UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE SILVICULTURĂ

ARHITECTURĂ PEISAGERĂ ŞI DESIGN FORESTIER
SUPORT DE CURS

şef lucr. dr. ing. Cezar Valentin TOMESCU

2006 2007 2006-2007

Cap. I. GENERALITĂ I
1.1. Defini ia şi obiectul disciplinei
Arhitectura peisageră, numită şi Arhitectura peisajului sau Proiectarea spa iilor verzi, este disciplina de interferen ă, ridicată la rangul de artă şi ştiin ă, ce se ocupă cu proiectarea şi amenajarea sistemului de spa ii verzi, în ansamblu şi a spa iilor verzi, în particular, după anumite principii şi tehnici, prin asocierea elementelor naturale (vegeta ie, apă, sol, roci) cu elementele artificiale (clădiri, căi de circula ie, dotări, instala ii, etc.), cu scopul îndeplinirii anumitor func ii de către acestea. Totodată sunt stabilite şi metodele de realizare, de îngrijire şi de ocrotire a spa iilor verzi în contextul condi iilor sociale, economice şi istorice în acel moment. A amenaja un spa iu verde nu înseamnă a umple spa iile goale dintre clădiri cu „pietre, iarbă, flori şi copaci” ci înseamnă a organiza, a armoniza şi a disciplina formele vegetale, cromatica dinamică a florilor şi frunzelor, mobilitatea apei, contrastul textural al suprafe elor şi relieful cu diferite construc ii sau dotări.

1.2. Disciplină de interferen ă
Arhitectura peisageră ca disciplină complexă reuneşte numeroase aspecte din cele mai diferite domenii, pornind de la disciplinele de bază: istoria artei grădinilor, teoria arhitecturii peisajelor, proiectarea peisajelor, construirea, îngrijirea şi restaurarea peisajelor, şi continuând cu: - discipline grafice: geometria descriptivă şi de perspectivă, desen tehnic, desen artistic, compozi ie, design;. - ştiin e biologice: botanică, dendrologie, floricultură, fiziologia plantelor, fitopatologie, entomologie; - discipline tehnice: topografie, construc ii, arhitectură, drumuri şi poduri, urbanism, amenajarea şi sistematizarea teritoriului, îmbunătă iri funciare, corectarea toren ilor, pedologie, sta iuni, climatologie, silvicultură, mecanizare, împăduriri; - discipline sociale: istorie, economie, filozofie, sociologie, legisla ie specifică, management, marketing.

1.3. Importan a disciplinei
Crearea de noi zone verzi, protejarea, conservarea şi extinderea celor existente, reprezintă un mijloc important de combatere a ac iunii factorilor poluan i, şi de ameliorare a mediului de via ă al oamenilor. Pădurile şi orice fel de spa iu verde au un rol ecologic esen ial fiind mari producătoare de oxigen necesar vie ii şi contribuie la reducerea poluării fizice, chimice şi microbiene, prin crearea unui microclimat favorabil, ac ionând direct asupra valorilor extreme ale diferi ilor factori de mediu (temperatură, vânt, umiditate atmosferică). Numeroase spa ii verzi au un rol important în ameliorarea şi valorificarea terenurilor

degradate sau a celor cu risc ridicat de eroziune precum şi în ameliorarea şi conservarea peisajelor. Spa iile verzi contribuie la îmbunătă irea calită ii vie ii omului prin realizarea mediului şi cadrului favorabil recreării publice sau private în aer liber, prin îmbunătă irea şi înfrumuse area mediului antropic (localită i, unită i industriale) în care omul trăieşte şi munceşte, influen ând pozitiv starea psihică şi fizică a acestuia. Unele spa ii verzi au o importan ă ştiin ifică deosebită (grădini botanice, grădini zoologice, rezerva ii, parcuri na ionale) sau o importan ă culturală (grădini istorice, grădini-muzeu, grădini expozi ionale).

1.4. No iuni de bază, defini ii
Spa iile verzi sunt teritorii (suprafe e) amenajate, situate în interiorul sau exteriorul localită ilor, în care vegeta ia lemnoasă şi ierboasă ocupă procente însemnate şi în care se găsesc şi diferite dotări cu caracter utilitar, de recreare sau cultural, destinate îndeplinirii diferitelor func ii, cu precădere a celor sanitare, recreative şi decorative. Unitatea de spa iu verde este delimitată teritorial, fiind caracterizată printr-o serie de elemente, şi îndeplineşte cel pu in o func ie principală, având suprafa a variabilă de la câteva zeci de metri pătra i până la sute de hectare. Vegeta ia este principalul element al spa iilor verzi, fiind constituită din totalitatea plantelor, care împreună cu elemente biotice animale, cu cele fizice naturale (abiotice) şi cu cele sociale, formează mediul. Mediul este ansamblul în spa iu şi timp al factorilor naturali şi a celor antropici, care influen ează activitatea omului şi care este influen ată de om. Peisajul este por iunea din natură cuprinsă într-o singură privire şi care formează un ansamblu, este ansamblul de elemente naturale (relief, sol, apă, aer, vegeta ie) şi/sau antropice (aşezări, construc ii, exploatări industriale) care are func ionalitate şi care se manifestă ca un tot.

Cap. II. AMENAJAREA SPA IILOR VERZI ÎN DIFERITE PERIOADE ISTORICE

Preocupări privind amenajarea grădinilor, a spa iilor verzi în general, au existat din cele mai vechi timpuri, unele popoare străvechi având un cult deosebit pentru acest lucru. Omul a dorit dintotdeauna să modeleze natura, să se înconjoare cu elemente din natură (arbori, arbuşti, specii ierboase, stânci, roci, apă, etc.), să le armonizeze şi să le integreze în mediul artificial creat de acesta, fapt asupra căruia şi-au pus amprenta cultura şi tradi iile poporului respectiv. Astfel, în decursul istoriei s-au conturat şi s-au dezvoltat concep ii şi modalită i diferite de amenajare a spa iilor verzi, concep ii ce au evoluat, au dispărut, au fost regăsite, au interferat, s-au îmbogă it şi dezvoltat, transmi ându-se de la un popor la altul, de la o regiune la alta, dintr-o epocă în alta, conturându-se astfel stiluri şi şcoli bine definite, cu principii şi modalită i proprii de realizare a grădinilor.

2.1. Spa iile verzi în Antichitate
Dovezile istorice precum: picturile murale, basoreliefurile, mozaicurile, textele istorice, vestigiile construc iilor străvechi, atestă apari ia şi dezvoltarea grădinilor la început în Orient (Asia) şi în nordul Africii (Egipt) şi mai târziu în Europa (Grecia, peninsula Italică, peninsula Iberică) şi în jurul Golfului Mexic. Grădinile din antichitate au avut la început scop utilitar, fiind cultivate numeroase plante cu rol alimentar, mai târziu au căpătat un caracter religios şi de slăvire a divinită ilor, sau un caracter meditativ. În timp sortimentul de plante s-a lărgit, grădinile au început să capete un caracter ornamental şi recreativ, oferind umbră şi răcoare. În Orient datorită climatului cald şi verilor toride dar şi a suprafe elor întinse de deşert şi terenuri aride, grădinile erau privite ca adevărate oaze de răcoare, relaxare, repaus şi plăcere. Crearea acestor grădini a impus crearea de sisteme de aduc iune a apei şi de irigare, fiind stimulată şi de dezvoltarea arhitecturii prin crearea de palate, temple şi reşedin e somptuoase. Grădinile din Orient erau sinonime cu no iunea de Paradis sau Raiul pe Pământ, fiind de fapt locuri privilegiate ce ofereau plăcere şi relaxare prin verdea ă şi umbra oferită de numeroasele specii lemnoase, miresmele diferitelor specii aromatice sau prin răcoarea apei sub formă de cascade sau bazine.

2.1.1. Spa iile verzi din Mesopotamia
Marile civiliza ii ale sumerienilor, babilonienilor şi asirienilor ce s-au dezvoltat în regiunea dintre fluviile Tigru şi Eufrat, se caracterizează, printre altele, şi prin dezvoltarea marilor oraşe, prin monumentalele construc ii ale palatelor şi templelor, ce cuprindeau în cadrul incintelor, grădini luxuriante, amenajate în strânsă corela ie cu liniile arhitectonice.

Astfel, faimoasele grădini suspendate din Babilon (sec. al VI-lea î.H.), considerate una din cele 7 minuni ale lumii antice, s-a remarcat prin monumentalitatea teraselor, prin ingeniozitatea irigării tuturor acestor nivele şi nu în ultimul rând prin abunden a şi diversitatea mare a speciilor, aşezate conform distribu iei naturale altitudinale a acestora. Aceste grădini, făceau parte din palatul regelui Nabucodonosor al II-lea, şi erau realizate pe o construc ie masivă din piatră, sub formă de terase suprapuse, din ce în ce mai mici, având o înăl ime totală de cca. 22 m. Întregul ansamblu, ce forma un trunchi de piramidă, era sus inut de coloane masive din piatră, ce alcătuiau la baza edificiului 14 bol i răcoroase dispuse de o parte şi de alta a unui culoar boltit. Terasele, de formă pătrată, erau pavate cu lespezi mari de piatră şi izolate cu un strat de bitum şi mai multe rânduri de cărămidă nearsă, pentru a se împiedica infiltrarea apei. Deasupra exista un strat drenant, peste care era aşezat pământul fertil de la 2 m grosime pe prima terasă, până la 1 m pe ultima terasă. Apa era dirijată printr-un sistem hidraulic situat sub prima terasă, fiind adusă din râul Eufrat printr-un canal de alimentare şi condusă mai departe prin trei pu uri înglobate în construc ie. Un sistem cu lan uri continue ridica apa până la ultimul nivel, de unde era dirijată printr-un sistem de jgheaburi, rigole, bazine şi cascade, asigurându-se irigarea tuturor teraselor, datorită curgerii naturale a apei. Planta iile erau libere, realizându-se o armonie a liniilor arhitecturale cu volumele şi formele regulate sau neregulate ale vegeta iei. Ca specii folosite se amintesc: curmalii, palmieri, diverşi arbuşti, plopi, pini, lotuşi sau numeroase specii de flori.

2.1.2. Spa iile verzi din Egiptul antic
În Egiptul antic, pe malurile Nilului, în mileniul al III-lea î.H., existau numeroase terenuri fertile, străbătute de canale pentru iriga ie, cultivându-se smochini, curmali, rodii, cocotieri, sicomori, vi ă de vie şi numeroase legume. Marile domenii agricole ale marilor proprietari, locuin ele acestora cuprindeau şi grădini de relaxare şi plăcere. Grădinile locuin elor erau considerate o prelungire naturală a clădirii fiind înconjurate de ziduri sau un gard masiv din lemn, având întotdeauna o formă regulată (dreptunghi). Grădina avea ca element central un canal cu apă sau un bazin dreptunghiular alungit sau în formă de T, populat cu peşti colora i şi în care erau cultiva i lotuşi. Vegeta ia era distribuită astfel: în imediata apropiere a canalului sau bazinului erau dispuşi arbuştii sau arborii de talie mică, iar la periferie, în lungul unei alei perimetrale erau dispuşi arborii înal i cu port piramidal. Grădinile mai mari prezentau unele compartimentări interioare cu ziduri scunde sau cu treiaje pe care se cultiva vi ă-de-vie sau alte specii cu valoare alimentară. Ca specii folosite erau unele specii fructifere dar şi numeroase specii forestiere (paltinul şi plopul), precum şi numeroase specii floricole precum: mixandrele, lăcrămioarele sau trandafirii.

2.1.3. Spa iile verzi în Grecia antică
Civiliza ia antică din sudul Europei a înregistrat o dezvoltare extraordinară în toate domeniile, arta grădinăritului nefăcând excep ie.

La început grecii au cultivat în grădinile lor specii cu rol alimentar: pomi fructiferi, vi a-de-vie şi diverse legume. Grădinile au apărut ini ial pe lângă temple sau diferite aşezăminte religioase, fiind locul în care se desfăşurau ceremoniile de slăvire a zeilor. Templele închinate diferitelor divinită i erau situate în peisaje naturale de o frumuse e remarcabilă. În secolele II-IV î.H. existau grădini pe lângă palate, gimnazii şi academii, de dimensiuni relativ restrânse, ce aveau numeroase elemente cu valoare artistică precum statui, fântâni, pergole, porticuri, elemente ce întregeau vegeta ia abundentă. Tot în această epocă au apărut grădinile publice numite agora, în care se aflau principalele institu ii de cultură şi artă şi cele în care se ineau adunările populare. În acest sens se poate aminti grădina publică Olimpia din Pelepones, în care se desfăşurau diferite jocuri olimpice. Pia a publică, numită agora, folosea pentru adunările populare şi întrunirile politice, era un loc privilegiat unde se cultivau diferite specii de arbori. Dintre aceste specii pot fi amintite: platanul, ulmul, plopul, sălciile plângătoare, chiparoşii, merii, perii, rodiile, măslini (din crengile cărora se făceau cununile de laur pentru învingătorii întrecerilor sportive), palmieri, dafini, smochini, trandafiri, mirt, laur, buxus. Ca specii floricole, erau des folosite: crinii, panselele, garoafele, micsandrele, nu-mă-uita, macii, zambilele, stânjeneii şi bujorii. În epoca elenistică au apărut şi s-au dezvoltat mici grădini ale locuin elor incluse în construc ie numite grădini patio, în care erau prezente fântânile arteziene, mici canale sau diverse statui de nimfe.

2.1.4. Spa iile verzi în Roma antică
Amenajarea grădinilor la romani a înregistrat o dezvoltare importantă în timpul Imperiului Roman, fiind influen ată de arta popoarelor supuse. Spa iile verzi au apărut pe lângă palatele imperiale, pe lângă vilele luxoase ale patricienilor, pe lângă temple şi locurile de adunare. Vestigiile arheologice atestă existen a grădinilor somptuase în jurul vilelor mari situate în locuri naturale de o mare frumuse e, terenul fiind amenajat în terase cu perspective şi privelişti deosebite, dar au existat şi grădini mici, ale locuin elor. Grădinile din jurul vilelor suburbane, au devenit adevărate parcuri, sistematizate în diferite sectoare cu diferite construc ii şi amenajări. Vila (locuin a) era întotdeauna amplasată pe pantele colinelor în locurile de unde existau cele mai bune vederi panoramice, iar terenul din jur era amenajat în terase. Centrul arhitectonic era constituit din locuin ă iar grădina era o completare şi o continuare a casei. Sistematizarea generală presupunea existen a mai multor sectoare arhitecturale cu organizare simetrică, subordonată unei axe de compozi ie generală de câte un edificiu sau de o construc ie decorativă (canal, bazin, colonadă) fiind corelate între ele prin zone trasate liber, natural, alcătuind un ansamblu unitar. Existau numeroase elemente arhitecturale precum: porticuri, pergole, treiaje de lemn, statui, vase ornamentale, bazine, canale, fântâni, pavilioane, coloane, chioşcuri. Sectoarele principale ale grădinii erau: - grădina de agrement sau zona pentru plimbare, situată în fa a terasei, cu alei geometrice, dar nu viguros simetrice, pavate, înso ite de numeroase coloane şi chioşcuri pentru plante agă ătoare, vase şi statui;

vasele şi statuile. ce va fi preluată şi dezvoltată mai târziu în grădinile medievale. au preluat şi amplificat tipul elen de grădină. De asemenea erau cultiva i trandafiri. buxus.zona pentru călărit şi plimbări cu lectica.V.2. platani. aceasta fiind inclusă în clădire şi fiind înconjurată de o galerie de coloane numită peristil. a fost urmată timp de peste două secole în occidentul creştin. zambile.1. formă pătrată. pini. aduse în urma campaniilor în Orientul Mijlociu (lalele. fastuoasele palate imperiale şi locuin ele aristocra ilor erau înso ite de grădini deosebite. Erau prezente şi pu uri rotunde. Villa Mecena.2. Exemple: Villa lui Cicero. Grădinile monahale erau compartimentate perfect geometric. tisă.2. în Evul Mediu. a înregistrat un regres. ce cuprindea Europa Sud-estică. Schema modelului grădinii medievale. . Această schemă se baza pe compartimentarea grădinii (ce avea formă dreptunghiulară) în sectoare separate de cultură: . Constantinopol. Din timpul lui Augustus s-a dezvoltat arta tăierii arbuştilor (arta topiară). Erau prezente pergolele şi coloanele. plante medicinale şi aromatice. rozmarinul şi mirtul. Villa Lucullus. fiind înconjurate de un zid de marmură. trandafiri. Spa iile verzi în Evul Mediu (sec. sau diferite sculpturi decorative înso ite de numeroase amenajări hidraulice. duzi. horticultura a făcut progrese. Totuşi tradi ia cultivării diferitelor plante s-a păstrat pe lângă aşezările religioase. cu spa ii distincte pentru legume şi pomi fructiferi.parcul sau zona în care erau crescute animale sălbatice şi domestice. Ca specii erau cultivate: buxusul sub formă de borduri tunse. chiparoşi.XIV d. . mimoze). În capitala imperiului. prin îmbogă irea sortimentului de specii ornamentale.arbuştii şi plantele ornamentale. specii floristice. tei. ca urmare a cruciadelor. Spa iile verzi din Bizan Imperiul bizantin. specii de pomi fructiferi şi diferite specii de flori. la interior cu bazine străjuite de statui.. urbane. Acestea aveau. de regulă.) 2. Villa Sallustius. Central se găsea un bazin sau un canal ornamental. fie o fântână cu un joc de apă. Grădinile vilelor mai mici. Totuşi. a fost utilizat mai mult în scopuri utilitare. cu coloane de piatră colorată şi marmură. 2. nordul Africii şi Asia Mică.H. Speciile folosite frecvent în spa iile verzi ale reşedin elor din timpul Imperiului Roman au fost: stejari cu frunze persistente şi caduce. busuioc. toate dispuse sub forma diferitelor desene în jurul peristilului sau a bazinului. Spa iile verzi din Europa occidentală Arta amenajării spa iilor verzi în Europa occidentală. în interiorul cetă ilor şi castelelor fortificate terenul disponibil pentru grădini devenind foarte limitat. zonă ce era caracterizată prin existen a aleilor largi mărginite cu garduri vii. toate acestea înso ite de o vegeta ie exuberantă. peste care s-au grefat elementele orientale. smochini.grădina cu pomi fructiferi. s-a dezvoltat în tradi iile clasice greco-romane. 2. lauri. .2. crini. lotus sau diverse flori.

2. XIII-XIV. . predominant persană. . Unele arabescuri sau mozaicuri se regăseau în modul de aranjare a plantelor. menajerie. buxusul. folosite ca loc de promenadă şi care făceau legătura între diferite sectoare ale grădinii. magnolii. compartimentare realizată. fie sub formă de fântâni arteziene.2. cu diverse amenajări pentru amuzament: labirint. vi a-de-vie sau trandafiri urcători. Fiecare fântână avea o personalitate aparte. legate prin mici canale de teracotă sau marmură. fie erau situate în afara palatelor. Acest lucru s-a petrecut şi în arta amenajării spa iilor verzi. Printre particularită ile acestor grădini se numărau şi ornamentele bogate. Compozi ia era geometrică. 2. fiind plane şi înconjurate de ziduri. adesea aranjate liber. galerii acoperite de plante că ărătoare. Grădinile locuin elor medievale aveau dimensiuni mai mici. Grădinile impresionează şi astăzi prin simplitatea şi sobrietatea elegantă. magnoliile. Apa era folosită fie în bazine şi canale. Mai erau folosite diverse specii floricole şi gazonul. al VII-lea d. Locuin ele mici aveau o singură grădină. pavilioane pentru petreceri. delimitate de alei de aceeaşi lă ime. mărginite de rânduri de plante tunse. înconjurate de ziduri. 2. grădinile arabe având la început o influen ă orientală.3 Grădinile islamice Civiliza ia arabă şi-a pus amprenta asupra tuturor ărilor ce făceau parte din marele imperiu islamic (începând cu sec. Grădina era împăr ită în 4 păr i egale. Arta topiară era folosită în exces. Grădinile arabe din Spania Vestite sunt palatele Alhambra şi Generalife din Granada. Speciile folosite: chiparoşi. Grădinile regale şi cele ale nobililor erau mai mari şi în general compartimentate în cur i geometrice separate prin garduri. fie aveau straturi de formă pătrată.. pini. de formă regulată iar cele mai mari. arbuşti tunşi şi garduri vii tunse. acolo unde spa iul permitea. apoi au căpătat un specific propriu. strălucitoare din plăcu e de ceramică prezente pe ziduri. monotonă.grădina de flori. citricele. Nu existau sculpturi. laur dispuse adesea în compartimente geometrice conturate cu garduri vii din buxus tuns.H. palmieri. caracterizată de prezen a careurilor egale.). acestea fiind interzise în religia mahomedană. iar lipsa arborilor era suplinită prin îmbrăcarea zidurilor ce împrejmuiau grădina cu plante agă ătoare precum iedera.4. o suită de grădini. eucalipt. Grădinile interioare prezentau central un bazin sau canal cu apă în care se revărsau mai multe fântâni arteziene. situate în cur ile clădirilor. din timpul domina iei arabe. Grădinile fie erau interioare. bazine.) dar au asimilat elemente şi din civiliza ia popoarelor supuse. leandri. Speciile folosite erau: chiparoşii. prin întretăierea a două canale cu apă. şi grădina Alcazar din Sevilla (sec. Exemple: grădinile de la Luvru şi Saint-Pol (Carol al V-lea). pere ii de fundal.grădina de legume şi plante medicinale.H. mirtul. Fântânile arteziene erau folosite şi la intersec ia aleilor.d. cu func ie exclusiv ornamentală.

fiind natural. o dată cu dezvoltarea noii religii. toate având diferite semnifica ii în concep iile filozofice ale chinezilor: mun ii şi masele stâncoase reprezentau scheletul Pământului. galerii. sec. au fost create parcuri naturale. mai ales datorită prezen ei diferitelor construc ii. Elementele primordiale erau mun ii. în care vegeta ia era dispusă natural. plante şi animale.) şi cuprindeau mun i. având ca element primordial al naturii – vegeta ia. Arta grădinilor din China a influen at grădinile din Japonia. pentru dobândirea perfec iunii morale. fiind excluse liniile drepte. cascade. a liniştii sufleteşti şi a păcii divine.. neregulat. cu aspect natural. ape. Filozofiile religioase din China. suprafe ele foarte întinse. bambuşii – prietenia necondi ionată. . gravurile sau scrierile atestă frumuse ea deosebită a spa iilor verzi chinezeşti. şi conduceau privitorul de la un punct de interes la altul. promovează ideea realizării comuniunii omului cu natura. Toate elementele grădinii erau aranjate în spa iu foarte ingenios. situat pe malul unui lac. II-I î. grote. lacurile şi râurile. (dinastia Tang). de basm. Parcurile reşedin elor imperiale şi ale nobililor au căpătat o dezvoltare fără precedent în sec. fiind create mai ales în sec. servind ca loc pentru plimbare. iar în Europa a stat la baza creării stilului peisager şi a grădinilor engleze din sec. în strânsă legătură cu religia. pinii – fermitatea şi for a caracterului. ca de exemplu un pavilion pentru medita ie. budismul. Picturile. în armonie cu peisajele naturale. subordonate concep iei de creare a peisajului după modele oferite de natură.2. stânci.H. poduri şi pode e.H. Crizantemele şi bujorii erau nelipsite şi se dispuneau în grupuri mari. în care peisajele căpătau diferite semnifica ii filozofice. ziduri.3. Ca o caracteristică a tuturor grădinilor din China. Grădinile de plăcere – au fost amenajate pe domeniile împăra ilor (dinastia Han. cheiuri. firesc. Spa iile verzi din Extremul Orient 2. lotusul – puritatea spirituală şi înăl area sufletească. Apa era folosită sub formă naturală (cursuri de apă. por i.H. modificat sau aparent natural. Speciile folosite aveau de cele mai multe ori semnifica ii aparte. creând privitorului diferite impresii: de măre ie. de groază. Priveliştile erau oferite treptat şi se foloseau scenele „surpriză”. VIII-IX d. În zonele în care erau situate aceste mânăstiri. piersicii ornamentali – Paradisul. indiferent de perioada istorică. chioşcuri. terase. având caracter natural. iar apele. de veselie. arterele pământului.3. cascade naturale) sau în bazine artificiale. Religia a impulsionat crearea spa iilor verzi şi găsirea cadrului natural propice vie ii spirituale în raport strâns cu elementele naturii. bazine. cu caracteristici proprii. al XVII-lea d. IV-V d. vânătoare sau diverse tehnici yoga pentru atingerea diferitelor stări spirituale şi fizice. odihnă. Relieful era foarte variat. situate în peisaje naturale remarcabile prin frumuse e. Se foloseau numeroase elemente decorative: pavilioane. care se integrau perfect aspectelor şi formelor naturale. pe vârful unei coline sau în pădure. astfel: prunii – vestitorii renaşterii naturii. este mărimea acestora.H. Terasele erau trasate liber. şi reflectă puternicul cult al naturii.1 Spa iile verzi din China Arta grădinilor în China se pierde în vechime. ce erau descoperite brusc la un moment dat. Grădinile monahale s-au dezvoltat pe lângă mănăstirile budiste.

Bonsai constituie arta cultivării şi realizării arborilor în miniatură. atât pe lângă locuin e cât şi pe lângă temple sau palate.H. pavilioane pentru ceai. . arbori şi arbuşti. grădină de muşchi. prelucrate după anumite reguli compozi ionale şi diferite simboluri. Grădinile templelor reprezentau elementul preponderent al clădirii. Astfel în Japonia. au apărut şi s-au dezvoltat arta Ikebana şi arta Bonsai.3. cu balustrade ornamentate. pe care erau dispuse câteva stânci mari sugerând insule mai mari sau mai mici (similare cu caracterul insular al peisajului ării) şi relativ pu ină vegeta ie: muşchi şi foarte pu ini arbori. lanterne din piatră. fiind o componentă a acesteia. orientat pe direc ia N-S. din dorin a de a aduce natura în locuin e. bambus. grădină aridă. devenind o artă na ională. lac cu insule. Grădinile imperiale.toate elementele inerte imită perfect formele de relief naturale. În sec. în China s-au făcut sim ite elemente ale altor culturi vecine (India. în decursul timpului. mai mari sau mai mici. 2. sau din Europa medievală şi renascentistă. specii lemnoase de talie mică şi a arbuştilor cu forme ciudate. stâncile. peste care erau construite pode e curbate sau acoperite. Spa iile verzi. coline. cu simboluri filozofice caracteristice. Principiile amenajării grădinilor japoneze: . muşchi. modelul de amenajare a unei grădini cuprindea o ceainărie situată pe marginea unui heleşteu orientat E-V. În aceste grădini fie era reconstituit la o scară redusă un peisaj complet cu mun i. arborele de ceai. arta spa iilor verzi la chinezi şi-a păstrat caracteristicile proprii având drept concept de bază crearea peisajului după modelele oferite de natură.decorul vegetal tradi ional este constituit din anumite specii: pini. un râu sau pârâu. ferigi. grădini aride) se remarcă prin compozi ii desenate de artişti de prestigiu ai vremii. erau prezente pretutindeni. cu aspect cât mai natural (pasul japonez). Islam). azalee. . aleile erau înlocuite de lespezi de piatră neregulate ca formă. podurile.H. pietre rotunjite. Perioada grădinilor uscate (grădini de piatră.2 Spa iile verzi în Japonia Arta grădinilor în Japonia a fost preluată din China. fie erau create anumite scene de peisaj (mai dezvoltate în diferite perioade) precum: grădină montană. plus diferite lampadare. cuprindeau şi diferite construc ii sau elemente de arhitectură: poduri. fiind folosite toate elementele din natură. pasul japonez. destinate contemplării din interiorul clădirii. por i. al VIII-lea d.vegeta ia este perfect integrată peisajului. sau de pe verandă. Persia. pârâu cu cascadă.capitala ării. fiind ulterior personalizată. şi în Kyoto. diverse plante cu sau fără flori. Ikebana reprezintă arta aranjamentelor florale. sec. Simbolismul filozofic era utilizat la maxim. miniaturală: cursul de apă. Grădinile mari în care se puteau crea peisaje complete.Deşi. ienuperi. erau concepute după modelul chinezesc dar la o scară mai mică (Nara . pietriş. Perioada grădinilor miniaturale este caracterizată prin crearea de grădini foarte mici de 40-90m2 în care totul era amenajat la o scară foarte mică. stânci col uroase. camelii. imitând forma şi habitusul celor din mediul natural. Dominantă pentru aceste grădini era suprafa a acoperită cu nisip alb aşezat ca valurile mării. al VIII-lea d. nisip. fântâni şi foarte multă vegeta ie.). .

chiparoşi.vegeta ia era tratată arhitectural şi subordonată compozi iei geometrice: planta ii liniare. . adeseori sub forma unei orgi de apă (Villa d’Este). lespezi sub forma pasului japonez. răcoreşte atmosfera şi murmură fără încetare fiind dirijată pe pante.. arbuşti modela i în volume geometrice. ziduri înverzite.utilizarea vegeta iei tunse. bazine neregulate.sistematizarea etajată a grădinii şi subordonarea fa ă de o axă principală de perspectivă cu sensul descendent al pantei.Villa Lante din Bagnasia (5 terase). . parapete ornamentale. Această orientare a apărut la început în Italia. ci pietre late. înso ind aleile în canale înguste sau în cascade cu trepte.organizarea arhitecturală a spa iilor fa ă de clădire.prezen a sculpturilor. lămâi. ornamentate şi legate prin scări şi rampe.) a fost o perioadă de înflorire a culturii şi civiliza iei europene. precum: . prin reluarea idealurilor antichită ii clasice. de unde a iradiat apoi în restul Europei. fie alimentează fântânile prin jeturi şi jerbe de apă. magnolia.Villa d’Este la Tivoli (8 terase).apa era folosită sub formă naturală.H. Specii folosite erau: pini. 2. . XV-XVI d. ienuperi. buxus. arhitectură.4.H.sunt preferate speciile cu frunze persistente: pini. stejari meridionali. Spa iile verzi în perioada Renaşterii şi Barocului Renaşterea (sec.simetria fa ă de o axă a compozi iei. Spa ii verzi italiene În această epocă (Renaşterea) grădinile italiene au avut cea mai mare strălucire şi cel mai mare rafinament. Principiile de amenajare ale grădinilor erau preluate de la grădinile antice.apa aduce mişcare.nu erau folosite alei. . . în special pentru grădinile vilelor suburbane. . . . al XVII-lea d. cascadelor. . dar tradi ia artei japoneze s-a păstrat. În grădinile japoneze publice moderne a apărut gazonul. bambus. încep să apară primele grădini publice. mirt. camelii. cascade. pe terase succesive.4. arborele de ceai.legătura dintre clădire şi grădină prin elemente decorative construite. a canalelor.arbuştii sau arborii modela i prin tundere dădeau impresia de natural. tisă. cireşii. .1. 2. . . vase ornamentale. ce aveau un caracter mai detaşat de semnifica iile religioase ale celorlalte grădini. . . . Unele din marile crea ii ale Renaşterii din sec al XVI-lea se păstrează şi astăzi: . .erau folosite zidurile masive de sprijin. garduri vii şi borduri tunse. literatură. Din sec. ştiin ă. lauri şi portocali. .în lungul axei dar şi pe terase erau create partere decorative cu buxus dispus sub forma diferitelor desene.folosirea din abunden ă a bazinelor cu apă. azalee. din toate domeniile: artă.Villa Medici în Roma (2 terase). ca influen ă occidentală.Grădina palatului Farnese din Caprarola. glicina.

grădina Garzoni – Collodi. la care grădinile erau în incintă.grădinile de la castelele Tuilleries. al XVII-lea. luxul şi strălucirea în care trăiau monarhul şi nobilimea franceză nu s-a reflectat numai în palatele somptuoase ci şi în grădinile şi parcurile ce le încadrau. 2. Existau canale şi lacuri imense. care a adus ca elemente noi terasarea terenului (cu diferen e mici de nivel).În secolul al XVII–lea d. În prima jumătate a sec.grădina Luxembourg din Paris. Între clădiri şi grădină exista o coeziune arhitectonică. . la castelele Amboise. . S-au mărit dimensiunile grădinilor. vase.grădina Villei Dohia Pamphili – Roma. Saint-German. Blois şi Gaillon de către un arhitect italian. fântâni. fântânile cu stânci şi teatrele de apă (statui. în arhitectură. Au fost realizate decoruri bogate. Fontainbleau. cu partere decorate cu flori. Au apărut grotele artificiale.H. Exemple din sec al XVI-lea: . al XVI–lea. având şi func ie decorativă şi func ie utilitară. apare stilul baroc. al XVII-lea crea iile importante au fost: . În unele situa ii canalele s-au păstrat. ce a înlocuit desenele geometrice regulate folosite de maeştrii italieni (familia Mollet = familie de decoratori de grădini) tip de parter introdus la începutul sec.arhitect peisagist Delorne.grădinile Baboli ale palatului Pitti – Floren a. S-a adoptat dispunerea liberă a arborilor renun ându-se la aşezarea perfect geometrică.2.. . dar dispare schematismul rigid. sub aspectul echilibrului şi simetriei. îmbogă irea ornamenta iilor cu fântâni de marmură şi introducerea de modele noi ale parterelor (fa ă de grădinile medievale). . cu numeroase statui. a început să se schimbe radical concep iile medievale de amenajare ale grădinilor. ce constituiau de fapt locul de desfăşurare a evenimentelor şi serbărilor fastuoase. .grădinile de la castelele Verneiul şi Charleval . Exemple:. dispar fortifica iile oraşelor şi castelelor franceze cu ziduri şi canale de apă. Abia după jumătatea sec.4.grădinile castelelor Anet şi Chenonceaux . bazine. Astfel. rezultând spa ii mult lărgite. Terenul era modelat în terase mari. compozi ii sculpturale cu teme alegorice inspirate din mitologia greco-romană. devenind mai târziu o caracteristică a parcurilor franceze ale Renaşterii. . stil ce îşi pune amprenta şi în arta amenajării spa iilor verzi.grădina Villa Aldobraudini – Frascatti. pictor şi arhitect) favorit al .grădinile din Isola Bella – insulă în lacul Maggiore (cu 9 terase). roci şi apă în mişcare). Spa iile verzi din Fran a Primele grădini ale Renaşterii au fost realizate în Fran a la începutul secolului al XVI–lea d.arhitect peisagist Du Cerceau. traseele rectilinii. tinzându-se către transformarea în parcuri.grădinile Gamberaia – Floren a. Formele geometrice mai sobre au fost înlocuite de elemente cu contururi mai dulci. La sfârşitul perioadei Renaşterii şi începutul Barocului a apărut tipul de parter cu broderie de buxus. curbe.H. fiind îmbinate cu linii ample. . În perioada Barocului. Figura cea mai importantă în conceperea parcurilor şi grădinilor din această perioadă a fost Le Nôtre (1613-1700) – peisager (grădinar. Principiile esen iale s-au men inut. Compozi ia grădinii era sistematizată în func ie de un ax dominant reprezentat de o alee centrală.

compozi ii sculpturale cu personaje mitologice. acestea fiind înlocuite de covoare verzi (gazon). arta grădinilor a evoluat în direc ia reîntoarcerii la natură. . al XVIII-lea. bazine. toate acestea eviden iind şi punând în valoare măre ia palatului. Saint Germain-en Laye. sub influen a literaturii. . conuri.aleile sunt rectilinii. Versailles. se păstrează axa .4.„regelui Soare”. realizându-se o legare şi o deschidere spre peisajul înconjurător.toate păr ile componente sunt ordonate geometric fa ă de o axă dominantă centrală respectiv axa centrală. s-au făcut sim ite influen ele italiană şi franceză. bazine şi canale. . vase în stil baroc.3. . Ulterior. racordate cu ziduri de sprijin. statui sau vase. balustrade sau cu suprafe e plane cu compozi ii geometrice. 2. cu principii compozi ionale proprii. cu precădere în centrul bazinelor sau fântânilor arteziene. .zonele din imediata vecinătate a palatului sunt degajate. . . a renun ării la rigiditatea şi artificialitatea stilului francez. . în Anglia începând cu sec. borduri sau broderii de buxus tuns. a bazinelor sau a diferitelor compozi ii dar şi prin echilibrarea unor amenajări diferite – fapt ce imprimă mai multă varia ie ansamblului. alături de diferite fântâni. La început s-a renun at la tunderea arborilor. constituind totodată şi perspectiva principală.sunt folosite.perspectivele secundare sunt perpendiculare pe cea dominantă şi sunt construite pe axe de compozi ie subordonate.sunt create mari perspective încadrate de mari volume vegetale.simetria fa ă de axă este realizată prin simetria perfectă a parterelor.ca elemente arhitecturale sunt prezente: colonade. dominantă. Fontainbleau.compozi ia era tratată arhitectural. dând lumii unele dintre cele mai frumoase parcuri monumentale precum: Vaux-le-Viconte.terenul este modelat în terase largi. în Anglia dominau grădinile medievale. rampe. . treiaje. în timp ce în Europa arta grădinilor evolua sub influen a puternică a stilului francez. mai ales pe axa principală. piramide.sunt prezente. . picturii de peisaj şi a noii mişcări culturale.simetric fa ă de axele compozi iei sunt dispuse planta ii arborescente (pentru accentuarea grandorii) încadrate de aliniamente de arbori cu coroanele tunse în forme geometrice alcătuind ziduri verzi. . Le Nôtre a transformat clasicismul antic printr-un concept original. şi constituite din partere bogat ornamentate cu flori. Dispar parterele. Dar. ca şi în restul Europei. bazine cu grupuri sculpturale. Chantilly. SaintCloud. scări.Ludovic al XIV-lea. mari partere şi întinse oglinzi de apă. ce porneşte de la palat şi se continuă pe o mare distan ă în profunzimea peisajului. dispuse în re ea geometrică riguros trasată. pe spa ii foarte largi. Caracteristici ale grădinilor stilului baroc sunt: . cu vegeta ie tunsă dispusă regulat simetric. Spa iile verzi în Anglia După Evul Mediu. fiind situat pe terenul dominant. . s-au eliminat zidurile de incintă şi au fost înlocuite cu şan uri. aliniamente de arbuşti sempervirescen i tunşi sub diferite forme geometrice (sfere. închise între ziduri. cuburi). şi a resistematizat grădinile Tuilleriers.palatul constituie capul compozi iei. Sceaux. rocării.

. dar se introduc poteci şerpuitoare. amenajate în stil peisager: St. . sub influen a stilului peisager: Edomond André a amenajat Sefton Park (Liverpool). . plecându-se de la şcoala italiană a Renaşterii şi de la şcoala franceză.model francez. .Germania: . fiind sus inătorul noului curent numit .Saint-James Park .Repton a dus la apogeu arta grădinilor peisagere.Hampton Court – model italian.parcul Wilhelmshöhe (lângă Kassel) – model italian. .Anglia: . . În secolul al XIX-lea apar numeroase spa ii verzi. fiind un practician dar şi un teoretician de seamă al stilului peisager (la sfârşitul secolului al XVIII-lea). fiind realizate primele spa ii verzi pentru publicul larg. . enun ate de Repton.parcul Schönbrunn (Viena) – stil clasic.parcul Petrodvore (lângă Leningrad) – model francez.Parcul Chatsworth – stil clasic. În secolul al XIX-lea.model francez. .centrală dominantă. iar fra ii Bühler au amenajat parcul . . al XVIII-lea) sunt cunoscute sub denumirea de grădini clasice. Ca urmare a dezvoltării sociale şi economice din secolul al XIX-lea. . amenajarea grădinilor a depăşit cadrul particular.Brown – completări la Parcul Stowe şi transformarea peisajeră a parcurilor Bleuheim şi Chatsworth.gardenesque’’ – bazat pe principiile compozi ionale ale grădinii pitoreşti. Ermenonville. reziden ial şi a intrat în cel urban. Green Park.Nymphenburg (München) – model francez. Loudon (peisagist englez) a publicat postum operele lui Repton. „Cătunul din Trianon” (din domeniul Versailles). parcul Rousleau (create ini ial de Bridgeman).grădinile Kensington şi parcul Stowe. Malmaison. .Herrenhausen (lângă Hannovra) – renaştere italiană +baroc francez.Rusia: . cursuri de apă neregulate iar vegeta ia este grupată liber. . al XVII-lea în Europa Occidentală s-a dezvoltat rapid arta grădinilor. Toate crea iile din această perioadă (sec.4. .Kent (pictor şi arhitect) . . Hyde Park.Tête d’or’’ (Lyon). Londra de inea 600 ha de spa ii verzi.Charlottenburg (Berlin) .Grădinile Greenwich – model francez. apoi francez. Realizări importante: . Spa iile verzi în Europa După prima jumătatea a sec.. În Fran a la sfârşitul secolului al XVIII-lea apar parcurile: Mereville. Kensington Gardens – situate în centrul oraşului. realizate sub influen a romantismului.4. La periferie erau: Regent’s Park. James Parc.Sanssouci (Potsdam) – renaştere italiană. . 2. Victoria Park şi Battersea Park.grădinile de la Whitehall – model italian. La sfârşitul secolului al XIX-lea. formând un lan verde de peste 4 Km..Austria: .

al XVI -lea la Făgăraş se amenajează un parc. .grădina peisageră din parcul Sanssouci (Potsdam).Villa Carraresi (Roma).Villa Carlotta (Caddenabio).Italia: . roini a. În interiorul cetă ilor existau mici grădini amenajate în scop utilitar dar şi estetic. .U.parcul Reale din Caserta (lângă Napoli) . . În Rusia s-a realizat cel mai mare parc peisager din Europa – Parcul Pavlovsk. Ca exemple pot fi amintite: . forestiere: bujori. pe lângă locuin ele boierilor. Existau şi grădini cu caracter decorativ în jurul mănăstirilor.Boston – Park System. Petersburg – 600 ha. .Parcul Maxim-Gorki – 224 ha. Amenajarea spa iilor verzi în România Numeroase izvoare istorice indică faptul că strămoşii noştri cultivau diferite specii floricole.păr ile laterale ale Parcului Reggio (Caserta).Parcul Wilhelmsbad (Frankfurt). . Parcul Puşkin (parc englez. marile oraşe sunt dotate cu mari parcuri publice şi sisteme de zone verzi. narcisele. cimbrul. arskoe Selo = vechea denumire).parcul Nympheuburg (München).A.360 ha.5. mesteacănul.. liliacul.Chicago – South Park. .Villa Melzi (Bellagio). . cu eleşteu şi pe dealul Galata – grădinile cu trandafiri. molidul.Grădina engleză (München). multe parcuri au fost restructurate şi reproiectate după stilul peisager.grădinile La Cranja (lângă Segovia) .New York – Central Park . Ca date istorice mai importante pot fi amintite: .Parcul Public Friederichsham (Berlin). .sec. . nobililor sau a meşteşugarilor înstări i.parcul Wilhelmshöhe (Kassel). .1567 la Alba Iulia este amenajată o grădină cu numeroase terase şi decorată cu diferite specii de flori. stejarul.Spania: .model italian. În S. În Italia au apărut vile cu parcuri romantice precum: . la Iaşi – grădina Palatului domnesc. bradul. Ca exemple pot fi amintite: . lângă St. . . garoafe şi iasomie. lăcrămioare. Prospect Park (peisagist Olmsted). grădinile de pe lângă mănăstirile Tismana şi Cozia. . al XVII –lea – apar numeroase grădini precum cea a mitropoliei din Târgovişte. În Germania. Suprafa a totală a parcurilor Moscovei era de peste 3000 ha din care: . . crini. 2.sec.Parcul Sokolniki – 463 ha.Philadelphia – Fairmount Park.model francez. . . respectiv după principiile grădinilor engleze. plopul alb.Grădina Botanică . . în Mogoşoaia sau în Filipeştii de Pădure – proiectate după modelul celor italiene. pomicole.

la Brăila – s-a înfiin at o grădină publică şi parcul „La Monument”.parcul Carol I.Buzău – Parcul Crângul.1860 – au început lucrările la prima grădină botanică din Bucureşti (Ulrich Hoffman) inclusă mai târziu în grădina palatului Cotroceni. dispuse în zonele fostelor ziduri şi şan uri ale vechilor fortifica ii din feudalism.parcul „Sub arini” şi „Dumbrava” . . . .Sinaia – reamenajarea Parcului Castelului Peleş. lângă castelul familiei Teleky. . În Bucureşti în 1906 au fost amenajate: .actual Parcul Tineretului.1838 – parc promenadă .Pădurile parc Băneasa şi Snagov.parcul de la Albeşti –Braşov. . poduri. (fost Libertă ii) realizat de E. Borza. . . .parcul de la Gorneşti –Mureş . .Râmnicul Vâlcea –parcul Zăvoiul. lângă castelul familiei Haller. . al baronului Bruckental. odată cu dezvoltarea oraşelor. ce împletea tradi iile româneşti cu numeroase elemente din arhitectura italiană şi cea orientală (Curtea Veche şi palatul Mogoşoaia). În alte oraşe: . . Parcurile de la Avrig. al XVIII –lea – parcul de la Avrig – Sibiu (baroc).1843 – amenajarea Grădinii Cişmigiu pe un teren mlăştinos. promenada de pe Dealul Copou.Iaşi – Parcul Expozi iei.. stilul brâncovenesc. .la Craiova – s-a amenajat grădina logofătului Bibescu. . chioşcuri pentru orchestre. . cu multe băl i şi izvoare subterane (lacul cu insulă. . Dacia. . .Grădina Ioanid. . (Carl Friederich. Alpinetul. a fabricilor la periferia acestora şi cu apari ia cartierelor de locuin e insalubre (mahalale) a apărut necesitatea creării de zone verzi. fiind numit oraş-grădină.la Sibiu – 1857. . .Timişoara – Parcul Tiselor.Bucureştiul avea cca. al XIX –lea.la sfârşitul sec.la Iaşi – Grădina Copou şi Aleea Grigore Ghica (1852).1844 – înfiin area Grădinii Kiseleff 7 ha.la Braşov – Aleea de sub Tâmpa – promenadă.la sfârşitul secolului al XVII-lea apare un nou stil arhitectural. al XVIII-lea . . .sec. Hörer).Dumbrava furnicilor’’ în Cluj pe malul Someşului. Pădurea Verde. Redont. . . al familiei Bauffy.în Bucureşti în 1833-1840. amenajat tot de Redont – Bd. . iarna lacul fiind folosit ca patinoar). se amenajează şoseaua Kiseleff (prima arteră verde a oraşului). ce ulterior a fost amenajată sub numele de Parcul Bibescu – 125 ha (1898).Parcul Na ional (Octav Doicescu şi Rebhun).Cluj – Grădina Botanică – începută în 1923 de Al..la Timişoara – primul parc al oraşului (1858) – Regina Maria .parcul de la Bon ida –Cluj.1885 – s-a înfiin at actuala grădină botanică şi Grădina Icoanei.1859 – grădina palatului domnesc din Iaşi. Parcul Rozelor. În sec. azi Parcul Romanescu.. dar care în mare parte erau neorganizate. iar în 1870 Parcul Scudier – în prezent Parcul Central.la Simeria se pun bazele primului parc dendrologic pe cca. Hayer. 70 ha. . 80% din suprafa a sa ocupată de grădini. . Bon ida şi Căiu i au fost reamenajate în stil peisager.

. Balta Albă. . Constan a. Iaşi. corespunzătoare multitudinii de sta iuni. Crângaşi. Piteşti.s-a reamenajat Parcul Libertă ii. . Craiova. Gala i.Parcul Sportiv . Sibiu. Parcul Tineretului. Pantelimon. Oradea. Parcul Libertă ii. Drumul Taberei.După 1952-1953 în România s-a înregistrat o revigorare a amenajării spa iilor verzi prin reconstruirea celor existente şi amenajarea unora noi: . .s-a înfiin at Parcul Expozi iei. Grădina Pie ei Palatului şi Floreasca. . ClujNapoca. . S-a realizat sistemul de spa ii verzi de pe litoralul Mării Negre. Oraşe cu mari suprafe e de parcuri şi grădini publice sunt: Timişoara.s-a restructurat Parcul Bazilescu (fost Nicolae Bălcescu). parcuri în Titan.s-a înfiin at Grădina Circului de Stat. Ploieşti. Parcul Tei.reamenajarea Parcului Herăstrău.70 ha – Bucureşti (în prezent Parcul Na ional). Colentina.

2.semin e sau masă vegetală din diferite culturi agricole.flori din culturile floricole. respectiv: de produc ie. În 1935 apare „Legea pădurilor de protec ie”. hidrologică. c) f. umiditatea şi temperatura aerului. regăsindu-se mai mult sau mai pu in. .Cap.1.f. constituind un aport important la aprovizionarea pânzelor de apă freatică.f. În cazul particular al spa iilor verzi amenajate cu rol decorativ. . de pe terenuri degradate). . fiind exprimată prin capacitatea mai mare sau mai mică de re inere a apei din precipita ii. ştiin ifică. . şi de cedare fie atmosferei sub formă de vapori. recreativ sau sanitar. d) f. b) func ii de protec ie şi ameliorare a mediului ambiant. III FUNC IONALITATEA SPA IILOR VERZI Ion Ionescu de la Brad este primul care sesizează şi redă plastic func iile pădurii. Primul Cod silvic (1881) şi ulterior cel din 1910 introduce no iunea de păduri de protec ie. Func ia de produc ie Func ia de produc ie este specifică fiecărui tip sau categorie de spa iu verde. fiind ob inute diferite categorii de produse: . În prezent func iile se consideră a fi: a) func ii de produc ie. e) f. fie solului prin fenomenul de percolare a acesteia spre orizonturile mai profunde. acoperişuri verzi) care cu cât vor avea suprafa a mai mare cu . această func ie are un caracter puternic diminuat.fructe din livezi. antipoluantă (f. recreativă. decorativă (estetică.f. Această func ie hidrologică prezintă caracteristici distincte în cazul spa iilor verzi urbane (scuaruri. în general de toate tipurile de spa ii verzi. vii sau diverse planta ii de arbuşti fructiferi (inclusiv fructele de cătină. f) f. Func ia de protec ie şi ameliorare a mediului ambiant Func iile de protec ie şi ameliorare a mediului ambiant sunt multiple. antierozională. grădini. sanitară şi estetică. .lemn din diferite tipuri de pădure. 3. intensitatea radia iei solare). hidrologică. bazat pe cele 2 grupe: grupa I cu rol principal de protec ie şi grupa a II-a cu rol de produc ie şi protec ie. sanitară). Func ia hidrologică este asigurată. la diferite categorii de spa ii verzi. de impact peisager). Profesorul I. respectiv cu: . Popescu Zeletin concepe un sistem de zonare func ională a pădurilor. 3. de protec ie a solului. de protec ie climatică (viteza vântului.

fâşiilor plantate în lungul străzilor. cel arbustiv sau cel ierbos produc mari cantită i de resturi vegetale.atât vor re ine şi vor stoca mai multă apă din precipita ii. Sub aspectul proceselor pedogenetice. ).micşorarea vitezei vântului. se remarcă tocmai în zonele lipsite de vegeta ie sau cu vegeta ie foarte săracă. asfalt sau beton. Pe lângă aportul de substan e nutritive. datorită marilor suprafe e ocupate de diferite construc ii (clădiri. dacă temperatura aerului la suprafa a betonului este de 300C. Acestea. şi a speciilor drajonate. fie în sol (rădăcini moarte). prin procesele de evapo-transpira ie. pietriş. temperaturile în zilele toride de vară sunt mai scăzute în interiorul masivelor de arbori. iar iarna temperaturile sunt mai ridicate datorită efectului de diminuare a mişcării aerului. .moderarea amplitudinilor şi a varia iilor termice. fapt extrem de important mai ales în spa iile verzi amenajate pe terenuri sărace sau recuperate din diferite activită i. sau în apropierea acestora. prezintă o stabilitate mecanică. în care procesele de eroziune sunt vizibile.ameliorarea intensită ii radia iilor solare. astfel. a perdelelor de protec ie. cantită ile de apă eliminată prin procesele de evapo–transpira ie sau de percola ie fiind mult mai mici în oraşe. vegeta ia contribuie şi la refacerea structurii solului. Modelarea amplitudinilor şi a varia iilor termice diurne şi sezoniere de către vegeta ie este exercitată prin efectul de umbrire. exercitat de frunzişul vegeta iei care este adesea dispusă în mai multe straturi. Acest aspect se poate pune uşor în eviden ă prin diferen ele de temperatură dintre zonele verzi şi aglomerările de construc ii. De exemplu.ameliorarea umidită ii aerului. cărămidă. substratul ce constituie suportul vegeta iei. fizică şi chimică. în aceleaşi condi ii temperatura la suprafa a asfaltului va fi de 45 0C. prin descompunerea de către microorganisme. . spa iile verzi prin stratul arborescent. influen ează pozitiv însuşirile fizice şi fertilitatea solului. străzi. a capacită ii de filtrare şi sedimentare. prin albedoul specific. Se ştie faptul că o mare cantitate a apei din precipita ii este preluată de sistemul de canalizare şi eliminată direct în diferite cursuri de apă. Func ia de protec ie climatică este exercitată de toate spa iile verzi sub diferite aspecte: . ce constituie o armătură biologică a solului. Vegeta ia lemnoasă. . mult sporită. Suprafe ele acoperite cu gazon se încălzesc mai pu in comparativ cu suprafe ele acoperite cu nisip. Func ia de protec ie a solului. trotuare. fie la suprafa a solului (litieră). Prin sistemul de înrădăcinare. moderează temperaturile excesive. etc. Prevenirea eroziunii solului şi a alunecărilor de teren se realizează prin efectul cumulat al lucrărilor tehnice de stabilizare mecanică a terenului dar şi prin alegerea şi plantarea corespunzătoare a speciilor de arbori şi arbuşti cu sistem radicular bine ramificat şi profund. sau prin reducerea efectului de răcire a vântului. prin fenomenul de atenuare a efectului mecanic al picăturilor de ploaie. prin microclimatul pe care-l realizează. . sau dintre zonele verzi şi zonele deschise. iar temperatura aerului la nivelul gazonului va avea valori cuprinse între 22-240C. la creşterea activită ii microflorei şi microfaunei solului ce duc în final la ameliorarea fertilită ii solului şi la refacerea unor verigi importante din circuitul diferitelor elemente în natură.

Perdelele de protec ie.reducerea poluării fonice. la o distan ă de 30-60 m de la lizieră în interiorul unei păduri. consisten ă. datorită frunzişului speciilor arborescente şi arbustive. care se încing în zilele toride de vară şi sunt expuse temperaturilor foarte scăzute iarna. Intensitatea luminii are valori corespunzătoare. se apreciază că un arbore de mărime medie dintr-o planta ie stradală poate transpira întrun sezon de vegeta ie cca. acestea comportându-se nu ca paravane compacte ce creează în spatele lor curen i turbionari (ca în cazul clădirilor. diferitelor construc ii sau ziduri) ci ca adevărate filtre de atenuare şi de deviere a maselor de aer aflate în mişcare. cu vegeta ie ierboasă şi lemnoasă.reducerea poluării fizice a atmosferei. şi este supărătoare în zonele lipsite de vegeta ie în care abundă materialele inerte precum sticla. astfel. Reducerea poluării fizice este realizată tocmai prin capacitatea vegeta iei de re inere.reducerea poluării chimice a atmosferei. unde aportul higrometric al apei din precipita ii este redus. elagaj şi anotimp. fixare şi sedimentare a particulelor aflate în suspensie în atmosferă. . Prin frunzişul şi textura coroanelor diferitelor specii lemnoase sau textura diferitelor suprafe e cu vegeta ie ierboasă. marmura. De exemplu. diminuându-le considerabil viteza în zonele adiacente. .lipsite de vegeta ie. etc. vegeta ia (ierboasă şi lemnoasă) umezeşte atmosfera. ce sunt ulterior antrenate de apa din precipita ii la nivelul solului.3. prin micşorarea vitezei de deplasare a aerului. betonul. datorită sistemului de evacuare a apei prin canale colectoare închise. realizând acel nivel higrometric confortabil al atmosferei urbane. Viteza vântului sau viteza de deplasare a aerului. indiferent de mărimea sau natura vegeta iei acestora. 5m3. sau cu frunziş sempervirescent. atmosfera devine calmă. Planta iile şi zonele cu vegeta ie lemnoasă protejează împotriva vânturilor puternice. Func ia antipoluantă (sanitară) Această func ie este îndeplinită de spa iile verzi. structură pe verticală. vegeta ia re ine mari cantită i de particule. Ameliorarea intensită ii radia iilor solare este realizată pe de o parte prin efectul de umbrire. ce nu deranjează ochi. sub diferite aspecte: . iar la 120-200 m în interior. În mediul urban. Aceste valori variază în func ie de speciile sau specia componentă. Umiditatea aerului este direct influen ată prin procesele de evapo-transpira ie specifice plantelor. aliniamentele stradale sau orice alt masiv de arbori sau arbuşti favorizează starea de calm a masei de aer atât în interiorul acestora cât şi în zonele învecinate. dar şi prin cantitatea de radia ii solare reflectate de vegeta ie (albedo). în zonele plantate. este ameliorată în special de arbori şi arbuşti. şi în principal de speciile cu frunziş sau coroană densă. gresia. vârsta arboretului. . a pulberilor fine sau a fumului. o elul. viteza vântului scade cu 30-60%. umiditatea relativă a aerului în parcuri şi păduri fiind cu 7-14% mai mare decât în zonele lipsite de vegeta ie. 3. în special în timpul verii.

industria chimică. ionizarea aerului). şantierele. intersec iilor aglomerate. pinului silvestru cca. scuarurile cu suprafa ă mică reduc foarte pu in zgomotul (cu doar 4-5 decibeli). părozitatea acestora. Reducerea poluării chimice este realizată de spa iile verzi în primul rând prin consumarea CO2 şi producerea de O2. Această capacitate depinde de specie (specii mai rezistente şi specii mai pu in rezistente). fără obstacole cu efect antifonic. aspecte evidente în cazul spa iilor verzi din jurul surselor de poluare intensă. în teren liber. respectiv de mărimea frunzelor. Poluarea fonică apare ca urmare a diferitelor activită i cotidiene în cadrul localită ilor sau în afara acestora. prin fixarea activă a unor gaze toxice rezultate din diferite activită i: arderea combustibililor. creşteri defectuoase) sau chiar simptomele uscării fitoindivizilor. acoperită cu gazon. . sau prin realizarea de masive dispuse în jurul întreprinderilor ce constituie surse de zgomot sau chiar a aeroporturilor. vizitatorii resimt efectul antifonic al vegeta iei. 42 t/ha. inversiuni termice. a arterelor principale). căderea frunzelor. iar a teiului pucios cca. 68 t de particule solide şi praf. Pentru ob inerea efectului antifonic maxim. Zgomotele pot fi atenuate cu ajutorul maselor dense de frunziş ale arborilor şi arbuştilor. efect maxim în sezonul de vegeta ie. dispuşi sub formă de benzi în lungul por iunilor de drumuri sau de autostrăzi ce trec prin zone locuite. 35 t/ha. aerian. transportul aerian (în zonele limitrofe aeroporturilor). etc. planta iile rare dintre construc ii.Capacitatea de epurare fizică depinde de specie. echien/plurien. activită i ce generează zgomote cu intensită i şi frecven e diferite. În oraşe. transportul pe căi ferate (în zonele gărilor şi sta iilor CFR. cu rolul de a absorbi şi de a disipa undele sonore. Dar în parcuri sau acolo unde există planta ii dese. cea ă. echivalând cu zgomotul sesizat la 2 km fa ă de autostradă. metalurgică. având un efect nesesizabil. întreprinderile industriale. transportul auto. Un hectar de pădure de stejar poate re ine cca. Prin măsurători s-a constatat că o perdea deasă de vegeta ie lemnoasă. durata de via ă a frunzelor etc. de prelucrare a produselor minerale. Spa iile verzi se comportă ca adevărate filtre biologice ce îmbunătă esc însuşirile aerului. sau în zonele în care se utilizează frecvent semnalizarea sonoră). de prelucrare a petrolului. dar şi de condi iile climatice la un moment dat (precipita ii. 30 t/ha. cu planta ii dispuse în anumite dispozitive. prin senza ia de linişte. ce are lă imea de 200-250m. perimetrale. se combină de regulă diferite modelări de relief sau diferite panouri cu efect antifonic. umiditate. necroze. datorită capacită ii de fixare prin metabolizarea diferitelor gaze nocive din atmosferă. în cazul molidului cca. de structura spa iului verde respectiv (monocultură/amestec. De exemplu. Cele mai frecvente surse de zgomot sunt: transportul auto (în zonele limitrofe autostrăzilor. sau diferite activită i curente ale popula iei. arbori+arbuşti+specii de gazon). reduce zgomotul cu 35-45 decibeli. ce sunt atinse atunci când apar simptomele diferitelor boli specifice (cloroze. iar un arbore de mărime medie re ine de 10 ori mai multe impurită i decât suprafa a proiec iei coroanei acestuia. planta iile stradale. o suprafa ă îngazonată re ine de 3-6 ori mai mult praf şi particule solide decât o suprafa ă nudă. Ac iunea antipoluantă a vegeta iei are anumite limite. radia ie solară.

destinderea sau relaxarea. dar şi datorită presiunii fizice şi psihice la care este supus în diferite situa ii zilnice. al solicitării fizice. între inerii personale.activită i pe loc.4. odihnei prin somn. respectiv timpul alocat servirii mesei. şi care este împăr it la rândul său în timp liber zilnic.dezvoltarea personalită ii prin care individul se eliberează pentru o perioadă de timp de automatismele zilnice. . cele mai multe destina ii.divertismentul sau amuzamentul. Func ia recreativă Recrearea poate fi definită ca o activitate practicată de om după bunul lui plac. . după bunul lui plac: plimbări. cules de flori. .. fiind marcată de divertisment şi de planificarea evadării din cotidian.3. spa iile verzi urbane sau extraurbane. radio. respectiv concediile. în sferele culturii. .Mobilitatea. care furnizează cele mai importante informa ii cu privire la destina iile posibile pentru petrecerea timpului liber. datorită mediului zilnic puternic artificializat în care îşi desfăşoară activitatea. ce este asigurată fie prin autoturismul personal fie prin re elele de transport auto. sportului.Timpul. picnic. prin care se înlătură plictiseala. obiective turistice. Sarcinile de bază ale recreării sunt: . presupune bucuria întocmirii programului. . telefonie. la care este supus omul în via a cotidiană. Fazele activită ii de recreare: . presupune relaxarea şi destinderea individului la ruperea acestuia din mediul zilnic. .Mijloacele de comunicare mass-media (presă. CFR. timp liber de week-end şi timp liber de lungă durată. fiind un element compensator al condi iilor de lucru. care poate fi: . presupune mul umirea şi satisfac ia individului ce efectuează diferite activită i. televiziune. îmbrăcăminte. etc. . . cu atât mai mare este nevoia omului de a evada din cotidian.pregătirea. cumpărăturilor pentru hrană.Nivelul de trai. aeriană sau navală. în func ie de care sunt mai mult sau mai pu in accesibile diferite obiective: sta iuni. .deplasarea. pensia. în general.timp de subzisten ă care este alocat deplasării la sevici.evadarea prin care individul iese din mediul său obişnuit.timpul liber (dedicat recreării). artei. Cele mai multe medii în care trăieşte omul contemporan sunt puternic antropizate şi lipsite adesea de condi iile oferite de natură. Cu cât sunt mai mari aceste solicitări. în acest sens fiind zonele cu vegeta ie. prin care se elimină traumele psihice şi nervoase provocate de stările de tensiune. camping. vacan ele. turismului. Recrearea în natură este tot mai mult adoptată şi preferată de omul actual din mediul urban. călătorii. de .Mediul (urban sau rural) în care trăieşte sau îşi desfăşoară activitatea individul respectiv. sau efectul automatismelor zilnice. sau este eliminată oboseala temporară cauzată de programul zilnic de activitate. .timp de existen ă. având un comportament şi activită i creatoare şi novatoare. . Factorii care influen ează recrearea sunt: . intelectuale sau psihice. serviciului. internet). practicarea diferitelor sporturi. divertismentului.

Func ia decorativă (estetică. apicultura. reprezentând de cele mai multe ori parcurgerea pe jos sau cu diferite mijloace de transport a unor distan e. etc. presupune comportamente diferite. de a practica un sport sau de a depune efort fizic.O. Factorii care contribuie la dezvoltarea turismului sunt: dorin a omului de a cunoaşte locuri noi.amintirea. Un ansamblu arhitectural îşi sporeşte expresivitatea artistică dacă este încadrat sau înconjurat de vegeta ie lemnoasă. exprimată prin satisfac ia pe care o are omul fa ă de vegeta ia arborescentă. fie satisfac ie pentru ceea ce a realizat sau pentru condi iile găsite în respectivul loc. de călătorie sau de vizitare a unor obiective. Frumuse ea spa iilor verzi amenajate este amplificată datorită faptului că frumosului natural i se adaugă frumosul artistic. se adaugă oboseala inerentă determinată de activită ile practicate. asamblate într-o astfel de propor ie şi legătură. încât nimic să nu poată fi adăugat. pentru vizitarea unor regiuni pitoreşti. vânătoare. Simons defineşte frumuse ea ca fiind „armonia tuturor păr ilor. Turismul are caracter recreativ. nevoia de a face mişcare. presupune starea de inactivitate totală sau par ială a omului.întoarcerea. 3. etc. fie nemul umirea cauzată de mediul murdar pe care l-a găsit. sau diferite zone verzi intravilane sau extravilane. Turismul este o necesitate organică şi spirituală a omului de a evada din mediul artificial al oraşelor. obiective culturale. de regulă la sfârşitul săptămânii. de regulă în zona verde urbană cea mai apropiată de domiciliu (la 10-15 minute distan ă). după o perioadă de activitate intensă. canotaj. Odihna propriu-zisă. turismul reprezintă ansamblul activită ilor umane puse în practică pentru realizarea unui tip de călătorie. . prin care are loc refacerea fizică a organismului. Picnicul este realizat de regulă în spa iile verzi extravilane cele mai apropiate de centrul urban. J. . de impact peisager) Spa iile verzi imprimă unui teritoriu o valoare decorativă. realizată pentru plăcerea proprie a individului. pădurile parc şi chiar pădurile de recreare). alpinism. în spa iile verzi extraurbane. În sens larg. de diferite excese. gazon sau oglinzi de apă. diferite de mediul său. sau la sfârşitul săptămânii. etc.ciuperci sau de fructe de pădure. unele spa ii verzi fiind caracterizate printr-un grad mai mare de prelucrare artistică (grădinile. . sau diferite activită i precum grădinăritul. sau în zilele libere. pescuit. practicarea de diferite jocuri şi sporturi. plăcerea de a admira frumuse ea peisajelor. Aceste activită i pot fi active sau pasive. Indiferent de satisfac ie sau de nemul umire. decât în dauna operei”. Plimbările sunt realizate fie zilnic. parcurile. indiferent de subiectul în care apare. Importan a decorativă a vegeta iei în peisajul arhitectural al unui oraş este şi mai mare. în sta iuni climaterice cu specific. arbustivă. Aceasta poate fi realizată atât în mediul propriu locuin ei dar şi în mediul natural. de conducerea autovehiculului.5. în geometrismul construc iilor spa iile verzi introducând varietate şi culoare. Alte forme de recreare sunt: vizionarea de spectacole. care prin diferitele ei componente dau impresia de frumuse e. floricolă sau erbacee. diseminat sau modificat. Formele de recreare Turismul reprezintă ac iunea de deplasare. de condi iile de cazare sau de rezultatele slabe ob inute. repausul şi somnul. economice. istorice.

Func ia decorativă a vegeta iei forestiere se realizează prin: .întreruperea unui teritoriu vast ocupat de culturi agricole.îmbrăcarea rambeelor sau debleelor drumurilor cu diferite planta ii. Func ia decorativă este completată şi de estetica sonoră a unui spa iu verde. Prin aplicarea unor proiecte de dezafectare a unor întreprinderi industriale şi de redare în folosin ă a teritoriilor respective. Func ia utilitară Este îndeplinită de anumite planta ii realizate pentru protec ia unor obiective speciale. lujeri) sau chiar a vegeta iei ierboase. Calitatea estetică (decorativă) a unui peisaj.îmbrăcarea versan ilor sau a văilor.încadrarea drumurilor sau a şoselelor prin aliniamente. bariere împotriva vântului. .încadrarea cursurilor de apă. etc. bazinele deschise de apă (acumulările de apă) şi instala iile de aprovizionare cu apă potabilă trebuie să fie prevăzute cu perdele de protec ie sanitară.6. imprimând peisajului trăsături caracteristice anotimpului respectiv. Însuşirile decorative ale vegeta iei lemnoase (culoarea frunzişului. fructe.acoperirea zonelor cu terenuri superficiale. flori. fântâni arteziene) induce o „vibra ie” proprie ce amplifică efectul decorativ al elementelor din cadrul compozi ional respectiv. bazine. . diferind în func ie de fenofază. Func ia decorativă a numeroase zone verzi este completată şi amplificată de oglinzile sau de cursurile de apă. zonele industriale sunt prevăzute cu planta ii speciale pentru diminuarea propagării substan elor nocive. Astfel. unele por iuni de drumuri sau căi ferate cu probleme sunt prevăzute cu planta ii ce asigură consolidarea terenului sau securitatea traficului (bariere vegetale antifar ce separă sensurile de circula ie. 3. cascade. . a resurselor hidrologice şi a diferitelor categorii de terenuri. vâjâitul vântului prin coroana arborilor. . textura coroanei. a unei zone verzi sau a unui spa iu verde este de cele mai multe ori o rezultantă ob inută prin reunirea tuturor componentelor într-un ansamblu peisagistic ce produce plăcere. ciripitul păsărelelor. încântare. Apa folosită în diferite modalită i (oglinzi. cu efect de parazăpezi). admira ie necondi ionată. variază pe parcursul unui an. prin ecologizarea spa iilor şi prin amenajări peisagistice menite să atenueze impactul vizual al instala iilor şi integrarea anumitor folosin e specifice spa iilor verzi. puternic erodate sau a grohotişurilor. murmurul apei. . . componentă exprimată prin foşnetul frunzelor. şi care exercită o atrac ie spontană.Planta iile accentuează perspectiva unui obiectiv arhitectural sau maschează diferite aspecte inestetice.

Principiul unită ii presupune contopirea multitudinii de elemente. De la acest element se porneşte ordonarea celorlalte elemente ale spa iului verde (o clădire dominantă. în care planul corelează optim folosin a cu ambientul. Fiecare component. În această unitate există un element principal numit centrul compozi iei sau capul compozi iei. care conduc în final la realizarea frumosului. Utilită ile propuse într-un spa iu verde trebuie astfel făcute încât peisajul modificat ob inut să fie frumos vizual şi func ional. generatoare de zgomot sau chiar de poluare). intrarea principală. Frumuse ea este un element func ional. locuitori din împrejurimi fiind deranja i atât de zgomotele animalelor cât şi de mirosurile inerente ce apar în astfel de situa ii). ob inându-se în final unitatea în diversitate. viu sau inert. alee) dar şi fa ă de omul colectiv (poartă de acces. Principiul func ionalită ii (principiul proiectării organice) presupune propor ionarea func ională a volumelor. care să se integreze mediului înconjurător (de exemplu. Sistematizarea fiecărui spa iu verde trebuie să satisfacă dezideratele func ionale şi să corespundă pe deplin cerin elor categoriei de public pentru care este destinat sectorul sau zona respectivă. Toate elementele unui spa iu verde (alei. pozi ionarea unei grădini zoologice nu este compatibilă în sau chiar lângă o localitate. are în el însuşi caracteristici poten iale estetice care se pot transforma în frumos sau frumuse e atunci când se organizează unitar mai multe componente.Cap. la care sunt subordonate toate celelalte elemente. se ine seama de anumite principii şi legi. Frumuse ea este realizată prin ordine. Legătura dintre con inut şi formă este indisolubilă în proiectarea spa iilor verzi. Func ionalitatea unei zone sau a unui sector presupune şi existen a dotărilor necesare activită ilor specifice acesteia dar şi armonizarea vecinătă ilor între aceste sectoare (sectorul copiilor sau cele ale diferitelor sporturi generatoare de zgomot nu se vor învecina cu cel destinat odihnei pasive) sau chiar a întregului spa iu verde cu zona înconjurătoare (un parc destinat relaxării şi odihnei nu va fi func ional în vecinătatea unei întreprinderi mari. IV PRINCIPIILE DE PROIECTARE A SPATIILOR VERZI Atunci când se realizează un spa iu verde. centrul compozi iei reprezentat . Grădinile clasice franceze prezintă o unitate perfectă. suprafe elor şi formelor planului. căile de evacuare a publicului unui stadion sau teren sportiv). într-un întreg. peluze. planta ii. căi de acces largi sau scări monumentale pentru zonele intens frecventate. No iunea de func ionare nu presupune doar alcătuirea unor ansambluri compuse numai din elemente necesare func ionării lor ci şi a condi iilor psihologice. un monument). A fi func ional un element înseamnă a fi dimensionat fizic atât fa ă de omul luat ca individ (bancă. sociale şi economice ale unei perioade date. treaptă. Prin acest principiu se realizează maximum de armonie a rela iei plan-mediu. Principiul compatibilită ii reclamă compatibilitatea func iei cu ambientul şi presupune alegerea folosin elor spa iilor verzi. armonie şi propor ionalitate. pe o concep ie dominantă. elemente care stau la baza proiectării estetice ale unei unită i de spa iu verde. luciuri de apă) trebuie înlăn uite şi subordonate unele în raport de altele pentru a se realiza unitatea ansamblului.

bulevard. al for ei sau al monumentalită ii. de culoare. clădire). Echilibrul simetric este atunci când de fiecare parte a unei axe optice (alee. evitându-se astfel monotonia. este static şi odată văzut. Dacă există un spa iu gol în acest ritm. combinat. Hubbard indică trei metode compozi ionale care favorizează crearea unită ii compozi iei peisajului. de formă. fiind mirat când această anticipare nu este realizată. bănci. calitate care uneori poate avea o latură negativă. Simetria poate fi absolută şi liberă. Acest echilibru simetric inspiră sim ul disciplinei. la intervale determinate sau după o regulă prestabilită. omul va anticipa următorul obiect sau interval. dinamic. Ritmul dinamic presupune alternarea elementelor componente care diferă între ele prin dimensiuni (înăl ime. putând fi simetric şi asimetric (ascuns). lă ime) sau alte caractere vizibile. se găsesc mase similare şi egale. a aceloraşi elemente (specii. Fiecare compozi ie simetrică se află în echilibru sau în repaus. Echilibrul vizual este cel care dă senza ia de ordine şi de plăcut. circula ia este mai liberă iar imaginile percepute de acesta au o varietate infinită. echilibrate de fiecare parte a unei axe optice. Proiectarea asimetrică accentuează calită ile plastice ale construc iilor şi ale peisajului. Echilibrul asimetric se poate realiza şi prin trasarea unei axe cu mai multă flexibilitate. creând senza ia de dezamăgire. Ochiul omului distinge un ritm al obiectelor şi intervalelor.printr-un castel sau palat impunând şi subordonând toate celelalte componente ale grădinii. fiind mai pu in destructivă şi mai bine integrată în mediul înconjurător. liniar. vase decorative. integritatea şi calitatea acestuia. fie sunt amplasate la intervale ce cresc sau descresc după o anumită regulă (de exemplu: creşterea şi . Echilibrul asimetric (echilibrul ascuns) se realizează prin mase nesimilare şi inegale. bazine) şi este caracterizată prin periodicitatea acestora. admi ând totodată diversitatea acestuia. Echilibrul presupune existen a unei axe verticale centrale şi realizarea în func ie de aceasta a unei compozi ii în care aten ia să se repartizeze egal pe partea dreaptă şi pe cea stângă. dar alese şi aranjate astfel încât suma atrac iilor de o parte a axei verticale să fie echivalentă cu suma atrac iilor de cealaltă parte a axei. deoarece un plan perceput deodată. acesta este perceput ca o imperfec iune a planului respectiv. simplu. respectiv realizarea echilibrului. Proiectarea asimetrică afectează într-o măsură mai mică peisajul natural sau artificial. Ritmul poate fi: static. magnificului. ordinii. în întregime. potecă. stradă. Echilibrul asimetric poate consta în dispunerea de obiecte asemănătoare dar nesimilar plasate. Repetarea (ritmul) reprezintă alternarea regulată. Ritmul sporeşte de cele mai multe ori expresivitatea ansamblului. Asimetria pune omul în armonie cu natura. grupuri. bazin dreptunghiular puternic alungit) sau a unui punct de sprijin (monument. şi o dată percepută regula ritmului. a repetării şi a consecven ei. Simetria trebuie să fie remarcată dintr-o privire. Ritmul static se realizează prin succesiunea la intervale egale a elementelor identice. interesul scade. compus. O compozi ie simetrică are de obicei o formă geometrică.

Consecven a constă în a compune elemente compozi ionale astfel încât trecerea de la o parte la alta a compozi iei să se facă uşor şi plăcut. Legea identită ii exprimă faptul că armonia arhitecturală poate fi creată sau percepută într-o compozi ie care ajunge la ordine prin repetarea aceloraşi elemente. Ritmul de formă implică repetarea elementelor asemănătoare ca formă şi volum. Armonia culorilor are o deosebită importan ă în diferitele compozi ii structurale. se pot deosebi: . direc ionale (deplasarea în lungul unui curs de apă) şi către interior (atunci când se pătrunde dintr-un spa iu deschis către interiorul umbros al unei păduri). într-un aliniament. caz în care avem o armonie a comunită ii sau a generalită ii. Ritmul compus se realizează prin repetarea periodică a grupărilor asemănătoare din punct de vedere al compozi iei şi al combinării speciilor. Legea asemănării implică faptul că armonia arhitecturală poate fi creată sau percepută prin repetarea formelor asemănătoare ale elementelor sau spa iilor. şi combina ii doar între culorile reci sau pasive. Ritmul liniar se remarcă prin repetarea pe verticală a siluetelor înalte. arhitecturale. în natură succesiunile sunt întâmplătoare (libere).compozi ii între culorile complementare. pasive. forme sau spa ii.descreşterea constantă a înăl imii exemplarelor dintr-un aliniament. Ritm de culoare constă în alternarea exemplarelor cu frunze de culori diferite (de exemplu. formelor dar mai ales a culorilor. chiar dacă specia diferă (de exemplu. dar care au volume şi formă asemănătoare). repetarea boschetelor din specii diferite sau din aceeaşi specie. Ritmul simplu constă în repetarea constantă a elementelor sau grupurilor de elemente. armonia fiind dată de două legi: legea identită ii şi legea asemănării. aşa cum sunt tulpinile şi coroanele columnare ale plopilor. respectiv printr-un ritm static (această lege exprimă unitatea sau armonia în uniformitate). caz în care se aplică armonia legăturii. un aliniament din chiparoşi argintii sau albaştrii în alternan ă cu chiparoşi verzi sau aurii). principiul armoniei se realizează prin următoarele procedee: . Principiul armoniei presupune rela ia desăvârşită a tuturor elementelor dintr-un întreg. de un individ.combina ii între culori diferite (active.abordarea ordonată urmăreşte ca spa iile parcurse sau traversate. . respectiv unul sau mai multe elemente asemănătoare alternează constant cu un număr egal de exemplare asemănătoare între ele dar diferite de primele. . în proiectarea unui spa iu verde succesiunea poate fi . florale. . în acest car fiind vorba de armonia contrastului. sau reducerea şi mărirea constantă a distan ei dintre exemplarele unui aliniament). care au o anumită continuitate. exprimând de fapt unitatea în varietate. În proiectarea spa iilor verzi. să fie amenajate astfel încât să imprime anticipat sentimente care să ajungă la o intensitate maximă în punctul terminus al deplasării. În func ie de culorile care se asociază sau se combină. Armonia se poate realiza sub aspectul dimensiunilor. etc. şi progresive care la rândul lor pot fi de ascensiune (la munte).compozi ii doar între culorile calde sau active. complementare) unificate printr-o culoare neutrală.succesiunea exprimă o suită de percep ii sau trăiri.

270. privitorul trebuie să fie la o distan ă dublă fa ă de înăl imea obiectului. înăl imea exemplarelor arborescente ce o încadrează şi distan a la care este situat privitorul. al XIII-lea.). Propor ionalitatea intervine şi în cazul raportului dintre o clădire. . alee pietonală. .) şi exprimă o anumită for ă sau putere (intrările în spa iile verzi. publicul dintr-un parc. distrugerea formei naturale (implică transformări totale). 13. Principiul propor ionalită ii impune existen a unor rela ii dimensionale ale componentelor unei compozi ii sau între diferite componente ale aceleaşi compozi ii. Scara individuală ia în considerare omul ca individ. 89 etc. astfel pentru o alee de 300 m. sau prin introducerea unor elemente de accentuare. ce are laturile în raport de 1:1.îmbinarea armonioasă a simplită ii şi varietă ii presupune eliberarea sau degajarea unor spa ii de elemente nesemnificative care încarcă şi conduc la lipsa de unitate şi armonie. Astfel. care fixează amploarea unei compozi ii în raport cu omul. Unele raporturi plac ochiului mai mult decât altele. apoi 3. 8. 5. lă imea optimă este de 8 m. Acest raport poate fi ob inut plecându-se de la cifrele 1 şi 2. 180. matematician italian din sec. etc. pentru ca o clădire sau un exemplar arborescent să se vadă în modul cel mai favorabil. Raporturile dintre două valori succesive din acest şir sunt apropiate de raportul de aur.). scările de acces de evacuare în stadioane sau săli de spectacole.întâmplătoare (în cazul înfloririi speciilor lemnoase dintr-un amestec) şi disciplinată (ca în cazul aranjamentelor cu specii la care perioadele de înflorire urmează succesiv). În spa iile verzi obiectele şi elementele componente pot fi propor ionate la o anumită scară. Propor ionalitatea exprimă rela iile dintre mărimile unor elemente şi ac ionează direct asupra privitorului. aşa cum este cazul dreptunghiului de aur. Mollet este primul care a definit diferite propor ii între lungimea aleilor şi lărgimea lor. omul fiind măsura comună a oricărei compozi ii. sub un unghi de cca.modularea spa iului permite ca prin amenajarea unor suprafe e sau volume să se realizeze unitate. 34. iar la o distan ă mai . 55. Scara monumentală ine cont de omul colectiv respectiv de masele mari de oameni (spectatorii unui stadion. ordine şi armonie. de mică amploare ce nu schimbă trăsăturile specifice ale compozi iei sau ale locului) şi accentuarea formei naturale (de exemplu. lă imea optimă este de 5 m. privitorul percepe acest obiect ca făcând parte dintr-un ansamblu. C. sub un unghi de cca. plasarea construc iilor înalte sau a arborilor de mărimea I în vârful unei coame sau culmi). a descoperit propor ia de aur (sec iunea de aur) prin care este exprimat cel mai bun raport care poate să existe între două dimensiuni (lungime şi lă ime). participan ii la diferite evenimente de amploare etc.618 (aproximativ 3:5). aleile din zonele centrale sau din zonele intens frecventate dintr-un spa iu verde public etc. . La o distan ă triplă fa ă de înăl imea obiectului. iar pentru o alee de 250 m. pentru realizarea acestor trei aspecte se pot adopta trei modalită i: conservarea formei naturale (nu implică nici o schimbare). fiecare nou număr ob inându-se din suma celorlalte două precedente: 1 şi 2. 21. alterarea formei naturale (implică transformări par iale. Fibonacci.I.armonizarea spa iului artificial cu cel natural se poate realiza fie prin înlăturarea elementelor distonante sau străine dintr-o anumită compozi ie. Această scară poate fi o scară individuală sau o scară monumentală. mese. majoritatea obiectelor uzuale fiind construite la o scară individuală (bănci.

mare de această valoare. . fără a se exagera prin risipă. Noile tehnici materiale şi noile concep ii de creare trebuie combinate cu tot ceea ce este mai bun din ceea ce ne-a lăsat trecutul. Principiul istoric este de fapt principiul îmbinării creatoare a cunoştiin elor actuale cu experien a istorică. Construc ia spa iilor verzi se realizează folosind solu ia economică optimă. presupunând unirea trecutului cu prezentul. pentru că „acei care refuză lec iile istoriei sunt condamna i să o repete”. clădirea sau arborii respectivi pierd din predominan a lor asupra câmpului vizual. Principiul economicită ii impune faptul că mijloacele materiale şi estetice trebuie dozate cu discernământ pentru a satisface utilitatea şi frumuse ea unui spa iu verde.

epoci. 5. fiind ornate cu statui. Egiptenii sunt cei care au pus bazele acestui stil. La romani grădinile. apă. astfel în cadrul stilului geometric se remarcă variantele: maurică şi italo-franceză. trăsăturile majore (temperaturile sezoniere. etc.1. râuri. francez sau regulat) a stat. legate de un anumit loc şi o anumită perioadă istorică. erau prelungiri ale încăperilor. Carmazin-Cocovschi deosebeşte în cadrul celor două stiluri mai multe variante. dar şi elemente minore precum microrelieful. După diverşi autori (Vacherot şi Hubbard). vegeta ie) cu cele artificiale (alei. vegeta ia. şi stiluri romantice – bazate pe formele spa ial-volumetrice libere. precipita iile) sau for ele majore (vânt. lacuri (elemente ce pot fi modificate sau ameliorate de om).1. pâraie. Stilurile spa iilor verzi 5.1. Grădinile în stil maur. microrelieful poate fi corectat prin aplanarea neregularită ilor. de mai târziu. . stilul reprezintă modul de armonizare a elementelor naturale (relief. întotdeauna de formă dreptunghiulară. care presupune îmbinarea armonioasă a stilului clasic şi a celui peisager.Cap. Cele naturale pot fi elemente majore respectiv formele majore (lan uri muntoase.). Stilul geometric Stilul geometric (clasic. fiind înconjurate din toate laturile de clădiri cu balcoane şi galerii orientate spre curte. În amenajarea spa iilor verzi. în strânsă legătură cu situa ia geografică şi condi iile climatice. văile râurilor.2. şi elaborate sub influen a condi iilor naturale şi a factorilor sociali. bazine. arhitectural. la baza proiectării grădinilor reşedin elor păturii dominante ale claselor nobiliare. în general. V STILURI ŞI GENURI ÎN SPA IILE VERZI 5. civiliza ii. radia ia solară. accentuarea contrastelor sau chiar prin transformări profunde. caracteristice diferitelor epoci istorice. variantele chino-japoneză şi cea anglo-americană. prin rigiditatea geometrică strictă adoptată în amenajarea grădinilor. V. diferitelor sisteme sociale şi politice ale popoarelor. iar în cadrul stilului peisager sau liber. În ultima perioadă (sec. şi având liniile compozi ionale subordonate formelor geometrice stricte. aveau formă pătrată sau dreptunghiulară. caracteristice perioadelor Clasicismului şi Romantismului. câmpii. caracteristice Renaşterii şi Barocului. al XX-lea) s-a conturat stilul mixt (contemporan). fântâni) în vederea realizării unei inute artistice distincte. activită i. Acest stil prezintă mai multe variante. aspect preluat şi de romani.1. În func ie de stilul adoptat în compozi ie. vase sau fântâni arteziene. Spa iile verzi sunt constituite din mai multe categorii de elemente: naturale şi artificiale. Generalită i Stilul constituie totalitatea particularită ilor caracteristice unei structuri. spa iile verzi amenajate erau grupate în func ie de două mari categorii: stiluri clasice – bazate pe geometrismul formelor şi spa iilor. eroziunea).

1. balustrade. Principiile de structură ale stilului geometric Compozi ia se bazează pe forme geometrice stricte. Perspectivele secundare sunt perpendiculare pe cea dominantă şi devin axe de compozi ie subordonate. palatul şi gradina formând un ansamblu compus unul pentru altul. Terenul este transformat şi adaptat pentru a se integra.2. 5.Acest stil a fost perfec ionat în timpul Renaşterii italiene. precum şi oglinzi de apă. sau de a servi drept cadru pentru locurile liniştite numite „săli verzi”. fie de a le limita pe altele. Elementul principal. Apa aduce prospe ime. lumină şi mişcare reprezentând elementul cel mai bogat datorită modalită ilor de folosire şi combinare cu diverse alte elemente. sus inute prin ziduri masive şi legate prin scări monumentale bogat ornamentate. aplicat până în prezent. Aceste grădini aveau planul conceput în func ie de construc ie. pe linii drepte şi curbe. Perdelele sau boschetele de arbori pătrund pe câmpia şi în masivele învecinate. fiind dispuse aici partere rafinate decorate cu flori. borduri sau broderii artistice din buxus tuns. dominanta sau centrul compozi iei este constituit de palat sau castel. Păr ile componente sunt ordonate geometric fa ă de o axă dominantă centrală. cu numeroase ziduri de sprijin. cu numeroase grupuri sculpturale şi numeroase combina ii între grupuri de fântâni arteziene sau bazine cu jocuri . dezvoltându-se pe o mare distan ă în profunzimea compozi iei create. regulate. statui sau vase sculptate. cascade sau bazine. Grădina era dispusă de cele mai multe ori pe un tren inclinat amenajat în terase. Aceasta. Practic grădinile clasice franceze prezintă particularită ile ce caracterizează complet stilul geometric. scări. numit şi capul de compozi ie. fiind dispusă în bazine cu margini de marmură sau piatră artistic cioplită şi finisată. fiind nivelat şi modelat în terase largi. cu denivelări mici. rampe. Zona învecinată palatului sau castelului este degajată total de vegeta ie forestieră de talie mare. Arborii mari au rolul fie de a conduce unele perspective. sau chiar de boschete de arbori înal i tunşi. când de fapt au şi fost create multe din grădinile capodoperă ale epocii. sau de perdele de arbori. Traseul general devine mai simplu pe măsură ce se îndepărtează de dominantă iar la limitele parcului se realizează o legătură vizibilă cu zona învecinată. pentru a putea fi scoasă în eviden ă impozan a edificiului dar şi pentru a asigura vizibilitatea maximă asupra grădinilor din preajma acestuia. fiind subordonate toate elementului principal. ce constituie perspectiva principală. compozi ia fiind întregită de apa folosită din abunden ă sub formă de fântâni. Punctul culminant al rafinamentului grădinilor amenajate în acest stil a fost atins în Barocul francez. respectiv axa principală. armoniza şi propor iona cu clădirea principală. situat în pozi ie dominantă. respectiv pe cotele cele mai înalte ale terenului. taluzuri. Toate elementele se ordonează perfect unele în raport cu altele. Le Notre (1613-1700) fiind cel care a stabilit principiile compozi ionale ale proiectării spa iilor verzi în acest stil. unele păstrându-se şi în prezent. mărginite de şiruri de arbuşti sempervirescen i tunşi în forme geometrice. Aceste elemente sunt urmate de partere întinse de gazon. bogat ornamentate. Adesea aceste partere întinse de gazon sunt întrerupte de bazine mari.1. canale sau oglinzi de apă. porneşte perpendicular din mijlocul fa adei clădirii.

împodobirea plantelor perene cu scoici sau chiar vopsirea arborilor în auriu. Toate acestea au fost duse la extrem. fiind obositoare ochiului. Datorită acestor procedee o astfel de compozi ie devenea greoaie. care dau varietate şi fantezie compozi iei. mai ales a celor de gazon. pentru o reuşită armonizare a artificialului cu naturalul. Acest stil are ca dominante trasarea liberă a aleilor. abunden a de elemente ce avea rolul de a îmbogă ii şi completa vegeta ia nefăcând altceva decât să diminueze rolul estetic al speciilor folosite şi al grădinii respective. Aleile sunt rectilinii. Elementele ce intrau în compozi ia grădinii erau dispuse strict simetric.3. în Anglia. ca o reac ie împotriva grădinilor franceze. fie sub influen a pictorilor peisagişti. Stilul peisager Stilul peisager (liber. se dezvoltă şi în amenajarea grădinilor stilul rococo.1. . romantic sau englez) a apărut în Anglia în secolul al XVII-lea. iar lipsa de naturale e a fost accentuată mai ales prin folosirea abundentă a diferitelor materiale artificiale precum: globurile de sticlă colorată în locul florilor. fie sub influen a literaturii noi. compozi ia fiind liberă. sub influen a stilului rococo din arhitectură. Stilul Rococo În secolul al XVIII-lea. în formă de tablă de şah.de apă. în contextul unei mari mişcări culturale ce căuta noi forme de exprimare. 5. Şi condi iile climatice tipice inutului insular al Angliei (cea ă. În această situa ie.1. dar şi întinderea mare a diverselor proprietă i. conducând spre diverse amenajări. respectiv o compozi ie în care elementele naturale şi cele artificiale (construite) sunt îmbinate în peisaje cu caracter cât mai natural. ca o variantă ce derivă din stilul geometric. aranjamentele şi asocierile diferitelor elemente componente vor fi cât mai apropiate de cele din natură. Bazinele se înscriu în figuri geometrice simple iar suprafa a acestora creşte pe măsură ce se îndepărtează de centrul compozi ional al grădinii. Grădinile olandeze create în acest stil aveau caracteristică folosirea excesivă a spalierelor cu plante urcătoare. arta grădinilor a căpătat o nouă orientare. ce promova ideea reîntoarcerii la natură.1.1. fiind dispuse în re ea geometrică. cu precădere în Olanda. umiditate atmosferică ridicată) ce favorizau dezvoltarea diferitelor specii. au favorizat pe de o parte adoptarea acestui stil. în ansamblu.3. Principiile de structură ale stilului peisager Formele.2. renun ându-se în primul rând la rigiditatea şi artificialitatea impusă de geometrismul grădinilor clasice. utilizarea vegeta iei într-o manieră cât mai apropiată de cea naturală precum şi adaptarea construc iilor la formele terenului.2. 5. având cel mai adesea relief variat. natural. a arborilor şi arbuştilor sempervirescen i tăia i cu multă artă formând diferite siluete de animale sau chiar figuri omeneşti. 5. sau chiar datorită influen ei artei grădinilor chinezeşti.

sau diferite „scene” pe care acesta le descoperă la un moment dat. care în mod natural sunt dispersate. cu malurile din materiale locale şi amenajat cu vegeta ie naturală. . de grote sau chiar cascade. inclusiv cele naturale înconjurătoare fiind legate armonios. roci sau stânci. Clădirea poate fi încadrată pe anumite laturi de masive de arbori sau arbuşti. Aspectul natural trebuie să depăşească limitele sectorului amenajat. Rocile. Gazonul este folosit pe suprafe e mari ce se suprapun peste neregularită ile terenului. sinuos chiar. fie naturale. legând astfel peisajul exterior cu cel interior. atunci când aceasta există. neregulat.Natura este conducătorul arhitectului peisagist. Apele. în diferite zone ale grădinii. Simetria şi echivalen a sunt excluse. frumoasă şi îndelungată. vor fi folosite pâlcurile. prin aducerea de pietre. acest lucru se poate compensa prin supraînăl area anumitor coline sau adâncirea unor văi. sub formă de mase. se recomandă ca spre planurile îndepărtate să se folosească arbori din specii indigene. fiind amplasate astfel încât să nu se suprapună peste liniile de perspectivă şi să formeze itinerarii comode. ce urmăreşte formele de relief. renun ându-se la suprafe ele perfect plane. pentru realizarea unei integrări cât mai bune a construc iei în peisaj. Configura ia terenului va fi cea naturală în linii mari. pietrele şi stâncile vor fi aranjate conform modelelor din natură. Aleile vor conduce vizitatorul spre obiective bine definite. cursurile de apă vor fi avea traseul neregulat. ocupă un rol important în compozi ie şi vor fi armonizate cu formele de relief şi cu vegeta ia. pentru realizarea legăturii spa iului amenajat cu peisajul înconjurător natural. Dacă în zonele mai des frecventate se pot utiliza specii lemnoase dintre cele mai variate. Impresia generală va fi cea a unui aranjament pitoresc. adesea fiind decorat cu specii floricole dispuse neuniform. în pete neregulate sau eliptice. lumini şi umbre. În jurul clădirii principale. exemplarele izolate de arbori şi arbuşti ce vor completa şi vor conferi varietate covoarelor de gazon. cu aspect natural. în care adesea se pot reuni elemente de peisaj. intervenindu-se totuşi în detaliu. Planta iile vor avea margini sinuoase şi vor fi dispuse în planurile laterale sau în culise. Obiectivele interesante vor fi accentuate iar cele inestetice vor fi mascate cu vegeta ie. covoare sau dispersate solitar. oferindu-i progresiv diverse perspective spre anumite obiective. se vor folosi specii de talie mică. Acolo unde terenul nu prezintă o variabilitate prea mare a microreliefului. chiar exotice. urmând caracteristicile terenului. unitatea realizându-se prin echilibrarea şi compensarea elementelor componente: suprafe e. având un caracter cât mai natural: lacurile şi iazurile vor avea un contur neregulat. fie create. şi vor respecta formele naturale de creştere a vegeta iei şi grupările naturale. Pe suprafe e mari de gazon se plantează la distan e mari. curb sau sinuos. Aleile au un traseu liber. Gazonul peluzelor trebuie să fie îngrijit. cu înflorire bogată. peluze. pentru realizarea armoniei formelor terenului sau pentru crearea de efecte peisagistice pitoreşti. pajişti şi diferite grupaje floricole. toate elementele. specii lemnoase decorative. Compozi ia trebuie să fie în concordan ă cu caracterul inutului. iar detaliile acesteia să fie în concordan ă cu caracterul local. masele vor avea conturul neregulat. volume. prin accentuarea sau îndulcirea unor pante. Curbele şi sinuozită ile aleilor trebuie să fie simple şi justificate de microrelieful şi obstacolele naturale sau aparent naturale ale terenului. sau chiar prin crearea de acumulări de apă cu aspect cât mai natural. cu contur regulat.

Construc iile decorative sunt folosite în număr mic, limitat şi întotdeauna în armonie cu respectivul peisaj. Configura ia terenului este cea care determină amplasarea diferitelor construc ii. Astfel pot fi folosite poduri cu aspect rustic (din piatră, cărămidă sau lemn), chioşcuri sau pavilioane rustice, fântâni, ziduri sau garduri rustice, scări din piatră, cărămidă arsă sau lemn, trunchiuri căzute, ruine, morminte false, temple, unele monumente sau grote. Toate acestea nu vor fi ostentative, ci vor fi integrate cât mai bine în peisajul creat, imprimând un anumit caracter „scenei” respective: romantic, rustic, pitoresc, visător, melancolic, de groază. Efectul de lumini şi umbre va fi valorificat din plin, având o deosebită importan ă în crearea diferitelor stări sau emo ii, astfel construc iile se recomandă să fie luminate din fa ă iar arborii din spate. Apa, prin modul diferit în care poate fi folosită (cursuri de apă, cascade, iazuri, lacuri), va avea valen e diferite ale acestui efect, fie pe parcursul zilei, fie în func ie de vegeta ia prezentă. Astfel, planta iile de pe malul apei au ca efect umbrirea suprafe ei apei în anumite momente ale zilei, sau grupurile abundente de nuferi (frunzele nuferilor) diminuează mult din strălucirea oglinzii apei în zilele însorite. 5.1.3.2. Stilul chino-japonez În cadrul stilului peisager se deosebeşte o variantă a acestuia, având anumite particularită i, specifice culturilor din Extremul Orient, fapt ce îi conferă chiar statut de stil aparte, de sine stătător. Acest stil se suprapune în linii mari peste caracteristicile stilului peisager, folosind volumele şi spa iile libere cu înfă işare naturală. Planta iile, terenul, apa şi stâncile au forme neregulate iar aleile urmează strict caracteristicile ternului. Speciile folosite sunt întotdeauna proprii locului, având semnifica ii aparte, în pu ine cazuri folosindu-se specii exotice, şi atunci în propor ii mici. Construc iile decorative sunt uşoare, gra ioase, în formă de arc, chioşcurile şi pavilioanele sunt amplasate şi construite în armonie cu vegeta ia şi relieful. În varianta chineză, grădinile, care sunt situate în special în zona de câmpie, vor avea dimensiuni mari. În varianta japoneză, datorită reliefului muntos, dar şi datorită spa iului limitat, grădinile sunt miniaturale şi foarte variate, având în compozi ia acestora arbori pitici, cărări de piatră şi iazuri pitoresc mărginite.

5.1.4. Stilul mixt
Stilul mixt (compozit) a apărut la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, mai precis în perioada când se înfiin ează grădinile orăşeneşti şi când apare necesitatea rezolvării compozi iei acestora, în ceea ce priveşte rigiditatea stilurilor folosite până atunci. Stilul geometric asigura accesibilitatea mare a publicului în spa iul verde respectiv, dar era costisitor ca investi ie şi între inere, iar stilul peisager implica un acces şi o folosin ă limitate pentru publicul numeros, datorită aleilor înguste, a traseelor neuniforme, necorespunzătoare primirii publicului, precum şi necesitatea existen ei spa iilor vaste pentru realizarea anumitor scene de peisaj natural. Acest stil reuneşte atât caracteristici ale spa iilor verzi regulate cât şi ale celor peisagere, realizându-se de fapt o îmbinare ale celor două metode de compozi ie în cadrul

aceluiaşi spa iu verde. Primul pas în acest sens a fost realizat ini ial prin unele transformări peisagere ale unor vechi amenajări clasice, realizate într-o compozi ie neunitară, dar care au constituit punctele de plecare pentru viitoarele posibilită i de amenajare în această manieră. Din combinarea celor două stiluri a rezultat stilul mixt ce presupune în esen ă tratarea unor păr i ale compozi iei în stil geometric şi a altor păr i în stil peisager, astfel încât să se realizeze o unitate organică. Zonele verzi amenajate în stil mixt au caracter multifunc ional, cuprinzând numeroase dotări şi sistematizări secundare, cu precădere în cazul suprafe elor mari, cu o capacitate mare de primire a vizitatorilor, permi ând totodată şi o mai mare libertate de adoptare a solu iilor amenajistice. 5.1.4.1. Principiile de structură ale stilului mixt În păr ile centrale ale compozi iei se folosesc traseele drepte, largi ce permit accesul publicului larg, tot aici fiind cantonate şi clădirile sau edificiile importante. Ca regulă generală, există o axă principală de perspectivă, dar şi axe secundare, toate fiind mai scurte comparativ cu perspectivele grădinilor amenajate în stil geometric. Centrul sau centrele compozi iei, intrările principale, zonele din lungul axei sau axelor principale de perspectivă, intersec iile importante de alei, zonele din vecinătatea clădirilor impozante, se amenajează în stil geometric, iar restul compozi iei în stil peisager. Trecerea de la zona centrală tratată în manieră geometrică la cea periferică tratată în manieră peisageră, nu se realizează ostentativ, ci treptat, folosindu-se anumite elemente de trecere, de legătură, care sunt caracteristice pentru o anumită zonă dar care pot fi folosite şi pe o anumită por iune din cealaltă zonă, realizându-se o tranzi ie armonioasă. Între zonele în care solu iile de amenajare stilistică diferă, nu există o diferen iere netă în toate aspectele compozi ionale, îmbinându-se unele elemente comune amenajărilor peisagere, sectoarele tratate diferit legându-se firesc şi armonios între ele, ordonând compozi ia într-o manieră mai simplă. În zonele mai îndepărtate traseul devine sinuos, vegeta ia fiind dispusă similar cu cea naturală, creându-se numeroase col uri liniştite. Trasarea căilor de circula ie presupune o îmbinare a formelor geometrice regulate (mai pu ine) în special în zona centrală, cu cele libere, sinuoase (mai numeroase) în special în zonele periferice. Aleile principale, trasate în stil geometric leagă clădirea principală cu obiectivele importante, bogat ornamentate precum: pavilioane, fântâni, statui, monumente etc. Aleile trasate în stil peisager sunt mai înguste, mai variate ca traseu şi conduc vizitatorul spre locuri mai liniştite sau spre locuri destinate diferitelor jocuri. Planta iile sunt tratate diferen iat, astfel: lângă clădiri se adoptă amenajări floristice mai bogate, cu vegeta ie lemnoasă scundă şi numeroşi arbori decorativi; în zonele periferice sau îndepărtate vegeta ia folosită este distribuită cât mai neuniform, dând impresia de natural. Apa este folosită atât sub formă de bazine, fântâni arteziene, dispuse de regulă în zona axei principale de perspectivă, dar şi sub formă de mici căderi de apă, cascade, lacuri sau cursuri de apă, distribuite pe toată suprafa a compozi iei.

Un spa iu verde amenajat în stil mixt are mai multă atractivitate, prin varietatea mare a scenelor de peisaj, în care adesea se împletesc aspecte ale „ordinii” strict geometrice cu aspecte romantice sau pitoreşti ale „dezordinii” naturale, aparent întâmplătoare. Unitatea compozi iei se realizează prin diferite modalită i de organizare spa ială ce implică modelări de relief, aranjarea planta iilor, realizarea succesiunii zonelor de tranzi ie stilistică.

5.2. Genul peisajului
5.2.1. Generalită i
Genul unui peisaj reprezintă caracterul general al expresivită ii artistice a acestui peisaj precum şi influen a lui asupra stării sufleteşti. Genurile peisajelor sunt multiple iar sentimentele pe care le determină sunt numeroase şi diferite în func ie de percep ia individului. În decursul timpului, percep ia asupra genului peisajului a fost diferită, atât în cadrul istoric cât şi în cadru geografic. Chinezii deosebeau trei genuri ale peisajului, şi anume: de veselie, de groază şi de basm. Home, considera în 1762 că o grădină poate inspira sentimentele: de grandoare, de admira ie, de veselie, de melancolie, de sălbăticie, de mirare. La începutul secolului al XX-lea, E. André şi Vacherot deosebeau următoarele genuri de peisaje: cel al noble ei sau al grandorii, cel al veseliei şi cel al pitorescului sau al sălbăticiei. Hubbard adaugă la cele două genuri de mai sus genul de triste e şi cel de melancolie. V. Carmazin-Cocovschi deosebeşte două mari categorii de genuri: genuri majore şi genuri minore. Genurile majore sunt: inspirator, de bucurie, visător şi protector iar genurile minore sunt: calmant şi melancolic. În prezent, datorită similitudinii sentimentelor de factură apropiată, ce gravitează de fapt în jurul unui sentiment dominant, ce constituie şi denumirea genului respectiv, sunt luate în considerare următoarele genuri: grandios, de bucurie, romantic şi liniştit.

5.2.2. Genul grandios
Genul grandios, inspirator, solemn sau maiestuos, imprimă vizitatorului sentimente de solemnitate, de inspira ie, de admira ie şi respect. Acest gen este caracteristic suprafe elor întinse, destinate activită ilor de masă, în care este prezent „omul colectiv”, dar şi masivelor mari de arbori, clar conturate, formate din arbori înal i dar şi arbuşti, ce dau impresia de compactitate. Aceleaşi sentimente sunt imprimate şi de întreruperile mari ale masivelor, sub forma unor poieni largi sau peluze întinse, de suprafe ele mari ocupate de oglinzile apelor stătătoare sau chiar curgătoare. Efectul grandios al unei suprafe e verzi este accentuat prin prezen a suprafe elor mari acoperite cu specii floricole, cu înflorire abundentă, cu un efect decorativ deosebit.

surpriza descoperirii acestora la un moment dat induc aceste sentimente cu caracter romantic. sau în anumite sectoare sau zone mai retrase. având ca fundal imagine unor mun i înal i. ce influen ează activ buna dispozi ie a omului. Acest gen este caracteristic col urilor liniştite. de veselie sau de entuziasm. aici se încadrează şi spa iile verzi largi în care se folosesc speciile floricole în grupuri. De asemenea. în care sunt planta i arbuşti solitari sau sub formă de mici grupuri. atât sub aspect psihic cât şi fizic. dar şi zonelor situate lângă suprafe ele apelor liniştite.5. cu flori având culori calde. forme. Fascina ia exercitată de astfel de elemente asupra privitorului. de stâncile. 5. induce şi creează veselie şi bună dispozi ie prin diferite combina ii contrastante dar unitare de linii. volume. Genul liniştit Genul liniştit sau calmant predispune la repaus şi la odihnă. decorativi prin frunzişul bogat sau prin flori numeroase. unei mări sau ocean). Genul visător Genul visător sau romantic determină stimularea fanteziei şi predispune la visare. Genul de bucurie Genul de bucurie. ruinele sau mormintele false ce apar pe neaşteptate într-o anumită compozi ie.3. dispuse într-un masiv păduros. culori. O compozi ie realizată în acest gen are caracteristice spa iile verzi deschise. a unui masiv păduros sau chiar albastrul liniei orizontului (în cazul peisajelor mărginite de imensitatea unui lac. pe măsură ce vizitatorul o descoperă progresiv.2. de luminişurile retrase. umbră şi lumină. cascadele. .5. trunchiurile bătrâne de arbori doborâ i.4.2. Senza ia de mister a peisajului amenajat poate fi dată de arborii seculari.2. 5. largi.

şi care reprezintă de fapt „plămânul verde” al localită ii respective. gazului metan. ce asigură protec ia multiplă a mediului. Sub formă de pete sunt dispuse parcurile.2. Unele spa ii verzi pot fi situate atât în intravilan cât şi în extravilan. sta ii de distribu ie a apei. unită ile de spa iu verde pot fi distribuite sub formă de pete. energiei electrice. cât şi legătura dintre acestea.). sunt judicios repartizate. atât urbane cât şi periurbane. recrearea şi odihna popula iei. re ele stradale.Cap. energie termică. dispuse într-o re ea continuă. grădinile sau scuarurile. Spa iile libere plantate trebuie să facă parte din componen a tuturor zonelor func ionale ale oraşului şi să se continue cu masivele plantate periurbane. profilate şi structurate prin solu ii de sistematizare urbană. fapt ce implică unitatea şi continuitatea sistemului de spa ii verzi urban cu cel periurban. Sistemul în fâşii este caracterizat prin faptul că este un sistem uniform. spa iile verzi se dimensionează în raport cu func iile atribuite. Dispunerea spa iilor verzi În interiorul unei localită i. a zonelor cu teren variat sau a zonelor cu teren viran neocupat încă de construc ii. fiind caracterizat prin răspândirea izolată şi neregulată a unită ilor de spa iu verde. cu mărimea şi caracteristicile zonei sau zonelor pe care le deservesc. Acest sistem este specific localită ilor cu re ele stradale neregulate. No iunea de sistem implică atât reparti ia echilibrată a tuturor spa iilor verzi indiferent de mărime sau categorie. etc. 6. VI CARACTERIZAREA ŞI PROIECTAREA SPA IILOR VERZI URBANE ŞI PERIURBANE Spa iile verzi pot fi situate fie în perimetrul construibil (intravilan) fie în afara acestuia (extravilan). ce reuneşte spa iile verzi din lungul arterelor de circula ie. Proiectarea urbană urmăreşte realizarea unei densită i optime a clădirilor.1. zona politico-administrativă. diferite dotări: sta ie de epurare a apelor menajere. fâşii sau mixt în func ie de sistematizarea centrului populat. condi iile topografice şi climatice şi sistemul stradal. Sistemul de spa ii verzi Sistemul de spa ii verzi al unei localită i este constituit din totalitatea unită ilor de spa iu verde urbane şi periurbane. Sistemul în pete este un sistem de spa ii verzi neuniform. 6. dimensionate. în strânsă corelare cu structura urbanistică. organizarea zonelor func ionale urbane (zona reziden ială. sau unele din interiorul localită ii se continuă cu altele din exteriorul acesteia. . ce au rela ii de interdependen ă şi care tind să constituie un ansamblu complex şi unitar. spa iile verzi din cvartalele de locuin e sau alte spa ii libere plantate. zona industrială. Ca regulă generală. limitarea perimetrului construibil. Spa iile verzi sau alte amenajări peisagistice.

de regulă. fiind realizat din unită i mari de spa iu verde (parcuri. pepiniere. concentrică. care traversează localitatea şi care. pepiniere.cu acces nelimitat. a spitalelor. dotări şi func ii. a apei. şi în care intră: parcuri. Acest sistem este cel mai frecvent întâlnit. planta ii antierozionale. transversală sau longitudinal-transversală. Acestea se pot clasifica în raport cu mai multe criterii. a unită ilor de învă ământ sau a unită ilor social culturale. de protec ie a apelor sau a căilor de circula ie. a sanatoriilor sau a unită ilor industriale. amplasare. Sistemul mixt sau combinat îmbină sistemele precedente. . grădini botanice. lungi de sute de metri. . de folosin ă generală. spa iile verzi stradale sau cele din cartierele de locuit. sau în cazul unor studii sau lucrări de profil. unele spa ii verzi având chiar caracter privat (grădinile locuin elor individuale). a solului. planta ii de pe lângă unele dotări publice. parcurile şi bazele sportive. După pozi ie se deosebesc: . grădini zoologice. în care accesul este permis doar pentru cei ce îşi desfăşoară activitatea în aceste zone. longitudinală.cu acces strict. planta ii antiincendiare. fâşii verzi şi planta i stradale de aliniament. în care accesul se realizează conform anumitor reguli.Această re ea poate avea o dispozi ie radială. grădini sau scuaruri). aici încadrându-se: sta iuni experimentale. ce sunt administrate de primării. între care legătura se realizează prin planta ii stradale.3. grădinile locuin elor individuale. grădini şi scuaruri publice.cu acces limitat. planta ii de aliniament în lungul căilor rutiere sau ferate. în func ie de sistemul stradal al localită ii. numite şi spa ii verzi publice. ştranduri). fiind diferite ca mărime. . constituită din spa ii verzi periurbane. fiind administrate de persoane juridice sau fizice. planta iile din cimitire. acoperişurile verzi. zonele de agrement (păduri de recreare. După accesibilitatea popula iei largi: . grădini publice. păduri parc. fac legătura şi cu centura verde a oraşului. . asigurând o mai bună func ionalitate în ansamblu. grădinile botanice şi cele zoologice. întreprinderilor. păduri de recreare. scuaruri. planta ii de protec ie (a localită ilor.urbane (intravilane sau orăşeneşti) în care intră: parcuri de recreare. 6. a sta iunilor balneo-climaterice). amenajările peisagistice din incintele institu iilor. dispuse în lungul unor artere principale sau prin „fâşii verzi”. contra cost sau doar pentru o numită categorie de oameni. radial-concentrică.periurbane (extravilane sau preorăşeneşti) în care intră: parcurile de cultură şi odihnă. aici fiind cuprinse: spa ii verzi din incinta unită ilor culturale sau de învă ământ. 2. 1. Tipuri de spa ii verzi Categoriile de spa ii verzi sunt numeroase. asigurând optimul sub aspectul îmbunătă irii microclimatului şi realizării ambientului plăcut pentru popula ia respectivă. grădini botanice.

fiind destinată odihnei de scurtă durată. După func ii: . parcurile sportive. pepinierele. 400 m. După durată. alpinarii. .permanente. . cu rol decorativ: scuarurile decorative.scuaruri destinate odihnei şi jocului copiilor de vârstă preşcolară. În cazul scuarurilor cu func ie strict decorativă se acceptă şi suprafe e mai mici de 0. edificii culturale. destinate construirii unor cartiere de locuit. planta iile de protec ie a cursurilor de apă şi a acumulărilor deschise de apă. gazon. aranjamente florale şi alei acoperite cu pietriş sau dale. scuarurile pot fi: . spa iile verzi din cimitire.spa ii verzi de înfrumuse are. culturale sau de învă ământ. .temporare sau provizorii. sau cu rol estetic-arhitectural datorită ob inerii unui efect decorativ deosebit şi prin punerea în valoare a unor edificii sau monumente. 6-8 minute. caz în care au un grad mai mic de poluare şi sunt mai liniştite. frecventează simultan acel scuar. parcuri expozi ionale. Forma scuarului este dată de pozi ia acestuia.înconjurate de străzi sau artere de circula ie. . Raza de deservire a unui scuar este de cca. parcuri dendrologice. 6. După destina ie. Numărul scuarurilor se stabileşte în func ie de mărimea centrului populat şi de prezen a altor unită i de spa iu verde.în pie e – atunci când se suprapun par ial sau total cu suprafa a acestora.spa ii verzi utilitare şi de protec ie: aliniamentele din lungul căilor de circula ie rutieră sau feroviară. amenajările peisagistice de pe lângă institu ii administrative.în interiorul cartierelor de locuit. în cca. . grădini şi parcuri publice. caz în care acestea sunt uşor accesibile. situată în intravilan. scuarurile por fi: . Mărimea unui scuar se stabileşte luându-se în considerare că 20% din popula ia ce locuieşte în raza de deservire. configura ia terenului şi construc iile din jur. parcuri şi grădini zoologice. categorie în care intră marea majoritate a scuarurilor. păduri parc. .spa ii verzi cu rol recreativ: scuaruri.3-3 ha. situate de regulă în cartierele de locuin e. ce se înfiin ează pe terenuri virane. asigurării unui loc de joacă copiilor de vârstă mică supraveghea i de părin i sau bunici.3. spa iile verzi pentru copii şi tineret.spa ii verzi cu profil specializat: grădini botanice. planta ii cu efect de parazăpezi. păduri de agrement. Norma pentru un vizitator este de 25-30 m2. având în componen a lor doar arbuşti. scuarurile pot fi situate: .4. asigurării circula iei pietonilor de la o stradă la alta. pie e dispuse de regulă în fa a unui edificiu important. . Scuarul Scuarul este unitatea de spa iu verde cu suprafa a cuprinsă între 0. planta iile de consolidare antierozională.3 ha. spa iile verzi cu caracter privat aferente locuin elor. perdelele de protec ie. nu asigură liniştea pe care vizitatorii o caută şi au un grad mai mare de poluare datorită traficului auto. ce au planta ii arborescente şi arbustive şi toate dotările pe care le reclamă. După modul de amplasare. rozarii. terenuri de produc ie floricolă sau de gazon. destina ie. ceea ce corespunde distan ei parcurse pe jos de către un om cu mers lejer.

Grădina este prevăzută cu o perdea compactă de specii lemnoase. În acest sens se recomandă ca lungimea scuarului să fie cel pu in egală cu înăl imea clădirii şi cel mult dublă fa ă de înăl imea construc iei în fa a căruia se amplasează. Mărimea grădinilor publice se stabileşte considerând faptul că 15-20% din popula ia din zona deservită. Pentru amenajarea acestora se adoptă frecvent solu ii compozi ionale geometrice regulate. cel pentru odihna pasivă şi cel pentru odihna activă. peluze de iarbă.. datorită inexisten ei căilor de acces. astfel încât să ofere protec ie fa ă de zonele cu trafic auto intens. în strânsă legătură cu ansamblul arhitectural învecinat. ce ocupă 15-20% din suprafa a scuarului. chiar bazine cu apă sau fântâni arteziene. grădinile se amplasează la nivel de cartier sau complex de locuit. iar un scuar prea mare diminuează din impozan a edificiului. unitate având suprafa a cuprinsă între 3-20 ha şi care asigură recrearea şi odihna locuitorilor din zona învecinată. Primele două categorii de scuaruri prezintă în componen a lor planta ii de arbori şi arbuşti. iar în cazul oraşelor mici grădina publică îndeplineşte rolul de parc. 6. bănci. în cadrul oraşelor mari. Mărimea unui astfel de scuar se stabileşte în func ie de dimensiunile clădirii respective. De exemplu. 15-25 minute. Dispozi ia aleilor. . aranjamente şi decora iuni florale. statui.scuarurile destinate recreării şi odihnei de scurtă durată înaintea unei ac iuni riguros planificată. scări (în cazul terenului accidentat). 3-4 ha. respectiv: sectorul pentru copii. .5 km. Aceste planta ii ocupă o suprafa ă importantă. Compozi ia unui scuar poate fi geometrică sau liberă. trebuie să permită fluxul pietonilor după direc iile dominante de circula ie impuse de obiectivele de interes din apropiere. respectiv arbori şi arbuşti. a obiectivelor culturale. frecventează grădina în acelaşi timp. perdea ce are rol atât sanitar cât şi decorativ. spre periferia scuarului. în acest caz accesul pietonal ne fiind posibil. în care vegeta ia lemnoasă ocupă o pondere importantă. grădina publică poate fi prevăzută cu 2-3 sectoare.5. Grădina publică Grădina publică este unitatea de spa iu verde. îndeplinind doar o singură func ie prioritară. de pe o rază de 1-1. în care speciile sempervirescente au o pondere mai mare. situate în jurul unor institu ii publice. distan ă ce poate fi parcursă pe jos în cca. adăpost contra curen ilor de aer din direc ia dominantă. în lungul aleilor. zone umbrite dar şi zone însorite.scuarurile cu func ie prioritară decorativă. Planta iile arbustive şi arborescente sunt concepute şi dispuse sub formă de grupuri. partea centrală fiind amenajată în manieră geometrică iar spre periferie predominând caracteristicile stilului peisager. respectiv o intrare la cca. pentru a nu fi traversată de alei de trecere. dispuse la încrucişarea aleilor frecvent circulate. de învă ământ. alei. Dată fiind această distan ă de deservire. chioşcuri pentru odihnă sau chiar monumente. cu o normă pentru fiecare vizitator de 40 m2. Intrările vor fi reduse ca număr. în fa a unei construc ii monumentale un scuar prea mic este necorespunzător. în jurul gării sau a sta iilor de autobuz. situate în fa a unui edificiu important sau la intersec ia unor artere mari de circula ie. Spre deosebire de scuar. dar uneori grădina publică poate avea doar o singură zonă (sector). Compozi ia peisagistică este rezolvată în stilul mixt. de mers lejer. boschete.

restaurant). ce cuprinde planta ii mari de arbori şi arbuşti (30-60%). locuri de joacă cu dotările aferente pentru copii. locuri pentru jocuri statice. Luciul de apă împreună cu alte dotări vor avea ponderea de 15-20% din suprafa ă. Un parc de cultură şi odihnă este caracterizat în primul rând printr-o vegeta ie bogată (65-75%). Mărimea acestora se stabileşte în func ie de mărimea zonei deservite. expozi ii. destinate atât pentru odihna pasivă cât şi pentru diferite manifestări artistice. bazine sau chiar un mic lac. bănci. datorită suprafe ei pe care o reclamă. iar intrările secundare să fie dispuse în zone intens frecventate. cofetărie. toate aceste dotări vor ocupa maxim 20-40% din suprafa a totală a grădinii publice. recomandându-se ca microrelieful acestei unită i de spa iu verde să fie cât mai variat. 6. Aleile şi căile de acces (10-15%) vor permite realizarea de trasee pentru plimbare. parcurile se întind în vecinătatea localită ilor. Intrările vor fi prevăzute cu parcări dimensionate fa ă de afluen a de vizitatori. sporturi. ocupând doar 3-5% din suprafa a totală a parcului. şi dacă este posibil să fie situat în apropierea unei ape curgătoare sau stătătoare. manifestări artistice).000 de locuitori trebuie să existe un parc. WC public). şi să nu depăşească 160 vizitatori/ha în zonele de odihnă pasivă (zonele pentru plimbări sau pentru odihnă propriu-zisă. Zona în care este amplasat un parc nu trebuie să fie poluată fonic sau chimic. de re eaua stradală limitrofă. culturale şi ştiin ifice fiind denumite parcuri de cultură şi odihnă. de direc iile dominante de afluen ă ce corespund principalelor zone exterioare deservite. Parcul Parcurile sunt reprezentate prin întinderi mari ocupate cu vegeta ie lemnoasă şi ierboasă. ce depăşesc 20 ha. gazon (32-66%) şi specii floricole (4-8%) din suprafa a totală. izolate de căile pietonale cu vegeta ie arbustivă şi arborescentă. agrement) sau a unor activită i cu caracter cultural (spectacole. Această unitate de spa iu verde va cuprinde alei (10-20%) şi spa ii de odihnă. Parcurile prezintă diferite dotări ce oferă vizitatorilor atât posibilitatea plimbării sau repausului în aer liber. în sectorul pentru copii sau în sectoarele distractive. Numărul de intrări şi amplasarea acestora se stabileşte în func ie de afluen a de vizitatori. precum şi spa ii vaste acoperite cu gazon (35-67%). construc ii utilitare sau pentru agrement (chioşc. Se recomandă dimensionarea sectoarelor astfel încât densitatea maximă să nu depăşească 300 vizitatori/ha în zonele de odihnă activă (sectoarele sportive). respectiv sta ionare). considerându-se că 10% din popula ia oraşului frecventează simultan un parc. într-un cadru peisagistic deosebit. adăpost de ploaie. diferite dotări (cişmele. mai ales dacă există şi vegeta ie lemnoasă ce constituie nucleul de constituire a parcului respectiv. . fiind cele mai mari unită i de spa iu verde urbane. Din datele de mai sus rezultă faptul că în oraşele cu peste 30. de lungimi şi dificultă i diferite. şi de densitatea popula iei. Plantele floricole sunt dispuse în zona intrării principale sau în zonele intens frecventate. cât şi practicarea diferitelor activită i cu caracter sportiv (jocuri.6.Vegeta ia utilizată într-o grădină publică va ocupa 40-70% din suprafa a acesteia. cafenea. În foarte multe cazuri. Intrarea principală trebuie să corespundă cu direc ia celei mai mari afluen e de vizitatori. şi de capacitatea proiectată a parcului. cu o normă de 60 m2 pentru un vizitator. fiind formată din arbori şi arbuşti (30-60%).

În proiectarea unui parc se prevăd mai multe zone sau sectoare, dispuse unele fa ă de altele astfel încât să îşi poată îndeplini func iile cât mai bine, pentru ca diferitele activită i să nu se contrarieze, conform cu sectorizarea func ională. În func ie de mărimea şi complexitatea parcului, aceste sectoare sunt: sectorul de odihnă pasivă, sectorul pentru distrac ia adul ilor, sectorul pentru copii, sectorul sportiv, sectorul istoric, sectorul naturalistic, teatrul, estrada de concerte sau dans, cinematograf, săli de lectură în aer liber, restaurant, pavilioane pentru expozi ii, etc. Sectorul pentru odihna pasivă nu se va amplasa lângă cel sportiv, ci cât mai departe de acesta, în zone liniştite ale parcului, cu o pondere mare a vegeta iei forestiere, componentă ce atenuează fonic eventualele zgomote. Obiectivele care implică o mare aglomerare de vizitatori sau cele care sunt generatoare de agita ie şi zgomot, precum cinematograful, teatrul, terenurile şi dotările sportive, zona pentru distrac ii sau restaurantele, se amplasează periferic sau în locuri uşor accesibile, la distan e convenabile de sectoarele liniştite ale parcului, fiind prevăzute cu alei de acces dimensionate corespunzător, precum şi cu parcări exterioare, dispuse la limita parcului. Sectorul pentru copii se va amplasa în apropierea intrării principale, fiind separat de celelalte sectoare prin vegeta ie forestieră (arbori şi arbuşti), având cât mai pu ine alei pietonale. Sectorul sportiv poate avea în componen a sa terenuri, stadion sau alte amenajări pentru diferite sporturi. Pavilioanele pentru expozi ii se vor amplasa opus intrării principale, lângă o intrare secundară iar restaurantele în locurile intens frecventate, cu acces direct din oraş. Pe tot cuprinsul parcului pot fi dispuse chioşcuri, iar elementele ornamentale precum fântâni arteziene, statui, partere cu flori, se vor amplasa în fa a clădirilor sau pavilioanelor, în punctele intens frecventate sau în lungul aleilor principale. Este necesară constituirea şi a unui sector administrativ-gospodăresc, care să cuprindă o pepinieră pentru cultura diferitelor specii ornamentale, sere, răsadni e pentru producerea de răsaduri, anexe sau diferite construc ii administrative, sector care va fi separat de accesul publicului larg şi care va avea o pozi ie limitrofă parcului. Se recomandă ca vegeta ia lemnoasă şi cea ierboasă să ocupe suprafe ele recomandate, pentru a nu se supraîncărca parcurile cu diferite construc ii în detrimentul vegeta iei, construc ii care distrag aten ia vizitatorului de la frumuse ea naturii, pentru care acesta a venit de fapt.
tabelul 1 Procente de repartizare a principalelor componente ale unită ilor de spa iu verde (scuar, grădină publică şi parc)
Nr. crt. 1. 2. 3. Unitate de spa iu verde total Scuar Grădină publică Parc 60-85 40-70 65-75 destina ia suprafe elor (%) vegeta ia arbori şi specii gazon alei arbuşti floricole 20-60 5-10 30-75 15-20 30-60 30-60 4-8 3-5 32-66 35-67 10-20 10-15 alte dotări 0-20 20-40 15-20

6.7. Spa iile verzi din lungul străzilor, bulevardelor şi şoselelor
Aceste planta ii, ce înso esc adesea căile de circula ie publică din interiorul sau din afara localită ilor, pot fi de diferite tipuri, de la simple aliniamente de arbori sau arbuşti, până la adevărate fâşii verzi cu lă imi variate, având rol decorativ, sanitar, ecologic, de protec ie a circula iei şi a drumurilor, şi chiar economic. Func ia decorativă este realizată prin efectul estetic-arhitectural al acestor planta ii, îmbinându-se spa iul artificial cu elementele vegetale, prin aplicarea principiului armoniei. Speciile lemnoase introduc varietatea în uniformitatea construc iilor limitrofe căilor de circula ie, prin schimbările fenologice specifice diferitelor anotimpuri: culoarea frunzelor, prezen a florilor sau chiar a fructelor, bogă ia şi transparen a coroanei, textura şi forma acesteia. Vegeta ia lemnoasă fie eviden iază liniile arhitecturale ale unei construc ii sau ale unui ansamblu, fie maschează anumite elemente inestetice din apropierea căilor de circula ie. Aceste planta ii fac, de cele mai multe ori, legătura dintre marile unită i de spa iu verde dintr-o localitate, sau legătura sistemului de spa ii verzi urban cu cel periurban. Func ia sanitară şi cea ecologică sunt exercitate prin reducerea poluării atmosferice (re inerea prafului, a diferitelor pulberi şi a noxelor rezultate din circula ia autovehiculelor), ameliorarea microclimatului urban (umbrirea trotuarelor şi par ial a carosabilului, sporirea umidită ii aerului datorită proceselor de evapo-transira ie, îmbogă irea aerului în oxigen, modelarea vitezei aerului, modelarea temperaturilor extreme), diminuarea poluării fonice, reducerea trepida iilor datorită sistemului radicelar. Func ia de protec ie a circula iei şi a drumurilor este realizată în primul rând prin separarea circula iei pietonale de cea auto sau velo, prin mărirea confortului optic şi a siguran ei circula iei, prin mărirea capacită ii de ghidare a şoferului pe timp nefavorabil, prin reducerea stării de oboseală. Gardul viu din arbuşti, ce separă în unele cazuri benzile de circula ie de sensuri opuse, înlătură efectul de orbire. În afara localită ilor, planta iile arbustive de pe marginea drumurilor, reduc şocurile autovehiculelor în caz de derapaj sau accident. Numeroase planta ii măresc siguran a circula iei împotriva vântului şi a zăpezii, iar numeroase ramblee şi deblee au taluzurile fixate şi stabilizate prin astfel de planta ii. Unele planta ii, datorită monotoniei, devin supărătoare şi obositoare pentru ochii şoferului, aşa cum este cazul planta iilor de plopi columnari. În acest sens planta iile din lungul căilor de circula ie, în special din afara localită ilor trebuie astfel realizate încât să aducă varietate în peisaj şi nu monotonie. Func ia economică poate fi îndeplinită atunci când prin anumite extrageri se ob ine o cantitate de masă lemnoasă ce se poate valorifica. De regulă, această func ie este minimalizată. Speciile folosite în aceste categorii de spa ii verzi trebuie să îndeplinească unele condi ii cum ar fi: - să fie rezistente la noxe (praf, fum, gaze), - să aibă o perioadă de prezen ă a frunzelor cât mai lungă şi o perioadă scurtă de cădere a frunzelor, - să fie rezistente la diverşi factori de stres (temperaturi mari vara datorate încălzirii asfaltului, secetă, boli şi dăunători), - să nu producă fructe sau semin e care să murdărească carosabilul sau aleile,

- sistemul radicelar să fie profund şi nu superficial, pentru a nu degrada căile de acces sau diferite amenajări, - să nu drajoneze, - să aibă o creştere rapidă, - să fie longevive, - să suporte tunderile în coroană, - să suporte anumite concentra ii în sol de clorură de sodiu, provenită din amestecurile antiderapante împrăştiate iarna pe carosabil sau pe căile pietonale. În ceea ce priveşte forma coroanei, vor fi preferate cele ce au coroana piramidală sau globuloasă. Se recomandă folosirea speciilor locale precum: paltin de câmp, paltin de munte, frasin, tei, ulmi, carpen, scoruşi, dar şi specii exotice viguroase: castan porcesc, platan, ar arul argintiu, ar arul american, salcâm forma umbraculifera sau varietatea bessoniana. Pentru instalarea unor astfel de planta ii se folosesc puie i de talie mare. Planta iile din lungul căilor de circula ie pot fi constituite în principal prin aliniamente, care pot fi de mai multe categorii: aliniamente simple realizate dintr-un singur rând de arbori, aliniamente multiple realizate din 2, 3 sau 4 rânduri de arbori, aliniamente din arbuşti sub forma unor garduri vii sau aliniamente mixte realizate din arbori şi gard viu. Structura şi mărimea acestor planta ii se stabileşte în func ie de lă imea şi structura străzii, de lă imea zonei limitrofe acesteia, de intensitatea traficului auto şi a traficului pietonal, de cadrul arhitectural al construc iilor limitrofe (număr de etaje, importan a edificiului, accesul la edificiul respectiv), de orientarea străzii fa ă de punctele cardinale şi nu în ultimul rând de instala iile şi construc iile subterane. Bulevardele, ce au lă imi de 10-20 m sau chiar mai mult, vor avea benzile de circula ie auto şi velo, separate de căile de circula ie pietonale, sau chiar sensurile opuse ale circula iei auto, prin fâşii plantate cu arbori şi arbuşti. Dacă lă imea străzii este mai mică şi circula ia autovehiculelor intensă, se recomandă ca arborii şi în special arbuştii să se amplaseze între partea carosabilă şi trotuar. Dispunerea planta iilor este diferită putând fi: simetrică pe ambele păr i ale străzii, realizându-se perspective simetrice longitudinale, şi asimetrică sau unilaterală, în cazul trotuarelor asimetrice, în cazul străzilor orientate pe direc ia E-V când se recomandă plantarea laturii însorite sau în cazul drumurilor din afara localită ilor pentru deschiderea anumitor perspective laterale asupra unui obiectiv (panoramă, lac etc.). Aliniamentele de arbori din interiorul unei localită i sunt alcătuite, de obicei, dintro singură specie, specie ce poate fi schimbată după o intersec ie sau după o întrerupere a aliniamentului datorită prezen ei unui edificiu. Pot fi folosite două sau mai multe specii dar se recomandă ca acestea să fie asemănătoare ca habitus, talie, frunziş şi comportament ecologic. Distan a dintre exemplare diferă în func ie de ritmul static sau cel dinamic, putând fi egale sau variabile, sau se poate adopta plantarea liberă a străzilor. În zona intersec iilor pe o rază de cca. 25 m se recomandă păstrarea unei zone mai libere sau neplantate pentru asigurarea vizibilită ii asupra arterelor laterale. Intervalul dintre două exemplare arborescente variază între 5-12 m, în func ie de specie, de puterea de creştere, de lărgimea coroanei şi de înăl imea la care se doreşte să ajungă exemplarele respective. Planta iile sub formă de aliniamente simple se pot realiza pe fâşii de sol liber, de 1-1,5 m lă ime, uneori chiar 2 m, sau în spa ii individuale circulare sau pătrate, de minim 2 m2, dispuse pe trotuar. În cazul aliniamentelor duble lă imea minimă a fâşiilor de sol

structură şi folosin ă diferite. ineren i în cazul aglomerărilor de locuin e de acest tip. în func ie de pozi ionarea ferestrelor. Speciile vor fi alese şi amplasate. punct de distribu ie a energiei electrice.8.2. Spa iile verzi din cartierele de locuit Aceste spa ii verzi pot avea suprafa ă. 6. 6. tomberoane). la care arborii (de talie mică) şi arbuştii au distan e mari între exemplare. în strânsă concordan ă cu planta iile stradale.8. 6. Astfel. a noxelor sau a altor factori de inconfort. pot fi protejate anumite laturi de insola iile puternice din timpul verii. balcoanelor sau a intrărilor blocurilor de locuit. În componen a spa iilor verzi din cartierele de locuin e intră: suprafe e plantate cu arbori şi arbuşti. personal sau cu ajutorul firmelor specializate de profil. Spa iile verzi ale ansamblurilor de locuin e Acestea sunt situate printre blocurile unui raion de locuin e. interpuse fie între blocurile alăturate fie între arterele intens circulate şi blocurile de locuin e. pentru diminuarea zgomotului. recreativ şi decorativ. ocupând suprafe e importante. şi alte multe specii pentru varietate. Au scop sanitar. Aceste grădini sunt amenajate şi între inute de proprietar după gustul propriu. pentru plimbările locatarilor sau pentru odihna acestora. în func ie de pozi ia. bănci sau alte spa ii pentru odihna pasivă. se recomandă folosirea a 2-3 specii lemnoase care să constituie fondul general sau dominanta.1. au suprafe e variabile de la 40-50 m2 până la 400-1000 m2. ale unui cvartal sau ale unui cartier. Grădinile locuin elor individuale Aceste tipuri de spa ii verzi reprezintă o categorie aparte. să permită un acces facil şi o bună vizibilitate pietonilor. la care arborii (de talie mare) şi arbuştii sunt planta i la distan e mici. Astfel se deosebesc: spa ii verzi ale unui ansamblu de locuin e şi grădinile locuin elor individuale. După desimea acestor planta ii se deosebesc străzi şi bulevarde închise.8. Alegerea speciilor şi modul lor de grupare se realizează în aşa fel încât să se elimine monotonia construc iilor tipizate.5 m pentru dispunerea alternativă a exemplarelor. şi străzi şi bulevarde deschise. Cu ajutorul planta iilor de arbori se pot ameliora curen ii puternici ce se formează pe anumite culoare între blocuri. arii de joacă pentru copii. Prin planurile de sistematizare ar trebui prevăzute lă imi optime pentru astfel de planta ii. orientarea şi înăl imea clădirilor. . alei pietonale. fiind amenajate şi între inute de administra ia locală. parcări. în func ie de tipul de locuin ă sau de ansamblu de locuin e pe care îl deservesc. prezentând un acces limitat şi fiind de fapt spa ii închise delimitate de împrejmuiri. Aceste zone verzi servesc ca spa ii de joacă pentru copii. pot fi mascate anumite construc ii utilitare inestetice (puncte termice. suprafe e îngazonate.liber este de 3. Amplasarea speciilor lemnoase trebuie să permită crearea de zone umbrite dar şi de zone însorite. sau de 4 m între rânduri pentru dispunerea simetrică (câte doi) a arborilor. partere cu flori.

În func ie de mărimea spa iului disponibil. Pentru spa iile largi se pot adopta diferite compozi ii. institu ii. un mic bazin cu aspect natural. padoc şi cuşcă pentru câine. miniseră. grădina este structurată şi amenajată. cu o compozi ie relativ simplă. arbustive sau lemnoase. fiind de fapt locul în care proprietarul doreşte să aibă intimitate şi adăpost fa ă de privirile indiscrete. În func ie de mărimea acesteia. trandafirii. În cazul unor locuin e. aranjamente florale. piscină. minilivadă. poate avea o împrejmuire (gard) înaltă. cititul. gazonul. sau specii de răşinoase. Pentru unele grădini interioare se poate adopta o solu ie strict . În cazul vegeta iei. de activită ile pe care doreşte să le desfăşoare. arbuşti şi liane. putând cuprinde: suprafe e şi căi de acces. Aproape în toate cazurile această grădină are doar func ie estetică.În func ie de pozi ia fa ă de clădire (locuin ă. minigrădină de zarzavaturi. diferite aranjamente din materiale inerte de texturi şi culori variate. dar şi a unor hoteluri. chioşc de grădină. îndeletniciri artizanale de dezvoltare a personalită ii. speciile agă ătoare (liane sau specii anuale volubile) pentru decorarea zidurilor. mobilier de grădină. grădina din spatele locuin ei şi grădina interioară. fie prin realizarea unui gard viu înalt.) acestea pot fi: grădina de fa adă. respectiv de distan a de la gard la construc ie se poate adopta şi solu ia de amenajare. sau a unei perdele de arbuşti înal i sau de liane. arbuştii floriferi sau cei sempervirescen i de talie mică. Aceste grădini pot fi amenajate pentru circula ia interioară sau pot fi amenajate doar pentru contemplare. arbori. Grădina de fa adă. stânci şi pietre. joasă sau fără împrejmuire. barbeque. spitale. pergolelor. lămpi pitic. uşor de între inut. chioşcurilor şi treiajelor. sedii de firme. sunt mai pu in răspândite şi cunoscute. Grădinile interioare. sunt prevăzute în arhitectura acestora unul sau mai multe spa ii destinate amenajărilor peisagistice. inclusiv cea a unei ecranări vizuale complete dinspre trotuar. datorită caracterului special al construc iilor în care sunt realizate. pergole şi treiaje cu plante că ărătoare pentru realizarea umbrei. precum şi diferite specii cu port pendent. specii floricole şi arbuşti scunzi şi pentru accente. în func ie de specificul locului şi de estetica urbană adoptată în acea zonă. Unele grădini pot fi amenajate sub influen a artei plastice folosindu-se elemente specifice: dale şi bănci de o anumită formă sau culoare. aşa cum reiese din denumire este situată în fa a locuin ei. Solu ia de amenajare adoptată poate fi liberă sau geometrică (simetrică sau asimetrică). Grădina din spatele locuin ei are atât o func ie estetică dar mai ales func ională. precum gazonul. speciile cel mai des utilizate sunt speciile floricole perene. o cascadă miniaturală. libertatea de alegere fiind totală în acest caz. activită i de grădinărit. bazin cu peşti decorativi. Solu ia de amenajare adoptată poate reda cu mult rafinament un colt din natură. magazie de unelte. În această grădină locatarii imobilului îşi desfăşoară unele activită i precum: odihna pasivă sau activă. în cazul spa iilor înguste se alege o compozi ie bazată în linii mari pe specii vegetale de talie mică. fie după propriile idei. arbuşti tunşi. diferite jocuri. Solu ia de amenajare se adoptă fie la recomandările arhitectului clădirii. pu ine exemplare de talie mai mare dar care nu vor incomoda prin dezvoltare şi umbrire. Astfel. a unor grupuri de specii sempervirescente. sediu de firmă etc. fie la cele ale unui arhitect peisagist de la o firmă de profil. servitul mesei. înot (în cazul existen ei unui bazin sau a unei piscine) etc. folosindu-se diferite elemente native: specii ierboase. de gusturile proprietarului. suprafe e îngazonate.

odată instalat un astfel de spa iu verde este dificil de ajuns la hidroizola ie. În cazul tuturor acestor tipuri de spa iu verde este necesară. Brassicaceae sau Campanulaceae). fiind de maxim 10-15%. în func ie de clădirea respectivă şi de ceea ce doreşte să se realizeze. se recomandă acoperirea acestuia. specii de gazon (fam. Peste hidroizola ie se aşterne un strat drenant de o construc ie specială sau un strat mineral de o anumită granula ie care să permită eliminarea surplusului de apă din precipita ii. acoperişurile verzi pot fi intensive şi extensive. unele specii din fam. pentru speciile de plante vivace.geometrică sau se pot adopta principiile grădinilor miniaturale japoneze. de a evita spălarea stratului fertil de către apa din precipita ii dar şi de a constitui o barieră pentru rădăcinile ce se dezvoltă în profunzime. specii arbustive sau plante ierboase volubile şi liane pentru decorarea zidurilor limitrofe acestor terase. Acoperişurile verzi Acoperişurile verzi (eco-acoperişuri) reprezintă un tip aparte de spa iu verde. . Chiar folosirea rocilor în diverse mărimi. spărtură din diferite roci sau cu scoar ă de copac tocată. instala ii electrice. respectiv cele de stâncării sau de soluri scheletice (fam. Acest tip de acoperişuri este mai dificil se realizat şi are în general costuri mari. iar dacă se cultivă specii mai preten ioase acest raport se inversează. sau numeroase alte specii floricole. Acoperişurile verzi extensive sunt asemănătoare grădinilor tradi ionale. durabilă şi de bună calitate. propor ia pietrişului şi nisipului va fi mai mare în detrimentul pământului. care are compozi ii diferite în func ie de speciile ce doresc a fi cultivate. O primă condi ie constructivă obligatorie este dotarea terasei sau acoperişului respectiv cu o hidroizola ie excelentă. cu un sistem elaborat de iriga ie şi drenaj. cu rolul de a re ine o oarecare cantitate de apă necesară dezvoltării plantelor. canalizări). fam. care în mediul natural se dezvoltă pe soluri scheletice sau chiar pe stâncării. Pentru eliminarea efectului mecanic al picăturilor de ploaie asupra stratului fertil. cunoaşterea situa iei (existen a şi pozi ionarea) tuturor instala iilor subterane ce deservesc clădirea (conducte de apă sau de gaz metan. Urmează un strat de separa ie. Ca specii pot fi folosite cu deosebire cele rezistente la secetă. cele intensive prezintă o grosime mică a stratului fertil (7-9 cm) şi plante de talie mică şi. În func ie de caracteristicile lor. alături de plante cu flori şi alei. cu pietriş (de tip sort). cu arbori şi arbuşti de talie mare. de la bun început. astfel. nu sunt destinate accesului publicului şi având doar rol ecologic. 6. astfel încât liniile arhitecturale ale construc iei să se îmbine plăcut cu scena de peisaj creată. Crassulaceae. Suprafa a unei astfel de amenajări variază de la câ iva metri pătra i la zeci sau chiar sute. cu solu ii constructive şi de amenajare complexe. Peste acesta se aşterne stratul fertil.9. cu strat fertil mai gros. printre spa iile rămase libere între plante. Factorul limitativ pentru realizarea acestor spa ii verzi este panta învelitorii acoperişului. Se preferă totuşi înfiin area acestora pe acoperişuri de tip terasă. în vederea efectuării eventualelor repara ii. forme sau provenien e. poate contribui la estetica compozi iei alese. de regulă. existând totuşi solu ii constructive şi pentru pante mai mari. format din fibre minerale. Saxifragaceae. Poaceae).

. Parcurile şi grădinile sportive Acestea se amenajează în cadrul complexelor sportive. Rolurile acestor acoperişuri verzi sunt multiple: . respectiv: al angajatului sau func ionarului (firmă.. . sau pot fi amenajate doar pentru contemplare. până la 4-7. comportându-se ca un bun strat termoizolant.5 ha pentru 5-10 mii de spectatori. în canalizările de evacuare a apei pluviale direct în râuri. care în mod normal era dirijată prin sistemele de captare şi scurgere.şi nu în ultimul rând. cabinete). pentru perioadele de vară cu deficit de precipita ii. . fiind dotate cu mic mobilier de grădină. . prin re inerea în procente însemnate a apei din precipita ii. În toate cazurile aceste spa ii verzi vor fi prevăzute cu sisteme de irigat. Solu iile amenajistice se vor adopta în func ie de clădire. de ambient şi nu în ultimul rând de func ionalitatea spa iului respectiv. fapt foarte important mai ales în marile aglomerări urbane. pentru servit ceaiul sau cafeaua etc.prin crearea de asemenea amenajări se măreşte suprafa a acoperită de vegeta ie dintr-un oraş. institu ii administrative). de realizare a unor volume vegetale de echilibrare a suprafe elor deschise ale terenurilor sportive.alături de celelalte tipuri de spa ii verzi. Suprafa a acestora variază de la 4 ha pentru 2-5 mii de spectatori. un acoperiş verde poate fi uneori aproape egal ca suprafa ă chiar cu cea ocupată de respectiva clădire. contribuind într-o oarecare măsură la purificarea atmosferei. iar vara este eliminată supraîncălzirea aerului şi automat scăderea consumului de energie al aparatelor de aer condi ionat. respectiv zonele acoperite cu vegeta ie de in minim 30% şi au rolul de a separa diferite sectoare sportive. acoperişurile verzi pot fi accesibile vizitatorilor.moderează regimul termic din încăperile situate la ultimul nivel. Iarna pierderile de căldură sunt mai mici ceea ce implică o reducere a cantită ii de energie consumată pentru încălzirea suplimentară a acestor încăperi. 6. în zilele însorite. al proprietarului (locuin ă privată).Pentru utilizarea speciilor arborescente şi a lianelor se recomandă folosirea unor containere speciale. care să asigure un volum edafic şi o stabilitate corespunzătoare. policlinici. spa iile verzi propriu-zise. prin nişele ecologice pe care le constituie pentru diverse vie uitoare. al muncitorului (fabrici.reduc semnificativ temperatura aerului de la nivelul acoperişului. . şi constituie unită i de sine stătătoare. constituind un ambient deosebit pentru toate încăperile ce au ferestre spre por iunea respectivă de acoperiş. Prin punerea acestei cantită i de apă la dispozi ia stratului vegetal al acoperişurilor verzi şi prin procesele de evapo-transpira ie specifice plantelor. acoperişurile verzi contribuie la mărirea biodiversită ii în localită i. creându-se spa ii pentru odihnă. al bolnavului sau pacientului (spitale.10. prin rolul estetic şi peisagistic deosebit influen ează benefic confortul vizual şi cel psihic al omului. hale. . diferite pulberi sau noxe. Din suprafa a acestor complexe sportive.influen ează în mod pozitiv circuitul apei la nivelul localită ilor. . prin dispozi ia acestora la înăl imi diferite. umiditatea aerului este ameliorată semnificativ.acestea re in diferite cantită i de praf. fa ă de învelitorile clasice cu materiale bituminoase sau tablă. ateliere). Ca şi în cazul grădinilor interioare.

bazin acoperit sau în aer liber (înot. Zona pentru copiii de 11-15 ani va avea cca. şi să nu producă fructe ce pot murdări. în func ie de ambientul în care sunt amplasate. clădiri pentru vestiare. 3500 m2 fiind dotată cu terenuri pentru diferite jocuri cu mingea (fotbal. tenis). şi vor fi dotate cu groapă cu nisip. gazon sau arbuşti. arte mar iale). sinuoase iar vegeta ia dispusă liber şi constituită din specii locale.Sunt utilizate numeroase planta ii de aliniament pentru crearea de perdele sau ecrane verzi de separare vizuală. oină). 3-6 ani.11. 11-15 ani. când sunt în afara localită ii. 1000 m2 pentru 40-50 copii. Sistematizarea generală a parcului cuprinde: stadion (fotbal. Stilul adoptat este cel mixt. 100 m2 până la câteva hectare. dispuse în aria intrărilor sau a zonelor intens frecventate. atletism). labirint. Zona pentru copiii de 7-10 ani vor avea cca. precum şi numeroase aranjamente decorative cu specii floricole. Ca reparti ie a suprafe elor pentru elementele constitutive se consideră: 50-60% pentru vegeta ie. Spa iile verzi pentru recrearea copiilor Acestea sunt amenajări de mărimi diferite. În cadrul acestora se recomandă amenajarea şi gruparea dotărilor pe sectoare specifice diferitelor categorii de vârstă. diferite săli de sport (gimnastică. volei. Suprafa a variază de la cca. cu precădere împotriva vânturilor dominante. volei. grădinilor publice sau a parcurilor. cu ghimpi (Berberis . aleile de acces vor fi dimensionate corespunzător. separate prin vegeta ie. clădiri administrative. Suprafe ele îngazonate prezintă procente însemnate. grupuri sanitare. bârnă de echilibru. Sectoarele pentru preşcolari vor avea minim 400 m2 pentru o capacitate de cca. Vegeta ia folosită va fi constituită din arbuşti şi arbori de mărimea a III-a. caz în care au caracter de tabără. terenuri pentru diferite sporturi (tenis. baschet. tobogane. Amenajările peisagistice constituie şi locul de odihnă şi plimbare a sportivilor sau a vizitatorilor veni i pentru o anumită manifestare sportivă. cu forme şi trasee geometrice în jurul terenurilor şi construc iilor iar spre periferie se vor adopta trasee libere. de aria pe care o deservesc şi de categoriile de vârstă pentru care sunt dotate. polo). iar perimetral se realizează o perdea de protec ie. 30-40 copii. Sunt excluse speciile cu rezisten ă mecanică mică (Buxus senpervirens). Terenul pe care se înfiin ează un astfel de parc trebuie să fie plan. în care constituie sectoare de sine stătătoare. în ceea ce priveşte numărul şi lă imea. balansoare. handbal. 8-10% pentru alei şi 2-5% alte construc ii. Pe cât posibil planta iile realizate nu trebuie să umbrească suprafe ele de sport. bănci. sau în cadrul scuarurilor. Spa iile verzi pentru recrearea copiilor cel mai frecvent se amplasează în interiorul cartierelor sau cvartalelor de locuin e. duşuri etc. 7-10 ani. precum şi specii floricole şi de gazon. leagăne. cu dotări specifice vârstei precum şi un teren înierbat pentru jocul cu mingea. 6. Pentru realizarea unei perdele de protec ie se recomandă plantarea perimetrului acestor zone cu arbori şi arbuşti. Pentru toate sectoarele diferitelor sporturi precum şi pentru toate terenurile. în func ie de afluen a mare a publicului în zilele de competi ii. 20-25% pentru terenurile de joacă. liane sau specii volubile pentru înverzirea zidurilor. respectiv: până la 3 ani. unde distan a parcursă este cât mai mică şi unde copiii sunt feri i de căile de acces auto. Toate aceste amenajări sunt subordonate organizării func ionale a parcului. cu solul permeabil. pentru a se realiza fluxul cât mai facil.

ce poate cuprinde: o mică livadă. un mic monument sau un bust. care au gust neplăcut sau care sunt iritante sau otrăvitoare. Ca elemente prezente în această zonă sunt: peluzele de gazon. terenuri pentru jocuri de masă.. pistă pentru patine cu rotile. arbuşti sempervirescen i sau floriferi. bănci. se pot adopta diferite alte maniere de amenajare. pârtie pentru schiuri. sau care să fie toxice (Taxus baccata. destinate odihnei. flori. grădini elor şi creşelor Institu iile de educa ie şi învă ământ prezintă în incinta aferentă. Perimetrul incintei se recomandă să fie plantat cu o perdea vegetală compactă. necesare odihnei şi relaxării copiilor în recrea ii. cât şi zone însorite. bibliotecă volantă. grădina de zarzavat.sp. pentru o reducere cât mai mare a zgomotului specific acestor activită i. sau pentru desfăşurarea diferitelor activită i sportive sau didactice. iritante (Cornus sanguinea) sau care să păteze (Juglans sp. rabate sau diverse aranjamente floristice. În cartierele de locuit sau în scuaruri. Pentru numeroase unită i de învă ământ este necesară înfiin area unui sector pentru ştiin ele naturii. bob sau săniu ă. incluzând: terenuri pentru diferite jocuri sau sporturi. arbuşti fructiferi. corpuri de iluminat. plante decorative sau chiar o minicolec ie dendrologică sau floricolă. aceste zone au ca dotări şi echipamente pe cele obişnuite: gropi cu nisip. un mic bazin prevăzut cu o fântână arteziană. Spa iile verzi de pe teritoriul şcolilor. de cadrul general în care este situat complexul de construc ii al institu iei respective.). În cazul taberelor. teren pentru focul de tabără. Rhus typhina). Robinia sp. arbori de mărimea a III-a. cu rol de protec ie împotriva prafului. Arborii planta i lângă clădiri vor fi amplasa i. care murdăresc. iar pe laturile estice şi nordice se vor amplasa în dreptul por iunilor de ziduri fără ferestre. alei pentru biciclete sau trotinete. a zgomotului şi a gazelor. Stilul adoptat de cele mai multe ori pentru zona verde din imediata vecinătate a clădirii principale este cel geometric. 6. Amenajările peisagistice sunt realizate într-o manieră liberă şi trebuie concepute astfel încât să constituie o ambian ă de bună dispozi ie. prin varietatea coloristică pentru anumite zone. spaliere. Prin dispunerea vegeta iei lemnoase se realizează atât zone umbrite moderat. bazin pentru înot. şi spa ii verzi cu diferite amenajări. medicinale şi melifere. coşuri de gunoi etc. flori. eventual un mic stadion.12. Terenurile destinate activită ilor sportive sau pentru diferite jocuri în aer liber vor fi amplasate opus fa ă de sălile de clasă. ronduri. . tobogane. cele cu frunze. Dar în func ie de microrelief. cu frunze. Din sortimentul de specii folosite în aceste spa ii verzi se exclud cele cu ghimpi. pe lângă construc iile specifice destinate procesului didactic. bârnă pentru echilibru. fructe sau semin e. plante tehnice. fructe sau semin e cu gust şi miros neplăcute. leagăne. dotările vor fi mult mai complexe. şi vor fi izolate prin planta ii compacte.). cu alei ce converg spre intrările mai importante şi o axă principală de compozi ie ce se suprapune peste aleea ce uneşte intrarea în incintă cu clădirea principală. labirinturi. pistă pentru alergare. sau printr-un fond mai neutru pentru zonele cu dotări viu colorate. balansoare. Laburnum anagyroides. astfel încât pe păr ile sudice şi vestice ale construc iilor să poată umbri par ial clasele prea însorite.

bănci. rabate de flori. Normele recomandate sunt de 70 m2/bolnav pentru spitalele urbane şi de 150 2 m /bolnav pentru sanatorii sau sta iuni balneoclimaterice. se amenajează şi locuri pentru pauza de masă şi odihnă. Parterele cu flori şi peluzele de gazon. Aceste zone vor fi prevăzute cu peluze de gazon. aceste categorii de institu ii trebuie să dispună de un ambient cât mai curat şi mai sănătos. cu specii floricole având culori liniştitoare.5 m2 de teren sportiv.Normele indicate pentru un copil sunt de 20 m2 pentru copii mai mici de 3 ani (creşe şi cămine) şi de 25 m2 pentru copii de 3-6 ani. sanatoriilor şi sta iunilor Pentru a-şi putea îndeplini cât mai bine rolul pe care-l au. diferite. 6. iar acolo unde spa iul permite suprafe ele cu vegeta ie lemnoasă vor fi cât mai mari şi cât mai compacte. în alternan ă cu diferite grupuri de arbori şi arbuşti. de a diminua poluarea fonică. Componenta cea mai importantă. se vor folosi plante cu flori ce au culori reci. fizică şi chimică specifică diferitelor întreprinderi şi de a crea un cadru cât mai plăcut pentru salaria i. Spa iile verzi din incinta întreprinderilor De cele mai multe ori întreprinderile dispun de zone largi în care se pot amenaja spa ii verzi. familiare. Astfel. Speciile folosite vor avea coroana îngustă şi înaltă pentru a nu stânjeni deplasarea vehiculelor cu gabarit mare. Solu iile de amenajare vor folosi compozi ii simple. În şcoli se recomandă o normă de 5 m2 spa iu verde şi de 1. precum şi obiecte din materiale calde. pentru fiecare elev. De asemenea. . luându-se în calcul influen a psihică mai ales a cromaticii acestora. cu forme şi spa ii plăcute şi confortabile. birourilor. func ional şi estetic. coşuri de gunoi şi cişmea cu apă potabilă.14. Speciile floricole se vor alege în func ie de specificul proceselor de muncă. cu excep ia intersec iilor. vor mărgini aleile pietonale şi vor fi dispuse cu precădere în zonele intens frecventate. calmante. Speciile cu coroană largă vor fi dispuse în zonele largi necondi ionate de prezen a drumurilor de incintă. având ca dotări mese. pentru mărirea gradului de vizibilitate. cu cel mai mare impact peisagistic. grupuri de arbuşti dar şi de arbori care vor umbri par ial mesele şi băncile. unde vor lipsi sau vor fi înlocui i cu arbuşti de talie mică. Amenajarea acestor spa ii verzi urmăreşte realizarea unui ansamblu unitar. ce sunt dispuse de regulă în afara localită ilor. iar pentru întreprinderile cu medii zgomotoase care obosesc nervii sau medii cu diferite radia ii luminoase care irită ochii. pasive cu rol calmant. cu rol stimulator. Căile de acces auto vor fi mărginite de arbori. respectiv cea a intrărilor. Spa iile verzi din incinta spitalelor. care va fi dispusă pe întreg teritoriul. sau a celor rezervate pauzelor. ce au rolul de a estompa caracterul inestetic al clădirilor sau instala iilor.13. în întreprinderile cu procese monotone se folosesc specii cu flori de culori vii. este vegeta ia lemnoasă. Aceste spa ii verzi trebuie să asigure condi ii prielnice de recuperare şi refacere a sănătă ii diferitelor categorii de bolnavi. 6.

sub formă se aliniamente de arbori sau arbuşti. . drumuri interioare de acces auto etc. favorabilă plimbărilor de fortificare a inimi. cu bănci şi şezlonguri. diverşilor eroi ce au murit pentru o anumită cauză. Astfel. chioşcuri). se vor amenaja poieni umbrite sau semiumbrite prevăzute cu hamacuri sau şezlonguri.15. din specii sempervirescente. paltini. sau în jurul edificiului central. cu alei şi căi de acces paralele. Parterele cu flori cu nuan e reci. glicină sau trandafiri. castani porceşti. pasive au un efect psihologic important asupra pacien ilor. numită „cimitirul eroilor”. sau chiar garduri vii. de regulă fiind conceput în manieră geometrică. molid. de arbuşti sau astfel de spa ii înconjurate de treiaje cu plante că ărătoare. spa iile verzi aferente vor avea un specific propriu. sau în sens radial. brad. de afec iunile care se tratează în cadrul acestora. În cazul institu iilor curative pentru bolnavii de plămâni se foloseşte genul romantic. dar şi specii de foioase precum: tei. reduse doar la aliniamente de arbori. dispuse în lungul aleilor principale. dispuse în alternan ă cu zonele însorite. a plantelor cu flori mirositoare sau a plantelor aromatice. chiparoşi. acoperite cu plante agă ătoare. precum şi pergole cu vi ă de vie. Potecile şi aleile vor avea pante uşoare şi vor fi par ial umbrite. Nelipsite vor fi şi suprafe ele mari acoperite cu gazon precum şi parterele cu flori. cu oglinzi de apă ce au efect odihnitor şi relaxant. având un rol important în micşorarea vitezei vântului. În func ie de destina ia institu iilor respective. capelă sau un monument memorial. ce au efect liniştitor. De asemenea. se pot amenaja voliere cu păsări decorative sau cu păsări cântătoare. numeroase cimitire au amenajări peisagistice sumare. centrale. tisă. Frecvent pentru aceste planta ii sunt folosite specii de tuia. Pe suprafa a spa iului verde se vor afla chioşcuri pentru odihnă. bine delimitată. se recomandă realizarea de terenuri umbrite sau însorite pentru gimnastică sau sporturi uşoare. separarea incintei fa ă de vecinătă ile incompatibile. necesare bolnavilor. de la intrarea principală sau de la biserică. datorită lipsei de spa iu. În această zonă sunt prezente partere de flori sau chiar diferite aranjamente floristice mai rafinate. subordonate fa ă de intrarea principală sau de edificiul cel mai important din incintă. Aleile vor fi cât mai orizontale sau vor avea o înclinare mică. cantonate în special în zonele de odihnă pasivă (bănci. influen ând benefic recuperarea acestora. care are ca dominantă un monument dedicat ostaşilor români sau de alte na ionalită i. Se recomandă folosirea de arbori şi arbuşti ce degajă uleiuri eterice. Planul de sistematizare al unui cimitir este bine organizat. Spa iile verzi din incinta cimitirelor Adesea. constituit din biserică. treiaje sau pergole acoperite cu liane se realizează zone umbrite. purificarea aerului. cimişir. Astfel. ar ar american. se amenajează zone sau col uri liniştite în mijlocul unor grupuri de arbori. flancate de planta ii sobre. Cu ajutorul vegeta iei lemnoase sau a diferitelor chioşcuri. separarea diferitelor amenajări precum parcări. Cimitirele mari. Pentru institu iile în care sunt trata i bolnavii ce suferă de surmenaj sau de oboseală se amenajează locuri de odihnă cu vederi panoramice. 6. delimitarea şi mascarea sectoarelor administrative.Vegeta ia lemnoasă de ine un procent important din suprafa a spa iului verde. Pentru sanatoriile cardiologice se va folosi genul liniştit al peisajului. prezintă şi o zonă. Dacă spa iul permite. pornesc mai multe alei rectilinii. bazin de înot cu plajă însorită sau semiumbrită. atenuarea zgomotului de la eventualele surse din jur.

de recreare. precum şi cu pozi ia în care se află vizitatorul în acel moment. Amplasarea unei grădini botanice se va realiza în aşa fel încât să fie cât mai departe de zonele industriale sau de alte elemente indezirabile (groapă de gunoi. caprifoiul (Lonicera japonica). iedera (Hedera helix).Perimetrul se recomandă să fie împrejmuit cu un gard viu. Spa iile verzi cu profil specializat 6. influen ează organizarea grădinii botanice pe sectoare.). Sempervivum sp. Orice grădină botanică trebuie să aibă o sistematizare judicioasă a teritoriului. din specii sempervirescente. Conceperea şi realizarea grădinilor botanice sunt realizate astfel încât func ia ştiin ifică să se îmbine cu cea educativă. şi obligatoriu cel pu in un curs de apă. Aster sp. la instruirea cultural-educativă a popula iei sau la constituirea unui cadru plăcut pentru recrearea şi odihna publicului larg. Convallaria majalis etc. Microrelieful. utilită ile şi căile de acces. Sistemul de drumuri. Chrysanthemum sp. Grădinile botanice Reprezintă teritorii de diferite mărimi. şi eventual cu un aliniament de arbori de mărimea a III-a. Vegeta ia lemnoasă dintre locurile de veci este constituită din arbuşti.. Accesul vizitatorilor trebuie să fie comod... fiecare panou având o hartă clară cu sectoarele şi construc iile prezente aici. situate în intravilan sau în extravilan. halde. se execută lucrări de excavare. Alături de acestea sunt folosite şi numeroase specii de plante floricole perene rustice. terenul pe care se realizează o grădină botanică trebuie să aibă un microrelief cât mai variat. cu multe denivelări. dar şi în punctele cheie. ce nu necesită condi ii deosebite de cultură şi îngrijire (Iris sp. în special cei urcători şi cei din grupa Polianta. de maximă circula ie. Ca specii lemnoase frecvent folosite. să existe mijloace de transport în comun. corespunzătoare diverselor specii de plante sau pentru crearea diferitelor ambian e care să sugereze medii naturale sau scene de peisaj specifice. înfiin ându-se în acest scop diferite sectoare. amenajate după diferite criterii: după zonele geografice ale ării sau ale Globului. arborii fiind evita i. după considerente ştiin ifice (taxonomice). saschiul (Vinca minor). surse de zgomot puternic). Aici sunt reunite atât elemente ale florei autohtone cât şi ale florei exotice. Lupinus sp. sanitară. În cazul în care terenul nu este prea frământat.. sau dacă distan a fa ă de centrul populat este mai mare. sunt: trandafirii. fără ca acesta să treacă de prea multe ori prin acelaşi loc. În acest sens este obligatorie pozi ionarea de panouri explicative. Paeonia sp. Narcissus sp. alei şi poteci trebuie să asigure vizitatorului accesul în toate zonele şi parcurgerea unor trasee variate. alimentară. Sedum sp. care adăpostesc colec ii de plante realizate în principal în scop ştiin ific. Realizarea acestor colec ii de plante serveşte: la cunoaşterea florei autohtone şi a celei din alte regiuni. după importan a decorativă. 6. din cele mai îndepărtate col uri ale Lumii. sanitar şi decorativ. după concep iile . industrială sau medicinală a plantelor. Pentru realizarea de microsta iuni cât mai diferite. datorită ac iunii nefavorabile a rădăcinilor acestora pe parcursul creşterii. la aclimatizarea diferitelor specii în vederea introducerii în cultură.16. în afară de cele amintite. să poată fi realizat pe jos. mai ales la intrarea principală sau şi la intrările secundare.1. dar şi culturaleducativ. de recreare şi decorativă. de taluzare sau de înăl are a unor zone. pentru realizarea acestor denivelări.16.

sau arbori cu efect decorativ deosebit. rozariu-ul. până la cele superioare (ultimele fiind . Rozariu-ul. ce au diverse întrebuin ări. şi implicit expozi ii foarte diferite. urcători. ce întră în componen a fundalurilor şi încadrărilor. Polianta.). arhitecturală. Pe lângă marea majoritate a speciilor exotice plantate care rezistă la condi iile climatice locale. estivală sau autumnală. licee sau a alte unită i de învă ământ. Acest sector prezintă un maxim de interes începând cu sfârşitul lunii mai şi până în octombrie. vara îngropate în sol.şi modalită ile de realizare a grădinilor unei epoci sau a unei culturi (tipuri de grădini) etc. sectorul plantelor spontane folositoare. de la cele inferioare. Ca sectoare. grupează specii de plante cultivate ce au întrebuin ări în diferite ramuri ale activită ii umane. În sectorul florei României sunt prezentate plante specifice diferitelor regiuni. folosindu-se diferite dotări specifice grupelor de soiuri: spaliere. sectorul plantelor de cultură. Sectorul plantelor spontane folositoare. respectiv în sere încălzite sau semiîncălzite. sectorul sistematic. rădăcinoase). Pentru realizarea unei diversită i texturale sau cromatice chiar în interiorul colec iei de trandafiri. şi iarna protejate în spa ii adăpostite. Aici se regăsesc plante alimentare (cereale. treiaje. Fiecare plantă sau grup de plante prezintă panouri cu explica ii cu privire la calită ile şi întrebuin ările specifice. fie în fa a clădirilor importante (birouri. Realizarea planta iilor floricole. sectorul plantelor acvatice. în acest sector. diverse suporturi sau chiar ziduri. tehnice. În sectorul florei Globului. Acest sector este destinat în principal lec iilor în natură organizate de cadrele didactice din şcoli. ce favorizează dispunerea sistematizată a soiurilor de trandafiri. sectorul administrativ. se eviden iază: sectorul plantelor decorative. rozariul sau sectorul trandafirilor este realizat după principii sistematice. ce au drept scop eviden ierea cromaticii sau habitusului diferitelor soiuri. cu o organizare mai simplă (de obicei de la muşchi şi ferigi).). pergole. numit şi colec ia botanică. melifere. serele. sunt frecvent utiliza i arbuştii sempervirescen i de talie mică sau chiar mici grupuri de conifere. plante aromatice. pentru a face posibilă dispunerea firească a speciilor. sub formă de aranjamente florale minu ios concepute precum şi arbuşti floriferi sau sempervirescen i. Sectorul plantelor de cultură. hibrizi Polianta. eviden iază specii vegetale valoroase din ara noastră. Sectorul plantelor decorative este situat fie la intrarea principală. grădina japoneză. ine cont de asigurarea continuită i înfloririi. vernală. hibrizi floribunda etc. la exterior. pot fi cultivate şi specii sensibile la frig. care în mod normal rămân neobservate în natură de către oameni. medicinale etc. sunt reunite speciile dintr-un anumit continent sau o anumită regiune (flora mediteraneană. dar şi publicului larg. englezeşti. mai ales în ceea ce priveşte altitudinea. fie se desfăşoară între cele două elemente. muzeu. existând în cadrul acestuia diferite compartimente precum: compartimentul trandafirilor sălbatici sau de peisaj. leguminoase. de parc. Ca solu ii de amenajare se adoptă o compozi ie geometrică. Aici sunt cultivate speciile de plante cu cel mai mare efect decorativ. întâlnite cel mai des în sistematizarea unei grădini botanice. dar în containere. Ansamblul peisagistic al rozariului este realizat cu ajutorul arborilor şi arbuştilor. folosindu-se succesiv specii cu înflorire prevernală. În sectorul sistematic sunt reunite specii dintre cele mai diferite. în care se găsesc speciile spontane ale genului Rosa. şi compartimente ale diferitelor grupe de soiuri (nobili. Aici sunt puse în aten ia publicului plante. ierbar). flora Asiei etc. forme de relief sau a celor mai importante unită i de vegeta ie. Acest sector prezintă cel mai variat microrelief. sectorul florei diferitelor zone geografice. aranjate în func ie de taxonomia regnului vegetal.

ocupă procente importante şi conferă nota generală a arboretumului. decorativ şi recreativ. Ca sectoare specifice se pot aminti: vegeta ie ini ială. poartă torrii. arbuşti şi liane) realizate în scop ştiin ific. Complexul de sere. Astfel. sera colec iilor. pasul chinezesc din dale de piatră. sera plantelor acvatice tropicale. Cursurile şi suprafe ele de apă constituie elemente importante în realizarea de sta iuni de luncă sau a unor peisaje deosebite. eventual un mic templu şi nelipsitul bazin cu lotuşi şi peşti decorativi. Sistematizarea colec iei implică realizarea diferitelor sectoare. ce a constituit nucleul înfiin ării colec iei. cu cea de educare a publicul şi de cultivarea acestuia pentru frumos. didactic. este dispus de regulă. Prin structura. amenajările de aici fiind realizate în maniera stilului sino-japonez. sera azaleelor şi cameliilor. Suprafa a acestor colec ii variază de la câteva hectare la câteva zeci de hectare. sera înmul itor. Acest sector prezintă un interes ridicat în special iarna. sera plantelor din regiune mediteraneană. se deosebesc: sera palmarium. sau din alte regiuni calde ale Globului. este un sector aproape nelipsit din orice grădină botanică. Aceste colec ii dendrologice constituie locul unde se realizează primele încercări de aclimatizare a speciilor forestiere de interes forestier.monocotiledonatele). Acest sector este destinat cu precădere specialiştilor sau elevilor şi studen ilor ce înva ă în unită i cu profil biologic. Grădina japoneză. subtropicale. prin universul vegetal pe care îl reunesc cu scopul de a-l oferi vizitatorilor sub forma diferitelor „spectacole de formă şi culoare”. ornamental. lanterne de piatră. pădure de foioase. Sectorul plantelor acvatice se prezintă sub forma unui bazin sau complex de bazine. ambian a fiind puternic marcată de elemente de arhitectură proprii acestor culturi: pavilion de servit ceaiul. colec ie de trandafiri. când multe din speciile vegetale tropicale înfloresc şi când celelalte sectoare (exterioare) nu mai au atractivitatea din timpul primăverii.2. verii sau toamnei. sera orhideelor şi a plantelor epifite. sera cactuşilor şi a plantelor suculente din regiunile deşertice. . fiind folosite specii lemnoase din Extremul Orient. 6. acestea fiind grupate după cerin ele ecologice. Acest complex prezintă sere de dimensiuni diferite în func ie de dimensiunile speciilor găzduite. după zona geografică de provenien ă. pădure mixtă. prin solu iile de amenajare adoptate. pajişti. sera rezervată expozi iilor florale.16. ce grupează speciile forestiere în func ie de condi iile ecologice pe care le reclamă. cu cea de recrearea a popula iei şi nu în ultimul rând cu func ia decorativă. Vegeta ia forestieră spontană. clădiri administrative. pod arcuit din piatră. în apropierea intrării principale. pepinieră. pădure de răşinoase. în care sunt create condi ii cât mai propice dezvoltării speciilor proprii mediului mlăştinos sau acvatic. uneori chiar un miniparc zoologic. şi prezintă un microrelief variabil pentru realizarea de microsta iuni cât mai diferite necesare aclimatizării şi cultivării numeroaselor specii lemnoase autohtone şi exotice. mediteraneene. industrial sau alimentar. Parcurile şi grădinile dendrologice Parcurile dendrologice (arboretumuri) şi grădinile dendrologice reprezintă colec ii de specii lemnoase (arbori. şi adăposteşte colec ii de plante exotice: tropicale. sau mai rar. grădinile botanice îmbină func ia de conservare a diferitelor specii vegetale (rare sau periclitate).

înfiin at în 1880. trebuie să ocupe suprafe e importante. 6. . păstrarea unor exemplare vii ale unor specii periclitate în încercarea de înmul ire în captivitate a acestora. vechimea şi mărimea colec iilor. pentru mascarea adăposturilor şi refugiilor unor specii de animale. de tip „microbiotop sau minihabitat”. construc iile sau zonele administrative ce servesc la îngrijirea animalelor şi între inerea instala iilor respective. Bacău). Vecinătă ile nu trebuie să fie indezirabile. cât şi pentru amenajările specifice faunei acvatice. Hunedoara). solu iile amenajistice adoptate sunt în maniera stilului peisager. având o suprafa ă de 48. .5 ha. Noile norme de creştere şi îngrijire a animalelor sălbatice în grădinile zoologice. Arad). să nu existe zone industriale. Dintre cele mai importante parcuri şi grădini dendrologice din ara noastră. . satisfacerea curiozită ii oamenilor cu privire la lumea animală. Pe ansamblu. este necesară construirea de voliere largi. aclimatizarea unor animale exotice importante din punct de vedere economic. pentru a completa ambientul. interzic inerea acestora în condi iile improprii ale spa iilor mici.arboretumul Bazoş (jud. pentru asigurarea umbrei pe timp de vară.grădina dendrologică Macea (jud. înfiin at în 1909. pot fi amintite: . Timiş). având în acest sens îngrădiri. Bacău). care va fi folosită atât ca sursă de apă. .De regulă. înfiin ată la începutul sec. Multe spa ii destinate animalelor sunt prevăzute în mod obligatoriu cu diferite planta ii de arbori. perdele sau garduri mascate cu liane. de tipul cuştilor cu gratii. având o suprafa ă de 70 ha. arbuşti sau liane pentru crearea unui mediu cât mai natural speciei respective. Grădinile şi parcurile zoologice Acestea reprezintă teritorii. şi reclamă obligativitatea creării de spa ii largi. pentru mărirea valorii estetice a acestor spa ii.16. cu o suprafa ă de 20. strâmte.3. stâncării. bazine. clădiri şi instala ii special realizate acestui scop. fiind condi ionate de existen a vegeta iei ini iale şi de microrelieful teritoriului. de preferabil într-un masiv forestier şi în apropierea unei ape curgătoare. cu o suprafa ă de 34 ha. sau instala ii cu influen e nocive asupra faunei adăpostite. în ceea ce priveşte frumuse ea. Delimitările şi separarea între diferite sectoare se realizează prin planta ii masive de arbori şi arbuşti. în care să fie redat cât mai fidel a unui col din mediul natural al speciei respective (grote. Scopul acestor grădini sau parcuri zoologice este multiplu: educarea şi îmbogă irea cunoştin elor oamenilor de orice vârstă. care să permită o oarecare mişcare de zbor acestora. al XVIII-lea.5 ha. înfiin at la începutul sec. Amplasarea colec iilor de animale se recomandă să se realizeze în afara perimetrului construibil. cu o suprafa ă de 60 ha. realizarea de către biologi a observa iilor cu privire la biologia şi comportamentul unor specii. În cazul păsărilor zburătoare.arboretumul Dofteana (jud.arboretumul Simeria (jud.arboretumul Hemeiuş (jud. vegeta ia lemnoasă şi ierboasă. care adăpostesc colec ii de animale din diverse regiuni ale Lumii. . înfiin at în 1908. gropi de gunoi. al XX-lea. vegeta ie specifică) şi la care separarea fa ă de vizitatori să se realizeze prin diferen e de nivel sau şan uri cu apă. a masca zidurile inestetice. de recomandat cât mai largi. curs de apă.

ce cuprind atât spa ii adăpostite şi încălzite.sectorul urşilor.sectorul marilor ierbivore. carnivore mici. râşi. lei.sectorul rezervat pentru antilope. . canari. .. cai sălbatici. stânci. cât şi spa ii largi. de numărul de specii. pentru inerea acestora în sezonul hibernal. caprine. şoimi.sectorul reptilelor. cu luciu de apă şi vegeta ie specifică. . distan a nu trebuie să fie prea mare. cucuvele. cameleoni. gheparzi etc. păuni. bivoli. pentru speciile care nu pot părăsi locul. umiditate. câini dingo. cinteze. în aer liber. .sectorul galinaceelor şi columbidelor. pelicanii. în care sunt amenajate vivarii unde sunt reproduse condi iile de temperatură. . De asemenea.sectorul păsărilor de baltă. . şi padocuri acoperite. iluminare şi chiar vegeta ia caracteristică mediilor diferitelor specii de: broaşte estoase. în care sunt găzdui i: elefan i. pume.. Accesul trebuie să fie posibil şi cu ajutorul mijloacelor de transport public.. galinacee etc. cormorani. ierbivore mici. pentru men inerea în condi ii controlate de temperatură şi umiditate a diferitelor specii de păsări exotice precum: papagali. . . trunchiuri de arbori. . pentru diferite specii de urşi. şopârle.) sau spa ii deschise. zimbrii etc. asini etc. prin plimbare. libere. Numărul şi tipurile de sectoare ale unei grădini zoologice variază în func ie de mărimea teritoriului. cu microbiotopuri amenajate cu grotă. cerb lopătar. ce adăpostesc pisici sălbatice. pantere. de amenajările respective.). pentru sezonul estival. cât mai apropiată de regiunile de origine ale animalelor. În ceea ce priveşte sectoarele ce se pot realiza. pot fi amintite: . lama şi alpaca.: . girafele. pescăruşi etc. precum lebedele. Fiecare sector va cuprinde spa ii ce adăpostesc animale înrudite (ierbivore mari. bazin. alpin şi subalpin etc.Distan a fa ă de localitate nu trebuie să fie prea mică. Spa iile rezervate animalelor vor fi prevăzute cu vegeta ie. cu voliere pentru răpitoare de zi precum: vulturi. bibilici. mierle. . pentru vizitatorii ce aleg accesul pe jos. şerpi sau crocodili. stârci. care asigură accesul unui segment important de vizitatori. uli. reprezentat printr-o clădire şi chiar unele sere.sectorul păsărilor răpitoare. cu voliere şi vegeta ie. ren. cu zone largi amenajate pentru tigri. mici palmipede. şi pentru răpitoarele de noapte. care să permită o mare libertate de mişcare exemplarelor de cerb carpatin. ovine. zebre. căprior.) sau animale din acelaşi tip de habitat (de baltă. iguane. pentru sezonul cald. gâştele. fie cu voliere foarte mari. pentru a nu constitui un impediment în vizitarea acesteia. grauri etc. în special forestieră. turturele. găini de ornament. pentru sezonul rece. jderi etc. unele specii de ra e. cum sunt bufni e.sectorul cervidelor şi cabalinelor. datorită fie dimensiunilor mari (necesită un spa iu foarte mare pentru decolare) fie faptului că sunt semiîmblânzite. porumbei sălbatici sau de ornament. prevăzut cu arcuri largi descoperite. să nu deranjeze popula ia din marginea centrului populat. constituit dintr-o clădire. ciufi.sectorul felinelor mari. elan.sectorul primatelor. Suprafa a unui sector se corelează cu talia şi numărul maxim al animalelor ce se urmăreşte a fi găzduite.sectorul păsărilor tropicale sensibile. în care sunt amenajate arcuri largi cu vegeta ie ierboasă şi lemnoasă. . vulpi.. .sectorul felinelor şi carnivorelor mici. dromaderi. despăr ite de vizitatori prin canale cu apă şi diferen ă de nivel.sectorul stru ilor. lupi. pentru ca eventualele mirosuri urâte sau zgomotele produse de unele animale. pentru speciile sălbatice care nu pot părăsi incinta (berze. ce cuprinde voliere cu fazani.

Păduri de recreare Pădurile de recreare sunt situate în afara perimetrului construibil. care să nu depăşească 4%. un punct de belvedere asupra oraşului. de atenuare a zgomotelor spre incinta şi dinspre incinta grădinii. Amenajările necesare odihnei (băncile) vor fi prezente în toate sectoarele. Alte amenajări. având produse care să nu dăuneze animalelor. fără prea multe suprapuneri sau încrucişări. dar în raza de deservire a localită ii. iar traseele indicate trebuie să permită publicului vizionarea exponatelor într-o succesiune logică.17. 6. şi amenajările pot fi de maniere şi complexită i diferite. formată din planta ii forestiere. acoperite cu pietre. În zona intrării principale.Pe lângă aceste dotări în care vizitatorul vede animalele vii. se deosebesc: parcul forestier. În unele por iuni ale pădurii-parc. a eventualelor surse de poluare. a unor peluze întinse de gazon. pentru evitarea aglomera iei în zonele intens solicitate. Chioşcurile cu alimente şi răcoritoare se dispun pe tot teritoriul. deoarece mul i vizitatori pentru a atrage animalele sunt tenta i să ofere mâncare acestora. de purificare a aerului etc. poteci şi alei de plimbare. Astfel. parcul-pădure) este situată în imediata vecinătate a perimetrului construibil. care să permită realizarea de amenajări peisagistice corespunzătoare creării unei ambian e cât mai plăcute pentru vizitatori. în mişcare. prin realizarea de grupuri sau a diferitelor compozi ii cu arbori şi arbuşti ornamentali. pot exista în incintă şi muzee. are maximul la sfârşitul săptămânii sau în zilele na ionale de sărbătoare. . Aceasta prezintă o re ea de drumuri rustice. În unele situa ii poate fi realizat şi un miniparc zoologic. nisip sau alte materiale locale. pot cuprinde chioşcuri pentru odihnă. fântâni. Frecventarea acestei păduri de către locuitori. un curs de apă. Amenajările şi transformările realizate în cadrul acestor păduri se fac cu interven ii minime asupra elementelor naturale. fapt ce se răsfrânge şi asupra titulaturii acestor păduri. Zona perimetrală se recomandă să dispună de o centură verde. În toate zonele parcului trebuie să primeze spa iile verzi. precum: un lac. este constituită dintr-o zonă forestieră intens frecventată de locuitorii oraşului. evitându-se degradarea cadrului natural sau eventualele discrepan e între acesta şi diferite construc ii. indiferent de amenajările realizate şi speciile găzduite aici. care să găzduiască specii locale de importan ă cinegetică. în care sunt realizate diferite amenajări şi instala ii necesare recreării locuitorilor. şi pădurea de recreare sau pădure de agrement. cişmele cu apă potabilă. pădurea-parc sau parcul-pădure. suprafe e pentru diferite sporturi sau activită i. un sit istoric (ruinele unei cetă i). şi sunt reprezentate prin masive forestiere mai mari de 100 ha. de entomologie etc. cu rol principal de protec ie împotriva vânturilor dominante. În func ie de activită ile ce urmează a se desfăşura în cadrul acestor păduri de recreare. Aleile se dimensionează în func ie de fluxul maxim de vizitatori. mediul este par ial artificializat prin realizarea de alei pietonale. se vor prevede spa ii largi. având colec ii şi expozi ii de anatomie comparată. acestea fiind cele care contribuie în cea mai mare măsură la frumuse ea unei grădini zoologice. sau a aranjamentelor florale. Pădurea-parc (parcul forestier. şi nu numai. toalete ecologice. datorită unui obiectiv interesant sau pitoresc. de zoologie.

costurile investi iilor pentru amenajări vor fi mai mari. Amenajările de tipul campingurilor. Un rol important în alegerea locului pentru aceste obiective îl au şi factorii fizici: configura ia şi înclinarea terenului.). iar cele de tipul hipodromurilor sau stadioanelor necesită terenuri plane. terenuri de tenis sau de fotbal. Criterii privind alegerea teritoriilor destinate recreării La alegerea teritoriilor în vederea amenajării în scopuri recreative. respectiv: funda ii mai profunde pentru clădiri. hidrografia şi environnement-ul. De asemenea. pozi ia pe versant.Capacitatea optimă de primire se recomandă să nu depăşească 30-70 locuitori/ha. . şi de 12 ha pentru celelalte oraşe. piste pentru biciclete sau pentru role etc. se recomandă delimitarea următoarelor zone: zona de primire şi odihnă.17. izvoare termale etc. se iau în considerare şi posibilită ile realizării de amenajări pentru practicarea diferitelor activită i cât şi costurile minime pentru investi iile ce trebuie realizate în acest scop. zonele nisipoase. dar chiar şi în cazul celor fără această vegeta ie se pot realiza planta ii care în timp îşi vor exercita func iile specifice.1. Indiferent de specificul pădurilor de recreare. se preferă zonele cu vegeta ie forestieră. topoclimatul. solul. reclamă obligatoriu existen a vegeta iei lemnoase. ziduri de sprijin sau alte sisteme pentru prevenirea alunecărilor de teren. situate pe malul unui lac.5-2 ore. Aceste terenuri sunt ideale pentru pârtiile de schi. terenuri sportive etc. tabere şcolare. lac folosit pentru bărci vara şi pentru patinaj iarna. Cu cât terenul are o pantă mai mică cu atât amenajările vor necesita investi ii mai mici. falezele sau malurile abrupte. aceste terenuri fiind indicate pentru campinguri. lipsite de vegeta ia forestieră. Distan a la care se realizează aceste amenajări trebuie stabilită astfel încât timpul de transport cu mijloacele de transport în comun să fie de 1. Configura ia şi înclinarea terenului determină în cea mai mare măsură tipurile de amenajări şi costurile pentru construc ia acestora. sau de interes turistic. zona pentru plimbare şi zona de regenerare a arboretelor. stâncile. Pădurea de recreare. în unele zone de interes curativ. a unui râu. cuprinde pe lângă masivele forestiere respective şi diferite locuri de agrement. telecabine. de nomenclatura adoptată sau de obiectivele de interes aferente acestora. balnear (izvoare minerale. cu cât terenul este mai înclinat. în caz contrar mediul forestier înregistrând o puternică degradare. la aceste păduri se recomandă să fie de 18 ha în cazul municipiilor şi reşedin elor de jude . Norma recomandată pentru fiecare 1000 de locuitori. expozi ia. 6. Distan a la care se recomandă a fi situate pădurile-parc fa ă de centrul populat este de 0-20 km. Unele elemente naturale precum mlaştinile. telescaune. iar accesul să fie cât mai uşor şi comod. pot fi ştrandurile şi campingurile. pot constitui inconveniente pentru amenajarea zonei respective sau dimpotrivă chiar atrac ii pentru publicul larg. Astfel. picnicurilor sau zonelor pentru plimbări. puncte de belvedere etc. numită impropriu pădure de agrement. Distan a la care sunt situate pădurile de agrement fa ă de oraşe se situează în intervalul 6-50 Km. Ca obiective de interes pentru publicul larg pot fi amenajate: pârtii pentru sporturi de iarnă. zone de picnic. Printre dotările şi complexele de agrement frecvent întâlnite aici. căi de acces cu trasee mai lungi.

timpul de expunere la razele Soarelui şi mersul diurn al temperaturii. dotărilor sau diferitelor echipamente. sau spa ii adăpostite. frunze prăfuite sau galbene.Expozi ia terenului influen ează mersul diurn al temperaturilor locale. De asemenea. această zonă este cea mai expusă vânturilor. pavilioane. Temperatura este condi ionată strict cu expozi ia. cu privire la temperatură. datorită faptului că direc ia razelor de soare va fi din spatele vizitatorilor. oferind pe ansamblu cele mai bune condi ii de amenajare în scopuri recreative şi de odihnă. înregistrându-se valori mari ziua şi mici noaptea. Aceste expozi ii sunt ideale pentru amenajarea ştrandurilor. datorită brizei de munte (curen i ascenden i diminea a şi curen i descenden i seara). care produc disconfort omului ce doreşte să se recreeze. este necesară realizarea unei re ele de drenare şi eliminare a apei în exces. Treimea superioară prezintă cele mai mari extreme. mai umbrită dar este mai ferită fa ă de vânt. Acolo unde se înregistrează cantită i mari de precipita ii apar şi fenomene precum: vremea mohorâtă. temperatura aerului mai ridicată. Tot pentru aceste tipuri de instala ii sunt favorabile şi zonele cu orientare vestică. a aranjamentelor florale sau chiar a grupurilor de arbuşti şi arbori. Cu privire la mişcările aerului. noroi. astfel terenurile cu expozi ie sudică sunt mai însorite şi înregistrează temperaturi mai mari decât zonele cu altă expozi ie. avantajează instala iile destinate practicării sporturilor de iarnă. iar solul este mai pu in umed. în care activită ile încep frecvent diminea a devreme. Terenurile cu expozi ie estică sunt însorite diminea a. refugii) pentru a oferii adăpost. iar solurile sunt mai uscate decât în treimile inferioare. Zvântarea şi uscarea unor suprafe e pot fi favorizate şi prin alegerea de terenuri expuse razelor de soare sau prin îndepărtarea vegeta iei forestiere pe anumite zone. alunecări de teren. iar după amiaza aceste locuri vor fi umbrite. La celălalt pol se situează zonele în care se înregistrează precipita ii foarte pu ine. vegeta ia are aspect veşted. a perspectivelor sau a teatrelor de vară. fiind preferate zonele cu amplitudini mici. fapt ce determină apari ia altor factori de disconfort precum: atmosfera încărcată cu particule. Treimea inferioară a versan ilor prezintă un drenaj slab al aerului. fiind adaptate uneori chiar şi liniile arhitecturale ale construc iilor. băl i. sau sunt ideale pentru amenajarea punctelor de belvedere. Cantitatea precipita iilor şi implicit umiditatea atmosferică influen ează indirect favorabilitatea anumitor zone. altitudine etc. prezen a prafului. se recomandă şi crearea de suprafe e de luciu de apă. frunziş sărăcăcios. Astfel de loca ii sunt potrivite pentru campinguri sau tabere şcolare. Tot în acest sens. care vor fi puternic însorite atât la amiază cât şi după amiază. În zonele în care aceste aspecte apar frecvent. gradul de expunere a teritoriului. datorită persisten ei mai îndelungate a zăpezii. Prezen a şi direc ia dominantă a curen ilor de aer determină atât alegerea teritoriului destinat activită ilor de recreare cât şi amplasarea clădirilor. ceea ce înseamnă că roua se va ridica mai repede iar peluzele sau alte suprafe e se vor zvânta mai uşor.. plajelor etc. este necesară construirea diferitelor construc ii (chioşcuri. care prin fenomenul de . Por iunea mediană (treimea mijlocie) a versantului are o bună ventila ie a aerului. fără extreme mari. suprafe e umede improprii. Pozi ia pe versant determină mişcările zilnice ale aerului. În acest sens. sunt necesare instala ii de irigare a suprafe elor îngazonate. temperaturile sunt moderate. vânt. plantele prezintă creşteri foarte mici. Orientarea nordică a unor terenuri. este mai rece şi mai umedă. ce au un efect benefic pentru zonele din jur. destinate practicării unor activită i. Pârtiile de schi sau de sanie sunt afectate de vânt.

urmată de cea arbustivă şi în cea mai mică măsură. marea majoritate a vizitatorilor vor prefera zonele cu pantă mică şi cele cu expozi ii adăpostite. de o acumulare mai mare sau mai mică. aerisite. chimic sau fonic zonele din jur. prezen a şi reparti ia suprafe elor deschise. sănătoasă şi este caracterizată printr-o mare diversitate. Se recomandă ca vecinătă ile zonelor de agrement şi de recreare să nu fie indezirabile. O zonă lipsită de un curs de apă. Capacitatea de primire a unei păduri sau a unor por iuni din cadrul acesteia. şi din contră. precum realizarea igienei corporale zilnice. să practice diferite jocuri sau activită i de picnic. ce diminuează calitatea acestora. râu. care este dată de natura sursei (izvor. este influen ată de diferi i factori precum: panta şi expozi ia terenului. a zonelor industriale sau a diferitelor instala ii ce poluează fizic. lac). În acest sens. atunci aceasta este şi primitoare. de temperatura acesteia. pescuit. Cei care doresc să se odihnească. se recomandă să aibă intrarea principală orientată opus direc iei dominante a vântului. . regimul şi tratamentul etc.spulberare.17. În zilele călduroase de vară. Sistematizarea pădurilor de recreare Sistematizarea şi amenajarea pădurilor de recreare sunt realizate în func ie de situa ia concretă din zona respectivă. un teritoriu cu numeroase astfel de elemente. de poten ialul teritoriului. iaz.2. Impactul cel mai mare este dat de către vegeta ia lemnoasă arborescentă. filtrare şi transport al apei. dată mai ales de amenajările specifice activită ilor de înot. pârâu. incompatibile cu func iile pentru care este amenajat teritoriul respectiv. 6. locurile umbrite şi răcoroase vor avea cea mai mare căutare iar în zilele friguroase de toamnă. De regulă. O zonă în care sunt prezente masive forestiere întinse va avea o atractivitate ridicată comparativ cu o regiune săracă în vegeta ie lemnoasă. Prezen a unei surse de apă este necesară şi pentru activită ile cotidiene. de modul de captare. a fermelor de animale. Environnement-ul. sau ca sursă de apă potabilă. a instala ii de decantare a apelor uzate etc. capătă por iuni dezgolite. libere (luminişuri. sau cu o re ea hidrografică foarte bună. condi ionează într-o măsură foarte mare calitatea unei zone destinate recreării şi fluxul de vizitatori înregistrat aici. liziere). Natura vegeta iei existente ridică sau diminuează calitatea zonei respective. apa este importantă sub aspectul calită ii. suprafe ele expuse vântului sunt evitate de către vizitatori. este o componentă de bază a unui teritoriu destinat recreării. va avea o atractivitate sporită. aşa cum este cazul gropilor şi platformelor de gunoi. Cabanele şi clădirile ce adăpostesc diferite dotări sau instala ii. schi nautic etc. vor prefera zonele cu soluri bine drenate. de cea ierboasă. compozi ia şi vârsta arboretelor. natura solului. Hidrografia teritoriului. situl sau vecinătă ile. iarnă şi primăvară vor fi preferate zonele însorite. deoarece în acest caz curen ii reci de aer produc disconfort sau măresc riscul apari iei unor afec iuni respiratorii specifice. prezintă o atractivitate foarte redusă. Când o pădure de recreare este echilibrată. dar nu neglijabilă. Suprafe ele pentru patinaj se realizează în locurile cele mai ferite de curen ii de aer. respectiv zonele cu mici luminişuri sau poieni. Cu privire la panta şi expozi ia terenului. pentru instalarea păturilor sau a corturilor. prepararea hranei. plimbări cu barca sau cu hidrobicicleta. poieni.

În func ie de atitudinile şi comportamentul vizitatorilor. Regimul şi tratamentul se adoptă pentru fiecare pădure.În ceea ce priveşte compozi ia arboretelor./ha). Vara aspectul diferitelor nuan e de verde. o mărire a spa iului dintre exemplare sau dispari ia ramurilor laterale joase prin fenomenul de elagare. ce calmează şi relaxează vizitatorul. O dată cu efectuarea primelor opera iuni culturale. Pădurile naturale sunt acele păduri în care este păstrat integral specificul arboretului. construc ii şi echipamente uşoare necesare pescuitului sau vânătorii în perioadele şi la speciile permise. de aceea se recomandă să se creeze şi astfel de trupuri de pădure. ce are o densitate mică (200-500 buc. datorită vizibilită ii foarte bune. are aspectul unei păduri falnice. în acest scop fiind amenajate locuri speciale de parcare. Crângul compus are rezisten a cea mai mare la ac iunile popula iei. în func ie de activită ile ce se urmăresc a se desfăşura. Sub raportul vârstei. . În orice situa ie nu se va permite intrarea autovehiculelor pe o distan ă prea mare în pădure.. Pădurile de răşinoase sau cele de foioase pure au un aspect monoton. fiind de nepătruns datorită numărului mare de tulpini sub iri şi lăstari. luminişuri pentru odihnă. mai ales atunci când sunt încărcate cu zăpadă. dau peisajelor un pitoresc aparte. Aceasta capacitate se poate men ine până la exploatare. în care varietatea formelor şi texturii trunchiurilor. Aceste caracteristici diferă mult pe parcursul unui an. ce induce plictiseala şi pasivitatea. dar în zilele geroase cu chiciură. cu luminişuri sau poieni având dotări pentru practicarea unor jocuri. Pădurile parc prezintă un grad foarte mare de artificializare şi echipamente ce le apropie de spa iile verzi urbane. s-au propus trei mari tipuri de amenajări recreative ale pădurilor cu suprafe e mai restrânse: păduri naturale. păduri pentru plimbare şi păduri parc. Arboretele tratate în crâng au o densitate mare. cu locurile de parcare aferente. asociat cu zgomotul frunzişului în adierea vântului conferă arboretului o estetică vizuală şi sonoră aparte. care determină o scădere a densită ii. cu echipamente şi panouri informative pentru practicarea diferitelor exerci ii fizice. pentru a nu fi afectat aspectul natural al pădurii. de motiva iile şi aprecierile lor. de aceea se recomandă crearea acestora în zonele intens frecventate din apropierea centrelor populate. Aceste dotări vor fi discrete. impresia puternică asupra publicului având-o în special coloritul de toamnă al speciilor de foioase. pădurile sub 40 de ani au o capacitate de primire nulă. la agresiunile vizitatorilor. Printre aceste amenajări sumare se numără: potecile pentru plimbare. în care ambian a naturală sau aparent naturală este conservată. publicul larg le preferă pe cele amestecate. elemente ce stânjenesc sau reduc total accesul vizitatorilor în pădure. dar reprezintă zone ideale pentru hrana şi adăpostul faunei din zonă. şi este favorabilă pentru plimbări. capacitatea de primire începe să crească. speciile de foioase cu ramuri sub iri capătă „haine” deosebite. ce au un efect peisagistic major. Se consideră că în orele cu frecven ă maximă. Pădurile pentru plimbare au dotări mai numeroase şi mai elaborate. bine pusă la punct. datorită densită ii foarte mari de exemplare şi a elagajului inexistent. a culorii frunzelor etc. ce conferă vizitatorilor siguran ă şi înlătură sentimentul rătăcirii. Tot aici se realizează şi o re ea de căi de acces rutier. dispuse pe anumite trasee. indiferent de specie. iar amenajările care se realizează vor fi foarte sumare. Iarna se remarcă răşinoasele. densitatea să nu depăşească 50 vizitatori/ha. în func ie de fenofazele speciilor respective. Codrul regulat vârstnic. cu o re ea bine reprezentată de poteci şi locuri pentru sta ionare.

De preferat ca aici. pe de o parte instalarea unei pături erbacee continue formate în special din graminee. amenajările. cu forme interesante. Zonele cu soluri reci şi umede. Aceasta este zona preferată de marele public. prin împăr irea pe anumite zone. Regimul şi tratamentele aplicate vor fi cele specifice tipului respectiv de pădure sau obiectivelor de produc ie stabilite. reprezintă cca. soluri scheletice. Circula ia auto este interzisă sau cel mult permisă la nivelul câtorva por iuni de drumuri principale. acestea limitându-se la echipamentele turistice corespunzătoare plimbării. Aici pot fi practicate şi diferite sporturi uşoare sau sporturi de masă. informării turiştilor cu privire la existen a diferitelor obiective sau puncte pentru repaus sau picnic. coşuri de gunoi prevăzute cu saci menajeri. zonele cu ân ari sau al i factori de disconfort. 75-80% din suprafa a pădurii şi prezintă amenajări mai modeste. şi pe de altă parte desfăşurarea în condi ii favorabile a activită ilor de picnic. încât să primească cât mai bine şi un număr cât mai mare de vizitatori. Zona de primire şi odihnă. 15-20% din totalul masivului forestier respectiv. ce sunt mult căutate de grupurile familiale care vin la picnic. numită şi zonă de primire şi şedere sau zonă forestieră de tranzi ie. astfel încât coronamentul să fie uşor întrerupt. În raport cu întreaga pădure. sau prin realizarea de amestecuri de specii lemnoase cât mai variate. Toată această zonă va fi supravegheată şi îngrijită permanent. păstrându-se nealterat caracterul natural al pădurii. destindere şi pentru activită i de picnic. Se recomandă ca în acest perimetru să existe cel pu in un curs de apă sau un luciu de apă şi să se urmărească posibilitatea creării de numeroase luminişuri. şi prezintă diferite construc ii. pentru linişte. prezintă ponderea cea mai mare. frumuse ea naturală fiind motivul principal pentru care oamenii aleg pădurea ca loc de odihnă şi refacere. de cei care evadează din cotidian. aer curat. obiectivele etc. fiind astfel organizată. Atractivitatea acestei zone se realizează prin aspectul îngrijit al tuturor elementelor prezente aici dar poate fi mărită prin punerea în eviden ă a unor arbori cu vârstă sau dimensiuni deosebite. Aici nu sunt necesare amenajări speciale. În situa ia în care această zonă este situată spre periferie se recomandă ca liziera masivului să fie cât mai sinuoasă. ce trebuie să fie ireproşabilă. solul să fie de culoare închisă pentru a se încălzi uşor sub ac iunea razelor de soare. cu investi ii mai reduse. odihnă. vor fi evitate de vizitatori. izvoare). instala ii sau echipamente. această zonă de primire şi odihnă poate fi dispusă în centrul acesteia sau spre periferie. echipamente sanitare şi de igienă. să fie drenat. camping. Zona de plimbare. a tunderii regulate a pajiştilor şi peluzelor cu iarbă.Pădurile de recreare se sistematizează. Tocmai de acest fapt depinde interesul mare pe care-l acordă publicul acestei zone. Arboretele vor avea consisten ă moderată. mult căutate şi apreciate de publicul larg. . zona de plimbare şi zona de regenerare. are un grad mai mare de artificializare şi prelucrare. cişmele. Aceste zone sunt: zona de primire şi şedere. de cca. să aibă o textură uşoară. terenuri de joacă pentru copii. recomandându-se evitarea tăierilor rase pe suprafe e mari sau aplicarea masivă a unor fitoncide. Această zonă este situată în imediata apropiere a drumurilor principale de acces. acest lucru favorizând. a strângerii tuturor resturilor vegetale etc. pentru crearea a cât mai multe intrânduri (alveole). ce vor fi tratate diferit în ceea ce priveşte dotările. în func ie de re eaua de drumuri şi de întinderea masivului. insistându-se în mod special asupra cură eniei. Dotările prezente aici vor fi obligatoriu: puncte cu apă potabilă (fântâni. repaus etc.

Echipamentul pădurilor de recreare Totalitatea lucrărilor. Traseul acestor drumuri se recomandă să aibă caracter de circuit închis. arbori deosebi i. Densitatea optimă a acestor drumuri este de 3%.5-4 m. fiind eliminate tasarea solului. Suprafe ele rezervate protec iei stratului regenerativ pot avea mărimi de 2-3 ha şi vor fi împrejmuite şi prevăzute cu panouri explicative pentru informarea publicului larg. este constituită din diverse suprafe e. Echipamentele pot fi de două tipuri: echipamente de bază. zone cu fructe de pădure etc. cu pante domoale. han. cabană. reunind până la 5% din suprafa a arboretului. Căile de acces şi circula ie Drumurile pentru plimbare sunt concepute special pentru destindere şi plimbare. vestigii ale unui castel sau cetă i. pot avea por iuni comune. prin creşterea accesibilită ii şi atractivită ii pădurii. şi care sunt prezente în toate pădurile de recreare. şi să fie astfel realizat încât să aibă obiective atractive precum: puncte de belvedere. iar la începutul fiecărui traseu se va plasa un panou informativ care să furnizeze date cu privire la itinerarul general. Aceste echipamente măresc capacitatea de primire a unei păduri prin diversificarea activită ilor ce pot fi desfăşurate de vizitatori. restaurant. de la un drum principal sau chiar de la o parcare mai importantă. sunt deschise şi circula iei autoturismelor dar este interzis accesul autovehiculelor grele. prin optimizarea spa iului în general.Zona de regenerare a arboretelor sau zona de protec ie a exemplarelor juvenile. cu scopul ca regenerarea să se realizeze în cele mai bune condi ii. Potecile sunt destinate doar plimbărilor pe jos. monumente. asigurând accesul facil al vizitatorilor fără riscul de a se rătăci. 6. întâlnite doar în anumite păduri. Aceste poteci vor trece pe lângă punctele de interes (izvoare. atât ca lungime şi cât şi ca itinerar. locurile de parcare. şi echipamente specializate. echipamentele pentru destindere şi odihnă pasivă. camping).) şi vor avea amenajate pe cât posibil în . circula ia vizitatorilor sau eventualele pagube inerente. Obligatoriu aceste poteci vor porni şi se vor sfârşi în zona de primire. dispersate în cadrul celorlalte două zone. rezultate prin ruperea. au o lă ime optimă de 3. cu cât mai pu ine tronsoane liniare (care sunt monotone şi plictisesc vizitatorul). Potecile vor avea traiectorii sinuoase. spre diferite puncte de interes din pădure.3. forma iuni geologice interesante etc. lungimea şi durata necesară pentru parcurgerea acestuia. Printre echipamentele de bază se numără: căile de acces şi circula ie. de la o clădire de interes general (cabană. care constituie infrastructura şi care măresc atractivitatea pădurii în ansamblu. Se recomandă ca fiecare potecă sau traseu să fie marcat printrun semn. peşteri.17. restaurant. fiind total protejate. respectiv 4-10 km/100 ha. care să permită pădurii să îndeplinească func iile recreative. puncte cu vederi panoramice. Aceste suprafe e pot fi incluse în zona de primire sau în zona de plimbare. nu prea lungi şi nu prea înclinate. Traseele potecilor vor fi diferite. dificultatea. care sunt interzise accesului publicului. ruine. cu excep ia transportului materialului lemnos provenit din exploatări. construc iilor şi dotărilor de infrastructură care au ca scop mărirea atractivită ii sau realizarea diferitelor facilită i. având un specific aparte. smulgerea sau tăierea puie ilor. un număr sau o emblemă. terenurile de joc.

Aceste terenuri se recomandă a fi prevăzute cu gard viu sau grupuri de arbuşti. Este necesar ca parcările să fie uşor accesibile. pentru evitarea monotoniei traseelor rectilinii prea lungi. în pinten. Parcările vor fi încadrate sau se vor masca cu vegeta ie. cabanelor. vor fi marcate şi semnalizate mai ales locurile de intersec ie cu drumurile deschise circula iei auto sau cu potecile pentru plimbare. de regulă sub diferite grupuri de arbori pentru a fi umbrite. fântâni sau alte surse de apă. Dimensionate la aceste spa ii vor fi prezente şi mici parcări. fiind mult apreciate de vizitatori. camping. respectiv grupuri de arbuşti. spa ioase şi capabile să absoarbă. şi pot fi: terenuri de tenis. WC-uri ecologice. pietrişul. atunci când sunt repartizate corespunzător în interiorul pădurii. diverse amenajări pentru jocul copiilor. masă cu scaune sau bănci. loc pentru focul de tabără. Aici se încadrează micile terenuri necesare instalării a una sau două familii în vederea desfăşurării activită ilor specifice de picnic. ce permit vizitatorilor o libertate totală in alegerea modului de petrecere a timpului liber. capătul drumului principal). şi sunt obligatorii pentru limitarea circula iei automobilelor în pădure şi pentru diminuarea poluării cauzată de gazele de eşapament. . de 2-3 maşini. Pe parcursul traseului vor fi amenajate obstacole specifice hipismului. Pistele pentru călărit vor avea trasee diferite fa ă de potecile destinate plimbărilor pe jos. dalele de piatră. Amenajările acestora trebuie să evite betonul sau asfaltul. Parcările pot fi mari. în devia ie fa ă de drum (paralel cu drumul) şi alveolare (ce pot găzdui grupuri mici de autovehicule). de amploarea investi iilor. formele regulate şi simetriile. respectiv nisipul. înierbările sau alternan a por iunilor dalate cu cele înierbate. După dispunere şi modul de aranjare a locurilor individuale. Aspectul şi materialele folosite nu vor contrasta cu ambientul. Echipamentele pentru destindere şi odihnă pasivă sunt echipamente relativ simple. Locurile de parcare. sau pot fi mici. pe ansamblu. legate printr-o re ea de itinerarii şi poteci multiple. hanurilor sau chiar la liziera pădurii. peluze pentru golf. coş de gunoi. un număr cât mai mare de autovehicule. groapă sau container pentru gunoi etc. vatră din piatră pentru foc. şi să se folosească materiale cu aspect natural. parcările pot fi: în ciorchine. în special pe latura vântului dominant. De asemenea se pot realiza por iuni paralele ale traseului pentru călărie cu trasee destinate plimbării. vor evita pe cât posibil artificialul. terenuri ce au în componen a lor o suprafa ă înierbată pentru instalarea cortului. ce vor oferi protec ie şi intimitate pentru grupurile de vizitatori cantonate în vecinătă ile parcărilor. având o lă ime mai mare şi pantă cât mai mică. pentru realizarea unui oarecare adăpost dar şi pentru crearea de intimitate între grupurile ce ocupă suprafe e învecinate. În unele zone pot fi folosite pentru poteci şi por iuni de linii parcelare (somiere) sau de exploatare scurte. parcările sau parcajele sunt dispuse în punctele cheie (cabană. ce au ocazia să urmărească cursele hipo. în cazul celor situate în apropierea campingurilor. dispuse în apropiere. Tot din această categorie de echipamente fac parte şi mici cabane sau chioşcuri dispersate. Terenurile şi dispozitivele de joc sunt diverse. locuri de odihnă sau alte instala ii necesare efectuării de mici popasuri sau activită ilor de picnic. restaurantelor. miniterenuri de fotbal.aceste puncte bănci. şi variază în func ie de microrelieful specific. pentru a absorbi cât mai multe autovehicule.

recreative şi turistice. . Aceste arcuri vor fi împrejmuite cu gard solid din plasă de sârmă. hidrologic. pedologic sau de altă natură. cu aspect cât mai natural. geologic. cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspectul fizico-geografic. a resurselor naturale şi a celor culturale asociate. speologic.18. prevenirea şi excluderea oricărei forme de exploatare a resurselor naturale şi a folosin elor terenurilor. cu amenajări folosite la observarea acestor specii. Arii protejate Aria protejată este o arie (zonă) terestră şi/sau marină special dedicată protec iei şi men inerii diversită ii biologice. oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiin ifice. 6. pentru a nu permite evadarea exemplarelor din specia respectivă. Astfel spus. protec ia ecosistemelor. Miniparcurile zoo sunt mici complexe de arcuri în care sunt realizate copii reduse ale biotopurilor specifice diferitelor animale.1. floristic. cu por i şi căi de acces pentru personalul ce deserveşte această zonă. faunistic. conservarea resurselor genetice şi a diversită ii biologice în condi ii de stabilitate ecologică. se urmăreşte ca teritoriul respectiv să fie men inut în forma sa naturală. incompatibilă scopului atribuit. educative. Parcurile na ionale Parcul Na ional este o arie naturală protejată al cărui scop este protec ia si conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spa iul biogeografic na ional.18.The International Union for the Conservation of Nature . Managementul parcului na ional asigură men inerea cadrului fizico-geografic în stare naturală. având o înăl ime corespunzătoare.În categoria echipamentelor specializate intră miniparcurile de animale (miniparcuri zoo). sau parcurile cu specii de vânat autohton. în care acestea să aibă senza ia de libertate şi în care animalele trebuie să evolueze cât mai normal. precum şi cu observatoare sau diferite amenajări necesare ac iunilor de observare pentru publicul larg. paleontologic. având un management bazat pe instrumente legale sau alte mijloace efective (defini ie Uniunea Interna ională pentru Conservarea Naturii . parcurile vor fi prevăzute cu locuri pentru adăpat şi hrănire. De asemenea.IUCN) Categorii de arii protejate: Rezerva ie ştiin ifică Parc Na ional Monument al naturii Rezerva ie naturală Parc Natural Rezerva ie a biosferei Zonă umedă de importan ă interna ională Sit natural al patrimoniului universal Arie specială de conservare Arie de protec ie specială avifaunistică 6.

Parcurile naturale Parcul natural este un teritoriu de o frumuse e aparte. cu flora şi fauna sa. care grupează o serie de atrac ii turistice. Rodna. Biotopurile remarcabile prin floră şi faună sunt transformate în rezerva ii integrale sau conduse. . hoteluri. Cozia.să fie interzisă vânătoarea.unul sau mai multe ecosisteme nu au fost alterate de activită ile umane.zona exterioară. respectiv fenomene naturale originale. educativ. Condi iile care trebuie să fie îndeplinite de un parc na ional: . activită ile agricole sau cele pastorale se desfăşoară normal. expozi ii. .speciile vegetale şi animale. vile.Hăşmaş. Ceahlău. zona rezerva iilor integrale. şi Semenic – Cheile Caraşului.Parcurile na ionale sunt teritorii relativ întinse în care: . în care se urmăreşte conservarea aspectului tipic al regiunii. 6. . Sistematizarea parcurilor naturale implică crearea următoarelor zone: .să fie deschis turismului organizat. . construc iile (case.2. remarcabile prin frumuse ea şi armonia peisajelor şi sunt constituite dintr-o natură autentic sălbatică. elemente de etnografie si folclor.vizitatorii sunt admişi în condi ii deosebite. unită ile geomorfologice şi biotopurile prezintă un interes deosebit sub raport ştiin ific. pescuitul şi exploatările forestiere sau de altă natură. vegeta ie.să aibă forma ii geologice interesante. .Beuşni a. muzee cu specific local. dar pe suprafe e relativ mici sunt incluse şi peisaje transformate de om. Domogled . recreării şi turismului”.teritoriul trebuie să fie întins şi să aibă în cea mai mare parte din suprafa ă peisaje naturale de o mare frumuse e.18. se recomandă să existe o infrastructură bine pusă la punct de capacită i de cazare. care servesc recreării popula iei. floră şi faună intacte.Valea Cernei. fără a se prejudicia echilibrul natural Parcurile naturale sunt teritorii relativ întinse. cultural şi recreativ. în ara noastră sunt constituite următoarele parcuri na ionale: Călimani. În România este adoptată următoarea defini ie: „Parcul na ional cuprinde suprafe e de teren şi de ape ce păstrează nemodificat cadrul natural.se prevăd măsuri speciale pentru eliminarea exploatărilor sau a altor activită i umane cu efecte distructive. . sate. beneficiind de o protec ie suplimentară. educativ şi recreativ. în scop ştiin ific. . hanuri sau locuin e izolate. zona tampon ce îmbracă ultima şi cea mai importantă. drumuri. conforme cu peisajul. Cheile Nerei . Mun ii Măcinului.să facă obiectul unor măsuri speciale de protec ie. Cheile Bicazului . . emise de stat sau de un organism instituit special în acest scop. cabane) trebuie să se supună unor reguli estetice proprii. . Piatra Craiului. Retezat. activită ile de turism vor fi bine organizate.sunt peisaje naturale de mare frumuse e. destinate cercetării ştiin ifice. specifice. se pot desfăşura activită i artizanale sau ale industriei mici dar care să nu dăuneze mediului. neatinse de activită ile umane. În prezent. Sistematizarea unui parc na ional implică realizarea a trei zone: zona periferică (de preparc) în care sunt situate mici localită i şi în care ecosistemele sunt mult denaturate.

solului. Bucegi. În ara noastră sunt constituite în prezent.. paleontologice (tip p). În rezerva iile forestiere este permisă exploatarea moderată astfel încât să nu fie alterat mediul. de importan ă deosebită din punct de vedere al forma iunilor geologice. zone umede cu comunită i biocenotice floristice şi faunistice unice. forestiere (tip f). se promovează regenerarea naturală. Rezerva iile biosferei sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protec ia şi conservarea unor zone de habitat natural şi a diversită ii biologice specifice. în care scopul principal este cel de a conserva şi proteja biotopurile cu toate componentele sale. reprezentând ecosistemele majore ale globului si dezvoltarea durabila. parcuri naturale (tratate în subcapitolele anterioare). Por ile de Fier. rezerva ii ştiin ifice. nu se împuşcă.zona protejată este teritoriul ce cuprinde rezerva ii naturale integrale sau conduse. După obiectiv rezerva iile naturale pot fi: rezerva ii naturale cu scop definit şi rezerva ii naturale cu caracter general. Rezerva iile naturale sunt constituite din suprafe e de teren şi ape destinate conservării unor medii de via ă caracteristice. 9/1973. potecile vor fi bine marcate pentru turişti. sunt admise activită i de vânătoare dar numai pentru ob inerea unei stări corespunzătoare de echilibru între pădure şi vânat. în cadrul acestora nu se recoltează lemn sau alte produse. Acestea pot fi: botanice (tip b). următoarele: Apuseni. geologice şi geomorfologice (tip g). Aceste rezerva ii nu sunt accesibile publicului. Rezerva iile biosferei formează o re ea mondiala pentru cercetarea si monitorizarea . . Nomenclatura din ara noastră. comunită i umane a căror existen ă este bazată pe valorificarea resurselor naturale pe principiul dezvoltării durabile şi armonioase. autovehiculele circulă doar pe anumite drumuri bine precizate. Rezerva iile naturale integrale fac obiectul unei protec ii totale sau absolute. ecosisteme modificate sub influen a omului şi care pot fi readuse la starea naturală. clasifică ariile protejate în 6 categorii: parcuri na ionale. se evită degradarea mediului prin orice mijloc. rezerva ii peisagistice şi monumente ale naturii. ca parcuri naturale. vegeta iei sau faunei.3. Rezerva iile naturale conduse sau dirijate fac obiectul unei protec ii speciale în ceea ce priveşte o anumită specie vegetală sau animală. limnologice (tip l). servind ca model de dezvoltare pentru medii particulare. şi nu au acces decât cei ce realizează observa ii şi studii. Balta Mică a Brăilei. lacuri şi cursuri de apă. rezerva ii naturale. Grădişte Muncelului – Cioclovina. fapt ce implică interven ii dirijate în acest scop. 6. mixte (tip m). Vânători – Neam . Mărimea rezerva iilor biosferei este determinată de cerin ele de protec ie şi conservare eficientă a mediului natural şi a diversită ii biologice specifice sunt arii protejate care îmbină conservarea. speologice (tip s) şi zoologice (tip z). conform Legii nr.18. Rezerva iile biosferei se întind pe suprafe e mari şi cuprind un complex de ecosisteme terestre şi/sau acvatice.zona de calm şi linişte cuprinde păduri amenajate normal pentru produc ia de lemn şi pentru turism. cu peisaje armonioase naturale sau rezultate din amenajarea tradi ională a teritoriului. Rezerva iile Rezerva iile sunt teritorii judicios delimitate.

parcurilor naturale. Rezerva iile ştiin ifice sunt constituite din suprafe e de teren şi ape destinate cercetării ştiin ifice de specialitate şi conservării fondului genetic autohton. arbori seculari.ecologica si reprezintă zone pentru conştientizare. care sunt situate în interiorul sau la exteriorul parcurilor na ionale. . rezerva iilor naturale. educa ie si instruire în domeniul mediului. cascade. Monumentele naturii sunt asocia ii sau specii de plante şi animale rare sau pe cale de dispari ie. chei). cursuri de apă. ştiin ifice sau peisagistice. fenomene geologice unice (peşteri. Rezerva iile peisagistice sunt suprafe e de teren în care sunt cuprinse asocia ii floristice sau forme de relief de mare valoare estetică. locuri fosilifere.

lumină.diversitatea foarte mare a nuan elor de verde (vara) şi a celor de galben. Prin acest material. Vegeta ia lemnoasă reprezintă „materialul principal de construc ie” al unui spa iu verde. .rezisten a mai mare a exemplarelor speciilor lemnoase la condi iile de mediu. . . VI.regimul de umiditate din sol. . Astfel trebuie avut în vedere: . Cerin ele ecologice ale speciilor lemnoase Cel mai important aspect care trebuie luat în calcul. . Avantajele folosirii vegeta iei lemnoase În constituirea diferitelor unită i de spa iu verde. frunzelor. Criterii de alegere a speciilor 6. speciile lemnoase (în principal arbori şi arbuşti. 5 – 10% din suprafa a unită ii de spa iu verde.vânt. . roşu sau maro (toamna) la speciile cu frunze căzătoare. compozi ii. ALEGEREA SPECIILOR LEMNOASE PENTRU SPA II VERZI 6. pentru speciile floricole fiind alocate doar cca. proiectantul de spa iu verde creează forme. . .factorii ecologici edafici: . în alegerea speciilor lemnoase este tocmai corelarea condi iilor locale cu cerin ele speciilor respective. 6. .1.cerin ele speciilor fa ă de: .diversitatea foarte mare a ramurilor. .factorii ecologici climatici: .umiditatea atmosferică. comparativ cu speciile floricole sau cu cele de gazon. . volume.costul mai scăzut al materialului săditor şi al lucrărilor de între inere în timp.fertilitatea solului. material care îşi schimbă volumul.2.textura şi profunzimea solului. culoarea. mai rar liane) intră într-o propor ie de până la 70% (uneori chiar mai mult).1.Cap.temperatura aerului.îndeplinirea într-o măsură mult mai mare a func iei sanitare. textura şi forma pe parcursul unui an sau pe o perioadă mai mare de timp. .2. florilor şi chiar a fructelor la anumite specii sau taxoni (inclusiv a texturii suprafe ei coroanei). ce vor alcătui în final o unitate. Avantajele folosirii vegeta iei lemnoase rezultă din: . constituind în acelaşi timp şi liantul de armonizare al tuturor elementelor antropice.maleabilitatea foarte mare a conturului plantelor lemnoase. ruginiu. care foarte fi liber (propriu speciei respective) sau geometric (când se aplică anumite tăieri pentru ob inerea diferitelor forme dorite).

factori geomorfologici: . dioxidul şi trioxidul de sulf. se poate realiza o ameliorare a unor factori prin aplicarea diferitelor lucrări speciale: irigare. Dintre aceştia : .compuşii fluorura i (provoacă necroze la nivelul frunzelor numite arsuri. .smog-ul este un amestec gazos rezultat în urma unor reac ii de oxidare şi a proceselor fotochimice.monoxidul de carbon (apare ca urmare a arderilor incomplete sau prin disocierea CO2 la temperaturi înalte iar în doze mari ucide pe nesim ite animalele şi omul). . .animali. Microsta iunile din zonele urbane sunt mai adăpostite datorită prezen ei unor clădiri ce diminuează intensitatea vântului sau care determină creşterea temperaturii aerului prin fenomene de radia ie. . fiind întâlnit în atmosfera marilor oraşe şi a re elelor de drumuri intens circulate (smogul provoacă la plante necroze. prevenirea şi combaterea dăunătorilor.con inutul de schelet. plantele suculente fiind cele mai sensibile în compara ie cu speciile de conifere. numite arsuri). .clorul şi compuşii săi (determină necroze la marginea frunzelor şi cloroze ale esutului foliar).troficitatea solului. În spa iile verzi periurbane ameliorarea acestor condi ii este foarte dificilă iar speciile vor fi alese astfel încât aceste condi ii să corespundă cât mai bine cerin elor ecologice ale speciilor. în spa iile verzi urbane ce au întindere mult mai mică decât cele periurbane şi în care utilită ile sunt mai facil de realizat. Rezisten a plantelor lemnoase la noxe În no iunea de noxe intră to i agen ii abiotici cu ac iune dăunătoare asupra organismului uman. numindu-se şi cea ă oxidantă.fosforul şi compuşii săi (determină reducerea creşterilor.2. a produc iei de masă lemnoasă). . . .altitudine. . determinând în final uscarea arborilor şi arbuştilor).. . Astfel. Aceşti factori vor fi lua i în considerare în mod diferit în spa iile verzi urbane.pantă. . 6. fapt ce influen ează scăderea amplitudinilor termice zilnice sau anuale.factori poluan i. etc. . cloroza esutului asimilator. (produc căderea acelor la răşinoase.configura ia terenului. fa ă de cele periurbane. dar peste un anumit prag are ac iune inhibitoare). . .oxizii de sulf: dioxidul şi trioxidul de sulf (determină apari ia de cloroze). dar şi asupra celui animal sau vegetal.expozi ie. fertilizare. .compuşi fluorura i (provoacă necroze pe frunze.oxidul de sulf. .factori biotici: .dioxidul de carbon (în cantită i mici este stimulator al fotosintezei.vegetali.factori antropici: . considerate cele mai rezistente).2. .

frasinul.1.pigmentări. . Înăl imea exemplarelor Aceasta este importantă în alegerea. Speciile de talie înaltă sunt recomandate pentru: . coacăzii. platanul. 6. industria metalurgică şi chimică. intervalul din sezonul de vegeta ie în care ac ionează poluantul respectiv. . subspecie. fenomen înso it mai târziu de nanism şi cloroze. din industria extractivă şi de prelucrare a materialelor de construc ii. tuia.foarte sensibile . Particularită ile biologice ale speciilor 6.pădurile de recreare. arboretele tinere fa ă de cele mature.unită ile de spa iu verde urbane de întindere mare. fabrici. . condi iile de temperatură şi umiditatea aerului.mijlociu rezistente . leziuni la nivelul frunzelor sub formă de pete. În conceperea unei anumite compozi ii peisagistul trebuie să „vadă” în viitor cum vor arăta. ce talie vor avea exemplarele respective. bradul de Caucaz. dar mai ales în combinarea şi amplasarea speciilor. La alegerea speciilor se recomandă să se aibă în vedere interac iunea grad de poluare . Pulberile acoperă ini ial păr ile aeriene ale plantelor determinând un aspect şi un colorit „deosebite”. În concluzie rezisten ă mai mare o au speciile de foioase comparativ cu cele de răşinoase.umbrirea clădirilor.2. . stadiu de dezvoltare.rezistente Exemple de specii: .rezistente la fluor – mesteacănul. ecotip. In clasificarea speciilor se folosesc ca grade de sensibilitate: . corcoduşul. reducerea creşterilor. zămoşi a de Siria. cum se integrează în respectiva compozi ie. .condi ii de mediu – specie. . piracanta.mascarea obiectivelor inestetice (hale industriale. prezen a necrozelor la nivelul frunzelor determinând diminuarea procesului de fotosinteză. chiar un aspect de bronzare a frunzelor).praful rezultă din întreprinderile industriale.sensibile .3. propor ia poluantului în atmosferă etc.2.rezistente la bioxid de sulf – alunul.aliniamente. . Clasificarea plantelor lemnoase în func ie de sensibilitatea acestora fa ă de agen ii poluan i trebuie realizată inându-se cont de specie.). Acestea pot fi folosi singure sau în combina ie cu alte specii de talie mică sau chiar arbuşti de talie mare. fenotip.ob inerea unor accente pe verticală în diferite compozi ii. .rezistente la plumb – pinul silvestru. etc.3. fiind o caracteristică ce se realizează în timp şi care nu întotdeauna poate fi corectată. arboretele cu consisten ă plină fa ă de cele brăcuite şi cele cu subarboret şi cu 2 – 3 plafoane fa ă de cele fără subarboret sau cele echiene. . din arderea combustibililor solizi şi lichizi.

.în lungul arterelor. şi cea având contur sinuos. ovală. Juniperus hibernica. precum şi re inerea gazelor de eşapament. Picea abies. Prunus mahaleb. . în jurul stadioanelor sau în lungul unei şosele se vor prefera speciile cu coroană columnară sau conică. a II-a .arbuşti.Speciile de talie mică şi arbuştii sunt recomanda i pentru: . Populus simonii. sferică. Arbuştii aduc diversitate în unitatea compozi iei fiind foarte aprecia i pentru efectul decorativ deosebit. Forma coroanei se remarcă uşor în orice anotimp şi influen ează starea psihică a privitorului. Astfel. . Acer pseudoplatanus. În tabelul nr. cu numeroase tulpini lemnoase ramificate de la bază. Larix decidua. conică. Berberis thumbergi.7 – 15 m.15 – 25 m.3. iar pe o alee cu bănci specii cu coroană sferică sau tabulară. obovoidă. italica.peste 25 m. Pinus strobus..zonele verzi de mici dimensiuni.2. .realizarea gardurilor vii. tabulară.arbori de mărimea I .liane. a III-a . Populus nigra cv. la care tulpinile pot avea lungimi de la 1-2 m până la 10-20 m şi chiar mai mult. etc. Conven ional speciile lemnoase se împart în 3 categorii: . arbuşti pitici. Thuja occidentalis var. la care se urmăreşte umbrirea trotuarelor destinate circula iei pietonale. pentru creşterea în general rapidă şi pentru capacitatea de a înflori la vârste mici. 6. se deosebesc tipul de coroană: cilindrică. Forma şi desimea coroanei Coroana arborilor se încadrează mai mult sau mai pu in într-o formă geometrică după raportul dintre înăl ime şi diametru. Morus alba. Abies alba. că ărătoare.2. speciile lemnoase volubile. tabelul 1 Exemple de forme de coroană la diferite specii lemnoase Forma coroanei Specia (taxonul) Thuja orientalis. mai mici de 1m. care pot fi: arbuşti înal i cu înăl imea între 2-7m. arbuşti mijlocii 1 – 2m. agă ătoare sau chiar târâtoare. 1 sunt date câteva exemple de specii având coroane de diferite forme. a prafului. fastigiata. columnară conică (piramidală) globulară (sferică) . De exemplu. speciile cu înăl imi sub 7 m. a boschetelor.

salcie căprească.3. nana. Pinus nigra. a prafului şi a vântului. Cerasus avium. dar la unele specii chiar cu o conicitate pronun ată la bază. dud negru.lângă anumite clădiri care nu trebuie mascate.pentru crearea fundalurilor necesare altor compozi ii .2.la echilibrarea volumelor clădirilor învecinate. Fagus sylvatica.zona de primire a pădurilor de recreare. varietatea „Globosa” la diferite specii. Forma trunchiului şi culoarea scoar ei Trunchiul speciilor arborescente este în general drept. . Juniperus sabina. . având un aspect mai mult sau mai pu in cilindric.3. mărime şi dispunerea frunzelor) se deosebesc specii ce au coroană transparentă şi specii ce au coroană densă. caragană.mascarea obiectelor inestetice. Betula pendula.aliniamentele stradale din localită ile din regiunea de munte. .tabulară ovoidă pletoasă târâtoare Sorbus aucuparia. Există însă şi numeroase specii sau anumite exemplare la care forma este modificată datorită numeroaselor bifurca ii de la bază (de la o oarecare înăl ime) a torsionării trunchiului (castanul porcesc). Robinia pseudoacacia var. frasin. . Salix babilonica. dar lângă care este necesară existen a unor exemplare lemnoase. Pinus sylvestris. Această caracteristică are rol important în cadrul compozi iei mai ales în dirijarea efectelor de lumină – umbră. Juniperus horizontalis. forma „pendula” la diferite specii precum: fag. mesteacăn.aliniamentele stradale. Tilia cordata. pentru protec ie împotriva radia iei solare. pentru crearea de arborete multietajate sau pentru facilitarea instalării unui covor ierbaceu corespunzător activită ilor de picnic. Ulmus minor. ulm de munte. După desimea ramurilor şi bogă ia frunzişului (formă. Cotoneaster horizontalis. Populus tremula. Speciile cu coroană densă se folosesc pentru: . larice. Juniperus communis ssp. cireş păsăresc. a apari iei diferitelor gelivuri sau alte cauze. umbraculifera Carpinus betulus. 6. . mai ales în regiunea de câmpie şi coline. Specii cu coroană transparentă sunt folosite pentru: .

5.3. tortuosa) sau cornul cre (Corylus avelana f. mai ales în sezonul rece când lipsesc frunzele. 6. sau chiar târâtoare. lanceolată. sau pentru încadrarea stâncilor mai mari. prin forma şi culoarea lor se pot profila pe diferite fundaluri formate din specii cu frunze sempervirescente sau care au trunchiuri contrastante. paltin. Speciile care prezintă o pozi ie uniformă a ramurilor. etc. . acestea din urmă fiind folosite pe taluzuri. pentru a accentua intrările sau anumite puncte. Unele specii au frunze simple sau compuse. unele specii au ramurile de ordinal I şi II orientate aproape orizontal iar altele au ramurile pendente (speciile cu port plângător) precum: Betula pendula. sau de la albul-cenuşiu al trunchiului de plop alb la scoar a roşiatic-cărămizie a pinului comun. eliptică etc. Forma. Forma şi dispunerea ramurilor Dispunerea ramurilor depinde de specie sau chiar de forma ornamentala a acesteia şi în general este în func ie de afinitatea speciei în general fa ă de factorul lumină. fie pendentă. peluze. pentru intensificarea expresivită ii clădirii. Speciile de lumină au ramurile îndreptate spre vârful tulpinii. tortuosa) sau pot fi geniculate. astfel specii cu ramuri sub iri (mesteacăn. agă ătoare sau volubile se folosesc pentru completarea liniilor şi formelor rigide ale construc iilor. ca la salcia crea ă (Salix matsudana f. romboidală. imprimă un sentiment de linişte. obovată. Salix babilonica. astfel sângerul (Cornus sanguinea) sau cornul american (Cornus stolonifera) au lujerii colora i în nuan e de roşu. pendula. Ramuri pot fi drepte.3. o scoar ă brun violacee lucitoare cireşul păsăresc (Cerasus avium). ca la tei (Tilia cordata) sau ulm de munte (Ulmus glabra). imprimând anumite sentimente. Chamaecyparis lawsoniana var. Forma şi dimensiunile ramurilor influen ează starea psihică a omului. mici sau mari. Dispunerea variată a ramurilor imprimă o notă pitorească peisajului. Speciile cu tulpini că ărătoare. fie orizontală. ar arul american (Acer negundo) are lujerii violet-bruma i sau salcia plângătoare (Salix babilonica) care are lujeri galbeni. Culoarea scoar ei variază în limite destul de largi. Scoar ă negricioasă prezintă aninului negru (Alnus glutinosa). Lujerii pot avea cele mai diferite culori. pot fi sinuoase. ovoidă. mărimea şi culoarea frunzelor Frunzele arborilor şi arbuştilor variază foarte mult în ceea ce priveşte forma. 6. la marea majoritate a speciilor.Sunt specii cu tulpini oblice sau orizontale. platan. Tulpinile torsionate ale unor astfel de specii vor atrage întotdeauna privirile.2.2. salcâm) simbolizează fragilitatea iar cele cu ramuri groase (stejar. castan) sugerează puterea. pentru eliminarea monotoniei pere ilor sau pentru crearea intimită ii într-un balcon sau chioşc. fie verticală.4. la cenuşiu gălbuiul al ritidomului de platan (plăci mari). mărimea şi culoarea acestora. scoar ă cenuşie o întâlnim la fag (Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus). de la albul pronun at al trunchiurilor de mesteacăn. Trunchiurile. cu limbul de forme şi mărimi diferite: cordată.

Thuja occidentalis f. Speciile cu frunze mari. Există şi numeroase varietă i sau forme (taxoni) cu frunze variegate. Foleolele unor frunze compuse pot fi mici (Sophora sp. pu in incizată dau adânc incizată. mahonia (Mahonia aquifolium) de la verde deschis la verde închis (toamna) şi roşu grena (iarna). cenuşiu argintiu verde albăstrui brumat . biota. Populus alba Picea pungens var. aninul alb (Alnus incana) de la verde crud la verde închid şi în final la negru (toamna târziu). argintea. Există specii la care culoarea nu variază prea mult de la un sezon la altul (tuia. la galben–roşu ruginiu (toamna). Speciile cu frunze mici. galben sau chiar roz şi roşu. Robinia pseudoacacia Pinus banksiana. Tilia tomentosa Juniperus sabina. arborele pagodelor (Gyngko biloba) de la verde la galben auriu (toamna). Dar există numeroase specii la care culoarea variază de la verde crud.. Gleditsia sp. precum cele ale speciilor: Acer negundo. Astfel. Hippophae rhamnoides.. În tabelul nr.. „Aurea” Chamaecyparis lawsoniana var. alb argintiu. Aesculus sp. ce are scoar a albă şi frunzele de culoare verde deschis. Ligustrum ovalifolius. Pyrus elaeagrifolia. până la verde intens (vara). compuse. la verde închis. ca în cazul mesteacănului. Euonymus europaeus. pentru ca apoi să redevină verde (primăvara). Acer negundo. 2 sunt prezentate cele mai frecvente culori şi nuan e. la care verdele se combină cu alb. de culori închise se recomandă a fi plantate în planul îndepărtat. şi la galben-portocaliu-roşu (toamna). precum şi diferite exemple de taxoni. cu o formă deosebită a limbului sau care au marginea sinuată sau laciniată se recomandă a fi plantate în prim plan.) sau mari (Ailanthus sp. cireşul (Prunus avium) variază de la verde crud. Hedera helix. „Aurea” Thuja orientalis f. Sorbus aria. Robinia sp. Nu trebuie neglijată nici armonia între culoarea tulpinii şi cea a frunzelor. luminos (primăvara). „Golden” Magnolia kobus Abies concolor. Eleagnus angustifolia. Juglans sp.. ienuperii) sau la care variază cel mult nuan a de verde (verde crud – verde închis) aşa cum este cazul speciilor de răşinoase. verde gălbui-galben auriu verde argintiu–verde cenuşiu alb tomentos.Marginea limbului poate fi întreagă. tabelul 2 Culori şi nuan e ale frunzelor la diferi i taxoni lemnoşi Culori şi nuan e ale frunzelor verde deschis specia (taxonul) Larix decidua.). Carpinus betulus.

forma. Ligustrum vulgare albă . Prunus avium. 3 sunt prezentate culorile florilor unor specii lemnoase.6.2. Corylus maxima var. fiind totuşi mai frecvente speciile cu flori albe. Robinia pseudoacacia. tabelul 3 Culori ale florilor la diferite specii lemnoase Culoarea florilor specia (taxonul) Aesculus hyppocastanum. Syringa x. Deutzia scabra. Taxus baccata.. Magnolia kobus. Hedera helix. perioada de înflorire Pentru foarte multe specii arbustive dar şi arborescente. Catalpa bignonioides. În tabelul nr. Picea abies. Prunus cerasifera var.verde închis roşu. vanhouttei. Alnus glutinosa. Sophora japonica. Aesculus hyppocastanum. Acer platanoides var. Crataegus sp. purpurea. Pyrus sp. Spiraea x. Phyladelphus coronarius. Hibiscus syriacus. Pinus strobus Abies alba. purpuriu Picea pungens var.3. Juglans regia Fagus sylvatica var. rubrum 6. Pinus cembra. glauca. niedzwetzyana. Pinus excelsior.. culoarea florilor şi perioada de înflorire constituie criteriul principal în alegerea acestora. pissardii. Forma şi culoarea florilor. purpurea. purpurea. atropurpurea. crem sau galbene. Pseudotsuga glauca. Gama de culori ale florilor este destul de variată. Buxus sempervirens. hybrida. Malus pumilla var. Acer paltanoides var. Berberis vulgaris var.

Phellodendron amurense Spiraea japonica. Prunus cerasifera var. Diervilla florida. Colutea arborescens. Prunus persica. cu toate varietă ile şi soiurile sale. Cotinus coggygria. pu ine specii făcând excep ie de la regulă..galbenă roşie verde roză-liliachie Caragana arborescens. exceptând albastrul pur. Magnolia x. Amorpha fruticosa. Dintre toate speciile lemnoase. Hibiscus syriacus. Prunus armeniaca. Syringa vulgaris. Cornus mas. Perioada de înflorire este proprie fiecărei specii. trandafirul albastru fiind visul din totdeauna al cultivatorilor de trandafiri. Magnolia stellata. Laburnum anagyroides. primăvara timpuriu primăvara . Forsythia sp. Spiraea salicifolia. Forsythia suspensa. acoperind o gamă fantastică a nuan elor. Tamarix ramosissima. prezintă cea mai mare varietate a culorii şi formei florilor. Buddleia davidi. tabelul 4 Perioada de înflorire a diferitelor specii lemnoase perioada specia (taxonul) Daphne mezereum. Magnolia kobus. soulangeana Prunus sp.. Hybiscus syriacus. Diervilla florida. Malus floribunda Hedera helix. în general aceasta se desfăşoară primăvara şi vara. Chaenomeles japonica. Liriodendron tulipifera Aesculus x. cu siguran ă că speciile genului Rosa. Laburnum anagyroides. pissardi. carnea. Kerria japonica. Cornus mas. Chaenomeles japonica.

glicină. Colutea arborescens roşie albă . Crataegus monogyna. mălin) calmează şi relaxează. lemn câinesc. neliniştit. Spiraea japonica. Viburnum opulus. Inflorescen ele sferice. Rosa canina. Rhus typhina.. Sambucus racemosa. Eleagnus angustifolia Hedera helix Florile speciilor lemnoase pot fi mari şi solitare. pseudobace) este variată de la specie la specie. Hibiscus syriacus. amorfă) constituie un factor stimulator. Syringa vulgaris. ca lumânările (castan porcesc. dar mai ales în perioada hibernală. iritant. floreplena) sau tabulare (Sambucus nigra) au un caracter conservant. când frunzele şi florile celor mai multe specii au dispărut de mult.vara toamna Mahonia aquifolium. mărimea şi culoarea lor la întregirea efectului decorativ al unei specii lemnoase. mari (Viburnum opulus var. Cotoneaster horizontalis. Spiraea salicifolia. Sophora japonica. Ptelea trifoliata. în sezonul estival sau autumnal. 6. sau în mod obişnuit de dimensiuni mai mici şi grupate în număr mare în inflorescen e. Culoarea fructelor. Speciile cu inflorescen e pendente (salcâm galben. Kerria japonica Aesculus sp.3. Pyracantha coccinea Symphoricarpus albus. Forma şi culoarea fructelor Fructele au de cele mai multe ori o perioadă de prezen ă pe ramuri mai mare decât cea a florilor. sau în cadrul speciei de la varietate la varietate. Liriodendron tulipifera.2. Exemplarele cu inflorescen ă erecte.7. Berberis vulgaris. budleia. contribuind prin forma. a anexelor cărnoase ale semin elor (arilul la Taxus baccata) sau a corpurilor de fructifica ie (conuri. tabelul 5 Culoarea fructelor diferitelor specii lemnoase Culoarea fructelor sau a corpurilor de fructifica ie specia (taxonul) Taxus baccata. Speciile cu florile în inflorescen ă au un caracter major. atribuind ambientului un aspect dispersat.

Platanus sp. Ambientul (noxe. De exemplu. Picea abies. temperaturile) determină scurtarea duratei de via ă a multor specii lemnoase. frasinul trăieşte 50 – 60 ani în aliniamentele de pe marginea drumurilor. Abies alba. diferi i arbuşti.neagră maroniu-roşcată albastră brumată Cornus sanguinea. ob inându-se în acest fel efectul de contrast deosebit al culorii fructelor pe zăpadă. Ligustrum vulgare. 6. precum cimişirul şi tisa. calitatea terenului. Fraxinus excelsior. iar plopii. Viburnum lantana. Pentru eviden ierea schimbărilor produse în timp se recomandă realizarea profilelor în plan vertical. sălciile şi unele liane o rapiditate mare de creştere.8. probabile pentru perioade de 5. unii poluan i din aer sau din sol. pentru instalarea vegeta iei lemnoase într-un anumit spa iu verde şi realizarea cât mai rapidă a efectului decorativ specific vegeta iei lemnoase se preferă ca primă solu ie plantarea speciilor cu o creştere rapidă în primii ani: plopul. în cazul spa iilor verzi urbane rezistă doar 100 – 150 ani. 10. Mahonia aquifolium. Gleditsia triacanthos. salcâmul. Mahonia aquifolium Unele specii îşi păstrează fructele pe ramuri până iarna târziu sau chiar primăvara. 40 ani de la plantare. În ceea ce priveşte longevitatea speciilor. Catalpa bignonioides. . Lonicera nigra. teiul în loc de 300 – 400 ani în condi ii normale. De obicei. Prunus spinosa. se preferă a fi plantate specii cât mai longevive. Thuja occidentalis. Dar se recomandă ca întotdeauna să se combine speciile cu creştere rapidă cu cele cu creştere înceată sau la care creşterea se activează mult mai târziu (după 20-30 ani) precum bradul sau stejarul. 20. Specii cu ritm de creştere diferit nu se cultivă în amestec intim. dar care este compensată prin efectul decorativ deosebit pe care îl pot realiza. deoarece cele mai pu in longevive trebuie înlocuite la intervale de timp mai reduse în compara ie cu primele.3. mesteacănul. Robinia pseudoacacia.2. Rapiditatea de creştere şi longevitatea Rapiditatea de creştere variază de la o specie la alta. Cotoneaster nigra. Există şi specii cu creştere foarte înceată. răşinoasele şi cimişirul având în general o rapiditate mică de creştere. mai ales cu tehnica de ultimă genera ie. pentru a nu se stânjeni în dezvoltare şi chiar elimina unele pe altele. ci separat. 100 – 150 ani în parcuri şi grădini şi 250 – 300 ani în condi iile normale din ecosistemele naturale.

Se recomandă ca speciile decorative prin frunze. flori sau fructe să se amplaseze la o distan ă de maximum două ori mai mare decât înăl imea unui om. masive. curtine. . pâlcuri. DISPUNEREA ŞI INSTALAREA SPECIILOR LEMNOASE 7. Alegerea speciei este determinată şi de distan a de la care este privit arborele respectiv. Arborii solitari se amplasează pe peluze. ASOCIEREA. Exemplarele folosite grupat pot fi dispuse în: rânduri. Exemplarele lemnoase. garduri vii.Cap. la marginea unor masive forestiere folosite ca fundal. În anumite situa ii dispunerea exemplarelor poate fi realizată şi neuniform. determină efectul decorativ şi cel sanitar pe care-l urmăreşte arhitectul peisagist. frunze. Rândul de arbori este constituit de obicei din exemplare dintr-o singură specie. Alternarea exemplarelor a două specii cu habitusuri diferite prezintă o varietate pronun ată care poate fi folosită de la caz la caz. lângă clădiri. De multe ori asocierea şi dispunerea necorespunzătoare a speciilor reduc considerabil şansele atingerii func iilor zonei verzi sau a compozi iei respective. dispuse la distan e egale între exemplare (ritm simplu). VII. boschete. fie ele arborescente sau arbustive. sub diferite moduri. coloritul fructelor). coroană sau habitus să se amplaseze la o distan ă de peste trei ori mai mare decât înăl imea privitorului. care nu se regăsesc în efectul ob inut. labirinturi. Asocierea şi dispunerea speciilor Modul cum sunt asociate (combinate) speciile şi modul cum sunt amplasate exemplarele unele fa ă de altele. ce realizează o impresie artistică puternică (flori. grupuri. în puncte liniştite. Ca exemplarele izolate (solitare) se folosesc specii arbustive sau arborescente deosebit de atrăgătoare prin anumite caractere biologice. pot fi folosite solitar sau grupat. Cu ajutorul exemplarelor solitare se poate închide o perspectivă sau se pot întrerupe liniile arhitecturale rigide ale unei clădiri. iar cele decorative prin trunchi. sau duc la costuri suplimentare.1. fără agita ie. sau chiar la intrarea într-un spa iu verde.

pe un contur drept sau sinuos. mai rar două sau chiar trei. şi chiar diferite dotări cu scop distractiv. (gard belgian. trunchi de piramidă. După înăl ime. sau pot fi cu garduri vii cu exemplarele având coroana dirijată. în aceste ultime cazuri.5 m. curtinele care intră în componen a unui labirint sunt între inute periodic prin tundere. Garduri vii sunt planta ii din specii arbustive sau arborescente dispuse pe unul. Ca regulă generală.. După profil gardurile vii pot fi: netunse (profil liber). constituită dintr-o singură specie arborescentă sau arbustivă. ob inându-se în final un perete verde. cu exemplare foarte apropiate. formate dintr-o specie.5 – 1 m. ce are amenajate numeroase poteci. se aleg specii ce au creşteri şi comportament similare sau apropiate. foarte înalte cu h > 3 m. tunse (profil geometric) respectiv paralelipiped. două sau trei rânduri.Curtina este o planta ie dispusă pe un singur rând. Labirintul este constituit dintr-o re ea de curtine. . gardurile vii pot fi: foarte mici (borduri) h < 0. înalte cu h = 1 – 3 m. sistemul Cossonet). mici cu h = 0. de regulă bine între inute şi amenajate.

după al ii s-ar ob ine o notă de veselie prin verdele crud sau verdele deschis al foioaselor în verdele trist şi monoton al răşinoaselor. În cazul plasării inverse a speciilor. de preferat o specie locală. formate din specii arbustive cu ghimpi şi spini. fiind recomandate în zonele destinate odihnei pasive. pentru eviden ierea unui anumit punct compozi ional sau pentru realizarea legăturii dintre două masive. . de izolare vizuală şi fonică. . Se poate adopta şi varianta unei diversită i mari de specii. şi coroană bogată. folosite frecvent pentru estomparea efectului vizual negativ al diferitelor vecinătă i indezirabile. îl reprezintă faptul că exemplarele bătrâne sau debilitate din diferite cauze pot fi înlocuite fără a fi sesizată lipsa lor. iar privirile vor fi atrase de speciile ce constituie fundalul. La asocierea arborilor şi arbuştilor într-un grup se ine cont şi de influen a psihică a formei coroanei asupra vizitatorului.garduri vii de camuflare sau de mascare. Astfel. şi folosirea răşinoaselor în planurile din profunzime pentru a crea acel fundal închis la culoare. cele cu frunziş mai închis vor avea un contur mai evident. Un efect deosebit în realizarea grupurilor se ob ine prin plasarea diferitelor grupuri de foioase în planurile apropiate privitorului. Ca regulă se adoptă solu ia plasării într-o compozi ie a speciilor cu frunze mai deschise la culoare în fa a speciilor cu frunze mai închise la culoare.După scop gardurile vii pot fi: . Un alt efect deosebit se ob ine prin combinarea în acelaşi grup a exemplarelor de înăl imi şi vârste diferite. constituite din specii arbustive cu flori şi fructe remarcabile prin frumuse e sau prin efectul vizual. în care sunt prezente multe bănci. Grupurile de arbori şi arbuşti pot fi constituite din una sau mai multe specii. dar se recomandă ca acestea să fie alcătuite din maxim două-trei specii. pentru a se evita stânjenirea şi chiar eliminarea unor specii de către altele. mai deschis la culoare. de apărare împotriva vântului dominant. grupurile compacte de arbori şi arbuşti imprimă ordine. acestea fiind folosite în spa iile verzi de interes public. pentru limitarea accesului animalelor în diferite zone sau chiar a oamenilor. ce le eviden iază pe primele. tabulară sau umbrelată inspiră sentimente de calm. cu un aparat foliar bogat. solemnitate şi hotărâre. În realizarea acestor grupuri se poate adopta şi solu ia combinării speciilor de răşinoase cu cele de foioase. În orice caz.garduri vii decorative. un alt mare avantaj al acestor tipuri de grupuri. solu ie destul de controversată. . Grupurile de arbori şi arbuşti sunt folosite în scop decorativ. la combinarea răşinoaselor cu foioaselor în cadrul grupurilor trebuie avut în vedere ritmul de creştere al speciilor alese şi distan a la care sunt dispuse exemplarele unele fa ă de altele. constituite din specii arbustive şi specii arborescente cu înăl imi diferite şi ramificare bogată de la nivelul solului. nefiind indicată omogenitatea vârstelor şi înăl imilor dintr-un grup. astfel încât culoarea celor din fa ă este mai evidentă. cele formate din specii cu port piramidal sau conic dau impresia de stabilitate şi de înăl ime. de mascare. şi cu o capacitate puternică de lăstărire. care să constituie fondul principal. iar gruparea exemplarelor lemnoase să se realizeze astfel încât să dea impresia de natural. ob inându-se în acest fel unitatea în diversitatea compozi iei. sau din specii cu lujeri sub iri şi numeroşi. astfel după unii autori prin asocierea acestor două categorii de specii s-ar ob ine un contrast neplăcut. protec ie şi linişte. sanitar. Pe lângă ob inerea înviorării peisajului. grupurile formate din exemplare cu coroană sferică. folosite ca garduri de limită.garduri vii pentru protejare. cu condi ia ca în fiecare sector al spa iului verde respectiv să predomine o anumită specie.

reprezentând o grupare densă de arbori şi arbuşti. tot acest ansamblu fiind situat pe o suprafa ă largă de gazon bine îngrijit. În cazul clădirilor monumentale. incertitudine sau de eliberare iar cele formate din specii cu port columnar pot fi folosite cu succes la col urile clădirilor cu linii rigide şi monotone. . în scopul ob inerii unui spa iu liniştit. pentru mascarea acestora. apoi de cele de talie mică. destinat odihnei pasive. existând în apropiere şi un luciu de apă. lângă care să existe grupuri de flori perene. patrulater sau pentagon. dispuşi inelar. În cazul grupurilor formate doar din două exemplare. Un grup cu un efect deosebit se poate ob ine prin folosirea în centrul acestuia a exemplarelor arborescente. pozi ionându-se exemplarul sau exemplarele cele mai înalte în zona centrului de greutate şi cele mai mici spre col urile formei geometrice respective. Ca număr se recomandă adoptarea unui număr impar de exemplare. se poate adopta solu ia plantării în jurul acesteia a unor grupuri de arbori de talie mică sau mijlocie.Grupurile formate din exemplare dispuse liber inspiră sentimente de veselie. urmate de jur împrejur de exemplare arbustive de talie mare. pentru eviden ierea liniilor arhitecturale şi a dimensiunilor impunătoare. acestea trebuie să fie echilibrate ca înăl ime iar în cazul diferen ei de înăl ime se poate realiza echilibrarea la nivelul volumului. şi dispunerea acestora după diferite forme geometrice neregulate precum triunghi. Boschetul reprezintă o variantă a grupului.

pinul strob. la tasarea şi în elenirea . cimişir. în centrul acestuia putând exista un element arhitectural (monument. urmate la exterior de 1-2 rânduri circulare de exemplare arbustive dispuse în ordine descrescătoare a înăl imii. sau pentru realizarea unei cât mai bune izolări fonice a spa iului verde respectiv. format dintr-una sau mai multe specii arborescente şi arbustive. de regulă dispuse circular. pinul silvestru). Pâlcul reprezintă un grup mai numeros de arbori sau arbuşti. în mod excep ional 4 intrări. pentru închiderea pe verticală a marginii boschetului. statuie. cu scopul realizării func iei estetice cât mai bine şi nu numai. iar iluminarea laterală avantajând pâlcurile alcătuite din specii cu frunziş mai deschis la culoare (plopul. Masivul poate avea un profil vertical şi orizontal geometric sau liber.care să confere vizitatorilor ce sta ionează. Masivul este un arboret mai mult sau mai pu in compact. Aceste pâlcuri se amplasează în func ie de circula ia vizitatorilor şi orientarea fa ă de lumină. dârmox). parcuri) masivele se situează spre periferie. La constituirea masivelor se recomandă folosirea de specii variate. specii rezistente la vânt. pentru mascarea limitelor. iar în interior numeroase bănci. În spa iile verzi urbane (grădini. mesteacăn. pentru realizarea protec iei zonei verzi respective. pentru ob inerea de arborete amestecate şi multietajate. iluminarea din spate avantajând speciile cu frunziş închis (molid. adaptate condi iilor locale. Speciile lemnoase se dispun pe 1-2 rânduri circulare concentrice. lemnul câinesc. protec ie împotriva soarelui şi vântului. constituit dintr-una sau mai multe specii. fântână arteziană). La marginea masivului sau în luminişuri se pot folosi şi specii decorative. creându-se o stare de calma atmosferic. Un boschet prezintă 2-3.

după care se transportă la locul definitiv în groapa pregătită în prealabil. Totuşi. dar şi acolo unde se doreşte realizarea de completări dar nu cu efect imediat ci în perspectivă. se folosesc puie i de talie mică. urmată de toamnă. sau dimpotrivă să limiteze (oprească) privirea spre alte zone. pentru evitarea pagubelor provocate de către diverse utilaje. unde se doreşte realizarea unui masiv. cu fructe şi port interesante. cu înflorire abundentă.2. la care sunt date înăl imea (cm) şi diametrul la colet (cm). creându-se impresia de monumentalitate. Astfel. care limitează priveliştea şi perspectiva.solului. dimensiunile şi calitatea materialului de plantat Vârsta. se evită ambalarea.1. Vârsta. Perioada şi epoca de plantare În spa iile verzi urbane şi periurbane se recomandă ca vegeta ia lemnoasă să se instaleze după trasarea căilor de circula ie şi după terminarea executării unor construc ii. iar privirea să fie dirijată spre anumite perspective. a I-a. înso i i de 1 tutore. şi care să introducă varietate în monotonia exemplarelor din masiv. 7. Masivele transparente sunt cele lipsite de subarboret şi în care privirea poate pătrunde în adâncime. 7. Masivele opace sunt constituite atât din specii de arbori dispuse în unul sau mai multe etaje dar şi din specii arbustive cu o densitate semnificativă. cu condi ia ca balotul de pământ să fie men inut tot timpul umed.2. În general. dar în func ie de tipul de material săditor variază şi epoca de plantare. acestea pot fi transparente sau opace. puie ii cu rădăcini nude se recomandă a fi planta i primăvara timpuriu şi chiar toamna. crescu i în containere sau care sunt scoşi cu balot de pământ primăvara sau de cu toamnă se pot planta în tot parcursul sezonului de vegeta ie. dimensiunile şi calitatea materialului de plantat se adoptă în func ie de categoria spa iului verde şi de scopul urmărit prin instalarea vegeta iei. a II-a şi a III-a.2. Arbuştii pot fi distribui i neuniform astfel încât să se realizeze densită i diferite la nivelul ochiului privitorului. imediat după dezghe ul solului. puie ii cu rădăcini protejate. Uneori puie ii cu balot se sapă toamna târziu şi se lasă în aşteptare până se produce înghe ul solului. ale căror dimensiuni şi vârste trebuie să corespundă standardelor (respectiv stasului 5971/1992 privind puie ii de arbori şi arbuşti de talie mare). Dacă se urmăreşte plantarea în spa iile mari. . înfiin area scuarurilor. Instalarea vegeta iei lemnoase 7. şi în acest caz perioada optimă de plantare rămâne primăvara. epoca de plantare se recomandă a fi primăvara. În func ie de speciile întâlnite în masive. largi.2. Astfel pentru aliniamentele stradale. Acest STAS cuprinde 4 clase: calitatea F – excep ională. de la scoaterea din teren şi până la plantare. a grădinilor botanice sau a altor unită i de spa iu verde se folosesc exemplare de talie mare. Şi dimensiunile acestor puie i sunt date tot în STAS-uri. în acest caz balul fiind înghe at.

30 (0. cu cât este mai mare şi cu cât are balul de pământ mai mic sau chiar lipsă (rădăcini nude) cu atât mai mare este riscul de nereuşită. sunt necesare mai multe opera iuni: .0. Ca dimensiuni pentru materialul de plantat se recomandă: .60 (0.0.Ca regulă generală orice puiet.3. . pe tulpină deasupra coletului.alegerea exemplarelor.80 m pentru puie i de talie mare (8-10ani).40) m pentru puie ii de talie mică. iar înăl imea 8-10 m.5 t. ale căror dimensiuni variază în func ie de vârstă. Aceste exemplare se marchează şi li se notează cu vopsea direc ia nordului. dar dacă este biodegradabil acesta se poate lăsa. etc.1. .70) x 0. . Pentru gardurile vii se execută şan uri de 0. camionului. cu sistemul radicular mai compact. Uneori se recomandă tăierea sau scurtarea anumitor ramuri la plantare (doar la speciile cu lăstărire viguroasă) pentru restabilirea echilibrului între capacitatea de absorb ie a apei a rădăcinilor rămase şi transpira ia par ilor aeriene ale puietului. situate în locurile accesibile macaralei. datorită dimensiunilor. . remorcii. creată în acest scop.80 x 0. De asemenea.6) m adâncime în care se aşează puie ii şi se acoperă cu pământ până la 2-3 cm deasupra coletului. înăl imea şi grosimea la colet. La exemplarele cu bal de pământ dimensiunile gropii vor depăşi cu 10-15 (20 cm) dimensiunile balului. fie dintr-o pepinieră. Este necesară înlăturarea învelişului balului de pământ. .0 x 1. . De asemenea este necesară prezen a unei macarale pentru a ridica şi coborî arborele. inând cont că greutatea unui exemplar de talie mare depăşeşte adesea 1-1.40) x 0. Se asigură stabilitatea fie cu un tutore sau cu ajutorul cablurilor ce se prind de arbore cu manşon de cauciuc sau burete elastic şi de 3 ăruşi bătu i în pământ.0 m pentru puie i mai mari de 10 ani şi plopi.60 (0. cu cât plantarea acestora se realizează mai aproape de mustul zăpezii cu atât şansele de prindere sunt mai mari. Pentru plantarea exemplarelor de talie mare.5 (0. Plantarea puie ilor Procedeul de plantare utilizat în spa iile verzi este cel de plantare în gropi.transportul se realizează cu camioane de tonaj corespunzător. greută ii şi aten iei deosebite ce o implică. Se are grijă ca orientarea fa ă de N să corespundă cu cea ini ială. fie din natură. balul de pământ se înfăşoară în pânză de sac.0. cu ramuri până aproape de sol. şan ul va avea lă imea de 4050 cm şi adâncimea 80-100 cm (se va încerca păstrarea a cât mai multe rădăcini). a materialului de plantat şi nu în ultimul rând de dimensiunea containerului sau a balului de pământ. în cel din urmă caz preferându-se exemplarele izolate. .plantarea se realizează în gropi ce depăşesc cu 20 cm dimensiunile balului de pământ.30 (0. se tasează uşor şi se udă abundent.2.70) m pentru arbuşti (3-5 ani). plasă de nylon sau de sârmă cu orificii mici sau poate fi căptuşită cu diverse materiale.extragerea exemplarului se începe cu săparea unui şan în jurul tulpinii acestuia la o distan ă de 8-10 ori mai mare decât diametrul tulpinii. cu o coroană uniform dezvoltată. 7.

şi la atacul agen ilor dăunători biotici (insecte.3. până la 0. fiind necesară realizarea analizei solului respectiv. uniform. Pentru realizarea de grupuri de arbori şi arbuşti uşor vizibile. în func ie de ceea ce se urmăreşte să se ob ină. Solul se mobilizează primăvara şi toamna. ci se vor pozi iona în gropi mici dispuse în zona sistemului radicular. în Fran a. gropi din care substan ele se vor difuza în solu ia solului. Astfel. 7. care să realizeze în cel mai scurt timp func iile atribuite se foloseşte un număr mare la unitatea de suprafa ă (100 400 puie i de talie mare/ha). . Tăieri de formare a coroanei În spa iile verzi realizate în stil geometric sau mixt se folosesc arbori şi arbuşti cu coroană dirijată artistic. 7. rânduri sau la încrucişarea aleilor. urmând ca mai târziu.7. pentru a elimina riscul transformării îngrăşământului în factor poluant. cu norme bine stabilite.2.4 rânduri.0 m la gardurile cu înăl imea peste 3 m cu 1. Aceste exemplare se amplasează fie sub formă de garduri vii.2. K. cu o propor ie mai mare pentru unul din cele trei elemente: N pentru creşterea vegetativă.5 – 1. Irigarea se recomandă a se realiza în perioadele lipsite de precipita ii. să fie eliminate exemplarele cu creştere lâncedă sau cele ce stânjenesc dezvoltarea altor specii. fie pe capacitatea unor plante de a realiza micoze. reluată mai târziu în timpul Renaşterii. Îngrijirea vegeta iei lemnoase în spa iile verzi 7. Desimea culturilor Desimea variază de la caz la caz. 2 sau 3) şi înăl imea preconizată a gardului. irigarea şi între inerea solului În foarte multe cazuri sunt necesare opera iunile de mai sus pentru ca arborii şi arbuştii să se dezvolte normal. P pentru creşterea rezisten ei fa ă de ger. partere. Îngrăşămintele stimulează creşterea şi sporesc rezisten a plantelor la secetă.4. fie în aliniamente sau ca exemplare solitare pe peluze. secetă şi boli şi K pentru fotosinteză şi respira ie. Îngrăşămintele cu ac iune rapidă se vor aplica primăvara sau la începutul verii.3. Pentru realizarea gardurilor vii se ia în calcul vârsta (talia) puie ilor. 2 sau 3 rânduri. în medie de două ori pe săptămână prin aspersiune. ce au un efect estetic deosebit. Se recomandă fertilizarea biologică bazată fie pe îngrăşăminte naturale.25 m pentru gardurile vii cu înăl imea sub 1 m şi cu 2 . ciuperci). P. distan a între exemplarele de pe rând variază de la 0.1. iar administrarea acestora să se realizeze în strânsă legătură cu nevoile plantelor. la o adâncime de 20-25 cm. Această tehnică de realizare a diferitelor forme artistice a fost folosită de romani. fiind dusă la extrem în arta topiară caracteristică stilului geometric. Se recomandă ca împrăştierea îngrăşămintelor să nu se realizeze pe suprafa a solului. Aceste îngrăşăminte nu se vor distribui dispersat. timp de 2-4 ore. în timp. Se aplică de obicei îngrăşăminte complexe pe bază de N. Fertilizarea.3. numărul rândurilor (1. pentru a permite lujerilor să se lignifice până la venirea iernii.

iar lăstarii de garnisire se ciupesc repetat la 2-3 frunze.cordonul oblic bilateral (gard belgian) . bra ele fiecărui exemplar se întretaie cu bra ele exemplarelor alăturate.piramida . . dar exemplarele vor fi plantate la distan a de 2-2. se aleg ultimii doi. Forma Cossonet se realizează tot în aliniament. şi retezarea acestora la o înăl ime de 30 .40 cm deasupra solului. rezultând astfel un trunchi vertical scurt. pe fiecare sârmă a spalierului se fixează orizontal câte două ramuri opuse. În final rezultă un gard format din „haşururi verzi”. ob inându-se forma literei V. Această opera iune se realizează în dreptul fiecărei sârme. la distan a de 60 cm între ele. În anii următori prelungirile celor 2 bra e se scurtează la 40-50 cm. rezultând un gard continuu alcătuit din romburi. forma i din doi muguri opuşi sau din doi muguri alterni cât mai apropia i (depinde de specia aleasă). piramidale. fiind fixate pe spaliere formate din 5-6 fire de sârmă dispuse la 40-60cm unele de altele. cu fructifica ie cât mai abundentă. În spa iile verzi se urmăreşte atât ob inerea formelor geometrice precum cele sferice. Lăstarii laterali de pe ramuri se ciupesc. Gard belgian Din multitudinea de lăstari ce se formează în primul an. cu ramuri cât mai multe. Aceste două ramuri se îndreaptă în direc ii contrare sub un unghi de 45o.vasul candelabru Forma cordon oblic bilateral (gard belgian) se ob ine prin plantarea în aliniament a exemplarelor.În pomicultură se urmăreşte ob inerea unor forme cât mai pitice. Pe măsură ce cresc.forma Cossonet .forma literei „U” .5 m între ele. La exemplarele cu so . pentru realizarea unei bune garnisiri a acestora. cubice dar şi realizarea unor forme deosebite cum sunt: . În primul an se suprimă lăstarii cu excep ia celor 2 palisa i. iar la celelalte exemplare (fără so ) se fixează câte două ramuri opuse înclinate sub un unghi de 45o (între ele unghiul fiind de 90o). columnare.forma Verrier .

tulpina unui puiet se taie la 40 cm de la sol deasupra a doi muguri opuşi. Fiecare pereche porneşte din axul principal. Se poate ob ine astfel: după plantare se scurtează axul la 40 cm de la sol. se orientează vertical pe doi tutori. Coroana formată.40 cm iar lăstarii laterali se ciupesc pentru realizarea garnisirii uniforme cu rămurele. Astfel. Forma coroanei în „U” poate fi şi „U” dublu. ceilal i îndepărtându-se. Din lujerii forma i se lasă doar cei doi de la vârful axului. 6 sau 8 bra e verticale. Aceştia se fixează ini ial pe spalier în pozi ie orizontală.Forma Cossonet Coroană în forma literei „U” se poate ob ine atât la exemplarele situate în aliniament cât şi la exemplarele izolate. pe o sârmă . dispuse în acelaşi plan. iar după formarea lăstarilor se îndepărtează to i. are forma unui „U” dublu sau triplu. 80 sau 120 cm de la sol. iar după ce au ajuns la 25-30 cm lungime fiecare. În fiecare an aceşti doi lujeri se scurtează cu 30 . ce a fost retezat la 40. Forma literei „U” Realizarea coroanei în forma Verrier presupune ob inerea de exemplarele cu 4. unul vertical pe un tutore şi ceilal i doi pe orizontală în direc ii opuse. mai pu in 3 lăstari de la vârf care se orientează.

cu o deschidere a bra elor de 50 . aceşti lăstari se scurtează la 30 cm. Forma Verrier Formele piramidă şi vas candelabru se utilizează pentru exemplarele izolate situate pe peluze şi în centrul rândurilor sau a parterelor din spa ii verzi amenajate în stil geometric. mai pu in trei lăstari de la bază care se direc ionează pe 3 sârme orizontale dispuse la 120o una fa ă de alta.60 cm (sau 25 – 30 cm pentru perechea a III-a). Vasul candelabru se deosebeşte de precedenta prin faptul că lipseşte axul principal iar cele şase bra e (sau opt bra e) sunt fixate fiecare de câte un tutore vertical până la completa îngroşare şi lignificare. Următoarea pereche se formează în acelaşi mod. sub un unghi de 60o între ei. se înlătură lăstarii. ai fiecărui lăstar principal se orientează tot orizontal. dar la o înăl ime de 80-90 cm. Piramida candelabru se realizează astfel: axul principal se fixează de un tutore. După 30 cm. Anual lăstarii şi ramurile de garnisire se ciupesc repetat. aceşti 6 lujeri se redirec ionează pe 6 sârme oblice.(spalier). În al doilea an. la o înăl ime de 30 cm. La lungimea de 70 .80 cm. . aceştia se reorientează pe verticală cu ajutorul a doi tutori. iar cei doi lăstari terminali. fixate de ăruşi şi de vârful tutorelui axului principal.

După atingerea înăl imii dorite.3.) Se execută primăvara devreme. executată la o înăl ime de 2-3 m (4 m). tisă). la înăl imea de 20-25 cm. pentru ob inerea de forme geometrice dar şi pentru reglarea desimii lujerilor. la înăl imi din ce în ce mai mari cu un pas anual de 30 cm (25 sau 40 cm) până se ob ine înăl imea dorită. precum şi eliminarea diferitelor por iuni pentru ob inerea unei forme urmărite. În primul an de la instalare. La sfârşitul verii se realizează o toaletare a gardului viu. tăierea se face cu cca. ienupăr. Tunderea se realizează începând cu al doilea an de la instalare. Tot în această categorie intră şi tăierea în scaun. Tunderea gardurilor vii Tunderea gardurilor vii se recomandă să se facă anual. prin scurtarea lujerilor prea lungi. Populus sp.3. scurtându-se puie ii (lăstarii) prea înal i sau ramurile rebele. cu specifica ia că la răşinoase această înăl ime se poate majora până la 40-50 cm. mai rar toamna târziu. în func ie de talia puie ilor folosi i la plantat. tuie.Formele piramidă şi candelabru Interven iile în coroană presupun înlăturarea ramurilor vătămate şi uscate sau crescute defectuos. prima tundere realizându-se primăvara timpuriu.5-1 cm mai sus fa ă de anul precedent. 0. . la exemplarele plantate în aliniament. Tunderea se execută în anii următori. de 1-2 m lungime (Acer negundo. pentru ob inerea unei forme sferice a coroanei. pentru a provoca lăstărirea abundentă a foioaselor sau chiar a răşinoaselor (molid. 7. imediat după plantare se realizează o toaletare sumară a exemplarelor. Aceasta se execută anual la speciile ce formează lăstari viguroşi.

pentru realizarea rapidă a stării de masiv şi implicit a efectului decorativ. exemplarele se stânjenesc reciproc şi îşi modifică portul caracteristic pentru care au fost alese. De obicei la instalarea unui arboret se plantează un număr mai mare de exemplare pe unitatea de suprafa ă. urmate de o toaletare de toamnă sau de primăvară. cu coroane înghesuite.Tunderea gardurilor vii se recomandă a se realiza în iunie. astfel încât la fiecare 4-10 ani (în . În cazul în care un gard viu nu a fost tuns un an sau doi. rezultând în final o îngrămădire de exemplare. înainte de intrarea speciei respective în vegeta ie. având creşteri mult mai mari fa ă de puie ii aceleaşi specii. compensând în câ iva ani lipsa vechiului gard viu (cu un aspect necorespunzător) cu un gard viu reîntinerit şi cu o desime mult superioară. Gardurile vii îmbătrânite se întineresc prin recepare. Lăstarii ob inu i prin recepare. Rărirea culturilor Rărirea diferitelor culturi (aliniamente. grupuri.4. urmate de opera iunile specifice tunderii unui gard viu. sunt de regulă mult mai viguroşi. iulie. După câ iva ani.3. se recomandă tunderea acestuia primăvara timpuriu. Se recomandă rărirea periodică. Rărirea se aplică şi în cazul în care s-a realizat un amestec de specii repede crescătoare şi specii mai încet crescătoare. masive) se realizează în func ie de gradul de dezvoltare al exemplarelor şi de densitate. 7.

în pădurile echiene de codru şi crâng.func ie de specie) să se extragă până la 50% din exemplare.3. Se aplică rărituri mixte sau combinate. respectiv cei mai valoroşi ca specie şi conformare.5. la codrişor şi codru mijlociu la un interval de 6-10 ani şi încetează cu 10-20 ani înainte de exploatabilitate. în condi ii nefavorabile de vegeta ie. potecilor şi drumurilor) ce apar monotone şi dau impresia de îngustare. Lucrări de îngrijire şi conducere a pădurilor de recreare Opera iuni culturale Acestea presupun un sistem complex de lucrări şi interven ii silvotehnice privind dirijarea dezvoltării pădurii de la întemeiere până la exploatare. astfel încât se deschid perspective spre astfel de arbori.materialul rezultat nu se recoltează. în cca. în apropierea locurilor de sta ionare.monumentalitatea unor arbori (în pădurile de codru grădinărit) nu trebuie marcată de lăstăriş sau alte tufe. Răriturile se efectuează în stadiul de păriş (diametru mediu 10-20 cm) cu o periodicitate de 4-6 ani. în vederea îndeplinirii în cât mai bune condi ii a func iilor atribuite. pe o înăl ime de 6-12 m de la bază.se realizează din loc în loc nişe sau por i de intrare spre interiorul arboretului (în cazul degajărilor şi depresajului) mai ales la întretăierea aleilor şi a drumurilor. . prin care se elimină exemplarele dăunătoare din plafonul inferior şi superior ce împiedică creşterea şi dezvoltarea arborilor de viitor. ob inându-se un număr optim de exemplare. pentru înlăturarea exemplarelor necorespunzătoare ca specie şi conformare. reducerea consisten ei. în nici un caz nu se depozitează sub formă de grămezi.la deschiderea perspectivelor se înlătură exemplarele care stânjenesc privirea spre obiectivul vizat. se mărun eşte şi se răspândeşte pe suprafe e cât mai mari. . 20-30 ani. respectiv atunci când se realizează consisten a plină. . . Prin aceste opera iuni culturale se urmăreşte ameliorarea compozi iei. Scopul este de a înlătura efectul negativ imprimat de crengile uscate şi de deschidere a perspectivelor. cu o periodicitate de 3-5 ani.se urmăreşte înlăturarea lăstărişurilor (semin işurilor naturale din lungul cărărilor. stimularea creşterii şi dezvoltării arborilor valoroşi. reglarea diferitelor raporturi (inter şi intraspecifice). În faza de nuieliş-prăjiniş se aplică cură irile (de la elagaj – la diametrul mediu de 10 cm). În pădurile de recreare se urmăresc anumite particularită i: . 7. Emondajul reprezintă înlăturarea crăcilor lacome apărute din muguri dorminzi. fiind inestetice. Elagajul artificial presupune îndepărtarea ramurile uscate sau chiar verzi de până la 6 cm. îmbunătă irea stării fitosanitare. a unor poteci. cu o periodicitate de 3-5 ani. din 3-6 (10) ani. În faza de desiş se aplică degajările (în arboretele amestecate) şi depresajul (în arboretele pure). mărirea efectului decorativ al unor exemplare. .

păduri de plopi euroamericani). În func ie de activită ile ce urmează a fi desfăşurate. Astfel de păduri oferă posibilitate ideală pentru odihnă recreativă şi pentru plimbări. se pot adopta diferite tratamente. respectiv modul în care se face exploatarea şi se asigură regenerarea pădurii în cadrul aceluiaşi regim. de regimul adoptat şi respectiv de vârsta exemplarelor. 7. în vederea atingerii unui anumit scop. Pădurile tratate în codru grădinărit dispun de un mediu foarte bogat. dar pentru oameni antrena i. . marea majoritate a pădurilor cu cvercinee.3. deoarece circula ia este complicată (semin iş.6. cu foarte multe nişe ecologice. Anumite tratamente sunt specifice diferitelor tipuri de păduri cu rol de produc ie. amestecuri de fag cu răşinoase.Lucrările de igienă presupun extragerea arborilor usca i. Pădurile de codru se pretează la diferite tratamente. făgete. de speciile forestiere folosite sau prezente. pentru men inerea unei stări fitosanitare cât mai bune în arboret. Regimuri şi tratamente În ara noastră peste 86% din păduri sunt încadrate în regimul codrului (răşinoase. buruieni). bolnavi. rup i sau doborâ i.

. partere. . mirosul şi modul de asociere ale florilor. a modului de creştere şi ramificare. Acestea se folosesc grupat. Acestea joacă un rol psihologic fundamental. .culoarea. Portul plantelor Portul plantelor este dat de forma tulpinilor. Orice ambian ă artificială este mai plăcută atunci când sunt prezente florile. respectiv de orientarea în spa iu a acesteia. . Gladiolus sp.. .. Tulipa sp. . covoarelor. .forma.1.cerin e fa ă de diferi i factori climatici şi edafici.. Tagetes sp...ciclul de via ă..forma tulpinii (portul).înăl imea. Ageratum mexicanum sp. Calistephus chinensis... 8. Hyacinthus sp. în sensibilizarea oamenilor la frumos. Tulipa sp.. frunze şi flori alcătuiesc un decor temporar.specii de talie mare. Alyssum sp.. Narcissus sp.. al sezonului de vegeta ie. în fa a speciilor arbustive sau arborescente. Salvia splendens. . constituind elementul principal al varietă ii zilnice a unui spa iu verde.2. în componen a bordurilor. Tradescantia sp. În acest sens se deosebesc: . VIII. Delphinium sp. cu tulpini ramificare.specii de talie mijlocie 20 (25) – 50 (60) cm. Saponaria ocymoides. Lobelia sp.. . Acestea se folosesc pentru rabate. Muscari sp. cu port târâtor (sau pendent) . Aubrieta sp. peste 50 (60) cm. precum specii din genurile: Lilium sp.specii de talie mică 5 – 20 (25) cm. precum specii ale genurilor: Petunia sp. Galanthus sp. forma. 8..sp.forma şi culoarea fructelor. a rabatelor pe peluze.1. Se folosesc adesea izolat sau în constituirea gardurilor vii.Tagetes sp. culoarea şi mărimea frunzelor..1. Ageratum sp. precum Crocus sp. în marginea rondurilor sau rabatelor.. Caracterul decorativ al plantelor floricole este dat atât de exemplarul luat separat cât şi de combina ia dintre exemplarele din aceeaşi specie sau din specii diferite. .Tropaeolum majus. în planul apropiat de privitor. Înăl imea tulpinii După înăl imea tulpinii se deosebesc: .sp.1. ..sp. SPECIILE FLORICOLE ÎN SPA IILE VERZI 8.. Salvia sp. Malva sp. cu aspect de tufă . Criterii de alegere a speciilor Speciile floricole prin habitus. platbande sau grupuri pe peluze. .. Sedum sp. contribuind la crearea climatului de relaxare şi odihnă pe care-l caută omul întrun spa iu verde.. precum şi în mozaicuri.Cap. . La alegerea speciilor se au în vedere diferite criterii precum: . cu aspect de perni ă – Gypsophylla repens.

la florile simple poate fi pală. . frunzele apar înaintea florilor şi dispar după ofilirea florilor (cu mici excep ii). Culorile acestora variază de la verde crud la verde închis. Aspectul decorativ de ansamblu este dat adesea de combina ia dintre flori şi frunze.1. precum verbena şi crinii. cu tulpini volubile . iar altele puternic fidate. sunt plante cultivate la umbră: Asarum sp..).sp. Humulus lupulus. . la început.. roşu grena.. precum regina nop ii şi micsandrele. roz. Polygonium sp.1. astfel la trestia indiană (Canna indica) frunzele pot fi de la verde crud la roşu sau grena. cu segmentele filiforme. Aceste specii se vor amplasa în locurile destinate odihnei pasive (bănci. roşu sau grena. la unii trandafiri de la galben la roz şi apoi la cărămiziu. în jurul teraselor. Delphinium sp. cu tulpini că ărătoare . altele sunt mici şi mărunte. Tulipa sp. Begonia sp.. Astfel. Iresine sp. Mirosul plăcut al florilor impresionează în mod deosebit. mirosul şi modul de dispunere al florilor Culoarea – este impusă în general de petale.sp. Forma florilor poate fi deosebită precum cele de gura leului. Simetria florii poate fi actinomorfă sau zigomorfă. mărimea şi culoarea frunzelor În general. Sunt specii la care valoarea decorativă este dată tocmai de forma... Portulaca sp.3. la diferite combina ii precum cele cu frunze variegate (Coleus sp. Ricinus sp.. Papaver sp. perioadă în care îşi îndeplinesc rolul lor decorativ. ce pot avea suprafa ă lucioasă sau mată. 8. mo ul curcanului. specii de ferigi dar şi numeroase specii cultivate în locuri foarte însorite: Sedum sp. mărimea şi culoarea frunzelor. în cazul petalelor tomentoase. cu tulpini simple. se vor combina cu specii cu flori parfumate seara. translucidă iar la cele invoalte mai pronun ată. Agave sp. culoarea şi abunden a frunzelor. erecte Impatiens sp. Numeroase sunt şi speciile anuale utilizate cu precădere în alcătuirea mozaicurilor pentru forma. Pyrethrum sp.. dublate de portul târâtor sau sub formă de mici tufe. la nu-mă-uita (Myosotis alpestris) şi mierea ursului (Pulmonaria sp. la caprifoi (Lonicera japonica) de la alb la gălbui.. Forma. a sta ionării. la soiurile de begonii (Begonia semperflorens) întâlnindu-se verde.4. Speciile cu flori parfumate pe timpul zilei. Nuan a culorii poate fi diferită. . până la albastru.Ipomea purpurea. Unele flori au şi caliciu şi receptaculul colorate având un efect cromatic sporit (Salvia glutinosa).. locurilor pentru sporturile uşoare... lalelele papagal.Lathyrus sp. creasta cocoşului.sp. recomandându-se a se folosi în planul apropiat.) aceasta se schimbă de la roz-liliachie.. clopo ei.. argintiu sau cenuşiu. chioşcuri pentru odihnă). culoarea.. florile fiind nesemnificative.. galben. Forma. Unele flori pot avea culori diferite din momentul deschiderii până la ofilirea acestora. Lilium sp. Unele frunze sunt mari. 8. Sempervivum sp.

fie vor fi semănate la loc definitiv după trecerea înghe urilor târzii. Begonia (Begonia semperflorens) are fructele de tip capsulă.8. iar răsadurile vor fi transplantate la loc definitiv. iar primăvara vor înflori.1. men inând efectul decorativ.) are fructe persistente şi decorative.. răsadurile se plantează la loc definitiv toamna. Ciclul de via ă După ciclu de via ă speciile floricole se împart în: Plante anuale – speciile care îşi desfăşoară ciclul complet pe parcursul a câtorva luni eşalonate într-un singur sezon de vegeta ie. transplantându-se în câmp deschis înainte de înflorire. fiind aripate. pentru stimularea celei de a II-a înfloriri şi chiar a III-a.1. . Cineraria sp. cum este cazul la răchi elelor (Impatiens balsamina) fructele sunt interesante (fructe pleznitoare) atrăgând copii.plante anuale sensibile (Celosia sp. . Plante bienale – speciile care îşi desfăşoară ciclul complet pe parcursul a câtorva luni eşalonate pe două sezoane de vegeta ie. Semin ele se seamănă în iulie-august în spa ii adăpostite.plante anuale rustice.plante anuale semirustice (Begonia sp. Semin ele acestor specii fie vor fi semănate în răsadni e sau solarii.) se seamănă în sere calde. Forma şi culoarea fructelor Forma şi culoarea fructelor au o importan ă foarte redusă la majoritatea speciilor floricole ierboase deoarece după ofilire. Zinnia sp. 8.. ca o continuare a florilor. După rezisten a la frig plantele anuale pot fi: .) nu rezistă la gerurile târzii şi se seamănă în sere sau răsadni e reci sau afară excep ional în luna mai după înghe urile târzii. fiind o sursă de amuzament pentru copii.6. Calceolaria sp. vara.. Mo ul curcanului (Amaranthus sp. care se seamănă în câmp deschis prin martie–aprilie. de culoare roşie sau roză. florile se îndepărtează. În unele situa ii.5. iar la păpădie (Taraxacum officinale) fructele sunt atrăgătoare. Pentru prelungirea perioadei de înflorire se recomandă îndepărtarea lujerilor cu flori ofilite. .

Speciile floricole pot fi folosite. în general. Narcissus sp. Hosta plantaginea. Dahlia sp.1. Gladiolus sp.. . rădăcini tuberizate.decorarea spa iilor verzi. sau semirustice (Canna indica. Acestea pot fi rustice (Anemone sp. Iris sp..) respectiv speciile ale căror organe subterane trebuie păstrate iarna în spa ii adăpostite (pivni e. pe stânci sau pajişti. rădăcini tuberizate şi care înfloresc şi fructifică an de an.. Polyanthes sp. Plantele perene pot fi: hemicriptophite – ce supravie uiesc prin mugurii de la colet proteja i de resturile moarte ale plantei (Aconitum sp. în lungul apelor sau pe luciul lor. rondurilor. mozaicurilor. Modul de utilizare Speciile floristice se vor alege întotdeauna luând în considerare particularită ile biologice ale acestora precum şi cerin ele plantelor fa ă de condi iile sta ionale. teraselor. jardinierelor.7. pentru: . ferestrelor. cămări.Plante perene – speciile care rezistă cu ajutorul diferitelor organe subterane precum bulbi..) respectiv speciile ce rezistă iarna în teren descoperit. Gypsophyla sp. tuberobulbi.. 8. Papaver orientalis). depozite) ferite de înghe (4-10 oC). Lolium sp. bordurilor. geophite – ce au bulbi. Chysanthemum sp... ca exemplare izolate sau în grupuri în componen a platbandelor. Convallaria majalis. . rizomi. Aquillegia sp. atunci când sunt plantate în diverse suporturi. tuberobulbi. covoarelor. rizomi. rabatelor...decorarea balcoanelor. Hyacinthus orientalis.

O combina ie foarte reuşită o constituie asocierea speciilor anuale cu cele perene sau bienale (masive mixte).). astfel încât în apropierea clădirilor cu fa ade complicate (cu multe detalii şi culori) se recomandă să se utilizeze monoculturi dintr-o specie cu o singură culoare a florilor. fie mixt. Aceste masive de plante perene constituie o pată verde timp de mai multe luni. bujori. muscari (Muscari sp. witrockiana). Culturile cu plante anuale.decorarea stâlpilor. în special lunile de vară. Portulaca grandiflora). fiind amplasate în locuri intens frecventate. chioşcurilor. Culturile cu plante perene au o perioadă mai scurtă de înflorire. acestea vor fi puse în valoare prin diversitatea de culori ale florilor aceleiaşi specii. Monoculturile se realizează cu specii cu înflorire îndelungată şi bogată. pergolelor. Aceste monoculturi se realizează în func ie de ambient. fiind eliminat semănatul şi plantările anuale.ca flori tăiate.). Speciile de talie diferită se vor dispune ordonat.. În ceea ce priveşte înăl imea speciilor. nu se vor amesteca intim niciodată specii de înăl imi diferite. În func ie de perioada şi . crizanteme. Acestea sunt constituite prin suprafe e cu plante perene. Asocierea speciilor floricole Asocierea speciilor se va face cu foarte multă grijă avându-se în vedere: ciclul de via ă.. partere). narcise (Narcissus sp. zidurilor. Culturi combinate În func ie de ciclul de via ă se pot asocia fie numai plante anuale. perioada şi durata de înflorire. Marele avantaj al acestor culturi este acela că rezistă mai mul i ani. treiajelor. destinate să completeze cromatica din afara perioadelor de înflorire ale speciilor perene. Rudbekia sp. ghiocei. cu port de tufă sau covoraş. perioadă avansată sau devansată de condi iile atmosferice din acel an.).. costisitoare. . bănu i (Bellis perennis). în arta buchetieră sau a aranjamentelor florale. specifice plantelor anuale. printre care se introduc plante anuale. 8. mărimea. rabate. de talie înaltă (Phlox paniculata. Acest tip de amestec intim se poate accepta în cazul în care se combină o specie perenă de talie mare şi care are o perioadă relativ scurtă de vegeta ie şi care nu stânjeneşte prin habitus cu o specie anuală bienală sau perenă de talie mică. Antirrhinum majus) sau mică (Lobularia maritima. înăl imea plantelor. Aceste două specii trebuie să se suprapună ca perioadă de înflorire. Monoculturile pot avea una sau mai multe culori. Ageratum mexicanum „nana”. instalând specii de talie mică în prim plan. Tagetes sp. stânjenei. sau care prin abunden a de exemplare plantate să realizeze efectul de covor. numă-uita (Myosotis sp. mijlocie (Petunia sp.). continuând cu cele de talie mijlocie şi cel de talie mare în planul îndepărtat sau în mijlocul compozi iei (ronduri. fie numai specii perene. narcise. dar au perioadă de înflorire relativ scurtă (15-20 zile) – lalele. forma şi nuan a frunzelor.2. forma şi culoarea florilor. asociate după înăl ime şi epocă de înflorire. De exemplu un soi înalt sau mijlociu de lalea (Tulipa gesneriana) cu un soi unicolor de pansele (Viola x. deoarece indivizii mari îi vor înăbuşi pe cei mici şi cu siguran ă speciile de talie mică nici nu vor fi observate. iar dacă elementele unei construc ii sunt simple. au o perioadă mai îndelungată asigurată cu flori. în trepte.

8. textură. pământul de ace de răşinoase. Hyacinthus...durata de înflorire se recomandă asocierile între specii perene cu înflorire timpurie (Tulipa. Pregătirea solului destinat culturii florilor În general în func ie de solul avut la dispozi ie se aplică şi lucrările generale de pregătire a solului: arat.soluri alcaline – (Anemone sp.. pământul de pădure. Gladiolus sp. Dianthus sp. Datorită costurilor destul de ridicate pentru pregătirea şi manipularea acestor pământuri. Crocus.. .. Asparagus sp. Amaryllis sp. fiind necesară împrăştierea unui strat de pământ corespunzător din punct de vedere al proprietă ii sale fizice şi chimice (afânare. . pământul de ericacee. În cultura speciilor floricole se ine cont de particularită ile biologice şi agrotehnice ale acestora. Iris sp. brumărele).. Viola. se deosebesc: .1. modelarea terenului. la care se poate adăuga şi muşchiul de copac.soluri neutre – majoritatea solurilor. textură.. Dianthus sp). capacitate de re inere a apei). Uneori după înflorirea speciilor de primăvară şi vară se execută şi o a treia plantare. la care se adaugă îngrăşăminte corespunzătoare.pentru plantele cu rădăcini mai sub iri. Narcissus. la asocierea speciilor se are în vedere crearea unei mase compacte de culoare. . Astfel s-au ob inut diferite amestecuri dintre pământul lutos. Tradescantia sp. con inutul de substan e nutritive. Galanthus) sau bienale (Primula.. cu o tonalitate a culorii uniformă şi pură. Instalarea speciilor floricole 8. s-a căutat ob inerea unui pământ universal indicat pentru toate culturile. ferigi). Erica sp. Calluna vulgaris). rădăcinile de ferigă şi nisipul. pH. de turbă) . După valoarea pH-ului. Asparagus sp. pământul de frunze. În multe situa ii terenurile în care urmează să se instaleze speciile floricole. Cheiranthus cheiri). Bellis) cu speciile anuale. bine organizate. mărun irea bulgărilor. Fiecare specie preferă un anumit tip de sol. . etc. în func ie de vârsta plantelor (stadiul de dezvoltare) şi cerin ele acestora. Cele mai frecvent folosite sunt: mrani a. compostul de grădină..pământuri cu textură uşoară (pământul de frunze. aceste tipuri de sol fiind cunoscute în horticultură sub diferite denumiri: .. cu înflorire din aprilie-mai până în octombrienoiembrie. pământul de turbă. alegându-se specii cu perioade cât mai lungi de înflorire. pH-ul acesta se poate corecta prin aplicarea diferitelor amendamente. În horticultură există numeroase tipuri de soluri preparate prin diferite combina ii şi care pot să asigure plantelor o nutri ie corespunzătoare. superficiale (Primula sp. elina. În func ie de sol. Myosotis. permeabilitate.soluri acide – (Coleus sp. Acestea se deosebesc prin pH. nivelat. structură. cu specii ce înfloresc toamna (crizanteme. .pământuri cu textură mijlocie – suportate bine de majoritatea speciilor. pământul de lemn. elemente nutritive.3. perlit şi turbă în diferite propor ii. În general.3.. mobilizarea superficială a solului. desfundat. nu prezintă un strat de sol fertil corespunzător.pământuri cu textură grea – preferate de specii cu sistem radicelar puternic sau cu rădăcini groase suculente (Lilium sp. de răsadni ă..

bulbii acestora să se înrădăcineze.. La speciile cu dezvoltare sub formă de tufă se adoptă o distan ă de plantare mai mare de ½ şi mai mică decât înăl imea medie a speciei. Myosotis). dar nici să se stânjenească reciproc. În octombrie-noiembrie se plantează bulbii speciilor perene de primăvară precum Tulipa. Hyacinthus. La speciile perene. Begonia). Epoca de plantare diferă de la specie la specie în func ie de ciclul de via ă şi de cerin ele fa ă de factorul căldură. 2 – 2. Lilium sp. Calendula) sau cele perene semirustice (Gladiolus sp. Hemerocallis sp. După plantare terenul se udă abundent şi se acoperă cu un strat de mrani ă mărun ită. Hosta plantaginea. Viola. Paeonia). La speciile cu dezvoltare pe verticală se adoptă o distan ă de plantare de cca.3. Transplantarea reprezintă opera iunea de mutare a plantelor mature de pe un teren de cultură pe altul. 8. Instalarea plantelor floricole în spa iile verzi Plantarea reprezintă opera iunea prin care exemplarele tinere (răsadurile) de plante anuale. Crocus. Toamna (septembrie-octombrie) se instalează răsadurile speciilor bienale ce vor înflori primăvara timpuriu (Bellis. La plantare. La speciile ce se dezvoltă sub formă de covoare (Lobelia. Fuchsia.5 cm grosime. unde se vor dezvolta şi înflori. Alyssum. Tot toamna se despart speciile cu rizomi sau rădăcini tuberizate. Mathiola. ce pot sta vara în teren descoperit (Amaryllis.3.8. Narcissus. astfel încât exemplarele să realizeze relativ repede starea de masiv..3. această opera ie fiind indicată în repausul vegetativ (Iris. Amaranthus). transplantarea apare necesară atunci când .2. ½ din înăl imea medie la maturitate a speciei respective. Muscari. pentru păstrarea umidită ii şi pentru evitarea formării crustei. Dianthus. până la dezvoltarea de noi rădăcini în noul teren. astfel încât până la venirea înghe ului la sol. În iunie se plantează plantele perene crescute la ghiveci. Sedum) distan ele pot fi mai mari. Plantarea se execută din centrul unei compozi ii spre margine. În luna mai se plantează plantele anuale sau perene sensibile la temperaturi scăzute şi iubitoare de căldură (Canna. comparativ cu înăl imea plantei. La începutul primăverii se plantează răsadurile plantelor bienale sau speciile perene care se înmul esc prin separarea organelor subterane şi care nu şi-au început dezvoltarea. Distan a de plantare Diferă şi se stabileşte în func ie de înăl imea speciilor respective şi de habitusul acesteia astfel încât să nu rămână spa ii libere între ele. Impatiens. În aprilie se pot planta speciile anuale care nu sunt preten ioase la căldură (Dianthus. alveola (gropi a) executată cu plantatorul trebuie să corespundă sistemului radicelar al plantei sau dimensiunii suportului în care s-a dezvoltat până atunci (la răsaduri) şi să asigure acesteia stabilitatea.).(Iris sp. de cca. bienale sau perene sunt instalate în terenul atribuit lor. Distan a variază de la 5 cm până la 100-150 cm între exemplare.). Galanthus.

stabilirea unui echilibru între păr ile aeriene şi cele subterane.reglementarea înfloritului. copilitul. . bobocitul. În func ie de organele aeriene înlăturate se deosebesc: ciupitul. cu înflorire abundentă sau cu diferite caracteristici decorative deosebite. . intrând mai devreme în vegeta ie. obligatorii sau facultative. la speciile perene cu înflorire de vară sau de toamnă păr ile aeriene se înlătură primăvara devreme. Astfel la speciile care înfloresc primăvara devreme.pregătirea pentru iarnă Suprimarea păr ilor aeriene se realizează pentru: . . 8. transplantarea se realizează la intervale de 3-10 ani. spa iul devine insuficient.înlocuirea speciilor în timpul sezonului de vegeta ie. . de perioada înfloririi. cu rolul de a ob ine plante viguroase.tunsul plantelor.datorită înmul irii naturale ale plantelor. unele nu mai înfloresc în acel an.suprimarea păr ilor aeriene. de aceea este necesar ca ultima opera ie de ciupit să se desfăşoare astfel încât să existe suficient timp pentru . acestea stânjenindu-se în dezvoltare. suprimarea tijelor florale vestejite. Îngrijirea plantelor floricole Îngrijirea plantelor floricole cuprinde o serie de lucrări. . Scopul ciupitului este fie ob inerea de tufe bogate sau garnisirea unor ramifica ii. iar dacă sunt stânjenite sau deranjate. .ob inerea unor forme caracteristice. Ciupitul determină o întârziere a înfloririi. când plantele nu suferă deloc. Uneori transplantarea este necesară şi din motive fitosanitare. fie al tulpinilor sau lujerilor laterali cu creştere viguroasă.4. Ciupitul reprezintă înlăturarea mugurelui terminal fie al tulpinii principale.mobilizarea solului şi combaterea buruienilor. Pentru ob inerea de tufe bogate. . . În această categorie intră următoarele lucrări: . Epoca de transplantare cea mai indicată este la sfârşitul sezonului de vegeta ie. Primăvara şi chiar primăvara devreme foarte multe plante încep să-şi formeze rădăcini noi. .combaterea dăunătorilor biotici. pentru a genera creşterea mugurilor laterali inferiori.tutorarea şi palisarea. . Ciupitul se execută cu unghia. dar şi în func ie de capacitatea de refacere a plantei. această lucrare se poate aplica de 2-3 ori pe sezonul de vegeta ie. la 2-3 mm deasupra celei de a III-a până la VI-a pereche de frunze (sau nod) pornind de la bază sau de la ultima ramifica ie. fie stimularea ramificării la unele specii ce se ramifică greu. Se aplică diferen iat în func ie de specie şi caracteristicile acesteia.aplicarea îngrăşămintelor. această opera ie se aplică după trecerea florilor şi vestejirea păr ilor aeriene. În func ie de specie şi de rapiditatea acesteia de creştere şi înmul ire vegetativă.irigarea.

Pelargonium sp. Se aplică la crizanteme.). gura leului). urzicu ă (Coleus sp. de obicei terminată cu o floare (crizanteme. Se poate realiza şi prin înlăturarea bobocului principal atunci când acesta este rău conformat. pentru promovarea unui boboc lateral mai viguros. Bobocitul (butonatul) presupune înlăturarea bobocilor laterali. . trandafiri. Petunia sp.. ochiul boului). Copilitul presupune înlăturarea tuturor lăstarilor de la bază (lăstari laterali) în stadiul în care sunt ierbacei. bujori. la plantele care formează concomitent mai multe flori în vârful tulpinilor principale sau laterale şi se aplică în scopul de a se ob ine flori solitare.formarea de muguri floriferi şi pentru înflorire. hortensie. în acest caz întârziindu-se înfloritul. garoafe. garoafe). de dimensiuni mai mari (crizanteme.. pentru ob inerea unei singure tulpini neramificate.

în func ie de specia respectivă. dar se are în vedere ca acestea să nu fie exagerate sau inestetice (Clematis. Prin această opera iune se înlăturată toate păr ile supraterane la o anumită înăl ime. mai ales în perioada de înflorire abundentă. trestie. Tunsul plantelor se aplică la speciile de mozaic sau la speciile folosite pentru borduri şi garduri vii. dalii). . sau la speciile de talie mijlocie sau înaltă.Suprimarea tijelor florale vestejite se realizează pentru înlăturarea aspectului inestetic al acestora dar şi pentru stimularea unei noi înfloriri. Ipomea). cu tulpini sub iri care nu se men in în pozi ie verticală. Tutorii pot fi din lemn.. mase plastice. Această opera ie se repetă la 10-15 zile la plantele de mozaic şi mai rar la cele de bordură şi garduri vii. Nu se aplică la speciile cu fructe decorative sau la exemplarele de la care se vor recolta semin e. Unele specii pot fi sus inute prin re ele de fire (nailon sau sfoară) re ele ce pot fi ridicate odată cu dezvoltarea tulpinilor florifere (gladiole. Lathyrus. Tutorarea şi palisarea se realizează la speciile urcătoare. cu 1-3 cm mai mare de tunsul precedent. la care trebuie men inută o anumită formă şi înăl ime. metal de dimensiuni şi tipuri diferite.

a îngrăşămintelor organice solide. Îngrăşămintele organice pot fi aplicate în formă solidă. chimice. făina şi rosătura de coarne. la care se adaugă apă. clorura de potasiu. Îngrăşămintele organice sunt cele mai recomandate. ca regulă generală.Înlocuirea speciilor în timpul sezonului de vegeta ie Ca regulă generală. deoarece con in aproape toate elementele indispensabile plantelor. lalele. Îngrăşămintele se aplică. În func ie de fiecare tip de îngrăşământ se aplică anumite doze. umiditatea şi mişcarea aerului. microbiologice. spălarea şi răcorirea plantelor. în cantită i foarte mici la sfârşitul verii şi deloc în timpul stării de repaus. solul. Exemplarele speciilor necesare înlocuirii se pregătesc din timp în zone speciale (răsadni e. în func ie de care se stabileşte şi frecven a şi norma de udare (func ie de specie. ghiocei. excep ie făcând speciile perene cu bulbi (zambile. Irigarea Este o lucrare de o deosebită importan ă în perioadele deficitare în precipita ii. Singurul inconvenient al unora este mirosul neplăcut pe care-l degajă şi aspectul inestetic. mărind capacitatea de solubilizare a elementelor minerale din sol. Îngrăşăminte microbiologice se prezintă sub forma unor solu ii ce con in anumite culturi de microorganisme (bacterii. temperatura mediului înconjurător. gradul de dezvoltare şi faza de creştere a plantei). bogate în potasiu: sarea potasică. 1:20. fiind indicată udarea diminea a devreme. recomandată pentru teritoriile mari având ca avantaje: umezirea şi a atmosferei. cenuşă. azotatul de amoniu. Aceste solu ii sunt foarte concentrate şi se diluează înainte de folosire cu apă în propor ie de: 1:10. narcise. etc. de păsări. cu valen e simbiotice. :30. Apa folosită la irigare trebuie să aibă o temperatură şi un con inut în săruri corespunzătoare. făina de oase. intensitatea luminii. riguros selec ionate. bogate în fosfor: superfosfatul simplu sau dublu. ce au ca efect îmbunătă irea microflorei solului pentru realizarea unui circuit optim al elementelor minerale şi organice. în stadiile de maximă dezvoltare a plantelor. În această categorie intră: excrementele de mamifere. pepiniere) şi se transplantează cu tot cu balot de pământ. Acestea se aplică odată cu lucrarea solului sau ca îngrăşăminte stadiale în timpul sezonului de vegeta ie. Aplicarea îngrăşămintelor Există mai multe tipuri de îngrăşăminte: organice. solarii. după o prealabilă uscare şi mărun ire. bioxidului de carbon şi a altor gaze. cu furtunul pentru suprafe e mai restrânse sau cu stropitoarea. mustul de bălegar. uneori superfosfat. carbonatul de amoniu sau cianamida de calciu. şi seara după orele 18-20 pe răcoare. sere. pentru a se realiza un efect estetic pe o perioadă cât mai mare. concomitent cu lucrarea de pregătire a solului sau în formă lichidă. . brânduşe de primăvară) ce înfloresc primăvara devreme şi care pot rămâne în sol 2-3 ani. maxim ora 10. ob inânduse solu ii prin fermentarea. Irigarea se poate realiza prin aspersiune. Îngrăşămintele chimice pot fi bogate în azot: sulfatul de amoniu. sulfatul de potasiu. după trecerea perioadei de înflorire. timp de două săptămâni. ciuperci). antrenarea odată cu picăturile de apă a oxigenului. fapt ce determină folosirea speciilor perene în propor ie însemnată în diferite compozi ii floristice. la amenajarea florală a unui spa iu verde se propun specii (2-3 specii pe aceeaşi suprafa ă) ale căror perioade de înflorire se succed. Temperatura trebuie să fie apropiată de cea a aerului sau a solului. Pentru aceasta speciile se vor înlocui unele cu altele. Plantările repetate şi valoarea materialului sunt costisitoare.

la geofitele semirustice. permite trecerea apei şi a aerului spre sol şi nu permite apari ia buruienilor. în martie–aprilie. frunze. Mobilizarea solului şi combaterea buruienilor Afânarea solului se realizează în terenurile cu plante perene. şi peste vară. Pregătirea pentru iarnă Diferă în func ie de specie. pentru depistarea din timp a eventualilor dăunători (afidele fiind cele mai frecvente) şi pentru aplicarea la timp a diferitelor metode de combatere chimică sau biologică. În ultima vreme se adoptă din ce în ce mai des. Se evită total udatul în orele fierbin i ale amiezii sau după amiaza. manual sau cu ajutorul săpăligilor. uneori chiar săptămânal. astfel încât să nu fie vătămate rădăcinile. tuberculi.sau noaptea. Combaterea buruienilor se realizează ori de câte ori este nevoie. iar în situa ia în care apa ce urmează să fie folosită este dură. Combaterea mecanică este mai dificil de aplicat. ca şi cea cu ajutorul erbicidelor. Combaterea dăunătorilor biotici Se realizează prin observarea atentă. cu scoar ă de copac (pin maritim) fragmente. pentru a nu se produce vătămări plantelor. periodică a diferitelor exemplare floricole. pentru o protec ie suplimentară peste iarnă. organele subterane (bulbi. Buruienele au o rapiditate de creştere foarte mare şi imprimă aranjamentelor florale sau chiar gazonului un aspect neplăcut. rădăcini tuberizate) se scot toamna din sol şi se pun la păstrare în camere reci (4 – 10 oC) până primăvara. acoperirea solului din jurul grupurilor de arbuşti sau a speciilor floricole de talie mare şi mijlocie. . Con inutul în săruri nu trebuie să fie mare. măcar odată pe an. Acest strat men ine solul umed. rizomi. sensibile la temperaturile scăzute. bulbii sau rizomii. sau talaj. după ce încep să apară la suprafa a solului păr ile aeriene ale acestora. La speciile perene ce rezistă rigorilor iernii se recomandă acoperirea acestora cu pământ (muşuroire). aceasta se poate neutraliza prin adăugarea diferitelor substan e în ea.

Cap. recreative sau sanitare.1. Se tund de 2-3 ori în sezonul de vegeta ie. cu . . arbuşti. lalele). datorită nuan elor de verde. 30 oC. Sunt preferate speciile rezistente la tasare. 45 oC. realizând unitatea în diversitatea spa iului verde. întinderile mari de gazon introduc în peisaj o notă de solemnitate şi romantism. . ale căror rădăcini pot rămâne descoperite la suprafa a terenului. Peluzele pot fi: peluze din parcuri şi peluze din grădini. fiind evitate speciile cu înrădăcinare superficială. Gazonul pentru terenurile sportive prezintă o compozi ie diferită de cea a celorlalte tipuri. narcise. aceasta fiind supusă lucrărilor de îngrijire. Importan a şi destina ia gazonului Gazonul reprezintă o suprafa ă de teren acoperită de vegeta ie erbacee. gazon care se tunde la 2-3 zile odată. pentru a forma un covor des. aranjamente florale. şi fiind destinată a îndeplini anumite func ii decorative. asfalt sau beton.pentru peluze. Peluzele din parcuri ocupă suprafe e întinse. Calită ile sanitare constau şi în calitatea de purificare a aerului prin re inerea prafului. având aspectul unor pajişti naturale. cărămidă. elemente arhitecturale. Pentru realizarea unei desimi mai mari se realizează tunderea acestuia la intervale mai mici (2-3 săptămâni). În acest tip de gazon pot fi plantate specii perene cu bulbi ce înfloresc primăvara. brânduşe. în zilele cu temperatură ridicată. pietriş. imprimând o atmosferă de calm şi linişte. şi prin îmbogă irea în oxigen a acestuia.rustic. atunci cea de la suprafa a betonului ar fi de cca. fiind constituite din specii de graminee cu frunze înguste. După destina ie. formată în special din graminee. comparativ cu suprafe ele acoperite cu nisip. compozi ie şi mod de între inere se disting mai multe tipuri de gazon: . masive de arbori) sau nevii (stânci. dacă temperatura medie a aerului de la suprafa a gazonului este de 22-24 oC. GAZONUL ÎN SPA IILE VERZI 9. Temperatura aerului este influen ată de suprafe ele de gazon. Aceste peluze se vor cură a primăvara devreme şi se vor tunde pentru prima dată în sezonul de vegeta ie cu mult după înflorirea acestor specii (speciile vernale floricole) pentru a permite acestora formarea bulbilor pentru anul următor. clădiri. Gazonul constituie fondul principal al unui spa iu verde (75-80% din suprafa ă) şi eviden iază caracteristicile diferitelor elemente vii (arbori. gazonul se încălzeşte mai pu in. pentru mărirea efectului decorativ (ghiocei. iar în cazul asfaltului de cca. Peluzele din grădini se deosebesc de precedentele prin compozi ie. În această categorie intră şi „gazonul englezesc” alcătuit din Agrostis tenis şi Festuca rubra (în comer este cunoscut sub denumirea de semin e de gazon de lux). ce înfră esc abundent. Gazonul reprezintă un element cu o valoare decorativă deosebită. grupuri statuare. De exemplu. luciu de apă).pentru terenuri sportive. folosindu-se specii de graminee mai preten ioase şi mai decorative. IX.

9. înfră ire slabă. Se înlătură pe cât posibil speciile care sporesc pericolul de alunecare (Trifolium repens). umiditatea din sol.cu port pitic (de etaj inferior) – după cosit lăstăresc puternic.5 cm. Bromus inermis). frunze mari. înregistrându-se în anii următori o schimbare a compozi iei. cerin ele fa ă de substratul nutritiv. Agrostis tenis. rezultând în final pierderea calită ii superioare a gazonului respectiv. Poa annua). Deschampsia caespitosa. Reseda lutea. aspre. După înăl ime: . uneori 100 cm (Dactylis glomerata. Aceste amestecuri sunt recomandate în lucrări cu tabele speciale. . dar speciile se comportă diferit. Alyssum maritimum.cu port mijlociu (de etaj mijlociu) – formează tufe relativ mari. Aceste specii se aleg şi în func ie de rusticitatea acestora. sistem radicelar adânc de 25-30 cm. Dintre speciile frecvent utilizate se amintesc: Achillea sp. Gazonul mauritan (gazon înflorat) este alcătuit din specii de graminee şi specii floricole (anuale sau perene) în diferite procente.. Gypsophylla muralis. Agrostis stolonifera. lăstărire. Lollium perenne. În terenuri improprii pentru graminee se pot folosi specii din flora spontană a regiunii ce pot acoperi bine solul prin lăstărire şi aparat foliar. iar după cosire apar lăstarii scur i (Festuca pratensis.înfră ire abundentă precum Poa annua şi Poa pratensis. Alopecurus pratensis. ci în amestec de minim 3 specii.5 cm.2. Asocierea speciilor De obicei nu se folosesc speciile singure. Campanulla sp. Calendula officinalis. rugbi – 6. mod de înfră ire şi rezisten ă la tasare. Iberis semperflorens. aceasta dispare. capacitatea de refacere după tundere. astfel încât în unele condi ii improprii pentru una din specii. . Specii indicate pentru gazon În practică se folosesc diferite amestecuri de semin e. La realizarea amestecurilor se are în vedere: temperamentul speciei.3. rezisten a la bătătorire. Este necesară corelarea condi iilor ecologice din teren cu cerin ele ecologice ale speciilor. rapiditatea de creştere. crichet – 2. grosiere. la tundere. de rezisten a la bătătorire sau tundere. rezisten a la temperaturi scăzute. 9. Înăl imea de tundere a gazonului poate fi: pentru terenul de fotbal 3. de diferite desimi. Papaver rhoeas. la 12–20 cm. prin eliminarea speciilor valoroase şi sensibile la anumite condi ii. calitatea finală a gazonului şi nu în ultimul rând de costurile implicate. rămânând suprafe e nude de pământ. uneori 40–50 cm (Poa pratensis. Festuca rubra.cu port înalt (de etaj superior) ce au drept caracteristici – înăl ime mare.5 cm. având aspectul unei fâne e înflorite. Fiecare prezintă avantaje şi dezavantaje date de uşurin a instalării. Instalarea gazonului Principalele metode de instalare a gazonului sunt prin semănare şi cu ajutorul brazdelor de gazon. Alegerea combina iilor are o importan ă deosebită pentru ob inerea unui gazon de bună calitate. Matricaria chamomilla. .5 cm. Bellis perennis. tenis – 0. rădăcinile sunt relativ superficiale.. tufele sunt înghesuite foarte mult. Ierburile pentru gazon se împart conven ional în func ie de înăl ime. Viola arvensis. Cynonurus cristatus).

. toamna în august–septembrie şi nu mai târziu. instalând toate speciile crescute natural. Dacă norma este prea scăzută. a instala iilor de irigare. de specie.mecanic . 8 cm în care rădăcinile nu pătrund. de exemplu: 12 g/m2 în SUA. aducerea pământului de împrumut în strat de 15–20 cm minim. acestea se realizează pe un strat de 5-6 cm de pământ vegetal pe care se execută semănăturile cu speciile de graminee dorite. dar şi executarea drenurilor. După semănarea manuală. adâncimea de semănat va fi mai mare iar în cazul solurilor mai umede (terenuri cu expozi ii nordice sau soluri mai grele). Sub acest strat se recomandă să existe un strat de nisip amestecat cu pleavă. adâncimea de semănare va fi mai mică.3. după care se netezeşte uşor cu un tăvălug uşor din lemn şi se udă. precum şi costul mai mic. o stânjenire a creşterii tuturor indivizilor şi o înrădăcinare slabă.3. ½ în celălalt sens (se aplică în cazul suprafe elor mici). a canalizărilor. gros de cca. fiind în func ie de condi iile de sol şi de specie.5 – 2. în Germania 9-20 g/m2 iar în Fran a 30-60 g/m2 . consolidarea imediată a taluzurilor (în 5 zile rădăcinile pătrund în noul teren). pentru a realiza o răsărire şi o călire a gazonului. . Adâncimea de semănat se situează în general în limitele 0. 9. ci cresc lateral. în cazul în care solul existent este corespunzător. Instalarea gazonului cu ajutorul brazdelor de iarbă Aceasta se poate realiza în două moduri: . cu un aspect nefavorabil. Semănarea gazonului se poate realiza în mai multe perioade: primăvara în mustul zăpezii (februarie-martie).cu brazde de iarbă extrase de pe terenurile acoperite natural cu iarbă (specii de graminee în cea mai mare parte). terenul se grăpează. modalitate ce are ca avantaje: instalarea imediată a gazonului.cu brazde de iarbă produse în pepinierele pentru gazon. se ob ine un gazon prea rar. amestec şi condi iile de sol. Decaparea .1. 5-12 g/m2 până la 34 g/m2 în Canada. cu aspect inestetic iar dacă norma este prea mare rezultă o competi ie între indivizii speciilor diferite. cărămizi. De asemenea. se realizează şi mobilizarea acestuia pe 15–20 cm adâncime. iar în cazul lipsei unui strat de pământ corespunzător.5 cm. dacă există sisteme de irigat.cu semănători mecanice (se aplică în cazul suprafe elor mari şi relativ netede). dar şi vara. ca dezavantaje se amintesc: nu se pot alege anumite specii de graminee. Instalarea gazonului prin semănare Lucrările pregătitoare cuprind înlăturarea materialelor inerte precum: pietre.9. În cazul solurilor mai uscate (terenuri mai însorite sau soluri uşoare). În diferite ări se aplică norme diferite. Norma de semănat variază în func ie de specie: de la 17-25 Kg/ha la Agrostis stolonifera la 140-200 Kg/ha – Lolium perene.manual în cruce: ½ din semin e într-un sens. Metode şi tehnici de semănare: . date de condi iile specifice ale ării respective. alături de care se găsesc numeroase specii de buruieni ce urmează a fi extrase prin pliviri repetate. îngroparea cablurilor electrice. zgură. moloz.2. calitatea finală a gazonului nu este cea mai bună şi datorită neuniformită ii grosimii brazdelor recoltate manual. Normă de semănat trebuie aleasă cu grijă în func ie de calitatea semin elor.

Repara ia capitală presupune înlocuirea totală a ierburilor ce au constituit vechiul gazon. fosfor şi potasiu. folosind o normă de semănat de 25-50 % din cea ini ială. Cosirea (tunderea) se poate realiza manual cu coasa. în raport de 1:2:1 (fosforul este foarte important în dezvoltarea rădăcinilor). în tablă de şah iar pe versan ii abrup i brazdele se fixează prin ace de lemn sau şipci de lemn. cu maşini ob inându-se „covoraşe”de 25 x 35. şi respectiv fâşii de 30 cm x 2 m (mecanic). groase de 2-4cm. datorită înlăturării repetate a păr ilor aeriene (frunzele speciilor de gazon). După aceste opera iuni. care nu sunt preten ioase. apar muşchii şi numeroase buruieni. 30 x 30.4. Repara ia par ială presupune refacerea cheliturilor. care se vor însămân a cu semin e din aceleaşi specii de graminee sau din acelaşi tip de amestec. Aplicarea îngrăşămintelor este necesară deoarece solul sărăceşte relativ repede. 9. Iarba rezultată se strânge şi se înlătură de pe suprafa a gazonului. se strâng şi se îndepărtează rădăcinile de ierburi sau de buruieni. Toamna se mobilizează solul la 15-20 cm. Se preferă îngrăşăminte minerale (chimice) pe bază de azot. care pot fi rulate. 15 x 30 groase de 4-5 cm (manual). sau mecanic cu maşini speciale. Se recomandă tunderea pe timp ploios. iar gramineele se răresc. caz în care se ob ine o înfră ire abundentă. Dacă solul are o cantitate mare . Între inerea şi îngrijirea gazonului Reîntinerirea gazonului se realizează după 5-10 ani şi se realizează prin semănarea de noi cantită i de semin e ale speciilor ini iale.brazdelor se realizează manual cu ajutorul cazmalelor şi lope ilor dar mai frecvent mecanic. primăvara se realizează administrarea îngrăşămintelor şi însămân area. după care se sparge şi se mărun eşte elina. Aşezarea brazdelor se poate face liniar în rânduri succesive. Tunderea se realizează în scopul ob inerii unui gazon des cu o bună înfră ire şi în elenire. deoarece pe timp secetos frunzele tăiate şi lăstarii se îngălbenesc. respectiv a por iunilor mai mari sau mai mici fără gazon. care permit reglarea înăl imii de tundere corespunzătoare.

Dozele de îngrăşăminte variază între limitele 400-2200 Kg/ha. Irigarea este de preferat a se realiza prin aspersiune (vezi irigarea la speciile floricole). trebuie mărită cantitatea de fosfor. O altă metodă eficientă este cea a aplicării erbicidelor selective. pentru compensare. .de calciu. Combaterea buruienilor se realizează pe suprafe e mici prin plivit iar pe suprafe e mari se aplică cosirea repetată la 2-5 cm de suprafa a solului. înainte de înflorirea buruienilor.

mai stabilă.mişcare ascendentă. grădinile alpine. sunt de obicei largi. ediculele (mici dotări ornamentale şi utilitare). pentru stilul geometric. pentru terenurile cu denivelări. ordine şi propor ie. de cucerire a spa iului înconjurător.mişcarea orizontală. perspectivele. căile de circula ie se împart în alei (principale şi secundare) şi poteci. de intimitate şi uneori de regres. au o lă ime mai redusă (minim 1.mişcarea descendentă. În func ie de natura circula iei. oglinzile şi cursurile de apă (inclusiv bazinele). creşte interesul pentru planurile superioare ale spa iului. Aleile principale leagă intrările cu punctele de atrac ie principale. îndeplinesc multe aspecte decorative şi permit vizitatorului să parcurgă teritoriul respectiv pe jos.pentru ceea ce este viu sau în schimbare. de intrigare – pentru ceea ce este nou sau necorespunzător. Căile de circula ie Căile de circula ie reprezintă o componentă foarte importantă a spa iilor verzi. creează impresia de avansare. .de plăcere – pentru ceea ce se află în unitate. flori. şi în echilibru cu for a gravita ională.7 m lă ime.de relaxare – pentru ceea ce este cunoscut şi plăcut. influen ând sentimentul de veselie. CONSTRUC IILE ÎN SPA IILE VERZI Prin construc ii se în eleg atât clădirile cât şi căile de acces. Aleile sunt mărginite de regulă de arbori. 10. X. . organismul nu depune efort. mai sigură.pentru ceea ce este rigid. justificate de prezen a diferitelor obstacole. Aleile secundare se ramifică din cele principale şi conduc vizitatorul spre sectoare sau obiective mai pu in importante. Căile de circula ie pot imprima vizitatorului diferite direc ii de mişcare: . apare un sentiment plăcut de protec ie.de amuzament. care chiar dacă este monotonă este mai uşoară. importan ă şi lă ime. care sporeşte energia depusă de om pentru învingerea gravita iei. obiectele se remarcă mai uşor în timpul deplasării. implică o diminuare a efortului. . fiind destinate plimbărilor izolate (inclusiv pasul japonez). . inestetic şi nefunc ional. de refugiu. elemente arhitecturale. divertisment. pentru obiective bine determinate. sau conduc spre un obiectiv principal important. pentru terenurile orizontale.5 -0.20 m). în meandre pentru traseele sinuoase. Potecile şi cărările sunt realizate cu precădere în spa iile verzi periurbane.de indispozi ie (de închistare) . Linia traseului poate fi: directă pentru traseul rectiliniu. călare sau cu bicicleta. . ce este binevoită la întoarcerea din plimbare. Traseul căii de circula ie imprimă vizitatorului un sentiment: . .de stimulare. curiozitate . . având 0.1. măreşte aten ia.Cap.

dale. mozaic. pătrate. lian i sau materiale hidrofobizate. asfalt turnat sau cilindrat. . Pământul. Dalele şi pavelele se dispun pe un strat de 5-8 cm nisip de râu şi se aşează uniform (se folosesc dale de minim 4 cm grosime). Are un cost foarte scăzut dar are şi marele dezavantaj că aceste căi de circula ie nu pot fi folosite pe timp ploios sau imediat după. este folosit în pădurile de recreare. Căile împietruite cu pietriş de carieră. Îmbrăcămintea căilor de circula ie trebuie să fie func ională şi decorativă. corelată cu ambientul.cele paralelipipedice în diferite modele: brădu . pietriş. ca îmbrăcăminte a căilor de circula ie. . tip zidărie. Uneori în intersec ii se amenajează pia ete de diferite forme. Pentru materialele folosite la îmbrăcămintea căilor de circula ie sunt indicate culorile galben. ceramică sau marmură. şi poate fi ameliorat prin adăugarea de agregate minerale. cărămidă. iar cele deschise obosesc ochii). de forme diferite. Modul de dispunere a dalelor şi pavelelor este foarte variat: . dalaj englezesc. Dalele şi pavelele sunt plăci din piatră.cele hexagonale pot fi dispuse in modul fagure. pavele. Un caz aparte al dispunerii dalelor de mari dimensiuni este „pasul japonez” la care dalele de formă regulată sau nu (se preferă cele neregulate) se aşează într-un singur rând . macadam. roşcat sau gri (culorile închise se încălzesc excesiv vara.Intersec iile reprezintă puncte de agita ie maximă şi trebuie să fie propor ionale cu mărimea aleilor ce se întâlnesc. dalaj antic.cele neregulate în „opus incertum”. cel pu in cu fa a superioară netedă. Ca tipuri de îmbrăcăminte se pot folosi: pământ. Asfaltul prezintă o durabilitate ridicată şi o între inere uşoară. beton. dar se încălzeşte foarte uşor vara sau în zilele însorite. de râu sau de concasaj sunt incomode pentru mersul pe jos dar pot fi folosite şi pe timp mai ploios. Axa fiecărei alei trebuie să treacă prin centrul intersec iei.

sau artificiale realizate prin săparea terenului şi aducerea apei. Caltha palustris).pe gazon. fântâni. conturul malurilor trebuie să fie alcătuit din linii curbe. Stratul de pământ de sub apă se poate impermeabiliza cu ajutorul asfaltului. pentru că apa este primenită pe cale artificială sau naturală) pot fi naturale. jocul de lumină şi umbră al obiectivelor învecinate. Folosirea dalelor şi pavelelor prezintă ca avantaje: rezisten ă la intemperii. realizate de obicei pe stâncării. egală cu lungimea medie a pasului omului (0. bitumului. au un efect estetic sporit iar dalele depreciate se pot înlocui foarte uşor. Amenajarea apelor Efectul estetic al apelor este dat de: suprafa a netedă şi lucitoare sau în continuă mişcare. iazuri. conturul acestora este cu atât mai simplu cu cât acestea sunt mai mici. în locurile cu erodare puternică. dreptunghiulare. Viteza de curgere trebuie să fie destul de redusă. beton) pentru împiedicarea creşterii plantelor. apa devine strălucitoare şi luminează întreaga compozi ie (se măreşte aparent suprafa a acesteia). Adâncimea se recomandă a fi de 1m pentru cele săpate. cărămidă.65 cm). pentru a permite plimbările cu barca sau pentru a facilita cultivarea unor plante acvatice (nuferi. sau chiar lemn (grosimi 50-70cm). lacuri. Întinderea unei ape stătătoare se stabileşte în raport cu ansamblul compozi iei. Debitul sursei ce alimentează lacul va fi în raport cu mărimea şi adâncimea lor. cu maluri cu taluzuri abrupte (1:1) şi căptuşite cu diferite materiale (piatră. geometrică. ale fiecărei dale. Când cursul apei este însorit. Pot exista diferite insule atunci când cursul apei se bifurcă. iar când se află în zone umbrite apa devine întunecoase şi pare mai adâncă. fără frânturi. pătrate. senza ia de răcorire şi de prospe ime. dar poate fi ameliorată. prin lutuirea cu argilă bătătorită cu maiul sau prin betonarea fundului. Forma lacurilor este determinată de relieful terenului. Oglinzile de apă /bazinele geometrice Bazinele geometrice (oglinzile de apă) – reprezintă suprafe e liniştite de ape.60-0. Bordura bazinului poate fi din piatră tăiată simplu. dispuse în diferite depresiuni ale terenului. Bazinele trebuie prevăzute cu posibilitatea de evacuare şi aduc iune periodică a apei. acesta trebuie să asigure primenirea şi men inerea apei la un nivel constant (evapora ie şi infiltra ie). dar fără a fi simetrice. pâraie. Apele se pot amenaja sub formă de: izvoare. din beton. elipsoidale. râuri în func ie de mărimea spa iului verde respectiv. Malurile se vor amenaja prin terasare. se face trecerea mult mai plăcută de la construc ii la peluze. trestie. asemănător cu malurile opuse. Apele curgătoare prezintă o albie cu atât mai sinuoasă cu cât panta terenului este mai mică. de mişcare. uşurin a între inerii. la o distan ă între centrele de greutate. Apele stătătoare (numite impropriu. prin deschideri de perspective.2. de formele de microrelief existente sau care pot fi create şi de debitul sursei de apă. având rolul unui factor calmant în peisaj. . făl uită. Marele dezavantaj al acestora este pre ul destul de ridicat. Malurile diferă în func ie de caracteristicile terenului dar întotdeauna vor avea un paralelism relativ. 10. men inute în bazine de formă geometrică – rotunde. drenajul forte rapid al apei din precipita ii (se usucă foarte repede după ploaie). căderi de apă.

mărime şi culori. Toate acestea se realizează propor ional cu dimensiunile bazinului. de la câ iva metri pătra i la câteva sute. Grădinile alpine creează. de solidaritate monumentală. la o oarecare distan ă de clădiri. pentru ca perspectiva să nu devină obositoare. Priveliştea şi perspectiva Priveliştea reprezintă o scenă. Grădinile alpine au suprafe e variabile. . folosindu-se numeroase stănci sau material pietros. Blocurile de piatră fie se găsesc pe acel teritoriu. O perspectivă bine concepută are echilibru.fântână cu taluz cu cascadă. şi constă dintr-un spa iu peisagistic alungit. în mod artificial. fie vor fi aduse.bazin cu jeturi orientate spre periferie. combinată cu lumina artificială. Stâncile şi grădinile alpine În unele zone din anumite spa ii verzi se poate recurge la amplasarea blocurilor de piatră (stânci) de diverse forme.bazin cu cupă florentină în mijloc. Când sunt de dimensiuni mari. recomandându-se ca soarele să nu fie în fa a privitorului. bazin cu jeturi orientate spre mijloc. 10. folosite pe timp de noapte. Perspectiva este caracterizată printr-un punct de observa ie. . un fundal pentru o anumită construc ie observată dintr-un punct avantajos. iar în unele cazuri pot constitui suportul pentru diferite căderi de apă. . situat la o distan ă potrivită şi încadrat potrivit. şi pot fi amenajate într-un mod special. 10. Stâncile de orice fel dau peisajului un pitoresc specific. Se recomandă ca acest câmp intermediar să nu depăşească 250-300 m lungime. cu o vegeta ie specifică. . un microrelief accidentat. Punctul de observa ie se stabileşte astfel încât elementul terminus (obiectul) să poată fi perceput în întregime sau chiar par ial. Există diferite modalită i de amenajare a acestor bazine: . colorată diferit chiar. caz în care se pot men ine în forma lor naturală.3. Aceste fântâni pot fi asociate cu diferite elemente sculpturale sau cu vegeta ia înconjurătoare sau chiar cu anumite spoturi luminoase. pe care se instalează vegeta ie erbacee sau chiar lemnoasă. Perspectiva reprezintă o privelişte limitată. obiectul (obiectivele) văzute şi un câmp intermediar. acestea dau impresia de putere. Blocurile aduse pot imita stânci din natură sau sunt prelucrate sub diferite forme geometrice. În unele cazuri aceste blocuri pot fi acoperite par ial cu vegeta ie din specii cu tulpini agă ătoare sau urcătoare. fiind compusă dintr-un obiect potrivit.fântână cu cascade în trepte sub forma unui con.4. în mod progresiv. Câmpul intermediar constituie spa iul liber dintre punctul de observa ie şi obiectele văzute (punctul terminus). iar când sunt mici şi grupate. la care mişcarea jeturilor de apă poate varia. Obiectul (obiectele) văzute trebuie să fie astfel amplasate încât să poată fi contemplate cu uşurin ă de privitor. muntos. Blocurile de piatră se amplasează în sectoarele mai liniştite.Unele oglinzi de apă se asociază cu jeturile de apă ale fântânilor arteziene. privit dintr-un loc potrivit. natural sau creat par ial sau total prin încadrare sau deschiderea de linii.

. şi chioşcuri acoperite dar deschise lateral. . sau cărămidă. a organiza sau a accentua cât mai bine trăsăturile sau formele peisajului. suporturi pentru plante.extragerea stratului de pământ pe o adâncime de 50-60 cm. pode e şi poduri. destinate adăpostirii vizitatorilor. a men ine. la marginea apelor. vase decorative. în scopul realizării unită ii clădirii cu acesta. zăpadă. fiind amplasate pe esplanade.aşezarea unui strat de nisip de râu de granula ie mare. Armonizarea se poate realiza prin asemănare sau prin contrast. bănci şi scaune (mobilier de grădină). cu câteva luni înainte de epoca plantării (toamna). situate în spa iile verzi. Aceste opera iuni se vor realiza într-o perioadă lipsită de ploi. deşertic. arcadele şi porticurile. pentru ca pământul să se taseze suficient.aşezarea unui strat de pământ de elină. hexagonală sau octogonală. 10. grupuri sculpturale. . subalpin.umplerea par ială cu pământ a spa iilor dintre blocurile de piatră astfel încât la suprafa ă să rămână păr ile cele mai decorative ale blocurilor de piatră. cele mari în planul din spate. treiajele. va fi pe cât posibil frământat. în care pot fi pozi ionate chiar şi în imediata apropiere a clădirilor. Construc ii utilitare şi ornamentale Construc iile sunt folosite ca elemente de fundal sau pentru a încadra. lăsând spa ii mari între ele.aşezarea unui strat de 30 cm de zgură. a orchestrelor sau a fanfarelor. Lucrările ce trebuie executate pentru realizarea unei grădini alpine sunt: . a domina. beton. Speciile folosite vor fi alese în func ie de caracterul florei ce va fi prezentat: alpin. la capătul aleilor. coloanele. . pământ folosit ulterior la umplerea spa iului dintre stânci. construc ii uşoare. Toate construc iile prezente într-un spa iu verde trebuie armonizate cu peisajul înconjurător. . pergolele. într-o formă simplă dar estetică. cu mijloace mecanice o astfel de situa ie. în pie e sau în punctele de perspectivă. Belvederile sunt constitui te de către turnuri cu două sau trei etaje. ce vor fi amplasate în mod obişnuit în punctele cele mai înalte ale terenului sau la sfârşitul aleilor .dispunerea blocurilor de piatră. numite chioşcuri descoperite (naturale). Acestea se pot construi din lemn.5. Chioşcurile sunt pavilioane mai mici. accidentat. Construc iile recomandate în spa iile verzi sunt: pavilioanele. Expozi ia terenului se recomandă a fi semiînsorită sau chiar însorită (pentru plantele vivace sau chiar rezistente la uscăciune). belvederile. cu turbă şi nisip. scările. Acestea pot fi deschise în partea superioară şi lateral (având în partea superioară doar bare de metal sau lemn ce servesc ca suport pentru plantele agă ătoare. chioşcurile. Grădinile alpine îşi găsesc uşor locul în spa ii verzi amenajate în stil peisager. Pavilioanele sunt construc ii cu bază circulară. în pantă sau se va crea artificial. teatrul verde. Nu se recomandă chioşcuri acoperite şi închise lateral. balustradele (parapetele). înghe . pătrată.Locul în care se va amenaja o astfel de grădină se va încadra cât mai bine în mediul natural.

7m şi înăl ime 2-2. alcătuite din lemn sau metal de lă ime 0. grup sculptural. Acestea permit crearea unor bol i de vegeta ie. întrerup uniformitatea şi monotonia aleilor sau a zidurilor de sprijin.5-0. Acestea se confec ionează din piatră. Dimensiunile sunt variate dar se recomandă pentru bănci: lungimea 2. aluminiu. în lungul aleilor largi.45 m. Acestea trebuie să fie func ionale dar şi estetice. ce acoperă por iuni de alei sau terase. lemn) ce sunt reuni i în partea superioară printr-o re ea de grinzi orizontale. mărginirea unor perspective. . Se vor amplasa în fa a unor perspective interesante. Băncile şi scaunele asigură loc de odihnă vizitatorilor. dimensiunile sau alte caracteristici trebuie să fie corespunzătoare întregului ansamblu. Pe aceste treiaje se folosesc specii volubile sau urcătoare. cărămidă. şi sunt acoperite de regulă cu plante că ărătoare. Arcadele şi porticurile se folosesc pentru realizarea unor bol i de verdea ă deasupra aleilor sau teraselor. lemn sculptat sau marmură. înăl imea 0. Acestea deschid perspective interesante către diferite puncte de pe mal şi de pe apă (lemn.0 m. beton. folosite de obicei acolo unde panta terenului este mai mare de 15%.5 m. fier. marmură şi au un mare efect prin formă. Scările sunt construc ii utilitare dar şi ornamentale. stâlpi verticali (piatră. înăl imea treptei de 15 cm şi lă imea de 35-40 cm. formate din panouri cu zăbrele. fontă. din diferite materiale de construc ie. mozaic.largi şi folosesc pentru observarea de către vizitatori a unor perspective deosebite asupra zonelor învecinate. de obicei cu înflorire abundentă. la marginea teraselor. dezvoltare pe verticală. Podurile şi pode ele au un rol func ional şi estetic. pe orizontală. Soclul trebuie bine propor ionat cu întreaga statuie şi corelat cu materialul şi culoarea din care este alcătuită aceasta. Grupurile sculpturale sunt confec ionate din piatră. Pergolele sunt elemente ornamentale şi utilitare. atât la soare cât şi la umbră. Materiale de construc ie folosite: piatră. metal. Treiajele sunt construc ii uşoare. folosite pentru decorarea unor pere i. Balustradele (parapetele) sunt elemente indispensabile ale scărilor. oferind refugiu împotriva insola iei. cărămidă. Coloanele servesc la sprijinirea plantelor agă ătoare şi reprezintă accente pe verticală. dar constituie în acelaşi timp şi elemente ornamentale. beton armat. compartimentarea unui spa iu verde. bronz. axa scărilor trebuie să fie în continuare cu axa drumurilor. teraselor.4-0. Forma. lemn. ce prezintă ca elemente de sus inere. Se recomandă ca optimă. piatră). lă ime 0. cărămidă. fiind amplasate la capătul aleilor. acestea unind de regulă două maluri opuse sau chiar insuli ele cu malurile. pe lângă ape sau terenuri accidentate. Pot fi cu sau fără spătar. Scările accentuează orizontalitatea spa iului.5 m. a unui rond de flori.4-3. mărime. culoarea lor. lemn.

zidurilor. decorat cu plante de mozaic.Amplasarea statuilor sau a diferitelor sculpturi nu respectă o ordine strictă. sau se poate realiza din pământ aşezat într-un schelet metalic. beton. piatră. . ciment. în lungul scărilor. aleilor. Vasele decorative se confec ionează din argilă arsă. Acestea se amplasează în mijlocul parterelor. regulată ci este determinată de întreaga compozi ie a spa iului respectiv.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful