P. 1
Muzik - Tahun 1-6 - 1

Muzik - Tahun 1-6 - 1

4.85

|Views: 28,320|Likes:
Published by Sekolah Portal
Muzik - Tahun 1-6 - 1
Muzik - Tahun 1-6 - 1

More info:

Published by: Sekolah Portal on Nov 15, 2007
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/08/2014

pdf

text

original

KEMENTERÌAN PENDÌDÌKAN MALAYSÌA

HURAIAN SUKATAN PELAJARAN
SEKOLAH RENDAH
PENDIDIKAN
MUZIK
2002

iii
HALAMAN
1. KANDUNGAN ii i
2. RUKUNEGARA
v
3. FALSAFAH vii
4. KATA PENGANTAR ix
5. PENDAHULUAN 1
6. PENDIDIKAN MUZIK KBSR
x Mat lamat
x Objektif
7. PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
x Penyampaian
x Elemen
x Pentaksiran
8. TAHAP 1
Kandungan Tahun 1
7
9
x Tahun 1
Kandungan Tahun 2
10-17
19
x Tahun 2
Kandungan Tahun 3
20-29
31
x Tahun 3
TAHAP 2
Kandungan Tahun 4
32-42
43
45 - 46
x Tahun 4
Kandungan Tahun 5
47 - 61
63-64
x Tahun 5
Kandungan Tahun 6
65 - 81
83 - 84
x Tahun 6 85 - 99
9. Pemetaan Kandungan 101 - 108

KANDUNGAN

iv
v
RUKUN NEGARA
Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan
yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup
demokratik; mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan
dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara hidup yang
liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak ; membina
satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut :
Kepercayaan kepada Tuhan
Kesetiaan kepada Raja dan Negara
Keluhuran Perlembagaan
Kedaulatan Undang-Undang
Kesopanan dan Kesusilaan
vii
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN
“ Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembang lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu
untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek,
rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha
ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan,
berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap
keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.”
ix
Kurikulum persekolahan kebangsaan mendukung hasrat mulia
negara bagi menyediakan pendidikan bertaraf dunia kepada
generasi masa kini dan akan datang. Penyemakan kurikulum
memenuhi Falsaf ah Pendidikan Kebangsaan yang berhasrat
menyediakan peluang pendidikan berterusan yang
memperkembang potensi individu secara menyeluruh dan
bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis.
Penggubalan ini bertujuan untuk menyediakan warga Malaysia
yang mampu menghadapi cabaran pendidikan masa kini selaras
dengan perubahan globalisasi yang pesat.
Program pembelajaran Pendidikan Muzik sekolah rendah
memberikan penekanan pada pemerolehan ilmu pengetahuan
tentang muzik dan membina kemahiran muzikal secara amali
melalui akt iviti muzik vokal dan instrument al. Melalui program ini
juga, murid akan mendapat pendedahan tentang seni muzik
secara lebih sistematik. Oleh itu proses pengajaran dan
pembelajaran hendaklah berf okus pada bentuk amali agar aktivit i
yang dijalankan menarik dan berkesan.
Adalah diharapkan dengan adanya Huraian Sukatan Pelajaran ini,
guru-guru akan dapat memainkan peranan yang lebih berkesan.
Dalam usaha memperkembang potensi murid melalui akt iviti
pemikiran, penerokaan, penyataan idea, ekspresi diri dan
penghasilan muzik. Guru-guru hendaklah menghayati aspirasi
dokumen ini dan memperkembang lagi cadangan-cadangan akt iviti
yang disedia dengan idea-idea yang kreat if .
Kepada semua pihak yang telah member ikan sumbangan
kepakaran, masa, dan tenaga sehingga terhasilnya Huraian
Sukatan Pelajaran ini, Kementerian Pendidikan merakamkan
setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan t erima kasih.
(Dr. Sharifah Maimunah bt. Syed Zin)
Pengarah
Pusat Perkembangan Kurikulum
Kementerian Pendididkan Malaysia.
KATA PENGANTAR
1

Kurikulum Pendidikan Muzik sekolah rendah adalah untuk semua
murid di sekolah rendah. Program pembelajaran yang disediakan
direka bentuk untuk memberi peluang murid menikmati unsur
estetik dalam muzik dan pada masa yang sama, memperoleh
pengetahuan dan kef ahaman konsep muzik yang element ary. Di
samping itu murid juga mendapat pengalaman muzik yang
memadai bagi mencetus dan memperkembang minat dan bakat
mereka dalam seni muzik.
Bagi membantu guru melaksanakan pengajaran dan
pembelajaran di bilik dar jah, maka disediakan Huraian Sukatan
Pelajaran (HSP) sebagai dokumen sokongan kepada Sukatan
Pelajaran (SP) KBSR. Dokumen ini menggariskan skop
pembelajaran tahun demi tahun dari Tahun 1 hingga Tahun 6. Ia
mendetilkan aras pencapaian bagi item pembelajaran yang
dikenal pasti, disertai dengan contoh aktivit i dan catatan am. Di
samping it u dokumen ini menggar iskan peranan guru dan murid
dalam proses pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik.
Pada bahagian akhir dokumen ini dilampir kan satu pemetaan
yang memaparkan taburan isi pelajaran untuk enam tahun
program pembelajaran.
Kandungan Huraian Sukatan Pelajaran ini disusun mengikut aspek
seperti betikut :
x Persepsi Estetik
x Penglaman muzikal
x Ekspresi Kreatif , dan
x Penghargaan Estet ik.
Kandungan setiap aspek tersebut dibentangkan dalam lajur-lajur
utama iaitu lajur “ ITEM”, lajur “ HASIL PEMBELAJARAN” (HP), dan
lajur “CADANGAN AKTIVITI / CATATAN”.
(a) Lajur ITEM
Lajur ini menyenaraikan konsep muzik dan kemahiran muzikal
yang perlu dikuasai murid.
(b) Lajur HP
Pada asasnya pernyataan HP mengandungi but iran berikut:
Per lakuan;
Fakt or;
Kualiti / standard; dan
Situasi / syarat.
Contoh: Menulis not muzik dengan jelas pada baluk.
ORGANISASI KANDUNGAN PENDAHULUAN
2
Bagi setiap item disediakan HP yang harus dicapai murid. Dalam
pada itu, terdapat item yang dilengkapkan dengan dua atau tiga
aras pencapaian. Majorit i item disediakan dengan tiga aras
pencapaian. Walau bagaimanapun, bagi item yang merupakan
konsep asas atau kemahiran muzik yang f undamental kepada
amalan yang berterusan dalam bidang muzik, hanya aras umum
sahaja disediakan. Demikian juga, bagi item yang dif ikirkan
pencapaiannya adalah pada tahap maksimum untuk sesuatu
peringkat pembelajaran, maka hanya satu aras disediakan.
Penjelasan tentang aras pencapaian adalah seperti berikut:
Rajah 1.
Bagi tujuan pentaksiran, semua murid hendaklah mencapai
ARAS 1.
(b) Lajur CATATAN
Lajur ini mengandungi maklumat dan panduan am yang
merangkumi contoh akt iviti dan peringat an am.
Keempat-empat aspek dalam program pembelajaran Pendidikan
Muzik KBSR hendaklah dilihat secara menyeluruh sebagai
perkara-perkara yang saling berkaitan. Susunan aspek dan item
dalam dokumen ini hanyalah bagi kemudahan merujuk dan
mengesan item dan bukanlah sebagai satu sekuen yang mesti
dipatuhi. Pengajaran dan pembelajaran boleh dilaksanakan pada
mana-mana aspek atau unit item yang dif ikirkan sesuai oleh guru
dengan mengambil kira konteks, latar belakang murid, kesediaan
dan aptitud mereka.
PENDIDIKAN MUZIK KBSR
Matlamat
Pendidikan Muzik bertujuan melahirkan murid yang mempunyai
pengetahuan dan kef ahaman yang asas tentang muzik,
mempunyai kemahiran minimun dalam penghasilan muzik,
berpotensi dalam aspek kreativit i dan inovasi, dapat menghargai
dan menikmati estetika muzik dan dapat mengamalkan nilai
murni.
Aras
Pencapaian
Penj elasan
Aras I Tahap umum yang di sasarkan untuk di capai
oleh semua murid.
Aras II Tahap yang l ebih maj u daripada pencapai an
umum yang di tetapkan.
Aras III Tahap pencapaian yang lebi h tinggi menuju ke
arah pencapai an maksi mum murid.
3
Objektif
Setelah mengikuti pelajaran Pendidikan Muzik KBSR, mur id
dapat:
1. Mengetahui dan memahami konsep unsur-unsur asas
muzik dan ter minologi muzik.
2. Mengetahui dan memahami konvensi penulisan muzik.
3. Membaca dan menulis notasi muzik.
4. Mengetahui dan memahami teknik menyanyi.
5. Memperkembang kemahiran menyanyi dengan
mengamalkan teknik yang betul.
6. Mengetahui dan memahami teknik ber main alat muzik.
7. Memperkembang kemahiran ber main alat muzik dengan
teknik yang betul.
8. Memperkembang ekspresi diri dan daya kreat if .
9. Memperkembang daya penghargaan estetik t erhadap
karya dan persembahan muzik.
10. Menghargai pelbagai jenis muzik Malaysia serta budaya
yang berkaitan dengannya.
11. Mengamalkan nilai kerjasama dalam pasukan, sikap
positif dan ingin mencuba.
Elemen
Pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik KBSR berf okus
kepada elemen pengetahuan dan kemahiran muzik. Di samping
itu, elemen nilai turut diterapkan dalam pengajaran dan
pembelajaran sama ada secara eksplisit atau secara implisit .
(a) Pengetahuan
Elemen ini memberi tumpuan kepada kebolehan murid
mengetahui dan memahami konsep muzik yang berasaskan
komponen berikut:
i. Irama
ii. Melodi
iii. Ekspresi
(b) Kemahiran Muzik
Elemen ini memberi tumpuan kepada pembinaan
kemahiran murid dalam perkara berikut:
i. Mendengar muzik
ii. Mengapresiasi muzik
iii. Kreativiti
iv. Membaca dan menulis muzik
v. Menyanyi
vi. Menghasilkan muzik instrumental
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
4
(c) Nilai
Antara nilai yang diterap adalah seperti berikut:
i. Nilai murni
ii. Nilai budaya
iii. Patriotisme
Penyampaian
Oleh kerana muzik merupakan medium bagi meluahkan
perasaan, f ikiran dan imaginasi, mata pelajaran ini sangat
berperanan dalam usaha membina kreativit i murid. Ke arah it u,
sukatan pelajaran yang disediakan mengambil kira peluang mur id
melibat kan diri dalam aktivit i penerokaan dan penemuan,
improvisasi, dan mereka cipta. Oleh yang demikian, usaha
hendaklah ditumpukan ke arah memberi peluang mur id
melibat kan diri dalam aktivit i-akt iviti pembelajaran yang
menggembirakan serta memberi pengetahuan dan pengalaman
dengan berkesan. Murid melibat kan diri dengan cara mendengar,
memerhati, melakukan, mencipta dan membuat ref leksi sama
ada secara individu atau berkumpulan. Dalam hal yang demikian,
guru sangat berperanan dalam menentukan tahap keber kesanan
pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan.
Guru adalah pemudah cara , penggalak dan pembimbing dalam
proses pembelajaran Pendidikan Muzik. Peranan ini dapat
dilaksanakan dengan ber kesan oleh guru yang mempunyai
pengetahuan dan kemahiran bukan sahaja dalam bidang muzik
tetapi juga mempunyai pengetahuan, kemahiran, dedikasi dan
inovasi dalam menguruskan pengajaran dan pembelajaran
Pendidikan Muzik. Adalah menjadi keperluan bagi guru
Pendidikan Muzik mempertingkat kan prof esionalisme mereka
dalam pengetahuan muzik dan metodologi mata pelajaran ini dari
semasa ke semasa.
Komunikasi berkesan adalah antara f aktor penting dalam
pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik sekolah rendah.
Murid digalakkan berinteraksi sesama mereka, dengan guru dan
bahan pembelajaran. Hal ini memerlukan pengurusan
interaksi di bilik darjah yang terancang, teratur dan terkawal.
Selain itu, murid diberi tugasan dan latihan yang mencukupi
dan terdiri daripada jenis bercapah dan mencabar. Bagi
memperolehi kesan penyampaian yang opt imum, guru harus
mempelbagaikan teknik penyampaian mereka. Bagi mencapai
tujuan itu guru harus meneroka pot ensi perkakasan pengajaran
dan pembelajaran seperti Kemahiran Berf ikir Secara Kritis dan
Kreatif , Teori Pelbagai Kecerdasan, Pembelajaran Masteri,
Belajar Untuk Belajar, Kajian Masa Depan, Pembelajaran
Kontekstual, Pembelajaran Akses Kendiri, Konstruktivisme dalam
Pengajaran dan Pembelajaran, dan penggunaan Teknologi
Maklumat dan Komunikasi dalam pembelajaran.
5

Di peringkat sekolah rendah, pendedahan kepada sif at dan tabii bunyi perlu
lebih banyak dilakukan melalui aktivit i amali berbanding dengan
pendedahan secara f ormal. Sungguhpun demikian, ini tidak ber makna
penyampaian pengetahuan dan kef ahaman tentang konsep dan idea asas
muzik di abaikan. Pengetahuan ini adalah penting unt uk mengolah dan
membina gubahan bunyi secara kreatif , bermakna dan berseni.
Pengetahuan konsep muzik, kemahiran teknik dan nilai estetik
diperkembangkan melalui pengalaman muzikal yang terdiri dar ipada aktivit i
menyanyi, ber main alat muzik dan bergerak. Ket iga-tiga bidang aktivit i ini
merupakan arena untuk murid memahami konsep muzik dan membina
kemahiran muzikal dalam kont eks yang aut entik. Dengan cara yang
demikian, ilmu pengetahuan dapat diperkenalkan dan kef ahaman
diperkukuhkan dalam suasana yang tidak f ormal. Aktiviti pengajaran dan
pembelajaran boleh dipelbagaikan dalam sesuatu penyampaian dengan
cara menggabungjalinkan aktivit i menyanyi, bermain alat muzik dan
gerakan. Penggabung jalinan ini dapat dilihat seperti kombinasi yang
digambarkan dalam Rajah 2 :
Petunjuk:
N = Nyanyian
A = Per mainan
Alat Muzik
G = Gerakan
Rajah 2.
N
G
N, A
N, A,G
N, G
A, G
A
6
Pentaksiran
Dalam pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Muzik KBSR, pentaksiran
adalah berf aedah untuk mengesan tahap pencapaian murid. Hasil
pentaksiran dapat membantu guru merancang pengajarannya serta
menentukan jenis tindakan susulan yang sesuai untuk mempertingkatkan
pencapaian murid. Di samping itu, murid dapat menyedari kemampuan
mereka dan berpeluang menyusun tindakan untuk mencapai sasaran
mereka sendiri. Pentaksiran Pendidikan Muzik secara f ormatif dan juga
sumatif hendaklah dijalankan dari semasa ke semasa. Pentaksiran boleh
dilakukan melalui aktivit i lisan, amali dan bertulis, sama ada secara
inklusif semasa pengajaran dan pembelajaran berlangsung atau pada
masa- masa yang ditetapkan seperti waktu ujian bulanan, ujian semester
dan peperiksaan hujung tahun. Pentaksiran kemahiran secara amali boleh
dilaksanakan sebagai ker ja kursus.
Antara instrumen pentaksiran yang prakt ikal digunakan adalah pemerhatian,
temu bual, tunjuk cara, melengkapkan, menyenaraikan, kuiz, padanan,
aneka pilihan, senarai semak, perbincangan, f olio, ref leksi dan laporan.
7
TAHAP I
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR - Tahun 1
9
Dalam usaha mencapai matlamat dan objektif kurikulum
Pendidikan Muzik KBSR, murid Tahun 1 perlu
mempelajari dan menguasai:
1. KONSEP MUZIK
(a) Irama
x Detik
x Tempo lambat ; tempo cepat
x Tekanan dalam Meter 2an ; 4an
x Nilai not dan tanda rehat - Not panjang dan
not pendek dengan nilai
S J
x Corak Irama - Rentak Mac
(b) Melodi
x Pic tinggi, pic rendah dan solfa - so ; mi
x Warna Ton - Suara atau Bunyi manusia
(lelaki/ perempuan/ kanak- kanak) ; haiwan ;
alam sekitar ; alat per kusi
(c) Ekspresi
x Dinami k - Lembut ; Kuat
x Mud – Riang ; sedih ; bersemangat
2. KEMAHIRAN
(a) Nyanyian
x Tekni k menyanyi – Postur ; Sebutan
x Menyanyi secara muzikal dari segi irama,
melodi dan ekspresi
(b) Permainan Alat Muzik
x Tekni k Ber main Per kusi - Tekni k memegang
dan memainkan alat per kusi seperti loceng,
kastanet, kayu ti k-tok, kerincing, tamborin.
x Bermain per kusi secara muzikal dari segi
irama dan ekspresi
(c) Kriteria Persembahan
x Keseimbangan
3. KREATIVITI
Pengalaman meneroka, mengimprovisasi dan mereka
cipta dengan bunyi.
4. APRESI ASI
Memberi respon terhadap kar ya muzi k dan
persembahan secara lisan, pergerakan dan catatan.
KANDUNGAN TAHUN 1
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1
10
TAHUN 1
ASPEK 1 : PERSEPSI ESTETI K
PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN BAHASA MUZIK
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
1.1 IRAMA
1.1.1 Deti k
ARAS 1
(a) Mengenal pasti deti k
lagu yang diperdengar
dengan betul.
1

Membuat gerakan atau
perkusi badan untuk
merasa deti k l agu yang
diperdengar.
1.1.2 Tempo
x Tempo lambat ;
Tempo cepat
ARAS 1
(a) Mengenal pasti tempo
lagu yang diperdengar
dengan betul.
1

Mendengar dan
menyanyi lagu-l agu
dal am berlai nan tempo.
Mengecam tempo l ambat
dan tempo cepat.
Menyatakan tempo l agu-
l agu yang diperdengar
atau di nyanyi kan.
1.1.3 Corak Irama
x Nil ai not –
Not panjang ; Not
pendek
ARAS 1
(a) Mengecam nilai not
yang di mainkan
secara terasi ng,
dengan betul .
1

Mendengar contoh not
panjang dan not pendek.
Memai nkan corak i rama
menggunakan al at
perkusi ri ngan
berdasarkan skor.
Menyatakan nil ai not
yang di perdengar.
1 : Bagi i tem yang fundamental dan tekal , tahap pencapai an aras satu sahaja di sedi akan.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1
11
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
x Rentak Mac ARAS 1
(a) Mengenal pasti rentak
Mac dalam lagu yang
di perdengar dengan
betul .

Mendengar, menyanyi kan,
memai nkan lagu-lagu
berentak Mac.
Membuat gerakan mengi kut
deti k berdasarkan l agu
berentak Mac.
1.2 MELODI
1.2.1 Pi c
x Aras pi c – Pi c
tinggi; Pi c rendah
ARAS 1
(a) Mengenal pasti aras
pi c ti nggi dan rendah
pada bunyi yang
di perdengar secara
terasing dengan betul.

Mendengar, membunyi kan,
memai nkan pi c ti nggi /
rendah.
Membuat gerakan
berdasarkan aras pi c yang
dimainkan.
Mengecam aras pi c yang
dimainkan.
1.2.2 Warna Ton
x Suara
x Bunyi –
Hai wan ; Al am
seki tar
ARAS 1
(a) Mengenal pasti jeni s
suara yang terdapat
dal am muzi k nyanyi an
yang diperdengar
dengan betul.
ARAS 2
Menyatakan dengan
j el as si fat suara yang
terdapat dalam muzi k
nyanyian yang
diperdengarkan.

Mendengar pelbagai bunyi
daripada berl ai nan sumber.
Contoh si fat suara:
- nyaring
- garau
- hal us
- l embut
- ti nggi , rendah
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1
12
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
(b) Mengenal pasti warna
ton empat j eni s bunyi
yang diperdengar dengan
betul .
Mengenal pasti warna
ton enam jeni s bunyi
yang di perdengarkan,
dengan betul .
Mengenal pasti warna
ton lapan j eni s bunyi
yang di perdengar
dengan betul .
Mengajuk bunyi yang
diperdengar.
1.3 EKSPRESI
1.3.1 Di nami k
x Lembut (R) ;
x Kuat ( H )
ARAS 1
(a) Memberi respon
terhadap di nami k pada
lagu yang di perdengar
dengan betul .

Mendengar dan
menyanyi kan lagu yang
mempunyai contoh di nami k
l embut dan kuat.
Memai nkan al at perkusi
dengan dinami k lembut dan
kuat.
Memberi respon mel alui
gerakan terhadap di nami k
l embut dan kuat.
1.3.2 Mud
x Ri ang ; sedih ;
bersemangat
ARAS 1
(a) Memberi respon yang
sesuai terhadap mud
lagu yang di perdengar.
Mendengarkan dan
menyanyi kan lagu-l agu
mud riang, sedi h dan
bersemangat.
Memi lih warna yang sesuai
untuk mewakil i mud.
Contohnya:
Riang – Kuni ng
Sedi h – Hi tam
Bersemangat –
Merah
Memberi respon mel alui
gerakan terhadap mud
ri ang, sedi h dan
bersemangat.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1
13
ASPEK 2 : PENGALAMAN MUZI KAL
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
ARAS 1
(a) Menyanyi dengan
postur yang betul .2.1 NYANYIAN
2.1.1 Tekni k Menyanyi
x Postur
x Sebutan
(b) Menyanyi dengan
sebutan li ri k yang j el as.
Lati han postur duduk
dan berdi ri .
Menyanyi pelbagai
j eni s lagu.
Lati han sebutan
beri rama.
Membuat lati han
sebutan perkataan.
2.1.2 Menyanyi Secara
Muzi kal
x Tempo
x Mel odi
x Ekspresi
ARAS 1
(a) Menyanyi kan l agu
dengan betul mengi kut
tempo, melodi dan
ekspresi .
Menyanyi kan pel bagai
j eni s lagu secara solo
atau kumpul an.
Menyanyi secara
hafalan mengi kut
tempo, pi c, di nami k dan
mud.
x Pi c - sol fa so ; mi
ARAS 1
(a) Menyanyi kan dengan
betul pi c “so” dan “mi ”
secara berpandu
2
.
ARAS 2
Menyanyi kan dengan
betul melodi mudah yang
mengandungi pi c “so”
dan “mi ” secara
berpandu.
ARAS 3
Menyanyi kan dengan
betul melodi mudah yang
mengandungi pi c “so”
dan “mi ”.
Membuat lati han sol fa
dengan pi c “so” dan
“mi ”.
Membuat lati han sol fa
dengan i syarat tangan
Curwen.
Menyanyi kan lagu yang
mengandungi pi c “so”
dan “mi ”.
2 : Guru memberi petunj uk dan mengi ngatkan muri d dari semasa ke semasa.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1
14
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
2.2 PERMAINAN ALAT
PERKUSI
2.2.1 Tekni k
x Memegang /
mengendali kan
ARAS 1
(a) Memegang al at
perkusi
3
dengan tekni k
yang betul .


Meneroka al at muzi k
secara bebas dari segi
cara memegang dan
membunyi kannya.
Memegang dan
membunyi kan alat
perkusi secara
konvensi onal .
x Memai nkan (b) Memainkan al at
perkusi mengi kut tekni k
yang betul .

Memai nkan al at perkusi
sambil menyanyi ,
membuat gerakan
kreati f dan mendengar
muzi k.
2.2.2 Bermai n Alat Perkusi
Secara Muzi kal
x Deti k
ARAS 1
(a) Memainkan deti k
dengan betul mengi kut
tempo yang di tetapkan.


Memai nkan al at perkusi
untuk mengi ri ngi
nyanyian dan muzi k
i nstrumental .
x Tekanan 2an ; 4an (b) Memainkan tekanan
dengan betul dalam
lagu bermeter 2 4
4 4


3: Senarai alat perkusi seperti yang terdapat dalam pemetaan kandungan.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1
15
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
2.3 KRITERIA
PERSEMBAHAN
2.3.1 Keseimbangan
ARAS 1
(a) Mengekal kan
kesei mbangan suara
dengan bai k keti ka
menyanyi dalam
kumpulan secara
berpandu.
Menyanyi kan pel bagai
j eni s lagu secara
berkumpulan.

(b) Mengekal kan
keseimbangan bunyi
dengan bai k keti ka
memainkan alat perkusi
dal am kumpulan secara
berpandu.
Memai nkan pelbagai
j eni s lagu secara
berkumpulan.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1
16
ASPEK 3 : EKSPRESI KREATIF
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
3.1 PENEROKAAN BUNYI
3.1.1 Bunyi hai wan, bunyi
alam seki tar dan
suara manusi a
ARAS 1
(a) Mengajuk satu
contohan bunyi
hai wan, bunyi al am
seki tar dan suara
manusia, dengan
betul .
ARAS 2
Mengajuk dua contohan
bunyi hai wan, bunyi
alam seki tar dan suara
manusi a, dengan betul .

ARAS 3
Mengajuk l ebih daripada
dua contoh bunyi hai wan,
bunyi al am seki tar dan
suara manusi a, dengan
betul.
Mendengar bunyi
daripada pel bagai
sumber bunyi .
Mengecam dan
mengenal pasti bunyi.
Mengajuk bunyi dengan
menggunakan suara.
Meneroka bunyi
daripada pel bagai
sumber.
3.2 IMPROVISASI
3.2.1 Corak Irama
ARAS 1
(a) Memberi jawapan
yang sesuai dengan
membal as satu corak
i rama yang
di perdengar.
ARAS 2
Memberi jawapan yang
sesuai dengan membal as
dua corak i rama yang
diperdengar.
ARAS 3
Memberi jawapan yang
sesuai dengan membal as
ti ga corak i rama yang
diperdengar.
Mendengar contoh
corak i rama.
Mengecam kad
i mbasan i kon corak
i rama yang dimai nkan
atau di perdengar.
Membalas corak i rama
menggunakan perkusi
badan dan alat perkusi
ri ngan.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 1
17
ASPEK 4 : PENGHARGAAN ESTETI K
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
4.1 MUZIK NYANYIAN
Menghayati konsep
muzi k:
x Warna Ton
x Tempo
x Ekspresi
ARAS 1
(a) Memberi respon
yang sesuai terhadap
sebuah l agu yang
di perdengar
berpandukan konsep
muzi k yang dipel ajari .
Membuat catatan,
l akaran dan refleksi
terhadap l agu/muzi k
yang di dengar.
Memberi reaksi
terhadap l agu/muzi k
secara li san atau
gerakan.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2
19
Dalam usaha mencapai matlamat dan objektif kuri kulum
Pendidikan Muzik KBSR, murid Tahun 2 perlu mempelajari dan
menguasai:
1. KONSEP MUZIK
(a) Irama
x Detik
x Tempo lambat ; tempo cepat
x Tekanan dalam meter 2an ; 4an
x Nilai not dan tanda rehat - not panjang dan not
pendek dengan nilai
S J
x Corak Irama - Rentak Mac dan Masri
(b) Melodi
x Pic tinggi, pic rendah dan solfa - la ; so ; mi
x Warna Ton - Suara atau Bunyi manusia (lelaki/
perempuan/ kanak- kanak, haiwan, alam sekitar,
perkusi badan, alat perkusi Tekstur dalam muzik
solo ; muzik kumpulan
x Bentuk - Struktur A B
- Frasa
(c) Ekspresi
x Dinami k - Lembut ; kuat
x Mud - Riang ; sedih ; bersemangat
2. KEMAHIRAN
(a) Nyanyian
x Tekni k menyanyi – Postur ; sebutan ; pernafasan
(b) Permainan Alat Muzik
x Tekni k ber main per kusi – Cara memegang dan
memainkan alat per kusi seperti loceng, kastanet,
kayu ti k-tok, kerincing, tamborin.
(c) Kriteria Persembahan
x Keseimbangan ; Eti ka
3. KREATIVITI
Pengalaman meneroka, mengimprovisasi dan mereka cipta
dengan bunyi.
4. APRESI ASI
Memberi respon terhadap kar ya dan persembahan muzik
secara lisan, pergerakan dan catatan.
KANDUNGAN TAHUN 2
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2
20
TAHUN 2
ASPEK 1 : PERSEPSI ESTETI K
PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN BAHASA MUZIK
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
1.1 IRAMA
1.1.1 Deti k
ARAS 1
(a) Menyatakan
perbezaan tempo lagu
yang di perdengar
dengan betul .


Memai nkan permai nan
deti k seperti
mel ambung bol a atau
pundi kacang.
1.1.2 Deti k
x Tempo l ambat ;
Tempo cepat
(a) Menyatakan
perbezaan tempo l agu
yang diperdengar
dengan betul .
Menyanyi kan pel bagai
j eni s lagu yang
berlai nan tempo.
Memai nkan al at muzi k
dal am pel bagai jeni s
l agu yang berlainan
tempo.
Menyanyi kan lagu
dal am pel bagai tempo.
Contoh :
Rangkap 1- cepat
Rangkap 2 - lambat
Rangkap 3 - cepat
Rangkap 4 – l ambat
1.1.3 Corak Irama
x Not panj ang ; Not
pendek
ARAS 1
(a) Mengecam not
panjang dan not
pendek dengan betul
dal am sekumpul an
bunyi yang
di pererdengar.

Mendengar contoh not
panjang dan not
pendek.
Memai nkan corak
i rama menggunakan
alat perkusi ri ngan
berdasarkan i kon yang
dibaca.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2
21
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
x Rentak - Mac ;
Masri
ARAS 1
(a) Mengecam rentak Mac
dan Masri dalam lagu
yang diperdengar
dengan betul.
ARAS 2
Menyatakan ci ri -ci ri
rentak Mac dan Masri
dengan respon yang
sesuai secara
berpandu.
ARAS 3
Membanding beza corak
i rama rentak Mac dan
Masri pada l agu yang
diperdengar dengan
betul.
Mendengar dan
menyanyi kan lagu-l agu
berentak Mac dan
Masri .
Membuat gerakan
berdasarkan lagu
berentak Mac dan
Masri .
1.2 MELODI
1.2.1 Pi c
x Aras Pi c – Pi c
tinggi ; Pi c rendah
ARAS 1
(a) Mengenal pasti aras
pi c ti nggi dan rendah
dengan betul secara
grafi k.
Mendengar,
membunyi kan,
memai nkan pi c ti nggi
atau rendah.
Membuat gerakan
berdasarkan aras pi c
yang di mai nkan.
Membuat lakaran grafi k
menunjukkan pi c tinggi
dan rendah.
1.2.2 Warna Ton (Timbre)
x Alat perkusi
ARAS 1
(a) Menyatakan dengan
sesuai perbezaan
bunyi dua alat perkusi
yang dimai nkan secara
terasi ng.
ARAS 2
Menyatakan dengan
sesuai perbezaan bunyi
ti ga alat perkusi yang
dimainkan secara
terasi ng.
ARAS 3
Menyatakan dengan
sesuai perbezaan bunyi
empat al at perkusi yang
dimainkan secara
terasi ng.
Mendengar bunyi
daripada al at perkusi
yang berl ainan.
Mengecam dan
mengenal pasti bunyi
alat perkusi .
Meneroka bunyi
dengan menggunakan
alat perkusi .
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2
22
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
1.2.3 Bentuk
x Frasa l agu
ARAS 1
(a) Mengenal pasti frasa
dal am lagu dengan
betul secara berpandu.
Mendengar dan
menyanyi kan pel bagai
j eni s lagu.
x Struktur AB (b) Mengenal pasti
seksyen ‘A’ dan ‘B’
dalam sesebuah lagu
dengan betul secara
berpandu.
Mendengar dan
menyanyi kan pel bagai
j eni s lagu.
Membuat gerakan
kreati f mengi kut
seksyen.
Contoh l agu AB:
Bunyi Bi natang
Bergal op
Geylang Si Paku
Geylang.
1.3 EKSPRESI
1.3.1 Di nami k
x Lembut
x Kuat
ARAS 1
(a) Memberi respon
terhadap di nami k
dengan betul pada
lagu yang
di perdengar.


Mendengar dan
menyanyi kan lagu-l agu
yang mempamerkan
dinami k l embut dan
kuat.
Membanding beza
dinami k dalam l agu-
l agu yang didengari
atau di nyanyi kan.
Membuat gerakan
mengi kut di nami k
l embut dan kuat.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2
23
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
1.3.2 Mud
- Riang ; Sedih ;
Bersemangat
ARAS 1
(a) Memberi respon yang
sesuai terhadap mud
lagu yang
di perdengar.

Mendengar dan
menyanyi kan lagu-l agu
pel bagai mud.
Membuat gerakan
kreati f untuk
menunjukkan mud.
Memi lih dan
memai nkan al at perkusi
yang sesuai untuk
menunjukkan mud.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2
24
ASPEK 2 : PENGALAMAN MUZI KAL
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
2.1 PENGETAHUAN TEKNIK
2.1.1 Tekni k Nyanyian
x Postur
x Sebutan
x Pernafasan
ARAS 1
(a) Memprakti kkan postur,
sebutan dan
pernafasan yang betul
keti ka menyanyi
secara
berpandu.

Lati han persedi aan di ri
sebelum menyanyi .
Lati han vokal atau
menyebut li ri k lagu
secara beri rama.
Lati han pernafasan dan
kawal an nafas.
2.1.2 Tekni k dal am
permainan perkusi
x Memegang dan
mengendali
x Memainkan
ARAS 1
(a) Memegang al at
perkusi
4
dengan tekni k
yang betul

Meneroka al at secara
bebas dari segi cara
memegang dan
membunyi kan.
Memperakti kkan tekni k
memegang dan
memai nkan al at perkusi
sambil menyanyi ,
membuat gerakan
kreati f dan mendengar
muzi k.
4 : Senarai alat perkusi seperti dalam pemetaan kandungan.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2
25
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
2.2 KRITERIA
PERSEMBAHAN
x Keseimbangan
- Nyanyian
- Permainan
muzi k
i nstrumental
ARAS 1
(a) Mengekal kan
kesei mbangan suara
dengan bai k keti ka
menyanyi dan bermain
al at muzi k secara
berkumpulan.

Menyanyi kan pel bagai
j eni s lagu.
Memai nakan alat
perkusi dal am
kumpul an.
Eti ka (a) Dapat menunj ukkan
di si pl in dal am
persembahan
nyanyian dan
permai nan muzi k
instrumental .

Menyanyi kan pel bagai
j eni s lagu.
Memai nkan al at-alat
perkusi dal am pel bagai
j eni s lagu.
2.2 PENGALAMAN MUZIK
2.2.1 Menyanyi
x Mel odi
x Tempo
x Ekspresi
ARAS 1
(a) Menyanyi kan lagu
mengi kut i rama, melodi
dan ekspresi dengan
betul.

Menyanyi kan pel bagai
j eni s lagu secara solo
atau kumpul an.
Menyanyi secara
hafalan mengi kut
tempo, pi c dinami k dan
mud.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2
26
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
x Pi c – Sol fa La ;
So ; Mi
ARAS 1
(a) Menyanyi kan sol fa la,
so, mi dengan betull
secara berpandu.
ARAS 2
Menyanyi kan melodi
5
mudah yang
mengandungi pi c l a, so,
dan mi dengan betul
secara berpandu.
ARAS 3
Menyanyiak dengan
betul melodi mudah
yang mengandungi pi c
l a, so dan mi.
Membuat lati han sol fa
dengan pi c la, so dan
mi.
Membuat lati han sol fa
dengan i syarat tangan
Curwen.
Menyanyi kan lagu atau
keratan l agu yang
mengandungi pi c l a, so
dan mi .
2.2.2 Memai nkan al at
perkusi
Deti k
ARAS 1
(a) Memai nkan deti k
mengi kut tempo yang
di tetapkan dengan
betul .


Pass pundi kacang
kepada rakan di
sebelah mengi kut deti k
atau tekanan
Mel akukan perkusi
badan mengi kut deti k
atau tekanan dengan
atau tanpa i ringan
muzi k.
Memai nkan al at perkusi
mengi ringi nyanyian
dan muzi k instrumental .
5 : Tidak semestinya keti ga-tiga pi c terkandung dal am sesebuah l agu atau keratan lagu yang sama.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2
27
ASPEK 3 : EKSPRESI KREATIF
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
Tekanan 2an ; 4an (b) Memai nkan tekanan
dal am lagu meter 2
4
dan 4 dengan betul .
4

Memai nkan al at perkusi
mengi ringi nyanyian
dan muzi k instrumental
dal am meter 2 dan 4
4 4.
Corak Irama ARAS 1
(c) Memai nkan corak
i rama sepanjang dua
bar dengan betul .
ARAS 2
Memai nkan corak i rama
sepanj ang empat bar
dengan betul .
ARAS 3
Memai nkan corak i rama
dengan betul dal am
tempo dan dengan
dinami k yang di tetapkan
menggunakan al at
perkusi .
Memai nkan al at perkusi
mengi ringi nyanyian
dan al at perkusi .
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2
28
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
3.1 PENEROKAAN
Pengalaman
menemui –
Meneroka
pel bagai bunyi ;
perkusi badan
ARAS 1
(a) Menghasi l kan dua
bunyi menggunakan
bahagian anggota
badan.
ARAS 2
Menghasi l kan ti ga
bunyi menggunakan
bahagi an anggota
badan.
ARAS 3
Menghasi l kan melebi hi
ti ga bunyi menggunakan
bahagi an anggota
badan.
Menghasi l kan bunyi
dengan j ari , tangan,
kaki dan mul ut.
Meneroka dan merasai
pel bagai kesan bunyi
dengan anggota badan.
3.2 IMPROVISASI
Pengalaman
kreatif - Corak
Irama
ARAS 1
(a) Membalas corak
i rama yang
di perdengar dengan
memberi satu j awapan
yang sesuai .
ARAS 2
Membalas corak i rama
yang di perdengar
dengan memberi dua
j awapan yang sesuai .
ARAS 3
Membalas corak i rama
yang di perdengar
dengan memberi l ebi h
daripada dua j awapan
yang sesuai .
Mendengar contoh
corak i rama.
Mengecam corak i rama
yang di perdengar.
Membalas corak i rama
menggunakan perkusi
perkusi badan dan alat
perkusi ri ngan.
3.3 REKA CIPTA
Pengalaman
kreati f - Corak
Irama
ARAS 1
(a) Membi na corak i rama
yang sesuai sepanj ang
satu bar dengan meter
2 atau 4 secara
4 4
berpandu.
ARAS 2
Membi na corak i rama
yang sesuai sepanjang
dua bar dengan meter
2 atau 4
4 4
secara berpandu.
ARAS 3
Membi na corak i rama
yang sesuai dengan
panjang mel ebihi dua
bar dengan meter 2
atau 4 4
4
secara berpandu.
Menggunakan i kon
untuk mencipta corak
i rama.
Contoh i kon untuk
mewakili perkusi
badan:
Tepuk pi pi
, Tepuk tangan
& Peti k jari
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 2
29
ASPEK 4 : PENGHARGAAN ESTETI K
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
4.1 NYANYIAN
Memberi respon
- Warna ton
- Tekstur
- Tempo
- Ekspresi
ARAS 1
(a) Memberi respon yang
sesuai kepada l agu
yang diperdengar.
ARAS 2
Menyatakan tentang
konsep muzi k yang
terdapat dalam lagu
yang di perdengarkan,
dengan betul .
Memberi reaksi secara
li san, bertuli s dan
gerakan kreati f
terhadap l agu yang
diperdengarkan.
Contoh akti vi ti bertuli s:
Mewarna, menanda
pada senarai semak,
mel uki s menuli s dan
mencatat.
4.2 MUZIK INSTRUMENTAL
Memberi respon
- Warna ton
- Tekstur
- Tempo
- Ekspresi
ARAS 1
(a) Memberi respon yang
sesuai kepada l agu
yang diperdengarkan
secara berpandu.
ARAS 2
Menyatakan tentang
konsep muzi k yang
terdapat dalam lagu
yang di perdengar
dengan betul secara
berpandu.
Mendengar muzi k
nyanyian yang sesuai .
Menonton vi deo
persembahan muzi k
i nstrumental .
Membuat catatan,
l akaran dan refleksi .
Memberi reaksi
terhadap l agu dengan
cara l i san atau
gerakan.
Soal j awab dengan
rakan dan guru.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3
. 31
Dalam usaha mencapai matlamat dan objektif kurikulum
Pendidikan Muzik KBSR, murid Tahun 3 perlu mempelajari dan
menguasai:
1. KONSEP MUZIK
(a) Irama
x Detik
x Meter 2 3 4
4 4 4
x Tempo lambat ; tempo cepat ; perubahan tempo
x Tekanan dalam meter 2an ; 4an ; 3an
x Nilai not dan tanda rehat - nilai dan notasi not
panjang, not pendek dan tanda rehat
S J
x Corak Irama - Rentak Mac, Masri dan Waltz
- Ostinato irama
(b) Melodi
x Pic tinggi, pic rendah dan solfa - la ; so ; mi ;
re ; do
x Warna Ton - Suara atau Bunyi manusia
(lelaki/perempuan/ kanak- kanak) ; haiwan ; alam
sekita r; per kusi badan ; alat; alat muzik
x Tekstur dalam muzik solo ; muzi k kumpulan
x Bentuk - Struktur A B ; A B A
- Frasa
(c) Ekspresi
x Dinami k – Lembut ; kuat
x Mud – Riang ; sedih ; bersemangat
2. KEMAHIRAN
(a) Nyanyian
x Tekni k menyanyi – Postur ; sebutan ; pernafasan
(b) Permainan Alat Muzik
x Tekni k ber maian per kusi – cara memegang dan
memainkan alat per kusi seperti kerincing, kastenet,
loceng, tik-tok, tamborin dan dram getar.
(c) Kriteria Persembahan
x Keseimbangan ; eti ka
3. KREATIVITI
Pengalaman meneroka, mengimprovisasi dan mereka
cipta dengan bunyi.
4. APRESI ASI
Memberi respon terhadap kar ya Ddan persembahan
muzi k secara lisan, pergerakan dan catatan.
KANDUNGAN TAHUN 3
I
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3
32
TAHUN 3
ASPEK 1 : PERSEPSI ESTETI K
PENGETAHUAN DAN KEFAHAMAN BAHASA MUZIK
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
1.1 IRAMA
1.1.1 Meter
2 ; 3 ; 4
4 4 4
ARAS 1
(a) Mengenal pasti meter
lagu yang di perdengar
dengan betul .
Mendengar dan menyanyi kan
pel bagai jeni s l agu dal am
meter
2 , 3 dan 4.
4 4 4
Menghi tung bi t mengi kut
tekanan deti k pertama dal am
seti ap bar.
1.1.2 Tempo
x Perubahan tempo
- Ansur lambat ;
Ansur cepat
ARAS 1
(a) Mengecam kehadi ran
perubahan tempo
dalam lagu yang
di perdengar dengan
betul .
ARAS 2
Mengenal pasti jeni s
perubahan tempo yang
diperdengar dengan
betul.
Menyanyi kan dan memai nkan
l agu dal am pel bagai tempo.
Membuat gerakan kreati f
mengi kut perubahan tempo.

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3
33
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
1.1.3 Corak Irama ARAS 1
(a) Mengecam nil ai not
dan tanda rehat yang
di mai nkan secara
terasing dengan betul.
ARAS 2
Mengecam not
panjang, not pendek
dan tanda rehat
daripada sekumpul an
bunyi yang diperdengar
dengan betul .
ARAS 3
Mengenal pasti ni lai not
dan tanda rehat dal am
corak i rama yang
diperdengar dengan
betul.
Mendengar contoh not panjang,
not pendek dan tanda rehat.
Memai nkan not panj ang dan
not pendek menggunakan al at
perkusi ri ngan berdasarkan not
yang di baca.
Menyatakan nil ai not dan tanda
rehat yang diperdengar.
1.1.4 Corak i rama
Rentak - Mac ;
Masri ; Waltz
ARAS 1
(a) Mengecam rentak
Mac, Masri dan Wal tz
dalam lagu yang
di perdengar dengan
betul .
Mendengar dan menyanyi kan
l agu-l agu berentak Mac, Masri
dan Waltz.
Membuat gerakan berdasarkan
l agu berentak Mac, Masri dan
Wal tz.
Kai tkan rentak dengan akti viti
harian.
SJI
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3
34

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
x Osti nato Irama ARAS 1
(a) Mengajuk osti nato
i rama dalam l agu
yang diperdengar
dengan betul .

Mendengar pelbagai j eni s
osti nato i rama
Memai nkan osti nato i rama
menggunakan al at perkusi .
1.2 MELODI
Pi c
- Aras pi c : Pi c ti nggi ;
Pi c rendah
ARAS 1
(a) Mengenal pasti aras
pi c dua not dalam jul at
dua oktaf yang
di perdengar dengan
betul .
ARAS 2
Mengenal pasti aras pi c
dua not dal am j ul at
satu oktaf yang
diperdengar dengan
betul.
ARAS 3
Mengenal pasti aras pi c
dua not dal am j ul at ke
li ma yang di perdengar
dengan betul .
Mendengar, membunyi kan pi c
ti nggi dan rendah.
Membuat gerakan berdasarkan
aras pi c yang dimai nkan.
Mengecam aras pi c dal am si ri
bunyi yang dimai nkan.
x Menyanyi Sol fa – l a ;
so ; mi ; re ; do
ARAS 1
(a) Menyanyi kan dengan
betul pi c la ; so ; mi ;
re ; do secara
berpandu.
ARAS 2
Menyanyi kan dengan
betul melodi mudah
yang mengandungi pi c
l a, so, mi , re, do secara
berpandu.
ARAS 3
Menyanyi ka dengan
betul melodi mudah
yang mengandungi pi c
l a, so, mi , re, do.
Menyanyi kan dengan betul
mel odi mudah yang
mengandungi pi c l a, so, mi , re,
do.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3
35


Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
1.2.2 Warna ton
x Alat Perkusi
ARAS 1
(a) Memberi perbezaan
bunyi dua alat
perkusi dengan
respon yang sesuai .
ARAS 2
Memberi perbezaan bunyi
ti ga alat perkusi dengan
respon yang sesuai .
ARAS 3
Memberi perbezaan
bunyi empat al at perkusi
dengan respon yang
sesuai .
Mengecam dan mengenal pasti
bunyi al at perkusi yang
mengi ringi l agu.
Mengecam dan mengenal pasti
bunyi al at perkusi yang
dimainkan dalam kumpulan.
1.2.3 Bentuk
Struktur – AB ;
ABA
ARAS 1
(a) Mengenal pasti
seksyen dal am lagu
yang dipel ajari
dengan betul secara
berpandu.

Mendengar dan menyanyi
pel bagai lagu berbentuk AB
dan ABA.
Membuat gerakan kreati f
berdasarkan lagu-lagu
berbentuk AB dan ABA.
Contoh l agu:
Struktur AB – Lenggang
Kangkung ; Aku Burung
Tiung.
Struktur ABA - Menampi
Padi ; Sang Kancil dengan
Buaya.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3
36


Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
1.3 EKSPRESI
1.3.1 Di nami k
x Lembut ; Kuat
ARAS 1
(a) Menyatakan dengan
betul di nami k l agu
yang di perdengar.
Mendengar dan menyanyi kan
pel bagai jeni s l agu.
Membuat gerakan kreati f bagi
menunjukkan di nami k dalam lagu
yang di dengari dan dinyanyi kan.
x Ri ang ; sedih ;
bersemangat

Mengecam mud lagu yang
didengari , di nyanyi kan dan
dimainkan.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3
37

ASPEK 2 : PENGALAMAN MUZI KAL
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
ARAS 1
(a) Memprakti kkan
kawal an pernafasan
yang betul secara
berpandu.
Membuat lati han persediaan sebelum
menyanyi .
Lati han bernafas dan mengawal
nafas.
2.1 PENGETAHUAN TEKNIK
2.1.1 Tekni k dalam
nyanyi an
x Postur
x Sebutan
x Pernafasan (a) Memprakti kkan postur,
sebutan, pernafasan dan
penghasi lan ton yang
betul keti ka menyanyi
secara berpandu.
Lati han penghasil an ton.
2.1.2 Tekni k dalam
permainan perkusi
ARAS 1
(a) Memegang al at perkusi
6
dengan tekni k yang betul .

Meneroka al at secara bebeas dari
segi cara memegang dan
membunyi kan.
6 : Senarai alat perkusi dicatat dalam pemetaan
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3
38

Bil. Item Hasil Pembelajaran
Cadangan
Aktiviti / Catatan
2.1.3 Kri teri a Persembahan
Kesei mbagan
ARAS 1
(a) Mengimbangkan suara
dan bunyi al at muzi k
dengan bai k secara
berpandu dalam
persembahan nyanyi an
dan muzi k
instrumental .
Menyanyi kan pel bagai jeni s
l agu secara kumpulan
Eti ka
Persembahan
- Menghormati
rakan, pemimpi n,
penonton
- Tataterti b pentas
ARAS 1
(a) Memprakti kkan
di si pli n persembahan
dalam nyanyi an dan
permai nan muzi k
instrumental secara
tekal.
Memai nkan al at muzi k
mengi ringi pel bagai jeni s l agu
secara kumpul an.
Menyanyi kan dan memai nkan
alat muzi k dal am pel bagai jeni s
l agu secara kumpulan.
2.2 PENGALAMAN MUZIK
2.2.1 Menyanyi
x Irama
x Melodi
x Ekspresi
ARAS 1
(a) Menyanyi kan l agu
dengan tekni k yang
betul mengi kut i rama,
melodi dan ekspresi .
Menyanyi kan pel bagi j eni s l agu
secara sol o dan berkumpul an
dengan tumpusn kepada tekni k
nyanyian dan konsep muzi k.

(b) Menyanyi kan sol fa l a,
so, mi , re, do dengan
betul .

Lati han sol fa dengan pi c l a, so,
mi, re, do.

Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3
39

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
2.2.1 Memai nkan al at
perkusi
Tekanan 2an ; 3
an ; 4 an
ARAS 1
(a) Memai nkan tekanan
dengan betul dal am
lagu meter 2 ; 3 ; 4
4 4 4
Membuat gerakan kreati f untuk
menunjukkan tekanan.
Mel akukan perkusi badan
mengi kut tekanan dengan atau
tanpa i ringan muzi k.
Di nami k ARAS 1
(a) Memai nkan corak
i rama mengi kut
di nami k yang
di tetapkan dengan
betul .


Memai nkan pelbagai j eni s
corak i rama secara solo dan
berkumpulan dengan tumpuan
kepada di nami k mengi ringi
l agu.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3
40

ASPEK 3 : EKSPRESI KREATIF
Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
3.1 PENEROKAAN
Pengal aman
menemui –
meneroka pelbagai
bunyi : perkusi
badan
ARAS 1
(a) Menghasi l kan kesan
bunyi yang sesuai
secara terasi ng
dari pada anggota
badan di tetapkan.
ARAS 2
Menghasi l kan kesan
bunyi yang muzi kal
daripada gabungan
bunyi anggota badan
yang di tetapkan.
ARAS 3
Menghasi l kan gabungan
kesan-kesan bunyi untuk
mengambarkan si tuasi .
Menghubung kai tkan bunyi
yang di terokai dengan bunyi
alam seki tar.
Contoh; kesan bunyi
Drum bes – guruh
Kayu ti k tok – bunyi jam
Kastanat – bunyi kuda
bergelop.
- meneroka
pelbagai bunyi :
al at perkusi
ARAS 1
(a) Menghasi l kan kesan
bunyi yang sesuai
secara terasi ng
dari pada alat muzi k
yang ditetapkan.
ARAS 2
Menghasi l kan kesan
bunyi yang sesuai
secara gabungan alat
perkusi yang di tetapkan.
ARAS 3
Menghasi l kan gabungan
kesan-kesan bunyi untuk
mengambarkan si tuasi .
Contoh si tuasi
Bangun Pagi
Hari Huj an
Kemal angan Jalanraya
Perayaan
3.2 IMPROVISASI
Pengalaman kreati f
- li ri k
ARAS 1
(a) Mengganti kan
perkataan yang
di tetapkan dal am
dengan perkataan
yang sesuai secara
berpandu.
ARAS 2
Mengubahsuai sebari s
li ri k l agu dengan
perkataan-perkataan
yang sesuai , secara
berpandu.
ARAS 3
Mengubahsuai li ri k
dengan bai k
berdasarkan lagu pili han
sendi ri .
Mendengar dan menyanyi kan
pel bagai jeni s l agu.
Berbi ncang dan memil ih
perkataan / kosa kata yang
berpadanan.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3
41

Bil. Item Hasil Pembelajaran Cadangan
Aktiviti / Catatan
3.3 REKA CIPTA
Pengal aman kreati f
- Corak Irama
ARAS 1
(a) Membi na satu corak
i rama menggunakan
nil ai not dan tanda
rehat yang di tetapkan.
ARAS 2
Membi na dua corak
i rama menggunakan
nil ai not dan tanda
rehat yang di tetapkan.
ARAS 3
Membi na tiga corak
i rama menggunakan
nil ai not dan tanda rehat
yang di tetapkan.
Menyusun i kon bagi nilai not
krocet, mi nim dan tanda rehat
krocet.
Membi na corak i rama dengan
kad nombor.
Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Muzik KBSR – Tahun 3
42
ASPEK 4 : PENGHARGAAN ESTETIK
Bil. Item Hasil Pembelaj aran Cadangan
Aktiviti / Catatan
4.1 NYANYIAN
Memberi respon :
- Warna ton
- Tekstur
- Tempo
- Rentak
- Mud
ARAS 1
(a) Membi cara tentang
konsep muzi k yang
berkai tan dalam lagu
yang diperdengar
dengan betul secara
berpandu.
ARAS 2
Membanding beza
konsep yang berkai tan
di antara 2 buah l agu
yang di perdengar
dengan betul secara
berpandu.
ARAS 3
Membanding beza
konsep yang berkai tan
di antara 2 buah atau
l ebih l agu yang
diperdengar dengan
betul secara berpandu.
Memberi reaksi secara li san,
bertuli s dan gerakan kreati f
terhadap l agu yang
diperdengar.
Contoh akti vi ti bertuli s seperti
menanda senarai semak,
menjawab soalan, menuli s dan
mencatat..
4.2 MUZIK INSTRUMENTAL
Memberi respon :
- Warna ton
- Tekstur
- Tempo
- Rentak
- Mud
ARAS 1
(a) Membi cara dengan
betul tentang konsep
yang berkai tan dal am
muzi k instrumental
yang diperdengar
secara berpandu.
ARAS 2
Membanding beza
dengan betul konsep
yang berkaitan di
antara 2 muzi k
i nstrumental yang
diperdengar secara
berpandu.
ARAS 3
Membanding beza
dengan betul konsep
yang berkaitan di antara
2 atau lebi h muzi k
i nstrumental yang
diperdengar secara
berpandu.
Mengi ntepretasi muzi k yang
didengari dengan gerakan yang
sesuai .
Mendengar lagu berentak mac,
masri dan waltz.
Mendengar pelbagai muzi k
vokal dan instrumental solo dan
kumpul an.
4.3 Muzi k masyarakat
Mal aysia
- Fungsi
ARAS 1
(a) Mengenal pasti ci ri -ci ri
3 buah l agu masyarakat
Malaysi a dengan betul .
ARAS 2
(a) Mengenalpasti ci ri -
ci ri 4 buah lagu
masyarakat
Malaysi a dengan
betul .
ARAS 3
(a) Mengenalpasti ci ri -
ci ri 5 buah lagu
masyarakat
Malaysi a dengan
betul .
Mendengar, menyanyi kan dan
mamai nkan pelbagai l agu
masyarakat Malaysi a.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->