You are on page 1of 2

ACTA FUNDACIONAL DE LA ASSOCIACIÓ PENYA MALLORQUINISTA DE

_____________

A ____________, a les ______ hores del dia ___ de _______ de 2.006, es


reuneixen els senyors relacionats al marge, amb l’objectiu de constituir la Associació
“PENYA MALLORQUINISTA DE _________________” de conformitat amb l’article 22.3
de la Constitució Espanyola i la Llei d’associacions 1/2002 de 22 de març, adoptant-se al
respecte els següents acords:

1r.- Constituir l’Associació “PENYA MALLORQUINISTA DE ____________” i


aprovar els estatuts pels quals s’haurà de regir.
2n.- Procedir al dipòsit de la documentació pertinent a la Conselleria de Presidència
del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, donant compliment a l’establert
a la llei abans esmentada, sobre regulació del dret d’associació, als efectes d’adquirir
personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar prevists.
3r.- Facultar al senyor _________________________ amb DNI número
________________perquè representi la dita associació en tots aquells tràmits que siguin
necessaris per dur a terme el dipòsit d’Estatuts i altres actes complementaris que es
poguessin derivar, inclosa l’esmena de deficiències advertides a la Conselleria de
Presidència del Govern.
4t.- Designar la Junta Directiva de l’entitat que estarà constituïda de la següent
manera:

President: _________________
DNI: ______________________
Nacionalitat:________________
Adreça:____________________
Municipi:___________________

Vicepresident: ______________
DNI: ______________________
Nacionalitat:________________
Adreça:____________________
Municipi:___________________

Secretari:
DNI: ______________________
Nacionalitat:________________
Adreça:____________________
Municipi:___________________
Tresorer:
DNI: ______________________
Nacionalitat:________________
Adreça:____________________
Municipi:___________________

Vocal:
DNI: ______________________
Nacionalitat:________________
Adreça:____________________
Municipi:___________________

Vocal:
DNI: ______________________
Nacionalitat:________________
Adreça:____________________
Municipi:___________________

Vocal:
DNI: ______________________
Nacionalitat:________________
Adreça:____________________
Municipi:___________________

I perquè així consti s’estén la present per triplicat exemplar, signant-se pels
assistents, constituïts en junta, en el lloc i data indicats al començament.

El President El Vicepresident El Tresorer

El Secretari Els Vocals