Relació laboral

:
- Caràcter legal - Fonts legals → Internacionalment - OIT = Organització Internacional del Treballador → Recomanacions laborals → Estats integren ONU - Carta Social Europea o Estats membres UE tractament dels seus nacionals amb Reciprocitat lliure circulació de Persones. Homologació titulacions. o Reglaments → Introdueixen directament en l’ordenament o Directives → Principis desenvolupats en les normes internes. → Internes
Normes creades pel poder legislatiu (corts i senat) i el poder executiu (Govern)

-

Són fonts professionals perquè les normes les creen els treballadors i les empreses.

-

CE: Constitució Espanyola → Art35 Lleis orgàniques → Vaga i lliure sindicació Lleis ordinàries = ET = Estatut dels Treballadors (art 4 i 5)  Regula → Organització Representants dels Treballadors = Sindicats = Delegats de Personal + Comitè d’empresa  Regula →Tot els tipus de contractes laborals i condicions laborals  Dret necessari mínim = Demanda, Salari, descans necessaris (..)  Regula → Com, Qui, Quan → S’ha de realitzar la negociació col·lectiva. Reglaments → Govern → per ex SMI ordre municipal. Convenis col·lectius → Creats pels representants dels treballadors + Empresaris d’un sector econòmic → O d’una empresa en concret. Representen totes les condicions laborals representant dret necessari els mínims → ET. Contracte de treball → pacte o acord individual entre 1 treballador i 1 Empresa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful