ΤΟ ΤΡΙΩΔΙΟ

Σό Σριώδιξ εἶμαι λειρξςργικό βιβλίξ ρῆο Ἐκκληπίαο μαο, πξύ ἔτει πκξπό μά μᾶο πρξερξιμάπει γιά ρό Πάπτα

Σό ὄμξμά ρξς πρξέρτεραι ἀπό ρό ἀριθμηρικό ρρία καί ρήμ λένη ᾠδή. Λέγεραι ἔρπι γιαρί κάπξιεο σξρέο ρά ρρξπάρια ρῶμ Καμόμφμ ρξς, ἔτξςμ μόμξ ρρεῖο ᾠδέο.

Διαρκεῖ ὀκρώ ἑβδξμάδεο. Ἀρτίζει ἀπό ρήμ Κςριακή ρξῦ Σελώμξς καί ρξῦ Φαριπαίξς καί ρελειώμει ρό βράδς ρξῦ Μεγάλξς ΢αββάρξς.

Σό Πάπτα πςμμερέτξςμε πρήμ Ἀμάπραπη ρξῦ Χριπρξῦ καί γεςόμαπρε ρήμ ἀληθιμή ταρά ρῆο μίκηο ἐμάμρια πρό θάμαρξ, πξύ ἔσερε πρήμ ζφή μαο ἡ ἁμαρρία.

Ἐπειδή πξλλέο σξρέο νετμάμε ρό μεγάλξ αὐρό δῶρξ ρξῦ Θεξῦ καί ζξῦμε τφρίο Χριπρό καί τφρίο Ἀμαπράπιμη ταρά (ἐπξμέμφο λαμθαπμέμα «ἁμαρρφλά»), ἡ Ἐκκληπία μᾶο ὑπεμθςμίζει μέ ρό Σριώδιξ ρόμ ὕυιπρξ πκξπό ρῆο ζφῆο μαο:

Νά ἀλλάνξςμε ρρόπξ ζφῆο, δηλαδή μά μεραμξήπξςμε καί μά ἀκξλξςθήπξςμε ρόμ Χριπρό ζῶμραο ἀπό ρώρα ρήμ ὀμξρσιά ρῆο Βαπιλείαο Σξς

Ὁ δρόμξο γιά ρήμ Ἀμάπραπη, περμᾶ ὅμφο πρῶρα ἀπό ρόμ Γξλγξθᾶ καί ρό Πάθξο, ρόμ ΢ραςρό καί ρόμ θάμαρξ.

Ὁ πιό πίγξςρξο δρόμξο γιά μά πληπιάπξςμε ρόμ Ἐπραςρφμέμξ Χριπρό, εἶμαι ἡ ραπείμφπη.

Ἡ ραπείμφπη διδάπκεραι

ἀπό ρόμ Χριπρό μαο
πρήμ παραβξλή

ρξῦ Σελώμη καί ρξῦ Φαριπαίξς

Ἡ ραπείμφπη ἔτει μεγάλη ἀνία γιά ρόμ Χριπριαμό, γιαρί ὁδηγεῖ πρήμ μεράμξια, ὅπφο πςμέβη μέ ρόμ Σελώμη

 Κάθε

ὕμμξο ρξῦ Σριφδίξς μιλᾶ γιά ρήμ μεράμξια, ρήμ ὁπξία ταρίζει ὁ Χριπρόο:  «Σῆο μεραμξίαο ἄμξινόμ μξι πύλαο Ζφξδόρα…», εἶμαι ρό πρῶρξ ρρξπάριξ ρξῦ Σριφδίξς.

ΡΗΣΟ
Ὁ ὑυῶμ ἑαςρόμ ραπειμφθήπεραι, ὁ ραπειμῶμ ἑαςρόμ ὑυφθήπεραι.

Ὅπξιξο ὑυώμει ρόμ ἑαςρό ρξς, θά ραπειμφθεῖ.

Ὅπξιξο ραπειμώμει ρόμ ἑαςρό ρξς, θά ὑυφθεῖ.

ΚΑΛΟ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟ ΤΡΙΩΔΙΟ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful