Pal¥dzi klientam gt panÇkumus

Mïs pal¥dzam cilvïkiem un organizÇcijÇm sasniegt izcil¥bu

Veiksm¥gas pÇrdo‰anas sarunas
Ieguvumi

„Msu panÇkumi ir vienl¥dz¥gi ar msu klientu panÇkumiem.”
- Mahans Khalsa

FranklinCovey programma Veiksm¥gas pÇrdo‰anas sarunas pal¥dz: 1. Iesaist¥t klientu god¥gÇ un atvïrtÇ dialogÇ. 2. Strukturït sarunu, iegstot problïmas pierÇd¥jumus un ietekmi. 3. IemÇc¥ties klaus¥ties un patiesi izprast klienta situÇciju. 4. Uzdot grtus, bet nepiecie‰amus jautÇjumus. 5. Rad¥t risinÇjumu klienta biznesa att¥st¥bai. 6. Piek∫t galvenajiem lïmumu pie¿ïmïjiem un saprast vi¿u vïlmes.

IzaicinÇjums:

Vai jsu darbinieki spïj izprast klientu patiesÇs vajadz¥bas?
Lielai da∫ai cilvïku pÇrdo‰ana saistÇs ar negat¥vÇm emocijÇm un bai∫u pilnÇm attiec¥bÇm. Klienti baidÇs, ka pÇrdevïji vi¿us pierunÇs nopirkt ko tÇdu, kas tiem nemaz nederïs. TÇpïc klienti neuzticas pÇrdevïjiem, slïpj un aizsargÇ btisku informÇciju, kÇ ar¥ izvairÇs no personiska kontakta. TÇ rezultÇtÇ pÇrdevïji izsaka daÏÇdus minïjumus, kas bieÏi vien izrÇdÇs k∫daini.

Mïs pal¥dzam cilvïkiem un organizÇcijÇm sasniegt izcil¥bu

RisinÇjums
PÇrdo‰ana noz¥mï to, ka jsu produkts vai pakalpojumus pal¥dz klientiem atrisinÇt vi¿u problïmas vai ar¥ sasniegt jaunus rezultÇtus. Pal¥dzi klientam gt panÇkumus nav tikai skaists vÇrdu salikums dar¥jumu slïg‰anas apz¥mï‰anai. TÇ ir paradigma, modelis un metodoloÆija, kÇ sadarboties divÇm vai vairÇkÇm kompÇnijÇm, lai gtu kop¥gus panÇkumus un apmierinÇt¥bu. ·¥ metodoloÆija ir balst¥ta uz daudziem pït¥jumiem un pÇrbaud¥ta vairÇku gadu garumÇ.

Veiksm¥gas pÇrdo‰anas sarunas
Veiksm¥gas pÇrdo‰anas sarunas ir procesa Pal¥dzi klientam gt panÇkums pamatmodelis, kura laikÇ dal¥bnieki iegst zinljanas un praktiskas iema¿as, kÇ veidot atvïrtu dialogu. ·is modelis sastÇv no tr¥s posmiem: • Objekt¥va iespïja – vai klientam ir nepiecie‰ams msu risinÇjums? (Kvantitat¥vi pierÇd¥jumi un vïrt¥ba.) • Resursi – vai klients to ‰obr¥d var at∫auties? (Laiks, cilvïki un nauda.) • Lïmums par dar¥jumu – vai klients izvïlïsies msu produktu, pakalpojumu? (Lïmumu pie¿em‰anas so∫i un kritïriji.)

Pal¥dzi klientam gt panÇkumus

Uz principiem balst¥ta apmÇc¥ba
Iespïjas rad¥‰ana Iespïjas pÇrvïr‰ana

Objekt¥va iespïja Resursi Lïmums par dar¥jumu Nî
Atteik‰anÇs no risinÇjuma iesnieg‰anas TurpinÇt?

Efekt¥vs risinÇjums JÅ RezultÇti

Mode∫a Veiksm¥gas pÇrdo‰anas sarunas saturs ir izstrÇdÇts, lai btiski main¥tu dar¥jumu un attiec¥bu veido‰anu ar klientiem. Lai to paveiktu, jums jÇizprot noteikta pÇrdo‰anas filosofija un komunikÇcijas pamatprincipi. Piemïram: • Nolks ir svar¥gÇks par tehniku Jo god¥gÇka ir jsu vïlï‰anÇs pal¥dzït klientiem, jo lielÇkas iespïjas, ka vi¿i dal¥sies informÇcijÇ ar jums. • AtstÇjiet EGO aiz durv¥m Ja js aizstÇvaties vai demonstrïjat savu izcil¥bu, iespïjams, js kalpojat savÇm, nevis klientu vajadz¥bÇm. MÇka apvald¥t savu EGO dar¥jumu izstrÇdljanas situÇcijÇs jums sniegs emocionÇlu neatkar¥bu. • DzeltenÇs gaismas likums Sarunas laikÇ klienti gan verbÇli, gan neverbÇli jums signalizïs par savÇm izjtÇm un domÇm. DzeltenÇs gaismas likums pal¥dzïs ‰os signÇlus sajust un izvïlïties, kÇ uz tiem reaÆït.

Sniedziet katram darbiniekam zinljanas un instrumentus, kas vi¿iem nepiecie‰ami
Lai sa¿emtu vairÇk informÇcijas par FranklinCovey programmu Veiksm¥gas pÇrdo‰anas sarunas, ldzu, sazinieties ar klientu attiec¥bu vad¥tÇju. TÇlr.: +371 67505795; e-pasts: office@franklincovey.lv

www.franklincovey.lv

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful