You are on page 1of 2

WYKAZ LITERATURY PODSTAWOWEJ I UZUPEŁNIAJĄCEJ Z PRZEDMIOTU POLITYKA SPOŁECZNA:

Szanowni Państwo,

podaję rozszerzony wykaz literatury w podziale na pozycje obowiązkowe i uzupełniające. Nie


wszystkie z pozycji obligatoryjnych obowiązują na zajęcia, lecz tylko te spośród nich, które faktycznie
zostaną wykorzystane. Pozostałe być może będą dla Państwa przydatne w pisaniu pracy dyplomowej,
w szczególności polecam dla wszystkich Państwa (niezależnie od seminarium) pozycję: Statystyka
społeczna!

Obowiązkowa:

a) Książki:

1. Polityka społeczna. Praca zbiorowa pod red. G. Firlit-Fesnak i M. Szylko-Skoczny. PWN.


Warszawa 2008.
2. Polityka społeczna. Praca zbiorowa pod red. A. Kurzynowskiego. SGH. Warszawa 2006.
3. W. Turnowiecki: Polityka społeczna. Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły
Humanistycznej. Gdańsk 2008.
4. Leksykon polityki społecznej, pod red. B. Rysz-Kowalczyk, Oficyna Wydawnicza ASPRA –
JR, Warszawa 2001.
5. Statystyka Społeczna. Pod red. T. Panka. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. Warszawa
2007.
6. J. Orczyk: Polityka Społeczna. Uwarunkowania i cele. Wydawnictwo Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu. Poznań 2007.
7. L. Dziewięcka - Bokun, K. Zamorska: Polityka społeczna. Teksty źródłowe. UW. Wrocław
2008.
8. Wprowadzenie do Polityki społecznej. Pod red. R. Gabryszak, D. Magierka. Wydawnictwo
Difin. Warszawa 2009.

b) Wydawnictwa ciągłe:

1. „Polityka Społeczna”. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych. Warszawa.


http://politykaspoleczna.ipiss.com.pl/

Uzupełniająca:

1. Polityka społeczna. Pod red. A. Rączaszka. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. K.
Adamieckiego w Katowicach. Katowice 2008.
2. J. Auleytner: Polska polityka społeczna. Ciągłość i zmiany. Wyższa Szkoła Pedagogiczna
TWP. Warszawa 2004.
3. T. Kowalak: Polityka społeczna-wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Wyższej Szkoły
Ekonomicznej. Białystok 2002.
4. W. Ratyński: Problemy i dylematy polityki społecznej w Polsce. Difin. Warszawa 2003.
5. Zadania społeczne. Praca zbiorowa pod red. Z. Pisza. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej
im. O. Langego we Wrocławiu. Wrocław 2002.

Internetowe źródła informacji:

1. Diagnoza społeczna: http://www.diagnoza.com/


2. Instytut Pracy i Spraw Socjalnych: http://www.ipiss.com.pl/
3. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl/
4. Centrum Badania Opinii Społecznej: http://www.cbos.pl/
5. Polski Komitet Pomocy Społecznej: http://www.pkps.org.pl/
6. Serwis Ośrodków Pomocy Społecznej: http://ops.pl/
7. Instytut Polityki Społecznej UW: http://www.ips.uw.edu.pl
8. Wydział Polityki Społecznej LUW w Lublinie: http://www.wps.lublin.uw.gov.pl/
9. Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublina:
http://www.um.lublin.pl/um/index.php?t=200&fid=7501
10.Strona Departamentu ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w MPiPS:
http://www.rodzina.gov.pl/
11.Zakład Ubezpieczeń Społecznych: http://www.zus.pl/

Katarzyna Dyjach (12.02.2010)