UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA FACULTATEA DE SILVICULTURĂ

ARHITECTURĂ PEISAGERĂ ŞI DESIGN FORESTIER
SUPORT DE CURS

şef lucr. dr. ing. Cezar Valentin TOMESCU

2006 2007 2006-2007

Cap. I. GENERALITĂ I
1.1. Defini ia şi obiectul disciplinei
Arhitectura peisageră, numită şi Arhitectura peisajului sau Proiectarea spa iilor verzi, este disciplina de interferen ă, ridicată la rangul de artă şi ştiin ă, ce se ocupă cu proiectarea şi amenajarea sistemului de spa ii verzi, în ansamblu şi a spa iilor verzi, în particular, după anumite principii şi tehnici, prin asocierea elementelor naturale (vegeta ie, apă, sol, roci) cu elementele artificiale (clădiri, căi de circula ie, dotări, instala ii, etc.), cu scopul îndeplinirii anumitor func ii de către acestea. Totodată sunt stabilite şi metodele de realizare, de îngrijire şi de ocrotire a spa iilor verzi în contextul condi iilor sociale, economice şi istorice în acel moment. A amenaja un spa iu verde nu înseamnă a umple spa iile goale dintre clădiri cu „pietre, iarbă, flori şi copaci” ci înseamnă a organiza, a armoniza şi a disciplina formele vegetale, cromatica dinamică a florilor şi frunzelor, mobilitatea apei, contrastul textural al suprafe elor şi relieful cu diferite construc ii sau dotări.

1.2. Disciplină de interferen ă
Arhitectura peisageră ca disciplină complexă reuneşte numeroase aspecte din cele mai diferite domenii, pornind de la disciplinele de bază: istoria artei grădinilor, teoria arhitecturii peisajelor, proiectarea peisajelor, construirea, îngrijirea şi restaurarea peisajelor, şi continuând cu: - discipline grafice: geometria descriptivă şi de perspectivă, desen tehnic, desen artistic, compozi ie, design;. - ştiin e biologice: botanică, dendrologie, floricultură, fiziologia plantelor, fitopatologie, entomologie; - discipline tehnice: topografie, construc ii, arhitectură, drumuri şi poduri, urbanism, amenajarea şi sistematizarea teritoriului, îmbunătă iri funciare, corectarea toren ilor, pedologie, sta iuni, climatologie, silvicultură, mecanizare, împăduriri; - discipline sociale: istorie, economie, filozofie, sociologie, legisla ie specifică, management, marketing.

1.3. Importan a disciplinei
Crearea de noi zone verzi, protejarea, conservarea şi extinderea celor existente, reprezintă un mijloc important de combatere a ac iunii factorilor poluan i, şi de ameliorare a mediului de via ă al oamenilor. Pădurile şi orice fel de spa iu verde au un rol ecologic esen ial fiind mari producătoare de oxigen necesar vie ii şi contribuie la reducerea poluării fizice, chimice şi microbiene, prin crearea unui microclimat favorabil, ac ionând direct asupra valorilor extreme ale diferi ilor factori de mediu (temperatură, vânt, umiditate atmosferică). Numeroase spa ii verzi au un rol important în ameliorarea şi valorificarea terenurilor

degradate sau a celor cu risc ridicat de eroziune precum şi în ameliorarea şi conservarea peisajelor. Spa iile verzi contribuie la îmbunătă irea calită ii vie ii omului prin realizarea mediului şi cadrului favorabil recreării publice sau private în aer liber, prin îmbunătă irea şi înfrumuse area mediului antropic (localită i, unită i industriale) în care omul trăieşte şi munceşte, influen ând pozitiv starea psihică şi fizică a acestuia. Unele spa ii verzi au o importan ă ştiin ifică deosebită (grădini botanice, grădini zoologice, rezerva ii, parcuri na ionale) sau o importan ă culturală (grădini istorice, grădini-muzeu, grădini expozi ionale).

1.4. No iuni de bază, defini ii
Spa iile verzi sunt teritorii (suprafe e) amenajate, situate în interiorul sau exteriorul localită ilor, în care vegeta ia lemnoasă şi ierboasă ocupă procente însemnate şi în care se găsesc şi diferite dotări cu caracter utilitar, de recreare sau cultural, destinate îndeplinirii diferitelor func ii, cu precădere a celor sanitare, recreative şi decorative. Unitatea de spa iu verde este delimitată teritorial, fiind caracterizată printr-o serie de elemente, şi îndeplineşte cel pu in o func ie principală, având suprafa a variabilă de la câteva zeci de metri pătra i până la sute de hectare. Vegeta ia este principalul element al spa iilor verzi, fiind constituită din totalitatea plantelor, care împreună cu elemente biotice animale, cu cele fizice naturale (abiotice) şi cu cele sociale, formează mediul. Mediul este ansamblul în spa iu şi timp al factorilor naturali şi a celor antropici, care influen ează activitatea omului şi care este influen ată de om. Peisajul este por iunea din natură cuprinsă într-o singură privire şi care formează un ansamblu, este ansamblul de elemente naturale (relief, sol, apă, aer, vegeta ie) şi/sau antropice (aşezări, construc ii, exploatări industriale) care are func ionalitate şi care se manifestă ca un tot.

Cap. II. AMENAJAREA SPA IILOR VERZI ÎN DIFERITE PERIOADE ISTORICE

Preocupări privind amenajarea grădinilor, a spa iilor verzi în general, au existat din cele mai vechi timpuri, unele popoare străvechi având un cult deosebit pentru acest lucru. Omul a dorit dintotdeauna să modeleze natura, să se înconjoare cu elemente din natură (arbori, arbuşti, specii ierboase, stânci, roci, apă, etc.), să le armonizeze şi să le integreze în mediul artificial creat de acesta, fapt asupra căruia şi-au pus amprenta cultura şi tradi iile poporului respectiv. Astfel, în decursul istoriei s-au conturat şi s-au dezvoltat concep ii şi modalită i diferite de amenajare a spa iilor verzi, concep ii ce au evoluat, au dispărut, au fost regăsite, au interferat, s-au îmbogă it şi dezvoltat, transmi ându-se de la un popor la altul, de la o regiune la alta, dintr-o epocă în alta, conturându-se astfel stiluri şi şcoli bine definite, cu principii şi modalită i proprii de realizare a grădinilor.

2.1. Spa iile verzi în Antichitate
Dovezile istorice precum: picturile murale, basoreliefurile, mozaicurile, textele istorice, vestigiile construc iilor străvechi, atestă apari ia şi dezvoltarea grădinilor la început în Orient (Asia) şi în nordul Africii (Egipt) şi mai târziu în Europa (Grecia, peninsula Italică, peninsula Iberică) şi în jurul Golfului Mexic. Grădinile din antichitate au avut la început scop utilitar, fiind cultivate numeroase plante cu rol alimentar, mai târziu au căpătat un caracter religios şi de slăvire a divinită ilor, sau un caracter meditativ. În timp sortimentul de plante s-a lărgit, grădinile au început să capete un caracter ornamental şi recreativ, oferind umbră şi răcoare. În Orient datorită climatului cald şi verilor toride dar şi a suprafe elor întinse de deşert şi terenuri aride, grădinile erau privite ca adevărate oaze de răcoare, relaxare, repaus şi plăcere. Crearea acestor grădini a impus crearea de sisteme de aduc iune a apei şi de irigare, fiind stimulată şi de dezvoltarea arhitecturii prin crearea de palate, temple şi reşedin e somptuoase. Grădinile din Orient erau sinonime cu no iunea de Paradis sau Raiul pe Pământ, fiind de fapt locuri privilegiate ce ofereau plăcere şi relaxare prin verdea ă şi umbra oferită de numeroasele specii lemnoase, miresmele diferitelor specii aromatice sau prin răcoarea apei sub formă de cascade sau bazine.

2.1.1. Spa iile verzi din Mesopotamia
Marile civiliza ii ale sumerienilor, babilonienilor şi asirienilor ce s-au dezvoltat în regiunea dintre fluviile Tigru şi Eufrat, se caracterizează, printre altele, şi prin dezvoltarea marilor oraşe, prin monumentalele construc ii ale palatelor şi templelor, ce cuprindeau în cadrul incintelor, grădini luxuriante, amenajate în strânsă corela ie cu liniile arhitectonice.

Astfel, faimoasele grădini suspendate din Babilon (sec. al VI-lea î.H.), considerate una din cele 7 minuni ale lumii antice, s-a remarcat prin monumentalitatea teraselor, prin ingeniozitatea irigării tuturor acestor nivele şi nu în ultimul rând prin abunden a şi diversitatea mare a speciilor, aşezate conform distribu iei naturale altitudinale a acestora. Aceste grădini, făceau parte din palatul regelui Nabucodonosor al II-lea, şi erau realizate pe o construc ie masivă din piatră, sub formă de terase suprapuse, din ce în ce mai mici, având o înăl ime totală de cca. 22 m. Întregul ansamblu, ce forma un trunchi de piramidă, era sus inut de coloane masive din piatră, ce alcătuiau la baza edificiului 14 bol i răcoroase dispuse de o parte şi de alta a unui culoar boltit. Terasele, de formă pătrată, erau pavate cu lespezi mari de piatră şi izolate cu un strat de bitum şi mai multe rânduri de cărămidă nearsă, pentru a se împiedica infiltrarea apei. Deasupra exista un strat drenant, peste care era aşezat pământul fertil de la 2 m grosime pe prima terasă, până la 1 m pe ultima terasă. Apa era dirijată printr-un sistem hidraulic situat sub prima terasă, fiind adusă din râul Eufrat printr-un canal de alimentare şi condusă mai departe prin trei pu uri înglobate în construc ie. Un sistem cu lan uri continue ridica apa până la ultimul nivel, de unde era dirijată printr-un sistem de jgheaburi, rigole, bazine şi cascade, asigurându-se irigarea tuturor teraselor, datorită curgerii naturale a apei. Planta iile erau libere, realizându-se o armonie a liniilor arhitecturale cu volumele şi formele regulate sau neregulate ale vegeta iei. Ca specii folosite se amintesc: curmalii, palmieri, diverşi arbuşti, plopi, pini, lotuşi sau numeroase specii de flori.

2.1.2. Spa iile verzi din Egiptul antic
În Egiptul antic, pe malurile Nilului, în mileniul al III-lea î.H., existau numeroase terenuri fertile, străbătute de canale pentru iriga ie, cultivându-se smochini, curmali, rodii, cocotieri, sicomori, vi ă de vie şi numeroase legume. Marile domenii agricole ale marilor proprietari, locuin ele acestora cuprindeau şi grădini de relaxare şi plăcere. Grădinile locuin elor erau considerate o prelungire naturală a clădirii fiind înconjurate de ziduri sau un gard masiv din lemn, având întotdeauna o formă regulată (dreptunghi). Grădina avea ca element central un canal cu apă sau un bazin dreptunghiular alungit sau în formă de T, populat cu peşti colora i şi în care erau cultiva i lotuşi. Vegeta ia era distribuită astfel: în imediata apropiere a canalului sau bazinului erau dispuşi arbuştii sau arborii de talie mică, iar la periferie, în lungul unei alei perimetrale erau dispuşi arborii înal i cu port piramidal. Grădinile mai mari prezentau unele compartimentări interioare cu ziduri scunde sau cu treiaje pe care se cultiva vi ă-de-vie sau alte specii cu valoare alimentară. Ca specii folosite erau unele specii fructifere dar şi numeroase specii forestiere (paltinul şi plopul), precum şi numeroase specii floricole precum: mixandrele, lăcrămioarele sau trandafirii.

2.1.3. Spa iile verzi în Grecia antică
Civiliza ia antică din sudul Europei a înregistrat o dezvoltare extraordinară în toate domeniile, arta grădinăritului nefăcând excep ie.

La început grecii au cultivat în grădinile lor specii cu rol alimentar: pomi fructiferi, vi a-de-vie şi diverse legume. Grădinile au apărut ini ial pe lângă temple sau diferite aşezăminte religioase, fiind locul în care se desfăşurau ceremoniile de slăvire a zeilor. Templele închinate diferitelor divinită i erau situate în peisaje naturale de o frumuse e remarcabilă. În secolele II-IV î.H. existau grădini pe lângă palate, gimnazii şi academii, de dimensiuni relativ restrânse, ce aveau numeroase elemente cu valoare artistică precum statui, fântâni, pergole, porticuri, elemente ce întregeau vegeta ia abundentă. Tot în această epocă au apărut grădinile publice numite agora, în care se aflau principalele institu ii de cultură şi artă şi cele în care se ineau adunările populare. În acest sens se poate aminti grădina publică Olimpia din Pelepones, în care se desfăşurau diferite jocuri olimpice. Pia a publică, numită agora, folosea pentru adunările populare şi întrunirile politice, era un loc privilegiat unde se cultivau diferite specii de arbori. Dintre aceste specii pot fi amintite: platanul, ulmul, plopul, sălciile plângătoare, chiparoşii, merii, perii, rodiile, măslini (din crengile cărora se făceau cununile de laur pentru învingătorii întrecerilor sportive), palmieri, dafini, smochini, trandafiri, mirt, laur, buxus. Ca specii floricole, erau des folosite: crinii, panselele, garoafele, micsandrele, nu-mă-uita, macii, zambilele, stânjeneii şi bujorii. În epoca elenistică au apărut şi s-au dezvoltat mici grădini ale locuin elor incluse în construc ie numite grădini patio, în care erau prezente fântânile arteziene, mici canale sau diverse statui de nimfe.

2.1.4. Spa iile verzi în Roma antică
Amenajarea grădinilor la romani a înregistrat o dezvoltare importantă în timpul Imperiului Roman, fiind influen ată de arta popoarelor supuse. Spa iile verzi au apărut pe lângă palatele imperiale, pe lângă vilele luxoase ale patricienilor, pe lângă temple şi locurile de adunare. Vestigiile arheologice atestă existen a grădinilor somptuase în jurul vilelor mari situate în locuri naturale de o mare frumuse e, terenul fiind amenajat în terase cu perspective şi privelişti deosebite, dar au existat şi grădini mici, ale locuin elor. Grădinile din jurul vilelor suburbane, au devenit adevărate parcuri, sistematizate în diferite sectoare cu diferite construc ii şi amenajări. Vila (locuin a) era întotdeauna amplasată pe pantele colinelor în locurile de unde existau cele mai bune vederi panoramice, iar terenul din jur era amenajat în terase. Centrul arhitectonic era constituit din locuin ă iar grădina era o completare şi o continuare a casei. Sistematizarea generală presupunea existen a mai multor sectoare arhitecturale cu organizare simetrică, subordonată unei axe de compozi ie generală de câte un edificiu sau de o construc ie decorativă (canal, bazin, colonadă) fiind corelate între ele prin zone trasate liber, natural, alcătuind un ansamblu unitar. Existau numeroase elemente arhitecturale precum: porticuri, pergole, treiaje de lemn, statui, vase ornamentale, bazine, canale, fântâni, pavilioane, coloane, chioşcuri. Sectoarele principale ale grădinii erau: - grădina de agrement sau zona pentru plimbare, situată în fa a terasei, cu alei geometrice, dar nu viguros simetrice, pavate, înso ite de numeroase coloane şi chioşcuri pentru plante agă ătoare, vase şi statui;

fastuoasele palate imperiale şi locuin ele aristocra ilor erau înso ite de grădini deosebite. Villa Lucullus.) 2. sau diferite sculpturi decorative înso ite de numeroase amenajări hidraulice. Spa iile verzi din Bizan Imperiul bizantin.2. Totuşi.1. Din timpul lui Augustus s-a dezvoltat arta tăierii arbuştilor (arta topiară). buxus. duzi. .2. aceasta fiind inclusă în clădire şi fiind înconjurată de o galerie de coloane numită peristil. de regulă. specii floristice. zonă ce era caracterizată prin existen a aleilor largi mărginite cu garduri vii. Constantinopol. a fost urmată timp de peste două secole în occidentul creştin. . Schema modelului grădinii medievale. Grădinile monahale erau compartimentate perfect geometric. Spa iile verzi din Europa occidentală Arta amenajării spa iilor verzi în Europa occidentală. ce va fi preluată şi dezvoltată mai târziu în grădinile medievale. lauri. 2. Totuşi tradi ia cultivării diferitelor plante s-a păstrat pe lângă aşezările religioase. rozmarinul şi mirtul. smochini. crini.. în Evul Mediu. specii de pomi fructiferi şi diferite specii de flori. tei. De asemenea erau cultiva i trandafiri.2. . Speciile folosite frecvent în spa iile verzi ale reşedin elor din timpul Imperiului Roman au fost: stejari cu frunze persistente şi caduce. lotus sau diverse flori. horticultura a făcut progrese.grădina cu pomi fructiferi. nordul Africii şi Asia Mică. chiparoşi. Erau prezente şi pu uri rotunde. peste care s-au grefat elementele orientale. Villa Mecena. Villa Sallustius. toate dispuse sub forma diferitelor desene în jurul peristilului sau a bazinului. Această schemă se baza pe compartimentarea grădinii (ce avea formă dreptunghiulară) în sectoare separate de cultură: . Erau prezente pergolele şi coloanele. a fost utilizat mai mult în scopuri utilitare. în interiorul cetă ilor şi castelelor fortificate terenul disponibil pentru grădini devenind foarte limitat. aduse în urma campaniilor în Orientul Mijlociu (lalele. a înregistrat un regres. În capitala imperiului.XIV d.V. plante medicinale şi aromatice. urbane. Grădinile vilelor mai mici. au preluat şi amplificat tipul elen de grădină. la interior cu bazine străjuite de statui.2. zambile. Exemple: Villa lui Cicero. cu spa ii distincte pentru legume şi pomi fructiferi. trandafiri. Central se găsea un bazin sau un canal ornamental. mimoze). tisă. platani. prin îmbogă irea sortimentului de specii ornamentale.H. s-a dezvoltat în tradi iile clasice greco-romane. ca urmare a cruciadelor. Acestea aveau.zona pentru călărit şi plimbări cu lectica. 2. Spa iile verzi în Evul Mediu (sec. ce cuprindea Europa Sud-estică. formă pătrată. vasele şi statuile.arbuştii şi plantele ornamentale. busuioc.parcul sau zona în care erau crescute animale sălbatice şi domestice. Ca specii erau cultivate: buxusul sub formă de borduri tunse. cu coloane de piatră colorată şi marmură. fie o fântână cu un joc de apă. fiind înconjurate de un zid de marmură. toate acestea înso ite de o vegeta ie exuberantă. pini.

XIII-XIV. al VII-lea d. mirtul. pini. Grădinile fie erau interioare. citricele. arbuşti tunşi şi garduri vii tunse. fie erau situate în afara palatelor. pavilioane pentru petreceri. magnolii. buxusul. Grădinile arabe din Spania Vestite sunt palatele Alhambra şi Generalife din Granada. Printre particularită ile acestor grădini se numărau şi ornamentele bogate. o suită de grădini. Compozi ia era geometrică.H.2.. pere ii de fundal. iar lipsa arborilor era suplinită prin îmbrăcarea zidurilor ce împrejmuiau grădina cu plante agă ătoare precum iedera. leandri. Apa era folosită fie în bazine şi canale.2. Acest lucru s-a petrecut şi în arta amenajării spa iilor verzi. Grădinile locuin elor medievale aveau dimensiuni mai mici. vi a-de-vie sau trandafiri urcători. acolo unde spa iul permitea. de formă regulată iar cele mai mari. . mărginite de rânduri de plante tunse. grădinile arabe având la început o influen ă orientală.). Speciile folosite: chiparoşi. laur dispuse adesea în compartimente geometrice conturate cu garduri vii din buxus tuns. strălucitoare din plăcu e de ceramică prezente pe ziduri. 2. situate în cur ile clădirilor. compartimentare realizată. Mai erau folosite diverse specii floricole şi gazonul. adesea aranjate liber. . menajerie.grădina de legume şi plante medicinale. magnoliile.grădina de flori. din timpul domina iei arabe. Fântânile arteziene erau folosite şi la intersec ia aleilor. Speciile folosite erau: chiparoşii. Locuin ele mici aveau o singură grădină. predominant persană. apoi au căpătat un specific propriu. şi grădina Alcazar din Sevilla (sec. Exemple: grădinile de la Luvru şi Saint-Pol (Carol al V-lea). Unele arabescuri sau mozaicuri se regăseau în modul de aranjare a plantelor.d. fiind plane şi înconjurate de ziduri. prin întretăierea a două canale cu apă. Grădinile impresionează şi astăzi prin simplitatea şi sobrietatea elegantă. Arta topiară era folosită în exces. fie aveau straturi de formă pătrată. palmieri. eucalipt. cu diverse amenajări pentru amuzament: labirint. Grădinile interioare prezentau central un bazin sau canal cu apă în care se revărsau mai multe fântâni arteziene. delimitate de alei de aceeaşi lă ime. înconjurate de ziduri. monotonă. Nu existau sculpturi. fie sub formă de fântâni arteziene.4. acestea fiind interzise în religia mahomedană.H. legate prin mici canale de teracotă sau marmură. Fiecare fântână avea o personalitate aparte. Grădina era împăr ită în 4 păr i egale. caracterizată de prezen a careurilor egale. Grădinile regale şi cele ale nobililor erau mai mari şi în general compartimentate în cur i geometrice separate prin garduri. folosite ca loc de promenadă şi care făceau legătura între diferite sectoare ale grădinii. bazine.3 Grădinile islamice Civiliza ia arabă şi-a pus amprenta asupra tuturor ărilor ce făceau parte din marele imperiu islamic (începând cu sec. 2. galerii acoperite de plante că ărătoare. cu func ie exclusiv ornamentală.) dar au asimilat elemente şi din civiliza ia popoarelor supuse.

toate având diferite semnifica ii în concep iile filozofice ale chinezilor: mun ii şi masele stâncoase reprezentau scheletul Pământului. de groază. de basm. în armonie cu peisajele naturale. modificat sau aparent natural.) şi cuprindeau mun i. Ca o caracteristică a tuturor grădinilor din China. şi conduceau privitorul de la un punct de interes la altul. Toate elementele grădinii erau aranjate în spa iu foarte ingenios. Grădinile de plăcere – au fost amenajate pe domeniile împăra ilor (dinastia Han. ape. pinii – fermitatea şi for a caracterului. Picturile. cascade naturale) sau în bazine artificiale.H. de veselie. cascade. mai ales datorită prezen ei diferitelor construc ii. vânătoare sau diverse tehnici yoga pentru atingerea diferitelor stări spirituale şi fizice.3. fiind natural. servind ca loc pentru plimbare. bambuşii – prietenia necondi ionată. budismul. sec. Relieful era foarte variat. suprafe ele foarte întinse. ziduri. bazine. o dată cu dezvoltarea noii religii. Apa era folosită sub formă naturală (cursuri de apă. astfel: prunii – vestitorii renaşterii naturii. terase. cu caracteristici proprii. creând privitorului diferite impresii: de măre ie. Arta grădinilor din China a influen at grădinile din Japonia. care se integrau perfect aspectelor şi formelor naturale.H. cu aspect natural. galerii. a liniştii sufleteşti şi a păcii divine. por i. au fost create parcuri naturale. neregulat. pentru dobândirea perfec iunii morale. Crizantemele şi bujorii erau nelipsite şi se dispuneau în grupuri mari. grote. Speciile folosite aveau de cele mai multe ori semnifica ii aparte. poduri şi pode e. având caracter natural. Priveliştile erau oferite treptat şi se foloseau scenele „surpriză”. Terasele erau trasate liber. VIII-IX d. Religia a impulsionat crearea spa iilor verzi şi găsirea cadrului natural propice vie ii spirituale în raport strâns cu elementele naturii. fiind excluse liniile drepte. indiferent de perioada istorică. este mărimea acestora. stânci. În zonele în care erau situate aceste mânăstiri. cheiuri. odihnă. în care peisajele căpătau diferite semnifica ii filozofice.1 Spa iile verzi din China Arta grădinilor în China se pierde în vechime. arterele pământului. IV-V d. ca de exemplu un pavilion pentru medita ie.. ce erau descoperite brusc la un moment dat. plante şi animale. gravurile sau scrierile atestă frumuse ea deosebită a spa iilor verzi chinezeşti. situate în peisaje naturale remarcabile prin frumuse e. situat pe malul unui lac. Se foloseau numeroase elemente decorative: pavilioane.3. promovează ideea realizării comuniunii omului cu natura. iar apele. în care vegeta ia era dispusă natural.H. chioşcuri. pe vârful unei coline sau în pădure. Parcurile reşedin elor imperiale şi ale nobililor au căpătat o dezvoltare fără precedent în sec. subordonate concep iei de creare a peisajului după modele oferite de natură. al XVII-lea d. Grădinile monahale s-au dezvoltat pe lângă mănăstirile budiste. iar în Europa a stat la baza creării stilului peisager şi a grădinilor engleze din sec. lacurile şi râurile. . lotusul – puritatea spirituală şi înăl area sufletească. Spa iile verzi din Extremul Orient 2. Filozofiile religioase din China. II-I î. şi reflectă puternicul cult al naturii.2. având ca element primordial al naturii – vegeta ia. fiind create mai ales în sec. firesc. Elementele primordiale erau mun ii. (dinastia Tang).H. piersicii ornamentali – Paradisul. în strânsă legătură cu religia.

Simbolismul filozofic era utilizat la maxim. miniaturală: cursul de apă. stânci col uroase. sau de pe verandă. modelul de amenajare a unei grădini cuprindea o ceainărie situată pe marginea unui heleşteu orientat E-V. ienuperi. Islam). au apărut şi s-au dezvoltat arta Ikebana şi arta Bonsai. lac cu insule. pavilioane pentru ceai. un râu sau pârâu. în decursul timpului. podurile. pietriş. erau concepute după modelul chinezesc dar la o scară mai mică (Nara . fântâni şi foarte multă vegeta ie. al VIII-lea d. Persia. grădină aridă. cuprindeau şi diferite construc ii sau elemente de arhitectură: poduri. fiind folosite toate elementele din natură. Dominantă pentru aceste grădini era suprafa a acoperită cu nisip alb aşezat ca valurile mării. Grădinile mari în care se puteau crea peisaje complete. pietre rotunjite. Grădinile imperiale. coline. cu balustrade ornamentate. din dorin a de a aduce natura în locuin e.H. aleile erau înlocuite de lespezi de piatră neregulate ca formă. nisip. peste care erau construite pode e curbate sau acoperite. arta spa iilor verzi la chinezi şi-a păstrat caracteristicile proprii având drept concept de bază crearea peisajului după modelele oferite de natură. Perioada grădinilor uscate (grădini de piatră. orientat pe direc ia N-S. specii lemnoase de talie mică şi a arbuştilor cu forme ciudate.vegeta ia este perfect integrată peisajului. pasul japonez.capitala ării. arborele de ceai. plus diferite lampadare. devenind o artă na ională. grădină de muşchi. erau prezente pretutindeni. Grădinile templelor reprezentau elementul preponderent al clădirii. . camelii. În sec. pârâu cu cascadă. şi în Kyoto. grădini aride) se remarcă prin compozi ii desenate de artişti de prestigiu ai vremii. cu simboluri filozofice caracteristice.toate elementele inerte imită perfect formele de relief naturale.2 Spa iile verzi în Japonia Arta grădinilor în Japonia a fost preluată din China. fie erau create anumite scene de peisaj (mai dezvoltate în diferite perioade) precum: grădină montană. azalee. Principiile amenajării grădinilor japoneze: . bambus. diverse plante cu sau fără flori. ferigi. mai mari sau mai mici. . imitând forma şi habitusul celor din mediul natural.Deşi. Bonsai constituie arta cultivării şi realizării arborilor în miniatură.). Perioada grădinilor miniaturale este caracterizată prin crearea de grădini foarte mici de 40-90m2 în care totul era amenajat la o scară foarte mică. prelucrate după anumite reguli compozi ionale şi diferite simboluri. cu aspect cât mai natural (pasul japonez). . stâncile. sau din Europa medievală şi renascentistă.decorul vegetal tradi ional este constituit din anumite specii: pini. lanterne din piatră.H. fiind o componentă a acesteia. fiind ulterior personalizată. sec. Ikebana reprezintă arta aranjamentelor florale. destinate contemplării din interiorul clădirii. al VIII-lea d.3. În aceste grădini fie era reconstituit la o scară redusă un peisaj complet cu mun i. Astfel în Japonia. 2. muşchi. în China s-au făcut sim ite elemente ale altor culturi vecine (India. pe care erau dispuse câteva stânci mari sugerând insule mai mari sau mai mici (similare cu caracterul insular al peisajului ării) şi relativ pu ină vegeta ie: muşchi şi foarte pu ini arbori. atât pe lângă locuin e cât şi pe lângă temple sau palate. por i. arbori şi arbuşti. Spa iile verzi.

al XVII-lea d.1.4. lămâi.apa era folosită sub formă naturală. pe terase succesive. vase ornamentale.) a fost o perioadă de înflorire a culturii şi civiliza iei europene. . bazine neregulate.legătura dintre clădire şi grădină prin elemente decorative construite.apa aduce mişcare.H. tisă. chiparoşi.utilizarea vegeta iei tunse. înso ind aleile în canale înguste sau în cascade cu trepte. . .Grădina palatului Farnese din Caprarola.. .nu erau folosite alei. . Specii folosite erau: pini.în lungul axei dar şi pe terase erau create partere decorative cu buxus dispus sub forma diferitelor desene.Villa d’Este la Tivoli (8 terase). ci pietre late. arborele de ceai. din toate domeniile: artă. arhitectură. ştiin ă. . prin reluarea idealurilor antichită ii clasice. răcoreşte atmosfera şi murmură fără încetare fiind dirijată pe pante. Spa ii verzi italiene În această epocă (Renaşterea) grădinile italiene au avut cea mai mare strălucire şi cel mai mare rafinament. . glicina.folosirea din abunden ă a bazinelor cu apă. garduri vii şi borduri tunse. . buxus. 2. bambus. literatură.erau folosite zidurile masive de sprijin. Această orientare a apărut la început în Italia. încep să apară primele grădini publice.vegeta ia era tratată arhitectural şi subordonată compozi iei geometrice: planta ii liniare. ienuperi.Villa Lante din Bagnasia (5 terase). ce aveau un caracter mai detaşat de semnifica iile religioase ale celorlalte grădini.arbuştii sau arborii modela i prin tundere dădeau impresia de natural. în special pentru grădinile vilelor suburbane. . precum: . ziduri înverzite. . ornamentate şi legate prin scări şi rampe. cireşii.H. . de unde a iradiat apoi în restul Europei. fie alimentează fântânile prin jeturi şi jerbe de apă. . a canalelor. adeseori sub forma unei orgi de apă (Villa d’Este). lauri şi portocali. Din sec. XV-XVI d. În grădinile japoneze publice moderne a apărut gazonul. Spa iile verzi în perioada Renaşterii şi Barocului Renaşterea (sec. cascadelor. azalee. stejari meridionali. . mirt. ca influen ă occidentală. magnolia. Principiile de amenajare ale grădinilor erau preluate de la grădinile antice. Unele din marile crea ii ale Renaşterii din sec al XVI-lea se păstrează şi astăzi: . 2. arbuşti modela i în volume geometrice. camelii. .prezen a sculpturilor. lespezi sub forma pasului japonez.organizarea arhitecturală a spa iilor fa ă de clădire.Villa Medici în Roma (2 terase). dar tradi ia artei japoneze s-a păstrat. parapete ornamentale.simetria fa ă de o axă a compozi iei.sunt preferate speciile cu frunze persistente: pini. cascade. .sistematizarea etajată a grădinii şi subordonarea fa ă de o axă principală de perspectivă cu sensul descendent al pantei. . .4.

. În perioada Barocului. Exemple din sec al XVI-lea: . compozi ii sculpturale cu teme alegorice inspirate din mitologia greco-romană.grădinile castelelor Anet şi Chenonceaux . cu numeroase statui. În unele situa ii canalele s-au păstrat. S-au mărit dimensiunile grădinilor. Formele geometrice mai sobre au fost înlocuite de elemente cu contururi mai dulci. dar dispare schematismul rigid.grădinile din Isola Bella – insulă în lacul Maggiore (cu 9 terase). roci şi apă în mişcare). cu partere decorate cu flori.H.grădina Garzoni – Collodi.grădinile de la castelele Tuilleries.4. Spa iile verzi din Fran a Primele grădini ale Renaşterii au fost realizate în Fran a la începutul secolului al XVI–lea d. În prima jumătate a sec. Compozi ia grădinii era sistematizată în func ie de un ax dominant reprezentat de o alee centrală. vase. fiind îmbinate cu linii ample.În secolul al XVII–lea d. Astfel. în arhitectură. Existau canale şi lacuri imense. bazine.arhitect peisagist Delorne. curbe. Figura cea mai importantă în conceperea parcurilor şi grădinilor din această perioadă a fost Le Nôtre (1613-1700) – peisager (grădinar. . ce constituiau de fapt locul de desfăşurare a evenimentelor şi serbărilor fastuoase. La sfârşitul perioadei Renaşterii şi începutul Barocului a apărut tipul de parter cu broderie de buxus. apare stilul baroc. al XVII-lea. pictor şi arhitect) favorit al . a început să se schimbe radical concep iile medievale de amenajare ale grădinilor.grădina Villei Dohia Pamphili – Roma. .H. . Exemple:. Au apărut grotele artificiale. Au fost realizate decoruri bogate.grădina Luxembourg din Paris.arhitect peisagist Du Cerceau.grădinile Baboli ale palatului Pitti – Floren a. fântâni. rezultând spa ii mult lărgite. traseele rectilinii. Între clădiri şi grădină exista o coeziune arhitectonică. devenind mai târziu o caracteristică a parcurilor franceze ale Renaşterii. Saint-German. care a adus ca elemente noi terasarea terenului (cu diferen e mici de nivel). .grădina Villa Aldobraudini – Frascatti. îmbogă irea ornamenta iilor cu fântâni de marmură şi introducerea de modele noi ale parterelor (fa ă de grădinile medievale). 2. Principiile esen iale s-au men inut. Fontainbleau.2.. sub aspectul echilibrului şi simetriei. S-a adoptat dispunerea liberă a arborilor renun ându-se la aşezarea perfect geometrică. la care grădinile erau în incintă. fântânile cu stânci şi teatrele de apă (statui. Terenul era modelat în terase mari. . dispar fortifica iile oraşelor şi castelelor franceze cu ziduri şi canale de apă. având şi func ie decorativă şi func ie utilitară.grădinile Gamberaia – Floren a. al XVII-lea crea iile importante au fost: . stil ce îşi pune amprenta şi în arta amenajării spa iilor verzi. Abia după jumătatea sec. . luxul şi strălucirea în care trăiau monarhul şi nobilimea franceză nu s-a reflectat numai în palatele somptuoase ci şi în grădinile şi parcurile ce le încadrau. ce a înlocuit desenele geometrice regulate folosite de maeştrii italieni (familia Mollet = familie de decoratori de grădini) tip de parter introdus la începutul sec.grădinile de la castelele Verneiul şi Charleval . Blois şi Gaillon de către un arhitect italian. tinzându-se către transformarea în parcuri. la castelele Amboise. al XVI–lea.

toate păr ile componente sunt ordonate geometric fa ă de o axă dominantă centrală respectiv axa centrală.aleile sunt rectilinii. Sceaux. . bazine.sunt create mari perspective încadrate de mari volume vegetale. închise între ziduri. cu principii compozi ionale proprii. Saint Germain-en Laye. pe spa ii foarte largi. La început s-a renun at la tunderea arborilor. dominantă. s-au făcut sim ite influen ele italiană şi franceză.perspectivele secundare sunt perpendiculare pe cea dominantă şi sunt construite pe axe de compozi ie subordonate. mai ales pe axa principală.simetria fa ă de axă este realizată prin simetria perfectă a parterelor. Fontainbleau. se păstrează axa . scări. vase în stil baroc. treiaje. a bazinelor sau a diferitelor compozi ii dar şi prin echilibrarea unor amenajări diferite – fapt ce imprimă mai multă varia ie ansamblului. cu vegeta ie tunsă dispusă regulat simetric. ce porneşte de la palat şi se continuă pe o mare distan ă în profunzimea peisajului. şi a resistematizat grădinile Tuilleriers. .sunt folosite. borduri sau broderii de buxus tuns. piramide. mari partere şi întinse oglinzi de apă. Chantilly. . 2. Dispar parterele.compozi ia era tratată arhitectural. cu precădere în centrul bazinelor sau fântânilor arteziene. cuburi). racordate cu ziduri de sprijin. Le Nôtre a transformat clasicismul antic printr-un concept original.Ludovic al XIV-lea. al XVIII-lea. . . aliniamente de arbuşti sempervirescen i tunşi sub diferite forme geometrice (sfere. . bazine şi canale. statui sau vase. . fiind situat pe terenul dominant. sub influen a literaturii. rampe.„regelui Soare”. toate acestea eviden iind şi punând în valoare măre ia palatului.3. în Anglia începând cu sec. conuri.palatul constituie capul compozi iei.terenul este modelat în terase largi. Versailles. în Anglia dominau grădinile medievale. . s-au eliminat zidurile de incintă şi au fost înlocuite cu şan uri. . arta grădinilor a evoluat în direc ia reîntoarcerii la natură. acestea fiind înlocuite de covoare verzi (gazon). Spa iile verzi în Anglia După Evul Mediu. a renun ării la rigiditatea şi artificialitatea stilului francez. SaintCloud.zonele din imediata vecinătate a palatului sunt degajate. ca şi în restul Europei. constituind totodată şi perspectiva principală. Ulterior. bazine cu grupuri sculpturale. balustrade sau cu suprafe e plane cu compozi ii geometrice. în timp ce în Europa arta grădinilor evolua sub influen a puternică a stilului francez. . dând lumii unele dintre cele mai frumoase parcuri monumentale precum: Vaux-le-Viconte. şi constituite din partere bogat ornamentate cu flori. alături de diferite fântâni. Dar.sunt prezente. realizându-se o legare şi o deschidere spre peisajul înconjurător. rocării.4.simetric fa ă de axele compozi iei sunt dispuse planta ii arborescente (pentru accentuarea grandorii) încadrate de aliniamente de arbori cu coroanele tunse în forme geometrice alcătuind ziduri verzi.ca elemente arhitecturale sunt prezente: colonade. . compozi ii sculpturale cu personaje mitologice. . picturii de peisaj şi a noii mişcări culturale. dispuse în re ea geometrică riguros trasată. Caracteristici ale grădinilor stilului baroc sunt: .

.Sanssouci (Potsdam) – renaştere italiană. enun ate de Repton. . .Anglia: .model francez.model francez. reziden ial şi a intrat în cel urban. În secolul al XIX-lea apar numeroase spa ii verzi.Tête d’or’’ (Lyon).Nymphenburg (München) – model francez. Hyde Park. realizate sub influen a romantismului. În Fran a la sfârşitul secolului al XVIII-lea apar parcurile: Mereville. În secolul al XIX-lea. . Victoria Park şi Battersea Park. Green Park. . fiind un practician dar şi un teoretician de seamă al stilului peisager (la sfârşitul secolului al XVIII-lea). Ermenonville.Grădinile Greenwich – model francez.gardenesque’’ – bazat pe principiile compozi ionale ale grădinii pitoreşti. al XVII-lea în Europa Occidentală s-a dezvoltat rapid arta grădinilor. al XVIII-lea) sunt cunoscute sub denumirea de grădini clasice.Saint-James Park . Ca urmare a dezvoltării sociale şi economice din secolul al XIX-lea. iar fra ii Bühler au amenajat parcul .parcul Petrodvore (lângă Leningrad) – model francez. Kensington Gardens – situate în centrul oraşului. Realizări importante: . sub influen a stilului peisager: Edomond André a amenajat Sefton Park (Liverpool)..Repton a dus la apogeu arta grădinilor peisagere.grădinile Kensington şi parcul Stowe. amenajarea grădinilor a depăşit cadrul particular. fiind sus inătorul noului curent numit . . parcul Rousleau (create ini ial de Bridgeman). . La periferie erau: Regent’s Park. dar se introduc poteci şerpuitoare. apoi francez. James Parc.Rusia: .centrală dominantă. Spa iile verzi în Europa După prima jumătatea a sec.. La sfârşitul secolului al XIX-lea.Germania: . .Kent (pictor şi arhitect) .Charlottenburg (Berlin) . Loudon (peisagist englez) a publicat postum operele lui Repton. . cursuri de apă neregulate iar vegeta ia este grupată liber.4. Toate crea iile din această perioadă (sec.Austria: . . .Herrenhausen (lângă Hannovra) – renaştere italiană +baroc francez. . amenajate în stil peisager: St.Parcul Chatsworth – stil clasic.grădinile de la Whitehall – model italian.parcul Wilhelmshöhe (lângă Kassel) – model italian.Brown – completări la Parcul Stowe şi transformarea peisajeră a parcurilor Bleuheim şi Chatsworth.parcul Schönbrunn (Viena) – stil clasic. . .Hampton Court – model italian. „Cătunul din Trianon” (din domeniul Versailles). 2. . Londra de inea 600 ha de spa ii verzi. formând un lan verde de peste 4 Km. plecându-se de la şcoala italiană a Renaşterii şi de la şcoala franceză.4. fiind realizate primele spa ii verzi pentru publicul larg. Malmaison.

nobililor sau a meşteşugarilor înstări i. cimbrul. Amenajarea spa iilor verzi în România Numeroase izvoare istorice indică faptul că strămoşii noştri cultivau diferite specii floricole. respectiv după principiile grădinilor engleze.A. lângă St. . . În S. pe lângă locuin ele boierilor. . crini.. Ca exemple pot fi amintite: .model francez. arskoe Selo = vechea denumire). la Iaşi – grădina Palatului domnesc. narcisele.Grădina Botanică . Ca exemple pot fi amintite: . . stejarul. bradul. .păr ile laterale ale Parcului Reggio (Caserta). roini a.Parcul Public Friederichsham (Berlin). în Mogoşoaia sau în Filipeştii de Pădure – proiectate după modelul celor italiene. . . În Germania. În Italia au apărut vile cu parcuri romantice precum: . Existau şi grădini cu caracter decorativ în jurul mănăstirilor.New York – Central Park . lăcrămioare.sec. .Parcul Sokolniki – 463 ha. al XVI -lea la Făgăraş se amenajează un parc. al XVII –lea – apar numeroase grădini precum cea a mitropoliei din Târgovişte. . În Rusia s-a realizat cel mai mare parc peisager din Europa – Parcul Pavlovsk. pomicole.Italia: . .parcul Wilhelmshöhe (Kassel). Prospect Park (peisagist Olmsted).Parcul Maxim-Gorki – 224 ha.360 ha. . Petersburg – 600 ha.sec.Villa Carlotta (Caddenabio).1567 la Alba Iulia este amenajată o grădină cu numeroase terase şi decorată cu diferite specii de flori. mesteacănul. garoafe şi iasomie.Parcul Wilhelmsbad (Frankfurt). grădinile de pe lângă mănăstirile Tismana şi Cozia. molidul.Philadelphia – Fairmount Park.parcul Reale din Caserta (lângă Napoli) . liliacul. . .Boston – Park System. În interiorul cetă ilor existau mici grădini amenajate în scop utilitar dar şi estetic. plopul alb. .Grădina engleză (München).Spania: . 2.grădina peisageră din parcul Sanssouci (Potsdam). forestiere: bujori. . Parcul Puşkin (parc englez.U. multe parcuri au fost restructurate şi reproiectate după stilul peisager. marile oraşe sunt dotate cu mari parcuri publice şi sisteme de zone verzi.Villa Melzi (Bellagio).model italian.Villa Carraresi (Roma). Ca date istorice mai importante pot fi amintite: .parcul Nympheuburg (München).5. . Suprafa a totală a parcurilor Moscovei era de peste 3000 ha din care: . cu eleşteu şi pe dealul Galata – grădinile cu trandafiri.Chicago – South Park.grădinile La Cranja (lângă Segovia) . .

Pădurile parc Băneasa şi Snagov. Dacia. al XVIII-lea .parcul de la Bon ida –Cluj.la Timişoara – primul parc al oraşului (1858) – Regina Maria . Borza. ce împletea tradi iile româneşti cu numeroase elemente din arhitectura italiană şi cea orientală (Curtea Veche şi palatul Mogoşoaia). . .1844 – înfiin area Grădinii Kiseleff 7 ha. . . azi Parcul Romanescu. (Carl Friederich. iarna lacul fiind folosit ca patinoar). dispuse în zonele fostelor ziduri şi şan uri ale vechilor fortifica ii din feudalism.1843 – amenajarea Grădinii Cişmigiu pe un teren mlăştinos.Timişoara – Parcul Tiselor.la Craiova – s-a amenajat grădina logofătului Bibescu.la Iaşi – Grădina Copou şi Aleea Grigore Ghica (1852).parcul de la Gorneşti –Mureş . .1859 – grădina palatului domnesc din Iaşi.la Simeria se pun bazele primului parc dendrologic pe cca. dar care în mare parte erau neorganizate. În Bucureşti în 1906 au fost amenajate: . iar în 1870 Parcul Scudier – în prezent Parcul Central. chioşcuri pentru orchestre. al baronului Bruckental.la Sibiu – 1857. lângă castelul familiei Teleky. . Alpinetul.Parcul Na ional (Octav Doicescu şi Rebhun). poduri. 70 ha. .parcul „Sub arini” şi „Dumbrava” . odată cu dezvoltarea oraşelor. .Iaşi – Parcul Expozi iei. lângă castelul familiei Haller. ce ulterior a fost amenajată sub numele de Parcul Bibescu – 125 ha (1898). .la Braşov – Aleea de sub Tâmpa – promenadă. . al XIX –lea. stilul brâncovenesc. al XVIII –lea – parcul de la Avrig – Sibiu (baroc). Parcul Rozelor. .Dumbrava furnicilor’’ în Cluj pe malul Someşului.la sfârşitul secolului al XVII-lea apare un nou stil arhitectural. În alte oraşe: . (fost Libertă ii) realizat de E. .la Brăila – s-a înfiin at o grădină publică şi parcul „La Monument”.în Bucureşti în 1833-1840. .Buzău – Parcul Crângul.la sfârşitul sec. amenajat tot de Redont – Bd.Râmnicul Vâlcea –parcul Zăvoiul. .parcul Carol I. Hörer). .1838 – parc promenadă . 80% din suprafa a sa ocupată de grădini. . . .1885 – s-a înfiin at actuala grădină botanică şi Grădina Icoanei. Parcurile de la Avrig. .Grădina Ioanid. Bon ida şi Căiu i au fost reamenajate în stil peisager. .1860 – au început lucrările la prima grădină botanică din Bucureşti (Ulrich Hoffman) inclusă mai târziu în grădina palatului Cotroceni..Bucureştiul avea cca. .parcul de la Albeşti –Braşov. . .Sinaia – reamenajarea Parcului Castelului Peleş. fiind numit oraş-grădină. a fabricilor la periferia acestora şi cu apari ia cartierelor de locuin e insalubre (mahalale) a apărut necesitatea creării de zone verzi.. Hayer.. . Redont.sec. . . se amenajează şoseaua Kiseleff (prima arteră verde a oraşului). cu multe băl i şi izvoare subterane (lacul cu insulă. Pădurea Verde. al familiei Bauffy.Cluj – Grădina Botanică – începută în 1923 de Al.actual Parcul Tineretului. promenada de pe Dealul Copou. . În sec.

. Crângaşi. ClujNapoca. .70 ha – Bucureşti (în prezent Parcul Na ional). Grădina Pie ei Palatului şi Floreasca.reamenajarea Parcului Herăstrău. Sibiu. Parcul Tei. Drumul Taberei. Parcul Tineretului. . Piteşti.s-a înfiin at Grădina Circului de Stat. . Balta Albă. Pantelimon.s-a restructurat Parcul Bazilescu (fost Nicolae Bălcescu). Iaşi. . Craiova.După 1952-1953 în România s-a înregistrat o revigorare a amenajării spa iilor verzi prin reconstruirea celor existente şi amenajarea unora noi: .s-a reamenajat Parcul Libertă ii. corespunzătoare multitudinii de sta iuni. Colentina.Parcul Sportiv . Parcul Libertă ii.s-a înfiin at Parcul Expozi iei. . S-a realizat sistemul de spa ii verzi de pe litoralul Mării Negre. Oradea. Ploieşti. Oraşe cu mari suprafe e de parcuri şi grădini publice sunt: Timişoara. Gala i. parcuri în Titan. Constan a.

fructe din livezi. Profesorul I. recreativă.f. În cazul particular al spa iilor verzi amenajate cu rol decorativ. grădini. această func ie are un caracter puternic diminuat.flori din culturile floricole. la diferite categorii de spa ii verzi.2. Func ia de produc ie Func ia de produc ie este specifică fiecărui tip sau categorie de spa iu verde.1. respectiv: de produc ie. f) f. hidrologică. 3. fie solului prin fenomenul de percolare a acesteia spre orizonturile mai profunde. bazat pe cele 2 grupe: grupa I cu rol principal de protec ie şi grupa a II-a cu rol de produc ie şi protec ie. În 1935 apare „Legea pădurilor de protec ie”. 3. antierozională. în general de toate tipurile de spa ii verzi.semin e sau masă vegetală din diferite culturi agricole.Cap. de pe terenuri degradate). Func ia de protec ie şi ameliorare a mediului ambiant Func iile de protec ie şi ameliorare a mediului ambiant sunt multiple. decorativă (estetică. de protec ie a solului. . respectiv cu: .f. III FUNC IONALITATEA SPA IILOR VERZI Ion Ionescu de la Brad este primul care sesizează şi redă plastic func iile pădurii. fiind ob inute diferite categorii de produse: . regăsindu-se mai mult sau mai pu in. de protec ie climatică (viteza vântului. Popescu Zeletin concepe un sistem de zonare func ională a pădurilor. hidrologică. . . .f. b) func ii de protec ie şi ameliorare a mediului ambiant. de impact peisager). constituind un aport important la aprovizionarea pânzelor de apă freatică. . Primul Cod silvic (1881) şi ulterior cel din 1910 introduce no iunea de păduri de protec ie. d) f. vii sau diverse planta ii de arbuşti fructiferi (inclusiv fructele de cătină. antipoluantă (f. acoperişuri verzi) care cu cât vor avea suprafa a mai mare cu . recreativ sau sanitar. sanitară). umiditatea şi temperatura aerului. În prezent func iile se consideră a fi: a) func ii de produc ie. şi de cedare fie atmosferei sub formă de vapori. e) f. c) f. Func ia hidrologică este asigurată. sanitară şi estetică. ştiin ifică. fiind exprimată prin capacitatea mai mare sau mai mică de re inere a apei din precipita ii. Această func ie hidrologică prezintă caracteristici distincte în cazul spa iilor verzi urbane (scuaruri.lemn din diferite tipuri de pădure. intensitatea radia iei solare).

datorită marilor suprafe e ocupate de diferite construc ii (clădiri. iar temperatura aerului la nivelul gazonului va avea valori cuprinse între 22-240C. fie la suprafa a solului (litieră). trotuare. substratul ce constituie suportul vegeta iei. ).ameliorarea intensită ii radia iilor solare. la creşterea activită ii microflorei şi microfaunei solului ce duc în final la ameliorarea fertilită ii solului şi la refacerea unor verigi importante din circuitul diferitelor elemente în natură. Pe lângă aportul de substan e nutritive. .micşorarea vitezei vântului. Func ia de protec ie climatică este exercitată de toate spa iile verzi sub diferite aspecte: . Prin sistemul de înrădăcinare.ameliorarea umidită ii aerului. Acest aspect se poate pune uşor în eviden ă prin diferen ele de temperatură dintre zonele verzi şi aglomerările de construc ii. ce constituie o armătură biologică a solului. prin fenomenul de atenuare a efectului mecanic al picăturilor de ploaie. . prin microclimatul pe care-l realizează. a perdelelor de protec ie. sau prin reducerea efectului de răcire a vântului. străzi. De exemplu. Modelarea amplitudinilor şi a varia iilor termice diurne şi sezoniere de către vegeta ie este exercitată prin efectul de umbrire. sau dintre zonele verzi şi zonele deschise. a capacită ii de filtrare şi sedimentare. sau în apropierea acestora.moderarea amplitudinilor şi a varia iilor termice. cărămidă. prin albedoul specific. prin descompunerea de către microorganisme.atât vor re ine şi vor stoca mai multă apă din precipita ii. Sub aspectul proceselor pedogenetice. prezintă o stabilitate mecanică. Acestea. etc. fizică şi chimică. fie în sol (rădăcini moarte). influen ează pozitiv însuşirile fizice şi fertilitatea solului. . fapt extrem de important mai ales în spa iile verzi amenajate pe terenuri sărace sau recuperate din diferite activită i. astfel. mult sporită. Suprafe ele acoperite cu gazon se încălzesc mai pu in comparativ cu suprafe ele acoperite cu nisip. vegeta ia contribuie şi la refacerea structurii solului. asfalt sau beton. se remarcă tocmai în zonele lipsite de vegeta ie sau cu vegeta ie foarte săracă. spa iile verzi prin stratul arborescent. iar iarna temperaturile sunt mai ridicate datorită efectului de diminuare a mişcării aerului. Vegeta ia lemnoasă. cantită ile de apă eliminată prin procesele de evapo–transpira ie sau de percola ie fiind mult mai mici în oraşe. exercitat de frunzişul vegeta iei care este adesea dispusă în mai multe straturi. temperaturile în zilele toride de vară sunt mai scăzute în interiorul masivelor de arbori. . pietriş. şi a speciilor drajonate. cel arbustiv sau cel ierbos produc mari cantită i de resturi vegetale. în aceleaşi condi ii temperatura la suprafa a asfaltului va fi de 45 0C. Func ia de protec ie a solului. Se ştie faptul că o mare cantitate a apei din precipita ii este preluată de sistemul de canalizare şi eliminată direct în diferite cursuri de apă. dacă temperatura aerului la suprafa a betonului este de 300C. prin procesele de evapo-transpira ie. moderează temperaturile excesive. în care procesele de eroziune sunt vizibile. fâşiilor plantate în lungul străzilor. Prevenirea eroziunii solului şi a alunecărilor de teren se realizează prin efectul cumulat al lucrărilor tehnice de stabilizare mecanică a terenului dar şi prin alegerea şi plantarea corespunzătoare a speciilor de arbori şi arbuşti cu sistem radicular bine ramificat şi profund.

în special în timpul verii. umiditatea relativă a aerului în parcuri şi păduri fiind cu 7-14% mai mare decât în zonele lipsite de vegeta ie. aliniamentele stradale sau orice alt masiv de arbori sau arbuşti favorizează starea de calm a masei de aer atât în interiorul acestora cât şi în zonele învecinate. cu vegeta ie ierboasă şi lemnoasă. viteza vântului scade cu 30-60%. şi este supărătoare în zonele lipsite de vegeta ie în care abundă materialele inerte precum sticla. vegeta ia (ierboasă şi lemnoasă) umezeşte atmosfera. diminuându-le considerabil viteza în zonele adiacente.reducerea poluării fonice. iar la 120-200 m în interior. Reducerea poluării fizice este realizată tocmai prin capacitatea vegeta iei de re inere.3. astfel. Prin frunzişul şi textura coroanelor diferitelor specii lemnoase sau textura diferitelor suprafe e cu vegeta ie ierboasă. datorită frunzişului speciilor arborescente şi arbustive. 3. gresia. ce nu deranjează ochi. etc. este ameliorată în special de arbori şi arbuşti. şi în principal de speciile cu frunziş sau coroană densă. o elul. se apreciază că un arbore de mărime medie dintr-o planta ie stradală poate transpira întrun sezon de vegeta ie cca. betonul. Intensitatea luminii are valori corespunzătoare. În mediul urban. vegeta ia re ine mari cantită i de particule. consisten ă.reducerea poluării chimice a atmosferei. sau cu frunziş sempervirescent. realizând acel nivel higrometric confortabil al atmosferei urbane. elagaj şi anotimp. diferitelor construc ii sau ziduri) ci ca adevărate filtre de atenuare şi de deviere a maselor de aer aflate în mişcare. marmura. . unde aportul higrometric al apei din precipita ii este redus. sub diferite aspecte: . Viteza vântului sau viteza de deplasare a aerului. vârsta arboretului. acestea comportându-se nu ca paravane compacte ce creează în spatele lor curen i turbionari (ca în cazul clădirilor. a pulberilor fine sau a fumului. structură pe verticală. datorită sistemului de evacuare a apei prin canale colectoare închise. care se încing în zilele toride de vară şi sunt expuse temperaturilor foarte scăzute iarna. Planta iile şi zonele cu vegeta ie lemnoasă protejează împotriva vânturilor puternice. atmosfera devine calmă. ce sunt ulterior antrenate de apa din precipita ii la nivelul solului. la o distan ă de 30-60 m de la lizieră în interiorul unei păduri. Ameliorarea intensită ii radia iilor solare este realizată pe de o parte prin efectul de umbrire.reducerea poluării fizice a atmosferei. fixare şi sedimentare a particulelor aflate în suspensie în atmosferă.lipsite de vegeta ie. . prin micşorarea vitezei de deplasare a aerului. De exemplu. . Umiditatea aerului este direct influen ată prin procesele de evapo-transpira ie specifice plantelor. Aceste valori variază în func ie de speciile sau specia componentă. Func ia antipoluantă (sanitară) Această func ie este îndeplinită de spa iile verzi. indiferent de mărimea sau natura vegeta iei acestora. Perdelele de protec ie. 5m3. în zonele plantate. dar şi prin cantitatea de radia ii solare reflectate de vegeta ie (albedo).

aerian. cu rolul de a absorbi şi de a disipa undele sonore. de structura spa iului verde respectiv (monocultură/amestec. şantierele. iar un arbore de mărime medie re ine de 10 ori mai multe impurită i decât suprafa a proiec iei coroanei acestuia. industria chimică. Pentru ob inerea efectului antifonic maxim. . în cazul molidului cca. prin senza ia de linişte. întreprinderile industriale. În oraşe. dispuşi sub formă de benzi în lungul por iunilor de drumuri sau de autostrăzi ce trec prin zone locuite. efect maxim în sezonul de vegeta ie. ce sunt atinse atunci când apar simptomele diferitelor boli specifice (cloroze. dar şi de condi iile climatice la un moment dat (precipita ii. transportul pe căi ferate (în zonele gărilor şi sta iilor CFR. perimetrale. datorită capacită ii de fixare prin metabolizarea diferitelor gaze nocive din atmosferă. metalurgică. Această capacitate depinde de specie (specii mai rezistente şi specii mai pu in rezistente). 68 t de particule solide şi praf. în teren liber. Zgomotele pot fi atenuate cu ajutorul maselor dense de frunziş ale arborilor şi arbuştilor. Reducerea poluării chimice este realizată de spa iile verzi în primul rând prin consumarea CO2 şi producerea de O2. a arterelor principale). planta iile stradale. fără obstacole cu efect antifonic. o suprafa ă îngazonată re ine de 3-6 ori mai mult praf şi particule solide decât o suprafa ă nudă. cu planta ii dispuse în anumite dispozitive. sau diferite activită i curente ale popula iei. ce are lă imea de 200-250m. părozitatea acestora. Cele mai frecvente surse de zgomot sunt: transportul auto (în zonele limitrofe autostrăzilor. sau în zonele în care se utilizează frecvent semnalizarea sonoră). de prelucrare a petrolului. 30 t/ha. reduce zgomotul cu 35-45 decibeli. Spa iile verzi se comportă ca adevărate filtre biologice ce îmbunătă esc însuşirile aerului. scuarurile cu suprafa ă mică reduc foarte pu in zgomotul (cu doar 4-5 decibeli). planta iile rare dintre construc ii. De exemplu. căderea frunzelor. 35 t/ha. Prin măsurători s-a constatat că o perdea deasă de vegeta ie lemnoasă. având un efect nesesizabil. respectiv de mărimea frunzelor. activită i ce generează zgomote cu intensită i şi frecven e diferite.Capacitatea de epurare fizică depinde de specie. se combină de regulă diferite modelări de relief sau diferite panouri cu efect antifonic. 42 t/ha. etc. aspecte evidente în cazul spa iilor verzi din jurul surselor de poluare intensă. iar a teiului pucios cca. transportul auto. umiditate. Un hectar de pădure de stejar poate re ine cca. radia ie solară. echivalând cu zgomotul sesizat la 2 km fa ă de autostradă. necroze. ionizarea aerului). Ac iunea antipoluantă a vegeta iei are anumite limite. cea ă. prin fixarea activă a unor gaze toxice rezultate din diferite activită i: arderea combustibililor. pinului silvestru cca. arbori+arbuşti+specii de gazon). intersec iilor aglomerate. echien/plurien. durata de via ă a frunzelor etc. de prelucrare a produselor minerale. creşteri defectuoase) sau chiar simptomele uscării fitoindivizilor. acoperită cu gazon. Poluarea fonică apare ca urmare a diferitelor activită i cotidiene în cadrul localită ilor sau în afara acestora. transportul aerian (în zonele limitrofe aeroporturilor). inversiuni termice. Dar în parcuri sau acolo unde există planta ii dese. vizitatorii resimt efectul antifonic al vegeta iei. sau prin realizarea de masive dispuse în jurul întreprinderilor ce constituie surse de zgomot sau chiar a aeroporturilor.

obiective turistice. ce este asigurată fie prin autoturismul personal fie prin re elele de transport auto. prin care se înlătură plictiseala. picnic. în general. cumpărăturilor pentru hrană. prin care se elimină traumele psihice şi nervoase provocate de stările de tensiune. fiind marcată de divertisment şi de planificarea evadării din cotidian. cules de flori. practicarea diferitelor sporturi.activită i pe loc.timp de existen ă. . televiziune.deplasarea.Mediul (urban sau rural) în care trăieşte sau îşi desfăşoară activitatea individul respectiv. . sau efectul automatismelor zilnice. presupune mul umirea şi satisfac ia individului ce efectuează diferite activită i.destinderea sau relaxarea. telefonie. pensia. care poate fi: . Factorii care influen ează recrearea sunt: . . şi care este împăr it la rândul său în timp liber zilnic.Mijloacele de comunicare mass-media (presă.Nivelul de trai. călătorii. care furnizează cele mai importante informa ii cu privire la destina iile posibile pentru petrecerea timpului liber. respectiv timpul alocat servirii mesei. în acest sens fiind zonele cu vegeta ie.Timpul. turismului. divertismentului.dezvoltarea personalită ii prin care individul se eliberează pentru o perioadă de timp de automatismele zilnice. radio. având un comportament şi activită i creatoare şi novatoare.Mobilitatea. datorită mediului zilnic puternic artificializat în care îşi desfăşoară activitatea.evadarea prin care individul iese din mediul său obişnuit.4. vacan ele. . . cele mai multe destina ii. intelectuale sau psihice. Cele mai multe medii în care trăieşte omul contemporan sunt puternic antropizate şi lipsite adesea de condi iile oferite de natură. sau este eliminată oboseala temporară cauzată de programul zilnic de activitate. cu atât mai mare este nevoia omului de a evada din cotidian.timpul liber (dedicat recreării). la care este supus omul în via a cotidiană. CFR. Fazele activită ii de recreare: . sportului. în sferele culturii. odihnei prin somn. respectiv concediile. internet). serviciului. Recrearea în natură este tot mai mult adoptată şi preferată de omul actual din mediul urban. artei. aeriană sau navală. de . . Cu cât sunt mai mari aceste solicitări. . dar şi datorită presiunii fizice şi psihice la care este supus în diferite situa ii zilnice. între inerii personale. timp liber de week-end şi timp liber de lungă durată. al solicitării fizice.. presupune bucuria întocmirii programului. Sarcinile de bază ale recreării sunt: . . Func ia recreativă Recrearea poate fi definită ca o activitate practicată de om după bunul lui plac. . . etc.divertismentul sau amuzamentul. în func ie de care sunt mai mult sau mai pu in accesibile diferite obiective: sta iuni. fiind un element compensator al condi iilor de lucru.timp de subzisten ă care este alocat deplasării la sevici. . presupune relaxarea şi destinderea individului la ruperea acestuia din mediul zilnic. spa iile verzi urbane sau extraurbane. îmbrăcăminte.3. camping. după bunul lui plac: plimbări.pregătirea.

repausul şi somnul. Turismul are caracter recreativ. de călătorie sau de vizitare a unor obiective. turismul reprezintă ansamblul activită ilor umane puse în practică pentru realizarea unui tip de călătorie. În sens larg. parcurile. floricolă sau erbacee.întoarcerea. sau diferite zone verzi intravilane sau extravilane. gazon sau oglinzi de apă. Func ia decorativă (estetică. alpinism. economice. de regulă în zona verde urbană cea mai apropiată de domiciliu (la 10-15 minute distan ă). practicarea de diferite jocuri şi sporturi.amintirea. . pentru vizitarea unor regiuni pitoreşti. după o perioadă de activitate intensă.ciuperci sau de fructe de pădure. diferite de mediul său. în spa iile verzi extraurbane. prin care are loc refacerea fizică a organismului. Un ansamblu arhitectural îşi sporeşte expresivitatea artistică dacă este încadrat sau înconjurat de vegeta ie lemnoasă. Plimbările sunt realizate fie zilnic. care prin diferitele ei componente dau impresia de frumuse e. . Alte forme de recreare sunt: vizionarea de spectacole. diseminat sau modificat. canotaj. istorice. etc. arbustivă. Indiferent de satisfac ie sau de nemul umire. plăcerea de a admira frumuse ea peisajelor. Aceasta poate fi realizată atât în mediul propriu locuin ei dar şi în mediul natural. etc.5. asamblate într-o astfel de propor ie şi legătură. realizată pentru plăcerea proprie a individului. de a practica un sport sau de a depune efort fizic. apicultura. în sta iuni climaterice cu specific. de condi iile de cazare sau de rezultatele slabe ob inute. indiferent de subiectul în care apare. de regulă la sfârşitul săptămânii. sau la sfârşitul săptămânii. presupune comportamente diferite. Formele de recreare Turismul reprezintă ac iunea de deplasare. de impact peisager) Spa iile verzi imprimă unui teritoriu o valoare decorativă. vânătoare. Odihna propriu-zisă. în geometrismul construc iilor spa iile verzi introducând varietate şi culoare. sau în zilele libere. Simons defineşte frumuse ea ca fiind „armonia tuturor păr ilor. decât în dauna operei”. etc. Factorii care contribuie la dezvoltarea turismului sunt: dorin a omului de a cunoaşte locuri noi. fie satisfac ie pentru ceea ce a realizat sau pentru condi iile găsite în respectivul loc. Aceste activită i pot fi active sau pasive. Turismul este o necesitate organică şi spirituală a omului de a evada din mediul artificial al oraşelor. exprimată prin satisfac ia pe care o are omul fa ă de vegeta ia arborescentă. de diferite excese. J. presupune starea de inactivitate totală sau par ială a omului. reprezentând de cele mai multe ori parcurgerea pe jos sau cu diferite mijloace de transport a unor distan e. încât nimic să nu poată fi adăugat. Importan a decorativă a vegeta iei în peisajul arhitectural al unui oraş este şi mai mare. de conducerea autovehiculului. fie nemul umirea cauzată de mediul murdar pe care l-a găsit. sau diferite activită i precum grădinăritul.O. Frumuse ea spa iilor verzi amenajate este amplificată datorită faptului că frumosului natural i se adaugă frumosul artistic. Picnicul este realizat de regulă în spa iile verzi extravilane cele mai apropiate de centrul urban. se adaugă oboseala inerentă determinată de activită ile practicate. obiective culturale. pescuit. pădurile parc şi chiar pădurile de recreare). . unele spa ii verzi fiind caracterizate printr-un grad mai mare de prelucrare artistică (grădinile. nevoia de a face mişcare. 3.

. . vâjâitul vântului prin coroana arborilor. bariere împotriva vântului.îmbrăcarea rambeelor sau debleelor drumurilor cu diferite planta ii.îmbrăcarea versan ilor sau a văilor. murmurul apei. ciripitul păsărelelor.încadrarea drumurilor sau a şoselelor prin aliniamente. a unei zone verzi sau a unui spa iu verde este de cele mai multe ori o rezultantă ob inută prin reunirea tuturor componentelor într-un ansamblu peisagistic ce produce plăcere. variază pe parcursul unui an.încadrarea cursurilor de apă.Planta iile accentuează perspectiva unui obiectiv arhitectural sau maschează diferite aspecte inestetice. Func ia decorativă a numeroase zone verzi este completată şi amplificată de oglinzile sau de cursurile de apă. fructe. a resurselor hidrologice şi a diferitelor categorii de terenuri. . . Astfel. unele por iuni de drumuri sau căi ferate cu probleme sunt prevăzute cu planta ii ce asigură consolidarea terenului sau securitatea traficului (bariere vegetale antifar ce separă sensurile de circula ie. zonele industriale sunt prevăzute cu planta ii speciale pentru diminuarea propagării substan elor nocive. . etc. Prin aplicarea unor proiecte de dezafectare a unor întreprinderi industriale şi de redare în folosin ă a teritoriilor respective. 3. componentă exprimată prin foşnetul frunzelor. încântare. Apa folosită în diferite modalită i (oglinzi. textura coroanei. Calitatea estetică (decorativă) a unui peisaj. imprimând peisajului trăsături caracteristice anotimpului respectiv. puternic erodate sau a grohotişurilor. cu efect de parazăpezi).întreruperea unui teritoriu vast ocupat de culturi agricole. lujeri) sau chiar a vegeta iei ierboase. bazine. şi care exercită o atrac ie spontană. Func ia decorativă este completată şi de estetica sonoră a unui spa iu verde. Func ia utilitară Este îndeplinită de anumite planta ii realizate pentru protec ia unor obiective speciale. prin ecologizarea spa iilor şi prin amenajări peisagistice menite să atenueze impactul vizual al instala iilor şi integrarea anumitor folosin e specifice spa iilor verzi. diferind în func ie de fenofază.acoperirea zonelor cu terenuri superficiale. Însuşirile decorative ale vegeta iei lemnoase (culoarea frunzişului. fântâni arteziene) induce o „vibra ie” proprie ce amplifică efectul decorativ al elementelor din cadrul compozi ional respectiv.6. cascade. Func ia decorativă a vegeta iei forestiere se realizează prin: . . admira ie necondi ionată. flori. bazinele deschise de apă (acumulările de apă) şi instala iile de aprovizionare cu apă potabilă trebuie să fie prevăzute cu perdele de protec ie sanitară.

care să se integreze mediului înconjurător (de exemplu. un monument). Utilită ile propuse într-un spa iu verde trebuie astfel făcute încât peisajul modificat ob inut să fie frumos vizual şi func ional. alee) dar şi fa ă de omul colectiv (poartă de acces. No iunea de func ionare nu presupune doar alcătuirea unor ansambluri compuse numai din elemente necesare func ionării lor ci şi a condi iilor psihologice. căile de evacuare a publicului unui stadion sau teren sportiv). căi de acces largi sau scări monumentale pentru zonele intens frecventate. IV PRINCIPIILE DE PROIECTARE A SPATIILOR VERZI Atunci când se realizează un spa iu verde. Frumuse ea este realizată prin ordine. Principiul func ionalită ii (principiul proiectării organice) presupune propor ionarea func ională a volumelor. se ine seama de anumite principii şi legi. are în el însuşi caracteristici poten iale estetice care se pot transforma în frumos sau frumuse e atunci când se organizează unitar mai multe componente. În această unitate există un element principal numit centrul compozi iei sau capul compozi iei. în care planul corelează optim folosin a cu ambientul. Legătura dintre con inut şi formă este indisolubilă în proiectarea spa iilor verzi. suprafe elor şi formelor planului. la care sunt subordonate toate celelalte elemente. care conduc în final la realizarea frumosului. planta ii. Principiul compatibilită ii reclamă compatibilitatea func iei cu ambientul şi presupune alegerea folosin elor spa iilor verzi. generatoare de zgomot sau chiar de poluare). Sistematizarea fiecărui spa iu verde trebuie să satisfacă dezideratele func ionale şi să corespundă pe deplin cerin elor categoriei de public pentru care este destinat sectorul sau zona respectivă. centrul compozi iei reprezentat . Principiul unită ii presupune contopirea multitudinii de elemente. Fiecare component. într-un întreg. elemente care stau la baza proiectării estetice ale unei unită i de spa iu verde. peluze. A fi func ional un element înseamnă a fi dimensionat fizic atât fa ă de omul luat ca individ (bancă.Cap. pe o concep ie dominantă. armonie şi propor ionalitate. Toate elementele unui spa iu verde (alei. ob inându-se în final unitatea în diversitate. De la acest element se porneşte ordonarea celorlalte elemente ale spa iului verde (o clădire dominantă. Frumuse ea este un element func ional. pozi ionarea unei grădini zoologice nu este compatibilă în sau chiar lângă o localitate. Func ionalitatea unei zone sau a unui sector presupune şi existen a dotărilor necesare activită ilor specifice acesteia dar şi armonizarea vecinătă ilor între aceste sectoare (sectorul copiilor sau cele ale diferitelor sporturi generatoare de zgomot nu se vor învecina cu cel destinat odihnei pasive) sau chiar a întregului spa iu verde cu zona înconjurătoare (un parc destinat relaxării şi odihnei nu va fi func ional în vecinătatea unei întreprinderi mari. treaptă. luciuri de apă) trebuie înlăn uite şi subordonate unele în raport de altele pentru a se realiza unitatea ansamblului. Prin acest principiu se realizează maximum de armonie a rela iei plan-mediu. sociale şi economice ale unei perioade date. Grădinile clasice franceze prezintă o unitate perfectă. viu sau inert. locuitori din împrejurimi fiind deranja i atât de zgomotele animalelor cât şi de mirosurile inerente ce apar în astfel de situa ii). intrarea principală.

Echilibrul presupune existen a unei axe verticale centrale şi realizarea în func ie de aceasta a unei compozi ii în care aten ia să se repartizeze egal pe partea dreaptă şi pe cea stângă. bănci. de culoare. Echilibrul asimetric (echilibrul ascuns) se realizează prin mase nesimilare şi inegale. evitându-se astfel monotonia. echilibrate de fiecare parte a unei axe optice. bazine) şi este caracterizată prin periodicitatea acestora. vase decorative. se găsesc mase similare şi egale. dar alese şi aranjate astfel încât suma atrac iilor de o parte a axei verticale să fie echivalentă cu suma atrac iilor de cealaltă parte a axei. omul va anticipa următorul obiect sau interval. putând fi simetric şi asimetric (ascuns). Echilibrul simetric este atunci când de fiecare parte a unei axe optice (alee. calitate care uneori poate avea o latură negativă. dinamic.printr-un castel sau palat impunând şi subordonând toate celelalte componente ale grădinii. respectiv realizarea echilibrului. Fiecare compozi ie simetrică se află în echilibru sau în repaus. lă ime) sau alte caractere vizibile. ordinii. al for ei sau al monumentalită ii. Proiectarea asimetrică afectează într-o măsură mai mică peisajul natural sau artificial. Simetria poate fi absolută şi liberă. compus. Hubbard indică trei metode compozi ionale care favorizează crearea unită ii compozi iei peisajului. liniar. Ritmul sporeşte de cele mai multe ori expresivitatea ansamblului. Ritmul poate fi: static. în întregime. a repetării şi a consecven ei. este static şi odată văzut. fiind mirat când această anticipare nu este realizată. de formă. integritatea şi calitatea acestuia. bulevard. Ochiul omului distinge un ritm al obiectelor şi intervalelor. şi o dată percepută regula ritmului. clădire). Asimetria pune omul în armonie cu natura. fiind mai pu in destructivă şi mai bine integrată în mediul înconjurător. grupuri. circula ia este mai liberă iar imaginile percepute de acesta au o varietate infinită. Proiectarea asimetrică accentuează calită ile plastice ale construc iilor şi ale peisajului. Dacă există un spa iu gol în acest ritm. combinat. Echilibrul asimetric se poate realiza şi prin trasarea unei axe cu mai multă flexibilitate. admi ând totodată diversitatea acestuia. Echilibrul asimetric poate consta în dispunerea de obiecte asemănătoare dar nesimilar plasate. Ritmul dinamic presupune alternarea elementelor componente care diferă între ele prin dimensiuni (înăl ime. O compozi ie simetrică are de obicei o formă geometrică. creând senza ia de dezamăgire. fie sunt amplasate la intervale ce cresc sau descresc după o anumită regulă (de exemplu: creşterea şi . la intervale determinate sau după o regulă prestabilită. interesul scade. Repetarea (ritmul) reprezintă alternarea regulată. acesta este perceput ca o imperfec iune a planului respectiv. bazin dreptunghiular puternic alungit) sau a unui punct de sprijin (monument. stradă. Simetria trebuie să fie remarcată dintr-o privire. Echilibrul vizual este cel care dă senza ia de ordine şi de plăcut. a aceloraşi elemente (specii. Ritmul static se realizează prin succesiunea la intervale egale a elementelor identice. Acest echilibru simetric inspiră sim ul disciplinei. potecă. simplu. magnificului. deoarece un plan perceput deodată.

pasive. să fie amenajate astfel încât să imprime anticipat sentimente care să ajungă la o intensitate maximă în punctul terminus al deplasării. direc ionale (deplasarea în lungul unui curs de apă) şi către interior (atunci când se pătrunde dintr-un spa iu deschis către interiorul umbros al unei păduri). respectiv printr-un ritm static (această lege exprimă unitatea sau armonia în uniformitate). complementare) unificate printr-o culoare neutrală. dar care au volume şi formă asemănătoare). caz în care avem o armonie a comunită ii sau a generalită ii. un aliniament din chiparoşi argintii sau albaştrii în alternan ă cu chiparoşi verzi sau aurii). într-un aliniament. Ritmul de formă implică repetarea elementelor asemănătoare ca formă şi volum. se pot deosebi: . Legea asemănării implică faptul că armonia arhitecturală poate fi creată sau percepută prin repetarea formelor asemănătoare ale elementelor sau spa iilor.abordarea ordonată urmăreşte ca spa iile parcurse sau traversate. şi combina ii doar între culorile reci sau pasive.compozi ii doar între culorile calde sau active. Consecven a constă în a compune elemente compozi ionale astfel încât trecerea de la o parte la alta a compozi iei să se facă uşor şi plăcut. principiul armoniei se realizează prin următoarele procedee: . în natură succesiunile sunt întâmplătoare (libere). sau reducerea şi mărirea constantă a distan ei dintre exemplarele unui aliniament). chiar dacă specia diferă (de exemplu.succesiunea exprimă o suită de percep ii sau trăiri. în acest car fiind vorba de armonia contrastului. Ritmul simplu constă în repetarea constantă a elementelor sau grupurilor de elemente. caz în care se aplică armonia legăturii. Ritmul liniar se remarcă prin repetarea pe verticală a siluetelor înalte. armonia fiind dată de două legi: legea identită ii şi legea asemănării. Legea identită ii exprimă faptul că armonia arhitecturală poate fi creată sau percepută într-o compozi ie care ajunge la ordine prin repetarea aceloraşi elemente. . arhitecturale. . Ritmul compus se realizează prin repetarea periodică a grupărilor asemănătoare din punct de vedere al compozi iei şi al combinării speciilor. În func ie de culorile care se asociază sau se combină.combina ii între culori diferite (active. exprimând de fapt unitatea în varietate. În proiectarea spa iilor verzi. . de un individ. repetarea boschetelor din specii diferite sau din aceeaşi specie.descreşterea constantă a înăl imii exemplarelor dintr-un aliniament. care au o anumită continuitate. Principiul armoniei presupune rela ia desăvârşită a tuturor elementelor dintr-un întreg. florale. etc. Armonia culorilor are o deosebită importan ă în diferitele compozi ii structurale. în proiectarea unui spa iu verde succesiunea poate fi . forme sau spa ii. formelor dar mai ales a culorilor. Ritm de culoare constă în alternarea exemplarelor cu frunze de culori diferite (de exemplu. aşa cum sunt tulpinile şi coroanele columnare ale plopilor. şi progresive care la rândul lor pot fi de ascensiune (la munte). respectiv unul sau mai multe elemente asemănătoare alternează constant cu un număr egal de exemplare asemănătoare între ele dar diferite de primele. Armonia se poate realiza sub aspectul dimensiunilor.compozi ii între culorile complementare.

ordine şi armonie. Unele raporturi plac ochiului mai mult decât altele. mese. Raporturile dintre două valori succesive din acest şir sunt apropiate de raportul de aur.). sau prin introducerea unor elemente de accentuare. 270. 5.îmbinarea armonioasă a simplită ii şi varietă ii presupune eliberarea sau degajarea unor spa ii de elemente nesemnificative care încarcă şi conduc la lipsa de unitate şi armonie. etc. Această scară poate fi o scară individuală sau o scară monumentală. 89 etc. aleile din zonele centrale sau din zonele intens frecventate dintr-un spa iu verde public etc.) şi exprimă o anumită for ă sau putere (intrările în spa iile verzi. 8. 180. . Propor ionalitatea intervine şi în cazul raportului dintre o clădire. C. Scara monumentală ine cont de omul colectiv respectiv de masele mari de oameni (spectatorii unui stadion. astfel pentru o alee de 300 m.I. omul fiind măsura comună a oricărei compozi ii. 13. privitorul trebuie să fie la o distan ă dublă fa ă de înăl imea obiectului. Scara individuală ia în considerare omul ca individ. matematician italian din sec. distrugerea formei naturale (implică transformări totale). În spa iile verzi obiectele şi elementele componente pot fi propor ionate la o anumită scară. La o distan ă triplă fa ă de înăl imea obiectului. alee pietonală. pentru ca o clădire sau un exemplar arborescent să se vadă în modul cel mai favorabil. alterarea formei naturale (implică transformări par iale. Propor ionalitatea exprimă rela iile dintre mărimile unor elemente şi ac ionează direct asupra privitorului. apoi 3. Mollet este primul care a definit diferite propor ii între lungimea aleilor şi lărgimea lor. Principiul propor ionalită ii impune existen a unor rela ii dimensionale ale componentelor unei compozi ii sau între diferite componente ale aceleaşi compozi ii.armonizarea spa iului artificial cu cel natural se poate realiza fie prin înlăturarea elementelor distonante sau străine dintr-o anumită compozi ie.). . privitorul percepe acest obiect ca făcând parte dintr-un ansamblu. care fixează amploarea unei compozi ii în raport cu omul. de mică amploare ce nu schimbă trăsăturile specifice ale compozi iei sau ale locului) şi accentuarea formei naturale (de exemplu. . al XIII-lea. Astfel. Fibonacci. scările de acces de evacuare în stadioane sau săli de spectacole. sub un unghi de cca. Acest raport poate fi ob inut plecându-se de la cifrele 1 şi 2. ce are laturile în raport de 1:1. pentru realizarea acestor trei aspecte se pot adopta trei modalită i: conservarea formei naturale (nu implică nici o schimbare).618 (aproximativ 3:5). lă imea optimă este de 8 m. 55. lă imea optimă este de 5 m. iar la o distan ă mai . iar pentru o alee de 250 m. sub un unghi de cca. majoritatea obiectelor uzuale fiind construite la o scară individuală (bănci. fiecare nou număr ob inându-se din suma celorlalte două precedente: 1 şi 2. înăl imea exemplarelor arborescente ce o încadrează şi distan a la care este situat privitorul. participan ii la diferite evenimente de amploare etc.modularea spa iului permite ca prin amenajarea unor suprafe e sau volume să se realizeze unitate. a descoperit propor ia de aur (sec iunea de aur) prin care este exprimat cel mai bun raport care poate să existe între două dimensiuni (lungime şi lă ime). 21. plasarea construc iilor înalte sau a arborilor de mărimea I în vârful unei coame sau culmi). 34.întâmplătoare (în cazul înfloririi speciilor lemnoase dintr-un amestec) şi disciplinată (ca în cazul aranjamentelor cu specii la care perioadele de înflorire urmează succesiv). aşa cum este cazul dreptunghiului de aur. publicul dintr-un parc.

Noile tehnici materiale şi noile concep ii de creare trebuie combinate cu tot ceea ce este mai bun din ceea ce ne-a lăsat trecutul. Principiul economicită ii impune faptul că mijloacele materiale şi estetice trebuie dozate cu discernământ pentru a satisface utilitatea şi frumuse ea unui spa iu verde. fără a se exagera prin risipă. clădirea sau arborii respectivi pierd din predominan a lor asupra câmpului vizual. . pentru că „acei care refuză lec iile istoriei sunt condamna i să o repete”. Principiul istoric este de fapt principiul îmbinării creatoare a cunoştiin elor actuale cu experien a istorică.mare de această valoare. Construc ia spa iilor verzi se realizează folosind solu ia economică optimă. presupunând unirea trecutului cu prezentul.

radia ia solară. Spa iile verzi sunt constituite din mai multe categorii de elemente: naturale şi artificiale. arhitectural. dar şi elemente minore precum microrelieful. Acest stil prezintă mai multe variante. Egiptenii sunt cei care au pus bazele acestui stil. eroziunea). accentuarea contrastelor sau chiar prin transformări profunde. Carmazin-Cocovschi deosebeşte în cadrul celor două stiluri mai multe variante.2. epoci. de mai târziu. Stilul geometric Stilul geometric (clasic. După diverşi autori (Vacherot şi Hubbard). astfel în cadrul stilului geometric se remarcă variantele: maurică şi italo-franceză.1. În func ie de stilul adoptat în compozi ie. lacuri (elemente ce pot fi modificate sau ameliorate de om). aveau formă pătrată sau dreptunghiulară. văile râurilor. iar în cadrul stilului peisager sau liber. vegeta ia. caracteristice perioadelor Clasicismului şi Romantismului. La romani grădinile. vegeta ie) cu cele artificiale (alei.1. în strânsă legătură cu situa ia geografică şi condi iile climatice. aspect preluat şi de romani. spa iile verzi amenajate erau grupate în func ie de două mari categorii: stiluri clasice – bazate pe geometrismul formelor şi spa iilor. Cele naturale pot fi elemente majore respectiv formele majore (lan uri muntoase. râuri. trăsăturile majore (temperaturile sezoniere. V. 5.). vase sau fântâni arteziene. fiind ornate cu statui. precipita iile) sau for ele majore (vânt. pâraie. . şi stiluri romantice – bazate pe formele spa ial-volumetrice libere. stilul reprezintă modul de armonizare a elementelor naturale (relief. activită i. caracteristice Renaşterii şi Barocului. Stilurile spa iilor verzi 5. întotdeauna de formă dreptunghiulară. fiind înconjurate din toate laturile de clădiri cu balcoane şi galerii orientate spre curte. caracteristice diferitelor epoci istorice.Cap. apă. V STILURI ŞI GENURI ÎN SPA IILE VERZI 5. microrelieful poate fi corectat prin aplanarea neregularită ilor. civiliza ii. Generalită i Stilul constituie totalitatea particularită ilor caracteristice unei structuri. la baza proiectării grădinilor reşedin elor păturii dominante ale claselor nobiliare. bazine. diferitelor sisteme sociale şi politice ale popoarelor. În ultima perioadă (sec. etc. În amenajarea spa iilor verzi. în general. francez sau regulat) a stat. legate de un anumit loc şi o anumită perioadă istorică.1. al XX-lea) s-a conturat stilul mixt (contemporan).1. Grădinile în stil maur. variantele chino-japoneză şi cea anglo-americană. erau prelungiri ale încăperilor. prin rigiditatea geometrică strictă adoptată în amenajarea grădinilor. care presupune îmbinarea armonioasă a stilului clasic şi a celui peisager. şi elaborate sub influen a condi iilor naturale şi a factorilor sociali. fântâni) în vederea realizării unei inute artistice distincte. şi având liniile compozi ionale subordonate formelor geometrice stricte. câmpii.

pe linii drepte şi curbe. canale sau oglinzi de apă. Perdelele sau boschetele de arbori pătrund pe câmpia şi în masivele învecinate. Aceasta. dominanta sau centrul compozi iei este constituit de palat sau castel. Terenul este transformat şi adaptat pentru a se integra. sus inute prin ziduri masive şi legate prin scări monumentale bogat ornamentate. cascade sau bazine.1. respectiv axa principală. precum şi oglinzi de apă. Păr ile componente sunt ordonate geometric fa ă de o axă dominantă centrală. borduri sau broderii artistice din buxus tuns. balustrade. fiind subordonate toate elementului principal. Elementul principal.Acest stil a fost perfec ionat în timpul Renaşterii italiene. cu numeroase grupuri sculpturale şi numeroase combina ii între grupuri de fântâni arteziene sau bazine cu jocuri . rampe. Apa aduce prospe ime. Principiile de structură ale stilului geometric Compozi ia se bazează pe forme geometrice stricte. pentru a putea fi scoasă în eviden ă impozan a edificiului dar şi pentru a asigura vizibilitatea maximă asupra grădinilor din preajma acestuia. respectiv pe cotele cele mai înalte ale terenului. Perspectivele secundare sunt perpendiculare pe cea dominantă şi devin axe de compozi ie subordonate. fiind nivelat şi modelat în terase largi. Aceste elemente sunt urmate de partere întinse de gazon. palatul şi gradina formând un ansamblu compus unul pentru altul. Traseul general devine mai simplu pe măsură ce se îndepărtează de dominantă iar la limitele parcului se realizează o legătură vizibilă cu zona învecinată. când de fapt au şi fost create multe din grădinile capodoperă ale epocii. fiind dispusă în bazine cu margini de marmură sau piatră artistic cioplită şi finisată. statui sau vase sculptate. lumină şi mişcare reprezentând elementul cel mai bogat datorită modalită ilor de folosire şi combinare cu diverse alte elemente. Adesea aceste partere întinse de gazon sunt întrerupte de bazine mari. taluzuri. scări. ce constituie perspectiva principală. cu numeroase ziduri de sprijin. dezvoltându-se pe o mare distan ă în profunzimea compozi iei create.1. Le Notre (1613-1700) fiind cel care a stabilit principiile compozi ionale ale proiectării spa iilor verzi în acest stil. Zona învecinată palatului sau castelului este degajată total de vegeta ie forestieră de talie mare. bogat ornamentate. armoniza şi propor iona cu clădirea principală. sau de a servi drept cadru pentru locurile liniştite numite „săli verzi”. Practic grădinile clasice franceze prezintă particularită ile ce caracterizează complet stilul geometric. unele păstrându-se şi în prezent. porneşte perpendicular din mijlocul fa adei clădirii. Arborii mari au rolul fie de a conduce unele perspective. regulate. Grădina era dispusă de cele mai multe ori pe un tren inclinat amenajat în terase. sau de perdele de arbori. Aceste grădini aveau planul conceput în func ie de construc ie. sau chiar de boschete de arbori înal i tunşi. 5. cu denivelări mici. situat în pozi ie dominantă. fiind dispuse aici partere rafinate decorate cu flori. Toate elementele se ordonează perfect unele în raport cu altele. fie de a le limita pe altele. mărginite de şiruri de arbuşti sempervirescen i tunşi în forme geometrice. Punctul culminant al rafinamentului grădinilor amenajate în acest stil a fost atins în Barocul francez. compozi ia fiind întregită de apa folosită din abunden ă sub formă de fântâni. aplicat până în prezent. numit şi capul de compozi ie.2.

în ansamblu. arta grădinilor a căpătat o nouă orientare. 5. natural. sub influen a stilului rococo din arhitectură. romantic sau englez) a apărut în Anglia în secolul al XVII-lea. în contextul unei mari mişcări culturale ce căuta noi forme de exprimare. au favorizat pe de o parte adoptarea acestui stil. pentru o reuşită armonizare a artificialului cu naturalul. se dezvoltă şi în amenajarea grădinilor stilul rococo. 5. împodobirea plantelor perene cu scoici sau chiar vopsirea arborilor în auriu. în formă de tablă de şah. fiind obositoare ochiului.3. fie sub influen a literaturii noi.2. abunden a de elemente ce avea rolul de a îmbogă ii şi completa vegeta ia nefăcând altceva decât să diminueze rolul estetic al speciilor folosite şi al grădinii respective. dar şi întinderea mare a diverselor proprietă i. renun ându-se în primul rând la rigiditatea şi artificialitatea impusă de geometrismul grădinilor clasice. Stilul peisager Stilul peisager (liber. compozi ia fiind liberă. respectiv o compozi ie în care elementele naturale şi cele artificiale (construite) sunt îmbinate în peisaje cu caracter cât mai natural. Principiile de structură ale stilului peisager Formele.3. ca o reac ie împotriva grădinilor franceze. mai ales a celor de gazon. În această situa ie. ce promova ideea reîntoarcerii la natură. utilizarea vegeta iei într-o manieră cât mai apropiată de cea naturală precum şi adaptarea construc iilor la formele terenului.de apă. umiditate atmosferică ridicată) ce favorizau dezvoltarea diferitelor specii.1. Aleile sunt rectilinii. Datorită acestor procedee o astfel de compozi ie devenea greoaie.1. cu precădere în Olanda. sau chiar datorită influen ei artei grădinilor chinezeşti. fiind dispuse în re ea geometrică. în Anglia. ca o variantă ce derivă din stilul geometric. fie sub influen a pictorilor peisagişti. 5. Şi condi iile climatice tipice inutului insular al Angliei (cea ă. a arborilor şi arbuştilor sempervirescen i tăia i cu multă artă formând diferite siluete de animale sau chiar figuri omeneşti. Acest stil are ca dominante trasarea liberă a aleilor.2. aranjamentele şi asocierile diferitelor elemente componente vor fi cât mai apropiate de cele din natură. care dau varietate şi fantezie compozi iei. Elementele ce intrau în compozi ia grădinii erau dispuse strict simetric. conducând spre diverse amenajări.1. Stilul Rococo În secolul al XVIII-lea.1. . având cel mai adesea relief variat. Bazinele se înscriu în figuri geometrice simple iar suprafa a acestora creşte pe măsură ce se îndepărtează de centrul compozi ional al grădinii. iar lipsa de naturale e a fost accentuată mai ales prin folosirea abundentă a diferitelor materiale artificiale precum: globurile de sticlă colorată în locul florilor. Grădinile olandeze create în acest stil aveau caracteristică folosirea excesivă a spalierelor cu plante urcătoare. Toate acestea au fost duse la extrem.

cu aspect natural. covoare sau dispersate solitar. legând astfel peisajul exterior cu cel interior. Gazonul peluzelor trebuie să fie îngrijit. sinuos chiar. Simetria şi echivalen a sunt excluse. fiind amplasate astfel încât să nu se suprapună peste liniile de perspectivă şi să formeze itinerarii comode. oferindu-i progresiv diverse perspective spre anumite obiective. atunci când aceasta există.Natura este conducătorul arhitectului peisagist. Aleile vor conduce vizitatorul spre obiective bine definite. se vor folosi specii de talie mică. intervenindu-se totuşi în detaliu. volume. şi vor respecta formele naturale de creştere a vegeta iei şi grupările naturale. Aspectul natural trebuie să depăşească limitele sectorului amenajat. Apele. Impresia generală va fi cea a unui aranjament pitoresc. Pe suprafe e mari de gazon se plantează la distan e mari. inclusiv cele naturale înconjurătoare fiind legate armonios. Obiectivele interesante vor fi accentuate iar cele inestetice vor fi mascate cu vegeta ie. masele vor avea conturul neregulat. lumini şi umbre. fie create. cu înflorire bogată. Planta iile vor avea margini sinuoase şi vor fi dispuse în planurile laterale sau în culise. specii lemnoase decorative. care în mod natural sunt dispersate. chiar exotice. unitatea realizându-se prin echilibrarea şi compensarea elementelor componente: suprafe e. pietrele şi stâncile vor fi aranjate conform modelelor din natură. cursurile de apă vor fi avea traseul neregulat. Acolo unde terenul nu prezintă o variabilitate prea mare a microreliefului. prin aducerea de pietre. în pete neregulate sau eliptice. sau chiar prin crearea de acumulări de apă cu aspect cât mai natural. frumoasă şi îndelungată. urmând caracteristicile terenului. Aleile au un traseu liber. Gazonul este folosit pe suprafe e mari ce se suprapun peste neregularită ile terenului. În jurul clădirii principale. având un caracter cât mai natural: lacurile şi iazurile vor avea un contur neregulat. vor fi folosite pâlcurile. Clădirea poate fi încadrată pe anumite laturi de masive de arbori sau arbuşti. fie naturale. Configura ia terenului va fi cea naturală în linii mari. iar detaliile acesteia să fie în concordan ă cu caracterul local. pentru realizarea legăturii spa iului amenajat cu peisajul înconjurător natural. pentru realizarea armoniei formelor terenului sau pentru crearea de efecte peisagistice pitoreşti. ce urmăreşte formele de relief. prin accentuarea sau îndulcirea unor pante. . roci sau stânci. Curbele şi sinuozită ile aleilor trebuie să fie simple şi justificate de microrelieful şi obstacolele naturale sau aparent naturale ale terenului. se recomandă ca spre planurile îndepărtate să se folosească arbori din specii indigene. sau diferite „scene” pe care acesta le descoperă la un moment dat. renun ându-se la suprafe ele perfect plane. acest lucru se poate compensa prin supraînăl area anumitor coline sau adâncirea unor văi. Rocile. cu malurile din materiale locale şi amenajat cu vegeta ie naturală. neregulat. cu contur regulat. adesea fiind decorat cu specii floricole dispuse neuniform. pentru realizarea unei integrări cât mai bune a construc iei în peisaj. sub formă de mase. în care adesea se pot reuni elemente de peisaj. Dacă în zonele mai des frecventate se pot utiliza specii lemnoase dintre cele mai variate. Compozi ia trebuie să fie în concordan ă cu caracterul inutului. în diferite zone ale grădinii. de grote sau chiar cascade. pajişti şi diferite grupaje floricole. toate elementele. peluze. exemplarele izolate de arbori şi arbuşti ce vor completa şi vor conferi varietate covoarelor de gazon. curb sau sinuos. ocupă un rol important în compozi ie şi vor fi armonizate cu formele de relief şi cu vegeta ia.

Construc iile decorative sunt folosite în număr mic, limitat şi întotdeauna în armonie cu respectivul peisaj. Configura ia terenului este cea care determină amplasarea diferitelor construc ii. Astfel pot fi folosite poduri cu aspect rustic (din piatră, cărămidă sau lemn), chioşcuri sau pavilioane rustice, fântâni, ziduri sau garduri rustice, scări din piatră, cărămidă arsă sau lemn, trunchiuri căzute, ruine, morminte false, temple, unele monumente sau grote. Toate acestea nu vor fi ostentative, ci vor fi integrate cât mai bine în peisajul creat, imprimând un anumit caracter „scenei” respective: romantic, rustic, pitoresc, visător, melancolic, de groază. Efectul de lumini şi umbre va fi valorificat din plin, având o deosebită importan ă în crearea diferitelor stări sau emo ii, astfel construc iile se recomandă să fie luminate din fa ă iar arborii din spate. Apa, prin modul diferit în care poate fi folosită (cursuri de apă, cascade, iazuri, lacuri), va avea valen e diferite ale acestui efect, fie pe parcursul zilei, fie în func ie de vegeta ia prezentă. Astfel, planta iile de pe malul apei au ca efect umbrirea suprafe ei apei în anumite momente ale zilei, sau grupurile abundente de nuferi (frunzele nuferilor) diminuează mult din strălucirea oglinzii apei în zilele însorite. 5.1.3.2. Stilul chino-japonez În cadrul stilului peisager se deosebeşte o variantă a acestuia, având anumite particularită i, specifice culturilor din Extremul Orient, fapt ce îi conferă chiar statut de stil aparte, de sine stătător. Acest stil se suprapune în linii mari peste caracteristicile stilului peisager, folosind volumele şi spa iile libere cu înfă işare naturală. Planta iile, terenul, apa şi stâncile au forme neregulate iar aleile urmează strict caracteristicile ternului. Speciile folosite sunt întotdeauna proprii locului, având semnifica ii aparte, în pu ine cazuri folosindu-se specii exotice, şi atunci în propor ii mici. Construc iile decorative sunt uşoare, gra ioase, în formă de arc, chioşcurile şi pavilioanele sunt amplasate şi construite în armonie cu vegeta ia şi relieful. În varianta chineză, grădinile, care sunt situate în special în zona de câmpie, vor avea dimensiuni mari. În varianta japoneză, datorită reliefului muntos, dar şi datorită spa iului limitat, grădinile sunt miniaturale şi foarte variate, având în compozi ia acestora arbori pitici, cărări de piatră şi iazuri pitoresc mărginite.

5.1.4. Stilul mixt
Stilul mixt (compozit) a apărut la sfârşitul secolului al XVIII-lea şi începutul secolului al XIX-lea, mai precis în perioada când se înfiin ează grădinile orăşeneşti şi când apare necesitatea rezolvării compozi iei acestora, în ceea ce priveşte rigiditatea stilurilor folosite până atunci. Stilul geometric asigura accesibilitatea mare a publicului în spa iul verde respectiv, dar era costisitor ca investi ie şi între inere, iar stilul peisager implica un acces şi o folosin ă limitate pentru publicul numeros, datorită aleilor înguste, a traseelor neuniforme, necorespunzătoare primirii publicului, precum şi necesitatea existen ei spa iilor vaste pentru realizarea anumitor scene de peisaj natural. Acest stil reuneşte atât caracteristici ale spa iilor verzi regulate cât şi ale celor peisagere, realizându-se de fapt o îmbinare ale celor două metode de compozi ie în cadrul

aceluiaşi spa iu verde. Primul pas în acest sens a fost realizat ini ial prin unele transformări peisagere ale unor vechi amenajări clasice, realizate într-o compozi ie neunitară, dar care au constituit punctele de plecare pentru viitoarele posibilită i de amenajare în această manieră. Din combinarea celor două stiluri a rezultat stilul mixt ce presupune în esen ă tratarea unor păr i ale compozi iei în stil geometric şi a altor păr i în stil peisager, astfel încât să se realizeze o unitate organică. Zonele verzi amenajate în stil mixt au caracter multifunc ional, cuprinzând numeroase dotări şi sistematizări secundare, cu precădere în cazul suprafe elor mari, cu o capacitate mare de primire a vizitatorilor, permi ând totodată şi o mai mare libertate de adoptare a solu iilor amenajistice. 5.1.4.1. Principiile de structură ale stilului mixt În păr ile centrale ale compozi iei se folosesc traseele drepte, largi ce permit accesul publicului larg, tot aici fiind cantonate şi clădirile sau edificiile importante. Ca regulă generală, există o axă principală de perspectivă, dar şi axe secundare, toate fiind mai scurte comparativ cu perspectivele grădinilor amenajate în stil geometric. Centrul sau centrele compozi iei, intrările principale, zonele din lungul axei sau axelor principale de perspectivă, intersec iile importante de alei, zonele din vecinătatea clădirilor impozante, se amenajează în stil geometric, iar restul compozi iei în stil peisager. Trecerea de la zona centrală tratată în manieră geometrică la cea periferică tratată în manieră peisageră, nu se realizează ostentativ, ci treptat, folosindu-se anumite elemente de trecere, de legătură, care sunt caracteristice pentru o anumită zonă dar care pot fi folosite şi pe o anumită por iune din cealaltă zonă, realizându-se o tranzi ie armonioasă. Între zonele în care solu iile de amenajare stilistică diferă, nu există o diferen iere netă în toate aspectele compozi ionale, îmbinându-se unele elemente comune amenajărilor peisagere, sectoarele tratate diferit legându-se firesc şi armonios între ele, ordonând compozi ia într-o manieră mai simplă. În zonele mai îndepărtate traseul devine sinuos, vegeta ia fiind dispusă similar cu cea naturală, creându-se numeroase col uri liniştite. Trasarea căilor de circula ie presupune o îmbinare a formelor geometrice regulate (mai pu ine) în special în zona centrală, cu cele libere, sinuoase (mai numeroase) în special în zonele periferice. Aleile principale, trasate în stil geometric leagă clădirea principală cu obiectivele importante, bogat ornamentate precum: pavilioane, fântâni, statui, monumente etc. Aleile trasate în stil peisager sunt mai înguste, mai variate ca traseu şi conduc vizitatorul spre locuri mai liniştite sau spre locuri destinate diferitelor jocuri. Planta iile sunt tratate diferen iat, astfel: lângă clădiri se adoptă amenajări floristice mai bogate, cu vegeta ie lemnoasă scundă şi numeroşi arbori decorativi; în zonele periferice sau îndepărtate vegeta ia folosită este distribuită cât mai neuniform, dând impresia de natural. Apa este folosită atât sub formă de bazine, fântâni arteziene, dispuse de regulă în zona axei principale de perspectivă, dar şi sub formă de mici căderi de apă, cascade, lacuri sau cursuri de apă, distribuite pe toată suprafa a compozi iei.

Un spa iu verde amenajat în stil mixt are mai multă atractivitate, prin varietatea mare a scenelor de peisaj, în care adesea se împletesc aspecte ale „ordinii” strict geometrice cu aspecte romantice sau pitoreşti ale „dezordinii” naturale, aparent întâmplătoare. Unitatea compozi iei se realizează prin diferite modalită i de organizare spa ială ce implică modelări de relief, aranjarea planta iilor, realizarea succesiunii zonelor de tranzi ie stilistică.

5.2. Genul peisajului
5.2.1. Generalită i
Genul unui peisaj reprezintă caracterul general al expresivită ii artistice a acestui peisaj precum şi influen a lui asupra stării sufleteşti. Genurile peisajelor sunt multiple iar sentimentele pe care le determină sunt numeroase şi diferite în func ie de percep ia individului. În decursul timpului, percep ia asupra genului peisajului a fost diferită, atât în cadrul istoric cât şi în cadru geografic. Chinezii deosebeau trei genuri ale peisajului, şi anume: de veselie, de groază şi de basm. Home, considera în 1762 că o grădină poate inspira sentimentele: de grandoare, de admira ie, de veselie, de melancolie, de sălbăticie, de mirare. La începutul secolului al XX-lea, E. André şi Vacherot deosebeau următoarele genuri de peisaje: cel al noble ei sau al grandorii, cel al veseliei şi cel al pitorescului sau al sălbăticiei. Hubbard adaugă la cele două genuri de mai sus genul de triste e şi cel de melancolie. V. Carmazin-Cocovschi deosebeşte două mari categorii de genuri: genuri majore şi genuri minore. Genurile majore sunt: inspirator, de bucurie, visător şi protector iar genurile minore sunt: calmant şi melancolic. În prezent, datorită similitudinii sentimentelor de factură apropiată, ce gravitează de fapt în jurul unui sentiment dominant, ce constituie şi denumirea genului respectiv, sunt luate în considerare următoarele genuri: grandios, de bucurie, romantic şi liniştit.

5.2.2. Genul grandios
Genul grandios, inspirator, solemn sau maiestuos, imprimă vizitatorului sentimente de solemnitate, de inspira ie, de admira ie şi respect. Acest gen este caracteristic suprafe elor întinse, destinate activită ilor de masă, în care este prezent „omul colectiv”, dar şi masivelor mari de arbori, clar conturate, formate din arbori înal i dar şi arbuşti, ce dau impresia de compactitate. Aceleaşi sentimente sunt imprimate şi de întreruperile mari ale masivelor, sub forma unor poieni largi sau peluze întinse, de suprafe ele mari ocupate de oglinzile apelor stătătoare sau chiar curgătoare. Efectul grandios al unei suprafe e verzi este accentuat prin prezen a suprafe elor mari acoperite cu specii floricole, cu înflorire abundentă, cu un efect decorativ deosebit.

a unui masiv păduros sau chiar albastrul liniei orizontului (în cazul peisajelor mărginite de imensitatea unui lac. 5. largi. de luminişurile retrase. volume.4. unei mări sau ocean). De asemenea. având ca fundal imagine unor mun i înal i. cu flori având culori calde. Acest gen este caracteristic col urilor liniştite. trunchiurile bătrâne de arbori doborâ i. de veselie sau de entuziasm. decorativi prin frunzişul bogat sau prin flori numeroase.5. aici se încadrează şi spa iile verzi largi în care se folosesc speciile floricole în grupuri. Genul liniştit Genul liniştit sau calmant predispune la repaus şi la odihnă. Genul visător Genul visător sau romantic determină stimularea fanteziei şi predispune la visare. Fascina ia exercitată de astfel de elemente asupra privitorului. O compozi ie realizată în acest gen are caracteristice spa iile verzi deschise. induce şi creează veselie şi bună dispozi ie prin diferite combina ii contrastante dar unitare de linii. dispuse într-un masiv păduros.2. dar şi zonelor situate lângă suprafe ele apelor liniştite. . surpriza descoperirii acestora la un moment dat induc aceste sentimente cu caracter romantic. cascadele. de stâncile. în care sunt planta i arbuşti solitari sau sub formă de mici grupuri. Genul de bucurie Genul de bucurie. ce influen ează activ buna dispozi ie a omului.3. Senza ia de mister a peisajului amenajat poate fi dată de arborii seculari.5.2. 5. umbră şi lumină.2. atât sub aspect psihic cât şi fizic. culori. pe măsură ce vizitatorul o descoperă progresiv. ruinele sau mormintele false ce apar pe neaşteptate într-o anumită compozi ie. sau în anumite sectoare sau zone mai retrase. forme.

ce asigură protec ia multiplă a mediului. 6. profilate şi structurate prin solu ii de sistematizare urbană. sta ii de distribu ie a apei. a zonelor cu teren variat sau a zonelor cu teren viran neocupat încă de construc ii. fiind caracterizat prin răspândirea izolată şi neregulată a unită ilor de spa iu verde. recrearea şi odihna popula iei. gazului metan. fâşii sau mixt în func ie de sistematizarea centrului populat. atât urbane cât şi periurbane. Spa iile verzi sau alte amenajări peisagistice. Sistemul în fâşii este caracterizat prin faptul că este un sistem uniform. VI CARACTERIZAREA ŞI PROIECTAREA SPA IILOR VERZI URBANE ŞI PERIURBANE Spa iile verzi pot fi situate fie în perimetrul construibil (intravilan) fie în afara acestuia (extravilan). sunt judicios repartizate. cât şi legătura dintre acestea. organizarea zonelor func ionale urbane (zona reziden ială. etc. ce reuneşte spa iile verzi din lungul arterelor de circula ie. dimensionate. Sistemul în pete este un sistem de spa ii verzi neuniform. . limitarea perimetrului construibil. 6. zona politico-administrativă. re ele stradale. energiei electrice. sau unele din interiorul localită ii se continuă cu altele din exteriorul acesteia. diferite dotări: sta ie de epurare a apelor menajere. Sub formă de pete sunt dispuse parcurile. spa iile verzi se dimensionează în raport cu func iile atribuite. zona industrială. Acest sistem este specific localită ilor cu re ele stradale neregulate. în strânsă corelare cu structura urbanistică. cu mărimea şi caracteristicile zonei sau zonelor pe care le deservesc.).1. Unele spa ii verzi pot fi situate atât în intravilan cât şi în extravilan. Sistemul de spa ii verzi Sistemul de spa ii verzi al unei localită i este constituit din totalitatea unită ilor de spa iu verde urbane şi periurbane. unită ile de spa iu verde pot fi distribuite sub formă de pete. dispuse într-o re ea continuă. ce au rela ii de interdependen ă şi care tind să constituie un ansamblu complex şi unitar. No iunea de sistem implică atât reparti ia echilibrată a tuturor spa iilor verzi indiferent de mărime sau categorie. grădinile sau scuarurile. şi care reprezintă de fapt „plămânul verde” al localită ii respective. energie termică. Spa iile libere plantate trebuie să facă parte din componen a tuturor zonelor func ionale ale oraşului şi să se continue cu masivele plantate periurbane. Ca regulă generală.Cap. Proiectarea urbană urmăreşte realizarea unei densită i optime a clădirilor. Dispunerea spa iilor verzi În interiorul unei localită i.2. condi iile topografice şi climatice şi sistemul stradal. fapt ce implică unitatea şi continuitatea sistemului de spa ii verzi urban cu cel periurban. spa iile verzi din cvartalele de locuin e sau alte spa ii libere plantate.

planta ii antiincendiare. aici încadrându-se: sta iuni experimentale. scuaruri.periurbane (extravilane sau preorăşeneşti) în care intră: parcurile de cultură şi odihnă. a solului. . dispuse în lungul unor artere principale sau prin „fâşii verzi”. asigurând optimul sub aspectul îmbunătă irii microclimatului şi realizării ambientului plăcut pentru popula ia respectivă. fac legătura şi cu centura verde a oraşului. grădinile botanice şi cele zoologice. a sta iunilor balneo-climaterice). Sistemul mixt sau combinat îmbină sistemele precedente. fiind realizat din unită i mari de spa iu verde (parcuri. a unită ilor de învă ământ sau a unită ilor social culturale. grădinile locuin elor individuale. concentrică. constituită din spa ii verzi periurbane. de regulă. După accesibilitatea popula iei largi: . transversală sau longitudinal-transversală. grădini botanice.cu acces strict. de protec ie a apelor sau a căilor de circula ie. care traversează localitatea şi care. sau în cazul unor studii sau lucrări de profil. parcurile şi bazele sportive. fiind administrate de persoane juridice sau fizice.3. spa iile verzi stradale sau cele din cartierele de locuit. zonele de agrement (păduri de recreare. 2. întreprinderilor.cu acces limitat. planta ii de protec ie (a localită ilor. planta ii antierozionale. contra cost sau doar pentru o numită categorie de oameni. . a sanatoriilor sau a unită ilor industriale. ce sunt administrate de primării. pepiniere. a apei. fâşii verzi şi planta i stradale de aliniament. planta ii de pe lângă unele dotări publice. 1. şi în care intră: parcuri. de folosin ă generală. asigurând o mai bună func ionalitate în ansamblu. aici fiind cuprinse: spa ii verzi din incinta unită ilor culturale sau de învă ământ. dotări şi func ii. longitudinală. păduri parc. grădini publice. Tipuri de spa ii verzi Categoriile de spa ii verzi sunt numeroase. în care accesul este permis doar pentru cei ce îşi desfăşoară activitatea în aceste zone.Această re ea poate avea o dispozi ie radială. numite şi spa ii verzi publice. ştranduri). grădini sau scuaruri). grădini zoologice. acoperişurile verzi. între care legătura se realizează prin planta ii stradale. amplasare. După pozi ie se deosebesc: .urbane (intravilane sau orăşeneşti) în care intră: parcuri de recreare. amenajările peisagistice din incintele institu iilor. fiind diferite ca mărime. . planta ii de aliniament în lungul căilor rutiere sau ferate. lungi de sute de metri. grădini şi scuaruri publice. 6. unele spa ii verzi având chiar caracter privat (grădinile locuin elor individuale). . păduri de recreare. radial-concentrică. în func ie de sistemul stradal al localită ii. pepiniere. a spitalelor. în care accesul se realizează conform anumitor reguli. grădini botanice.cu acces nelimitat. Acest sistem este cel mai frecvent întâlnit. planta iile din cimitire. Acestea se pot clasifica în raport cu mai multe criterii.

parcuri şi grădini zoologice. amenajările peisagistice de pe lângă institu ii administrative. ceea ce corespunde distan ei parcurse pe jos de către un om cu mers lejer. Numărul scuarurilor se stabileşte în func ie de mărimea centrului populat şi de prezen a altor unită i de spa iu verde. păduri de agrement.în interiorul cartierelor de locuit. parcurile sportive. . grădini şi parcuri publice. După modul de amplasare. parcuri expozi ionale. având în componen a lor doar arbuşti. aranjamente florale şi alei acoperite cu pietriş sau dale. Mărimea unui scuar se stabileşte luându-se în considerare că 20% din popula ia ce locuieşte în raza de deservire. pepinierele. Norma pentru un vizitator este de 25-30 m2. alpinarii. pie e dispuse de regulă în fa a unui edificiu important. . asigurării circula iei pietonilor de la o stradă la alta. culturale sau de învă ământ. situată în intravilan.spa ii verzi cu rol recreativ: scuaruri. rozarii. scuarurile por fi: . . situate de regulă în cartierele de locuin e. categorie în care intră marea majoritate a scuarurilor. Scuarul Scuarul este unitatea de spa iu verde cu suprafa a cuprinsă între 0. caz în care au un grad mai mic de poluare şi sunt mai liniştite. nu asigură liniştea pe care vizitatorii o caută şi au un grad mai mare de poluare datorită traficului auto. cu rol decorativ: scuarurile decorative. După func ii: . fiind destinată odihnei de scurtă durată. păduri parc.3. 6. destinate construirii unor cartiere de locuit. ce se înfiin ează pe terenuri virane. perdelele de protec ie. sau cu rol estetic-arhitectural datorită ob inerii unui efect decorativ deosebit şi prin punerea în valoare a unor edificii sau monumente. . Raza de deservire a unui scuar este de cca. scuarurile pot fi situate: . spa iile verzi pentru copii şi tineret.înconjurate de străzi sau artere de circula ie. planta iile de consolidare antierozională. planta iile de protec ie a cursurilor de apă şi a acumulărilor deschise de apă. După durată.4. 6-8 minute. ce au planta ii arborescente şi arbustive şi toate dotările pe care le reclamă. spa iile verzi din cimitire. . Forma scuarului este dată de pozi ia acestuia. .3 ha. 400 m.temporare sau provizorii.permanente. asigurării unui loc de joacă copiilor de vârstă mică supraveghea i de părin i sau bunici. terenuri de produc ie floricolă sau de gazon. în cca. scuarurile pot fi: .scuaruri destinate odihnei şi jocului copiilor de vârstă preşcolară. destina ie. În cazul scuarurilor cu func ie strict decorativă se acceptă şi suprafe e mai mici de 0.în pie e – atunci când se suprapun par ial sau total cu suprafa a acestora. planta ii cu efect de parazăpezi. spa iile verzi cu caracter privat aferente locuin elor. parcuri dendrologice. După destina ie. caz în care acestea sunt uşor accesibile. configura ia terenului şi construc iile din jur.3-3 ha. gazon.spa ii verzi utilitare şi de protec ie: aliniamentele din lungul căilor de circula ie rutieră sau feroviară.spa ii verzi cu profil specializat: grădini botanice. .spa ii verzi de înfrumuse are. frecventează simultan acel scuar. edificii culturale.

în care vegeta ia lemnoasă ocupă o pondere importantă. Mărimea grădinilor publice se stabileşte considerând faptul că 15-20% din popula ia din zona deservită. de mers lejer. trebuie să permită fluxul pietonilor după direc iile dominante de circula ie impuse de obiectivele de interes din apropiere. Aceste planta ii ocupă o suprafa ă importantă. iar un scuar prea mare diminuează din impozan a edificiului. de învă ământ. Primele două categorii de scuaruri prezintă în componen a lor planta ii de arbori şi arbuşti. Grădina este prevăzută cu o perdea compactă de specii lemnoase. Dispozi ia aleilor. Grădina publică Grădina publică este unitatea de spa iu verde. alei.scuarurile cu func ie prioritară decorativă. Pentru amenajarea acestora se adoptă frecvent solu ii compozi ionale geometrice regulate. situate în fa a unui edificiu important sau la intersec ia unor artere mari de circula ie. Compozi ia peisagistică este rezolvată în stilul mixt. scări (în cazul terenului accidentat). frecventează grădina în acelaşi timp. aranjamente şi decora iuni florale. Mărimea unui astfel de scuar se stabileşte în func ie de dimensiunile clădirii respective. iar în cazul oraşelor mici grădina publică îndeplineşte rolul de parc. de pe o rază de 1-1.. .5 km. perdea ce are rol atât sanitar cât şi decorativ. De exemplu. în fa a unei construc ii monumentale un scuar prea mic este necorespunzător.scuarurile destinate recreării şi odihnei de scurtă durată înaintea unei ac iuni riguros planificată. în care speciile sempervirescente au o pondere mai mare. 3-4 ha. dispuse la încrucişarea aleilor frecvent circulate. distan ă ce poate fi parcursă pe jos în cca. în lungul aleilor. adăpost contra curen ilor de aer din direc ia dominantă.5. cu o normă pentru fiecare vizitator de 40 m2. spre periferia scuarului. boschete. cel pentru odihna pasivă şi cel pentru odihna activă. bănci. statui. chiar bazine cu apă sau fântâni arteziene. Compozi ia unui scuar poate fi geometrică sau liberă. în cadrul oraşelor mari. Dată fiind această distan ă de deservire. situate în jurul unor institu ii publice. în jurul gării sau a sta iilor de autobuz. dar uneori grădina publică poate avea doar o singură zonă (sector). chioşcuri pentru odihnă sau chiar monumente. În acest sens se recomandă ca lungimea scuarului să fie cel pu in egală cu înăl imea clădirii şi cel mult dublă fa ă de înăl imea construc iei în fa a căruia se amplasează. grădina publică poate fi prevăzută cu 2-3 sectoare. în acest caz accesul pietonal ne fiind posibil. . ce ocupă 15-20% din suprafa a scuarului. Intrările vor fi reduse ca număr. datorită inexisten ei căilor de acces. pentru a nu fi traversată de alei de trecere. Planta iile arbustive şi arborescente sunt concepute şi dispuse sub formă de grupuri. unitate având suprafa a cuprinsă între 3-20 ha şi care asigură recrearea şi odihna locuitorilor din zona învecinată. Spre deosebire de scuar. partea centrală fiind amenajată în manieră geometrică iar spre periferie predominând caracteristicile stilului peisager. în strânsă legătură cu ansamblul arhitectural învecinat. 15-25 minute. grădinile se amplasează la nivel de cartier sau complex de locuit. respectiv arbori şi arbuşti. zone umbrite dar şi zone însorite. îndeplinind doar o singură func ie prioritară. peluze de iarbă. astfel încât să ofere protec ie fa ă de zonele cu trafic auto intens. respectiv o intrare la cca. respectiv: sectorul pentru copii. 6. a obiectivelor culturale.

Plantele floricole sunt dispuse în zona intrării principale sau în zonele intens frecventate. şi să nu depăşească 160 vizitatori/ha în zonele de odihnă pasivă (zonele pentru plimbări sau pentru odihnă propriu-zisă. bănci. Intrările vor fi prevăzute cu parcări dimensionate fa ă de afluen a de vizitatori. şi de densitatea popula iei. manifestări artistice). de re eaua stradală limitrofă. Intrarea principală trebuie să corespundă cu direc ia celei mai mari afluen e de vizitatori. şi de capacitatea proiectată a parcului. Parcurile prezintă diferite dotări ce oferă vizitatorilor atât posibilitatea plimbării sau repausului în aer liber. În foarte multe cazuri.6. parcurile se întind în vecinătatea localită ilor. culturale şi ştiin ifice fiind denumite parcuri de cultură şi odihnă. datorită suprafe ei pe care o reclamă. ce depăşesc 20 ha. în sectorul pentru copii sau în sectoarele distractive. Mărimea acestora se stabileşte în func ie de mărimea zonei deservite. fiind formată din arbori şi arbuşti (30-60%). Un parc de cultură şi odihnă este caracterizat în primul rând printr-o vegeta ie bogată (65-75%). ocupând doar 3-5% din suprafa a totală a parcului. într-un cadru peisagistic deosebit. toate aceste dotări vor ocupa maxim 20-40% din suprafa a totală a grădinii publice. WC public). locuri de joacă cu dotările aferente pentru copii. construc ii utilitare sau pentru agrement (chioşc. cafenea. cofetărie. expozi ii. Zona în care este amplasat un parc nu trebuie să fie poluată fonic sau chimic. ce cuprinde planta ii mari de arbori şi arbuşti (30-60%). de direc iile dominante de afluen ă ce corespund principalelor zone exterioare deservite. adăpost de ploaie. recomandându-se ca microrelieful acestei unită i de spa iu verde să fie cât mai variat.Vegeta ia utilizată într-o grădină publică va ocupa 40-70% din suprafa a acesteia. Aleile şi căile de acces (10-15%) vor permite realizarea de trasee pentru plimbare. precum şi spa ii vaste acoperite cu gazon (35-67%). izolate de căile pietonale cu vegeta ie arbustivă şi arborescentă. Parcul Parcurile sunt reprezentate prin întinderi mari ocupate cu vegeta ie lemnoasă şi ierboasă. bazine sau chiar un mic lac. cu o normă de 60 m2 pentru un vizitator. Din datele de mai sus rezultă faptul că în oraşele cu peste 30. sporturi. de lungimi şi dificultă i diferite. agrement) sau a unor activită i cu caracter cultural (spectacole. Această unitate de spa iu verde va cuprinde alei (10-20%) şi spa ii de odihnă. locuri pentru jocuri statice. cât şi practicarea diferitelor activită i cu caracter sportiv (jocuri. restaurant). Se recomandă dimensionarea sectoarelor astfel încât densitatea maximă să nu depăşească 300 vizitatori/ha în zonele de odihnă activă (sectoarele sportive). 6. Numărul de intrări şi amplasarea acestora se stabileşte în func ie de afluen a de vizitatori.000 de locuitori trebuie să existe un parc. diferite dotări (cişmele. Luciul de apă împreună cu alte dotări vor avea ponderea de 15-20% din suprafa ă. mai ales dacă există şi vegeta ie lemnoasă ce constituie nucleul de constituire a parcului respectiv. gazon (32-66%) şi specii floricole (4-8%) din suprafa a totală. fiind cele mai mari unită i de spa iu verde urbane. şi dacă este posibil să fie situat în apropierea unei ape curgătoare sau stătătoare. respectiv sta ionare). iar intrările secundare să fie dispuse în zone intens frecventate. considerându-se că 10% din popula ia oraşului frecventează simultan un parc. destinate atât pentru odihna pasivă cât şi pentru diferite manifestări artistice. .

În proiectarea unui parc se prevăd mai multe zone sau sectoare, dispuse unele fa ă de altele astfel încât să îşi poată îndeplini func iile cât mai bine, pentru ca diferitele activită i să nu se contrarieze, conform cu sectorizarea func ională. În func ie de mărimea şi complexitatea parcului, aceste sectoare sunt: sectorul de odihnă pasivă, sectorul pentru distrac ia adul ilor, sectorul pentru copii, sectorul sportiv, sectorul istoric, sectorul naturalistic, teatrul, estrada de concerte sau dans, cinematograf, săli de lectură în aer liber, restaurant, pavilioane pentru expozi ii, etc. Sectorul pentru odihna pasivă nu se va amplasa lângă cel sportiv, ci cât mai departe de acesta, în zone liniştite ale parcului, cu o pondere mare a vegeta iei forestiere, componentă ce atenuează fonic eventualele zgomote. Obiectivele care implică o mare aglomerare de vizitatori sau cele care sunt generatoare de agita ie şi zgomot, precum cinematograful, teatrul, terenurile şi dotările sportive, zona pentru distrac ii sau restaurantele, se amplasează periferic sau în locuri uşor accesibile, la distan e convenabile de sectoarele liniştite ale parcului, fiind prevăzute cu alei de acces dimensionate corespunzător, precum şi cu parcări exterioare, dispuse la limita parcului. Sectorul pentru copii se va amplasa în apropierea intrării principale, fiind separat de celelalte sectoare prin vegeta ie forestieră (arbori şi arbuşti), având cât mai pu ine alei pietonale. Sectorul sportiv poate avea în componen a sa terenuri, stadion sau alte amenajări pentru diferite sporturi. Pavilioanele pentru expozi ii se vor amplasa opus intrării principale, lângă o intrare secundară iar restaurantele în locurile intens frecventate, cu acces direct din oraş. Pe tot cuprinsul parcului pot fi dispuse chioşcuri, iar elementele ornamentale precum fântâni arteziene, statui, partere cu flori, se vor amplasa în fa a clădirilor sau pavilioanelor, în punctele intens frecventate sau în lungul aleilor principale. Este necesară constituirea şi a unui sector administrativ-gospodăresc, care să cuprindă o pepinieră pentru cultura diferitelor specii ornamentale, sere, răsadni e pentru producerea de răsaduri, anexe sau diferite construc ii administrative, sector care va fi separat de accesul publicului larg şi care va avea o pozi ie limitrofă parcului. Se recomandă ca vegeta ia lemnoasă şi cea ierboasă să ocupe suprafe ele recomandate, pentru a nu se supraîncărca parcurile cu diferite construc ii în detrimentul vegeta iei, construc ii care distrag aten ia vizitatorului de la frumuse ea naturii, pentru care acesta a venit de fapt.
tabelul 1 Procente de repartizare a principalelor componente ale unită ilor de spa iu verde (scuar, grădină publică şi parc)
Nr. crt. 1. 2. 3. Unitate de spa iu verde total Scuar Grădină publică Parc 60-85 40-70 65-75 destina ia suprafe elor (%) vegeta ia arbori şi specii gazon alei arbuşti floricole 20-60 5-10 30-75 15-20 30-60 30-60 4-8 3-5 32-66 35-67 10-20 10-15 alte dotări 0-20 20-40 15-20

6.7. Spa iile verzi din lungul străzilor, bulevardelor şi şoselelor
Aceste planta ii, ce înso esc adesea căile de circula ie publică din interiorul sau din afara localită ilor, pot fi de diferite tipuri, de la simple aliniamente de arbori sau arbuşti, până la adevărate fâşii verzi cu lă imi variate, având rol decorativ, sanitar, ecologic, de protec ie a circula iei şi a drumurilor, şi chiar economic. Func ia decorativă este realizată prin efectul estetic-arhitectural al acestor planta ii, îmbinându-se spa iul artificial cu elementele vegetale, prin aplicarea principiului armoniei. Speciile lemnoase introduc varietatea în uniformitatea construc iilor limitrofe căilor de circula ie, prin schimbările fenologice specifice diferitelor anotimpuri: culoarea frunzelor, prezen a florilor sau chiar a fructelor, bogă ia şi transparen a coroanei, textura şi forma acesteia. Vegeta ia lemnoasă fie eviden iază liniile arhitecturale ale unei construc ii sau ale unui ansamblu, fie maschează anumite elemente inestetice din apropierea căilor de circula ie. Aceste planta ii fac, de cele mai multe ori, legătura dintre marile unită i de spa iu verde dintr-o localitate, sau legătura sistemului de spa ii verzi urban cu cel periurban. Func ia sanitară şi cea ecologică sunt exercitate prin reducerea poluării atmosferice (re inerea prafului, a diferitelor pulberi şi a noxelor rezultate din circula ia autovehiculelor), ameliorarea microclimatului urban (umbrirea trotuarelor şi par ial a carosabilului, sporirea umidită ii aerului datorită proceselor de evapo-transira ie, îmbogă irea aerului în oxigen, modelarea vitezei aerului, modelarea temperaturilor extreme), diminuarea poluării fonice, reducerea trepida iilor datorită sistemului radicelar. Func ia de protec ie a circula iei şi a drumurilor este realizată în primul rând prin separarea circula iei pietonale de cea auto sau velo, prin mărirea confortului optic şi a siguran ei circula iei, prin mărirea capacită ii de ghidare a şoferului pe timp nefavorabil, prin reducerea stării de oboseală. Gardul viu din arbuşti, ce separă în unele cazuri benzile de circula ie de sensuri opuse, înlătură efectul de orbire. În afara localită ilor, planta iile arbustive de pe marginea drumurilor, reduc şocurile autovehiculelor în caz de derapaj sau accident. Numeroase planta ii măresc siguran a circula iei împotriva vântului şi a zăpezii, iar numeroase ramblee şi deblee au taluzurile fixate şi stabilizate prin astfel de planta ii. Unele planta ii, datorită monotoniei, devin supărătoare şi obositoare pentru ochii şoferului, aşa cum este cazul planta iilor de plopi columnari. În acest sens planta iile din lungul căilor de circula ie, în special din afara localită ilor trebuie astfel realizate încât să aducă varietate în peisaj şi nu monotonie. Func ia economică poate fi îndeplinită atunci când prin anumite extrageri se ob ine o cantitate de masă lemnoasă ce se poate valorifica. De regulă, această func ie este minimalizată. Speciile folosite în aceste categorii de spa ii verzi trebuie să îndeplinească unele condi ii cum ar fi: - să fie rezistente la noxe (praf, fum, gaze), - să aibă o perioadă de prezen ă a frunzelor cât mai lungă şi o perioadă scurtă de cădere a frunzelor, - să fie rezistente la diverşi factori de stres (temperaturi mari vara datorate încălzirii asfaltului, secetă, boli şi dăunători), - să nu producă fructe sau semin e care să murdărească carosabilul sau aleile,

- sistemul radicelar să fie profund şi nu superficial, pentru a nu degrada căile de acces sau diferite amenajări, - să nu drajoneze, - să aibă o creştere rapidă, - să fie longevive, - să suporte tunderile în coroană, - să suporte anumite concentra ii în sol de clorură de sodiu, provenită din amestecurile antiderapante împrăştiate iarna pe carosabil sau pe căile pietonale. În ceea ce priveşte forma coroanei, vor fi preferate cele ce au coroana piramidală sau globuloasă. Se recomandă folosirea speciilor locale precum: paltin de câmp, paltin de munte, frasin, tei, ulmi, carpen, scoruşi, dar şi specii exotice viguroase: castan porcesc, platan, ar arul argintiu, ar arul american, salcâm forma umbraculifera sau varietatea bessoniana. Pentru instalarea unor astfel de planta ii se folosesc puie i de talie mare. Planta iile din lungul căilor de circula ie pot fi constituite în principal prin aliniamente, care pot fi de mai multe categorii: aliniamente simple realizate dintr-un singur rând de arbori, aliniamente multiple realizate din 2, 3 sau 4 rânduri de arbori, aliniamente din arbuşti sub forma unor garduri vii sau aliniamente mixte realizate din arbori şi gard viu. Structura şi mărimea acestor planta ii se stabileşte în func ie de lă imea şi structura străzii, de lă imea zonei limitrofe acesteia, de intensitatea traficului auto şi a traficului pietonal, de cadrul arhitectural al construc iilor limitrofe (număr de etaje, importan a edificiului, accesul la edificiul respectiv), de orientarea străzii fa ă de punctele cardinale şi nu în ultimul rând de instala iile şi construc iile subterane. Bulevardele, ce au lă imi de 10-20 m sau chiar mai mult, vor avea benzile de circula ie auto şi velo, separate de căile de circula ie pietonale, sau chiar sensurile opuse ale circula iei auto, prin fâşii plantate cu arbori şi arbuşti. Dacă lă imea străzii este mai mică şi circula ia autovehiculelor intensă, se recomandă ca arborii şi în special arbuştii să se amplaseze între partea carosabilă şi trotuar. Dispunerea planta iilor este diferită putând fi: simetrică pe ambele păr i ale străzii, realizându-se perspective simetrice longitudinale, şi asimetrică sau unilaterală, în cazul trotuarelor asimetrice, în cazul străzilor orientate pe direc ia E-V când se recomandă plantarea laturii însorite sau în cazul drumurilor din afara localită ilor pentru deschiderea anumitor perspective laterale asupra unui obiectiv (panoramă, lac etc.). Aliniamentele de arbori din interiorul unei localită i sunt alcătuite, de obicei, dintro singură specie, specie ce poate fi schimbată după o intersec ie sau după o întrerupere a aliniamentului datorită prezen ei unui edificiu. Pot fi folosite două sau mai multe specii dar se recomandă ca acestea să fie asemănătoare ca habitus, talie, frunziş şi comportament ecologic. Distan a dintre exemplare diferă în func ie de ritmul static sau cel dinamic, putând fi egale sau variabile, sau se poate adopta plantarea liberă a străzilor. În zona intersec iilor pe o rază de cca. 25 m se recomandă păstrarea unei zone mai libere sau neplantate pentru asigurarea vizibilită ii asupra arterelor laterale. Intervalul dintre două exemplare arborescente variază între 5-12 m, în func ie de specie, de puterea de creştere, de lărgimea coroanei şi de înăl imea la care se doreşte să ajungă exemplarele respective. Planta iile sub formă de aliniamente simple se pot realiza pe fâşii de sol liber, de 1-1,5 m lă ime, uneori chiar 2 m, sau în spa ii individuale circulare sau pătrate, de minim 2 m2, dispuse pe trotuar. În cazul aliniamentelor duble lă imea minimă a fâşiilor de sol

a noxelor sau a altor factori de inconfort. Aceste zone verzi servesc ca spa ii de joacă pentru copii. După desimea acestor planta ii se deosebesc străzi şi bulevarde închise. 6. Au scop sanitar. Spa iile verzi din cartierele de locuit Aceste spa ii verzi pot avea suprafa ă.8. să permită un acces facil şi o bună vizibilitate pietonilor. tomberoane). ocupând suprafe e importante. bănci sau alte spa ii pentru odihna pasivă.liber este de 3. punct de distribu ie a energiei electrice. ineren i în cazul aglomerărilor de locuin e de acest tip. prezentând un acces limitat şi fiind de fapt spa ii închise delimitate de împrejmuiri. Amplasarea speciilor lemnoase trebuie să permită crearea de zone umbrite dar şi de zone însorite. structură şi folosin ă diferite. în strânsă concordan ă cu planta iile stradale.1. pot fi mascate anumite construc ii utilitare inestetice (puncte termice. şi străzi şi bulevarde deschise. Aceste grădini sunt amenajate şi între inute de proprietar după gustul propriu. în func ie de pozi ionarea ferestrelor. ale unui cvartal sau ale unui cartier. în func ie de pozi ia. interpuse fie între blocurile alăturate fie între arterele intens circulate şi blocurile de locuin e.8. 6. alei pietonale. În componen a spa iilor verzi din cartierele de locuin e intră: suprafe e plantate cu arbori şi arbuşti. se recomandă folosirea a 2-3 specii lemnoase care să constituie fondul general sau dominanta. recreativ şi decorativ. Alegerea speciilor şi modul lor de grupare se realizează în aşa fel încât să se elimine monotonia construc iilor tipizate. Astfel. pot fi protejate anumite laturi de insola iile puternice din timpul verii. şi alte multe specii pentru varietate. au suprafe e variabile de la 40-50 m2 până la 400-1000 m2. balcoanelor sau a intrărilor blocurilor de locuit. orientarea şi înăl imea clădirilor. sau de 4 m între rânduri pentru dispunerea simetrică (câte doi) a arborilor. personal sau cu ajutorul firmelor specializate de profil. Grădinile locuin elor individuale Aceste tipuri de spa ii verzi reprezintă o categorie aparte. Spa iile verzi ale ansamblurilor de locuin e Acestea sunt situate printre blocurile unui raion de locuin e. Prin planurile de sistematizare ar trebui prevăzute lă imi optime pentru astfel de planta ii. suprafe e îngazonate. Cu ajutorul planta iilor de arbori se pot ameliora curen ii puternici ce se formează pe anumite culoare între blocuri. parcări. partere cu flori. la care arborii (de talie mică) şi arbuştii au distan e mari între exemplare. la care arborii (de talie mare) şi arbuştii sunt planta i la distan e mici. Speciile vor fi alese şi amplasate.2. . 6. fiind amenajate şi între inute de administra ia locală. Astfel se deosebesc: spa ii verzi ale unui ansamblu de locuin e şi grădinile locuin elor individuale. pentru plimbările locatarilor sau pentru odihna acestora. în func ie de tipul de locuin ă sau de ansamblu de locuin e pe care îl deservesc. arii de joacă pentru copii.8.5 m pentru dispunerea alternativă a exemplarelor. pentru diminuarea zgomotului.

În func ie de mărimea spa iului disponibil. aranjamente florale. inclusiv cea a unei ecranări vizuale complete dinspre trotuar. cu o compozi ie relativ simplă. pergole şi treiaje cu plante că ărătoare pentru realizarea umbrei. Aproape în toate cazurile această grădină are doar func ie estetică. arbori. sedii de firme. Solu ia de amenajare se adoptă fie la recomandările arhitectului clădirii. poate avea o împrejmuire (gard) înaltă. datorită caracterului special al construc iilor în care sunt realizate. joasă sau fără împrejmuire. institu ii. respectiv de distan a de la gard la construc ie se poate adopta şi solu ia de amenajare. uşor de între inut. speciile agă ătoare (liane sau specii anuale volubile) pentru decorarea zidurilor. libertatea de alegere fiind totală în acest caz. servitul mesei.În func ie de pozi ia fa ă de clădire (locuin ă. putând cuprinde: suprafe e şi căi de acces. dar şi a unor hoteluri. cititul. activită i de grădinărit. sunt mai pu in răspândite şi cunoscute. În func ie de mărimea acesteia. Solu ia de amenajare adoptată poate fi liberă sau geometrică (simetrică sau asimetrică). arbuştii floriferi sau cei sempervirescen i de talie mică. a unor grupuri de specii sempervirescente. aşa cum reiese din denumire este situată în fa a locuin ei. bazin cu peşti decorativi. miniseră. precum şi diferite specii cu port pendent. Aceste grădini pot fi amenajate pentru circula ia interioară sau pot fi amenajate doar pentru contemplare. trandafirii. de gusturile proprietarului. piscină. barbeque. padoc şi cuşcă pentru câine. fie după propriile idei. stânci şi pietre. de activită ile pe care doreşte să le desfăşoare. folosindu-se diferite elemente native: specii ierboase. Astfel. sediu de firmă etc. fie prin realizarea unui gard viu înalt. Grădinile interioare. Grădina de fa adă. Pentru unele grădini interioare se poate adopta o solu ie strict . grădina din spatele locuin ei şi grădina interioară. spitale. un mic bazin cu aspect natural. în func ie de specificul locului şi de estetica urbană adoptată în acea zonă. grădina este structurată şi amenajată. o cascadă miniaturală. Grădina din spatele locuin ei are atât o func ie estetică dar mai ales func ională. precum gazonul. sunt prevăzute în arhitectura acestora unul sau mai multe spa ii destinate amenajărilor peisagistice. În cazul unor locuin e. sau a unei perdele de arbuşti înal i sau de liane. înot (în cazul existen ei unui bazin sau a unei piscine) etc. fie la cele ale unui arhitect peisagist de la o firmă de profil. în cazul spa iilor înguste se alege o compozi ie bazată în linii mari pe specii vegetale de talie mică. sau specii de răşinoase. arbustive sau lemnoase. gazonul. În această grădină locatarii imobilului îşi desfăşoară unele activită i precum: odihna pasivă sau activă. Pentru spa iile largi se pot adopta diferite compozi ii. pergolelor. minilivadă. minigrădină de zarzavaturi. chioşcurilor şi treiajelor. Solu ia de amenajare adoptată poate reda cu mult rafinament un colt din natură. magazie de unelte. diferite aranjamente din materiale inerte de texturi şi culori variate. îndeletniciri artizanale de dezvoltare a personalită ii. arbuşti şi liane. speciile cel mai des utilizate sunt speciile floricole perene. mobilier de grădină. Unele grădini pot fi amenajate sub influen a artei plastice folosindu-se elemente specifice: dale şi bănci de o anumită formă sau culoare. chioşc de grădină. specii floricole şi arbuşti scunzi şi pentru accente. pu ine exemplare de talie mai mare dar care nu vor incomoda prin dezvoltare şi umbrire. fiind de fapt locul în care proprietarul doreşte să aibă intimitate şi adăpost fa ă de privirile indiscrete. diferite jocuri. arbuşti tunşi. În cazul vegeta iei. suprafe e îngazonate.) acestea pot fi: grădina de fa adă. lămpi pitic.

Chiar folosirea rocilor în diverse mărimi. se recomandă acoperirea acestuia. Peste acesta se aşterne stratul fertil. Crassulaceae. cu pietriş (de tip sort). specii arbustive sau plante ierboase volubile şi liane pentru decorarea zidurilor limitrofe acestor terase. Se preferă totuşi înfiin area acestora pe acoperişuri de tip terasă. de la bun început. respectiv cele de stâncării sau de soluri scheletice (fam. canalizări). Suprafa a unei astfel de amenajări variază de la câ iva metri pătra i la zeci sau chiar sute. cu rolul de a re ine o oarecare cantitate de apă necesară dezvoltării plantelor. iar dacă se cultivă specii mai preten ioase acest raport se inversează. cu solu ii constructive şi de amenajare complexe. fam. cu strat fertil mai gros. nu sunt destinate accesului publicului şi având doar rol ecologic. printre spa iile rămase libere între plante. pentru speciile de plante vivace. În func ie de caracteristicile lor. alături de plante cu flori şi alei. cele intensive prezintă o grosime mică a stratului fertil (7-9 cm) şi plante de talie mică şi. Acoperişurile verzi Acoperişurile verzi (eco-acoperişuri) reprezintă un tip aparte de spa iu verde. Urmează un strat de separa ie. Poaceae). de a evita spălarea stratului fertil de către apa din precipita ii dar şi de a constitui o barieră pentru rădăcinile ce se dezvoltă în profunzime. cu arbori şi arbuşti de talie mare. existând totuşi solu ii constructive şi pentru pante mai mari. Acoperişurile verzi extensive sunt asemănătoare grădinilor tradi ionale. de regulă. Saxifragaceae. odată instalat un astfel de spa iu verde este dificil de ajuns la hidroizola ie. astfel încât liniile arhitecturale ale construc iei să se îmbine plăcut cu scena de peisaj creată. specii de gazon (fam. Ca specii pot fi folosite cu deosebire cele rezistente la secetă. Factorul limitativ pentru realizarea acestor spa ii verzi este panta învelitorii acoperişului. care în mediul natural se dezvoltă pe soluri scheletice sau chiar pe stâncării. în func ie de clădirea respectivă şi de ceea ce doreşte să se realizeze. 6. Pentru eliminarea efectului mecanic al picăturilor de ploaie asupra stratului fertil. forme sau provenien e. propor ia pietrişului şi nisipului va fi mai mare în detrimentul pământului. durabilă şi de bună calitate. . Peste hidroizola ie se aşterne un strat drenant de o construc ie specială sau un strat mineral de o anumită granula ie care să permită eliminarea surplusului de apă din precipita ii. acoperişurile verzi pot fi intensive şi extensive. care are compozi ii diferite în func ie de speciile ce doresc a fi cultivate. O primă condi ie constructivă obligatorie este dotarea terasei sau acoperişului respectiv cu o hidroizola ie excelentă. format din fibre minerale. în vederea efectuării eventualelor repara ii. cunoaşterea situa iei (existen a şi pozi ionarea) tuturor instala iilor subterane ce deservesc clădirea (conducte de apă sau de gaz metan.geometrică sau se pot adopta principiile grădinilor miniaturale japoneze. instala ii electrice.9. unele specii din fam. fiind de maxim 10-15%. sau numeroase alte specii floricole. spărtură din diferite roci sau cu scoar ă de copac tocată. astfel. În cazul tuturor acestor tipuri de spa iu verde este necesară. poate contribui la estetica compozi iei alese. Brassicaceae sau Campanulaceae). cu un sistem elaborat de iriga ie şi drenaj. Acest tip de acoperişuri este mai dificil se realizat şi are în general costuri mari.

pentru perioadele de vară cu deficit de precipita ii. umiditatea aerului este ameliorată semnificativ. diferite pulberi sau noxe.moderează regimul termic din încăperile situate la ultimul nivel. al muncitorului (fabrici. respectiv: al angajatului sau func ionarului (firmă. 6. acoperişurile verzi contribuie la mărirea biodiversită ii în localită i. comportându-se ca un bun strat termoizolant. al bolnavului sau pacientului (spitale. .acestea re in diferite cantită i de praf. . Ca şi în cazul grădinilor interioare.şi nu în ultimul rând. care în mod normal era dirijată prin sistemele de captare şi scurgere. Suprafa a acestora variază de la 4 ha pentru 2-5 mii de spectatori. spa iile verzi propriu-zise. în canalizările de evacuare a apei pluviale direct în râuri. Din suprafa a acestor complexe sportive. . un acoperiş verde poate fi uneori aproape egal ca suprafa ă chiar cu cea ocupată de respectiva clădire. prin re inerea în procente însemnate a apei din precipita ii.influen ează în mod pozitiv circuitul apei la nivelul localită ilor. iar vara este eliminată supraîncălzirea aerului şi automat scăderea consumului de energie al aparatelor de aer condi ionat. Prin punerea acestei cantită i de apă la dispozi ia stratului vegetal al acoperişurilor verzi şi prin procesele de evapo-transpira ie specifice plantelor. contribuind într-o oarecare măsură la purificarea atmosferei. care să asigure un volum edafic şi o stabilitate corespunzătoare. Solu iile amenajistice se vor adopta în func ie de clădire. hale. creându-se spa ii pentru odihnă. de realizare a unor volume vegetale de echilibrare a suprafe elor deschise ale terenurilor sportive. policlinici. institu ii administrative). al proprietarului (locuin ă privată). şi constituie unită i de sine stătătoare. prin rolul estetic şi peisagistic deosebit influen ează benefic confortul vizual şi cel psihic al omului. Rolurile acestor acoperişuri verzi sunt multiple: .alături de celelalte tipuri de spa ii verzi..10. . ateliere). cabinete). prin nişele ecologice pe care le constituie pentru diverse vie uitoare. . Iarna pierderile de căldură sunt mai mici ceea ce implică o reducere a cantită ii de energie consumată pentru încălzirea suplimentară a acestor încăperi. . fapt foarte important mai ales în marile aglomerări urbane.Pentru utilizarea speciilor arborescente şi a lianelor se recomandă folosirea unor containere speciale. prin dispozi ia acestora la înăl imi diferite. Parcurile şi grădinile sportive Acestea se amenajează în cadrul complexelor sportive. În toate cazurile aceste spa ii verzi vor fi prevăzute cu sisteme de irigat. pentru servit ceaiul sau cafeaua etc. fa ă de învelitorile clasice cu materiale bituminoase sau tablă. până la 4-7.5 ha pentru 5-10 mii de spectatori.reduc semnificativ temperatura aerului de la nivelul acoperişului. sau pot fi amenajate doar pentru contemplare. de ambient şi nu în ultimul rând de func ionalitatea spa iului respectiv. . acoperişurile verzi pot fi accesibile vizitatorilor. fiind dotate cu mic mobilier de grădină. respectiv zonele acoperite cu vegeta ie de in minim 30% şi au rolul de a separa diferite sectoare sportive. constituind un ambient deosebit pentru toate încăperile ce au ferestre spre por iunea respectivă de acoperiş.prin crearea de asemenea amenajări se măreşte suprafa a acoperită de vegeta ie dintr-un oraş. în zilele însorite.

precum şi numeroase aranjamente decorative cu specii floricole. cu solul permeabil. caz în care au caracter de tabără. 7-10 ani. Ca reparti ie a suprafe elor pentru elementele constitutive se consideră: 50-60% pentru vegeta ie. 8-10% pentru alei şi 2-5% alte construc ii. şi vor fi dotate cu groapă cu nisip. 30-40 copii. în func ie de ambientul în care sunt amplasate. Sistematizarea generală a parcului cuprinde: stadion (fotbal. arte mar iale). volei. bazin acoperit sau în aer liber (înot. 20-25% pentru terenurile de joacă. 6. handbal.Sunt utilizate numeroase planta ii de aliniament pentru crearea de perdele sau ecrane verzi de separare vizuală. şi să nu producă fructe ce pot murdări. Spa iile verzi pentru recrearea copiilor cel mai frecvent se amplasează în interiorul cartierelor sau cvartalelor de locuin e. de aria pe care o deservesc şi de categoriile de vârstă pentru care sunt dotate. 3500 m2 fiind dotată cu terenuri pentru diferite jocuri cu mingea (fotbal. în func ie de afluen a mare a publicului în zilele de competi ii. Zona pentru copiii de 11-15 ani va avea cca. diferite săli de sport (gimnastică. grupuri sanitare. grădinilor publice sau a parcurilor. dispuse în aria intrărilor sau a zonelor intens frecventate. respectiv: până la 3 ani. În cadrul acestora se recomandă amenajarea şi gruparea dotărilor pe sectoare specifice diferitelor categorii de vârstă. Sectoarele pentru preşcolari vor avea minim 400 m2 pentru o capacitate de cca. Terenul pe care se înfiin ează un astfel de parc trebuie să fie plan. Stilul adoptat este cel mixt. Pe cât posibil planta iile realizate nu trebuie să umbrească suprafe ele de sport. în ceea ce priveşte numărul şi lă imea. Suprafa a variază de la cca. liane sau specii volubile pentru înverzirea zidurilor.11. atletism). Zona pentru copiii de 7-10 ani vor avea cca. sinuoase iar vegeta ia dispusă liber şi constituită din specii locale. cu dotări specifice vârstei precum şi un teren înierbat pentru jocul cu mingea. clădiri administrative. polo). separate prin vegeta ie. unde distan a parcursă este cât mai mică şi unde copiii sunt feri i de căile de acces auto. clădiri pentru vestiare. precum şi specii floricole şi de gazon. labirint. baschet. Spa iile verzi pentru recrearea copiilor Acestea sunt amenajări de mărimi diferite. sau în cadrul scuarurilor. Amenajările peisagistice constituie şi locul de odihnă şi plimbare a sportivilor sau a vizitatorilor veni i pentru o anumită manifestare sportivă. pentru a se realiza fluxul cât mai facil. cu forme şi trasee geometrice în jurul terenurilor şi construc iilor iar spre periferie se vor adopta trasee libere. 11-15 ani. când sunt în afara localită ii. 100 m2 până la câteva hectare. Sunt excluse speciile cu rezisten ă mecanică mică (Buxus senpervirens). 1000 m2 pentru 40-50 copii. terenuri pentru diferite sporturi (tenis. iar perimetral se realizează o perdea de protec ie. tobogane. bănci. balansoare. cu precădere împotriva vânturilor dominante. oină). bârnă de echilibru. duşuri etc. Pentru realizarea unei perdele de protec ie se recomandă plantarea perimetrului acestor zone cu arbori şi arbuşti. Toate aceste amenajări sunt subordonate organizării func ionale a parcului. tenis). Suprafe ele îngazonate prezintă procente însemnate. 3-6 ani. Pentru toate sectoarele diferitelor sporturi precum şi pentru toate terenurile. aleile de acces vor fi dimensionate corespunzător. leagăne. cu ghimpi (Berberis . gazon sau arbuşti. Vegeta ia folosită va fi constituită din arbuşti şi arbori de mărimea a III-a. volei. în care constituie sectoare de sine stătătoare.

pentru o reducere cât mai mare a zgomotului specific acestor activită i. destinate odihnei. grădini elor şi creşelor Institu iile de educa ie şi învă ământ prezintă în incinta aferentă. Spa iile verzi de pe teritoriul şcolilor. sau printr-un fond mai neutru pentru zonele cu dotări viu colorate. bârnă pentru echilibru. corpuri de iluminat. Din sortimentul de specii folosite în aceste spa ii verzi se exclud cele cu ghimpi. un mic monument sau un bust. coşuri de gunoi etc. un mic bazin prevăzut cu o fântână arteziană. leagăne. cele cu frunze. de cadrul general în care este situat complexul de construc ii al institu iei respective. plante tehnice. Rhus typhina). medicinale şi melifere. . Robinia sp. iritante (Cornus sanguinea) sau care să păteze (Juglans sp. astfel încât pe păr ile sudice şi vestice ale construc iilor să poată umbri par ial clasele prea însorite. incluzând: terenuri pentru diferite jocuri sau sporturi. arbuşti fructiferi. a zgomotului şi a gazelor. care au gust neplăcut sau care sunt iritante sau otrăvitoare. cu frunze. şi vor fi izolate prin planta ii compacte. iar pe laturile estice şi nordice se vor amplasa în dreptul por iunilor de ziduri fără ferestre. bazin pentru înot. alei pentru biciclete sau trotinete. Dar în func ie de microrelief. 6. Laburnum anagyroides. bob sau săniu ă. spaliere. eventual un mic stadion. pistă pentru patine cu rotile. cu alei ce converg spre intrările mai importante şi o axă principală de compozi ie ce se suprapune peste aleea ce uneşte intrarea în incintă cu clădirea principală. Stilul adoptat de cele mai multe ori pentru zona verde din imediata vecinătate a clădirii principale este cel geometric. grădina de zarzavat. pe lângă construc iile specifice destinate procesului didactic. În cazul taberelor. Amenajările peisagistice sunt realizate într-o manieră liberă şi trebuie concepute astfel încât să constituie o ambian ă de bună dispozi ie.sp. şi spa ii verzi cu diferite amenajări. ce poate cuprinde: o mică livadă. sau pentru desfăşurarea diferitelor activită i sportive sau didactice. fructe sau semin e. Arborii planta i lângă clădiri vor fi amplasa i. plante decorative sau chiar o minicolec ie dendrologică sau floricolă. se pot adopta diferite alte maniere de amenajare. dotările vor fi mult mai complexe. prin varietatea coloristică pentru anumite zone. flori. arbori de mărimea a III-a. Pentru numeroase unită i de învă ământ este necesară înfiin area unui sector pentru ştiin ele naturii. ronduri. cât şi zone însorite. aceste zone au ca dotări şi echipamente pe cele obişnuite: gropi cu nisip. bănci. fructe sau semin e cu gust şi miros neplăcute. Terenurile destinate activită ilor sportive sau pentru diferite jocuri în aer liber vor fi amplasate opus fa ă de sălile de clasă.). rabate sau diverse aranjamente floristice. teren pentru focul de tabără. bibliotecă volantă. În cartierele de locuit sau în scuaruri. labirinturi. flori. Ca elemente prezente în această zonă sunt: peluzele de gazon. arbuşti sempervirescen i sau floriferi.12. Perimetrul incintei se recomandă să fie plantat cu o perdea vegetală compactă. balansoare. Prin dispunerea vegeta iei lemnoase se realizează atât zone umbrite moderat. pistă pentru alergare. care murdăresc.. sau care să fie toxice (Taxus baccata. tobogane. cu rol de protec ie împotriva prafului. necesare odihnei şi relaxării copiilor în recrea ii. pârtie pentru schiuri. terenuri pentru jocuri de masă.).

De asemenea. familiare. . Normele recomandate sunt de 70 m2/bolnav pentru spitalele urbane şi de 150 2 m /bolnav pentru sanatorii sau sta iuni balneoclimaterice. unde vor lipsi sau vor fi înlocui i cu arbuşti de talie mică. bănci. Speciile floricole se vor alege în func ie de specificul proceselor de muncă. respectiv cea a intrărilor. Componenta cea mai importantă. rabate de flori. Parterele cu flori şi peluzele de gazon. calmante. 6. iar acolo unde spa iul permite suprafe ele cu vegeta ie lemnoasă vor fi cât mai mari şi cât mai compacte. func ional şi estetic. vor mărgini aleile pietonale şi vor fi dispuse cu precădere în zonele intens frecventate. se vor folosi plante cu flori ce au culori reci. pentru mărirea gradului de vizibilitate. fizică şi chimică specifică diferitelor întreprinderi şi de a crea un cadru cât mai plăcut pentru salaria i. Spa iile verzi din incinta întreprinderilor De cele mai multe ori întreprinderile dispun de zone largi în care se pot amenaja spa ii verzi. pentru fiecare elev. sau a celor rezervate pauzelor. cu cel mai mare impact peisagistic. 6. coşuri de gunoi şi cişmea cu apă potabilă. iar pentru întreprinderile cu medii zgomotoase care obosesc nervii sau medii cu diferite radia ii luminoase care irită ochii. aceste categorii de institu ii trebuie să dispună de un ambient cât mai curat şi mai sănătos. Spa iile verzi din incinta spitalelor. ce au rolul de a estompa caracterul inestetic al clădirilor sau instala iilor. Solu iile de amenajare vor folosi compozi ii simple. precum şi obiecte din materiale calde.5 m2 de teren sportiv. se amenajează şi locuri pentru pauza de masă şi odihnă. având ca dotări mese. birourilor. cu specii floricole având culori liniştitoare. Căile de acces auto vor fi mărginite de arbori. grupuri de arbuşti dar şi de arbori care vor umbri par ial mesele şi băncile. Aceste zone vor fi prevăzute cu peluze de gazon. cu forme şi spa ii plăcute şi confortabile.14. luându-se în calcul influen a psihică mai ales a cromaticii acestora. este vegeta ia lemnoasă. Aceste spa ii verzi trebuie să asigure condi ii prielnice de recuperare şi refacere a sănătă ii diferitelor categorii de bolnavi. în alternan ă cu diferite grupuri de arbori şi arbuşti. în întreprinderile cu procese monotone se folosesc specii cu flori de culori vii. sanatoriilor şi sta iunilor Pentru a-şi putea îndeplini cât mai bine rolul pe care-l au. Amenajarea acestor spa ii verzi urmăreşte realizarea unui ansamblu unitar. diferite. Astfel. ce sunt dispuse de regulă în afara localită ilor. În şcoli se recomandă o normă de 5 m2 spa iu verde şi de 1. cu rol stimulator.13. Speciile folosite vor avea coroana îngustă şi înaltă pentru a nu stânjeni deplasarea vehiculelor cu gabarit mare. de a diminua poluarea fonică. pasive cu rol calmant. cu excep ia intersec iilor. Speciile cu coroană largă vor fi dispuse în zonele largi necondi ionate de prezen a drumurilor de incintă.Normele indicate pentru un copil sunt de 20 m2 pentru copii mai mici de 3 ani (creşe şi cămine) şi de 25 m2 pentru copii de 3-6 ani. care va fi dispusă pe întreg teritoriul.

separarea diferitelor amenajări precum parcări. delimitarea şi mascarea sectoarelor administrative. se amenajează zone sau col uri liniştite în mijlocul unor grupuri de arbori. centrale. ce au efect liniştitor. Astfel. molid. cu bănci şi şezlonguri. Pentru institu iile în care sunt trata i bolnavii ce suferă de surmenaj sau de oboseală se amenajează locuri de odihnă cu vederi panoramice. sau chiar garduri vii. diverşilor eroi ce au murit pentru o anumită cauză. se pot amenaja voliere cu păsări decorative sau cu păsări cântătoare. acoperite cu plante agă ătoare. pasive au un efect psihologic important asupra pacien ilor. precum şi pergole cu vi ă de vie. Potecile şi aleile vor avea pante uşoare şi vor fi par ial umbrite. numită „cimitirul eroilor”. treiaje sau pergole acoperite cu liane se realizează zone umbrite. dispuse în alternan ă cu zonele însorite. ar ar american. Aleile vor fi cât mai orizontale sau vor avea o înclinare mică. separarea incintei fa ă de vecinătă ile incompatibile. favorabilă plimbărilor de fortificare a inimi. constituit din biserică. de afec iunile care se tratează în cadrul acestora. Cu ajutorul vegeta iei lemnoase sau a diferitelor chioşcuri. dar şi specii de foioase precum: tei. necesare bolnavilor. glicină sau trandafiri. subordonate fa ă de intrarea principală sau de edificiul cel mai important din incintă. Pentru sanatoriile cardiologice se va folosi genul liniştit al peisajului. flancate de planta ii sobre. brad. În cazul institu iilor curative pentru bolnavii de plămâni se foloseşte genul romantic. se recomandă realizarea de terenuri umbrite sau însorite pentru gimnastică sau sporturi uşoare. În func ie de destina ia institu iilor respective. De asemenea. de arbuşti sau astfel de spa ii înconjurate de treiaje cu plante că ărătoare. 6. paltini. de regulă fiind conceput în manieră geometrică. Spa iile verzi din incinta cimitirelor Adesea. spa iile verzi aferente vor avea un specific propriu. Se recomandă folosirea de arbori şi arbuşti ce degajă uleiuri eterice. bazin de înot cu plajă însorită sau semiumbrită. pornesc mai multe alei rectilinii. sub formă se aliniamente de arbori sau arbuşti. castani porceşti. Dacă spa iul permite. În această zonă sunt prezente partere de flori sau chiar diferite aranjamente floristice mai rafinate. chioşcuri). dispuse în lungul aleilor principale. Cimitirele mari. având un rol important în micşorarea vitezei vântului. reduse doar la aliniamente de arbori. Parterele cu flori cu nuan e reci. a plantelor cu flori mirositoare sau a plantelor aromatice. influen ând benefic recuperarea acestora. cantonate în special în zonele de odihnă pasivă (bănci. purificarea aerului. Astfel.Vegeta ia lemnoasă de ine un procent important din suprafa a spa iului verde. de la intrarea principală sau de la biserică. cu alei şi căi de acces paralele. cu oglinzi de apă ce au efect odihnitor şi relaxant. Nelipsite vor fi şi suprafe ele mari acoperite cu gazon precum şi parterele cu flori. capelă sau un monument memorial. sau în jurul edificiului central. din specii sempervirescente. sau în sens radial. prezintă şi o zonă. se vor amenaja poieni umbrite sau semiumbrite prevăzute cu hamacuri sau şezlonguri. numeroase cimitire au amenajări peisagistice sumare. care are ca dominantă un monument dedicat ostaşilor români sau de alte na ionalită i. datorită lipsei de spa iu. tisă. Frecvent pentru aceste planta ii sunt folosite specii de tuia. drumuri interioare de acces auto etc. cimişir. bine delimitată. Planul de sistematizare al unui cimitir este bine organizat.15. chiparoşi. atenuarea zgomotului de la eventualele surse din jur. . Pe suprafa a spa iului verde se vor afla chioşcuri pentru odihnă.

Aici sunt reunite atât elemente ale florei autohtone cât şi ale florei exotice. dar şi culturaleducativ. Alături de acestea sunt folosite şi numeroase specii de plante floricole perene rustice. în afară de cele amintite. Pentru realizarea de microsta iuni cât mai diferite. sunt: trandafirii. Narcissus sp. În cazul în care terenul nu este prea frământat. Realizarea acestor colec ii de plante serveşte: la cunoaşterea florei autohtone şi a celei din alte regiuni.. din specii sempervirescente. Amplasarea unei grădini botanice se va realiza în aşa fel încât să fie cât mai departe de zonele industriale sau de alte elemente indezirabile (groapă de gunoi. Sedum sp. în special cei urcători şi cei din grupa Polianta. Microrelieful. caprifoiul (Lonicera japonica). ce nu necesită condi ii deosebite de cultură şi îngrijire (Iris sp. se execută lucrări de excavare. iedera (Hedera helix). Grădinile botanice Reprezintă teritorii de diferite mărimi. şi eventual cu un aliniament de arbori de mărimea a III-a.. sanitar şi decorativ. care adăpostesc colec ii de plante realizate în principal în scop ştiin ific. Sistemul de drumuri. 6. Conceperea şi realizarea grădinilor botanice sunt realizate astfel încât func ia ştiin ifică să se îmbine cu cea educativă. În acest sens este obligatorie pozi ionarea de panouri explicative. după concep iile .. sanitară. saschiul (Vinca minor). influen ează organizarea grădinii botanice pe sectoare. alei şi poteci trebuie să asigure vizitatorului accesul în toate zonele şi parcurgerea unor trasee variate. industrială sau medicinală a plantelor. mai ales la intrarea principală sau şi la intrările secundare. arborii fiind evita i. datorită ac iunii nefavorabile a rădăcinilor acestora pe parcursul creşterii. şi obligatoriu cel pu in un curs de apă. Vegeta ia lemnoasă dintre locurile de veci este constituită din arbuşti. dar şi în punctele cheie.1. fiecare panou având o hartă clară cu sectoarele şi construc iile prezente aici. după importan a decorativă. situate în intravilan sau în extravilan. de taluzare sau de înăl are a unor zone. sau dacă distan a fa ă de centrul populat este mai mare. halde. să existe mijloace de transport în comun. Orice grădină botanică trebuie să aibă o sistematizare judicioasă a teritoriului. înfiin ându-se în acest scop diferite sectoare. pentru realizarea acestor denivelări. de recreare şi decorativă.16. Sempervivum sp. cu multe denivelări. corespunzătoare diverselor specii de plante sau pentru crearea diferitelor ambian e care să sugereze medii naturale sau scene de peisaj specifice. după considerente ştiin ifice (taxonomice). de maximă circula ie.. din cele mai îndepărtate col uri ale Lumii. utilită ile şi căile de acces. Spa iile verzi cu profil specializat 6. fără ca acesta să treacă de prea multe ori prin acelaşi loc.16.). Convallaria majalis etc. Aster sp. de recreare. Ca specii lemnoase frecvent folosite. precum şi cu pozi ia în care se află vizitatorul în acel moment. la instruirea cultural-educativă a popula iei sau la constituirea unui cadru plăcut pentru recrearea şi odihna publicului larg. surse de zgomot puternic). la aclimatizarea diferitelor specii în vederea introducerii în cultură. Chrysanthemum sp. să poată fi realizat pe jos. amenajate după diferite criterii: după zonele geografice ale ării sau ale Globului. Paeonia sp. terenul pe care se realizează o grădină botanică trebuie să aibă un microrelief cât mai variat. Accesul vizitatorilor trebuie să fie comod. Lupinus sp. alimentară.Perimetrul se recomandă să fie împrejmuit cu un gard viu.

în acest sector. Realizarea planta iilor floricole. rozariul sau sectorul trandafirilor este realizat după principii sistematice. dar în containere. de la cele inferioare. serele. Polianta. arhitecturală. respectiv în sere încălzite sau semiîncălzite. muzeu. leguminoase. grupează specii de plante cultivate ce au întrebuin ări în diferite ramuri ale activită ii umane. ine cont de asigurarea continuită i înfloririi. Acest sector este destinat în principal lec iilor în natură organizate de cadrele didactice din şcoli. sectorul plantelor de cultură. ierbar). sub formă de aranjamente florale minu ios concepute precum şi arbuşti floriferi sau sempervirescen i. sectorul plantelor spontane folositoare. Sectorul plantelor decorative este situat fie la intrarea principală. diverse suporturi sau chiar ziduri. şi implicit expozi ii foarte diferite. sectorul florei diferitelor zone geografice. forme de relief sau a celor mai importante unită i de vegeta ie. Ca solu ii de amenajare se adoptă o compozi ie geometrică. întâlnite cel mai des în sistematizarea unei grădini botanice. În sectorul sistematic sunt reunite specii dintre cele mai diferite. pentru a face posibilă dispunerea firească a speciilor. englezeşti. Fiecare plantă sau grup de plante prezintă panouri cu explica ii cu privire la calită ile şi întrebuin ările specifice. sectorul administrativ. Aici se regăsesc plante alimentare (cereale. existând în cadrul acestuia diferite compartimente precum: compartimentul trandafirilor sălbatici sau de peisaj. sectorul sistematic. flora Asiei etc. fie în fa a clădirilor importante (birouri. melifere. pergole. sau arbori cu efect decorativ deosebit. Ansamblul peisagistic al rozariului este realizat cu ajutorul arborilor şi arbuştilor. la exterior. ce au drept scop eviden ierea cromaticii sau habitusului diferitelor soiuri. Acest sector prezintă un maxim de interes începând cu sfârşitul lunii mai şi până în octombrie. vernală. vara îngropate în sol. eviden iază specii vegetale valoroase din ara noastră. rozariu-ul.şi modalită ile de realizare a grădinilor unei epoci sau a unei culturi (tipuri de grădini) etc. sunt reunite speciile dintr-un anumit continent sau o anumită regiune (flora mediteraneană. cu o organizare mai simplă (de obicei de la muşchi şi ferigi). estivală sau autumnală. Aici sunt cultivate speciile de plante cu cel mai mare efect decorativ. care în mod normal rămân neobservate în natură de către oameni. sectorul plantelor acvatice. hibrizi floribunda etc.). şi iarna protejate în spa ii adăpostite. licee sau a alte unită i de învă ământ. Pe lângă marea majoritate a speciilor exotice plantate care rezistă la condi iile climatice locale. numit şi colec ia botanică. până la cele superioare (ultimele fiind . folosindu-se succesiv specii cu înflorire prevernală. folosindu-se diferite dotări specifice grupelor de soiuri: spaliere. plante aromatice. dar şi publicului larg. Sectorul plantelor de cultură. Ca sectoare. treiaje. medicinale etc. ce favorizează dispunerea sistematizată a soiurilor de trandafiri. În sectorul florei Globului.). pot fi cultivate şi specii sensibile la frig. În sectorul florei României sunt prezentate plante specifice diferitelor regiuni. mai ales în ceea ce priveşte altitudinea. sunt frecvent utiliza i arbuştii sempervirescen i de talie mică sau chiar mici grupuri de conifere. aranjate în func ie de taxonomia regnului vegetal. Rozariu-ul. ce întră în componen a fundalurilor şi încadrărilor. şi compartimente ale diferitelor grupe de soiuri (nobili. se eviden iază: sectorul plantelor decorative. de parc. urcători. Aici sunt puse în aten ia publicului plante. rădăcinoase). fie se desfăşoară între cele două elemente. hibrizi Polianta. în care se găsesc speciile spontane ale genului Rosa. Sectorul plantelor spontane folositoare. Pentru realizarea unei diversită i texturale sau cromatice chiar în interiorul colec iei de trandafiri. grădina japoneză. tehnice. ce au diverse întrebuin ări. Acest sector prezintă cel mai variat microrelief.

didactic. prin universul vegetal pe care îl reunesc cu scopul de a-l oferi vizitatorilor sub forma diferitelor „spectacole de formă şi culoare”. Complexul de sere. după zona geografică de provenien ă. sera azaleelor şi cameliilor. pasul chinezesc din dale de piatră. sera rezervată expozi iilor florale. Astfel.monocotiledonatele). Vegeta ia forestieră spontană. Cursurile şi suprafe ele de apă constituie elemente importante în realizarea de sta iuni de luncă sau a unor peisaje deosebite. Acest sector este destinat cu precădere specialiştilor sau elevilor şi studen ilor ce înva ă în unită i cu profil biologic. Suprafa a acestor colec ii variază de la câteva hectare la câteva zeci de hectare. cu cea de educare a publicul şi de cultivarea acestuia pentru frumos. pod arcuit din piatră. ornamental. decorativ şi recreativ. amenajările de aici fiind realizate în maniera stilului sino-japonez. sera plantelor din regiune mediteraneană. ce grupează speciile forestiere în func ie de condi iile ecologice pe care le reclamă. pepinieră. în apropierea intrării principale. subtropicale. pajişti. Ca sectoare specifice se pot aminti: vegeta ie ini ială. Sectorul plantelor acvatice se prezintă sub forma unui bazin sau complex de bazine. acestea fiind grupate după cerin ele ecologice. Prin structura. se deosebesc: sera palmarium. . sau mai rar. sera cactuşilor şi a plantelor suculente din regiunile deşertice. sera orhideelor şi a plantelor epifite. pădure mixtă. şi prezintă un microrelief variabil pentru realizarea de microsta iuni cât mai diferite necesare aclimatizării şi cultivării numeroaselor specii lemnoase autohtone şi exotice. cu cea de recrearea a popula iei şi nu în ultimul rând cu func ia decorativă. mediteraneene. în care sunt create condi ii cât mai propice dezvoltării speciilor proprii mediului mlăştinos sau acvatic. pădure de foioase. pădure de răşinoase. Parcurile şi grădinile dendrologice Parcurile dendrologice (arboretumuri) şi grădinile dendrologice reprezintă colec ii de specii lemnoase (arbori.16. Acest complex prezintă sere de dimensiuni diferite în func ie de dimensiunile speciilor găzduite. Aceste colec ii dendrologice constituie locul unde se realizează primele încercări de aclimatizare a speciilor forestiere de interes forestier. industrial sau alimentar. când multe din speciile vegetale tropicale înfloresc şi când celelalte sectoare (exterioare) nu mai au atractivitatea din timpul primăverii. sera colec iilor. grădinile botanice îmbină func ia de conservare a diferitelor specii vegetale (rare sau periclitate). sera înmul itor. fiind folosite specii lemnoase din Extremul Orient. eventual un mic templu şi nelipsitul bazin cu lotuşi şi peşti decorativi. poartă torrii. clădiri administrative. ce a constituit nucleul înfiin ării colec iei. şi adăposteşte colec ii de plante exotice: tropicale. 6. Acest sector prezintă un interes ridicat în special iarna. ambian a fiind puternic marcată de elemente de arhitectură proprii acestor culturi: pavilion de servit ceaiul. verii sau toamnei. sera plantelor acvatice tropicale. lanterne de piatră. uneori chiar un miniparc zoologic. este un sector aproape nelipsit din orice grădină botanică. sau din alte regiuni calde ale Globului. colec ie de trandafiri. ocupă procente importante şi conferă nota generală a arboretumului.2. prin solu iile de amenajare adoptate. arbuşti şi liane) realizate în scop ştiin ific. Sistematizarea colec iei implică realizarea diferitelor sectoare. este dispus de regulă. Grădina japoneză.

3. construc iile sau zonele administrative ce servesc la îngrijirea animalelor şi între inerea instala iilor respective. strâmte. vechimea şi mărimea colec iilor. Amplasarea colec iilor de animale se recomandă să se realizeze în afara perimetrului construibil. având în acest sens îngrădiri. gropi de gunoi. . vegeta ie specifică) şi la care separarea fa ă de vizitatori să se realizeze prin diferen e de nivel sau şan uri cu apă. păstrarea unor exemplare vii ale unor specii periclitate în încercarea de înmul ire în captivitate a acestora. care va fi folosită atât ca sursă de apă. pentru mărirea valorii estetice a acestor spa ii. Dintre cele mai importante parcuri şi grădini dendrologice din ara noastră. clădiri şi instala ii special realizate acestui scop. 6. în ceea ce priveşte frumuse ea. cu o suprafa ă de 34 ha. al XX-lea. . Grădinile şi parcurile zoologice Acestea reprezintă teritorii. bazine. Bacău). Hunedoara). având o suprafa ă de 48. În cazul păsărilor zburătoare. pentru mascarea adăposturilor şi refugiilor unor specii de animale.arboretumul Dofteana (jud.16. sau instala ii cu influen e nocive asupra faunei adăpostite. arbuşti sau liane pentru crearea unui mediu cât mai natural speciei respective. de tip „microbiotop sau minihabitat”. Pe ansamblu. având o suprafa ă de 70 ha. care să permită o oarecare mişcare de zbor acestora. pentru a completa ambientul. satisfacerea curiozită ii oamenilor cu privire la lumea animală. Noile norme de creştere şi îngrijire a animalelor sălbatice în grădinile zoologice. cu o suprafa ă de 60 ha. trebuie să ocupe suprafe e importante. de recomandat cât mai largi. să nu existe zone industriale.arboretumul Bazoş (jud. care adăpostesc colec ii de animale din diverse regiuni ale Lumii. realizarea de către biologi a observa iilor cu privire la biologia şi comportamentul unor specii. vegeta ia lemnoasă şi ierboasă. Bacău). interzic inerea acestora în condi iile improprii ale spa iilor mici.De regulă. înfiin at la începutul sec. . stâncării. Delimitările şi separarea între diferite sectoare se realizează prin planta ii masive de arbori şi arbuşti. . cât şi pentru amenajările specifice faunei acvatice. pot fi amintite: . Arad).5 ha. de preferabil într-un masiv forestier şi în apropierea unei ape curgătoare. al XVIII-lea. Scopul acestor grădini sau parcuri zoologice este multiplu: educarea şi îmbogă irea cunoştin elor oamenilor de orice vârstă. înfiin at în 1880. cu o suprafa ă de 20.5 ha.arboretumul Hemeiuş (jud. înfiin ată la începutul sec. Multe spa ii destinate animalelor sunt prevăzute în mod obligatoriu cu diferite planta ii de arbori. este necesară construirea de voliere largi. perdele sau garduri mascate cu liane.arboretumul Simeria (jud. Vecinătă ile nu trebuie să fie indezirabile. . aclimatizarea unor animale exotice importante din punct de vedere economic. solu iile amenajistice adoptate sunt în maniera stilului peisager. Timiş). fiind condi ionate de existen a vegeta iei ini iale şi de microrelieful teritoriului.grădina dendrologică Macea (jud. şi reclamă obligativitatea creării de spa ii largi. curs de apă. a masca zidurile inestetice. de tipul cuştilor cu gratii. înfiin at în 1908. înfiin at în 1909. în care să fie redat cât mai fidel a unui col din mediul natural al speciei respective (grote. pentru asigurarea umbrei pe timp de vară.

. galinacee etc. cu luciu de apă şi vegeta ie specifică. cu voliere pentru răpitoare de zi precum: vulturi. cai sălbatici. . pot fi amintite: . pentru vizitatorii ce aleg accesul pe jos. girafele. pentru speciile sălbatice care nu pot părăsi incinta (berze. şi pentru răpitoarele de noapte. pantere. cucuvele. cu microbiotopuri amenajate cu grotă. turturele. în special forestieră. vulpi. bibilici. ce cuprind atât spa ii adăpostite şi încălzite. pentru inerea acestora în sezonul hibernal. . cum sunt bufni e. lei. asini etc. pentru sezonul cald. stârci. pelicanii.. căprior. umiditate.sectorul păsărilor tropicale sensibile. pentru speciile care nu pot părăsi locul. ce adăpostesc pisici sălbatice. . cerb lopătar. alpin şi subalpin etc. în care sunt amenajate vivarii unde sunt reproduse condi iile de temperatură. . precum lebedele. pescăruşi etc. Numărul şi tipurile de sectoare ale unei grădini zoologice variază în func ie de mărimea teritoriului.: . . jderi etc. cu zone largi amenajate pentru tigri. carnivore mici. ren. . constituit dintr-o clădire.sectorul primatelor. .sectorul reptilelor.sectorul stru ilor.sectorul urşilor. gheparzi etc.sectorul felinelor şi carnivorelor mici. de numărul de specii. câini dingo. mierle. râşi. pume. ovine. în care sunt amenajate arcuri largi cu vegeta ie ierboasă şi lemnoasă. cormorani. unele specii de ra e. de amenajările respective.. păuni.). . trunchiuri de arbori.sectorul păsărilor răpitoare. pentru sezonul estival. datorită fie dimensiunilor mari (necesită un spa iu foarte mare pentru decolare) fie faptului că sunt semiîmblânzite. despăr ite de vizitatori prin canale cu apă şi diferen ă de nivel. să nu deranjeze popula ia din marginea centrului populat. bivoli. uli. pentru a nu constitui un impediment în vizitarea acesteia. canari. De asemenea. cameleoni. iluminare şi chiar vegeta ia caracteristică mediilor diferitelor specii de: broaşte estoase. mici palmipede. În ceea ce priveşte sectoarele ce se pot realiza. cât mai apropiată de regiunile de origine ale animalelor. Fiecare sector va cuprinde spa ii ce adăpostesc animale înrudite (ierbivore mari.) sau spa ii deschise. caprine. ierbivore mici. zebre. care asigură accesul unui segment important de vizitatori.Distan a fa ă de localitate nu trebuie să fie prea mică. libere. prin plimbare. stânci. zimbrii etc. lama şi alpaca.sectorul păsărilor de baltă. prevăzut cu arcuri largi descoperite. în aer liber. pentru diferite specii de urşi.sectorul felinelor mari. şopârle.sectorul rezervat pentru antilope. găini de ornament. iguane. cât şi spa ii largi.. în care sunt găzdui i: elefan i. .sectorul galinaceelor şi columbidelor. porumbei sălbatici sau de ornament. reprezentat printr-o clădire şi chiar unele sere. şerpi sau crocodili. ciufi. Suprafa a unui sector se corelează cu talia şi numărul maxim al animalelor ce se urmăreşte a fi găzduite. gâştele. grauri etc. cu voliere şi vegeta ie.sectorul marilor ierbivore. pentru men inerea în condi ii controlate de temperatură şi umiditate a diferitelor specii de păsări exotice precum: papagali.) sau animale din acelaşi tip de habitat (de baltă. şi padocuri acoperite. cinteze. lupi. dromaderi. . . ce cuprinde voliere cu fazani. Spa iile rezervate animalelor vor fi prevăzute cu vegeta ie. . distan a nu trebuie să fie prea mare. Accesul trebuie să fie posibil şi cu ajutorul mijloacelor de transport public. bazin.sectorul cervidelor şi cabalinelor. elan. pentru ca eventualele mirosuri urâte sau zgomotele produse de unele animale. care să permită o mare libertate de mişcare exemplarelor de cerb carpatin. fie cu voliere foarte mari. pentru sezonul rece. şoimi.

toalete ecologice. este constituită dintr-o zonă forestieră intens frecventată de locuitorii oraşului. pentru evitarea aglomera iei în zonele intens solicitate. acestea fiind cele care contribuie în cea mai mare măsură la frumuse ea unei grădini zoologice. Amenajările necesare odihnei (băncile) vor fi prezente în toate sectoarele. fântâni. . sau a aranjamentelor florale. acoperite cu pietre. nisip sau alte materiale locale. prin realizarea de grupuri sau a diferitelor compozi ii cu arbori şi arbuşti ornamentali. Amenajările şi transformările realizate în cadrul acestor păduri se fac cu interven ii minime asupra elementelor naturale. fără prea multe suprapuneri sau încrucişări. având produse care să nu dăuneze animalelor. un sit istoric (ruinele unei cetă i). Pădurea-parc (parcul forestier. cişmele cu apă potabilă. parcul-pădure) este situată în imediata vecinătate a perimetrului construibil. indiferent de amenajările realizate şi speciile găzduite aici. se deosebesc: parcul forestier. un curs de apă. fapt ce se răsfrânge şi asupra titulaturii acestor păduri. în care sunt realizate diferite amenajări şi instala ii necesare recreării locuitorilor. suprafe e pentru diferite sporturi sau activită i. Aleile se dimensionează în func ie de fluxul maxim de vizitatori. precum: un lac. pot cuprinde chioşcuri pentru odihnă. care să găzduiască specii locale de importan ă cinegetică. şi pădurea de recreare sau pădure de agrement. dar în raza de deservire a localită ii. de zoologie. poteci şi alei de plimbare. În zona intrării principale. având colec ii şi expozi ii de anatomie comparată.17. deoarece mul i vizitatori pentru a atrage animalele sunt tenta i să ofere mâncare acestora. are maximul la sfârşitul săptămânii sau în zilele na ionale de sărbătoare. evitându-se degradarea cadrului natural sau eventualele discrepan e între acesta şi diferite construc ii. Alte amenajări. de entomologie etc. de atenuare a zgomotelor spre incinta şi dinspre incinta grădinii. formată din planta ii forestiere. Păduri de recreare Pădurile de recreare sunt situate în afara perimetrului construibil. care să permită realizarea de amenajări peisagistice corespunzătoare creării unei ambian e cât mai plăcute pentru vizitatori. Chioşcurile cu alimente şi răcoritoare se dispun pe tot teritoriul. mediul este par ial artificializat prin realizarea de alei pietonale. Frecventarea acestei păduri de către locuitori. în mişcare. a eventualelor surse de poluare. şi nu numai. se vor prevede spa ii largi. pădurea-parc sau parcul-pădure. şi sunt reprezentate prin masive forestiere mai mari de 100 ha. un punct de belvedere asupra oraşului. În func ie de activită ile ce urmează a se desfăşura în cadrul acestor păduri de recreare. În unele situa ii poate fi realizat şi un miniparc zoologic. pot exista în incintă şi muzee. datorită unui obiectiv interesant sau pitoresc. şi amenajările pot fi de maniere şi complexită i diferite. a unor peluze întinse de gazon. iar traseele indicate trebuie să permită publicului vizionarea exponatelor într-o succesiune logică. de purificare a aerului etc. 6. În unele por iuni ale pădurii-parc. cu rol principal de protec ie împotriva vânturilor dominante. În toate zonele parcului trebuie să primeze spa iile verzi. Zona perimetrală se recomandă să dispună de o centură verde.Pe lângă aceste dotări în care vizitatorul vede animalele vii. Aceasta prezintă o re ea de drumuri rustice. Astfel. care să nu depăşească 4%.

1. numită impropriu pădure de agrement. Criterii privind alegerea teritoriilor destinate recreării La alegerea teritoriilor în vederea amenajării în scopuri recreative. se recomandă delimitarea următoarelor zone: zona de primire şi odihnă. respectiv: funda ii mai profunde pentru clădiri. pot fi ştrandurile şi campingurile. cuprinde pe lângă masivele forestiere respective şi diferite locuri de agrement. de nomenclatura adoptată sau de obiectivele de interes aferente acestora. terenuri de tenis sau de fotbal. zone de picnic.17. tabere şcolare. piste pentru biciclete sau pentru role etc.Capacitatea optimă de primire se recomandă să nu depăşească 30-70 locuitori/ha. lipsite de vegeta ia forestieră. telecabine. Amenajările de tipul campingurilor. puncte de belvedere etc. şi de 12 ha pentru celelalte oraşe. costurile investi iilor pentru amenajări vor fi mai mari. în caz contrar mediul forestier înregistrând o puternică degradare. aceste terenuri fiind indicate pentru campinguri. Unele elemente naturale precum mlaştinile. a unui râu. telescaune. Aceste terenuri sunt ideale pentru pârtiile de schi. Norma recomandată pentru fiecare 1000 de locuitori. Distan a la care sunt situate pădurile de agrement fa ă de oraşe se situează în intervalul 6-50 Km. zonele nisipoase. Printre dotările şi complexele de agrement frecvent întâlnite aici. picnicurilor sau zonelor pentru plimbări. dar chiar şi în cazul celor fără această vegeta ie se pot realiza planta ii care în timp îşi vor exercita func iile specifice. lac folosit pentru bărci vara şi pentru patinaj iarna. reclamă obligatoriu existen a vegeta iei lemnoase. Cu cât terenul are o pantă mai mică cu atât amenajările vor necesita investi ii mai mici. iar cele de tipul hipodromurilor sau stadioanelor necesită terenuri plane. De asemenea. solul.). sau de interes turistic. cu cât terenul este mai înclinat. terenuri sportive etc. pozi ia pe versant. se iau în considerare şi posibilită ile realizării de amenajări pentru practicarea diferitelor activită i cât şi costurile minime pentru investi iile ce trebuie realizate în acest scop. căi de acces cu trasee mai lungi. topoclimatul. hidrografia şi environnement-ul. pot constitui inconveniente pentru amenajarea zonei respective sau dimpotrivă chiar atrac ii pentru publicul larg. în unele zone de interes curativ. Configura ia şi înclinarea terenului determină în cea mai mare măsură tipurile de amenajări şi costurile pentru construc ia acestora. situate pe malul unui lac.5-2 ore. la aceste păduri se recomandă să fie de 18 ha în cazul municipiilor şi reşedin elor de jude . stâncile. Pădurea de recreare. . Un rol important în alegerea locului pentru aceste obiective îl au şi factorii fizici: configura ia şi înclinarea terenului. 6. zona pentru plimbare şi zona de regenerare a arboretelor. se preferă zonele cu vegeta ie forestieră. Ca obiective de interes pentru publicul larg pot fi amenajate: pârtii pentru sporturi de iarnă. ziduri de sprijin sau alte sisteme pentru prevenirea alunecărilor de teren. izvoare termale etc. Distan a la care se realizează aceste amenajări trebuie stabilită astfel încât timpul de transport cu mijloacele de transport în comun să fie de 1. Indiferent de specificul pădurilor de recreare. Distan a la care se recomandă a fi situate pădurile-parc fa ă de centrul populat este de 0-20 km. falezele sau malurile abrupte. iar accesul să fie cât mai uşor şi comod. Astfel. balnear (izvoare minerale. expozi ia.

plajelor etc. Orientarea nordică a unor terenuri. Prezen a şi direc ia dominantă a curen ilor de aer determină atât alegerea teritoriului destinat activită ilor de recreare cât şi amplasarea clădirilor. altitudine etc. Cu privire la mişcările aerului. astfel terenurile cu expozi ie sudică sunt mai însorite şi înregistrează temperaturi mai mari decât zonele cu altă expozi ie. frunze prăfuite sau galbene. vegeta ia are aspect veşted. fiind preferate zonele cu amplitudini mici. În zonele în care aceste aspecte apar frecvent. suprafe e umede improprii. fapt ce determină apari ia altor factori de disconfort precum: atmosfera încărcată cu particule. plantele prezintă creşteri foarte mici. noroi. sau spa ii adăpostite. se recomandă şi crearea de suprafe e de luciu de apă. Zvântarea şi uscarea unor suprafe e pot fi favorizate şi prin alegerea de terenuri expuse razelor de soare sau prin îndepărtarea vegeta iei forestiere pe anumite zone. refugii) pentru a oferii adăpost. oferind pe ansamblu cele mai bune condi ii de amenajare în scopuri recreative şi de odihnă. Treimea inferioară a versan ilor prezintă un drenaj slab al aerului. fără extreme mari. Terenurile cu expozi ie estică sunt însorite diminea a. La celălalt pol se situează zonele în care se înregistrează precipita ii foarte pu ine. pavilioane. care vor fi puternic însorite atât la amiază cât şi după amiază. iar după amiaza aceste locuri vor fi umbrite. fiind adaptate uneori chiar şi liniile arhitecturale ale construc iilor. sau sunt ideale pentru amenajarea punctelor de belvedere. Aceste expozi ii sunt ideale pentru amenajarea ştrandurilor. Treimea superioară prezintă cele mai mari extreme. Cantitatea precipita iilor şi implicit umiditatea atmosferică influen ează indirect favorabilitatea anumitor zone. este necesară construirea diferitelor construc ii (chioşcuri. dotărilor sau diferitelor echipamente. această zonă este cea mai expusă vânturilor. prezen a prafului. este necesară realizarea unei re ele de drenare şi eliminare a apei în exces. timpul de expunere la razele Soarelui şi mersul diurn al temperaturii. temperatura aerului mai ridicată. temperaturile sunt moderate. ceea ce înseamnă că roua se va ridica mai repede iar peluzele sau alte suprafe e se vor zvânta mai uşor. De asemenea. gradul de expunere a teritoriului. care prin fenomenul de . datorită persisten ei mai îndelungate a zăpezii. datorită faptului că direc ia razelor de soare va fi din spatele vizitatorilor. care produc disconfort omului ce doreşte să se recreeze. datorită brizei de munte (curen i ascenden i diminea a şi curen i descenden i seara). frunziş sărăcăcios. băl i. Astfel de loca ii sunt potrivite pentru campinguri sau tabere şcolare. Tot în acest sens. a perspectivelor sau a teatrelor de vară. avantajează instala iile destinate practicării sporturilor de iarnă. Tot pentru aceste tipuri de instala ii sunt favorabile şi zonele cu orientare vestică. este mai rece şi mai umedă. a aranjamentelor florale sau chiar a grupurilor de arbuşti şi arbori. sunt necesare instala ii de irigare a suprafe elor îngazonate. mai umbrită dar este mai ferită fa ă de vânt. cu privire la temperatură. în care activită ile încep frecvent diminea a devreme. Temperatura este condi ionată strict cu expozi ia. înregistrându-se valori mari ziua şi mici noaptea.Expozi ia terenului influen ează mersul diurn al temperaturilor locale. ce au un efect benefic pentru zonele din jur.. În acest sens. alunecări de teren. iar solurile sunt mai uscate decât în treimile inferioare. Por iunea mediană (treimea mijlocie) a versantului are o bună ventila ie a aerului. Pârtiile de schi sau de sanie sunt afectate de vânt. Pozi ia pe versant determină mişcările zilnice ale aerului. destinate practicării unor activită i. iar solul este mai pu in umed. Acolo unde se înregistrează cantită i mari de precipita ii apar şi fenomene precum: vremea mohorâtă. vânt.

de temperatura acesteia. prezintă o atractivitate foarte redusă. . sau cu o re ea hidrografică foarte bună. aşa cum este cazul gropilor şi platformelor de gunoi. Cei care doresc să se odihnească. sau ca sursă de apă potabilă. de modul de captare. locurile umbrite şi răcoroase vor avea cea mai mare căutare iar în zilele friguroase de toamnă. regimul şi tratamentul etc. iaz. de o acumulare mai mare sau mai mică. un teritoriu cu numeroase astfel de elemente. În acest sens. prezen a şi reparti ia suprafe elor deschise. prepararea hranei. compozi ia şi vârsta arboretelor. este o componentă de bază a unui teritoriu destinat recreării. care este dată de natura sursei (izvor. liziere). Prezen a unei surse de apă este necesară şi pentru activită ile cotidiene. pârâu. se recomandă să aibă intrarea principală orientată opus direc iei dominante a vântului. situl sau vecinătă ile. capătă por iuni dezgolite. schi nautic etc. de poten ialul teritoriului. Se recomandă ca vecinătă ile zonelor de agrement şi de recreare să nu fie indezirabile. marea majoritate a vizitatorilor vor prefera zonele cu pantă mică şi cele cu expozi ii adăpostite. Suprafe ele pentru patinaj se realizează în locurile cele mai ferite de curen ii de aer. incompatibile cu func iile pentru care este amenajat teritoriul respectiv. chimic sau fonic zonele din jur. Cabanele şi clădirile ce adăpostesc diferite dotări sau instala ii. precum realizarea igienei corporale zilnice. O zonă în care sunt prezente masive forestiere întinse va avea o atractivitate ridicată comparativ cu o regiune săracă în vegeta ie lemnoasă. deoarece în acest caz curen ii reci de aer produc disconfort sau măresc riscul apari iei unor afec iuni respiratorii specifice. a zonelor industriale sau a diferitelor instala ii ce poluează fizic. pescuit. a fermelor de animale. urmată de cea arbustivă şi în cea mai mică măsură. O zonă lipsită de un curs de apă. lac).spulberare. şi din contră. suprafe ele expuse vântului sunt evitate de către vizitatori. Natura vegeta iei existente ridică sau diminuează calitatea zonei respective. a instala ii de decantare a apelor uzate etc. iarnă şi primăvară vor fi preferate zonele însorite. condi ionează într-o măsură foarte mare calitatea unei zone destinate recreării şi fluxul de vizitatori înregistrat aici. sănătoasă şi este caracterizată printr-o mare diversitate. apa este importantă sub aspectul calită ii. va avea o atractivitate sporită. râu. pentru instalarea păturilor sau a corturilor.17. Cu privire la panta şi expozi ia terenului. este influen ată de diferi i factori precum: panta şi expozi ia terenului. dar nu neglijabilă. Când o pădure de recreare este echilibrată. Capacitatea de primire a unei păduri sau a unor por iuni din cadrul acesteia. atunci aceasta este şi primitoare. 6. De regulă. Environnement-ul. plimbări cu barca sau cu hidrobicicleta. ce diminuează calitatea acestora. poieni. În zilele călduroase de vară. Hidrografia teritoriului. respectiv zonele cu mici luminişuri sau poieni. să practice diferite jocuri sau activită i de picnic. natura solului. de cea ierboasă. filtrare şi transport al apei.2. Impactul cel mai mare este dat de către vegeta ia lemnoasă arborescentă. vor prefera zonele cu soluri bine drenate. dată mai ales de amenajările specifice activită ilor de înot. aerisite. Sistematizarea pădurilor de recreare Sistematizarea şi amenajarea pădurilor de recreare sunt realizate în func ie de situa ia concretă din zona respectivă. libere (luminişuri.

ce conferă vizitatorilor siguran ă şi înlătură sentimentul rătăcirii. pădurile sub 40 de ani au o capacitate de primire nulă. în func ie de fenofazele speciilor respective. datorită vizibilită ii foarte bune./ha). O dată cu efectuarea primelor opera iuni culturale. Vara aspectul diferitelor nuan e de verde.. luminişuri pentru odihnă. Arboretele tratate în crâng au o densitate mare. construc ii şi echipamente uşoare necesare pescuitului sau vânătorii în perioadele şi la speciile permise. . indiferent de specie. Pădurile naturale sunt acele păduri în care este păstrat integral specificul arboretului. şi este favorabilă pentru plimbări. cu o re ea bine reprezentată de poteci şi locuri pentru sta ionare. de motiva iile şi aprecierile lor. cu luminişuri sau poieni având dotări pentru practicarea unor jocuri. iar amenajările care se realizează vor fi foarte sumare. mai ales atunci când sunt încărcate cu zăpadă. la agresiunile vizitatorilor. o mărire a spa iului dintre exemplare sau dispari ia ramurilor laterale joase prin fenomenul de elagare. Crângul compus are rezisten a cea mai mare la ac iunile popula iei. bine pusă la punct. păduri pentru plimbare şi păduri parc. Aceste caracteristici diferă mult pe parcursul unui an. În orice situa ie nu se va permite intrarea autovehiculelor pe o distan ă prea mare în pădure. cu echipamente şi panouri informative pentru practicarea diferitelor exerci ii fizice. de aceea se recomandă crearea acestora în zonele intens frecventate din apropierea centrelor populate. Regimul şi tratamentul se adoptă pentru fiecare pădure. în acest scop fiind amenajate locuri speciale de parcare. elemente ce stânjenesc sau reduc total accesul vizitatorilor în pădure. În func ie de atitudinile şi comportamentul vizitatorilor. dar reprezintă zone ideale pentru hrana şi adăpostul faunei din zonă. de aceea se recomandă să se creeze şi astfel de trupuri de pădure. ce induce plictiseala şi pasivitatea. dispuse pe anumite trasee. în care varietatea formelor şi texturii trunchiurilor. Codrul regulat vârstnic. fiind de nepătruns datorită numărului mare de tulpini sub iri şi lăstari. Se consideră că în orele cu frecven ă maximă. cu locurile de parcare aferente. Aceasta capacitate se poate men ine până la exploatare. datorită densită ii foarte mari de exemplare şi a elagajului inexistent. impresia puternică asupra publicului având-o în special coloritul de toamnă al speciilor de foioase. Tot aici se realizează şi o re ea de căi de acces rutier. dau peisajelor un pitoresc aparte. care determină o scădere a densită ii. Pădurile pentru plimbare au dotări mai numeroase şi mai elaborate. are aspectul unei păduri falnice. ce calmează şi relaxează vizitatorul. densitatea să nu depăşească 50 vizitatori/ha. s-au propus trei mari tipuri de amenajări recreative ale pădurilor cu suprafe e mai restrânse: păduri naturale. Pădurile de răşinoase sau cele de foioase pure au un aspect monoton. Pădurile parc prezintă un grad foarte mare de artificializare şi echipamente ce le apropie de spa iile verzi urbane. Sub raportul vârstei. asociat cu zgomotul frunzişului în adierea vântului conferă arboretului o estetică vizuală şi sonoră aparte. în func ie de activită ile ce se urmăresc a se desfăşura. publicul larg le preferă pe cele amestecate. dar în zilele geroase cu chiciură. Printre aceste amenajări sumare se numără: potecile pentru plimbare. în care ambian a naturală sau aparent naturală este conservată. ce au un efect peisagistic major. pentru a nu fi afectat aspectul natural al pădurii. Aceste dotări vor fi discrete. speciile de foioase cu ramuri sub iri capătă „haine” deosebite. a culorii frunzelor etc.În ceea ce priveşte compozi ia arboretelor. Iarna se remarcă răşinoasele. capacitatea de primire începe să crească. ce are o densitate mică (200-500 buc.

să fie drenat. prin împăr irea pe anumite zone. Se recomandă ca în acest perimetru să existe cel pu in un curs de apă sau un luciu de apă şi să se urmărească posibilitatea creării de numeroase luminişuri. sau prin realizarea de amestecuri de specii lemnoase cât mai variate. are un grad mai mare de artificializare şi prelucrare. recomandându-se evitarea tăierilor rase pe suprafe e mari sau aplicarea masivă a unor fitoncide. Aceasta este zona preferată de marele public. . ce sunt mult căutate de grupurile familiale care vin la picnic. Regimul şi tratamentele aplicate vor fi cele specifice tipului respectiv de pădure sau obiectivelor de produc ie stabilite. insistându-se în mod special asupra cură eniei. cu forme interesante. numită şi zonă de primire şi şedere sau zonă forestieră de tranzi ie. această zonă de primire şi odihnă poate fi dispusă în centrul acesteia sau spre periferie. cu investi ii mai reduse. Circula ia auto este interzisă sau cel mult permisă la nivelul câtorva por iuni de drumuri principale. soluri scheletice. izvoare). amenajările. repaus etc. coşuri de gunoi prevăzute cu saci menajeri. zona de plimbare şi zona de regenerare. zonele cu ân ari sau al i factori de disconfort. solul să fie de culoare închisă pentru a se încălzi uşor sub ac iunea razelor de soare. ce trebuie să fie ireproşabilă. în func ie de re eaua de drumuri şi de întinderea masivului. fiind astfel organizată. camping. cişmele. Zonele cu soluri reci şi umede. acest lucru favorizând. Tocmai de acest fapt depinde interesul mare pe care-l acordă publicul acestei zone. Zona de primire şi odihnă. păstrându-se nealterat caracterul natural al pădurii. pe de o parte instalarea unei pături erbacee continue formate în special din graminee. instala ii sau echipamente. şi pe de altă parte desfăşurarea în condi ii favorabile a activită ilor de picnic. mult căutate şi apreciate de publicul larg. 75-80% din suprafa a pădurii şi prezintă amenajări mai modeste. Toată această zonă va fi supravegheată şi îngrijită permanent. prezintă ponderea cea mai mare. De preferat ca aici. pentru linişte. reprezintă cca. echipamente sanitare şi de igienă. să aibă o textură uşoară. În situa ia în care această zonă este situată spre periferie se recomandă ca liziera masivului să fie cât mai sinuoasă. a tunderii regulate a pajiştilor şi peluzelor cu iarbă. Aici pot fi practicate şi diferite sporturi uşoare sau sporturi de masă. Zona de plimbare. astfel încât coronamentul să fie uşor întrerupt. În raport cu întreaga pădure. pentru crearea a cât mai multe intrânduri (alveole). frumuse ea naturală fiind motivul principal pentru care oamenii aleg pădurea ca loc de odihnă şi refacere. de cca. acestea limitându-se la echipamentele turistice corespunzătoare plimbării. Arboretele vor avea consisten ă moderată. a strângerii tuturor resturilor vegetale etc. Aici nu sunt necesare amenajări speciale. aer curat. Atractivitatea acestei zone se realizează prin aspectul îngrijit al tuturor elementelor prezente aici dar poate fi mărită prin punerea în eviden ă a unor arbori cu vârstă sau dimensiuni deosebite. terenuri de joacă pentru copii. ce vor fi tratate diferit în ceea ce priveşte dotările. Această zonă este situată în imediata apropiere a drumurilor principale de acces. obiectivele etc. de cei care evadează din cotidian. destindere şi pentru activită i de picnic. şi prezintă diferite construc ii. vor fi evitate de vizitatori. odihnă. încât să primească cât mai bine şi un număr cât mai mare de vizitatori.Pădurile de recreare se sistematizează. Aceste zone sunt: zona de primire şi şedere. 15-20% din totalul masivului forestier respectiv. Dotările prezente aici vor fi obligatoriu: puncte cu apă potabilă (fântâni. informării turiştilor cu privire la existen a diferitelor obiective sau puncte pentru repaus sau picnic.

3. prin creşterea accesibilită ii şi atractivită ii pădurii. reunind până la 5% din suprafa a arboretului. cu cât mai pu ine tronsoane liniare (care sunt monotone şi plictisesc vizitatorul). pot avea por iuni comune. dificultatea. Obligatoriu aceste poteci vor porni şi se vor sfârşi în zona de primire. care constituie infrastructura şi care măresc atractivitatea pădurii în ansamblu. Potecile sunt destinate doar plimbărilor pe jos. cu scopul ca regenerarea să se realizeze în cele mai bune condi ii. locurile de parcare. şi care sunt prezente în toate pădurile de recreare. cabană. monumente. rezultate prin ruperea. de la o clădire de interes general (cabană. Căile de acces şi circula ie Drumurile pentru plimbare sunt concepute special pentru destindere şi plimbare. şi să fie astfel realizat încât să aibă obiective atractive precum: puncte de belvedere. atât ca lungime şi cât şi ca itinerar. sunt deschise şi circula iei autoturismelor dar este interzis accesul autovehiculelor grele. Echipamentul pădurilor de recreare Totalitatea lucrărilor. restaurant. Aceste echipamente măresc capacitatea de primire a unei păduri prin diversificarea activită ilor ce pot fi desfăşurate de vizitatori. spre diferite puncte de interes din pădure. cu pante domoale. han. camping). Traseul acestor drumuri se recomandă să aibă caracter de circuit închis. vestigii ale unui castel sau cetă i. smulgerea sau tăierea puie ilor. întâlnite doar în anumite păduri. Aceste poteci vor trece pe lângă punctele de interes (izvoare. Densitatea optimă a acestor drumuri este de 3%.Zona de regenerare a arboretelor sau zona de protec ie a exemplarelor juvenile. cu excep ia transportului materialului lemnos provenit din exploatări. peşteri. circula ia vizitatorilor sau eventualele pagube inerente. având un specific aparte.17. au o lă ime optimă de 3. iar la începutul fiecărui traseu se va plasa un panou informativ care să furnizeze date cu privire la itinerarul general. şi echipamente specializate. construc iilor şi dotărilor de infrastructură care au ca scop mărirea atractivită ii sau realizarea diferitelor facilită i. terenurile de joc. dispersate în cadrul celorlalte două zone. Potecile vor avea traiectorii sinuoase. puncte cu vederi panoramice. zone cu fructe de pădure etc. de la un drum principal sau chiar de la o parcare mai importantă. forma iuni geologice interesante etc. asigurând accesul facil al vizitatorilor fără riscul de a se rătăci. respectiv 4-10 km/100 ha. arbori deosebi i. Printre echipamentele de bază se numără: căile de acces şi circula ie. un număr sau o emblemă. echipamentele pentru destindere şi odihnă pasivă. lungimea şi durata necesară pentru parcurgerea acestuia. nu prea lungi şi nu prea înclinate.) şi vor avea amenajate pe cât posibil în . ruine. prin optimizarea spa iului în general.5-4 m. fiind total protejate. Se recomandă ca fiecare potecă sau traseu să fie marcat printrun semn. care sunt interzise accesului publicului. este constituită din diverse suprafe e. Aceste suprafe e pot fi incluse în zona de primire sau în zona de plimbare. fiind eliminate tasarea solului. Traseele potecilor vor fi diferite. restaurant. Echipamentele pot fi de două tipuri: echipamente de bază. Suprafe ele rezervate protec iei stratului regenerativ pot avea mărimi de 2-3 ha şi vor fi împrejmuite şi prevăzute cu panouri explicative pentru informarea publicului larg. 6. care să permită pădurii să îndeplinească func iile recreative.

groapă sau container pentru gunoi etc. respectiv grupuri de arbuşti. în devia ie fa ă de drum (paralel cu drumul) şi alveolare (ce pot găzdui grupuri mici de autovehicule). WC-uri ecologice. Dimensionate la aceste spa ii vor fi prezente şi mici parcări. hanurilor sau chiar la liziera pădurii. Amenajările acestora trebuie să evite betonul sau asfaltul. diverse amenajări pentru jocul copiilor. fiind mult apreciate de vizitatori. pietrişul. dalele de piatră. masă cu scaune sau bănci. de 2-3 maşini. Locurile de parcare. fântâni sau alte surse de apă. De asemenea se pot realiza por iuni paralele ale traseului pentru călărie cu trasee destinate plimbării. vor evita pe cât posibil artificialul. terenuri ce au în componen a lor o suprafa ă înierbată pentru instalarea cortului. spa ioase şi capabile să absoarbă. dispuse în apropiere. pentru realizarea unui oarecare adăpost dar şi pentru crearea de intimitate între grupurile ce ocupă suprafe e învecinate.aceste puncte bănci. Aspectul şi materialele folosite nu vor contrasta cu ambientul. peluze pentru golf. ce au ocazia să urmărească cursele hipo. înierbările sau alternan a por iunilor dalate cu cele înierbate. în special pe latura vântului dominant. şi pot fi: terenuri de tenis. vatră din piatră pentru foc. În unele zone pot fi folosite pentru poteci şi por iuni de linii parcelare (somiere) sau de exploatare scurte. în cazul celor situate în apropierea campingurilor. Aceste terenuri se recomandă a fi prevăzute cu gard viu sau grupuri de arbuşti. Parcările vor fi încadrate sau se vor masca cu vegeta ie. Aici se încadrează micile terenuri necesare instalării a una sau două familii în vederea desfăşurării activită ilor specifice de picnic. pentru evitarea monotoniei traseelor rectilinii prea lungi. un număr cât mai mare de autovehicule. locuri de odihnă sau alte instala ii necesare efectuării de mici popasuri sau activită ilor de picnic. ce permit vizitatorilor o libertate totală in alegerea modului de petrecere a timpului liber. restaurantelor. Echipamentele pentru destindere şi odihnă pasivă sunt echipamente relativ simple. atunci când sunt repartizate corespunzător în interiorul pădurii. şi sunt obligatorii pentru limitarea circula iei automobilelor în pădure şi pentru diminuarea poluării cauzată de gazele de eşapament. coş de gunoi. . capătul drumului principal). parcările pot fi: în ciorchine. de amploarea investi iilor. Pistele pentru călărit vor avea trasee diferite fa ă de potecile destinate plimbărilor pe jos. sau pot fi mici. miniterenuri de fotbal. şi să se folosească materiale cu aspect natural. Parcările pot fi mari. Pe parcursul traseului vor fi amenajate obstacole specifice hipismului. de regulă sub diferite grupuri de arbori pentru a fi umbrite. legate printr-o re ea de itinerarii şi poteci multiple. Terenurile şi dispozitivele de joc sunt diverse. cabanelor. Este necesar ca parcările să fie uşor accesibile. camping. respectiv nisipul. Tot din această categorie de echipamente fac parte şi mici cabane sau chioşcuri dispersate. în pinten. pe ansamblu. loc pentru focul de tabără. ce vor oferi protec ie şi intimitate pentru grupurile de vizitatori cantonate în vecinătă ile parcărilor. pentru a absorbi cât mai multe autovehicule. formele regulate şi simetriile. parcările sau parcajele sunt dispuse în punctele cheie (cabană. După dispunere şi modul de aranjare a locurilor individuale. având o lă ime mai mare şi pantă cât mai mică. şi variază în func ie de microrelieful specific. vor fi marcate şi semnalizate mai ales locurile de intersec ie cu drumurile deschise circula iei auto sau cu potecile pentru plimbare.

protec ia ecosistemelor.18. cu aspect cât mai natural. Aceste arcuri vor fi împrejmuite cu gard solid din plasă de sârmă. având o înăl ime corespunzătoare. geologic. recreative şi turistice. cu por i şi căi de acces pentru personalul ce deserveşte această zonă. pentru a nu permite evadarea exemplarelor din specia respectivă. parcurile vor fi prevăzute cu locuri pentru adăpat şi hrănire. prevenirea şi excluderea oricărei forme de exploatare a resurselor naturale şi a folosin elor terenurilor. pedologic sau de altă natură.IUCN) Categorii de arii protejate: Rezerva ie ştiin ifică Parc Na ional Monument al naturii Rezerva ie naturală Parc Natural Rezerva ie a biosferei Zonă umedă de importan ă interna ională Sit natural al patrimoniului universal Arie specială de conservare Arie de protec ie specială avifaunistică 6. în care acestea să aibă senza ia de libertate şi în care animalele trebuie să evolueze cât mai normal. cuprinzând elemente naturale cu valoare deosebită sub aspectul fizico-geografic. Parcurile na ionale Parcul Na ional este o arie naturală protejată al cărui scop este protec ia si conservarea unor eşantioane reprezentative pentru spa iul biogeografic na ional. având un management bazat pe instrumente legale sau alte mijloace efective (defini ie Uniunea Interna ională pentru Conservarea Naturii . hidrologic. floristic.În categoria echipamentelor specializate intră miniparcurile de animale (miniparcuri zoo). De asemenea. oferind posibilitatea vizitării în scopuri ştiin ifice.1. a resurselor naturale şi a celor culturale asociate. Astfel spus. incompatibilă scopului atribuit. se urmăreşte ca teritoriul respectiv să fie men inut în forma sa naturală. faunistic. 6. speologic.18. Managementul parcului na ional asigură men inerea cadrului fizico-geografic în stare naturală. Arii protejate Aria protejată este o arie (zonă) terestră şi/sau marină special dedicată protec iei şi men inerii diversită ii biologice. conservarea resurselor genetice şi a diversită ii biologice în condi ii de stabilitate ecologică. educative. cu amenajări folosite la observarea acestor specii.The International Union for the Conservation of Nature . precum şi cu observatoare sau diferite amenajări necesare ac iunilor de observare pentru publicul larg. Miniparcurile zoo sunt mici complexe de arcuri în care sunt realizate copii reduse ale biotopurilor specifice diferitelor animale. . paleontologic. sau parcurile cu specii de vânat autohton.

conforme cu peisajul. specifice. se recomandă să existe o infrastructură bine pusă la punct de capacită i de cazare. beneficiind de o protec ie suplimentară. care grupează o serie de atrac ii turistice. . construc iile (case.unul sau mai multe ecosisteme nu au fost alterate de activită ile umane. remarcabile prin frumuse ea şi armonia peisajelor şi sunt constituite dintr-o natură autentic sălbatică. Cozia. activită ile de turism vor fi bine organizate.Valea Cernei. Retezat. . 6. . cultural şi recreativ. educativ.Hăşmaş. Mun ii Măcinului.vizitatorii sunt admişi în condi ii deosebite.zona exterioară. Ceahlău. dar pe suprafe e relativ mici sunt incluse şi peisaje transformate de om.2. cu flora şi fauna sa.să fie interzisă vânătoarea. zona rezerva iilor integrale. activită ile agricole sau cele pastorale se desfăşoară normal. unită ile geomorfologice şi biotopurile prezintă un interes deosebit sub raport ştiin ific. educativ şi recreativ. în ara noastră sunt constituite următoarele parcuri na ionale: Călimani. .18.Parcurile na ionale sunt teritorii relativ întinse în care: . neatinse de activită ile umane.să facă obiectul unor măsuri speciale de protec ie. care servesc recreării popula iei. Biotopurile remarcabile prin floră şi faună sunt transformate în rezerva ii integrale sau conduse. Condi iile care trebuie să fie îndeplinite de un parc na ional: . şi Semenic – Cheile Caraşului. Cheile Nerei .se prevăd măsuri speciale pentru eliminarea exploatărilor sau a altor activită i umane cu efecte distructive. . se pot desfăşura activită i artizanale sau ale industriei mici dar care să nu dăuneze mediului. . Sistematizarea unui parc na ional implică realizarea a trei zone: zona periferică (de preparc) în care sunt situate mici localită i şi în care ecosistemele sunt mult denaturate. vile. Domogled . muzee cu specific local. . hanuri sau locuin e izolate.sunt peisaje naturale de mare frumuse e. zona tampon ce îmbracă ultima şi cea mai importantă. Cheile Bicazului .teritoriul trebuie să fie întins şi să aibă în cea mai mare parte din suprafa ă peisaje naturale de o mare frumuse e. Rodna. vegeta ie. hoteluri.Beuşni a. Parcurile naturale Parcul natural este un teritoriu de o frumuse e aparte. floră şi faună intacte. elemente de etnografie si folclor. pescuitul şi exploatările forestiere sau de altă natură. în care se urmăreşte conservarea aspectului tipic al regiunii. în scop ştiin ific. În România este adoptată următoarea defini ie: „Parcul na ional cuprinde suprafe e de teren şi de ape ce păstrează nemodificat cadrul natural. . Sistematizarea parcurilor naturale implică crearea următoarelor zone: . fără a se prejudicia echilibrul natural Parcurile naturale sunt teritorii relativ întinse.speciile vegetale şi animale.să fie deschis turismului organizat. drumuri.să aibă forma ii geologice interesante. sate. destinate cercetării ştiin ifice. cabane) trebuie să se supună unor reguli estetice proprii. În prezent. . emise de stat sau de un organism instituit special în acest scop. recreării şi turismului”. expozi ii. respectiv fenomene naturale originale. Piatra Craiului.

speologice (tip s) şi zoologice (tip z). comunită i umane a căror existen ă este bazată pe valorificarea resurselor naturale pe principiul dezvoltării durabile şi armonioase. clasifică ariile protejate în 6 categorii: parcuri na ionale. în care scopul principal este cel de a conserva şi proteja biotopurile cu toate componentele sale. Rezerva iile naturale conduse sau dirijate fac obiectul unei protec ii speciale în ceea ce priveşte o anumită specie vegetală sau animală. în cadrul acestora nu se recoltează lemn sau alte produse. limnologice (tip l). 6. 9/1973.zona protejată este teritoriul ce cuprinde rezerva ii naturale integrale sau conduse. ecosisteme modificate sub influen a omului şi care pot fi readuse la starea naturală. paleontologice (tip p). Mărimea rezerva iilor biosferei este determinată de cerin ele de protec ie şi conservare eficientă a mediului natural şi a diversită ii biologice specifice sunt arii protejate care îmbină conservarea. se evită degradarea mediului prin orice mijloc. autovehiculele circulă doar pe anumite drumuri bine precizate. sunt admise activită i de vânătoare dar numai pentru ob inerea unei stări corespunzătoare de echilibru între pădure şi vânat. În rezerva iile forestiere este permisă exploatarea moderată astfel încât să nu fie alterat mediul.3. Rezerva iile biosferei formează o re ea mondiala pentru cercetarea si monitorizarea . . rezerva ii ştiin ifice.18. Vânători – Neam . se promovează regenerarea naturală. Nomenclatura din ara noastră. Rezerva iile biosferei sunt acele arii naturale protejate al căror scop este protec ia şi conservarea unor zone de habitat natural şi a diversită ii biologice specifice. După obiectiv rezerva iile naturale pot fi: rezerva ii naturale cu scop definit şi rezerva ii naturale cu caracter general.. Rezerva iile naturale sunt constituite din suprafe e de teren şi ape destinate conservării unor medii de via ă caracteristice. potecile vor fi bine marcate pentru turişti. mixte (tip m). zone umede cu comunită i biocenotice floristice şi faunistice unice. Rezerva iile biosferei se întind pe suprafe e mari şi cuprind un complex de ecosisteme terestre şi/sau acvatice. parcuri naturale (tratate în subcapitolele anterioare). Balta Mică a Brăilei. vegeta iei sau faunei. forestiere (tip f). şi nu au acces decât cei ce realizează observa ii şi studii. reprezentând ecosistemele majore ale globului si dezvoltarea durabila. nu se împuşcă. fapt ce implică interven ii dirijate în acest scop. ca parcuri naturale. servind ca model de dezvoltare pentru medii particulare. În ara noastră sunt constituite în prezent. solului. Acestea pot fi: botanice (tip b). conform Legii nr. geologice şi geomorfologice (tip g). Rezerva iile naturale integrale fac obiectul unei protec ii totale sau absolute. următoarele: Apuseni. Bucegi. rezerva ii naturale. Por ile de Fier. Rezerva iile Rezerva iile sunt teritorii judicios delimitate. cu peisaje armonioase naturale sau rezultate din amenajarea tradi ională a teritoriului. de importan ă deosebită din punct de vedere al forma iunilor geologice. lacuri şi cursuri de apă. Grădişte Muncelului – Cioclovina. Aceste rezerva ii nu sunt accesibile publicului. rezerva ii peisagistice şi monumente ale naturii.zona de calm şi linişte cuprinde păduri amenajate normal pentru produc ia de lemn şi pentru turism.

cursuri de apă. Monumentele naturii sunt asocia ii sau specii de plante şi animale rare sau pe cale de dispari ie. ştiin ifice sau peisagistice. Rezerva iile peisagistice sunt suprafe e de teren în care sunt cuprinse asocia ii floristice sau forme de relief de mare valoare estetică.ecologica si reprezintă zone pentru conştientizare. fenomene geologice unice (peşteri. . rezerva iilor naturale. cascade. Rezerva iile ştiin ifice sunt constituite din suprafe e de teren şi ape destinate cercetării ştiin ifice de specialitate şi conservării fondului genetic autohton. chei). arbori seculari. parcurilor naturale. care sunt situate în interiorul sau la exteriorul parcurilor na ionale. educa ie si instruire în domeniul mediului. locuri fosilifere.

1.fertilitatea solului.temperatura aerului. compozi ii.diversitatea foarte mare a ramurilor. Avantajele folosirii vegeta iei lemnoase În constituirea diferitelor unită i de spa iu verde. Avantajele folosirii vegeta iei lemnoase rezultă din: . . material care îşi schimbă volumul. 6. volume.textura şi profunzimea solului. care foarte fi liber (propriu speciei respective) sau geometric (când se aplică anumite tăieri pentru ob inerea diferitelor forme dorite).umiditatea atmosferică. Astfel trebuie avut în vedere: .factorii ecologici edafici: . . . .1.îndeplinirea într-o măsură mult mai mare a func iei sanitare. ce vor alcătui în final o unitate. . ruginiu.costul mai scăzut al materialului săditor şi al lucrărilor de între inere în timp. . speciile lemnoase (în principal arbori şi arbuşti.lumină. proiectantul de spa iu verde creează forme. 5 – 10% din suprafa a unită ii de spa iu verde.diversitatea foarte mare a nuan elor de verde (vara) şi a celor de galben. constituind în acelaşi timp şi liantul de armonizare al tuturor elementelor antropice. ALEGEREA SPECIILOR LEMNOASE PENTRU SPA II VERZI 6. în alegerea speciilor lemnoase este tocmai corelarea condi iilor locale cu cerin ele speciilor respective. . . . roşu sau maro (toamna) la speciile cu frunze căzătoare.maleabilitatea foarte mare a conturului plantelor lemnoase. Criterii de alegere a speciilor 6. comparativ cu speciile floricole sau cu cele de gazon.Cap. Prin acest material. culoarea. . . VI.regimul de umiditate din sol. Vegeta ia lemnoasă reprezintă „materialul principal de construc ie” al unui spa iu verde.cerin ele speciilor fa ă de: . Cerin ele ecologice ale speciilor lemnoase Cel mai important aspect care trebuie luat în calcul. mai rar liane) intră într-o propor ie de până la 70% (uneori chiar mai mult).factorii ecologici climatici: .2. florilor şi chiar a fructelor la anumite specii sau taxoni (inclusiv a texturii suprafe ei coroanei). pentru speciile floricole fiind alocate doar cca.vânt. frunzelor.2. textura şi forma pe parcursul unui an sau pe o perioadă mai mare de timp. .rezisten a mai mare a exemplarelor speciilor lemnoase la condi iile de mediu.

.con inutul de schelet. prevenirea şi combaterea dăunătorilor.oxizii de sulf: dioxidul şi trioxidul de sulf (determină apari ia de cloroze).expozi ie.troficitatea solului. .factori antropici: .fosforul şi compuşii săi (determină reducerea creşterilor. .oxidul de sulf. . cloroza esutului asimilator. În spa iile verzi periurbane ameliorarea acestor condi ii este foarte dificilă iar speciile vor fi alese astfel încât aceste condi ii să corespundă cât mai bine cerin elor ecologice ale speciilor. .altitudine.factori biotici: . . determinând în final uscarea arborilor şi arbuştilor).2.2.configura ia terenului. a produc iei de masă lemnoasă). dioxidul şi trioxidul de sulf. . .compuşi fluorura i (provoacă necroze pe frunze. (produc căderea acelor la răşinoase. Microsta iunile din zonele urbane sunt mai adăpostite datorită prezen ei unor clădiri ce diminuează intensitatea vântului sau care determină creşterea temperaturii aerului prin fenomene de radia ie. considerate cele mai rezistente).vegetali. ..pantă. Dintre aceştia : .factori geomorfologici: . etc.clorul şi compuşii săi (determină necroze la marginea frunzelor şi cloroze ale esutului foliar). .factori poluan i. Aceşti factori vor fi lua i în considerare în mod diferit în spa iile verzi urbane.animali. . . Astfel. Rezisten a plantelor lemnoase la noxe În no iunea de noxe intră to i agen ii abiotici cu ac iune dăunătoare asupra organismului uman. fa ă de cele periurbane. . fapt ce influen ează scăderea amplitudinilor termice zilnice sau anuale.compuşii fluorura i (provoacă necroze la nivelul frunzelor numite arsuri. .dioxidul de carbon (în cantită i mici este stimulator al fotosintezei. . plantele suculente fiind cele mai sensibile în compara ie cu speciile de conifere.smog-ul este un amestec gazos rezultat în urma unor reac ii de oxidare şi a proceselor fotochimice. fertilizare. se poate realiza o ameliorare a unor factori prin aplicarea diferitelor lucrări speciale: irigare. . dar peste un anumit prag are ac iune inhibitoare). numindu-se şi cea ă oxidantă. fiind întâlnit în atmosfera marilor oraşe şi a re elelor de drumuri intens circulate (smogul provoacă la plante necroze.monoxidul de carbon (apare ca urmare a arderilor incomplete sau prin disocierea CO2 la temperaturi înalte iar în doze mari ucide pe nesim ite animalele şi omul). dar şi asupra celui animal sau vegetal. . numite arsuri). 6. în spa iile verzi urbane ce au întindere mult mai mică decât cele periurbane şi în care utilită ile sunt mai facil de realizat.

arboretele cu consisten ă plină fa ă de cele brăcuite şi cele cu subarboret şi cu 2 – 3 plafoane fa ă de cele fără subarboret sau cele echiene. piracanta. Înăl imea exemplarelor Aceasta este importantă în alegerea.mascarea obiectivelor inestetice (hale industriale. din industria extractivă şi de prelucrare a materialelor de construc ii. stadiu de dezvoltare.). Pulberile acoperă ini ial păr ile aeriene ale plantelor determinând un aspect şi un colorit „deosebite”. .rezistente la bioxid de sulf – alunul. coacăzii. Acestea pot fi folosi singure sau în combina ie cu alte specii de talie mică sau chiar arbuşti de talie mare. zămoşi a de Siria. platanul. chiar un aspect de bronzare a frunzelor). leziuni la nivelul frunzelor sub formă de pete.ob inerea unor accente pe verticală în diferite compozi ii. reducerea creşterilor. . fabrici. bradul de Caucaz. condi iile de temperatură şi umiditatea aerului. prezen a necrozelor la nivelul frunzelor determinând diminuarea procesului de fotosinteză.foarte sensibile .aliniamente.pădurile de recreare.3. corcoduşul. industria metalurgică şi chimică.3.rezistente Exemple de specii: . In clasificarea speciilor se folosesc ca grade de sensibilitate: . În conceperea unei anumite compozi ii peisagistul trebuie să „vadă” în viitor cum vor arăta. . Clasificarea plantelor lemnoase în func ie de sensibilitatea acestora fa ă de agen ii poluan i trebuie realizată inându-se cont de specie.2. fenotip. frasinul.umbrirea clădirilor. . propor ia poluantului în atmosferă etc. fiind o caracteristică ce se realizează în timp şi care nu întotdeauna poate fi corectată. .rezistente la plumb – pinul silvestru. La alegerea speciilor se recomandă să se aibă în vedere interac iunea grad de poluare . Particularită ile biologice ale speciilor 6. Speciile de talie înaltă sunt recomandate pentru: . 6. subspecie. fenomen înso it mai târziu de nanism şi cloroze. cum se integrează în respectiva compozi ie. .sensibile . ecotip. .unită ile de spa iu verde urbane de întindere mare.praful rezultă din întreprinderile industriale.pigmentări. intervalul din sezonul de vegeta ie în care ac ionează poluantul respectiv.2. etc.condi ii de mediu – specie. .rezistente la fluor – mesteacănul. În concluzie rezisten ă mai mare o au speciile de foioase comparativ cu cele de răşinoase.1.mijlociu rezistente . tuia. . dar mai ales în combinarea şi amplasarea speciilor. arboretele tinere fa ă de cele mature. ce talie vor avea exemplarele respective. din arderea combustibililor solizi şi lichizi.

a prafului. Forma coroanei se remarcă uşor în orice anotimp şi influen ează starea psihică a privitorului. . tabelul 1 Exemple de forme de coroană la diferite specii lemnoase Forma coroanei Specia (taxonul) Thuja orientalis. Thuja occidentalis var.arbuşti. ovală. cu numeroase tulpini lemnoase ramificate de la bază. Pinus strobus. speciile lemnoase volubile. Larix decidua. Picea abies. arbuşti pitici. speciile cu înăl imi sub 7 m. a III-a . obovoidă. Arbuştii aduc diversitate în unitatea compozi iei fiind foarte aprecia i pentru efectul decorativ deosebit.7 – 15 m. Populus nigra cv. Berberis thumbergi. la care tulpinile pot avea lungimi de la 1-2 m până la 10-20 m şi chiar mai mult. . Juniperus hibernica.Speciile de talie mică şi arbuştii sunt recomanda i pentru: . sferică. Populus simonii.peste 25 m. la care se urmăreşte umbrirea trotuarelor destinate circula iei pietonale. Conven ional speciile lemnoase se împart în 3 categorii: .realizarea gardurilor vii. agă ătoare sau chiar târâtoare.zonele verzi de mici dimensiuni. care pot fi: arbuşti înal i cu înăl imea între 2-7m. Abies alba. Astfel.arbori de mărimea I . columnară conică (piramidală) globulară (sferică) . Acer pseudoplatanus. De exemplu. mai mici de 1m.3.liane. arbuşti mijlocii 1 – 2m. . a II-a .15 – 25 m. . în jurul stadioanelor sau în lungul unei şosele se vor prefera speciile cu coroană columnară sau conică. italica. iar pe o alee cu bănci specii cu coroană sferică sau tabulară.în lungul arterelor. etc. Forma şi desimea coroanei Coroana arborilor se încadrează mai mult sau mai pu in într-o formă geometrică după raportul dintre înăl ime şi diametru. se deosebesc tipul de coroană: cilindrică. În tabelul nr. fastigiata. precum şi re inerea gazelor de eşapament. 1 sunt date câteva exemple de specii având coroane de diferite forme.. 6.2. a boschetelor.2. Prunus mahaleb. Morus alba. conică. pentru creşterea în general rapidă şi pentru capacitatea de a înflori la vârste mici. tabulară. că ărătoare. şi cea având contur sinuos.

mesteacăn.2. Populus tremula. a apari iei diferitelor gelivuri sau alte cauze. larice. Salix babilonica. . Există însă şi numeroase specii sau anumite exemplare la care forma este modificată datorită numeroaselor bifurca ii de la bază (de la o oarecare înăl ime) a torsionării trunchiului (castanul porcesc). Juniperus horizontalis. După desimea ramurilor şi bogă ia frunzişului (formă. Fagus sylvatica. cireş păsăresc. dud negru. dar la unele specii chiar cu o conicitate pronun ată la bază. Juniperus communis ssp. a prafului şi a vântului. mai ales în regiunea de câmpie şi coline. frasin. salcie căprească. forma „pendula” la diferite specii precum: fag. Forma trunchiului şi culoarea scoar ei Trunchiul speciilor arborescente este în general drept. Cerasus avium.3. .aliniamentele stradale din localită ile din regiunea de munte. mărime şi dispunerea frunzelor) se deosebesc specii ce au coroană transparentă şi specii ce au coroană densă. Tilia cordata.3. varietatea „Globosa” la diferite specii. Speciile cu coroană densă se folosesc pentru: . 6. pentru crearea de arborete multietajate sau pentru facilitarea instalării unui covor ierbaceu corespunzător activită ilor de picnic. având un aspect mai mult sau mai pu in cilindric.lângă anumite clădiri care nu trebuie mascate.zona de primire a pădurilor de recreare. Robinia pseudoacacia var. caragană.mascarea obiectelor inestetice. Cotoneaster horizontalis. Pinus nigra. umbraculifera Carpinus betulus. Această caracteristică are rol important în cadrul compozi iei mai ales în dirijarea efectelor de lumină – umbră. Betula pendula. Specii cu coroană transparentă sunt folosite pentru: .pentru crearea fundalurilor necesare altor compozi ii . ulm de munte.la echilibrarea volumelor clădirilor învecinate.aliniamentele stradale. . dar lângă care este necesară existen a unor exemplare lemnoase. . pentru protec ie împotriva radia iei solare. Juniperus sabina. . Ulmus minor. nana.tabulară ovoidă pletoasă târâtoare Sorbus aucuparia. Pinus sylvestris.

salcâm) simbolizează fragilitatea iar cele cu ramuri groase (stejar. Forma şi dimensiunile ramurilor influen ează starea psihică a omului. mărimea şi culoarea acestora. Speciile cu tulpini că ărătoare. pentru intensificarea expresivită ii clădirii. Chamaecyparis lawsoniana var. astfel sângerul (Cornus sanguinea) sau cornul american (Cornus stolonifera) au lujerii colora i în nuan e de roşu. Scoar ă negricioasă prezintă aninului negru (Alnus glutinosa). agă ătoare sau volubile se folosesc pentru completarea liniilor şi formelor rigide ale construc iilor.2. mărimea şi culoarea frunzelor Frunzele arborilor şi arbuştilor variază foarte mult în ceea ce priveşte forma. Ramuri pot fi drepte. pentru eliminarea monotoniei pere ilor sau pentru crearea intimită ii într-un balcon sau chioşc. platan. Forma. mici sau mari. Dispunerea variată a ramurilor imprimă o notă pitorească peisajului. pot fi sinuoase. astfel specii cu ramuri sub iri (mesteacăn. Lujerii pot avea cele mai diferite culori. Trunchiurile. Forma şi dispunerea ramurilor Dispunerea ramurilor depinde de specie sau chiar de forma ornamentala a acesteia şi în general este în func ie de afinitatea speciei în general fa ă de factorul lumină. de la albul pronun at al trunchiurilor de mesteacăn.Sunt specii cu tulpini oblice sau orizontale. peluze. ovoidă. scoar ă cenuşie o întâlnim la fag (Fagus sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus). fie pendentă. sau chiar târâtoare. etc. Speciile de lumină au ramurile îndreptate spre vârful tulpinii. cu limbul de forme şi mărimi diferite: cordată. 6. paltin. ca la salcia crea ă (Salix matsudana f. tortuosa) sau pot fi geniculate. obovată. Tulpinile torsionate ale unor astfel de specii vor atrage întotdeauna privirile.2. eliptică etc. la marea majoritate a speciilor.3. Unele specii au frunze simple sau compuse. imprimă un sentiment de linişte. acestea din urmă fiind folosite pe taluzuri. 6. o scoar ă brun violacee lucitoare cireşul păsăresc (Cerasus avium). Speciile care prezintă o pozi ie uniformă a ramurilor. unele specii au ramurile de ordinal I şi II orientate aproape orizontal iar altele au ramurile pendente (speciile cu port plângător) precum: Betula pendula. tortuosa) sau cornul cre (Corylus avelana f. la cenuşiu gălbuiul al ritidomului de platan (plăci mari).5. romboidală. lanceolată. fie verticală. imprimând anumite sentimente. castan) sugerează puterea. sau de la albul-cenuşiu al trunchiului de plop alb la scoar a roşiatic-cărămizie a pinului comun. pendula. fie orizontală. mai ales în sezonul rece când lipsesc frunzele. pentru a accentua intrările sau anumite puncte. Culoarea scoar ei variază în limite destul de largi. prin forma şi culoarea lor se pot profila pe diferite fundaluri formate din specii cu frunze sempervirescente sau care au trunchiuri contrastante. ar arul american (Acer negundo) are lujerii violet-bruma i sau salcia plângătoare (Salix babilonica) care are lujeri galbeni.4. . Salix babilonica.3. ca la tei (Tilia cordata) sau ulm de munte (Ulmus glabra). sau pentru încadrarea stâncilor mai mari.

arborele pagodelor (Gyngko biloba) de la verde la galben auriu (toamna). tabelul 2 Culori şi nuan e ale frunzelor la diferi i taxoni lemnoşi Culori şi nuan e ale frunzelor verde deschis specia (taxonul) Larix decidua. Foleolele unor frunze compuse pot fi mici (Sophora sp. „Aurea” Chamaecyparis lawsoniana var. argintea. Robinia pseudoacacia Pinus banksiana. Dar există numeroase specii la care culoarea variază de la verde crud. Acer negundo. verde gălbui-galben auriu verde argintiu–verde cenuşiu alb tomentos. până la verde intens (vara). Carpinus betulus. şi la galben-portocaliu-roşu (toamna). cenuşiu argintiu verde albăstrui brumat . Speciile cu frunze mici. Gleditsia sp. Sorbus aria. „Golden” Magnolia kobus Abies concolor. „Aurea” Thuja orientalis f. alb argintiu. Eleagnus angustifolia. cu o formă deosebită a limbului sau care au marginea sinuată sau laciniată se recomandă a fi plantate în prim plan.. Pyrus elaeagrifolia. galben sau chiar roz şi roşu. precum cele ale speciilor: Acer negundo. Hippophae rhamnoides. la galben–roşu ruginiu (toamna). Tilia tomentosa Juniperus sabina. Thuja occidentalis f. cireşul (Prunus avium) variază de la verde crud. ca în cazul mesteacănului. 2 sunt prezentate cele mai frecvente culori şi nuan e. Aesculus sp. Euonymus europaeus.. Hedera helix. Ligustrum ovalifolius.. aninul alb (Alnus incana) de la verde crud la verde închid şi în final la negru (toamna târziu).. la care verdele se combină cu alb. pentru ca apoi să redevină verde (primăvara). Speciile cu frunze mari. Populus alba Picea pungens var.). luminos (primăvara). compuse. pu in incizată dau adânc incizată. ienuperii) sau la care variază cel mult nuan a de verde (verde crud – verde închis) aşa cum este cazul speciilor de răşinoase. precum şi diferite exemple de taxoni. la verde închis. Juglans sp. biota. mahonia (Mahonia aquifolium) de la verde deschis la verde închis (toamna) şi roşu grena (iarna).Marginea limbului poate fi întreagă. În tabelul nr. Există şi numeroase varietă i sau forme (taxoni) cu frunze variegate. de culori închise se recomandă a fi plantate în planul îndepărtat. Astfel. Nu trebuie neglijată nici armonia între culoarea tulpinii şi cea a frunzelor.) sau mari (Ailanthus sp. ce are scoar a albă şi frunzele de culoare verde deschis. Robinia sp. Există specii la care culoarea nu variază prea mult de la un sezon la altul (tuia.

Pinus strobus Abies alba. Ligustrum vulgare albă . rubrum 6. Pinus excelsior. Pseudotsuga glauca.3. Prunus avium.6. Picea abies. Phyladelphus coronarius. Forma şi culoarea florilor. Catalpa bignonioides. 3 sunt prezentate culorile florilor unor specii lemnoase. Hibiscus syriacus. Gama de culori ale florilor este destul de variată..verde închis roşu. Acer platanoides var. purpurea. Juglans regia Fagus sylvatica var. pissardii. Syringa x. Buxus sempervirens. Acer paltanoides var. Deutzia scabra. perioada de înflorire Pentru foarte multe specii arbustive dar şi arborescente. Prunus cerasifera var. Berberis vulgaris var. purpurea. forma. Robinia pseudoacacia.. atropurpurea. În tabelul nr. culoarea florilor şi perioada de înflorire constituie criteriul principal în alegerea acestora. Corylus maxima var. Magnolia kobus. Pyrus sp. hybrida. purpuriu Picea pungens var. glauca.2. Spiraea x. Pinus cembra. crem sau galbene. Alnus glutinosa. niedzwetzyana. Crataegus sp. vanhouttei. Aesculus hyppocastanum. Hedera helix. fiind totuşi mai frecvente speciile cu flori albe. tabelul 3 Culori ale florilor la diferite specii lemnoase Culoarea florilor specia (taxonul) Aesculus hyppocastanum. purpurea. Malus pumilla var. Taxus baccata. Sophora japonica.

Chaenomeles japonica. acoperind o gamă fantastică a nuan elor. Forsythia suspensa. Phellodendron amurense Spiraea japonica. trandafirul albastru fiind visul din totdeauna al cultivatorilor de trandafiri. Magnolia x. Forsythia sp. Amorpha fruticosa. Cornus mas. primăvara timpuriu primăvara . Kerria japonica. Chaenomeles japonica. Dintre toate speciile lemnoase. carnea. Tamarix ramosissima. Diervilla florida. Laburnum anagyroides. Malus floribunda Hedera helix. Colutea arborescens. în general aceasta se desfăşoară primăvara şi vara. prezintă cea mai mare varietate a culorii şi formei florilor. Prunus persica. Diervilla florida. exceptând albastrul pur. Buddleia davidi. Laburnum anagyroides. Cornus mas. Syringa vulgaris. Prunus cerasifera var. Cotinus coggygria. Perioada de înflorire este proprie fiecărei specii. Spiraea salicifolia.. pu ine specii făcând excep ie de la regulă. tabelul 4 Perioada de înflorire a diferitelor specii lemnoase perioada specia (taxonul) Daphne mezereum. Prunus armeniaca. Hibiscus syriacus. Magnolia stellata. cu siguran ă că speciile genului Rosa.galbenă roşie verde roză-liliachie Caragana arborescens. Liriodendron tulipifera Aesculus x. Hybiscus syriacus. Magnolia kobus. pissardi.. cu toate varietă ile şi soiurile sale. soulangeana Prunus sp.

Hibiscus syriacus. Syringa vulgaris. Culoarea fructelor. sau în mod obişnuit de dimensiuni mai mici şi grupate în număr mare în inflorescen e. Sophora japonica. Spiraea japonica. mărimea şi culoarea lor la întregirea efectului decorativ al unei specii lemnoase. Exemplarele cu inflorescen ă erecte. Colutea arborescens roşie albă . neliniştit. contribuind prin forma. Inflorescen ele sferice. floreplena) sau tabulare (Sambucus nigra) au un caracter conservant. tabelul 5 Culoarea fructelor diferitelor specii lemnoase Culoarea fructelor sau a corpurilor de fructifica ie specia (taxonul) Taxus baccata. Pyracantha coccinea Symphoricarpus albus. Rosa canina. glicină. iritant. lemn câinesc. Rhus typhina. Eleagnus angustifolia Hedera helix Florile speciilor lemnoase pot fi mari şi solitare. mari (Viburnum opulus var. Cotoneaster horizontalis. Forma şi culoarea fructelor Fructele au de cele mai multe ori o perioadă de prezen ă pe ramuri mai mare decât cea a florilor.vara toamna Mahonia aquifolium. Sambucus racemosa.2. pseudobace) este variată de la specie la specie.7. Speciile cu florile în inflorescen ă au un caracter major. când frunzele şi florile celor mai multe specii au dispărut de mult. atribuind ambientului un aspect dispersat.3. amorfă) constituie un factor stimulator. Berberis vulgaris. sau în cadrul speciei de la varietate la varietate. a anexelor cărnoase ale semin elor (arilul la Taxus baccata) sau a corpurilor de fructifica ie (conuri. Ptelea trifoliata. Liriodendron tulipifera. budleia.. mălin) calmează şi relaxează. în sezonul estival sau autumnal. Speciile cu inflorescen e pendente (salcâm galben. Crataegus monogyna. ca lumânările (castan porcesc. Spiraea salicifolia. dar mai ales în perioada hibernală. Kerria japonica Aesculus sp. 6. Viburnum opulus.

De exemplu. pentru instalarea vegeta iei lemnoase într-un anumit spa iu verde şi realizarea cât mai rapidă a efectului decorativ specific vegeta iei lemnoase se preferă ca primă solu ie plantarea speciilor cu o creştere rapidă în primii ani: plopul. iar plopii. dar care este compensată prin efectul decorativ deosebit pe care îl pot realiza. răşinoasele şi cimişirul având în general o rapiditate mică de creştere. Prunus spinosa. salcâmul. probabile pentru perioade de 5. Catalpa bignonioides. Abies alba. pentru a nu se stânjeni în dezvoltare şi chiar elimina unele pe altele. Picea abies. teiul în loc de 300 – 400 ani în condi ii normale. ob inându-se în acest fel efectul de contrast deosebit al culorii fructelor pe zăpadă. sălciile şi unele liane o rapiditate mare de creştere. Viburnum lantana. Thuja occidentalis. Specii cu ritm de creştere diferit nu se cultivă în amestec intim. Platanus sp. mai ales cu tehnica de ultimă genera ie. 10. Fraxinus excelsior. Ambientul (noxe. ci separat. diferi i arbuşti. Ligustrum vulgare.neagră maroniu-roşcată albastră brumată Cornus sanguinea. unii poluan i din aer sau din sol. temperaturile) determină scurtarea duratei de via ă a multor specii lemnoase.8. Cotoneaster nigra. precum cimişirul şi tisa. Dar se recomandă ca întotdeauna să se combine speciile cu creştere rapidă cu cele cu creştere înceată sau la care creşterea se activează mult mai târziu (după 20-30 ani) precum bradul sau stejarul. 6. 20. mesteacănul. Lonicera nigra. calitatea terenului. În ceea ce priveşte longevitatea speciilor. Pentru eviden ierea schimbărilor produse în timp se recomandă realizarea profilelor în plan vertical. se preferă a fi plantate specii cât mai longevive. 40 ani de la plantare. Gleditsia triacanthos. Robinia pseudoacacia. 100 – 150 ani în parcuri şi grădini şi 250 – 300 ani în condi iile normale din ecosistemele naturale. Există şi specii cu creştere foarte înceată. Mahonia aquifolium Unele specii îşi păstrează fructele pe ramuri până iarna târziu sau chiar primăvara.3. Mahonia aquifolium. De obicei. în cazul spa iilor verzi urbane rezistă doar 100 – 150 ani. frasinul trăieşte 50 – 60 ani în aliniamentele de pe marginea drumurilor.2. Rapiditatea de creştere şi longevitatea Rapiditatea de creştere variază de la o specie la alta. deoarece cele mai pu in longevive trebuie înlocuite la intervale de timp mai reduse în compara ie cu primele. .

Exemplarele lemnoase. coloritul fructelor). DISPUNEREA ŞI INSTALAREA SPECIILOR LEMNOASE 7. ce realizează o impresie artistică puternică (flori. În anumite situa ii dispunerea exemplarelor poate fi realizată şi neuniform. sau duc la costuri suplimentare. Arborii solitari se amplasează pe peluze. Exemplarele folosite grupat pot fi dispuse în: rânduri. în puncte liniştite. coroană sau habitus să se amplaseze la o distan ă de peste trei ori mai mare decât înăl imea privitorului. Alternarea exemplarelor a două specii cu habitusuri diferite prezintă o varietate pronun ată care poate fi folosită de la caz la caz. determină efectul decorativ şi cel sanitar pe care-l urmăreşte arhitectul peisagist. frunze. Se recomandă ca speciile decorative prin frunze. pot fi folosite solitar sau grupat.1. dispuse la distan e egale între exemplare (ritm simplu). care nu se regăsesc în efectul ob inut. masive. fără agita ie. garduri vii. sub diferite moduri. pâlcuri. lângă clădiri. . la marginea unor masive forestiere folosite ca fundal. flori sau fructe să se amplaseze la o distan ă de maximum două ori mai mare decât înăl imea unui om. grupuri. sau chiar la intrarea într-un spa iu verde. ASOCIEREA. Cu ajutorul exemplarelor solitare se poate închide o perspectivă sau se pot întrerupe liniile arhitecturale rigide ale unei clădiri. De multe ori asocierea şi dispunerea necorespunzătoare a speciilor reduc considerabil şansele atingerii func iilor zonei verzi sau a compozi iei respective. VII. Alegerea speciei este determinată şi de distan a de la care este privit arborele respectiv. Asocierea şi dispunerea speciilor Modul cum sunt asociate (combinate) speciile şi modul cum sunt amplasate exemplarele unele fa ă de altele.Cap. labirinturi. Ca exemplarele izolate (solitare) se folosesc specii arbustive sau arborescente deosebit de atrăgătoare prin anumite caractere biologice. fie ele arborescente sau arbustive. iar cele decorative prin trunchi. boschete. curtine. Rândul de arbori este constituit de obicei din exemplare dintr-o singură specie.

. sau pot fi cu garduri vii cu exemplarele având coroana dirijată. sistemul Cossonet). tunse (profil geometric) respectiv paralelipiped. După înăl ime. (gard belgian. foarte înalte cu h > 3 m. de regulă bine între inute şi amenajate. Garduri vii sunt planta ii din specii arbustive sau arborescente dispuse pe unul. mai rar două sau chiar trei. Labirintul este constituit dintr-o re ea de curtine. Ca regulă generală. ce are amenajate numeroase poteci. trunchi de piramidă. După profil gardurile vii pot fi: netunse (profil liber). . mici cu h = 0. pe un contur drept sau sinuos. două sau trei rânduri. şi chiar diferite dotări cu scop distractiv.Curtina este o planta ie dispusă pe un singur rând. în aceste ultime cazuri. se aleg specii ce au creşteri şi comportament similare sau apropiate. înalte cu h = 1 – 3 m. cu exemplare foarte apropiate. gardurile vii pot fi: foarte mici (borduri) h < 0.5 – 1 m.5 m. ob inându-se în final un perete verde. curtinele care intră în componen a unui labirint sunt între inute periodic prin tundere. constituită dintr-o singură specie arborescentă sau arbustivă. formate dintr-o specie.

care să constituie fondul principal. nefiind indicată omogenitatea vârstelor şi înăl imilor dintr-un grup. ce le eviden iază pe primele. solu ie destul de controversată. de apărare împotriva vântului dominant. cele cu frunziş mai închis vor avea un contur mai evident. . de mascare. Pe lângă ob inerea înviorării peisajului. Grupurile de arbori şi arbuşti sunt folosite în scop decorativ. Astfel. de preferat o specie locală. grupurile formate din exemplare cu coroană sferică.garduri vii pentru protejare. Ca regulă se adoptă solu ia plasării într-o compozi ie a speciilor cu frunze mai deschise la culoare în fa a speciilor cu frunze mai închise la culoare. mai deschis la culoare. şi coroană bogată. iar privirile vor fi atrase de speciile ce constituie fundalul. Un alt efect deosebit se ob ine prin combinarea în acelaşi grup a exemplarelor de înăl imi şi vârste diferite. la combinarea răşinoaselor cu foioaselor în cadrul grupurilor trebuie avut în vedere ritmul de creştere al speciilor alese şi distan a la care sunt dispuse exemplarele unele fa ă de altele. . Un efect deosebit în realizarea grupurilor se ob ine prin plasarea diferitelor grupuri de foioase în planurile apropiate privitorului. . folosite frecvent pentru estomparea efectului vizual negativ al diferitelor vecinătă i indezirabile. în care sunt prezente multe bănci. îl reprezintă faptul că exemplarele bătrâne sau debilitate din diferite cauze pot fi înlocuite fără a fi sesizată lipsa lor. protec ie şi linişte. fiind recomandate în zonele destinate odihnei pasive. cele formate din specii cu port piramidal sau conic dau impresia de stabilitate şi de înăl ime. formate din specii arbustive cu ghimpi şi spini.După scop gardurile vii pot fi: . tabulară sau umbrelată inspiră sentimente de calm. În cazul plasării inverse a speciilor. astfel încât culoarea celor din fa ă este mai evidentă. constituite din specii arbustive şi specii arborescente cu înăl imi diferite şi ramificare bogată de la nivelul solului. pentru a se evita stânjenirea şi chiar eliminarea unor specii de către altele. La asocierea arborilor şi arbuştilor într-un grup se ine cont şi de influen a psihică a formei coroanei asupra vizitatorului. sanitar. folosite ca garduri de limită. ob inându-se în acest fel unitatea în diversitatea compozi iei. de izolare vizuală şi fonică. cu un aparat foliar bogat. şi cu o capacitate puternică de lăstărire. astfel după unii autori prin asocierea acestor două categorii de specii s-ar ob ine un contrast neplăcut. grupurile compacte de arbori şi arbuşti imprimă ordine.garduri vii decorative. după al ii s-ar ob ine o notă de veselie prin verdele crud sau verdele deschis al foioaselor în verdele trist şi monoton al răşinoaselor. cu condi ia ca în fiecare sector al spa iului verde respectiv să predomine o anumită specie. şi folosirea răşinoaselor în planurile din profunzime pentru a crea acel fundal închis la culoare. În orice caz. acestea fiind folosite în spa iile verzi de interes public. Grupurile de arbori şi arbuşti pot fi constituite din una sau mai multe specii. pentru eviden ierea unui anumit punct compozi ional sau pentru realizarea legăturii dintre două masive. un alt mare avantaj al acestor tipuri de grupuri. dar se recomandă ca acestea să fie alcătuite din maxim două-trei specii. solemnitate şi hotărâre. constituite din specii arbustive cu flori şi fructe remarcabile prin frumuse e sau prin efectul vizual. iar gruparea exemplarelor lemnoase să se realizeze astfel încât să dea impresia de natural. pentru limitarea accesului animalelor în diferite zone sau chiar a oamenilor. Se poate adopta şi varianta unei diversită i mari de specii. În realizarea acestor grupuri se poate adopta şi solu ia combinării speciilor de răşinoase cu cele de foioase.garduri vii de camuflare sau de mascare. sau din specii cu lujeri sub iri şi numeroşi.

dispuşi inelar. tot acest ansamblu fiind situat pe o suprafa ă largă de gazon bine îngrijit. urmate de jur împrejur de exemplare arbustive de talie mare. se poate adopta solu ia plantării în jurul acesteia a unor grupuri de arbori de talie mică sau mijlocie. pentru mascarea acestora. . În cazul clădirilor monumentale.Grupurile formate din exemplare dispuse liber inspiră sentimente de veselie. şi dispunerea acestora după diferite forme geometrice neregulate precum triunghi. Un grup cu un efect deosebit se poate ob ine prin folosirea în centrul acestuia a exemplarelor arborescente. destinat odihnei pasive. Ca număr se recomandă adoptarea unui număr impar de exemplare. În cazul grupurilor formate doar din două exemplare. pentru eviden ierea liniilor arhitecturale şi a dimensiunilor impunătoare. existând în apropiere şi un luciu de apă. incertitudine sau de eliberare iar cele formate din specii cu port columnar pot fi folosite cu succes la col urile clădirilor cu linii rigide şi monotone. acestea trebuie să fie echilibrate ca înăl ime iar în cazul diferen ei de înăl ime se poate realiza echilibrarea la nivelul volumului. Boschetul reprezintă o variantă a grupului. apoi de cele de talie mică. în scopul ob inerii unui spa iu liniştit. pozi ionându-se exemplarul sau exemplarele cele mai înalte în zona centrului de greutate şi cele mai mici spre col urile formei geometrice respective. reprezentând o grupare densă de arbori şi arbuşti. patrulater sau pentagon. lângă care să existe grupuri de flori perene.

statuie. iar în interior numeroase bănci. creându-se o stare de calma atmosferic. pentru realizarea protec iei zonei verzi respective. fântână arteziană). pentru ob inerea de arborete amestecate şi multietajate. adaptate condi iilor locale. Aceste pâlcuri se amplasează în func ie de circula ia vizitatorilor şi orientarea fa ă de lumină. iar iluminarea laterală avantajând pâlcurile alcătuite din specii cu frunziş mai deschis la culoare (plopul. La marginea masivului sau în luminişuri se pot folosi şi specii decorative.care să confere vizitatorilor ce sta ionează. de regulă dispuse circular. sau pentru realizarea unei cât mai bune izolări fonice a spa iului verde respectiv. urmate la exterior de 1-2 rânduri circulare de exemplare arbustive dispuse în ordine descrescătoare a înăl imii. mesteacăn. pinul silvestru). Pâlcul reprezintă un grup mai numeros de arbori sau arbuşti. pentru închiderea pe verticală a marginii boschetului. În spa iile verzi urbane (grădini. La constituirea masivelor se recomandă folosirea de specii variate. Speciile lemnoase se dispun pe 1-2 rânduri circulare concentrice. protec ie împotriva soarelui şi vântului. Masivul este un arboret mai mult sau mai pu in compact. dârmox). specii rezistente la vânt. la tasarea şi în elenirea . Masivul poate avea un profil vertical şi orizontal geometric sau liber. Un boschet prezintă 2-3. format dintr-una sau mai multe specii arborescente şi arbustive. pentru mascarea limitelor. cu scopul realizării func iei estetice cât mai bine şi nu numai. cimişir. în centrul acestuia putând exista un element arhitectural (monument. lemnul câinesc. constituit dintr-una sau mai multe specii. pinul strob. parcuri) masivele se situează spre periferie. în mod excep ional 4 intrări. iluminarea din spate avantajând speciile cu frunziş închis (molid.

cu fructe şi port interesante.2. de la scoaterea din teren şi până la plantare.2. 7. Instalarea vegeta iei lemnoase 7. dimensiunile şi calitatea materialului de plantat Vârsta. se folosesc puie i de talie mică. În func ie de speciile întâlnite în masive. puie ii cu rădăcini protejate. cu înflorire abundentă. Masivele transparente sunt cele lipsite de subarboret şi în care privirea poate pătrunde în adâncime. Arbuştii pot fi distribui i neuniform astfel încât să se realizeze densită i diferite la nivelul ochiului privitorului. în acest caz balul fiind înghe at.solului. pentru evitarea pagubelor provocate de către diverse utilaje. Dacă se urmăreşte plantarea în spa iile mari. Perioada şi epoca de plantare În spa iile verzi urbane şi periurbane se recomandă ca vegeta ia lemnoasă să se instaleze după trasarea căilor de circula ie şi după terminarea executării unor construc ii. înso i i de 1 tutore. Vârsta. a grădinilor botanice sau a altor unită i de spa iu verde se folosesc exemplare de talie mare. urmată de toamnă.1. iar privirea să fie dirijată spre anumite perspective. după care se transportă la locul definitiv în groapa pregătită în prealabil. largi. Astfel.2. care limitează priveliştea şi perspectiva. Astfel pentru aliniamentele stradale. . creându-se impresia de monumentalitate. dar în func ie de tipul de material săditor variază şi epoca de plantare. dar şi acolo unde se doreşte realizarea de completări dar nu cu efect imediat ci în perspectivă. Totuşi. şi care să introducă varietate în monotonia exemplarelor din masiv. imediat după dezghe ul solului. şi în acest caz perioada optimă de plantare rămâne primăvara. cu condi ia ca balotul de pământ să fie men inut tot timpul umed. Acest STAS cuprinde 4 clase: calitatea F – excep ională. ale căror dimensiuni şi vârste trebuie să corespundă standardelor (respectiv stasului 5971/1992 privind puie ii de arbori şi arbuşti de talie mare). dimensiunile şi calitatea materialului de plantat se adoptă în func ie de categoria spa iului verde şi de scopul urmărit prin instalarea vegeta iei. a II-a şi a III-a.2. la care sunt date înăl imea (cm) şi diametrul la colet (cm). epoca de plantare se recomandă a fi primăvara. crescu i în containere sau care sunt scoşi cu balot de pământ primăvara sau de cu toamnă se pot planta în tot parcursul sezonului de vegeta ie. acestea pot fi transparente sau opace. 7. puie ii cu rădăcini nude se recomandă a fi planta i primăvara timpuriu şi chiar toamna. Uneori puie ii cu balot se sapă toamna târziu şi se lasă în aşteptare până se produce înghe ul solului. sau dimpotrivă să limiteze (oprească) privirea spre alte zone. se evită ambalarea. Şi dimensiunile acestor puie i sunt date tot în STAS-uri. Masivele opace sunt constituite atât din specii de arbori dispuse în unul sau mai multe etaje dar şi din specii arbustive cu o densitate semnificativă. În general. înfiin area scuarurilor. unde se doreşte realizarea unui masiv. a I-a.

se tasează uşor şi se udă abundent. pe tulpină deasupra coletului.plantarea se realizează în gropi ce depăşesc cu 20 cm dimensiunile balului de pământ.30 (0.60 (0. Ca dimensiuni pentru materialul de plantat se recomandă: .40) m pentru puie ii de talie mică. Se asigură stabilitatea fie cu un tutore sau cu ajutorul cablurilor ce se prind de arbore cu manşon de cauciuc sau burete elastic şi de 3 ăruşi bătu i în pământ. cu o coroană uniform dezvoltată.0.0 m pentru puie i mai mari de 10 ani şi plopi. şan ul va avea lă imea de 4050 cm şi adâncimea 80-100 cm (se va încerca păstrarea a cât mai multe rădăcini). .0.6) m adâncime în care se aşează puie ii şi se acoperă cu pământ până la 2-3 cm deasupra coletului.0 x 1. cu cât plantarea acestora se realizează mai aproape de mustul zăpezii cu atât şansele de prindere sunt mai mari.80 x 0. situate în locurile accesibile macaralei. iar înăl imea 8-10 m. greută ii şi aten iei deosebite ce o implică. De asemenea este necesară prezen a unei macarale pentru a ridica şi coborî arborele. Pentru gardurile vii se execută şan uri de 0. . camionului.1.5 (0. sunt necesare mai multe opera iuni: . cu sistemul radicular mai compact. inând cont că greutatea unui exemplar de talie mare depăşeşte adesea 1-1. .Ca regulă generală orice puiet. înăl imea şi grosimea la colet.5 t. balul de pământ se înfăşoară în pânză de sac. plasă de nylon sau de sârmă cu orificii mici sau poate fi căptuşită cu diverse materiale. . fie dintr-o pepinieră. fie din natură.40) x 0.80 m pentru puie i de talie mare (8-10ani). La exemplarele cu bal de pământ dimensiunile gropii vor depăşi cu 10-15 (20 cm) dimensiunile balului. Este necesară înlăturarea învelişului balului de pământ.alegerea exemplarelor. Plantarea puie ilor Procedeul de plantare utilizat în spa iile verzi este cel de plantare în gropi. De asemenea.2.60 (0. creată în acest scop.3. dar dacă este biodegradabil acesta se poate lăsa.extragerea exemplarului se începe cu săparea unui şan în jurul tulpinii acestuia la o distan ă de 8-10 ori mai mare decât diametrul tulpinii. etc. Uneori se recomandă tăierea sau scurtarea anumitor ramuri la plantare (doar la speciile cu lăstărire viguroasă) pentru restabilirea echilibrului între capacitatea de absorb ie a apei a rădăcinilor rămase şi transpira ia par ilor aeriene ale puietului. . cu cât este mai mare şi cu cât are balul de pământ mai mic sau chiar lipsă (rădăcini nude) cu atât mai mare este riscul de nereuşită. Aceste exemplare se marchează şi li se notează cu vopsea direc ia nordului. . ale căror dimensiuni variază în func ie de vârstă. remorcii. Se are grijă ca orientarea fa ă de N să corespundă cu cea ini ială. . 7. datorită dimensiunilor. a materialului de plantat şi nu în ultimul rând de dimensiunea containerului sau a balului de pământ.0.30 (0. Pentru plantarea exemplarelor de talie mare.70) x 0. în cel din urmă caz preferându-se exemplarele izolate. cu ramuri până aproape de sol.transportul se realizează cu camioane de tonaj corespunzător.70) m pentru arbuşti (3-5 ani).

numărul rândurilor (1. Fertilizarea. Se aplică de obicei îngrăşăminte complexe pe bază de N. cu norme bine stabilite. P.3. 7.3. iar administrarea acestora să se realizeze în strânsă legătură cu nevoile plantelor.7.4 rânduri. urmând ca mai târziu. pentru a permite lujerilor să se lignifice până la venirea iernii. reluată mai târziu în timpul Renaşterii.2. 7. Aceste exemplare se amplasează fie sub formă de garduri vii.1. fiind necesară realizarea analizei solului respectiv. în medie de două ori pe săptămână prin aspersiune. Pentru realizarea de grupuri de arbori şi arbuşti uşor vizibile. Aceste îngrăşăminte nu se vor distribui dispersat. Irigarea se recomandă a se realiza în perioadele lipsite de precipita ii. ciuperci). Pentru realizarea gardurilor vii se ia în calcul vârsta (talia) puie ilor. în timp.3. ci se vor pozi iona în gropi mici dispuse în zona sistemului radicular. rânduri sau la încrucişarea aleilor. irigarea şi între inerea solului În foarte multe cazuri sunt necesare opera iunile de mai sus pentru ca arborii şi arbuştii să se dezvolte normal. pentru a elimina riscul transformării îngrăşământului în factor poluant. în Fran a. 2 sau 3) şi înăl imea preconizată a gardului. . care să realizeze în cel mai scurt timp func iile atribuite se foloseşte un număr mare la unitatea de suprafa ă (100 400 puie i de talie mare/ha). cu o propor ie mai mare pentru unul din cele trei elemente: N pentru creşterea vegetativă.25 m pentru gardurile vii cu înăl imea sub 1 m şi cu 2 . Solul se mobilizează primăvara şi toamna. în func ie de ceea ce se urmăreşte să se ob ină. ce au un efect estetic deosebit. P pentru creşterea rezisten ei fa ă de ger. Desimea culturilor Desimea variază de la caz la caz. Îngrăşămintele cu ac iune rapidă se vor aplica primăvara sau la începutul verii. să fie eliminate exemplarele cu creştere lâncedă sau cele ce stânjenesc dezvoltarea altor specii. timp de 2-4 ore. Tăieri de formare a coroanei În spa iile verzi realizate în stil geometric sau mixt se folosesc arbori şi arbuşti cu coroană dirijată artistic. fie pe capacitatea unor plante de a realiza micoze. Îngrăşămintele stimulează creşterea şi sporesc rezisten a plantelor la secetă. uniform. secetă şi boli şi K pentru fotosinteză şi respira ie.5 – 1. gropi din care substan ele se vor difuza în solu ia solului. la o adâncime de 20-25 cm. distan a între exemplarele de pe rând variază de la 0. Astfel. şi la atacul agen ilor dăunători biotici (insecte. fie în aliniamente sau ca exemplare solitare pe peluze. 2 sau 3 rânduri.4.0 m la gardurile cu înăl imea peste 3 m cu 1. Se recomandă fertilizarea biologică bazată fie pe îngrăşăminte naturale. fiind dusă la extrem în arta topiară caracteristică stilului geometric. K. până la 0. partere.2. Această tehnică de realizare a diferitelor forme artistice a fost folosită de romani. Îngrijirea vegeta iei lemnoase în spa iile verzi 7. Se recomandă ca împrăştierea îngrăşămintelor să nu se realizeze pe suprafa a solului.

În anii următori prelungirile celor 2 bra e se scurtează la 40-50 cm.5 m între ele. şi retezarea acestora la o înăl ime de 30 . pentru realizarea unei bune garnisiri a acestora. Aceste două ramuri se îndreaptă în direc ii contrare sub un unghi de 45o. ob inându-se forma literei V. pe fiecare sârmă a spalierului se fixează orizontal câte două ramuri opuse. rezultând un gard continuu alcătuit din romburi. Forma Cossonet se realizează tot în aliniament. rezultând astfel un trunchi vertical scurt. cubice dar şi realizarea unor forme deosebite cum sunt: . În spa iile verzi se urmăreşte atât ob inerea formelor geometrice precum cele sferice. iar la celelalte exemplare (fără so ) se fixează câte două ramuri opuse înclinate sub un unghi de 45o (între ele unghiul fiind de 90o). dar exemplarele vor fi plantate la distan a de 2-2. columnare.forma Verrier .forma literei „U” .În pomicultură se urmăreşte ob inerea unor forme cât mai pitice. . În final rezultă un gard format din „haşururi verzi”. iar lăstarii de garnisire se ciupesc repetat la 2-3 frunze. piramidale. Gard belgian Din multitudinea de lăstari ce se formează în primul an. Pe măsură ce cresc.40 cm deasupra solului. Lăstarii laterali de pe ramuri se ciupesc. se aleg ultimii doi. la distan a de 60 cm între ele. Această opera iune se realizează în dreptul fiecărei sârme. bra ele fiecărui exemplar se întretaie cu bra ele exemplarelor alăturate.vasul candelabru Forma cordon oblic bilateral (gard belgian) se ob ine prin plantarea în aliniament a exemplarelor. forma i din doi muguri opuşi sau din doi muguri alterni cât mai apropia i (depinde de specia aleasă). cu fructifica ie cât mai abundentă. La exemplarele cu so .cordonul oblic bilateral (gard belgian) . cu ramuri cât mai multe. fiind fixate pe spaliere formate din 5-6 fire de sârmă dispuse la 40-60cm unele de altele.piramida . În primul an se suprimă lăstarii cu excep ia celor 2 palisa i.forma Cossonet .

Forma Cossonet Coroană în forma literei „U” se poate ob ine atât la exemplarele situate în aliniament cât şi la exemplarele izolate. Forma literei „U” Realizarea coroanei în forma Verrier presupune ob inerea de exemplarele cu 4. ce a fost retezat la 40. Din lujerii forma i se lasă doar cei doi de la vârful axului. Astfel. Forma coroanei în „U” poate fi şi „U” dublu. ceilal i îndepărtându-se. 80 sau 120 cm de la sol.40 cm iar lăstarii laterali se ciupesc pentru realizarea garnisirii uniforme cu rămurele. În fiecare an aceşti doi lujeri se scurtează cu 30 . tulpina unui puiet se taie la 40 cm de la sol deasupra a doi muguri opuşi. Fiecare pereche porneşte din axul principal. are forma unui „U” dublu sau triplu. iar după ce au ajuns la 25-30 cm lungime fiecare. 6 sau 8 bra e verticale. unul vertical pe un tutore şi ceilal i doi pe orizontală în direc ii opuse. Aceştia se fixează ini ial pe spalier în pozi ie orizontală. Se poate ob ine astfel: după plantare se scurtează axul la 40 cm de la sol. se orientează vertical pe doi tutori. dispuse în acelaşi plan. Coroana formată. pe o sârmă . iar după formarea lăstarilor se îndepărtează to i. mai pu in 3 lăstari de la vârf care se orientează.

Următoarea pereche se formează în acelaşi mod. mai pu in trei lăstari de la bază care se direc ionează pe 3 sârme orizontale dispuse la 120o una fa ă de alta. Piramida candelabru se realizează astfel: axul principal se fixează de un tutore. aceşti 6 lujeri se redirec ionează pe 6 sârme oblice. aceştia se reorientează pe verticală cu ajutorul a doi tutori. Forma Verrier Formele piramidă şi vas candelabru se utilizează pentru exemplarele izolate situate pe peluze şi în centrul rândurilor sau a parterelor din spa ii verzi amenajate în stil geometric. fixate de ăruşi şi de vârful tutorelui axului principal. Anual lăstarii şi ramurile de garnisire se ciupesc repetat. aceşti lăstari se scurtează la 30 cm. Vasul candelabru se deosebeşte de precedenta prin faptul că lipseşte axul principal iar cele şase bra e (sau opt bra e) sunt fixate fiecare de câte un tutore vertical până la completa îngroşare şi lignificare. La lungimea de 70 . cu o deschidere a bra elor de 50 .(spalier). În al doilea an. După 30 cm. se înlătură lăstarii.60 cm (sau 25 – 30 cm pentru perechea a III-a). ai fiecărui lăstar principal se orientează tot orizontal. sub un unghi de 60o între ei. dar la o înăl ime de 80-90 cm. la o înăl ime de 30 cm. . iar cei doi lăstari terminali.80 cm.

Tunderea se realizează începând cu al doilea an de la instalare. scurtându-se puie ii (lăstarii) prea înal i sau ramurile rebele. pentru a provoca lăstărirea abundentă a foioaselor sau chiar a răşinoaselor (molid. pentru ob inerea unei forme sferice a coroanei. 0. În primul an de la instalare. la înăl imi din ce în ce mai mari cu un pas anual de 30 cm (25 sau 40 cm) până se ob ine înăl imea dorită. tuie. . prima tundere realizându-se primăvara timpuriu. Tunderea gardurilor vii Tunderea gardurilor vii se recomandă să se facă anual. tisă).5-1 cm mai sus fa ă de anul precedent. executată la o înăl ime de 2-3 m (4 m).Formele piramidă şi candelabru Interven iile în coroană presupun înlăturarea ramurilor vătămate şi uscate sau crescute defectuos. Aceasta se execută anual la speciile ce formează lăstari viguroşi.3.) Se execută primăvara devreme. în func ie de talia puie ilor folosi i la plantat. După atingerea înăl imii dorite. de 1-2 m lungime (Acer negundo. cu specifica ia că la răşinoase această înăl ime se poate majora până la 40-50 cm. Tot în această categorie intră şi tăierea în scaun. prin scurtarea lujerilor prea lungi. precum şi eliminarea diferitelor por iuni pentru ob inerea unei forme urmărite. 7. la exemplarele plantate în aliniament. la înăl imea de 20-25 cm. pentru ob inerea de forme geometrice dar şi pentru reglarea desimii lujerilor. Populus sp. tăierea se face cu cca. mai rar toamna târziu. Tunderea se execută în anii următori. imediat după plantare se realizează o toaletare sumară a exemplarelor. ienupăr.3. La sfârşitul verii se realizează o toaletare a gardului viu.

4. astfel încât la fiecare 4-10 ani (în . 7. În cazul în care un gard viu nu a fost tuns un an sau doi. se recomandă tunderea acestuia primăvara timpuriu. De obicei la instalarea unui arboret se plantează un număr mai mare de exemplare pe unitatea de suprafa ă. sunt de regulă mult mai viguroşi. compensând în câ iva ani lipsa vechiului gard viu (cu un aspect necorespunzător) cu un gard viu reîntinerit şi cu o desime mult superioară. exemplarele se stânjenesc reciproc şi îşi modifică portul caracteristic pentru care au fost alese. Se recomandă rărirea periodică. iulie. pentru realizarea rapidă a stării de masiv şi implicit a efectului decorativ. urmate de o toaletare de toamnă sau de primăvară. După câ iva ani. Rărirea se aplică şi în cazul în care s-a realizat un amestec de specii repede crescătoare şi specii mai încet crescătoare. având creşteri mult mai mari fa ă de puie ii aceleaşi specii. urmate de opera iunile specifice tunderii unui gard viu. rezultând în final o îngrămădire de exemplare. înainte de intrarea speciei respective în vegeta ie. grupuri. cu coroane înghesuite.Tunderea gardurilor vii se recomandă a se realiza în iunie.3. Lăstarii ob inu i prin recepare. Gardurile vii îmbătrânite se întineresc prin recepare. Rărirea culturilor Rărirea diferitelor culturi (aliniamente. masive) se realizează în func ie de gradul de dezvoltare al exemplarelor şi de densitate.

3.monumentalitatea unor arbori (în pădurile de codru grădinărit) nu trebuie marcată de lăstăriş sau alte tufe. Lucrări de îngrijire şi conducere a pădurilor de recreare Opera iuni culturale Acestea presupun un sistem complex de lucrări şi interven ii silvotehnice privind dirijarea dezvoltării pădurii de la întemeiere până la exploatare. în nici un caz nu se depozitează sub formă de grămezi. în apropierea locurilor de sta ionare. astfel încât se deschid perspective spre astfel de arbori. Răriturile se efectuează în stadiul de păriş (diametru mediu 10-20 cm) cu o periodicitate de 4-6 ani. îmbunătă irea stării fitosanitare. 20-30 ani. la codrişor şi codru mijlociu la un interval de 6-10 ani şi încetează cu 10-20 ani înainte de exploatabilitate. mărirea efectului decorativ al unor exemplare. reducerea consisten ei. se mărun eşte şi se răspândeşte pe suprafe e cât mai mari. Prin aceste opera iuni culturale se urmăreşte ameliorarea compozi iei. . din 3-6 (10) ani. În faza de desiş se aplică degajările (în arboretele amestecate) şi depresajul (în arboretele pure). 7. . Emondajul reprezintă înlăturarea crăcilor lacome apărute din muguri dorminzi. prin care se elimină exemplarele dăunătoare din plafonul inferior şi superior ce împiedică creşterea şi dezvoltarea arborilor de viitor. . în condi ii nefavorabile de vegeta ie.materialul rezultat nu se recoltează. Elagajul artificial presupune îndepărtarea ramurile uscate sau chiar verzi de până la 6 cm. .func ie de specie) să se extragă până la 50% din exemplare. respectiv cei mai valoroşi ca specie şi conformare. În pădurile de recreare se urmăresc anumite particularită i: . respectiv atunci când se realizează consisten a plină.la deschiderea perspectivelor se înlătură exemplarele care stânjenesc privirea spre obiectivul vizat. a unor poteci.se realizează din loc în loc nişe sau por i de intrare spre interiorul arboretului (în cazul degajărilor şi depresajului) mai ales la întretăierea aleilor şi a drumurilor. în vederea îndeplinirii în cât mai bune condi ii a func iilor atribuite. ob inându-se un număr optim de exemplare. . fiind inestetice. în cca.5. stimularea creşterii şi dezvoltării arborilor valoroşi. Se aplică rărituri mixte sau combinate. pentru înlăturarea exemplarelor necorespunzătoare ca specie şi conformare. Scopul este de a înlătura efectul negativ imprimat de crengile uscate şi de deschidere a perspectivelor. cu o periodicitate de 3-5 ani.se urmăreşte înlăturarea lăstărişurilor (semin işurilor naturale din lungul cărărilor. potecilor şi drumurilor) ce apar monotone şi dau impresia de îngustare. pe o înăl ime de 6-12 m de la bază. cu o periodicitate de 3-5 ani. în pădurile echiene de codru şi crâng. reglarea diferitelor raporturi (inter şi intraspecifice). În faza de nuieliş-prăjiniş se aplică cură irile (de la elagaj – la diametrul mediu de 10 cm).

cu foarte multe nişe ecologice. . dar pentru oameni antrena i. marea majoritate a pădurilor cu cvercinee. de regimul adoptat şi respectiv de vârsta exemplarelor. se pot adopta diferite tratamente. În func ie de activită ile ce urmează a fi desfăşurate. bolnavi. buruieni). făgete. Astfel de păduri oferă posibilitate ideală pentru odihnă recreativă şi pentru plimbări. Regimuri şi tratamente În ara noastră peste 86% din păduri sunt încadrate în regimul codrului (răşinoase. rup i sau doborâ i. Pădurile tratate în codru grădinărit dispun de un mediu foarte bogat.3. Pădurile de codru se pretează la diferite tratamente. Anumite tratamente sunt specifice diferitelor tipuri de păduri cu rol de produc ie. 7. pentru men inerea unei stări fitosanitare cât mai bune în arboret.Lucrările de igienă presupun extragerea arborilor usca i. păduri de plopi euroamericani). de speciile forestiere folosite sau prezente.6. în vederea atingerii unui anumit scop. amestecuri de fag cu răşinoase. respectiv modul în care se face exploatarea şi se asigură regenerarea pădurii în cadrul aceluiaşi regim. deoarece circula ia este complicată (semin iş.

Ageratum sp.. precum şi în mozaicuri. Tulipa sp. peste 50 (60) cm. Acestea se folosesc pentru rabate.specii de talie mijlocie 20 (25) – 50 (60) cm. Acestea joacă un rol psihologic fundamental.. 8. în planul apropiat de privitor... Ageratum mexicanum sp. . Hyacinthus sp.. .specii de talie mică 5 – 20 (25) cm. constituind elementul principal al varietă ii zilnice a unui spa iu verde. . în fa a speciilor arbustive sau arborescente. precum specii ale genurilor: Petunia sp.. Portul plantelor Portul plantelor este dat de forma tulpinilor.1.ciclul de via ă. a modului de creştere şi ramificare.cerin e fa ă de diferi i factori climatici şi edafici. . Tulipa sp. Alyssum sp. . Tradescantia sp. Delphinium sp.. cu aspect de tufă . cu aspect de perni ă – Gypsophylla repens. Tagetes sp.1... Malva sp. cu port târâtor (sau pendent) . platbande sau grupuri pe peluze..înăl imea.forma tulpinii (portul).1.sp. . În acest sens se deosebesc: . forma. în componen a bordurilor. Galanthus sp. Narcissus sp.specii de talie mare..sp... Salvia sp. a rabatelor pe peluze. Acestea se folosesc grupat.. Sedum sp. mirosul şi modul de asociere ale florilor. Salvia splendens. Lobelia sp. partere. Aubrieta sp.Cap. cu tulpini ramificare.. Orice ambian ă artificială este mai plăcută atunci când sunt prezente florile. precum specii din genurile: Lilium sp. Muscari sp. covoarelor.Tropaeolum majus. Înăl imea tulpinii După înăl imea tulpinii se deosebesc: . culoarea şi mărimea frunzelor.culoarea.. .sp. frunze şi flori alcătuiesc un decor temporar. în marginea rondurilor sau rabatelor. Criterii de alegere a speciilor Speciile floricole prin habitus. respectiv de orientarea în spa iu a acesteia. SPECIILE FLORICOLE ÎN SPA IILE VERZI 8. Saponaria ocymoides.Tagetes sp. Caracterul decorativ al plantelor floricole este dat atât de exemplarul luat separat cât şi de combina ia dintre exemplarele din aceeaşi specie sau din specii diferite. 8. contribuind la crearea climatului de relaxare şi odihnă pe care-l caută omul întrun spa iu verde. .2.1... în sensibilizarea oamenilor la frumos. Se folosesc adesea izolat sau în constituirea gardurilor vii.forma. al sezonului de vegeta ie. Gladiolus sp.. . .. VIII.forma şi culoarea fructelor. . La alegerea speciilor se au în vedere diferite criterii precum: . . precum Crocus sp. Calistephus chinensis.

creasta cocoşului. clopo ei. sunt plante cultivate la umbră: Asarum sp.. recomandându-se a se folosi în planul apropiat.Ipomea purpurea.. Forma florilor poate fi deosebită precum cele de gura leului. 8. florile fiind nesemnificative.). a sta ionării. Tulipa sp.4. precum regina nop ii şi micsandrele. Unele flori au şi caliciu şi receptaculul colorate având un efect cromatic sporit (Salvia glutinosa)... locurilor pentru sporturile uşoare. Humulus lupulus.) aceasta se schimbă de la roz-liliachie. culoarea. altele sunt mici şi mărunte. Astfel. mărimea şi culoarea frunzelor. Iresine sp. Forma. precum verbena şi crinii. Sunt specii la care valoarea decorativă este dată tocmai de forma. chioşcuri pentru odihnă). în jurul teraselor. Portulaca sp. la diferite combina ii precum cele cu frunze variegate (Coleus sp.1.. Numeroase sunt şi speciile anuale utilizate cu precădere în alcătuirea mozaicurilor pentru forma.. mirosul şi modul de dispunere al florilor Culoarea – este impusă în general de petale. .. la caprifoi (Lonicera japonica) de la alb la gălbui. perioadă în care îşi îndeplinesc rolul lor decorativ. mărimea şi culoarea frunzelor În general. specii de ferigi dar şi numeroase specii cultivate în locuri foarte însorite: Sedum sp. Aspectul decorativ de ansamblu este dat adesea de combina ia dintre flori şi frunze. Speciile cu flori parfumate pe timpul zilei. Begonia sp. roz. . Polygonium sp. ce pot avea suprafa ă lucioasă sau mată. Aceste specii se vor amplasa în locurile destinate odihnei pasive (bănci. Ricinus sp. la unii trandafiri de la galben la roz şi apoi la cărămiziu. dublate de portul târâtor sau sub formă de mici tufe. în cazul petalelor tomentoase. roşu sau grena. lalelele papagal.. Nuan a culorii poate fi diferită. astfel la trestia indiană (Canna indica) frunzele pot fi de la verde crud la roşu sau grena.3. Sempervivum sp. translucidă iar la cele invoalte mai pronun ată. mo ul curcanului. Mirosul plăcut al florilor impresionează în mod deosebit..sp. Delphinium sp..1. Unele frunze sunt mari.Lathyrus sp. la început. iar altele puternic fidate. Lilium sp.sp. cu segmentele filiforme. 8. la florile simple poate fi pală. Pyrethrum sp.. cu tulpini volubile . erecte Impatiens sp. galben.. la nu-mă-uita (Myosotis alpestris) şi mierea ursului (Pulmonaria sp. frunzele apar înaintea florilor şi dispar după ofilirea florilor (cu mici excep ii). la soiurile de begonii (Begonia semperflorens) întâlnindu-se verde. se vor combina cu specii cu flori parfumate seara. Simetria florii poate fi actinomorfă sau zigomorfă. cu tulpini simple.. roşu grena. culoarea şi abunden a frunzelor. Papaver sp. cu tulpini că ărătoare . până la albastru. Agave sp. Unele flori pot avea culori diferite din momentul deschiderii până la ofilirea acestora.sp. Culorile acestora variază de la verde crud la verde închis.. .. argintiu sau cenuşiu. Forma..

5. răsadurile se plantează la loc definitiv toamna. cum este cazul la răchi elelor (Impatiens balsamina) fructele sunt interesante (fructe pleznitoare) atrăgând copii. Begonia (Begonia semperflorens) are fructele de tip capsulă.. men inând efectul decorativ. ca o continuare a florilor. Pentru prelungirea perioadei de înflorire se recomandă îndepărtarea lujerilor cu flori ofilite.) se seamănă în sere calde. .) nu rezistă la gerurile târzii şi se seamănă în sere sau răsadni e reci sau afară excep ional în luna mai după înghe urile târzii. fiind o sursă de amuzament pentru copii..plante anuale rustice. iar răsadurile vor fi transplantate la loc definitiv.) are fructe persistente şi decorative. Forma şi culoarea fructelor Forma şi culoarea fructelor au o importan ă foarte redusă la majoritatea speciilor floricole ierboase deoarece după ofilire. . fie vor fi semănate la loc definitiv după trecerea înghe urilor târzii.8.6. Zinnia sp. iar la păpădie (Taraxacum officinale) fructele sunt atrăgătoare. fiind aripate. pentru stimularea celei de a II-a înfloriri şi chiar a III-a..plante anuale sensibile (Celosia sp. Semin ele acestor specii fie vor fi semănate în răsadni e sau solarii. 8. Semin ele se seamănă în iulie-august în spa ii adăpostite. Cineraria sp. vara. . iar primăvara vor înflori. În unele situa ii. Calceolaria sp. de culoare roşie sau roză. Mo ul curcanului (Amaranthus sp. După rezisten a la frig plantele anuale pot fi: . florile se îndepărtează.1. Ciclul de via ă După ciclu de via ă speciile floricole se împart în: Plante anuale – speciile care îşi desfăşoară ciclul complet pe parcursul a câtorva luni eşalonate într-un singur sezon de vegeta ie. Plante bienale – speciile care îşi desfăşoară ciclul complet pe parcursul a câtorva luni eşalonate pe două sezoane de vegeta ie.1. care se seamănă în câmp deschis prin martie–aprilie.plante anuale semirustice (Begonia sp. transplantându-se în câmp deschis înainte de înflorire.

rădăcini tuberizate şi care înfloresc şi fructifică an de an.. rizomi.7.. în general. . mozaicurilor. Gypsophyla sp. în lungul apelor sau pe luciul lor.) respectiv speciile ale căror organe subterane trebuie păstrate iarna în spa ii adăpostite (pivni e. Aquillegia sp. Iris sp. 8.. bordurilor. Chysanthemum sp. geophite – ce au bulbi. Narcissus sp. rondurilor.decorarea balcoanelor. ca exemplare izolate sau în grupuri în componen a platbandelor. Polyanthes sp. sau semirustice (Canna indica. rabatelor. jardinierelor.Plante perene – speciile care rezistă cu ajutorul diferitelor organe subterane precum bulbi.1.) respectiv speciile ce rezistă iarna în teren descoperit.. rizomi. tuberobulbi.. Modul de utilizare Speciile floristice se vor alege întotdeauna luând în considerare particularită ile biologice ale acestora precum şi cerin ele plantelor fa ă de condi iile sta ionale. ferestrelor. teraselor. Dahlia sp. Speciile floricole pot fi folosite. depozite) ferite de înghe (4-10 oC). cămări..decorarea spa iilor verzi. tuberobulbi. Lolium sp. Gladiolus sp.. Hyacinthus orientalis. Acestea pot fi rustice (Anemone sp.. rădăcini tuberizate.. covoarelor. Hosta plantaginea. Convallaria majalis. pe stânci sau pajişti. Plantele perene pot fi: hemicriptophite – ce supravie uiesc prin mugurii de la colet proteja i de resturile moarte ale plantei (Aconitum sp. pentru: . atunci când sunt plantate în diverse suporturi. Papaver orientalis). .

Tagetes sp. muscari (Muscari sp. în special lunile de vară. Ageratum mexicanum „nana”. mărimea. Culturile cu plante anuale. stânjenei. costisitoare. în arta buchetieră sau a aranjamentelor florale. Acest tip de amestec intim se poate accepta în cazul în care se combină o specie perenă de talie mare şi care are o perioadă relativ scurtă de vegeta ie şi care nu stânjeneşte prin habitus cu o specie anuală bienală sau perenă de talie mică. Culturi combinate În func ie de ciclul de via ă se pot asocia fie numai plante anuale. De exemplu un soi înalt sau mijlociu de lalea (Tulipa gesneriana) cu un soi unicolor de pansele (Viola x. destinate să completeze cromatica din afara perioadelor de înflorire ale speciilor perene. Speciile de talie diferită se vor dispune ordonat. În func ie de perioada şi . pergolelor. witrockiana). acestea vor fi puse în valoare prin diversitatea de culori ale florilor aceleiaşi specii. rabate. specifice plantelor anuale. chioşcurilor.decorarea stâlpilor. continuând cu cele de talie mijlocie şi cel de talie mare în planul îndepărtat sau în mijlocul compozi iei (ronduri. nu se vor amesteca intim niciodată specii de înăl imi diferite. perioadă avansată sau devansată de condi iile atmosferice din acel an. Antirrhinum majus) sau mică (Lobularia maritima. numă-uita (Myosotis sp. Monoculturile pot avea una sau mai multe culori. Marele avantaj al acestor culturi este acela că rezistă mai mul i ani. bujori. forma şi culoarea florilor. deoarece indivizii mari îi vor înăbuşi pe cei mici şi cu siguran ă speciile de talie mică nici nu vor fi observate. Aceste masive de plante perene constituie o pată verde timp de mai multe luni. Rudbekia sp.). perioada şi durata de înflorire. mijlocie (Petunia sp. au o perioadă mai îndelungată asigurată cu flori. iar dacă elementele unei construc ii sunt simple. treiajelor. În ceea ce priveşte înăl imea speciilor. astfel încât în apropierea clădirilor cu fa ade complicate (cu multe detalii şi culori) se recomandă să se utilizeze monoculturi dintr-o specie cu o singură culoare a florilor. narcise.). instalând specii de talie mică în prim plan. forma şi nuan a frunzelor. ghiocei. dar au perioadă de înflorire relativ scurtă (15-20 zile) – lalele.. 8. Aceste două specii trebuie să se suprapună ca perioadă de înflorire. cu port de tufă sau covoraş. Portulaca grandiflora). partere).. zidurilor. bănu i (Bellis perennis).ca flori tăiate. fiind amplasate în locuri intens frecventate. Monoculturile se realizează cu specii cu înflorire îndelungată şi bogată. Aceste monoculturi se realizează în func ie de ambient. înăl imea plantelor.). fiind eliminat semănatul şi plantările anuale. Asocierea speciilor floricole Asocierea speciilor se va face cu foarte multă grijă avându-se în vedere: ciclul de via ă. în trepte. crizanteme.2. Acestea sunt constituite prin suprafe e cu plante perene. . de talie înaltă (Phlox paniculata.). Culturile cu plante perene au o perioadă mai scurtă de înflorire. sau care prin abunden a de exemplare plantate să realizeze efectul de covor. asociate după înăl ime şi epocă de înflorire. printre care se introduc plante anuale. fie mixt. O combina ie foarte reuşită o constituie asocierea speciilor anuale cu cele perene sau bienale (masive mixte). fie numai specii perene. narcise (Narcissus sp..

capacitate de re inere a apei). În horticultură există numeroase tipuri de soluri preparate prin diferite combina ii şi care pot să asigure plantelor o nutri ie corespunzătoare. elemente nutritive.. brumărele). compostul de grădină. Gladiolus sp. . nivelat. bine organizate. rădăcinile de ferigă şi nisipul..pentru plantele cu rădăcini mai sub iri. de turbă) . Instalarea speciilor floricole 8. se deosebesc: .3. în func ie de vârsta plantelor (stadiul de dezvoltare) şi cerin ele acestora. Asparagus sp. con inutul de substan e nutritive. . nu prezintă un strat de sol fertil corespunzător. pH. modelarea terenului.. Acestea se deosebesc prin pH. Calluna vulgaris). Hyacinthus. la care se adaugă îngrăşăminte corespunzătoare. elina. Myosotis..3. După valoarea pH-ului. În general.soluri acide – (Coleus sp.soluri alcaline – (Anemone sp. textură. Datorită costurilor destul de ridicate pentru pregătirea şi manipularea acestor pământuri. textură. Iris sp..pământuri cu textură uşoară (pământul de frunze.. ferigi). pământul de pădure.. s-a căutat ob inerea unui pământ universal indicat pentru toate culturile. Amaryllis sp. Erica sp. cu înflorire din aprilie-mai până în octombrienoiembrie.. Cheiranthus cheiri). structură. Fiecare specie preferă un anumit tip de sol.. Pregătirea solului destinat culturii florilor În general în func ie de solul avut la dispozi ie se aplică şi lucrările generale de pregătire a solului: arat. la asocierea speciilor se are în vedere crearea unei mase compacte de culoare. Viola. cu specii ce înfloresc toamna (crizanteme. Cele mai frecvent folosite sunt: mrani a. În func ie de sol. Crocus. mărun irea bulgărilor. Tradescantia sp. pH-ul acesta se poate corecta prin aplicarea diferitelor amendamente. Dianthus sp. aceste tipuri de sol fiind cunoscute în horticultură sub diferite denumiri: .pământuri cu textură mijlocie – suportate bine de majoritatea speciilor. pământul de ericacee. Galanthus) sau bienale (Primula. . Uneori după înflorirea speciilor de primăvară şi vară se execută şi o a treia plantare. pământul de lemn. Astfel s-au ob inut diferite amestecuri dintre pământul lutos. cu o tonalitate a culorii uniformă şi pură.1. fiind necesară împrăştierea unui strat de pământ corespunzător din punct de vedere al proprietă ii sale fizice şi chimice (afânare. mobilizarea superficială a solului. Dianthus sp). alegându-se specii cu perioade cât mai lungi de înflorire. În multe situa ii terenurile în care urmează să se instaleze speciile floricole.pământuri cu textură grea – preferate de specii cu sistem radicelar puternic sau cu rădăcini groase suculente (Lilium sp. . Asparagus sp.. pământul de ace de răşinoase. desfundat. permeabilitate.durata de înflorire se recomandă asocierile între specii perene cu înflorire timpurie (Tulipa.soluri neutre – majoritatea solurilor. . Bellis) cu speciile anuale. În cultura speciilor floricole se ine cont de particularită ile biologice şi agrotehnice ale acestora. 8. de răsadni ă.. superficiale (Primula sp. la care se poate adăuga şi muşchiul de copac. pământul de turbă.. etc. pământul de frunze. perlit şi turbă în diferite propor ii. Narcissus.

Tot toamna se despart speciile cu rizomi sau rădăcini tuberizate. În luna mai se plantează plantele anuale sau perene sensibile la temperaturi scăzute şi iubitoare de căldură (Canna. La plantare. Transplantarea reprezintă opera iunea de mutare a plantelor mature de pe un teren de cultură pe altul. transplantarea apare necesară atunci când . Dianthus. Hosta plantaginea.(Iris sp.3. Narcissus. Paeonia). Sedum) distan ele pot fi mai mari. unde se vor dezvolta şi înflori.3. Plantarea se execută din centrul unei compozi ii spre margine. În aprilie se pot planta speciile anuale care nu sunt preten ioase la căldură (Dianthus. Distan a variază de la 5 cm până la 100-150 cm între exemplare. ½ din înăl imea medie la maturitate a speciei respective. Distan a de plantare Diferă şi se stabileşte în func ie de înăl imea speciilor respective şi de habitusul acesteia astfel încât să nu rămână spa ii libere între ele.). 2 – 2. bulbii acestora să se înrădăcineze. În octombrie-noiembrie se plantează bulbii speciilor perene de primăvară precum Tulipa. ce pot sta vara în teren descoperit (Amaryllis. Fuchsia. Hyacinthus. Myosotis). comparativ cu înăl imea plantei. Viola.5 cm grosime. La speciile ce se dezvoltă sub formă de covoare (Lobelia. Mathiola.2. După plantare terenul se udă abundent şi se acoperă cu un strat de mrani ă mărun ită. Instalarea plantelor floricole în spa iile verzi Plantarea reprezintă opera iunea prin care exemplarele tinere (răsadurile) de plante anuale. alveola (gropi a) executată cu plantatorul trebuie să corespundă sistemului radicelar al plantei sau dimensiunii suportului în care s-a dezvoltat până atunci (la răsaduri) şi să asigure acesteia stabilitatea.. astfel încât până la venirea înghe ului la sol. până la dezvoltarea de noi rădăcini în noul teren. Galanthus. La începutul primăverii se plantează răsadurile plantelor bienale sau speciile perene care se înmul esc prin separarea organelor subterane şi care nu şi-au început dezvoltarea. Crocus. La speciile perene. bienale sau perene sunt instalate în terenul atribuit lor. Toamna (septembrie-octombrie) se instalează răsadurile speciilor bienale ce vor înflori primăvara timpuriu (Bellis. În iunie se plantează plantele perene crescute la ghiveci.3. Calendula) sau cele perene semirustice (Gladiolus sp. dar nici să se stânjenească reciproc. Alyssum. Lilium sp. astfel încât exemplarele să realizeze relativ repede starea de masiv. Hemerocallis sp. Epoca de plantare diferă de la specie la specie în func ie de ciclul de via ă şi de cerin ele fa ă de factorul căldură. pentru păstrarea umidită ii şi pentru evitarea formării crustei. La speciile cu dezvoltare pe verticală se adoptă o distan ă de plantare de cca. 8. Muscari.). La speciile cu dezvoltare sub formă de tufă se adoptă o distan ă de plantare mai mare de ½ şi mai mică decât înăl imea medie a speciei. Begonia).8. această opera ie fiind indicată în repausul vegetativ (Iris. Impatiens. de cca.. Amaranthus).

unele nu mai înfloresc în acel an. . spa iul devine insuficient. obligatorii sau facultative. Se aplică diferen iat în func ie de specie şi caracteristicile acesteia. la speciile perene cu înflorire de vară sau de toamnă păr ile aeriene se înlătură primăvara devreme. Îngrijirea plantelor floricole Îngrijirea plantelor floricole cuprinde o serie de lucrări. . Primăvara şi chiar primăvara devreme foarte multe plante încep să-şi formeze rădăcini noi. .aplicarea îngrăşămintelor. această lucrare se poate aplica de 2-3 ori pe sezonul de vegeta ie. Pentru ob inerea de tufe bogate. 8. Scopul ciupitului este fie ob inerea de tufe bogate sau garnisirea unor ramifica ii. Ciupitul determină o întârziere a înfloririi. de aceea este necesar ca ultima opera ie de ciupit să se desfăşoare astfel încât să existe suficient timp pentru . de perioada înfloririi. În această categorie intră următoarele lucrări: . transplantarea se realizează la intervale de 3-10 ani.ob inerea unor forme caracteristice.reglementarea înfloritului. Astfel la speciile care înfloresc primăvara devreme.mobilizarea solului şi combaterea buruienilor. acestea stânjenindu-se în dezvoltare.pregătirea pentru iarnă Suprimarea păr ilor aeriene se realizează pentru: . În func ie de organele aeriene înlăturate se deosebesc: ciupitul.tunsul plantelor. . dar şi în func ie de capacitatea de refacere a plantei. Epoca de transplantare cea mai indicată este la sfârşitul sezonului de vegeta ie.stabilirea unui echilibru între păr ile aeriene şi cele subterane. cu rolul de a ob ine plante viguroase. . fie al tulpinilor sau lujerilor laterali cu creştere viguroasă. Ciupitul se execută cu unghia. copilitul. fie stimularea ramificării la unele specii ce se ramifică greu. la 2-3 mm deasupra celei de a III-a până la VI-a pereche de frunze (sau nod) pornind de la bază sau de la ultima ramifica ie. Ciupitul reprezintă înlăturarea mugurelui terminal fie al tulpinii principale. bobocitul. În func ie de specie şi de rapiditatea acesteia de creştere şi înmul ire vegetativă. .suprimarea păr ilor aeriene. iar dacă sunt stânjenite sau deranjate. . când plantele nu suferă deloc. pentru a genera creşterea mugurilor laterali inferiori.4.irigarea. . intrând mai devreme în vegeta ie. cu înflorire abundentă sau cu diferite caracteristici decorative deosebite. .datorită înmul irii naturale ale plantelor.combaterea dăunătorilor biotici.tutorarea şi palisarea.înlocuirea speciilor în timpul sezonului de vegeta ie. Uneori transplantarea este necesară şi din motive fitosanitare. suprimarea tijelor florale vestejite. această opera ie se aplică după trecerea florilor şi vestejirea păr ilor aeriene. .

pentru ob inerea unei singure tulpini neramificate. Copilitul presupune înlăturarea tuturor lăstarilor de la bază (lăstari laterali) în stadiul în care sunt ierbacei. trandafiri. gura leului). la plantele care formează concomitent mai multe flori în vârful tulpinilor principale sau laterale şi se aplică în scopul de a se ob ine flori solitare. bujori. Se poate realiza şi prin înlăturarea bobocului principal atunci când acesta este rău conformat.. . hortensie.formarea de muguri floriferi şi pentru înflorire.. ochiul boului). în acest caz întârziindu-se înfloritul. de dimensiuni mai mari (crizanteme. Petunia sp. Pelargonium sp. de obicei terminată cu o floare (crizanteme. garoafe). urzicu ă (Coleus sp. Se aplică la crizanteme. Bobocitul (butonatul) presupune înlăturarea bobocilor laterali. garoafe. pentru promovarea unui boboc lateral mai viguros.).

în func ie de specia respectivă. cu 1-3 cm mai mare de tunsul precedent. la care trebuie men inută o anumită formă şi înăl ime. trestie. mai ales în perioada de înflorire abundentă. Tutorarea şi palisarea se realizează la speciile urcătoare. Unele specii pot fi sus inute prin re ele de fire (nailon sau sfoară) re ele ce pot fi ridicate odată cu dezvoltarea tulpinilor florifere (gladiole. sau la speciile de talie mijlocie sau înaltă. Tutorii pot fi din lemn.. Ipomea). Prin această opera iune se înlăturată toate păr ile supraterane la o anumită înăl ime. metal de dimensiuni şi tipuri diferite. cu tulpini sub iri care nu se men in în pozi ie verticală. Tunsul plantelor se aplică la speciile de mozaic sau la speciile folosite pentru borduri şi garduri vii. . mase plastice. dar se are în vedere ca acestea să nu fie exagerate sau inestetice (Clematis. Nu se aplică la speciile cu fructe decorative sau la exemplarele de la care se vor recolta semin e. Lathyrus. Această opera ie se repetă la 10-15 zile la plantele de mozaic şi mai rar la cele de bordură şi garduri vii. dalii).Suprimarea tijelor florale vestejite se realizează pentru înlăturarea aspectului inestetic al acestora dar şi pentru stimularea unei noi înfloriri.

bogate în potasiu: sarea potasică. cu furtunul pentru suprafe e mai restrânse sau cu stropitoarea. lalele. carbonatul de amoniu sau cianamida de calciu. ca regulă generală. Îngrăşămintele se aplică. Temperatura trebuie să fie apropiată de cea a aerului sau a solului. azotatul de amoniu. Plantările repetate şi valoarea materialului sunt costisitoare. fiind indicată udarea diminea a devreme. făina şi rosătura de coarne. la care se adaugă apă. mustul de bălegar. ciuperci).Înlocuirea speciilor în timpul sezonului de vegeta ie Ca regulă generală. Exemplarele speciilor necesare înlocuirii se pregătesc din timp în zone speciale (răsadni e. riguros selec ionate. În func ie de fiecare tip de îngrăşământ se aplică anumite doze. după trecerea perioadei de înflorire. bogate în fosfor: superfosfatul simplu sau dublu. spălarea şi răcorirea plantelor. brânduşe de primăvară) ce înfloresc primăvara devreme şi care pot rămâne în sol 2-3 ani. de păsări. În această categorie intră: excrementele de mamifere. Îngrăşămintele organice pot fi aplicate în formă solidă. ghiocei. gradul de dezvoltare şi faza de creştere a plantei). clorura de potasiu. Îngrăşămintele chimice pot fi bogate în azot: sulfatul de amoniu. Aplicarea îngrăşămintelor Există mai multe tipuri de îngrăşăminte: organice. cenuşă. chimice. Irigarea se poate realiza prin aspersiune. în func ie de care se stabileşte şi frecven a şi norma de udare (func ie de specie. uneori superfosfat. Aceste solu ii sunt foarte concentrate şi se diluează înainte de folosire cu apă în propor ie de: 1:10. antrenarea odată cu picăturile de apă a oxigenului. timp de două săptămâni. pentru a se realiza un efect estetic pe o perioadă cât mai mare. temperatura mediului înconjurător. şi seara după orele 18-20 pe răcoare. în cantită i foarte mici la sfârşitul verii şi deloc în timpul stării de repaus. mărind capacitatea de solubilizare a elementelor minerale din sol. Apa folosită la irigare trebuie să aibă o temperatură şi un con inut în săruri corespunzătoare. fapt ce determină folosirea speciilor perene în propor ie însemnată în diferite compozi ii floristice. excep ie făcând speciile perene cu bulbi (zambile. bioxidului de carbon şi a altor gaze. pepiniere) şi se transplantează cu tot cu balot de pământ. deoarece con in aproape toate elementele indispensabile plantelor. sulfatul de potasiu. făina de oase. Pentru aceasta speciile se vor înlocui unele cu altele. intensitatea luminii. Îngrăşămintele organice sunt cele mai recomandate. concomitent cu lucrarea de pregătire a solului sau în formă lichidă. la amenajarea florală a unui spa iu verde se propun specii (2-3 specii pe aceeaşi suprafa ă) ale căror perioade de înflorire se succed. maxim ora 10. Îngrăşăminte microbiologice se prezintă sub forma unor solu ii ce con in anumite culturi de microorganisme (bacterii. ce au ca efect îmbunătă irea microflorei solului pentru realizarea unui circuit optim al elementelor minerale şi organice. microbiologice. Irigarea Este o lucrare de o deosebită importan ă în perioadele deficitare în precipita ii. ob inânduse solu ii prin fermentarea. a îngrăşămintelor organice solide. sere. narcise. etc. Singurul inconvenient al unora este mirosul neplăcut pe care-l degajă şi aspectul inestetic. umiditatea şi mişcarea aerului. solarii. Acestea se aplică odată cu lucrarea solului sau ca îngrăşăminte stadiale în timpul sezonului de vegeta ie. 1:20. solul. recomandată pentru teritoriile mari având ca avantaje: umezirea şi a atmosferei. :30. . după o prealabilă uscare şi mărun ire. în stadiile de maximă dezvoltare a plantelor. cu valen e simbiotice.

Buruienele au o rapiditate de creştere foarte mare şi imprimă aranjamentelor florale sau chiar gazonului un aspect neplăcut.sau noaptea. uneori chiar săptămânal. după ce încep să apară la suprafa a solului păr ile aeriene ale acestora. sensibile la temperaturile scăzute. aceasta se poate neutraliza prin adăugarea diferitelor substan e în ea. organele subterane (bulbi. Combaterea dăunătorilor biotici Se realizează prin observarea atentă. acoperirea solului din jurul grupurilor de arbuşti sau a speciilor floricole de talie mare şi mijlocie. Combaterea mecanică este mai dificil de aplicat. şi peste vară. astfel încât să nu fie vătămate rădăcinile. ca şi cea cu ajutorul erbicidelor. Mobilizarea solului şi combaterea buruienilor Afânarea solului se realizează în terenurile cu plante perene. cu scoar ă de copac (pin maritim) fragmente. pentru depistarea din timp a eventualilor dăunători (afidele fiind cele mai frecvente) şi pentru aplicarea la timp a diferitelor metode de combatere chimică sau biologică. Combaterea buruienilor se realizează ori de câte ori este nevoie. . rădăcini tuberizate) se scot toamna din sol şi se pun la păstrare în camere reci (4 – 10 oC) până primăvara. Pregătirea pentru iarnă Diferă în func ie de specie. bulbii sau rizomii. rizomi. periodică a diferitelor exemplare floricole. Se evită total udatul în orele fierbin i ale amiezii sau după amiaza. manual sau cu ajutorul săpăligilor. În ultima vreme se adoptă din ce în ce mai des. frunze. Con inutul în săruri nu trebuie să fie mare. pentru o protec ie suplimentară peste iarnă. pentru a nu se produce vătămări plantelor. în martie–aprilie. sau talaj. La speciile perene ce rezistă rigorilor iernii se recomandă acoperirea acestora cu pământ (muşuroire). la geofitele semirustice. tuberculi. măcar odată pe an. permite trecerea apei şi a aerului spre sol şi nu permite apari ia buruienilor. iar în situa ia în care apa ce urmează să fie folosită este dură. Acest strat men ine solul umed.

30 oC. elemente arhitecturale. pentru a forma un covor des. dacă temperatura medie a aerului de la suprafa a gazonului este de 22-24 oC.rustic. În această categorie intră şi „gazonul englezesc” alcătuit din Agrostis tenis şi Festuca rubra (în comer este cunoscut sub denumirea de semin e de gazon de lux). pentru mărirea efectului decorativ (ghiocei. cu . Aceste peluze se vor cură a primăvara devreme şi se vor tunde pentru prima dată în sezonul de vegeta ie cu mult după înflorirea acestor specii (speciile vernale floricole) pentru a permite acestora formarea bulbilor pentru anul următor. datorită nuan elor de verde. întinderile mari de gazon introduc în peisaj o notă de solemnitate şi romantism. arbuşti. fiind constituite din specii de graminee cu frunze înguste. asfalt sau beton. pietriş. Gazonul constituie fondul principal al unui spa iu verde (75-80% din suprafa ă) şi eviden iază caracteristicile diferitelor elemente vii (arbori. aceasta fiind supusă lucrărilor de îngrijire. . atunci cea de la suprafa a betonului ar fi de cca. grupuri statuare. fiind evitate speciile cu înrădăcinare superficială. Peluzele din parcuri ocupă suprafe e întinse. gazon care se tunde la 2-3 zile odată. folosindu-se specii de graminee mai preten ioase şi mai decorative. Importan a şi destina ia gazonului Gazonul reprezintă o suprafa ă de teren acoperită de vegeta ie erbacee. comparativ cu suprafe ele acoperite cu nisip. Calită ile sanitare constau şi în calitatea de purificare a aerului prin re inerea prafului. lalele). narcise.Cap. După destina ie. realizând unitatea în diversitatea spa iului verde. clădiri. recreative sau sanitare. Se tund de 2-3 ori în sezonul de vegeta ie. compozi ie şi mod de între inere se disting mai multe tipuri de gazon: . având aspectul unor pajişti naturale. Gazonul pentru terenurile sportive prezintă o compozi ie diferită de cea a celorlalte tipuri. Temperatura aerului este influen ată de suprafe ele de gazon. aranjamente florale. IX. brânduşe. formată în special din graminee. 45 oC. GAZONUL ÎN SPA IILE VERZI 9. Peluzele din grădini se deosebesc de precedentele prin compozi ie. ce înfră esc abundent. . Gazonul reprezintă un element cu o valoare decorativă deosebită. şi prin îmbogă irea în oxigen a acestuia. ale căror rădăcini pot rămâne descoperite la suprafa a terenului. luciu de apă). iar în cazul asfaltului de cca. Pentru realizarea unei desimi mai mari se realizează tunderea acestuia la intervale mai mici (2-3 săptămâni). Peluzele pot fi: peluze din parcuri şi peluze din grădini. În acest tip de gazon pot fi plantate specii perene cu bulbi ce înfloresc primăvara. imprimând o atmosferă de calm şi linişte.pentru terenuri sportive. cărămidă.1. gazonul se încălzeşte mai pu in. De exemplu. Sunt preferate speciile rezistente la tasare. masive de arbori) sau nevii (stânci.pentru peluze. în zilele cu temperatură ridicată. şi fiind destinată a îndeplini anumite func ii decorative.

Matricaria chamomilla. având aspectul unei fâne e înflorite.5 cm. Dintre speciile frecvent utilizate se amintesc: Achillea sp. înfră ire slabă. . Alopecurus pratensis. uneori 100 cm (Dactylis glomerata. Specii indicate pentru gazon În practică se folosesc diferite amestecuri de semin e.5 cm. cerin ele fa ă de substratul nutritiv. Gypsophylla muralis. grosiere. rezultând în final pierderea calită ii superioare a gazonului respectiv. rădăcinile sunt relativ superficiale. rezisten a la bătătorire. Aceste specii se aleg şi în func ie de rusticitatea acestora.cu port mijlociu (de etaj mijlociu) – formează tufe relativ mari. Bellis perennis.cu port înalt (de etaj superior) ce au drept caracteristici – înăl ime mare. Agrostis stolonifera. 9. calitatea finală a gazonului şi nu în ultimul rând de costurile implicate. rămânând suprafe e nude de pământ. Bromus inermis). Poa annua). Agrostis tenis. mod de înfră ire şi rezisten ă la tasare. rezisten a la temperaturi scăzute. aspre. rapiditatea de creştere. După înăl ime: . ci în amestec de minim 3 specii. înregistrându-se în anii următori o schimbare a compozi iei.2. tenis – 0. Se înlătură pe cât posibil speciile care sporesc pericolul de alunecare (Trifolium repens). Calendula officinalis. crichet – 2. Campanulla sp. Alegerea combina iilor are o importan ă deosebită pentru ob inerea unui gazon de bună calitate. Papaver rhoeas. Este necesară corelarea condi iilor ecologice din teren cu cerin ele ecologice ale speciilor. . de diferite desimi. Gazonul mauritan (gazon înflorat) este alcătuit din specii de graminee şi specii floricole (anuale sau perene) în diferite procente. Înăl imea de tundere a gazonului poate fi: pentru terenul de fotbal 3. Viola arvensis. Fiecare prezintă avantaje şi dezavantaje date de uşurin a instalării. lăstărire. iar după cosire apar lăstarii scur i (Festuca pratensis. la 12–20 cm. tufele sunt înghesuite foarte mult. de rezisten a la bătătorire sau tundere.5 cm. 9. rugbi – 6. astfel încât în unele condi ii improprii pentru una din specii. Alyssum maritimum. prin eliminarea speciilor valoroase şi sensibile la anumite condi ii. La realizarea amestecurilor se are în vedere: temperamentul speciei. . Cynonurus cristatus)..cu port pitic (de etaj inferior) – după cosit lăstăresc puternic. În terenuri improprii pentru graminee se pot folosi specii din flora spontană a regiunii ce pot acoperi bine solul prin lăstărire şi aparat foliar. Aceste amestecuri sunt recomandate în lucrări cu tabele speciale. Instalarea gazonului Principalele metode de instalare a gazonului sunt prin semănare şi cu ajutorul brazdelor de gazon. Asocierea speciilor De obicei nu se folosesc speciile singure.3. dar speciile se comportă diferit. Ierburile pentru gazon se împart conven ional în func ie de înăl ime.înfră ire abundentă precum Poa annua şi Poa pratensis. Festuca rubra. sistem radicelar adânc de 25-30 cm. aceasta dispare. frunze mari. Deschampsia caespitosa. umiditatea din sol.. Lollium perenne.5 cm. la tundere. capacitatea de refacere după tundere. Reseda lutea. uneori 40–50 cm (Poa pratensis. Iberis semperflorens.

8 cm în care rădăcinile nu pătrund. Adâncimea de semănat se situează în general în limitele 0.5 cm.cu brazde de iarbă produse în pepinierele pentru gazon. Instalarea gazonului prin semănare Lucrările pregătitoare cuprind înlăturarea materialelor inerte precum: pietre. de specie. După semănarea manuală. . modalitate ce are ca avantaje: instalarea imediată a gazonului. iar în cazul lipsei unui strat de pământ corespunzător. a instala iilor de irigare. a canalizărilor. alături de care se găsesc numeroase specii de buruieni ce urmează a fi extrase prin pliviri repetate. de exemplu: 12 g/m2 în SUA. după care se netezeşte uşor cu un tăvălug uşor din lemn şi se udă. terenul se grăpează.3. . se ob ine un gazon prea rar. dar şi vara. cu aspect inestetic iar dacă norma este prea mare rezultă o competi ie între indivizii speciilor diferite. aducerea pământului de împrumut în strat de 15–20 cm minim. adâncimea de semănat va fi mai mare iar în cazul solurilor mai umede (terenuri cu expozi ii nordice sau soluri mai grele). cu un aspect nefavorabil. ci cresc lateral. acestea se realizează pe un strat de 5-6 cm de pământ vegetal pe care se execută semănăturile cu speciile de graminee dorite. zgură. se realizează şi mobilizarea acestuia pe 15–20 cm adâncime.5 – 2. pentru a realiza o răsărire şi o călire a gazonului. adâncimea de semănare va fi mai mică.2.3. fiind în func ie de condi iile de sol şi de specie. Norma de semănat variază în func ie de specie: de la 17-25 Kg/ha la Agrostis stolonifera la 140-200 Kg/ha – Lolium perene. 9. consolidarea imediată a taluzurilor (în 5 zile rădăcinile pătrund în noul teren). Metode şi tehnici de semănare: . îngroparea cablurilor electrice. ½ în celălalt sens (se aplică în cazul suprafe elor mici).manual în cruce: ½ din semin e într-un sens. în Germania 9-20 g/m2 iar în Fran a 30-60 g/m2 . calitatea finală a gazonului nu este cea mai bună şi datorită neuniformită ii grosimii brazdelor recoltate manual. Semănarea gazonului se poate realiza în mai multe perioade: primăvara în mustul zăpezii (februarie-martie). date de condi iile specifice ale ării respective.1. De asemenea. precum şi costul mai mic. În diferite ări se aplică norme diferite. În cazul solurilor mai uscate (terenuri mai însorite sau soluri uşoare). 5-12 g/m2 până la 34 g/m2 în Canada. dacă există sisteme de irigat. instalând toate speciile crescute natural. moloz. toamna în august–septembrie şi nu mai târziu. ca dezavantaje se amintesc: nu se pot alege anumite specii de graminee. Dacă norma este prea scăzută.9. Sub acest strat se recomandă să existe un strat de nisip amestecat cu pleavă. în cazul în care solul existent este corespunzător. Normă de semănat trebuie aleasă cu grijă în func ie de calitatea semin elor. Decaparea .mecanic . dar şi executarea drenurilor. cărămizi. gros de cca.cu semănători mecanice (se aplică în cazul suprafe elor mari şi relativ netede).cu brazde de iarbă extrase de pe terenurile acoperite natural cu iarbă (specii de graminee în cea mai mare parte). o stânjenire a creşterii tuturor indivizilor şi o înrădăcinare slabă. amestec şi condi iile de sol. Instalarea gazonului cu ajutorul brazdelor de iarbă Aceasta se poate realiza în două moduri: .

care pot fi rulate. datorită înlăturării repetate a păr ilor aeriene (frunzele speciilor de gazon).4. şi respectiv fâşii de 30 cm x 2 m (mecanic). Se preferă îngrăşăminte minerale (chimice) pe bază de azot. în raport de 1:2:1 (fosforul este foarte important în dezvoltarea rădăcinilor). Cosirea (tunderea) se poate realiza manual cu coasa. Între inerea şi îngrijirea gazonului Reîntinerirea gazonului se realizează după 5-10 ani şi se realizează prin semănarea de noi cantită i de semin e ale speciilor ini iale. care se vor însămân a cu semin e din aceleaşi specii de graminee sau din acelaşi tip de amestec.brazdelor se realizează manual cu ajutorul cazmalelor şi lope ilor dar mai frecvent mecanic. care permit reglarea înăl imii de tundere corespunzătoare. groase de 2-4cm. în tablă de şah iar pe versan ii abrup i brazdele se fixează prin ace de lemn sau şipci de lemn. apar muşchii şi numeroase buruieni. Dacă solul are o cantitate mare . 9. după care se sparge şi se mărun eşte elina. folosind o normă de semănat de 25-50 % din cea ini ială. 30 x 30. Repara ia par ială presupune refacerea cheliturilor. se strâng şi se îndepărtează rădăcinile de ierburi sau de buruieni. Aplicarea îngrăşămintelor este necesară deoarece solul sărăceşte relativ repede. Tunderea se realizează în scopul ob inerii unui gazon des cu o bună înfră ire şi în elenire. fosfor şi potasiu. care nu sunt preten ioase. respectiv a por iunilor mai mari sau mai mici fără gazon. Iarba rezultată se strânge şi se înlătură de pe suprafa a gazonului. Repara ia capitală presupune înlocuirea totală a ierburilor ce au constituit vechiul gazon. sau mecanic cu maşini speciale. caz în care se ob ine o înfră ire abundentă. primăvara se realizează administrarea îngrăşămintelor şi însămân area. După aceste opera iuni. deoarece pe timp secetos frunzele tăiate şi lăstarii se îngălbenesc. iar gramineele se răresc. Toamna se mobilizează solul la 15-20 cm. Se recomandă tunderea pe timp ploios. 15 x 30 groase de 4-5 cm (manual). Aşezarea brazdelor se poate face liniar în rânduri succesive. cu maşini ob inându-se „covoraşe”de 25 x 35.

de calciu. Dozele de îngrăşăminte variază între limitele 400-2200 Kg/ha. înainte de înflorirea buruienilor. Combaterea buruienilor se realizează pe suprafe e mici prin plivit iar pe suprafe e mari se aplică cosirea repetată la 2-5 cm de suprafa a solului. . pentru compensare. O altă metodă eficientă este cea a aplicării erbicidelor selective. trebuie mărită cantitatea de fosfor. Irigarea este de preferat a se realiza prin aspersiune (vezi irigarea la speciile floricole).

pentru terenurile cu denivelări. oglinzile şi cursurile de apă (inclusiv bazinele). . care sporeşte energia depusă de om pentru învingerea gravita iei. . 10. creşte interesul pentru planurile superioare ale spa iului. Aleile secundare se ramifică din cele principale şi conduc vizitatorul spre sectoare sau obiective mai pu in importante. . de intimitate şi uneori de regres.de stimulare. . curiozitate .20 m). creează impresia de avansare. fiind destinate plimbărilor izolate (inclusiv pasul japonez). au o lă ime mai redusă (minim 1. Aleile sunt mărginite de regulă de arbori. şi în echilibru cu for a gravita ională. importan ă şi lă ime. flori. măreşte aten ia. CONSTRUC IILE ÎN SPA IILE VERZI Prin construc ii se în eleg atât clădirile cât şi căile de acces.7 m lă ime.pentru ceea ce este rigid. X. organismul nu depune efort. . în meandre pentru traseele sinuoase.1. Potecile şi cărările sunt realizate cu precădere în spa iile verzi periurbane. ordine şi propor ie. sunt de obicei largi.5 -0. pentru terenurile orizontale. apare un sentiment plăcut de protec ie.de relaxare – pentru ceea ce este cunoscut şi plăcut.Cap. sau conduc spre un obiectiv principal important. În func ie de natura circula iei. Traseul căii de circula ie imprimă vizitatorului un sentiment: . implică o diminuare a efortului. justificate de prezen a diferitelor obstacole.de plăcere – pentru ceea ce se află în unitate. mai sigură.de indispozi ie (de închistare) .mişcarea orizontală. Căile de circula ie pot imprima vizitatorului diferite direc ii de mişcare: . Aleile principale leagă intrările cu punctele de atrac ie principale. . inestetic şi nefunc ional. ce este binevoită la întoarcerea din plimbare. căile de circula ie se împart în alei (principale şi secundare) şi poteci. de refugiu. călare sau cu bicicleta. mai stabilă. având 0. perspectivele. grădinile alpine. pentru stilul geometric.de amuzament. îndeplinesc multe aspecte decorative şi permit vizitatorului să parcurgă teritoriul respectiv pe jos. de cucerire a spa iului înconjurător.pentru ceea ce este viu sau în schimbare. elemente arhitecturale. . divertisment. care chiar dacă este monotonă este mai uşoară.mişcare ascendentă. Linia traseului poate fi: directă pentru traseul rectiliniu. Căile de circula ie Căile de circula ie reprezintă o componentă foarte importantă a spa iilor verzi. de intrigare – pentru ceea ce este nou sau necorespunzător. obiectele se remarcă mai uşor în timpul deplasării. ediculele (mici dotări ornamentale şi utilitare). influen ând sentimentul de veselie.mişcarea descendentă. pentru obiective bine determinate.

asfalt turnat sau cilindrat. dar se încălzeşte foarte uşor vara sau în zilele însorite. . pătrate. Are un cost foarte scăzut dar are şi marele dezavantaj că aceste căi de circula ie nu pot fi folosite pe timp ploios sau imediat după. şi poate fi ameliorat prin adăugarea de agregate minerale. ceramică sau marmură.Intersec iile reprezintă puncte de agita ie maximă şi trebuie să fie propor ionale cu mărimea aleilor ce se întâlnesc. pavele. Pentru materialele folosite la îmbrăcămintea căilor de circula ie sunt indicate culorile galben. Uneori în intersec ii se amenajează pia ete de diferite forme. Dalele şi pavelele sunt plăci din piatră. dale. iar cele deschise obosesc ochii). lian i sau materiale hidrofobizate. dalaj englezesc.cele paralelipipedice în diferite modele: brădu . dalaj antic. Îmbrăcămintea căilor de circula ie trebuie să fie func ională şi decorativă. corelată cu ambientul. Asfaltul prezintă o durabilitate ridicată şi o între inere uşoară. cărămidă. Un caz aparte al dispunerii dalelor de mari dimensiuni este „pasul japonez” la care dalele de formă regulată sau nu (se preferă cele neregulate) se aşează într-un singur rând . Modul de dispunere a dalelor şi pavelelor este foarte variat: .cele hexagonale pot fi dispuse in modul fagure. Pământul. este folosit în pădurile de recreare. de râu sau de concasaj sunt incomode pentru mersul pe jos dar pot fi folosite şi pe timp mai ploios. tip zidărie. ca îmbrăcăminte a căilor de circula ie. cel pu in cu fa a superioară netedă.cele neregulate în „opus incertum”. beton. Axa fiecărei alei trebuie să treacă prin centrul intersec iei. Dalele şi pavelele se dispun pe un strat de 5-8 cm nisip de râu şi se aşează uniform (se folosesc dale de minim 4 cm grosime). Căile împietruite cu pietriş de carieră. roşcat sau gri (culorile închise se încălzesc excesiv vara. pietriş. Ca tipuri de îmbrăcăminte se pot folosi: pământ. macadam. de forme diferite. . mozaic.

au un efect estetic sporit iar dalele depreciate se pot înlocui foarte uşor. cu maluri cu taluzuri abrupte (1:1) şi căptuşite cu diferite materiale (piatră. Forma lacurilor este determinată de relieful terenului. prin lutuirea cu argilă bătătorită cu maiul sau prin betonarea fundului. pâraie. Marele dezavantaj al acestora este pre ul destul de ridicat. Folosirea dalelor şi pavelelor prezintă ca avantaje: rezisten ă la intemperii. Oglinzile de apă /bazinele geometrice Bazinele geometrice (oglinzile de apă) – reprezintă suprafe e liniştite de ape. prin deschideri de perspective. pentru a permite plimbările cu barca sau pentru a facilita cultivarea unor plante acvatice (nuferi. având rolul unui factor calmant în peisaj. senza ia de răcorire şi de prospe ime. Caltha palustris). Debitul sursei ce alimentează lacul va fi în raport cu mărimea şi adâncimea lor. iar când se află în zone umbrite apa devine întunecoase şi pare mai adâncă. căderi de apă. în locurile cu erodare puternică. beton) pentru împiedicarea creşterii plantelor. men inute în bazine de formă geometrică – rotunde. Viteza de curgere trebuie să fie destul de redusă. făl uită. . fântâni. egală cu lungimea medie a pasului omului (0. realizate de obicei pe stâncării. sau artificiale realizate prin săparea terenului şi aducerea apei. elipsoidale. Apele stătătoare (numite impropriu. drenajul forte rapid al apei din precipita ii (se usucă foarte repede după ploaie). dar poate fi ameliorată. Adâncimea se recomandă a fi de 1m pentru cele săpate. la o distan ă între centrele de greutate.65 cm). sau chiar lemn (grosimi 50-70cm). Apele se pot amenaja sub formă de: izvoare. Întinderea unei ape stătătoare se stabileşte în raport cu ansamblul compozi iei. asemănător cu malurile opuse. lacuri. Stratul de pământ de sub apă se poate impermeabiliza cu ajutorul asfaltului. Bordura bazinului poate fi din piatră tăiată simplu. apa devine strălucitoare şi luminează întreaga compozi ie (se măreşte aparent suprafa a acesteia). ale fiecărei dale. trestie. dispuse în diferite depresiuni ale terenului. de mişcare. de formele de microrelief existente sau care pot fi create şi de debitul sursei de apă. iazuri. Malurile se vor amenaja prin terasare. pătrate. jocul de lumină şi umbră al obiectivelor învecinate. conturul acestora este cu atât mai simplu cu cât acestea sunt mai mici. acesta trebuie să asigure primenirea şi men inerea apei la un nivel constant (evapora ie şi infiltra ie). uşurin a între inerii. cărămidă.60-0. bitumului. conturul malurilor trebuie să fie alcătuit din linii curbe. dreptunghiulare. se face trecerea mult mai plăcută de la construc ii la peluze. fără frânturi. 10. din beton. Când cursul apei este însorit. pentru că apa este primenită pe cale artificială sau naturală) pot fi naturale. Apele curgătoare prezintă o albie cu atât mai sinuoasă cu cât panta terenului este mai mică. Pot exista diferite insule atunci când cursul apei se bifurcă. geometrică.pe gazon.2. dar fără a fi simetrice. Bazinele trebuie prevăzute cu posibilitatea de evacuare şi aduc iune periodică a apei. Amenajarea apelor Efectul estetic al apelor este dat de: suprafa a netedă şi lucitoare sau în continuă mişcare. Malurile diferă în func ie de caracteristicile terenului dar întotdeauna vor avea un paralelism relativ. râuri în func ie de mărimea spa iului verde respectiv.

combinată cu lumina artificială. un fundal pentru o anumită construc ie observată dintr-un punct avantajos. folosindu-se numeroase stănci sau material pietros. Blocurile de piatră se amplasează în sectoarele mai liniştite. Toate acestea se realizează propor ional cu dimensiunile bazinului. 10. Stâncile de orice fel dau peisajului un pitoresc specific.bazin cu jeturi orientate spre periferie. muntos. şi pot fi amenajate într-un mod special. de la câ iva metri pătra i la câteva sute. Punctul de observa ie se stabileşte astfel încât elementul terminus (obiectul) să poată fi perceput în întregime sau chiar par ial. pe care se instalează vegeta ie erbacee sau chiar lemnoasă. iar când sunt mici şi grupate.bazin cu cupă florentină în mijloc. . Câmpul intermediar constituie spa iul liber dintre punctul de observa ie şi obiectele văzute (punctul terminus). Grădinile alpine creează. un microrelief accidentat. Obiectul (obiectele) văzute trebuie să fie astfel amplasate încât să poată fi contemplate cu uşurin ă de privitor. Grădinile alpine au suprafe e variabile. folosite pe timp de noapte. Stâncile şi grădinile alpine În unele zone din anumite spa ii verzi se poate recurge la amplasarea blocurilor de piatră (stânci) de diverse forme. bazin cu jeturi orientate spre mijloc. Priveliştea şi perspectiva Priveliştea reprezintă o scenă.fântână cu cascade în trepte sub forma unui con. Există diferite modalită i de amenajare a acestor bazine: .4. Perspectiva reprezintă o privelişte limitată. Aceste fântâni pot fi asociate cu diferite elemente sculpturale sau cu vegeta ia înconjurătoare sau chiar cu anumite spoturi luminoase. acestea dau impresia de putere. în mod progresiv. pentru ca perspectiva să nu devină obositoare.3. la o oarecare distan ă de clădiri. fie vor fi aduse. situat la o distan ă potrivită şi încadrat potrivit.fântână cu taluz cu cascadă. caz în care se pot men ine în forma lor naturală. mărime şi culori. cu o vegeta ie specifică. Se recomandă ca acest câmp intermediar să nu depăşească 250-300 m lungime. Perspectiva este caracterizată printr-un punct de observa ie. recomandându-se ca soarele să nu fie în fa a privitorului. iar în unele cazuri pot constitui suportul pentru diferite căderi de apă. În unele cazuri aceste blocuri pot fi acoperite par ial cu vegeta ie din specii cu tulpini agă ătoare sau urcătoare. la care mişcarea jeturilor de apă poate varia. . de solidaritate monumentală. în mod artificial. şi constă dintr-un spa iu peisagistic alungit. . Blocurile aduse pot imita stânci din natură sau sunt prelucrate sub diferite forme geometrice. colorată diferit chiar. . natural sau creat par ial sau total prin încadrare sau deschiderea de linii. Când sunt de dimensiuni mari. privit dintr-un loc potrivit. obiectul (obiectivele) văzute şi un câmp intermediar. O perspectivă bine concepută are echilibru. Blocurile de piatră fie se găsesc pe acel teritoriu. 10.Unele oglinzi de apă se asociază cu jeturile de apă ale fântânilor arteziene. fiind compusă dintr-un obiect potrivit.

Armonizarea se poate realiza prin asemănare sau prin contrast. teatrul verde. 10. pentru ca pământul să se taseze suficient. Aceste opera iuni se vor realiza într-o perioadă lipsită de ploi. va fi pe cât posibil frământat. pergolele. hexagonală sau octogonală. Lucrările ce trebuie executate pentru realizarea unei grădini alpine sunt: .Locul în care se va amenaja o astfel de grădină se va încadra cât mai bine în mediul natural. a orchestrelor sau a fanfarelor. pode e şi poduri. construc ii uşoare. suporturi pentru plante. . Chioşcurile sunt pavilioane mai mici. fiind amplasate pe esplanade. cu turbă şi nisip. a domina. ce vor fi amplasate în mod obişnuit în punctele cele mai înalte ale terenului sau la sfârşitul aleilor . în scopul realizării unită ii clădirii cu acesta. subalpin. pătrată. a men ine. sau cărămidă. şi chioşcuri acoperite dar deschise lateral. cu câteva luni înainte de epoca plantării (toamna). chioşcurile. balustradele (parapetele). deşertic. Construc ii utilitare şi ornamentale Construc iile sunt folosite ca elemente de fundal sau pentru a încadra. Toate construc iile prezente într-un spa iu verde trebuie armonizate cu peisajul înconjurător. lăsând spa ii mari între ele. situate în spa iile verzi. Construc iile recomandate în spa iile verzi sunt: pavilioanele. Speciile folosite vor fi alese în func ie de caracterul florei ce va fi prezentat: alpin. . Grădinile alpine îşi găsesc uşor locul în spa ii verzi amenajate în stil peisager. zăpadă. în care pot fi pozi ionate chiar şi în imediata apropiere a clădirilor. la marginea apelor. numite chioşcuri descoperite (naturale). Nu se recomandă chioşcuri acoperite şi închise lateral. într-o formă simplă dar estetică. Acestea se pot construi din lemn. la capătul aleilor.aşezarea unui strat de nisip de râu de granula ie mare. . treiajele.5. coloanele. pământ folosit ulterior la umplerea spa iului dintre stânci. bănci şi scaune (mobilier de grădină). destinate adăpostirii vizitatorilor. vase decorative. în pie e sau în punctele de perspectivă. grupuri sculpturale. accidentat. Acestea pot fi deschise în partea superioară şi lateral (având în partea superioară doar bare de metal sau lemn ce servesc ca suport pentru plantele agă ătoare. Belvederile sunt constitui te de către turnuri cu două sau trei etaje.umplerea par ială cu pământ a spa iilor dintre blocurile de piatră astfel încât la suprafa ă să rămână păr ile cele mai decorative ale blocurilor de piatră. a organiza sau a accentua cât mai bine trăsăturile sau formele peisajului.dispunerea blocurilor de piatră.extragerea stratului de pământ pe o adâncime de 50-60 cm. Pavilioanele sunt construc ii cu bază circulară. înghe . cele mari în planul din spate. . Expozi ia terenului se recomandă a fi semiînsorită sau chiar însorită (pentru plantele vivace sau chiar rezistente la uscăciune). scările. cu mijloace mecanice o astfel de situa ie. belvederile.aşezarea unui strat de 30 cm de zgură. arcadele şi porticurile. în pantă sau se va crea artificial. beton. .aşezarea unui strat de pământ de elină.

Soclul trebuie bine propor ionat cu întreaga statuie şi corelat cu materialul şi culoarea din care este alcătuită aceasta. din diferite materiale de construc ie. fontă. în lungul aleilor largi. fier.largi şi folosesc pentru observarea de către vizitatori a unor perspective deosebite asupra zonelor învecinate. Acestea trebuie să fie func ionale dar şi estetice. întrerup uniformitatea şi monotonia aleilor sau a zidurilor de sprijin. Acestea se confec ionează din piatră. pe lângă ape sau terenuri accidentate. formate din panouri cu zăbrele. Materiale de construc ie folosite: piatră. dimensiunile sau alte caracteristici trebuie să fie corespunzătoare întregului ansamblu. mărime. mărginirea unor perspective. mozaic. şi sunt acoperite de regulă cu plante că ărătoare. oferind refugiu împotriva insola iei. Treiajele sunt construc ii uşoare. folosite de obicei acolo unde panta terenului este mai mare de 15%. lemn. beton armat. marmură şi au un mare efect prin formă. Dimensiunile sunt variate dar se recomandă pentru bănci: lungimea 2. lă ime 0. pe orizontală. ce prezintă ca elemente de sus inere. culoarea lor. folosite pentru decorarea unor pere i. Pergolele sunt elemente ornamentale şi utilitare. înăl imea 0. Coloanele servesc la sprijinirea plantelor agă ătoare şi reprezintă accente pe verticală. Acestea permit crearea unor bol i de vegeta ie. dezvoltare pe verticală. atât la soare cât şi la umbră. beton. acestea unind de regulă două maluri opuse sau chiar insuli ele cu malurile.45 m. Arcadele şi porticurile se folosesc pentru realizarea unor bol i de verdea ă deasupra aleilor sau teraselor. fiind amplasate la capătul aleilor. Se vor amplasa în fa a unor perspective interesante. de obicei cu înflorire abundentă. la marginea teraselor. Scările accentuează orizontalitatea spa iului. grup sculptural. Forma. înăl imea treptei de 15 cm şi lă imea de 35-40 cm. Acestea deschid perspective interesante către diferite puncte de pe mal şi de pe apă (lemn.5 m. piatră). cărămidă. stâlpi verticali (piatră.4-3. Scările sunt construc ii utilitare dar şi ornamentale. axa scărilor trebuie să fie în continuare cu axa drumurilor. ce acoperă por iuni de alei sau terase. cărămidă. teraselor. cărămidă. Balustradele (parapetele) sunt elemente indispensabile ale scărilor. Grupurile sculpturale sunt confec ionate din piatră. Podurile şi pode ele au un rol func ional şi estetic. compartimentarea unui spa iu verde. metal.5 m. a unui rond de flori. bronz.7m şi înăl ime 2-2. dar constituie în acelaşi timp şi elemente ornamentale. alcătuite din lemn sau metal de lă ime 0.5-0. lemn.4-0. . lemn sculptat sau marmură. Pot fi cu sau fără spătar. Se recomandă ca optimă. Pe aceste treiaje se folosesc specii volubile sau urcătoare. aluminiu.0 m. lemn) ce sunt reuni i în partea superioară printr-o re ea de grinzi orizontale. Băncile şi scaunele asigură loc de odihnă vizitatorilor.

aleilor. ciment. regulată ci este determinată de întreaga compozi ie a spa iului respectiv. zidurilor. în lungul scărilor. sau se poate realiza din pământ aşezat într-un schelet metalic.Amplasarea statuilor sau a diferitelor sculpturi nu respectă o ordine strictă. beton. decorat cu plante de mozaic. Vasele decorative se confec ionează din argilă arsă. . Acestea se amplasează în mijlocul parterelor. piatră.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful