UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE SILVICULTURĂ

ARHITECTURĂ PEISAGERĂ ŞI DESIGN FORESTIER
SUPORT DE CURS

şef lucr. dr. ing. Cezar Valentin TOMESCU

2006 2007 2006-2007

Cap. I. GENERALITĂ I
1.1. Defini ia şi obiectul disciplinei
Arhitectura peisageră, numită şi Arhitectura peisajului sau Proiectarea spa iilor verzi, este disciplina de interferen ă, ridicată la rangul de artă şi ştiin ă, ce se ocupă cu proiectarea şi amenajarea sistemului de spa ii verzi, în ansamblu şi a spa iilor verzi, în particular, după anumite principii şi tehnici, prin asocierea elementelor naturale (vegeta ie, apă, sol, roci) cu elementele artificiale (clădiri, căi de circula ie, dotări, instala ii, etc.), cu scopul îndeplinirii anumitor func ii de către acestea. Totodată sunt stabilite şi metodele de realizare, de îngrijire şi de ocrotire a spa iilor verzi în contextul condi iilor sociale, economice şi istorice în acel moment. A amenaja un spa iu verde nu înseamnă a umple spa iile goale dintre clădiri cu „pietre, iarbă, flori şi copaci” ci înseamnă a organiza, a armoniza şi a disciplina formele vegetale, cromatica dinamică a florilor şi frunzelor, mobilitatea apei, contrastul textural al suprafe elor şi relieful cu diferite construc ii sau dotări.

1.2. Disciplină de interferen ă
Arhitectura peisageră ca disciplină complexă reuneşte numeroase aspecte din cele mai diferite domenii, pornind de la disciplinele de bază: istoria artei grădinilor, teoria arhitecturii peisajelor, proiectarea peisajelor, construirea, îngrijirea şi restaurarea peisajelor, şi continuând cu: - discipline grafice: geometria descriptivă şi de perspectivă, desen tehnic, desen artistic, compozi ie, design;. - ştiin e biologice: botanică, dendrologie, floricultură, fiziologia plantelor, fitopatologie, entomologie; - discipline tehnice: topografie, construc ii, arhitectură, drumuri şi poduri, urbanism, amenajarea şi sistematizarea teritoriului, îmbunătă iri funciare, corectarea toren ilor, pedologie, sta iuni, climatologie, silvicultură, mecanizare, împăduriri; - discipline sociale: istorie, economie, filozofie, sociologie, legisla ie specifică, management, marketing.

1.3. Importan a disciplinei
Crearea de noi zone verzi, protejarea, conservarea şi extinderea celor existente, reprezintă un mijloc important de combatere a ac iunii factorilor poluan i, şi de ameliorare a mediului de via ă al oamenilor. Pădurile şi orice fel de spa iu verde au un rol ecologic esen ial fiind mari producătoare de oxigen necesar vie ii şi contribuie la reducerea poluării fizice, chimice şi microbiene, prin crearea unui microclimat favorabil, ac ionând direct asupra valorilor extreme ale diferi ilor factori de mediu (temperatură, vânt, umiditate atmosferică). Numeroase spa ii verzi au un rol important în ameliorarea şi valorificarea terenurilor

degradate sau a celor cu risc ridicat de eroziune precum şi în ameliorarea şi conservarea peisajelor. Spa iile verzi contribuie la îmbunătă irea calită ii vie ii omului prin realizarea mediului şi cadrului favorabil recreării publice sau private în aer liber, prin îmbunătă irea şi înfrumuse area mediului antropic (localită i, unită i industriale) în care omul trăieşte şi munceşte, influen ând pozitiv starea psihică şi fizică a acestuia. Unele spa ii verzi au o importan ă ştiin ifică deosebită (grădini botanice, grădini zoologice, rezerva ii, parcuri na ionale) sau o importan ă culturală (grădini istorice, grădini-muzeu, grădini expozi ionale).

1.4. No iuni de bază, defini ii
Spa iile verzi sunt teritorii (suprafe e) amenajate, situate în interiorul sau exteriorul localită ilor, în care vegeta ia lemnoasă şi ierboasă ocupă procente însemnate şi în care se găsesc şi diferite dotări cu caracter utilitar, de recreare sau cultural, destinate îndeplinirii diferitelor func ii, cu precădere a celor sanitare, recreative şi decorative. Unitatea de spa iu verde este delimitată teritorial, fiind caracterizată printr-o serie de elemente, şi îndeplineşte cel pu in o func ie principală, având suprafa a variabilă de la câteva zeci de metri pătra i până la sute de hectare. Vegeta ia este principalul element al spa iilor verzi, fiind constituită din totalitatea plantelor, care împreună cu elemente biotice animale, cu cele fizice naturale (abiotice) şi cu cele sociale, formează mediul. Mediul este ansamblul în spa iu şi timp al factorilor naturali şi a celor antropici, care influen ează activitatea omului şi care este influen ată de om. Peisajul este por iunea din natură cuprinsă într-o singură privire şi care formează un ansamblu, este ansamblul de elemente naturale (relief, sol, apă, aer, vegeta ie) şi/sau antropice (aşezări, construc ii, exploatări industriale) care are func ionalitate şi care se manifestă ca un tot.

Cap. II. AMENAJAREA SPA IILOR VERZI ÎN DIFERITE PERIOADE ISTORICE

Preocupări privind amenajarea grădinilor, a spa iilor verzi în general, au existat din cele mai vechi timpuri, unele popoare străvechi având un cult deosebit pentru acest lucru. Omul a dorit dintotdeauna să modeleze natura, să se înconjoare cu elemente din natură (arbori, arbuşti, specii ierboase, stânci, roci, apă, etc.), să le armonizeze şi să le integreze în mediul artificial creat de acesta, fapt asupra căruia şi-au pus amprenta cultura şi tradi iile poporului respectiv. Astfel, în decursul istoriei s-au conturat şi s-au dezvoltat concep ii şi modalită i diferite de amenajare a spa iilor verzi, concep ii ce au evoluat, au dispărut, au fost regăsite, au interferat, s-au îmbogă it şi dezvoltat, transmi ându-se de la un popor la altul, de la o regiune la alta, dintr-o epocă în alta, conturându-se astfel stiluri şi şcoli bine definite, cu principii şi modalită i proprii de realizare a grădinilor.

2.1. Spa iile verzi în Antichitate
Dovezile istorice precum: picturile murale, basoreliefurile, mozaicurile, textele istorice, vestigiile construc iilor străvechi, atestă apari ia şi dezvoltarea grădinilor la început în Orient (Asia) şi în nordul Africii (Egipt) şi mai târziu în Europa (Grecia, peninsula Italică, peninsula Iberică) şi în jurul Golfului Mexic. Grădinile din antichitate au avut la început scop utilitar, fiind cultivate numeroase plante cu rol alimentar, mai târziu au căpătat un caracter religios şi de slăvire a divinită ilor, sau un caracter meditativ. În timp sortimentul de plante s-a lărgit, grădinile au început să capete un caracter ornamental şi recreativ, oferind umbră şi răcoare. În Orient datorită climatului cald şi verilor toride dar şi a suprafe elor întinse de deşert şi terenuri aride, grădinile erau privite ca adevărate oaze de răcoare, relaxare, repaus şi plăcere. Crearea acestor grădini a impus crearea de sisteme de aduc iune a apei şi de irigare, fiind stimulată şi de dezvoltarea arhitecturii prin crearea de palate, temple şi reşedin e somptuoase. Grădinile din Orient erau sinonime cu no iunea de Paradis sau Raiul pe Pământ, fiind de fapt locuri privilegiate ce ofereau plăcere şi relaxare prin verdea ă şi umbra oferită de numeroasele specii lemnoase, miresmele diferitelor specii aromatice sau prin răcoarea apei sub formă de cascade sau bazine.

2.1.1. Spa iile verzi din Mesopotamia
Marile civiliza ii ale sumerienilor, babilonienilor şi asirienilor ce s-au dezvoltat în regiunea dintre fluviile Tigru şi Eufrat, se caracterizează, printre altele, şi prin dezvoltarea marilor oraşe, prin monumentalele construc ii ale palatelor şi templelor, ce cuprindeau în cadrul incintelor, grădini luxuriante, amenajate în strânsă corela ie cu liniile arhitectonice.

Astfel, faimoasele grădini suspendate din Babilon (sec. al VI-lea î.H.), considerate una din cele 7 minuni ale lumii antice, s-a remarcat prin monumentalitatea teraselor, prin ingeniozitatea irigării tuturor acestor nivele şi nu în ultimul rând prin abunden a şi diversitatea mare a speciilor, aşezate conform distribu iei naturale altitudinale a acestora. Aceste grădini, făceau parte din palatul regelui Nabucodonosor al II-lea, şi erau realizate pe o construc ie masivă din piatră, sub formă de terase suprapuse, din ce în ce mai mici, având o înăl ime totală de cca. 22 m. Întregul ansamblu, ce forma un trunchi de piramidă, era sus inut de coloane masive din piatră, ce alcătuiau la baza edificiului 14 bol i răcoroase dispuse de o parte şi de alta a unui culoar boltit. Terasele, de formă pătrată, erau pavate cu lespezi mari de piatră şi izolate cu un strat de bitum şi mai multe rânduri de cărămidă nearsă, pentru a se împiedica infiltrarea apei. Deasupra exista un strat drenant, peste care era aşezat pământul fertil de la 2 m grosime pe prima terasă, până la 1 m pe ultima terasă. Apa era dirijată printr-un sistem hidraulic situat sub prima terasă, fiind adusă din râul Eufrat printr-un canal de alimentare şi condusă mai departe prin trei pu uri înglobate în construc ie. Un sistem cu lan uri continue ridica apa până la ultimul nivel, de unde era dirijată printr-un sistem de jgheaburi, rigole, bazine şi cascade, asigurându-se irigarea tuturor teraselor, datorită curgerii naturale a apei. Planta iile erau libere, realizându-se o armonie a liniilor arhitecturale cu volumele şi formele regulate sau neregulate ale vegeta iei. Ca specii folosite se amintesc: curmalii, palmieri, diverşi arbuşti, plopi, pini, lotuşi sau numeroase specii de flori.

2.1.2. Spa iile verzi din Egiptul antic
În Egiptul antic, pe malurile Nilului, în mileniul al III-lea î.H., existau numeroase terenuri fertile, străbătute de canale pentru iriga ie, cultivându-se smochini, curmali, rodii, cocotieri, sicomori, vi ă de vie şi numeroase legume. Marile domenii agricole ale marilor proprietari, locuin ele acestora cuprindeau şi grădini de relaxare şi plăcere. Grădinile locuin elor erau considerate o prelungire naturală a clădirii fiind înconjurate de ziduri sau un gard masiv din lemn, având întotdeauna o formă regulată (dreptunghi). Grădina avea ca element central un canal cu apă sau un bazin dreptunghiular alungit sau în formă de T, populat cu peşti colora i şi în care erau cultiva i lotuşi. Vegeta ia era distribuită astfel: în imediata apropiere a canalului sau bazinului erau dispuşi arbuştii sau arborii de talie mică, iar la periferie, în lungul unei alei perimetrale erau dispuşi arborii înal i cu port piramidal. Grădinile mai mari prezentau unele compartimentări interioare cu ziduri scunde sau cu treiaje pe care se cultiva vi ă-de-vie sau alte specii cu valoare alimentară. Ca specii folosite erau unele specii fructifere dar şi numeroase specii forestiere (paltinul şi plopul), precum şi numeroase specii floricole precum: mixandrele, lăcrămioarele sau trandafirii.

2.1.3. Spa iile verzi în Grecia antică
Civiliza ia antică din sudul Europei a înregistrat o dezvoltare extraordinară în toate domeniile, arta grădinăritului nefăcând excep ie.

La început grecii au cultivat în grădinile lor specii cu rol alimentar: pomi fructiferi, vi a-de-vie şi diverse legume. Grădinile au apărut ini ial pe lângă temple sau diferite aşezăminte religioase, fiind locul în care se desfăşurau ceremoniile de slăvire a zeilor. Templele închinate diferitelor divinită i erau situate în peisaje naturale de o frumuse e remarcabilă. În secolele II-IV î.H. existau grădini pe lângă palate, gimnazii şi academii, de dimensiuni relativ restrânse, ce aveau numeroase elemente cu valoare artistică precum statui, fântâni, pergole, porticuri, elemente ce întregeau vegeta ia abundentă. Tot în această epocă au apărut grădinile publice numite agora, în care se aflau principalele institu ii de cultură şi artă şi cele în care se ineau adunările populare. În acest sens se poate aminti grădina publică Olimpia din Pelepones, în care se desfăşurau diferite jocuri olimpice. Pia a publică, numită agora, folosea pentru adunările populare şi întrunirile politice, era un loc privilegiat unde se cultivau diferite specii de arbori. Dintre aceste specii pot fi amintite: platanul, ulmul, plopul, sălciile plângătoare, chiparoşii, merii, perii, rodiile, măslini (din crengile cărora se făceau cununile de laur pentru învingătorii întrecerilor sportive), palmieri, dafini, smochini, trandafiri, mirt, laur, buxus. Ca specii floricole, erau des folosite: crinii, panselele, garoafele, micsandrele, nu-mă-uita, macii, zambilele, stânjeneii şi bujorii. În epoca elenistică au apărut şi s-au dezvoltat mici grădini ale locuin elor incluse în construc ie numite grădini patio, în care erau prezente fântânile arteziene, mici canale sau diverse statui de nimfe.

2.1.4. Spa iile verzi în Roma antică
Amenajarea grădinilor la romani a înregistrat o dezvoltare importantă în timpul Imperiului Roman, fiind influen ată de arta popoarelor supuse. Spa iile verzi au apărut pe lângă palatele imperiale, pe lângă vilele luxoase ale patricienilor, pe lângă temple şi locurile de adunare. Vestigiile arheologice atestă existen a grădinilor somptuase în jurul vilelor mari situate în locuri naturale de o mare frumuse e, terenul fiind amenajat în terase cu perspective şi privelişti deosebite, dar au existat şi grădini mici, ale locuin elor. Grădinile din jurul vilelor suburbane, au devenit adevărate parcuri, sistematizate în diferite sectoare cu diferite construc ii şi amenajări. Vila (locuin a) era întotdeauna amplasată pe pantele colinelor în locurile de unde existau cele mai bune vederi panoramice, iar terenul din jur era amenajat în terase. Centrul arhitectonic era constituit din locuin ă iar grădina era o completare şi o continuare a casei. Sistematizarea generală presupunea existen a mai multor sectoare arhitecturale cu organizare simetrică, subordonată unei axe de compozi ie generală de câte un edificiu sau de o construc ie decorativă (canal, bazin, colonadă) fiind corelate între ele prin zone trasate liber, natural, alcătuind un ansamblu unitar. Existau numeroase elemente arhitecturale precum: porticuri, pergole, treiaje de lemn, statui, vase ornamentale, bazine, canale, fântâni, pavilioane, coloane, chioşcuri. Sectoarele principale ale grădinii erau: - grădina de agrement sau zona pentru plimbare, situată în fa a terasei, cu alei geometrice, dar nu viguros simetrice, pavate, înso ite de numeroase coloane şi chioşcuri pentru plante agă ătoare, vase şi statui;

zonă ce era caracterizată prin existen a aleilor largi mărginite cu garduri vii. urbane. smochini. cu coloane de piatră colorată şi marmură. Din timpul lui Augustus s-a dezvoltat arta tăierii arbuştilor (arta topiară). busuioc. toate dispuse sub forma diferitelor desene în jurul peristilului sau a bazinului.XIV d. Spa iile verzi din Europa occidentală Arta amenajării spa iilor verzi în Europa occidentală. Grădinile vilelor mai mici. . Central se găsea un bazin sau un canal ornamental. ce va fi preluată şi dezvoltată mai târziu în grădinile medievale. Speciile folosite frecvent în spa iile verzi ale reşedin elor din timpul Imperiului Roman au fost: stejari cu frunze persistente şi caduce.2. platani.H.grădina cu pomi fructiferi. Erau prezente pergolele şi coloanele. De asemenea erau cultiva i trandafiri. Schema modelului grădinii medievale. a fost utilizat mai mult în scopuri utilitare. buxus. peste care s-au grefat elementele orientale. Erau prezente şi pu uri rotunde. formă pătrată.zona pentru călărit şi plimbări cu lectica. Ca specii erau cultivate: buxusul sub formă de borduri tunse. mimoze). Villa Sallustius. trandafiri.. lauri. lotus sau diverse flori. sau diferite sculpturi decorative înso ite de numeroase amenajări hidraulice. în Evul Mediu. plante medicinale şi aromatice.1. Spa iile verzi în Evul Mediu (sec. tisă. fastuoasele palate imperiale şi locuin ele aristocra ilor erau înso ite de grădini deosebite. tei.2. rozmarinul şi mirtul.V. nordul Africii şi Asia Mică. horticultura a făcut progrese.2. Totuşi tradi ia cultivării diferitelor plante s-a păstrat pe lângă aşezările religioase. specii de pomi fructiferi şi diferite specii de flori. la interior cu bazine străjuite de statui. Grădinile monahale erau compartimentate perfect geometric. duzi. cu spa ii distincte pentru legume şi pomi fructiferi. toate acestea înso ite de o vegeta ie exuberantă. Villa Lucullus. . prin îmbogă irea sortimentului de specii ornamentale. crini. Spa iile verzi din Bizan Imperiul bizantin. Villa Mecena. 2. pini. chiparoşi. specii floristice. . aceasta fiind inclusă în clădire şi fiind înconjurată de o galerie de coloane numită peristil. vasele şi statuile. zambile. Constantinopol.parcul sau zona în care erau crescute animale sălbatice şi domestice. Acestea aveau. a fost urmată timp de peste două secole în occidentul creştin. a înregistrat un regres. s-a dezvoltat în tradi iile clasice greco-romane. fie o fântână cu un joc de apă. Exemple: Villa lui Cicero.2.) 2. 2. în interiorul cetă ilor şi castelelor fortificate terenul disponibil pentru grădini devenind foarte limitat. fiind înconjurate de un zid de marmură. aduse în urma campaniilor în Orientul Mijlociu (lalele. Această schemă se baza pe compartimentarea grădinii (ce avea formă dreptunghiulară) în sectoare separate de cultură: . Totuşi.arbuştii şi plantele ornamentale. ce cuprindea Europa Sud-estică. de regulă. ca urmare a cruciadelor. În capitala imperiului. au preluat şi amplificat tipul elen de grădină.

d. buxusul. grădinile arabe având la început o influen ă orientală. al VII-lea d.). Locuin ele mici aveau o singură grădină. Arta topiară era folosită în exces.) dar au asimilat elemente şi din civiliza ia popoarelor supuse. prin întretăierea a două canale cu apă. citricele. galerii acoperite de plante că ărătoare. delimitate de alei de aceeaşi lă ime. Acest lucru s-a petrecut şi în arta amenajării spa iilor verzi. cu func ie exclusiv ornamentală. caracterizată de prezen a careurilor egale. menajerie. mirtul. leandri. 2. arbuşti tunşi şi garduri vii tunse. situate în cur ile clădirilor. de formă regulată iar cele mai mari. Exemple: grădinile de la Luvru şi Saint-Pol (Carol al V-lea).H. Grădinile arabe din Spania Vestite sunt palatele Alhambra şi Generalife din Granada.H. cu diverse amenajări pentru amuzament: labirint. Unele arabescuri sau mozaicuri se regăseau în modul de aranjare a plantelor. fiind plane şi înconjurate de ziduri. fie sub formă de fântâni arteziene. strălucitoare din plăcu e de ceramică prezente pe ziduri. acestea fiind interzise în religia mahomedană.4.3 Grădinile islamice Civiliza ia arabă şi-a pus amprenta asupra tuturor ărilor ce făceau parte din marele imperiu islamic (începând cu sec. . adesea aranjate liber. mărginite de rânduri de plante tunse. Compozi ia era geometrică.2. Nu existau sculpturi. pavilioane pentru petreceri. Grădina era împăr ită în 4 păr i egale. fie erau situate în afara palatelor.grădina de flori. .. fie aveau straturi de formă pătrată. eucalipt. Grădinile interioare prezentau central un bazin sau canal cu apă în care se revărsau mai multe fântâni arteziene. Fântânile arteziene erau folosite şi la intersec ia aleilor. bazine. compartimentare realizată.2. XIII-XIV. predominant persană. Grădinile locuin elor medievale aveau dimensiuni mai mici. monotonă. magnolii. Grădinile fie erau interioare. Mai erau folosite diverse specii floricole şi gazonul. o suită de grădini. apoi au căpătat un specific propriu. înconjurate de ziduri. Grădinile impresionează şi astăzi prin simplitatea şi sobrietatea elegantă. 2. şi grădina Alcazar din Sevilla (sec. Printre particularită ile acestor grădini se numărau şi ornamentele bogate. folosite ca loc de promenadă şi care făceau legătura între diferite sectoare ale grădinii. legate prin mici canale de teracotă sau marmură. Grădinile regale şi cele ale nobililor erau mai mari şi în general compartimentate în cur i geometrice separate prin garduri. Apa era folosită fie în bazine şi canale. pini. acolo unde spa iul permitea. iar lipsa arborilor era suplinită prin îmbrăcarea zidurilor ce împrejmuiau grădina cu plante agă ătoare precum iedera. magnoliile.grădina de legume şi plante medicinale. Speciile folosite: chiparoşi. Speciile folosite erau: chiparoşii. laur dispuse adesea în compartimente geometrice conturate cu garduri vii din buxus tuns. pere ii de fundal. Fiecare fântână avea o personalitate aparte. palmieri. din timpul domina iei arabe. vi a-de-vie sau trandafiri urcători.

Speciile folosite aveau de cele mai multe ori semnifica ii aparte. suprafe ele foarte întinse. au fost create parcuri naturale. Crizantemele şi bujorii erau nelipsite şi se dispuneau în grupuri mari. toate având diferite semnifica ii în concep iile filozofice ale chinezilor: mun ii şi masele stâncoase reprezentau scheletul Pământului. Grădinile de plăcere – au fost amenajate pe domeniile împăra ilor (dinastia Han. promovează ideea realizării comuniunii omului cu natura. stânci. de groază. în care peisajele căpătau diferite semnifica ii filozofice. al XVII-lea d. Terasele erau trasate liber. Toate elementele grădinii erau aranjate în spa iu foarte ingenios. plante şi animale. în armonie cu peisajele naturale. Arta grădinilor din China a influen at grădinile din Japonia. mai ales datorită prezen ei diferitelor construc ii. având ca element primordial al naturii – vegeta ia. cascade naturale) sau în bazine artificiale. bambuşii – prietenia necondi ionată. ape. fiind natural. iar apele. (dinastia Tang). neregulat. în care vegeta ia era dispusă natural. chioşcuri. Se foloseau numeroase elemente decorative: pavilioane. şi reflectă puternicul cult al naturii. Elementele primordiale erau mun ii. galerii. firesc. cu aspect natural. sec. piersicii ornamentali – Paradisul. cu caracteristici proprii.3. iar în Europa a stat la baza creării stilului peisager şi a grădinilor engleze din sec. este mărimea acestora.H. În zonele în care erau situate aceste mânăstiri. fiind create mai ales în sec. Parcurile reşedin elor imperiale şi ale nobililor au căpătat o dezvoltare fără precedent în sec. por i. Picturile. care se integrau perfect aspectelor şi formelor naturale. în strânsă legătură cu religia. Priveliştile erau oferite treptat şi se foloseau scenele „surpriză”. bazine. Apa era folosită sub formă naturală (cursuri de apă. Spa iile verzi din Extremul Orient 2. Ca o caracteristică a tuturor grădinilor din China. II-I î. pe vârful unei coline sau în pădure.1 Spa iile verzi din China Arta grădinilor în China se pierde în vechime. cascade. lacurile şi râurile. de veselie. de basm. VIII-IX d. budismul.H. având caracter natural. lotusul – puritatea spirituală şi înăl area sufletească. . Grădinile monahale s-au dezvoltat pe lângă mănăstirile budiste. situat pe malul unui lac.) şi cuprindeau mun i. pinii – fermitatea şi for a caracterului.3. indiferent de perioada istorică. IV-V d.H. şi conduceau privitorul de la un punct de interes la altul. terase. a liniştii sufleteşti şi a păcii divine. Filozofiile religioase din China. cheiuri. Relieful era foarte variat.H. situate în peisaje naturale remarcabile prin frumuse e. servind ca loc pentru plimbare. gravurile sau scrierile atestă frumuse ea deosebită a spa iilor verzi chinezeşti. modificat sau aparent natural. subordonate concep iei de creare a peisajului după modele oferite de natură. grote. ca de exemplu un pavilion pentru medita ie.. fiind excluse liniile drepte. o dată cu dezvoltarea noii religii. ce erau descoperite brusc la un moment dat. odihnă. creând privitorului diferite impresii: de măre ie. pentru dobândirea perfec iunii morale. poduri şi pode e. Religia a impulsionat crearea spa iilor verzi şi găsirea cadrului natural propice vie ii spirituale în raport strâns cu elementele naturii. ziduri.2. arterele pământului. astfel: prunii – vestitorii renaşterii naturii. vânătoare sau diverse tehnici yoga pentru atingerea diferitelor stări spirituale şi fizice.

stâncile. imitând forma şi habitusul celor din mediul natural.capitala ării. modelul de amenajare a unei grădini cuprindea o ceainărie situată pe marginea unui heleşteu orientat E-V. stânci col uroase. sau din Europa medievală şi renascentistă. în decursul timpului. fiind ulterior personalizată. Grădinile imperiale.3.H. ienuperi. nisip. şi în Kyoto. devenind o artă na ională. erau concepute după modelul chinezesc dar la o scară mai mică (Nara . Simbolismul filozofic era utilizat la maxim. plus diferite lampadare. cu aspect cât mai natural (pasul japonez). mai mari sau mai mici. cuprindeau şi diferite construc ii sau elemente de arhitectură: poduri. cu balustrade ornamentate. În sec. Perioada grădinilor uscate (grădini de piatră. pasul japonez. Ikebana reprezintă arta aranjamentelor florale. specii lemnoase de talie mică şi a arbuştilor cu forme ciudate. fiind folosite toate elementele din natură. arborele de ceai.H. por i. diverse plante cu sau fără flori. orientat pe direc ia N-S. fie erau create anumite scene de peisaj (mai dezvoltate în diferite perioade) precum: grădină montană. arta spa iilor verzi la chinezi şi-a păstrat caracteristicile proprii având drept concept de bază crearea peisajului după modelele oferite de natură. fiind o componentă a acesteia. fântâni şi foarte multă vegeta ie. grădină aridă. arbori şi arbuşti. Astfel în Japonia. .Deşi. Bonsai constituie arta cultivării şi realizării arborilor în miniatură. Perioada grădinilor miniaturale este caracterizată prin crearea de grădini foarte mici de 40-90m2 în care totul era amenajat la o scară foarte mică. . azalee. lac cu insule. din dorin a de a aduce natura în locuin e. peste care erau construite pode e curbate sau acoperite. al VIII-lea d. atât pe lângă locuin e cât şi pe lângă temple sau palate. pe care erau dispuse câteva stânci mari sugerând insule mai mari sau mai mici (similare cu caracterul insular al peisajului ării) şi relativ pu ină vegeta ie: muşchi şi foarte pu ini arbori. erau prezente pretutindeni. bambus. sau de pe verandă. prelucrate după anumite reguli compozi ionale şi diferite simboluri. lanterne din piatră. al VIII-lea d. grădină de muşchi. ferigi. coline. sec. Islam). pietriş.decorul vegetal tradi ional este constituit din anumite specii: pini. au apărut şi s-au dezvoltat arta Ikebana şi arta Bonsai. cu simboluri filozofice caracteristice. pârâu cu cascadă. În aceste grădini fie era reconstituit la o scară redusă un peisaj complet cu mun i. destinate contemplării din interiorul clădirii. muşchi.toate elementele inerte imită perfect formele de relief naturale.2 Spa iile verzi în Japonia Arta grădinilor în Japonia a fost preluată din China. . camelii. un râu sau pârâu. grădini aride) se remarcă prin compozi ii desenate de artişti de prestigiu ai vremii.). podurile. Dominantă pentru aceste grădini era suprafa a acoperită cu nisip alb aşezat ca valurile mării. miniaturală: cursul de apă. în China s-au făcut sim ite elemente ale altor culturi vecine (India. Persia. Grădinile mari în care se puteau crea peisaje complete. 2. pietre rotunjite.vegeta ia este perfect integrată peisajului. Grădinile templelor reprezentau elementul preponderent al clădirii. pavilioane pentru ceai. aleile erau înlocuite de lespezi de piatră neregulate ca formă. Spa iile verzi. Principiile amenajării grădinilor japoneze: .

garduri vii şi borduri tunse. În grădinile japoneze publice moderne a apărut gazonul.utilizarea vegeta iei tunse. . . ornamentate şi legate prin scări şi rampe. magnolia. ca influen ă occidentală. lauri şi portocali. din toate domeniile: artă. Unele din marile crea ii ale Renaşterii din sec al XVI-lea se păstrează şi astăzi: . bazine neregulate. . arbuşti modela i în volume geometrice. . glicina. parapete ornamentale. Specii folosite erau: pini. ziduri înverzite. precum: . vase ornamentale. fie alimentează fântânile prin jeturi şi jerbe de apă. stejari meridionali. de unde a iradiat apoi în restul Europei. încep să apară primele grădini publice.4. arborele de ceai.apa aduce mişcare. camelii. cascade.Grădina palatului Farnese din Caprarola. Din sec. al XVII-lea d. 2. Spa iile verzi în perioada Renaşterii şi Barocului Renaşterea (sec.Villa Lante din Bagnasia (5 terase). .1. . . . tisă.arbuştii sau arborii modela i prin tundere dădeau impresia de natural.prezen a sculpturilor. .Villa d’Este la Tivoli (8 terase).organizarea arhitecturală a spa iilor fa ă de clădire.folosirea din abunden ă a bazinelor cu apă. lespezi sub forma pasului japonez. înso ind aleile în canale înguste sau în cascade cu trepte. ştiin ă. a canalelor. . . ienuperi. mirt.H.apa era folosită sub formă naturală.sunt preferate speciile cu frunze persistente: pini. 2. . azalee. literatură. ce aveau un caracter mai detaşat de semnifica iile religioase ale celorlalte grădini. .nu erau folosite alei.vegeta ia era tratată arhitectural şi subordonată compozi iei geometrice: planta ii liniare. . chiparoşi. lămâi. dar tradi ia artei japoneze s-a păstrat.4.Villa Medici în Roma (2 terase). pe terase succesive. XV-XVI d. prin reluarea idealurilor antichită ii clasice. .legătura dintre clădire şi grădină prin elemente decorative construite. adeseori sub forma unei orgi de apă (Villa d’Este). Această orientare a apărut la început în Italia. Principiile de amenajare ale grădinilor erau preluate de la grădinile antice.sistematizarea etajată a grădinii şi subordonarea fa ă de o axă principală de perspectivă cu sensul descendent al pantei. în special pentru grădinile vilelor suburbane. buxus. . răcoreşte atmosfera şi murmură fără încetare fiind dirijată pe pante.în lungul axei dar şi pe terase erau create partere decorative cu buxus dispus sub forma diferitelor desene. . cireşii. ci pietre late.erau folosite zidurile masive de sprijin. bambus..H.) a fost o perioadă de înflorire a culturii şi civiliza iei europene. Spa ii verzi italiene În această epocă (Renaşterea) grădinile italiene au avut cea mai mare strălucire şi cel mai mare rafinament. arhitectură.simetria fa ă de o axă a compozi iei. cascadelor.

.. al XVII-lea crea iile importante au fost: . Exemple:. al XVII-lea. cu numeroase statui.grădinile Baboli ale palatului Pitti – Floren a.grădinile de la castelele Verneiul şi Charleval . tinzându-se către transformarea în parcuri. rezultând spa ii mult lărgite. Figura cea mai importantă în conceperea parcurilor şi grădinilor din această perioadă a fost Le Nôtre (1613-1700) – peisager (grădinar. fiind îmbinate cu linii ample. Exemple din sec al XVI-lea: . dispar fortifica iile oraşelor şi castelelor franceze cu ziduri şi canale de apă. Compozi ia grădinii era sistematizată în func ie de un ax dominant reprezentat de o alee centrală. fântâni. Blois şi Gaillon de către un arhitect italian. Astfel. având şi func ie decorativă şi func ie utilitară.În secolul al XVII–lea d. . fântânile cu stânci şi teatrele de apă (statui. la castelele Amboise.2.4. În perioada Barocului.H. traseele rectilinii. În prima jumătate a sec. îmbogă irea ornamenta iilor cu fântâni de marmură şi introducerea de modele noi ale parterelor (fa ă de grădinile medievale).grădina Villei Dohia Pamphili – Roma. S-a adoptat dispunerea liberă a arborilor renun ându-se la aşezarea perfect geometrică.grădinile de la castelele Tuilleries. . Spa iile verzi din Fran a Primele grădini ale Renaşterii au fost realizate în Fran a la începutul secolului al XVI–lea d.H. stil ce îşi pune amprenta şi în arta amenajării spa iilor verzi. dar dispare schematismul rigid. a început să se schimbe radical concep iile medievale de amenajare ale grădinilor. al XVI–lea. Abia după jumătatea sec. bazine. ce a înlocuit desenele geometrice regulate folosite de maeştrii italieni (familia Mollet = familie de decoratori de grădini) tip de parter introdus la începutul sec. cu partere decorate cu flori. luxul şi strălucirea în care trăiau monarhul şi nobilimea franceză nu s-a reflectat numai în palatele somptuoase ci şi în grădinile şi parcurile ce le încadrau. curbe. Terenul era modelat în terase mari.arhitect peisagist Du Cerceau. în arhitectură.grădina Garzoni – Collodi. Saint-German. .arhitect peisagist Delorne. Formele geometrice mai sobre au fost înlocuite de elemente cu contururi mai dulci. . În unele situa ii canalele s-au păstrat.grădinile din Isola Bella – insulă în lacul Maggiore (cu 9 terase). 2.grădina Villa Aldobraudini – Frascatti. care a adus ca elemente noi terasarea terenului (cu diferen e mici de nivel). . vase. Fontainbleau. Au apărut grotele artificiale.grădinile Gamberaia – Floren a. compozi ii sculpturale cu teme alegorice inspirate din mitologia greco-romană. La sfârşitul perioadei Renaşterii şi începutul Barocului a apărut tipul de parter cu broderie de buxus. pictor şi arhitect) favorit al . la care grădinile erau în incintă. ce constituiau de fapt locul de desfăşurare a evenimentelor şi serbărilor fastuoase.grădinile castelelor Anet şi Chenonceaux . apare stilul baroc. devenind mai târziu o caracteristică a parcurilor franceze ale Renaşterii. roci şi apă în mişcare). Principiile esen iale s-au men inut. . S-au mărit dimensiunile grădinilor. Au fost realizate decoruri bogate. Între clădiri şi grădină exista o coeziune arhitectonică. Existau canale şi lacuri imense. sub aspectul echilibrului şi simetriei.grădina Luxembourg din Paris.

s-au eliminat zidurile de incintă şi au fost înlocuite cu şan uri. se păstrează axa . arta grădinilor a evoluat în direc ia reîntoarcerii la natură. cu principii compozi ionale proprii.aleile sunt rectilinii. Caracteristici ale grădinilor stilului baroc sunt: . . Saint Germain-en Laye. . dând lumii unele dintre cele mai frumoase parcuri monumentale precum: Vaux-le-Viconte. picturii de peisaj şi a noii mişcări culturale. . compozi ii sculpturale cu personaje mitologice. borduri sau broderii de buxus tuns. rocării. Dar. sub influen a literaturii. racordate cu ziduri de sprijin. bazine cu grupuri sculpturale. rampe. realizându-se o legare şi o deschidere spre peisajul înconjurător. Dispar parterele. a renun ării la rigiditatea şi artificialitatea stilului francez. treiaje. în Anglia începând cu sec.compozi ia era tratată arhitectural. a bazinelor sau a diferitelor compozi ii dar şi prin echilibrarea unor amenajări diferite – fapt ce imprimă mai multă varia ie ansamblului. mari partere şi întinse oglinzi de apă. cu vegeta ie tunsă dispusă regulat simetric. . Versailles. alături de diferite fântâni. şi a resistematizat grădinile Tuilleriers. .3. Spa iile verzi în Anglia După Evul Mediu.ca elemente arhitecturale sunt prezente: colonade.simetria fa ă de axă este realizată prin simetria perfectă a parterelor.sunt create mari perspective încadrate de mari volume vegetale. bazine şi canale. . .sunt folosite. Le Nôtre a transformat clasicismul antic printr-un concept original.sunt prezente.palatul constituie capul compozi iei. mai ales pe axa principală.zonele din imediata vecinătate a palatului sunt degajate. ce porneşte de la palat şi se continuă pe o mare distan ă în profunzimea peisajului. Ulterior. bazine. cuburi). aliniamente de arbuşti sempervirescen i tunşi sub diferite forme geometrice (sfere.terenul este modelat în terase largi. conuri. ca şi în restul Europei. închise între ziduri. acestea fiind înlocuite de covoare verzi (gazon).4. fiind situat pe terenul dominant. . .„regelui Soare”. în Anglia dominau grădinile medievale. .simetric fa ă de axele compozi iei sunt dispuse planta ii arborescente (pentru accentuarea grandorii) încadrate de aliniamente de arbori cu coroanele tunse în forme geometrice alcătuind ziduri verzi.toate păr ile componente sunt ordonate geometric fa ă de o axă dominantă centrală respectiv axa centrală. vase în stil baroc. La început s-a renun at la tunderea arborilor. dispuse în re ea geometrică riguros trasată. Chantilly. toate acestea eviden iind şi punând în valoare măre ia palatului. scări. SaintCloud. piramide. în timp ce în Europa arta grădinilor evolua sub influen a puternică a stilului francez. . balustrade sau cu suprafe e plane cu compozi ii geometrice.perspectivele secundare sunt perpendiculare pe cea dominantă şi sunt construite pe axe de compozi ie subordonate. constituind totodată şi perspectiva principală. Fontainbleau. dominantă. Sceaux. . şi constituite din partere bogat ornamentate cu flori. al XVIII-lea. 2. cu precădere în centrul bazinelor sau fântânilor arteziene. statui sau vase. pe spa ii foarte largi. s-au făcut sim ite influen ele italiană şi franceză.Ludovic al XIV-lea.

. plecându-se de la şcoala italiană a Renaşterii şi de la şcoala franceză. al XVII-lea în Europa Occidentală s-a dezvoltat rapid arta grădinilor.grădinile Kensington şi parcul Stowe. reziden ial şi a intrat în cel urban.Kent (pictor şi arhitect) . .Rusia: . .Hampton Court – model italian.Repton a dus la apogeu arta grădinilor peisagere. Ermenonville.Parcul Chatsworth – stil clasic. Green Park.. Realizări importante: . . Malmaison. În secolul al XIX-lea apar numeroase spa ii verzi. fiind sus inătorul noului curent numit . sub influen a stilului peisager: Edomond André a amenajat Sefton Park (Liverpool).Germania: . amenajate în stil peisager: St. . Kensington Gardens – situate în centrul oraşului. apoi francez.parcul Schönbrunn (Viena) – stil clasic.. 2. În secolul al XIX-lea.Anglia: .Saint-James Park . amenajarea grădinilor a depăşit cadrul particular. dar se introduc poteci şerpuitoare.Nymphenburg (München) – model francez.Grădinile Greenwich – model francez. fiind un practician dar şi un teoretician de seamă al stilului peisager (la sfârşitul secolului al XVIII-lea). „Cătunul din Trianon” (din domeniul Versailles). formând un lan verde de peste 4 Km.Charlottenburg (Berlin) . La sfârşitul secolului al XIX-lea. .parcul Petrodvore (lângă Leningrad) – model francez.parcul Wilhelmshöhe (lângă Kassel) – model italian. . fiind realizate primele spa ii verzi pentru publicul larg. realizate sub influen a romantismului.model francez. Victoria Park şi Battersea Park.Herrenhausen (lângă Hannovra) – renaştere italiană +baroc francez. .gardenesque’’ – bazat pe principiile compozi ionale ale grădinii pitoreşti. Toate crea iile din această perioadă (sec. . . Londra de inea 600 ha de spa ii verzi. . al XVIII-lea) sunt cunoscute sub denumirea de grădini clasice. cursuri de apă neregulate iar vegeta ia este grupată liber.grădinile de la Whitehall – model italian.4. iar fra ii Bühler au amenajat parcul .Brown – completări la Parcul Stowe şi transformarea peisajeră a parcurilor Bleuheim şi Chatsworth.centrală dominantă. Hyde Park.Tête d’or’’ (Lyon). . enun ate de Repton.Austria: .model francez. La periferie erau: Regent’s Park.4. . James Parc. Ca urmare a dezvoltării sociale şi economice din secolul al XIX-lea. .Sanssouci (Potsdam) – renaştere italiană. parcul Rousleau (create ini ial de Bridgeman). . Loudon (peisagist englez) a publicat postum operele lui Repton. În Fran a la sfârşitul secolului al XVIII-lea apar parcurile: Mereville. Spa iile verzi în Europa După prima jumătatea a sec.

. respectiv după principiile grădinilor engleze.parcul Nympheuburg (München). molidul. mesteacănul. garoafe şi iasomie. pe lângă locuin ele boierilor.Spania: . al XVI -lea la Făgăraş se amenajează un parc. În Germania.Grădina engleză (München).Villa Carlotta (Caddenabio)..Boston – Park System.sec. cimbrul. nobililor sau a meşteşugarilor înstări i. . Ca date istorice mai importante pot fi amintite: . În Rusia s-a realizat cel mai mare parc peisager din Europa – Parcul Pavlovsk.Grădina Botanică . lângă St. . . . Amenajarea spa iilor verzi în România Numeroase izvoare istorice indică faptul că strămoşii noştri cultivau diferite specii floricole. în Mogoşoaia sau în Filipeştii de Pădure – proiectate după modelul celor italiene. multe parcuri au fost restructurate şi reproiectate după stilul peisager.Parcul Sokolniki – 463 ha. Suprafa a totală a parcurilor Moscovei era de peste 3000 ha din care: .A. liliacul.Parcul Public Friederichsham (Berlin). . pomicole. la Iaşi – grădina Palatului domnesc.model francez. plopul alb.Villa Carraresi (Roma).1567 la Alba Iulia este amenajată o grădină cu numeroase terase şi decorată cu diferite specii de flori. .Italia: . cu eleşteu şi pe dealul Galata – grădinile cu trandafiri. stejarul.Parcul Wilhelmsbad (Frankfurt). arskoe Selo = vechea denumire).Chicago – South Park.grădinile La Cranja (lângă Segovia) . narcisele. .sec. Ca exemple pot fi amintite: .grădina peisageră din parcul Sanssouci (Potsdam).Parcul Maxim-Gorki – 224 ha.360 ha.parcul Reale din Caserta (lângă Napoli) . . . Petersburg – 600 ha. .Villa Melzi (Bellagio). . . lăcrămioare. Prospect Park (peisagist Olmsted). . roini a. În S. grădinile de pe lângă mănăstirile Tismana şi Cozia.Philadelphia – Fairmount Park. . 2. forestiere: bujori.parcul Wilhelmshöhe (Kassel). . În interiorul cetă ilor existau mici grădini amenajate în scop utilitar dar şi estetic. bradul.New York – Central Park . . marile oraşe sunt dotate cu mari parcuri publice şi sisteme de zone verzi. Existau şi grădini cu caracter decorativ în jurul mănăstirilor.păr ile laterale ale Parcului Reggio (Caserta). Ca exemple pot fi amintite: . crini. În Italia au apărut vile cu parcuri romantice precum: .U.5.model italian. al XVII –lea – apar numeroase grădini precum cea a mitropoliei din Târgovişte. Parcul Puşkin (parc englez.

.Sinaia – reamenajarea Parcului Castelului Peleş.Bucureştiul avea cca.parcul „Sub arini” şi „Dumbrava” . . . a fabricilor la periferia acestora şi cu apari ia cartierelor de locuin e insalubre (mahalale) a apărut necesitatea creării de zone verzi. Borza. . Pădurea Verde. . . (fost Libertă ii) realizat de E.1844 – înfiin area Grădinii Kiseleff 7 ha. cu multe băl i şi izvoare subterane (lacul cu insulă. . al baronului Bruckental.1860 – au început lucrările la prima grădină botanică din Bucureşti (Ulrich Hoffman) inclusă mai târziu în grădina palatului Cotroceni. .. ce ulterior a fost amenajată sub numele de Parcul Bibescu – 125 ha (1898). . iarna lacul fiind folosit ca patinoar).. Hayer. iar în 1870 Parcul Scudier – în prezent Parcul Central. promenada de pe Dealul Copou. . .1885 – s-a înfiin at actuala grădină botanică şi Grădina Icoanei. amenajat tot de Redont – Bd.la Simeria se pun bazele primului parc dendrologic pe cca. În Bucureşti în 1906 au fost amenajate: . . fiind numit oraş-grădină. .1859 – grădina palatului domnesc din Iaşi. Redont.Dumbrava furnicilor’’ în Cluj pe malul Someşului.la Craiova – s-a amenajat grădina logofătului Bibescu.1838 – parc promenadă .sec. .la Sibiu – 1857. . . . 70 ha. poduri. . Hörer). se amenajează şoseaua Kiseleff (prima arteră verde a oraşului). al XIX –lea. . 80% din suprafa a sa ocupată de grădini. Parcurile de la Avrig.la Braşov – Aleea de sub Tâmpa – promenadă.Râmnicul Vâlcea –parcul Zăvoiul.actual Parcul Tineretului..Grădina Ioanid.Cluj – Grădina Botanică – începută în 1923 de Al.în Bucureşti în 1833-1840.Pădurile parc Băneasa şi Snagov.la Brăila – s-a înfiin at o grădină publică şi parcul „La Monument”. al XVIII-lea .parcul de la Bon ida –Cluj. al XVIII –lea – parcul de la Avrig – Sibiu (baroc). Parcul Rozelor.la sfârşitul sec. odată cu dezvoltarea oraşelor.la Timişoara – primul parc al oraşului (1858) – Regina Maria . Alpinetul. . (Carl Friederich.la sfârşitul secolului al XVII-lea apare un nou stil arhitectural. În alte oraşe: .parcul de la Gorneşti –Mureş . . .parcul Carol I. Bon ida şi Căiu i au fost reamenajate în stil peisager. . al familiei Bauffy.Timişoara – Parcul Tiselor. azi Parcul Romanescu.parcul de la Albeşti –Braşov. . dar care în mare parte erau neorganizate. . dispuse în zonele fostelor ziduri şi şan uri ale vechilor fortifica ii din feudalism. Dacia.Buzău – Parcul Crângul. lângă castelul familiei Teleky. În sec.Iaşi – Parcul Expozi iei.Parcul Na ional (Octav Doicescu şi Rebhun). chioşcuri pentru orchestre. ce împletea tradi iile româneşti cu numeroase elemente din arhitectura italiană şi cea orientală (Curtea Veche şi palatul Mogoşoaia).1843 – amenajarea Grădinii Cişmigiu pe un teren mlăştinos.la Iaşi – Grădina Copou şi Aleea Grigore Ghica (1852). stilul brâncovenesc. . lângă castelul familiei Haller. .

Drumul Taberei.s-a restructurat Parcul Bazilescu (fost Nicolae Bălcescu).reamenajarea Parcului Herăstrău. corespunzătoare multitudinii de sta iuni. Balta Albă. . Piteşti. Sibiu. Grădina Pie ei Palatului şi Floreasca. Craiova.Parcul Sportiv . . Parcul Libertă ii. .s-a înfiin at Parcul Expozi iei. Oradea. S-a realizat sistemul de spa ii verzi de pe litoralul Mării Negre. . Parcul Tei. ClujNapoca. Gala i. Oraşe cu mari suprafe e de parcuri şi grădini publice sunt: Timişoara. Crângaşi.s-a înfiin at Grădina Circului de Stat. Constan a. Parcul Tineretului. Ploieşti. .După 1952-1953 în România s-a înregistrat o revigorare a amenajării spa iilor verzi prin reconstruirea celor existente şi amenajarea unora noi: .s-a reamenajat Parcul Libertă ii. Iaşi. Pantelimon. Colentina. . parcuri în Titan.70 ha – Bucureşti (în prezent Parcul Na ional).

f.flori din culturile floricole. . Func ia de produc ie Func ia de produc ie este specifică fiecărui tip sau categorie de spa iu verde. 3. respectiv: de produc ie. constituind un aport important la aprovizionarea pânzelor de apă freatică. fiind ob inute diferite categorii de produse: . În cazul particular al spa iilor verzi amenajate cu rol decorativ. de pe terenuri degradate). această func ie are un caracter puternic diminuat. Profesorul I. de protec ie climatică (viteza vântului.f. Func ia hidrologică este asigurată. În prezent func iile se consideră a fi: a) func ii de produc ie. antierozională.lemn din diferite tipuri de pădure. recreativ sau sanitar. f) f. umiditatea şi temperatura aerului. respectiv cu: . în general de toate tipurile de spa ii verzi.fructe din livezi. Popescu Zeletin concepe un sistem de zonare func ională a pădurilor.semin e sau masă vegetală din diferite culturi agricole. e) f. 3. intensitatea radia iei solare).1. vii sau diverse planta ii de arbuşti fructiferi (inclusiv fructele de cătină. de protec ie a solului. la diferite categorii de spa ii verzi.Cap. c) f. . . bazat pe cele 2 grupe: grupa I cu rol principal de protec ie şi grupa a II-a cu rol de produc ie şi protec ie. Această func ie hidrologică prezintă caracteristici distincte în cazul spa iilor verzi urbane (scuaruri. III FUNC IONALITATEA SPA IILOR VERZI Ion Ionescu de la Brad este primul care sesizează şi redă plastic func iile pădurii. şi de cedare fie atmosferei sub formă de vapori. decorativă (estetică. Func ia de protec ie şi ameliorare a mediului ambiant Func iile de protec ie şi ameliorare a mediului ambiant sunt multiple. d) f. acoperişuri verzi) care cu cât vor avea suprafa a mai mare cu . hidrologică. ştiin ifică. . de impact peisager). sanitară). . regăsindu-se mai mult sau mai pu in. fiind exprimată prin capacitatea mai mare sau mai mică de re inere a apei din precipita ii. sanitară şi estetică. recreativă. hidrologică. grădini.f. antipoluantă (f. fie solului prin fenomenul de percolare a acesteia spre orizonturile mai profunde.2. b) func ii de protec ie şi ameliorare a mediului ambiant. Primul Cod silvic (1881) şi ulterior cel din 1910 introduce no iunea de păduri de protec ie. În 1935 apare „Legea pădurilor de protec ie”.

Sub aspectul proceselor pedogenetice.moderarea amplitudinilor şi a varia iilor termice. Pe lângă aportul de substan e nutritive. . şi a speciilor drajonate. moderează temperaturile excesive. dacă temperatura aerului la suprafa a betonului este de 300C. fizică şi chimică.ameliorarea umidită ii aerului. sau prin reducerea efectului de răcire a vântului. vegeta ia contribuie şi la refacerea structurii solului. temperaturile în zilele toride de vară sunt mai scăzute în interiorul masivelor de arbori. a capacită ii de filtrare şi sedimentare. cantită ile de apă eliminată prin procesele de evapo–transpira ie sau de percola ie fiind mult mai mici în oraşe. fie la suprafa a solului (litieră). iar iarna temperaturile sunt mai ridicate datorită efectului de diminuare a mişcării aerului. etc. prin microclimatul pe care-l realizează. asfalt sau beton. ce constituie o armătură biologică a solului. în care procesele de eroziune sunt vizibile.micşorarea vitezei vântului. . influen ează pozitiv însuşirile fizice şi fertilitatea solului. a perdelelor de protec ie. trotuare. fapt extrem de important mai ales în spa iile verzi amenajate pe terenuri sărace sau recuperate din diferite activită i. sau dintre zonele verzi şi zonele deschise. prin albedoul specific.atât vor re ine şi vor stoca mai multă apă din precipita ii.ameliorarea intensită ii radia iilor solare. astfel. cel arbustiv sau cel ierbos produc mari cantită i de resturi vegetale. datorită marilor suprafe e ocupate de diferite construc ii (clădiri. Func ia de protec ie climatică este exercitată de toate spa iile verzi sub diferite aspecte: . fâşiilor plantate în lungul străzilor. Vegeta ia lemnoasă. spa iile verzi prin stratul arborescent. străzi. iar temperatura aerului la nivelul gazonului va avea valori cuprinse între 22-240C. prin procesele de evapo-transpira ie. Prevenirea eroziunii solului şi a alunecărilor de teren se realizează prin efectul cumulat al lucrărilor tehnice de stabilizare mecanică a terenului dar şi prin alegerea şi plantarea corespunzătoare a speciilor de arbori şi arbuşti cu sistem radicular bine ramificat şi profund. prin descompunerea de către microorganisme. în aceleaşi condi ii temperatura la suprafa a asfaltului va fi de 45 0C. Acest aspect se poate pune uşor în eviden ă prin diferen ele de temperatură dintre zonele verzi şi aglomerările de construc ii. Suprafe ele acoperite cu gazon se încălzesc mai pu in comparativ cu suprafe ele acoperite cu nisip. la creşterea activită ii microflorei şi microfaunei solului ce duc în final la ameliorarea fertilită ii solului şi la refacerea unor verigi importante din circuitul diferitelor elemente în natură. pietriş. De exemplu. Acestea. Func ia de protec ie a solului. prezintă o stabilitate mecanică. . Modelarea amplitudinilor şi a varia iilor termice diurne şi sezoniere de către vegeta ie este exercitată prin efectul de umbrire. prin fenomenul de atenuare a efectului mecanic al picăturilor de ploaie. se remarcă tocmai în zonele lipsite de vegeta ie sau cu vegeta ie foarte săracă. sau în apropierea acestora. Prin sistemul de înrădăcinare. cărămidă. substratul ce constituie suportul vegeta iei. fie în sol (rădăcini moarte). mult sporită. exercitat de frunzişul vegeta iei care este adesea dispusă în mai multe straturi. ). Se ştie faptul că o mare cantitate a apei din precipita ii este preluată de sistemul de canalizare şi eliminată direct în diferite cursuri de apă. .

5m3. viteza vântului scade cu 30-60%. dar şi prin cantitatea de radia ii solare reflectate de vegeta ie (albedo). fixare şi sedimentare a particulelor aflate în suspensie în atmosferă. . betonul. Prin frunzişul şi textura coroanelor diferitelor specii lemnoase sau textura diferitelor suprafe e cu vegeta ie ierboasă. şi este supărătoare în zonele lipsite de vegeta ie în care abundă materialele inerte precum sticla. în special în timpul verii. şi în principal de speciile cu frunziş sau coroană densă. vegeta ia (ierboasă şi lemnoasă) umezeşte atmosfera. Reducerea poluării fizice este realizată tocmai prin capacitatea vegeta iei de re inere. gresia.reducerea poluării fizice a atmosferei. care se încing în zilele toride de vară şi sunt expuse temperaturilor foarte scăzute iarna.3. De exemplu. 3. Planta iile şi zonele cu vegeta ie lemnoasă protejează împotriva vânturilor puternice. în zonele plantate. vârsta arboretului. umiditatea relativă a aerului în parcuri şi păduri fiind cu 7-14% mai mare decât în zonele lipsite de vegeta ie. acestea comportându-se nu ca paravane compacte ce creează în spatele lor curen i turbionari (ca în cazul clădirilor. Aceste valori variază în func ie de speciile sau specia componentă. ce nu deranjează ochi. a pulberilor fine sau a fumului. indiferent de mărimea sau natura vegeta iei acestora. elagaj şi anotimp. se apreciază că un arbore de mărime medie dintr-o planta ie stradală poate transpira întrun sezon de vegeta ie cca.reducerea poluării fonice. Umiditatea aerului este direct influen ată prin procesele de evapo-transpira ie specifice plantelor. atmosfera devine calmă.reducerea poluării chimice a atmosferei. prin micşorarea vitezei de deplasare a aerului. Func ia antipoluantă (sanitară) Această func ie este îndeplinită de spa iile verzi. În mediul urban. diminuându-le considerabil viteza în zonele adiacente. astfel. cu vegeta ie ierboasă şi lemnoasă. ce sunt ulterior antrenate de apa din precipita ii la nivelul solului. sub diferite aspecte: . . este ameliorată în special de arbori şi arbuşti. etc.lipsite de vegeta ie. sau cu frunziş sempervirescent. Ameliorarea intensită ii radia iilor solare este realizată pe de o parte prin efectul de umbrire. Viteza vântului sau viteza de deplasare a aerului. . aliniamentele stradale sau orice alt masiv de arbori sau arbuşti favorizează starea de calm a masei de aer atât în interiorul acestora cât şi în zonele învecinate. diferitelor construc ii sau ziduri) ci ca adevărate filtre de atenuare şi de deviere a maselor de aer aflate în mişcare. unde aportul higrometric al apei din precipita ii este redus. datorită sistemului de evacuare a apei prin canale colectoare închise. o elul. datorită frunzişului speciilor arborescente şi arbustive. structură pe verticală. Intensitatea luminii are valori corespunzătoare. vegeta ia re ine mari cantită i de particule. realizând acel nivel higrometric confortabil al atmosferei urbane. la o distan ă de 30-60 m de la lizieră în interiorul unei păduri. iar la 120-200 m în interior. Perdelele de protec ie. marmura. consisten ă.

respectiv de mărimea frunzelor. Reducerea poluării chimice este realizată de spa iile verzi în primul rând prin consumarea CO2 şi producerea de O2. transportul pe căi ferate (în zonele gărilor şi sta iilor CFR. Prin măsurători s-a constatat că o perdea deasă de vegeta ie lemnoasă. etc. ce are lă imea de 200-250m. efect maxim în sezonul de vegeta ie. 35 t/ha.Capacitatea de epurare fizică depinde de specie. echivalând cu zgomotul sesizat la 2 km fa ă de autostradă. transportul aerian (în zonele limitrofe aeroporturilor). datorită capacită ii de fixare prin metabolizarea diferitelor gaze nocive din atmosferă. Ac iunea antipoluantă a vegeta iei are anumite limite. Spa iile verzi se comportă ca adevărate filtre biologice ce îmbunătă esc însuşirile aerului. Poluarea fonică apare ca urmare a diferitelor activită i cotidiene în cadrul localită ilor sau în afara acestora. fără obstacole cu efect antifonic. cea ă. 42 t/ha. industria chimică. şantierele. necroze. Pentru ob inerea efectului antifonic maxim. prin senza ia de linişte. în teren liber. căderea frunzelor. scuarurile cu suprafa ă mică reduc foarte pu in zgomotul (cu doar 4-5 decibeli). 68 t de particule solide şi praf. transportul auto. De exemplu. durata de via ă a frunzelor etc. sau prin realizarea de masive dispuse în jurul întreprinderilor ce constituie surse de zgomot sau chiar a aeroporturilor. dar şi de condi iile climatice la un moment dat (precipita ii. intersec iilor aglomerate. dispuşi sub formă de benzi în lungul por iunilor de drumuri sau de autostrăzi ce trec prin zone locuite. acoperită cu gazon. părozitatea acestora. inversiuni termice. având un efect nesesizabil. umiditate. Această capacitate depinde de specie (specii mai rezistente şi specii mai pu in rezistente). de prelucrare a petrolului. echien/plurien. de structura spa iului verde respectiv (monocultură/amestec. arbori+arbuşti+specii de gazon). planta iile rare dintre construc ii. cu rolul de a absorbi şi de a disipa undele sonore. 30 t/ha. Zgomotele pot fi atenuate cu ajutorul maselor dense de frunziş ale arborilor şi arbuştilor. perimetrale. aspecte evidente în cazul spa iilor verzi din jurul surselor de poluare intensă. sau diferite activită i curente ale popula iei. cu planta ii dispuse în anumite dispozitive. pinului silvestru cca. creşteri defectuoase) sau chiar simptomele uscării fitoindivizilor. radia ie solară. se combină de regulă diferite modelări de relief sau diferite panouri cu efect antifonic. activită i ce generează zgomote cu intensită i şi frecven e diferite. ionizarea aerului). În oraşe. în cazul molidului cca. planta iile stradale. întreprinderile industriale. o suprafa ă îngazonată re ine de 3-6 ori mai mult praf şi particule solide decât o suprafa ă nudă. vizitatorii resimt efectul antifonic al vegeta iei. aerian. reduce zgomotul cu 35-45 decibeli. iar a teiului pucios cca. a arterelor principale). sau în zonele în care se utilizează frecvent semnalizarea sonoră). Cele mai frecvente surse de zgomot sunt: transportul auto (în zonele limitrofe autostrăzilor. Dar în parcuri sau acolo unde există planta ii dese. ce sunt atinse atunci când apar simptomele diferitelor boli specifice (cloroze. de prelucrare a produselor minerale. prin fixarea activă a unor gaze toxice rezultate din diferite activită i: arderea combustibililor. metalurgică. iar un arbore de mărime medie re ine de 10 ori mai multe impurită i decât suprafa a proiec iei coroanei acestuia. Un hectar de pădure de stejar poate re ine cca. .

divertismentului. . obiective turistice. în acest sens fiind zonele cu vegeta ie. dar şi datorită presiunii fizice şi psihice la care este supus în diferite situa ii zilnice. respectiv concediile.dezvoltarea personalită ii prin care individul se eliberează pentru o perioadă de timp de automatismele zilnice. . timp liber de week-end şi timp liber de lungă durată.timpul liber (dedicat recreării). cumpărăturilor pentru hrană.timp de subzisten ă care este alocat deplasării la sevici. Factorii care influen ează recrearea sunt: . care furnizează cele mai importante informa ii cu privire la destina iile posibile pentru petrecerea timpului liber. radio. la care este supus omul în via a cotidiană. . turismului. etc.activită i pe loc. sau efectul automatismelor zilnice. în sferele culturii.divertismentul sau amuzamentul. Cele mai multe medii în care trăieşte omul contemporan sunt puternic antropizate şi lipsite adesea de condi iile oferite de natură. între inerii personale. intelectuale sau psihice.Nivelul de trai. după bunul lui plac: plimbări. cules de flori. respectiv timpul alocat servirii mesei. . Sarcinile de bază ale recreării sunt: . cu atât mai mare este nevoia omului de a evada din cotidian. fiind marcată de divertisment şi de planificarea evadării din cotidian. şi care este împăr it la rândul său în timp liber zilnic. telefonie.Mobilitatea. . .timp de existen ă. spa iile verzi urbane sau extraurbane. sportului.Mediul (urban sau rural) în care trăieşte sau îşi desfăşoară activitatea individul respectiv. pensia. Recrearea în natură este tot mai mult adoptată şi preferată de omul actual din mediul urban. al solicitării fizice. serviciului.Timpul. internet).4. prin care se elimină traumele psihice şi nervoase provocate de stările de tensiune. practicarea diferitelor sporturi. fiind un element compensator al condi iilor de lucru. în general. televiziune. . Cu cât sunt mai mari aceste solicitări. presupune mul umirea şi satisfac ia individului ce efectuează diferite activită i. ce este asigurată fie prin autoturismul personal fie prin re elele de transport auto. . având un comportament şi activită i creatoare şi novatoare. de . presupune relaxarea şi destinderea individului la ruperea acestuia din mediul zilnic. Func ia recreativă Recrearea poate fi definită ca o activitate practicată de om după bunul lui plac. picnic. datorită mediului zilnic puternic artificializat în care îşi desfăşoară activitatea. camping. artei. sau este eliminată oboseala temporară cauzată de programul zilnic de activitate. care poate fi: . .pregătirea.3.. odihnei prin somn.evadarea prin care individul iese din mediul său obişnuit. în func ie de care sunt mai mult sau mai pu in accesibile diferite obiective: sta iuni.deplasarea. Fazele activită ii de recreare: . vacan ele. aeriană sau navală. îmbrăcăminte. presupune bucuria întocmirii programului.destinderea sau relaxarea. . . cele mai multe destina ii. călătorii. prin care se înlătură plictiseala. CFR.Mijloacele de comunicare mass-media (presă.

3. de condi iile de cazare sau de rezultatele slabe ob inute. care prin diferitele ei componente dau impresia de frumuse e. Importan a decorativă a vegeta iei în peisajul arhitectural al unui oraş este şi mai mare. asamblate într-o astfel de propor ie şi legătură.ciuperci sau de fructe de pădure. plăcerea de a admira frumuse ea peisajelor. diferite de mediul său. de regulă la sfârşitul săptămânii. Aceste activită i pot fi active sau pasive. canotaj. Turismul este o necesitate organică şi spirituală a omului de a evada din mediul artificial al oraşelor. în spa iile verzi extraurbane. în geometrismul construc iilor spa iile verzi introducând varietate şi culoare. Factorii care contribuie la dezvoltarea turismului sunt: dorin a omului de a cunoaşte locuri noi. presupune starea de inactivitate totală sau par ială a omului. sau în zilele libere. exprimată prin satisfac ia pe care o are omul fa ă de vegeta ia arborescentă. indiferent de subiectul în care apare. Aceasta poate fi realizată atât în mediul propriu locuin ei dar şi în mediul natural.5. pescuit. de impact peisager) Spa iile verzi imprimă unui teritoriu o valoare decorativă. parcurile.amintirea. de a practica un sport sau de a depune efort fizic. etc. de călătorie sau de vizitare a unor obiective. Formele de recreare Turismul reprezintă ac iunea de deplasare. Odihna propriu-zisă. fie satisfac ie pentru ceea ce a realizat sau pentru condi iile găsite în respectivul loc. decât în dauna operei”. pentru vizitarea unor regiuni pitoreşti. floricolă sau erbacee. prin care are loc refacerea fizică a organismului. Frumuse ea spa iilor verzi amenajate este amplificată datorită faptului că frumosului natural i se adaugă frumosul artistic. practicarea de diferite jocuri şi sporturi. apicultura. se adaugă oboseala inerentă determinată de activită ile practicate. sau diferite zone verzi intravilane sau extravilane. gazon sau oglinzi de apă. economice.întoarcerea. presupune comportamente diferite. etc. Indiferent de satisfac ie sau de nemul umire. turismul reprezintă ansamblul activită ilor umane puse în practică pentru realizarea unui tip de călătorie. obiective culturale. fie nemul umirea cauzată de mediul murdar pe care l-a găsit. încât nimic să nu poată fi adăugat. vânătoare. Func ia decorativă (estetică. sau diferite activită i precum grădinăritul.O. . repausul şi somnul. diseminat sau modificat. reprezentând de cele mai multe ori parcurgerea pe jos sau cu diferite mijloace de transport a unor distan e. după o perioadă de activitate intensă. sau la sfârşitul săptămânii. Un ansamblu arhitectural îşi sporeşte expresivitatea artistică dacă este încadrat sau înconjurat de vegeta ie lemnoasă. Alte forme de recreare sunt: vizionarea de spectacole. alpinism. Simons defineşte frumuse ea ca fiind „armonia tuturor păr ilor. istorice. de diferite excese. etc. de regulă în zona verde urbană cea mai apropiată de domiciliu (la 10-15 minute distan ă). în sta iuni climaterice cu specific. de conducerea autovehiculului. Picnicul este realizat de regulă în spa iile verzi extravilane cele mai apropiate de centrul urban. unele spa ii verzi fiind caracterizate printr-un grad mai mare de prelucrare artistică (grădinile. arbustivă. Turismul are caracter recreativ. J. realizată pentru plăcerea proprie a individului. În sens larg. nevoia de a face mişcare. . pădurile parc şi chiar pădurile de recreare). . Plimbările sunt realizate fie zilnic.

a resurselor hidrologice şi a diferitelor categorii de terenuri. Însuşirile decorative ale vegeta iei lemnoase (culoarea frunzişului. murmurul apei. imprimând peisajului trăsături caracteristice anotimpului respectiv. ciripitul păsărelelor. vâjâitul vântului prin coroana arborilor. flori. lujeri) sau chiar a vegeta iei ierboase. textura coroanei. prin ecologizarea spa iilor şi prin amenajări peisagistice menite să atenueze impactul vizual al instala iilor şi integrarea anumitor folosin e specifice spa iilor verzi. .acoperirea zonelor cu terenuri superficiale.îmbrăcarea rambeelor sau debleelor drumurilor cu diferite planta ii. fructe. bazine. zonele industriale sunt prevăzute cu planta ii speciale pentru diminuarea propagării substan elor nocive. Func ia decorativă a numeroase zone verzi este completată şi amplificată de oglinzile sau de cursurile de apă. bariere împotriva vântului. variază pe parcursul unui an.6. Func ia utilitară Este îndeplinită de anumite planta ii realizate pentru protec ia unor obiective speciale. . încântare. .Planta iile accentuează perspectiva unui obiectiv arhitectural sau maschează diferite aspecte inestetice. Func ia decorativă a vegeta iei forestiere se realizează prin: . Apa folosită în diferite modalită i (oglinzi. puternic erodate sau a grohotişurilor. bazinele deschise de apă (acumulările de apă) şi instala iile de aprovizionare cu apă potabilă trebuie să fie prevăzute cu perdele de protec ie sanitară. şi care exercită o atrac ie spontană. Func ia decorativă este completată şi de estetica sonoră a unui spa iu verde. Prin aplicarea unor proiecte de dezafectare a unor întreprinderi industriale şi de redare în folosin ă a teritoriilor respective.încadrarea drumurilor sau a şoselelor prin aliniamente. . . admira ie necondi ionată. 3. Astfel.îmbrăcarea versan ilor sau a văilor. Calitatea estetică (decorativă) a unui peisaj. unele por iuni de drumuri sau căi ferate cu probleme sunt prevăzute cu planta ii ce asigură consolidarea terenului sau securitatea traficului (bariere vegetale antifar ce separă sensurile de circula ie. etc. componentă exprimată prin foşnetul frunzelor. cascade. . a unei zone verzi sau a unui spa iu verde este de cele mai multe ori o rezultantă ob inută prin reunirea tuturor componentelor într-un ansamblu peisagistic ce produce plăcere.încadrarea cursurilor de apă. diferind în func ie de fenofază. cu efect de parazăpezi). fântâni arteziene) induce o „vibra ie” proprie ce amplifică efectul decorativ al elementelor din cadrul compozi ional respectiv.întreruperea unui teritoriu vast ocupat de culturi agricole.

IV PRINCIPIILE DE PROIECTARE A SPATIILOR VERZI Atunci când se realizează un spa iu verde.Cap. Grădinile clasice franceze prezintă o unitate perfectă. pozi ionarea unei grădini zoologice nu este compatibilă în sau chiar lângă o localitate. Frumuse ea este un element func ional. Frumuse ea este realizată prin ordine. care conduc în final la realizarea frumosului. ob inându-se în final unitatea în diversitate. un monument). căile de evacuare a publicului unui stadion sau teren sportiv). viu sau inert. Principiul func ionalită ii (principiul proiectării organice) presupune propor ionarea func ională a volumelor. care să se integreze mediului înconjurător (de exemplu. Legătura dintre con inut şi formă este indisolubilă în proiectarea spa iilor verzi. Sistematizarea fiecărui spa iu verde trebuie să satisfacă dezideratele func ionale şi să corespundă pe deplin cerin elor categoriei de public pentru care este destinat sectorul sau zona respectivă. Utilită ile propuse într-un spa iu verde trebuie astfel făcute încât peisajul modificat ob inut să fie frumos vizual şi func ional. Fiecare component. elemente care stau la baza proiectării estetice ale unei unită i de spa iu verde. locuitori din împrejurimi fiind deranja i atât de zgomotele animalelor cât şi de mirosurile inerente ce apar în astfel de situa ii). Prin acest principiu se realizează maximum de armonie a rela iei plan-mediu. centrul compozi iei reprezentat . sociale şi economice ale unei perioade date. A fi func ional un element înseamnă a fi dimensionat fizic atât fa ă de omul luat ca individ (bancă. luciuri de apă) trebuie înlăn uite şi subordonate unele în raport de altele pentru a se realiza unitatea ansamblului. căi de acces largi sau scări monumentale pentru zonele intens frecventate. În această unitate există un element principal numit centrul compozi iei sau capul compozi iei. intrarea principală. Principiul unită ii presupune contopirea multitudinii de elemente. planta ii. De la acest element se porneşte ordonarea celorlalte elemente ale spa iului verde (o clădire dominantă. Func ionalitatea unei zone sau a unui sector presupune şi existen a dotărilor necesare activită ilor specifice acesteia dar şi armonizarea vecinătă ilor între aceste sectoare (sectorul copiilor sau cele ale diferitelor sporturi generatoare de zgomot nu se vor învecina cu cel destinat odihnei pasive) sau chiar a întregului spa iu verde cu zona înconjurătoare (un parc destinat relaxării şi odihnei nu va fi func ional în vecinătatea unei întreprinderi mari. Principiul compatibilită ii reclamă compatibilitatea func iei cu ambientul şi presupune alegerea folosin elor spa iilor verzi. se ine seama de anumite principii şi legi. Toate elementele unui spa iu verde (alei. armonie şi propor ionalitate. alee) dar şi fa ă de omul colectiv (poartă de acces. No iunea de func ionare nu presupune doar alcătuirea unor ansambluri compuse numai din elemente necesare func ionării lor ci şi a condi iilor psihologice. peluze. are în el însuşi caracteristici poten iale estetice care se pot transforma în frumos sau frumuse e atunci când se organizează unitar mai multe componente. generatoare de zgomot sau chiar de poluare). treaptă. într-un întreg. pe o concep ie dominantă. suprafe elor şi formelor planului. în care planul corelează optim folosin a cu ambientul. la care sunt subordonate toate celelalte elemente.

Echilibrul presupune existen a unei axe verticale centrale şi realizarea în func ie de aceasta a unei compozi ii în care aten ia să se repartizeze egal pe partea dreaptă şi pe cea stângă. se găsesc mase similare şi egale. admi ând totodată diversitatea acestuia. fiind mai pu in destructivă şi mai bine integrată în mediul înconjurător. în întregime. echilibrate de fiecare parte a unei axe optice. Simetria trebuie să fie remarcată dintr-o privire. Hubbard indică trei metode compozi ionale care favorizează crearea unită ii compozi iei peisajului. Ochiul omului distinge un ritm al obiectelor şi intervalelor. evitându-se astfel monotonia. Echilibrul asimetric (echilibrul ascuns) se realizează prin mase nesimilare şi inegale. circula ia este mai liberă iar imaginile percepute de acesta au o varietate infinită. simplu. respectiv realizarea echilibrului. Simetria poate fi absolută şi liberă. lă ime) sau alte caractere vizibile. bazin dreptunghiular puternic alungit) sau a unui punct de sprijin (monument. bazine) şi este caracterizată prin periodicitatea acestora. Proiectarea asimetrică afectează într-o măsură mai mică peisajul natural sau artificial. bulevard. potecă. compus. a repetării şi a consecven ei. fiind mirat când această anticipare nu este realizată. clădire). de formă. vase decorative. O compozi ie simetrică are de obicei o formă geometrică. Echilibrul simetric este atunci când de fiecare parte a unei axe optice (alee. Fiecare compozi ie simetrică se află în echilibru sau în repaus. interesul scade. Proiectarea asimetrică accentuează calită ile plastice ale construc iilor şi ale peisajului. grupuri. Repetarea (ritmul) reprezintă alternarea regulată. Ritmul poate fi: static. Echilibrul asimetric poate consta în dispunerea de obiecte asemănătoare dar nesimilar plasate. bănci. a aceloraşi elemente (specii. Dacă există un spa iu gol în acest ritm. stradă. Ritmul static se realizează prin succesiunea la intervale egale a elementelor identice. integritatea şi calitatea acestuia. liniar. calitate care uneori poate avea o latură negativă. la intervale determinate sau după o regulă prestabilită. este static şi odată văzut. putând fi simetric şi asimetric (ascuns). Acest echilibru simetric inspiră sim ul disciplinei. deoarece un plan perceput deodată.printr-un castel sau palat impunând şi subordonând toate celelalte componente ale grădinii. magnificului. omul va anticipa următorul obiect sau interval. Asimetria pune omul în armonie cu natura. Ritmul sporeşte de cele mai multe ori expresivitatea ansamblului. Ritmul dinamic presupune alternarea elementelor componente care diferă între ele prin dimensiuni (înăl ime. creând senza ia de dezamăgire. dar alese şi aranjate astfel încât suma atrac iilor de o parte a axei verticale să fie echivalentă cu suma atrac iilor de cealaltă parte a axei. de culoare. al for ei sau al monumentalită ii. Echilibrul vizual este cel care dă senza ia de ordine şi de plăcut. şi o dată percepută regula ritmului. fie sunt amplasate la intervale ce cresc sau descresc după o anumită regulă (de exemplu: creşterea şi . combinat. dinamic. Echilibrul asimetric se poate realiza şi prin trasarea unei axe cu mai multă flexibilitate. ordinii. acesta este perceput ca o imperfec iune a planului respectiv.

În func ie de culorile care se asociază sau se combină. într-un aliniament.succesiunea exprimă o suită de percep ii sau trăiri. Armonia se poate realiza sub aspectul dimensiunilor. complementare) unificate printr-o culoare neutrală. chiar dacă specia diferă (de exemplu. aşa cum sunt tulpinile şi coroanele columnare ale plopilor. direc ionale (deplasarea în lungul unui curs de apă) şi către interior (atunci când se pătrunde dintr-un spa iu deschis către interiorul umbros al unei păduri). arhitecturale. să fie amenajate astfel încât să imprime anticipat sentimente care să ajungă la o intensitate maximă în punctul terminus al deplasării. repetarea boschetelor din specii diferite sau din aceeaşi specie. Principiul armoniei presupune rela ia desăvârşită a tuturor elementelor dintr-un întreg. . caz în care se aplică armonia legăturii. sau reducerea şi mărirea constantă a distan ei dintre exemplarele unui aliniament). Ritm de culoare constă în alternarea exemplarelor cu frunze de culori diferite (de exemplu. respectiv unul sau mai multe elemente asemănătoare alternează constant cu un număr egal de exemplare asemănătoare între ele dar diferite de primele.compozi ii între culorile complementare. Legea identită ii exprimă faptul că armonia arhitecturală poate fi creată sau percepută într-o compozi ie care ajunge la ordine prin repetarea aceloraşi elemente. în acest car fiind vorba de armonia contrastului. Legea asemănării implică faptul că armonia arhitecturală poate fi creată sau percepută prin repetarea formelor asemănătoare ale elementelor sau spa iilor. Ritmul liniar se remarcă prin repetarea pe verticală a siluetelor înalte. un aliniament din chiparoşi argintii sau albaştrii în alternan ă cu chiparoşi verzi sau aurii). Armonia culorilor are o deosebită importan ă în diferitele compozi ii structurale. Consecven a constă în a compune elemente compozi ionale astfel încât trecerea de la o parte la alta a compozi iei să se facă uşor şi plăcut. exprimând de fapt unitatea în varietate. caz în care avem o armonie a comunită ii sau a generalită ii. principiul armoniei se realizează prin următoarele procedee: . . Ritmul simplu constă în repetarea constantă a elementelor sau grupurilor de elemente. în proiectarea unui spa iu verde succesiunea poate fi . Ritmul compus se realizează prin repetarea periodică a grupărilor asemănătoare din punct de vedere al compozi iei şi al combinării speciilor. se pot deosebi: . . În proiectarea spa iilor verzi. şi progresive care la rândul lor pot fi de ascensiune (la munte). etc. care au o anumită continuitate. forme sau spa ii.descreşterea constantă a înăl imii exemplarelor dintr-un aliniament. în natură succesiunile sunt întâmplătoare (libere). pasive. florale. respectiv printr-un ritm static (această lege exprimă unitatea sau armonia în uniformitate). armonia fiind dată de două legi: legea identită ii şi legea asemănării. şi combina ii doar între culorile reci sau pasive.compozi ii doar între culorile calde sau active. de un individ.abordarea ordonată urmăreşte ca spa iile parcurse sau traversate. dar care au volume şi formă asemănătoare). Ritmul de formă implică repetarea elementelor asemănătoare ca formă şi volum.combina ii între culori diferite (active. formelor dar mai ales a culorilor.

modularea spa iului permite ca prin amenajarea unor suprafe e sau volume să se realizeze unitate. înăl imea exemplarelor arborescente ce o încadrează şi distan a la care este situat privitorul. iar pentru o alee de 250 m. Fibonacci. 180. 13. alterarea formei naturale (implică transformări par iale. Astfel. 8. Scara monumentală ine cont de omul colectiv respectiv de masele mari de oameni (spectatorii unui stadion. distrugerea formei naturale (implică transformări totale). 21.). 89 etc. Acest raport poate fi ob inut plecându-se de la cifrele 1 şi 2. . Raporturile dintre două valori succesive din acest şir sunt apropiate de raportul de aur. omul fiind măsura comună a oricărei compozi ii. plasarea construc iilor înalte sau a arborilor de mărimea I în vârful unei coame sau culmi). pentru realizarea acestor trei aspecte se pot adopta trei modalită i: conservarea formei naturale (nu implică nici o schimbare).618 (aproximativ 3:5). Propor ionalitatea intervine şi în cazul raportului dintre o clădire. Propor ionalitatea exprimă rela iile dintre mărimile unor elemente şi ac ionează direct asupra privitorului. lă imea optimă este de 8 m. astfel pentru o alee de 300 m. . scările de acces de evacuare în stadioane sau săli de spectacole.I. fiecare nou număr ob inându-se din suma celorlalte două precedente: 1 şi 2. sau prin introducerea unor elemente de accentuare. apoi 3. publicul dintr-un parc. aşa cum este cazul dreptunghiului de aur. sub un unghi de cca. alee pietonală. C. 55.armonizarea spa iului artificial cu cel natural se poate realiza fie prin înlăturarea elementelor distonante sau străine dintr-o anumită compozi ie. a descoperit propor ia de aur (sec iunea de aur) prin care este exprimat cel mai bun raport care poate să existe între două dimensiuni (lungime şi lă ime). care fixează amploarea unei compozi ii în raport cu omul. Această scară poate fi o scară individuală sau o scară monumentală.întâmplătoare (în cazul înfloririi speciilor lemnoase dintr-un amestec) şi disciplinată (ca în cazul aranjamentelor cu specii la care perioadele de înflorire urmează succesiv). participan ii la diferite evenimente de amploare etc. privitorul percepe acest obiect ca făcând parte dintr-un ansamblu.). În spa iile verzi obiectele şi elementele componente pot fi propor ionate la o anumită scară. . iar la o distan ă mai . Principiul propor ionalită ii impune existen a unor rela ii dimensionale ale componentelor unei compozi ii sau între diferite componente ale aceleaşi compozi ii. aleile din zonele centrale sau din zonele intens frecventate dintr-un spa iu verde public etc. ce are laturile în raport de 1:1. Scara individuală ia în considerare omul ca individ. lă imea optimă este de 5 m.îmbinarea armonioasă a simplită ii şi varietă ii presupune eliberarea sau degajarea unor spa ii de elemente nesemnificative care încarcă şi conduc la lipsa de unitate şi armonie. privitorul trebuie să fie la o distan ă dublă fa ă de înăl imea obiectului. La o distan ă triplă fa ă de înăl imea obiectului. Unele raporturi plac ochiului mai mult decât altele. 270. al XIII-lea. ordine şi armonie. matematician italian din sec. sub un unghi de cca. 5. 34. etc. de mică amploare ce nu schimbă trăsăturile specifice ale compozi iei sau ale locului) şi accentuarea formei naturale (de exemplu. majoritatea obiectelor uzuale fiind construite la o scară individuală (bănci. pentru ca o clădire sau un exemplar arborescent să se vadă în modul cel mai favorabil.) şi exprimă o anumită for ă sau putere (intrările în spa iile verzi. mese. Mollet este primul care a definit diferite propor ii între lungimea aleilor şi lărgimea lor.

pentru că „acei care refuză lec iile istoriei sunt condamna i să o repete”. . Principiul istoric este de fapt principiul îmbinării creatoare a cunoştiin elor actuale cu experien a istorică. Noile tehnici materiale şi noile concep ii de creare trebuie combinate cu tot ceea ce este mai bun din ceea ce ne-a lăsat trecutul. Construc ia spa iilor verzi se realizează folosind solu ia economică optimă. fără a se exagera prin risipă. clădirea sau arborii respectivi pierd din predominan a lor asupra câmpului vizual. presupunând unirea trecutului cu prezentul. Principiul economicită ii impune faptul că mijloacele materiale şi estetice trebuie dozate cu discernământ pentru a satisface utilitatea şi frumuse ea unui spa iu verde.mare de această valoare.

). fiind ornate cu statui. fântâni) în vederea realizării unei inute artistice distincte. al XX-lea) s-a conturat stilul mixt (contemporan). radia ia solară. de mai târziu.1. arhitectural. Stilul geometric Stilul geometric (clasic. caracteristice diferitelor epoci istorice. etc. întotdeauna de formă dreptunghiulară. În ultima perioadă (sec. Generalită i Stilul constituie totalitatea particularită ilor caracteristice unei structuri. 5. şi având liniile compozi ionale subordonate formelor geometrice stricte. vase sau fântâni arteziene. . câmpii. în strânsă legătură cu situa ia geografică şi condi iile climatice. la baza proiectării grădinilor reşedin elor păturii dominante ale claselor nobiliare.Cap. epoci. şi stiluri romantice – bazate pe formele spa ial-volumetrice libere. activită i. La romani grădinile. aveau formă pătrată sau dreptunghiulară. erau prelungiri ale încăperilor. În func ie de stilul adoptat în compozi ie. civiliza ii. vegeta ia. bazine. care presupune îmbinarea armonioasă a stilului clasic şi a celui peisager.1. iar în cadrul stilului peisager sau liber. apă. astfel în cadrul stilului geometric se remarcă variantele: maurică şi italo-franceză.1. Carmazin-Cocovschi deosebeşte în cadrul celor două stiluri mai multe variante. legate de un anumit loc şi o anumită perioadă istorică.2. eroziunea). În amenajarea spa iilor verzi. şi elaborate sub influen a condi iilor naturale şi a factorilor sociali. caracteristice perioadelor Clasicismului şi Romantismului. fiind înconjurate din toate laturile de clădiri cu balcoane şi galerii orientate spre curte. vegeta ie) cu cele artificiale (alei. dar şi elemente minore precum microrelieful. V STILURI ŞI GENURI ÎN SPA IILE VERZI 5. spa iile verzi amenajate erau grupate în func ie de două mari categorii: stiluri clasice – bazate pe geometrismul formelor şi spa iilor. stilul reprezintă modul de armonizare a elementelor naturale (relief. pâraie. Grădinile în stil maur. precipita iile) sau for ele majore (vânt. După diverşi autori (Vacherot şi Hubbard). în general. Spa iile verzi sunt constituite din mai multe categorii de elemente: naturale şi artificiale. accentuarea contrastelor sau chiar prin transformări profunde. văile râurilor. caracteristice Renaşterii şi Barocului. variantele chino-japoneză şi cea anglo-americană. Cele naturale pot fi elemente majore respectiv formele majore (lan uri muntoase. Stilurile spa iilor verzi 5. râuri. aspect preluat şi de romani. francez sau regulat) a stat. Acest stil prezintă mai multe variante. diferitelor sisteme sociale şi politice ale popoarelor. V.1. lacuri (elemente ce pot fi modificate sau ameliorate de om). prin rigiditatea geometrică strictă adoptată în amenajarea grădinilor. microrelieful poate fi corectat prin aplanarea neregularită ilor. Egiptenii sunt cei care au pus bazele acestui stil. trăsăturile majore (temperaturile sezoniere.

cascade sau bazine. compozi ia fiind întregită de apa folosită din abunden ă sub formă de fântâni. Zona învecinată palatului sau castelului este degajată total de vegeta ie forestieră de talie mare. Le Notre (1613-1700) fiind cel care a stabilit principiile compozi ionale ale proiectării spa iilor verzi în acest stil. Elementul principal. balustrade. dominanta sau centrul compozi iei este constituit de palat sau castel. Apa aduce prospe ime. Terenul este transformat şi adaptat pentru a se integra. regulate. palatul şi gradina formând un ansamblu compus unul pentru altul. Grădina era dispusă de cele mai multe ori pe un tren inclinat amenajat în terase. când de fapt au şi fost create multe din grădinile capodoperă ale epocii. cu denivelări mici. Arborii mari au rolul fie de a conduce unele perspective. Punctul culminant al rafinamentului grădinilor amenajate în acest stil a fost atins în Barocul francez.2. canale sau oglinzi de apă. statui sau vase sculptate.1. cu numeroase ziduri de sprijin. sus inute prin ziduri masive şi legate prin scări monumentale bogat ornamentate. Principiile de structură ale stilului geometric Compozi ia se bazează pe forme geometrice stricte. lumină şi mişcare reprezentând elementul cel mai bogat datorită modalită ilor de folosire şi combinare cu diverse alte elemente. 5. fiind dispusă în bazine cu margini de marmură sau piatră artistic cioplită şi finisată. Aceste grădini aveau planul conceput în func ie de construc ie. sau chiar de boschete de arbori înal i tunşi. fiind subordonate toate elementului principal. bogat ornamentate. unele păstrându-se şi în prezent. respectiv axa principală. Adesea aceste partere întinse de gazon sunt întrerupte de bazine mari. respectiv pe cotele cele mai înalte ale terenului. Aceste elemente sunt urmate de partere întinse de gazon. taluzuri. armoniza şi propor iona cu clădirea principală. Perspectivele secundare sunt perpendiculare pe cea dominantă şi devin axe de compozi ie subordonate. Aceasta. numit şi capul de compozi ie. fiind nivelat şi modelat în terase largi.1. scări. Toate elementele se ordonează perfect unele în raport cu altele. dezvoltându-se pe o mare distan ă în profunzimea compozi iei create. Perdelele sau boschetele de arbori pătrund pe câmpia şi în masivele învecinate. Practic grădinile clasice franceze prezintă particularită ile ce caracterizează complet stilul geometric.Acest stil a fost perfec ionat în timpul Renaşterii italiene. fiind dispuse aici partere rafinate decorate cu flori. rampe. mărginite de şiruri de arbuşti sempervirescen i tunşi în forme geometrice. sau de perdele de arbori. situat în pozi ie dominantă. porneşte perpendicular din mijlocul fa adei clădirii. aplicat până în prezent. borduri sau broderii artistice din buxus tuns. pentru a putea fi scoasă în eviden ă impozan a edificiului dar şi pentru a asigura vizibilitatea maximă asupra grădinilor din preajma acestuia. Traseul general devine mai simplu pe măsură ce se îndepărtează de dominantă iar la limitele parcului se realizează o legătură vizibilă cu zona învecinată. ce constituie perspectiva principală. pe linii drepte şi curbe. sau de a servi drept cadru pentru locurile liniştite numite „săli verzi”. precum şi oglinzi de apă. cu numeroase grupuri sculpturale şi numeroase combina ii între grupuri de fântâni arteziene sau bazine cu jocuri . fie de a le limita pe altele. Păr ile componente sunt ordonate geometric fa ă de o axă dominantă centrală.

ca o reac ie împotriva grădinilor franceze. conducând spre diverse amenajări. arta grădinilor a căpătat o nouă orientare. pentru o reuşită armonizare a artificialului cu naturalul. utilizarea vegeta iei într-o manieră cât mai apropiată de cea naturală precum şi adaptarea construc iilor la formele terenului. ca o variantă ce derivă din stilul geometric. compozi ia fiind liberă. dar şi întinderea mare a diverselor proprietă i. 5. ce promova ideea reîntoarcerii la natură. . cu precădere în Olanda. abunden a de elemente ce avea rolul de a îmbogă ii şi completa vegeta ia nefăcând altceva decât să diminueze rolul estetic al speciilor folosite şi al grădinii respective.1. Stilul Rococo În secolul al XVIII-lea. având cel mai adesea relief variat. Bazinele se înscriu în figuri geometrice simple iar suprafa a acestora creşte pe măsură ce se îndepărtează de centrul compozi ional al grădinii. renun ându-se în primul rând la rigiditatea şi artificialitatea impusă de geometrismul grădinilor clasice. în contextul unei mari mişcări culturale ce căuta noi forme de exprimare.1. respectiv o compozi ie în care elementele naturale şi cele artificiale (construite) sunt îmbinate în peisaje cu caracter cât mai natural. natural. Aleile sunt rectilinii. iar lipsa de naturale e a fost accentuată mai ales prin folosirea abundentă a diferitelor materiale artificiale precum: globurile de sticlă colorată în locul florilor. sau chiar datorită influen ei artei grădinilor chinezeşti. în ansamblu. 5. se dezvoltă şi în amenajarea grădinilor stilul rococo.de apă. umiditate atmosferică ridicată) ce favorizau dezvoltarea diferitelor specii. a arborilor şi arbuştilor sempervirescen i tăia i cu multă artă formând diferite siluete de animale sau chiar figuri omeneşti.2.2. Elementele ce intrau în compozi ia grădinii erau dispuse strict simetric. Stilul peisager Stilul peisager (liber. Toate acestea au fost duse la extrem. Principiile de structură ale stilului peisager Formele.3. fiind obositoare ochiului.1. Datorită acestor procedee o astfel de compozi ie devenea greoaie. Grădinile olandeze create în acest stil aveau caracteristică folosirea excesivă a spalierelor cu plante urcătoare. romantic sau englez) a apărut în Anglia în secolul al XVII-lea. fiind dispuse în re ea geometrică. Şi condi iile climatice tipice inutului insular al Angliei (cea ă. împodobirea plantelor perene cu scoici sau chiar vopsirea arborilor în auriu. mai ales a celor de gazon. 5. Acest stil are ca dominante trasarea liberă a aleilor. fie sub influen a literaturii noi. aranjamentele şi asocierile diferitelor elemente componente vor fi cât mai apropiate de cele din natură. sub influen a stilului rococo din arhitectură. în Anglia. în formă de tablă de şah.1. fie sub influen a pictorilor peisagişti. care dau varietate şi fantezie compozi iei.3. În această situa ie. au favorizat pe de o parte adoptarea acestui stil.

în diferite zone ale grădinii. vor fi folosite pâlcurile. fiind amplasate astfel încât să nu se suprapună peste liniile de perspectivă şi să formeze itinerarii comode. frumoasă şi îndelungată. Compozi ia trebuie să fie în concordan ă cu caracterul inutului. având un caracter cât mai natural: lacurile şi iazurile vor avea un contur neregulat. covoare sau dispersate solitar. pentru realizarea legăturii spa iului amenajat cu peisajul înconjurător natural. sau chiar prin crearea de acumulări de apă cu aspect cât mai natural. . atunci când aceasta există. peluze. pajişti şi diferite grupaje floricole. sub formă de mase. Gazonul peluzelor trebuie să fie îngrijit. iar detaliile acesteia să fie în concordan ă cu caracterul local. unitatea realizându-se prin echilibrarea şi compensarea elementelor componente: suprafe e. Rocile. Pe suprafe e mari de gazon se plantează la distan e mari. volume. lumini şi umbre. chiar exotice. Aleile au un traseu liber. oferindu-i progresiv diverse perspective spre anumite obiective. intervenindu-se totuşi în detaliu. adesea fiind decorat cu specii floricole dispuse neuniform. inclusiv cele naturale înconjurătoare fiind legate armonios. cu aspect natural. specii lemnoase decorative. Impresia generală va fi cea a unui aranjament pitoresc. ce urmăreşte formele de relief. cu contur regulat. ocupă un rol important în compozi ie şi vor fi armonizate cu formele de relief şi cu vegeta ia. cu înflorire bogată. În jurul clădirii principale. Configura ia terenului va fi cea naturală în linii mari. se vor folosi specii de talie mică. Clădirea poate fi încadrată pe anumite laturi de masive de arbori sau arbuşti. curb sau sinuos. sau diferite „scene” pe care acesta le descoperă la un moment dat. care în mod natural sunt dispersate. Aleile vor conduce vizitatorul spre obiective bine definite. Simetria şi echivalen a sunt excluse. pentru realizarea unei integrări cât mai bune a construc iei în peisaj.Natura este conducătorul arhitectului peisagist. Aspectul natural trebuie să depăşească limitele sectorului amenajat. neregulat. pietrele şi stâncile vor fi aranjate conform modelelor din natură. şi vor respecta formele naturale de creştere a vegeta iei şi grupările naturale. legând astfel peisajul exterior cu cel interior. fie naturale. masele vor avea conturul neregulat. urmând caracteristicile terenului. se recomandă ca spre planurile îndepărtate să se folosească arbori din specii indigene. Planta iile vor avea margini sinuoase şi vor fi dispuse în planurile laterale sau în culise. prin aducerea de pietre. toate elementele. Gazonul este folosit pe suprafe e mari ce se suprapun peste neregularită ile terenului. de grote sau chiar cascade. Curbele şi sinuozită ile aleilor trebuie să fie simple şi justificate de microrelieful şi obstacolele naturale sau aparent naturale ale terenului. în care adesea se pot reuni elemente de peisaj. Acolo unde terenul nu prezintă o variabilitate prea mare a microreliefului. în pete neregulate sau eliptice. roci sau stânci. Obiectivele interesante vor fi accentuate iar cele inestetice vor fi mascate cu vegeta ie. fie create. Dacă în zonele mai des frecventate se pot utiliza specii lemnoase dintre cele mai variate. renun ându-se la suprafe ele perfect plane. prin accentuarea sau îndulcirea unor pante. cu malurile din materiale locale şi amenajat cu vegeta ie naturală. exemplarele izolate de arbori şi arbuşti ce vor completa şi vor conferi varietate covoarelor de gazon. acest lucru se poate compensa prin supraînăl area anumitor coline sau adâncirea unor văi. Apele. cursurile de apă vor fi avea traseul neregulat. pentru realizarea armoniei formelor terenului sau pentru crearea de efecte peisagistice pitoreşti. sinuos chiar.

Construc iile decorative sunt folosite în număr mic, limitat şi întotdeauna în armonie cu respectivul peisaj. Configura ia terenului este cea care determină amplasarea diferitelor construc ii. Astfel pot fi folosite poduri cu aspect rustic (din piatră, cărămidă sau lemn), chioşcuri sau pavilioane rustice, fântâni, ziduri sau garduri rustice, scări din piatră, cărămidă arsă sau lemn, trunchiuri căzute, ruine, morminte false, temple, unele monumente sau grote. Toate acestea nu vor fi ostentative, ci vor fi integrate cât mai bine în peisajul creat, imprimând un anumit caracter „scenei” respective: romantic, rustic, pitoresc, visător, melancolic, de groază. Efectul de lumini şi umbre va fi valorificat din plin, având o deosebită importan ă în crearea diferitelor stări sau emo ii, astfel construc iile se recomandă să fie luminate din fa ă iar arborii din spate. Apa, prin modul diferit în care poate fi folosită (cursuri de apă, cascade, iazuri, lacuri), va avea valen e diferite ale acestui efect, fie pe parcursul zilei, fie în func ie de vegeta ia prezentă. Astfel, planta iile de pe malul apei au ca efect umbrirea suprafe ei apei în anumite momente ale zilei, sau grupurile abundente de nuferi (frunzele nuferilor) diminuează mult din strălucirea oglinzii apei în zilele însorite. 5.1.3.2. Stilul chino-japonez În cadrul stilului peisager se deosebeşte o variantă a acestuia, având anumite particularită i, specifice culturilor din Extremul Orient, fapt ce îi conferă chiar statut de stil aparte, de sine stătător. Acest stil se suprapune în linii mari peste caracteristicile stilului peisager, folosind volumele şi spa iile libere cu înfă işare naturală. Planta iile, terenul, apa şi stâncile au forme neregulate iar aleile urmează strict caracteristicile ternului. Speciile folosite sunt întotdeauna proprii locului, având semnifica ii aparte, în pu ine cazuri folosindu-se specii exotice, şi atunci în propor ii mici. Construc iile decorative sunt uşoare, gra ioase, în formă de arc, chioşcurile şi pavilioanele sunt amplasate şi construite în armonie cu vegeta ia şi relieful. În varianta chineză, grădinile, care sunt situate în special în zona de câmpie, vor avea dimensiuni mari. În varianta japoneză, datorită reliefului muntos, dar şi datorită spa iului limitat, grădinile sunt miniaturale şi foarte variate, având în compozi ia acestora arbori pitici, cărări de piatră şi iazuri pitoresc mărginite.

5.1.4. Stilul mixt
Stilul mixt (compozit) a apărut la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, mai precis în perioada când se înfiin ează grădinile orăşeneşti şi când apare necesitatea rezolvării compozi iei acestora, în ceea ce priveşte rigiditatea stilurilor folosite până atunci. Stilul geometric asigura accesibilitatea mare a publicului în spa iul verde respectiv, dar era costisitor ca investi ie şi între inere, iar stilul peisager implica un acces şi o folosin ă limitate pentru publicul numeros, datorită aleilor înguste, a traseelor neuniforme, necorespunzătoare primirii publicului, precum şi necesitatea existen ei spa iilor vaste pentru realizarea anumitor scene de peisaj natural. Acest stil reuneşte atât caracteristici ale spa iilor verzi regulate cât şi ale celor peisagere, realizându-se de fapt o îmbinare ale celor două metode de compozi ie în cadrul

aceluiaşi spa iu verde. Primul pas în acest sens a fost realizat ini ial prin unele transformări peisagere ale unor vechi amenajări clasice, realizate într-o compozi ie neunitară, dar care au constituit punctele de plecare pentru viitoarele posibilită i de amenajare în această manieră. Din combinarea celor două stiluri a rezultat stilul mixt ce presupune în esen ă tratarea unor păr i ale compozi iei în stil geometric şi a altor păr i în stil peisager, astfel încât să se realizeze o unitate organică. Zonele verzi amenajate în stil mixt au caracter multifunc ional, cuprinzând numeroase dotări şi sistematizări secundare, cu precădere în cazul suprafe elor mari, cu o capacitate mare de primire a vizitatorilor, permi ând totodată şi o mai mare libertate de adoptare a solu iilor amenajistice. 5.1.4.1. Principiile de structură ale stilului mixt În păr ile centrale ale compozi iei se folosesc traseele drepte, largi ce permit accesul publicului larg, tot aici fiind cantonate şi clădirile sau edificiile importante. Ca regulă generală, există o axă principală de perspectivă, dar şi axe secundare, toate fiind mai scurte comparativ cu perspectivele grădinilor amenajate în stil geometric. Centrul sau centrele compozi iei, intrările principale, zonele din lungul axei sau axelor principale de perspectivă, intersec iile importante de alei, zonele din vecinătatea clădirilor impozante, se amenajează în stil geometric, iar restul compozi iei în stil peisager. Trecerea de la zona centrală tratată în manieră geometrică la cea periferică tratată în manieră peisageră, nu se realizează ostentativ, ci treptat, folosindu-se anumite elemente de trecere, de legătură, care sunt caracteristice pentru o anumită zonă dar care pot fi folosite şi pe o anumită por iune din cealaltă zonă, realizându-se o tranzi ie armonioasă. Între zonele în care solu iile de amenajare stilistică diferă, nu există o diferen iere netă în toate aspectele compozi ionale, îmbinându-se unele elemente comune amenajărilor peisagere, sectoarele tratate diferit legându-se firesc şi armonios între ele, ordonând compozi ia într-o manieră mai simplă. În zonele mai îndepărtate traseul devine sinuos, vegeta ia fiind dispusă similar cu cea naturală, creându-se numeroase col uri liniştite. Trasarea căilor de circula ie presupune o îmbinare a formelor geometrice regulate (mai pu ine) în special în zona centrală, cu cele libere, sinuoase (mai numeroase) în special în zonele periferice. Aleile principale, trasate în stil geometric leagă clădirea principală cu obiectivele importante, bogat ornamentate precum: pavilioane, fântâni, statui, monumente etc. Aleile trasate în stil peisager sunt mai înguste, mai variate ca traseu şi conduc vizitatorul spre locuri mai liniştite sau spre locuri destinate diferitelor jocuri. Planta iile sunt tratate diferen iat, astfel: lângă clădiri se adoptă amenajări floristice mai bogate, cu vegeta ie lemnoasă scundă şi numeroşi arbori decorativi; în zonele periferice sau îndepărtate vegeta ia folosită este distribuită cât mai neuniform, dând impresia de natural. Apa este folosită atât sub formă de bazine, fântâni arteziene, dispuse de regulă în zona axei principale de perspectivă, dar şi sub formă de mici căderi de apă, cascade, lacuri sau cursuri de apă, distribuite pe toată suprafa a compozi iei.

Un spa iu verde amenajat în stil mixt are mai multă atractivitate, prin varietatea mare a scenelor de peisaj, în care adesea se împletesc aspecte ale „ordinii” strict geometrice cu aspecte romantice sau pitoreşti ale „dezordinii” naturale, aparent întâmplătoare. Unitatea compozi iei se realizează prin diferite modalită i de organizare spa ială ce implică modelări de relief, aranjarea planta iilor, realizarea succesiunii zonelor de tranzi ie stilistică.

5.2. Genul peisajului
5.2.1. Generalită i
Genul unui peisaj reprezintă caracterul general al expresivită ii artistice a acestui peisaj precum şi influen a lui asupra stării sufleteşti. Genurile peisajelor sunt multiple iar sentimentele pe care le determină sunt numeroase şi diferite în func ie de percep ia individului. În decursul timpului, percep ia asupra genului peisajului a fost diferită, atât în cadrul istoric cât şi în cadru geografic. Chinezii deosebeau trei genuri ale peisajului, şi anume: de veselie, de groază şi de basm. Home, considera în 1762 că o grădină poate inspira sentimentele: de grandoare, de admira ie, de veselie, de melancolie, de sălbăticie, de mirare. La începutul secolului al XX-lea, E. André şi Vacherot deosebeau următoarele genuri de peisaje: cel al noble ei sau al grandorii, cel al veseliei şi cel al pitorescului sau al sălbăticiei. Hubbard adaugă la cele două genuri de mai sus genul de triste e şi cel de melancolie. V. Carmazin-Cocovschi deosebeşte două mari categorii de genuri: genuri majore şi genuri minore. Genurile majore sunt: inspirator, de bucurie, visător şi protector iar genurile minore sunt: calmant şi melancolic. În prezent, datorită similitudinii sentimentelor de factură apropiată, ce gravitează de fapt în jurul unui sentiment dominant, ce constituie şi denumirea genului respectiv, sunt luate în considerare următoarele genuri: grandios, de bucurie, romantic şi liniştit.

5.2.2. Genul grandios
Genul grandios, inspirator, solemn sau maiestuos, imprimă vizitatorului sentimente de solemnitate, de inspira ie, de admira ie şi respect. Acest gen este caracteristic suprafe elor întinse, destinate activită ilor de masă, în care este prezent „omul colectiv”, dar şi masivelor mari de arbori, clar conturate, formate din arbori înal i dar şi arbuşti, ce dau impresia de compactitate. Aceleaşi sentimente sunt imprimate şi de întreruperile mari ale masivelor, sub forma unor poieni largi sau peluze întinse, de suprafe ele mari ocupate de oglinzile apelor stătătoare sau chiar curgătoare. Efectul grandios al unei suprafe e verzi este accentuat prin prezen a suprafe elor mari acoperite cu specii floricole, cu înflorire abundentă, cu un efect decorativ deosebit.

dar şi zonelor situate lângă suprafe ele apelor liniştite. de veselie sau de entuziasm. De asemenea. culori.4. O compozi ie realizată în acest gen are caracteristice spa iile verzi deschise. Genul de bucurie Genul de bucurie. trunchiurile bătrâne de arbori doborâ i. forme. pe măsură ce vizitatorul o descoperă progresiv. volume. . în care sunt planta i arbuşti solitari sau sub formă de mici grupuri.5. atât sub aspect psihic cât şi fizic.5.3. ce influen ează activ buna dispozi ie a omului. cascadele. dispuse într-un masiv păduros. surpriza descoperirii acestora la un moment dat induc aceste sentimente cu caracter romantic. Senza ia de mister a peisajului amenajat poate fi dată de arborii seculari. de luminişurile retrase. 5. sau în anumite sectoare sau zone mai retrase. decorativi prin frunzişul bogat sau prin flori numeroase. induce şi creează veselie şi bună dispozi ie prin diferite combina ii contrastante dar unitare de linii. Acest gen este caracteristic col urilor liniştite. aici se încadrează şi spa iile verzi largi în care se folosesc speciile floricole în grupuri. Fascina ia exercitată de astfel de elemente asupra privitorului. 5. având ca fundal imagine unor mun i înal i. cu flori având culori calde.2. a unui masiv păduros sau chiar albastrul liniei orizontului (în cazul peisajelor mărginite de imensitatea unui lac. umbră şi lumină. unei mări sau ocean). Genul liniştit Genul liniştit sau calmant predispune la repaus şi la odihnă. Genul visător Genul visător sau romantic determină stimularea fanteziei şi predispune la visare. de stâncile. largi.2. ruinele sau mormintele false ce apar pe neaşteptate într-o anumită compozi ie.2.

etc. re ele stradale. unită ile de spa iu verde pot fi distribuite sub formă de pete. zona politico-administrativă. 6. atât urbane cât şi periurbane. Ca regulă generală. fiind caracterizat prin răspândirea izolată şi neregulată a unită ilor de spa iu verde. sau unele din interiorul localită ii se continuă cu altele din exteriorul acesteia. Unele spa ii verzi pot fi situate atât în intravilan cât şi în extravilan. diferite dotări: sta ie de epurare a apelor menajere. Sistemul în pete este un sistem de spa ii verzi neuniform. condi iile topografice şi climatice şi sistemul stradal. . Sistemul în fâşii este caracterizat prin faptul că este un sistem uniform.). recrearea şi odihna popula iei. ce au rela ii de interdependen ă şi care tind să constituie un ansamblu complex şi unitar. Acest sistem este specific localită ilor cu re ele stradale neregulate. spa iile verzi din cvartalele de locuin e sau alte spa ii libere plantate. a zonelor cu teren variat sau a zonelor cu teren viran neocupat încă de construc ii. energiei electrice.1. fapt ce implică unitatea şi continuitatea sistemului de spa ii verzi urban cu cel periurban. ce reuneşte spa iile verzi din lungul arterelor de circula ie.Cap. dimensionate. în strânsă corelare cu structura urbanistică. Sub formă de pete sunt dispuse parcurile. şi care reprezintă de fapt „plămânul verde” al localită ii respective. ce asigură protec ia multiplă a mediului. No iunea de sistem implică atât reparti ia echilibrată a tuturor spa iilor verzi indiferent de mărime sau categorie. sta ii de distribu ie a apei. energie termică. Dispunerea spa iilor verzi În interiorul unei localită i. Spa iile libere plantate trebuie să facă parte din componen a tuturor zonelor func ionale ale oraşului şi să se continue cu masivele plantate periurbane. Proiectarea urbană urmăreşte realizarea unei densită i optime a clădirilor. profilate şi structurate prin solu ii de sistematizare urbană. Spa iile verzi sau alte amenajări peisagistice. sunt judicios repartizate. dispuse într-o re ea continuă. 6. VI CARACTERIZAREA ŞI PROIECTAREA SPA IILOR VERZI URBANE ŞI PERIURBANE Spa iile verzi pot fi situate fie în perimetrul construibil (intravilan) fie în afara acestuia (extravilan). gazului metan. cu mărimea şi caracteristicile zonei sau zonelor pe care le deservesc. limitarea perimetrului construibil. cât şi legătura dintre acestea. Sistemul de spa ii verzi Sistemul de spa ii verzi al unei localită i este constituit din totalitatea unită ilor de spa iu verde urbane şi periurbane. grădinile sau scuarurile. zona industrială. spa iile verzi se dimensionează în raport cu func iile atribuite. organizarea zonelor func ionale urbane (zona reziden ială.2. fâşii sau mixt în func ie de sistematizarea centrului populat.

a sanatoriilor sau a unită ilor industriale. planta ii de pe lângă unele dotări publice. acoperişurile verzi. fâşii verzi şi planta i stradale de aliniament.cu acces strict. grădini zoologice. asigurând o mai bună func ionalitate în ansamblu. planta ii de protec ie (a localită ilor. scuaruri. în care accesul se realizează conform anumitor reguli. lungi de sute de metri. 1. planta ii de aliniament în lungul căilor rutiere sau ferate.periurbane (extravilane sau preorăşeneşti) în care intră: parcurile de cultură şi odihnă. amenajările peisagistice din incintele institu iilor. fiind realizat din unită i mari de spa iu verde (parcuri. păduri parc. a apei. grădinile botanice şi cele zoologice. contra cost sau doar pentru o numită categorie de oameni. 2. grădini publice. grădini botanice. concentrică. fiind diferite ca mărime. amplasare.cu acces limitat. unele spa ii verzi având chiar caracter privat (grădinile locuin elor individuale). .cu acces nelimitat.3. asigurând optimul sub aspectul îmbunătă irii microclimatului şi realizării ambientului plăcut pentru popula ia respectivă. . Acestea se pot clasifica în raport cu mai multe criterii. zonele de agrement (păduri de recreare. între care legătura se realizează prin planta ii stradale. păduri de recreare. şi în care intră: parcuri. întreprinderilor. de protec ie a apelor sau a căilor de circula ie. planta ii antiincendiare. transversală sau longitudinal-transversală. grădini şi scuaruri publice. în care accesul este permis doar pentru cei ce îşi desfăşoară activitatea în aceste zone. parcurile şi bazele sportive. dotări şi func ii. fac legătura şi cu centura verde a oraşului. pepiniere. a unită ilor de învă ământ sau a unită ilor social culturale. radial-concentrică. longitudinală. în func ie de sistemul stradal al localită ii.urbane (intravilane sau orăşeneşti) în care intră: parcuri de recreare. . numite şi spa ii verzi publice. dispuse în lungul unor artere principale sau prin „fâşii verzi”. Sistemul mixt sau combinat îmbină sistemele precedente. fiind administrate de persoane juridice sau fizice. a spitalelor. planta iile din cimitire. După accesibilitatea popula iei largi: . ce sunt administrate de primării. planta ii antierozionale. a solului. Tipuri de spa ii verzi Categoriile de spa ii verzi sunt numeroase. grădini botanice. de regulă. aici fiind cuprinse: spa ii verzi din incinta unită ilor culturale sau de învă ământ. ştranduri). grădinile locuin elor individuale. care traversează localitatea şi care. sau în cazul unor studii sau lucrări de profil. 6.Această re ea poate avea o dispozi ie radială. de folosin ă generală. grădini sau scuaruri). aici încadrându-se: sta iuni experimentale. . După pozi ie se deosebesc: . constituită din spa ii verzi periurbane. spa iile verzi stradale sau cele din cartierele de locuit. Acest sistem este cel mai frecvent întâlnit. a sta iunilor balneo-climaterice). pepiniere.

spa iile verzi din cimitire. asigurării unui loc de joacă copiilor de vârstă mică supraveghea i de părin i sau bunici. După destina ie. . perdelele de protec ie. păduri parc. pepinierele. caz în care au un grad mai mic de poluare şi sunt mai liniştite.temporare sau provizorii. amenajările peisagistice de pe lângă institu ii administrative. configura ia terenului şi construc iile din jur. 400 m. categorie în care intră marea majoritate a scuarurilor.în interiorul cartierelor de locuit. planta ii cu efect de parazăpezi.3-3 ha. culturale sau de învă ământ. scuarurile pot fi: . frecventează simultan acel scuar. După func ii: . Scuarul Scuarul este unitatea de spa iu verde cu suprafa a cuprinsă între 0.permanente. spa iile verzi cu caracter privat aferente locuin elor.spa ii verzi cu profil specializat: grădini botanice. parcurile sportive. . aranjamente florale şi alei acoperite cu pietriş sau dale. pie e dispuse de regulă în fa a unui edificiu important. situată în intravilan. rozarii.înconjurate de străzi sau artere de circula ie.spa ii verzi utilitare şi de protec ie: aliniamentele din lungul căilor de circula ie rutieră sau feroviară. ce se înfiin ează pe terenuri virane. Mărimea unui scuar se stabileşte luându-se în considerare că 20% din popula ia ce locuieşte în raza de deservire. . scuarurile por fi: . gazon. . având în componen a lor doar arbuşti. planta iile de consolidare antierozională. caz în care acestea sunt uşor accesibile.3 ha. După durată. Forma scuarului este dată de pozi ia acestuia. terenuri de produc ie floricolă sau de gazon. . Raza de deservire a unui scuar este de cca. în cca. 6-8 minute.4. destina ie. După modul de amplasare. parcuri expozi ionale. edificii culturale. fiind destinată odihnei de scurtă durată. În cazul scuarurilor cu func ie strict decorativă se acceptă şi suprafe e mai mici de 0. planta iile de protec ie a cursurilor de apă şi a acumulărilor deschise de apă. păduri de agrement.3.în pie e – atunci când se suprapun par ial sau total cu suprafa a acestora. Numărul scuarurilor se stabileşte în func ie de mărimea centrului populat şi de prezen a altor unită i de spa iu verde. 6. scuarurile pot fi situate: . alpinarii. grădini şi parcuri publice. ceea ce corespunde distan ei parcurse pe jos de către un om cu mers lejer. asigurării circula iei pietonilor de la o stradă la alta. sau cu rol estetic-arhitectural datorită ob inerii unui efect decorativ deosebit şi prin punerea în valoare a unor edificii sau monumente. destinate construirii unor cartiere de locuit. . ce au planta ii arborescente şi arbustive şi toate dotările pe care le reclamă. spa iile verzi pentru copii şi tineret. parcuri şi grădini zoologice.spa ii verzi de înfrumuse are. situate de regulă în cartierele de locuin e. cu rol decorativ: scuarurile decorative. parcuri dendrologice. .spa ii verzi cu rol recreativ: scuaruri. Norma pentru un vizitator este de 25-30 m2.scuaruri destinate odihnei şi jocului copiilor de vârstă preşcolară. nu asigură liniştea pe care vizitatorii o caută şi au un grad mai mare de poluare datorită traficului auto.

situate în fa a unui edificiu important sau la intersec ia unor artere mari de circula ie. astfel încât să ofere protec ie fa ă de zonele cu trafic auto intens. iar un scuar prea mare diminuează din impozan a edificiului. pentru a nu fi traversată de alei de trecere. grădinile se amplasează la nivel de cartier sau complex de locuit. Mărimea grădinilor publice se stabileşte considerând faptul că 15-20% din popula ia din zona deservită. În acest sens se recomandă ca lungimea scuarului să fie cel pu in egală cu înăl imea clădirii şi cel mult dublă fa ă de înăl imea construc iei în fa a căruia se amplasează. situate în jurul unor institu ii publice. Primele două categorii de scuaruri prezintă în componen a lor planta ii de arbori şi arbuşti. de învă ământ. Compozi ia unui scuar poate fi geometrică sau liberă. în care speciile sempervirescente au o pondere mai mare.. Planta iile arbustive şi arborescente sunt concepute şi dispuse sub formă de grupuri. Grădina este prevăzută cu o perdea compactă de specii lemnoase. zone umbrite dar şi zone însorite. perdea ce are rol atât sanitar cât şi decorativ. aranjamente şi decora iuni florale. cu o normă pentru fiecare vizitator de 40 m2. în jurul gării sau a sta iilor de autobuz. unitate având suprafa a cuprinsă între 3-20 ha şi care asigură recrearea şi odihna locuitorilor din zona învecinată. dispuse la încrucişarea aleilor frecvent circulate. alei. Grădina publică Grădina publică este unitatea de spa iu verde. adăpost contra curen ilor de aer din direc ia dominantă. Pentru amenajarea acestora se adoptă frecvent solu ii compozi ionale geometrice regulate. distan ă ce poate fi parcursă pe jos în cca.scuarurile cu func ie prioritară decorativă. . îndeplinind doar o singură func ie prioritară. 3-4 ha. în acest caz accesul pietonal ne fiind posibil. 15-25 minute. . 6. Spre deosebire de scuar. Dată fiind această distan ă de deservire. de pe o rază de 1-1. iar în cazul oraşelor mici grădina publică îndeplineşte rolul de parc. cel pentru odihna pasivă şi cel pentru odihna activă. dar uneori grădina publică poate avea doar o singură zonă (sector). respectiv arbori şi arbuşti. chioşcuri pentru odihnă sau chiar monumente. respectiv: sectorul pentru copii. Mărimea unui astfel de scuar se stabileşte în func ie de dimensiunile clădirii respective. în care vegeta ia lemnoasă ocupă o pondere importantă. în lungul aleilor. peluze de iarbă.5 km. Intrările vor fi reduse ca număr. spre periferia scuarului.scuarurile destinate recreării şi odihnei de scurtă durată înaintea unei ac iuni riguros planificată. De exemplu. datorită inexisten ei căilor de acces. statui.5. în strânsă legătură cu ansamblul arhitectural învecinat. partea centrală fiind amenajată în manieră geometrică iar spre periferie predominând caracteristicile stilului peisager. în fa a unei construc ii monumentale un scuar prea mic este necorespunzător. Dispozi ia aleilor. boschete. trebuie să permită fluxul pietonilor după direc iile dominante de circula ie impuse de obiectivele de interes din apropiere. respectiv o intrare la cca. grădina publică poate fi prevăzută cu 2-3 sectoare. chiar bazine cu apă sau fântâni arteziene. Compozi ia peisagistică este rezolvată în stilul mixt. ce ocupă 15-20% din suprafa a scuarului. bănci. frecventează grădina în acelaşi timp. a obiectivelor culturale. Aceste planta ii ocupă o suprafa ă importantă. de mers lejer. scări (în cazul terenului accidentat). în cadrul oraşelor mari.

locuri de joacă cu dotările aferente pentru copii. Intrările vor fi prevăzute cu parcări dimensionate fa ă de afluen a de vizitatori. într-un cadru peisagistic deosebit. respectiv sta ionare). considerându-se că 10% din popula ia oraşului frecventează simultan un parc.6. culturale şi ştiin ifice fiind denumite parcuri de cultură şi odihnă. Numărul de intrări şi amplasarea acestora se stabileşte în func ie de afluen a de vizitatori. Plantele floricole sunt dispuse în zona intrării principale sau în zonele intens frecventate. cafenea. Parcul Parcurile sunt reprezentate prin întinderi mari ocupate cu vegeta ie lemnoasă şi ierboasă. ce depăşesc 20 ha. . manifestări artistice). În foarte multe cazuri. mai ales dacă există şi vegeta ie lemnoasă ce constituie nucleul de constituire a parcului respectiv. bănci. bazine sau chiar un mic lac. ce cuprinde planta ii mari de arbori şi arbuşti (30-60%). sporturi. Mărimea acestora se stabileşte în func ie de mărimea zonei deservite. destinate atât pentru odihna pasivă cât şi pentru diferite manifestări artistice. Zona în care este amplasat un parc nu trebuie să fie poluată fonic sau chimic. Parcurile prezintă diferite dotări ce oferă vizitatorilor atât posibilitatea plimbării sau repausului în aer liber. construc ii utilitare sau pentru agrement (chioşc. Un parc de cultură şi odihnă este caracterizat în primul rând printr-o vegeta ie bogată (65-75%). cu o normă de 60 m2 pentru un vizitator. locuri pentru jocuri statice. în sectorul pentru copii sau în sectoarele distractive. expozi ii. 6. ocupând doar 3-5% din suprafa a totală a parcului. cât şi practicarea diferitelor activită i cu caracter sportiv (jocuri. Aleile şi căile de acces (10-15%) vor permite realizarea de trasee pentru plimbare. parcurile se întind în vecinătatea localită ilor. Această unitate de spa iu verde va cuprinde alei (10-20%) şi spa ii de odihnă. Luciul de apă împreună cu alte dotări vor avea ponderea de 15-20% din suprafa ă. agrement) sau a unor activită i cu caracter cultural (spectacole. datorită suprafe ei pe care o reclamă. fiind cele mai mari unită i de spa iu verde urbane.Vegeta ia utilizată într-o grădină publică va ocupa 40-70% din suprafa a acesteia. recomandându-se ca microrelieful acestei unită i de spa iu verde să fie cât mai variat. cofetărie. Se recomandă dimensionarea sectoarelor astfel încât densitatea maximă să nu depăşească 300 vizitatori/ha în zonele de odihnă activă (sectoarele sportive). fiind formată din arbori şi arbuşti (30-60%). şi dacă este posibil să fie situat în apropierea unei ape curgătoare sau stătătoare. de lungimi şi dificultă i diferite. iar intrările secundare să fie dispuse în zone intens frecventate. izolate de căile pietonale cu vegeta ie arbustivă şi arborescentă. de re eaua stradală limitrofă. şi de capacitatea proiectată a parcului. Intrarea principală trebuie să corespundă cu direc ia celei mai mari afluen e de vizitatori. restaurant). Din datele de mai sus rezultă faptul că în oraşele cu peste 30. şi să nu depăşească 160 vizitatori/ha în zonele de odihnă pasivă (zonele pentru plimbări sau pentru odihnă propriu-zisă. diferite dotări (cişmele. WC public). adăpost de ploaie. gazon (32-66%) şi specii floricole (4-8%) din suprafa a totală. de direc iile dominante de afluen ă ce corespund principalelor zone exterioare deservite. toate aceste dotări vor ocupa maxim 20-40% din suprafa a totală a grădinii publice.000 de locuitori trebuie să existe un parc. şi de densitatea popula iei. precum şi spa ii vaste acoperite cu gazon (35-67%).

În proiectarea unui parc se prevăd mai multe zone sau sectoare, dispuse unele fa ă de altele astfel încât să îşi poată îndeplini func iile cât mai bine, pentru ca diferitele activită i să nu se contrarieze, conform cu sectorizarea func ională. În func ie de mărimea şi complexitatea parcului, aceste sectoare sunt: sectorul de odihnă pasivă, sectorul pentru distrac ia adul ilor, sectorul pentru copii, sectorul sportiv, sectorul istoric, sectorul naturalistic, teatrul, estrada de concerte sau dans, cinematograf, săli de lectură în aer liber, restaurant, pavilioane pentru expozi ii, etc. Sectorul pentru odihna pasivă nu se va amplasa lângă cel sportiv, ci cât mai departe de acesta, în zone liniştite ale parcului, cu o pondere mare a vegeta iei forestiere, componentă ce atenuează fonic eventualele zgomote. Obiectivele care implică o mare aglomerare de vizitatori sau cele care sunt generatoare de agita ie şi zgomot, precum cinematograful, teatrul, terenurile şi dotările sportive, zona pentru distrac ii sau restaurantele, se amplasează periferic sau în locuri uşor accesibile, la distan e convenabile de sectoarele liniştite ale parcului, fiind prevăzute cu alei de acces dimensionate corespunzător, precum şi cu parcări exterioare, dispuse la limita parcului. Sectorul pentru copii se va amplasa în apropierea intrării principale, fiind separat de celelalte sectoare prin vegeta ie forestieră (arbori şi arbuşti), având cât mai pu ine alei pietonale. Sectorul sportiv poate avea în componen a sa terenuri, stadion sau alte amenajări pentru diferite sporturi. Pavilioanele pentru expozi ii se vor amplasa opus intrării principale, lângă o intrare secundară iar restaurantele în locurile intens frecventate, cu acces direct din oraş. Pe tot cuprinsul parcului pot fi dispuse chioşcuri, iar elementele ornamentale precum fântâni arteziene, statui, partere cu flori, se vor amplasa în fa a clădirilor sau pavilioanelor, în punctele intens frecventate sau în lungul aleilor principale. Este necesară constituirea şi a unui sector administrativ-gospodăresc, care să cuprindă o pepinieră pentru cultura diferitelor specii ornamentale, sere, răsadni e pentru producerea de răsaduri, anexe sau diferite construc ii administrative, sector care va fi separat de accesul publicului larg şi care va avea o pozi ie limitrofă parcului. Se recomandă ca vegeta ia lemnoasă şi cea ierboasă să ocupe suprafe ele recomandate, pentru a nu se supraîncărca parcurile cu diferite construc ii în detrimentul vegeta iei, construc ii care distrag aten ia vizitatorului de la frumuse ea naturii, pentru care acesta a venit de fapt.
tabelul 1 Procente de repartizare a principalelor componente ale unită ilor de spa iu verde (scuar, grădină publică şi parc)
Nr. crt. 1. 2. 3. Unitate de spa iu verde total Scuar Grădină publică Parc 60-85 40-70 65-75 destina ia suprafe elor (%) vegeta ia arbori şi specii gazon alei arbuşti floricole 20-60 5-10 30-75 15-20 30-60 30-60 4-8 3-5 32-66 35-67 10-20 10-15 alte dotări 0-20 20-40 15-20

6.7. Spa iile verzi din lungul străzilor, bulevardelor şi şoselelor
Aceste planta ii, ce înso esc adesea căile de circula ie publică din interiorul sau din afara localită ilor, pot fi de diferite tipuri, de la simple aliniamente de arbori sau arbuşti, până la adevărate fâşii verzi cu lă imi variate, având rol decorativ, sanitar, ecologic, de protec ie a circula iei şi a drumurilor, şi chiar economic. Func ia decorativă este realizată prin efectul estetic-arhitectural al acestor planta ii, îmbinându-se spa iul artificial cu elementele vegetale, prin aplicarea principiului armoniei. Speciile lemnoase introduc varietatea în uniformitatea construc iilor limitrofe căilor de circula ie, prin schimbările fenologice specifice diferitelor anotimpuri: culoarea frunzelor, prezen a florilor sau chiar a fructelor, bogă ia şi transparen a coroanei, textura şi forma acesteia. Vegeta ia lemnoasă fie eviden iază liniile arhitecturale ale unei construc ii sau ale unui ansamblu, fie maschează anumite elemente inestetice din apropierea căilor de circula ie. Aceste planta ii fac, de cele mai multe ori, legătura dintre marile unită i de spa iu verde dintr-o localitate, sau legătura sistemului de spa ii verzi urban cu cel periurban. Func ia sanitară şi cea ecologică sunt exercitate prin reducerea poluării atmosferice (re inerea prafului, a diferitelor pulberi şi a noxelor rezultate din circula ia autovehiculelor), ameliorarea microclimatului urban (umbrirea trotuarelor şi par ial a carosabilului, sporirea umidită ii aerului datorită proceselor de evapo-transira ie, îmbogă irea aerului în oxigen, modelarea vitezei aerului, modelarea temperaturilor extreme), diminuarea poluării fonice, reducerea trepida iilor datorită sistemului radicelar. Func ia de protec ie a circula iei şi a drumurilor este realizată în primul rând prin separarea circula iei pietonale de cea auto sau velo, prin mărirea confortului optic şi a siguran ei circula iei, prin mărirea capacită ii de ghidare a şoferului pe timp nefavorabil, prin reducerea stării de oboseală. Gardul viu din arbuşti, ce separă în unele cazuri benzile de circula ie de sensuri opuse, înlătură efectul de orbire. În afara localită ilor, planta iile arbustive de pe marginea drumurilor, reduc şocurile autovehiculelor în caz de derapaj sau accident. Numeroase planta ii măresc siguran a circula iei împotriva vântului şi a zăpezii, iar numeroase ramblee şi deblee au taluzurile fixate şi stabilizate prin astfel de planta ii. Unele planta ii, datorită monotoniei, devin supărătoare şi obositoare pentru ochii şoferului, aşa cum este cazul planta iilor de plopi columnari. În acest sens planta iile din lungul căilor de circula ie, în special din afara localită ilor trebuie astfel realizate încât să aducă varietate în peisaj şi nu monotonie. Func ia economică poate fi îndeplinită atunci când prin anumite extrageri se ob ine o cantitate de masă lemnoasă ce se poate valorifica. De regulă, această func ie este minimalizată. Speciile folosite în aceste categorii de spa ii verzi trebuie să îndeplinească unele condi ii cum ar fi: - să fie rezistente la noxe (praf, fum, gaze), - să aibă o perioadă de prezen ă a frunzelor cât mai lungă şi o perioadă scurtă de cădere a frunzelor, - să fie rezistente la diverşi factori de stres (temperaturi mari vara datorate încălzirii asfaltului, secetă, boli şi dăunători), - să nu producă fructe sau semin e care să murdărească carosabilul sau aleile,

- sistemul radicelar să fie profund şi nu superficial, pentru a nu degrada căile de acces sau diferite amenajări, - să nu drajoneze, - să aibă o creştere rapidă, - să fie longevive, - să suporte tunderile în coroană, - să suporte anumite concentra ii în sol de clorură de sodiu, provenită din amestecurile antiderapante împrăştiate iarna pe carosabil sau pe căile pietonale. În ceea ce priveşte forma coroanei, vor fi preferate cele ce au coroana piramidală sau globuloasă. Se recomandă folosirea speciilor locale precum: paltin de câmp, paltin de munte, frasin, tei, ulmi, carpen, scoruşi, dar şi specii exotice viguroase: castan porcesc, platan, ar arul argintiu, ar arul american, salcâm forma umbraculifera sau varietatea bessoniana. Pentru instalarea unor astfel de planta ii se folosesc puie i de talie mare. Planta iile din lungul căilor de circula ie pot fi constituite în principal prin aliniamente, care pot fi de mai multe categorii: aliniamente simple realizate dintr-un singur rând de arbori, aliniamente multiple realizate din 2, 3 sau 4 rânduri de arbori, aliniamente din arbuşti sub forma unor garduri vii sau aliniamente mixte realizate din arbori şi gard viu. Structura şi mărimea acestor planta ii se stabileşte în func ie de lă imea şi structura străzii, de lă imea zonei limitrofe acesteia, de intensitatea traficului auto şi a traficului pietonal, de cadrul arhitectural al construc iilor limitrofe (număr de etaje, importan a edificiului, accesul la edificiul respectiv), de orientarea străzii fa ă de punctele cardinale şi nu în ultimul rând de instala iile şi construc iile subterane. Bulevardele, ce au lă imi de 10-20 m sau chiar mai mult, vor avea benzile de circula ie auto şi velo, separate de căile de circula ie pietonale, sau chiar sensurile opuse ale circula iei auto, prin fâşii plantate cu arbori şi arbuşti. Dacă lă imea străzii este mai mică şi circula ia autovehiculelor intensă, se recomandă ca arborii şi în special arbuştii să se amplaseze între partea carosabilă şi trotuar. Dispunerea planta iilor este diferită putând fi: simetrică pe ambele păr i ale străzii, realizându-se perspective simetrice longitudinale, şi asimetrică sau unilaterală, în cazul trotuarelor asimetrice, în cazul străzilor orientate pe direc ia E-V când se recomandă plantarea laturii însorite sau în cazul drumurilor din afara localită ilor pentru deschiderea anumitor perspective laterale asupra unui obiectiv (panoramă, lac etc.). Aliniamentele de arbori din interiorul unei localită i sunt alcătuite, de obicei, dintro singură specie, specie ce poate fi schimbată după o intersec ie sau după o întrerupere a aliniamentului datorită prezen ei unui edificiu. Pot fi folosite două sau mai multe specii dar se recomandă ca acestea să fie asemănătoare ca habitus, talie, frunziş şi comportament ecologic. Distan a dintre exemplare diferă în func ie de ritmul static sau cel dinamic, putând fi egale sau variabile, sau se poate adopta plantarea liberă a străzilor. În zona intersec iilor pe o rază de cca. 25 m se recomandă păstrarea unei zone mai libere sau neplantate pentru asigurarea vizibilită ii asupra arterelor laterale. Intervalul dintre două exemplare arborescente variază între 5-12 m, în func ie de specie, de puterea de creştere, de lărgimea coroanei şi de înăl imea la care se doreşte să ajungă exemplarele respective. Planta iile sub formă de aliniamente simple se pot realiza pe fâşii de sol liber, de 1-1,5 m lă ime, uneori chiar 2 m, sau în spa ii individuale circulare sau pătrate, de minim 2 m2, dispuse pe trotuar. În cazul aliniamentelor duble lă imea minimă a fâşiilor de sol

Astfel. partere cu flori. sau de 4 m între rânduri pentru dispunerea simetrică (câte doi) a arborilor. Aceste zone verzi servesc ca spa ii de joacă pentru copii.8. la care arborii (de talie mare) şi arbuştii sunt planta i la distan e mici. au suprafe e variabile de la 40-50 m2 până la 400-1000 m2. alei pietonale. După desimea acestor planta ii se deosebesc străzi şi bulevarde închise. ale unui cvartal sau ale unui cartier. pentru plimbările locatarilor sau pentru odihna acestora. Spa iile verzi din cartierele de locuit Aceste spa ii verzi pot avea suprafa ă. recreativ şi decorativ. 6. la care arborii (de talie mică) şi arbuştii au distan e mari între exemplare. personal sau cu ajutorul firmelor specializate de profil. structură şi folosin ă diferite. Spa iile verzi ale ansamblurilor de locuin e Acestea sunt situate printre blocurile unui raion de locuin e. . ocupând suprafe e importante.1. tomberoane).8. 6. interpuse fie între blocurile alăturate fie între arterele intens circulate şi blocurile de locuin e. se recomandă folosirea a 2-3 specii lemnoase care să constituie fondul general sau dominanta. orientarea şi înăl imea clădirilor.liber este de 3. Cu ajutorul planta iilor de arbori se pot ameliora curen ii puternici ce se formează pe anumite culoare între blocuri. Aceste grădini sunt amenajate şi între inute de proprietar după gustul propriu. ineren i în cazul aglomerărilor de locuin e de acest tip. şi străzi şi bulevarde deschise. pot fi mascate anumite construc ii utilitare inestetice (puncte termice. bănci sau alte spa ii pentru odihna pasivă. în func ie de tipul de locuin ă sau de ansamblu de locuin e pe care îl deservesc. pentru diminuarea zgomotului. în strânsă concordan ă cu planta iile stradale. arii de joacă pentru copii.2. parcări. În componen a spa iilor verzi din cartierele de locuin e intră: suprafe e plantate cu arbori şi arbuşti. să permită un acces facil şi o bună vizibilitate pietonilor. pot fi protejate anumite laturi de insola iile puternice din timpul verii.5 m pentru dispunerea alternativă a exemplarelor. Grădinile locuin elor individuale Aceste tipuri de spa ii verzi reprezintă o categorie aparte. Amplasarea speciilor lemnoase trebuie să permită crearea de zone umbrite dar şi de zone însorite. punct de distribu ie a energiei electrice. Prin planurile de sistematizare ar trebui prevăzute lă imi optime pentru astfel de planta ii. în func ie de pozi ia.8. în func ie de pozi ionarea ferestrelor. suprafe e îngazonate. Au scop sanitar. Speciile vor fi alese şi amplasate. Alegerea speciilor şi modul lor de grupare se realizează în aşa fel încât să se elimine monotonia construc iilor tipizate. prezentând un acces limitat şi fiind de fapt spa ii închise delimitate de împrejmuiri. Astfel se deosebesc: spa ii verzi ale unui ansamblu de locuin e şi grădinile locuin elor individuale. a noxelor sau a altor factori de inconfort. balcoanelor sau a intrărilor blocurilor de locuit. şi alte multe specii pentru varietate. fiind amenajate şi între inute de administra ia locală. 6.

de gusturile proprietarului. Unele grădini pot fi amenajate sub influen a artei plastice folosindu-se elemente specifice: dale şi bănci de o anumită formă sau culoare. inclusiv cea a unei ecranări vizuale complete dinspre trotuar. diferite aranjamente din materiale inerte de texturi şi culori variate. Solu ia de amenajare adoptată poate fi liberă sau geometrică (simetrică sau asimetrică). fie la cele ale unui arhitect peisagist de la o firmă de profil. barbeque. aşa cum reiese din denumire este situată în fa a locuin ei. diferite jocuri. arbori. arbuşti tunşi. spitale. fie după propriile idei. În cazul unor locuin e. lămpi pitic. datorită caracterului special al construc iilor în care sunt realizate.) acestea pot fi: grădina de fa adă. poate avea o împrejmuire (gard) înaltă. padoc şi cuşcă pentru câine. suprafe e îngazonate. sau specii de răşinoase. minigrădină de zarzavaturi. Astfel. specii floricole şi arbuşti scunzi şi pentru accente. Aproape în toate cazurile această grădină are doar func ie estetică. de activită ile pe care doreşte să le desfăşoare. Pentru unele grădini interioare se poate adopta o solu ie strict . În func ie de mărimea spa iului disponibil. cu o compozi ie relativ simplă. minilivadă. Grădina din spatele locuin ei are atât o func ie estetică dar mai ales func ională. sunt prevăzute în arhitectura acestora unul sau mai multe spa ii destinate amenajărilor peisagistice. speciile cel mai des utilizate sunt speciile floricole perene. sunt mai pu in răspândite şi cunoscute. sediu de firmă etc. trandafirii. magazie de unelte. În cazul vegeta iei. joasă sau fără împrejmuire. Solu ia de amenajare se adoptă fie la recomandările arhitectului clădirii. precum gazonul. Pentru spa iile largi se pot adopta diferite compozi ii. precum şi diferite specii cu port pendent. arbustive sau lemnoase. aranjamente florale. grădina din spatele locuin ei şi grădina interioară. arbuşti şi liane. speciile agă ătoare (liane sau specii anuale volubile) pentru decorarea zidurilor. În această grădină locatarii imobilului îşi desfăşoară unele activită i precum: odihna pasivă sau activă. chioşc de grădină. pergolelor. uşor de între inut. Solu ia de amenajare adoptată poate reda cu mult rafinament un colt din natură. fiind de fapt locul în care proprietarul doreşte să aibă intimitate şi adăpost fa ă de privirile indiscrete. În func ie de mărimea acesteia. gazonul. pergole şi treiaje cu plante că ărătoare pentru realizarea umbrei. bazin cu peşti decorativi. activită i de grădinărit. în func ie de specificul locului şi de estetica urbană adoptată în acea zonă. sedii de firme.În func ie de pozi ia fa ă de clădire (locuin ă. miniseră. chioşcurilor şi treiajelor. în cazul spa iilor înguste se alege o compozi ie bazată în linii mari pe specii vegetale de talie mică. Aceste grădini pot fi amenajate pentru circula ia interioară sau pot fi amenajate doar pentru contemplare. fie prin realizarea unui gard viu înalt. respectiv de distan a de la gard la construc ie se poate adopta şi solu ia de amenajare. o cascadă miniaturală. mobilier de grădină. arbuştii floriferi sau cei sempervirescen i de talie mică. stânci şi pietre. folosindu-se diferite elemente native: specii ierboase. piscină. institu ii. cititul. a unor grupuri de specii sempervirescente. îndeletniciri artizanale de dezvoltare a personalită ii. un mic bazin cu aspect natural. dar şi a unor hoteluri. sau a unei perdele de arbuşti înal i sau de liane. pu ine exemplare de talie mai mare dar care nu vor incomoda prin dezvoltare şi umbrire. Grădinile interioare. Grădina de fa adă. putând cuprinde: suprafe e şi căi de acces. grădina este structurată şi amenajată. servitul mesei. libertatea de alegere fiind totală în acest caz. înot (în cazul existen ei unui bazin sau a unei piscine) etc.

iar dacă se cultivă specii mai preten ioase acest raport se inversează. specii de gazon (fam. Poaceae). în vederea efectuării eventualelor repara ii. cu pietriş (de tip sort). astfel încât liniile arhitecturale ale construc iei să se îmbine plăcut cu scena de peisaj creată. . Saxifragaceae. În cazul tuturor acestor tipuri de spa iu verde este necesară. durabilă şi de bună calitate. fam. pentru speciile de plante vivace. Acoperişurile verzi extensive sunt asemănătoare grădinilor tradi ionale. Chiar folosirea rocilor în diverse mărimi. Se preferă totuşi înfiin area acestora pe acoperişuri de tip terasă. unele specii din fam. alături de plante cu flori şi alei. cu solu ii constructive şi de amenajare complexe. fiind de maxim 10-15%. poate contribui la estetica compozi iei alese. Pentru eliminarea efectului mecanic al picăturilor de ploaie asupra stratului fertil. forme sau provenien e. astfel. de regulă. în func ie de clădirea respectivă şi de ceea ce doreşte să se realizeze. de a evita spălarea stratului fertil de către apa din precipita ii dar şi de a constitui o barieră pentru rădăcinile ce se dezvoltă în profunzime. O primă condi ie constructivă obligatorie este dotarea terasei sau acoperişului respectiv cu o hidroizola ie excelentă. printre spa iile rămase libere între plante. 6. Factorul limitativ pentru realizarea acestor spa ii verzi este panta învelitorii acoperişului. Peste hidroizola ie se aşterne un strat drenant de o construc ie specială sau un strat mineral de o anumită granula ie care să permită eliminarea surplusului de apă din precipita ii. odată instalat un astfel de spa iu verde este dificil de ajuns la hidroizola ie. se recomandă acoperirea acestuia. Brassicaceae sau Campanulaceae). acoperişurile verzi pot fi intensive şi extensive. spărtură din diferite roci sau cu scoar ă de copac tocată. de la bun început. nu sunt destinate accesului publicului şi având doar rol ecologic. instala ii electrice. Urmează un strat de separa ie. sau numeroase alte specii floricole. format din fibre minerale. Peste acesta se aşterne stratul fertil. cele intensive prezintă o grosime mică a stratului fertil (7-9 cm) şi plante de talie mică şi. care are compozi ii diferite în func ie de speciile ce doresc a fi cultivate. care în mediul natural se dezvoltă pe soluri scheletice sau chiar pe stâncării. Crassulaceae. specii arbustive sau plante ierboase volubile şi liane pentru decorarea zidurilor limitrofe acestor terase.geometrică sau se pot adopta principiile grădinilor miniaturale japoneze. cu arbori şi arbuşti de talie mare. Suprafa a unei astfel de amenajări variază de la câ iva metri pătra i la zeci sau chiar sute. cunoaşterea situa iei (existen a şi pozi ionarea) tuturor instala iilor subterane ce deservesc clădirea (conducte de apă sau de gaz metan. Acoperişurile verzi Acoperişurile verzi (eco-acoperişuri) reprezintă un tip aparte de spa iu verde. Ca specii pot fi folosite cu deosebire cele rezistente la secetă. respectiv cele de stâncării sau de soluri scheletice (fam. existând totuşi solu ii constructive şi pentru pante mai mari. În func ie de caracteristicile lor.9. cu un sistem elaborat de iriga ie şi drenaj. propor ia pietrişului şi nisipului va fi mai mare în detrimentul pământului. canalizări). Acest tip de acoperişuri este mai dificil se realizat şi are în general costuri mari. cu strat fertil mai gros. cu rolul de a re ine o oarecare cantitate de apă necesară dezvoltării plantelor.

umiditatea aerului este ameliorată semnificativ. de realizare a unor volume vegetale de echilibrare a suprafe elor deschise ale terenurilor sportive. iar vara este eliminată supraîncălzirea aerului şi automat scăderea consumului de energie al aparatelor de aer condi ionat. în zilele însorite. .prin crearea de asemenea amenajări se măreşte suprafa a acoperită de vegeta ie dintr-un oraş.. Din suprafa a acestor complexe sportive.Pentru utilizarea speciilor arborescente şi a lianelor se recomandă folosirea unor containere speciale. spa iile verzi propriu-zise.10.influen ează în mod pozitiv circuitul apei la nivelul localită ilor. fiind dotate cu mic mobilier de grădină. prin re inerea în procente însemnate a apei din precipita ii. fapt foarte important mai ales în marile aglomerări urbane. Iarna pierderile de căldură sunt mai mici ceea ce implică o reducere a cantită ii de energie consumată pentru încălzirea suplimentară a acestor încăperi. până la 4-7. fa ă de învelitorile clasice cu materiale bituminoase sau tablă. . creându-se spa ii pentru odihnă. sau pot fi amenajate doar pentru contemplare. . constituind un ambient deosebit pentru toate încăperile ce au ferestre spre por iunea respectivă de acoperiş. comportându-se ca un bun strat termoizolant. acoperişurile verzi pot fi accesibile vizitatorilor. de ambient şi nu în ultimul rând de func ionalitatea spa iului respectiv. care în mod normal era dirijată prin sistemele de captare şi scurgere. prin nişele ecologice pe care le constituie pentru diverse vie uitoare. Solu iile amenajistice se vor adopta în func ie de clădire. al muncitorului (fabrici. diferite pulberi sau noxe. respectiv: al angajatului sau func ionarului (firmă. şi constituie unită i de sine stătătoare. hale. Parcurile şi grădinile sportive Acestea se amenajează în cadrul complexelor sportive. Prin punerea acestei cantită i de apă la dispozi ia stratului vegetal al acoperişurilor verzi şi prin procesele de evapo-transpira ie specifice plantelor. institu ii administrative). . care să asigure un volum edafic şi o stabilitate corespunzătoare.5 ha pentru 5-10 mii de spectatori. pentru servit ceaiul sau cafeaua etc.şi nu în ultimul rând. pentru perioadele de vară cu deficit de precipita ii. cabinete).reduc semnificativ temperatura aerului de la nivelul acoperişului. Ca şi în cazul grădinilor interioare. un acoperiş verde poate fi uneori aproape egal ca suprafa ă chiar cu cea ocupată de respectiva clădire. acoperişurile verzi contribuie la mărirea biodiversită ii în localită i. . Suprafa a acestora variază de la 4 ha pentru 2-5 mii de spectatori. Rolurile acestor acoperişuri verzi sunt multiple: .alături de celelalte tipuri de spa ii verzi. al proprietarului (locuin ă privată). prin dispozi ia acestora la înăl imi diferite. al bolnavului sau pacientului (spitale.moderează regimul termic din încăperile situate la ultimul nivel. ateliere). În toate cazurile aceste spa ii verzi vor fi prevăzute cu sisteme de irigat.acestea re in diferite cantită i de praf. respectiv zonele acoperite cu vegeta ie de in minim 30% şi au rolul de a separa diferite sectoare sportive. policlinici. . prin rolul estetic şi peisagistic deosebit influen ează benefic confortul vizual şi cel psihic al omului. în canalizările de evacuare a apei pluviale direct în râuri. contribuind într-o oarecare măsură la purificarea atmosferei. . 6.

7-10 ani. Pe cât posibil planta iile realizate nu trebuie să umbrească suprafe ele de sport. Zona pentru copiii de 11-15 ani va avea cca. în func ie de afluen a mare a publicului în zilele de competi ii. în func ie de ambientul în care sunt amplasate. volei. sau în cadrul scuarurilor. Sistematizarea generală a parcului cuprinde: stadion (fotbal. duşuri etc. gazon sau arbuşti. când sunt în afara localită ii. clădiri administrative. baschet. bazin acoperit sau în aer liber (înot. cu solul permeabil. în ceea ce priveşte numărul şi lă imea. Pentru toate sectoarele diferitelor sporturi precum şi pentru toate terenurile. Suprafa a variază de la cca.Sunt utilizate numeroase planta ii de aliniament pentru crearea de perdele sau ecrane verzi de separare vizuală. Vegeta ia folosită va fi constituită din arbuşti şi arbori de mărimea a III-a. diferite săli de sport (gimnastică. caz în care au caracter de tabără. grupuri sanitare. 30-40 copii. În cadrul acestora se recomandă amenajarea şi gruparea dotărilor pe sectoare specifice diferitelor categorii de vârstă. cu precădere împotriva vânturilor dominante. Terenul pe care se înfiin ează un astfel de parc trebuie să fie plan. terenuri pentru diferite sporturi (tenis. cu ghimpi (Berberis . Sectoarele pentru preşcolari vor avea minim 400 m2 pentru o capacitate de cca. precum şi specii floricole şi de gazon. bârnă de echilibru. Zona pentru copiii de 7-10 ani vor avea cca. oină). Sunt excluse speciile cu rezisten ă mecanică mică (Buxus senpervirens). leagăne. 3500 m2 fiind dotată cu terenuri pentru diferite jocuri cu mingea (fotbal. aleile de acces vor fi dimensionate corespunzător. cu forme şi trasee geometrice în jurul terenurilor şi construc iilor iar spre periferie se vor adopta trasee libere. unde distan a parcursă este cât mai mică şi unde copiii sunt feri i de căile de acces auto. 20-25% pentru terenurile de joacă. cu dotări specifice vârstei precum şi un teren înierbat pentru jocul cu mingea. polo). şi vor fi dotate cu groapă cu nisip. balansoare. respectiv: până la 3 ani. dispuse în aria intrărilor sau a zonelor intens frecventate. labirint. în care constituie sectoare de sine stătătoare. 6. pentru a se realiza fluxul cât mai facil. Suprafe ele îngazonate prezintă procente însemnate. Amenajările peisagistice constituie şi locul de odihnă şi plimbare a sportivilor sau a vizitatorilor veni i pentru o anumită manifestare sportivă. handbal. grădinilor publice sau a parcurilor.11. iar perimetral se realizează o perdea de protec ie. şi să nu producă fructe ce pot murdări. separate prin vegeta ie. precum şi numeroase aranjamente decorative cu specii floricole. Toate aceste amenajări sunt subordonate organizării func ionale a parcului. 100 m2 până la câteva hectare. arte mar iale). Pentru realizarea unei perdele de protec ie se recomandă plantarea perimetrului acestor zone cu arbori şi arbuşti. volei. atletism). Ca reparti ie a suprafe elor pentru elementele constitutive se consideră: 50-60% pentru vegeta ie. bănci. clădiri pentru vestiare. 8-10% pentru alei şi 2-5% alte construc ii. Spa iile verzi pentru recrearea copiilor Acestea sunt amenajări de mărimi diferite. liane sau specii volubile pentru înverzirea zidurilor. de aria pe care o deservesc şi de categoriile de vârstă pentru care sunt dotate. tenis). Stilul adoptat este cel mixt. 3-6 ani. 1000 m2 pentru 40-50 copii. Spa iile verzi pentru recrearea copiilor cel mai frecvent se amplasează în interiorul cartierelor sau cvartalelor de locuin e. tobogane. sinuoase iar vegeta ia dispusă liber şi constituită din specii locale. 11-15 ani.

spaliere. Ca elemente prezente în această zonă sunt: peluzele de gazon. pe lângă construc iile specifice destinate procesului didactic. sau care să fie toxice (Taxus baccata.). plante tehnice. Perimetrul incintei se recomandă să fie plantat cu o perdea vegetală compactă. coşuri de gunoi etc. bănci. necesare odihnei şi relaxării copiilor în recrea ii. 6. medicinale şi melifere. plante decorative sau chiar o minicolec ie dendrologică sau floricolă. bob sau săniu ă.). aceste zone au ca dotări şi echipamente pe cele obişnuite: gropi cu nisip. Arborii planta i lângă clădiri vor fi amplasa i. cât şi zone însorite. Stilul adoptat de cele mai multe ori pentru zona verde din imediata vecinătate a clădirii principale este cel geometric. fructe sau semin e cu gust şi miros neplăcute. un mic bazin prevăzut cu o fântână arteziană. În cazul taberelor. pistă pentru patine cu rotile. şi vor fi izolate prin planta ii compacte. pârtie pentru schiuri. Robinia sp. fructe sau semin e. corpuri de iluminat. labirinturi. sau pentru desfăşurarea diferitelor activită i sportive sau didactice. În cartierele de locuit sau în scuaruri. de cadrul general în care este situat complexul de construc ii al institu iei respective. bibliotecă volantă. un mic monument sau un bust. arbuşti sempervirescen i sau floriferi. pistă pentru alergare. pentru o reducere cât mai mare a zgomotului specific acestor activită i. ce poate cuprinde: o mică livadă. teren pentru focul de tabără. destinate odihnei. leagăne. alei pentru biciclete sau trotinete. cele cu frunze. Rhus typhina). flori. Amenajările peisagistice sunt realizate într-o manieră liberă şi trebuie concepute astfel încât să constituie o ambian ă de bună dispozi ie. Dar în func ie de microrelief. cu alei ce converg spre intrările mai importante şi o axă principală de compozi ie ce se suprapune peste aleea ce uneşte intrarea în incintă cu clădirea principală. flori. Spa iile verzi de pe teritoriul şcolilor. iar pe laturile estice şi nordice se vor amplasa în dreptul por iunilor de ziduri fără ferestre. Din sortimentul de specii folosite în aceste spa ii verzi se exclud cele cu ghimpi. cu frunze. şi spa ii verzi cu diferite amenajări. tobogane. care au gust neplăcut sau care sunt iritante sau otrăvitoare. dotările vor fi mult mai complexe.. prin varietatea coloristică pentru anumite zone. a zgomotului şi a gazelor. arbuşti fructiferi. incluzând: terenuri pentru diferite jocuri sau sporturi. rabate sau diverse aranjamente floristice. terenuri pentru jocuri de masă. care murdăresc. Pentru numeroase unită i de învă ământ este necesară înfiin area unui sector pentru ştiin ele naturii. . eventual un mic stadion. cu rol de protec ie împotriva prafului. Laburnum anagyroides. grădina de zarzavat. bârnă pentru echilibru.sp. iritante (Cornus sanguinea) sau care să păteze (Juglans sp.12. se pot adopta diferite alte maniere de amenajare. ronduri. Terenurile destinate activită ilor sportive sau pentru diferite jocuri în aer liber vor fi amplasate opus fa ă de sălile de clasă. balansoare. Prin dispunerea vegeta iei lemnoase se realizează atât zone umbrite moderat. grădini elor şi creşelor Institu iile de educa ie şi învă ământ prezintă în incinta aferentă. astfel încât pe păr ile sudice şi vestice ale construc iilor să poată umbri par ial clasele prea însorite. arbori de mărimea a III-a. sau printr-un fond mai neutru pentru zonele cu dotări viu colorate. bazin pentru înot.

pentru fiecare elev. rabate de flori. ce sunt dispuse de regulă în afara localită ilor. se amenajează şi locuri pentru pauza de masă şi odihnă. sanatoriilor şi sta iunilor Pentru a-şi putea îndeplini cât mai bine rolul pe care-l au. precum şi obiecte din materiale calde. iar pentru întreprinderile cu medii zgomotoase care obosesc nervii sau medii cu diferite radia ii luminoase care irită ochii. cu cel mai mare impact peisagistic. familiare. Spa iile verzi din incinta întreprinderilor De cele mai multe ori întreprinderile dispun de zone largi în care se pot amenaja spa ii verzi. se vor folosi plante cu flori ce au culori reci. Speciile cu coroană largă vor fi dispuse în zonele largi necondi ionate de prezen a drumurilor de incintă. grupuri de arbuşti dar şi de arbori care vor umbri par ial mesele şi băncile. vor mărgini aleile pietonale şi vor fi dispuse cu precădere în zonele intens frecventate. cu excep ia intersec iilor.13. pasive cu rol calmant. birourilor. func ional şi estetic. cu specii floricole având culori liniştitoare. 6. în alternan ă cu diferite grupuri de arbori şi arbuşti. Căile de acces auto vor fi mărginite de arbori. ce au rolul de a estompa caracterul inestetic al clădirilor sau instala iilor. luându-se în calcul influen a psihică mai ales a cromaticii acestora. De asemenea. este vegeta ia lemnoasă.5 m2 de teren sportiv. în întreprinderile cu procese monotone se folosesc specii cu flori de culori vii. diferite. fizică şi chimică specifică diferitelor întreprinderi şi de a crea un cadru cât mai plăcut pentru salaria i. sau a celor rezervate pauzelor. având ca dotări mese. pentru mărirea gradului de vizibilitate. unde vor lipsi sau vor fi înlocui i cu arbuşti de talie mică.Normele indicate pentru un copil sunt de 20 m2 pentru copii mai mici de 3 ani (creşe şi cămine) şi de 25 m2 pentru copii de 3-6 ani. cu rol stimulator. de a diminua poluarea fonică. cu forme şi spa ii plăcute şi confortabile. Normele recomandate sunt de 70 m2/bolnav pentru spitalele urbane şi de 150 2 m /bolnav pentru sanatorii sau sta iuni balneoclimaterice. Componenta cea mai importantă. În şcoli se recomandă o normă de 5 m2 spa iu verde şi de 1. aceste categorii de institu ii trebuie să dispună de un ambient cât mai curat şi mai sănătos. 6. calmante. Speciile folosite vor avea coroana îngustă şi înaltă pentru a nu stânjeni deplasarea vehiculelor cu gabarit mare. Aceste zone vor fi prevăzute cu peluze de gazon. . bănci.14. coşuri de gunoi şi cişmea cu apă potabilă. Spa iile verzi din incinta spitalelor. respectiv cea a intrărilor. Aceste spa ii verzi trebuie să asigure condi ii prielnice de recuperare şi refacere a sănătă ii diferitelor categorii de bolnavi. Astfel. Solu iile de amenajare vor folosi compozi ii simple. Speciile floricole se vor alege în func ie de specificul proceselor de muncă. Parterele cu flori şi peluzele de gazon. Amenajarea acestor spa ii verzi urmăreşte realizarea unui ansamblu unitar. care va fi dispusă pe întreg teritoriul. iar acolo unde spa iul permite suprafe ele cu vegeta ie lemnoasă vor fi cât mai mari şi cât mai compacte.

brad. Se recomandă folosirea de arbori şi arbuşti ce degajă uleiuri eterice. diverşilor eroi ce au murit pentru o anumită cauză. Pentru sanatoriile cardiologice se va folosi genul liniştit al peisajului. influen ând benefic recuperarea acestora. Spa iile verzi din incinta cimitirelor Adesea. În func ie de destina ia institu iilor respective. chiparoşi. favorabilă plimbărilor de fortificare a inimi. centrale. treiaje sau pergole acoperite cu liane se realizează zone umbrite. numită „cimitirul eroilor”. 6. purificarea aerului. sau chiar garduri vii. Pe suprafa a spa iului verde se vor afla chioşcuri pentru odihnă. prezintă şi o zonă. Astfel. sub formă se aliniamente de arbori sau arbuşti. Potecile şi aleile vor avea pante uşoare şi vor fi par ial umbrite. glicină sau trandafiri. delimitarea şi mascarea sectoarelor administrative. De asemenea. cimişir. pasive au un efect psihologic important asupra pacien ilor. tisă. constituit din biserică. se amenajează zone sau col uri liniştite în mijlocul unor grupuri de arbori. dispuse în alternan ă cu zonele însorite. numeroase cimitire au amenajări peisagistice sumare. precum şi pergole cu vi ă de vie. separarea incintei fa ă de vecinătă ile incompatibile. din specii sempervirescente. care are ca dominantă un monument dedicat ostaşilor români sau de alte na ionalită i. cu alei şi căi de acces paralele.15. cu oglinzi de apă ce au efect odihnitor şi relaxant. chioşcuri). ar ar american. atenuarea zgomotului de la eventualele surse din jur. Parterele cu flori cu nuan e reci. Cimitirele mari. Dacă spa iul permite. având un rol important în micşorarea vitezei vântului. În această zonă sunt prezente partere de flori sau chiar diferite aranjamente floristice mai rafinate. necesare bolnavilor. dispuse în lungul aleilor principale. acoperite cu plante agă ătoare. sau în sens radial. cu bănci şi şezlonguri. se vor amenaja poieni umbrite sau semiumbrite prevăzute cu hamacuri sau şezlonguri. de regulă fiind conceput în manieră geometrică. datorită lipsei de spa iu. În cazul institu iilor curative pentru bolnavii de plămâni se foloseşte genul romantic. pornesc mai multe alei rectilinii. subordonate fa ă de intrarea principală sau de edificiul cel mai important din incintă. de la intrarea principală sau de la biserică. spa iile verzi aferente vor avea un specific propriu. castani porceşti. de arbuşti sau astfel de spa ii înconjurate de treiaje cu plante că ărătoare. sau în jurul edificiului central. dar şi specii de foioase precum: tei. se recomandă realizarea de terenuri umbrite sau însorite pentru gimnastică sau sporturi uşoare. Planul de sistematizare al unui cimitir este bine organizat. paltini. cantonate în special în zonele de odihnă pasivă (bănci. flancate de planta ii sobre. de afec iunile care se tratează în cadrul acestora. Frecvent pentru aceste planta ii sunt folosite specii de tuia. drumuri interioare de acces auto etc. reduse doar la aliniamente de arbori. . capelă sau un monument memorial. separarea diferitelor amenajări precum parcări. bine delimitată. Aleile vor fi cât mai orizontale sau vor avea o înclinare mică. Pentru institu iile în care sunt trata i bolnavii ce suferă de surmenaj sau de oboseală se amenajează locuri de odihnă cu vederi panoramice. se pot amenaja voliere cu păsări decorative sau cu păsări cântătoare. a plantelor cu flori mirositoare sau a plantelor aromatice. molid. Astfel. bazin de înot cu plajă însorită sau semiumbrită.Vegeta ia lemnoasă de ine un procent important din suprafa a spa iului verde. Nelipsite vor fi şi suprafe ele mari acoperite cu gazon precum şi parterele cu flori. ce au efect liniştitor. Cu ajutorul vegeta iei lemnoase sau a diferitelor chioşcuri.

şi eventual cu un aliniament de arbori de mărimea a III-a. Amplasarea unei grădini botanice se va realiza în aşa fel încât să fie cât mai departe de zonele industriale sau de alte elemente indezirabile (groapă de gunoi. cu multe denivelări. Aici sunt reunite atât elemente ale florei autohtone cât şi ale florei exotice. la aclimatizarea diferitelor specii în vederea introducerii în cultură. să existe mijloace de transport în comun.16. dar şi în punctele cheie. alimentară. Accesul vizitatorilor trebuie să fie comod. saschiul (Vinca minor). fiecare panou având o hartă clară cu sectoarele şi construc iile prezente aici. să poată fi realizat pe jos.. se execută lucrări de excavare. Sistemul de drumuri. industrială sau medicinală a plantelor. în afară de cele amintite. şi obligatoriu cel pu in un curs de apă. de taluzare sau de înăl are a unor zone. ce nu necesită condi ii deosebite de cultură şi îngrijire (Iris sp.16. de recreare şi decorativă. Ca specii lemnoase frecvent folosite. mai ales la intrarea principală sau şi la intrările secundare. halde. Vegeta ia lemnoasă dintre locurile de veci este constituită din arbuşti. Microrelieful. Alături de acestea sunt folosite şi numeroase specii de plante floricole perene rustice. În cazul în care terenul nu este prea frământat. Paeonia sp. Convallaria majalis etc. amenajate după diferite criterii: după zonele geografice ale ării sau ale Globului. sanitar şi decorativ. arborii fiind evita i. Pentru realizarea de microsta iuni cât mai diferite. în special cei urcători şi cei din grupa Polianta. surse de zgomot puternic).). Grădinile botanice Reprezintă teritorii de diferite mărimi. datorită ac iunii nefavorabile a rădăcinilor acestora pe parcursul creşterii. sau dacă distan a fa ă de centrul populat este mai mare. fără ca acesta să treacă de prea multe ori prin acelaşi loc. sanitară. În acest sens este obligatorie pozi ionarea de panouri explicative. din specii sempervirescente. Realizarea acestor colec ii de plante serveşte: la cunoaşterea florei autohtone şi a celei din alte regiuni. sunt: trandafirii.Perimetrul se recomandă să fie împrejmuit cu un gard viu. Conceperea şi realizarea grădinilor botanice sunt realizate astfel încât func ia ştiin ifică să se îmbine cu cea educativă. terenul pe care se realizează o grădină botanică trebuie să aibă un microrelief cât mai variat. Chrysanthemum sp. pentru realizarea acestor denivelări. Aster sp. din cele mai îndepărtate col uri ale Lumii. caprifoiul (Lonicera japonica). situate în intravilan sau în extravilan.. după considerente ştiin ifice (taxonomice). iedera (Hedera helix). Lupinus sp. utilită ile şi căile de acces. înfiin ându-se în acest scop diferite sectoare. de maximă circula ie. Spa iile verzi cu profil specializat 6.. precum şi cu pozi ia în care se află vizitatorul în acel moment. dar şi culturaleducativ.. care adăpostesc colec ii de plante realizate în principal în scop ştiin ific. după importan a decorativă. Narcissus sp. la instruirea cultural-educativă a popula iei sau la constituirea unui cadru plăcut pentru recrearea şi odihna publicului larg. influen ează organizarea grădinii botanice pe sectoare. de recreare. corespunzătoare diverselor specii de plante sau pentru crearea diferitelor ambian e care să sugereze medii naturale sau scene de peisaj specifice. Orice grădină botanică trebuie să aibă o sistematizare judicioasă a teritoriului. Sedum sp. Sempervivum sp. alei şi poteci trebuie să asigure vizitatorului accesul în toate zonele şi parcurgerea unor trasee variate. după concep iile . 6.1.

Sectorul plantelor de cultură. la exterior. numit şi colec ia botanică. medicinale etc. sectorul plantelor de cultură. licee sau a alte unită i de învă ământ. ierbar). respectiv în sere încălzite sau semiîncălzite. de la cele inferioare. Polianta. şi compartimente ale diferitelor grupe de soiuri (nobili. întâlnite cel mai des în sistematizarea unei grădini botanice. fie se desfăşoară între cele două elemente. Aici sunt cultivate speciile de plante cu cel mai mare efect decorativ. Sectorul plantelor decorative este situat fie la intrarea principală. treiaje. ce întră în componen a fundalurilor şi încadrărilor. În sectorul florei României sunt prezentate plante specifice diferitelor regiuni. sectorul administrativ. sunt reunite speciile dintr-un anumit continent sau o anumită regiune (flora mediteraneană. În sectorul sistematic sunt reunite specii dintre cele mai diferite. vernală. pentru a face posibilă dispunerea firească a speciilor. folosindu-se succesiv specii cu înflorire prevernală. până la cele superioare (ultimele fiind . Ansamblul peisagistic al rozariului este realizat cu ajutorul arborilor şi arbuştilor. folosindu-se diferite dotări specifice grupelor de soiuri: spaliere. şi implicit expozi ii foarte diferite. Pe lângă marea majoritate a speciilor exotice plantate care rezistă la condi iile climatice locale. tehnice. Aici se regăsesc plante alimentare (cereale. se eviden iază: sectorul plantelor decorative. sunt frecvent utiliza i arbuştii sempervirescen i de talie mică sau chiar mici grupuri de conifere. cu o organizare mai simplă (de obicei de la muşchi şi ferigi). rozariul sau sectorul trandafirilor este realizat după principii sistematice. Realizarea planta iilor floricole. melifere. Ca sectoare. sectorul sistematic. englezeşti. flora Asiei etc. serele. Acest sector prezintă un maxim de interes începând cu sfârşitul lunii mai şi până în octombrie. Sectorul plantelor spontane folositoare. ce au drept scop eviden ierea cromaticii sau habitusului diferitelor soiuri. în care se găsesc speciile spontane ale genului Rosa.). Acest sector prezintă cel mai variat microrelief. dar şi publicului larg. Acest sector este destinat în principal lec iilor în natură organizate de cadrele didactice din şcoli. mai ales în ceea ce priveşte altitudinea. sectorul plantelor acvatice. grupează specii de plante cultivate ce au întrebuin ări în diferite ramuri ale activită ii umane. fie în fa a clădirilor importante (birouri. Fiecare plantă sau grup de plante prezintă panouri cu explica ii cu privire la calită ile şi întrebuin ările specifice. ine cont de asigurarea continuită i înfloririi. plante aromatice. urcători. ce au diverse întrebuin ări. sub formă de aranjamente florale minu ios concepute precum şi arbuşti floriferi sau sempervirescen i. estivală sau autumnală. sectorul plantelor spontane folositoare. hibrizi floribunda etc. diverse suporturi sau chiar ziduri. vara îngropate în sol. leguminoase. rădăcinoase). şi iarna protejate în spa ii adăpostite. În sectorul florei Globului. ce favorizează dispunerea sistematizată a soiurilor de trandafiri.şi modalită ile de realizare a grădinilor unei epoci sau a unei culturi (tipuri de grădini) etc. pot fi cultivate şi specii sensibile la frig. sau arbori cu efect decorativ deosebit. hibrizi Polianta. eviden iază specii vegetale valoroase din ara noastră. grădina japoneză. forme de relief sau a celor mai importante unită i de vegeta ie. Rozariu-ul. rozariu-ul. de parc. existând în cadrul acestuia diferite compartimente precum: compartimentul trandafirilor sălbatici sau de peisaj. dar în containere. pergole. Ca solu ii de amenajare se adoptă o compozi ie geometrică. în acest sector. arhitecturală. care în mod normal rămân neobservate în natură de către oameni. muzeu. sectorul florei diferitelor zone geografice. Aici sunt puse în aten ia publicului plante.). Pentru realizarea unei diversită i texturale sau cromatice chiar în interiorul colec iei de trandafiri. aranjate în func ie de taxonomia regnului vegetal.

fiind folosite specii lemnoase din Extremul Orient. când multe din speciile vegetale tropicale înfloresc şi când celelalte sectoare (exterioare) nu mai au atractivitatea din timpul primăverii. eventual un mic templu şi nelipsitul bazin cu lotuşi şi peşti decorativi. este dispus de regulă. poartă torrii. Complexul de sere. 6. Acest sector este destinat cu precădere specialiştilor sau elevilor şi studen ilor ce înva ă în unită i cu profil biologic. Ca sectoare specifice se pot aminti: vegeta ie ini ială. decorativ şi recreativ. şi adăposteşte colec ii de plante exotice: tropicale. Sistematizarea colec iei implică realizarea diferitelor sectoare. didactic. Prin structura. în apropierea intrării principale. pod arcuit din piatră. Acest complex prezintă sere de dimensiuni diferite în func ie de dimensiunile speciilor găzduite. Vegeta ia forestieră spontană. ornamental. subtropicale.16. arbuşti şi liane) realizate în scop ştiin ific. grădinile botanice îmbină func ia de conservare a diferitelor specii vegetale (rare sau periclitate). acestea fiind grupate după cerin ele ecologice. Suprafa a acestor colec ii variază de la câteva hectare la câteva zeci de hectare. ambian a fiind puternic marcată de elemente de arhitectură proprii acestor culturi: pavilion de servit ceaiul. sera cactuşilor şi a plantelor suculente din regiunile deşertice. Acest sector prezintă un interes ridicat în special iarna. sera orhideelor şi a plantelor epifite. Aceste colec ii dendrologice constituie locul unde se realizează primele încercări de aclimatizare a speciilor forestiere de interes forestier. pajişti. prin solu iile de amenajare adoptate. colec ie de trandafiri. pădure mixtă. sera rezervată expozi iilor florale. Parcurile şi grădinile dendrologice Parcurile dendrologice (arboretumuri) şi grădinile dendrologice reprezintă colec ii de specii lemnoase (arbori. sera plantelor acvatice tropicale. pasul chinezesc din dale de piatră. clădiri administrative. Grădina japoneză. sera azaleelor şi cameliilor. sau mai rar. ocupă procente importante şi conferă nota generală a arboretumului. uneori chiar un miniparc zoologic. după zona geografică de provenien ă. Sectorul plantelor acvatice se prezintă sub forma unui bazin sau complex de bazine. mediteraneene. industrial sau alimentar. ce a constituit nucleul înfiin ării colec iei.monocotiledonatele). în care sunt create condi ii cât mai propice dezvoltării speciilor proprii mediului mlăştinos sau acvatic. şi prezintă un microrelief variabil pentru realizarea de microsta iuni cât mai diferite necesare aclimatizării şi cultivării numeroaselor specii lemnoase autohtone şi exotice. este un sector aproape nelipsit din orice grădină botanică. sera colec iilor. sera plantelor din regiune mediteraneană. sera înmul itor. cu cea de recrearea a popula iei şi nu în ultimul rând cu func ia decorativă. lanterne de piatră. se deosebesc: sera palmarium. pădure de foioase. cu cea de educare a publicul şi de cultivarea acestuia pentru frumos. Astfel. ce grupează speciile forestiere în func ie de condi iile ecologice pe care le reclamă. pepinieră. prin universul vegetal pe care îl reunesc cu scopul de a-l oferi vizitatorilor sub forma diferitelor „spectacole de formă şi culoare”. amenajările de aici fiind realizate în maniera stilului sino-japonez. Cursurile şi suprafe ele de apă constituie elemente importante în realizarea de sta iuni de luncă sau a unor peisaje deosebite. pădure de răşinoase. .2. sau din alte regiuni calde ale Globului. verii sau toamnei.

De regulă.5 ha. Grădinile şi parcurile zoologice Acestea reprezintă teritorii. Dintre cele mai importante parcuri şi grădini dendrologice din ara noastră. Hunedoara). vegeta ie specifică) şi la care separarea fa ă de vizitatori să se realizeze prin diferen e de nivel sau şan uri cu apă.5 ha. al XVIII-lea. cu o suprafa ă de 34 ha. în ceea ce priveşte frumuse ea. înfiin at în 1880. care adăpostesc colec ii de animale din diverse regiuni ale Lumii. 6. pentru a completa ambientul. fiind condi ionate de existen a vegeta iei ini iale şi de microrelieful teritoriului. Timiş). Scopul acestor grădini sau parcuri zoologice este multiplu: educarea şi îmbogă irea cunoştin elor oamenilor de orice vârstă.arboretumul Simeria (jud. strâmte. având în acest sens îngrădiri. a masca zidurile inestetice.16.grădina dendrologică Macea (jud. . clădiri şi instala ii special realizate acestui scop. . vegeta ia lemnoasă şi ierboasă. care să permită o oarecare mişcare de zbor acestora. Bacău).arboretumul Hemeiuş (jud. pentru asigurarea umbrei pe timp de vară. trebuie să ocupe suprafe e importante. bazine. Multe spa ii destinate animalelor sunt prevăzute în mod obligatoriu cu diferite planta ii de arbori. Noile norme de creştere şi îngrijire a animalelor sălbatice în grădinile zoologice. de tipul cuştilor cu gratii. interzic inerea acestora în condi iile improprii ale spa iilor mici. . satisfacerea curiozită ii oamenilor cu privire la lumea animală. păstrarea unor exemplare vii ale unor specii periclitate în încercarea de înmul ire în captivitate a acestora. pentru mărirea valorii estetice a acestor spa ii. solu iile amenajistice adoptate sunt în maniera stilului peisager. gropi de gunoi. înfiin at în 1909. de preferabil într-un masiv forestier şi în apropierea unei ape curgătoare. Amplasarea colec iilor de animale se recomandă să se realizeze în afara perimetrului construibil. aclimatizarea unor animale exotice importante din punct de vedere economic. în care să fie redat cât mai fidel a unui col din mediul natural al speciei respective (grote. Arad). Bacău). înfiin ată la începutul sec. stâncării. având o suprafa ă de 48. este necesară construirea de voliere largi. Pe ansamblu. . pentru mascarea adăposturilor şi refugiilor unor specii de animale. şi reclamă obligativitatea creării de spa ii largi. Vecinătă ile nu trebuie să fie indezirabile. arbuşti sau liane pentru crearea unui mediu cât mai natural speciei respective. înfiin at la începutul sec. curs de apă. realizarea de către biologi a observa iilor cu privire la biologia şi comportamentul unor specii. cu o suprafa ă de 20.arboretumul Bazoş (jud. În cazul păsărilor zburătoare. de tip „microbiotop sau minihabitat”. să nu existe zone industriale. vechimea şi mărimea colec iilor. construc iile sau zonele administrative ce servesc la îngrijirea animalelor şi între inerea instala iilor respective. pot fi amintite: . sau instala ii cu influen e nocive asupra faunei adăpostite. având o suprafa ă de 70 ha. perdele sau garduri mascate cu liane. cât şi pentru amenajările specifice faunei acvatice. . înfiin at în 1908.arboretumul Dofteana (jud. de recomandat cât mai largi. cu o suprafa ă de 60 ha. al XX-lea.3. Delimitările şi separarea între diferite sectoare se realizează prin planta ii masive de arbori şi arbuşti. care va fi folosită atât ca sursă de apă.

De asemenea.sectorul galinaceelor şi columbidelor. lama şi alpaca. .sectorul felinelor mari. pentru a nu constitui un impediment în vizitarea acesteia. cu microbiotopuri amenajate cu grotă. fie cu voliere foarte mari. cinteze. prin plimbare. mierle. unele specii de ra e. gâştele. grauri etc.sectorul stru ilor. ce cuprinde voliere cu fazani.. în care sunt amenajate arcuri largi cu vegeta ie ierboasă şi lemnoasă. cameleoni. . pentru diferite specii de urşi. reprezentat printr-o clădire şi chiar unele sere.sectorul păsărilor tropicale sensibile. Suprafa a unui sector se corelează cu talia şi numărul maxim al animalelor ce se urmăreşte a fi găzduite.sectorul păsărilor răpitoare. cucuvele.sectorul cervidelor şi cabalinelor. lei. stârci. şoimi. Numărul şi tipurile de sectoare ale unei grădini zoologice variază în func ie de mărimea teritoriului. pentru sezonul cald. . despăr ite de vizitatori prin canale cu apă şi diferen ă de nivel. . datorită fie dimensiunilor mari (necesită un spa iu foarte mare pentru decolare) fie faptului că sunt semiîmblânzite.sectorul felinelor şi carnivorelor mici. cu voliere şi vegeta ie. şi pentru răpitoarele de noapte.sectorul rezervat pentru antilope. Spa iile rezervate animalelor vor fi prevăzute cu vegeta ie. . pantere. canari. în special forestieră. cu luciu de apă şi vegeta ie specifică. pentru speciile care nu pot părăsi locul. .sectorul păsărilor de baltă. trunchiuri de arbori. . prevăzut cu arcuri largi descoperite. în care sunt găzdui i: elefan i. stânci. elan. care să permită o mare libertate de mişcare exemplarelor de cerb carpatin.).sectorul reptilelor. cum sunt bufni e. să nu deranjeze popula ia din marginea centrului populat. pelicanii.sectorul marilor ierbivore. carnivore mici. pot fi amintite: . căprior. de numărul de specii. pentru sezonul rece. cerb lopătar. cât şi spa ii largi. iluminare şi chiar vegeta ia caracteristică mediilor diferitelor specii de: broaşte estoase. uli.. galinacee etc. pentru speciile sălbatice care nu pot părăsi incinta (berze. zimbrii etc. şi padocuri acoperite. girafele. câini dingo. râşi. ovine. porumbei sălbatici sau de ornament. constituit dintr-o clădire. .) sau spa ii deschise. turturele. bazin. ciufi. cormorani.sectorul primatelor. găini de ornament. gheparzi etc. cu zone largi amenajate pentru tigri. păuni. libere. Accesul trebuie să fie posibil şi cu ajutorul mijloacelor de transport public. ce adăpostesc pisici sălbatice.Distan a fa ă de localitate nu trebuie să fie prea mică. pentru inerea acestora în sezonul hibernal.. . umiditate. pescăruşi etc. în aer liber. asini etc. de amenajările respective. şopârle.: . dromaderi. şerpi sau crocodili. care asigură accesul unui segment important de vizitatori. cât mai apropiată de regiunile de origine ale animalelor. caprine. . pentru ca eventualele mirosuri urâte sau zgomotele produse de unele animale. În ceea ce priveşte sectoarele ce se pot realiza. în care sunt amenajate vivarii unde sunt reproduse condi iile de temperatură. pentru sezonul estival. vulpi. distan a nu trebuie să fie prea mare. bivoli. bibilici. . pentru vizitatorii ce aleg accesul pe jos. pentru men inerea în condi ii controlate de temperatură şi umiditate a diferitelor specii de păsări exotice precum: papagali.sectorul urşilor. ce cuprind atât spa ii adăpostite şi încălzite. ren. Fiecare sector va cuprinde spa ii ce adăpostesc animale înrudite (ierbivore mari. pume.) sau animale din acelaşi tip de habitat (de baltă.. ierbivore mici. iguane. lupi. zebre. jderi etc. cai sălbatici. alpin şi subalpin etc. precum lebedele. . mici palmipede. cu voliere pentru răpitoare de zi precum: vulturi.

care să găzduiască specii locale de importan ă cinegetică. 6. dar în raza de deservire a localită ii. pot cuprinde chioşcuri pentru odihnă. şi amenajările pot fi de maniere şi complexită i diferite. datorită unui obiectiv interesant sau pitoresc.Pe lângă aceste dotări în care vizitatorul vede animalele vii. Aleile se dimensionează în func ie de fluxul maxim de vizitatori. un curs de apă. indiferent de amenajările realizate şi speciile găzduite aici. fântâni. deoarece mul i vizitatori pentru a atrage animalele sunt tenta i să ofere mâncare acestora. suprafe e pentru diferite sporturi sau activită i. Aceasta prezintă o re ea de drumuri rustice. iar traseele indicate trebuie să permită publicului vizionarea exponatelor într-o succesiune logică. un sit istoric (ruinele unei cetă i). având colec ii şi expozi ii de anatomie comparată. Amenajările necesare odihnei (băncile) vor fi prezente în toate sectoarele. Amenajările şi transformările realizate în cadrul acestor păduri se fac cu interven ii minime asupra elementelor naturale. de zoologie. de atenuare a zgomotelor spre incinta şi dinspre incinta grădinii. şi sunt reprezentate prin masive forestiere mai mari de 100 ha. nisip sau alte materiale locale. pentru evitarea aglomera iei în zonele intens solicitate. a unor peluze întinse de gazon. parcul-pădure) este situată în imediata vecinătate a perimetrului construibil. sau a aranjamentelor florale. care să permită realizarea de amenajări peisagistice corespunzătoare creării unei ambian e cât mai plăcute pentru vizitatori. evitându-se degradarea cadrului natural sau eventualele discrepan e între acesta şi diferite construc ii. acoperite cu pietre. Alte amenajări. având produse care să nu dăuneze animalelor.17. pot exista în incintă şi muzee. şi pădurea de recreare sau pădure de agrement. Zona perimetrală se recomandă să dispună de o centură verde. se vor prevede spa ii largi. cişmele cu apă potabilă. în care sunt realizate diferite amenajări şi instala ii necesare recreării locuitorilor. În toate zonele parcului trebuie să primeze spa iile verzi. un punct de belvedere asupra oraşului. În unele situa ii poate fi realizat şi un miniparc zoologic. formată din planta ii forestiere. Frecventarea acestei păduri de către locuitori. toalete ecologice. se deosebesc: parcul forestier. este constituită dintr-o zonă forestieră intens frecventată de locuitorii oraşului. de entomologie etc. În unele por iuni ale pădurii-parc. în mişcare. Chioşcurile cu alimente şi răcoritoare se dispun pe tot teritoriul. fapt ce se răsfrânge şi asupra titulaturii acestor păduri. . care să nu depăşească 4%. Păduri de recreare Pădurile de recreare sunt situate în afara perimetrului construibil. În func ie de activită ile ce urmează a se desfăşura în cadrul acestor păduri de recreare. Pădurea-parc (parcul forestier. În zona intrării principale. pădurea-parc sau parcul-pădure. cu rol principal de protec ie împotriva vânturilor dominante. Astfel. de purificare a aerului etc. mediul este par ial artificializat prin realizarea de alei pietonale. precum: un lac. fără prea multe suprapuneri sau încrucişări. acestea fiind cele care contribuie în cea mai mare măsură la frumuse ea unei grădini zoologice. a eventualelor surse de poluare. prin realizarea de grupuri sau a diferitelor compozi ii cu arbori şi arbuşti ornamentali. poteci şi alei de plimbare. şi nu numai. are maximul la sfârşitul săptămânii sau în zilele na ionale de sărbătoare.

reclamă obligatoriu existen a vegeta iei lemnoase. Configura ia şi înclinarea terenului determină în cea mai mare măsură tipurile de amenajări şi costurile pentru construc ia acestora. Cu cât terenul are o pantă mai mică cu atât amenajările vor necesita investi ii mai mici. Criterii privind alegerea teritoriilor destinate recreării La alegerea teritoriilor în vederea amenajării în scopuri recreative. ziduri de sprijin sau alte sisteme pentru prevenirea alunecărilor de teren. . stâncile. terenuri sportive etc. zonele nisipoase. cuprinde pe lângă masivele forestiere respective şi diferite locuri de agrement. Distan a la care sunt situate pădurile de agrement fa ă de oraşe se situează în intervalul 6-50 Km. cu cât terenul este mai înclinat. falezele sau malurile abrupte. topoclimatul. tabere şcolare. pozi ia pe versant. sau de interes turistic. Distan a la care se recomandă a fi situate pădurile-parc fa ă de centrul populat este de 0-20 km. numită impropriu pădure de agrement. iar cele de tipul hipodromurilor sau stadioanelor necesită terenuri plane. se iau în considerare şi posibilită ile realizării de amenajări pentru practicarea diferitelor activită i cât şi costurile minime pentru investi iile ce trebuie realizate în acest scop. solul. Printre dotările şi complexele de agrement frecvent întâlnite aici. hidrografia şi environnement-ul. aceste terenuri fiind indicate pentru campinguri. lipsite de vegeta ia forestieră.17. zone de picnic. căi de acces cu trasee mai lungi.Capacitatea optimă de primire se recomandă să nu depăşească 30-70 locuitori/ha. balnear (izvoare minerale. Ca obiective de interes pentru publicul larg pot fi amenajate: pârtii pentru sporturi de iarnă. puncte de belvedere etc. expozi ia. 6. lac folosit pentru bărci vara şi pentru patinaj iarna. costurile investi iilor pentru amenajări vor fi mai mari. zona pentru plimbare şi zona de regenerare a arboretelor. De asemenea. picnicurilor sau zonelor pentru plimbări. respectiv: funda ii mai profunde pentru clădiri. Un rol important în alegerea locului pentru aceste obiective îl au şi factorii fizici: configura ia şi înclinarea terenului. Aceste terenuri sunt ideale pentru pârtiile de schi. Astfel. şi de 12 ha pentru celelalte oraşe. de nomenclatura adoptată sau de obiectivele de interes aferente acestora. în caz contrar mediul forestier înregistrând o puternică degradare. în unele zone de interes curativ. pot fi ştrandurile şi campingurile. dar chiar şi în cazul celor fără această vegeta ie se pot realiza planta ii care în timp îşi vor exercita func iile specifice. telescaune. a unui râu. Amenajările de tipul campingurilor. Indiferent de specificul pădurilor de recreare. pot constitui inconveniente pentru amenajarea zonei respective sau dimpotrivă chiar atrac ii pentru publicul larg. Distan a la care se realizează aceste amenajări trebuie stabilită astfel încât timpul de transport cu mijloacele de transport în comun să fie de 1.). la aceste păduri se recomandă să fie de 18 ha în cazul municipiilor şi reşedin elor de jude . izvoare termale etc. terenuri de tenis sau de fotbal. se preferă zonele cu vegeta ie forestieră. situate pe malul unui lac. piste pentru biciclete sau pentru role etc. Pădurea de recreare. Norma recomandată pentru fiecare 1000 de locuitori. iar accesul să fie cât mai uşor şi comod.1. telecabine. se recomandă delimitarea următoarelor zone: zona de primire şi odihnă.5-2 ore. Unele elemente naturale precum mlaştinile.

ceea ce înseamnă că roua se va ridica mai repede iar peluzele sau alte suprafe e se vor zvânta mai uşor. Treimea inferioară a versan ilor prezintă un drenaj slab al aerului. sau spa ii adăpostite. Terenurile cu expozi ie estică sunt însorite diminea a. datorită persisten ei mai îndelungate a zăpezii. se recomandă şi crearea de suprafe e de luciu de apă. vegeta ia are aspect veşted. noroi. alunecări de teren. frunze prăfuite sau galbene. plajelor etc. înregistrându-se valori mari ziua şi mici noaptea. La celălalt pol se situează zonele în care se înregistrează precipita ii foarte pu ine. plantele prezintă creşteri foarte mici. această zonă este cea mai expusă vânturilor. avantajează instala iile destinate practicării sporturilor de iarnă. mai umbrită dar este mai ferită fa ă de vânt. ce au un efect benefic pentru zonele din jur. oferind pe ansamblu cele mai bune condi ii de amenajare în scopuri recreative şi de odihnă. iar după amiaza aceste locuri vor fi umbrite. fiind preferate zonele cu amplitudini mici. iar solurile sunt mai uscate decât în treimile inferioare. fiind adaptate uneori chiar şi liniile arhitecturale ale construc iilor. Treimea superioară prezintă cele mai mari extreme.Expozi ia terenului influen ează mersul diurn al temperaturilor locale. temperaturile sunt moderate. Acolo unde se înregistrează cantită i mari de precipita ii apar şi fenomene precum: vremea mohorâtă. dotărilor sau diferitelor echipamente. care prin fenomenul de . Pozi ia pe versant determină mişcările zilnice ale aerului. De asemenea. este necesară realizarea unei re ele de drenare şi eliminare a apei în exces. a aranjamentelor florale sau chiar a grupurilor de arbuşti şi arbori. Por iunea mediană (treimea mijlocie) a versantului are o bună ventila ie a aerului. în care activită ile încep frecvent diminea a devreme. este necesară construirea diferitelor construc ii (chioşcuri. Zvântarea şi uscarea unor suprafe e pot fi favorizate şi prin alegerea de terenuri expuse razelor de soare sau prin îndepărtarea vegeta iei forestiere pe anumite zone. Cantitatea precipita iilor şi implicit umiditatea atmosferică influen ează indirect favorabilitatea anumitor zone. Tot pentru aceste tipuri de instala ii sunt favorabile şi zonele cu orientare vestică. fără extreme mari. este mai rece şi mai umedă. În zonele în care aceste aspecte apar frecvent.. sunt necesare instala ii de irigare a suprafe elor îngazonate. Aceste expozi ii sunt ideale pentru amenajarea ştrandurilor. care vor fi puternic însorite atât la amiază cât şi după amiază. Tot în acest sens. datorită brizei de munte (curen i ascenden i diminea a şi curen i descenden i seara). cu privire la temperatură. sau sunt ideale pentru amenajarea punctelor de belvedere. timpul de expunere la razele Soarelui şi mersul diurn al temperaturii. suprafe e umede improprii. Prezen a şi direc ia dominantă a curen ilor de aer determină atât alegerea teritoriului destinat activită ilor de recreare cât şi amplasarea clădirilor. frunziş sărăcăcios. Orientarea nordică a unor terenuri. Temperatura este condi ionată strict cu expozi ia. astfel terenurile cu expozi ie sudică sunt mai însorite şi înregistrează temperaturi mai mari decât zonele cu altă expozi ie. băl i. temperatura aerului mai ridicată. În acest sens. Astfel de loca ii sunt potrivite pentru campinguri sau tabere şcolare. destinate practicării unor activită i. Pârtiile de schi sau de sanie sunt afectate de vânt. prezen a prafului. iar solul este mai pu in umed. Cu privire la mişcările aerului. pavilioane. care produc disconfort omului ce doreşte să se recreeze. a perspectivelor sau a teatrelor de vară. refugii) pentru a oferii adăpost. vânt. altitudine etc. gradul de expunere a teritoriului. fapt ce determină apari ia altor factori de disconfort precum: atmosfera încărcată cu particule. datorită faptului că direc ia razelor de soare va fi din spatele vizitatorilor.

prezintă o atractivitate foarte redusă. Când o pădure de recreare este echilibrată. filtrare şi transport al apei. iarnă şi primăvară vor fi preferate zonele însorite. liziere). regimul şi tratamentul etc. vor prefera zonele cu soluri bine drenate. Prezen a unei surse de apă este necesară şi pentru activită ile cotidiene. . iaz. incompatibile cu func iile pentru care este amenajat teritoriul respectiv. dată mai ales de amenajările specifice activită ilor de înot. O zonă în care sunt prezente masive forestiere întinse va avea o atractivitate ridicată comparativ cu o regiune săracă în vegeta ie lemnoasă. chimic sau fonic zonele din jur. locurile umbrite şi răcoroase vor avea cea mai mare căutare iar în zilele friguroase de toamnă. 6. pârâu. Impactul cel mai mare este dat de către vegeta ia lemnoasă arborescentă. dar nu neglijabilă. plimbări cu barca sau cu hidrobicicleta. Cu privire la panta şi expozi ia terenului. deoarece în acest caz curen ii reci de aer produc disconfort sau măresc riscul apari iei unor afec iuni respiratorii specifice. Environnement-ul. a zonelor industriale sau a diferitelor instala ii ce poluează fizic. Cabanele şi clădirile ce adăpostesc diferite dotări sau instala ii. precum realizarea igienei corporale zilnice. de temperatura acesteia. ce diminuează calitatea acestora. râu. va avea o atractivitate sporită. apa este importantă sub aspectul calită ii. capătă por iuni dezgolite.spulberare. un teritoriu cu numeroase astfel de elemente. aerisite. este o componentă de bază a unui teritoriu destinat recreării. sau ca sursă de apă potabilă. Cei care doresc să se odihnească. urmată de cea arbustivă şi în cea mai mică măsură. lac). libere (luminişuri. sănătoasă şi este caracterizată printr-o mare diversitate. Suprafe ele pentru patinaj se realizează în locurile cele mai ferite de curen ii de aer. este influen ată de diferi i factori precum: panta şi expozi ia terenului.17. O zonă lipsită de un curs de apă. sau cu o re ea hidrografică foarte bună. aşa cum este cazul gropilor şi platformelor de gunoi. şi din contră. a fermelor de animale. prepararea hranei. Capacitatea de primire a unei păduri sau a unor por iuni din cadrul acesteia. compozi ia şi vârsta arboretelor. natura solului. În acest sens. a instala ii de decantare a apelor uzate etc. prezen a şi reparti ia suprafe elor deschise. se recomandă să aibă intrarea principală orientată opus direc iei dominante a vântului. condi ionează într-o măsură foarte mare calitatea unei zone destinate recreării şi fluxul de vizitatori înregistrat aici. care este dată de natura sursei (izvor. Se recomandă ca vecinătă ile zonelor de agrement şi de recreare să nu fie indezirabile. Sistematizarea pădurilor de recreare Sistematizarea şi amenajarea pădurilor de recreare sunt realizate în func ie de situa ia concretă din zona respectivă. În zilele călduroase de vară. suprafe ele expuse vântului sunt evitate de către vizitatori. atunci aceasta este şi primitoare. marea majoritate a vizitatorilor vor prefera zonele cu pantă mică şi cele cu expozi ii adăpostite.2. de modul de captare. de o acumulare mai mare sau mai mică. schi nautic etc. Natura vegeta iei existente ridică sau diminuează calitatea zonei respective. Hidrografia teritoriului. situl sau vecinătă ile. să practice diferite jocuri sau activită i de picnic. respectiv zonele cu mici luminişuri sau poieni. De regulă. pentru instalarea păturilor sau a corturilor. de cea ierboasă. poieni. pescuit. de poten ialul teritoriului.

de motiva iile şi aprecierile lor. ce calmează şi relaxează vizitatorul. în care varietatea formelor şi texturii trunchiurilor. În orice situa ie nu se va permite intrarea autovehiculelor pe o distan ă prea mare în pădure. în func ie de activită ile ce se urmăresc a se desfăşura. dau peisajelor un pitoresc aparte. ce induce plictiseala şi pasivitatea. Tot aici se realizează şi o re ea de căi de acces rutier. Regimul şi tratamentul se adoptă pentru fiecare pădure. cu locurile de parcare aferente. care determină o scădere a densită ii. Aceasta capacitate se poate men ine până la exploatare. Printre aceste amenajări sumare se numără: potecile pentru plimbare. şi este favorabilă pentru plimbări. Pădurile naturale sunt acele păduri în care este păstrat integral specificul arboretului. are aspectul unei păduri falnice. Codrul regulat vârstnic. dispuse pe anumite trasee. impresia puternică asupra publicului având-o în special coloritul de toamnă al speciilor de foioase. în func ie de fenofazele speciilor respective. O dată cu efectuarea primelor opera iuni culturale. Crângul compus are rezisten a cea mai mare la ac iunile popula iei.În ceea ce priveşte compozi ia arboretelor. elemente ce stânjenesc sau reduc total accesul vizitatorilor în pădure. dar în zilele geroase cu chiciură. cu luminişuri sau poieni având dotări pentru practicarea unor jocuri. Se consideră că în orele cu frecven ă maximă. ce au un efect peisagistic major./ha). construc ii şi echipamente uşoare necesare pescuitului sau vânătorii în perioadele şi la speciile permise. bine pusă la punct. Pădurile pentru plimbare au dotări mai numeroase şi mai elaborate. Iarna se remarcă răşinoasele. Sub raportul vârstei. fiind de nepătruns datorită numărului mare de tulpini sub iri şi lăstari. indiferent de specie. dar reprezintă zone ideale pentru hrana şi adăpostul faunei din zonă. datorită vizibilită ii foarte bune. publicul larg le preferă pe cele amestecate. ce conferă vizitatorilor siguran ă şi înlătură sentimentul rătăcirii. capacitatea de primire începe să crească. densitatea să nu depăşească 50 vizitatori/ha. Pădurile de răşinoase sau cele de foioase pure au un aspect monoton. de aceea se recomandă să se creeze şi astfel de trupuri de pădure. în care ambian a naturală sau aparent naturală este conservată. iar amenajările care se realizează vor fi foarte sumare. Vara aspectul diferitelor nuan e de verde. cu echipamente şi panouri informative pentru practicarea diferitelor exerci ii fizice. o mărire a spa iului dintre exemplare sau dispari ia ramurilor laterale joase prin fenomenul de elagare. pădurile sub 40 de ani au o capacitate de primire nulă. ce are o densitate mică (200-500 buc. mai ales atunci când sunt încărcate cu zăpadă. . datorită densită ii foarte mari de exemplare şi a elagajului inexistent. în acest scop fiind amenajate locuri speciale de parcare. de aceea se recomandă crearea acestora în zonele intens frecventate din apropierea centrelor populate. Pădurile parc prezintă un grad foarte mare de artificializare şi echipamente ce le apropie de spa iile verzi urbane.. pentru a nu fi afectat aspectul natural al pădurii. asociat cu zgomotul frunzişului în adierea vântului conferă arboretului o estetică vizuală şi sonoră aparte. a culorii frunzelor etc. păduri pentru plimbare şi păduri parc. Aceste caracteristici diferă mult pe parcursul unui an. speciile de foioase cu ramuri sub iri capătă „haine” deosebite. Aceste dotări vor fi discrete. În func ie de atitudinile şi comportamentul vizitatorilor. Arboretele tratate în crâng au o densitate mare. la agresiunile vizitatorilor. cu o re ea bine reprezentată de poteci şi locuri pentru sta ionare. s-au propus trei mari tipuri de amenajări recreative ale pădurilor cu suprafe e mai restrânse: păduri naturale. luminişuri pentru odihnă.

această zonă de primire şi odihnă poate fi dispusă în centrul acesteia sau spre periferie. cişmele. să fie drenat. acestea limitându-se la echipamentele turistice corespunzătoare plimbării. numită şi zonă de primire şi şedere sau zonă forestieră de tranzi ie. Arboretele vor avea consisten ă moderată. Atractivitatea acestei zone se realizează prin aspectul îngrijit al tuturor elementelor prezente aici dar poate fi mărită prin punerea în eviden ă a unor arbori cu vârstă sau dimensiuni deosebite. de cca. cu investi ii mai reduse. prin împăr irea pe anumite zone. Zonele cu soluri reci şi umede. astfel încât coronamentul să fie uşor întrerupt. repaus etc. solul să fie de culoare închisă pentru a se încălzi uşor sub ac iunea razelor de soare. Se recomandă ca în acest perimetru să existe cel pu in un curs de apă sau un luciu de apă şi să se urmărească posibilitatea creării de numeroase luminişuri. sau prin realizarea de amestecuri de specii lemnoase cât mai variate. recomandându-se evitarea tăierilor rase pe suprafe e mari sau aplicarea masivă a unor fitoncide. camping. destindere şi pentru activită i de picnic. fiind astfel organizată. zonele cu ân ari sau al i factori de disconfort.Pădurile de recreare se sistematizează. şi prezintă diferite construc ii. Aici nu sunt necesare amenajări speciale. de cei care evadează din cotidian. odihnă. echipamente sanitare şi de igienă. pentru crearea a cât mai multe intrânduri (alveole). Dotările prezente aici vor fi obligatoriu: puncte cu apă potabilă (fântâni. vor fi evitate de vizitatori. a tunderii regulate a pajiştilor şi peluzelor cu iarbă. 75-80% din suprafa a pădurii şi prezintă amenajări mai modeste. obiectivele etc. De preferat ca aici. Tocmai de acest fapt depinde interesul mare pe care-l acordă publicul acestei zone. amenajările. reprezintă cca. insistându-se în mod special asupra cură eniei. ce trebuie să fie ireproşabilă. pentru linişte. ce vor fi tratate diferit în ceea ce priveşte dotările. Aceasta este zona preferată de marele public. În situa ia în care această zonă este situată spre periferie se recomandă ca liziera masivului să fie cât mai sinuoasă. aer curat. acest lucru favorizând. Această zonă este situată în imediata apropiere a drumurilor principale de acces. izvoare). terenuri de joacă pentru copii. Zona de plimbare. a strângerii tuturor resturilor vegetale etc. instala ii sau echipamente. ce sunt mult căutate de grupurile familiale care vin la picnic. În raport cu întreaga pădure. încât să primească cât mai bine şi un număr cât mai mare de vizitatori. Zona de primire şi odihnă. în func ie de re eaua de drumuri şi de întinderea masivului. pe de o parte instalarea unei pături erbacee continue formate în special din graminee. prezintă ponderea cea mai mare. să aibă o textură uşoară. coşuri de gunoi prevăzute cu saci menajeri. 15-20% din totalul masivului forestier respectiv. zona de plimbare şi zona de regenerare. mult căutate şi apreciate de publicul larg. soluri scheletice. are un grad mai mare de artificializare şi prelucrare. cu forme interesante. păstrându-se nealterat caracterul natural al pădurii. Regimul şi tratamentele aplicate vor fi cele specifice tipului respectiv de pădure sau obiectivelor de produc ie stabilite. informării turiştilor cu privire la existen a diferitelor obiective sau puncte pentru repaus sau picnic. Aici pot fi practicate şi diferite sporturi uşoare sau sporturi de masă. Toată această zonă va fi supravegheată şi îngrijită permanent. frumuse ea naturală fiind motivul principal pentru care oamenii aleg pădurea ca loc de odihnă şi refacere. Aceste zone sunt: zona de primire şi şedere. Circula ia auto este interzisă sau cel mult permisă la nivelul câtorva por iuni de drumuri principale. . şi pe de altă parte desfăşurarea în condi ii favorabile a activită ilor de picnic.

circula ia vizitatorilor sau eventualele pagube inerente. fiind total protejate. dispersate în cadrul celorlalte două zone. prin creşterea accesibilită ii şi atractivită ii pădurii. puncte cu vederi panoramice. Potecile sunt destinate doar plimbărilor pe jos.3. iar la începutul fiecărui traseu se va plasa un panou informativ care să furnizeze date cu privire la itinerarul general. Echipamentul pădurilor de recreare Totalitatea lucrărilor. Căile de acces şi circula ie Drumurile pentru plimbare sunt concepute special pentru destindere şi plimbare. dificultatea. Printre echipamentele de bază se numără: căile de acces şi circula ie. Traseul acestor drumuri se recomandă să aibă caracter de circuit închis. camping). monumente. este constituită din diverse suprafe e. echipamentele pentru destindere şi odihnă pasivă. ruine.17. arbori deosebi i. han. respectiv 4-10 km/100 ha. restaurant. cu excep ia transportului materialului lemnos provenit din exploatări. pot avea por iuni comune. asigurând accesul facil al vizitatorilor fără riscul de a se rătăci. smulgerea sau tăierea puie ilor. nu prea lungi şi nu prea înclinate.5-4 m. Aceste echipamente măresc capacitatea de primire a unei păduri prin diversificarea activită ilor ce pot fi desfăşurate de vizitatori. care constituie infrastructura şi care măresc atractivitatea pădurii în ansamblu. având un specific aparte.) şi vor avea amenajate pe cât posibil în . vestigii ale unui castel sau cetă i. şi să fie astfel realizat încât să aibă obiective atractive precum: puncte de belvedere. cu cât mai pu ine tronsoane liniare (care sunt monotone şi plictisesc vizitatorul). atât ca lungime şi cât şi ca itinerar. şi care sunt prezente în toate pădurile de recreare. peşteri. întâlnite doar în anumite păduri. Aceste poteci vor trece pe lângă punctele de interes (izvoare. rezultate prin ruperea. zone cu fructe de pădure etc. lungimea şi durata necesară pentru parcurgerea acestuia. fiind eliminate tasarea solului. Suprafe ele rezervate protec iei stratului regenerativ pot avea mărimi de 2-3 ha şi vor fi împrejmuite şi prevăzute cu panouri explicative pentru informarea publicului larg. forma iuni geologice interesante etc. un număr sau o emblemă. Densitatea optimă a acestor drumuri este de 3%. Potecile vor avea traiectorii sinuoase. care să permită pădurii să îndeplinească func iile recreative. Se recomandă ca fiecare potecă sau traseu să fie marcat printrun semn. restaurant. spre diferite puncte de interes din pădure. prin optimizarea spa iului în general. Echipamentele pot fi de două tipuri: echipamente de bază. au o lă ime optimă de 3. Traseele potecilor vor fi diferite. cu pante domoale.Zona de regenerare a arboretelor sau zona de protec ie a exemplarelor juvenile. reunind până la 5% din suprafa a arboretului. de la o clădire de interes general (cabană. cu scopul ca regenerarea să se realizeze în cele mai bune condi ii. terenurile de joc. construc iilor şi dotărilor de infrastructură care au ca scop mărirea atractivită ii sau realizarea diferitelor facilită i. de la un drum principal sau chiar de la o parcare mai importantă. Aceste suprafe e pot fi incluse în zona de primire sau în zona de plimbare. Obligatoriu aceste poteci vor porni şi se vor sfârşi în zona de primire. cabană. care sunt interzise accesului publicului. sunt deschise şi circula iei autoturismelor dar este interzis accesul autovehiculelor grele. locurile de parcare. şi echipamente specializate. 6.

terenuri ce au în componen a lor o suprafa ă înierbată pentru instalarea cortului. formele regulate şi simetriile. Dimensionate la aceste spa ii vor fi prezente şi mici parcări. În unele zone pot fi folosite pentru poteci şi por iuni de linii parcelare (somiere) sau de exploatare scurte. şi pot fi: terenuri de tenis. cabanelor. vor evita pe cât posibil artificialul. pentru a absorbi cât mai multe autovehicule. pentru evitarea monotoniei traseelor rectilinii prea lungi. în pinten. ce au ocazia să urmărească cursele hipo. Aspectul şi materialele folosite nu vor contrasta cu ambientul.aceste puncte bănci. pentru realizarea unui oarecare adăpost dar şi pentru crearea de intimitate între grupurile ce ocupă suprafe e învecinate. restaurantelor. Este necesar ca parcările să fie uşor accesibile. parcările sau parcajele sunt dispuse în punctele cheie (cabană. . După dispunere şi modul de aranjare a locurilor individuale. Echipamentele pentru destindere şi odihnă pasivă sunt echipamente relativ simple. dispuse în apropiere. Pistele pentru călărit vor avea trasee diferite fa ă de potecile destinate plimbărilor pe jos. coş de gunoi. în cazul celor situate în apropierea campingurilor. atunci când sunt repartizate corespunzător în interiorul pădurii. loc pentru focul de tabără. ce vor oferi protec ie şi intimitate pentru grupurile de vizitatori cantonate în vecinătă ile parcărilor. respectiv grupuri de arbuşti. Aceste terenuri se recomandă a fi prevăzute cu gard viu sau grupuri de arbuşti. Terenurile şi dispozitivele de joc sunt diverse. groapă sau container pentru gunoi etc. locuri de odihnă sau alte instala ii necesare efectuării de mici popasuri sau activită ilor de picnic. Amenajările acestora trebuie să evite betonul sau asfaltul. Tot din această categorie de echipamente fac parte şi mici cabane sau chioşcuri dispersate. Locurile de parcare. vor fi marcate şi semnalizate mai ales locurile de intersec ie cu drumurile deschise circula iei auto sau cu potecile pentru plimbare. Pe parcursul traseului vor fi amenajate obstacole specifice hipismului. de regulă sub diferite grupuri de arbori pentru a fi umbrite. înierbările sau alternan a por iunilor dalate cu cele înierbate. legate printr-o re ea de itinerarii şi poteci multiple. în devia ie fa ă de drum (paralel cu drumul) şi alveolare (ce pot găzdui grupuri mici de autovehicule). fântâni sau alte surse de apă. ce permit vizitatorilor o libertate totală in alegerea modului de petrecere a timpului liber. şi să se folosească materiale cu aspect natural. pietrişul. masă cu scaune sau bănci. hanurilor sau chiar la liziera pădurii. sau pot fi mici. capătul drumului principal). vatră din piatră pentru foc. având o lă ime mai mare şi pantă cât mai mică. şi sunt obligatorii pentru limitarea circula iei automobilelor în pădure şi pentru diminuarea poluării cauzată de gazele de eşapament. parcările pot fi: în ciorchine. diverse amenajări pentru jocul copiilor. fiind mult apreciate de vizitatori. şi variază în func ie de microrelieful specific. miniterenuri de fotbal. Parcările vor fi încadrate sau se vor masca cu vegeta ie. de amploarea investi iilor. pe ansamblu. un număr cât mai mare de autovehicule. camping. Aici se încadrează micile terenuri necesare instalării a una sau două familii în vederea desfăşurării activită ilor specifice de picnic. Parcările pot fi mari. de 2-3 maşini. respectiv nisipul. WC-uri ecologice. De asemenea se pot realiza por iuni paralele ale traseului pentru călărie cu trasee destinate plimbării. dalele de piatră. în special pe latura vântului dominant. spa ioase şi capabile să absoarbă. peluze pentru golf.

6. oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiin ifice. în care acestea să aibă senza ia de libertate şi în care animalele trebuie să evolueze cât mai normal. a resurselor naturale şi a celor culturale asociate. se urmăreşte ca teritoriul respectiv să fie men inut în forma sa naturală. incompatibilă scopului atribuit. sau parcurile cu specii de vânat autohton. De asemenea. protec ia ecosistemelor. recreative şi turistice. prevenirea şi excluderea oricărei forme de exploatare a resurselor naturale şi a folosin elor terenurilor. speologic. pedologic sau de altă natură.18. cu por i şi căi de acces pentru personalul ce deserveşte această zonă.The International Union for the Conservation of Nature . Miniparcurile zoo sunt mici complexe de arcuri în care sunt realizate copii reduse ale biotopurilor specifice diferitelor animale.18. hidrologic. geologic. cu amenajări folosite la observarea acestor specii. Astfel spus. cu aspect cât mai natural. având un management bazat pe instrumente legale sau alte mijloace efective (defini ie Uniunea Interna ională pentru Conservarea Naturii . cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspectul fizico-geografic.1. floristic.În categoria echipamentelor specializate intră miniparcurile de animale (miniparcuri zoo). faunistic. paleontologic. conservarea resurselor genetice şi a diversită ii biologice în condi ii de stabilitate ecologică. precum şi cu observatoare sau diferite amenajări necesare ac iunilor de observare pentru publicul larg. Aceste arcuri vor fi împrejmuite cu gard solid din plasă de sârmă.IUCN) Categorii de arii protejate: Rezerva ie ştiin ifică Parc Na ional Monument al naturii Rezerva ie naturală Parc Natural Rezerva ie a biosferei Zonă umedă de importan ă interna ională Sit natural al patrimoniului universal Arie specială de conservare Arie de protec ie specială avifaunistică 6. educative. parcurile vor fi prevăzute cu locuri pentru adăpat şi hrănire. Arii protejate Aria protejată este o arie (zonă) terestră şi/sau marină special dedicată protec iei şi men inerii diversită ii biologice. pentru a nu permite evadarea exemplarelor din specia respectivă. având o înăl ime corespunzătoare. Managementul parcului na ional asigură men inerea cadrului fizico-geografic în stare naturală. Parcurile na ionale Parcul Na ional este o arie naturală protejată al cărui scop este protec ia si conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spa iul biogeografic na ional. .

expozi ii. . Rodna. zona tampon ce îmbracă ultima şi cea mai importantă. zona rezerva iilor integrale. dar pe suprafe e relativ mici sunt incluse şi peisaje transformate de om.teritoriul trebuie să fie întins şi să aibă în cea mai mare parte din suprafa ă peisaje naturale de o mare frumuse e. În România este adoptată următoarea defini ie: „Parcul na ional cuprinde suprafe e de teren şi de ape ce păstrează nemodificat cadrul natural. cu flora şi fauna sa. remarcabile prin frumuse ea şi armonia peisajelor şi sunt constituite dintr-o natură autentic sălbatică. care servesc recreării popula iei. Mun ii Măcinului. în ara noastră sunt constituite următoarele parcuri na ionale: Călimani. . Cheile Nerei . Biotopurile remarcabile prin floră şi faună sunt transformate în rezerva ii integrale sau conduse. drumuri. hanuri sau locuin e izolate. emise de stat sau de un organism instituit special în acest scop.sunt peisaje naturale de mare frumuse e.18. . fără a se prejudicia echilibrul natural Parcurile naturale sunt teritorii relativ întinse.speciile vegetale şi animale. Sistematizarea parcurilor naturale implică crearea următoarelor zone: . în care se urmăreşte conservarea aspectului tipic al regiunii. .unul sau mai multe ecosisteme nu au fost alterate de activită ile umane. muzee cu specific local. pescuitul şi exploatările forestiere sau de altă natură. Parcurile naturale Parcul natural este un teritoriu de o frumuse e aparte. Cheile Bicazului . hoteluri. Piatra Craiului.Valea Cernei. activită ile agricole sau cele pastorale se desfăşoară normal. Cozia. recreării şi turismului”.să aibă forma ii geologice interesante. elemente de etnografie si folclor. cultural şi recreativ. se pot desfăşura activită i artizanale sau ale industriei mici dar care să nu dăuneze mediului. .Beuşni a. . . în scop ştiin ific.Hăşmaş. şi Semenic – Cheile Caraşului.să facă obiectul unor măsuri speciale de protec ie. beneficiind de o protec ie suplimentară.să fie interzisă vânătoarea.să fie deschis turismului organizat. destinate cercetării ştiin ifice. Sistematizarea unui parc na ional implică realizarea a trei zone: zona periferică (de preparc) în care sunt situate mici localită i şi în care ecosistemele sunt mult denaturate. floră şi faună intacte. care grupează o serie de atrac ii turistice.vizitatorii sunt admişi în condi ii deosebite.se prevăd măsuri speciale pentru eliminarea exploatărilor sau a altor activită i umane cu efecte distructive. vile. Ceahlău. Domogled . construc iile (case. neatinse de activită ile umane. educativ. conforme cu peisajul.Parcurile na ionale sunt teritorii relativ întinse în care: . vegeta ie. educativ şi recreativ.zona exterioară. Condi iile care trebuie să fie îndeplinite de un parc na ional: . Retezat. În prezent. . 6. activită ile de turism vor fi bine organizate. specifice. cabane) trebuie să se supună unor reguli estetice proprii. se recomandă să existe o infrastructură bine pusă la punct de capacită i de cazare.2. . respectiv fenomene naturale originale. unită ile geomorfologice şi biotopurile prezintă un interes deosebit sub raport ştiin ific. sate.

6.18. se evită degradarea mediului prin orice mijloc. speologice (tip s) şi zoologice (tip z). paleontologice (tip p). Vânători – Neam . în cadrul acestora nu se recoltează lemn sau alte produse. 9/1973. Bucegi.. lacuri şi cursuri de apă. forestiere (tip f). de importan ă deosebită din punct de vedere al forma iunilor geologice. rezerva ii ştiin ifice. şi nu au acces decât cei ce realizează observa ii şi studii. Mărimea rezerva iilor biosferei este determinată de cerin ele de protec ie şi conservare eficientă a mediului natural şi a diversită ii biologice specifice sunt arii protejate care îmbină conservarea. Rezerva iile naturale conduse sau dirijate fac obiectul unei protec ii speciale în ceea ce priveşte o anumită specie vegetală sau animală. Balta Mică a Brăilei. nu se împuşcă. Rezerva iile biosferei se întind pe suprafe e mari şi cuprind un complex de ecosisteme terestre şi/sau acvatice. potecile vor fi bine marcate pentru turişti.3. În rezerva iile forestiere este permisă exploatarea moderată astfel încât să nu fie alterat mediul. ca parcuri naturale. Por ile de Fier. Rezerva iile Rezerva iile sunt teritorii judicios delimitate. se promovează regenerarea naturală. zone umede cu comunită i biocenotice floristice şi faunistice unice. Rezerva iile naturale sunt constituite din suprafe e de teren şi ape destinate conservării unor medii de via ă caracteristice. După obiectiv rezerva iile naturale pot fi: rezerva ii naturale cu scop definit şi rezerva ii naturale cu caracter general. reprezentând ecosistemele majore ale globului si dezvoltarea durabila. următoarele: Apuseni. rezerva ii peisagistice şi monumente ale naturii. Rezerva iile naturale integrale fac obiectul unei protec ii totale sau absolute.zona protejată este teritoriul ce cuprinde rezerva ii naturale integrale sau conduse. comunită i umane a căror existen ă este bazată pe valorificarea resurselor naturale pe principiul dezvoltării durabile şi armonioase. parcuri naturale (tratate în subcapitolele anterioare). rezerva ii naturale. conform Legii nr. clasifică ariile protejate în 6 categorii: parcuri na ionale. în care scopul principal este cel de a conserva şi proteja biotopurile cu toate componentele sale. Grădişte Muncelului – Cioclovina. mixte (tip m). Nomenclatura din ara noastră. solului. . cu peisaje armonioase naturale sau rezultate din amenajarea tradi ională a teritoriului. servind ca model de dezvoltare pentru medii particulare. În ara noastră sunt constituite în prezent. Aceste rezerva ii nu sunt accesibile publicului. fapt ce implică interven ii dirijate în acest scop. Rezerva iile biosferei formează o re ea mondiala pentru cercetarea si monitorizarea . Rezerva iile biosferei sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protec ia şi conservarea unor zone de habitat natural şi a diversită ii biologice specifice. vegeta iei sau faunei. Acestea pot fi: botanice (tip b). geologice şi geomorfologice (tip g). autovehiculele circulă doar pe anumite drumuri bine precizate. sunt admise activită i de vânătoare dar numai pentru ob inerea unei stări corespunzătoare de echilibru între pădure şi vânat. limnologice (tip l).zona de calm şi linişte cuprinde păduri amenajate normal pentru produc ia de lemn şi pentru turism. ecosisteme modificate sub influen a omului şi care pot fi readuse la starea naturală.

.ecologica si reprezintă zone pentru conştientizare. Monumentele naturii sunt asocia ii sau specii de plante şi animale rare sau pe cale de dispari ie. educa ie si instruire în domeniul mediului. cursuri de apă. care sunt situate în interiorul sau la exteriorul parcurilor na ionale. locuri fosilifere. arbori seculari. parcurilor naturale. chei). Rezerva iile peisagistice sunt suprafe e de teren în care sunt cuprinse asocia ii floristice sau forme de relief de mare valoare estetică. cascade. rezerva iilor naturale. fenomene geologice unice (peşteri. Rezerva iile ştiin ifice sunt constituite din suprafe e de teren şi ape destinate cercetării ştiin ifice de specialitate şi conservării fondului genetic autohton. ştiin ifice sau peisagistice.

2. . ce vor alcătui în final o unitate. ruginiu. Avantajele folosirii vegeta iei lemnoase rezultă din: .1.cerin ele speciilor fa ă de: .îndeplinirea într-o măsură mult mai mare a func iei sanitare. . textura şi forma pe parcursul unui an sau pe o perioadă mai mare de timp. . . ALEGEREA SPECIILOR LEMNOASE PENTRU SPA II VERZI 6. constituind în acelaşi timp şi liantul de armonizare al tuturor elementelor antropice. 6.maleabilitatea foarte mare a conturului plantelor lemnoase. 5 – 10% din suprafa a unită ii de spa iu verde.textura şi profunzimea solului. Vegeta ia lemnoasă reprezintă „materialul principal de construc ie” al unui spa iu verde. Cerin ele ecologice ale speciilor lemnoase Cel mai important aspect care trebuie luat în calcul.vânt. . . . culoarea.rezisten a mai mare a exemplarelor speciilor lemnoase la condi iile de mediu. comparativ cu speciile floricole sau cu cele de gazon. florilor şi chiar a fructelor la anumite specii sau taxoni (inclusiv a texturii suprafe ei coroanei). pentru speciile floricole fiind alocate doar cca. frunzelor.umiditatea atmosferică.factorii ecologici edafici: . . material care îşi schimbă volumul. Prin acest material. .costul mai scăzut al materialului săditor şi al lucrărilor de între inere în timp. Avantajele folosirii vegeta iei lemnoase În constituirea diferitelor unită i de spa iu verde. mai rar liane) intră într-o propor ie de până la 70% (uneori chiar mai mult). care foarte fi liber (propriu speciei respective) sau geometric (când se aplică anumite tăieri pentru ob inerea diferitelor forme dorite).2. roşu sau maro (toamna) la speciile cu frunze căzătoare. .regimul de umiditate din sol. VI. în alegerea speciilor lemnoase este tocmai corelarea condi iilor locale cu cerin ele speciilor respective.fertilitatea solului. volume.lumină.factorii ecologici climatici: . compozi ii.Cap. speciile lemnoase (în principal arbori şi arbuşti.diversitatea foarte mare a nuan elor de verde (vara) şi a celor de galben.diversitatea foarte mare a ramurilor. proiectantul de spa iu verde creează forme. Astfel trebuie avut în vedere: .1. Criterii de alegere a speciilor 6.temperatura aerului. . .

(produc căderea acelor la răşinoase.expozi ie. dar peste un anumit prag are ac iune inhibitoare).altitudine.compuşi fluorura i (provoacă necroze pe frunze. Aceşti factori vor fi lua i în considerare în mod diferit în spa iile verzi urbane. . a produc iei de masă lemnoasă). prevenirea şi combaterea dăunătorilor. . .clorul şi compuşii săi (determină necroze la marginea frunzelor şi cloroze ale esutului foliar).troficitatea solului. .vegetali. .pantă. . .factori geomorfologici: . plantele suculente fiind cele mai sensibile în compara ie cu speciile de conifere. numindu-se şi cea ă oxidantă. 6. considerate cele mai rezistente).2.con inutul de schelet. Rezisten a plantelor lemnoase la noxe În no iunea de noxe intră to i agen ii abiotici cu ac iune dăunătoare asupra organismului uman.fosforul şi compuşii săi (determină reducerea creşterilor.factori poluan i. numite arsuri).dioxidul de carbon (în cantită i mici este stimulator al fotosintezei.monoxidul de carbon (apare ca urmare a arderilor incomplete sau prin disocierea CO2 la temperaturi înalte iar în doze mari ucide pe nesim ite animalele şi omul). în spa iile verzi urbane ce au întindere mult mai mică decât cele periurbane şi în care utilită ile sunt mai facil de realizat.factori biotici: . fertilizare. .configura ia terenului. .animali. determinând în final uscarea arborilor şi arbuştilor). fa ă de cele periurbane.2. .smog-ul este un amestec gazos rezultat în urma unor reac ii de oxidare şi a proceselor fotochimice. . cloroza esutului asimilator. etc. dar şi asupra celui animal sau vegetal.factori antropici: . fiind întâlnit în atmosfera marilor oraşe şi a re elelor de drumuri intens circulate (smogul provoacă la plante necroze. fapt ce influen ează scăderea amplitudinilor termice zilnice sau anuale. . Astfel.compuşii fluorura i (provoacă necroze la nivelul frunzelor numite arsuri. . Dintre aceştia : . În spa iile verzi periurbane ameliorarea acestor condi ii este foarte dificilă iar speciile vor fi alese astfel încât aceste condi ii să corespundă cât mai bine cerin elor ecologice ale speciilor. . dioxidul şi trioxidul de sulf. . .oxidul de sulf.oxizii de sulf: dioxidul şi trioxidul de sulf (determină apari ia de cloroze).. se poate realiza o ameliorare a unor factori prin aplicarea diferitelor lucrări speciale: irigare. . Microsta iunile din zonele urbane sunt mai adăpostite datorită prezen ei unor clădiri ce diminuează intensitatea vântului sau care determină creşterea temperaturii aerului prin fenomene de radia ie.

. Speciile de talie înaltă sunt recomandate pentru: . . subspecie.2. arboretele tinere fa ă de cele mature. cum se integrează în respectiva compozi ie. prezen a necrozelor la nivelul frunzelor determinând diminuarea procesului de fotosinteză.mascarea obiectivelor inestetice (hale industriale. . leziuni la nivelul frunzelor sub formă de pete. intervalul din sezonul de vegeta ie în care ac ionează poluantul respectiv. fenomen înso it mai târziu de nanism şi cloroze. reducerea creşterilor.rezistente Exemple de specii: . arboretele cu consisten ă plină fa ă de cele brăcuite şi cele cu subarboret şi cu 2 – 3 plafoane fa ă de cele fără subarboret sau cele echiene. etc.sensibile . coacăzii. tuia.pigmentări. platanul. .rezistente la bioxid de sulf – alunul. Pulberile acoperă ini ial păr ile aeriene ale plantelor determinând un aspect şi un colorit „deosebite”. .ob inerea unor accente pe verticală în diferite compozi ii.foarte sensibile . Acestea pot fi folosi singure sau în combina ie cu alte specii de talie mică sau chiar arbuşti de talie mare.2. propor ia poluantului în atmosferă etc. din industria extractivă şi de prelucrare a materialelor de construc ii. condi iile de temperatură şi umiditatea aerului.condi ii de mediu – specie. Înăl imea exemplarelor Aceasta este importantă în alegerea. În conceperea unei anumite compozi ii peisagistul trebuie să „vadă” în viitor cum vor arăta.unită ile de spa iu verde urbane de întindere mare. piracanta. din arderea combustibililor solizi şi lichizi. dar mai ales în combinarea şi amplasarea speciilor. 6. În concluzie rezisten ă mai mare o au speciile de foioase comparativ cu cele de răşinoase. Clasificarea plantelor lemnoase în func ie de sensibilitatea acestora fa ă de agen ii poluan i trebuie realizată inându-se cont de specie. chiar un aspect de bronzare a frunzelor).3. ce talie vor avea exemplarele respective.).umbrirea clădirilor. bradul de Caucaz. . stadiu de dezvoltare. frasinul.1.rezistente la plumb – pinul silvestru. La alegerea speciilor se recomandă să se aibă în vedere interac iunea grad de poluare . fiind o caracteristică ce se realizează în timp şi care nu întotdeauna poate fi corectată. industria metalurgică şi chimică. ecotip. zămoşi a de Siria.pădurile de recreare. fabrici.praful rezultă din întreprinderile industriale. .mijlociu rezistente .rezistente la fluor – mesteacănul. Particularită ile biologice ale speciilor 6. In clasificarea speciilor se folosesc ca grade de sensibilitate: . corcoduşul. fenotip.aliniamente.3. . .

Speciile de talie mică şi arbuştii sunt recomanda i pentru: . . obovoidă.. Prunus mahaleb.peste 25 m. . Arbuştii aduc diversitate în unitatea compozi iei fiind foarte aprecia i pentru efectul decorativ deosebit. Thuja occidentalis var. a III-a . care pot fi: arbuşti înal i cu înăl imea între 2-7m. Forma şi desimea coroanei Coroana arborilor se încadrează mai mult sau mai pu in într-o formă geometrică după raportul dintre înăl ime şi diametru. columnară conică (piramidală) globulară (sferică) .realizarea gardurilor vii. a boschetelor. Abies alba.arbuşti. mai mici de 1m. 6. speciile lemnoase volubile.7 – 15 m. şi cea având contur sinuos. Picea abies. conică. ovală.2. Juniperus hibernica. Forma coroanei se remarcă uşor în orice anotimp şi influen ează starea psihică a privitorului. . a prafului. în jurul stadioanelor sau în lungul unei şosele se vor prefera speciile cu coroană columnară sau conică. agă ătoare sau chiar târâtoare. speciile cu înăl imi sub 7 m.15 – 25 m.3. arbuşti mijlocii 1 – 2m. Morus alba.liane. arbuşti pitici.în lungul arterelor. a II-a . precum şi re inerea gazelor de eşapament.arbori de mărimea I . iar pe o alee cu bănci specii cu coroană sferică sau tabulară. cu numeroase tulpini lemnoase ramificate de la bază. 1 sunt date câteva exemple de specii având coroane de diferite forme. Astfel. Populus nigra cv. fastigiata. pentru creşterea în general rapidă şi pentru capacitatea de a înflori la vârste mici. italica. se deosebesc tipul de coroană: cilindrică. . tabulară. Acer pseudoplatanus. că ărătoare. Berberis thumbergi. În tabelul nr. Conven ional speciile lemnoase se împart în 3 categorii: . Larix decidua. De exemplu. Pinus strobus. la care tulpinile pot avea lungimi de la 1-2 m până la 10-20 m şi chiar mai mult. sferică. tabelul 1 Exemple de forme de coroană la diferite specii lemnoase Forma coroanei Specia (taxonul) Thuja orientalis. la care se urmăreşte umbrirea trotuarelor destinate circula iei pietonale. etc. Populus simonii.zonele verzi de mici dimensiuni.2.

Specii cu coroană transparentă sunt folosite pentru: . . mesteacăn. După desimea ramurilor şi bogă ia frunzişului (formă. cireş păsăresc. Speciile cu coroană densă se folosesc pentru: . forma „pendula” la diferite specii precum: fag. 6.aliniamentele stradale.zona de primire a pădurilor de recreare. Populus tremula.aliniamentele stradale din localită ile din regiunea de munte.mascarea obiectelor inestetice. Juniperus communis ssp. Cotoneaster horizontalis.3. . Robinia pseudoacacia var. nana.lângă anumite clădiri care nu trebuie mascate. Juniperus sabina. dud negru. . mai ales în regiunea de câmpie şi coline. salcie căprească. pentru crearea de arborete multietajate sau pentru facilitarea instalării unui covor ierbaceu corespunzător activită ilor de picnic. a prafului şi a vântului. larice. Juniperus horizontalis. . caragană. Această caracteristică are rol important în cadrul compozi iei mai ales în dirijarea efectelor de lumină – umbră.2. varietatea „Globosa” la diferite specii. .pentru crearea fundalurilor necesare altor compozi ii .la echilibrarea volumelor clădirilor învecinate. umbraculifera Carpinus betulus.3. Fagus sylvatica.tabulară ovoidă pletoasă târâtoare Sorbus aucuparia. Pinus sylvestris. având un aspect mai mult sau mai pu in cilindric. mărime şi dispunerea frunzelor) se deosebesc specii ce au coroană transparentă şi specii ce au coroană densă. Tilia cordata. Ulmus minor. ulm de munte. Pinus nigra. frasin. Salix babilonica. pentru protec ie împotriva radia iei solare. Betula pendula. dar la unele specii chiar cu o conicitate pronun ată la bază. dar lângă care este necesară existen a unor exemplare lemnoase. a apari iei diferitelor gelivuri sau alte cauze. Există însă şi numeroase specii sau anumite exemplare la care forma este modificată datorită numeroaselor bifurca ii de la bază (de la o oarecare înăl ime) a torsionării trunchiului (castanul porcesc). Cerasus avium. Forma trunchiului şi culoarea scoar ei Trunchiul speciilor arborescente este în general drept.

Salix babilonica. pendula. ar arul american (Acer negundo) are lujerii violet-bruma i sau salcia plângătoare (Salix babilonica) care are lujeri galbeni. paltin. pentru a accentua intrările sau anumite puncte. mărimea şi culoarea frunzelor Frunzele arborilor şi arbuştilor variază foarte mult în ceea ce priveşte forma. eliptică etc. sau de la albul-cenuşiu al trunchiului de plop alb la scoar a roşiatic-cărămizie a pinului comun. . scoar ă cenuşie o întâlnim la fag (Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus). Culoarea scoar ei variază în limite destul de largi. la marea majoritate a speciilor. Trunchiurile. agă ătoare sau volubile se folosesc pentru completarea liniilor şi formelor rigide ale construc iilor. fie orizontală. tortuosa) sau cornul cre (Corylus avelana f. astfel sângerul (Cornus sanguinea) sau cornul american (Cornus stolonifera) au lujerii colora i în nuan e de roşu. acestea din urmă fiind folosite pe taluzuri. Unele specii au frunze simple sau compuse. Chamaecyparis lawsoniana var. la cenuşiu gălbuiul al ritidomului de platan (plăci mari). ovoidă. Ramuri pot fi drepte. castan) sugerează puterea.5. fie verticală. salcâm) simbolizează fragilitatea iar cele cu ramuri groase (stejar. de la albul pronun at al trunchiurilor de mesteacăn. lanceolată. pentru eliminarea monotoniei pere ilor sau pentru crearea intimită ii într-un balcon sau chioşc. mici sau mari. Scoar ă negricioasă prezintă aninului negru (Alnus glutinosa). o scoar ă brun violacee lucitoare cireşul păsăresc (Cerasus avium). mărimea şi culoarea acestora. Speciile cu tulpini că ărătoare.4.Sunt specii cu tulpini oblice sau orizontale. prin forma şi culoarea lor se pot profila pe diferite fundaluri formate din specii cu frunze sempervirescente sau care au trunchiuri contrastante. ca la tei (Tilia cordata) sau ulm de munte (Ulmus glabra). Tulpinile torsionate ale unor astfel de specii vor atrage întotdeauna privirile. sau chiar târâtoare. unele specii au ramurile de ordinal I şi II orientate aproape orizontal iar altele au ramurile pendente (speciile cu port plângător) precum: Betula pendula. etc. Forma şi dimensiunile ramurilor influen ează starea psihică a omului.2. fie pendentă. 6. peluze. obovată. romboidală. imprimă un sentiment de linişte. platan. astfel specii cu ramuri sub iri (mesteacăn.2. Speciile care prezintă o pozi ie uniformă a ramurilor. 6. tortuosa) sau pot fi geniculate. Lujerii pot avea cele mai diferite culori. mai ales în sezonul rece când lipsesc frunzele. Dispunerea variată a ramurilor imprimă o notă pitorească peisajului. pentru intensificarea expresivită ii clădirii.3. cu limbul de forme şi mărimi diferite: cordată. ca la salcia crea ă (Salix matsudana f. imprimând anumite sentimente. Speciile de lumină au ramurile îndreptate spre vârful tulpinii. Forma.3. Forma şi dispunerea ramurilor Dispunerea ramurilor depinde de specie sau chiar de forma ornamentala a acesteia şi în general este în func ie de afinitatea speciei în general fa ă de factorul lumină. sau pentru încadrarea stâncilor mai mari. pot fi sinuoase.

galben sau chiar roz şi roşu. alb argintiu. „Golden” Magnolia kobus Abies concolor.). şi la galben-portocaliu-roşu (toamna). Există şi numeroase varietă i sau forme (taxoni) cu frunze variegate. Euonymus europaeus. verde gălbui-galben auriu verde argintiu–verde cenuşiu alb tomentos. Speciile cu frunze mici. pentru ca apoi să redevină verde (primăvara). În tabelul nr. până la verde intens (vara). Ligustrum ovalifolius. Populus alba Picea pungens var. Eleagnus angustifolia. tabelul 2 Culori şi nuan e ale frunzelor la diferi i taxoni lemnoşi Culori şi nuan e ale frunzelor verde deschis specia (taxonul) Larix decidua... argintea. ca în cazul mesteacănului. Tilia tomentosa Juniperus sabina. Există specii la care culoarea nu variază prea mult de la un sezon la altul (tuia. Thuja occidentalis f. arborele pagodelor (Gyngko biloba) de la verde la galben auriu (toamna). Foleolele unor frunze compuse pot fi mici (Sophora sp.. Pyrus elaeagrifolia. Robinia sp. cenuşiu argintiu verde albăstrui brumat . cireşul (Prunus avium) variază de la verde crud. biota. Speciile cu frunze mari.. la galben–roşu ruginiu (toamna). precum şi diferite exemple de taxoni. Nu trebuie neglijată nici armonia între culoarea tulpinii şi cea a frunzelor. 2 sunt prezentate cele mai frecvente culori şi nuan e. Hippophae rhamnoides. Dar există numeroase specii la care culoarea variază de la verde crud. Robinia pseudoacacia Pinus banksiana. Aesculus sp. precum cele ale speciilor: Acer negundo. Juglans sp. Sorbus aria. Astfel.) sau mari (Ailanthus sp. cu o formă deosebită a limbului sau care au marginea sinuată sau laciniată se recomandă a fi plantate în prim plan.Marginea limbului poate fi întreagă. ienuperii) sau la care variază cel mult nuan a de verde (verde crud – verde închis) aşa cum este cazul speciilor de răşinoase. mahonia (Mahonia aquifolium) de la verde deschis la verde închis (toamna) şi roşu grena (iarna). de culori închise se recomandă a fi plantate în planul îndepărtat. aninul alb (Alnus incana) de la verde crud la verde închid şi în final la negru (toamna târziu). Gleditsia sp. „Aurea” Thuja orientalis f. Acer negundo. Carpinus betulus. la verde închis. compuse. pu in incizată dau adânc incizată. „Aurea” Chamaecyparis lawsoniana var. luminos (primăvara). ce are scoar a albă şi frunzele de culoare verde deschis. la care verdele se combină cu alb. Hedera helix.

Magnolia kobus. Berberis vulgaris var. Juglans regia Fagus sylvatica var. Deutzia scabra. perioada de înflorire Pentru foarte multe specii arbustive dar şi arborescente. Sophora japonica. Malus pumilla var. Crataegus sp. Forma şi culoarea florilor. hybrida. Acer platanoides var. Syringa x. Phyladelphus coronarius. purpuriu Picea pungens var. În tabelul nr. Hedera helix. Ligustrum vulgare albă . Picea abies. Catalpa bignonioides. purpurea. vanhouttei. Pinus excelsior. Acer paltanoides var.. culoarea florilor şi perioada de înflorire constituie criteriul principal în alegerea acestora. Pseudotsuga glauca. Buxus sempervirens. rubrum 6. Pinus strobus Abies alba. Hibiscus syriacus. glauca.2. Gama de culori ale florilor este destul de variată. forma. Aesculus hyppocastanum. Pyrus sp. tabelul 3 Culori ale florilor la diferite specii lemnoase Culoarea florilor specia (taxonul) Aesculus hyppocastanum.3. purpurea. Spiraea x. pissardii. Prunus cerasifera var. 3 sunt prezentate culorile florilor unor specii lemnoase. Corylus maxima var. crem sau galbene.. Robinia pseudoacacia.verde închis roşu.6. Taxus baccata. atropurpurea. Prunus avium. niedzwetzyana. fiind totuşi mai frecvente speciile cu flori albe. Alnus glutinosa. purpurea. Pinus cembra.

Liriodendron tulipifera Aesculus x. Prunus armeniaca. cu toate varietă ile şi soiurile sale. Magnolia stellata. primăvara timpuriu primăvara . Buddleia davidi. Tamarix ramosissima. Cornus mas. Cornus mas. Phellodendron amurense Spiraea japonica.galbenă roşie verde roză-liliachie Caragana arborescens. Syringa vulgaris. Laburnum anagyroides. prezintă cea mai mare varietate a culorii şi formei florilor. Malus floribunda Hedera helix. Cotinus coggygria. acoperind o gamă fantastică a nuan elor. Diervilla florida. Prunus persica. Amorpha fruticosa. Forsythia suspensa. Chaenomeles japonica. Forsythia sp. exceptând albastrul pur. Diervilla florida. Chaenomeles japonica.. Magnolia x. Magnolia kobus. Dintre toate speciile lemnoase. pu ine specii făcând excep ie de la regulă. tabelul 4 Perioada de înflorire a diferitelor specii lemnoase perioada specia (taxonul) Daphne mezereum. Laburnum anagyroides. pissardi.. în general aceasta se desfăşoară primăvara şi vara. carnea. soulangeana Prunus sp. cu siguran ă că speciile genului Rosa. Perioada de înflorire este proprie fiecărei specii. Hybiscus syriacus. Prunus cerasifera var. Colutea arborescens. Hibiscus syriacus. Spiraea salicifolia. Kerria japonica. trandafirul albastru fiind visul din totdeauna al cultivatorilor de trandafiri.

Sambucus racemosa. când frunzele şi florile celor mai multe specii au dispărut de mult. Berberis vulgaris. Exemplarele cu inflorescen ă erecte. glicină. a anexelor cărnoase ale semin elor (arilul la Taxus baccata) sau a corpurilor de fructifica ie (conuri. Eleagnus angustifolia Hedera helix Florile speciilor lemnoase pot fi mari şi solitare. Cotoneaster horizontalis. sau în cadrul speciei de la varietate la varietate. Crataegus monogyna. Culoarea fructelor. floreplena) sau tabulare (Sambucus nigra) au un caracter conservant. Viburnum opulus. contribuind prin forma. Liriodendron tulipifera. în sezonul estival sau autumnal. atribuind ambientului un aspect dispersat. Speciile cu inflorescen e pendente (salcâm galben. Sophora japonica. sau în mod obişnuit de dimensiuni mai mici şi grupate în număr mare în inflorescen e.. mălin) calmează şi relaxează. tabelul 5 Culoarea fructelor diferitelor specii lemnoase Culoarea fructelor sau a corpurilor de fructifica ie specia (taxonul) Taxus baccata. Forma şi culoarea fructelor Fructele au de cele mai multe ori o perioadă de prezen ă pe ramuri mai mare decât cea a florilor. budleia. Colutea arborescens roşie albă .3. mari (Viburnum opulus var. 6. iritant. amorfă) constituie un factor stimulator. ca lumânările (castan porcesc. Hibiscus syriacus. Inflorescen ele sferice. lemn câinesc. pseudobace) este variată de la specie la specie. Pyracantha coccinea Symphoricarpus albus.7.2. Spiraea japonica. Kerria japonica Aesculus sp. Rhus typhina. neliniştit. Spiraea salicifolia. Rosa canina. dar mai ales în perioada hibernală.vara toamna Mahonia aquifolium. mărimea şi culoarea lor la întregirea efectului decorativ al unei specii lemnoase. Syringa vulgaris. Ptelea trifoliata. Speciile cu florile în inflorescen ă au un caracter major.

Cotoneaster nigra. calitatea terenului. 40 ani de la plantare.3. Există şi specii cu creştere foarte înceată. Dar se recomandă ca întotdeauna să se combine speciile cu creştere rapidă cu cele cu creştere înceată sau la care creşterea se activează mult mai târziu (după 20-30 ani) precum bradul sau stejarul. probabile pentru perioade de 5. ob inându-se în acest fel efectul de contrast deosebit al culorii fructelor pe zăpadă. frasinul trăieşte 50 – 60 ani în aliniamentele de pe marginea drumurilor. Ambientul (noxe. deoarece cele mai pu in longevive trebuie înlocuite la intervale de timp mai reduse în compara ie cu primele. unii poluan i din aer sau din sol. Ligustrum vulgare. teiul în loc de 300 – 400 ani în condi ii normale. . mesteacănul. Robinia pseudoacacia. De exemplu. Lonicera nigra. ci separat. Rapiditatea de creştere şi longevitatea Rapiditatea de creştere variază de la o specie la alta. Viburnum lantana. Gleditsia triacanthos. Specii cu ritm de creştere diferit nu se cultivă în amestec intim. De obicei. Platanus sp. se preferă a fi plantate specii cât mai longevive. în cazul spa iilor verzi urbane rezistă doar 100 – 150 ani. Abies alba. salcâmul. iar plopii. Catalpa bignonioides.neagră maroniu-roşcată albastră brumată Cornus sanguinea. Mahonia aquifolium. diferi i arbuşti. temperaturile) determină scurtarea duratei de via ă a multor specii lemnoase. sălciile şi unele liane o rapiditate mare de creştere. Picea abies. dar care este compensată prin efectul decorativ deosebit pe care îl pot realiza. pentru a nu se stânjeni în dezvoltare şi chiar elimina unele pe altele. 10. precum cimişirul şi tisa. 6. Thuja occidentalis. Fraxinus excelsior. pentru instalarea vegeta iei lemnoase într-un anumit spa iu verde şi realizarea cât mai rapidă a efectului decorativ specific vegeta iei lemnoase se preferă ca primă solu ie plantarea speciilor cu o creştere rapidă în primii ani: plopul. 20. Prunus spinosa. În ceea ce priveşte longevitatea speciilor. mai ales cu tehnica de ultimă genera ie. Pentru eviden ierea schimbărilor produse în timp se recomandă realizarea profilelor în plan vertical. Mahonia aquifolium Unele specii îşi păstrează fructele pe ramuri până iarna târziu sau chiar primăvara.2. 100 – 150 ani în parcuri şi grădini şi 250 – 300 ani în condi iile normale din ecosistemele naturale. răşinoasele şi cimişirul având în general o rapiditate mică de creştere.8.

labirinturi. dispuse la distan e egale între exemplare (ritm simplu). curtine. Alegerea speciei este determinată şi de distan a de la care este privit arborele respectiv. Cu ajutorul exemplarelor solitare se poate închide o perspectivă sau se pot întrerupe liniile arhitecturale rigide ale unei clădiri. ASOCIEREA. . sau chiar la intrarea într-un spa iu verde. iar cele decorative prin trunchi. coroană sau habitus să se amplaseze la o distan ă de peste trei ori mai mare decât înăl imea privitorului. Ca exemplarele izolate (solitare) se folosesc specii arbustive sau arborescente deosebit de atrăgătoare prin anumite caractere biologice. flori sau fructe să se amplaseze la o distan ă de maximum două ori mai mare decât înăl imea unui om.Cap. pot fi folosite solitar sau grupat. ce realizează o impresie artistică puternică (flori. grupuri. Exemplarele folosite grupat pot fi dispuse în: rânduri. frunze. VII. fie ele arborescente sau arbustive. masive. Arborii solitari se amplasează pe peluze. Alternarea exemplarelor a două specii cu habitusuri diferite prezintă o varietate pronun ată care poate fi folosită de la caz la caz. lângă clădiri. determină efectul decorativ şi cel sanitar pe care-l urmăreşte arhitectul peisagist. DISPUNEREA ŞI INSTALAREA SPECIILOR LEMNOASE 7.1. Rândul de arbori este constituit de obicei din exemplare dintr-o singură specie. boschete. care nu se regăsesc în efectul ob inut. Asocierea şi dispunerea speciilor Modul cum sunt asociate (combinate) speciile şi modul cum sunt amplasate exemplarele unele fa ă de altele. sau duc la costuri suplimentare. De multe ori asocierea şi dispunerea necorespunzătoare a speciilor reduc considerabil şansele atingerii func iilor zonei verzi sau a compozi iei respective. Se recomandă ca speciile decorative prin frunze. pâlcuri. Exemplarele lemnoase. coloritul fructelor). În anumite situa ii dispunerea exemplarelor poate fi realizată şi neuniform. fără agita ie. la marginea unor masive forestiere folosite ca fundal. garduri vii. în puncte liniştite. sub diferite moduri.

Labirintul este constituit dintr-o re ea de curtine. sau pot fi cu garduri vii cu exemplarele având coroana dirijată. pe un contur drept sau sinuos. trunchi de piramidă. . cu exemplare foarte apropiate. mai rar două sau chiar trei. Ca regulă generală. Garduri vii sunt planta ii din specii arbustive sau arborescente dispuse pe unul. înalte cu h = 1 – 3 m. de regulă bine între inute şi amenajate. mici cu h = 0. După înăl ime. tunse (profil geometric) respectiv paralelipiped. gardurile vii pot fi: foarte mici (borduri) h < 0. curtinele care intră în componen a unui labirint sunt între inute periodic prin tundere.Curtina este o planta ie dispusă pe un singur rând. sistemul Cossonet). se aleg specii ce au creşteri şi comportament similare sau apropiate. ce are amenajate numeroase poteci. formate dintr-o specie. două sau trei rânduri. şi chiar diferite dotări cu scop distractiv. constituită dintr-o singură specie arborescentă sau arbustivă. ob inându-se în final un perete verde. în aceste ultime cazuri. foarte înalte cu h > 3 m.5 m.5 – 1 m. După profil gardurile vii pot fi: netunse (profil liber). (gard belgian..

sanitar. şi cu o capacitate puternică de lăstărire.garduri vii de camuflare sau de mascare. constituite din specii arbustive cu flori şi fructe remarcabile prin frumuse e sau prin efectul vizual. constituite din specii arbustive şi specii arborescente cu înăl imi diferite şi ramificare bogată de la nivelul solului. folosite ca garduri de limită. grupurile compacte de arbori şi arbuşti imprimă ordine. cele cu frunziş mai închis vor avea un contur mai evident. grupurile formate din exemplare cu coroană sferică. nefiind indicată omogenitatea vârstelor şi înăl imilor dintr-un grup. de mascare. pentru eviden ierea unui anumit punct compozi ional sau pentru realizarea legăturii dintre două masive. tabulară sau umbrelată inspiră sentimente de calm. ce le eviden iază pe primele. ob inându-se în acest fel unitatea în diversitatea compozi iei. La asocierea arborilor şi arbuştilor într-un grup se ine cont şi de influen a psihică a formei coroanei asupra vizitatorului.garduri vii decorative. acestea fiind folosite în spa iile verzi de interes public. Grupurile de arbori şi arbuşti pot fi constituite din una sau mai multe specii. În realizarea acestor grupuri se poate adopta şi solu ia combinării speciilor de răşinoase cu cele de foioase. folosite frecvent pentru estomparea efectului vizual negativ al diferitelor vecinătă i indezirabile. Ca regulă se adoptă solu ia plasării într-o compozi ie a speciilor cu frunze mai deschise la culoare în fa a speciilor cu frunze mai închise la culoare. sau din specii cu lujeri sub iri şi numeroşi. Se poate adopta şi varianta unei diversită i mari de specii. cu condi ia ca în fiecare sector al spa iului verde respectiv să predomine o anumită specie. formate din specii arbustive cu ghimpi şi spini. Pe lângă ob inerea înviorării peisajului. de izolare vizuală şi fonică. un alt mare avantaj al acestor tipuri de grupuri. în care sunt prezente multe bănci. de apărare împotriva vântului dominant. Un efect deosebit în realizarea grupurilor se ob ine prin plasarea diferitelor grupuri de foioase în planurile apropiate privitorului. solu ie destul de controversată. Astfel. astfel încât culoarea celor din fa ă este mai evidentă. pentru limitarea accesului animalelor în diferite zone sau chiar a oamenilor. cele formate din specii cu port piramidal sau conic dau impresia de stabilitate şi de înăl ime. solemnitate şi hotărâre. după al ii s-ar ob ine o notă de veselie prin verdele crud sau verdele deschis al foioaselor în verdele trist şi monoton al răşinoaselor. care să constituie fondul principal.garduri vii pentru protejare.După scop gardurile vii pot fi: . la combinarea răşinoaselor cu foioaselor în cadrul grupurilor trebuie avut în vedere ritmul de creştere al speciilor alese şi distan a la care sunt dispuse exemplarele unele fa ă de altele. astfel după unii autori prin asocierea acestor două categorii de specii s-ar ob ine un contrast neplăcut. . mai deschis la culoare. protec ie şi linişte. cu un aparat foliar bogat. de preferat o specie locală. . . fiind recomandate în zonele destinate odihnei pasive. iar privirile vor fi atrase de speciile ce constituie fundalul. dar se recomandă ca acestea să fie alcătuite din maxim două-trei specii. Grupurile de arbori şi arbuşti sunt folosite în scop decorativ. În orice caz. îl reprezintă faptul că exemplarele bătrâne sau debilitate din diferite cauze pot fi înlocuite fără a fi sesizată lipsa lor. şi coroană bogată. iar gruparea exemplarelor lemnoase să se realizeze astfel încât să dea impresia de natural. şi folosirea răşinoaselor în planurile din profunzime pentru a crea acel fundal închis la culoare. În cazul plasării inverse a speciilor. pentru a se evita stânjenirea şi chiar eliminarea unor specii de către altele. Un alt efect deosebit se ob ine prin combinarea în acelaşi grup a exemplarelor de înăl imi şi vârste diferite.

în scopul ob inerii unui spa iu liniştit. pentru mascarea acestora. În cazul grupurilor formate doar din două exemplare. În cazul clădirilor monumentale. reprezentând o grupare densă de arbori şi arbuşti. patrulater sau pentagon. pentru eviden ierea liniilor arhitecturale şi a dimensiunilor impunătoare. urmate de jur împrejur de exemplare arbustive de talie mare. . tot acest ansamblu fiind situat pe o suprafa ă largă de gazon bine îngrijit. dispuşi inelar.Grupurile formate din exemplare dispuse liber inspiră sentimente de veselie. Ca număr se recomandă adoptarea unui număr impar de exemplare. pozi ionându-se exemplarul sau exemplarele cele mai înalte în zona centrului de greutate şi cele mai mici spre col urile formei geometrice respective. acestea trebuie să fie echilibrate ca înăl ime iar în cazul diferen ei de înăl ime se poate realiza echilibrarea la nivelul volumului. se poate adopta solu ia plantării în jurul acesteia a unor grupuri de arbori de talie mică sau mijlocie. apoi de cele de talie mică. Boschetul reprezintă o variantă a grupului. Un grup cu un efect deosebit se poate ob ine prin folosirea în centrul acestuia a exemplarelor arborescente. existând în apropiere şi un luciu de apă. destinat odihnei pasive. lângă care să existe grupuri de flori perene. şi dispunerea acestora după diferite forme geometrice neregulate precum triunghi. incertitudine sau de eliberare iar cele formate din specii cu port columnar pot fi folosite cu succes la col urile clădirilor cu linii rigide şi monotone.

pentru mascarea limitelor. cimişir. format dintr-una sau mai multe specii arborescente şi arbustive. dârmox). Un boschet prezintă 2-3. lemnul câinesc. constituit dintr-una sau mai multe specii. la tasarea şi în elenirea . pentru ob inerea de arborete amestecate şi multietajate. cu scopul realizării func iei estetice cât mai bine şi nu numai. iar iluminarea laterală avantajând pâlcurile alcătuite din specii cu frunziş mai deschis la culoare (plopul. iluminarea din spate avantajând speciile cu frunziş închis (molid. mesteacăn. Speciile lemnoase se dispun pe 1-2 rânduri circulare concentrice. sau pentru realizarea unei cât mai bune izolări fonice a spa iului verde respectiv. Masivul este un arboret mai mult sau mai pu in compact. La marginea masivului sau în luminişuri se pot folosi şi specii decorative. pentru închiderea pe verticală a marginii boschetului. Pâlcul reprezintă un grup mai numeros de arbori sau arbuşti.care să confere vizitatorilor ce sta ionează. specii rezistente la vânt. Aceste pâlcuri se amplasează în func ie de circula ia vizitatorilor şi orientarea fa ă de lumină. urmate la exterior de 1-2 rânduri circulare de exemplare arbustive dispuse în ordine descrescătoare a înăl imii. de regulă dispuse circular. parcuri) masivele se situează spre periferie. pinul strob. în mod excep ional 4 intrări. în centrul acestuia putând exista un element arhitectural (monument. La constituirea masivelor se recomandă folosirea de specii variate. pentru realizarea protec iei zonei verzi respective. protec ie împotriva soarelui şi vântului. În spa iile verzi urbane (grădini. fântână arteziană). iar în interior numeroase bănci. creându-se o stare de calma atmosferic. Masivul poate avea un profil vertical şi orizontal geometric sau liber. pinul silvestru). statuie. adaptate condi iilor locale.

2. Dacă se urmăreşte plantarea în spa iile mari. dar în func ie de tipul de material săditor variază şi epoca de plantare. Vârsta. a II-a şi a III-a. largi. a grădinilor botanice sau a altor unită i de spa iu verde se folosesc exemplare de talie mare. înso i i de 1 tutore. Uneori puie ii cu balot se sapă toamna târziu şi se lasă în aşteptare până se produce înghe ul solului. cu fructe şi port interesante. Arbuştii pot fi distribui i neuniform astfel încât să se realizeze densită i diferite la nivelul ochiului privitorului. la care sunt date înăl imea (cm) şi diametrul la colet (cm). urmată de toamnă. pentru evitarea pagubelor provocate de către diverse utilaje. dar şi acolo unde se doreşte realizarea de completări dar nu cu efect imediat ci în perspectivă. şi în acest caz perioada optimă de plantare rămâne primăvara. 7. se folosesc puie i de talie mică. puie ii cu rădăcini protejate. . crescu i în containere sau care sunt scoşi cu balot de pământ primăvara sau de cu toamnă se pot planta în tot parcursul sezonului de vegeta ie. 7. se evită ambalarea. puie ii cu rădăcini nude se recomandă a fi planta i primăvara timpuriu şi chiar toamna. Perioada şi epoca de plantare În spa iile verzi urbane şi periurbane se recomandă ca vegeta ia lemnoasă să se instaleze după trasarea căilor de circula ie şi după terminarea executării unor construc ii. sau dimpotrivă să limiteze (oprească) privirea spre alte zone. şi care să introducă varietate în monotonia exemplarelor din masiv. creându-se impresia de monumentalitate. epoca de plantare se recomandă a fi primăvara. acestea pot fi transparente sau opace. cu condi ia ca balotul de pământ să fie men inut tot timpul umed. Totuşi. dimensiunile şi calitatea materialului de plantat se adoptă în func ie de categoria spa iului verde şi de scopul urmărit prin instalarea vegeta iei. Astfel.2. după care se transportă la locul definitiv în groapa pregătită în prealabil. în acest caz balul fiind înghe at. Instalarea vegeta iei lemnoase 7. dimensiunile şi calitatea materialului de plantat Vârsta. Masivele opace sunt constituite atât din specii de arbori dispuse în unul sau mai multe etaje dar şi din specii arbustive cu o densitate semnificativă.solului. cu înflorire abundentă. a I-a.2.2. Şi dimensiunile acestor puie i sunt date tot în STAS-uri. Masivele transparente sunt cele lipsite de subarboret şi în care privirea poate pătrunde în adâncime. ale căror dimensiuni şi vârste trebuie să corespundă standardelor (respectiv stasului 5971/1992 privind puie ii de arbori şi arbuşti de talie mare). iar privirea să fie dirijată spre anumite perspective. imediat după dezghe ul solului. Acest STAS cuprinde 4 clase: calitatea F – excep ională.1. În func ie de speciile întâlnite în masive. care limitează priveliştea şi perspectiva. În general. de la scoaterea din teren şi până la plantare. unde se doreşte realizarea unui masiv. înfiin area scuarurilor. Astfel pentru aliniamentele stradale.

0. balul de pământ se înfăşoară în pânză de sac.6) m adâncime în care se aşează puie ii şi se acoperă cu pământ până la 2-3 cm deasupra coletului. . plasă de nylon sau de sârmă cu orificii mici sau poate fi căptuşită cu diverse materiale. sunt necesare mai multe opera iuni: .30 (0. La exemplarele cu bal de pământ dimensiunile gropii vor depăşi cu 10-15 (20 cm) dimensiunile balului.80 m pentru puie i de talie mare (8-10ani).1.2. camionului. se tasează uşor şi se udă abundent. . cu ramuri până aproape de sol. 7. Ca dimensiuni pentru materialul de plantat se recomandă: . .0 m pentru puie i mai mari de 10 ani şi plopi. cu o coroană uniform dezvoltată. Pentru plantarea exemplarelor de talie mare. ale căror dimensiuni variază în func ie de vârstă.60 (0. creată în acest scop.70) m pentru arbuşti (3-5 ani). etc.70) x 0. . situate în locurile accesibile macaralei.0.30 (0. Se are grijă ca orientarea fa ă de N să corespundă cu cea ini ială. în cel din urmă caz preferându-se exemplarele izolate.80 x 0.5 (0. Se asigură stabilitatea fie cu un tutore sau cu ajutorul cablurilor ce se prind de arbore cu manşon de cauciuc sau burete elastic şi de 3 ăruşi bătu i în pământ. Este necesară înlăturarea învelişului balului de pământ. cu cât plantarea acestora se realizează mai aproape de mustul zăpezii cu atât şansele de prindere sunt mai mari. Pentru gardurile vii se execută şan uri de 0.40) x 0.plantarea se realizează în gropi ce depăşesc cu 20 cm dimensiunile balului de pământ. şan ul va avea lă imea de 4050 cm şi adâncimea 80-100 cm (se va încerca păstrarea a cât mai multe rădăcini). pe tulpină deasupra coletului.60 (0.alegerea exemplarelor. Uneori se recomandă tăierea sau scurtarea anumitor ramuri la plantare (doar la speciile cu lăstărire viguroasă) pentru restabilirea echilibrului între capacitatea de absorb ie a apei a rădăcinilor rămase şi transpira ia par ilor aeriene ale puietului.3. cu sistemul radicular mai compact. Aceste exemplare se marchează şi li se notează cu vopsea direc ia nordului.5 t. dar dacă este biodegradabil acesta se poate lăsa. fie din natură. inând cont că greutatea unui exemplar de talie mare depăşeşte adesea 1-1. cu cât este mai mare şi cu cât are balul de pământ mai mic sau chiar lipsă (rădăcini nude) cu atât mai mare este riscul de nereuşită.0.0 x 1. fie dintr-o pepinieră. Plantarea puie ilor Procedeul de plantare utilizat în spa iile verzi este cel de plantare în gropi.40) m pentru puie ii de talie mică. iar înăl imea 8-10 m. a materialului de plantat şi nu în ultimul rând de dimensiunea containerului sau a balului de pământ. . De asemenea este necesară prezen a unei macarale pentru a ridica şi coborî arborele.Ca regulă generală orice puiet. înăl imea şi grosimea la colet. greută ii şi aten iei deosebite ce o implică. . remorcii. datorită dimensiunilor.transportul se realizează cu camioane de tonaj corespunzător. . De asemenea.extragerea exemplarului se începe cu săparea unui şan în jurul tulpinii acestuia la o distan ă de 8-10 ori mai mare decât diametrul tulpinii.

25 m pentru gardurile vii cu înăl imea sub 1 m şi cu 2 . Solul se mobilizează primăvara şi toamna. Fertilizarea. Astfel. în medie de două ori pe săptămână prin aspersiune. Îngrijirea vegeta iei lemnoase în spa iile verzi 7. irigarea şi între inerea solului În foarte multe cazuri sunt necesare opera iunile de mai sus pentru ca arborii şi arbuştii să se dezvolte normal. urmând ca mai târziu.3. Desimea culturilor Desimea variază de la caz la caz. în timp. timp de 2-4 ore. Se aplică de obicei îngrăşăminte complexe pe bază de N. fie în aliniamente sau ca exemplare solitare pe peluze. şi la atacul agen ilor dăunători biotici (insecte. Se recomandă fertilizarea biologică bazată fie pe îngrăşăminte naturale. reluată mai târziu în timpul Renaşterii. ciuperci). fiind dusă la extrem în arta topiară caracteristică stilului geometric. ci se vor pozi iona în gropi mici dispuse în zona sistemului radicular. fiind necesară realizarea analizei solului respectiv. Pentru realizarea de grupuri de arbori şi arbuşti uşor vizibile.5 – 1. 2 sau 3 rânduri. uniform.2. partere. să fie eliminate exemplarele cu creştere lâncedă sau cele ce stânjenesc dezvoltarea altor specii.4. Pentru realizarea gardurilor vii se ia în calcul vârsta (talia) puie ilor.0 m la gardurile cu înăl imea peste 3 m cu 1. iar administrarea acestora să se realizeze în strânsă legătură cu nevoile plantelor. P. 7. pentru a permite lujerilor să se lignifice până la venirea iernii. gropi din care substan ele se vor difuza în solu ia solului. K. 2 sau 3) şi înăl imea preconizată a gardului. secetă şi boli şi K pentru fotosinteză şi respira ie. Îngrăşămintele stimulează creşterea şi sporesc rezisten a plantelor la secetă. rânduri sau la încrucişarea aleilor. ce au un efect estetic deosebit.1. Se recomandă ca împrăştierea îngrăşămintelor să nu se realizeze pe suprafa a solului. Aceste exemplare se amplasează fie sub formă de garduri vii. care să realizeze în cel mai scurt timp func iile atribuite se foloseşte un număr mare la unitatea de suprafa ă (100 400 puie i de talie mare/ha). la o adâncime de 20-25 cm. până la 0. Tăieri de formare a coroanei În spa iile verzi realizate în stil geometric sau mixt se folosesc arbori şi arbuşti cu coroană dirijată artistic. în Fran a. Această tehnică de realizare a diferitelor forme artistice a fost folosită de romani. Aceste îngrăşăminte nu se vor distribui dispersat. fie pe capacitatea unor plante de a realiza micoze.3. 7.2. P pentru creşterea rezisten ei fa ă de ger. distan a între exemplarele de pe rând variază de la 0. . cu o propor ie mai mare pentru unul din cele trei elemente: N pentru creşterea vegetativă. cu norme bine stabilite. numărul rândurilor (1. Îngrăşămintele cu ac iune rapidă se vor aplica primăvara sau la începutul verii. pentru a elimina riscul transformării îngrăşământului în factor poluant.4 rânduri.3.7. Irigarea se recomandă a se realiza în perioadele lipsite de precipita ii. în func ie de ceea ce se urmăreşte să se ob ină.

pe fiecare sârmă a spalierului se fixează orizontal câte două ramuri opuse. rezultând un gard continuu alcătuit din romburi. la distan a de 60 cm între ele.40 cm deasupra solului. La exemplarele cu so .vasul candelabru Forma cordon oblic bilateral (gard belgian) se ob ine prin plantarea în aliniament a exemplarelor. se aleg ultimii doi.cordonul oblic bilateral (gard belgian) . Gard belgian Din multitudinea de lăstari ce se formează în primul an. rezultând astfel un trunchi vertical scurt. cubice dar şi realizarea unor forme deosebite cum sunt: .piramida . fiind fixate pe spaliere formate din 5-6 fire de sârmă dispuse la 40-60cm unele de altele. În spa iile verzi se urmăreşte atât ob inerea formelor geometrice precum cele sferice. ob inându-se forma literei V. În primul an se suprimă lăstarii cu excep ia celor 2 palisa i. Lăstarii laterali de pe ramuri se ciupesc. piramidale.forma literei „U” .forma Verrier . bra ele fiecărui exemplar se întretaie cu bra ele exemplarelor alăturate. În final rezultă un gard format din „haşururi verzi”.5 m între ele. Aceste două ramuri se îndreaptă în direc ii contrare sub un unghi de 45o. pentru realizarea unei bune garnisiri a acestora.În pomicultură se urmăreşte ob inerea unor forme cât mai pitice. .forma Cossonet . Pe măsură ce cresc. şi retezarea acestora la o înăl ime de 30 . columnare. cu ramuri cât mai multe. iar lăstarii de garnisire se ciupesc repetat la 2-3 frunze. dar exemplarele vor fi plantate la distan a de 2-2. Forma Cossonet se realizează tot în aliniament. Această opera iune se realizează în dreptul fiecărei sârme. iar la celelalte exemplare (fără so ) se fixează câte două ramuri opuse înclinate sub un unghi de 45o (între ele unghiul fiind de 90o). cu fructifica ie cât mai abundentă. În anii următori prelungirile celor 2 bra e se scurtează la 40-50 cm. forma i din doi muguri opuşi sau din doi muguri alterni cât mai apropia i (depinde de specia aleasă).

are forma unui „U” dublu sau triplu. mai pu in 3 lăstari de la vârf care se orientează. Forma literei „U” Realizarea coroanei în forma Verrier presupune ob inerea de exemplarele cu 4. ceilal i îndepărtându-se. ce a fost retezat la 40.Forma Cossonet Coroană în forma literei „U” se poate ob ine atât la exemplarele situate în aliniament cât şi la exemplarele izolate. pe o sârmă . iar după formarea lăstarilor se îndepărtează to i. Din lujerii forma i se lasă doar cei doi de la vârful axului. 6 sau 8 bra e verticale. tulpina unui puiet se taie la 40 cm de la sol deasupra a doi muguri opuşi. Aceştia se fixează ini ial pe spalier în pozi ie orizontală. unul vertical pe un tutore şi ceilal i doi pe orizontală în direc ii opuse. În fiecare an aceşti doi lujeri se scurtează cu 30 . dispuse în acelaşi plan. 80 sau 120 cm de la sol.40 cm iar lăstarii laterali se ciupesc pentru realizarea garnisirii uniforme cu rămurele. Forma coroanei în „U” poate fi şi „U” dublu. se orientează vertical pe doi tutori. Fiecare pereche porneşte din axul principal. Astfel. Coroana formată. iar după ce au ajuns la 25-30 cm lungime fiecare. Se poate ob ine astfel: după plantare se scurtează axul la 40 cm de la sol.

Următoarea pereche se formează în acelaşi mod. aceştia se reorientează pe verticală cu ajutorul a doi tutori. După 30 cm. Anual lăstarii şi ramurile de garnisire se ciupesc repetat.(spalier). dar la o înăl ime de 80-90 cm. Vasul candelabru se deosebeşte de precedenta prin faptul că lipseşte axul principal iar cele şase bra e (sau opt bra e) sunt fixate fiecare de câte un tutore vertical până la completa îngroşare şi lignificare. fixate de ăruşi şi de vârful tutorelui axului principal.80 cm. În al doilea an. mai pu in trei lăstari de la bază care se direc ionează pe 3 sârme orizontale dispuse la 120o una fa ă de alta. Forma Verrier Formele piramidă şi vas candelabru se utilizează pentru exemplarele izolate situate pe peluze şi în centrul rândurilor sau a parterelor din spa ii verzi amenajate în stil geometric. se înlătură lăstarii. la o înăl ime de 30 cm. aceşti lăstari se scurtează la 30 cm. aceşti 6 lujeri se redirec ionează pe 6 sârme oblice. Piramida candelabru se realizează astfel: axul principal se fixează de un tutore. sub un unghi de 60o între ei. iar cei doi lăstari terminali. cu o deschidere a bra elor de 50 . La lungimea de 70 . ai fiecărui lăstar principal se orientează tot orizontal.60 cm (sau 25 – 30 cm pentru perechea a III-a). .

cu specifica ia că la răşinoase această înăl ime se poate majora până la 40-50 cm. 7. . După atingerea înăl imii dorite. de 1-2 m lungime (Acer negundo. pentru ob inerea unei forme sferice a coroanei. la înăl imi din ce în ce mai mari cu un pas anual de 30 cm (25 sau 40 cm) până se ob ine înăl imea dorită. Tot în această categorie intră şi tăierea în scaun. prima tundere realizându-se primăvara timpuriu. scurtându-se puie ii (lăstarii) prea înal i sau ramurile rebele. în func ie de talia puie ilor folosi i la plantat. pentru ob inerea de forme geometrice dar şi pentru reglarea desimii lujerilor. Populus sp. precum şi eliminarea diferitelor por iuni pentru ob inerea unei forme urmărite. ienupăr. tăierea se face cu cca. pentru a provoca lăstărirea abundentă a foioaselor sau chiar a răşinoaselor (molid.) Se execută primăvara devreme. În primul an de la instalare. mai rar toamna târziu. Tunderea se execută în anii următori.Formele piramidă şi candelabru Interven iile în coroană presupun înlăturarea ramurilor vătămate şi uscate sau crescute defectuos. prin scurtarea lujerilor prea lungi. Tunderea gardurilor vii Tunderea gardurilor vii se recomandă să se facă anual. Tunderea se realizează începând cu al doilea an de la instalare. executată la o înăl ime de 2-3 m (4 m). La sfârşitul verii se realizează o toaletare a gardului viu. Aceasta se execută anual la speciile ce formează lăstari viguroşi.3. tuie.5-1 cm mai sus fa ă de anul precedent. 0. tisă). la înăl imea de 20-25 cm.3. la exemplarele plantate în aliniament. imediat după plantare se realizează o toaletare sumară a exemplarelor.

având creşteri mult mai mari fa ă de puie ii aceleaşi specii. compensând în câ iva ani lipsa vechiului gard viu (cu un aspect necorespunzător) cu un gard viu reîntinerit şi cu o desime mult superioară. De obicei la instalarea unui arboret se plantează un număr mai mare de exemplare pe unitatea de suprafa ă. astfel încât la fiecare 4-10 ani (în . După câ iva ani. pentru realizarea rapidă a stării de masiv şi implicit a efectului decorativ. sunt de regulă mult mai viguroşi.4. Se recomandă rărirea periodică. iulie. urmate de opera iunile specifice tunderii unui gard viu. rezultând în final o îngrămădire de exemplare. Rărirea se aplică şi în cazul în care s-a realizat un amestec de specii repede crescătoare şi specii mai încet crescătoare. exemplarele se stânjenesc reciproc şi îşi modifică portul caracteristic pentru care au fost alese. urmate de o toaletare de toamnă sau de primăvară.3. În cazul în care un gard viu nu a fost tuns un an sau doi. se recomandă tunderea acestuia primăvara timpuriu. masive) se realizează în func ie de gradul de dezvoltare al exemplarelor şi de densitate. înainte de intrarea speciei respective în vegeta ie. 7. Rărirea culturilor Rărirea diferitelor culturi (aliniamente. cu coroane înghesuite.Tunderea gardurilor vii se recomandă a se realiza în iunie. Lăstarii ob inu i prin recepare. grupuri. Gardurile vii îmbătrânite se întineresc prin recepare.

reglarea diferitelor raporturi (inter şi intraspecifice). în nici un caz nu se depozitează sub formă de grămezi. în condi ii nefavorabile de vegeta ie.se realizează din loc în loc nişe sau por i de intrare spre interiorul arboretului (în cazul degajărilor şi depresajului) mai ales la întretăierea aleilor şi a drumurilor. ob inându-se un număr optim de exemplare.materialul rezultat nu se recoltează. prin care se elimină exemplarele dăunătoare din plafonul inferior şi superior ce împiedică creşterea şi dezvoltarea arborilor de viitor. Lucrări de îngrijire şi conducere a pădurilor de recreare Opera iuni culturale Acestea presupun un sistem complex de lucrări şi interven ii silvotehnice privind dirijarea dezvoltării pădurii de la întemeiere până la exploatare. îmbunătă irea stării fitosanitare. Emondajul reprezintă înlăturarea crăcilor lacome apărute din muguri dorminzi. 7. respectiv cei mai valoroşi ca specie şi conformare. fiind inestetice. În pădurile de recreare se urmăresc anumite particularită i: . stimularea creşterii şi dezvoltării arborilor valoroşi. reducerea consisten ei. se mărun eşte şi se răspândeşte pe suprafe e cât mai mari. În faza de desiş se aplică degajările (în arboretele amestecate) şi depresajul (în arboretele pure). cu o periodicitate de 3-5 ani. a unor poteci. . în vederea îndeplinirii în cât mai bune condi ii a func iilor atribuite. Prin aceste opera iuni culturale se urmăreşte ameliorarea compozi iei. pentru înlăturarea exemplarelor necorespunzătoare ca specie şi conformare.5. în pădurile echiene de codru şi crâng. .3. din 3-6 (10) ani.func ie de specie) să se extragă până la 50% din exemplare. În faza de nuieliş-prăjiniş se aplică cură irile (de la elagaj – la diametrul mediu de 10 cm). în cca. respectiv atunci când se realizează consisten a plină. potecilor şi drumurilor) ce apar monotone şi dau impresia de îngustare. astfel încât se deschid perspective spre astfel de arbori. la codrişor şi codru mijlociu la un interval de 6-10 ani şi încetează cu 10-20 ani înainte de exploatabilitate. Scopul este de a înlătura efectul negativ imprimat de crengile uscate şi de deschidere a perspectivelor. Se aplică rărituri mixte sau combinate. pe o înăl ime de 6-12 m de la bază. . mărirea efectului decorativ al unor exemplare.monumentalitatea unor arbori (în pădurile de codru grădinărit) nu trebuie marcată de lăstăriş sau alte tufe. . în apropierea locurilor de sta ionare. cu o periodicitate de 3-5 ani. Răriturile se efectuează în stadiul de păriş (diametru mediu 10-20 cm) cu o periodicitate de 4-6 ani.la deschiderea perspectivelor se înlătură exemplarele care stânjenesc privirea spre obiectivul vizat.se urmăreşte înlăturarea lăstărişurilor (semin işurilor naturale din lungul cărărilor. Elagajul artificial presupune îndepărtarea ramurile uscate sau chiar verzi de până la 6 cm. . 20-30 ani.

amestecuri de fag cu răşinoase. rup i sau doborâ i.3. pentru men inerea unei stări fitosanitare cât mai bune în arboret. deoarece circula ia este complicată (semin iş. cu foarte multe nişe ecologice. de speciile forestiere folosite sau prezente. păduri de plopi euroamericani). buruieni). Regimuri şi tratamente În ara noastră peste 86% din păduri sunt încadrate în regimul codrului (răşinoase. Anumite tratamente sunt specifice diferitelor tipuri de păduri cu rol de produc ie. se pot adopta diferite tratamente. respectiv modul în care se face exploatarea şi se asigură regenerarea pădurii în cadrul aceluiaşi regim. în vederea atingerii unui anumit scop. 7. Pădurile tratate în codru grădinărit dispun de un mediu foarte bogat. marea majoritate a pădurilor cu cvercinee.Lucrările de igienă presupun extragerea arborilor usca i. . În func ie de activită ile ce urmează a fi desfăşurate. Pădurile de codru se pretează la diferite tratamente.6. bolnavi. de regimul adoptat şi respectiv de vârsta exemplarelor. făgete. Astfel de păduri oferă posibilitate ideală pentru odihnă recreativă şi pentru plimbări. dar pentru oameni antrena i.

precum specii din genurile: Lilium sp. 8. Calistephus chinensis. Muscari sp.specii de talie mijlocie 20 (25) – 50 (60) cm.. precum Crocus sp. în sensibilizarea oamenilor la frumos. Orice ambian ă artificială este mai plăcută atunci când sunt prezente florile. a rabatelor pe peluze. SPECIILE FLORICOLE ÎN SPA IILE VERZI 8..1.culoarea. în componen a bordurilor.sp... .forma tulpinii (portul).. forma. cu aspect de perni ă – Gypsophylla repens.. platbande sau grupuri pe peluze. . cu aspect de tufă .. Lobelia sp..înăl imea. . Ageratum mexicanum sp.1. Se folosesc adesea izolat sau în constituirea gardurilor vii. în marginea rondurilor sau rabatelor.. Tulipa sp. În acest sens se deosebesc: . Delphinium sp. Tradescantia sp. Salvia sp.specii de talie mare.. Caracterul decorativ al plantelor floricole este dat atât de exemplarul luat separat cât şi de combina ia dintre exemplarele din aceeaşi specie sau din specii diferite. Tagetes sp. . . Acestea se folosesc grupat. Alyssum sp. contribuind la crearea climatului de relaxare şi odihnă pe care-l caută omul întrun spa iu verde. în fa a speciilor arbustive sau arborescente. covoarelor. Înăl imea tulpinii După înăl imea tulpinii se deosebesc: .. respectiv de orientarea în spa iu a acesteia. VIII. precum şi în mozaicuri.1. Narcissus sp.. Saponaria ocymoides. frunze şi flori alcătuiesc un decor temporar.. Acestea se folosesc pentru rabate. Gladiolus sp. în planul apropiat de privitor. cu port târâtor (sau pendent) . 8.ciclul de via ă. a modului de creştere şi ramificare.forma şi culoarea fructelor.cerin e fa ă de diferi i factori climatici şi edafici. . Hyacinthus sp. .. constituind elementul principal al varietă ii zilnice a unui spa iu verde. Aubrieta sp. Malva sp. al sezonului de vegeta ie. precum specii ale genurilor: Petunia sp. cu tulpini ramificare. Criterii de alegere a speciilor Speciile floricole prin habitus. Portul plantelor Portul plantelor este dat de forma tulpinilor. . La alegerea speciilor se au în vedere diferite criterii precum: .. peste 50 (60) cm. Tulipa sp.Tropaeolum majus. culoarea şi mărimea frunzelor. Sedum sp. Ageratum sp.sp.Cap. .. partere.. . ... Galanthus sp. .1. Acestea joacă un rol psihologic fundamental. mirosul şi modul de asociere ale florilor.specii de talie mică 5 – 20 (25) cm. Salvia splendens..Tagetes sp.sp.2.forma.

. galben. Aceste specii se vor amplasa în locurile destinate odihnei pasive (bănci.1.. se vor combina cu specii cu flori parfumate seara. erecte Impatiens sp. astfel la trestia indiană (Canna indica) frunzele pot fi de la verde crud la roşu sau grena. ce pot avea suprafa ă lucioasă sau mată.. Ricinus sp.. Lilium sp. dublate de portul târâtor sau sub formă de mici tufe. Begonia sp. Unele flori pot avea culori diferite din momentul deschiderii până la ofilirea acestora. Forma. Unele frunze sunt mari.. Humulus lupulus.. Forma florilor poate fi deosebită precum cele de gura leului. Sunt specii la care valoarea decorativă este dată tocmai de forma. Portulaca sp.. culoarea şi abunden a frunzelor.. locurilor pentru sporturile uşoare. culoarea. la diferite combina ii precum cele cu frunze variegate (Coleus sp. la nu-mă-uita (Myosotis alpestris) şi mierea ursului (Pulmonaria sp.. la început. Simetria florii poate fi actinomorfă sau zigomorfă. frunzele apar înaintea florilor şi dispar după ofilirea florilor (cu mici excep ii)...3. cu tulpini că ărătoare . mirosul şi modul de dispunere al florilor Culoarea – este impusă în general de petale. argintiu sau cenuşiu. cu segmentele filiforme. Numeroase sunt şi speciile anuale utilizate cu precădere în alcătuirea mozaicurilor pentru forma. perioadă în care îşi îndeplinesc rolul lor decorativ. a sta ionării. Pyrethrum sp. Sempervivum sp. Agave sp.. în jurul teraselor.4. altele sunt mici şi mărunte.sp.sp. lalelele papagal.sp. Delphinium sp. precum verbena şi crinii. precum regina nop ii şi micsandrele. sunt plante cultivate la umbră: Asarum sp. . Tulipa sp.). roz. 8. la florile simple poate fi pală. la caprifoi (Lonicera japonica) de la alb la gălbui. Polygonium sp. roşu grena. la soiurile de begonii (Begonia semperflorens) întâlnindu-se verde.. florile fiind nesemnificative. Mirosul plăcut al florilor impresionează în mod deosebit. recomandându-se a se folosi în planul apropiat. Speciile cu flori parfumate pe timpul zilei. în cazul petalelor tomentoase. mo ul curcanului. clopo ei.. Forma. . Aspectul decorativ de ansamblu este dat adesea de combina ia dintre flori şi frunze. .. mărimea şi culoarea frunzelor. cu tulpini volubile . Culorile acestora variază de la verde crud la verde închis.) aceasta se schimbă de la roz-liliachie. chioşcuri pentru odihnă).. până la albastru. 8.Ipomea purpurea. Astfel. specii de ferigi dar şi numeroase specii cultivate în locuri foarte însorite: Sedum sp. Unele flori au şi caliciu şi receptaculul colorate având un efect cromatic sporit (Salvia glutinosa). roşu sau grena. Papaver sp. iar altele puternic fidate.1. translucidă iar la cele invoalte mai pronun ată. la unii trandafiri de la galben la roz şi apoi la cărămiziu. mărimea şi culoarea frunzelor În general. creasta cocoşului. cu tulpini simple. Nuan a culorii poate fi diferită.Lathyrus sp. Iresine sp.

6. Semin ele acestor specii fie vor fi semănate în răsadni e sau solarii.5. transplantându-se în câmp deschis înainte de înflorire. fie vor fi semănate la loc definitiv după trecerea înghe urilor târzii. ca o continuare a florilor. răsadurile se plantează la loc definitiv toamna.) se seamănă în sere calde.1. 8. .8.) are fructe persistente şi decorative. iar primăvara vor înflori. Cineraria sp. pentru stimularea celei de a II-a înfloriri şi chiar a III-a. Calceolaria sp. . care se seamănă în câmp deschis prin martie–aprilie. iar răsadurile vor fi transplantate la loc definitiv. Ciclul de via ă După ciclu de via ă speciile floricole se împart în: Plante anuale – speciile care îşi desfăşoară ciclul complet pe parcursul a câtorva luni eşalonate într-un singur sezon de vegeta ie. Zinnia sp. vara. men inând efectul decorativ. florile se îndepărtează.plante anuale sensibile (Celosia sp. În unele situa ii. .plante anuale rustice. Plante bienale – speciile care îşi desfăşoară ciclul complet pe parcursul a câtorva luni eşalonate pe două sezoane de vegeta ie. Semin ele se seamănă în iulie-august în spa ii adăpostite. fiind aripate.. Mo ul curcanului (Amaranthus sp. fiind o sursă de amuzament pentru copii.) nu rezistă la gerurile târzii şi se seamănă în sere sau răsadni e reci sau afară excep ional în luna mai după înghe urile târzii. de culoare roşie sau roză. cum este cazul la răchi elelor (Impatiens balsamina) fructele sunt interesante (fructe pleznitoare) atrăgând copii.1. iar la păpădie (Taraxacum officinale) fructele sunt atrăgătoare. După rezisten a la frig plantele anuale pot fi: . Pentru prelungirea perioadei de înflorire se recomandă îndepărtarea lujerilor cu flori ofilite. Begonia (Begonia semperflorens) are fructele de tip capsulă. Forma şi culoarea fructelor Forma şi culoarea fructelor au o importan ă foarte redusă la majoritatea speciilor floricole ierboase deoarece după ofilire...plante anuale semirustice (Begonia sp.

.. Narcissus sp. rabatelor. în general. cămări.. Plantele perene pot fi: hemicriptophite – ce supravie uiesc prin mugurii de la colet proteja i de resturile moarte ale plantei (Aconitum sp. Papaver orientalis).. bordurilor. în lungul apelor sau pe luciul lor. covoarelor. Polyanthes sp. Hosta plantaginea. Lolium sp.) respectiv speciile ce rezistă iarna în teren descoperit. rădăcini tuberizate şi care înfloresc şi fructifică an de an. Acestea pot fi rustice (Anemone sp. Gypsophyla sp. mozaicurilor.decorarea balcoanelor. Speciile floricole pot fi folosite. jardinierelor. tuberobulbi. rădăcini tuberizate. pe stânci sau pajişti. .) respectiv speciile ale căror organe subterane trebuie păstrate iarna în spa ii adăpostite (pivni e. rizomi.1. Dahlia sp.Plante perene – speciile care rezistă cu ajutorul diferitelor organe subterane precum bulbi. sau semirustice (Canna indica. Modul de utilizare Speciile floristice se vor alege întotdeauna luând în considerare particularită ile biologice ale acestora precum şi cerin ele plantelor fa ă de condi iile sta ionale. Hyacinthus orientalis. tuberobulbi. Gladiolus sp. rizomi.. Chysanthemum sp.. atunci când sunt plantate în diverse suporturi. ca exemplare izolate sau în grupuri în componen a platbandelor.. Aquillegia sp. rondurilor. geophite – ce au bulbi. Convallaria majalis. . Iris sp. depozite) ferite de înghe (4-10 oC).. 8. ferestrelor. teraselor. pentru: .7..decorarea spa iilor verzi.

Ageratum mexicanum „nana”.. zidurilor. În ceea ce priveşte înăl imea speciilor. perioadă avansată sau devansată de condi iile atmosferice din acel an. narcise. Rudbekia sp. În func ie de perioada şi . de talie înaltă (Phlox paniculata. Aceste monoculturi se realizează în func ie de ambient. fie mixt. printre care se introduc plante anuale.. rabate. astfel încât în apropierea clădirilor cu fa ade complicate (cu multe detalii şi culori) se recomandă să se utilizeze monoculturi dintr-o specie cu o singură culoare a florilor. Culturile cu plante perene au o perioadă mai scurtă de înflorire. Acestea sunt constituite prin suprafe e cu plante perene. 8.). Speciile de talie diferită se vor dispune ordonat. acestea vor fi puse în valoare prin diversitatea de culori ale florilor aceleiaşi specii. partere). perioada şi durata de înflorire. cu port de tufă sau covoraş. stânjenei. crizanteme. forma şi nuan a frunzelor. Monoculturile pot avea una sau mai multe culori. sau care prin abunden a de exemplare plantate să realizeze efectul de covor.2. narcise (Narcissus sp. continuând cu cele de talie mijlocie şi cel de talie mare în planul îndepărtat sau în mijlocul compozi iei (ronduri. Culturile cu plante anuale. au o perioadă mai îndelungată asigurată cu flori.). în trepte. costisitoare. Marele avantaj al acestor culturi este acela că rezistă mai mul i ani.). ghiocei. numă-uita (Myosotis sp. Acest tip de amestec intim se poate accepta în cazul în care se combină o specie perenă de talie mare şi care are o perioadă relativ scurtă de vegeta ie şi care nu stânjeneşte prin habitus cu o specie anuală bienală sau perenă de talie mică. în special lunile de vară. forma şi culoarea florilor. O combina ie foarte reuşită o constituie asocierea speciilor anuale cu cele perene sau bienale (masive mixte). Portulaca grandiflora). fiind amplasate în locuri intens frecventate. nu se vor amesteca intim niciodată specii de înăl imi diferite. De exemplu un soi înalt sau mijlociu de lalea (Tulipa gesneriana) cu un soi unicolor de pansele (Viola x. mijlocie (Petunia sp. bujori. bănu i (Bellis perennis). destinate să completeze cromatica din afara perioadelor de înflorire ale speciilor perene. mărimea. Tagetes sp. instalând specii de talie mică în prim plan. înăl imea plantelor. deoarece indivizii mari îi vor înăbuşi pe cei mici şi cu siguran ă speciile de talie mică nici nu vor fi observate.. fie numai specii perene. în arta buchetieră sau a aranjamentelor florale. specifice plantelor anuale. muscari (Muscari sp. Culturi combinate În func ie de ciclul de via ă se pot asocia fie numai plante anuale. Aceste masive de plante perene constituie o pată verde timp de mai multe luni. Asocierea speciilor floricole Asocierea speciilor se va face cu foarte multă grijă avându-se în vedere: ciclul de via ă. fiind eliminat semănatul şi plantările anuale. treiajelor. pergolelor. Monoculturile se realizează cu specii cu înflorire îndelungată şi bogată. iar dacă elementele unei construc ii sunt simple. chioşcurilor. witrockiana). dar au perioadă de înflorire relativ scurtă (15-20 zile) – lalele. Antirrhinum majus) sau mică (Lobularia maritima.).ca flori tăiate. Aceste două specii trebuie să se suprapună ca perioadă de înflorire.decorarea stâlpilor. asociate după înăl ime şi epocă de înflorire. .

structură.. elemente nutritive. În cultura speciilor floricole se ine cont de particularită ile biologice şi agrotehnice ale acestora. Astfel s-au ob inut diferite amestecuri dintre pământul lutos. . Uneori după înflorirea speciilor de primăvară şi vară se execută şi o a treia plantare. mobilizarea superficială a solului.. . Gladiolus sp. După valoarea pH-ului. .pentru plantele cu rădăcini mai sub iri. capacitate de re inere a apei). Bellis) cu speciile anuale. Erica sp. s-a căutat ob inerea unui pământ universal indicat pentru toate culturile.1. Amaryllis sp.. Cele mai frecvent folosite sunt: mrani a. Viola.durata de înflorire se recomandă asocierile între specii perene cu înflorire timpurie (Tulipa. se deosebesc: . Asparagus sp. Crocus. superficiale (Primula sp.. perlit şi turbă în diferite propor ii. aceste tipuri de sol fiind cunoscute în horticultură sub diferite denumiri: .. Iris sp. pământul de frunze. compostul de grădină.. În func ie de sol. Calluna vulgaris). la care se adaugă îngrăşăminte corespunzătoare.soluri alcaline – (Anemone sp. la asocierea speciilor se are în vedere crearea unei mase compacte de culoare.3. etc. Dianthus sp). alegându-se specii cu perioade cât mai lungi de înflorire. Hyacinthus. Narcissus. În multe situa ii terenurile în care urmează să se instaleze speciile floricole. pământul de pădure. textură. ferigi). 8. cu înflorire din aprilie-mai până în octombrienoiembrie. Pregătirea solului destinat culturii florilor În general în func ie de solul avut la dispozi ie se aplică şi lucrările generale de pregătire a solului: arat. Fiecare specie preferă un anumit tip de sol.3. Instalarea speciilor floricole 8. pH-ul acesta se poate corecta prin aplicarea diferitelor amendamente. cu specii ce înfloresc toamna (crizanteme.pământuri cu textură grea – preferate de specii cu sistem radicelar puternic sau cu rădăcini groase suculente (Lilium sp. Galanthus) sau bienale (Primula. Cheiranthus cheiri).soluri neutre – majoritatea solurilor. textură. la care se poate adăuga şi muşchiul de copac. con inutul de substan e nutritive. elina.. rădăcinile de ferigă şi nisipul. pământul de ericacee. mărun irea bulgărilor. bine organizate. brumărele). desfundat..soluri acide – (Coleus sp.pământuri cu textură uşoară (pământul de frunze. . Dianthus sp. pământul de turbă. Datorită costurilor destul de ridicate pentru pregătirea şi manipularea acestor pământuri. . în func ie de vârsta plantelor (stadiul de dezvoltare) şi cerin ele acestora. nu prezintă un strat de sol fertil corespunzător. cu o tonalitate a culorii uniformă şi pură. de răsadni ă.. Asparagus sp. În general. În horticultură există numeroase tipuri de soluri preparate prin diferite combina ii şi care pot să asigure plantelor o nutri ie corespunzătoare. nivelat. pH.. Tradescantia sp. Acestea se deosebesc prin pH. Myosotis.. modelarea terenului. de turbă) . pământul de ace de răşinoase. fiind necesară împrăştierea unui strat de pământ corespunzător din punct de vedere al proprietă ii sale fizice şi chimice (afânare.pământuri cu textură mijlocie – suportate bine de majoritatea speciilor.. permeabilitate. pământul de lemn.

de cca. În luna mai se plantează plantele anuale sau perene sensibile la temperaturi scăzute şi iubitoare de căldură (Canna. astfel încât exemplarele să realizeze relativ repede starea de masiv. La plantare. În iunie se plantează plantele perene crescute la ghiveci. unde se vor dezvolta şi înflori. Paeonia). Hyacinthus. Muscari. În octombrie-noiembrie se plantează bulbii speciilor perene de primăvară precum Tulipa.). până la dezvoltarea de noi rădăcini în noul teren..3. transplantarea apare necesară atunci când . ce pot sta vara în teren descoperit (Amaryllis. 2 – 2. Myosotis). Sedum) distan ele pot fi mai mari.8. Lilium sp. Hosta plantaginea.). dar nici să se stânjenească reciproc. ½ din înăl imea medie la maturitate a speciei respective. Tot toamna se despart speciile cu rizomi sau rădăcini tuberizate.. Plantarea se execută din centrul unei compozi ii spre margine. Distan a de plantare Diferă şi se stabileşte în func ie de înăl imea speciilor respective şi de habitusul acesteia astfel încât să nu rămână spa ii libere între ele. astfel încât până la venirea înghe ului la sol. Amaranthus). La începutul primăverii se plantează răsadurile plantelor bienale sau speciile perene care se înmul esc prin separarea organelor subterane şi care nu şi-au început dezvoltarea.2. Dianthus.3. Calendula) sau cele perene semirustice (Gladiolus sp. La speciile cu dezvoltare pe verticală se adoptă o distan ă de plantare de cca. Instalarea plantelor floricole în spa iile verzi Plantarea reprezintă opera iunea prin care exemplarele tinere (răsadurile) de plante anuale. După plantare terenul se udă abundent şi se acoperă cu un strat de mrani ă mărun ită. bulbii acestora să se înrădăcineze. Impatiens. Epoca de plantare diferă de la specie la specie în func ie de ciclul de via ă şi de cerin ele fa ă de factorul căldură. această opera ie fiind indicată în repausul vegetativ (Iris. Fuchsia. pentru păstrarea umidită ii şi pentru evitarea formării crustei. Galanthus. alveola (gropi a) executată cu plantatorul trebuie să corespundă sistemului radicelar al plantei sau dimensiunii suportului în care s-a dezvoltat până atunci (la răsaduri) şi să asigure acesteia stabilitatea. Begonia). În aprilie se pot planta speciile anuale care nu sunt preten ioase la căldură (Dianthus. 8. comparativ cu înăl imea plantei. bienale sau perene sunt instalate în terenul atribuit lor. Viola. Mathiola. Narcissus. Hemerocallis sp. Toamna (septembrie-octombrie) se instalează răsadurile speciilor bienale ce vor înflori primăvara timpuriu (Bellis.(Iris sp. Transplantarea reprezintă opera iunea de mutare a plantelor mature de pe un teren de cultură pe altul. La speciile ce se dezvoltă sub formă de covoare (Lobelia. La speciile perene.3. Alyssum. Crocus. Distan a variază de la 5 cm până la 100-150 cm între exemplare.5 cm grosime. La speciile cu dezvoltare sub formă de tufă se adoptă o distan ă de plantare mai mare de ½ şi mai mică decât înăl imea medie a speciei.

înlocuirea speciilor în timpul sezonului de vegeta ie. fie stimularea ramificării la unele specii ce se ramifică greu.tunsul plantelor.datorită înmul irii naturale ale plantelor. această lucrare se poate aplica de 2-3 ori pe sezonul de vegeta ie. această opera ie se aplică după trecerea florilor şi vestejirea păr ilor aeriene. obligatorii sau facultative. În această categorie intră următoarele lucrări: . de perioada înfloririi. Îngrijirea plantelor floricole Îngrijirea plantelor floricole cuprinde o serie de lucrări. . bobocitul. de aceea este necesar ca ultima opera ie de ciupit să se desfăşoare astfel încât să existe suficient timp pentru . unele nu mai înfloresc în acel an. Pentru ob inerea de tufe bogate. fie al tulpinilor sau lujerilor laterali cu creştere viguroasă. Ciupitul se execută cu unghia. .irigarea.ob inerea unor forme caracteristice. Ciupitul reprezintă înlăturarea mugurelui terminal fie al tulpinii principale. suprimarea tijelor florale vestejite.tutorarea şi palisarea.pregătirea pentru iarnă Suprimarea păr ilor aeriene se realizează pentru: . . Se aplică diferen iat în func ie de specie şi caracteristicile acesteia. spa iul devine insuficient. Astfel la speciile care înfloresc primăvara devreme.mobilizarea solului şi combaterea buruienilor. În func ie de organele aeriene înlăturate se deosebesc: ciupitul. Scopul ciupitului este fie ob inerea de tufe bogate sau garnisirea unor ramifica ii.reglementarea înfloritului. Uneori transplantarea este necesară şi din motive fitosanitare. . . . acestea stânjenindu-se în dezvoltare. . la 2-3 mm deasupra celei de a III-a până la VI-a pereche de frunze (sau nod) pornind de la bază sau de la ultima ramifica ie. Ciupitul determină o întârziere a înfloririi. .combaterea dăunătorilor biotici. În func ie de specie şi de rapiditatea acesteia de creştere şi înmul ire vegetativă.stabilirea unui echilibru între păr ile aeriene şi cele subterane.4. copilitul. Epoca de transplantare cea mai indicată este la sfârşitul sezonului de vegeta ie. . la speciile perene cu înflorire de vară sau de toamnă păr ile aeriene se înlătură primăvara devreme. când plantele nu suferă deloc. iar dacă sunt stânjenite sau deranjate. 8. pentru a genera creşterea mugurilor laterali inferiori. cu înflorire abundentă sau cu diferite caracteristici decorative deosebite.aplicarea îngrăşămintelor.suprimarea păr ilor aeriene. Primăvara şi chiar primăvara devreme foarte multe plante încep să-şi formeze rădăcini noi. intrând mai devreme în vegeta ie. . transplantarea se realizează la intervale de 3-10 ani. cu rolul de a ob ine plante viguroase. dar şi în func ie de capacitatea de refacere a plantei.

la plantele care formează concomitent mai multe flori în vârful tulpinilor principale sau laterale şi se aplică în scopul de a se ob ine flori solitare. de dimensiuni mai mari (crizanteme.). garoafe. hortensie. Se poate realiza şi prin înlăturarea bobocului principal atunci când acesta este rău conformat. Copilitul presupune înlăturarea tuturor lăstarilor de la bază (lăstari laterali) în stadiul în care sunt ierbacei. bujori. .. Pelargonium sp. pentru ob inerea unei singure tulpini neramificate. garoafe). Bobocitul (butonatul) presupune înlăturarea bobocilor laterali. gura leului). trandafiri. ochiul boului).formarea de muguri floriferi şi pentru înflorire. pentru promovarea unui boboc lateral mai viguros. în acest caz întârziindu-se înfloritul. urzicu ă (Coleus sp. Petunia sp.. de obicei terminată cu o floare (crizanteme. Se aplică la crizanteme.

Prin această opera iune se înlăturată toate păr ile supraterane la o anumită înăl ime. Unele specii pot fi sus inute prin re ele de fire (nailon sau sfoară) re ele ce pot fi ridicate odată cu dezvoltarea tulpinilor florifere (gladiole. la care trebuie men inută o anumită formă şi înăl ime. Ipomea). trestie. Tunsul plantelor se aplică la speciile de mozaic sau la speciile folosite pentru borduri şi garduri vii. Tutorarea şi palisarea se realizează la speciile urcătoare. dar se are în vedere ca acestea să nu fie exagerate sau inestetice (Clematis. în func ie de specia respectivă. mai ales în perioada de înflorire abundentă. Tutorii pot fi din lemn. Această opera ie se repetă la 10-15 zile la plantele de mozaic şi mai rar la cele de bordură şi garduri vii. cu tulpini sub iri care nu se men in în pozi ie verticală. cu 1-3 cm mai mare de tunsul precedent. mase plastice.. . sau la speciile de talie mijlocie sau înaltă. Lathyrus. metal de dimensiuni şi tipuri diferite. dalii).Suprimarea tijelor florale vestejite se realizează pentru înlăturarea aspectului inestetic al acestora dar şi pentru stimularea unei noi înfloriri. Nu se aplică la speciile cu fructe decorative sau la exemplarele de la care se vor recolta semin e.

Înlocuirea speciilor în timpul sezonului de vegeta ie Ca regulă generală. etc. temperatura mediului înconjurător. sulfatul de potasiu. şi seara după orele 18-20 pe răcoare. timp de două săptămâni. fiind indicată udarea diminea a devreme. de păsări. În această categorie intră: excrementele de mamifere. Irigarea se poate realiza prin aspersiune. solarii. în stadiile de maximă dezvoltare a plantelor. spălarea şi răcorirea plantelor. mărind capacitatea de solubilizare a elementelor minerale din sol. Singurul inconvenient al unora este mirosul neplăcut pe care-l degajă şi aspectul inestetic. făina de oase. făina şi rosătura de coarne. Îngrăşămintele organice pot fi aplicate în formă solidă. Irigarea Este o lucrare de o deosebită importan ă în perioadele deficitare în precipita ii. maxim ora 10. Îngrăşăminte microbiologice se prezintă sub forma unor solu ii ce con in anumite culturi de microorganisme (bacterii. fapt ce determină folosirea speciilor perene în propor ie însemnată în diferite compozi ii floristice. Aplicarea îngrăşămintelor Există mai multe tipuri de îngrăşăminte: organice. Acestea se aplică odată cu lucrarea solului sau ca îngrăşăminte stadiale în timpul sezonului de vegeta ie. gradul de dezvoltare şi faza de creştere a plantei). ca regulă generală. după trecerea perioadei de înflorire. Îngrăşămintele organice sunt cele mai recomandate. recomandată pentru teritoriile mari având ca avantaje: umezirea şi a atmosferei. la care se adaugă apă. după o prealabilă uscare şi mărun ire. bogate în potasiu: sarea potasică. concomitent cu lucrarea de pregătire a solului sau în formă lichidă. ciuperci). ce au ca efect îmbunătă irea microflorei solului pentru realizarea unui circuit optim al elementelor minerale şi organice. în cantită i foarte mici la sfârşitul verii şi deloc în timpul stării de repaus. lalele. Îngrăşămintele chimice pot fi bogate în azot: sulfatul de amoniu. azotatul de amoniu. ob inânduse solu ii prin fermentarea. microbiologice. chimice. Îngrăşămintele se aplică. sere. umiditatea şi mişcarea aerului. riguros selec ionate. antrenarea odată cu picăturile de apă a oxigenului. Exemplarele speciilor necesare înlocuirii se pregătesc din timp în zone speciale (răsadni e. cu valen e simbiotice. Aceste solu ii sunt foarte concentrate şi se diluează înainte de folosire cu apă în propor ie de: 1:10. pepiniere) şi se transplantează cu tot cu balot de pământ. bioxidului de carbon şi a altor gaze. mustul de bălegar. cenuşă. solul. excep ie făcând speciile perene cu bulbi (zambile. Apa folosită la irigare trebuie să aibă o temperatură şi un con inut în săruri corespunzătoare. la amenajarea florală a unui spa iu verde se propun specii (2-3 specii pe aceeaşi suprafa ă) ale căror perioade de înflorire se succed. clorura de potasiu. bogate în fosfor: superfosfatul simplu sau dublu. :30. pentru a se realiza un efect estetic pe o perioadă cât mai mare. În func ie de fiecare tip de îngrăşământ se aplică anumite doze. brânduşe de primăvară) ce înfloresc primăvara devreme şi care pot rămâne în sol 2-3 ani. carbonatul de amoniu sau cianamida de calciu. ghiocei. Plantările repetate şi valoarea materialului sunt costisitoare. . deoarece con in aproape toate elementele indispensabile plantelor. intensitatea luminii. cu furtunul pentru suprafe e mai restrânse sau cu stropitoarea. 1:20. Temperatura trebuie să fie apropiată de cea a aerului sau a solului. Pentru aceasta speciile se vor înlocui unele cu altele. a îngrăşămintelor organice solide. narcise. uneori superfosfat. în func ie de care se stabileşte şi frecven a şi norma de udare (func ie de specie.

iar în situa ia în care apa ce urmează să fie folosită este dură. sensibile la temperaturile scăzute. bulbii sau rizomii. pentru depistarea din timp a eventualilor dăunători (afidele fiind cele mai frecvente) şi pentru aplicarea la timp a diferitelor metode de combatere chimică sau biologică. Combaterea mecanică este mai dificil de aplicat. la geofitele semirustice. În ultima vreme se adoptă din ce în ce mai des.sau noaptea. permite trecerea apei şi a aerului spre sol şi nu permite apari ia buruienilor. acoperirea solului din jurul grupurilor de arbuşti sau a speciilor floricole de talie mare şi mijlocie. periodică a diferitelor exemplare floricole. frunze. Combaterea buruienilor se realizează ori de câte ori este nevoie. organele subterane (bulbi. măcar odată pe an. aceasta se poate neutraliza prin adăugarea diferitelor substan e în ea. cu scoar ă de copac (pin maritim) fragmente. La speciile perene ce rezistă rigorilor iernii se recomandă acoperirea acestora cu pământ (muşuroire). rădăcini tuberizate) se scot toamna din sol şi se pun la păstrare în camere reci (4 – 10 oC) până primăvara. Acest strat men ine solul umed. Se evită total udatul în orele fierbin i ale amiezii sau după amiaza. Mobilizarea solului şi combaterea buruienilor Afânarea solului se realizează în terenurile cu plante perene. în martie–aprilie. pentru a nu se produce vătămări plantelor. şi peste vară. Con inutul în săruri nu trebuie să fie mare. astfel încât să nu fie vătămate rădăcinile. sau talaj. Combaterea dăunătorilor biotici Se realizează prin observarea atentă. uneori chiar săptămânal. manual sau cu ajutorul săpăligilor. Pregătirea pentru iarnă Diferă în func ie de specie. ca şi cea cu ajutorul erbicidelor. rizomi. pentru o protec ie suplimentară peste iarnă. Buruienele au o rapiditate de creştere foarte mare şi imprimă aranjamentelor florale sau chiar gazonului un aspect neplăcut. tuberculi. după ce încep să apară la suprafa a solului păr ile aeriene ale acestora. .

Se tund de 2-3 ori în sezonul de vegeta ie. cărămidă. Peluzele din parcuri ocupă suprafe e întinse. arbuşti. . în zilele cu temperatură ridicată. folosindu-se specii de graminee mai preten ioase şi mai decorative. GAZONUL ÎN SPA IILE VERZI 9. atunci cea de la suprafa a betonului ar fi de cca. Gazonul pentru terenurile sportive prezintă o compozi ie diferită de cea a celorlalte tipuri. iar în cazul asfaltului de cca. şi prin îmbogă irea în oxigen a acestuia. realizând unitatea în diversitatea spa iului verde. grupuri statuare. cu . 30 oC. ale căror rădăcini pot rămâne descoperite la suprafa a terenului. comparativ cu suprafe ele acoperite cu nisip. clădiri. Gazonul constituie fondul principal al unui spa iu verde (75-80% din suprafa ă) şi eviden iază caracteristicile diferitelor elemente vii (arbori. compozi ie şi mod de între inere se disting mai multe tipuri de gazon: . pietriş. pentru a forma un covor des. După destina ie.pentru terenuri sportive. aranjamente florale. masive de arbori) sau nevii (stânci. şi fiind destinată a îndeplini anumite func ii decorative. lalele). brânduşe. pentru mărirea efectului decorativ (ghiocei. În această categorie intră şi „gazonul englezesc” alcătuit din Agrostis tenis şi Festuca rubra (în comer este cunoscut sub denumirea de semin e de gazon de lux). . De exemplu. gazon care se tunde la 2-3 zile odată. luciu de apă). fiind constituite din specii de graminee cu frunze înguste. Aceste peluze se vor cură a primăvara devreme şi se vor tunde pentru prima dată în sezonul de vegeta ie cu mult după înflorirea acestor specii (speciile vernale floricole) pentru a permite acestora formarea bulbilor pentru anul următor. Peluzele din grădini se deosebesc de precedentele prin compozi ie.pentru peluze. elemente arhitecturale.1. formată în special din graminee. narcise. ce înfră esc abundent. Peluzele pot fi: peluze din parcuri şi peluze din grădini. gazonul se încălzeşte mai pu in. În acest tip de gazon pot fi plantate specii perene cu bulbi ce înfloresc primăvara. Importan a şi destina ia gazonului Gazonul reprezintă o suprafa ă de teren acoperită de vegeta ie erbacee. fiind evitate speciile cu înrădăcinare superficială. aceasta fiind supusă lucrărilor de îngrijire.rustic. dacă temperatura medie a aerului de la suprafa a gazonului este de 22-24 oC. Calită ile sanitare constau şi în calitatea de purificare a aerului prin re inerea prafului. Temperatura aerului este influen ată de suprafe ele de gazon. recreative sau sanitare. IX. asfalt sau beton.Cap. având aspectul unor pajişti naturale. Pentru realizarea unei desimi mai mari se realizează tunderea acestuia la intervale mai mici (2-3 săptămâni). datorită nuan elor de verde. imprimând o atmosferă de calm şi linişte. Gazonul reprezintă un element cu o valoare decorativă deosebită. Sunt preferate speciile rezistente la tasare. 45 oC. întinderile mari de gazon introduc în peisaj o notă de solemnitate şi romantism.

Gazonul mauritan (gazon înflorat) este alcătuit din specii de graminee şi specii floricole (anuale sau perene) în diferite procente. frunze mari. Campanulla sp. rezisten a la bătătorire. uneori 100 cm (Dactylis glomerata. Bellis perennis. Agrostis tenis. 9. Viola arvensis. Ierburile pentru gazon se împart conven ional în func ie de înăl ime.5 cm.. 9.2. Specii indicate pentru gazon În practică se folosesc diferite amestecuri de semin e. Calendula officinalis. La realizarea amestecurilor se are în vedere: temperamentul speciei.. rădăcinile sunt relativ superficiale. După înăl ime: . uneori 40–50 cm (Poa pratensis. Cynonurus cristatus).5 cm. . cerin ele fa ă de substratul nutritiv. de diferite desimi. Aceste amestecuri sunt recomandate în lucrări cu tabele speciale.5 cm. dar speciile se comportă diferit. Alegerea combina iilor are o importan ă deosebită pentru ob inerea unui gazon de bună calitate.cu port înalt (de etaj superior) ce au drept caracteristici – înăl ime mare. Festuca rubra. Înăl imea de tundere a gazonului poate fi: pentru terenul de fotbal 3. de rezisten a la bătătorire sau tundere. având aspectul unei fâne e înflorite. grosiere. astfel încât în unele condi ii improprii pentru una din specii. Reseda lutea.5 cm. Alopecurus pratensis. aspre. Alyssum maritimum. înregistrându-se în anii următori o schimbare a compozi iei. rezisten a la temperaturi scăzute. Matricaria chamomilla. Se înlătură pe cât posibil speciile care sporesc pericolul de alunecare (Trifolium repens). . la tundere. Este necesară corelarea condi iilor ecologice din teren cu cerin ele ecologice ale speciilor. rezultând în final pierderea calită ii superioare a gazonului respectiv. . iar după cosire apar lăstarii scur i (Festuca pratensis. înfră ire slabă. Dintre speciile frecvent utilizate se amintesc: Achillea sp. capacitatea de refacere după tundere. rapiditatea de creştere. calitatea finală a gazonului şi nu în ultimul rând de costurile implicate. Bromus inermis). rămânând suprafe e nude de pământ. lăstărire. Poa annua). aceasta dispare.3. Instalarea gazonului Principalele metode de instalare a gazonului sunt prin semănare şi cu ajutorul brazdelor de gazon. la 12–20 cm. Asocierea speciilor De obicei nu se folosesc speciile singure. prin eliminarea speciilor valoroase şi sensibile la anumite condi ii. Lollium perenne. Aceste specii se aleg şi în func ie de rusticitatea acestora. mod de înfră ire şi rezisten ă la tasare. În terenuri improprii pentru graminee se pot folosi specii din flora spontană a regiunii ce pot acoperi bine solul prin lăstărire şi aparat foliar. sistem radicelar adânc de 25-30 cm. Fiecare prezintă avantaje şi dezavantaje date de uşurin a instalării.cu port pitic (de etaj inferior) – după cosit lăstăresc puternic. Deschampsia caespitosa. Agrostis stolonifera.cu port mijlociu (de etaj mijlociu) – formează tufe relativ mari. rugbi – 6. Papaver rhoeas. ci în amestec de minim 3 specii. crichet – 2.înfră ire abundentă precum Poa annua şi Poa pratensis. tufele sunt înghesuite foarte mult. umiditatea din sol. Iberis semperflorens. Gypsophylla muralis. tenis – 0.

zgură. adâncimea de semănat va fi mai mare iar în cazul solurilor mai umede (terenuri cu expozi ii nordice sau soluri mai grele). acestea se realizează pe un strat de 5-6 cm de pământ vegetal pe care se execută semănăturile cu speciile de graminee dorite. consolidarea imediată a taluzurilor (în 5 zile rădăcinile pătrund în noul teren). 8 cm în care rădăcinile nu pătrund. îngroparea cablurilor electrice. Decaparea . . pentru a realiza o răsărire şi o călire a gazonului. după care se netezeşte uşor cu un tăvălug uşor din lemn şi se udă. în Germania 9-20 g/m2 iar în Fran a 30-60 g/m2 . cărămizi. se ob ine un gazon prea rar. dar şi vara. amestec şi condi iile de sol. alături de care se găsesc numeroase specii de buruieni ce urmează a fi extrase prin pliviri repetate. dar şi executarea drenurilor. iar în cazul lipsei unui strat de pământ corespunzător. moloz. ½ în celălalt sens (se aplică în cazul suprafe elor mici). Adâncimea de semănat se situează în general în limitele 0. precum şi costul mai mic.cu brazde de iarbă extrase de pe terenurile acoperite natural cu iarbă (specii de graminee în cea mai mare parte). Normă de semănat trebuie aleasă cu grijă în func ie de calitatea semin elor. ca dezavantaje se amintesc: nu se pot alege anumite specii de graminee.cu brazde de iarbă produse în pepinierele pentru gazon. fiind în func ie de condi iile de sol şi de specie. gros de cca. Sub acest strat se recomandă să existe un strat de nisip amestecat cu pleavă.3. cu un aspect nefavorabil. ci cresc lateral. Instalarea gazonului cu ajutorul brazdelor de iarbă Aceasta se poate realiza în două moduri: .2. de specie. În cazul solurilor mai uscate (terenuri mai însorite sau soluri uşoare). De asemenea. toamna în august–septembrie şi nu mai târziu. . a instala iilor de irigare. instalând toate speciile crescute natural. Semănarea gazonului se poate realiza în mai multe perioade: primăvara în mustul zăpezii (februarie-martie). 5-12 g/m2 până la 34 g/m2 în Canada. aducerea pământului de împrumut în strat de 15–20 cm minim.3. date de condi iile specifice ale ării respective. în cazul în care solul existent este corespunzător.9. În diferite ări se aplică norme diferite. adâncimea de semănare va fi mai mică.mecanic . a canalizărilor. Norma de semănat variază în func ie de specie: de la 17-25 Kg/ha la Agrostis stolonifera la 140-200 Kg/ha – Lolium perene.5 cm.5 – 2. modalitate ce are ca avantaje: instalarea imediată a gazonului. După semănarea manuală. calitatea finală a gazonului nu este cea mai bună şi datorită neuniformită ii grosimii brazdelor recoltate manual. 9. de exemplu: 12 g/m2 în SUA.1.cu semănători mecanice (se aplică în cazul suprafe elor mari şi relativ netede). dacă există sisteme de irigat. Dacă norma este prea scăzută. Metode şi tehnici de semănare: . se realizează şi mobilizarea acestuia pe 15–20 cm adâncime. cu aspect inestetic iar dacă norma este prea mare rezultă o competi ie între indivizii speciilor diferite.manual în cruce: ½ din semin e într-un sens. o stânjenire a creşterii tuturor indivizilor şi o înrădăcinare slabă. Instalarea gazonului prin semănare Lucrările pregătitoare cuprind înlăturarea materialelor inerte precum: pietre. terenul se grăpează.

care nu sunt preten ioase. Repara ia capitală presupune înlocuirea totală a ierburilor ce au constituit vechiul gazon. Între inerea şi îngrijirea gazonului Reîntinerirea gazonului se realizează după 5-10 ani şi se realizează prin semănarea de noi cantită i de semin e ale speciilor ini iale. Iarba rezultată se strânge şi se înlătură de pe suprafa a gazonului. sau mecanic cu maşini speciale. Aplicarea îngrăşămintelor este necesară deoarece solul sărăceşte relativ repede. După aceste opera iuni. după care se sparge şi se mărun eşte elina. se strâng şi se îndepărtează rădăcinile de ierburi sau de buruieni. care se vor însămân a cu semin e din aceleaşi specii de graminee sau din acelaşi tip de amestec. iar gramineele se răresc. şi respectiv fâşii de 30 cm x 2 m (mecanic). cu maşini ob inându-se „covoraşe”de 25 x 35. Tunderea se realizează în scopul ob inerii unui gazon des cu o bună înfră ire şi în elenire. Dacă solul are o cantitate mare .4. apar muşchii şi numeroase buruieni. primăvara se realizează administrarea îngrăşămintelor şi însămân area. Cosirea (tunderea) se poate realiza manual cu coasa. Se recomandă tunderea pe timp ploios. Aşezarea brazdelor se poate face liniar în rânduri succesive. fosfor şi potasiu. 30 x 30. 9. respectiv a por iunilor mai mari sau mai mici fără gazon. Repara ia par ială presupune refacerea cheliturilor. 15 x 30 groase de 4-5 cm (manual). în raport de 1:2:1 (fosforul este foarte important în dezvoltarea rădăcinilor). Toamna se mobilizează solul la 15-20 cm. care permit reglarea înăl imii de tundere corespunzătoare. în tablă de şah iar pe versan ii abrup i brazdele se fixează prin ace de lemn sau şipci de lemn. caz în care se ob ine o înfră ire abundentă. care pot fi rulate. groase de 2-4cm. Se preferă îngrăşăminte minerale (chimice) pe bază de azot. deoarece pe timp secetos frunzele tăiate şi lăstarii se îngălbenesc. folosind o normă de semănat de 25-50 % din cea ini ială.brazdelor se realizează manual cu ajutorul cazmalelor şi lope ilor dar mai frecvent mecanic. datorită înlăturării repetate a păr ilor aeriene (frunzele speciilor de gazon).

Combaterea buruienilor se realizează pe suprafe e mici prin plivit iar pe suprafe e mari se aplică cosirea repetată la 2-5 cm de suprafa a solului. . O altă metodă eficientă este cea a aplicării erbicidelor selective. înainte de înflorirea buruienilor. trebuie mărită cantitatea de fosfor.de calciu. pentru compensare. Dozele de îngrăşăminte variază între limitele 400-2200 Kg/ha. Irigarea este de preferat a se realiza prin aspersiune (vezi irigarea la speciile floricole).

Aleile secundare se ramifică din cele principale şi conduc vizitatorul spre sectoare sau obiective mai pu in importante. Traseul căii de circula ie imprimă vizitatorului un sentiment: . Căile de circula ie Căile de circula ie reprezintă o componentă foarte importantă a spa iilor verzi. .5 -0. ediculele (mici dotări ornamentale şi utilitare). grădinile alpine.pentru ceea ce este rigid. oglinzile şi cursurile de apă (inclusiv bazinele). călare sau cu bicicleta. Aleile sunt mărginite de regulă de arbori. În func ie de natura circula iei.pentru ceea ce este viu sau în schimbare. Aleile principale leagă intrările cu punctele de atrac ie principale. îndeplinesc multe aspecte decorative şi permit vizitatorului să parcurgă teritoriul respectiv pe jos. obiectele se remarcă mai uşor în timpul deplasării.de relaxare – pentru ceea ce este cunoscut şi plăcut. de intrigare – pentru ceea ce este nou sau necorespunzător. mai sigură.mişcarea descendentă. care chiar dacă este monotonă este mai uşoară. justificate de prezen a diferitelor obstacole. X.20 m). căile de circula ie se împart în alei (principale şi secundare) şi poteci. pentru stilul geometric.mişcare ascendentă. . apare un sentiment plăcut de protec ie. importan ă şi lă ime.mişcarea orizontală. Căile de circula ie pot imprima vizitatorului diferite direc ii de mişcare: .7 m lă ime. fiind destinate plimbărilor izolate (inclusiv pasul japonez).de stimulare. şi în echilibru cu for a gravita ională. influen ând sentimentul de veselie. Potecile şi cărările sunt realizate cu precădere în spa iile verzi periurbane.de plăcere – pentru ceea ce se află în unitate. sunt de obicei largi. măreşte aten ia. . pentru terenurile cu denivelări.1. implică o diminuare a efortului. . care sporeşte energia depusă de om pentru învingerea gravita iei. în meandre pentru traseele sinuoase. mai stabilă. CONSTRUC IILE ÎN SPA IILE VERZI Prin construc ii se în eleg atât clădirile cât şi căile de acces. perspectivele. 10. ordine şi propor ie. . inestetic şi nefunc ional. elemente arhitecturale.de indispozi ie (de închistare) .Cap. sau conduc spre un obiectiv principal important. de intimitate şi uneori de regres. divertisment. creează impresia de avansare. . organismul nu depune efort.de amuzament. având 0. au o lă ime mai redusă (minim 1. pentru terenurile orizontale. Linia traseului poate fi: directă pentru traseul rectiliniu. . de cucerire a spa iului înconjurător. de refugiu. creşte interesul pentru planurile superioare ale spa iului. curiozitate . ce este binevoită la întoarcerea din plimbare. flori. pentru obiective bine determinate.

lian i sau materiale hidrofobizate. Dalele şi pavelele se dispun pe un strat de 5-8 cm nisip de râu şi se aşează uniform (se folosesc dale de minim 4 cm grosime). iar cele deschise obosesc ochii). de râu sau de concasaj sunt incomode pentru mersul pe jos dar pot fi folosite şi pe timp mai ploios. pavele.cele paralelipipedice în diferite modele: brădu . cel pu in cu fa a superioară netedă. Ca tipuri de îmbrăcăminte se pot folosi: pământ. Un caz aparte al dispunerii dalelor de mari dimensiuni este „pasul japonez” la care dalele de formă regulată sau nu (se preferă cele neregulate) se aşează într-un singur rând . . Uneori în intersec ii se amenajează pia ete de diferite forme. Axa fiecărei alei trebuie să treacă prin centrul intersec iei. macadam. Dalele şi pavelele sunt plăci din piatră. de forme diferite.cele hexagonale pot fi dispuse in modul fagure. mozaic. pietriş. dale. Are un cost foarte scăzut dar are şi marele dezavantaj că aceste căi de circula ie nu pot fi folosite pe timp ploios sau imediat după. Îmbrăcămintea căilor de circula ie trebuie să fie func ională şi decorativă. dar se încălzeşte foarte uşor vara sau în zilele însorite. beton. pătrate. Asfaltul prezintă o durabilitate ridicată şi o între inere uşoară.Intersec iile reprezintă puncte de agita ie maximă şi trebuie să fie propor ionale cu mărimea aleilor ce se întâlnesc. asfalt turnat sau cilindrat.cele neregulate în „opus incertum”. dalaj englezesc. Modul de dispunere a dalelor şi pavelelor este foarte variat: . . tip zidărie. ca îmbrăcăminte a căilor de circula ie. Căile împietruite cu pietriş de carieră. ceramică sau marmură. Pentru materialele folosite la îmbrăcămintea căilor de circula ie sunt indicate culorile galben. cărămidă. dalaj antic. Pământul. corelată cu ambientul. şi poate fi ameliorat prin adăugarea de agregate minerale. este folosit în pădurile de recreare. roşcat sau gri (culorile închise se încălzesc excesiv vara.

prin lutuirea cu argilă bătătorită cu maiul sau prin betonarea fundului. Amenajarea apelor Efectul estetic al apelor este dat de: suprafa a netedă şi lucitoare sau în continuă mişcare. Bazinele trebuie prevăzute cu posibilitatea de evacuare şi aduc iune periodică a apei. acesta trebuie să asigure primenirea şi men inerea apei la un nivel constant (evapora ie şi infiltra ie).2. dreptunghiulare. .pe gazon. realizate de obicei pe stâncării. elipsoidale. Pot exista diferite insule atunci când cursul apei se bifurcă. pâraie. apa devine strălucitoare şi luminează întreaga compozi ie (se măreşte aparent suprafa a acesteia). Malurile diferă în func ie de caracteristicile terenului dar întotdeauna vor avea un paralelism relativ. prin deschideri de perspective. dar poate fi ameliorată. sau chiar lemn (grosimi 50-70cm). Apele se pot amenaja sub formă de: izvoare. egală cu lungimea medie a pasului omului (0. ale fiecărei dale. la o distan ă între centrele de greutate. pătrate.65 cm). făl uită. asemănător cu malurile opuse. Adâncimea se recomandă a fi de 1m pentru cele săpate. bitumului. beton) pentru împiedicarea creşterii plantelor. Bordura bazinului poate fi din piatră tăiată simplu. drenajul forte rapid al apei din precipita ii (se usucă foarte repede după ploaie). căderi de apă. Stratul de pământ de sub apă se poate impermeabiliza cu ajutorul asfaltului. Debitul sursei ce alimentează lacul va fi în raport cu mărimea şi adâncimea lor. Întinderea unei ape stătătoare se stabileşte în raport cu ansamblul compozi iei. conturul acestora este cu atât mai simplu cu cât acestea sunt mai mici.60-0. Când cursul apei este însorit. trestie. pentru a permite plimbările cu barca sau pentru a facilita cultivarea unor plante acvatice (nuferi. geometrică. lacuri. în locurile cu erodare puternică. Forma lacurilor este determinată de relieful terenului. sau artificiale realizate prin săparea terenului şi aducerea apei. 10. de formele de microrelief existente sau care pot fi create şi de debitul sursei de apă. Caltha palustris). conturul malurilor trebuie să fie alcătuit din linii curbe. Viteza de curgere trebuie să fie destul de redusă. râuri în func ie de mărimea spa iului verde respectiv. senza ia de răcorire şi de prospe ime. uşurin a între inerii. Malurile se vor amenaja prin terasare. de mişcare. fântâni. men inute în bazine de formă geometrică – rotunde. având rolul unui factor calmant în peisaj. au un efect estetic sporit iar dalele depreciate se pot înlocui foarte uşor. cu maluri cu taluzuri abrupte (1:1) şi căptuşite cu diferite materiale (piatră. Folosirea dalelor şi pavelelor prezintă ca avantaje: rezisten ă la intemperii. Apele stătătoare (numite impropriu. fără frânturi. se face trecerea mult mai plăcută de la construc ii la peluze. din beton. iazuri. Oglinzile de apă /bazinele geometrice Bazinele geometrice (oglinzile de apă) – reprezintă suprafe e liniştite de ape. dar fără a fi simetrice. cărămidă. pentru că apa este primenită pe cale artificială sau naturală) pot fi naturale. iar când se află în zone umbrite apa devine întunecoase şi pare mai adâncă. jocul de lumină şi umbră al obiectivelor învecinate. Apele curgătoare prezintă o albie cu atât mai sinuoasă cu cât panta terenului este mai mică. Marele dezavantaj al acestora este pre ul destul de ridicat. dispuse în diferite depresiuni ale terenului.

Toate acestea se realizează propor ional cu dimensiunile bazinului. pe care se instalează vegeta ie erbacee sau chiar lemnoasă.4. caz în care se pot men ine în forma lor naturală. . Când sunt de dimensiuni mari.bazin cu cupă florentină în mijloc. la o oarecare distan ă de clădiri. iar când sunt mici şi grupate. Blocurile aduse pot imita stânci din natură sau sunt prelucrate sub diferite forme geometrice. 10. . Priveliştea şi perspectiva Priveliştea reprezintă o scenă. Obiectul (obiectele) văzute trebuie să fie astfel amplasate încât să poată fi contemplate cu uşurin ă de privitor. recomandându-se ca soarele să nu fie în fa a privitorului. un fundal pentru o anumită construc ie observată dintr-un punct avantajos. Stâncile de orice fel dau peisajului un pitoresc specific. În unele cazuri aceste blocuri pot fi acoperite par ial cu vegeta ie din specii cu tulpini agă ătoare sau urcătoare. şi constă dintr-un spa iu peisagistic alungit. colorată diferit chiar. muntos. un microrelief accidentat. combinată cu lumina artificială. în mod artificial. mărime şi culori. Punctul de observa ie se stabileşte astfel încât elementul terminus (obiectul) să poată fi perceput în întregime sau chiar par ial. Există diferite modalită i de amenajare a acestor bazine: . de la câ iva metri pătra i la câteva sute. cu o vegeta ie specifică. acestea dau impresia de putere.3. Stâncile şi grădinile alpine În unele zone din anumite spa ii verzi se poate recurge la amplasarea blocurilor de piatră (stânci) de diverse forme. Câmpul intermediar constituie spa iul liber dintre punctul de observa ie şi obiectele văzute (punctul terminus). Blocurile de piatră fie se găsesc pe acel teritoriu. situat la o distan ă potrivită şi încadrat potrivit. obiectul (obiectivele) văzute şi un câmp intermediar.bazin cu jeturi orientate spre periferie. pentru ca perspectiva să nu devină obositoare. . Aceste fântâni pot fi asociate cu diferite elemente sculpturale sau cu vegeta ia înconjurătoare sau chiar cu anumite spoturi luminoase. la care mişcarea jeturilor de apă poate varia. Grădinile alpine au suprafe e variabile. privit dintr-un loc potrivit. şi pot fi amenajate într-un mod special. 10. fiind compusă dintr-un obiect potrivit. Perspectiva reprezintă o privelişte limitată.fântână cu cascade în trepte sub forma unui con. iar în unele cazuri pot constitui suportul pentru diferite căderi de apă. Grădinile alpine creează.Unele oglinzi de apă se asociază cu jeturile de apă ale fântânilor arteziene. de solidaritate monumentală. natural sau creat par ial sau total prin încadrare sau deschiderea de linii. în mod progresiv. folosite pe timp de noapte. . Se recomandă ca acest câmp intermediar să nu depăşească 250-300 m lungime. Perspectiva este caracterizată printr-un punct de observa ie. folosindu-se numeroase stănci sau material pietros. fie vor fi aduse. Blocurile de piatră se amplasează în sectoarele mai liniştite.fântână cu taluz cu cascadă. bazin cu jeturi orientate spre mijloc. O perspectivă bine concepută are echilibru.

10. .umplerea par ială cu pământ a spa iilor dintre blocurile de piatră astfel încât la suprafa ă să rămână păr ile cele mai decorative ale blocurilor de piatră. Aceste opera iuni se vor realiza într-o perioadă lipsită de ploi. Lucrările ce trebuie executate pentru realizarea unei grădini alpine sunt: . pergolele. Chioşcurile sunt pavilioane mai mici. lăsând spa ii mari între ele. într-o formă simplă dar estetică.aşezarea unui strat de 30 cm de zgură. la marginea apelor. Acestea pot fi deschise în partea superioară şi lateral (având în partea superioară doar bare de metal sau lemn ce servesc ca suport pentru plantele agă ătoare. sau cărămidă. Toate construc iile prezente într-un spa iu verde trebuie armonizate cu peisajul înconjurător. . cu câteva luni înainte de epoca plantării (toamna). la capătul aleilor. pământ folosit ulterior la umplerea spa iului dintre stânci. scările.aşezarea unui strat de pământ de elină. . va fi pe cât posibil frământat. fiind amplasate pe esplanade. teatrul verde. deşertic. belvederile. în care pot fi pozi ionate chiar şi în imediata apropiere a clădirilor. Speciile folosite vor fi alese în func ie de caracterul florei ce va fi prezentat: alpin.aşezarea unui strat de nisip de râu de granula ie mare. a organiza sau a accentua cât mai bine trăsăturile sau formele peisajului. chioşcurile. a domina. în scopul realizării unită ii clădirii cu acesta. Grădinile alpine îşi găsesc uşor locul în spa ii verzi amenajate în stil peisager. construc ii uşoare. vase decorative. hexagonală sau octogonală. Armonizarea se poate realiza prin asemănare sau prin contrast. ce vor fi amplasate în mod obişnuit în punctele cele mai înalte ale terenului sau la sfârşitul aleilor . cu mijloace mecanice o astfel de situa ie. . situate în spa iile verzi. Construc iile recomandate în spa iile verzi sunt: pavilioanele. pentru ca pământul să se taseze suficient. şi chioşcuri acoperite dar deschise lateral. a men ine. Nu se recomandă chioşcuri acoperite şi închise lateral. Belvederile sunt constitui te de către turnuri cu două sau trei etaje.5. grupuri sculpturale. pode e şi poduri. beton. .extragerea stratului de pământ pe o adâncime de 50-60 cm. în pantă sau se va crea artificial. pătrată. înghe . numite chioşcuri descoperite (naturale). subalpin. în pie e sau în punctele de perspectivă. destinate adăpostirii vizitatorilor. coloanele. Expozi ia terenului se recomandă a fi semiînsorită sau chiar însorită (pentru plantele vivace sau chiar rezistente la uscăciune). cele mari în planul din spate. suporturi pentru plante. a orchestrelor sau a fanfarelor. Construc ii utilitare şi ornamentale Construc iile sunt folosite ca elemente de fundal sau pentru a încadra. Acestea se pot construi din lemn.dispunerea blocurilor de piatră. treiajele.Locul în care se va amenaja o astfel de grădină se va încadra cât mai bine în mediul natural. arcadele şi porticurile. balustradele (parapetele). Pavilioanele sunt construc ii cu bază circulară. zăpadă. accidentat. bănci şi scaune (mobilier de grădină). cu turbă şi nisip.

bronz. fontă.4-0. Soclul trebuie bine propor ionat cu întreaga statuie şi corelat cu materialul şi culoarea din care este alcătuită aceasta. şi sunt acoperite de regulă cu plante că ărătoare. Se vor amplasa în fa a unor perspective interesante. fier. Pot fi cu sau fără spătar. metal. teraselor. aluminiu. ce acoperă por iuni de alei sau terase.45 m. fiind amplasate la capătul aleilor. Scările accentuează orizontalitatea spa iului. acestea unind de regulă două maluri opuse sau chiar insuli ele cu malurile.0 m. lemn) ce sunt reuni i în partea superioară printr-o re ea de grinzi orizontale. Acestea deschid perspective interesante către diferite puncte de pe mal şi de pe apă (lemn. în lungul aleilor largi. formate din panouri cu zăbrele. ce prezintă ca elemente de sus inere. Dimensiunile sunt variate dar se recomandă pentru bănci: lungimea 2. piatră). Acestea se confec ionează din piatră. pe orizontală. marmură şi au un mare efect prin formă. înăl imea 0. Pergolele sunt elemente ornamentale şi utilitare. folosite pentru decorarea unor pere i. Pe aceste treiaje se folosesc specii volubile sau urcătoare. Balustradele (parapetele) sunt elemente indispensabile ale scărilor. mozaic. dar constituie în acelaşi timp şi elemente ornamentale. Forma.4-3. pe lângă ape sau terenuri accidentate.5 m. mărginirea unor perspective.5 m. axa scărilor trebuie să fie în continuare cu axa drumurilor. Treiajele sunt construc ii uşoare.7m şi înăl ime 2-2. lă ime 0. folosite de obicei acolo unde panta terenului este mai mare de 15%.5-0. cărămidă. dimensiunile sau alte caracteristici trebuie să fie corespunzătoare întregului ansamblu. înăl imea treptei de 15 cm şi lă imea de 35-40 cm. oferind refugiu împotriva insola iei. . culoarea lor. Grupurile sculpturale sunt confec ionate din piatră. la marginea teraselor. Materiale de construc ie folosite: piatră. lemn. Băncile şi scaunele asigură loc de odihnă vizitatorilor. întrerup uniformitatea şi monotonia aleilor sau a zidurilor de sprijin. compartimentarea unui spa iu verde. cărămidă. Coloanele servesc la sprijinirea plantelor agă ătoare şi reprezintă accente pe verticală. Se recomandă ca optimă. alcătuite din lemn sau metal de lă ime 0. de obicei cu înflorire abundentă. atât la soare cât şi la umbră. mărime.largi şi folosesc pentru observarea de către vizitatori a unor perspective deosebite asupra zonelor învecinate. dezvoltare pe verticală. beton armat. din diferite materiale de construc ie. Arcadele şi porticurile se folosesc pentru realizarea unor bol i de verdea ă deasupra aleilor sau teraselor. beton. a unui rond de flori. stâlpi verticali (piatră. Podurile şi pode ele au un rol func ional şi estetic. Acestea permit crearea unor bol i de vegeta ie. cărămidă. Scările sunt construc ii utilitare dar şi ornamentale. Acestea trebuie să fie func ionale dar şi estetice. grup sculptural. lemn sculptat sau marmură. lemn.

. Acestea se amplasează în mijlocul parterelor. zidurilor. sau se poate realiza din pământ aşezat într-un schelet metalic. aleilor. decorat cu plante de mozaic. Vasele decorative se confec ionează din argilă arsă. ciment.Amplasarea statuilor sau a diferitelor sculpturi nu respectă o ordine strictă. regulată ci este determinată de întreaga compozi ie a spa iului respectiv. în lungul scărilor. piatră. beton.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful