MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CONCURSUL NAŢIONAL UNIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE DECLARATE VACANTE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR

PROGRAMA PENTRU

DISCIPLINE SOCIO-UMANE:

ECONOMIE ŞI EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ

Aprobata prin O.M.Ed.C. nr. 5462/14.11.2005

- Bucureşti 2005

plecând de la o concepţie care operaţionalizează definirea si evaluarea competenţelor specifice cadrului didactic.capacitatea de a construi demersuri didactice interactive prin adecvarea strategiilor didactice la conţinuturi. competenţe pe care profesorul trebuie să şi le dezvolte şi să le probeze pe parcursul desfăşurării activităţii didactice. . empatice şi de cooperare necesare realizării actului educaţional. la disciplinele Economie şi Educaţie antreprenorială şi care au absolvit facultăţi de profil.capacitatea de a construi un climat educativ stimulativ şi eficient.probarea capacităţilor necesare pentru proiectarea.cunoaşterea şi utilizarea competentă a principalelor documente şcolare reglatoare: planuri-cadru.A. Într-o formulare sintetică. programe şcolare. . Fiind date particularităţile disciplinelor socio-umane şi influenţa modelatoare puternică pe care ele o exercită asupra formării şi maturizării personalităţii elevului. aceste competenţe sunt: . . programa vizează: . cele de didactică generală si cele ale metodicii disciplinelor.capacitatea de proiectare si realizare a dezvoltărilor curriculare intra. a didacticii generale si a metodicii celor două discipline. Conţinutul şi structura programei sunt elaborate în aşa fel încât să răspundă schimbărilor impuse de noua abordare curriculară a proiectării si realizării activităţilor didactice.cunoaşterea de către profesor a conţinuturilor fundamentale şi a principalelor tendinţe în evoluţia disciplinelor Economie şi Educaţie antreprenorială. cunoştinţe de didactică generală şi metodica disciplinelor.cunoaşterea conţinuturilor ştiinţifice ale disciplinelor.capacitatea de proiectare şi realizare a evaluării cunoştinţelor şi competenţelor dobândite de elevi. realizarea si evaluarea activităţilor didactice. precum şi asupra întregului climat educaţional al şcolii.înţelege că elevii sunt diferiţi din punctul de vedere al felului în care învaţă şi poate să ofere oportunităţi instructiv . . În consecinţă. programa defineşte un număr de competenţe specifice profesorului de ştiinţe socio-umane.înţelege conceptele centrale şi metodele de investigaţie specifice disciplinelor pe care le predă. . 2 . programe pentru examene naţionale.capacitatea de a adecva demersurile didactice la particularităţile de vârstă ale colectivului de elevi.demonstrarea abilităţilor de comunicare.educative adaptate la diferenţele individuale de învăţare. . NOTA DE PREZENTARE Prezenta programă se adresează cadrelor didactice care se prezintă la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice vacante din învăţământul preuniversitar.înţelege cum învaţă şi cum se dezvoltă elevul şi poate să ofere oportunităţi de învăţare care sprijină dezvoltarea intelectuală şi socială a acestuia. pe lângă conţinuturile ştiinţifice. .are capacitatea de a crea experienţe de învăţare semnificative pentru elev. Astfel. . .şi interdisciplinare. . . profesorul de ştiinţe socioumane trebuie să demonstreze că: .

înţelege aspectele de ordin legislativ ale activităţii sale. planifică activitatea de predare-învăţare pe baza obiectivelor şi competenţelor curriculare. înţelege necesitatea de a asista elevii în orientarea lor către carieră şi de a integra educaţia pentru carieră în activitatea didactică. asigurând continua dezvoltare intelectuală şi socială a elevului. caută în mod activ oportunităţi pentru perfecţionarea sa profesională continuă. înţelege şi foloseşte o diversitate de strategii de evaluare pentru a aprecia şi modifica activităţile didactice. sprijinind astfel succesul şcolar al acestuia. dezvoltă cunoaşterea şi utilizarea unor variate strategii de comunicare eficientă pentru a sprijini curiozitatea . a cunoaşterii proceselor predării-învăţării. în aşa fel încât să stimuleze angajarea acestora în sprijinirea activităţilor şcolii. altor colegi (profesori) şi modifică aceste acţiuni atunci când este necesar. familiile elevilor şi altor organizaţii existente în comunitatea în care trăieşte.- - - - înţelege procesele de integrare curriculară şi foloseşte o varietate de strategii didactice care încurajează dezvoltarea gândirii critice a elevului. respectiv. contribuie la stabilirea unor relaţii pozitive cu colegii. a conţinutului disciplinei. are capacitatea de a dezvolta activităţi didactice în cadrul Curriculumului la Decizia Scolii.pluri. colaborarea si interacţiunea elevilor în activitatea de învăţare. are capacitatea de a alege şi utiliza cele mai bune metode ce vizează motivaţia şi comportamentul pentru a crea un mediu educaţional care încurajează interacţiunea socială pozitivă. capacitatea de rezolvare a problemelor şi performanţele lui în utilizarea noilor tehnologii. modelează activitatea la clasă conform obiectivelor evaluării. înţelege criteriile de evaluare a activităţii sale şi are capacitatea de a le integra în conceperea şi realizarea activităţii didactice. a abilităţilor elevilor şi a diferenţelor dintre elevi. părinţilor. precum şi propriile sale drepturi şi responsabilităţi. evaluează efectele opţiunilor şi acţiunilor sale asupra elevilor. drepturile legale ale elevului şi părinţilor. motivaţia intrinsecă şi angajarea elevului în actul învăţării.şi transdisciplinare. activităţi curriculare şi extracurriculare inter. 3 .

5. caracterizare. I. 3.1. trunchi comun. inter. SNEE. competenţe generale. Funcţiile didactice ale mijloacelor de învăţământ. caracterizare. modalităţi de corectare şi notare. funcţii. Forme de organizare a activităţii didactice: clasificare.şi transdisciplinare. 4. 2000. utilizarea metodelor centrate pe elev / tehnicilor de învăţare prin cooperare. 3. 3. Proiectarea activităţii didactice: planificare calendaristică. manuale şcolare. Mediul de instruire mediul relaţional şi mediul comunicaţional. organizarea şi desfăşurarea activităţii didactice la disciplinele Economie şi Educaţie antreprenorială 1.1 Evaluarea. programe şcolare. auxiliare curriculare. Prognosis. Evaluarea procesului instructiv-educativ. Elaborarea obiectivelor operaţionale. tipuri de evaluări. *** Ghid metodologic de aplicare a programelor şcolare pentru aria curriculară "Om şi societate". 2. Proiectarea curriculumului în dezvoltare locală sau la decizia şcolii de tipul: aprofundare/extindere/opţional ca disciplină nouă. 5. lucrare apărută sub coordonarea CNC. Obiectivele predării-învăţării-evaluării la disciplinele socio-umane. Bucureşti. Metode didactice specifice: clasificare. 4. arii curriculare. clasificări. Ed. Tipuri de mijloace de învăţământ şi caracteristicile lor. Utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicării în construirea unor medii active de instruire. standarde curriculare. 4 . proiectarea unităţii de învăţare.4 Tipologia itemilor: definiţie. 2002. reguli de proiectare. proiecte de lecţie (pentru diferite tipuri de lecţii). obiectivitate şi aplicabilitate. Proiectarea.3 Calităţile instrumentelor de evaluare: validitate. discipline. module. SC Aramis Print. Componentele curriculumului şcolar: curriculum naţional. *** Ghid de evaluare pentru ştiinţe socio-umane.2. 5. II. Mijloacele de învăţământ şi integrarea lor în procesul de predare-învăţareevaluare. Obiective cadru. competenţe specifice.2 Metode de evaluare: tradiţionale şi complementare (tipuri şi caracterizare). TEME DE DIDACTICĂ GENERALĂ ŞI METODICA PREDARII ECONOMIEI ŞI EDUCAŢIEI ANTREPRENORIALE I. obiective de referinţă. caracterizare. 5. 2. 2. Bucureşti. 5. progresului şi a rezultatelor şcolare în concordanţă cu obiectivele curriculare şi criteriile de performanţă din standardele de evaluare. planuri cadru. componentă fundamentală a procesului de învăţământ: obiective. Strategii şi modalităţi de integrare în lecţie a activităţilor cu caracter practic-aplicativ 1. prezentare. caracteristici.B. Ed. BIBLIOGRAFIE: 1. Strategii didactice utilizate în procesul de predare-învăţare-evaluare la disciplinele Economie şi Educaţie antreprenorială. 3. fidelitate. domenii de utilizare. proiectarea de activităţi de învăţare intra-.

“Curs de pedagogie”. De la teorie la practică”. Cristea Sorin. PRODUCĂTORUL 1. 2000. 14. Stoica A. 4.. Druţă M. (coord). 1998. 12. Bucureşti. Bucureşti.. “Dicţionar de termeni pedagogici”. 1990. Ed. Iaşi. 1995. Costul de oportunitate şi alegerea consumatorului raţional 4. “Evaluarea curentă şi examenele”. valabile în anul şcolar în care se susţine concursul.). Ed. Iaşi. CONSUMATORUL 1. 5. raţionalitate economică 2. Aramis. Cerghit I.. Tipuri de agenţi/unităţi economice 2. 6. 9. CEREREA 1.. 1988. Cucoş C. “Didactica moderna”... “Metode şi tehnici de învăţare eficientă”. Radu I. Humanitas Educational. Ed. E. Funcţia de producţie 2. Bucureşti. Combinarea factorilor de producţie şi costul producţiei 5 .. “Curriculum individualizat şi personalizat”. Ghid pentru profesori.. “Pedagogie generală”. 7. Ed. Economia naturala – de schimb 2. Militară. 13.. “Tratat de pedagogie şcolară”. 2002. Utilitatea economică 3. Bucureşti.U. Ionescu M... Factorii de producţie. UNIVERSUL ECONOMIEI 1.B. II. Bucureşti. 2003. Formarea cererii pe piaţă 2. E. 1997. Nevoi. Potolea D. şi Cerghit I. Ed.3. Iaşi. Stoica A. O. Legea cererii 3. Consideraţii teoretice şi aplicaţii”. B. Ed. “Prelegeri pedagogice”. “Didactica disciplinelor economice.. Elasticitatea cererii şi factorii care influenţează dinamica cererii 5. Bucureşti. SISTEME ECONOMICE 1. “Evaluarea progresului şcolar.D.P. Neacşu I.. NOTĂ: Bibliografia pentru metodica de specialitate include şi planurile – cadru şi programele şcolare pentru disciplinele Economie şi Educaţie antreprenorială şi manualele alternative aprobate. 1998. Bucureşti. Polirom. 2000. Polirom. T. 2001. Creţu C. “Psihopedagogia succesului”. Prognosis.. 10. Vlăsceanu L. 11. Ed. resurse. Economia de piaţă 2. Dinamica echilibrului consumatorului 4. Neacşu I. Circuitul economic 3. Pânişoară I. Ed. Cluj-Napoca. ASE. Polirom. Ed.. Ed. Nicola I. TEMATICA LA DISCIPLINELE DE SPECIALITATE ECONOMIE ŞI EDUCAŢIE ANTREPRENORIALĂ 1. Dacia. Polirom. 8. (coord. 2001. Iaşi. Creţu C.

Caracteristicile generale ale pieţei 2. Politici economice: tipuri. Piaţa mondială şi formele ei 2.preţ. VENIT. Piaţa monetară (bancară). Piaţa bunurilor şi serviciilor 4. rentabilitatea şi eficienţa economică 4. Probleme ale economiei mondiale 6 . Fluctuaţii şi cicluri economice 4. Factorii şi tipurile de creştere economică 3. Modele ale echilibrului economic 2. Raportul cerere – ofertă . Formarea ofertei pe piaţă 2. Statul în economia de piaţă 2. Dobânda 6. INVESTIŢII 1. Teorii ale creşterii economice. Concurenţa imperfectă şi formele ei 4. Concurenţa perfectă 3. Legea ofertei 3. creştere şi dezvoltare economică 2. Integrarea economică 3. ECONOMIA MONDIALĂ 1. Globalizarea 4.3. Comportamentul producătorului 5. Dezvoltare şi subdezvoltare economică 12. POLITICI ECONOMICE 1. CREŞTEREA ŞI DEZVOLTAREA ECONOMICĂ 1. conţinutul şi funcţiile concurenţei 2. ECHILIBRUL ŞI DEZECHILIBRUL ECONOMIC 1. Elasticitatea ofertei şi factorii care influenţează dinamica ofertei 7. preţul de echilibru 3. Economiile şi investiţiile. Strategii concurenţiale 9. Piaţa financiară (a capitalului) 7. conţinut. OFERTA 1. Venitul şi consumul 2. Rolul concurenţei în funcţionarea economiei de piaţă. scop. Piaţa forţei de muncă. Creşterea economică: beneficii şi costuri 5. CONSUM. Măsurarea rezultatelor macroeconomice. instrumente de realizare 3. Planificare şi programare economică 13. eficienţa economică a investiţiilor 3. Dezechilibre economice: şomajul şi inflaţia 11. indicatorii macroeconomici sintetici 10. Salariul 5. Piaţa valutară 8. Productivitatea. CONCURENŢA 1. PIAŢA 1. Profitul 6.

Didier Michel. Iaşi. Bucureşti. Realizarea. 2001 7. Editura Economică. Ed. Editura Symposion. “Principia Oeconomica. Humanitas. Editura Economica. dezvoltarea şi diversificarea afacerii 15. Sută-Selejan Sultana. Frois Gilbert Abraham. ”Economia Politica”. “Societatea perfectă”. ”Bursa”. Editura All. “Teoria generală a folosirii mâinii de lucru. “Capcana globalizării”. Bucureşti. “Economia mondială”. Academiei Române. Schumann Harald. Galbraith John Kenneth. Dobrotă Niţă (coord). Ed. ”Economie” – Manual ASE . Ed. Martin Hans-Peter. 1999 18. Editura Humanitas. Heyne Paul. ”Economia: Regulile jocului”. Ignat I. Ed. “Doctrine şi curente în gândirea economică modernă şi contemporană”. INIŢIEREA ŞI DERULAREA ACŢIUNII ANTREPRENORIALE 1. Bucureşti. Bucureşti. Bucureşti. 1993 19. Editura Didactică si Pedagogică. Durand M. Bucureşti. Dobrotă Niţă (coord). “Strategiile competitive ale firmei”. o abordare economica”. Tipuri de comportament în afaceri 2. Bucureşti. All. Ed.. Ed. a dobânzii şi a banilor” Ed. 1970 16. Economică. Ed... “Comportamentul uman. 1994 20. 1997 12. “Dicţionar de economie”. Răspunderea în afaceri 16. Bucureşti. Ed. Becker Gary S. “Uniunea Economică şi Monetară Europeană”. 1993 17. *** ”Economia politică” (Economics).. N. Ciulu Ruxandra. Bucureşti.. Bucureşti. 2005 4. 1994 3. Caracteristici şi aptitudini ale întreprinzătorului 3. All. Polirom. Bucureşti. Economică. Huidumac Cătălin. Druţă Florin. Ed.14. COMPORTAMENTUL ÎN AFACERI 1. M. “Teorii şi modele privind relaţiile economice internaţionale”. Eurosong & Book. Fundamente noi şi vechi ale analizei economice”. Schneider Bertrand. Ed. Ed. “Prima revoluţie globală”. Bucureşti. 2002 6. All. 1991 2. Rujan O. REUŞITA ÎN AFACERI 1. 1998 5. Bucureşti. Condiţii legislative în acţiunile antreprenoriale 2. 1998 14. 1992 9. Bucureşti. “Modul economic de gândire”. Rogojanu Angela. Keynes J. Rugină A. General şi particular în realizarea unei afaceri reuşite BIBLIOGRAFIE PENTRU DISCIPLINELE DE SPECIALITATE 1. King Alexander. Bucureşti. Bucureşti. Tehnică. Ed. “Introducere în studiul economiei de piaţă”. “Capitalism şi libertate”. Bucureşti. 1994 7 . Bucureşti. Anvers Denis. 1999 8. Modele de reuşită în afaceri 2. Economică. 1994 15. 1994 21. Iaşi. Ştiinţifică. 1995 10. Bucureşti. 1991 13. “Motivaţia economică”. 1994 11.. Ciobanu Ioan. Humanitas. Editura Humanitas. Editura Enciclopedică. Friedman Milton. Planul de afaceri: structură şi fundamentare 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful