P. 1
IENJEG~1

IENJEG~1

|Views: 17|Likes:

More info:

Published by: Ljiljana Mihajlović Ex Lazarević on Feb 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/18/2011

pdf

text

original

Географски факултет

Универзитет у Београду
Семинарски рад из предмета:
Урбана екологија
Тема:
Чишћење градова и градски отпад
Студент:
Број индекса:
Професор:
Београд, март, 2008.година.
Садрxај:
Увод
1. 3наuај комуналног уреþења града
2. 3наuај комуналног уреþења града
a. Rетње uишћење јавниx градскиx површина
b. 3имско uишћење градскиx јавниx површина
3. Градски отпаuи (састав и колиuина)
3.1. Сакупnање и уклањање комуналниx отпадака
3.2. Mетоде оõраде отпадака
Биотермички метод обраде отпадака (компостирање)
Погони за компостирање
Спаљивање отпадака
Депоније комуналних отпадака
Поновно кориршење комуналних отпадака
3акnуuна разматрања
Литература
Увод
Када слушамо приче људи који много путују свуда по свету, можемо закључити да њиxове
приче о градовима почињу ии завршавају се исто, а то су обично речениuе као што је:
,hујорк је прљав град!" или ,Oсло је чист град". -ињениuа је да чистоhа постаје једна од
основниx одредниuа за лепоту градова. Oве антропогене творевине су се временом
мењале, са порастом броја становника мењале су се и њиxове основне каректеристике,
као сто је и xигијена градова била различита. Fрадови се суочавају са многобројним
еколошким кризним ситуаuијама, па је неопxодно прилагоqавати ,тако што hе се
спроводити бројне радње за што еqикасније решавање тиx проблема.
3а адекватно чишhење градова и уклањање градског отпада потребно је да у граду
qункuионише комунални инqраструктурни систем, односно објекти намењени за јавне
потребе, као и сви други инqраструктурни системи: саобраhајни, водни, енергетски и
комуникаuијски. Само ако је све то интегрисано и добро организовано, и отпад hе наhи
своје место, а чистоhа hе иhи у корист људи. 3а побољшање стања животне средине
града веома су битне активности као што су: санитарно чишhење, чишhење градскиx
улиuа и путева, правилно одлагање отпада, редовно одношење отпада, као и градско
озелењивање.
1. 3наuај комуналног уреþења града
Hнтезитет урбане експанзија модерног доба се најбоље може сагледати кроз qункuију
демограqског раста (експолозије), апропо њој qункuији пораста квантитета комуналног
отпада. С обзиром на брзину и интезитет овиx промена, нарочито у другој половини 20
века, градска инqраструктура, у великом броју случајева, није успела да еволуира том
брзином ( у старим градским језгрима услови за спровоqење прања и чишhења често не
одговарају потребама савремене теxнологије и ограничавају могуhности примене новиx
достигнуhа у области уреqења и чишhења насеља. Oвде су проблематични следеhи
услови: уске и криве улиuе, слабо проqилисан коловоз и тротоари, одсуство поуздане
кишне канализаuије, недостатак површина за установљење трав-њака, uветњака и
дрвенастиx засада. Стамбене зграде имају уске улазе и про-лазе, неадекватну површину
за паркирање и за дечје игре, недостатак повр-шина за постављање посуда за
сакупљање смеhа, неадекватни прилази за во-зила за одношење смеhа и за уношење
намештаја), услед чега настаје низ проблема. Jедан од перманентниx је управо, проблем
чишhења градскиx површина и адекватног депоновања отпада. Као резултат горе
наведеног, долази до изостајања организованог одржавања xигијене јавниx градскиx
површина и стиxијског образовања читавиx низова дивљиx депонија, које не само да
естетски нарушавају изглед природниx предела (било руралниx или урбаниx), веh и на
погубан начин деградирају све компоненте животне средине (вода, ваздуx, земљиште,
биодиверзитет...).
слика 1. пример приградске дивље депоније
Rриликом прикупљања отпадака долази до њиxовог труљења, што доводи до појаве
непријатниx мириса око контејнера и другиx сабиралишта отпадака. Rошто се ради о
куhним отпаuима са њима у контејнер доспевају микроорганизми, меqу њима и патогени..
Rоред непријатниx мириса из места за сакупљање у околни ваздуx се диспергују и
xемијски загаqивачи, паре, гасови, а нарочито честиuе. 3бог тога је пожељно да се смеhе
на сабиралиштима не задржава дуже, да се посуде у којима се оно скупља обавезно
затвара. Слаба организаuија сакупљања смеhа може довести и до загаqивања и вода у
кишној канализаuији и то најпре и највише патогеним микроорганизмима. У том смислу је
највеhи проблем са депонијама отпадака. Oне су неретко извор заразе, легло глодара,
који су преносниuи разниx болести, извор ширења непријатниx мириса и сл. Rосебан
проблем је у чињениuи да су депонијама отпадака угрожене подземне и површинске
воде. 3бог тога, при избору локаuије депонија мора се водити рачуна о потенuијалном
загаqивању вода, удаљености од насеља, посебно од изворишта вода, рекреаuиониx
површина, школа и домова здравља. 3бог тога је неопxодно на адекватан начин
поступати са отпаuима. Hајбољи начин поступања је њиxова реuиклажа и укључивање у
одреqене производне проuесе, односно њиxово коришhење. Hајеqикасније је
потенuијалне сировине (стакло, метали, папир и пластика) сепаративно одвајати и
укључивати у производни проuес одговарајуhиx индустрија, органске материје (лишhе,
отпаuи од дрвета и траве) компостирати и пререqивати у органско qубриво, а несагориве
и неразградиве отпатке (шут, пепео, отпаuи камена, опеке и сл.) користити за насипање
путева или друге граqевинске потребе. У извесним случајевима отпаuи се користе као
извор енергије и њиxов проблем у извесној мери се решава спаљивањем. Mеqутим тај
поступак је најпре нераuионалан (корисније је отпатке искористити као сировине), а често
и штетан. Rри спаљивању смеhа у ваздуxу се јавља релативно велика количина штетниx
материја. Hз спалиониuа смеhа у ваздуx одлази далеко више него из котларниuа на угаљ
угљоводоника, нарочито веома штетног бензапирена, а такоqе и честиuа чаqи и пепела.
2. Чишћење јавниx градскиx површина
Mеqу радњама које се обављају у градовима у uиљу постизања квалитетније животне
средине и конqора живљења чишhење улиuа заузима веома важно место. Утиuај
резултата чишhења на стање животне средине је у директној зависности од квалитета
њеног обављања и од тога колико оно обуxвата uео комплекс мера по уклањању
загаqења (отпадака), снега, леда, лишhа са коловоза и тротоара, паркова и тргова и
њиxово одстрањивање из улиuа и града.
Uео проuес чишhења јавниx градскиx површина представља један изузетно комплексан и
интегрисан систем са великим бројем елемента, који се мора носити са меqудејством и
везама који ти елемнти остварују. Rо карактеру веза меqу елементима система могуhе је
издвојити спољашње елементе (неупарвљиве) - климатске - као што је: киша, снег, лед,
суша и управиве: улично загаqење, путна покривка, теxничка опремљеност (кишна
канализаuија, прибор за прикупљање и одношење смеhа), зеленило и улично кретање.
Hаравно, оно што је апсолутно доминантно у проuесу чишhења јавниx градскиx површина
су временски услови, односно сезона. Сxодно томе, разликујемо два основна типа
чишhења јавниx градскиx површина:
1. летње чишhење јавниx градскиx површина
2. зимско чишhење јавниx градскиx површина
Rостоји велика разлика у поступuима чишhења у зимским и летњим условима. У летњим
условиима се јавља као проблем запрљаност градскимx јавниx површина, а у зимском
периоду је главни проблем снег и лед на јавним површинама.

2.1. Rетње uишћење јавниx градскиx површина
Pети се на јавним градским површинама јављају нечистоhе, чији састав, количина и
санитарно-xигијенска својства у највеhем обиму зависе од стања животне средине, пре
свега атмосqере и суседниx простора. Rравовремено неуклањање нечистоhа са јавниx
површина, под дејством ветра и мобилног саобраhаја могу прелазити у ваздуx,
загаqивати земљиште, спирати атмосqер-ским талозима у водотоке, утичуhи негативно
на њиxова стања. Hајвеhу опасност у санитарно-xигијенском смислу у оквиру уличног
смеhа преставља прашина, нарочито ситно дисперзиона, која се лако подиже у ваздуx.
Oд укупног смеhа ова qракuија чини измеqу 10-25%. Та qракuија се тешко прикупља, јер
се честиuе лепе за путну покривку, залазе у пукотине и тешко извлаче из њиx. Aдекватно
чишhење и уреqење hе бити олакшано уколико је врста путниx покривки и улиuа бољег
квалитета. Rримењују се три типа покривке: усавршени, прелазни и несавршени.
Усавршена покривка је најпогоднија за чишhење јер допушта примену свиx облика
меxанизованог чишhења. 3а обезбеqење еqективниx радњи машина за чишhење
усавршене покривке улиuа, путева, пролаза тргова имају равну површину са правилним
уздужним и попречним нагибима. Hајраспрострањеније усавршене покривке су асqалтно-
бетонске имају низ предности над другим покривкама. Те предности се огледају у
следеhем: задовољавајуhа меxаничка отпорност на xабање, могуhност добијања равне
површине при релативно малој дебљини покривке, xигијеничност покривке, лака
могуhност чишhења и прања, што је нарочито важно за путеве.
Eqективно меxанизовано чишhење улиuа у летњем периоду не може бити обезбеqено
без примене комплекса мера за одржање чистоhе. Bелики значај за организаuију и
извоqење радњи на одржању чистоhе улиuа имају избор метода и теxничкиx средстава.
-истоhа и запрашеност улиuа утиче на запрашеност ваздуxа аеросолима и прашином.
Aеросоли су носиоuи многиx алергијскиx и бактеријскиx обољења који могу веома
неповољно утиuати на људско здравље, поготово на деuу до 11 година, јер се највеhи
број честиuа задржава у слоју ваздуxа до 1м висине у ком се креhу деuа до тог узраста.
Такоqе до великог загаqења може доhи услед ерозије земљишта, када се стварају
суспензије минералног порекла. суспензије у кишној канализаuији и води од прања улиuа
чине око 30% укупне масе присутниx материја. У настанку уличниx прљања приметна је
улога прљавштина која из ваздуxа доспе са кишним капима. У време кише честиuе
прашине неседиментовани аеросоли, издувни гасови и друга загаqења која се налазе у
ваздуxу изнад улиuе апсорбују се кишним капима и са њима доспевају на јавне површине.
Oво загаqивање комбиновано са оним које настаје спиирањем са улиuе и другиx јавниx
површина се односи кишном канализаuијом и доспева у водотоке и акваторије. Hз
атмосqере у првој киши се може наhи 12-20 мg суспендованиx честиuа по литру кише.
Oво загаqење умногом опредељује присуство на уличној покривuи xемијскиx материја
карактеристичниx за индустријске емисије и загаqивање ваздуxа из аутомобилскиx
мотора. Oни су углавном раствориви у води. Hзучавање загаqености површинског отиuаја
омогуhује боље изучавање некиx спеuиqика уличног загаqења. То се односи најпре на
еqоро-растворне примесе, пошто је утврqено да је њиxово присуство у кишној
канализаuији сазмерно интензитету аутосаобраhаја на улиuи. Садржај овиx примесса
веома колеба.
Mнога истраживања су показала да је присутан високи степен бактеријског загаqења вода
површинског спирања. Bеhи део бактерија се налзи у чврстој qази отиuаја. То потврqује
мишљење да су загаqења на јавним површинама опасна у санитарно-епидемиолошком
смислу. Судеhи по анализама вода из кишне канализаuије овде се јављају представниuи
микро-qлоре, као у средње загаqеном земљишту. Тако коли бактерије чине 10
-1
-10
-6
.
Rри уносу у акваторије грубодисперзионе примесе се делимично таложе на уливу у
колектор и даље низ њега. То условљава консантно замуљивање водотока, спутавајуhи
нормално одвијање биолошкиx проuеса на дну акваторије, као последиuа оксидаuије
органскиx садржаја седимента у води ствара извесан деqиuит кисеоника. У слоју наноса
протичу анаеробни проuеси разлагања (труљење органске материје) што доводи до
издвајања гасова непријатног мириса ÷ метана и сумпорводоника. Rовршинским
спирањем са путева и дворишта се сливају знатне количине пливајуhиx материја и
предмета (комадиhи xартије, опушuи, лишhе, производи наqте и сл.) што погоршава
органолептичка својства воде и спољашњи изглед акваторије. Hаqтни продукти који
доспевају са површинским сливањем могу такоqе суштински утиuати на кисеонични
режим водотока. Mогуhи извор зaразе акваторије су бактерије и вируси које се налазе у
водама површинског спирања, због чега се ове воде морају пречишhавати.
У топлом периоду године за приликом одржавања градскиx јавниx површина примењују
се две врсте теxника, а то су:
1. прање и поливање
2. меxаничко чишhење
Rрање се врши на улиuама и трговима који имају непропусну подлогу, која се такоqе не
подвргава разарању под утиuајем воде која се даје под притиском. Rрање се врши пре
свега на улиuама са асqалтном и бетонском подлогом која је исправна и без пукотина
којима вода може продрети у основу пута. Hеопxодно је да буде обезбеqено отиuање
воде која је употребљена за прање, па улиuе морају имати адекватан нагиб како се вода
не би задржавала.
Rрви задатак прања улиuа се састоји у томе да се одвоји прашина и друга загаqења од
површине коловоза и премести иx у колекторе. Aко се прљавштина одвоји од површине
улиuе а нема могуhност да отекне у канализаuију то прање неhе имати смисла.
Eqективност премештања честиuа, доспелиx у воду при прању путне покривке одреqује
се следеhим qакторима: брзином отиuања воде, растојањима премештања, величином
честиuа, њиxовом тежином, правuем отиuања. Eрзина отиuања мора бити адекватна,
тако да честиuе прљавштине одлазе у суспендованом стању у колокторе или у
канализаuију, у сваком другом случају би се могле наhи у распршеном стању и постати
веома опасне по здравље људи.
Rрање коловоза је сврсисxодно само ноhу. Rрање улиuа дању није еqективно, јер
аутособраhај који тече по мокром асqалту оставља на њему прљавштину, налепљена на
точкове. У сезони када температура пада испод 0
0
C прање улиuа није препоручљиво.
У зависности од броја коловозниx трака спирање прљавштине са коловоза се обавља
једнократно или вишекратно. Jедном машином или са више машина. Само један поступак
прања не даје добар еqекат. Eлато се са потоuима воде спира у канализаuионе шаxтове.
У случају када прљавштина заостане измеqу тротоара и коловоза као и из самиx
шаxтова где се она нагомилава а често иx и у потпуности затвара неопxодно је извршити
ручно чишhење, или спеuијалном uистерном извадити муљ из шаxтова и однети на
депонију. Rосле овог чишhења, поступак пања улиuе се мора поновити.
Смањење запрашености ваздуxа изнад градскиx путева и улиuа је такоqе значајан
поступак летњег чишhења. Hајпре је потребно поливати улиuе како би се спречило
подизање прашине у ваздуx. Oво је нарочито важно за улиuе и друге јавне површине које
нису асqалтиране, односно немају чврсту покривку (коuка, бетон, калдрма). Rоливање се
врши из истиx аутоuистерни са којима се врши и прање, стим што се напред налази
уграqен распрскач како би се заxватила веhа ширина улиuе, затим тротоар и део зелениx
површина. Hстраживања меxанизованог поливања улиuа показала су да она снижава
запрашеност ваздуxа изнад улиuе и непосредној околини. Као резултат поливања улиuе
долази и до промене њене микроклиме, увеhава се релативна влажност ваздуxа,
снижење температуре ваздуxа и површине коловоза и тротоара. Hпак те измене нису
велике скоро су и неприметне, у вреле летње дане, доqу као право освежење. Rоливање
као и прање улиuа се врши из спеuијализованиx аутоuистерни или из уличног xидранта.
Rри прању и поливању улиuа треба водити рачуна о економичној потрошњи воде, али
тако да јавне површине увек буду добро очишhене. 3бог тога се више ради на
усавршавању уuистерни које могу под јаким млазом са мањом количином воде постиhи
једнако добар еqекат.
Mеxаничко уклањање (метење) јавниx градскиx површина је једна од основниx операuија
одржавања градске чистоhе. -исте се улиuе тамо где није могуhе или је отежано обавити
прање. То је у случајевима када нагиби улиuа не обезбеqују отиuање прљавштине или
када нема кишне канализаuије. Mетење улиuе (ручно или меxанизовано) се обавља
чешhе од прања, а најмање сваки други дан. Hеке веома прометне улиuе (као Кнез-
Mиxаилова у Eеограду) се мету сваки дан а понекад и више пута дневно. Mетење и
меxаничко уклањање прљавштина са улиuе се врши и у склопу прања као почетна и
завршна операuија прања. Rре прања улиuа чишhење се обавезно изврши како би се
уклонили крупни отпаuи да не би загушивали канализаuију при прању. -ишhење после
прања се врши у деловима уз ивичњаке, где је заостала прљавштина, делови уз шаxтове
и сами шаxтови, који су често после прања запуњени блатом и отпаuима које је вода
донела и наталожила у њима.
Mеxанизовано метење улиuа се врши помоhу спеuијалниx мобилниx машина. Hа
теxнологију метења и урганизаuију кретања овиx машина утиче количина запрљаности
улиuе, врста запрљаности и распоред нечистоhа на попречном проqилу улиuе. То
одреqује и брзину кретања овиx машина. Mашине за аутоматско метење улиuа модерније
покривке су конструисане са истовременим сакупљањем смеhа и транспортом на за то
предвиqене депоније. Oве машине морају да задовоље следеhе услове: да обезбеде
восок степен уклањања смеhа; смањено подизање при раду, максимално пречишhавање
ваздуxа пре емисије. Oве машине чисте равне асqалтне и бетонске површине без
улегнуhа и испупчења око шаxтова кишне канализаuије.
Уобичајени режим чишhења улиuа је нарушен нарочито с јесени у време опадања лишhа.
Hајвеhа количина лишhа се сакупи помоhу машина са пнеуматичним додатком. Та
операuија се врши заједно са чишhењем прашине са улиuе. Савремене машине за
чишhење улиuа могу бити дораqене са додатком спеuијалник усисним uевима.
2.2. 3имско uишћење градскиx јавниx површина
3адатак зимског чишhења се састоји у обезбеqењу најпре коловоза, а потом тротоара,
тргова и другиx јавниx површина у стању које најбоље одговара потребама безбедног и
контуираног кретања саобраhаја и пешака, чији би прекиди нарушили радни ритам
запослениx, снабдевања, ученичкиx, здравствениx обезбеqења и задовољења културниx
потреба. У том uиљу се примењују следеhе врсте радњи:
o чишhење путева, улиuа и тротоара од снега;
o спречавање сабијања снега и појаве снежно-ледениx крпа;
o уклањање снежниx насипа са тротоара насталиx при уклањању снега са коловоза;
o чишhење заосталиx крпа од сабијеног снега и леда;
o борба са поледиuом на коловозу и тротоарима;
o експлоатаuија депонија снега, песка (ризле), соли и другиx теxничкиx помагала
o Упоредо са тим зимско чишhење укључује и низ мера заштите животне средине
чији је задатак да смање штетне последиuе загаqивања која се јаве зими на
путевима и улиuама. Oсновни облиuи загаqивања улиuа зими се везује за
употребу коришhења соли, песка и другиx инертниx материјала, који при
савременим теxнологијама зимског чишhења у великим количинама доспевају на
снег. Oсим тога снег при падању пролази кроз градски ваздуx, апсорбујуhи
загаqујуhе материје из њега. У снегу се нагомилавају и честиuе прашине, чаqи и
другиx суспендованиx материјала који су емитоване из ложишта, индустрије и
комуналне средине.
Hа путеве падају граqевински и други сипеhи материјали, који се расипају при транспорту,
грус са граqевинскиx површина као и горива и мазива из аутомобила који се креhу по
граду. Oва загаqења се негативно одражавају на путну покривку, мостове, кишну
канализаuију, тунеле, теxничке уреqаје, зеленило и друге садржаје уреqења. Сви талози
се мешају са снегом који се сакупља и чисти са улиuа и депонује са стране најчешhе на
зеленим површинама, извози на одлагалишта снега, баuа у реке и друге акваторије, што
изазива уништавање растиња и загаqивања земљишта и вода. Rри топљењу снега све
оно што се садржи у њему прелази у снежниuу, која ако се не пречишhава може изазвати
веома негативне последиuе у животној средини.
Rоштовање правила теxнологије и режима уклањања снега, норматива разбаuивања
соли песка и другиx материјала против поледиuе, услова пријема и одлагања снега у
водотоке и друге организаuионе мере могу у извесној мери смањити негативне еколошке
еqекте зимског чишhења снега са градскиx површина. Hе мањи значај има стварање и
подршка одговарајуhиx експлоатаuиониx услова, остварење потреба зимског чишhења
при градњи улиuа, тргоова њиxовог озелењавања и уреqења.
Rри разради новиx метода и теxничкиx средстава неопxодан је комплексан приступ
потребама одржавања коловоза и тротоара као и потребама заштите животне средине.
Те методе и теxничка средства морају обзбеqивати квалитетно чишhење снега и леда са
улиuе и њиxово уклањање са најмањом штетом по животну средину.
Снежни покривач представља природни сакупљач загаqивача током зиме. Rоказатељи
загаqености снежног покривача у градовима и по количини и по саставу представљају
сумарни резултат емисија моногиx извора загаqења. Rри пролазу паxуљиuа кроз
приземни слој ваздуxа града у њиx се апсорбују сва загаqења из ваздуxа. У условима
урбанизоване територије снежни покривач се загаqује и суспендованим честиuама које
падају из ваздуxа под дејством своје сопствене масе. То су у основи емисије
индустријскиx погона, комуналниx предузеhа, ложишта, продукти сагоревања бензина и
дизела. Oсим тога снег се загаqује и средствима која се примењују за смањење поледиuе:
соли, песак, шљака, пепео и сл.
Aнализом истопљене воде са градскиx улиuа, као и садржаја суспендованиx честиuа
дошло се до закључка да су оне загаqене више пута од максимално дозвољениx
загаqивања водотока и вода које се користе у комуналним потребама.
Oсобености зимског чишhења градскиx јавниx површина се састоји у спровоqењу
операuија којом се чисти и уклања снег и ликвидаuија клизавости на uелој територији
града. -ишhење се усложњава чињениuом да је тешко предвидети почетак, трајање и
интензитет снежниx падавина и стварање поледиuе. Bажан услов квалитетног испуњења
радова на чишhењу је правовременост, јер при неправовременом чишhењу снег се сабија
точковима аутомобила, а на коловозу се јављају наваљане грудве, снежне колотечине,
што погоршава услове превоза.
Rравовремено уклањање снега је једна од најбитнијиx ставки, а то је радња која се
понавља од почетка па до престанка падања снега. Само тако се могу избеhи последиuе
као што су, сабијање снега на коловоз и тротоар.
3. Градски отпаuи (састав и колиuина)
Rланирање и програмирање чистоhе у оквиру стамбеног блока или кварта се мора
обавити приликом израде детаљног урбанистичког плана као и при пројектовању изради и
реконструкuији стембене територије. 3а конккетнија и детаљнија решења на нивоу
стамбеног блока и кварта се раде посебни програми и пројекти у којима се одабира
локаuија посуда за сакупљање смеhа, стварање услова за неометан пролаз и
маневрисање возила за утовар и одвоз смеhа. У стамбеним зградама се при њиxовом
пројектовању мора водити рачуна и о уклањању смеhа, па су неке вишеспратниuе
пројектоване са системом заједничкг колектирања куhниx отпадака.
Саставом комуналниx отпадака се одреqују како њиxова штетна својства, исказују
негативна дејства на животну средину, као и вредности, које омогуhују налажење метода
реuиклаже и поновног коришhења у привредним токовима. У састав комуналниx отпадака
улазе и многи материјали који су непогодни за даљу прераду као што су делови
поломљеног намештаја, разбијено посуqе, стакларија, старе књиге и новине, пластични
материјали, делови амбалаже и конзерве, поломљене играчке, изношена одеhа и обуhа,
запрљане крпе, отпаuи xране, кости, увело uвеhе и сл. У комуналне отпатке улазе соли
собниx пеhи и штедњака, куhно и дворишно смеhе, опало лишhе. Код индивидуалног и
етажног ложења на чврста горива у отпаuима се јављају остаuи угља, пепео и шљака. У
куhне отпатке улазе отпаuи текуhег одржавања: даске, струготина, опиљuи, комадиhи
uигле, комади тапета и малтера. Са повишењем животног и културног стандарда
становника све чешhе сеу комуналним отпаuима среhу покварени радиоапарати,
телевизори, светижкер и електро уреqаји и слични предмети.
27,7
21,4
16,6
7,6
5,3
0,5
20,9
?????(???????)
????????
???????? ?????
??????? o????
??????
???????
?????? ?????
????????? ???????? ? ????????? ??????
*вредности су исказане у % у укупној количини отпада
Комунални отпаuи се деле на средеhе групе: папир, преxрамбени отпаuи, дрво, метал,
текстил, кости, стакло, кожа, гума, камење, пластичне масе, угаљ, пепео и шљака и
други материјали (отпаuи малтера, прашина и друге честиuе). Oваква подела је
значајна због потребе сепараuије и поновног укључења овиx материјала као
секундарниx сировина у производни проuес (xартија, метал, текстил, стакло, гума,
пластичне масе) или за xрањење стоке (отпаuи xране). То одреqује и методе
поступања са отпаuима: биолошка прерада у органско qубриво, термичка обрада,
спаљивање или депоновање.
Aнализе састава комуналниx отпадака показују да у њиxовом саставу преовлаqују xартија
и отпаuи xране. Састав умногоме зависи и од локаuије насеља.
Rри прорачуну отпадака из јавниx предузеhа и институuија (школе, научно-истраживачке,
пројектатнтске и административно-управне организаuије и сл.), је утврqено да се
просечно по човеку јавља из стамбениx зграда око 250 kg/god, а укупна количина износи
око 350 kg.
Комунални отпаuи имају веома разнородан састав који се мења током времена. Rри
прогнозирању састава комуналниx отпадака користе се основни показатеља: тенденuију
измена садржаја основниx компоненти током времена; ниво производње одговарајуhиx
предмета потрошње; део материјала који улазе у отпатке; распоред отпадака по
објектима њиxовог стварања; измена материјала при доспевању у отпатке.
3.1. Сакупnање и уклањање комуналниx отпадака
Сакупљање и уклањање отпадака се одвија по програму у терминима предвиqеним
санитарним правилима независно од заxтева стамбениx и другиx услужниx организаuија.
Rрописима је установљено да се комунални отпаuи не могу задржавати у посудама за
сакупљање (контејнери, канте и сл.) у току xладног дела године (јесен, зима) више од три
дана, а у току топлог дела више од један дан (свакодневни одвоз). Септичке јаме
неканалисаниx насеља се морају чистити не реqе од једном полугодишње.
3а повеhање санитарног нивоа насеља и еqективнијег коришhења спеuијалниx машина и
уреqаја комунални отпаuи се односе по јединственом uентрализованом систему
спеuијализованим возилима јавног комуналног предузеhа.
Pазликују се два основна вида сакупљања комуналниx отпадака: јединствено или
сепаратно. Jединствен начин је када се у посуде доносе из станова, установа или
предузеhа сви отпаuи у посуде. Сепаративни начин је такав да постоје различите посуде
(контејнери или канте) за различите отпатке (папир, стакло, метали и остало) где
граqанство доноси предxодно разврстане отпатке.
Слика 2. Контејнери за сепаративно одлагање отпадака
Тиме сакупљање комуналниx отпадака не спада у режим чишhења улиuа. Rри систему
замењивиx посуда на подручју стамбене зграде отпаuи се сакупљају у стандардизоване
контејнере. Контејнерски транспортер са утоварно-истоварним уреqајем обилази места
где су постављени контејнери, подиже иx на платqорму транспортера и замењује иx
празним. Контејнери са отпаuима се одвозе на место за њиxову обраду или депоновање.
Код система незамењивиx контејнера отпаuи се на подручју стамбене зграде или блока
сакупљају у стандардне контејнере (запремине 0,75 м
3
), канте (запремине до 0,1 m
3
) или
пластичне кесе. Спеuијални транспортер је у том случају снабдевен затвореном
каросеријом и ураqејем за подизање и пресипање посуда и њиxову обраду (мешање и
пресовање).
3а сакупљање отпадака из каналисаниx стамбениx зграда примењују се стандардни
метални контејнери или канте. Hзузетно за подручје пешачкиx зона су у употреби и
пластичне кесе. Са развоје сакупљања отпадака стандардним металним контејнерима
све се више смањује употреба дрвениx отворениx корпи са ручним убаuивањем њиxовог
садржаја у транспортер. Mеталне канте са ручним утоваром се примењују тамо где су
улиuе уске, као и тамо где је густина насељености ниска.
Rовршине за постављање посуда за отпатке морају бити водонепропусне и имати чврсту
покривку (асqалтну или бетонску) погодне за сакупљање испалиx отпадака и прање.
Bеличина површине мора бити сагласна са величином и бројем посуда, при чему је
неопxодно да буде остављен простор са свиx страна како би се избегло загаqивање
околног земљишта. Pастојање од крајње посуде до краја површине мора бити веhе од 1
m. Такоqе је честа појава да се отпаuи баuају поред канти и контејнера за одлагање, што
доводи до расипања отпадака, и може довести до појава новиx инqекuија, и заразниx
болести.
Слика 3. Hеадекватно и несепаративно одлагање отпадака
Rрање контејнера и канти за отпатке је једна од најважнијиx карика у ланuу чишhења
града. Rри растереhивању контејнера и другиx посуда за отпатке део отпадака (лети до
5%) остаје на дну и зидовима. Код одвоза смеhа по систему замењивиx контејнера може
се десити преношење инqекuија из једног дела града у други, па је неопxодно прати
контејнере после пражњења. Hа депонијама ако су позитивне температре перу се
контејнери на посебно припремљеним површинама опремљеним дренажном мрежом или
пак у спеuијалним просторијама за прање и чишhење контејнера.
Транспортер се товари спеuијалним уреqајем за подизање и истресање смеhа из
контејнера, а истоварује истискивајуhим уреhајем или само сваљивањем. Усавршавање
затворениx транспортера за отпатке иде у правuу смањења тежине спеuијалне опреме,
упрошhења конструкuије за утовар и истовар смеhа и уреhаја за сабијење (пресовање) и
конструисања савршенијег утоварно-истоварног уреqаја за пражњење стандардниx
транспортера смеhа. Кон-тејнерски транспортери одвозе смеhе у стању и облику како је
сакупљено.
3.2. Mетоде оõраде отпадака

Oсновне методе обраде отпадака су: компостирање, спаљивање и депоновање.
Mеxанизоване методе обраде и реuиклаже све више смењују поступак депоновања, што
повеhава потребе заштите животне средине од негативниx дејстава депонија које све
више нарастају са растом градова и количине комуналниx отпадака. Oсим тога у употреби
су још методе пиролизе, сепараuија, заједничко компостирање, заједничко спаљивање
отпадака и талога отпадниx вода.
Биотермички метод обраде отпадака (компостирање)
Jедан од метода убрзане елиминаuије штетности отпадака је њиxова био-лошка прерада
са добијањем компоста и биогаса. Rроuес елиминаuије штетности и прераде се заснива
на појави самозагревања смеhа и зато се и назива биотермички. Eиотермички проuес
настаје као резултат раста и развоја различитиx термоqилниx микроорганизама у
еробним условима, тј при довољно доступног ваздуxа. Hстраживања су показала да у
смеqу постоји веома висок садржај сапроqитниx организама-од 300 милиона до 15 мили-
јарди на 1 g суве материје. Количина микрооррганизама се мења у зависности од сезоне.
Oбављена истраживања омогуhују извоqење закључка да квалита-тивни и квантитатвни
састав микроорганизама у отпаuима омогуhује убрзање битотермичке разградње. Током
биотермичког проuеса отпаuи се загревају до температура које погубно делују на
патогене микроорганизме, јаја xелминта, ларве и лутке мува, чиме отпаuи постају знатно
мање штетни.
Погони за компостирање
У вези са нарастајуhим потребама за заштитом животне средине и увеhа-њем количине
отпадака у пракси се све чешhе развијају меxанизовани поступuи њиxове прераде у
спеuијалним погонима. Oпрема тиx погона је предвиqена за стварање оптималниx услова
елиминаuије штетности отпадака и њиxовог компостирања. То је праhено стварањем
оптималниx ремпера-турниx, влољниx и ваздушниx режима за одговарајуhе услове слоја
отпада. Oсновни услов погона за компостирање је биотермичка пространост (xори-
зонтални и ротаuиони бубањ, вишеспратни торњеви, просторије са компак-тним или
мрежастим зидовима итд.).
3а обезбеqење бољиx услова компостирање примењују се различити начини припреме
отпадака или њиxове обраде: магнетна сепараuија, просејавање ради раздвајања по
крупноhи, и млевење. У току проuеса се врши додавање ваздуxа, сушење или влажење
отпадака. У неким погонима извлачење металниx делова и поступак обогаhења компоста
се врши после проuеса компостирања, односно на крају проuеса.
У општим uртама теxнолошка шема погона за компостирање мољжемо представити у
следеhем виду. Rогон има опрему за обраду три теxнолошке етапе обезбеqујуји коначни
uиклус обраде отпадака: пријем и предxодна обрада отпадака; биотермички проuес
обраде и компостирања; ообрада компоста.
Oпрема за пријем и предxодну припрему отпадака укључује пријемни бункер, пу-њачи,
транспортери и магнетни сепаратори. Самостални проuес биотермичке обраде се
обавља у xоризон-талним ротаuионим добошима. Oпрема за обраду компоста сас-тоји се
од контролног сита, магнетног сепаратора, дробилиuа за уситњавање баласта. У погону
се обезбеqује складиштење (са дозревањем) и паковање добијеног компоста. Ту се
налази и плато за утовар ком-поста и прање транс-портера за смеhе.
Спаљивање отпадака
Спаљивање је један од основниx термичкиx метода уклањања комуналниx отпадака. Uиљ
спаљивања је да се смањи запремина отпада, униште под високим температурама
патогени микроорганизми, јаја xелминита и ларве мува, разлагање органскиx материја и
добијање топлотне енергије. Rри спаљивању комуналниx отпадака у погонима за
спаљивање смеhа сагориве компоенте се оксидишу при чему настаје CO2, водена пара и
различите гасовите примесе, меqу њима и токсичне.
Hесагориве примесе се емитују из димњака у види аеросола и чаqи, чинеhи 3-6% суве
масе сагоривиx отпадака, и образују несагориви остатак-шљаку која чини 25-30% злазног
материјала (по маси). Oстаuи по спаљивању се складиште на депонијама. Спеuиqичност
термичке обраде отпада условљена је његовим саставом-честиuе су различите по
величини и имају различиту топлоту сагоревања
Rри обради отпадака у погонима за спаљивање главна опасност је по загаqивање
атмосqере од емисије гасова насталиx при сагоревању отпада. У пракси се не обезбеqује
потпуно сагоревање отпадака због xетерогености материјала који се спаљује, сложености
и велике разноврсности xемијско-термодинамичкиx проuеса итд, што објашњава појаву у
емисијама недогорелиx материјала, угљенмоноксид, сомпордиоксид, qеноли, еqири,
киселине, угљоводониuи (меqу њима полиuиклични ароматични) а понекад и
xлороводоник.
Депоније комуналних отпадака
Oдвоз комуналниx отпадака на депоније је један од најчешhе примењиваниx метода
њиxовое елиминаuије из града. Hстоваривање смеhа на депоније без сагледавања
одговарајуhиx потреба при њиxовом пројектовању, изградњи и експлоатаuији може
изазвати негативне последиuе по животну средину и здравље људи. µепоније и полигони
су раније припадали такозваним ,земљишним методама¨ решавања проблема отпадака.
Сматрано је да у земљишту, благодареhи њеној способности за самопречишhавање, у
чему учествује велики број земљишниx микроорганизама и другиx организама, се врши
константно разлагање отпада. Hо у земљишту се разлажу само органски отпаuи. У
последње време се увелико изменио састав комуналниx отпадака и у њима константно
расте садржај стакла, метала и пластике који се дуго времена не разлажу. Oсим тога,
отпаuи који доспевају у и на земљиште су великим количинама. µепоније су значајни
загаqивачи практично свиx компненти животне средине.
Поновно корир!ење комуналних отпадака
Коришhење смеhа се све више примењује, јер се увидело да је одлагање смеhа на
депоније највеhе, и крајње зло које се може учинити природи. Hз тог разлога се примењују
и проuеси пиролизе и реuиклаже. Rре њиx наравно мора да доqе до проuеса сепараuије
(одвајања) отпада. Све више се ради на усавшавању постројења за ове проuеса, јер се
на тај начин смањује потрошња ресурса из природе, а у производњи се користе веh
коришhене сировине.
3акnуuна разматрања
Када би људи почели сxватати колики је утиuај чисте животне средине на њиxово
здравље и на организам у uелини, почели би више водити рачуна о томе где и како
одлажу смеhе. Требало би уводити у школе едукаuијске програме о очувању животне
средине, о адекватном одржавању свог окружења (двориште, школско двориште, улиuа
итд.), о правилном одвајању отпадака, и многе друге морално-етичке елементе, које би
најмлаqе генераuије научиле да живе у љубави са природом.
Свима нам је добро познато да се само против природе човек никада није успео
одбранити, није никада могао спречити вулканску ерупuију, или земљотрес, или набујалу
реку вратити у корито; зато брините о xигијени својиx градова, да нас не би прогутала
набујала прашина или да се ваш град не би претворио у једну велику депонију. У скоро
свим општинама су организоване акuије колективног чишhења градова, или колективног
прикупљања смеhа. Hајмање што свако од нас може да уради је да се прикључи некој од
тиx акuија и да свој допринос ка бољем сутра.
Pитература:
1. Rроq µр Mилутин A. Æешевиh, Урбана екологија, Eеоград. 2002.година.
2. www.wikipedia.com
3. www.komunalac.bn.org .

Сакупљање и уклањање комуналних отпадака 3. Методе обраде отпадака Биотермички метод обраде отпадака (компостирање) Погони за компостирање Спаљивање отпадака Депоније комуналних отпадака Поновно кориршћење комуналних отпадака Закључна разматрања Литература .1. Значај комуналног уређења града 2. Градски отпаци (састав и количина) 3.2. Зимско чишћење градских јавних површина 3.Садржај: Увод 1. Летње чишћење јавних градских површина b. Значај комуналног уређења града a.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->