวจสอบวาลูกศร ( 13 ) นั้นอยูในแนวเดียวกันแลวเพื่อ การติตตั้งตลับดรัมและโทนเนอรอยางถูกตอง 11 13 12 .1.

คำแนะนำเบื้องตนและการติดตั้ง 8 ปดฝาบนโดยการประคองที่ชองจับทั้งสองขางของ เครื่อง จนกวาจะลอค หมายเหตุ: • เพื่อตรวจสอบคุณภาพและอายุการใชงานของดรัม กรุณา พิมพหนาทดลองพิมพ (หนา 104) และอานรายละเอียด เพิ่มเติมที่หนา 106 สำหรับขอมูลเกี่ยวกับอายุการใชงาน ของดรัม หากคุณภาพของการพิมพต่ำหรือ ‘REPLACE DRUM’ แสดงบนหนาจอ ใหเปลี่ยนตลับโทนเนอรและ ตลับดรัม • เพื่อตรวจสอบการทำงานของเครื่องอยางถูกตอง แนะนำ ใหใชตลับโทนเนอรและดรัมของแทจากพานาโซนิค อานรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอมูลอุปกรณไดที่ หนา 8 • เพื่อคงคุณภาพของการพิมพและอายุการใชงานของเครื่อง แนะนำใหทำความสะอาดชองและสวนที่เปดออกได (หนา 5) และภายในของเครื่อง (หนา 100.1. 103) เมื่อมีการเปลี่ยน ตลับโทนเนอรและ/หรือ ตลับดรัม • อานรายละเอียดเพิ่มเติมที่หนา 106 สำหรับขอมูลเกี่ยว กับอายุการใชงานของดรัมและโทนเนอร ขอควรระวัง • เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดการบาดเจ็บ ระวังอยาให มือติดอยูที่ใตฝาบน วิธีการทิ้งขยะ ควรทิ้งขยะที่ไมใชภายใตเงื่อนไขของรัฐและกฎหมายของ พื้นที่ คุณสมบัติการประหยัดโทนเนอร เมื่อตองการประหยัดโทนเนอร ใหตั้งคาการประหยัดโทนเนอร ไวที่ ON (คุณสมบัติ #482 หนา 63) ซึ่งจะยืดระยะเวลาใน การใชงานมากขึ้น 20% แตคุณภาพการพิมพจะลดลง เมื่อตองเปลี่ยนตลับดรัมและตลับโทนเนอร เมื่อหนาจอแสดงขอความตอไปนี้ ใหเปลี่ยนตลับโทนเนอร – – “TONER LOW” “TONER EMPTY” 13 .

เลื่อนแถบอีกขาง ( 3 ) เขาไปที่ชองขวามือ ( 4 ) ของถาด ขยายจากทางดานลางจนกวาจะเขาที่ 4 3 .6 ถาดกระดาษออก หากชิ้นสวนของถาดขยายหลุดออกมา 1.1. ในขณะที่สวนของถาดขยายอยูในตำแหนงเปด ใหใสแถบ ( 1 ) เขาไปในชองทางซายมือ ( 2 ) ของถาด ขยาย 1 2 1 2 2. คำนำและการติดตั้ง หมายเหตุ: หามวางเครื่องนี้ในบริเวณพื้นที่ที่อาจถูกถาดกระดาษ ใสถาดกระดาษขยาย ( 1 ) จนกวาจะไดยินเสียงคลิ๊กแลวกด • ไดงาย ลงไปตรงกลาง ( 2 ) ของถาดกระดาษขยายเพื่อเปดออก • ถาดกระดาษสามารถรองรับกระดาษพิมพได 100 แผน (จำนวนของกระดาษขึ้นอยูสภาพการใชงาน) ใหนำกระดาษ ออกกอนที่ถาดกระดาษจะเต็ม 1.

B5. letter.7 กระดาษบันทึก ถาดกระดาษสามารถรองรับ: – กระดาษ 60 g/m2 ถึง 75 g/m2 250 แผน – กระดาษ 80 g/m2 230 แผน – กระดาษ 90 g/m2 200 แผน • กระดาษขนาด A4. คำแนะนำเบื้องตนและการติดตั้ง 1.1. และ 16K-size สามารถ นำมาใชได กระดาษขนาด B5 และ 16K สามารถนำมาใชสำหรับ การพิมพหรือการทำสำเนาเทานั้น • อานรายละเอียดเพิ่มเติมที่หนา 105 สำหรับขอมูลเกี่ยว กับกระดาษบันทึก • เครื่องนี้ถูกตั้งคาจากโรงงานโดยใชกระดาษขนาด A4 – เมื่อตองการใชกระดาษขนาดอื่น ใหเปลี่ยนการ ตั้งคาขนาดกระดาษ (คุณสมบัติ #380 หนา 60) – เมื่อตองการใชกระดาษบาง ใหเปลี่ยนการตั้งคา ชนิดของกระดาษ (คุณสมบัติ #383 หนา 62) หมายเหตุเกี่ยวกับกระดาษบันทึก: • แนะนำใหทดลองใชกระดาษดูกอน (โดยเฉพาะกระดาษ ที่มีขนาดและชนิดพิเศษ) บนเครื่องนี้กอนทำการซื้อเปน จำนวนมาก • หามใชชนิดของกระดาษดังตอไปนี้: – กระดาษที่มีสวนผสมของผาฝาย และ/หรือไฟเบอร เกิน 20% เชน กระดาษหัวกระดาษหรือกระดาษที่ ใชสำหรับพิมพหนังสือสมัครงาน (Resume) – กระดาษที่มีความมันและเรียบมากเกินไป หรือกระดาษ ที่มีลวดลายมาก – กระดาษที่ยับ ชำรุด หรือเคลือบ – กระดาษที่มีวัตถุอื่นติดอยู เชนตัวหนีบกระดาษ – กระดาษที่มีฝุน คราบน้ำมัน หรือสำลี – กระดาษที่ละลายได ระเหย สีตก ไหม หรือทำใหเกิด ควันอันตรายใกล 200 ๐C เชนกระดาษหนังสัตว กระดาษเหลานี้อาจถูกนำเขาไปในลูกกลิ้ง Fuser และ ทำใหเกิดความเสียหาย – กระดาษที่มีความชื้น – กระดาษ Inkjet • กระดาษบางชนิดออกแบบมาเพื่อใหใชไดเพียงหนาเดียว ใหลองพิมพอีกดานหนึ่งของกระดาษหากไมพอใจใน คุณภาพการพิมพหรือเครื่องไมสามารถดึงกระดาษได อยางถูกตอง • เพื่อเปนการดึงกระดาษอยางถูกตองและพิมพดวย คุณภาพที่สวยงาม แนะนำใหใชกระดาษที่มีเสนใยยาว • หามใชกระดาษที่มีความหนาตางกันในเวลาเดียวกัน เพราะอาจจะทำใหกระดาษติดได หลีกเลี่ยงการใชกระดาษ 2 ดาน ห • ามใชกระดาษที่พิมพดวยเครื่องนี้เพื่อนำไปพิมพ 2 หนา ดวยเครื่องพิมพหรือเครื่องถายเอกสารอื่น เพราะจะทำ ใหกระดาษติดได • เพื่อเปนการปองกันไมใหกระดาษยับหรือบิดงอ อยาแกะ แพ็คกระดาษจนกวาจะนำมาใชจริง เก็บรักษากระดาษ ไวในแพ็คดังเดิม ในสถานที่เย็นและแหง • สำหรับลูกคาที่ใชเครื่องนี้ในที่มีความชื้นสูง ตองแนใจวา ไดจัดเก็บกระดาษไวในหองที่ไมมีเครื่องปรับอากาศ ตลอดเวลา การพิมพในขณะที่กระดาษเปยกอาจทำให ติดอยูในเครื่องได ดึงถาดใสกระดาษ ( 1 ) ออกมาใหสุด ยกสวนหนาของถาด กระดาษขึ้น 1 กอนทำการใสกระดาษลงไปในถาด ใหกรีดกระดาษเพื่อ หลีกเลี่ยงกระดาษติดในเครื่อง ใสกระดาษลงไปในถาด โดยใหหนาพิมพหงายขึ้น ( 1 ) ขอมูลสำคัญ: • กดลงไปเพื่อล็อคฐานดานลาง ( 3 ) ในถาดใส กระดาษหากจำเปน 2 3 .

คำแนะนำเบื้องตนและการติดตั้ง ปรับระดับตัวนำกระดาษบันทึก บีบทางดานหนาของ ตัวกั้นกระดาษบันทึก ( 4 ) แลวเลื่อนใหตรงกับแนว ขนาดของกระดาษ บีบดานขวาของที่กั้นกระดาษบันทึก ( 5 ) แลวเลื่อนเขาใหเทากับขนาดของกระดาษ ขอควรระวังเกี่ยวกับถาดใสกระดาษ • หามทำถาดใสกระดาษตกหลน • ตรวจสอบใหแนใจวาปริมาณของกระดาษนั้นอยูใต แนวเครื่องหมายกระดาษที่กำหนด ( 6 ) และปริมาณ ของกระดาษไมควรเกินที่กั้นกระดาษ ( 7 ) • ประคองถาดใสกระดาษดวยมือทั้งสองขางเมื่อ ตองการนำออกหรือใสเขาไปในเครื่อง ถาดใส กระดาษนั้นมีน้ำหนักประมาณ 2 กก.1 ถาดใสกระดาษดวยตัวเอง ทานสามารถใชถาดใสกระดาษดวยตัวเองสำหรับการพิมพ จากคอมพิวเตอรและถายเอกสาร ซึ่งรองรับกระดาษไดทีละ แผน เมื่อตองการพิมพหรือทำสำเนาที่มีมากกวา 1 หนา ใหใสกระดาษแผนตอไปทันทีเมื่อแผนแรกถูกดึงเขาไปแลว • อานรายละเอียดเพิ่มเติมที่หนา 105 เกี่ยวกับกระดาษ บันทึก • เครื่องนี้ถูกตั้งใหพิมพกระดาษทั่วไปขนาด A4 จาก โรงงาน – เมื่อตองการใชกระดาษชนิดอื่น ใหเปลี่ยนการ ตั้งคาขนาดของกระดาษ (คุณสมบัติ #381 หนา 62) – เมื่อตองการใชกระดาษที่มีความบาง ใหเปลี่ยน การตั้งคาชนิดของกระดาษ (คุณสมบัติ #384 หนา 62) ปรับความกวางของที่กั้นกระดาษ ( 1 ) ใหเทากับขนาด ของกระดาษ . เมื่อกระดาษ เต็ม 6 5 7 4 ใสถาดใสกระดาษเขาไปในเครื่องโดยการยกสวน ดานหนาของถาดแลวดันเขาไปในเครื่องใหสุด หมายเหตุ: • หากใสกระดาษไมถูกตอง ใหปรับที่กั้นกระดาษ มิเชนนั้นกระดาษอาจติดอยูในเครื่องได • หากไมสามารถใสถาดใสกระดาษเขาไปในเครื่องได ฐานของถาดใสกระดาษอาจไมอยูในตำแหนงล็อค ใหกดกระดาษลงไปเพื่อใหแนใจวากระดาษนั้นราบ ไปกับถาดใสกระดาษ ประมาณ 2 กก.7. 1.

1. คำแนะนำเบื้องตนและการติดตั้ง ใสกระดาษโดยใหดานที่พิมพคว่ำลง ( 2 ) จนกวาเครื่องพิมพ นั้นจะจับกระดาษและจนกวาจะไดยินเสียงบิ๊บ 2 1 หมายเหตุ: • เมื่อตองการพิมพจากถาดใสกระดาษดวยตนเอง – เมื่อพิมพจากคอมพิวเตอร ใหเลือก #2 – เมื่อตองการทำสำเนาเอกสาร ใหตั้งการตั้งคาถาดทำ สำเนาไวที่ “#2” กอนลวงหนา (คุณสมบัติ #460 หนา 69) หากไมทำการตั้งคาเหลานี้และเมื่อตองการพิมพหรือทำ สำเนาเอกสารที่มีมากกวา 1 หนา เครื่องจะทำการพิมพ จากถาดใสกระดาษดวยตนเองสวนที่เหลือจะถูกพิมพจาก ถาดใสกระดาษธรรมดา • หากใสกระดาษไมถูกตอง ใหจัดกระดาษใหม มิเชนนั้น กระดาษอาจติดอยูในเครื่องได .

การเตรียมเครื่อง 2. มาเลเซีย เอเชีย ตูนีเชีย และแอฟริกาตามการตั้งคาพื้น ที่ (KX-MB2025CX/KX-MB2030CX เทานั้น) คาจากโรงงานคือตะวันออกกลาง เปลี่ยนโดยการตั้งคา พื้นที่ที่หนา 60 (คุณสมบัติ #114) การใช Network Router/Network Hub (KX-MB2010/KX-MB2030 เทานั้น • แนะนำใหใช Network Router/Network Hub ( 6 ) ภายใต สภาวะเครือขายที่มีการปองกัน ใหขอคำปรึกษาจาก Network Administrator สำหรับการตั้ง Firewall อื่นๆ .1 การเชื่อมตอ ขอควรระวัง • เมื่อใชงานเครื่องนี้ ควรใหปลั๊กเสียบไฟอยูในระยะที่ สามารถเอื้อมถึงได • ตรวจสอบใหแนใจวาไดใชสายโทรศัพทที่มีมาใหกับ เครื่องนี้ (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) • หามตอขยายความยาวของสายโทรศัพท (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) 3 1 *1 2 สาย LAN (ไมมีมาให)*3 เพื่อยืนยันการโอนขอมูลใชสาย LAN ที่มีฉนวนหุม เทานั้น (สาย Category 5 แบบ Straight) สายไฟอาจแตกตางกันเล็กนอย (ใชสายไฟที่เหมาะสมกับพื้นที่ที่ใชเครื่องนี้) KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น KX-MB2010/KX-MB2030 เทานั้น ขอมูลสำคัญเกี่ยวกับการเชื่อมตอ USB • หามเสียบตอเครื่องนี้กับคอมพิวเตอรดวยสาย USB จนกวาจะระบุใหเสียบในขณะทำการติดตั้ง MultiFunction Station (หนา 26) หมายเหตุ: • หามวางวัตถุใดๆทางดานขวา ซาย และหลัง ของเครื่อง นี้ในระยะ 10 ซม. 50/60 Hz) สายโทรศัพท *2 • เสียบกับชองเสียบสัญญาณโทรศัพท 1 สาย [EXT] jack *2 • ทานสามารถเชื่อมตอกับเครื่องตอบรับโทรศัพท อัตโนมัติหรือกับโทรศัพทอีกเครื่อง ใหถอดฝาปด ออกหากปดไวอยู เครื่องตอบรับโทรศัพท (ไมมีมาให)*2 เชื่อมตอกับอินเตอรเน็ต เชื่อมตอกับ Network Router/Network Hub (ไมมีมาให)*3 • เชื่อมตอกับคอมพิวเตอรในเครือขาย 8 * รูปภาพเปนรุน KX-MB2030 เครื่องถูกออกแบบใหใชในประเทศตะวันออกกลาง.2. • หากมีอุปกรณอื่นที่มีการเชื่อมตอกับสายโทรศัพท เดียวกัน เครื่องนี้อาจถูกรบกวนการสื่อสารของเครือ ขายของอุปกรณนั้นๆ (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) • หากมีการนำเครื่องนี้ไปใชกับคอมพิวเตอรและผูให บริการอินเตอรเน็ตนั้นแนะนำใหทานติดตัวกรอง สัญญาณโทรศัพท ( 8 ) กรุณาทำการเชื่อมตอดังตอไปนี้ (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) 4 7 6 * รูปภาพเปนของรุน KX-MB2030 สายไฟ • เสียบกับเตาไฟ (220-240 V.

2 การเปดใชงานเครื่อง ปรับสวิทช เปด/ปด ไปที่ตำแหนง ON ( 1 ) 1 .• การรับประกันจะไมครอบคลุมถึงความเสียหายที่เกิด จากปญหาเรื่องความปลอดภัยหรือการใชงานอื่นๆที่ เกี่ยวของ 2.

2.3 โหมดหมุนเบอรโทรศัพท (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) หากไมสามารถหมุนเบอรโทรศัพทได (หนา 43) ใหทำการ ตั้งคานี้ตามผูใหบริการสายโทรศัพท [MENU] กดปุม เพื่อแสดง “DIALLING MODE” กดปุม [1] หรือ [2] เพื่อเลือกการตั้งคาที่ตองการ [1] “PULSE” สำหรับบริการ rotary/pulse [2] “TONE” (คาจากโรงงาน) สำหรับบริการ Tone [SET] กดปุม [MENU] เพื่อออกจากเมนู 2. การเตรียมเครื่อง 2.4 การเลือกโหมดการทำงาน (Scan/Copy) (Fax: KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) ทานสามารถเลือกโหมดที่ตองโดยการกดปุมใดปุมหนึ่งดัง ตอไปนี้ * รูปภาพเปนรุน KX-MB2025/KX-MB2030 – [SCAN]: เลือกโหมดนี้เมื่อใชเครื่องนี้เปนเครื่องสแกน (หนา 32) – [COPY]: เลือกโหมดนี้เมื่อใชเครื่องนี้เปนเครื่องทำ สำเนา (หนา 36) – [FAX]: (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น): เลือกโหมด นี้เมื่อใชงานเปนเครื่องแฟกซ (หนา 43) หมายเหตุ: • โหมดการใชงานที่ตั้งคาจากโรงงาน คือ โหมดทำสำเนา • สามารถเปลี่ยนโหมดการใชงานที่ตั้งคาจากโรงงานได (คุณสมบัติ #463 ที่หนา 63) และตั้งเวลากอนกลับเขา สูโหมดการใชงานจากโรงงาน (คุณสมบัติ #464 ที่หนา 63) (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) .

2. การเตรียมเครื่อง

2.5.2 การใชถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ

2.5 การตั้งคาตนฉบับ

1

2.5.1 การใชกระจกสแกน
1

2

เปดฝาปดเอกสาร ( 1 )
คว่ำหนาเอกสารลงไปที่กระจกสแกน 2
สแกน โดยใหมุมของเอกสารนั้นตรงกับแนวเครื่องหมาย
ลูกศร
ปดฝาปดเอกสาร
หมายเหตุ:
• ยืนยันวาไมมีเอกสารอยูในถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ
• คอยๆ วางตนฉบับลงไปที่กระจก เพื่อหลีกเลี่ยงการทำงาน
ผิดพลาด หามกดลงไปดวยความแรง
• หากตนฉบับนั้นเปนหนังสือที่หนา อยาปดฝาปดเอกสาร
• แนใจวาหมึก ของเหลวตางๆ หรือน้ำยาลบคำผิดนั้นแหงแลว
• พื้นที่สแกนที่ใหประสิทธิภาพสูงสุดจะแสดงเปนพื้นที่สีเทา
ตามดานลาง
4 มม.
208 มม.
4 มม.
4 มม.

289 มม.

4 มม.

วางเอกสารลงไปที่ถาด (สูงสุด 20 หนา) โดยหงายหนา
ขึ้น จนกวาจะไดยินเสียง บิ๊บ
ปรับความกวางของที่กั้นกระดาษ ( 1 ) เพื่อใหเทากับ
ขนาดจริงของกระดาษ
หมายเหตุ:
• แนใจวาไมมีเอกสารบนกระจกสแกน
• แนใจวาหมึก ของเหลวตางๆ หรือน้ำยาลบคำผิดนั้นแหง
แลว
• ใหนำคลิ๊ปหนีบกระดาษ หรือลวดเย็บออก
• หามใสเอกสารดังตอไปนี้ (ใหถายสำเนาโดยการวาง
เอกสารลงบนกระจกสแกนและทำสำเนาแทน)
– กระดาษที่มีสารเคมี เชน กระดาษคารบอน หรือกระดาษ
คารบอนสำหรับคัดลอก
– กระดาษที่เปนสื่อของไฟฟาสถิตย
– กระดาษที่ยับ หรือฉีกขาด
– กระดาษที่มีการเคลือบ
– กระดาษที่มีการพิมพอีกดานโดยสามารถมองเห็นอีก
ดานได
• ความสูงของเอกสารเมื่อวางระนาบแลวตองไมเกิน 4 มม.
หากจำนวนของเอกสารนั้น เกินจากที่ถาดปอนเอกสาร
อัตโนมัติสามารถรับได กระดาษอาจตกหลนหรือทำให
กระดาษติดได
• เมื่อตองการสแกนเอกสารที่มีความกวางนอยกวา 210 มม.
แนะนำใหการถายเอกสารตนฉบับลงบนกระดาษขนาด
A4 หรือ ขนาด Letter กอน
• หามวางเอกสารที่มีขนาดไมตรงกับขนาดและน้ำหนัก
ขั้นต่ำที่ระบุไว ใหถายเอกสารกอน
• ขนาด น้ำหนักของกระดาษและพื้นที่ที่สามารถสแกนได
อยางมีประสิทธิภาพที่สุด มีดังตอไปนี้

2. การเตรียมเครื่อง
ขนาดของเอกสารเล็กสุด

128 mm

2.6 ฟงกชั่นชวยเหลือ
(KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น)

เครื่องนี้มาพรอมกับขอมูลที่เปนประโยชนซึ่งสามารถพิมพ
ออกมาไดเพื่อใชในการอางอิง

128 mm

600 mm

ขนาดของเอกสารใหญสุด

[Menu]
216 mm
พื้นที่สแกนที่ใหประสิทธิภาพสูงสุด

4 mm

4 mm

208 mm
216 mm

4 mm
4 mm

• เครื่องจะสแกนตรงพื้นที่สีเทา
• เมื่อใชเครื่องนี้เปนเครื่องสแกน (หนา 32,35)
พื้นที่สแกนที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจะขึ้นอยูกับ
ขนาดของกระดาษที่เลือกไว
น้ำหนักของเอกสาร

• หนาเดียว:
60 g/m2 ถึง 75 g/m2
• หลายหนา:
60 g/m2 ถึง 75 g/m2

[Set]
กดปุม [MENU] ซ้ำเพื่อแสดง “HELP”
กดปุม [ ] หรือ [ ] ซ้ำเพื่อแสดงรายการที่ตองการ
[SET]
กดปุม [MENU] เพื่อออกจากเมนู

2. การเตรียมเครื่อง

2.7 การปรับระดับเสียง
(KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น)

สำคัญ
• กอนปรับระดับเสียง ใหเปลี่ยนโหมดการทำงานเปน
โหมดแฟกซ หากไฟ [FAX] ไมติดใหทำการเปดโดยการ
กดปุม [FAX]

2.8 วันที่และเวลา

แนะนำใหตั้งวันที่และเวลา ผูรับจะไดรับขอมูลวันที่และเวลาบน
หัวกระดาษ
Menu

Fax
Fax

Set

* รูปภาพเปนรุน KX-MB2025/KX-MB2030
[MENU]
[#][1][0][1]
[SET]

เสียงกริ่ง
ในขณะที่ไมมีการใชเครื่อง กดปุม
ปดเสียงกริ่ง

กดปุม

ซ้ำเพื่อแสดง “RINGER

หรือ
OFF=OK?”

• เสียงกริ่งจะไมดังขึ้น
• เปดเสียงกริ่งใหมอีกครั้ง กดปุม
เสียงเรียกเขาชุดหูฟงโทรศัพท
ในขณะที่ใชชุดโทรศัพทหูฟง กดปุม
ระดับเสียงมอนิเตอร
ในขณะที่ใชมอนิเตอร กดปุม

Set

หรือ

หรือ

ใส วัน/เดือน/ป โดยการเลือกหมายเลข 2 หลัก
ตัวอยาง: 10 สิงหาคม 2009
[1][0][0][8][0][9]
ใสชั่วโมง/นาที โดยการเลือกหมายเลข 2 หลัก
ตัวอยาง: 10:15 PM (ระบบนาิกา 12 ชั่วโมง)
1. [1][0][1][5]
2. กดปุม ซ้ำเพื่อเลือก “PM”
กดปุม ซ้ำเพื่อเลือก “AM” หรือ “PM”, หรือใสเวลา
24 ชั่วโมง
[SET]
กดปุม [MENU] เพื่อออก

หมายเหตุ:
• ตรวจสอบวันที่และเวลาปจจุบันโดยการกดปุม [FAX]
เพื่อเปลี่ยนเปนโหมด [FAX] ชั่วคราว
(KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น)
• วันที่และเวลาของเครื่องจะถูกนำมาใชเปนหัวกระดาษ
ดังตอไปนี้
– เมื่อสงอีเมลพรอมไฟลแนบจากเครื่องนี้โดยตรง
(สแกนเปนอีเมล) (หนา 33)
(KX-MB2010/KX-MB2030 เทานั้น)
– ในขณะที่สงแฟกซ (หนา 43)
(KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น)
หากวั
นที่และเวลามีการตั้งไมถูกตอง ผูรับจะรับขอมูล

เวลาและวันที่ที่ไมถูกตองตามหัวกระดาษและอาจทำให
ผูรับนั้นสับสนได
แกไขขอมูลที่ผิด
กดปุม
หรือ
จึงทำการแกไข

เพื่อเลื่อนเคอรเซอรไปที่ตัวใสผิดแลว

หากมีการสมัครใชบริการแสดงหมายเลขโทรเขา (Caller ID)
(KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น)
วันที่และเวลาจะถูกตั้งโดยอัตโนมัติตามขอมูลสายเรียกเขา

2. ชื่อบริษัท อื่นๆ) เพื่อ ใหปรากฏบนหนากระดาษของแตละแผนเมื่อทำการสง ใสชื่อไดมากถึง 30 ตัวอักษร (ดูที่หนา 77 สำหรับตัวอักษรที่ใชได) กดปุม เพื่อออกจากเมนู แกไขขอมูลผิดพลาด กดปุม หรือ เพื่อเลื่อนเคอรเซอรไปที่ตัวอักษรที่ผิด แลวจึงทำการแกไข ลบตัวอักษรทั้งหมดโดยการกดปุม คางไว .9 โลโกของทาน (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) ทานสามารถตั้งเครื่องนี้ใหใชโลโก (ชื่อ. การเตรียมเครื่อง ตรวจสอบใหแนใจวาไดทำการตั้งเวลาไวที่ เพื่อใช คุณสมบัตินี้ (คุณสมบัติ #226 หนา 62) หากไมเคยมีการตั้งเวลามากอนหนานี้ ระบบแสดงหมายเลข เรียกเขา (Caller ID) จะไมทำการตั้งเวลา 2.

เมื่อทำการเชื่อมตอสาย LAN กับเครื่องนี้และคอมพิวเตอร ใหเปดใชงานเครื่อง • IP Address.2.เมื่อมีอุปกรณเพียงเครื่องเดียวที่ตออยูกับเครือขาย LAN หาก ผูดูแลระบบมีการจัดการเครือขาย LAN ดวย DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ระบบจะทำการจาย IP (Internet Protocol) address. ติดตั้ง Multi-Function Station บนคอมพิวเตอรที่ตองการใช อานรายละเอียดที่หนา 26 หมายเหตุ: • ทานสามารถเชื่อมตอเครื่องคอมพิวเตอรมากกวา 2 เครื่องและ ทำการตั้งคา IP address โดยอัตโนมัติดวยเซฟเวอร DHCP แตแนะนำใหตั้ง static IP Address เอง สำหรับเครื่องแตละ เครื่องเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับการตั้งคาและการ ใชงานบนเครือขาย 2.11. และ default gateway จะถูก ตั้งโดยอัตโนมัติ 2. subnet mask และ default gateway 2. subnet mask.1 การตั้งคาอัตโนมัติดวย DHCP Server ใสหมายเลขแฟกซ ไดมากสุด 20 หลัก ใส “+” กดปุม เวนชองวาง กดปุม ใสสัญลักษณ “-” กดปุม ลบหมายเลข กดปุม กดปุม พื่อออก แกไขขอมูลผิดพลาด กดปุม หรือ เพื่อเลื่อนเคอรเซอรไปที่หมายเลขที่ผิด แลวจึงทำการแกไข ลบหมายเลขทั้งหมดโดยการกดปุม คางไว สถานะของทาน . subnet mask และ defaultgateway ใหกับเครื่องนี้ โดยอัตโนมัติ 1.11 การตั้งคาเครื่องใหเขาสูระบบ LAN (KX-MB2025/KX-MB2030เทานั้น) ทานสามารถพิมพ สแกนเอกสาร รับ/สง แฟกซ (KX-MB2030 เทานั้น) โดยใชคอมพิวเตอรที่เชื่อมตอกับเครือขาย LAN จำเปน ตองตั้ง IP address.11. subnet mask และ default gateway ดวยตัวทานเอง กดปุม เพื่อแสดง กดปุม เพื่อแสดง ตั้งคาแตละรายการ สำหรับ IP Address: กดปุม เพื่อแสดง ตั้ง IP Address ใหกับเครื่อง . subnet mask และ default gateway ใน เครื่องนี้กอนที่จะสามารถใชงานคุณสมบัตินี้ได ขอมูลสำคัญ: • ขอคำปรึกษาจากผูดูแลระบบเครือขายเมื่อทำการตั้งคา IP address.2 การตั้งคาดวยตนเอง สถานการณของทาน – หากผูดูแลระบบไมไดจัดการระบบเครือขายดวย DHCP Server – เมื่อจำนวนเครื่องมีมากกวา 2 เครื่องและเชื่อมตอกับเครือขาย LAN ทานจำเปนตองตั้ง IP Address. การเตรียมเครื่อง 2.10 การตั้งหมายเลขแฟกซของทาน (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) ทานสามารถตั้งหมายเลขแฟกซเพื่อใหแสดงบนหัว กระดาษในแตละหนาที่สง 2.

กดปุม หรือ ซ้ำๆ เพื่อเลือกคอมพิวเตอรที่ตองการ 3.11.5 ตัวประมวลผล (CPU): Windows 2000: Pentium® III หรือสูงกวา Windows XP: Pentium III หรือสูงกวา Windows Vista: Pentium 4 หรือสูงกวา หนวยความจำ (RAM): Windows 2000/Windows XP: 128 MB (แนะนำ 256 MB or มากกวา) Windows Vista: 512 MB (แนะนำ 1.1 สภาพแวดลอมคอมพิวเตอรขั้นต่ำ ซอฟทแวร Panasonic Multi-Function Station สามารถใหทาน ใชฟงกชั่นดังตอไปนี้ได: – พิมพลงกระดาษเปลา กระดาษบาง และฉลาก – ดูเอกสารและเปลี่ยนการตั้งคาของเครื่องพิมพกอนทำการพิมพ (Easy Print Utility) – สแกนเอกสาร และเปลี่ยนภาพใหเปนตัวอักษรดวยซอฟทแวร Readiris OCR – สแกนเอกสารจาก Application อื่น สำหรับ Microsoft® Windows® ที่รองรับการสแกนดวย TWAIN และ WIA (Windows XP/Windows Vista®.12 การติดตั้ง Multi-Function Station 2. เชื่อมตอดวย USB เทานั้น) – จัดเก็บ แกไข หรือลบ รายการในแฟมดวยคอมพิวเตอร (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) – ตั้งโปรแกรมตางๆ โดยใชคอมพิวเตอร – รับสงเอกสารแฟกซดวยคอมพิวเตอร (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) เมื่อตองการใช Multi-Function Station บนคอมพิวเตอร จำเปน ตองมีรายตอไปนี้: ระบบปฏิบัติการ: Windows 2000/Windows XP/Windows Vista/Mac os 10. กดปุม เพื่อออกจาดกเมนู หมายเหตุ: • หากเครื่องนี้ไมไดเชื่อมตอกับ LAN คอมพิวเตอรที่เชื่อมตอ กับเครื่องนี้ดวย USB จากถูกตั้งใหเปนคอมพิวเตอรเบื้องตน ในสำหรับการการรับแฟกซดวยคอมพิวเตอร <PC FAX> • เมื่อตองการเลือกคอมพิวเตอรที่ตองการอยางงายดาย ใหเปลี่ยน ชื่อคอมพิวเตอรกอนหนา (หนา 29) 2.0) – ใชสาย LAN ที่มีฉนวนเทานั้น (สาย Category 5 แบบ ตรง) (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) เพื อ ่ เปนการปองกันเครื่อง ใหใชเฉพาะสายที่มีฉนวนหุม • เมื่อใชในสถานที่ที่มีฟาผา • เมื่อตองการใช Easy Print Utility บนคอมพิวเตอร จำ เปนตองมีรายการดังตอไปนี้ – Windows 2000 Service Pack 4 และ Security update สำหรับ Windows 2000 (KB835732) . subnet mask หรือ default gateway ที่ผิด กดปุม หรือ แลวทำการแกไข เพื่อเลื่อนเคอรเซอรไปที่หมายเลขที่ผิด 2.0 หรือสูงกวา (KX-MB2010/KX-MB2030 เทานั้น) คำเตือน: • ขอจำกัดของการกระจายของสัญญาณ – ใชสาย USB ที่มีฉนวนเทานั้น (ตัวอยาง: สายในรูป แบบ Hi-Speed USB 2. การเตรียมเครื่อง สำหรับ Subnet Mask: กดปุม เพื่อแสดง ตั้ง Subnet Mask ของเครือขาย สำหรับ default gateway: กดปุม เพื่อแสดง ตั้ง gateway ของเครือขาย กดปุม เพื่อออก ติดตั้ง Multi-Function Station บนคอมพิวเตอรที่ตองการใช อานรายละเอียดที่หนา 26 แกไข IP Address. 2.12.024 MB หรือมากกวา) ฮารดแวรอื่นๆ: CD-ROM drive เนื้อที่ฮารดดิสกอยางนอย 200 MB USB interface LAN interface (10Base-T/100Base-TX) (KX-MB2010/KX-MB2030 เทานั้น) อื่นๆ: Internet Explorer® 5.3 การตั้งคาคอมพิวเตอรใหรับแฟกซ (KX-MB2030 เทานั้น) จำเปนตองเลือกคอมพิวเตอรที่จะใชสำหรับรับแฟกซ ขอมูลสำคัญ • ตรวจสอบใหแนใจวาไดทำการตั้งคา PC Fax ไวที่ “Always” หรือ “Connected” ไวแลว (คุณสมบัติ #442 หนา 67) • ตรวจสอบใหแนใจวาโหมด fax preview ถูกตั้งไวที่ OFF ไว แลวคุณสมบัติ #448 หนา 54 4 4 3 1.3-10.2.

] พิมพ “D:\Install” (”D” คือตัวอักษรของเครื่อง อาน CD-ROM) (หากทานไมมั่นใจวา CD-ROM อยู Drive ไหน ใหใช Windows Explorer เพื่อหาเครื่องอาน CD-ROM) คลิ๊ก [OK] 3. เชื่อมตอเครื่องนี้กับคอมพิวเตอรดวยสาย USB ( 1 ) แลว จึงคลิก [Next] 2.2. หนาตาง [Connect Type] จะแสดงบนหนาจอ การเชื่อมตอ USB 1.] [Next] • หนาจอ [Select a Network Device] จะแสดงบนหนาจอ 2..] [Next] หน า ต า ง [Connect Device] จะแสดงขึ น ้ บนหน าจอ • 1 * รูปภาพเปนของรุน KX-MB2030 • ชื่อรุนจะแสดงบนหนาจอโดยอัตโนมัติเมื่อทำการเชื่อม ตอกับคอมพิวเตอร สามารถเปลี ่ยนชื่อของเครื่องไดหากจำเปน • 3. คลิ๊ก [Install] แลวทำคามคำสั่งบนหนาจอ • ไฟลจะถูกคัดลอกไปที่คอมพิวเตอร สำหรับการเชื่อมตอผาน LAN (KX-MB2010/KX-MB2030 เทานั้น): 1. ใสแผน CD-ROM ที่มีมาใหเขาไปในเครื่องอาน CD-ROM • หากหนาตาง [Select Language] แสดงบนหนาจอเลือก ภาษาที่ตองการใชงานบนซอฟทแวรนี้ คลิก [OK] หากการติ ดตั้งไมเริ่มโดยอัตโนมัติ คลิก [Start] เลือก • [Run.” • สำหรับผูใช Windows Vista “Would you like to install this device software?” เมื่อตองการดูหรือติดตั้งขอมูลคูมือการใชงาน 1. คลิ๊ก [Operating Instructions] และจึงทำตามขั้นตอนบนหนาจอ เพื่อดูหรือติดตั้งคูมือการใชงานในรูปแบบของ PDF • จำเปนตองมี Adobe® Reader® เพื่ออานคูมือการใชงาน . [Connect via the Network. [Easy Installation] • การติดตั้งจะเริ่มโดยอัตโนมัติ 4. เริ่ม Windows และใสแผน CD-ROM ที่มีมาให เขาไปในเครื่อง อาน CD-ROM 2. ใสเครื่องหมายถูกที่ [Select a Network Device] และเลือก เครื่องจากรายการ • หากขอของเครื่องไมแสดงในรายชื่อ และไดตั้ง IP Address แลวคลิ๊ก [Direct Input] และใส IP Address 3.2 การติดตั้ง Multi-Function Station บนคอมพิวเตอร • ติดตั้ง Multi-Function Station (CD-ROM) กอนทำการ เชื่อมตอเครื่องนี้กับคอมพิวเตอรดวยสาย USB หากทำ การเชื่อมตอเครื่องนี้กับคอมพิวเตอรดวยสาย USB กอน ทำการติดตั้ง Multi-Function Station หนาตาง [Found New Hardware] จะแสดงขึ้นบนหนาจอ คลิก [Cancel] เพื่อปดหนาตาง • ภาพหนาจอตางๆที่นำเสนอในคูมือนี้เปนหนาจอของ Windows XP และใชสำหรับอางอิงเทานั้น • ภาพหนาจอตางๆในคูมือนี้อาจแตกตางจากของจริงเล็ก นอย • คุณสมบัติและรูปภาพลักษณะของซอฟทแวรและอาจมี การเปลี่ยนแปลงโดยที่ไมแจงใหทราบ • หากทานใชเครื่องตระกูล KX-MB200/KX-MB700/ KX-FLB800 ใหอานขอมูลที่หนา 92 1. [Connect directly with a USB cable. เมื่อโปรแกรมติดตั้งเริ่มขึ้น ใหทำตามขั้นตอนบนหนาจอ • Easy Print Utility (หนา 31). การเตรียมเครื่อง ติดตั้ง KB835732 จาก เว็บไซตดาวนโหลดของ Microsoft กอนทำการติดตั้ง Easy Print Utility – Windows XP Service Pack 2 หรือสูงกวา 2. ซอฟทแวร Readiris OCR (หนา 33) และ Device Monitor (หนา 78) จะถูกติดตั้ง ดวยเชนกัน 5. เริ่ม Windows และออกจาก Application ทั้งหมด • จำเปนตองเขาระบบดวยสิทธิ์ Administrator เพื่อติดตั้ง Multi-Function Station 2.12. คลิ๊ก [Install] และทำตามขั้นตอนบนหนาจอ • ไฟลจะถูกคัดลอกไปที่คอมพิวเตอร ขอมูลสำคัญ หากทานใช Windows XP หรือ Windows Vista หนาจอจะแสดง หลังจากที่ไดทำการเชื่อมตอเครื่องนี้ดวยสาย USB ซึ่งเปนการ ทำงานปกติและจะไมสงผลเสียตอระบบปฏิบัติการแตอยางใด ทานสามารถดำเนินการติดตั้งโดยไมมีปญหา ขอความตอไปนี้จะ แสดงบนหนาจอ • สำหรับผูใช Windows XP “The software you are installing for this hardware has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. [Next] • สามารถเปลี่ยนชื่อของเครื่องไดหากจำเปน 4.

เริ่ม Windows และใสแผน CD-ROM ที่มีมาใหเขาไปใน เครื่องอาน CD-ROm 2. [Modify] [Add Multi-Function Station Driver] แลวทำตามขั้นตอนบนหนาจอ หมายเหตุ: • ทานไมสามารถเชื่อมตอมากกวาหนึ่งเครื่องกับคอมพิวเตอร เครื่องเดียวพรอมกัน (เชื่อมตอดวย USB เทานั้น) เมื่อตองการแกไขซอฟทแวร (เพิ่มหรือลบสวนประกอบทีละตัว) ทานสามารถเลือกสวนประกอบที่ตองการติดตั้งหรือลบไดทุก เวลาหลังการติดตั้งแลวเสร็จ ทานตองเขาระบบดวยสิทธิ์ administrator เพื่อทำการแกไข Multi-Function Station 1.13 การเริ่มใชงาน Multi-Function Station [Start] [All Programs] หรือ [Programs] [Panasonic] ชื่อของเครื่องนี้ [Multi-Function Station] • หนาจอ Multi-Function Station จะแสดงขึ้น หากตองการใชเครื่องอีกเครื่องหนึ่งบนคอมพิวเตอร จำเปนตองติดตั้งไดรเวอรของเครื่องพิมพทุกเครื่องดังตอไปนี้ 1.2. เริ่ม Windows และใสแผน CD-ROM ที่มีมาให เขาไปใน เครื่องอาน CD-ROM 2.78) (KX-MB2010/KX-MB2030 ที่เชื่อมตอกับ LAN เทานั้น) [Settings] (หนา 29) • เปลี่ยนการตั้งคาทั่วไป • เปลี่ยนการตั้งคาการสแกน . [Modify] [Modify Utilities] แลวทำตามขั้นตอนบนหนาจอ * รูปภาพเปนรุน KX-MB2025/KX-MB2030 [Scan] หนา 35 • เมื่อตองการสแกนและดูภาพที่สแกน • เมื่อตองการสแกนและสรางไฟลภาพ • เมื่อตองการสแกนและสงไปทางอีเมล • เมื่อตองการสแกนแลวแปลงใหเปนขอมูลตัวอักษรที่สามารถ แกไขได [PC FAX] (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) • สงเอกสารที่สรางบนคอมพิวเตอรในรูปแบบขอความแฟกซ • ดูเอกสารแฟกซที่รับดวยคอมพิวเตอร (หนา 54) การลบซอฟทแวร [Remote Control] (หนา 78) ทานตองเขาระบบดวยสิทธิ์ administrator เพื่อทำการ • ตั้งโปรแกรมคุณสมบัติตางๆ แกไข Multi-Function Station 1 [Start] [All Programs] หรือ [Programs] [Panasonic] • จัดเก็บ แกไขหรือลบรายการในแฟม* 1 ชื่อของเครื่องนี้ [Uninstall] แลวทำตามขั้นตอนบนหนาจอ • ดูการรายงานผล หรือเบอรเรียกเขา (Caller ID)* • จัดเก็บหมายเลขเรียกเขา (Caller ID) เขาในแฟม*1 • จัดเก็บหรือลบรายการที่กระจายสง*1 *1 KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น [Utilities] • เริ่มใชงาน Multi-Function Viewer (หนา 35) • เริ่มใชงาน Device Monitor (หนา 78) • เริ่มแอพพลิเคชั่น OCR Application (หนา 33) • เริ่มการตั้งคาบนหนาเว็บไซต (หนา 59. การเตรียมเครื่อง หมายเหตุ : • หากหนาจอระบุใหใสแผน CD-ROM ระบบปฏิบัติการขณะ ที่ติดตั้ง Multi-Function Station ใหใสแผนเขาไปในเครื่องอาน CD-ROM • หากทานมีการลงระบบปฏิบัติการแลว ทานสามารถเปดดูได ถูกเวลาโดยการคลิกที่ [?] บนหนาจอเริ่มตนของ Multi-Function Station 2.

เลือก [Settings] จาก Multi-Function Station 2. สแกน อื่นๆ) อาจไม สามารถทำงานไดอยางถูกตองในเหตุการณดังตอไปนี้: – เมื่อเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรที่ประกอบขึ้นเอง – เมื่อเชื่อมตอเครื่องนี้กับคอมพิวเตอรโดยผานการด PCI หรือการดขยาย (Expansion Card) อื่นๆ – เมื่อเชื่อมตอเครื่องนี้กับฮารดแวรอื่นๆ (เชน USB Hub หรือ interface adapter) หรือไมไดเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร โดยตรง เมื่อตองการเปลี่ยนการตั้งคา ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคาของ Multi-Function Station ลวง หนาได 1. เชื่อมตอกับ LAN เทานั้ัน): ชื่อ คอมพิวเตอรที่ตองการแสดงบนเครื่องนี้ [SCAN] – [Save to]: เมื่อตองการเลือกสถานที่จัดเก็บภาพที่สแกนแลว เสร็จ – [Viewer][File][Email][OCR][Custom]: เปลี่ยนการตั้งคา การสแกนสำหรับ Multi-Function Scan Application หมายเหตุ: • ตั้งชื่อ [PC Name] ใหไมเหมือนใครเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการ ใชงานหรือสงภาพที่สแกนแลวเสร็จไปที่คอมพิวเตอรผิดเครื่อง เมื่อตองการเลือกซอฟทแวรอีเมลที่ใชเปนประจำ ซอฟทแวรอีเมลจะถูกตั้งใหใชเปนประจำเมื่อใช “4. การเตรียมเครื่อง [? ] • สำหรับวิธีการใชงาน Multi-Function Station อยางละเอียด • ดูคูมือการใชงาน [ ] • แสดงเคล็ดลับการใชงาน [i] • แสดงขอมูลเกี่ยวกับ Multi-Function Station หมายเหตุ: • ทานสามารถตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางเครื่องนี้กับคอมพิวเตอรโดยใช Device Monitor (หนา 78) • คุณสมบัติของคอมพิวเตอร (พิมพ.2. เลือกซอฟทแวรอีเมลที่รองรับการใชงาน MAPI ที่ตองการ เชน [Outlook Express] อื่น [OK] สำหรับ Windows Vista 1. เลือกซอฟทแวรอีเมลที่รองรับการใชงาน MAPI ที่ตองการ เชน [Windows Mail] อื่น จาก [Choose a default e-mail program]. [Start] [Control Panel] [Internet Options] [Programs] [E-mail] 2. [OK] .3 Scan to Email” หนา 32 ทานสามารถตั้งซอฟทแวรอีเมลที่ใชอยูเปนประจำได สำหรับ Windows 2000 1. [Start] [Settings] [Control Panel] [Internet Options] [Programs] [E-mail] 2 เลือกซอฟทแวรอีเมลที่รองรับการใชงาน MAPI ที่ตองการ เชน [Outlook Express] อื่น [OK] สำหรับ Windows XP 1.1. [Custom] 3. คลิกแถบที่ตองการและทำการเปลี่ยนการตั้งคา [OK] [General] – [Launcher display setting]: เปลี่ยนวิธีการเริ่มใชงาน โปรแกรม – [OCR Path]: เมื่อตองการเลือกซอฟทแวร OCR – [PC name list up on device] (KX-MB2010/KX-MB2030. [Start] [Control Panel] [Internet Options] [Programs] [Set programs] [Set program access and computer defaults] • หากหนาตาง [User Account Control] แสดงขึ้น ใหคลิก [Continue] 2. เชื่อมตอกับ LAN เทานั้ัน): เลือกใหเครื่องแสดงชื่อคอมพิวเตอร หรือไม – [PC Name] (KX-MB2010/KX-MB2030.

คอนทราสต.1 พิมพจาก Windows Application ทานสามารถพิมพไฟลที่สรางดวย Windows Application เชน: เมื่อตองการพิมพจาก Wordpad ใหทำตามขั้นตอน ตอไปนี้ 1. เลือก [Print. Collate อื่นๆ [Quality]: คุณภาพ. เปดเอกสารที่ตองการพิมพ 2. คลิก [Print] • เครื่องจะเริ่มพิมพ หมายเหตุ: • เมื่อตองการหยุดพิมพ อานรายละเอียดที่หนา 79 • เมื่อตองการใสกระดาษ ดูที่หนา 15. จำนวนหนาตอแผน อื่นๆ [Output]: จำนวนแผนที่ตองการพิมพ.16 • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับชนิดของกระดาษ ดูที่หนา 105 • หากพบการทำงานผิดพลาดของเครืื่องพิมพ Device Monitor (หนา 78) จะเริ่มโดยอัตโนมัติและแสดงขอมูล ความผิดพลาด ตั้งคาเครื่องพิมพ ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคาของเครื่องพิมพในขั้นตอนที่ 3 แนะนำใหทดลองนำกระดาษมาลองพิมพ (โดยเฉพาะกระดาษที่ มีขนาดและชนิดพิเศษ) กอนทำการสั่งซื้อกระดาษเปนจำนวนมาก ทานสามารถเปลี่ยนหรือชมการตั้งคาตางๆในแถบตอไปนี้: [Basics]: ขนาดและชนิดของกระดาษ.3.] จากเมนู [File] • หนาตาง [Print] จะแสดงขึ้น หากตองการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหนาตาง [PRINT] ใหกดปุม [?] แลวเลือกรายการที่ตองการ * รูปภาพเปนของเครื่อง KX-MB2025/KX-MB2030 หมายเหตุ: • สำหรับ Microsoft PowerPoint ใหเลือก [Color] หรือเอา เครื่องหมายถูกขางๆ [Grayscale] ออกตรงหนาตางเพื่อ พิมพเอกสารที่เปนสีหรือขาวดำใหเปนขาวดำ 3. เลือกชื่อของเครื่องพิมพใหเปนเครื่องพิมพที่พรอมใชงาน • หากมีการเปลี่ยนชื่อของเครื่องพิมพในขณะติดตั้ง ใหเลือก ชื่อของเครื่องพิมพจากรายการเครื่องพิมพ • เมื่อตองการตั้งคาเครื่องพิมพ ใหทำตามขั้นตอนตอไปนี้ สำหรับ Windows 2000 ใหคลิกแถบที่ตองการแลวจึงทำการตั้งคาเครื่องพิมพ สำหรับ Windows XP/Windows Vista: คลิก [Preferences]. คุณสมบัติประหยัดโทนเนอร อื่นๆ [Effects]: Watermark. overlay [Profile]: บันทึกการตั้งคาที่ตองการ เลือกการตั้งคาที่มีการ บันทึกไวแลว [Support]: ขอมูลเกี่ยวกับเวอรชั่น หมายเหตุ: • เลือกชนิดของกระดาษจากแถบ [Basic] ตามกระดาษที่ตอง การใชพิมพ ประเภทของกระดาษ กระดาษเปลา: 75 g/m2 ถึง 90g/m2 กระดาษบาง: 64 g/m2 ถึง 75 g/m2 ฉลาก ชนิดของกระดาษ [Plain Paper] [Thin Paper] [Label] • เมื่อพิมพจากคอมพิวเตอร การตั้งคาของเครื่องพิมพจะถูกนำ มาใชแทนคุณสมบัติโปรแกรมของเครื่องดังตอไปนี้: – การตั้งคาชนิดของกระดาษ (คุณสมบัติ #383 และ คุณสมบัติ #384 หนา 62) – การตั้งคาประหยัดโทนเนอร (คุณสมบัติ #482 หนา 63) พิมพฉลาก นอกจากกระดาษเปลาแลว ทานสามารถพิมพลงฉลากได • อานรายละเอิียดเพิ่มเติมที่หนา 105 สำหรับขอมูลเกี่ยวกับ ประเภทของกระดาษ • เมืี่อตองการใสกระดาษ ดูที่หนา 16 กรุณาใชฉลากที่ออกแบบมารองรับการพิมพแบบเลเซอร ซึ่งขอ แนะนำดังตอไปนี้ Avery® 5160/5161/5162/5163/5164/5165/5167/5168 XEROX® LWH100/LWH110/LWH120/LWH130/LWH140 • ใสกระดาษฉลากที่ถาดใสกระดาษดวยตัวเอง • ใสกระดาษฉลากที่ละแผนโดยคว่ำกระดาษลง • ดึงฉลากออกเมื่อพิมพเสร็จ • หามใชชนิดของฉลากดังตอไปนี้ – ฉลากที่ยับ ชำรุด หรือหลุดออกมาแลว – แผนของฉลากที่มีชองวางในกรณีที่มีการดึงฉลากออกไป แลว .. แลวเลือกแถบที่ตองการเปลี่ยนการ ตั้งคาของเครื่องพิมพแลวกดปุม [OK] 4. เครื่องพิมพ 3.

คลิ๊กที่ไอคอน [Save PDF File] ตรงเครื่องมือพิมพ (Print Toolbar) • หนาตาง [Save as] จะแสดงขึ้น 3.. เปลี่ยนการตั้งคาเครื่องพิมพ หากจำเปน (หนา 31) 8. เลือก [Panasonic Easy Print Driver] เปนเครื่องพิมพที่ กำลังทำงานอยู 4.1 คุณสมบัติในการพิมพ ทานสามารถเลือกใชคุณสมบัติในการพิมพที่หลากหลายและดู ภาพพิมพกอนสิ่งพิมพ 3. footer รวมเอกสารเขาดวยกัน ทานสามารถสรางเอกสารจาก Application ตางๆ และจัดใหอยูใน เอกสารเดียวกันได 1. คลิ๊ก [Print] • เอกสารจะถูกเพิ่มลงไปหลังจากที่หนาสุดทายของเอกสาร ฉบับกอนหนานี้ ในหนาตาง print preview 6.] จาก เมนู [FILE] 3. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ในหัวขอ “3. เปดเอกสารที่ตองการพิมพ 2. เปดเอกสารอีกฉบับหนึ่งที่ตองการเพิ่มลงไปใน Easy Print Utility 3. คลิ๊กไอคอน [Print] ตรงเครื่องมือพิมพ (print toolbar) หมายเหตุ: • จำนวนของเอกสารสูงสุดที่สามารถแสดงไดบนหนาตาง [Print Page Operation] คือ 999 หนา จัดเก็บไฟลในรูปแบบไฟล PDF ทานสามารถจัดเก็บไฟลที่ดูในรูปแบบไฟล PDF แทนการสั่งพิมพ 1. คลิ๊ก [?] แลวเลือกรายการที่ตองการ 5.2. ชมภาพที่ตองการพิมพโดยการคลิ๊กหนาที่ตองการในหนาตาง พิมพหนา (รายการแถวซายมือ) • เมื่อตองการเปลี่ยนการตั้งคาของเครื่องพิมพ ดูที่หนา 31 • เมื่อตองการรวมเอกสารที่มีหลายหนาที่สรางจากแอพพลิเคชั่น ตางๆ ดูที่หนา 31 • เมื่อตองการจัดเก็บในรูปแบบ PDF ดูที่หนา 31 • ถึงแมวาจะมีการตั้งจำนวนสำเนาไวแลวกอนหนา ทานอาจ จำเปนตองตั้งใหมอีกครั้งสำหรับ Easy Print Utility ตั้งคาเครื่องพิมพ ทานสามารถแสดงหรือเปลี่ยนการตั้งคาไดที่แถบถัดไปในขั้นตอน ที่ 5 [Basic]: ขนาดของกระดาษ.– ฉลากที่ไมครอบคลุมพื้นที่ดานหลังทั้งหมดของกระดาษ: 3. เลือก [Panasonic Easy Print Driver] ใหเปนเครื่องพิมพที่ ใชงาน 5. watermark.2 Easy Print Utility” 2.2 Easy Print Utility เมื่อพิมพโดยการใช Panasonic Easy Print Utility แทนไดรเวอร ของเครื่องพิมพ ทานสามารถใชเครื่องมือการพิมพที่เปนประโยชน เพื่อความสะดวกในการพิมพ – หลีกเลี่ยงการพิมพที่ไมจำเปนโดยการชมภาพกอนพิมพ – รวมเอกสารเขาดวยกัน – จัดเก็บไฟลในรูปแบบ PDF ตัวอยาง: เมื่อพิมพจาก WordPad ใหทำตามขั้นตอนตอไปนี้ 1. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 ในหัวขอ “Easy Print Utility” 2. ปฏิบัติตามขั้นตอน 2 ถึง 5 7. รูปแบบการพิมพ [Output]: จำนวนพิมพ แหลงกระดาษ ชนิดของกระดาษ [Quality]: โหมดสี ประหยัดโทนเนอร [Effects]: Header. คลิก [PRINT] • เครื่องจะเริ่มการพิมพ 3. เลือก [Print. เลือก [PRINT. ระบุโฟลเดอรที่ตองการจัดเก็บ ใสชื่อไฟล แลวคลิกที่ [Save] หนาตาง [Save PDF File] จะแสดงขึ้นในขณะที่ไฟล PDF นั้นกำลังถูกสรางและจัดเก็บ หมายเหตุ: • ไฟล PDF ที่สรางดวย Easy Print Utility จะอยูในรูปแบบ ของไฟลภาพ . คลิ๊ก [PRINT] • หนาตาง [Panasonic Easy Print Utility] จะแสดงบน หนาจอสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Easy Print Utility. เครื่องพิมพ 6..] จากเมนู [File] • หนาตาง [Print] จะแสดงบนหนาจอมอนิเตอร 4.

4. เครื่องสแกน

4.1 การสแกนจากตัวเครื่อง (Push Scan)

ทานสามารถสแกนเอกสารโดยการใชแผงปุมการทำงานตรงหนา
เครื่องทานสามารถเลือกโหมดสแกน ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของภาพ
– ดูขอมูลโดยการใช Multi-Function Viewer (Viewer)
– จัดเก็บภาพเปนไฟลในคอมพิวเตอร (File)
– สงเปนไฟลแนบ กับอีเมลจากคอมพิวเตอร (Email)
– ใชซอฟทแวร OCR (OCR)
– สงเปนไฟลแนบ กับอีเมลจากเครื่องนี้โดยตรง (Email Address)
– สงไปที่ FTP Server (FTP)
– สงไปที่ SMB folder (SMB)
หมายเหตุ:
• ทานสามารถตั้งปุมสแกนใหเปนโหมดที่ตองการไวกอน
(คุณสมบัติ #493 หนา 71)
• เมื่อตองการสแกนเอกสาร แนะนำใหใชกระจกสแกนเนอรแทน
ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ เพื่อใหไดผลที่ดีกวา
• หามเปดฝาเอกสารออกในขณะที่สแกนเอกสารจากถาดปอน
เอกสารอัตโนมัติ
ปุมปลายทาง

Scan

สำหรับการเชื่อมตอกับ LAN
(KX-MB2010/KX-MB2030 เทานั้น):
กดปุม หรือ
ซ้ำ เพื่อเลือกคอมพิวเตอรที่ตองการสง
ภาพที่สแกนไวแลว Set
5. หากจำเปน ใหทำการตั้งคาการสแกนโดยการกดปุม
กดปุม หรือ
ซ้ำ เพื่อเลือกการตั้งคาที่ตองการ
6. START
• ภาพที่สแกนแลวจะแสดงบนหนาตาง [Multi-Function
Viewer] หลังจากสแกนแลวเสร็จ อยางไรก็ตาม หากทาน
เลือกรูปแบบของไฟลเปน PDF ซอฟทแวรที่เกี่ยวของกับ
PDF จะเปดใชงาน
หมายเหตุ:
• เมื่อตองการหยุดสแกน ดูหนา 79
• ทานสามารถจัดเก็บภาพในรูปแบบ TIFF, JPEG, BMP หรือ
PDF
• ภาพที่สแกนแลวเสร็จจะถูกจัดเก็บลงโฟลเดอรโดยอัตโนมัติ
ตามที่เลือกไวในหนาตาง [Settings] (หนา 29)

4.1.2 สแกนเปนไฟล

1. ตั้งคาตนฉบับ (หนา 21)
2. SCAN
3. กดปุม หรือ
ซ้ำ เพื่อเลือก “FILE”
4. สำหรับการเชื่อมตอกับ USB
กดปุม หรือ
ซ้ำ เพื่อเลือก “USB HOST”
สำหรับการเชื่อมตอกับ LAN
(KX-MB2010/KX-MB2030 เทานั้น)
กดปุม หรือ
ซ้ำ เพื่อเลือกคอมพิวเตอรที่ตองการสง
ภาพที่สแกนไว
5. หากจำเปน เปลี่ยนการตั้งคาการสแกนโดยการกดปุม
กดปุม หรือ
ซ้ำ เพื่อเลือกการตั้งคาที่ตองการ
Lower

Start

Stop

Set

* รูปภาพเปนรุน KX-MB2025

4.1.1 สแกนไปยัง Multi-Function Viewer
1.
2.
3.
4.

ตั้งคาตนฉบับ (หนา 21)
SCAN
กดปุม หรือ
ซ้ำเพื่อเลือก “VIEWER”
สำหรับการเชื่อมตอดวย USB
กดปุม หรือ
ซ้ำเพื่อเลือก “USB HOST”

6. START
• ภาพที่สแกนแลวเสร็จจะถูกจัดเก็บลงโฟลเดอรโดยอัตโนมัติ
ตามที่เลือกไวในหนาตาง [Settings] (หนา 29)
หมายเหตุ:
• เมื่อตองการหยุดสแกน ดูหนา 79
• ทานสามารถจัดเก็บภาพในรูปแบบ TIFF, JPEG, BMP หรือ
PDF

4.1.3 สแกนไปยังอีเมล

สามารถสงภาพที่สแกนแลวเปนไฟลแนบกับอีเมลโดยใชซอฟทแวร
บนคอมพิวเตอรของทาน
1. ตั้งคาตนฉบับ (หนา 21)
2. Scan

3. กดปุม หรือ
ซ้ำ เพืี่อเลือก “EMAIL”
4. สำหรับการเชื่อมตอดวย USB
กดปุม หรือ
ซ้ำ เพื่อเลือก “USB HOST”
สำหรับการเชื่อมตอผาน LAN
(KX-MB2010/KX-MB2030 เทานั้น):
กดปุม หรือ
ซ้ำ เพื่อเลือกคอมพิวเตอรที่ตองการ
สงรูปภาพที่สแกนไวแลวเสร็จ
5. หากจำเปนตองการเปลี่ยนการตั้งคาสแกน กดปุม
และ
ตามดวย หรือ
ซ้ำ เพื่อเลือกการตั้งคาที่ตองการ
6. Start
• ซอฟทแวรอีเมลจะเริ่มโดยอัตโนมัติและภาพที่สแกนแลว
จะถูกสงเปนไฟลแนบไปกับขอความอีเมลใหม
หมายเหตุ:
• เมื่อตองการเลือกซอฟทแวรอีเมลที่ใชเปนประจำ ดูที่หนา 29
• เมื่อตองการหยุดสแกน ดูที่หนา 79
• ทานสามารถจัดเก็บรูปภาพในรูปแบบ TIFF, JPEG หรือ
PDF ได
• รูปภาพที่สแกนแลวจะถูกจัดเก็บในโฟลเดอรที่ตั้งไวใน
[Settings] โดยอัตโนมัติ (หนา 29)

4.1.4 สแกนไปยัง OCR

ดวยซอฟทแวร OCR ทานสามารถแปลงรูปภาพใหเปนตัวอักษร
เพื่อทำการแกไขดวยซอฟทแวร word processing
ทานสามารถติดตั้ง ซอฟทแวร Readiris OCR ในขณะที่ติดตั้ง
Multi-Function Station
1. ตั้งคาตนฉบับ (หนา 21)
2. Scan
3. กดปุม หรือ
ซ้ำ เพื่อเลือก “OCR”
4. สำหรับการเชื่อมตอดวย USB
กดปุม หรือ ซ้ำ เพื่อเลือก “USB HOST”
สำหรับการเชื่อมตอผาน LAN
(KX-MB2010/KX-MB2030 เทานั้น):
กดปุม หรือ ซ้ำ เพื่อเลือกคอมพิวเตอรที่ตองการสง
รูปภาพที่สแกนไวแลวเสร็จ
5. หากจำเปนตองเปลี่ยนการตั้งคา กดปุม
และตามดวย
หรือ ซ้ำ เพื่อเลือกการตั้งคาที่ตองการ
6. Start
• รูปภาพที่สแกนแลวจะถูกจัดเก็บไวที่โฟลเดอรบน FTP
Server โดยอัตโนมัติ
หมายเหตุ:
• เมื่อตองการหยุดสแกน ดูที่หนา 79
• ทานสามารถจัดเก็บรูปภาพในรูปแบบ TIFF, JPEG หรือ
PDF ได

4. เครื่องสแกน
• สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคำสั่ง OCR ใหเลือก [HELP]
• รูปภาพที่สแกนแลวจะถูกจัดเก็บในโฟลเดอรที่ตั้งไวใน
[Settings] โดยอัตโนมัติ (หนา 29)

4.1.5 สแกนไปยังอีเมล (KX-MB2010/ KX-MB2030,
เชื่อมตอกับ LAN เทานั้น)

ทานสามารถสงรูปภาพที่สแกนแลวเสร็จเปนไฟลแนบโดยไมจำ
เปนตองใชซอฟทแวรอีเมล
ขอมูลสำคัญ
• ตั้งคาเซิรฟเวอรอีเมลและเซิรฟเวอร SMTP (หนา 71)
และอีเมลปลายทางลวงหนา (หนา 72)
1. ตั้งคาตนฉบับ (หนา 21)
2. Scan
3. กดปุม หรือ
ซ้ำ เพื่อเลือก “EMAIL ADDRESS”
4. ใสที่อยูอีเมลปลายทาง
ใชปลายทาง 1-3 (KX-MB2030 เทานั้น):
กดปุมเลือกปลายทางที่ตองการ
ใชปลายทาง 4-6 (KX-MB2030 เทานั้น):
กดปุม Lower และปลายทางที่ตองการ
ใชปุม Navigator:
กดปุม หรือ
ซ้ำ เพื่อเลือกปลายทางที่ตองการ
ใชปุมหมายเลขโทรศัพท:
กดปุม Set แลวใสที่อยูอีเมลโดยใชปุมหมายเลขโทรศัพท
(หนา 77)
5. Set
6. หากจำเปน ตองการเปลี่ยนการตั้งคาการสแกน กดปุม
ตามดวย หรือ
ซ้ำ เพื่อเลือกการตั้งคาที่ตองการ
7. Start
• รูปภาพที่สแกนแลวจะถูกสงเปนไฟลแนบจากเครื่องนี้โดยตรง
หมายเหตุ:
• เมื่อตองการหยุดสแกน ดูที่หนา 79
• ทานสามารถจัดเก็บรูปภาพในรูปแบบ TIFF, JPEG หรือ
PDF ได
• ทานสามารถคนหาที่อยูอีเมลจากชื่อยอ
ตัวอยาง: “LISA”
1. ทำตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 ใน “4.1.5 สแกนไปที่ีอยูอีเมล
(KX-MB2010/KX-MB2030, เชื่อมตอกับ LAN เทานั้น)
หนา 33
2. กดปุม 5 ซ้ำเพื่อแสดงรายชื่อที่มีชื่อยอ “L” (ดูหนา 77
สำหรับการใสตัวอักษร)
• คนหาสัญลักษณโดยการกดปุม
3. กดปุม หรือ
ซ้ำๆ เพื่อแสดง “LISA”
• หยุดการคนหาโดยการกดปุม STOP
ท

นสามารถส
งรูปภาพที่สแกนไวแลวไปที่ปลายทางที่ตอง

การแบบงายโดยการใชปุมปลายทาง (KX-MB2030 เทานั้น)
ซึ่งทานสามารถใชคุณสมบัตินี้ไดโดยการลงทะเบียนที่อยูอีเมล
กับปุมปลายทางกอนลวงหนา (หนา 72)

4. เครื่องสแกน
1. ตั้งคาตนฉบับ (หนา 21)
2. Scan
3. ใชปุมสถานี 1-3
กดปุมเลือกปลายทางที่ตองการ
ใชปุมสถานี 4-6
กดปุม Lower แลวเลือกปลายทางที่ตองการ
4. SET
Start

4.1.6 สแกนไปยังเซิรฟเวอร FTP
(KX-MB2010/KX-MB2030 เชื่อมตอกับ LAN เทานั้น)

ทานสามารถสงรูปภาพที่สแกนไวแลวไปที่โฟลเดอรบนเซิรฟเวอร
FTP
สำคัญ
• ตั้งคาเซิรฟเวอร FTP ลวงหนา (หนา 72)
1. ตั้งคาตนฉบับ (หนา 21)
2. Scan
3. กดปุม หรือ
ซ้ำ เพื่อเลือก “FTP SERVER”
4. กดปุม หรือ
ซ้ำ เพื่อเลือกปลายทางที่ตองการจะ
สงรูปภาพที่สแกนไวแลว
5. หากจำเปนตองการทำการตั้งคาการสแกน กดปุม
ตาม
ดวย หรือ
ซ้ำ เพื่อเลือกการตั้งคาที่ตองการ
6. Start
• รูปภาพที่สแกนไวแลวจะถูกจัดเก็บในโฟลเดอรที่เลือกไว
บนเซิรฟเวอร FTP
หมายเหตุ:
• เมื่อตองการหยุดสแกน ดูที่หนา 79
• ทานสามารถจัดเก็บรูปภาพในรูปแบบ TIFF, JPEG หรือ
PDF ได
• เมื่อตองการดูรูปภาพที่สแกนไวแลว ใหทำการดาวนโหลดลง
มาในคอมพิวเตอรลวงหนา

4.1.7 สแกนไปยังเซิรฟเวอร SMB (KX-MB2010/KX-MB
2030 เชื่อมตอกับ LAN เทานั้น)
ทานสามารถสงรูปภาพที่สแกนไวแลวไปที่โฟลเดอรบนเครือขาย
ขอมูลสำคัญ
• ตั้งคาโฟลเดอรบน SMB ลวงหนา (หนา 72)
1. ตั้งคาตนฉบับ (หนา 21)
2. Scan
3. กดปุม หรือ
ซ้ำๆ เพื่อเลือก “SMB FOLDER”

4. กดปุม หรือ
ซ้ำๆ เพื่อเลือกโฟลเดอรที่ตองการจะสง
รูปภาพที่สแกนไวแลว

5. หากจำเปนตองการทำการตั้งคาการสแกน กดปุม ตาม
ดวย หรือ
ซ้ำเพื่อเลือกตั้งคาที่ตองการ
6. Start
• รูปภาพที่สแกนไวแลวจะถูกจัดเก็บในโฟลเดอรบนเครือขาย
หมายเหตุ:
• เมื่อตองการหยุดสแกน ดูที่หนา 79
• ทานสามารถจัดเก็บรูปภาพในรูปแบบ TIFF, JPEG หรือ PDF
ได
• หากฟงกชั่นนี้ทำงานผิดปกติ ใหติดตอสอบถามจากผูดูแลระบบ
administrator ฟงกชั่น SMB ของเครื่องนี้ไมรองรับการใชงาน
NTML v2 และการรับรองของ SMB

[Scan] • หากทานทำการชมรูปภาพที่สแกนไวแลวดวยถาดปอน กระดาษอัตโนมัติในขั้นตอนที่ 5 ใหตั้งเอกสารใหมอีกครั้ง และคลิ๊ก [Scan] • รูปภาพที่สแกนไวแลวจะถูกแสดงบนหนาตาง [MultiFunction Viewer] เมื่อสแกนภาพเสร็จแลว • จัดเก็บรูปภาพที่สแกนไวแลวโดยการเลือก [Save As.4. เริ่มแอพพลิเคชั่นที่รองรับการสแกน TWAIN หรือ WIA 3.] เพื่อเลือกเครื่องจากรายการและคลิ๊ก [OK] ปุม [Select. DCX และ BMP • ทานสามารถจัดเก็บรูปภาพในรูปแบบ TIFF. PCX. ตั้งคาตนฉบับ (หนา 21) 2. PCX..2 การสแกนจากคอมพิวเตอร (Pull Scan) หมายเหตุ: • แนะนำใหใชกระจกสแกนเพื่อทำการสแกนเอกสารแทนถาด ปอนกระดาษอัตโนมัติเพื่อใหไดผลลัพธที่ดีกวา • หามเปดฝาครอบเอกสารในขณะที่สแกนเอกสารดวยถาดปอน กระดาษอัตโนมัติ 4. เริม่ ใชงาน Multi-Function Station 3.3 การใชงานแอพพลิเคชั่นอื่น Multi-Function Station มาพรอมไดรเวอร TWAIN และ WIA ทานสามารถสแกนดวยแอพพลิเคชั่นอื่นที่รองรับการสแกนรูปภาพ ดวย TWAIN และ WIA ตัวอยางการสแกน ใหทำตามขั้นตอนตอไปนี้ 1...] จะไมแสดงขึ้นหากมีไดรเวอรของเครื่องพิมพเพียง ตัวเดียว • ทานสามารถลาก คัดลอกและลบไฟลหรือหนาได 4.2. [Utilities] [Viewer] • [Multi-Function Viewer] จะแสดงบนหนาจอ 4. คลิ๊กที่ไอคอนของ Application ที่ตองการ • เมื่อคลิ๊กที่ [Custom] โปรแกรมที่มีการตั้งคาไวแลวลวงหนา จะเริ่มใชงาน • ยกเลิกการสแกนในขณะที่เครื่องกำลังสแกนเอกสารอยู ใหคลิ๊กที่ [Cancel] หมายเหตุ: • ทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคาการสแกนลสำหรับแอพพลิเคชั่น แตละตัวลวงหนาได (หนา 29) • เมื่อชี้ไปที่ไอคอนแอพพลิเคชั่น การตั้งคาของการสแกนภาพ สำหรับ Application นั้นๆ จะแสดงเปนคำแนะนำ • รูปภาพที่สแกนแลวจะถูกจัดเก็บไวที่โฟลเดอรที่ตั้งไวใน [Settings] (หนา 26) 4..] ใน [Target Device] ใหคลิ๊ก [Select. JPEG.2. สำหรับการสแกนดวย TWAIN เลือก [Acquire Image. BMP หรือ PDF • หากหนาจอแสดงปุม [Select. เริ่มใชงาน Multi-Function Station 3.. JPEG. ตั้งคาตนฉบับ (หนา 21) 2. หากจำเปนตองการเปลี่ยนการตั้งคาบนคอมพิวเตอร • เมื่อตองการชมรูปภาพที่สแกนไวแลว ใหคลิ๊ก [Preview] ทานสามารถลากกรอบเพื่อระบุพื้นที่สแกน หากมีการ เปลี่ยนแปลงการตั้งคาของการสแกนรูปภาพ ใหคลิ๊ก [Preview] เพื่อโหลดรูปภาพที่สแกนไวแลวใหมหากมีการ ใชถาดปอนกระดาษอัตโนมัติ คอมพิวเตอรจะแสดงใหดู เฉพาะหนาแรกเทานั้น หากจำเปนตองโหลดรูปภาพที่สแกน ไวแลวใหม ใหทำการตั้งเอกสารเพื่อชมอีกครั้ง 6. หากจำเปนตองการเปลี่ยนการตั้งคาบนคอมพิวเตอร [Scan] • รูปภาพที่สแกนไวแลวจะแสดงบนหนาตางของแอพพลิเคชั่น หลังสแกนภาพแลว • ยกเลิกการสแกนในขณะที่กำลังสแกนเอกสารอยูโดยคลิก ที่ [Cancel] หมายเหตุ: • การสแกนดวยแอพพลิเคชั่นที่รองรับการทำงาน WIA นั้น สามารถทำไดบน Windows XP และ Windows Vista โดย ผานชองตอ USB เทานั้น • ขึ้นอยูกับแอพพลิเคชั่นที่ใช การแสดงอาจแตกตางกันเล็กนอย • หากหนาจอแสดงปุม [Select.] เพื่อเลือกเครื่องจากรายการและคลิก [OK] ปุม [Select.] จาก เมนู [File] • ยกเลิกการสแกนในขณะที่กำลังสแกนเอกสารอยู ใหกดปุม [Cancel] หมายเหตุ: • ทานสามารถแสดงรูปภาพบนแอพพลิเคชั่นที่รองรับรูปแบบ ไฟล TIFF..2.] ใน [Target Device] ใหคลิก [Select. คลิ๊กที่ไอคอน [Scan] ในหนาตาง [Multi-Function Viewer] • หนาตางแสดงชื่อของเครื่องนี้จะแสดงขึ้น 5.2 การใชงาน Multi-Function Viewer 1.] จากเมนู [File] สำหรับการสแกนดวย WIA เลือก [From Scanner or Camera] จากเมนู [File] • หนาตางแสดงชื่อของเครื่องจะแสดงบนหนาจอ 4.] จะไมแสดงขึ้นหากมีไดรเวอรของเครื่องพิมพ เพียงตัวเดียว .. เครื่องสแกน 4. ตั้งคาตนฉบับ (หนา 21) 2. DCX..1 การใชงาน Multi-Function Application จะเริ่มใชงานโดยอัตโนมัติหลังจากสแกนรูปภาพแลว 1.

5. Start • เครื่องจะเริ่มทำสำนา 6.1 การใชกระจกสแกน Contrast หรือ Start Stop Set Fax Auto Answer * รูปภาพเปนรุน KX-MB2025 1. หากตองการ ใหเปลี่ยนขนาดของกระดาษ (ขนาดเอกสารตน ฉบับ และขนาดของกระดาษ) ความละเอียดและความเขม (Contrast) ตามชนิดของเอกสาร • เลือกขนาดของสำเนา ดูที่หนา 36 • เลือกความละเอียด ดูที่หนา 36 • เลือกความเขม (Contrast) ดูที่หนา 36 4. กดปุม Copy Size ซ้ำๆ เพื่อเลือก “ORIGINAL SIZE” เลือกความเขม (Contrast) ปรับความเขมใหสอดคลองกับความมืดหรือสวางของเอกสาร ซึ่งทานสามารถปรับได 5 ระดับ (ต่ำถึงสูง) กดปุม Contrast ซ้ำๆ หมายเหตุ: • ทานสามารถยึดความเขมกอนหนานี้ได (คุณสมบัติ #462 ที่หนา 63) . Set หมายเหตุ: • ทานสามารถตั้งความละเอียดที่ใชประจำได (คุณสมบัติ #461 ที่หนา 69) Copy Copy Size Resolution ซ้ำๆ เพื่อเลือกขนาดของเอกสารตนฉบับ 3.1. กดปุม หรือ ซ้ำๆ เพื่อเลือกขนาดของกระดาษ • เมื่อเลือก #2 ทานสามารถเปลี่ยนขนาดของกระดาษโดย การกดปุม ซ้ำ ระดั บการซูมจะถูกตั้งโดยอัตโนมัติ คุณสมบัติการถายเอกสาร • บางอยางจะไมสามารถใชงานไดในขณะที่ถายเอกสารแบบซูม อานรายละเอียดที่หนา 37 4. กดปุม 5. ตั้งคาตนฉบับ (หนา 21) 3. เมื่อทำสำเนาเสร็จแลว ใหกดปุม Stop เพื่อลางการตั้งคา ที่ตั้งไวในขั้นตอนที่ 3 และ 4 หมายเหตุ: • ยกเลิกถายเอกสาร ดูที่หนา 79 • ทานสามารถเปลี่ยนโหมดการใชงานที่ใชประจำ (คุณสมบัติ #463 ที่หนา 63) (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) และ เวลากอนกลับสูโหมดการใชงานที่ใชประจำ (คุณสมบัติ #464 ที่หนา 63) (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) • หากสัญญาณไฟ [Fax Auto Answer] ติดขึ้น เครื่องสามารถ รับแฟกซไดโดยอัตโนมัติถึงแมวาจะอยูในโหมดทำสำเนา (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) เลือกขนาดของสำเนา 1. กดปุม Resolution ซ้ำ – “TEXT/PHOTO” สำหรับตัวหนังสือและรูปภาพ – “TEXT” สำหรับตัวหนังสือเทานั้น – “PHOTO” สำหรับภาพถาย และภาพวาดที่มีเฉดสี อื่นๆ 2. เครื่องทำสำเนา 2.1 การทำสำเนา เลือกความละเอียด 1. Set 5. หากตองการใหใสจำนวนของสำเนา (สูงสุด 99) 5. หากสัญญาณไฟ Copy ดับลง ใหเปดโดยการกดปุม Copy 2.

1. หากตองการ ใหเปลี่ยนขนาดของกระดาษ (ขนาดเอกสารตน ฉบับ และขนาดของกระดาษ) ความละเอียดและความเขม (Contrast) ตามชนิดของเอกสาร • เลือกขนาดของสำเนา ดูที่หนา 36 • เลือกความละเอียด ดูที่หนา 36 • เลือกความเขม (Contrast) ดูที่หนา 36 4. หากตองการใหใสจำนวนของสำเนา (สูงสุด 99) 5. หากสัญญาณไฟ COPY ดับลง ใหเปดโดยการกดปุม COPY 2.5. เครื่องถายเอกสาร 5. เมื่อถายเอกสารเสร็จแลว ใหกดปุม [Stop] เพื่อลางการตั้งคา สำหรับคุณสมบัติที่ทั้งหมด หมายเหตุ: • ถายเอกสารแบบซูมจะไมสามารถใชงานไดสำหรับคุณสมบัติ ตอไปนี้ – คุณสมบัติการทำสำเนาบัตรอยางรวดเร็ว (Quick ID Copy) (หนา 38) – คุณสมบัติถายภาพซ้ำ (Image Repeat) (หนา 38) – คุณสมบัติโปสเตอร (หนา 40) – คุณสมบัติ N in 1 (หนา 40) – คุณสมบัติ Seperate N in 1 (หนา 41) • ทานสามารถยึดการตั้งซูมกอนหนานี้ได (คุณสมบัติ #468 ที่ หนา 69) • เมื่อใชกระจกสแกน เครื่องสามารถขยายจากมุมบนขวามือ ของเอกสารโดยเริ่มจากเครื่องหมาย บนตัวเครื่อง • เมื่อใชถาดปอนกระดาษอัตโนมัติ เครื่องจะขยายตรงกลาง ดานบนของเอกสาร หากตองการขยายดานลางตรงกลางของ เอกสาร ใหกลับกระดาษเอกสารแลวถายเอกสาร . เมื่อถายเอกสารเสร็จแลว ใหกดปุม Stop เพื่อลางการตั้งคา ที่ตั้งไวในขั้นตอนที่ 3 และ 4 หมายเหตุ: • ยกเลิกทำสำเนา โปรดอานที่หนา 79 1. ตั้งคาตนฉบับ (หนา 21) 3. ตั้งคาตนฉบับ (หนา 21) 2. กดปุม Zoom ซ้ำๆ เพื่อเลือกระดับการซูมที่พอดีกับขนาด ของเอกสารและกระดาษ – “Zoom = 100%”*1 – “50%” – “200%” *1 กดปุม หรือ ซ้ำเพื่อเปลี่ยนระดับการซูมครั้งละ 1% ตั้งแต “25%” ถึง “400%” ทานสามารถระบุเปอรเซ็นตที่ตองการโดยการใชปุมหมาย เลขโทรศัพท 3. Start • เครื่องจะเริ่มถายเอกสาร 6.2 คุณสมบัติการถายเอกสารเพิ่มเติม • ตรวจสอบใหแนใจวาสัญญาณไฟ Copy ติดขึ้น Copy 5. หากตองการ ใหใสจำนวนของสำเนา (สูงสุด 99) Start 5. Set 4.1 การทำสำเนาแบบซูม (ขยาย/ลด) Start Stop 1.2.2 ใชถาดปอนกระดาษอัตโนมัติ 5.

5. ใสจำนวนสำเนา (สูงสุด 99 สำเนา) 7. [Set] 6.2. กดปุม หรือ ซ้ำเพื่อแสดง “ON” 5. กดปุม เพื่อแสดง “COLLATE” 4.2. ตั้งคาตนฉบับ (หนา 21) 3. เครื่องทำสำเนา ตัวอยาง: ขยายขนาดสำเนา 150% โดยใชถาดกระจกสแกน ( 1 ) เอกสารตนฉบับ สำเนาขยาย 1 ใชถาดปอนกระดาษอัตโนมัติ เอกสารตนฉบับ ตัวอยาง: ยอขนาดสำเนา 70% โดยใชถาดสแกนกระจก ( 1 ) เอกสารตนฉบับ สำเนาขยาย สำเนายอ 1 ใชถาดดึงกระดาษอัตโนมัติ เอกสารตยฉบับ 5. เมื่อทำสำเนาแลวเสร็จ ใหกดปุม [Stop] เพื่อลางการตั้งคา ของคุณสมบัตินี้ออก ตัวอยาง: ทำสำเนาเอกสารจากตนฉบับ 4 หนา จำนวน 2 ชุด 4 3 4 2 4 1 3 3 2 4 2 3 1 2 1 1 สำเนาที่ถายแบบ Collate สำเนาที่ไมไดถายแบบ Collate หมายเหตุ: • เครื่องจะทำการจัดเก็บเอกสารไวที่หนวยความจำในขณะที่เรียง ลำดับของสำเนา หากเนื้อที่ในหนวยความจำเต็มในขณะที่กำลัง จัดเก็บ เครื่องจะทำการพิมพเฉพาะหนาที่จัดเก็บไวเทานั้น • ทานสามารถยึดการตั้งคา collate ไวกอนหนานี้ได (คุณสมบัติ #469 ที่หนา 69) คุณสมบัติ Proof Set เมื่อตองการทำสำเนาแบบ Collate 1 ชุดกอน ใหกดปุม หรือ ซ้ำ เพื่อแสดง “PROOF SET” (ขั้นตอนที่ 4 หัวขอ 5. วางเอกสารหนาตอไปบนถาดกระจกสแกนและกดปุม [Set] ใหทำซ้ำจนกวาจะสแกนเอกสารทั้งหมดแลวเสร็จ แลวจึงกดปุม [Start] • เครืี่องจะเริ่มถายเอกสาร เมื่อใชถาดปอนกระดาษอัตโนมัติ: [Start] 8. หากสัญญาณไฟ [Copy] ดับลง ใหเปดโดยการกดปุม [Copy] 2. [Start] • เครื่องจะสแกนเพียงหนาเดียว 2.3 คุณสมบัติการทำสำเนาบัตรอยางรวดเร็ว (Quick ID Copy) / รูปภาพซ้ำ (Image Repeat) (จากถาดกระจกสแกนเทานั้น) คุณสมบัติการทำสำเนาบัตรอยางรวดเร็ว (Quick ID Copy): ถายเอกสาร 2 ดานลงบนกระดาษหนาเดียว คุณสมบัติรูปภาพซ้ำ (Image Repeat): ทำสำเนาบัตรเดียวซ้ำลง บนกระดาษหนาเดียว หมายเหตุ: • เอกสารที่ทำสำเนาจะไมถูกยอขนาดเพื่อใหไดขนาดเดียวกัน กับกระดาษซึ่งเปนประโยชนสำหรับถายเอกสารเอกสารที่มี ขนาดเล็ก เชน นามบัตร 1.2 การทำสำเนาแบบ Collate ที่หนา 38) เครื่องจะเริ่มทำสำเนา 1 ชุดแรกในรูปแบบ Collate และหยุดชั่วคราวเพื่อตรวจสอบความ ถูกตองในการพิมพ หากการถายเอกสารออกมาตามที่ตองการ ใหกดปุม [Start] เพื่อการทำสำเนาชุดตอไปหากการทำ สำเนาไมเปนไปตามที่ตองการ ใหกดปุม [Stop] และเริ่มใหม ตั้งแตแรก 5. เมื่อใชถาดกระจกสแกน 1.2. ตั้งคาตนฉบับ (หนา 21) • เมื่อตองการทำสำเนาบัตรในแนวนอน ใหวางตนฉบับในทิศ ทางแนวนอน และเมื่อตองการทำสำเนาบัตรในแนวตั้ง ให วางตนฉบับในแนวตั้ง .2 การทำสำเนาแบบ Collate สำเนายอ เครื่องสามารถทำสำเนาที่มีมากกวา 1 หนาอยางตอเนื่องในลำดับ หนาเดียวกันกับลำดับหนาของเอกสารตนฉบับ 1.

“4 in 1” or “8 in 1” [Set] • สำหรับคุณสมบัติทำสำเนาบัตรบัตรอยางรวดเร็ว (Quick ID Copy) ใหทำตามขั้นตอนถัดไป • สำหรับรูปภาพซ้ำ (Image Repeat) ใหทำตามขั้นตอนที่ 6 5. กดปุม หรือ ซ้ำ เพื่อเลือกจำนวนของตนฉบับตั้งแต “2 in 1”. กดปุม [Page Layout] ซ้ำ เพื่อเลือก “PAGE LAYOUT” 3. คุณสมบัติทำสำเนาบัตรบัตรอยางรวดเร็ว (Quick ID Copy) 1.5. หากตองการใหใสจำนวนของสำเนา (สูงสุด 99) 7. เมื่อถายเอกสารแลวเสร็จ ใหกดปุม [Stop] เพื่อลางการตั้งคา คุณสมบัตินี้ หมายเหตุ: • ทานสามารถจัดเก็บการตั้งคารูปแบบหนากระดาษกอนหนา นี้ได (คุณสมบัติ #467 ที่หนา 69) สำหรับคุณสมบัติทำสำเนาบัตรอยางรวดเร็ว (Quick ID Copy) เอกสารตนฉบับ รูปแบบหนากระดาษ เอกสารตนฉบับ รูปแบบหนากระดาษ สำหรับคุณสมบัติรูปภาพซ้ำ (Image Repeat) เอกสารตนฉบับ รูปแบบหนากระดาษ . เครื่องทำสำเนา • พื้นที่สแกนจะเปลี่ยนตามที่ตั้งคาในขั้นตอนที่ 4 ดูตาราง ดานลางสำหรับขอมูลเพิ่มเติม พื้นที่สีเทาจะถูกสแกนดวย 2. [Start] • เครื่องจะสแกนสำเนา 1 หนา 2. วางเอกสารตอไปบนกระจกสแกนและกดปุม [Set] ทำตามขั้นตอนนี้ซ้ำจนกวาจะถายเอกสารครบ • เครื่องจะเริ่มถายเอกสาร • ทานสามารถกดปุม [Start] ไดทุกเวลาเพื่อเริ่มถาย คุณสมบัติรูปภาพซ้ำ (Image Repeat): [Start] 8. กดปุม หรือ ซ้ำ เพื่อเลือกวิธีจัดรูปแบบหนากระดาษ ตั้งแต “LANDSCAPE” หรือ “PORTRAIT” [Set] 6. กดปุม หรือ ซ้ำเพื่อเลือก “Quik ID Copy” หรือ “IMAGE REPEAT” [Set] 4.

ตั้งคาตนฉบับ (หนา 21) 2.4 คุณสมบัติโปสเตอร (กระจกสแกนเทานั้น) ทานสามารถถายเอกสารโดยแบงออกเปน 2 (”1 x 2”). หากจำเปนใหใสจำนวนของสำเนา (สูงสุด 99 ชุด) 7. “2X2”. กดปุม หรือ ซ้ำเพื่อเลือก “1X2”. เครื่องทำสำเนา เอกสารตนฉบับ รูปแบบหนากระดาษ 5. กดปุม หรือ ซ้ำ เพื่อเลือกรูปแบบของหนากระดาษตั้ง แต “PORTRAIT” หรือ “LANDSCAPE” [Set] 6. “3X3” [SET] 5. 4 (”2 x 2”) หรือ 9 (3”x3”) สวนเพื่อขยายภาพในแตละสวน ใหใหญขึ้นแลวจึงติดเขาดวยกันดวยกาวเพื่อทำเปนโปสเตอร 1.2. หากตองการ ใหใสจำนวนของสำเนา (สูงสุด 99 ชุด) [SET] 6.5 คุณสมบัติ N in 1 ทานสามารถประหยัดกระดาษโดยการถายเอกสาร 2.“4 in 1” or “8 in 1” [Set] 5. กดปุม [Page Layout] ซ้ำเพื่อเลือก “Page Layout” 3. เมื่อถายเอกสารแลวเสร็จ กดปุม [Stop] เพื่อลางการตั้งคา ของคุณสมบัตินี้ เอกสารตนฉบับ 1. เมื่อถายสำเนาแลวเสร็จ กดปุม [Stop] เพื่อลางขอมูลการ ตั้งคาของคุณสมบัตินี้ หมายเหตุ: • ทานสามารถจัดเก็บการตั้งคารูปแบบหนากระดาษกอนหนา นี้ได (คุณสมบัติ #467 ที่หนา 69) 5. กดปุม หรือ ซ้ำ เพื่อเลือกจำนวนของเอกสารตนฉบับ ตั้งแต “2 in 1” . [Start] • เครื่องจะสแกน 1 หนา 2. กดปุม หรือ ซ้ำเพื่อเลือก “Poster” [Set] 4. กดปุม หรือ ซ้ำ เพื่อเลือก “N in 1” [Set] 4. กดปุม [Page Layout] ซ้ำ เพื่อเลือก “PAGE LAYOUT” 3. เมื่อใชกระจกสแกน: 1.2. วางเอกสารตอไปลงบนกระจกสแกนและกดปุม [Set] ทำตามขั้นตอนนี้จนกวาจะถายเอกสารครบทั้งหมด • เครื่องจะเริ่มถายเอกสาร • ทานสามารถกดปุม [Start] ไดทุกเวลาเพื่อเริ่มทำสำเนา เมื่อใชถาดปอนกระดาษอัตโนมัติ: [START] 8. ตั้งคาตนฉบับ (หนา 21) • เมื่อตองการทำสำเนาในแนวตั้ง ใหวางเอกสารตนฉบับใน แนวตั้ง เมื่อตองการทำสำเนาในแนวนอนใหวางตนฉบับ ในแนวนอน 2. 4 หรือ 8 หนาลงหนาเดียว เอกสารจะถูกยอขนาดใหพอดีกับหนากระดาษ รูปแบบหนากระดาษ .5.

เมื่อเครื่องกำลังพิมพเอกสารจากคอมพิวเตอร . เครื่องทำสำเนา เอกสารตนฉบับ รูปแบบหนากระดาษ หมายเหตุ: • ทานสามารถจัดเก็บการตั้งคารูปแบบหนากระดาษกอนหนาได (คุณสมบัติ #467 ที่หนา 69) คุณสมบัติ Seperate N in 1 (กระจกสแกนเทานั้น) ทานสามารถรวมสำเนาที่ถายดวย N in 1 กลับมาใหเหมือนตน ฉบับ ซึ่งสามารถทำไดโดยใชเอกสารที่สรางดวยการตั้งคา “2 in 1” และ “4 in 1” 1.2. กดปุม หรือ ซ้ำ เพื่อเลือก “SHORT EDGE” [Set] 7.“LEFT” หรือ “BOTTOM” [Set] 6. กดปุม [Page Layout] ซ้ำ เพื่อเลือก “PAGE LAYOUT” 3. ตั้งคาตนฉบับ (หนา 21) 2.8 การจองการทำสำเนา ทานสามารถทำการจองการทำสำเนาภายใตเงื่อนไขตอไปนี้ . กดปุม หรือ ซ้ำเพื่อเลือกขอบกระดาษที่ตองการตั้ง ตั้งแต “TOP”.2.เมื่อเครื่องกำลังพิมพแฟกซที่ไดรับ (KX-MB2025/KX-MB2030 only) . กดปุม หรือ ซ้ำ เพื่อเลือกรูปแบบของหนากระดาษ ของตนฉบับจาก “PORTRAIT” หรือ “LANDSCAPE” [Set] 6.5. กดปุม [Page Layout] ซ้ำๆ เพื่อเลือก “EDGE” 3. [Start] 8. หากตองการ ใหใสจำนวนของเอกสาร (สูงสุด 99 ชุด) [Start] 7.“RIGHT”. ตั้งคาตนฉบับ (หนา 21) 2. กดปุม หรือ ซ้ำๆเพื่อเลือก “SEPERATE N in 1” [Set] 4. [Start] 9. กดปุม หรือ ซ้ำ เพื่อเลือกรูปแบบของหนากระดาษ ตั้งแต “PORTRAIT” หรือ “LANDSCAPE” [Set] 5. กดปุม หรือ ซ้ำๆ เพื่อเลือก “ON” [Set] 4. ใสความกวางของขอบทางแนวยาวที่ตองการโดยใชแปน หมายเลขโทรศัพท [Set] 6. ใสขอบกระดาษที่ตองการโดยใชแปนหมายเลขโทรศัพท [Set] 7. กดปุม หรือ ซ้ำๆ เพื่อเลือก “LONG EDGE” [Set] 5. ตั้งคาตนฉบับ (หนา 21) • เมื่อตองการทำสำเนาในแนวตั้ง ใหวางเอกสารตนฉบับใน แนวตั้ง เมื่อตองการทำสำเนาในแนวนอน ใหวาง เอกสารในแนวนอน 2.2. [Set] 5. กดปุม หรือ ซ้ำ เพื่อเลือก “ON” [Set] 4.6 คุณสมบัติ Edge ทานสามารถตั้งเครื่องไมใหถายขอบนอกของเอกสารโดยไมยอ ขนาดของสำเนาเพื่อใหไดขนาดเดียวกับกระดาษ ซึ่งเปนประโยชน เมื่อถายเอกสารที่มีขอบกระดาษสกปรก หมายเหตุ: • คุณสมบัตินี้และคุณสมบัติจัดรูปแบบหนากระดาษไมสามารถ ใชงานพรอมกันได (นอกจาก N in 1) 1. เมื่อทำสำเนาเสร็จแลว ใหกดปุม [Stop] เพื่อลางขอมูล คุณสมบัตินี้ หมายเหตุ: • ทานสามารถยึดการตั้งคาของขอบกอนหนานี้ได (คุณสมบัติ #473 ที่หนา 69) 5. เมื่อทำสำเนาแลวเสร็จ ใหกดปุม [Stop] เพื่อลบการตั้งคา ของคุณสมบัตินี้ หมายเหตุ: • ทานสามารถยึดการตั้งคาของขอบกระดาษกอนหนานี้ได (คุณสมบัติ #475 ที่หนา 69) 5. กดปุม [Page Layout] ซ้ำ เพื่อเลือก “MARGIN” 3.7 คุณสมบัติขอบกระดาษ ทานสามารถตั้งเครื่องไมใหถายขอบของเอกสารเพื่อสรางขอบ กระดาษซึ่งเปนประโยชนเมื่อนำไปเขาเลม หมายเหตุ: • เมื่อตองการยอขนาดของสำเนาตามขอบกระดาษที่ตั้งไว อาน รายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติ #474 ที่หนา 69 • คุณสมบัตินี้และคุณสมบัติรูปแบบจัดหนากระดาษไมสามารถ ใชงานพรอมกันได 1. กดปุม หรือ ซ้ำ เพื่อเลือกจำนวนของเอกสารตนฉบับ ตั้งแต “2 in 1” หรือ “4 in 1”. เมื่อถายเอกสารเสร็จแลว ใหกดปุม [Stop] เพื่อลางขอมูล คุณสมบัตินี้ 5. ใสความยาวของขอบทางแนวสั้นที่ตองการโดยใชแปนหมาย เลขโทรศัพท [Set] 8.

ใหตั้งคาที่ตองการ เชน จำนวนของสำเนา ความละเอียด คุณสมบัติซูมและรูปแบบของหนากระดาษ [Start] • “COPY RESERVED” จะแสดงบนหนาจอ และเครื่องจะทำ การพิมพเมื่อพิมพเอกสารปจจุบันเสร็จแลว . ตั้งคาตนฉบับ (หนา 21) 2. เครื่องทำสำเนา 1.5. ในขณะที่ “PC PRINTING” หรือ “PRINTING” (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) แสดงขึ้น ใหกดปุม [Copy] 3.

กดปุม [Quick Scan] เพื่อทำการสแกนเอกสารไวในหนวย ความจำ 6. หมุนดวยปุมเดียว หรือสมุดโทรศัพท 3. หากสัญญาณไฟ [FAX] ไมติด ใหเปดโดยการกดปุม [FAX] 2.“SUPER FINE” และ “PHOTO” จะเพิ่มเวลาในการสง เมื่อตองการเลือกคอนทราสต ปรับการตั้งคาใหสอดคลองกับระดับความมืดหรือความสวางของ เอกสาร มีใหเลือก 5 ระดับ (ต่ำถึงสูง) กดปุม [CONSTRAST] ซ้ำ [SET] หมายเหตุ: • ทานสามารถจัดเก็บการตั้งคาคอนทราสตกอนหนานี้ได (คุณสมบัติ #462 ที่หนา 63) Fax Set Redial Contrast Start Quick Scan Resolution 1. [SET] • ใชการตั้งคา “FINE”. การหมุนเบอรแฟกซ • เมื่อตองการสงเพียงหนาเดียว ดูขั้นตอนที่ 7 • เมื่อตองการสงมากกวาหนึ่งหนา ดูขั้นตอนถัดไป 5. กดปุม [Resolution] ซ้ำ – “STANDARD” สำหรับตัวอักษรขนาดปกติ – “FINE” สำหรับตัวอักษรขนาดเล็ก – “SUPER FINE” สำหรับตัวอักษรขนาดเล็กมาก – “PHOTO” สำหรับภาพถาย ภาพวาดที่มีเฉดสี อื่นๆ 2. แฟกซ (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) 6.1. วางเอกสารถัดไปบนกระจกสแกน [SET] • เมื่อตองการอีก ใหทำตามขั้นตอนนี้ซ้ำ 7.1 การใชกระจกสแกน ทานสามารถสแกนเอกสารที่มาจากหนังสือหรือ กระดาษขนาดเล็ก เมื่อตองการเลือกความละเอียด 1. เมื่อใชกระจกสแกน ใหกดปุม [Quick Scan] เครื่องจะทำการ สแกนทีละหนา ใหวางเอกสารถัดไปลงบนถาดสแกนกระจก และกดปุม [Set] ใหทำตามขั้นตอนนี้ซ้ำจนกวาจะสแกน เอกสารทั้งหมดเสร็จแลว แลวจึงกดปุม [Start] • หากจำนวนเอกสารเกินขนาดของหนวยความจำ การจอง เอกสารนั้นๆ จะถูกยกเลิก และตองทำการสงเอกสารทั้งหมด แบบแมนนวลใหมอีกครั้ง พิมพรายงานการสงแฟกซ รายงานการสงแฟกซนั้นจะมาพรอมขอมูลผลการสงแฟกซ เมื่อ ตองการพิมพรายงานการสง ใหทำความแนใจวาคุณสมบัติ #401 ไดเปดใชงานแลว (หนา 64) อานรายละเอียดเพิ่มเติมที่หนา 81 พิมพรายงานการใชงาน รายงานการใชงานจะมาพรอมขอมูลการใชงาน 30 แฟกซลาสุด เมื่อตองการพิมพรายงานแบบแมนนวล ดูที่หนา 104 และเมื่อตอง .1 การสงแฟกซแบบ Manual 6. ใสเบอรแฟกซโดยการใชแปนหมายเลข.6. [START] หมายเหตุ: • เมื่อตองการหยุดสง ดูที่หนา 79 • ทานสามารถเปลี่ยนโหมดการใชงานที่ใชประจำ (คุณสมบัติ #463 ที่หนา 63) และระยะเวลากอนกลับสูโหมดการใชงานที่ ใชประจำ (คุณสมบัติ #464 หนา 63) การหมุนเบอรโทรศัพทสุดทาย [REDIAL] • หากสายไมวาง เครื่องจะทำการหมุนเบอรโทรศัพทใหมอีกครั้ง 2 ครั้ง หรือมากกวา โดยอัตโนมัติ หมายเหตุ: • เมื่อตองการหยุดสง ดูที่หนา 79 จองการสงแฟกซ (Dual Access) ทานสามารถจองการสงแฟกซไดถึงแมวาเครื่องจะทำการรับหรือ สงแฟกซจากหนวยความจำ – สามารถจองการสงแฟกซไดมากถึง 3 ครั้ง – สามารถจองการรับแฟกซไดมากถึง 4 ครั้ง 1. ตั้งคาตนฉบับ (หนา 21) 3. หากตองการ ใหเปลี่ยนความละเอียดและความเขมใหสอด คลองกับชนิดของเอกสาร • เมื่อตองการเลือกความละเอียด ดูที่หนา 43 • เมื่อตองการเลือกความเขม ดูที่หนา 43 4. ใสตนฉบับในขณะรับแฟกซหรือสงแฟกซจากหนวยความจำ 2.

6. ใสหมายเลขโทรศัพท ไดสูงสุด 32 หลัก [Set] • เมื่อตองการตั้งรายการอื่น ใหทำตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 4 ใหมอีกครั้ง 5. [MONITOR] 5.1. ตั้งตนฉบับ (หนา 21) [Start] สงจากหนวยความจำ (คุณสมบัติการสแกนเรงดวน) 1. ตั้งคาตนฉบับ (หนา 21) 3. [STOP] หมายเหตุ: • เครื่องหมาย (-) และชองวาง จะถูกนับเปน 2 หลัก 6. กดปุม หรือ ซ้ำเพื่อเลือก “DIAL MODE” [SET] สำหรับปลายทางที่ 3 กดปุมปลายทาง สำหรับปลายทางที่ 4-6 กดปุม [LOWER] และกดปุมปลายทางใดปลายทางหนึ่ง 3. ใสชื่อปลายทาง ไดสูงสุด 16 ตัวอักษร (ดูที่หนา 77 สำหรับ การใสตัวอักษร) [Set] 3. หากสัญญาณไฟ [FAX] ไมติด ใหเปดโดยการกดปุม [FAX] 2. ตั้งคาตนฉบับ (หนา 21) [Start] 2. ใสชื่อปลายทาง ไดสูงสุด 16 ตัวอักษร (ดูที่หนา 77 สำหรับ การใสตัวอักษร) [Set] 4. หากตองการ ใหเปลี่ยนความละเอียดและความเขมใหสอด คลองกับชนิดของเอกสาร • เมื่อตองการเลือกความละเอียด ดูที่หนา 43 • เมื่อตองการเลือกความเขม ดูที่หนา 43 4.2 ใชถาดปอนกระดาษอัตโนมัติ Fax 6.2. ใสหมายเลขโทรศัพท ไดสูงสุด 32 หลัก [SET] • เมื่อตองการตั้งโปรแกรมอื่น ใหทำตามขั้นตอนที่ 2 ถึง 3 ใหมอีกครั้ง . เมื่อไดยินเสียงสัญญาณแฟกซ กดปุม [Start] เมื่ออีกฝายตอบรับโทรศัพททาน: ยกหูขึ้นและบอกอีกฝายใหกดปุมรับแฟกซ แลวเมื่อไดยินเสียงสัญญาณแฟกซ ใหกดปุม [Start] หมายเหตุ: • เมื่อกดปุม [Start] แลว ทานสามารถวางหูไดทันที • เมื่อตองการหยุดสง ดูที่หนา 79 • หามเปดฝาถาดในขณะที่สงแฟกซดวยถาดปอนกระดาษ อัตโนมัติ หมุนเบอรแฟกซลวงหนา 1. เลือกปุม ปลายทางที่ตองการ สำหรับปลายทาง 1-2 1. แฟกซ (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) พิมพรายการรับ/สงแฟกซโดยอัตโนมัติ ใหทำความแนใจวาได เปดใชงานคุณสมบัติ #402 (หนา 64) แลว สำหรับรายละเอียด เพิ่มเติม โปรดอานที่หนา 81 6. กดปุม [MENU] ซ้ำเพื่อแสดง “PHONEBOOK SET” 2.1 การจัดเก็บหมายเลขสำหรับ one-touch dial 1.2 การจัดเก็บรายการสมุดโทรศัพท 1.2 การจัดเก็บรายการที่จะใชกับคุณสมบัติ one-touch dial และสมุดโทรศัพท เครื่องนี้มาพรอมคุณสมบัติหมุนเบอรโทรศัพทดวยปุมเดียว (one-touch dial) (6 ปลายทาง) และสมุดโทรศัพท (100 รายการ) • ปลายทางที่ 1 และ 2 สามารถนำมาใชไดสำหรับการสง แบบหลายปลายทางได (broadcast key) (หนา 46) • ทำความแนใจวาสัญญาณไฟ [FAX] ติดขึ้น Station keys Lower Monitor Fax Phonebook Menu Stop Set Start Quick Scan 1. กดปุมปลายทางใดปลายทางหนึ่ง 2. หมุนเบอรแฟกซ 6.2. ใสหมายเลขแฟกซ 2. กดปุม [MENU] ซ้ำเพื่อแสดง “PHONEBOOK SET” 2. ใสหมายเลขแฟกซ [Quick Scan] 6.

6. ตั้งคาตนฉบับ (หนา 21) 2. กดปุม [5] ซ้ำเพื่อแสดงชื่อยอเริ่มตนดวยตัวอักษร “L” (ดูที่หนา 77 สำหรับการใสตัวอักษร) • คนหาสัญลักษณโดยการกดปุม 4. แกไขหมายเลขโทรศัพทหากจำเปน [SET] [STOP] 6.3. กดปุม หรือ ซ้ำเพื่อแสดง “LISA” • หยุดคนหาโดยการกดปุม [STOP] หมุนหมายเลขแฟกซใหมโดยอัตโนมัติ (Fax auto redial) หากสายไมวางหรือไมมีผูรับสาย เครื่องจะทำการหมุนหมายเลข เปนจำนวน 2 ครั้ง หรือมากกวาโดยอัตโนมัติ หมายเหตุ: • เมื่อตองการหยุดสง ดูที่หนา 79 6. ใสหมายเลขแฟกซโดยการใช one-touch dial หรือสมุดโทรศัพท 4. [PHONEBOOK] 2. [SET] [STOP] 6. กดปุม หรือ เพื่อแสดงรายการที่ตองการ [MENU] 3. กดปุม หรือ เพื่อเริ่มใชงานสมุดโทรศัพท 3. กดปุม [Quick Scan] เพื่อสแกนเอกสารไวในหนวยความจำ 5. [Start] คนหาชื่อตามชื่อยอ ตัวอยาง: “LISA” 1. ตั้งคาตนฉบับ (หนา 21) 2. วางหนาถัดไป [Set] • เมื่อตองการสงเพิ่มเติม ใหทำตามขั้นตอนนี้ซ้ำ 6. แกไขชื่อหากจำเปน [SET] 4.1 การใชกระจกสแกน 1. [PHONEBOOK] 2. [PHONEBOOK] 2.2. หากตองการ ใหเปลี่ยนความละเอียด (หนา 43) และความเขม (หนา 43) 3.3.3 แกไขรายการที่จัดเก็บไวแลว 1.4 ลบรายการที่จัดเก็บไวแลว 1. ใสหมายเลขแฟกซ สำหรับปลายทาง 1-3 กดปุมปลายทางที่ตองการ สำหรับปลายทางที่ 4-6 กดปุม [LOWER] และกดปุมสถานีใดสถานีหนึ่ง ใชสมุดโทรศัพท กดปุม [PHONEBOOK] แลวกดปุม หรือ ซ้ำเพื่อ แสดงรายการที่ตองการ • เมื่อตองการสงเพียงหนาเดียว ใหขามไปทำขั้นตอนที่ 6 • เมื่อตองการสงมากกวาหนึ่งหนา ใหทำตามขั้นตอนถัดไป 4. แฟกซ (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) 4 [MENU] หมายเหตุ: • เครื่องหมาย (-) และชองวาง จะถูกนับเปน 2 หลัก 6. [START] .2. หากจำเปน ใหเปลี่ยนความละเอียด (หนา 43) และความเขม (หนา 43) 3. กดปุม หรือ ซ้ำเพื่อแสดงรายการที่ตองการ [MENU] • ยกเลิกการลบโดยการกดปุม [STOP] 3.3 การสงแฟกซดวยคุณสมบัติ one-touch dial และสมุดโทรศัพท กอนเริ่มใชงานคุณสมบัตินี้ ใหทำการจัดเก็บชื่อและหมายเลข โทรศัพทที่ตองการในคุณสมบัติ one-touch dial และสมุดโทรศัพท (หนา 44) • แนใจวาสัญญาณไฟ [FAX] ติดขึ้น 6.2 การใชถาดปอนกระดาษอัตโนมัติ 1.

กดปุม หรือ ซ้ำเพื่อเลือก “MANUAL BROAD” 3. แฟกซ (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) 6.4. เลือกหลายปลายทางที่ตองการ สำหรับ Broadcast 1. [BROADCAST] 2.6. [SET] • การตั้งปุม Broadcast อีกปุมหนึ่ง ใหทำตามขั้นตอน 2 ถึง 5 6. [SET] 4.4 การสงหลายปลายทาง (Broadcast Transmission) ทานสามารถสงเอกสารเดียวกันนี้ใหกับผูรับมากกวา 1 ได (สูงสุด 20 รายการ) ทานสามารถใชคุณสมบัตินี้ไดเมื่อไดมีการจัดเก็บ หมายเลขแฟกซไวในหนวยความจำ Broadcast ไวแลวดังตอไปนี้ Broadcast: จัดเก็บรายการโดยใช one-touch dial หรือสมุด โทรศัพท (หนา 44) Broadcast แบบแมนนวล: จัดเก็บรายการโดยการใช one-touch dial หรือสมุดโทรศัพท (หนา 44) และทาน สามารถใชแปนหมายเลขเพื่อจัดเก็บดวยตนเองรายการที่ตั้งไว จะคงอยูในหนวยความจำ “BROADCAST” เพื่อเก็บไวใชเปน ประจำ • ฟงกชั่นการ Broadcast นั้นจะใชปลายทาง 1-2 และฟงกชั่น one-touch dial จะถูกยกเลิก ตรวจสอบให แนใจวาสัญญาณไฟ [FAX] นั้นติดขึ้น • 6. การตั้งรายการ การใชปลายทางที่ 1-3 กดปุมปลายทางที่ตองการ การใชปลายทางที่ 4-6 กดปุม [LOWER] และกดปุมปลายทางที่ตองการ ใชสมุดโทรศัพท กดปุม หรือ ซ้ำเพื่อแสดงรายการที่ตองการ [SET] การใชแปนหมายเลข (สำหรับ Broadcast แบบ Manual เทานั้น): ใสหมายเลขแฟกซ [SET] • หมายเลขในวงเล็บแสดงถึงจำนวนของรายการที่ลงทะเบียน ไว • เมื่อตองการตั้งรายการอื่น ใหทำตามขั้นตอนนี้ซ้ำ (สูงสุด 20 รายการ) • หากมีการตั้งรายการผิด ใหกดปุม [STOP] เพื่อลบรายการ ดังกลาว 5. กดปุม [MENU] ซ้ำเพื่อแสดง “PHONEBOOK SET” 2.1 การตั้งรายการไวในหนวยความจำหลายปลายทาง (Broadcast) 1. [STOP] . [Manual Broad] 2. กดปุม หรือ ซ้ำเพื่อเลือก “BROADCAST” สำหรับ Broadcast แบบ Manual 1.

กดปุม [Broadcast] หรือ [Manual Broad] • เมื่อตองการสงเพียงหนาเดียว ใหทำตามขั้นตอนที่ 5 • เมื่อตองการสงมากกวาหนึ่งหนา ใหทำตามขั้นตอนถัดไป 4. แฟกซ (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) 6. “SUPER FINE” หรือ “PHOTO” จำนวนหนาที่เครื่องนี้สามารถสงไดนั้นจะลดลง • หากเอกสารเกินพื้นที่หนวยความจำ การสงจะถูกยกเลิก • หากอีกฝายไมรับสายหรือสายไมวาง เครื่องจะทำการขาม และหมุนหมายเลขโทรศัพทใหมอีกครั้ง เปนจำนวน 2 ครั้ง หรือมากกวา เมื • ่อการสื่อสารสิ้นสุดลง เครื่องจะทำการพิมพรายงาน (รายงานการสงแบบหลายปลายทาง) เมื่อตองการสงเอกสารเดียวกันนี้ดวยถาดปอนกระดาษ อัตโนมัติ 1.4 การสงเอกสารเดียวกันนี้ไปยังผูรับที่มีการตั้งไวแลว การสงเอกสารเดียวกันโดยใชกระจกสแกน 1. กดปุม หรือ ซ้ำเพื่อแสดงตำแหนงของหนวยความจำ หลายปลายทาง (“ <BROADCAST>” หรื อ “ <MANUAL BROAD>”) [MENU] 3. วางเอกสารหนาถัดไป [Set] เมื อ ่ ต อ งการส ง หน า เพิ ม ่ ให ทำตามขั้นตอนนี้ซ้ำ • 5. ตั้งคาตนฉบับ (หนา 21) 2. [Start] หมายเหตุ: • เมื่อตองการหยุดสง โปรดอานที่หนา 79 • หากทานเลือกความละเอียดเปน “FINE”. ตั้งคาตนฉบับ (หนา 21) 2.6. กดปุม หรือ ซ้ำเพื่อแสดงรายการที่ตองการเพิ่ม [SET] • เมื่อตองการเพิ่มรายการอื่น ใหทำตามขั้นตอนนี้ซ้ำ (มาก สุด 20 รายการ) 4. [STOP] หมายเหตุ: • เมื่อเพิ่มรายการใหมเขาไปในหนวยความจำ MANUAL BROADCAST ทานจะสามารถเลือกรายการที่มีการจัดเก็บ ไวแลวเทานั้น 6.4.2 การเพิ่มรายการใหมเขาไปในหนวยความจำหลาย ปลายทาง 1. [SET] [SET] [Stop] 6. [Phonebook] 2.4. หากตองการใหเปลี่ยนความละเอียด (หนา 43) และความเขม (หนา 43) 3. [Phonebook] 2. กดปุม หรือ ซ้ำเพื่อแสดงรายการที่ตองการลบ • ยกเลิกการลบโดยการกดปุม [Stop] 4. กดปุม [Broadcast] หรือ [Manual Broad] . กดปุม หรือ ซ้ำเพื่อแสดงตำแหนงของหนวยความจำ หลายปลายทาง (“ <BROADCAST>” หรื อ “ <MANUAL BROAD>”) [MENU] 3.3 การลบรายการที่จัดเก็บไวในหนวยความจำหลาย ปลายทาง 1. หากตองการ ใหเปลี่ยนความละเอียด (หนา 43) และคอนทราสต (หนา 43) 3.4.

แฟกซ (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) 6. [Send] • เอกสารจะถูกสงผานเครื่องนี้จากคอมพิวเตอร หมายเหตุ: • เมื่อตองการหยุดสง ดูที่หนา 79 • หากเอกสารเกินพื้นที่หนวยความจำ การสงจะถูกยกเลิก • สำหรับขอมูลเพิ่มเติม ใหเปดไฟลชวยเหลือโดยการกดปุม [ ] จาก Multi-Function Station • คลิ๊กที่ [Select. เลือก ชื่อ PCFAX ของเครื่องใหเปนเครื่องพิมพที่พรอมใชงาน 4. ใสหมายเลขแฟกซโดยใชแปนหมายเลขที่แสดงบนหนา จอหรือใน directory • หยุดการทำงานโดยการคลิ๊กที่ [Cancel] 6.] เพื่อเปลี่ยนเครื่องพิมพที่พรอมใชงาน 6.6.5 การสงเอกสารในรูปแบบขอความแฟกซจาก คอมพิวเตอร (PC FAX) ทานสามารถควบคุมฟงกชั่นการทำงานของแฟกซจาก แอพพลิเคชั่นใน Windows โดยใช Multi-Function Station ตัวอยางเชน เมื่อตองการสงเอกสารที่สรางดวย WordPad ใหทำตามขั้นตอนตอไปนี้ 1.] จากเมนู [File] • หนาตาง [Print] จะแสดงขึ้น 3.2 ใชเปนโทรศัพท (โหมด TEL) สถานะของทาน ทานตองการตอบรับสายเรียกเขาดวยตนเอง หากมีสายแฟกซเขา ทานตองรับแฟกซดวยตนเอง การตั้งคา ตั้งเครื่องนี้ใหอยูในโหมด TEL (หนา 50) โดยการกดปุม [Fax Auto Answer] ซ้ำ • สัญญาณไฟ [Fax Auto Answer] จะดับลง Fax Auto Answer .1 ใชเปนเครื่องแฟกซ (โหมด FAX ONLY) สถานะของทาน ทานมีสายโทรศัพทตางหากสำหรับเครื่องแฟกซ หรือตองการใช เครื่องนี้ใหเปนเครื่องแฟกซเทานั้น การตั้งคา ตั้งเครื่องนี้ใหอยูในโหมด FAX ONLY (หนา 49) โดยการกดปุม [Fax Auto Answer] ซ้ำ • สัญญาณไฟ [Fax Auto Answer] จะติดขึ้น Fax Auto Answer วิธีการรับแฟกซ สายเรียกเขาทั้งหมดจะถูกตอบรับในรูปแบบของแฟกซ 6.. เลือก [Print..6.6 การเลือกวิธีการใชงานเครื่อง ขึ้นอยูกับการใชงาน ใหเลือกวิธีที่ตองการใชงานเครื่องนี้ – ใชเปนเครื่องแฟกซ (โหมด FAX ONLY) – ใชเปนโทรศัพท (โหมด TEL) – ใชเปนเครื่องแฟกซ หรือ/และโทรศัพท (โหมด TEL/FAX) – ใชคูกับเครื่องตอบรับโทรศัพท 6. เปดเอกสารที่ตองการสง 2.6. คลิ๊กที่ [Print] • หนาตาง [Send a Fax] จะแสดงขึ้น 5.

Auto answer ON • สามารถใชกระดาษขนาด A4 หรือ Letter 6.3 ใชเครื่องนี้ใหเปนโทรศัพท และ/หรือ แฟกซ (โหมด TEL/FAX) 6. แฟกซ (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) หมายเหตุ: • ตรวจสอบใหแนใจวาคุณสมบัติ #404 ถูกตั้งไวที่ “TEL” แลว (หนา 64) วิธีการรับสายเรียกเขาโทรศัพทและแฟกซ ทานจะตองรับสายโทรศัพททั้งหมดดวยตนเอง เมื่อตองการรับแฟกซ ใหกดปุม [Start] และตามดวยปุม [2] 6.7 การรับแฟกซอัตโนมัติ .6.1 เปดใชงานโหมด FAX ONLY กดปุม [Fax Auto Answer] ซ้ำเพื่อแสดง“FAX ONLY • สัญญาณไฟ [FAX AUTO ANSWER] จะติดขึ้น MODE” สถานะของทาน ทานตองการรับสายเรียกเขาโทรศัพททั้งหมดดวยตนเองและ รับแฟกซโดยอัตโนมัติโดยไมมีเสียงเรียกเขา การตั้งคา ตั้งเครื่องนี้ใหอยูในโหมด TEL/FAX (หนา 50) โดยการกดปุม [Fax Auto Answer] ซ้ำ • สัญญาณไฟ [Fax Auto Answer] จะดับลง Fax Auto Answer หมายเหตุ: • ตรวจสอบใหแนใจวาคุณสมบัติ #404 ถูกตั้งไวที่ “TEL/FAX” แลว (หนา 64) วิธีรับสายเรียกเขาโทรศัพทและแฟกซ หากสายเรียกเขานั้นเปนโทรศัพท เสียงเรียกเขาจะดังขึ้น หากพบวาเปนสัญญาณแฟกซ เครื่องจะทำการรับแฟกซ โดยอัตโนมัติ โดยไมมีเสียงเรียกเขา 6.6.4 ใชรวมกับเครื่องตอบรับโทรศัพท สถานะของทาน ทานตองการใชเครื่องนี้คูกับเครื่องตอบรับโทรศัพท การตั้งคา เชื่อมตอเครื่องตอบรับโทรศัพทภายนอกกับเครื่องนี้และทำการ ตั้งจำนวนครั้งของเสียงเรียกเขาใหนอยกวา 4 ครั้ง • ตั้งจำนวนของเสียงเรียกเขาในโหมด FAX ONLY ใหมากกวา 4 ครั้ง เมื่อมีการตั้งคา auto answer ไวที่ ON วิธีการรับสายเรียกเขา เมื่อทำการรับสายเรียกเขา เครื่องตอบรับโทรศัพทจะทำการบันทึก ขอความเสียง Fax Auto Answer วิธีการรับแฟกซ เมื่อมีสายเรียกเขา เครื่องจะทำการตอบรับสายเรียกเขาโดย อัตโนมัติ และจะทำการรับเฉพาะเอกสารแฟกซเทานั้น หมายเหตุ: • จำนวนเสียงเรียกเขากอนทำการตอบรับสายเรียกเขาในโหมด FAX ONLY สามารถเปลี่ยนได (คุณสมบัติ #210 ที่หนา 62) หากมีการใชบริการเสริม Distinctive Ring โปรดอานที่หนา 58 .6.7.

เครื่องจะรอเสียงเรียกเขาดังขึ้น 2 ครั้ง กอนทำการตอบรับ • จำนวนเสียงเรียกเขาจะถูกกำหนดดวย “TEL/FAX delayed ring count” (คุณสมบัติ #212 ที่หนา 64) • ระหวางนี้ โทรศัพทขยายจะดังขึ้น 3.8 การรับแฟกซดวยตัวเอง . กดปุม [Fax Auto Answer] ซ้ำเพื่อแสดง “TEL/FAX MODE” • สัญญาณไฟ [Fax Auto Answer] จะดับลง 3.2 การเปดใชงานโหมด TEL/FAX 1. วางหูโทรศัพท หมายเหตุ: • เมื่อตองการหยุดรับ โปรดอานที่หนา 79 • เมื่อตองการรับเอกสารแฟกซดวยโทรศัพทขยาย ตรวจสอบ ใหแนใจวา remote fax activition ไดถูกตั้งไวที่ ON แลว (คุณสมบัติ #434 ที่หนา 66) กอนลวงหนา คาจากโรงงานคือ ON 6.1 การเปดใชงานโหมด โทรศัพท (TEL) 1. เมื่อโทรศัพทขยายดังขึ้น ใหยกหูของโทรศัพทขยาย 2. แฟกซ (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) 6. ตรวจสอบใหแนใจวาคุณสมบัติ #404 ไดถูกตั้งไวที่ “TEL” แลว (หนา 64) 2.8. เมื่อ: – จำเปนตองรับเอกสาร – เมื่อไดยินเสียงสัญญาณแฟกซ (เสียง บี๊บ ชาๆ) หรือ Fax Auto Answer Stop วิธีการรับสายเรียกเขาโทรศัพทและแฟกซ 1. กดปุม [Fax Auto Answer] ซ้ำเพื่อแสดง “TEL MODE” • สัญญาณไฟ [Fax Auto Answer] จะดับลง – ไมไดยินเสียง กดปุม (รหัสเปดใชงานแฟกซจากโรงงาน) 3. วางหูโทรศัพท หมายเหตุ: • เมื่อตองการหยุดรับ ดูที่หนา 79 วิธีการรับแฟกซดวยเบอรตอ หากทานมีโทรศัพทอีกหนึ่งเครื่องที่เชื่อมตอกับชองตอ [EXT] หรือสายเดียวกัน (โทรศัพทเพื่อขยาย) ทานสามารถใชโทรศัพท เพื่อขยายเพื่อรับแฟกซได 1. ตรวจสอบใหแนใจวาคุณสมบัติ #404 ถูกตั้งไวที่ “TEL/FAX” กอนลวงหนาแลว (หนา 64) 2. ยกหูเพื่อรับสายเรียกเขา 2. การตั้งคาระดับเสียงเรียกเขาควรอยูที่ ON (หนา 23) Fax Auto Answer Start หมายเหตุ: • หากทานไมรับสายเรียกเขาหลังจากเสียงเรียกเขาแลว 10 ครั้ง เครื่องจะทำการเปลี่ยนเปนการรับแฟกซชั่วคราว อีกฝายหนึ่ง สามารถสงแฟกซได วิธีการรับสายเรียกเขาโทรศัพทและแฟกซดวยหูโทรศัพท 1. เมื่อ: – จำเปนตองรับเอกสาร – เมื่อไดยินเสียงสัญญาณแฟกซ (เสียง บี๊บ ชาๆ) หรือ – ไมมีเสียงเรียกเขาเลย กดปุม [Start] และตามดวยปุม [2] 3.6. “INCOMING CALL” จะแสดงบนหนาจอ แตเสียงเรียกเขา จะไมดัง 2. เครื่องจะทำการตอบรับสายเรียกเขาและจะพยายามตรวจจับ สัญญาณสายเรียกเขาแฟกซ เมื่อตรวจพบสัญญาณสายเรียกเขาแฟกซ เครื่องจะทำการรับแฟกซโดยอัตโนมัติโดยไมมีเสียงเรียกเขา เมื่อไมตรวจพบสัญญาณสายเรียกเขาโทรศัพท 1 เสียงเรียกเขาของเครื่องจะดัง 3 ครั้ง ทานสามารถตอบ รับสายเรียกเขาได .8.Auto Answer OFF • สามารถใชกระดาษขนาด A4 หรือ Letter 6.

2 อุปกรณอื่นๆ” ที่หนา 8 หากเครื่องของทานมาพรอมชุดหูโทรศัพท หรือ หากชุดหูโทรศัพทนั้นเปนอุปกรณเสริม • เมื่อตองการรับดวยโทรศัพทอีกเครื่องหนึ่งที่เชื่อมตอกับชอง [EXT] ของเครื่องนี้ ใหยกหู กดปุม [Stop] บนเครื่องเพื่อเริ่ม การสนทนากับอีกฝาย * รูปภาพเปนรุน KX-MB2030 • เมื่อตองการรับสายจากโทรศัพทอีกเครื่องที่เชื่อมตอกับสาย โทรศัพทเดียวกันกับเครื่องนี้ ใหยกหูและเริ่มสนทนากับอีกฝาย * รูปภาพเปนรุน KX-MB2030 • จำนวนของเสียงเรียกเขานั้นจะถูกกำหนดโดย “Silent fax recognition ring count” (คุณสมบัติ #436 ที่หนา 66) • ผูเรียกจะไดยินสัญญาณเสียงเรียกเขาที่แตกตางจากเสียง เรียกเขาที่สรางจากผูใหบริการโทรศัพท 6.1 อุปกรณที่มีมาให” ที่หนา 8 และ “1. แฟกซ (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) 2 หากไมมีการตอบรับสายเรียกเขา เครื่องจะทำการเปลี่ยนเปน โหมดแฟกซ • แฟกซบางรุนจะไมกำเนิดสัญญาณเสียงแฟกซเมื่อสงแฟกซ ดังนั้น เครื่องจะพยายามรับแฟกซถึงแมวาจะไมสามารถตรวจ พบสัญญาณเสียงแฟกซก็ตาม .• เมื่อตองการรับสายเรียกเขาดวยยกหูโทรศัพท (หากมีการเชื่อมตออยู) ใหยกหูและสนทนากับอีกฝาย – ดู “1.

บันทึกขอความตอบรับบนเครื่องตอบรับโทรศัพท • แนะนำใหบันทึกขอความตอบรับไมเกิน 10 วินาที และ หามเวนขอความไว 4 วินาที มิเชนนั้น เครื่องทั้งสองเครื่อง อาจจะทำงานผิดปกติ 4. ผูโทรเรียกมาที่เครื่องทาน • เครื่องตอบรับโทรศัพทจะทำการตอบรับสายเรียกเขาทาน 2. เชื่อมตอเครื่องนี้กับเครื่องตอบรับโทรศัพท ( 1 ) • เครือ่ งตอบรับโทรศัพทไมมีมาใหกับเครื่องนี้ • ถอดจุกออก ( 2 ) หากติดอยูในชอง 2 1 *รูปภาพเปนรุน KX-MB2030 2. เปดใชงานเครื่องตอบรับโทรศัพท 5. ผูโทรกดปุม start เพื่อสงเอกสาร หมายเหตุ: • เมื่อตองการใชคุณสมบัตินี้ ใหตรวจสอบความแนใจวาได ทำการตั้ง remote fax activitaion ไวที่ ON แลว (คุณสมบัติ #434 หนา 66) รหัส fax activation สามารถเปลี่ยนไดเชนกัน • หากไมมีพื้นที่เพียงพอในหนวยความจำเพียงพอสำหรับเครื่อง ตอบรับโทรศัพท เครื่องนี้อาจไมสามารถรับเอกสารได ใหอานคูมือการใชงานของเครื่องตอบรับโทรศัพทและลบขอ ความที่ไมจำเปน 6. ผูโทรกดปุม (รหัสเปดใชงานแฟกซ) • เครื่องจะทำการเปลี่ยนเปนฟงกชั่นแฟกซ 4.10 การใหดึงเอกสาร (Polling) (ใหเครื่อง แฟกซปลายทางโทรเขามาเพื่อรับเอกสารที่ วางไวบนเครื่อง) คุณสมบัตินี้มีไวสำหรับการรับเอกสารจากเครื่องแฟกซที่รองรับ การใชงานนี้ ดังนั้น ทานจะเปนผูที่ออกคาใชจายสำหรับโทร ออก ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีเอกสารใดๆอยูในเครื่อง และเครื่อง แฟกซอีกฝายอยูในสภาพเตรียมพรอมตอบรับสายเรียกเขาทาน 1.9 การใชเครื่องนี้คูกับเครื่องตอบรับโทรศัพท 6. ตั้งเครื่องนี้ใหใชโหมดที่ตองการ (หนา 49) • หากคุณตั้งคาไวที่ FAX ONLY ใหเปลี่ยนจำนวนเสียง เรียกเขาในโหมด FAX ONLY ใหมากกวา 4 ครั้ง (คุณสมบัติ #210 ที่หนา 62) 6. ผูโทรสามารถฝากขอความเสียงหลังจากขอความตอบรับ 3. ตรวจสอบวารหัสตอไปนี้ไมซ้ำกับรหัสอยางอื่น – รหัส remote access ของเครื่องตอบรับโทรศัพท – รหัส fax activation (คุณสมบัติ #434 หนา 66) หมายเหตุ: • หากสายเรียกเขาเปนโทรศัพท เครื่องตอบรับโทรศัพทจะ ทำการบันทึกขอความเสียง หากตรวจพบสัญญาณเสียงแฟกซ เครื่องแฟกซจะทำการรับ แฟกซโดยอัตโนมัติ • ขอมูลเกี่ยวกับรหัส remote access สำหรับเครื่องตอบรับ โทรศัพท ใหอานคูมือการใชงานของเครื่องตอบรับโทรศัพท การรับขอความเสียงและเอกสารแฟกซในเวลาเดียวกัน ผูโทรสามารถฝากขอความเสียงและสงแฟกซไดในเวลาเดียวกัน ใหแนะนำขั้นตอนดังตอไปนี้แกผูโทรลวงหนา 1. หมุนหมายเลขแฟกซ [Start] .1 การตั้งคาเครื่องนี้และเครื่องตอบรับโทรศัพท 1. กดปุม [Menu] ซ้ำเพื่อแสดง “POLLING” [Set] 2. แฟกซ (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) 6.9. ตั้งจำนวนเสียงเรียกเขาของเครื่องตอบรับโทรศัพทไวที่ 4 ครั้ง หรือนอยกวา • เครื่องตอบรับโทรศัพทนั้นทำการตอบรับสายเรียกเขากอน 3.6.

กดปุม ซ้ำ เพื่อแสดง “JUNK LIST PRINT” [SET] 3. กดปุม หรือ เพื่อแสดงรายการ 4. กดปุม [STOP] 2 ครั้งเพื่อออก แสดงรายการกรองหมายเลขแฟกซ 1.11.11 การกรองแฟกซที่ไมจำเปน (ปองกันการ รับแฟกซจากผูสงที่ไมตองการ) หากทานมีการสมัครใชบริการแสดงหมายเลขโทรเขา Caller ID (หนา 56) คุณสมบัตินี้จะชวยกรองแฟกซที่ไมแสดงขอมูลสาย เรียกเขา นอกจากนี้ เครื่องจะหลีกเลี่ยงการรับแฟกซจากหมายเลขที่มีการ ตั้งไวในรายการกรองหมายเลขแฟกซ ขอมูลสำคัญ • คุณสมบัตินี้จะไมทำงานหากตั้งใหรับแฟกซดวยตนเอง 6. กดปุม ซ้ำเพื่อแสดง “JUNK LIST DISP” 3.1 การเปดใชงานการกรองแฟกซ 1. กดปุม [Stop] เพื่อออก FAX PROH. กดปุม [MENU] ซ้ำเพื่อแสดง “JUNK 2. กดปุม [STOP] เพื่อออก การลบรายการกรองหมายเลขแฟกซ 1. กดปุม หรือ ซ้ำเพื่อเลือก “ON” 3. กดปุม หรือ ซ้ำ เพื่อแสดงรายการที่ตองการ • ยกเลิกการลบโดยการกดปุม [STOP] แลวตามดวยปุม [Menu] 4. กดปุม หรือ ซ้ำ เพื่อแสดงหมายเลขที่ไมตองการรับ แฟกซ [SET] 4. [Set] [Menu] .” [Set] 6. กดปุม [MENU] ซ้ำ เพื่อแสดง “JUNK FAX PROH” 2. กดปุม ซ้ำ เพื่อแสดง “JUNK LIST DISP” [Set] 3.6.2 การจัดเก็บหมายเลขเรียกเขาที่ไมตองการ ทานสามารถจัดเก็บหมายเลขเรียกเขาที่ไมตองการไดมากถึง 20 หมายเลขจากรายการหมายเลขเรียกเขา Caller ID (หนา 56) หากทานพึงประสงค ที่จะไมรับแฟกซจากหมายเลขเหลานี้ 1. กดปุม [STOP] เพื่อออก การพิมพรายการกรองหมายเลขแฟกซ 1. กดปุม [MENU] ซ้ำ เพื่อแสดง “JUNK FAX PROH” 2. กดปุม [MENU] ซ้ำ เพื่อแสดง “JUNK FAX PROH” 2. กดปุม ซ้ำ เพื่อแสดง “JUNK LIST SET” [SET] 3. กดปุม [MENU] ซ้ำ เพื่อแสดง “JUNK FAX PROH” 2. แฟกซ (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) 6.11.

กดปุม [Fax Auto Answer] ซ้ำ เพื่อตั้งคาตอบรับอัตโนมัติ ไวที่ ON (หนา 29) 2.13.12 การรับแฟกซจากเครื่องคอมพิวเตอร 6. เชื่อมตอกับ LAN เทานั้น) • ตรวจสอบใหแนใจวาโหมด fax preview ไวที่ OFF ลวง หนา (คุณสมบัติ #448 หนา 54)(KX-MB2030. เลือก [PC FAX] จาก Multi-Function Station 2.1 เปดใชงานโหมด fax preview 1.–_{} 4.13. แฟกซ (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) 6. คลิก [FILE] ในเมนูบาร แลวเลือก [View] หรือ คลิ๊กที่ไอคอน [View] บนเครื่องมือ (Toolbar) • เครื่องจะแสดงแฟกซที่ไดรับ หากแฟกซที่ไดรับแลวนั้นถูกจัดเก็บไวในหนวยความจำของ เครื่องนี้ ทานสามารถโหลดเอกสารไปไวบนคอมพิวเตอรได 1. [MENU] [#][4][4][8] 2. ใสรหัสการดูแฟกซที่เขามาผานเว็บ ไดสูงสุด 8 ตัวอักษร โดย ใชตัวอักษรภาษาอังกฤษ และหมายเลข (ดูที่หนา 77 สำหรับ การใสตัวอักษร) • ทานสามารถใสสัญลักษตอไปนี้ได !@#$%^&’)(. เมื่อมีการรับสายเรียกเขาแฟกซ เครื่องคอมพิวเตอรจะทำการ รับแฟกซโดยผานเครื่องนี้ หมายเหตุ: • ทานสามารถดู พิมพ หรือโอนเอกสารที่ไดรับดวยเครื่องคอม พิวเตอร (KX-MB2030. เริ่ม Multi-Function Station 2. กดปุม [1] เพื่อเลือก “ON” • กดปุม [0] เพื่อเลือก “OFF” 3.13.13.2 ตั้งรหัสการดูแฟกซที่เขามาผานเว็บ 1. เริ่ม Multi-Function Station [PC FAX] 3. พิมพ “root” สำหรับ user name และใสรหัส (คุณสมบัติ #155 หนา 61) [OK] . คลิ๊กรายการที่ตองการชม 4.1 เปดใชงานโหมด fax preview” หนา 54 • “6. เลือก [Recieved Log] ใน [Communication Log] 6. [SET] [Menu] หมายเหตุ: • เมื่อเลือก “ON” การตั้งคา PC Fax (คุณสมบัติ #442 ที่หนา 67) จะถูกยกเลิก 6. ใสรหัส (คุณสมบัติ #115 หนา 61) [Set] 3.6. เลือก [PC FAX] จาก Multi-Function Station 2.13.3 การชมเอกสารแฟกซที่ไดรับแลวผานเว็บบราวเซอร ขอมูลสำคัญ • ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องนี้อยูภาวะพรอมใชงาน 1. เชื่อมตอกับ LAN เทานั้น) การดูเอกสารที่ไดรับแลว 1.2 ตั้งรหัสการชม เว็บแฟกซ” หนา 54 6.13 การดูแฟกซที่เขามาผานเว็บ (PC FAX) (Web Fax Preview) ทานสามารถรับเอกสารแฟกซจากเครื่องคอมพิวเตอรได โดยที่ เอกสารแฟกซที่รับนั้นจะถูกจัดเก็บไวในรูปแบบไฟลภาพ(TIFF-G4) ขอมูลสำคัญ • ตรวจสอบใหแนใจวาไดมีการตั้ง PC Fax ไวที่ “Always” หรือ “Connected” กอนแลว (คุณสมบัติ #442 หนา 67) ตรวจสอบให แนใจวาไดมีการตั้งคารับ PC Fax บนคอม • พิวเตอรแลว (คุณสมบัติ #443 หนา 26)(KX-MB2030. [MENU] [#][4][5][0] [Set] 2. [Set] [Menu] หมายเหตุ: • หากไมมีการตั้งรหัสการดูแฟกซที่เขามาผานเว็บ (วาง) คุณ สมบัตินี้ไมสามารถใชงานได 3. เลือก [Recieved Log] ใน [Communication Log] 3. เชื่อมตอ กับ LAN เทานั้น) 1. คลิกที่ [File] ในเมนูบาร [Recieve a fax] • เมื่อมีการเปดใชงาน PC Fax (คุณสมบัติ #442 หนา 67) แฟกซที่ไดรับนั้นจะถูกโหลดไปที่คอมพิวเตอรโดยอัตโนมัติ ทานสามารถดูแฟกซ ที่รับไวแลวบนเว็บบราวเซอร และพิมพหรือจัดเก็บเอกสารที่ตอง การ หลังจากที่ยืนยันแลว ขอมูลสำคัญ • ดูแฟกซที่เขามาผานเว็บ จะไมสามารถใชงานได เมื่อใช เครื่องนี้เปนครั้งแรก ใหเปดใชงานคุณสมบัตินี้โดยการ ทำขั้นตอนตอไปนี้ • “6. [Utilities] [Configuration Web Page] [Device Configuration] 3.

เลือกแถบ [WEB FAX PREVIEW] 5.6. ปดเว็บบราวเซอร หมายเหตุ: • ความเร็วในการแสดงนั้นขึ้นอยูกับเนื้อหาและขนาดของเอกสาร • เอกสารแฟกซที่ไดรับนั้นจะถูกจัดเก็บในรูปแบบไฟล (PDF) และจำเปนตองใช Adobe Reader ในการชม “ ” หมายถึงอะไร “ ” บนหนาจอหมายถึงรูปภาพที่ถูกชม พิมพหรือจัดเก็บแลว • เมื่อตองการลบเอกสารหลังจากที่ไดชมเอกสารแฟกซในขั้น ตอนที่ 6 แลว ใหคลิ๊ก [BACK] เพื่อกลับไปที่หนาจอรายการ ทานสามารถลบรูปภาพที่มีเครื่องหมาย “ ” • เมื่อตองการลบเอกสารหลังจากไดทำการพิมพหรือจัดเก็บ เอกสารแฟกซในขั้นตอนที่ 6 แลว คลิก [Reload] เพื่ออัพเดท รายการใหมอีกครั้ง ทานสามารถลบรูปภาพที่มีเครื่องหมาย “ ” . ใสรหัสการดูแฟกซที่เขามาผานเว็บ (คุณสมบัติ #450 หนา 54) [SUBMIT] รายการเอกสารแฟกซ ที่ไดรับจะแสดงบนหนาจอ • 6. หมุน อื่นๆ) 7. เลือกไอคอนที่ตองการเพื่อชม พิมพ หรือจัดเก็บเอกสารแฟกซ • ในขณะที่ชมเอกสาร ทานสามาถทำการแกไขเอกสาร แฟกซได (ตัวอยาง: ขยาย. แฟกซ (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) 4.

1. 3.3 แกไขหมายเลขโทรศัพทของสายเรียกเขา กอนทำการโทรกลับ/จัดเก็บ ตรวจสอบวาสัญญาณไฟ [FAX] นั้นติดขึ้น [Caller ID] กดปุม หรือ เพื่อแแสดงรายการที่ตองการ กดปุม [Caller ID] เพื่อแสดงหมายเลขโทรศัพท กดปุมหมายเลข (0 ถึง 9) หรือ เพื่อเขาโหมดแกไขแลว จึงทำการแกไขหมายเลขโทรศัพท • เมื่อตองการสงแฟกซ ดูที่หนา 43 5. การแสดงหมายเลขเรียกเขา Caller ID (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) 7. 2.1 สัญลักษณและการทำงานของขอมูลสายเรียกเขา “ ” หมายถึงอะไร “ ” บนหนาจอหมายถึงสายเรียกเขาที่มีการดูหรือตอบรับแลว เมื่อตองการหยุดดู กดปุม [Stop] 7.7. 4. กดปุม [Monitor] หรือยกหูขึ้นเพื่อโทรกลับหมายเลขที่แกไข • เครื่องจะทำการหมุนหมายเลขโทรศัพทโดยอัตโนมัติ หมายเหตุ: • หมายเลขโทรศัพทที่ทำการแกไขจะไมถูกจัดเก็บไวในขอมูล สายเรียกเขา หากตองการจัดเก็บลงในสมุดโทรศัพท ดูหนา 57 • 1. กดปุม เพื่อคนหาจากรายการขอมูลสายเรียกเขาลาสุด • หากกดปุม ลำดับการแสดงขอมูลจะกลับกัน • เมื่อตองการสงแฟกซ ดูที่หนา 43 3.1 บริการแสดงหมายเลขโทรเขา (Caller ID) เครื่องนี้รองรับบริการแสดงหมายเลขเรียกเขา (Caller ID) จากทางผูใหบริการโทรศัพทที่ใชงาน ทานจะตองสมัครใช บริการนี้กอนที่จะสามารถใชคุณสมบัติบนเครื่องนี้ได ขอมูลสำคัญ • เครื่องนี้ถูกออกแบบใหรองรับตามมาตรฐาน ETS (European Telecommunication Standard) และรองรับ การใชงานคุณสมบัติ CLIP (Calling Line Identification Presentation) เทานั้น • เครื่องนี้จะแสดงหมายเลขและชื่อของสายเรียกเขาเทานั้น • เครื่องนี้จะไมรองรับคุณสมบัติบริการโทรศัพทเพิ่มเติม ในอนาคต • ขึ้นอยูกับการใหบริการโทรศัพท เวลาและวันที่ของสาย เรียกเขาหรือชื่อของสายเรียกเขาอาจจะไมถูกแสดง ตรวจสอบใหแนใจวาไดตั้งจำนวนครั้งกอนเครื่องทำการรับ สายไมนอยกวา 2 ครั้ง – จำนวนเสียงเรียกเขา FAX (คุณสมบัติ #210 หนา 62) – จำนวนเสียงเรียกเขา TEL/FAX (คุณสมบัติ #212 หนา 64) • บริการแสดงชื่อสายเรียกเขาอาจไมมีใหบริการในบางพื้นที่ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดตอผูใหบริการโทรศัพท ของทาน 7. หากสัญญาณไฟ [Fax] ดับลง ใหเปดโดยการกดปุม [FAX] [Caller ID] 2. . กดปุม [Monitor] หรือยกหูโทรศัพทเพื่อโทรกลับ เปลี่ยนวิธีการแสดงขอมูลสายเรียกเขา ในขณะที่มีการแสดงขอมูลสายเรียกเขา ใหกดปุม [Caller ID] ซ้ำ เพื่อเปลี่ยนการแสดงขอมูลชื่อ/หมายเลขโทรศัพท 7.2.2 การดูขอมูลสายเรียกเขาและโทรกลับ ขอมูลสำคัญ • หากหมายเลขรหัสพื้นที่ของหมายเลขสายเรียกเขาที่รับ นั้นตรงกับทานทานอาจจำเปนตองลบรหัสพื้นที่ดังกลาว กอนทำการโทรกลับทั้งนี้อาจจำเปนเฉพาะบางพื้นที่เทา นั้น แกไขหมายเลข ดูที่หนา 56 1.1 วิธีการแสดง Caller ID ชื่อและหมายเลขของสายเรียกเขาจะแสดงขึ้นเมื่อมีเสียงเรียกเขา ดังขึ้นแลว 1 ครั้ง ซึ่งทานสามารถเลือกไดวาจะรับหรือไมรับสาย เรียกเขาดังกลาว เครื่องจะทำการจัดเก็บขอมูลสายเรียกเขาโดยอัตโนมัติ (ชื่อหมาย เลขโทรศัพท วันที่และเวลาของสายเรียกเขา) จากสายเรียกเขา ลาสุด 30 หมายเลข ทานสามารถดูขอมูลสายเรียกเขาบนหนาจอ (หนา 56) หรือพิมพรายการ Caller ID ทั้งหมด ได (หนา 104) • เมื่อไดรับขอมูลสายเรียกเขาและหมายเลขนั้นตรงกับหมายเลข ที่จัดเก็บไวใน one-touch dial หรือสมุดโทรศัพท ชื่อที่จัดเก็บ ไวจะแสดงขึ้น • หากมีการเชื่อมตอเครื่องนี้กับระบบตูสาขา PBX (Private Branch Exchange) ขอมูลสายเรียกเขาอาจจะไมแสดง ใหติด ตอผูแทนจำหนาย PBX • หากเครื่องนี้ไมสามารถรับขอมูลสายเรียกเขาได ขอความตอ ไปนี้จะแสดงบนหนาจอ “OUT OF AREA” ผูโทรไดทำการหมุนหมายเลขโทรศัพท จากพื้นที่ที่ไมรองรับบริการ Caller ID “PRIVATE CALLER” ผูโทรระบุไมใหสงขอมูลสายเรียกเขา “LONG DISTANCE” ผูโทรไดติดตอจากทางไกล การตรวจสอบขอมูลสายเรียกเขาโดยการพิมพรายการ Caller ID – เมื่อตองการพิมพรายการ Caller ID ดวยตนเอง ดูหนา 104 – เมื่อตองการใหเครื่องพิมพอัตโนมัติหลังจากมีขอมูลสายเรียกเขา ใหมทุกๆ 30 ปลายทาง ใหเปดใชงานคุณสมบัติ # 216 (หนา 62) 7.

[Set] [Stop] 7. การหมายเลขเรียกเขา Caller ID (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) แกไขสวนที่ผิดพลาด 1. กดปุม หรือ ซ้ำ เพื่อแสดงรายการที่ตองการ [Set] [Stop] 7.5 การจัดเก็บขอมูลสายเรียกเขา 7. กดปุม หรือ ซ้ำ เพื่อแสดงรายการที่ตองการ 3. กดปุม หรือ เพื่อเลื่อนเคอรเซอรไปที่ตำแหนง หมายเลขที่ผิด 2.7. [Set] หมายเหตุ: • เมื่อตองการแกไขชื่อหรือหมายเลข ดูที่หนา 45 • หากทานกำหนดรายการใหกับปุม Station ที่มีรายการบันทึก ไวอยูแลว รายการกอนหนานี้จะถูกบันทึกแทนที่ • ปลายทางที่ 1 และ 2 สามารถใชเปนปุม broadcast สำรอง ได (หนา 46) . [Caller ID] 2. ใสหมายเลขที่ถูกตอง เมื่อตองการลบหมายเลข กดปุม หรือ เพื่อเลื่อนเคอรเซอรไปยังตำแหนงหมายเลข ที่ผิด และกดปุม [Stop] 7. กดปุม [STOP] เพื่อลบหมายเลข 3. [SET] • ยกเลิกการลบโดยการกดปุม [Stop] แลวตามดวยปุม [Menu] 3.4 การลบขอมูลสายเรียกเขา 7.5. เลือกหมายเลขปลายทางหรือสมุดโทรศัพท สำหรับปลายทางที่ 1-2: 1. [MENU] 4. [Caller ID] 2. เลือกปุมปลายทางที่ตองการ 2.1 การจัดเก็บขอมูลสายเรียกเขาเปนหมายเลขปลายทาง อัตโนมัติโดยปุมสัมผัสเดียว (one-touch dial) และรายการสมุดโทรศัพท • ตรวจสอบใหแนใจวาสัญญาณไฟ [Fax] ติดขึ้น 1. กดปุม [Menu] ซ้ำเพื่อแสดง “CALLER SETUP” [Set] • “Call list erase” จะแสดงขึ้น 2. กดปุม หรือ ซ้ำเพื่อเลือก “DIAL MODE” [SET] [SET] สำหรับปลายทางที่ 3: กดปุม [Staton] [Set] สำหรับปลายทางที่ 4-6: กดปุม [LOWER] แลวตามดวยปุม Station ที่ตองการ [SET] สำหรับสมุดโทรศัพท กดปุม หรือ [Set] 5.4.1 การลบขอมูลสายเรียกเขาทั้งหมด 1.4.2 การลบสายเรียกเขาเฉพาะหมายเลข • ตรวจสอบใหแนใจวาสัญญาณไฟ [Fax] ติดขึ้น 1.

ตั้งคุณสมบัติ #430 ไวที่ “ON” (หนา 58) 2.8. กดปุม [1] ถึง [5] เพื่อเลือกรูปแบบเสียงเรียกเขาสำหรับแฟกซ [Set] [Menu] .1 การแยกสัญญาณเสียงเรียกเขา Disctintive Ring 8. [MENU] [#][4][3][0] 2.3 การใชหมายเลขโทรศัพท มากกวา 3 หมายเลขกับ โทรศัพทสายเดียว หากทานประสงคที่จะใชหมายเลขโทรศัพท 3 หมายเลขหรือ มากกวาสำหรับสายโทรศัพทสายเดียว เมื่อตองการแยกแยะวา หมายเลขสายเรียกเขาใดมีวัตถุประสงคอะไร รูปแบบของเสียง เรียกเขาจะตองถูกกำหนดไวสำหรับแตละหมายเลข ตัวอยาง: ใช 3 หมายเลขโทรศัพท หมายเลข โทรศัพท รูปแบบเสียง เรียกเขา การใชงาน มาตรฐาน สวนตัว ธุรกิจ สองครั้ง แฟกซ สามครั้ง เมื่อตองการใช 1 หมายเลขสำหรับแฟกซ ใหตั้งเสียงเรียกเขา สำหรับแฟกซ (คุณสมบัติ #431 หนา 58) ตัวอยาง รูปแบบของ เสียงเรียกเขาสำหรับแฟกซคือ 3 ครั้ง ดังนั้นทานควรตั้งไวที่ “C” (3 ครั้ง) รูปแบบเสียงเรียกเขา ตัวเลือก เสียงเรียกเขาปกติ (ยาว 1 ครั้ง) ครั้งแรก ครั้งที่ 2 เสียง ซ้ำ 2 ครั้ง (เสียงสั้น 2 ครั้ง) ครั้งแรก ครั้งที่ 2 เสียง ซ้ำ 3 ครั้ง (เสียง สั้น-ยาว-สั้น) ครั้งแรก ครั้งที่ 2 เสียง ซ้ำ 3 ครั้ง อื่นๆ (เสียง สั้น-สั้นยาว) ครั้งแรก ครั้งที่ 2 หมายเหตุ: • คาเริ่มตนจากโรงงานคือ [5] “B-D” เครื่องแฟกซจะตอบรับ สายเรียกเขาทุกสายที่มีรูปแบบเสียง “B”. “C” และ “D” 8.2.4 การตั้งรูปแบบเสียงเรียกเขาสำหรับแฟกซ 1.1 เปดใชงานคุณสมบัติ Distinctive Ring 1.2 การใชหมายเลขโทรศัพทมากกวา 1 หมาย เลข กับโทรศัพทสายเดียว 8. [SET] [MENU] หมายเหตุ: • ในขณะที่เปดใชงาน Distinctive Ring ทานจะไมสามารถ เปลี่ยนโหมดรับได วิธีการตอบรับโทรศัพทและแฟกซ หากสายเรียกเขานั้นมีไวสำหรับหมายเลขแฟกซ เสียงเรียกเขา โทรศัพทจะดังขึ้นดวยเสียงเรียกเขาที่ตั้งไวและจะเริ่มรับแฟกซ โดยอัตโนมัติ หากสายเรียกเขานั้นมีไวสำหรับหมายเลขโทรศัพท เสียงเรียกเขา จะดังขึ้นอยางตอเนื่อง • หากมีการเชื่อมตอกับเครื่องตอบรับโทรศัพทภายนอกไว ให ตั้งจำนวนของเสียงเรียกเขาไวไมนอยกวา 2 ครั้ง 8. [MENU] [#][4][3][1] 3.1 การแยกสัญญาณเสียงเรียกเขาสำคัญ สำหรับผูใช (KX-MB2025CX/KX-MB2030CX) เทานั้น • จะไมสามารถใชงานไดหากเลือก “MALAYSIA” และ “TUNISIA” ในคุณสมบัติ #114 หนา 60 เมื่อมีสายเรียกเขามาที่หมายเลขใดหมายเลขหนืึ่งบริษัทผูใหบริการ โทรศัพทจะสงรูปแบบสัญญาณเสียงเรียกเขาเฉพาะ มาทางสาย โทรศัพทเพื่อระบุวัตถุประสงคของหมายเลขสายเรียกเขา เมื่อทานตั้งเครื่องนี้ใหใชงาน Distinctive Ring ทานสามารถสั่ง ใหเครื่องนี้รับแฟกซโดยอัตโนมัติเมื่อมีสายเรียกเขา เขามาที่หมาย เลขแฟกซ หากตองการใชบริการนี้ ทานจะตองสมัครบริการ Distinctive Ring กับผูใหบริการโทรศัพท 8. กดปุม [1] เพื่อเลือก “ON” • กดปุม [0] เพื่อเลือก “OFF” 3.

ปดเว็บบราวเซอร หมายเหตุ: • หนาจอการตั้งคาบนเว็บบราวเซอรสามารถอัพเดทไดโดย การคลิกที่ [Reload] . เชื่อมตอกับ LAN เทานั้น) ทานสามารถเปลี่ยนคุณสมบัติผานหนาเว็บบราวเซอร แทนบน เครื่อง 1. พิมพ “root” เปน user name และใสรหัส (คุณสมบัติ #155 หนา 61) [OK] 4. การตั้งโปรแกรมเครื่อง 9.1 การตั้งโปรแกรม 1. [MENU] 2. กดปุมที่ตองการเพือ่ ตั้งคาที่ตองการ • ขั้นตอนนี้จะแตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับแตละคุณสมบัติ 4. กดปุม [Menu] เพื่อออก การเลือกคุณสมบัติจากหนาเว็บบราวเซอร (KX-MB2010/KX-MB2030 .9. เริ่ม Multi-Function Station [Utilities] [Configuration Web Page] • ท า นสามารถควบคุ มการทำงานของเครื่อ งโดยการใส IP Address บนเว็บบราวเซอร 2. เปลี่ยนการตั้งคาหรือแกไขขอมูล • ขั้นตอนนี้จะแตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับแตละคุณสมบัติ 6. กดปุม และ รหัส 3 หลัก (หนา 60 ถึง 75) 3. เลือกแถบคุณสมบัติที่ตองการทางดานบนของกรอบทางขวา 5. [SET] 5. [SUBMIT] • การตั้งคาใหมจะถูกสงไปที่ตัวเครื่อง 7. เลือกหมวดที่ตัองการจากเมนูบาร [Device Configuration]: คุณสมบัติของเครื่องนี้ [Network Configuration]: คุณสมบัติเครือขาย 3.

2 คุณสมบัติทั่วไป คุณสมบัติ/รหัส ตัวเลือก ตั้งวันที่และเวลา ใสวันที่และเวลาโดยใชแปนหมายเลข ดูหนาที่ 23 ตั้งโลโก ใสโลโกโดยใชแปนหมายเลข ดูหนาที่ 24 (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) ตั้งหมายเลขแฟกซ ใสหมายเลขแฟกซโดยใชแปนหมายเลข ดูหนาที่ 25 (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) การตั้งคานี้จะตองตรงกับสถานที่ใชงาน “MIDDLE EAST” (คาเริ่มตน): เมื่อใชในพื้นที่ตะวันออกกลาง (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) “MALAYSIA” ใชในประเทศมาเลเซีย “ASIA” ใชในประเทศแถบเอเชีย “TUNISIA” ใชในประเทศตูนีเชีย “AFRICA” ใชในประเทศแอฟริกา เลือกสถานที่ใช “PULSE” “TONE” (คาเริ่มตน) อ า นรายละเอี ยดเพิ่มเติมที่หนา 20 (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) ตั้งโหมดการหมุนหมายเลขโทรศัพท ตั้งเวลา recall/flash เวลา recall/flash ขึ้นอยูกับตูสาขา PBX “900ms” (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) “700ms” (คาเริ่มตน) “600ms” “400ms” “300ms” “250ms” “200ms” “160ms” “110ms” “100ms” “90ms” “80ms” หมายเหตุ: • หากเชื่อมตอเครื่องนี้กับตูสาขา PBX ฟงกชั่น PBX (โอนสาย) อาจไมสามารถทำงาน ไดอยางถูกตอง ใหขอคำปรึกษาจากผูแทนจำหนาย PBX เปลี่ยนความเขมของหนาจอ LCD เลือกมาตราการวัด “NORMAL” (คาเริ่มตน) “DARKER” “MILLIMETERS” (คาเริ่มตน) “INCHES” หมายเหตุ: • มาตราการวัดจะถูกใชเมื่อมาตราวัดแสดงบนหนาจอ .9. การตั้งโปรแกรมเครื่อง 9.

[MENU] [ ][1][5][5] [Set] 2.00” • หากทานใสเวลา 12 ชั่วโมง (หนา 23) ใหกดปุม [ ] ซ้ำเพื่อเลือก AM หรือ PM • หากทานใสเวลา 24 ชั่วโมง (หนา 23) เครื่องจะทำการตั้งเวลาโดยใชเวลา 24 ชั่วโมง 3. [SET] [Menu] ลบการตั้งคาคุณสมบัติทั้งหมด (และลบขอมูลในหนวยความจำ ทั้งหมด) กอนที่ทานจะทำการทิ้ง โอนยายหรือคืนผลิตภัณฑนี้ ใหเปดใชงานคุณสมบัตินี้เพื่อ ทำการลางการตั้งคาคุณสมบัติทั้งหมดและลบขอมูลทั้งหมดออกจากหนวยความจำ KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น: สมุดโทรศัพท (หรือขอมูลสายเรียกเขา) และขอมูล การสงแฟกซ (รายงานและแฟกซที่รับในหนวยความจำ) จะถูกลบเชนกัน “NO” (คาเริ่มตน) “YES” • ถอดสายโทรศัพทออก (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น). กดปุม [1] เพื่อเลือก “YES” [Set] ตั้งรูปแบบของเสียงเรียกเขา (คาเริ่มตน) (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) ตั้งคาเสียงเตือน และ keytones “OFF”: ยกเลิกการใชงานคุณสมบัตินี้ “ON”: (คาเริ่มตน): ทานจะไดยินเสียงยืนยัน/ผิดพลาดและเสียง keytones หมายเหตุ: • ถึงแมวาจะตั้งคุณสมบัตินี้ไวที่ “OFF” เครื่องจะยังสงเสียงบี๊บ ในกรณีตอไปนี้ – การตั้งคาเตือนการรับในหนวยความจำ (คุณสมบัติ #437 หนา 67) จะถูกเปดใช งาน (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) – เปดฝาบน . [MENU] [ ][1][5][9] 2. ใสเวลาเริ่มดูแลรักษา • เวลาเริ่มตนคือ “12. ใสรหัสใหมอีกครั้ง [Set] [Menu] หมายเหตุ: • แนะนำใหเปลี่ยนรหัสคาเริ่มตน ใหเปนรหัสอื่น • รหัสนี้ สามารถนำไปใชงานกับการตั้งคาผานเว็บบราวเซอรไดเชนกัน (KX-MB2010/KX-MB2030. สาย USB และสาย LAN (KX-MB2010/KX-MB2030 เทานั้น) กอนเปดใชงานคุณสมบัติดนี้ ลบคุณสมบัติทั้งหมด: 1.9. ใสรหัส 4 หลักใหมโดยใช 0-9 [Set] 4. ใสรหัสปจจุบัน [Set] • รหัสคาเริ่มตน คือ “1234” 3. กดปุม [1] เพื่อเลือก “YES” [Set] 3. การตั้งโปรแกรมเครื่อง คุณสมบัติ/รหัส เปลี่ยนรหัสใหกับคุณสมบัติ การตั้งคาโดยผานการใชงานรีโมท ตัวเลือก 1. เชื่อมตอกับ LAN เทานั้น) ตั้งเวลาการดูแลรักษาโทนเนอร เครื่องจะทำการดูแลรักษาโดยอัตโนมัติ 1 ครั้งทุก 24 ชั่วโมง เพื่อปองกันไมใหโทนเนอรนั้นแข็งตัว เสียงที่เกิดขึ้นจะไมสามารถ หยุดได อยางไรก็ตาม หากเสียงของเครื่องทำความรบกวน ทานสามารถเปลี่ยนเวลา เริ่มได 1. [MENU] [ ][1][5][8] [Set] 2.

หรือ “16K” ไว เอกสารแฟกซจะถูกจัดเก็บ ไวในหนวยความจำ (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) ตั้งขนาดของกระดาษสำหรับถาดใส กระดาษแบบ Manual หมายเหตุ: • เมื่อตั้งคาคุณสมบัติ #147 ไวที่ “INCHES” ตัวเลขจะแสดงเปนนิ้ว ตั้งชนิดของกระดาษสำหรับถาดใส กระดาษ ตั้งชนิดของกระดาษสำหรับถาดใส กระดาษแบบ Manual หมายเหตุ: • การตั้งคานี้จะถูกยกเลิกเมื่อพิมพจากเครื่องคอมพิวเตอร เมื่อตองการตั้งชนิด ของกระดาษสำหรับพิมพ ดูที่หนา 30 หมายเหตุ: • การตั้งคานี้จะถูกยกเลิกเมื่อพิมพจากเครื่องคอมพิวเตอร เมื่อตองการตั้งชนิด ของกระดาษสำหรับพิมพ ดูที่หนา 30 .9. การตั้งโปรแกรมเครื่อง คุณสมบัติ/รหัส เปลี่ยนจำนวนเสียงเรียกเขาใน โหมด FAX ONLY ตัวเลือก (คาเริ่มตน) (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) หมายเหตุ: • หากทานใชเครื่องนี้รวมกับเครื่องตอบรับโทรศัพท ใหตั้งไวมากกวา 4 (หนา 52) ตั้งรายการ Caller ID เพื่อพิมพ โดยอัตโนมัติ (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) ตั้งการปรับเวลา (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) “OFF” (คาเริ่มตน): เครื่องจะไมทำการพิมพรายการ Caller ID แตจะเก็บบันทึกขอมูล ของสายเรียกเขา 30 สายลาสุด “ON” เครื่องจะทำการพิมพ รายการ Caller ID ทุกๆ 30 สายเรียกเขา โดยอัตโนมัติ (หนา 56) การใชคุณสมบัตินี้ วันที่และเวลาของเครื่องจะถูกตั้งตามขอมูลสายเรียกเขาที่รับโดย อัตโนมัติ “AUTO” การตั้งวันที่และเวลาจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ “MANUAL” (default): ยกเลิกใชงานคุณสมบัตินี้ ตั้งขนาดของกระดาษสำหรับถาดใส กระดาษ หมายเหตุ: • เมื่อทำการเลือก “B5 (ISO)”. “B5 (JIS)”.

9. การตั้งโปรแกรมเครื่อง คุณสมบัติ/รหัส ตัวเลือก ตั้งระยะเวลารอสำหรับโหมด ประหยัดพลังงาน ตั้งระยะเวลากอนที่เครื่องจะเขาสูโหมดประหยัดพลังงาน “5min” (คาเริ่มตน): 5 นาที “15min” 15 นาที “30min” 30 นาที “1h” 1 ชั่วโมง หมายเหตุ: • เมื่ออยูในโหมดประหยัดพลังงาน เครื่องอาจจำเปนตองอุนตัว Fuser กอนที่จะเริ่ม พิมพไดอีกครั้ง “DISABLED” (คาเริ่มตน): ปดใชงานคุณสมบัตินี้ “ENABLED” เครื่องจะทำการยึดการตั้งคากอนหนานี้ หมายเหตุ: • การตั้งคากอนหนาจะถูกยึดเพื่อใชในการถายเอกสาร • การตั้งคากอนหนาจะถูกยึดเพื่อสงแฟกซ (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) ยึดการตั้งคาความเขมกอนหนา เมื่อตองการเลือกโหมดคาเริ่มตน เมื่อระยะเวลาที่เลือกในโหมดเวลาผานไป (คุณสมบัติ #464) “COPY” (คาเริ่มตน): โหมดถายเอกสาร จะถูกเลือกใหเปนโหมดการใชงานเริ่มตน (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) “FAX” โหมดแฟกซจะถูกตั้งใหเปนโหมดใชงานเริ่มตน หมายเหตุ: • ไมสามารถเลือกโหมดสแกนในคุณสมบัตินี้ การตั้งโหมดคาเริ่มตน เมื่อตองการตั้งเวลากอนยอนกลับไปที่โหมดคาเริ่มตน (คุณสมบัติ #463) ปดใชงานคุณสมบัติดนี้ 30 วินาที (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) (คาเริ่มตน): 1 นาที 2 นาที 5 นาที การตั้งโหมดเวลาแบบคาเริ่มตน ตั้งคุณสมบัติประหยัดโทนเนอร (คาเริ่มตน): ปดใชงานคุณสมบัตินี้ ระยะเวลาในการใชงานตลับโทนเนอรจะนานขึ้น หมายเหตุ: • คุณสมบัตินี้อาจลดคุณภาพการพิมพจากการลดการใชโทนเนอรลง • การตั้งคานี้สามารถนำมาใชงานเพื่อถายสำเนา และเมื่อพิมพรายงาน/รายการโดย อัตโนมัติ ไม • สามารถใชคุณสมบัตินี้ในการพิมพแฟกซที่รับไวแลว (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) .

กดปุม [1] เพื่อเลือก “YES” [Set] 3. กดปุม [1] เพื่อเลือก “YES” [Set] [Menu] “OFF”: รายงานการสงจะไมถูกพิมพ “ON”: รายงานการสงจะถูกพิมพทุกครั้งที่มีการรับสงแฟกซ “ERROR” (คาเริ่มตน): รายงานการสงจะถูกพิมพเทานั้น เมื่อการสงมีขอผิดพลาด “OFF”: เครื่องจะไมพิมพรายงาน แตจะบันทึกการรับและสง 30 แฟกซลาสุด “ON”: (คาเริ่มตน): เครื่องจะทำการพิมพรายงานทั้งหมดโดยอัตโนมัติทุก 30 แฟกซ ที่มีการรับและสง (หนา 43) “TEL” (คาเริ่มตน): โหมดโทรศัพท (หนา 50) “TEL/FAX”: โหมดโทรศัพท/แฟกซ (หนา 50) หากทานไมสามารถสงแฟกซไปตางประเทศไดถึงแมวาหมายเลขจะถูกแลวก็ตามและมี การเชื่อมตออยูกับสายโทรศัพท ใหเปดใชงานคุณสมบัตินี้กอนสงแฟกซ คุณสมบัตินี้จะเพิ่มความเสถียรโดยการลดความเร็วของการสง “OFF” ปดใชงานคุณสมบัตินี้ “NEXT FAX” คุณสมบัตินี้จะมีผลเมื่อมีการรับสงแฟกซครั้งหนา เมื่อทำการรับสง แลวเสร็จ เครื่องจะกลับสูการตั้งคาเดิม “ERROR” (คาเริ่มตน): เมื่อการรับสงแฟกซกอนหนานี้ลมเหลวและประสงคที่จะ สงเอกสารใหมอีกครั้ง หมายเหตุ: • ไมสามารถใชงานคุณสมบัตินี้กับการสงหลายปลายทาง • คาใชจายอาจสูงกวาปกติ .3 คุณสมบัติแฟกซ (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) คุณสมบัติ/รหัส ตัวเลือก เปลี่ยนการหนวงเวลาของจำนวน หากทานมีการใชโทรศัพทขยายในโหมด TEL/FAX ใหเลือกจำนวนครั้งของเสียงเรียกเขา ของโทรศัพทขยายที่ตองการกอนที่เครื่องนี้จะทำการตอบรับ เสียงเรียกเขา TEL/FAX (คาเริ่มตน) หมายเหตุ: • อานรายละเอียดเพิ่มเติมที่หนา 50 ลบขอมูลที่จัดเก็บไวทั้งหมดสำหรับ one-touch dial และสมุดโทรศัพท พิมพรายงานการสง ตั้งคารายงานทั้งหมดเพื่อพิมพ โดยอัตโนมัติ เปลี่ยนโหมดรับในการตั้งคาของ การตอบรับดวยตัวเอง สงเอกสารไปตางประเทศ (คาเริ่มตน) • ถอดสายโทรศัพท สาย USB และ สาย LAN ออก (KX-MB2030 เทานั้น) กอนเปด ใชงานคุณสมบัตินี้ เมื่อตองการลบรายการทั้งหมด 1. [MENU] 2.9. การตั้งโปรแกรมเครื่อง 9.

1 ใชกระจกสแกน” ที่หนา 45 (ในกรณีที่ใชสมุดโทรศัพท ทานไมจำเปนตองกดปุม [PHONEBOOK] กอนกดปุม หรือ ) 7. หากสัญญาณไฟ [Fax] ดับลง ใหเปดโดยการกดปุม [Fax] 2.3. [SET] 8. สัญญาณเสียงโทรศัพท และสัญญาณเสียง ไมวาง ซึ่งทานสามารถใชสัญญาณเสียงเหลานี้เพื่อยืนยันสถานะของเครื่องแฟกซอีกฝาย “OFF” ปดใชงานคุณสมบัตินี้ “ON” (คาเริ่มตน): ทานสามารถไดยินสัญญาณเสียงเชื่อมตอได หมายเหตุ: • หากสัญญาณเสียงดังขึ้นอยางตอเนื่อง เครื่องของผูรับอีกฝายอาจไมใชเครื่อง แฟกซ หรือกระดาษอาจหมด ใหตรวจสอบกับอีกฝาย • ระดับเสียงเชื่อมตอ ไมสามารถปรับได ตั้งคาความเร็วของแฟกซ (คาเริ่มตน) หมายเหตุ: • ความเร็วในการสงแฟกซอาจชากวาความเร็วที่เลือกไว ขึ้นอยูกับสายโทรศัพท . ใสหมายเลขแฟกซ • เมื่อตองการใสหมายเลขแฟกซจาก one-touch dial และสมุดโทรศัพท ใหทำตาม ขั้นตอนที่ 3 ที่ “6. [MENU] 5. กดปุม [1] เพื่อเลือก “ON” [Set] 6. ตั้งเวลาการรับสง ซ้ำเพื่อเลือก AM หรือ PM • หากทานเลือกใสเวลา 12 ชั่วโมง (หนา 23) ใหกดปุม • หากทานเลือกใสเวลา 24 ชั่วโมง (หนา 23) เวลาที่ตั้งจะใชเวลา 24 ชั่วโมง 9. ตั้งคาตนฉบับ (หนา 21) 3. หากจำเปน ใหเปลี่ยนความละเอียด (หนา 43) และความเขม (หนา 43) 4. การตั้งโปรแกรมเครื่อง คุณสมบัติ/รหัส ตัวเลือก สงแฟกซตามเวลาที่กำหนด คุณสมบัตินี้จะทำใหคาใชจายในการโทรออกมีราคาถูกลงขึ้นอยูกับชวงเวลาที่ ผูใหบริการโทรศัพทเสนอ ซึ่งคุณสมบัตินี้สามารถตั้งคาได 24 ชั่วโมงลวง หนาของเวลาที่ตองการกำหนด “OFF” (คาเริ่มตน) “ON” เมื่อตองการสงเอกสาร 1. เมื่อใชกระจกสแกน ใหกดปุม [Set] [Start] เมื่อใชถาดปอนกระดาษอัตโนมัติ ใหกดปุม [Set] • กระดาษจะถูกดูดเขาไปในเครื่องและทำการสแกนเขาหนวยความจำ หลังจากนั้น เครื่องจะทำการสงขอมูล ทานจะไมสามารถ ใชงานคุณสมบัติในการสงแฟกซอื่นจนกวาการสงครั้งกอนหนาจะสมบูรณ หมายเหตุ: • เมื่อตองการยกเลิกการใชงานนี้หลังจากการตั้งคา ใหกดปุม [STOP] ในขณะที่ เครื่องอยูในสภาวะพรอมใชงาน แลวจึงกดปุม [Set] ตั้งคา Error Correction Mode (ECM) คุณสมบัตินี้จะสามารถใชงานไดเมื่อเครื่องรับและสงแฟกซรองรับการใชงาน ECM “OFF” ปดใชงานคุณสมบัตินี้ “ON” (คาเริ่มตน): การรับสงแฟกซจะดำเนินการตอโดยที่ไมมีขอผิดพลาดเกิดขึ้น ตั้งคาสัญญาณเสียงเชื่อมตอ หากทานพบปญหาในการสงแฟกซบอยๆ คุณสมบัตินี้ จะทำใหทานสามารถไดยิน สัญญาณเสียงเชื่อมตอได: สัญญาณเสียงแฟกซ.9.

ใสรหัสตั้งแต 2 ถึง 4 หลัก โดยใช 0-9.9. [Set] [Menu] เปลี่ยนจำนวนของเสียงเรียกเขา สำหรับ silent fax recognition เมื่อตองการเปลี่ยนจำนวนครั้งของเสียงเรียกเขาในขณะที่อยูในโหมด TEL/FAX (คาเริ่มตน) หมายเหตุ: อานรายละเอียดเพิ่มเติมที่หนา 50 . กดปุม [1] เพื่อเลือก “ON” [Set] 3. [MENU] 2. การตั้งโปรแกรมเครื่อง คุณสมบัติ/รหัส เปดใชงานคุณสมบัติ Distinctive Ring ตัวเลือก (คาเริ่มตน) หมายเหตุ: • คุณสมบัตินี้อาจไมสามารถใชงานได ขึ้นอยูกับการตั้งคาในคุณสมบัติ #114 (หนา 3) (KX-MB2025CX/KX-MB2030CX เทานั้น) อานรายละเอียดที่หนา 58 ตั้งรูปแบบของเสียงเรียกเขาสำหรับ แฟกซ (คุณสมบัติ Distinctive Ring) ตั้งคุณสมบัติลดขนาด (คาเริ่มตน) หมายเหตุ: • คุณสมบัตินี้อาจไมสามารถใชงานได ขึ้นอยูกับการตั้งคาในคุณสมบัติ #114 (หนา 3) (KX-MB2025CX/KX-MB2030CX เทานั้น) อานรายละเอียดที่หนา 58 เมื่อตองการรับเอกสารแฟกซที่มีความยาวกวากระดาษที่มี “OFF” เครื่องจะทำการพิมพเอกสารตามตนฉบับขนาดจริง “ON” (คาเริ่มตน) เครื่องจะทำการยอเอกสารที่รับใหเทากับกระดาษที่มี เปลี่ยนรหัสของ fax activation หากทานประสงคที่จะใชโทรศัพทขยายเพื่อรับแฟกซ ใหเปดใชงานคุณสมบัตินี้และทำ การตั้งรหัส activation ขอมูลสำคัญ: • รหัส Fax activation จะตองแตกตางจากรหัสที่ตั้งไวสำหรับเครื่องตอบรับโทรศัพท “OFF” “ON” (คาเริ่มตน) 1. และ • รหัสเริ่มตนคือ “ #9” • หามใส “0000” 4.

การตั้งโปรแกรมเครื่อง คุณสมบัติ/รหัส ตัวเลือก ตั้งคาเตือนการรับขอมูลในหนวย เครื่องจะเตือนทานดวยเสียง บี๊บ เมื่อมีการรับแฟกซและจัดเก็บไวในหนวยความจำ ความจำ ปดใชงานคุณสมบัตินี้ (คาเริ่มตน): ทานจะไดยินเสียง บี๊บ หมายเหตุ: • หากเอกสารถูกจัดเก็บไวในหนวยความจำเพราะมีปญหาการพิมพ เสียงบี๊บจะดัง อยางตอเนื่องจนกวาทานจะแกไขปญหา หากมีขอความแสดงขึ้นบนหนาจอ ใหอาน รายละเอียดที่หนา 82 ถึงหนา 84 สำหรับวิธีการพิมพเอกสารจากหนวยความจำ ตรวจสอบใหแนใจวาเครื่องมีกระดาษเพียงพอที่จะพิมพเอกสารที่จัดเก็บไวในหนวย ความจำ • หากเอกสารถูกจัดเก็บไวในหนวยความจำเนื่องจากการเปดใชงาน web fax preview (คุณสมบัติ #448 ที่หนา 54) เครื่องจะไมสงเสียงบี๊บ ยางไรก็ตาม เครื่องจะเริ่มสง เสียงบี๊บเมื่อหนวยความจำใกลเต็ม (KX-MB2030 เทานั้น) ตั้งคาการรับอยางงาย รับแฟกซบนคอมพิวเตอร เมื่อตองการรับแฟกซโดยอัตโนมัติ เมื่อมีการตอบรับสายเรียกเขา และไดยินเสียงเรียก เขาแฟกซ (เสียง บี๊บ ชาๆ) ทานตองกดปุม [Start] แลวตามดวยปุม [2] เพื่อรับแฟกซ (คาเริ่มตน) ทานไมจำเปนตองกดปุม [Start] แลวตามดวยปุม [2] เพื่อรับแฟกซ หากทานตองการที่จะรับแฟกซที่คอมพิวเตอร ใหเปดใชงานคุณสมบัตินี้และเปดใชงาน [PC FAX] จาก Multi-Function Station คุณสมบัตินี้สามารถใชงานไดเมื่อตั้งโหมด fax preview ไวที่ OFF (คุณสมบัติ #448 หนา 54) (KX-MB2030 เทานั้น) (คาเริ่มตน) ปดใชงานคุณสมบัตินี้ หากเครื่องตรวจพบการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร เครื่องจะทำการโอน เอกสารที่รับไปไวบนคอมพิวเตอร หากเครื่องนี้ไมสามารถตรวจพบการเชื่อมตอเอกสาร ที่ไดรับจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจำ และจะทำการโอนยายไปที่คอมพิวเตอรเมื่อตรวจ พบการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร หากเครื่องนี้ตรวจพบการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอร เครื่องนี้จะทำ การโอนยายเอกสารไปไวบนคอมพิวเตอร หากเครื่องนี้ไมสามารถตรวจพบการเชื่อมตอ เอกสารที่ไดรับจะถูกพิมพออก ตั้งคอมพิวเตอรใหรับ PC FAX เมื่อตองการเลือกคอมพิวเตอรสำหรับรับแฟกซ อานรายละเอียดเพิ่มเติมที่หนา 26 ตั้งโหมดดูแฟกซ อานรายละเอียดที่หนา 54 ตั้งรหัส web fax preview access อานรายละเอียดที่หนา 54 ตั้งการเตือนการรับแฟกซ (คาเริ่มตน): ปดใชงานคุณสมบัตินี้ คอมพิวเตอรที่มีการเชื่อมตอกับเครื่องนี้ดวยสาย USB/LAN จะสามารถรับ การเตือนเมื่อมีการรับแฟกซ หมายเหตุ: • สำหรับการเชื่อมตอดวย LAN (KX-MB2030 เทานั้น): ลงทะเบียนคอมพิวเตอรที่ ตองการใหเครื่องแฟกซแจงการรับแฟกซโดยผานทางหนาเว็บบราวเซอร (หนา 68) .9.

กดปุม [1] เพื่อเลือก “YES” [Set] [Set] [Menu] หมายเหตุ: • การรับ PC FAX (คุณสมบัติ #443 ที่หนา 26) จะไมถูกลบทิ้ง (KX-MB2030 เทานั้น) • หากทานเลือก “YES” เครื่องจะทำการพิมพเอกสารแฟกซที่ไดรับในหนวยความจำโดย อัตโนมัติ – การตั้งคา PC FAX (คุณสมบัติ #442 ที่หนา 67) – ดูแฟกซ (คุณสมบัติ #448 ที่หนา 54) (KX-MB2030 เทานั้น) ตั้งคาขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อแจง การรับแฟกซ (KX-MB2030. [Utilities] [Configuration Web Page] [Device Configuration] 3. คลิ๊กคอมพิวเตอรที่ตองการ จากรายการ [Submit] 8. [MENU] 2. คลิ๊กที่ [List] ถัดจากปลายทางที่ตองการ 7. ปดเว็บบราวเซอร . เริ่ม Multi-Function Station 2.9. การตั้งโปรแกรมเครื่อง คุณสมบัติ/รหัส การลบคุณสมบัติแฟกซใหกลับมา เปนคาเริ่มตน (default) ตัวเลือก “NO” (คาเริ่มตน) “YES” เมื่อตองการลบคุณสมบัติแฟกซ 1. เลือกแถบ [FAX FEATURE] 5. พิมพ “root” สำหรับ user name แลวตามดวยรหัส (คุณสมบัติ #155 ที่หนา 61) [OK] 4. คลิ๊กที่ [Edit] ถัดจาก [RECIEVE PC LIST] 6. เชื่อม ตอกับ LAN เทานั้น) • สามารถตั้งคาคุณสมบัตินี้จาก หนาจอเว็บบราวเซอรเทานั้น เลือกคอมพิวเตอรที่ตองสงขอความแจงการรับแฟกซ (มากถึง 6 ปลายทาง) 1.

4 คุณสมบัติทำสำเนา คุณสมบัติ/รหัส ตั้งคาถาดใสกระดาษเขาสำหรับถาย ทำสำเนา ตัวเลือก (คาเริ่มตน): เลือกถาดใสกระดาษ การแสดงขนาดของกระดาษนั้นขึ้นอยูกับ การตั้งคาขนาดของกระดาษ (คุณสมบัติ #380 ที่หนา 62) เลือกถาดกระดาษแมนนวล การแสดงขนาดของกระดาษนั้นขึ้นอยูกับ การตั้งคาขนาดของกระดาษ (คุณสมบัติ #381 ที่หนา 62) เปลี่ยนคาเริ่มตน (default) ของความ เมื่อตองการเปลี่ยนความละเอียดสำหรับการทำสำเนา ละเอียดสำหรับ การทำสำเนา (คาเริ่มตน): สำหรับเอกสารที่มีทั้งตัวอักษรและรูปภาพ สำหรับเอกสารที่มีเฉพาะตัวอักษร สำหรับเอกสารที่มีรูปภาพ ภาพวาดที่มีเฉดสี อื่นๆ ยึดการตั้งคารูปแบบของหนากอน หนานี้ี (คาเริ่มตน) ปดใชงานคุณสมบัตินี้ เครื่องจะยึดการตั้งคากอนหนานี้ ยึดการตั้งคาขยายหนากอนหนานี้ (คาเริ่มตน) ปดใชงานคุณสมบัตินี้ เครื่องจะยึดการตั้งคากอนหนานี้ ยึดการตั้งคา collate กอนหนานี้ (คาเริ่มตน) ปดใชงานคุณสมบัตินี้ เครื่องจะยึดการตั้งคากอนหนานี้ ยึดการตั้งขอบกระดาษกอนหนานี้ (คาเริ่มตน) ปดใชงานคุณสมบัตินี้ เครื่องจะยึดการตั้งคากอนหนานี้ ตั้งคาของ frame margin ยึดการตั้งระยะขอบกระดาษกอน หนานี้ (คาเริ่มตน) ปดใชงานคุณสมบัตินี้ ขนาดของสำเนาจะถูกยอลงโดยอัตโนมัติตามระยะขอบกระดาษที่ตั้งไว (คาเริ่มตน) ปดใชงานคุณสมบัตินี้ เครื่องจะยึดการตั้งคากอนหนานี้ .9. การโปรแกรมเครื่อง 9.

5 คุณสมบัติการพิมพจากคอมพิวเตอร คุณสมบัติ/รหัส เปลี่ยนการตั้งคาเวลาสิ้นสุดของ ขอมูล ตัวเลือก เครื่องจะทำการพิมพขอมูลสวนที่เหลือในหนวยความจำโดยอัตโนมัติเมื่อคอมพิวเตอร ไมมีการสงขอมูลใดๆมาที่ตัวเครื่องในระยะเวลาที่กำหนด 1. [Set] [Menu] สมบัตินี้ทำใหทานสามารถพิมพขนาด A4 ถึงแมวาจะนำกระดาษขนาด Letter มาใส ตั้งคาการพิมพ munual A4/Letter คุไวณในถาดใส กระดาษเขาก็ตาม หรือในทางกลับกัน “OFF” ปดใชงานคุณสมบัตินี้ “ON” (คาเริ่มตน): สามารถพิมพระหวางกระดาษขนาด A4/Letter ได . [MENU] [Set] 2. ระบุการตั้งคาระยะเวลาที่ตองการ ตั้งแต “005” วินาที ถึง “600” วินาที โดยใชแปน หมายเลข • คาเริ่มตน คือ “060” วินาที 3. การตั้งโปรแกรมเครื่อง 9.9.

คำแนะนำเบื้องตนและการติดตั้ง ใสกระดาษโดยใหดานที่พิมพคว่ำลง ( 1 ) จนกวาเครื่องพิมพ นั้นจะจับกระดาษและจนกวาจะไดยินเสียง บิ๊บ 2 1 หมายเหตุ: • เมื่อตองการพิมพจากถาดใสกระดาษดวยตนเอง – เมื่อพิมพจากคอมพิวเตอร ใหเลือก #2 – เมื่อตองการทำสำเนาเอกสาร ใหตั้งการตั้งคาถาดทำ สำเนาไวที่ “#2” กอนลวงหนา (คุณสมบัติ #460 หนา 69) หากไมทำการตั้งคาเหลานี้และเมื่อตองการพิมพหรือทำ สำเนาเอกสารที่มีมากกวา 1 หนา เครื่องจะทำการพิมพ จากถาดใสกระดาษดวยตนเองสวนที่เหลือจะถูกพิมพจาก ถาดใสกระดาษธรรมดา • หากใสกระดาษไมถูกตอง ใหจัดกระดาษใหม มิเชนนั้น กระดาษอาจติดอยูในเครื่องได .1.

คลิ๊ก [Edit] ที่อยูถัดจาก [SEND USER] 6. พิมพ “root” สำหรับ user name แลวใสรหัส (คุณสมบัติ #155 ที่หนา 61) [OK] 4. พิมพ “root” สำหรับ user name แลวใสรหัส (คุณสมบัติ #155 ที่หนา 61) [OK] 4. [Submit] 9. ปดเว็บบราวเซอร ตั้งคาขอมูลสำหรับ scan to FTP (KX-MB2010/KX-MB2030. คลิ๊ก [Edit] ที่อยูถัดจากผูใช scan to email ที่ตองการ 7. เชื่อมตอกับ LAN เทานั้น) • คุณสมบัตินี้สามารถตั้งจากหนา เว็บบราวเซอรเทานั้น เมื่อทานสงไฟลสแกนไปที่เซิรฟเวอร FTP ทานสามารถลงทะเบียน FTP ปลายทาง (สูงสุด 6 ปลายทาง) โดยผานหนาเว็บบราวเซอรลวงหนา 1. ชื่อ domain อื่นๆ [Submit] 8. IP Address. [Utilities] [Configuration Web Page] [Device Configuration] 3. โฟลเดอรไดเร็คทอรี่. ปดเว็บบราวเซอร หมายเหตุ: • หากทานไมใสโฟลเดอรไดเร็คเทอรี่ ในขั้นตอนที่ 7 ไฟลสแกนจะถูกจัดเก็บไวใน โฟลเดอร “root” ตั้งคาขอมูลสำหรับ scan to SMB (KX-MB2010/KX-MB2030. [Utilities] [Configuration Web Page] [Device Configuration] 3. คลิ๊ก [Edit] ที่อยูถัดจากเซิรฟเวอร FTP 7. โฟลเดอรไดเร็คเทอรี่ อื่นๆ [Submit] 8. เริ่ม Multi-Function Station 2. [Utilities] [Configuration Web Page] [Device Configuration] 3. เริ่ม Multi-Function Station 2. เลือกแถบ [SCAN FEATURE] 5. ใสชื่อเซิรฟเวอร. ปดเว็บบราวเซอร . ใสชื่อโฟลเดอร. เชื่อมตอกับ LAN เทานั้น) • คุณสมบัตินี้สามารถตั้งจากหนา เว็บบราวเซอรเทานั้น เมื่อทานสงไฟลสแกนไปที่เซิรฟเวอร SMB ทานสามารถลงทะเบียนโฟลเดอร SMB ปลายทาง (สูงสุด 6 ปลายทาง) นี้โดยผานหนาเว็บบราวเซอรลวงหนา 1. ใสชื่อและที่อยูอีเมล • เลือกหมายเลขสถานีจากรายการ drop-down list หากจำเปน (KX-MB2030 เทานั้น) 8. เริ่ม Multi-Function Station 2. เลือกแถบ [SCAN FEATURE] 5. คลิ๊ก [Edit] ที่อยูถัดจาก [FTP SERVER] 6. การตั้งโปรแกรมเครื่อง คุณสมบัติ/รหัส ตัวเลือก ลงทะเบียน Email Address สำหรับ scan to email (KX-MB2010/KX-MB2030.9. เชื่อมตอกับ LAN เทานั้น) • คุณสมบัตินี้สามารถตั้งจากหนา เว็บบราวเซอรเทานั้น เมื่อทานสงไฟลสแกนแนบไปใน email ทานสามารถลงทะเบียนอีเมลปลายทาง (สูงสุด 30 ปลายทาง) สำหรับเครื่องนี้โดยผานหนาเว็บบราวเซอร ลวงหนา 1. เลือกแถบ [SCAN FEATURE] 5. พิมพ “root” สำหรับ user name แลวใสรหัส (คุณสมบัติ #155 ที่หนา 61) [OK] 4. คลิ๊ก [Edit] ที่อยูถัดจาก [SMB FOLDER] 6. คลิ๊ก [Edit] ที่อยูถัดจากโฟลเดอร SMB 7.

ใสเซิรฟเวอร Secondary DNS ของเครื่องที่อยูบนเครือขาย LAN โดยใชแปนหมายเลข [Set] [Menu] 1. [Menu] 2. [Menu] [Set] ตั้งคาชื่อเครื่อง 2. [Menu] 2. การตั้งโปรแกรมเครื่อง 9. ใส Subnet mask ของเครื่องที่อยูบนเครือขาย LAN โดยใชแปนหมายเลข [Set] [Menu] ตั้งคา default gateway สำหรับ คุณสมบัตินี้สามารถใชงานไดเมื่อปดใชงานคุณสมบัติ #500 [Set] การเชื่อมตอกับ เครือขาย LAN 1. ที่อยู MAC Address ของเครื่องนี้จะแสดงบนหนาจอ [MENU] ตั้งคา IP Address สำหรับการ เชื่อมตอกับเครือขาย LAN .–_{} 3. ใสชื่อของเครื่องเพื่อใหสามารถคนหาไดบนเครือขาย LAN ไดมากสุด 15 ตัวอักษร โดยใชตัวอักษรภาษาอังกฤษและหมายเลข (ดูที่หนา 77 สำหรับการใสตัวอักษร) • ทานสามารถใสสัญลักษณตอไปนี้ไดเชนกัน !@#$%^&’)(. [Menu] [Set] เชื่อมตอกับ เครือขาย LAN 2. [Menu] [Set] 2. ใสเซิรฟเวอร Primary DNS ของเครื่องที่อยูบนเครือขาย LAN โดยใชแปนหมายเลข [Set] [Menu] ตั้งคา Secondary DNS สำหรับ คุณสมบัตินี้สามารถใชงานไดเมื่อปดใชงานคุณสมบัติ #500 [Set] การเชื่อมตอกับ เครือขาย LAN 1. ใส default gateway ของเครื่องที่อยูบนเครือขาย LAN โดยใชแปนหมายเลข [Set] [Menu] คุณสมบัตินี้สามารถใชงานไดเมื่อปดใชงานคุณสมบัติ #500 ตั้งคา Primary DNS สำหรับ [Set] การเชื่อมตอกับ เครือขาย LAN 1. ใส IP Address ของเครื่องที่อยูบนเครือขาย LAN โดยใชแปนหมายเลข [Set] [Menu] ตั้งคา Subnet mask สำหรับการ คุณสมบัตินี้สามารถใชงานไดเมื่อปดใชงานคุณสมบัติ #500 1. [Set] [Menu] หมายเหตุ: • เพื่อใหเครื่องอื่นสามารถคนหาเครื่องนี้ไดบนเครือขาย LAN ชื่อเริ่มตน (default name) ของเครื่องนี้จะถูกกำหนดโดยอัตโนมัติ หากทานตองการเปลี่ยนชื่อ ใหใชชื่อที่ไมเหมือน ใครเพื่อหลีกเลี่ยงการใชชื่อซ้ำ แสดง MAC Address ของเครื่อง 1.9. [Menu] [Set] 2. [Menu] 2.7 คุณสมบัติ LAN (KX-MB2010/KX-MB2030 เทานั้น) คุณสมบัติ/รหัส ตัวเลือก “DISABLED” ปดใชงานคุณสมบัตินี้ ตั้งคา LAN ดวยเซิรฟเวอร DHCP “ENABLED” (default) รายการตอไปนี้จะถูกตั้งโดยอัตโนมัติโดยใชเซิรฟเวอร DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) – IP Address – Subnet mask – Default Gateway คุณสมบัตินี้สามารถใชงานไดเมื่อปดใชงานคุณสมบัติ #500 1.

[Menu] [Set] 2. [Menu] [Set] LAN 2. ใสเซิรฟเวอร Secondary WINS ของเครือขาย LAN โดยใชแปนหมายเลข [Menu] [Set] [Set] . ใสเซิรฟเวอร Primary WINS ของเครือขาย LAN โดยใชแปนหมายเลข [Menu] ตั้งคาเซิรฟเวอร Secondary WINS สำหรับการเชื่อมตอกับ เครือขาย LAN คุณสมบัตินี้จะแสดงขึ้นเมื่อปดใชงานคุณสมบัติ #500 1. เริ่ม Multi-Function Station 2. คลิ๊ก [Edit] ที่อยูถัดจาก [FILTER(IPv4)]/[FILTER(IPv6)] 7. การตั้งโปรแกรมเครื่อง คุณสมบัติ/รหัส ตัวเลือก กรอง IP สำหรับการเชื่อมตอกับ เครือขาย LAN “DISABLED” (คาเริ่มตน): ปดใชงานคุณสมบัตินี้ “ENABLED” เครื่องจะยอมรับ/ปฏิเสธการการใชงานจากรูปแบบของ IP ที่มีการตั้งไว ลวงหนาซึ่งทานสามารถตั้งวาจะทำการยอมรับ/ปฏิเสธ IP Address ได และสามารถตั้ง รูปแบบของ IP ไดมากถึง 4 รูปแบบ สำหรับ IPv4 และ IPv6 โดยผานหนาเว็บบราวเซอร 1. เลือกแถบ [LAN FEATURE] 5. เปลี่ยนโหมดและแกไขขอมูลการกรอง IP [Submit] 8.9. คลิ๊ก [Edit] ที่อยูถัดจาก [IP FILTERING] 6. [Utilities] [Configuration Web Page] [Network Configuration] 3. ปดเว็บบราวเซอร ตั้งคา IP Address สำหรับการ เชื่อมตอกับเครือขาย LAN โดย อัตโนมัติ คุณสมบัตินี้จะแสดงขึ้นเมื่อเปดใชงานคุณสมบัติ #500 “DISABLED” (คาเริ่มตน): ปดใชงานคุณสมบัตินี้ “ENABLED” IP Address จะถูกตั้งโดยอัตโนมัติโดยไมจำเปนตองใชเซิรฟเวอร DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) ตั้งคา HTTPD สำหรับการเชื่อม ตอกับเครือขาย LAN IPv6 protocol “DISABLED” หามไมใหเขาเว็บบราวเซอร “ENABLED”: (คาเริ่มตน): เปดใหสามารถเขาเว็บบราวเซอรได “DISABLED” (คาเริ่มตน) ปดใชงานคุณสมบัตินี้ “ENABLED”: สามารถใช IPv6 protocol ได หลังจากที่ไดทำการติดตั้งไดรเวอรเครื่อง พิมพแลว ใหตรวจสอบวาทานไดเปลี่ยนพอรตเปน IPv6 protocol แลว ซึ่งทานสามารถ ตรวจสอบที่อยู IPv6 protocol โดยการพิมพ “SETUP LIST” (หนา 104) หมายเหตุ: • เมื่อตองการเปดใชงานคุณสมบัตินี้ ทานจำเปนตองปดใชงานเครื่องนี้และเปดใหมอีกครั้ง ตั้งคาเซิรฟเวอร Primary WINS คุณสมบัตินี้จะแสดงขึ้นเมื่อปดใชงานคุณสมบัติ #500 สำหรับการเชื่อมตอกับเครือขาย 1. พิมพ “root” สำหรับ user nameและตามดวยรหัส (คุณสมบัติ #155 หนา 61) [OK] 4.

กดปุม [1] เพื่อเลือก “YES” [Set] [Menu] เมื่อตองการลบ FTP ปลายทาง 1. [MENU] 2. กดปุม [0] เพื่อเลือก “NO” [Set] 4.9. สาย USB และ LAN ออกกอนเปด • ใชงานคุณสมบัตินี้ เมื่อตองการลบ Email Address ทั้งหมด 1. [MENU] 2. กดปุม [0] เพื่อเลือก “NO” [Set] 5. “YES” โฟลเดอร SMB ปลายทาง ถอดสายโทรศั พท (KX-MB2030 เทานั้น). FTP ปลายทาง. [MENU] [Set] 2. กดปุม [0] เพื่อเลือก “NO” [Set] 4. กดปุม [1] เพื่อเลือก “YES” 3. กดปุม [1] เพื่อเลือก “YES” [Set] 3. กดปุม [1] เพื่อเลือก “YES” [Set] [Menu] . กดปุม [1] เพื่อเลือก “YES” [Set] [Menu] เมื่อตองการลบโฟลเดอร SMB ปลายทาง 1. กดปุม [1] เพื่อเลือก “YES” [Set] 3. การตั้งโปรแกรมเครื่อง ตัวเลือก คุณสมบัติ/รหัส “NO” (คาเริ่มตน) ลบ Email Address.

การตั้งโปรแกรมเครื่อง 9.9.8 คุณสมบัติเครือขาย (KX-MB2010/KX-MB2030. เชื่อมตอกับ LAN เทานั้น) คุณสมบัติดังตอไปนี้สามารถตั้งไดโดยผานหนาเว็บบราวเซอร คุณสมบัติ แถบ ตัวเลือก ตั้งคุณสมบัติ LAN ใสการตั้งคาคุณสมบัติ LAN ดูรายละเอียดที่หนา 73 ตั้งชื่อกลุมสำหรับ SNMP ใสชื่อกลุม SNMP ขอคำปรึกษาจากผูใหบริการหรือผูดูแลระบบ เครือขาย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ตั้งสถานที่ที่ใชเครื่องนี้ แสดง link local address สำหรับ IPv6 แสดง IPv6 Address สำหรับ การตั้งคาอัตโนมัติ ใสชื่อสถานที่ที่ใชเครื่องนี้ แสดงที่ IP ตั้งคาที่ IP Address สำหรับ IPv6 ใส IP Address สำหรับ IPv6 ขอคำปรึกษาจากผูใหบริการหรือ ผูดูแลระบบเครือขาย สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ตั้งคา router เริ่มตน (default) สำหรับ IPv6 ตั้งคาขอมูลสำหรับ scan to FTP ใสที่อยู router เริ่มตน (default) สำหรับ IPv6 ขอคำปรึกษา จากผูใหบริการหรือผูดูแลระบบเครือขาย สำหรับรายละเอียด เพิ่มเติม ใสชอมูลเซิรฟเวอร FTP ที่ตองการสงรูปภาพไปที่เซิรฟเวอร FTP จากเครื่องนี้ อานรายละเอียดเพิ่มเติมที่หนา 72 ตั้งคาขอมูลสำหรับ scan to SMB ใสชอมูลโฟลเดอร SMB ที่ตองการสงรูปภาพไปที่โฟลเดอร SMB จากเครื่องนี้ อานรายละเอียดเพิ่มเติมที่หนา 72 ตั้งคาขอมูลสำหรับ scan to email address ใสเซิรฟเวอรอีเมลและขอมูลเซิรฟเวอร SMTP เพื่อสงรูปภาพ สแกนจากเครื่องนี้ไปทางอีเมล อานรายละเอียดเพิ่มเติมที่หนา 72 ลงทะเบียนอีเมลปลายทาง สำหรับ scan to email address ลงทะเบียนที่อยูอีเมลปลายทาง (มากถึง 30 ปลายทาง) จาก เครื่องนี้อานรายละเอียดเพิ่มเติมที่หนา 72 ตั้งคาคุณสมบัติแจงเตือนการ ทำงานผิดพลาด [ENABLED]: เครื่องจะทำการสงอีเมลไปที่อยูปลายทางที่ลง ทะเบียนไวเมื่อตรวจพบปญหา [DISABLED]: (default): ปดใชงานคุณสมบัตินี้ ตั้งคาขอมูลเซฟเวอรของ อีเมลสำหรับคุณสมบัติแจง เตือนการทำงานผิดพลาด ใสเซิรฟเวอรอีเมลและขอมูลเซิรฟเวอร SMTP เพื่อสงอีเมล การแจงเตือนการทำงานผิดพลาด ลงทะเบียนปลายทางสำหรับ คุณสมบัติการแจงเตือนการ ทำงานผิดพลาด ใสอีเมลที่ตองการใหเครื่องสงการแจงเตือนการทำงานผิดพลาด และเลือกชนิดของปญหาในเวลาอันใกล [LIFE WARNING]: การแจงเตือนการเปลี่ยนตลับโทนเนอร และตลับดรัม [MEDIA PATH ERROR]: การแจงเตือนการพบปญหาเกี่ยวกับ ถาดใสกระดาษ/ถาดใสกระดาษดวยตัวเอง [LIFE ERROR]: การแจงเตือนตองเปลี่ยนตลับโทนเนอร และตลับดรัม แสดงที่อยู IP Address สำหรับการตัั้งคาอัตโนมัติ .

1 การใสตัวอักษร ใชแปนหมายเลขเพื่อใสตัวอักษรและหมายเลข – กดปุม หรือ เพื่อเลื่อนเคอรเซอร – กดแปนหมายเลขเพื่อใสตัวอักษรและหมายเลข – กดปุม [Stop] เพื่อลบตัวอักษรหรือหมายเลขที่เคอรเซอร กดปุม [Stop] คางไวพื่อลบตัวอักษรและหมายเลขทั้งหมด – เมื่อตองการใสตัวอักษรเพิ่มที่อยูในปุมเดียวกันกับปุมตรงแปน หมายเลข ใหกดปุม เพื่อเลื่อนเคอรเซอรไปขางหนาแลว ตามดวยปุมที่ตองการ ปุม ตัวอักษร เปลี่ยนตัวอักษรตัวใหญหรือเล็ก (KX-MB2025/ KX-MB2030 เทานั้น) Hyphen ใสชองวาง ลบตัวอักษร เมื่อตองการเลือกตัวอักษรดวยปุม หรือ ทานสามารถเลือกตัวอักษรดวยปุม หรือ แทนการกดปุม ปุมแปนหมายเลข 1. ขอมูลที่เปนประโยชน 10. กดปุม เพื่อใสตัวอักษรที่แสดง 3. กลับไปขั้นตอนที่ 1 เพื่อใสตัวอักษร .10. กดปุม ซ้ำเพื่อแสดงตัวอักษรที่ตองการ ซึ่งจะแสดงตามลำดับ ดังตอไปนี้ 1 ตัวอักษรตัวใหญ 2 หมายเลข 3 สัญลักษณ 4 ตัวอักษรตัวเล็ก *1 *1 เมื่อทานใส e-mail address (ตัวอยาง: คุณสมบัติ scan to e-mail address ที่หนา 33) ตัวอักษรตัวเล็กจะถูกแสดง กอนเปนอันดับแรก (KX-MB2010/KX-MB2030 เทานั้น) • หากทานกดปุม ลำดับการแสดงจะกลับกัน 2.

2 สถานะของเครื่อง 10. เลือกแถบที่ตองการ (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) • ขอมูลลาสุดจะแสดงบนหนาจอ 3.2.3 การใชงานเว็บบราวเซอร (KX-MB2010/ KX-MB2030 เชื่อมตอกับ LAN เทานั้น) * รูปภาพเปนรุน KX-MB2025/KX-MB2030 2. เริ่ม Multi-FunctionStation [Utilities] [Configuration Web Page] • ทานสามารถเขาถึงตัวเครื่องไดโดยการใสที่ IP Address บนเว็บบราวเซอร 2. ใสรหัส (คุณสมบัติ #155 ที่หนา 61) [OK] • ขอมูลใหมจะถูกโอนยายไปที่เครื่องและหนาตางจะปดลง หมายเหตุ: • คุณสมบัติบางอยางจะไมสามารถตั้งจากคอมพิวเตอรได • สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ใหดูที่ไฟลชวยเหลือโดยการ เลือก [ ] จาก Multi-Function Station สามารถยืนยันการตั้งขอมูลและสถานะของเครื่องผานเว็บ บราวเซอร 1. ยืนยันสถานะของเครื่อง หมายเหตุ: • ทานสามารถอัพเดทสถานะของเครื่องไดโดยการคลิ๊กที่ [Reload] . เริ่ม Multi-Function Station 2.2 การใช Device Monitor ทานสามารถยืนยันขอมูลการตั้งคาและสถานะของเครื่องจาก เครื่องคอมพิวเตอรได 1.2. [OK] • ทานสามารถคลิ๊ก [Apply] เพื่อทำขั้นตอนถัดไปโดยทีี่ไม ตองปดหนาตาง 5. เลือกการทำงานที่ตองการ • สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับใชงานของแตละฟงกชั่น คลิ๊กที่ [Help] • เมื่อตองการหยุดการทำงาน คลิกที่ [Cancel] 4.2. ขอมูลตัว เครื่อง อื่นๆ) จะแสดงในแถบ [Status] โดยการคลิ๊กที่ [Advanced Information] • ท า นสามารถอั พ เดทสถานะของเครื ่ อ งโดยการคลิ ๊ ก ไปที ่ [Refresh] • หากพบปญหาในการพิมพ Device Monitor จะเริ่มโดยอัตโนมัติ และแสดงขอมูลเกี่ยวกับปญหาที่พบ • สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ใหดูที่ไฟลชวยเหลือโดยการ เลือก [ ] จาก Multi-Function Station 10. แกไข หรือ ลบ รายการในไดเร็คเทอรี่ (หนา 44) – จัดเก็บ หรือลบรายการสำหรับการสงเอกสารหลายปลายทาง (Broadcast Transmission) (หนา 46) – แสดงรายการรายงานพิมพ (หนา 43) – จัดเก็บรายงานพิมพบนเครื่องคอมพิวเตอร – แสดงรายการ Caller ID (หนา 56) – จัดเก็บขอมูลสายเรียกเขาลงในไดเร็คเทอรี่ (หนา 57) – จัดเก็บรายการ Caller ID บนคอมพิวเตอร 1.1 การควบคุมจากระยะไกล ทานสามารถควบคุมฟงกชั่นการทำงานของเครื่องจากเครื่อง คอมพิวเตอรได – ตั้งคาคุณสมบัติ (หนา 60) KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น – จัดเก็บ. ยืนยันสถานะของเครื่อง [Status]: สถานะของเครื่องปจจุบัน หมายเหตุ: • ขอมูลเพิ่มเติม (สถานะของโทนเนอรและกระดาษ. [Utilities] [Device Monitor] • หนาตาง [Device Monitor] จะแสดงบนหนาจอ 3. เริ่ม Multi-Function Station [Remote Control] • หนาตาง [Multi-Function Remote Control] จะแสดง บนหนาจอ • เมื่อมีผูใชอื่นกำลังปรับปรุงขอมูลที่จัดเก็บไวอยูในเครื่อง ขอมูลนั้นอาจถูกบันทึกทับได ตรวจสอบใหแนใจวาไมมีใครใช ฟงกชั่นการทำงานเดียวกัน 10. ขอมูลที่เปนประโยชน 10. เลือกหมวดจากเมนูบาร [Status]: ขอมูลเกี่ยวกับกระดาษ และโทนเนอร [Device]: สถานะปจจุบันของเครื่อง [Network]: ขอมูลเกี่ยวกับเครือขาย • เมื่อทานเลือก [Device] หรือ [Network] ทานสามารถ เปลี่ยนการแสดงคุณสมบัติโดยการคลิ๊กที่แถบคุณสมบัติ ทางดานขวาของเฟรมดานบน 3.10.

เชื่อมตอกับสายชุดหูโทรศัพท ( 2 ) • ใหแกะฉนวนจากชุดหูโทรศัพทออก หากมีติดไวอยู 2 3. ใสแถบ ( 3 ) และโครง ( 4 ) 4 3 .4 ชุดหูโทรศัพท (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) 1. ยกเลิกการพิมพ กดปุม [Stop] ซ้ำเพื่อแสดง “STOP PRINTING?” ยกเลิกการสแกน (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) กดปุม [Stop] ซ้ำเพื่อแสดง “STOP SCANNING?” ยกเลิกการถายสำเนา: กดปุม [Stop] ซ้ำเพื่อแสดง “STOP COPYING?” ยกเลิกการรับ/สงแฟกซ: (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) กดปุม [Stop] ซ้ำเพื่อแสดง “STOP FAX?” ยกเลิกการสงแบบหลายปลายทาง: (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) กดปุม [Stop] ซ้ำเพื่อแสดง “BROAD CANCELLED?” ยกเลิกการหมุนหมายเลขแฟกซ: (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) กดปุม [Stop] ซ้ำเพื่อแสดง “SEND CANCELLED?” 3. [Stop] • “USER STOPPED” จะแสดงบนหนาจอ • หาก “USER STOPED” ไมแสดงบนหนาจอ ใหทำตามขั้น ตอนที่ 2 2. เชื่อมตอดวยสายหูโทรศัพท ( 1 ) 1 2. ขอมูลที่เปนประโยชน 10. [Set] 10.10.3 ยกเลิกการทำงาน ทานสามารถยกเลิกการทำงานปจจุบันของเครื่อง และสามารถ เลือกการทำงานที่ตองการยกเลิกได 1.

เลือกปุมปลายทางที่ตองการ สำหรับปลายทาง 1-3 กดปุมปลายทางที่ตองการ สำหรับปลายทาง 4-6 กดปุม [Lower] แลวตามดวยปุมปลายทางที่ตองการ • เครื่องจะทำการหมุนหมายเลขโทรศัพทโดยอัตโนมัติ 10. กดปุม หรือ ซ้ำ เพื่อแสดง “LISA” • หยุดการคนหาโดยการกดปุม [Stop] • เมื่อตองการหมุนหมายเลขโทรศัพทนั้น ใหกดปุม [Monitor] หรือยกหูโทรศัพทขึ้น .10. กดปุม [Phonebook] • ตรวจสอบวาไมมีเอกสารอยูตรงทางเขาของเอกสาร 2. ขอมูลที่เปนประโยชน คำเตือน • เมื่อทำการเคลื่อนยายเครื่องนี้ ใหประคองเครื่องดวยชองยึด หามประคองโดยการยกชุดหูโทรศัพท ถูกตอง ไมถูกตอง 10. [PHONEBOOK] 2. กดปุม [Monitor] หรือยกหูโทรศัพทขึ้น 2.5 โทรออกโดยการใชคุณสมบัติ one-touch dial หรือจากสมุดโทรศัพท (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) กอนใชงานคุณสมบัตินี้ ใหจัดเก็บชื่อและหมายเลขโทรศัพทที่ ตองการในคุณสมบัติ one-touch dial และสมุดโทรศัพทกอน (หนา 44) • ตรวจสอบวาสัญญาณไฟ [Fax] ติดขึ้น 10. กดปุม หรือ เพื่อหาตัวอักษรแรกในสมุดโทรศัพท 3. กดปุม หรือ ซ้ำ เพื่อแสดงรายการที่ตองการ 3.5.5.2 ใชสมุดโทรศัพท 1. ถอดแถบ ( 3 ) ออกแลวดึงชุดหูโทรศัพทออกจากตัวตอ ( 4 ) 3 4 1. กดปุม [MONITOR] หรือยกหูโทรศัพทขึ้น • เครื่องจะเริ่มหมุนหมายเลขโทรศัพทโดยอัตโนมัติ การคนหาชื่อจากตัวอักษรแรก เชน: “LISA” 1. ดึงชุดหูโทรศัพทมาทางดานหนา ( 1 ) แลวยกมาทางทิศทาง ตามลูกศร ( 2 ) เพื่อถอดโครงออก 2 1 2. กดปุม [5] ซ้ำ เพื่อแสดงชื่อที่มีชื่อเริ่มดวย “L” (โปรดอานที่หนา 77 สำหรับวิธีการใสตัวอักษร) • คนหาสัญลักษณ กดปุม [ ] 4.1 ใชคุณสมบัติ one-touch dial หมายเหตุ: • ในขณะที่สนทนากับอีกฝาย ทานสามารถสงแฟกซโดยใช กระจกสแกนโดยการกดปุม [Start] แลวตามดวยปุม [1] (รับแฟกซโดยการกด [2]) เมื่อตองการถอดชุดหูโทรศัพท 1.

การชวยเหลือ 11.11. พิมพหรือจัดเก็บ เอกสารที่อยูบนเว็บบราวเซอร แลวทำการลบเอกสารที่ไม จำเปนออก (หนา 54) • เครื่องดูดเอกสารไมถูกตองใหใสเอกสารเขาไปใหมแลวลอง อีกครั้ง • เครื่องแฟกซของอีกฝายไมวางหรือกระดาษหมด ใหลองใหม อีกครั้ง • เสียงเรียกเขาของเครื่องแฟกซของอีกฝายดังขึ้นหลายครั้ง ใหสงแฟกซแบบเมนนวล (หนา 43) เครื • ่องของอีกฝายไมใชเครื่องแฟกซ ใหตรวจสอบกับผูรับ/สง อีกฝาย • หมายเลขที่กำลังติดตอยังไมเปดใชบริการ • การสื่อสารถูกยกเลิก เพราะมีการกดปุม [Stop] • มีการเปดฝาบน ใหปดฝาบนแลวลองใหมอีกครั้ง • การรับ/สงแฟกซเสร็จสมบูรณ .1 รายงาน (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) เพื่อตรวจสอบสถานะการรับ/สง ของเครื่องแฟกซอยางนอย 1 ขอความดังตอไปนี้จะถูกพิมพในขณะที่สงและในรายงาน (หนา 43) ขอความ รหัส สาเหตุ และวิธีแกไข • พบปญหาเกี่ยวกับการรับ/สง ใหลองใหมอีกครั้งหรือ ตรวจสอบกับผูรับ/สง อีกฝาย • พบปญหาเกี่ยวกับสายโทรศัพท ใหทำการเชื่อมตอกับสาย โทรศัพทกับขั้วตออื่นและลองใหมอีกครั้ง • พบปญหาเกี่ยวกับการสื่อสารระหวางประเทศ ใหลองใชโหมด ระหวางประเทศ (คุณสมบัติ #411 หนา 64) • ดึงกระดาษที่ติดออกจากเครื่อง (หนา 98) • พบปญหาเกี่ยวกับการรับ/สง อันเนื่องจากปญหาที่เกิดจาก เครื่องแฟกซของอีกฝายใหตรวจสอบกับผูรับ/สงอีกฝาย • คุณสมบัติการกรองแฟกซของเครื่องนี้มีการปฏิเสธการรับ แฟกซ • หนวยความจำสำหรับเก็บเอกสารเต็ม อันเนื่องจากกระดาษ หมดหรือกระดาษติดอยูในเครื่อง ใหใสกระดาษเพิ่ม (หนา 15) หรือดึงกระดาษที่ติดอยูในเครื่องออก (หนา 93) • หากตั้งคา PC Fax (คุณสมบัติ #422 ที่หนา 67) ถูก ตั้งไวที่ “ALWAYS” ใหตรวจระบบเชื่อมตอระหวางเครื่อง กับคอมพิวเตอร • หากเครื่องนี้มีการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรโดยผานเครือขาย LAN และโหมดดูแฟกซ (fax preview) (คุณสมบัติ #488 หนา 54) ถูกตั้งไวที่ “ON” ใหทำการดู.

11. การชวยเหลือ

11.2 ขอความทีี่แสดง

เพื่อแสดงสถานะของเครื่อง 1 ขอความดังตอไปนี้อยางนอย 1 ขอความ จะแสดงบนหนาจอ
ขอความที่แสดง

สาเหตุ และวิธีแกไข
• เกิดปญหากับตัวเครื่อง ใหติดตอศูนยบริการ
• เกิดปญหาเกี่ยวกับตลับดรัม ใหทำการเปลี่ยนตลับดรัมและตลับโทนเนอร
• เครื่องไมสามารถดูดเอกสารไดอยางถูกตอง ใหดึงเอกสารออกแลวกดปุม [Stop] เพื่อลบ
ขอความออก แลวจึงใสเอกสารเขาไปใหม หากพบวาเครื่องไมสามารถดูดเอกสารไดบอย
ครั้ง ใหทำความสะอาดลูกกลิ้งปอนกระดาษ (หนา 103) แลวลองใหมอีกครั้ง
• ใสตลับดรัมไมถูกตอง ใหทำการใสอยางถูกตอง (หนา 11)
• ไมมีกระดาษอยูในถาดใสกระดาษเขาหรือกระดาษหมด ใหทำการใสกระดาษ (หนา 15)
• เครื่องไมสามารถดูดกระดาษไดอยางถูกตอง ใหทำการใสกระดาษเขาไปใหม (หนา 97)
• ไมไดติดตั้งถาดใสกระดาษเขา หรือติดตั้งไมถูกตอง ใหทำการใสถาดกระดาษเขาไปใน
เครื่องใหมอีกครั้ง
• กระดาษที่นำมาใสมีขนาดที่ไมเหมาะสม ใหใสกระดาษที่มีขนาดเดียวกันกับที่ระบุบนหนาจอ
• หากพบวาขอความนี้แสดงขึ้นบอยครั้ง ใหเปลี่ยนการตั้งคาของขนาดกระดาษ (คุณสมบัติ
#380 ที่หนา 62)
• การตั้งคาขนาดของกระดาษ (คุณสมบัติ #380 ที่หนา 62) มีการตั้งไวที่ “B5(ISO)”,“B5
(JIS)”, หรือ “16K” ดังนั้นแฟกซที่ไดรับนั้นจะถูกจัดเก็บไวในหนวยความจำ ใหเปลี่ยน
การตั้งคาขนาดของกระดาษแลวใสกระดาษที่มีขนาดเหมาะสม
หมายเหตุ:
• “#1”: ตรวจสอบถาดใสกระดาษเขา ขนาดของกระดาษที่แสดงบนหนาจอ ขึ้นอยูกับการ
ตั้งคาขนาดของกระดาษ (คุณสมบัติ #380 ที่หนา 62)
• “#2”: ตรวจสอบถาดใสกระดาษเขาแมนนวล ขนาดของกระดาษที่แสดงบนหนาจอ ขึ้นอยู
กับการตั้งคาขนาดของกระดาษ (คุณสมบัติ #380 ที่หนา 62)
• เครื่องไมสามารถปอนกระดาษไดอยางถูกตอง ใหใสกระดาษแลวลองใหมอีกครั้ง (หนา 97)
• ถาดใสกระดาษเขาแมนนวล (ฝาหลัง) เปดทิ้งไวอยู ใหทำการปดฝา
• กระดาษติดอยูในเครื่องใกลกับถาดใสกระดาษเขาแบบแมนนวล (ฝาหลัง) ใหดึงกระดาษ
ออก (หนา 93)
• เครื่องกำลังลดอุณหภูมิของตัว Fuser ลง ใหรอครูหนึ่ง
• อายุการใชงานของตลับดรัมกำลังจะสิ้นสุดลง ใหทำการเปลี่ยนตลับดรัมและตลับโทนเนอร
ใหเร็วที่สุด
• เมื่อกำลังใชงาน scan to email address ขนาดของภาพสแกนทั้งหมดอาจใหญกวาขนาด
ไฟลที่กำหนดไว ใหทำการแบงเอกสารเปนสวนๆ

11. การชวยเหลือ
ขอความที่แสดง

สาเหตุ และวิธีแกไข
• มีเอกสารอยูในหนวยความจำของเครื่องนี้ ดูขอความที่แสดงวิธีการพิมพเอกสารออก
มา สำหรับพื้นที่หนวยความจำ ดูที่หนา 105
• หากตั้งคา PC Fax (คุณสมบัติ #442 ที่หนา 67) ไวที่ “ALWAYS”
– ใหตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางเครื่องนี้กับคอมพิวเตอร
– ตรวจสอบวาเครื่องคอมพิวเตอรนั้นเปดใชงานแลวหรือยัง
• หากเครื่องนี้มีการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรผานเครือขาย LAN และโหมด fax preview
(คุณสมบัติ #448 ที่หนา 54) ถูกตั้งไวที่ “ON”
– ใหทำการดู, พิมพ หรือจัดเก็บเอกสารแฟกซที่ไดรับ แลวทำการลบเอกสารที่ไม
จำเปนออก (หนา 54)
– เปลี่ยนการตั้งคาเปน “OFF” เอกสารแฟกซในหนวยความจำจะถูกพิมพโดยอัตโนมัติ
• เมื่อใชงานคุณสมบัติ scan to FTP หรือ scan to SMB folder ขนาดของขอมูลที่
สแกนทั้งหมดเกินขนาดของไฟลที่จำกัดไว ใหแบงเอกสารออกเปนสวนๆ
• การถายเอกสารหยุดอันเกิดจากปญหาบางอยาง (ตัวอยาง: กระดาษหมดหรือกระดาษติดอยูในเครื่อง) ใหดูที่ขอความอื่นสำหรับวิธีการถายเอกสารตอ
• อุณหภูมิภายในเครื่องเย็นเกินไปและไมสามารถใชงานได ใหใชเครื่องในสถานที่ที่มี
อุณหภูมิสูงกวานี้
• ในขณะที่กำลังสงเอกสารจากหนวยความจำ เอกสารที่กำลังทำการจัดเก็บนั้นใหญ
กวาพื้นที่ของหนวยความจำในเครื่อง ใหทำการสงเอกสารทั้งหมดแบบเมนนวล
• ในขณะที่กำลังถายเอกสาร เอกสารที่กำลังทำการจัดเก็บนั้นใหญกวาพื้นที่ของหนวย
ความจำในเครื่อง ใหกดปุม [Stop] เพื่อลางขอความออก แลวแบงเอกสารออกเปน
สวนๆ
• พบปญหาเกี่ยวกับโมเด็มของเครื่อง ใหติดตอศูนยบริการ
• เครื่องแฟกซของอีกฝายไมวางหรือกระดาษหมด ใหลองใหมอีกครั้ง
• ถาดใสกระดาษเขาแบบแมนนวลไมมีกระดาษ ใหทำการใสกระดาษ (หนา 16)
• มีการใสกระดาษในถาดใสกระดาษเขาแบบแมนนวล (หนา 16)
• กระดาษติดอยูในเครื่อง ใหดึงกระดาษออกจากเครื่อง (หนา 93)
• สายไฟหรือสายเครื่องคอมพิวเตอรมีการเชื่อมตอไมถูกตอง ใหตรวจสอบการเชื่อมตอ
(หนา 18,27)
ไม
• ไดเปดใชงานซอฟทแวรบนเครื่องคอมพิวเตอร ใหเปดใชซอฟทแวรแลวลองใหมอีกครั้ง
• พื้นที่ในสมุดโทรศัพทไมเพียงพอที่จะทำการจัดเก็บรายการใหม ลบรายการที่ไมตอง
การออก (หนา 45)
• กำลังทำการอุนเครื่อง ใหรอครูหนึ่ง
• เครื่องแฟกซของอีกฝายไมรองรับการใชฟงกชั่น Polling ใหตรวจสอบกับผูอีกฝาย
• เครื่องแฟกซของอีกฝายไมวางหรือกระดาษหมด ใหลองใหมอีกครั้ง
• เอกสารติด ใหดึงเอกสารออกจากเครื่อง (หนา 98)
• พยายามที่จะสงหรือถายเอกสารที่มีความยาวมากกวา 600 มม. โดยใชถาดปอน
เอกสารอัตโนมัติ ใหกดปุม [Stop] เพื่อดึงเอกสารออก และใหแบงเอกสารออกเปน
2 แผนหรือมากกวา แลวลองใหมอีกครั้ง

11. การชวยเหลือ
ขอความที่แสดง

สาเหตุ และวิธีแกไข
• มีการใสกระดาษไวในถาดใสกระดาษเขาแบบแมนนวลในขณะที่พยายามรับแฟกซ
หรือพิมพรายงาน ใหนำกระดาษออกจากถาดใสกระดาษเขาแบบแมนนวล
• อายุการใชงานของตลับดรัมสิ้นสุดลง ใหทำการเปลี่ยนตลับดรัมและตลับโทนเนอรใหม
โดยทันที
• หนวยความสำหรับรับเอกสารเต็มเนื่องจากกระดาษหมดหรือกระดาษติดอยูในเครื่อง
ใหทำการใสกระดาษ (หนา 15) หรือดึงกระดาษที่ติดอยูในเครื่องออก (หนา 93)
• หากตั้งคา PC Fax (คุณสมบัติ #442 ที่หนา 67) ไวที่ “ALWAYS”
– ใหตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางเครื่องนี้กับคอมพิวเตอร
– ตรวจสอบวาไดมีการเปดใชงานคอมพิวเตอรแลว
• หากเครื่องนี้มีการเชื่อมตอกับเครื่องคอมพิวเตอรโดยผานเครือขาย LAN และตั้งโหมด
fax preview (คุณสมบัติ #448 ที่หนา 54) ไวที่ “ON”
– ใหทำการดู, พิมพ, หรือ จัดเก็บเอกสารแฟกซที่รับ แลวลบเอกสารที่ไมจำเปนออก
(หนา 54)
– ตั้งไวที่ “OFF” แฟกซที่จัดเก็บไวในหนวยความจำจะถูกพิมพโดยอัตโนมัติ
• พบปญหาเกี่ยวกับของเครื่องสแกน ใหปดใชงานเครื่องแลวเปดใหมอีกครั้ง หากไม
สามารถแกไขปญหาได ใหติดตอศูนยบริการ
• โทนเนอรหมด ใหทำการเปลี่ยนตลับโทนเนอรทันที
• อายุการใชงานของโทนเนอรสิ้นสุดลง และจำเปนตองเปลี่ยนตลับโทนเนอรโดยเร็ว
• มีการเปดฝาบนไวอยู ใหทำการปดฝาบน
• พบปญหาเกี่ยวกับการสื่อสาร ใหลองใหมอีกครั้ง

PC FAX (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) . ใสแผน CD-ROM ที่ใหมาเขาไปในเครื่องอาน CD-ROM • โปรแกรมติดตั้งจะเริ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ 2. คลิ๊ก [Clean] และตามดวยการคลิ๊กที่ [Yes] เพื่อเริ่มคอมพิวเตอรใหม หมายเหตุ: • เมื่อตองการติดตั้ง Multi-Function Station ใหม ใหดูที่หนา 26 • ติดตั้งคูมือการใชงานบนคอมพิวเตอรของทานกอนลวงหนา (หนา 27) ไมสามารถหาเครื่องในหนาตาง • ยังไมไดติดตั้งไดรเวอรเครื่องพิมพ ใหทำการติดตั้งบนคอมพิวเตอรของทาน (หนา 26) [Target Device] หรือ [Device Select] ไดในขณะที่ใชงานฟงกชั่นดังตอไปนี้ . แสดงราย • เครื่องมีการตั้งโหมดไวที่สแกนหรือถายเอกสาร ใหกดปุม [Fax] เพื่อเปลี่ยนโหมด การที่จัดเก็บไวใน one-touch dial และ หากยังคงประสบปญหานี้ ใหติดตอศูนยบริการ สมุดโทรศัพท หรือ แสดงขอมูล Caller ID ได (KX-MB2025/ KX-MB2030 เทานั้น) ขอความการพิมพผิดพลาดแสดงบน หนาจอในขณะที่ใช PC FAX (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) และการควบคุมจากระยะใกล • ไดรเวอรเครื่องพิมพมีไวสำหรับใชงาน PC FAX และการควบคุมจากระยะไกลเกิด ความผิดพลาดในการสื่อสารซึ่งจะแสดงเปนความผิดพลาดในการพิมพ Multi-Function Station ทำงานไมถูก • หากสาย USB มีการเชื่อมตอกับ USB Hub ใหทำการเชื่อมตอ สาย USB ตอง กับคอมพิวเตอรโดยตรง ไมสามารถติดติดตั้งหรือถอด Multi-Function Station ได ไมสามารถอานคูมือการใชงานโดย การใช Multi-Function Station ได • ตรวจสอบใหแนใจวาไดมีการติดตั้ง Service Pack ลาสุด สำหรับ Windows ที่ติดตั้ง บนคอมพิวเตอรของทาน ดูที่เว็บไซตของ Microsoft สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม • หากทานมีซอฟทแวร multifunction ตัวอื่นที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอรของทาน ใหทำการ ถอดออกเสียกอน • ตรวจสอบวาคอมพิวเตอรของทานนั้นมีพื้นที่หนวยความจำและฮารดดิสกเพียงพอ หากคอมพิวเตอรมีการเตือนเรื่องเกี่ยวกับพื้นที่ในหนวยความจำไมเพียงพอ ใหปด แอพพลิเคชั่นอื่นๆ หากพื้นที่ฮารดดิสกไมเพียงพอ ใหลบไฟลที่ไมจำเปนออก • ถอดซอฟทแวร Multi-Function Station ออก แลวทำการติดตั้งใหม • ไฟลบางตัวที่จำเปนตองติดตั้งหรือการถอน Multi-Function Station ลมเหลว ใหใช เครื่องมือ MFsCleaner (มีมาใหกับแผน CD-ROM) เพื่อทำการแกปญหา 1.11.การควบคุมจากระยะไกล .3.1 ทั่วไป ปญหา เครื่องไมสามารถใชงานได สาเหตุ และวิธีแกไข • ตรวจสอบการเชื่อมตอ (หนา 18. 27) ถาดกระดาษออกเต็มเร็วไปหรือ กระดาษเรียงไมถูกตองบนถาด กระดาษออก • ความชื้นสูงอาจทำใหกระดาษมวนได ลองกลับหนากระดาษแลวใสเขาไปใหมอีกครั้ง หากกระดาษนั้นมวนมากเกินไป ใหนำออกมาจากถาดกระดาษออก หากยังคงประสบ ปญหานี้ใหติดตอศูนยบริการ ไมสามารถปรับระดับเสียง.3 เมื่อฟงกชั่นใชงานไมได 11. [Tools] [Cleanup Tool] • หนาตาง [MfsCleaner] จะแสดงบนหนาจอ 3.สแกนรูปภาพ . การชวยเหลือ 11.Device Manager .

การชวยเหลือ ปญหา สาเหตุ และวิธีแกไข ลืมรหัสสำหรับการตั้งคุณสมบัติ • ทานอาจมีทำการเปลี่ยนแปลงรหัส หากทานจำรหัสไมได ใหใสรหัสใหมโดยการใชคุณ สมบัติ #1155 (หนา 61) เมื่อมีการใหใสรหัส ใหใสรหัส “0101” แทน โดยผานการควบคุมจากระยะไกล 11.3.2 ปญหาเกี่ยวกับการพิมพ ปญหา คุณภาพการพิมพไมดี (ตัวอยาง: มีรอยเปอน.3.11. 27) • เริ่มคอมพิวเตอรใหม แลวลองใหมอีกครั้ง • ทานพยายามที่จะสแกนเอกสารที่มีความยาวกวากระดาษที่ตั้งไว ใหเปลี่ยนการตั้งคา หรือแบงเอกสารในขนาดของกระดาษที่เหมาะสมแลวลองใหมอีกครั้ง เอกสารไมสามารถถูกดึงเขาไปใน นำเอกสารออกจากถาดปอนเอกสารอัตโนมัติแลวใสเขาไปใหม เครื่องเมื่อใชเครื่องนี้เปนเครื่อง • สแกน ไมสามารถสแกนได .3 เครื่องสแกน ปญหา สาเหตุ และวิธีแกไข • เมื่อสแกนรูปภาพดวยความละเอียดสูง เครื่องจำเปนตองมีพื้นที่เก็บขอมูลเปนจำนวน มากหากคอมพิวเตอรมีการเตือนในเรื่องของหนวยความจำไมเพียงพอ ใหปดแอพพลิเคชั่นอื่นๆ แลวลองใหม • เครื่องกำลังใชงานอยู ใหลองใหมอีกครั้ง • พื้นที่บนฮารดดิสกไมเพียงพอ ใหลบไฟลที่ไมจำเปนออกแลวลองใหมอีกครั้ง • ตรวจสอบการเชื่อมตอระหวางเครื่องนี้กับคอมพิวเตอร (หนา 18. เบลอเปนบางจุด หรือมีเสน) ABC สาเหตุ และวิธีแกไข • กระดาษบางชนิดมีคำแนะนำวาใหใชหนาไหนของกระดาษเพื่อทำการพิมพ ลองกลับ หนากระดาษใหม • ทานอาจมีการนำกระดาษที่มีสวนผสมของเนื้อผาฝายและ/หรือไฟเบอร เกิน 20% เชน กระดาษหัวจดหมายหรือกระดาษ resume • กระดาษมีความชื้นเกินไป ใหใชกระดาษแผนใหม • กระจกหรือลูกลื่นสกปรกดวยน้ำยาแกคำผิดอื่นๆ ใหทำความสะอาด (หนา 100.103) กรุณาอยาวางเอกสารจนกวาน้ำยาลบคำผิดจะแหงสนิท • มีการเปดใชงาน คุณสมบัติประหยัดโทนเนอร #482 (หนา 63) • โทนเนอรเหลือนอย ใหเปลี่ยนตลับโทนเนอร • เมื่อตองการตรวจสอบอายุและคุณภาพของดรัม ใหทดลองพิมพรายงานทดสอบการ พิมพ (หนา 104) หากคุณภาพการพิมพยังไมดี ใหเปลี่ยนตลับโทนเนอรและตลับดรัม เครื่องพิมพกระดาษเปลาออกมา • วางเอกสารผิดดานในขณะที่ถายเอกสาร • อีกฝายวางเอกสารบนเครื่องแฟกซผิดดาน ใหตรวจสอบกับอีกฝาย (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) วัตถุที่เปนสีหรือขาวดำจะถูกพิมพ • เลือก [Color] หรือเอาเครื่องหมายถูกตองที่อยูถัดจาก [Grayscale] ออกในหนาตาง พิมพเพื่อใหรูปถาพวัตถุที่เปนสีหรือขาวดำพิมพเปนออกมาเปนสีขาวดำอยางถูกตอง ออกมาเปนสีดำแทนสีขาวดำเมื่อ พิมพจาก Microsoft Powerpoint หรือแอพพลิเคชั่นอื่น เปลี่ยนกระดาษแลวแตคุณภาพ การพิมพยังไมดี เมื่อใชเครื่องนี้เปนเครื่องพิมพ ผลของการพิมพดูบิดเบือน • ทานทำการเชื่อมตอเครื่องนี้กับคอมพิวเตอรดวยสาย USB หลังจากที่สั่งยกเลิกการ พิมพจากคอมพิวเตอรแลว ทานจะตองรออยางนอย 60 วินาทีกอนทำการสั่งพิมพใหม อีกครั้ง เพื่อหลีกเลี่ยงการพิมพออกมาผิดเพี้ยน 11.

11. การชวยเหลือ ปญหา เครื่องยังคงสแกนตอไปถึงแมวา จะกดปุม [Cancel] แลวก็ตาม ชื่อของคอมพิวเตอรไมแสดง เมื่อสแกนเอกสาร (KX-MB2010/KX-MB2030 เชื่อมตอกับ LAN เทานั้น) สาเหตุ และวิธีแกไข • กรุณารอ อาจใชเวลาครูหนึ่งกอนที่จะยกเลิกการสแกนได • ยังไมไดติดตั้งไดรเวอรของเครื่องพิมพ ใหติดตั้งบนคอมพิวเตอร (หนา 26) • คุณสมบัติการแสดงรายชื่อคอมพิวเตอรถูกตั้งไวที่ [OFF] ใหตั้ง [PC name list up on device] ไวที่ [ON] (หนา 29) • จำนวนของคอมพิวเตอรสูงสุดที่สามารถเชื่อมตอกับเครื่องนี้ได (มากถึง 30 เครื่อง) ใหตั้ง [PC name list up on device] ไวที่ [Off] บนคอมพิวเตอรอื่น (หนา 29) • IP Address ของเครื่องนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง เมื่อตองการคนหา IP Address ใหม ใหทำตามขั้นตอนตอไปนี้ [Start] [All Programs] หรือ [Programs] [Panasonic] ชื่อของเครื่องนี้ [IP Address Checker] • IP Address ของเครื่องนี้จะถูกคนหา 11.4Kbps” (คุณสมบัติ [#][4][1][8] หนา 65) ใชโหมด overseas transmission (คุณสมบัติ [#][4][1][1] ที่หนา 64) เติม Pause สองครั้งทางดานหลังของหมายเลขโทรศัพท หรือหมุนหมายเลขแบบแมนนวล หากสายโทรศัพทของทานมีการเปดใชบริการเสริม เชน บริการรอสาย บริการนี้อาจมีการ เปดใชระหวางการสงแฟกซ ใหทำการเชื่อมตอเครื่องนี้กับสายโทรศัพทที่ไมมีบริการเหลานี้ โทรศัพทอีกเครื่องที่ใชสายเดียวกันอาจจะยังไมไดวางสาย ใหวางสายโทรศัพทขยาย แลวลองใหมอีกครั้ง ลองทำสำเนาดู หากพบวาภาพที่ออกมานั้นชัด แสดงวาเครื่องแฟกซของอีกฝายอาจมีปญหา หากพบวาภาพที่ออกมานั้นไมชัด.4 การทำสำเนา ปญหา เครื่องไมยอมทำสำเนา ตัวอักษรบนเอกสารที่ถายไมชัด สาเหตุ และวิธีแกไข • ทานไมสามารถทำสำเนาในขณะที่กำลังตั้งคาได ใหทำสำเนาหลังจากที่ไดทำการ ตั้งคาแลว • เอกสารนั้นถูกดึงเขาไปในเครื่องอยางไมถูกตอง ใหใสเอกสารใหมอีกครั้ง • ยังไมไดใสกระดาษเขาไปในถาดใสกระดาษหรือกระดาษหมด ใหใสกระดาษ (หนา 15) • เอกสารตนฉบับมืดหรือจางเกินไป ใหเปลี่ยนความเขม (หนา 36) แลวลองใหมอีกครั้ง เอกสารที่ถายนั้น มืดเกินไปและ ไมสามารถอานได • เอกสารตนฉบับเปนสี ใหเปลี่ยนความเขม (หนา 36) และทำการถายเอกสารโดยใช ความละเอียด “TEXT” (หนา 36) 11.3.3.2 ปญหาการพิมพ” หนา 86 เอกสารตนฉบับนั้นมืดหรือจางเกินไป ใหเปลี่ยนความเขม (หนา 43) แลวลองใหมอีกครั้ง . มืดเกินไป หรือมีเสนขาวดำขึ้นหรือมีรอยเปอน ใหดูที่ “11.5 แฟกซ (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) ปญหา ไมสามารถสงเอกสารได • • • • • ไมสามารถสงแฟกซตางประเทศได • • อีกฝายรองเรียนวาจดหมายบน • เอกสารที่รับมีการผิดเพี้ยน • อีกฝายรองเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ • ของเอกสารที่อีกฝายไดรับ • สาเหตุ และวิธีแกไข ทางดานหลังของเครื่อง สายโทรศัพทมีการเชื่อมตอกับชอง [EXT] ใหเปลี่ยนมาตอกับ ชอง [LINE] (หนา 18) เครื่องแฟกซของอีกฝายไมวางหรือกระดาษหมด ใหลองใหมอีกครั้ง เครื่องของอีกฝายไมใชเครื่องแฟกซ ตรวจสอบกับผูรับ/สงอีกฝาย เครื่องแฟกซของอีกฝายไมรับแฟกซไดโดยอัตโนมัติ ใหทำการสงแฟกซแบบแมนนวล (หนา 43) ตั้งความเร็วแฟกซสูงสุดไวที่ “14.3.

4Kbps” (คุณสมบัติ #418 ที่หนา 65) • มีการใสกระดาษไวที่ถาดใสกระดาษเขาแบบแมนนวล ใหนำกระดาษจากถาดใสกระดาษ เขาแบบแมนนวลออก ไมสามารถรับเอกสารไดโดย อัตโนมัติ • โหมดรับถูกตั้งไวที่โหมด TEL ใหตั้งเปนโหมด FAX ONLY (หนา 49) หรือโหมด TEL/FAX (หนา 50) • ระยะเวลาตอบรับสายเรียกเขานั้นนานเกินไป ใหลดจำนวนของเสียงเรียกเขากอนที่ เครื่องนี้จะตอบรับสายเรียกเขา (คุณสมบัติ #210 ที่หนา 62) • ตรวจสอบใหแนใจวาคุณสมบัติ #430 ของ Distinctive Ring นั้นมีการตั้งคาอยางถูก ตองแลว (หนา 58) หากทานไมไดขอเปดใชบริการ Dinstintive Ring กับผูใหบริการ โทรศัพท คุณสมบัตินี้ควรตั้งไวที่ OFF หนาจอแสดง “Connecting.3. แตไมสามารถรับแฟกซได • สายเรียกเขานั้นไมใชแฟกซ ใหเปลี่ยนโหมดรับเปนโหมด TEL (หนา 50) หรือโหมด TEL/FAX ที่หนา 49 ทำสำเนา หากทานสามารถถายเอกสารได แปลวาเครื่องนั้นมีการทำงานเปนปกติ ผูสงอีกฝายอาจ คุณภาพของเอกสารที่ไดรับนั้นต่ำ • มีการสงเอกสารที่มีสีจางหรืออาจมีปญหากับเครื่องแฟกซของผูสงอีกฝาย ขอใหผูสงอีก ฝายสงเอกสารที่ชัดกวานี้หรือตรวจสอบเครื่องแฟกซของผูสงอีกฝาย • หากเอกสารไมสามารถถายไดเปนปกติ ใหอาน “11.2 ปญหาการพิมพ” ที่หนา 86 ำหรับจัดเก็บเอกสารเต็ม เนื่องจากกระดาษหมด หรือมีกระดาษติดอยูในเครื่อง อีกฝายรองเรียนวาไมสามารถสง • พืให้นใทีสก่สระดาษเพิ ่ม (หนา 15) หรือดึงกระดาษที่ติดออก (หนา 93) เอกสารได หากตั ง ้ ค า PC Fax (คุณสมบัติ #442 หนา 67) ไวที่ “ALWAYS” ใหตรวจสอบ • การเชื่อมตอระหวางคอมพิวเตอรกับเครื่องนี้ • หากเครื่องนี้มีการเชื่อมตอกับคอมพิวเตอรโดยผานเครือขาย LAN และมีการตั้งโหมด fax preview (คุณสมบัติ #448 ที่หนา 54) ไวที่ “ON” ใหทำการดู..11. การชวยเหลือ ปญหา สาเหตุ และวิธีแกไข อีกฝายรองเรียนวาเอกสารที่รับนั้น • ทานสงเอกสารจากตนฉบับสี ใหเปลี่ยนความเขม (หนา 36) และทำการถายเอกสาร ใหจากลงโดยใชความละเอียด “text” (หนา 36) แลวลองใหมอีกครั้ง มืดเกินไปและไมสามารถอานได ไมสามารถรับเอกสารได • ทางดานหลังของเครื่อง สายโทรศัพทมีการเชื่อมตอกับชอง [EXT] ใหเปลี่ยนมาตอกับ ชอง [LINE] (หนา 18) • มีการเปดใชงานการตั้งคา PC Fax (คุณสมบัติ #442 ที่หนา 67) และเอกสารที่รับจะ ถูกโอนไปที่คอมพิวเตอรโดยอัตโนมัติ ใหดูเอกสารที่รับโดยใชคอมพิวเตอร (หนา 54) • หากคอมพิวเตอรทานมีการเชื่อมตอโดยผานเครือขาย LAN และโหมด fax preview (คุณสมบัติ 448 ที่หนา 54) มีการเปดใชงาน เอกสารแฟกซที่รับจะถูกเก็บไวใน หนวยความจำโดยอัตโนมัติ ใหดูเอกสารที่รับ โดยใชเว็บบราวเซอร (หนา 54) • ใหตั้งความเร็วสูงสุดของแฟกซไวที่ “14...กดปุม [Fax Auto Answer] ซ้ำเพื่อเปดสัญญาณไฟ [Fax Auto Answer] • หากทานตองการตั้งเปนโหมด TEL หรือโหมด TEL/FAX . พิมพ หรือจัดเก็บเอกสาร และทำการลบเอกสารที่ไมจำเปนออก (หนา 54) เครื • ่องไมไดอยูในโหมด FAX ONLY ใหกดปุม [Fax Auto Answer] ซ้ำเพื่อเปดสัญญาณ [Fax Auto Answer] ไมสามารถเลือกรับในโหมดที่ตอง • เมื่อทานตองการตั้งใหเปนโหมด FAX ONLY การได .ใหเลือกโหมดที่ตองการโดยใช คุณสมบัติ #404 (หนา 64) และกดปุม [Fax Auto Answer] ซ้ำเพื่อปดสัญญาณไฟ [Fax Auto Answer] • มีการเปดใชงาน Dinstinctive Ring คุณสมบัติ #430 ที่หนา 58 เมื่อมีการเชื่อมตอกับโทรศัพทขยาย • ทานตองตั้ง remote fax activation ไวที่ ON (คุณสมบัติ #434 ที่หนา 66) ไวกอนลวงหนา และไมสามารถรับเอกสารโดยการ • กดปุม กดปุม ได (คาเริ่มตน) • ทานอาจมีการเปลี่ยนรหัส remote fax activation จาก ตรวจสอบรหัส remote fax activation (คุณสมบัติ #434 ที่หนา 66) ..”.

จัดเก็บเอกสารแฟกซที่รับแลวกอนทำการลบ (หนา 54) เว็บบราวเซอรได (KX-MB2030 เทานั้น) .การรับ PC FAX (คุณสมบัติ #442 ที่หนา 67) . พิมพ. ทำสำเนา หรือสแกนรูปภาพ แลวเสร็จ ไมสามารถลบเอกสารแฟกซที่รับบน • ทำการดู.โหมดดูแฟกซ (Fax Preview Mode) (คุณสมบัติ #448 ที่หนา 54) . ทำสำเนา หรือสแกนรูปภาพ ใหลองใหมหลังจากที่ไดทำการพิมพ. การชวยเหลือ ปญหา ไมสามารถไดยินเสียงสัญญาณ โทรศัพท สาเหตุ และวิธีแกไข • ทางดานหลังของเครื่องสายโทรศัพทมีการเชื่อมตอกับชอง [EXT] ใหเปลี่ยนมาตอกับ ชอง [LINE] (หนา 18) • หากมีการนำ Splitter/Coupler มาเชื่อมตอเครื่องนี้ ใหถอด Splitter/Coupler ออกและ ทำการเสียบเขากับชองตอจากผนังกำแพงโดยตรง หากเครื่องทำงานเปนปกติ ใหตรวจ สอบที่ Splitter/Coupler • ดึงสายโทรศัพทออกและทำการตอกับสายโทรศัพทที่ทราบวาใชได หากเครื่องทำงาน เปนปกติ ใหติดตอศูนยบริการเพื่อขอรับบริการ หากพบวาสายโทรศัพทไมสามารถใช งานไดอยางถูกตอง ใหติดตอผูใหบริการโทรศัพท • สายไฟของเครืื่องหรือสายโทรศัพทของเครื่องไมมีการเชื่อมตอ ใหตรวจสอบการเชื่อมตอ (หนา 18) • หากทานทำการเชื่อมตอเครื่องนี้โดยผานโมเด็มคอมพิวเตอร ใหทำการเชื่อมตอเครื่อง นี้กับสายโทรศัพทโดยตรง ไมสามารถโทรออกได • มีการตั้งโหมดการโทรออกผิด ใหทำการเปลี่ยนการตั้งคา (คุณสมบัติ #120 ที่หนา 20) เสียงเรียกเขาไมดัง • ระดับเสียงเรียกเขาถูกตั้งไวที่ OFF ใหทำการปรับระดับเสียงเรียกเขา (หนา 23) • มีการตัง้ โหมด FAX ONLY ไว (หนา 49) ใหบอกอีกฝายวาหมายเลขนี้มีไวสำหรับรับ สงแฟกซเทานั้น • หากมีการนำบริการ Distinctive Ring มาใชงาน ตรวจสอบใหแนใจวาไดมีการใชรูปแบบ เสียงเรียกเขาเดียวกันที่ ผูใหบริการโทรศัพทใหมา (หนา 58) อีกฝายแจงวาไดยินเสียงสัญญาณ แฟกซอยางเดียวและไมสามารถ สนทนาได ปุม [Redial] หรือ [Pause] ไมสามารถ • หากมีการกดปุมในขณะที่หมุนหมายเลขโทรศัพท เครื่องจะทำการ pause และหากกด ใชงานไดปกติ ปุมทันทีหลังจากที่ไดรับสัญญาณเสียงโทรศัพท เครื่องจะทำการหมุนหมายเลขโทรศัพท ลาสุด ไมสามารถรับสายได • มีการตั้ง Distinctive Ring ไว (คุณสมบัติที่ #430 ที่หนา 58) ไมสามารถรับเอกสารแฟกซบน คอมพิวเตอรได • ตรวจสอบวาไดทำการตั้งคาคุณสมบัติตอไปนี้กอนลวงหนา .11.รหัส Web fax preview access code (คุณสมบัติ #450 ที่หนา 54) • ทานไมสามารถแสดงเอกสารแฟกซที่รับบนเว็บบราวเซอรไดในขณะที่พิมพ.การตั้งคาคอมพิวเตอรสำหรับการรับ PC Fax (คุณสมบัติ #443 ที่หนา 26) ไมสามารถแสดงเอกสารแฟกซที่รับ บนเว็บบราวเซอรได (KX-MB2030 เทานั้น) • ตรวจสอบวาไดทำการตั้งคาคุณสมบัติตอไปนี้กอนลวงหนา .

168.254 (ชวงที่สามารถใชไดคือ “xx” คือ 16-31) *2 “xx” ควรจะเปนคาเดียวกันกับเครื่องและคอมพิวเตอรที่แสดงในตัวอยาง ดังตอไปนี้ ตัวอยาง : 192.172.6 เครือขาย (KX-MB2010/KX-MB2030.255.254 (ชวงที่สามารถใชไดคือ “xx” คือ 0-255) ซอฟท แ วร Firewall มีการปองกันการเชื่อมตอ ใหปดใชงานซอฟทแวร Firewall หรือ • เปลี่ยนการตั้งคาของ Firewall เพื่อให Multi-Function Station ใชงานไดอยางถูกตอง • คุณสมบัติเครือขาย LAN สามารถใชงานไดเมื่อเครื่องนี้และคอมพิวเตอรมีการเชื่อม ตอในวงเดียวกัน ตรวจสอบใหแนใจวาทานไดทำการตั้งคาเครือขายไดอยางถูกตองแลว ใหขอคำปรึกษาจากผูดูแลระบบ เครื่องไมแสดงบนหนาตาง [Select Network Device] ในขณะที่ ติตตั้ง Multi-Function Station • ซอฟทแวร Firewall มีการปองกันการเชื่อมตอ และโปรแกรมการติดตั้งอาจไม แสดงรายการเครื่องใดๆ ใหขอคำปรึกษาจากผูดูแลระบบและทำการปดใชงาน ซอฟทแวร Firewall ชั่วคราว • เครื่องนี้มีการเชื่อมตอกับเครือขายในวงอื่น และโปรแกรมการติดตั้งอาจไมแสดงราย การเครื่องใดๆ ตรวจสอบใหแนใจวาเครือขายทานไดมีการตั้งคาอยางถูกตองแลว ใหขอคำปรึกษาจากผูดูแลระบบ .1 .1 .0.192. การชวยเหลือ 11.11.16.3.16. เชื่อมตอกับ LAN เทานั้น) ปญหา ไมสามารถใชงานฟงกชั่นตอไปนี้ได – การพิมพจากคอมพิวเตอร – การสแกน – การควบคุมจากระยะไกล – PC FAX (KX-MB2030 เทานั้น) – Device Monitor สาเหตุ และวิธีแกไข • สังเกตวาแสงไฟ LED ของ LAN บนเมนบอรดนั้นติดขึ้น หากแสงไฟ LED ติดขึ้นหรือ กะพริบการใชงานเครือขายถือวาเปนปกติ หากแสงไฟ LED ไมติดหรือไมกะพริบ ตรวจสอบวาสาย LAN ที่ใชนั้นเปนสาย LAN แบบ Category 5 แบบตรง และไดทำการเสียบเขากับพอรต LAN บนเมนบอรดอยาง ถูกตองแลว • หากแสงไฟ LED กะพริบแตยังไมสามารถใชงานการไดปกติ IP Address อาจมีการ เปลี่ยนแปลง เมื่อตองการคนหา IP Address ใหทำตามขั้นตอนตอไปนี้ [Start] [All Programs] หรือ [Programs] [Panasonic] ชื่อเครื่อง [IP Address Checker] • ที่อยู IP ของเครื่องจะถูกคนหา หมายเหตุ: • หากที่อยู IP ไมสามารถทำการคนหาได ใหใสดวยตนเอง (คุณสมบัติ #501 หนา 73) IP Address ของคอมพิวเตอรและเครื่องนี้จะตองอยูในวง IP เดียวกัน ตามที่แสดง ตามดานลาง ใหตั้ง IP Address ใหอยูในชวงตัวเลขที่ระบุไวในแตละ Class และ ใหสอดคลองกับวงของ IP ในเครือขายทาน *1 “xx” ควรจะเปนคาเดียวกันกับเครื่องและคอมพิวเตอรที่แสดงในตัวอยาง ดังตอไปนี้ ตัวอยาง : 172.0.0.168.

11.9 เครื่องมือการตั้ง Firewall สำหรับ Microsoft Windows XP Service Pack 2 หรือใหมกวา/ผูใช Windows Vista(KX-MB2010/KX-MB2030.7 การใชเครื่องตอบรับโทรศัพท (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) ปญหา ไมสามารถรับเอกสารไดโดย อัตโนมัติ ไมสามารถรับขอความเสียงได • • • • กดปุมรหัส Remote access เพื่อเขา • ไปใชงานเครื่องตอบรับโทรศัพทจาก เครื่องอื่น แตสัญญาณถูกตัดขาด ผูสงอีกฝายไมสามารถ สงเอกสารได สาเหตุ และวิธีแกไข ขอความตอนรับในเครื่องตอบรับโทรศัพทยาวเกินไป ใหยอขอความใหสั้นลง บันทึก ขอความไมเกิน 10 วินาที เสียงเรียกเขาของเครื่องตอบรับโทรศัพทมากเกินไป ใหตั้งไวที่ 1 หรือ 2 ครั้ง ตรวจสอบวาไดทำการเปดใชงานเครื่องตอบรับโทรศัพทแลว และทำการเชื่อมตอกับ เครื่องนี้อยางถูกตอง (หนา 52) ตั้งจำนวนเสียงเรียกเขาของเครื่องตอบรับโทรศัพทใหเปน 1 หรือ 2 ครั้ง รหัสอาจมีสัญลักษณ “#” เนื่องจากมีการใชในคุณสมบัติบางตัว ที่ใหมากับผูใหบริการ โทรศัพทใหเปลี่ยนรหัสของเครื่องตอบรับโทรศัพทเปนหมายเลขอื่นที่ไมมี “#” • พื้นที่ในหนวยความจำในเครื่องตอบรับโทรศัพทไมเพียงพอที่จะทำการบันทึกขอความ เสียง อานคูมือการใชงานของเครื่องตอบรับโทรศัพทเพื่อทำการลบขอความเสียง • ทานตั้งเครื่องตอบรับโทรศัพทใหเปดใชงานขอความเสียงตอนรับเทานั้น 11.3. เชื่อมตอกับ LAN เทานั้น) เมื่อทำการติดตั้ง Microsoft Windows XP Service Pack 2 หรือใหมกวา/Windows vista ทานจะไมสามารถใชฟงกชั่นดังตอไปนี้ ไดเพราะคุณสมบัติ Windows Firewall มีการเปดใชและปองกันการเชื่อมตออยู – Device Monitor – LPD Manager (เครื่องมือสื่อสารเครือขาย) Windows Firewall Setting Tool มีไวใหทานสามารถเปลี่ยนการตั้งคาความปลอดภัยของ Windows Firewall และใชงานฟงกชั่น ทางดานบนอยางถูกตอง .8 หากกระแสไฟดับ • เครื่องจะไมสามารถใชงานได • เอกสารที่จัดเก็บไวในหนวยความจำ (ตัวอยาง: ขณะที่ถายเอกสาร. การชวยเหลือ ปญหา สาเหตุ และวิธีแกไข กลองหนาตาง [Windows Security • คลิ๊กที่ [Keep Blocking] และเปดใชงาน Windows Firewall Setting Tool เพื่อใหเครื่อง Alert] แสดงบนหนาจอ และถามวา สามารถสื่อสารขอมูลกับ Multi-Function Station (หนา 91) ทานตองการปองกัน [PCCMFLPD] หรือไมและไมสามารถใชงานฟงกชั่น ดังตอไปนี้ไดหลังจากไดทำการติดตั้ง Microsoft Windows XP Service Pack 2 หรือ ใหมกวา – การพิมพจากคอมพิวเตอร – การสแกน – การควบคุมจากระยะไกล – PC FAX (KX-MB2030 เทานั้น) – Device Monitor 11.3.3. พิมพจากคอมพิวเตอร) จะหายหมด KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น • เครื่องนี้ไมไดถูกออกแบบมาเพื่อเรียกหมายเลขฉุกเฉินในขณะที่กระแสไฟดับ ควรเตรียมโทรศัพทอื่นไวสำหรับการเรียกบริการ ฉุกเฉิน • การรับ/สงแฟกซจะหยุดลง • เอกสารแฟกซ ระหวางรับ/สง จะหายหมด • เมื่อกระแสไฟกลับคืนมาเปนปกติ รายงานเกี่ยวกับกระแสไฟกับจะถูกพิมพออกมาเพื่อเรียนใหทราบวาแฟกซในหนวยความจำ ที่ถูกลบทิ้ง 11.

ยืนยันวา [Panasonic Trap Monitor Service]. เลือก [Modify Utility] [Add Printer Driver] [Next] แลวทำตามขั้นตอนบนหนาจอ ขอมูลสำคัญ • สำหรับผูใชที่ใชเวอรชั่น 1. ยืนยันวา [Panasonic Trap Monitor Service] และ [Panasonic LPD] แสดงขึ้นบนหนาจอ แลวใสเครื่องหมายถูกตรงรายการ [Programs and Services] เพื่อยืนยันการตั้งคาความปลอดภัย (สำหรับผูใช Windows Vista) 1. การชวยเหลือ 1. [Windows Firewall] • กลองหนาตาง [Windows Firewall] จะแสดงขึ้นบนหนาจอ 3. [Start] [Control Panel] [Security Center] • หนาตาง [Windows Security Center] จะแสดงขึ้นบนหนาจอ 2. [Continue] 5.10 คำแนะนำสำหรับผูใชรุน KX-MB200/KX-MB700/KX-FLB880 หากทานไดทำการติดตั้ง Multi-Function Station ของรุน KX-MB200/KX-MB700/KX-FLB880 บนคอมพิวเตอรของทานแลว ใหใช วิธีดังตอไปนี้เพื่อแกไขหรือเพิ่มไดรวเวอรของเครื่องพิมพ ซึ่งจะเปลี่ยนไปเมื่อติดตั้ง Multi-Function Station ของรุน KX-MB2000 แลว ทานสามารถแกไขหรือเพิ่มเครื่องพิมพไดดังตอไปนี้ 1. คลิ๊กที่แถบ [Exceptions] 6. [Modify] [Next] 4. ใสแผน CD-ROM ที่มีมาให เขาไปในเครื่องอาน CD-ROM • หากหนาตาง [Select Language] แสดงขึ้นบนหนาจอ ใหเลือกภาษาของซอฟทแวรที่ตองการใช แลวคลิ๊กที่ [OK] 2. [Panasonic LPD Manager] และ [Panasonic LPD] แสดงขึ้นบนหนาจอ แลวใสเครื่องหมายถูกตองตรงรายการ [Programs and Services] 11. [Start] [Control Panel] [Security Center] • หนาตาง [Windows Security Center] จะแสดงขึ้นบนหนาจอ 2. [Add to the exceptions list] [OK] [OK] เพื่อยืนยันการตั้งคาความปลอดภัย (สำหรับผูใช Windows XP) 1. [Tools] [Windows Firewall Setting] • หนาตาง [Windows Firewall Setting] จะแสดงขึ้นบนหนาจอ 3. คลิ๊กที่แถบ [Exceptions] 4.12 ใหทานดาวนโหลดซอฟทแวรดังตอไปนี้ แลวทำการเปดใชงาน [Start] [All Programs] หรือ [Programs] [Panasonic] ชื่อเครื่อง [Support Web Page] แลวทำตามขั้น ตอนบนหนาจอ . [Easy installation] 3. [Windows Firewall] • กลองหนาตาง [Windows Firewall] จะแสดงขึ้นบนหนาจอ 3.11.3. [Change Settings] • กลองหนาตาง [User Account Control] จะแสดงขึ้นบนหนาจอ 4. เริ่ม Windows และใสแผน CD-ROM ของรุน KX-MB200/KX-MB700/KX-FLB880 เขาไปในเครื่องอาน CD-ROM • หากหนาตาง [Select Language] แสดงขึ้นบนหนาจอ ใหเลือกภาษาของซอฟทแวรที่ตองการใช แลวคลิ๊กที่ [OK] 2.

1 เมื่อกระดาษบันทึกติดอยูในเครื่อง หนาจอจะแสดงดังตอไปนี้: – “PAPER JAMMED” “OPEN TOP COVER” – “CHECK REAR COVER” .1 กระดาษบันทึกติด ขอควรระวัง • หามดึงกระดาษที่ติดดวยความรุนแรงกอนเปดฝาบนออก • เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ระวังอยาใหมือติดอยูดานใต ของฝาบน กรณีที่ 1: เมื่อกระดาษบันทึกติดอยูบริเวณถาดใสกระดาษเขาแบบ เมนนวล 1. ดึงถาดใสกระดาษเขา ออกมา ( 1 ) 1 2. กระดาษบันทึกติด 12.1.12. เปดถาดใสกระดาษเขาแบบเมนนวล ( 2 ) ออกมาแลวดึง กระดาษที่ติดอยูออก ( 3 ) ดวยความระมัดระวัง โดยการดึงขึ้นปดถาดใสกระดาษเขาแบบแมนนวล 3 2 12.

กระดาษบันทึกติด 3. ดึงถาดใสกระดาษเขาออก ( 1 ) 4 • เปดและปดฝาบน ( 4 ) เพื่อลางขอความ 1 2.12. เปดฝาบน ( 2 ) โดยการประคองชองจับ ( 3 ) ทั้งสองดานของ เครื่องนี้ 5 2 3 4 3 ขอควรระวัง: • Fuser ( 4 ) จะรอน หามจับ หมายเหตุ: • หามจับลูกเลื่อน ( 5 ) . ปดถาดใสกระดาษเขา กรณีที่ 2 เมื่อกระดาษติดอยูบริเวณตลับดรัมและโทนเนอร: 1.

ปดฝาบนโดยการประคองชองจับทั้ง 2 ฝงของเครื่องนี้จนกวา จะล็อคเขาที่ .12. กระดาษบันทึกติด 3. ปดถาดใสกระดาษเขา 6 ดึงกระดาษที่ติด ( 7 ) ออกโดยการดึงมาทางดานทาน 7 5. ดึงกระดาษที่ติดออก ( 6 ) ดวยความระมัดระวังโดยการดึงขึ้น 4.

กระดาษบันทึกติด กรณีที่ 3: 4. ดึงกระดาษที่ติดอยูในเครื่อง ( 6 ) ออกดวยความระมัดระวัง ในกรณีที่กระดาษบันทึกติดอยูตรงบริเวณ Fuser: โดยการดึงขึ้น 1. ยกคันโยกสีเขียว ( 5 ) ทั้งสองฝงขึ้นจนกวาจะหยุด 7 5 . ดันคันโยกสีเขียว ( 7 ) กลับไปที่ตำแหนงเดิม ขอความระวัง • Fuser ( 2 ) จะรอน หามจับ หมายเหตุ: • หามจับลูกเลื่อน ( 4 ) 2. เปดฝาบน ( 1 ) โดยการประคองชองจับ ( 2 ) ทั้งสองดานของ เครื่องนี้ 4 1 2 4 6 2 5.12.

ใสถาดกระดาษเขากลับเขาไปในเครื่อง โดยการยกดานหนา ของถาดแลวจึงผลักเขาไปในเครื่องใหสุด หมายเหตุ: • หากขอความยังคงแสดงบนหนาจอ ใหตรวจสอบคุณสมบัติ ของกระดาษแลวใสกระดาษเขาไปอีกครั้ง อานรายละเอียด เพิ่มเติมที่หนา 15 12. ดึงถาดใสกระดาษเขาจนกวาจะเขาที่ แลวจึงดึงออกมาใหสุด โดยการยกดานหนาของถาด ใหนำกระดาษออกแลวจัด กระดาษใหม 2.3 เมื่อกระดาษในถาดใสกระดาษแบบแมนนวลไม สามารถดูดกระดาษ หนาจอจะแสดงดังตอไปนี้: – “CHECK PICK UP INPUT 1. ใหนำกระดาษออก 2. กระดาษบันทึกติด 5.1.2 เมื่อเครื่องไมสามารถดูดกระดาษเขาไปในเครื่อง หนาจอจะแสดงดังตอไปนี้: – “CHECK PAPER #1 PRESS START” 1.12. ใสกระดาษเขาไปใหมอีกครั้ง TRAY #2” .1. ใสกระดาษเขาไปในถาดใหมอีกครั้ง 3. ปดฝาบนโดยการประคองชองจับทั้งสองดานของเครื่องนี้ จนกวาจะล็อค 12.

เปดฝา ADF ขึ้น ( 1 ) ในขณะที่จับฝาปดเอกสาร ( 2 ) 1 2 .12.2 เอกสารติด (ถาดปอนเอกสารอัตโนมัติ) ขอควรระวัง: • หามดึงเอกสารที่ติดอยูดวยความรุนแรงโดยกอนยกฝา ADF ขึ้น 1. กระดาษบันทึกติด หมายเหตุ: • หากขอความยังคงแสดงอยูบนหนาจอ ใหตรวจสอบคุณสมบัติ ของกระดาษแลวทำการใสกระดาษใหมอีกครั้ง อานรายละเอียดที่หนา 6 12.

12. กระดาษบันทึกติด 2. ปดฝา ADF . ดึงเอกสารที่ติดออก ( 3 ) ดวยความระมัดระวัง หากกระดาษติดอยูบริเวณทางเขาของเอกสาร: 3 3 3.

13. ปดฝาครอบเอกสาร 1 . เปดฝาเอกสารขึ้น ( 1 ) 3.1 แผงสีขาวและกระจกสแกน 1.1.1 ทำความสะอาดแผงสีขาวและกระจก ทำความสะอาดแผงสีขาวและกระจกเมื่อเสนสีดำ หรือเสนสีขาว หรือลายสกปรกแสดงบน: – กระดาษ – เอกสารตนฉบับ – ขอมูลที่สแกนแลว หรือ – เอกสารแฟกซที่รับจากผูสงอีกฝาย (KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น) ขอควรระวัง • ควรระมัดระวังในขณะที่ถือตลับดรัมและโทนเนอร อาน ขอควรระวังสำหรับตลับดรัม ที่หนา 11 สำหรับราย ละเอียดเพิ่มเติม • หามใชผลิตภัณฑกระดาษ เชนกระดาษชำระหรือทิชชู เพื่อทำความสะอาด 2. ดึงฝาเอกสารขึ้นในขณะที่ทำความสะอาดแผงสีขาว ( 2 ) และ ถาดสแกนกระจก ( 3 ) 2 3 13. การทำความสะอาด 13.

ทำความสะอาดกระจกสวนลาง ( 6 ) ดวยผาที่แหงและนิ่ม ขอควรระวัง: Fuser ( 3 ) จะรอน หามจับ หมายเหตุ: • หามจับลูกเลื่อน ( 4 ) 6 . เปดฝาบนออก ( 1 ) โดยการประคองที่ชองจับ ( 1 ) ทั้งสอง ดานของเครื่อง 4 1 2 5 3 2 4.2 กระจกสวนลาง 1.1. ปดใชงานเครื่อง 2. ดึงตลับดรัมและโทนเนอรออก ( 5 ) โดยการถือที่แถบ 13.13. การทำความสะอาด 3.

การทำความสะอาด 5. ปดฝาบนโดยการประคองที่ชองจับทั้งสองดานของเครื่องจน กวาจะล็อคเขาที่ 7 • ตรวจสอบใหแนใจวาลูกศร ( 8 ) อยูในแนวเดียวกัน เพื่อที่จะ ไดใสตลับดรัมและโทนเนอรเขาไปในเครื่องอยางถูกตอง ขอควรระวัง • เพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ ระวังอยาใหมือติดอยูใตฝา บน 8 7. ใสตลับดรัมและโทนเนอรเขาไปใหมอีกครั้ง ( 7 ) โดยการถือ ที่แถบ 6. เปดใชงานเครื่อง .13.

ทำความสะอาดลูกเลื่อนเอกสาร ( 3 ) ดวยผาที่เปยกหมาดๆ ดวยน้ำ และปลอยใหชิ้นสวนตางๆ แหง 3 . เปดฝา ADF ( 1 ) ในขณะที่ประคองฝาเอกสาร ( 2 ) 1 2 5. การทำความสะอาด 13.13.2 ทำความสะอาดลูกเลื่อนดึงเอกสาร 4. เปดใชงานเครื่อง 3. ปดใชงานเครื่อง 2. ปดฝา ADF ทำความสะอาดลูกเลื่อนเมื่อไมสามารถดูดเอกสารไดบอยครั้ง ขอควรระวัง • หามใชผลิตภัณฑกระดาษ เชน กระดาษชำระหรือกระดาษ ทิชชูเพื่อทำความสะอาด 1.

x สูง 305 มม.600x9.7 เสน/มม.000 วัตต (เมื่อไฟ Fuser ติดขึ้น) .4 เสน/มม.85 เสน/มม. แนวตั้ง: 3. ขนาดความกวางในการสแกนที่มีผล 208 มม. A4: 202 มม. ยาว สูงสุด 600 มม.5 วัตต Preheat: โดยประมาณ 65 วัตต Copy: โดยประมาณ 500 วัตต สูงสุด: โดยประมาณ 1. กดปุม [Set] เพื่อเริ่มพิมพ [Menu] 14.600 / 31. -in ความละเอียด fine/photo 15. กระแสไฟ: Standby: โดยประมาณ 5.400 / 12.400 / 24. -in ความละเอียด Standard 7. ระยะเวลาในการสื่อสาร *1*3 โดยประมาณ 4s/หนา (การสื่อสารหนวยความจำ ECM-MMR) ความหนาแนนในการสแกน ความละเอียดในการสแกน สูงสุด 600x1200 dpi (Optical) สูงสุด 9.800 / 2. Modified READ (MR).600 / 7.200 / 28.600 dpi (Interpolated) ความละเอียดในการทำสำเนา สูงสุด 600x600 dpi ความละเอียดแฟกซ แนวนอน: 8 pels/มม.2 คุณสมบัติเฉพาะ รูปแบบของสายโทรศัพทที่ใชได *1 Public Switched Telephone Network ขนาดของเอกสาร กวาง สูงสุด 216 มม. ขนาดความกวางในการพิมพที่มีผล Letter/Legal: 208 มม. กดปุม หรือ ซ้ำเพื่อแสดงรายการที่ตองการ 3. ขอมูลทั่วไป 14.800 / 14..14.5 °C. Modified Modified READ (MMR) ความเร็วของโมเด็ม : 33. Automatic Fallback สภาพแวดลอมการใชงาน 10 °C – 32. น้ำหนัก โดยประมาณ 12 กก. -in ความละเอียด super fine ความละเอียดรูปภาพ 64-ระดับ ชนิดของเครื่องสแกน Colour Contact Image Sensor ชนิดของเครื่องพิมพ Laser Printer ระบบการบีบอัดขอมูล*1 : Modified Huffman (MH).400 bps. 20 % – 70 % RH (ความชื้นคอนขางสูง) ขนาด: โดยประมาณ กวาง 420 มม.800 / 26.200 / 4.600 / 19.1 รายการและรายงานอางอิง ท า นสามารถพิ ม พ ร ายการและรายงานตอ ไปนี้สำหรับใชใ น การอางอิงได KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น 1. x ลึก 432 มม. กดปุม [Menu] ซ้ำ เพื่อแสดง “PRINT REPORT” 2.000 / 9.000 / 21.200 / 16.

สภาพของสายโทรศัพท.5 MB โดยประมาณ 110 หนา หนวยความจำสำหรับรับ โดยประมาณ 150 หนา หนวยความจำสำหรับสง (ตารางทดสอบมาตรฐาน ITU-T No.800 nm Emission duration: ตอเนื่อง ความเร็วในการพิมพ: โดยประมาณ 24 ppm (หนาตอนาที) ความละเอียดในการพิมพ 600 x 600 dpi คุณสมบัติไฟ LED ของ CIS LED radiation output: สูงสุด 1 mw กำลังของรังสี LED: แดง 630 nm typ เขียว 520 nm typ น้ำเงิิน 465 nm typ Emission duration: ตอเนื่อง *1 KX-MB2025/KX-MB2030 เทานั้น *2 KX-MB2010/KX-MB2030 เทานั้น *3 ความเร็วในการสื่อสารขึ้นอยูกับเนื้อหาของหนากระดาษ ความละเอียด.1 Test Chart ที่ความ ละเอียดมาตรฐาน โดยไมใช Error Correction Mode) พื้นที่หนวยความจำสำหรับ Scan to email*2 รวม 5 MB (รวมหัวกระดาษและขอความอีเมล) พื้นที่หนวยความจำสำหรับ Scan to FTP Server*2 รวม 5 MB พื้นที่หนวยความจำสำหรับ Scan to SMB folder*2 รวม 5 MB คุณสมบัติของ Laser Diode กำลังเลเซอร: สูงสุด 15 mW ความยาวคลื่น: 760 nm . ขอมูลทั่วไป แหลงจายไฟ 220-240 V AC. 50/60 Hz หนวยความจำ (สำหรับใชงานและจัดเก็บขอมูล) 32 MB พื้นที่หนวยความจำแฟกซ*1 รวม 3. และคุณสมบัติ ของเครื่องแฟกซอีกฝาย *4 ความเร็วในการสื่อสารขึ้นอยูกับ ตารางทดสอบมาตรฐาน ITU-T No.14.1 Test Chart ที่ โหมด Original หากคุณสมบัติเครื่องแฟกซของอีกฝายต่ำกวา เครื่องนี้ ระยะเวลาในการสื่อสารอาจจะนานกวานี้ ITU-T No.1 Test Chart หมายเหตุ: • การออกแบบและขอมูลคุณสมบัติเฉพาะอาจมีการเปลี่ยน แปลงโดยไมไดแจงใหทราบ • รูปภาพและภาพวาดในคูมือการใชงานนี้อาจแตกตางจะ ผลิตภัณฑจริงเล็กนอย ความแม นยำของนาิกาจะอยูที่โดยประมาณ: +_ 60 วินาที • ตอเดือน คุณสมบัติของกระดาษ ขนาดของกระดาษเปลา/กระดาษบาง ขนาดของฉลาก: น้ำหนักของกระดาษ ถาดกระดาษเขาแมนนวลเทานั้น .

1 Included accessories.5 Dialing mode 2. 2.7 Output tray 1. Preparation 2. 1. Preparation 2.Finding the Controls 1. Table of Contents / Introduction and InstallationAccessories 1.000 หนา หมายเหตุ: • มีปจจัยหลายอยางที่สงผลตออายุการใชงานของตลับดรัม เชน อุณหภูมิ.Finding the Controls 1. For your future reference Date of purchase Serial number (found on the rear of the unit) หมายเหตุ: • มีปจจัยหลายอยางที่สงผลตออายุการใชงานจริงของ ตลับโทนเนอร เชนอุณหภูมิ.1 Selecting the way to use your unit 5.000 หนา Table of Contents1.5 Toner cartridge and drum unit 1.1 Included accessories.2 Turning the power switch ON Help Button2.4 Overview Installation 1.Finding the Controls 1.6 Document tray 1. 1.9 Confirming the status of the unit 5.1.5 Using the unit as a scannerRemote Control 4.1 Connections 2.6 Document tray 1.14.2 Accessory information. 1.3 Help function V olume Thank you for purchasing a Panasonic fax machine.ความชื้น และชนิดของกระดาษ และจำนวนของ โทนเนอรที่ใชสำหรับจำนวนหนาที่พิมพ จำนวนของหนา กระดาษที่แทจริงอาจนอยกวาที่ประมาณไวหากทานพิมพ นอยเปนประจำมีปจจัยหลายอยางที่มีผลตออายุการใชงาน ของตลับดรัม จึงไมสามารถควบคุมอายุการใชงานไดจริงๆ เราไมสามารถรับประกันจำนวนหนากระดาษต่ำสุดที่ตลับดรัม ของทานสามารถพิมพได วิธีกำจัดขยะ วัสดุที่เปนขยะควรกำจัดภายใตเงื่อนไขในพื้นที่และกฎหมายที่ เกี่ยวกับสิ่งแวดลอม . 1. Introduction and Installation Accessories 1. Table of Contents / Introduction and Installation Accessories 1.6 Date and time. Preparation 2.8 Recording paper 2.000 หนา Table of Contents1.5 Toner cartridge and drum unit 1. For your future reference Date of purchase Serial number (found on the rear of the unit) ตัวอยางที่ 3: สามารถพิมพไดโดยประมาณ 650 หนา Table of Contents1. 1. 1.8 Recording paper2. Things you should keep a record of Attach your sales receipt here. Case / Setup 5.3 Description of buttons.7 Output tray1.8 Recording paper2.4 Using the unit as a printer Scanning 4.4 Overview Installation 1.1 Included accessories.2 Accessory information.6 Document tray 1. 4.6 Operating the unit from your computer .3 Description of buttons. For your future reference Date of purchase ตัวอยางที่ 2: สามารถพิมพไดโดยประมาณ 1.3 Help function V olume 4.2 Case 1: FAX ONLY Table of Contents2.1 Connecting to a computer 4. 2.3 Starting Multi-Function Station Printing 4.8 Your fax number Thank you for purchasing a Panasonic fax machine.8 Recording paper 2. 1.2 Turning the power switch ON Help Button 2.2 Accessory information.7 Your logo.1 Included accessories.3 Description of buttons.8 Registering the computer in the LANnetwork with the optional LAN board 4.7 Fax sending/receiving using Multi-Function Station 4.4 Adjusting volume Initial Programming 2.Finding the Controls 1.7 Output tray 1. ความชื้น และชนิดของ กระดาษและจำนวนของโทนเนอรที่ใชพิมพในแตละครั้ง จำนวนของหนากระดาษที่แทจริิง ที่ตลับโทนเนอรสามารถพิมพไดอาจมีจำนวนที่นอยกวาที่ ประมาณไวหากทานพิมพนอยเปนประจำมีปจจัยหลายอยาง ที่มีผลตออายุการใชงานของโทนเนอร จึงไมสามารถควบคุม อายุการใชงานไดจริงๆ เราไมสามารถรับประกันจำนวนหนา กระดาษต่ำสุดที่ตลับโทนเนอรของทานสามารถพิมพได • ความลึก ความหนาและขนาดของตัวอักษร จะมีผลตอจำนวน หนาที่พิมพได • หากทานมีการเปดใชงานคุณสมบัติประหยัดโทนเนอร อายุ การใชงานจะนานขึ้นโดยประมาณ 20% อายุการใชงานของตลับดรัม ตลับดรัมตองมีการเปลี่ยนเปนประจำ อายุการใชงานของดรัมอยู ประมาณ 6. Things you should keep a record of Attach your sales receipt here. PC Operations/ Setup 4. Things you should keep a record of Attach your sales receipt here.2 Turning the power switch ON Help Button2. ขอมูลทั่วไป อายุการใชงานของโทนเนอร อายุการใชงานของตลับโทนเนอรขึ้นอยูกับปริมาณของเนื้อหาใน เอกสารที่พิมพ และขึ้นอยูกับการใขงานจริง ตัวอยางการพิมพตอ ไปนี้ขอมูลตอไปนี้เปนการประมาณจำนวนหนาที่โทนเนอรสามารถ พิมพไดตาม ตัวอยางที่ 1: สามารถพิมพไดโดยประมาณ 2.4 Overview Installation1.2 Installing Multi-Function Station 4.6 Document tray 1.7 Output tray1. Table of Contents 1.1 Connections Thank you for purchasing a Panasonic fax machine.1.3 Help function Volume 2. Preparation 2. Table of Contents 1.1 Connections 2.4 Overview Installation 1.1.5 Toner cartridge and drum unit 1. 1.1 Connections 2.2 Accessory information.3 Description of buttons.1.5 Toner cartridge and drum unit 1.

Copyright (c) 1982. BUT NOT LIMITED TO. All rights reserved. 1995 The Regents of the University of California. 1988. 1988. Copyright (c) 1982. EXEMPLARY. 1986. Copyright (c) 1980. Berkeley and its contributors. All rights reserved. INCIDENTAL. 1986. 1995 The Regents of the University of California. 1994 The Regents of the University of California. 1985. this list of conditions and the following disclaimer. 1990. All rights reserved. 1988. are permitted provided that the following conditions are met: 1. Copyright (c) 1982. 1993 The Regents of the University of California. 1993. All rights reserved. Copyright (c) 1980. Copyright (c) 1982. 1988. Copyright (c) 1982. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT. Copyright (c) 1982. 1988. OR PROFITS. OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING. 1993 The Regents of the University of California. 1993. 1986. 1993. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. parts of the NetBSD Kernel are provided with the following copyright notices. 1993 The Regents of the University of California. 1993 The Regents of the University of California. 1986. OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. 4. 1990. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement: This product includes software developed by the University of California. 1990. 1986. 1983. All rights reserved. All rights reserved. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice. 1986. 1994. ขอมูลทั่วไป 14. Copyright (c) 1980. 1988. Copyright (c) 1982. All rights reserved. OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE. 1986. 3. However. 2. Copyright (c) The Regents of the University of California. All rights reserved. All rights reserved. WHETHER IN CONTRACT. 1993 The Regents of the University of California. 1993.14. 1995 The Regents of the University of California. All rights reserved. 1993 The Regents of the University of California. LOSS OF USE. 1993 The Regents of the University of California. 1988. this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. 1991. 1989. Copyright (c) 1980. All rights reserved. PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES. 1988. 1989. 1986. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 1991. All rights reserved. Redistribution and use in source and binary forms. 1991. 1993 The Regents of the University of California. 1986. 1989. Copyright (c) 1982. 1993 The Regents of the University of California. Redistributions of source code must retain the above copyright notice. All rights reserved. The use of a part of NetBSD kernel is based on the typical BSD style licence below. INDIRECT. All rights reserved. 1986. INCLUDING. with or without modification. 107 . STRICT LIABILITY. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. 1986. 1986.3 • ขอมูลเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ (รุน KX-MB2010/KX-MB2030 เทานั้น) This product uses a part of NetBSD kernel. DATA. Copyright (c) 1982. BUT NOT LIMITED TO. SPECIAL.

Copyright (c) 1996. 1993 The Regents of the University of California. 1986. 1992. 1994 The Regents of the University of California. 1991. 1991. 1994 The Regents of the University of California. Copyright (c) 1988. All rights reserved. Copyright (c) 1996 Matt Thomas. Copyright (c) 1989. 1991. All rights reserved. 1993. Copyright (c) 1982. 1986. Copyright (c) 1992 Regents of the University of California. 1993. All rights reserved. Copyright (c) 1993 Adam Glass Copyright (C) 1993 by Sun Microsystems. Copyright (c) 1982. Copyright (C) 1995. Copyright (c) 1994 Gordon W. 1991. 1993 The Regents of the University of California. 1994 The Regents of the University of California. 1986. 1995 The Regents of the University of California. All rights reserved. 1993. All rights reserved. Ross Copyright (c) 1994 Winning Strategies. 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved. Copyright (c) 1995 The Regents of the University of California. Copyright (c) 1985. All rights reserved. 1993 The Regents of the University of California. Copyright (c) 1991. 1986. Copyright (c) 1989. Copyright (c) 1988. 1993 The Regents of the University of California. Copyright (c) 1988 University of Utah. All rights reserved. 2001 The NetBSD Foundation. 1986. Copyright (c) 1993 The Regents of the University of California. 1991. All rights reserved. 1988. All rights reserved. 1993 The Regents of the University of California. 1993. Copyright (c) 1987. All rights reserved. 1997. 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved. 1993. Copyright (c) 1996 Paul Kranenburg Copyright (c) 1996. All rights reserved. Copyright (c) 1982. 1993 The Regents of the University of California. Copyright (c) 1996 John S. 1991. All rights reserved. 1995 The Regents of the University of California. 1986. 1986. All rights reserved. All rights reserved. All rights reserved. 1990. Copyright (c) 1985. 1993 The Regents of the University of California. Copyright (c) 1982. 1991. All rights reserved. 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved. Copyright (c) 1987. All rights reserved. 1989. 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved. Copyright (c) 1982. 1986. 1994 The Regents of the University of California. Copyright (c) 1983. Inc. Copyright (c) 1989. 2000 Christopher G. 1999. 1993 The Regents of the University of California. Copyright (c) 1996 Matthew R. 1993 The Regents of the University of California. 1991. 1986. 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved. All rights reserved. Copyright (c) 1992. Copyright (c) 1990. 1993 The Regents of the University of California. 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved Copyright (c) 1988 Stephen Deering. 1989. 1993 The Regents of the University of California. 1991. All rights reserved. 1994. All rights reserved. 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved. 1995 The Regents of the University of California. Copyright (c) 1982. 1993. All rights reserved. Copyright (c) 1982. All rights reserved. All rights reserved. 1990. All rights reserved. All rights reserved. All rights reserved. All rights reserved. All rights reserved. All rights reserved. Copyright (c) 1990. 1991. 1986. Copyright (c) 1982. All rights reserved. 1993. All rights reserved. Dyson All rights reserved. Copyright (c) 1986. 1986. 1997. 1993. Inc. Copyright (c) 1982. Copyright (c) 1987. 1996. Copyright (c) 1991. 1993 The Regents of the University of California. and 1998 WIDE Project. 1993 The Regents of the University of California. ขอมูลทั่วไป Copyright (c) 1982. Copyright (c) 1988 Regents of the University of California. Inc. 108 . Demetriou. 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved. 1990. 1986. 1993 The Regents of the University of California. Copyright (c) 1988. All rights reserved. Copyright (c) 1982. All rights reserved. Green. 1990. 1993 The Regents of the University of California. Copyright (c) 1986. All rights reserved. All rights reserved. Copyright (c) 1996 The Regents of the University of California. 1994 The Regents of the University of California. All rights reserved.14. Copyright (c) 1988. 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved. Copyright (c) 1983. Copyright (c) 1989 The Regents of the University of California.

Inc.14.cgi/src/sys/net/ http://cvsweb. Copyright 1998 Massachusetts Institute of Technology. 1998 The NetBSD Foundation. Copyright (c) 2002 The NetBSD Foundation. All rights reserved. Demetriou. 1993 The Regents of the University of California. All rights reserved. Please refer the source code of the NetBSD Kernel about the details. 1999. All rights reserved. 2000 Jason L. All rights reserved. All rights reserved.netbsd. Copyright (c) 1997 Christos Zoulas. Copyright (c) 2001 The NetBSD Foundation. Copyright (C) 1999 WIDE Project.1999 by Internet Software Consortium. Copyright (c) 1980. Inc. All rights reserved. Copyright (c) 1998. 1999. Inc. Copyright 2001 Wasabi Systems. Inc. Copyright (c) 1999. 1989 Regents of the University of California. All rights reserved.netbsd. All rights reserved. All rights reserved. 2000 The NetBSD Foundation.net) All rights reserved. Inc. Copyright (c) 1998 Todd C. All rights reserved. Inc. Inc.org/bsdweb. Portions Copyright (c) 1993 by Digital Equipment Corporation. 2001 The NetBSD Foundation.netbsd. Inc. Copyright (c) 2001 The NetBSD Foundation. Inc. 1998. All rights reserved. 1989 The Regents of the University of California. Inc. Inc. All rights reserved. 1998. All rights reserved. All rights reserved. 2001 The NetBSD Foundation.com> All rights reserved. 1998. All rights reserved.cgi/). Inc.com> All rights reserved. Copyright (c) 1997. All rights reserved. All rights reserved. Inc. Copyright (c) 1998 The NetBSD Foundation. 1999.cgi/src/sys/kern/ http://cvsweb.org/bsdweb.org/bsdweb. Copyright (c) 1999. All rights reserved. 2002 The NetBSD Foundation. Copyright (c) 1996 by Internet Software Consortium. Copyright (c) 1999. Copyright (c) 2000. All rights reserved. Inc. Inc. Inc. Copyright (c) 1998. Copyright (c) 1997 Manuel Bouyer. All rights reserved. All rights reserved. http://cvsweb. 2001 The NetBSD Foundation. All rights reserved. All rights reserved. 2001 The NetBSD Foundation. Copyright (c) 1999 The NetBSD Foundation. Inc. Inc. All rights reserved. Parts of the NetBSD Kernel are provided with the licences that are slightly different from the above Berkeley-formed licence. All rights reserved. All rights reserved. All rights reserved. All rights reserved. Copyright (c) 1996-1999 by Internet Software Consortium. Copyright (c) 1983. Copyright (c) 1997-2002 The NetBSD Foundation. Inc. 1999. 2001. 2000. All rights reserved. Copyright (c) 1997. ขอมูลทั่วไป Copyright (c) 1996. All rights reserved. 1998. All rights reserved. All rights reserved. Copyright (c) 1997. 1998. 2001 The NetBSD Foundation.cgi/src/sys/netinet/ 109 . Miller <Todd. Copyright (c) 1997. Copyright (c) 1998. 1999 The NetBSD Foundation.98 The NetBSD Foundation. 2001 The NetBSD Foundation. Copyright (c) 1997 The NetBSD Foundation. Thorpe. 2001 The NetBSD Foundation. All rights reserved. Copyright (c) 1992. All rights reserved. Copyright (c) 1994 Christopher G. Copyright (c) 1998. Copyright (c) 2000 The NetBSD Foundation. Copyright (c) 1997 Jonathan Stone and Jason R. All rights reserved.netbsd. Inc. Wright (jason@thought. All rights reserved. 2000 The NetBSD Foundation. Inc. Copyright (c) 1997. Inc. Copyright (c) 1997. 2000. and this product includes parts of the source code in the following directories. All rights reserved. 2001 The NetBSD Foundation. 2002 The NetBSD Foundation. Copyright (c) 2000. Inc. Copyright (c) 1999 The NetBSD Foundation. Inc. Copyright (c) 1996 Gardner Buchanan <gbuchanan@shl. Copyright (c) 1997. Copyright (C) 1997-2000 Sony Computer Science Laboratories Inc. 2000 The NetBSD Foundation. Copyright (c) 1988 The Regents of the University of California. All rights reserved. 2000. Portions Copyright (c) 1995 by International Business Machines. Inc. 1999.org/bsdweb. The source code of the NetBSD Kernel is provided by the NetBSD CVS Repositories (http://cvsweb. 2000 The NetBSD Foundation. Inc.Miller@courtesan. Copyright (c) 1998. Inc. 2000. All rights reserved. Inc. Copyright (c) 1999. 1986.

EXEMPLARY. ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION. INCIDENTAL. provided that the above copyright notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. copy. ขอมูลทั่วไป • This product contains Net-SNMP software and is using it based on the following licence conditions. * Neither the name of the Networks Associates Technology. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. DATA OR PROFITS.Part 2: Networks Associates Technology. Inc All rights reserved. SPECIAL. are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. CMU AND THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA DISCLAIM ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE. 1991. PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES. DATA. OR PROFITS. Inc copyright notice (BSD) ----Copyright (c) 2001-2003. IN NO EVENT SHALL CMU OR THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA BE LIABLE FOR ANY SPECIAL. modify and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted. and that the name of CMU and The Regents of the University of California not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific written permission. INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM THE LOSS OF USE. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT. Inc nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. with or without modification. OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING. WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT. STRICT LIABILITY. INDIRECT. Redistribution and use in source and binary forms. INCLUDING.1996. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice. BUT NOT LIMITED TO. LOSS OF USE. ---. 1998-2000 The Regents of the University of California All Rights Reserved Permission to use.Part 1: CMU/UCD copyright notice: (BSD like) ----Copyright 1989. 110 . WHETHER IN CONTRACT. 1992 by Carnegie Mellon University Derivative Work . Networks Associates Technology. BUT NOT LIMITED TO.14. OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. this list of conditions and the following disclaimer. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. 1998-2000 Copyright 1996. ---. OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE.

STRICT LIABILITY. copyright notice (BSD) ----Copyright © 2003 Sun Microsystems. OR PROFITS. SPECIAL. Inc. Inc. BUT NOT LIMITED TO. * The name of Cambridge Broadband Ltd. this list of conditions and the following disclaimer. Santa Clara. DATA. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice.S. Inc. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. Redistribution and use in source and binary forms. This distribution may include materials developed by third parties. BUT NOT LIMITED TO. this list of conditions and the following disclaimer.14. EXEMPLARY. INCLUDING.A. in the U. are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice. nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. with or without modification. OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING.Part 4: Sun Microsystems. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDER ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. INDIRECT. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDER BE LIABLE FOR ANY DIRECT. copyright notice (BSD) ----Portions of this code are copyright (c) 2001-2003. * Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. the Sun logo and Solaris are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems. California 95054. may not be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission. 4150 Network Circle. with or without modification. Redistribution and use in source and binary forms.Part 3: Cambridge Broadband Ltd. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. ขอมูลทั่วไป ---. All rights reserved. INCLUDING. this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. U. LOSS OF USE. OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT. Use is subject to licence terms below. PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES. All rights reserved. BUT NOT LIMITED TO. Sun. are permitted provided that the following conditions are met: * Redistributions of source code must retain the above copyright notice. ---. Cambridge Broadband Ltd. OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE 111 .S. Sun Microsystems. * Neither the name of the Sun Microsystems. Inc. INCIDENTAL. and other countries.. this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

INCIDENTAL. written prior permission. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND * ON ANY THEORY OF LIABILITY. DATA OR PROFITS. OR PROFITS. * LOSS OF USE. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or * promote products derived from this software without specific prior written permission. DATA. ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE. WHETHER IN CONTRACT. INCLUDING. * * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY * EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. */ 112 . * All rights reserved. PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES. IN NO EVENT SHALL CMU OR TGV BE LIABLE FOR ANY SPECIAL. WHETHER IN CONTRACT. BUT NOT LIMITED TO. Also this product contains software which includes following notices and licences. LOSS OF USE. provided that the above copyright notice appear in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting documentation. with or without modification. EXEMPLARY. and that the name of CMU and TGV not be used in advertising or publicity pertaining to distribution of the software without specific. STRICT LIABILITY. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. Redistributions of source code must retain the above copyright notice. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice. are permitted provided * that the following conditions are met: * 1. copy. BUT NOT LIMITED TO. WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT. OR TORT * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS * SOFTWARE. * 2. PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES. BUT NOT LIMITED TO. SPECIAL. OR CONSEQUENTIAL DAMAGES * (INCLUDING. this list of conditions and the * following disclaimer. Incorporated All Rights Reserved Permission to use. STRICT LIABILITY. * * Redistribution and use in source and binary forms. INCIDENTAL. INDIRECT. INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE. SPECIAL. /** Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY * DIRECT. modify. ******************************************************************/ • This product contains NetBSD software and is using it based on the following licence conditions. * * This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek. * 3. DATA.14. ขอมูลทั่วไป FOR ANY DIRECT. 1990 by Carnegie Mellon University Copyright 1989 TGV. EXEMPLARY. THE IMPLIED * WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE * DISCLAIMED. OR PROFITS. NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION. CMU AND TGV DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE. INDIRECT. INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS. OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING. this list of conditions and * the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE. 1989. /*********************************************************** Copyright 1988. and distribute this software and its documentation for any purpose and without fee is hereby granted.

INDIRECT. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. * 4. OR CONSEQUENTIAL DAMAGES * (INCLUDING. OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND * ON ANY THEORY OF LIABILITY. this list of conditions and the * following disclaimer. * LOSS OF USE. INDIRECT. BUT NOT LIMITED TO. this list of conditions and the * following disclaimer. SPECIAL. INCIDENTAL. INCLUDING. * * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY * EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. EXEMPLARY. * 3. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY * DIRECT. ขอมูลทั่วไป • This product contains NetBSD software and is using it based on the following licence conditions. Redistributions of source code must retain the above copyright notice. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or * promote products derived from this software without specific prior written permission. STRICT LIABILITY. WHETHER IN CONTRACT. EXEMPLARY. * * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY * EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. BUT NOT LIMITED TO. DATA. * * This code is derived from software contributed to Berkeley by Tom Truscott. THE IMPLIED * WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE * DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY * DIRECT. SPECIAL. * 2. * * Redistribution and use in source and binary forms. OR PROFITS. /* * Copyright (c) 1989 The Regents of the University of California. * 2. PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES. * 4. are permitted provided * that the following conditions are met: * 1. INCIDENTAL. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice. * All rights reserved. OR TORT * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS * SOFTWARE. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice. * * Redistribution and use in source and binary forms. 1994 * The Regents of the University of California. INCLUDING. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or * promote products derived from this software without specific prior written permission. All rights reserved. this list of conditions and * the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following * acknowledgement: * This product includes software developed by the University of California. this list of conditions and * the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. BUT NOT LIMITED TO.14. * 3. 1993. OR CONSEQUENTIAL DAMAGES * (INCLUDING. */ • This product contains NetBSD software and is using it based on the following licence conditions. are permitted provided * that the following conditions are met: * 1. Berkeley and its * contributors. with or without modification. 113 . THE IMPLIED * WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE * DISCLAIMED. with or without modification. Redistributions of source code must retain the above copyright notice. /* * Copyright (c) 1987. BUT NOT LIMITED TO. Berkeley and its * contributors. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following * acknowledgement: * This product includes software developed by the University of California. PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES.

WHETHER IN CONTRACT. * LOSS OF USE. BUT NOT LIMITED TO. EXEMPLARY. OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING. INCIDENTAL. this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. All rights reserved. */ • This product contains thttpd software that ACMELabs developed and is using it based on the following licence conditions. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice. OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND * ON ANY THEORY OF LIABILITY. STRICT LIABILITY. PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES. this list of conditions and the * following disclaimer.1998. 114 . OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND * ON ANY THEORY OF LIABILITY. * * This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek. INCLUDING. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY * DIRECT. BUT NOT LIMITED TO. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or * promote products derived from this software without specific prior written permission. are permitted provided * that the following conditions are met: * 1. OR TORT * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS * SOFTWARE. OR CONSEQUENTIAL DAMAGES * (INCLUDING. with or without modification.com>. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT. INDIRECT. Redistributions of source code must retain the above copyright notice. THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. LOSS OF USE. OR PROFITS. * * Redistribution and use in source and binary forms. 2.14. All rights reserved. DATA. BUT NOT LIMITED TO. * * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY * EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. Redistributions of source code must retain the above copyright notice. 1993 * The Regents of the University of California. THE IMPLIED * WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE * DISCLAIMED. DATA. * 2. OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. this list of conditions and the following disclaimer. INCLUDING. ขอมูลทั่วไป * LOSS OF USE. * 3.1999. OR TORT * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS * SOFTWARE. EXEMPLARY. OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. STRICT LIABILITY. SPECIAL. PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES. SPECIAL. BUT NOT LIMITED TO. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. */ • This product contains NetBSD software and is using it based on the following licence conditions. OR PROFITS. INCIDENTAL. Redistribution and use in source and binary forms. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice. Copyright 1995. OR PROFITS. are permitted provided that the following conditions are met: 1. with or without modification. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. this list of conditions and * the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. WHETHER IN CONTRACT. DATA. STRICT LIABILITY. INDIRECT. 2000 by Jef Poskanzer <jef@acme. /** Copyright (c) 1990. WHETHER IN CONTRACT. THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES.

OR PROFITS. EXEMPLARY. * LOSS OF USE. * * Redistribution and use in source and binary forms.14. OR TORT * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS * SOFTWARE. */ • This product contains NetBSD software and is using it based on the following licence conditions. this list of conditions and * the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. OR TORT * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS * SOFTWARE. THE IMPLIED * WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE * DISCLAIMED. * 3. SPECIAL. BUT NOT LIMITED TO. DATA. WHETHER IN CONTRACT. WHETHER IN CONTRACT. this list of conditions and the * following disclaimer. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. INDIRECT. OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND * ON ANY THEORY OF LIABILITY. EXEMPLARY. THE IMPLIED * WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE * DISCLAIMED. * * Redistribution and use in source and binary forms. this list of conditions and * the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. Redistributions of source code must retain the above copyright notice. INCIDENTAL. OR CONSEQUENTIAL DAMAGES * (INCLUDING. STRICT LIABILITY. OR CONSEQUENTIAL DAMAGES * (INCLUDING. * LOSS OF USE. * * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY * EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. DATA. * 2. INCIDENTAL. are permitted provided * that the following conditions are met: * 1. ขอมูลทั่วไป • This product contains NetBSD software and is using it based on the following licence conditions. * All rights reserved. PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES. * * This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek. * All rights reserved. * 3. OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND * ON ANY THEORY OF LIABILITY. Redistributions of source code must retain the above copyright notice. are permitted provided * that the following conditions are met: * 1. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or * promote products derived from this software without specific prior written permission. OR PROFITS. * 2. * * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY * EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice. BUT NOT LIMITED TO. SPECIAL. INCLUDING. with or without modification. with or without modification. BUT NOT LIMITED TO. /** Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. this list of conditions and the * following disclaimer. */ 115 . BUT NOT LIMITED TO. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY * DIRECT. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or * promote products derived from this software without specific prior written permission. INCLUDING. /** Copyright (c) 1990 The Regents of the University of California. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY * DIRECT. STRICT LIABILITY. INDIRECT. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice. * * This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.

14. All rights reserved. EXEMPLARY. OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND * ON ANY THEORY OF LIABILITY.org. * * Redistribution and use in source and binary forms. /* * Copyright (c) 1989 The Regents of the University of California. BUT NOT LIMITED TO. * All rights reserved. both the conditions of the OpenSSL Licence and the original SSLeay licence apply to the toolkit. INDIRECT. STRICT LIABILITY. INCLUDING. ขอมูลทั่วไป • This product contains NetBSD software and is using it based on the following licence conditions. IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY * DIRECT. Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse or * promote products derived from this software without specific prior written permission.e. * 4. i. with or without * modification. OR CONSEQUENTIAL DAMAGES * (INCLUDING. LICENCE ISSUES ============== The OpenSSL toolkit stays under a dual licence. this list of conditions and * the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution. * LOSS OF USE. DATA. SPECIAL. are permitted provided that the following conditions * are met: * 116 . OR TORT * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS * SOFTWARE. Actually both licences are BSD-style Open Source licences. */ • This product includes only MD4 and DES of OpenSSL software developed by the OpenSSL Project. which are used only in SMB protocol authentication. * * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND ANY * EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. * 2. In case of any licence issues related to OpenSSL please contact openssl-core@openssl. See below for the actual licence texts. INCIDENTAL. OR PROFITS. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice. OpenSSL Licence --------------/* ==================================================================== * Copyright (c) 1998-2000 The OpenSSL Project. * 3. Berkeley and its * contributors. * * This code is derived from software contributed to Berkeley by Tom Truscott. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. BUT NOT LIMITED TO. this list of conditions and the * following disclaimer. with or without modification. Also OpenSSL software is used under the following terms and conditions of licence. WHETHER IN CONTRACT. are permitted provided * that the following conditions are met: * 1. THE IMPLIED * WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE * DISCLAIMED. PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following * acknowledgement: * This product includes software developed by the University of California. * * Redistribution and use in source and binary forms. Redistributions of source code must retain the above copyright notice.

* * 2. please contact * openssl-core@openssl. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR * ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT.org. (http://www.com) * All rights reserved. BUT * NOT LIMITED TO.openssl. * * 6.openssl. EVEN IF ADVISED * OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. * * 5. BUT NOT LIMITED TO. INCIDENTAL. OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING. * LOSS OF USE. * ==================================================================== * * This product includes cryptographic software written by Eric Young * (eay@cryptsoft. ขอมูลทั่วไป * 1. * */ Original SSLeay Licence ----------------------/* Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft. this list of conditions and the following disclaimer in * the documentation and/or other materials provided with the * distribution. THE * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR * PURPOSE ARE DISCLAIMED.com).org/)" * * 4. OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE. * * This package is an SSL implementation written * by Eric Young (eay@cryptsoft.14.org/)" * * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT ``AS IS'' AND ANY * EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES. This product includes software written by Tim * Hudson (tjh@cryptsoft. PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES. INDIRECT. * STRICT LIABILITY. Redistributions of source code must retain the above copyright * notice. OR BUSINESS INTERRUPTION) * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. EXEMPLARY. INCLUDING. * 117 . WHETHER IN CONTRACT. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to * endorse or promote products derived from this software without * prior written permission. * SPECIAL. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright * notice. OR PROFITS. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" * nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written * permission of the OpenSSL Project. * * 3. DATA. this list of conditions and the following disclaimer. All advertising materials mentioning features or use of this * software must display the following acknowledgment: * "This product includes software developed by the OpenSSL Project * for use in the OpenSSL Toolkit. * The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.com). For written permission.com). Redistributions of any form whatsoever must retain the following * acknowledgment: * "This product includes software developed by the OpenSSL Project * for use in the OpenSSL Toolkit (http://www.

* If this package is used in a product. 118 . * * The licence and distribution terms for any publically available version or * derivative of this code cannot be changed. this code cannot simply be * copied and put under another distribution licence * [including the GNU Public Licence. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright * notice. All advertising materials mentioning features or use of this software * must display the following acknowledgement: * "This product includes cryptographic software written by * Eric Young (eay@cryptsoft.] */ • JPEG This software is based in part on the work of the Independent JPEG Group. OR BUSINESS INTERRUPTION) * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY. * 2. * This can be in the form of a textual message at program startup or * in documentation (online or textual) provided with the package. OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE. DATA. * 3.com). ขอมูลทั่วไป * This library is free for commercial and non-commercial use as long as * the following conditions are aheared to. BUT NOT LIMITED TO. EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF * SUCH DAMAGE.e. code. with or without * modification. * * Copyright remains Eric Young's.com)" * * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG ``AS IS'' AND * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES. BUT NOT LIMITED TO. and as such any Copyright notices in * the code are not to be removed. are permitted provided that the following conditions * are met: * 1. be it the RC4. i. INCIDENTAL. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE * FOR ANY DIRECT. PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS * OR SERVICES. this list of conditions and the following disclaimer. The following conditions * apply to all code found in this distribution. INDIRECT. STRICT * LIABILITY.14. * * Redistribution and use in source and binary forms. LOSS OF USE. * 4.. The SSL documentation * included with this distribution is covered by the same copyright terms * except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft. Eric Young should be given attribution * as the author of the parts of the library used. SPECIAL. OR PROFITS. not just the SSL code. OR CONSEQUENTIAL * DAMAGES (INCLUDING. etc. THE * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE * ARE DISCLAIMED. WHETHER IN CONTRACT. Redistributions of source code must retain the copyright * notice. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from * the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: * "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft. RSA. * lhash. DES. INCLUDING.com)" * The word 'cryptographic' can be left out if the rouines from the library * being used are not cryptographic related :-). this list of conditions and the following disclaimer in the * documentation and/or other materials provided with the distribution. EXEMPLARY.

63 #493 Scan mode: 71 #494 Scan parameter hold: 71 #500 DHCP mode: 73 #501 IP address: 73 #502 Subnet mask: 73 #503 Default gateway: 73 #504 DNS server #1: 73 #505 DNS server #2: 73 #507 Machine name: 73 #508 MAC address: 73 #532 IP filtering: 74 #533 Auto IP: 74 #534 HTTPD: 74 #535 IPv6 protocol: 74 #538 WINS server #1: 74 #539 WINS server #2: 74 #578 All email address erase: 75 #774 Data timeout: 70 #776 Mutual A4/letter print: 70 A Address list: 104 Answering machine: 52 Auto IP (Feature #533): 74 Auto reduction (Feature #432): 66 Automatic document feeder: 21. 43 Contrast hold (Feature #462): 63 Copy: 36 Collation: 38 Edge: 41 Image repeat: 38 Margin: 41 N in 1: 40 N in 1 (Separate): 41 Poster: 40 Proof set: 38 Quick ID: 38 Reserve: 41 Zoom: 37 Copy features: 69 Copy size: 36 119 . 103 Collate hold (Feature #469): 69 Connecting tone (Feature #416): 65 Connections: 18 LAN: 18 USB: 27 Contrast: 36. ดัชนี 15. 64 #402 Automatic journal report: 43.15. 44 B Basic features: 60 Beep sound (Feature #165): 61 Broadcast programming list: 104 Broadcast transmission: 46 C Caller ID: 56 Calling back: 56 Storing: 57 Caller ID list (Feature #216): 62 Character entry: 77 Cleaning: 100. 64 #403 Power save: 63 #404 Manual answer mode: 64 #411 Overseas mode: 64 #412 Delayed send: 65 #413 ECM selection: 65 #416 Connecting tone: 65 #418 Maximum fax speed: 65 #430 Distinctive Ring: 58 #431 Fax ring pattern: 58 #432 Auto reduction: 66 #434 Fax activation code: 66 #436 Silent fax ring count: 66 #437 Memory reception alert: 67 #438 Friendly reception: 67 #442 PC fax setting: 67 #443 PC fax reception: 26 #448 Fax preview mode: 54 #450 Web fax preview access code: 54 #451 Fax receive notify: 67 #459 Set fax features to default: 68 #460 Input tray setting for copy: 69 #461 Default copy resolution: 69 #462 Contrast hold: 63 #463 Default operation mode: 63 #464 Mode timer: 63 #467 Page layout hold: 69 #468 Zoom hold: 69 #469 Collate hold: 69 #473 Edge hold: 69 #474 Frame margin: 69 #475 Margin hold: 69 #482 Toner save: 13. 37.1 ดัชนี # #101 Date and time: 23 #102 Your logo: 24 #103 Your fax number: 25 #114 Location: 60 #120 Dialling mode: 20 #121 Recall/Flash time: 60 #145 LCD display contrast: 60 #147 Scale selection: 60 #155 Change password: 61 #158 Maintenance time: 61 #159 Set all features to default: 61 #161 Ringer pattern: 61 #165 Beep sound: 61 #210 FAX ring count: 62 #212 TEL/FAX ring count: 64 #216 Automatic caller ID list: 62 #226 Time adjustment: 62 #289 All phonebook erase: 64 #380 Paper size in the paper input tray: 62 #381 Paper size in the manual input tray: 62 #383 Paper type for paper input tray: 62 #384 Paper type for manual input tray: 62 #401 Sending report: 43.

15. 104 Junk fax prohibitor: 53 L Label: 30 LAN features: 73 Location (Feature #114): 60 Logo (Feature #102): 24 M MAC address (Feature #508): 73 Machine name (Feature #507): 73 Maintenance time (Feature #158): 61 Manual answer mode (Feature #404): 64 Manual input tray: 16 Margin hold (Feature #475): 69 Maximum fax speed (Feature #418): 65 Memory reception alert (Feature #437): 67 Mode timer (Feature #464): 63 Multi-Function Station software Activating: 28 Installing: 26 Uninstalling: 28 Mutual A4/letter print (Feature #776): 70 N Network features: 76 O OCR software: 33 One-touch dial Sending faxes: 45 Overseas mode (Feature #411): 64 P Page layout hold (Feature #467): 69 Paper size Manual input tray (Feature #381): 62 Paper input tray (Feature #380): 62 Paper type Manual input tray (Feature #384): 62 Paper input tray (Feature #383): 62 Password (Feature #155): 61 PC fax reception (Feature #443): 26 PC fax setting (Feature #442): 67 PC print features: 70 Phonebook All erase (Feature #289): 64 Sending faxes: 45 Storing: 44 Polling: 52 Power failure: 91 Power save (Feature #403): 63 . 64. ดัชนี D Data timeout (Feature #774): 70 Date and time (Feature #101): 23 Default copy resolution (Feature #461): 69 Default gateway (Feature #503): 73 Default operation mode (Feature #463): 63 Delayed transmission (Feature #412): 65 DHCP mode (Feature #500): 73 Dialling mode (Feature #120): 20 Display contrast (Feature #145): 60 Display messages: 82 Distinctive Ring service (Feature #430): 58 DNS server #1 (Feature #504): 73 DNS server #2 (Feature #505): 73 Document size: 21 Drum cartridge: 11 Drum life: 106 E Easy Print Utility: 31 ECM selection (Feature #413): 65 Edge hold (Feature #473): 69 Email address All erase (Feature #578): 75 Storing: 72 Extension telephone: 50 F Fax activation code (Feature #434): 66 Fax features: 64 Fax number (Feature #103): 25 FAX ONLY mode: 49 Fax preview mode (Feature #448): 54 Fax receive notify (Feature #451): 67 FAX ring count (Feature #210): 62 Flash time (Feature #121): 60 Frame margin (Feature #474): 69 Friendly reception (Feature #438): 67 FTP server list: 104 H Handset unit: 79 Help: 22 Basic settings: 22 Caller ID: 22 Copier: 22 Fax receiving: 22 Feature list: 22 Phonebook: 22 Reports: 22 HTTPD (Feature #534): 74 I Input tray setting Copy (Feature #460): 69 IP address (Feature #501): 73 IP filtering (Feature #532): 74 IPv6 protocol (Feature #535): 74 120 J Jams Document: 98 Recording paper: 93 Journal report (Feature #402): 43.

104 Power down: 91 Printer test: 104 Sending: 43.15. 81. 43 Sending faxes Broadcast: 47 Computer document: 48 From memory: 44 121 . 43 Ring count FAX ONLY (Feature #210): 62 Silent fax (Feature #436): 66 TEL/FAX (Feature #212): 64 Ring pattern for Distinctive Ring (Feature #431): 58 Ringer pattern (Feature #161): 61 Manually: 43 One-touch dial: 45 Phonebook: 45 Sending report (Feature #401): 43. 104 FTP server: 104 Journal: 43. 81 Setup: 104 Telephone number: 104 Reset all features (Feature #159): 61 Reset fax features (Feature #459): 68 Resolution: 36. 64. 45 Reports Address: 104 Broadcast programming: 104 Broadcast sending: 47 Caller ID: 62. 64 Set fax default (Feature #459): 68 Setup list: 104 Storing Broadcast: 46 Email address: 72 Subnet mask (Feature #502): 73 T TEL mode: 50 Telephone number list: 104 Time adjustment (Feature #226): 62 Toner cartridge: 11 Toner life: 106 Toner save (Feature #482): 13. 63 V Volume: 23 W Web fax preview access code (Feature #450): 54 WINS server #1 (Feature #538): 74 WINS server #2 (Feature #539): 74 Z Zoom hold (Feature #468): 69 S Scale selection (Feature #147): 60 Scan features: 71 Scan mode (Feature #493): 71 Scan parameter hold (Feature #494): 71 Scanner glass: 21. 64. ดัชนี Power switch: 19 Printer test: 104 Programming: 59 Pull scan: 35 Scan application: 35 Viewer: 35 Push scan: 32 Email: 32 Email address: 33 File: 32 FTP: 34 OCR: 33 SMB folder: 34 Viewer: 32 Q Quick scan: 44 R Recall time (Feature #121): 60 Receiving faxes Automatically: 49 Computer: 54 Manually: 50 Web browser: 54 Recording paper: 15 Recording paper size: 105 Redialling: 43. 36.

บันทึก 122 .

บันทึก 123 .

0-2731-8888 â·ÃÊÒÃ: 0-2731-9976 ÈٹÅÙ¡¤ŒÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ 0-2729-9000 http://www.th *MB2010CX* *MB2010CX* หมายเหตุ: ขอมูลผลิตภัณฑอาจผิดพลาดไดเนื่องจากการพิมพ PNQX2360YA CM0909CN1109-CD .ºÃÔÉÑ· ¾Ò¹Ò⫹Ԥ «ÔÇ à«Åʏ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Ó¡Ñ´ àÅ¢·Õè 75 ¶¹¹àÊÃÕä·Â á¢Ç§¤Ñ¹¹ÒÂÒÇ à¢µ¤Ñ¹¹ÒÂÒÇ ¡ÃØ§à·¾Ï 10230 â·Ã.co.panasonic.