Ko vad¥tÇjs vïlas, lai Tu zinÇtu?

Mïs pal¥dzam cilvïkiem un organizÇcijÇm sasniegt izcil¥bu

Ko vad¥tÇjs vïlas, lai Tu zinÇtu? Uz¿ïmïja domljanas pamatprincipi
Uz¿ïmïjdarb¥bÇ ir universÇli likumi, uz kuriem balstÇs gan aug∫u pÇrdevïja darbs, gan TOP 500 uz¿ïmums.
– Rams ·arans

Programma Ko vad¥tÇjs vïlas, lai Tu zinÇtu? pal¥dz: Ieguvumi 1. Saprast, kÇ darbojas bizness. 2. Apgt piecus btiskÇkos biznesa elementus. 3. Izprast, kÇ uz¿ïmums rada naudu. 4. UzzinÇt, kÇ tavs darbs ietekmï uz¿ïmuma rezultÇtus.

IzaicinÇjums:

Vai jsu darbinieki zina, kÇ vi¿u r¥c¥ba ietekmï biznesu?
Pa‰reizïjÇ izgl¥t¥bas sistïma jsu eso‰ajiem vai potenciÇlajiem darbiniekiem bieÏi vien nesniedz zinljanas par pamatelementiem, uz kuriem balstÇs ikviens bizness. Darbinieki ne vienmïr saprot, kÇ vi¿u darbs ietekmï uz¿ïmumu. IedomÇjieties organizÇciju, kurÇ ikviens darbinieks zina, kas ir nepiecie‰ams, lai uz¿ïmums darbotos, kÇ vi¿a darbs iek∫aujas kopïjÇ sistïmÇ un kÇ vi¿‰ var pal¥dzït uz¿ïmuma att¥st¥bai.

Mïs pal¥dzam cilvïkiem un organizÇcijÇm sasniegt izcil¥bu

RisinÇjums:
Ko vad¥tÇjs vïlas, lai Tu zinÇtu?
·is FranklinCovey seminÇrs ir balst¥ts uz Rama ·arana grÇmatu Ko vad¥tÇjs vïlas, lai Tu zinÇtu?, kuras pamatÇ ir zinljanas, kas iegtas strÇdÇjot ar Amerikas lielÇkajiem uz¿ïmumiem un to vad¥tÇjiem. SeminÇrs rad¥s priek‰statu jsu darbiniekiem (neskatoties uz vi¿u darba pieredzi) par to, kÇ darbojas uz¿ïmums. SeminÇrs Ko vad¥tÇjs vïlas, lai Tu zinÇtu? pal¥dzïs gt izpratni ikvienam jsu organizÇcijÇ par to, kÇ uz¿ïmums pelna naudu. Tas jo ¥pa‰i piemïrots darbiniekiem, kuru ikdienas darba pienÇkumi nav saist¥ti ar finansïm.

Ko vad¥tÇjs vïlas, lai Tu zinÇtu?
Izpratne par pieciem svar¥gÇkajiem biznesa elementiem pal¥dzïs darbiniekiem cie‰Çk savienot vi¿u ikdienas darbu ar organizÇcijas svar¥gÇkajiem mïr˙iem.
Skaidra nauda KÇ tÇ tiek rad¥ta un kÇdï∫ tÇ ir tik btiska? Bruto pe∫¿a Naudas rad¥‰anas un pe∫¿as noz¥me. Åtrums Cik Çtri un cik lielÇ mïrÇ uz¿ïmuma akt¥vi tiek izmantoti naudas peln¥‰anai? Izaugsme Kas rada izaugsmi un kÇdï∫?

Klienti

Skaidra nauda

Biznesa kodols
Izaugsme Bruto pe∫¿a

Åtrums
Klienti VienkÇr‰i iemesli, uz kuru pamata klienti izvïlas iegÇdÇties preces vai pakalpojumus.

Sasniedziet organizÇcijas izcil¥bu ar seminÇru Ko vad¥tÇjs priek‰sïdïtÇjs vïlas, lai Tu zinÇtu? Lai sa¿emtu vairÇk informÇcijas par FranklinCovey programmu Ko vad¥tÇjs vïlas, lai Tu zinÇtu?, ldzu, sazinieties ar klientu attiec¥bu vad¥tÇju. TÇlr.: +371 67505795; e-pasts: office@franklincovey.lv

www.franklincovey.lv