You are on page 1of 3

C©u hái tr¾c nghiÖm

1. MÖnh ®Ò nµo sau ®©y kh«ng cã trong kh¸i niÖm thêi hiÖu thi hµnh b¶n
¸n
a. Thêi h¹n do luËt ®Þnh. b. Khi hÕt thêi h¹n luËt ®Þnh
c. Kh«ng ¸p dông h×nh ph¹t. d. Ngêi bÞ kÕt ¸n kh«ng ph¶i chÊp
hµnh h×nh ph¹t ®· tuyªn.
2. Ngµy 01/01/2006, Hoµng H bÞ tßa tuyªn ph¹t 4 n¨m tï. Gi¶ sö b¶n ¸n nµy
bÞ bá quªn kh«ng ®îc thi hµnh. Trong suèt thêi gian bÞ bá quªn, H kh«ng
ph¹m téi míi. §Õn khi nµo th× H kh«ng ph¶i chÊp hµnh b¶n ¸n nµy?
a. HÕt ngµy 01/01/2011. b. HÕt ngµy 01/01/2016.
c. HÕt ngµy 01/01/2021. d. HÕt ngµy 01/01/2026.
3. MÖnh ®Ò nµo sau ®©y cã trong kh¸i niÖm miÔn chÊp hµnh h×nh ph¹t.
a. Kh«ng buéc bÞ c¸o ph¶i chÞu h×nh ph¹t.
b. Kh«ng buéc ngêi ph¹m téi ph¶i chÞu TNHS.
c. Kh«ng buéc ngêi bÞ kÕt ¸n chÊp hµnh phÇn cßn l¹i cña h×nh ph¹t.
d. Kh«ng tuyªn h×nh ph¹t ®èi víi bÞ c¸o.
4. §iÒu kiÖn miÔn chÊp hµnh h×nh ph¹t sau khi ®É ®îc ho·n chÊp hµnh
h×nh ph¹t lµ:
a. BÞ kÕt ¸n vÒ téi Ýt nghiªm träng.
b. §· ®îc ho·n chÊp hµnh h×nh ph¹t theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 61 vµ trong thêi gian ®îc
ho·n ®· lËp c«ng.
c. Cã ®Ò nghÞ cña ViÖn trëng VKS
d. C¶ a, b vµ c.
5. Vò ThÞ P.M. ph¹m 2 téi vµ h×nh ph¹t chung cho 2 téi lµ 24 n¨m tï. NÕu
®îc xÐt gi¶m th× P.M. ph¶i chÊp hµnh nhiÒu nhÊt lµ bao nhiªu n¨m tï vµ Ýt
nhÊt lµ bao nhiªu n¨m tï?
a. NhiÒu nhÊt lµ 21 n¨m vµ Ýt nhÊt lµ 12 n¨m. b. NhiÒu nhÊt lµ 23 n¨m 9
th¸ng vµ Ýt nhÊt lµ 12 n¨m.
c. NhiÒu nhÊt lµ 21 n¨m vµ Ýt nhÊt lµ 10 n¨m. d. NhiÒu nhÊt lµ 23 n¨m 11
th¸ng vµ Ýt nhÊt lµ 10 n¨m.
6. Kh¼ng ®Þnh nµo ®óng?
a. ¸n treo lµ biÖn ph¸p h×nh ph¹t.
b. ¸n treo lµ biÖn ph¸p xö lý nhÑ h¬n h×nh ph¹t tï giam.
c. ¸n treo lµ biÖn ph¸p miÔn chÊp hµnh h×nh ph¹t cã ®iÒu kiÖn.
d. ¸n treo lµ biÖn ph¸p miÔn chÊp hµnh h×nh ph¹t tï cã ®iÒu kiÖn.
7. Kh¼ng ®Þnh nµo ®óng?
a. Kh«ng cho ngêi ph¹m téi nghiªm träng trë lªn ®îc hëng ¸n treo.
b. Kh«ng cho ngêi ph¹m nhiÒu téi ®îc hëng ¸n treo.
c. Kh«ng cho ngêi ph¹m téi ®îc hëng ¸n treo, nÕu h×nh ph¹t ®· tuyªn ®èi víi ngêi
Êy lµ trªn 3 n¨m tï.
d. Kh«ng cho ngêi ph¹m téi ®îc hëng ¸n treo, nÕu møc cao nhÊt cña khung h×nh
ph¹t ®èi víi téi ®· ph¹m lµ trªn 3 n¨m tï.
8. Trong ®iÒu kiÖn cho hëng ¸n treo, ngêi cã nh©n th©n t¬ng ®èi tèt lµ
ngêi:
a. ChÊp hµnh ®óng chÝnh s¸ch, ph¸p luËt cña Nhµ níc.
b. Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô cña b¶n th©n víi t c¸ch lµ thµnh viªn trong x· héi.
c. Cha cã tiÒn ¸n, tiÒn sù.
d. C¶ a, b vµ c.
9. Kh¼ng ®Þnh nµo lµ ®óng khi nã ®îc sö dông ®Ó nhËn ®Þnh vÒ nh÷ng
t×nh tiÕt gi¶m nhÑ lµm c¨n cø cho hëng ¸n treo:
a. ChØ lµ nh÷ng t×nh tiÕt gi¶m nhÑ quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 46 BLHS.
b. ChØ nh÷ng t×nh tiÕt gi¶m nhÑ do tßa ¸n nªu theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 46
BLHS
c. Cã tõ 2 t×nh tiÕt gi¶m nhÑ trë lªn trong ®ã cã Ýt nhÊt 1 t×nh tiÕt quy ®Þnh t¹i
kho¶n 1 §iÒu 46 BLHS.
d. TÊt c¶ ®Òu ®óng.
10. NguyÔn Q bÞ tuyªn ph¹t 2 n¨m tï cho hëng ¸n treo. Trước đó Q đã bị tạm
giam 4 tháng. Thời gian thử thách đối với Q Ýt nhÊt lµ bao nhiªu?
a. 30 tháng. b. 36 tháng.
c.40 tháng . d. 44 tháng.
11. NÕu mét ngêi ®ang chÊp hµnh thêi gian thö th¸ch cña ¸n treo l¹i bÞ ®a
ra xÐt xö vÒ téi ®· ph¹m tríc khi cã b¶n ¸n cho hëng ¸n treo ®ã và bị phạt tù
th× thêi gian thö th¸ch sÏ ®îc tÝnh nh thÕ nµo?
a. ChÊp hµnh xong phÇn cßn l¹i cña thêi gian thö th¸ch míi chÊp hµnh h×nh ph¹t tï.
b. ChÊp hµnh xong h×nh ph¹t tï míi chÊp hµnh phÇn cßn l¹i cña thêi gian thö th¸ch.
c. ChÊp hµnh phÇn cßn l¹i cña thêi gian thö th¸ch song song víi chÊp hµnh h×nh
ph¹t tï.
d. Thêi gian thö th¸ch ®îc tÝnh l¹i tõ ®Çu vµ ®îc chÊp hµnh song song víi chÊp hµnh
h×nh ph¹t tï.
12. TrÇn §. bÞ ph¹t 2 n¨m tï cho hëng ¸n treo vµ thêi gian thö th¸ch lµ 3
n¨m. Míi thö th¸ch ®îc 1 n¨m th× § l¹i bÞ ®a ra xÐt xö vÒ téi ®· ph¹m trong
thêi gian thö th¸ch vµ bÞ tuyªn ph¹t 4 n¨m tï. H×nh ph¹t chung cho c¶ 2
b¶n ¸n lµ bao nhiªu n¨m tï?
a. 7 n¨m. b. 6 n¨m.
c. 5 n¨m. d. 4 n¨m 8 th¸ng.
13. ChÞ G. ph¹m téi vµ bÞ ph¹t tï. ChÞ G cha chÊp hµnh h×nh ph¹t th×
mang thai nªn ®îc ho·n chÊp hµnh h×nh ph¹t tï. Ho·n ®Õn khi nµo?
a. Sau khi sinh con. b. Sau khi sinh vµ phôc håi søc kháe.
c. §Õn khi cai s÷a cho con. d. §Õn khi con 36 th¸ng tuæi.
14. Lª S bÞ ph¹t 7 n¨m tï vÒ téi trém c¾p tµi s¶n. B¶n ¸n cã hiÖu lùc tõ
ngµy 01/01/2001. Sau khi chÊp hµnh xong h×nh ph¹t tï, gi¶ sö S kh«ng
ph¹m téi nµo n÷a. §Õn khi nµo th× ¸n tÝch ®èi víi S ®îc xãa.
a. HÕt ngµy 01/01/2009. b. HÕt ngµy 01/01/2011.
c. HÕt ngµy 01/01/2013. d. HÕt ngµy 01/01/2015.
15. NguyÔn H ph¹m téi b¹o lo¹n vµ bÞ ph¹t 5 n¨m tï. Sau bao nhiªu n¨m,
tÝnh tõ khi chÊp hµnh xong h×nh ph¹t tï, H ®îc xãa ¸n tÝch? (Gi¶ sö r»ng H
kh«ng ph¹m téi míi).
a. Sau 3 n¨m. b. Sau 5 n¨m.
c. Sau 7 n¨m. d. Sau 10 n¨m.
16. Cã bao nhiªu nguyªn t¾c xö lý ngêi cha thµnh niªn ph¹m téi?
a. 2 nguyªn t¾c. b. 3 nguyªn t¾c.
c. 4 nguyªn t¾c. d. 5 nguyªn t¾c.
17. C¸c biÖn ph¸p t ph¸p ¸p dông ®èi víi ngêi cha thµnh niªn ph¹m téi lµ:
a. Gi¸o dôc ë x· phêng, thÞ trÊn.
b §a vµo trêng gi¸o dìng
c. B¾t buéc ch÷a bÖnh
d. a vµ b.
18. Kh¼ng ®Þnh nµo sau ®©y lµ ®óng?
a. Ph¹t tiÒn lµ h×nh ph¹t bæ sung ¸p dông ®èi víi ngêi cha thµnh niªn ph¹m téi.
b. Trong mäi trêng hîp kh«ng ®îc ¸p dông h×nh ph¹t tiÒn víi ngêi cha thµnh niªn
ph¹m téi.
c. Cã thÓ ¸p dông h×nh ph¹t tiÒn víi ngêi cha thµnh niªn ph¹m téi nÕu hä tõ ®ñ 16
tuæi ®Õn díi 18 tuæi vµ cã thu nhËp hoÆc tµi s¶n riªng.
d. TÊt c¶ ®Òu sai
19. §iÒu kiÖn ®Ó ¸p dông h×nh ph¹t c¶i t¹o kh«ng giam gi÷ ®èi víi ngêi cha
thµnh niªn lµ:
a. Ngêi cha thµnh niªn ph¹m téi Ýt nghiªm träng hoÆc nghiªm träng.
b. Ngêi cha thµnh niªn cã n¬i lµm viÖc hoÆc n¬i thêng tró râ rµng.
c. a vµ b.
d. a hoÆc b
20. V. 15 tuæi, ph¹m téi trém c¾p tµi s¶n, quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 138
BLHS. Møc h×nh ph¹t cao nhÊt mµ V cã thÓ ph¶i chÞu lµ bao nhiªu n¨m tï?
a. 7 n¨m tï.
b. 7 n¨m 6 th¸ng tï
c. 10 n¨m tï.
d. 15 n¨m tï

Bµi tËp c¸ nh©n/tuÇn

C©u 1. NhËn xÐt vÒ quan ®iÓm cho r»ng: Ngêi ph¹m téi nghiªm träng th× Toµ ¸n
kh«ng thÓ xem xÐt cho hëng cho hëng ¸n treo.

C©u 2. Trªn c¬ së nghiªn cøu c¸c ý kiÕn kh¸c nhau ®Þnh nghÜa vÒ c¸c t×nh tiÕt
gi¶m nhÑ tr¸ch nhiÖm h×nh sù, h·y nªu nhËn xÐt vµ ®a ra quan ®iÓm c¸ nh©n vÒ
kh¸i niÖm nµy.

Câu 3. Nhận xét về quan điểm cho rằng: Người phạm tội nghiêm trọng thì Toà án không thể xem xét cho
hưởng cho hưởng án treo.
C©u 4. Ngêi cha thµnh niªn ph¹m téi cã thÓ bÞ ¸p dông mäi h×nh ph¹t trong hÖ
thèng h×nh ph¹t ®îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 28 BLHS n¨m 1999 kh«ng? H×nh ph¹t tï cã
thêi h¹n ®îc ¸p dông ®èi víi ngêi cha thµnh niªn ph¹m téi cã ®iÓm g× kh¸c so víi
ngêi ®· thµnh niªn ph¹m téi?

C©u 5. Ph©n tÝch quy ®Þnh vÒ h×nh ph¹t tiÒn ®èi víi ngêi cha thµnh niªn ph¹m
téi? Ngêi cha thµnh niªn ph¹m téi cã thÓ bÞ ¸p dông h×nh ph¹t tiÒn theo quy ®Þnh
t¹i kho¶n 5 §iÒu 138 BLHS kh«ng? T¹i sao?

C©u 6. Nªu quan ®iÓm c¸ nh©n vÒ nguyªn t¾c xö lý ®èi víi ngêi cha thµnh niªn
ph¹m téi theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 69 BLHS n¨m 1999? T¹i sao?

C©u 7. Ph©n tÝch kh¸i niÖm ngêi cha thµnh niªn ph¹m téi. Nh÷ng h×nh ph¹t nµo
kh«ng ¸p dông ®èi víi ngêi cha thµnh niªn ph¹m téi? T¹i sao?

C©u 8. Ngêi cha thµnh niªn cïng mét lóc ph¹m hai téi cíp tµi s¶n (kho¶n 4 §iÒu 133
BLHS) vµ giÕt ngêi (kho¶n 1 §iÒu 93 BLHS). Hái: H×nh ph¹t tæng hîp cña hai téi mµ
ngêi ®ã ph¶i chÊp hµnh tèi ®a lµ bao nhiªu? T¹i sao?