PREFATA

iNDRUMARI UTILE
Acest manual este conceput In vederea unei tarnitlarizari rapide cu limba enqleza, sau pentru reirnprospatarea cunosnntelor de limba enqleza de catre cei care au vorbit-o, dar n-au mal utilizat-o muha vreme. Manualul este util ~i pentru cei ce doresc sa taca 0 calatorie turistica sau de afaceri in tari vorbitoare de limba enqleza, Lucrarea cuprinde situatitle de baza stabilite de 0 comisie europeans specializata in studiile de limba ~i situaliile de dialog in cele mai diverse domenii. Majoritatea sint situapi de contacte socials obisnuite, Manualul este la fel de practic ~i pentru elevii din primul an de enqleza, oteriqou-le - prin casetele anexate - un contact cu limba vie, cu pronuntia. In structura lucrarii veli gasi in toate capitolele patru componente: dialog, cum se exprima, exetciti; ascultaJi cu atenIie. Dialogurile connn exemple exprimate In forma unei mici convorbiri care este 0 mostra a felului in care se expnrna In engleza 0 anurnita situatie: cautarea unei strazi, cornanda la hotel sau restaurant, ajutor medical etc. Exista, apoi, In Cum se exptime; reguli gramaticale sau de tlexiune. ExerciIiile din fiecare capitol urrnaresc textul imprimat pe casete ~i sint menite sa-l familiarizeze pe cel ce ascuita cu dialogurile, cu partenerul de conversape, cu pronuntia, Partea intitulata AscultaIi cu atenIie se retera ta caseta nr. 4, care contine unele dialoguri sau reportaje In care sint folosite vocabule !?i structuri neinvatate Inca In lectii. Ghidul de converseie alaturat este un indrurnar practic, in format de buzunar, usor de luat cu sine.
Editura "UNIVERSUL FAMILIEI ET COM' Administrator unic: MARGA POPA Director: OCTAVIAN POPA Director comercial: MIHAELA TUDOR Redactor set: DORIN IANCU sn. Dr, Staicovici nr. 8, sector 5 cod 70700 Bucure'?ti, Romania, P,O, Box 1-720, . telefon: 637,6900: 638,33.00 Tiparu! executat la Tipografia "Univresul Familiei et Com' str General Berthelot, nr. 90, sector 1, Bucuresti ISBN 973-9059-29-5 '

STRUCTURA

MANUALULUI

J

I

in fiecare din capitole gaslti urmatearele sectiuni: Dia/oguri • Dialogues Cum se spune • How to say it ExerciIii • Exercises !?i,lncepind cu capitolul 15: AscultaIi cu atenIie • Listen to this 5

1. Dialoguri • Dialogues Cuprind exemple de limb~ vorbit~ in forma unor seurte convorbiri: Fiecare dialog este un model pentru cum se vorbeste engleza in situatil concrete. Astlel invalali de exemplu intr-unul din capitole cum intrebi pentru a afla drumul corect sau in altul cum se vorbeste despre hobby-uri ~i interese comune. In prima coloana 9~ili traducerea in limba rornana a dialogurilor. Cu ajutol..ll acestei traduceri pute]i fi mereu siguri ca ali inleles totul corect. La sfir~itul dialogurilor exista, acolo unde este cazul, probleme de gramatica. Cum se spune • How to say it In aceasta sectiune a fiecarui capitol intilnlrn expresiile tipice, cele mai importante pe care trebuie sa Ie invatati pentru a putea transpune in enqleza situatf asemanatoare cu cele intilnite in dialoguri. In principiu, aceste expresii sint prezentate sub forma de tabel. Cu ajutorul acestor tabele pute]i sa recunoasteti usor cum un model de constructie slntactlca poate sa difere din punct de vedere al continutului, De asemenea, yeti intilni ~i probleme de gramatica. In cadrul tiecarui capitol intilniti 0 serie de exercitii, Cu ajutorul lor puteti sa tolositi structurile invatate in capitol, mai cursiv ~i mai sigur. (Rezolvarile exercitiilor Ie gasqi pe casete). Casetele contin convorbiri incomplete pentru a va da posibilitatea sa preluap 0 parte a dialogului. Sinteti astlel invitati sa conversati direct pe caseta cu partenerul de dialog ~i puteti in felul acesta sa simulati 0 convorbire aproape autentica, iar apoi, cu ajutorul rezolvarilor de la sfirtitul cursului, sa verificati daca ali vorbit corect. 4. Ascultaji cu atenjie • Listen to this Caseta nr. 5 contine 0 serie de exercqii de pronuntie.. relatan ~i scenete. Aceste exercijii sint in asa fel concepute incit sa contina cuvinte, expresii, structuri pe care nu le-atl invatat din manual. Trebuie sa v~ obi~nuiji incetul cu incetul ca intr-o convorbire cu un englez sau intr-o emisiune de televiziune ori de radio limbajul nu este cu grija ales ca in exercijiile sau dialogurile din curs. Cu ajutorul acestei casete va exersati capacitatea de a inlelege un corgmut chiar daca nu cunoastep fiecare cuvint in parte.

?

;3. Exercijii • Exercises

pe butonul pauza, opriji caseta ~i eitiji in lini~e. Dae~ doriji ~ reveniti, derulali easeta ~i reluali partea dorital in a/ doi/ea rind, dublali eu voce tare dialogul de pe caseta, lectie cu lectie. Opriji banda ~i reluali de cite ori este nevoie, daca doriji sa ascultap o secvenl~ anume. Urmariji cu atentie preluarea exacta a pronuntlei ~i lntonatiei. Cind sinteti sigur ca puteli repeta dialogul, citiji-I din nou cu voce tare din manual. in al trei/ea rind, axati-va pe acele parti din leetii intitulate Cum se exprima. Citiji-Ie eu atenpe ~i aflali ce insemneaza Eventual ascultati din nou dialogurile de pe casete, cuprinzind situatiile respective. Gasiti moduri de exprimare ~i unele reguli gramaticale simple, pentru a va constitui 0 baza a limbii enqleze, ln al patrulea rind, tolositi componenta exercitii din fiecare lectie. In majoritatea cazurilor aveti de-a face cu 0 convorbire. Cititi indlcatiile cu atentle pentru a sti la care parte a exercitiului va referiti. Solupile exercitillor Ie gasiti pe casete. tucrap exercitiile pasaj cu pasaj. - Dati raspunsul cu voce tare. - Ascultati raspunsul de pe caseta ori utilizati solutiile oferite de manual, formulindu-va solutia proprie. - Dupa fiecare solutie, pe caseta este 0 scurta pauza, Daca acea pauza nu va este suficienta pentru solutionare, actionati butonul .pauza" al casetofonului. Acordati atentie exprirnarii !iii intonatiel si cautati sa Ie reproduceti, Repetati de cite ori simtiti ca este necesar. In al cinci/ea rind, ascultati inca 0 data dialogurile. Veti remarca faptul ca intelegeti sensu rile fara nici un efort. Repetati opsratia de cite ori este nevoie pentru a intelege ~i a va exprima corect. Nu va sfiili sa vorbiti cu voce tare. Este cea mai buna formula de invatare. in partea a doua a manualului, gasiji un grup de scenete al carer contlnut este astlel dozat incit nurnarul vocabulelor sa creases de la prima spre ultima sceneta Este yorba de vocabule pe care inca nu le-atl invalat. Nu va aiarmap, daca nu puteti raspunde imediat unei intrebari. Reascultali sceneta de cite ori este nevoie. Daca socotiti necesar, derulati putin caseta inapoi ~i ascultati din nou, pin~ ce, cu ajutorul vocabulelor deja invatate, pute]i descurca lucrurile ~i puteti da raspunsul, Nu UHaJl sa vorbltl cu voce tare I

GHIDUl DE CONVERSATIE
Este atasat cursului ~i euprinde principalele expresii ~i euvinte care sint necesare cind intreprinzi 0 c~IAtorie. Este un indrumar in forma de ghid de buzunar pe care II puteti avea oricind cu dumneavoastrA.

CUM FOlOSITI MANUAlUl?
in primul rind, ascultati dialogurile de pe easete pentru a v~ putea coneentra asupra textului englez, f~~ a v~ folosi de manual. La a doua ascultare, citiji din manual textele dialogurilor. De cite ori silllliji nevoia, ap~ali 6

ALFABETUL ~I UNELE NOIIUN.

U~

• " ...._ ••

_

Alfabetul englez se compune din 26 de litere, din care 5 vocale (a, e, i, u), doua semivocale (w, y) ~i 19 consoane. Literele a1fabetului luate singure se pronuntA in modul urmAtor: a b c d e f rei] fbi] lsi] [di] [i) ref]

0,",]]

9 [dji] h [eitf] i [ail j [djei] k [kei] I [el] m [em]

n [en]
0 [ou]

q [kju]
r [aA] s res] t [ti]

p [pi]

u v w x y z

[iu] [vi] [dJ\blju] [eks] [uai) [zed]

Pronuntarea cuvintelor este destul de dificila in limba englezA. Consoanele se pronuntA aproape toate ca in romaneste, dar vocalele se pronunJA foarte diferit; astfel: 1. "ei" in cuvinte ca: grape [greip] strugure; name [neim] = nume; paper [peipA] hirtie. 2. "e" in cuvinte ca: and [mnd] = ~i; bad [bmd] = rau; flag [flmg] steag; map [meep] = harta De fapt acest sunet [ee] in limba englezA este mai mutt un sunet intre "e" ~i "a" care se pronunJa astfel: deschidem gura ea pentru a pronunta sunetul "a", pronuntind de fapt sunetul "e". 3. un "0" lung (mareat in englezA 0:) in cuvinte ca: a11[ol] tot, tOli, toate, toatA; ball [bol] = minge; small [srnol] = mic, micA sau "a" scurt ca in cuvintele: what [uot] = ce. 4. "i" in cuvinte ca: climate [klaimit] = climA; language [Imnguidji] = limbA; palace [peelis] = palat; village [vilidj} = sat. 5. "A" (marcat in engleza) ca in cuvintele: after [aM:] = dupa; beggar [begA:] = cer~etar.

A se pronunti

=

=

=

=

NOTA: Toate vacalele marcate fanetic cu doua puncte[:] lungi

reprezlnta sunet

"E" se pronunti:

1. "i" accentuat in cuvinte ca fever [fMl] = febrA; meter [mita] = metru; seriaus [sirias] serias. 2. "e" in cuvinte ca: beei [bed] = pat; less [les] = mai pupn; red [red] = rosu 3. "0" in cuvinte ca: her [ho:] = ei (dativ, acuzativ); certain [sotn] sigur, nerve [nov] = nerv; service [so:vis]= serviciu. 4. "i" in cuvinte ca: English [inglij] = englez(esc); begin [bigin] = a incepe; repeat [ripit] a repeta.

=

=

=

j
!

NOTA: Semnul f romanesc 5. "a" in cuvinte never [neva]

=

intnnit mai sus in cuvintul E:nglish [inglij] reproduce sunetul "~". ca better [betA] mai bun, member [membA] = membru, niciodata

=

9

<

in asa fel incit sa se ating~ cu virtu I limbii partea postertoara a cerului gurii.? How do you spell it? AS: S-A-R-O-Y R: Yes. shut [jII t] = a inch ide. sometimes lsxmtalmzl = uneori. 5. season [sizn] = anotimp. R: Sardy . rule [ru:l] = regula. girl [g :1] = fat~. fiind aproape aspirat de o.. music [mjuzik] = muzica. "0:" in cuvinte ca: horse [ho:s] = cal. happy [hCBpi] = fericit. shirt [j . a friend (Fr) F: Fr: F: Fr: F: Fr: F: Fr: Unde locuiti? In York. "~" lung in cuvinte ca: fur[f :] = btana. R: Sardy . knife [naif] == cuJit. close [klous] = inchis. "~Iung" ( :) in cuvinte ca: bird [b :d] = pasare: dirty [d .? Sardy .. two [tu. 3. milk = lapte. "ou" in cuvinte ca: alone [ loun] = singur.. "a" inchis spre "a" in cuvinte ca: dust [dxst] = praf. nurse [n :s] = sora. gold [gould] = aur.? Cum se pronunta pe litere? AS: S-A-R-O-Y R: Oa. 1.ne [lain] = linie. 2. a friend (Fr) W: Fr: W: Fr: W: Fr: W: Fr: Locuiti la Londra? Oa. "0" 8e pronunli: 1. hunger [h II ng ] = foamete.. frost = ger. intrucit cuvintele se pronunJ~ aproape la fel cum sint scrise. lady [Ieidi] = doarnna: merry.k] = furculij~ lord [lo. Care-i nurnarul? 8704690. "wa" (ua) in cuvinte ca one [wan] = unu. Aveti telefon? Oa. Ca un fel de "a" inchis ~i scurt. fog = ceaJ~. 2. nu se pronunl~ in cuvinte ca: bacon [beikn] = sunca. Are you on the phone? Yes.] = doi. prove [pru:v] = a dovedi. 11 ora§. "i''in cuvinte ca: business [biznis] afacere. "0" in cuvinte ca: dog = ciine. Felicity (F). What's your number? York 653217. What's your address? 134 Newbury Street.. litera cu litera. "a''in cuvinte ca: lemmon [lem n] = lamiie. 2. I. What is your address? 29 Station Road. "u"lung in cuvinte ca: lose [lu:z] == a pierde. whose [hu:z] = a cui. Saturday [SCBt :dei] = simMt~. 3.. Care este adresa d-voastra? Newbury Street 134. • sa construiti expresiile corespunzatoare. 2. Anne Sardy. DIALOGURI: Dialog 1. . money [mllni] = bani.. Dialog 2. "U" 8e pronunli: 1. curl [k :1] = ondulat. Winston (W). fork [to. Ce adresa aveti? Calea Garii 29.d] == lord. prisoner [prizn ] = prizonier.. moment [moument] = moment. "e" scurt in cuvinte ca: nature [neit :] = natura. ice [ais] = ghiaJ~..ti] = murdar. Anne Bardy (AB). first [f :st] = primul. Friday [fraidi] = vineri. "u" in cuvinte ca: true [tru. 6. W: Fr: W: Fr: W: Fr: W: Fr: Are you living in London? Yes.1. Dialog 3..t] = c~~~.. minute [minit] = rninuta 6. hot = fierbinte. 8. lesson [Iesn] = leCJie. Aveti telefon? Oa. Sint acestea cuvinte in care sunetul "r" nu se aude aproape deloc. Aici nu am folosit transcrierea tonetica.. Anne Sardy. open [oupn] = deschis 4. "i" in cuvinte ca: city "Y" 8e pronunli: = ( f 10 . pupil [pjupl] = elev(a). Mrs. bill = chitanJ~. 5. sky [skaj) = cer. myself [maiself) = eu insumi. • sa intrebati cum se pronunta. AS: My name is Sardy . glove [gillv] = manu~a. un nume sau un cuvint. "iu" in cuvinte ca: duty [djuti] = datorie. 4. "ai" in cuvinte ca: fly [flai] = a zbura. gain in cuvinte ca: Friday [fraidi] = vineri. "in in cuvinte ca big = mare. storm [sto:m] = furtuna. purse [p :s] = poseta. 3. Sardy. marcat in englez~ cu semnul fonetic II. fish = peste. time [tairn] = timp. adresa ~i nurnarul de telefon. put = a pune. done [dxn] = f~cut. full [ful] = plin. ready [redij = gata. Hotel Receptionist (R) AS: Ma numesc Sardy .] = adevarat.? Sardy . once [wans] = odeta 7. What's the number? 8704690. tongue [tllng] = limb~. till == pinA. = vesel. whom[hu:m] = canna." 88 pronunli: I CAP. ". sailor [seil :] = marinar tailor [teil ] = croitor. 1 I intilniri - Meeting People IUNIT 1 in acest capitol invitali: • cum sa aflali numele. buttler [blltl :] = majordom. dona Sardy. lock = a incuia. Are you on the phone? Yes. umbrella [tmbrela] = umbrel~. pe cine. F: Fr: F: Fr: F: Fr: F: Fr: Where do you live? In York. Ce numar aveli? York 653217.

. 42. I don't think I know your name. 107. 102. Cum se Intreaba numele.. Check your answers with the cassette. 7. Strohm. Peter Fuller. -~_ 1 1 Dialog 4. Locuili la .---- EXERCISES a Ascultati pe caseta cu~ se pronu. Cu caseta. Spell these names.nt literele alfabetului ~I repetatl-Ie. 111" 112. Nu cred ca va cunosc numele. Intilniri -=- Meet-nnn t-'eonlt.':7 Yes i am living In . 27. I don't think we've met before. 115. Listen on the cassette to how the numbers are pronunced and repeat them. Cum se solicita pronuntarea unui cuvint pe litere. EXERCll11 Exerci1iul 1: CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. 1'1 '12: 13. verificali raspunsurile. How do you do? PF: How do you do? HG: And this is Alan Jones. 20 21' 22. 165. 26. 8. 64. 400. 143. 53. 132. HG: Excuse me. Katchimsky.. 108. PF: Fuller. spuneti pe litere: Schmidt. What's your adress? 29 3tation Road Are you living In. PF: Imi pare bine de cunostinta.. Woikowsky.. How do you spell that? ~. 15. 121. PF: How do you do? care-i acresa? Station Road 29. 24.' I am not living In :UNII L.. How to ask someone to spell a word. 19. 10. Weber.ICAP. . .. 6. 500 154. My name is Anne Bardy. 110 10 3. NO. 28. ? Da/Nu locuiesc la. 9. How to ask where someone lives. Peter Fuller.11 IntUniri - Meeting People IUNIT 1] Locuiesc ta. ~~~' ~~~' 198: 200'. Exerci1iul 2. Braun. Pronunlati pe litere numele d-vs. Ruckser. your first family surname name? Care este prenumele Nu cred ca va cunosc ---~Numele meu este Anne Bardy. 0 actiune ca re este 1n continua . \ desf. Peter Fuller (PF) HG: Scuzati-rna.. 2. 25. Unde Iocuiti? Where do you live? Where are you staying? 12 13 . Kremp. Cum se intreaba unde locuiefte 0 persoana. PF: Fuller. Henry Gill (HG).~ I~~~T:-_I live in. ' ' 118 119 120 114.. Now spell your name. 75 8~0497105 106. 18.. 113. HG: Numele meu este Henry Gill. Listen on the cassette to how the letters of the alphabet are pronounced and repeat them. Ascultati pe caset~ cum sint pronuntate numerele ~I pronuntatl-Ie. 23. Care-i numele dvs? What's What's :-. . 29. 3. 17. [mi pare bine.li!juraf'e in prezent. HG: My name is Henry Gill. 14.. MOiler. HG: Acesta este Alan Jones... I am staying in. 30 31'. 16. PF: Imi pare bine de cunostinta. I Forma -ing a verbelor exprima ING: . Hardier. 109. 1 2 3 4 5. How to ask for someone's name. 100 101. i . 300.

Am dormit prost. Mr. Now give your own name. slept Dialogue 3 Henry Gill (HG).. Anderson (An) HG: Peter.. AG: Buna seara. WG: I am very well thank you.. 14 15 . Exercise 3. HG: This is my wife.. Welcome to London. Telefonul este Bournemouth 29641. Anderson. Anderson. Mr. A friend: What's your address? You: . d-Ie Anderson. Mr. I'm sorry to hear that. Geta Radu Bra~ov Tel: 92/126348 DIALOGURI - DIALOGUES Acum spuneti-va pe litere propriul dvs. Check your answers with the cassette. A friend: What's the number? You: . Listen to the following gapped conversation on the cassette. rnulturnesc.....): .. Gammon...): . York. this is Mr. Informalia b) Locuip in York. address and phone number. nume.. acesta este domnul Anderson.. 21 Formule de salut - Greetings IUNIT 21 lrnaqinati-va ca sinteti una dintre persoanele de mai jos. HG: Peter. WG: Oh. Cum va simtiti in aceasta dimineata? N: Good morning. Mr. precum ~i adresa ~i nurnaru. Dialogue 2 Mrs. adresa si nurnarul de telefon. Un prieten: Ce nurnar aveti? Tu (Ovs. 11 A Intilniri - Meeting People IUNIT 1 ICAP. An: Incintat sa va cunosc. Peter Fuller (PF). and answer the questions. I'm afraid. Dr. WG: 0.. A friend: Are you on the phone? You: .[CAP. How are you this morning? WG: Foarte bine. How are you? An: Very well.. An: Thank you. Dar dvs. Larches Avenue. Virgil Popescu st. doarnna Gammon. pe caseta conversapa care ~i raspundep la intrebari tolosind intormatiile a !?i b. Tu (Ovs... HG: Aceasta este sotia mea. Spuneti-va numele pe litere. PF: $i eu. Information b) You are staying in York. 2 Kogalniceanu st. South View 5. Say and spell your name and address and phone number. Bucharest Tel: 90/173846 3 Arrneneasca Verltlcati-va raspunsurile Imagine you are one of these people... Un prieten: Aveti (ai) telefon? Tu (Ovs. • cunoasterea datei de nastere a unei persoane. Fuller. Dialogue 1 Henry Gill (HG).. Oomnule Anderson... Fuller. rnulturnesc.. Anderson. Anderson. at 5.. And how are you? N: Not too well. Agnes. irni pare rau. at 31. The phone number is Bournemouth 29641. A friend: Hello. An: Multumesc. HG: Helllo. Cluj-Napoca Tel: 95/182374 cu caseta. thank you. Anderson (An) HG: Hello. cum va simt~i? N: Nu prea bine. Agnes Gill (AG).. York.. Ascuttap urmeaza Un prieten. de telefon. Un prieten: Care-i adresa ta? dvs. i'mi pare rau. • salutul. Gammon \'NG).): . d-Ie Anderson.. deasemenea. Agnes.. An: How do you do? PF: How do you do? Mr. Costin Sandu 32 Lunga st in aeest eapHol invilB1i: • cum se face prezentarea.. Bun venit la Londra. Nurnarul de telefon este York 797941.ocuiti 'in Bournemouth.): . The phone number is York 797941. acesta este dl.. Where are you staying? You: . badly. Unde locuiesti? Tu (Ovs. AG: Good evening.. Ce mai taceti? AN: Foarte bine. Salut. Use information a) and information b) for your answers.. a neighbour (N) (un vecin) N: Buna dirnineata. South View. Information a) You are staying in Bournemouth. Intormatle a) t. la numarul 31. Mrs. this is Mr. Larches Avenue.

I ! i Peter Dna Grammon This is t-_.J numerele pe. 2. Sixteen Seventeen Eighteen Nineteen Twenty Twenty-one Twenty-two Twenty-three Twenty-four Twenty-five Twenty-six Twenty-seven Twenty-eight Twenty-nine Thirty . 1950. · Exercise 2 . How do you do. 3.---. I sotu' rsotia ------~ea . Sixteenth Seventeenth Eighteenth Nineteenth Twentieth Twenty-first Twenty-second Twenty-third Twenty-fourth Twenty-fifth Twenty-sixth Twenty-seventh Twenty-eighth Twenty-nineth Thirtieth Grammon _____ Incintat de cunostmta. 1956.Hello! Salut! Ce mai taceti? Foarte bine. 1945.Buna dimineata. February twenty sixth.. Cum se intreaba data nasterll How to ask for someone's date of birth Care este data dvs. . Hello! How are you? Very well..·thank you. How to greet someone. 2J Formule de salut - Greetings IUNIT 21 January February March April May June July August September October November December 1. I Pete_r ---- ~ -. 1986. You will hear the cardinal numbers first and then the ordinal numbers. 11 Februarie. i meu -. 1984 16 I· . Cum se sal uta fl cum se raspunde. caseta ~i Veti auzi mai intH numerele cardinale ~i apoi pe cele ordinale. Ascultati I Mrs. 1942.Greetings IUNIT 21 CUM SE SPUNE • HOW -:. anii care urrneaza ~i repetati ~i dvs. 1964. (26th).Buna seara.Good morning. December 1st. 1960.ICAP.Listen to the numbers of the year on the cassette and repeat them. 11th One Two Three Four Five Six Seven Eight Nine Ten Eleven Twelve Thirteen Fourteen Fifteen First Second Third Fourth Fifth Sixth Seventh Eighth Nineth Tenth Eleventh Twelfth Thirteenth Fourteenth Fifteenth Exercise 3 EXERCITII Exercise 1 Ascultatl pe aceasta caseta cum se pronunta lunile ~i repetap-le. 1939. de nastere? What is your date of birth? 1 Decembrie. 1931.Good evening. Listen to the numbers on the cassette and repeat them. Listen on the cassette to how the months are pronounced and repeat them. Good evening . 1933. February 26 Februarie.Formule de salut . Buna seara . __ wife my i husband . Cum se face introducerea: How to make introductions. . Buna dimmeata . Good morning . December the first. 1975. multurnesc. 1980. 1953. Hello! . 1970. repetap-le. . 1930. I I I. 21. 17 EXERCISES Ascultatl pe caseta cum se pronunta .SAY IT: v ICAP. 1940.L: __ --j l . February the eleventh.----.

Verificali caseta. AG: Din ce parte slnteti? PF: Din Sterling.? Eu sint din Tooting. AG: Is that north or south? 19 . Use information a) and b). Receptionist: And your first name? You . Anne Bardy (AB). F: Hello. And you? WB: I'm from Tooting. 31 • nationahtate: Nationalitatea . are you Scottish? ' PF: Yes. please? You . Da.. Information a) Helga Stein 3. sinteli scotian? PF: Da. doarnna.. Luati loc. AG: Se gase~te in nord sau in sud? AG: Tell me. madam. what part are you from? PF: From Sterling.? AB: Sint enqlezoaica. raspunsurile ascultind Dialogue 3. Yes. de salut - Greetings IUNIT 21 ICAP. IUNIT 3 I 4 1--------Listen to the gapped conversation on the cassette and answer the questions. • cum se fac declaratiile . My name is Bardy. Receptionist: Thank you. R: Thank you. please. Agnes Gill (AG). De -unde sinteti? Sint din Londra.1951 Buna dirnineata. AG: Oh.5. 21 Formule §. va rog? Dvs ' Receptia: Dar numele de familie? Dvs . RecePlia: Mullumesc. What nationality are you. please? AS: I'm British. De unde anume? Din Richmond. Check the answers with the cassette. WB: Hello.. AB: R: AS: R: Dialogue 2..1939 Receptionist Good morning.Nationality cum se intreabi despre: corespunzatoare. WB: Where are you from? F: I'm from London. What is your surname. d-Ie Fuller.scultatl raspunsurile pe caseta ~i cornpletati folosind intorrnatiile a) ~i b). Care este naponalitatea dvs. Receptionist: Date of birth? You . Hello. Take a seat. Winston Bell (WB). Good afternoon. Receplia: Data nasterii? Dvs . Good afternoon. R: Mullumesc. Receptia: DIALOGURI - DIALOGUES Dialogue 1. in acest capitol invilali • origine. M~: Fuller. madam. Hotel Receptionist (R) AB: R: AB: R: Buna ziua. Care este prenumele dvs. Information b) Fritz Popp 29.1. $i ovs.ICAP.r' Jrcise ). d-na.. Felicity (F) WB: F: WB: F: WB: F: WB: Hello. WB: Whereabouts? F: From Richmond. Peter Fuller (PF) AG: Spuneli-mi. Buna ziua. doamna Numele meu este Bardy. madam.

De unde sinteti? Sint din Bristol. to Mr. Romania.. AG: A. 20 Ovs. .Oradea Satu-Mare. Check your answers with the cassette. Ascultati conversapa urmatoare: Barbat: Femeie: Barbat: Femeie: Barbat: Femeie: Hello.. Banat. Man: Whereabouts? Woman: .SWiss. Mararnures Cluj .roman Exercise 2 ~hat nationality are you? Im . 01. Man: Whereabouts? Woman: From Clifton.. C. Femeie: . Il ~e 1~reahbi were 0 persoan~ de unde provine. Bihor Oradea.. places. Herr Sch6nleben. from ttlese places: Man: Hello. luind rolul femeii ~i folosind urrnatoarele date: Barbat: Hello. Satu-Mare. You: Mr. PF: Well. Jones.k about nationality. Jones: How do you do? WelBun venit In York. Woman: .. Listen to the following conversation on the cassette and say that you COrTlQ.. slnt.-..SWiss? .Austrian? Yes. . I'm .Tirnisoara . No.Nationality EXERCIIII EXERCISES IUNIT 31 PF: Mm. ~~: - - e1velian roman? austriac? e1velian? .L--n. Pronuntati acum numele unor localitati ~i zone din Romania.UIIG.. Fraulein Weiss. Schwarz. Jones: Incintat de cunostinta. Jones. Nu. CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1.Nationality AG: Ah. Man: Where are you from? Woman: I'm from Bristol. it's not far from Edinbourgh. Are you . 31 Nationalitatea . this is Mrs...W_.Cringa~i. De unde anume? Din Clifton.. da. a person IS from. She's Bucharest are you is ! he Where What part (of Romania) I she Pe acelasi model raspundeti ~i dvs. Bucuresti . Herr Lietz. 21 You introduce somebody to Mr. Frau Weinkauf. Ijes. Mr.. Acum prezentati un grup de perNow introduce a group of people soane d-Iui Jones. I'm from? He's from Romania Austria SWitzerland Bavaria the North.. I'm not.. Barbat: De unde sinteti? Femeie: .Romanian. I am. Barbat: De unde anume? Femeie: . Exercise 1 Listen on the cassette to how the Ascultati pe caseta cum se pronunta Germany place and names are numele unor localitati ~i zone din pronounced and repeat them. Listen to the following conversation: Man: Hello. Boldur.Cluj .. Jones. 2. Germania: Pronuntati acum numele unor localitati ~i zone din Romania la~i . Acum spuneti ca provenip din Now say that you come from these aceste locuri..? Sint .. Transilvania.are este nallonalitatea dvs. . Slnteli - Da. Woman: Hello. Man: Where are you from? Woman: ..Suceava .Mana~tur Exercise 3 Prezentati 0 persoana d-Iui Jones. Cum se intreabi nationaJitatea.: O-Ie Jones. How to as. Verificati raspunsurue cu caseta.Romanian? . [UNIT 3] ICAP. nu sint. come to York.. este nu departe de Edinbourgh. Dr. Fraulein Jager.. Hello.ualea . aceasta este d-na Boldur. Slnt .

. Felicity? No. sotia mea este acasa AG: Aveti copii? PF: Da.ICAP. 41 Are you married? Familia - Family IUNIT41 in acest capitol inv81atl: • cum sa intrebati despre familia interlocutorului. d-Ie Fuller. aveli copii? AG: Da. dn~ Gill. I'm not. copii? frali? surori? persoani despre membrl familiel. nu sint. AG: Este ~i sotia ovs. F: W: F: W: F: W: Are you British? Yes. Yes. Dvs. Agnes Gill (AG). Are you? No. Dar dvs. What about you? I'm British. am un baiat ~i ooua fete. nu sint. Mr. nu sint inca casatorit. too. Fuller. I'm single. Avem Noi avem doi dou~ trei copii fete b~ieli frali surori Eu Noi nu am nu avem copii frali surori CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. I've got one daughter. Dar dvs. AG: Have you got any children? PF: Yes.? $i eu sint din Marea Britanie.? PF: Nu. are you here on business? PF: Yes. Cum se intreabi Aveli copii Cqi? frati surori Am Eu am un 0 0 Dialogue 1. I've got one son and two daughters. Nu. sint. 22 23 . I am. Felicity (F). Felicity? Nu. I'm English. How to ask about a person's family. And you. Have you got any childen children? brothers? sisters? aveli? How many brothers have got? sisters you copil fiic~ fiu frate sora one We've We have got two three I we haven't got any I've I'have a . 41 Familia Family ICAP. DIALOGURI - DIALOGUES 2. Cum se intreabi 0 persoani daci este cisitoriti. How to ask if a person is married. am 0 tata AG: Tell me. Mrs. No. child daughter son brother sister children daughters sons brothers Sisters children brothers Dialogue 2. sinteti aiel cu afaceri? PF: Da. sint din Tooting. Well. Peter Fuller (PF) AG: Spuneti-rni. my wife is at home. • situatia tamiliala: • cum sa tormulati raspunsurile respective. sinteti? Nu. Ei bine. Are you married. E~ti casatorita. Sinteli c~~torit!c~~torit~? Da. I am. Gill? Have you got any Children? AG: Yes. Winston (W) F: W: F: W: F: W: Sinteti englez? Da. AG: Is your wife with you? PF: No. sint englezoaica. I'm not. I'm from Tooting.

Mr. Green: Yes. avem un copil. Green: Oa.? ascultind 01. Now do the same conversation. I am. singur. sint. EXERCISE 1 EXERCITII - EXERCISES Listen to this dialogue on the cassette.. D-na Wilson: Buna seara. Intrebare: Sinteli casatorlt? Raspuns: Da. 01. Simpson: . I am. Fiebiger: Yes. Mr. Check your answers with the cassette. Intrebare: Aveli copii? Raspuns: Da. a) You have got one of each. Simpson: . Check your answers with the cassette. Mr. looking after the children. sotla este acasa avind grija de copii. 01 Neubert este aici cu afaceri cu sotia. Fiebiger: No. Mrs. Mrs Denker is here on business. Simpson: Good evening. Green . Wilson: Good evening. Acum alcatuili aceeasi conversatie folosind informaliiie a-d... D-na Denker este aici cu afaceri. or.? 01. Mrs. Simpson: . Use information a-d. Now do the same conversation. Green: Am doi fii ~i 0 fiica.. Fiebiger: I've got one son and one daughter. my wife is at home. d-Ie Fiebiger. Use information 3-d. Toate intrebarile d-nei Simpson lipsesc. Mrs. Fiebiger: Am un fiu ~i 0 fiica. Mr Neubert is here on business with his wife.. D-na Wilson: Cili copii aveli. Mr. Listen to the dialogue on the cassette.? Mr. Simpson: . SOlul este acasa Nu au copii. c) Ave!i trei fete. a) Aveli cite unul din fiecare. Dna. b) You have got two boys. my wife is at home. we have got one child. Green: Nu. Nu au copii. raspunsurne Listen to this gapped conversation on the cassette.. d-Ie Fiebiger? 01. Mr. Mr. Her husband is at home. eu sint. Mr. They have no children. Wilson: Is your family with you? Mr. Fiebiger: Da. 24 25 .. Dna. Fiebiger.. La fel ~i copiii. Are you here on business? Mr. His wife is at home.. d) You have got three girls and a boy. Ascultatl dialogul de pe caseta. d) 01 ROckert este aici in concediu cu sotia ~i doua fiice. Question: Have you got any children? Answer: Yes. c) You have got three daughters. Ask them. Fiebiger? Mr. Mrs. sopa este acasa. Wilson: How many children have you got. d) Ave!i trei fete ~i un baiat. Question: Are you married? Answer: Yes. Mrs. Wacker is here on business. Check your answers with the cassette. a) b) c) EXERCISE 3 Ascultali dialogul de pe caseta... Puneti-Ie dvs. So are the children. S7nteti aici cu afaceri? 01. Acum alcru:u~i aceeasi conversatie folosind informaliile 3-d. Fiebiger: Nu. Verifica!i-va raspunsurile cu caseta. ROckert is here on holiday with his wife and two daughters.. Mrs. Green: No. Verificati raspunsurile cu caseta. D-na Wilson: Este ~i familia cu dvs. b) Ave!i doi baieli. with their son and two daughters. They have no children.Familia - Family EXERCISE 2 Familia - Family IUNIT 41 Ascultali urmatoarea conversape de pe caseta Dna Simpson: Buna seara. 01 Wacker este aici cu afaceri. Green: We have two sons and a daughter. dIe Green . Sotia este acasa cu fiul ~i cele doua fiice. All Mrs's Simpson questions are missing. Verificati caseta. alone.

madam. please.Shopping IUNIT 51 in acest capitol invilall: • cum sa solicitati ceva intr-un magazin. die. ajuta I va rog? I Can you help 'I . As: W: As: W: As: Can I help you? Yes. Costa 22 penny. Thank you.70 please. as dori si patru frezii. that's all.Shopping IUNIT 51 ICAP.70 £. Afj dori niste sapun pasta de dinti tutun I'd like some soap. Costa 1. How much is that? As: That comes to £ 3. Yes se pot sir. -------_j__- carli postate care nu se pot c) Ooriti obiecte nurnara Dialogue 3 Henry Gill (HG). va rog. 51 As: La cumparaturi . please? As: Yes. postcards. sir. Will there be anything else? HG: Yes. And those hair grips over there. Costa 1. please. Shop Assistant (As) As: F: As: Oesigur Oa b) Doriti obiecte numara Afj dori niste domnule doarnna Certainly. F: Ma puteti ajuta? Oa. Sau sint niste trandafiri frurnosi acolo. die. of the shop assistant. Will there be anything else? HG: No. Cit costa? As: Costa 3. Shop Assistant (As) (vinzator) As: W: As: W: As: Va pot ajuta? Oa. Or there are some beautiful roses over there. as dori niste flori. As: £ 1. F: I'd like some aspirins. Cum se sollclta ceea ce dorili lntr-un magazin. Afj dori citeva aspirine. tobacco. I'd like some flowers. As: Certainly. Asta e tot. va rog. I'd like some stamps. As: Oesigur. $i acele doua agrafe de par de acolo. As: I've got some nice freesias here.80 £ die. Mai doriti ceva? HG: Oa. Oesigur. You want things you can't count. And these two magazines.30 £. That's £ 1. DIALOGURI - DIAL~ GUES CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. 27 . a) Doriti sa atraqeti atentia You want to attract the attention vinzatorului. How to say what you want in a shop. As: Am aici niste frezii frumoase. va rog. $i aceste doua reviste. please. Ma Ne puteti Dialogue 1 Winston (W). aspirins. HG: Afj dori cinci trandafiri. I'd like four freesias as well. Mai dor~i ceva? HG: Nu. muse I please? Dialogue 2 Felicity (F). toothpaste. multurnesc. 26 As: Can I help you? HG: Yes. That' 22 p. I'd like the Mirror. thank you. F: Can you help me. • cum sa intrebali de pret. Multumesc. sir.30 . Shop Assistant (As) As: Va pot ajuta? HG: Oa.ICAP. HG: I'd like five roses. care timbre aspirine flori You want things you can count. flowers. Multumesc. Thank you. 51 La cumparaturi . sir. As: Certainly. Afj dori "Mirror".80.

Cum se intreaba pretul. an ice-cream. aceasta? You want things you buy by the quantity or the container.. Exercise 2 Ascuhatt pronunpa repetap !}i dvs. un 0 sandvis. Cum spunep daca mai dorili sau nu altceva. pound of apples. packet of envelopes. How to ask for a price. envelope.Yes. dupa care repetati !}i dvs. .. glass of wine. Acum spunep ca doriji aceste obiecte Verificati-va raspunsurns ascultind caseta... e) Doriji lucruri care se cumpara la cantitate sau in ambalaj A!} dori un 0 halba cu bere. Check your answers with the cassette. as well. multumesc. I'd like. revista. I How much is I that .. Will there be anything else? . matches cigarettes soap toothpaste niste niste niste ni!jte ni!jte niste niste ni!jte ni!jte sandvisuri flori aspirine plicuri carti postale ilustrate chibrituri tigari sapun pasta de dinti Ascultati caseta pentru a inv8ia pronuntla. sticla cu lapte.Shopping EXERCITII EXERCISES 'UNIT 51 d) Doriji obiecte individuale. magazine. ----_-_ Exerc. I'd like a . apple. mar. 51 La cumparaturi . aceea? .pint of beer. bottle of milk. 3. Mai dorili ceva? . asta e tot. 51 A!} dori La cumparaturi . sandwich. Check your answers with the cassette. kilo of bananas.Da. inghetata. a!} mai vrea ~i. : this o halba cu bere o stiela cu yin un pahar cu lapte o ceasca cu ceai o cutie cu ciocolata o' cutie cu suc de portocale o cutie cu lirnonada un kg de mere o livra de pere (0.ICAP. a pint of beer a bottle of wine a glass of milk a cup of tea a box of chocolate a carton of orange juice a can of lemonade a kilo of apples a pound of pears Now say that you want these things.Nu.. Verfficati-va raspunsurlte cu caseta. That's all. pachet de plicuri cutie cu chibrituri 2. I'd like a 'UNIT 51 'CAP.. . 28 29 . plic.. some some some some some some some some some sandwiches flowers aspirins envelopes picture postcards.Shopping You want individual items. box of matches..454 kg) Acum spunett ca doriti aceste lucruri. Cit costa .No thank you....e 1 ---------------------------------------------Listen on the cassette to how these things are pronunced and repeat them. postcard.. pe caseta !}i Listen on the cassette to how these things are pronunced and repeat them. How to say you want or don't want anything else. livra (0. carte postala.454 kg) de mere kg de banane pahar cu yin. Now say that you want these things .

Bm: John Smith sau Bass? HG: Mm. Ask for them. Barman (Bm) HG: I'd like a pint of beer. d-Ie? Verificati-va raspunsunle cu caseta. Anything else? WG: I'd like a dozen eggs. va rog. AG: Can I help you? As: No. Mai dor~i ceva. I've got some nice postcards here. Will there be anything else. Am aici niste carti postale. Winston coreste postale. we haven't. sir? Check your answers with the cassette. Can I help you. I'd like five. WG: A~ dori costa? duzma de oua. And a gin and tonic.90 £. Dialogue 2 Henry Gill (HG). Shop Assistant (As) WG: Have you got any English butter? As: Yes. A~ dori niste carti postale ilustrate. Bm: John Smith's or Bass? HG: Oh. you'll find it over there. DIALOGURI Dialogue WG: As: WG: As: Ave]i - DIALOGUES inghetata ghid de catatorte ghidul hotelurilor pieptene perie de par ruj de buze Verificati-va caseta. * * * Dialogue 3 Agness Gill (AG). Can you sort out the conversation he has in a shop? How much is this? Certainly. WG: And have you got a brown loaf? As: No. One gin and tonic. d-Ie? Aceasta costa 1. Bass va rog. nu avem. care s-ar ca turist. Bass please. Cit I I viziteaza orasul York ~i sa cumpere niste carti Ati putea pe baza inforrnatiilor de mai jos sa alcatuiti conversatia pe care 0 va avea lntr-un magazin? Cit costa asta? Desigur. Shop Assistant (As) Doar privesc. please.Shopping Exercise 3 lata citeva obiecte de putea sa ave]i nevoie Cereti-Ie. Face 1. d-Ie. sir? That comes to £ 1.Y] La cumparaturi . I'm just looking. IUNIT 51 ICAP. thank you.90. No. $i un gin tonic. That'll be £ 1. Eweti si piine neaqra? Imi pare rau. Bm: One pint. Nu. . 61 La cumparaturi - Shopping IUNIT 61 in acest capitol invalall alte fraze care v-ar putea fl utile la cumparaturt. 71 gasiti acolo. 31 As: Va pot ajuta? AG: Nu. sorry. Bm: 0 nalba. A~ dori cinci. please. Un gin tonic.25.ICAP. rnutturnesc. thank you. Altceva? 0 Exercise 4 Winston is visiting York and wants to buy some picture postcards. please. Va pot ajuta. sir. raspunsurile ascultind 1 Mrs. I'd like some picture postcards. rnultumesc. How much is that? unt englezesc? Da. HG: A~ dori 0 halba cu bere.25 £. Here are some things you might need as a tourist. ice-cream guide book hotel list comb hairbrush lipstick Check your answers with the cassette. Gammon (WG).

please. Ie gasiti acolo.14. CI: Asta face 1.80 £. Clientul: Aveti ~i plicuri? _J . . Customer: Can you help me? Shop Ass: Certainly. pe caseta EXERCISES Listen to the dialogue on the cassette (repeat it if you want). Numai privesc (rnuqurnesc). Asta face 1. 6 timbre de 19 p. Customer: Have you qot any picture postcarr s? Shop Ass: Yes. Romania de 14 penny de 19 penny Dialogue 5 Winston (W).1 . That'll be £ 1. W: Noroc! M: Sa. 32 I'm just looking (thank you). please. CI: A letter to Germany costs 19 p. domnule. AG: va rog.14 lire. imi puteti da ruste informatii? Cit costa un timbru pentru Germania? CI: Scrisoare sau carte postala? AG: Pentru 0 scrisoare. Bm: va muijumesc foarte mult.ICAP. Anglia? letter How much is a postcard to Romania? to Ec countries? to Britain? I I un timbru pentru Doresc doua/ cinci timbre o carte postala o scrisoare pt. CI: That'll be £ 1. tarile CE? pt. Milton (M). sir. Can you give me some information? How much is a stamp for Germany? CI: Letter or card? AG: It's for a letter. o scrisoare Cit costa o carte postala pt. i Clientul: Ma puteti ajuta? Vinzatorul: Desigur.natate! W: M: W: Ce bali? W: What's yours? M: A pint of bitter. How to say you do not want to buy things.80 please. How to ask about postage. stamps? EXERCITII EXERCISE 1 Ascultati dialogul de (repetati-l daca dortti). Clerk (CI) (functionar) AG: Scuzati-ma. W: Here's £ 2. W: lata 2 £. CI: 0 scrisoare pentru Germania costa 19 penny. Cum se intreabi la potti. please. La cumparaturi - Shopping IUNIT 61 2. 61 Dialogue 4 Agnes Gill (AG). W: M: Cheers! Good health! L Could I have a stamp for a card to Romania a letter two five 14 p. AG: Coud I have six 19 p. Bm: Thank you very much. 19 p. Cum se spune cind nu dorltl si cumpirall ceva. de biter. Clientul: Aveti carti postale ilustrate? Vinzatorul: Da. va rog. Barman (Bm) 0 halba. Customer: And have you got any envelopes? 33 CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. (catre barman) Doua halbe cu biter. AG: Excuse me. stamps. you'll find them over there. W: (to the barman) Two pints of bitter.00. Romania? pt.

Acum luaJi-va rolul ~i completap intrebarile care lipsesc.a glass bitter . Shop Ass: Certainly. we haven't.ten air mail stamps (zece timbre pentru expediere par. .pentru expedieri normale.: .patru timbre de 14 penny Desigur se pot solicita timbrele ~i oupa valoarea lor.. Ask for them and ask for the price.a bottle Coca-cola orange juice whisky . Ie gasiji acolo. Doriji sa cumparap aceste timbre. Acestea sint ni~te caiete cu timbre first class second class .. nu avem. Sohcltati-le ~i intrebaJi de pre].5 halba suc de citrice Babycham .. 1)1 Li:I cUmparalUrl - :snopping IUNIT 61 ICAP.. Vinzatorul: Desigur.. .avion). stamps . Shop Ass: No. sorry..two first class stamps (doua timbre pentru expres) and three second class stamps (trei timbre pentru expediere normals). 61 La cumpirituri - Shopping IUNIT 61 \ I Vinzalorul: Regret.: ."'AJ#. Dvs. Shop Ass: Yes.un pahar bitter . nu avem.. stamps .0.trei timbre de 19 penny four 14 p. We haven't. . You: . . Dvs..a pint gin tonic . birt You want to order the following drinks in a pub: bitter .un pahar Verificati raspunsume cu caseta..and soda .0 sticla Coca-cola suc de partocale whisky ~ siton .. VeriticaJi-va raspunsurile cu caseta. You: .a book of second class stamps. You: . Doriti sa cumparaJi urmatoarele: a)c): a) pasta de dinti aspirine b) ciocolata pere c) mere flori Verificati-va caseta. Check your answers with the cassette.1/2 a pint lager and lime Babycham .0 halba gin tonic . EXERCISE 2 Dorjfi sa comandap intr-un urmatoarele bauturi: bitter . - Check your answers with the cassette. Dvs... sorry. Now take your part in the gapped conversation.a book of first class stamps.a glass Check your answers with the sette. 34 -~ pentru expedieri expres ~i . Vinzatorul: Regret. raspunsurile ascultind Shop Ass: No. to buy the following Three 19 p..: . You want a)-c): toothpaste aspirins chocolates pears apples flowers. you'll lind them over there. Vinzatorul: Da. cas- EXERCISE 3 in Anglia timbrele ~ale se cumpara astfel: .. You want to buy these stamps.

the Minster. And there are some very pretty villages. Cred c~ este un oras frumos. Trebuie s~ mergeJi. Sint ~i niste sate foarte frumoase.frumos flat . Scotland.colmar mount ainous . And the North Yorkshire Moors. we are. 36 37 . And sometimes it's wet. WG: There's a wonderful cathedral remember. the Alps. Places IUNIT71 ICAP. W: G: W: G: W: G: W: W: G: W: G: W: G: W: 2. 71 Localititi - Places IUNIT71 HG: Da. sint din Tooting. the Midlands. s~ tacetl recomandari in leg~tur~ cu ele. It's lovely. Alteori este umed. I believe. este schimbatoare. Da. Are you from London? Yes. nu-i asa? Da.lac nice . Where's that? It's a small town in Yorkshire.placut beautif ul . WG: Mi-ar placea.impMurit Dialogue 2 Mrs Gammon (WG). What's it like? It's just a suburb. where are you from? I'm from Coxwold. HG: Yes. Unde este asta? Este un or~~el in Yorkshire.vechi forest . sintem. near (Ling~) Hamburg. it's lovely in the spring. aren't you? HG: Yes. lrm amintesc ca este acolo 0 catedrata mlnunata. isn't it? Yes. DIALOGURI - DIALOGUES CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. It's lovely. W: G: W: G: W: G: W: G: Hello. I'm from Tooting. Cum este acolo? What's it like (there)? Cum este zona? What is the country like? nice beautiful It's flat hilly mountainous wooded a There's beautiful large an interresting old forest cathedrall lake large . bine. Cum se cere descrierea unei localltiti. the Rhine. the coast (of Scotland). ~i North Yorkshire Moors. Sometimes it's fine.muntos woode d . Este incint~tor. WG: Este vreme bun~ in acest anotimp? HG: Da. What's the weather like? Well. the Lake District. You should go. Yorkshire's in the north east of England.padure lake . nu-i asa? Da. WG: It's a beautiful city. trebuie s~ mergeJi acolo. Ce mai aveti pe acolo? Acolo sint ~i Dales. it's changeable. localltate. WG: I'd love to. Nothing special. Unde este Tooting? Este in sud-estul Londrei. Salcombe? Where's (unde este) Hampstead? York? in It's (in) on (pe) 0 Dialogue 1 Winston CW). the Thames. Yorkshire-ul este in nord-estul Angliei.Localititi in • • • • acest capitol inv8tatl: s~ vorbiji despre 10calit~Ji. Uneori este frumos. Cum este? Este 0 sirnpla suburbie.neted hilly . Dornul. it is. HG: Yes. WG: Is the weather nice at this time of the year? r HG: Yes. SinteJi din Londra? Da. Cum este vremea? Ei. este incintator. WG: You're from York. London. pnrnavara este frumos. s~ intrebati de ele ~i de descrierea lor. Henry Gill (HG) WG: HG: WG: HG: WG: SinteJi din York. You should go. a girl (G) W: G: W: G: W: G: W: G: De unde sinteti? Sint din Coxwold.mare old . Nimic special. What's it like there? There are the Dales. How to ask for a description of the region. s~ intrebatl unde sint situate. Where's Tooting? It's in the south east of London. Cum se intreabi unde se gisette How to ask where places are.

toarnna winter .ICAP. Is the weather nice? spring . Am auzit ca sinteti din Passau. 6. 1. Am auzit de Kiel. Gammon is very interested in Germany. Places IUNIT71 river . 2. I hear you're from Passau. Wagner: It's in the south-west of England. Sinteti din Hamburg. 3. 3. american: Cum este? Wagner: Este acolo 0 catedrala frurnoasa Trebuie sa mergeli. American: Where's Worcester? Mr. presupunind ca dvs. You should go. Este pe riul Severn. plaja Munich is in the south. isn't it? Is Augsburg in the north or in the south of Germany? I've heard of Kiel.vara autumn . How to ask about climate. 2.mult (a. poate voi merge intr-o zi. Schmidt. Cum se intreabi despre cllmi. 7. Listen to this dialogue on the cassette. Verificali-va raspunsunle cu caseta. Nu am auzit de Oldenburg: unde este acesta? 38 Acum alcatuiti aceeasi conversape sau una similara cu un american. Raspundeti la lntrebarile ei. Answer her questions. There's (a lot of) snow . nu-i asa? 3. Example: Where is Lubeck? Lubeck is in the north of Germany. ali fast in urrnatoarele localitali. 5. 6. Wagner: There is a beautiful cathedral. 4. 1. perhaps I will one day. Bremen este la nord? 5. nu-l asa? 6.ploaie a lot of . American: What's it like? Mr. Mr. assuming you have been to the following places. Unde este Ulm? 4. Now do the same or a similar conversation with an American. Where's that? So you're from Hamburg.zapada rain . i.riu beach . Unde este asta? 2. York/north east/river Ouse/Minster Edinbourgh/coast/castle Canterbury/south east/cathedral Cambridge/north of London/University Stratford/Midlands/river Avon/theatre Keswick/north weSt/ Lake DistriCt/mountains Salcombe/south weSt/sea/beachers Check your answers with the cassette. Augsburg este in nordul sau sudul Germaniei? 7. Un DI. isn't it? Whereabouts is Ulm? I have not heard of Oldenburg: where is that? Exercise 1 Dna Gammon este foarte interesata de Germania. That's in the north of Germany. Exemplu: Unde este Lubeck? Lubeck este In nordul Germaniei. Asta este in nordul Germaniei. American: Mm. It's on the river Severn. e) Un EXERCITII - EXERCISES Mrs. unde este acesta? 8. american: Mm.strand. Vremea este frurnoasa? cold It's hot wet in spring autumn summer winter snow rain in winter summer caseta Listen to this dialogue on the cassette. 71 is a There are Localitali park river beach parks rivers beaches Places Localitali 5. Munchen este la sud. Exercise 3 Ascultali dialogul de pe caseta Un DI. 7.iarna 3. 1. 4. where is it? Is Bremen in the north? Exercise 2 Ascultali dialogul de pe What's the weather like? The weather is fine/nice.prirnavara summer . 8. 39 . Cum este vremea? Vremea este frumoasa. american: Unde este Worcester? Wagner: Este in sud-vestul Angliei. d-Ie Schmidt.

AS: Excuse me.9 m) AS: Mu~umesc foarte mult. I'm sorry. Regret. Winston (W) AG: Scuzati-ma.\sl Cautind drumul - Finding the way IUNITSI Cautind drumul - Finding the way !UNIT 81 in acest capitol invalall: cum sa pun8l1 intrebarl in legatura cu drumul. It's next to the theatre. a luati pe prima strada la stinga. WG: Excuse me. AG: Excuse me. I'm a stranger here. I don't know. CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. Wo: How far is it? W: About 500 yards. Go to the traffic lights. 41 . It's opposite the cinema. (450 m). este acolo. Imi puteti spune care este dumul spre posta? W: Da. AG: Thank you.ICA~. Wo: Excuse me. Wo: La ce distanl~ este? W: Aproximativ 500 yarzi. HG: Thank you. Este vizavi de cinema. Cot~i pe Duke Street. There's a phone box (booth) on the right. is there a phone box (booth) near here? W: Yes. Can you tell me where Pear Tree Avenue is? HG: No. Cum se intreabi drumul.' Go straight on (ahead). a woman (Wo) Wo: Scuzati-ma. AS: Thank you very much. Dialogue 5 Henry Gill (HG). Este pe stinga. AS: Lace distanl~ este? W: Aproximativ 200 iarzi (1 iard = 0. Mergeli drept inalnte. Dialogue 6 Winston (W). Can you tell me the way to the (Imi puteti spune care este drumul spre) Youth Hostel? theatre? station? post office? nearest (cel/cea mai apropiat(a) tube station? toilet? bank? near here? (in apropiere) Dialogue 3 Agnes Gill (AG). Turn into Duke Street. Imi pute]i spune care este drumul spre cea mai apropiata statie de metrou? W: Da. Go along here. a woman (Wo) Wo: Scuzati-rna. Wo: Mu~umesc. Wo: Thank you. Mergeli pina la semafor. is there a chemist near here? W: Yes. How to ask if something is near. It's on the left. How to ask ask the way. Can you tell me the way to the nearest tube station? W: Yes. Can you help me? Is there a ladies' toilet near here? W: Yes. Winston (yV) WG: scuzap-ma M~ puteti ajuta? Exist~ in apropiera 0 toaieta pentru femei? W: Da. Imi pute]i spune unde este Pear Tree Avenue? HG: Nu. 40 HG: Excuse me. Dialogue 2 Anne Bardy (AB). HG: Multumesc. it's over there. Este linga Teatru. Wo: Excuse me. AG: Mullumesc. Take the first street on the left. Nu stiu Nu sint de aici. (Sint strain aici). AS: How far is it? W: About 200 yards. exista in apropiere o cabina teletonica? W: Da Mergeli drept inainte. Winston (W) HG: Scuzati-ma. Dialogue 4 Henry Gill (HG). Can you tell me the way to the Post Office? W: Yes. Exista 0 farmacie prin apropiere? W: Da. DIALOGURI - DIALOGUES Dialogue 1 Mrs Gamon (WG). Cum se intreabi daci ceva este prin apropiere. Exista o cabina telefonic~ pe dreapta. Winston (yV) AS: scuzap-rna. Is there (exista) a phone box post office bank 2.

dear! We must find a toilet. Mrs Jones: Oh. 3. next to = linga book shop = librarie over there = pe aici straight on = drept inainte. 7. We must find a car park. the tourist office 6. teatrul 4. Trebuie sa gasim 0 banca 4. ScuzatimaoImi putett spune care este drumul spre posta? Imaginati-va ca sinteti Henry ~i puneti lntrebartle necesare pentru a gasi locurile urrnatoare. the bank? How far is the post office? it? About 200 500 five ten metres. we're lost! I'll ask someone.ICAP 81 Cautind drumul - Finding the way IUNIT 81 ICAP 81 Cautind drumul EXERCITII - Finding the way EXERCISES IUNIT 81 Station Road Can you tell me where (Imi puteti spune unde) Pear Tree Avenue the Health Centre the corner. is there a toilet near here? Imagine you are Mr Jones. Ascultati dialogul de pe caseta. left right Exercise 2 DI ~i Dna Jones viziteaza Londra pentru prima oara. Dna Jones: 1. Ask for what you need. Excuse me. the theatre 4. Can you tell me the way to the Post Office? Imagine you are Henry and ask the necessary questions to find these places. Trebuie sa gasim 0 posta. Trebuie sa gasim 0 parcare. Trebuie sa gasim 0 statie de metrou. the lost property office 3. Dna Jones: Ah. 42 . Listen to the dialogue on the cassette. banca 2. Henry: $tiu ca posta e aproape de aici. 5. Sotia: Henry. minute's walk. yards. Mrs Jones: 1. Mr and Mrs Jones are visiting London for the first time. 6.Cum se intreabi cit de departe se afli locul ciutat. podul Listen to the dialogue on the cassette. Henry: I know the post office is near here. 43 opposite on the over there. exista 0 toaleta aproape de aici. straight on. the bank 2. ne-am ratacit. biroul obiectelor pierdute 3. We must find a tube station. Go along here straight on to the bridge. 1. Trebuie sa gasim 0 cabina teletornca. !maginati-va ca sinteti DI Jones. We must find a bank. We must find a phone box. DI Jones: Scuzati-ma. statia 5. lntrebatl ce aveti nevoie. 7. Trebuie sa gasim 0 farmacie. 3. How to ask how far away something is. We must find a chemist. 2. corner = coil bridge = pod traffic light = semafor first Take the second third (right) Turn (left) into Stonegate Piccadilly Coney Street next to It's I is? Exercise 1 Ascultati dialogul de pe caseta. draga! Trebuie sa gasim 0 toaleta. the traffic lights. the cinema. We must find a bus stop. They are having some difficulties. Ei au nlste dificultati. the station 5. 3. 4. the book shop. Wife: Henry. Mr Jones: Excuse me. 1. Trebuie sa gasim 0 statie de autobuz. Voi intreba pe cineva. a intoarce the post office. the bridge (street) on the left right left = sting (a) right = dreapta to turn = a coti. oficiul de turism 6. We must find a post office. 6. 5. 2.

A: . A: . • cum sa raspundeti la rugaminti. 45 . (knocking on her neighbour's door) Mr Simpson. A: . B: Youth Hotel? Oa. nu stlu Here are some answers you may be given when asking the way. B: Minster. A: .. (Mai tare) Scuzatimao W: Oa. either. HG: Pot parca aici? W: Nu. B: Museum Street? No. B: Oa. F: Pot imprumuta bicicleta dvs. B: Yes. Can I borrow your bicycle. A: . a neighbour (Ne) (batind la usa vecinului) O-Ie Simpson. A: B: Museum Street? Nu. 2. B: Oa. aici nu aveti voie sa parcap. DIALOGURI - DIALOGUES Dialogue 1 Henry Gill (HG). Go to the traffic lights and turn left. it's in Water End. A: B: There-s a chemist in Parliament Street. credo 6. Read them and work out the questions which were asked. B: Este 0 farmacie in Parliament Street. B: The Minster? Yes. sir.. Can I borrow your bicycle lamp. A: B: 0 cabina teletonica? Imi pare rau. Am 0 pana. Thanks very much..ICAP 81 Cautind drumul - Finding the way IUNIT 81 ICAP. A:. HG: Excuse me.. You are not allowed to park here. 7. 5. in aceat capHol invilall: • cum sa cereti permisiunea. I've got a puncture. A: . peste pod. regret. 3. Go over the bridge. Then it's straight on. that's all right.. There's a bus stop in Tanner Row. Este 0 statie de autobuz in Tanner Row. Mergeli pina la semator ~i cotiti la stinga. B: Yes.. Here it is. That's all right..91 Permisiunea - Permission IUNIT 9J Exercise 3 lata citeva raspunsuri care vi s-ar putea da cind intrebali de drum. Ne: Asta vad. B: Micklegate? Oa.. Hello. Citip-le ~i gas~i intrebarile care au fost puse. in ordine.. Aceea e Piccadilly.. Apoi ascultati conversatia pe caseta 1... So I see. B: Micklegate? Yes. F: Va rnultumsso foarte mult. A: . Go straight on and take the second on the right. F: F: Ne: F: Ne: F: Ne: F: Ne: F: 8. F: Pot imprumuta ~i farul? Ne: Oa. 6.. 7. • cum sa intrebati daca este permis... I think. too? Yes. 8.. Este in Water End. 4. what's the matter? Look. I'm sorry.. That's Piccadilly. Ce s-a intimplat? F: Privili. 5. nu sint de pe aici. HG: Can I park over there? W: You are not allowed to park over here. va rog? Sint in intirziere la serviciu. 4. A: .. B: A telephone box? I'm sorry. 2... Apoi drept inainte. d-Ie. 3. A: . HG: Can I park here? W: No. (Louder) Excuse me. 1.. Mergeli drept inainte ~i 0 luaJi pe a doua la dreapta. Oa... Then listen to the conversation on the cassette. I don't know.... Ne: Buna. lata-f. Felicity. please? I'm late for work. Winston (W) HG: Scuzati-ma. Treceti. Ne: In ordine.. FeliCity. W: Yes. A: . A: . A: . B: The Youth Hostel? Yes. HG: Pot parca acolo? W: Nici acolo nu aveti voie sa parcati. I'm a stranger here. HG: This is HG: Asta e absolut nnoosion Dialogue 2 Felicity (F).

W: W: M: (pauza) Pot veni s~ v~ vM? Dlseara? (pauza) Pot veni la 8? Multumesc. los. of course. sinteli. (Replaces receiver) Winston. desigur. WG: Thank you very much.I cum se acordi permlslunea. The bathroom is over there. Nu am bani. Norocosule! Acum pot face un dus. He wants to renew an old acquaintance. please? Yes. a neighbour (Ne) WG: Dn~ MacDonald! Hello! Dn~ MacDonald! Ne: Hello! Dvs. Milton is staying with Winston. Lucky man! Now. may I take a shower. I'll walk. (Pune telefonul la loc) Winston. hell! Dialogue 5 Winston (W). Atunci pot avea ceva bani pentru taxi? Hu: Nu. after all. EI doreste sa reia relaliile cu 0 veche cuno~tinl~· M: Winston. Good-bye. Bala este acolo W: M: W: (pause) May I come and see you? Tonight? (pause) May I come about 8? Thank you. you're not! (goes out. I haven't got any cash. of course. Alo. Foarte amabil din partea dvs. desigur. You can't. WG: Mrs MacDona!d! Hello! Mrs MacDonald! Ne: Is that you. From Plymouth. then? Hu: No. (neincrezatoare): Nu pot? Nu. (goes to get the sugar. era Anne. voi merge pe Hu: Imi pare r~u. drag~? Regret. Of course you can. Just a minute. pot folosi telefonul tau? W: Da. (ridic~ receptorul ~i face numarul). young husband (Hu) tinara sotie tln~rul sot Pot lua rnasina azi. 0 cnpa (merge s~ caute zaharul). Aici este Milton Grace. Can I borrow some sugar. That's very kind of you. (picks up the receiver and dials) Hello.). CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. v~ reg? Ne: Da. Hu: I am sorry. Dialogue 4 young wife rNi). Totusl potl lua rnasina. (pleaca atara. slams the door) Hu: Oh. Wi: No! It doesn't matter. La revedere. M: Thank you. I'm sorry. pot Imprumuta rusts zahar.L . Wi: Nu! nu-i nimic. (Gindindu-se mai bine). nu. may I use your phone. te rog? Da. (Thinking better of it) You can take the car. nu pop. M: Mu~umesc. darling? No. 46 47 __ . I have an appointment for tonight. How to ask permission and how to give permission. Desigur ca puteti. please? Ne: Yes. Wi: Nu-li pasat trint~e usa) Hu: Oh. This is Milton Grace. WG: Va muitumesc foarte mult. that was Anne. Din Plymouth. Milton (M) Milton locuieste la Winston. dn~ Gammon? WG: Da. You beast! Can I have some money for taxis. Cum se cere . E~ti 0 bestie. am imprumut iau Pot s~ vM folosesc rnaslna scaunul bicicleta haina de ploaie ziarul rnasina de barbierlt umbrela ni~te zahar? have Can I May I borrow take see use the this your car? chair? bicycle? raincoat? newspaper? razor? umbrella? some sugar? acesta? aceasta? dvs. Wi: No. Am 0 intllnire diseara.ICApsl Permisiunea - Permission IUNIT/sl IqAPsl Permisiunea Permission IUNITsl Dialogue 3 Mrs Gammon rNG). M: Winston. drace! Wi: Hu: Wi Hu: Wi: Wi: Hu: Wi: Hu: Wi: Can I take the car today. (incredulously): I can't? No. Mrs Gammon? WG: Yes. please? W: Yes.

ICApsl
Pot ~ Este posibil

Permisiunea stau

Permission
Can I May I sit come go join you?

IUNIT

9]

Ic:AP91

Permisiunea

Permission lUNITigl
No, I'm afraid not. No, I'm afraid you can't. No, I'm sorry. No, you can't. Certainly not. Now answer the questions. 1. Can I borrow your bicycle? 2. Can I borrow your razor? 3. Can I borrow your comb? 4. Can I borrow your hairbrush? 5. Can I borrow your lipstick? 6. Can I borrow your toothpaste? 7. Can I borrow your toothbrush? B.Can I borrow your motorcar? 9.Can I borrow your trousers? 10. Can I borrow your pen? Check your answers with the cassette. Perhaps your answers are different from the author's.

sa Yin cu dvs.
merg ~ v~ Insotesc

with you?

Nu, rna tem c~ nu. Nu, ma tern ca nu putep. Nu, regret. Nu, nu puteti. Sigur, nu. Acum r~pundeti la intreMri. 1. Pot lua cu imprumut bicicleta ta? 2. Pot lua cu imprumut aparatul t~u de Mrbierit? 3. Pot lua cu imprumut pieptenele t~u? 4. Pot lua cu imprumut peria ta de cap? 5. Pot lua cu imprumut rujul tau de buze? 6. Pot lua cu imprumut pasta ta de dinti? 7. Pot lua cu imprumut peria ta de dinti? B. Pot lua cu imprumut motocicleta ta? 9. Pot lua cu imprumut pantalonii t~i? 10. Pot lua cu imprumut stiloul tau?

Da, desigur, putejl, Da, in ordine. Este in regul~. Nu, m~ tern ca nu. Nu, m~ tern c~ nu se poate. Nu, regret. Nu, nu puteti. Cu sigurant~ nu!

Yes, of course (you can) Yes, all right. That's all right. No, I'm afraid not. No, I'm afraid you can't. No, I'm sorry. No, you can't. Certainly not!

EXERCITII Exercise 1
Cereti permisiunea sa luati cu imprumut urrnatoarele lucruri: Exemplu: Pot sa Imprumut ziarul dvs.?

EXERCISES

Ask permission to borrow following things: Example: May I borrow your newspaper?

the

Verificati raspunsurne cu caseta. Soar putea ca raspunsurile dvs. s~ fie diferite de cele ale autorului.

bicicleta - bicycle ziarul - newspaper masina rle barhierit - razor haina de ploaie - raincoat

Exercise 2
Ascultati intrebanre de pe caseta. Cineva va intreaba daca poate sa imprumute anumite lucruri. Raspundeti sincer. Fiti potiticosi daca puteti, Aici sint citeva expresii pontru a fi tolosite. Da, "iOIJr. Da, In ordins. Este in regula.
4B

Listen to the questions on the cassette. Somebody will ask you if he can borrow certain things. Reply truthfully. Be polite - if you can. Here are some expressions for you to use. Yes, of course. Yes, all right. That's all right.

.j

ICAP.
in • • •

101

Calatoria -

Travel

@NIT 10]

ICAP. 101

Calatoria -

Travel

IUNIT 101

acest capitol, invatati: sa spuneti unde dor~i sa rnerqeti; sa curnparati bilete pentru trafic; sa cornadatl un taxi.

DIALOGURI

-

DIALOGUES

TO: Care este adresa dvs? AG: Adresa mea este Pear Tree Avenue, 31. TO: Unde? AG: La qara, va rag, imediat. TO: Ma§ina va fi acolo in zece minute. AG: Mullumesc. La revedere.

TO: What's your address? AG: My address is 31 Pear Tree Avenue. TO: Where to? AG: To the station, please, right away. TO: The car will be there in 10 minutes. AG: Thank you. Goodbye.

Dialogue 1 Mrs Gammon (WG), Clerk (CI) (functionar)
WG: Un bilet dus pentru Waterloo, va rag. Cit costa? CI: 2,10 £ (da biletul) WG: Mullumesc. WG: A single to. Waterloo, please. How much is it? CI: £ 2.10 (gives ticket) WG: Thank you.

Anne Bardy (AB), Travel Agent (TA) Dialogue 6 (functionar la aqentia de voiaj)
AS: TA: AS: TA: AS: TA: AS: TA: AS: TA: AS: Doresc sa merg la Geneva. Da. Cind este urmatorul avian? Urrnatorul avian (zbor) este la 16,15. $i soseste la 18,40. Un bilet pentru acesta. Dus sau dus-intors? Dus. Clasa economlca, Nu, clasa lntii, Un moment, sa verific daca este in ordine. Costa 275 £, va rog. Va completez un cec. lata cartea mea de credit. Mullumesc. La ce ora se face inregistrarea? Verificarea este nu mai tirziu de 15,30. $i nornarul zborului? SA 578. Multumesc. AS: TA: AB: TA: AB: TA: AS: TA: AS: TA: AS: TA: AS: I want to fly to Geneva. Yes. When is the next flight? The next flight is at 16.15. And arrives at 18.40. Book me on that, please. Single or return? Single. Economy? No, first class. Just a minute. I'll check if that's OK. That's all right. That's £ 275, please. I'll write you a cheque. Here's my credit card. (my bank card) Thank you. What time is check-in?

Dialogue 2 Anne Brady (AB), Clerk (CI)
AS: Un bilet dus-intors pentru Heathrow, va rag. Cit costa? CI: 4,50 £ (da biletul) AS: Mullumesc. AS: A return to Heathrow, please. How much is it? CI: £ 4.50 (gives ticket) AS: Thank you.

Dialogue 3 Felicity (F), Conductor (Co)
F: Sheen Lane, va rag. Co: 60 penny (da biletul) F: Multumesc. F: Sheen Lane, please. Co: 60 p. (gives ticket) F: Thank you. TA: AS: TA: AS: TA: AS:

Dialogue 4 Milton (M), Conductor (Co)
Doua bilete pina la Madame Tussaud, va rag. Co: Costa 1,60 £. M: Ne puteti spune cind sa coborim? Co: in ordine. M: Mullumesc. M: Madame Tussaud's, Two to please. Co: £ 1.60. M: Can you tell us when to get off? M: Co: O.K. M: Thank you.

TA: Check-in is no later than 15.30. AS: And the flight number? TA: SA 578. AS: Thank you.

Dialogue 5 Agness Gill (AG), Taxi Operator (TO) (dispecer)
La telefon AG: Ala. Doresc un taxi, va rag. 50 On the phone AG: Hello. I want a taxi, please.

CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT
1. Cum se spune unde dor'll sa mergell How to say where you want to go. 51

ICAP.•• 0I 1
Ooresc

Calatoria sa merg

Travel
Edinburgh la Munchen Birmingham

IUNIT

101

ICAP. 101
Exercise 1

Calatoria EXERCITII -

Travel

IUnit

101

EXERCISES

sa

merg cu avionul

go I want to fly 2. Cum se eumpara un bllet. How to buy a ticket. a) in autobuz sau intr-o stape de metrou. Oxford Street Marble Arch Heathrow please. to

Edinburgh Munchen Birmingham

lrnaqinati-va ca doriti sa calatoriti in York pentru ca urrneaza sa locuiti acolo. Aveti nevoie de un bilet dus. Veti spune: Ooresc un dus spre York. lrnaqmatt-va ca doriti sa rnerqeti la Birmingham pentru 0 lntllrure. Ooriti un bilet dus-intors. Veti spune: Un dus-intors spre Birmingham, va rog ... Ce spun aceste persoane? 1.01 Alexander urrneaza sa locuiasca -in York. 2.0na Bridge urrneaza sa viziteze Bournemouth. 3.01 §i Ona Oavies urrneaza sa locuiasca la Leeds. 4.01 Carter si secretara sa urmeaza sa viziteze Manchester. 5.01 Oavies urrneaza sa locuiasca la Edinburgh. 6.01 §i Ona Jones urrneaza sa viziteze Glasgow. 7.0na Wright §i fiica sa urrneaza sa viziteze Brighton. 8.01 §i Ona Melton urmeaza sa locuiasca la Ipswich. 9.0ra Coulson urrneaza sa viziteze Nottingham. 10.01 §i Ona Philips urrneaza sa locuiasca la Bradford.

Imagine that you wish to travel to York because you are going to live there. You need a single ticket. You would say: I want a single to York. Imagine that you want to visit Birmingham for a meeting. You want a return ticket. You would say: A return to Birmingham, please. What do these people say? Mr. Alexander is going to live in York. Mrs Bridge is going to visit Bournemouth. Mr and Mrs Oavies are going to live in Leeds. Mr Carter and his secretary are going to visit Manchester. Mr Oavies is going to live in Edinburgh. Mr and Mrs Jones are going to visit Glasgow. Mrs Wright and her daughter are going to visit Brighton. Mr and Mrs Melton are going to live in Ipswich. Miss Coulson is going to visit Nottingham. Mr and Mrs Philips are going to live in Bradford.

a) on a bus or

at a tube station

b) in gara Un Doua trei bilete A single return day-return singles Two Three returns day-returns to dus dus-intors

b) at the station York spre Cardiff Bournemouth va rog

dus-iotors in aceiasi zi

York Cardiff Bournemouth please.

Exercise 2
Ascultati urmatoarea conversatie de pe caseta. Conductorul: Tineti-va! Un oarbat: Pina la Madame Tussaud, va rog. Listen to the following conversation on the cassette. Conductor: Hold tight! Man: Madame Tussaud's please.

52

53

What is the flight number? Clerk: Lufthansa 043. va rog.45 and arrives at 17.15 ZOrich (Economy) 18. 6. Man: Thanks. 7. Cind e urmatorut zbor? Funcjlonarut urrnatorul avion e la ora 14.ICAP. . When is the next flight? Clerk: The next flight is at 14. 8.45 ~i ajunge la 17. Dvs: Mu~umesc. 5. Use the following information. 101 Calatoria - Travel Arrival 10.05 16. What would you say? Oxford Street.00 Rome (Economy) 16. Functionarul de la agentia de voiaj va pune c'iteva intrebari. 10. 101 Calatoria - Travel IUNIT 101 ICAP. sir. va rog? Conductorul: In regula. trnaqtnati-va ca dor~i sa mergeti in urrnatoarele locuri.15 Kbln/Bonn (First Class)08.15.55 Verificali-va raspunsurile Exercise 3 Dor~i sa mergeli cu avionul la Hamburg.35 Paris (Economy) 16.40 19. Marble Arch Buckingam Palace Tower Bridge Piccadilly Circus Leicester Square cu caseta. Ascultali intrebarile de pe caseta ~i raspundeli la ele. Ce numar de zbor? Funcponarut Lufthansa 043. 4. The clerk asks you some questions. 6. Va pot ajuta? Dvs: Doresc sa merg cu avionul la Hamburg.45 Wien (First Class) 14.55 11. You: Book me on that. Imitali conversapa de mai sus. Funcponar: Clasa inti! sau turist? Dvs: Turist.30 21. Can I help you? You: I want to fly to Hamburg. 1. Un barbat: Multumesc. please? Conductor: Ok. Utilizati informatiile de mai jos. 5.25 IUNIT 101 Conductorul: 80 penny Un barbat: Irnt puteti spune cind trebuie sa cobor. please. 3. Imagine that you want to go to the following places. 3. 7. 9. taking the part of the clerk in addition to that of the traveller (you). Dvs: Un bilet pentru acesta. domnule. Functionarul: Da. Clerk: Single or return? You: Single. Man: Can you tell me when to get .50 10. Functionarul: Dus sau dus-intors? Dvs: Dus. 9.10 19. Listen to the questions on the cassette and answer them. Regent's Park King's Cross Parliament Square Notting Hill Gate Check your answers with the cassette. preluind ~i rolui funcponarulul pe linga cel al calatorului (ovs). 4. 2.off.45 Frankfurt (Economy) 13. please.55 Stuttgart (Economy) 08. BA BA BA BA BA BA BA BA BA 950 960 928 916 704 720 862 988 924 Departure Bucharest (Economy) 08.15. Clerk: First Class or Tourist Economy? You: Tourist Economy. Ce ati spune? 1. Clerk: Yes.10 22.00 Berlin (Economy) 20. Conductor: 80 p. 54 You want to fly to Hamburg. Imitate the above conversation. You: Thank you. 2. 8. va rag.20 17.

Fo: Oh. Inteleg. Ce este "biro"? AG: Biro este un pix.' No. How-about-a-cup-of-tea? What's the meaning of "how about"? AG: It means "would you like" or "Do you want?". Fo: A.telly" te rog? Fo: Ma tem ca nu Inteleg.telly" please? Fo: I'm afraid I don't understand you. Fo: Guinness. Fo: Dialogue 2 Agnes Gill (AG). We say "a pair of trousers". AG: Este corect. please? Fo: I'm sorry. AG: That's right. a foreigner (Fo) AG: Poli da drumul la . Please say it again. Dialogue 3 Agnes Gill (AG). I'm afraid I'm sorry I don't I don't understand understand you that biro Eu nu fnteleg AG: [nsearnna "ali dori" sau . Este foarte bine. Noi spunem .0 pereche de pantaloni". nu Inteleg "biro". a foreigner (Fo) Fo: scuza-rna. ness) Cum se pronunta acest cuvlnt? AG: Acesta este pronuntat Guinness. mu~umesc. Da. Can I borrow it. A ballpoint pen. please? Fo: Oh. Fo: (Pointing to a Guiness Advertisment) How do you pronounce that word? AG: That's pronounced: Guinness. Agnes. AG: Puteti da drumul la "telly. mai rar. What are those called in English? AG: Those are slippers. DIALOGURI - DIALOGUES un strain Dialogue 1 Agnes Gill (AG). That's very good. I understand. a foreigner (Fo) AG: Fo: AG: Fo: AG: Fo: Nu doriti 0 cana cu ceai? Poftim? Nu doriti 0 can a cu ceai? Spuneti.ICAP. Dialogue 4 Agnes Gill (AG). Inteleg. va rog? Fo: Da. That's a telly. Cum se spune cind nu inlelegell. AG: Can you switch on the "telly please? "Telly" means "television". binelnteles. Agnes.? Fo: Regret. Poftim? I beg your pardon? Ma tem Imi pare rau ce spunep nu Inteleg aceea "biro" 1. Fo: 0. Try and say it. Fo: And what's this called? AG: That's a pair of trousers. thank you. 56 57 . va rog. Va rog sa repetati. Fo: Guinness. Fo: Excuse me. I understand course. AG: Can you switch on the . Fo: on I see..vreti?". Asta e un telly. a foreigner (Fo) AG: Pot lmprumuta "biro"-ul dvs. • cum sa solicitati traducerea unui cuvlnt sau a unei propozitii: • cum sa solicitati repetarea celor spuse. a foreigner (Fo) (aratlnd spre 0 reclama Gui. Yes. va rog. of Dialogue 5 Agnes Gill (AG). Nu. I don't understand "biro". acum lnteleq. "Telly" insearnna televizor. lnceasca sa spui ~i tu. now. 111 Probleme de exprimare Language Problems [UNIT 111 ICAP. AG: Can t borrow your biro. 111 Probleme de exprimare Language Problems IUNITt11 in acest capitol invilati: • cum sa va exprirnati cind nu Intelegeti ceva. What's a "biro" AG: A biro is a pen. Ce inseamna "how about"? AG: Fo: AG: Fo: AG: Fo: How about a cup of tea? I beg your pardon? How about a cup of tea? Please say that slowly. CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT How to say you don't understand.. Pot sa 11 7mprumut. Un creion cu bila. cum se numesc aceia in engleza? AG: Aceia sint papuci de casa Fo: Dar acestia cum se numesc? AG: Aceasta este 0 pereche de pantaloni.

How to ask for a translation. 2. suparati Daca nu va repetati spuneti pe litere spune]i din nou.__w_el_:_I)_---'! 3. = e denumit Those are called = sint denumite EXERCIIII Exercise 1 Cum se descopera eroarea. . I I ! Eu vorbesc nu vorbesc English don't speak__ --L-(..How to trace the fault. 2._v_ery_. Spuneti ca nu intelegeti. spunep pe litere. rar putm Please I say repeat I it I slowly. spunetl. Please say it again.. Would you mind spelling that? 58 59 . 3.ask for spelling or repetition. Would mind I asta. .Somebody speaks to you: indistinclly. Cum se sollclta 0 traducere. Nu. I don't understand.You could use these expressions: I'm sorry. I do . What's the meaning of Could you explain Would you mind explaining .nl Probleme de exprimare Language Problems "telly"? ''Telly'' means television. Regret. ceretl sa va spuna pe litere sau sa repete. nu inteleg. mal clar ~ g I spuneti repetati I I asta I mai. cereti sa repete mai rar. Daca nu va suparati. - EXERCISES 4. . How to ask about languages. "telly"? "tally' inseamna televiziune. Cum se scllclta repetarea. in Romanian. 2. I'm afraid I don't understar d what you are saying. Cineva va vorbeste: neclar.. How to ask what things are called. How to ask for repetition. . Puteti folosi aceste expresii: 1. Va rog sa spuneti din nou. is What are this that those called in English? That's called a.. 4. too fast.. that a little more clearly ~- I 6.Say you don't understand. . Ma tern ca nuinteleq ce 1. cu accent.cerett sa repete mai clar. with an accent. 111 Probleme de exprimare Language Problems ICAP. How to ask for a meaning. Cum se intreaba despre limbile vorbite. prea repede. Engleza (foarte bine) Do ~eak you Romanian? English? speak Yes. 4. ask for slower repetition. Care este intelesul Ati putea explica Daca nu va suparati sa explicati in Romanian? - It's . Cum se lntreaba sensu I unui cuvint. 3. the word What's that a "biro" 5. Cum se tntreaba numele obiectelor. ask for clearer repetition. you repeating spelling saying it again? I that? Vorbiti rornana? engleza? Da.ICAP. .

La un arhitect. Fiecare propozitie are un cuvint sau 0 expresie pe care poate nu 0 inlelegeli.. foarte mult. explica-rni aceasta expresie. Decide' what you want to say. Pe cealalta parte a strazii. Each sentence has a word or an abbreviation which you may not understand. Ce face sora dvs.P. yes. Would you mind repeating that a little more clearly? Now listen to the cassette and decide what you want to say. AB: What does your sister do? A: She's a dancer. For an arhitect. Is it a permanent. Would you expression? M. A: Do you like it? AB: Yes. DIALOGURI - DIALOGUES Dialogue 1 (A) Antony. so you're both in show business. Where do you work? I work in town.. A: M. A: Listen to the cassette. A: AB: A: AB: A: Dialogue 2 Antony (A). • sa lntrebati unde lucreaza ~i cu ce se ocupa 0 5. Daca nu te superi. A: Va place? AB: Da. It's very interesting.P. Exemplu: A: Johnson este M.? Este dansatoare. Veriticati-va raspunsurile cu caseta. Va rog. AB: Ii place munca ei? A: 0. intr-adevar. 121 Profesii - Jobs persoana IUNIT 121 in acest capitol invitali: • sa vorbip despre profesii. Acum ascuttati caseta ~i decideti ce doriti sa spuneti. Anne Sardy (AS) Deci sinteti actor. Cereli 0 explicatie. What do you do? I'm a secretary. imi place foarte mult. spunep din nou mai rar. 0. dar Suzie lucreaza numai jumatate de norma. that's right. Ascurtati caseta. nu inleleg. yes. isn't he? I don't understand. On the other side of the road. Where do you work? In the Hotel Vista. A: Da. means an M. Greta (G) J: G: J: G: J: Sinteti chelnerita aici? Da. Check your answers with the cassette. or a temporary job? ~B: It's permanent. da. 111 Probleme de exprimare Language Problems I~NIT 111 ICAP. I like it very much. Este foarte interesanta Exercise 2 Ascultati caseta.? J: G: J: G: J: Are you a waitress here? Yes. mind explaining that Member of Parliament. A: Este 0 rnunca perrnanenta sau ternporara? AB: Este permanents. A: Yes. repetati mai clar. Decideti ce doriti sa spuneti Listen to the cassette. Anne Sardy (AS) A: Ce faceti ovs. Da. . da. Unde lucrati? La hotel . Ce taceti dvs. but Suzie only works parttime. Daca nu va suparatl. 0.ICAP.P. AB: A: AB: A: AB: AB: So you are an actor? Yes. 5. 6. Oh.P. AB: Does she like her job? A: Oh. AS: Oh. 61 Sint portar. nu-i asa? B: Regret. sinteti arnindoi in domeniul artistic. very much. A: B: A: Johnson is I'm sorry. What do you do? I'm a porter. inseamna membru al parlamentului. 6.Vista". Ask for an explanation. A: Unde lucrati? AB: Lucrez in oras. Dialogue 3 Jim (J). Please say it again slowly.? AB: Sint secretara.

in the Hotel Vista. Do }Iou Mr Rock Does do? he she like your his her job? - I like it very much. at home.Observati ca lnaintea· proteSiei estenecesar I articolul nehotMt AlAN. DI.? EStE in ordine. . Rock Ce face sora dvs. Cum se intreaba 0 persoana unde lucreaza. Cum se lntreaba de ocupapa cuiva. 0 a What do you do? I'm an barman actor businessman engineer for an architect. A .1'1 ICAP. Yes.d ce urmeaza incepe cu consoana. in the Theatre. salariul e foarte prost aici. I AM A WAITER . do you Where secretary does he she Mary George work? I work He works She works in Selfridges. for Slim & Trim. Da.clnd substantivul ce urmeaza incepe CU 0 vocata. face. Joe I 2. How to ask where somebody works. but the pay's bad. AN . the pay's very bad here. 3.. How to ask someone's occupation. dar salariul e prost. G: J: G: 121 Profesii G: J: G: Jobs IUNIT 121 ICAP. Cum este tntrebata 0 persoana daca ii place munca pe care How to ask if somebody likes a job. What does your sister Joe Greta Greta? actor (actrita) om de afaceri dansator(oare) arhitectta) chelnertita) She's He's a an Ea este EI este actor (actreess) businessman dancer architect waiter (waitress) --- Sinteti -Este el ea Mary John electrician? chelner(ita) ? actor (actrita)? studentia)? dansator(oare)? Are you Is he -r---~- electrician? a an waiter (waitress)? actor (actres~)? student? dancer? 63 she Mary John 62 . • 121 Profesii - Jobs IUNIT 121 Va place munca cvs. CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT secretara Ce taceti? Sint barman actor om de afaceri inginer 1. Do you like your job? It's all right. It's interesting.cind substanthft.

...actor actress ... Imagine that you are applying for a job in Britain... Profesii ce profesie aveti In Jobs Now say doing.. lucreaza la aceste societati. Int: Sinteti englez? Dvs: ..electrician engineer ... Int: Come in and sit down.ICI 9.. Example: I work for AEG.interviewer (lnt) Int: Veniti ~i luati loc. electrician postman .soter de autobuz businessman ... what you IUNlr are ..... actor . Int: I see. 6...om de afaceri clerk . Int: Va place? Dvs: .... Int: Is it pemanent or temporary? you: . Acum spuneti ca fratele sau sora dvs. Int: Este ternporara sau perrnanenta? Dvs: .inginer Here is the list of some jobs. Say you work for the following firms.. please. student businessman postman architect engineer waitress housewife actress 64 Now say that you are working in one of these professions. Int: What do you do? you: .. Would you wait outside.actrita architect . Int: Unde lucrati? Dvs: . Int: And your first name? you: .gospodina mechanic .......profesor teacher typist . Int: Prenumele? Dvs: ... BOSCH 3. Now say that your brother or sister works for these companies.. BMW 7.chelnerita Exercise 3 Acum spuneti ca aveti una din aceste meserii... II'm an .. Int: Bine... Listen on the cassette to how they are pronunced and repeat them. Int: Are you British? you: ..... Rowntree Mackintosh 8... Thyssen 5. Where do you live? you: .. Slnt .asistenta/sora rnedicala policeman .. Listen to the interview questions on the cassette and answer them. Int: Where do you work? you: . Mercedez Benz Acum spuneti ca sotul sau sotia dvs. Philips Now say your husband or wife works for the same companies.. va multurnesc...mecanic nurse .... Unde locuiti? Dvs: .arhitect bus driver .vinzatortoare) student .chelner waitress ....ICAP..~ functionar doctor . Siemens 4.po~ta~ undertaker teacher .. thank you very much.... Ascultati intrebartle din interviul de pe caseta si raspunde]i ta ele...polltist shop assistant .student undertaker antrepenor de pompe funebre waiter .dactilograf(a) typist ... lucreaza la aceleasi societatl.... Int: Do you like it? you: ..121 EXERCISES really Exercise 1 Spuneti ca lucrati la firmele de mai jos. Ascultati caseta pentru a vedea cum se pronunta ~i repetatl-le.. housewife .....doctor driver ... Int: Ce taceti? Dvs: .. 121 Profesii EXERCITII - Jobs IUNIT 121 Acum spuneti realitate. won't you? Now what's your name? you: ...soter electrician ... Int: Da.... Exemplu: Eu lucrez la AEG... Intervievatorul . AEG 2.... 1. Int: Well. I'm a...... Exercise 2 lata 0 usta cu unele profesiuni... Cum va nurniti? Dvs: ... Exercise 4 lrnaqinati-va ca solicitati 0 sluiba In Anglia.. Va rog sa asteptati atara...

Da. da. am inchiriat numai 0 camera. How long have you been living there? AS: For ten years. Oh. Ati inchiriat-o? Nu. Dialogues 1 Anne Sardy (AS). I hope it's in a good situation. How to ask where a person lives. este. ea? Where in Londra centrul York-ului Stuttgart I Live He lives in She Where do you does John London the centre of York Stuttgart Mary live? Dialogue 2 Anne Sardy (AS). A: A. yes. De cind locuiti acolo? Stau acolo de 0 AS: A: AS: A: AS: A: AS. it is.ocuiti intr-o casa sau [ntr-un apartament'i AS: Intr-un aparament. este I7nga qara. WG: Where do you live? Ma: I live in a house in Ealing. A: Cite camere sint acolo? AS: Sint sase. That's very convenient. da. Sinteti intr-o pensiune? Nu. A: AS: A: saptarnina Where are you staying? In York. locuieste el. stau la hotel. Yes. DIALOGURI- DIALOGUES Dialogue 3 Mrs Gammon (WG). t. sa intrebaf pe cineva unde locuieste si de cind locuieste acolo. b) for the time being are you is he she staying? 66 67 . A: How many rooms are there? AS: Six. yes. Intr-o casa mare. Cum se intreabii 0 persoanii unde toculeete. WG: Do you rent it? Ma: No. E mare. I just rent room. it's near the station. A: Mm. Antony (A) AS: A: AS: A: AS: A: AS: A: AS: A: Unde stati In prezent? In York. Sper ca are 0 pozitie buna. How long have you been living there? I've been staying there for a week. A: Mm. WG: De cind stati acolo? Ma: De aproape sase saptamini. A: Where do you live? AS: In the centre of York. sa construiti propozitiile corespunzatoare. Antony(A) A: Unde locuiti? AS: In centrul York-ului. De cind locuiti acolo? AS: De zece ani. There are six. young man (Ma) WG: Ma: WG: Ma: Unde locuiti? Locuiesc intr-o casa in Ealing. Asta e foarte convenabil..I! Acasa in • • • Home IUNIT 131 Acasa - Home IUNIT 131 acest capitol inviilali: sa vorbiti des pre casa dvs. I'm staying in a hotel. A: Oh. That's big. In a big house. 0. a VVG: How long have you been living there? Ma: For about six weeks. CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. Are you in a S&S place? No.. Do you live in a house or in a flat? AS: In a flat. a) permanent a) permanently locuiti dvs Unde locuieste John? Mary? Eu locuiesc EI locuieste Ea b) pentru moment Unde locuitt dvs.

Listen on the cassette to how they are pronouned and repeat them. Cum se intreaba 0 persoana ce fel de locuinla are. I/we do. Exemplu: Locuieste dl Smith lntr-o vila? Da. 2.? Luati rolul tiecaruia si raspundeti prin: Da/Nu/Noi lccuirn/Noi nu locuim Exemplu: Die Smith.. Exercise 2 Va arnintiti de aceste expresii? Sint ~i ele pe caseta Unde locuiti? Ce fel de casa aveli? Locuiti singur(a) (e) (I) De clnd locuiti acolo? Sper ca are 0 pozitie buna.ICAP.flat Mrs Brown . Where do you live? What sort of house do you have? Do you live alone? How long have you been living there? I hope it's in a good place. ea Do you does he she Eu am cu chirie am EI are cu chirie Ea are o casa o camera He She un apartament I live in intr-o casa? Da. I/we live in a. I don't. Home EXERCISES Exercise 1 lata 0 lista cu diferite tipuri de tocuinte. I do. ea locuieste Acasa la un hotel in York la prieteni He Home I am is staying She I. too.terraced house Jane . I 3.... 6 zile living I have been staying there for 2 years.? Take the role of those people and answer with: Yes. house. 131 Eu locuiesc EI. bungalow cottage bed-sitting room Now look at the following intorrna tion: Mr and Mrs Hill . locuiesc intr-o vila. No.. 3 saptamini. Do you remember these expressions? They are on the cassette. Nu. locuieste. Cum se intreaba 0 persoana de cind Ioculeste in respectiva locuinla. in a hotel. room. I/we don't. I live in a. Now ask somebody else where all these people live. do you live in a terraced house? No. Example: Mr Smith. Ascultati pe caseta cum se pronunta ~i repetati terraced house semi-detached house detached house Acum privi!i urrnatoarele mtorrnatu: Mr Smith . he does. 68 69 ... No. 3 weeks 6 days. HOW LONG HAVE YOU BEEN LIVING THERE? 2 ani. 10 months. lntr-un apartament a house? a flat? Yes. How to ask how long someone has been living in the present accomodation. Acum intrebati pe altcineva cum locuiesc aceste persoane. . Example: Does Mr Smith live in a cottage? Yes.ocuip In. with friends. Here's a list of various types of accomodation.flat Use this list and ask all these people: Do you live in a.. Locuiesti Locuieste el. locuiti intr-o casa lipita de alta? Nu.cottage Mr and Mrs Miller . Locuiesc Stau acolo de 10 luni.bed-sitting room Anne . How to ask what type of accomodation a person lives in. Locuiesc in . rent have rents has a flat.semi-detached house Folositi-le ~i intrebati toate aceste persoane cum locuiesc: l. I live in a cottage. Acasa EXERCITII in York.

How many bedrooms are there? There are five bedrooms upstairs and downstairs there is a large living-roomn. Is this the living-room? E: Yes. Henry: ....? Colegul: Nu.... WG: And upstairs? E: There are three bedrooms and a bathroom.? Colegul: 0.. c) John Painter imparte un apartament de sase luni cu un prieten. . DIALOGURI - DIALOGUES Dialogue 1 Mrs Gammon 0/VG). Henry: . Henry: .. tell me. there is no station or bus stop nearby. It is not very convenient. spune-mi. I live in a small flat. Asta e tot? F: M: F: M: F: M: F: M: Margaret. Henry is talking to a business colleague.. Aceasta este camera de zi? E: Da..... a) DI. WG: Exista ~i 0 grMina? E: Exista ~i 0 grMina· mica in spate. Where? In the country.. WG: ~i la etaj? E: Sint trei dormitoare ~i 0 baie... Daca aveti nevoie de ajutor. Margaret (M) F: M: F: M: F: M: F: M: Margaret. WG: Is there a garden? E: Yes. Mr Johnson has been living for ten years in a semi-detached house in Richmond.? Colegul: In Leeds. Exercise 3 Henry disc uta cu un coleg de birou ~i iI intreaba unde locuieste. WG: Mm.. Can you discover Henry's questions? Listen to the cassette and take Henry's role. What's Mary's house like? It's fantastic.? Colleague: For three weeks. Henry: .? Colleague: No.. in Manchester... ascultati raspunsurlle de pe caseta Home 'UNIT 131 'CAP. Puteti descoperi Intrebarile lui Henry? Ascultati caseta ~i luati rolul lui Henry. locuiesc intr-un mic apartament. Eleanor (E) WG: imi place casa dvs.. E: The dining room is downstairs... Henry: .. Take both parts and use the expressions given above. and is asking him about his accomodation. Dialogue 2 Felicity (F). Acum colegul (colega) va lntreaba. WG: I do like your house. 14' in casa -Inside the House 'UNIT 141 Now imagine you are talking to one of those people. Henry: . If you need help listen to the answers on the cassette. it's near the shops.? Colleague: Oh.. Johnson locuieste de zece ani intr-o casa seml-separata din Richmond... ~i este si 0 sufragerie.. da. Check your answers with the cassette. Cite dormitoare are? La etaj sint cinci dormitoare iar la parter e 0 camera de zi mare. Henry: . WG: Hm. John Painter has been sharing a flat with a friend for six months in Manchester. WG: Where's the toilet? E: Upstairs. cum este casa lui Mary? Este tantastica Intr-adevar? De ce? Este 0 casa irnensa Unde? La tara.Acasa Acum imaqinatl-va ca vorb~i cu una din persoanele de mai jos. Angela Chilson has been staying for three months in a bed-sitting room in Ealing.. Nu este prea convenabil. It's very nice.? Colegul: De trei saptarnini. Colleague: Hello. And there is a diningroom. este aproape de magazine.. nu exista prin apropiere gara sau statie de autobuz.. there is a small garden in the back... . Listen to his/her questions on the cassette and answer them.. b) Angela Chilson sta de trei luni intr-o camera rnobilata in Ealing. Is that all? 71 * 70 * * F: F: .. too. Henry: ? Colleague: In Leeds... e foarte rrumoasa E: Sufrageria este la parter ~i bucataria este de asemenea la parter. in acest capitol inv8taJl sa dlscutatl despre loculnte .. Colegul: Hello.I case. Ascultati intrebarile de pe caseta ~i raspundeti... WG: Unde este toaleta? E: La etaj. Luati am be Ie roluri ~i toloslti expresiile de mai sus. and the kitchen is downstairs.. Really? Why? It's a huge house. yes. Veriticati-va raspunsurile cu caseta. Now a colleague is asking you..

yes.elicity (F). M: 141 in casa -Inside the House 0 'UNIT 141 'CAP. there's a huge garden.. is downstairs. Yes. at the front. .. I rent a flat in Tooting. it's on the ground floor. 141 in casa -Inside the House 'UNIT 141 Nu. Cum este Cum sint Sint I casa ea? lui Mary? What's What are Mary's house it the bedrooms they It's They're big nice furnished lovely like? Este . too. W: F: W: F: W: Have you got a flat? Yes. este. What's it like? Well. Cite camere aveti? Sint trei camere.? Este Sint 0 dormitoarele ei.. there is. Cum se sollclta descrierea locuintel.? upstairs. am inchiriat un apartament in Tooting.. living room(s). Toaleta Camera de zi 2. 73 . Mai exista ~i irnensa.. Raspundeti la Intrebanle care urrneaza..'CAP. (W) F: W: F. mobilate. Mobilate? Ada. there isn't. room(s)..? a one two are three four No. on the goundfloor kitchen The toilet living-room Dialogue 3 j=. Is there a. toilet(s). I Unde Bucatarla I ~te~? smt. Nu.. Furnished? Oh. How many rooms have you got? There are three rooms. Answer the following questions. Cum este? Este la parter. at the back. gradina M: No. How to ask how many rooms there are. Este numai una CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. How to ask for description of accomodation. I Cite I cam ere bai doua trei patru I sint? _ There is (only) are one two three four Da. la etaj la parter este in fata in spate la parter _ I Where I is are I the. EXERCISES fantastic very nice huge super Imagine that the houses shown below belong to you. nu este. Winston F: W: F: W: F: W: F: W: Aveti un apartament? Da. bathroom (s). ele? camerate) carneraieide baie(bai) toaietate) zi There doua trei patru is Este Sint mare(i) dragu!(e) mobilat(e) incintatortoare) o casa Este un apartament o camera fantastic (a) foarte trurnostoasa) irnensta) super 72 It's a EXERCITII Exercise 1 house flat room lrnaqinati-va ca locuintele de mai jos va apartin. Cum se intreabi cite camere sint. furnished.

74 Imagine that the houses shown above belong to you. bucatane? baie? toaleta? camera de zi? dormitor? lift? garaj? gradina? sufragerie? Daca necesitati ajutor. 8.· ascunan caseta cu prima descriere.ICAP. 6. Give a full description of each one. 7. Exercise 3 Descrieti propria dvs casa. 7. 2. . 5. spunind ce camere sint. Bath· room Balhroom Kitchen livingroom Bath· room Exercise 2 Imaginati-va ca locuintele de mai sus va aparpn. 5. 8. 3. 4. Is Is Is Is Is Is Is Is Is the House there there there there there there there there there a kitchen? a bathroom? a toilet? a living room? a bedroom? a lift? a garage? a garden? a dining room? IUNIT 141 ICAP. 2. listen to the cassette for the first description. 6. saying what rooms there are. Dati 0 descriere cornpleta a fiecareia. 9. 4. 1. 141 in casa -Inside the House 1UNIT 141 If you need help. Describe your own house. Este Este Este Este Este Este Este Este Este 141 in casa -Inside 1. 3. 9.

I want to get to Durham. DIALOGURI - DIALOGUES Dialogue 1 on a bus: a traveller (Tr). When does it get there? It gets there at 12. Clerk (CI) AG: Exista in dirnineata aceasta un tren spre Peterborough? CI: 9.06. Thanks.50. Change at Birmingham.50.40. Tr: Oh. Doresc sa ajung la Durham. WG: Thank you. it does. Conductor(Co) in autobuz: un calator soterul Tr: scuzatt-rna. 76 .35. there's nothing else. (CI) W: CI: W: CI: W: Buna ziua.ICAP. Schimbati la Birmingham. There is a train at 9 o'clock. AG: ls'there one a bit later? CI: 11. Does this train go to Birmingham International? CI: Yes. Into Peterborough :14. Multumesc. Dialogue 3 Anne Bardy (AB). Este un tren la ora 9. Tr: to Dialogue 5 Anne Bardy (AB). 151 Trenuri §i autobuze Trains and Buses IUNIT 151 in acest capitol invalali: • sa conversati despre mijloacele de transport. Tr: Da. Dialogue 4 Winston (W). La Peterborough la 11.' WG: Execuse me. WG: Multumesc. Clerk. I want to get to Derby. I see. Clerk (CI) CI: AB: CI: AB: CI: AB: CI: Va pot ajuta? Da. Trebuie sa luali nr. AG: Este unul mai tirziu? CI: 11. New Street. W: CI: W: CI: W: Good afternoon. Into Peterborough :11:50.35. Clerk (CI) WG: Scuzati-rna. • sa intrebati cind si incotro merg autobuzele sau trenurile. Do you go Clifton? Co: No. Unde? Durham. Dialogue 2 at the station: Mrs Gammon (WG).50. Acest tren merge la Birmingham International? CI: Da. To where? Durham. Multumesc. thank you. AG: Exist~ ~i ceva intre? CI: Nu.40 la Durham la 6. 151 Trenuri §i autobuze Trains and Buses ICAP. nu mai este nimic. Cind ajunge acolo? Ajunge la 12.10. Cind doriti sa rnerqeti? Miine dimineata. Mergeli la Clifton? Excuse me. Vreau sa ajung la Derby.06. Into Durham 6. AG: Is there a train to Peterborough this morning? CI: 9. New Street. 5.10. Co: Nu. You need a number 19. La Peterborough la 14. When do you want to go? Tomorrow morning. 5. inteleg. CI: AB: CI: AB: CI: AB: CI: Can I help You? Yes.40.40. 19. merge. AG: Is there anything between? CI: No.

.Edinburgh train . it's straight through. It arrives It gets there What time Hammersmith? is the next train to Peterborough? York? the city centre? go to Manchester? Piccadilly Circus Weston-Super-Mare Clifton? Does this train Does this bus lEI ajunge La ce ora este Hammersmith? urrnatorul tren Peterborough? spre York? Exercise 3 lrnaqlnati-va ca sinteti turist la Imagine you are a tourist in LonLondra.. Do I have to change? Trebuie sa schimb? Change at Derby.. Schimbati la Derby.Leeds train .? train . _J~~~ r--------------.Glasgow Exercise 2 Cite propozitii pute]i face? Dvs. How to ask for the time of departure and arrival. 3... How to ask if you have to change.York bus .Chatham bus . What db you say in these urrnatoare? situations? 1. Sinteti in. 151 Trenuri §i autobuze Trains and Buses CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT IUNIT 151 Trenuri §i autobuze Trains and Buses EXERCITII Exercise 1 Doriti sa ~tili cind pleaca urrnatoarele trenuri ~i autobuze spre localitatile de mai jos.ICAP. Sinteti intr-un autobuz ~i doriti sa rnerqeti in Oxford Street.? in centrul orasului? la Manchaster? la Piccadilly Circus? You want to know when the next buses or trains go to these places. 79 3.? this bus the 33 Care autobuz/tren go to the city centre? Manchester? Piccadilly Circus? Excuse me. merge la. 2.. What are your questions? bus . Cum se intreaba daca trebuie sa schimbali.. Credetl ca nurnarul 23 merge la Piccadilly Circus. Acest tren leave? Acest autobuz rnerqeti merge How many sentences can you make? in centrul orasului? la Manchaster? in Piccadilly Circus? Weston-Super-Mare Clifton? Do you at. 2. 78 . statia autobuzului 33.Reading train . Mergeli Merge acest tren acest autobuz 33-iul Do you this train Does scuzap-ma. No.. Ce spuneti in situatiile don. Nu. How to ask where a bus/train goes to. pleaca? Cind ~. doriti sa rnerqeti la Richmond.----------~ soseste? ajunge? ~ When does it arrive? get there? 'I EI pleaca EI soseste It leaves la. Cum se intreaba ora plecarii sau sosirii. Which bus/train goes to . Cum se intreaba unde pleaca un autobuz sau un tren.Cambridge train . Care sint lntrebarile dvs. e direct.Bristol IUNIT 151 EXERCISES 1.

Mai intli veti putea obtine unele intormatii importante. $titi ca un autobuz merge la Marble Arch. isn't she? I really wouldn't know. yes. nu-i asa? WG: 0. . She's rather attractive. dar care? in acest capitol invilali: • cum sa va exprirnatl scuzele. aduc doua coca. Ascultati scenetele 1 ~i 2 de atitea ori pina veti putea raspunde la Intrebari. care trebuie sa va ajute sa intelegeti mai bine limba enqleza. I can't dance any more. . Only 12. numai 12 ani.00 direct in York? . 6. Winston (W) F: W: Regret. he is. nu te scuza. F: E in regula. than a good idea. W: It's all right. Nu mai pot dansa. E: Ce virsta avea? WG: Nu era foarte batrin. F: Let's have a drink. wasn't he? WG: Oh. he was. stii. WG: I don't know what I shall do without him. La inceput poate nu veti inteleqe totul. este 0 idee buna Ce ai dori? F: A~ dori 0 Coca. WG: Nu stiu ce sa fac fara el. Oh. E: E: E: I'm sorry to hear about Bosun.Amindoi merg cu clasa intii ori a doua? Dialogues 1 Felicity (F). E: He was a wonderful friend of yours. What would you have? F: I'd like a coke. Ascultali cu atenlie - Listen to this DIALOGURI - DIALOGUES Pe caseta sint niste texte.Trenuri §i autobuze Trains and Buses IUNIT 151 ICAP. I'll get two cokes. (Pauza) F: Cine este fata aceea de acolo? W: ~ste Isobel.nu-i asa? W: lntr-adevar nu stiu. Nici nu este necesar. este. da. Oh. Nu sinteti prea sigur ca nr. 81 . Prietena lui Tom. a fost. W: Good. Tom's girlfriend.Cui Ii plateste Andrew biletul pina la York? .Merge trenul de ora 10. W: Bine. I'm tired. W: Da. W: Yes. you know. • expresii de rnulturnire. Tom este un prieten de-al tau? W: Da. (Pause) F: Who's that girl over there? W: F: W: F: W: That's Isobel. Eleanor (E) Imi pare rau ca aflu de Bosun. is she? Is Tom a friend of yours? Yes. Dialogue 2 Mrs Gammon (WG). Nu ~titi ce autobuz merge la Gradina Zooloqica 8. Care este autobuzul care merge la King's Cross? 7. You don't have to apologize. too. I'm sorry. EI a fost pentru dvs. 29 cel care merge la Turnul Londrei? 5. F: lntr-adevar. F: Este destul de atraqatoars. • expresii uzuale. E: How old was he? WG: He was not very old. Este nr. 13 merge la Madame Tussaud's. 161 Relatii personale Dealing with People IUNIT 161 4. $i eu slnt obosit. F: Hai sa bem ceva. un prieten minunat.

Relatii personale Dealing with People Asta e a virsta foarte buna pentru un cline. Imi pare rau ca Tim aflu despre tatal tau sotia ta ~--------------~---------. I'm tired. Cum se intreabi despre relatllle dlntre oameni. your wife. . so I'm terribly very really sorry I'm late. credo HE WAS E: E: IUNIT 161 Relatii personale Dealing with People 4. ei este That's His name Her I is CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. acesta? Cine este celalalt cealalta IUNIT 161 That's a very good age for a dog. How to ask for names. nu? WG: Da. Simpson. forma de trecut de la HE IS Prezent Trecut I AM I WAS YOU ARE YOU WERE HE IS HE WAS SHE IS SHE WAS IT IS IT WAS WE ARE YOU WERE THEY ARE THEY WERE that? I baiat? tata? Who is the other I boy? girl Este Numele lui. about the food. It's/that's very kind of you. Mr. How to express thanks. How to ask for identification. Cum se mullumefte. Alice Este Alan prietenul(a) ta? lui? ei? Alice Ea Alan EI este iubita mea iubitul meu Alice She Alan He is Is Alice Alan your his her my your his her girl-friend boy-friend best-friend friend? lrm pare terribil de foarte intr -adevar ca nu dansez foarte bine rau ca am intirziat sint obosit in privinpa mincarii I can't dance very well. 2. 3. I suppose so. How to express sympathy with a friend. Thank you very much.Va multurnesc foarte mult SinteJi foarte amabil(a). Cum se intreabi numele. I'm so sorry to hear Tim. How to apologize to a friend. isn't it? WG: Yes. atit de 5. Cum se exprimi simpatia tali de un prieten. 82 83 . about your father. Cum se scuzi tali de un prieten.

Acum cereti-va scuze pentru ca nu Now apologize for not being able ati putut indeplini niciuna din acto do the activities given above.tiica frate . Sint si ele pe caseta. the cassette to how pronounced and repeat you could Listen on they are them Jean Priviti THE JONES FAMILY Peter m.granddaughter (best) friend colleague assistant boss Ace~tia sint membri unei familii.Imi pC!.a sota type . 85 ...a cinta la chitara lata citeva rnodalitati de a cere Here are some ways of apologizscuze. I'm very sorry --.nepoata (de bunic) Familia Jones EXERCITII Exercise 1 - EXERCISES Jill m.ICAP.a inota ride a bicycle . Look at this family tree a. 84 Joan Alan answer acest arbore genealogic ~i raspundeti la Intrebarile ce urmeaza: Cine este . husband .reatit de rau I am terribly sorry .grandmother son .sora nepot .bunica fiu . They are on the cassette.sister grandson . Listen on the cassette to how they are pronounced and repeat them.a juca tenis play football ~ a juca fotbal play the piano .mother grandfather .wife father . Ascultati pe caseta cum se pronunta ~i repetati. too.daughter brother . tivitatile de mai sus. Betty Wright John Andrew George j Aici este o lista de act ivitat i pe care Ie puteti avea in timpul liber. David Simpson Here is a list of activities do in your spare time..Imi pare teribil de rau I'm really sorry -. Mary Brian m.a dansa swim . Ascultatl pe caseta cum se pronunta ~i repetatl. 161 Relatii personale Dealing with People IUNIT 161 of Relatii personale Dealing with People dance . sot tata sotie mama bunic .Imi pare intr-adevar rau. the following questions.: Imi pare foarte rau I'm so sorry .a merge cu bicicleta drive .a dactilografia play tennis .a cinta la pian play the guitar . Sint Polly ~i Alice prietenele tale? Tom este prietenul tau? a mea Alan EI Helen a ta este un (0) a lui prieterua) a ei a lui Bill a lui Alice Este Alice Alan prietenul(a) fratele fiul Alice Ea Alan EI este sora fiica prietenul colegul ajutorul seful Are Polly and Alice friends yours? Is Tom a friend of yours? mine Alan He yours is a (good) friend his of Helen hers Bill's Alice's Is Alice Alan Mary's your mother's brother son Alice She Alan He is Mary's Fred's Ron's Helen's Mason's my mother's sister daughter friend? lui Mary? mamei tale? lui Mary lui Fred lui Ron lui Helen lui Mason mamei mele Exercise 2 These are the members of a family. ing.

Who's 2. inchis la culoare. par inchis la culoare. WI o's 3. attractive-pretty .chipes Inalt . Who's Mary? 6.short dark hair . Anne Allan Isobel Chris Peter Lowenna 50. Anthony? A: No. foarte atraqatoare 40.plump Now describe the people: par scurt . AB: MulJumesc. AB: (dryly) How nice. I've got an old Fiat. Mai intI! incercati sa raspundeti la lntrebari. Antony (A) Here are some expressions to describe people. Ma intereseaza foarte mult baletul. 161 1.scund par de culoare inchisa par blond . F: W: Have you got one? Yes. AB: Thank you. (F). A: And who is that? AS: That's Rudolf Nureyev.long hair slim . chipesa 30. Who's Relalii personale Dealing with People Jean? Andrew? David Simpson? Betty Wright? 5. nu prea inalta. If you really enjoy it. listen to the entire dialogue from the beginning. And I'm interested in Italian cars. They are on the cassette. (indidnd) A cui este aceasta fotografie? (Cine e in aceasta fotografie?) .curly hair . cam durdulie. par lung. Colectionez fotografii cu balerini. inalt 20.ondulat following A: Ce apartament frumos aveti. Antony? A: Nu. AB: Este Margot Fonteyn. mi-e tearna ca nu. Sceneta 3 . Who's Joan? IUNIT 161 ICAP ••• 171 Pasiuni - Interests in acest capitol invilatl: • s~ vorb~i despre pasiuni. AB: It is nice.fair hair. Acestea sint ~i ele pe caseta atraqator . pe ce? (Cum asa) Imi place bucatarla italiana. Are you intersted in ballet. Winston (W) F: W: Te intereseaza limbile straine.par ondulat scurt. Who's Brian 7. DIALOGURI - DIALOGUES Exercise 3 Aici sint dteva expresii cu ajutorul carora pot fi descrise persoanele. mic. AB: Ai vreun hobby? A: Da. I'm very interested in Italian. AB: Do you have a hobby? A: Fishing is a favourite hobby of mine.dragut . Who's 4. A: $i cine este acela? AS: Este Rudolf Nureyev. I'm afraid not.durduliu Acum descrleti persoanele care urrneaza: Dialogue 1 Anne Bardy (AB). Dialogue 2 Felicity. ascultati tot textul de la inceput. I collect photographs of ballet dancers.short hair . $i rna intereseaza masinile italiene. Ai rnasina? Da.handsome tall . par scurt. A: vad ca te intereseaza baletul. mustata blond a .ICAP. Ascultati cu atentie Acum ascultati pe caseta textul NOT YOU AGAIN.lung slab . First try to answer the questions. (Pointing) Who's in this photo? AB: That's Margot Fonteyn. foarte draguta 18.De unde vine Merete? . F: arheologiei? F: W: F: W: 86 87 . Winston? W: Yes. A: What a lovely flat you have. _ Pescuitul este pasiunea mea preferata. • sa discutap despre ce v~ place ~i ce nu v~ place. Daca va face placers.16. (E un apartament pe cinste).Andrew este pentru sau irnpotriva Listen to this Now listen on the cassette the NOT YOU AGAIN dialogue. I'm very interested in ballet.fat . AB: (sec) Ce frumos. nu-i asa? A: ESte un veritabil apartament. Te intereseaza baletul. A: I see you're intersted in ballet. F: Why is that? W: I like Italian food. isn't it? A: It's really an apartment. Winston? Da. Are you interested in foreign languages. AB: E draguJ. Ma intereseaza foarte mult italiana.Ce profesie are ea? . too. am un Fiat vechi. I am.gras .

foreing countries. So: Me too. A~ putea bea un suc de portocale? $i eu. I'm He's She's (very) (not) painting interested in cards. mama? Nu. Doresti niste bere? 9. it is.Pasiuni - Interests ICAP. Bine. Folk music Reading Painting 89 . Cum este tntrebata 0 persoana ce 0 intereseaza. it's hot. $i mie. mother. Care este pasiunea dvs? pictura Este cititul muzica folk painting Is reading music folk Muzica folk Cititul Pictura este nu este pasiunea favoritA a lor. is isn't a favourite hobby of mine. it is. the theatre. Vom bea niste sue de portocale. I'm afraid not. mother. tArile straine. mama? $tii ca imi place ceaiul. mama. We'll have some orange juice. Iti place vinul. No. What would you like to drink. Da -. I don't like wine either. So: That's right. Yes. jocul de cAlli. mother? WG: No. Imi este sete. water then. Aici nu exista ceai. of theirs. teatrul. Would you like some beer? WG: Oh. it's not. WG: I'm thirsty. water. = Da.Nu limbile? dansul? VA (te) intereseaza muzica? plimbarea? baletul? languages? dancing? Are you interested in music? walking? ballet? 88 Yes. WG: Bosun likes milk. nu. a hobby What's your hobby? ME TOO - a pasiune a dvs? a lui? a ei? of yours? of his? of hers? CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. Interests IUNIT 171 Dialogue 3 Mrs. Gammon eNG). cars. rnaslnile. Aici nu exista lapte. este. nu-mi place nici vinul. So: Of course. mama. Mi-e tearna ca nu. WG: Well. apa. Desigur. I don't like beer. How to ask what someone is interested in. . pictura. So: There's no milk here. Nu.. no. nu-mi place berea. I'm not. [ntr-adevar.. mother? WG: You know I like tea. No. I am No. So: There's no tea here. e cald. 171 MA II intereseazA Pasiuni fotografia. Ce-ai dori sa bei. So: Do you like wine. foarte mult (deloc) 0 photography.~i eu" (de asemenea) WG: My goodness. Lui Bosun Ii place laptele. a mea. atunci apa. her son (So) (fiul ei) WG: So: WG: So: WG: So: WG: WG: WG: So: WG: So: WG: So: Dumnezeule. Can I have some orange juice? So: Me too.

Nu. 171 Exercise 1 Pasiuni EXERCITII - Interests EXERCISES 2. Mie imi place nu imi place nu-mi place nu beau pestele. Ascultati pe caseta cum se pronunta Jim: reading (cititul) horse riding (calaritul) swimming inotul Bill: driving (sotatul) amateur acting (actor amator) cooking gatitul Here is a list of some interesting hobbies. alcoolul. Bill. I do.. are you interested in reading? Bill. te intereseaza gatitul? Priscilla. 3. Yes.. I mincati? beti? niste . Cum se propune mincarea .. do not like meat. He likes to be outside in the fresh air. How to suggest foo d and drink. 171 va place Pasiuni - Interests iUNlT171 ICAP. I don't.. Take the part of Bill and/or Priscilla and answer the questions. Bill. I would. imi place .. Cum se intreabi despre preferill1ele cullnare. lata 0 lista cu citeva hobby-uri interesante. I like don't like Italian food. Oa. Bill.0. beer.. I like. Jill ~i Jane. Oa . te intereseaza lectura? Bill. te intereseaza pictura? Bill... thank you. are you interested in cooking? Priscilla. te intereseaza teatrul? Bill is very energic. Bill. Exercise 2 Bill este foarte pi in de energie. A~ dori ..I biutura. Ii place sa stea atara la aer curat. A social researcher is interviewing them. are you intersted in travelling? Priscilla. Nu. Hou to ask about likes and dislikes (food). some Would you like a an Ce dorqi sa un. te intereseaza carple de joc? Priscilla. berea. don't drink vegetables.· Jane: hiking (plimbare cu autostop) playing tennis tenisul fishing pescuitul Now say what Jim. te intereseaza sa cinti? I I'd like Bill. she prefers indoor hobbies. are you interested in the theatre? Priscilla. Jill and Jane are interested in. tea. tuati rolul lui Bill si/sau al Priscillei ~i raspundeti la lntrebari. fructele. Check your answers with the cassette. ceaiul? puiul? vita? tea? Do you like chicken? beef? Ce min care va place? mincarea italiana. are you interested in painting? Bill. are you interested in singing? Bill. No. te intereseaza sa calatoresti? Priscilla. legumele. alcohol. fish. are you interested in fishing? I Doritl I ruste un 0 ceai? pe~te? whisky? inghetata? tea? fish? whisky? ice-cream? Yes. Priscillei nu-i place sa stea atara. camea.. ceaiul. pretera hobby-urile de interior. Listen on the cassette to how they are pronunced. te intereseaza pescuitul? 90 91 .ICAP. are you interested in cards? Priscilla. Un cercetator in stiinte sociale ii intervieveaza. I Priscilla. Jill: singing (cintatul) playing the guitar (a cinta la crutare) dancing dansul Acum spuneti ce ii intereseaza pe Jim. No. Priscilla does not like to be outside. Muijumesc. fruit.. Verificati raspunsurile cu caseta.

domnule. Will this be all right? rog. Would you like a Wiener Schnitzel. Check your answers with the cassette. e foarte buna. I think I'll have a rump steak. yes. domnule. sir. thank you. HG: Gill. Va place brinza? Da. Come this way. Do you like chicken? No. I don't like fish. Waiter (Wa) RM: Good evening. sir? RM: Pentru cite persoane? HG: 0 masa pentru doi. Giovanni's. sir. what name was it? RM: Da. HG: Da. va rog. 181 La restaurant Eating out IUNIT. I'm afraid I can't eat chicken. Este buna aceasta? HG: Yes. Assume that you're a strict vegetarian and also a teetotaller. pe ce nume? HG: Gill. Va place puiul? Nu. Ce iei have for a main dish? ca fel pricipal? AG: I'd like a steak. Would you prefer some milk? Shall we have an ice-cream? Would you care for an orange? DIALOGURI- DIALOGUES Agnes Gill (AG). . rnasa RM: Yes. Mr. HG: Gill. Veniti pe aici. In what name? RM: Da. d-Ie Gill. HG: Have you got a table for 8 o'clock? HG: Aveli 0 rnasa pentru ora 8? RM: Yes. I like cheese very much. Un AG: Oh. draga darling? mea? AG: Mm. RM: Da. RM: Yes. What would you place supa de tomato. For what time? RM: Da. Doresc sa rezerv HG: Good evening. • sa va intrebali partenerul ce doreste. darling? draqa? Ascultali cu atenlie - Listen to this Ascunap acum textul pina cind veti putea raspunde la lntrebari.Pasiuni Bill. HG: Buna seara Am rezervat 0 HG: Good evening. Dar tu? HG: Cred ca voi lua niste supa [mi HG: I think I'll have some soup. Gill. rnultumesc. te intereseaza calaritul? Interests IUNIT 171 ICAP. sir. please. How about you? de raci. 93 . Tu ce ai vrea. I think I'll have a prawn cocktail. are you interested in horseriding? in acest capitol invilali: • sa cornandati 0 masa. It is important to do this politely. Look and listen to the examples below. But you like everything else. (Pause) (Pauza). va RM: Oh. HG: A table for two. pentru mine. Do you like fish? No. please. Dar va place ~rice altceva. Do you like cheese? Yes. I've reserved a table. I want to reserve a table for tonight omasa pentru asta saara. cred ca voi lua un coctail AG: Mm. very good. Preferati niste lapte? Am putea servi niste inghetata? Doriti 0 portocala? Sometimes it is necessary to say that one does not like a certain food. dornnule. Answer the questions below appropriately. HG: Would you like a rump steak. E important ca acest lucru sa se f~ca in mod politicos. nu-mi place pestele. (Pause) (Pauza) HG: What would you like to start with. Pentru ce ora. Presupuneti ca sinteti un vegetarian convins ~i un antialcoolic. or a HG: Vrei 0 fleica sau un antricot? T-Bone steak? AG: Cred ca as dori 0 fleica. What would you like. DoriJi un ~nitel vienez? Sa bern un pahar cu vin. HG: Cu ce ai vrea sa incepi. AT-Bone steak is definitely too atricot este categoric prea mutt much for me. "Giovanni". • sa comandati intr-un restaurant. Henry Gill (HG) Dialogue 1 Restaurant Manager (RM). Pe ce nume? HG: Gill. AG: Mi-ar placea 0 triptura. PriviJi ~i ascultatl exemplele de mai jos: Va place pestele? Nu. Exercise 3 Uneori este necesar sa se spuna ca unei persoane nu-l place 0 anum ita mincare. Would you like a piece of cake? Can I offer you a boiled egg? How about a steak? Shall we have a pint of beer? Would you prefer an orange juice? I can recommend this cheese. NOT YOU AGAIN! Sceneta 4 Este Merete casatorita? Cine plateste cafeaua? Andrew cunoaste bine Copenhaga? 92 . RM: For how many people. 181 Bill. Raspundeti la IntreMnle de mai jos in mod corespunzator. Let us have a glass of wine. imi place brinza foarte mult. Verificati-va raspunsurile pe caseta Doriti 0 bucata de prajitura? Va pot oferi un ou fiert? Ce spuneti de 0 friptura? Bern 0 halba cu bere? Preferati un suc de portocale? Va pot recomanda aceasta brinza. RM: suna seara. I love tomato soup. HG: Buna seara. rna tern ca nu pot minca pui.

I IMy wife I' informal Two va rag. And I'll have some tomato soup. Mi-e indiferent. table for this evening. No. omasa pentru diseara. domnule. rnartea viitoare. Cum se intreaba 0 persoana ce dorefte sa mantnce sau sa bea. tomorrow. sir? HG: Ah. Nu. va rog. Nu sint sigur(a). I do. prawn cocktail. 181 La restaurant Eating out any vegetables? anything else? to start with? 'UNIT. 3.. 181 HG: Nu sint sigur. 181 'CAP. Nu stiu. AG: De ce nu lei niste calcan? Iti place pestele. HG: I'm not sure.. sir. (Pauza) HG: Chelner! Wa: Da. yes. Aveli 0 masa pentru Have you got a table for 7. the wine . 181 La restaurant Eating out 'UNIT.. Would you like Yes. I Cred ca as dori as vrea 0 friptura. thank you. bere. How to reserve a table in a restaurant.30? I want to reserve a tonight. Cum se spune cind nu sinteti sigur. rnulturnesc. panar cu vin rosu peste. HG: My wife will have a prawn cocktail. Cum se rezerva 0 mass la restaurant. voi lua niste peste. die? HG: A. I don't mind. AG: Why don't you have a Dover Sole. Doresc sa rezerv la noapte.ICAP.. glass of red wine. vinul . HG: Yes. I ceaiuri Doua coca-cola pahare cu bere Un. domnule? HG: Am dori sa cornandarn acum. da. CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. Ce dorili sa mincati? beti? What would you like to doresc . How to say you are not sure. in regula. HG: Da. 2. A Will have . please. beer. milne. Wa: DA. a) foarte oficial very formal sotta mea Eu b) obisnuit doreste . lar eu niste supa de rosli Wa: Ali ales vinul. HG: SOlia mea va lua un coetail de raci.. I know I am not sure. How to order food and drink. How to ask what people would like to eat and drink. All right. You like fish. Wa: Yes. sir? HG: We would like to order now. I'd like. next Tuesday. 4.30? 8 pm? 8 pm? 95 . 0 teas coca-cola glasses of beer glass of red wine lager rump steak please.. Cum se eomanda mincarea fi bautura. Wa: Have you chosen a wine. legume? Doriti ceva anume? de 94 inceput? Da. Pentru ce ora? For what time? 7. coetail de raci. some fish. un niste pahar cu vin rosu halba triptura I'd like I think I'll have a steak. I'll have some fish (Pause) HG: Waiter! Wa: Yes.

irnpreuna cu prietenul dvs. Cind veti decide ce veti spune. lucratl fiecare exercltiu completind conversapile de pe caseta. patrunjel §i smintina ~ £ 1. garnished with Cherkins.75 Scallops and Prawns in a Creamy Lobster and Brandy Sauce .medalion de vita Conversation 1 Dvs. 181 I0 pentru Pentru cite persoane? rnasa ooua . flavoured with freshly grated Nutmeg .Ciuperci cu usturoi.maioneza £ 1.95 Sliced fillets of Pork with Marsala Wine Sauce . You will need to refer to the menu on page 96. de aceea cornandati numai apa CONVERSATIA 2 Mergeti cu un coleg de afaceri la rnasa ~i doriti sa i1 uirniti.file de calcan cu raci §i sos de brinza £ 8.supa zilei £ 7. 181 ICAP. De aceea dor~i sa cornandati pentru amindoi cele mai ieftine antreuri ~i cel mai ieftin tel de mincare.75 Egg Mayonnaise . de aceea comandati pentru amindoi cele mai scumpe antreuri ~i cel mai scump §i mai bun fel de mincare cu carne. trei La restaurant Eating out IUNIT. £ 2. 181 La restaurant Eating out IUNIT.95 Thinly sliced Parma Ham -' Pepene cu sunca £ 3.Veti avea nevoie de menu-ul de la pagina 96.ICAP.Pastrav cu mustar English Mustard Dressing £ 3.95 Sliced poached Scotch Salmon with warm Mayonnaise. ali rarnas oupa concediu fara bani. 181 I I va rog. Nu uitati sa cereti lista cu vinuri. Pe ce nume? Care este numele? EXERCITII Exercise 1 Imaginali-va ca sinteti intr-un restaurant. Nu va pute]i permite nici Yin.50 Soup of the Day .25 Hot sauted Mushrooms with Garlic.95 Chicken Escalope with Port and Mushrooms Escalop de pasare cu ciuperci £ 6. When you have decided what to say.Macrou afumat £ 3.75 Homemade Pate . In final sinteti atit de satui.Friptura de pore la tava cu sos de vin £ 8.friptura de miel cu sos de menta §i tarhon £ 9. Capers and Parsley . Ascultati cu atentie Ascultati Listen to this la intrebarl sceneta de atitea ori pina ce yeti putea raspunde NOT YOU AGAIN! Sceneta 5 Unde lucreaza Andrew? Merete are 0 locuinta mare sau mica? Care este hobby-ul Meretei? Menu £ 1.crustacee cu sos £ 5.95 Melon Pearls with Orange segments £ 2. For how many people? two I A table for I three In what name? What name is it? _ I please. EXERCISES Imagine that you are in a restaurant.50 Roast Best End of Lamb served with Mint and Tarragon Sauce . Veriticativa raspunsurile cu caseta. Oonstruiti doua conversatii diferite cu chelnerul conform informatiilor date mai jos.95 Medallion of Prime Fillet of Beef with Brandv and Mustard Sauce.Muschi cu sos £ 10. Check your answers with the cassette. Work out two different conversations with the waiter according to the information given below.somon cu maioneza £ 7. work through each exercise using the gapped conversation on the cassette. IA table for I three two I please .pate de casa 96 pepene cu portocale 10 pentru rnasa I va rog.25 Smoked Mackerel and Brandv Mousse .Coctail de raci £ 3. incil nu mai doriti desert si cornandati cafea ~i bomboane. Parsley and Cream .75 Prawn Cocktail Balmoral .95 Fillets of Sole baked with prawns and topped with Cheese Sauce .95 Marinated Trout served with .1 97 .50 Minute Sirloin Steak with Tomato and Garlic Sauce .

(Pause) Excuse me a moment. HG: Good evening! Have you got a table for tomorrow evening? RM: Yes. La ce hotel? Windsor. Va pot recomanda ~i hotel Eugenia. How much is it? £ 55 a night. Sau la hotelul Eugenia. What name is it please? Mrs. please? Brown. The Eugenia is too expensive. Aveti 0 camera pentru 5 mai? Re: Cu un pat sau dubla? AB: De 0 persoana. AB: La revedere. Cum este hotelul Annabel? Vi-I pot recomanda. 01 si dna Brown. sir. Re: Oa. (teletoneaza) CI: CI: A: CI: Dialogue 2 (suna telefonul) RM: Taj Mahal. CI: 98 99 . bed and breakfast. Or. (phones) Hello. Restaurant Manager (AM) (phone rings) RM: Taj Mahal. Hotel Windsor in Edinburgh. Oh. Have you got a room for May 5th? Re: Single or double? AB: Single. Hotel Windsor din Edinburgh. September the 1st. please. What name. 14 nopp. Henry Gill (HG). When would you like to go? September. Oa. The Windsor este retinut In intregime. the Windsor is completely booked. Unde? Edinburgh. Re: Pentru cite nopti? AB: Pentru 0 noapte. desigur. RM: Oa. Which hotel? Windsor. Eugenia este prea scump. Re: How many nights? AB: For one night. Thank you. Sovereign? Ooresc 0 camera dubla. the 1st. va rag? Brown. Bardy. Hotels in acest capitol invatati sa comandati DIALOGURI - DIALOGUES Dialogue 1 Anne Sardy (AS). da. sir. am 0 camera de 0 persoana AB: Cu baie? Re: Oa. AS: Re: AS: Re: AS: Re: AS: Re: AB: Re: AS: Re: With a bath? Yes. Sovereign? I want a double room. I'll take it. Re: Multumesc. 14 nights. cu mic dejun. Puteti lua a camera la hotel Annabel. Completely booked? Hotel Annabel? Hotel Eugenia? (Talking to Antony) Mr Brown. Ooriti sa confirrnatl rezervarea In scris? AB: Oa. HG: Gill. Re: Pe ce nume? AB: pna Anne Bardy. and Mrs Brown. va rog. Where? Edinburgh. Yes. cu baie. LA ce ora? HG: La ora 8. I've got a single room. A: What is Hotel Annabel like? CI: I can recommend it. I want to book a holiday in Scotland. Ce nume. Dialogue 3 Antony (A). AB: 0 voi lua. RM: Yes. A lovely place. Anne Sardy. What time? HG: 8 o'clock. Clnd doriti sa merqetl? La 1 Septembrie. in the Hotel Eugenia. $apte nopti sau 14? 14. Pe ce nume. You can have a room in the Hotel Annabel. I can recommend the Eugenia too. Edinburgh. 1 Septembrie. Aveti a rnasa pentru miine seara? RM: Oa. A. dna Bardy. Right. with a bath. AB: Hello.ICAP. Hotel Receptionist (Re) (suna telefonul) Re: Clifton Hill Hotel. Goodbye. (Pauza) A: CI: A: CI: A: CI: A: CI: A: CI: A: CI: Scuzati-ma un moment. Goodbye. die. Re: La revedere. AB: Buna ziua. RM: Cite persoane? HG: 0 masa pentru doi. Frumos lac. 191 Hoteluri 0 Hotels camera la hotel Hoteluri HG: Buna seara. A: I'll take the Hotel Annabel. (phone rings) Re: Clifton Hill Hotel. Clerk (CI) A: CI: A: CI: A: CI: A: CI: A: i CI: A: Ooresc sa fac a rezervare pentru a vacanta In Scotia. of course. Mrs. A: Alo. 7 nights or 14 nights? 14. RM: For how many? HG: A table for two. yes. Mr. In intregime retinut? Hotel Annabel? Hotel Eugenia? (Oiscutind cu Antony) Mr Brown. Will you confirm the booking in writing? Yes. What name? HG: Gill. Edinburgh.. domnule. Voi lua la hotel Annabel. Re: Yes. AB: Cit costa? Re: 55 lire pe noapte. Re: In regula.

. (1). Dvs. E pe caseta Receptia hotelului: Clifton Hill Hotel You want to book a hotel room. d) putting it all together with bath without for May 1st for two nights two for n~hts from May 1 to May 3rd Exercise 3 Doriti sa rezervati a camera la hotel. 7.02 08.03-31.. These numbers indicate the type of room you want to reserve.11 30. (4)..10 12.03 06. Take your part in the following gapped conversation.12 ..01 . You want to book a room for a certain length of time.... 5. (2). 30. (1) (2) (1) (1w) (3) a noapte pentru doua trei b) c) d) e) 2--4 1-3 2 2--4 f) 1-3 (1w) g) h) i) j) 2-5 2--4 2-3 1-5 (2) (1) (1) (2) Exercise 2 Doriti sa rezervati a camera pentru a anurnita perioada.Hoteluri - Hotels IUNIT 191 1 2 3 4 5 Hoteluri = Hotels CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1..06 05. Receptia dubla? Dvs. 101 EXERCITII Exercise 1 Dor~i sa rezervati a camera.. one night (0 noapte) three nights (trei nopti) one week (0 saptamina) Now ask for these rooms.11 28..10.01 07. tuatl-va rolul in conversatia care urmeaza. Verincati-va raspunsurile cu caseta. Hotel Receptionist: Clifton Hill Hotel You: ..07 27.. It's on the cassette. May.07 23.09. 1.. hotelului: Simpla sau .: . 4.08 09. (1w) 02. a) Ce fel de camera • a) What kind of room a single double room with without a bath shower a single room (camera de a persoana) a double room (camera dubla) with bathroom (cu baie) with a shower (cu dus) with a television set cu televizor) The numbers in brackets indicate how long you want to stay. Check your answers with the cassette.06 a saptamina De la 5 ianuarie 1 mai d) toate irnpreuna I'd like a Have you got double room single pina la . 10.. Cum se rezerva 0 camera. Verificati-va raspunsul cu caseta. (4). (2).. Example: (1) (3) (1w) b) pentru cind 10 ianuarie pentru 17 mai 21 august c) pentru cit timp b) when for? January for May August c) for how long? one night nopti for two three a week nights the tenth seventh 21st a) 1 Acum cereti aceste camere.. How to reserve a hotel room.08 04.13. 9.02 15. 8. Check your answers with the cassete.10 . Hotel Receptionist: Single or duble? You: .05 .: . 100 EXERCISES You want to book a room.27. (1). (5).05 6. 3. a camera simpla dubla cu fara baie du!? Numerele intra paranteze indica timpul de statlonare dorit. (3). 2.12 20.ianuarie .mai From January 5 May 1st th to January . Aceste r'lumere va indica tipul de camera pe care a doriti. (1w).

Must I have a travel insurance? TA: You needn't have a travel insurance. am 0 camera sirnpla. Sceneta 6 . that isn't necessary.: . sir. TA: Here's an application form. madam.. WG: Must I have a vaccination certificate? TA: No. TA. Dvs. EI lucreaza in Caracas. you must have a visa for Venezuela..Si-a gasit Merete un adapost? WG: Da..Travel Agent (TA) Dialogue 1 (funcponar la oficiul de voiaj) WG: Doresc sa rezerv un bilet pentru Caracas. Dvs. I haven't got one.: . You: ....Ce este de vazut In York? . Hotel Receptionist: How many nights? You: . TA: Da. TA: Yes.. WG: Thank you. please? You: .. Dvs. I've got a single room. bed and breakfast. Receplia hotelului: Bine. DIALOGURI - DIALOGUES Mrs Gammon CWG). You: . WG: Yes. Cind doriti sa calator~i? WG: Luna viitoare. trebuie sa aveJi viza pentru Venezuela.ICAP •• 191 Hoteluri - Hotels IUNIT 191 ICAP. bine... AA: Da..: .. TA: Trebuie sa aveti un pasaport valabil.. lata un formular. You must send it to the Venezuelan Embassy. Which countries do you want to visit? 103 . Hotel Receptionist: Yes. RecePlia hotelului: La revedere.. WG: Trebuie sa am certificat de vaccinare? TA: Nu. Ce tari dor~i sa vizitati? HG: Good morning. Hotel Receptionist: What name is it please? You: . You: . Receplia hotelului: Da. Trebuie sa II trirniteti la Ambasada Venezuelei. But I always recommend it. WG: Oh. Receplia hotelului: Da. Imi trebuie ~i 0 asigurare de calatorie? TA: Nu ave]i nevoie de asigurare de calatorie. You: . va rog? Dvs... I've got one... Ascultali Acum ascultati ascultati cu atenlie ---:-Listen To This Inca 0 ultima sceneta a textului NOT YOU AGAIN! Daca dor~i data tot textul de la Inceput.. Hotel Receptionist: Yes. WG: I want to book a flight to Caracas. Dialogue 2 Henry Gill (HG) AA Man (AA) HG: Doresc sa-rnl iau rnasina pe continent..: . He works in Caracas. I want to take my car to the continent. WG: 0. Hotel Receptionist: £ 55 a night. doarnna. Receplia hotelului: 55 £ pe noapte cu mic dejun. 201 Instructiuni - Regulations IUNIT201 Receplia hotelului: Pentru cite nopp? Dvs. domnule.. Vrelisa contirmap rezervarea in scris. cu baie. Hotel Receptionist? Right. Nu am. va rog? Dvs.. AA: Yes. WG: Vai de mine.. va veti da seama cit de mutt intelegeti. Receplia hotelului: Muijumesc. nu este necesar... Will you confirm the booking in writing. When do you want to travel? WG: Next month... Must I have a visa? TA: Yes. • sa torrnati propozitiae corespunzatoare. Hotel Receptionist: Goodbye... My son's birthday is on the 20th of November. TA: You must have a valid passaport. am unul. Receplia hotelului: Care este numele. WG: Muijumesc. dear.. Dvs. in acest capitol inv81atl: • sa lntrebati daca este sau nu necesar sa se taca un anumit lucru.: . Dar eu 0 recomand. Ziua de nastere a fiului meu e pe 20 noiembrie. with bath. Trebuie sa am viza? TA: Da. WG: on good. Hotel Receptionist: Thank you.

HG: Right.m.curnparat racheta de tenis get up at 6 a. Da trebuie.? Exemple: Ploua. Sau un passport de vizitator. Ramineti la sfir~it de saptarnlna la prieteni.scos rnasina go to Birmingham . Dor~i sa jucati fotbal. I see. you needn't. sunglasses money toothbrush map bathing suit tennis racket passport boots tickets umbrella Which of the things you see in the list must you take with you? Exemple: It's raining. Vineri . 9. CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. Uitali-va la 0 pagina din agenda lui Winston. 6. thank you.vazut Felicity fetch car . you must. HG: Desigur.Monday Marti .Tuesday Miercuri . Trebuie sa obtin o viza? Care dintre aceste lucruri trebuie sa Ie luati cu dvs.Sunday Luni . I must take my umbrella. ochelari de soare periula de dinli costum de baie pasaport bilete de care ali bani narta racheta ghete umbrela Here is a list of things you might need. Cerul este senin. a vaccination certificate. . Exercise 1 lata 0 lista de obiecte putea avea nevoie. Nu. AA: And for Czechoslovakia you must have an International Driving Permit. a "Green Card". How to ask if you must do something. 1. 2. AA: Pentru Cehoslovacia trebuie sa avetl un permis de conducere international. Must I have a "Green Card"? AA: Yes.ICAP. HG: Of course. sa am un pasaport valabil? o asigurare? I have Must we get a valid pasaport? a visa? a travel insurance? Yes.Friday Simbata . Vreti sa va petreceti concediul in stralnatare. Cum se intreaba daca trebuie sa se faca ceva anume.Wednesday Joi Thursday Look at a page from Winston's diary.mers la Birmingham buy Felicity a necklace . multurnesc. Exercise 2 certificat de vacinare. passport. Cetrebuie sa luati cind merqeti la cumparatun. 8. aveti nevoie de cartea verde. Ploua. Vreli sa rnerqeti la teatru. 201 Instrucliuni EXERCITII - Regulations EXERCISES IUNIT 201 HG: Germania ~i Cehoslovacia. You must needn't have get an International Driving Permit. Trebuie sa imi iau umbrela. 4. AA: You must have a valid passaport Or a Visitor's Passaport. HG: In regula.cumparat Felicity colier buy tennis racket . Trebuie sa am cartea verde? AA: qa. Trebuie Nu e necesar permis international.sculat 6. HG: Germany and Czechoslovakia. HG: Da. 5. inteleg. Cartea verde. 201 Instrucliuni - Regulations IUNIT 201 ICAP. HG: Yes. AA: Trebuie sa ave]i un pasaport valabil.30 stay in bed (tired) de stat in pat (obosit) 105 . Este cald ~i dor~i sa mergeli la bazinul de inot. 3. a passport. Ce trebuie sa taca in fiecare zi? Exemplu: Ce trebuie sa taca Winston duminica? Trebuie s-o vada pe Felicity.Saturday 104 I~ see Felicity . No. Nu e necesar. Ouminica . Dor~i sa jucati tenis. you need a "Green Card". 10. 7. Aveli de gind sa faceli 0 calatorle la lara. What does he have to do on each day? Exemple: What must Winston do on Sunday? He must see Felicity. la tara.

Let's go swimming. Anne 'tells him that she has organized everything. Anne is already going on Friday. Mary. Exemplu: Must I bring my tennis racket? No. I can swim quite well. e 0 idee buna Mary stie sa Inoate? Nu stiu. Merge adesea la pescuit? 0. all right then. 201 Instructiuni - Regulations IUNIT 201 • • • • sa sa sa sa Ce trehuie sa taca Winston durninica? Ce trebuie sa taca Winston luni? Ce trebuie sa taca Winston rnarti? Ce trebuie sa taca Winston miercuri? Ce trebuie sa taca Winston joi? Ce trebuie sa taca Winston vineri? Ce trebuie sa taca Winston simbata? What must Winston do on Sunday? What must Winston do on Monday? What must Winston do on Tuesday? What must Winston do on Wednesday? What must Winston do on Thursday? What must Winston do on Friday? What must Winston do on Saturday? Jocuri §i sporturi Games and Sports in acest capitol invalali: IUNIT. nu e nevoie sa-!i iei racheta. Anne a strins tot ce le-ar putea trebui ~i a luat cu ea. F: Mary. merge cal]1 de cinci ori pe saptarnina. Let's ask her. you needn't bring your tennis racket. Winston (W). atunci e In regula. Let's go. Henry and Anne have decided to visit some friend at the weekend. F: Can Mary swim? W: I don't know. W (reluctantly): Well. MD: De ce nu mergi cu el? MD: Fi: MD: Fi: MD: Fi: Where's John today? At the river. he goes about five times a week. cine mai este la hotel? MD: Fi: MD: Fi: MD: Fi: Unde este John astazi? La riu. F: Can you swim? M: Yes. Anne ii spune ca ea a organizat totul.Unde va fi qazduita Merete? . Exemplu: Trebuie sa-rni iau racheta? Nu. it's a lovely day.lrrtirnplator. On Saturday morning Henry rings up to find out what he should bring with him. Simbata dirnineata Henry surra la telefon sa 0 intrebe ce ar putea lua cu el. Mary (M) F: Este 0 zi trurnoasa. W: Let's go swimming. Anne has collected everything he might need and taken it with her. Nu face nimic. What's he doing there? He's fishing.inot destul de bine. Hai sa mergem la inot. $tii sa inoti? Da. M: That doesn't matter. (n-are importanta). . e 0 zi trurnoasa Sa mergem sa inotarn. Intotdeauna sint sinqura.. Henry trebuie sa stea acasa pina simbata dupa-arruaza. W: Yes. Da. Asculati caseta ~i luati rolul lui Anne. Eu nu pot inota atit (prea) bine. Sa 0 intreoarn.Jndesi-a rezervat camera? . Sa mergem. Ce face acolo? Pescuieste. 211 faceti propuneri._!. It's a lovely day. MD: Why don't you go with him? 107 106 . F: Exercise 3 Henry ~i Anne au hotarit sa viziteze niste prieteni la sfirsit de saptamina. cereti unei persoane sa intreprinda un anumit lucr_u intrebati daca 0 persoana practica sau nu un anumit sport. (ezitlnd): Sine. Henry has to stay until Saturday afternoon. that's a good idea. W: I can't swim that well. As Henry is very careless at getting things ready. Listen to the cassette and take the role of Anne. NOT YOU AGAIN Scenetele 7-9 . W: F: W: F: W: F: M: W: M: W Dialogue 2 Mrs MacDonald (MD). Mrs Fisher (Fi) Ascultati cu atentie Listen to this Ascultati acum Inca 0 data tot texul irnpreuna cu ultima sceneta. lntrebati ~i sa vorbiti despre cit de des se poate face un anumit lucru. Deoarece Henry este distrat cino aranjeaza lucrurile. Anne pleaca deja de vineri.ICAP. Does he often go fishing? Oh. I'm always alone. DIALOGURI - DIALOGUES Dialogue 1 Felicity (F).

I carli. OOliunea se petrece Is 0 data apropiat~ verbut este la prezent progresiV{Present ~tii stie HE PLAYS EVERY SATURDAY in acest cal. Joaca fotbal. I'm not interested in football. very well. Fi: Why don't you go with him? MD: Oh. fairly well. zilnic. Fi: Oh. Fi: Does he often play football? MD: He plays every Saturday. How to suggest to do something. I ten is. And he trains twice a week. - ! I swim can can't ski play tennis play squash a little. Cum este intrebati 0 persoani daci face deseori un sport. de 5 ori pe saptarnina. IUNIT. s-a fotosit prezentul Simplu (Simple Present). Continuous). you Can he she Mary ." ! IT'S SATUROAV.I __l I ~a p~imbare.ICAP. Unde este Bill astazi? MD: E sirnbata. Fi: Joaca adesea fotbal? MD: Joaca in fiecare sirnbata.fiind vorba de 0 actiune care are Joe frecvent. Inotam.! Eu Tu EI Ea stiu inot schiez sa joc tenis joc squash putln relativ bine destul de bine deloc foarte bine L I· I 8. Cum se lntreaba 0 persoana daca practica vreun How to ask if someone can do something. Mergeli Merge Eu Noi EI Ea adesea sa joe tenis la schi? la pescuit? jucati fotbal? Does he/she Do you often go skiing? go fishing? play football? i L . Where's Bill today? MD: It's Saturday. 211 Jocuri §i sporturi Games and Sports swim? ski? play tennis? play squash? play bridge? Yes. [ IS inteNale regulate de limp. 211 Nu rna intereseaza pescuitul. HE'SPlA YJNG FOOTBALL intruGff. at all. l/he/sne can. I/he/she can't. Nu. de 2 ori pe satamina. la inot la pescuit I sa inoli schieze? joace ten is? joace squash? bridge? rna antrenez merqern merge I el I ea Mary simbata. I Haide I mergem I lr:: I Shall we play squash. I [oaca tenis se antreneaza 108 109 . I [-------i Sa I I jucarn sa I squash. CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. How to ask how often someone can do something. 3. I L~. I'm not interested in fishing. $i se antreneaza de doua ori pe saptarnina. C Da.s_JI_g_O_~L:_:_~n_~_s~_a~l~k_~ swimming 2. Cum se propune cuiva 0 activitate. Fi: De ce nu mergi cu el? MD: Nu rna intereseaza fotbalul. 211 ICAP. He's playing football. . No. i----Tu-I $tii I $tie I in fiecare sarbatoare. 211 Jocuri §i sporturi Games and Sports Fi: IUNIT. You He She cards. quite well.

bridge. read ride (go riding) swim (go swimming) take a photo drive a car (go for a drive) play the guitar dance (go dancing) hike (go hiking) Exercise 2 Intrebati 0 persoana daca poate face aceste lucruri. You meet Matthew. calaria ~i tenisul. Exemplu: $tii sa lnoti? Mary stie sa inoate? Ask someone if he/she can do these things. every Saturday. Example: Can you swim? Can Mary swim? r~--- I Eleano r I She i My so n . riding playing tennis. fotografia conduce rnasina cinta la chnara dansa drumeti Shall we go for a walk? Let's play tennis. a cinta la chitara: a dansa. Suggest to another person that you do the activities shown below. inotul. nu stiu sa joc carJi. 211 ICAP. 110 EXERCISES Faceti citeva propuneri lui Matthew !?i Madeleinei . a gati. a schia. sa inoate. Here are some example conversations: You: Matthew. I can't play cards. twice a week. a juca tenis. go shopping. Suggest to Matthew that you: a) play football b) go riding 111 There are two ways of suggesting to a person that you do something. swimming. He likes playing football and cards. You: Madeleine. tenis. metimes Exercise 3 i seldom I never II intilnili pe Matthew. She dancing. a juca carti. Mad: No. He enjoys skiing and going for walks. . goes plays swimming. about 5 times a week. bridge. I We often sometimes seldom never tennis every holiday. every day. ECERCITII Exercise 1 Exista doua monalitati de a propune unei persoane sa faceti irnpreuna ceva. tennis. Propuneti lui Matthew ca irnpreuna sa: a) jucati fotbal b) calarili Make some proposals to Matthew and Madeleine.-l:en a calart. OK. skiing. let's play cards. Dvs: Sa jucarn carti. Ii place sa schieze !?i sa rnearqa la plimbare. a citi a calari a a a a a a inota go swimming play tennis.Jocuri §i sporturi Games and Sports I We He She play train go goes plays trains Eu Noi adesea uneori rar niciodata a iul meu leanor adesea uneori rar niciodata I merge joaca mergem jucarn la schi la inot bridge tenis sa schieze. OK. a conduce rnasina. LUJIi place sa joace fotbal si carp.• lata niste exemple de conversape: Dvs: Matthew. You meet Madeleine. Matthew: Da. shall we play football? M: Yes. 211 I swimming I fishing tennis Mergem la plimbare? Sa jucarn ten is. Propuneti unei alte persoane sa aveti impreuna urrnatoarele activitati. hai sa jucam fotbal. 211 Jocuri §i sporturi Games and Sports IUNIT. IUNIT. likes and o intilnili pe Madeleine. Madeleine: Nu. Ei ii place dansul. Madeleine. a cinta.

Thank you. What make of car is it? A BMW. HG: Alo! Sint in pana. AA: Unde va atlati? HG: La 0 mila de Londra. AG: Look at the temperature gauge.? HG: E 481 GVY. AG: Priveste indicatorul de. AA: Ce maroa este? HG: Un BMW. Ascultati scenetele 1 §li 2 pina cind yeti gasi raspunsurile la urrnatoarele lntrebari: "I'LL OBEY" Scenetele 1-2 . AA MAN (AA) AG: What's that noise? HG: I don't know. What colour? Red. HG: AG: HG: AG: HG: AA: HG: AA: HG: AA: HG: AA: HG: AA: HG: AA: HG: AA: Damn! We're bOiling! Stop quickly! There's a telephone back there. What is the number of the phone you are calling from? 528. AA: Trimit pe cineva numaidecit HG: Multurnesc. 221 in acest capitol invi1&1i: • sa solicitati ajutor in cazul in care rnasina va este in pana: • sa stabilili 0 intilnire.ICAP. AA: Ce culoare? HG: RO§lie. AA: Sinteti membru AA? HG: Da. cu cea Compare your conversation with the one on the cassette. Be quick! Hello. 211 c) jucali calli d) jucali ten is e) sa inotali Apoi propunep a) sa b) sa c) sa d) sa e) sa de pe schiatl jucati Jocuri §i sporturi Games and Sports c) play cards d) play tennis e) go swimming Madeleine-ei: IUNIT. 221 Urgente Emergencies IUNIT.De obicei Alan merge cu rnasina? * * * acolo HG. 211 ICAP. AA: De la ce nurnar sunatl? HG: 528. AA: (Ia telefon) Care este nurnarul rnaslnli dvs. Ascultali cu atenlie - Listen to this! In acest capitol in cepe un nou text.Cum sarbatoreste Tom vacanta? . Comparati caseta conversapa dvs. Are you a member of the AA? Yes. Where are you? About a mile away towards London. I've broken down. I'll get someone there right away. 113 I . HG: Drace! Fierbem! AG: Opreste imediat! HG: E un telefon aici in spate.Ii convine lui Tom ca Jo sa vina cu prietenul ei? . Then propose to Madeleine that you: a) b) c) d) e) go dancing go skiing go for a swim play football go riding mergeti la dans mergeti la inot fotbal calar~i DIALOGURI - DIALOGUES Dialogue 1 Agness Gill (AG).-. Henry Gill (HG). AG: Ce insearnna zgomotul acesta? HG: Nu stlu. (on the phone): what is your car number? E 481 GVY. temperatura. AG: Grabe§lte-te._ ..

good morning. d-na Gammon. Yin diseara la 6. WG (telephoning): Hello.aceasta dimineaJa. Jones. Dr Jones. Exercise 2 Acum incercali aceasta conversape in acelasi mod.15. too. Cum se fixeazi 0 intilnire How to make an appointment. Gammon:(doriJi 0 intilnire cu dr. Is that the Health Centre? Re: Yes. Gill. yes. Este pe caseta EXERCITII Do you remember dialogue 2 on the cassette? Then complete de role of Mrs Gammon in the gapped conversation. Mrs Gammon.. Who is that speaking? (Buna dirnlneata. Cind doriti sa veniJi? WG: Este liber in aceasta dimineata? Re: Nu. Re: Da.. Mrs Gammon: (asiqurati-va ca vorbiJi cu centrul de sallatate) Receptionist: Yes. 1.15? WG: Oh. I'n afraid he's booked right up this morning. Can you come this evening at 6. Dialogue 2 Mrs Gammon (WG). Chaffers) 114 115 . Cine-i la telefon?) Mrs. It's on the cassette. I should like an appointment with Dr. Afj dori o programare la doctorul Jackson. Receptionist: Goodbye. Msr. Jackson). Mrs. Can you come . Receptionist: Yes. Mrs Gammon. Yes. Pot veni la.II I ICAP •. buna dlrnineaja. Puteti veni la. Mrs. 22! Urgenle - Emergencies IUNIT. Dr.? _ EXERCISES Exercise 1 Va amint~i de dialogul nr. Mrs.. Este in ordine. dna. in the Mrs Gammon: (AsiguraJi-va ca vorbiti cu cabinetul "surgery" dr.15 this evening.. imi pare rau. cind dor~i sa ven~i?) Mrs Gammon: (in aceasta dimineaJa). I'll come at 6. Cine sinteJi? WG: Aici Winifred Gammon. Can you come this evening at 6.15? WG: Da. Centrul de sanatate (policlinica)? Re: Da. Now try this conversation same way. doamna Gammon. he/she is. he she Can I come on (+ day or date)? free at (+ time)? - Da este. Gammon. doctorul. (La revedere d-na Gammon). Re: La revedere. Gammon. When would you like to come? (Da. Thank you. Gill. Jackson. Smith. Puteti veni diseara la 6. Is Este el (ea) liber la . Receptionist (Re) WG (telephoning): Alo. Gammon.. That's all right. are lista cornpleta pentru . You can come at/on . Muijumesc. Mr.. Good morning.15?) Mrs Gammon: (pute]l veni la aceasta ora).. 2 de pe caseta? Atunci completati spatine goale cu ceea ce trebuie sa spuna Dna Gammon. 221 Urgenle I want to make an appointI'd like ment with Emergencies IUNIT.. 221 the doctor. This is Winifred Gammon speaking.. Receptionist: No.15? (Mi-e tearna ca e ocupat. I'm afraid he's booked right up this morning. Who is that speaking? WG. Mr Smith. When would you like to come? WG: Is he free this morning? Re: No. Re: Yes. Re: Goodbye. Puteti veni diseara la 6. Can I come I'm afraid he's/she's booked up.

AA: Care este nurnarul rnasinii dvs. mi-e teama ca e ocupat. you are phoning from box 78. C~I~toriji pe A 64 ~i sinteli la 5 mile de Harrogate. 23. Reprez. Reprez.: Mu~umesc.. Mrs Gammon.: .. • (La revedere d-na Gammon).: . but I am a member of the ADAC.. ~i acest dialog este pe caseta.: . cine-i la telefon?) Mrs Gammon: (solicitali 0 programare) Receptionist: Yes. too.din nou dialogul 1.. you are 5 miles from Harrogate.. AA Man: What make of car is it? You: . registration number HH-AN 273: you are travelling on the A 64.....221 i I Good afternoon. Dvs. 4.: (aveti 0 pana) Reprez. AA Man: I'll get someone there right away. 116 ber? You: . Listen again to dialogue number 1.il I Urgenle Receptionist: Emergencies IUNIT. 221 ICAP. on the M5. travelling towards London. AA: Ce tel de rnasina este? Dvs.. AA: Trimit pe cineva acolo imediat. AA: De la ce nurnar de telefon sunati? Dvs.. IUNIT. Do this exercise again. Can you come tomorrow afternoon at 4..? Dvs. Exercise 3 Ascultati .: . You drive a red Ford Escort. Imagine this time that you are driving a yellow Porsche. AA: Sinteli membru AA? Dvs. conoucep un Ford Escort rosu cu nurnarul NEA-RX 104. AA Man: Where are you? You: .. Then imagine that you have broken down on the motorway. Ascultali CU atenlie - Listen to this la intreb~i. Teletonati de la cabina 23. sint membru ADAC. Reprez.. When would you like to come? (Da d-na Gammon. situata la 10 mile de Bristol. Completati spatiiie goale din dialog. 5 Ce s-a intimplat cu Jo? Pe cine a sunat ea? Cum ~i-au petrecut concediul Alan ~i Jo? Dvs. Who is that speaking? (Bun~ ziua.. De aceasta dat~ imaginali-v~ c~ aveli un Porsche de culoare galben~ cu num~ul HH-AN 273. AA Man: Are you a member of the AA? You: No. I'm afraid he's booked up tomorrow morning. You: .... Reprez AA: Unde sinteti? Dvs.: Nu. pute]i veni dup~ amiaza la 4. Gammon.45? (Nu. AA Man: What is your car num- Ascultali acum scenetele 3-5 ale textului I'LL OBEY ~i r~pundeti Scenetele 3.45?) Mrs Gammon: (Puteti) Receptlonist: Goodbye. Reprez. Sunali de la postul telefonic 78. registration number NEA-RX 104. 10 miles from Bristol. Repetali exercijiul. Complete the gapped dialogue. 221 Urgenle Emergencies You: Thank you. cind dorili sa veniji?) Mrs Gammon: (Milne dirnineata) Receptionist: No. Este inregistrat pe caseta.. AA Man: What is the number of the phone you are calling from? You: .. You are telephoning from call box no. in drum spre Londra pe M5. AA: Ce culoare? Dvs.: . This dialogue is on the cassette. It's recorded on the cassette. Mrs.. AA Man: What colour? You: . . Apoi imaginali-va ca sinteti in pan a pe autostrada. Reprez.

sir. Trimit imediat pe cineva. Va pot pune unul nou. It's broken down. HG: Cit costa masina aceea noua de acolo? As: Aceea costa 141 £. HG: Cit costa? As: Aproximativ 50 £. There's something wrong with my television set. Yes. Wi: Oh. Hu: I'm terribly sorry. What's the matter? This Flymo.Defecliuni in • • • acest capitol invalali: sa va sxprimati regretu!. CUM SE SPUNE. 2. the cylinder has gone. I've I have car The flymo fuse cylinder battery broken a plate a vase HG: Acest Flymo s-a stricat. I'll get someone there right away. As: Sa vad ce pot face. sa de:. As: Yes. it's making a strange noise. Perhaps £ 60. WG: Buna seara. Well. Cum se exprlrna regretul How to express your concern HOW TO SAY IT Irm pare teribil de ingrozitor de foarte rau I'm terribly awfully very sorry. WG: As: WG: As: 231 Defecliuni - Faults IUNIT 231 I DIAlOGURI I I DIALOGUES II Dialogue 1 young wife (Wi). has broken down gone s-a televizorul meu There is something wrong with my television· set car Dialogue 3 Mrs Gammon (WG). As: Care e necazul? 118 As: Radio Rentals. HG: Ma voi gindi. it is very old. WG: Good evening. Da. poate 60 £. WG: Multumesc. young husband (Hu) Wi: Ce s-a intimplat? Hu: Am spart 0 tava. Cum se spune ca un obiect este stricat How to say that something is broken I Am span Masina Flymo Siquranta Cilindrul Bateria E ceva in I: :. I see. Wi: Ce stingaci el?ti! Wi: What happened? Hu: I've broken a plate. darling. it's my best plate! A present from Auntie Gwen. domnule. La revedere. it's broken down. As: What's the trouble? neregula cu mal?ina mea 119 L . WG: Yes. este tava mea cea mai buna Un cadou de la matusa Gwen. WG: Thank you. As: I'll see what I can do.t stricat dus . it's broken down. you're so clumsy! Nu este buna culoarea. How much? About £ 50. Agnes Gill (AG). cilindrul e stricat. Hu: irm pare teribil de rau. Assistant (As) As: Radio Rentals. 1. Shop Assistant (As) HG: AG: HG: AG: Drace. E ceva in nerequla cu televizorul meu. As: Da. Poate veni asta seara? Nu vreau sa pierd "Neighbours". I can get you a new one. draqa. Dialogue 2 Henry Gill (HG). face un zgomot ciudat. Wi: Oh. Dar este foarte vechi. inteleg.crieti obiectul care nu tunctioneaza: sa dU'8!i la reparat un obiect. Mai are ceva? Da. Good bye. s-a stricat. Faults IUNIT 231 ICAP. (0 sa rna mai gindesc). I'll think about it. s-a stricat! Ce s-a intirnplat? Acest Flymo.--~---__. As: Anything else? WG: Yes. (Citeva ore mai tirziu) HG: AG: HG: AG: HG: As: HG: As: HG: As: HG: Damn. (A few hours later) This Flymo. How much is that new machine over there? That one costs £ 141. thank you. WG: The colours are wrong.-------r----~~ . Can he come this evening? I don't want to miss "Neighbours". Wg: Multurnesc. Wi: 0.

Can you help me. Vli putem ajuta? Driver: Bunli dirnineata. Take the role of the tourist. Ma pute]i ajuta. de dictat face un zgomot ciudat. Ma puteti ajuta. Your Vauxhall Astra has broken down just outside Edinburgh. 4. Aparatul dvs.turistul As: T: As: T: As: T: As: T: As: T: vlnzatorul As: Good day. Shop Assistant (As) Tourist (T) . HERZOG. The engine is making a funny noise. Mr Herzog? Driver: No. die Herzog? Driver: Nu. The part of the AA Oficial is recorded on the cassette. Cit timp va dura pinli i1 reparap? Ven~i miine la aceeasi ora. Cit~i acest dialog model ~i ascuttati-l pe caseta Reprezentant AA = AA Official conducator auto = Driver 120 If your car breaks have to telephone Read the fOllowing and listen to it on down. va rog? AA Official: Ce s-a intimplat? Driver: Sint in pana. Trimitem pe cineva acolo cit de curind posibil. Your Audi 100 has broken down between Shrewsbury and Hereford The radiator has broken. 1. Mr. Radiatorul este spart. S-a spart parbrizul. Your razor won't shave properly. de barbierit nu mai funcponeaza bine. sint membru ADAC. 2. AA Official: Stay with your car. Buna dimlneata. 190 s-a defectat intre Birmingham ~i Coventry. 2. pe baza intorrnatlilor de mai jos. de mina rarnine in urrna. Your Mercedes 190 has broken down between Birmingham and Coventry. va rog? E ceva in neregula la uscatorul meu de par. The alarm on your alarm clock doesn't work. Herzog? Driver: The fan belt has gone. Provide the part of the tourist according to the information given below.ICAP. . How may I help you? Driver: Good morning. We will have someone there as soon as possible. As: What's the trouble? T: It's making a funny noise. model dialogue the cassette. Rolul reprezentantului AA este imegistrat pe caseta. AA Official: What's the matter with your car.. Your wrist watch loses time. Vauxhall Astra s-a defectat tocmai dincolo de Edinburgh. Credeti ca bateria s-a descarcat. Care este necazul? Face un zgomot ciudat. AA Official: Ramineti linga rnasina. but I'm a member of the ADAC. 121 Luati locul turistului. Your dictating machine makes a funny noise. AA Official: Are you a member of the Automobile Association. HERZOG. M~ina dvs. please? AA Official: What's the matter? Driver: I have broken down. Sierra s-a defectat intre Leeds ~i Bradford. d-Ie Herzog? Driver: Cureaua ventilatorului s-a stricat. You think that the battery has gone. madam. good morning. Your Ford Sierra has broken down between Leeds and Bradford. T: Can you put it right? As: I'll see what we can do. 100 s-a defectat intre Shrewsbury ~i Hereford. doarnna. please? Driver: My name is Herzog. 4. AA Official: Sinteti memebru AA. Mercedesul dvs. AA Offi~ial: Unde sinteti? Driver: Intre Harrogate ~i York. T: How long will it take you to mend it? As: Come back at this time tomorrow. 1nteleg. you may for assistance. Polo. please? There is something wrong with my hairdrier. Listen to casette the dialogue on the AA Official: Asociatia Autornobilistilor. Buna ziua. Partea vlnzatorului este inregistrata pe caseta 1. As: I see. M~ina dvs. Motorul face un zgomot ciudat. T: Can you help me. AA Official: Ce s-a intimplat cu masina dvs. The wind screen has broken. Ceasul dvs. Your camera won't focus properly. Soneria ceasului desteptator nu functloneaza. AA Official: Automobile Association. 3. T: Thank you. Luati rolul turistului. AA Official: What sort of car have you got? Driver: A Volkswagen. sir. M~ina dvs. 3. AA Official: What's your name. se strica va trebui sa teletonati dupa ajutor. The shop assistant's part is recorded on the cassette. 1. 5. AA Official: Where are you? Driver: Between Harrogate and York. de fotografiat nu se poate regia bine. AA Official: Ce maroa de ma~ina aveti? Driver: Un Volkswagen Polo AA Official: Cum va numiti? Driver: Ma numesc Herzog. 3. die. EXERCISE 2 Daca rnasina dvs. Fordul dvs. Mu~umesc. . 231 Defecliuni - Faults IUNIT 231 EXERCISES EXERCISE 1 Ascultati dialogul de pe caseta. II puteti repara? Sa vad ce pot face. 231 Defecliuni EXERCITII - Faults IUNIT 231 ICAP. 2. 4. Audi-ul dvs.

F: Ph: F: Ph: F: Ph: F: Ph: Excuse me. ~i fara fotbal deloc. I see. I see.Ce s-a petrecut In timpul concediului? . 123 . F: How many should I take? Ph: The instructions are on the bottle. Dr: lnteleq.~ Defecliuni - Faults Boala in acest capitol invilall: Illness 5. S-a spart teava de esaparnent. care este problema? W: ~red ca rni-arn luxat glezna. what's the trouble? I think I've sprained my ankle. ~i ati face bine sa cumparati niste aspirine contra durerii de cap. I've broken a cup. The exhaust pipe has broken. I'll give you something for the diarrhoea. Ati calcar peste pisica (trodden on the cat. Ati spart 0 vaza. 5. Ati varsat vin pe tata de rnasa (spilt wine on the tablecloth) c. Example: I'M terribly awfully very Sometimes accidents happen and then you have to apologize politely. Sora va va pune 0 compresa. DIALOGURI - DIALOGUES Dialogue 1 Felicity (F). doctor. d.). Dr: lnteleq. Daca doriti. (broken a vase) b. e foarte dureros. W: Multumesc.Ce a nelinistit-o pe Jo? . And I've got a nasty headache. W: Thank you. Ati ars cuvertura patului. Ascultati acum ultimele scenete ale textului de ascultat. deloc. v« doare? W: Da. • sa spuneti ca sinteti bolnav. (Let the bath water overflow). Your Ford Escort has broken down between Bristol and Chipping Sodbury. Doctor (Dr) Dr: Deci. When did this start? It started during the night. Mazda dvs. EXERCISE 3 Uneori au loc accidente ~i trebuie sa va cereti scuze politicos. Dr: W: Dr: W: Dr: W: Dr: Now then. Dr: Trebuie sa stati in pat citeva zile. Dr: Cum ati descri-o? W: ~a doare cind merg. yes. And no more football.ICAP. accidents. Ati pierdut cheia u~ii de la intrare (lost your front door key). How would you describe it? It hurts when I walk. 6. W: No. The windscreen wipers don't work. 6. The nurse will put a compress on it. Dr: You must stay in bed for a couple of days. W: Nu. Thank you. Fordul dvs. Ati lasat apa sa se reverse din cada. Are you in pain? It is very painful. • sa descrieti simptomul unei boli. • sa solicnatl mijloacele de combatere a unei anumite boli. tacind 0 qaura (burnt a hole in the bedspread). Aveti ceva pentru un stomac deranjat? Despre ce este vorba exact? Am 0 usoara diareee ~i am 0 aturisita de durere de cap. Acum scuzati-va pentru urrnatoarele Now apologize for the following accidente. And you had better buy some aspirins for the headache. Clnd a inceput? A inceput in timpul noptii va voi da ceva irnpotriva diareei. Cite trebuie sa iau? lnstructiunile sint pe flacon. Pharmacist (Ph) (At the Pharmacy) F: Ph: F: Ph: F: Ph: F: Ph: F: sorry. f. a. Your Mazda 626 has broken down between Keswick and Lancaster. Ascultati cu atentie - Listen to this Ph: scuzatl-ma. Multumesc.Credeti ca nunta va avea loc? Dialogue 2 Winston (W). ~tergatorul de parbriz nu tunctioneaza. Have you got something for an upset stomach? What's the matter exactly? I've got a touch of diarrhoea. puteti asculta de la Inceput tot textul ~i chiar de mai multe ori pina ce veti putea raspunde la Intrebarile de mai jos: . Escort s-a defectat intre Bristol ~i Chipping Sodbury. 626 s-a defectat intre Keswick ~i Lancaster. e.

unwell = indispus faint = leslnat. Va doare ceva? capul dintele spatele pieptul bratul degetul 'I I b) How to describe symptoms. --. cold. the sore throat When did the pain this last night. It started yesterday. Am un 0 Illness headache. 3 days ago. raceala. durere de gil. gripa. tuse. durere de dinli. diarrhoea. earache. durere de ureche. cough. HAVE YOU GOT A PAIN? head tooth back A inceput ieri noaptea trecuta acum 3 zile hurts. stomachache. slabit . Care e~te problema? necazul? What's the trouble? matter? sick I feel Ma simt ill unwell faint Cind ill = bolnav sick = bolnav (cu voma) I am ill = Sint bolnav. stomac deranjat.-~--~~ CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. (fever). aches. I've got a an toothache. sore throat. durere de stomac. a inceput durerea aceasta b) Cum se descriu simptomele. rna doare ma supara My chest arm finger stomach leg knee foot stomacul glezna genunchiul piciorul degetul picior de la toe 124 125 . durerea in gil a) How to say you are ill. temperatura. La doctor At the doctor a) Cum se spune ca sinteli bolnav. temperature.Boala - Illness IUNIT 241 Boala durere de cap. diaree. upset stomach. _j start? . -~--"-"-. the flu. I am sick = Mi-e rau.

Tu~iji. a. 9. spatele 1. your your your your your parts of your arm stomach ear knee tooth 2. mina 5. the the the the EXERCITII EXERCISE 1 Spuneli ca va dor urmatoarete ale corpului: parti 1. 7. Greet the doctor. Say the following body hurt. Aveli 0 durere de ureche? Aveti temperatura? V-ali luxat glezna? Aveti diaree? Ali cazut pe genunchi? cu caseta. (Salutali doctorul) 3. b. 3. Say you have a sore throat. 7. listen to the pronunciation on the cassette first. 8. Now. then. gamba 4. 8.Boala 2. When did it start? . Tu~iji de 0 saptamina. 7. d. Aveli diaree de ieri. 9. c. piciorul 3. 5. d. Aveti 0 durere de spate de trei saptarninl. 9. what's the trouble? (Atunci care-i necazul?) 4. Aveti temperatura de 2 zile. You have had a cough for a week. dintele 6. Make up part of the patient and read part of the doctor. 5. 6. EXERCISES Patient 1. b. your your your your your head leg foot hand back 6. Aveti 0 durere de dinti? Ali mincat prea multe cir. 4. Say it started two days ago. 3. 1 O. (Cind a inceput?) 6. Daca doriji. Play the role of the patient in following dialogue. At the pharmacy. Ascultap modelul pe caseta urrnator. La farmacle. o durere in gft? Aveli ceva pt. completind spatiile goale. ascultap se pronunta pe caseta cum If you want to. 2. 2. capul bratut stomacul urechea genunchiul 10. You have had a bad back for three weeks. "(Va voi da ceva de durere in gft) Now listen to the gapped conversation on the cassette and take the role of the patient. EXERCISE 2 Ce spuneti daca: 1. (Spune]i ca va doare gftul) 5. You have had a temperature for 2 days. c. 126 .? Ali baut prea mult vin (hangover). a. 4. 8. You have had diarrhoea since yesterday. Check your answers with the casWhat would you say if: Verificati-va raspunsurne sette. Doctor 2. I will give you something for the sore throat. un stomac deranjat? gripa? diaree? Illness IUNIT 241 EXERCISE 3 Jucali Boala - Illness a sore throat? Have you got un upset stomach? anything for the flu? diarrhoea? rolul pacientului in dialogul Alcatutti partea pacientului ~i citiji partea doctorului. (Spuneti ca a inceput acum doua zile) Acum ascultati conversapa de pe caseta ~i luati rolul pacientului. Listen to model on the cassette.

Les vacances. The return fare to Paris by air is £ 110. we're going to stay in Brittany. yes. doarnna. madam. PF: Vei sta la hotel? HG: Nu. we're going to take the caravan. AS: Well. Are you going by train and hovercraft? Or are you going to fly? tomorrow? Ce avep are el ea intentia sa tacetl? taca? What are you is he she going to do? 128 129 . if it's not too expensive. AB: Multumesc. Are you I at home in Romania south to Exter football tennis "I this year? Dialogue 2 Anne Sardy (AS). PF: Asta e 0 idee buna. I'm going to France. vorn merge pe Coasta de Azur. How to ask about plans. Les vacances. Cum se intreaba in legatura cu proiectele. Dvs intentionan EI Ea intentioneaza sa stati sa stea sa rnerqetl sa jucati sa joace stay going to Is he she play go acasa - ~-----I I I in Romania I anul acesta? in sud sa mearqa I'a Exter I fotbal terns miine? --. numai pentru citeva zile. TA: AB: TA: AB: TA: Good afternoon. TA: Da. PF: Are you going on a holiday this year? HG: Yes. I'm going to fly. da. vorn lua 0 ruiota. For how long? Oh. Pentru cit timp? A. just for a few days. I hope you have a good time.Concediul - Holidays IUNIT 251 ICAP. Good afternoon. PF: Well. Are you going to stay in the North? Or go South? HG: If the weather's good.25] Concediul - Holidays IUNIT 251 in acest capitol invalB11sa vorbl1l despre planurlle dvs de vacanta. But if it's not. PF: That's a good idea. HG: Thanks. daca nu este prea scump. Da. PF: Bine. AS: Thank you. Travel Agent (TA) TA: AB: TA: AB: TA: AB: TA: Buna ziua. Buna ziua. voi merge cu avionul. Henry Gill (HG) PF: Mergi in concediu in acest an? HG: Da. AS: What does it cost by trains and hovercraft? TA: Sy train and hovercraft it costs about £ 70. Yes. les vacances! PF: Er. Va pot ajuta? Da. we're going to go to the Cote d'Azur. Dar daca nu va fi. PF: Are you going to stay in a hotel? HG: No. TA: Yes. les vacances! PF: Ei. madam. doresc sa merg la Paris. sper sa aveti 0 vreme buna. TA: Yes. AS: Atunci voi merge cu trenul. AS: Ei bine. HG: Mu~umesc. DIALOGURI - DIALOGUES Dialogue 1 Peter Fuller (PF). madam. AB: I'll go by train then. calatoria dusInters la Paris cu avionul costa 110 lire. Can I help you? Yes. I want to go to Paris. Veti sta in nord? Ori mergeti in sud? HG: Daca vremea va fi buna vorn sta in Bretagne. AS: Cit costa cu trenul ~i cu vehicolul cu perna de aer? TA: Cu trenul si cu vehicolul cu perna de aer costa aproximativ 70 lire. Mergeti cu trenul ~i cu vehicul cu perna de aer? Ori mergeti cu avionul? TA: AB. coamna Calatorie placuta. TA: Da. voi merge in Franta. I hope you have a good journey. coarnna. CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1.

.1061? * * * 130 131 . Ascultatl tot textul de atitea ori pina cind.251 Eu EI Ea Noi Concediul stam acasa mergem Franta vizitarn Holidays I'm He is She We're IUNIT 251 EXERCISE 2 Concediul - Holidays intentionez sa intentioneaza sa stay at home going to go to France play tennis visit friends In intentionam sa jucarn tenis prieteni vremea este nu este prea buna cald scump the weather is good It's not too hot intentionez sa merg in Franta I. Are you going alone? (Mergeti singur(a)?) 7.) Ascultali cu atentle Here are some means of travelling: go by plane train boat car You are going to visit these places.plane Iceland .De ce sint nemu~umiti locuitorii din Coventry? . (Spuneti ce intentionati sa taceti In concediu. 7. Rolul A este inregistrat pe caseta In spatule libere dvs. Where are you going on holiday this year? (Unde rnerqeti in concediu anul acesta?) 3. Role B. How are you going to travel? (Cum veti calatori") 9.ICAP. (Spuneti unde mergeti) 4. 4. Vienna .Say what you intend to do on holiday. Say who are going with.boat Paris . What are you going to do when you are on holiday? (Ce intentionati sa taceti In concediu?) Listen to the dialogue on the cassette. Say where you are going.plane. pe baza intorrnatiilor obtmute.boat Copenhagen . urrneaza sa introduceti rolul B. 6. urrneaza sa vizitali aceste locuri.Este Godiva de aceeasi parers cu sotul ei in privinta impozitelor? . urrneaza sa c~ilatoriti cu mijloacele de transport Pentru acest capitol caseta contine 0 scurta sceneta de ascultat. 8. 1. You are going to travel by the transport given below. (spunen cum veti calatori) 10. (Spune]i cit timp ve]i sta. lntenponez sa merg cu avionul.) 6.plane Next year I'm going to visit LonAnul viitor intentionez sa vizitez don. Listen to this de mai jos. How long are you going to stay? (Cit intentlonatl sa stati?) 5. London . 2. Londra.train Bornholm . Role A 1. 3.06. 2. I'm going to travel by plane. (spunep cu cine mergeti) 8. in legatura cu concediul.car Rome . Example:London .Ce face Godiva ta 10. I Daca I I L ! i I'm going to go expensive to France EXERCITII EXERCISE 1 lata citeva mijloace de transport: a merge cu avionul trenul vaporul rnasina EXERCISES Ascultati dialogul de pe caseta Apoi discutatl despre planurile dvs. with gaps for you to insert Role B. Now it's your turn.train Cairo . Acum este rlndul dvs. veti putea raspunde la intrebari. The cassette has a recording of the role A. Then talk about your holiday plans. Say how long you intend to stay. Say how you intend to travel.car 5.

Invitatii - Invitations IUNIT 261 C: Invitatii Sint in York acum. la sfirsit de saptarnina - Nimic. I'll meet you at 7. ce seara? Invitations C: AS: C: AS: C: AS: C: AS: C: AS: C: C: IUNIT 261 in acest capitol invatati: • sa discutatl despre 0 invitatie: • sa tormulati 0 invitatie in mod politicos. La revedere. Ti-ar placea sa mergi? C: Ar fi frumos. Thanks very much. Nothing. That's marvellous. Good bye. Where? At the Town Hall entrance. Hello. Felicity? Yes. . Goodbye. la I'm in York right now. Nimic. Yes. tu esti? Cine e la telefon? Sint eu. Ti-ar placea sa mergi? Ar fi frumos. F: W: F: W: F: W: F: W: F: W: F: W: 8762940. de ce? AS: E un spectacol cu "Hamlet" la teatrul Royal. AS: Ne vedem miine la teatru la 7.30. Alo. Un moment. Constance (C) AS: C: AS: C: AS: York 7388112. CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. I'll look forward to that. perhaps. Where are you? Sinteli liber What are you doing doing anything Are you busy free tomorrow? this evening? at the week-end? Nothing (Why)? What do you have in mind? ca te 132 133 .30. Constance. tu esti. Poate C: anadata. how nice to hear from you.K. Anne! Is that you? Who's that speaking? It's me. este Intr-adevar pacat. with Hugo .30. Cum se intreaba 0 persoana dad este libera sa primeasca How to ask if somebody is free to accept an invitation Ce intentionati sa taceti mine? Aveli treaba Sinteli ocupat asta saara? 0 invitatie. Felicity. ce bine aud. Ne intilnim la 7. Ce mai taceti? C: Sintem bine. revedere. Ma tem ca nu pot merge. Winston. Some other time. I'm going to meet some friends of Hugo's. Anne. A. AS: E minunat. Mul!urnesc foarte mult. O. See you tomorrow. How are you both? We're fine. Da. AS: Constance.K. Constance. Constance. Wait a minute. Hi! Is that you. C: Atunci. OK. Buna. Felicity? Da. Constance. Let me see. Constance. (de ce?) Ce aveti de gind? Dialogue·2 Anne Sardy (AS). DIALOGURI - DIALOGUES faci miine Dialogue 1 Felicity (F). unde? La intrarea in Town Hall. O. I'm afraid we can't go. C: Miine? Sa vad. Thanks very much. cu Hugo. AS: La revedere. then. that's a real pity. Winston (W) F: W: F: W: F: W: F: W: F: W: F: W: 8762940? Alo. Unde esti? AS: C: AS: C: AS: York 7388112. Why? There's a perforn ance of "Hamlet" at the Royal ThEatre. EI este aici cu afaceri. Well. There's a concert of folk music at the Town Hall. Good bye. At the Town Hall entrance at 7. Would you like to go? That would be lovely. Sine. Pe miine. ce faci miine saara? Miine? Sa vad. what are you doing tomorrow evening? Tomorrow? Let me see. Felicity. Well.30. there. Nimic. Would you like to go? That would be lovely. E un concert de muzica folk la Town Hall. He's here on business. La intrarea in Town Hall la 7. what are you doing tornorrow evening? Tomorrow. Multumesc foarte mult. Winston. alta data. AS: 0. Astept cu nerabdare. Hi. Ma intilnesc cu niste prieteni de-ai lui Hugo. Nothing. La revedere. I'll meet you at the theatre at 7 o'clock. Good bye. some other time.

*Sa mergem la 0 la Town Hall I I I There's Ar fi frumos Va rnultumesc foarte mult Sint trei puncte de plecare marcate cu un asterisc.J *Sa ie~im la un restaurant. 261 EXERCISE 1 Invitaln EXERCIIII - Invitations EXERCISES IUNIT261 2. come. . Thank you very much. La ce ora? A~ept cu nerabdare.--------1 Mi-e tearna ocupat(a) vineri. How to say what you wish to do. not free. marked with an asterisk. in faJa la cinema. Urmar~i sageJile ~i vedeJi cite conversaJii puteJi alcatui.ICAP. 134 135 . I in regula. How to say you can't go. Ce-ar fi simbata? I'm I'm afraid I have I can't busy. Cum vi exprlmatl cind nu puteti merge. an engagement. Cum se exprlmi ce ali dori si facet I. go. . What a pity! Some other time perhaps.--./----1 L. Follow the arrows and see how many conversations you can make up. 3... 261 Invitalii - Invitations IUNIT 261 ICAP. Mi-e team a ca sint am trebuie nu pot ocupat indisponibil o intilnire sa merg ta Bristol sa merg sa vin Ce pacatl Poate anadata. to go to Bristol. concert Este un film reprezentatie cu Hamlet concert a film performance of Hamlet at the Town Hall Theatre That would be lovely. cafenea There are three starting points.

This time your friend suggests meeting at Hammersrnlth Underground Station. Refaceti conversatia. 26/ Invitatii - Invitations Your friend: You: Your friend: You:Your friend: You: Your friend: You: Your friend: You: IUNIT 26/ *Let's go to a pub. What your friend says is recorded on the cassette. Refaceli conversatla De data aceasta prietenul(a) va sugereaza intilnirea la statla de metrou Hammersmith. Ceea ce spune el/ea e imegistrat pe caseta Ce spunep dvs. This time your friend asks you to go to a dance. 261 Invitalii - Invitations 1----1 IUNIT 261 ICAP. vA telefoneazA pentru a vA invita sa i~~i.... Do the conversation again. O. Dvs: Prietenul: La intrare la Town Hall What are you doinq tomorrow evening? There's a concert of folk music at the Town Hall.K What time? I'm looking forward to that. Do the conversation again.-_----. 1----1 L.30. I'm afraid I'm on Friday.__ ---' How about this evening? Prietenul: Ce faci miine seara? Dvs: Prietenul: E un concert de rnuzica folk la Town Hall.. EXERCISE 2 Prietenul(na) dvs.? 136 Your friend is telephoning to ask you to go out.. What do you say? .. De aceasta data dansul este la Hammersmith Palais.. Do the conversation again... Vrei sa mergi? Dvs: . Town Hall go to a 1----1 =Let's go out to a restaurant. This time the dance is at the Hammersmith Palais. This time your friend suggests meeting at 8 o'clock. I When~ Refaceti conversapa De data aceasta prietenul(a) va sugereaza intilnirea la ora 8. Prietenul: Ne intllnirn la 7. What about Saturday? r--------j Dvs: Prietenul: La revedere..ICAP... Dvs: Refaceli conversatta De data aceasta prietenul(na) va invita sa mergeli la dans. Do the conversation again. Would you like to go? I'll meet you at 7. Good bye. At the entrance.30.

WG: Is that you. Sa ne intilnim la club? Da. OK. Thank you for inviting me. Se joaca 0 piesa buna la teatru. it is. Yes. miine sint curse de cai in York. la revedere. este. WG: Ce mai faci? EI: Foarte bine. What time shall we meet? WG: What about in 20 minutes? EI: Yes. 271 C: " Intilniri C: Meetings IUNIT 271 in acest capitol invilali. EI: La revedere. rna simt foarte bine. Eleanor? EI: Da. WG: Ne intilnim pe pajiste.30? 10. pina la 8. 1 o'clock. What time shall I come? AB: Oh. EI: 878. Mergem? C: Tu ~i cu mine? AB: Da. Pe curind. W: J: W: J: W: J: W: J: Dialogue 2 A'lne Sardy (AS). WG: Mergem la 0 plimbare pe paiiste? EI: A. Mi-e tearna ca nu sint libera. J:. Eleanor? EI: Yes. C: That's good idea. vino pe la 1. W: Good day? J: Not bad. Hello.5961. isn't it? EI: Yes. WG: Tu esti. Jerry (J) W: J: Buna. r . EI: Yes. nu? EI: Da. W: J: W: Dialogue 3 Mrs Gammon (WG). EI: Da. O. La ce ora? Ce zici de 10.K. WG: Goodbye. C: Bine. thanks. multurnesc. in 20 minutes. W: J: W: J: W: J: W: J: W: J: Are you off tomorrow? Yes. numai noi ooua. 139 . Ce-ai zice sa jucarn tenis? Miine? Da. I'm feeling very well. I'll see you soon. Constance (C) AB: Constance.K. OK. WG: Atunci. E 0 idee buna La ce ora sa C: Yin? AS: 0. • sa fixati data ~i locul intilnirii. EI: Yes. OK. (scotindu-sl sapca ~i sterqindu~i fruntea): Ai avut 0 zi buna? Nu prea rea. C: OK. It's a lovely day. 138 AB: Constance. I'm going out with Jim. • sa propunep 0 intilnire unei persoane. Buna. WG: Shall we go for a walk on the common? EI: On. Dialogue 1 Winston (W). Mi-ar placea sa merg la 0 plimbare.30. OK.ICAP. OK. all right. I would like to go for a walk. WG: E in regula. Da. Thank God it's Friday. There's a good play on at the theatre. Winifred. les in oras cu Jim. C: Sper sa ai 0 seara ptacuta. este 0 idee buna. In 20 minutes. 271 " Intilniri Meetings IUNIT 271 ICAP. iti mutturnesc pentru invitatle. Winifred. He's asked me to dinner. DIALOGURI - DIALOGUES Bine. M-a invitat la cma. EI: Goodbye. where shall we meet? AB: Shall we meet at my place? Then we can get the bus. then. just the two of us. WG: That's all right.30. What about playing tennis? Tomorrow? Yes. peste 20 de minute. Mu~umesc Domnului ca e vineri. Shall we meet at the Club? Yes. La ce ora ne intilnim? WG: Peste 20 de minute? EI: Da. WG: Yes. WG: How are you? EI: I'm very well. Jerry.30? La 10. W: J Hello.5961. unde ne intilnim? AS: Sa ne intilnim la mine acasa? Apoi luarn autobuzul. (taking off his helmet and mopping his brow). What time? How about 10. E~ti liber miine? Da. Would you like to go? AB: I'm afraid I'm not free. EI: Da. E 0 zi frumoasa. C: I hope you have a nice time. And you. in 20 minutes. Peste 20 de minute. O. in regula. come about 1 o'clock. Till 8 o'clock. Dar tu? WG: Da. Ai vrea sa mergi? AB. Shall we go? C: You and me? AS: Yes. Jerry. WG: I'll see you on the common. Eleanor (EI) EI: 878. it's York races tomorrow. that is a good idea. Peste 20 de minute. la 1.

lrnaqinati-va ca cineva va intreaba la ce ora trebuie sa va intllniti? Propuneti 0 ora potrivita. Intilniri 20 minutes half an hour two o'clock? 5.. 11. that's a good idea. Cum se propune comun. 14.00 h.g. Ai dori sa mergi? Shall we Would you like to go? jucam tenis mergem la jucarn ten is mergem la 0 0 0 I'll meet you Shall we meet That's OK.••• 271 . Nu.00 b. 19. Where shall we meet? club. este (putin) prea devreme/tirziu. Cum se propune ora/data la care urmeaza sa aiba loe acpunea Te intilnesc Sa ne intilnim peste 20 minute intr-o jumatate de ora la ora 2 ora 5.Cum se flxeazi 0 intilnire. I'm afraid.30 .IcAP . Ne putem intilni la club? ta mine/tine acasa? Shall I meet you Can we meet in front of the theatre? at the club? at my/your flat? - Da. How to propose the place. o cursa Este un concert o plesa Sa mergem. a. 271 in . c.30 Imagine someone asks you what time you should meet. Where's that? At the La club. 16. e. 20. Say you will meet your friend at the following times. That's (a bit) too early/late acpune in a.. Mi-e terna ca nu sint liber(a).30 asta seara mline - At 6. OK. . Intilniri - Meetings ICAP. race There's a concert play on tonight tomorrow l Cind La ce ora sa ne intllnim? When What time shall we maet? Cum se propune locul intllnirii.30 d.45 f. Este in regula. No. I'm not free. 19. Sa te intllnesc in tata teatrului? - La 6. Example: Prietenul: La ce ora ne lntllnim? Dvs: Te intilnesc la ora 10. That's all right. Suggest an appropriate time. Shall we What about play tennis go for a walk playing tennis going for a walk tonight? EXERCITII EXERCISE 1 EXERCISES tomorrow? b.30 at Meetings IUNIT 271 CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. Spuneti ca va veli lntilni prietenul la urrnatoarele ore. 12. appointment = intllnire onciala date = intllnire intre prieteni a.30 c. 15. How to propose a time.17. Friend: What time shall we meet? You: I'll meet you at 10 o'clock. How to propose to do something together. Oh.00 141 140 .In regula. Unde este asta? - - Sa Ce-ar fi sa plimbare plimbare diseara? mline? Unde ne lntllnim? - Yes. E 0 idee buna Ar fi frumos.45 b. How to make an appointment or a date.

Peter: Are you doing anything tomorrow? Jane: Nothing.Damask Lane/Crichlade Street .17. Propune]i un loc corespunzator. La ce ora ne intilnim? Peter: La 7.20. Vrei sa mergi? Jane: Ar fi fmmos.00 Post Office . Peter: Este la capatul Colchester Road co~ cu Straight Road. dupa opinia studentilor de' la Birmingham? Exista el lntr-adevar? Spuneti ca va veli intilni prietenul in urmatoarele locuri. Peter: Faci ceva miine? Jane: Nimic. Ne vedem atunci. Would you like to go? Jane: That would be lovely.30. Jane: OK. Suggest an appropriate place.1\ Intilniri Meetings ICAP. Margaret' Hospital . Example: Imagine someone asks you where you should meet.18. Unde ne intilnim? Peter: Ne putem intilni la Plough? Jane: Nu sint sigura unde este asta. Jane: in regula. AscultaJi cu atenJie - Friend: Where shall we meet? You: Can we meet at the Theatre? Say you will meet your friend in the following places. c) bus stop f) Betty's caffe Ascultati relatarea de cite' ori doriji ~i relineti informaliile pe baza carora s-au alcIDuit intrebarile: THE LOCH NESS MONSTER.19. Jane: I'll see you then.30.Highworth Road .00 142 . Listen to it carefully. 271 1\ Intilniri - Meetings Listen to this EXERCISE 2 ImaginaJi-va ca cineva va intreaba unde sa va intilnili. Where shall we meet? Peter: Can we meet at the Plough? Jane: I'm not sure where that is.15. Unde traie~te monstrul? Care este porecla monstrului? Cine este in final monstrul.Burry Street/Breakspear Road . a) cinema d) pub b) station e) corner of King Street and Parliament Street EXERCISE 3 Aceasta conversatle este inregistrata pe caseta Ascultap-o cu atenpe.Crown Lane . Why? Peter: There's a good film at the Odeon.West Road . De ce? Peter: E un film bun la Odeon.30 Number 22 bus stop . Jane: Bine.00 Entrance to St. Peter: It's at the end of the Colchester Road at the corner of Straight Road.00 Marks & Spencer . What time shall we meet? Peter: At 7. Mow do similar conversations using the following information: Odeon . Acum alcIDuiji conversapl similare folosind urrnatoarele informatii: a) b) c) d) e) This conversation is recorded on the Cassette.

domnule. I'll leave it then. Mu~umesc. ICAP. doarnna. AB: Da. How to describe what you want. Thank you. Cit costa? As: 5 lire uncia (28.i a unor cadouri. As: Yes. lata citeva manus. AB: I see. As: Can I help you? AB: Yes. they are very nice. As: Here are some in size 7. HG: Pot sa-l incerc? As: Da. AB: Pot sa Ie incerc? As: Desigur. doarnna. Shop Assistant (As) As: Va pot fi de folos? AB: Da. As: Da. Cum descrleli ceea ce dorltl. As: Buna ziua.. but in blue? As: I'm very sorry. de piele rnasura 7.. dar 0 rnasura mai mare As: Da. madam. How much is it? As: £ 5 an ounce. 0. Goodbye. As: Goodbye. As: Yes. Mullumesc.. DIALOGURI - DIALOGUES Dialogue 1 Anne Sardy (AS). madam. How to ask for an article of clothing. Thank you. As: Da. madame. sint foarte frumoase. 281 Imbracamintea - Clothes . madam. Aveti aceeasi rnasura. lata citeva de rnasura 7. sir. I want something in leather. AB: Inteleg. As: La revedere. HG: (sniffing) Mmm. legate de cumpirarea unor obiecte de lmbracamlnte . As: How about a bottle of perfume. Here's a size i/2 AB: Yes. Ce culoare Ce rnasura Ce material cautati? What colour What size are you looking for? need? want? va trebuie? dor~i? Dialogue 2 Henry Gill (HG). HG: lau 0 sticla de 0 uncie. nu.281 tmbracammtea - Clothes IUNIT 281 in acest capitol invilali cum si tormule]l cererile dvs. sir. doarnna. j like that. AB: I think I need this sort of thing. Have you anything in mind? HG: She already has a lot of jewellery. dar albastre? As: Imi pare foarte rau. La revedere. domnule. madam. As: Yes. As: Yes. o rochie? Aveti un pulovar? o cravata? o pereche de pantofi? colanti? dress? Have you got a pullover? tie? pair of shoes? tights? 2. no. sir. HG: Caut ceva pentru sopa mea. I'm looking for a pair of gloves. AB: Oh. but a larger size. As: Da. sir. V-atl gindit la ceva? HG: Ea are deja 0 rnutprne de bijuterii. What size? AB: I take size 7. As: Yes. We haven't got them in blue.. HG: (mirosind) Mmm. AB: Can I try them on? As: Of course. domnule. lata rnasura i/2. As: Ce ziceti de 0 sticla cu parfum? HG: Ce-mi recomandati? As: "Tropical Sunset" este foarte popular In momentul acesta. Cum se soliciti un obiect de imbriciminte. HG: I'm looking for sornethinq for my wife. What material do you 145 . caut 0 pereche de manus]. ce rnasura? Am rnasura 7. 144 HG: Good afternoon. sir. domnule. Doresc ceva de piele. As: AB: As: AB: Da. nu avem de culoare albastra. 1. madam. As: Good afternoon. Here are some leather gloves in size 7.. Shop Assistant (As) HG: Buna ziua. HG: Can I try it? As: Yes. Have you got this size. atunci Ie las. IUNIT 281 ICAP. AB: Cred ca astea mi se potrivesc. HG: I'll take an ounce bottle. sir. doarnna. HG: What do you recommend? As: Tropical Sunset is very popular at the moment.35 gr). sir. doamna. Imi place. domnule.

Cred trebuie Aveli ca imi How to ask for something different. lntrebati care este pretul fiecarula Deoarece va gindiji la un cadou pentru sopa dv. Sales Girl: Here is a very nice skirt. curnparati numai acele obiecte care se potrivesc. o masura acest model dar in de mai mica? mai mare? albastru? verde? nylon? rnatase? smaller. Dv. too. please? How much is it? . sopa mea Caut ceva un cadou pentru un copilas o tinara un domn Imagine you are a businessman visiting London. leather. 147 146 . Cum se soliciti 0 sugestie. a gentleman. - Clothes red. de piele. de lina. You don't buy anything for yourself.50 £.: Cit costa? Vinzatoarea: 12. Pot sa incerc? Pot sa iI/lelii incerc? il/olii/le iau. yellow. albastru inchis. Clothes IUNIT 281 Something in dark blue. How to ask when yOU need advice. Exemple: Vinzatoare: lata 0 fusta foarte frumoasa. Some other shopping phrases. EXERCISES I think I need Have you got this sort but a size 4. I'm just looking. Nu cred ca iI/o voi lua. Can I try it? Can I try it/them on? I'll take it/them.: 0 iau. You: How much is it? Sales Girl: £ 12. EXERCITII Exercise 1 Imaginali-va ca sinteli un om qe afaceri care viziteaza Londra. in green. IUNIT281 ICAP. 281 A Imbricimintea something a present my wife. In Oxford Street ali gasit un boutique foarte frumos. larger.. a baby. Ma uit numai. il/o las.ICAP. Doresc imi trebuie Vreau 34 rnasura 36 38 I take I need I want 34 size 36 38 Alte propozijii utilizate la curnparaturi. Dv. However. nylon. 281 Ceva A Imbricimintea rosu galben. The sales girl offers you a number of things and you ask the price of them. You have found a nice boutique in Oxford Street. I'm looking for for a young girl. I'll leave it. silk.50. How much are they? I don't think I'll take it. They are on the cassette. lata doua modele de conversape. blue. Nu curnparati nimic pentru dv. wool. Vlnzatoarea va ofera mai multe obiecte iar dv. Puteti sa iI/olii/le impachetati? Cit costa? . Would you wrap it. You: I'll have it. Here are two model conversations. since you are thinking of a present for your wife you only buy those things which are suitable for your wife. Ele sint pe caseta. 3. Cum se cere ceva dlferit.

3. Here is a nice pair of socks. Luali rolul clientei. lata 0 cama~a foarte frumoasa. Vinzitoarea Buna seara. 3. Cumparali 0 pereche de pantaloni. Now do similar conversations. No. What about this dress? 9. 281 imbracamintea - Clothes IUNIT 281 Vinzatoarea: Cravata asta este foarte frurnoasa Dv. madam. 2. What about this silk blouse? 7. lata 0 pereche de butoni foarte frurnosi Sales Girl: This tie is very nice. Don't forget to ask for the price. Take your part in the gapped conversation. You: No.: Cit costa? Vinzatoarsa: 6 £.: Nu. A nice elegant suit (skirt and jaket)pure wool-grey or Jreen size 16. Va plac. Va place aceasta vesta? 6. can I help you? Yes. Client: Yes. sa-i ceva mai Clientul: Albastru deschis. va pot fi de folos? Da. Vinzatoaree: 1. What about this brown pair? Certainly. 28' imbracamintea - Clothes 'UNIT 281 ICAP. Sales Girl: 1. 0 fusta din burnbac-rosu inch isrnasura 14. Este singura rnasura maro pe care 0 avem. What size? What color are you looking for? Here is a very nice pair of red trousers. 4. 0 cravata de rnatase. You're buying a pair of trousers. = Customer Cautati 0 pereche de pantaloni. 4. 8. lata citeva obiecte de imbracaminte pe care dorqi sa Ie cumparap. Sales Girl: Which colour do you want? Client: Light blue. I like that. lata 0 pereche de sosete frumoase. Do you like this waistcoat? 6.00. Cllenta Exercise 2 Studiap acest model de conversaps cu atenpa Este deasemeni pe Study this model conversation carefully. The changing room is over there. Here is a very nice shirt. doamna Cabina de proba este acolo. Dv. too.. Sales Girl: Cant I help you? Client: I am looking for a pullover. Sales Girl: This one is very elegant. Vinzatoarea: Acesta este foarte elegant. doarnna Ce rnasura? Imagine you are a lady customer in a boutique. It is on the cassette too. Mu~umqi ~i va luati 148 149 . Sa ma uit. thank you. Luativa rolul in conversapa de pe caseta 1. Can you provide your side of the conversation? There is a gapped conversation on the cassette. What about some earrings? 10. dorqi probap. Vinzatoarea: Va pot fi de folos? Clientul: Caut un pulovar. A skirt made of cotton-dark red-size 14. 3. Sales Girl: What material are you looking for? Client: Wool. Ce culoare dorqi? Ce spunep de aceasta pereche rnaro? Desigur. 0 bluza de rnatase-rnasura 16 cu nuante de roz. Vinzatoaraa: Ca material cautati? Vinzatoarea: Ce culoare cautati? lata 0 pereche de pantaloni rosli foarte frurnosl. Prea mici mari? caseta. imi pare foarte rau. This tie is very nice. Un costum (fusta ~i bluza) frumos ~i elegant-lina pura-qrt sau verdernasura 16. Va pot propune acest colier? 5. Puteli sa va sustineli rolul in conversape? Pe caseta este imprimat rolul vinzatoarei. 2. Nu. Here are some clothes you want to buy. Can I suggest this necklace? 5. Exercise 3 Imaginati-va ca sinteti 0 clienta intrun boutique. rnulturnesc. Masura 26. N-o iau. 8. I'll leave it. Nu uitati sa intrebati pretul. Ce spunep de aceasta rochie? 9. Ce spune]t de aceasa bluza de matass? 7. You: How much is it? Sales Girl: £ 6. Imi place.'CAP. 4. Sales Girl: What size do you need? Client: I need size 40. A silk blouse-size 16 a nice shade of pink. That is the only size we have in brown. Do you like this skirt? 2. I'll just look. doamna. Aceasta cravata este foarte frumoasa . Ro~u sau maro. Ce spunett de niste cercei? 10. A silk tie. 4. 3. Cit costa? ramas bun. Here is a very nice pair of cuff links. 1. How much does it cost? Sales Girl Good afternoon. Va place aceasta fusta? 2. Clientul: Lina. Acum alcatuqi conversapl similare. madam. I'm very sorry madam. Vinzatoarea: Ce rnasura va trebuie? Clientul: Imi trebuie rnasura 40. • Clientul: Da. Nu va plac.

La revedere. HG: Vreli sa-l spunetl sa sune pe Henry Gill c]nd se intoarce? V: Henry Gill. Puteti spune pe litere. DIALOGURI Dialogues - DIALOGUES Dialogue 3 Winston f'N). aiel John Smith. AB: Is that 794713? V: No. La revedere. a voice (V) V: Alo. HG: Would you take a message for him. Nu pot face nimic. Cum se spune cine sinteli. AB: Pot vorbi cu dl. I'll ask him to do that. AB: La revedere. Thank you very much. V: Oa. I'm very sorry. 150 V: Hello. Can you spell that. Pot vorbi cu Milton Cine? Pot vorbi cu Milton Brown? Milton nu-i aici. Alo. J: W: J: W: J: W: J: W: J: W: J: W: J: W: J: W: J: W: Jim French speaking. of course. Ii voi spune lui Milton sa va telefoneze. Imi pare rau. V: Alo. Phillips. OK. a voice (V) AB: Hello. La revedere. I can't do anything about it. please? V: Mr. AB: scuzap-ma ca v-am deranjat. V: Nu face nimic. V: That's quite all right. Phillips. This is Winston Bell here. This is 794715. V: Goodbye. Yes. Will you ask Milton to phone me? Who is that speaking. No. Cred ca ave]i un numar gre~it. Va multurnesc foarte mult. HG: Vreli sa preluati un mesaj pentru el. Jim (J) J: W: J: W: J: W: J: W: J: W: J: W: J: W: J: W: J: W: Aici Jim French. va rog? W-i-n-s-t-o-n B-e-I-1. I'm afraid he's not here at the moment. I'll ask Milton to phone you. And what's your number? My number is 8725963. Pot lasa un mesaj? Un moment. La revedere.ICAP. aici e James Smith Mary Brown Hello (this is) James Smith speaking Mary Brown 151 . V: Hello. CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. V: Dialogue 2 Henry Gill (HG). HG: Peter Smith este acolo? V: Un moment va rog. $i ce nurnar aveti? Nurnarul meu este 8725963. HG: Is Peter Smith there. AB: Can I speak to Mr. How to say who you are. AB: I'm sorry to have troubled you. HG: Thanks. John Smith speaking. 1 Anne Bardy (AS). please. V: In regula. aici este 794715. AB: Alo. HG: Would you ask him to phone Henry Gill when he gets in? V: Henry Gill. • sa lasati un mesaj pentru cineva. Mi-e tearna ca nu este aici pentru moment. OK. Phillips? I think you must have a wrong number. HG: Mu~umesc. Can I leave a message? Just a moment. desigur. Goodbye. AB: Goodbye. IUNIT 291 in acest capHol invilBlI: • sa va prezentap la telefon. • sa solicltati persoana dorita. va rog? 01. E intr-adevar suparator. 29] Telefonul - Telephoning IUNIT 291 ICAP. That's really annoying. 291 Telefonul - Telephoning HG: Goodbye. please? This is Winston Bell speaking. please? V: Yes. La revedere. V: That's' quite all right Goodbye. Can speak to Milton? Who? Can I speak to Milton Brown? Milton isn't in. Vreti sa-l spuneti lui Milton sa rna sune? Din partea cui? Winston Bell. Phillips. please? W-i-n-s-t-o-n B-e-I-1. please? V: Just a moment. La telefon Winston Bell. II voi ruga sa taca acest lucru. AB: Este 794713? V: Nu.

of course. Intrebatl daca avetl nurnarul [ Da voi I spune cere s~... Jones Mrs. 3. Can May I speak to Dr. Green. Ati gre~it !?i cereti scuze. Just a moment. ask him/her ... Dor~i sa vorbitl cu Mr.. North Lane. Cum se lasi un mesaj. Shaver and Electric Repair Centre 1. How to ask to speak to someone. Doriti sa-l lasati un mesaj. 291 Telefonul EXERCIIII Telephoning EXERCISES 'UNIT 291 2. Harrogate 506745 SunaJi firma Shaver and' Electric Repair Centre. York 768598 Sunati pe dl. 152 153 .. Try to do them. Just a moment please. Mount Parade . Green Please? Exercise 1 Featherstone. Smith. Pot vorbi cu Dr. in exerc~ii1e urrnatoare veti fi solicitati sa alc~tu~i diferite conversatii telefonice cu numerele date. Ripon 3484 SunaJi la optician. Prezentati-va.. va rog. Brown. You have a wrong number... Domestic and Commercial 7. Haxby .. Prezentati-va... Veti suna mai tirziu. here. G. Prezentati-va. that. Vreti sa preluap Pot lasa Would you take Can I leave un mesaj va rag? _ Da. Numai 0 clip~. Aveti un nurnar gre~it.. Spuneti ca dor~i sa vorbiti cu dl. is not in. Green Va rag? Un moment. Nu este aiel. _ Yes. ca.. Pickering 74136 Sunati la firma Featherstone Tyres. Apoi verificaJi-v~ raspunsurile cu caseta. tell him/her that. Ripon... Plumbing & Heating Engineer.. Cum solicitali sa vorbili cu cineva.. Puteti suna mai tirziu? Nu e nici un Mr. spuneti c~ dor~i s~ vorbiti cu dl. aiel.. Can you phone again later? There is no Mr.. Straker. perhaps with a partner. lntrebap daca nurnarul este corect. I am sorry . Jones Mr... Yes. Then check your answers with the cassette.Tyres Recreation Road ... Nu este acolo. Sunatl la telefon Making Telephone Calls In the following exercises we will ask you to make various telephone calls to the numbers given. corect. .'CAP. Ecercise 2 a message please? sa-i spunep VreJi va rog cereti tell Would you please ask lui lui Milton ei him Milton her to . tinichigiul.. Poate incercaJi cu un partener. s~.. Exercise 3 Bryan Straker. I'll Exercise 4 Row Opticians (Ophtalmic Opticians) Victor Grove. Aflati ca nu este acolo. lntrebati daca aveti nurnarut corect. 291 Telefonul - Telephoning 'UNIT 291 ICAP. Prezentati-va. desigur.. Regret. How to leave a message.

Mi-am uitat aparatul de fotografiat. Wa: Acesta este? HG: 0. Daca este necesar. Wa: Ce culoare are? HG: Este maro. da. Auctioneers. I've forgotten my camera. Va prezentati ~i spune]l numarul dvs. puteti prelua ambele roluri. But if you want. de telefon. Fiti atenti la rolul dvs. At: Is this it? AB: Oh. Miss? I've lost my suitcase. Receiving Telephone Calls in the following exercises you will receive some telephone calls. Smith. What's it like? It's made of leather. Va prezentati. Va rnulturnesc foarte mult. Persoana doreste sa vorbeasca cu Mr. 291 Exercise 5 Telefonul - Telephoning IUNIT 291 ICAP.ICAP. intrebati daca aVeJi nurnarul corect. s~ taceti 0 descriere a obiectului dlsparut. Verificati-va raspunsurue cu caseta. $i are fermoar. SB: Sergent. you can take both parts as well. Sergeant Bradbury. de mai multe ori. dna. Prezentap-va. What colour I') it? It is blue. Wa: Ce fel de aparat este? HG: Un Leica vechi. de' telefon ~i aratati persoanei ca nu are nurnarul bun. DIALOGURI'- DIALOGUES Dialogues 1 Anne Bardy (AB). acest capitol invilali: s~ reclamati 0 pierdere sau un furt. Sergent Bradbury. Va prezentati ~i intrebati cine este la telefon. Daca dor~i. Dialogue 2 Henry Gill (HG). please? Yes. Thank you very much. Ce culoare are? Este albastru. Persoana doreste sa vorbeasca cu Mary Mitchell. And it's got a zip. Wa: What colour is it? HG: It's brown. da. Valuers & Estate Agents. Boroughbridge 322382 SunaJi la Mr. excuse me. Este nou-nout. HG: Oh. Wa: Is this it? HG: Oh. Johnstone. Yes. Smith nu este acolo. Va rnulturnssc foarte mult. North Yorkshire. DaJi-v~'numarut de telefon.. 30 in • • • 1 Obiecte pierdute - Loss IUNIT 301 James Johnstone. Wa: Has it got a case? HG: Yes. RugaJi sa va sune el mai tirziu. Waiter (Wa) HG: scuzatt-ma. yes. Miller pe care nu II cunoastep. Exercise 6 Suna telefonul. lntrebatl persoana daca doreste sa lase un mesaj. Thank you very much. 155 . yes. madam. Exercise 7 Suna telefonul. Prasupuneti ca are un nurnar gre~it. SB: Sergeant. it's brand new. Mi-am pierdut geamantanul. WG: (very worried): Oh. Dar Mr. Spuneti din nou nurnarul dvs. Nu este acolo. Prlmili telefon in exercitlile care urrneaza yeti primi citeva telefoane. P~rsoana doreste sa vorbeasca cu Mr. s~ spunep unde ~i cind s-a intimplat. Wa: What sort of camera is it? HG: It's an old Leica. Constable. The Square. Ascultali cu atenlie • Listen to this Ascultati textul integral al casetei ~i raspundeti la intrebari. E nou? Da. Sergeant Bradbury (SB) WG (foarte ingrijorata): D-Ie politist. AB: At: AB: At: AB: At: AB: At: AB: AB: At: AB: At: AB: At: AB: At: AB: Can you help me. Wa: Are etui? HG: Da. At: Acesta este? AB: 0. Cum arata? Este din piele. Check your answers with the cassette. Lost Property Office Attendant (At) Ma puteti ajuta? Da. Mary Mitchell nu este acolo ~i rugati sa sune mai tirziu. domnisoara. are un etui din piele. Da. Boroughbridge.. Exercise 8 Suna telefonul. Is it new? Yes. it's got a leather case. THE ABOMINABLE SNOWMAN Unde traieste Yeti? Care este dovada exlstentei lui Yeti? Cum se numesc ba~tina~ii din acea regiune? 154 Dialogue 3 Mrs Gammon (WG). Concentrate on your part.

. What sort of dog is he? WG: He's a poodle. Ce fel de ciine este? WG: E un pudel. doamna. WG: I'm sorry. SB: We've got several poodles. madam. SB: Ciinle dvs. madam. Cum se aduce la cunoftlnti pierdut uitat luat furat How to report a loss or a theft. Oh thank you. madam. madam. lata-l rnultumesc. 1. SB: Avem mai mu~i pudeli aici. Se nurneste Bosun. SB: Mu~i ciini se numesc Bosun. dna. sergent. SB: Most dogs come when you call them. WG: Dar numai Bosun al meu vine cind iI chern eu. Am aparatul foto pasaportul valiza cheile punga cecurile de calatorie CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT Cineva mi-a I have Someone has lost forgotten taken stolen my our camera passport suitcase keys purse traveller's cheques 2. WG: But only my Bosun comes when I call him. SB: in regula. SB: Your dog. dna. sergent. SB: Lots of dogs are called Bosun. . d-na? Cum iI chearna? WG: Bosun. WG: But Bosun comes when I call him. I've lost my dog. sergeant. 301 Obiecte pierdute - Loss IUNIT 301 I II I' WG: imi pare rau. madam. \ pus vazut ultima oara pierdut Where did you put last see lose it? them? undell-ali Ile-ati 156 157 . WG: Dar Bosun vine cind iI chern. SB: Mu~i ciini vin cind sint chernati. WG (chemind): Bosun. SB: All right. Bosun. A black poodle. Un pudel negru. Mi-am pierdut ciinele.ICAP: 301 Obiecte pierdute - Loss IUNIT 301 ICAP. doarnna. WG (calling): Bosun! Bosun! There he is. What's its name? WG: Bosun. How to say where you lost something. Cum arit&ll unde &II plerdut oblectul. He's called Bosun. Sergeant. ° plerdere sau un furt.

ICAP.aol
Eu l-am

Obiecte pierdute lasat vazut ultima oera avut la restaurant. metrou

Loss IUNITaol

'.'301
Virsta Este Sint

Obiecte pierdute Culoare alb (e) (Q maro Masura mare(Q mic(a) (Q nou nOUJ(e) modern (e) cam vechi(e)

Loss

,uN11'301

Forma scurt(a) (ti) lung(a) (Q rotund(a) (zi) (e) patrat(a) (ti) (e)

Noi le-arn

pe plaja

rnasa
the restaurant it in the tube It's They're the table

left I last saw We had

Age brand new modern fairly old

Colour white brown

Size large small

Shape short long round square

them on the beach

3. Cum aratall cind all plerdut oblectul. How to say when you have lost something. pierdut vazut ultima oara lose last see Eu Noi I We am vazut am avut am pierdut saw had lost them aceasta it acesta your ieri acum 10' saptarnina trecuta yestersay 10 minutes ago last week suitcase? purse?

EXERCITII Exercise 1
Spuneti ca ati pierdut urmatoarete obiecte: 1. pasaport - passport 2. valiza - suitcase 3. legatura cu chei keys. 4. punga - purse bunch of

EXERCISES

Say you have lost the following things: 5. carnetul cu of traveller's 6. umbrela 7. bricheta cecuri de voiaj cheques. umbrella cigarette lighter. wrist watch book

8. ceasul de mina -

Exercise 2
Studiati conversatiile care urrneaza Sint imegistrate pe caseta, Dvs.: Scuzati-ma mi-am pierdut valiza Functionarul: 0 puteti descrie? Dvs.: E noua Functionarul: Unde ati pierdut-o? Dvs.: In metrou. Functionarul: Este aceasta? Dvs.: Oh, da. Este. Mu~umesc. Dvs.:Scuzati-ma mi-am pierdut ochelarii. Functionaruk Ii putetl descrie? Study the following conversations. They are recorded on the cassette. You: Excuse me. I lost my suitcase. Clerk: Can you describe it? You: It's new. Clerk: Where did you lose it? You: In the tube. Clerk: Is this it? You: Oh yes, it is. Thank you. You: Excuse me. I've lost my glasses. Clerk: Can you describe them? 159

4. Cum faceli descrlerea oblectulul plerdut. 4. How to describe what you have lost. acesta? Puteti descrie aceasta? aparatul foto? Este din Sint 158 piele cauciuc argint It's

.--------------.----------~
it? Can you describe them? the camera? leather. made of They're rubber. silver.

ICAP, 301

Obiecte pierdute -

Loss

I UNIT. 301

ICAP,301

Obiecte pierdute

-

Loss

IUNIT

301

Dvs.: Sint noi. Functionarul: Unde i-ati pierdut? Dvs.: In autobuzul nr. 14. Funcponarul: Ace~ia sint ochelarii dvs.? Dvs.:Oh da. Ei sint. Mu~umesc. Luati-v~ rolul In conversapi similare, presupunind ca ati pierdut urrnatoarele obiecte: - umbrela - noua - autobuz 73 - portofel - nou nou; - toaleta - peseta - piele - cafenea - pung~ continind permis de conducere ~i cheile m~inii autobuz nr. 14 - Rucsac - ochelari, bani, cheile ma~inii - pe plaje. - Ochelari de soare - nou nouti - ta coafor - Pereche de m~nu~i - piele aloastra - la restaurant

You:They're new. Clerk: Where did you lose them? You: In the number 14 bus. Clerk: Are these your glasses? You: Oh yes. They are. Thank you. Take your part in similar conversations, assuming that you have lost the following articles: umbrella - new-no. 73 bus wallet - brand new - toilet handbag - leather - cafe purse - containing driving licence and -car keys - bus no. 14 Rucksack - glasses, money, car keys on the beach Sunglasses - brand new - in the hairdresser's Pair of gloves - blue leather in the restaurant Item found Colour Aproximate age Contents

LONDON TRANSPORT LOST PROPERTY Monday Handbag Brown Old Passport Dark glasses Small change Tuesday Carrier bag White New Bottle of wine Six eggs Loaf of bread House keys Wallet Outside Mark's Spencer's King's Cross Men's toilet Royal Hotel Wednesday umbrella Black New Thursday Wrist watch Gold New

Where found

Tate gallery

Exercise 3
BIROU DE OBIECTE PIERDUTE DIN LONDRA Lunl Obiectul gASit geant~ maro veche passport ochelari de culoare inchi~ mWunti~ Tate Gallery Marti saco~ aiM nou~ sticl~ cu vin 6 ou~ o piine cheile casei portotel Afar~ la Mark's Spencer's Miercuri umbrel~ neagr~ nou~ Joi ceas de min~ aur nou

Ascultati urrnatoarea conversape pe caseta, Informatiile de mai sus Ie yeti folosi la alcatulrea unei conversatii dupa modelul celei de pe caseta Functionarul: V~ pot ajuta, v~ rog? Dvs.: Da, mi-am pierdut valiza. Funcponarul: Ce culoare are? Dvs.: Este maro. Functionarut Este noua? Dvs.: Da, este nou nouta Functionarul: Imi puteti spune ce contine. Dvs.: Contine joate hainele mele. Funcjlonarul; Imi puteti spune unde ati pierdut-o. Dvs.: La muzeul figurilor de ceara - Madame Tussaud. Funcponarul: Asta este? Dvs.: Oh da, v~ muhurnesc foarte mult.

Listen to the following conversation on the cassette. Look at the information given above. Decide what thing you have lost, and complete thetonversation. Clerk: You: Clerk: You: Clerk: You: Clerk: Can I help you, please? Yes, I've lost my suitcase. What colour is it? It's brown. Is it new? Yes, it's brand new. Can you tell me what's in it?

Virsta

Culoare

aproximativ~ Contine:

You: All my clothes are in it. Clerk: Can you tell me where you lost it? You: At Madame Tussaud's. Clerk: Is this it? You: Oh, yes, thank you very much.

Unde a fest g~it

King's Cr9SS

Toaleta bArbatiior de la Royal Hotel

160

161

ICAP.· 311

Serviciile -

Services

IUNIT3l1

ServicUle 2.Cum descrletl defectele. How to descriebe general faults.

Services

IUNIT311

in acest capitol inv8t&11si ducetl oblecte la reparat sau la curilat.

DIALOGURI Dialogue
F: As: F: As: F: As: F: As: F: As: F: As: F: As: F:

DIALOGUES
Assistant (As)
F: Good morning. As: Good morning. F: I'd like to have this radio repaired, please. As: Can I see it? What's the matter with it? F: It makes a funny noise, As: Where did you buy it? F: I bought it here. As: Have you got the guarantee? F: No, I'm afraid I haven't. As: I'll do. my best, but I can't promise anything. F: All right. Can you have it ready by next week? As: I can't promise. I'll do my best. F: How much do you think it'll cost? As: I don't know exactly. Between £ 6 and £ 7. F: Oh dear. All right.

1 Felicity (F), Shop

Buna dimlneata, BunA dlmineata, A~ dori sa-rnl reparap acest radto, va rog. Pot sA-I vM? Ce s-a intimplat cu el? . Face un zgomot straniu. De unde I-ali curnparat? L-am curnparat de aiel, Aveti certificatul de garantie? Nu mi-e tearna ca nu-I am. Voi face tot posibilul. Dar nu pot prornite nimic. In regulA. II puteti repara pina saptarnina viitoare? Nu pot promite. Fac tot posibilul. Cit creoeti cA va costa? Nu ~iu exact. lntre 6 £ ~i 7 £. 0, bine. In regula.

What's the matter them? ac~ia? - E spart. - It's broken. - Nu mai functioneaza - It doesn't go any more. - Nu functioneaza - It doesn't work. - Face un zgomot ciudat. - It makes a funny noise. - Are 0 patA. - It has a stain. 3. Cum se intreaba cind va fl gata oper&1la. How to ask when something will be ready. Peate fi acesta Pot fi gata miine?

Ce s-a intimplat cu

acesta?

What's wrong

with

it?

acesna pe la 5 saptamina
viitoare?

Can you it tomorrow? have them ready by 5 o'clock? next week?

EXERCITII Exercise 1
Propoz~iile urrnatoare au fost amestecate. Le puteli pune in ordine? Traducerea lor vA poate ajuta 1. ~ dori sa mi se developeze pianul. 2. ~ dori sa mi se repare costumul. 3. ~ dori sA mi se taie pantofii. 4. A~ dori sA mi se calce filmul. 5. ~ dori sA mi se coase parul, 6. A~ dori sA mi se calce carnasa. 7. A~ dori sA se acordeze acest radio.

EXERCISES

These senteces seem to have got mixed up. Can you sort them out? The translation might help you. 1. I'd like to have my piano developed. 2. 3. 4. 5. 6. 7. I'd I'd I'd I'd I'd I'd like like like like like like to to to to to to have have have have have have my my this my my this suit repaired. shoes cut. film ironed. hair mended. shirt pressed radio tuned.

CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT
1. Cum se sollclti reparatul sau curilatul unor oblecte. How to ask for things to be cleaned or mended. bluza A~ dori sa mi se curete coase repare aparatul foto pantalonii antofii radioul 162 my I'd like to this have these shirt camera trousers shoes radio cleaned mended repaired

Exercise 2
Ali avut un accident in drumul spre casa ~i ali cazut de pe biclcleta Teate hainele va sint murdare ~i toate obiectele fragile vi s-au spart. Retaceli tot ce ali pierdut. Mergeli in diverse magazine. Ce spunep? You had an accident on the way home and fell off your bicycle. All your clothes are dirty and all your breakables are broken. You have to set about restoring the damage. You go to the various shops. What do you say? 163

1 ICAP. Ascultati caseta pentru a afla ce urmeaza sii taca Arnold.. 2. 6.. Listen to the cassette to see what Arnold is going to do. clean the windows. lntentionez sa-rni perii costurnul. My trousers are all creased. Your friend Arnold is very active and does things himself. tidy up the kitchen. 4. A§ 1.. Piiliiria mea s-a dori. Ceasul meu este spart. My watch is broken. WOMEN AT WORK 1. 311 Serviciile - Services IUNIT311 I CAP.. Haina mea e foarte murdara. I'd like. Ciimafja mea este 6... My shirt is dirty.. lntentionez sa fac patul. 5. Arnold este 0 persoana foarte activii §i face singur anumite lucruri. Dvs.Employment Protection Act"? 3. Afj dori. 3. lntentionez sa repar siguranta. I I I I I I I I I am am am am going going going going to to to to wash the car. clean my shoes.. make the bed. Pantalonii mei sint murdiirit. I'd like to have it cleaned. My coat is very dirty. lntentlonez sa fac ordine in bucatarle. to repair my mend the fuse. 4. lntentionez sa-rnl fac pantofii. Intentionez sa-mi repar rnasma de tuns iarba. I'd like to have it. Ce rnasun sint prevazute in . Aparatul meu foto 5. I am going to Ascultali cu atenlie - Listen to this obtinute sa Ascultati radio-reportajul fji lncercati ca pe baza informatiilor riispundeti la intrebari. You can then get the same things done in your lazy way. wash my shirts. am going to am going to am going to am going to am going lawn mower. brush my suit. lntenponez sa-mi spal camasa. I'm going to wash my car. My hat has got dirt on it. veti spune cii dor~i sii vi se taca aceleasi lucruri in felul dvs. Afj dori sii fie curiiJatii. 2. Dupii piirerea d-Iui Brown fji a d-nei Gammon femeile pot ocupa aceleasi funCJii ca barbatii? 164 . Example: Arnold: You: Imagine that you are a very lazy person indeed. §ifonati. 3. rnurdara. insii dor~i ca a~ii sa taca pentru dvs. Care este parerea d-Iui Davidson in problema divorturilor in societatea de azi? Exercise 3 Imaginati-vii ca sinteti 0 persoana foarte comooa. Apoi dvs. 311 Serviciile - Services IUNIT 311 1. Arnold: lntentionez sa-rnl spal rnasina lntentionez sa curat ferestrele. You want to have everything done for you. I'd like to have the car washed. Intentionez sa calc pantalonii. press the trousers. 2. comod. My camera is damaged. Prietenul dvs. este stricat..

I braked. Vorbesc cu domnul acesta. W: Sinteli soterul doarnna? rnasini. W: scuzejt-rna. Dialogue 2 Winston (W). and hit me. 167 166 . W: Is that all. M: (indignantly) That's not true. W: Were you driving near her? M: No. officer. a woman (Wo) W: Can you tell me what happened. miles an hour. w: Ce s-a lntimplat atunci. Mergea prea repede. EI conducea foarte aproape de mine. domnule? M: Aceasta doarnna a virat brusc la dreapta. but I hit her. I was going quite slowly. W: How fast were you going. a man (M). Ea era in fata. He was travelling too fast. W: Cit de repede rnerqeati? M: Rulam destul de incet. W: Can you tell me what happened? Wo: I was driving along the Strand and I saw a boy on the zebra crossing. Wo: Yes. Wo: That's not true.Accidente in acest capitol invalali: • sa anuntati un accident. desigur. lrm putep spune ce s-a Intirnplat? Wo: Conduceam de-a lungul "Strand"-ului ~i am vazut un baiat care traversa pe zebra. dar am izbit-o. of course. M: (indignat) Nu e adevarat. she was quite far away from me. rnasini. ea era destul de de parte de mine. sir? M: Yes. madam? Wo: Yes.izbit. sir? M: I was going quite slowly. sir? M: This lady swerved to the right suddenly. She was in front of me. W: CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT W: Asta aste tot. Accidents IUNIT 321 ICAP. Yes. doamna? Wo: Ei bine. Mergeam de-a lungul "Strand' -ului. W: How far? M: About 30 to 40 feet. • Sa descrieti un accident. Aproximativ 25 mile pe ora. 321 W: M: Accidente Accidents IUNIT 321 DIALOGURI Dialogue 1 Winston (W). a woman (Wo) W: M: W: Are you the driver of this car. W: Sinteti soterut domnule? M: Da. I was driving along the Strand. in stinqa mea. domnule ofiter. acestei acestei - DIALOGUES a man (M).ne ce s-a Intimplat. this man was driving behind me. Excuse me. Mergeam destul de incet. He was driving near me. madam? Wo: Well. madam. W: What happened then. I'm speaking to this gentleman. W: Were you following this lady's car? M: Yes. W: Cit de departe? M: Aproximativ 30 pma la 40 picioare (1 foot = 30 cm). Wo: Nu este adevarat. acest am conducea In urma mea ~i rn-a. I breaked as quickly as possible. conouceatt aproape de ea? Nu. W: Wo: Da. I am. Wo: Da. W: What was he doing? Wo: He was crossing the road. Am frlnat. doarnna. About 25 domnule? M: Da. doamne? W: irm putet. Are you the driver of this car. W: Erati in urma rnasinii acestei M: Da. on my left. Am trinat cit am putut de repede. spi. sir? . W: Ce tacea el? Wo: EI traversa drumul.

Studiati cu atenJie intrebarile lui pentru a putea formula raspunsurile dvs. 321 Accidente - Accidents IUNIT 321 ICAP. a) Ealing Road/Northwich Road b) Broad Street .. Examples: Newton Road I was driving along Newton Road I was turning from High Street Craven Gardens. How to say what (suddenly) happened.. Use the following informations. Noi Ei intorceam traversam ajungeam urrnaream conduceam in spatele We were They turning into . overtaking following driving behind 2.. crossing . privind locul unde ati fost cind a avut loe accidentul. Study his questions carefully in order to work out what you wish to say. I was at the corner of Clifton Road and New Street.. On the cassette you will hear the policeman's part of the conversation.. Exemple: Clifton Road . 321 Exercise 1 Accidente EXERCITII - Accidents EXERCISES IUNIT 321 1. bus. apoi completati sPatiile goale de pe caseta. Examples: Clifton Road .pavement I was on the pavement in Cliftori Road. Then speak your part in the gaps on the cassette. Cum Be relateazi ce s-a intimplat (brusc). b) Ballards Lane/Nether Street c) Hamspark Road d) Witton Avenue e) Common Hall Lane/New Road f) Goldhawk Road/King Street Now you were travelling in a car. Un/o Acest mafina om autobuz baiat A That car man bus boy (suddenly) a traversat strada a oprit a venit de dupa colt a virat la dreapta crossed the street stopped carne round the corner turned right (brusc) that car.pavement e) Old Church Road/Wellington Avenue f) Victoria Road -pavement Exercise 2 Acum dvs. into Aeeasta Exercise 3 Pe caseta este imprimat rolul polijistului in conversaJie.. How to say where you were and what you were doing when the accident happened. driving round the corner of Imaginati-va ca trebuie sa raspundeti intrebarilor unui polijist.trotuar Eram pe trotuar pe Clifton Road Eram la coltul dintre Clifton Road lii New Street Imagine that you have to answer a policeman's questions about where you were when an accident happened.. bicycle. Exemple: Newton Road Conduceam de-a lungul strazii Newton. Eu eram pe zebra EI Ea era pe trotuar mergeam de-a lungul conduceam la coltul cu . Viram din High Street in Craven Gardens a) Albion Street.. Folosiji urmetoarele informatii..ICAP. acest acestui acestei autobuz mafina bicileta I He She at/on the zebra crossing was on the pavement going along . 168 169 . calatoriji cu rnasina. Cum spuneti unde ersti fl ce ficeatl cind s-a intimplat accldentul.pavement c) High Street/Graven Gardens d)Wagon Road .

I'm sorry. E: Mu~umesc. E: The hotel room was terribly noisy. WG: Vai. irni pare rau E: ~i ceila~i oaspeti nu au fost prea polmcost. am avut 0 camera superba. E: And there was something wrong with the lift. cu balcon. E: And I had a double room. 331 Vacanle - Holidays IUNIT 331 POiilistul Ce se i'nti'mpla aici? Imi puteti spune unde erati cind s-a produs accidentul? Unde rnerqeati? Ce s-a intlrnplat? Ce s-a Intirnplat apoi? Ce fel de rnasina era? I-ati vazut nurnarul? Policeman What' going on here? . 171 W: . Eleanor (E) WG: Eleanor. it was great. Felicity? F: Yes. I'm sorry. And the stairs were so steep. WG: And the other guests weren't very friendly. ce pacat. Now have a nice cup of coffee and then you'll feel better. dear. . WG: Vai. we had a view of the sea. WG: Vai.you Erati pe trotuar in acest capitol inv8t&11sa relat811 despre cum all petrecut concedlul: DIALOGURI Mergeati la gara Un biciclist a venit de dupa co~ Ma~ina I-a rasturnat pe biciclist Un Porsche rosu Din pac ate nu - DIALOGUES Dialogue 1 Mrs Gammon CNG). Felicity (F) W: F: W: F: W: F: Ai avut un concediu frumos. E: Thank you. oh dear. That is a pity. Did you have a nice holiday? E: Not very good. Acum bea o ceasca cu cafea ~i te vei sirnti mai bine. E: Oh. E: ~i pretul a fost intr-adevar prea ridicat. we had a super room with a balcony. vai! E: ~i a fost ceva ~i cu liftul. Hotelul a fost bun? Da. WG: Oh. WG: Dear. Did you have a good holiday. Ascultali cu atentle Listen to this Ascultati acest reportaj de atitea orl pina cind veti putea raspunde la urrnatoarele intrebari. WG: Dear. WG: on. W: Was there a good view? F: Yes. Ai avut 0 privenste frurnoasa? Da. WG: Oh. a fost splendid. E: The weather was awful! WG: Oh. not a single room. W: Was that hotel good? F: Yes. that is a pity. am avut vedere la mare. ~i scarue erau prea abrupte. draqa. my dear. E: And the price was really too high. nu una cu un pat. E: yremea a fost ingrozitoare. draga mea. Felicity? Da. Ai avut un concediu placut? E: Nu prea bun. E: Camera de la hotel a fost teribil de zqomotoasa WG: Vai. vai. TRISTAN DA CUNHA Cine au fost primii locuitori ai insulei Tristan da Cunha? Ce are Maria impotriva traiului in Anglia? Cum este clirna in insulele Tristan da Cunha? Dialogue 2 Winston (W). dear. WG: Eleanor.ICAP. Can you tell me where you were when the accident happened? Where were you going? What happened? What happened then? What sort of car was it? Did you see the number? Dvs. WG: Oh. WG: Vai draga. 321 Accidente - Accidents IUNIT 321 ICAP. ce pacatl E: Am avut 0 camera dubla. WG: Imi pare rau. dear.

Cum se relateazi despre concedlul de anul trecut. (self catering apartment. it was.Franta f. La arrsaza era prea cald. in Alpi Eu am fast Noi pe coasta in zona lacurilor in Italia in Franta b.Danemarca g. Cum se spune unde ati fast. Am fost in Italia. . Eu am avut Noi n-arn avut Cum descrieti vremea soare averse ploaie vint furtuna niciodata abia uneori adesea c. Denmark . it was sometimes too hot. Lake District. a. . W: What about the food? F: The food was excellent and very cheap.Tara Galilor e. food hotel The room weather CUM SE SPUNE • HOW TO SAY IT 1. sunshine never We hardly ever sometimes often had showers rain wind '!>torm fog snow ceata z~pad~ d. We had very good weather. a. W: Was the sun very hot? F: Yes. At midday. Felicity. How to describe the weather. Eu am stat la Noi un hotel (frumos) o pensiune un camping pe cont propriu Eu Noi semi pensiune am avut pensiune completa o priveli§te frumoasa un balcon We I had We We I went to to the Alps. went to the following Example: Italy I went to Italy. Soarele a fost foarte fierbinte? Da. How to sum it up. Yougoslavia . fost in Imagine you countries. Italy. Greece . bed & breakfast place.) half board full board a nice view a balcony Imaginati-va ca urrnatoarele tari. How to tell about last year's holiday. How to desenoe your accomodation.muntii Pirinei h. $i foarte ieftina. Italy . d. $i atit de bronzata A fost vreme buna? Mu~umesc. France. Cum descrieti locul unde ali fast cazat. Spain . campsite. b.Spania d. was excellent (fairly) good bad awful EXERCITII Exercise 1 EXERCISES I stayed in a (nice) hotel. a fost.Italia b.a. . Wales . coast. The Pyrenees .Grecia c. How to say where you went.ICAP.Jugoslavia 172 173 . you look wonderful! And so brown! Was the weather good? F: Thank you. arAJi minunat. Dar mincarea? Mincarea a fost excelent~. Am avut 0 vreme foarte buna.331 c. Cum se spun toate impreuna M7ncarea Hotelul Camera Vremea a fost foarte ieftin(a) cam scurnpts) excelentta) (destul) de bun(a) rau (rea) ingrozitor( oare) very che::l rather expensive . France . I Holidays IUNIT 331 Felicity. 331 W: F: W: F: W: F: Vacante W: Holidays IUNIT 331 ICAP.

1.Suedia . e) Zilnic a nins. Winston: . am avut 0 vreme foarte buna. Exercise 4 Veli auzi pe caseta citeva intrebari privind ultima vacanta de vara Prssupuneti ca sinteti una din persoanele de mai jos ~i raspundeti la intrebari.. 4...pe cont propriu . Assume that you are the people indicated below. c) Zilnic a batut vintul. b) Mrs Shaw .. Where did you go on holiday Iast year? 2. We had storm every day. Felicity: Yes.. Where did you stay? . Felicity: Mu~umesc. Listen to the gapped conversation on the cassette. Felicity: The food was excellent and very cheap.... Winston: .scump Exercise 3 Ascultali pe caseta conversapa in care lipsesc intrebarile puse de Winston. Le puteJi formula? Winston:Ai avut un concediu placut Felicity? Felicity: Da.hotel .destul de bine..excelenta. Winston: . Unde ali fost anul trecut in concediu? 2. 331 Exercise 2 vacante Holidays IUNIT 331 ICAP. Winston: . Felicity: Yes. c) Mr and Mrs Sanderson . vacante - Holidays IUNIT331 Cum a fost vremea? Cum a fost mincarea? 3.cald .averse . Felicity: Thank you. Felicity: Da am avut vedere la mare. b) Zilnic a plouat.fest soare.Camping . What was the food like? ~i vremea? A fost neschirnbata. we had a view of the sea. a) Zilnic a . 1.ieftin d) Mrs Best . Felicity: Da. Example: A fost furtuna in fiecare zi.. Winston: .ploaie .camping .. Felicity: Mincarea a fost excelenta ~i foarte ieftina. What was the weather like? 4.apartament soare .. and give the answers to the questions which they would give. d) Zilnic a fost ceala. we had a super room with a balcony. Winston: .. Winston: . we had a very good weather. a fost grozav. a) Mr Wilson ..II I ICAP..scopa .. 331 3. I I And the weather? It didn't change at all. am avut 0 camera grozava cu balcon. Unde ati stat? (Iocuit) 174 On the cassette you will hear some questions about your last summer holiday. Winston: .Italia . Can you ask Winston's questions? Winston: Did you have a good holiday Felicity? Felicity: Yes. it was great.Grecia ..

. DIALOGUES Ascultap propozipile de pe caseta ~i repetap-le. R: That's just what you'll get. 1. people in the street.. P: Daca nu te superi. 6. Check your answers with the cassette. anyway. P: Unde este laptele? Nu-I gasesc. Where do you keep the plates? 176 . pe raftul de sus. 7. P: Nu-i nimic. completind spaliile goale cu much. numai sase.. 2. 3. va rog. Repeat the answer. Apa aproape fierbe. P: Never mind. P: I'll just take it with milk. 5. tea left. I'd prefer tea. Voi deschide alta. fac eu. .. 341 Micul dejun - Breakfast 'UNIT 341 'CAP. 3. Cite felii doresti? P: Doua. Repetati raspunsul.. there doesn't seem to be much left of the marmelade. I'll do it myself. Here you are. next to knives.. nu pare sa fie nici rnarmelada. Vrei cafea sau ceai? Mi-e tearna ca nu prea este cafea. te rag. I'll do the bacon and sausages. 6. 1. P: Have you put the kettle on? R: Yes. $i doi cirnati. P: Would you mind passing the milk. Have you got any jam? R: Oh. R: Este in dulap.Where is the marmelade? Clues:cupboard. R: $i nici bucap de zanar nu mai sint. Ai lingurije de ceai? Solutia: da.indicind pozitia.. How water is in the kettle? Not but never mind. middle shelf 2. folosind solutiile date. Ai ceva gem? R: Da. P: Atunci II voi bea numai cu lapte. 4. Unde este marmelada? Solutia: dulap. using the clues. 8.. yes. te rag? R: Nu prea mai este in sticla asta.. then. Oricum prefer ceaiul.. 1.. P: Nu te deranja. R: $i asta vei capata.. How many slices would you like? P: Two. 341 Micul dejun EXERCITII - Breakfast IUNIT 341 in acest capitol inv8t81i: • sa cunoastep unele particularitati ale micului dejun englezesc. 3. There aren't . poftim. Mm..indicating position. That'll cost . P: Don't bother. Unde sint cuptele? Solutia: sertar dreapta. Nu e lume pe strada. R: And there aren't many sugar lumps left either. Citi cirnali ai curnparat? Nu. There isn't .'CAP.? . 4. linga cutite.. please. • sa alcatuiji un mic dejun ~i sa cunoastetl unde sint alimentele. bottles of milk did you order? I ordered five bottles because there isn't . Asta va costa bani. dar nu conteaza. Have you got any teaspoons? Clues: yes. Verificati raspunsurile cu caseta. sausages have you bought? Not . Acum dati dvs. please. And two sausages. money. Cite sticle cu lapte ali comandat? Am comand at cinci sticle deoarece nu mai am lapte deloc. a lot of. cupboard. but someone must have stollen our milk. How. Daca preqatesti piinea prajita eu voi face costita cu clrnatil. lnstrucpunl.. I'm afraid. 1. I'll open another. on the top shelf. 7. Mi-ar placea un veritabil mic dejun. Nu mai este ceai. P: Where's the sugar? I can't find it. raft mijloc. Unde tii farfuriile? Where is. How . dar cineva ne-a furat laptele. 2. I'd like a real breakfast. CM apa este in ceainic? Nu. 8.. 4. desigur... the water's nearly boiling. Hm. EXERCISES Exercise 1 DIALOGURI Dialogue Peter (P). only six. of course. Where are the knives? Clues: right-hand drawer. milk left. Rosemary (R) P: Ai pus ceainicul la incalzit? R: Da. please dear? R: There isn't much left in this bottle. 3. If you prepare the toast. Now you give the instructions. many. 5. dulap. 2. Exercise 2 Unde este. 4. R: It's in the cupboard. imi dai laptele. Would you like coffe or tea? There isn't much coffee left.

could you tell me your full name? A: Alan Richards. I! i: II Solutia: dulap. 6. and we have two children. bottom shelf. PM: Din cerere vad ca locuiti in Cheltenham. 10. die Richards. PM: ~i acum as dori sa va intreb ceva des pre experienta dvs. I've got your application form here in front of me and I'd like to ask you a few general questions. I've been married for ten years now. A: Da. raftul din fund. PM: ~i sinteli casatorit? A: Da. Where are the forks? 8. Now think of your own kitchen..11 ICAP. PM: And now I'd like to ask you a bit about your work experience so far. am cererea dvs.341 Solutia: mixer.. PM: ~i de ce cautati 0 noua slujba? A: Am lucrat la un proiect de relatii publice timp de doi ani dar nu mai vad nici 0 perspectiva de promovare in actuala mea intreprmdere.. that you live in Cheltenham. Va rog. but I don't see any further prospects for promotion within my present company. A: Richards. Ole Richards. PM: So. in fata. Raspunsurile de pe banda sint numai exemple. luali loc. 5. Are there any more tea-bags? Clues: top left-hand corner. 9. Mai sint Solutia: dulap. 6. PM: Yes. Can you tell me where you've put the milk? 10. A: Richards. bottom shelf food processor. die . die Richards. PM: And you're married? A: Yes. How long have you been working with your present employer? A: I've been working with Ancova for 3 years now. 5. PM: Am numai initialele dvs. 7. A: That's all right. PM: I can see from your application form. Where do you keep the cups and the saucers? Clues: cupboard. Where is the frying-pan? unei slujbe DIALOG - Job interview DIALOGUE cestile ~i farfurioarele? 7. ever since we moved to Cheltenham. Mr Richards. Unde iii Micul dejun dulap. 351 Interviu pentru oblinerea IUNIT 3s1 I Clues: cupborad. then? 179 I rI ! . Mr RichCVds. A: Yes. aici. we moved there three years ago. Is there any cheese left? 9. first if you don't mind. raft in fund. you're looking for more responsability. PM: Da. daca nu va suparati. Acum gindili-va la propria dvs. PM: And why are you looking for a new job? A: I've been involved in a public-relations project for two years. The answers on the tape are only examples. cupboard. bucatarie. Unde sint furculitele? A mai rarnas brinza? Imi poti spune unde ai pus laptele? Unde este tigaia? Dialogue Alan (A). Mr Rich'ards. plicuri de ceai? coltu' din stinga Breakfast IUNIT 341 ICAP. sint casatorit de 10 ani ~i avem doi copii. please have a seat. ehm . 8. in profesie. ne-arn rnutat acolo de 3 ani. lrnl putep spune numele complet? A: Alan Richards. De cind lucrati la actualul dvs patron? A: Am lucrat la Ancova trei ani de cind ne-am mutat la Cheltenham. Personnel Manager (PM) PM: Buna dimrnneata. sus.. Mr. PM: Atunci cautati 0 responsabilitate mai mare? PM: Good morning. as dori sa intreb citeva chestiuni generale mai intii. A: In regula. PM: I've only got your initials here.

Haven't you got a car anymore? 7. The answers on the tape are only examples. that sounds very interesting and I'm sure our company would offer you the chance you are looking for. R: ~tiu. aceste ferestre sint intradevar murdare. R: I know. PM: Da.Housework DIALOG DIALOGUE IUNIT 361 Da. I've had to organize press-conferences. J: And of course he never got around it. that's right. inca. I'll do the dishes in the meantime. But he insisted on repairing it himself. am inceput cu ferestrele. J: Puh. PM: And this project. Have you got a pet? 6. I started with the windows. 1. campanii publicitare. De cind mergi(li) pe acea bicicleta? - EXERCISES Please answer the questions on the cassette. asa este ~i sper sa capat mai multa experienta in domeniul relatiilor publice. but the Weighing machine hasn't finished yet. PM: Oh. R: Ah. 3s1 . about it. what about helping me hang out the whashing instead? J: Shall we just leave the vacuum cleaning now? R: Yes. Nu mai aveti m~ina? 7. How long have you been riding that bicycle? 180 . plan publicity campaigns. Bine. 181 R: Ai ~ers praful de pe raftul cu calli? J: Nu. the vacuum cleaner doesn't work. Are you married? 5. using "for" and "since". PM: Spuneti-mi mai mult despre acest proiect al relatiilor publice. and I hope to get more experience on the PR side. sa scriu ~i sa traduc materiale publicitare. J: ~i bineinteles n-a reusn. ~tii cum e tata. So I've just got time to dust the bookshelf before I help you with the washing. R: That's nice of you. write and translate advertising brochures. mama. desigur. R: A. R: ~i eu voi curata pantofii. not unless you want to take the carpets out into the garden and beat them. their daughter Jill (J) R: Have you already dusted the bookshelf. Astfel ca am inca timp sa ~terg praful de pe raftul cu calli inainte de a te ajuta la rute. draga. pare foarte interesant ~i sint sigur ca firma noastra va va oferi sansa pe care 0 pautali. it would have been a lot easier to clean them this time. Daca tata II ducea la reparat luna trecuta. aren't you? J: Yes. Va mutati foarte des? 4. A: Yes. A: Va fi nevoie sa organizez conferinte de presa. J: Mum. tell me a bit more . tocuiti de mult in actualul dvs. A: Dialogue Rosemary (R). R: Yeah. R: I know. patron? 2. J: Mm. dear.·. If Dad had taken it to be repaired last month it would have been back by now. J: All right.Interviu pentru oblinerea unei slujbe Job interview A: IUNIT 3s1 ICAP. Could you tell me a little more about the position? PM: Yes. but I've hardly any time to do the housework. De cind lucrati la actualui dvs. acum ar fi fost acasa Dar el a insistat sa II repare singur. ar fi fost cu mult mai usor de curatat de data aceasta. apartament? 3. nu-i asa? J: Da. you know that Dad's like well. A: Imi pare foarte bine sa aud asta. R: Dragut din partea ta. R: A~a este. of course. Do you move very often? 4. Have you lived in your present flat for a long time? 3.361 Treburi gospodare§ti . if you'd cleaned them more often. numai daca vrei sa duci carpetele in gradina sa Ie scuturi. J: In regula. Aveti vreun animal de casa? 6. EXERCITII Rugam raspundeti intrebarilor de pe caseta folosind "for" ~i "since". Raspunsurile de pe banda sint numai exemple. A: I'm very pleased to hear that. so you're cleaning the windows first. Sinteti casatorit(a)? 5. eu voi spala intre timp vasele. Imi puteti spune mai multe in ceea ce priveste pozipa? PM: Da. these windows are really dirty. deci cureti ferestrele. ce-ar fi sa rna ajuti sa intind rutele? J: Atunci sa lasam aspiratorul? R: Da. mummy. Peter (P). aspiratorul nu functloneaza R: ~tiu. Jill? J: Not yet. dar abia am timp sa fac gospodaria. dar rnasina de spalat nu a terminat inca. J: Puh. 1. How long have you been working with your present employer? 2. daca le-ai fi curatat mai des. R: And I'll polish the shoes.ICAP.

. Now you say what would have happened..daca as fi gasit fost lustruiti.. If he had . nu m-am gindit. I'm sorry. If I had known that Judy and Jill had done all the housework . I would have eaten the steak if.... Daca nu as fi fost atit de ocupat. course 182 Acum spuneti ce s-ar fi intimplat.. Dad. 2. Ah. 5.. raspunsurile cu caseta.. Exercise 3 Acum torrnulati conditii imposibile... obtlnut . The pudding . 1. If his consulted the f~cut pantofii. nu ai fi rnurdarft dusumeaua P: 0. peria.. too. radio .thousand pounds an more for it. 183 .daca Mary ar fi 1. 6. 361 4. . Check voce tare intreaga fraza. 3... carpetele ar fi fost de asemenea P: Hello.if Mary had he 1. cook book.. Verificati your answers with the cassette.. The appropriate sint in partea dreapta. I.1 would clean fi curatat 2.... 1.. 8. 1. Daca ar fi ..ar fi 1000 de lire mai mult pe ea. 4. R: Yes.... Exercise 2 I I. 8. Now you formulate the impossible condition. 5. Treburi gospodare§ti Housework s-ar fi 4. The answers on the tape are only suggestions... 6.... 7. tata.he would have have been tasted learned a lot.Housework ICAP.. insistat pe cursul ~irile. EI si-ar fi luat o umorela . raspunsurile de pe caseta sint numai propuneri.as his car last year .. the language de limbi straine . Daca si-ar fi . 7. Oornpletarile incomplete senteces. the windows. Dac~ as fi ~iut ca Judy ~i cu Jill au facut toata gospod~ria .if I had found would have been the brush.... floor 5. Daca a~ fi avut timp. ~i daca duceai aspiratorul la reparat sau iI reparai tu insuti.. If I had remembered the title of the film ....daca nu ar iar had IUNIT361 I 1 P: 'Bun~ ziua tuturor.. better .ar fi inv~tat 0 avut un gust mai mu~ime.... I'm sorry. lncarcatl sa gas~i order.. 2..podeaua fost ascultat radioul. I. polished .. 6.. 7. the answers on the tape are only suggestions.... Raspunsurile de pe caseta sint numai propuneri.. Daca as fi ~iut ca restaurantul era deschis . ......if he had expected it to rain. Daca ~ fi stiut ca ieri a fost ziua de nastere a lui Rose-Mary .. The shoes . J: Bun~ ziua. 3.the listen to the wouldn't be dirty again.. If I had know that it was Rose-Mary's birthday yesterday ...li EXERCISES Exercise 1 Yeti gasi propozipi EXERCITII mai jos un numar de In your book you will find a couple of . 6. If I hadn't been so busy . 2.... If you had told me that your recorder was broken . 4. 1. P: Oh. 8.. Oh. 7. .. fi rnurdara aspirate.. consultat cartea cleaned shoes . Daca ~ fi vazut oferta speciala .. P: OK. 5. P: OK Imi pare duce la rau Promit c~ iI voi miine... vindut masina anul trecut . J: Hi. de bucate. Dac~ Joe ar fi .. Daca mi-ai fi spus ca magnetofonul t~u a fost stricat. If Joe had . 8.. 1. Dac~ rnl-as fi amintit titlul filmului. A~ fi mincat friptura daca . ferestrele.he would have worked through heard the news.he'd have got a taken um.. Budinca ar fi . I promise I'll take it to the tomorrow.... and if you'd taken the vacuum cleaner to be repaired or repaired it yourself. had . If I had known that the postmen were on strike .....ar fi ascultat 3.. nul Mama ~i cu mine am lucrat ore intregi ~i abia am terminat de ~ers dusumeaua.. Daca si-ar fi .. If he had sold . Daca ~ fi ~iut ca postasii sint ingrev~ .. imi pare rau. the carpets would have been done. bun ....I 'I Treburi gospodare§ti . He would have ... incomplete. brella .. no! Mum and I have been working for hours and we have just finished mopping the floor! Just look at that! If you'd wiped your feet before you came in you wouldn't have dirtied the floor.. 3... I didn't think... R: Da.. UitMe la asta! Daca iti ~ergeai picioarele inainte de a intra. everybody. Try to find the correct match and perechile corecte ~i apoi spunep cu then say the whole sentence. If I had seen the special offer ... Pantofii ar fi . dar intr-o endings are opposite but in the wrong ordine inversata.. If I had asteptat s~ ploua time . If I had known that the restaurant was open ..

.... she . 5... 2. If Great Britain is too expensive. 3. In regula. l?i eu voi merge la magazin sa curnpar serninte ~i bulbi. Yes.... Daca am petrece mai mult timp in ea. mai intii voi cosi gazonul ~i apoi voi tunde gardul. vine acasa devreme. it would really look a lot better. B. I.... If Mary is home early. Dialogue Rosemary (R). why don't we do some gardening this afternoon? If you mow the lawn first. Daca Marea Britanie este prea scurnpa. 6. Raspunsurile de la numerele 4-6 pot fi diferite de ale dvs. curatat casa daca. 4. If it's a nice day tomorrow I .. eu rna YOi ocupa de buruieni.• 361 Treburi gospodare§ti Housework 2. 3.. Da. for a swim.. Deci. A~ fi stiut mai mult despre tara daca . I would have played badminton if . us tonight.. would have answered the phone if.. I would have known the meaning of the word if.. voi petrece vacanta iii Portugalia Express probable conditions following the example overleaf and check your answers with the cassette. ar arata intr-adevar cu mult mai bine. my holiday in Portugal. 7. If we spent more time on it. I shall do the weeding. B.. IUNIT 361 ICAP. I would have cleaned my shoes if. A~ fi curatat pantofii daca. ~ A~ A~ A~ fi fi fi fi luat autobuzul daca. 1. but hurry! If you leave now. Peter. raspuns la telefon daca . A~ fi cunoscut intelesul cuvintului daca . R: P: R: P: Trebuie sa facem ceva cu gradina noastra. I would have known about the country if. 7.. I . Peter (P) R: We have to do something about our garden. jucat badminton daca.. 6. 5. Your answers to numbers 4-6 may differ from the examples on the tape. Yes. ea ne va vizita asta seara. Ail right.. cred ca ai dreptate. Peter... R: P: R: P: EXERCITII Exercise 1 - EXERCISES Exprimati conditii probabile urmind exemplul anterior ~i verificati raspunsurile cu caseta. So. 2.. draga.ICAP. 3. 1BS .. I would have cleaned the house if . Daca Mary. I think you're right.. 4. vei fi inapoi pentru masa de prinz. dar qrabesta-te. Da. 1. I would have taken the bus if.371 " In gradina DIALOG - Gardening DIALOGUE lUNIT371 2. Daca pleci acum. de ce sa nu facem putln gradinarit in aceasta dupaamiaza? P: R: P: Daca cosesti gazonul. l'iI mow the lawn first and then I'll cut the hedge. you'll be back for lunch... dear. 3. Daca miine e 0 zi frurnoasa rna voi dues la inot. And I'll go to the garden-centre and buy some seeds and bulbs..

If my car broke down on the motorway . 6. it's lovely. Peter (P). If I won a million pounds in the lottery . B: Mu~umesc. Daca rni-as pierde serviciul. before noon. R: Deci iata-ne.. 5. I think a bit fresh air can't do any harm. paca se strlca televizorul 5. Exercise 2 Exprimati acum conditii improbabile folosind timpul trecut ~i conditionalul.. the sun DIALOG - DIALOGUE Dialogue Rosemary (R).. 5. I'll show you your room. 2. imi pare bine ca te vad. lucrul in gradina ar fi mai usor. in acest capitol invil&11 unele funqlunl ale verbelor modale ajutitoare. perhaps I should open a window. If we planted sunflower. R: Welcome to Cheltenham. R: So. that sounds super. If we left at eight. P: Bun venit la Cheltenham. R: Hai sus sa-Ji arat camera.. li-o aduc eu mai tirziu. . Please note that would is often abreviated I would = I'd 1. Brian. it's our pleasure.. Daca ne-arn curnpara 0 rnasina de tuns iarba. we. este incintatoare.i3SI Avem musafiri - Guests IUNIT 381 4. If the pub is closed ... If I am late to work . but it's a bit stuffy in here. Daca as ci~tiga un milion de lire la loterie . Nu ~tii ce i s-a intimplat varului tau anul trecut? R: Oh. If we bought a lawnmower. B: Buna. soarele ar straluci intotdeauna in grad ina noastra. rna descurc eu. Brian. Asta-i camera ta. it's great that I can stay for the next two weeks. B: OK Sa-mi aduc sus sacosa? P: Nu.. but you needn't bother. shall I bring my bag up? P: No. P: Or we could even go to Gloucester and visit the cathedral. We could watch a cricket match or play golf. their nephew Brian(B) R: Buna.. Din nou.. B: Hi aunt Rosemary. 1. that's fantastic. B: 0. Daca mi s-ar strica rnasina pe autostrada . Daca am planta floarea soarelui. las-e. Brian. Do you know what happened to your cousin last year? 187 4. B: E nemaipomenit ca voi sta aici in urrnatoarele doua saptamini. pentru numerele 4-6 pot diferi de cele de pe caseta Observati ca would este adesea prescurtat. would you like that? B: Ah. R: Este placerea noastra P: Am 0 multirne de idei privind ceea ce am putea face impreuna. nu trebuie sa faci asa ceva. 5.. nu trebuie sa te deranjezi. 6. B: Oh. I'll carry it up for you later.. in our garden... hi Brian. 4. just leave it. 3. B: Hi. This is your room then. you musn't do that. R: Yes. P: Oh. Am putea urrnari un meci de cricket sau am putea juca golf. B: What kind of tree is that? You could almost climb onto it from here. Again your answers to numbers 4-6 differ from the examples on the tape.. Cred ca pUJin aer proaspat nu strica B: Ce fel de porn este acesta? Aproape te pop caJara in el de aici. Daca intirziu la serviciu 4. 2. B: OK. Daca am pleca la 8 am sosi inainte de arniaza. easier. poate ar trebui sa deschid 0 fereastra. gardening . R: Oh. Or how about visiting the race course.. Daca este inchisa cafeneaua 6. If the television breaks down . I can manage. P: Nu. P: No.. R: Come on up. raspunsurile dvs. 3." In gradina - Gardening IUNIT 371 ICAP. always . Ce-ai spune sa mergem la curse? '[i-ar placea? B: Este nemaipomenit. R: Da. 6. Suna foarte frumos. If I lost my job . I've already got lots of ideas of things we could do toghether. Now express improbable conditions using the past tense and the conditional. matu~a Rosemary.. B: Oh thank you. here we are.. dar este pupn neaerisit aici.. niceto see you. P: Sau am putea chiar sa mergem la Gloucester sa vizitarn catedrala.

1. 381 Avem musafiri - Guests IUNIT 381 ICAP. B: A. sA rnearqa la un turnir de tenis 9. B: Nu cred ca va dura mult. daca e bine asa P: Bine. R: Deci simte-te ca acasa ~i ne vedem mai tirziu.. rnultumesc. B: No. 4./sa privim/sa jucam sau b) intrebarea: Ti-ar plAcea sa mergem . could. Can is the least formal. here are the blankets for your bed. 4 Repetati apoi aceeasi procedura de la 5 la 8.30 so if you want to freshen up a bit we'll see you downstairs. 4. sA joace tenis de rnasa 3. 4. "We could watch a cricket match". 3. Then repeat this process beginning with no. 2.. folosind prima construcpe: a): 1. R: Well.. sa mearqa la patinaj 5. Acum cereti permisiunea incepind cu cel mai putin oficial pentru nr. sa urmareasca un rneci crichet Acum folositi constructille b): 6.ICAP. promit ca nu rnA voi catru-a in el. sa joace bedminton 10. play table-tennis 3. 188 EXERCISES In the text Peter says he has a lot of ideas of things they could do. 5. go skating 5. 8. 6. 2.. watch a cricket match Now use structure b). R: So just make yourself at home and I'll see you later. 8../watch . watch the ice-hockey on tv 8. doua prosoape ~i un sapun.. You'll have it all to yourself because we use the one downstairs. two towels and a bar of soap. Solicitati permisiunea sa: 1. really? Well. Ce-ar fi sA ne intilnim? Voi fi pe undeva prin gradina.. Baia este alaturi. deci ~ putea cobori pUJin mai tirziu. using first structure a). B: Da. 1 ~i sfir~ind cu cel mai oficial la nr.. Why don't you join me? I'll be outside in the garden somewhere. Este toatA a ta deoarece noi 0 folosim pe cea de la parter. that would be nice. 6. B: Yes. might can also be used to ask permission to do something. sA folos~i baia sa furnati (inAuntru) ven~i devreme sA folos~i rnasina sa va jucati in grad ina sa va uitati la tv sa capatali 0 bautura sA tace]l un du~ The following auxiliaries: can.30.. for example: "We could watch a cricket match". Ask permission to: 1. Now you ask permission starting with the least formal in no. R: Dinner's at 7./watch/play . sa urrnareasca 0 intrecere canotaj 4. sA joace rugby 2.. Pentru a propune astfel de idei puteti folosi urmatoarele construep: a) Am putea merge . play badminton 10. sa urmaraasca la tv meciul de hochei pe gheata 8./sa privim/sa jucam . could. To suggest such ideas you could use the following structures: a) We could go . B: Muijumesc.. ne vedem [os. Thanks. 5.3sl Avem musafiri - Guests IUNIT381 B: Nu. B: Da. 3. ce? P: Cind s-a c~ru-at in acest copac una din crengi s-a rupt ~i el a cazut ~i ~i-a luxat glezna.. Can este mai pUJin oficial iar might este foarte oficial. B: Yes. B: I don't think I'll need that long.. what? P: When he climbed onto that tree one of the branches broke off and he fell and sprained his ankle. 189 . adevArat. sa mearga la inot Now you suggest sports to a visitor of yours. Acum propuneti unui musafir de-al dvs. The bathroom is next door. so I might come down a bit earlier if that's all right. sa joace voleibal 7. R: Bine. P: Fine. play rugby 2. 7. ar fi placut . Bine. R: Cina este la 7. latA pAturile pentru pat. I promise I won't climb onto it. and might is the most formal../play . go swimming de de Exercise 2 Verbele auxiliare can.or b) the question: Would you like to go .. deci daca doresti sa te rAcor~ti PUJin. may. go to a tennis tournament 9.. watch the rowing-contest 4. B: Oh. 5.. 7. might se pot folosi pentru a cere 0 permisiune. 1 and ending with the most formal in no. B: Thanks. use the bathroom smoke (in here) come early use your car play in the garden watch tv get a drink have a shower EXERCIIII Exercise 1 in text spune Peter ca are 0 muttime de idei in legAturA cu ce ar putea sa faca De ex. may. play volleyball 7. 6.

And there are some nappies over there. L: 0. Mai intii acasa ~i apoi la prietenii parintilor mei.. ii dai drumul pentru 0 [urnatate de . Linda. Crema este linga acesta. Pa. desigur. Linda. J: In regula. Alan. I see you've got a pushchair there. L: Bine. please? J: Of course. good. arati mai tinara decit mi-am imaginat.15. pina cind cineva mi-a sugerat ca as putea incepe sa ci~tig ceva bani din aceasta. De obicei Ie place. bine. L: Bine. so you'll definitely be home by 12 o'clock. Well. you can always put her in the pushchair and wheel her around a little. in dreapta scutecelor. If she wakes up. this is my husband. Later on I might watch some TV. L: Fine..sint ~i ceva biscuiti pe rnasa acolo. Well. dear. ANY. J: All right then. L: Linda. Well. Linda (L) A: Vrei sa deschizi usa. Ea e Linda. J: serveste-ts cu tot ce doresti din frigider . thank you. desigur. nid 0 problema. L: Yes. Linda. babysitter-a noastra A: Imi pare bine ca te cunosc. here he comes.ninut ~i s-a lncalzit. Te poti uita la TV sau citi. cred ca ii va placea acest lucru. L: Nice to meet you. J: Bine. yes. totul va fi bine. My husband can take you home afterwards. bine. dar daca se trezeste poti s-o pui in scaunul cu rotile ~i 0 po]i impinge putin. Judy (J). Intra. the babysitter you telephoned for. See you later. noi vom fi inapoi pe la ora 11 sau cel tirziu 11. Are there any towels anywhere? J:Yes. simte-te ca acasa.. L: Oh. Acolo sint ~i niste scutece. Vad ca aveti aiel un scaun pe rotile. Sint ~i prosoape? J: Da. E prea mare deja pentru carut? J: Da. da. ai tot ce ~i trebuie? L: Da. and there are some crisps on the table over there. Caroll doarme in patulul ei acum ~i ceaiul ei este intr-o sticla pe care am pus-o in cuptorul cu microunde. A: Could you open the door. L: Well. intr-adevar ii place foarte mult. L: $i mie imi pare bine.. mai intH voi termina temele cu conditia sa nu se trezeasca Caroll. J: 0. Sint Linda. iata-I ca vine. J: Oh. Alan. she's six months old now and a bit too heavy for that. Linda. she's really fond of that.. Linda. J: Da. The cream is right next to it. A: Pleased to meet you. J: Da. L: All right. right next to the nappies. You can watch TV or read. A: Cred ca ar trebui sa mergem. J: Help yourself to anything you like from the fridge. Ai 16 ani. L: Yes. L: Da. our Babysitter. have you got everything you need? L: Yes. deci sigur vei fi acasa pe la ora 12. no problem. asa m-arn gindit ~i eu. inleleg. I'm Linda.. $i cind credeti ca ven~i inapoi? Mama mea doreste ca eu sa fiu acasa inainte de miezul noptii. IUNIT 391 Babysitting in acest capitol tnv8l811 sa fol08111cuvlntele SOME. Mai tirziu poate rna voi uita la TV. until somebody suggested that I start earning a little money with it. Linda. You must be. we should be back around 11 or quarter past at the latest. of course. but if she wakes up. and her tea is in a bottle which I've put in a microwave. Sotul meu te poate duce dupa aceea acasa. ne vedem mai tirziu. are sase luni acum ~i e putin prea grea pentru acesta. draqa. L: In regula. vin. Come on in. Caroll is sleeping in her cot right now. And there's an open bottle for babies and another one on the shelf over there. J: A. too. J: Yes. Buna ziua. te rog? J: Desigur. you could turn it on for half a minute and heat it up. J: Ah. J: Yes. Linda. ONE. You are 16. Dar am deja 0 oarecare experienta in ingrijirea copiilor. ce dragut din partea dumneavoastra. you look a lot younger than I thought. da. da. Bye. They ususally do. yes. Acesta este sotul meu. provided that Carol! doesn't wake up. multurnesc. that's kind of you. I'm coming. First at home and then for friends of my parents. Ei. Linda. She's too old for the pram then? J: Yes. babysitter pe care ati solicitat-o la telefon. Daca se trezeste. I see. DIALOG - DIALOGUE Dialogue Alan (A). of course I am. 190 191 . J: Ah. L: Linda. Good afternoon.Ajutoare la copii [I I' Ajutoare la copii Babysitting L: A. Trebuie sa fii. nu-l asa? L: Da. And I've already got some experience looking after babies. I've got to finish my homework first. aren't you? L: Ah. and when do you think you will be back? My mother woulkd like me to be home before midnight. Este ~i 0 slicla de ulei pentru sugari deschisa in sertar ~i inca una pe raa acolo. everything will be fine. just make yourself at home. J: A. A: I think we should be going. J: Well. This is Linda. I thought she might like that. I thought so.

2. 2. 4. There are some napies on the chest of drowers. 2. Nu e nimeni la birou. Acest carucior de copil este verde. have you got.·There are some oranges on the table over there. I haven't seen anyone. a. to eat? 7. 4. Am numai 0 carte de bucate aici.. 5. Este niste crerna in baie. Peter has planted some new flowers in this garden.. I' I II ! : Exercise 3 Exercise 1 Completati spatlile goale pentru a raspunde la cele 5 intrebari neutre ~i apoi la celelalte 3 la care asteptati raspunsun pozitive. Translated the following sentences. 5. about the accident? Has.. I've spent some time in Paris. A mai ramas ceai? Au spus ceva despre accident? Are cineva vreo intrebare? Este cineva acasa? Scuzati-ma aveti ni~e ulei pentru sugari? 6. 1. Would the kids like. 3. 6. Dorestl niste suc? 1. 3. Change them into the opposite. Fill in the gaps to ask five neutral questions first and then three to which you expect a positive answer.ICAP... celelalte sint pe balcon.. Nu mai este ulei pentru sugari. celelalte sint in locuinta noua In dulap este numai 0 ceapa. Am petrecut niste timp la Paris. at home? Excuse me. sweets? a. Schimbati-Ie in opusele lor.. 6. dar noi avem unul albastru. got any question? Is . juice? Exercise 2 Veti asculta pe banda citeva propozitii in care sint folosite cuvintele SOME ~i ANY. a~ putea avea unul nou? 6... a. . 1. There's some cream in the bathroom. 5. 3. 4.. 4.. Acest restaurant nu este prea bun.Babysitting EXERCITII EXERCISES IUNIT 391 ICAP.. 6. 3.. tea left? Did they say . Sint nists portocale pe rnasa acolo. Could I have . 5. Televizorul lui Peter este foarte vechi. 7.391 Ajutoare la copii Babysitting IUNIT 391 5. 4. 2. 7. 1.. dar Alan are unul nou. Nu am vazut pe nimeni. Is there. 3. There isn't any baby-oil left. Sint niste scutece pe scrin. A~ putea avea ceva de mincare? 7. 1. Acest frigider nu tuncponeaza. dar stiu unul mai bun. 192 L You will hear some sentences on the tape with SOME and ANY.391 Ajutoare la copii . baby oil? Traduceti urmatoarele fraze. There isn't anybody in the office. Doresc copiii niste dulciuri? a... 2. Would you like . Peter a plantat citeva flori noi in gradina lui.

Poti arunca 1iglelevechi in curtea din spate. Judy. Alan. EXERCISES In the whole course you have used many small words to link things up. P: OK I'm on the roof. A: Yes. Altfel ar putea cadea pe trandafiri.. Aceste cuvinte precum at. A: That's really great that you have come over to help us with the renovations. behind. Voi fi atent. 194 .. 7. Otherwise you might drop them on the roses. ~: Salut. Este a gradina mare. as incerca sa 0 fixez daca vrei. Cum ajung acolo sus? J: Mergi sus la etaj.. asa inclt copii nu mai trebuie sa se joace .. you can see that the new carpet is leaning . DIALOG - DIALOGUE Dialogue Alan (A) Judy (J) Peter (P) J: E cineva la usa. in front of.. Sint copaci care cresc . Fii atent ~ nu cazi. or worse. don't worry about me.. e aproape de doua ori mai mare decit cel vechi.. First we'll paper the wall on the right and then we'll paint tile wall on the left P: And I see youve bought a wall-towall carpet as well. in. 8. acoperisul casei. P: OK. Alan. 4. would you? P: OK Judy. the house. 8. Toate sint gata. casei. apoi urci pe scari1a pina la pod ~i apoi pe acopens.. Alan and Judy are growing roses. about... in front of. E 0 caramida desprinsa sernmeu ~i 0 Jigla sparta.. about. P: Bine.. around. Vrei s~ te duci? A: Sigur. I' '~ ICAP. Curtea din spate este . Pentru a ajunge . in. P: Nu-mi purtali de grij~... baJustrada este destul de puternica A: In ordine. Let's get started then. Cind vii inapoi la parter po]i vedea covorul eel nou care se sprijina .. sau mai rau. A: Bine. the banister's strong enough. I ~I Ii. Peter can throw the old tiles . and there is plenty to do. and out onto the roof. on people passing by in front of the house. ~i sint at'iteade facut. curtea din spate.... rola. 2. P: $i ai pus toata aceasta greutate pe balustrada? J: 0. da. so that the children don't have to play . lata-rna cum am prornis. P: Vad ca ai curnparat ?I un covor. Alan.. P: Hi. pod.. Pbar.. How do I get up there? J: You go upstairs. J: There's someone at the door.. Be careful.. vopseaua.. J: Oh. don't fall. P: Well. I know it's always nice if somebody gives you a hand when you're renovating. you wouldn't mind. P: No. J. easel.... it's about twice as big as the old one. 5.... 2.. Everything ready. 7. the roof. the roof you must go . These words such as at. the house. Cosarul a spus ca e 0 caramida desprinsa in sernineu ~i 0 1igla sparta pe acoperls. Alan ~i Judy cultiva trandafiri .. cutitul ~i masa. strada. here I am keeping my promise.. A. and then up the ladder through the loft. J: 0. P: Well. against se numesc prepozijii. Alan. S~ incepem atunci. Peter poate arunca 1iglele vechi. around. I could try and fix that if you want. Asculta1i textul de pe caseta ~i inlocuiji spatiile goale cu prepozijiile corespunzatoare. A: Este intr-adevar grozav ca ai venit aici sa ne aMi la renovari. ~iu ca este mereu foarte bine daca cineva iti d~ 0 mina de ajutor cind faci renovan.. 5. paint. In order to get .. 195 backyard. A: Well. A: OK Paintbrush. When you come back downstairs. There is a brick loose. knife and table. 1. the chimney and a broken tile. $i este destul de greu. on. acoperis trebuie sa ajungi. A: Oa. the house. There are trees growing all. P: Ei bine. The backyard is . J: Yes. Oh. the 4.'Ii . casei.. I'll be careful. on. You can throw the old tiles into the backyard. salut Peter. balustrada. behind. Would you mind going? A: Sure. 1. Sa vad ce pot face. 3. the loft. P: In regula. Pensula. wallpaper and paste. The chimney sweep said there was a brick loosen on the chimney and a broken tile on the roof.. the house. sint pe acoperis. tapetul ~i adezivul. 401 Renovari - Renovating IUNIT ~~! in acest capitol invita. Mai intli vorn tapeta peretele din dreapta ~i apoi vorn vopsi peretele din stinqa. against are called prepositions. EXERCITII Pin~ acum aJi intilnit ~i tolosit 0 muijime de cuvinte mici care fac leg~ura intre obiecte.. J: Oa. pe oarnenu care tree prin lata easei.1 si foloslll unele prepozilU pe care Ie-ali intilnit de-a lungul acestui curs.. Listen to the text on the tape and then fill in the gaps using the correct prepositions. the street. roller. the house. 3. J: And we're in here. hi Peter. casa. the balustrade. I.! I 40] Renovari - Renovating IUNIT 401 [CAP... P: And you've laid all that weight against the banister? J: Oh yes.. 6. P: Ok. Peter. nu te superi nu-i asa? P: Bine. I'll see what I can do. Noi sintem in~untru. Intre timp vorn incepe sa zuqravim camera de zr. 6... And it's quite heavy. There is a big garden. in the meantime we'll start redecorating the living-room.

if I may ask? I'm an architect. I am. please. (Hands over cheque) Is that all right? Yes. is this seat free? Yes. where do you come from? Oh. First or second class? Oh. Yes. What sort of business are you in. So am I. Andrew Fothergill. I work at the University.TEXTE DE ASCULTAT Not you again (Units 15-20) Characters Merete Brammer Andrew Fothergill Scene One King's Cross Travel Centre Andrew: Clerk: Andrew: Clerk: Andrew: Clerk: Andrew: Clerk: Andrew: Clerk: Andrew: Clerk: Andrew: Clerk: Andrew: Clerk: Andrew: Clerk: Andrew: I want a single to York. I do hope you enjoy your visit. Ah. Can you tell me what time the train arrives in York? Clerk: Yes. ' Fifty pounds. (~Iowly) 8th February. Clerk: Thank you. Smoking or non-srnokmq. sir. indeed. please. isn't there? Ah. Wonderful. madam. Can I see your bank card. fifty. £ 25. sir? Non-smoker. I'm not. how interesting. How much is that? £ 25. That is why I'm coming to York. Tivoli. Who shall I make it out to? British Rail. Yes. Do I have to change? No. I'm British. Merete: Thank you very much. How do you do? How do you do? Are you travelling to York on business? Yes. Yes. The Mermaid. Thank you very much. it is. How much will that be? One Second-Class Return from King's Cross to York is £ 45 madam. I'm sure you can sit there. my name is Fothergill. I hope you don't mind my asking. Sometimes I design very modern buildings but I am also interested in conserving old buildings. The 10 o'clock arrives in York at 11. Are you travelling far? Yes. I live in York. Scene Two Excuse me. One. sir. is at 10 o'clock. I don't smoke. Do you build very modern buildings? Yes. Yes. It would be far better to knock them down and build new ones. They are having a conference in the King's Manor about conservation. 197 . the train goes through direct. please. What brings you to York? There is an international conference for architects. £ 25. What time does it arrive? Into York 11. how very interesting. What time does the next train leave? The next train to York. Five pounds change.. Tell me. I was born in London but I work in York. The 10 o'clock goes straight through to York. you must mean Tivoli. Were you born in York? No. Oh. Will you take a cheque? Yes. There is that lovely garden in Copenhagen. sir. We have a lot of old buildings in York. I think it is free. but you also have an Institute of Advanced Architectural Studies . This is my first visit. Have you got a bank card? Of course I've got a bank card. I think it's rather a waste of money . twenty. four. of course. forty. madam. madam. The Minster and so on.saving old buildings. But speaking as a businessman it's a great problem living in a city with archaeological remains and houses '{hich have to be preserved. Thank you very much. I'm very interested in that. Second Class. madam. here you are. Yes. I am sure I shall. wonderful Copenhagen. That's quite right. Merete: Do I have to change anywhere? Clerk: No. Yes. 196 Merete: Clerk: Merete: Clerk: Merete: Clerk: Merete: Clerk: Merete: Clerk: Merete: Clerk: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Scene Three Excuse me. Must I have a seat reservation? No. Merete Brammer. And pi' course there is the Little Mermaid. I should like a return ticket to York. three. I'm going to York. Thank you very much. Merete: Thank you very much. I hope you won't mind my asking. five. Are you by any chance Scandinavian? I'm Danish. thirty.58. That's right. . Copenhagen. are you? No.that's where I'm going. that's all right. There is no ticket in the seat. What is your name? My name is Brammer. Are you travelling First or Second Class? Second Class.. sir. You are not British. Thank you very much. How interesting. two. please? Yes. (counting) Ten. Is that a Danish name? Yes. sir. Now you must tell me your name. Oh. Oh. British RaiL. Do you require a smoker or a non-smoker? Oh. madam. Yes. sir. madam. sir.58. What part of Denmark are you from? I'm from Copenhagen. • Non-smoker. madam. yes. that's right. How can you say that? Aren't you proud of your historic city? It's pleasant enough I suppose. sir.

Merete: Yes. Very well then. Where is that? It. You said earlier that you were Danish and come from Copenhagen. Andrew: How many rooms has it got? Merete: It has a kitchen and a bathroom and three bedrooms. I'm divorced. With milk and sugar.: you very much. I insist. I will buy my own coffee. Would you like a biscuit? No. What a P:ly.1 do. I never eat biscuits. Thank you very much. What's it like there? . 199 I hope I didn't upset you. Andrew: Do you live in a house? Merete: No. it is. it is. So perhaps you had better do something to conserve it. rm sure tney are. Andrew: It sounds very nice.) Two cups of coffee and a packet of biscuits. I haven't. yes. madam. Merete: But surely you want to preserve your national heritage. Andrew: That sounds very large. I come from Frederiksberg. the multiple store. I just want a cup of coffee. a little while ago I was talking a lot about business and profits. I would prefer coffee. Ticket Coliector:(Clips ticket) Thank you very much. Thank you very much. I have thirty women working for me. I haven't met the right woman yet. Merete: I see. Supermarket work is very interesting. I hope you don't mind my asking. I don't. Merete: Well I hope you will remember that many tourists come to York in order to admire yo. Would you like a cup of tea? Tha'~. here it is. have you ever been to Denmark? Andrew: No. Scene Five Merete: What's that over there? Andrew: On. Andrew: What sort of flat do you have? Merete: I have a very nice flat in Frederiksberg. that's a power station. sir. Are you married? No. and then there is a large lounge and a dining room. please. please. I thought the English had a sense of history. Andrew: Well this Englishman has a sense of business and I hops-you will remember this at your conference. Ticket Coliector:(Clips ticket) Thank you sir. Merete: Ah. What do you mean? Well. is a suburb of Copenhagen. Merete: Well I am very surprised. May I see your ticket. It is one of the nicest places in Copenhagen. Andrew: Is it a permanent job? • Merete: (shortly) Yes. Andrew: Where do you work? Merete: I work in the centre of Copenhagen. Merete: But that is extremely interesting. They use coal. Scene Four Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Mereta' Andrew Merete: Andrew: Teagirl: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: Merete: Andrew: 198 Merete: It is a very pleasant part of Copenhagen and there is a park with a palace in it. Merete: Thank you very much. Andrew: Do you work for yourself or are you an employee? Merete: I work with a number of other architects in a team. Where do you come from? I beg your pardon? I just wanted to know whers you come from. they're not nuclear. it's quite nice. Can i buy you a cup of coffee? No. Surely you want to preserve it.Merete: How do you mean? Andrew: I want to build a new branch of Safeline. miss. My business is to make money and to make it as quickly as possible. Andrew: Do you like your work as an architect? Merete: Yes. Merete: What a pity. English biscuits are very qood. Andrew: I can't say that the Romans are my national heritage. along the carriage to the end of the corridor and you will find the toilets at the end. than« you. I have. A cup of coffee. Andrew: No. I have a son and a daughter. madam? Merete: I beg your pardon? Ticket Coliector:Your ticket. Tell me. There are beautiful lakes. Ticket ColiectorCan I see your ticket. but I can't get permission to build. of course I do. Excuse me. Are they nuclear power stations? Andrew: No. What about you? Well. Merete: Do you enjoy your work? Andrew: Yes. That is quite all right. How much is that? 95 p. Two cups of coffee please.ur national heritage. I live in a flat. Merete: Why not? Andrew: It seems that there are the remains of some Roman emperor's palace underneath the place where I want to put my supermarket. All the same. Merete: Really? Do you enjoy your work? Andrew: Yes. Here is your cup of coffee. I'm single. Merete: I have already seen three power stations like that. How long have you been living in Copenhagen? Merete: I've been living there for the last thirty years. (To the tea girl. can you tell me where the toilet is? Andrew: Yes. Have you got any children? Yes. I shall lose two or three million pounds if let these damned archaeologists stop me building. please? Andrew: Here you are. We are on the Yorkshire coal field here. What do you do? Andrew: I am the manager of the Superline market. I am sure there are enough supermarkets already in York. Oh.

Clerk: What name shall I say. what do you think I should see while I am in York? I know there is a fine cathedral. Room 23 madam. Merete: Then I must find something else. I believe it is quite expensive. I go to watch York Football Team every Saturday.. But I am tired of that so I· am lopking for a house. (Telephones) Belle Vue Hotel? Have you a single room for three nights? (To Merete) They have a room at £ 10 per night bed and breakfast. That's right. just a moment. please reserve it for me. Merete: I have to find a hotel. that sounds very good. Thank you very much. For three nights. What else is there that I should see? Andrew: I think you should see the National Railway Museum. madam. I'm not interested in that sort of thing. Merete: What? You come from York and are not interested in the Vikings. It is a single room at £ 10 per night bed and breakfast. Merete: What is the Yorvik ' museum? Andrew: It is a museum about the life of the Vikings when they came to York. Are you interested in football? Merete: No. for the telephone call. Andrew: Perhaps it is. what a pity. it's quite difficult. That is the York College of Arts and Technology. Merete: Is it very expensive? 200 Andrew: Yes. The houses are very expensive. Do you know a good one? Andrew: There is the Viking Hotel. Merete: Really? Andrew: Do you have any hobbies? Merete: Yes. Andrew: Yes. Merete: Have you seen the museum? Andrew: No. I'm not very interested in football. What class of hotel are you . Clerk: The name is Brammer. not in classical music. Scene Six: Andrew: Look over there. Andrew: Really? Merete: Are you interested in music? Andrew: No. bed and breakfast. I am going to find a room in a hotel for the next two or three weeks. This is York. Haven't we met before? Oh. Can you reserve me a room in that hotel? Will you want a single room or a double room. Yes. I shall find a suitable house which I might buy. Ah. It's somewhere in the middle of York. I suggest you go to the Tourist Information Office. In Copenhagen I often go to The Opera and the ballet. Scene Seven Can you help me? I am looking for a hotel. I'm afraid not. Andrew: The Minster. Yes. we are. But I like pop music. they did. You had better go ask the Tourist Information Office. I'm not. madam. Can you give me any advice? Andrew: Yes. Can you tell me where the museum is? Andrew: No. Merete Brammer.IIII I' I Merete: It is a very nice flat. That means we're arriving. of course. and if I am lucky. Merete: Is it easy to buy a house in York? Andrew: No. Merete: Tell me. Where do you live? Andrew: Until now I have been sharing a flat with another man. madam. I love football. Here is the key. Will that be all right? Merete: Yes. I am very fond of music. How long do you want to stay? Just two or three nights. May I suggest the Belle Vue Hotel? How much is that? It costs £ lOa night. what a pity. You are interested in the Vikings. it's you . Merete: Thank you very much for the idea. I'm afraid I don't. Andrew: Ah. that's right. That will be 50 p. Merete: Yes. The Minster. Merete: I think we're arriving. I just work there. £ 10 bed and breakfast. Yes. Andrew: I don't come from York. Andrew: Is that where they came from? Merete: Yes. madam? Merete: The name is Brammer. Isn't there anything else? Andrew: Well there is the Yorvik museum if you're interested in old things. perhaps you should go there. I'm afraid I'm not very interested in railways. Thank you (To Merete) I have reserved the hotel room for you. We'll be in York soon.Iooking for? I can't afford too much money. Andrew: What about you? Do you like pop music? Merete: No. That's right. Merete: The Vikings? Of course they came from Denmark. You have reserved a room through the Tourist Information Office. Merete: I'm sure it must be very interesting. Scene Eight At the hotel Merete: Receptionist: Merete: Receptionist: Merete: Receptionist: Andrew: Merete: My name is Brammer. I don't know. Merete: Clerk: Merete: Clerk: Merete: Clerk: Merete: Clerk: Merete: Clerk: Merete: Clerk: .. I must see this museum. There are lots of trains and engines there. At least. Merete: Here you are. yes. Andrew: Oh. madam? A single room.

Mrs. She's got a very high temperature and a very bad cough. The motor bike broke down. Jo: But I haven't got a helmet. Well. Jo: No. I did. I want to have a party. It is run by John Bills and his sister. She is 17. Wait until I take the thermometer out. John has a daughter called Jo. Perhaps I shall go for a walk along the river with Tom and Chris. Can you come for a ride With me instead? Jo: Oh. I always ride if possible. Scene Three John Bills: What time did you get home last night? I'm sorry Jo was so late. The oldest is Tom. and can you make some cakes? Yes. He always drinks too much. OK. Did you have a nice time in London? Yes. Your temperature is nearly 103. I normally go everywhere on my motor bike. Wing has two sons. Here's the thermometer. I feel terrible. Jo is short for Joanna. How about 7 o'clock? Alan: All right. Did you get very wet? Yes. You are obviously ill. Can you get me a new petrol gauge? John Bills: Yes. it's super. love? Jo: It hurts here in my chest and I've got a terrible headache. but has come for the Christmas vacation. When did you get back? Last night. Alan: How long will it take you to get it? John Bills: About a week. Isn't it dangerous? Alan: No. I'll ask Auntie Kate to come and look after you. and it was very cold. I'm not coming at all. thanks Dad. Jo? Oh. love? I've got the most awful headache. Alan: Well. I can't stand him. Tom is away studying at London University. That's arranged. Scene Five Kate: (Sound of telephone dialling) Is that Doctor Jackson's surgery? It's my niece. Thank you. Scene two Alan: Jo: Alan: Jo: Are you enjoyiny the party. Katherine Wing. And you've got a terrible cough. Mrs. We were about three miles from Ripon. It would be nice if you could bring a bottle of wine. who is 18. super. I can come on Wednesday. Alan: How much do you think it will cost? John Bills: About £ 10. 203 John: Jo: John: Jo: John: Jo: John: Jo: John: . Alan: and the motor made a funny noise and then stopped. I'm sorry to hear about that. She has a pain in her chest. Allright? Jo: Yes. He's nicer than you think. (Pause) Yes. but I never walk further than neces~ary. I never walk in the country. 202 Alan: I've got two helmets. I think it is serious. That's what they're gOli1g to do. I suppose you must then. Auntie Kate. yes. Come on. I'll meet you at 6. Scene Four What's the matter. (Katherine Wing comes in) Kate: What's the matter. We can go to a disco in York. that's a bit early. no. surely you can come alone. Now open your mouth and put it under your tongue. Jo. You are lazy. I understand. Let's take your temperature. I don't know about that. Can we meet at the garage? Alan: Certainly. Alan: Thank you very much. but then I have to go back to the garage. of course it's not dangerous. I've taken her temperature. (Pause) Yes. Now you stay in bed. Mr. If I can't bring Alan. Alan: John Bills: What's the matter with it? I think the petrol gauge has gone. I expect. Scene One Tom: Jo: Tom: Jo: Tom: Jo: Tom: Jo: Tom: Jo: Tom: Jo: Tom: Jo: Tom: Jo: Tom: Jo: Tom: Jo: Tom: Hi there. Don't talk now. Oh. I'll get the doctor. I can get you a new one. wasn't it? Yes. I occasionally walk to work. I'll meet you at 7 o'clock at the garage. it's good to see you. Jo: Oh. Come about eight. Jo: OK. Jo. There is a village called Roebuck-on-the-Moor in North Yorkshire not far from the city of Ripon. Tom. Well he's my boyfriend and I want to bring him.and him. I can lend you one of mine. Are you free? Yes. then. That's a good idea.I'LL OBEY (Units 21-23) Speaker: We're going to listen to some scenes in the life of two Yorkshire families. and I'm sorry that Jo was so late last night. well. Kate: Oh. I'll make some jam tarts. Can I bring my new boyfriend? Who's that? His name is Alan Howson. I'll bring you a cup of tea in a minute. Do' you want me to bring anything? Yes. John Bills: That's all right. it will be good fun. Surely not that Alan Howson with the old motor bike? He's awful. Jo: What? You never go for a walk. You've got a fever. I've got to go to the garage. What are you doing tomorrow? I'm not sure. Jo. and wants to have a party. In this village there is a garage and filling station known as Bells and Wing. I can't tot. John Bills: What make of motor bike is it? Alan: It's an old Honda. Would you like to come? Alan: Oh. He's C1i Jht. It was raining last night.30. and the younger called cnrts. Bills. When do you want to have it? Chris and I think Wednesday should be a good evening. who is aged 22. I can't stop now. so there.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful