FOKUSS

KÇ efekt¥vi plÇnot laiku, lai sasniegtu prioritÇtes

Mïs pal¥dzam cilvïkiem un organizÇcijÇm sasniegt izcil¥bu

KÇ efekt¥vi plÇnot laiku, lai sasniegtu prioritÇtes
Kad tavas ikdienas aktivitÇtes ir saska¿Ç ar prioritÇtïm, tu iegsti neizsakÇmu mieru.
- Harems Smits, FranklinCovey l¥dzdibinÇtÇjs

Programma KÇ efekt¥vi plÇnot laiku, lai sasniegtu prioritÇtes pal¥dz: 1. Bt efekt¥vam, izmantojot uzticamu plÇno‰anas sistïmu, kas ietver daÏÇdus produktivitÇtes uzlabo‰anas instrumentus. 2. Izmantot plÇno‰anas procesu, kas nodro‰ina prioritlju izpildi. 3. SamazinÇt stresu, atpaz¥stot un izvairoties no daÏÇdiem ‰˙ïr‰∫iem, zemas prioritÇtes uzdevumiem un laika „zag∫iem”. 4. Pateikt „nï” nesvar¥gajam. 5. Iegt l¥dzsvaru starp darbu un atptu, lai izvair¥tos no enerÆijas izs¥kuma.

IzaicinÇjums:

Vai jsu darbinieki izpilda svar¥gÇkÇs prioritÇtes darbÇ un person¥gajÇ dz¥vï?
πoti bieÏi cilvïku svar¥gÇkÇs prioritÇtes, jo ¥pa‰i tÇs, kas ir balst¥tas vi¿u vïrt¥bÇs, vïlmïs un profesionÇlajos mïr˙os, tiek pamestas novÇrtÇ nevajadz¥gu pras¥bu un citu iegribu dï∫. Daudziem ir izaicinÇjums steidz¥gajÇ dz¥ves ritmÇ saglabÇt uzman¥bas centrÇ noz¥m¥gÇko.

Ieguvumi

Mïs pal¥dzam cilvïkiem un organizÇcijÇm sasniegt izcil¥bu

Kad darbi nav saska¿Ç ar prioritÇtïm
KÇds ir vislabÇkais l¥dzsvars starp smagu un gudru strÇdljanu? Kad ikdienas darbi nav saska¿Ç ar vïrt¥bÇm un svar¥gÇkajÇm prioritÇtïm, ir ÇrkÇrt¥gi viegli k∫t aiz¿emtam ar nesvar¥gÇm lietÇm. Msdienu tehnoloÆijas, kuru nolks ir atvieglot ikdienas darbus, bieÏi vien iedzen informÇcijas haosa un nekÇrt¥bu slazdÇ. TÇ rezultÇtÇ, lai darbinieki proakt¥vi uz¿emtos patiesi svar¥gu darbu izpildi, vi¿i tiek traucïti un ir spiesti reaÆït uz it kÇ steidzamÇm situÇcijÇm.

RisinÇjums
KÇ efekt¥vi plÇnot laiku, lai sasniegtu prioritÇtes
SeminÇra laikÇ dal¥bnieki apgst produktivitÇtes un laika plÇno‰anas prasmes. ·¥ apmÇc¥ba, kuras pamatÇ ir pasaulï atz¥ti laika plÇno‰anas principi, pal¥dz darbiniekiem noskaidrot un izpild¥t vi¿u svar¥gÇkÇs prioritÇtes. ·is seminÇrs ietver: • FranklinCovey plÇno‰anas sistïmu, kas sastÇv no pap¥ra un elektroniskÇs plÇno‰anas, kÇ ar¥ citiem produktivitÇtes instrumentiem. • Padomus par to, kÇ r¥koties ar informÇcijas gzmu. • Mïr˙u uzstÇd¥‰anas procesu, lai pal¥dzïtu dal¥bniekiem koncentrïties uz galvenajÇm prioritÇtïm. • Laika plÇno‰anas prasmju novïrtïjumu, lai seminÇra laikÇ strÇdÇtu ar saviem izaicinÇjumiem. • FranklinCovey resursu CD ar interakt¥viem instrumentiem, kurus katrs dal¥bnieks var piemïrot savai laika plÇno‰anas sistïmai.

ProduktivitÇtes piram¥da
Laika plÇno‰anas sastÇv no ãetriem posmiem, kas pal¥dzïs jums izveidot pastÇv¥gu, uz vïrt¥bÇm balst¥tu pamatu ikvienai aktivitÇtei, ko veiksiet: 1. Identificï vïrt¥bas. 2. UzstÇdi mïr˙us. 3. SaplÇno nedï∫u. 4. SaplÇno dienu. SaplÇno dienu SaplÇno nedï∫u UzstÇdi mïr˙us Identificï vïrt¥bas

SeminÇrÇ js apgsiet:
• Pasaulï atz¥tus FranklinCovey laika plÇno‰anas principus. • Prasmes plÇnot nedï∫as kontekstÇ un organizït dienas aktivitÇtes, veltot laiku vissvar¥gÇkajam. • PlÇnot mïr˙us un sadal¥t tos uzdevumos. • Prasmes samazinÇt stresu, atbr¥vojoties no nevajadz¥gÇm darb¥bÇm. • InformÇcijas organizï‰anas pamatprincipus. • Prasmes l¥dzsvarot darba un person¥gÇs dz¥ves prioritÇtes.

Tr¥s so∫i nedï∫as plÇno‰anai:
1. PÇrskati lomas. 2. Izvïlies lielos „akme¿us”. 3. SaplÇno nedï∫u.

Tr¥s so∫i dienas plÇno‰anai:
1. PÇrskati ‰odienas tik‰anos sarakstu. 2. Izveido reÇlistisku sarakstu. 3. Sagrupï pïc svar¥guma (ABC, 123).

Pal¥dziet katram darbiniekam izpild¥t svar¥gÇkÇs prioritÇtes
Lai sa¿emtu vairÇk informÇcijas par FranklinCovey programmu KÇ efekt¥vi plÇnot laiku, lai sasniegtu prioritÇtes, ldzu, sazinieties ar klientu attiec¥bu vad¥tÇju. TÇlr.: +371 67505795; e-pasts: office@franklincovey.lv

www.franklincovey.lv

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful