TEHNI^KE

TABLICE

Profesor Mr Sto{i} Miroslav, dipl. ma{. ing.

TEHNI^KE
TABLICE

SENJAK
Beograd

Profesor Mr Miroslav Dv. Sto{i}, dipl. ma{. ing.
"TEHNI^KE TABLICE"
Urednik:
Prof. dr Ljubodrag \or|evi}, dipl. ma{. ing.
Ma{inski fakultet - Kraljevo
Recenzenti za ovu zbirku tabela su:
- Vanr. profesor dr Stevan \or|evi}, dipl. ma{. ing.
Ma{inski fakultet - Beograd,
- Vanr. profesor dr Milo{ Stevanovi}, dipl. ma{. ing.
Tehnolo{ko-metalur{ki fakultet - Beograd
Lektura i korektura:
Mr Milo{ Markovi},
profesor Vi{e {kole u Kru{evcu
Likovno re{enje korica:
Zoran Radojevi}
Luka Todorovi}
Obrada:
Miroslav Sto{i}
Grafi~ka obrada materijala na ra~unaru:
GrafoRAM - Beograd
Izdava~:
SENJAK - Beograd
Za izdava~a:
Profesor Mr Miroslav Dv. Sto{i}, dipl. ma{. ing.

Tablica specifi~nih masa nekih materijala .Kvadratne cevi .Vrednosti srednjih brzina za najva`nije slu~ajeve u praksi .Decimalni umno{ci jedinica SI .Matematika . Kelvinu.planimetrija .Kinematika .Prera~unavanje in~a (colova) u milimetre .Rimski brojevi .hladno oblikovane .Pravougaone cevi .jednosmerna struja .trigonometrija .Merne jedinice me|unarodnog sistema mera (SI) .Tolerancije oblika i polo`aja .Elektrotehnika .Formati papira .hidrodinamika 35 36 39 60 61 62 67 69 Deo B .Upore|ivanje temperatura po Celzijusu.ra~unanje sa stepenima i korenima .Elektrotehnika .Gr~ka azbuka .Dopunska uputstva za ozna~avanje tolerancija oblika i polo`aja 71 72 74 76 Deo C .te`i{ta linija i slika .TOLERANCIJE .hladno oblikovane .OP[TI DEO .PROFILISANI POLUPROIZVODI .Pretvaranje colovnih mera u milimetarske .Me|usobni odnosi starih i novih jedinica za snagu .Tolerancije za klinove .Tolerancije polo`aja .Matematika .SADR@AJ 11 12 12 13 17 17 17 18 18 19 20 20 21 22 23 25 27 28 30 31 32 33 Deo A .tolerancije oblika .stereometrija .Matematika .Te`i{ta .Matematika .Osnovi statike te~nosti i gasova .Oznaka povr{inske hrapavosti .naizmeni~na struja . Reomiru i Farenhajtu .Okrugle cevi .Primena naleganja . mnogouglovi .Tolerancijske tablice .stereometrija.Matematika .

Lan~anici .Metri~ki navoji .@ljebni spojevi sa pravim bokovima .Klinaste remenice . mase ~eli~nih kugli Deo D .Pregled vijaka po standardima .Odre|ivanje osnovnog pre~nika lan~anika .Vitvortov fini navoj .rupe za vijke sa ukopanom glavom.78 82 83 84 85 86 88 89 90 91 92 94 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 110 113 114 115 116 117 118 122 123 124 125 126 - Ravnokraki ugaonici "U" . 62. Al i Ms (mesinga) Ukrajanje limova prema konturi "U" profila Mase limova.ravni klinovi i klinovi sa nagibom .spolja{nji .profili ^eli~ne trake Okrugli (puni) profili Ostali puni profili Puni profili od Cu.MA[INSKI ELEMENTI .Trapezni navoji .Prstenasti usko~nici .O navojima i vijcima . .Klinovi .Sredi{nja gnezda .O`lebljena vratila .kvalitetni vijci i navrtke .Filcani prstenovi i `ljebovi .Nagibi (konusi) .Radijalni kugli~ni le`ajevi .unutra{nji .Osigura~i za navrtke sa urezima na obodu MB .Vijci .Esti~ne podlo`ne plo~ice . .Pre~nici rupa za vijke . 63 .red 60.Konstruisanje zubaca lan~anika .preporu~eni pre~nici burgije za rupe pre narezivanja navoja.Vitvortov cevni navoj .Navrtke sa urezima na obodu KM .profili "I" .Snaga kod klinastih remena .Prstenasti usko~nici .Ravne podlo`ne plo~ice .

Legirani alatni ~elici za rad u vru}em stanju .Razvijanje limova .Legure bakra sa kalajem .MESING .Razvijanje limova .Uporedne oznake ~elika raznih proizvo|a~a .^elici za raznu upotrebu .Legure bakra sa cinkom i kalajem .^elici .MA[INSKI MATERIJALI .^elici za pobolj{anje .Legure bakra sa cinkom .Fe-C dijagram .KALAJNA BRONZA .Ostali tehni~ki materijali .127 Deo E .Legure bakra sa niklom i cinkom .^elici za cementaciju .Razvijanje limova .Legure aluminijuma za livenje .Tvrdi metali .ALUMINIJUMSKA BRONZA .Legure bakra sa cinkom i olovom .Konstruktivni ~elici .Nelegirani ugljeni~ni alatni ~elici .NOVO SREBRO .Legure aluminijuma za gnje~enje .mikrolegirani konstrukcioni ~elici .Legure bakra za livenje .Nemetali .Legure bakra sa aluminijumom .Tablice za izra~unavanje zapremine oble gra|e 173 174 175 176 177 178 179 Deo G .Legirani alatni ~elici za rad u hladnom stanju .Ve{ta~ki materijali .Razvijanje limova - KOSI CILINDAR CEVNO KOLENO CEVNO KOLENO IZ VI[E SEGMENATA PRELAZNI OBLICI ZARUBLJENI KONUS ZARUBLJENA KOSA KUPA .Posebni ~elici .Sitnozrnasti konstrukcioni ~elici .Razvijanje limova .prokron .obele`avanje ~elika .RAZNO .TERMOPLASTI .ZAVARIVANJE 128 .DRVO .Primeri obele`avanja {avova 133 134 136 138 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 155 156 157 158 159 161 162 162 163 163 163 164 165 166 172 Deo F .Razvijanje limova .Posebni ~elici .^elici za automate .CRVENI METAL .

~vrsta.Literatura .Rupe ura|ene probija~em za metri~ki navoj u limovima debljine 0.ugao ispravljanja pri savijanju limova .Savijanje limova .CEVNO KOLENO PRAVOUG.180 181 182 183 185 190 191 194 195 196 .8 .SEGMENT PU@A .Razvijanje limova .Goriva . OBLIKA .Razvijanje limova .izra~unavanje razvijene du`ine .Tehnolo{ke baze .4mm . te~na.Savijanje limova .Elektroma{instvo . gasovita .^eli~ne prirubnice .trajne struje bakarnih provodnika .

................... stereometrija......kinematika......28 .......................................trigonometrija.............................................................upore|ivanje temperatura °C...pretv.17 .........21 .......... °K........................33 11 .............planimetrija....31 ................te`i{ta linija i slika................decimalni umno{ci jedinica SI..........13 ..19 .... °R.....12 .........................22 ....................standardni formati papira.12 .............................elektrotehnika...........18 ............stepeni i koreni...............23 .........................gr~ka azbuka.specifi~ne mase.....................merne jed........... hidrodinamika...............................hidrostatika............deo A A OP[TI DEO .................................................................... i °F... sistema mera SI...............................17 ... me|......30 ................................................... colovnih mera u milimetre...............................................

A0.010 RED VELI^INA FORMATA 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 841 594 420 297 210 148 105 74 52 37 26 RED RED A B x 1189 1000 x 1414 x 841 707 x 1000 x 594 500 x 717 x 420 353 x 500 x 297 250 x 353 x 210 176 x 250 x 148 125 x 176 x 105 88 x 125 x 74 62 x 88 x 52 44 x 62 x 37 31 x 44 917 648 458 324 229 162 114 81 57 C x 1297 x 917 x 648 x 458 x 324 x 229 x 162 x 114 x 81 DECIMALNI UMNO[CI JEDINICA SI Naziv 12 Oznaka ^inilac 18 Naziv Oznaka ^inilac eksa E 10 deci d 10-1 peta P 1015 centi c 10-2 tera T 1012 mili m 10-3 giga G 10 9 mikro µ 10 mega M 10 6 nano n 10 kilo k 10 3 piko p 10 hekto h 102 femto f 10-15 deka da 10 ato a 10-18 -6 -9 -12 .FORMATI PAPIRA A JUS M.

sekunda 1°=0. g. god.cm3. t osn.1980. m2 mm2.ne upotrebljava se posle 31. cm2 dm2 V m3 mm3.29578° prostorni ugao W sr 1sr=m2/m2=1 steradijan MASA m kg µg.stepen ´ . mm.dm3. rad ° . d frekvencija f Hz (herc) kHz Hz=1/s brzina u~estalost obrtanja v m/s km/h 1km/h= =(1/3.minut ´´. gustina rs kg/m2 g/m2 gustina r kg/m3 g/cm3. STARE JED. A.l a. h. mg. b itd.6)m/s n 1/s 1/min. jedinica SI dyn*.81N N=kg x m/s2 13 . km µ* povr{ina S. min.MERNE JEDINICE ME\UNARODNOG SISTEMA MERA (SI) mehanika kinematika vreme masa geometrija VELI^INA OZNAKA JEDINICA SI DRUGE JED. p* *) .12. jedinica SI linijska gustina rl kg/m povr{.81 m/s2=9.! kp=kg x 9. kg/min sila F N (Newton) Njutn MN. kN.000005 r 1rad=57. m3/h m kg/s kg/h.0002991 r 1´´=0. min-1 ubrzanje a m/s2 ugaona brzina ugaono ubrzanje zapreminski protok maseni protok w rad/s a rad/s2 v m3/s m3/min. mN zapremina ugao u ravni A osn.0175 rad 1´=0.kg/dm3 VREME t s ms. jedinica SI osn. NAPOMENA DU@INA l m µm.

SI I=U/R. napon i elektr. Pa=N/m -5 Pa=10 bar mmHg* bar=105N/m2 kpm* erg* J MJ.6MJ=kWh J=N×m=W×s KS*. N/m2 N/mm2 dinami~ka viskoznost h N×s/m2 Pa×s polse kinematska viskoznost n m2/s ELEKTRI^NA STRUJA I A amper elektr. MW napon i ~vrsto}a s t Pa.12.! .1980. kJ. god.atm*. NAPOMENA Pa Pascal N/m2 pritisak p bar. kWh joule (d`ul) 3. potenc.PS*. U V volt elektri~ni otpor R W om 2 at*. mbar energija i rad W A snaga i energijski protok P E W wat kW. jed.Tor*.VELI^INA elektrika mehanika A MERNE JEDINICE ME\UNARODNOG SISTEMA MERA (SI) 14 OZNAKA JEDINICA SI DRUGE JED. A=W/V I=V/W V U=R×I V=W/A=W/A R=U/I W=V/A=1/S elektri~na provodnost S siemens S S=A/V=1/W koli~ina elektriciteta C kulon C C=A×s *) .ne upotrebljava se posle 31.HP* W=J/s=N×m/s KS=0.74kW kp/cm2 N/m2=Pa Pa×s=N×s/m2 P -3 2 cP=10 Ns/m P=0.0102kgs/m2 osn. STARE JED.

12.ne upotrebljava se posle 31. jedinica SI 273.! o C.2 J/K A F = C/V = = A x s/V M* Maksvel G* Gaus Wb = V x s = = T x m2 = 108M T = Wb/m2 = = V x s/m2 = = 104G H = Wb/A = = V x s/A Oe* ersted Oe = = 1/(4p)kA/m cal* 1cal=4. god.1868J 1J=0. oK F = Q/t kcal/h=1.1980. MW W = J/s = = N x m/s kcal/h* o C *) . TEMPERATURA T K kelvin ja~ina operacionog zra~enja J W/sr specifi~na toplota c J/(kg x K) entropija S J/K kJ/K kcal/K* kcal/K = = 4190J/K specifi~na unutra{nja energija u J/kg J/m3 kJ/kg kJ/m3 kcal/kg* kcal/m3* kcal/kg = = 4.MERNE JEDINICE ME\UNARODNOG SISTEMA MERA (SI) toplota elektrika VELI^INA OZNAKA JEDINICA SI DRUGE JED.238cal kW. STARE JED. NAPOMENA elektri~ni kapacitet C F farad F magnetni fluks F Wb veber Vxs T x m2 magnetna indukcija B T Tesla induktivnost L H Henri ja~ina magnetnog polja H A/m ja~ina elektri~nog polja E V/m koli~ina toplote Q J d`ul toplotni protok F W wat TERMODINAM.15oK=0oC 15 .2W osn.

VELI^INA molarnost radioaktiost optika toplota A MERNE JEDINICE ME\UNARODNOG SISTEMA MERA (SI) 16 koeficijent provo|enja toplote koeficijent prelaza toplote OZNAKA JEDINICA SI DRUGE JED. zra~enja C/kg kulon/kg R* (rentgen) apsorbovana doza joniz.12. jedin SI Dim Dim = 10 lm lm=cd×sr phot ph=104lx lx=lm/m2 sb stilb sb=104cd/m2 *) .02cd osn.ne upotrebljava se posle 31. STARE JED. zra~enja Gy grej= =J/kg rd* rem* lm lumen lx luks KOLI^INA MATERIJE n mol koncentracija materije c mol/m3 molarna masa M kg/mol internacionalna sve}a=1. jedin SI . god. NAPOMENA l W/(K×m) a W/(K×m2) SVETLOSNA JA^INA J cd kandela svetlosni fluks F osvetljenost E luminacija (sjaj) L cd/m2 aktivnost radioaktivnog izvora A Bq bekerel Ci* (kiri) ekspoziciona doza joniz.! J/kg=W×s/kg osn.1980.

6 gr.927 km 1000=M 2000=MM PRIMERI: 1996=MCMXCVI 1549=MDXLIX 723=DCCXXIII UPORE\IVANJE TEMPERATURA PO CELZIJUSU.02778 = 1ft 12 1 0.003281 0.7 43.2 0 8 o F 0 32 50 o 15.7112 m 1 vrsta = 1.5 60 20 293.8533 0.35 gr.8 0 10 K 255.26 svetlosne godine BROJEVI 7=VII 8=VIII 9=IX 10=X 20=XX 30=XXX mm m 25.3 16.5 130 60 333.5 74.PRETVARANJE COLOVNIH MERA U MILIMETARSKE in~ in stopa ft jard yd = 1in 1 0. 1 oz (unca) = 28.001 1000 1 OSTALE ANGLOSAKSONSKE MERE: 1 US galon = 3.152 0.3030 m 1 ken = 1.1 79 210 100 373.08333 0.0254 0.6 200 98. 1 UK galon = 4.9 21.4 327.3 1.5461 lit.001094 1mm = 1m 39.0668 km RIMSKI 1=I 2=II 3=III 4=IV 5=V 6=VI morska milja A 99=IC 100=C 200=CC 300=CCC 400=CD 500=D 600=DC 700=DCC 800=DCCC 900=CM 990=XM 999=IM 1 ~o = 109.8684 1 1 1000 0.001 0.4 0.1 m 1 ri = 3.99 lit.3 100 50 323.9 70 26.9 30.03937 0.1 294. KELVINU.6214 NEKE DRUGE DU@INSKE MERE: 1 svetlosna sekunda = 300000 km 1 svetlosna godina = 9460000000000 km 1 parsek (paralakssekunda) = 3.6093 1853.4 273.2 283.8 310.3 1.7 299.2 16 68 21.3 80 37.8 914.4 o R -14.281 1.2 80 212 17 .45 mm 1 ar{in = 0.37 3. REOMIRU I FARENHAJTU o C -17.818 m 40=XL 50=L 60=LX 70=LXX 80=LXXX 90=XC km 0. 1 lb (funta) = 453. = 72960 6080 2027 = 0.785 lit.9 61. RUSKE MERE: 1 ver~ok (Rus) = 44.3 170 93.2 40 122 54.5396 1000000 JAPANSKE MERE: 1 {aku = 0.33333 = 1yd 36 3 1 = 63360 1milja 5280 1760 1morska ml.3048 0.9 372.7 349. 1 US barel = 158.094 = 39370 1km 3281 1094 milja 1 1.3 366.000001 1 0.6 288.4 304.2 48 140 76.9144 1609.8 12.

2 609.2 1879.8232 7.0762 0.008 0.6 127.7018 1.4 304.8 330.2 1371.8128 0.0 1295.7432 2.5146 2.0668 1.1562 5.7724 7.8270 12.2362 10.6 2032.7254 12.2 2260.1590 2.8 838.6162 2.7780 1.8542 1.6 1905.02 0.2324 5.6350 0.002 0.1854 10.3302 0.7470 7.2 1752.4 1066.1270 0.3716 1.0 406.8524 12.1844 2.0800 5.2 355.6 1524.0 279.8 1346.003 0.9558 1.6 1143.9286 GR^KA AZBUKA 18 alfa beta gama delta epsilon zeta eta teta jota kapa lambda mi ni ksi omikron pi ro sigma tau ipsilon fi hi psi omega A B Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì N Î Ï Ð Ñ Ó Ô Õ Ö X Ø Ù á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ð ñ ó ô õ ö ÷ ø ù .1524 0.2098 2.2 0.0 533.6 762.004 0.6 2286.6 2159.5908 2.2578 5.9144 0.005 0.8 711.6 1778.0 1549.05 0.6764 1.3632 10.6858 0.1816 5.01 0.2108 10.4478 1.001 0.4826 0.2 1244.5240 1.0 2438.1054 5.2 1117.0254 0.5 12.4064 0.3876 2.6 inches (Zoll) 0 0.6002 1.0 660.2070 5.6924 2.2 482.6 1397.9812 2.4986 1.0922 1.4 177.8288 1.6256 1.09 0.9652 0.4224 1.7000 12.0 787.4 431.8 584.5080 0.8 1854.4130 2.2352 2.5654 2.4638 2.7178 2.08 0.0 2311.6708 7.6454 7.8778 12.2 2133.3810 0.4 558.8034 1.6200 7.4732 1.07 0.0 1803.3622 2.5842 0.0 1930.4 10.3970 1.4 1828.5400 2.3208 1.2032 0.6 1016.0 914.1082 2.0508 0.4 1447.2 990.009 milimetar 0 0.2286 0.9906 1.0 2184.6 889.2 863.6 381.8 1219.6004 0.9398 0.4 2463.8 1600.2832 5.7112 0.6 635.7763 12.2606 2.1430 1.3 0.0414 1.6 2413.1600 10.8 1473.4 2209.8 965.4 1193.3556 0.3124 10.2954 1.6670 2.2446 1.5494 1.3114 2.0066 2.7366 0.0320 2.6 1651.1176 1.2860 2.2 2387.2192 1.3368 2.1016 0.2700 1.0828 2.8 2235.4 939.1336 2.0 1041.0 2057.0 152.8 1981.8 203.3086 7.1938 1.7620 0.0 1422.3462 1.A PRERA^UNAVANJE IN^A (COLOVA) U MILIMETRE inch 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 inch inches (Zoll) 4 5 6 7 8 9 milimetar 0 25.8486 0 1 2 3 0 0.5588 0.8 2108.8 76.9304 1.7978 7.2870 10.9050 1.4 1701.4 685.6096 0.6 254.2 1498.1 0.2 1625.6416 2.03 0.006 0.2 2514.1308 5.8796 1.7508 12.8 1092.0160 1.0 1164.3378 10.4572 0.6 1270.1778 0.5748 1.7526 1.4 2082.2 736.7874 0.4384 2.06 0.2794 0.7272 1.2 228.2 2006.4 1320.0 1676.2 101.2540 0.4 2336.4 1955.6962 7.8 1727.3886 0.8382 0.9032 12.4 812.0574 2.4 50.3048 0.7686 5.8890 0.0 457.4892 2.5334 0.2616 10.04 0.8 2362.007 0.6510 1.8016 12.4 1574.1684 1.6 508.7216 7.8 2489.4318 0.8636 0.

2505 Vodonik 0.9-7.77 Novo srebro 8.75 Abonos 0. {amot Alabaster Mermer 2.2 7. livena 21.8-2. liveno 19.9 Kreda 1. obi~na Kameni pesak Javor Jasen Bor.6-7.3 7.86-8.40 Srebro.6-7. {ljunkovita 1. vu~en 8.8 1.59 UGALJ Antracit Koks 1.3-8. ili t/m3) METALI Iridijum 22.40-8.5 1.5-2.75 2.7 Asfalt 1.7 Mesing.22 Metan 1.36 Volfram 19.5 1. jela 0. obi~an Cigla. liveno 10.8-2. elektrolit 8.53-0. vu~en 9.3-1. presovan 8. tvrd Cement.51-0.48 Platina.8-1. malter Kamen.88 6. vu~eno 19. kg/dm3.6 GASOVI I PARE (gr/dm3) Hlor Ugljen monoksid Azot 3. liven 8.9 6.87 KAMEN 2.3 2.56 Aluminijumska bronza 7.8 Zemlja. obi~an Duraluminijum Silumin Elektron Magnezijum Kalijum 7.8 7.4-1.6 1.9 7.4-1.7 2.4-8. valcovano 11.5 Grafit 1.38 Olovo. ~elik Cink Kalaj Aluminijum.7 0.0 1.7-3.35 Nikl.3 1.3-2.7 7.9 Bakar.1784 1.86 Mesing. sirovo Gvo`|e.0-7. klinker Cigla. liveno 11.8 Bronza 8.2 2.81 Breza 0.96 Mesing.85-2.7 Zlato.7 Kameni 1. valcovan 8.9 Bakar. liven 8.20 Nikelin 8.5 Mrki 1.TABLICA SPECIFI^NIH MASA NEKIH MATERIJALA (g/cm3.596 Olovo.8 1.3 Ugljena pra{ina 0.7 Beton Cement.46 Srebro.4-8.7-1.7-3.03 0.9 Bakar.9 2.75 0.7 Bakar.3 Zlato. bazalt Kvarc Cigla.7 Topovski metal 8.4-2.8-1.7 DRVO 0.60 Pluta A Gvo`|e.7 Nikl. valcovano 10.24 Jablan. liven 8.45 2.12 2.2-21. lim-`ica 21.0-2.4-1.4290 0.77 Bukva 1.8000 19 .0899 Vodena para 0.2502 Vazduh 1.39-0.07-1. humus 1.5-2. `ica 8.26 Hrast 0.35 Olovo.2928 Kiseonik 0.7 2.3-2.6-7. liveno Gvo`|e.2-1.8 Natrijum 0. kovano Gvo`|e `ica Gvo`|e.1 @iva 13.46 Zemlja.8 2.63-8.62 Srebro.3-7.7 [ljunak 2.4 Platina.98 Granit. `ica 10.35-0. jasika 0.7168 Helijum 1. vu~eno 11. ~isto Gvo`|e.

1-2.8 7.102•10 0.9-2.807 735.5 745.807•10 1 75 1 0.43-54km/h 40 m/s 1 m/s Slu~aj Automobil Brod Jedrenjak Linijski brod Granata (top) Oluja Vrednost brzine 30 m/s .4-2.9•10 -6 239•10 -3 2.26 Led 0.79 1. semeno Ulje.93 0.55 0.014 1 0.54 Silikonsko ulje 0.355•10 7.457•109 10 10 41.04 km/h 7 m/s .92 0.92 Ulje.80 Dijamant Staklo kristal Kau~uk sirov Stearin Ahat Cekas Kalcijum Parafin Nafta (dizel) 3.1-2.4 m/s .341•10 -2 -2 -3 13.91 Staklo prozorsko 2.5 OSTALI VA@NIJI MATERIJALI Staklo za ogledalo 2.04 1.1758 0.07 Fiber 1.03-1.33•10 13.72 Porculan 2.134•10 10 -3 -3 -3 10 0.15•10 9.73 Glicerin 1.344•10 0.92 1.94 ME\USOBNI ODNOSI STARIH I NOVIH JEDINICA ZA SNAGU erg/s W kgm/s PS hp kW kcal/s = = = = = = = erg/s 1 7 10 7 9.45-2.136•10 0.9-3.87•109 W -7 10 1 9.13 Ma{insko ulje (29%) 0.1782 0.6 1.90 1.3 Korund 3.16 Benzin 0.TE^NOSTI A Eter Benzol Mleko Morska voda Ulje. maslinovo Sona kiselina (29%) 0.0 0.3 Smola 1.5-2.94 Ulje.7457 102 1.28 Azbest 2.7 1000 4187 kgm/s PS hp kW -7 -9 -9 -10 0.434 1.6 Tvrda guma 1.89 Poliamid 1.102 1.15-1.86 Alkohol Pivo Voda Ulje.00 0.97 Boraks 1.25.97 2.4 1.5.06 1.9863 0.2 km/h 25 m/s .341 1 107.72 Gips 2.110 km/h 10-20 morskih milja 20 morskih milja 22 morske milje 400 m/s 20-50 m/s .5 2.69-0.36 1.055 kcal/s -12 23.8 Mast 0.02 1. makovo Petroleum 0.91 Sumporna kiselina 1.1 Vosak 0.92 0.415 1.026 0.9 0.239 1 VREDNOSTI SREDNJIH BRZINA (BRZINA JEDNOLIKOG KRETANJA) ZA NAJVA@NIJE SLU^AJEVE U PRAKSI Slu~aj Pe{ak Trka~ Motorciklista Trka~ki konj Golub pismono{a 20 Reka Vrednost brzine 1.9-4 Titan 4.36•10 1.92-0. laneno 0.8 Sumpor 1. repino (olaj) 0.807•10 9 7.94 Konstantan 8.90 km/h 12-15m/s.72 0.7355 76.

TE@I[TA A .Te`i{te se nalazi u centru KRU@NI ISE^AK KRU@NI ODSE^AK T r a yc = r T yc 2 sin a 3 a ISE^AK KRU@NOG PRSTENA T a r yc = r yc sin3 a 2 3 a-sinacosa R yc = a yc r 2 R3-r3 sin a 3 R2-r2 a 21 .TE@I[TA LINIJA I SLIKA DU@ LUK a T L/2 yc r L/2 L o a = p/2 = 90 o a = p/4 = 45 o a = p/6 = 30 Te`i{te je na polovini du`i TROUGAO yc = r sina a yc = 2r/p yc = 2r/p yc = 3r/p 2 KVADRAT. PRAVOUGAONIK h T T T yc a/2 a/2 yc = h 3 a Te`i{te je u preseku dijagonala a b TRAPEZ b/2 b/2 T yc = h yc a/2 h a + 2b 2 a+b a/2 a b KRUG I PRAVILAN MNOGOUGAO .

brzina (m/s) t .obimna brzina (m/s) w = j = 2 p n = p n (rad/sec) ugaona brzina 60 30 t D Trajanje 1 obrtaja (period obrtanja) Brzina obrtanja Obimna brzina na polupre~niku r 22 T=2p/w n=w/2p v=r w=2rpn .g t2/2 x = vo t cos a vo vy = vo sin a .ubrzanje (m/s ) vs .u bezvazdu{nom prostoru Po~etna brzina vo pod uglom a y y = vo t sin a .g t vx = vo cos a Trajanje uspona: (vy = 0) th = vo sin a/g 2 2 2 o a h Visina hica: h = vo /2g sin a hmax = vo /2g pri a = 90 x 2 2 Domet hica: l = vo /g sin2a lmax = vo /g pri a = 45o l/2 l JEDNOLIKO KRU@NO KRETANJE v=R w R j s v = R w .pre|eni put (m) B .OSNOVNE KINEMATI^KE JEDNA^INE JEDNOLIKOG PRAVOLINIJSKOG KRETANJA v= s t t= s v s=v t v .KOSI HITAC .po~etna brzina (m/s) v = vo +_ a t 2 a .srednja brzina vs = s = vo + v t 2 s = vs t = vo t + 1/2 a t2 C .A KINEMATIKA A .vreme (s) s .JEDNAKO UBRZANO .USPORENO KRETANJE vo .

MATEMATIKA A . P = a d=a 2 a ROMBOID ROMB d1 h b O = 2(a + b) P=a h= = a b sina a a a O=4 a d d P= 1 2 2 d2 a DELTOID TRAPEZ c d m h O=a+b+c+d P=h m b m = a+c 2 2 b b d O = 2(a + b) D a a P= d D 2 a 23 .PLANIMETRIJA C b A RAZNOSTRANI^AN TROUGAO JEDNAKOSTRANI^AN TROUGAO 2 ah a 3 P= = 4 2 2 3 a h = a2.= a 2 4 O=3a B C O=a+b+c ha a a h a hb ah bh ch P = a= b= c 2 2 2 hc a/2 a/2 B A c a JEDNAKOKRAKI TROUGAO C b b h A ah 1 a2 P= = a b24 2 2 B a O = a + 2b PRAVOUGLI TROUGAO C g a b A b a c O=a+b+c ab P= 2 B PRAVOUGAONIK O = 2(a + b) P=a b 2 2 d= a +b d b a KVADRAT d a O = 4 a.

MATEMATIKA A .r2) p = = (R + r)(R .sina 2 360 a s = 2 r sin 2 O = 2 p (R + r) R P = (R2 .r) p r SEGMENT KRU@NOG PRSTENA l2 R r a l1 r p a 180 R p a l2 = 180 O = l1 + l2 + 2 (R .r) m P=m d.STEREOMETRIJA KUGLIN POJAS (SLOJ) 2 2 P = p (r1 + r2 ) + 2 p R h r1 TORUS (KRU@NA KARIKA) P = 4p2 R r = p2 D d 2 2 2 2 2 V = ph (3r1 + 3r2 + h ) V = 2p2 R r2 = p D d 6 4 r h r2 R 24 R . m= l1 = d=R-r l1 + l2 2 MATEMATIKA .PLANIMETRIJA KRU@NI ISE^AK r p a l= 180 2 r p a O= o 180 2 r p a r l P= = 360o 2 KRU@NI PRSTEN KRUG r D 2 P=r p= l s a r r a O=2 r p l D2 p 4 KRU@NI ODSE^AK r p a a O= + 2r sin 180 2 r p a r P= .

STEREOMETRIJA KVADAR P3 d b b c a P1 P2 a c P1 P2 P3 a c P = = V = 2P1 + 2P2 + 2P3 = 2ab + 2bc + 2ac = 2(ab + bc + ac) =a b c d= KOCKA a2 + b2 + c2 2 P=6 a V = a3 d a d=a 3 a a PRIZMA P B O V PIRAMIDA = 2B + O .povr{ina baze (osnove) .povr{ina omota~a =B h ZARUBLJENA PIRAMIDA P=B+O P = B1 + B2 + O V= B h 3 V= h (B1 + B2 + B1B2) 3 B2 h h B1 25 .MATEMATIKA A .

r ) = 3 = p (D3 .STEREOMETRIJA VALJAK [UPLJI VALJAK P = 2 r p(r+h) V=r 2 2 R p h 2 P = 2p(R -r )+2ph(R+r) r 2 h h 2 V = p (R -r ) h = = p h (R+r) (R-r) r KUPA ZARUBLJENA KUPA P = p r(r + s) P = p[R2 + r2 + (R + r) s] r 2 V= r p h 3 h s V = p h (R2 + r2 + Rr) 3 h s r R KUGLA [UPLJA LOPTA P=4 r r 2 p 3 V= 4 r p 3 r KUGLIN ISE^AK R r r R P = 4 p(R2 + r2) = 2 2 = p (D + d ) 3 3 V = 4p (R .d3) 6 KUGLIN ODSE^AK r 2 h P = p (2R h + r ) Povr{ina kape: Pk = 2 p R h R R R r P = p R(2 h + r) 26 V = 2 p R2 h 3 r = h (2 R-h) h 2 2 V = ph (3 r +h ) = 6 2 = ph (3R h) 3 .A MATEMATIKA .

STEREOMETRIJA.5981 a 2 6a 4.5 o O 2 2 D d 3a 1.15d2) a V=4a b c p d 3 PRAVILNI VI[EUGAONICI SA n STRANICA Povr{ina vi{eugaonika a A = n (a2/4) ctgj d D Obim vi{eugaonika j O=n a Pre~nik opisanog kruga Pre~nik upisanog kruga D = a/sinj Pravilni likovi Trougao Kvadrat Petougaonik [estougaonik Osmougaonik n 3 4 5 6 8 d = a/tgj j p/3 p/4 p/5 p/6 p/8 j A o 60 0.5774 a 4a 1.4142 a 1. b.7205 a 2 5a 1. MNOGOUGLOVI ELIPSA PARABOLOID b h a A=a b p O = p[1.3764 a 2.2D d+0.7321 a 2.433 a o 45 a o 36 o 30 22.5(a+b).7013 a 1. c V = 1/2 r 2 p h 2r BURE b c 2 2 V = p h (2D + Dd + 3 d ) = 4 13 D h = 1.4142 a 27 .0453 h (0.1547 a 0.6132 a 2.ab] ELIPSOID poluose a.4D2+0.MATEMATIKA A .8284 a 2 8a 2a a 1.

sin x sin x 1 .cos2x 2 tg x tg x 2 1 + tg x 1 2 1 + tg x ctg x 1 2 1 + ctg x tg x 2 1 + ctg x tg x 1 ctg x 1 tg x ctg x NAPOMENA: Tablica je izvedena iz osnovnih trigonometrijskih relacija: sin x .MATEMATIKA A . tg x = cos x RE[AVANJE PRAVOUGLOG TROUGLA: a = c sina = c cosb a+ b= 9 0 o B b = c sinb = c cosa b c a a = b tga = b ctgb g a b = a tgb = a ctga C a A b a b b c= = c= = sina cosb sinb cosa 28 POVR[INA: ac P= sinb = ac sina 2 2 2 2 a b P = tgb = tga 2 2 2 c P = sin2a 2 .sin2x cos x tg x sin x 1 .cos2x cos x cos x 1 . tg x .sin2x ctg x 1 .cos2x cos x 1 .TRIGONOMETRIJA NEKE KARAKTERISTI^NE VREDNOSTI TRIGONOMETRIJSKIH FUNKCIJA 0o 0 sin x 0 cos x 0 tg x 0 ctg x 30o p 6 1 2 3 2 3 3 45o p 4 2 2 2 2 60o p 3 3 2 1 2 1 3 3 1 3 3 90o p 2 180o 270o 3p 2 360o 1 0 -1 0 0 -1 0 1 p 2p 0 0 - 0 0 - VEZA IZME\U TRIGONOMETRIJSKIH FUNKCIJA ISTOG UGLA sin x cos x sin x sin x 1 .ctg x = 1 sin2x + cos2x = 1.

2ac cosb cosb = a +c -b 2ac 2 2 2 2 2 2 2 c = a + b .sinusna teorema b c a = = = 2R sina sinb sing 2R .tangensna teorema - tg a + b 2 a+b = a-b a -b tg 2 tg a + g 2 a+c = a-c a -g tg 2 tg b + g 2 b+c = b-c b -g tg 2 29 .kosinusna teorema a = b + c .MATEMATIKA A .pre~nik opisanog kruga a : b : c = sina : sinb : sing .TRIGONOMETRIJA RE[AVANJE KOSOUGLOG TROUGLA .2bc cosa 2 2 2 cosa = b +c -a 2bc b2 = a2 + c2 .2ab cosg 2 2 2 2 2 cosg = a +b -c 2ab .

¥ .. ¥ .korenov eksponent 1 a0 = 1 a = a 1 a =a a-1/n = n 1 a a-n = 1n a mn m n n m m a = am-n an n n n m a = a = ( a) m n a b = (ab) n m/n a = (a ) = (a ) an = a (b n b NEODRE\ENI IZRAZI ¥ 0 0 1 .¥ m a = (a1/n)1/m = a1/mn = n n n n lim 1 = ¥ n®0 n n a n a = b b n 0n = 0 a a b = ab n n ) mn 0 = 0 lim 1 = 0 n®¥ n TRIGONOMETRIJSKI KRUG y -tga 90o tga sina = y cosa = x a -sina 30 0o a 0 -a 1 -ctga a -cosa cosa 1 ctga -sina x tga = y = sin x x cos x ctga = x = cos x y sin x .eksponent n .osnova.radikand n . 0/0.A MATEMATIKA .RA^UNANJE SA STEPENIMA I KORENIMA STEPENI KORENI n an= a × a × a.¥.. baza a . ¥/¥. 0 . 0 . (n puta) a = a1/n a .

+ Rn i=1 i R3 I = I1 = I2 = . = In Paralelna veza n 1/R = S1/R i = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + ....... + 1/Rn i=1 n I = SI = I1 + I2 + I3 + .. W .SNAGA t . + In i=1 i Spoj u zvezdi (T-spoj) Spoj u trouglu R= R1-2=R1+R2 3 R1-2 (R1-3+R2-3) R1-2 +R1-3+R2-3 1 R1-3 R1 R2 2 R2-3 R3 3 2 1 R1-2 31 .JEDNOSMERNA STRUJA OMOV ZAKON .RAD SPAJANJE OMSKIH OTPORA Serijska (redna) veza n R1 R2 R = SR = R1 + R2 + R3 + .ELEKTROTEHNIKA .defini{e otpor R kao odnos napona U i ja~ine struje I R= U I A I= U R U=I•R SNAGA I RAD JEDNOSMERNE STRUJE 2 2 P=U•I=I •R= U R 2 W = P• t = U• I• t = I • R• t P ..vreme.

5 750 187.induktivni otpor XC.jalovi otpor X = w×L-1/wC = XL-XC XL. Njoj odgovaraju slede}i brojevi polova p i broj obrtaja koji su naj~e{}e u upotrebi.A ELEKTROTEHNIKA .5 40 5 10 1/12 1/3 2 8 500 125 24 48 6 12 OTPOR ZA NAIZMENI^NU STRUJU Celokupni (prividni) otpor Z (impedanca) iznosi: Z= R2 + X2 gde je R .25 375 5 25 1500 300 10 20 2 4 1/6 2/3 4 16 1000 250 12 24 3 6 12. Broj polova Brzina obrtanja Broj polova Brzina obrtanja pari kom n pari kom n p 2p obrt/s obrt/min p 2p obrt/s obrt/min 1 2 50 3000 8 16 6.NAIZMENI^NA STRUJA Frekvencija (f) naizmeni~ne struje zavisi od broja polova p i brzine obrtanja generatora n.125 32 4 8 10 600 150 20 2.omski otpor a X .5 16 3.kapacitivni otpor MONOFAZNA STRUJA TROFAZNA STRUJA U U Struja I I= = 2 SPOJ U ZVEZDI Z R + X2 Fazni napon U =U/ 3 f Snaga P Rad W Fazna struja If=I prividna snaga Pz= U×I korisna snaga P= U×I×cosf jalova snaga Px= U×I×sinf faktor snage cosf=P/Pz=P/U×I W = P ×t = U ×I ×t ×c o s f SPOJ U TROUGLU Fazni napon Uf=U Fazna struja If=I/ 3 R S T 0 KORISNA SNAGA Px= 3×U×I×cosf zvezda 32 trougao . f=p•n Normalna frekvencija naizmeni~ne struje u Evropi je f = 50Hz.

gravitaciono ubrzanje h s ARHIMEDOV ZAKON .brzina strujanja na preseku BERNULIJEVA JEDNA^INA p1+ rgh1+ rv12 2 S1 = p2+ rgh2+ V1 2 p1.dubina merenja p = s× h = r × g × h g .s1 g .s2 v2 33 .specifi~na masa te~nosti (gasa) V . 1Pa = 1N2 ) F .gustina te~nosti h .OSNOVI STATIKE TE^NOSTI I GASOVA HIDRODINAMIKA A PRITISAK p= F A (paskal.visinski pritisci V2 s1 p1 rv22 S2 v1 s2 p2 h1 h2 rv12 .zapremina tela koje je u te~nosti (gasu) ATMOSFERSKI PRITISAK .visinska razlika sredi{ta otvora v1 h v2 p1+ rv1 2 2 = p2+ rv2 2 2 s1 p1 v1 s2 p2 v2 p2.brzinski pritisci TORI^ELIJEVA TEOREMA (ako je s1>s2) ZA HORIZONTALNU STRUJNU CEV v2=Ö2gh p1. rv22 2 2 .povr{ina HIDROSTATI^KI PRITISAK s .je pritisak koji poti~e od mase vazdu{nog omota~a (atmosfere) p = s × h = 101325 Pa ZAPREMINSKI PROTOK TE^NOSTI KROZ STRUJNU CEV Q = s ×V s .sila 1m A . p2 .gravitaciono ubrzanje h . rgh2 .spolja{nji pritisci rgh1. usmerena vertikalno navi{e i jednaka je masi telom istisnute te~nosti (gasa).povr{ina popre~nog preseka v .specifi~na masa te~nosti r . Fp = s0 × V s0 .na svako telo potopljeno u te~nost (gas) deluje sila potiska.

merenje brzine strujanja kroz otvorenu cev h v=Ö2·g·h h .polupre~nik kuglice h .A OSNOVI STATIKE TE^NOSTI I GASOVA HIDRODINAMIKA PITOVA CEV .visina stuba te~nosti u krivoj cevi s1 v1=0 s2 v2=v OTPOR KRETANJU TELA U TE^NOSTI I GASU sila otpora pri turbulentnom kretanju fluida F = 1 k·r·s·v2 2 r .koeficijent oblika tela SILA PRI LAMINARNOM STRUJANJU h .brzina kuglice F = 6·p·h·r·v r .gustina fluida v .koeficijent viskoznosti fluida POVR[INSKI NAPON koeficijent povr{inskog napona N s = DA mJ = m DS 2 34 .koeficijent oblika tela [TOKOVA SILA .povr{ina tela normalna na pravac kretanja k .koeficijent viskoznosti fluida F = C·h·v C .brzina tela ili fluida s .kretanje kuglice kroz fluid v .

Tolerancije oblika i polo`aja................69 35 .......................61 .....................36 ...................Dopunska uputstva za ozna~avanje tolerancija oblika i polo`aja............68 .........................................Primena naleganja...........Dodatne oznake za povr{insku hrapavost......................39 .................deo B B TOLERANCIJE ..Tolerancijske tablice.........................Tolerancije za klinove.67 ......................................60 ................................Oznaka povr{inske hrapavosti...

le`i{ta klipnja~a. H7/h6. klipovi u cilindrima indikatora. glav~ine isklju~nih spojnica. G7/h6 . centriranje dvodelnih ku}i{ta kliznih le`i{ta. H7/g6. centriranje dvodelnih ku}i{ta prenosnika. prstenovi za pode{avanje polo`aja elemenata na vratilima. centriranje prirubnica. zamenljivi zup~anici. zup~anici.kod zahteva za ve}om ta~no{}u. G7/h6 Le`i{ta vratila i vretena preciznih alatnih ma{ina. b) Pokretljivi spojevi: Kod uzdu`no pokretljivih spojeva kod kojih su potrebni mali zazori. distantni prstenovi na vratilima i osovinama. b) Pokretni spojevi: Pomerljivi elementi du` vratila. H6/g5 Primenjuje se kao H7/g6. H8/h7 a) Nepokretni spojevi: Ispusti za centriranje spojni~kih polutki. H10/h10 . zaptivni prstenovi na rukavcima. kai{nici. H12/h12 a) Nepokretni spojevi: Centriranje prirubnica cevnih armatura i ku}i{ta. H9/h8. klipovi u cilindrima. spajanje delova koji se zavaruju ili leme. le`i{ne posteljice klipnih osovinica klipnja~e u vo|icama. prstenovi za pode{avanje polo`aja elemenata na vratilima. 36 . klipovi u pneumo-cilindrima. H8/h9.PRIMENA NALEGANJA B H6/h5 a) Nepokretni spojevi: Oni spojevi kod kojih su ~esta rastavljanja kao i delovi sa visokom ta~no{}u centriranja. pomerljivi zup~anici i spojnice. H9/h9 a) Nepokretni spojevi: Elementi koji prenose male obrtne momente pomo}u klinova. ru~ice. kompenzacione ~aure u ku}i{tu. ekscentri na vratilima ekscentarpresa. promenljive vo|ice ~aure za bu{enje. b) Pokretni spojevi: Pomerljivi zup~anici i spojnice. promenljivi zup~anici kod poljoprivrednih ma{ina.isto kao H9/h9 H11/h11. le`i{ne posteljice praznohodnih zup~anika i kai{nika na vratilima. b) Pokretni spojevi: Elementi kod kojih se dozvoljava ve}i zazor. ekscentar na vratilu pumpe. H8/h8.

le`i{ta praznohodnih kai{nika. H11/b11. vo|ice ukrsnih glava i klipnih poluga. pomerljivi spojni~ki prstenovi. vo|ice ventilskih vretena kod motora SUS. F9/h9 Le`i{ta vratila sa vi{e oslonaca i ve}ih brzina. D9/h8. vo|ice. valjaoni~nih stanova i drugih metalur{kih ure|aja.H8/f8. brzohodi praznohodi zup~anici i kai{nici. E8/h7 Le`i{ta turbo generatora velikih elektro-ma{ina. vratila dizalica i poljoprivrednih ma{ina. 37 . duga~kih transmisionih vratila. izbo~ine i udubljenja za centrisanje cilindara. H7/e8. zaptiva~i vratila. D11/h11 Vo|ice grubih pravolinijskih kretanja. E8/h8. H9/d9. B12/h12 Grubo obra|ena i neobra|ena le`i{ta vratila poljoprivrednih ma{ina i drugih grubih ma{ina i ure|aja. D8/h6. zglavci ko~ionih poluga i grubih mehanizama. centrifugalnih pumpi. le`i{ta u te{koj ma{inogradnji. le`i{ta kolenastih vratila. le`i{ta vratila grubih poljoprivrednih ma{ina. klipovi u cilindrima. H8/f9. kugli~nih mlinova. le`i{ta brzohodnih transmisionih vratila. E9/h9 Le`i{ta vratila za dizalice i poljoprivredne ma{ine. D8/h7 Le`i{ta vratila turbina. H7/d8. D9/h9. F9/f8. E8/h6. H9/f9. H8/d10. B H8/e9. posteljice praznohodnih kai{nika. H12/b12. B11/h11 Le`ajni poklopci. le`i{ta vratila centrifugalnih i zup~astih pumpi i ventilatora. poklopci le`ajeva.brisa~i ulja kod klipova (po {irini). poklopci menja~a. H8/d9. H11/d11. C11/h11. H8/d8. pogonskih vratila za okruglo bru{enje. le`i{ta kolenastog vratila i razvodnog vratila motora SUS. vo|ice usisnih i izduvnih ventila motora SUS. klipovi u cilindrima kompresora. le`i{ta poluga i ru~ica. H7/e7. H11/c11. prstenovi . vo|ice usisnih ventila automobila. klipni prstenovi po {irini. D10/h9 Le`i{ta duga~kih transmisionih vratila. E9/h8. H9/d10. prirubni~ni spojevi. F8/h8. H9/e9.

H8/u8. spoj ~eli~nih delova i legura lakih metala. U8/h7 Frikcione spojnice koje se ne skidaju na krajevima vratila. H7/s6 Le`ajne ~aure kod velikih udarnih optere}enja. vagonski to~kovi na osovinama. K8/h7 Kao kod H7/k6 u slu~aju ni`ih ta~nosti. ventilatori na vratilu. H7/r6. H7/p6. ~aure na vratilima ekscentara. zup~anici na vratilima prenosnika strugova. H7/u7. H8/x8. neizmenljive vode}e ~aure.H8/k7. zup~anici. 38 . ko{uljice cilindara klipnih pumpi. H7/n6. zup~asti venci na glav~inama zup~anika. N7/h6 Zup~anici i spojnice na vratilima. le`i{ne ~aure i prstenovi. zup~anici i spojnice na vratilima. le`i{ne posteljice u trupovima le`i{ta umereno optere}ena aksijalnim silama. kao {to su poljoprivreda i procesna oprema. le`i{ne posteljice u glav~inama to~kova optere}enih ja~im aksijalnim silama. ozubljeni venci na ~eli~nim glav~inama. P7/h6 Sedi{ta ventila. bregovi na bregastim vratilima. poklopci ku}i{ta pneumatskih bu{ilica. zaptivni prstenovi na vratilima. H8/z8 Kontaktni prstenovi na izolaciji elektri~nih ma{ina. B H7/m6. M7/h6 Kai{nici. grani~ni prstenovi na vratilima elektromotora.

B TOLERANCIJSKE TABLICE 39 .

6 do 3 preko 3 do 6 preko 6 do 10 preko 10 do 18 preko 18 do 30 preko 30 do 40 preko 40 do 50 preko 50 do 65 preko 65 do 80 preko 80 do 100 preko 100 do 120 preko 120 do 140 preko 140 do 160 preko 160 do 180 preko 180 do 200 preko 200 do 225 preko 225 do 250 preko 250 do 280 preko 280 do 315 preko 315 do 355 preko 355 do 400 preko 400 do 450 preko 450 do 500 9 +295 +300 +316 +333 +352 +372 +382 +414 +434 +467 +497 +560 +620 +680 +775 +855 +935 +1050 +1180 +1340 +1490 +1655 +1805 B A9 A11 A12 A13 B8 B9 A Nominal. Oznaka odstup. gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje A 11 B10 B11 B12 B13 B 12 +330 +360 +270 +345 +390 +270 +370 +430 +280 +400 +470 +290 +430 +510 +300 +470 +560 +310 +480 +570 +320 +530 +640 +340 +550 +660 +360 +600 +730 +380 +630 +760 +410 +710 +860 +460 +770 +920 +520 +830 +980 +580 +950 +1120 +660 +1030 +1200 +740 +1110 +1280 +820 +1240 +1440 +920 +1370 +1570 +1050 +1560 +1770 +1200 +1710 +1920 +1350 +1900 +2130 +1500 +2050 +2280 +1650 13 8 9 +410 +154 +165 +450 +158 +170 +500 +172 +186 +560 +177 +193 +630 +193 +212 +700 +209 +232 +710 +219 +242 +800 +236 +264 +820 +246 +274 +920 +274 +307 +950 +294 +327 +1090 +323 +360 +1150 +343 +380 +1210 +373 +410 +1380 +412 +455 +1460 +452 +495 +1540 +492 +535 +1730 +561 +610 +1860 +621 +670 +2090 +689 +740 +2240 +769 +820 +2470 +857 +915 +2620 +937 +995 10 11 +180 +200 +140 +188 +215 +140 +208 +240 +150 +220 +260 +150 +244 +290 +160 +270 +330 +170 +280 +340 +180 +310 +380 +190 +320 +390 +200 +360 +440 +220 +380 +460 +240 +420 +510 +260 +440 +530 +280 +470 +560 +310 +525 +630 +340 +565 +670 +380 +605 +710 +420 +690 +800 +480 +750 +850 +540 +830 +960 +600 +910 +1040 +680 +1010 +1160 +760 +1090 +1240 +840 12 13 +230 +280 +260 +320 +300 +370 +330 +420 +370 +490 +420 +560 +430 +570 +490 +650 +500 +660 +570 +760 +590 +780 +660 +890 +680 +910 +710 +940 +800 +1060 +840 +1100 +880 +1140 +1000 +1290 +1060 +1350 +1170 +1490 +1250 +1570 +1390 +1730 +1470 +1810 .A i B polja 800 700 600 500 + 400 300 200 100 0 POLO@AJ TOLERANTNIH POLJA ZA RUPE A i B (opseg mera 40-50mm) Opseg B 40 mera preko 1.

Oznaka odstup. gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje D10 POLO@AJ TOLERANTNIH POLJA ZA RUPE C i D (opseg mera 18 do 30mm) 10 11 8 9 10 +120 +34 +45 +145 +48 +60 +170 +62 +76 +205 +77 +93 +240 +98 +117 +280 +119 +142 +60 +20 +78 +30 +98 +40 +120 +50 +149 +65 +180 11 12 13 +80 +110 +160 +105 +180 +210 +130 +190 +260 +160 +230 +320 +195 +275 +395 +240 +330 +470 +146 +174 +80 +220 +290 +400 +560 +174 +207 +100 +260 +340 +470 +660 +395 +545 +775 +460 +630 +890 B +290 +330 +340 +390 +400 +120 +450 +460 +208 +245 +480 +305 +145 +530 +550 +242 +285 +570 +620 +355 +170 +271 +320 +400 +510 +710 +1000 +299 +350 +190 +440 +570 +780 +1100 +327 +385 +210 +480 +630 +860 +1200 +650 +720 +760 +840 +880 +230 41 .6 do 3 preko 3 do 6 preko 6 do 10 preko 10 do 18 preko 18 do 30 preko 30 do 40 preko 40 do 50 preko 50 do 65 preko 65 do 80 preko 80 do 100 preko 100 do 120 preko 120 do 140 preko 140 do 160 preko 160 do 180 preko 180 do 200 preko 200 do 225 preko 225 do 250 preko 250 do 280 preko 280 do 315 preko 315 do 355 preko 355 do 400 preko 400 do 450 preko 450 do 500 C10 D C11 D8 D9 D11 9 +74 +85 +100 +60 +100 +118 +70 +116 +138 +80 +138 +165 +95 +162 +194 +110 +182 +220 +120 +192 +230 +130 +214 +260 +140 +224 +270 +150 +257 +310 +170 +267 +320 +180 +300 +360 +200 +310 +370 +210 +330 +390 +230 +355 +425 +240 +375 +445 +260 +395 +465 +280 +430 +510 +300 +460 +540 +330 +500 +590 +360 +540 +630 +400 +595 +690 +440 +635 +730 +480 +102 +122 +143 +159 +169 +186 +196 +224 +234 +263 +273 +293 +312 +332 +352 +381 +411 +449 +489 +537 +577 D13 D 8 +88 D12 C Nominal.400 350 300 250 + 200 150 100 50 0 polja C. D C C8 C9 Opseg mera preko 1.

F i G (opseg mera 30-50mm) Opseg B 42 mera preko 1.E.6 do 3 preko 3 do 6 preko 6 do 10 preko 10 do 18 preko 18 do 30 preko 30 do 40 preko 40 do 50 preko 50 do 65 preko 65 do 80 preko 80 do 100 preko 100 do 120 preko 120 do 140 preko 140 do 160 preko 160 do 180 preko 180 do 200 preko 200 do 225 preko 225 do 250 preko 250 do 280 preko 280 do 315 preko 315 do 355 preko 355 do 400 preko 400 do 450 preko 450 do 500 Nominal. Oznaka E odstup. F i G polja 120 105 90 75 + 60 45 30 15 0 POLO@AJ TOLERANTNIH POLJA ZA RUPE E. gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje 8 7 +23 +75 +28 +14 +38 +20 +47 +25 +59 +32 +73 +40 +89 +90 +107 +32 +40 +50 +61 E F E7 E8 E9 F6 F7 G F8 F9 G6 F 9 6 7 +14 +50 +18 +61 +22 +75 +27 +92 +33 +112 +41 +16 +7 +22 +10 +28 +13 +34 +16 +41 +20 +50 +50 +106 +134 +49 +60 +126 +159 +58 +72 G 8 +39 G7 9 +21 +32 +28 +40 +35 +49 +43 +59 +53 +72 6 7 +64 +10 +3 +12 +4 +14 +5 +17 +6 +20 +7 +25 +25 +60 +76 +9 +29 +40 +30 +71 +90 +10 +34 +47 +36 +12 +16 +20 +24 +28 +34 +12 +125 +148 +85 +185 +68 +83 +106 +43 +39 +14 +54 +146 +172 +100 +215 +79 +96 +122 +50 +44 +15 +61 +162 +191 +240 +88 +108 +49 +69 +182 +110 +214 +265 +98 +56 +119 +151 +17 +54 +75 +198 +125 +232 +290 +108 +62 +131 +165 +18 +60 +83 +135 +68 +137 +20 .

2750 2500 2250 2000 1750 +1500 1250 1000 750 500 250 0 polje H POLO@AJ TOLERANTNIH POLJA H ZA RUPE (opseg mera 10 do 18mm) H H6 H7 H8 H9 H10 H11 H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 Opseg mera preko 1. Oznaka odstup. gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje 6 8 9 10 11 12 13 +7 7 +9 +14 +25 +40 +60 +140 +250 +400 +600 +8 +12 +18 +30 +48 +75 +9 +15 +22 +36 +58 +90 +11 +18 +27 +43 +70 +110 +13 +21 +33 +52 +84 +130 +16 +25 +39 +62 +100 +160 +90 0 +120 0 +150 0 +180 0 +210 0 +250 14 15 16 17 18 +19 +30 +46 0 +74 +120 +190 +300 +460 +740 +1200 +1900 +3000 +4600 +22 +35 +54 0 +87 +140 +220 +350 +540 +870 +1400 +2200 +3500 +5400 B +180 +300 +480 +750 +220 +360 +580 +900 +1500 +270 +430 +700 +1100 +1800 +2700 +330 +520 +840 +1300 +2100 +3300 +390 +620 +1000 +1600 +2500 +3900 0 +25 +40 +63 +100 +160 +250 +400 +630 +1000 +1600 +2500 +4000 +6300 0 +29 +46 +72 +115 +185 +290 +460 +720 +1150 +1850 +2900 +4600 +7200 0 +32 +52 +81 +130 +210 +320 +520 +810 +1300 +2100 +3200 +5200 +8100 +36 +57 0 +89 +140 +230 +360 +570 +890 +1400 +2300 +3600 +5700 +8900 +43 +63 0 +97 +155 +250 +400 +630 +970 +1550 +2500 +4000 +6300 +9700 0 43 .6 do 3 preko 3 do 6 preko 6 do 10 preko 10 do 18 preko 18 do 30 preko 30 do 40 preko 40 do 50 preko 50 do 65 preko 65 do 80 preko 80 do 100 preko 100 do 120 preko 120 do 140 preko 140 do 160 preko 160 do 180 preko 180 do 200 preko 200 do 225 preko 225 do 250 preko 250 do 280 preko 280 do 315 preko 315 do 355 preko 355 do 400 preko 400 do 450 preko 450 do 500 H Nominal.

6 do 3 preko 3 do 6 preko 6 do 10 preko 10 do 18 preko 18 do 30 preko 30 do 40 preko 40 do 50 preko 50 do 65 preko 65 do 80 preko 80 do 100 preko 100 do 120 preko 120 do 140 preko 140 do 160 preko 160 do 180 preko 180 do 200 preko 200 do 225 preko 225 do 250 preko 250 do 280 preko 280 do 315 preko 315 do 355 preko 355 do 400 preko 400 do 450 preko 450 do 500 J J6 J7 J8 J Nominal. gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje J9 J10 J11 J12 J13 J14 J15 J16 J17 J18 6 7 8 9 10 11 +3 -4 +4 -4 +5 -4 +6 -5 +8 -5 +10 +3 -6 +5 -7 +8 -7 +10 -8 +12 -9 +14 +7 -7 +9 -9 +12 -10 +15 -12 +20 -13 +24 +12 -13 +15 -15 +18 -18 +21 -22 +26 -26 +31 +20 -20 +24 -24 +29 -29 +35 -35 +42 -42 +50 +30 +45 +70 +125 -30 -45 -75 -125 +37 +60 +90 +150 -38 -60 -90 -150 +45 +75 +110 +180 -45 -75 -110 -180 +55 +90 +135 +215 -55 -90 -135 -215 +65 +105 +165 +260 -65 -105 -165 -260 +80 +125 +195 +310 12 13 14 15 16 17 18 +200 -200 +240 -240 +290 -290 +350 -350 +420 -420 +500 +300 -300 +375 -375 +450 -450 +550 -550 +650 -650 +800 / / / / +750 -750 +900 -900 +1050 -1050 +1250 / / / / / / +1350 -1350 +1650 -1650 +1950 -6 +13 -11 +18 -15 +28 -31 +37 -50 +60 -80 -125 -195 -310 -500 -800 -1250 -1950 +95 +150 +230 +370 +600 +950 +1500 +2300 -6 +16 -12 +22 -18 +34 -37 +43 -60 -95 -150 -230 -370 -600 -950 -1500 -2300 +70 +110 +175 +270 +435 +700 +1100 +1750 +2700 -6 -13 -20 -44 -70 -110 -175 -270 -435 -700 -1100 -1750 -2700 +18 -7 +26 -14 +41 -22 +50 -50 +80 +125 +200 +315 +500 +800 +1250 +2000 +3150 -80 -125 -200 -315 -500 -800 -1250 -2000 -3150 +22 -7 +30 -16 +47 -25 +57 -58 +92 +145 +230 +360 +575 +925 +1450 +2300 +3600 -93 -145 -230 -360 -575 -925 -1450 -2300 -3600 +25 +36 +55 +65 +105 +160 +260 +405 +650 +1050 +1600 +2600 +4050 -7 +29 -16 +39 -26 +60 -65 -105 -160 -260 -405 -650 -1050 -1600 -2600 -4050 +70 +115 +180 +285 +445 +700 +1150 +1800 +2850 +4450 -7 +33 -18 +43 -29 +66 -70 -115 -180 -285 -445 -700 -1150 -1800 -2850 -4450 +77 +125 +200 +315 +485 +775 +1250 +2000 +3150 +4850 -7 -20 -31 -78 -125 -200 -315 -485 -775 -1250 -2000 -3150 -4850 .J polje 1500 1250 1000 + 750 500 250 0 250 500 750 1000 1250 1500 POLO@AJ TOLERANTNOG POLJA J ZA RUPE OPSEG MERA 50 . Oznaka odstup.80mm Opseg B 44 mera preko 1.

N + K K6 K7 Opseg mera preko 1. Oznaka K odstup. M i N ZA RUPE (opseg mera 30 do 50mm) N9 N10 N11 M N 8 6 7 8 6 7 8 9 0 -9 0 -12 0 -15 0 -18 0 -21 0 +1 -21 +1 -25 +4 -29 +5 -4 -11 -5 -13 -7 -16 -7 -20 -11 -24 -12 -4 -13 -4 -16 -4 -19 -4 -23 -7 -28 -8 -1 -15 -2 -20 -3 -25 -3 -30 -3 -36 -3 0 -25 0 -30 0 -36 0 -43 0 -52 0 10 0 -40 0 -48 0 -58 0 -70 0 -84 0 11 0 -60 0 -75 0 -90 0 -110 0 -130 0 +2 -7 +2 -9 +2 -11 +3 +5 -10 +5 -12 +6 -15 +7 +6 -16 +6 -19 +23 -23 +12 0 -7 -1 -9 -3 -12 -3 -15 -4 -17 -4 -13 +4 -18 +9 -27 +14 -20 -5 -25 0 -34 +5 -28 -14 -33 -9 -42 -4 -62 0 -100 0 -160 0 -15 +4 -21 +10 -32 +16 -24 -6 -30 0 -41 +6 -33 -16 -39 -10 -50 -4 -74 0 -120 0 -190 0 -18 -25 -38 -28 -35 -48 -38 -45 -58 -87 -140 -220 +4 -21 +12 -28 +20 -43 -8 -33 0 -40 +8 -55 -20 -45 -12 -52 -4 -67 0 -100 0 -160 0 -250 +5 -24 +13 -33 +22 -50 -8 -37 0 -46 +9 -63 -22 -51 -14 -60 -5 -77 0 -115 0 -185 0 -290 +5 +16 +25 -9 0 +9 -25 -14 -5 0 0 0 -27 +7 -36 +17 -56 +28 -41 -10 -52 0 -72 +11 -57 -26 -66 -16 -86 -5 -130 0 -210 0 -320 0 -29 +8 -40 +18 -61 +29 -46 -10 -57 0 -78 +11 -62 -27 -73 -17 -94 -6 -140 0 -230 0 -350 0 -32 -45 -68 -50 -63 -86 -67 -80 -103 -155 -250 -400 B 45 .60 40 20 0 20 40 _ 60 80 100 120 140 160 polje K.6 do 3 preko 3 do 6 preko 6 do 10 preko 10 do 18 preko 18 do 30 preko 30 do 40 preko 40 do 50 preko 50 do 65 preko 65 do 80 preko 80 do 100 preko 100 do 120 preko 120 do 140 preko 140 do 160 preko 160 do 180 preko 180 do 200 preko 200 do 225 preko 225 do 250 preko 250 do 280 preko 280 do 315 preko 315 do 355 preko 355 do 400 preko 400 do 450 preko 450 do 500 K8 M M6 M7 N M8 N6 Nominal. gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje 7 6 N7 N8 POLO@AJ TOLERANTNIH POLJA K. M.

R i S polja POLO@AJ TOLERANTNIH POLJA P.6 do 3 preko 3 do 6 preko 6 do 10 preko 10 do 18 preko 18 do 30 preko 30 do 40 preko 40 do 50 preko 50 do 65 preko 65 do 80 preko 80 do 100 preko 100 do 120 preko 120 do 140 preko 140 do 160 preko 160 do 180 preko 180 do 200 preko 200 do 225 preko 225 do 250 preko 250 do 280 preko 280 do 315 preko 315 do 355 preko 355 do 400 preko 400 do 450 preko 450 do 500 R P P6 P7 P8 S P9 P Nominal. Oznaka odstup.+ P. R i S ZA RUPE (opseg mera 30 do 50mm) Opseg B 46 mera preko 1. gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje 15 0 15 30 45 60 75 90 105 R6 R7 R8 R9 S6 S7 R S8 S9 S 6 7 8 9 6 7 6 7 8 9 -7 -14 -9 -17 -12 -21 -15 -26 -18 -31 -21 -7 -16 -8 -20 -9 -24 -11 -29 -14 -35 -17 -9 -23 -12 -30 -15 -37 -18 -45 -22 -55 -26 -9 -34 -12 -42 -15 -51 -18 -61 -22 -74 -26 -10 -17 -12 -20 -16 -25 -20 -31 -24 -37 -29 -10 -19 -11 -23 -13 -28 -16 -34 -20 -41 -25 -13 -20 -16 -24 -20 -29 -25 -36 -31 -44 -38 -13 -22 -15 -27 -17 -32 -21 -39 -27 -48 -34 -15 -29 -19 -37 -23 -45 -28 -55 -35 -68 -43 -15 -40 -19 -49 -23 -59 -28 -71 -35 -87 -43 -37 -26 -42 -21 -65 -32 -88 -32 -45 -30 -51 -24 -78 -37 -106 -37 -124 -59 -91 -50 -30 -60 -32 -62 -38 -73 -41 -76 -48 -88 -50 -90 -53 -93 -60 -106 -63 -109 -67 -113 -74 -126 -78 -130 -87 -144 -93 -150 -103 -166 -109 -172 -54 -47 -66 -53 -72 -64 -86 -52 -45 -35 -54 -37 -56 -44 -66 -47 -69 -56 -81 -58 -83 -61 -86 -68 -97 -71 -100 -75 -104 -85 -117 -89 -121 -97 -133 -103 -139 -113 -153 -119 -159 -59 -42 -72 -48 -78 -58 -93 -66 -101 -92 -155 -100 -163 -108 -171 -122 -194 -130 -202 -140 -212 -158 -239 -170 -251 -190 -279 -208 -297 -232 -329 -252 -349 -82 -53 -99 -59 -105 -71 -125 -79 -133 -92 -192 -100 -200 -108 -208 -122 -237 -130 -245 -140 -255 -158 -288 -170 -300 -190 -330 -208 -348 -232 -387 -252 -407 -105 -53 -127 -59 -133 -71 -158 -79 -166 -36 -61 -28 -68 -43 -106 -41 -70 -33 -79 -50 -122 -47 -36 -56 -79 -51 -88 -41 -137 -62 -87 -55 -98 -45 -151 -68 -95 -108 -185 8 -77 -149 -80 -152 -84 -156 -94 -175 -98 -179 -108 -197 -114 -203 -126 -223 -132 -229 9 -77 -192 -80 -195 -84 -199 -94 -224 -98 -228 -108 -248 -114 -254 -126 -281 -132 -287 -77 -117 -85 -125 -93 -133 -105 -151 -113 -159 -123 -169 -138 -190 -150 -202 -169 -226 -187 -244 -209 -272 -229 -292 -100 -260 -108 -268 -122 -307 -130 -315 -140 -325 -158 -368 -170 -380 -190 -420 -208 -438 -232 -482 -252 -502 .

6 do 3 preko 3 do 6 preko 6 do 10 preko 10 do 18 preko 18 do 30 preko 30 do 40 preko 40 do 50 preko 50 do 65 preko 65 do 80 preko 80 do 100 preko 100 do 120 preko 120 do 140 preko 140 do 160 preko 160 do 180 preko 180 do 200 preko 200 do 225 preko 225 do 250 preko 250 do 280 preko 280 do 315 preko 315 do 355 preko 355 do 400 preko 400 do 450 preko 450 do 500 T8 T9 U6 U7 6 7 -37 -50 -43 -59 -49 -65 -60 -79 U9 U10 U11 T Nominal. Oznaka odstup.0 20 40 60 80 _ 100 120 140 160 180 200 220 polja T i U T U T6 T7 Opseg mera preko 1. gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje U8 POLO@AJ TOLERANTNIH POLJA T i U ZA RUPE (opseg mera 50 do 65mm) -33 -54 -39 -64 -45 -70 -55 -85 -64 -94 -78 -113 -91 -126 -107 -147 -119 -159 -131 -171 -149 -195 U 8 9 6 7 -16 -23 -20 -28 -25 -34 -30 -41 -37 -50 -104 -158 -122 -185 -134 -197 -146 -209 -166 -238 -180 -252 -196 -268 -218 -299 -240 -321 -268 -357 -294 -383 -330 -427 -360 -457 -180 -295 -196 -311 -218 -348 -240 -370 -268 -408 -294 -434 -330 -485 -360 -515 -16 -25 -19 -31 -22 -37 -26 -44 -33 -54 -51 -76 -61 -86 -76 -106 -91 -121 -111 -146 -131 -166 -155 -195 8 9 -48 -81 -60 -99 -70 -109 -87 -133 -102 -148 -124 -178 -144 -198 -170 -233 -190 -253 -210 -273 -236 -308 -258 -330 -284 -356 -315 -396 -350 -431 -390 -479 -435 -524 -490 -587 -540 -637 -48 -100 -60 -122 -70 -132 -87 -161 -102 -176 -124 -211 -144 -231 -170 -270 -190 -290 -210 -310 -236 -351 -258 -373 -284 -399 -315 -445 -350 -480 -390 -530 -435 -575 -490 -645 -540 -695 10 -70 -170 -87 -207 -102 -222 -124 -264 -144 -284 -170 -330 -190 -350 -210 -370 -236 -421 -258 -443 -284 -469 -315 -525 -350 -560 -390 -620 -435 -665 -490 -740 -540 -790 11 -144 -364 -170 -420 -190 -440 -210 -460 -236 -526 -258 -548 -284 -574 -315 -635 -350 -670 -390 -750 -435 -795 -490 -890 -540 -940 B 47 .

6 3 3 6 6 10 10 14 14 18 18 24 24 30 30 40 40 50 50 65 65 80 80 100 100 120 120 140 140 160 160 180 180 200 200 225 225 250 250 280 280 315 315 355 355 400 400 450 450 500 X7 X8 X9 Z X10 X11 Z7 X Opseg preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do X Z8 Z9 Z10 Z11 Z 10 -45 -115 -54 -138 -64 -148 -80 -180 -97 -197 -122 -242 -146 -268 -178 -318 -210 -350 -248 -408 -280 -440 -310 -470 -350 -535 -385 -570 -425 -610 -475 -685 -525 -735 -590 -820 -660 -890 -740 -990 -820 -1070 11 -122 -312 -146 -336 -178 -398 -210 -430 -248 -498 -280 -530 -310 -560 -350 -640 -385 -675 -425 -715 -475 -795 -525 -845 -590 -950 -660 -1020 -740 -1140 -820 -1220 7 8 9 10 11 -26 -35 -31 -43 -36 -51 -43 -61 -53 -71 -65 -86 -80 -101 -103 -128 -28 -42 -35 -53 -42 -64 -50 -77 -60 -87 -73 -106 -88 -121 -112 -131 -136 -175 -172 -218 -210 -256 -258 -312 -310 -364 -365 -428 -415 -478 -28 -53 -35 -65 -42 -78 -50 -93 -60 -103 -73 -125 -88 -140 -112 -174 -136 -198 -172 -246 -210 -284 -258 -345 -310 -397 -365 -465 -415 -515 -465 -565 -520 -635 -575 -690 -28 -68 -35 -83 -42 -100 -50 -120 -60 -130 -73 -157 -88 -172 -112 -212 -136 -236 -172 -292 -210 -330 -258 -398 -310 -450 -365 -525 -415 -575 -465 -625 -520 -705 -575 -760 -640 -825 -710 -920 -790 -1000 -900 -1130 -1000 -1230 -1100 -1350 -1250 -1500 -88 -218 -112 -272 -136 -296 -172 -362 -210 -400 -258 -478 -310 -530 -365 -615 -415 -685 -465 -715 -520 -810 -575 -865 -640 -930 -710 -1030 -790 -1110 -900 -1260 -1000 -1360 -1100 -1500 -1250 -1650 . Oznaka mera odstup. 7 8 9 gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje -20 -29 -24 -36 -28 -43 -33 -51 -38 -56 -46 -67 -56 -77 -71 -96 -88 -113 -111 -141 -135 -165 -165 -200 -177 -232 -22 -36 -28 -46 -34 -56 -40 -67 -45 -72 -54 -87 -64 -97 -80 -119 -97 -136 -122 -168 -146 -192 -178 -232 -210 -264 -248 -311 -280 -343 -310 -373 -350 -422 -385 -457 -425 -497 -475 -556 -525 -606 -590 -679 -22 -47 -28 -58 -34 -70 -40 -83 -45 -88 -54 -106 -64 -116 -80 -142 -97 -159 -122 -196 -146 -220 -178 -265 -210 -297 -248 -348 -280 -380 -310 -410 -350 -465 -385 -500 -425 -540 -475 -605 -525 -655 -590 -730 -660 -800 -740 -895 -820 -975 1.X i Z polja POLO@AJ TOLERANTNIH POLJA X i Z ZA RUPE (opseg mera 18 do 24mm) B 48 0 15 30 45 60 _ 75 90 105 120 135 150 165 Nominal.

175 200 225 250 275 _ 300 325 350 375 400 425 450 475 500 ZB ZC POLO@AJ TOLERANTNIH POLJA ZA.50mm ZA7 ZA8 ZA9 ZA10 ZA11 ZB8 ZB9 ZB10 ZB11 ZC8 ZC9 ZC10 ZC11 ZA Opseg Nominal. 7 gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje -30 -39 -38 -50 -46 -52 -61 -74 -57 -64 -75 -91 -70 -77 -88 -104 -98 -131 -118 -151 -148 -187 -180 -219 -226 -272 -274 -320 -335 -389 preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do polja ZA.6 3 3 6 6 10 10 14 14 18 18 24 24 30 30 40 40 50 50 65 65 80 80 100 100 120 120 140 140 160 160 180 180 200 200 225 225 250 250 280 280 315 315 355 355 400 400 450 450 500 8 9 -98 -150 -118 -170 -148 -210 -180 -242 -226 -300 -274 -348 -335 -422 -400 -487 -470 -570 -535 -635 ZB 10 -180 -280 -226 -346 -274 -394 -335 -475 -400 -540 -470 -630 -535 -695 -600 -760 -670 -855 -740 -925 -820 -1005 -920 -1130 -1000 -1210 -1150 -1380 11 -400 -620 -470 -720 -535 -785 -600 -850 -670 -960 -740 -1030 -820 -1110 -920 -1240 -1000 -1320 -1150 -1510 -1300 -1660 -1450 -1850 -1600 -2000 8 9 -40 -54 -53 -71 -70 -92 -90 -117 -108 -135 -136 -169 -160 -193 -200 -239 -242 -281 -300 -346 -40 -65 -53 -83 -70 -106 -90 -133 -108 -151 -136 -188 -160 -212 -200 -262 -242 -304 -300 -374 -360 -434 -445 -532 10 -70 -128 -90 -160 -108 -178 -136 -220 -160 -244 -200 -300 -242 -342 -300 -420 -360 -480 -445 -585 -525 -665 -620 -780 -700 -860 -780 -940 -880 -1065 ZC 11 -70 -160 -90 -200 -108 -218 -136 -266 -160 -290 -200 -360 -242 -402 -300 -490 -360 -550 -445 -665 -525 -745 -620 -870 -700 -950 -780 -1030 -880 -1170 -960 -1250 -1050 -1340 -1200 -1520 -1300 -1620 -1500 -1860 -1650 -2010 -1850 -2250 -2050 -2450 8 9 10 11 -50 -64 -69 -87 -97 -119 -130 -157 -150 -177 -188 -221 -218 -251 -50 -65 -69 -99 -97 -133 -130 -173 -150 -193 -188 -240 -218 -270 -274 -336 -325 -387 -405 -479 -50 -90 -69 -117 -97 -155 -130 -200 -150 -220 -188 -272 -218 -302 -274 -374 -325 -425 -405 -525 -480 -600 -585 -725 -690 -830 -800 -960 -50 -110 -69 -144 -97 -187 -130 -240 -150 -260 -188 -318 -218 -348 -274 -434 -325 -485 -405 -595 -480 -670 -585 -805 -690 -910 -800 -1050 -900 -1150 -1000 -1250 -1150 -1440 -1250 -1540 -1350 -1640 -1550 -1870 -1700 -2020 -1900 -2260 -2100 -2460 -2350 -2750 -2600 -3000 B 49 . ZB i ZC ZA RUPE OPSEG MERA 40 . Oznaka mera odstup. ZB i ZC ZA 1.

6 do 3 preko 3 do 6 preko 6 do 10 preko 10 do 18 preko 18 do 30 preko 30 do 40 preko 40 do 50 preko 50 do 65 preko 65 do 80 preko 80 do 100 preko 100 do 120 preko 120 do 140 preko 140 do 160 preko 160 do 180 preko 180 do 200 preko 200 do 225 preko 225 do 250 preko 250 do 280 preko 280 do 315 preko 315 do 355 preko 355 do 400 preko 400 do 450 preko 450 do 500 9 -296 -300 -316 -333 -352 -372 -382 -414 -434 -467 -497 -560 -620 -680 -775 -855 -935 -1050 -1180 -1340 -1490 -1655 -1805 a9 a11 a12 a13 b8 b9 a Nominal. gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje b a 11 b10 b11 b12 b13 b 12 -270 -330 -360 -270 -345 -390 -280 -370 -430 -290 -400 -470 -300 -430 -510 -310 -470 -560 -320 -480 -670 -340 -530 -640 -360 -550 -660 -380 -600 -730 -410 -630 -760 -460 -710 -860 -520 -770 -920 -580 -830 -980 -660 -950 -1120 -740 -1030 -1200 -820 -1110 -1280 -920 -1240 -1440 -1050 -1370 -1570 -1200 -1560 -1770 -1350 -1710 -1920 -1500 -1900 -2130 -1650 -2050 -2280 13 8 9 -410 -154 -165 -450 -158 -170 -500 -172 -186 -560 -177 -193 -630 -193 -212 -700 -209 -232 -710 -219 -242 -800 -236 -264 -820 -246 -274 -920 -274 -307 -950 -294 -327 -1090 -323 -360 -1150 -343 -380 -1210 -373 -410 -1380 -412 -455 -1460 -452 -495 -1540 -492 -535 -1730 -561 -610 -1860 -621 -670 -2090 -689 -740 -2240 -769 -820 -2470 -857 -915 -2620 -939 -995 10 11 -140 -180 -200 -140 -188 -215 -150 -208 -240 -150 -220 -260 -160 -244 -290 -170 -270 -330 -180 -280 -340 -190 -310 -380 -200 -320 -390 -220 -360 -440 -240 -380 -460 -260 -420 -510 -280 -440 -530 -310 -470 -560 -340 -525 -630 -360 -565 -670 -420 -605 -710 -480 -690 -800 -540 -750 -860 -600 -830 -960 -680 -910 -1040 -760 -1010 -1160 -840 -1090 -1240 12 13 -230 -280 -260 -320 -300 -370 -330 -420 -370 -490 -420 -560 -430 -560 -490 -650 -500 -660 -570 -760 -590 -780 -660 -890 -680 -910 -710 -940 -800 -1060 -840 -1100 -880 -1140 -1000 -1290 -1060 -1350 -1170 -1490 -1250 -1570 -1390 -1730 -1470 -1810 .a i b polja 0 80 160 240 _ 320 400 480 560 640 POLO@AJ TOLERANTNIH POLJA ZA OSOVINE a i b (opseg mera 18 do 30mm) Opseg B 50 mera preko 1. Oznaka odstup.

6 do 3 preko 3 do 6 preko 6 do 10 preko 10 do 18 preko 18 do 30 preko 30 do 40 preko 40 do 50 preko 50 do 65 preko 65 do 80 preko 80 do 100 preko 100 do 120 preko 120 do 140 preko 140 do 160 preko 160 do 180 preko 180 do 200 preko 200 do 225 preko 225 do 250 preko 250 do 280 preko 280 do 315 preko 315 do 355 preko 355 do 400 preko 400 do 450 preko 450 do 500 c10 d c11 d8 d9 8 -74 -88 -102 -122 -143 -159 -169 -186 -196 -224 -234 -263 -273 -293 -312 -332 -352 -381 -411 -449 -489 -537 -577 d11 d12 d13 c Nominal.0 40 80 120 160 _ 200 240 280 320 360 400 440 polje c i d c c8 c9 Opseg mera preko 1. gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje d10 POLO@AJ TOLERANTNIH POLJA c i d ZA OSOVINE (opseg mera 18 do 30mm) 9 -60 -85 -70 -100 -80 -116 -95 -138 -110 -162 -120 -182 -130 -192 -140 -214 -150 -224 -170 -257 -180 -267 -200 -300 -210 -310 -230 -330 -240 -355 -260 -375 -280 -395 -300 -430 -330 -460 -360 -500 -400 -540 -440 -596 -480 -635 d 10 11 8 9 10 -20 -60 -30 -78 -40 -98 -50 -120 -65 -149 -80 11 12 13 -80 -110 -160 -105 -150 -210 -130 -190 -260 -160 -230 -320 -195 -275 -395 -100 -120 -34 -45 -118 -145 -48 -60 -138 -170 -62 -76 -165 -205 -77 -93 -194 -240 -98 -117 -220 -280 -230 -290 -119 -142 -180 -240 -100 -330 -470 -260 -330 -270 -340 -146 -174 -220 -290 -120 -400 -560 -310 -390 -320 -400 -174 -207 -280 -340 -145 -470 -660 -360 -450 -370 -460 -390 -480 -208 -245 -305 -395 -170 -545 -775 -425 -530 -445 -550 -465 -570 -242 -285 -355 -460 -190 -630 -890 -510 -620 -540 -650 -271 -320 -400 -510 -210 -710 -1000 -590 -720 -630 -760 -299 -350 -440 -570 -230 -780 -1100 -690 -840 -730 -880 -327 -385 -480 -860 -1200 -630 B 51 . Oznaka odstup.

gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje 7 -32 -40 -50 -61 f e 7 8 9 e 8 -23 g -14 -28 -20 -38 -25 -47 -32 -59 -40 -73 -50 6 7 8 5 f 9 6 g 7 8 5 -6 -39 -14 -50 -18 -61 -22 -75 -27 -92 -33 6 -16 -10 -22 -13 -28 -16 -34 -20 -41 -25 -21 -28 -35 -43 -53 6 -3 -8 -4 -9 -5 -11 -6 -14 -7 -16 -9 -10 -12 -14 -17 -20 -75 -89 -60 -112 -41 -50 -30 -64 -20 -10 -25 -90 -108 -72 -134 -49 -60 -36 -76 -23 -12 -29 -107 -126 -159 -58 -71 -90 -27 -34 -125 -85 -148 -185 -68 -43 -83 -106 -14 -32 -39 -146 -100 -172 -215 -70 -50 -96 -122 -15 -35 -44 -56 -110 -17 -162 -191 -125 -240 -88 -108 -62 -137 -40 -18 -49 -182 -214 -135 -265 -98 -119 -68 -151 -43 -20 -54 -198 -232 -290 -108 -131 -165 -47 -60 . f i g polja 0 15 30 45 _ 60 75 90 105 120 POLO@AJ TOLERANTNIH POLJA e.e.6 do 3 preko 3 do 6 preko 6 do 10 preko 10 do 18 preko 18 do 30 preko 30 do 40 preko 40 do 50 preko 50 do 65 preko 65 do 80 preko 80 do 100 preko 100 do 120 preko 120 do 140 preko 140 do 160 preko 160 do 180 preko 180 do 200 preko 200 do 225 preko 225 do 250 preko 250 do 280 preko 280 do 315 preko 315 do 355 preko 355 do 400 preko 400 do 450 preko 450 do 500 Nominal.50mm) Opseg B 52 mera preko 1. f i g ZA OSOVINE (opseg mera 30 . Oznaka odstup.

gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 -40 0 -5 -7 -9 -14 -25 -60 -90 -140 -250 -400 -800 -5 -8 -12 -18 -30 -6 -9 -15 -22 -36 -8 -11 -18 -27 -43 -9 -13 -21 -33 -52 -11 -16 -25 -39 -62 -100 -160 -250 -390 -620 -1000 -1600 -2500 -3900 0 -13 -19 -30 -46 -74 -120 -190 -300 -460 -740 -1200 -1900 -3000 -4600 0 -15 -22 -35 -54 -87 -140 -220 -350 -540 -670 -1400 -2200 -3500 -5400 0 -18 -25 -40 -63 -100 -160 -250 -400 -630 -1000 -1600 -2500 -4000 -6300 0 -75 -120 0 -58 -90 -150 0 -70 -110 -180 0 -84 -130 -210 0 -48 B -180 -300 -480 -750 -220 -360 -580 -900 -1500 -270 -430 -700 -1100 -1800 -2700 -330 -520 -840 -1300 -2100 -3300 0 -20 -29 -46 -72 -115 -185 -290 -460 -720 -1150 -1850 -2900 -4800 -7200 0 -23 -32 -52 -81 -130 -210 -320 -520 -810 -1300 -2100 -3200 -5200 -8100 0 -25 -36 -57 -89 -140 -230 -360 -570 -890 -1400 -2300 -3600 -5700 -8900 0 -27 -40 -63 -97 -155 -250 -400 -830 -970 -1550 -2500 -4000 -6300 -9700 53 .0 250 500 750 1000 _1250 1500 1750 2000 2250 2500 2750 polja h h POLO@AJ TOLERANTNIH POLJA h ZA OSOVINE (opseg mera 10 do 18mm) h5 h6 h7 h8 h9 h10 h11 h12 h13 h14 h15 h16 h17 h18 Opseg mera preko 1. Oznaka odstup.6 do 3 preko 3 do 6 preko 6 do 10 preko 10 do 18 preko 18 do 30 preko 30 do 40 preko 40 do 50 preko 50 do 65 preko 65 do 80 preko 80 do 100 preko 100 do 120 preko 120 do 140 preko 140 do 160 preko 160 do 180 preko 180 do 200 preko 200 do 225 preko 225 do 250 preko 250 do 280 preko 280 do 315 preko 315 do 355 preko 355 do 400 preko 400 do 450 preko 450 do 500 h Nominal.

gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje 5 j10 j11 j12 j13 j14 j15 j16 j17 j18 6 +4 +6 -1 -1 +4 +7 -1 -1 +4 +7 -2 -2 +5 +8 -3 -3 +5 +9 -4 -4 +6 +11 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 +7 -2 +9 -3 +10 -5 +12 -6 +13 -8 +15 +7 -7 +9 -9 +11 -11 +14 -13 +17 -16 +20 +13 -12 +15 -15 +18 -18 +22 -21 +26 -26 +31 +20 -20 +24 -24 +29 -29 +35 -35 +42 -42 +50 +30 -30 +38 -38 +45 -45 +55 -55 +65 -65 +80 +45 -45 +60 -60 +75 -75 +90 -90 +105 -105 +125 +70 -70 +90 -90 +110 -110 +135 -135 +165 -165 +195 +125 -125 +150 -150 +180 -180 +215 -215 +260 -260 +310 +200 -200 +240 -240 +290 -290 +350 -350 +420 -420 +500 +300 -300 +375 -375 +450 +750 -450 -750 +550 +900 +1350 -550 -900 -1350 +650 +1050 +1650 -650 -1050 -1650 +800 +1250 +1950 -5 -5 -10 -19 -31 -50 -80 -125 -195 -310 -500 -800 -1250 -1950 +6 +12 +18 +23 +37 +60 +95 +150 +230 +370 +600 +950 +1500 +2300 -7 -7 -12 -23 -37 -60 -95 -150 -230 -370 -600 -950 -1500 -2300 +6 +13 +20 +27 +44 +70 +110 +175 +270 +435 +700 +1100 +1750 +2700 -9 -9 -15 -27 -43 -70 -110 -175 -270 -435 -700 -1100 -1750 -2700 +7 +14 +22 +32 +50 +80 +125 +200 +315 +500 +800 +1250 +2000 +3150 -11 -11 -18 -31 -50 -80 -125 -200 -315 -500 -800 -1250 -2000 -3150 +7 +16 +25 +36 +58 +93 +145 +230 +360 +575 +925 +1450 +2300 +3600 -13 -13 -21 -36 -57 -92 -145 -230 -360 -575 -925 -1450 -2300 -3600 +7 +16 +26 +41 +65 +105 +160 +260 +405 +650 +1050 +1600 +2600 +4050 -16 -16 -26 -40 -65 -105 -160 -260 -405 -650 -1050 -1600 -2600 -4050 +7 +18 +29 +45 +70 +115 +180 +285 +445 +700 +1150 +1800 +2850 +4450 -18 -18 -28 -44 -70 -115 -180 -285 -445 -700 -1150 -1800 -2850 -4450 +7 +20 +31 +49 +78 +125 +200 +315 +485 +775 +1250 +2000 +3150 +4850 -20 -20 -32 -48 -77 -125 -200 -315 -485 -775 -1250 -2000 -3150 -4850 .6 do 3 preko 3 do 6 preko 6 do 10 preko 10 do 18 preko 18 do 30 preko 30 do 40 preko 40 do 50 preko 50 do 65 preko 65 do 80 preko 80 do 100 preko 100 do 120 preko 120 do 140 preko 140 do 160 preko 160 do 180 preko 180 do 200 preko 200 do 225 preko 225 do 250 preko 250 do 280 preko 280 do 315 preko 315 do 355 preko 355 do 400 preko 400 do 450 preko 450 do 500 j j5 j6 j7 j8 j9 j Nominal. Oznaka odstup.j polje 1500 1250 1000 + 750 500 250 0 250 500 750 1000 1250 1500 POLO@AJ TOLERANTNOG POLJA j ZA OSOVINE OPSEG MERA 50 .80mm Opseg B 54 mera preko 1.

gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje POLO@AJ TOLERANTNIH POLJA k.165 150 135 120 105 + 90 75 60 45 30 15 0 k.6 do 3 preko 3 do 6 preko 6 do 10 preko 10 do 18 preko 18 do 30 preko 30 do 40 preko 40 do 50 preko 50 do 65 preko 65 do 80 preko 80 do 100 preko 100 do 120 preko 120 do 140 preko 140 do 160 preko 160 do 180 preko 180 do 200 preko 200 do 225 preko 225 do 250 preko 250 do 280 preko 280 do 315 preko 315 do 355 preko 355 do 400 preko 400 do 450 preko 450 do 500 k7 k8 m k9 k10 k11 m5 m6 m7 5 n5 n6 n7 k Nominal. m i n ZA OSOVINE (opseg mera 30 do 50mm) n 6 7 8 9 10 11 +14 +40 +60 +10 +1 +9 +12 +1 +11 +15 +2 +13 +18 5 +7 +48 +75 +9 +58 +90 +12 +70 +110 +15 +84 +130 +17 6 +16 +22 +19 +27 +23 +33 +27 +39 +25 0 +30 0 +36 0 +43 0 +52 0 +62 +100 +160 +20 +9 +2 +12 +4 +15 +6 +18 +7 +21 +8 +25 +18 +7 m n 7 5 +11 6 +21 +16 +25 +20 +29 +24 +34 +28 +13 +6 +16 +8 +19 +10 +23 +12 +28 +15 +33 +13 7 +15 +20 +25 +30 +36 +42 +16 +2 +21 +32 +46 0 +74 +120 +190 +24 +9 +30 +41 +33 +17 +39 +50 +18 +2 +25 +38 +54 0 +87 +140 +220 +28 +11 +35 +48 +38 +20 +45 +58 +3 0 +13 +23 +21 +28 +3 +43 +63 +100 +160 +250 0 +33 +40 +15 +55 +45 +52 +27 +67 +24 +33 +4 +50 +72 +115 +185 +290 0 +37 +46 +17 +63 +51 +60 +31 +77 +27 +36 +56 +81 +130 +210 +320 +43 +52 +72 +37 +66 +86 +29 +4 +40 +61 0 +89 +140 +230 +360 +46 +20 +57 +78 +62 +34 +73 +94 +32 +4 +45 +68 0 +97 +155 +250 +400 +50 +20 +63 +86 +67 +37 +80 +103 +5 0 +23 B +40 55 . m i n polja k k5 k6 Opseg mera preko 1. Oznaka odstup.

gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje s r 6 r7 r8 r9 s5 s6 s7 s8 s9 s10 r 7 +14 +16 +18 +9 +17 +20 +24 +12 +21 +24 +30 +15 +26 +29 +36 +18 +31 +35 +43 +22 +37 +42 +51 8 5 6 7 s 8 9 +23 +17 +19 +12 +30 +20 +23 +15 +37 +25 +28 +19 +45 +31 +34 +23 +55 +37 +41 +28 +65 +45 +50 +26 +34 +45 +51 +62 +78 +54 +60 +41 +56 +62 +32 +43 +52 +59 +72 +91 +66 +73 +51 +69 +76 +89 +37 +54 +81 +88 +103 +63 +61 +68 +83 +106 +83 +90 +105 +43 +65 +86 +93 +108 +68 +97 +106 +123 +77 +70 +79 +96 +122 +100 +109 +126 +50 +80 +104 +113 +130 +84 +79 +88 +108 +137 +117 +126 +146 +94 +121 +130 +150 +58 +98 +87 +98 +119 +151 +133 +144 +165 +108 +139 +150 +171 +62 +114 +95 +108 +131 +165 +153 +166 +189 +126 +159 +172 +195 +68 +132 5 6 7 8 +20 +22 +24 +29 +15 +24 +27 +31 +37 +19 +29 +32 +38 +45 +23 +36 +39 +46 +55 +28 +44 +48 +56 +68 +35 +54 +59 +68 +82 +149 +192 +152 +195 +156 +199 +175 +224 +179 +228 +197 +248 +203 +254 +223 +281 +229 +287 +43 +66 +72 +83 +99 +53 +72 +78 +89 +105 +59 +86 +93 +100 +125 +71 +101 +114 +133 +79 +117 +132 +155 +92 +125 +140 +163 +100 +133 +148 +171 +108 +151 +168 +194 +122 +159 +175 +202 +130 +169 +186 +212 +140 +190 +210 +239 +158 +202 +222 +251 +170 +226 +247 +279 +190 +244 +265 +297 +208 +272 +295 +329 +232 +272 +315 +349 +252 9 10 +40 +49 +59 +71 +87 +106 +127 +133 +158 +166 +192 +200 +260 +208 +268 +237 +307 +245 +315 +255 +325 +288 +368 +300 +380 +330 +420 +348 +438 +387 +482 +407 +502 .6 do 3 preko 3 do 6 preko 6 do 10 preko 10 do 18 preko 18 do 30 preko 30 do 40 preko 40 do 50 preko 50 do 65 preko 65 do 80 preko 80 do 100 preko 100 do 120 preko 120 do 140 preko 140 do 160 preko 160 do 180 preko 180 do 200 preko 200 do 225 preko 225 do 250 preko 250 do 280 preko 280 do 315 preko 315 do 355 preko 355 do 400 preko 400 do 450 preko 450 do 500 5 p p5 p6 p7 p8 r5 r6 p Nominal.p. r i s ZA RUPE (opseg mera 30 do 50mm) Opseg B 56 mera preko 1. r i s polja 120 105 90 75 + 60 45 30 15 0 POLO@AJ TOLERANTNIH POLJA p. Oznaka odstup.

gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje u7 POLO@AJ TOLERANTNIH POLJA t i u ZA OSOVINE (opseg mera 50 do 65mm) 6 7 u 8 9 5 6 +23 +25 7 8 9 10 11 +18 +28 +31 +34 +37 +41 +44 +50 +61 +69 +76 +85 +89 +95 B +23 +28 +50 +54 +41 +59 +64 +65 +70 +79 +85 +94 +113 +126 +147 +169 +171 +195 +48 +79 +54 +96 +66 +105 +75 +126 +91 +139 +104 +162 +122 +174 +134 +186 +146 +212 +166 +226 +180 +242 +196 +270 +218 +292 +240 +325 +268 +351 +294 +393 +330 +423 +360 +106 +117 +121 +132 +148 +159 +158 +166 +179 +185 +195 +210 +197 +230 +209 +250 +238 +282 +252 +295 +304 +268 +311 +330 +299 +348 +367 +321 +370 +402 +357 +408 +447 +383 +434 +427 +485 +457 +515 +33 +81 +46 +99 +60 +109 +70 +133 +87 +148 +102 +178 +124 +198 +144 +233 +170 +253 +190 +273 +210 +308 +236 +330 +258 +356 +284 +396 +315 +431 +350 +479 +390 +524 +435 +587 +490 +637 +540 +100 +122 +132 +170 +161 +207 +176 +222 +211 +264 +231 +284 +384 +270 +330 +420 +290 +350 +440 +310 +370 +460 +351 +421 +526 +373 +443 +548 +399 +469 +574 +445 +525 +635 +480 +560 +670 +530 +620 +750 +575 +665 +795 +645 +740 +890 +695 +790 +940 57 .220 200 180 160 140 + 120 100 80 60 40 20 0 polja t i u u t t5 t6 Opseg mera preko 1. Oznaka odstup.6 do 3 preko 3 do 6 preko 6 do 10 preko 10 do 18 preko 18 do 30 preko 30 do 40 preko 40 do 50 preko 50 do 65 preko 65 do 80 preko 80 do 100 preko 100 do 120 preko 120 do 140 preko 140 do 160 preko 160 do 180 preko 180 do 200 preko 200 do 225 preko 225 do 250 preko 250 do 280 preko 280 do 315 preko 315 do 355 preko 355 do 400 preko 400 do 450 preko 450 do 500 t7 t8 t9 u5 u6 5 u8 u9 u10 u11 t Nominal.

Oznaka mera odstup. 6 7 8 9 6 7 8 9 10 gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje +29 +31 +36 +47 +35 +37 +42 +53 +68 +36 +40 +46 +58 +43 +47 +53 +65 +83 +43 +49 +56 +70 +51 +57 +64 +78 +100 +51 +58 +67 +83 +61 +68 +77 +93 +120 +56 +63 +72 +88 +115 +71 +78 +87 +103 +130 +67 +75 +87 +106 +138 +86 +94 +106 +125 +157 +77 +85 +97 +116 +148 +101 +109 +121 +140 +172 +218 +96 +105 +119 +142 +180 +128 +137 +151 +174 +212 +272 +113 +122 +136 +159 +197 +161 +175 +198 +236 +296 +141 +152 +168 +196 +242 +312 +202 +218 +246 +292 +362 +176 +192 +220 +266 +336 +256 +284 +330 +400 +213 +232 +265 +318 +398 +312 +345 +398 +478 +245 +264 +297 +350 +430 +364 +397 +450 +530 +288 +311 +348 +408 +498 +428 +465 +525 +815 +320 +343 +380 +440 +530 +478 +515 +575 +665 preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do 1.x i z polja 160 150 140 130 120 + 110 100 90 80 70 60 50 POLO@AJ TOLERANTNIH POLJA x i z ZA OSOVINE (opseg mera 18 do 24mm) B 58 z x x6 x7 x8 x9 x10 x11 z6 z7 x z8 z9 z10 z11 z Opseg Nominal.6 3 3 6 6 10 10 14 14 18 18 24 24 30 30 40 40 50 50 65 65 80 80 100 100 120 120 140 140 160 160 180 180 200 200 225 225 250 250 280 280 315 315 355 355 400 400 450 450 500 +22 +28 +34 +40 +45 10 11 +54 +64 +80 +97 +122 +146 +178 +210 +248 +280 +373 +410 +470 +560 +310 +422 +465 +535 +640 +350 +457 +500 +570 +675 +385 +497 +540 +610 +715 +425 +536 +605 +685 +795 +475 +606 +655 +735 +845 +525 +679 +730 +820 +950 +590 +660 +740 +820 +800 +890 +1020 +895 +990 +1140 +975 +1070 +1220 +28 +35 +42 +50 11 +60 +73 +88 +112 +136 +172 +210 +258 +310 +365 +415 +465 +520 +575 +565 +625 +715 +635 +705 +810 +690 +760 +865 +640 +710 +790 +900 +1000 +1100 +1250 +825 +930 +920 +1030 +1000 +1110 +1130 +1260 +1230 +1360 +1350 +1500 +1500 +1650 .

zb i zc ZA OSOVINE (opseg mera 40 do 50mm) za 6 7 8 9 10 11 7 8 Nominal.540 510 480 450 420 390 + 360 330 300 270 240 210 180 150 zc zb POLO@AJ TOLERANTNIH POLJA za. zb i zc polja 7 +50 +54 8 zb 9 10 11 +32 7 8 9 zc 10 11 9 10 11 +64 +75 +90 +110 +65 +71 +83 +87 +99 +117 +144 +40 +42 8 +49 +54 +65 +50 +53 +69 +61 +67 +74 +85 +92 +106 +128 +160 +119 +133 +155 +187 +75 +82 +91 +108 +117 +133 +160 +200 +157 +173 +200 +240 +88 +95 +104 +126 +135 +151 +178 +218 +177 +193 +220 +260 +52 +70 +64 +97 +90 +77 +130 +108 +150 +119 +131 +150 +157 +169 +188 +220 +266 +221 +240 +272 +318 +139 +151 +170 +193 +212 +244 +290 +251 +270 +302 +348 +173 +187 +210 +239 +262 +300 +360 +336 +374 +434 +219 +242 +280 +281 +304 +342 +402 +387 +425 +485 +272 +300 +346 +346 +374 +420 +490 +479 +525 +595 +320 +348 +394 +434 +480 +550 +98 +136 +118 +242 +226 +300 +274 +360 +389 +422 +475 +532 +585 +665 +335 +445 +487 +540 +620 +400 +570 +630 +720 +470 +635 +695 +785 +535 +670 +740 +820 +920 +1000 +1150 +1300 +1450 +1600 +218 +200 +180 +600 +188 +160 +148 +760 +850 +855 +960 +925 +1030 +1005 +1110 +1130 +1240 +1210 +1320 +1380 +1510 +1650 +1850 +2000 +525 +620 +700 +780 +880 +960 +1050 +1200 +1300 +1500 +1650 +1850 +2050 B +665 +745 +780 +870 +860 +950 +940 +1030 +1065 +1170 +1250 +1340 +1520 +1620 +1860 +2010 +2250 +2450 +274 +325 +405 +600 +670 +480 +725 +805 +585 +830 +910 +690 +960 +1050 +800 +900 +1000 +1150 +1250 +1350 +1550 +1700 +1900 +2100 +2350 +2600 +1150 +1250 +1440 +1540 +1640 +1870 +2020 +2260 +2460 +2750 +3000 59 . Oznaka mera odstup.6 3 3 6 6 10 10 14 14 18 18 24 24 30 30 40 40 50 50 65 65 80 80 100 100 120 120 140 140 160 160 180 180 200 200 225 225 250 250 280 280 315 315 355 355 400 400 450 450 500 9 10 11 8 9 10 11 za Opseg preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do preko do za. 6 gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje gornje donje +39 +41 1.

TOLERANCIJE ZA KLINOVE B 60 [irina Preko 3 klina 6 do 3 do D9 +20 +45 +30 +60 E9 +14 +39 +20 +50 H9 0 +25 0 +30 J9 -13 +12 -15 +15 N9 -25 0 -30 0 P9 -34 -9 -42 -12 Preko do +40 +25 0 -18 -36 -51 6 10 +76 +61 +30 +18 0 -15 Preko do +50 +32 0 -22 -43 -61 10 18 +89 +75 +43 +21 0 -18 Preko 18 do 30 +65 +117 +40 +92 0 +52 -26 +26 -52 0 -74 -22 Preko 30 do 50 +80 +142 +50 +112 0 +62 -31 +31 -62 0 -88 -26 Preko 50 do 80 +100 +174 +60 +134 0 +74 -37 +37 -74 0 -106 -32 .

TOLERANCIJE OBLIKA I POLO@AJA
TOLERANCIJE OBLIKA
ozna~avanje

B
vrednost tolerancije u mm, (tabela I)
simbol tolerancije, (tabela II)
pokazna strelica
tolerisani elemenat

TABELA I
SIMBOL

TABELA II
Standardne vrednosti tolerancija oblika i polo`aja u ìm

NAZIV
Pravost

0,1 0,12 0,16 0,2 0,25 0,4 0,5 0,6
0,8
5
1 1,2
4
8
1,6
2 2,5
6
10
50
40
80
12
16
20
25
60
100 120 160 200 250 400 500 600 800
1000 1200 1600 2000 2500 4000 5000 6000 8000
10000 12000 16000

Ravnost
Kru`nost
Cilindri~nost
Oblik linije
Oblik povr{ine

PRAVOST
0,1

Tolerisana ivica mora le`ati izme|u dve paralelne ravni razmaka 0,1 mm upravnih na ozna~eni
pravac.
0,05

Osa cilindri~nog dela mora le`ati unutar cilindra pre~nika t=0.05 mm.

61

TOLERANCIJE POLO@AJA
ozna~avanje
X t Y

B

referentno slovo
vrednost tolerancije u mm, tabela II
simbol vrste tolerancije, tabela III, IV i V
pokazna strelica
tolerisani elemenat
TABELA III
Tolerancije po pravcu

TABELA IV
Tolerancije po mestu

naziv

simbol

simbol

naziv

PARALELNOST

LOKACIJA

UPRAVNOST

SIMETRI^NOST

NAGIB (ugao nagiba)

KOAKSIJALNOST

Y

referentno slovo
referentni trougao
referentni element

TABELA V
Tolerancije ta~nosti obrtanja
simbol

naziv
KRU@NOST OBRTANJA
(radijalno bacanje)
KRU@NOST OBRTANJA
(aksijalno bacanje)

PARALELNOST

0,1 A

A

referentna osa

Tolerisana osa mora le`ati unutar cilindra pre~nika t = 0.1 mm ~ija je osa paralelna sa referentnom osom.

0,5 A

A

62

referentna ravan

Tolerisana povr{ina mora le`ati izme|u dve paralelne ravni razmaka t = 0.5 mm upravnih na referentnu
povr{inu.

KRU@NOST

0,02

B
Obimna linija svakog popre~nog preseka mora le`ati u kru`nom prstenu {irine t=0.02 mm.

RAVNOST
0,05

Tolerisana povr{ina mora le`ati izme|u dve paralelne ravni na razmaku t=0.05 mm.

RAVNOST
0,02

Tolerisana povr{ina mora le`ati izme|u dva koaksijalna cilindra radijalnog rastojanja t=0.2 mm.

63

1 B referentna ravan Tolerisana osa mora le`ati unutar cilindra pre~nika t=0.06mm ~ija se osa poklapa sa osom manjeg cilindra.1mm upravnog na referentnu ravan. s tim {to je ovde uklju~eno i odstupanje kru`nosti.1 A 30° referentna ravan A Tolerisana povr{ina mora se nalaziti izme|u dvije paralelne ravni rastojanja t=0.UPRAVNOST 0. NAGIB (ugao nagiba) 0. .05 A referentna osa tolerisana osa A 64 Tolerisana osa ve}eg cilindra mora le`ati unutar cilindra pre~nika t=0. Odstupanje centri~nosti se te`e meri pa se preporu~uje primena merenja kru`nosti obrtanja.2 A A referentna ravan Tolerisana osa mora le`ati izme|u dve paralelne ravni razmaka t=0.2mm upravnih na referentnu ravan.1mm koje su nagnute pod uglom od 30° u odnosu na referentnu ravan.(koaksijalnost) 0. 0. CENTRI^NOST .

~iji su centri na istom rastojanju od referentne ose SIMETRI^NOST 0.1 A t t/2 nazivno odstojanje A Ose rupa 12+0.1mm.2 Tolerisana povr{ina mora le`ati izme|u dve ravni me|usobnog razmaka t = 0. 65 .2 moraju le`ati unutar cilindra pre~nika t = 0.1 A nazivni polo`aj simetri~ne ravni A t/2 t Tolerisana osa proreza mora le`ati izme|u dve paralelne ravni razmaka t = 0.LOKACIJA A referentna (simetri~na) ravan 0.1 mm koje su simetri~no postavljene prema sredi{njoj ravni predmeta.1mm paralelnih u odnosu na referentnu ravan i od nje podjednako udaljenih. 0.1 A B t/2 t 12 +0 .

1 A t A Pri obrtanju oko referentne ose A odstupanje od ravnosti obrtanja u svakom cilindru ne sme da prelazi t = 0.KRU@NOST OBRTANJA (radijalno bacanje) 0.05 AB B t A B referentna osa Pri obrtanju oko referentne ose AB odstupanja od kru`nosti obrtanja u svakoj upravnoj mernoj ravni ne smeju prelaziti vrednost t = 0. 66 .5 mm RAVNOST OBRTANJA (aksijalno bacanje) d 0.1mm.

40 NAPOMENA: Korelacija izme|u vrednosti Ra.dodatak za ma{insku obradu.40 0.100 0. Obrada dobijena skidanjem materijala ma{inskom obradom. prema tabeli IX e) .60 3.predstavlja osnovni znak i upotrebljava se kada je zna~enje obja{njeno napomenom.60 3. DODATNE OZNAKE U ZNAKU ZA POVR[INSKU HRAPAVOST a e a) . N4 BROJ KLASE HRAPAVOSTI N5 N6 N7 N8 N9 N10 N11 N12 0.100 0. Dodatna vodoravna linija na koju se unose specijalne karakteristike povr{ine. postupak ili prevlaka.0125 0.50 25 50 100 200 0.80 1. Obrada dobijena bez skidanja materijala ili sa povr{ine koje treba da ostanu u stanju koje rezultira iz predhodne obrade. .40 0. Ra u mm Rz Korak brazde k u mm. Rz i k datih u tabeli va`i samo u slu~aju kada je polazna vradnost Ra.pravac prostiranja brazde.5 N1 N 0.20 6.20 0.050 0.2 6.metod proizvodnje.006 0.50 25 50 0.3 12. 67 .20 0.80 1.30 12.60 3.10 0.30 12. f) .OZNAKA POVR[INSKE HRAPAVOSTI ZNACI ZA POVR[INSKU OBRADU OZNAKA OPIS B Obrada dobijena bilo kojom metodom priozvodnje.vrednost hrapavosti Ra u mm ili broj klase hrapavosti (tebela VI) b) .025 0.druge vrednosti hrapavosti Rz ili Rmax b c (f) d TABELA VI NAJVE]A VREDNOST max.80 1.050 0.025 0. c) .referentna du~ina.20 6.20 N3 0. tabela VII i tabela VIII d) .

2 Obra|ena povr{ina mo`e da ima najve}u hrapavost Ra= 3.3 1.6 mm bru{.5 preko iznad iznad iznad 1 32 100 320 do do do do TABELA VII 32 32 320 1000 2. rendisanje i sli~ne.4 mm .2 mm 6.1 do 0.25 25 0.5 mm Pravac prostiranja brazde: upravno na ravan projekcije pogleda Dodatak za obradu: 2 mm 2 (Rmax=0.4) 68 Naznaka maksimalne hrapavosti: Rmax = 0.08 Pn % 10 15 20 0. k u mm B 0.5 40 50 8 25 60 70 80 90 TABELA VIII ZA NEPERIODI^NE POVR[INE Ra z mm mm do 0.5 iznad 0.6 Obra|ena povr{ina mo`e da ima najve}u hrapavost od Ra= 3.1 do 2 iznad 0.5 do 10 iznad 2 do 10 iznad 10 do 50 8 iznad 1000 do 3200 iznad 10 NAPOMENA: Periodi~ne povr{ine: struganje.5 Referentna du`ina: 2. lepovanje i sli~ne.8 2.25 0.8 30 ZAVISNOST REFERENTNE DU@INE I OSTALIH KRITERIJUMA REFERENTNA ZA PERIODI^ NE POVR[INE DU@INA L. u mm KORAK. iznad 50 TABELA IX M = C R DODATNE OZNAKE ZA POVR[INSKU HRAPAVOST 3.REFERENTNA DU@INA I PROCENAT NO[ENJA PROFILA L (mm) 0. Povr{ina je bru{ena 2. razvrtanje.2 mm i najmanju od Ra= 1. Neperiodi~ne povr{ine: bru{enje.08 0.

A A c) .DOPUNSKA UPUTSTVA ZA OZNA^AVANJE TOLERANCIJA OBLIKA I POLO@AJA a) . 69 .1/100 B b) . onda pokazna strelica se postavlja naspram kotne strelice za pre~nik.Primer oznake kada tolerancija va`i samo na du`ini 100 mm u bilo kom polo`aju ukupne du`ine.Istovremeno obele`avanje dve tolerancije jednog istog elementa.Ako se tolerancija odnosi na ose i sredi{ne ravni.Tolerisani i referentni element mogu biti spojeni u jedan pravougaonik. Ovo va`i i za referentni element. _ 0. d) .

.................. 80..Kvadratne cevi .......U .........Pravougaone cevi .......................Mase limova i ~eli~nih kugli.Mase punih profila od Cu..Ukrajanje limova prema konturi "U" profila....... Al i Ms..............{ipke.....profili..........profili................82 ..............{ipke......85 ................90 71 ............................................. 75 ........................hladno oblikovane.83 ..............profili..........L .Ostali (puni) profili ....................... 87 ....76.........74.............72.............................. 81 .......... 77 .....Okrugle cevi .............deo C C PROFILISANI POLUPROIZVODI ...............................89 .....Okrugli (puni) profili .....................88 ..^eli~ne trake........ 73 .. 79.84 .........86.hladno oblikovane.................I ................................hladno oblikovane.............78......

25 1.39 3.56 33.74 5.5 4 Povr{ina preseka Masa A cm2 0.27 0.10 5.5 2 3 3.21 2.34 1.55 0.95 4.05 1.42 0.42 8.20 13.31 5.21 5.30 1.56 22.09 1.79 2.54 0.51 1.27 12.64 0.78 41.59 1.82 0.55 2.23 1.61 0.71 0.76 10.13 3.35 1.66 1.57 M kg/m 0.01 3.54 0.34 24.76 18.68 1.89 0.KVADRATNE CEVI hladno oblikovane y x x a s y a Dimenzije preseka C axa mm 15 x 15 20 x 20 25 x 25 30 x 30 35 x 35 40 x 40 50 x 50 60 x 60 72 s mm 1 1.75 1.70 8.59 8.61 4.33 2.5 2 2.52 0.86 1.06 1.94 4.09 2.59 13.36 2.21 0.46 3.46 0.68 2.25 5.20 3.64 0.35 4.85 1.12 1.21 1.13 2.25 1.66 0.94 1.30 4.26 2.14 3.38 4.96 6.38 5.48 5.40 1.53 0.56 5.19 11.44 1.92 1.99 2.61 7.20 .17 1.54 3.09 2.5 1.82 1.5 2 2.03 1.50 7.00 1.73 Stati~ke vrednosti za ose x-x Jx = Jy cm4 i Wx = Wy cm3 y-y ix = iy cm 0.5 1.16 0.35 3.24 1.81 37.68 0.83 3.54 6.23 2.70 2.94 6.25 2.64 1.31 3.5 2 3 4 2 3 4 2 3 3.20 2.46 3.39 2.41 6.69 0.94 8.74 2.54 3.37 1.5 2 3 3.93 0.20 0.19 5.94 4.38 1.

84 3.89 15.36 26.96 3.55 20.17 142.63 18.91 19.62 45.67 85.135 516.01 9.41 15.636 79.90 12.129 Stati~ke vrednosti za ose x-x Jx = Jy cm4 39.61 16.33 4.28 80.43 107.77 4.36 11.07 9.36 18.775 15.21 11.67 2.70 2.59 31.64 261.70 4.25 5.19 5.13 7.59 7.36 12.01 11.41 9.906 i Wx = Wy cm3 y-y ix = iy cm 11.41 13.88 C 73 .5 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 3 4 5 5.33 52.02 2.11 5.28 125.36 6.120 2.948 28.70 69.35 16.61 2.91 55.30 4.37 27.75 14.08 3.969 624.97 9.26 10.62 66.06 14.94 367.19 5.14 3.932 807.17 55.96 12.45 3.34 6.82 31.67 35.90 60.01 19.708 117.81 10.13 60.95 394.17 21.62 185.76 15.y KVADRATNE CEVI hladno oblikovane x a s x y a Dimenzije preseka axa mm 70 x 70 80 x 80 90 x 90 100 x 100 110 x 110 130 x 130 150 x 150 Povr{ina preseka Masa s mm A cm2 M kg/m 2 2.49 3.98 11.15 12.14 34.95 48.79 13.53 236.25 41.92 5.73 2.36 22.14 9.55 3.48 3.99 15.356 33.533 96.11 226.120 1145.46 124.14 173.48 12.36 15.90 3.84 8.5 3 4 5 2 3 4 5 3 3.12 6.14 5.812 983.616 150.36 10.75 24.96 5.83 18.82 7.634 4.765 27.00 305.79 22.253 107.22 11.27 8.31 42.53 158.36 3.337 22.

08 1.00 1.53 2.49 7.05 1.19 5.53 9.5 30 x 50 2 3 4 2 40 x 60 3 4 2 40 x 80 3 3.54 6.06 2.16 1.42 3.84 0.81 2.13 6.01 1.53 0.39 2.16 3.23 8.54 1.34 13.01 3.06 1.46 1.62 1.51 3.59 2.80 1.5 3 2 25 x 35 2.93 4.46 1.74 5.41 4.09 2.35 3.04 2.249 y b Dimenzije preseka axa mm s mm 10 x 20 1 1.56 0.25 1.05 1.67 0.41 25.58 0.56 5.33 2.89 1.55 2.05 1.95 1.02 1.05 1.37 1.34 3.76 0.23 1.51 4.05 1.67 1.20 5.61 1.28 1.61 0.80 1.57 1.84 0.42 0.61 4.06 0.29 3.41 2.68 6.87 0.35 52.78 .17 1.34 0.93 2.62 4.94 4.68 2.95 0.16 2.21 5.28 1.60 x-x Wx cm3 0.1 2.5 2 30 x 40 3 4 1.77 0.20 1.34 1.80 3.29 5.11 0.36 0.47 0.13 2.41 0.97 2.36 0.80 0.37 1.80 1.38 4.83 13.71 9.61 1.59 3.26 0.49 0.73 1.61 7.76 0.64 1.91 6.91 0.87 0.70 1.5 20 x 40 2 2.16 1.31 31.25 1.42 1.5 74 C Stati~ke vrednosti za ose Povr{ina preseka Masa A cm2 0.19 2.16 1.31 3.46 1.34 0.38 0.25 1.74 1.97 0.63 1.B5.58 1.78 15.05 3.72 Jx cm4 0.28 2.51 7.74 2.29 1.22 0.64 0.PRAVOUGAONE CEVI hladno oblikovane rmax 2.73 1.75 3.06 2.54 3.92 0.59 1.5 1 15 x 25 1.26 3.71 8.03 1.01 2.09 37.41 6.69 2.59 M kg/m 0.27 0.01 3.24 2.86 2.26 3.5 3 3.77 1.13 1.96 4.18 0.57 0.16 6.72 17.42 0.79 4.53 1.77 2.73 0.82 1.81 5.17 0.50 2.80 Ix cm 0.21 1.65 2.36 9.5 20 x 30 2 2.38 1.81 0.11 2.02 1.95 4.5 y x x a s JUS C.32 12.26 1.34 1.26 4.75 0.41 16.22 2.05 0.30 1.56 0.39 1.32 2.2 2.81 4.86 3.14 8.80 0.33 18.55 2.73 y-y Wy cm3 0.90 1.87 2.36 8.39 3.83 1.68 2.61 Jy cm4 0.47 4.27 2.95 2.54 12.12 1.5 1.58 5.76 9.5 2 2.59 0.52 19.61 0.60 1.90 2.24 1.59 1.21 1.74 0.26 0.11 58.46 1.39 5.03 14.76 0.35 1.68 Iy cm 0.51 1.5 1.44 10.73 1.75 3.11 6.02 1.14 2.

72 4.01 353.56 26.94 152.00 11.95 148.66 1.98 79.81 12.85 Iy cm C 2.01 1.28 26.21 13.249 y b Dimenzije preseka axa mm s mm 40 x 80 4 2.22 65.66 17.39 75 .44 27.38 33.50 286.12 3.81 64.36 5.30 2.92 262.75 188.76 22.59 39.70 7.30 44.36 13.17 3.39 11.42 3.60 3.51 2.08 47.41 Jx cm4 21.39 30.99 10.85 18.96 295.37 15.43 20.33 115.05 8.5 4 5 2.73 30.56 14.82 29.61 7.75 14.25 15.44 4.38 3.36 10.27 32.15 31.69 1.02 10.55 7.18 39.92 14.55 6.98 105.90 10.20 Jy cm4 64.05 9.50 134.99 1.70 4.78 5.95 2.47 3.84 10.17 6.90 35.62 1.89 3.68 x-x Wx cm3 10.59 7.5 3 40 x 100 3.42 2.83 49.44 3.61 2.72 6.11 103.39 10.5 80 x 120 4 5 Stati~ke vrednosti za ose Povr{ina preseka Masa A cm2 8.74 21.15 12.5 60 x 100 4 5 3 60 x 120 4 5 3 80 x 100 4 5 3.19 3.85 9.95 45.92 Ix cm 1.05 9.88 20.18 187.36 10.35 2.14 13.84 7.36 M kg/m 6.59 1.86 180.13 104.77 9.58 2.80 8.46 2.72 37.36 10.71 157.24 4.83 240.20 27.15 15.93 21.27 3.55 2.23 3.58 36.91 88.47 40.27 7.71 12.54 54.26 136.15 12.95 12.65 12.87 23.31 2.59 140.99 2.53 2.95 49.53 18.82 56.5 y x x a s JUS C.31 43.64 1.42 11.21 13.76 3.19 14.14 10.35 16.65 61.06 29.44 2.87 14.96 1.41 3.58 2.48 22.94 18.33 81.94 2.78 6.59 6.55 4.77 21.36 159.77 3.30 4.17 58.5 3 50 x 70 3.19 5.5 4 3 60 x 80 4 5 3.99 131.82 69.63 3.68 38.37 2.33 11.81 10.82 3.93 26.35 95.35 16.81 27.62 24.B5.95 18.61 189.62 22.25 92.81 8.86 68.30 46.76 225.90 10.59 8.18 43.99 26.22 3.65 12.12 31.40 2.03 25.35 5.38 9.PRAVOUGAONE CEVI hladno oblikovane rmax 2.05 6.79 80.47 4.12 y-y Wy cm3 16.

89 8.3 26.20 2.642 0.73 3.80 1.49 2.54 2.0 3.14 2.39 15.376 0.40 2.80 1.6 3.6 2 2.550 0.6 2 2.57 2.60 23.320 0.14 4.24 4.20 1.2 0.1 21.9 33.57 108.11 3.536 0.16 20.65 1.278 1.9 3.99 10.235 0.40 22.752 0.6 4.6 0.80 5.27 1.98 7.59 4.41 7.38 1.536 0.24 1.0 0.745 1.0 2.60 11.444 1.60 4.99 3.96 67.2 4.271 0.0 2.69 8.3 76 D 76 1.44 0.072 1.98 61.49 0.57 6.722 0.86 9.49 3.571 0.57 1.0 3.21 1.9 33.67 1.20 0.95 3.43 4.59 4.1 14.948 1.615 0.7 42.6 13.639 0.85 3.5 54.41 5.51 3.9 30.8 25.98 4.36 17.40 .814 2.937 0.56 1.907 1.2 2.4 48.0 3.681 0.96 0.27 3.777 0.22 1.883 2.246 0.2 2.48 1.38 1.53 5.82 1.320 0.21 1.53 1.768 1.OKRUGLE CEVI hladno oblikovane y s x x y C Stati~ke vrednosti za ose Polarni Polarni Povr{ina moment otporni Spoljni Debljina popre~nog Masa inercije moment pre~nik zida preseka x-x i y-y D s A G Jx = Jy Wx = Wy Jx = Jy Jo Wo mm mm cm2 kg/m1 cm4 cm3 cm4 cm4 cm3 17.549 0.83 4.20 1.89 1.2 11.6 3.538 0.08 7.07 3.98 1.40 1.10 1.0 2.86 2.94 4.61 21.520 0.2 4.58 10.57 27.468 0.12 5.07 6.7 11.62 8.962 1.60 2.06 8.24 1.44 1.539 0.70 2.5 5.81 3.69 1.01 51.3 60.98 2.362 0.142 0.637 0.20 28.2 4.02 1.40 1.70 8.82 6.18 8.17 6.40 17.0 0.0 3.28 4.48 8.19 7.186 1.

77 8.0 676.9 29.43 9.2 10.1 13.8 34.5 5.0 5.54 2.2 26.69 3.1 19.68 3.0 514.0 3.0 17.481 5.47 3.0 77 .0 215.3 8.2 7.3 107.1 16.6 214.1 11.0 4.3 15.0 824.0 11.0 6.0 5.0 3.9 9.0 292.0 177.6 79.0 5.0 133.1 18.42 3.8 32.52 3.33 10.0 52.0 73.8 65.8 39.0 718.0 49.9 101.45 5.3 10.48 24.8 82.56 4.3 133 159 4.1 70.0 1170 1436 1764 C 34.6 16.5 15.2 30.0 430.2 28.0 99.2 11.8 36.2 101.7 11.0 257.6 3.2 43.3 111 2.0 147.6 12.0 4.2 92.0 283.8 59.45 3.0 23.2 141.6 90.2 20.0 4.4 52.6 4.1 12.0 161.0 585.6 124.0 566.6 73.0 12.6 4.0 468.7 24.1 50.99 2.65 3.33 10.3 12.8 15.0 116.87 3.0 232.0 177.9 13.8 192.5 5.0 4.2 19.76 9.0 211.0 412.6 65.6 4.9 41.0 28.2 37.6 46.3 19.2 180.0 45.2 11.5 17.97 3.70 11.6 69.0 5.0 307.0 234.6 222.9 15.0 1382.0 5.90 3.OKRUGLE CEVI hladno oblikovane y s x x y D Stati~ke vrednosti za ose Polarni Polarni Povr{ina moment otporni Spoljni Debljina popre~nog Masa inercije moment pre~nik zida preseka x-x i y-y D s A G Jx = Jy Wx = Wy Jx = Jy Jo Wo mm mm cm2 kg/m1 cm4 cm3 cm4 cm4 cm3 76 83.2 13.0 266.89 3.5 5.4 48.85 4.92 8.0 354.40 130.7 11.8 13.0 4.0 614.0 146.58 4.0 354.0 338.00 2.6 108 114.4 57.8 62.8 15.0 422.53 5.6 21.1 14.0 90.9 96.0 322.

5 7 3.87 0.00 1.97 11.92 1.64 0.77 1.57 1.90 1.7 28.12 1.74 0.04 2.5 5 2.84 0.00 4.88 3.14 1.27 1.37 0.81 1.20 1.13 1.28 1.56 4.96 0.75 1.84 0.89 4.72 0.29 2.42 2.31 2.86 1.41 8.89 0.59 0.04 1.2 17.18 1.14 1.83 4.18 0.47 4.4 8.21 1.32 2.74 0.98 2.09 0.52 1.45 7.21 1.05 1.57 0.41 1.11 2.31 0.87 7.95 1.16 1.56 1.48 1.42 1.87 0.95 0.75 1.67 3.87 0.18 3.85 3.44 1.80 0.B3.23 1.07 .57 0.68 0.47 1.89 1.59 5.43 2.52 1.68 0.6 16.43 6.45 1.06 3.28 3.96 3.56 1.85 2.24 2.08 3.50 0.66 0.98 0.71 1.93 0.91 1.50 1.24 1.05 3.35 1.91 2.89 0.95 1.82 6.21 0.57 0.97 3.89 0.49 1.24 1.0 12.10 2.16 2.33 6.04 1.RAVNOKRAKI UGAONICI JUS C.5 2 3.50 5.41 1.07 1.08 1.25 1.60 0.48 0.15 4.73 0.75 0.30 0.70 0.2 12.24 1.42 1.77 2.45 1.11 0.40 1.78 0.26 1.35 1.83 9.98 10.07 1.57 3.68 0.79 1.91 0.61 4.5 8 4 e x v2 y h STATI^KE VREDNOSTI x-x=y-y x-x h-h Jx Wx ix Jx ix Jh Wh ih cm2 kg/m cm cm cm cm cm4 cm3 cm cm4 cm cm4 cm3 cm 1.43 7.86 2.39 3.18 1.4 20.9 14.77 0.69 1.33 1.12 1.87 0.93 0.41 3.30 5.81 2.69 0.31 1.48 3.39 0.78 0.49 4.47 5.58 1.89 0.73 0.20 1.8 14.49 1.78 2.51 1.61 1.4 14.30 1.4 14.02 6.26 1.43 1.52 1.92 1.28 0.36 1.18 1.80 1.35 0.5 6 3 7 3.46 3.24 6.70 0.19 1.82 1.64 9.18 1.91 1.85 0.52 1.15 5.35 3.83 3.14 3.01 1.09 5.67 6.21 2.40 1.18 1.11 1.80 5.12 1.86 1.36 1.36 1.61 0.19 3.97 1.70 1.92 0.76 0.40 1.88 1.49 1.47 2.30 1.05 2.67 0.33 1.87 2.38 4.68 5.91 1.04 0.70 1.12 2.58 0.36 1.90 1.84 2.41 1.53 1.58 0.77 1.74 2.87 2.51 1.77 1.52 2.1 23.52 1.90 1.70 0.77 4.54 3.90 0.78 2.37 0.4 23.27 1.5 16.85 2.76 1.61 1.08 1.40 0.36 1.05 1.3 17.47 2.77 1.7 0.20 3.96 0.15 0.65 0.69 6.45 1.16 0.87 1.10 1.04 1.23 1.52 1.60 3.88 1.88 1.77 0.96 1.71 0.96 0.88 1.59 1.48 5.44 0.49 1.12 1.68 3.27 2.22 2.98 0.18 1.03 1.1 25.24 5.47 0.80 2.04 1.04 2.47 0.47 0.16 2.19 0.45 1.25 3.64 1.74 3.63 6.29 1.86 3.58 0.94 2.76 0.09 8.32 0.73 4.34 1.57 1.67 2.101 DIN 1028 h v2 y r2 x v1 w w a s x r2 r1 x s e a C OZNAKA L axaxs mm 20x20x 25x25x 30x30x 35x35x 40x40x 45x45x 50x50x 78 55x55x r1 r2 DIMENZIJE I MASA A G e w v1 mm 3 4 3 4 5 3 4 5 3 4 5 6 3 4 5 6 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 5 3.36 0.04 1.48 0.45 0.70 0.68 5.45 4.62 0.53 1.97 2.60 2.3 0.32 1.47 1.79 4.5 2 5 2.15 0.34 1.56 7.63 4.57 2.67 1.78 1.88 0.18 0.58 1.85 3.16 10.71 1.06 1.

9 42.9 14.26 1.4 65.6 61.30 5.6 22.30 6.42 7.80 1.94 1.9 43.3 48.31 2.95 4.5 67.63 2.13 2.28 2.0 59.61 2.8 36.88 8.36 2.03 4.21 2.65 2.64 2.40 5.93 1.101 DIN 1028 h v2 y r2 x v1 w w a s x r2 r1 x s e a OZNAKA L axaxs mm 6 55x55x 8 10 5 6 60x60x 8 10 6 7 65x65x 8 9 11 6 7 70x70x 9 11 6 7 75x75x 8 10 12 7 8 80x80x 10 12 14 90x90x 8 r1 r2 mm e x DIMENZIJE I MASA A G e w v1 v2 y h STATI^KE VREDNOSTI x-x=y-y x-x h-h Jx Wx ix Jx ix Jh Wh ih cm2 kg/m cm cm cm cm cm4 cm3 cm cm4 cm cm4 cm3 cm 6.8 15.9 21.46 1.1 13.11 2.46 7.01 2.57 5.46 2.24 2.29 2.13 9.6 93.4 82.9 20.77 1.57 1.29 2.6 12.17 1.46 2.83 2.B3.9 1.1 24.5 9.35 11.45 1.49 9.1 46.62 10.87 2.8 45.31 3.14 2.82 2.8 41.54 1.RAVNOKRAKI UGAONICI JUS C.1 17.04 10.20 5.1 46.53 2.93 3.48 2.3 19.36 2.91 9.74 27.50 2.5 11.3 10 5 15.3 8.67 2.7 10.65 3.55 2.24 3.7 8.3 53.34 2.5 41.60 2.21 7.41 2.1 1.25 10.4 58.12 3.18 8.1 13.13 9.0 18.3 8.1 5.21 2.60 6.1 16.87 7.30 2.34 11.85 2.95 6.59 8.4 34.37 1.7 8.15 1.6 13.40 9 4.94 1.97 4.66 1.89 2.44 2.57 4.78 1.48 2.84 6.1 83.30 3.6 15.35 1.64 6.27 1.1 12.47 2.16 1.32 2.80 1.5 29.11 2.66 3.95 1.70 9 4.84 5.0 48.43 12.53 1.89 2.1 10 5 11.07 3.11 9.00 1.8 11.17 17.3 113 130 102 115 139 161 181 166 2.73 2.00 2.28 2.90 4.13 3.45 1.44 1.25 2.51 6.4 64.2 17.29 2.89 1.1 10.2 20.64 1.64 1.89 2.1 16.23 10.2 8.45 5.02 2.9 4.3 17.03 9.1 55.8 34.42 2.43 2.82 1.48 9.12 2.72 6.26 2.03 11.83 7.4 30.03 11.36 1.63 2.82 1.62 2.85 2.67 2.62 4.4 29.97 1.76 79 .82 8 4 6.13 2.37 1.15 8.9 71.4 58.31 8 4 8.43 10.0 13.89 2.31 7.13 2.09 8.2 72.35 9.83 2.71 2.25 1.53 8.41 6.1 8.50 2.56 1.07 1.44 2.50 2.5 15.5 14.1 7.1 26.5 13.6 72.45 7.9 29.1 14.85 1.73 2.05 2.8 29.47 2.38 9.96 3.6 52.91 6.69 5.6 35.6 43.3 87.01 3.73 8.44 2.8 12.41 3.39 2.47 1.74 5.4 65.93 2.46 3.96 1.2 6.68 2.68 2.91 2.09 2.26 2.27 8.17 1.4 22.39 2.4 52.97 2.0 13.07 1.66 11.06 3.28 2.82 2.75 10.24 9.2 83.94 9.38 7.85 11.26 2.29 6.54 7.2 33.41 2.90 3.79 4.5 18.23 2.1 97.06 1.69 1.79 3.22 2.8 7.7 36.9 14.32 4.26 1.6 11 5.97 2.08 2.2 15.9 12.6 12.64 1.95 5.62 1.32 2.06 2.8 16.72 1.9 12.7 26.3 22.28 4.10 2.54 1.00 2.3 6.95 2.25 1.1 3.85 1.03 3.55 1.2 C 1.55 10.0 26.6 17.08 2.67 11.1 34.88 2.27 5.4 37.53 1.21 3.17 2.36 3.5 102 115 104 4.

00 4.93 2.95 2.96 5.56 5.77 3.9 73.7 45.7 12.06 3.2 15.14 2.B3.3 2.58 4.5 31.31 4.15 2.34 5.6 27.36 5.37 5.0 1.75 1.21 3.78 8.7 46.32 4.0 52.26 4.25 4.3 67.82 3.41 3.29 3.1 29.31 5.57 4.57 3.92 4.29 5.69 2.64 3.12 4.74 1.71 3.8 22.98 3.02 3.3 31.7 39.93 2.40 3.96 1.7 52.74 2.3 19.54 4.3 72.9 79.72 2.74 5.6 23.60 4.5 19.6 25.74 2.2 14.44 3.7 99.95 6.20 3.35 2.63 4.97 4.62 2.29 4.2 21.1 2.07 7.99 5.51 3.24 3.34 3.45 4.90 10.6 116 133 140 152 162 186 194 223 251 262 298 303 347 370 391 438 13.RAVNOKRAKI UGAONICI JUS C.2 22.36 3.18 4.27 4.85 3.33 5.1 20.5 31.67 4.53 4.95 1.8 19.96 4.82 2.5 16 8 e x v2 y h STATI^KE VREDNOSTI x-x=y-y x-x h-h Jx Wx ix Jx ix Jh Wh ih cm2 kg/m cm cm cm cm cm4 cm3 cm cm4 cm cm4 cm3 cm 15.94 3.52 2.9 30.26 5.0 34.97 3.95 1.3 43.7 41.38 5.21 4.81 2.7 26.93 2.86 4.0 39.60 4.2 28.3 29.75 4.4 25.4 27.00 2.06 3.59 3.2 30.63 3.34 4.76 5.15 5.1 35.7 29.64 3.52 3.36 6.60 3.5 14 7 15 7.2 83.4 16.83 5.65 3.32 3.2 29.8 26.94 1.74 2.7 17.0 40.66 3.19 9.1 29.5 18.101 DIN 1028 h v2 y r2 x v1 w w a s x r2 r1 x s e a C 80 OZNAKA L axaxs mm 9 11 90x90x 13 16 8 10 12 100x100x 14 16 20 10 110x110x 12 14 11 12 120x120x 13 15 12 130x130x 14 16 13 140x140x 15 12 14 150x150x 15 16 18 r1 r2 DIMENZIJE I MASA A G e w v1 mm 11 5.92 4.70 47.49 9.7 21.54 3.54 5.9 21.7 26.98 4.0 21.17 3.93 1.5 12 6 12 6 13 6.70 3.8 35.93 .10 4.1 19.39 3.53 2.9 27.15 3.3 26.62 4.80 4.4 15.66 4.6 36.54 2.9 15.27 4.7 30.7 47.45 3.18 3.90 2.99 4.6 19.89 3.1 59.7 22.0 58.5 29.93 3.36 3.6 3.9 24.56 4.0 12.59 4.7 33.0 23.07 3.93 3.0 25.76 1.6 64.07 6.8 20.70 2.2 65.4 58.3 86.66 5.80 3.94 5.01 6.35 2.5 37.6 29.4 27.34 2.87 3.16 2.23 4.4 71.1 30.73 1.72 3.0 34.7 78.94 2.6 33.3 52.6 33.77 5.54 2.0 45.00 4.1 17.73 2.21 3.6 23.7 42.24 4.63 3.54 184 218 250 294 230 280 328 372 413 487 379 444 505 541 584 625 705 750 857 959 1010 1150 1170 1340 1430 1510 1670 3.38 116 138 158 186 145 177 207 235 262 311 239 280 319 341 368 394 446 472 540 605 638 723 737 845 898 949 1050 18.74 3.7 51.34 3.21 4.8 57.4 21.9 40.3 111 135 98.8 40.80 5.2 33.60 4.81 3.1 65.5 88.3 15.2 25.36 7.3 61.97 3.4 17.34 2.97 2.6 23.66 3.21 4.8 63.5 37.3 37.5 50.2 98.5 42.04 3.3 35.5 18.4 46.80 3.25 4.

5 5.8 40.47 2210 174 5.5 105 113 123 121 133 144 167 186 C 2.9 5.RAVNOKRAKI UGAONICI JUS C.4 53.52 7.04 7.12 3.7 58.60 7.21 3330 235 6.88 160x160x 17 17 8.33 6.90 6.2r22) Podaci su uzeti iz DIN standarda.6 5.02 POVR[INA POPRE^NOG PRESEKA. RA^UNATA JE PO OBRASCU: P = 2as .44 2040 160 5.13 3.0 71.51 15 46.28 5.2 4.47 7.6 6.11 24 90.10 6.4 59.84 57.1 54.49 3.5 5.44 6.80 7.13 6.8 48.57 477 453 506 558 679 757 830 918 943 1050 1160 1380 1580 76.15 2850 199 6.65 16 55.47 20 68.96 6.1 36.7 4.3 6.6 71.13 200x200x 20 18 9 76.73 1350 118 4.90 3.8 95.50 3.84 8.44 16 61.4 43.22 6.89 3.78 7.86 19 6.41 1150 109 4.35 5.1 5.89 81 .68 6.9 48.51 18 61.09 2340 162 6.6 5.39 1680 130 5.3 84.41 1870 145 5.12 2600 181 6.1 4.s2 + 0.6 4.101 DIN 1028 h v2 y r2 x v1 w w a s x r2 r1 x s e a OZNAKA L axaxs mm r1 r2 mm DIMENZIJE I MASA A G e w v1 x v2 e y h STATI^KE VREDNOSTI x-x=y-y x-x h-h Jx Wx ix Jx ix Jh Wh ih cm2 kg/m cm cm cm cm cm4 cm3 cm cm4 cm cm4 cm3 cm 150x150x 20 16 8 56.91 3.7 7.02 7.0 5.5 51.7 5.86 7.91 3.2 4.68 14. 1820 1750 1950 2140 2690 2970 3260 3510 3740 4150 4540 5280 5990 5.99 8.90 3.46 5.72 7.57 11. oktobar 1963.93 6.10 7.44 10.15 6.1 8.64 7.3 78.70 1230 108 4.67 1100 95.75 7.92 7.3 44.B3.18 22 74.2146 (r12 . DIN 1028.14 3.5 45.11 6.28 3780 270 6.26 7.49 3.49 18 9 180x180x 12.26 7.58 5.15 18 69.49 6.50 3.3 5.06 28 105 82.

5 13 10 10.5 3 4.9 11.73 2.6 5.7 10 8.5 7.09 7.5 9.5 7 6 7 7 6 7.99 0.5 5.66 6.68 3.6 254 37.4 6.54 1. pres.5 4 4 7 4.69 4.2 12.1 12.60 2.2 11.75 19.90 2.46 2.49 1.6 410 51.1 19.70 2.07 12.5 5.31 1.2 31.4 8 7.9 10.44 1.7 9.81 1.7 14 10.5 20.3 15.6 248 39.0 22.3 28.98 11.59 2.6 17.8 21.1 13.18 2.5 13.02 2.2 5.70 1.97 2.37 2.5 75.60 2.42 2.0 513 61.5 3 2.1 10.141 / DIN 1026 / GOST 8240 y xM nagib*) h xM r1 ey x sx s c = b za h £ 300 2 c = b-s za h > 300 2 *) nagib za h > 300mm: 5% *) nagib za h £ 300mm: 8% *) nagib po GOST-u 10% t r2 c y b PODACI U OSEN^ENIM POLJIMA OZNA^AVAJU GOST STANDARD Dimenzije U h mm b mm Povr{.56 2.4 Wy cm3 y-y iy sy ey cm cm cm 0. s t r1 r2 A G mm mm mm mm cm2 kg/m 30 x 15 30 40 x 20 40 50 x 25 50 50 60 65 65 80 80 100 100 120 120 140 140 a 140 160 160 a 160 180 180 a 180 200 200 200 a 220 220 a 220 240 240 240 a 260 270 280 300 300 320 330 350 360 380 400 400 30 30 40 40 50 50 50 60 65 65 80 80 100 100 120 120 140 140 140 160 160 160 180 180 180 200 200 200 220 220 220 240 240 240 260 270 280 300 300 320 330 350 360 380 400 400 15 33 20 35 25 38 32 30 36 42 40 45 46 50 52 55 58 62 60 64 68 65 70 74 70 75 76 80 82 87 80 85 90 95 90 95 95 100 100 100 105 100 110 102 110 115 4 5 5 5 5 5 4.44 3.53 2.75 1.95 7.5 1.13 1.7 846 102 642 73.87 2.91 1.4 11.5 60.0 57.38 2.24 1.08 1.1 71.33 0.25 1.8 16.6 32.7 22.42 1.6 16 18 13.51 9.05 6.5 10.8 59.0 114 22.8 37.68 14.5 4 3 4.7 615 78.5 9 9 11 11.07 2.74 2.4 33.0 20.0 17.9 15.5 9.8 23.77 3.39 7.08 1.9 48.6 8.58 14.3 18.5 13.3 17.8 46.14 2.5 3.7 5 8 6 8 9 6 2.64 8.23 2.0 25.48 9.84 9.0 17.12 6.52 1.12 3.3 13.5 5.21 2.4 9.0 32.5 61.4 42.0 105 20.47 1.6 48.0 113 20.1 32.68 2.99 10.70 3.1 45.23 6.8 7 4.68 1.75 1.4 13.0 11.08 2.3 17.21 7.1 187 30.5 2.5 4 2.4 19.5 3 3 5 3.78 4.8 4.36 2.8 327 43.6 29.59 1.07 8.4 12.6 9.6 31.0 197 33.5 9.67 1.6 60.5 15 16 12 17.42 2.37 1.86 6.6 57.60 1.5 8 7 8.0 9.6 10.71 1.45 6.5 11.5 4.4 93.65 2.0 10.5 36.92 7.84 1.19 1.7 0.30 2.56 1.4 25.40 2.3 13.61 2.00 1.8 37.44 1.74 4.8 86.52 2.7 14.5 139 24.5 6 4.5 6.51 2.2 28.2 495 67.03 8.5 13.92 2.52 3.84 2.07 1.3 18.4 22.3 399 57.2 317 47.94 2.7 22.0 12.89 2.9 14.72 3.84 1.55 1.13 0.47 2.66 5.4 5.5 5.90 7.59 10.4 22.65 8.86 5.14 0.1 8.5 89.53 6.16 6.84 1.0 20.2 8.2 15.2 23.2 5.5 7.16 3.95 0.5 7 5 7 6 7 6 6 6 7.1 5.07 5.4 5.8 46.85 1.52 43.22 9.8 63.9 27.7 9.7 16 12.60 5.5 8.9 0.9 63.1 8 8.33 2.7 41.7 15 16 11 17.42 10.8 9 8.4 80.5 14 7.4 6.5 7 5.8 26.8 31.62 5.81 2.5 5.8 78.10 2.8 13.92 1.99 3.5 7.54 2.04 0.5 3.4 18.73 10.3 30.3 8.14 2.3 16.46 29.5 77.99 8.6 41.6 10 6 10 10 6.2 151 25.5 6 4 4 4 4 6.4 106 174 206 304 364 491 545 605 747 823 925 1090 1190 1350 1910 1520 1670 2110 2330 2690 3600 2900 3180 4820 4160 6280 8030 5810 10870 7980 12840 10820 15760 20350 15220 1.87 4.20 2.4 6 4.7 12.2 50.8 41.50 1.4 9 9.5 8 5 8.7 262 37.5 2.92 2.3 11 11.91 4.35 2.5 13 16 14 16 18 15 2 3.3 35.4 91.5 14 8 Oznaka C 82 4.2 7.5 4.8 18.PROFILI PREMA JUS C.0 25.0 14.5 15.89 8.4 148 27.01 2.36 20.U .80 2.31 0.1 5.9 4.49 21.59 4.53 1.4 103 116 121 132 150 191 152 167 192 212 245 300 242 265 371 308 448 535 387 679 484 734 601 829 1020 761 1.37 1.15 8.3 58.42 6.32 6.75 .67 2.30 2.1 16.84 5.B0.38 0.87 1.70 8.10 3.46 7.5 9 8 8 10 8.1 21.3 62.7 70.78 2.39 5.49 6.5 3 3.5 7.21 2.26 3.5 6 4.33 1.3 Stati~ke vrednosti Jx cm4 x-x Wx cm3 ix cm Jy cm4 2.6 25.04 2.8 40.27 2.2 53.5 10 10 12.8 48.5 14 10.79 7.05 8.21 5.45 1.3 86.5 34.6 208 31.5 13 10.21 4.7 28.9 7 5 5 7.5 10.0 10.48 9.5 10.01 1.73 9.2 14.5 6.8 16.2 77.42 0.6 597 80.4 26.16 8.2 24.2 26.4 85.5 3.67 1.3 53.4 26.9 13.0 15.24 7.1 16.42 2.5 8.0 14 7.87 3.04 3.0 14.5 3.5 24.8 570 75.75 4.75 5.3 18.16 0.

4 9.3 42.8 23.5 1090 743 14.0 14.0 118.13 9.59 10.0 13.9 5.4 26.5 140 137 12.0 4.3 11.03 1.0 16.7 5.8 7.79 2.2 6.0 9.0 434 6.78 0.4 3.0 215 190 21.2 54.6 7.5 40.0 4.7 13.2 12.9 7.88 7.90 3.4 115.8 7.91 1.1 36.0 84.2 7.28 9.3 21.2 10.0 349 4670 1725.5 9.48 66.0 76.9 5.2 31.0 30.0 0.9 6.7 17.2 12.3 117 162 221 288 Jy cm4 STATI^KE VREDNOSTI 371 542 11.0 268 3490 1356.0 16.97 ix cm 17.7 7.7 9.4 23.94 8.0 254.30 41.20 2.8 131 11.5 11.0 61.13 101 3.5 5.80 71.2 54.0 97.5 35.7 419.0 141.0 8.43 123 3.20 4.0 8.58 0.0 0.0 27.49 8.7 6.0 179.03 3.61 6.07 2.6 1.1 84.0 10.0 100.8 21.0 6.9 54.8 4.55 1.9 7.0 118.9 41.4 81.9 36.9 58.2 143 145 13.6 5.87 2.0 7.6 82.2 18.7 9.2 1.3 2.0 8.0 17.0 9.2 5.9 4.0 11.5 10.1 41.2 555 84.7 15.0 7.2 18.2 5.5 4.7 109 143 184 232 289 3.5 10.6 6.9 21.7 2750 1589 19.9 7.34 11.8 10.1 125 135 10.7 6.5 19.2 22.0 33.0 4.3 10.4 125 119 10.1 8.0 203 2480 1043.8 19.5 y-y Wy cm3 260 364 61.7 13.37 0.1 2.73 6.57 7.7 14.0 92.0 20.3 7.0 10.1 53.1 10.0 200 180 19.0 24.0 18.89 2.5 4.80 99.30 0.09 3.2 107.3 13.44 0.6 3610 2035 21.2 61.3 17.69 2.5 31.0 11.1 28.0 72.7 51.1 5.0 3.7 81.5 8.0 27.9 2.01 4.6 14.8 26.40 7.1 5.23 1.0 11.0 14.0 12.46 11.72 11.2 21.7 81.7 155 155 14.0 24.1 3.5 5.0 138.9 27.2 41.4 8.0 7.8 6.33 57.5 6.42 8.0 8.7 9.131 / DIN 1025 / GOST 8239 C 83 .0 674 98.9 77.6 1.0 199.5 9.0 4.6 4630 2560 23.6 115 157 198 3.9 782 12.4 5.45 49.0 6.5 1.5 6.23 3.70 1.4 21.67 59.3 12.4 39.64 0.2 16.3 6.88 2.15 1.02 182 4.9 4.8 8.9 18.20 8.29 12.7 7.0 12.71 0.6 34.57 10.1 14.27 2.6 9.32 3.4 14.7 2040 1231 17.2 13.1 14.21 48.7 8.92 108.1 61.4 16.4 s t 3.09 0.2 1260 15.0 7.0 14.0 32.2 4.4 818 516.50 0.0 149 13.0 5.02 2.PROFILI PREMA JUS C.0 13.2 451 337.5 16.3 6.0 18.0 2.4 170 160 16.5 8.40 1.6 9.2 15.2 18.71 1.0 3.5 19.1 3.5 34.9 2.54 2.97 1.84 0.0 47.63 78.4 11.1 15.7 58.5 2.02 86.39 3.5 3.5 5.1 4.7 3.06 4.2 185 170 18.9 53.54 1.0 17.27 1.6 r2 72.5 20.55 1.5 4.5 12.72 151 4.3 86.0 69.8 4.1 5.91 Povr{ina Masa Obim Masa preseka A G O G cm2 kg m2/m kg 198 350 572 873 1290 1840 2550 3460 5010 7590 9800 7080 12510 9840 15700 19610 13380 24010 29210 19062 45850 27695 68740 39727 99180 55962 139000 76805 77.0 13.0 166.22 1.2 17.38 1.1 19.9 21.0 147.80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 270 280 300 320 330 340 360 380 400 450 500 550 600 3.6 55 64 73 81 90 100 110 115 b 6.8 30.0 5.80 9.0 1460 953 15.7 597 923 13.2 12.3 7.3 4.5 1.5 8.9 26.56 2.8 46.5 14.5 8.0 149 1730 808.41 10.37 iy cm 2.5 18.4 19.00 8.8 11.1 8.5 3.88 5.1 653 472 11.6 34.5 r1 15.4 20.0 1.B3.9 33.1 8.8 171 328 573 935 1450 2140 3060 4250 5740 Jx cm4 37.9 117 161 214 278 354 442 x-x Wx cm3 vrednosti u osen~enim poljima predstavljaju vrednosti po GOST standardu DIMENZIJE U (mm) b/4 OZNAKA 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 28 30 32 33 34 36 38 40 45 50 55 60 r2 y b x t h y s h 42 50 58 66 74 82 90 98 106 113 r1 x I .3 7.81 5.0 212.6 14.07 1.2 23.8 68.5 13.5 46.5 7.8 27.0 114 975 131 1160 667.

471 0.33 1.05 6.275 0.989 1.10 1.942 0.060 1.14 3.88 2.078 0.204 0.30 3.099 1.77 4.314 0.942 1.47 3.036 1.53 3.64 1.67 2.989 1.895 0.73 1.518 0.565 0.188 0.36 7.70 1.14 3.154 1.16 2.518 0.13 1.88 2.65 1.18 3.086 0.20 3.942 0.612 0.628 0.36 2.88 4.12 2.408 0.77 1.345 0.69 6.659 0.50 5.471 0.51 1.98 1.393 0.345 0.95 4.220 0.93 6 0.07 10 0.330 0.589 0.55 1.12 6.70 1.42 10.38 1.42 1.14 2.69 2.542 0.824 0.84 1.691 0.63 1.45 3.36 2.628 0.08 2.746 0.14 6.16 2.89 6.79 1.26 2.94 2.377 0.36 4 0.141 0.942 1.08 4.597 0.23 1.40 4.88 2.236 0.18 5.19 1.81 1.95 5.41 1.04 2.83 3.81 1.88 2.510 0.32 4.65 6.87 1.99 .07 7.47 2.408 0.47 2.73 1.707 0.298 0.864 0.447 0.785 0.51 2.71 5.110 0.57 3 0.32 1.98 3.37 1.942 1.26 1.18 5.10 5.130 1.471 0.07 2.64 9.74 1.86 3.950 1.53 3.B3.48 1.377 0.181 0.918 0.612 0.89 4.942 1.23 1.934 0.236 0.173 0.32 4.92 2.09 1.824 0.57 1.96 2.24 4.27 3.691 0.550 0.07 7.37 1.036 1.707 0.26 1.589 0.26 1.18 1.12 2.50 4.377 0.17 2.102 0.565 0.61 6.40 3.43 1.57 3.65 6.25 2.879 0.77 8.65 1.02 3.12 1.76 3.16 8.00 1.48 7.28 3.53 3.801 0.84 1.824 0.209 1.77 1.57 1.63 7.165 0.89 4.32 1.754 0.55 1.502 0.178 1.88 1.08 4.283 0.63 1.196 0.65 1.96 2.99 2.04 2.71 7 0.48 9.51 1.549 0.777 0.51 2.440 0.^ELI^NE TRAKE mase u kg/m s JUS C.06 3.59 2.060 1.32 1.30 3.440 0.534 0.35 2.75 2.06 3.53 1.58 3.74 3.34 1.30 2.64 2.91 7.02 3.14 5 0.39 2.589 0.54 8.550 0.659 0.659 0.45 2.36 2.424 0.33 1.26 1.393 0.19 1.659 0.134 0.816 0.10 5.55 2.01 1.02 1.12 6.025 DIN 174 b [irina C 84 mm 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32 34 35 38 40 45 50 55 60 65 70 75 80 90 100 Debljina s u mm 1 0.30 5.36 2.18 1.94 3.57 1.98 2.714 0.036 1.42 2.848 0.118 0.707 0.12 2.54 1.267 0.942 1.65 2.85 3.785 0.879 0.41 1.471 0.123 1.236 0.864 0.01 3.083 1.32 1.26 1.02 5.879 0.77 4.251 0.30 3.471 0.20 1.19 9.04 2.79 7.13 1.85 4.57 1.75 2.90 2.534 0.314 0.20 1.432 0.76 1.26 2.41 1.707 0.36 2.21 10.28 9 0.54 1.45 3.26 1.41 1.75 3.51 2.24 4.13 1.021 1.71 5.59 4.989 1.53 3.816 0.20 2.353 0.75 2.50 8 0.07 2.330 0.785 0.21 1.88 2.41 1.14 3.63 1.76 1.220 0.99 2.126 0.43 1.40 4.785 2 0.707 0.43 1.157 0.628 0.298 0.628 0.53 2.21 1.73 1.40 2.306 0.61 6.93 4.597 0.550 0.77 1.502 0.14 7.314 0.021 1.754 0.471 0.283 0.895 0.53 1.07 1.044 1.864 0.83 3.361 0.49 1.094 0.01 2.099 1.10 0.021 1.57 3.707 0.87 1.94 3.20 2.64 2.149 0.495 0.07 1.25 2.49 1.60 1.785 0.20 2.28 7.864 0.65 1.981 1.27 1.942 1.89 8.85 11 12 13 14 0.86 2.83 3.29 1.45 2.267 0.10 1.52 2.754 0.251 0.18 1.667 0.903 0.41 1.33 1.83 3.32 1.51 1.12 4.005 1.769 0.23 1.04 5.20 2.204 0.259 0.393 0.18 1.173 0.801 0.60 1.38 1.75 5.353 0.510 0.55 2.65 1.76 1.65 6.188 0.157 0.400 0.95 5.59 7.79 1.47 1.41 1.848 0.24 6.65 8.722 0.14 2.628 0.754 0.59 4.18 3.44 1.30 1.604 0.432 0.59 5.71 5.59 2.565 0.83 3.09 2.24 4.77 4.31 1.

5 19 283.0 2.5 44.5 44.3 2.00617 0.021 DIN 668.17300 Pre~nik Povr{ina profila A mm2 d (mm) 5.767 2.207 0.222 0.03850 0.02720 0.7 1.6 615.11400 0.0 28.720 2.187 0.9 3.55 5.2 26.395 0.90 18.9 2.375 0.02470 0.210 1.980 3.1 13 132.327 1.9 572.01210 0.7 39.86 12.54 11 95.2 2.17 4.545 2.03 12 113.85 7.12500 0.0 3.580 1.131 1.OKRUGLI (puni) PROFILI mase u kg/m JUS C.8 660.71 7.5 3.00746 0.5 15.285 0.78 8.835 3.4 25 490.011 2.01390 0.14200 0.8 5.726 6.7 22.000 2.801 4.00888 0.2 34.49 4.5 56.8 1.32 7.5 706.245 0.1 2.9503 1.13 7.02230 0.888 1.260 0.7 16 201.3 1.55 7.75 9.19 5.347 0.3 31.05190 0.1 17 227.158 6.4 2.5 2.740 2.3 Povr{ina A mm2 0.92 6.5 49.8 2.34 12.02000 0.449 0.539 1.01040 0.5 70.15400 0.04830 0.09860 0.90 9.2 21 346.040 1.88 10 78.5 24 452.07550 0. 669.52 15.909 5.142 3.57 14.329 0.17 6.617 0.01580 0.06 Masa G kg/m 0.31 6.445 0.5 4.5 1.3 41.18 7.850 Pre~nik profila d (mm) 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 38 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 120 130 140 150 Povr{ina A mm2 530.6 2.48 7.605 7.B3.309 5.6 61.270 2.05550 0.27 6.8 4.4 1.9 55.9 755 804 855 908 962 1020 1134 1257 1590 1964 2376 2827 3318 3848 4418 5027 5674 6362 7088 7854 9503 11310 13273 15394 17671 Masa G kg/m 4.01780 0.2 3.550 3.8 104 121 139 C 85 .42 6.62 9.06310 0.6 1.746 0.4 18.1 1.7854 0.9 15 176.2 1.02980 0.7 14 153.1 23 415.621 11.230 2.0 30.5 23.0 63.6 88.0 4.63 22.8 47.524 4.042 9. 671 d Pre~nik profila d (mm) 1 1.8 36.03260 0.8 26.302 0.5 33.0 18 254.99 8.4 22 380.27 8.260 3.04490 0.556 0.7 74.76 5.08900 0.5 20 314.3 4.7 2.0 50.155 4.9 Masa G kg/m 0.18 6.0 5.04170 0.10 19.03550 0.0 38.390 1.470 2.069 8.83 5.464 3.

949 143.899 140 66.906 0.144 0.846 61.253 75 19.5 10.679 190 122.407 28.546 74.112 122.247 145 71.403 7.355 100 33.934 150 76.024 DIN 178 S C 86 JUS C.614 0.132 254.235 226.118 6.332 1.340 220.908 5.038 8.0 mm 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 53 55 58 60 63 mm 65 14.061 0.157 4.585 55.653 4.847 14.965 2.962 155 81.505 0.0 9.0 16.0 13.442 0.940 12.0 11.916 4.755 50.275 0.481 3.312 73 18.877 11.010 2.5 7.435 0.164 4.140 3.0 12.040 97.522 4.515 15.307 0.543 2.382 0.290 3.616 10.0 5.340 10.406 208.0 24.307 9.118 90 27.747 11.099 240.960 174.269 2.481 176.680 47.982 1.869 24.385 245.961 7.253 298.716 185.656 106.237 13.625 153.666 232.596 163.149 1.287 0.996 6.596 4.240 43.162 13.026 DIN 176 S S S S S mm 3.476 86.0 6.542 213.816 89.954 103.834 3.958 2.859 8.5 6.0 17.361 33.491 5.602 7.101 1.036 165 92.340 0.848 19.166 28.539 1.717 6.992 12.170 5.883 7.126 41.439 5.336 268.170 0.574 0.979 1.B3.327 1.454 2.054 0.709 283.865 196.411 0.509 7.560 13.0 22.096 20.498 9.218 0.907 120 48.489 0.198 15.0 8.341 18.051 23.031 0.948 113.559 56.535 63.719 2.237 0.811 9.0 15.665 188.332 0.328 8.625 152.533 6.198 180 110.360 1.361 80 21.042 0.746 26.0 14.435 70 16.491 0.716 49.OSTALI (puni) PROFILI mase u kg/m JUS C.462 3.071 0.625 22.283 0.666 0.567 0.227 1.951 110 41.307 5.998 3.714 5.467 165.544 8.329 160 87.985 82.502 0.767 14.656 38.991 78.611 17.798 1.153 4.246 0.385 0.0 7.817 10.086 18.825 125 53.0 21.0 19.500 67.956 5.196 0.740 1.509 85 24.260 31.335 11.549 9.0 20.565 22.046 142.018 200.823 0.124 0.0 18.548 10.265 185 116.259 115 44.596 3.418 195 129.0 4.191 0.645 1.161 8.298 31.677 70.B3.496 258.059 3.223 130 57.478 2.499 1.130 94.665 2.723 68 15.702 3.929 4.446 132.190 13.298 2.282 11.066 123.245 0.017 15.249 2.996 19.066 95 30.174 10.0 23.799 4.084 170 98.156 38.636 0.154 6.069 0.167 0.065 7.120 44.5 8.5 4.267 3.126 0.330 5.551 0.766 2.122 0.474 26.0 3.075 9.708 0.983 105 37.723 6.206 0.083 0.570 13.785 0.203 2.193 7.428 11.385 15.465 33.103 0.861 36.240 78 20.891 135 61.130 1.085 0.096 0.581 6.982 .0 25.405 4.523 16.530 1.859 3.680 0.765 0.870 0.435 12.285 6.860 133.832 8.109 0.333 0.950 1.5 5.471 175 104.5 9.759 41.665 114.138 0.896 16.159 0.663 16.718 36.

62 552.53 1017.71 449.52 452.36 881.25 329.58 408.69 490.00 1087.16 359.33 1589.09 424.22 628.74 2286.57 477.79 204.60 514.04 1133.06 1438.64 540 991.87 740.47 2640.79 1962.12 532.72 195.48 560 1065.32 348.46 785.47 2208.16 1808.33 392.84 696.93 285.67 517.81 683.03 229.41 495.06 1982.26 530 954.73 295.82 187.63 2056.07 803.87 1734.15 370.24 2732.OSTALI (puni) PROFILI mase u kg/m JUS C.79 2461.52 470 750.73 571.20 490.63 1376.61 1384.97 142.81 362.85 326.50 1699.19 571.36 1256.76 2131.54 981.89 422.13 164.27 594.38 2550.026 DIN 176 S S S S S mm 200 205 210 215 220 225 230 235 240 245 250 255 260 265 270 275 280 mm 285 290 295 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 mm 440 658.04 344.79 440.79 599.06 459.76 580 1143.92 706.82 2205.78 238.24 2374.99 1034.59 2366.66 615.74 1199.63 510.69 2826.27 572.06 1501.64 1838.46 257.33 490 816.26 1661.90 346.16 471.81 314.14 1884.94 397.07 1909.95 590 1183.12 2041.41 415.64 1566.19 2289.01 C 87 .10 637.24 520 919.49 600 1223.76 1316.B3.94 907.06 266.59 1142.34 1074.76 1632.52 172.49 314.B3.44 391.40 1319.15 591.40 961.50 1451.27 433.45 221.85 149.00 329.70 299.28 550 1028.08 179.62 305.88 416.27 500 849.74 480 783.12 2122.08 1519.06 465.44 271.66 754.63 375.94 570 1104.66 460 719.79 1768.01 1193.39 653.87 660.00 2447.47 1257.15 450 688.38 135.02 543.87 379.66 551.90 157.03 212.45 530.19 285.50 611.57 510 884.024 DIN 178 S JUS C.67 930.63 832.17 854.99 276.

30 27.20 14.24 2.172 10.97 2.01 1.080 0.10 .0 14. 130.0 32.233 0.30 1.0 18.0 55.219 0. 131 C 88 Cu d=S d=S mm mm 3.0 21.199 0.104 8.069 0.097 0.0 19.5 6.13 6.975 1.69 2.37 1.0 10.37 7.342 0.0 0.62 6.55 10.79 0.60 13.953 1.270 0.278 0.31 1.0 30.08 1.92 4.0 0.17 9.0 1.378 0.030.73 4.389 0.11 11.059 0.51 2.0 24.534 0.06 11.39 45.80 32.019 4.11 2.0 70.0 5.116 0.0 0.13 2.065 0.0 0.0 6.566 0.13 3.0 0.846 1.0 10.0 0.212 11.0 8.19 4.0 25.90 32.0 60.0 30.00 19.30 55.257 12.52 4.687 19.49 8.881 1.21 3.0 0.0 17.0 20.043 0.0 0.29 50.422 0.16 8.063 0.43 2.182 0.0 60.62 2.0 12.0 7.10 17.99 22.72 3.0 5.0 40.076 7.699 0.70 4.175 0.721 0.0 5.03 24.728 0.31 5.0 12.0 0.624 0.0 0.0 1.0 8.0 5.29 0.42 60.890 1.0 27. 031.0 40.447 0.327 0.91 32.262 0.0 36.0 45.0 14.0 5.57 2.465 0.0 13.053 5.30 26.416 15.0 32.79 3.40 3.28 1.00 26.40 d=S mm 0.20 22.C3.0 50.660 0.D3.0 15.589 0.0 11.136 9.323 0.30 5.607 0.220 0.44 6.0 27.0 22.33 27.529 0.0 18.0 3.0 16.0 4.123 0.0 70.16 9.034 5.5 0.78 2.0 0.436 0.456 0.543 17.068 0.43 18.0 55.132 0.0 50.22 1.45 9.0 25.0 45.0 9.0 22.0 21.223 0.0 25.0 30.76 3.0 16.75 8.63 3. Al i Ms mase u kg/m d S S Al Ms Cu JUS C.142 0.238 0.50 1.50 23.0 2.05 1.0 0.211 0.493 0.064 6.0 14.30 16.19 3.0 20.0 0.0 17.0 15.570 0.305 13.0 4.89 9.20 34.28 2.31 6.PUNI PROFILI OD Cu.01 9.20 3.17 36.0 22.771 0.0 11.0 0.0 9.56 1.0 16.78 0.0 19.252 0.0 18.50 25.320 0.0 20.357 0.26 3.0 10.0 36.0 13.106 0.0 7.933 1.63 70.520 Al JUS C.0 7.30 23.848 21.799 0.0 0.30 5.0 24.0 0.50 6.11 1.38 3.024 0.75 40.94 7.165 0.21 2.269 0.082 0.5 6.0 2.0 1.173 0.193 0.74 0.112 0.43 1.0 4.55 7.

8 97.6 80 10 44.0 16.9 133.0 9.5 10.5 10.6 180 20 66.5 79.0 13.4 161.6 104.0 181.4 10.2 7.6 199.5 7.2 218.5 14.0 11.4 224.2 260 28 85.5 171.4 65.0 18.8 142.0 200 22 71.4 120 14 53.0 12.6 11.0 45.2 122.0 16.5 15.2 152.8 237.5 11.8 51 65 8 39.0 8.2 242.0 14.8 12.6 207.2 255.4 8.3 188.0 8.5 9.2 60.8 240 26 80.5 9.0 11.0 20.0 13.6 115.0 300 89 .8 9.6 280 30 90.5 7.8 140 16 57.4 220 24 75.0 9.0 15.5 13.0 12.6 7.5 13.0 10.8 7.0 274.PROFILA d c f g h b/45o C a DIMENZIJE U (mm) a b c d f g h 6.5 36.0 260.0 85 100 12 48.1 8.7 10.2 160 18 62.UKRAJANJE LIMOVA PREMA KONTURI "U" .0 17.

80 19.2 1.23 8.0 31.5 12.5 3.10 13.81 4.0 16.52 1.0 1.5 135.0 300.8 16 125.0 8.65 1.00 1.11 0.5 5.34 7.96 4.0 40 314.3 28 219.5 162.9 16.02 2.5 189.5 124.0 374.0 178.70 3.10 9.5 22 172.0 20.13 15.0 62.0 100.40 2.5 7.1 35 274.52 4.794 1.0 445.6 160. ^ 4.12 8.8 9.3 5.0 3.6 Al 10.5 89.40 67.55 11.050 19.3 67.5 8.5 43.906 12.38 4.3 27.75 8.0 132.8 40.20 141.2 13.5 222.2 71.55 27.0 25.5 11.8 53.62 2.0 411.5 3.0 5.27 4.0 3.0 21.05 4.5 12 94.0 356.0 26.97 pre~nik kugle mm 23.0 2.669 17.1 13.91 2.0 177.0 514.7 10.48 Al 1.06 4.8 12.02 17.11 7.0 80.5 15.90 10.0 18.70 26.638 21.0 22.63 23.256 19.5 28.4 70 549.144 7.0 50.68 6.0 90.0 54.2 111.0 10.0 257.5 1.5 81.5 32.5 35.5 62.0 702.5 3.0 ^ELI^NE KUGLE pre~nik kugle 90 mm 0.0 142.700 13.4 25 196.2 30 235.30 37.0 7.90 88.5 0.0 40.494 inch 1/4 9/32 5/16 11/32 3/8 13/32 7/16 15/32 1/2 17/32 masa za1000 kom kg 882 1030 1130 1410 1500 1740 2060 2100 2520 2660 3000 3550 4110 4430 5470 5640 6200 6930 7100 7960 8420 9030 10000 pre~nik kugle mm 13.0 45.575 30.0 47.969 4.2 18.0 80.40 51.0 133.5 16.112 11.019 inch 9/16 19/32 5/8 21/32 11/16 23/32 3/4 25/32 13/16 27/32 7/8 29/32 masa za100 kom t 1.0 44.731 9.93 4.47 9.0 106.0 55.15 deblj.29 3.225 23.70 31.5 1.0 78.6 50 392.0 70.5 7.431 22.0 23.10 12.50 2.78 14.42 11.0 2.081 15.6 0.3 0.62 3.812 24.0 55.938 8.2 40.20 17.0 31.3 121.26 0.988 27.0 28.0 11.4 4.5 400.7 0.45 Cu-Ms 4.228 15.0 32.0 6.MASE LIMOVA (kg/m2) MASE ^ELI^NIH KUGLI (kg/kom) C deblj.39 1.0 9.2 2.0 14.5 14.00 4.94 6.0 32.175 3.68 13.0 679.5 64.762 5.0 13.6 249.1 7.556 inch 1/32 1/16 3/32 1/8 5/32 3/16 7/32 masa za1000 kom kg 0.5 0.6 24.5 4.27 19.58 22.0 pre~nik kugle mm 6.84 3.35 1.25 26.0 534.71 6.19 2.70 17.875 16.50 16.35 16.0 .8 75.24 3.51 0.0 34.4 195.350 6.6 18 141.0 35. 0.0 8.0 17.40 5.0 60.74 7.2 14 109.9 15 117.41 2.0 210.8 1.8 45 353.68 1.0 446.0 623.6 0.13 1.462 18.20 1. ^ Al Cu-Ms 35.02 9.85 9.08 8.4 37.0 39.45 5.844 20.9 55.400 26.0 12.5 59.4 0.88 1.5 ^ 3.381 2.0 15.1 20 157.5 311.0 25.0 70.8 94.0 1.3 48.0 108.0 inch 15/16 1 1 1/16 1 1/8 masa za100 kom t 5.588 2.28 7.9 21.2 1.5 60 471.2 Cu-Ms deblj.319 11.0 267.55 5.3 6.16 2.525 10.42 6.0 263.0 4.41 1.86 5.8 2.

.......123 .................117 ..............Konstruisanje zubaca lan~anika...100 ..................... 98 .....................124 ............110 .........................Lan~anici...........................................................................................Vitvortov fini navoj..125 ....................105 ........deo D MA[INSKI ELEMENTI .......Osigura~i za navrtke sa urezima na obodu MB..106 ....................................Nagibi (konusi).......Snage kod klinastih remena.... 96 .............................................................................................126 D 91 ............@ljebni spojevi sa pravim bokovima............Pre~nici rupa za vijke..........113 .......115 .........spolja{nji.........Navrtke sa urezima na obodu KM.................Radijalni kugli~ni le`ajevi......Trapezni navoji................................................Vijci.....................................118 .....................................Prstenasti usko~nici .Metri~ki ISO navoji............................O`lebljena vratila..........103 ..............O navojima i vijcima......................Klinaste remenice............Prstenasti usko~nici ............................107 .........122 .. 99 .......104 ........................................................102 .................................................Klinovi............................Vitvortov cevni navoj....... 92 ...................................................... 97 .......unutra{nji....................101 ....Elasti~ne podlo`ne plo~ice...................................Sredi{nja gnezda......................116 ........................................Pregled vijaka po standardima...............................Odre|ivanje osnovnog pre~nika lan~anika......................114 .................... 94 ..Ravne podlo`ne plo~ice.......................Filcani prstenovi i `ljebovi...

459 2.244 0.135 0.170 1.688 4.373 0.7 3.141 3.573 0.013 2.45 2.693 0.729 0.908 0.051 0.86603P H1 = 0.101 0.5 9.244 0.75 10.3 1.5 10.215 0.184 0.938 0.64953P d3 = d .773 5.2H1 d2 = D2 = d .677 0.B0.065 0.8 4.773 4.8 2 2.647 7.433 0.144 0.153 0.180 0.4 1.271 0.613 0.4 1.580 3.087 0.545 0.350 1.948 2.135 0.767 0.160 8.036 0.106 0.853 10.065 0.010 H 2 H 8 Navrtka h3 H1 H 60o H 6 D1 = d .379 0.460 0.215 0.677 0.5 3 3.920 1.648 1.25 1.134 4.058 0.026 1.376 9.838 0.108 0.947 Radijus R mm 0.387 2.038 0.25 8.917 5.051 0.61343P 12 0.920 0.812 0.567 1.036 0.307 0.074 0.466 7.767 0.153 0.217 0.188 1.205 0.929 1.35 1.5 5 6 7 8 9 10 11 92 D = 0.25 0.740 0.325 0.276 0.162 0.1.0.371 1.793 0.713 1.35 1.245 0.480 1 5.2 1.036 0.135 0.115 0.160 9.429 0.013 0.14434P = H 6 Pre~nici d3 D1 mm mm Visine navoja h3 H1 mm mm 0.METRI^KI ISO NAVOJI STANDARDNI NAVOJI OD M1 DO M12 JUS M.189 0.613 0.6 3.350 1 6.043 0.54127P h3 = 0.812 0.188 1.541 0.217 0.509 1.45 1.368 0.221 1.25 0.242 3.75 4.253 .153 0.406 0.421 1.764 2.675 0.208 0.829 0.541 0.376 9.893 0.466 6.072 0.647 8.22687P D Nazivni pre~nik navoja Korak Srednji pre~nici pre~nici d = D P red 1 red 2 red 3 mm d2 = D2 1 1.917 6.491 0.032 1.189 0.075 1.217 0.6 1.110 0.1 1.026 1.25 7.2 2.5 2.5 4 4.019 4.180 0.144 0.863 d d2 P d3 R D D2 D1 H 4 H 2 Vijak R = 0.850 3.276 0.

227 1.319 23.5 5.577 0.866 49.977 2.165 2.353 1.289 0.681 3.701 16.706 2.5 2.534 1.147 2.294 20.252 56.211 31.103 Pre~nici d3 D1 mm mm 11.752 23.129 40.353 1.722 0.077 42.933 20.077 44.706 28.147 2.436 2.402 36.083 1.051 27.046 54.289 0.046 57.14434P = H 6 Visine navoja h3 H1 mm mm 1.5 3 3 3.505 61.650 0.010 H 2 H 8 Navrtka h3 H1 H 60o d2 d3 P D1 = d .706 31.752 26.840 1.402 39.376 20.252 53.361 0.639 11.129 42.067 3.067 3.436 2.727 30.794 0.639 60.977 3.546 14.428 56.093 34.866 45.894 1.894 2.433 0.866 0.54127P h3 = 0.727 33.103 64.587 50.083 1.5 3.454 2.353 1.835 15.5 4 4 4.701 14.479 41.706 2.650 0.670 37.505 0.86603P H1 = 0.454 2.61343P Nazivni pre~nik navoja Korak Srednji pre~nici pre~nici d = D P red 1 red 2 red 3 mm d2 = D2 14 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 42 45 48 52 56 60 64 68 2 2 2.534 1.2H1 d2 = D2 = d .361 0.760 3.587 46.319 25.428 60.760 2.0.B0.294 17.752 48.248 3.294 19.933 18.722 0.5 2.534 1.752 52.248 Radijus R mm D 0.227 1.835 13.64953P d3 = d .505 0.376 18.22687P D = 0.505 d D D2 D1 R H 6 H 4 H 2 Vijak R = 0.546 13.374 3.479 39.093 36.5 5 5 5.577 0.211 29.670 34.624 1.681 1.374 3.433 0.933 16.5 4.METRI^KI ISO NAVOJI STANDARDNI NAVOJI OD M1 DO M12 JUS M.376 22.794 0.624 1.840 2.051 25.1.866 93 .165 2.5 6 6 12.361 0.

75 5.5 1.5 4 4.25 3.5 54.5 48.43 15.5 45.5 8.94 40.5 41.5 0.5 4.5 38.00 2.75 1.5 21.75 0.25 0.5 52.5h + a .JUS M.75 3.b t1 = 0.5 5.5 5.5 75.11 27.5 2.5 7.5h + 2a .5 43.5 3 3.5 22.77 42 44 46 48 50.5 25.94 29.5 Srednji pre~nik d2 Pre~nik navoja cm2 Pre~nik otvora d1 Unutra{nji pre~nik navoja Srednji pre~nik d t2 1.83 30.5 0.060 DIN 103 TRAPEZNI NAVOJI h korak visina ga`enja navoja Navrtka T D1 Vijak D D1 d 10.04 13.5 0.5 1.71 11.16 41.5 14.25 0.5 12.25h t2 = 0.5 1.25 0.5 0.6 20.5 9.B0.5 42.5 0.866h T = 0.28 44.5 27 29 31 33 34.5 38.5 10.25 0.5 0.25 3.5 32.25 0.81 29.25 0.5 13.5 10.5 1.5 3.71 32.5 0.5 1.5 28.5 61.5 16.25 0.5 6 7 8 9 10 11 12 VIJAK Korak Povr{ina preseka 94 Pre~nik stabla D NAVRTKA Pre~nik navoja VIJAK t1 1.25 2.5 82.5 12.50 2.5 67.25 6.5 59.5 48.25 0.75 0.5 1.75 4.5 14.25 4.5 0.5 58.25 4.25 7.5 36.75 2.5 18 20 22 24 25 27 29 31 32 34 36 38 46 48 50 52 55 58 60 62 65 68 70 72 75 78 80 82 85 88 37.5 9.5 53.5 1.5 20.5 75.75 6.25 13.25 2.25 0.03 21.75 3.5 8.5 0.5 40.98 23.5 10.5 34.5 10.47 20.75 2 1.33 25.5 44.34 25.65 23.5 h r 0.5 50.89 16.5 9.5 39 41 43 45 47 50 52 54 56 59 61 63 66 69 71 73 74 77 .5 8.75 0.5 10.5 30.25 0.25 0.5 5.25 1.5 40.5 1.5 12.5 2.5 72.25 0.5 65.5 0.5 70.5 88.5 1.5 55.5 71.5 55.25 0.5 11.31 32.35 36.5 0.5 3 3 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 T 1.5 60 63 65 67 70 73 75 77 79 82 8 8 8 8 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 46.25 0.5 62.75 5.5 52.5 60.5 NAVRTKA Pre~nik otvora 8.5 12.5 6.5 68.97 27.5 11.33 8.25 0.5h + a c = 0.5 23.25 0.5 85.5 80.04 12.5 Unutra{nji pre~nik navoja 6.5 0.5 18.5 0.78 37.5 0.5 9.5 39.5 36.75 0.67 35.5 72.5 7.5 Korak 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 a 0.5 0.46 b 0.75 4.57 9.30 34.5 57.53 14.b h 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 radijus visina navoja Pre~nik stabla d2 d1 d t 2 D t b t2 c t1 t 2 a 30o zazori d1 cm2 d2 h D D1 11.5 0.5 0.75 0.5 69.5 78.25 0.30 22.5 7.5 24.5 50.5 26.75 0.25 0.5 12 14 16 18 19.86 16.26 18.5 Povr{ina preseka r t = 1.5 57.5 64.5 16.5 3.14 18.

75 2 1.5 0.66 78.72 138.85 196.35 162 167 171 176 181 186 191 200 210 220 229 239 249 258 268 278 287 16 16 18 18 18 18 18 20 20 20 22 22 22 24 24 24 26 171 176 181 186 191 196 201 211 221 231 241 251 261 271 281 291 301 156 161 164 169 174 179 184 192 202 212 220 230 240 248 258 268 276 153 158 161 166 171 176 181 189 199 209 217 227 237 245 255 265 273 Korak Srednji pre~nik d r 0.25 0.5 11.25 0.5 105.03 343.13 67.5 0.25 0.5 8.25 0.5 0.5 0.5h + 2a .25 0.75 0.25 7.25h t2 = 0.5 0.5 97.75 0.25 0.JUS M.75 0.46 57.75 4.866h T = 0.29 257.5 100.25 0.25 4.5 13.03 84 86 89 92 94 99 104 108 113 118 123 128 133 142 147 152 157 12 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 90.5 0.5 Povr{ina preseka r t = 1.25 3.71 441.5 0.5 d1 cm2 d2 h D D1 183.64 53.5 12.5 92.5 79.75 0.61 172.5 98.5 85.5 12.25 0.5 11.5 87.07 369.5 100 105 110 115 120 125 133 138 143 148 47.75 3.41 60.25 2.5 1.25 0.5h + a .25 0.5 8.75 4.54 86.5 92.5 1.5 0.5 3 3.75 6.2 74.5 0.5 1.5 1.5 0.57 160.25 4.B0.25 0.71 551.1 122.b h 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 radijus visina navoja Pre~nik stabla d2 d1 d t 2 D t b t2 c t1 t 2 a 30o zazori Pre~nik otvora Navrtka Unutra{nji pre~nik navoja h D 95 .5 NAVRTKA Srednji pre~nik Povr{ina preseka VIJAK Pre~nik stabla NAVRTKA Pre~nik navoja VIJAK t1 1.5 b 0.25 1.03 103.5 10.93 149.84 404.25 0.25 0.75 5.5 95.5h + a c = 0.5 7.50 2.30 280.75 0.15 471.5 9.5 0.5 4 4.5 10.55 311.5 0.55 585.25 2.25 0.75 5.5 Korak Unutra{nji pre~nik navoja Pre~nik otvora Pre~nik navoja d1 cm2 d2 h D D1 d 90 92 95 98 100 105 110 115 120 125 130 135 140 150 155 160 165 77.17 49.07 203.44 510.5 1.75 1.75 3.66 243.25 0.5 9.25 0.25 3.5 0.00 2.5 6 7 8 9 10 11 12 a 0.5 82.75 2.25 6.5 116 121 126 131 136 141 151 156 161 166 79 81 84 87 89 94 99 103 108 113 118 123 128 136 141 146 151 170 175 180 185 190 195 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 T 1.59 95.25 0.5 0.25 0.87 113.58 216.b t1 = 0.5 5.75 0.060 DIN 103 TRAPEZNI NAVOJI korak visina ga`enja navoja T D1 Vijak t2 1.5 1.5 110.42 222.

317 0.576 2.030 R 41/2 125.309 11 72.640327P Visina navoja H1 0.309 11 r = 0.317 0.309 11 110.317 0.317 0.710 R 21/2 75.814 14 30.884 R 31/4 93.405 92.581 0.749 25.566 0.184 0.249 0.351 D2 D1 Spoljni navoj 25.472 2.317 0.162 1.631 1.309 11 41.184 0.479 1.910 R 13/8 44.251 136.814 14 27.479 Radijus r 0.309 11 84.534 R3 87.309 11 34.705 80.309 11 44.201 111.814 14 24.249 0.317 0.137329P H = 0.172 2.479 1.337 19 18.317 0.VITVORTOV (WHITHWORTH) CEVNI NAVOJ STANDARDNI NAVOJI OD R1/8" DO R6" P= Srednji pre~nik d2 = D 2 9.267 58.201 R1 33.651 162.317 0.162 1.317 0.125 0.926 2.317 0.501 98.330 R 33/4 106.317 0.872 2.309 11 78.806 19.479 1.317 .788 2.960491P H1 = 0.309 11 148.479 1.479 1.479 1.117 1.309 11 91.955 R 5/8 22.056 DIN 259 Unutra{nji navoj H/2 H/6 55o P DIMENZIJE NAVOJA U (mm) Pre~nik Korak Broj koraka stabla na 1 col d 1 = D1 P z 8.309 11 122.479 1.4 z D H/2 d1 96 r H H1 H/6 d d3 D VELI^INA NAVOJA Spoljni pre~nik col (in~) d=D R 1/8 9.722 2.317 0.830 JUS M.951 149.746 R2 59.135 64.022 2.291 2.317 0.249 0.772 2.851 105.479 1.147 12.950 1.317 0.479 1.309 11 97.301 15.317 0.803 R 13/4 53.479 1.249 R 11/8 37.323 R 11/2 47.441 R 3/4 R 7/8 30.226 2.980 R 31/2 100.372 2.479 1.680 R4 113.249 0.479 1.317 0.730 R5 138.479 1.939 2.479 1.445 1.072 2.514 R 21/4 65.907 28 11.430 R 51/2 151.162 1.752 2.309 11 38.309 11 103.039 31.162 1.844 46.317 0.952 2.814 14 20.231 73.337 19 14.845 2.587 1.309 11 62.418 40.856 1.770 36.309 11 160.479 1.479 1.856 0.317 0.157 R 3/8 16.309 11 135.897 R 11/4 41.479 1.728 R 1/4 13.324 52.551 124.055 86.B0.279 29.656 2.662 R 1/2 20.911 26.793 21.365 2.184 R 23/4 81.130 R6 163.431 42.877 1.309 11 56.309 11 50.479 1.

813 0.066 4.540 2.680 35.424 22.495 11.254 84.629 4.657 5.724 5.233 4.4 z r = 0.13733P DIMENZIJE NAVOJA U (mm) Spoljni pre~nik Srednji pre~nik Pre~nik stabla d = D d2 = D2 d1 = D1 6.647 5.509 11.467 8.355 1.215 38.020 53.333 48.614 3.804 35.822 3.954 96.837 8.629 3.770 6.832 101.588 1.505 32.410 89.079 28.104 29.894 83.573 47.625 40.789 9.548 88.990 11.899 95.645 6.645 5.086 63.257 7.740 Povr{ina Korak Broj Visina Otvor Visina koraka navoja klju~a glave navrtke stabla na 1 col A cm2 0.182 107.131 7.117 2.175 0.885 55.199 47.784 1.307 93.607 0.835 9.946 41.876 12.802 43.277 34.807 2.479 1.152 49.012 50.614 4.604 90.816 8.349 83.397 19.428 34.556 82.825 114.798 17.237 z 20 18 16 14 12 11 10 9 8 7 7 6 6 5 5 4 1/2 4 1/2 4 4 3 1/2 3 1/2 3 1/4 3 1/4 3 3 2 7/8 2 7/8 2 3/4 H1 0.297 114.990 108.270 1.350 6.080 5.162 1.655 108.951 12.324 2.005 5.257 7.912 18.175 3.398 44.350 4.101 32.760 96.697 73.816 7.253 3.304 102.960491P H1 = 0.033 2.151 41.051 P = 25.960 2.657 5.017 1.295 0.368 28.024 44.422 5.205 76.B0.553 72.711 3.391 41.918 14.226 18.576 23.324 2.903 78.467 8.253 31.575 4.350 7.080 5.873 24.720 3.VITVORTOV (WHITHWORTH) FINI NAVOJ STANDARDNI NAVOJI OD 1/4" DO 43/4" Unutra{nji navoj D2 Spoljni navoj D1 d1 D H/2 H/6 d d3 VELI^INA NAVOJA col (in~) 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 5/8 3/4 7/8 1 1 1/8 1 1/4 1 3/8 1 1/2 1 5/8 1 3/4 1 7/8 2 2 1/4 2 1/2 2 3/4 3 3 1/4 3 1/2 3 3/4 4 4 1/4 4 1/2 4 3/4 r H H1 H/2 H/6 55o P JUS M.311 1.938 6.926 29.137329P H = 0.388 9.187 57.335 23.814 2.647 120.929 26.233 5.751 21.401 21.441 0.492 8.203 66.614 20.411 1.005 5.436 69.422 5.310 12.370 59.066 4.620 1.497 5.5 11 13 16 18 20 22 25 28 30 32 35 38 40 45 50 55 60 65 70 85 90 95 100 105 D 97 .700 9.253 3.034 9.452 37.771 38.639 102.113 8.904 1.5 8 9.525 7.345 15.711 2.502 55.835 8.818 14.014 P 1.537 7.309 2.853 60.647 4.959 64.544 77.419 25.051 19.915 S 11 14 17 19 22 27 32 36 41 46 50 55 60 65 70 75 80 M 5 6 7 8 9 11 13 16 18 20 22 24 27 30 32 34 36 M 5 6.558 65.640327P r = 0.909 71.

0920 0.00012 0. d1 Za Masa d2 s vijak kg/kom.492 0.01470 0.0437 0.220 0.133 0.000 3.130 0.00627 0.00016 0.5 0.425 0.0184 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 9 24 26 27 28 30 32 33 35 36 38 39 40 42 45 48 50 52 55 56 58 0.0775 0.8 3.310 4.8 2.270 .0423 0.3 0.952 0.4 10.6 1.5 5 6 6.5 0.0409 0.B2.0536 0.5 2.4 7.00003 0.01130 0.294 0.748 0.830 2.5 0.01720 0.5 0.770 1.3 6.B2.230 2.183 0.3 2.5 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 0.471 Za Masa d2 s vijak kg/kom.135 0.3 0.3 5.0323 0.5 JUS M.2 3.00011 0.00860 0.830 3.0754 0.0943 0.011 D 98 d1 1.011 0.7 2 2.00031 0.625 0.5 13 15 17 19 21 23 Za Masa d2 s vijak kg/kom. d1 4 4.7 1.3 0.284 0.00009 0.6 1.00408 0.6 1.6 2 2.00002 0.330 0.7 4.5 2.00044 0.458 0.300 1.RAVNE PODLO@NE PLO^ICE JUS M.250 1.4 8.8 1 1.130 3.995 1.470 4.00214 0.090 4.5 2.7 2.5 7 7 8 9 10 13 14 17 21 24 28 30 34 37 39 25 27 28 29 31 33 34 36 37 39 40 41 43 46 50 52 54 57 58 60 44 50 50 50 56 60 60 66 66 72 72 72 78 85 92 92 98 105 105 110 62 66 70 74 78 82 87 93 98 104 109 114 119 124 129 134 139 144 149 155 0.431 0.00004 0.2 2.5 3 3 3 3 1.586 0.5s Oblik B s Oblik A DIN 125 d2 d1 Oznaka: Podlo`na plo~ica 10.00013 0. 110 115 120 125 135 140 145 160 165 175 180 185 200 210 220 220 230 240 250 250 9 9 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 60 64 68 72 76 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 0.00114 0.00139 0.5 0.6 3 3.710 1.

73 15.B2.2 12.2 16.4 0.ELASTI^NE PODLO@NE PLO^ICE JUS M.5 40.3 71.8 2.1 8.2 16.5 2.5 42.5 30.7 5.9 1 1 1.2 28.110 Za vijak met.2 0.5 2.0 65.9 1.2 1.2 0.5 66.5 4 4 5 5 5 5 6 0.6 2 2.5 2.5 0.2 17.6 3 3.928 1.4 0.2 20.2 26.91 9.5 26.1 6.5 2.2 0. whitw.1 14.2 18.2 1. whitw.5 3.120 0.1 5.5 24.5 41. kom. kg 1 1/4" 32.5 1.5 1 5/8" 42.5 4 5 6 7 8 10 12 1/2" 14 5/8" 16 18 3/4" 20 7/8" 22 24 26 1" 27 28 30 1 1/8" Dimenzije u mm d1 d2 b s r 2.01 8.2 111 117 123 127 182 190 193 198 203 218 240 251 262 290 318 0.5 56.7 63.5 2.5 58.2 22.5 55. M 2 2.5 1 3/4" 45.2 7.6 0.8 0.5 4 4.5 1 3/8" 35.7 29.5 D 99 .5 48.7 11.5 27.5 40.5 0.0502 0.4 0.5 3 3.5 60.7 6.2 1.5 53.2 10.2 34.7 3.5 59.1 12.0332 0.5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 0.2 32.5 3 3.5 2.60 2.8 0.2 14.5 2.6 4.2 1. JUS M.5 36.5 49 73 51 75 53 81 2" 56 84 57 85 2 1/4" 59 87 61 89 2 1/2" 65 93 73 101 77 105 81 109 91 119 101 129 46.5 2.1 7.2 2 2 2 2 2 Masa Za vijak Dimenzije u mm 1000 met.5 3.82 6.B2.2 0. d1 d2 b s r kg M Masa 1000 kom.4 2.5 2.360 0.9 4.8 0.110 Oblik B b Oblik A DIN 127 s d1 d2 d2 r r 60o s ELASTI^NA PODLO@NA PLO^ICA A (B) 10.5 2.9 28.831 0.1 8.3 70.9 67.3 1.5 2.8 1.2 23.2 2.0546 0.3 2.5 38.1 3.1 2.5 44.3 1.5 33.5 26.3 32 33 35 36 38 39 40 42 45 48 50 52 55 56 58 60 64 72 76 80 90 100 8 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.7 73.5 69.2 27.53 3.5 2.2 1.5 0.5 2.5 0.5 38.5 28.2 20.5 46.112 0.180 0.6 0.6 1.2 1.5 1 1/2" 39.4 4.

403 14o15'0.606 2 59'11.6308" 18.596 2o58'30.499 2o51'51.4200" o 2.85748272o 2.000 1o8'45.57295300o MORZE MORZE MORZE MORZE MORZE MORZE MORZE 0 1 2 3 4 5 6 .2201" 6.97511668o 3.279 50.3173" 4.666 1o54'34.123 3o34'47.497 2o51'40.2700" 8.882 17.18 30 1o54'34" 1o8'46" 50 100 34'22" k 2 POLOVINA h .1123" 9.7962" 3.8258" 2.4449" 2.866 45o 1.86133184o 2.711 64.333 5o43'30" 10 12 4o46'18" 3o49'6" 15 3o34'48" 16 2o51'52" 20 2o58'54" 19.8970" 3.za TA^NE VREDNOSTI UGLOVA NAPOMENA UGLA k=100mm 60o 45o 40o 30o 22o30' 15o 10o 9o27'44" 7o7'30" 5o42'38" 4o48'49" 3o48'51" 3o26'1" 2o51'45" 2o23'9" 1o54'33" 1o47'24" 1o25'56" 1o29'27" 1o25'43" 1o25'50" 1o26'16" 1o29'15" 1o30'26" 1o29'36" 57'17" 34'23" 17'11" 86.500 34'22.81830472o 3.01455396o 2.3943" o 2.98659024o 1.1357" o 4.440 18 55'28.365 o 16.254 3o0'52" 19.86419204o 2.047 2o51'26" 2o51'40" 20.52728336o 7.950 11o25'16.652 7o37'41.000 38.602 2 58'53.14587739o 0.8562" 1.163 4o46'18.NAGIBI (KONUSI) 1 /2 DIN 254 D h dimenzije i oznake x Konus 1 : x = D : k = 2tg NAGIB (KONUS) D 100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : UGAO NAGIBA o 0.77188784o 3.493 2o51'26.207 30o 1.866 20o 2.289 120 90o 0.5 0.603 70.1586" 0.90968228o 1.7112" 12.212 20.509 2o52'31.002 2o59'12" 19.020 2o52'32" 19.836 18o55'28" 3 4 14o15'0" 11o25'16" 5 9o31'38" 6 7o37'42" 7.331 3o49'5.922 2o58'30" 19.0913" o 2.630 3 0'52.72481036o 4.7249" 1.994 5 43'29.57982092o 2.98161828o 2.8672993o 5.3380" o 5.268 25.92464200o 14.25003120o 11.5 6o52'2" 8.596 80o 60o 0.7946" 2.87540136o 2.42118612o 9.62814944o 6.989 6 52'2.305 9o31'38.9378" 2.3553" 2.

0 3. max. (0.0 12. 63 63.0 20.0 25.32 1.0 5.0 5.5 16..3 10.6 2.8 5.25) 1.1 1.8 0.0 2.0 6.0 6.1 12.0 0.5) (0.A5.0 20.0 18.0 10. d1 min.0 22.0 8.3 8.6 2.3 2.0 25.3 5.0 2.0 (mm) l2 l 5.A5.5 l1 Primer ozna~avanja: SREDI[NJE GNEZDO B 3.0 3.mera za mesto reza na predmetu na kome ne sme ostati gnezdo 101 .0 21.5 D Vrednosti u zagradama.0 11.50 10.0 12. po mogu}stvu treba izbegavati 120o d2 90o d3 D d1 90o d2 d1 D 90o l l1 l1 a Gnezda sa srednjim uglom 90o (JUS M.0) 6. d2 d3 min.0 10..0 (8. JUS M.0 1.5 3.0 6.35 4.15 (5.0) 4.0 6.0 a* 8 11 18 a* .0 31.25 3.5 29.0 6.5 13.63) (0.5 18.0 2..0 12.3 8.210 Dimenzije u (mm) Nazivni Dimenzije u (mm) pre~nik l1 R R d2 d3 min.5 3.15 4.65 3.0 10. Pre~nik D 25.100 100.4 28.2 8..30 6.9 5.6 1.15 4.70 8.9 1.5 4.211) upotrebljavaju se za delove sa masom ve}om od 100kg i pri obradi sa ve}im silama rezanja.160 d1 3 5 8 d2 9 13 22 Dimenzije u d3 l1 12.60 13.211 DIN 332 o 60 d2 d1 120o d1 d1 R d2 60o d3 B d2 60o A R l1 l1 Nazivni pre~nik l1 d1 min..15 4.1 3.70 2..0 10. max.15 JUS M.0 (1.8) 1.SREDI[NJA GNEZDA JUS M. 1.A5.5 16.5 16.12 2.3 1.0 8.210.20 17.A5.5 1.

75 M 2.6 2.6 2.5 M 1.6 o 2.5 M 39 35.6 2.9 1260 Zatezna ~vrsto}a Rm 2 N/mm 400 .60 M 6..6 2.6 2.5 2.8 M 18 15.6 2..6 2.6 2.4 +0.6 360 6.0 0.023 JUS M.5 fino (F) D t1 t1 t2 srednje (S) KVALITETNI VIJCI I NAVRTKE JUS M. 370 HV 330 .6 2.8 640 10.B1.6 2..1 0.5 M 42 37.6 2.6 2. 215 HB 400 500 302 302 170 ...1600 Izdu`enje % 14 20 10 16 8 12 12 9 8 7 Tvrdo}a Razred ~vrsto}e ^vrsto}a Tvrdo}a HV Oznaka 4 5 N/mm2 110 .6 2.6 2..6 2. 510 HV 8 10 12 14 800 1000 1200 1400 302 353 353 380 .0 M 1.6 2.B1. 550 500 ...6 2. 245 HB 6 600 302 225 .6 2..6 2.6 2.8 480 6.6 2.20 M 12 M 2.6 3 3...6 2.2 1.6 2.1400 1400 .6 2.5 M 36 32.6 2.0 M 45 40.6 2.1000 1000 .6 2.6 2.6 2.6 2.6 d2 H13 2...0 10.6 2.5 2.028 102 Razred Naprezanje ~vrsto}e te~enja Ro Rp Oznaka N/mm2 4.75 M 7 6.6 2.6 2.0 1.3 +0.6 2.0 RUPE ZA VIJKE SA UKOPANOM GLAVOM o 90o d3 a( ) d2 fino (F) d1 DIN 75 d1 srednje (S) za vijak M 2.10 M 3.0 3.6 2.8 1. 300 HV 280 .6 2.1 +0..50 M 9 7.5 M 52 47.6 2..95 M 3.6 2.8 320 5..6 2..6 2.5 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 d1 H13 2.2 M 27 24.6 300 5.6 2.85 M 2.5 M 22 19..6 2.6 t1 2.6 2..6 2.6 2.6 2.6 t2 +0.6 2.6 2.6 2.8 400 6.9 540 8..6 2.6 2.6 t1 2.6 1..8 M 20 17.6 2.0 4.2 0.6 2.0 M 1.6 2. 440 HV 400 .6 2.. 700 600 . 800 800 .6 2..6 2.6 2.6 2.6 2.0 M 30 26.6 2.0 M 33 29..6 2.5 M 1.6 2.0 M 16 14.6 a (±1o) 90o 60 d1 H12 2.O NAVOJIMA I VIJCIMA PREPORU^ENI PRE^NICI BURGIJE ZA RUPE PRE NAREZIVANJA NAVOJA prema JUS M..6 2.9 900 12..90 M 10 8.003 M d Oznaka Pre~nik Oznaka Pre~nik Oznaka Pre~nik Oznaka Pre~nik Oznaka Pre~nik navoja burgije navoja burgije navoja burgije navoja burgije navoja burgije M d M d M d M d M d M 1.0 5.9 1080 14.6 2.2 +0.5 M 24 21.6 2.6 2.1200 1200 .6 2.6 2.6 2.25 M 4.5 M 1.6 2.00 M 14 12.30 M 11 9.0 2.6 2.6 2.B1.4 1.6 2.05 M 8 6.6 d3 H12 2.6 2..45 M 5.6 2. 170 HB 140 .6 2.0 M 48 43..

6 1.8 10 12 15 17 19 21 24 26 28 Pre~nik vijka mm 27 30 33 36 39 42 45 48 52 56 60 64 68 72 76 80 90 100 110 120 125 130 140 150 fina mm 28 31 34 37 40 43 46 50 54 58 62 66 70 74 78 82 93 104 114 124 129 134 144 155 Pre~nik rupe srednja mm 30 33 36 39 42 45 48 52 56 62 66 70 74 78 82 86 96 107 117 127 132 137 147 158 gruba mm 32 35 38 42 45 48 52 56 62 66 70 74 78 82 86 91 101 112 122 132 137 144 155 165 D 103 .5 1.3 6.4 1.2 3.8 6.2 2.4 2.4 3.5 5.5 13 15 17 19 21 23 25 Pre~nik rupe srednja mm 1.7 1.3 1.PRE^NICI RUPA ZA VIJKE d2 d1 DIN 69 Pre~nik vijka mm 1 1.6 1.2 3.8 2.8 3.4 10.7 2.6 7.7 2.9 3.8 1.6 4.4 7.7 2 2.7 4.4 8.9 3 3.6 9 11 14 16 18 20 22 24 26 gruba mm 1.5 6.1 1.6 3 3.7 7.1 3.4 1.5 2.2 1.9 4.9 2.1 4.3 5.2 2.8 5.2 1.6 2.3 2.0 2.5 1.8 2.5 4 5 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 fina mm 1.5 2.3 1.

92 1.52 9.LAN^ANICI N M L Dp L L r R b h c R b h c R b h c Ds M r r Du x D 104 LANAC P d korak pre~.90±0.03 2.90 53.20±0.08 2.podeoni pre~nik d .54 2.10 3.90±0.08 14.80 72.70 12.30 3.03 11.19 4.24 21.94 50.00 5.29 91.10 44.40 157.40 31.50 79.90±0.30±0.76 0.60 148.45 27.88 15.50±0.16 15.45 48.76 0.40 15.88 25.07 19.83 5.08 5.30 76.51 12.76 0.60 31.80 54.36 59.00 12.d Du .12 4.12 25.88 15.54 2.27 1.00 10.19 4.27 1.18 16.06 4.16 42.70 15.43 18.16 3.79 2.76 0.25±0.78 31.60 57.70 10.70±0.50±0.88 25.20 18.69 47.40±0.30±0.56 58.65 91.75 16.64 10.18 11.03 2.40 43.54 2.50±0.90 15.53 8.20 88.10 5.17±0.15 10.54 5.30 180.21 63.27 1.52 25.80 63.54 2.65 7.50 2.05 31.53 6.76 0.88 12.62 55.21 106.94 5.08 13.88 10.05 25.76 1.08 9.88 19.70 8.00 8.43±0.75 108.16 15.75 39.5 × d + 6 Ds .20±0.76 0.94 7.89 10.35 9.75 38.69 19.27 2.16 2.00±0.80±0.70±0.30 1.00 5.51 12.20 134.70 7.54 3.80±0.95 6.70±0.88 18.52 1.40 19.30 3.10 2.52 12.46 47.00 9.53 6.40 25.75 8.27 1.84 23.50 50.54 2.37 76.81 4.94 13.76 0.05 15.16 15.10 30.80 Ds = Dp + 2h Ds = Dp + 0.15 35.05 4.92 11.60 179.30 48.70 8.56 63.60 0.99 8.10 7.75 25.03 2.75 87.40±0.80 21.90±0.76 0.20±0.88 36.97 6.10 24.92 9.25 23.98 104.95 5.55 77.10 8.52 2.50 39.90 101.spoljni pre~nik .00 177.15 5.16 11.12 10.35 29.80 29.35 9.52 9.60±0.20 120.94 9.06 4.97 16.90±0.40 44.35 35.30 146. lanca rolne 12.unutra{nji pre~nik Dp .08 5.10±0.60 63.18 49.27±0.74 2.45 50.03 2.00 13.08 4.95 5.79 3.30 29.50 x x DIMENZIJE PRESEKA ZUBA U (mm) L h b c R r 4.50 225.25 88.90±0.pre~nik rolne M N x 8.26 88.72 6.12 8.00 5.08 Du = Dp .95 7.45±0.81 27.

0231 49.3925 6.7478 41.3414 49.4295 40.1093 33.podeoni pre~nik p .3371 35.6990 28.0172 28.6597 49.7445 13.4713 25.1545 32.1786 4.4317 47.4710 18.8362 32.8554 35.7975 54.0755 6.5167 24.0625 27.3391 42.8097 5.1609 53.7072 D 105 .5620 23.8403 46.2488 44.5198 38.1112 40.3346 21.8803 17.3356 14.6528 21.3843 41.8845 10.3815 13.7500 48.9710 22.2441 16.ODRE\IVANJE OSNOVNOG PRE^NIKA LAN^ANIKA Dp = Dp .6536 14.9329 51.7929 40.6102 36.0682 48.1096 12.9787 8.0176 14.7006 35.3438 7.4255 19.8854 45.2902 29.5494 3.broj zuba 1 o × P sin 180 z z 1 o sin 180 z z 1 o sin 180 z z 1 o sin 180 z z 1 o sin 180 z z 1 o sin 180 z z 1 o sin 180 z 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 2.2892 22.1984 17.7026 42.2491 9.6123 43.0630 13.7443 27.6084 29.2963 50.6074 22.0200 42.9757 43.7851 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 47.9314 9.7095 7.2060 52.2037 45.4737 11.6995 14.1564 39.0188 35.6574 42.9736 36.5224 45.1529 18.6613 7.2511 51.7458 34.8380 11.7916 12.4422 5.4275 12.5668 9.8833 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 38.9285 37.1558 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 11.2962 8.7910 33.korak lanca z .4792 53.3355 28.4939 4.0640 34.2015 38.6138 8.0660 41.7437 20.7588 6.6982 21.1258 5.1134 47.8349 25.6079 15.9717 15.1997 31.0619 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 20.5671 44.8347 18.5201 10.1158 54.1531 25.2438 23.4127 32.9719 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 29.2898 15.7892 19.0706 55.3865 48.5694 51.2940 43.8381 39.7530 55.5180 31.5243 52.0164 21.6164 50.9256 23.8802 24.6507 28.5632 30.3807 27.9267 30.4341 54.2457 37.2919 36.7896 26.1985 24.8814 31.4746 39.4260 26.3889 55.5650 37.6131 2.8637 4.8426 53.8877 52.2023 10.7048 49.2445 30.5622 16.0266 7.4768 46.2361 3.4275 33.1585 46.9260 16.3823 34.9238 3.9306 44.5166 17.3800 20.9780 50.1078 26.1073 19.

KONSTRUISANJE ZUBACA LAN^ANIKA
r2

h
hs

u

r1

r1

u

e
a a

D

g

Ds

Dp

t - korak lanca (tabela standardnih koraka ispod teksta)
hs = 0,25 × t
h = (0,07 ¸ 0,145) × t
t = D × sina
r2 = (0,8 ± 0,2) × t za z £ 40 odnosno r1 = r2 za z > 40
o
o
g = 19o +3,5
za v > 12m/s
-3,0 za v > 8m/s, odnosno g = 15 ± 2
Me|uosno rastojanje:
Amin = 0,6 × (D1 + D2) + (3 ¸ 5) cm
gde su D1 i D2 pre~nici lan~anika u cm
Maksimalno me|uosno rastojanje je Amax = 80 × t.
Lanac radi pod povoljnim uslovima ako je A = (30 ¸ 50) × t

D

o

o

t
b
d

106

korak t
"
mm inch
1/2
12,7
5/8
15,87
3/4
19,05
7/8
22,2
25,4 1
25,4 1
25,4 1

b
mm
7,75
9,65
16,81
12,7
7,75
12,7
17,02

d
mm
8,51
10,16
12,07
15,88
8,51
14
15,88

korak t
"
mm inch
31,7 1 1/4
31,7 1 1/4
38,1 1 1/2
38,1 1 1/2
38,1 1 1/2
38,1 1 1/2
38,1 1 1/2
38,1 1 1/2
41,4 1 5/8
41,4 1 5/8
44,4 1 3/4
50,8 2

b
mm
9,65
19,56
11,68
15,24
17,02
19,05
25,4
25,4
20,5
22,2
30,99
17,02

d
mm
10,16
19,05
12,07
22,2
30
12,07
22,2
25,4
17
15,24
27,94
15,88

JUS M.C1.820

korak t
"
mm inch
50,8 2
57,1 2 1/4
63,5 2 1/2
63,5 2 1/2
63,5 2 1/2
76,2 3
76,2 3
76,2 3
88,9 3 1/2
88,9 3 1/2
101,6 4
101,6 4

b
mm
30,99
57,1
19,56
19,56
38,1
11,68
25,4
45,75
30,99
53,34
30,99
53,34

d
mm
29,21
34,3
19,05
39,37
29,37
25,4
25,4
48,26
27,94
53,98
29,21
53,98

PRSTENASTI USKO^NICI - spolja{nji
JUS M.C2.401
nezategnut
za d = 4 - 9

za d = 10 - 165

d4

za d = 170 - 300

d

n1

d4

a

d3

n
a

d1

d2

d2

b

m

Oznaka: prstenasti usko~nik 45, JUS M.C2.401
dimenzije u (mm)

Pre~nik
vratila
d
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25

n

a

b

d1

d2

d3

d4

m

n1

masa
kg/kom

0,4
0,5
0,7
0,8
0,8
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2

1,8
2,2
2,6
2,8
2,8
3
3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
3,7
3,8
3,8
3,9
4
4,1
4,2
4,3

0,7
1,1
1,3
1,3
1,5
1,7
1,8
1,9
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,2
2,7
2,7
2,7
2,7
2,7
3,1
3,1

3,8
4,8
5,7
6,7
7,6
8,6
9,6
10,5
11,5
12,4
13,4
14,3
15,2
16,2
17
18
19
20
21
22,9
23,9

3,7
4,7
5,6
6,5
7,4
8,4
9,3
10,2
11
11,9
12,9
13,8
14,7
15,7
16,5
17,5
18,5
19,5
20,5
22,1
23,2

8
10
12
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
30
31
33
34

2
2,5
2,8
3,2
3,2
3,2
1,5
1,5
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
2
2
2
2
2
2

0,5
0,7
0,8
0,9
0,9
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3
1,3

1
1
1
1
1
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5

0,000023
0,000066
0,000084
0,000121
0,000158
0,00030
0,00034
0,00041
0,00050
0,00053
0,00064
0,00067
0,00070
0,00082
0,00111
0,00122
0,00130
0,00142
0,00160
0,00177
0,00190

D

107

PRSTENASTI USKO^NICI - spolja{nji
JUS M.C2.401
nezategnut
za d = 4 - 9

za d = 10 - 165

d4

za d = 170 - 300

d

n1

d4

a

d3

n
a

d1

d2

d2

b

m

Oznaka: prstenasti usko~nik 45, JUS M.C2.401
dimenzije u (mm)

D

108

Pre~nik
vratila
d
26
28
29
30
32
34
35
36
38
40
42
45
48
50
52
55
56
58
60
62
63

n

a

b

d1

d2

d3

d4

m

n1

masa
kg/kom

1,2
1,5
1,5
1,5
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
1,75
2
2
2
2
2
2
2
2

4,4
4,6
4,7
4,8
5
5,3
5,4
5,4
5,6
5,8
6,2
6,3
6,5
6,7
6,8
7
7
7,1
7,2
7,2
7,3

3,1
3,1
3,5
3,5
3,5
4
4
4
4,5
4,5
4,5
4,8
4,8
5
5
5
5
5,5
5,5
5,5
5,5

24,9
26,6
27,6
28,6
30,3
32,3
33
34
36
37
39,5
42,5
45,5
47
49
52
53
55
57
59
60

24,2
25,9
26,9
27,9
29,6
31,5
32,2
33,2
35,2
36,5
38,5
41,5
44,5
45,8
47,8
50,8
51,8
53,8
55,8
57,8
58,8

35
38
39
40
43
45
46
47
50
53
55
58
62
64
66
70
71
73
75
77
78

2
2
2
2
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5

1,3
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,6
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
1,85
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15
2,15

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0,00195
0,00292
0,00320
0,00332
0,00354
0,00380
0,00400
0,00500
0,00562
0,00603
0,00650
0,00750
0,00792
0,0102
0,0111
0,0114
0,0118
0,0126
0,0129
0,0143
0,0159

4 6.5 2.1 9.5 2.65 2.7 12.200 0.2 12.230 0.5 96.5 101 106 111 116 121 126 131 136 141 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 204 214 224 234 244 252 262 272 282 292 60.5 84.15 4.440 D 109 .100 0.3 10.5 78.5 170.15 4.3 11 11 11 11.5 79.15 4.6 11.5 65.7 9.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.290 0.5 2.5 2.15 4.210 0.110 0.135 0.398 0.8 7.180 0.15 5.15 4.5 2.104 0.15 4.5 2.4 6.5 94.15 4.5 11.5 2.15 4.5 160.375 0.3 8.5 89.5 2.1 8.0182 0.15 4.8 63.5 70.5 2.170 0.5 2.5 73.4 7 7 7.5 3.15 4.220 0.0220 0.15 4.15 4.5 9.5 2.65 2.15 5.5 98 103 106 113 118 123 128 133 138 142 145 151 155.5 81.5 10.265 0.15 5.8 11.0800 0.5 3.0866 0.5 2.15 5.9 11.335 0.5 74.9 8.15 4.2 8.355 0.5 14 14 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 62 65 67 69 72 75 76.9 7.65 2.15 5.0364 0.15 4.5 3.dimenzije u (mm) Pre~nik vratila d 65 68 70 72 75 78 80 82 85 88 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 n a b d1 d2 d3 d4 m n1 2.5 2.5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2.5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7.65 2.15 4.5 76.9 13.4 8 8 8 8.8 12.5 2.5 82.4 8.15 5.2 12.5 3.5 86.5 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 masa kg/kom 0.5 9.5 2.15 4.9 12.190 0.5 2.150 0.15 4.15 3.5 2.115 0.9 13.15 5.65 2.0537 0.8 7.15 4.120 0.5 84.5 3.5 3.15 3.5 175.0312 0.4 7.5 190.6 9 9.5 91.160 0.5 9.5 10.310 0.15 4.5 67.6 8.3 12.0273 0.5 180.0490 0.3 11.0262 0.15 3.6 12.15 3.0840 0.0218 0.5 2.418 0.5 2.15 4.65 2.5 11.15 5.4 7.0820 0.0445 0.5 3.0225 0.0246 0.5 13.65 3.5 165.15 2.4 7.65 2.5 2.9 12.5 198 208 218 228 238 245 255 265 275 285 81 84 86 88 92 95 97 99 103 106 108 114 119 125 131 137 143 148 154 159 164 170 175 181 186 192 197 202 208 213 219 224 229 239 249 259 269 279 293 303 313 323 333 2.0412 0.5 3.15 5.1 6.8 10 10.248 0.5 185.0900 0.15 5.

8 4 4 4 4.1 4.3 19.1 3.8 19 20 21 22 23 25.5 23.2 1.5 1.00160 0.7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 1.8 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 12 13 15 16 16 18 20 21 23 24 1.7 3.4 36.5 1.5 3.00206 0.1 1.000900 0.4 33.3 1.1 1.5 3.9 30.PRSTENASTI USKO^NICI .000560 0.5 1.00100 0.2 26.5 1.1 32.2 29.400 dimenzije u (mm) D 110 Pre~nik vratila d 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26 28 30 32 34 35 n a b d1 d2 d3 d4 m n1 masa kg/kom 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.2 1.5 1.2 1.5 1.8 11.1 1.000310 0.5 13.300 Oznaka: prstenasti usko~nik 45.00110 0.6 4.5 2.3 1.5 1.7 1.6 3.00142 0.2 1.5 2.unutra{nji JUS M.1 15.5 2.2 1.4 31.5 1.C2.5 1.400 n d1 d a d2 d3 b n1 m za d = 170 .4 4.7 16.9 27.00221 0.5 2.8 17.7 1.000420 0.5 25.5 1.5 10.2 27.5 1.1 1.5 3.5 1.5 2 2 0.4 12.1 1.5 1.1 1.3 3.5 2.5 2.6 1.5 1.2 17.6 4.1 1.6 3.000830 0.7 5.7 35.5 1.000370 0.000650 0.2 1.9 26.5 1.1 1.5 20.6 1.3 4.1 4. JUS M.7 37 10.6 14.5 3 3 3 3 3.5 1.3 1.1 1.00320 0.5 1.000600 0.2 1.3 18.6 2 2 2 2 2 2 2.2 1.00150 0.000520 0.1 1.2 5.00180 0.5 1.5 1.2 1.3 1.1 1.7 1.5 22.5 2.000740 0.1 16.00354 .1 34.6 1.5 1.8 13 14.2 3.6 15.1 1.5 21.5 3.7 1.4 37.1 1.3 1.000180 0.2 5.4 11.3 1.C2.

9 9.15 3.8 9 9.5 88.15 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2.9 7 7.0720 0.5 1.5 2.15 4.0380 0.0820 0.9 8.15 2.0370 0.9 8.15 3.2 10.5 2.8 5.4 7.2 62.5 47.1 5.5 54.6 7 7 7 7.6 1.7 8.8 6.15 2.0770 0.0181 0.5 6.5 10 10 10.15 4.85 1.5 97.00820 0.00470 0.65 2.5 108 112 115 117 119 122 127 132 137 142 147 152 25 26 27 28 30 33 34 35 37 39 41 42 44 46 48 49 50 53 55 57 60 62 64 66 69 71 73 74 77 80 82 83 86 87 89 90 94 98 103 108 113 118 123 2.5 2.2 5.5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 masa kg/kom 0.5 1.15 3.5 95.5 6.85 1.5 2.5 10.65 2.1 5.5 8.3 8.4 7.15 4.5 2.5 82.0280 0.5 5.5 1.2 64.5 2.0840 0.5 103.0600 0.0320 0.3 8.15 2.00830 0.0310 0.5 45.2 5.5 2.2 8.3 8.75 2 2 2 2 2 2 2 2 2.5 4.5 51.8 6.15 2.65 2.15 4.5 2.2 59.85 1.0160 0.5 101.5 2.0117 0.5 49.00730 0.5 50.00374 0.2 5.5 9.5 1.5 2.0111 0.5 93.00600 0.5 48.5 2.5 95.7 10.15 4.2 10.5 103.85 1.6 6.5 105.15 4.6 1.1 6.0204 0.5 2.5 2.6 6.15 4.65 3.85 2.0143 0.0875 0.5 2.00610 0.0560 0.8 10.4 7.9 6.9 6.5 2.5 2.5 4.15 4.5 2.2 6.6 6.5 85.3 8.5 2.5 3.8 38 39 40 42.75 1.6 7.8 10.7 11 11 11 3.5 76.00390 0.0105 0.15 2.8 43.15 2.15 3.65 2.0790 0.15 4.9 8.5 74.0220 0.5 2.0550 0.7 10.8 40.0112 0.5 2.5 85.15 3.75 1.5 2.0165 0.5 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3.5 2.8 8 8 8 8 8.2 66.15 2.5 93.15 2.5 2.00370 0.5 5.5 2.8 39.65 2.1 5.0645 0.5 4 4 4 4.5 2.2 10.5 2.15 4.5 2.5 90.5 3.0930 D 111 .1 5.5 2.2 56.5 91.00540 0.5 98.9 8.5 5.15 4.5 50.5 2.5 106 109 112 114 116 119 124 129 134 139 144 149 38.5 2.5 5.65 2.5 2.5 53 55 58 59 61 63 65 66 68 71 73 75 78 81 83.75 1.15 4.dimenzije u (mm) Pre~nik vratila d 36 37 38 40 42 45 47 48 50 52 55 56 58 60 62 63 65 68 70 72 75 78 80 82 85 88 90 92 95 98 100 102 105 108 110 112 115 120 125 130 135 140 145 n a b d1 d2 d3 d4 m n1 1.6 8 8 8.5 3.5 100.0188 0.5 87.2 69.75 1.15 3.5 6.1 9.2 60.5 2.2 72.5 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5.65 2.7 5.00870 0.0350 0.5 3.00670 0.6 1.0253 0.2 67.5 79.0745 0.5 3.5 2.5 4.5 2.5 6 6 6.5 44.5 2.5 2.0240 0.

15 5.15 4.150 0.315 0.5 189.5 194.5 204.5 12 12 12 12.15 5.300 Oznaka: prstenasti usko~nik 45.15 4.5 14 14 14 14 14 14 16 16 16 16 16 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 205 216 226 236 246 256 268 278 288 298 308 158 164 169 174.5 13 13.PRSTENASTI USKO^NICI .388 0.375 0.15 4.400 dimenzije u (mm) D 112 Pre~nik vratila d 150 155 160 165 170 175 180 185 190 195 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 n 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 a b d1 d2 d3 d4 m n1 masa kg/kom 11.175 0.15 4.195 0.105 0. JUS M.15 4.15 5.345 0.7 11.5 209.107 0.15 5.15 4.5 3.125 0.110 0.5 11.8 11.5 199.400 0.15 4.15 5.183 0.5 184.C2.15 5.5 3.435 .5 13.15 5.270 0.415 0.5 13.330 0.5 222 232 242 252 262 275 285 295 305 315 126 130 134 139 145 149 153 157 162 167 171 181 191 201 211 221 227 237 247 257 267 3.163 0.15 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0.5 3.170 0.5 12.15 5.140 0.15 4.15 5.360 0.15 4.15 5.8 12.unutra{nji JUS M.15 4.C2.5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4.5 179.400 n d1 d a d2 d3 b n1 m za d = 170 .

5 0.C1.5 6 2 8 2.5 10 3 13 4 17 5 20 6 22 7 25 8 32 10 40 12 50 16 *) .563 113 .253 DIN 2217 REMENICE a b r1 n c {irina remena b c 5 1.5 3 4 5 t 5 6 8 10 12 16 18 20 22 27 32 40 dm* 22 32 45 63 90 125 180 212 250 355 500 710 36o 50 71 100 140 200 280 400 475 560 800 1120 1600 34o 22 32 45 63 90 125 180 212 250 355 500 710 D h PROFIL I MASE KLINASTIH REMENA PO DU@NOM METRU U (kg/m) a JUS G.5 2 2 2.dm minimalni e r2 dm t D = dm + 2c t r2 dm D = dm + 2c c r1 a b e f uglovi a* dimenzija remenica u (mm) e 6 7 8 10 12 15 18 20 22 27 34 42 podeoni f 6 8 10 12 16 20 24 26 30 38 46 58 pre~nici n 1 2 2 2 3 3 4 4 5 6 6 8 r1 0.301 0.5 1 1 1 1.5 r2 0.245 0.039 0.110 0.628 0.5 2 2 2.JUS M.180 0.5 1 1 1.390 0.981 1.023 0.5 14 16 20 25 32 0.5 0.5 1.5 1.5 0.E2.059 0.053 DIN 2215 b b h M 6 8 10 13 17 20 22 25 32 40 50 4 5 6 8 11 12.

41 10.27 0.11 0.16 0.73 5.19 0.06 8 0.6 23.27 0.5 14.06 0.5 11.45 3.9 31.47 63 90 17 0.31 0.11 0.58 - uslovi rada laki uslovi rada.69 2.07 0.18 0.89 0.76 8.05 0.01 2. ravnomeran rad kratkotrajna optere}enja.5 28. ~esta uklju~ivanja ma{ine sa jakim udarima ma{ine sa naglim udarima.53 3.44 8.2 23.38 0.22 0.64 7.49 3.98 1.7 30.19 5.7 16.82 4.19 0.03 0.76 1.1 18.4 16.06 0.25 1.5 710 90o 80o 70o 1 0.84 1.03 5.8 10.88 0.41 8.23 3.81 0.14 0.01 7.22 4.D1 2A du`ina kai{a: Dp Dp L = 1 (180-2b) + 2 (180+2b) + 2Acosb 360 360 Dm {irina kai{a v= 10 0.86 0.07 0.15 5.66 13 0.74 0.23 4.14 0.1 19.38 3.88 6.47 1.6 19.9 20.92 0.70 0. promenom smera koeficijent k3 = D1 / Dmin korisna snaga Nk Nk = k1 × k2 × k3 × N .ZA OBVOJNI UGAO OD 180o - a a b v n1 n2 dm A brzina kai{a u m/s o snaga N u kW za obvojni ugao b=180 D dm min b 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 5 0.9 14.80 0.6 32.41 0.15 6.68 0.26 0.13 22 32 45 n ×D n1×dm = 2 m (m/s) 19100 19100 b= D2 .5 26.35 0.81 0.2 12.51 5.1 27.20 0.65 2.57 7.3 12.40 1.16 9.40 0.00 4.91 1.88 6.72 5.88 250 obvojni ugao 180o 170o 160o 150o 140o 130o 120o 110o 100o b koeficijent k1 114 koeficijent k2 0.08 0.8 19.51 0.88 0.82 13.73 0.07 5.21 3.14 0.21 0.40 0.84 2.53 3.53 0.20 7.41 3.92 5.51 0.40 2.62 7.28 2.98 1.10 6.40 0.45 5.94 3.55 355 40 2.10 2.32 0.07 0.69 1.86 8.09 10.16 3.02 0.72 3.88 0.03 1.18 0.56 212 25 1.8 19.63 4.96 1.42 6.08 0.6 30.65 125 20 0.6 11.08 0.15 0.10 2.89 4.98 0.82 0.2 16.95 0.78 0.91 1.03 0.36 0.84 5.26 4.07 5.64 0.78 4.62 1.7 500 50 4.03 6.63 0.76 3.3 31.31 3.9 9.7 12.81 1.48 5.74 0.2 17.96 0.60 32 1.81 1.74 1.15 5.75 180 22 0.SNAGA KOD KLINASTIH KAI[EVA .91 0.07 0.6 12.31 3.5 12.04 6 0.

KLINOVI
- KLINOVI SA NAGIBOM
JUS M.C2.020 - DIN 6883
oblik A

klin sa nagibom
nagib 1:100

b

d1-t1
d1+t2

d 1 d2

oblik B
h

t1

h

t2
t2+x

- RAVNI KLINOVI
JUS M.C2.060/061 - DIN 6885
b

l

OZNAKA: KLIN 14x9; JUS M.C2.060
PRE^NIK
OSOVINE

d1
izn.
6
8
10
12
17
22
30
38
44
50
58
65
75
85
95
110
130
150
170
200
230
260
290
330
380
440

do
8
10
12
17
22
30
38
44
50
58
65
75
85
95
110
130
150
170
200
230
260
290
330
380
440
500

Dimenzije klinova i `ljebova u (mm)
RAVNI KLINOVI
KLINOVI SA NAGIBOM
klin dubina `ljeba u klin dubina `ljeba u
tolerancije
P9
N9
os. glav~ini
osov. glav~. zazor
odstupanja
za
b h t1 t2+x t2 b h t1
t2
t1 i t2 gornje donje gornje donje
2 2 1,2 1
0,5
-0,009 -0,034
0 -0,025
3 3 1,8 1,4 0,9
4 4 2,5 1,8 1,2
+0,1
5 5 3 2,3 1,7
-0,012 -0,042
0 -0,030
6 6 3,5 2,8 2
8 7 4 3,3 2,4 8 5 1,3
3,2
-0,015 -0,051
0 -0,036
3,7
10 8 5 3,3 2,4 10 6 1,8
12 8 5 3,3 2,4 12 6 1,8
3,7
14 9 5,5 3,8 2,9 14 6 1,4
4
-0,018 -0,061
0 -0,043
16 10 6 4,3 3,4 16 7 1,9
4,5
18 11 7 4,4 3,4 18 7 1,9
4,5 +0,2
20 12 7,5 4,9 3,9 20 8 1,9
5,5
22 14 9 5,4 4,4 22 9 1,8
6,5
-0,022 -0,074
0 -0,052
25 14 9 5,4 4,4 25 9 1,9
6,4
28 16 10 6,4 5,4 28 10 2,4
6,9
32 18 11 7,4 6,4 32 11 2,3
7,9
36 20 12 8,4 7,1 36 12 2,8
8,4
40 22 13 9,4 8,1 40 14 4,0
9,1
-0,026 -0,088
0 -0,062
45 25 15 10,4 9,1 45 16 4,7 10,4
50 28 17 11,4 10,1 50 18 5,2 11,7
56 32 20 12,4 11,1
+0,3
63 32 20 12,4 11,1
-0,032 -0,106
0 -0,074
70 36 22 14,4 13,1
80 40 25 15,4 14,1
90 45 28 17,4 16,1
-0,037 -0,124
0 -0,087
100 50 31 19,5 18,1

D

115

O@LEBLJENA VRATILA
JUS M.C1.410

DIN 5461

d1

b

d2

unutra{.
pre~nik
d1

D

116

11
13
16
18
21
23
26
28
32
36
42
46
52
56
62
72
82
92
102
112

laki red
broj
`ljebova

d2

srednji red
b

broj
`ljebova

6

6

8

10

26
30
32
36
40
46
50
58
62
68
78
88
98
108
120

6
6
7
6
7
8
9
10
10
12
12
12
14
16
18

8

10

d2
14
16
20
22
25
28
32
34
38
42
48
54
60
65
72
82
92
102
112
125

te{ki red
b
3
3,5
4
5
5
6
6
7
6
7
8
9
10
10
12
12
12
14
16
18

broj
`ljebova

10

16

20

d2

b

20
23
26
29
32
35
40
45
52
56
60
65
72
82
92
102
115
125

2,5
3
3
4
4
4
5
5
6
7
5
5
6
7
6
7
8
9

@LJEBNI SPOJEVI SA PRAVIM BOKOVIMA
JUS M.C1.420

- laka izrada -

DIN 5462

b
profil `leba na vratilu

profil `leba u glav~ini

d

o

45

g

e

f

r

d1

k
o

d1

broj naleganje
`leb.

6

8

10

unutra{nje

unutra{nje
ili
bo~no

unutra{nje
ili
bo~no

d

45

d2

dimenzije u (mm)
e
f
max.
1,25
3,54

d

d1

b

23

26

6

d2
max.
22,1

26

30

6

24,6

1,84

3,85

28

32

7

26,7

1,77

4,03

32

36

6

30,42

1,89

2,71

36

40

7

34,5

1,78

3,46

42

46

8

40,4

1,68

5,03

46

50

9

44,62

1,61

5,75

52

58

10

49,7

2,72

4,89

56

62

10

53,6

2,76

6,38

62

68

12

59,82

2,48

7,31

72

78

12

69,6

2,54

5,45

82

88

12

79,32

2,67

8,62

92

98

14

89,44

2,36

10,08

102

108

16

99,9

2,23

11,49

112

120

18

108,8

3,23

10,72

g
max.

k
max.

r
max.

0,3

0,3

0,2

0,4

0,4

0,3

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

D

117

3 0.4 11.5 10.5 0.6 62000 3.5 0.2 6.9 21.6 12.5 D1 3 3.3 7 9.0 607 34000 40000 12.3 0.3 0.9 19.0 D1 5.0 PODMAZIVANJE MASA OZNAKA mast 65000 53000 46000 39000 35000 32000 29000 ulje gr 76000 1.5 2.5 0.5 0.0 623 624 625 626 627 628 629 .2 17.8 3 4 5 6 6 7 7 UGRADNJA r 0.0 609 RED 62 DIMENZIJE u (mm) d 3 4 5 6 7 8 9 118 D 10 13 16 19 22 24 26 B 4 5 5 6 7 8 8 UGRADNJA r 0.3 6.3 0.35 601.6 7.5 97000 114000 0.5 10.0 37000 17.0 608 31000 37000 14.5 10.0 606 38000 44000 8.8 2.5 3 4 5 6 7 8 9 D 6 7 8 9 12 14 17 19 22 24 B 2.5 0.6 13.LE@AJEVI d1 D1 D d r r .RADIJALNI KUGLI^NI LE@AJEVI - B RED 60 DIMENZIJE u (mm) D d 1.92 603 59000 69000 2.9 17.5 0.8 12.1 12.5 74000 86000 0.5 14.8 9.3 0.5 0. obrt.4 PODMAZIVANJE MASA OZNAKA br.1 604 50000 58000 3.5 1.0 33000 20.5 605 43000 51000 6.4 5.5 2 2.7 4.1 12.1 41000 13.6 14.8 d1 7.9 8.72 602.9 17. (max) ulje gr mast 120000 140000 0.1 5 6.8 46000 8.9 15.4 0.4 0.2 13.54 602 83000 97000 0.1 56000 4.7 d1 4.

.300 10.155 0. obrt.192 0.069 0.602 0.590 1.050 7.030 0.019 0.070 3.039 0.250 1.261 0.080 5.800 13.RADIJALNI KUGLI^NI LE@AJEVI - RED 60.5 3.435 0.5 1.116 0.5 1.350 4.210 1.5 0.160 3.5 1. (max) ulje mast 30000 37500 25400 31700 22000 27500 18800 23500 17200 21500 13900 17300 11900 14800 10000 12500 8900 11100 8000 10000 7300 9100 6600 8200 6000 7500 5600 7000 5200 6500 4800 6000 4400 5500 4200 5200 4000 5000 3800 4700 3600 4500 3400 4200 3200 4000 2900 3600 2700 3300 2500 3100 2300 2800 2200 2700 2000 2500 1900 2300 1700 2100 1600 2000 MASA OZNAKA gr 0.5 D1 13 16 19 20 21 26 30 36 41 47 52 57 63 68 72 79 84 96 102 107 111 118 124 137 151 161 172 183 197 209 219 232 d1 23 26 29 32 38 43 50 57 63 70 75 83 88 94 102 107 116 121 130 135 143 148 157 163 180 190 203 217 234 251 261 278 PODMAZIVANJE br.5 3. B DIMENZIJE u (mm) d 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 D 26 28 32 35 42 47 55 62 68 75 80 90 95 100 110 115 125 130 140 145 150 160 170 180 200 210 225 240 260 280 290 310 B 8 8 9 10 12 12 13 14 15 16 16 18 18 18 20 20 22 22 24 24 24 26 28 28 33 33 35 38 42 46 46 51 UGRADNJA r 0.5 0.5 2.415 0.5 2 2 2 2 2 2 2 2.920 10.5 3 3 3 3 3 3.960 2.022 0.5 3.5 1.5 3.LE@AJEVI d1 D1 D d r r .5 3.385 0.900 6000 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6017 6018 6019 6020 6021 6022 6024 6026 6028 6030 6032 6034 6036 6038 6040 D 119 .638 0.850 0.5 0.5 1 1 1.245 0.080 0.160 1.890 1.5 2.

032 0. B DIMENZIJE u (mm) D 120 d 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 D 30 32 35 40 47 52 62 72 80 85 90 100 110 120 125 130 140 150 160 170 180 190 200 215 230 250 270 290 310 320 340 360 B 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 30 32 34 36 38 40 40 42 45 48 52 52 55 58 UGRADNJA r 1 1 1 1 1.300 23.5 3.140 3.5 2.360 5.000 28.366 0.5 1.045 0.199 0.470 9. (max) ulje mast 26100 32600 25000 31200 21000 26200 18900 23600 16000 20000 13000 16200 10800 13500 9000 11200 8000 10000 7200 9000 6500 8100 5900 7300 5400 6700 5000 6200 4600 5700 4300 5300 4000 5000 3700 4600 3500 4300 3300 4100 3100 3800 2900 3600 2800 3500 2600 3200 2300 2800 2100 2600 1900 2300 1800 2200 1700 2100 1600 2000 1500 1800 1400 1700 MASA OZNAKA gr 0.820 7.5 3.5 4 4 4 4 5 5 5 5 D1 15 17 19 22 27 31 38 44 50 54 59 66 74 79 84 89 94 102 108 114 121 128 135 147 159 174 189 203 216 224 237 252 d1 26 28 31 36 43 47 55 63 70 76 82 90 100 107 113 119 127 137 143 152 161 168 177 188 201 217 232 247 264 276 293 308 PODMAZIVANJE br.463 0.5 3.RADIJALNI KUGLI^NI LE@AJEVI - RED 62.607 0.150 2.500 18.106 0.180 1.070 1.037 0..407 0.790 2.5 3 3 3 3.620 3.200 6200 6201 6202 6203 6204 6205 6206 6207 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6214 6215 6216 6217 6218 6219 6220 6221 6222 6224 6226 6228 6230 6232 6234 6236 6238 6240 .5 2 2 2 2 2.065 0.5 3.150 5.410 14.990 1.783 0.288 0.5 2.5 1.128 0.5 2.700 4.LE@AJEVI d1 D1 D d r r .300 17. obrt.5 2.400 1.

1 18.59 4.00 8.457 0.232 0.5 26.4 48.144 0.5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 D1 17 18 22 25 28 35 42 46 53 60 67 73 79 83 91 98 104 110 117 123 131 140 150 163 176 188 204 217 228 243 257 269 d1 29 32 37 40 45 53 62 70 78 89 98 107 117 122 130 139 147 157 165 174 186 190 204 217 234 253 267 284 303 318 334 352 PODMAZIVANJE br.3 6300 6301 6302 6303 6304 6305 6306 6307 6308 6309 6310 6311 6312 6313 6314 6315 6316 6317 6318 6319 6320 6321 6322 6324 6326 6328 6330 6332 6334 6336 6338 6340 D 121 .02 3.060 0.37 1.346 0.08 2.2 29.5 42.07 1.52 3.05 9. (max) ulje mast 23400 29200 19900 24800 16800 21000 15000 18700 13000 16200 10800 13500 9100 11300 8000 10000 7200 9000 6500 8300 5800 7200 5300 6600 4900 6100 4500 5600 4200 5200 3900 4800 3600 4500 3400 4200 3200 4000 3000 3700 2800 3500 2600 3200 2500 3100 2300 2800 2100 2600 1900 2300 1800 2200 1600 2000 1500 1800 1400 1700 1300 1600 1200 1500 MASA OZNAKA gr 0.70 2.5 3..67 7.5 1.5 2 2 2 2.5 3.8 55.833 1.LE@AJEVI d1 D1 D d r r .633 0.082 0.5 2.54 12.5 1.053 0.5 3.5 3 3 3. obrt.115 0. B DIMENZIJE u (mm) d 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 D 35 37 42 47 52 62 72 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 215 225 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 B 11 12 13 14 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 50 55 58 62 65 68 72 75 78 80 UGRADNJA r 1 1.23 4.0 34.5 3.4 15.RADIJALNI KUGLI^NI LE@AJEVI - RED 63.91 5.5 2.

5 7.89 279.16 345.10 490.5 6.5 92 97 102 112 117 127 137 142 152 162 172 182 d4 31 38 43 48 53 58 67 72 77 82 89 94 99 104 111 116 125 135 140 154 164 173 183 193 203 213 f 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 .39 113.98 436.34 615.50 552.5 7.5 81.5 86.51 160.58 351.5 7. du`ina l 75.86 383.92 213.FILCANI PRSTENOVI I @LJEBOVI 14o f b d4 d1 Æd d2 d3 OZNAKA FI D 122 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 OSOVINA Æd mm 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 115 125 135 140 150 160 170 180 PRSTEN d1 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 110 115 125 135 140 150 160 170 180 d2 30 37 42 47 52 57 66 71 76 81 88 93 98 103 110 115 124 134 139 153 163 172 182 192 202 212 b 4 5 5 5 5 5 6.54 97.27 398.22 175.19 263.5 76.81 144.93 197.60 295.5 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 razv.5 8.31 314.5 7.63 229.68 468.75 @LJEB d3 21 26 31 36 41 46 51 56 61.92 584.5 8.5 66.5 71.5 6.34 248.10 128.09 521.5 6.

7 26.5 2.75 1.4 10.7 96.5 11.5 17 21 24 26 32 38 44 50 56 61 67 73 79 85 90 95 102 108 113 120 1 1 1 1 1 1.24 86.8 27.5 6 1.35 23 5 0.5 3 0.04 37.ZA NAVRTKE SA UREZIMA NA OBODU s K E Ds Da F 25o Dimenzije u (mm) MB d Ds Da s E 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 25 28 32 36 42 49 57 62 69 74 81 86 92 98 104 112 119 126 133 142 13.5 6 1.75 2 2 2 2 2 2 2 2 2.64 27.5 10 6.4 14.5 110.5 5 0.25 1.8 11.5 8 4.75 1.25 1.75 1.253 15.5 10 6.5 2.192 13.3 40 40 60 60 D 123 .75 3 3 4 4 4 5 5 6 6 6 6 8 8 8 8 8 10 10 10 10 12 10 12 15 17 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 Masa za 100 kom.5 8 5.5 2.5 7 2.313 18. K kg MB d Oznaka Oznaka d F 8.25 1.8 15.5 7 2.5 10 7.9 24.26 9.5 2.9 22.5 105.131 10.64 81.23 42.5 1.5 4 0. K kg 12 12 12 12 12 12 14 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 20 20 24 24 8.56 76.9 66.75 1.5 2.25 1.5 8 3.5 1.8 10.53 62.25 1.25 1.5 6 1.1 24.OSIGURA^I .5 154 157.5 3 0.78 32.5 164 174 184 194 213 233 253 273 Masa za 100 kom.5 3 3 3 3 12 12 12 14 14 14 16 16 16 16 18 18 18 18 20 20 20 24 24 28 28 100.5 5 1.23 91.5 7 1.5 2.8 29.6 52.65 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 36 38 40 44 48 52 56 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150 155 160 165 170 180 190 200 220 240 260 280 Dimenzije u (mm) Ds Da s E F 145 154 159 164 170 175 185 192 202 205 212 217 222 232 242 252 262 292 312 342 362 126 133 137 138 148 149 160 160 172 171 182 182 193 193 203 214 226 250 270 300 320 1.5 115 120 125 130 135 140 145 147.5 1.2 16.5 1.3 14.5 8 3.34 71.52 47.75 1.25 1.5 20.96 57.5 4 0.5 4 0.

74 M 48 180 .79 M 39 100 .09 M 45 140 ....55 M 27 70 .. 220 66 72 85 19 24 46 50...Vijci sa {estostranom glavom klase izrade A .. 80 18 4 5 10 10.053/055....37 M 36 100 .. 220 42 48 61 12 15 27 29.. 220 54 60 73 15 19 36 39.019 s d 2 200 2.. 220 38 44 57 10 13 24 26....17 M 18 55 .5 13 14... Vijci sa finim navojem JUS M....B1.72 M 12 40 .. 220 108 121 30 38 75 83.88 M 14 45 . 50 16 3.39 M 52 180 ..89 M8 30 .5 4 8 8..56 M 20 60 ....5 6. 220 50 56 69 14 18 32 35.. 200 26 32 7 8 17 18.03 M 24 60 . 220 102 115 28 36 70 77. 220 116 129 33 42 80 89...B1.44 M 42 120 . 220 78 84 97 23 29 55 60. 220 90 96 109 26 34 65 72.050/052..63 M6 25 ...VIJCI b m l h NAZIVNE DU@INE TELA VIJKA DU@INE NAVOJA JUS M.JUS M. 100 22 5.B1.04 *) ... 220 60 66 79 17 22 41 45.B1.... 220 30 36 8 10 19 20.. 220 72 78 91 21 26 50 55..91 M 16 50 .85 M 33 100 .. Vijci sa navojem po celoj du`ini JUS M.20 M 30 80 ..20 M 10 35 .. 220 84 90 103 25 31 60 66.95 M 22 60 .057/060 .5 220 3 (7) 14 (28) 45 75 (105) 140 8 16 30 50 80 110 (9) (18) (32) 55 85 (115) 160 150 Po`eljno je izbegavati du`ine vijaka u zagradi. Du`ine navoja b: za l £ 125mm b = 2d + 6mm za l = 125. 220 46 52 65 13 16 30 32. 220 34 40 9 11 22 23.200mm b = 2d + 12mm za l ³ 200mm b = 2d + 25mm e D 124 Nazivni Normalne Du`ine Dimenzije pre~nik du`ine stabla navoja vijka *) glave vijka i navrtke Md l b b1 b2 h m s e M5 20 .

B1.117 DIN 85 JUS M.B2.071 DIN 561 JUS M.135 DIN 63.B1. DIN 961 DIN 70614 JUS M.054 DIN 933.631 DIN 935 i 937 JUS M. 551 i 553 JUS M.B1.B1.B1. DIN 960 DIN 70613 JUS M.151 DIN 464 i 465 JUS M.B1.B2. 914 i 916 JUS M.B1.B2.110 DIN 127 JUS M. 87 i 7987 JUS M.011. 934 6330.B2.B1. 835. 012 i 013 JUS M.103 DIN 84 JUS M. 439.B1.B1.B1.210 DIN 913.604 JUS M.B1.B1. 836 938.B1.262 DIN 833.260 JUS M.650 DIN 917 JUS M.052 DIN 931.B1.B2.B1.B1. 70615 i 70616 JUS M. 91 i 7988 JUS M.B1.VIJCI OBLIK I KLASIFIKACIJA PO STANDARDIMA JUS M.603 JUS M.B1.120 JUS M.151 JUS M.163 JUS M.171 JUS M.B1.660 DIN 546 JUS M.B1.B1.144 DIN 88. 939 i 940 JUS M.B1.261 JUS M.300 D 125 .B1.290 DIN 438.680 JUS M.051 JUS M.B1.B1.118 DIN 7986 JUS M.125 DIN 912 JUS M.053 JUS M.601 DIN 431.

242 0.59 2.174 0.013 0.658 0.710 m Da Dm Mdxt n b1 30 o D 126 Oznaka KM KM 0 KM 1 KM 2 KM 3 KM 4 KM 5 KM 6 KM 7 KM 8 KM 9 KM 10 KM 11 KM 12 KM 13 KM 14 KM 15 KM 16 KM 17 KM 18 KM 19 KM 20 KM 21 KM 22 KM 23 KM 24 KM 25 KM 26 KM 27 KM 28 KM 29 KM 30 KM 31 KM 32 KM 33 Navoj Mdxt M 10 x 0.8 2.698 0.965 1.043 0.5 3 4 17 3 5 21 4 5 24 4 6 26 4 7 32 5 7 38 5 8 44 5 9 50 6 10 56 6 11 61 6 11 67 7 11 73 7 12 79 7 12 85 8 13 90 8 15 95 8 16 102 8 16 108 10 17 113 10 18 120 10 18 126 12 19 133 12 19 137 12 20 138 12 21 148 12 21 149 12 22 160 14 22 160 14 24 171 14 24 171 14 25 182 16 25 182 16 26 193 16 n 2 2 2 2 2 2 2 2 2.B1.5 2.3 2.5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 Masa kg 0.03 2.55 1.5 M 55 x 2 M 60 x 2 M 65 x 2 M 70 x 2 M 75 x 2 M 80 x 2 M 85 x 2 M 90 x 2 M 95 x 2 M 100 x 2 M 105 x 2 M 110 x 2 M 115 x 2 M 120 x 2 M 125 x 2 M 130 x 2 M 135 x 2 M 140 x 2 M 145 x 2 M 150 x 2 M 155 x 3 M 160 x 3 M 165 x 3 Dm 18 22 25 28 32 38 45 52 58 65 70 75 80 85 92 98 105 110 120 125 130 140 145 150 155 160 165 175 180 190 195 200 210 210 Dimenzije u (mm) b1 Da m 4 13.7 Osigura~ MB MB 0 MB 1 MB 2 MB 3 MB 4 MB 5 MB 6 MB 7 MB 8 MB 9 MB 10 MB 11 MB 12 MB 13 MB 14 MB 15 MB 16 MB 17 MB 18 MB 19 MB 20 MB 21 MB 22 MB 23 MB 24 MB 25 MB 26 MB 27 MB 28 MB 29 MB 30 MB 31 MB 32 MB 33 .119 0.556 0.007 0.01 0.085 0.5 3.397 0.08 1.25 1.019 0.75 M 12 x 1 M 15 x 1 M 17 x 1 M 20 x 1 M 25 x 1.19 1.053 0.5 3 3 3 3.845 0.287 0.56 1.148 0.5 M 45 x 1.01 1.NAVRTKE SA UREZIMA NA OBODU JUS M.5 M 40 x 1.5 M 50 x 1.203 0.5 3.025 0.5 M 30 x 1.158 0.5 2.5 M 35 x 1.005 0.451 0.5 3.

..........primeri obele`avanja {avova prema JUS C....deo E E ZAVARIVANJE .... 132 127 .. T3..128.. 011..............zavarivanje ..

{av E 13 [av na uglu e OZNAKE ZA KONTROLU [AVOVA BEZ RAZARANJA Vrsta ispitivanja prilikom kontrolisanja Radiografsko RK Penetracijom PK S -RK Obra|ena povr{ina {ava provar Obra|ena povr{ina {ava 128 Vrsta ispitivanja prilikom kontrolisanja Magnetsko MK Ultrazvuk UK . Osnovni znaci broj Naziv {ava 1 I .{av 6 U .{av Red.{av sa potkorenom 3 trakom 2 4 Y .{av 10 J . Dopunski znaci Simbol broj Obja{njenje Znak 1 Provaren koren 2 V .{av 3 Kontinualan ugaoni {av 5 X .OBELE@AVANJE [AVOVA Red.{av 9 K .ZAVARIVANJE .{av 8 1/2 V .{av Obra|eno: lice ili koren {ava V .{av 4 Isprekidan ugaoni {av 5 Ravno lice ugaonog {ava 6 Ispup~eno lice ugaonog {ava 11 Ugaoni {av 7 Udubljeno lice ugaonog {ava 12 Dvostruki ugaoni {av Ugaoni {av zavaren po 8 celoj konturi 7 Dvostruki U .

ZAVARIVANJE
- OBELE@AVANJE [AVOVA -

X
4-565

4 ili 4-3165 ili 4

A
Y

4-2350

B

4-1000

4-565

4-1540
4
4-1000

D
A
4

B
Presek C - D

9 9
2

E

Detalj X
15

4-250

15

2

4

2

C

4 16

Presek A - B

Detalj X

15

4-2080

4-250
Primer obele`avanja {avova osnovnim i dopunskim znacima. U primeru su
unete samo one mere koje su potrebne za odre|ivanje dimenzija {ava; sve ostale
npr. konstruktivne mere, razmere, pozicije pojedinih delova i sl. su izostavljene,
radi preglednosti crte`a.

129

ZAVARIVANJE
- OBELE@AVANJE [AVOVA OPIS

Predstavljanje na crte`u
Presek
Izgled
Napomena
V

V - {av, vidljiv sa strane korena
10
V - {av, vidljiv sa strane lica;
S - kvaliteta; ozna~ena i vrsta
kontrole - radiografska kontrola

3,2

15

3,2

S, RK
S, RK

I-UK 50%

X - {av, sa provarenim korenom
I - kvaliteta; prozra~en 50%
ultrazvukom

20
S

Dvostruki U - {av , S - kvaliteta
40
K - {av, provaren koren. Obrada
`ljeba: visina a=10mm, dubina
b=7mm, kontinualni {av
I=2000mm

10/7-2000

Ugaoni {av, vidljiv; debljina
a=5mm, du`ina I=1000mm,
kontinualan
Ugaoni {av, nevidljiv; debljina
a=5mm, du`ina I=1000mm,
kontinualan

130

5

5

U preseku se mo`e
predstaviti i ovako

5 - 1000

5 - 1000

5-1000

5-1000

ZAVARIVANJE
- OBELE@AVANJE [AVOVA -

Dvostruki ugaoni {av, debljine
a=8mm, du`ine l=500mm, lice
vidljivog {ava udubljeno

Obostrano dupli ugaoni {avovi;
debljine a=5mm, du`ine
l=800mm, skroz

Predstavljanje na crte`u
Presek
Izgled
Napomena
U preseku se mo`e
predstaviti i ovako

5

8 - 500
8-500

5

8
Isprekidani ugaoni {av;
du`ina l=200mm,
me|urazmak e=100mm,
prednji {av a=8mm,
zadnji {av a=6mm

5

5 - 800

6-200 100
8-200 100

6

200 200
100 100 100

OPIS

E
4

Ugaoni {av debljine a=4mm
po celoj konturi; lice {ava
konkavno (udubljeno)
Preklopni spoj sa ugaonim {avovima, debljine a=4mm.
Strelica pokazuje pravac iz
kojeg se spoj vidi.

4
4

131

. 20 /2 30 i vi{e 8 .... 25 2 40° 50° 20° 30° 30° 30 i vi{e 2 /2 8 . 6 /2 /2 /2 8 . 50 2 .... 30 2 /2 15 .. 40 4 2 2 2 50 /2 25 ....... 10 /2 /2 1 . 30 132 /2 8 .... 30 2 2... 10 2 22° /2 2 40 ° 2 2 /2 30 i vi{e 20 . 6 2 /2 OZNAKA VARA DEBLJINA LIMA (mm) OBLICI I DIMENZIJE @LJEBOVA ZA ZAVARIVANJE DEBLJINA IZGLED I IZGLED I LIMA DIMENZIJE DIMENZIJE (mm) 6 22° 2 /2 60° 30 i vi{e 2 /2 2 2 22° 2 50° 2 2 2 22° 45° 2 30 i vi{e 2 2 12 .2 8 .3 1..ZAVARIVANJE OBLICI @LJEBOVA ZA ZAVARIVANJE OZNAKA VARA 50° 15 60° 45° /2 12 . 15 2 2 3 3 .....

...................^elici za automate..........DRVO F ...............................................165 ..................................145 .155 ......172 133 ..........^ELICI ..............Fe .............prokroni.....................^elici za raznu upotrebu........................Obojeni metali .................146 ................VE[TA^KI MATERIJALI .....149 ..............^elici za cementaciju ...................166 ........158 .143 .legure bakra...142 ........Posebni ~elici...........148 .....Drvo kao tehni~ki materijal.................................156 .OBOJENI METALI ................Obele`avanje ~elika.................................Legirani alatni ~elici za rad u vru}em stanju.................legure aluminijuma.......................141 ........................................138 .................................................136 ............................................144 ...Legirani alatni ~elici za rad u hladnom stanju.......................termoplasti....................140 .................................................Ve{ta~ki materijali ....Nelegirani alatni ~elici...........................................^elici za pobolj{anje........................Tablice za izra~unavanje zapremnine oble gra|e.....Sitnozrnasti konstrukcioni ~elici...........Oznake ~elika raznih proizvo|a~a......................................134 ...deo F MA[INSKI MATERIJALI ..Posebni ~elici ....................Obojeni metali ..................C dijagram.161 ....TERMOPLASTI ............................................Tvrdi metali..........................147 ........Konstruktivni ~elici......................

.0XXX Simbol na prvom mestu je 0 Simbol na drugom mestu ozna~ava grupu minimalne zatezne ~vrsto}e (tabela I) Simbol na tre}em i ~etvtom mestu ozna~ava redni broj ~elika (tabela II) Simbol 0 1 2 3 4 5 6 7 tabela I ^vrsto}a 2 N/mm 000....B0. 89 ugljeni~ni ~elici sa garantovanom ~isto}om 90 .KOD UGLJENI^NIH ^ELIKA ..360 370...X Slovnog simbola ^ Osnovne oznake od ~etiri broj~ana simbola Dopunske oznake od jednog ili dva broj~ana simbola a. brojni simbol za 0.simbol na drugom mestu: desetrostruka vrednost maksimalnog procenta ugljenika zaokru`ena na desetine.000 tabela II 0 .^ELICI OBELE@AVANJE ^ELIKA JUS C... npr..690 700.590 600.. 99 (slobodno) F 134 b.) UGLJENI^NI I LEGIRANI ^ELICI SA GARANTOVANIM SASTAVOM Simboli na prvom i drugom mestu: *) ..) ^ELICI SA NEGARANTOVANIM SASTAVOM ^..simbol na prvom mestu je 1 .9% C je 9 .390 400......002 Oznaka ~elika sastoji se od tri dela: ^. 44 ugljeni~ni ~elici sa negarantovanom ~isto}om i ~elici trgova~kog kvaliteta 44 ...330 340.XXXX.490 500.

...visokolegirani alatni ~elici 60 .`aren 5 ..simbol na prvom mestu je oznaka najuticajnijeg legiraju}eg elementa (tabela lll) .pobolj{an 1 . 19 . 49 .. Element: Oznaka: C 1 Si 2 Mn 3 Cr 4 Ni 5 W 6 Mo 7 tabela IIl drugi 9 V 8 Pod najuticajnijim legiraju}im elementom podrazumeva se onaj kome pripada najve}i proizvod sadr`aja elementa (%) u ~eliku i faktora vrednosti (tabela IV).~elici koji nisu namenjeni za termi~ku obradu 20 .hemijski otporni i vatrostalni ~elici 80 .~elici za automate F Dopunska oznaka ozna~ava stanje ~elika 0 ......meko `aren 6 . 89 . ra~una}e se najuticajniji onaj element kome oznaka ima ve}i broj. Element: Faktor vrednosti: Si Mn Cr Ni W Mo V Co Ti Cu tabela IIl Al drugi 1 4 7 17 20 30 1 1 1 4 14 30 Ako vi{estruko legirani ~elici imaju vi{e elemenata sa istim proizvodom.~elici za pobolj{anje 40 ....KOD LEGIRANIH ^ELIKA .ugljeni~ni i niskolegirani alatni ~elici 50 .B0. 39 . za jednostruko legirane ~elike brojni simbol je 1. 99 .^ELICI OBELE@AVANJE ^ELIKA JUS C.obra|en po posebnim uputstvima Ove se oznake odnose samo na poluproizvode i ne unose se u crte`e. 29 . 59 ..simbol na drugom mestu je oznaka drugog (po redu) najuticajnijeg legiraju}eg elementa (tabela lll). 69 .lju{ten ili bru{en 3 . 79 .bez odre|ene termi~ke obrade 4 . Simboli na tre}em i ~etvrtom mestu ozna~avaju redni broj ~elika: 00 ..~elici sa posebnim fizi~kim svojstvima 70 ..hladno deformisan 2 .~elici za cementaciju 30 . 135 ..slobodno 90 .002 **) .normalizovan 9 ..

0270 ^.0371 ^.450 420 .0483 ^.0462 ^.^ELICI KONSTRUKTIVNI ^ELICI JUS C.450 440 .450 420 .600 620 . .720 700 .5 3.0460 ^.0363 ^. Za odgovorne otkivke i druge elemente u ma{inogradnji.500 340 .B0. vretena.0563 ^.0362 ^.450 420 . `ilavost N/mm2 % °C 210 240 260 210 210 240 240 260 260 290 360 240 260 290 360 240 260 290 360 300 340 370 200 230 250 200 200 230 230 250 250 280 350 230 250 280 350 230 250 280 350 290 330 360 190 220 242 190 190 220 220 240 240 270 340 220 240 270 340 220 240 270 340 280 320 350 Smernice za upotrebu 28 25 3. delove izlo`ene niskim temperaturama (t<30°C).5 +20 +20 +20 +20 +20 +20 0 +20 0 0 0 0 -20 -20 -20 -20 Valjani ~elik za odgovorne zavarene konstrukcije kod kojih ne postoji opasnost od kratkog loma.500 340 .0000 ^.5 3.0481 ^.420 370 .5 3.0482 ^. ru~ice. zup~anike. klinove. zavareni delovi mogu biti izlo`eni ve}im temperaturnim promenama ali ne i ni`im temperaturama.5 3. jako napregnute osovine.0545 ^.620 370 .450 370 .5 3.450 420 .5 3.500 F 136 Oznaka ~elika JUS ^.500 420 . pritiskom i smicanjem.5 3.540 520 . Valjani ~elik za odgovorne zavarene konstrukcije izlo`ene stati~kom i dinami~kom optere}enju.0271 ^.0463 ^.0561 ^.5 3.5 +20 Valjani ~elik za konstrukcije sa zakovicama i manja stati~ka optere}enja zavarenih konstrukcija. 28 28 25 25 22 22 22 22 25 22 22 22 25 22 22 22 20 15 10 3.5 3.500 440 .0461 ^.5 3.420 370 .620 500 .0745 zatezna ~vrsto}a2 N/mm 330 .420 340 .850 Mehani~ke karakteristike granica te~enja izdu`.0370 ^. vratila.5 3.5 3.540 520 .620 370 . Valjani ~elik za odgovorne zavarene konstrukcije izlo`ene stati~kom i dinami~kom optere}enju ali ne i niskim temperaturama.500 440 .0471 ^.0261 ^.5 3. zbog nagomilanih {avova zaostali naponi mogu biti visoki.0361 ^.540 520 .0562 ^. delovi sa visokim stepenom iskori{}enja. za delove konstrukcija optere}ene pritiskom.0645 ^.5 3. za sve vrste naprezanja.5 3.

0562 ^.045 0.55 1.050 0.250 0.050 St 50-2 VSt5Sn2 0.0261 ^.050 0.007 USt 42-2 VSt4Kn2 0.007 RSt 46-2 0.060 0.55 1.045 0.220 0.050 0.045 0.170 0.050 St 70-2 St7 F 137 .060 USt 34-1 0.045 0.150 0.0362 ^.050 0.500 Oznaka ~elika JUS ^.050 0.250 0.007 USt 37-2 VSt3kn2 0.0462 ^.150 0.050 0.200 0.045 0.200 0.0481 ^.0483 ^.0361 ^.009 St 46-3 0. Italija AISI B.060 0.170 0.220 0.007 RSt 34-2 VSt2ns2 0.009 St 42-3 0.0460 ^.0371 ^.0370 ^.009 St 37-3 St3MoSt 0.007 RSt 42-2 VSt4ns 0.007 St 52-3 0.0000 ^.0645 ^.170 0. Franc.050 0.045 0.55 1.B0.500 0.200 0.5 0.0271 ^.0363 ^.050 0.050 0.060 0.009 St 52-3 0.060 RSt 42-1 MSt 4 0.007 St 42-3 0.^ELICI KONSTRUKTIVNI ^ELICI JUS C.045 0.050 0.045 0.400 0.009 St 37-3 St3MoSt 0.5 0.200 0.050 0.045 0.0270 ^.045 0.170 0. Brit.050 0.045 0.0545 ^.045 0.050 0.045 0.050 St 60-2 St6 0.170 0.220 0.045 0. AFNOR UNI GOST 0.060 USt 37-1 0.0463 ^.300 0.0471 ^.050 0.007 USt 34-2 VStKn2 0.200 0.050 0.007 RSt 37-2 VS3ns2 0.045 0.200 0.0745 Hemijski sastav % C Si Mn P S N Nema~ka DIN Uporedne oznake standarda Rusija SAD V.060 0.200 0.060 0.0461 ^.050 0.5 0.S.045 0.050 0.0561 ^.0482 ^.009 St 46-3 0.009 St 52-3 0.0563 ^.

.5a 2a 3a 2. 35 35) . 50 250 250 240 280 280 270 310 310 300 350 350 340 380 370 360 420 410 400 460 450 440 500 480 470 ^vrsto}a N/mm2 pri debljini do 50 mm 360 .40 0.40 0...0.23 0..1.30 0.90...30 0.50.18 0....40 0.... 650 530 ..40 0.30 0..035 0. 510 440 ...18 0....40 0..5a 3a 4a 3a 4a .60.40 0..5a 2a 2a 2.50 0..502 VRSTE: ^RO.40. 480 390 ..0.040 0.22 0.1.^ELICI SITNOZRNASTI KONSTRUKCIONI ^ELICI JUS C...20 0..osnovni ~elici ^RV. 16 16) .30 0.45 0.035 0..~elici za niske temperature hemijski sastav (%) Oznaka Kvalitetni ~elici ^ RO 250 ^ RV 250 ^ RN 250 ^ RO 280 ^ RV 280 ^ RN 280 ^ RO 310 ^ RV 310 ^ RN 310 ^ RO 350 ^ RV 350 ^ RN 350 Plemeniti ~elici ^ RV 380 ^ RO 380 ^ RN 380 ^ RV 420 ^ RO 420 ^ RN 420 ^ RV 460 ^ RO 460 ^ RN 460 ^ RV 500 ^ RO 500 ^ RN 500 0.30 0...035 0.40 0.30 0.......23 0.035 MEHANI^KA SVOJSTVA (pri temperaturi okoline) F 138 Oznaka ^ RO .040 0.40 0.035 0..... 350 .16 0.50 0.....45 0. 380 ..40 0.B0.30 0.035 0..040 0. 560 490 .60.. 280 .18 0.22 0.50 0.22 0.60 0..30 0...5a 2.. 680 560 .70..18 0.) pri debljini (mm) ..22 0..1.22 0. 500 Granica razvla~enja N/mm2 (min.. ^ RN . 420 . .60 0..1.040 0. 770 Izdu`enje d3 % 25 24 23 22 20 19 17 16 Savijanje a=180° D uzdu`no popre~no 1a 1a 1.5a 3...40 0.40 0.040 0.22 0.035 0.30 0..040 0.040 0..40 0.1....10.1.~elici za visoke temperature ^RN..040 0..5a 3..1. ^ RV .16 0.. 460 ..16 0.. 630 500 .30 0.40 0. 730 610 .50 0.50..035 0.40 0.1. 310 .10.90. 250 ..

po DVM (J) min. i ^ RN) @ilavost .Pri debljini epruvete do 50mm.502 GRANICA PLASTI^NOSTI ^ELIKA ZA VISOKE TEMPERATURE (^ RV) Oznaka ~elika Granica razvla~enja (N/mm2)* pri temperaturi (°C) 100 150 200 250 300 350 400 ^ RV 250 220 200 190 170 140 120 110 ^ RV 280 240 230 210 190 160 140 120 ^ RV 310 260 240 230 210 180 160 140 ^ RV 350 290 270 250 230 220 200 170 ^ RV 380 320 300 280 260 240 220 190 ^ RV 420 350 330 310 280 260 230 210 ^ RV 460 390 360 340 310 290 260 230 ^ RV 500 410 380 360 330 310 280 250 *) . ^ RV. (Pri debljinama do 35mm su pri temperaturama 100 i 150°C.B0. pri debljini do 50mm Oznaka Smer u normalizovanom stanju pri temperaturi °C ~elika ispitivanja -60 -40 -20 0 +20 ^ RO 250 ^ RO 280 uzdu`no 48 62 62 ^ RO 310 ^ RO 350 popre~no 34 41 41 ^ RO 380 ^ RO 420 uzdu`no 55 62 48 ^ RO 460 popre~no 38 41 34 uzdu`no 48 55 55 ^ RO 500 popre~no 34 38 41 ^ RV 250 ^ RV 280 uzdu`no 55 48 62 ^ RV 310 ^ RV 350 popre~no 41 41 ^ RV 380 ^ RV 420 uzdu`no 45 51 58 ^ RV 460 popre~no 41 41 uzdu`no 41 48 55 ^ RV 500 popre~no 41 41 ^ RN 250 ^ RN 280 uzdu`no 34 41 55 62 62 ^ RN 310 ^ RN 350 popre~no 24 31 38 45 45 ^ RN 380 ^ RN 420 uzdu`no 51 38 58 62 31 ^ RN 460 popre~no 34 27 41 45 24 uzdu`no 48 62 27 34 55 ^ RN 500 popre~no 31 41 24 27 38 F 139 .^ELICI SITNOZRNASTI KONSTRUKCIONI ^ELICI JUS C. granice razvla~enja ve}e za 10 N/mm2) @ILAVOST ^ELIKA PRI NISKIM TEMPERATURAMA (^ RO.

. Oznaka @elezare Jesenice Niobal 43 Nioval 47 Nioval 50 Nionicral 40 Nionicral 45 Nionicral 60 Je-Kor 35 C max.18 0. Zatezna Smer Gran.50 0. Neznatni dodaci legiraju}ih elemenata (Nb..50 0.50 0.735 17 popre~.20 0.. D ...50 0.030% osim ~elika Nionicral 60. 34 3a Nionicral 45 popre~.14 Si Mn 0.06 0.50 0.50 1.19 0.40 Cr Sastav (%) Ni Cu Mo Nb 0..35 0.05 0.40 0.^ELICI POSEBNI ^ELICI MIKROLEGIRANI KONSTRUKCIONI ^ELICI Mikrolegirani konstrukcioni ~elici su sitnozrnasti ~elici za limove za zavarene konstrukcije.20 0.04 0.. 441 539.20 0. 2a 41 Nionicral 40 popre~.45 1. 3a 34 Nioval 47 559.60 2.15 0. ~vrsto}a a=180° Ispitiv.15 0. V i Al) stvaraju sitnu srnatost ~ime se pove}ava granica plasti~nosti.40 0.ugao savijanja.637 20 popre~.2 % -20 N/mm N/mm2 D uzdu`.735 18 popre~.. 392 490. 2. otpornost prema krtom lomu i pri niskim temperaturama.. 490 4a 24 uzdu`.686 19 popre~. 103 3a Nionicral 60 popre~. a . Razvl.40 0.50 0.70 0.40 Al + + + + + + + MEHANI^KE KARAKTERISTIKE Savij. Ovi ~elici odgovaraju po strukturi i mehani~kim svojstvima ~elicima po JUS C.40 0. 0.686 20 34 4a uzdu`.pre~nik pritiskiva~a.debljina epruvete Oznaka F 140 @ilavost VDM (J) 0 +20 48 55 27 34 41 45 27 31 41 48 27 34 41 41 41 41 41 41 41 41 103 103 69 69 42 42 °C 10 10 10 20 20 30 30 40 40 .637 20 3a 34 uzdu`.B0.45 0..5a 24 uzdu`.50 1..45 0.35 V 0. 2a Je-Kor 35 490.30 0.5a 41 Niobal 43 539.45 1. 461 4a 24 uzdu`. 422 3.05 0. Izdu`.40 0..502 dok se po hemijskom sastavu od njih razlikuju.04 0. 3a 34 Nioval 50 608.90 0. 588 686. 343 3a a .030% i P<=0..40 0. Svi navedeni ~elici imaju S<=0.834 18 69 4a uzdu`.

4590 ^ELICI ^ELICI ZA AUTOMATE JUS C.40 0.650 420 530 .10-0.25 45 MF 4 45 S 20 0.900 400 600 .1590 ^.18-0.26-0.700 10 .850 330 550 . vu~eno i meko `areno Debljina Granica Zatezna Izdu`enje mm razvla~.60-0. hl.700 600 .25max 0.3190 ^.15 0.60-0.20-0.1190 ^.04 0.750 580 750 .07 0. 0.4790 ^.800 Hladno vu~eno Granica Zatezna razvla~.40 0.B0.15-0.70-1.32-0.40 0.60-0.18-0.09 18 .50max 0.20 0.10-0. ¡C 650-700 Meko `arenje ¡C 1000-1050 840-870 u vodi 830-860 850-880 u ulju Termi~ka obrada Kaljenje 530-670 530-670 Otpu{tanje ¡C HEMIJSKI SASTAV (%) UPORE\IVANJE SA DRUGIM STANDARDIMA P Nema~ka SAD Francuska Italija RUSIJA Mn max S Cr Ni Mo ostali DIN AISI AFNOR UNI GOST 0.90 0.25 35 S 20 35 MF 4 0.050 18 12 18 .09 0.32 12 MF 4 9 S Mn 28 2.90 0.07 0.18 0.14-0.60-0.1490 ^.30 17.750 300 500 .07 0.850 300 500 .90 0.950 320 650 .06-0.15-0.40 0.4790 Oznaka ~elika po JUS .3990 ^.770 350 500 .12 0.700 500 650 .26 10 S 20 0.4590 ^.3190 ^.40 0.2 ~vrsto}a2 % iznad do N/mm N/mm 10 220 370 25 210 370 25 10 30 200 370 25 30 80 10 240 380 23 230 380 23 10 30 220 380 23 30 80 10 300 500 17 10 30 290 500 17 280 500 17 30 80 10 340 600 13 10 30 340 600 13 30 80 340 600 13 10 30 300 400 20 30 80 250 400 20 10 240 10 30 230 30 80 220 MEHANI^KA SVOJSTVA Si C Oznaka ~elika po JUS ^.3990 ^.770 280 420 .1290 ^.51 0.1290 ^..2 ~vrsto}a2 N/mm N/mm 400 550 .90 0.10-0.40 X 12 Cr Mo S17 hl.15 ^.045 0.1490 ^.10-0.1590 ^.0.1190 ^.07 0.1490 ^.1290 ^. vu~eno i normaliz.26 15 S 20 15 F 2 0.3190 ^.15 7 8 11 6 7 9 6 7 9 5 6 8 8 10 Izdu`enje % 860-890 840-870 650-700 Normalizac.505 F 141 .780 370 520 .1190 ^.00 0. 0.1490 ^.750 250 400 .18-0.u 350min 550min 25min Debljina mm iznad do 10 10 30 30 80 10 10 30 30 80 10 10 30 30 80 10 10 30 30 80 10 30 30 80 500 .15 0.0 0.3990 ^.07 0.25 0.1590 ^.60-0.1290 ^.1590 ^.3990 ^.12-0.1000 450 700 .07max 1.1190 ^.10-0.50 0.00 0.00 max.90 0.0 9.15-0.42-0.25 18.12 0.0 +Zr X 12 Cr Ni S Z 10 CNF X 10 Cr Ni S max.

N/mm2 280 250 230 230 Zatezna ~vrsto}a N/mm2 520.20 17..4573 12 0.5 +Ti 205 ^.08 17.08 17.3 1..700 45 hemijska.1100 postojan do 1200°C stabilan .5 2.0 12.800 Izdu`enje % 10 15 30 30 Termi~ka obrada i upotreba 142 Oznaka JUS ^. `ivotne nam.^ELICI POSEBNI ^ELICI .0 400 ^.i.800 550.800 1150.4970 ^.850 800..5 1.4172 1150-750 ^.850 1100.0 2.4579 Prokron 20 0.800 16 {inogradnja 800.4170 1 0..4578 Prokron 19 ^. 700-750 700-750 650-700 630-720 VATROOTPORNI ^ELICI F Oznaka JUS Prokron C Si Sastav (%) Mn Cr ^.0 20. ind.0 Mo 205 ^.°C JUS 20 100 200 300 400 500 600 700 800 Kovanje ^.720 450.4578 ^.4171 2 0.7 24.12 0.4579 Kovanje °C 1100..0 1..0 10.750 35 ma{inogradnja i {iroka 500.0 13.....50 25.0 550 ^.850 @arenje °C 750.0 Ni Al 1..2 Mo N/mm ^.4172 3 0.4171 750 700 650 600 550 500 340 240 65 1150-750 ^.4972 X10 Cr Al13 ^. dobro se vari ^vrsto}a i termi~ka obrada 2 Oznaka ^vrsto}a N/mm p.750 35 industrija celuloze i papira 500.50 16.0 600 ^.950 14 800.0 2.0 10.....4972 ^.4583 12 Nb 0.0 Mo +Nb 225 Cr Zatezna izdu`enje ~vrsto}a % N/mm2 550.4571 660 550 480 450 440 410 1150-750 ^.PROKRON ^ELICI OTPORNI NA HEMIJSKE UTICAJE Sastav i mehani~ka svojstva Oznaka JUS PROKRON C Sastav (%) Ni Si Gran..950 14 brodogradnja 500....4583 1150-750 @arenje Kaljenje 750-800 950-1000 750-800 980-1030 758-800 950-1030 660-700 1000-1050 Otpu{t.0 1.08 13.4570 2 specijal 0.15 13.4580 11 extra 0. tekstilna..20 13..0 Granica razvla~..750 35 bilje..07 18...750 35 potro{nja 500. ost.4574 12 specijal 0....700 40 industrija celuloze i papira 500.1100 austenitni ~elik ne podnosi temperature 1500.0 2.10 18.750 35 doma}instv.0 9.20 0..4970 Prokron 10 ^.0 11.12 0.650 550..4571 11 0.5 12.5 2..5 12..0 185 ^..700 16 vodene turbine i op{ta ma650.4570 750 700 650 600 550 500 340 240 65 1100-750 ^.750 1100.15 1. guma..0 205 ^.4170 1150-750 ^.4582 11 Nb 0.0 Mo +Ti 225 ^.0 +Nb 205 ^.08 18.0 35..10 18.. razvl..0 1....0 450 ^..850 Ga{enje °C Upotreba postojan u vatri do 1200°C podnosi temperature postojan u vatri do 1000°C stabilan 1500. ure|aji za 500..10 18... 500...4572 11 specijal 0.

21 0.3160 gasi se u vodi na 1050 °C ^ELICI ZA LANCE Oznaka ^.60 0.1400 1300.0411 ^.1500 1300.65 0..4230 ^.50 0..25 0.1700 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 1050 1100 1100 1100 1200 1100 1100 1350 1200 1350 ^ELICI OTPORNI NA HABANJE Oznaka Sastav % C Mn ^.23 0.21 Si trag 0.95 0..C..3160 0.05 1.05 217 230 230 235 240 240 240 240 235 235 0..51 0.0211 ^.14 0.2330 ^.58 1.65 1..67 0.65 1.85 1. 1400 800 .830 u Odpu{tanje °C 480.2331 ^..0210 ^.05 1.19 0. max.50 0..05 Ni V 0.2134 ^..55 0.10 0.3134 ^.50 1...25 0.700 Normalizacija °C 830.ga{enje u ulju ** .30 0..0 Stanje ~elika Granica razvla~enja N/mm2 Zatezna ~vrsto}a2 N/mm Izdu`enje % pobolj{ano ga{eno 1050 350 1200 .05 0..3811 ^.2133 ^.25 0.B0 507 Sastav (%) Mn Cr 0.....45 0.30 0.50 0...21 0.65 0. 1000 7 30 TERMI^KA OBRADA Oznaka ^.1500 1300..1700 1350...austenitni ~elik ^..3160** Kovanje °C 1050.2 1.4830 ^.60 0.65 0.1600 1300.42 0.10 Granica razvla~enja N/mm2 220 220 250 300 350 350 500 Zatezna ~vrsto}a2 N/mm 400 400 460 550 600 620 700 Izdu`enje (%) 30 30 25 22 22 22 17 F 143 .65 0.C..2131 ^.09 0.1500 1400.850 1050..1700 1350.2130 ^..07 0.4811 C 0.1500 1500.85 0..551 Sastav prose~ne vrednosti % Si Mn Cr 0.5 1..46 0.3112 ^..25 0.50 1.1500 1300.10 Pobolj{ano Zatezna ~vrsto}a2 N/mm Izdu`enj..B0..90 1. N/mm2 V (0..^ELICI ^ELICI ZA RAZNU UPOTREBU ^ELICI ZA OPRUGE Oznaka C ^.51 0.8 12....25 0. % 1200.850 Kaljenje* °C 790.65 1.25 0.50 1.65 1.2132 ^.20 0.520 u .45 1.30 1.85 0.4) 0.4831 JUS.38 0.65 1.95 @arenje Tvrdo}a Granica HB razvla~.09 0..3111 ^.850 @arenje °C 600.15 JUS.3134 ^.

38 0. 144 .Odpu{tanje posle kaljenja pri 550.34 0.25 0.05 1.navedene su prose~ne vrednosti .46 0.38 0.05 1.600 °C.1730 po 0.55 2.22 0.45 ^..75 0.20 0.65 0.75 0.30 0.0.05 1.42 0.05 1.00Ni 217 600 800 217 680 900 207 450 700 207 550 800 217 640 800 217 600 800 217 680 900 217 640 800 212 600 800 217 680 900 217 780 1000 235 800 1000 248 1050 1250 248 1050 1250 217 680 900 217 780 1000 235 800 1000 217 800 1000 235 900 1100 248 1050 1250 14 12 15 14 13 14 12 13 14 12 11 10 9 9 12 11 10 11 10 9 1050-850 1050-850 1100-850 1100-850 1050-850 1050-850 1050-850 1050-850 1050-850 1050-850 1050-850 1050-850 1050-850 1100-900 1050-850 1050-850 1050-850 1050-850 1050-850 1050-850 Meko `arenje °C 650-700 650-700 Normalizacija °C 880-910 880-910 Pobolj{anje 4) Kaljenje u vodi °C 860-890 860-890 Kaljenje u ulju °C 870-900 870-900 650-700 860-890 840-870 850-880 650-700 840-870 820-850 830-860 650-700 830-860 805-835 815-845 650-700 820-850 800-830 810-840 650-700 680-720 680-720 650-700 650-700 680-720 680-720 850-880 850-890 840-880 850-880 840-870 845-885 850-890 820-850 830-860 820-850 830-860 820-850 825-855 830-860 830-860 840-870 830-860 840-700 830-860 835-865 840-870 680-720 680-720 680-720 680-720 680-720 680-720 680-720 680-720 680-720 680-720 680-720 650-700 650-700 650-700 840-880 845-835 860-900 850-890 840-880 840-880 860-900 880-920 850-890 840-880 840-880 850-880 850-880 850-880 820-850 825-855 840-870 830-860 820-850 820-850 840-870 830-860 835-865 850-880 840-870 830-860 830-860 850-880 860-900 840-870 830-860 830-860 830-860 830-860 830-860 830-860 820-850 820-850 820-850 1) .38Si 217 550 800 14 1100-850 ^.05 1. ^.1580 ^.65 0.4732 ^.56 0.55 0.36 0.51 0.4830 ^.25.65 0.65 0.1631 0.65 0. 4) .svi ~elici (osim ^.Gran.4733 ^.30Ni 0.40 0.05 2..4180 ^.1331 0.4130 ^.50 1.05 1.5432 0.4730 ^.33 0.40 0.48 223 500 700 15 F ^.34 0.45 1.4738 ^.05 1.35 0.45 156 300 500 22 1100-900 ^.30 0.05 1.15V 0.55 0.32 0.40 2.15V 0.4131 ^.1780 13 ^.3130 i ^.1330 0.61 0.021 Sastav % 1) @areno Pobolj{ano 2) Termi~ka obrada 3) Oznaka Tvrdo.50 0.22 1.38 0.^ELICI ^ELICI ZA POBOLJ[ANJE JUS C.B9.5430 ^.035%.05 1.22 0.75 0.4734 ^.4134 ^.33 0.65 0.Vrednosti za mehani~ka svojstva va`e za debljine materijala 16.1330. 3) . vrednosti za granicu razvla~enja i ~vrsto}u su ve}e a za izdu`enje .045%a za sve ostale ~elike po 0.55Ni 0..1530 ^.22 0.65 0. }a razvl.50 0.65 0. Izdu.1680 ^.1430 183 370 590 19 1100-850 ^.22 0.95 0.22 0.22 0. ^. ~vrst.4133 ^.28 1. `enje HB N/mm2 N/mm2 % °C ^.42 0..Pmax i Smax su za ~elike ^.1630 229 470 750 14 1050-850 ^.manje.05 1.46 0.05 1.1731 0.1730 ^.4181 ^.1431 0.4132 ^..55 0.34 0.75 ^.1530.4184 ^.40mm.42 0.42 0.75 241 500 800 14 1050-850 ^.05 0.22 0.05Ni 0.3139 0.1630 i ^.1430.65 0.5431 ^.65 0.1480 ^.Kovanje JUS C Mn Cr Mo drug.22 1.45 156 300 500 22 1100-900 ^. Zatez. ^.05 1.90 0..3230) imaju jo{ oko 0.50 3.65 0.3130 0.22 0.4781 ^.05 1.00 0.4782 ^.4731 ^.1331 0.65 207 420 670 16 1100-850 ^.35% Si 2) .75 0. Za manje debljine.

20 0..4721 ^....45 131 300 500 . 800 14 ^..4320 0.Navedene su prose~ne vrednosti.45 Mo 207 600 800 . 800 14 ^..7421 0....55 Ni 229 800 1100 ...10 0.25 Mo 217 800 1100 . 210 F Kovanje pri 1100 . 1300 8 ^.7420 0...5421 Kaljenje jezgra °C Me|u`arenje °C Kaljenje povr{ine °C Popu{tanje °C 890 . Cementiranje (dodavanje ugljenika) pri 900 .u pe}i.55 147 450 700 . k.45 Mo 217 700 1000 . ^elici ^. 1450 7 *) .25 1.4781 ^.45 Mo 207 600 800 .15 0.50 0.1221 ^.15 0. ^.035% Si. v.045% i Smax=0. 880 u... 1300 8 ^.4520 0.020 @ARENO JEZGRO KALJENO Granica Zatezna Izdu`enje Tvrdo}a razvla~enja ~vrsto}a C Mn Cr ostali 2 2 % HB N/mm N/mm ^.....15 0. 1400 7 ^.4381 0.4321 ^.05 1.. ^.1121 ^.1221 0...15 0. k 630 .18 0.20 1.4120 ^.15 217 700 1000 . Oznaka JUS TERMI^KA OBRADA Oznaka JUS ^.4381.16 0.. 800 14 ^.7480 0.15 .. 210 800 .1220 0..45 146 360 600 . 180 850 .. 1100 10 ^. 830 u.50 0.....17 1.u sonoj kupki na 160 ..u ulju.7421 ^. 920 v.16 1. u. 210 170 . 900 11 ^. 650 16 ^.26 0.40 0. 0.. 900 v. 250°C.95 1. 0..^ELICI ^ELICI ZA CEMENTACIJU JUS C.50 1..45 146 360 600 . 145 .1281 0..75 0. 920 840 .. z. 1100 10 ^.10 0.20 0.15 0.. 870 u.95 207 600 800 .4120 0. Svi nelegirani ~elici imaju jo{ 0.1120 i ^... ^.30 Mo 1. 1400 7 ^. 650 16 ^.4382 0. ga{enje: v..5420 0.50 0.92 207 600 800 .. 1300 8 ^...95 Ni 235 800 1200 ...B9.. k 890 .7481 ^...15 217 700 1000 . 950°C..55 1.4382 ^..1281 ^.. ^. 180 870 .1120 0.45 Mo 217 700 1000 .25 Mo 217 800 1100 .21 1.1121 0.1120..1220 imaju Pmax=0..15 0..75 0.5421 0. 1200 9 ^...4721 0.45 131 300 500 .26 0..50 1. k 150 . z 810 .45 146 360 600 .u vodi. k 170 .20 1. ^..15 . 1100 10 ^.7480. ^... svi ostali ~elici imaju Pmax=0.25 1.40% Si.75 0. 1350 8 ^.4781 0.55 Ni 217 650 900 ...na vazduhu. ^... 840 170 .75 0..5420..40 0.50 1.. hla|enje: p.05 1.1220.. k 150 .4520. legirani 0.4320.. 850°C. 1300 8 ^. 1100 10 ^.65 0.20 1. ^.. 650 p.35% Si.25 0....25 0.7420.15 0.4321 0.7481 0.045%..

KOVANJE: 1050-800¼C MEKO @ARENJE: 680-720¼C. KOSE UPOTREBA: ^elik se upotrebljava isklju~ivo za izradu kosa. Koristi se i kao konstrukcioni ~elik za pobolj{anje. vu~eni prstenovi. tvrdo}a: 50-42 HRc Nelegirani alatni ~elik sa 1. razvrta~i. turpije za drvo. tvrdo}a posle kaljenja: cca 61 HRc POPU[TANJE: 100-300¼C. alate za urezivanje navoja.70%C. razvrta~e. alate za urezivanje navoja. razvrta~e.1731 Velika tvrdo}a povr{ine i dobra `ilavost jezgra.1943 UPOTREBA: Za jednostavne frezere. tvrdo}a: 66-53 HRc Nelegirani alatni ~elik sa 0. Mala dubina prokaljivosti. tvrdo}a: 68-57 HRc Nelegirani alatni ~elik sa 1. razni ru~ni alat. klipovi za pneumatske ~eki}e. velika tvrdo}a povr{inskog sloja i `ilavo ^.30%C. d`epni no`evi. KOVANJE: 1050-800¼C MEKO @ARENJE: 680-720¼C. kaljenja i `arenj. tvrdo}a posle kaljenja: cca 66 HRc POPU[TANJE: 100-300¼C.1948 zgro i max. graverski alati. Mala dubina prokaljivosti.80%C. tvrdo}a: 64-50 HRc Nelegirani alatni ~elik sa 0. extra KOVANJE: 950-800¼C MEKO @ARENJE: 680-720¼C. pneumatske i ru~ne seka~e za OC 120 tvrde metale. matrice za presovanje. turpije.0%C.1940 za se~enje.1740 jezgro.ALATNI ^ELICI NELEGIRANI UGLJENI^NI ALATNI ^ELICI Nelegirani alatni ~elik sa 0. alati za obradu srednje tvrdog i tvrdog kamena. UPOTREBA: Za ~eki}e i alate za kovanje. no`evi za OC 100 drvo. probija~e za papir i ko`u. tvrdo}a: 50-42 HRc Nelegirani alatni ~elik sa 0. alat ^. turpije. ^. Zato se OCP 135 upotrebljava za izradu naro~ito tvrdih malih i srednjih turpija. Mala dubina prokaljivosti. tvrdo}a posle kaljenja: cca 64 HRc POPU[TANJE: 150-350¼C. tvrdo}a posle `arenja: 190 HB max KALJENJE: 780-810¼C ulje. no`evi za makaze za rezanje mekih metala. Mala dubina prokaljivosti. turpije. tvrdo}a posle kaljenja: cca 54 HRc POPU[TANJE: 100-130¼C. tvrdo}a posle `arenja: 175 HB max KALJENJE: 780-810¼C voda. tvrdo}a posle kaljenja: cca 66 HRc POPU[TANJE: 100-300¼C.45%C. frezeri za drvo. tvrdo}a posle `arenja: 175 HB max KALJENJE: 780-810¼C voda. pera za pisanje itd. KOVANJE: 1050-850¼C MEKO @ARENJE: 650-700¼C. sloja prema tro{enju. UPOTREBA: Najtvr|i nelegirani alatni ~elik. extra KOVANJE: 1000-800¼C MEKO @ARENJE: 680-720¼C. no`eve. pera za pisanje itd. KOVANJE: 1100-850¼C MEKO @ARENJE: 650-700¼C. tvrdo}a: 50-42 HRc Nelegirani alatni ~elik sa 1. alati za se~enje i bu{enje srednje tvrdog kamena. alat za obradu tvrdog kamena. pa`nja kod kovanja. tvrdo}a posle kaljenja: cca 64 HRc POPU[TANJE: 350-450¼C. tvrdo}a posle `arenja: 200 HB max KALJENJE: 760-800¼C voda. tvrdo}a posle `arenja: 210 HB max KALJENJE: 760-790¼C voda. probija~i. ~eki}e i drugi ru~ni alat.20%C. makaze za papir. alati za poljoprivredu. ^. tvrdo}a: 68-57 HRc Nelegirani alatni ~elik sa 1. tvrdo}a: 60-48 HRc Nelegirani alatni ~elik sa 0. klje{ta.20%C. tvrdo}a posle `arenja: 210 HB max KALJENJE: 760-780¼C voda sa NaCl. pneumatske i ru~ne seka~e za OC 120 tvrde metale. UPOTREBA: Za dleta za rad sa mekim metalima. testere za drvo. tvrdo}a posle kaljenja: cca 63 HRc POPU[TANJE: 150-300¼C. OC 80 ~elik za turpije. KOVANJE: 1000-800¼C MEKO @ARENJE: 680-720¼C.1840 zgro. burgije za drvo. tvrdo}a posle kaljenja: cca 64 HRc POPU[TANJE: 150-350¼C. KOVANJE: 1000-800¼C MEKO @ARENJE: 680-720¼C.1531 Ck 45 F 146 . velika tvrdo}a povr{inskog sloja i `ilavo jez. velika tvrdo}a povr{inskog sloja i `ilavo je^.1940.1941 UPOTREBA: Za iste svrhe kao ^.80%C. burgije za kamen. ~eki}i za razbijanje kamena. pe~are. Srednje velika tvrdo}a povr{ine i uop{teno dobra `ilavost. velika tvrdo}a povr{inskog sloja i `ilavo jez. alat za obradu drveta. brojevi za markiranje. UPOTREBA: Za srpove. KOVANJE: 1000-800¼C MEKO @ARENJE: 680-720¼C. Mala dubina prokaljivosti. naro~ito za alate i konstrukcione delove koji pored tvrdo}e zahteOC 100 vaju i visoku `ilavost jezgra kao npr.1841 jezgro. velika tvrdo}a povr{inskog sloja i `ilavo jezgro ^. ^. sekire. ~elik za turpije.65%C. Mala dubina prokaljivosti. otpornost povr{. seka~e za gravere. Mala dubina prokaljivosti. tvrdo}a posle `arenja: 231 HB max KALJENJE: 800-930¼C voda. mala osetljivost na pukotine kod kaljenja. seka~e za gravere. KOVANJE: 1050-800¼C MEKO @ARENJE: 680-720¼C. UPOTREBA: Dr`a~i za alat od brzoreznih ~elika i tvrdih Ck 60 metala. tvrdo}a posle `arenja: 197 HB max KALJENJE: 820-850¼C voda. Poseb. tvrdo}a posle kaljenja: cca 66 HRc POPU[TANJE: 100-300¼C. Najvi{e se koristi kao konstrukcioni ~elik za pobolj{anje. tvrdo}a posle kaljenja: cca 65 HRc POPU[TANJE: 100-300¼C ^. matrice za novac. no`evi poljoOC 70 privrednih ma{ina. velika tvrdo}a povr{inskog sloja i `ilavo je^.1944 UPOTREBA: Za jednostavne frezere. tvrdo}a posle `arenja: 210 HB max KALJENJE: 760-790¼C voda. velika tvrdo}a povr{inskog sloja i `ilavo ^. tvrdo}a: 67-56 HRc Nelegirani alatni ~elik sa 1. tvrdo}a posle `arenja: 180 HB max KALJENJE: 790-820¼C voda.0%C. UPOTREBA: Alati za rezanje navoja. mesarski no`evi.

850 750 max max 800-840k 66 alat za navoje. masa 850 800 max max u ili z F 147 . 1050 720 240 800 860-900u 64 isto kao ^. ureznice.5 0. gravurama.25 0.15 0.4859 OCR 12 VM ^.2 0. 850 880 max max ulje 1050 840 250 1000-1020 63 ma{.25 0.1 1. razvrta~e. burgije.4754 CRV ^. hir.1 0.4173 Prokron 4 ^.0 0. grupe OCR 12 ili OSIKRO 850 870 max 1050 840 250 999-1020u 63 isto kao ^.6 5.3 0.90 1.0 max 1.4 0.8140 145 V 33 ^.25 1.4150 OCR 12 ^.5 1.0 0.5840 85 NiV 4 ^.0 max 1. masa itd.3 1.6441 850 750 max max 820-860u 64 1050 720 270 910 800-830v 66 za spec. medicinski instrumenti itd.4150 + kru`ni no`evi za lim ispod 5mm debljine. no`evi za rez.5 1. °C °C HB N/mm2 °C HRc 1050 720 230 760 760-820v 65 burgije. izvla~. kao ~el.65 0.5 0.5 0.3 1.9 0.3 12 0. no`evi. alat za utiskivanje sa 900 760 max max 840-950u 64 plitk. vel.4172 Prokron 3 ^.3 0. spir.10 1.2 0.0 0.6441 OW 3 ^.3 1.6850 OW 5 ^.4141 OCR 1 ^. alat i merila. dinami~kom optere}enju 850 750 max max 890-930u 59 za prob.0 max 1. 850 800 max max u ili z 1100 770 250 830 950-1020 60 isto kao ^.35 0. matr.55 0.6443 Osikro 2 ^.3 0.0 0. merni alati. merni pribor. ve{t.. burgije-najmanj. dinami~. seka~e isl.0 max 0. i habanju 850 800 max max 820-860u 66 matrice.9 1.3 12 2.4175 Prokron 4 ext. alate.3 0.4149 OCR 3 extra ^.15 0.6443 850 750 max max 1050 720 250 840 860-900u 61 razne vrste ind.4 0.4145 OCR 4 extra ^.25 0.35 0. 850 750 max max 800-860 64 papira.8 0. brz. rezne alate koji su jako optere}eni u hladnom stanju.30 0. no`evi optere}. ^. Ms. ko`e. filca itd.1 0. {tanc alati za rad u hladnom i vru}em stanju 850 830 max max vazduh 1080 830 250 830 1000-1040 63 valjci za hlad.10 1. ^.0 max 0. instrum. burgije 1050 720 230 760 780-820 65 no`evi za drvo.4 0.1 1.0 0. kru`ni no`evi itd. 850 750 max max 1050 690 220 740 760-800u 65 za nav. i sl. plast.6 0.3 0. 1050 720 230 760 780-820v 65 isto kao ^. 850 850 max max vazduh 1080 700 230 760 840-870u 56 livenje pod pritiskom i prerada plast.20 0. no`eva za rad u hlad.72 1.3840 Merilo ^.3 0.6840 a naro~ito za burgije 850 850 max max 800-840u 66 ve}ih dimenzija 1000 720 220 740 770-810v 66 za obradu mekog gvo`|a pri mal.3 0. matr.60 1. rezni alati. Ni. opter.0 0. alati za obradu drveta 1050 800 250 830 940-980u 66 {tanc alati za tanke limove od ^.50 1.4650 OCR 12 spec.4750 OCR 12 extra ^.0 2. prit. za staklo.40 1.0 1.85 0.4153 800 760 max max 1050 760 225 760 790-820v 67 ekscentri.4 1.3 12 0.08 0. instrumenti 850 800 max max u ili z 1100 770 225 750 950-1020 58 rez. razvrta~i.3 0.3 10 1. valjanje. 850 840 max max 960-999z 65 Cu.2 0.. alati u ind. Tvrd. valjci izlo`.9 0. tableta ili dugmad matr.0 0.6 0. turpije 1000 720 220 740 770-810v 66 isto kao ^.65 0. matrice.0 1. frezere itd. u-ulje. no`evi itd.0 0.4 0.2 1.5 2.20 0. 800 760 max max 780-840u 66 burg. {tanc. visokooptere}.5 1. {tanc alati 800 740 max max 1100 720 230 780 800-880v 64 ma{.20 0.4758 UTOP Mo 6 ^. ~vrst.10 0.4770 Prokron 5 Kov.6842 OW specijal ^.4755 CRV-2 ^. 1050 720 230 760 860-900v 64 za alate izlo`.40 0. `ilavo{}u.25 2. trnovi.45 1.4173 + crta}i pribor.0 2. kartona. ^vrst. matrice za zakovice 1100 770 220 740 950-1020 53 matr.9 0.7 1.25 0.7 1.4143 OCR 3 ^.0 1.0 max 0. ma{.2 1. z-vazduh) 1050 800 250 830 980-1020u 65 isto kao ^. kartona 1050 800 250 830 940-980u 66 isto kao ^. frez za drvo 850 840 max max 1050 840 230 780 1000-1040 64 trnovi. za liv.05 0.25 0. alata 1050 700 220 750 770-800v 66 za razne udarne alate za rad u hlad.6440 Merilo extra ^.3 0. {tanc alati. nareznice 850 750 max max 800-840u min probija~i.3 12 0.4756 OA-2 ^.5 1. gume. alati od makaza i no`eva do hir.5 4.4742 UTOP N ^.3 1.2 1. Al ili Ms. 850 800 max max u ili z 1050 760 225 750 990-1020 53 kalupi za plast.0 0. 850 710 max max 860-900z 54 masa.2 0.ALATNI ^ELICI LEGIRANI ALATNI ^ELICI ZA RAD U HLADNOM STANJU Pribli`an hemijski sastav u % OZNAKA ^.4 0. ^.05 0. alati za dub.0 2.1 1.30 0.5 0.25 0.35 1.4754 850 870 max 1020-1040v 62 1050 830 250 830 940-980z 65 matrice.15 1.55 5.35 0.2 0.3 0.0 3. za presovanj.4 1. frezere.1 1. za pres.6445 Osikro spec.20 0.6444 Osikro 4 ^.1 0. 850 870 max max 1100 800 250 830 1000-1040 58 alati sa vel. duvana.0 0. instr.53 0. za vu~. Meko `arenje C Si Mn Cr Ni W Mo V 1.0 0. alati za utiskivanje.4 Kaljenje UPOTREBA Tvrd.0 1.50 0. zubar. hir. mermer.35 1.20 1. i na povi{enim temperaturama 850 750 max max 1050 1050 220 740 780-820v 66 isto kao ^.0 1.0 0.25 0.5 1.7 0.25 0.00 0.45 0.6840 OW 1 ^.6 0.30 5.4 8.0 0.2 13 13 13 14 0. 850 720 max max 180-200k 65 se skuplja i savija 1050 720 230 760 790-830u 66 alat za merenje i kalibre.4757 UTOP Mo 4 ^.5 1.0 0. mase.3 0.4150 850 840 max max 960-999z 66 (kaljenje v-voda. rezni i {tanc alati. {tanc alati.

trnovi.2 1050-850 720-750 240max 800max 860-900 ulje 60 UPOTREBA: Alati za se~enje.4 1.5 1050-900 780-830 250max 830max 1010-1060 ulje 54 1010-1060 vazduh 47 UPOTREBA: Alati za vru}e presovanje bakra i bakarnih legura i legura od lakih metala. ako temperatura alata znatno ne prekora~uje 500°C kao i za alate za livenje ubrizgavanjem lakih metala. za matrice. alati za industriju vijaka.3 0. ^. obrezivanje koji su izlo`eni normalnim uslovima rada u vru}em stanju i dinami~kim optere}enjima.6 0. probija~i itd. ~eljusti. probija~i itd. `igovi. `igovi. trnovi. zakovica itd. trnovi. 148 .7 0.0 1100-850 800-830 250max 830max 1000-1030 ulje 56 1000-1030 vazduh 55 UPOTREBA: Alati za vru}e presovanje te{kih i lakih metala i njihovih legura. zakovica. matica.6 0.5742 0.0 1. ^.2 1100-850 740-760 250max 830max 1000-1040 ulje 960-1000 voda 50 53 UPOTREBA: Alati za vru}e presovanje te{kih i lakih metala i njigovih legura.0 5. ^.4 1100-900 780-810 250max 830max 1130-1160 ulje 53 1130-1160 vazduh 47 UPOTREBA: Za izradu utopa i matrica svih vrsta. ako temperatura alata znatno ne prekora~uje 500°C ^.1 1050-850 UTOPEX 2 Meko `arenje Kaljenje Tvrdo}a ^vrsto}a 2 °C °C HB N/mm 670-700 250max 830max 830-870 vazduh 860-900 ulje Tvrd HRc 58 62 UPOTREBA: Za izradu najkvalitetnijih kova~kih alata.0 0. matrice. probija~i itd.5 9. alati za industriju vijaka. matica. matica. zakovica. probija~i itd. alati za industriju vijaka. matrice. alati za industriju vijaka.4751 UTOPMO1 0. ^.55 0.0 0. Alati se upotrebljavaju pobolj{ani od 900-1400 N/mm2 i vi{e.9750 UTOPCO2 F 0.5741 UTOPEX 1 0.0 0. matica.32 3.6 1. oblika i veli~ina za kovanje i presovanje u hladnom i vru}em stanju.4 1100-900 800-830 250max 830max 980-1030 ulje 56 1000-1050 vazduh 55 UPOTREBA: Alati za vru}e presovanje te{kih i lakih metala i njihovih legura.5 1080-800 Co 800-840 250max 830max 1020-1060 ulje 53 1020-1060 vazduh 46 UPOTREBA: Alati za vru}e presovanje te{kih i lakih metala i njihovih legura. Gotovi alati se mogu pobolj{ati od 13001700 N/mm2 i vi{e.1 1050-850 670-700 250max 830max 830-870 ulje 61 UPOTREBA: Za izradu utopa i matrica svih vrsta.0 1. kao i za livenje i presovanje drugih lakih metala i njihovih legura. `igovi. ~eljusti.7450 UTOP33 0.0 2. zakovica.0 0.0 1.0 1.0 3.6444 OSIKRO4 0.7 1. trnovi.3 1. zakovica. matrice. matica.3 3. `igove. ~eljusti. ^. kovanje.ALATNI ^ELICI LEGIRANI ALATNI ^ELICI ZA RAD U VRU]EM STANJU Pribli`an hemijski sastav u % Kovanje OZNAKA C Si Mn Cr Ni W Mo V °C ^. Alati se upotrebljavaju pobolj{ani od 900-1400 N/mm2 i vi{e. `igovi.7 1. ~eljusti. ^. pe~ate itd.4753 UTOPMO2 0.0 0.6451 UTOP2 0.0 3.7 0.3 0. ^. matrice u proizvodnji vijaka.5 1. utopa i matrica svih vrsta.4 1.3 0.55 0.6450 UTOP1 0. oblika i veli~ina za kovanje i presovanje ~elika kao i svih drugih metala u hladnom i vru}em stanju.0 5.5 0. matrice.3 2. isto tako i oblikovanje pri izradi vijaka. oblika i veli~ina za kovanje i presovanje u hladnom i vru}em stanju kod veoma visokih temperatura. i za alate za livenje ubrizgavanjem lakih metala posebno bakra i bakarnih legura. zakovica itd.0 4.

0461 WERKSTOFF M St 4 V St 4 ns V St 3 Kn 2 V S 3 ns 2 St 3 MoSt St 3 MoSt V St Kn 2 V St 2 ns 2 GOST AISI UNI BS AFNOR SANDIVIK POLDI OSTALI ^ELICI OZNAKE ^ELIKA RAZNIH PROIZVO\A^A F 149 .0147 ^.0270 ^. R St 13 RR St 14 U ST 35-2 R St 35-2 U St 36-1 (6P 10) (U7 S10) U St 36-2 U10 S6 R St 34-2 UQ St 36-2 U St 34-1 U St 34-2 R St 36-2 U St 38-1 U St 38-2 R St 37-2 St 37-3 (St 37-3) UQ St 38-2 U St 37-1 U St 37-2 R St 38-2 R-St 44-2 (6 P 20) R St 42-1 R St 42-2 JUS ^.0460 ^.0265 ^.0375 ^.0365 ^.0275 ^.0145 ^.0210 ^.0245 ^.0255 ^.0261 ^.0000 ^.0363 ^.0257 ^.0445 ^.0446 ^.0211 ^.0146 ^.0361 ^.0148 ^.0246 ^.0355 ^.0271 ^.0371 ^.0247 ^.0370 ^.DIN St 00 St 10 U St 12.0362 ^.0345 ^. R St 12 U St 13.

0481 ^.1221 ^.1213 ^.1402 ^.0562 ^.1190 ^.0483 ^.0561 ^.0645 ^.1220 ^.1212 ^.0482 ^.1281 ^.0463 ^.1206 ^.1331 ^.1120 ^.St 42-3 (St 42-3) U St 42-2 R St 46-2 St 46-3 St 46-3 St 50-2 St 52-3 St 52-3 St 52-3 St 60-2 St 70-2 C 10 Ck 10 (10 S 20) Hl H ll H lll St 35-4 St 45-4 St 35-8 St 45-8 C 15 Ck 15 Cm 15 15 S 20 C 22 Ck 22 St 55-4 C 35 ^.1430 150 DIN C 1023 ~C 1023 C 1034 "35" 0501 XC 10C XC 10f AFNOR (En 2B) XC 15C En 2B XC 11f En A2 BS AB2 1757 CDS 105 ~XC 35c AB1 1757 ~En 2D ~XC 18e C 20 En 2C C 15 C 1015 "20" ~20 ~C 15 ~C 1015 0402 1151 C 10 "15" ~15 ~C 10 C 1010 UNI ~C 1010 0561 1141 AISI 0536 1121 V St 5 Sn 2 V St 4 Kn 8 GOST St 6 St 7 "10" 08 Kp WERKSTOFF F JUS 3S ~3 LS 2L SANDIVIK EVAR VAR W8 W8 POLDI Ck 10 OSTALI ^ELICI OZNAKE ^ELIKA RAZNIH PROIZVO\A^A .1330 ^.1121 ^.1215 ^.0563 ^.0545 ^.0745 ^.1202 ^.1214 ^.1290 ^.0462 ^.0471 ^.1204 ^.

2132 ^.1946 ^.2134 ^.1948 ^.1431 ^.1840 ^.1480 ^.1490 ^.1530 ^.1630 ^.1741 ^.1730 ^.1580 ^.2131 ^. U 12A ~U 11 U 11 "60" ~60 217 "65" 9260 ^ 9255 9255 ^ 9261 ~11 S2 ~En 45 En 45A ~60 S 7 (60 S 8) 20 11 L 13 12 15 17 17 VDT 20 OSTALI P-6 T5P P-5 OC-85 P-4 OC 100 EZH P-3 OC 120 F Sex T65 OC 120ex K2 Ocp 110 K0.1940 ^.40 ~CDS 051 UNI ~C 1045 ~C 1034 AISI ~35 GOST ^ELICI OZNAKE ^ELIKA RAZNIH PROIZVO\A^A F 151 .1541 ^.1943 ^.1731 ^.3100 JUS Ck 35 Cm 35 35 S 20 C 45 Ck 45 (C45 W3) Cm 45 45 S 20 C 55 Ck 55 Cm 55 C 60 Ck 60 (C 67 W3) (C 67 W3) (C 80 W1) (C 105 W1) 100 W1 (C 125 W) (C 125 W) (C 110 W2) (C 135 W2) (38 Si 7) 46 Si 7 51 Si 7 55 Si 7 66 Si 7 (60 Si Mn 5) (65 Si 7) St 52-4 DIN 0902 0903 0904 5028 0908 0909 1630 1640 2833 1650 1550 (1650) 1660 0601 1221 1620 1210 0503 1191 1181 WERKSTOFF ~50 C2 50 S2 55 sg 65 S2 60 sg 60 S 2A 48 410 F U 11-12 U 11A.1631 ^.2330 ^.1531 ^. 50 S5 ^14 S 2 65 Si7 11 S2 (XC 65) XC 55-65 W 6H ~W 6H POLDI ^9L 9L SANDIVIK En 16c En 46 (En 40) En 45 AB4 1757 En9 ~En 9 C 60 C 1060 ~C 1060 ^XC45e XC 42f ~XC 35f AFNOR 48 S 7 50 S5 52 S8 AB3 1757 ~C50 C 1045 "45" ~45 BS C 30 .2331 ^.1941 ^.1590 ^.1944 ^.2130 ^.1740 ^. K1 Ocp 135 ~2518 ESL ^ESL KH Sv ESH KH su W5H ~W 5 H ~11 L 45 S 8 48 S8.2133 ^.1680 ^.^.

4132 ^.3840 ^.4173 ^.4170 ^.4141 ^.3160 ^.3139 ^.4120 ^. 3 H 13 3 H 13.3132 ^. S ~AK 3 S AK 5 CR .4175 JUS 10 C 13 10 C 13 100 C 6 15 Cr 3 35 CM 4 40 C 4 X120Mn12 35 Ms 5 C 50 UNI 100 C 6 15 C 3 32 C 4 38 C 4 Z120 M12 35 MS 5 4 M4 32 M5 ~XC 48 AFNOR En 56 A Z 10 C 13 En 56 C Z 20 C 13 En 31 Enl 18 D ~En 18B En 207 ~En 16B DTD 138A En 14B En 43A ~En 15B BS 2 C 27 4 CV 7 ~4 C 27 ~6 C 27 (7 C 27) 17 C 13 17 T 4 3C2 7 MC 2 ~8 LM SANDIVIK AKI AK 2 S ~AK 2.4145 ^.4140 ^. 85 HF 2056 2210 2109 2005 2067.3230 ^.3830 ^.4144 ^.4172 ^.152 140 Cr3 100 Cr 6 100 Cr 6 (140 Cr 2) X 210 Cr 12 X 10 Cr 13 X 15 Cr 13 X 20 Cr 13 (X 40 Cr 13) X 42 Cr 13 115 CrV 3 19 Mn S 40 Mn 4 30 Mn 5 ~53 MnSi 4 17 Mn4 50 Mn7 28 Mn6 (X120 Mn 12) 37 MnSi5 42 MnV 7 90 MnV 8 9 SMn 28 15 Cr 3 34 Cr 4 41 Cr 4 38 Cr 2 46 Cr 2 DIN 4001 4021 4027 4034 ~H 09.4149 ^.3130 ^.4142 ^.3133 ^. 410 420 E 52100 5115 5132 5140 15 H 35 HA 40 HA 7015 7033 7035 H9 ~HG [H 9 ~1340 35 SG 35 HG3A 3401 5122 5223 C 1039 C 1036 ~C 1053 AISI ~1340 40 g 30 g2 50 G GOST (00.4150 ^.3134 ^.CR 1 DS special ORI 1 EXTRA KLZ AUTO-R Prokron 1 Prokron 2 Prokron 3 Prokron 4 Prokron 5 OCR OCR 1 OCR 2 OCR 3 OCR 4 EC 60 VC 130 VC 140 CE ~L-ROL 12 Mn VMS 135 VMV 175 2 Mn T VM 100 VM 125 AJAX OSTALI HS 2518 MV 4 SCM 2514 T2 POLDI ^ELICI OZNAKE ^ELIKA RAZNIH PROIZVO\A^A .3990 ^. 3505 1 H 13 2 H 13 2 H 13.4143 ^.43) 5038 5066 ~5141 WERKSTOFF F ^.4133 ^.4171 ^.3105 ^.4131 ^. 4 H 13 4 H 13 403.3131 ^.4130 ^.

4576 ^.4570 ^. OCR12 sp.DIN 34 CrS 4 41 CrS 4 37 CrS 4 67 SiCr 5 ~67 SiCr 5 X 45 CrSi 9 3 16 MnCr 5 20 MnCr 5 16 MnCrS 5 20 MnCrS 5 17 CrNiMo 6 34 CrAlNi 7 X 22 CrNi 17 X 12 CrNiMo 18 8 X 10 CrNiTi 18 9 X5CrNiMo 18 10 X10CrNiMOTi1810 X45 CrNiW 58 52 X20 CrNiSi 24 4 X15 CrNISI 25 20 X12 CrNiSi 36 16 X 5 CrNi 18 9 X80 CrNiSi 20 X10 CrNiNb 18 9 X10CrNiMoNb1810 X53 CrMnNiN 21 9 X210 CrW12 20 CrMo 5 25 CrMo 4 34 CrMo 4 JUS ^. Prokron 13 Prok. PER 1 PER 1 Prokron 5M EC 80 EC 100 OSTALI AK 1B AKVN AKVS CE 2 CE 4 ~SCH SCH 702 D POLDI ^ELICI OZNAKE ^ELIKA RAZNIH PROIZVO\A^A F 153 .4231 ^.4580 ^.4520 ^.4573 ^.4230 ^.4575 ^.4382 ^.4571 ^.4588 ^.2 sp. AS Prokron 19 Prokron 20 AKV extra AKR AKX 12 AKC ANTOXID CM 3 ECM 3 VCMo 125 VCMo 135 2002 SPEC.4731 7218 7220 2436 4571 2731 4821 4841 4864 4057 4818 4541 7130 ~7130 4718 7131 7147 WERKSTOFF 431 302B 321 316 343 327 310 311 X 17 H 2 1X18H9 1X18H9T GA8H12M2T 4 H 14 H 25 CD 4 35 CD 4 CDS 12 En 19 25 CD 4 35 CD 4 5 C2 Mo 7 C2 Mo 4125 E4132 30XMA 35XMA 1R8 3R14 OR3 40T13 X8CND17/12 En 58 B Z10CNDT18/8 X50CNW14-14 En 54 Z40CNWS14 Z20CN25-05 Z15CN25-20 X15CN 24-20 X25CN 15-23 DTD316 Z10NC 36-18 2C 34 2R2 1R4 X 12M H25H20C2 X 43 CS 8 En 52 16 MC 5 20 MC 5 5120 6120 SANDIVIK ~14 S1 C1 60 Si 7 ~14 S1 C1 ~Z40 CS 10 16 MC 5 3 MC 2 20 MC 5 ~60 SC 7 AFNOR X20CN 16 En 57 Z10CN 17 X10CN18/8 En 58 A Z12CN18/08 X10CNT18/8 En 58 C Z10CNT18/10 ~ 52 SC 5 ~En 48 52 SC 5 ~En 48 9262 ~9262 60 C2 XA X9C2 ~204 20 HG BS ~60 C 2 XA UNI AISI GOST Prok.4321 ^.12.4578 ^. Prok. Prokron 11 Prok.4581 ^.4184 ^.4270 ^.4582 ^.4730 ^.4579 ^.4572 ^.4320 ^.4583 ^.4381 ^.4181 ^.4650 ^.11sp.4180 ^.4531 ^.4574 ^.4721 ^.sp.

6451 ^.6443 ^.4734 ^.4753 ^.5433 ^.5434 ^. 5HNT 3130 3155 3135 4337 3215 3316 4158 4140 4150 AISI 40 HHA 12 HS 3A 12H 2H 3MA 35 HM JyA 40 HGMA GOST BS AFNOR 35 NC 9 15 NC 11 18 NC 13 18 NC 6 38NCD4 35NCD7 20 NC 8 18CND 6 16 NC 11 14 NC 12 ~16 NC 6 3N1C2 8 C 2 Mo SANDIVIK 6T8 2N 3C 1 3N 4C 2 En 36 En 39 A ~En 110 ~35NCD 4 En 24 8MN1C2Mo 30 NCD 8h En 18A 25 NC 6 En 111 35 NC 6 8N1C2 30 NC 11 1 N2 C2 35 NC 11 2 N3 C10 En 23 En 23 30 NC 12 3 N 3 C 1 En 30A 40 NC 17 6 N 4 C 2 En 320 ~19 CN 5 ~En 353 ~En 355 38 CD 4 En 19 A 42 CD 4 En 19 C 30 CD 4 En 40 B 30 CD 12 ~30C10 En 19 C ~30 CD 12 30 CD 4 En 19 C En 41 A CAD6-12 UNI VCMo140 VCMo150 VCMo230 NCMo VCMo240 NCAl OCR 12 ext.5439 ^.5421 ^.5430 ^.14 NiCr 10 14 NiCr 14 14 NiCr 18 36 CrNiMo 4 34 CrNiMo 6 30 CrNiMo 8 VCN 15 w VCN 15 h VCN 25 w VCN 25 h VCN 35 w VCN 35 h VCN 45 45 WCrV 7 60 WCrV 7 X 30WCrV 4 1 X 30WCrV 9 3 42 CrMo 4 50 CrMo 4 50 CrMoV 9 31 CrMoV 9 32 CrMo 12 32 AlCrMo 4 X 165 CrMoV 12 X 38 CrMoV 5 1 X 40CrMoV 5 1 15 CrNi 6 18 CrNi 8 ^.4732 ^.4737 ^.5 ECNMo200 ECN 25 ECN 35 TEM ECN 45 TEI ~BOZ VCNMo100 VCNMo150 VCNMo200 B03 B04 VCN15h VCN25w VCN 25h CNSW VCN35w CNS VCN35h VCN 45 TENAX N OSIKRO 2 TENAX NB OSIKRO 4 "425" UTOP 1 "212" RW100ext.6450 ^.5432 ^.5431 ^. 5755 5755 5864 2542 2550 2564 2581 5732 5752 5919 5920 7225 7228 7707 8519 7228 8507 2601 2343 WERKSTOFF F JUS 4540 20 HH 3A 30 HH 3A 3H2V8 4 HV 2S 64V 2S.5422 ^.4751 ^.5435 ^.5425 ^.5436 ^.4733 ^.6444 ^.4750 ^.5426 ^.5427 ^. HPS UTOP spec ~BEV 2 Al 16 2002M OSTALI POLDI ^ELICI OZNAKE ^ELIKA RAZNIH PROIZVO\A^A .5438 ^.5420 ^. UTOP Mo 1 ECVZ KM 2 KMV ECNA50 ECN 200 Aquila Ex.4738 ^.4739 ^.6453 154 DIN 6511 6582 6590 5710 5710 5736 5736 5754.5437 ^.

l .25 ferit cementit p perlit 0 K 723 l+ Cp l+p+cs 0.69 4.69 s 2 2..03 cementits 3 4 4.80%C) perlit je kristalni oblik ugljenika C grafit mehani~ka svojstva strukturnih sastava u sistemu gvo`|e .30%C) je euktoid gvo`|a i cementita (0. 300 90 austenit 750 210 cementit.otopina. 2..austenit..06%C) austenit je kristalni oblik gvo`|e karbida Fe3C (6.80 ledeburit 2.primarni i sekundarni cementit.ledeburit. p .02 0 p+c 0.80 1 0.^ELICI Fe .06 4.06 2.ferit. a .69%C) cementit ledeburit je eutektik u sistemu gvo`|e-cementit (4.C DIJAGRAM 1534 A H B 1500 J 1400 1390 N D' t 1300 t+a 1200 a 1100 T t+ Cp C' E' E F' 1153 C F 1147 1000 900 800 a+cs a+f K' 738 Os 768 700 f 600 l+ Cp l+a+cs 910 G S p+f 500 0.30 %C 6.ugljenik: ^vrsto}a (N/mm2) Sastav Tvrdo}a (HV) ferit 250 . ledeburit 850 perlit 700 .. cp i cs .. 900 220 grafit 20 - F Izdu`enje (%) 35 60 10 - 155 .. f .69 t .30 5 100% 6% C 6.perlit Strukturni sastojci u sistemu gvo`|e ugljenik: ferit je kristalni oblik a-gvo`|a je rastopinski kristal g-gvo`|a i ugljenika (0 .

. 1250 N/mm2) TVRDI METALI ZA ALATE ZA PREOBLIKOVANJE (JUS K. ali sa smanjenom `ilavo{}u. K 20 . Veoma su otporni na habanje. tvrdog ~elika..Odvajanje ~estica malom brzinom sa ve}im presecima strugotine. Bitno su uticali na razvoj tehnike obrade. Obrada tvrdog Mn ~elika.alat za odvajanje ~estica. porculana itd. ve{ta~kih materijala. LIVENI TVRDI METALI Najpre su se pojavili u USA pod nazivom stelit.alat za preoblikovanje i odvajanje ~estica.Odvajanje ~estica sa tvrdog i sivog liva ve}e tvrdo}e (do 60HRC). Kasnije je Co zbog visoke cene zamenjen sa Fe. K 40 .Odvajanje ~estica sa sivog liva i ~elika manje tvrdo}e. Sinterovani metali sa TiC jo{ su na 700°C znatno tvr|i od brzoreznog ~elika pri temperaturi okoline. 156 . P 40 . ve{ta~kih materijala..32%) i W(6.020) OZNAKA F UPOTREBA P 01 . Sastavljeni su na bazi Co (33. M 20 . oblikuju se samo livenjem odnosno sinterovanjem i bru{enjem. za no`eve u {tanc ma{inama i za pe~atiranje.A9.otpornost prema habanju.. profilisane matrice. 1926... posebno na automatima. presovanje (u hladnom i toplom stanju) G 60 .velika otpornost prema habanju. papira. K 30 ..odvajanje ~estica sa drveta.TVRDI METALI TVRDI METALI Tvrdi metali sastavljeni su od jednog ili vi{e karbida kao nosilaca tvrdo}e i kobalta koji slu`i kao vezivo. Upotrebljavaju se za navarivanje. za matrice i merila G 10 . Obrada tvrdog Mn ~elika. Ne mogu se kovati ni valjati. kaljenog ~elika.. legura Al i Cu. Tvrdi metali nisu ~elici i njihova struktura ne mo`e se menjati nikakvom termi~kom obradom. M 30 . G 40 . TVRDI METALI ZA ALATE ZA ODVAJANJE ^ESTICA (JUS K. ali sa pove}anom `ilavo{}u. malom brzinom ali sa velikim presekom strugotine. Cr(25. god. kovanje..Odvajanje ~estica velikom brzinom s malim presekom strugotine. SINTEROVANI TVRDI METALI Nastali su Nema~koj (Krupp.1 mm/obrt. vo|ice G 20 . Sinterizovani tvrdi metali oblikuju se u plo~ice koje se sinteruju. Obrada negvozdenih legura.Odvajanje ~estica osrednjom brzinom i osrednjim presekom strugotine. 2.Odvajanje ~estica sa ~elika male ~vrsto}e. ali su krti i veoma osetljivi na udarce. ali sa pove}anom `ilavo{}u G 50 . 1750 HV. Svoju prirodnu tvrdo}u zadr`avaju do visokih temperatura (pri 750¼C jo{ mogu imati tvrdo}u od 750HV). G 30 . keramike i kamenja (udarne burgije) M 10 . vlaknastih materijala. koja iznosi od 1400 . keramike. 1. Njihova tvrdo}a. K 10 . keramike i kamenja.5%C..Odvajanje ~estica sa ~elika dvostrukom brzinom brzoreznih ~elika sa ve}im posmacima do 3 mm/obrt. MoC) i Co kao veziva. matrice za izradu cevi.Odvajanje ~estica sa ~elika {estostrukom brzinom brzoreznih ~elika sa najmanjim posmacima do 1mm/obrt. opada do 1000°C tek za 10%. P 20 .Odvajanje ~estica sa ~elika ~etverostrukom brzinom brzoreznih ~elika sa osrednjim posmacima do 2 mm/o. M 40 . Obrada austenitnih ~elika. matrice za izvla~enje..Odvajanje ~estica sa tvrdog i sivog liva (iznad 220 HB).025) OZNAKA UPOTREBA G 05 . P 10 . Njihova je `ilavost tako|e znatna (~vrsto}a na savijanje iznosi 2500 .17%) s pribli`no 0.A9.7m/s (100m/min) sa posmakom od 0. stakla. Sastoje se od kristala WCi TiC (TaC. plasti~nih masa. legura aluminijuma sa silicijumom. TiC je tvr|i od WC.Odvajanje ~estica sa sivog liva (iznad 220HB).. K 01 .65%).za iste alate kao i G 30. savijanje.za iste alate kao i G 50.otporne prema habanju i dovoljna `ilavost. P 30 . manja `ilavost. uko~enih drvenih plo~a itd.Najfinije struganje i bu{enje ~elika velikom brzinom do 1. aluminijumskih legura sa silicijumom.) pod nazivom widia.Struganje i odvajanje ~estica na automatima malom brzinom ali sa velikim presekom strugotine.Struganje i odvajanje strugotine na automatima. za matrice. P 50 .

OSTALI TEHNI^KI MATERIJALI F 157 .

4 .2 do 0. 1.5 .0 ..3 do 0..uzete su u obzir legure koje su odre|ene po ISO.6 do 0. 1..1 0.5 do 0.1 3.7 do 0.35 do Al Mg 5 do 0. ~vrsto}a HB d 10 d5 N/mm2 N/mm2 Al Mn 1 meko `areno 40 90 18 20 22 Otporna prema koroziji.g 320 450 2 3 120 g-hladno gnje~eno .25 do 0. toplo kaljeno . 3.1 do Al Cu 4 Mg Si 3...5 do 0.. 4. 1.8 .2 0.3 ..7 do 0.2 do 0..05 .6 do 0. 0..6 do 0.1 1.3 .5 0. 3. 1.. 0..2 0.7 do 0.8 .2 0...2 0.8 .2 do 0...6 do 0..1 2.5 do 0. 2.8 0.2 do 0.35 do Al Mg 3 do 0..h 260 400 10 12 100 h-stareno hlad.5. 0.7 do 0.2 0.3 .2 Al Cu 4 Mg 1 3.C2.15 0.6 .1 0. 1..0 .15 .35 do Al Mg 3 Mn do 0.4 .3 . 0.2 do 0..5 do 0.8 do 0.1 do Al Mg 1 Si Cu 0. 0.3 ..1 do Al Mn 1 Cu 0..4 . 1.8 do 0.brojevi u kolonama zna~e grani~ne vrednosti sadr`aja **) .5 do 0.5 do 0. 0..7 do 0.5 do 0.5 do 0.5 .OBOJENI METALI LEGURE ALUMINIJUMA LEGURE ALUMINIJUMA ZA GNJE^ENJE JUS C..0 do 0.4 do 0.2 do 0.2 0.5 do 0. Al Cu Pb Bi.2 do 0.8 do 0.. 1..2 0.9 0.8 1..0 . 1..2 0.4 .5 do 0.2 0.5 .. 4.2 0.1 do Al Mg 2 do 0.5 do 0.. 5.2 Al Cu 4 Si Mg 3....2 do 0. 5.6 do 0.2 0..0 0..5 do 0.. 0.... 1.2 0. 1.2 0...1 do 0.3 do 0.2 MEHANI^KA SVOJSTVA NEKIH ALUMINIJUMSKIH BRONZI ZA GNJE^ENJE F 158 Mehani~ka svojstva Granica Zatezna Izdu`enje (%) Tvrdo}a Preporuke za upotrebu Oznaka Stanje razvla~...5 do 0..5 do 0..35 do Al Mg Si 0..2 .h 100 200 11 13 60 koroziji kaljeno .6 . 1.5 do 0.0 do 0.7 do 0.2 0. 0.. 1.8 .1 do Al Mg 1 do 0.1 2..2 .4 do 0..1 4...2 1... t-star.35 do Al Mg 4 do 0.6 .4 do 0.t 210 290 8 10 80 Al Cu 4 Si Mg meko `areno 80 180 10 12 70 Vrlo dobro se kali.2 0.5 .2 .5 do 0.8 do 0. prema tvrdo 220 280 2 3 75 koroziji neotporna kaljeno .8 do 0.5 do 0.. Po JUS-u su odre|ene jo{ i legure: Al Mg 0.1 do 0.2 0.2 0..2 0.5 do 0.7 do 0.4 do 0... Al Mg 2 Mn.5 do 0..7 .7 do 0. 0...5 .3 .2 do 0.5.4 0...2 *) . 1.25 do Al Si 1 Mg do 0.100 Oznaka ISO ** Cu Mg Si Sastav (%)* Al + Fe Zn Mn Cr T + Zr Al Mn 1 do 0..2 do 0. polutvrdo 100 120 5 6 35 dobro se zavaruje tvrdo 120 150 42 3 4 Al Mg 2 meko `areno 80 180 13 15 45 Otporna prema koroziji polutvrdo 140 230 7 8 55 (morska voda) tvrdo 180 280 65 3 4 Al Mg 3 meko `areno 80 180 14 16 42 polutvrdo 140 230 8 9 65 3 4 tvrdo 180 260 75 Ve}a otpornost prema koroziji (i u morskoj vodi) Al Mg 4 meko `areno 100 230 14 16 52 sa porastom % Mg polutvrdo 160 270 7 9 72 smanjuje se sposobnost 3 4 tvrdo 220 310 85 zavarivanja Al Mg 5 meko `areno 130 240 14 16 65 polutvrdo 200 340 7 8 90 Al Si 1 Mg meko `areno 50 110 14 17 35 tvrdo 150 170 3 4 55 Dobro se kali. 0.2 0.0 0.5 do 0.35 do Al Cu 2 Mg 2.15 . 3.h . Al Zn 5 Mg 1 i Al Zn 5 Mg 3 Cu 1..5 do 0..7 0.4 0.2 do 0. 1.. 1. otporna kaljeno .

50 2.00 Al Zn 5 Mg 1 Cr K 1.20 8.80 6.20 9.00 1.00 P 4.30 13.00 Al Cu 4 Mg Ti K 0.50 13.05 0.gornje i donje **) .Slova "P" i "K" iza oznake ozna~avaju legure koje se liju u pesku ili kokilama 159 .20 9.50 11.30 P 0.00 Al Cu 10 Mg K 0.60 6.50 0.30 0.0 2.50 Al Si 5 Mg K 0.00 1.00 P 0.50 11.50 1.50 0.10 Al Si 12 Cu K 0.00 0.50 13.00 Al Si 10 Mg K 0.00 P 0.50 1.70 11.02 0.70 K Al Si 12 Cu 2 Fe 13.00 5.00 Al Cu 4 Ti K 5.10 0.20 8.00 3.Gornji i donji brojevi ozna~avaju grani~ne vrednosti .50 P 0.00 P 0.0 0.0 1.20 0.00 (%)* Cr Ni Ti 0.00 1.20 0.50 6.10 0.10 4.30 0.30 0.10 11.50 P 0.00 Al Si 5 Cu 1 K 0.300 SASTAV ALUMINIJUMSKIH LEGURA ZA LIVENJE U PESKU ILI KOKILAMA Al + Oznaka JUS ** Mn Mg Si Cu Fe Zn P 0.75 0.60 0.30 4.00 P 0.50 1.20 0.30 P 0.60 4.40 7.00 0.20 11.50 11.15 4.00 Al Si 6 Cu 4 K 0.0 1.20 2.50 4.50 0.50 Al Mg 5 K 0.20 5.C2.50 11.00 4.50 0.10 5.60 0.50 6.0 Al Si 12 K 0.00 1.5 P 0.10 0.00 0.70 Al Si 6 Cu 2 K 0.40 0.20 F 0.50 Al Si 10 Mg Cu K 0.OBOJENI METALI LEGURE ALUMINIJUMA LEGURE ALUMINIJUMA ZA LIVENJE JUS C.50 9.00 3.00 0.50 5.50 Al Si 9 Mg K 0.50 P 0.30 5.10 Al Mg 3 K 0.00 P 1.50 P 0.00 P 0.00 0.30 0.60 *) .50 Al Si 12 Ni 2 Cu Mg K 1.50 2.

..... 0... 55 .OBOJENI METALI LEGURE ALUMINIJUMA LEGURE ALUMINIJUMA ZA LIVENJE JUS C.kaljeno ga{enjem i ve{ta~kim starenjem 160 . 2 180 200 300 320 280 340 300 320 260 350 200 220 280 300 190 280 190 250 200 200 360 400 400 420 220 260 srednja optere}enja.0 ....... 4 55 .. . 1.... 120 60 . 6 220 4 . 60 55 . 80 odlivci ve}e ~vrsto}e uop{teno antikorozivni odlivci klipovi za motore velika ~vrsto}a samokaljivost.. nepropusnost delovi automobilskih 5 . ... 55 ...... 2.. .... 320 Al Si 5 Mg P K P K P K P K 0 0 44 44 44 44 44 44 100 120 180 200 170 200 170 200 140 160 240 250 220 280 200 240 Al Si 12 Ni 2 Cu Mg K 41 180 180 ...samokaljivo pri prirodnom starenju... dobra hemijska otpornost *) ..... . 41 . 100 odlivci ve}e ~vrsto}e 5 .. 1 55 . 3 8 . otpornost ve}a optere}enja... . 80 70 .... .. 3 6 .... 2 8 .. 55 . ... 120 60 .. 2 3 . .. 95 85 ..... 3 do 1 do 1 8 . dobra hem. ... 44 ...... ... .. 3 9 .. 0.. Upotreba 0 0 0 0 Al Si 10 Mg 170 200 150 160 Izdu`enje Tvrdo}a HB d5 % P K P K Al Si 12 F Zatezna ~vrsto}a N/mm2 70 80 65 75 80 .... 3 8 ...5 90 ... ...C2..bez termi~ke obrade..... 70 4 .. . ..... 2 8 .. 110 udarnim optere}enjima 4 . 1 5 ........ . 110 cilindri za motore P K P K P K P K P K P K P K P K P K 0 44 0 0 44 44 0 0 0 0 0 0 44 44 44 44 41 41 120 230 100 110 170 200 80 90 90 90 140 140 200 220 210 230 130 140 180 300 160 170 210 230 140 210 160 170 170 180 290 330 300 330 180 220 Al Si 9 Mg Al Si 10 Mg Cu Al Si 6 Cu 2 Al Si 6 Cu 4 Al Si 5 Cu 1 Al Mg 3 Al Mg 5 Al Cu 10 Mg Al Cu 4 Ti Al Cu 4 Mg Ti Al Zn 5 Mg 1 Cr ...... 1 80 .. .... .. ..... 100 90 . .. 4 6 . 120 100 . 115 5 ... .. 2 75 .. .5 8 ... 3 5 . 1 2 .. .... . .5 85 .... 60 50 . 100 80 . 1 85 ........ 80 85 ..... 1 260 4 .... 220 8 ... 150 4 .... 0.5 .... 1 85 ..... 115 50 ....... 1 60 ... 110 100 ....... .. 220 0... 0.. 100 motora 3 . 90 105 ... .. 105 95 .... ... 115 otpornost prema 4 . 115 vibracijama 3 . 3 240 10 ....3 80 . 1 3 . . 75 odlivci za motore i vozila otporni prema 4 ... 70 60 ..5 85 .5 2 .... 70 70 ....300 Stanje* Granica razvla~enja N/mm2 OZNAKA Al Si 12 Cu 70 90 80 90 Al Si 12 Cu 2 Fe K 0 160 270 ... 110 85 .

`i~ane 5 6 115 opreme 45 48 60 najva`nija legura za hladno 25 28 75 oblikovanje (vu~enje.5 ostatak 0.1 0.meki p .5 ostatak 0.1 0.0 do 91.0 ostatak Cu Sastav (%) Ne~isto}e (max) Zn Fe Pb ost. 0.0 do 65.0 ostatak 0.0 do 62. istiskivanje) 30 33 70 za toplo i hladno oblikovanje. cevi. duboke posude (sudovi) itd.2 0. 15 17 95 gnje~enje.1 0.38 Cu Zn 30 68.38 Cu Zn 37 62. mo`e se presvla~iti 40 45 52 ~elikom.tvrdi 161 .1 0.MESING JUS C.1 0.5 do 68.65 Cu Zn 40 59.5 0.0 do 86.38 Cu Zn 15 84.1 0.oznaka samo prema JUS .38 Cu Zn 33 65.3 0.38 Cu Zn 20 78.0 ostatak 0.00 m p t m p t m p t m p t m p t m p t m p t m p t 250 320 400 250 320 400 260 330 420 250 320 380 260 340 430 280 380 500 290 350 410 340 410 480 Izdu`enje Preporuke za upotrebu d 10 d 5 % % 40 55 30 70 15 90 instalacioni delovi za elektro40 55 tehniku. 15 18 95 delovi za presovanje u toplom 10 12 125 stanju Tvrdo}a HB Oznaka JUS i ISO Stanje legure Zatez.polutvrdi t .1 0. ukrasni predmeti 30 70 15 90 40 55 cevi za manometre.1 0.38 Cu Zn 28* 71.0 ostatak 0.D2. ~vrst.5 1. 24 26 80 12 14 100 40 45 55 pove}ana sposobnost za 15 18 90 hladno oblikovanje.1 0.5 do 81.1 0.1 0.5 ostatak 0.1 0.5 ostatak 0. 30 70 instalacioni delovi za 15 90 procesnu industriju 40 45 50 30 32 70 vrlo dobar za hladno obli18 20 90 kovanje.100 F *) . N/mm2 BAKARNE LEGURE ZA GNJE^ENJE LEGURE BAKRA SA CINKOM .u m .0 do 73.5 do 71.OBOJENI METALI LEGURE BAKRA Cu Zn 10 89.

2.7 0.80 p t . 0.. 0.polutvrdo.5 ost.70 .0 0.. p ..5 .3 Cu Zn 38 Pb 1 59..20 p t m . 0. 0. delovi za presovanje u 12 125 toplom stanju m .80 .35 0. 3.50 69.. 0. P 162 Oznaka JUS i ISO Sn Sastav * (%) P Cu Sn 5 3. 1. ve}e otpornosti prema habanju i koroziji *) .0 Preporuke za upotrebu Fe.50 .. ~vrsto}e. 0.) %: 0.30 59..00 .5 Fe 0...50 Cu Zn 39 Al Fe Mn 56.40 Cu Sn 9 7...80 ..63.0 m ..0.40 Cu Sn 7 5..62.100 Preporuke za upotrebu presovani tanki profili 28 75 najva`nija legura za obliko12 105 vanje odvajanjem ~estica 6 125 razni delovi ma{ina 33 70 za toplo i hladno oblikova18 95 nje. 7..0.30 0. 1...63.D2.. osred.. 79... 5...50 . 3....59.1 Pb.0 0..0 .0 ...30 0.80 . 2.5 Cu Zn 36 Pb 2 61. 0.1 Fe.40 Oznaka JUS i ISO konstrukcioni materijal..00 ..0 ostatak ostatak Cu Zn 39 Pb 2 57.40 1.0. Cu Zn 40 Pb 3 56...40 1. 1.tvrdo POSEBNE LEGURE BAKRA SA CINKOM JUS C.0 0.5 0.3 ostalo ...20 .90 ..0. As Zn 0...50 0.OBOJENI METALI LEGURE BAKRA Sastav (%) ne~isto}e Cu Pb Zn Fe ost.ne~isto}e (max.D2.2 .0 1.64. 73..5 Zn.. Mn. 0..65 370 440 510 340 410 480 Izdu`enje d 10 d 5 % % 25 10 5 30 15 10 Tvrdo}a HB Oznaka JUS i ISO Stanje legure Zatez. otp.... 63.5 Cu Zn 40 Pb 59.5 ost. 0.0 2.2 .00 . 1..0. t . 2..50 0.40 Upotreba Cu ostatak F LEGURE BAKRA SA KALAJEM . 1...0 ..20 0.102 za vijke i opruge. N/mm2 LEGURE BAKRA SA CINKOM I OLOVOM JUS C.0 .8 ost.30 Cu Zn 36 Pb 3 60.0 2. 61.0 1.0 0..As i / ili Sb. 2. za elektri~ki provodljive opruge za opruge. 10..101 Cu Zn 21 Al 2 Cu Zn 28 Sn 1 Cu Zn 38 Sn 1 0. 0.0 ost.02 0. cevi i sl.meko.. velike `ilavosti...0. ~vrst.08As* tora i izmenjiva~a toplote 0. za sita za manometarske cevi za opruge.D2. prema uticaju atmosfere *) .0 Mn ostatak Sastav (%) Cu Sn Al 76..5 0.. 0.KALAJNA BRONZA JUS C.00 .60.08As* za cevi i delove kondenza0.0 1.02 0..

0 ....0 3..5 8. 3. 19. 11.0 0 ...5 0 .0 Sastav ** (%) Upotreba Al Mn Ni Fe Cu .. 6.8 .. 13.. 0..5 0 ... ***) .0 0 ...0 .0 1.0 2.0 . otpornost prema koroziji i kiselinama. prigu{iv...0 11.0 .0 8. 11. 0..104 Oznaka JUS i ISO Cu Sastav * (%) Ni Mn Upotreba Zn 60..104 4.7 sposobnost oblikovanja.5 8.5 4.. za ukrasne predmete Cu Ni 18 Zn 27 53..5 8. 4..0 ..5 .... morskoj vodi .0 . ***) . oscilacija .0 3.poznati trgova~ki nazivi za novo srebro: alpaka. upotreba za unutra{nju arhitekturu za finu mehaniku i optiku.0 .0 .2Fe.6 otpor.8 0 .. 1..0 . i sir}.NOVO SREBRO JUS C.0 17.0 ... 7..4As LEGURE BAKRA SA NIKLOM I CINKOM .5Zn (u Cu Al 9 Mn 2 1.. pri Cu Sn 4 Zn 4: 0.0 . 0. u Cu Al 5 Cu Al 8 i Cu Al 9 Mn 2: 0.5 ....0 Cu ostatak ostatak Upotreba za manometarske cevi i opruge za klizne le`ajeve *) .5 0 . 5.3 ostalo LEGURE BAKRA SA ALUMINIJUMOM . F 163 . 63.. 6. 2. 0. 19..kis. 2...0 0 .7 sposobnost oblikovanja.5 uop{teno Cu Ni 12 Zn 24 62.0 .5Pb... 0.) %: 0.D2.1Pb.ne~isto}e (max.. 1.0 Cu Sn 4 Zn 4 Cu Sn 4 Pb 4 Zn 4 3.. i morsk. za opruge.....2...... 0.. za klju~eve dobro se presuje i kuje.. 5...0 .) %.0 8.0 .0..0 .prema JUS-u tako|e: Cu Ni 15 Zn 20.OBOJENI METALI LEGURE BAKRA LEGURE BAKRA SA CINKOM I KALAJEM . 19. 64..0 8... 11. za pribor za jelo dobro se lije i presuje.0 2...0 0 ..CRVENI METAL JUS C. 0.D2.0 0 .0 .ne~isto}e (max. 56.1Fe..0 .. za op{tu upotrebu Cu Ni 18 Zn 19 Pb 59..0 1.5 *** ostatak Cu Ni 18 Zn 20 *) .D2.. 5.. **) .5 0 . 0..prema sump. 48. 5..vodi .0 0 .0 0 ..5 velika ~vrsto}a (i na pove}anoj .5 ostatak Oznaka JUS i ISO Cu Al 5 Cu Al 8 Cu Al 8 Fe 3 Cu Al 10 Fe 3 Cu Al 10 Fe 5 Ni 5 Cu Al 9 Mn2 * *) .0 17.0 17.0 ..1.5Pb . 5. 10.dodatak 0 ..102 Sastav * (%) Oznaka JUS i ISO Sn Zn Pb 3.0 0 .... 0. 8. 0. 0.0 .ALUMINIJUMSKA BRONZA JUS C... "Kinesko srebro" je posrebreno novo srebro.0 3. 9.0Zn).0 0 . **) .5 )*** za ko~ione pojaseve.0 7.. 66.0 temperaturi).. 11.0 ..5 Cu Ni 10 Zn 27 61..0.3..7 ** Cu Ni 10 Zn 45 44.. argentan itd...... 65. 0. 1..0 0 . 0.samo oznaka JUS.. 0...

0 ...11. Oznaka JUS i (ISO)* Cu Pb 5 Sn 10 Cu Pb 10 Sn 10 Cu Pb 15 Sn 8 Cu Pb 20 Sn 5 Cu Pb 25 Cu 84..5 .. Cu Sn 10 9. C .10 0.za livenje u pesku.0 9. Cu Sn 12 0. Cu Sn 14 13. dobro klizi meka bronza.0 69.za neprekidno livenje LEGURE BAKRA SA OLOVOM I KALAJEM . 28.0 .0 13.00 Ni P.50 0. P. P.0 1.0 3.0 .20 Fe P.4 0. P.0 ... Cu Sn 14 Granica razvla~enja N/mm2 Zatezna ~vrsto}a2 N/mm Izdu`enje d5 Tvrdo}a HB LEGURE BAKRA SA KALAJEM .0 3. N . P.0.0 72. 79.5 2. 6..0 0.20 Sb N..0 18. Cu Sn 12 11. Cu Sn 12 0. 17...13..50 % Fe 0.. P.0 .D2.0 .. armature visok.70 P .25 0.0 ..5 Sn 3...0 .0.za livenje u pesku 164 Upotreba polutvrda bronza za le`aje polumeka bronza za le`aje meka bronza..05 0.5 1.OLOVNO-KALAJNA BRONZA ZA LIVENJE JUS C..0. 78.0 0.0 3. 87.25 0. 77..0 (max.15 As 0..0 2. 5. 23.0..) Sb 0.05 0.OBOJENI METALI LEGURE BAKRA ZA LIVENJE Oznaka JUS i ISO ostatak Sastav % Sn P Cu Ne~isto}e 1.0.01 Si P..0 Ni 1.. 11...0 Sn 9.01 Al P.za livenje u pesku MEHANI^KE OSOBINE I UPOTREBA F Oznaka JUS i (ISO)* P.0 ..05 .0 0.0 7..15.20 Mn C.za centrifugalno livenje.0.5 2. P.. pritiska 80 95 pu`evi i pu`ni to~kovi 95 60 delovi pumpi i turbina 85 P .05 0.50 0.KALAJNA BRONZA ZA LIVENJE JUS C.50 0. P.00 Pb 0. P.. Cu Cu Cu Cu Cu Pb Pb Pb Pb Pb 5 Sn 10 10 Sn 10 15 Sn 8 20 Sn 5 25 Granica Zatezna Izdu`enje Tvrdo}a razvla~enja ~vrsto}a2 % HB N/mm2 N/mm 110 200 14 70 80 180 7 65 80 160 5 60 60 150 4 45 30 P .35 0.302 140 130 150 150 120 130 200 240 280 280 250 270 3 7 5 5 12 7 Upotreba 85 klizni le`ajevi.... odli~no klizi za nalivene le`ajne {oljice P 0.D2.0 ..... 11.5 .0 .0 22.50 Zn 0.0 75. 82.0 8.305 P..0 78..0 3.25 0. 11...5 Ne~isto}e Zn 1.25 0.2 1.4 0.0 .0 Sastav % Pb 4.10 S 0. 9.

topola.. .. vrba ^vrsto}a (N/mm2) istezanje uzdu`no popre~no pritisak uzdu`no popre~no 500 . bademovo drvo Vrsta drveta Gustina kg/m3 meko drvo tvrdo drvo jasen.. 300 440 350 500 450 420 80 70 70 80 90 90 Ja~ina na pritisak daN/cm2 maksimalna dozvoljena 500 560 600 500 620 650 100 90 90 100 110 110 Uobi~ajena podela drveta prema tvrdo}i je na: polutvrdo....47 0.. Sa pove}anjem procenta vlage u drvetu. 900 50 . F 165 . 80 10 Na vazduhu osu{eno drvo ima oko (10) 12 .. . 180 2 ...75 Ja~ina na pritisak daN/cm2 maksimalna dozvoljena 280 280 280 350 350 380 . 200 4 . 7 40 .... 10 700 ... hrast bor... . grab.. jela..56 0.86 0. 15 (20) % vlage...57 0.. . ~vrsto}a se znatno smanjuje... 3 30 .. meko i tvrdo drvo Tvrdo drvo Polutvrdo drvo Meko drvo abonos {im{ir. 600 40 . bukva.62 0..... smreka lipa. brest bagrem..NEMETALI DRVO MEHANI^KE KARAKTERISTIKE NEKIH VRSTA DRVETA Suvo drvo bez mana Zapreminska masa t / m3 Bor Smreka Jela Ari{ Hrast Bukva 0.. 70 4 .. .

podru~je udarnog optere}enja (prenos snage na valjaoni~kim ma{inama. remenice.) i .podru~je trenja. elementi spojnica itd.1) jednostavnost podmazivanja (voda je vrlo dobro sredstvo za podmazivanje) a mogu raditi i bez podmazivanja. Kod pojedinih vrsta primene. . danas. ve} naj~e{}e i nije najve}a ekonomska prednost kod primene termoplasti~nih masa. kai{nici. komora za peskarenje. ve} je mnogo prakti~nije podeliti podru~je primene prema svojstvima tih materijala.VE[TA^KI MATERIJALI TERMOPLASTI TERMOPLASTI^NI MATERIJALI U MA[INOGRADNJI Termoplasti~ni materijali . usipnih korita na transporterima itd. a u svim tim slu~ajevima prednost im daje i niska cena. prednosti primene plasti~nih masa. jednostavnost u vrstama obrade. ne samo da nema grane ili podru~ja ma{inogradnje u kojoj se oni ne primenjuju. Na sl. mala specifi~na masa (1.).termoplasti nailaze na vrlo {iroku primenu u ma{inogradnji. . U tom slu~aju njihova se primena mo`e grubo podeliti na slede}a podru~ja: . vrlo ~esto i po nekoliko puta u odnosu na. na osnovu kojih su i primenjeni. visoka `ilavost i elasti~nost. Usled tako {irokih mogu}nosti primene nije prakti~no vr{iti podelu s tog stanovi{ta. . mlinovima i sl. prednost nad drugim (uobi~ajenim) materijalima daju im razli~ita svojstva. Sumiraju}i ekonomske rezultate. 01 dat je dijagram odnosa cena po jedinici zapremine u odnosu na kalaj i bakar kao materijale za klizne le`ajeve.5 do 4 puta. ve} prakti~no nema ma{ine ili ure|aja u kome se ne bi mogli primeniti. otpornost na koroziju.podru~je obi~ne .). uvek su jeftiniji od ostalih materijala i po nekoliko puta. 90 F cena po jedinici zapremine 80 70 60 50 40 30 20 10 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 godine primene Sl. vo|ice itd. do{lo se u praksi do znatnih u{teda u ceni 2 do 3 puta i u veku trajanja 1.podru~je spre~avanja abrazivnog habanja (oblaganje bunkera.. drobilicama.op{te primene (zup~anici. 01 166 Ta razlika u ceni materijala ne samo da nije jedina. Osnovne u{tede se posti`u produ`enjem veka trajanja. klizanja (le`ajevi. npr.). u`etnja~e. smanjenjem zastoja u ciklusu proizvodnje i u{tede u radnoj snazi. do danas poznate klasi~ne materijale.

srednji pritisak u le`aju u daN/cm2. Mada to nije ~elik. Kako je vidljivo iz ove grube podele podru~ja primene. ve}ina termoplasta je higroskopna. Termoplasti koji su za sada u {iroj primeni. F PRIBLI@AN PRORA^UN I DIMENZIONISANJE KLIZNOG LE@AJA Ve}ina proizvo|a~a i prera|iva~a termoplasta.VE[TA^KI MATERIJALI TERMOPLASTI UOP[TENO O KONSTRUKCIONIM SVOJSTVIMA TERMOPLASTA Termoplasti kao materijal za izradu ma{ina. kod trenja sa smanjenim podmazivanjem. termoplasti se ne primenjuju tamo gde je neophodna visoka dinami~ka ~vrsto}a ili tvrdo}a. 5. a pove}ava `ilavost i negativno uti~e na koeficijent trenja. 2. koji primenu ipak omogu}avaju. tj. koji je jo{ uvek najrasprostranjeniji materijal u izradi ma{ina. 167 . 4. koja u izvesnim slu~ajevima ~ine prepreku za njihovu dalju primenu. 2. odnosno materijal koji u odre|enim slu~ajevima ima prednosti nad ostalim materijalima. predla`u dimenzionisanje le`ajeva prema p i v krivama na osnovu empirijskih obrazaca. Termoplasti imaju i svojih nedostataka.p . 4.v . 3. opiljci. podnose maksimalnu radnu temperaturu do 150oC ali kratkotrajno. iako su poliamidi po prekidnoj ~vrsto}i najbli`i metalima od svih nemetala. vrlo su lo{i provodnici toplote. a kod upijanja vlage menjaju se dimenzije (dolazi do bubrenja).brzina klizanja u le`aju u m/s. dok trajna radna temperatura se kre}e do 100oC. za oko 6-7 puta ve}i nego kod nelegiranih ~elika s niskim sadr`ajem ugljenika. Termoplasti su materijal koji daje dobre rezultate. odnosno u podru~ju suvog trenja. Dalju primenu ograni~ava postojanost na vi{im temperaturama. 6. smanjuje ~vrsto}u i tvrdo}u. ~esto se ti nedostaci mogu pretvoriti u prednosti. . pesak i sli~ne grube ne~isto}e). izuzimaju}i imide. Da bi se to postiglo. tamo gde je potrebna otpornost na koroziju usled vlage ili pojedinih agresivnih medija. neophodno je poznavanje svih svojstava tih materijala koja mogu biti presudna za pona{anje elemenata koje `elimo uraditi. imaju visok koeficijent linearnog rastezanja kod zagrevanja. visina radne temperature. jer su ta svojstva osetno ni`a od svojstava klasi~nih materijala. te se kao prioritetan primenjuje u slede}im slu~ajevima: 1. slabiji su za oko 200 puta od jednog niskougljeni~nog konstrukcionog ~elika. Primenom adekvatnih konstrukcionih zahvata i pravilnim izborom tipa termoplasta za odre|enu namenu. ipak se njime u krajnjem slu~aju mogu re{iti gotovo svi problemi. . procenat upijene vlage osim {to izaziva promenu dimenzija (prirast) izaziva i promenu mehani~kih svojstava. primenjuju se pod odre|enim uslovima jer to nije materijal koji zadovoljava sve uslove rada. To je i razumljivo. u podru~ju habanja abrazijom. {to stvara odre|ene pote{ko}e kod elemenata sa trenjem klizanja. u nameri da pomognu u pro{irenju primene ovog materijala. 3. Osim visine radne temperature javljaju se i slede}a svojstva kao nedostaci termoplasta: 1. Nepovoljno uti~e i na elektro-izolaciona svojstva. za preuzimanje udarnog optere}enja. ili zahtevaju odre|ene konstrukcione zahvate. tamo gde je potrebna izrazita sposobnost na habanje. tamo gde se javljaju strana tela (pra{ina. koja se nikakvim konstrukcionim zahvatima ili re{enjima ne mo`e re{iti.

Srednji pritisak u dijagramu ra~unat je po obrascu: P D×p×n p= daN/cm2 a brzina v = m/s d×l 100 × 60 gde je: P .5 0. 04. a dosta drugih proizvo|a~a prihvatilo.5 0.12) Sl.5 1 2 3 4 5 6 10 20 30 50 srednji pritisak u daN/cm2 Sl.sila kojom je optere}en le`aj i (daN).8 0.1 0 0.4 0. Kako se mo`e primetiti ovakav na~in dimenzionisanja je prili~no nepotpun.pre~nik le`aja u (cm).4 0.3 Sl.broj obrtaja (min-1). osim ~inioca optere}enosti O = p × v (daN/cm2) × (m/s) jo{ i debljina zida i du`ina ~aure. 02 . d .1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 pre~nik le`aja u (mm) 168 0. jedan od najve}ih proizvo|a~a u Evropi. 04 .2 m8 um a d zi 6 5 ljina deb 4 3 2 1 0.35) podmazivanje s ma{}u (m=0. brzina klizanja u (m/min) 300 200 100 10 8 6 5 4 3 50 40 30 20 10 2 0 0.6 0.Preporu~ena zavisnost debljine zida kliznog le`aja i zazora u le`aju 1 2 3 4 debljina zida u (mm) 5 6 10 10 20 30 40 60 10 100 20 30 40 60 100 7 suvo trenje (m=0.p × v krive za poliamid 6 + MoSo2 u zavisnosti od vrste podmazivanja zazor u le`aju z u (mm) F 0.09) podmazano pri ugradnji (m=0. 03). l .2 0.5 1 0.aktivna du`ina le`aja u (cm). 03 Dijagram je ra|en za du`ine ~aure do 100mm a preporu~uje se da odnos pre~nika i du`ine bude u podru~ju l/d = (1 do 3) iz ~ega proizilazi da se dijagram mo`e koristiti do pre~nika manjih od 100mm {to je potvr|eno i dijagramom na sl.VE[TA^KI MATERIJALI MEHANI^KE OSOBINE TERMOPLASTA Jedan takav dijagram prikazan je na sl.3 0. U ovom slu~aju je obuhva}en. Osetno kompletniju podlogu ~ine uputstva uz dijagram koji je preporu~io BASF (sl. 02.6 0. . n .

ugao razreza je ve}i i obrnuto. 05 Sl. i izvodi se pod uglom od 15o do 30o. nastoji se da se ona usmere i rasporede onako kako najvi{e odgovara konstruktivnim zahtevima. mogu se kompenzacioni razrezi uraditi na na~in kao {to je prikazano na sl.1)% L ^aura je po du`ini rase~ena i {irina reza r je 2% od obima ~aure. 07. 06 prikazan je kliza~ na kome su vijci tako raspore|eni da dilataciono rastezanje usmeravaju od sredine prema krajevima. Ovakav na~in nije preporu~ljiv za tanje kliza~e ali je bilo slu~ajeva da su se polurazrezi radili i na debljinama od 6mm. 06 1 . onda o{tre ivice treba zaobliti ili im ivice blago oboriti. F 169 . Ako se kliza~i {ine podmazuju. pa usled zagrevanja i dilatacije usled zagrevanja dolazi do znatnih izdu`enja. su obi~no dugi elementi. Na sl.3mm Klizne {ine.5mm 1 . a ~esto i vo|ice. 15o-30o r E8/h9 C11/h9 zazor (0. Ovo je postignuto tako {to su vijci u sredini sa normalnim rupama dok su ostali otvori za vijke prorezani uzdu`no ({licovani). 1 . Ovo se radi da ne bi o{tre ivice delovale kao brisa~i maziva. Kako ova izdu`enja nije mogu}e spre~iti. Tako|e.5 . 05. Od svih poku{aja.3mm Sl. omogu}eno je blago zaokretanje klizne ~aure u smeru obrtanja osovine. najvi{e se uspelo sa "plivaju}im" kliznim le`ajem prikazanim na sl.VE[TA^KI MATERIJALI TERMOPLASTI Pri konstruisanju ko{uljica le`ajeva od termoplasta vr{eni su poku{aji da se umanji njihov nedostatak u pogledu nestabilnosti dimenzija (termi~ke dilatacije) i tako pove}a njihova nosivost. Kod manje du`ine ~aure. L Sl. 07 Ako je iz raznih razloga neprihvatljiv gornji na~in izrade.

905 345 430 10400 >7 580 .5) (1000) 570 500 17000 20 . a to jo{ uvek ne predstavlja njihovu zasi}enost vlagom. navedene za poliamide odnose se na suvi materijal odmah nakon proizvodnje. Istezanje do prekida Ispitivano prema Granica razvla~enja .94 270 480 900 bez loma 470 600 Polipropilen 0. .14 (800) 450 (940) 270 (32000) (3.10 1. a pre upijanja vlage.teflon - 2.6) (950) 450 270 15000 bez loma 600 (850) (1100) (34000) (3 .10) (750) 550 360 13000 bez loma 650 % (130) 250 (40) 170 (40) 100 Poliamid 6 1.14 Poliamid 6.650 650 Poliformaldehid 1.40 750 (650) (720) (22000) (7 . Vrednosti izvan zagrada izmerene su posle 4 meseca normalizacije na vazduhu 20oC i 65% relativne vlage.02 480 550 11000 10 650 150 Poliamid 6 sa MoS2 1.04 550 600 10200 4.14 Poliamid 6.savijanje - Modul elasti~nosti Dinami~ka `ilavost Tvrdo}a posle 10sec.istezanje - Svojstvo materijala Specifi~na masa MEHANI^KE OSOBINE TERMOPLASTA DIN 53455 53371 DIN 53452 DIN 53371 DIN 53453 VDE 0302 DIN 53455 53371 daN/cm2 daN/cm2 daN/cm2 cm daN daN/cm2 cm2 (800) (940) (32000) (3 .6) 15000 bez loma (950) 600 (130) 250 Visokomolekularni polietilen 0.VE[TA^KI MATERIJALI MEHANI^KE OSOBINE TERMOPLASTA Jedinica mere F 170 Granica razvla~enja .2 150 190 4000 14 320 400 NAPOMENA: Vrednosti u zagradama.3 500 300 Poliamid 12 1.6 1.09 Poliamid 11 1.43 700 1000 3500 8 1500 40 Politetrafluoretilen .

6 Poliamid 6.3 2 0. in`injerstvo. vis. Visokomol.10 Poliamid 6.11 0.VE[TA^KI MATERIJALI Dinami~ki koef.4 0. to~kovi Ko{uljice u le`ajima Zup~anici.4 0.6 sa molib. poliaetil. klizne vo|ice Ko{uljice le`aja sa visokim pritiskom Zup~anici za hemikalije. klizni elementi Ko{uljice. na udare Elementi u hemikalijama Primena kod visokih temperatura Hem. trenja Poliamid 6 Poliamid 6. kardanski ulo{ci.7 2 0. sa vodom o ulje <60 ulje >60o Oznaka Pritisna ~vrsto}a TERMOPLASTI o o o + o + o o + + + + + + + + o + + + + + + o o o + Upotreba + + + + o + Zup~anici.5 3-4 7.vlak. i niske temperature + dobro podmazivanje o srednje podmazivanje .5 1.6 0.4 0.lo{e podmazivanje UPIJANJE VLAGE KOD POJEDINIH POLIAMIDA I NJIHOVO IZDU@ENJE USLED TOGA Jedin. mere Pri potpunoj zasi}enosti materijala Pri zasi}enosti kod 20oC i 65% vla`nosti Poliamid 6 Poliamid 6. u`etnja~e. Polipropilen Polifenilen oksid Politetrafluoretilen 140 150 180 140 250 20 60 100 7 0. vrlo otp.6 + MoS2 Poliamid 11 Sadr`aj vlage % 9 7.12 0.07 Podmazivanje bez podmaz.6 F 171 .8 0.4 Du`insko izdu`enje % 0.8 Du`insko izdu`enje % 2.3 0.28 0. Poliacetol Poliacetol + LX Poliacetol + st.2 0.4 0.

21237 0.39591 0.54106 0.56745 0.56145 1.10179 0.81713 0.11341 0.49017 0.52810 0.03801 0.44179 0.08553 0.46566 0.09621 0.70882 0.13097 1.69717 1.22062 0.62860 1.51746 1.14522 0.55418 0.01767 0.09079 0.04155 0.19635 0.76714 1.22718 1.13203 0.47411 1.67415 1.50266 0.32732 1.67929 0.41854 0.58367 1.29225 0.43138 1.18823 1.63673 0.72033 1.58088 0.12566 0.80118 0.84949 0.17349 0.32170 0.73898 0.65130 1.02270 0.36317 0.30698 1.24630 0.72383 0.06158 0.11946 0.03464 0.62211 0.05683 1.98520 1.91609 0.10752 0.93313 0.23758 0.07548 0.76977 0.30191 0.78540 0.34782 1.02545 0.05309 0.18857 0.81458 1.00287 1.69398 0.26421 0.40715 0.28274 0.60606 1.TABLICE ZA IZRA^UNAVANJE ZAPREMINE OBLE GRA\E m3/m' Pre~nik stabla cm F 172 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Zapremina 3 m 0.74366 1.07513 Pre~nik stabla cm 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 Zapremina m3 1.13854 0.79078 1.60821 0.20763 1.83853 .45365 0.14990 1.03140 0.01131 0.06605 0.34212 0.49571 1.04909 0.89920 0.08042 0.38929 1.27340 0.38485 0.02070 1.65039 0.25518 0.41026 1.03869 1.26677 1.47784 0.16899 1.45267 1.33183 0.59447 0.75430 0.86590 0.51530 Pre~nik stabla cm 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 Zapremina 3 m 0.01539 0.02835 0.20428 0.83323 0.53938 1.24690 1.28680 1.18096 0.35257 0.02011 0.66476 0.95033 0.15205 0.04524 0.07069 0.22902 0.05726 0.31172 0.01327 0.09359 1.36848 1.00950 0.00785 0.16619 0.43008 0.96769 0.11220 1.37393 0.15904 Pre~nik stabla cm 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 Zapremina 3 m 0.88247 0.

deo G RAZNO G 173 .

prenose se rastojanja od prave p . broj podela mo`e da bude i ve}i ~ime se dobija ta~nije razvijeno stanje. Taj krug se podeli na 12 jednakih delova ({estarom. vuku se prave paralelne sa osom cilindra tako da seku jednu i drugu paralelnu ravan u ta~kama 1'..p do 1" sa gornje strane. 2 9' 10' 11' 12' 1' Na slici je prikazan cilindar odse~en dvema paralelnim ravnima r . 12.p).a (sl. 1. 2" itd. 2'. 3 .a koje u ta~kama preseka obele`imo brojevima 1. 1). Dobijene prave 1' .) spoje se u jednu liniju (isto to uradi se i sa ta~kama sa gornje strane) ~ime se dobija baza kosog preseka cilindra. 2'.a (1'.RAZVIJANJE LIMOVA KOSI CILINDAR A G p r D p H p a g 11 12 1 r 10 9 8 2 3 5" 6" 7" 8" 9" 1" 2" 5 6 10" 11" 12" 1" 3" A a B 1 2 3 4 5 5' 4' 1' G 174 Sl. Iz svake ta~ke.. sl.3.1" sa izvodnicom 1' . su izvodnice kosog cilindra u pravoj veli~ini. Razvijeni omota~ cilindra se nalazi tako {to se normalni presek cilindra (krug) okrene i projektuje prikazuju}i pravu veli~inu preseka . Sve ta~ke sa donje strane prave a .1" sa druge strane razvijenog stanja dobija se kosi cilindar. . itd. 1".2". 4. 2.r koje su pod uglom prema osi cilindra. 1 7 4 4" p 2' 3' 6 6' 7 7' 8 8' 9 10 11 12 1 a Sl. 3' itd. iz kojih treba izvu}i normale na pravu a . Savijanjem i spajanjem izvodnica 1' . 2' . 3.krug.4.3" itd. 3' .2. Na limu se povu~e prava a . 2 . Iz tih ta~aka. otvorom {estara. Normalni presek cilindra na njegovu osu je krug (ravan p .p do 1' sa donje strane linije i od prave p .1". 2) na koju se nanose delovi kru`ne linije 1 .

Naravno. I i II. Broj podeoka mo`e biti proizvoljan ali je te`nja da broj podela bude ve}i jer se time dobija ta~nija podela. Linija 1 . pertlovanjem i lepljenjem. Ovaj krug se podeli na 6 jednakih delova (30o) i obele`i brojevima od 1 do 7. sastavljeno iz dva jednaka dela.1 je osnovica razvijenog stanja omota~a i treba je podeliti na 12 odnosno isti broj delova na koji je podeljen krug. U istom pravcu sa osnovicom cevnog kolena. Spajanjem svih preseka izvodnica na mre`i dobija se lemljenjem. Dovoljno je nacrtati jedan deo dok je drugi deo potpuno jednak (ako se du`ina cilindri~nog dela menja. povu~e se prava linija 1 . ovaj krug predstavlja samo jednu polovinu omota~a dok je druga polovina identi~na prvoj i podeoci na toj polovini nosi}e brojeve od 7 do 12. Iz svakog podeoka na krugu se izvu~e izvodnica paralelna sa osom kolena do preseka sa drugim delom cevnog kolena a zatim se izvodnice prenesu i na ovo koleno paralelno sa njegovom osom. Du`ina izvodnica se odre|uje tako {to se produ`e izvodnice sa crte`a kolena do preseka sa izvodnicama na razvijenoj mre`i (normale na osnovicu razvijenog omota~a cevnog kolena. G 175 . Na jednom kraku kolena se nacrta polukrug sa sedi{tem u osi simetrije. Kroz svaki podeok se povu~e normala na osnovicu mre`e. potrebno je za tu vrednost pove}ati ravnu du`inu kolena).RAZVIJANJE LIMOVA CEVNO KOLENO 90o D II I Omota~ I 7 1 6 2 5 4 1 2 3 4 5 6 7 8 Dp 9 10 11 12 1 3 Na slici je prikazano cevno koleno.1 du`ine koja je jednaka obimu kruga cevnog kolena (O = D p).

Na ovim pravama. Polukrug predstavlja zaokrenutu projekciju polovine preseka cevnog kolena. 4 krajnji segmenti koji ~ine polovinu unutra{njih segmenata. 1 B Dp 12 A 1 B B Na sl. pomo}u razmernika ili {estara nanose se du`ine izvodnica sa cevnog kolena. I crta se tako {to se povu~e prava linija du`ine koja odgovara obimu kruga. koje se radi na isti na~in. 3 a A 3 3 4 4 5 5 6 6 7 C D D 7 D 8 8 9 9 10 B 10 11 11 Sl. Polukrug se podeli na 6 jednakih delova (druga polovina je simetri~na) i svaki se obele`i brojem od 1 do 7. Ova prava se podeli na 12 jednakih delova i dobijene ta~ke se obele`e brojevima od 1 do 12. Dobijene ta~ke se spoje linijama koje predstavljaju kosi presek kolena I. Iz svake ta~ke povuku se izvodnice cevnog kolena paralelne osi kolena. Mre`a poz. 3 su unutra{nji segmenti koji su me|usobno jednaki dok su na sl.RAZVIJANJE LIMOVA CEVNO KOLENO IZ VI[E SEGMENATA 1 B 2 Sl. odnosno spoj sa kolenom II. Na sl. sl. . Na krajnjem segmentu (sl. Mre`e segmenata I i II srtaju se posebno. 2. Kroz svaku ta~ku se povu~e normalna prava. to su i izvodnice izlomljene prave linije. Po{to je osa izlomljena prava linija. 4 12 Sl. 2) nacrta se polukrug sa sredi{tem u preseku ose simetrije i ~eone povr{ine. 1 prikazano je cevno koleno sastavljeno iz vi{e segmenata. 2 12 1 C G 176 D A 1 2 Dp Sl.

1 1 12 A D A. 2A.12 4 9 1.RAZVIJANJE LIMOVA PRELAZNI OBLICI C 7 6 5 4 B 3 2 Sl. Spajanjem ovih ta~aka sa A' dobijaju se izvodnice u pravoj veli~ini. Na osi Oy se nanose iz prve projekcije zvodnice 1A. Na sli~an na~in rade se prelazni oblici iz pravougaonika u krug. Mre`a se crta tako. {to se nacrta linja OA' paralelna osi predmeta. 3A i 4A. B.C A' O 2'3' 1'4' y PRELAZNI DEO IZ KVADRATNOG PRESEKA U KRU@NI Na sl. Spajanjem dobijenih ta~aka dobija se mre`a predmeta. Kru`na strana se podeli na 12 jednakih delova i obele`i brojevima od 1 do 12. Prelaz se vr{i iz kvadratnog oblika u kru`ni. C i D u obe projekcije.D 11 10 9.6 3. To se radi tako.11 11 10 9 12 8 2 6 1 3 B 8. Iz svake ta~ke se vuku izvodnice do odgovaraju}ih temena kvadrata A. DB2. D2B3 itd. Metodom obrtanja nalaze se prave veli~ine izvodnice. G 177 . {to se sa poznatim stranicama u pravoj veli~ini konstrui{u trouglovi DAB1. nesimetri~ni oblici itd. 1 je prikazan prelazni deo konusnog oblika.5 4 5 C A 10 8 7 D B.7 7 2.

D i F. Produ`e se pravci F. 2 G B A x C E D Dp L Sl.B Iz trougla O.J OK = ÖOI2-IK2 sin a/2 = CE/R CE = D/2 R = CE/sin a/2 AB = L = 2 × R × sin b/2 IJ = 2 × r × sin b/2 OI = R .A.I.FC . Sl. U preseku lukova i ovih prava dobija se omota~ zarubljenog konusa.C. Iz prese~nih ta~aka du`ine obima i luka povuku se prave do ta~ke O.E Iz trougla O. 2 tg a/2 = x/H G 178 FC = x/sin a/2 Sl. D. D do preseka O iz koga se povuku lukovi kroz ta~ke C. 3 Iz trougla O. Na ve}em luku se nanese du`ina O = D p. 1 d F O G a/2 H C x D b/2 R a/2 a b Sl. 3 b/2 h J I K D F Sl.RAZVIJANJE LIMOVA ZARUBLJENI KONUS OMOTA^ ZARUBLJENOG KONUSA Omota~ konusa se dobija tako {to se na limu nacrta trapez C. C i G. F. G koji predstavlja vertikalnu projekciju konusa. G.

D1. S (po{to se luk 1-2 vidi u horizontalnoj projekciji u pravoj veli~ini). 2. Mre`a se crta tako {to se crtaju trouglovi D1.RAZVIJANJE LIMOVA ZARUBLJENA KOSA KUPA Sl. 3. sa S dobijaju se prave veli~ine izvodnica. Omota~ u razvijenom obliku se nalazi tako {to se obim osnove podeli na 12 jednakih delova. Na isti na~in se crta i gornja kriva. S" itd. Sve prave ovako dobijene su izvodnice kupe koje su u prvoj i drugoj projekciji u skra}enoj veli~ini. 3' 4' 5' 6' 7' 9 8 12 s 1 7 6 2 3 5 4 1" 1" 2" 12" 3" 11" 4" 10" 5" 9" 6" 7" 8" G 179 . 3'. 2. 1 prikazana je zarubljena kosa kupa. 4' itd. npr. Spajanjem dobijenih ta~aka dobija se mre`a .donja kriva osnove. Prava veli~ina izvodnica se dobija tako {to se na OXY sistemu nanose projekcije izvodnica. jedan do drugog po principu crtanja trouglova ~ije su tri strane poznate. Na ovaj na~in smo dobili sve tri strane trouglova. 1 y s x O 11 1' 10 2' Na sl. Na OX se nanose du`ine iz horizontalne (prve) projekcije a na OY iz vertikalne (druge) projekcije. D2. S". Spajanjem ta~aka 2'. Svaka ta~ka obima osnove se spaja sa vrhom kupe S koji se dobija u produ`etku krajnjih izvodnica.

8 5.4 1 1.10 11. 6.6 II 9. 12.2 O I a 7. 2. odnosno 1 . Normalni presek svakog segmenta je 1. . 4. 4. Segment I je polovina segmenta II. 3. 10. Spajanjem ta~aka dobija se razvijen omota~ segmenta broj II. 3. Sve bo~ne ivice segmenta vidljive su u pravoj veli~ini na vertikalnoj projekciji kolena.1. 11. sastavljeno od limenih segmenata.12 1 2 5 6 3 4 1 I 5 7 7 5 8 8 6 5 II x 1 9 2 3 10 180 1 x 9 11 G 4 12 Na slici je prikazano cevno koleno. Svaki segment je prizma odse~ena dvema kosim ravnima. 9. 1. a na segmentu se povu~e prava x . Tako se dobijaju ta~ke 5. Otvorom {estara se iz vertikalne projekcije nanose polovine izvodnica na jednu i na drugu stranu. 2.RAZVIJANJE LIMOVA CEVNO KOLENO PRAVOUGAONOG OBLIKA 2 4 3 3. 7. 8.X. pravougaonog preseka.x simetri~no postavljeno u odnosu na ivice segmenta. Na ovu crtu se nanesu normalna rastojanja izvodnica iz normalnog preseka. Na limu se povu~e X .

razvijena du`ina unutra{njeg pre~nika spirale b r r= o×b . 1 t 7 b 8 6 9 5 D d 10 4 11 3 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 O o t D×p t d×p 1 2 O = Ö D2 × p2 + t2 O .RAZVIJANJE LIMOVA SEGMENT PU@A Sl.razvijena du`ina spolja{njeg pre~nika spirale o = Ö d2 × p2 + t2 Razvijeno stanje segmenta o .R=r+b O-o R o G O 181 .

450 .022 1.024 1. 1 VELI^INA UGLA ISPRAVLJANJA MATERIJALA POSLE SAVIJANJA LIMA POD UGLOM a = 90o Materijal R s ~elik do se = 35 daN/mm2 ~elik se = 35 daN/mm2 ~elik se = 35 .8 . 1200 Temperatura oC 300 .. cink Bronza Duraluminijum 1 do 5 do 1 1 do 5 do 1 do 1 preko 5 preko 5 do 2 2 do 5 iznad 5 Debljina materijala s u (mm) do 0..016 1.8 0.radijus savijanja..012 1.debljina materijala Koeficijent linearnog izdu`enja materijala l... 500 360 .009 1.50 daN/mm2 ~elik iznad se = 55 daN/mm2 Aluminijum.. s .SAVIJANJE LIMOVA j Sl..40 daN/mm2 ~elik se = 40 .5 4 7 3 2 4 3 4 4 5 1 0 2 1 2 2 3 8 11. 1 a + + a a a+j j UGAO ISPRAVLJANJA PRI SAVIJANJU LIMOVA Sl.018 1.2 preko 2 5 4 6 5 7 6 8 2.013 1.015 1. 1000 Duraluminijum 1000 . 1000 Aluminijum 750 .5 19 r .021 1.019 1.010 1..025 Temperature zagrevanja razli~itih materijala za obradu plasti~nom deformacijom G 182 Materijal Konstrukcioni ~elik Alatni ~elik Legirani ~elik Temperatura oC Materijal 700 .. pri zagrevanju temperatura o 650 700 750 800 850 900 950 1000 1050 1100 1150 1200 C koeficijent izdu`enja l 1..

00 8.48 0.40 0.00 0.00 1.00 preko 12.00 0.20 0. Polupre~nik rn neutralne linije izra~unava se po obrascu: rn = r + k × s Koeficijent k uzima u obzir odstupanje neutralne linije savijanja od srednje linije i on se odre|uje tabelarno u zavisnosti od odnosa radijusa savijanja i debljine lima: k=r/s Vrednosti koeficijenta k date su u tabeli: Vrednosti koeficijenta polo`aja neutralne linije savijanja r/s k r/s k r/s k 0.50 2.35 0.37 0.30 0.44 0.00 6.36 0.00 12.550 G 183 .31 0.00 3. a ne po srednjoj liniji kako je to do sada bilo uobi~ajeno.60 0.32 0.23 0.20 1.00 5.25 0.42 0.490 0.46 0.38 0.SAVIJANJE LIMOVA IZRA^UNAVANJE RAZVIJENE DU@INE s a rn r L2 L1 L Razvijena du`ina lima se obavezno izra~unava po neutralnoj liniji savijanja.47 0.30 1.00 4.00 11.80 1.29 0.500 0.45 0.510 0.70 0.43 0.40 0.530 0.495 0.540 0.00 10.10 0.45 0.34 0.41 0.35 0.50 7.520 0.50 0.39 0.485 6.00 9.

SAVIJANJE LIMOVA IZRA^UNAVANJE RAZVIJENE DU@INE IZRA^UNAVANJE RAZVIJENE DU@INE SAVIJENOG DELA U ZAVISNOSTI OD DIMENZIONISANJA a r s a rn L=a+b+ rn × p × j 180o L=a+b+ rn × p × j .2ctg a (r + s) 180o 2 L=a+b+ rn × p × j .2(r + s) 180o b L a) a r a rn s b L b) a r G 184 a rn b L c) s .

ozna~ava mesta oslanjanja Samopode{avaju}i oslonac Pode{avaju}i oslonac Pomo}ni oslonac (sa strane) Osnovni oslonac (u ravni) Vrsta oslonca G 185 .TEHNOLO[KE BAZE SIMBOLI Simbol Realizacija Primer Shematski prikaz Napomena .

TEHNOLO[KE BAZE SIMBOLI Vrsta oslonca Simbol Realizacija Primer Shematski prikaz Kombinovani oslonac (u ravni) .ozna~ava mesta oslanjanja Oslanjanje u prizmi Pode{avaju}a prizma 186 a .kratka b .duga~ka b b G Napomena a b a a .

TEHNOLO[KE BAZE SIMBOLI Simbol Realizacija Primer Shematski prikaz Napomena Kombinovani oslonac (u ravni) Vrsta oslonca Pode{avaju}a prizma Oslanjanje u prizmi D G 187 .

G 188 Stezna plo~a za centriranje (planska plo~a) Stezna glava sa 4 ~eljusti Pode{ljivi ~ep (centra` za alat) Stezna glava sa 2 ~eljusti TEHNOLO[KE BAZE SIMBOLI Vrsta oslonca Simbol planska plo~a Realizacija Primer Shematski prikaz planska plo~a Napomena .

Kombinovani stezni element sa jednog mesta Stezanje na vi{e mesta Stezanje na jednom mestu Centriranje .stezanje izme|u {iljaka Vrsta oslonca Simbol Stezna plo~a za centriranje (planska plo~a) TEHNOLO[KE BAZE SIMBOLI planska plo~a Realizacija Primer Shematski prikaz Napomena planska plo~a .ozna~ava broj mesta dejstva sile G 189 .

4 3.6 3.5 2.8 10.8 s=2 s=2.8 105 s=1 s=1.1 POTREBNA SILA SAVIJANJA LIMA U (KN/m) G 190 10 12 16 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 100 110 120 140 170 200 1.25 M 6 5.0 d2 1.0 0.4 D 2.6 4.8 6.5 2.0 9.8 3.4 13 16 20 23 26 29 32 36 39 42 45 49 52 55 58 65 71 78 91 110 130 41 65 95 145 210 260 55 80 120 175 215 335 60 90 130 160 250 360 b 75 105 130 200 290 520 h 8 1.5 1.0 1.5 4.8 2.8 1.1 1.2 1.1 1.5 1.4 1.7 3.2 2.7 5.1 M 3 2.0 9.0 1.5 11.5 14 15 17 18.8 2.5 20 24 29 35 6.5 5.5 7.6 2.5 3.0 2.6 4.7 2 2.2 1.6 5.9 4.8 1.8 1.2 2.1 1.5 40 s=0.0 2.55 M 3.6 h s M 2.5 2.5 s=1.2 d1 d2 D s 0.1 M 8 6.4 1.8 3.5 2.5 9 10 10.0 2.RUPE URA\ENE PROBIJA^EM ZA METRI^KI NAVOJ U LIMOVIMA DEBLJINE OD 0.35 M 5 4.3 1.0 4.7 12.2 1.8 2.6 s=0.2 s=1.5 2.8 1.8 7.85 M 10 8.2 5 6 7 7.9 2.6 5.5 5.6 h 1.9 3.5 13.8 11.0 4.5 s=3 s=4 s=5 s=6 s=8 s=10 s=12 s=10 s=10 s=10 r b r h 250 360 330 310 290 630 590 550 520 490 460 410 990 920 860 800 760 710 640 590 540 1420 1320 1230 1160 1090 1030 930 840 770 660 550 1800 1700 1600 1440 1310 1200 1030 850 720 2560 2330 2130 1830 1510 1280 3330 2860 2350 2000 .9 5.8 2.6 3.7 2.3 1.5 2.2 20 55 80 115 180 85 105 160 230 410 640 140 190 340 540 770 170 300 460 660 150 260 400 580 1030 230 360 520 910 210 320 300 270 460 420 390 820 750 690 1280 1170 1070 s 4 0.8 DO 4mm PREMA DIN 7952 NAVOJ Dimenzije u (mm) d1 1.5 8.4 4.8 5.9 3.7 3.3 11.9 1.2 1.5 4.8 M 2.0 4.0 3.2 1.5 2.95 M 4 3.

161 ^.3 21 28.6 10 17.1 100 131.745 M10 70 35 14 2 6 14.3 16 22.5 4 0.161 DIN 2631 h1 d2 h Æd R Nominalni pritisak NP 6 Æ D3 Æ D4 Æ Dk ÆD Nazivni pre~nik NO 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 Dimenzije prirubnica u (mm) D1 d1 D2 17.9 3.5 2.3 108 139.0 2.1 39.5 4 0.5 2.B1.690 4 2.3 44.0 16 3 8 18.5 51 70.0 8 4.3 82.1 88.770 M16 n = broj rupa primer ozna~avanja prirubnice nazivnog pre~nika NO32 Po JUS: Prirubnica 32 JUS M.2 3.5 54.930 M12 80 38 14 3 6 14.3 20 26.0 4 1.7 133 168.6 2.5 4 0.4 38 48.7 125 159.376 M10 50 32 14 2 6 11.6 2.5 4 NP-6 D Dk 75 50 80 55 90 65 100 75 120 90 130 100 140 110 160 190 130 150 210 170 240 200 265 225 D3 26 22 30 28 38 35 42 40 55 50 62 58 74 70 88 102 130 122 155 148 184 172 Dozvoljeni radni pritisak u daN/cm2 kod temperature do 120oC 6 Rupe za vijke d n do 300oC 5 Masa Navoj vijaka M kg D4 h d2 35 28 12 2 5 11.6 4 4.0 4 4.2 14 21.5 107.591 M10 60 35 14 2 6 11.9 25 33.0361 za temperature do 300oC.0 4 0. G 191 .161 Mere prirubnica u osen~enim poljima odgovaraju DIN 2631 Materijal: Prirubnice po ovom standardu su izra|ene od ^.5 4 0.310 M12 110 128 38 42 14 3 6 14.2 33 43.9 3 2.^ELI^NE PRIRUBNICE SA GRLOM ZA ZAVARIVANJE Æ D1 Æ D2 d1 JUS M.3 57 76.3 159 1.0361 Po DIN: Prirubnica 32 DIN 2631 ^.3 2 2.5 60.5 25 37.060 M16 178 48 18 3 8 18.6 2.240 M16 202 48 18 3 8 18.0361 Mere prirubnica u gornjem redu odgovaraju JUS M.0 4 3.326 M10 40 30 12 2 5 11.720 M12 M16 148 45 16 3 8 18.B6.B6.0 8 4.3 150 2.8 2 13.0 4 1.7 30 42.140 M12 h1 R 90 38 14 3 6 14.9 114.0 4 1.5 2.

5 2.3 150 2.0 8 18.9 3.9 3 2.770 M16 102 45 18 3 8 18.3 16 22.020 M16 212 55 22 3 10 23.440 M16 122 138 45 50 18 3 20 3 8 18.6 2.0 4 1.567 M12 45 35 14 2 6 14. .6 10 17.610 M16 88 42 16 3 8 18.B6.2 14 21.3 44.0 4 2.647 M12 58 38 16 2 8 14.3 108 139.3 20 26.9 114.0 2.161 ^.000 M16 M16 158 52 20 3 8 18.1 88.^ELI^NE PRIRUBNICE SA GRLOM ZA ZAVARIVANJE Æ D1 Æ D2 d1 JUS M.0 4 4.5 2.5 4.942 M12 65 38 16 2 8 14.6 2.3 2 2.5 60.5 2.5 25 37.0 4 1.0 4 0.3 159 1.310 M16 188 55 22 3 10 18.3 21 28.0361 za temperature do 300oC.161 Mere prirubnica u osen~enim poljima odgovaraju DIN 2631 Materijal: Prirubnice po ovom standardu su izra|ene od ^.B6.7 30 42.3 82.7 125 159.5 54.9 25 33.5 107.2 33 43.4 38 48.0361 Po DIN: Prirubnica 32 DIN 2631 ^.B6.0 4 1.1 100 131.0 4 0.0 8 6.6 4 4.1 39.5 NP-16 D Dk 90 60 95 65 105 75 105 85 140 100 150 110 165 125 185 200 145 160 220 180 250 210 285 240 D3 28 22 31 30 40 38 46 42 56 64 60 75 70 90 105 131 125 156 150 184 175 Rupe za vijke d n do 300oC 13 Masa Navoj vijaka M kg D4 h d2 40 35 14 2 6 14.030 8 4.250 M12 78 40 16 2 8 18.0 8 7.0361 Mere prirubnica u gornjem redu odgovaraju JUS M.0 4 0.2 3.5 51 70.0 8 4.060 M20 h1 R n = broj rupa primer ozna~avanja prirubnice nazivnog pre~nika NO32 Po JUS: Prirubnica 32 JUS M.7 133 168.8 2 13.3 57 76.6 2.163 DIN 2633 h1 d2 h Æd R Æ D4 Æ Dk ÆD 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 G 192 Dozvoljeni radni pritisak u daN/cm2 kod temperature Nominalni pritisak NP 16 Æ D3 Nazivni pre~nik NO do 120oC 16 Dimenzije prirubnica u (mm) D1 d1 D2 17.0 4 3.

5 2.0 4 0.0 4 1.650 M16 162 65 24 3 10 23.240 M12 78 42 18 2 8 18.3 57 76.960 M20 188 68 26 3 10 27.3 108 139.739 M12 58 40 18 2 8 14.0361 Mere prirubnica u gornjem redu odgovaraju JUS M.1 88.0 4 1.5 4.5 25 37.3 159 1.659 M12 45 38 16 2 8 14.0 24 3 10 18.9 3.810 M16 88 45 18 3 8 18.0361 Po DIN: Prirubnica 32 DIN 2631 ^.6 2.0 8 3.9 25 33.5 NP-25/40 D Dk 90 60 95 65 105 75 115 85 140 100 150 110 165 125 185 200 145 160 235 190 270 220 300 250 D3 28 25 32 30 40 38 46 42 56 52 64 60 75 72 90 105 134 128 162 155 192 182 Dozvoljeni radni pritisak u daN/cm2 kod temperature do 120oC 40 Rupe za vijke d n do 300oC 32 Masa Navoj vijaka M kg D4 h d2 40 35 16 2 8 14.700 M24 h1 R n = broj rupa primer ozna~avanja prirubnice nazivnog pre~nika NO32 Po JUS: Prirubnica 32 JUS M.0 4 2.7 125 159.165 DIN 2635 h1 d2 h Æd R Nominalni pritisak NP 40 Æ D3 Æ D4 Æ Dk ÆD Nazivni pre~nik NO 10 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 Dimenzije prirubnica u (mm) D1 d1 D2 17.6 2.161 ^.2 3.350 M24 218 75 28 3 12 27.3 16 22.5 107.8 2 13.^ELI^NE PRIRUBNICE SA GRLOM ZA ZAVARIVANJE Æ D1 Æ D2 d1 JUS M.3 2 2.0 4 0.5 51 70.161 Mere prirubnica u osen~enim poljima odgovaraju DIN 2631 Materijal: Prirubnice po ovom standardu su izra|ene od ^.B6.5 54.1 39.0 4 1.0 4 4.4 38 58.3 20 26.2 33 43.6 10 17.0361 za temperature do 300oC.9 3 2.5 60.0 8 8.9 114.3 150 2.0 8 5.2 14 21.0 8 10.0 2.050 M12 68 40 18 2 8 14. D G 193 .1 100 131.610 M16 8 4.5 2.3 21 28.020 M16 102 48 20 3 8 18.7 133 168.0 4 2.3 82.B6.B6.7 30 42.750 M16 122 138 52 58 22 3 10 18.6 2.5 2.3 44.6 4 4.

340 4.680 370 370 370 370 370 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 187 237 287 447 573 850 697 1020 826 1180 1000 1070 1500 1300 1810 2110 316 394 470 760 952 1470 1140 1720 1330 1960 1800 1680 2410 2010 2850 3280 381 454 525 944 1140 2000 1330 2320 1510 2610 2500 1830 3170 2150 3720 4270 2580 2010 2950 2310 3290 3200 2830 3930 3300 4530 5130 162 204 245 379 482 715 583 582 688 985 282 348 412 672 836 1290 994 1510 1150 1720 361 431 498 896 1090 1770 1260 2040 1440 2300 885 1240 1080 1490 1740 1470 2110 1730 2480 2860 1750 2790 2050 3260 3740 2280 1920 2600 2210 2900 187 237 287 448 576 865 703 1050 836 1230 316 394 470 776 966 1530 1170 1830 1370 2130 387 162 463 204 536 245 950 380 1160 484 2000 728 1370 588 2360 875 1580 2060 696 2720 3580 1020 282 348 414 676 848 1350 1020 1610 1190 1870 365 437 506 897 1100 1880 1300 2230 1500 1970 2570 3390 2720 3450 3190 3980 4500 1090 1590 1340 1940 2300 1770 2730 2160 3310 3900 1990 3420 2380 4100 4780 1530 2380 1810 2890 3390 1890 3240 2270 3900 4560 2570 4490 3080 5310 6260 902 1310 1110 1600 1890 2460 4280 2960 5150 6010 .780 3.400 0.450 2.ELEKTROMA[INSTVO TRAJNE STRUJE PLJOSNATIH BAKARNIH PROVODNIKA od E-Cu u pokrivenim prostorijama uz temperaturu okoline T=35oC i temperaturu provodnika t=65oC.450 8.335 1.560 7.670 5.534 0.667 1.120 4. [irina provodnika je uspravna.010 3.900 10.225 4. obojeni provodnici broj provodnika broj provodnika broj provodnika broj provodnika N 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 mm2 I II III II II I II III II II I II III II II I II III II II 15x 3 20x 3 25x 3 30x 5 40x 5 40x10 50x 5 50x10 60x 5 60x10 75x 6 80x 5 80x10 100x 5 100x10 120x10 0. a kod naizmeni~ne struje "svetli" razmak izme|u paketa >0. razmak provodnika u paketu = debljini materijala s.560 2.8a a a a n=2 s G 194 s h h n=3 b b {irina x debljina hxs mm Masa po metru kg/m Trajna struja A ^vrsto} Jednosmerna i naizmeni~na struja 162/3Hz Naizmeni~na struja do 60Hz goli provodnici obojeni provodnici goli provodnici mat.

12 0..7 92.356 2...3 Donja ogrevna mo} (kJ/kg) 42700 41900 41200 38850 40270 26750 GASOVITA GORIVA Vrsta goriva Vodonik Ugljen monoksid Metan Etan Propan Butan H2 Sastav % (u 1 kg) CO CH4 C2H4 CO2 H2 CO CH4 C2H6 C2H8 C4H10 N2 Gustina kg/m3 Donja ogrevna mo} (kJ/kg) 0.5 2....250 0. 7 Donja ogrevna mo} (kJ/kg) 14700 8400 27200 27800 .5 Sastav % (u 1 kg) S O N Pepeo 0 43.668 10790 12620 36080 63500 92970 121800 G 195 ... ..1 < 0.9 0.8 13 Gustina kg/m3 Ta~ka paljenja o C 720 875 940 977 884 794 <120 <350 >350 218 80...8 0.0 8 . 60 0 ..3 7.019 2...0 3 . ... 10 1..GORIVA PREGLED GORIVA ^VRSTA GORIVA Vrsta goriva Drvo prosu{eno Mrki ugalj Kameni ugalj Koks C 50 70 85 97 H 6 7 5 0..7168 1.2 52 15 11 11 6. 10 Vlaga 10 ..0 20 1. 10 1 . . 16700 20100 34100 30300 TE^NA GORIVA Vrsta goriva Benzin Plinsko ulje Lo` ulje Naftalin C10H8 Benzol C6H6 Alkohol C2H5OH Sastav % (u 1 kg) H C 85 86 87 93.08987 1..0 2 ..0 8 1.. 20 12 .5 78.7 1.

LITERATURA: 196 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful