SUMAR

EvEnimEnt 125 de ani Bosch - 125 de ani cu “Tehnicã pentru o viaøã”.................................................................................... 8 Tehnologii excepøionale ši soluøii unice pentru echipamentele Komatsu..................................................................... 12 În 2011, Ridge Tool construiešte un Factory Service de 60.000 de dolari.................................................. 14 The king is back – Case a lansat noua serie de buldoexcavatoare seria T ............................................................ 16

Terex Finlay C-1550 Concasor cu Con: Inovaøie, fiabilitate ši performanøã........................................................................................ 46

mEgAtEhnic Echipamente tehnologice de executare a micropiloøilor.................................................................................................................. 34

EchipAmEntE dE lucru Echipamente pentru demolare cu jet de apã sub presiune......................................................................................... 48 Instalaøii performante pe šenile de concasat ši sortat - construcøie, funcøionare, principii generale de calcul....................................................................................................... 56

noutãøi Atlas Copco lanseazã un nou concept prin cel mai compact ši mai agil compresor................................... 20 Noua macara RT9150E de la Grove – cea mai puternicã macara mobilã pe pneuri de pe piaøã....................... 24

mAnAgEmEnt tEhnologic Aspecte privind identificarea resurselor AdvErtoriAl Compresoarele de aer portabile CompAir – o nouã soluøie oferitã de TERRA ROMÂNIA..................................... 32 de creštere a productivitãøii muncii la executarea mecanizatã a lucrãrilor de construcøii..................................................... 72

24. noua macara rt9150E de la grove – cea mai puternicã macara mobilã pe pneuri de pe piaøã
Începând din toamna acestui an, Manitowoc produce un nou model de macara mobilã pe pneuri (de šantier). RT9150E este cel mai mare model de macara de acest tip de pe piaøã ...

32. compresoarele de aer portabile compAir – o nouã soluøie oferitã de tErrA romÂniA
CompAir este un furnizor global de renume de compresoare ši echipamente auxiliare de înaltã performanøã, cu costuri reduse de exploatare pentru o gamã largã de aplicaøii ...

34. Echipamente tehnologice de executare a micropiloøilor
Extinderea tehnologiilor de executare a lucrãrilor de construcøii, cu folosirea micropiloøilor, în situaøii dintre cele mai dificile, se datoreazã în special dezvoltãrii, conceperii ši producerii unor echipamente tehnologice de forare-injectare performante ...

56. instalaøii performante pe šenile de concasat ši sortat
Necesitatea obøinerii unor cantitãøi tot mai mari de matreriale de construcøii de înaltã calitate extrase din cariere ši balastiere a impus folosirea unor noi tehnologii în acest domeniu prin utilizarea unor instalaøii de concasare-sortare ...

4 Revista de Unelte ši Echipamente n martie 2010

publiSher: Viorica Iorgulescu redactor-šef: Ema Brumãreanu art-director: Alina Petre redactor colaborator: Viorica Moraru conSiliul štiinøific: prof. univ. dr. ing. Gh. P. Zafiu (coordonator) 0721-784.914 prof. univ. dr. h.c. Štefan Mihãilescu conf. univ. dr. ing. Ioan Petrea prof. univ. dr. ing. Mircea Alãmoreanu prof. dr. ing. Laurenøiu Sârbu conf. univ. dr. ing. Ion Ionescu drd. ing. Oana Tonciu corecturã texte: Marius Iancu advertiSing SaleS Manager: Bogdan Toma Marketing Manager: Cristina Vlãducu reviSta unelte ši echipaMente este o publicaøie lunarã a hiparion publishers,

SucceSul depinde de comunicarea cu dvs.

parte a Sc Media gaMMa publiSherS director general: Adrian Rus director vânzãri publicitate: Radu Gãvruš director vânzãri publicitate grup: Cezar Burlan director editorial: Diana Ionescu director de producøie: Mihai Voivod prelucrare iMagine: Daniel Dragomir abonaMente: Mariana Gheorghe Tel: 021-202.82.70; O.P. 33, C.P. 52, Bucurešti coreSpondenøã: O.P. 33, C.P. 52, Bucurešti e-mail: rue@hiparion.com www.hiparion.com adreSa: Bucurešti, Str. Nerva Traian nr. 3, Bl. M 101, Et. 8, sector 3; Tel.: 021-202.82.70, Fax: 021-202.82.69 MeMbru fondator: Cãtãlin Berari tipar: Mega preSS holdingS S.a. Tel: 021/461.08.08; Fax: 021/461.08.09 distribuøie prin: RAuTAkIRjA ROMANIA TuTuN ŠI ZIARE MILLENIuM PRESS HACHETTE DISTRIBuTION NIMSOC MEDIA TEL.: 021-409.29.31, FAx: 021-409.29.32 revista de unelte ši echipamente este marcã înregistratã

face cât mai accesibile aceste informaøii, se înscrie ši acøiunea noastrã, aceea de a adãuga pe site-ul www.casamea.ro un capitol special, intitulat “Echipamente”. Acolo gãsiøi cele mai interesante articole ši noutãøile din domeniu, ši puteøi vizualiza ši citi, în format pdf, în întregime revista, numãr de numãr. Foarte important pentru noi este feedback-ul pe care îl primim – în orice formã ar veni el, fie ca rezultat al prezenøei noastre on line, fie din versiunea tipãritã a revistei – de la dvs., cititorii noštri, de la specialištii implicaøi în domeniu sau de la firmele partenere. Aceastã formã de comunicare, reprezentatã de feedback-ul primit în urma articolelor apãrute, este o resursã preøioasã, deoarece ne ajutã sã cunoaštem mai bine punctele de interes ale celor pentru care scriem revista, sã luãm pulsul pieøei în domeniu ši sã ne aliniem acesteia, sã ne ajustãm poziøia în piaøã în funcøie de interesul cititorilor noštri ši, de ce nu, sã ne mãsurãm propriul succes. Acestea sunt motivele pentru care acum, la primul numãr de revistã pe 2011, voi pleda pentru o comunicare cât mai bunã cu dvs., cititorii revistei, pe orice cale ar veni ea. Ne puteøi scrie pe adresa redacøiei, trimite mail pe adresa rue@hiparion.com, contacta telefonic sau lãsa mesaje pe pagina noastrã de Facebook. Opiniile dvs. vor fi cu siguranøã apreciate. Ema Brumãreanu

e

chipa noastrã cautã permanent noi moduri de a vã øine la curent cu ultimele štiri ši informaøii de pe piaøa uneltelor, sculelor, echipamentelor, instalaøiilor ši utilajelor pentru construcøii. În aceastã idee, de a vã

iSSn 1582-4217
copyright Media gaMMa publiSherS Media gaMMa publiSherS este parte a grupului de firme

Reproducerea integralã sau parøialã a textelor sau ilustraøiilor din Revista de unelte ši Echipamente este posibilã numai cu acordul prealabil scris al MEDIA GAMMA PuBLISHERS. Întreaga rãspundere privind corectitudinea informaøiilor revine semnatarilor articolelor ši firmelor care îši fac publicitate.

E V E N I M E N T

Grupul Bosch revine pe creštere – vânzãrile vor depãši

50 de miliarde de euro în 2011
Grupul Bosch a revenit pe creštere ši a atins deja nivelul de vânzãri înregistrat în anul 2007, înainte de crizã. conform rezultatelor preliminare, în anul fiscal 2010 furnizorul global de tehnologie ši servicii a obøinut vânzãri de 47,3 miliarde de euro, cu 24% mai mult decât în anul anterior (2009: 38,2 miliarde de euro). „Acesta este cel mai ridicat nivel atins de vânzãrile anuale în istoria de 125 de ani a companiei”, a declarat Franz Fehrenbach, prešedintele consiliului de administraøie al robert Bosch Gmbh. situaøia veniturilor Grupului Bosch s-a îmbunãtãøit, de asemenea, semnificativ. Astfel, profitul înainte de impozitare al companiei a revenit la nivelul øintã de 7- 8 procente din vânzãrile anului 2010, dupã o pierdere de 1,2 miliarde de euro în anul anterior.

Î

n premierã, vânzãrile din regiunea Asia-pacific depãšesc pragul de 10 miliarde de euro Principalii factori care au determinat aceastã creštere a companiei Bosch sunt: revenirea economiei globale, crešterea acceleratã a producøiei globale de autovehicule ši accentuarea cererii de inginerie mecanicã. În plus, s-a înregistrat un progres semnificativ în restructu rarea zonelor care cauzau pierderi, iar pragul de rentabilitate a fost atins din nou în America de Nord. În regiunea Asia-Pacific, Bosch a obøinut o creštere nominalã a vânzãrilor de 42%, faøã de anul ante rior, generând, în premierã, vânzãri de peste 10 miliarde de euro. În

America de Sud, compania a înregistrat o creštere de 36%. În plus, vânzãrile din America de Nord au crescut cu 27%, iar cele din Europa cu 16%, în ciuda nivelului extrem de dezamãgitor din anul anterior. Pentru a-l cita pe Fehrenbach: „În Europa, probabil cã nu vom atinge nivelul anterior crizei, din anul 2007, înainte de 2012 sau 2013.”

cu vederea”, a declarat Fehrenbach.
creštere „de douã cifre” pentru toate diviziile Anul trecut, simultan cu revenirea pe domenii ši regiuni, toate cele trei divizii au înregistrat crešteri semni ficative. Divizia de Tehnologie Auto a înregistrat cea mai mare creštere a vânzãrilor, de 29%, pânã la aproximativ 28 de miliarde de euro (anul anterior: 21,7 miliarde de euro). Ši vânzãrile diviziei de Tehnologie in dustrialã au crescut considerabil. De la nivelul anterior, de 5,1 miliarde de euro, acestea au crescut cu 27%, pânã la 6,5 miliarde de euro. Peste 500 de milioane de euro din aceastã creštere se datoreazã primei consolidãri a structurii acøiona-

„continuãm sã beneficiem de crešterea stabilã a pieøelor emer gente din Asia ši America de sud, zone în care extindem prezenøa companiei de mai muløi ani. Acest lucru ne-a permis sã menøinem nucleul de angajaøi în timpul re cesiunii, în europa ši în Germania, un lucru care este adeseori trecut
februarie 2011

8

Revista de Unelte ši Echipamente

n

E V E N I M E N T

Franz Fehrenbach, prešedintele consiliului de administraøie al Robert Bosch GmbH riatului companiei Aleo Solar AG, achiziøionatã de Bosch la finalul anului 2009. Divizia Bunurilor de larg consum ši echipamente de construcøii, mai puøin afectatã de recesiune în 2008 ši 2009, a înregistrat o creštere semnificativã, de aproximativ 10%, pânã la circa 12,5 miliarde de euro (anul anterior: 11,3 de miliarde de euro). Numãrul de angajaøi a crescut cu aproximativ 12.800 în 2010 Pe parcursul anului 2010, numãrul de angajaøi al Grupului Bosch a crescut pe plan global cu 4,7%, pânã la aproximativ 283.500. La fel ca în cazul dezvoltãrii pieøei, cea mai puternicã creštere a numãrului de angajaøi a avut loc în regiunea Asia-Pacific, unde au fost create aproximativ 7.500 de locuri de mun cã noi. În Germania, numãrul de angajaøi a crescut cu aproximativ 1.900, pânã la peste 113.600. „În cazul în care ritmul de creštere se menøine, Bosch va avea aproximativ 300.000 de angajaøi pânã la finalul anului 2011. Cãutãm peste 9.000 de persoane cu studii superioare, dintre care 1.200 doar în Germania”, a declarat Fehrenbach. Toøi angajaøii Bosch primesc un bonus aniversar Toøi angajaøii Bosch de pe glob vor primi un bonus de fidelitate, acordat o singurã datã, pentru a marca cea de-a 125-a aniversare a com paniei. Valoarea acestui bonus depinde de vechimea acestora. Suma totalã a bonusului aniversar va ajunge la aproximativ 180 de milioane de euro. Cheltuielile pentru cercetare, dezvoltare ši capital cresc din nou În 2010, compania Bosch ši-a sporit cheltuielile pentru cercetare ši dezvoltare cu 11 procente. Acestea s-au ridicat la aproximativ 4 miliarde de euro (anul anterior: 3,6 miliarde de euro). Aproape jumãtate din aceastã sumã a fost investitã în produse ši servicii noi, care conservã resursele ši protejeazã mediul înconjurãtor. Cheltuielile de capital, de 2,4 miliarde de euro (anul anterior: 1,9 miliarde de euro), au fost utilizate pentru proiecte precum modernizarea fabricii de celule fotovoltaice din Arnstadt, Germania. În Coreea de Sud a fost deschisã o unitate de producøie administratã în colaborare cu Samsung SDI, pentru a produce acumulatori pentru autovehicule hibride ši electrice;
n

Revista de Unelte ši Echipamente

februarie 2011

9

E V E N I M E N T

un nou centru de cercetare a fost inaugurat în Singapore ši au fost puse bazele unui nou poligon de testare multifuncøional în China. Crešterea pe plan mondial va continua ši în 2011 Pentru 2011, Bosch estimeazã o continuare a crešterii pe plan glo bal. Totuši, compania va avea o creštere globalã de doar 3,5%. Cel mai puternic impuls va continua sã vinã de pe pieøele emergente, cu crešteri medii mai mari de 6%. Spre deosebire de acestea, economia europeanã va crešte cu doar 1-2%, deši Bosch estimeazã crešteri de cel puøin 2% pentru Germania. Compania are mare încredere ši în piaøa din SUA. Datoritã crešterii nive-

lului exporturilor, a numãrului de locuri de muncã ši cererii locale mai mari, Bosch estimeazã crešteri mai mari de 3 procente în Statele Unite ale Americii. Cele mai importante riscuri prevãzute de companie sunt consecinøele crizei financiare ši economice, care nu au fost încã surmontate, precum ši fluctuaøia cursurilor de schimb valutar. „Europa trebuie sã dea acum dovadã de solidaritate. Însã, statele membre nu pot primi ajutor necondiøionat”, a declarat Fehrenbach. 2011: în anul aniversar, vânzãrile vor depãši în premierã cifra de 50 de miliarde de euro În 2011, Grupul Bosch sãrbãtorešte 150 de ani de la našterea fondato-

rului companiei, cea de-a 125-a aniversare a companiei ši 75 de ani de utilizare a tehnologiei diesel pentru autoturisme. Vor fi organizate numeroase evenimente aniversare pe plan mondial, inclusiv aproximativ 200 de evenimente pentru angajaøi. În plan economic, compania se ašteaptã sã înregistreze ši în 2011 crešteri ale vânzãrilor ši o repetare a rezultatului pozitiv al tuturor diviziilor. „În 2011, vânzãrile Bosch vor depãši în premierã plafonul de 50 miliarde de euro, evident presupunând cã nu apar scãderi neašteptate în economia globalã”, a declarat Fehrenbach. n Pentru mai multe informaøii, accesaøi site-ul www.bosch.com.

Cercetãtori Bosch

10

Revista de Unelte ši Echipamente

n

februarie 2011

E V E N I M E N T

TehnologII excepøIonale šI SoluøII unIce pentru

echipamentele Komatsu
Komatsu ši subsidiara sa Modular Mining Systems Inc. (Modular) sãrbãtoresc 30 de ani de parteneriat în oferirea celor mai performante tehnologii miniere autonome de pe piaøa mondialã.
e la înfiinøarea companiei Modular Mining Systems Inc., în 1979, când a dezvoltat ši primul sistem de management al transporturilor speciale (dupã care a devenit, în 1996, membrã a Komatsu Group) ši pânã la dezvoltarea noului sistem, DISPATCH NextGen, Modular a rãmas principalul furnizor de soluøii de management electronic al flotei de utilaje miniere din lume. Modular a fost promotorul acestui unic sistem electronic de operare a utilajelor miniere ši l-a instalat pentru prima datã pe astfel de echipamente în 1980. Succesul acestui sistem nu s-a lãsat deloc ašteptat ši astfel, câøiva ani mai târziu, timp în care ši-a demonstrat permanent performanøele ši avantajele în faøa tot mai multor clienøi, au fost deschise 11 birouri regionale în principalele zone miniere din întreaga lume. Sistemul AHS (Autonomous Haulage System) cu care pot fi dotate basculantele mari Komatsu permite efectuarea operaøiunilor fãrã operatori ši aduce în amplasament avantaje de neegalat prin posibilitatea realizãrii unui proces continuu de lucru, în condiøiile unei productivitãøi excelente la costuri mult mai mici decât fo losind basculantele standard. Modular este ši astãzi Numãrul 1 pe piaøa mondialã, continuând dezvoltarea acestor tehnologii. Principalele indicatoare care i-au adus acest succes sunt: crešterea productivitãøii echipamentelor cu pânã la 32%, optimizarea transportului, eficientiza rea ši accelerarea operaøiunilor ši reducerea la minimum a abuzurilor asupra echipamentelor. Acest sistem integrat, dezvoltat ši îmbunãtãøit permanent, oferã clienøilor informaøii despre siguranøa în lucru a utilajelor, despre cum îši pot optimiza modul de lucru, despre întreøinerea ši servi sarea echipamentelor, monitorizând ši realizând astfel managementul în tregii activitãøii. Parteneriatul dintre Komatsu ši Modular a adus beneficii ambelor pãrøi, iar implicarea activã a ambelor companii a avut ca rezultat primul ši singurul sistem comercial autonom de operare a utilajelor miniere de pe

D

12

Revista de Unelte ši Echipamente

n

februarie 2011

E V E N I M E N T

piaøã, Autonomous Haulage System (AHS). Echipamentele dotate cu acest sistem sunt operate ši controlate în întregime printr-un computer, dintr-un centru de operare. Toate informaøiile despre utilaje care lucreazã în amplasament, inclusiv cele legate de locaøia exactã a acestora ši despre statusul operaøional, sunt ve rificate prin calculator. Acest sistem contribuie astfel la crešterea semnificativã a productivitãøii în šantier, unde, altfel, ar fi dificil de furnizat în sigu ranøã suficientã forøã de muncã. Basculantele Komatsu dotate cu AHS (Autonomous Haulage System) au integrate: un sistem GPS de înal tã precizie, un sistem de detectare a obstacolelor, un sistem wireless de control dezvoltat în parteneriat cu Komatsu Ltd., Komatsu America Corp. ši Modular Mining System Inc. Toate informaøiile despre traseul ši

viteza de mers sunt transmise wireless prin calculator de la centrul de comandã cãtre utilajele în lucru, în timp ce sistemul GPS localizeazã exact poziøia acestora. La încãrcare, basculantele sunt ghidate automat la punctul de încãrcare în funcøie de poziøia exactã a cupei cu material a excavatorului hidraulic sau a încãrcãtorului cu care lucreazã. Folosind acelaši sistem computerizat se defi nešte ši punctul exact de descãrca re a basculantelor. Privind din perspectiva siguranøei în frontul de lucru, sistemul de control al flotei de echipamente previne orice coliziune a utilajelor între ele, cât ši a utilajelor cu alte obiecte sau persoane aflate pe traseul lor. În cazul în care pe traseul basculantelor este detectatã mišcare, acestea îši reduc viteza automat sau se opresc ime diat, sistemul oferind astfel un mediu

de lucru sigur. În plus, AHS permite operaøiuni sigure în condiøii foarte solicitante, precum aplicaøiile realizate la înãløimi foarte mari sau în zone parøial populate, cât ši în medii aride, dešertice. În acelaši timp, optimizând toate operaøiunile, sistemul reduce foarte mult costurile de mentenanøã, conservând energia ši reducând emisiile de CO2. Contul MARCOMROMANIA de pe www.youtube.com vã oferã filme fas­ cinante despre aceste tehnologii excepøionale dezvoltate ši folosite pentru utilajele Komatsu. n Contact: MARCOM RMC’94 SRL Šos. Drumul Odãii nr. 14 A, Otopeni, jud. Ilfov Tel./fax: 021/352.21.64; 021/352.21.67 E-mail: marketing@marcom.ro www.marcom.ro
n

Revista de Unelte ši Echipamente

februarie 2011

13

E V E N I M E N T

Ridge Tool construiešte un

Factory Service de 60.000 USd
În 2011, Ridge Tool se dezvoltã ši investešte 60.000 de dolari într-un Factory Service la Cluj-Napoca.
pecializatã în realizarea de echipamente ši unelte pentru instalaøii ši conducte, Ridge Tool dorešte sã dezvolte o locaøie proprie de mentenanøã ši service. „De ce un Factory Service marca Ridge Tool? Pentru cã simøim nevoia unui spaøiu unde sã putem întreøine ši repara toatã gama de produse RIDGID, dar în special echipamentele high tech - camere de videoinspecøie SeeSnake, locatoare de utilitãøi SeekTech ši dispozitive de presat fitinguri”, spune Camil Aliman, Area Manager pe România & Ungaria. Anul viitor, cei de la Ridge Tool vor sã susøinã dezvoltarea sectorului

S

de servicii pentru domeniul mentenanøei canalizãrilor ši scurgerilor rezidenøiale ši de infrastructurã. „Vrem sã promovãm acest tip de business în rândul firmelor de instalaøii, astfel încât sã fie clarã capacitatea de câštig care reiese din aceastã nišã de piaøã. De altfel, în martie 2011 vom organiza la Cluj primul seminar specializat în mentenanøa canalizãrilor. Aici vrem sã livrãm cãtre participanøi o soluøie completã pentru a începe un business de acest gen, cu dotãrile pentru start up, posibilitãøi de finan øare, consiliere financiarã ši tehnicã”, adaugã dl. Aliman. Ridge Tool a investit pânã în prezent peste 1,5 milioane de dolari în utilarea ši dotarea fabricii sale din Cluj-Napoca. Mai exact, în mašini unelte cu comandã numericã pentru producøia de mašini de filetat ši ba curi de filetare. RIDGIDA® - brand
n

deøinut de Ridge Tool Company este lider în producøia de scule de mânã ši electrice, în portofoliul sãu intrând, de asemenea, mašini de filetat ši pentru curãøat conducte, dar ši peste 300 de tipuri de scule utilizate în domeniul instalaøiilor sanitare, HVAC/R, sectoare industriale, energie, petrol, utilitãøi publice ši domeniul comercial. Subsidiarã a Emerson Professional Tools™, compania Ridge Tool este prezentã în România din 2005, unde a început activitatea de producøie în anul 2008. Ridge Tool a inaugurat în urmã cu doi ani, în cadrul Campusului Emerson™ din Cluj-Napoca, primul Centru Regional RIDGID din Europa Centralã ši de Est, incluzând o Unitate de Producøie, un Centru de Training ši Suport Tehnic, un Showroom ši un centru de Customer Service. n

14

Revista de Unelte ši Echipamente

februarie 2011

Š A N T I E R

Un stUdiU privind Originea Materiei va trimite un fascicul

de raze neutrino din illinois pânã în Minnesota

16

Revista de Unelte ši Echipamente

n

februarie 2011

Š A N T I E R

130 de cercetãtori din peste 30 de instituøii vor conduce primul experiment care investigheazã originea materiei ši care constã în trimiterea unui fascicul de particule Neutrino printr-un tunel lung de 810 km, care face legãtura între laboratorul din Illinois ši o pãdure din Minnesota, aproape de graniøa canadianã.

F

ascicolul, care va cãlãtori cu o vitezã foarte apropiatã de cea a luminii, se va opri la centrala NOvA Far Detector, unde particulele elementare vor fi studiate într-un imens tanc cu ulei, special construit pentru captarea razelor. Proiectul intitulat NOvA (prescurtarea provine de la NuMI Off-Axis ve Appearance) a fost gândit de Departamentul Ame rican de Energie. Oamenii de štiinøã sperã sã facã luminã în problema antimateriei, pe care unii o leagã de proprietãøile particulelor elementare stabile fãrã sarcinã electricã ši cu masã mai micã decât cea a electronului, numite neutrini. Soluøii de cofrare de la Meva Din motive štiinøifice, centrala NOvA Far Detector va fi încorporatã într-un

Revista de Unelte ši Echipamente

n

februarie 2011

17

Š A N T I E R

ere, unde se va lucra o perioadã lungã de timp, iar suprafeøele nu se vor deteriora, astfel încât constructo rul nu va pierde timp cu înlocuirea lor. Panourile Imperial sunt susøinute de ramele STB 450, care au o extensie de 150 cm în înãløime, faøã de cei 450 cm de bazã. Aceastã extensie faciliteazã adaptarea la înãløimi diferite, fãrã a se mai dezasambla cofrajul. Sistemul de cãøãrare KLK aduce toate avantajele tehnice ale cofrãrilor pe suprafeøe mari, iar sistemul de popi de susøinere Triplex s-a montat la înãløimi de šase metri. Avantajul de necontestat al acestui sistem este rezistenøa ši flexibilitatea modularã. bloc de beton coborât la 12 m sub nivelul solului. Incinta detectorului mãsoarã 3800 mp, are 106 m lungime, 21 m lãøime ši 21 m înãløime. Structura din beton armat va fi la rândul ei încastratã în beton, cu tot cu dalele orizontale ši pereøi. Acoperišul va fi o construcøie compozitã de prefabricate din beton care vor fi înglobate la rândul lor într-un ultim strat de beton turnat monolit. Turnarea betonului contra rocii – a fost aleasã o soluøie de cofraje pe o singurã faøã de la MEVA Dupã stabilizarea fundaøiei a fost instalat cofrajul Meva pe o singurã laturã de cãøãrare. Cofrajul folosit se numešte Imperial ši este special conceput pentru a suporta sarcini de încãrcare de 97 kN/m2 la suprafeøe de cofrare mari, mai exact 3,5 x 2,5 m (sau 12 x 8 ft., conform unitãøillor de mãsurã americane cu care sunt inscripøionate). De fapt, sistemul Imperial este foarte asemãnãtor cu sistemul Mammut, specializat în cofrarea suprafeøelor mari, cu profile din oøel rigide la torsiune, foarte rezistente, ši care este folosit în Statele Unite în sistemul metric. Suprafaøa care intrã în contact cu betonul este realizatã dintr-un material sintetic, alkus, rezistent la raze ultraviolete, impermeabil ši foarte rezistent la condiøii climaterice extreme. Aceste calitãøi tehnice sunt foarte importante pentru astfel de šanti Ziduri de 12 m înãøime pe o singurã laturã s-au turnat în douã cicluri cu înãløarea cofrajului la 7 m, respectiv 5 m. Sistemul de cãøãrare KLK a susøinut platforme-suport KLK care au urcat zidurile la înãløimi de 2,5 m. Barele de susøinere au fost ancorate în stâncã pe partea exterioarã a zidurilor. Întregul sistem de cofrare a fost livrat, montat ši întreøinut de MEVA Formwork Systems Inc. din Springfield, Ohio, USA. n

18

Revista de Unelte ši Echipamente

n

februarie 2011

N O U T ã ø I

AtlAS CoPCo lAnSeAzã un nou ConCePt prin cel mai

compact ši mai agil compresor
Atlas Copco lanseazã un nou concept în domeniul compresoarelor de aer prin noul compresor XAS 27 (27 l/s, 7 bar). XAS 27 este primul compresor din gama Atlas Copco Portable Air acøionat de un motor pe benzinã. Având cele mai compacte dimensiuni din gama noastrã de compresoare portabile, acest echipament a fost proiectat pentru a oferi o versatilitate excepøionalã.

20

Revista de Unelte ši Echipamente

n

februarie 2011

N O U T ã ø I

N

oul XAS 27 este acøionat de un motor Honda robust ši fiabil, ce depãšešte cerinøele normelor actuale privind emisiile. Acesta are o transmisie prin curea trapezoidalã, cu un sistem de întindere cu šine. Motorul acøioneazã noul element Atlas Copco C55. XAS 27 constituie, de asemenea, o premierã absolutã în gama Atlas Copco Portable Air, fiind primul compresor cu motor pe benzinã.

Compresorul XAS 27 este compact ši foarte agil. Cântãrešte puøin peste 200 kg, iar šasiul permite transportul oriunde este nevoie, fãrã a necesita ridicare. În consecinøã, poate fi manipulat ši manevrat cu ušurinøã pentru a se obøine cea mai bunã poziøie de lucru. XAS 27 este suficient de mic pentru a încãpea pe ušile comercia le sau în ascensoare. Compresorul este ušor de operat ši de întreøinut. XAS 27 a preluat con-

ceptul de succes al carcasei din polietilenã folosit la linia HardHatTM, combinat cu oøel zincat pentru o mai bunã protecøie. Rezervorul de combustibil este integrat în carcasã ši încorporeazã un ventilator electric pentru o rãcire eficientã. Mentenanøa pentru XAS 27 este foarte ušor de realizat doar prin ridicarea capotei. Se pot accesa ušor separatorul aerulei cu filtru ciclonic ši toate celelalte filtre, pentru o utilizare optimã a com-

Utilizãrile compresorului XAS 27
Utilizat pentru acøionarea perforatoarelor, dãløilor, ciocanelor pneumatice sau a sculelor de mânã, acest compresor ce acøioneazã o singurã unealtã poate îndeplini pro iecte de demolãri, finisaje ši renovãri.

presorului XAS 27, fãrã costuri ridicate de service. De asemenea, existã o versiune pe cãrucior, în cazul în care este nevoie de un compresor mai simplificat ši compact. XAS 27 oferã o valoare de excepøie combinatã cu putere, fiabilitate ši durabilitate. Tot ceea ce vã trebuie pentru a obøine rezultate! Portable Air este o divizie a Atlas Copco Compressor Technique business area. Aceasta dezvoltã, produce ši comercializeazã în întreaga lume compresoare portabile, boostere de înaltã presiune, generatoare ši pom pe submersibile. Produsele sunt oferite sub mai multe mãrci ši se adreseazã unei game largi de industrii, printre care industria de construcøii, de minerit, petrol ši gaze, ši domeniul de închirieri. Sediul central al diviziei este situat în Antwerp, Belgia. Centrele de producøie sunt situate în Revista de Unelte ši Echipamente
n

februarie 2011

21

N O U T ã ø I

întreaga lume, principalele fiind în Belgia, Statele Unite, India, Brazilia ši China. Atlas Copco este un grup industrial cu poziøie de lider mondial în domeniul compresoarelor, al echipamentelor pentru construcøii ši minerit, al uneltelor de putere ši al sistemelor de asamblare. Grupul furnizeazã soluøii durabile pentru crešterea productivitãøii clienøilor prin produse ši servicii inovatoare. Fondatã în 1873, compania are sediul central în Stockholm, Suedia ši are o prezenøã globalã în peste 170 de øãri. În 2009, Atlas Copco avea aproximativ 30.000 de angajaøi ši venituri de 64 de miliarde de coroane suedeze (6 miliarde de euro). Aflaøi mai multe la adresa www.atlascopco.com. Foto: Atlas Copco

22

Revista de Unelte ši Echipamente

n

februarie 2011

N O U T ã ø I

Noua macara rT9150E dE la GrovE – cea mai

puternicã macara mobilã pe pneuri de pe piaøã
ncepând din toamna acestui an, Manitowoc produce un nou model de macara mobilã pe pneuri (de šantier). RT9150E este cel mai mare model de macara de acest tip de pe piaøã, are o capacitate de 135 tone ši este dotatã cu braø telesco pic de 60 m, cel mai lung braø din gama sa. Înãløimea excepøionalã de lucru devine astfel o caracteristicã de neegalat a acestui model. Noua macara de la Grove poate atinge o înãløime maximã la vârf de 95,3 m. Datoritã dimensiunii impresionante a braøului, RT9150E poate lucra la proiecte care, în mod normal, ar fi cerut obligatoriu un prelungitor. Noua macara combinã cu succes tehnologiile Grove dovedite ale automacaralelor tot-teren ši cele ale ma caralelor mobile pe pneuri, iar rezul tatul este un nou lider de piaøã, in contestabil, pe acest segment. Acestea sunt principalele caracteris tici care au atras atenøia clienøilor ši pe care le-a pus în luminã ši Doyle Bryant, Marketing Product Manager al Manitowoc cu ocazia lansãrii produsului la Crane Expo, eveniment organizat la Shady Grove, în perioada 3-8 octombrie 2010. RT9150E combinã excelenta supra-

Î

structurã a unei automacarale totteren GMK5130 cu šasiul macaralei mobile pe pneuri RT9130E. Rezultatul este o macara de capacitate mare pe un šasiu compact ši fiabil. Aceastã macara oferã clienøilor un instrument nou de lucru, performant ši eficient, mai ales pentru aplicaøiile industriale. Pe piaøã sunt în dezvoltare foarte multe proiecte de rafinãrii sau centrale energetice, spre exemplu, unde spaøiul de lucru este în cele mai multe cazuri restrâns; de aceea, šasiul compact al RT9150E este cel mai potrivit pentru astfel de condiøii. Braøul telescopic al macaralei Grove RT9150E este dotat cu tehnologia TWIN-LOCK, care îl face sã fie mai ušor ši sã aibã o capacitate de ridi care mai mare. Un prelungitor exten sibil de 11 pânã la 18 m oferã raze de lucru ši mai mari, la înclinaøii diferite faøã de braøul telescopic, variind între 0 ši 40°. La operarea cu acest prelungitor, RT9150E poate atinge o înãløime maximã de 81,4 m, unde sarcina ridicatã este de 907 kg. Pentru a atinge înãløimea maximã, operatorul are nevoie de douã tronsoane zãbrelite intermediare ce se fixeazã între capul braøului telesco februarie 2011

pic ši prelungitorul extensibil. Cu aceste extensii, înãløimea maximã posibilã este de 95,3 m, iar sarcina ridicatã de 1256,5 kg. Ši noul model de cabinã a operatorului are un design nou ši inovator, „full-vision”, fiind primul model de acest gen dintr-o nouã generaøie de cabine cu care vor fi dotate echipamentele Grove ši care oferã mai mult confort ši o vizibilitate mai bunã datoritã geamurilor mai largi, inclusiv la uši. Cabina se poate înclina la 20° pentru un confort sporit al operatorului ši pentru un plus de vizibilitate. Funcøionarea macaralei este moni torizatã cu ajutorul a douã sisteme computerizate: EKS5 (patent Grove) de limitare a momentului sarcinii ši ECOS (patent Grove), care urmãresc funcøionarea tuturor instalaøiilor de pe macara. Aceastã dotare, pe lângã faptul cã monitorizeazã ši gestioneazã principalele funcøii ale macaralei, oferã informaøii despre condiøiile de lucru ale echipamentului, inclusiv despre nivelul de combustibil, presiunea în instalaøia de frânare, temperatura uleiului hidraulic, temperatura uleiului de transmisie ši oprirea motorului. Motorul Cummins QSC8.3L de 300

24

Revista de Unelte ši Echipamente

n

N O U T ã ø I

CP îndeplinešte standardele Euro Stage III ši are o transmisie Clark Powershift cu 6 trepte de vitezã pentru mers înainte ši 3 pentru mers înapoi. Sistemul de direcøie ši operare permite operatorului sã aleagã între 4 moduri de lucru (precum la celelalte macarale mobile pe pneuri de la Grove) pentru fiecare aplicaøie în parte: operare din faøã, operare din lateral, crab sau opøiuni coordonate. Grupul Manitowoc, din care fac parte

brandurile Potain ši Grove, deøine peste 100 de facilitãøi de producøie ši service în 27 de øãri din America ši Europa. Este recunoscut ca unul dintre cei mai mari furnizori de echipa-

Caracteristici tehnice RT9150E Grove
Capacitate maximã: 135 t Lungime maximã braø: 60 m Înãløime maximã la vârf: 95,3 m

mente de ridicat pentru industria de construcøii din întreaga lume, iar gama sa de macarale acoperã: macarale turn ši autoridicãtoare Potain, automacarale ši macarale cu braø telescopic Grove, šenilate cu braø zãbrelit Manitowoc. Distribuitor autorizat al mãrcilor Potain ši Grove, membre ale grupului Manitowoc în România MARCOM RMC’94, Otopeni. n

Revista de Unelte ši Echipamente

n

februarie 2011

25

N O U T ã ø I

CAsE lAnsEAzã o nouã gAmã dE buldoExCAvAtoArE

la târgul Internaøional samoter
Case Construction Equipment este gata sã ia cu asalt piaøa de construcøii în urmãtorii 2 ani. Între anii 201 1-2012, compania va reînnoi aproximativ 90% din echipamentele de construcøii, astfel încât clienøii sã poatã beneficia de o creštere a productivitãøii, reducerea consumului de combustibil ši a emisiilor poluante.

u aceastã ocazie, clienøii eu ropeni vor putea lua parte la Târgul Internaøional Samoter, în perioada 2- 6 martie, din Verona, Italia. În cadrul acestei renumite expoziøii, Case Construction Equipment îši va prezenta noua serie T de buldoexcavatoare, dar ši buldozere. Totodatã, la standul amenajat de Case vor fi expuse motoare noi, mult mai performante, piesa de rezistentã a anului - buldoexcavatorul 695ST, precum ši versiunile îmbunãtãøite cu motor Tier 4 ale excavatoarelor pe šenile CX250C ši CX350C.

C

utilaje mai curate ši mai performante Case Construction Equipment este de asemenea pregãtitã pe deplin pentru modificãrile pe care legislaøia le prevede în acest an cu privire la emisiile de gaze poluante, propu nând o linie completã de motoare EPA Tier 4 Interim, disponibile pentru o gamã largã de utilaje.

Utilajele Case vor fi dotate cu un sis tem care permite recircularea gazelor de ešapament (CEGR) ši cu al doilea sistem, care permite reducerea cataliticã selectivã (SCR), cu scopul de a micšora cu 90% noxele din gazele poluante ši de a aduce cât mai aproape de zero nivelul emisiei de oxid de azot (Nox). Case a reušit sã se conformeze noii legislaøii fãrã a prejudicia în vreun fel calitatea produselor. Astfel utilajele clienøilor vor beneficia de o putere mãritã ši de un consum diminuat de combustibil. Ele au fost dezvoltate de companie, pentru a asigura clienøilor sãi un nivel sporit de productivitate cu respectarea legii în vigoare. buldoexcavatoarele 695st Echipate cu cele mai puternice mo toare existente pe piaøã, gama de buldoexcavatoare, Seria T, consumã cu 10% mai puøin carburant faøã de modelele precedente. Aceste utilaje dispun acum de o cupã standard de februarie 2011

încãrcare de 1.2 mc, cu 20% mai mult decât modelele precedente, oferind utilizatorilor performanøe îmbunãtãøite ši o productivitate sporitã.

Cu un design îmbunãtãøit, buldoexcavatorul beneficiazã de dimensiuni de transport mult mai compacte. Astfel, înãløimea de transport este redusã cu pânã la 30 de cm, permiøând operatorilor sã conducã vehiculul cu ušurinøã pe distante mari.

Buldoexcavatorul 695ST este cel mai performant model al gamei ce dispune de roøi cu dimensiuni identice, precum ši de o cabinã perfect ergonomicã, fapt ce conferã operatorului un confort deosebit în poziøie de lucru dar ši o vizibilitate sporitã. Operatorul poate beneficia de noile scaune KING CLASS SEAT, aflate în dotarea standard pentru întreaga gamã ST

26

Revista de Unelte ši Echipamente

n

N O U T ã ø I

Buldoexcavatorul 695ST

Scãderea consumului de combustibil cu 10%, crešterea cu 20% a productivitãøii încãrcãtorului ši reduce rea cu 30 de cm a înãløimii de trans port sunt caracteristicile principale ale buldoexcavatoarelor Case din seria T. Performanøe îmbunãtãøite pentru excavatoarele din Seria C Totodatã în cadrul expoziøiei de la Verona vor fi prezentate ši primele douã modele de excavatoare pe šenile din Seria C, respectiv CX250C

de 24,7 tone ši CX370C de 36,7 tone, ambele utilaje fiind dotate cu: motor Nivelul 4 Interimar / Etapã III B, sistem de injecøie multiplã, turbo compresor cu distribuøie variabilã, dublu sistem pentru recircularea ga zelor de ešapament, filtru de par ticule diesel. Oferind aceeaši putere nominalã ca ši predecesoarele lor, ambele utilaje permit reducerea consumului de combustibil cu 10%. Modelele din Seria C sunt dotate cu 5 dispozitive

de economisire a energiei care reduc automat turaøia motorului atunci

Modelele din Seria C sunt echipate cu instalaøie hidraulicã pentru acøionarea ciocanului hidraulic ši cu un circuit hidraulic auxiliar cu debit mare. Mai mult, utilajele au fost reproiectate pentru a accelera viteza de operare ši pentru a crešte performanøa de ridicare.

Revista de Unelte ši Echipamente

n

februarie 2011

27

N O U T ã ø I

Excavatorul pe šenile CX250C

cînd nu se activeazã comenzile excavatorului un anumit timp, reduc debitul la pornirea operaøiunii de rotire, opresc automat motorul cînd utilajul nu este folosit un anumit timp ši regleazã automat presiunea hidra ulicã la operaøiunile de sãpare. Utilajele beneficiazã acum de o ca binã îmbunãtãøitã, în care accesul este mult mai ušor, ea fiind totodatã echipatã cu un display color multi funcøional. În plus, nivelul de zgomot interior a fost redus cu 2dB (A), iar controlul automat al aerului condiøio nat asigurã operatorului confortul ne cesar pe parcursul întregii zile.

Angajamentul faøã de clienøii Case „Acesta este debutul celui mai ambiøios program de înlocuire a produselor pe care industria noastrã l-a în treprins vreodatã”, susøine Henrik Starup, viceprešedinte CNH în Europa. „Anul 2011 va marca modernizarea excavatoarelor pe šenile, lansarea de noi încãrcãtoare pe pneuri, reîmprospãtarea gamei de miniexcavatoare ši apariøia unei noi generaøii de încãrcãtoare compacte. În 2012, acestor utilaje li se vor alãtura noi modele de excavatoare pe šenile, o nouã gene februarie 2011

raøie de excavatoare pe pneuri, încãrcãtoare frontale pe pneuri, noi linii de buldozere, încãrcãtoare cu braø telescopic mai moderne ši multe altele. Cu toate acestea, principalul nostru scop este acela de a satisface toate cerinøele clienøilor noštri. Noi, cei de la Case, ne luãm angajamentul sã reînnoim aceste linii de produse, oferind productivitate crescutã, consum redus de combustibil, reducerea emisiilor poluante ši a costurilor totale de exploatare” n

Pentru mai multe informaøii, vizitaøi site-ul: www.casetseries.com

28

Revista de Unelte ši Echipamente

n

E V E N I M E N T

125 de ani Bosch - 125 de ani

cu “Tehnicã pentru o viaøã”
dublã aniversare la Bosch: în 2011, Grupul Bosch sãrbãtorešte cea de-a 125-a aniversare de la înfiinøarea firmei, precum ši 150 de ani de la našterea fondatorului companiei. La data de 15 noiembrie 1886, Robert Bosch a deschis „atelierul de mecanicã finã ši electrotehnicã” în stuttgart, punând astfel fundaøia a ceea ce va deveni mai târziu un lider global în furnizarea de tehnologii ši servicii. de atunci, cele trei sectoare de activitate ale Grupului Bosch – Tehnologie auto, Tehnologie industrialã ši Bunuri de larg consum ši echipamente pentru construcøii – ši-au dezvoltat produsele conform sloganului „Tehnicã pentru o viaøã”.

ãscut în data de 23 septembrie 1861, în Albeck, lângã Ulm, Robert Bosch a fost un vizionar în domeniul tehnologiei, propulsând compania spre succesul internaøional încã din timpul vieøii sale. Din 1886 ši pânã în prezent, cheia succesului produselor Bosch a fost gradul ridicat de inovaøie ši accentul pus pe calitate. Aceste caracteristici i-au permis lui Robert Bosch, fondatorul companiei, sã stabileascã o bazã sigurã pe pieøele internaøionale, chiar de la finalul secolului 19. ’’Prefer sã pierd bani, decât încrederea clientului’’, era una din devizele lui Robert Bosch, iar acum, dupã 125 de ani, aceste cuvinte constituie unul din principiile firmei Bosch. Construcøia unui magnetou de joasã tensiune pentru motoarele autovehiculelor, în anul 1897, a fost începutul unei

n

lungi liste de inovaøii Bosch. Acesta a fost urmat, în 1902, de sistemul de aprindere cu magnetou la înaltã tensiune Bosch. Astfel, succesul comercial a fost asigurat, compania fiind propulsatã pe poziøia de lider în furnizarea de tehnologie auto. În prezent, Bosch îši desfãšoarã afacerile prin mai mult de 300 de filiale ši companii regionale din peste 60 de øãri ši are aproximativ 280.000 de angajaøi pe plan mondial. O reøea internaøionalã de vânzãri ši parteneri, care acoperã aproximativ 150 de øãri, asigurã pre zenøa produselor ši serviciilor companiei pe cele mai importante pieøe care vor înregistra crešteri în viitor. Firma Bosch a fost reprezentatã pentru prima datã în România de compania Leonida & co, în anul

1906. 88 de ani mai târziu, în 1994, Bosch ši-a deschis filiala regionalã în România, cu sediul la Bucurešti. „Partenerii noštri, precum ši fiecare persoanã care a folosit vreodatã produsele Bosch au jucat un rol important în povestea succesului de 125 de ani a companiei”, a declarat Franz Fehrenbach, prešedintele consiliului de administraøie al Bosch.

1902- primul magnetou la înaltă tensiune Bosch

30

Revista de Unelte ši Echipamente

n

februarie 2011

E V E N I M E N T

1905 - primii maištri Bosch Hermann Scholl, prešedintele adunãrii acøionarilor ši al consiliului de supraveghere, este de acord ši adaugã: „Multe dintre inovaøiile noastre tehnologice au fost rezultatul interacøiunii fructuoase cu clienøii noštri. Spiritul inovaøiei dominã compania pânã în aceastã zi – o cãutare fãrã sfâršit a unor domenii de activitate, pieøe ši tehnologii noi.” Activitãøile aniversare reflectã trecutul, prezentul ši viitorul companiei Pentru Grupul Bosch, dubla aniversare va fi evenimentul dominant al anului 2011. Compania va sãrbãtori cele douã aniversãri pe parcursul întregului an 2011 prin organizarea de numeroase activitãøi desfãšurate pe plan internaøional, inclusiv aproximativ 200 de evenimente pentru angajaøi. Prima dintre aceste activitãøi este lansarea unui site aniversar interactiv, care este deja disponibil online. La adresa www.125.bosch.com, totul se învârte în jurul „Globului Bosch”, care încurajeazã vizitatorii sã exploreze ši sã participe activ. „În tim pul anului aniversar dorim sã creãm o legãturã între trecutul ši viitorul nostru”, a declarat Uta-Micaela Dürig, vice-prešedinte senior pentru comunicare la Bosch. Cu 3.800 de patente depuse în fie care an ši mai mult de 3,5 miliarde

de euro investiøi anual în cercetare ši dezvoltare, Bosch dorešte sã se concentreze ši pe viitor asupra inovaøiei ši, astfel, sã punã bazele unei crešteri sustenabile continue. Referitor la planurile pe termen lung, Bosch investešte în pieøe promiøãtoare precum energia regenerabilã ši electromobilitatea. De asemenea, aproximativ 50% din bugetul anual de cercetare ši dezvoltare este dedicat exclusiv produselor care conservã energia ši resursele. În acelaši timp, compania dezvoltã de câteva decenii inovaøii a cãror utilizare de zi cu zi permite economisirea unor cantitãøi considerabile de energie pe plan mondial, în domenii precum sistemele de propulsie auto, electrocasnice ši sisteme de încãlzire, rãcire ši climatizare. n Informaøii suplimentare sunt disponibile la adresele de internet www.bosch.com, www.bosch-presse.de ši www.125bosch.com.

Module fotovoltaice Bosch

Robert Bosch, anul 1925

Revista de Unelte ši Echipamente

n

februarie 2011

31

A D V E R TO R I A L

CompresoArele De Aer portAbile CompAir – o nouã soluøie oferitã de terrA romÂNiA
CompAir este un furnizor global de renume al compresoarelor ši echipamentelor auxiliare de înaltã performanøã, cu costuri reduse de exploatare pentru o gamã largã de aplicaøii. De la compresoare pentru domeniul general al industriei (fãrã ulei), pentru domeniul construcøiilor sau pentru aplicaøii marine, de înaltã presiune, pânã la compresoare de gaz, CompAir dispune de o gamã de produse ce include compresoare elicoidale rotative (cu šurub), fãrã ulei, cu paleøi, piston, ši portabile, produse de tratare a aerului ši servicii care pot satisface toate cerinøele. Aceastã gamã amplã de produse a fost dezvoltatã ši perfecøionatã pe parcursul a aproape 200 de ani de experienøã în domeniu.
ompAir a fost achiziøiona tã de Gardner Denver inc. în 2008 – un producãtor de renume mondial de compresoare de înaltã tehnologie, suflante, pompe ši alte echipamente de transfer al fluidelor. Forøa ši moštenirea CompAir constau în cei aproape 200 de ani de experienøã pe piaøã. identitatea de marcã inovatoare a CompAir a fost construitã pe baza numeroaselor mãrci de renu me mondial care au reprezentat standardele acceptate în domeniu. Bazându-se pe excelenøa tehnicã a acestor mãrci comerciale, CompAir deøine o gamã completã de soluøii pentru aer ši gaz comprimat, con cepute pentru aplicaøii multiple. CompAir s-a situat, de asemenea, în fruntea dezvoltãrii sistemelor de aer comprimat, culminând cu reali -

C

zarea unor compresoare de cea mai înaltã eficienøã energeticã, prezente astãzi pe pieøele internaøionale. terrA românia Utilaje de Construcøii srl este, începând din anul 2010, unic importator al compresoarelor de aer portabil seria C de la CompAir, oferind totodatã pachetul complet de servicii after-sales. O largã varietate de utilizatori se bazeazã pe compresoarele CompAir Seria C atunci când existã necesi tatea unor sisteme de aer comprimat portabile. Presiunile variazã, în funcøie de model, de la 7 la 24 bar (101 la 350 psi). Experienøa CompAir în proiectarea ši producøia de compresoare porta bile de înaltã calitate ši eficienøã se întinde pe parcursul a 200 de ani. Întreaga gamã constã în peste 30 de modele (câte un model pentru februarie 2011

fiecare aplicaøie), de la cel mai mic model cu un singur ax, ce acøioneazã un dispozitiv pneumatic unic, pânã la gama de echipamente ino vatoare Turboscrew. Toate modelele oferã acces ušor pentru operare ši întreøinere, ca o caracteristicã standard a întregii game, cu panouri de control bine poziøionate ši apãrãtoare mobile simple sau uši de acces mari. În cadrul Seriei C existã o gamã largã de opøiuni pentru a adapta în detaliu compresorul cerinøelor dumneavoastrã. Acestea includ: bare de remorcare ajustabile, generatoare A/C încorporate la anumite modele, filtrare suplimentarã, rãcitoare secundare încorporate, lubrificator pentru unelte, lumini de trafic, role de furtun pneumatic ši, de asemenea, vopsea în culoare personali zatã ši emblema clienøilor.

32

Revista de Unelte ši Echipamente

n

A D V E R TO R I A L

Alte avantaje tehnice prezentate de seria C sunt: • Reglarea debitului stabil în limita unei bande de turaøii de la 1700 – 2800 rpm, în funcøie de necesarul de aer comprimat; • Turaøia redusã permite economia de carburant ši o duratã de viaøã mai mare a motorului; • Protejarea motorului prin pornirea în gol a compresorului extinde durata de viaøã a compresorului; • Panoul de control indicã digital ora de operare; • Tastaturã cu folie din plastic, pornire de la butonul rotativ; • Buton principal în interiorul apãrãtorii împotriva acøionãrii neautorizate; • Alarma de monitorizare ši ledul indicator protejeazã compresorul, motorul ši funcøionarea corespun-

zatoare; istoric de erori; • Temperaturi, presiune ulei, nivel car burant baterie; • Condiøii de operare; • Temperatura mediului de la -10°C la +45/50°C; • Nivel locaøie de operare 1500 m a.s.l. (45°C); • Opøiuni pentru a rãspunde diferitelor aplicaøii; • Rãcitor secundar integrat cu drenaj al condensului, reîncãlzire, filtre de aer comprimat 0.01µm, rolã fur tun, finisaj cu vopsea în funcøie de dorinøele clientului, lubrificator unelte, carcasã din plastic… APLICAØII: • Ciocane demolatoare – una sau douã posturi de lucru, reparaøii de drumuri, compactãri; • Foreze, instalaøii de subtraversare,

sisteme de sablare; • ideale pentru o gamã largã de reparaøii ši instalaøii (gaz, apã, electricitate, linii de telefonice etc.), retehnologizãri, contractanøi de servicii, pneuri, componente închiriate; • foraje geotermale; • vopsitorii; • ideale pentru lucrãri municipale, respectând cele mai stricte norme de zgomot. Pentru orice informaøii detaliate despre produsele CompAir puteøi vizita adresa www.compair.com, sau ne puteøi contacta la sediul TERRA România Utilaje de Construcøii SRL, Šos. de Centurã nr. 11, Comuna Tunari, jud. Ilfov, tel: 031 730 7301/2/3, fax: 031 730 7307, e-mail office@terra-romania.ro.

Gama de compresoare portabile seria C
TIPURI C200TS-14 pânã la C270TS-9 Presiuni cuprinse între 5 ši 14 bar C200TS-14 pânã la C270TS-17 Presiuni cuprinse între 13 ši 24 bar Tip DLT 2701 Motor Cummins QSB 6.7
n

TIPURI C20 pânã la C30 Presiuni cuprinse între 5 ši 14 bar

TIPURI C35-10 pânã la C50 Presiuni cuprinse între 5 ši 10 bar

TIPURI C50-10 pânã la C62 Presiuni cuprinse între 5 ši 10 bar

TIPURI C55-14 pânã la C76 Presiuni cuprinse între 5 ši 14 bar

TIPURI C85-14 pânã la C140-9 Presiuni cuprinse între 5 ši 14 bar

Tip DLT 0206

Tip DLT 0407 Motor Cummins A2300 Motor Cummins A2300T

Tip DLT 0704 Motor Cummins B 3.3

Tip DLT 1303 Motor Cummins QSB 4.5

Motor Kubota D1105; V1505

Revista de Unelte ši Echipamente

februarie 2011

33

M E G AT E H N I C

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

de executare a micropiloøilor
Prof. univ. dr. ing. Gh. P. ZAFIU Universitatea Tehnicã de Construcøii Bucurešti Catedra Mašini de Construcøii
xtinderea tehnologiilor de executare a lucrãrilor de construcøii, cu folosirea micropiloøilor, în situaøii dintre cele mai dificile, se datoreazã în special dezvoltãrii, conceperii ši producerii unor echipamente tehnologice de forare-injectare performante (CASA GRANDE, ECODRILL, KELLER, KLEMM etc.), capabile sã asigure materializarea proiectelor în condiøii de eficienøã ši calitate maxime. Deši tehnologiile ši echipamentele folosite au implicat investiøii mari, aceste procedee au intrat ši în portofoliul de lucrãri al unor firme de construcøii românešti, printre care: SC GEOSOND SA, SOPMET SA, STUMP, ZÜBLIN România etc. În România, tehnologiile cu micropiloøi au fost folosite în cadrul mai multor lucrãri executate ši se folosesc, de asemenea, la unele lucrãri în curs de execuøie, la drumuri naøionale, poduri ši reabilitãri de fundaøii. În paralel cu extinderea tehnologiei s-au dezvoltat ši legis laøia ši normativele specifice aces tor tipuri de lucrãri. Existã standardele din seria 2561 care reglemen teazã în detaliu problematica proiectãrii, execuøiei ši controlului piloøilor, în general. De asemenea, existã "Instrucøiunile tehnice GE
Fig. 1

E

029/97 – Ghid practic privind tehnologia de execuøie a piloøilor pentru fundaøie" ši, în special, "Îndrumãtorul tehnic C 245/93 – Proiectarea ši execuøia minipiloøilor foraøi" ši standardul “SR EN 14199:2006 – Execuøia lucrãrilor geotehnice speciale. Micropiloøi”, care stabilesc reguli de proiectare sau cu privire la execuøie, ce pot influenøa proiectarea sau detaliile de construcøie ale lucrãrilor cu micropiloøi. Principiul de bazã constã în realizarea acestor piloøi cu echipamen te de dimensiuni reduse, ušoare ši maniabile, astfel încât utilizarea lor sã poatã fi aplicatã pretutindeni unde tehnicile tradiøionale nu sunt materialmente convenabile, în spa øii reduse, inaccesibile echipamen telor tradiøionale pentru piloøi. 1. Alcãtuirea ši utilizarea micropiloøilor Micropiloøii sunt elemente de fundare alcãtuite din piloøi cu capacitate portantã slabã sau medie ši februarie 2011

secøiune micã, având diametrul între 100 ši 250 mm, realizaøi cu tehnologii specifice ši utilaje de gabarit redus. Elementele structurale portante ale micropiloøilor sunt capabile sã transfere în mod direct sau indirect încãrcãri de la supra structurã cãtre terenul de fundare ši/sau sã limiteze deformaøiile con strucøiei. Astfel, aceštia sunt supuši la toate tipurile de încãrcãri specifice piloøilor, în general: • axiale: compresiune sau smulgere; • transversale; • provenite din mišcãrile pãmântului adiacent: frecarea negativã, umflarea (ridicarea) terenului sau deplasarea lateralã a terenului, inclu siv acøiunea de origine cinematicã ce rezultã din deformarea terenului ca urmare a propagãrii undelor seismice. Micropiloøii se realizeazã prin fora rea terenului, urmatã de introducerea armãturii ši turnarea sau injectarea corpului pilotului (fig. 1), inclusiv cu asigurarea legãturilor

34

Revista de Unelte ši Echipamente

n

M E G AT E H N I C

dintre structurã ši armãtura acestora, în cazul utilizãrii lor la lucrãri speciale de fundaøii (fig. 2, docu mentare [17]). Materialele folosite sunt: pasta de ciment sau morta-

rile de terenuri sau materiale (roci, zidãrie etc.), tubate sau nu, în uscat sau cu fluid de foraj, dupã necesitãøi; • forarea la orice înclinare; • dezvoltarea unor eforturi de trac -

Fig. 2

• realizarea de fundaøii de structuri noi (în special în pãmânturi sau roci foarte eterogene) sau în spaøii restrânse; • asigurarea împotriva forøelor de subpresiune în pãmânturi permeabile prin ancorarea radierelor subterane supuse la subpresiuni (combinarea eforturilor tracøiune/ compresiune); • ancorarea fundaøiilor stâlpilor electrici sau pilonilor pentru transmisi-

rul, armãtura metalicã ši fluidele de foraj (apa sau bentonita). Alte caracteristici tehnologice principale ale micropiloøilor constau în: • executarea forajelor în toate tipu-

Micropiloøii foraøi se clasificã în funcøie de urmãtoarele criterii:
a. dupã modul de preluare a încãrcãrilor în raport cu terenul înconjurãtor pot fi: - încãrcaøi direct, fie prin acøiuni preponderent verticale (fundaøiile indirecte la construcøii), fie preponderent orizontale (alunecãrile de teren); - încãrcaøi împreunã cu terenul din jur, fiind dispuši într-o reøea spaøialã (se formeazã un bloc compozit). b. dupã modul de punere în lucrare a materialului (pastã de ciment sau mortar) din care este alcãtuit micropilotul: - tipul A – turnarea se face gravitaøional; - tipul B – pasta de ciment este introdusã în foraj cu presiune micã de injectare (injectare de umplere 0,5...1 Mpa); - tipul C – injectarea se realizeazã cu presiune mare de 1,0...2,0 Mpa; - tipul D – injectarea se realizeazã în 2 etape (etapa 1 – conform tipului C; etapa 2 – la presiuni de ordinul 2...8 Mpa).

Fig. 3

øiune sau de compresiune cuprinse, uzual, între 150 ši 750 kN [13], mobilizate prin tuburi metalice, grinzi, šine, bare multiple. Se pot utiliza chiar oøeluri recuperate (spre exemplu, šine uzate de cale feratã) obøinute la costuri reduse; • protejarea armãturii cu lapte de ciment, mortar sau microbeton, puse în lucrare prin turnare (gravi taøional) sau prin injecøie. Micropiloøii au diverse aplicaøii, dintre care se amintesc:
n

uni radio sau de telefonie; • fundaøii pentru microcentrale eoliene; • fundaøii pentru ecrane antizgomot; • ranforsarea fundaøiilor existente sau remedieri în subzidiri de construcøii; • sprijiniri; • preluarea eforturilor de tracøiune; • preluarea eforturilor de încovoiere în rambleuri etc. • consolidãri ale terenurilor slabe pentru a forma o structurã portantã

36

Revista de Unelte ši Echipamente

februarie 2011

M E G AT E H N I C

Fig. 4

ši/sau de sprijin, respectiv fundãri indirecte la poduri ši ziduri de sprijin; • ranforsãri sau consolidãri ale structurilor existente, în scopul mãririi capacitãøii de transfer în adâncime a încãrcãrilor, în condiøii acceptabile de tasare prin reducerea tasãrilor ši/sau deplasãrilor, la lucrãrile de reabilitãri de construcøii ši fundaøii; • formarea ši/sau ancorarea unor

ziduri de sprijin; • îmbunãtãøirea stabilitãøii pantelor ši prevenirea sau remedierea alunecãrilor de teren prin armarea terenului; • consolidãri în spaøii înguste sau restrânse, specifice lucrãrilor în amplasamente cu condiøii reduse de acces ši/sau înãløime; • crearea de incinte etanše (puøuri) ši izolarea în lucrãri subterane.
Fig. 5

De exemplu, micropiloøii pot fi folosiøi pentru consolidarea fundaøiilor la drumuri (fig. 3, documentare [3]) ši poduri (fig. 4, documentare [3]) sau consolidarea terenurilor slabe ši stabilizarea versanøilor alunecãtori (fig. 5, documentare [3]). Pentru consolidarea pilelor sau culeelor de la poduri se utilizeazã tehnologia de executare a sistemelor de micropiloøi amplasaøi în širuri pentru realizarea chesoanelor, parcurgându-se urmãtoarele procese [6]: • executarea incintei/chesonului din širuri de micropiloøi armaøi, pentru consolidarea fundaøiilor pilelor sau culeelor la poduri avariate sau aflate în pericol, din cauza spãlãrii sau antrenãrii straturilor de aluviuni necoezive din vecinãtate; • executarea cãmãšuielii pilei sau culeei respective, dupã care se dezgolesc capetele micropiloøilor ši se executã radierul din beton armat; • injectarea sub radier, care se face dupã aproximativ 7 zile de la betonare. 2. Consideraøii tehnologice

Etape tehnologice în realizarea lucrãrilor de consolidare cu micropiloøi
(fig. 6, documentare [14]):
- pregãtirea platformei de lucru ši trasarea lucrãrii; - executarea forajelor; - confecøionarea ši introducerea armãturii în forajele executate; - turnarea sau injectarea corpului fiecãrui pilot în parte; - fixarea micropiloøilor (legarea cu terenul); - legarea cu suprastructura.

Revista de Unelte ši Echipamente

n

februarie 2011

37

M E G AT E H N I C

Fig. 6

a) Pregãtirea platformei de lucru ši trasarea lucrãrii [1] Aceastã etapã constã în derularea unor activitãøi specifice: • Înainte de începerea lucrãrilor se verificã dacã în amplasamentul lucrãrilor se aflã în funcøiune reøele subterane sau aeriene, conducte sau cabluri de tot felul. În mãsura în care acestea existã ši sunt afectate de execuøia lucrãrilor, se va proceda la devierea lor înainte de începerea forajelor; • Ampriza lucrãrii va fi defrišatã (eventualele rãdãcini de copaci ex trase ši stratul vegetal îndepãrtat); • Platforma de lucru va fi bine compactatã, având rampe de acces. Cota platformei dupã compactare trebuie sã corespundã cotei din proiect;

• Trasarea axelor forajelor se va fa ce faøã de un reper fix, prin respectarea distanøelor în plan dintre širuri, conform proiectului, ši prin materializarea axelor cu øãruši. b) Executarea forajelor [1] Forarea se face cu utilaje care sã asigure diametrul, lungimea ši, eventual, înclinarea conform preve derilor din proiect. Micropiloøii se executã în orice ca tegorie de teren, coeziv-necoeziv, deasupra sau sub nivelul hidrostatic, la orice înclinare, inclusiv suborizontali. Forarea poate fi realizatã prin diferite metode: • cu frezã melc; • cu forezã cu cuøit în uscat sau cu fluid de foraj (spumã biodegradabilã, amestec bentonitã-ciment); • cu forezã rotopercutantã (traverfebruarie 2011

sarea obstacolelor sau ancorarea în roci); • cu frezã tubularã cu dinøi dia mantaøi (traversarea fundaøiilor existente). Injecøiile cu suspensii pe bazã de ciment sau de alte materiale, executate la diferite presiuni, permit crearea unor bulbi multipli de ancoraj, care mãresc capacitatea lor portantã. În cazul micropiloøilor pot fi aplica te toate cele trei metode de forare: • forarea umedã cu fluid de foraj (apã, noroi bentonitic, lapte de ciment); • forarea în uscat fãrã tubaj; • forarea în uscat cu tubaj. Executarea lucrãrilor de foraj poate începe numai dupã montarea instalaøiilor de forat ši auxiliare ši

38

Revista de Unelte ši Echipamente

n

M E G AT E H N I C

dupã efectuarea probelor tehnolo gice (fig. 7, documentare [15]). Forajele se executã tubat, mai ales în zone de instabilitate, pentru a evita eventualele surpãri ale pereøilor acestora. În aceste cazuri, øeava (tubul metalic) pierdutã poate fi lãsatã în lucrare pentru a garanta continuitatea acoperirii armãturilor. Executarea lucrãrii se va face în flux, prin retragerea instalaøiei, evitându-se trecerea peste lucrãri deja executate. Forarea cuprinde urmãtoarele operaøiuni: • calarea instalaøiei pentru fiecare poziøie de forare; • aprovizionarea numãrului necesar de tronsoane de prãjinã; • asigurarea verticalitãøii sau înclinãrii prãjinii de foraj (conform proiectului). Pãmântul rezultat din forare va fi evacuat în permanenøã. Dacã pe parcursul lucrãrilor de forare se constatã cã litologia loca lã a terenului prezintã deosebiri importante faøã de cea prevãzutã în sondajele geotehnice, se va înštiinøa proiectantul care va face eventualele adaptãri la teren prin
Fig. 7

Fig. 8

dispoziøie de šantier. În situaøia în care lucrãrile la un foraj sunt întrerupte temporar (din diferite motive nu mai pot fi continuate sau terminate pe durata stabilitã de lucru), acesta se va umple cu beton foarte fluid de clasa C6/7.5 ši va fi reforat la reluarea activitãøii. La fiecare foraj realizat se completeazã fiša acestuia conform Instrucøiunilor C 245-93. Conducerea šantierului este rãspunzãtoare de pregãtirea ši instruirea personalului calificat, înainte de începerea execuøiei. Este interzis a se lucra cu personal necalificat sau cu calificare necorespunzãtoare, deoarece calitatea lucrãrii de micropiloøi depinde direct de acest lucru. c) Confecøionarea ši introducerea armãturii în forajele executate [1] Armãturile metalice sunt constituite din tuburi sau bare, câteodatã chiar ambele simultan. Aceste armãturi sunt fixate în teren cu mortar (lapte) de ciment. Uneori, armãtura pentru fiecare foraj în parte este constituitã din carcase de oøel PC52, cu diametrul din proiect, centrate în gaura de foraj prin intermediul distanøierilor metalici sau din material plastic. Confecøionarea se face în ateliere, la diametrele

ši dimensiunile specificate în proiect. În cazul în care este necesarã înnãdirea barelor, aceasta se va realiza astfel încât legãturile sã fie amplaste în afara zonei de contact cu suprafaøa de alunecare. La înnãdirea ši sudarea barelor, prin suprapunerea acestora ši sudarea prin cordon dublu de sudurã, se vor respecta Instrucøiunile C 28-83. La confecøionarea ši montarea armãturilor se vor respecta prevederile din "Codul de practicã pentru executarea lucrãrilor de beton ši beton armat", indicativ NE 012 (partea A). În cazul în care carcasa este confecøionatã din mai multe bare ši nu poate fi manipulatã prin purtare directã de cãtre operatorii umani, aceasta va fi prevãzutã la partea superioarã cu un dispozitiv de agãøare, pentru susøinerea carcasei în timpul manevrãrii ši introducerii ei în foraj cu ajutorul unei macarale. Dispozitivul de agãøare va fi realizat în conformitate cu detaliul aferent din proiect. Carcasa de armãturã va fi curãøatã cu peria de sârmã, pentru îndepãrtarea ruginei, substanøelor grase (de conservare), corpurilor strãine, pãmântului etc., înaintea lansãrii în foraj. Protejarea armãturii se face cu suspensie, mortar sau microbeton
n

Revista de Unelte ši Echipamente

februarie 2011

39

M E G AT E H N I C

Fig. 9

40

Revista de Unelte ši Echipamente

n

februarie 2011

M E G AT E H N I C

puse în lucrare gravitaøional sau prin injectare. Uneori micropiloøii pot constitui elemente de ancorare pentru construcøii speciale: • ancorarea construcøiilor supuse efectului de subpresiune; • fundaøii pe piloøi solicitaøi compus la întindere ši compresiune. În aceste cazuri se pot utiliza “ancoraje piloøi”, monobarã sau multibarã (fig. 8, documentare [16]), protejate corespunzãtor împotriva coroziunii. Micropiloøii ISCHEBECK folosesc bare Titan autoforante (fig. 9, documentare [7]) comasându-se astfel operaøiile de forare cu cele de introducere a armãturii. În acest caz, barele metalice sunt prevãzute cu canal axial prin care se injecteazã laptele de ciment (fig. 10, documentare [16]), folosindu-se un adaptor pentru injectare la care se cupleazã pompa de injectare prin intermediul unui furtun. d) Injectarea propriu-zisã la presiuni joase [1] Injectarea suspensiei se face de la baza forajului în sus, în general, printr-un tub din material plastic special, fixat pe armãturã conform detaliilor din proiect (în cazul carcaselor sudate) sau introdus direct în foraj. Injectarea se executã în una sau douã etape, astfel: • etapa I: injecøia de umplere a forajului, fãrã presiune, se face în cazul în care nu se observã pierderi de suspensie în foraj. Aceasta se va efectua concomitent cu extragerea tubajului de protecøie; • etapa II: la 4-5 ore de la injecøia de umplere primarã se executã o injecøie sub presiune de pânã la 5 bar, care se face în cazul în care se

Fig. 10

observã pierderi de suspensie în foraj, încã din etapa I. Se completeazã apoi suspensia în foraj pânã la cota din proiect printr-o injecøie de umplere. Pentru fiecare foraj se va întocmi „Fiša de forare ši injectare”. Reøeta suspensiei la betonare prin injectare diferã de la o firmã de execuøie la alta, în funcøie de tehnologia de execuøie proprie, care depinde direct de utilajele folosite. Aceastã reøetã se va indica în proce dura operaøionalã aferentã acestui tip de lucrare, procedura fiind parte componentã a planului de asigurare a calitãøii ce trebuie avizat de cãtre beneficiar, proiectant ši respon sabilul tehnic cu execuøia lucrãrii. În cazul executãrii injectãrii în terenuri cu ape agresive, la alcãtuirea reøetelor se vor avea în vedere ši prevederile NE 012 (partea A), în

special, privind tipul de ciment utilizat. Pe timpul desfãšurãrii lucrãrilor ši la terminarea acestora se va face verificarea calitãøii, care are douã componente: controlul calitãøii materialelor ši controlul calitãøii execuøiei. La controlul calitãøii materialelor se vor avea în vedere urmãtoarele: • în cazul armãturii, oøelul-beton utilizat va avea certificat de calitate ši va respecta prevederile prevãzute de standardele sau normativele în vigoare; • cimentul aprovizionat trebuie sã aibã certificat de calitate de la furnizor; • suspensia de injectare trebuie sã aibã rezistenøã la 28 de zile, pe cubul cu latura de 7 cm, de minimum 30 MPa (300 daN/cm2), conform îndrumãtorului tehnic indicativ C 245-93.
n

Revista de Unelte ši Echipamente

februarie 2011

41

M E G AT E H N I C

Controlul calitãøii execuøiei lucrãrilor se va efectua în conformitate cu Normativul C 56-85 (caiet III cap.4), Îndrumãtorul tehnic C 24593 ši Codul de practicã NE 012 (Partea A). Se vor verifica: • adâncimea forajelor; • dimensiunile ši calitatea armãturii; • rezistenøa pastei de injectare. La aceste verificãri se încheie procese verbale de lucrãri ascun se sau proces verbal de recepøie calitativã. 3. Echipamentele de foraj

La executarea micropi loøilor se utilizeazã diverse echipamente tehnologice specifice domeniului de activitate, precum:
• instalaøii de foraj, inclusiv de foraj geotehnic; • motocompresoare; • buldozere sau încãrcãtoare-exca vatoare (denumite impropriu buldoexcavatoare); • generatoare de curent electric; • aparate geofizice; • pompe de noroi ši pentru transfer fluide sau lucrãri de epuizmente; • echipamente tehnologice speciale: garnituri pentru foraj, coloane de urmãrire, tuburi carotiere, ciocane de fund etc; • diverse echipamente pentru sudurã: invertoare, agregate electrice de sudurã sau aparate de sudurã oxiacetilenicã etc; • scule ši unelte: sape de foraj cu role, lame, coroane cu vidia pentru tuburi carotiere, sape pentru ciocane de fund etc.

Instalaøiile de foraj sunt echipa mentele tehnologice specifice lu crãrilor de executare propriu-zisã a micropiloøilor. Deši au principii de funcøionare similare, aceste echi -

pamente au particularitãøi diferite în funcøie de firma producãtoare. Forezele KLEMM din seria KR, mobile, cu sistem de rulare pe šenile, pot fi dotate cu: • catarge (denumite ši sãgeøi sau masturi) de diferite mãrimi, cu posibilitate de aplicare a unor extensii (pentru mãrirea adâncimii de forare la forajul dintr-o singurã trecere, în cazul extinderii utilizãrii la aplicarea tehnologiei de „jet grouting”). • capete hidraulice de forare de diferite tipuri: - capete de rotire simple (seria KH) pentru foraj netubat sau tubat în „sistem duplex”, cu antrenare simultanã în acelaši sens, atât a coloanei de sãpare, cât ši a coloanei de tuburi, având cupluri de lucru pânã la 500 Nm; - capete de forare simple, rotopercutante, (seria KD) pentru foraje tubate sau netubate, utilizate mai ales pentru forajele de ancorare. Masele pistonului sunt cuprinse între 3,5 ši 28 t; - capete de forare duble, care pot fi compuse din douã capete de rotire sau dintr-un cap de rotire ši unul rotopercutant. Se folosesc la foraje tubate, având o eficienøã mãritã faøã de „sistemul duplex”, în acest caz sensurile de rotire ale co loanei de sãpare ši respectiv ale tuburilor fiind diferite; • grupuri hidraulice de putere integrate, montate pe šasiul utilajului de forat, sau independente, acøionate de la distanøã, pentru cazuri în care spaøiul în care se executã forajul este limitat. Puterea furnizatã de grupurile hidraulice este cuprinsã februarie 2011

Fig. 11

între 37 ši 173 kW. • scule ši accesorii de forat pentru foraje de ancorare, injecøii ši foraje de micropiloøi în tuburi cu diametrul exterior maxim de 300 mm. - sisteme de înmagazinare ši manipulare a prãjinilor ši tuburilor de foraj. Aceste echipamente sunt concepute în douã grupe de aplicaøii tehnologice: • Instalaøii pentru forare în spaøii limitate; • Instalaøii pentru forare verticale în spaøii libere, nelimitate. Pentru forarea în spaøii limitate, precum incinte închise, sub poduri (fig. 11, documentare [3]), sau în interiorul unor puøuri de beton, se utilizeazã mašini de forat KLEMM special concepute, cu catarge de micã înãløime ši cu grupuri hidraulice de putere separate, legate de mašina de forat prin furtunuri hidraulice cu lungimea necesarã ši cu comandã de la distanøã. În aceastã categorie intrã urmãtoarele tipuri dimensionale: • KR 500-1 (2,2 t; 37 kW; înãløime 1,8 m; lãøime 750 mm); • KR 600-1 (2,5 t; 55 kW; înãløime 2,5 m; lãøime 760 mm); • KR 701-2 (3,6 t; 55 kW; înãløime 2,2 m; lãøime 750 mm); • KR 702-2 (4,0 t; 55 kW; înãløime 2,2 m; lãøime 750 mm);

42

Revista de Unelte ši Echipamente

n

M E G AT E H N I C

Fig. 12

• KR 704-1E (4,5 t; 45 kW; înãløime 2,5 m; lãøime 750 mm); • KR 704 D (5,2 t; 48 kW; înãløime 2,2 m; lãøime 750 mm). Pentru forarea în spaøii libere, nelimitate, sunt folosite echipamente cu generator purtat (fig. 12, documentare [3]). Forajele de micropiloøi sunt executate, în special, cu modelele: KR 708-2 (7 t; 74,5 kW), KR 709-2 (13 t; 129 kW), KR 712-1 (24 t; 173 kW) ši KR 714 (28 t; 173 kW). Pe lângã instalaøiile de forat pentru micropiloøi, firma KLEMM produce o gamã întreagã de echipamente de lucru, accesorii ši scule de forat necesare oricãrui proces tehnolo-

gic abordat. Între acestea amintim: • echipamente de forat pentru an core, atašabile pe braøul excavatorului, acøionate de la instalaøia hidraulicã a acestuia; • sisteme de alimentare cu prãjini ši tuburi de foraj, dispuse în magazii speciale, montate pe utilajul de bazã; • macarale auxiliare de lucru montate pe mašina de bazã, pentru manipularea prãjinilor ši tuburilor de foraj; • tuburi ši prãjini de foraj, dispozitive intermediare de adaptare, scule de forat de diferite tipuri, în funcøie de calitatea terenului ši tehnologia

Fig. 13

de lucru. Forezele hidraulice FUTURO (fig. 13, documentare [10]) oferite de Casagrande sunt echipamente extrem de versatile, instalate pe šenile de cauciuc cu apãsarea pe teren de 7 N/cm2, unele modele fiind prevãzute, atunci când sunt în funcøiune, cu patru calaje de stabilitate (fig. 14, documentare [10]). Instalaøiile Futuro au catarg reglabil datoritã cãruia se pot realiza unghiuri diferite. Ca urmare a capacitãøii de a fora peste šenile, aceaste mašini sunt ideale pentru operaøiuni precum fixarea în sol ši micropiloøi în pereøi adiacenøi, în amplasamente cu acces limitat, unde spaøiul de manevrare este restricøionat ši necesitã o mašinã flexibilã. Pe lângã instalaøiile de forat micro piloøi, firma Casagrande produce ši echipamentele adecvate pentru prepararea ši vehicularea fluidelor necesare pentru turnarea sau injectarea corpului pilotului. Astfel, pentru prepararea laptelui de ciment sau a bentonitei sunt disponibile malaxoarele (fig. 15, documentare [10]) care, în cazul micropiloøilor, acoperã o gamã lar gã de fabricaøie, de la 1,5 la 6 m3/orã, adaptabilã pentru toate tipurile de šantiere. Pentru pomparea sau injectarea fluidelor se pot folosi pompe din gama TRIDO, disponibile în patru variante (fig. 16, documentare [10]): • unitãøi independente, fãrã šasiu ši fãrã motor (model N); • unitãøi independente, fãrã šasiu, cu motor hidraulic (fig. 16 a), pentru montarea pe foreze (model HYD); • versiunea electricã cu telecomandã (fig. 16 b), montatã pe o sanie (model EL);
n

Revista de Unelte ši Echipamente

februarie 2011

43

M E G AT E H N I C

Fig. 14

• versiunea cu motor termic ši cutie de vitezã (fig. 16 c), montatã pe o sanie (model TH). Pompele sunt echipate cu supape de siguranøã care evitã suprapresiunile, manometre cu scale de la 0 la 60 bar ši clapete cu bile din

oøel tratat. Din cele prezentate în acest articol se identificã principalele tipuri de echipamente tehnologice folosite pentru lucrãrile de construcøie a micropiloøilor ši domeniile principale de aplicare ale acestora: • suport structural (ex.: fundaøie pentru structuri noi, subzidire pentru fundaøii existente, consolidare antiseismicã); • îmbunãtãøirea terenului „in situ” (stabilizarea taluzurilor ši preîntâmpinarea alunecãrilor de teren, îmbunãtãøirea ši protecøia terenurilor, reducerea tasãrilor). n

Fig. 15

Fig. 16

BIBLIOGRAFIE 1. * * * Lucrãri de consolidare cu micropiloøi. Caiet de sarcini generale, lucrãri de consolidare cu micropiloøi, documentaøie pe http://www.scritube.com 2. * * * Micropiloøi, documentaøie pe http://www.studiugeotehnic.ro 3. * * * Micropiloøi armaøi injectaøi, http://www.zublin.ro 4. * * * C 245-93 Îndrumãtor tehnic pentru proiectarea ši
Revista de Unelte ši Echipamente
n

execuøia micropiloøilor foraøi; 5. * * * Foraje-micropiloøi, documentaøie pe http://forajeputurideapa.ro 6. * * * Consolidãri infrastructuri drumuri ši poduri, documentaøie pe http://www.gilsor.ro 7. * * * Micropiles from Ischebeck Titan, documentaøie pe http://www.ischebeck-titan.co.uk 8. * * * Utilaje ši echipamente pentru foraje de consolidare în construcøii, documentaøie pe http://www.tpcom.ro 9. * * * Micropieux, documentaøie pe http://www.sefi-intrafor.com 10. * * * Futuro. Foreuse hydraulique, documentaøie CASAGRANDE pe http://www.tecsystem.fr 11. * * * Consolidare DN 56A între km 63+950 ÷ 66+100. Micropiloøi injectaøi D=150 mm tip ISCHEBECK cu bare Titan 40/16, documentaøie pe http://www.geosond.com 12. * * * Reabilitarea primarã DN 15 Topliøa – Poiana Largului km 275+273 ÷ 244+200, documentaøie pe http://www.iptana.ro 13. * * * Micropieux, documentaøie Franki Foundations Group Belgium (FFGB) 14. * * * Micropieux, documentaøie pe http://www.sif-groutbor.ch 15. * * * Micropieux, documentaøie pe http://www.sotraisol.com 16. * * * Gamme de produits géotechniques DYWIDAG, documentaøie DYWIDAGSYSTEMS INTERNATIONAL 17. * * * Fondations spéciales. Micro pieux, documentaøie pe http://www.pintogc.com

44

februarie 2011

N O U T ã ø I

Terex FiNlAy C-1550 CoNCAsor Cu CoN:

inovaţie, fiabilitate şi performanţã
Noul concasor cu con Terex Finlay C-1550 reprezintã cea mai avansatã soluøie de concasare mobilã pe šenile pentru producerea agregatelor de înaltã calitate. Atunci când forma agregatelor ši capacitatea mare de producøie sunt elemente vitale, Terex® Finlay C-1550 este soluøia cea mai bunã Noul model Terex încorporeazã performanøa doveditã a concasarului cu con Terex® 1300 cu transmisie directã, control variabil al vitezei de concasare ši sistem de descãrcare.

u

tilajul beneficiazã opøional de un sistem inovator de presortare cu o singurã bandã de 8x5 inch pentru îndepãrtarea particulelor fine, îmbunãtãøind astfel capacitatea staøiei de concasare, flexibilitatea produsului ši reducând uzura cãmãšii de capitonare. Materialele rezultate în urma procesului de presortare pot fi întrebuinøate ca strat de bazã pentru con strucøia de drumuri. Gura de alimentare beneficiazã de sistem de detectare a metalelor ši sistem de expulzare prin simpla a pãsare a unui buton, pentru a proteja conul ši a reduce timpii morøi alocaøi îndepãrtãrii metalelor de pe banda de alimentare. C-1550 este extrem de eficient din punctul de vedere al productivitãøii, beneficiazã de o ratã mare de reducere a materialelor, formã excelentã

Camera de concasare cu performanøe dovedite Terex® 1300 prezintã o deschidere maximã de 1.300 mm, fantã de concasare ajustabilã hidraulic, sistem de descãrcare ši sistem de deblocare.

a agregatelor, fiind ideal pentru aplicaøii secundare ši terøiare. Cu ajutorul transmisiei hidrostatice ši al sistemului electronic de control, operatorul poate selecta una dintre

46

Revista de Unelte ši Echipamente

n

februarie 2011

N O U T ã ø I

cele cinci trepte de vitezã pentru concasare, ceea ce optimizeazã ši protejeazã funcøionarea camerei de concasare. Sistemul este disponibil cu o gamã variatã de cãmãši, adaptate fiecãrei aplicaøii, sorturi cu granulaøie medie, granulaøie mare, nisip grosier. Buncãrul de alimentare are o capacitate de 8 mc ši are încorporate o

serie de bare pentru a reduce impactul asupra benzii de alimentare. Buncãrul prezintã o bandã transportoare cu vitezã variabilã, pentru a maximiza capacitatea de producøie. Caracteristici: • Ajustarea hidraulicã CSS cu sistem de monitorizare asigurã ušurinøa în operare; • Transmisia hidrostaticã cu control

automat al vitezelor asigurã o formã constantã a produsului finit; • Sistemul de descãrcare hidraulic cu reajustare automatã protejeazã camera de concasare ši reduce timpii morøi; • Sistemul de detectare a metalelor de pe banda de alimentare cu funcøia „auto-stop“ împiedicã metalele sã ajungã în conul de concasare ši eliminã materialele contaminante din utilaj.

Terex Finlay C-1540 rS ConCaSor Cu Con: Douã mašini versatile pe acelaši šasiu
Modelul C-1540 RS oferã versatilitatea unei staøii de concasare ši de sortare pe un singur šasiu pentru aplicaøii secundare ši terøiare. C-1540 RS trece materialul concasat într-un ciur cu dimensiunea de 3,66x1,52 m. Materialul de dimensi uni prea mari este apoi adus în conul concasor pentru a fi concasat din nou prin intermediul unei benzi transportoare de recirculare. Materialele fine trec prin ciur ši sunt depozitate cu ajutorul transportorului. O bandã opøionalã pentru depozitarea sorturilor de mãrime medie poate fi montatã pe utilaj. C-1540 rS • Camerã de concasare Terex® 1000; • Sistem de detectare a metalelor montat pe banda transportoare cu funcøie “auto stop”; • Motor Diesel cu rãcire cu apã Cat C13 Acert cu o putere de 440 CP; Revista de Unelte ši Echipamente
n

• Sistem de acøionare hidrostatic; • Sistem electronic de control; • Vitezã variabilã a benzii de alimentare pentru blocarea acesteia; • Buncãr de alimentare cu capacitate de 5 mc, cu bare pentru reduce-

rea impactului; • Sistem de descãrcare reglabil pentru expulzarea metalelor de pe banda transportoare; • Granulometrie medie ši o dimensiune maximã a sorturilor de 160 mm.

februarie 2011

47

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

ECHIPAMENTE PENTRU DEMOLARE cu jet de apã sub presiune
Prep. univ. Silviu George IONESCU Universitatea Tehnicã de Construcøii Bucurešti Catedra de Mašini de Construcøii Noile condiøii de dezvoltare urbanã ši de construcøii din România ultimilor ani au permis o extindere a orašelor, dar ši o restructurare a lor, în principal prin apariøia unor construcøii cu concepte ši utilitãøi noi, dar ši prin retrasarea bulevardelor ši a unor strãzi. De cele mai multe ori au fost necesare lãrgiri ale acestora, dar ši crearea de pasaje rutiere supra sau subterane pentru asigurarea unei circulaøii auto cât mai intense ši mai fluente. Aceste noi condiøii au fãcut necesarã demolarea unor clãdiri care nu mai corespundeau funcøional, šubrede din punctul de vedere al rezistenøei sau amplasate necorespunzãtor în raport cu noua trasã stradalã. Operaøia de demolare de clãdiri mai ample ca volum ši cu structurã din beton armat este o noutate în øara noastrã, dar care pe plan mondial se practicã în mod obiš nuit de zeci de ani. Apariøia activitãøilor de demolare în šantierele din øarã a necesitat ši adoptarea de tehnologii ši echipamente moderne, specializate pen tru astfel de lucrãri. Astfel, vechile metode de demolare cu cupã de excavator, cu buldozerul sau prin cabluri tractate au fost înlocuite de metode de demolare noi, care sã asigure o productivitate corespunzãtoare, sã fie fãcute în mod profesionist, în condiøii de deplinã siguranøã ši de protecøie a mediului ši a clãdirilor învecinate, dar ši a operatorilor. Demolarea cu ajutorul echipamentelor cu apã sub presiune Aceastã metodã este destinatã operaøiilor cum ar fi înlãturarea pãrøii afectate ši refacerea structurii, pãstrând partea neafectatã a structurii (de exemplu la drumuri, poduri, piste de aeroport, pereøii tunelurilor etc.) Metoda este preferabilã altor echipamente pentru demolare cum ar fi: ciocane pneumatice sau hidraulice manevrate manual sau chiar freze rutiere (la drumuri ši platforme); Echipamentele pentru hidrodemolare cuprind urmãtoarele componente: • motor diesel sau electric, în funcøie de cerinøele clientului, (putere 250-750 kW), cu pompã de apã de înaltã presiune (pânã la 2500 bar, cu debite în domeniul 100-350 l/min), montate într-un container standard izolat fonic;

Avantajele metodei:
Dislocarea cu jet de apã sub presiune înaltã are mai multe avantaje faøã de alte echipamente utilizate la astfel de activitãøi: - nu produce microfisuri în stratul bun de beton; - îndepãrteazã doar stratul de beton degradat, datoritã controlului automat al parametrilor jetului (presiune, debit, unghi de atac), parametri setaøi pe baza unor teste iniøiale; - materialul rezultat în urma demolãrii este imediat îndepãrtat de cãtre jet, chiar dacã este situat sub armãturã; - barele armãturii vor fi curãøate de coroziune fãrã a se produce vibraøii; - se realizeazã înlãturarea stratului de beton de sub armãturã; - nu produce microfisuri în stratul bun de beton, ca în cazul frezelor rutiere; - permite realizarea unei bune suprafeøe de contact între stratul nou depus ši stratul vechi de beton; - productivitatea este mult mai mare decât la demolarea manualã cu ciocane; - pe lângã cerinøa de calitate ridicatã a lucrãrii, îndeplinešte ši cerinøele de securitate; - tãierea cu ajutorul jetului de apã este de pânã la 25 de ori mai rapidã decât demolarea cu ajutorul ciocanelor manual - nivel de zgomot, vibraøii ši praf mult mai puøin decât în cazul utilizãrii de ciocane demolatoare portabile sau freze rutiere; Prin urmare, în cazul controlului automat al parametrilor jetului, hidrodemolarea asigurã o demolare selectivã, îndepãrtând doar stratul de material degradat, iar principalii parametri ai echipamentului de demolare sunt monitorizaøi în permanenøã în vederea optimizãrii procesului.

48

Revista de Unelte ši Echipamente

n

februarie 2011

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Fig. 1

Fig. 2

• šasiu cu mecanism de deplasare pe šenile sau pe pneuri; • instalaøie de apã cu rezervor de apã, fitru, conducte, vane, aparate de mãsurã ši control; • organ de lucru format dintr-un cap de tãiere cu duzã, ce se deplaseazã înainte ši înapoi de-a lungul unor ghidaje montate pe un cadru; • carcasã de protecøie pentru evita rea riscurilor de accident, datoritã jetului sub presiune ši a materialului dislocat de jet; • mecanism de manevrare a organului de lucru; • instalaøie de comandã ši monitorizare a procesului de lucru alcãtu itã dintr-un soft pentru programarea echipamentului ši un display; Echipamentul de tãiere cu apã utilizeazã un sistem automat de control ce poate fi ušor programat, care optimizeazã setãrile ši aplicã mini mul de forøã necesarã. Robotul lucreazã selectiv, cu

ajutorul jetului de apã care penetreazã în stratul de beton deteriorat, robotul deplasându-se de-a lungul acestei suprafaøe. Jetul de apã sparge stratul de beton deteriorat ši îl înlãturã din calea echipamentului de lucru. Mašina este dotatã cu un set de duze (fig. 1, documentare [2]) pentru a se obøine diferiøi parametri ai jetului în funcøie de lucrarea ce trebuie executatã. Duzele se realizeazã din materiale foarte rezistente la uzurã. Apa sub presiune este direcøionatã printr-un furtun de înaltã presiune ši ajunge la echipamentul de lucru, apoi trece printr-o lance ši este evacuatã printr-o duzã, a cãrei deschidere este în concordanøã cu presiunea ši debitul din sistem. Lancea direcøioneazã jetul de apã ši se poate roti sau oscila în funcøie de tipul de demolare impus. Echipamentul de lucru funcøioneazã pe mai multe axe, se poatã translata, roti sau înclina, ceea ce face ca poziøionarea sã se poate realiza ušor. Toate mišcãrile robotului sunt controlate manual cu ajutorul unei telecomenzi fãrã fir. Dacã se dorešte, telecomanda poate fi conectatã cu cabluri de robot. De la telecoman dã operatorul poate seta robotul pe modul automatic, care poate fi programabil.
Fig. 3

Montarea duzei se realizeazã astfel încât sã existe posibilitatea de reglare a unghiului de atac (fig. 2, documentare [2]) ši a distanøei între duzã ši suprafaøa de prelucrat (fig. 3, documentare [2]). Echipamentul de demolare cu jet de apã are o lãøime de 2600 mm, o lungime de 2850 mm, înãløimea între 1300 ši 1420 mm ši o greutate de 2000 kg. Echipamentul se deplaseazã pe šenile, pentru putea a avea o bunã stabilitate, aderenøã ši pentru a trece cu ušurinøã peste obstacole, el lucrând într-un mediu neprietenos. Pentru mãrirea stabilitãøii la diferitele operaøii pe care le realizeazã, cum ar fi lucrul pe verticalã sau sub poduri, ecartamentul se mãrešte de la 1000 mm la 1500 mm. Echipamentul dispune de urmãtoarele sisteme: 1. Sistemul Smart Lance Este alcãtuit dintr-un calculator cu display ši un sistem de programare care calculeazã cea mai bunã cale de control al capului tãietor pentru maximul de performanøã ši cele mai bune rezultate în funcøie de programul realizat de operator. Se pot realiza diferite adâncimi de sfãrâmare a betonului la o singurã trecere, dar ši diferite forme geometrice. Eficienøa jetului crešte cu cât aces-

Revista de Unelte ši Echipamente

n

februarie 2011

49

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

ta este mai stabil, dar ši datoritã distanøei dintre duzã ši punctul de impact, pe de-o parte, ši forma ši configuraøia duzei, pe de altã parte; creš te datoritã vitezei de iešire a apei din duzã, mišcãrii realizate de jetul de apã ši unghiului de atac al lancei. 2. EDS – Sistem pentru distanøã egalã Sistemul EDS a fost dezvoltat pentru crešterea productivitãøii, a calitãøii lucrãrii ši pentru economisirea de energie. Toate echipamentele de tãiere cu apã utilizeazã acest sistem EDS. Jetul de apã pierde rapid putere din momentul în care iese din duzã ši de aceea este ne-

Fig. 4

Fig. 5

de beton (fig. 3, documentare [2]). Sfãrâmarea betonului deasupra armãturii este relativ ušoarã, însã la betonul de sub armãturã este mai greu de ajuns. Cu sistemul EDS, robotul poate înclina capul tãietor la unghiuri între 30 ši 45 grade cu

Fig. 6

voie ca acesta sã fie øinut cât mai aproape de suprafaøa de beton. Acest sistem permite pãstrarea duzei cât mai aproape de suprafaøa

verticala, în ambele pãrøi. La orice unghi de înclinare a capului tãietor, sistemul EDS permite pãstrarea unei distanøe egale între el ši supra februarie 2011

faøa de beton, ceea ce permite distrugerea betonului de sub armãturã. Echipamentul de demolare cu jet de apã sub presiune este foarte versatil ši poate fi utilizat în diverse activitãøi cum ar fi: a) Echipamente pentru suprafeøe orizontale (fig. 4, documentare [2]), la care cadrul cu duzã este montat direct la mašina de bazã, cu posibilitate de trecere peste obstacole ši de înclinare transversalã; b) Echipamente pentru suprafeøe orizontale ši verticale la înãløimi pânã la 3 m, la care mecanismul de manevrare a cadrului cu duzã este format dintr-un braø ši douã mecanisme de rotire (rotirea braøului ši rotirea cutiei cu duza). În fig. 5 este indicatã poziøia echipamentului la demolarea unei su prafeøe orizontale la nivelul suprafeøei de sprijin a mašinii, iar în fig. 6 echipamentul este ridicat aproape de înãløimea maximã de lucru, pentru lucrãri de demolare la un tavan. Braøul echipamentului este montat pe o coloanã verticalã fixatã

50

Revista de Unelte ši Echipamente

n

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

rigid pe šasiul mašinii ši se poate roti într-un plan vertical perpendicular pe axa longitudinalã a mašinii. De asemenea, cadrul pe care culiseazã sania cu duza este montat la celãlalt capãt al braøului ši se poate roti faøã de un ax orizontal, paralel cu axul de rotire a braøului. c) Echipamente cu ghidaje verticale pentru înãløimi de lucru pânã la 6 m, inclusiv tavane (fig. 7 ši fig. 8, documentare [2]). În acest caz, pe šasiul mašinii se monteazã o coloanã înaltã cu ghidaje verticale pe care se deplaseazã un suport, prevãzut cu mecanism de rotire (care asigurã rotirea cadrului) pe care culiseazã sania cu duzã. Ca ši la celelalte variante, zona de lucru este izolatã cu ajutorul unei carcase de protecøie, care înlãturã pericolul producerii unor accidente. Mašinile moderne pentru demolare

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9

tuit din 2 bucãøi ce se ašazã în jurul unui pilon de orice diametru. Echipamentul lucreazã pe o parte a pilonului pânã la o distanøã prestabilitã ši se întoarce spre cealaltã parte a pilonului cu ajutorul sisteFig. 10

mului de control, fãrã a necesita mutarea mašinii. De asemenea, se mai poate monta pe echipament ši o lance rotativã, utilizatã atât pentru curãøare ši pentru a realiza o suprafaøã ade-

cu jet de apã sub presiune au o construcøie modularã, astfel cã pe aceeaši mašinã de bazã se pot monta cele trei variante de echipa mente descrise mai sus, asigurându-se un grad ridicat de flexibilitate în vederea adaptãrii mašinii la diferite condiøii de lucru (fig. 9, documentare [2]). Echipamentul de demolare mai poate fi echipat cu un cap circular de tãiat (care înlocuiešte echipa mentul standard de lucru). Acesta (fig. 10, documentare [2]) este alcã-

Revista de Unelte ši Echipamente

n

februarie 2011

51

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Tabelul 1 rentã, necesarã pentru legãtura cu betonul ce urmeazã a fi turnat, cât ši pentru înlãturarea îmbrãcãminøilor de cauciuc, vopsea ši alte stra turi. Lancea rotativã înlocuiešte lancea standard în capul tãietor ši cu prinde mai multe duze, montate pe un suport rotitor; este alimentatã cu apã sub presiune de la pompa mašinii de bazã (fig. 11, documentare [2]). Lancea rotativã poate fi instalatã fie pe o grindã de ghidare, ca în fig. 11, fie pe excavator, încãrcãtor, macara, monorail etc. Principalele caracteristici tehnice ale lancei rotative sunt precizate în tabelul 1. Pentru crešterea duratei de funcøio nare a mašinii trebuie asiguratã o calitate ridicatã a apei prin filtrarea ei ši reducerea cantitãøii de aer din
Fig. 11

Parametrii funcøionali
Diametrul funcøional Diametrul maxim Presiunea maximã a apei Debitul maxim al apei Turaøia motorului hidraulic Presiunea maximã a sistemului hidraulic Debitul maxim al sistemului hidraulic Conexiune furtunuri de mare

Lance rotativã 400-II 1000 bar
360 mm 400 mm 1000 bar 0 - 800 rpm

Lance rotativã 400-II 1400 bar
360 mm 400 mm 1400 bar 185 l/min 0 - 800 rpm

Lance rotativã 2500-II 2500 bar
300 mm 355 mm 2500 bar 60 l/min 0-1950 rpm

60 bar

60 bar

80 bar

40 l/m

40 l/m

20 l/m

M36x2 DKO

M36x2 DKO

9/16 UNF

Fig. 12

aceasta. Echipamentele pentru demolare cu jet de apã se caracterizeazã prin: • programare automatã pentru comanda procesului de lucru; • au cap de tãiere cu reglarea

automatã a distanøei între duzã ši suprafaøa de prelucrat, precum ši a unghiului de atac; • menøinerea distanøei setate de la duzã la suprafaøa de lucru, independent de unghiul de atac selectat al lancei (sistem EDS - Sistem
n

pentru distanøã egalã); • optimizarea regimului de lucru (economie de energie), inclusiv în zona coløurilor (comanda optimã a lancei la coløuri); • programare pentru demolarea elementului de construcøie dupã

52

Revista de Unelte ši Echipamente

februarie 2011

BAUER MASCHINEN GROUP
SOLUØII COMPLETE ÎN TEHNOLOGIA FUNDAØIILOR SPECIALE ÎN CONSTRUCØII
Foraje piloøi Aplicaøii speciale

Foraje pereøi diafragmã Foraje de ancorare Foraje micropiloøi Foraje în cariere

Ciocane Diesel - Instalare palplanşe - Aplicaøii speciale

Ciocane hidraulice Foraje - puţuri - geotehnice - geotermale

Instalaøii de preparare a fluidelor de foraj

Foraje de subtraversare

TRACTOR PROIECT COMERT
office@tpcom.ro; tpcom@rdslink.ro; www.tpcom.ro

Str. Turnului, Nr. 5, 500152 Brašov, Tel./Fax: 0268 548147; 0268 406406

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Principalii parametri ai mašinilor de demolare cu jet
Principalii parametri care influenøeazã procesul de dislocare a materialului la mašinile de demolare cu jet sunt: - presiunea maximã a pompei de apã; - debitul pompei de apã; - diametrul duzei; - unghiul de înclinare a jetului; - distanøa de la duzã la suprafaøa prelucratã; - diametrul, lungimea ši traseul conductelor de apã. - puterea necesarã pentru acøionarea mašinii; - forøa reactivã a jetului; - dimensiunile organului de lucru ši domeniul de lucru (lãøime, înãløime); - masa ši dimensiunile de gabarit ale mašinii. La mašinile moderne de demolare cu jet se utilizeazã presiuni de lucru în domeniul 1000 – 2500 bar ši debite de sute de litri/minut, fiind necesare puteri de sute de kW ši obøinându-se viteze ale jetului la ieširea din duzã de sute de m/s.

Fig. 13

Fig. 14

Fig. 15

figuri geometrice (paralelogram, triunghi, cerc) sau la diferite adâncimi la o singurã trecere, ca în fig. 12 ši 13 (documentare [2]). • au software special pentru hidrodemolare; • eliminarea senzorilor ši cablurilor din partea din faøã a mašinii, unde este apã, noroi, moloz, ulei; • controlul procesului de lucru cu microprocesor (ISC - Intelligent Sensing Control); • monitorizarea continuã a motorului ši pompei (panou cu nivel rezer vor, presiune apã, turaøie motor, semnalizãri); • comunicare bidirecøionalã între grupul de pompare ši echipamentul de lucru robotizat. Sistemul cu capul de tãiere cu jet, care reprezintã organul de lucru al mašinilor pentru hidrodemolare, poate fi montat pe braøe din mai multe elemente articulate, mane n

vrate cu cilindri hidraulici (fig. 14 ši 15, documentare [2]). Mašinile de demolat cu jet pot fi dotate ši cu echipamente supli mentare, care permit extinderea domeniului de utilizare a acestor mašini, ca de exemplu: braø pentru demolarea grinzilor podurilor, comandã de la distanøã (control radio), dispozitive pentru demolarea coloanelor din beton armat, lance rotitoare, lance cu una sau douã duze. n Bibliografie: 1. Vlãdeanu Al., Echipamente pentru demolare, Note de Curs, Bucurešti, 2010 2. www.aquajet.se

54

Revista de Unelte ši Echipamente

februarie 2011

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

INSTALAØII PERFORMANTE PE ŠENILE DE CONCASAT ŠI SORTAT: construcøie, funcøionare, principii generale de calcul
Prof. univ. dr. ing. Laurenøiu Sârbu Universitatea Tehnicã de Construcøii Bucurešti Facultatea de Utilaj Tehnologic 1. Introducere Necesitatea obøinerii unor cantitãøi tot mai mari de materiale de construcøii de înaltã calitate extrase din cariere ši balastiere a impus folosirea unor noi tehnologii în acest domeniu prin folosirea unor instalaøii de concasare-sortare mobile foarte performante. În continuare vom prezenta instalaøii mobile noi, performante, concepute prin utili zarea unor componente (mašini de bazã) specifice acestui domeniu, precum: concasoare cu fãlci, cu con, prin impact, ciururi pentru sortare primarã cu bare sau plãci perforate, site pentru sortare finalã, alimentatoare vibrante ši de extrac øie din concasor, precum ši ansamblul de benzi transportoare fo losite pe schema tehnologicã de repartizare pe sorturi granulometrice a produselor obøinute. Ipotezele preliminare pentru proiectarea acestor instalaøii mobile constau în stabilirea schemei tehnologice de lucru pe baza cãreia sunt alese mašinile necesare de concasaresortare, precum ši celelalte suban sambluri. În funcøie de masele componentelor se determinã centrul de greutate al instalaøiei mobile, dimensiunea poligonului de sprijin, puterea instalatã, alegerea celorlalte subansambluri necesare (alimentatoare, benzile transportoare, magneøii de extracøie a materialelor feroase etc.), se indicã criteriile de alegere a benzilor transportoare, soluøiile pentru cântãrirea materialului aflat pe bandã ši ran damentul sortãrii materialului prelucrat. 2. Soluøii moderne pentru instalaøii mobile pe šenile de concasat ši sortat agregate minerale [1, 2] La aceste instalaøii se remarcã: • conceptul de mobilitate al instalaøiilor complexe folosite în domeniul concasãrii, sortãrii ši spãlãrii agregatelor; • liniile de concasare-sortare care conøin: concasoare primare cu fãlci ši concasoare secundare sau terøiare cu con, cu reciclarea refu zului de ciur; • concasoarele cu con ši cele cu impact, cu ax vertical sau orizontal, care asigurã materialului concasat o formã cubicã extrem de apreciatã de constructorii de drumuri care folosesc acest material la fabricile februarie 2011 de asfalt ši de betoane; • funcøionarea lanøului de conca sare-sortare, reprezentat prin ma šini mobile, care este mai eficientã când instalaøiile care îl compun permit autodeplasarea lor spre frontul de lucru, decât în cazul transportului de material din frontul de exploatare la o staøie de concasare-sortare fixã; • pentru aceste instalaøii s-au impus ši sisteme de acøionare duale, fie pe motor diesel, fie pe motor electric, în funcøie de condiøiile concrete de exploatare; În continuare sunt prezentate instalaøii mobile noi, performante, pentru concasare, sortare, reciclare, foarte utile pentru obøinerea de materiale de calitate superioarã pentru construcøii de drumuri, la staøiile de betoane ši de asfalt sau la lucrãri pentru protecøia mediului. Componente. Baza pentru toate instalaøiile (de ex. cele fabricate de Kleemann) o constituie produsele componente unitare folosite atât pentru utilaje staøionare, cât ši pen tru utilaje mobile. În fig. 1 sunt prezentate aceste produse de bazã, dupã cum urmeazã [1]: 1.1 Alimentator cu sertar tip ASCH,

56

Revista de Unelte ši Echipamente

n

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Fig. 1

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

1.13

1.14

cu lãøimea de la 600-2200 mm; 1.2 Concasor primar cu fãlci cu oscilaøie compusã SStR, cu deschiderea la alimentare de la 400-2100 mm; 1.3 Concasor cu fãlci cu oscilaøie simplã tip KSB, cu deschiderea la alimentare de la 630-1600 mm; 1.4 Concasor secundar cu impact de tip SPH, cu dimensiunea la alimentare de la 600-1000 mm; 1.5 Concasor cu impact pentru reciclarea dešeurilor de tip SHB, cu deschiderea la alimentare de la 1000-2000 mm; 1.6 Concasor secundar cu fãlci pentru split, concasor cu fãlci de spargere SDR, cu deschiderea la alimentare de la 600-1250 mm; 1.7 Concasor terøiar cu impact, moarã cu impact pentru nisip tip SPS, cu deschiderea gurii la ali mentare de la 425-825 mm; 1.8 Sisteme de sortare cu vibraøii: - tip VUB ciur cu regim greu de lucru, pentru dešeuri din demolãri; - tip VUF ciur pentru sortare finã; - tip VUFH ciur cu vibraøii de mare capacitate; - tip VUL ciur cu structurã ušoarã; - tip VUG ciur/sortare grosierã; - tip VUS ciur cu regim greu de lucru; - tip VUSt ciur cu regim greu de lucru în trepte. 1.9 Concasor secundar cu impact de tip SNH, cu deschiderea la încãrcare de la 1000-2000 mm; 1.10 Concasor primar cu impact de tip SHH, cu deschiderea la alimen tare de la 1200-2200 mm; 1.11 Instalaøie de spãlare agregate cu douã axe tip WTR, cu capacitate de la 30-200 m3/h;
n

Revista de Unelte ši Echipamente

februarie 2011

57

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Fig. 2

1.12 Alimentator cu came tip RRL pentru dimensiuni mici la intrare, cu lãøimea de la 800-1400 mm; ši tip RRL pentru dimensiuni mari la intrare, cu lãøimea de la 1000-1700 mm; 1.13 Conveior cu racleøi tip PB 6501600 mm; 1.14 Malaxor tip TM cu capacitate de la 700-1200 t/h. Instalaøii mobile [1, 2, 3]. Datoritã capacitãøii lor de a fi puse rapid în funcøiune ši flexibilitãøii de mane vrare în zona šantierului, instalaøiile mobile pot fi folosite în mod economic pentru o gamã largã de produse, în multe cariere de piatrã ši šantiere de demolare. Fiind proiectate în acest scop, este un fapt uzual sã se foloseascã sisteme mobile de pânã la trei etape de

concasare a materialului (piatrã ši agregate minerale), astfel încât sã fie produse agregate de înaltã calitate pentru beton sau asfalt. În fig. 2 este prezentatã cuplarea în serie a trei instalaøii mobile: Kleemann - un concasor primar cu fãlci Mobicat, un concasor secundar cu con Mobicon ši un concasor terøiar cu impact Mobirex, care la rândul sãu este cuplat cu o staøie de sortare [1]. Aceste utilaje au dimensiuni mai mari ši sunt echipate cu šenile pentru a se putea deplasa ušor în cariere de piatrã sau în šantiere de demolare. Instalaøiile din gama Mobirex, Mobiscreen, Mobifox, Mobicone ši Mobidisc pot fi acum manevrate cu ušurinøã în orice loc din šantier. Acest lucru poate fi foarte util atunci când trebuie

schimbat frecvent locul instalaøiilor, de exemplu la deplasarea odatã cu frontul carierei de piatrã sau cu excavaøiile, când se prelucreazã material din carierã sau când se face reciclarea materialelor rezultate din demolãri. Astfel se fac economii substanøiale de timp ši de bani, dacã instalaøia se deplaseazã cãtre material. De exemplu, Kleemann produce peste 40 de tipuri de instalaøii mobile. Datoritã construcøiei modulare existã ši alte variante ce satisfac cerinøele clienøilor, în cazul aplicaøiilor speciale. Indiferent de sistemul de acøionare folosit, toate instalaøiile Kleemann au un generator propriu care este folosit pentru a alimenta cu energie benzile transportoare, jgheaburile vibrante ši sistemele de sortare.

Fig. 3

58

Revista de Unelte ši Echipamente

n

februarie 2011

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Fig. 4

Plusul de capacitate de energie al acestor generatoare poate fi folosit pentru alimentarea cu curent a altor instalaøii, precum conveioare de depozitare sau sisteme de sortare, realizându-se astfel economii. Se pot alimenta cu curent electric scule electrice pentru întreøinere precum: pistoale de impact, compresoare, aparate de sudurã sau lãmpi [1]. 2.1. Concasoare cu fãlci pe šenile Mobicat [2] Instalaøia Mobicat este folositã pentru minerale naturale, precum ši pentru dešeuri industriale, de la cele mai slabe la cele mai dure. Concasarea materialului de bazã, trebuie sã se facã astfel încât sã rezulte forma geometricã finalã doritã de constructor, distribuøia granulometricã ši puritatea, astfel încât sã se conformeze cu cerinøele severe ale standardelor de calitate superioarã pentru beton ši asfalt. În consecinøã, procesul de concasare implicã ši altceva [2]: sortare primarã eficientã; control

inteligent pentru o alimentare optimã; un concasor cu reglare variabilã ši un motor de mare putere; o evacuare fãrã uzuri mari ale concasorului. Kleemann fabricã o gamã largã de concasoare cu fãlci între 33 ši 400 t, cu o capacitate de producøie ce variazã între 100 ši 1500 t/h. Utilajele care cântãresc pânã la 70 de tone pot fi transportate cu ušurinøã ši sunt folosite uzual pentru carierele de piatrã ši reciclare. Utilajele mai mari de 100-400 t sunt larg dimensionate ši au motoare electrice pentru rocã moale ši rocã durã. Seria de concasoare cu fãlci Mobicat cuprinde modelele: MC 100, MC 110, MC 120, MC 125, MC 140, MC 160. Aplicaøiile pentru concasoarele cu fãlci Kleemann pentru sfãrâmare de roci naturale ši reciclare sunt in dicate în graficul din fig. 3 [2]. Concasoarele Mobicat cu fãlci sunt cu oscilaøie compusã, folosite în primul rând pentru concasarea primarã a mineralelor, cât ši a reziduurilor provenite din construcøii.

Concasoarele cu fãlci de tip Mobicat au construcøie modularã ši sunt posibile diferite configuraøii ale utilajului, pentru a satisface cerinøele clientului în funcøie de aplicaøie (v. fig. 4). Denumirea folositã pentru concasorul cu fãlci MOBICAT MC 110 ZS (fig. 4) este definitã astfel [2]: MCMOBICAT; 110 - lãøimea gurii de alimentare a concasorului, în cm; Z - sortare primarã activã, cu douã etaje; R - variantele care au un alimentator vibrant de alimentare cu grãtar integrat (bare grizzly); S sortare finalã în instalaøie. Componentele conceptului Mobicat de concasor mobil cu fãlci pe šenile sunt indicate în fig. 5 [2]: 1. Buncãrul de alimentare ši alimentatorul (fig. 5 a) Echipament: - buncãr de alimentare, con struit din oøel rezistent la uzurã; - pereøi pliabili ai buncãrului, cu acøionare hidraulicã; - vibrator cu motoare electrice, cu frecvenøã reglabilã;

Revista de Unelte ši Echipamente

n

februarie 2011

59

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Fig. 5a

- alimentator vibrant, capotat cu blindaje Hardox interschimbabile. Opøional: - extensii pentru buncãrul de alimentare, de exemplu pentru încãrcarea cu ajutorul unui încãrcãtor frontal; - blindaj al buncãrului din oøel Hardox. Avantaje: - controlul alimentãrii în funcøie de sarcina concasorului; - o mai mare eficienøã a întregii instalaøii cu încãrcare continuã; - accesibilitate remarcabilã la toate componentele; - rezistenøã mare la uzurã în zonele de descãrcare a materialului. 2. Sortare primarã 2.1. Ciur pentru aplicaøii grele cu douã etaje (fig. 5 b) Echipament: - ciur cu douã etaje, cu oscilaøie independentã de alimentator; - etaj superior, opøional cu bare sau cu placã perforatã; - etaj inferior, opøional cu plasã din sârmã de oøel sau placã oarbã din cauciuc;

- transmisie prin arbore car danic; - lagãre cu baie de ulei ši garnituri labirint. Avantaje: - sortare eficientã a sterilului din materialul de la alimentare, ceea ce asigurã alimentarea corectã a concasorului ši evitarea blocãrii acestuia; - uzuri reduse ale blindajelor concasorului; - cerinøe reduse privind întreøinerea; - acces facil la sistemul de acøionare; - înlocuire rapidã a sitelor, folosind platforma de service; - sortare primarã flexibilã, cu o gamã extinsã de variante de sortare. 2.2. Sistem de alimentare cu grãtar (bare grizzly) (fig. 5 c) Echipamente: - alimentator vibrant cu sistem de sortare primarã integrat; - nivel superior opøional cu grãtar sau placã perforatã; - vibrator cu motoare electrice, cu frecvenøã reglabilã. Avantaje: - construcøie compactã, adec vatã pentru instalaøiile de reciclare ši pentru aplicaøii cu ma terial de alimentare curat sau cu cantitãøi mici de parte finã; - greutate redusã; - sortare primarã flexibilã, datoritã diverselor variante de echipament. 3. Concasor (fig. 5 d) Echipament: - concasor SStR, cu regim de lucru greu; - reglare hidraulicã a fantei
n

(MC 100/110); - reglare a fantei asistatã hidraulic (MC 120, MC 125, MC 140, MC 160); - lagãre cu rulmenøi larg dimensionaøi; - acøionarea reversibilã a concasorului (MC 100/110); - sondã de nivel a materialului din camera de concasare.

Fig. 5b

Fig. 5c

Fig. 5d

60

Revista de Unelte ši Echipamente

februarie 2011

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Opøional: - fãlci speciale pentru granulaøie finã sau pietriš de râu; - diferite geometrii pentru dinøii fãlcii. Avantaje: - concasor extrem de puternic; - forøã mare de compresiune ši cursã mare; - construcøie robustã sudatã, cu mare regiditate; - înlocuirea rapidã a fãlcii concasorului, acces ušor la mecanismul de fixare; - încãrcare regulatã continuã, datoritã sondei de nivel ši protecøie la suprasarcinã; - gurã de încãrcare mare, optimizatã pentru dimensiuni mari, datoritã înãløimii de alimentare mari; - deschidere mare sub zona de descãrcare a concasorului. 4. Extractor vibrant ši conveior de descãrcare (fig. 5 e) Echipament: - blindaje Hardox fixate cu šuruburi; - acøionare cu motoare electrice cu variator de frecvenøã; - bandã de evacuare latã, cu vitezã micã. Avantaje: - rezistenøã mare la uzurã; - duratã de viaøã mai lungã a benzii principale, datoritã încãrcãrii cu ajutorul extractorului vibrant; - eficienøã optimã a magnetului, datoritã vitezei reduse a benzii; - flux continuu al materialului. 5. Šasiu (fig. 5 f) Echipament: - construcøie deschisã;

- segmente ale cadrului sudate ši pretensionate; - componente de înaltã calitate pentru deplasarea pe šenile. Avantaje: - accesibilitate optimã în toate compartimentele utilajului pentru întreøinere, curãøare ši reparaøii; - construcøie care nu se curbeazã, datoritã grinzilor de susøinere integrate; - distribuøie uniformã a greutãøii, pentru a se asigura o manevrabilitate optimã ši capacitate de a urca pante. 6. Sistemul de acøionare (fig. 5 g) Echipament: - acøionare diesel-electricohidraulic; - generator electric de mare putere pentru acøionarea sis temelor electrice; - motor diesel larg dimensionat, rãcit cu apã cu turbine; - capotaj etanš ši insonorizat care etanšeazã întregul sistem de acøionare; Opøional: - sisteme speciale de rãcire ši de încãlzire pentru condiøii extreme de climã. Avantaje: - consum redus de carburant; - zgomot ši poluare reduse; - protecøie excelentã împotriva murdãriei ši intemperiilor; - accesibilitate optimã pentru realizarea întreøinerii; - capacitate suplimentarã a instalaøiei electrice, astfel încât pot fi alimentaøi ši aløi consumatori (scule electrice, lãmpi, compresoare etc.).

Fig. 5e

Fig. 5f

Fig. 5g

Fig. 5h

7. Instalaøia electricã, sistemul de comandã (fig. 5 h) Echipament: - sistem de comandã PLC Siemens cu afišaj LCD pentru

Revista de Unelte ši Echipamente

n

februarie 2011

61

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Fig. 5e

Fig. 5f

- prize de 230 V ši 400 V pentru alimentarea elementelor auxiliare. Opøional: - sistem de climatizare pentru condiøii extreme de climã; - sistem de service de la distanøã cu modem GSM; - intrare pentru instalaøie staøionarã de alimentare electricã cu comutator de selectare (MR 122 ši MR 170). Avantaje: - protecøie optimã împotriva prafului ši a umezelii (carcasã dublã etanšã); - comenzi simple logice; - diagnozã directã a defectelor, erorile fiind afišate pe display-ul LCD; - eliminarea rapidã a defectelor folosind modemul GSM. comenzi manuale ši funcøionare automatã; - dublã carcasã etanšã pentru dulapul electric, izolare faøã de vibraøii cu sistem încor porat de presiune contra prafului; - conectori pentru cablul de comandã pentru interblocarea dispozitivelor auxiliare; 8. Separator magnetic (opøional) (fig. 5 i) Echipament: - magnet de mare eficienøã, alimentat electric, sau magnet permanent; - mecanism hidraulic de ridi care/coborâre; - motor electric reversibil pe

conveiorul magnetului; - jgheab larg dimensionat, din oøel inoxidabil, pentru descãrcarea dešeurilor. Opøional: - comandã „ridicare hidrauli cã a magnetului” datã prin radiotelecomandã; - utilajul este pregãtit pentru montarea ulterioarã a unui magnet. Avantaje: - blocajele pot fi eliminate prin ridicarea magnetului din radiotelecomandã; - distanøã nominalã mare între magnet ši conveiorul de descãrcare, ceea ce are ca efect mãrirea siguranøei în exploatare; - eficienøa mãritã a extractorului magnetic, datoritã vitezei reduse a conveiorului de descãrcare. 9. Unitate de sortare finalã (disponibilã opøional pentru MC 110) (fig. 5 j) Echipament: - ciur de sortare cu un singur etaj, cu suprafaøã mare de sortare;

Fig. 6

62

Revista de Unelte ši Echipamente

n

februarie 2011

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Fig. 7

- întindere longitudinalã a sitei; - poate fi coborât prin acøionare hidraulicã pentru înlocuirea sitei de sortare; - lagãre cu funcøionare în baie de ulei cu etanšare labirint; - bandã extractivã lateralã “refuz” pe ciur. Avantaje: - timp foarte scurt pentru înlocuire (decuplare, înlocuire sitã ši cuplarea la utilaj); - opøional, stocarea refuzului de ciur sau reintroducerea acestuia în buncãrul de alimentare a concasorului (circuit închis); - realizarea de produse calibrate (0-32, 0-45, 0-63 etc.); - este posibil transportul fãrã demontarea sistemului de sortare. Mobicat MC 110 R (fig. 6) [2] În fig. 6 este prezentat un concasor mobil cu fãlci pe šenile model MC 110R. Având dimensiunile gurii de încãrcare de 1100x700 mm, este normal sã fie folosit mai mult în cariere de piatrã, în comparaøie cu modelul MC 100. Acest utilaj are totuši un gabarit redus, care îl face ušor de transportat, ši o masã de

Tabelul 1 Material de prelucrat (x) Mãrimea la intrare [mm] Intrare concasor, lãøime x adâncime [mm] Lungime cu/fãrã sortare L1, L2 [mm] Lãøime fãrã conveior lateral [mm] Înãløimea de încãrcare H [mm] Masa cu/fãrã sistem de sortare [kg]

MC 110R(S)

MC 110Z(S)

piatrã naturalã (de ex. calcar, granit, bazalt), ceramic, beton, moloz pânã la max. 1050x650 1100x700

Capacitatea de încãrcare [t/h] (xx) pânã la aprox. 250 pânã la aprox. 300 13600/16500 3000 3900 45000/49000 4240 50000/54000 14450/17370

Notã: toate datele se referã la variante constructive standard, în poziøia de lucru; (x) - la cerere sunt posibile ši alte materiale de prelucrat; (xx) - în funcøie de tipul ši compoziøia materialului de prelucrat, de mãrimea încãrcãturii, de tipul de sortare preliminarã ši de granulaøia finalã.

45-50 t. Modelul MC 110 are cea mai largã gamã de aplicaøii dintre toate concasoarele cu fãlci [2]. Ciurul vibro-oscilator pentru aplicaøii grele, cu douã etaje, al versiunii Z poate fi echipat cu site de sortare diferite, în funcøie de aplicaøie. Astfel, materialul trece prin sistemul de presortare: o parte trece prin concasorul pentru reducerea uzurilor acestuia, restul fiind evacuatã cu ajutorul conveiorului de steril. Acesta poate fi montat atât în stânga utilajului, cât ši în dreapta lui, ceea ce conferã utilizatorului

libertatea de alegere a poziøiei de lucru în raport cu celelalte utilaje. Modelul MC 110R, mai ušor ši mai simplu de manevrat, are un grãtar cu bare grizzly integrat. Ca ši MC 100, sistemul MC 110 dispune de un moment mare al forøei, acøionare hidraulicã reversibilã ši reglarea complet hidraulicã a fantei de evacuare din concasor. În fig. 7 este prezentatã o vedere a modelului MB 110Z [2]. Datele tehnice ale concasorului cu fãlci mobil de tipul MC 110 sunt indicate în tabelul 1 [2].
n

Revista de Unelte ši Echipamente

februarie 2011

63

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Un motor diesel de 266 kW, la care pompele hidraulice ši generatorul electric se cupleazã cu flanšã, furnizeazã atât energia pentru Tabelul 2 1. Buncãr de alimentare - capacitate de încãrcare [t/h] - dimensiuni de alimentare [mm] - înãløime de încãrcare [mm] - capacitate buncãr (opøional) [m3] 2. Alimentator vibrator - lãøime x lungime [mm] - tip alternative (opøional) 3. Sortare primarã - tip - lãøime x lungime [mm] - tip alternative - lãøime x lungime [mm] 4. Bandã steril - lãøime x lungime [mm] - înãløime de descãrcare [mm] 5. Concasor cu fãlci - cu oscililaøie compusã - lãøime x adâncime [mm] - masã concasor [kg] - putere acøionare [kW] - gama de regim fantã [mm] - productivitatea [t/h] 6. Extractor vibrant - lãøime x lungime [mm] 7. Transportor principal - lãøime x lungime [mm] - înãløime de descãrcare [mm] 8. Tren de rulare - mãrime 9. Generator diesel-electric - puterea motorului [kW] - generator [ KVA] 10. Unitate de sortare finalã - tip - lãøime x lungime [mm] - înãløime de descãrcare refuz de ciur - înãløime de descãrcare evacuare 11. Transport - înãløime transport [mm] - lungime transport fãrã (cu) unitate de sortare [mm] - lãøime idem. [mm] - masã transport utilaj [kg]

concasor, cât ši pentru motoarele electrice ale conveioarelor, ale alimentatorului ši ale sistemelor de sortare. Opøional, modelul MC 110

poate fi echipat ši cu o unitate de sortare finalã, în vederea producerii unei granulaøii calibrate.

MC 120
350 1100 x 700 4800 8 (11) 1200 x 3500 sistem sortare cu 2 etaje 1200 x 2500 alim. wobble 1250 x 4000 650 x 6000 3200 SStR1200 1200 x 800 24500 160 85 - 160 pânã la 350 1300 x 2500 1400 x 10000 4000 D7 273 400 4050 18200 2980 70000

MC 125
660 1200 x 900 5800 10 (15)

MC 140
700 1300 x 1000 6500 12 (20)

MC 160
1300 1400 x 1100 8400 15 (24)

1200 x 3500 1350 x 4100 1500 x 4100 alimentator cu racleøi alimentator cu racleøi alimentator cu racleøi regim greu 1250 x 3000 alim. wobble 1250 x 4000 1000 x 8000 4000 SStR1250 1250 x 1000 44500 200 100 - 250 pânã la 600 1200 x 2600 1200 x 12500 4000 D8H 399 540 sistem sortare cu 2 etaje 1550 x 4000 3200 2900 3600 16600 (23200) 3200 44500 1400 x 3500 1250 x 6000 1000 x 8000 4000 SStR1400 1400 x 1130 52000 200 100 - 250 pânã la 700 1400 x 2600 1400 x 12500 3850 D8H 399 540 4200 19200 3650 52000 1500 x 4000 1600 x 6000 1000 x 8000 4600 SStR1600 1600 x 1250 77000 315 130 - 300 pânã la 1500 1500 x 2600 1600 x 17000 5400 D9G 460 700 4200 24000 3700 80000

u

64

Revista de Unelte ši Echipamente

n

februarie 2011

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Fig. 8

Mobicat MC 120, 125, 140 ši 160 [1, 2]. Caracteristicile tehnice ale concasoarelor mobile pe šenile cu fãlci MC 120, MC 125, MC 140 ši MC 160 sunt indicate în tabelul 2 [2]. Echipamentul de bazã: - pereøi rabatabili ai buncãrului de alimentare, acøionaøi hidraulic; - alimentator vibrant cu reglaj în frecvenøã; - senzor optic la intrarea în concasor; - telecomandã; - sistem de control PLC cu afišaj LCD; - dulap electric dublu capsu-

lat, antipraf, presurizat ši cu amortiozare pneumatice. Opøiuni: - extensie buncãr; - bandã lateralã eliminare steril; - concasor cu fãlci rabatabil, acøionare hidraulicã doar la MC 100R; - separator metale: electromagnet/magnet permanent; - sistem de pulverizare antipraf de joasã presiune; - capote bandã principalã cu aluminiu sau prelate; - sistem de mentenanøã de la distanøã prin GSM.

Mobicat model MC 125 (fig. 8) [2]. În funcøie de echipãrile sale, modelul MC 125 are o greutate între 110 ši 120 t. Construcøia, conceptul pentru acøionare ši puterea instalatã sunt corespunzãtoare pentru folosirea mašinii în carierele de piatrã. În fig. 8 este prezentat un concasor mobil cu fãlci pe šenile model MC 125ZS, iar în fig. 9 se prezintã o vedere de ansamblu a mašinii MC 125. Concasorul cu fãlci de 43 t model SStR 1250x1000 mm, la modelul MC 125, are un motor de acøionare cu puterea de 200 kW cu ajutorul cãruia este menøinutã

Fig. 9

Revista de Unelte ši Echipamente

n

februarie 2011

65

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Fig. 10

mišcarea masei inerøiale, ce constã dintr-un arbore excentric, o falcã mobilã a concasorului ši un volant. Lungimea fãlcii mobile ši cursa sa simplã reprezintã o construcøie extrem de durabilã în exploatare, specificã acestui tip de concasor. Principiul acøionãrii complet electrice corespunde cu reglementãrile din carierele de piatrã moderrne. Utilajul se poate conecta ši la o sursã staøionarã de curent electric. Motorul diesel al generatorului diesel-electric cu care este echipatã instalaøia mobilã este de 399 kW ši transferã energia cãtre un generator de 540 KVA. În timpul funcøionãrii, concasorul Mobicat MC 125 genereazã suficientã rezervã de putere pentru a alimenta consumatorii externi (sisteme de sortare cu vibraøii, lãmpi, scule electrice sau compresoare). Acest model folosešte sisteme flexibile de conveioare cu bandã, alimentate de la generatorul electric, pentru transportul materialului concasat la o instalaøie de prelucra re staøionarã. Datoritã construcøiei mo -

dulare a concasoarelor Mobicat, modelul MC 125 poate fi dotat opøional cu echipamente pentru aplicaøii spe ciale, cum ar fi un alimentator cu role profilate pentru sortare preliminarã, utilizat pentru material cu mult pãmânt sau cu aderenøã mare. Aša-numita versiune S a modelului MC 125 are o unitate de sortare finalã, cu un etaj sau douã ši este destinatã pentru a lucra direct sau indirect cu echipamente precum un concasor secundar cu con sau cu impact. Astfel, produsul concasat, din care se eliminã granulele fine cu ajutorul sistemului de sortare, va determina o reducere a uzurii concasorului cu con ši crešterea performanøelor acestuia. În fig. 10 sunt prezentate diferite soluøii de alimentatoare: cu bare, cu role ši cu placã vibrantã perforatã [2]. Mobicat model MC 140 (fig. 11 ši 12) [2]. Acest model MC 140 este folosit pentru aplicaøii de mare capacitate ši dimensiuni mari ale materia lului alimentat, pânã la 1300x1000 mm. În funcøie de condiøiile locale ši

Fig. 11

de depozitul de piatrã, pot fi integrate diferite module ši unitãøi de încãrcare, la fel ca ši în cazul modelului MC 125. Sistemul de sortare masiv, cu o lungime mai mare de 3 m, cu douã etaje, este dotat cu o treaptã suplimentarã pentru o mai bunã separare a materialului primar. La etajul superior pot fi montate diferite confi guraøii de bare grizzly, cât ši plãci perforate, construite din oøel rezistent la uzurã. Dacã zãcãmântul nu este poluat, materialul ce trece de primul etaj de sortare poate sã by-pass-eze concasorul, direct pe banda de evacuare principalã, scãzând astfel uzurile la blindajele concasorului. Acest lucru se realizeazã prin montarea unei plãci oarbe din cauciuc la etajul infe rior al presortatorului. Alternativ, materialul sortat poate fi descãrcat pe o bandã transportoare montatã lateral, care are o lungime de 8 m ši o lãøi me de 1000 mm ši care poate fi montatã pe ambele pãrøi ale concasorului. Conceptul de acøionare complet electricã, cu opøiunea de intrare de alimentare de la o instalaøie electricã staøionarã, permite prelucrarea economicã a pietrei naturale compacte ši abrazive. Chiar ši vârfurile de sarcinã create de materialele dure pot fi preluate de motorul diesel de 400 kW. Concasorul cu fãlci cu oscilaøie compusã cu masã de 54 t poate fi folosit pentru aproape toate operaøiile de prelucrare a rocilor naturale.

66

Revista de Unelte ši Echipamente

n

februarie 2011

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Fig. 12

Fig. 13

În fig. 12 este prezentatã o vedere de ansamblu a instalaøiei mobile cu concasor cu fãlci pe šenile model MC 140 [2]. Reglarea fantei de descãrcare poate fi realizatã cu ušurinøã folosind sistemul de reglaj asistat hidraulic, dar ši prin alegerea diferitelor geometrii pentru fãlcile concasorului, obøinându-se astfel diferite game de produse. Ši la acest model se folosešte un senzor optic montat la intrarea concasorului, prin care se asigurã o încãrcare continuã. Opøiunile acestui model MC 140 constau în folosirea unui sistem de evacuare cu extractor vibrant montat sub concasor. Materialul concasat care se sparge în bucãøi ascuøite sau care este dur ši abraziv este preluat de extractorul vi brant blindat cu plãci Hardox, rezistente la uzurã.

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Fig. 14

Fig. 15

Materialul este deversat pe transportorul cu bandã principal de evacuare, ceea ce asigurã acoperirea uni formã a întregii lãøimi a acestuia. Perforãrile ši uzura se reduc astfel considerabil, în special când se produc granulaøii finale între 0-400 mm [2]. Mobicat Model MC 160 (fig. 13 ši 14) [2]. Cel mai mare concasor pe šenile cu fãlci, Mobicat MC 160, are montat un concasor cu oscilaøie compusã, cu masa de 77 t. Falca este confecøionatã din douã pãrøi ši are o greutate de 15 t. Este acøionat de un motor electric cu puterea de 315 kW, iar capacitatea de concasare este de pânã la 1000 t/h pentru piatrã durã, de exemplu granit, ši de pânã la 1500 t/h pentru calcar. În fig. 13 este prezentatã instalaøia de concasat MC 160 Z pe šenile, iar

în fig. 14 - ansamblul de instalaøii alcãtuit dintr-un alimentator pe šenile cu o mašinã de concasat pe še nile, model MC 160 PRR. Vederea de ansamblu a instalaøiei Mobicat MC 160PRR este redatã în fig. 16 [2]. Materialul de prelucrat poate avea dimensiuni de pânã la 1400 x1100 mm. Pentru a realiza astfel de capacitãøi de producøie se folosesc camioane de mare capacitate (dumpere), de 41 t, pentru încãrcarea concasorului. Un buncãr cu un volum de 90 m3 este încãrcat folosind douã dumpere de 41 t capacitate fiecare. Un conveior masiv cu plãci cu acøionare hidraulicã de mare putere duce materialul cãtre sistemul de sortare preliminar sau cãtre un separator cu came, care se poate folosi în mod opøional. Datoritã dimensiunilor ši greu-

tãøii sale, unitatea de încãrcare are un šasiu separat. În versiunea clasicã, modelul MC 160 este încãrcat folosind un excavator. La fel ca la toate utilajele pentru cariere de piatrã din seria Mobicat, motoarele electrice sunt alimentatre de un generator electric larg dimensionat. Puterea lui este datã de un motor diesel de 18 l, de 500 kW. În cazul variantei MC 160 PRR, greutatea totalã este de 400 t ši este distribuitã pe douã sisteme de šenile acøionate hidraulic (fig. 14 ši fig. 15), pe când în varianta MC 160Z instalaøia are doar un singur sistem de šenile, dupã cum se poate vedea din fig. 13. Rezervele de putere ale modelului MC 160 permit alimentarea unor sisteme fiabile de transportoare cu bandã. Caracteristicile tehnice ale modelului MC 160 Z sunt indicate în tabelul 2 [2]. Mobicat utilaje speciale. Pe lângã instalaøiile de serie ši utilajele standard, firma Kleemann proiecteazã ši construiešte ši concasoare mobile cu fãlci pentru aplicaøii speciale [2]. Având ca bazã modelele existente, sunt proiectate utilaje pentru aplicaøii speciale, în funcøie de materialul alimentat (de exemplu: materialul de la intrare are mai mult pãmânt sau materialul respectiv este greu de concasat sau de sortat). Pentru aplicaøiile cu mai multe etape de concasare, de exemplu pentru prepararea agregatelor de beton, concasoarele mobile cu fãlci Mobicat sunt folosite pentru concasarea primarã. Datoritã sortãrii primare eficiente ši construcøiei robuste, ele prelucreazã chiar ši material dur sau aderent, astfel cã instalaøia de prelucrare ulterioarã a materialului este alimentatã în mod optim cu materiale. Specificaøiile

Fig. 16

68

Revista de Unelte ši Echipamente

n

februarie 2011

E C H I PA M E N T E

D E

L U C R U

Va urma... Bibliografie: 1. * * * – Concasoare, sortare ši reciclare, Kleemann, despre noi, Wirtgen Group, 2009 2. * * * – Concasoare cu fãlci, pe šenile, Mobicat, Kleemann, Wirtgen Group, 2009 3. * * * – Concasoare cu impact, pe senile, Mobirex, Kleeman, Wirtgen Group, 2009 4. * * * – Mobicon MCO, Crawler Mobile Crushing Plants, Mobile Crushing Plants, Kleemann, 2009 5. * * * – Mobiscreen MS 16D; MS19D, Track-mounted Screening Plants, Kleemann, Wirtgen Group, 2008 6. * * * – Mobiscreen MS 15Z; MS 16Z; MS 20D, Mobile Screening Plants, Kleeman, Wirtgen Group, 2008 7. * * * – Tehnical Description, Powercrusher PC 10/55 J; PC 12/65 J; PC 13/10 IG; PC 16/10 IG, Hartl, Powercrusher 8. * * * – Tehnical Description HCS Gruzzly Screen; HCH37/15-HCSV 37/15, Hartl, Powercrusher 9. Beilich, E.; Becherescu, D.; Thalep, M., Cuptoare ši utilaje în industria silicaøilor, Volumul II, Mašini ši aparate, Editura Didacticã ši Pedagogicã, Bucurešti, 1973 10. Sârbu, L., Observaøii asupra con strucøiei, funcøionãrii ši principiilor de calcul a instalaøiilor mobile pe šenile de concasat ši sortat agregate minerale, Al XVI-lea Simpozion Naøional de Utilaje pentrtu Con strucøii, SINUC 2010, Secøiunea II – Utilaj Tehnologic, Lucrarea nr. II-10, Bucurešti, 16-17, decembrie, 2010, Universitatea Tehnicã de Construcøii Bucurešti, Facultatea de Utilaj Tehnologic, p. 19

Fig. 17

pentru instalaøii mobile cu mai multe etape de concasare-sortare necesitã o expertizã proceduralã bine fundamentatã. Existenøa modulelor necesare face posibilã implementarea tuturor opøiunilor de proiectare ši pentru instalaøii ši componente indi viduale complexe (fig. 16) [ 2]. Curbe granulometrice. Graficele pentru concasare sunt prezentate în fig. 17. Graficele pentru concasare indicã gama în care se poate afla granulaøia doritã. Toate curbele din fig. 17 se referã la concasoarele mobile cu fãlci din seria Mobicat [2]. Caracteristicile fizice care influenøeazã aceste curbe sunt descrise mai jos. Materialul primar - dimensiuni la intrare. Recomandarea pentru o bunã funcøionare a utilajului este ca dimensiunea maximã de la intrare sã nu depãšeascã 80% din mãrimea specificatã a deschiderii de la intrare a concasorului; - forøa de compresiune. Se recomanmdã sã fie folosit con casorul SStR pentru materiale minerale cu o rezistenøã la compresiune de 300 N/mm2; - tipul de minerale. Concasoarele cu fãlci, cu oscilaøie compusã din seria SStR, pre -

lucreazã roci naturale cu duritate micã pânã la duritate mare precum calcarul, dolomita, granitul, bazaltul, diabazul, cuarøul sau gresia, dar ši reziduuri de la construcøii precum molozul, cãrãmizile ši betonul armat (v. aplicaøiile pentru aceste concasoare din fig. 3).

Gradul de reducere. Gradul maxim de reducere (raportul dintre granulaøia de la intrare ši granulaøia de la iešire) depinde de proprietãøile fizicomecanice ale materialului primar. Rezultã urmãtoarele valori orientative: - pentru pietre de duritate micã pânã la moderatã, precum ši pentru dešeurile de la con strucøii, maxim 7:1; - pentru pietre de duritate moderatã pânã la mare, în funcøie de rezistenøa la compresiune ši de tenacitate, pânã la 5:1; Depãširea gradului de mãcinare are ca efect reducerea performanøelor de mãcinare ši crešterea uzurii. Concasarea optimã este totdeauna rezultatul corelãrii perfecte a compo nentelor utilajului (alimentatorul, uni tatea de sortare primarã, concasorul cu fãlci, extractorul ši unitatea de sortare finalã), precum ši al abilitãøii operatorului [2]. n
februarie 2011

70

Revista de Unelte ši Echipamente

n

STAØII DE BETOANE în CONTAINERE ISO
Costuri reduse de transport Timp redus de montaredemontare Fãrã fundaøii de beton Asamblare în doar 12 ore! Nu sunt necesare trailere speciale!

Preinstalare ši pretestare

Înainte de livrare!

LINTEC

M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

ASPECTE PRIVIND IDENTIFICAREA RESURSELOR DE CREŠTERE A PRODUCTIVITÃØII MUNCII la executarea mecanizatã a lucrãrilor de construcøii
Dr. ing. Ioan PETREA Drd. ing. Carmen NECULA IRIDEX GROUP CONSTRUCØII BUCUREŠTI

Caracteristica fundamentalã a etapei pe care o trãim este gãsirea celor mai eficiente cãi de diminuare a efectelor crizei economice, de dezvoltare ši perfecøionare continuã a activitãøii productive, cu implicaøii deosebite în corelaøia angajat - firmã - client - mediu economic naøional, marcatã de accelerarea procesului de integrare europeanã. Aceasta obligã la organizarea ši coordonarea muncii de conducere la toate nivelurile, la conceperea ei, cu o metodologie elaboratã ši compatibilizatã în toate departamentele firmei în care se desfãšoarã.

acã dezvoltarea ši organizarea este caracteristica de bazã, atunci misiunea decidenøilor ši angajaøilor este de a conduce, cunoašte, deøine ši îndrepta fenomenele apãrute pe direcøii ši la niveluri bine studiate, în aša fel încât folosirea resurselor necesare desfãšurãrii activitãøii productive sã asigure prosperitate ši dezvoltare în vederea diminuãrii efectelor nedorite. Perfecøionarea organizãrii ši coordonãrii producøiei reprezintã un proces complex, cu caracter continuu, care comportã identificarea de mãsuri ši folosirea de metode ši tehnici determinate pe baze de stu dii ši calcule tehnico-economice care sã asigure utilizarea maximã a

D

72

Revista de Unelte ši Echipamente

n

februarie 2011

M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

condiøiilor de producøie ši creštere a productivitãøii muncii. Asigurarea evoluøiei unui ansamblu de procese de producøie, procese tehnologice cu respectarea normelor de protecøia muncii, sincronizarea efectuãrii în timp a diferitelor activitãøi specifice lucrãrilor de construcøii, înlãnøuirea corespunzãtoare a echipamentelor tehnologice implicate în procesul de mecanizare, folosirea raøionalã a timpului de lucru, organizarea în condiøii optime a activitãøilor cu caracter auxiliar, îmbunãtãøirea mentenabilitãøii, asigurarea resurselor necesare, achiziøia de echipamente performante, perfecøionarea activitã øii de transport ši depozitare reprezintã genuri de acøiuni care trebuie avute în vedere de manager ši departamente, justificate din punct de vedere economic ši tehnic, care în final sã asigure îmbunãtãøirea productivitãøii. Activitatea echipamentelor tehnologice pentru construcøii se desfãšoarã în foarte multe sectoare civile ši industriale. În toate aceste sectoare echipamentele utilizate trebuie sã lucreze într-un cadru organizat care sã asigure o mecanizare eficientã a lucrãrilor de construcøii. Organizarea lucrãrilor trebuie sã se bazeze pe analiza sinteticã a tipului

de lucrãri, a activitãøilor ce se realizeazã în domeniul proceselor tehnologice dependente de lucrãri ši a tipurilor de echipamente tehnologice utilizate. Baza teoreticã a activitãøii de elaborare a proiectului de mecanizare a lucrãrilor de construcøii o constituie teoria analizei structurii sistemelor, ce folosešte ca instrument de lu cru metoda grafurilor de succesiune ši interdependenøã a activitãøilor în reøelele tehnologice. Concepøia sistemicã oferã bazele unei elaborãri integrale a proceselor tehnologice analizate, tratând întregul ca o entitate unitarã ši nu ca o simplã alãturare a elementelor componente. Astfel, prima condiøie care se pune celui ce elaboreazã proiectul de mecanizare este sã štie natura ši complexitatea lucrãrilor, în vede rea organizãrii ši stabilirii gamei de echipamente tehnologice pentru executarea mecanizatã a activitã-

øilor programate. O a doua condiøie care se cere este sã cunoascã bine atât funcøionarea echipamentelor, cât ši sistemul lor de operare, sã aleagã corect tipul de utilaj, despre care trebuie sã afle: • Performanøele funcøionale; • Performanøele constructive; • Performanøele tehnologice; • Performanøele de exploatare. Specialistul trebuie sã cunoascã toate aceste amãnunte pentru a putea realiza corelarea sistemului activitate-echipament, în ansamblul lucrãrii. Neconcordanøa între parametrii principali ai sistemului activitateechipament duce la micšorarea capacitãøii de lucru ši a eficienøei eco nomice. Formarea raøionalã a sistemului de echipamente tehnologice se apreciazã cu ajutorul caracteristicilor ši indicatorilor specifici. Aceštia trebuie sã corespundã cerinøelor tehnologice ši economice ale lucrãrilor care se executã.

Revista de Unelte ši Echipamente

n

februarie 2011

73

M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

Tabel 1

Indicatorii de bazã cu ajutorul cãrora se apreciazã eficienøa folosirii echipamentelor tehnologice sunt: timpul de realizare a unei lucrãri ce implicã mai multe echipamente conform schemelor de mecanizare ši costul lucrãrii executate. Caracteristicile ši indicatorii specifici echipamentelor tehnologice pentru construcøii sunt daøi în tabelul 1. Organizarea lucrãrilor de construcøii nu poate fi îndeplinitã astfel încât sã asigure creštera productivitãøii decât analizând deficienøele apãrute în procesul de producøie. În cadrul unei firme, structurile ši comportamentele interacøioneazã, nu de puøine ori provocând disfuncøiuni care se traduc prin costuri ascunse. Analiza acestor costuri permite descoperirea ši evaluarea resurselor de productivitate. Structurile pot fi: fizice, tehnologice, organizatorice, mentale, în timp ce comportamentele sunt: individuale, ansamblu de activitãøi, pe categorii, colective. Disfuncøiunile se regãsec în: • Organizarea lucrãrilor; • Comunicare, coordonare, implicare; • Managementul timpului; • Condiøiile de muncã; • Instruirea adecvatã. Cheltuielile ascunse se regãsesc în: • Pregãtirea personalului; • Calitatea lucrãrilor; • Accidente de muncã; • Productivitatea directã. Analiza timpilor neproductivi, a cos turilor ascunse (care nu sunt reperate în sistemele cu care este dotatã firma, cum ar fi bugetul, costurile de exploatare, contabilitatea generalã ši contabilitatea analiticã), permite gã sirea ši evaluarea resurselor de productivitate.

Caracteristicile echipamentului tehnologic pentru construcøii

Indicatori principali

Puterea motorului termic Forøa de tracøiune Viteza de deplasare Forøe tehnologice specifice echipamentelor de schimb 1. Caracteristici funcøionale Viteze tehnologice la mecanisme Presiuni ši debite în acøionarea hidraulicã Presiunea exercitatã pe teren, sub organele de rulare Rampa maximã de acces Eficacitatea frânelor Tipul šasiului ši al sistemului de rulare Realizarea direcøiei de deplasare Mãrimile geometrice de gabarit 2. Parametrii constructivi Raze de viraj Ampatament Ecartament Masa mašinii ši a echipamentelor Forøe realizate la organele active Dimensiunile caracteristice ale organului de lucru 3. Caracteristici tehnologice ši de exploatare Consumul de lubrifianøi Consumul orar de combustibil Durata teoreticã a ciclului de lucru Productivitatea teoreticã Cheltuieli de mentenanøã (întreøinere ši reparaøii) Timpul de lucru între douã întreøineri 4. Caracteristici economice tehnice Costul întreøinerilor tehnice raportate la unitatea de producøie februarie 2011

74

Revista de Unelte ši Echipamente

n

M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

Detectarea originii timpilor neproductivi presupune analiza: Timpilor de execuøie a activitãøilor: • Timpii ireductibili de execuøie; • Timpii de execuøie care rezultã din proiectul corespunzãtor realizat al lucrãrii, dar ši din ciclurile optime de lucru ale utilajelor; • Timpii care rezultã din imperfecøiunile specificaøiilor cuprinse în proiectul lucrãrii; • Timpii rezultaøi din ciclurile neoptime ale utilajelor în frontul de lucru; Timplor de execuøie a lucrãrii: • Timpii neproductivi rezultaøi din imperfecøiunile corelãrii echipamet tehnologic - activitate de execuøie; Timpului anual de producøie: • Timpii neproductivi rezultaøi din imperfecøiunile strategiei ši managementului de šantier; • Timpii neproductivi rezultaøi din comportamentul ši pregãtirea operatorilor de utilaj; • Timpii neproductivi rezultaøi din perioadele de întrerupere a activitãøii šantierului. Oricare ar fi metoda de analizã aplicatã, diagnosticele duc la acøiuni de corectare. Ce se va face cu timpul rezultat? Acesta poate fi considerat ca un potenøial, deci trebuie cãutate direcøii de dezvoltare ale activitãøii firmei care sã foloseascã acest timp câštigat. Determinarea productivitãøii muncii cu un utilaj într-un front de lucru, indiferent de operatorul utilajului, ne cesitã o analizã logicã a unei activi tãøi efectuate mecanizat cu un anu me echipament tehnologic, care parcurge cinci etape: • Analiza foarte detaliatã a procesului de lucru ši cuantificarea lui în faze elementare; • Mãsurarea fiecãrei faze elementare;

• Aplicarea principiilor ši regulilor sim plificãrii muncii ši legilor economiei de mišcare; • Însuširea, în final, a unui nou mod de abordare, îmbunãtãøit ši simpli ficat; • Mãsurarea fiecãrei faze a ciclului de lucru pentru a putea calcula – cu ajutorul evaluãrii mišcãrilor ši al coe ficienøilor de simultaneitate, ai repaosului, etc. – noul timp total, necesar desfãšurãrii procesului, câštigurile realizate ši rezultatele studiului.

Existã o percepøie grešitã a unora care considera cã “a crešte productivitatea” este echivalent cu “a lucra mai repede”, inexactitate pe care o întâlnim câteodatã în activitatea productivã, confundând astfel productivitatea cu randamentul muncii. Randamentul se mãsoarã printrun raport între cantitatea lucrãrii realizate ši cantitatea de lucrare prevãzutã sau raportul între timpul realizat ši timpul prevãzut. Productivitata (producøia normatã ce
n

Revista de Unelte ši Echipamente

februarie 2011

75

M A N A G E M E N T   T E H N O LO G I C

trebuie realizatã în unitatea de timp, în condiøiile efective de lucru, valorile acesteia fiind folosite la programarea lucrãrilor executate mecanizat), depinde de un sistem de factori (naturali, umani, tehnici, organizatorici, economici, psihologici), fiind legatã de conceperea frontului de lucru ši alegerea utilajului, ši poate fi crescutã prin analizã ši reconceperea sistemului utilaj-front de lucru, indiferent de cine îl deservešte. Dimpotrivã, randamentul depinde în mod exclusiv de îndemânarea operatorului. Practica dovedešte cã atunci când se trece de la o activitate nestudiatã la o una organizatã din punctul de vedere al mecanizãrii acesteia, productivitatea poate crešte foarte mult,

în timp ce înlocuirea unui operator nepriceput cu unul mai îndemânatic ši mai rapid în efectuarea comenzilor, pãstrând modul de organizare al frontului de lucru, nu aduce decât o creštere a randamentului de maximum 25-30%. Desigur, înøelegerea problematicii ši implementarea metodelor avansate de organizare presupun crešterea cunoštinøelor lucrãtorilor intelectuali, perfecøionarea organizãrii lucrãrilor ši a ridicãrii gradului de calificare a operatorilor. Firmele care au în vedere asemenea aspecte obøin succese considerabile. Deci ele sunt convinse cã nu e suficient sã ai echipamente tehnologice performante pentru crešterea productivitãøii.

În consecinøã, managerul trebuie sã testeze separat productivitatea fiecãrei resurse: capitalul, materialele, timpul ši cunoštinøele, dar ceea ce conteazã este productivitatea de ansamblu. n

BIBLIOGRAFIE 1. Gerbier, J., Organizare ši condu cere, Ed. Politicã, Bucurešti, 1971 2. Petrea, I., Echipamentele tehnologice performante, productivitatea ši calitatea ca factori determinanøi în eficientizarea executãrii mecanizate a lucrãrilor de pãmânt, Revista de Unelte ši Echipamente, Anul X, Nr. 10, octombrie 2009

76

Revista de Unelte ši Echipamente

n

februarie 2011

POZA LUNII

REVIEWS

By its most compact and agile compressor, Atlas Copco is launching the newest concept Atlas Copco is launching a new concept in the field of air compressors through the new XAS 27 (27 l/s, 7 bar) compressor. XAS 27 is the first compressor included in the Atlas Copco Portable Air series, driven by a gasoline engine. With the most compact sizes among our portable compressor series, this equipment was designed to provide exceptional versatility. The new XAS 27 id driven by a robust and feasible Honda engine, which exceeds the requirements of the current regulations with regard to the emissions. It is designed with trapezoid drive line and a winding gear with rails. The engine drives the new Atlas Copco C55 element. Also, XAS 27 is an absolute first for the entire Atlas Copco Portable Air series because it is the first gasoline engine based compressor. The king is back- Case has launched a new series of T type bulldozer – excavators The new T Series comprising four Construction King loader-excavator machineries, manufactured by Case Construction Equipment, provide a higher operation speed and a better output at an adjusted fuel consump tion. Construction King repeats history and pushes forward the loaderexcavator machineries market. The novelty of T series from Case

resides in the fact that the operators may select the machinery depending on the specific tasks they must execute, especially due to the possibility of selection between one of the two transmission types, Powershift and Powershuttle, which improve the machinery control and switch the traction from two wheels to four wheels. Each of the four types of machineries, included in this series, provides a reduced fuel consumption by 10%, and a loading capacity increased by 20%. Also, these machineries are 30 de shorter, making them easier to transport. The new RT9150E brand from Grove – the most powerful mobile crane on tyres on the market

proven Grove technologies of toutterrain auto-cranes and of the mobile cranes on tyres, the result being a new undeniable market leader for this segment of machineries. These are the main characteristics which attracted the clients and which have been underlined by Doyle Bryant, Marketing Product Manager for Manitowoc during the product launching at Crane Expo, event organized at Shady Grove, between 3-8 October 2010. EFFICIENT SORTING AND CRUSHING INSTALLATIONS ON RAILS: CONSTRUCTION, OPERATION AND GENERAL CALCULATION PRINCIPLES The need to obtain larger quantities

Starting this fall, Manitowoc is manufacturing a new version of mobile crane on tyres (for construction sites). RT9150E is the largest version of such crane existing on the market, with a capacity of 135 tone and equipped with 60 m telescopic bracket, the longest bracket in its series. This exceptional operational height becomes another unparalleled characteristic of this version. The new Grove crane may reach a maximum height of 95.3 m at the peak. Due to the bracket impressive height, RT9150E may be used in projects which, usually, would have required an extension bracket. The new crane successfully combines the

of high quality construction materials, extracted from quarries and pits imposed the use of new technologies in this field by the operation of highly efficient mobile sorting-crushing installations. Here are the new efficient mobile installations, designed by using components specific for this field (basic machineries), like: jaw breakers, cone crusher, impact crusher, pierced plates or rods jugger for primary sorting, final sorting separators, vibrating feeders, breaker extraction feeders, as well as the bet carrier assembly used on the technological scheme for Granulometric sorting of the obtained products.

80 Revista de Unelte ši Echipamente n februarie 2011

REVIEWS

TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS FOR MICRO-PILOTS EXECUTION Widening the technologies for construction works execution, by using the micro-pilots under the most difficult situations, was generated, mainly, by the development, design and manufacture of efficient drillinginjection technological equipments (CASAGRANDE, ECODRILL, KELLER, KLEMM etc.), able to ensure the projects execution at maximum quality and efficiency standards. Although the used technologies and equipments involved high investments, these procedures have been included in the works portfolio of Romanian construction companies, like: SC GEOSOND SA, SOPMET SA, STUMP, ZÜBLIN România etc. In Romania, the micro-pilots technologies have been used during several executed works and are currently used for certain under way works executed on national roads, bridges and foundation rehabilitation. PRESSURIZED WATER JET EQUIPMENTS FOR DEMOLITION The demolition with pressurized water jet equipments This method is designed for the operations like removal of the affected part and remedy of the structure, keeping the un affected part of the structure (for instance, on roads, bridges, airport tarmac, tunnel walls, etc.) This method is preferred by comparison with other demolition

equipments like: manually driven pneumatic or hydraulic hammers or road cutter (on roads and platforms) Exceptional technologies and unique solutions for the Komatsu equipments Komatsu and its subsidiary, Modular Mining Systems Inc. (Modular), are celebrating 30 years of partnership in providing the most efficient autonomous mining technologies existing on the global market. Since the start of the Modular Mining Systems Inc. company, in 1979, when the first system of special transport management was developed (in 1996 this company became a member of the Komatsu Group) and until the development of a new system, namely DISPATCH NextGen, Modular remained the main supplier of electronic management solutions for the mining machineries fleet in the world. Modular was the promoter of this unique electronic system for mining machineries operation and has implemented it on such equipments in 1980, for the first time. ASPECTS REGARDING THE IDENTIFICATION OF PRODUCTS FOR LABOR EFFICIENCY INCREASE WHEN UPON THE MECHANIZED EXECUTION OF THE CONSTRUCTION WORKS The basic characteristic of the phase we are in is finding the most efficient ways of downsizing the economic

crisis effects and of constant developing and perfecting the manufacture activity, with special implications on the employee – company – client – national economic environment relation, marked by the speed-up of the European integration process. This implies the organization and coordination of the management on all levels, as well as conceiving the management by a methodology drawn up and harmonized in all the departments of a company. Bosch Group gets back on growth – the sales shall exceed EUR 50 billiards in 201 1 Bosch Group has come back on growth and already reached the level of sales recorded in 2007 before the , crisis. According to the preliminary results, during the finacial year 2010 the global supplier of technology and services has obtained sales of over EURO 47 billiards, by 24% more than .3 during the previous year (2009: EURO 38.2 billiards). „This is the highest level reached by annual sales in the history of 125 years of the company”, said Franz Fehrenbach, President of the Robert Bosch GmbH Directors Board. The profits of Bosch Group have, also, improved significantly. Thus, the company’s profit before taxing has returned to the target level of 7- 8 percentage of the sales for year 2010, after a loss of EURO 1.2 billiards during the pervious year. n
n

Revista de Unelte ši Echipamente

februarie 2011 81

"

Talon

de

abonamenT OfErtA dE publiCitAtE pEntru 2011:
Modul 1/1 A4 1/2 A4 1/4 A4 Coperta 1 Coperta 2 Coperta 3 Coperta 4 2 pag. A4 (spread) 1 apariøie (Euro) 900 500 300 2600 2000 1600 2200 1600

Completaøi spaøiile, bifaøi perioada corespunzãtoare ši trimiteøi talonul împreunã cu copia documentului care certificã plata abonamentului pe adresa: SC MEDIA GAMMA PUBLISHERS SRL, OP.33, CP. 52, BUCUREŠTI, pe fax: 021-202.82.69 sau pe e-mail: abonamente@hiparion.com. doresc sã ma abonez la Revista de Unelte ši echipamente pe o perioadã de: n 3 luni 7 lei n 6 luni 12 lei n 1 an 22.50 lei Abonamentul doresc sa-l primesc la adresa: denumirea firmei.................................................................................. domeniul de activitate al firmei:........................................................... numele ši prenumele............................................................................. Funcøia.................................................................................................. departament......................................................................................... adresã: Strada..............................................nr...... bloc.................... Sc........... etaj.......ap............................................................................. localitate.........................................Judeø..........................Sector.......... Cod poštal.............. Telefon..........................Fax.................................... Plata se va face cãtre SC MEDIA GAMMA PUBLISHERS SRL, CIF RO 22254549 cont RO12RZBR0000060009757116 Banca Raiffeisen, Sucursala Unirii. În preøul abonamentului sunt incluse ši taxele poštale. atenøie!!! nu expediaøi taloane mai vechi. Modificãrile ulterioare nu afecteazã abonamentul încheiat. Abonamentele se expediazã prin poštã. Editura nu rãspunde pentru întârzierea sau pierderea coletelor. Prin participare, persoanele în cauzã acceptã în mod necondiøionat ši explicit ca datele personale de identitate sã fie utilizate ši stocate într-o bazã de date, aceasta putând fi folositã de organizatori sau subcontractanøi ai acestora, ulterior, în cadrul altor aplicaøii similare, de marketing direct etc., cu respectarea drepturilor prevãzute de Legea 667/2001 privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Data: ................................ Semnãtura: ................................

Articol publicitar: 1 paginã interior A4 – 500 Euro/apariøie; Articol publicitar: 1/2 paginã interior A4 – 300 Euro/apariøie. Notã: Preøurile nu includ T.V.A.

“Revista de Unelte ši Echipamente” vã oferã un spaøiu informativ ši publicitar profesional, unde se pot desfãšura producãtorii, importatorii ši distribuitorii din domeniul uneltelor, sculelor, echipamentelor, instalaøiilor ši utilajelor pentru construcøii.

unde forØA conteAzÃ!

Macarale pe camion
AK 620

 Capacitate maximã de ridicare (11,88 t)  Lungime maximã a braøului (24,20 m)  Operare rapidã  Puternic  Precis  Robust