SEMINARSKI RAD

GRAFI KE KARTICE RADEON

Ukupno je predstavljeno ak deset novih proizvoda (pod sloganom "Perfect 10") od ega je pet namijenjeno prijenosnicima. dok e mobilni biti opisani kada se pojave na tr i tu. pri emu moramo naglasiti kako jedan lan "savr enih deset" ipak ne podr ava novi DirectX 10 (Mobility Radeon HD 2300). 2400 XT. po radnim taktovima. Ne to ja i primjerci. Tijekom dva dana ispunjena predavanjima. AMD-ovi zaposlenici obja njavali su nam za to su njihova AMDrje enja bolja te za to ih je vrijedilo ekati. Modeli temeljeni oko istih XT. 2600.PREDSTAVLJANJE Slu beno predstavljanje nove serije proizvoda odr ano je u Tunisu. sasvim o ekivano. . 2400. broj anih oznaka nude identi ne mogu nosti. "Perfect 10") dok e pet njih initi osnovu diskretnih grafi kih kartica u narednim mjesecima. Pet predstavljenih diskretnih grafi kih kartica odazivaju se na imena Radeon HD 2400 Pro. 2600 XT i 2900 XT. sastoji od ak 320 stream-procesora i ima 512-bitnu sabirnicu ime predstavlja stream512prvi grafi ki procesor s ovako irokom sabirnicom. dok se najja i model. a razlikuju se. U ovom tekstu pozabavit emo se isklju ivo diskretnim primjercima. stream1282900. 2600 Pro. tako se temelji oko grafi kog procesora s 40 streamstream-procesora i sadr i 64-bitnu memorijsku sabirnicu. Najslabija serija. 64hvale se sa 120 stream-procesora te 128-bitnom sabirnicom.

5 GHz) i jasno je kako odgovor na pitanje tko je br i mogu dati samo testovi. to je toposjetno vi e od 128 procesora s kojima raspola e Nvidia.USPOREDBE  AMD se hvali kako njegovi proizvodi predstavljaju drugu generaciju unificirane arhitekture. Pri tome moramo naglasiti kako e dobiveni rezultati uvelike ovisiti i o samoj aplikaciji budu i da se dvije konkurentske arhitekture osjetno razlikuju pa svakoj le i neki tip zadataka. Osnovu svega ine stream-procesori streamkoje ATI zove superskalarnim te se hvali kako ih top-model ima ak 320. Memorijski kontroler ponovo je nadogra en u odnosu na prethodnika. Va no je naglasiti kako te brojke nisu direktno usporedive. Radeoni X850 i raniji imali su tzv. no samo crossbaru . Svi Radeoni HD namijenjeni stolnim ra unalima tako u potpunosti podr avaju novi API s njegovim shaderskim modelom 4. Kompanija je pri tome osjetno nadogradila prethodnu arhitekturu kako bi joj dodala potpunu podr ku za DirectX 10. Brojanjem na ne to druga iji na in do li bismo do zaklju ka kako ATI zapravo ima 64 vect5 procesora sposobnih paralelno obra ivati do pet instrukcija nad pet komponenata. serija X1000 uvela je ring bus arhitekturu. Sjetimo se Nvidijine pri e kako skalarna organizacija omogu ava ve u efikasnost te kako njezini stream-procesori rade na streamosjetno vi em radnom taktu od ostatka jezgre (taktovi reda 1. to je to no ² osnovu Xboxa 360 ini prvi ATI-jev unificirani grafi ki ATIprocesor Xenos. crossbar-sustav.0 koji uvodi geometrijske shadere.

U slu aju prili no konzervativnih radnih taktova memorije od 1. Kontroler je ina e segmentiran u osam 64-bitnih dijelova. a usporedno s njim donose i 512-bitnu 512memorijsku sabirnicu koja omogu ava jo ve e propusnosti prema memoriji. Ve a irina memorijskog 64kontrolera u velikoj mjeri di e slo enost proizvoda radi ve eg broja pinova koje je vrlo te ko nagurati na malene dimenzije samog ipa. a time i znatno jeftinijih memorija. propusnost preko ovako iroke sabirnice iznosi ogromnih 106 GB/s. no omogu ava u tedu odabirom ne to sporijih.65 GHz. Radeoni HD u potpunosti prelaze na ring bus. dijelu sustava. .

Shema grafi ke kartice .

Radeon HD2900XT .

Svaka sadr i osam adresnih procesora. odnosno podr ane su teksture rezolucije do ugrubo 67 megapiksela. Teksturne jedinice su ina e u potpunosti ortogonalne te podr avaju sve tipove filtriranja bez obzira na format teksture.MOGU NOSTI NOVIH RADEONA Novi Radeoni u potpunosti podr avaju DirectX 10. U ostalim situacijama. programibilno Backrazrje enje MSAA uzoraka (nu no za nove AA filtre) te donose dvostruko bolje performanse u slu aju baratanja s isklju ivo stencil bufferom. Podsustav antialiasinga skriva znatno ve e novosti. . sadr i samo etiri teksturne TopAMDjedinice. Kako bi se pove ala u inkovitost ovih jedinica. a prema AMD-ovim tvrdnjama u mnogim situacijama AMDpokazuju se znatno br ima od konkurencije ² ovdje se prvenstveno misli na geometrijske shadere u kojima. Jedinice ROP (Raster OPerations). uvedena je dvostupanjska priru na memorija koja tedi propusnost prema memoriji. Dimenzije podr anih tekstura pove ane su na 8k x 8k. podr avaju tzv. konkurenti su vi eemanje izjedna eni. Usprkos nadogradnjama. Anizotropni filtar je jo jednom nadogra en te bi se trebao bolje nositi s kriti nim situacijama. Radeoni jednostavno metu konkurenciju. u tom segmentu jo uvijek zaostaju za konkurencijom.. Teksturne jedinice tako er su do ivjele preinake. prema AMD-u. no promjene e mnogima biti te ko uo ljive. osjetno je pove an broj dostupnih AA modova te krajnja kvaliteta slike. dvadeset samplera i etiri filtarske jedinice s podr kom za bilinearno filtriranje. Osim o ekivanog pove anja broja multisampling-uzoraka s etiri na multisamplingosam. na specifi nim testovima. Krenimo s kvalitetom slike. Osim novosti koje diktira novi API. AMD skriva jo par bitnih nadogradnji. Zahvaljuju i Antinjima. koje AMD zove RBE (Render Back-Ends). no one su znatno sna nije od jedinica prisutnih u prethodniku. uvodi i programibilne filtre objedinjene pod nazivom CFAA (Custom Filter Anti-Aliasing). stapanjem povr ina itd. kao to je rad s teksturama. Top-model.

GeForce 8800GTX Radeon HD2900XT 2560x1600 4xAA 8xAF 2560x1600 1920x1200 4xAA 8xAF Radeon 1950XTX 1920x1200 GeForce 8800GTS 0 20 40 60 80 100 120 Fps .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful