Kokurikulum Dan Kemahiran Insaniah

KO-KURIKULUM DAN KEMAHIRAN INSANIAH: GAYA UMS

PENGENALAN Berdasarkan Falsafah Pendidikan Negara, matlamat utama pendidikan negara adalah untuk menghasilkan individu yang seimbang serta harmoni dari segi intelek, rohani, emosi dan fizikal, berasaskan pegangan teguh dan kepercayaan kepada Tuhan. Oleh itu, aktiviti pengajaran dan pembelajaran harus difokuskan kepada pencapaian hasil pembelajaran dalam empat domain utama, iaitu kognitif (pengetahuan), psikomotor (kemahiran fizikal), afektif, dan sosial. Namun, dalam sistem pendidikan yang diamalkan, tumpuan kepada kemahiran kognitif dan psikomotor terlalu diutamakan. Justeru, focus kepada domain afektif dan sosial yang sangat perlu bagi pembentukan insan kamil yang seimbang amat jauh ketinggalan. Akibatnya, produk sistem pendidikan kini ataupun modal insan yang dibentuk tidak seimbang seperti yang dihasratkan. Jika diteliti, masalah ini antara lain berpunca daripada ketidakseimbangan kurikulum, terutamanya dalam menentukan Hasil Pembelajaran (LO) dan taksonomi pembelajaran yang perlu dicapai, ketidakpelbagaian dalam teknik penyampaian serta ketidakberkesanan pentaksiran dan penilaian sekaligus, mengakiatkan domain-domain ini statik dan tidak dinamik. Strategi, pendekatan dan kaedah penyampaian dan penilaian pengajaran dan pembelajaran tidak diberi perhatian yang sewajarnya bagi memenuhi keperluan semasa. Aktiviti kokurikulum juga gagal dilihat sebagai komponen yang berasingan dan tidak disepadukan secara optimum dalam usaha membentuk dan menjana Kemahiran Insaniah (KI) yang diharapkan.

IPT sebagai institusi pendidikan tertinggi harus menjadi tempat yang paling sesuai untuk menggilap Kemahiran Insaniah (KI) pelajar. Tidak dinafikan pelajar IPT telah mengikuti matapelajaran kokurikulum diperingkat persekolahan yang memerlukan setiap murid mengambil Tiga (3) komponen matapelajaran iaitu komponen beruniform, sukan dan kelab atau persatuan. Seperti yang dibincang di peringkat awal, pengambilan matapelajaran ini tertumpu kepada pengembangan domain psikomotor dan kognitif. Muridmurid kurang mendapat pendedahan dari aspek afektif yang amat berkait rapat dengan pembangunan nilai kemanusiaan serta domain social yang menampilkan kepada kemahiran-kemahiran social dan komunikasi.

1

Dengan demikian juga, pembelajaran kokurikulum di IPT dapat dilihat sebagai satu kesinambungan dari peringkat persekolahan. Kesinambungan ini pula dilihat sebagai satu mileage dan advantage kepada pelajar yang dapat meneruskan aktiviti kokurikulum diperingkat sekolah ke peringkat universiti sekaligus memberi peluang kepada pelajar mempelajari dengan lebih mendalam bidang yang diminati. Sebagai contoh, bagi pelajar yang juga ahli kadet polis diperingkat persekolahan dapat meneruskan pembelajaran kadet polis ini melalui kursus kokurikulum SUKSIS. Menjadi satu advantage bagi pelajar kerana telah biasa dengan latihan-latihan lasak melalui kursus ini yang mana pada akhir pengajian akan ditauliahkan dengan pangkat yang memberangsangkan. Walaupun konsep kesinambungan ini mempunyai banyak kelebihan, namun terdapat juga kelemahannya kerana pelajar tidak member pilihan kepada diri sendiri untuk meneroka pembelajaran bagi penguasaan kemahiran teknikal yang baru. Namun demikian, dengan adanya pelan transformasi pendidikan khususnya yang melibatkan pembelajaran kursus kokurikulum, aspek penguasaan kemahiran teknikal ini diselarikan dengan keperluan penguasaan lima (5) tujahan kemahiran insaniah. Konsep pembelajaran kini lebih bersifat holistik dan bermatlamat iaitu melahirkan pelajar yang holistik dan mempunyai ketrampilan diri yang jitu. Kemahiran teknikal kini adalah pemangkin yang penting bagi pelajar untuk membangunkan potensi kemahiran insaniah. Bagi mencapai matlamat ini, adalah menjadi tanggungjawab IPT menerapkan ilmu kemahiran insaniah (KI) secara menyeluruh dalam silibus pengajaran dan sistem penyampaian pengajaran dan pembelajaran. Diseminasi ilmu ini juga tidak terhad kepada konteks pembelajaran dan pengajaran berasaskan platform akademik, ianya juga hendaklah diamalkan oleh kakitangan-kakitangan universiti yang mempunyai kaitan terus dalam pengendalian aktiviti-aktiviti pelajar samada di dalam atau di luar kampus dan aktiviti yang bersifat ekstra kurikulum. PERSPEKTIF KEMAHIRAN INSANIAH Kemahiran Insaniah adalah kemahiran generik yang juga disebutkan sebagai employability skills, soft skill, demonstrated skills dan istilah-istilah lain yang pelbagai. Namun demikian, pengertian kemahiran insaniah ini menjurus kepada penguasaan seseorang pelajar dalam kemahiran-kemahairan yang bersifat non-acedemic tetapi lebih terfokus kepada pembangunan ketrampilan diri, personaliti dan kemanusiaan. Walaupun tidak terdapat satu senarai kemahiran yang khusus tentang Kemahiran Insaniah (KI), tetapi kebanyakannya berkait dengan kemahiran yang dapat menampilkan nilai-nilai personaliti yang tinggi antaranya, daya kepimpinan, kebolehan bekerjasama secara berpasukan atau team player seperti istilah yang banyak digunakan dalam iklan perjawatan dalam sektor swasta dan korporat, kebolehan berkomunikasi dan pembelajaran berterusan. Kemahiran Insaniah (KI) adalah antara elemen yang dikenal pasti amat kritikal dalam dunia pekerjaan yang
2

Kemahiran Kepimpinan Kemahiran Berkomunikasi Kemahiran Kerja Berpasukan Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah Etika dan Moral Profesional Bagi setiap kemahiran. Jika kemahiran ini dimiliki oleh pelajar bersama KIM. Oleh itu. graduan IPT harus bijak menilai keperluan ini bagi memenuhi dan menepati kehendak pasaran kerja dan kehidupan seharian yang kian mencabar. iaitu Kemahiran Insaniah Mesti (KIM) dan Kemahiran Insaniah Tambahan (KIT). Walubagaimanapun. Pelajar dianggap tidak kompeten dalam elemen berkaitan sekiranya tidak menguasai KIM. v. KIM membawa pengertian iaitu pelajar wajib menguasai kemahiran ini. Lima (5) elemen yang merupakan tujahan kemahiran adalah: i. Dengan itu juga. ii.bersifat global. Persepsi yang dapat disimpulkan bagi kedua-dua kategori kemahiran ini ialah penguasaan secara keseluruhan bagi kedua-dua kategori adalah penting dan merupakan nilai tambah kepada kecemerlang dan ketrampilan personaliti yang akan dapat menyumbang kepada pembangunan modal insan yang mampan. apatah lagi dengan perubahan dan perkembangan teknologi yang begitu pantas. pelajar dianggap memiliki kompeten cemerlang dalam elemen berkaitan. Kemahiran Insaniah (KI) ini tidak harus lagi dianggap kurikulum tersembunyi tetapi perlu dilaksanakan secara nyata dan 3 . iii. metode penyampaian bagi kursus kokurikulum hendaklah menerapkan dan mengintergrasikan secara embedded keseluruhan pembelajaran kemahiran insaniah (KI) dalam pengajaran dan pembelajaran. bagi keperluan pembelajaran kursus kokurikulum. iv. Lima (5) elemen seperti dibawah merupakan tujahan kemahiran yang perlu diterapkan dalam sistem pembelajaran sesuai dengan konsep pembelajaran kokurikulum iaitu perlunya imbangan penguasaan kemahiran teknikal dan kemahiran insaniah untuk pembangunan holistik pelajar. KIT pula ditafsirkan sebagai kemahiran tambahan yang dapat memanafaatkan pelajar sekiranya menguasai kemahiran tersebut. ianya diperincikan kepada dua kategori. Ianya merupakan kemahiran yang mesti dimiliki oleh setiap pelajar IPT. Kemahiran Insaniah Tambahan ini dianggap sebagai kemahiran generik yang memberi nilai tambah kepada pelajar. KPT telah menetapkan Tujuh (7) elemen utama sebagai teras kemahiran termasuk elemen keusahawanan. Dalam usaha menentukan elemen Kemahiran Insaniah (KI) untuk dilaksanakan dan diterima guna oleh IPT.

UMS memperincikan dan meletakkan kualitikualiti yang menyokong kepada setiap satu KIM dan KIT dengan tujuan supaya pelajar mengetahui perkara-perkara yang perlu dikuasai dan dimiliki oleh setiap pelajar. Di peringkat kejurulatihan.ditaksir mengikut sistem penaksiran dan penilaian yang ditetapkan dengan bermatlamat dan terkesan. Bagi setiap KIM dan KIT yang digariskan oleh KPT. Dalam hal ini. perincian kualiti ini dapat membantu tenaga pengajar mengenal pasti kualiti dan seterusnya dapat membuat penaksiran dan penilaian dengan lebih telus dan terarah. Ogos 2010) bagi memurnikan KI lebih terperinci daripada panduan yang disediakan oleh KPT. criteria. Panduan KPT dalam konteks KI dalam pengajaranpembelajaran kokurikulum hanya sebagai garispanduan supaya semua IPTA dapat mengaplikasikan mengikut kehendak sesebuah universiti. kemahiran komunikasi. Kemahiran Kerja Berpasukan dan Etika dan Moral Profesional. (Sila lihat Bab 5). PKPP telah mengadakan tiga (3) bengkel secara berterusan ( Berringgis Resort. PKPP menggabungjalinkan (embedded) KI dalam semua kursus yang diajar di PKPP. Kemahiran Insaniah yang ditetapkan untuk perlaksanaan di UMS ialah kemahiran kepimpinan. KOKURIKULUM DAN KEMAHIRAN INSANIAH DI UMS Dalam perlaksanaan tujahan-tujahan kemahiran ini di PKPP. kemahiran Pemikiran Kritis dan Kemahiran Menyelesaikan Masalah. Sebagai contohnya. PKPP telah mengenalpasti lima (5) KI (KIM dan KIT) yang diperincikan konsep. Pada tahun 2010. seseorang pelajar bukan sahaja akan memiliki kemahiran teknikal atau professional dalam bidang teknik bermain bola keranjang dengan betul dan tepat malah akan juga dapat menguasai kemahiran insaniah mengikut kualiti dan trait yang digariskan bagi menyokong sesuatu KIM atau KIT tersebut. ciri-ciri utama dan seterusnya mengorak satu langkah baru dalam konteks penaksiran dan penilaian KI yang diterapkan dalam semua kursus kokurikulum yang diajar di UMS. inisiatif PKPP dalam memperincikan kualiti-kualiti setiap tujahan kemahiran akan dapat membantu para tenaga pengajar untuk membimbing pelajar dalam pembangunan kemahiran insaniah ini. Keningau Ogos 2010 dan Ranau. PERSPEKTIF KEMAHIRAN KEPIMPINAN 4 . Setiap kemahiran ini memperjelaskan cara penilaian dan sistem penggredan rubrik yang mudah diukur dan dinilai agar pelajar dapat dibantu untuk memperbaiki kemahiran yang dianggap lemah Di Universiti Malaysia Sabah. dan fizikal terutamanya mencerminkan peribadi yang baik dan menguasai semua KIM dan KIT dengan lancar dan betul. Julai 2010. Kaedah ini dilihat sebagai sangat praktikal dalam membimbing pelajar yang seimbang dari segi rohani. UMS.

atau kelompok dalam usaha untuk mencapai sesuatu tujuan dalam situasi tertentu. seorang tokoh pengurusan menyatakan bahawa kepimpinan itu adalah sebagai proses mempengaruhi sesuatu kelompok dalam situasi dan masa tertentu untuk memberi pengalaman dan kepuasan sejajar dengan kepimpinan yang diamalkan. Kuasa dalam konteks organisasi ialah sejauhmanakah seseorang.Kepimpinan didefinisikan dengan cara yang berbeza-beza daripada pelbagai sudut. khususnya dalam mencapai sesuatu matlamat. tetapi kekuatan pengaruh lebih 5 . Certo (1997) pula menegaskan bahawa kepimpinan ialah proses pengarahan tingkah laku orang lain ke arah penyempurnaan sesuatu objektif. Aminuddin (1990) yang memetik daripada Fiedler (1967) mengatakan bahwa kepimpinan adalah hubungan antara perseorangan yang menunjukkan kuasa dan pengaruh yang diagihkan secara tidak rata sehingga seseorang individu boleh mengarah dan mengawal tindakan-tindakan orang lain lebih daripada kawalan mereka ke atas Keberanian menyuarakan pendapat menjana pemikiran kritis (Pelajar kokurikulum dalam Bengkel KI di Membakut Lake Eco Resort) individu itu manakala Hollander (1984) pula mendefinisikan kepimpinan sebagai satu proses pengaruh-mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut. berpendapat bahawa organisasi yang cemerlang dipengaruhi oleh kepimpinan yang cekap. Pengarahan bermaksud seseorang individu bertindak mengikut cara tertentu atau mengikut deskripsi kerja manakala Ahmad Atory (1996). Kepimpinan merupakan proses mempengaruhi kegiatan kelompok yang diorganisasikan dalam usaha untuk menentukan tujuan dan pencapaian. Walaupun mempunyai kuasa. Pendapat ini dipersetujui oleh Hersey dan Blanchard (1982) yang menyatakan bahawa kepimpinan ialah proses mempengaruhi kegiatan individu. Kepimpinan dipengaruhi oleh kuasa yang ada pada seseorang pemimpin. atau sesuatu unit organisasi berkeupayaan mempengaruhi pembuatan keputusan mengikut kehendaknya. Gribben (1972).

Mempunyai daya pemikiran yang kritis. Zahid Mohd. dapat ditegaskan bahawa tugas pemimpin adalah mempengaruhi orang bawahannya supaya mengikuti tanggungjawab yang hendak dilaksanakan ke arah satu matlamat yang dirancang. Kepimpinan menekankan kepada tingkah laku pemimpin yang mempengaruhi orang bawahan bertindak mencapai objektif tertentu. Kompetensi dalam pengucapan awam. kepimpinan adalah satu proses yang melibatkan orang lain iaitu orang bawahan.bergantung kepada kerelaan berbanding paksaan. setiap pelajar akan dinilai berasaskan kualiti-kualiti berikut: a. d. penggunaan kuasa di kalangan pemimpin. b. Semua kualiti dan trait diatas dinilai berasaskan Empat (4) aras pencapaian yang akan menunjukkan tahap-tahap pencapaian berdasarkan rubric iaitu: 6 . Mempamerkan kualiti dan sifat seorang pemimpin ii. kreatif dan inovatif. Justeru. Pusat Kokurikulum dan Pemajuan Pelajar UMS telah menggariskan tiga kualiti dan kebolehan utama dalam kemahiran kepimpinan iaitu: i. Berdasarkan konsep kepimpinan ini. Dalam melihat kebolehan mempamerkan sifat seorang pemimpin. etika professional dan keprihatinan masyarakat. Nordin (1993) pula menyatakan bahawa: kepimpinan adalah kebolehan untuk mendorong manusia berusaha dengan penuh keghairahan bagi mencapai matlamat yang telah dikenal pasti sehingga mencetus kuasa motivasi yang berada dalam diri individu dan membimbing mereka ke arah matlamat organisasi. Kepimpinan dalam jabatan hendaklah memainkan peranan aktif dan mendorong kakitangan bawahannya memberi kerjasama dalam memberi khidmat mereka terhadap pencapaian strategi dan perancangan jabatan yang telah ditetapkan. Pendapat yang diutarakan oleh Wan Mohd. Hal ini disebabkan proses kepimpinan selalunya melibatkan pengaruh yang bersifat dua hala dengan tujuan untuk mencapai matlamat. Kebolehan memimpin projek iii. Kesimpulan dari pendapat dan pandangan diatas ialah. Kepimpinan adalah unsur penting dalam pengurusan yang menjadi penggerak bagi sesebuah organisasi. Mampu membuat keputusan dan menyelesaikan masalah Nilai-nilai murni dan moral. c. Proses ini melibatkan hubungan atau komunikasi dua hala antara orang yang memimpin dengan orang yang dipimpin. Kebolehan untuk mengambil peranan bersilih ganti antara ketua pasukan dan anggota pasukan. mempengaruhi dan mengarah tindak tanduk orang bawahan dalam pelbagai cara bagi mencapai matlamat organisasi.

iii. toleransi. iii. kreatif dan/atau berinovasi tinggi. pelajar akan dinilai dengan perkara seperti berikut: i. Bagi kualiti mampu membuat keputusan dan menyelesaikan masalah . pelajar yang mencapai tahap 4 perlu mempunyai misi. etika professional dan keprihatinan masyarakat pelajar yang mencapai tahap 4 seharusnya telah dapat memenuhi semua aspek nilai-nilai sifat pemimpin yang cemerlang. Berkebolehan berbincang sebelum mengambil sebarang keputusan. ii. Begitu juga bagi kualiti kompetensi daya pemikiran yang kritis. Berkemampuan bekerja dengan pelbagai etnik.i. Kualiti kompetensi Kebolehan untuk mengambil peranan bersilih ganti antara ketua pasukan dan anggota pasukan pula digariskan bagi memperjelaskan perkara-perkara yang patut difahami dan dikuasai oleh pelajar seperti berikut: i. fakta yang betul. manakala kualiti nilai-nilai murni dan moral. iv. kreatif dan inovatif. 7 . Melebihi Tahap (Exceed Performance). Dengan adanya penilaian sedemikian memudahkan pensyarah atau penceramah dapat melihat dan memberi penilaian yang lebih menyeluruh. pelajar yang mencapai tahap 4 dapat mempamerkan nilai-nilai kredibiliti (tanggungjawab dengan keputusan). Kemampuan memberi arahan yang jelas iii. bawah pencapaian (Below Performance) Menghampiri Tahap Pencapaian (Approaching Performance) Memenuhi Tahap Pencapaian (Meet Performance). pelajar yang mencapai tahap ke-empat seharusnya telah dapat menunjukan pengucapan awam yang berstruktur. Kemampuan bekerja dalam keadaan tekanan.gender dan umur. Bagi kualiti Kebolehan Memimpin Projek . gagasan idea yang asli. Berkebolehan untuk mengenalpasti tahap kemampuan ahli pasukan dan mengagihkan tugas. intergriti. Dalam kualiti kompetensi kebolehan dalam pengucapan awam . Bersedia menerima tugas dan tanggungjawab. Kemampuan menyelia anggota pasukan ii. visi. ketelusan (transparent) dalam membuat keputusan dan menyelesaikan masalah secara cost effective. iv. ii. menarik perhatian dan berjaya mempengaruhi pemikiran khalayak dan mengajak mereka mengambil tindakan.

h. d. memantau dan menyelia tugasan sehingga selesai. Keterangan tahap LS adalah seperti berikut: Kemahiran Insaniah Mesti (KIM) Kepimpinan mengikut gaya UMS Tahap L1 Kemahiran MEMPAMERKAN SIFAT SEORANG PEMIMPIN Item/Faktor (spesifik): a. c. e. g. L 3 KEBOLEHAN UNTUK MEMAHAMI DAN MENGAMBIL PERANAN BERSILIH GANTI ANTARA KETUA PASUKAN DAN ANGGOTA PASUKAN 8 . b. Kemahiran Insaniah Mesti (KIM) dan Kemahiran Insaniah Tambahan (KIT) dalam Kemahiran kepimpinan (LS) ditunjukkan dalam Jadual 4. e. kreatif dan inovatif Mampu membuat keputusan dan menyelesaikan masalah Mempunyai nilai-nilai karisma Bertoleransi dalam membuat keputusan Prihatin. Setiap kebolehan ini akan dinilai secara terperinici menggunakan skala likert dari tahap dan aras bawah pencapaian ke tahap tinggi pencapaian. i. Mampu menyelia anggota pasukan Memberi arahan yang jelas Mampu mengurus kewangan dengan bijak Mampu bekerja dalam keadaan tekanan Kebolehan mengurus masa dengan bijak . Berkebolehan untuk menyusul. f. d. b. c. bertanggungjawab dan berfikiran positif Memiliki sifat terbuka dalam menerima pandangan/kritikan Kebolehan berunding dan mencapai persetujuan KEBOLEHAN UNTUK MEMIMPIN PROJEK Item/Faktor (spesifik): a.1.v. L2 Berkebolehan dalam pengucapan awam Berkaliber/kredibiliti/integriti dan produktif Mempunyai daya pemikiran yang kritis.

e.Item/Faktor (spesifik): a. berarti kita berusaha agar apa yang disampaikan kepada orang lain akan menjadi miliknya. 9 . Kebolehan berbincang sebelum mengambil sebarang keputusan Kebolehan untuk menerima tugas dan tanggungjawab Berkemampuan bekerja dalam pelbagai etnik. Kalau kita berkomunikasi dengan orang lain.gender dan umur Berkebolehan bagi mengagihkan tugas secara adil dan saksama Kebolehan untuk memantau. b. menyusul dan menyelia tugasan sehingga selesai PERSPEKTIF KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI Istilah komunikasi berasal dari kata Latin Communicare atau Communis yang bermaksud sama atau menjadikan milik bersama. c. d.

penerima dan respon serta hambatan fisik dan psikologis. bahasa tubuh dan isyarat merupakan alat perhubungan yang utama khususnya seperti yang berlaku dalam masyarakat primitive dari pelbagai suku bangsa. aspek pemahaman sosio-budaya bagi sesuatu kelompok masyarakat adalah penting. Komunikasi verbal meliputi kata-kata yang diucapkan atau tertulis. niat. lekat. Komunikasi dua arah pula terjadi apabila pengiriman pesan atau maklumat dilakukan dan mendapatkan respon atau tindakan susulan. Komunikasi satu arah berarti sebuah pesan atau maklumat yang dikirim dari pengirim ke penerima tanpa ada respon atau tindakan susulan. pola dan strategi untuk berkomunikasi dengan kumpualan masyarakat ini hendaklah bersesuaian sesuai dengan adab dan adat atau norms and conventions bagi masyarakat tersebut. saluran. dan komunikasi non verbal meliputi bahasa tubuh. iaitu verbal dan non verbal. Terdapat dua jenis komunikasi. Keterampilan berkomunikasi diperlukan dalam bekerja sama dengan orang lain. bahasa isyarat juga digunakan misalnya. Manusia adalah makhluk sosial yang saling bergantungan dan memerlukan antara satu sama lain dalam lingkungannya. Sistem budaya bagi sesebuah masyarakat berbeza dengan budaya masyarakat dari suku dan kaum khsusnya dalam negara majmuk seperti Malaysia. Unsur utama untuk dapat berhubungan dengan orang lain dilingkungannya adalah komunikasi samada secara verbal maupun non. Dengan hal yang demikian juga. Dengan demikian aspek berkomunikasi melibatkan seorang pengirim atau pemberi maklumat. Dalam memahami konteks komunikasi dengan pengertian yang lebih kompleks. minat. seseorang harus memiliki dasar seperti berikut. Adab dan adat. Menurut bentuk komunikasi. Dalam masyarakat Melayu tradisi pula. libat. Dalam konteks ini. Dalam proses ini juga akan wujud hambatan samada dari pengirim. pantang larang dan tradisi kehidupan bagi sesuatu suku kaum hendaklah dihormati bagi menjaga keharmonian dan kelestarian sistem budaya tersebut. Bagi komunikasi secara non-verbal. Tujuan komunikasi adalah berhubungan dan mengajak orang lain untuk memahami apa yang kita sampaikan untuk mencapai sesuatu tujuan. kriteria kebolehan pelajar berkomunikasi dengan peserta komunikasi dari 10 . Komunikasi berlaku pada setiap gerak langkah manusia. Dalam proses untuk berkomunikasi. ada yang disebut komunikasi satu arah dan komunikasi dua arah. maklumat atau informasi yang dibawa dan penerima maklumat yang mungkin juga memberikan respon kepada pengirim untuk menyatakan bahwa maklumat telah diterima dan diambil tindakan. pandangan. pola ketukan kerantong atau tabuh di masjid menyampaikan maklumat.Komunikasi adalah sangat penting dalam kehidupan manusia.verbal. pengertian dan mesej-mesej kepada kelompok masyarakat tersebut. Komunikasi juga dapat dirumuskan sebagai suatu proses penyampaian maklumat atau informasi diantara beberapa orang.

Bagi semua bentuk kemahiran diatas. Berkemampuan untuk menarik minat audien. Bagi kebolehan mengamalkan kemahiran mendengar yang aktif dan memberi maklum balas pelajar akan dinilai melalui : 11 . Kebolehan mengamalkan kemahiran mendengar yang aktif dan memberi maklum balas. secara lisan dan bertulis setiap pelajar akan dinilai melalui : Kebolehan menyampaikan idea dengan jelas dan mudah difahami. Berkemampuan menyediakan laporan yang sistematik. Fleksibiliti. berkesan dan dengan penuh keyakinan. a. menghormati sistem budaya masyarakat setempat serta pengamalan nilai-nilai murni dalam kehidupan masyarakat plural di negara ini. kandungan yang relevan dan penguasaan bahasa yang sesuai. Berdasarkan konsep komunikasi ini.latar budaya yang berbeza dilihat sebagai satu perkara yang penting dalam meenujudkan kemesraan. Dari segi kebolehan menyampaikan idea dengan jelas. PKPP menggariskan beberapa kualiti atau perkara yang akan menyokong kepada objektif pencapaian kemahiran tersebut. memelihara dan melestarikan nilai-nilai kemanusiaan. Kebolehan membuat pembentangan secara jelas dengan penuh keyakinan dan bersesuaian dengan tahap pendengar. berkesan dan dengan penuh keyakinan. berkesan dan dengan penuh keyakinan. vi. Kebolehan berkomunikasi dengan peserta yang mempunyai latar budaya yang berlainan. Kebolehan menggunakan teknologi dalam pembentangan. PKPP UMS telah mengariskan empat kebolehan utama yang dituntut untuk menguasai kemahiran keberkomunikasi iaitu: i. Menyampaikan idea secara extrovertisme iaitu tanpa perasaan gugup dan takut c. secara bertulis. f. kelancaran dan keaslian dalam menyampaikan idea e. v. b. Kualiti-kualiti ini akan dinilai mengikut aras-aras pencapaian dan skor akan diberi mengikut panduan skala penggredan rubrik. Kebolehan menyampaikan idea dengan jelas. secara lisan. berstruktur. iii. Menggunakan bahasa badan (Body language) yang sesuai semasa menyampaikan idea d. iv. Kebolehan menyampaikan idea dengan jelas. ii.

2. Kemahiran ini dianggap sangat penting dalam membantu pelajar untuk menghargai antara satu sama lain tanpa mengira bangsa. Membentang dengan fakta. gender. Kebolehan menggunakan Alat Bantuan Mengajar dalam pembentangan bersesuaian dengan tahap pendengar d. prihatin terhadap budaya dari pelbagai kaum. Kebolehan mengawal emosi sendiri dan menjaga perasaan orang lain dalam sesi dialog Bagi kebolehan membuat pembentangan secara jelas dengan penuh keyakinan dan bersesuaian dengan tahap pendengar pula pelajar akan dinilai melalui: a. Bagi Kebolehan berkomunikasi dengan peserta yang mempunyai budaya berlainan pelajar akan dinilai melalui sikap menghormati. kreatif dan bersesuaian dengan tahap pendengar b. Jadual 4. Berkebolehan untuk menghormati pendapat (opinion) orang lain. c. Kemahiran menggunakan pelbagai kaedah dalam pembentangan bersesuaian dengan tahap pendengar c. dan semangat kerjasama dengan budaya lain. memahami. Kebolehan menggunakan teknologi dalam pembentangan.a. umur dan sebagainya. ethnik. menunjukkan KIM dan KIT serta keterangan lapan kemahiran berkomunikasi (CS) adalah seperti berikut: Kemahiran Insaniah Mesti (KIM) dan Kemahiran Insaniah Tambahan (KIT) 12 . Kebolehan mendengar secara konsentrasi dan kritis b.

Kualiti a. Fleksibiliti. Dapat menyampaikan idea dalam tempoh masa yang telah ditetapkan c. Dapat menyampaikan idea dalam tempoh masa yang telah ditetapkan e. Berkebolehan untuk menghormati pendapat (opinion) orang 13 .KIM Tahap CS 1 Kemahiran Kebolehan menyampaikan idea dengan jelas. berstruktur. secara bertulis Kualiti a. Kebolehan menyampaikan idea dengan jelas dalam Bahasa Malaysia dan Inggeris b. Berkemampuan menyediakan laporan yang sistematik. Berkemampuan untuk menarik minat audien. CS 2 Kebolehan menyampaikan idea dengan jelas. e. keaslian dan kelancaran dalam menyampaikan idea f. Menggunakan bahasa badan (Body language) yang sesuai semasa menyampaikan idea d. Menyampaikan idea secara extrovertisme iaitu tanpa perasaan gugup dan takut c. secara lisan Kualiti a. CS 3 Kebolehan mengamalkan kemahiran mendengar yang aktif dan memberi maklum balas. Kebolehan mendengar secara konsentrasi dan kritis b. Kebolehan menyampaikan idea dengan jelas dalam Bahasa Malaysia dan Inggeris b. berkesan dan dengan penuh keyakinan. keaslian dan kelancaran dalam menyampaikan idea d. kandungan yang relevan dan penguasaan bahasa yang sesuai. Berkemampuan untuk menarik minat pembaca/penilai. Fleksibiliti. berkesan dan dengan penuh keyakinan.

Berusaha memahami budaya dari pelbagai kaum dan mengasimilasikan suasana dengan pelbagai budaya tempatan d. Kebolehan penggunaan internet untuk pencarian maklumat secara berkesan CS 6 Kebolehan berkomunikasi dengan peserta komunikasi yang mempunyai budaya berlainan. Membentang dengan fakta yang betul c. Mewujudkan suasana komunikasi verbal yang kondusif 14 . Menunjukkan daya kreatif dan inovatif dalam menggunakan Information Communication Technology b. Kebolehan mengurus masa d. Tidak menimbulkan isu yang sensitif e. Item/Faktor (spesifik): a. Kebolehan menggunakan Alat Bantuan Mengajar dalam pembentangan. Kebolehan memahami dan memberi maklumbalas (response) fizikal topik perbualan dengan jelas dan rasional. c.lain. g. Membentang dengan yakin b. Memahami. prihatin dan menghormati budaya dari pelbagai kaum b. Item/Faktor (spesifik): a. Kemahiran menggunakan teknik dan kaedah pembentangan yang pelbagai CS 5 Kebolehan menggunakan teknologi dalam pembentangan. Kebolehan mengawal emosi dalam sesi soal jawab CS 4 Kebolehan membuat pembentangan secara jelas dengan penuh keyakinan dan bersesuaian dengan tahap pendengar Kualiti a. Menunjukkan kemahiran penggunaan kepelbagaian perisian computer dalam sesi pembentangan c. d. Kebolehan mengawal emosi dalam sesi pembentangan f. Kebolehan berinteraksi dua hala secara aktif dan berobjektif e. Menunjukkan semangat kerjasama dengan budaya lain c. Kelancaran dan kefasihan pengucapan dalam Bahasa Malaysia dan Inggeris h.

Facione (2007) pula dalam essei beliau Critical Thinking: What Is It and Why It Counts telah mengemukakan definisi pemikiran kritikal yang dirumuskan daripada pendapat sekumpulan pakar. Definisi tersebut adalah hasil kajian yang beliau lakukan pada tahun 1990 dan dikemukakan dalam Laporan Delphi (The Delphi Report). Kebolehan mengembangkan kemahiran komunikasi perseorangan. Beyer (1985) berpendapat bahawa pemikiran kritikal adalah kebolehan manusia untuk membentuk konsep. memberi sebab atau membuat penentuan manakala Pascarella dan Terenzini (1991. satu badan yang terkenal dengan penglibatannya dalam pemikiran kritis di Amerika Syarikat. mengenalpasti hubungan penting berkaitan isu-isu yang dibincangkan. CS 8 Kebolehan menggunakan kemahiran bukan lisan. PERSPEKTIF KEMAHIRAN PEMIKIRAN KRITIS DAN PENYELESAIAN MASALAH Terdapat pelbagai tafsiran berkaitan dengan terminologi dan istilah pemikiran kritikal. dan menilai informasi yang terkumpul atau dihasilkan melalui pengamatan. Ini juga bermaksud bahawa pemikiran kritikal ialah satu proses intelektual yang melibatkan pembentukan konsep (conceptualizing). dan seterusnya menginterpretasi kesimpulan serta menilai bukti. aplikasi. analisis. 2005) pula mendefinisikan pemikiran kritikal sebagai kebolehan individu untuk melakukan perkara-perkara berikut: mengenalpasti isu-isu utama dan membuat andaian untuk dibahaskan. Pakar merumuskan bahawa konsep asas yang terpenting dalam pemikiran kritikal ialah kebolehan menginterpretasi 15 . refleksi. pentaakulan. kebanyakan ahli falsafah bersetuju bahawa pemikiran kritikal dapat dikaitkan dengan proses menggunakan minda untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. membuat inferensi dan rumusan yang tepat daripada maklumat dan data yang ada. Umumnya. Pengasas dan Pengarah kepada The Center for Critical Thinking. atau komunikasi sebagai landasan kepada satu keyakinan dan tindakan. Richard Paul.KIT CS 7 CS 7 Kebolehan berunding dan mencapai persetujuan. pengalaman. sintaksis. Pandangan ini selari dengan pendapat yang dikemukakan oleh Dr.

kemahiran membuat keputusan dan sebagainya. Dalam hubungan ini. menilai. 1997. Dalam situasi untuk meningkat kemampuan pelajar dalam bidang kemahiran ini. Wagner & Morgan 2000) juga menegaskan tentang keperluan pelajar untuk mempersiapkan diri dengan kemahiran-kemahiran seperti kemahiran penyelesaian masalah. KPT telah menggariskan beberapa elemen kemahiran pemikiran kritis dan Penyelesaian Masalah untuk dikuasai oleh pelajar dan. Cornell Critical Thinking Skills (1989) juga menekankan tentang keperluan untuk mengintegrasikan kemahiran berfikir di dalam kurikulum di peringkat pengajian tinggi bagi membentuk seseorang graduan menjadi pemimpin yang efektif. Bagi merealisasikan perkara ini dikalangan pelajar IPT. Al. Montague. Kini kita hidup di dalam masyarakat yang sangat kompleks dan berkembang maju. Kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah (CTPS) melibatkan kebolehan berfikir secara kritis. Tambahan pula dengan kemajuan sains dan teknologi yang semakin canggih menyebabkan penyebaran ilmu dan maklumat berlaku dengan cepat. dan para pelajar khususnya untuk memiliki kemahiran berfikir secara kritikal bagi menhadapi cabaran globalisasi. serta kebolehan mengaplikasikan pemahaman dan pengetahuan kepada baru dan berlainan. Maklumat dan ilmu pengetahuan sering kali berubah. Jelaslah di sini terdapat keperluan untuk kita mempersiapkan diri untuk menghadapai persoalan sosial dan masyarakat secara amnya. Oleh itu. menghuraikan dan kawalan kendiri (self-regulation). Hasselbring et. kita seharusnya bersedia dan sentiasa terbuka untuk terus menimba ilmu pengetahuan bagi menempuh cabaran yang bakal ditempuhi. Manakala dalam bidang pendidikan juga kita sering berhadapan dengan situasi yang memerlukan kita menyoal soalan yang releven kemudian disokong dengan fakta yang kukuh tentang sesuatu isu yang telah dinyatakan serta memperolehi suatu rumusan berdasarkan kajian yang telah dijalankan. analitis. Dalam kehidupan seharian kita sering diajukan dengan soalan-soalan yang mencabar minda dan kritis. kemahiran komunikasi berkesan. inovatif. kreatif. berdasarkan konsep dan pemikiran yang dianalisis dari pandangan ahli falsafah diatas. membuat analisis. Hal ini juga bersesuaian dengan pandangan dari Chaffee (1997) yang menyatakan bahawa proses belajar dan berfikir adalah proses yang saling berkait sepanjang hayat. Secara kesimpulannya. kurikulum pengajian hendaklah digubal dengan mengintergrasikan elemen kemahiran berfikir bagi melahirkan graduan yang mempunyai daya pemikiran yang mampan. Pakar-pakar pendidikan (Goldman. pelajar perlu sentiasa dibimbing untuk mengembang dan membaiki kemahiran berfikir.(interpretation). PKPP telah meletakkan 16 . membuat inferensi.

beberapa kualiti yang relevan untuk menyokong matlamat dan pencapaian setiap satu kemahiran tersebut. b. menganalisis dan menilai perbincangan) Kebolehan mencari idea dan mencari penyelesaian alternatif Kebolehan berfikir melangkau batas. Berkeupayaan menjustifikasikan masalah dalam situasi yang kompleks CTPS 2 Kebolehan mengembang dan membaiki kemahiran menjelaskan.3: KIM and KIT dalam Kemahiran berfikir dan kemahiran menyelesaikan masalah (CTPS) Kemahiran Insaniah Mesti (KIM) dan Kemahiran Insaniah Tambahan (KIT) Tahap CTPS 1 Kemahiran Kebolehan mengenal pasti dan menganalisis masalah dalam situasi kompleks dan kabur. (KIT) Kebolehan membuat keputusan yang berdasarkan bukti yang kukuh. 17 . serta membuat penilaian yang berjustifikasi Kualiti a. Mempunyai pelbagai teknik kemahiran dalam menyelesaikan masalah b. CTPS 2 CTPS 3 CTPS 4 CTPS 5 Jadual 4. sertamembuat penilaian yang berjustifikasi. menganalisis dan menilai perbincangan Kualiti a. Kebolehan mengembang dan membaiki kemahiran berfikir (seperti menjelaskan. CTPS 1 Kebolehan mengenal pasti dan menganalisis masalah dalam situasi kompleks dan kabur. Mampu mencerna pemikiran secara tanpa kebergantungan kepada orang lain. Membuat keputusan selepas membuat analisis yang terperinci c. Berkeupayaan membuat pertimbangan terhadap penilaian keputusan yang dibuat. Berkeupayaan mengenal pasti skop masalah d.

Berkeupayaan meramalkan sesuatu masalah sebelum membuat keputusan. Kebolehan membuat keputusan untuk kepentingan bersama 18 . Berkeupayaan memberi hujah yang bernas dan logik dalam menilai isu atau perbincangan CTPS 3 Kebolehan mencari idea dan mencari penyelesaian alternatif Kualiti a. Kualiti a. Berkeupayaan menyelesaikan masalah dalam apa-apa situasi. Berkemampuan membuat keputusan berdasarkan analisis bukti dan alternatif lain d. Mengaplikasikan pemikiran kreatif dan inovatif dalam menyelesaikan masalah dalam keadaan tertekan. Kebolehan mengumpul bukti dan fakta b. CTPS 4 Kebolehan berfikir melangkaui batas (Thinking Beyond). c. Membuat sumbangsaran dan mencapai persetujuan dengan menggabungjalinkan idea penyelesaian secara persetujuan bersama. d. d. Berkemampuan menyelesaikan masalah dalam situasi ad-hoc. Berkeupayaan mempertikaikan penilaian orang lain secara berobjektif. Berkeupayaan memberi idea kreatif dan inovatif.c. b. c. d. Membuat keputusan dalam masa yang ditetapkan c. b. Berkebolehan menganalisis isu perbincangan CTPS 5 Kebolehan membuat keputusan berdasarkan bukti yang kukuh. Kualiti a. Mencari alternatif yang sesuai sebelum membuat keputusan.

Ahli dalam organisasi hendaklah memahami dan berkongsi pandangan tentang hala tuju dan matlamat yang hendak dicapai oleh organisasi. b. Tidak semua anggota organisasi benar-benar mamahami peranan yang diamanahkan kepada mereka. kerja berpasukan membantu sesebuah organisasi memaksimumkan bakat. Kesepaduan di antara peranan ahli dan prestasi akan menggalakkan idea yang lebih kreatif dan mengurangkan jurang Perbezaan pendapat. Terdapat empat cirri utama kerja berpasukan seperti berikut: Usaha Kolektif a. Memahami dan mengenal pasti ciri-ciri kerja berpasukan boleh membantu pengukuhan organisasi bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. pengalaman dan penilaian digabungkan. b. Bekerja bersama-sama boleh dicapai jika usaha kolektif dijadikan sebagai prinsip bekerja kerana semua kekuatan dan sumber dapat digembleng ke arah pencapaian matlamat yang satu. Dalam erti kata yang lain. Positif a. c. Setiap anggota organisasi harus melihat kerja berpasukan sebagai peluang bagi pencapaian matlamat. Melihat dari perspektif positif dapat mewujudkan keharmonian sesama ahli kumpulan seterusnya kuasa sinergi yang menggerakkan organisasi ke arah prestasi yang maksimum. Kerjasama a. Ini kerana terdapat di antaranya yang lebih suka bekerja bersendirian. c. potensi dan kemahiran anggota-anggota kumpulan. 19 . memenuhi keperluan hidup dan menyediakan sokongan sosial ketika berlaku krisis.PERSPEKTIF KEMAHIRAN KERJA BERPASUKAN Kajian-kajian telah menunjukkan bahawa kerja berpasukan menyerlahkan potensi dan meningkatkan prestasi apabila tugasan yang melibatkan pelbagai kemahiran. Menyedari peranan dan fungsi masing-masing boleh memberi motivasi kepada ahli untuk mengambil bahagian dalam setiap peranan dan tindakan yang telah diputuskan.

Bagi mencapai skil ini. ii.b. kelakuan. PKPP menggariskan Tiga (3) kebolehan utama untuk dikuasai oleh pelajar: i. Konteks Kerja berkumpulan juga merupakan satu elemen yang penting dalam pembelajaran berorientasikan student centred learning (SCL) bagi mencapai sesuatu output hasil dari proses permuafakatan atau diskusi-diskusi berkumpulan. Cabaran besar organisasi bagi menarik perhatian anggotanya ialah mendedahkan peluang yang bakal dinikmati jika bergerak secara berkumpulan. komunikasi yang lebih kerap sesama ahli dapat meningkatkan 'esprit de corp' untuk mereka saling kenalmengenal dan seterusnya memahami aspirasi organisasi. iii. 20 . c. kualiti dan trait kemahiran kerja berpasukan perlu diterapkan (embedded) dalam pembelajaran di IPT bagi seluruh sistem pembelajaran samada dalam spektrum pengajian akademik ataupun aktivitiaktiviti kemahasiswaan. Sampel iklan seperti perbincangan dalam bab 1 secara jelasnya memerlukan seseorang calon itu mempunyai semangat bekerja sebagai seorang team player untuk sesebuah organisasi. berinteraksi dengan orang lain dan bekerja secara efektif bersama mereka untuk mencapai objektif yang sama. Setiap anggota ada peranan masing-masing mengikut kepakaran. Di peringkat awal. Proses lengkap-melengkapi di dalam organisasi akan mewujudkan integrasi yang lebih kukuh dan menjadi teras kepada kejayaan yang lebih besar. Saling lengkap-melengkapi a. b. dan kepercayaan orang lain. Pengkayaan ilmu dan peningkatan prestasi akan lebih terserlah jika setiap anggota menyumbang kemahiran dan kepakaran masing-masing. Berdasarkan kepada keperluan kemahiran kerja berpasukan sebagai salah satu ciri dalam pembangunan holistik pelajar. Kebolehan membina hubungan baik. Kebolehan memahami dan mengambil peranan bersilih ganti antara ketua kumpulan dan ahli kumpulan Kebolehan mengenali dan menghormati sikap. Elemen kerja berpasukan adalah suatu keperluan yang kritikal dan sangat di perlukan dalam sektor pekerjaan.

Bagi Kebolehan memahami dan mengambil peranan bersilih ganti antara ketua kumpulan dan ahli kumpulan kompetensi berikut akan diobservasikan sebagai rkiteria penilaian: a. Kualiti-kualiti ini dinilai mengikut aras pencapaian dalam skel penggredan rubric. meningkatkan ketinggian budi dan bahasa serta mewujudlan nilai-nilai murni dalam kehidupan. Bekerja secara efektif bersama mereka untuk mencapai objektif yang sama. Berinteraksi (mendengar/mencerna minda/gaya pertuturan /perbuatan) dengan orang lain untuk mencapai objektif yang sama c. . a. hormat-menghormati. dan kepercayaan orang lain adalah satu ekspresi dan simbol jatidiri bangsa Malaysia yang amat relevan dengan perkembangan persekitaran sosial dan budaya. berinteraksi dengan orang lain dan bekerja secara efektif bersama mereka untuk mencapai objektif yang sama pelajar akan dinilai melalui : a. Kebolehan mengenali dan menghormati sikap orang lain 21 b. Kemahiran ini juga membimbing pelajar kepada konsep apresiasi antara suku kaum dan bangsa serta mengelakkan dari berlakunya pemikiran dan persepsi serta sentimen-sentimen kaum yang negatif. Kebolehan mengenali dan menghormati kepercayaan (agama) orang lain. Dalam menilai Kebolehan membina hubungan baik. kelakuan. Berkemampuan bekerja dengan pelbagai kumpulan etnik. Kebolehan berbincang sebelum mengambil sebarang keputusan b. Ianya juga dianggap sebagai satu perkara yang akan dapat mweujudkan masyarakat Malaysia yang harmonis. gender dan umur d.Bagi setiap pernyataan diatas. Kebolehan membina hubungan baik dengan orang lain untuk mencapai objektif yang sama b. Berkebolehan untuk mengenalpasti tahap kemampuan ahli pasukan dan mengagihkan tugas Kemahiran Kebolehan mengenali dan menghormati sikap. Sikap suka menerima tugas dan tanggungjawab c. Dengan itu beberapa kualiti dikenal pasti sebagai satu manifestasi bagi mencapai matlamat kemahiran ini. terdapat beberapa kualiti yang menyumbang kepada matlamat untuk mencapai kebolehan tersebut.

e. c. Kualiti a. Berkebolehan mengagihkan tugas secara adil dan saksama Mempercayai keupayaan sesama rakan dalam kumpulan Mengamalkan amalan fleksibiliti dalam menggalas tanggungjawab Berkebolehan memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada rakan kumpulan 22 . komunikasi verbal yang kondusif dan harmonis. c. berinteraksi dengan orang lain dan bekerja secara efektif bersama mereka untuk mencapai objektif yang sama. TS 2 Kebolehan memahami dan mengambil peranan bersilih ganti Kualiti a.4: Kemahiran kerja berpasukan (TS) (KIM dan KIT) Kemahiran Insaniah Mesti (KIM) dan Kemahiran Insaniah Tambahan (KIT) KIM Tahap TS 1 Kemahiran Kebolehan membina hubungan baik. d. Mengelak perselisihan faham dalam kumpulan dan mengaktifkan pencernaan minda yang positif. Jadual 4. Tidak mengamalkan sikap polarisasi kaum. Keterangan lima tahap kemahiran TS adalah seperti berikut ditunjukkan di Jadual 4.4. Telah menunjukkan semangat permuafakatan dari pelbagai etnik b. b. d.c. Bertanggungjawab dalam mencapai persetujuan secara kolektif dalam mencapai objektif yang sama. Kebolehan mengenali dan menghormati kelakuan orang lain Kemahiran kerja berpasukan (TS) melibatkan kebolehan untuk bekerjasama dengan orang lain daripada pelbagai latar belakang sosiobudaya untuk mencapai matlamat yang sama. Mewujudkan suasana kerjasama.

Prihatin dan menghormati rakan dari pelbagai budaya b. KIT TS 4 Kebolehan memberi sumbangan kepada perancangan dan menyelaraskan hasil usaha kumpulan. TS 5 ETIKA DAN MORAL PROFESIONAL Perkataan moral adalah daripada perkataan Greek. inovatif Memberi komitmen tinggi dalam perancangan projek kumpulan Melaksanakan pengurusan yang sistematik dalam projek kumpulan d. tulus ikhlas dan mempercayai antara satu sama lain. c. kreatif. Keupayaan ingin tahu dan menyesuaikan diri dengan rakan kumpulan dari budaya lain d. Menghormati dan mempertahankan keputusan kumpulan yang dibuat secara bersama d.TS 3 Kebolehan mengenali dan menghormati sikap. kelakuan. Menunjukkan sikap yang luhur. Menggalas tanggungjawab untuk menghadapi risiko bagi keputusan yang telah dibuat secara bersama a. Kualiti a. Keterbukaan dalam memahami adat resam rakan dari pelbagai budaya c. Membuat keputusan secara pemuafakatan c. more. dan kepercayaan orang lain. iaitu satu cara dan bentuk perlakuan yang telah menjadi adat kebiasaan sesuatu kumpulan manusia kerana telah diterima dan dipersetujui bersama oleh kumpulan tersebut manakala 23 . Membuat keputusan berdasarkan kepada fakta yang rasional dan berjustifikasi b. Kualiti Berkeupayaan memberi idea yang bernas. Melaksanakan tugas yang diberi dalam tempoh masa yang ditetapkan Bertanggungjawab terhadap keputusan kumpulan. b. Kualiti a.

Perlakuan moral dikaitkan dengan tingkah laku dan tindakan individu terhadap sesuatu keputusan yang ditunjukkan dengan penuh perasaan tanggung jawab. Semua IPT beraspirasi melahirkan bakal pemimpin yang berwibawa dan berkeperibadian tinggi. bertanggungjawab. Segala sifat dan perbuatan yang baik dan yang memanfaatkan itu. a. pujian dan pengiktirafan dari manusia. jujur dan ikhlas dan berbagai nilai-nilai positif kemanusiaan yang positif dalam perlaksanaan tugas. Perasaan moral ialah emosi dan kehalusan perasaan individu yang mengandungi sentimen. Masyarakat akan meletakkan keyakinan yang tinggi kepada individu yang mempunyai ciri-ciri positif ini. telus. Penta akulan moral pertimbangan secara bebas. Hakikatnya. yang bermaksud adat atau keperibadian (custom or character). Terdapat beberapa dimensi etika iaitu. Kejayaan 24 . hendaklah dengan tujuan untuk mendapatkan keredhaan Tuhan dan bukan untuk mendapat balasan. Kerajaan sering melaungkan konsep intergriti. tetapi mengikut kemampuan. nilai-nilai dan ajaran agama amat signifikan dalam proses membentuk manusia yang syumul dan bermaruah. Dalam hal ini. yang akan mendapat kepercayaan dan hormat dari masyarakat sekeliling dan tunggak kepada kredibiliti dan keperibadian yang tulus. ikhlas dan murni sesuai dengan peranan manusia sebagai khalifah di bumi ini. empati. Oleh itu konsep akhlak yang merupakan dasar kepada pembentukan moral mengimplikasikan kepercayaan dan keyakinan kepada Tuhan sebagai Pencipta segala makhluk di muka bumi ini. Kebelakangan ini. Membincangkan aspek etika dan moral dalam kitaran hidup manusia. Oleh itu ada perkaitan seperti berikut: Akhlak. Kemurnian aspek moral dan etika yang tinggi dan terpuji dilihat sebagai satu nilai estetik yang mencerminkan keperibadian seseorang. altruistik dan murah hati c. aspek moral dan etika dilihat sebagai satu unsur yang sangat penting dalam melahirkan modal insan yang cemerlang.etika pula diambil dari perkataan Latin: Ethos. kredibiliti. melibatkan pemikiran dan b. prihatin. Konteks maruah ini pula adalah manifestasi perlakuan etika dan moral oleh seseorang dalam haluan mereka untuk menerajui diri ke destinasi yang dituju. belas kasihan. Nilai-nilai estetik ini yang merupakan satu konsep keindahan seharusnya akan mendapat perhatian dari masyarakat sekeliling. Makhluk dan Khalik Akhlak yang mencakupi segala perbuatan dan tingkahlaku yang baik itu adalah untuk memanfaatkan makhluk dan untuk mendapatkan keredhaan Khalik iaitu Tuhan Pencipta segala makhluk. simpati. ini adalah satu ekspresi untuk membina personaliti yang bermaruah tinggi.

Oleh itu. namun pembelajaran secara terapan ilmu dalam kursus-kursus akademik dan aktiviti kemahasiswaan hendaklah dilaksanakan dan dipantau. Pada tahun itu juga. kemahiran-kemahiran yang dikenal pasti oleh KPT adalah sesuai dengan amalan-amalan yang patut dilakukan dalam konteks perlaksanaannya ditahap professional berbanding dengan konsep rakanmuda yang lebih menjurus kepada pengisisan masa lapang untuk mengelakkan remaja dari mengamalkan budaya melepak. Melalui Projek Agenda Kritikal ke -16. Selain dari Rakan Wajadiri. Rakan Masjid. Pada hari ini. pembangunan holistik pelajar menekankan salah satu daripada objektif strategiknya iaitu golongan ini hendaklah menguasai dan mempunyai moral dan etika yang terpuji. Diperingkat sekolah rendah dan menengah. program Rakan Sukan. Berbagai kegiatan sosial dan budaya diperkenalkan untuk menarik minat golongan remaja dalam program pembangunan moral dan pembentukan warga Malaysia generasi baru yang sihat dan berobjektif. Walaupun tidak wujud kursus-kursus khusus wajib bagi matapelajaran ini seperti di sekolah. isu remaja dan sosial hangat diperkatakan. matapelajaran moral diperkenalkan sebagai satu wadah pembelajaran untuk membentuk manusia yang bermoral dan beretika.bagi seseorang individu adalah lengkap dan holistik sifatnya sekiranya nilai-nilai kemanusiaan ini dipupuk dan dibimbing secara berterusan dalam sistem-sistem pendidikan.Nasir menjadi lagu yang sinonim dengan semangat membentuk anak muda yang mempunyai jatidiri yang jitu dan berkeyakinan. isu-isu dan masalah sosial yang banyak dihebahkan melalui media massa pada hari ini berpunca dari masalah kurangnya penguasaan moral dan etika hidup yang positif. Antara program yang dianjurkan adalah Rakan Wajadiri yang menyediakan wadah pembelajaran seni mempertahankan diri berbilang kaum dan mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. berperadaban tinggi dan dapat membantu memakmurkan negara. proses transformasi dilakukan di peringkat pendidikan tinggi Malaysia dengan mensasarkan golongan remaja yang bakal akan memimpin negara atau dalam istilah lain. golongan remaja yang berpendidikan tinggi. Adalah menjadi satu kenyataan. lagu Mentera Semerah Padi yang diilhamkan oleh M. matapelajaran agama bagi pelajar muslim ditekankan sebagai matapelajaran yang dapat membina sahsiah dan keperibadian murid manakala bagi pelajar non-muslim. Pada awal tahun 90an. Rakan Budaya dan Rakan Rekreasi juga mendapat sambutan yang sangat menggalakkan. Usaha-usaha ini dilihat sebagai satu proses transformasi sosial bagi melahirkan warga negara yang patriotik. Program RakanMuda dianjurkan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Kesinambungan pembelajaran di sekolah ini hendaklah diteruskan di peringkat pengajian tinggi. Elemen Etika dan moral profesional (EM) 25 . berbudaya. Penguasaan elemen ini disarankan untuk diterapkan dalam pembelajaran untuk menyediakan bakal graduan yang berhemah tinggi sesuai dengan kelayakan akademik untuk sesuatu jawatan yang berpaksikan kepada nilai-nilai intelek.

Kebolehan mengamalkan sikap beretika seperti telus. alam sekitar dan sosiobudaya dalam amalan professional Kebolehan menganalisis dan membuat keputusan dalam penyelesaian masalah berkaitan etika Kebolehan mengamalkan sikap beretika.: KIM and KIT. di samping mempunyai rasa tanggungjawab terhadap masyarakat. iii. jujur. Dalam melihat kemahiaran Kebolehan mengamalkan sikap beretika. b. beberapa kualiti dikenalpasti untuk dinilai: a.5. b. ii. Bertanggungjawab dan prihatin terhadap masalah dan isu dalam masyarakat. kredibiliti dan mempamerkan nilai-nilai murni.Etika dan Moral Profesionalisma Kemahiran Insaniah Mesti (KIM) dan Kemahiran Insaniah Tambahan (KIT) KIM 26 . Kebolehan memahami kesan ekonomi. Jadual 4. kebolehan pelajar akan dinilai berdasarkan perkara dan kualiti berikut: a. Kebolehan memahami kesan ekonomi dalam amalan profesional yang negatif seperti rasuah & penyalahgunaan kedudukan Kebolehan memahami kesan alam sekitar dalam amalan profesional Kebolehan memahami kesan sosiobudaya dalam amalan profesional Bagi pemantauan dan penilaian kemahiran Kebolehan menganalisis dan membuat keputusan dalam penyelesaian masalah pelajar akan dinilai berasaskan kualiti berikut: a. Berdasarkan kepada perbincangan diatas. Beretika dalam membuat keputusan. c. b. PKPP menggariskan tiga kemahiran dan kebolehan utama dalam ETIKA DAN MORAL PROFESIONAL iaitu : i. Berkeupayaan mengenalpasti dan menganalisis masalah berkaitan etika.melibatkan kebolehan untuk mengamalkan standard moral yang tinggi dalam amalan profesional dan interaksi sosial. di samping mempunyai rasa tanggungjawab terhadap masyarakat. berintergriti. alam sekitar dan sosiobudaya dalam amalan professional. Bagi kemahiran Kebolehan memahami kesan ekonomi.

Kejujuran dalam melaksanakan tanggungjawab untuk kepentingan bersama 27 . b. Keputusan yang dibuat tidak dipengaruhi oleh faktor luar e. Tidak Mengamalkan budaya plagiat dalam tugasan yang diberi. b. Mengamalkan amalan professional dalam tanggungjawab yang diberikan d. Keupayaan mengubah keputusan yang telah dibuat demi kebaikan bersama d. agama dan bangsa.Tahap Kemahiran EM 1 Kebolehan memahami kesan ekonomi. alam sekitar dan sosiobudaya dalam amalan profesional Item/Faktor (spesifik): a. c. b. KIT EM 3 Kebolehan mengamalkan sikap beretika. Berkeupayaan mengenalpasti nilai-nilai yang baik dan berperaturan dalam membuat sesuatu keputusan. Item/Faktor (spesifik): a. Sensitif dalam isu-isu sosio-budaya seperti etnik. Mendukung dasar-dasar kerajaan kearah kesejahteraan bersama EM 2 Kebolehan menganalisis dan membuat keputusan dalam penyelesaian masalah berkaitan etika Item/Faktor (spesifik): a. Menghormati budaya lain semasa berinteraksi dengan masyarakat luar c. Zero Tolerance dalam membuat keputusan yang berasaskan peraturan universiti. c. di samping mempunyai rasa tanggungjawab terhadap masyarakat. Fleksibel mampu untuk membuat pelbagai tugasan pada satu masa serta pergaulan sesama rakan dan masyarakat. Mengamalkan nilai-nilai murni dalam pergaulan dan interaksi sosial antara masyarakat.

Kepekaan terhadap isu-isu pembangunan masyarakat semasa e. Kesopansantunan pelajar terhadap pensyarah. i. rakan serta masyarakat. g. Kerjasama dalam setiap aktiviti 28 .d. f. Tahap disiplin yg tinggi. Cara berpakaian mengikut kesesuaian keadaan/majlis. Pengurusan masa (ketepatan masa) h.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful