UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE SILVICULTURĂ

ARHITECTURĂ PEISAGERĂ ŞI DESIGN FORESTIER
SUPORT DE CURS

şef lucr. dr. ing. Cezar Valentin TOMESCU

2006 2007 2006-2007

Cap. I. GENERALITĂ I
1.1. Defini ia şi obiectul disciplinei
Arhitectura peisageră, numită şi Arhitectura peisajului sau Proiectarea spa iilor verzi, este disciplina de interferen ă, ridicată la rangul de artă şi ştiin ă, ce se ocupă cu proiectarea şi amenajarea sistemului de spa ii verzi, în ansamblu şi a spa iilor verzi, în particular, după anumite principii şi tehnici, prin asocierea elementelor naturale (vegeta ie, apă, sol, roci) cu elementele artificiale (clădiri, căi de circula ie, dotări, instala ii, etc.), cu scopul îndeplinirii anumitor func ii de către acestea. Totodată sunt stabilite şi metodele de realizare, de îngrijire şi de ocrotire a spa iilor verzi în contextul condi iilor sociale, economice şi istorice în acel moment. A amenaja un spa iu verde nu înseamnă a umple spa iile goale dintre clădiri cu „pietre, iarbă, flori şi copaci” ci înseamnă a organiza, a armoniza şi a disciplina formele vegetale, cromatica dinamică a florilor şi frunzelor, mobilitatea apei, contrastul textural al suprafe elor şi relieful cu diferite construc ii sau dotări.

1.2. Disciplină de interferen ă
Arhitectura peisageră ca disciplină complexă reuneşte numeroase aspecte din cele mai diferite domenii, pornind de la disciplinele de bază: istoria artei grădinilor, teoria arhitecturii peisajelor, proiectarea peisajelor, construirea, îngrijirea şi restaurarea peisajelor, şi continuând cu: - discipline grafice: geometria descriptivă şi de perspectivă, desen tehnic, desen artistic, compozi ie, design;. - ştiin e biologice: botanică, dendrologie, floricultură, fiziologia plantelor, fitopatologie, entomologie; - discipline tehnice: topografie, construc ii, arhitectură, drumuri şi poduri, urbanism, amenajarea şi sistematizarea teritoriului, îmbunătă iri funciare, corectarea toren ilor, pedologie, sta iuni, climatologie, silvicultură, mecanizare, împăduriri; - discipline sociale: istorie, economie, filozofie, sociologie, legisla ie specifică, management, marketing.

1.3. Importan a disciplinei
Crearea de noi zone verzi, protejarea, conservarea şi extinderea celor existente, reprezintă un mijloc important de combatere a ac iunii factorilor poluan i, şi de ameliorare a mediului de via ă al oamenilor. Pădurile şi orice fel de spa iu verde au un rol ecologic esen ial fiind mari producătoare de oxigen necesar vie ii şi contribuie la reducerea poluării fizice, chimice şi microbiene, prin crearea unui microclimat favorabil, ac ionând direct asupra valorilor extreme ale diferi ilor factori de mediu (temperatură, vânt, umiditate atmosferică). Numeroase spa ii verzi au un rol important în ameliorarea şi valorificarea terenurilor

degradate sau a celor cu risc ridicat de eroziune precum şi în ameliorarea şi conservarea peisajelor. Spa iile verzi contribuie la îmbunătă irea calită ii vie ii omului prin realizarea mediului şi cadrului favorabil recreării publice sau private în aer liber, prin îmbunătă irea şi înfrumuse area mediului antropic (localită i, unită i industriale) în care omul trăieşte şi munceşte, influen ând pozitiv starea psihică şi fizică a acestuia. Unele spa ii verzi au o importan ă ştiin ifică deosebită (grădini botanice, grădini zoologice, rezerva ii, parcuri na ionale) sau o importan ă culturală (grădini istorice, grădini-muzeu, grădini expozi ionale).

1.4. No iuni de bază, defini ii
Spa iile verzi sunt teritorii (suprafe e) amenajate, situate în interiorul sau exteriorul localită ilor, în care vegeta ia lemnoasă şi ierboasă ocupă procente însemnate şi în care se găsesc şi diferite dotări cu caracter utilitar, de recreare sau cultural, destinate îndeplinirii diferitelor func ii, cu precădere a celor sanitare, recreative şi decorative. Unitatea de spa iu verde este delimitată teritorial, fiind caracterizată printr-o serie de elemente, şi îndeplineşte cel pu in o func ie principală, având suprafa a variabilă de la câteva zeci de metri pătra i până la sute de hectare. Vegeta ia este principalul element al spa iilor verzi, fiind constituită din totalitatea plantelor, care împreună cu elemente biotice animale, cu cele fizice naturale (abiotice) şi cu cele sociale, formează mediul. Mediul este ansamblul în spa iu şi timp al factorilor naturali şi a celor antropici, care influen ează activitatea omului şi care este influen ată de om. Peisajul este por iunea din natură cuprinsă într-o singură privire şi care formează un ansamblu, este ansamblul de elemente naturale (relief, sol, apă, aer, vegeta ie) şi/sau antropice (aşezări, construc ii, exploatări industriale) care are func ionalitate şi care se manifestă ca un tot.

Cap. II. AMENAJAREA SPA IILOR VERZI ÎN DIFERITE PERIOADE ISTORICE

Preocupări privind amenajarea grădinilor, a spa iilor verzi în general, au existat din cele mai vechi timpuri, unele popoare străvechi având un cult deosebit pentru acest lucru. Omul a dorit dintotdeauna să modeleze natura, să se înconjoare cu elemente din natură (arbori, arbuşti, specii ierboase, stânci, roci, apă, etc.), să le armonizeze şi să le integreze în mediul artificial creat de acesta, fapt asupra căruia şi-au pus amprenta cultura şi tradi iile poporului respectiv. Astfel, în decursul istoriei s-au conturat şi s-au dezvoltat concep ii şi modalită i diferite de amenajare a spa iilor verzi, concep ii ce au evoluat, au dispărut, au fost regăsite, au interferat, s-au îmbogă it şi dezvoltat, transmi ându-se de la un popor la altul, de la o regiune la alta, dintr-o epocă în alta, conturându-se astfel stiluri şi şcoli bine definite, cu principii şi modalită i proprii de realizare a grădinilor.

2.1. Spa iile verzi în Antichitate
Dovezile istorice precum: picturile murale, basoreliefurile, mozaicurile, textele istorice, vestigiile construc iilor străvechi, atestă apari ia şi dezvoltarea grădinilor la început în Orient (Asia) şi în nordul Africii (Egipt) şi mai târziu în Europa (Grecia, peninsula Italică, peninsula Iberică) şi în jurul Golfului Mexic. Grădinile din antichitate au avut la început scop utilitar, fiind cultivate numeroase plante cu rol alimentar, mai târziu au căpătat un caracter religios şi de slăvire a divinită ilor, sau un caracter meditativ. În timp sortimentul de plante s-a lărgit, grădinile au început să capete un caracter ornamental şi recreativ, oferind umbră şi răcoare. În Orient datorită climatului cald şi verilor toride dar şi a suprafe elor întinse de deşert şi terenuri aride, grădinile erau privite ca adevărate oaze de răcoare, relaxare, repaus şi plăcere. Crearea acestor grădini a impus crearea de sisteme de aduc iune a apei şi de irigare, fiind stimulată şi de dezvoltarea arhitecturii prin crearea de palate, temple şi reşedin e somptuoase. Grădinile din Orient erau sinonime cu no iunea de Paradis sau Raiul pe Pământ, fiind de fapt locuri privilegiate ce ofereau plăcere şi relaxare prin verdea ă şi umbra oferită de numeroasele specii lemnoase, miresmele diferitelor specii aromatice sau prin răcoarea apei sub formă de cascade sau bazine.

2.1.1. Spa iile verzi din Mesopotamia
Marile civiliza ii ale sumerienilor, babilonienilor şi asirienilor ce s-au dezvoltat în regiunea dintre fluviile Tigru şi Eufrat, se caracterizează, printre altele, şi prin dezvoltarea marilor oraşe, prin monumentalele construc ii ale palatelor şi templelor, ce cuprindeau în cadrul incintelor, grădini luxuriante, amenajate în strânsă corela ie cu liniile arhitectonice.

Astfel, faimoasele grădini suspendate din Babilon (sec. al VI-lea î.H.), considerate una din cele 7 minuni ale lumii antice, s-a remarcat prin monumentalitatea teraselor, prin ingeniozitatea irigării tuturor acestor nivele şi nu în ultimul rând prin abunden a şi diversitatea mare a speciilor, aşezate conform distribu iei naturale altitudinale a acestora. Aceste grădini, făceau parte din palatul regelui Nabucodonosor al II-lea, şi erau realizate pe o construc ie masivă din piatră, sub formă de terase suprapuse, din ce în ce mai mici, având o înăl ime totală de cca. 22 m. Întregul ansamblu, ce forma un trunchi de piramidă, era sus inut de coloane masive din piatră, ce alcătuiau la baza edificiului 14 bol i răcoroase dispuse de o parte şi de alta a unui culoar boltit. Terasele, de formă pătrată, erau pavate cu lespezi mari de piatră şi izolate cu un strat de bitum şi mai multe rânduri de cărămidă nearsă, pentru a se împiedica infiltrarea apei. Deasupra exista un strat drenant, peste care era aşezat pământul fertil de la 2 m grosime pe prima terasă, până la 1 m pe ultima terasă. Apa era dirijată printr-un sistem hidraulic situat sub prima terasă, fiind adusă din râul Eufrat printr-un canal de alimentare şi condusă mai departe prin trei pu uri înglobate în construc ie. Un sistem cu lan uri continue ridica apa până la ultimul nivel, de unde era dirijată printr-un sistem de jgheaburi, rigole, bazine şi cascade, asigurându-se irigarea tuturor teraselor, datorită curgerii naturale a apei. Planta iile erau libere, realizându-se o armonie a liniilor arhitecturale cu volumele şi formele regulate sau neregulate ale vegeta iei. Ca specii folosite se amintesc: curmalii, palmieri, diverşi arbuşti, plopi, pini, lotuşi sau numeroase specii de flori.

2.1.2. Spa iile verzi din Egiptul antic
În Egiptul antic, pe malurile Nilului, în mileniul al III-lea î.H., existau numeroase terenuri fertile, străbătute de canale pentru iriga ie, cultivându-se smochini, curmali, rodii, cocotieri, sicomori, vi ă de vie şi numeroase legume. Marile domenii agricole ale marilor proprietari, locuin ele acestora cuprindeau şi grădini de relaxare şi plăcere. Grădinile locuin elor erau considerate o prelungire naturală a clădirii fiind înconjurate de ziduri sau un gard masiv din lemn, având întotdeauna o formă regulată (dreptunghi). Grădina avea ca element central un canal cu apă sau un bazin dreptunghiular alungit sau în formă de T, populat cu peşti colora i şi în care erau cultiva i lotuşi. Vegeta ia era distribuită astfel: în imediata apropiere a canalului sau bazinului erau dispuşi arbuştii sau arborii de talie mică, iar la periferie, în lungul unei alei perimetrale erau dispuşi arborii înal i cu port piramidal. Grădinile mai mari prezentau unele compartimentări interioare cu ziduri scunde sau cu treiaje pe care se cultiva vi ă-de-vie sau alte specii cu valoare alimentară. Ca specii folosite erau unele specii fructifere dar şi numeroase specii forestiere (paltinul şi plopul), precum şi numeroase specii floricole precum: mixandrele, lăcrămioarele sau trandafirii.

2.1.3. Spa iile verzi în Grecia antică
Civiliza ia antică din sudul Europei a înregistrat o dezvoltare extraordinară în toate domeniile, arta grădinăritului nefăcând excep ie.

La început grecii au cultivat în grădinile lor specii cu rol alimentar: pomi fructiferi, vi a-de-vie şi diverse legume. Grădinile au apărut ini ial pe lângă temple sau diferite aşezăminte religioase, fiind locul în care se desfăşurau ceremoniile de slăvire a zeilor. Templele închinate diferitelor divinită i erau situate în peisaje naturale de o frumuse e remarcabilă. În secolele II-IV î.H. existau grădini pe lângă palate, gimnazii şi academii, de dimensiuni relativ restrânse, ce aveau numeroase elemente cu valoare artistică precum statui, fântâni, pergole, porticuri, elemente ce întregeau vegeta ia abundentă. Tot în această epocă au apărut grădinile publice numite agora, în care se aflau principalele institu ii de cultură şi artă şi cele în care se ineau adunările populare. În acest sens se poate aminti grădina publică Olimpia din Pelepones, în care se desfăşurau diferite jocuri olimpice. Pia a publică, numită agora, folosea pentru adunările populare şi întrunirile politice, era un loc privilegiat unde se cultivau diferite specii de arbori. Dintre aceste specii pot fi amintite: platanul, ulmul, plopul, sălciile plângătoare, chiparoşii, merii, perii, rodiile, măslini (din crengile cărora se făceau cununile de laur pentru învingătorii întrecerilor sportive), palmieri, dafini, smochini, trandafiri, mirt, laur, buxus. Ca specii floricole, erau des folosite: crinii, panselele, garoafele, micsandrele, nu-mă-uita, macii, zambilele, stânjeneii şi bujorii. În epoca elenistică au apărut şi s-au dezvoltat mici grădini ale locuin elor incluse în construc ie numite grădini patio, în care erau prezente fântânile arteziene, mici canale sau diverse statui de nimfe.

2.1.4. Spa iile verzi în Roma antică
Amenajarea grădinilor la romani a înregistrat o dezvoltare importantă în timpul Imperiului Roman, fiind influen ată de arta popoarelor supuse. Spa iile verzi au apărut pe lângă palatele imperiale, pe lângă vilele luxoase ale patricienilor, pe lângă temple şi locurile de adunare. Vestigiile arheologice atestă existen a grădinilor somptuase în jurul vilelor mari situate în locuri naturale de o mare frumuse e, terenul fiind amenajat în terase cu perspective şi privelişti deosebite, dar au existat şi grădini mici, ale locuin elor. Grădinile din jurul vilelor suburbane, au devenit adevărate parcuri, sistematizate în diferite sectoare cu diferite construc ii şi amenajări. Vila (locuin a) era întotdeauna amplasată pe pantele colinelor în locurile de unde existau cele mai bune vederi panoramice, iar terenul din jur era amenajat în terase. Centrul arhitectonic era constituit din locuin ă iar grădina era o completare şi o continuare a casei. Sistematizarea generală presupunea existen a mai multor sectoare arhitecturale cu organizare simetrică, subordonată unei axe de compozi ie generală de câte un edificiu sau de o construc ie decorativă (canal, bazin, colonadă) fiind corelate între ele prin zone trasate liber, natural, alcătuind un ansamblu unitar. Existau numeroase elemente arhitecturale precum: porticuri, pergole, treiaje de lemn, statui, vase ornamentale, bazine, canale, fântâni, pavilioane, coloane, chioşcuri. Sectoarele principale ale grădinii erau: - grădina de agrement sau zona pentru plimbare, situată în fa a terasei, cu alei geometrice, dar nu viguros simetrice, pavate, înso ite de numeroase coloane şi chioşcuri pentru plante agă ătoare, vase şi statui;

2. Spa iile verzi în Evul Mediu (sec. Schema modelului grădinii medievale. zambile. pini. Din timpul lui Augustus s-a dezvoltat arta tăierii arbuştilor (arta topiară). vasele şi statuile. Central se găsea un bazin sau un canal ornamental. . tisă. Acestea aveau. Erau prezente şi pu uri rotunde. ca urmare a cruciadelor. duzi. la interior cu bazine străjuite de statui. Grădinile vilelor mai mici. a fost urmată timp de peste două secole în occidentul creştin. Erau prezente pergolele şi coloanele. cu coloane de piatră colorată şi marmură. cu spa ii distincte pentru legume şi pomi fructiferi. s-a dezvoltat în tradi iile clasice greco-romane.grădina cu pomi fructiferi. fiind înconjurate de un zid de marmură. Exemple: Villa lui Cicero.arbuştii şi plantele ornamentale.. Grădinile monahale erau compartimentate perfect geometric. toate dispuse sub forma diferitelor desene în jurul peristilului sau a bazinului. prin îmbogă irea sortimentului de specii ornamentale.2. horticultura a făcut progrese. Villa Mecena. ce cuprindea Europa Sud-estică. plante medicinale şi aromatice.V. fastuoasele palate imperiale şi locuin ele aristocra ilor erau înso ite de grădini deosebite. buxus.2. rozmarinul şi mirtul. de regulă. toate acestea înso ite de o vegeta ie exuberantă. Speciile folosite frecvent în spa iile verzi ale reşedin elor din timpul Imperiului Roman au fost: stejari cu frunze persistente şi caduce. a fost utilizat mai mult în scopuri utilitare. 2. zonă ce era caracterizată prin existen a aleilor largi mărginite cu garduri vii. lotus sau diverse flori.parcul sau zona în care erau crescute animale sălbatice şi domestice. Această schemă se baza pe compartimentarea grădinii (ce avea formă dreptunghiulară) în sectoare separate de cultură: . fie o fântână cu un joc de apă. specii de pomi fructiferi şi diferite specii de flori. Spa iile verzi din Bizan Imperiul bizantin.zona pentru călărit şi plimbări cu lectica. au preluat şi amplificat tipul elen de grădină. sau diferite sculpturi decorative înso ite de numeroase amenajări hidraulice. Spa iile verzi din Europa occidentală Arta amenajării spa iilor verzi în Europa occidentală. platani.2.1. formă pătrată. în Evul Mediu. . în interiorul cetă ilor şi castelelor fortificate terenul disponibil pentru grădini devenind foarte limitat. smochini. Totuşi tradi ia cultivării diferitelor plante s-a păstrat pe lângă aşezările religioase. a înregistrat un regres. Constantinopol. În capitala imperiului. crini. . aduse în urma campaniilor în Orientul Mijlociu (lalele. peste care s-au grefat elementele orientale. busuioc.XIV d. lauri. aceasta fiind inclusă în clădire şi fiind înconjurată de o galerie de coloane numită peristil. Villa Lucullus.H. urbane. tei. Totuşi. specii floristice. 2. Ca specii erau cultivate: buxusul sub formă de borduri tunse. Villa Sallustius. trandafiri. mimoze). De asemenea erau cultiva i trandafiri. chiparoşi. nordul Africii şi Asia Mică. ce va fi preluată şi dezvoltată mai târziu în grădinile medievale.) 2.

compartimentare realizată. mărginite de rânduri de plante tunse. Grădinile arabe din Spania Vestite sunt palatele Alhambra şi Generalife din Granada. fiind plane şi înconjurate de ziduri. 2. delimitate de alei de aceeaşi lă ime. pavilioane pentru petreceri.2. bazine. acolo unde spa iul permitea.4. Compozi ia era geometrică. galerii acoperite de plante că ărătoare. înconjurate de ziduri. adesea aranjate liber.H.2. din timpul domina iei arabe. prin întretăierea a două canale cu apă. Exemple: grădinile de la Luvru şi Saint-Pol (Carol al V-lea).). . Printre particularită ile acestor grădini se numărau şi ornamentele bogate. Fiecare fântână avea o personalitate aparte. grădinile arabe având la început o influen ă orientală.3 Grădinile islamice Civiliza ia arabă şi-a pus amprenta asupra tuturor ărilor ce făceau parte din marele imperiu islamic (începând cu sec. Grădinile locuin elor medievale aveau dimensiuni mai mici. magnoliile. Grădina era împăr ită în 4 păr i egale. şi grădina Alcazar din Sevilla (sec. cu diverse amenajări pentru amuzament: labirint. laur dispuse adesea în compartimente geometrice conturate cu garduri vii din buxus tuns. leandri. Locuin ele mici aveau o singură grădină. Nu existau sculpturi. magnolii. Mai erau folosite diverse specii floricole şi gazonul. Speciile folosite erau: chiparoşii. al VII-lea d.grădina de legume şi plante medicinale. situate în cur ile clădirilor. cu func ie exclusiv ornamentală.grădina de flori. Acest lucru s-a petrecut şi în arta amenajării spa iilor verzi. Fântânile arteziene erau folosite şi la intersec ia aleilor. de formă regulată iar cele mai mari. 2. menajerie.H. arbuşti tunşi şi garduri vii tunse.) dar au asimilat elemente şi din civiliza ia popoarelor supuse. buxusul. .. iar lipsa arborilor era suplinită prin îmbrăcarea zidurilor ce împrejmuiau grădina cu plante agă ătoare precum iedera. XIII-XIV. palmieri. fie sub formă de fântâni arteziene. citricele. Apa era folosită fie în bazine şi canale. mirtul. caracterizată de prezen a careurilor egale. o suită de grădini. Grădinile interioare prezentau central un bazin sau canal cu apă în care se revărsau mai multe fântâni arteziene. Grădinile impresionează şi astăzi prin simplitatea şi sobrietatea elegantă.d. Arta topiară era folosită în exces. Unele arabescuri sau mozaicuri se regăseau în modul de aranjare a plantelor. fie erau situate în afara palatelor. folosite ca loc de promenadă şi care făceau legătura între diferite sectoare ale grădinii. monotonă. predominant persană. pini. Grădinile fie erau interioare. Speciile folosite: chiparoşi. eucalipt. apoi au căpătat un specific propriu. acestea fiind interzise în religia mahomedană. strălucitoare din plăcu e de ceramică prezente pe ziduri. vi a-de-vie sau trandafiri urcători. fie aveau straturi de formă pătrată. Grădinile regale şi cele ale nobililor erau mai mari şi în general compartimentate în cur i geometrice separate prin garduri. legate prin mici canale de teracotă sau marmură. pere ii de fundal.

pentru dobândirea perfec iunii morale. ape. bazine. iar apele. fiind natural. arterele pământului. de basm.. promovează ideea realizării comuniunii omului cu natura. Grădinile de plăcere – au fost amenajate pe domeniile împăra ilor (dinastia Han. Spa iile verzi din Extremul Orient 2.3.1 Spa iile verzi din China Arta grădinilor în China se pierde în vechime. în care peisajele căpătau diferite semnifica ii filozofice. poduri şi pode e.H. grote. şi conduceau privitorul de la un punct de interes la altul. au fost create parcuri naturale. Arta grădinilor din China a influen at grădinile din Japonia. În zonele în care erau situate aceste mânăstiri. situat pe malul unui lac.3. neregulat. Toate elementele grădinii erau aranjate în spa iu foarte ingenios. creând privitorului diferite impresii: de măre ie. galerii. Crizantemele şi bujorii erau nelipsite şi se dispuneau în grupuri mari. Filozofiile religioase din China. astfel: prunii – vestitorii renaşterii naturii. şi reflectă puternicul cult al naturii. cheiuri. piersicii ornamentali – Paradisul. având caracter natural. vânătoare sau diverse tehnici yoga pentru atingerea diferitelor stări spirituale şi fizice. Apa era folosită sub formă naturală (cursuri de apă. bambuşii – prietenia necondi ionată. mai ales datorită prezen ei diferitelor construc ii. de veselie. Speciile folosite aveau de cele mai multe ori semnifica ii aparte. ce erau descoperite brusc la un moment dat. II-I î. Priveliştile erau oferite treptat şi se foloseau scenele „surpriză”. Ca o caracteristică a tuturor grădinilor din China. Terasele erau trasate liber. sec. servind ca loc pentru plimbare. cu caracteristici proprii. Parcurile reşedin elor imperiale şi ale nobililor au căpătat o dezvoltare fără precedent în sec.2. (dinastia Tang). având ca element primordial al naturii – vegeta ia. subordonate concep iei de creare a peisajului după modele oferite de natură. care se integrau perfect aspectelor şi formelor naturale. Se foloseau numeroase elemente decorative: pavilioane. o dată cu dezvoltarea noii religii. indiferent de perioada istorică. . suprafe ele foarte întinse. al XVII-lea d. modificat sau aparent natural.) şi cuprindeau mun i. stânci. Grădinile monahale s-au dezvoltat pe lângă mănăstirile budiste. ziduri. cascade. gravurile sau scrierile atestă frumuse ea deosebită a spa iilor verzi chinezeşti. de groază. lacurile şi râurile. cascade naturale) sau în bazine artificiale. odihnă. cu aspect natural. fiind excluse liniile drepte.H. Picturile. por i. lotusul – puritatea spirituală şi înăl area sufletească. toate având diferite semnifica ii în concep iile filozofice ale chinezilor: mun ii şi masele stâncoase reprezentau scheletul Pământului. IV-V d. în strânsă legătură cu religia. pinii – fermitatea şi for a caracterului. Relieful era foarte variat. a liniştii sufleteşti şi a păcii divine. plante şi animale. terase. budismul. Religia a impulsionat crearea spa iilor verzi şi găsirea cadrului natural propice vie ii spirituale în raport strâns cu elementele naturii. situate în peisaje naturale remarcabile prin frumuse e. pe vârful unei coline sau în pădure. ca de exemplu un pavilion pentru medita ie. chioşcuri. Elementele primordiale erau mun ii. VIII-IX d. este mărimea acestora. fiind create mai ales în sec.H. în care vegeta ia era dispusă natural. iar în Europa a stat la baza creării stilului peisager şi a grădinilor engleze din sec. firesc.H. în armonie cu peisajele naturale.

erau prezente pretutindeni. coline. . podurile. ienuperi. por i. al VIII-lea d. lanterne din piatră. Grădinile mari în care se puteau crea peisaje complete. cu simboluri filozofice caracteristice. specii lemnoase de talie mică şi a arbuştilor cu forme ciudate. aleile erau înlocuite de lespezi de piatră neregulate ca formă. al VIII-lea d. sau de pe verandă. destinate contemplării din interiorul clădirii. bambus. Simbolismul filozofic era utilizat la maxim. fie erau create anumite scene de peisaj (mai dezvoltate în diferite perioade) precum: grădină montană. arborele de ceai. grădini aride) se remarcă prin compozi ii desenate de artişti de prestigiu ai vremii. sec. fiind folosite toate elementele din natură. mai mari sau mai mici. devenind o artă na ională.Deşi. Islam). pietriş. imitând forma şi habitusul celor din mediul natural. cuprindeau şi diferite construc ii sau elemente de arhitectură: poduri. Ikebana reprezintă arta aranjamentelor florale. din dorin a de a aduce natura în locuin e. lac cu insule. orientat pe direc ia N-S. arta spa iilor verzi la chinezi şi-a păstrat caracteristicile proprii având drept concept de bază crearea peisajului după modelele oferite de natură. .toate elementele inerte imită perfect formele de relief naturale.H. Perioada grădinilor uscate (grădini de piatră. 2. diverse plante cu sau fără flori. camelii.2 Spa iile verzi în Japonia Arta grădinilor în Japonia a fost preluată din China. stânci col uroase. .3. Dominantă pentru aceste grădini era suprafa a acoperită cu nisip alb aşezat ca valurile mării.vegeta ia este perfect integrată peisajului. peste care erau construite pode e curbate sau acoperite. arbori şi arbuşti. Persia. ferigi. cu balustrade ornamentate. pavilioane pentru ceai. fiind ulterior personalizată. În aceste grădini fie era reconstituit la o scară redusă un peisaj complet cu mun i. Bonsai constituie arta cultivării şi realizării arborilor în miniatură. în China s-au făcut sim ite elemente ale altor culturi vecine (India. pârâu cu cascadă. şi în Kyoto. Grădinile templelor reprezentau elementul preponderent al clădirii. un râu sau pârâu. prelucrate după anumite reguli compozi ionale şi diferite simboluri.capitala ării.H. în decursul timpului.decorul vegetal tradi ional este constituit din anumite specii: pini. pietre rotunjite. muşchi. atât pe lângă locuin e cât şi pe lângă temple sau palate. cu aspect cât mai natural (pasul japonez). sau din Europa medievală şi renascentistă. miniaturală: cursul de apă. pasul japonez. Principiile amenajării grădinilor japoneze: . nisip.). În sec. modelul de amenajare a unei grădini cuprindea o ceainărie situată pe marginea unui heleşteu orientat E-V. Grădinile imperiale. Spa iile verzi. fiind o componentă a acesteia. au apărut şi s-au dezvoltat arta Ikebana şi arta Bonsai. pe care erau dispuse câteva stânci mari sugerând insule mai mari sau mai mici (similare cu caracterul insular al peisajului ării) şi relativ pu ină vegeta ie: muşchi şi foarte pu ini arbori. fântâni şi foarte multă vegeta ie. azalee. Astfel în Japonia. grădină aridă. stâncile. erau concepute după modelul chinezesc dar la o scară mai mică (Nara . plus diferite lampadare. grădină de muşchi. Perioada grădinilor miniaturale este caracterizată prin crearea de grădini foarte mici de 40-90m2 în care totul era amenajat la o scară foarte mică.

H. .1. ziduri înverzite.sunt preferate speciile cu frunze persistente: pini. buxus. lauri şi portocali.H. a canalelor. .) a fost o perioadă de înflorire a culturii şi civiliza iei europene. . încep să apară primele grădini publice. adeseori sub forma unei orgi de apă (Villa d’Este). prin reluarea idealurilor antichită ii clasice. Spa ii verzi italiene În această epocă (Renaşterea) grădinile italiene au avut cea mai mare strălucire şi cel mai mare rafinament. arhitectură.organizarea arhitecturală a spa iilor fa ă de clădire. . mirt. pe terase succesive. de unde a iradiat apoi în restul Europei. ienuperi. tisă. camelii. Această orientare a apărut la început în Italia.. . stejari meridionali.utilizarea vegeta iei tunse. XV-XVI d. . dar tradi ia artei japoneze s-a păstrat. . ca influen ă occidentală.prezen a sculpturilor.apa era folosită sub formă naturală. arborele de ceai. .apa aduce mişcare.legătura dintre clădire şi grădină prin elemente decorative construite. Principiile de amenajare ale grădinilor erau preluate de la grădinile antice. .în lungul axei dar şi pe terase erau create partere decorative cu buxus dispus sub forma diferitelor desene. fie alimentează fântânile prin jeturi şi jerbe de apă. parapete ornamentale. literatură. . vase ornamentale. Specii folosite erau: pini. Spa iile verzi în perioada Renaşterii şi Barocului Renaşterea (sec.nu erau folosite alei. Unele din marile crea ii ale Renaşterii din sec al XVI-lea se păstrează şi astăzi: .Villa d’Este la Tivoli (8 terase). lespezi sub forma pasului japonez. ştiin ă. magnolia. Din sec. cireşii. .erau folosite zidurile masive de sprijin. azalee.Villa Medici în Roma (2 terase).vegeta ia era tratată arhitectural şi subordonată compozi iei geometrice: planta ii liniare.4. arbuşti modela i în volume geometrice. . 2.simetria fa ă de o axă a compozi iei. În grădinile japoneze publice moderne a apărut gazonul. răcoreşte atmosfera şi murmură fără încetare fiind dirijată pe pante. bambus. precum: . 2.folosirea din abunden ă a bazinelor cu apă. . în special pentru grădinile vilelor suburbane. . înso ind aleile în canale înguste sau în cascade cu trepte.Grădina palatului Farnese din Caprarola.sistematizarea etajată a grădinii şi subordonarea fa ă de o axă principală de perspectivă cu sensul descendent al pantei. glicina. ci pietre late. . .arbuştii sau arborii modela i prin tundere dădeau impresia de natural. ce aveau un caracter mai detaşat de semnifica iile religioase ale celorlalte grădini. ornamentate şi legate prin scări şi rampe.4. chiparoşi. garduri vii şi borduri tunse. bazine neregulate. din toate domeniile: artă. al XVII-lea d. cascade. lămâi.Villa Lante din Bagnasia (5 terase). cascadelor. .

La sfârşitul perioadei Renaşterii şi începutul Barocului a apărut tipul de parter cu broderie de buxus.În secolul al XVII–lea d. în arhitectură..2. 2. Abia după jumătatea sec. Formele geometrice mai sobre au fost înlocuite de elemente cu contururi mai dulci. În perioada Barocului. îmbogă irea ornamenta iilor cu fântâni de marmură şi introducerea de modele noi ale parterelor (fa ă de grădinile medievale). Spa iile verzi din Fran a Primele grădini ale Renaşterii au fost realizate în Fran a la începutul secolului al XVI–lea d. dar dispare schematismul rigid. fiind îmbinate cu linii ample. În prima jumătate a sec. Blois şi Gaillon de către un arhitect italian. ce constituiau de fapt locul de desfăşurare a evenimentelor şi serbărilor fastuoase. . care a adus ca elemente noi terasarea terenului (cu diferen e mici de nivel). având şi func ie decorativă şi func ie utilitară. traseele rectilinii. fântânile cu stânci şi teatrele de apă (statui. . cu numeroase statui.grădinile Gamberaia – Floren a. vase. S-a adoptat dispunerea liberă a arborilor renun ându-se la aşezarea perfect geometrică. curbe. Compozi ia grădinii era sistematizată în func ie de un ax dominant reprezentat de o alee centrală. dispar fortifica iile oraşelor şi castelelor franceze cu ziduri şi canale de apă. În unele situa ii canalele s-au păstrat. Terenul era modelat în terase mari. devenind mai târziu o caracteristică a parcurilor franceze ale Renaşterii.arhitect peisagist Du Cerceau. sub aspectul echilibrului şi simetriei. .grădinile Baboli ale palatului Pitti – Floren a. pictor şi arhitect) favorit al . la care grădinile erau în incintă. Existau canale şi lacuri imense. S-au mărit dimensiunile grădinilor.grădina Villei Dohia Pamphili – Roma. apare stilul baroc.arhitect peisagist Delorne.grădinile de la castelele Verneiul şi Charleval . stil ce îşi pune amprenta şi în arta amenajării spa iilor verzi. Au apărut grotele artificiale. Figura cea mai importantă în conceperea parcurilor şi grădinilor din această perioadă a fost Le Nôtre (1613-1700) – peisager (grădinar. Exemple:.4. Principiile esen iale s-au men inut. Exemple din sec al XVI-lea: . al XVI–lea. . Între clădiri şi grădină exista o coeziune arhitectonică. . .H.grădina Luxembourg din Paris.grădina Garzoni – Collodi. Fontainbleau. a început să se schimbe radical concep iile medievale de amenajare ale grădinilor. Au fost realizate decoruri bogate. al XVII-lea.grădinile de la castelele Tuilleries. al XVII-lea crea iile importante au fost: . .grădinile din Isola Bella – insulă în lacul Maggiore (cu 9 terase).H. rezultând spa ii mult lărgite. cu partere decorate cu flori. bazine. roci şi apă în mişcare). fântâni. Saint-German. tinzându-se către transformarea în parcuri.grădinile castelelor Anet şi Chenonceaux . ce a înlocuit desenele geometrice regulate folosite de maeştrii italieni (familia Mollet = familie de decoratori de grădini) tip de parter introdus la începutul sec. compozi ii sculpturale cu teme alegorice inspirate din mitologia greco-romană.grădina Villa Aldobraudini – Frascatti. luxul şi strălucirea în care trăiau monarhul şi nobilimea franceză nu s-a reflectat numai în palatele somptuoase ci şi în grădinile şi parcurile ce le încadrau. la castelele Amboise. Astfel.

2.3. . statui sau vase. compozi ii sculpturale cu personaje mitologice.aleile sunt rectilinii. treiaje. Dispar parterele. .simetric fa ă de axele compozi iei sunt dispuse planta ii arborescente (pentru accentuarea grandorii) încadrate de aliniamente de arbori cu coroanele tunse în forme geometrice alcătuind ziduri verzi. . . sub influen a literaturii.sunt create mari perspective încadrate de mari volume vegetale. . mari partere şi întinse oglinzi de apă. se păstrează axa . cu precădere în centrul bazinelor sau fântânilor arteziene.compozi ia era tratată arhitectural. racordate cu ziduri de sprijin. SaintCloud.ca elemente arhitecturale sunt prezente: colonade.palatul constituie capul compozi iei. alături de diferite fântâni.perspectivele secundare sunt perpendiculare pe cea dominantă şi sunt construite pe axe de compozi ie subordonate. Le Nôtre a transformat clasicismul antic printr-un concept original. piramide.„regelui Soare”. închise între ziduri. rampe. rocării. cu principii compozi ionale proprii. dând lumii unele dintre cele mai frumoase parcuri monumentale precum: Vaux-le-Viconte. Fontainbleau. bazine şi canale. în Anglia dominau grădinile medievale. dispuse în re ea geometrică riguros trasată. Saint Germain-en Laye. conuri.sunt prezente. dominantă. Sceaux. Chantilly. bazine. . Spa iile verzi în Anglia După Evul Mediu. şi a resistematizat grădinile Tuilleriers. realizându-se o legare şi o deschidere spre peisajul înconjurător. . toate acestea eviden iind şi punând în valoare măre ia palatului. aliniamente de arbuşti sempervirescen i tunşi sub diferite forme geometrice (sfere. scări. şi constituite din partere bogat ornamentate cu flori.terenul este modelat în terase largi. în timp ce în Europa arta grădinilor evolua sub influen a puternică a stilului francez. cu vegeta ie tunsă dispusă regulat simetric. arta grădinilor a evoluat în direc ia reîntoarcerii la natură. bazine cu grupuri sculpturale. Versailles. s-au făcut sim ite influen ele italiană şi franceză. La început s-a renun at la tunderea arborilor.4. mai ales pe axa principală.Ludovic al XIV-lea. .simetria fa ă de axă este realizată prin simetria perfectă a parterelor. cuburi). în Anglia începând cu sec.sunt folosite. pe spa ii foarte largi. Dar. . a bazinelor sau a diferitelor compozi ii dar şi prin echilibrarea unor amenajări diferite – fapt ce imprimă mai multă varia ie ansamblului. Ulterior. . . fiind situat pe terenul dominant. al XVIII-lea. ce porneşte de la palat şi se continuă pe o mare distan ă în profunzimea peisajului. . borduri sau broderii de buxus tuns. acestea fiind înlocuite de covoare verzi (gazon). constituind totodată şi perspectiva principală. ca şi în restul Europei. balustrade sau cu suprafe e plane cu compozi ii geometrice. Caracteristici ale grădinilor stilului baroc sunt: . vase în stil baroc. picturii de peisaj şi a noii mişcări culturale.toate păr ile componente sunt ordonate geometric fa ă de o axă dominantă centrală respectiv axa centrală. s-au eliminat zidurile de incintă şi au fost înlocuite cu şan uri.zonele din imediata vecinătate a palatului sunt degajate. a renun ării la rigiditatea şi artificialitatea stilului francez.

Germania: .Parcul Chatsworth – stil clasic.Anglia: . . Victoria Park şi Battersea Park.Repton a dus la apogeu arta grădinilor peisagere. La sfârşitul secolului al XIX-lea. .Kent (pictor şi arhitect) . Malmaison. . ..Tête d’or’’ (Lyon).centrală dominantă. dar se introduc poteci şerpuitoare. . apoi francez.Grădinile Greenwich – model francez.4. La periferie erau: Regent’s Park. . sub influen a stilului peisager: Edomond André a amenajat Sefton Park (Liverpool). reziden ial şi a intrat în cel urban. Ermenonville. plecându-se de la şcoala italiană a Renaşterii şi de la şcoala franceză.gardenesque’’ – bazat pe principiile compozi ionale ale grădinii pitoreşti. Toate crea iile din această perioadă (sec. Kensington Gardens – situate în centrul oraşului.Brown – completări la Parcul Stowe şi transformarea peisajeră a parcurilor Bleuheim şi Chatsworth. . James Parc. Spa iile verzi în Europa După prima jumătatea a sec.Nymphenburg (München) – model francez. . Loudon (peisagist englez) a publicat postum operele lui Repton. Realizări importante: . .Austria: . . Ca urmare a dezvoltării sociale şi economice din secolul al XIX-lea. realizate sub influen a romantismului. iar fra ii Bühler au amenajat parcul .grădinile Kensington şi parcul Stowe.grădinile de la Whitehall – model italian. . cursuri de apă neregulate iar vegeta ia este grupată liber.parcul Wilhelmshöhe (lângă Kassel) – model italian.Charlottenburg (Berlin) . amenajate în stil peisager: St. fiind realizate primele spa ii verzi pentru publicul larg. .Rusia: . 2. enun ate de Repton.parcul Schönbrunn (Viena) – stil clasic. În secolul al XIX-lea apar numeroase spa ii verzi. al XVIII-lea) sunt cunoscute sub denumirea de grădini clasice. Londra de inea 600 ha de spa ii verzi. Hyde Park.Herrenhausen (lângă Hannovra) – renaştere italiană +baroc francez. În secolul al XIX-lea. formând un lan verde de peste 4 Km. parcul Rousleau (create ini ial de Bridgeman). .. fiind un practician dar şi un teoretician de seamă al stilului peisager (la sfârşitul secolului al XVIII-lea). amenajarea grădinilor a depăşit cadrul particular. .model francez. .Hampton Court – model italian. fiind sus inătorul noului curent numit .4. „Cătunul din Trianon” (din domeniul Versailles).Sanssouci (Potsdam) – renaştere italiană.Saint-James Park .parcul Petrodvore (lângă Leningrad) – model francez. al XVII-lea în Europa Occidentală s-a dezvoltat rapid arta grădinilor.model francez. Green Park. În Fran a la sfârşitul secolului al XVIII-lea apar parcurile: Mereville.

. .Parcul Sokolniki – 463 ha. roini a. stejarul.Chicago – South Park. .parcul Wilhelmshöhe (Kassel). În Italia au apărut vile cu parcuri romantice precum: .grădinile La Cranja (lângă Segovia) . 2. liliacul.U.grădina peisageră din parcul Sanssouci (Potsdam). al XVI -lea la Făgăraş se amenajează un parc. Amenajarea spa iilor verzi în România Numeroase izvoare istorice indică faptul că strămoşii noştri cultivau diferite specii floricole. garoafe şi iasomie. În S. .model francez. grădinile de pe lângă mănăstirile Tismana şi Cozia.Parcul Maxim-Gorki – 224 ha. În Germania. . al XVII –lea – apar numeroase grădini precum cea a mitropoliei din Târgovişte. bradul. pe lângă locuin ele boierilor.Villa Melzi (Bellagio). . molidul. . .Grădina engleză (München).model italian. În interiorul cetă ilor existau mici grădini amenajate în scop utilitar dar şi estetic.Grădina Botanică . cu eleşteu şi pe dealul Galata – grădinile cu trandafiri. . . .A.Boston – Park System. nobililor sau a meşteşugarilor înstări i. multe parcuri au fost restructurate şi reproiectate după stilul peisager.Parcul Wilhelmsbad (Frankfurt).360 ha. . arskoe Selo = vechea denumire). Existau şi grădini cu caracter decorativ în jurul mănăstirilor.Parcul Public Friederichsham (Berlin).Villa Carlotta (Caddenabio).păr ile laterale ale Parcului Reggio (Caserta). . Ca exemple pot fi amintite: . mesteacănul. . Ca exemple pot fi amintite: . lângă St.sec. .Spania: . În Rusia s-a realizat cel mai mare parc peisager din Europa – Parcul Pavlovsk. forestiere: bujori.sec.New York – Central Park .5.1567 la Alba Iulia este amenajată o grădină cu numeroase terase şi decorată cu diferite specii de flori. Prospect Park (peisagist Olmsted). respectiv după principiile grădinilor engleze.Italia: . .parcul Reale din Caserta (lângă Napoli) . pomicole. Ca date istorice mai importante pot fi amintite: . narcisele. la Iaşi – grădina Palatului domnesc. lăcrămioare.Villa Carraresi (Roma). marile oraşe sunt dotate cu mari parcuri publice şi sisteme de zone verzi. .Philadelphia – Fairmount Park.parcul Nympheuburg (München). plopul alb. crini. Suprafa a totală a parcurilor Moscovei era de peste 3000 ha din care: . Parcul Puşkin (parc englez. Petersburg – 600 ha. . în Mogoşoaia sau în Filipeştii de Pădure – proiectate după modelul celor italiene. cimbrul.

. .Timişoara – Parcul Tiselor. iar în 1870 Parcul Scudier – în prezent Parcul Central. . poduri. 80% din suprafa a sa ocupată de grădini. stilul brâncovenesc.1860 – au început lucrările la prima grădină botanică din Bucureşti (Ulrich Hoffman) inclusă mai târziu în grădina palatului Cotroceni.parcul de la Gorneşti –Mureş . . . . Borza. se amenajează şoseaua Kiseleff (prima arteră verde a oraşului). cu multe băl i şi izvoare subterane (lacul cu insulă.Iaşi – Parcul Expozi iei.Râmnicul Vâlcea –parcul Zăvoiul. Parcurile de la Avrig. al familiei Bauffy. Hörer). azi Parcul Romanescu.parcul de la Bon ida –Cluj. . ce ulterior a fost amenajată sub numele de Parcul Bibescu – 125 ha (1898). promenada de pe Dealul Copou. Hayer. .sec.1843 – amenajarea Grădinii Cişmigiu pe un teren mlăştinos. . lângă castelul familiei Teleky.1838 – parc promenadă . .la Braşov – Aleea de sub Tâmpa – promenadă. amenajat tot de Redont – Bd. .parcul Carol I.la Simeria se pun bazele primului parc dendrologic pe cca.1885 – s-a înfiin at actuala grădină botanică şi Grădina Icoanei.. chioşcuri pentru orchestre. .la sfârşitul secolului al XVII-lea apare un nou stil arhitectural. . În Bucureşti în 1906 au fost amenajate: . dar care în mare parte erau neorganizate. a fabricilor la periferia acestora şi cu apari ia cartierelor de locuin e insalubre (mahalale) a apărut necesitatea creării de zone verzi.Cluj – Grădina Botanică – începută în 1923 de Al.în Bucureşti în 1833-1840.Sinaia – reamenajarea Parcului Castelului Peleş.la sfârşitul sec. În sec.la Brăila – s-a înfiin at o grădină publică şi parcul „La Monument”. Redont. .1844 – înfiin area Grădinii Kiseleff 7 ha. Alpinetul. . al XVIII –lea – parcul de la Avrig – Sibiu (baroc). . al XVIII-lea . Bon ida şi Căiu i au fost reamenajate în stil peisager.Bucureştiul avea cca. dispuse în zonele fostelor ziduri şi şan uri ale vechilor fortifica ii din feudalism. În alte oraşe: . 70 ha. .Pădurile parc Băneasa şi Snagov. fiind numit oraş-grădină. .la Iaşi – Grădina Copou şi Aleea Grigore Ghica (1852). . iarna lacul fiind folosit ca patinoar). Pădurea Verde. al baronului Bruckental. .la Craiova – s-a amenajat grădina logofătului Bibescu. odată cu dezvoltarea oraşelor.parcul de la Albeşti –Braşov. . Parcul Rozelor. . ce împletea tradi iile româneşti cu numeroase elemente din arhitectura italiană şi cea orientală (Curtea Veche şi palatul Mogoşoaia).Parcul Na ional (Octav Doicescu şi Rebhun).la Sibiu – 1857. al XIX –lea. .Buzău – Parcul Crângul. . . lângă castelul familiei Haller. Dacia..Grădina Ioanid.parcul „Sub arini” şi „Dumbrava” .1859 – grădina palatului domnesc din Iaşi.Dumbrava furnicilor’’ în Cluj pe malul Someşului. (fost Libertă ii) realizat de E.. (Carl Friederich. .actual Parcul Tineretului.la Timişoara – primul parc al oraşului (1858) – Regina Maria . .

Piteşti. S-a realizat sistemul de spa ii verzi de pe litoralul Mării Negre. Grădina Pie ei Palatului şi Floreasca. .s-a înfiin at Grădina Circului de Stat. ClujNapoca.După 1952-1953 în România s-a înregistrat o revigorare a amenajării spa iilor verzi prin reconstruirea celor existente şi amenajarea unora noi: . Colentina.s-a înfiin at Parcul Expozi iei. Balta Albă. . Sibiu.Parcul Sportiv . . Parcul Libertă ii. . corespunzătoare multitudinii de sta iuni. Oraşe cu mari suprafe e de parcuri şi grădini publice sunt: Timişoara. Parcul Tineretului.s-a reamenajat Parcul Libertă ii.s-a restructurat Parcul Bazilescu (fost Nicolae Bălcescu). . Parcul Tei. Iaşi.70 ha – Bucureşti (în prezent Parcul Na ional). Ploieşti. Constan a. Craiova. Crângaşi. Oradea. . Pantelimon. Drumul Taberei.reamenajarea Parcului Herăstrău. Gala i. parcuri în Titan.

respectiv cu: . hidrologică. 3. În 1935 apare „Legea pădurilor de protec ie”. de impact peisager).f. .semin e sau masă vegetală din diferite culturi agricole.2.f. antipoluantă (f. d) f. constituind un aport important la aprovizionarea pânzelor de apă freatică. umiditatea şi temperatura aerului. intensitatea radia iei solare). recreativ sau sanitar. recreativă. Func ia de produc ie Func ia de produc ie este specifică fiecărui tip sau categorie de spa iu verde. fie solului prin fenomenul de percolare a acesteia spre orizonturile mai profunde. Această func ie hidrologică prezintă caracteristici distincte în cazul spa iilor verzi urbane (scuaruri. de protec ie a solului. hidrologică. în general de toate tipurile de spa ii verzi. de protec ie climatică (viteza vântului. fiind ob inute diferite categorii de produse: . .f. sanitară). 3. de pe terenuri degradate). Func ia hidrologică este asigurată. b) func ii de protec ie şi ameliorare a mediului ambiant. sanitară şi estetică. ştiin ifică. . această func ie are un caracter puternic diminuat. decorativă (estetică.Cap. la diferite categorii de spa ii verzi. acoperişuri verzi) care cu cât vor avea suprafa a mai mare cu . vii sau diverse planta ii de arbuşti fructiferi (inclusiv fructele de cătină. Func ia de protec ie şi ameliorare a mediului ambiant Func iile de protec ie şi ameliorare a mediului ambiant sunt multiple. f) f. bazat pe cele 2 grupe: grupa I cu rol principal de protec ie şi grupa a II-a cu rol de produc ie şi protec ie.1.lemn din diferite tipuri de pădure. e) f. Profesorul I.flori din culturile floricole. .fructe din livezi. În prezent func iile se consideră a fi: a) func ii de produc ie. . respectiv: de produc ie. regăsindu-se mai mult sau mai pu in. antierozională. şi de cedare fie atmosferei sub formă de vapori. III FUNC IONALITATEA SPA IILOR VERZI Ion Ionescu de la Brad este primul care sesizează şi redă plastic func iile pădurii. Popescu Zeletin concepe un sistem de zonare func ională a pădurilor. fiind exprimată prin capacitatea mai mare sau mai mică de re inere a apei din precipita ii. Primul Cod silvic (1881) şi ulterior cel din 1910 introduce no iunea de păduri de protec ie. grădini. În cazul particular al spa iilor verzi amenajate cu rol decorativ. c) f.

moderarea amplitudinilor şi a varia iilor termice. prin descompunerea de către microorganisme. în care procesele de eroziune sunt vizibile. Acestea. moderează temperaturile excesive. Se ştie faptul că o mare cantitate a apei din precipita ii este preluată de sistemul de canalizare şi eliminată direct în diferite cursuri de apă. Func ia de protec ie a solului. prin fenomenul de atenuare a efectului mecanic al picăturilor de ploaie. exercitat de frunzişul vegeta iei care este adesea dispusă în mai multe straturi. prin procesele de evapo-transpira ie. pietriş. De exemplu. Acest aspect se poate pune uşor în eviden ă prin diferen ele de temperatură dintre zonele verzi şi aglomerările de construc ii. . mult sporită. fâşiilor plantate în lungul străzilor.atât vor re ine şi vor stoca mai multă apă din precipita ii. Sub aspectul proceselor pedogenetice. influen ează pozitiv însuşirile fizice şi fertilitatea solului. Suprafe ele acoperite cu gazon se încălzesc mai pu in comparativ cu suprafe ele acoperite cu nisip. prin albedoul specific. astfel. cărămidă. trotuare. temperaturile în zilele toride de vară sunt mai scăzute în interiorul masivelor de arbori. prin microclimatul pe care-l realizează. Modelarea amplitudinilor şi a varia iilor termice diurne şi sezoniere de către vegeta ie este exercitată prin efectul de umbrire. Prin sistemul de înrădăcinare. iar iarna temperaturile sunt mai ridicate datorită efectului de diminuare a mişcării aerului. Pe lângă aportul de substan e nutritive. fie în sol (rădăcini moarte). . asfalt sau beton. şi a speciilor drajonate. fizică şi chimică. fapt extrem de important mai ales în spa iile verzi amenajate pe terenuri sărace sau recuperate din diferite activită i. substratul ce constituie suportul vegeta iei.ameliorarea umidită ii aerului. Vegeta ia lemnoasă. sau prin reducerea efectului de răcire a vântului.micşorarea vitezei vântului. a capacită ii de filtrare şi sedimentare. sau dintre zonele verzi şi zonele deschise. Prevenirea eroziunii solului şi a alunecărilor de teren se realizează prin efectul cumulat al lucrărilor tehnice de stabilizare mecanică a terenului dar şi prin alegerea şi plantarea corespunzătoare a speciilor de arbori şi arbuşti cu sistem radicular bine ramificat şi profund. fie la suprafa a solului (litieră). vegeta ia contribuie şi la refacerea structurii solului. cantită ile de apă eliminată prin procesele de evapo–transpira ie sau de percola ie fiind mult mai mici în oraşe. sau în apropierea acestora. dacă temperatura aerului la suprafa a betonului este de 300C. . Func ia de protec ie climatică este exercitată de toate spa iile verzi sub diferite aspecte: . prezintă o stabilitate mecanică. la creşterea activită ii microflorei şi microfaunei solului ce duc în final la ameliorarea fertilită ii solului şi la refacerea unor verigi importante din circuitul diferitelor elemente în natură. cel arbustiv sau cel ierbos produc mari cantită i de resturi vegetale. datorită marilor suprafe e ocupate de diferite construc ii (clădiri. în aceleaşi condi ii temperatura la suprafa a asfaltului va fi de 45 0C.ameliorarea intensită ii radia iilor solare. iar temperatura aerului la nivelul gazonului va avea valori cuprinse între 22-240C. a perdelelor de protec ie. ce constituie o armătură biologică a solului. se remarcă tocmai în zonele lipsite de vegeta ie sau cu vegeta ie foarte săracă. etc. . spa iile verzi prin stratul arborescent. ). străzi.

viteza vântului scade cu 30-60%. cu vegeta ie ierboasă şi lemnoasă. astfel. Ameliorarea intensită ii radia iilor solare este realizată pe de o parte prin efectul de umbrire. aliniamentele stradale sau orice alt masiv de arbori sau arbuşti favorizează starea de calm a masei de aer atât în interiorul acestora cât şi în zonele învecinate. este ameliorată în special de arbori şi arbuşti. structură pe verticală. .reducerea poluării fizice a atmosferei. la o distan ă de 30-60 m de la lizieră în interiorul unei păduri. 3. ce sunt ulterior antrenate de apa din precipita ii la nivelul solului. elagaj şi anotimp. fixare şi sedimentare a particulelor aflate în suspensie în atmosferă.lipsite de vegeta ie. sau cu frunziş sempervirescent. etc. Func ia antipoluantă (sanitară) Această func ie este îndeplinită de spa iile verzi. Viteza vântului sau viteza de deplasare a aerului. În mediul urban. Intensitatea luminii are valori corespunzătoare. se apreciază că un arbore de mărime medie dintr-o planta ie stradală poate transpira întrun sezon de vegeta ie cca. în zonele plantate. gresia. Prin frunzişul şi textura coroanelor diferitelor specii lemnoase sau textura diferitelor suprafe e cu vegeta ie ierboasă. diminuându-le considerabil viteza în zonele adiacente. vegeta ia re ine mari cantită i de particule.reducerea poluării chimice a atmosferei. consisten ă. Reducerea poluării fizice este realizată tocmai prin capacitatea vegeta iei de re inere. indiferent de mărimea sau natura vegeta iei acestora. De exemplu. o elul. şi în principal de speciile cu frunziş sau coroană densă. Planta iile şi zonele cu vegeta ie lemnoasă protejează împotriva vânturilor puternice. a pulberilor fine sau a fumului. care se încing în zilele toride de vară şi sunt expuse temperaturilor foarte scăzute iarna. 5m3.reducerea poluării fonice. . unde aportul higrometric al apei din precipita ii este redus. marmura. realizând acel nivel higrometric confortabil al atmosferei urbane. datorită frunzişului speciilor arborescente şi arbustive. ce nu deranjează ochi. vârsta arboretului. Perdelele de protec ie. dar şi prin cantitatea de radia ii solare reflectate de vegeta ie (albedo). prin micşorarea vitezei de deplasare a aerului. atmosfera devine calmă. diferitelor construc ii sau ziduri) ci ca adevărate filtre de atenuare şi de deviere a maselor de aer aflate în mişcare. iar la 120-200 m în interior. în special în timpul verii. betonul. acestea comportându-se nu ca paravane compacte ce creează în spatele lor curen i turbionari (ca în cazul clădirilor. vegeta ia (ierboasă şi lemnoasă) umezeşte atmosfera. umiditatea relativă a aerului în parcuri şi păduri fiind cu 7-14% mai mare decât în zonele lipsite de vegeta ie. şi este supărătoare în zonele lipsite de vegeta ie în care abundă materialele inerte precum sticla. Umiditatea aerului este direct influen ată prin procesele de evapo-transpira ie specifice plantelor. Aceste valori variază în func ie de speciile sau specia componentă.3. . sub diferite aspecte: . datorită sistemului de evacuare a apei prin canale colectoare închise.

ce sunt atinse atunci când apar simptomele diferitelor boli specifice (cloroze. în cazul molidului cca. industria chimică. etc. a arterelor principale). scuarurile cu suprafa ă mică reduc foarte pu in zgomotul (cu doar 4-5 decibeli). Ac iunea antipoluantă a vegeta iei are anumite limite. 35 t/ha. de prelucrare a petrolului. arbori+arbuşti+specii de gazon). radia ie solară. necroze. dar şi de condi iile climatice la un moment dat (precipita ii. creşteri defectuoase) sau chiar simptomele uscării fitoindivizilor. în teren liber. 42 t/ha. reduce zgomotul cu 35-45 decibeli. sau în zonele în care se utilizează frecvent semnalizarea sonoră). inversiuni termice. durata de via ă a frunzelor etc. acoperită cu gazon. Dar în parcuri sau acolo unde există planta ii dese. pinului silvestru cca. întreprinderile industriale. ce are lă imea de 200-250m. Poluarea fonică apare ca urmare a diferitelor activită i cotidiene în cadrul localită ilor sau în afara acestora.Capacitatea de epurare fizică depinde de specie. se combină de regulă diferite modelări de relief sau diferite panouri cu efect antifonic. transportul aerian (în zonele limitrofe aeroporturilor). planta iile stradale. căderea frunzelor. sau prin realizarea de masive dispuse în jurul întreprinderilor ce constituie surse de zgomot sau chiar a aeroporturilor. respectiv de mărimea frunzelor. echien/plurien. umiditate. dispuşi sub formă de benzi în lungul por iunilor de drumuri sau de autostrăzi ce trec prin zone locuite. Pentru ob inerea efectului antifonic maxim. sau diferite activită i curente ale popula iei. Reducerea poluării chimice este realizată de spa iile verzi în primul rând prin consumarea CO2 şi producerea de O2. părozitatea acestora. având un efect nesesizabil. 30 t/ha. Prin măsurători s-a constatat că o perdea deasă de vegeta ie lemnoasă. prin fixarea activă a unor gaze toxice rezultate din diferite activită i: arderea combustibililor. Un hectar de pădure de stejar poate re ine cca. perimetrale. aspecte evidente în cazul spa iilor verzi din jurul surselor de poluare intensă. metalurgică. Cele mai frecvente surse de zgomot sunt: transportul auto (în zonele limitrofe autostrăzilor. De exemplu. activită i ce generează zgomote cu intensită i şi frecven e diferite. aerian. ionizarea aerului). de prelucrare a produselor minerale. echivalând cu zgomotul sesizat la 2 km fa ă de autostradă. prin senza ia de linişte. cu planta ii dispuse în anumite dispozitive. fără obstacole cu efect antifonic. efect maxim în sezonul de vegeta ie. 68 t de particule solide şi praf. şantierele. transportul auto. . datorită capacită ii de fixare prin metabolizarea diferitelor gaze nocive din atmosferă. Această capacitate depinde de specie (specii mai rezistente şi specii mai pu in rezistente). o suprafa ă îngazonată re ine de 3-6 ori mai mult praf şi particule solide decât o suprafa ă nudă. intersec iilor aglomerate. cu rolul de a absorbi şi de a disipa undele sonore. În oraşe. iar un arbore de mărime medie re ine de 10 ori mai multe impurită i decât suprafa a proiec iei coroanei acestuia. Spa iile verzi se comportă ca adevărate filtre biologice ce îmbunătă esc însuşirile aerului. transportul pe căi ferate (în zonele gărilor şi sta iilor CFR. cea ă. iar a teiului pucios cca. vizitatorii resimt efectul antifonic al vegeta iei. planta iile rare dintre construc ii. Zgomotele pot fi atenuate cu ajutorul maselor dense de frunziş ale arborilor şi arbuştilor. de structura spa iului verde respectiv (monocultură/amestec.

turismului. televiziune. camping.Timpul.timp de subzisten ă care este alocat deplasării la sevici. la care este supus omul în via a cotidiană. telefonie. serviciului. divertismentului. obiective turistice. . spa iile verzi urbane sau extraurbane.. timp liber de week-end şi timp liber de lungă durată.timpul liber (dedicat recreării). presupune mul umirea şi satisfac ia individului ce efectuează diferite activită i. presupune relaxarea şi destinderea individului la ruperea acestuia din mediul zilnic. .Mediul (urban sau rural) în care trăieşte sau îşi desfăşoară activitatea individul respectiv.Mobilitatea. . odihnei prin somn. intelectuale sau psihice. presupune bucuria întocmirii programului.activită i pe loc. . sportului. respectiv timpul alocat servirii mesei. în general. Recrearea în natură este tot mai mult adoptată şi preferată de omul actual din mediul urban. cu atât mai mare este nevoia omului de a evada din cotidian.destinderea sau relaxarea. picnic. şi care este împăr it la rândul său în timp liber zilnic. practicarea diferitelor sporturi. . . care poate fi: . sau efectul automatismelor zilnice.evadarea prin care individul iese din mediul său obişnuit. ce este asigurată fie prin autoturismul personal fie prin re elele de transport auto. cumpărăturilor pentru hrană. de . . Fazele activită ii de recreare: . vacan ele.Mijloacele de comunicare mass-media (presă. artei.Nivelul de trai. în acest sens fiind zonele cu vegeta ie. fiind un element compensator al condi iilor de lucru. dar şi datorită presiunii fizice şi psihice la care este supus în diferite situa ii zilnice. .pregătirea. Sarcinile de bază ale recreării sunt: .deplasarea. în sferele culturii. aeriană sau navală. internet). respectiv concediile. îmbrăcăminte. . prin care se înlătură plictiseala. Func ia recreativă Recrearea poate fi definită ca o activitate practicată de om după bunul lui plac. . al solicitării fizice. pensia. Cele mai multe medii în care trăieşte omul contemporan sunt puternic antropizate şi lipsite adesea de condi iile oferite de natură. între inerii personale. călătorii. după bunul lui plac: plimbări. în func ie de care sunt mai mult sau mai pu in accesibile diferite obiective: sta iuni.dezvoltarea personalită ii prin care individul se eliberează pentru o perioadă de timp de automatismele zilnice. . sau este eliminată oboseala temporară cauzată de programul zilnic de activitate. având un comportament şi activită i creatoare şi novatoare.timp de existen ă. etc. cules de flori.divertismentul sau amuzamentul. prin care se elimină traumele psihice şi nervoase provocate de stările de tensiune. CFR.4. radio. Factorii care influen ează recrearea sunt: .3. datorită mediului zilnic puternic artificializat în care îşi desfăşoară activitatea. fiind marcată de divertisment şi de planificarea evadării din cotidian. cele mai multe destina ii. care furnizează cele mai importante informa ii cu privire la destina iile posibile pentru petrecerea timpului liber. Cu cât sunt mai mari aceste solicitări.

de regulă în zona verde urbană cea mai apropiată de domiciliu (la 10-15 minute distan ă). pentru vizitarea unor regiuni pitoreşti. J. sau diferite zone verzi intravilane sau extravilane. Turismul are caracter recreativ. de impact peisager) Spa iile verzi imprimă unui teritoriu o valoare decorativă. Odihna propriu-zisă. canotaj. presupune comportamente diferite. Aceasta poate fi realizată atât în mediul propriu locuin ei dar şi în mediul natural. repausul şi somnul.amintirea. etc. economice. diseminat sau modificat. de regulă la sfârşitul săptămânii. Turismul este o necesitate organică şi spirituală a omului de a evada din mediul artificial al oraşelor. sau în zilele libere. care prin diferitele ei componente dau impresia de frumuse e. obiective culturale. în geometrismul construc iilor spa iile verzi introducând varietate şi culoare. alpinism. de diferite excese.5. în sta iuni climaterice cu specific. gazon sau oglinzi de apă. arbustivă. presupune starea de inactivitate totală sau par ială a omului. Factorii care contribuie la dezvoltarea turismului sunt: dorin a omului de a cunoaşte locuri noi. sau diferite activită i precum grădinăritul. fie nemul umirea cauzată de mediul murdar pe care l-a găsit. de condi iile de cazare sau de rezultatele slabe ob inute. nevoia de a face mişcare. pescuit.O. . în spa iile verzi extraurbane. Picnicul este realizat de regulă în spa iile verzi extravilane cele mai apropiate de centrul urban. exprimată prin satisfac ia pe care o are omul fa ă de vegeta ia arborescentă. În sens larg. Indiferent de satisfac ie sau de nemul umire. prin care are loc refacerea fizică a organismului. . 3. Importan a decorativă a vegeta iei în peisajul arhitectural al unui oraş este şi mai mare. vânătoare. etc. plăcerea de a admira frumuse ea peisajelor. indiferent de subiectul în care apare. Alte forme de recreare sunt: vizionarea de spectacole.ciuperci sau de fructe de pădure. se adaugă oboseala inerentă determinată de activită ile practicate. apicultura. fie satisfac ie pentru ceea ce a realizat sau pentru condi iile găsite în respectivul loc. Simons defineşte frumuse ea ca fiind „armonia tuturor păr ilor. diferite de mediul său. realizată pentru plăcerea proprie a individului. după o perioadă de activitate intensă. parcurile. istorice. Formele de recreare Turismul reprezintă ac iunea de deplasare. Frumuse ea spa iilor verzi amenajate este amplificată datorită faptului că frumosului natural i se adaugă frumosul artistic. decât în dauna operei”. practicarea de diferite jocuri şi sporturi. Un ansamblu arhitectural îşi sporeşte expresivitatea artistică dacă este încadrat sau înconjurat de vegeta ie lemnoasă. Plimbările sunt realizate fie zilnic. turismul reprezintă ansamblul activită ilor umane puse în practică pentru realizarea unui tip de călătorie. etc.întoarcerea. floricolă sau erbacee. Func ia decorativă (estetică. sau la sfârşitul săptămânii. reprezentând de cele mai multe ori parcurgerea pe jos sau cu diferite mijloace de transport a unor distan e. . unele spa ii verzi fiind caracterizate printr-un grad mai mare de prelucrare artistică (grădinile. de călătorie sau de vizitare a unor obiective. de a practica un sport sau de a depune efort fizic. încât nimic să nu poată fi adăugat. Aceste activită i pot fi active sau pasive. de conducerea autovehiculului. pădurile parc şi chiar pădurile de recreare). asamblate într-o astfel de propor ie şi legătură.

flori. lujeri) sau chiar a vegeta iei ierboase. Calitatea estetică (decorativă) a unui peisaj. .îmbrăcarea rambeelor sau debleelor drumurilor cu diferite planta ii.întreruperea unui teritoriu vast ocupat de culturi agricole. şi care exercită o atrac ie spontană. Însuşirile decorative ale vegeta iei lemnoase (culoarea frunzişului. Func ia decorativă a vegeta iei forestiere se realizează prin: . Apa folosită în diferite modalită i (oglinzi. textura coroanei. variază pe parcursul unui an.6. bariere împotriva vântului. Astfel. Prin aplicarea unor proiecte de dezafectare a unor întreprinderi industriale şi de redare în folosin ă a teritoriilor respective. încântare. prin ecologizarea spa iilor şi prin amenajări peisagistice menite să atenueze impactul vizual al instala iilor şi integrarea anumitor folosin e specifice spa iilor verzi. unele por iuni de drumuri sau căi ferate cu probleme sunt prevăzute cu planta ii ce asigură consolidarea terenului sau securitatea traficului (bariere vegetale antifar ce separă sensurile de circula ie. zonele industriale sunt prevăzute cu planta ii speciale pentru diminuarea propagării substan elor nocive. . Func ia decorativă a numeroase zone verzi este completată şi amplificată de oglinzile sau de cursurile de apă. bazine. a unei zone verzi sau a unui spa iu verde este de cele mai multe ori o rezultantă ob inută prin reunirea tuturor componentelor într-un ansamblu peisagistic ce produce plăcere. a resurselor hidrologice şi a diferitelor categorii de terenuri. . . ciripitul păsărelelor. 3. componentă exprimată prin foşnetul frunzelor. . Func ia utilitară Este îndeplinită de anumite planta ii realizate pentru protec ia unor obiective speciale. Func ia decorativă este completată şi de estetica sonoră a unui spa iu verde. fructe.Planta iile accentuează perspectiva unui obiectiv arhitectural sau maschează diferite aspecte inestetice. bazinele deschise de apă (acumulările de apă) şi instala iile de aprovizionare cu apă potabilă trebuie să fie prevăzute cu perdele de protec ie sanitară. etc. puternic erodate sau a grohotişurilor. cascade. imprimând peisajului trăsături caracteristice anotimpului respectiv. diferind în func ie de fenofază.încadrarea drumurilor sau a şoselelor prin aliniamente. .acoperirea zonelor cu terenuri superficiale.încadrarea cursurilor de apă. cu efect de parazăpezi). admira ie necondi ionată. vâjâitul vântului prin coroana arborilor.îmbrăcarea versan ilor sau a văilor. murmurul apei. fântâni arteziene) induce o „vibra ie” proprie ce amplifică efectul decorativ al elementelor din cadrul compozi ional respectiv.

centrul compozi iei reprezentat . Fiecare component. căile de evacuare a publicului unui stadion sau teren sportiv). ob inându-se în final unitatea în diversitate. pe o concep ie dominantă. locuitori din împrejurimi fiind deranja i atât de zgomotele animalelor cât şi de mirosurile inerente ce apar în astfel de situa ii). IV PRINCIPIILE DE PROIECTARE A SPATIILOR VERZI Atunci când se realizează un spa iu verde. Func ionalitatea unei zone sau a unui sector presupune şi existen a dotărilor necesare activită ilor specifice acesteia dar şi armonizarea vecinătă ilor între aceste sectoare (sectorul copiilor sau cele ale diferitelor sporturi generatoare de zgomot nu se vor învecina cu cel destinat odihnei pasive) sau chiar a întregului spa iu verde cu zona înconjurătoare (un parc destinat relaxării şi odihnei nu va fi func ional în vecinătatea unei întreprinderi mari. pozi ionarea unei grădini zoologice nu este compatibilă în sau chiar lângă o localitate. luciuri de apă) trebuie înlăn uite şi subordonate unele în raport de altele pentru a se realiza unitatea ansamblului. Frumuse ea este realizată prin ordine. se ine seama de anumite principii şi legi. la care sunt subordonate toate celelalte elemente. Frumuse ea este un element func ional. elemente care stau la baza proiectării estetice ale unei unită i de spa iu verde. Legătura dintre con inut şi formă este indisolubilă în proiectarea spa iilor verzi. treaptă. alee) dar şi fa ă de omul colectiv (poartă de acces. care să se integreze mediului înconjurător (de exemplu. Sistematizarea fiecărui spa iu verde trebuie să satisfacă dezideratele func ionale şi să corespundă pe deplin cerin elor categoriei de public pentru care este destinat sectorul sau zona respectivă. în care planul corelează optim folosin a cu ambientul. Principiul unită ii presupune contopirea multitudinii de elemente.Cap. viu sau inert. Principiul func ionalită ii (principiul proiectării organice) presupune propor ionarea func ională a volumelor. care conduc în final la realizarea frumosului. planta ii. intrarea principală. generatoare de zgomot sau chiar de poluare). Utilită ile propuse într-un spa iu verde trebuie astfel făcute încât peisajul modificat ob inut să fie frumos vizual şi func ional. căi de acces largi sau scări monumentale pentru zonele intens frecventate. peluze. armonie şi propor ionalitate. într-un întreg. No iunea de func ionare nu presupune doar alcătuirea unor ansambluri compuse numai din elemente necesare func ionării lor ci şi a condi iilor psihologice. Toate elementele unui spa iu verde (alei. Grădinile clasice franceze prezintă o unitate perfectă. are în el însuşi caracteristici poten iale estetice care se pot transforma în frumos sau frumuse e atunci când se organizează unitar mai multe componente. Prin acest principiu se realizează maximum de armonie a rela iei plan-mediu. În această unitate există un element principal numit centrul compozi iei sau capul compozi iei. suprafe elor şi formelor planului. De la acest element se porneşte ordonarea celorlalte elemente ale spa iului verde (o clădire dominantă. A fi func ional un element înseamnă a fi dimensionat fizic atât fa ă de omul luat ca individ (bancă. Principiul compatibilită ii reclamă compatibilitatea func iei cu ambientul şi presupune alegerea folosin elor spa iilor verzi. un monument). sociale şi economice ale unei perioade date.

echilibrate de fiecare parte a unei axe optice. Echilibrul vizual este cel care dă senza ia de ordine şi de plăcut. ordinii. lă ime) sau alte caractere vizibile. O compozi ie simetrică are de obicei o formă geometrică. este static şi odată văzut. acesta este perceput ca o imperfec iune a planului respectiv. clădire). de culoare. Ritmul static se realizează prin succesiunea la intervale egale a elementelor identice. Repetarea (ritmul) reprezintă alternarea regulată. în întregime. bulevard. dinamic. de formă. fie sunt amplasate la intervale ce cresc sau descresc după o anumită regulă (de exemplu: creşterea şi . putând fi simetric şi asimetric (ascuns). magnificului. Hubbard indică trei metode compozi ionale care favorizează crearea unită ii compozi iei peisajului. vase decorative. dar alese şi aranjate astfel încât suma atrac iilor de o parte a axei verticale să fie echivalentă cu suma atrac iilor de cealaltă parte a axei. bazine) şi este caracterizată prin periodicitatea acestora. Echilibrul asimetric (echilibrul ascuns) se realizează prin mase nesimilare şi inegale. al for ei sau al monumentalită ii. compus. Ritmul poate fi: static. Asimetria pune omul în armonie cu natura. se găsesc mase similare şi egale. simplu. deoarece un plan perceput deodată. fiind mirat când această anticipare nu este realizată. Ritmul dinamic presupune alternarea elementelor componente care diferă între ele prin dimensiuni (înăl ime. liniar. combinat. fiind mai pu in destructivă şi mai bine integrată în mediul înconjurător. la intervale determinate sau după o regulă prestabilită. creând senza ia de dezamăgire. interesul scade. omul va anticipa următorul obiect sau interval. Proiectarea asimetrică accentuează calită ile plastice ale construc iilor şi ale peisajului. integritatea şi calitatea acestuia. Echilibrul simetric este atunci când de fiecare parte a unei axe optice (alee. grupuri. Acest echilibru simetric inspiră sim ul disciplinei. calitate care uneori poate avea o latură negativă. potecă. Proiectarea asimetrică afectează într-o măsură mai mică peisajul natural sau artificial. circula ia este mai liberă iar imaginile percepute de acesta au o varietate infinită. Ritmul sporeşte de cele mai multe ori expresivitatea ansamblului. Echilibrul asimetric se poate realiza şi prin trasarea unei axe cu mai multă flexibilitate. a repetării şi a consecven ei. Echilibrul presupune existen a unei axe verticale centrale şi realizarea în func ie de aceasta a unei compozi ii în care aten ia să se repartizeze egal pe partea dreaptă şi pe cea stângă. bănci. a aceloraşi elemente (specii. Simetria trebuie să fie remarcată dintr-o privire. Echilibrul asimetric poate consta în dispunerea de obiecte asemănătoare dar nesimilar plasate.printr-un castel sau palat impunând şi subordonând toate celelalte componente ale grădinii. Fiecare compozi ie simetrică se află în echilibru sau în repaus. bazin dreptunghiular puternic alungit) sau a unui punct de sprijin (monument. admi ând totodată diversitatea acestuia. şi o dată percepută regula ritmului. respectiv realizarea echilibrului. stradă. Simetria poate fi absolută şi liberă. Ochiul omului distinge un ritm al obiectelor şi intervalelor. Dacă există un spa iu gol în acest ritm. evitându-se astfel monotonia.

arhitecturale. florale. . Armonia culorilor are o deosebită importan ă în diferitele compozi ii structurale. care au o anumită continuitate. Ritmul de formă implică repetarea elementelor asemănătoare ca formă şi volum. . exprimând de fapt unitatea în varietate. şi progresive care la rândul lor pot fi de ascensiune (la munte). chiar dacă specia diferă (de exemplu. Ritmul simplu constă în repetarea constantă a elementelor sau grupurilor de elemente. formelor dar mai ales a culorilor. Consecven a constă în a compune elemente compozi ionale astfel încât trecerea de la o parte la alta a compozi iei să se facă uşor şi plăcut. complementare) unificate printr-o culoare neutrală. caz în care avem o armonie a comunită ii sau a generalită ii. într-un aliniament. Legea asemănării implică faptul că armonia arhitecturală poate fi creată sau percepută prin repetarea formelor asemănătoare ale elementelor sau spa iilor. Principiul armoniei presupune rela ia desăvârşită a tuturor elementelor dintr-un întreg. În func ie de culorile care se asociază sau se combină. Armonia se poate realiza sub aspectul dimensiunilor.compozi ii doar între culorile calde sau active. direc ionale (deplasarea în lungul unui curs de apă) şi către interior (atunci când se pătrunde dintr-un spa iu deschis către interiorul umbros al unei păduri). . Ritmul compus se realizează prin repetarea periodică a grupărilor asemănătoare din punct de vedere al compozi iei şi al combinării speciilor. de un individ. în proiectarea unui spa iu verde succesiunea poate fi . respectiv unul sau mai multe elemente asemănătoare alternează constant cu un număr egal de exemplare asemănătoare între ele dar diferite de primele. caz în care se aplică armonia legăturii. un aliniament din chiparoşi argintii sau albaştrii în alternan ă cu chiparoşi verzi sau aurii). etc. dar care au volume şi formă asemănătoare). sau reducerea şi mărirea constantă a distan ei dintre exemplarele unui aliniament). Ritm de culoare constă în alternarea exemplarelor cu frunze de culori diferite (de exemplu. se pot deosebi: . În proiectarea spa iilor verzi.descreşterea constantă a înăl imii exemplarelor dintr-un aliniament. Ritmul liniar se remarcă prin repetarea pe verticală a siluetelor înalte. în acest car fiind vorba de armonia contrastului.compozi ii între culorile complementare. repetarea boschetelor din specii diferite sau din aceeaşi specie. pasive. forme sau spa ii.combina ii între culori diferite (active.abordarea ordonată urmăreşte ca spa iile parcurse sau traversate. respectiv printr-un ritm static (această lege exprimă unitatea sau armonia în uniformitate). principiul armoniei se realizează prin următoarele procedee: .succesiunea exprimă o suită de percep ii sau trăiri. armonia fiind dată de două legi: legea identită ii şi legea asemănării. aşa cum sunt tulpinile şi coroanele columnare ale plopilor. să fie amenajate astfel încât să imprime anticipat sentimente care să ajungă la o intensitate maximă în punctul terminus al deplasării. Legea identită ii exprimă faptul că armonia arhitecturală poate fi creată sau percepută într-o compozi ie care ajunge la ordine prin repetarea aceloraşi elemente. în natură succesiunile sunt întâmplătoare (libere). şi combina ii doar între culorile reci sau pasive.

13. publicul dintr-un parc. 270. Această scară poate fi o scară individuală sau o scară monumentală.I. privitorul trebuie să fie la o distan ă dublă fa ă de înăl imea obiectului. Scara individuală ia în considerare omul ca individ. alterarea formei naturale (implică transformări par iale. majoritatea obiectelor uzuale fiind construite la o scară individuală (bănci. care fixează amploarea unei compozi ii în raport cu omul. etc. Scara monumentală ine cont de omul colectiv respectiv de masele mari de oameni (spectatorii unui stadion. . . astfel pentru o alee de 300 m. Unele raporturi plac ochiului mai mult decât altele.). C. al XIII-lea. apoi 3. 180. scările de acces de evacuare în stadioane sau săli de spectacole. ce are laturile în raport de 1:1. iar la o distan ă mai . Acest raport poate fi ob inut plecându-se de la cifrele 1 şi 2. Propor ionalitatea exprimă rela iile dintre mărimile unor elemente şi ac ionează direct asupra privitorului.modularea spa iului permite ca prin amenajarea unor suprafe e sau volume să se realizeze unitate. aleile din zonele centrale sau din zonele intens frecventate dintr-un spa iu verde public etc. omul fiind măsura comună a oricărei compozi ii. iar pentru o alee de 250 m.618 (aproximativ 3:5). participan ii la diferite evenimente de amploare etc. mese. 34. Astfel. de mică amploare ce nu schimbă trăsăturile specifice ale compozi iei sau ale locului) şi accentuarea formei naturale (de exemplu. Fibonacci.). distrugerea formei naturale (implică transformări totale). lă imea optimă este de 5 m. plasarea construc iilor înalte sau a arborilor de mărimea I în vârful unei coame sau culmi). pentru realizarea acestor trei aspecte se pot adopta trei modalită i: conservarea formei naturale (nu implică nici o schimbare). 8. lă imea optimă este de 8 m. a descoperit propor ia de aur (sec iunea de aur) prin care este exprimat cel mai bun raport care poate să existe între două dimensiuni (lungime şi lă ime). Principiul propor ionalită ii impune existen a unor rela ii dimensionale ale componentelor unei compozi ii sau între diferite componente ale aceleaşi compozi ii. sub un unghi de cca. pentru ca o clădire sau un exemplar arborescent să se vadă în modul cel mai favorabil. sau prin introducerea unor elemente de accentuare.) şi exprimă o anumită for ă sau putere (intrările în spa iile verzi. privitorul percepe acest obiect ca făcând parte dintr-un ansamblu.armonizarea spa iului artificial cu cel natural se poate realiza fie prin înlăturarea elementelor distonante sau străine dintr-o anumită compozi ie.întâmplătoare (în cazul înfloririi speciilor lemnoase dintr-un amestec) şi disciplinată (ca în cazul aranjamentelor cu specii la care perioadele de înflorire urmează succesiv). Raporturile dintre două valori succesive din acest şir sunt apropiate de raportul de aur. 55. înăl imea exemplarelor arborescente ce o încadrează şi distan a la care este situat privitorul. alee pietonală.îmbinarea armonioasă a simplită ii şi varietă ii presupune eliberarea sau degajarea unor spa ii de elemente nesemnificative care încarcă şi conduc la lipsa de unitate şi armonie. . Mollet este primul care a definit diferite propor ii între lungimea aleilor şi lărgimea lor. Propor ionalitatea intervine şi în cazul raportului dintre o clădire. sub un unghi de cca. La o distan ă triplă fa ă de înăl imea obiectului. 5. aşa cum este cazul dreptunghiului de aur. 89 etc. 21. matematician italian din sec. În spa iile verzi obiectele şi elementele componente pot fi propor ionate la o anumită scară. fiecare nou număr ob inându-se din suma celorlalte două precedente: 1 şi 2. ordine şi armonie.

Construc ia spa iilor verzi se realizează folosind solu ia economică optimă. Principiul istoric este de fapt principiul îmbinării creatoare a cunoştiin elor actuale cu experien a istorică. pentru că „acei care refuză lec iile istoriei sunt condamna i să o repete”. clădirea sau arborii respectivi pierd din predominan a lor asupra câmpului vizual.mare de această valoare. Noile tehnici materiale şi noile concep ii de creare trebuie combinate cu tot ceea ce este mai bun din ceea ce ne-a lăsat trecutul. presupunând unirea trecutului cu prezentul. fără a se exagera prin risipă. Principiul economicită ii impune faptul că mijloacele materiale şi estetice trebuie dozate cu discernământ pentru a satisface utilitatea şi frumuse ea unui spa iu verde. .

Cele naturale pot fi elemente majore respectiv formele majore (lan uri muntoase. Spa iile verzi sunt constituite din mai multe categorii de elemente: naturale şi artificiale. V.). şi stiluri romantice – bazate pe formele spa ial-volumetrice libere. apă. iar în cadrul stilului peisager sau liber. . În amenajarea spa iilor verzi. francez sau regulat) a stat. Stilul geometric Stilul geometric (clasic. 5. câmpii. astfel în cadrul stilului geometric se remarcă variantele: maurică şi italo-franceză. După diverşi autori (Vacherot şi Hubbard). Carmazin-Cocovschi deosebeşte în cadrul celor două stiluri mai multe variante. legate de un anumit loc şi o anumită perioadă istorică. epoci. accentuarea contrastelor sau chiar prin transformări profunde.1. activită i. civiliza ii. în strânsă legătură cu situa ia geografică şi condi iile climatice. Acest stil prezintă mai multe variante. spa iile verzi amenajate erau grupate în func ie de două mari categorii: stiluri clasice – bazate pe geometrismul formelor şi spa iilor.2. fântâni) în vederea realizării unei inute artistice distincte. fiind ornate cu statui. de mai târziu. în general. Egiptenii sunt cei care au pus bazele acestui stil.Cap. dar şi elemente minore precum microrelieful. râuri. stilul reprezintă modul de armonizare a elementelor naturale (relief. şi având liniile compozi ionale subordonate formelor geometrice stricte. La romani grădinile. văile râurilor. prin rigiditatea geometrică strictă adoptată în amenajarea grădinilor. V STILURI ŞI GENURI ÎN SPA IILE VERZI 5. caracteristice diferitelor epoci istorice. caracteristice Renaşterii şi Barocului. Grădinile în stil maur. erau prelungiri ale încăperilor. vegeta ia. etc. precipita iile) sau for ele majore (vânt. În func ie de stilul adoptat în compozi ie. care presupune îmbinarea armonioasă a stilului clasic şi a celui peisager.1. vase sau fântâni arteziene. eroziunea). fiind înconjurate din toate laturile de clădiri cu balcoane şi galerii orientate spre curte.1. Generalită i Stilul constituie totalitatea particularită ilor caracteristice unei structuri. vegeta ie) cu cele artificiale (alei. În ultima perioadă (sec. Stilurile spa iilor verzi 5. aspect preluat şi de romani. lacuri (elemente ce pot fi modificate sau ameliorate de om).1. aveau formă pătrată sau dreptunghiulară. caracteristice perioadelor Clasicismului şi Romantismului. radia ia solară. arhitectural. pâraie. şi elaborate sub influen a condi iilor naturale şi a factorilor sociali. trăsăturile majore (temperaturile sezoniere. la baza proiectării grădinilor reşedin elor păturii dominante ale claselor nobiliare. diferitelor sisteme sociale şi politice ale popoarelor. bazine. microrelieful poate fi corectat prin aplanarea neregularită ilor. întotdeauna de formă dreptunghiulară. variantele chino-japoneză şi cea anglo-americană. al XX-lea) s-a conturat stilul mixt (contemporan).

respectiv axa principală. pentru a putea fi scoasă în eviden ă impozan a edificiului dar şi pentru a asigura vizibilitatea maximă asupra grădinilor din preajma acestuia. situat în pozi ie dominantă. Apa aduce prospe ime. regulate.1. mărginite de şiruri de arbuşti sempervirescen i tunşi în forme geometrice. numit şi capul de compozi ie. Punctul culminant al rafinamentului grădinilor amenajate în acest stil a fost atins în Barocul francez. Elementul principal. Aceasta. 5. Grădina era dispusă de cele mai multe ori pe un tren inclinat amenajat în terase. taluzuri. sau de perdele de arbori. aplicat până în prezent. bogat ornamentate. cascade sau bazine.Acest stil a fost perfec ionat în timpul Renaşterii italiene. fiind dispusă în bazine cu margini de marmură sau piatră artistic cioplită şi finisată. Zona învecinată palatului sau castelului este degajată total de vegeta ie forestieră de talie mare. cu numeroase grupuri sculpturale şi numeroase combina ii între grupuri de fântâni arteziene sau bazine cu jocuri . cu numeroase ziduri de sprijin. dominanta sau centrul compozi iei este constituit de palat sau castel. sus inute prin ziduri masive şi legate prin scări monumentale bogat ornamentate. Aceste elemente sunt urmate de partere întinse de gazon. Arborii mari au rolul fie de a conduce unele perspective. Toate elementele se ordonează perfect unele în raport cu altele. Adesea aceste partere întinse de gazon sunt întrerupte de bazine mari. Principiile de structură ale stilului geometric Compozi ia se bazează pe forme geometrice stricte. compozi ia fiind întregită de apa folosită din abunden ă sub formă de fântâni.1. Păr ile componente sunt ordonate geometric fa ă de o axă dominantă centrală. Terenul este transformat şi adaptat pentru a se integra. scări. pe linii drepte şi curbe. armoniza şi propor iona cu clădirea principală.2. cu denivelări mici. când de fapt au şi fost create multe din grădinile capodoperă ale epocii. dezvoltându-se pe o mare distan ă în profunzimea compozi iei create. Perdelele sau boschetele de arbori pătrund pe câmpia şi în masivele învecinate. sau de a servi drept cadru pentru locurile liniştite numite „săli verzi”. fiind nivelat şi modelat în terase largi. porneşte perpendicular din mijlocul fa adei clădirii. lumină şi mişcare reprezentând elementul cel mai bogat datorită modalită ilor de folosire şi combinare cu diverse alte elemente. ce constituie perspectiva principală. balustrade. palatul şi gradina formând un ansamblu compus unul pentru altul. Perspectivele secundare sunt perpendiculare pe cea dominantă şi devin axe de compozi ie subordonate. borduri sau broderii artistice din buxus tuns. precum şi oglinzi de apă. fie de a le limita pe altele. canale sau oglinzi de apă. fiind dispuse aici partere rafinate decorate cu flori. Traseul general devine mai simplu pe măsură ce se îndepărtează de dominantă iar la limitele parcului se realizează o legătură vizibilă cu zona învecinată. rampe. Le Notre (1613-1700) fiind cel care a stabilit principiile compozi ionale ale proiectării spa iilor verzi în acest stil. respectiv pe cotele cele mai înalte ale terenului. Aceste grădini aveau planul conceput în func ie de construc ie. unele păstrându-se şi în prezent. fiind subordonate toate elementului principal. Practic grădinile clasice franceze prezintă particularită ile ce caracterizează complet stilul geometric. statui sau vase sculptate. sau chiar de boschete de arbori înal i tunşi.

care dau varietate şi fantezie compozi iei. sau chiar datorită influen ei artei grădinilor chinezeşti. în ansamblu. romantic sau englez) a apărut în Anglia în secolul al XVII-lea. sub influen a stilului rococo din arhitectură. . 5. Bazinele se înscriu în figuri geometrice simple iar suprafa a acestora creşte pe măsură ce se îndepărtează de centrul compozi ional al grădinii. umiditate atmosferică ridicată) ce favorizau dezvoltarea diferitelor specii. ce promova ideea reîntoarcerii la natură. cu precădere în Olanda. 5.1. natural. în contextul unei mari mişcări culturale ce căuta noi forme de exprimare. ca o reac ie împotriva grădinilor franceze. Principiile de structură ale stilului peisager Formele. Datorită acestor procedee o astfel de compozi ie devenea greoaie.2. Şi condi iile climatice tipice inutului insular al Angliei (cea ă. se dezvoltă şi în amenajarea grădinilor stilul rococo. având cel mai adesea relief variat. abunden a de elemente ce avea rolul de a îmbogă ii şi completa vegeta ia nefăcând altceva decât să diminueze rolul estetic al speciilor folosite şi al grădinii respective. iar lipsa de naturale e a fost accentuată mai ales prin folosirea abundentă a diferitelor materiale artificiale precum: globurile de sticlă colorată în locul florilor. ca o variantă ce derivă din stilul geometric. 5.de apă. pentru o reuşită armonizare a artificialului cu naturalul. fiind dispuse în re ea geometrică. conducând spre diverse amenajări. fiind obositoare ochiului. Elementele ce intrau în compozi ia grădinii erau dispuse strict simetric. Stilul peisager Stilul peisager (liber. în formă de tablă de şah. mai ales a celor de gazon.1. Toate acestea au fost duse la extrem. Aleile sunt rectilinii. fie sub influen a pictorilor peisagişti. Acest stil are ca dominante trasarea liberă a aleilor. Grădinile olandeze create în acest stil aveau caracteristică folosirea excesivă a spalierelor cu plante urcătoare. aranjamentele şi asocierile diferitelor elemente componente vor fi cât mai apropiate de cele din natură. a arborilor şi arbuştilor sempervirescen i tăia i cu multă artă formând diferite siluete de animale sau chiar figuri omeneşti. fie sub influen a literaturii noi.2.1. În această situa ie. Stilul Rococo În secolul al XVIII-lea. renun ându-se în primul rând la rigiditatea şi artificialitatea impusă de geometrismul grădinilor clasice.3. în Anglia. dar şi întinderea mare a diverselor proprietă i. au favorizat pe de o parte adoptarea acestui stil. împodobirea plantelor perene cu scoici sau chiar vopsirea arborilor în auriu.3. compozi ia fiind liberă.1. utilizarea vegeta iei într-o manieră cât mai apropiată de cea naturală precum şi adaptarea construc iilor la formele terenului. arta grădinilor a căpătat o nouă orientare. respectiv o compozi ie în care elementele naturale şi cele artificiale (construite) sunt îmbinate în peisaje cu caracter cât mai natural.

specii lemnoase decorative. Gazonul este folosit pe suprafe e mari ce se suprapun peste neregularită ile terenului. se vor folosi specii de talie mică. de grote sau chiar cascade. atunci când aceasta există.Natura este conducătorul arhitectului peisagist. renun ându-se la suprafe ele perfect plane. sau diferite „scene” pe care acesta le descoperă la un moment dat. în diferite zone ale grădinii. Curbele şi sinuozită ile aleilor trebuie să fie simple şi justificate de microrelieful şi obstacolele naturale sau aparent naturale ale terenului. Acolo unde terenul nu prezintă o variabilitate prea mare a microreliefului. exemplarele izolate de arbori şi arbuşti ce vor completa şi vor conferi varietate covoarelor de gazon. volume. care în mod natural sunt dispersate. curb sau sinuos. Planta iile vor avea margini sinuoase şi vor fi dispuse în planurile laterale sau în culise. toate elementele. pentru realizarea unei integrări cât mai bune a construc iei în peisaj. roci sau stânci. peluze. iar detaliile acesteia să fie în concordan ă cu caracterul local. sau chiar prin crearea de acumulări de apă cu aspect cât mai natural. neregulat. cu înflorire bogată. adesea fiind decorat cu specii floricole dispuse neuniform. În jurul clădirii principale. Dacă în zonele mai des frecventate se pot utiliza specii lemnoase dintre cele mai variate. cu aspect natural. Pe suprafe e mari de gazon se plantează la distan e mari. intervenindu-se totuşi în detaliu. cursurile de apă vor fi avea traseul neregulat. legând astfel peisajul exterior cu cel interior. Simetria şi echivalen a sunt excluse. inclusiv cele naturale înconjurătoare fiind legate armonios. Impresia generală va fi cea a unui aranjament pitoresc. pajişti şi diferite grupaje floricole. pietrele şi stâncile vor fi aranjate conform modelelor din natură. sub formă de mase. vor fi folosite pâlcurile. Compozi ia trebuie să fie în concordan ă cu caracterul inutului. pentru realizarea armoniei formelor terenului sau pentru crearea de efecte peisagistice pitoreşti. prin aducerea de pietre. Aspectul natural trebuie să depăşească limitele sectorului amenajat. cu contur regulat. Obiectivele interesante vor fi accentuate iar cele inestetice vor fi mascate cu vegeta ie. frumoasă şi îndelungată. urmând caracteristicile terenului. masele vor avea conturul neregulat. Clădirea poate fi încadrată pe anumite laturi de masive de arbori sau arbuşti. cu malurile din materiale locale şi amenajat cu vegeta ie naturală. covoare sau dispersate solitar. ce urmăreşte formele de relief. în care adesea se pot reuni elemente de peisaj. Gazonul peluzelor trebuie să fie îngrijit. prin accentuarea sau îndulcirea unor pante. oferindu-i progresiv diverse perspective spre anumite obiective. Aleile au un traseu liber. chiar exotice. şi vor respecta formele naturale de creştere a vegeta iei şi grupările naturale. lumini şi umbre. fie naturale. se recomandă ca spre planurile îndepărtate să se folosească arbori din specii indigene. ocupă un rol important în compozi ie şi vor fi armonizate cu formele de relief şi cu vegeta ia. având un caracter cât mai natural: lacurile şi iazurile vor avea un contur neregulat. Aleile vor conduce vizitatorul spre obiective bine definite. fie create. fiind amplasate astfel încât să nu se suprapună peste liniile de perspectivă şi să formeze itinerarii comode. Rocile. în pete neregulate sau eliptice. sinuos chiar. pentru realizarea legăturii spa iului amenajat cu peisajul înconjurător natural. Apele. unitatea realizându-se prin echilibrarea şi compensarea elementelor componente: suprafe e. acest lucru se poate compensa prin supraînăl area anumitor coline sau adâncirea unor văi. . Configura ia terenului va fi cea naturală în linii mari.

Construc iile decorative sunt folosite în număr mic, limitat şi întotdeauna în armonie cu respectivul peisaj. Configura ia terenului este cea care determină amplasarea diferitelor construc ii. Astfel pot fi folosite poduri cu aspect rustic (din piatră, cărămidă sau lemn), chioşcuri sau pavilioane rustice, fântâni, ziduri sau garduri rustice, scări din piatră, cărămidă arsă sau lemn, trunchiuri căzute, ruine, morminte false, temple, unele monumente sau grote. Toate acestea nu vor fi ostentative, ci vor fi integrate cât mai bine în peisajul creat, imprimând un anumit caracter „scenei” respective: romantic, rustic, pitoresc, visător, melancolic, de groază. Efectul de lumini şi umbre va fi valorificat din plin, având o deosebită importan ă în crearea diferitelor stări sau emo ii, astfel construc iile se recomandă să fie luminate din fa ă iar arborii din spate. Apa, prin modul diferit în care poate fi folosită (cursuri de apă, cascade, iazuri, lacuri), va avea valen e diferite ale acestui efect, fie pe parcursul zilei, fie în func ie de vegeta ia prezentă. Astfel, planta iile de pe malul apei au ca efect umbrirea suprafe ei apei în anumite momente ale zilei, sau grupurile abundente de nuferi (frunzele nuferilor) diminuează mult din strălucirea oglinzii apei în zilele însorite. 5.1.3.2. Stilul chino-japonez În cadrul stilului peisager se deosebeşte o variantă a acestuia, având anumite particularită i, specifice culturilor din Extremul Orient, fapt ce îi conferă chiar statut de stil aparte, de sine stătător. Acest stil se suprapune în linii mari peste caracteristicile stilului peisager, folosind volumele şi spa iile libere cu înfă işare naturală. Planta iile, terenul, apa şi stâncile au forme neregulate iar aleile urmează strict caracteristicile ternului. Speciile folosite sunt întotdeauna proprii locului, având semnifica ii aparte, în pu ine cazuri folosindu-se specii exotice, şi atunci în propor ii mici. Construc iile decorative sunt uşoare, gra ioase, în formă de arc, chioşcurile şi pavilioanele sunt amplasate şi construite în armonie cu vegeta ia şi relieful. În varianta chineză, grădinile, care sunt situate în special în zona de câmpie, vor avea dimensiuni mari. În varianta japoneză, datorită reliefului muntos, dar şi datorită spa iului limitat, grădinile sunt miniaturale şi foarte variate, având în compozi ia acestora arbori pitici, cărări de piatră şi iazuri pitoresc mărginite.

5.1.4. Stilul mixt
Stilul mixt (compozit) a apărut la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, mai precis în perioada când se înfiin ează grădinile orăşeneşti şi când apare necesitatea rezolvării compozi iei acestora, în ceea ce priveşte rigiditatea stilurilor folosite până atunci. Stilul geometric asigura accesibilitatea mare a publicului în spa iul verde respectiv, dar era costisitor ca investi ie şi între inere, iar stilul peisager implica un acces şi o folosin ă limitate pentru publicul numeros, datorită aleilor înguste, a traseelor neuniforme, necorespunzătoare primirii publicului, precum şi necesitatea existen ei spa iilor vaste pentru realizarea anumitor scene de peisaj natural. Acest stil reuneşte atât caracteristici ale spa iilor verzi regulate cât şi ale celor peisagere, realizându-se de fapt o îmbinare ale celor două metode de compozi ie în cadrul

aceluiaşi spa iu verde. Primul pas în acest sens a fost realizat ini ial prin unele transformări peisagere ale unor vechi amenajări clasice, realizate într-o compozi ie neunitară, dar care au constituit punctele de plecare pentru viitoarele posibilită i de amenajare în această manieră. Din combinarea celor două stiluri a rezultat stilul mixt ce presupune în esen ă tratarea unor păr i ale compozi iei în stil geometric şi a altor păr i în stil peisager, astfel încât să se realizeze o unitate organică. Zonele verzi amenajate în stil mixt au caracter multifunc ional, cuprinzând numeroase dotări şi sistematizări secundare, cu precădere în cazul suprafe elor mari, cu o capacitate mare de primire a vizitatorilor, permi ând totodată şi o mai mare libertate de adoptare a solu iilor amenajistice. 5.1.4.1. Principiile de structură ale stilului mixt În păr ile centrale ale compozi iei se folosesc traseele drepte, largi ce permit accesul publicului larg, tot aici fiind cantonate şi clădirile sau edificiile importante. Ca regulă generală, există o axă principală de perspectivă, dar şi axe secundare, toate fiind mai scurte comparativ cu perspectivele grădinilor amenajate în stil geometric. Centrul sau centrele compozi iei, intrările principale, zonele din lungul axei sau axelor principale de perspectivă, intersec iile importante de alei, zonele din vecinătatea clădirilor impozante, se amenajează în stil geometric, iar restul compozi iei în stil peisager. Trecerea de la zona centrală tratată în manieră geometrică la cea periferică tratată în manieră peisageră, nu se realizează ostentativ, ci treptat, folosindu-se anumite elemente de trecere, de legătură, care sunt caracteristice pentru o anumită zonă dar care pot fi folosite şi pe o anumită por iune din cealaltă zonă, realizându-se o tranzi ie armonioasă. Între zonele în care solu iile de amenajare stilistică diferă, nu există o diferen iere netă în toate aspectele compozi ionale, îmbinându-se unele elemente comune amenajărilor peisagere, sectoarele tratate diferit legându-se firesc şi armonios între ele, ordonând compozi ia într-o manieră mai simplă. În zonele mai îndepărtate traseul devine sinuos, vegeta ia fiind dispusă similar cu cea naturală, creându-se numeroase col uri liniştite. Trasarea căilor de circula ie presupune o îmbinare a formelor geometrice regulate (mai pu ine) în special în zona centrală, cu cele libere, sinuoase (mai numeroase) în special în zonele periferice. Aleile principale, trasate în stil geometric leagă clădirea principală cu obiectivele importante, bogat ornamentate precum: pavilioane, fântâni, statui, monumente etc. Aleile trasate în stil peisager sunt mai înguste, mai variate ca traseu şi conduc vizitatorul spre locuri mai liniştite sau spre locuri destinate diferitelor jocuri. Planta iile sunt tratate diferen iat, astfel: lângă clădiri se adoptă amenajări floristice mai bogate, cu vegeta ie lemnoasă scundă şi numeroşi arbori decorativi; în zonele periferice sau îndepărtate vegeta ia folosită este distribuită cât mai neuniform, dând impresia de natural. Apa este folosită atât sub formă de bazine, fântâni arteziene, dispuse de regulă în zona axei principale de perspectivă, dar şi sub formă de mici căderi de apă, cascade, lacuri sau cursuri de apă, distribuite pe toată suprafa a compozi iei.

Un spa iu verde amenajat în stil mixt are mai multă atractivitate, prin varietatea mare a scenelor de peisaj, în care adesea se împletesc aspecte ale „ordinii” strict geometrice cu aspecte romantice sau pitoreşti ale „dezordinii” naturale, aparent întâmplătoare. Unitatea compozi iei se realizează prin diferite modalită i de organizare spa ială ce implică modelări de relief, aranjarea planta iilor, realizarea succesiunii zonelor de tranzi ie stilistică.

5.2. Genul peisajului
5.2.1. Generalită i
Genul unui peisaj reprezintă caracterul general al expresivită ii artistice a acestui peisaj precum şi influen a lui asupra stării sufleteşti. Genurile peisajelor sunt multiple iar sentimentele pe care le determină sunt numeroase şi diferite în func ie de percep ia individului. În decursul timpului, percep ia asupra genului peisajului a fost diferită, atât în cadrul istoric cât şi în cadru geografic. Chinezii deosebeau trei genuri ale peisajului, şi anume: de veselie, de groază şi de basm. Home, considera în 1762 că o grădină poate inspira sentimentele: de grandoare, de admira ie, de veselie, de melancolie, de sălbăticie, de mirare. La începutul secolului al XX-lea, E. André şi Vacherot deosebeau următoarele genuri de peisaje: cel al noble ei sau al grandorii, cel al veseliei şi cel al pitorescului sau al sălbăticiei. Hubbard adaugă la cele două genuri de mai sus genul de triste e şi cel de melancolie. V. Carmazin-Cocovschi deosebeşte două mari categorii de genuri: genuri majore şi genuri minore. Genurile majore sunt: inspirator, de bucurie, visător şi protector iar genurile minore sunt: calmant şi melancolic. În prezent, datorită similitudinii sentimentelor de factură apropiată, ce gravitează de fapt în jurul unui sentiment dominant, ce constituie şi denumirea genului respectiv, sunt luate în considerare următoarele genuri: grandios, de bucurie, romantic şi liniştit.

5.2.2. Genul grandios
Genul grandios, inspirator, solemn sau maiestuos, imprimă vizitatorului sentimente de solemnitate, de inspira ie, de admira ie şi respect. Acest gen este caracteristic suprafe elor întinse, destinate activită ilor de masă, în care este prezent „omul colectiv”, dar şi masivelor mari de arbori, clar conturate, formate din arbori înal i dar şi arbuşti, ce dau impresia de compactitate. Aceleaşi sentimente sunt imprimate şi de întreruperile mari ale masivelor, sub forma unor poieni largi sau peluze întinse, de suprafe ele mari ocupate de oglinzile apelor stătătoare sau chiar curgătoare. Efectul grandios al unei suprafe e verzi este accentuat prin prezen a suprafe elor mari acoperite cu specii floricole, cu înflorire abundentă, cu un efect decorativ deosebit.

de stâncile. . De asemenea. induce şi creează veselie şi bună dispozi ie prin diferite combina ii contrastante dar unitare de linii. aici se încadrează şi spa iile verzi largi în care se folosesc speciile floricole în grupuri. Genul liniştit Genul liniştit sau calmant predispune la repaus şi la odihnă. având ca fundal imagine unor mun i înal i. în care sunt planta i arbuşti solitari sau sub formă de mici grupuri. Senza ia de mister a peisajului amenajat poate fi dată de arborii seculari. forme. cascadele. sau în anumite sectoare sau zone mai retrase. de luminişurile retrase. cu flori având culori calde.4. Genul visător Genul visător sau romantic determină stimularea fanteziei şi predispune la visare. O compozi ie realizată în acest gen are caracteristice spa iile verzi deschise.5. de veselie sau de entuziasm. trunchiurile bătrâne de arbori doborâ i. ce influen ează activ buna dispozi ie a omului. decorativi prin frunzişul bogat sau prin flori numeroase.5. ruinele sau mormintele false ce apar pe neaşteptate într-o anumită compozi ie. pe măsură ce vizitatorul o descoperă progresiv. 5. surpriza descoperirii acestora la un moment dat induc aceste sentimente cu caracter romantic.2. dar şi zonelor situate lângă suprafe ele apelor liniştite. unei mări sau ocean). Genul de bucurie Genul de bucurie. atât sub aspect psihic cât şi fizic. largi. 5. volume. dispuse într-un masiv păduros.3. Fascina ia exercitată de astfel de elemente asupra privitorului. a unui masiv păduros sau chiar albastrul liniei orizontului (în cazul peisajelor mărginite de imensitatea unui lac.2.2. Acest gen este caracteristic col urilor liniştite. culori. umbră şi lumină.

6. spa iile verzi din cvartalele de locuin e sau alte spa ii libere plantate.1.). dispuse într-o re ea continuă. . Spa iile verzi sau alte amenajări peisagistice. zona industrială. ce asigură protec ia multiplă a mediului. cu mărimea şi caracteristicile zonei sau zonelor pe care le deservesc. ce au rela ii de interdependen ă şi care tind să constituie un ansamblu complex şi unitar. fapt ce implică unitatea şi continuitatea sistemului de spa ii verzi urban cu cel periurban.Cap. atât urbane cât şi periurbane. Acest sistem este specific localită ilor cu re ele stradale neregulate. Sistemul de spa ii verzi Sistemul de spa ii verzi al unei localită i este constituit din totalitatea unită ilor de spa iu verde urbane şi periurbane. Sistemul în pete este un sistem de spa ii verzi neuniform. fâşii sau mixt în func ie de sistematizarea centrului populat. spa iile verzi se dimensionează în raport cu func iile atribuite. No iunea de sistem implică atât reparti ia echilibrată a tuturor spa iilor verzi indiferent de mărime sau categorie. Spa iile libere plantate trebuie să facă parte din componen a tuturor zonelor func ionale ale oraşului şi să se continue cu masivele plantate periurbane. Unele spa ii verzi pot fi situate atât în intravilan cât şi în extravilan. Sistemul în fâşii este caracterizat prin faptul că este un sistem uniform. grădinile sau scuarurile. cât şi legătura dintre acestea. limitarea perimetrului construibil. re ele stradale. ce reuneşte spa iile verzi din lungul arterelor de circula ie. etc. Sub formă de pete sunt dispuse parcurile. fiind caracterizat prin răspândirea izolată şi neregulată a unită ilor de spa iu verde. energie termică. recrearea şi odihna popula iei. şi care reprezintă de fapt „plămânul verde” al localită ii respective. energiei electrice. condi iile topografice şi climatice şi sistemul stradal. Dispunerea spa iilor verzi În interiorul unei localită i. gazului metan. 6. sta ii de distribu ie a apei. unită ile de spa iu verde pot fi distribuite sub formă de pete. organizarea zonelor func ionale urbane (zona reziden ială. sunt judicios repartizate. diferite dotări: sta ie de epurare a apelor menajere. profilate şi structurate prin solu ii de sistematizare urbană. Ca regulă generală. a zonelor cu teren variat sau a zonelor cu teren viran neocupat încă de construc ii. în strânsă corelare cu structura urbanistică. Proiectarea urbană urmăreşte realizarea unei densită i optime a clădirilor. dimensionate.2. sau unele din interiorul localită ii se continuă cu altele din exteriorul acesteia. VI CARACTERIZAREA ŞI PROIECTAREA SPA IILOR VERZI URBANE ŞI PERIURBANE Spa iile verzi pot fi situate fie în perimetrul construibil (intravilan) fie în afara acestuia (extravilan). zona politico-administrativă.

de protec ie a apelor sau a căilor de circula ie. păduri de recreare. După pozi ie se deosebesc: . concentrică. unele spa ii verzi având chiar caracter privat (grădinile locuin elor individuale). Tipuri de spa ii verzi Categoriile de spa ii verzi sunt numeroase. a solului. grădini publice. planta iile din cimitire. fiind administrate de persoane juridice sau fizice. planta ii de aliniament în lungul căilor rutiere sau ferate.periurbane (extravilane sau preorăşeneşti) în care intră: parcurile de cultură şi odihnă. .urbane (intravilane sau orăşeneşti) în care intră: parcuri de recreare. transversală sau longitudinal-transversală. pepiniere.3. contra cost sau doar pentru o numită categorie de oameni. grădini zoologice. numite şi spa ii verzi publice. . zonele de agrement (păduri de recreare. Acestea se pot clasifica în raport cu mai multe criterii. scuaruri. dispuse în lungul unor artere principale sau prin „fâşii verzi”. parcurile şi bazele sportive. radial-concentrică. . a sta iunilor balneo-climaterice). ce sunt administrate de primării. fâşii verzi şi planta i stradale de aliniament. După accesibilitatea popula iei largi: .cu acces limitat. a unită ilor de învă ământ sau a unită ilor social culturale. în func ie de sistemul stradal al localită ii. lungi de sute de metri. a sanatoriilor sau a unită ilor industriale. grădini botanice. păduri parc. 1. amplasare. amenajările peisagistice din incintele institu iilor. aici fiind cuprinse: spa ii verzi din incinta unită ilor culturale sau de învă ământ. acoperişurile verzi. pepiniere. grădinile locuin elor individuale. fiind diferite ca mărime. de regulă. între care legătura se realizează prin planta ii stradale. grădini botanice.cu acces nelimitat. întreprinderilor. . a apei. grădini sau scuaruri). asigurând optimul sub aspectul îmbunătă irii microclimatului şi realizării ambientului plăcut pentru popula ia respectivă. constituită din spa ii verzi periurbane.Această re ea poate avea o dispozi ie radială. Acest sistem este cel mai frecvent întâlnit.cu acces strict. 6. şi în care intră: parcuri. fac legătura şi cu centura verde a oraşului. sau în cazul unor studii sau lucrări de profil. dotări şi func ii. aici încadrându-se: sta iuni experimentale. planta ii de pe lângă unele dotări publice. care traversează localitatea şi care. a spitalelor. spa iile verzi stradale sau cele din cartierele de locuit. ştranduri). grădinile botanice şi cele zoologice. grădini şi scuaruri publice. în care accesul se realizează conform anumitor reguli. în care accesul este permis doar pentru cei ce îşi desfăşoară activitatea în aceste zone. Sistemul mixt sau combinat îmbină sistemele precedente. planta ii antiincendiare. planta ii antierozionale. de folosin ă generală. asigurând o mai bună func ionalitate în ansamblu. 2. planta ii de protec ie (a localită ilor. fiind realizat din unită i mari de spa iu verde (parcuri. longitudinală.

alpinarii. păduri de agrement. parcuri dendrologice. planta ii cu efect de parazăpezi. . Mărimea unui scuar se stabileşte luându-se în considerare că 20% din popula ia ce locuieşte în raza de deservire. amenajările peisagistice de pe lângă institu ii administrative.temporare sau provizorii. pie e dispuse de regulă în fa a unui edificiu important. destinate construirii unor cartiere de locuit. situate de regulă în cartierele de locuin e.3.înconjurate de străzi sau artere de circula ie. 6. Forma scuarului este dată de pozi ia acestuia. parcuri şi grădini zoologice. caz în care au un grad mai mic de poluare şi sunt mai liniştite. spa iile verzi cu caracter privat aferente locuin elor. aranjamente florale şi alei acoperite cu pietriş sau dale. păduri parc. frecventează simultan acel scuar. 400 m. Norma pentru un vizitator este de 25-30 m2. În cazul scuarurilor cu func ie strict decorativă se acceptă şi suprafe e mai mici de 0. având în componen a lor doar arbuşti.spa ii verzi cu profil specializat: grădini botanice.3-3 ha. . sau cu rol estetic-arhitectural datorită ob inerii unui efect decorativ deosebit şi prin punerea în valoare a unor edificii sau monumente. .în pie e – atunci când se suprapun par ial sau total cu suprafa a acestora.permanente.3 ha. scuarurile pot fi: . . spa iile verzi din cimitire. Scuarul Scuarul este unitatea de spa iu verde cu suprafa a cuprinsă între 0.spa ii verzi cu rol recreativ: scuaruri.scuaruri destinate odihnei şi jocului copiilor de vârstă preşcolară. După destina ie. asigurării circula iei pietonilor de la o stradă la alta. După func ii: . După durată.spa ii verzi utilitare şi de protec ie: aliniamentele din lungul căilor de circula ie rutieră sau feroviară. cu rol decorativ: scuarurile decorative. parcuri expozi ionale. pepinierele. . perdelele de protec ie. edificii culturale. . în cca. grădini şi parcuri publice. scuarurile pot fi situate: . parcurile sportive. terenuri de produc ie floricolă sau de gazon. ceea ce corespunde distan ei parcurse pe jos de către un om cu mers lejer. scuarurile por fi: . Raza de deservire a unui scuar este de cca. planta iile de consolidare antierozională.4. planta iile de protec ie a cursurilor de apă şi a acumulărilor deschise de apă. rozarii. configura ia terenului şi construc iile din jur. .spa ii verzi de înfrumuse are. 6-8 minute. gazon. caz în care acestea sunt uşor accesibile.în interiorul cartierelor de locuit. asigurării unui loc de joacă copiilor de vârstă mică supraveghea i de părin i sau bunici. categorie în care intră marea majoritate a scuarurilor. fiind destinată odihnei de scurtă durată. nu asigură liniştea pe care vizitatorii o caută şi au un grad mai mare de poluare datorită traficului auto. situată în intravilan. După modul de amplasare. ce se înfiin ează pe terenuri virane. spa iile verzi pentru copii şi tineret. destina ie. culturale sau de învă ământ. ce au planta ii arborescente şi arbustive şi toate dotările pe care le reclamă. Numărul scuarurilor se stabileşte în func ie de mărimea centrului populat şi de prezen a altor unită i de spa iu verde.

în care speciile sempervirescente au o pondere mai mare. Mărimea unui astfel de scuar se stabileşte în func ie de dimensiunile clădirii respective. Dată fiind această distan ă de deservire. Mărimea grădinilor publice se stabileşte considerând faptul că 15-20% din popula ia din zona deservită. ce ocupă 15-20% din suprafa a scuarului. chiar bazine cu apă sau fântâni arteziene. Spre deosebire de scuar. . respectiv arbori şi arbuşti.5. distan ă ce poate fi parcursă pe jos în cca. în care vegeta ia lemnoasă ocupă o pondere importantă. de învă ământ. aranjamente şi decora iuni florale. statui. dispuse la încrucişarea aleilor frecvent circulate. zone umbrite dar şi zone însorite. în acest caz accesul pietonal ne fiind posibil. în strânsă legătură cu ansamblul arhitectural învecinat. unitate având suprafa a cuprinsă între 3-20 ha şi care asigură recrearea şi odihna locuitorilor din zona învecinată. grădina publică poate fi prevăzută cu 2-3 sectoare. astfel încât să ofere protec ie fa ă de zonele cu trafic auto intens. respectiv o intrare la cca. cel pentru odihna pasivă şi cel pentru odihna activă. spre periferia scuarului. bănci. Intrările vor fi reduse ca număr. trebuie să permită fluxul pietonilor după direc iile dominante de circula ie impuse de obiectivele de interes din apropiere. 15-25 minute. situate în fa a unui edificiu important sau la intersec ia unor artere mari de circula ie. frecventează grădina în acelaşi timp. Aceste planta ii ocupă o suprafa ă importantă. Grădina este prevăzută cu o perdea compactă de specii lemnoase. peluze de iarbă.5 km. de pe o rază de 1-1. Grădina publică Grădina publică este unitatea de spa iu verde. datorită inexisten ei căilor de acces.scuarurile destinate recreării şi odihnei de scurtă durată înaintea unei ac iuni riguros planificată. scări (în cazul terenului accidentat). grădinile se amplasează la nivel de cartier sau complex de locuit. În acest sens se recomandă ca lungimea scuarului să fie cel pu in egală cu înăl imea clădirii şi cel mult dublă fa ă de înăl imea construc iei în fa a căruia se amplasează. Pentru amenajarea acestora se adoptă frecvent solu ii compozi ionale geometrice regulate. alei. în cadrul oraşelor mari. în lungul aleilor. situate în jurul unor institu ii publice. Dispozi ia aleilor. respectiv: sectorul pentru copii. 6. .. îndeplinind doar o singură func ie prioritară. Compozi ia unui scuar poate fi geometrică sau liberă. boschete. Planta iile arbustive şi arborescente sunt concepute şi dispuse sub formă de grupuri.scuarurile cu func ie prioritară decorativă. cu o normă pentru fiecare vizitator de 40 m2. pentru a nu fi traversată de alei de trecere. De exemplu. în fa a unei construc ii monumentale un scuar prea mic este necorespunzător. Primele două categorii de scuaruri prezintă în componen a lor planta ii de arbori şi arbuşti. chioşcuri pentru odihnă sau chiar monumente. partea centrală fiind amenajată în manieră geometrică iar spre periferie predominând caracteristicile stilului peisager. 3-4 ha. dar uneori grădina publică poate avea doar o singură zonă (sector). Compozi ia peisagistică este rezolvată în stilul mixt. a obiectivelor culturale. perdea ce are rol atât sanitar cât şi decorativ. de mers lejer. iar un scuar prea mare diminuează din impozan a edificiului. iar în cazul oraşelor mici grădina publică îndeplineşte rolul de parc. în jurul gării sau a sta iilor de autobuz. adăpost contra curen ilor de aer din direc ia dominantă.

Se recomandă dimensionarea sectoarelor astfel încât densitatea maximă să nu depăşească 300 vizitatori/ha în zonele de odihnă activă (sectoarele sportive). expozi ii. Zona în care este amplasat un parc nu trebuie să fie poluată fonic sau chimic. agrement) sau a unor activită i cu caracter cultural (spectacole. fiind formată din arbori şi arbuşti (30-60%). diferite dotări (cişmele. bazine sau chiar un mic lac. respectiv sta ionare). de direc iile dominante de afluen ă ce corespund principalelor zone exterioare deservite. şi să nu depăşească 160 vizitatori/ha în zonele de odihnă pasivă (zonele pentru plimbări sau pentru odihnă propriu-zisă. recomandându-se ca microrelieful acestei unită i de spa iu verde să fie cât mai variat. mai ales dacă există şi vegeta ie lemnoasă ce constituie nucleul de constituire a parcului respectiv. restaurant). manifestări artistice). ce depăşesc 20 ha. 6. culturale şi ştiin ifice fiind denumite parcuri de cultură şi odihnă. construc ii utilitare sau pentru agrement (chioşc. . cafenea. adăpost de ploaie. considerându-se că 10% din popula ia oraşului frecventează simultan un parc. destinate atât pentru odihna pasivă cât şi pentru diferite manifestări artistice. cât şi practicarea diferitelor activită i cu caracter sportiv (jocuri. iar intrările secundare să fie dispuse în zone intens frecventate. şi de capacitatea proiectată a parcului. Aleile şi căile de acces (10-15%) vor permite realizarea de trasee pentru plimbare. cofetărie. şi de densitatea popula iei. sporturi. Mărimea acestora se stabileşte în func ie de mărimea zonei deservite. toate aceste dotări vor ocupa maxim 20-40% din suprafa a totală a grădinii publice. locuri de joacă cu dotările aferente pentru copii.Vegeta ia utilizată într-o grădină publică va ocupa 40-70% din suprafa a acesteia. izolate de căile pietonale cu vegeta ie arbustivă şi arborescentă. În foarte multe cazuri. Un parc de cultură şi odihnă este caracterizat în primul rând printr-o vegeta ie bogată (65-75%). de re eaua stradală limitrofă. Intrările vor fi prevăzute cu parcări dimensionate fa ă de afluen a de vizitatori. parcurile se întind în vecinătatea localită ilor. locuri pentru jocuri statice. Luciul de apă împreună cu alte dotări vor avea ponderea de 15-20% din suprafa ă. bănci.000 de locuitori trebuie să existe un parc. precum şi spa ii vaste acoperite cu gazon (35-67%). gazon (32-66%) şi specii floricole (4-8%) din suprafa a totală. şi dacă este posibil să fie situat în apropierea unei ape curgătoare sau stătătoare. într-un cadru peisagistic deosebit. fiind cele mai mari unită i de spa iu verde urbane. ce cuprinde planta ii mari de arbori şi arbuşti (30-60%). datorită suprafe ei pe care o reclamă.6. ocupând doar 3-5% din suprafa a totală a parcului. Parcurile prezintă diferite dotări ce oferă vizitatorilor atât posibilitatea plimbării sau repausului în aer liber. în sectorul pentru copii sau în sectoarele distractive. Numărul de intrări şi amplasarea acestora se stabileşte în func ie de afluen a de vizitatori. Intrarea principală trebuie să corespundă cu direc ia celei mai mari afluen e de vizitatori. Plantele floricole sunt dispuse în zona intrării principale sau în zonele intens frecventate. de lungimi şi dificultă i diferite. Parcul Parcurile sunt reprezentate prin întinderi mari ocupate cu vegeta ie lemnoasă şi ierboasă. cu o normă de 60 m2 pentru un vizitator. Această unitate de spa iu verde va cuprinde alei (10-20%) şi spa ii de odihnă. Din datele de mai sus rezultă faptul că în oraşele cu peste 30. WC public).

În proiectarea unui parc se prevăd mai multe zone sau sectoare, dispuse unele fa ă de altele astfel încât să îşi poată îndeplini func iile cât mai bine, pentru ca diferitele activită i să nu se contrarieze, conform cu sectorizarea func ională. În func ie de mărimea şi complexitatea parcului, aceste sectoare sunt: sectorul de odihnă pasivă, sectorul pentru distrac ia adul ilor, sectorul pentru copii, sectorul sportiv, sectorul istoric, sectorul naturalistic, teatrul, estrada de concerte sau dans, cinematograf, săli de lectură în aer liber, restaurant, pavilioane pentru expozi ii, etc. Sectorul pentru odihna pasivă nu se va amplasa lângă cel sportiv, ci cât mai departe de acesta, în zone liniştite ale parcului, cu o pondere mare a vegeta iei forestiere, componentă ce atenuează fonic eventualele zgomote. Obiectivele care implică o mare aglomerare de vizitatori sau cele care sunt generatoare de agita ie şi zgomot, precum cinematograful, teatrul, terenurile şi dotările sportive, zona pentru distrac ii sau restaurantele, se amplasează periferic sau în locuri uşor accesibile, la distan e convenabile de sectoarele liniştite ale parcului, fiind prevăzute cu alei de acces dimensionate corespunzător, precum şi cu parcări exterioare, dispuse la limita parcului. Sectorul pentru copii se va amplasa în apropierea intrării principale, fiind separat de celelalte sectoare prin vegeta ie forestieră (arbori şi arbuşti), având cât mai pu ine alei pietonale. Sectorul sportiv poate avea în componen a sa terenuri, stadion sau alte amenajări pentru diferite sporturi. Pavilioanele pentru expozi ii se vor amplasa opus intrării principale, lângă o intrare secundară iar restaurantele în locurile intens frecventate, cu acces direct din oraş. Pe tot cuprinsul parcului pot fi dispuse chioşcuri, iar elementele ornamentale precum fântâni arteziene, statui, partere cu flori, se vor amplasa în fa a clădirilor sau pavilioanelor, în punctele intens frecventate sau în lungul aleilor principale. Este necesară constituirea şi a unui sector administrativ-gospodăresc, care să cuprindă o pepinieră pentru cultura diferitelor specii ornamentale, sere, răsadni e pentru producerea de răsaduri, anexe sau diferite construc ii administrative, sector care va fi separat de accesul publicului larg şi care va avea o pozi ie limitrofă parcului. Se recomandă ca vegeta ia lemnoasă şi cea ierboasă să ocupe suprafe ele recomandate, pentru a nu se supraîncărca parcurile cu diferite construc ii în detrimentul vegeta iei, construc ii care distrag aten ia vizitatorului de la frumuse ea naturii, pentru care acesta a venit de fapt.
tabelul 1 Procente de repartizare a principalelor componente ale unită ilor de spa iu verde (scuar, grădină publică şi parc)
Nr. crt. 1. 2. 3. Unitate de spa iu verde total Scuar Grădină publică Parc 60-85 40-70 65-75 destina ia suprafe elor (%) vegeta ia arbori şi specii gazon alei arbuşti floricole 20-60 5-10 30-75 15-20 30-60 30-60 4-8 3-5 32-66 35-67 10-20 10-15 alte dotări 0-20 20-40 15-20

6.7. Spa iile verzi din lungul străzilor, bulevardelor şi şoselelor
Aceste planta ii, ce înso esc adesea căile de circula ie publică din interiorul sau din afara localită ilor, pot fi de diferite tipuri, de la simple aliniamente de arbori sau arbuşti, până la adevărate fâşii verzi cu lă imi variate, având rol decorativ, sanitar, ecologic, de protec ie a circula iei şi a drumurilor, şi chiar economic. Func ia decorativă este realizată prin efectul estetic-arhitectural al acestor planta ii, îmbinându-se spa iul artificial cu elementele vegetale, prin aplicarea principiului armoniei. Speciile lemnoase introduc varietatea în uniformitatea construc iilor limitrofe căilor de circula ie, prin schimbările fenologice specifice diferitelor anotimpuri: culoarea frunzelor, prezen a florilor sau chiar a fructelor, bogă ia şi transparen a coroanei, textura şi forma acesteia. Vegeta ia lemnoasă fie eviden iază liniile arhitecturale ale unei construc ii sau ale unui ansamblu, fie maschează anumite elemente inestetice din apropierea căilor de circula ie. Aceste planta ii fac, de cele mai multe ori, legătura dintre marile unită i de spa iu verde dintr-o localitate, sau legătura sistemului de spa ii verzi urban cu cel periurban. Func ia sanitară şi cea ecologică sunt exercitate prin reducerea poluării atmosferice (re inerea prafului, a diferitelor pulberi şi a noxelor rezultate din circula ia autovehiculelor), ameliorarea microclimatului urban (umbrirea trotuarelor şi par ial a carosabilului, sporirea umidită ii aerului datorită proceselor de evapo-transira ie, îmbogă irea aerului în oxigen, modelarea vitezei aerului, modelarea temperaturilor extreme), diminuarea poluării fonice, reducerea trepida iilor datorită sistemului radicelar. Func ia de protec ie a circula iei şi a drumurilor este realizată în primul rând prin separarea circula iei pietonale de cea auto sau velo, prin mărirea confortului optic şi a siguran ei circula iei, prin mărirea capacită ii de ghidare a şoferului pe timp nefavorabil, prin reducerea stării de oboseală. Gardul viu din arbuşti, ce separă în unele cazuri benzile de circula ie de sensuri opuse, înlătură efectul de orbire. În afara localită ilor, planta iile arbustive de pe marginea drumurilor, reduc şocurile autovehiculelor în caz de derapaj sau accident. Numeroase planta ii măresc siguran a circula iei împotriva vântului şi a zăpezii, iar numeroase ramblee şi deblee au taluzurile fixate şi stabilizate prin astfel de planta ii. Unele planta ii, datorită monotoniei, devin supărătoare şi obositoare pentru ochii şoferului, aşa cum este cazul planta iilor de plopi columnari. În acest sens planta iile din lungul căilor de circula ie, în special din afara localită ilor trebuie astfel realizate încât să aducă varietate în peisaj şi nu monotonie. Func ia economică poate fi îndeplinită atunci când prin anumite extrageri se ob ine o cantitate de masă lemnoasă ce se poate valorifica. De regulă, această func ie este minimalizată. Speciile folosite în aceste categorii de spa ii verzi trebuie să îndeplinească unele condi ii cum ar fi: - să fie rezistente la noxe (praf, fum, gaze), - să aibă o perioadă de prezen ă a frunzelor cât mai lungă şi o perioadă scurtă de cădere a frunzelor, - să fie rezistente la diverşi factori de stres (temperaturi mari vara datorate încălzirii asfaltului, secetă, boli şi dăunători), - să nu producă fructe sau semin e care să murdărească carosabilul sau aleile,

- sistemul radicelar să fie profund şi nu superficial, pentru a nu degrada căile de acces sau diferite amenajări, - să nu drajoneze, - să aibă o creştere rapidă, - să fie longevive, - să suporte tunderile în coroană, - să suporte anumite concentra ii în sol de clorură de sodiu, provenită din amestecurile antiderapante împrăştiate iarna pe carosabil sau pe căile pietonale. În ceea ce priveşte forma coroanei, vor fi preferate cele ce au coroana piramidală sau globuloasă. Se recomandă folosirea speciilor locale precum: paltin de câmp, paltin de munte, frasin, tei, ulmi, carpen, scoruşi, dar şi specii exotice viguroase: castan porcesc, platan, ar arul argintiu, ar arul american, salcâm forma umbraculifera sau varietatea bessoniana. Pentru instalarea unor astfel de planta ii se folosesc puie i de talie mare. Planta iile din lungul căilor de circula ie pot fi constituite în principal prin aliniamente, care pot fi de mai multe categorii: aliniamente simple realizate dintr-un singur rând de arbori, aliniamente multiple realizate din 2, 3 sau 4 rânduri de arbori, aliniamente din arbuşti sub forma unor garduri vii sau aliniamente mixte realizate din arbori şi gard viu. Structura şi mărimea acestor planta ii se stabileşte în func ie de lă imea şi structura străzii, de lă imea zonei limitrofe acesteia, de intensitatea traficului auto şi a traficului pietonal, de cadrul arhitectural al construc iilor limitrofe (număr de etaje, importan a edificiului, accesul la edificiul respectiv), de orientarea străzii fa ă de punctele cardinale şi nu în ultimul rând de instala iile şi construc iile subterane. Bulevardele, ce au lă imi de 10-20 m sau chiar mai mult, vor avea benzile de circula ie auto şi velo, separate de căile de circula ie pietonale, sau chiar sensurile opuse ale circula iei auto, prin fâşii plantate cu arbori şi arbuşti. Dacă lă imea străzii este mai mică şi circula ia autovehiculelor intensă, se recomandă ca arborii şi în special arbuştii să se amplaseze între partea carosabilă şi trotuar. Dispunerea planta iilor este diferită putând fi: simetrică pe ambele păr i ale străzii, realizându-se perspective simetrice longitudinale, şi asimetrică sau unilaterală, în cazul trotuarelor asimetrice, în cazul străzilor orientate pe direc ia E-V când se recomandă plantarea laturii însorite sau în cazul drumurilor din afara localită ilor pentru deschiderea anumitor perspective laterale asupra unui obiectiv (panoramă, lac etc.). Aliniamentele de arbori din interiorul unei localită i sunt alcătuite, de obicei, dintro singură specie, specie ce poate fi schimbată după o intersec ie sau după o întrerupere a aliniamentului datorită prezen ei unui edificiu. Pot fi folosite două sau mai multe specii dar se recomandă ca acestea să fie asemănătoare ca habitus, talie, frunziş şi comportament ecologic. Distan a dintre exemplare diferă în func ie de ritmul static sau cel dinamic, putând fi egale sau variabile, sau se poate adopta plantarea liberă a străzilor. În zona intersec iilor pe o rază de cca. 25 m se recomandă păstrarea unei zone mai libere sau neplantate pentru asigurarea vizibilită ii asupra arterelor laterale. Intervalul dintre două exemplare arborescente variază între 5-12 m, în func ie de specie, de puterea de creştere, de lărgimea coroanei şi de înăl imea la care se doreşte să ajungă exemplarele respective. Planta iile sub formă de aliniamente simple se pot realiza pe fâşii de sol liber, de 1-1,5 m lă ime, uneori chiar 2 m, sau în spa ii individuale circulare sau pătrate, de minim 2 m2, dispuse pe trotuar. În cazul aliniamentelor duble lă imea minimă a fâşiilor de sol

partere cu flori. structură şi folosin ă diferite. au suprafe e variabile de la 40-50 m2 până la 400-1000 m2. pentru plimbările locatarilor sau pentru odihna acestora. Spa iile verzi ale ansamblurilor de locuin e Acestea sunt situate printre blocurile unui raion de locuin e. interpuse fie între blocurile alăturate fie între arterele intens circulate şi blocurile de locuin e. tomberoane). bănci sau alte spa ii pentru odihna pasivă. să permită un acces facil şi o bună vizibilitate pietonilor. recreativ şi decorativ. suprafe e îngazonate. ale unui cvartal sau ale unui cartier. ocupând suprafe e importante. După desimea acestor planta ii se deosebesc străzi şi bulevarde închise. . Cu ajutorul planta iilor de arbori se pot ameliora curen ii puternici ce se formează pe anumite culoare între blocuri. Amplasarea speciilor lemnoase trebuie să permită crearea de zone umbrite dar şi de zone însorite. Aceste grădini sunt amenajate şi între inute de proprietar după gustul propriu.liber este de 3. Spa iile verzi din cartierele de locuit Aceste spa ii verzi pot avea suprafa ă. sau de 4 m între rânduri pentru dispunerea simetrică (câte doi) a arborilor. 6.2. În componen a spa iilor verzi din cartierele de locuin e intră: suprafe e plantate cu arbori şi arbuşti. în strânsă concordan ă cu planta iile stradale.5 m pentru dispunerea alternativă a exemplarelor. 6. se recomandă folosirea a 2-3 specii lemnoase care să constituie fondul general sau dominanta.8. 6. în func ie de tipul de locuin ă sau de ansamblu de locuin e pe care îl deservesc. în func ie de pozi ia. fiind amenajate şi între inute de administra ia locală. alei pietonale. orientarea şi înăl imea clădirilor.8. pot fi mascate anumite construc ii utilitare inestetice (puncte termice. personal sau cu ajutorul firmelor specializate de profil. Astfel se deosebesc: spa ii verzi ale unui ansamblu de locuin e şi grădinile locuin elor individuale. Speciile vor fi alese şi amplasate. a noxelor sau a altor factori de inconfort. Aceste zone verzi servesc ca spa ii de joacă pentru copii. arii de joacă pentru copii. şi străzi şi bulevarde deschise. la care arborii (de talie mare) şi arbuştii sunt planta i la distan e mici. prezentând un acces limitat şi fiind de fapt spa ii închise delimitate de împrejmuiri. Astfel. balcoanelor sau a intrărilor blocurilor de locuit. Alegerea speciilor şi modul lor de grupare se realizează în aşa fel încât să se elimine monotonia construc iilor tipizate. în func ie de pozi ionarea ferestrelor. Prin planurile de sistematizare ar trebui prevăzute lă imi optime pentru astfel de planta ii. Au scop sanitar. parcări.1. punct de distribu ie a energiei electrice. la care arborii (de talie mică) şi arbuştii au distan e mari între exemplare. pot fi protejate anumite laturi de insola iile puternice din timpul verii.8. pentru diminuarea zgomotului. şi alte multe specii pentru varietate. Grădinile locuin elor individuale Aceste tipuri de spa ii verzi reprezintă o categorie aparte. ineren i în cazul aglomerărilor de locuin e de acest tip.

libertatea de alegere fiind totală în acest caz. institu ii. pergolelor. joasă sau fără împrejmuire. fie la cele ale unui arhitect peisagist de la o firmă de profil. dar şi a unor hoteluri. Pentru unele grădini interioare se poate adopta o solu ie strict . mobilier de grădină. un mic bazin cu aspect natural. folosindu-se diferite elemente native: specii ierboase. o cascadă miniaturală. suprafe e îngazonate.În func ie de pozi ia fa ă de clădire (locuin ă. uşor de între inut. a unor grupuri de specii sempervirescente. servitul mesei. arbuşti tunşi. magazie de unelte. pu ine exemplare de talie mai mare dar care nu vor incomoda prin dezvoltare şi umbrire. minilivadă. în func ie de specificul locului şi de estetica urbană adoptată în acea zonă. aranjamente florale. activită i de grădinărit. În func ie de mărimea acesteia. stânci şi pietre. sunt prevăzute în arhitectura acestora unul sau mai multe spa ii destinate amenajărilor peisagistice. arbustive sau lemnoase. în cazul spa iilor înguste se alege o compozi ie bazată în linii mari pe specii vegetale de talie mică. În această grădină locatarii imobilului îşi desfăşoară unele activită i precum: odihna pasivă sau activă. diferite aranjamente din materiale inerte de texturi şi culori variate. speciile cel mai des utilizate sunt speciile floricole perene. gazonul. minigrădină de zarzavaturi. îndeletniciri artizanale de dezvoltare a personalită ii. lămpi pitic. precum gazonul. arbuştii floriferi sau cei sempervirescen i de talie mică. padoc şi cuşcă pentru câine. Solu ia de amenajare adoptată poate reda cu mult rafinament un colt din natură. înot (în cazul existen ei unui bazin sau a unei piscine) etc. datorită caracterului special al construc iilor în care sunt realizate. Unele grădini pot fi amenajate sub influen a artei plastice folosindu-se elemente specifice: dale şi bănci de o anumită formă sau culoare. În func ie de mărimea spa iului disponibil. specii floricole şi arbuşti scunzi şi pentru accente. poate avea o împrejmuire (gard) înaltă. barbeque. Grădinile interioare. putând cuprinde: suprafe e şi căi de acces. trandafirii. inclusiv cea a unei ecranări vizuale complete dinspre trotuar. chioşcurilor şi treiajelor. bazin cu peşti decorativi. spitale. sau specii de răşinoase. Solu ia de amenajare adoptată poate fi liberă sau geometrică (simetrică sau asimetrică). cititul. pergole şi treiaje cu plante că ărătoare pentru realizarea umbrei. sedii de firme. grădina din spatele locuin ei şi grădina interioară. Astfel. În cazul vegeta iei. arbuşti şi liane. aşa cum reiese din denumire este situată în fa a locuin ei. sau a unei perdele de arbuşti înal i sau de liane. de gusturile proprietarului. sediu de firmă etc. fie după propriile idei. miniseră. Grădina de fa adă. fie prin realizarea unui gard viu înalt. Aproape în toate cazurile această grădină are doar func ie estetică. cu o compozi ie relativ simplă. Pentru spa iile largi se pot adopta diferite compozi ii. Aceste grădini pot fi amenajate pentru circula ia interioară sau pot fi amenajate doar pentru contemplare. arbori. diferite jocuri. În cazul unor locuin e.) acestea pot fi: grădina de fa adă. grădina este structurată şi amenajată. Grădina din spatele locuin ei are atât o func ie estetică dar mai ales func ională. respectiv de distan a de la gard la construc ie se poate adopta şi solu ia de amenajare. de activită ile pe care doreşte să le desfăşoare. speciile agă ătoare (liane sau specii anuale volubile) pentru decorarea zidurilor. Solu ia de amenajare se adoptă fie la recomandările arhitectului clădirii. precum şi diferite specii cu port pendent. fiind de fapt locul în care proprietarul doreşte să aibă intimitate şi adăpost fa ă de privirile indiscrete. piscină. sunt mai pu in răspândite şi cunoscute. chioşc de grădină.

se recomandă acoperirea acestuia. spărtură din diferite roci sau cu scoar ă de copac tocată. cu solu ii constructive şi de amenajare complexe. propor ia pietrişului şi nisipului va fi mai mare în detrimentul pământului. care în mediul natural se dezvoltă pe soluri scheletice sau chiar pe stâncării. Chiar folosirea rocilor în diverse mărimi. Pentru eliminarea efectului mecanic al picăturilor de ploaie asupra stratului fertil.geometrică sau se pot adopta principiile grădinilor miniaturale japoneze. Factorul limitativ pentru realizarea acestor spa ii verzi este panta învelitorii acoperişului. care are compozi ii diferite în func ie de speciile ce doresc a fi cultivate. Acoperişurile verzi extensive sunt asemănătoare grădinilor tradi ionale. nu sunt destinate accesului publicului şi având doar rol ecologic. Poaceae). specii de gazon (fam. . astfel. Crassulaceae. poate contribui la estetica compozi iei alese. alături de plante cu flori şi alei. unele specii din fam. de la bun început. de a evita spălarea stratului fertil de către apa din precipita ii dar şi de a constitui o barieră pentru rădăcinile ce se dezvoltă în profunzime. sau numeroase alte specii floricole. specii arbustive sau plante ierboase volubile şi liane pentru decorarea zidurilor limitrofe acestor terase. existând totuşi solu ii constructive şi pentru pante mai mari. Se preferă totuşi înfiin area acestora pe acoperişuri de tip terasă. odată instalat un astfel de spa iu verde este dificil de ajuns la hidroizola ie. pentru speciile de plante vivace. acoperişurile verzi pot fi intensive şi extensive. Suprafa a unei astfel de amenajări variază de la câ iva metri pătra i la zeci sau chiar sute. printre spa iile rămase libere între plante. astfel încât liniile arhitecturale ale construc iei să se îmbine plăcut cu scena de peisaj creată. iar dacă se cultivă specii mai preten ioase acest raport se inversează. Peste hidroizola ie se aşterne un strat drenant de o construc ie specială sau un strat mineral de o anumită granula ie care să permită eliminarea surplusului de apă din precipita ii. cu strat fertil mai gros. canalizări). Saxifragaceae. respectiv cele de stâncării sau de soluri scheletice (fam. format din fibre minerale. cu pietriş (de tip sort). 6. în func ie de clădirea respectivă şi de ceea ce doreşte să se realizeze. Urmează un strat de separa ie. fiind de maxim 10-15%. cunoaşterea situa iei (existen a şi pozi ionarea) tuturor instala iilor subterane ce deservesc clădirea (conducte de apă sau de gaz metan. În cazul tuturor acestor tipuri de spa iu verde este necesară. cu arbori şi arbuşti de talie mare. În func ie de caracteristicile lor. în vederea efectuării eventualelor repara ii. durabilă şi de bună calitate. forme sau provenien e. Acest tip de acoperişuri este mai dificil se realizat şi are în general costuri mari. Acoperişurile verzi Acoperişurile verzi (eco-acoperişuri) reprezintă un tip aparte de spa iu verde. O primă condi ie constructivă obligatorie este dotarea terasei sau acoperişului respectiv cu o hidroizola ie excelentă. Peste acesta se aşterne stratul fertil. cu rolul de a re ine o oarecare cantitate de apă necesară dezvoltării plantelor. fam. de regulă.9. Brassicaceae sau Campanulaceae). cu un sistem elaborat de iriga ie şi drenaj. cele intensive prezintă o grosime mică a stratului fertil (7-9 cm) şi plante de talie mică şi. Ca specii pot fi folosite cu deosebire cele rezistente la secetă. instala ii electrice.

respectiv: al angajatului sau func ionarului (firmă. al muncitorului (fabrici. Iarna pierderile de căldură sunt mai mici ceea ce implică o reducere a cantită ii de energie consumată pentru încălzirea suplimentară a acestor încăperi.prin crearea de asemenea amenajări se măreşte suprafa a acoperită de vegeta ie dintr-un oraş.şi nu în ultimul rând. fiind dotate cu mic mobilier de grădină. Rolurile acestor acoperişuri verzi sunt multiple: . policlinici. institu ii administrative). cabinete). pentru perioadele de vară cu deficit de precipita ii. diferite pulberi sau noxe. creându-se spa ii pentru odihnă.acestea re in diferite cantită i de praf.alături de celelalte tipuri de spa ii verzi. . prin re inerea în procente însemnate a apei din precipita ii. Prin punerea acestei cantită i de apă la dispozi ia stratului vegetal al acoperişurilor verzi şi prin procesele de evapo-transpira ie specifice plantelor. Suprafa a acestora variază de la 4 ha pentru 2-5 mii de spectatori. un acoperiş verde poate fi uneori aproape egal ca suprafa ă chiar cu cea ocupată de respectiva clădire. al proprietarului (locuin ă privată). prin nişele ecologice pe care le constituie pentru diverse vie uitoare. hale. constituind un ambient deosebit pentru toate încăperile ce au ferestre spre por iunea respectivă de acoperiş. în canalizările de evacuare a apei pluviale direct în râuri. de realizare a unor volume vegetale de echilibrare a suprafe elor deschise ale terenurilor sportive. . spa iile verzi propriu-zise. acoperişurile verzi contribuie la mărirea biodiversită ii în localită i. în zilele însorite. pentru servit ceaiul sau cafeaua etc.Pentru utilizarea speciilor arborescente şi a lianelor se recomandă folosirea unor containere speciale. până la 4-7.moderează regimul termic din încăperile situate la ultimul nivel. care în mod normal era dirijată prin sistemele de captare şi scurgere. respectiv zonele acoperite cu vegeta ie de in minim 30% şi au rolul de a separa diferite sectoare sportive. sau pot fi amenajate doar pentru contemplare. al bolnavului sau pacientului (spitale.. care să asigure un volum edafic şi o stabilitate corespunzătoare. acoperişurile verzi pot fi accesibile vizitatorilor. . prin dispozi ia acestora la înăl imi diferite. Solu iile amenajistice se vor adopta în func ie de clădire. Din suprafa a acestor complexe sportive. Parcurile şi grădinile sportive Acestea se amenajează în cadrul complexelor sportive.reduc semnificativ temperatura aerului de la nivelul acoperişului. Ca şi în cazul grădinilor interioare. comportându-se ca un bun strat termoizolant. fapt foarte important mai ales în marile aglomerări urbane. de ambient şi nu în ultimul rând de func ionalitatea spa iului respectiv. iar vara este eliminată supraîncălzirea aerului şi automat scăderea consumului de energie al aparatelor de aer condi ionat. . . umiditatea aerului este ameliorată semnificativ.10.5 ha pentru 5-10 mii de spectatori. În toate cazurile aceste spa ii verzi vor fi prevăzute cu sisteme de irigat. ateliere).influen ează în mod pozitiv circuitul apei la nivelul localită ilor. contribuind într-o oarecare măsură la purificarea atmosferei. fa ă de învelitorile clasice cu materiale bituminoase sau tablă. şi constituie unită i de sine stătătoare. . prin rolul estetic şi peisagistic deosebit influen ează benefic confortul vizual şi cel psihic al omului. . 6.

În cadrul acestora se recomandă amenajarea şi gruparea dotărilor pe sectoare specifice diferitelor categorii de vârstă. Pe cât posibil planta iile realizate nu trebuie să umbrească suprafe ele de sport. sau în cadrul scuarurilor. grupuri sanitare.11. duşuri etc. Suprafe ele îngazonate prezintă procente însemnate. Terenul pe care se înfiin ează un astfel de parc trebuie să fie plan. Suprafa a variază de la cca. în care constituie sectoare de sine stătătoare. Vegeta ia folosită va fi constituită din arbuşti şi arbori de mărimea a III-a. cu forme şi trasee geometrice în jurul terenurilor şi construc iilor iar spre periferie se vor adopta trasee libere. în func ie de ambientul în care sunt amplasate. Ca reparti ie a suprafe elor pentru elementele constitutive se consideră: 50-60% pentru vegeta ie. oină). şi vor fi dotate cu groapă cu nisip. Sectoarele pentru preşcolari vor avea minim 400 m2 pentru o capacitate de cca. Spa iile verzi pentru recrearea copiilor Acestea sunt amenajări de mărimi diferite. 30-40 copii. 3-6 ani. în ceea ce priveşte numărul şi lă imea. iar perimetral se realizează o perdea de protec ie. cu ghimpi (Berberis . în func ie de afluen a mare a publicului în zilele de competi ii. Zona pentru copiii de 7-10 ani vor avea cca. şi să nu producă fructe ce pot murdări. diferite săli de sport (gimnastică. sinuoase iar vegeta ia dispusă liber şi constituită din specii locale. baschet. volei. 20-25% pentru terenurile de joacă. clădiri administrative. Zona pentru copiii de 11-15 ani va avea cca. bănci. clădiri pentru vestiare. grădinilor publice sau a parcurilor. tenis). leagăne. 3500 m2 fiind dotată cu terenuri pentru diferite jocuri cu mingea (fotbal. cu solul permeabil. Sistematizarea generală a parcului cuprinde: stadion (fotbal. precum şi specii floricole şi de gazon. respectiv: până la 3 ani. dispuse în aria intrărilor sau a zonelor intens frecventate. când sunt în afara localită ii. terenuri pentru diferite sporturi (tenis. unde distan a parcursă este cât mai mică şi unde copiii sunt feri i de căile de acces auto. labirint. tobogane. Spa iile verzi pentru recrearea copiilor cel mai frecvent se amplasează în interiorul cartierelor sau cvartalelor de locuin e. 6. caz în care au caracter de tabără. 8-10% pentru alei şi 2-5% alte construc ii. atletism).Sunt utilizate numeroase planta ii de aliniament pentru crearea de perdele sau ecrane verzi de separare vizuală. pentru a se realiza fluxul cât mai facil. Amenajările peisagistice constituie şi locul de odihnă şi plimbare a sportivilor sau a vizitatorilor veni i pentru o anumită manifestare sportivă. 7-10 ani. Toate aceste amenajări sunt subordonate organizării func ionale a parcului. balansoare. separate prin vegeta ie. polo). handbal. bazin acoperit sau în aer liber (înot. 11-15 ani. gazon sau arbuşti. cu precădere împotriva vânturilor dominante. Pentru realizarea unei perdele de protec ie se recomandă plantarea perimetrului acestor zone cu arbori şi arbuşti. de aria pe care o deservesc şi de categoriile de vârstă pentru care sunt dotate. Pentru toate sectoarele diferitelor sporturi precum şi pentru toate terenurile. Stilul adoptat este cel mixt. liane sau specii volubile pentru înverzirea zidurilor. cu dotări specifice vârstei precum şi un teren înierbat pentru jocul cu mingea. arte mar iale). volei. 1000 m2 pentru 40-50 copii. aleile de acces vor fi dimensionate corespunzător. bârnă de echilibru. Sunt excluse speciile cu rezisten ă mecanică mică (Buxus senpervirens). 100 m2 până la câteva hectare. precum şi numeroase aranjamente decorative cu specii floricole.

arbuşti fructiferi. Perimetrul incintei se recomandă să fie plantat cu o perdea vegetală compactă. Rhus typhina). cu rol de protec ie împotriva prafului. bob sau săniu ă. de cadrul general în care este situat complexul de construc ii al institu iei respective. labirinturi. medicinale şi melifere. Prin dispunerea vegeta iei lemnoase se realizează atât zone umbrite moderat. Arborii planta i lângă clădiri vor fi amplasa i. ce poate cuprinde: o mică livadă. În cazul taberelor. balansoare. cu frunze. rabate sau diverse aranjamente floristice. şi vor fi izolate prin planta ii compacte. În cartierele de locuit sau în scuaruri. . pistă pentru patine cu rotile. şi spa ii verzi cu diferite amenajări. alei pentru biciclete sau trotinete. Dar în func ie de microrelief. fructe sau semin e. spaliere. tobogane. aceste zone au ca dotări şi echipamente pe cele obişnuite: gropi cu nisip. un mic monument sau un bust. cu alei ce converg spre intrările mai importante şi o axă principală de compozi ie ce se suprapune peste aleea ce uneşte intrarea în incintă cu clădirea principală. 6. bănci. Laburnum anagyroides. arbori de mărimea a III-a. fructe sau semin e cu gust şi miros neplăcute. incluzând: terenuri pentru diferite jocuri sau sporturi. astfel încât pe păr ile sudice şi vestice ale construc iilor să poată umbri par ial clasele prea însorite. leagăne. iritante (Cornus sanguinea) sau care să păteze (Juglans sp. Din sortimentul de specii folosite în aceste spa ii verzi se exclud cele cu ghimpi.12. sau pentru desfăşurarea diferitelor activită i sportive sau didactice. care murdăresc. se pot adopta diferite alte maniere de amenajare. Robinia sp. prin varietatea coloristică pentru anumite zone. pârtie pentru schiuri. sau printr-un fond mai neutru pentru zonele cu dotări viu colorate. coşuri de gunoi etc. ronduri. dotările vor fi mult mai complexe.). Pentru numeroase unită i de învă ământ este necesară înfiin area unui sector pentru ştiin ele naturii. un mic bazin prevăzut cu o fântână arteziană. Stilul adoptat de cele mai multe ori pentru zona verde din imediata vecinătate a clădirii principale este cel geometric. cât şi zone însorite. arbuşti sempervirescen i sau floriferi. corpuri de iluminat. flori. sau care să fie toxice (Taxus baccata.sp. teren pentru focul de tabără.. pe lângă construc iile specifice destinate procesului didactic. destinate odihnei. cele cu frunze. Ca elemente prezente în această zonă sunt: peluzele de gazon.). pentru o reducere cât mai mare a zgomotului specific acestor activită i. plante decorative sau chiar o minicolec ie dendrologică sau floricolă. Amenajările peisagistice sunt realizate într-o manieră liberă şi trebuie concepute astfel încât să constituie o ambian ă de bună dispozi ie. a zgomotului şi a gazelor. grădina de zarzavat. pistă pentru alergare. iar pe laturile estice şi nordice se vor amplasa în dreptul por iunilor de ziduri fără ferestre. terenuri pentru jocuri de masă. eventual un mic stadion. Spa iile verzi de pe teritoriul şcolilor. necesare odihnei şi relaxării copiilor în recrea ii. bazin pentru înot. flori. Terenurile destinate activită ilor sportive sau pentru diferite jocuri în aer liber vor fi amplasate opus fa ă de sălile de clasă. bârnă pentru echilibru. grădini elor şi creşelor Institu iile de educa ie şi învă ământ prezintă în incinta aferentă. bibliotecă volantă. care au gust neplăcut sau care sunt iritante sau otrăvitoare. plante tehnice.

unde vor lipsi sau vor fi înlocui i cu arbuşti de talie mică. ce au rolul de a estompa caracterul inestetic al clădirilor sau instala iilor. Astfel. Speciile floricole se vor alege în func ie de specificul proceselor de muncă. iar acolo unde spa iul permite suprafe ele cu vegeta ie lemnoasă vor fi cât mai mari şi cât mai compacte. grupuri de arbuşti dar şi de arbori care vor umbri par ial mesele şi băncile. pasive cu rol calmant. bănci. rabate de flori. . precum şi obiecte din materiale calde. 6. Componenta cea mai importantă. Aceste spa ii verzi trebuie să asigure condi ii prielnice de recuperare şi refacere a sănătă ii diferitelor categorii de bolnavi. diferite. respectiv cea a intrărilor. pentru fiecare elev. familiare. func ional şi estetic. De asemenea. având ca dotări mese. Spa iile verzi din incinta spitalelor. Speciile cu coroană largă vor fi dispuse în zonele largi necondi ionate de prezen a drumurilor de incintă. se amenajează şi locuri pentru pauza de masă şi odihnă. în alternan ă cu diferite grupuri de arbori şi arbuşti. sanatoriilor şi sta iunilor Pentru a-şi putea îndeplini cât mai bine rolul pe care-l au. cu forme şi spa ii plăcute şi confortabile. calmante. este vegeta ia lemnoasă. cu rol stimulator. birourilor. fizică şi chimică specifică diferitelor întreprinderi şi de a crea un cadru cât mai plăcut pentru salaria i. Normele recomandate sunt de 70 m2/bolnav pentru spitalele urbane şi de 150 2 m /bolnav pentru sanatorii sau sta iuni balneoclimaterice. Amenajarea acestor spa ii verzi urmăreşte realizarea unui ansamblu unitar. în întreprinderile cu procese monotone se folosesc specii cu flori de culori vii. Spa iile verzi din incinta întreprinderilor De cele mai multe ori întreprinderile dispun de zone largi în care se pot amenaja spa ii verzi. pentru mărirea gradului de vizibilitate. În şcoli se recomandă o normă de 5 m2 spa iu verde şi de 1.Normele indicate pentru un copil sunt de 20 m2 pentru copii mai mici de 3 ani (creşe şi cămine) şi de 25 m2 pentru copii de 3-6 ani. Căile de acces auto vor fi mărginite de arbori. se vor folosi plante cu flori ce au culori reci. vor mărgini aleile pietonale şi vor fi dispuse cu precădere în zonele intens frecventate. Solu iile de amenajare vor folosi compozi ii simple. de a diminua poluarea fonică. coşuri de gunoi şi cişmea cu apă potabilă. Aceste zone vor fi prevăzute cu peluze de gazon.14. iar pentru întreprinderile cu medii zgomotoase care obosesc nervii sau medii cu diferite radia ii luminoase care irită ochii. aceste categorii de institu ii trebuie să dispună de un ambient cât mai curat şi mai sănătos. ce sunt dispuse de regulă în afara localită ilor. Parterele cu flori şi peluzele de gazon.13. sau a celor rezervate pauzelor. 6. cu specii floricole având culori liniştitoare. cu cel mai mare impact peisagistic. Speciile folosite vor avea coroana îngustă şi înaltă pentru a nu stânjeni deplasarea vehiculelor cu gabarit mare. luându-se în calcul influen a psihică mai ales a cromaticii acestora. care va fi dispusă pe întreg teritoriul.5 m2 de teren sportiv. cu excep ia intersec iilor.

drumuri interioare de acces auto etc. se amenajează zone sau col uri liniştite în mijlocul unor grupuri de arbori. . având un rol important în micşorarea vitezei vântului. glicină sau trandafiri.Vegeta ia lemnoasă de ine un procent important din suprafa a spa iului verde. brad. capelă sau un monument memorial. se vor amenaja poieni umbrite sau semiumbrite prevăzute cu hamacuri sau şezlonguri. de afec iunile care se tratează în cadrul acestora. Pentru institu iile în care sunt trata i bolnavii ce suferă de surmenaj sau de oboseală se amenajează locuri de odihnă cu vederi panoramice. Dacă spa iul permite. Planul de sistematizare al unui cimitir este bine organizat. sau în jurul edificiului central. Astfel. centrale. care are ca dominantă un monument dedicat ostaşilor români sau de alte na ionalită i. delimitarea şi mascarea sectoarelor administrative. prezintă şi o zonă. influen ând benefic recuperarea acestora. Potecile şi aleile vor avea pante uşoare şi vor fi par ial umbrite. pornesc mai multe alei rectilinii. sau în sens radial. cantonate în special în zonele de odihnă pasivă (bănci. molid. subordonate fa ă de intrarea principală sau de edificiul cel mai important din incintă. cu oglinzi de apă ce au efect odihnitor şi relaxant. dispuse în alternan ă cu zonele însorite. necesare bolnavilor. chioşcuri). Pe suprafa a spa iului verde se vor afla chioşcuri pentru odihnă. datorită lipsei de spa iu. dispuse în lungul aleilor principale. diverşilor eroi ce au murit pentru o anumită cauză. sau chiar garduri vii. Pentru sanatoriile cardiologice se va folosi genul liniştit al peisajului. din specii sempervirescente. atenuarea zgomotului de la eventualele surse din jur. Cu ajutorul vegeta iei lemnoase sau a diferitelor chioşcuri. În această zonă sunt prezente partere de flori sau chiar diferite aranjamente floristice mai rafinate. flancate de planta ii sobre. a plantelor cu flori mirositoare sau a plantelor aromatice. purificarea aerului. separarea diferitelor amenajări precum parcări. dar şi specii de foioase precum: tei. ce au efect liniştitor. numită „cimitirul eroilor”. chiparoşi. bine delimitată. pasive au un efect psihologic important asupra pacien ilor. spa iile verzi aferente vor avea un specific propriu. treiaje sau pergole acoperite cu liane se realizează zone umbrite. În func ie de destina ia institu iilor respective. Cimitirele mari. de regulă fiind conceput în manieră geometrică. sub formă se aliniamente de arbori sau arbuşti. 6. se pot amenaja voliere cu păsări decorative sau cu păsări cântătoare.15. cimişir. favorabilă plimbărilor de fortificare a inimi. cu bănci şi şezlonguri. Nelipsite vor fi şi suprafe ele mari acoperite cu gazon precum şi parterele cu flori. cu alei şi căi de acces paralele. Spa iile verzi din incinta cimitirelor Adesea. Se recomandă folosirea de arbori şi arbuşti ce degajă uleiuri eterice. numeroase cimitire au amenajări peisagistice sumare. De asemenea. ar ar american. tisă. de la intrarea principală sau de la biserică. Aleile vor fi cât mai orizontale sau vor avea o înclinare mică. acoperite cu plante agă ătoare. Astfel. separarea incintei fa ă de vecinătă ile incompatibile. reduse doar la aliniamente de arbori. se recomandă realizarea de terenuri umbrite sau însorite pentru gimnastică sau sporturi uşoare. În cazul institu iilor curative pentru bolnavii de plămâni se foloseşte genul romantic. de arbuşti sau astfel de spa ii înconjurate de treiaje cu plante că ărătoare. Frecvent pentru aceste planta ii sunt folosite specii de tuia. constituit din biserică. paltini. castani porceşti. Parterele cu flori cu nuan e reci. bazin de înot cu plajă însorită sau semiumbrită. precum şi pergole cu vi ă de vie.

precum şi cu pozi ia în care se află vizitatorul în acel moment. Ca specii lemnoase frecvent folosite. caprifoiul (Lonicera japonica). alei şi poteci trebuie să asigure vizitatorului accesul în toate zonele şi parcurgerea unor trasee variate.Perimetrul se recomandă să fie împrejmuit cu un gard viu. de taluzare sau de înăl are a unor zone. industrială sau medicinală a plantelor. Amplasarea unei grădini botanice se va realiza în aşa fel încât să fie cât mai departe de zonele industriale sau de alte elemente indezirabile (groapă de gunoi. şi obligatoriu cel pu in un curs de apă. Paeonia sp. utilită ile şi căile de acces.. Pentru realizarea de microsta iuni cât mai diferite. situate în intravilan sau în extravilan. Aster sp. Accesul vizitatorilor trebuie să fie comod. dar şi în punctele cheie. Alături de acestea sunt folosite şi numeroase specii de plante floricole perene rustice. se execută lucrări de excavare. fără ca acesta să treacă de prea multe ori prin acelaşi loc. 6. Grădinile botanice Reprezintă teritorii de diferite mărimi. după considerente ştiin ifice (taxonomice). Microrelieful. de recreare. sanitar şi decorativ. Spa iile verzi cu profil specializat 6.16. Convallaria majalis etc. din cele mai îndepărtate col uri ale Lumii. Realizarea acestor colec ii de plante serveşte: la cunoaşterea florei autohtone şi a celei din alte regiuni. să poată fi realizat pe jos. Conceperea şi realizarea grădinilor botanice sunt realizate astfel încât func ia ştiin ifică să se îmbine cu cea educativă. sanitară. mai ales la intrarea principală sau şi la intrările secundare. în afară de cele amintite. Vegeta ia lemnoasă dintre locurile de veci este constituită din arbuşti. Aici sunt reunite atât elemente ale florei autohtone cât şi ale florei exotice. În cazul în care terenul nu este prea frământat. de maximă circula ie. Narcissus sp. ce nu necesită condi ii deosebite de cultură şi îngrijire (Iris sp. în special cei urcători şi cei din grupa Polianta. Chrysanthemum sp. de recreare şi decorativă. surse de zgomot puternic). sau dacă distan a fa ă de centrul populat este mai mare. Sistemul de drumuri. pentru realizarea acestor denivelări. cu multe denivelări. halde. arborii fiind evita i. influen ează organizarea grădinii botanice pe sectoare. Lupinus sp.. Sedum sp. saschiul (Vinca minor). amenajate după diferite criterii: după zonele geografice ale ării sau ale Globului. să existe mijloace de transport în comun. după concep iile . Orice grădină botanică trebuie să aibă o sistematizare judicioasă a teritoriului.16.. corespunzătoare diverselor specii de plante sau pentru crearea diferitelor ambian e care să sugereze medii naturale sau scene de peisaj specifice. care adăpostesc colec ii de plante realizate în principal în scop ştiin ific. la instruirea cultural-educativă a popula iei sau la constituirea unui cadru plăcut pentru recrearea şi odihna publicului larg. din specii sempervirescente. Sempervivum sp.. dar şi culturaleducativ. iedera (Hedera helix). după importan a decorativă. înfiin ându-se în acest scop diferite sectoare. şi eventual cu un aliniament de arbori de mărimea a III-a.1. În acest sens este obligatorie pozi ionarea de panouri explicative. sunt: trandafirii. terenul pe care se realizează o grădină botanică trebuie să aibă un microrelief cât mai variat. datorită ac iunii nefavorabile a rădăcinilor acestora pe parcursul creşterii. la aclimatizarea diferitelor specii în vederea introducerii în cultură.). fiecare panou având o hartă clară cu sectoarele şi construc iile prezente aici. alimentară.

licee sau a alte unită i de învă ământ. melifere. respectiv în sere încălzite sau semiîncălzite. plante aromatice.). care în mod normal rămân neobservate în natură de către oameni. sectorul administrativ. mai ales în ceea ce priveşte altitudinea. sau arbori cu efect decorativ deosebit. până la cele superioare (ultimele fiind . de parc. estivală sau autumnală. vernală. folosindu-se diferite dotări specifice grupelor de soiuri: spaliere. forme de relief sau a celor mai importante unită i de vegeta ie. Ca sectoare. urcători. diverse suporturi sau chiar ziduri. Fiecare plantă sau grup de plante prezintă panouri cu explica ii cu privire la calită ile şi întrebuin ările specifice. la exterior. ine cont de asigurarea continuită i înfloririi. numit şi colec ia botanică. hibrizi floribunda etc. vara îngropate în sol. ierbar). folosindu-se succesiv specii cu înflorire prevernală. Pe lângă marea majoritate a speciilor exotice plantate care rezistă la condi iile climatice locale. Acest sector este destinat în principal lec iilor în natură organizate de cadrele didactice din şcoli. dar în containere. rozariu-ul. în acest sector. şi implicit expozi ii foarte diferite. rozariul sau sectorul trandafirilor este realizat după principii sistematice. dar şi publicului larg. În sectorul sistematic sunt reunite specii dintre cele mai diferite. treiaje. în care se găsesc speciile spontane ale genului Rosa. englezeşti. pot fi cultivate şi specii sensibile la frig. sunt frecvent utiliza i arbuştii sempervirescen i de talie mică sau chiar mici grupuri de conifere. sectorul plantelor acvatice. rădăcinoase). medicinale etc. sub formă de aranjamente florale minu ios concepute precum şi arbuşti floriferi sau sempervirescen i. ce întră în componen a fundalurilor şi încadrărilor. sunt reunite speciile dintr-un anumit continent sau o anumită regiune (flora mediteraneană. Sectorul plantelor decorative este situat fie la intrarea principală. leguminoase. grădina japoneză. se eviden iază: sectorul plantelor decorative. de la cele inferioare. grupează specii de plante cultivate ce au întrebuin ări în diferite ramuri ale activită ii umane. serele. fie se desfăşoară între cele două elemente. Rozariu-ul. pergole.). sectorul plantelor de cultură. În sectorul florei Globului. aranjate în func ie de taxonomia regnului vegetal. Ansamblul peisagistic al rozariului este realizat cu ajutorul arborilor şi arbuştilor. şi compartimente ale diferitelor grupe de soiuri (nobili. Aici sunt puse în aten ia publicului plante. sectorul sistematic. Aici se regăsesc plante alimentare (cereale. muzeu. tehnice. flora Asiei etc. Sectorul plantelor spontane folositoare. Sectorul plantelor de cultură.şi modalită ile de realizare a grădinilor unei epoci sau a unei culturi (tipuri de grădini) etc. existând în cadrul acestuia diferite compartimente precum: compartimentul trandafirilor sălbatici sau de peisaj. şi iarna protejate în spa ii adăpostite. Aici sunt cultivate speciile de plante cu cel mai mare efect decorativ. Acest sector prezintă un maxim de interes începând cu sfârşitul lunii mai şi până în octombrie. sectorul florei diferitelor zone geografice. În sectorul florei României sunt prezentate plante specifice diferitelor regiuni. ce au drept scop eviden ierea cromaticii sau habitusului diferitelor soiuri. pentru a face posibilă dispunerea firească a speciilor. cu o organizare mai simplă (de obicei de la muşchi şi ferigi). Ca solu ii de amenajare se adoptă o compozi ie geometrică. fie în fa a clădirilor importante (birouri. întâlnite cel mai des în sistematizarea unei grădini botanice. sectorul plantelor spontane folositoare. Realizarea planta iilor floricole. Pentru realizarea unei diversită i texturale sau cromatice chiar în interiorul colec iei de trandafiri. ce au diverse întrebuin ări. hibrizi Polianta. arhitecturală. ce favorizează dispunerea sistematizată a soiurilor de trandafiri. Polianta. eviden iază specii vegetale valoroase din ara noastră. Acest sector prezintă cel mai variat microrelief.

grădinile botanice îmbină func ia de conservare a diferitelor specii vegetale (rare sau periclitate). Astfel. şi prezintă un microrelief variabil pentru realizarea de microsta iuni cât mai diferite necesare aclimatizării şi cultivării numeroaselor specii lemnoase autohtone şi exotice. ambian a fiind puternic marcată de elemente de arhitectură proprii acestor culturi: pavilion de servit ceaiul. Aceste colec ii dendrologice constituie locul unde se realizează primele încercări de aclimatizare a speciilor forestiere de interes forestier. uneori chiar un miniparc zoologic. sera înmul itor. sera plantelor acvatice tropicale. poartă torrii. acestea fiind grupate după cerin ele ecologice. mediteraneene. cu cea de educare a publicul şi de cultivarea acestuia pentru frumos. ce grupează speciile forestiere în func ie de condi iile ecologice pe care le reclamă. sau din alte regiuni calde ale Globului. este dispus de regulă. Prin structura. prin universul vegetal pe care îl reunesc cu scopul de a-l oferi vizitatorilor sub forma diferitelor „spectacole de formă şi culoare”. pepinieră. în care sunt create condi ii cât mai propice dezvoltării speciilor proprii mediului mlăştinos sau acvatic. prin solu iile de amenajare adoptate.16. pădure de foioase. ornamental. decorativ şi recreativ. sera plantelor din regiune mediteraneană. colec ie de trandafiri. . pădure mixtă. Suprafa a acestor colec ii variază de la câteva hectare la câteva zeci de hectare. în apropierea intrării principale. şi adăposteşte colec ii de plante exotice: tropicale. pasul chinezesc din dale de piatră. sera colec iilor. Parcurile şi grădinile dendrologice Parcurile dendrologice (arboretumuri) şi grădinile dendrologice reprezintă colec ii de specii lemnoase (arbori. clădiri administrative. sera azaleelor şi cameliilor. Complexul de sere. este un sector aproape nelipsit din orice grădină botanică. Acest sector este destinat cu precădere specialiştilor sau elevilor şi studen ilor ce înva ă în unită i cu profil biologic. sera cactuşilor şi a plantelor suculente din regiunile deşertice. Acest complex prezintă sere de dimensiuni diferite în func ie de dimensiunile speciilor găzduite. pajişti. când multe din speciile vegetale tropicale înfloresc şi când celelalte sectoare (exterioare) nu mai au atractivitatea din timpul primăverii. Sectorul plantelor acvatice se prezintă sub forma unui bazin sau complex de bazine. fiind folosite specii lemnoase din Extremul Orient. eventual un mic templu şi nelipsitul bazin cu lotuşi şi peşti decorativi. subtropicale. cu cea de recrearea a popula iei şi nu în ultimul rând cu func ia decorativă. amenajările de aici fiind realizate în maniera stilului sino-japonez. industrial sau alimentar. verii sau toamnei.monocotiledonatele). didactic. lanterne de piatră. ocupă procente importante şi conferă nota generală a arboretumului. se deosebesc: sera palmarium. după zona geografică de provenien ă. arbuşti şi liane) realizate în scop ştiin ific. pod arcuit din piatră. Cursurile şi suprafe ele de apă constituie elemente importante în realizarea de sta iuni de luncă sau a unor peisaje deosebite. Sistematizarea colec iei implică realizarea diferitelor sectoare.2. ce a constituit nucleul înfiin ării colec iei. Vegeta ia forestieră spontană. sau mai rar. 6. pădure de răşinoase. Grădina japoneză. Acest sector prezintă un interes ridicat în special iarna. sera rezervată expozi iilor florale. Ca sectoare specifice se pot aminti: vegeta ie ini ială. sera orhideelor şi a plantelor epifite.

de tip „microbiotop sau minihabitat”. înfiin ată la începutul sec. de recomandat cât mai largi. pentru asigurarea umbrei pe timp de vară. În cazul păsărilor zburătoare. Bacău). care să permită o oarecare mişcare de zbor acestora. vegeta ia lemnoasă şi ierboasă. şi reclamă obligativitatea creării de spa ii largi. înfiin at în 1880. curs de apă. care va fi folosită atât ca sursă de apă. păstrarea unor exemplare vii ale unor specii periclitate în încercarea de înmul ire în captivitate a acestora. 6. având o suprafa ă de 70 ha.De regulă. Scopul acestor grădini sau parcuri zoologice este multiplu: educarea şi îmbogă irea cunoştin elor oamenilor de orice vârstă. . să nu existe zone industriale. Dintre cele mai importante parcuri şi grădini dendrologice din ara noastră. sau instala ii cu influen e nocive asupra faunei adăpostite. Bacău). . pot fi amintite: . al XX-lea. solu iile amenajistice adoptate sunt în maniera stilului peisager. Noile norme de creştere şi îngrijire a animalelor sălbatice în grădinile zoologice. Delimitările şi separarea între diferite sectoare se realizează prin planta ii masive de arbori şi arbuşti. pentru mărirea valorii estetice a acestor spa ii. având în acest sens îngrădiri.3. . trebuie să ocupe suprafe e importante.5 ha. este necesară construirea de voliere largi. perdele sau garduri mascate cu liane.arboretumul Dofteana (jud. arbuşti sau liane pentru crearea unui mediu cât mai natural speciei respective. care adăpostesc colec ii de animale din diverse regiuni ale Lumii. în ceea ce priveşte frumuse ea. în care să fie redat cât mai fidel a unui col din mediul natural al speciei respective (grote. al XVIII-lea. Arad). aclimatizarea unor animale exotice importante din punct de vedere economic. cât şi pentru amenajările specifice faunei acvatice. înfiin at în 1909. Grădinile şi parcurile zoologice Acestea reprezintă teritorii. de tipul cuştilor cu gratii. vegeta ie specifică) şi la care separarea fa ă de vizitatori să se realizeze prin diferen e de nivel sau şan uri cu apă.arboretumul Simeria (jud. .16. strâmte.arboretumul Hemeiuş (jud.5 ha. înfiin at în 1908. . fiind condi ionate de existen a vegeta iei ini iale şi de microrelieful teritoriului. cu o suprafa ă de 34 ha. Multe spa ii destinate animalelor sunt prevăzute în mod obligatoriu cu diferite planta ii de arbori. interzic inerea acestora în condi iile improprii ale spa iilor mici. Amplasarea colec iilor de animale se recomandă să se realizeze în afara perimetrului construibil. Timiş). satisfacerea curiozită ii oamenilor cu privire la lumea animală. vechimea şi mărimea colec iilor. de preferabil într-un masiv forestier şi în apropierea unei ape curgătoare. cu o suprafa ă de 60 ha. având o suprafa ă de 48. clădiri şi instala ii special realizate acestui scop. gropi de gunoi. Hunedoara). bazine. realizarea de către biologi a observa iilor cu privire la biologia şi comportamentul unor specii. pentru a completa ambientul. Vecinătă ile nu trebuie să fie indezirabile. pentru mascarea adăposturilor şi refugiilor unor specii de animale. construc iile sau zonele administrative ce servesc la îngrijirea animalelor şi între inerea instala iilor respective.arboretumul Bazoş (jud. stâncării.grădina dendrologică Macea (jud. Pe ansamblu. a masca zidurile inestetice. cu o suprafa ă de 20. înfiin at la începutul sec.

pentru sezonul cald. cu voliere şi vegeta ie.sectorul primatelor. libere. cu voliere pentru răpitoare de zi precum: vulturi. Numărul şi tipurile de sectoare ale unei grădini zoologice variază în func ie de mărimea teritoriului. uli.). . păuni. şi padocuri acoperite. . trunchiuri de arbori.sectorul reptilelor. pantere. .: . cormorani. caprine. zimbrii etc. datorită fie dimensiunilor mari (necesită un spa iu foarte mare pentru decolare) fie faptului că sunt semiîmblânzite. pentru speciile sălbatice care nu pot părăsi incinta (berze. despăr ite de vizitatori prin canale cu apă şi diferen ă de nivel. ierbivore mici. cucuvele.sectorul marilor ierbivore. pentru inerea acestora în sezonul hibernal. umiditate. . elan. vulpi. ce adăpostesc pisici sălbatice. distan a nu trebuie să fie prea mare. ren.. lei. porumbei sălbatici sau de ornament.sectorul rezervat pentru antilope. gâştele. ovine. De asemenea. pelicanii.Distan a fa ă de localitate nu trebuie să fie prea mică. bivoli.sectorul păsărilor tropicale sensibile. cu zone largi amenajate pentru tigri. constituit dintr-o clădire.sectorul păsărilor răpitoare. ciufi. girafele. . cai sălbatici. pot fi amintite: .. În ceea ce priveşte sectoarele ce se pot realiza. . ce cuprind atât spa ii adăpostite şi încălzite.. . iguane. Spa iile rezervate animalelor vor fi prevăzute cu vegeta ie. care să permită o mare libertate de mişcare exemplarelor de cerb carpatin. cu luciu de apă şi vegeta ie specifică. grauri etc. cât mai apropiată de regiunile de origine ale animalelor. zebre. . pentru sezonul rece. carnivore mici.sectorul galinaceelor şi columbidelor. şi pentru răpitoarele de noapte. în care sunt găzdui i: elefan i. bibilici. fie cu voliere foarte mari. pentru sezonul estival. găini de ornament.sectorul urşilor. lupi. cameleoni.) sau animale din acelaşi tip de habitat (de baltă.sectorul cervidelor şi cabalinelor. gheparzi etc. câini dingo. cât şi spa ii largi. pentru diferite specii de urşi. de numărul de specii. . în care sunt amenajate vivarii unde sunt reproduse condi iile de temperatură. căprior. asini etc. precum lebedele. Suprafa a unui sector se corelează cu talia şi numărul maxim al animalelor ce se urmăreşte a fi găzduite. pentru men inerea în condi ii controlate de temperatură şi umiditate a diferitelor specii de păsări exotice precum: papagali. mierle. Accesul trebuie să fie posibil şi cu ajutorul mijloacelor de transport public. pentru vizitatorii ce aleg accesul pe jos. iluminare şi chiar vegeta ia caracteristică mediilor diferitelor specii de: broaşte estoase. şopârle. alpin şi subalpin etc. lama şi alpaca. pescăruşi etc. reprezentat printr-o clădire şi chiar unele sere. cum sunt bufni e. în care sunt amenajate arcuri largi cu vegeta ie ierboasă şi lemnoasă. prevăzut cu arcuri largi descoperite.. bazin. pentru a nu constitui un impediment în vizitarea acesteia. şoimi. pentru speciile care nu pot părăsi locul. să nu deranjeze popula ia din marginea centrului populat. jderi etc. canari. unele specii de ra e. ce cuprinde voliere cu fazani. şerpi sau crocodili. turturele.sectorul păsărilor de baltă. în special forestieră. cerb lopătar. galinacee etc. . stânci. .) sau spa ii deschise. care asigură accesul unui segment important de vizitatori. râşi. dromaderi. pume. pentru ca eventualele mirosuri urâte sau zgomotele produse de unele animale. în aer liber.sectorul stru ilor.sectorul felinelor mari. mici palmipede. prin plimbare. de amenajările respective. stârci. cu microbiotopuri amenajate cu grotă. .sectorul felinelor şi carnivorelor mici. cinteze. Fiecare sector va cuprinde spa ii ce adăpostesc animale înrudite (ierbivore mari.

pot exista în incintă şi muzee. 6. are maximul la sfârşitul săptămânii sau în zilele na ionale de sărbătoare. a unor peluze întinse de gazon. formată din planta ii forestiere. mediul este par ial artificializat prin realizarea de alei pietonale. şi sunt reprezentate prin masive forestiere mai mari de 100 ha. se deosebesc: parcul forestier. prin realizarea de grupuri sau a diferitelor compozi ii cu arbori şi arbuşti ornamentali. datorită unui obiectiv interesant sau pitoresc. pentru evitarea aglomera iei în zonele intens solicitate. Astfel.17. parcul-pădure) este situată în imediata vecinătate a perimetrului construibil. În toate zonele parcului trebuie să primeze spa iile verzi. sau a aranjamentelor florale. un sit istoric (ruinele unei cetă i). şi nu numai. de purificare a aerului etc. care să permită realizarea de amenajări peisagistice corespunzătoare creării unei ambian e cât mai plăcute pentru vizitatori. În unele situa ii poate fi realizat şi un miniparc zoologic. şi amenajările pot fi de maniere şi complexită i diferite. a eventualelor surse de poluare. deoarece mul i vizitatori pentru a atrage animalele sunt tenta i să ofere mâncare acestora. de zoologie. În unele por iuni ale pădurii-parc. se vor prevede spa ii largi. acestea fiind cele care contribuie în cea mai mare măsură la frumuse ea unei grădini zoologice. pădurea-parc sau parcul-pădure. în mişcare. În zona intrării principale. un curs de apă. nisip sau alte materiale locale. şi pădurea de recreare sau pădure de agrement. evitându-se degradarea cadrului natural sau eventualele discrepan e între acesta şi diferite construc ii. Chioşcurile cu alimente şi răcoritoare se dispun pe tot teritoriul. În func ie de activită ile ce urmează a se desfăşura în cadrul acestor păduri de recreare. Aceasta prezintă o re ea de drumuri rustice. fântâni. Amenajările necesare odihnei (băncile) vor fi prezente în toate sectoarele. Aleile se dimensionează în func ie de fluxul maxim de vizitatori. pot cuprinde chioşcuri pentru odihnă. Alte amenajări. de atenuare a zgomotelor spre incinta şi dinspre incinta grădinii. dar în raza de deservire a localită ii. un punct de belvedere asupra oraşului. Zona perimetrală se recomandă să dispună de o centură verde. Amenajările şi transformările realizate în cadrul acestor păduri se fac cu interven ii minime asupra elementelor naturale. având colec ii şi expozi ii de anatomie comparată. iar traseele indicate trebuie să permită publicului vizionarea exponatelor într-o succesiune logică. fapt ce se răsfrânge şi asupra titulaturii acestor păduri. care să nu depăşească 4%. fără prea multe suprapuneri sau încrucişări.Pe lângă aceste dotări în care vizitatorul vede animalele vii. Păduri de recreare Pădurile de recreare sunt situate în afara perimetrului construibil. suprafe e pentru diferite sporturi sau activită i. toalete ecologice. acoperite cu pietre. cişmele cu apă potabilă. în care sunt realizate diferite amenajări şi instala ii necesare recreării locuitorilor. având produse care să nu dăuneze animalelor. precum: un lac. Pădurea-parc (parcul forestier. Frecventarea acestei păduri de către locuitori. . este constituită dintr-o zonă forestieră intens frecventată de locuitorii oraşului. de entomologie etc. cu rol principal de protec ie împotriva vânturilor dominante. poteci şi alei de plimbare. indiferent de amenajările realizate şi speciile găzduite aici. care să găzduiască specii locale de importan ă cinegetică.

zone de picnic. în unele zone de interes curativ. telescaune. Astfel. iar cele de tipul hipodromurilor sau stadioanelor necesită terenuri plane.17. solul. picnicurilor sau zonelor pentru plimbări. Unele elemente naturale precum mlaştinile. topoclimatul. ziduri de sprijin sau alte sisteme pentru prevenirea alunecărilor de teren. Criterii privind alegerea teritoriilor destinate recreării La alegerea teritoriilor în vederea amenajării în scopuri recreative. lipsite de vegeta ia forestieră. De asemenea. . pot fi ştrandurile şi campingurile.1. puncte de belvedere etc. dar chiar şi în cazul celor fără această vegeta ie se pot realiza planta ii care în timp îşi vor exercita func iile specifice. respectiv: funda ii mai profunde pentru clădiri. se iau în considerare şi posibilită ile realizării de amenajări pentru practicarea diferitelor activită i cât şi costurile minime pentru investi iile ce trebuie realizate în acest scop. numită impropriu pădure de agrement. Cu cât terenul are o pantă mai mică cu atât amenajările vor necesita investi ii mai mici. cuprinde pe lângă masivele forestiere respective şi diferite locuri de agrement.Capacitatea optimă de primire se recomandă să nu depăşească 30-70 locuitori/ha. a unui râu. Un rol important în alegerea locului pentru aceste obiective îl au şi factorii fizici: configura ia şi înclinarea terenului. pot constitui inconveniente pentru amenajarea zonei respective sau dimpotrivă chiar atrac ii pentru publicul larg. căi de acces cu trasee mai lungi. lac folosit pentru bărci vara şi pentru patinaj iarna. balnear (izvoare minerale. aceste terenuri fiind indicate pentru campinguri. Distan a la care sunt situate pădurile de agrement fa ă de oraşe se situează în intervalul 6-50 Km. piste pentru biciclete sau pentru role etc. la aceste păduri se recomandă să fie de 18 ha în cazul municipiilor şi reşedin elor de jude . şi de 12 ha pentru celelalte oraşe. 6. de nomenclatura adoptată sau de obiectivele de interes aferente acestora.). Configura ia şi înclinarea terenului determină în cea mai mare măsură tipurile de amenajări şi costurile pentru construc ia acestora. iar accesul să fie cât mai uşor şi comod. Norma recomandată pentru fiecare 1000 de locuitori. zonele nisipoase. cu cât terenul este mai înclinat. Printre dotările şi complexele de agrement frecvent întâlnite aici. expozi ia. tabere şcolare. Distan a la care se realizează aceste amenajări trebuie stabilită astfel încât timpul de transport cu mijloacele de transport în comun să fie de 1. hidrografia şi environnement-ul. reclamă obligatoriu existen a vegeta iei lemnoase. Amenajările de tipul campingurilor. se preferă zonele cu vegeta ie forestieră. zona pentru plimbare şi zona de regenerare a arboretelor. stâncile. izvoare termale etc. sau de interes turistic. Indiferent de specificul pădurilor de recreare. situate pe malul unui lac. Aceste terenuri sunt ideale pentru pârtiile de schi. terenuri sportive etc. costurile investi iilor pentru amenajări vor fi mai mari. Ca obiective de interes pentru publicul larg pot fi amenajate: pârtii pentru sporturi de iarnă.5-2 ore. se recomandă delimitarea următoarelor zone: zona de primire şi odihnă. terenuri de tenis sau de fotbal. pozi ia pe versant. falezele sau malurile abrupte. Distan a la care se recomandă a fi situate pădurile-parc fa ă de centrul populat este de 0-20 km. Pădurea de recreare. telecabine. în caz contrar mediul forestier înregistrând o puternică degradare.

vânt. iar solurile sunt mai uscate decât în treimile inferioare. în care activită ile încep frecvent diminea a devreme. a aranjamentelor florale sau chiar a grupurilor de arbuşti şi arbori. este necesară construirea diferitelor construc ii (chioşcuri. înregistrându-se valori mari ziua şi mici noaptea. suprafe e umede improprii. pavilioane. sau sunt ideale pentru amenajarea punctelor de belvedere. sunt necesare instala ii de irigare a suprafe elor îngazonate. destinate practicării unor activită i. a perspectivelor sau a teatrelor de vară. Treimea superioară prezintă cele mai mari extreme. astfel terenurile cu expozi ie sudică sunt mai însorite şi înregistrează temperaturi mai mari decât zonele cu altă expozi ie. plantele prezintă creşteri foarte mici. temperaturile sunt moderate.Expozi ia terenului influen ează mersul diurn al temperaturilor locale. vegeta ia are aspect veşted. cu privire la temperatură. Acolo unde se înregistrează cantită i mari de precipita ii apar şi fenomene precum: vremea mohorâtă. ceea ce înseamnă că roua se va ridica mai repede iar peluzele sau alte suprafe e se vor zvânta mai uşor. Pozi ia pe versant determină mişcările zilnice ale aerului. La celălalt pol se situează zonele în care se înregistrează precipita ii foarte pu ine. temperatura aerului mai ridicată. Pârtiile de schi sau de sanie sunt afectate de vânt. De asemenea. această zonă este cea mai expusă vânturilor. Astfel de loca ii sunt potrivite pentru campinguri sau tabere şcolare. fiind adaptate uneori chiar şi liniile arhitecturale ale construc iilor. Prezen a şi direc ia dominantă a curen ilor de aer determină atât alegerea teritoriului destinat activită ilor de recreare cât şi amplasarea clădirilor. se recomandă şi crearea de suprafe e de luciu de apă. iar solul este mai pu in umed. mai umbrită dar este mai ferită fa ă de vânt. care produc disconfort omului ce doreşte să se recreeze. fapt ce determină apari ia altor factori de disconfort precum: atmosfera încărcată cu particule. datorită persisten ei mai îndelungate a zăpezii. Por iunea mediană (treimea mijlocie) a versantului are o bună ventila ie a aerului. În zonele în care aceste aspecte apar frecvent. iar după amiaza aceste locuri vor fi umbrite. Treimea inferioară a versan ilor prezintă un drenaj slab al aerului. refugii) pentru a oferii adăpost. sau spa ii adăpostite. care vor fi puternic însorite atât la amiază cât şi după amiază. gradul de expunere a teritoriului. plajelor etc. frunziş sărăcăcios. fără extreme mari. este mai rece şi mai umedă. noroi. Orientarea nordică a unor terenuri. dotărilor sau diferitelor echipamente. Temperatura este condi ionată strict cu expozi ia. altitudine etc. datorită faptului că direc ia razelor de soare va fi din spatele vizitatorilor. Terenurile cu expozi ie estică sunt însorite diminea a. oferind pe ansamblu cele mai bune condi ii de amenajare în scopuri recreative şi de odihnă. Aceste expozi ii sunt ideale pentru amenajarea ştrandurilor. Tot în acest sens. băl i. În acest sens. alunecări de teren. care prin fenomenul de . Tot pentru aceste tipuri de instala ii sunt favorabile şi zonele cu orientare vestică. avantajează instala iile destinate practicării sporturilor de iarnă. timpul de expunere la razele Soarelui şi mersul diurn al temperaturii. este necesară realizarea unei re ele de drenare şi eliminare a apei în exces. fiind preferate zonele cu amplitudini mici. frunze prăfuite sau galbene. Cu privire la mişcările aerului. prezen a prafului. Zvântarea şi uscarea unor suprafe e pot fi favorizate şi prin alegerea de terenuri expuse razelor de soare sau prin îndepărtarea vegeta iei forestiere pe anumite zone. ce au un efect benefic pentru zonele din jur. datorită brizei de munte (curen i ascenden i diminea a şi curen i descenden i seara).. Cantitatea precipita iilor şi implicit umiditatea atmosferică influen ează indirect favorabilitatea anumitor zone.

. este o componentă de bază a unui teritoriu destinat recreării. sănătoasă şi este caracterizată printr-o mare diversitate. respectiv zonele cu mici luminişuri sau poieni. Cei care doresc să se odihnească. liziere). prezintă o atractivitate foarte redusă. sau ca sursă de apă potabilă.spulberare. O zonă în care sunt prezente masive forestiere întinse va avea o atractivitate ridicată comparativ cu o regiune săracă în vegeta ie lemnoasă. pentru instalarea păturilor sau a corturilor. Prezen a unei surse de apă este necesară şi pentru activită ile cotidiene. O zonă lipsită de un curs de apă. Hidrografia teritoriului. Se recomandă ca vecinătă ile zonelor de agrement şi de recreare să nu fie indezirabile. deoarece în acest caz curen ii reci de aer produc disconfort sau măresc riscul apari iei unor afec iuni respiratorii specifice. Cu privire la panta şi expozi ia terenului. condi ionează într-o măsură foarte mare calitatea unei zone destinate recreării şi fluxul de vizitatori înregistrat aici. Impactul cel mai mare este dat de către vegeta ia lemnoasă arborescentă. 6. atunci aceasta este şi primitoare. De regulă. Capacitatea de primire a unei păduri sau a unor por iuni din cadrul acesteia. pârâu. apa este importantă sub aspectul calită ii. locurile umbrite şi răcoroase vor avea cea mai mare căutare iar în zilele friguroase de toamnă. plimbări cu barca sau cu hidrobicicleta. să practice diferite jocuri sau activită i de picnic. a instala ii de decantare a apelor uzate etc. a fermelor de animale.2. un teritoriu cu numeroase astfel de elemente. de o acumulare mai mare sau mai mică. Cabanele şi clădirile ce adăpostesc diferite dotări sau instala ii. În acest sens. incompatibile cu func iile pentru care este amenajat teritoriul respectiv. natura solului. chimic sau fonic zonele din jur. urmată de cea arbustivă şi în cea mai mică măsură. Suprafe ele pentru patinaj se realizează în locurile cele mai ferite de curen ii de aer. se recomandă să aibă intrarea principală orientată opus direc iei dominante a vântului. dar nu neglijabilă. vor prefera zonele cu soluri bine drenate. iaz. marea majoritate a vizitatorilor vor prefera zonele cu pantă mică şi cele cu expozi ii adăpostite. dată mai ales de amenajările specifice activită ilor de înot. pescuit. aerisite. Environnement-ul. de poten ialul teritoriului. prezen a şi reparti ia suprafe elor deschise. situl sau vecinătă ile. prepararea hranei. de modul de captare. regimul şi tratamentul etc. ce diminuează calitatea acestora. va avea o atractivitate sporită. iarnă şi primăvară vor fi preferate zonele însorite. suprafe ele expuse vântului sunt evitate de către vizitatori. care este dată de natura sursei (izvor. libere (luminişuri. de temperatura acesteia. Natura vegeta iei existente ridică sau diminuează calitatea zonei respective. şi din contră. poieni. filtrare şi transport al apei. compozi ia şi vârsta arboretelor. a zonelor industriale sau a diferitelor instala ii ce poluează fizic.17. lac). În zilele călduroase de vară. este influen ată de diferi i factori precum: panta şi expozi ia terenului. precum realizarea igienei corporale zilnice. capătă por iuni dezgolite. Când o pădure de recreare este echilibrată. Sistematizarea pădurilor de recreare Sistematizarea şi amenajarea pădurilor de recreare sunt realizate în func ie de situa ia concretă din zona respectivă. aşa cum este cazul gropilor şi platformelor de gunoi. sau cu o re ea hidrografică foarte bună. de cea ierboasă. schi nautic etc. râu.

. Sub raportul vârstei. în care ambian a naturală sau aparent naturală este conservată. de motiva iile şi aprecierile lor. iar amenajările care se realizează vor fi foarte sumare. Se consideră că în orele cu frecven ă maximă.În ceea ce priveşte compozi ia arboretelor. o mărire a spa iului dintre exemplare sau dispari ia ramurilor laterale joase prin fenomenul de elagare. Pădurile naturale sunt acele păduri în care este păstrat integral specificul arboretului. publicul larg le preferă pe cele amestecate./ha). păduri pentru plimbare şi păduri parc. a culorii frunzelor etc. Arboretele tratate în crâng au o densitate mare. Pădurile de răşinoase sau cele de foioase pure au un aspect monoton. Vara aspectul diferitelor nuan e de verde. de aceea se recomandă crearea acestora în zonele intens frecventate din apropierea centrelor populate. şi este favorabilă pentru plimbări. construc ii şi echipamente uşoare necesare pescuitului sau vânătorii în perioadele şi la speciile permise. în acest scop fiind amenajate locuri speciale de parcare. s-au propus trei mari tipuri de amenajări recreative ale pădurilor cu suprafe e mai restrânse: păduri naturale. ce au un efect peisagistic major. dau peisajelor un pitoresc aparte. bine pusă la punct. de aceea se recomandă să se creeze şi astfel de trupuri de pădure. cu locurile de parcare aferente. asociat cu zgomotul frunzişului în adierea vântului conferă arboretului o estetică vizuală şi sonoră aparte. indiferent de specie. În func ie de atitudinile şi comportamentul vizitatorilor. dispuse pe anumite trasee. elemente ce stânjenesc sau reduc total accesul vizitatorilor în pădure. ce are o densitate mică (200-500 buc. Printre aceste amenajări sumare se numără: potecile pentru plimbare. Pădurile pentru plimbare au dotări mai numeroase şi mai elaborate. impresia puternică asupra publicului având-o în special coloritul de toamnă al speciilor de foioase. are aspectul unei păduri falnice. Regimul şi tratamentul se adoptă pentru fiecare pădure. pădurile sub 40 de ani au o capacitate de primire nulă. fiind de nepătruns datorită numărului mare de tulpini sub iri şi lăstari. ce conferă vizitatorilor siguran ă şi înlătură sentimentul rătăcirii. dar în zilele geroase cu chiciură. ce calmează şi relaxează vizitatorul. capacitatea de primire începe să crească. Aceste dotări vor fi discrete. Crângul compus are rezisten a cea mai mare la ac iunile popula iei. densitatea să nu depăşească 50 vizitatori/ha. O dată cu efectuarea primelor opera iuni culturale. În orice situa ie nu se va permite intrarea autovehiculelor pe o distan ă prea mare în pădure. în care varietatea formelor şi texturii trunchiurilor. Codrul regulat vârstnic. Aceasta capacitate se poate men ine până la exploatare. datorită densită ii foarte mari de exemplare şi a elagajului inexistent. mai ales atunci când sunt încărcate cu zăpadă. datorită vizibilită ii foarte bune. Iarna se remarcă răşinoasele. Pădurile parc prezintă un grad foarte mare de artificializare şi echipamente ce le apropie de spa iile verzi urbane. speciile de foioase cu ramuri sub iri capătă „haine” deosebite.. cu o re ea bine reprezentată de poteci şi locuri pentru sta ionare. Tot aici se realizează şi o re ea de căi de acces rutier. care determină o scădere a densită ii. pentru a nu fi afectat aspectul natural al pădurii. în func ie de fenofazele speciilor respective. cu echipamente şi panouri informative pentru practicarea diferitelor exerci ii fizice. cu luminişuri sau poieni având dotări pentru practicarea unor jocuri. ce induce plictiseala şi pasivitatea. dar reprezintă zone ideale pentru hrana şi adăpostul faunei din zonă. la agresiunile vizitatorilor. în func ie de activită ile ce se urmăresc a se desfăşura. luminişuri pentru odihnă. Aceste caracteristici diferă mult pe parcursul unui an.

prin împăr irea pe anumite zone. cişmele. Această zonă este situată în imediata apropiere a drumurilor principale de acces. sau prin realizarea de amestecuri de specii lemnoase cât mai variate. soluri scheletice. Tocmai de acest fapt depinde interesul mare pe care-l acordă publicul acestei zone. repaus etc. zonele cu ân ari sau al i factori de disconfort. instala ii sau echipamente. izvoare). reprezintă cca. Zona de primire şi odihnă. pentru crearea a cât mai multe intrânduri (alveole). pe de o parte instalarea unei pături erbacee continue formate în special din graminee. şi prezintă diferite construc ii. Zona de plimbare. pentru linişte. Circula ia auto este interzisă sau cel mult permisă la nivelul câtorva por iuni de drumuri principale. informării turiştilor cu privire la existen a diferitelor obiective sau puncte pentru repaus sau picnic. De preferat ca aici. astfel încât coronamentul să fie uşor întrerupt. ce vor fi tratate diferit în ceea ce priveşte dotările. insistându-se în mod special asupra cură eniei. păstrându-se nealterat caracterul natural al pădurii. amenajările.Pădurile de recreare se sistematizează. Aici pot fi practicate şi diferite sporturi uşoare sau sporturi de masă. prezintă ponderea cea mai mare. aer curat. Aici nu sunt necesare amenajări speciale. destindere şi pentru activită i de picnic. recomandându-se evitarea tăierilor rase pe suprafe e mari sau aplicarea masivă a unor fitoncide. zona de plimbare şi zona de regenerare. de cca. în func ie de re eaua de drumuri şi de întinderea masivului. echipamente sanitare şi de igienă. terenuri de joacă pentru copii. Aceasta este zona preferată de marele public. de cei care evadează din cotidian. Atractivitatea acestei zone se realizează prin aspectul îngrijit al tuturor elementelor prezente aici dar poate fi mărită prin punerea în eviden ă a unor arbori cu vârstă sau dimensiuni deosebite. ce sunt mult căutate de grupurile familiale care vin la picnic. această zonă de primire şi odihnă poate fi dispusă în centrul acesteia sau spre periferie. a tunderii regulate a pajiştilor şi peluzelor cu iarbă. odihnă. are un grad mai mare de artificializare şi prelucrare. vor fi evitate de vizitatori. numită şi zonă de primire şi şedere sau zonă forestieră de tranzi ie. încât să primească cât mai bine şi un număr cât mai mare de vizitatori. obiectivele etc. cu forme interesante. camping. Arboretele vor avea consisten ă moderată. coşuri de gunoi prevăzute cu saci menajeri. şi pe de altă parte desfăşurarea în condi ii favorabile a activită ilor de picnic. solul să fie de culoare închisă pentru a se încălzi uşor sub ac iunea razelor de soare. În raport cu întreaga pădure. cu investi ii mai reduse. fiind astfel organizată. Se recomandă ca în acest perimetru să existe cel pu in un curs de apă sau un luciu de apă şi să se urmărească posibilitatea creării de numeroase luminişuri. Aceste zone sunt: zona de primire şi şedere. acest lucru favorizând. să aibă o textură uşoară. Dotările prezente aici vor fi obligatoriu: puncte cu apă potabilă (fântâni. mult căutate şi apreciate de publicul larg. Zonele cu soluri reci şi umede. În situa ia în care această zonă este situată spre periferie se recomandă ca liziera masivului să fie cât mai sinuoasă. 75-80% din suprafa a pădurii şi prezintă amenajări mai modeste. 15-20% din totalul masivului forestier respectiv. frumuse ea naturală fiind motivul principal pentru care oamenii aleg pădurea ca loc de odihnă şi refacere. . a strângerii tuturor resturilor vegetale etc. Regimul şi tratamentele aplicate vor fi cele specifice tipului respectiv de pădure sau obiectivelor de produc ie stabilite. Toată această zonă va fi supravegheată şi îngrijită permanent. să fie drenat. ce trebuie să fie ireproşabilă. acestea limitându-se la echipamentele turistice corespunzătoare plimbării.

17. Potecile sunt destinate doar plimbărilor pe jos. camping). cu cât mai pu ine tronsoane liniare (care sunt monotone şi plictisesc vizitatorul). asigurând accesul facil al vizitatorilor fără riscul de a se rătăci. Potecile vor avea traiectorii sinuoase.3. atât ca lungime şi cât şi ca itinerar. care sunt interzise accesului publicului. şi să fie astfel realizat încât să aibă obiective atractive precum: puncte de belvedere. lungimea şi durata necesară pentru parcurgerea acestuia. şi echipamente specializate.) şi vor avea amenajate pe cât posibil în . smulgerea sau tăierea puie ilor. reunind până la 5% din suprafa a arboretului. puncte cu vederi panoramice. Aceste poteci vor trece pe lângă punctele de interes (izvoare. spre diferite puncte de interes din pădure. terenurile de joc. han. Se recomandă ca fiecare potecă sau traseu să fie marcat printrun semn. un număr sau o emblemă. forma iuni geologice interesante etc. având un specific aparte. Traseele potecilor vor fi diferite. nu prea lungi şi nu prea înclinate. restaurant. Echipamentul pădurilor de recreare Totalitatea lucrărilor. Căile de acces şi circula ie Drumurile pentru plimbare sunt concepute special pentru destindere şi plimbare. cu excep ia transportului materialului lemnos provenit din exploatări. arbori deosebi i. zone cu fructe de pădure etc. de la un drum principal sau chiar de la o parcare mai importantă. care să permită pădurii să îndeplinească func iile recreative. fiind eliminate tasarea solului. circula ia vizitatorilor sau eventualele pagube inerente.Zona de regenerare a arboretelor sau zona de protec ie a exemplarelor juvenile. Printre echipamentele de bază se numără: căile de acces şi circula ie. de la o clădire de interes general (cabană. care constituie infrastructura şi care măresc atractivitatea pădurii în ansamblu. pot avea por iuni comune. echipamentele pentru destindere şi odihnă pasivă. locurile de parcare. restaurant.5-4 m. construc iilor şi dotărilor de infrastructură care au ca scop mărirea atractivită ii sau realizarea diferitelor facilită i. este constituită din diverse suprafe e. prin creşterea accesibilită ii şi atractivită ii pădurii. Densitatea optimă a acestor drumuri este de 3%. sunt deschise şi circula iei autoturismelor dar este interzis accesul autovehiculelor grele. Suprafe ele rezervate protec iei stratului regenerativ pot avea mărimi de 2-3 ha şi vor fi împrejmuite şi prevăzute cu panouri explicative pentru informarea publicului larg. cabană. rezultate prin ruperea. ruine. şi care sunt prezente în toate pădurile de recreare. întâlnite doar în anumite păduri. monumente. Echipamentele pot fi de două tipuri: echipamente de bază. Aceste suprafe e pot fi incluse în zona de primire sau în zona de plimbare. Obligatoriu aceste poteci vor porni şi se vor sfârşi în zona de primire. Traseul acestor drumuri se recomandă să aibă caracter de circuit închis. respectiv 4-10 km/100 ha. vestigii ale unui castel sau cetă i. fiind total protejate. peşteri. iar la începutul fiecărui traseu se va plasa un panou informativ care să furnizeze date cu privire la itinerarul general. cu scopul ca regenerarea să se realizeze în cele mai bune condi ii. cu pante domoale. 6. prin optimizarea spa iului în general. dispersate în cadrul celorlalte două zone. dificultatea. au o lă ime optimă de 3. Aceste echipamente măresc capacitatea de primire a unei păduri prin diversificarea activită ilor ce pot fi desfăşurate de vizitatori.

respectiv nisipul. pentru evitarea monotoniei traseelor rectilinii prea lungi. dalele de piatră. vatră din piatră pentru foc. cabanelor. În unele zone pot fi folosite pentru poteci şi por iuni de linii parcelare (somiere) sau de exploatare scurte. formele regulate şi simetriile. în special pe latura vântului dominant.aceste puncte bănci. groapă sau container pentru gunoi etc. locuri de odihnă sau alte instala ii necesare efectuării de mici popasuri sau activită ilor de picnic. diverse amenajări pentru jocul copiilor. Pe parcursul traseului vor fi amenajate obstacole specifice hipismului. WC-uri ecologice. înierbările sau alternan a por iunilor dalate cu cele înierbate. Tot din această categorie de echipamente fac parte şi mici cabane sau chioşcuri dispersate. Amenajările acestora trebuie să evite betonul sau asfaltul. vor fi marcate şi semnalizate mai ales locurile de intersec ie cu drumurile deschise circula iei auto sau cu potecile pentru plimbare. de regulă sub diferite grupuri de arbori pentru a fi umbrite. restaurantelor. şi pot fi: terenuri de tenis. legate printr-o re ea de itinerarii şi poteci multiple. capătul drumului principal). ce permit vizitatorilor o libertate totală in alegerea modului de petrecere a timpului liber. peluze pentru golf. Parcările vor fi încadrate sau se vor masca cu vegeta ie. Parcările pot fi mari. respectiv grupuri de arbuşti. de amploarea investi iilor. Aspectul şi materialele folosite nu vor contrasta cu ambientul. miniterenuri de fotbal. Pistele pentru călărit vor avea trasee diferite fa ă de potecile destinate plimbărilor pe jos. . ce vor oferi protec ie şi intimitate pentru grupurile de vizitatori cantonate în vecinătă ile parcărilor. pe ansamblu. terenuri ce au în componen a lor o suprafa ă înierbată pentru instalarea cortului. de 2-3 maşini. parcările sau parcajele sunt dispuse în punctele cheie (cabană. sau pot fi mici. camping. parcările pot fi: în ciorchine. şi variază în func ie de microrelieful specific. şi să se folosească materiale cu aspect natural. în devia ie fa ă de drum (paralel cu drumul) şi alveolare (ce pot găzdui grupuri mici de autovehicule). în cazul celor situate în apropierea campingurilor. ce au ocazia să urmărească cursele hipo. fiind mult apreciate de vizitatori. Aceste terenuri se recomandă a fi prevăzute cu gard viu sau grupuri de arbuşti. masă cu scaune sau bănci. spa ioase şi capabile să absoarbă. Este necesar ca parcările să fie uşor accesibile. dispuse în apropiere. în pinten. pentru a absorbi cât mai multe autovehicule. vor evita pe cât posibil artificialul. fântâni sau alte surse de apă. hanurilor sau chiar la liziera pădurii. coş de gunoi. Locurile de parcare. şi sunt obligatorii pentru limitarea circula iei automobilelor în pădure şi pentru diminuarea poluării cauzată de gazele de eşapament. Aici se încadrează micile terenuri necesare instalării a una sau două familii în vederea desfăşurării activită ilor specifice de picnic. Dimensionate la aceste spa ii vor fi prezente şi mici parcări. Terenurile şi dispozitivele de joc sunt diverse. De asemenea se pot realiza por iuni paralele ale traseului pentru călărie cu trasee destinate plimbării. pentru realizarea unui oarecare adăpost dar şi pentru crearea de intimitate între grupurile ce ocupă suprafe e învecinate. un număr cât mai mare de autovehicule. având o lă ime mai mare şi pantă cât mai mică. atunci când sunt repartizate corespunzător în interiorul pădurii. loc pentru focul de tabără. După dispunere şi modul de aranjare a locurilor individuale. pietrişul. Echipamentele pentru destindere şi odihnă pasivă sunt echipamente relativ simple.

oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiin ifice. protec ia ecosistemelor.The International Union for the Conservation of Nature . cu aspect cât mai natural.18. recreative şi turistice. . pentru a nu permite evadarea exemplarelor din specia respectivă. De asemenea. având o înăl ime corespunzătoare.IUCN) Categorii de arii protejate: Rezerva ie ştiin ifică Parc Na ional Monument al naturii Rezerva ie naturală Parc Natural Rezerva ie a biosferei Zonă umedă de importan ă interna ională Sit natural al patrimoniului universal Arie specială de conservare Arie de protec ie specială avifaunistică 6. floristic. prevenirea şi excluderea oricărei forme de exploatare a resurselor naturale şi a folosin elor terenurilor. faunistic. Managementul parcului na ional asigură men inerea cadrului fizico-geografic în stare naturală. incompatibilă scopului atribuit. geologic. 6. cu por i şi căi de acces pentru personalul ce deserveşte această zonă. în care acestea să aibă senza ia de libertate şi în care animalele trebuie să evolueze cât mai normal. educative. conservarea resurselor genetice şi a diversită ii biologice în condi ii de stabilitate ecologică. se urmăreşte ca teritoriul respectiv să fie men inut în forma sa naturală. speologic. sau parcurile cu specii de vânat autohton.18. Miniparcurile zoo sunt mici complexe de arcuri în care sunt realizate copii reduse ale biotopurilor specifice diferitelor animale. Arii protejate Aria protejată este o arie (zonă) terestră şi/sau marină special dedicată protec iei şi men inerii diversită ii biologice. Astfel spus. hidrologic. Aceste arcuri vor fi împrejmuite cu gard solid din plasă de sârmă.1. Parcurile na ionale Parcul Na ional este o arie naturală protejată al cărui scop este protec ia si conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spa iul biogeografic na ional. cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspectul fizico-geografic. cu amenajări folosite la observarea acestor specii. având un management bazat pe instrumente legale sau alte mijloace efective (defini ie Uniunea Interna ională pentru Conservarea Naturii . paleontologic. pedologic sau de altă natură.În categoria echipamentelor specializate intră miniparcurile de animale (miniparcuri zoo). precum şi cu observatoare sau diferite amenajări necesare ac iunilor de observare pentru publicul larg. a resurselor naturale şi a celor culturale asociate. parcurile vor fi prevăzute cu locuri pentru adăpat şi hrănire.

. educativ şi recreativ. care grupează o serie de atrac ii turistice. specifice.zona exterioară.să fie interzisă vânătoarea. activită ile de turism vor fi bine organizate. Sistematizarea parcurilor naturale implică crearea următoarelor zone: .Valea Cernei. emise de stat sau de un organism instituit special în acest scop. conforme cu peisajul. vegeta ie. În prezent. Cozia. Domogled .18. . Piatra Craiului. dar pe suprafe e relativ mici sunt incluse şi peisaje transformate de om. drumuri. hoteluri. . educativ. Cheile Nerei . cultural şi recreativ.speciile vegetale şi animale. în scop ştiin ific. Cheile Bicazului . Sistematizarea unui parc na ional implică realizarea a trei zone: zona periferică (de preparc) în care sunt situate mici localită i şi în care ecosistemele sunt mult denaturate. .2. Parcurile naturale Parcul natural este un teritoriu de o frumuse e aparte. . se pot desfăşura activită i artizanale sau ale industriei mici dar care să nu dăuneze mediului.să aibă forma ii geologice interesante. se recomandă să existe o infrastructură bine pusă la punct de capacită i de cazare. Rodna. . zona tampon ce îmbracă ultima şi cea mai importantă. muzee cu specific local. în care se urmăreşte conservarea aspectului tipic al regiunii. construc iile (case.Hăşmaş. expozi ii. . neatinse de activită ile umane. sate.Beuşni a. Condi iile care trebuie să fie îndeplinite de un parc na ional: . beneficiind de o protec ie suplimentară.sunt peisaje naturale de mare frumuse e. pescuitul şi exploatările forestiere sau de altă natură. respectiv fenomene naturale originale. floră şi faună intacte. Mun ii Măcinului. fără a se prejudicia echilibrul natural Parcurile naturale sunt teritorii relativ întinse. zona rezerva iilor integrale. vile.teritoriul trebuie să fie întins şi să aibă în cea mai mare parte din suprafa ă peisaje naturale de o mare frumuse e. În România este adoptată următoarea defini ie: „Parcul na ional cuprinde suprafe e de teren şi de ape ce păstrează nemodificat cadrul natural. recreării şi turismului”. hanuri sau locuin e izolate. elemente de etnografie si folclor. cabane) trebuie să se supună unor reguli estetice proprii.Parcurile na ionale sunt teritorii relativ întinse în care: .să facă obiectul unor măsuri speciale de protec ie. .se prevăd măsuri speciale pentru eliminarea exploatărilor sau a altor activită i umane cu efecte distructive. în ara noastră sunt constituite următoarele parcuri na ionale: Călimani. cu flora şi fauna sa. 6. şi Semenic – Cheile Caraşului. unită ile geomorfologice şi biotopurile prezintă un interes deosebit sub raport ştiin ific.unul sau mai multe ecosisteme nu au fost alterate de activită ile umane. Ceahlău. . destinate cercetării ştiin ifice. Biotopurile remarcabile prin floră şi faună sunt transformate în rezerva ii integrale sau conduse. activită ile agricole sau cele pastorale se desfăşoară normal.vizitatorii sunt admişi în condi ii deosebite. care servesc recreării popula iei.să fie deschis turismului organizat. remarcabile prin frumuse ea şi armonia peisajelor şi sunt constituite dintr-o natură autentic sălbatică. Retezat.

reprezentând ecosistemele majore ale globului si dezvoltarea durabila. Rezerva iile biosferei se întind pe suprafe e mari şi cuprind un complex de ecosisteme terestre şi/sau acvatice. se promovează regenerarea naturală.zona protejată este teritoriul ce cuprinde rezerva ii naturale integrale sau conduse. în care scopul principal este cel de a conserva şi proteja biotopurile cu toate componentele sale. cu peisaje armonioase naturale sau rezultate din amenajarea tradi ională a teritoriului. rezerva ii naturale. autovehiculele circulă doar pe anumite drumuri bine precizate. Mărimea rezerva iilor biosferei este determinată de cerin ele de protec ie şi conservare eficientă a mediului natural şi a diversită ii biologice specifice sunt arii protejate care îmbină conservarea. se evită degradarea mediului prin orice mijloc. fapt ce implică interven ii dirijate în acest scop.18. După obiectiv rezerva iile naturale pot fi: rezerva ii naturale cu scop definit şi rezerva ii naturale cu caracter general. Vânători – Neam . în cadrul acestora nu se recoltează lemn sau alte produse. geologice şi geomorfologice (tip g). solului. servind ca model de dezvoltare pentru medii particulare. Rezerva iile naturale conduse sau dirijate fac obiectul unei protec ii speciale în ceea ce priveşte o anumită specie vegetală sau animală. vegeta iei sau faunei. Rezerva iile biosferei sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protec ia şi conservarea unor zone de habitat natural şi a diversită ii biologice specifice. de importan ă deosebită din punct de vedere al forma iunilor geologice.. 6. 9/1973. Grădişte Muncelului – Cioclovina. Balta Mică a Brăilei. Rezerva iile Rezerva iile sunt teritorii judicios delimitate.zona de calm şi linişte cuprinde păduri amenajate normal pentru produc ia de lemn şi pentru turism. paleontologice (tip p). potecile vor fi bine marcate pentru turişti. În ara noastră sunt constituite în prezent. Rezerva iile biosferei formează o re ea mondiala pentru cercetarea si monitorizarea . comunită i umane a căror existen ă este bazată pe valorificarea resurselor naturale pe principiul dezvoltării durabile şi armonioase. Por ile de Fier. şi nu au acces decât cei ce realizează observa ii şi studii. Aceste rezerva ii nu sunt accesibile publicului.3. următoarele: Apuseni. parcuri naturale (tratate în subcapitolele anterioare). ca parcuri naturale. Bucegi. speologice (tip s) şi zoologice (tip z). conform Legii nr. ecosisteme modificate sub influen a omului şi care pot fi readuse la starea naturală. sunt admise activită i de vânătoare dar numai pentru ob inerea unei stări corespunzătoare de echilibru între pădure şi vânat. lacuri şi cursuri de apă. . Nomenclatura din ara noastră. rezerva ii peisagistice şi monumente ale naturii. forestiere (tip f). Acestea pot fi: botanice (tip b). mixte (tip m). zone umede cu comunită i biocenotice floristice şi faunistice unice. rezerva ii ştiin ifice. Rezerva iile naturale sunt constituite din suprafe e de teren şi ape destinate conservării unor medii de via ă caracteristice. limnologice (tip l). nu se împuşcă. Rezerva iile naturale integrale fac obiectul unei protec ii totale sau absolute. În rezerva iile forestiere este permisă exploatarea moderată astfel încât să nu fie alterat mediul. clasifică ariile protejate în 6 categorii: parcuri na ionale.

rezerva iilor naturale. Rezerva iile peisagistice sunt suprafe e de teren în care sunt cuprinse asocia ii floristice sau forme de relief de mare valoare estetică. chei). arbori seculari. parcurilor naturale. cursuri de apă. . care sunt situate în interiorul sau la exteriorul parcurilor na ionale. educa ie si instruire în domeniul mediului. ştiin ifice sau peisagistice.ecologica si reprezintă zone pentru conştientizare. Rezerva iile ştiin ifice sunt constituite din suprafe e de teren şi ape destinate cercetării ştiin ifice de specialitate şi conservării fondului genetic autohton. fenomene geologice unice (peşteri. cascade. locuri fosilifere. Monumentele naturii sunt asocia ii sau specii de plante şi animale rare sau pe cale de dispari ie.

roşu sau maro (toamna) la speciile cu frunze căzătoare.lumină. Prin acest material. în alegerea speciilor lemnoase este tocmai corelarea condi iilor locale cu cerin ele speciilor respective.1. Vegeta ia lemnoasă reprezintă „materialul principal de construc ie” al unui spa iu verde.rezisten a mai mare a exemplarelor speciilor lemnoase la condi iile de mediu. . . textura şi forma pe parcursul unui an sau pe o perioadă mai mare de timp. .factorii ecologici edafici: . ruginiu.1.diversitatea foarte mare a nuan elor de verde (vara) şi a celor de galben. material care îşi schimbă volumul. care foarte fi liber (propriu speciei respective) sau geometric (când se aplică anumite tăieri pentru ob inerea diferitelor forme dorite).fertilitatea solului. volume. frunzelor.temperatura aerului.vânt. VI. . . compozi ii. Avantajele folosirii vegeta iei lemnoase În constituirea diferitelor unită i de spa iu verde.cerin ele speciilor fa ă de: .costul mai scăzut al materialului săditor şi al lucrărilor de între inere în timp. ALEGEREA SPECIILOR LEMNOASE PENTRU SPA II VERZI 6. .îndeplinirea într-o măsură mult mai mare a func iei sanitare. Avantajele folosirii vegeta iei lemnoase rezultă din: . mai rar liane) intră într-o propor ie de până la 70% (uneori chiar mai mult). culoarea.umiditatea atmosferică. . florilor şi chiar a fructelor la anumite specii sau taxoni (inclusiv a texturii suprafe ei coroanei).factorii ecologici climatici: . ce vor alcătui în final o unitate. . Criterii de alegere a speciilor 6. .diversitatea foarte mare a ramurilor. pentru speciile floricole fiind alocate doar cca.2. . proiectantul de spa iu verde creează forme. . constituind în acelaşi timp şi liantul de armonizare al tuturor elementelor antropice.maleabilitatea foarte mare a conturului plantelor lemnoase. speciile lemnoase (în principal arbori şi arbuşti. Cerin ele ecologice ale speciilor lemnoase Cel mai important aspect care trebuie luat în calcul. 5 – 10% din suprafa a unită ii de spa iu verde.Cap. .regimul de umiditate din sol.textura şi profunzimea solului. Astfel trebuie avut în vedere: . 6. comparativ cu speciile floricole sau cu cele de gazon.2.

factori antropici: .oxizii de sulf: dioxidul şi trioxidul de sulf (determină apari ia de cloroze). . 6. (produc căderea acelor la răşinoase..troficitatea solului. dar peste un anumit prag are ac iune inhibitoare).dioxidul de carbon (în cantită i mici este stimulator al fotosintezei. . Astfel. .pantă. numite arsuri). Rezisten a plantelor lemnoase la noxe În no iunea de noxe intră to i agen ii abiotici cu ac iune dăunătoare asupra organismului uman. dioxidul şi trioxidul de sulf. determinând în final uscarea arborilor şi arbuştilor). . .factori poluan i. plantele suculente fiind cele mai sensibile în compara ie cu speciile de conifere.factori biotici: .vegetali.compuşi fluorura i (provoacă necroze pe frunze.animali. dar şi asupra celui animal sau vegetal. fertilizare.2. prevenirea şi combaterea dăunătorilor. .configura ia terenului.2. .monoxidul de carbon (apare ca urmare a arderilor incomplete sau prin disocierea CO2 la temperaturi înalte iar în doze mari ucide pe nesim ite animalele şi omul).oxidul de sulf. .clorul şi compuşii săi (determină necroze la marginea frunzelor şi cloroze ale esutului foliar). . considerate cele mai rezistente). . . . . .fosforul şi compuşii săi (determină reducerea creşterilor. Dintre aceştia : . fapt ce influen ează scăderea amplitudinilor termice zilnice sau anuale. cloroza esutului asimilator.factori geomorfologici: . etc. În spa iile verzi periurbane ameliorarea acestor condi ii este foarte dificilă iar speciile vor fi alese astfel încât aceste condi ii să corespundă cât mai bine cerin elor ecologice ale speciilor.smog-ul este un amestec gazos rezultat în urma unor reac ii de oxidare şi a proceselor fotochimice. a produc iei de masă lemnoasă). .altitudine. . . numindu-se şi cea ă oxidantă.expozi ie.compuşii fluorura i (provoacă necroze la nivelul frunzelor numite arsuri. fa ă de cele periurbane. Aceşti factori vor fi lua i în considerare în mod diferit în spa iile verzi urbane. în spa iile verzi urbane ce au întindere mult mai mică decât cele periurbane şi în care utilită ile sunt mai facil de realizat. Microsta iunile din zonele urbane sunt mai adăpostite datorită prezen ei unor clădiri ce diminuează intensitatea vântului sau care determină creşterea temperaturii aerului prin fenomene de radia ie.con inutul de schelet. se poate realiza o ameliorare a unor factori prin aplicarea diferitelor lucrări speciale: irigare. fiind întâlnit în atmosfera marilor oraşe şi a re elelor de drumuri intens circulate (smogul provoacă la plante necroze.

.ob inerea unor accente pe verticală în diferite compozi ii. platanul. fenotip. etc. arboretele cu consisten ă plină fa ă de cele brăcuite şi cele cu subarboret şi cu 2 – 3 plafoane fa ă de cele fără subarboret sau cele echiene. .3. cum se integrează în respectiva compozi ie. ce talie vor avea exemplarele respective. corcoduşul.3. fabrici.pigmentări.foarte sensibile . din industria extractivă şi de prelucrare a materialelor de construc ii.condi ii de mediu – specie.unită ile de spa iu verde urbane de întindere mare.pădurile de recreare.rezistente la plumb – pinul silvestru.sensibile . . . industria metalurgică şi chimică. . bradul de Caucaz. . subspecie. frasinul. arboretele tinere fa ă de cele mature. prezen a necrozelor la nivelul frunzelor determinând diminuarea procesului de fotosinteză. Acestea pot fi folosi singure sau în combina ie cu alte specii de talie mică sau chiar arbuşti de talie mare.mascarea obiectivelor inestetice (hale industriale.praful rezultă din întreprinderile industriale.umbrirea clădirilor. Particularită ile biologice ale speciilor 6. intervalul din sezonul de vegeta ie în care ac ionează poluantul respectiv. Pulberile acoperă ini ial păr ile aeriene ale plantelor determinând un aspect şi un colorit „deosebite”. zămoşi a de Siria. . fiind o caracteristică ce se realizează în timp şi care nu întotdeauna poate fi corectată.). Înăl imea exemplarelor Aceasta este importantă în alegerea. In clasificarea speciilor se folosesc ca grade de sensibilitate: .2. reducerea creşterilor. dar mai ales în combinarea şi amplasarea speciilor. din arderea combustibililor solizi şi lichizi. tuia.2. ecotip. coacăzii.rezistente Exemple de specii: . condi iile de temperatură şi umiditatea aerului. În concluzie rezisten ă mai mare o au speciile de foioase comparativ cu cele de răşinoase.mijlociu rezistente . leziuni la nivelul frunzelor sub formă de pete. . În conceperea unei anumite compozi ii peisagistul trebuie să „vadă” în viitor cum vor arăta. La alegerea speciilor se recomandă să se aibă în vedere interac iunea grad de poluare .rezistente la bioxid de sulf – alunul. stadiu de dezvoltare.aliniamente. Speciile de talie înaltă sunt recomandate pentru: . Clasificarea plantelor lemnoase în func ie de sensibilitatea acestora fa ă de agen ii poluan i trebuie realizată inându-se cont de specie. . piracanta. propor ia poluantului în atmosferă etc. fenomen înso it mai târziu de nanism şi cloroze.rezistente la fluor – mesteacănul. chiar un aspect de bronzare a frunzelor). 6.1.

.15 – 25 m.2. Berberis thumbergi. Astfel. cu numeroase tulpini lemnoase ramificate de la bază. Populus simonii. În tabelul nr. arbuşti mijlocii 1 – 2m. precum şi re inerea gazelor de eşapament. ovală. etc. la care tulpinile pot avea lungimi de la 1-2 m până la 10-20 m şi chiar mai mult. columnară conică (piramidală) globulară (sferică) . a III-a . Forma coroanei se remarcă uşor în orice anotimp şi influen ează starea psihică a privitorului. .zonele verzi de mici dimensiuni. Conven ional speciile lemnoase se împart în 3 categorii: .liane. la care se urmăreşte umbrirea trotuarelor destinate circula iei pietonale. speciile lemnoase volubile. 6. fastigiata. Abies alba. şi cea având contur sinuos. agă ătoare sau chiar târâtoare. Thuja occidentalis var. Larix decidua.Speciile de talie mică şi arbuştii sunt recomanda i pentru: . Forma şi desimea coroanei Coroana arborilor se încadrează mai mult sau mai pu in într-o formă geometrică după raportul dintre înăl ime şi diametru. se deosebesc tipul de coroană: cilindrică.arbuşti.în lungul arterelor. . De exemplu.3. pentru creşterea în general rapidă şi pentru capacitatea de a înflori la vârste mici. în jurul stadioanelor sau în lungul unei şosele se vor prefera speciile cu coroană columnară sau conică. Pinus strobus. 1 sunt date câteva exemple de specii având coroane de diferite forme. sferică. obovoidă. că ărătoare. Acer pseudoplatanus.arbori de mărimea I . a II-a .realizarea gardurilor vii. a boschetelor. Arbuştii aduc diversitate în unitatea compozi iei fiind foarte aprecia i pentru efectul decorativ deosebit. a prafului.2. speciile cu înăl imi sub 7 m. Picea abies. . care pot fi: arbuşti înal i cu înăl imea între 2-7m.7 – 15 m. tabelul 1 Exemple de forme de coroană la diferite specii lemnoase Forma coroanei Specia (taxonul) Thuja orientalis. Prunus mahaleb. Juniperus hibernica.. italica. tabulară. arbuşti pitici. Populus nigra cv. mai mici de 1m. conică. Morus alba. iar pe o alee cu bănci specii cu coroană sferică sau tabulară.peste 25 m.

tabulară ovoidă pletoasă târâtoare Sorbus aucuparia. salcie căprească. larice. dar la unele specii chiar cu o conicitate pronun ată la bază. Juniperus horizontalis.aliniamentele stradale din localită ile din regiunea de munte. . mesteacăn. Juniperus sabina. După desimea ramurilor şi bogă ia frunzişului (formă.3. . Forma trunchiului şi culoarea scoar ei Trunchiul speciilor arborescente este în general drept. nana. Fagus sylvatica. . mărime şi dispunerea frunzelor) se deosebesc specii ce au coroană transparentă şi specii ce au coroană densă. Juniperus communis ssp. Speciile cu coroană densă se folosesc pentru: .la echilibrarea volumelor clădirilor învecinate. Populus tremula. varietatea „Globosa” la diferite specii. Robinia pseudoacacia var. Pinus sylvestris.3. dar lângă care este necesară existen a unor exemplare lemnoase. a prafului şi a vântului.pentru crearea fundalurilor necesare altor compozi ii . frasin. Tilia cordata. a apari iei diferitelor gelivuri sau alte cauze. pentru protec ie împotriva radia iei solare. forma „pendula” la diferite specii precum: fag.aliniamentele stradale. . . Există însă şi numeroase specii sau anumite exemplare la care forma este modificată datorită numeroaselor bifurca ii de la bază (de la o oarecare înăl ime) a torsionării trunchiului (castanul porcesc). umbraculifera Carpinus betulus.2. cireş păsăresc.mascarea obiectelor inestetice. Salix babilonica. ulm de munte. Specii cu coroană transparentă sunt folosite pentru: . având un aspect mai mult sau mai pu in cilindric. Ulmus minor.lângă anumite clădiri care nu trebuie mascate. 6. Betula pendula. Cotoneaster horizontalis. mai ales în regiunea de câmpie şi coline.zona de primire a pădurilor de recreare. Cerasus avium. pentru crearea de arborete multietajate sau pentru facilitarea instalării unui covor ierbaceu corespunzător activită ilor de picnic. dud negru. caragană. Această caracteristică are rol important în cadrul compozi iei mai ales în dirijarea efectelor de lumină – umbră. Pinus nigra.

romboidală. Ramuri pot fi drepte. fie verticală. Speciile cu tulpini că ărătoare. mai ales în sezonul rece când lipsesc frunzele.4. Dispunerea variată a ramurilor imprimă o notă pitorească peisajului. Trunchiurile. acestea din urmă fiind folosite pe taluzuri. Unele specii au frunze simple sau compuse. sau chiar târâtoare. lanceolată. la cenuşiu gălbuiul al ritidomului de platan (plăci mari). pentru intensificarea expresivită ii clădirii. pendula. Forma. castan) sugerează puterea. Forma şi dimensiunile ramurilor influen ează starea psihică a omului. pentru eliminarea monotoniei pere ilor sau pentru crearea intimită ii într-un balcon sau chioşc.3. obovată. . astfel sângerul (Cornus sanguinea) sau cornul american (Cornus stolonifera) au lujerii colora i în nuan e de roşu. 6. la marea majoritate a speciilor. unele specii au ramurile de ordinal I şi II orientate aproape orizontal iar altele au ramurile pendente (speciile cu port plângător) precum: Betula pendula. ar arul american (Acer negundo) are lujerii violet-bruma i sau salcia plângătoare (Salix babilonica) care are lujeri galbeni. Tulpinile torsionate ale unor astfel de specii vor atrage întotdeauna privirile. mărimea şi culoarea acestora. imprimă un sentiment de linişte.2. ca la tei (Tilia cordata) sau ulm de munte (Ulmus glabra). mici sau mari.2.3. prin forma şi culoarea lor se pot profila pe diferite fundaluri formate din specii cu frunze sempervirescente sau care au trunchiuri contrastante. Forma şi dispunerea ramurilor Dispunerea ramurilor depinde de specie sau chiar de forma ornamentala a acesteia şi în general este în func ie de afinitatea speciei în general fa ă de factorul lumină. sau de la albul-cenuşiu al trunchiului de plop alb la scoar a roşiatic-cărămizie a pinului comun.5. sau pentru încadrarea stâncilor mai mari. Chamaecyparis lawsoniana var. Speciile de lumină au ramurile îndreptate spre vârful tulpinii. platan. 6. Salix babilonica. agă ătoare sau volubile se folosesc pentru completarea liniilor şi formelor rigide ale construc iilor. fie orizontală. astfel specii cu ramuri sub iri (mesteacăn. paltin. pot fi sinuoase.Sunt specii cu tulpini oblice sau orizontale. Scoar ă negricioasă prezintă aninului negru (Alnus glutinosa). Culoarea scoar ei variază în limite destul de largi. scoar ă cenuşie o întâlnim la fag (Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus). tortuosa) sau pot fi geniculate. ca la salcia crea ă (Salix matsudana f. mărimea şi culoarea frunzelor Frunzele arborilor şi arbuştilor variază foarte mult în ceea ce priveşte forma. pentru a accentua intrările sau anumite puncte. de la albul pronun at al trunchiurilor de mesteacăn. etc. o scoar ă brun violacee lucitoare cireşul păsăresc (Cerasus avium). fie pendentă. imprimând anumite sentimente. cu limbul de forme şi mărimi diferite: cordată. salcâm) simbolizează fragilitatea iar cele cu ramuri groase (stejar. ovoidă. Lujerii pot avea cele mai diferite culori. peluze. tortuosa) sau cornul cre (Corylus avelana f. Speciile care prezintă o pozi ie uniformă a ramurilor. eliptică etc.

Carpinus betulus. la care verdele se combină cu alb. aninul alb (Alnus incana) de la verde crud la verde închid şi în final la negru (toamna târziu).. biota. cireşul (Prunus avium) variază de la verde crud. galben sau chiar roz şi roşu. Foleolele unor frunze compuse pot fi mici (Sophora sp. Acer negundo. Populus alba Picea pungens var. Gleditsia sp.. Dar există numeroase specii la care culoarea variază de la verde crud. Robinia sp. Tilia tomentosa Juniperus sabina. de culori închise se recomandă a fi plantate în planul îndepărtat. Sorbus aria. Speciile cu frunze mici. la verde închis. pentru ca apoi să redevină verde (primăvara). arborele pagodelor (Gyngko biloba) de la verde la galben auriu (toamna). Pyrus elaeagrifolia. „Golden” Magnolia kobus Abies concolor. verde gălbui-galben auriu verde argintiu–verde cenuşiu alb tomentos. Există şi numeroase varietă i sau forme (taxoni) cu frunze variegate.). tabelul 2 Culori şi nuan e ale frunzelor la diferi i taxoni lemnoşi Culori şi nuan e ale frunzelor verde deschis specia (taxonul) Larix decidua. pu in incizată dau adânc incizată.) sau mari (Ailanthus sp. la galben–roşu ruginiu (toamna). ienuperii) sau la care variază cel mult nuan a de verde (verde crud – verde închis) aşa cum este cazul speciilor de răşinoase. cu o formă deosebită a limbului sau care au marginea sinuată sau laciniată se recomandă a fi plantate în prim plan.. Ligustrum ovalifolius. Hippophae rhamnoides. Astfel. precum şi diferite exemple de taxoni. „Aurea” Thuja orientalis f. Eleagnus angustifolia. Thuja occidentalis f. 2 sunt prezentate cele mai frecvente culori şi nuan e. argintea. ce are scoar a albă şi frunzele de culoare verde deschis. compuse. Există specii la care culoarea nu variază prea mult de la un sezon la altul (tuia. Aesculus sp. şi la galben-portocaliu-roşu (toamna). Robinia pseudoacacia Pinus banksiana. precum cele ale speciilor: Acer negundo. până la verde intens (vara).. Speciile cu frunze mari. Hedera helix. ca în cazul mesteacănului. Nu trebuie neglijată nici armonia între culoarea tulpinii şi cea a frunzelor.Marginea limbului poate fi întreagă. În tabelul nr. Euonymus europaeus. Juglans sp. alb argintiu. mahonia (Mahonia aquifolium) de la verde deschis la verde închis (toamna) şi roşu grena (iarna). „Aurea” Chamaecyparis lawsoniana var. luminos (primăvara). cenuşiu argintiu verde albăstrui brumat .

Prunus avium. Forma şi culoarea florilor. Alnus glutinosa.. În tabelul nr. Prunus cerasifera var. purpurea. 3 sunt prezentate culorile florilor unor specii lemnoase. forma. atropurpurea. Robinia pseudoacacia. Deutzia scabra. Malus pumilla var. hybrida.6. vanhouttei. Pinus excelsior. pissardii. Crataegus sp. Pinus strobus Abies alba. crem sau galbene. Sophora japonica. Spiraea x. Corylus maxima var. Acer platanoides var. Phyladelphus coronarius. Acer paltanoides var. Juglans regia Fagus sylvatica var.verde închis roşu.2. Hibiscus syriacus. tabelul 3 Culori ale florilor la diferite specii lemnoase Culoarea florilor specia (taxonul) Aesculus hyppocastanum. Pyrus sp. Aesculus hyppocastanum. Hedera helix. fiind totuşi mai frecvente speciile cu flori albe. Gama de culori ale florilor este destul de variată. glauca. Pseudotsuga glauca. Magnolia kobus. purpuriu Picea pungens var. Catalpa bignonioides.3. Buxus sempervirens. purpurea. purpurea. Pinus cembra.. rubrum 6. perioada de înflorire Pentru foarte multe specii arbustive dar şi arborescente. Berberis vulgaris var. Ligustrum vulgare albă . Taxus baccata. Picea abies. culoarea florilor şi perioada de înflorire constituie criteriul principal în alegerea acestora. Syringa x. niedzwetzyana.

Hybiscus syriacus. Hibiscus syriacus. Perioada de înflorire este proprie fiecărei specii. Laburnum anagyroides. Kerria japonica. Forsythia suspensa. exceptând albastrul pur. Chaenomeles japonica. Phellodendron amurense Spiraea japonica. prezintă cea mai mare varietate a culorii şi formei florilor. Laburnum anagyroides. în general aceasta se desfăşoară primăvara şi vara. carnea. Prunus persica. Spiraea salicifolia. soulangeana Prunus sp. Prunus cerasifera var. Magnolia stellata. Liriodendron tulipifera Aesculus x. cu siguran ă că speciile genului Rosa. pissardi. Forsythia sp. Cornus mas. Cornus mas. Colutea arborescens. Tamarix ramosissima. pu ine specii făcând excep ie de la regulă. Cotinus coggygria. cu toate varietă ile şi soiurile sale.galbenă roşie verde roză-liliachie Caragana arborescens. Diervilla florida.. Amorpha fruticosa. Magnolia x. tabelul 4 Perioada de înflorire a diferitelor specii lemnoase perioada specia (taxonul) Daphne mezereum. Syringa vulgaris. acoperind o gamă fantastică a nuan elor. Chaenomeles japonica. Prunus armeniaca. Malus floribunda Hedera helix. primăvara timpuriu primăvara . Magnolia kobus. Buddleia davidi. Diervilla florida. Dintre toate speciile lemnoase.. trandafirul albastru fiind visul din totdeauna al cultivatorilor de trandafiri.

amorfă) constituie un factor stimulator. Cotoneaster horizontalis. Rosa canina. Ptelea trifoliata. 6. Rhus typhina. Forma şi culoarea fructelor Fructele au de cele mai multe ori o perioadă de prezen ă pe ramuri mai mare decât cea a florilor. Sophora japonica. glicină. mălin) calmează şi relaxează. Syringa vulgaris.. iritant. sau în cadrul speciei de la varietate la varietate. Kerria japonica Aesculus sp. Exemplarele cu inflorescen ă erecte. atribuind ambientului un aspect dispersat. mari (Viburnum opulus var. Berberis vulgaris. mărimea şi culoarea lor la întregirea efectului decorativ al unei specii lemnoase. Viburnum opulus.2. Speciile cu florile în inflorescen ă au un caracter major. Spiraea salicifolia. Spiraea japonica. budleia. Colutea arborescens roşie albă .7. lemn câinesc. Pyracantha coccinea Symphoricarpus albus.3. Crataegus monogyna. dar mai ales în perioada hibernală. pseudobace) este variată de la specie la specie. contribuind prin forma.vara toamna Mahonia aquifolium. Eleagnus angustifolia Hedera helix Florile speciilor lemnoase pot fi mari şi solitare. Speciile cu inflorescen e pendente (salcâm galben. Sambucus racemosa. Hibiscus syriacus. ca lumânările (castan porcesc. tabelul 5 Culoarea fructelor diferitelor specii lemnoase Culoarea fructelor sau a corpurilor de fructifica ie specia (taxonul) Taxus baccata. în sezonul estival sau autumnal. când frunzele şi florile celor mai multe specii au dispărut de mult. Culoarea fructelor. sau în mod obişnuit de dimensiuni mai mici şi grupate în număr mare în inflorescen e. Liriodendron tulipifera. neliniştit. Inflorescen ele sferice. a anexelor cărnoase ale semin elor (arilul la Taxus baccata) sau a corpurilor de fructifica ie (conuri. floreplena) sau tabulare (Sambucus nigra) au un caracter conservant.

deoarece cele mai pu in longevive trebuie înlocuite la intervale de timp mai reduse în compara ie cu primele. Ligustrum vulgare. Prunus spinosa. salcâmul. în cazul spa iilor verzi urbane rezistă doar 100 – 150 ani. frasinul trăieşte 50 – 60 ani în aliniamentele de pe marginea drumurilor. Mahonia aquifolium Unele specii îşi păstrează fructele pe ramuri până iarna târziu sau chiar primăvara. precum cimişirul şi tisa. Viburnum lantana. ci separat. mai ales cu tehnica de ultimă genera ie. diferi i arbuşti.3. Fraxinus excelsior. Gleditsia triacanthos. probabile pentru perioade de 5. temperaturile) determină scurtarea duratei de via ă a multor specii lemnoase. De exemplu. Lonicera nigra.8. dar care este compensată prin efectul decorativ deosebit pe care îl pot realiza. Există şi specii cu creştere foarte înceată. În ceea ce priveşte longevitatea speciilor. . ob inându-se în acest fel efectul de contrast deosebit al culorii fructelor pe zăpadă. pentru a nu se stânjeni în dezvoltare şi chiar elimina unele pe altele. Thuja occidentalis. Mahonia aquifolium. Catalpa bignonioides. 6. 40 ani de la plantare. mesteacănul. Ambientul (noxe.2. unii poluan i din aer sau din sol. iar plopii. Rapiditatea de creştere şi longevitatea Rapiditatea de creştere variază de la o specie la alta. De obicei. Abies alba. Platanus sp. Picea abies. sălciile şi unele liane o rapiditate mare de creştere. 100 – 150 ani în parcuri şi grădini şi 250 – 300 ani în condi iile normale din ecosistemele naturale. Cotoneaster nigra. Robinia pseudoacacia. teiul în loc de 300 – 400 ani în condi ii normale. 10.neagră maroniu-roşcată albastră brumată Cornus sanguinea. Pentru eviden ierea schimbărilor produse în timp se recomandă realizarea profilelor în plan vertical. Specii cu ritm de creştere diferit nu se cultivă în amestec intim. 20. pentru instalarea vegeta iei lemnoase într-un anumit spa iu verde şi realizarea cât mai rapidă a efectului decorativ specific vegeta iei lemnoase se preferă ca primă solu ie plantarea speciilor cu o creştere rapidă în primii ani: plopul. se preferă a fi plantate specii cât mai longevive. răşinoasele şi cimişirul având în general o rapiditate mică de creştere. Dar se recomandă ca întotdeauna să se combine speciile cu creştere rapidă cu cele cu creştere înceată sau la care creşterea se activează mult mai târziu (după 20-30 ani) precum bradul sau stejarul. calitatea terenului.

ASOCIEREA. sau duc la costuri suplimentare. Asocierea şi dispunerea speciilor Modul cum sunt asociate (combinate) speciile şi modul cum sunt amplasate exemplarele unele fa ă de altele. Cu ajutorul exemplarelor solitare se poate închide o perspectivă sau se pot întrerupe liniile arhitecturale rigide ale unei clădiri. Exemplarele lemnoase. fără agita ie.Cap. VII. Alegerea speciei este determinată şi de distan a de la care este privit arborele respectiv. lângă clădiri. Se recomandă ca speciile decorative prin frunze. sau chiar la intrarea într-un spa iu verde. garduri vii. în puncte liniştite.1. pot fi folosite solitar sau grupat. flori sau fructe să se amplaseze la o distan ă de maximum două ori mai mare decât înăl imea unui om. sub diferite moduri. coloritul fructelor). În anumite situa ii dispunerea exemplarelor poate fi realizată şi neuniform. la marginea unor masive forestiere folosite ca fundal. dispuse la distan e egale între exemplare (ritm simplu). ce realizează o impresie artistică puternică (flori. frunze. determină efectul decorativ şi cel sanitar pe care-l urmăreşte arhitectul peisagist. Exemplarele folosite grupat pot fi dispuse în: rânduri. pâlcuri. coroană sau habitus să se amplaseze la o distan ă de peste trei ori mai mare decât înăl imea privitorului. iar cele decorative prin trunchi. . care nu se regăsesc în efectul ob inut. grupuri. Rândul de arbori este constituit de obicei din exemplare dintr-o singură specie. Alternarea exemplarelor a două specii cu habitusuri diferite prezintă o varietate pronun ată care poate fi folosită de la caz la caz. masive. boschete. labirinturi. curtine. Arborii solitari se amplasează pe peluze. fie ele arborescente sau arbustive. De multe ori asocierea şi dispunerea necorespunzătoare a speciilor reduc considerabil şansele atingerii func iilor zonei verzi sau a compozi iei respective. DISPUNEREA ŞI INSTALAREA SPECIILOR LEMNOASE 7. Ca exemplarele izolate (solitare) se folosesc specii arbustive sau arborescente deosebit de atrăgătoare prin anumite caractere biologice.

5 m. După profil gardurile vii pot fi: netunse (profil liber). tunse (profil geometric) respectiv paralelipiped. două sau trei rânduri. Labirintul este constituit dintr-o re ea de curtine. se aleg specii ce au creşteri şi comportament similare sau apropiate. pe un contur drept sau sinuos. constituită dintr-o singură specie arborescentă sau arbustivă. După înăl ime. sau pot fi cu garduri vii cu exemplarele având coroana dirijată. trunchi de piramidă. înalte cu h = 1 – 3 m. în aceste ultime cazuri. cu exemplare foarte apropiate. ce are amenajate numeroase poteci. foarte înalte cu h > 3 m. mai rar două sau chiar trei.. ob inându-se în final un perete verde. şi chiar diferite dotări cu scop distractiv. . sistemul Cossonet). Garduri vii sunt planta ii din specii arbustive sau arborescente dispuse pe unul. curtinele care intră în componen a unui labirint sunt între inute periodic prin tundere.Curtina este o planta ie dispusă pe un singur rând. mici cu h = 0. formate dintr-o specie. gardurile vii pot fi: foarte mici (borduri) h < 0.5 – 1 m. (gard belgian. de regulă bine între inute şi amenajate. Ca regulă generală.

. . În orice caz. cele cu frunziş mai închis vor avea un contur mai evident. pentru eviden ierea unui anumit punct compozi ional sau pentru realizarea legăturii dintre două masive. pentru a se evita stânjenirea şi chiar eliminarea unor specii de către altele. care să constituie fondul principal. la combinarea răşinoaselor cu foioaselor în cadrul grupurilor trebuie avut în vedere ritmul de creştere al speciilor alese şi distan a la care sunt dispuse exemplarele unele fa ă de altele. Astfel. fiind recomandate în zonele destinate odihnei pasive. dar se recomandă ca acestea să fie alcătuite din maxim două-trei specii. ob inându-se în acest fel unitatea în diversitatea compozi iei. constituite din specii arbustive cu flori şi fructe remarcabile prin frumuse e sau prin efectul vizual. şi folosirea răşinoaselor în planurile din profunzime pentru a crea acel fundal închis la culoare. nefiind indicată omogenitatea vârstelor şi înăl imilor dintr-un grup. grupurile formate din exemplare cu coroană sferică. Pe lângă ob inerea înviorării peisajului. cele formate din specii cu port piramidal sau conic dau impresia de stabilitate şi de înăl ime. La asocierea arborilor şi arbuştilor într-un grup se ine cont şi de influen a psihică a formei coroanei asupra vizitatorului. de preferat o specie locală. astfel după unii autori prin asocierea acestor două categorii de specii s-ar ob ine un contrast neplăcut. pentru limitarea accesului animalelor în diferite zone sau chiar a oamenilor. de mascare. grupurile compacte de arbori şi arbuşti imprimă ordine. constituite din specii arbustive şi specii arborescente cu înăl imi diferite şi ramificare bogată de la nivelul solului. protec ie şi linişte. Grupurile de arbori şi arbuşti pot fi constituite din una sau mai multe specii.garduri vii decorative. un alt mare avantaj al acestor tipuri de grupuri. solu ie destul de controversată. îl reprezintă faptul că exemplarele bătrâne sau debilitate din diferite cauze pot fi înlocuite fără a fi sesizată lipsa lor. formate din specii arbustive cu ghimpi şi spini. tabulară sau umbrelată inspiră sentimente de calm. Se poate adopta şi varianta unei diversită i mari de specii. de apărare împotriva vântului dominant. de izolare vizuală şi fonică. cu condi ia ca în fiecare sector al spa iului verde respectiv să predomine o anumită specie.După scop gardurile vii pot fi: . iar gruparea exemplarelor lemnoase să se realizeze astfel încât să dea impresia de natural. sau din specii cu lujeri sub iri şi numeroşi. Ca regulă se adoptă solu ia plasării într-o compozi ie a speciilor cu frunze mai deschise la culoare în fa a speciilor cu frunze mai închise la culoare. În cazul plasării inverse a speciilor. în care sunt prezente multe bănci. folosite frecvent pentru estomparea efectului vizual negativ al diferitelor vecinătă i indezirabile. Un efect deosebit în realizarea grupurilor se ob ine prin plasarea diferitelor grupuri de foioase în planurile apropiate privitorului. iar privirile vor fi atrase de speciile ce constituie fundalul.garduri vii de camuflare sau de mascare. şi cu o capacitate puternică de lăstărire. după al ii s-ar ob ine o notă de veselie prin verdele crud sau verdele deschis al foioaselor în verdele trist şi monoton al răşinoaselor. acestea fiind folosite în spa iile verzi de interes public. ce le eviden iază pe primele.garduri vii pentru protejare. astfel încât culoarea celor din fa ă este mai evidentă. cu un aparat foliar bogat. solemnitate şi hotărâre. Un alt efect deosebit se ob ine prin combinarea în acelaşi grup a exemplarelor de înăl imi şi vârste diferite. . sanitar. şi coroană bogată. folosite ca garduri de limită. Grupurile de arbori şi arbuşti sunt folosite în scop decorativ. mai deschis la culoare. În realizarea acestor grupuri se poate adopta şi solu ia combinării speciilor de răşinoase cu cele de foioase.

şi dispunerea acestora după diferite forme geometrice neregulate precum triunghi. pentru eviden ierea liniilor arhitecturale şi a dimensiunilor impunătoare.Grupurile formate din exemplare dispuse liber inspiră sentimente de veselie. Boschetul reprezintă o variantă a grupului. se poate adopta solu ia plantării în jurul acesteia a unor grupuri de arbori de talie mică sau mijlocie. Ca număr se recomandă adoptarea unui număr impar de exemplare. Un grup cu un efect deosebit se poate ob ine prin folosirea în centrul acestuia a exemplarelor arborescente. pentru mascarea acestora. în scopul ob inerii unui spa iu liniştit. În cazul grupurilor formate doar din două exemplare. pozi ionându-se exemplarul sau exemplarele cele mai înalte în zona centrului de greutate şi cele mai mici spre col urile formei geometrice respective. urmate de jur împrejur de exemplare arbustive de talie mare. acestea trebuie să fie echilibrate ca înăl ime iar în cazul diferen ei de înăl ime se poate realiza echilibrarea la nivelul volumului. apoi de cele de talie mică. reprezentând o grupare densă de arbori şi arbuşti. dispuşi inelar. destinat odihnei pasive. lângă care să existe grupuri de flori perene. existând în apropiere şi un luciu de apă. incertitudine sau de eliberare iar cele formate din specii cu port columnar pot fi folosite cu succes la col urile clădirilor cu linii rigide şi monotone. tot acest ansamblu fiind situat pe o suprafa ă largă de gazon bine îngrijit. patrulater sau pentagon. . În cazul clădirilor monumentale.

creându-se o stare de calma atmosferic. la tasarea şi în elenirea . format dintr-una sau mai multe specii arborescente şi arbustive. Speciile lemnoase se dispun pe 1-2 rânduri circulare concentrice. iar iluminarea laterală avantajând pâlcurile alcătuite din specii cu frunziş mai deschis la culoare (plopul. pentru mascarea limitelor. La marginea masivului sau în luminişuri se pot folosi şi specii decorative. în centrul acestuia putând exista un element arhitectural (monument. constituit dintr-una sau mai multe specii. iluminarea din spate avantajând speciile cu frunziş închis (molid. parcuri) masivele se situează spre periferie. sau pentru realizarea unei cât mai bune izolări fonice a spa iului verde respectiv. fântână arteziană). pentru ob inerea de arborete amestecate şi multietajate. La constituirea masivelor se recomandă folosirea de specii variate. statuie. pinul strob. specii rezistente la vânt. dârmox). cu scopul realizării func iei estetice cât mai bine şi nu numai. Masivul poate avea un profil vertical şi orizontal geometric sau liber. pentru închiderea pe verticală a marginii boschetului. iar în interior numeroase bănci. Masivul este un arboret mai mult sau mai pu in compact. lemnul câinesc. de regulă dispuse circular. urmate la exterior de 1-2 rânduri circulare de exemplare arbustive dispuse în ordine descrescătoare a înăl imii. În spa iile verzi urbane (grădini. cimişir. în mod excep ional 4 intrări. pentru realizarea protec iei zonei verzi respective. mesteacăn. adaptate condi iilor locale.care să confere vizitatorilor ce sta ionează. protec ie împotriva soarelui şi vântului. Un boschet prezintă 2-3. pinul silvestru). Pâlcul reprezintă un grup mai numeros de arbori sau arbuşti. Aceste pâlcuri se amplasează în func ie de circula ia vizitatorilor şi orientarea fa ă de lumină.

dimensiunile şi calitatea materialului de plantat Vârsta. înso i i de 1 tutore. Perioada şi epoca de plantare În spa iile verzi urbane şi periurbane se recomandă ca vegeta ia lemnoasă să se instaleze după trasarea căilor de circula ie şi după terminarea executării unor construc ii. a I-a. acestea pot fi transparente sau opace. care limitează priveliştea şi perspectiva. Arbuştii pot fi distribui i neuniform astfel încât să se realizeze densită i diferite la nivelul ochiului privitorului. crescu i în containere sau care sunt scoşi cu balot de pământ primăvara sau de cu toamnă se pot planta în tot parcursul sezonului de vegeta ie. pentru evitarea pagubelor provocate de către diverse utilaje. Totuşi. Astfel pentru aliniamentele stradale. cu înflorire abundentă. Masivele opace sunt constituite atât din specii de arbori dispuse în unul sau mai multe etaje dar şi din specii arbustive cu o densitate semnificativă. puie ii cu rădăcini nude se recomandă a fi planta i primăvara timpuriu şi chiar toamna. de la scoaterea din teren şi până la plantare. şi în acest caz perioada optimă de plantare rămâne primăvara. după care se transportă la locul definitiv în groapa pregătită în prealabil. dimensiunile şi calitatea materialului de plantat se adoptă în func ie de categoria spa iului verde şi de scopul urmărit prin instalarea vegeta iei. înfiin area scuarurilor. se evită ambalarea. Vârsta.2. Acest STAS cuprinde 4 clase: calitatea F – excep ională.2. urmată de toamnă. sau dimpotrivă să limiteze (oprească) privirea spre alte zone. puie ii cu rădăcini protejate. dar şi acolo unde se doreşte realizarea de completări dar nu cu efect imediat ci în perspectivă. şi care să introducă varietate în monotonia exemplarelor din masiv.2.2. unde se doreşte realizarea unui masiv. 7.1. imediat după dezghe ul solului. Instalarea vegeta iei lemnoase 7. Dacă se urmăreşte plantarea în spa iile mari. ale căror dimensiuni şi vârste trebuie să corespundă standardelor (respectiv stasului 5971/1992 privind puie ii de arbori şi arbuşti de talie mare).solului. la care sunt date înăl imea (cm) şi diametrul la colet (cm). a II-a şi a III-a. 7. Uneori puie ii cu balot se sapă toamna târziu şi se lasă în aşteptare până se produce înghe ul solului. largi. Astfel. cu condi ia ca balotul de pământ să fie men inut tot timpul umed. creându-se impresia de monumentalitate. Şi dimensiunile acestor puie i sunt date tot în STAS-uri. În func ie de speciile întâlnite în masive. Masivele transparente sunt cele lipsite de subarboret şi în care privirea poate pătrunde în adâncime. se folosesc puie i de talie mică. . epoca de plantare se recomandă a fi primăvara. iar privirea să fie dirijată spre anumite perspective. a grădinilor botanice sau a altor unită i de spa iu verde se folosesc exemplare de talie mare. În general. dar în func ie de tipul de material săditor variază şi epoca de plantare. în acest caz balul fiind înghe at. cu fructe şi port interesante.

. dar dacă este biodegradabil acesta se poate lăsa. fie din natură. Se asigură stabilitatea fie cu un tutore sau cu ajutorul cablurilor ce se prind de arbore cu manşon de cauciuc sau burete elastic şi de 3 ăruşi bătu i în pământ. Pentru plantarea exemplarelor de talie mare. etc. plasă de nylon sau de sârmă cu orificii mici sau poate fi căptuşită cu diverse materiale. Ca dimensiuni pentru materialul de plantat se recomandă: .6) m adâncime în care se aşează puie ii şi se acoperă cu pământ până la 2-3 cm deasupra coletului.40) x 0. .transportul se realizează cu camioane de tonaj corespunzător.60 (0. De asemenea este necesară prezen a unei macarale pentru a ridica şi coborî arborele.70) m pentru arbuşti (3-5 ani). datorită dimensiunilor. pe tulpină deasupra coletului.30 (0.70) x 0. La exemplarele cu bal de pământ dimensiunile gropii vor depăşi cu 10-15 (20 cm) dimensiunile balului. Se are grijă ca orientarea fa ă de N să corespundă cu cea ini ială. se tasează uşor şi se udă abundent. cu sistemul radicular mai compact.3. camionului.plantarea se realizează în gropi ce depăşesc cu 20 cm dimensiunile balului de pământ. înăl imea şi grosimea la colet.0. . remorcii.2. .alegerea exemplarelor.80 x 0. cu ramuri până aproape de sol. balul de pământ se înfăşoară în pânză de sac. cu o coroană uniform dezvoltată. a materialului de plantat şi nu în ultimul rând de dimensiunea containerului sau a balului de pământ.40) m pentru puie ii de talie mică. . 7.0.1. sunt necesare mai multe opera iuni: . . cu cât este mai mare şi cu cât are balul de pământ mai mic sau chiar lipsă (rădăcini nude) cu atât mai mare este riscul de nereuşită. De asemenea.5 (0. greută ii şi aten iei deosebite ce o implică.0. .0 x 1.0 m pentru puie i mai mari de 10 ani şi plopi. şan ul va avea lă imea de 4050 cm şi adâncimea 80-100 cm (se va încerca păstrarea a cât mai multe rădăcini). Aceste exemplare se marchează şi li se notează cu vopsea direc ia nordului. Uneori se recomandă tăierea sau scurtarea anumitor ramuri la plantare (doar la speciile cu lăstărire viguroasă) pentru restabilirea echilibrului între capacitatea de absorb ie a apei a rădăcinilor rămase şi transpira ia par ilor aeriene ale puietului. cu cât plantarea acestora se realizează mai aproape de mustul zăpezii cu atât şansele de prindere sunt mai mari. Pentru gardurile vii se execută şan uri de 0. Este necesară înlăturarea învelişului balului de pământ.60 (0. creată în acest scop.80 m pentru puie i de talie mare (8-10ani). Plantarea puie ilor Procedeul de plantare utilizat în spa iile verzi este cel de plantare în gropi. ale căror dimensiuni variază în func ie de vârstă. inând cont că greutatea unui exemplar de talie mare depăşeşte adesea 1-1. iar înăl imea 8-10 m.5 t. în cel din urmă caz preferându-se exemplarele izolate.extragerea exemplarului se începe cu săparea unui şan în jurul tulpinii acestuia la o distan ă de 8-10 ori mai mare decât diametrul tulpinii.Ca regulă generală orice puiet. situate în locurile accesibile macaralei. fie dintr-o pepinieră.30 (0.

Îngrăşămintele cu ac iune rapidă se vor aplica primăvara sau la începutul verii. 2 sau 3 rânduri. K.4.25 m pentru gardurile vii cu înăl imea sub 1 m şi cu 2 . irigarea şi între inerea solului În foarte multe cazuri sunt necesare opera iunile de mai sus pentru ca arborii şi arbuştii să se dezvolte normal. pentru a permite lujerilor să se lignifice până la venirea iernii.3. ciuperci). 7. Astfel. Pentru realizarea de grupuri de arbori şi arbuşti uşor vizibile.4 rânduri. Irigarea se recomandă a se realiza în perioadele lipsite de precipita ii.3. Fertilizarea. ce au un efect estetic deosebit.2. rânduri sau la încrucişarea aleilor. 2 sau 3) şi înăl imea preconizată a gardului. Această tehnică de realizare a diferitelor forme artistice a fost folosită de romani. numărul rândurilor (1. uniform. fiind dusă la extrem în arta topiară caracteristică stilului geometric. Solul se mobilizează primăvara şi toamna. Desimea culturilor Desimea variază de la caz la caz.5 – 1. . Tăieri de formare a coroanei În spa iile verzi realizate în stil geometric sau mixt se folosesc arbori şi arbuşti cu coroană dirijată artistic. 7. Aceste îngrăşăminte nu se vor distribui dispersat.1. distan a între exemplarele de pe rând variază de la 0. urmând ca mai târziu. în medie de două ori pe săptămână prin aspersiune. timp de 2-4 ore. la o adâncime de 20-25 cm. ci se vor pozi iona în gropi mici dispuse în zona sistemului radicular. fiind necesară realizarea analizei solului respectiv. Se recomandă fertilizarea biologică bazată fie pe îngrăşăminte naturale. şi la atacul agen ilor dăunători biotici (insecte.0 m la gardurile cu înăl imea peste 3 m cu 1. gropi din care substan ele se vor difuza în solu ia solului. Se recomandă ca împrăştierea îngrăşămintelor să nu se realizeze pe suprafa a solului.2. în timp. P. secetă şi boli şi K pentru fotosinteză şi respira ie.3. în func ie de ceea ce se urmăreşte să se ob ină. în Fran a. Se aplică de obicei îngrăşăminte complexe pe bază de N. P pentru creşterea rezisten ei fa ă de ger. fie în aliniamente sau ca exemplare solitare pe peluze. să fie eliminate exemplarele cu creştere lâncedă sau cele ce stânjenesc dezvoltarea altor specii. fie pe capacitatea unor plante de a realiza micoze. iar administrarea acestora să se realizeze în strânsă legătură cu nevoile plantelor. Îngrăşămintele stimulează creşterea şi sporesc rezisten a plantelor la secetă.7. Pentru realizarea gardurilor vii se ia în calcul vârsta (talia) puie ilor. până la 0. Îngrijirea vegeta iei lemnoase în spa iile verzi 7. care să realizeze în cel mai scurt timp func iile atribuite se foloseşte un număr mare la unitatea de suprafa ă (100 400 puie i de talie mare/ha). cu norme bine stabilite. partere. Aceste exemplare se amplasează fie sub formă de garduri vii. pentru a elimina riscul transformării îngrăşământului în factor poluant. reluată mai târziu în timpul Renaşterii. cu o propor ie mai mare pentru unul din cele trei elemente: N pentru creşterea vegetativă.

Lăstarii laterali de pe ramuri se ciupesc. cu ramuri cât mai multe.cordonul oblic bilateral (gard belgian) . cubice dar şi realizarea unor forme deosebite cum sunt: . Pe măsură ce cresc.forma Cossonet . Gard belgian Din multitudinea de lăstari ce se formează în primul an. fiind fixate pe spaliere formate din 5-6 fire de sârmă dispuse la 40-60cm unele de altele. şi retezarea acestora la o înăl ime de 30 . forma i din doi muguri opuşi sau din doi muguri alterni cât mai apropia i (depinde de specia aleasă).5 m între ele. În spa iile verzi se urmăreşte atât ob inerea formelor geometrice precum cele sferice. bra ele fiecărui exemplar se întretaie cu bra ele exemplarelor alăturate. se aleg ultimii doi. În final rezultă un gard format din „haşururi verzi”. ob inându-se forma literei V. În primul an se suprimă lăstarii cu excep ia celor 2 palisa i. rezultând un gard continuu alcătuit din romburi.vasul candelabru Forma cordon oblic bilateral (gard belgian) se ob ine prin plantarea în aliniament a exemplarelor. pe fiecare sârmă a spalierului se fixează orizontal câte două ramuri opuse. iar la celelalte exemplare (fără so ) se fixează câte două ramuri opuse înclinate sub un unghi de 45o (între ele unghiul fiind de 90o). .În pomicultură se urmăreşte ob inerea unor forme cât mai pitice. La exemplarele cu so . pentru realizarea unei bune garnisiri a acestora. la distan a de 60 cm între ele.forma Verrier . În anii următori prelungirile celor 2 bra e se scurtează la 40-50 cm. rezultând astfel un trunchi vertical scurt. iar lăstarii de garnisire se ciupesc repetat la 2-3 frunze. Aceste două ramuri se îndreaptă în direc ii contrare sub un unghi de 45o.forma literei „U” . Această opera iune se realizează în dreptul fiecărei sârme.piramida .40 cm deasupra solului. Forma Cossonet se realizează tot în aliniament. columnare. cu fructifica ie cât mai abundentă. dar exemplarele vor fi plantate la distan a de 2-2. piramidale.

Forma Cossonet Coroană în forma literei „U” se poate ob ine atât la exemplarele situate în aliniament cât şi la exemplarele izolate. Se poate ob ine astfel: după plantare se scurtează axul la 40 cm de la sol. Forma coroanei în „U” poate fi şi „U” dublu.40 cm iar lăstarii laterali se ciupesc pentru realizarea garnisirii uniforme cu rămurele. se orientează vertical pe doi tutori. Forma literei „U” Realizarea coroanei în forma Verrier presupune ob inerea de exemplarele cu 4. 6 sau 8 bra e verticale. unul vertical pe un tutore şi ceilal i doi pe orizontală în direc ii opuse. Din lujerii forma i se lasă doar cei doi de la vârful axului. pe o sârmă . ceilal i îndepărtându-se. tulpina unui puiet se taie la 40 cm de la sol deasupra a doi muguri opuşi. În fiecare an aceşti doi lujeri se scurtează cu 30 . dispuse în acelaşi plan. Astfel. Fiecare pereche porneşte din axul principal. 80 sau 120 cm de la sol. Coroana formată. iar după ce au ajuns la 25-30 cm lungime fiecare. Aceştia se fixează ini ial pe spalier în pozi ie orizontală. iar după formarea lăstarilor se îndepărtează to i. mai pu in 3 lăstari de la vârf care se orientează. are forma unui „U” dublu sau triplu. ce a fost retezat la 40.

(spalier). . iar cei doi lăstari terminali. În al doilea an. fixate de ăruşi şi de vârful tutorelui axului principal. Forma Verrier Formele piramidă şi vas candelabru se utilizează pentru exemplarele izolate situate pe peluze şi în centrul rândurilor sau a parterelor din spa ii verzi amenajate în stil geometric. aceşti lăstari se scurtează la 30 cm. ai fiecărui lăstar principal se orientează tot orizontal. La lungimea de 70 .80 cm. sub un unghi de 60o între ei. aceşti 6 lujeri se redirec ionează pe 6 sârme oblice. Vasul candelabru se deosebeşte de precedenta prin faptul că lipseşte axul principal iar cele şase bra e (sau opt bra e) sunt fixate fiecare de câte un tutore vertical până la completa îngroşare şi lignificare. Următoarea pereche se formează în acelaşi mod. Piramida candelabru se realizează astfel: axul principal se fixează de un tutore. la o înăl ime de 30 cm. mai pu in trei lăstari de la bază care se direc ionează pe 3 sârme orizontale dispuse la 120o una fa ă de alta. se înlătură lăstarii.60 cm (sau 25 – 30 cm pentru perechea a III-a). aceştia se reorientează pe verticală cu ajutorul a doi tutori. dar la o înăl ime de 80-90 cm. După 30 cm. Anual lăstarii şi ramurile de garnisire se ciupesc repetat. cu o deschidere a bra elor de 50 .

precum şi eliminarea diferitelor por iuni pentru ob inerea unei forme urmărite. la înăl imi din ce în ce mai mari cu un pas anual de 30 cm (25 sau 40 cm) până se ob ine înăl imea dorită. pentru ob inerea de forme geometrice dar şi pentru reglarea desimii lujerilor. 0. scurtându-se puie ii (lăstarii) prea înal i sau ramurile rebele. ienupăr. prin scurtarea lujerilor prea lungi. După atingerea înăl imii dorite. cu specifica ia că la răşinoase această înăl ime se poate majora până la 40-50 cm.5-1 cm mai sus fa ă de anul precedent.Formele piramidă şi candelabru Interven iile în coroană presupun înlăturarea ramurilor vătămate şi uscate sau crescute defectuos.3.) Se execută primăvara devreme. tisă). tuie. În primul an de la instalare. Tunderea se execută în anii următori. Tunderea gardurilor vii Tunderea gardurilor vii se recomandă să se facă anual. Tot în această categorie intră şi tăierea în scaun. la exemplarele plantate în aliniament. în func ie de talia puie ilor folosi i la plantat. mai rar toamna târziu. . La sfârşitul verii se realizează o toaletare a gardului viu. Populus sp. pentru ob inerea unei forme sferice a coroanei.3. Tunderea se realizează începând cu al doilea an de la instalare. Aceasta se execută anual la speciile ce formează lăstari viguroşi. executată la o înăl ime de 2-3 m (4 m). imediat după plantare se realizează o toaletare sumară a exemplarelor. prima tundere realizându-se primăvara timpuriu. 7. la înăl imea de 20-25 cm. pentru a provoca lăstărirea abundentă a foioaselor sau chiar a răşinoaselor (molid. de 1-2 m lungime (Acer negundo. tăierea se face cu cca.

compensând în câ iva ani lipsa vechiului gard viu (cu un aspect necorespunzător) cu un gard viu reîntinerit şi cu o desime mult superioară. Se recomandă rărirea periodică. De obicei la instalarea unui arboret se plantează un număr mai mare de exemplare pe unitatea de suprafa ă. urmate de opera iunile specifice tunderii unui gard viu. iulie. rezultând în final o îngrămădire de exemplare. În cazul în care un gard viu nu a fost tuns un an sau doi. exemplarele se stânjenesc reciproc şi îşi modifică portul caracteristic pentru care au fost alese. astfel încât la fiecare 4-10 ani (în . Gardurile vii îmbătrânite se întineresc prin recepare. sunt de regulă mult mai viguroşi.4. se recomandă tunderea acestuia primăvara timpuriu. urmate de o toaletare de toamnă sau de primăvară. masive) se realizează în func ie de gradul de dezvoltare al exemplarelor şi de densitate. După câ iva ani. cu coroane înghesuite. înainte de intrarea speciei respective în vegeta ie. grupuri.3.Tunderea gardurilor vii se recomandă a se realiza în iunie. pentru realizarea rapidă a stării de masiv şi implicit a efectului decorativ. Rărirea culturilor Rărirea diferitelor culturi (aliniamente. Rărirea se aplică şi în cazul în care s-a realizat un amestec de specii repede crescătoare şi specii mai încet crescătoare. având creşteri mult mai mari fa ă de puie ii aceleaşi specii. Lăstarii ob inu i prin recepare. 7.

în cca. .se urmăreşte înlăturarea lăstărişurilor (semin işurilor naturale din lungul cărărilor. Răriturile se efectuează în stadiul de păriş (diametru mediu 10-20 cm) cu o periodicitate de 4-6 ani. în nici un caz nu se depozitează sub formă de grămezi. . în pădurile echiene de codru şi crâng. Emondajul reprezintă înlăturarea crăcilor lacome apărute din muguri dorminzi. din 3-6 (10) ani.3.materialul rezultat nu se recoltează. reducerea consisten ei. Prin aceste opera iuni culturale se urmăreşte ameliorarea compozi iei. Scopul este de a înlătura efectul negativ imprimat de crengile uscate şi de deschidere a perspectivelor. în apropierea locurilor de sta ionare. fiind inestetice. mărirea efectului decorativ al unor exemplare. În faza de nuieliş-prăjiniş se aplică cură irile (de la elagaj – la diametrul mediu de 10 cm). . respectiv cei mai valoroşi ca specie şi conformare. În faza de desiş se aplică degajările (în arboretele amestecate) şi depresajul (în arboretele pure). a unor poteci. cu o periodicitate de 3-5 ani. pentru înlăturarea exemplarelor necorespunzătoare ca specie şi conformare. reglarea diferitelor raporturi (inter şi intraspecifice). îmbunătă irea stării fitosanitare. potecilor şi drumurilor) ce apar monotone şi dau impresia de îngustare. astfel încât se deschid perspective spre astfel de arbori.5. 20-30 ani. În pădurile de recreare se urmăresc anumite particularită i: . în condi ii nefavorabile de vegeta ie. respectiv atunci când se realizează consisten a plină. prin care se elimină exemplarele dăunătoare din plafonul inferior şi superior ce împiedică creşterea şi dezvoltarea arborilor de viitor. cu o periodicitate de 3-5 ani.monumentalitatea unor arbori (în pădurile de codru grădinărit) nu trebuie marcată de lăstăriş sau alte tufe. pe o înăl ime de 6-12 m de la bază.se realizează din loc în loc nişe sau por i de intrare spre interiorul arboretului (în cazul degajărilor şi depresajului) mai ales la întretăierea aleilor şi a drumurilor. Elagajul artificial presupune îndepărtarea ramurile uscate sau chiar verzi de până la 6 cm. . la codrişor şi codru mijlociu la un interval de 6-10 ani şi încetează cu 10-20 ani înainte de exploatabilitate. în vederea îndeplinirii în cât mai bune condi ii a func iilor atribuite. Se aplică rărituri mixte sau combinate.la deschiderea perspectivelor se înlătură exemplarele care stânjenesc privirea spre obiectivul vizat. ob inându-se un număr optim de exemplare. Lucrări de îngrijire şi conducere a pădurilor de recreare Opera iuni culturale Acestea presupun un sistem complex de lucrări şi interven ii silvotehnice privind dirijarea dezvoltării pădurii de la întemeiere până la exploatare.func ie de specie) să se extragă până la 50% din exemplare. stimularea creşterii şi dezvoltării arborilor valoroşi. se mărun eşte şi se răspândeşte pe suprafe e cât mai mari. . 7.

Pădurile tratate în codru grădinărit dispun de un mediu foarte bogat. respectiv modul în care se face exploatarea şi se asigură regenerarea pădurii în cadrul aceluiaşi regim. Regimuri şi tratamente În ara noastră peste 86% din păduri sunt încadrate în regimul codrului (răşinoase. marea majoritate a pădurilor cu cvercinee. de regimul adoptat şi respectiv de vârsta exemplarelor. Anumite tratamente sunt specifice diferitelor tipuri de păduri cu rol de produc ie. cu foarte multe nişe ecologice. Astfel de păduri oferă posibilitate ideală pentru odihnă recreativă şi pentru plimbări.6.3. Pădurile de codru se pretează la diferite tratamente. se pot adopta diferite tratamente. făgete. de speciile forestiere folosite sau prezente. deoarece circula ia este complicată (semin iş.Lucrările de igienă presupun extragerea arborilor usca i. . 7. păduri de plopi euroamericani). pentru men inerea unei stări fitosanitare cât mai bune în arboret. buruieni). dar pentru oameni antrena i. amestecuri de fag cu răşinoase. în vederea atingerii unui anumit scop. rup i sau doborâ i. bolnavi. În func ie de activită ile ce urmează a fi desfăşurate.

platbande sau grupuri pe peluze. a rabatelor pe peluze.ciclul de via ă.. La alegerea speciilor se au în vedere diferite criterii precum: . . .cerin e fa ă de diferi i factori climatici şi edafici. .Tropaeolum majus.forma. Hyacinthus sp. Tulipa sp.. .. Narcissus sp. Ageratum mexicanum sp. în componen a bordurilor.înăl imea..1.. Înăl imea tulpinii După înăl imea tulpinii se deosebesc: . . cu aspect de perni ă – Gypsophylla repens. al sezonului de vegeta ie. . partere. Tagetes sp. Orice ambian ă artificială este mai plăcută atunci când sunt prezente florile.1..... respectiv de orientarea în spa iu a acesteia. Se folosesc adesea izolat sau în constituirea gardurilor vii.sp. Alyssum sp.. Acestea joacă un rol psihologic fundamental.. Salvia sp. . Delphinium sp. contribuind la crearea climatului de relaxare şi odihnă pe care-l caută omul întrun spa iu verde. culoarea şi mărimea frunzelor. Criterii de alegere a speciilor Speciile floricole prin habitus. 8. forma. precum specii din genurile: Lilium sp. .. Tradescantia sp. Tulipa sp.2. . . VIII.forma tulpinii (portul). cu port târâtor (sau pendent) .culoarea.Tagetes sp.. mirosul şi modul de asociere ale florilor. . Ageratum sp. SPECIILE FLORICOLE ÎN SPA IILE VERZI 8. În acest sens se deosebesc: . Calistephus chinensis. Acestea se folosesc grupat. în fa a speciilor arbustive sau arborescente.. Gladiolus sp.. Portul plantelor Portul plantelor este dat de forma tulpinilor. Saponaria ocymoides.sp. Muscari sp.. frunze şi flori alcătuiesc un decor temporar. 8.1.. peste 50 (60) cm. Galanthus sp.specii de talie mare.Cap. precum şi în mozaicuri.1. Salvia splendens. în planul apropiat de privitor. precum specii ale genurilor: Petunia sp. Aubrieta sp. cu tulpini ramificare.sp.specii de talie mică 5 – 20 (25) cm.. precum Crocus sp. Lobelia sp. covoarelor. în marginea rondurilor sau rabatelor. în sensibilizarea oamenilor la frumos. . constituind elementul principal al varietă ii zilnice a unui spa iu verde. Sedum sp.. cu aspect de tufă . Acestea se folosesc pentru rabate.. Malva sp. a modului de creştere şi ramificare. Caracterul decorativ al plantelor floricole este dat atât de exemplarul luat separat cât şi de combina ia dintre exemplarele din aceeaşi specie sau din specii diferite.forma şi culoarea fructelor.specii de talie mijlocie 20 (25) – 50 (60) cm.

chioşcuri pentru odihnă).. ce pot avea suprafa ă lucioasă sau mată... Agave sp. sunt plante cultivate la umbră: Asarum sp. locurilor pentru sporturile uşoare. mărimea şi culoarea frunzelor. perioadă în care îşi îndeplinesc rolul lor decorativ. Tulipa sp. Unele flori au şi caliciu şi receptaculul colorate având un efect cromatic sporit (Salvia glutinosa). culoarea şi abunden a frunzelor.Lathyrus sp.sp. Pyrethrum sp. 8.Ipomea purpurea. Speciile cu flori parfumate pe timpul zilei. frunzele apar înaintea florilor şi dispar după ofilirea florilor (cu mici excep ii).. mirosul şi modul de dispunere al florilor Culoarea – este impusă în general de petale. la diferite combina ii precum cele cu frunze variegate (Coleus sp.. Culorile acestora variază de la verde crud la verde închis. recomandându-se a se folosi în planul apropiat. florile fiind nesemnificative.. Unele frunze sunt mari. roşu grena. clopo ei. galben. la soiurile de begonii (Begonia semperflorens) întâlnindu-se verde. Begonia sp. în jurul teraselor.sp.4. roz. la caprifoi (Lonicera japonica) de la alb la gălbui. Numeroase sunt şi speciile anuale utilizate cu precădere în alcătuirea mozaicurilor pentru forma. Lilium sp. a sta ionării. mo ul curcanului. Polygonium sp. Portulaca sp. precum regina nop ii şi micsandrele. ... Ricinus sp. roşu sau grena. la nu-mă-uita (Myosotis alpestris) şi mierea ursului (Pulmonaria sp. creasta cocoşului. Forma florilor poate fi deosebită precum cele de gura leului.. altele sunt mici şi mărunte.1. lalelele papagal. cu tulpini că ărătoare .3. argintiu sau cenuşiu. cu tulpini volubile . Sempervivum sp. Aspectul decorativ de ansamblu este dat adesea de combina ia dintre flori şi frunze.. la florile simple poate fi pală. Simetria florii poate fi actinomorfă sau zigomorfă. în cazul petalelor tomentoase.. la unii trandafiri de la galben la roz şi apoi la cărămiziu. Unele flori pot avea culori diferite din momentul deschiderii până la ofilirea acestora. .) aceasta se schimbă de la roz-liliachie.. Forma. se vor combina cu specii cu flori parfumate seara. astfel la trestia indiană (Canna indica) frunzele pot fi de la verde crud la roşu sau grena. Papaver sp. la început. mărimea şi culoarea frunzelor În general. cu tulpini simple. precum verbena şi crinii. specii de ferigi dar şi numeroase specii cultivate în locuri foarte însorite: Sedum sp... 8. erecte Impatiens sp. Aceste specii se vor amplasa în locurile destinate odihnei pasive (bănci. dublate de portul târâtor sau sub formă de mici tufe. Humulus lupulus. Mirosul plăcut al florilor impresionează în mod deosebit.1. până la albastru.). Astfel.sp. Forma. culoarea. cu segmentele filiforme. Iresine sp. iar altele puternic fidate. .. Delphinium sp. Sunt specii la care valoarea decorativă este dată tocmai de forma. Nuan a culorii poate fi diferită. translucidă iar la cele invoalte mai pronun ată..

Pentru prelungirea perioadei de înflorire se recomandă îndepărtarea lujerilor cu flori ofilite. Semin ele acestor specii fie vor fi semănate în răsadni e sau solarii. Ciclul de via ă După ciclu de via ă speciile floricole se împart în: Plante anuale – speciile care îşi desfăşoară ciclul complet pe parcursul a câtorva luni eşalonate într-un singur sezon de vegeta ie. fie vor fi semănate la loc definitiv după trecerea înghe urilor târzii.) are fructe persistente şi decorative. Mo ul curcanului (Amaranthus sp.6. . men inând efectul decorativ. După rezisten a la frig plantele anuale pot fi: .plante anuale rustice. fiind o sursă de amuzament pentru copii.. Semin ele se seamănă în iulie-august în spa ii adăpostite. Begonia (Begonia semperflorens) are fructele de tip capsulă. ca o continuare a florilor. cum este cazul la răchi elelor (Impatiens balsamina) fructele sunt interesante (fructe pleznitoare) atrăgând copii. Calceolaria sp.. de culoare roşie sau roză.8. vara. care se seamănă în câmp deschis prin martie–aprilie. iar la păpădie (Taraxacum officinale) fructele sunt atrăgătoare. florile se îndepărtează. În unele situa ii. .) nu rezistă la gerurile târzii şi se seamănă în sere sau răsadni e reci sau afară excep ional în luna mai după înghe urile târzii. 8. iar răsadurile vor fi transplantate la loc definitiv.plante anuale sensibile (Celosia sp.1. fiind aripate. Plante bienale – speciile care îşi desfăşoară ciclul complet pe parcursul a câtorva luni eşalonate pe două sezoane de vegeta ie. iar primăvara vor înflori.) se seamănă în sere calde.5.1. răsadurile se plantează la loc definitiv toamna.plante anuale semirustice (Begonia sp. Zinnia sp. pentru stimularea celei de a II-a înfloriri şi chiar a III-a. Forma şi culoarea fructelor Forma şi culoarea fructelor au o importan ă foarte redusă la majoritatea speciilor floricole ierboase deoarece după ofilire.. transplantându-se în câmp deschis înainte de înflorire. Cineraria sp. .

ca exemplare izolate sau în grupuri în componen a platbandelor. rizomi... bordurilor. Chysanthemum sp. cămări. 8. rabatelor.decorarea spa iilor verzi. atunci când sunt plantate în diverse suporturi. tuberobulbi. Gladiolus sp. ..1. geophite – ce au bulbi. sau semirustice (Canna indica..decorarea balcoanelor. depozite) ferite de înghe (4-10 oC). Gypsophyla sp. Hosta plantaginea.Plante perene – speciile care rezistă cu ajutorul diferitelor organe subterane precum bulbi. Hyacinthus orientalis. în general. pe stânci sau pajişti. . ferestrelor.) respectiv speciile ce rezistă iarna în teren descoperit. în lungul apelor sau pe luciul lor. tuberobulbi. Lolium sp. Aquillegia sp. Plantele perene pot fi: hemicriptophite – ce supravie uiesc prin mugurii de la colet proteja i de resturile moarte ale plantei (Aconitum sp... Narcissus sp.7. covoarelor. Acestea pot fi rustice (Anemone sp. Papaver orientalis). Speciile floricole pot fi folosite.. rizomi. teraselor.. mozaicurilor.) respectiv speciile ale căror organe subterane trebuie păstrate iarna în spa ii adăpostite (pivni e. Iris sp. rădăcini tuberizate. pentru: . Modul de utilizare Speciile floristice se vor alege întotdeauna luând în considerare particularită ile biologice ale acestora precum şi cerin ele plantelor fa ă de condi iile sta ionale. Dahlia sp. jardinierelor. Polyanthes sp. rondurilor. Convallaria majalis. rădăcini tuberizate şi care înfloresc şi fructifică an de an..

partere). costisitoare. fiind eliminat semănatul şi plantările anuale. înăl imea plantelor. Monoculturile pot avea una sau mai multe culori. pergolelor. destinate să completeze cromatica din afara perioadelor de înflorire ale speciilor perene.. Acestea sunt constituite prin suprafe e cu plante perene. iar dacă elementele unei construc ii sunt simple.decorarea stâlpilor. muscari (Muscari sp. perioada şi durata de înflorire. De exemplu un soi înalt sau mijlociu de lalea (Tulipa gesneriana) cu un soi unicolor de pansele (Viola x. Marele avantaj al acestor culturi este acela că rezistă mai mul i ani. narcise. deoarece indivizii mari îi vor înăbuşi pe cei mici şi cu siguran ă speciile de talie mică nici nu vor fi observate. printre care se introduc plante anuale. numă-uita (Myosotis sp. rabate. dar au perioadă de înflorire relativ scurtă (15-20 zile) – lalele. Culturi combinate În func ie de ciclul de via ă se pot asocia fie numai plante anuale. fiind amplasate în locuri intens frecventate. Speciile de talie diferită se vor dispune ordonat. Asocierea speciilor floricole Asocierea speciilor se va face cu foarte multă grijă avându-se în vedere: ciclul de via ă. forma şi culoarea florilor.). fie numai specii perene. astfel încât în apropierea clădirilor cu fa ade complicate (cu multe detalii şi culori) se recomandă să se utilizeze monoculturi dintr-o specie cu o singură culoare a florilor. forma şi nuan a frunzelor. în special lunile de vară. fie mixt.). stânjenei. mijlocie (Petunia sp. chioşcurilor. Acest tip de amestec intim se poate accepta în cazul în care se combină o specie perenă de talie mare şi care are o perioadă relativ scurtă de vegeta ie şi care nu stânjeneşte prin habitus cu o specie anuală bienală sau perenă de talie mică. treiajelor. O combina ie foarte reuşită o constituie asocierea speciilor anuale cu cele perene sau bienale (masive mixte).. specifice plantelor anuale. sau care prin abunden a de exemplare plantate să realizeze efectul de covor. Culturile cu plante perene au o perioadă mai scurtă de înflorire. de talie înaltă (Phlox paniculata. În func ie de perioada şi . Aceste două specii trebuie să se suprapună ca perioadă de înflorire. witrockiana).). Monoculturile se realizează cu specii cu înflorire îndelungată şi bogată. asociate după înăl ime şi epocă de înflorire.). mărimea. instalând specii de talie mică în prim plan.ca flori tăiate. narcise (Narcissus sp. Antirrhinum majus) sau mică (Lobularia maritima. 8. . Culturile cu plante anuale. nu se vor amesteca intim niciodată specii de înăl imi diferite. ghiocei. zidurilor. crizanteme. în arta buchetieră sau a aranjamentelor florale.. au o perioadă mai îndelungată asigurată cu flori. bănu i (Bellis perennis). Portulaca grandiflora). Aceste masive de plante perene constituie o pată verde timp de mai multe luni. Tagetes sp. În ceea ce priveşte înăl imea speciilor. continuând cu cele de talie mijlocie şi cel de talie mare în planul îndepărtat sau în mijlocul compozi iei (ronduri. bujori. în trepte. cu port de tufă sau covoraş. acestea vor fi puse în valoare prin diversitatea de culori ale florilor aceleiaşi specii. Rudbekia sp. Ageratum mexicanum „nana”.2. perioadă avansată sau devansată de condi iile atmosferice din acel an. Aceste monoculturi se realizează în func ie de ambient.

structură. capacitate de re inere a apei). textură. În multe situa ii terenurile în care urmează să se instaleze speciile floricole. Asparagus sp. În func ie de sol.pentru plantele cu rădăcini mai sub iri. Astfel s-au ob inut diferite amestecuri dintre pământul lutos.. pH. compostul de grădină. elemente nutritive. fiind necesară împrăştierea unui strat de pământ corespunzător din punct de vedere al proprietă ii sale fizice şi chimice (afânare. brumărele). textură. Narcissus.. pământul de pădure. Dianthus sp).soluri neutre – majoritatea solurilor.. Datorită costurilor destul de ridicate pentru pregătirea şi manipularea acestor pământuri. mobilizarea superficială a solului. După valoarea pH-ului. cu înflorire din aprilie-mai până în octombrienoiembrie.soluri alcaline – (Anemone sp. Crocus. 8. Acestea se deosebesc prin pH.3. se deosebesc: . perlit şi turbă în diferite propor ii.. Asparagus sp. de răsadni ă.. Gladiolus sp. nivelat. .3. rădăcinile de ferigă şi nisipul. etc. alegându-se specii cu perioade cât mai lungi de înflorire. . cu specii ce înfloresc toamna (crizanteme.durata de înflorire se recomandă asocierile între specii perene cu înflorire timpurie (Tulipa.pământuri cu textură grea – preferate de specii cu sistem radicelar puternic sau cu rădăcini groase suculente (Lilium sp.. la care se adaugă îngrăşăminte corespunzătoare. Instalarea speciilor floricole 8. aceste tipuri de sol fiind cunoscute în horticultură sub diferite denumiri: . Amaryllis sp. .soluri acide – (Coleus sp.. pământul de lemn. În horticultură există numeroase tipuri de soluri preparate prin diferite combina ii şi care pot să asigure plantelor o nutri ie corespunzătoare. Viola. pământul de ericacee. ferigi). Bellis) cu speciile anuale. pH-ul acesta se poate corecta prin aplicarea diferitelor amendamente. Fiecare specie preferă un anumit tip de sol. desfundat. Erica sp. Dianthus sp. În cultura speciilor floricole se ine cont de particularită ile biologice şi agrotehnice ale acestora.. Calluna vulgaris).pământuri cu textură mijlocie – suportate bine de majoritatea speciilor. Iris sp. la asocierea speciilor se are în vedere crearea unei mase compacte de culoare. nu prezintă un strat de sol fertil corespunzător. Pregătirea solului destinat culturii florilor În general în func ie de solul avut la dispozi ie se aplică şi lucrările generale de pregătire a solului: arat. .. În general. Myosotis.1. elina. permeabilitate.. Cheiranthus cheiri).. con inutul de substan e nutritive. Hyacinthus. modelarea terenului. superficiale (Primula sp. mărun irea bulgărilor. Uneori după înflorirea speciilor de primăvară şi vară se execută şi o a treia plantare. pământul de turbă. Tradescantia sp. în func ie de vârsta plantelor (stadiul de dezvoltare) şi cerin ele acestora. la care se poate adăuga şi muşchiul de copac. s-a căutat ob inerea unui pământ universal indicat pentru toate culturile. . pământul de frunze. Cele mai frecvent folosite sunt: mrani a.pământuri cu textură uşoară (pământul de frunze. de turbă) . Galanthus) sau bienale (Primula. cu o tonalitate a culorii uniformă şi pură. pământul de ace de răşinoase.. bine organizate.

Lilium sp. Tot toamna se despart speciile cu rizomi sau rădăcini tuberizate. bulbii acestora să se înrădăcineze. Sedum) distan ele pot fi mai mari. În aprilie se pot planta speciile anuale care nu sunt preten ioase la căldură (Dianthus. În octombrie-noiembrie se plantează bulbii speciilor perene de primăvară precum Tulipa.(Iris sp. astfel încât exemplarele să realizeze relativ repede starea de masiv.5 cm grosime. Transplantarea reprezintă opera iunea de mutare a plantelor mature de pe un teren de cultură pe altul. Hyacinthus.3. astfel încât până la venirea înghe ului la sol. Amaranthus). Begonia). pentru păstrarea umidită ii şi pentru evitarea formării crustei. Viola. 2 – 2.2. La speciile perene. unde se vor dezvolta şi înflori. Myosotis). Epoca de plantare diferă de la specie la specie în func ie de ciclul de via ă şi de cerin ele fa ă de factorul căldură. Calendula) sau cele perene semirustice (Gladiolus sp.8.).). Distan a variază de la 5 cm până la 100-150 cm între exemplare. comparativ cu înăl imea plantei. După plantare terenul se udă abundent şi se acoperă cu un strat de mrani ă mărun ită. Crocus. Impatiens. Fuchsia. Alyssum. La începutul primăverii se plantează răsadurile plantelor bienale sau speciile perene care se înmul esc prin separarea organelor subterane şi care nu şi-au început dezvoltarea. În luna mai se plantează plantele anuale sau perene sensibile la temperaturi scăzute şi iubitoare de căldură (Canna. până la dezvoltarea de noi rădăcini în noul teren. Paeonia). Galanthus. La plantare. transplantarea apare necesară atunci când . bienale sau perene sunt instalate în terenul atribuit lor. La speciile cu dezvoltare sub formă de tufă se adoptă o distan ă de plantare mai mare de ½ şi mai mică decât înăl imea medie a speciei. de cca. Distan a de plantare Diferă şi se stabileşte în func ie de înăl imea speciilor respective şi de habitusul acesteia astfel încât să nu rămână spa ii libere între ele. Mathiola. La speciile cu dezvoltare pe verticală se adoptă o distan ă de plantare de cca. alveola (gropi a) executată cu plantatorul trebuie să corespundă sistemului radicelar al plantei sau dimensiunii suportului în care s-a dezvoltat până atunci (la răsaduri) şi să asigure acesteia stabilitatea.. dar nici să se stânjenească reciproc.. Toamna (septembrie-octombrie) se instalează răsadurile speciilor bienale ce vor înflori primăvara timpuriu (Bellis. Instalarea plantelor floricole în spa iile verzi Plantarea reprezintă opera iunea prin care exemplarele tinere (răsadurile) de plante anuale. Narcissus. Plantarea se execută din centrul unei compozi ii spre margine. Muscari. La speciile ce se dezvoltă sub formă de covoare (Lobelia. În iunie se plantează plantele perene crescute la ghiveci. Hemerocallis sp. această opera ie fiind indicată în repausul vegetativ (Iris.3. ce pot sta vara în teren descoperit (Amaryllis. 8. Hosta plantaginea.3. Dianthus. ½ din înăl imea medie la maturitate a speciei respective.

Ciupitul reprezintă înlăturarea mugurelui terminal fie al tulpinii principale. fie stimularea ramificării la unele specii ce se ramifică greu.aplicarea îngrăşămintelor. transplantarea se realizează la intervale de 3-10 ani. iar dacă sunt stânjenite sau deranjate.combaterea dăunătorilor biotici. suprimarea tijelor florale vestejite. această opera ie se aplică după trecerea florilor şi vestejirea păr ilor aeriene. dar şi în func ie de capacitatea de refacere a plantei. Epoca de transplantare cea mai indicată este la sfârşitul sezonului de vegeta ie. cu înflorire abundentă sau cu diferite caracteristici decorative deosebite.4. spa iul devine insuficient.tunsul plantelor. pentru a genera creşterea mugurilor laterali inferiori. . Scopul ciupitului este fie ob inerea de tufe bogate sau garnisirea unor ramifica ii. . la speciile perene cu înflorire de vară sau de toamnă păr ile aeriene se înlătură primăvara devreme.tutorarea şi palisarea. Pentru ob inerea de tufe bogate. Astfel la speciile care înfloresc primăvara devreme. fie al tulpinilor sau lujerilor laterali cu creştere viguroasă. Se aplică diferen iat în func ie de specie şi caracteristicile acesteia. . copilitul. . cu rolul de a ob ine plante viguroase.mobilizarea solului şi combaterea buruienilor. la 2-3 mm deasupra celei de a III-a până la VI-a pereche de frunze (sau nod) pornind de la bază sau de la ultima ramifica ie.ob inerea unor forme caracteristice. . În această categorie intră următoarele lucrări: . În func ie de specie şi de rapiditatea acesteia de creştere şi înmul ire vegetativă.reglementarea înfloritului. când plantele nu suferă deloc.datorită înmul irii naturale ale plantelor. Primăvara şi chiar primăvara devreme foarte multe plante încep să-şi formeze rădăcini noi.irigarea. În func ie de organele aeriene înlăturate se deosebesc: ciupitul. acestea stânjenindu-se în dezvoltare. obligatorii sau facultative.pregătirea pentru iarnă Suprimarea păr ilor aeriene se realizează pentru: . Ciupitul determină o întârziere a înfloririi.suprimarea păr ilor aeriene. . Ciupitul se execută cu unghia. 8.înlocuirea speciilor în timpul sezonului de vegeta ie. Uneori transplantarea este necesară şi din motive fitosanitare. . de perioada înfloririi. . Îngrijirea plantelor floricole Îngrijirea plantelor floricole cuprinde o serie de lucrări. unele nu mai înfloresc în acel an. de aceea este necesar ca ultima opera ie de ciupit să se desfăşoare astfel încât să existe suficient timp pentru . bobocitul.stabilirea unui echilibru între păr ile aeriene şi cele subterane. . această lucrare se poate aplica de 2-3 ori pe sezonul de vegeta ie. intrând mai devreme în vegeta ie. .

în acest caz întârziindu-se înfloritul. hortensie. pentru promovarea unui boboc lateral mai viguros. ochiul boului). pentru ob inerea unei singure tulpini neramificate. de obicei terminată cu o floare (crizanteme. Se aplică la crizanteme. de dimensiuni mai mari (crizanteme. trandafiri. Pelargonium sp. urzicu ă (Coleus sp.. Bobocitul (butonatul) presupune înlăturarea bobocilor laterali. Petunia sp.formarea de muguri floriferi şi pentru înflorire. .. Se poate realiza şi prin înlăturarea bobocului principal atunci când acesta este rău conformat.). garoafe. Copilitul presupune înlăturarea tuturor lăstarilor de la bază (lăstari laterali) în stadiul în care sunt ierbacei. la plantele care formează concomitent mai multe flori în vârful tulpinilor principale sau laterale şi se aplică în scopul de a se ob ine flori solitare. gura leului). garoafe). bujori.

Această opera ie se repetă la 10-15 zile la plantele de mozaic şi mai rar la cele de bordură şi garduri vii. cu 1-3 cm mai mare de tunsul precedent. . cu tulpini sub iri care nu se men in în pozi ie verticală. mai ales în perioada de înflorire abundentă. Unele specii pot fi sus inute prin re ele de fire (nailon sau sfoară) re ele ce pot fi ridicate odată cu dezvoltarea tulpinilor florifere (gladiole. Prin această opera iune se înlăturată toate păr ile supraterane la o anumită înăl ime. în func ie de specia respectivă. Tunsul plantelor se aplică la speciile de mozaic sau la speciile folosite pentru borduri şi garduri vii. Nu se aplică la speciile cu fructe decorative sau la exemplarele de la care se vor recolta semin e.Suprimarea tijelor florale vestejite se realizează pentru înlăturarea aspectului inestetic al acestora dar şi pentru stimularea unei noi înfloriri. mase plastice. Ipomea).. sau la speciile de talie mijlocie sau înaltă. trestie. Tutorarea şi palisarea se realizează la speciile urcătoare. Lathyrus. dalii). Tutorii pot fi din lemn. dar se are în vedere ca acestea să nu fie exagerate sau inestetice (Clematis. metal de dimensiuni şi tipuri diferite. la care trebuie men inută o anumită formă şi înăl ime.

umiditatea şi mişcarea aerului. ca regulă generală. lalele. bioxidului de carbon şi a altor gaze. Aceste solu ii sunt foarte concentrate şi se diluează înainte de folosire cu apă în propor ie de: 1:10. făina şi rosătura de coarne. după o prealabilă uscare şi mărun ire. narcise. Irigarea se poate realiza prin aspersiune. Exemplarele speciilor necesare înlocuirii se pregătesc din timp în zone speciale (răsadni e. cu valen e simbiotice. ghiocei. de păsări. timp de două săptămâni. azotatul de amoniu. brânduşe de primăvară) ce înfloresc primăvara devreme şi care pot rămâne în sol 2-3 ani. Îngrăşămintele se aplică. la care se adaugă apă. pepiniere) şi se transplantează cu tot cu balot de pământ. etc. şi seara după orele 18-20 pe răcoare. gradul de dezvoltare şi faza de creştere a plantei). :30. chimice. solul. bogate în fosfor: superfosfatul simplu sau dublu. a îngrăşămintelor organice solide. Îngrăşămintele chimice pot fi bogate în azot: sulfatul de amoniu. Singurul inconvenient al unora este mirosul neplăcut pe care-l degajă şi aspectul inestetic. În func ie de fiecare tip de îngrăşământ se aplică anumite doze. în func ie de care se stabileşte şi frecven a şi norma de udare (func ie de specie. clorura de potasiu. solarii. deoarece con in aproape toate elementele indispensabile plantelor. bogate în potasiu: sarea potasică. sere. Pentru aceasta speciile se vor înlocui unele cu altele. mărind capacitatea de solubilizare a elementelor minerale din sol. cenuşă. ciuperci). Irigarea Este o lucrare de o deosebită importan ă în perioadele deficitare în precipita ii. . pentru a se realiza un efect estetic pe o perioadă cât mai mare. Îngrăşăminte microbiologice se prezintă sub forma unor solu ii ce con in anumite culturi de microorganisme (bacterii. temperatura mediului înconjurător. în cantită i foarte mici la sfârşitul verii şi deloc în timpul stării de repaus. carbonatul de amoniu sau cianamida de calciu. excep ie făcând speciile perene cu bulbi (zambile. făina de oase. recomandată pentru teritoriile mari având ca avantaje: umezirea şi a atmosferei. cu furtunul pentru suprafe e mai restrânse sau cu stropitoarea. ce au ca efect îmbunătă irea microflorei solului pentru realizarea unui circuit optim al elementelor minerale şi organice. spălarea şi răcorirea plantelor. fiind indicată udarea diminea a devreme. Îngrăşămintele organice sunt cele mai recomandate. Temperatura trebuie să fie apropiată de cea a aerului sau a solului. concomitent cu lucrarea de pregătire a solului sau în formă lichidă. la amenajarea florală a unui spa iu verde se propun specii (2-3 specii pe aceeaşi suprafa ă) ale căror perioade de înflorire se succed. microbiologice. 1:20. fapt ce determină folosirea speciilor perene în propor ie însemnată în diferite compozi ii floristice. În această categorie intră: excrementele de mamifere. Aplicarea îngrăşămintelor Există mai multe tipuri de îngrăşăminte: organice. mustul de bălegar. în stadiile de maximă dezvoltare a plantelor. ob inânduse solu ii prin fermentarea. Îngrăşămintele organice pot fi aplicate în formă solidă. sulfatul de potasiu. Plantările repetate şi valoarea materialului sunt costisitoare. intensitatea luminii. riguros selec ionate. după trecerea perioadei de înflorire. antrenarea odată cu picăturile de apă a oxigenului.Înlocuirea speciilor în timpul sezonului de vegeta ie Ca regulă generală. maxim ora 10. Apa folosită la irigare trebuie să aibă o temperatură şi un con inut în săruri corespunzătoare. uneori superfosfat. Acestea se aplică odată cu lucrarea solului sau ca îngrăşăminte stadiale în timpul sezonului de vegeta ie.

La speciile perene ce rezistă rigorilor iernii se recomandă acoperirea acestora cu pământ (muşuroire). rizomi. tuberculi. ca şi cea cu ajutorul erbicidelor. în martie–aprilie. Mobilizarea solului şi combaterea buruienilor Afânarea solului se realizează în terenurile cu plante perene. sensibile la temperaturile scăzute. În ultima vreme se adoptă din ce în ce mai des. sau talaj. cu scoar ă de copac (pin maritim) fragmente. la geofitele semirustice. pentru depistarea din timp a eventualilor dăunători (afidele fiind cele mai frecvente) şi pentru aplicarea la timp a diferitelor metode de combatere chimică sau biologică. rădăcini tuberizate) se scot toamna din sol şi se pun la păstrare în camere reci (4 – 10 oC) până primăvara. Acest strat men ine solul umed. şi peste vară. organele subterane (bulbi. Combaterea mecanică este mai dificil de aplicat. bulbii sau rizomii. după ce încep să apară la suprafa a solului păr ile aeriene ale acestora. uneori chiar săptămânal. Combaterea buruienilor se realizează ori de câte ori este nevoie. Con inutul în săruri nu trebuie să fie mare. acoperirea solului din jurul grupurilor de arbuşti sau a speciilor floricole de talie mare şi mijlocie. astfel încât să nu fie vătămate rădăcinile. aceasta se poate neutraliza prin adăugarea diferitelor substan e în ea. pentru a nu se produce vătămări plantelor. frunze. măcar odată pe an. Se evită total udatul în orele fierbin i ale amiezii sau după amiaza. pentru o protec ie suplimentară peste iarnă.sau noaptea. permite trecerea apei şi a aerului spre sol şi nu permite apari ia buruienilor. Combaterea dăunătorilor biotici Se realizează prin observarea atentă. periodică a diferitelor exemplare floricole. manual sau cu ajutorul săpăligilor. iar în situa ia în care apa ce urmează să fie folosită este dură. . Pregătirea pentru iarnă Diferă în func ie de specie. Buruienele au o rapiditate de creştere foarte mare şi imprimă aranjamentelor florale sau chiar gazonului un aspect neplăcut.

pentru peluze. 30 oC. Temperatura aerului este influen ată de suprafe ele de gazon.pentru terenuri sportive. masive de arbori) sau nevii (stânci. clădiri. compozi ie şi mod de între inere se disting mai multe tipuri de gazon: . şi prin îmbogă irea în oxigen a acestuia. având aspectul unor pajişti naturale. şi fiind destinată a îndeplini anumite func ii decorative. atunci cea de la suprafa a betonului ar fi de cca. Peluzele pot fi: peluze din parcuri şi peluze din grădini. Peluzele din grădini se deosebesc de precedentele prin compozi ie. aranjamente florale. IX. brânduşe. recreative sau sanitare. Gazonul constituie fondul principal al unui spa iu verde (75-80% din suprafa ă) şi eviden iază caracteristicile diferitelor elemente vii (arbori. imprimând o atmosferă de calm şi linişte. elemente arhitecturale.rustic. Importan a şi destina ia gazonului Gazonul reprezintă o suprafa ă de teren acoperită de vegeta ie erbacee. 45 oC. comparativ cu suprafe ele acoperite cu nisip. Gazonul pentru terenurile sportive prezintă o compozi ie diferită de cea a celorlalte tipuri. . arbuşti. Aceste peluze se vor cură a primăvara devreme şi se vor tunde pentru prima dată în sezonul de vegeta ie cu mult după înflorirea acestor specii (speciile vernale floricole) pentru a permite acestora formarea bulbilor pentru anul următor. Sunt preferate speciile rezistente la tasare. datorită nuan elor de verde. pentru a forma un covor des. Pentru realizarea unei desimi mai mari se realizează tunderea acestuia la intervale mai mici (2-3 săptămâni). folosindu-se specii de graminee mai preten ioase şi mai decorative. narcise. De exemplu. iar în cazul asfaltului de cca. întinderile mari de gazon introduc în peisaj o notă de solemnitate şi romantism. În această categorie intră şi „gazonul englezesc” alcătuit din Agrostis tenis şi Festuca rubra (în comer este cunoscut sub denumirea de semin e de gazon de lux). cu . cărămidă. pietriş. ce înfră esc abundent. Gazonul reprezintă un element cu o valoare decorativă deosebită. în zilele cu temperatură ridicată. luciu de apă). formată în special din graminee. Se tund de 2-3 ori în sezonul de vegeta ie. ale căror rădăcini pot rămâne descoperite la suprafa a terenului. asfalt sau beton. realizând unitatea în diversitatea spa iului verde. GAZONUL ÎN SPA IILE VERZI 9. dacă temperatura medie a aerului de la suprafa a gazonului este de 22-24 oC. Calită ile sanitare constau şi în calitatea de purificare a aerului prin re inerea prafului. gazon care se tunde la 2-3 zile odată. În acest tip de gazon pot fi plantate specii perene cu bulbi ce înfloresc primăvara. . fiind evitate speciile cu înrădăcinare superficială. aceasta fiind supusă lucrărilor de îngrijire. grupuri statuare. pentru mărirea efectului decorativ (ghiocei. fiind constituite din specii de graminee cu frunze înguste. Peluzele din parcuri ocupă suprafe e întinse. După destina ie.Cap. gazonul se încălzeşte mai pu in.1. lalele).

La realizarea amestecurilor se are în vedere: temperamentul speciei. iar după cosire apar lăstarii scur i (Festuca pratensis. Alegerea combina iilor are o importan ă deosebită pentru ob inerea unui gazon de bună calitate. Poa annua). 9.cu port pitic (de etaj inferior) – după cosit lăstăresc puternic. Instalarea gazonului Principalele metode de instalare a gazonului sunt prin semănare şi cu ajutorul brazdelor de gazon. crichet – 2. frunze mari. lăstărire. Alyssum maritimum. aspre. 9. Deschampsia caespitosa.3.5 cm. Aceste specii se aleg şi în func ie de rusticitatea acestora.5 cm.cu port mijlociu (de etaj mijlociu) – formează tufe relativ mari. rămânând suprafe e nude de pământ. Papaver rhoeas. Gypsophylla muralis. Reseda lutea. cerin ele fa ă de substratul nutritiv. Dintre speciile frecvent utilizate se amintesc: Achillea sp. Cynonurus cristatus).2. Asocierea speciilor De obicei nu se folosesc speciile singure. având aspectul unei fâne e înflorite. uneori 100 cm (Dactylis glomerata. astfel încât în unele condi ii improprii pentru una din specii. Specii indicate pentru gazon În practică se folosesc diferite amestecuri de semin e. Matricaria chamomilla..5 cm. Calendula officinalis. calitatea finală a gazonului şi nu în ultimul rând de costurile implicate. tenis – 0. înfră ire slabă. Alopecurus pratensis. După înăl ime: . umiditatea din sol. ci în amestec de minim 3 specii.înfră ire abundentă precum Poa annua şi Poa pratensis. Festuca rubra. uneori 40–50 cm (Poa pratensis. mod de înfră ire şi rezisten ă la tasare. capacitatea de refacere după tundere. rădăcinile sunt relativ superficiale. de diferite desimi. Fiecare prezintă avantaje şi dezavantaje date de uşurin a instalării. Gazonul mauritan (gazon înflorat) este alcătuit din specii de graminee şi specii floricole (anuale sau perene) în diferite procente. grosiere. rezisten a la bătătorire. . În terenuri improprii pentru graminee se pot folosi specii din flora spontană a regiunii ce pot acoperi bine solul prin lăstărire şi aparat foliar. la 12–20 cm. Viola arvensis. rugbi – 6. rezisten a la temperaturi scăzute. Se înlătură pe cât posibil speciile care sporesc pericolul de alunecare (Trifolium repens). rezultând în final pierderea calită ii superioare a gazonului respectiv. Înăl imea de tundere a gazonului poate fi: pentru terenul de fotbal 3. Aceste amestecuri sunt recomandate în lucrări cu tabele speciale. Iberis semperflorens. .. dar speciile se comportă diferit. Campanulla sp.5 cm. înregistrându-se în anii următori o schimbare a compozi iei. prin eliminarea speciilor valoroase şi sensibile la anumite condi ii.cu port înalt (de etaj superior) ce au drept caracteristici – înăl ime mare. Agrostis stolonifera. sistem radicelar adânc de 25-30 cm. la tundere. Ierburile pentru gazon se împart conven ional în func ie de înăl ime. tufele sunt înghesuite foarte mult. . rapiditatea de creştere. Bromus inermis). Este necesară corelarea condi iilor ecologice din teren cu cerin ele ecologice ale speciilor. Agrostis tenis. de rezisten a la bătătorire sau tundere. Lollium perenne. aceasta dispare. Bellis perennis.

5 – 2. modalitate ce are ca avantaje: instalarea imediată a gazonului.1. adâncimea de semănare va fi mai mică. 5-12 g/m2 până la 34 g/m2 în Canada. în cazul în care solul existent este corespunzător. După semănarea manuală. Metode şi tehnici de semănare: .3. adâncimea de semănat va fi mai mare iar în cazul solurilor mai umede (terenuri cu expozi ii nordice sau soluri mai grele). 9. cărămizi.5 cm. aducerea pământului de împrumut în strat de 15–20 cm minim.mecanic . Norma de semănat variază în func ie de specie: de la 17-25 Kg/ha la Agrostis stolonifera la 140-200 Kg/ha – Lolium perene. a canalizărilor. după care se netezeşte uşor cu un tăvălug uşor din lemn şi se udă. în Germania 9-20 g/m2 iar în Fran a 30-60 g/m2 . Sub acest strat se recomandă să existe un strat de nisip amestecat cu pleavă. Dacă norma este prea scăzută.2. de exemplu: 12 g/m2 în SUA. calitatea finală a gazonului nu este cea mai bună şi datorită neuniformită ii grosimii brazdelor recoltate manual. se realizează şi mobilizarea acestuia pe 15–20 cm adâncime. dacă există sisteme de irigat. Adâncimea de semănat se situează în general în limitele 0. dar şi vara. alături de care se găsesc numeroase specii de buruieni ce urmează a fi extrase prin pliviri repetate. gros de cca. de specie. toamna în august–septembrie şi nu mai târziu. terenul se grăpează.cu brazde de iarbă extrase de pe terenurile acoperite natural cu iarbă (specii de graminee în cea mai mare parte). Instalarea gazonului prin semănare Lucrările pregătitoare cuprind înlăturarea materialelor inerte precum: pietre. consolidarea imediată a taluzurilor (în 5 zile rădăcinile pătrund în noul teren). Semănarea gazonului se poate realiza în mai multe perioade: primăvara în mustul zăpezii (februarie-martie).manual în cruce: ½ din semin e într-un sens. precum şi costul mai mic. În diferite ări se aplică norme diferite. În cazul solurilor mai uscate (terenuri mai însorite sau soluri uşoare). o stânjenire a creşterii tuturor indivizilor şi o înrădăcinare slabă. De asemenea. ca dezavantaje se amintesc: nu se pot alege anumite specii de graminee.cu semănători mecanice (se aplică în cazul suprafe elor mari şi relativ netede). cu aspect inestetic iar dacă norma este prea mare rezultă o competi ie între indivizii speciilor diferite. ½ în celălalt sens (se aplică în cazul suprafe elor mici). Instalarea gazonului cu ajutorul brazdelor de iarbă Aceasta se poate realiza în două moduri: . pentru a realiza o răsărire şi o călire a gazonului. moloz.cu brazde de iarbă produse în pepinierele pentru gazon. fiind în func ie de condi iile de sol şi de specie. acestea se realizează pe un strat de 5-6 cm de pământ vegetal pe care se execută semănăturile cu speciile de graminee dorite. îngroparea cablurilor electrice. Normă de semănat trebuie aleasă cu grijă în func ie de calitatea semin elor. a instala iilor de irigare.9. zgură. amestec şi condi iile de sol. se ob ine un gazon prea rar. cu un aspect nefavorabil. instalând toate speciile crescute natural.3. date de condi iile specifice ale ării respective. . iar în cazul lipsei unui strat de pământ corespunzător. dar şi executarea drenurilor. ci cresc lateral. 8 cm în care rădăcinile nu pătrund. Decaparea . .

15 x 30 groase de 4-5 cm (manual). care pot fi rulate. folosind o normă de semănat de 25-50 % din cea ini ială. Repara ia capitală presupune înlocuirea totală a ierburilor ce au constituit vechiul gazon. Cosirea (tunderea) se poate realiza manual cu coasa. După aceste opera iuni. şi respectiv fâşii de 30 cm x 2 m (mecanic). Se recomandă tunderea pe timp ploios. care se vor însămân a cu semin e din aceleaşi specii de graminee sau din acelaşi tip de amestec. Aplicarea îngrăşămintelor este necesară deoarece solul sărăceşte relativ repede. deoarece pe timp secetos frunzele tăiate şi lăstarii se îngălbenesc. care nu sunt preten ioase. fosfor şi potasiu. iar gramineele se răresc. în tablă de şah iar pe versan ii abrup i brazdele se fixează prin ace de lemn sau şipci de lemn. se strâng şi se îndepărtează rădăcinile de ierburi sau de buruieni.brazdelor se realizează manual cu ajutorul cazmalelor şi lope ilor dar mai frecvent mecanic. groase de 2-4cm. Repara ia par ială presupune refacerea cheliturilor. 30 x 30. Aşezarea brazdelor se poate face liniar în rânduri succesive. caz în care se ob ine o înfră ire abundentă.4. Iarba rezultată se strânge şi se înlătură de pe suprafa a gazonului. în raport de 1:2:1 (fosforul este foarte important în dezvoltarea rădăcinilor). datorită înlăturării repetate a păr ilor aeriene (frunzele speciilor de gazon). 9. apar muşchii şi numeroase buruieni. care permit reglarea înăl imii de tundere corespunzătoare. respectiv a por iunilor mai mari sau mai mici fără gazon. Se preferă îngrăşăminte minerale (chimice) pe bază de azot. primăvara se realizează administrarea îngrăşămintelor şi însămân area. Toamna se mobilizează solul la 15-20 cm. cu maşini ob inându-se „covoraşe”de 25 x 35. Dacă solul are o cantitate mare . după care se sparge şi se mărun eşte elina. Între inerea şi îngrijirea gazonului Reîntinerirea gazonului se realizează după 5-10 ani şi se realizează prin semănarea de noi cantită i de semin e ale speciilor ini iale. Tunderea se realizează în scopul ob inerii unui gazon des cu o bună înfră ire şi în elenire. sau mecanic cu maşini speciale.

înainte de înflorirea buruienilor. . pentru compensare. O altă metodă eficientă este cea a aplicării erbicidelor selective. trebuie mărită cantitatea de fosfor. Combaterea buruienilor se realizează pe suprafe e mici prin plivit iar pe suprafe e mari se aplică cosirea repetată la 2-5 cm de suprafa a solului.de calciu. Dozele de îngrăşăminte variază între limitele 400-2200 Kg/ha. Irigarea este de preferat a se realiza prin aspersiune (vezi irigarea la speciile floricole).

având 0. pentru obiective bine determinate. au o lă ime mai redusă (minim 1.de indispozi ie (de închistare) . . Căile de circula ie Căile de circula ie reprezintă o componentă foarte importantă a spa iilor verzi. . oglinzile şi cursurile de apă (inclusiv bazinele). importan ă şi lă ime. îndeplinesc multe aspecte decorative şi permit vizitatorului să parcurgă teritoriul respectiv pe jos. perspectivele. ediculele (mici dotări ornamentale şi utilitare). .pentru ceea ce este viu sau în schimbare. fiind destinate plimbărilor izolate (inclusiv pasul japonez). divertisment. obiectele se remarcă mai uşor în timpul deplasării.de plăcere – pentru ceea ce se află în unitate. de refugiu. care sporeşte energia depusă de om pentru învingerea gravita iei. flori.1. sau conduc spre un obiectiv principal important.mişcarea descendentă. elemente arhitecturale.de relaxare – pentru ceea ce este cunoscut şi plăcut.de amuzament. creează impresia de avansare. inestetic şi nefunc ional. X. influen ând sentimentul de veselie. de cucerire a spa iului înconjurător. apare un sentiment plăcut de protec ie. Căile de circula ie pot imprima vizitatorului diferite direc ii de mişcare: . sunt de obicei largi.mişcare ascendentă. care chiar dacă este monotonă este mai uşoară. măreşte aten ia. .5 -0. ce este binevoită la întoarcerea din plimbare. Aleile sunt mărginite de regulă de arbori. Aleile secundare se ramifică din cele principale şi conduc vizitatorul spre sectoare sau obiective mai pu in importante. curiozitate . pentru terenurile cu denivelări. şi în echilibru cu for a gravita ională.de stimulare. Linia traseului poate fi: directă pentru traseul rectiliniu. justificate de prezen a diferitelor obstacole. căile de circula ie se împart în alei (principale şi secundare) şi poteci.7 m lă ime. mai stabilă.mişcarea orizontală. grădinile alpine. pentru stilul geometric. În func ie de natura circula iei. în meandre pentru traseele sinuoase. . . ordine şi propor ie. de intimitate şi uneori de regres.pentru ceea ce este rigid. Potecile şi cărările sunt realizate cu precădere în spa iile verzi periurbane. creşte interesul pentru planurile superioare ale spa iului. călare sau cu bicicleta.Cap. 10. Traseul căii de circula ie imprimă vizitatorului un sentiment: .20 m). organismul nu depune efort. de intrigare – pentru ceea ce este nou sau necorespunzător. implică o diminuare a efortului. . CONSTRUC IILE ÎN SPA IILE VERZI Prin construc ii se în eleg atât clădirile cât şi căile de acces. mai sigură. Aleile principale leagă intrările cu punctele de atrac ie principale. pentru terenurile orizontale.

cel pu in cu fa a superioară netedă. pătrate. macadam.cele paralelipipedice în diferite modele: brădu . Pentru materialele folosite la îmbrăcămintea căilor de circula ie sunt indicate culorile galben. beton. Un caz aparte al dispunerii dalelor de mari dimensiuni este „pasul japonez” la care dalele de formă regulată sau nu (se preferă cele neregulate) se aşează într-un singur rând . Ca tipuri de îmbrăcăminte se pot folosi: pământ. dale. Îmbrăcămintea căilor de circula ie trebuie să fie func ională şi decorativă. Uneori în intersec ii se amenajează pia ete de diferite forme. Asfaltul prezintă o durabilitate ridicată şi o între inere uşoară. de forme diferite. este folosit în pădurile de recreare. Are un cost foarte scăzut dar are şi marele dezavantaj că aceste căi de circula ie nu pot fi folosite pe timp ploios sau imediat după. asfalt turnat sau cilindrat. pietriş. roşcat sau gri (culorile închise se încălzesc excesiv vara. Căile împietruite cu pietriş de carieră.Intersec iile reprezintă puncte de agita ie maximă şi trebuie să fie propor ionale cu mărimea aleilor ce se întâlnesc. Pământul. Modul de dispunere a dalelor şi pavelelor este foarte variat: . şi poate fi ameliorat prin adăugarea de agregate minerale. . Axa fiecărei alei trebuie să treacă prin centrul intersec iei. Dalele şi pavelele se dispun pe un strat de 5-8 cm nisip de râu şi se aşează uniform (se folosesc dale de minim 4 cm grosime). dalaj antic. dalaj englezesc. cărămidă.cele neregulate în „opus incertum”. pavele. de râu sau de concasaj sunt incomode pentru mersul pe jos dar pot fi folosite şi pe timp mai ploios. dar se încălzeşte foarte uşor vara sau în zilele însorite. lian i sau materiale hidrofobizate. Dalele şi pavelele sunt plăci din piatră. ceramică sau marmură. ca îmbrăcăminte a căilor de circula ie. . mozaic. tip zidărie. iar cele deschise obosesc ochii).cele hexagonale pot fi dispuse in modul fagure. corelată cu ambientul.

pe gazon. pâraie. Malurile se vor amenaja prin terasare. drenajul forte rapid al apei din precipita ii (se usucă foarte repede după ploaie). se face trecerea mult mai plăcută de la construc ii la peluze. dreptunghiulare. Forma lacurilor este determinată de relieful terenului. ale fiecărei dale. de formele de microrelief existente sau care pot fi create şi de debitul sursei de apă. men inute în bazine de formă geometrică – rotunde. cu maluri cu taluzuri abrupte (1:1) şi căptuşite cu diferite materiale (piatră. Bazinele trebuie prevăzute cu posibilitatea de evacuare şi aduc iune periodică a apei. Caltha palustris). dar poate fi ameliorată. elipsoidale. beton) pentru împiedicarea creşterii plantelor. trestie.2. făl uită. Folosirea dalelor şi pavelelor prezintă ca avantaje: rezisten ă la intemperii. lacuri. Debitul sursei ce alimentează lacul va fi în raport cu mărimea şi adâncimea lor. la o distan ă între centrele de greutate. Apele curgătoare prezintă o albie cu atât mai sinuoasă cu cât panta terenului este mai mică. uşurin a între inerii.65 cm). 10. Întinderea unei ape stătătoare se stabileşte în raport cu ansamblul compozi iei. râuri în func ie de mărimea spa iului verde respectiv. dar fără a fi simetrice. conturul malurilor trebuie să fie alcătuit din linii curbe. fântâni. geometrică. prin lutuirea cu argilă bătătorită cu maiul sau prin betonarea fundului. conturul acestora este cu atât mai simplu cu cât acestea sunt mai mici. fără frânturi. căderi de apă. sau artificiale realizate prin săparea terenului şi aducerea apei. Bordura bazinului poate fi din piatră tăiată simplu. Apele se pot amenaja sub formă de: izvoare. Marele dezavantaj al acestora este pre ul destul de ridicat. prin deschideri de perspective. Stratul de pământ de sub apă se poate impermeabiliza cu ajutorul asfaltului. pătrate. Oglinzile de apă /bazinele geometrice Bazinele geometrice (oglinzile de apă) – reprezintă suprafe e liniştite de ape. Malurile diferă în func ie de caracteristicile terenului dar întotdeauna vor avea un paralelism relativ. Pot exista diferite insule atunci când cursul apei se bifurcă. sau chiar lemn (grosimi 50-70cm). Apele stătătoare (numite impropriu. cărămidă. asemănător cu malurile opuse. pentru că apa este primenită pe cale artificială sau naturală) pot fi naturale. iazuri. realizate de obicei pe stâncării. acesta trebuie să asigure primenirea şi men inerea apei la un nivel constant (evapora ie şi infiltra ie). senza ia de răcorire şi de prospe ime. din beton. dispuse în diferite depresiuni ale terenului. pentru a permite plimbările cu barca sau pentru a facilita cultivarea unor plante acvatice (nuferi. jocul de lumină şi umbră al obiectivelor învecinate. având rolul unui factor calmant în peisaj. apa devine strălucitoare şi luminează întreaga compozi ie (se măreşte aparent suprafa a acesteia). au un efect estetic sporit iar dalele depreciate se pot înlocui foarte uşor. în locurile cu erodare puternică. Amenajarea apelor Efectul estetic al apelor este dat de: suprafa a netedă şi lucitoare sau în continuă mişcare. iar când se află în zone umbrite apa devine întunecoase şi pare mai adâncă. Adâncimea se recomandă a fi de 1m pentru cele săpate. . Când cursul apei este însorit. egală cu lungimea medie a pasului omului (0. bitumului.60-0. de mişcare. Viteza de curgere trebuie să fie destul de redusă.

Stâncile de orice fel dau peisajului un pitoresc specific.fântână cu taluz cu cascadă. pe care se instalează vegeta ie erbacee sau chiar lemnoasă. muntos. iar când sunt mici şi grupate. . privit dintr-un loc potrivit. un fundal pentru o anumită construc ie observată dintr-un punct avantajos. . un microrelief accidentat. recomandându-se ca soarele să nu fie în fa a privitorului. 10. caz în care se pot men ine în forma lor naturală. situat la o distan ă potrivită şi încadrat potrivit. Aceste fântâni pot fi asociate cu diferite elemente sculpturale sau cu vegeta ia înconjurătoare sau chiar cu anumite spoturi luminoase. şi constă dintr-un spa iu peisagistic alungit. folosite pe timp de noapte.4. şi pot fi amenajate într-un mod special. mărime şi culori. acestea dau impresia de putere. Priveliştea şi perspectiva Priveliştea reprezintă o scenă.fântână cu cascade în trepte sub forma unui con. în mod progresiv. O perspectivă bine concepută are echilibru. Perspectiva este caracterizată printr-un punct de observa ie. bazin cu jeturi orientate spre mijloc. fie vor fi aduse. la care mişcarea jeturilor de apă poate varia. Blocurile de piatră se amplasează în sectoarele mai liniştite. Blocurile de piatră fie se găsesc pe acel teritoriu. În unele cazuri aceste blocuri pot fi acoperite par ial cu vegeta ie din specii cu tulpini agă ătoare sau urcătoare. fiind compusă dintr-un obiect potrivit.bazin cu jeturi orientate spre periferie. Există diferite modalită i de amenajare a acestor bazine: . iar în unele cazuri pot constitui suportul pentru diferite căderi de apă. combinată cu lumina artificială. Toate acestea se realizează propor ional cu dimensiunile bazinului. Perspectiva reprezintă o privelişte limitată. Grădinile alpine creează. Se recomandă ca acest câmp intermediar să nu depăşească 250-300 m lungime. cu o vegeta ie specifică. Când sunt de dimensiuni mari. Stâncile şi grădinile alpine În unele zone din anumite spa ii verzi se poate recurge la amplasarea blocurilor de piatră (stânci) de diverse forme. . la o oarecare distan ă de clădiri. de la câ iva metri pătra i la câteva sute. Grădinile alpine au suprafe e variabile. folosindu-se numeroase stănci sau material pietros. Punctul de observa ie se stabileşte astfel încât elementul terminus (obiectul) să poată fi perceput în întregime sau chiar par ial. în mod artificial. Câmpul intermediar constituie spa iul liber dintre punctul de observa ie şi obiectele văzute (punctul terminus). Obiectul (obiectele) văzute trebuie să fie astfel amplasate încât să poată fi contemplate cu uşurin ă de privitor. natural sau creat par ial sau total prin încadrare sau deschiderea de linii.bazin cu cupă florentină în mijloc.3. . Blocurile aduse pot imita stânci din natură sau sunt prelucrate sub diferite forme geometrice. 10. pentru ca perspectiva să nu devină obositoare.Unele oglinzi de apă se asociază cu jeturile de apă ale fântânilor arteziene. colorată diferit chiar. de solidaritate monumentală. obiectul (obiectivele) văzute şi un câmp intermediar.

în pantă sau se va crea artificial. zăpadă. pătrată. balustradele (parapetele). beton. Pavilioanele sunt construc ii cu bază circulară.Locul în care se va amenaja o astfel de grădină se va încadra cât mai bine în mediul natural. pământ folosit ulterior la umplerea spa iului dintre stânci. fiind amplasate pe esplanade. pergolele. a organiza sau a accentua cât mai bine trăsăturile sau formele peisajului. belvederile. într-o formă simplă dar estetică. arcadele şi porticurile. Grădinile alpine îşi găsesc uşor locul în spa ii verzi amenajate în stil peisager. . Nu se recomandă chioşcuri acoperite şi închise lateral. cu turbă şi nisip. sau cărămidă. lăsând spa ii mari între ele. a men ine. treiajele. vase decorative.dispunerea blocurilor de piatră.aşezarea unui strat de 30 cm de zgură. a orchestrelor sau a fanfarelor. în pie e sau în punctele de perspectivă. Toate construc iile prezente într-un spa iu verde trebuie armonizate cu peisajul înconjurător. subalpin. în scopul realizării unită ii clădirii cu acesta. Construc ii utilitare şi ornamentale Construc iile sunt folosite ca elemente de fundal sau pentru a încadra.aşezarea unui strat de pământ de elină. cu câteva luni înainte de epoca plantării (toamna). Armonizarea se poate realiza prin asemănare sau prin contrast. teatrul verde. numite chioşcuri descoperite (naturale). Chioşcurile sunt pavilioane mai mici. accidentat. hexagonală sau octogonală. Acestea se pot construi din lemn. . Acestea pot fi deschise în partea superioară şi lateral (având în partea superioară doar bare de metal sau lemn ce servesc ca suport pentru plantele agă ătoare. chioşcurile. înghe . Aceste opera iuni se vor realiza într-o perioadă lipsită de ploi. scările. Lucrările ce trebuie executate pentru realizarea unei grădini alpine sunt: . bănci şi scaune (mobilier de grădină). a domina. .umplerea par ială cu pământ a spa iilor dintre blocurile de piatră astfel încât la suprafa ă să rămână păr ile cele mai decorative ale blocurilor de piatră. grupuri sculpturale. construc ii uşoare. situate în spa iile verzi. la capătul aleilor. coloanele. ce vor fi amplasate în mod obişnuit în punctele cele mai înalte ale terenului sau la sfârşitul aleilor . cele mari în planul din spate. cu mijloace mecanice o astfel de situa ie. . suporturi pentru plante. pode e şi poduri. Speciile folosite vor fi alese în func ie de caracterul florei ce va fi prezentat: alpin. Expozi ia terenului se recomandă a fi semiînsorită sau chiar însorită (pentru plantele vivace sau chiar rezistente la uscăciune). pentru ca pământul să se taseze suficient.5. deşertic. în care pot fi pozi ionate chiar şi în imediata apropiere a clădirilor. la marginea apelor. Construc iile recomandate în spa iile verzi sunt: pavilioanele. va fi pe cât posibil frământat. . destinate adăpostirii vizitatorilor. Belvederile sunt constitui te de către turnuri cu două sau trei etaje.extragerea stratului de pământ pe o adâncime de 50-60 cm.aşezarea unui strat de nisip de râu de granula ie mare. 10. şi chioşcuri acoperite dar deschise lateral.

5 m. Acestea permit crearea unor bol i de vegeta ie. metal. dezvoltare pe verticală. culoarea lor. piatră). ce acoperă por iuni de alei sau terase. de obicei cu înflorire abundentă. la marginea teraselor. cărămidă. Coloanele servesc la sprijinirea plantelor agă ătoare şi reprezintă accente pe verticală. mărginirea unor perspective. folosite pentru decorarea unor pere i. lemn) ce sunt reuni i în partea superioară printr-o re ea de grinzi orizontale.largi şi folosesc pentru observarea de către vizitatori a unor perspective deosebite asupra zonelor învecinate. Scările accentuează orizontalitatea spa iului. stâlpi verticali (piatră. din diferite materiale de construc ie. Arcadele şi porticurile se folosesc pentru realizarea unor bol i de verdea ă deasupra aleilor sau teraselor. Treiajele sunt construc ii uşoare. axa scărilor trebuie să fie în continuare cu axa drumurilor. Grupurile sculpturale sunt confec ionate din piatră. fontă. teraselor. Pot fi cu sau fără spătar. cărămidă. dar constituie în acelaşi timp şi elemente ornamentale. lemn. fiind amplasate la capătul aleilor. pe lângă ape sau terenuri accidentate. acestea unind de regulă două maluri opuse sau chiar insuli ele cu malurile.5-0. bronz. fier. oferind refugiu împotriva insola iei. cărămidă. lă ime 0. întrerup uniformitatea şi monotonia aleilor sau a zidurilor de sprijin. mărime. aluminiu. mozaic.0 m. compartimentarea unui spa iu verde. şi sunt acoperite de regulă cu plante că ărătoare.5 m. Scările sunt construc ii utilitare dar şi ornamentale. folosite de obicei acolo unde panta terenului este mai mare de 15%. Se recomandă ca optimă. a unui rond de flori. formate din panouri cu zăbrele. Acestea trebuie să fie func ionale dar şi estetice.45 m. Acestea se confec ionează din piatră. lemn. marmură şi au un mare efect prin formă. Balustradele (parapetele) sunt elemente indispensabile ale scărilor.4-3. Materiale de construc ie folosite: piatră. Acestea deschid perspective interesante către diferite puncte de pe mal şi de pe apă (lemn. lemn sculptat sau marmură. grup sculptural. beton armat. Podurile şi pode ele au un rol func ional şi estetic. beton. Se vor amplasa în fa a unor perspective interesante. înăl imea 0. în lungul aleilor largi. Forma. atât la soare cât şi la umbră. Soclul trebuie bine propor ionat cu întreaga statuie şi corelat cu materialul şi culoarea din care este alcătuită aceasta. pe orizontală. dimensiunile sau alte caracteristici trebuie să fie corespunzătoare întregului ansamblu.7m şi înăl ime 2-2.4-0. ce prezintă ca elemente de sus inere. Pergolele sunt elemente ornamentale şi utilitare. alcătuite din lemn sau metal de lă ime 0. Dimensiunile sunt variate dar se recomandă pentru bănci: lungimea 2. Pe aceste treiaje se folosesc specii volubile sau urcătoare. . înăl imea treptei de 15 cm şi lă imea de 35-40 cm. Băncile şi scaunele asigură loc de odihnă vizitatorilor.

zidurilor. decorat cu plante de mozaic. sau se poate realiza din pământ aşezat într-un schelet metalic.Amplasarea statuilor sau a diferitelor sculpturi nu respectă o ordine strictă. în lungul scărilor. ciment. Vasele decorative se confec ionează din argilă arsă. regulată ci este determinată de întreaga compozi ie a spa iului respectiv. aleilor. piatră. . beton. Acestea se amplasează în mijlocul parterelor.